__MAIN_TEXT__

Page 1


Весна Анђелић . Весна Ерић . Марина Вићентијевић

Радна свеска за трећи разред основне школе




 


САДРЖАЈ

МОЈ ЗАВИЧАЈ 1. Облици рељефа у окружењу 5 2. Воде у крају 8 3. Животне заједнице 10 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Копнене животне заједнице Животна заједница шума 12 Животне заједнице ливада и пашњак 15 Животне заједнице воћњак и виноград 17 Животна заједница повртњак 19 Животна заједница њива 22 Животна заједница парк 24

Водене животне заједнице 10. Бара и језеро 26 11. Животна заједница река 28 12. 13. 14. 15.

НЕЖИВА ПРИРОДА Вода и друге течности 30 Ваздух 32 Земљиште 34 Кружење воде у природи 36

16. 17. 18. 19. 20.

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ Кретање 37 Оријентација у природи 40 Оријентација помоћу плана насеља 42 Оријентација на географској карти 44 Временске одреднице 46

НАШЕ НАСЛЕЂЕ 21. Прошлост 48 22. Знаменити људи мога краја 51


23. 24. 25. 26.

МАТЕРИЈАЛИ И ЊИХОВА УПОТРЕБА Материјали 52 Електрична проводљивост 54 Ваздух - топлотни изолатор 56 Магнетна својства материјала 58

ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ 27. Производне и непрoизводне делатности 28. Село и град 62 29. Становништво нашег краја 64 30. Саобраћајнице у окружењу 66

60


MOJ ZAVI^AJ 1. ОБЛИЦИ РЕЉЕФА У ОКРУЖЕЊУ 1.

Напиши какав је предео приказан на сликама.

2.

Шта је рељеф? Заокружи тачан одговор.

а) Рељеф је све што видимо око нас. б) Рељеф су сва узвишења, удубљења и равнице. в) Рељеф су низије и висије.

3.

Упиши у празна поља називе облика рељефа који су приказани на слици.

4.

Означи бројевима од 1 до 5 облике рељефа од најнижег до највишег.

5. Шта је на слици означено бројевима?

1.

брдо

2.

равница

3.

1

2

планина брежуљак брег

3 5


6.

a) Шта је надморска висина?

б) Распитај се и сазнај на којој је надморској висини твој крај.

најнижа надморска висина највиша надморска висина

7.

У кружиће упиши одговарајући број.

1

долина

равно земљиште окружено планинама и брдима

2

котлина

велика равница чија је надморска висина до 200 m

3

висораван

равница између брда, најчешће поред река

4

низија

равни предео на надморској висини изнад 200 m

8.

Који облици рељефа преовлађују у твом крају?

Напиши називе појединих облика рељефа у твом крају: планине, брда,

низије,

висоравни, котлине, долине.

9.

равнице,

планинe,

брда, брежуљци,

реке,

језера.

Обој правоугаоникe бојама којима се на карти представљају:

пешчаре, 6


10.

11.

Обој слику предела одговарајућим картографским бојама.

Реши ребусе.

12.

Нацртај изглед свог краја.

7


2. ВОДЕ У КРАЈУ 1.

Попуни табелу.

ВОДЕ

Текуће

2.

Стајаће

Упиши бројеве којима су на слици означени: ушће,

1

2

5

3

река,

4

извор, притока, поток.

3. Упиши у кружиће одговарајући број. 1. лева обала реке 2. десна обала реке 3. речно корито 4.

Напиши карактеристике: планинских рекa,

равничарских река.

5. Спој линијом. Корито реке

Удубљење између стрмих падина високих планина.

Клисура

Удубљење у речној долини кроз које тече вода.

Кањон 8

Дубоко и уско удубљење са готово усправним странама које је просекла река.


6.

По чему се разликује поток од језера?

7. Допуни реченицу. Језера могу бити

8.

и

.

Зашто људи праве вештачка језера?

9. Наброј воде у твом крају. Реке:

Потоци:

Језера:

Баре:

10. Попуни табелу уписујући звездицу (*) у одговарајуће поље. Место појављивања воде

Врста воде река

море

бања

језеро

бара

слатка слана минерална термална

11.

Реши укрштеницу. 1. Место где извире вода. 2. Пут којим тече вода од

1 2

извора до ушћа. 3. Висина нивоа воде у речном кориту. 4. Највећа текућа вода.

3 4 9


3. ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 1.

Шта је неопходно за живот свих живих бића?

2.

Допуни реченицу: Станиште је

3.

.

Ко чини животну заједницу? Заокружи тачан одговор. а) Биљке које живе на једном станишту. б) Све биљке и животиње које живе на једном станишту. в) Животиње које живе на једном станишту.

4. Спој линијом.

потрошачи

произвођачи

5.

Чиме се хране:

биљоједи,

месоједи,

сваштоједи?

6.

Допуни тврдњу датим речима: месоједа, биљоједа, биљака. У свакој животној заједници највише има

,

мање

.

, а најмање

7. Шта је прва, а шта последња карика у ланцу исхране?

10


8.

Наведи неке облике прилагођавања одређеној животној заједници:

код биљака,

код животиња,

код човека.

9.

Нацртај један ланац исхране.

10.

Попуни табеле. ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Копнене

ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Водене

Природне

Култивисане

11.

Наброј животне заједнице које постоје у твом крају.

11


КОПНЕНЕ ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КО 4. ШУМА 1.

Допуни реченицу. Шума је животна заједница

.

2.

Упиши у празна поља врсту шуме која је распрострањена на одређеној надморској висини.

3.

Напиши називе шумског дрвећа. ЛИСТОПАДНО

ЧЕТИНАРСКО

4.

12

Залепи на слици животиње које живе у различитим врстама шуме. (Слике се налазе на крају књиге.)


5.

Напиши називе пет зељастих и дрвенастих биљака које расту у шуми.

ЗЕЉАСТЕ ДРВЕНАСТЕ

6.

Спој биљке са одговарајућим плодом.

храст

леска

бор

дивља јагода

шипурак

13


7.

Спој линијом зељасте биљке са врстом шуме у којој живе. висибаба

рибизла

кукурек

листопадна шума

глог

четинарска шума

маховина

боровница папрат љубичица

8.

Нацртај ланац исхране у шуми.

9.

Напиши шта раде:

10.

14

горани

јагорчевина купина

шумар

Ко и како угрожава опстанак шума?


Profile for Dragan Kojovic

ПРИРОДА И ДРУШТВО 3  

Радна свеска за трећи разред основне школе

ПРИРОДА И ДРУШТВО 3  

Радна свеска за трећи разред основне школе

Profile for atosbook
Advertisement