__MAIN_TEXT__

Page 1


Марина Вићентијевић . Весна Ерић . Весна Анђелић


САДРЖАЈ Бројеви прве хиљаде ..................................................................................... 5 Римске цифре ................................................................................................. 7 Мерење дужине ............................................................................................. 8 Мерење масе ................................................................................................. 10 Мерење запремине ...................................................................................... 12 Мерење времена ........................................................................................... 14 Сабирање и одузимање стотина ................................................................ 16 Замена места и здруживање сабирака ..................................................... 18 Сабирање троцифреног и једноцифреног броја .................................... 20 Одузимање једноцифреног од троцифреног броја ................................ 21 Сабирање троцифреног броја и десетице ................................................ 22 Одузимање десетица од троцифреног броја ........................................... 23 Сабирање троцифреног и двоцифреног броја ....................................... 24 Одузимање двоцифреног броја од троцифреног ................................... 25 Сабирање троцифрених бројева ................................................................ 26 Одузимање троцифрених бројева ............................................................. 27 Задаци са две операције (+ и -) .................................................................. 28 Зависност збира од сабирака. Сталност збира ........................................ 29 Зависност разлике од умањеника и умањиоца. Сталност разлике ...... 30 Једначине са непознатим сабирком .......................................................... 31 Једначине са непознатим умањеником или умањиоцем ....................... 32 Неједначине ................................................................................................... 33 Круг и кружница .......................................................................................... 34 Множење и дељење са 10 и 100 .................................................................. 36 Множење (облика 5 · 30). Дељење (облика 150 : 3 , 150 : 30) ............... 37 Замена места и здруживање чинилаца ..................................................... 38 Множење збира и разлике бројем ............................................................. 40 Дељење збира и разлике бројем ................................................................. 41 Множење и дељење двоцифрених бројева једноцифреним бројем .... 42 Множење и дељење троцифрених бројева једноцифреним бројем .... 43 Зависност производа од чинилаца. Сталност производа ...................... 44 Зависност количника од дељеника и делиоца. Сталност количника ... 45 Дељење са остатком ..................................................................................... 46 Једначине са непознатим чиниоцем .......................................................... 47


Упоређивање и графичко надовезивање дужи ...................................... 48 Међусобни однос две праве ...................................................................... 50 Угао ..............................................................................................................ѕѕ 51 Правоугаоник и квадрат ............................................................................ 52 Обим правоугаоника .................................................................................. 53 Обим квадрата . ........................................................................................... 54 Обим правоугаоника и квадрата .............................................................. 55 Писмено сабирање и одузимање троцифрених бројева (облика 345 + 532; 543 - 321) ..................................................................... 56 Писмено сабирање и одузимање (облика 437 + 258; 564 - 326) . .......... 57 Писмено сабирање и одузимање (облика 384 + 265; 517 - 243) . ......... 58 Писмено сабирање и одузимање (облика 287 + 396; 753 - 489) . ......... 59 Збир више сабирака ................................................................................... 60 Троугао ........................................................................................................... 61 Обим троугла ............................................................................................... 62 Писмено множење троцифреног броја једноцифреним бројем (облика 234 · 2) ............................................................................................ 63 Писмено множење троцифреног броја једноцифреним бројем (облика 123 · 4) ............................................................................................ 64 Писмено множење троцифреног бр. једноцифреним (облика 243·3) . 65 Множење троцифреног броја једноцифреним (облика 176 · 4) ......... 66 Задаци са две операције (множење и сабирање) .................................... 67 Задаци са две операције (множење и одузимање) ................................ 68 Писмено дељeње троцифреног бр. једноцифреним (облика 246:2) .... 69 Писмено дељeње троцифреног бр. једноцифреним (облика 528:4) ....70 Писмено дељeње троцифреног бр. једноцифреним (облика 432:2) .....71 Писмено дељeње троцифреног бр. једноцифреним (облика 328:8) .... 72 Писмено дељeње троцифреног бр. једноцифреним (облика 435:5) .... 73 Писмено дељeње троцифреног бр. једноцифреним (облика 412:4) .... 74 Писмено дељeње троцифреног бр. једноцифреним (облика 745:5) .... 75 Задаци са више операција ......................................................................... 76 Изрази . .......................................................................................................... 77 Разломци ...................................................................................................... 78


БРОЈЕВИ ПРВЕ ХИЉАДЕ 1.

Напиши цифрама: седам стотина двадесет

2.

Напиши бројеве речима:

256

три стотине седамдесет осам

370

шест стотина два

507

девет стотина

808

пет стотина петнаест

202

jедна хиљада

999

3.

4.

Напиши бројеве који недостају у низу: 404 414 424

504

300 303 306

330

635 630 625

585

а) Поређај бројеве од најмањег до највећег:

293; 113; 472; 751; 415; 596; 214; 900 113 а) Поређај бројеве од највећег до најмањег: 752; 480; 192; 525; 961; 843; 706; 358

5.

Напиши речима бројеве из табeле: Х С Д Ј

1

6.

2

3

0

4

4

4

9

0

0

7

0

1

0

0

0

Напиши број који има:

3 С 0 Д 6 Ј 2 С 7 Д 3 Ј 7 С 5 Д 4 Ј 6 С 2 Д 0 Ј 2 С 0 Д 0 Ј 10 С 0 Д 0 Ј 5


7.

Спој линијама јабуке са одговарајућим чинијама.

8.

Напиши најмањи и највећи троцифрени број користећи сваку цифру само једном.

најмањи највећи

3, 9, 6

7, 0, 4

5, 2, 9

9.

Напиши:

а) Све бројеве треће стотине у којима је цифра десетица 5.

б) Све бројеве седме стотине у којима је цифра десетица 2.

10.

Упореди бројеве:

112 131 21 Д 3 Ј 2 С 13 Ј 779 811 6 С 0 Д 8 Ј 88 Д 8 Ј 26 Д 0 Ј 2 С 4 Д 6 Ј 17 Д 17 Ј 1 С 77 Ј 8 С 18 Ј 88 Д 8 Ј 162 Ј 1 С 6 Д 6 Ј 33 Д 33 Ј 6

3 С 3 4 Д 3 Ј 3 С 7 Д 8 Ј 73 Д 8 Ј


РИМСКЕ ЦИФРЕ 1.

2.

Спој линијом: арапске цифре

римске цифре

1 10 1000

I V X

5 50 100 500

M D L

C

3.

Напиши римским цифрама бројеве: 4, 9, 49, 79, 93, 154, 424, 798, 945, 999.

4.

Колико је сати?

Напиши арапским цифрама бројеве:

VIII XIV XVIII XXI CMXIV DCIX CDXIX DCCCXXV LXIV DL

5.

Поређај од најмањег до највећег бројеве:

CCCLIII DXL CXIV CDX LXXXIII

6.

Прецртај нетачно:

VV X

7.

DD M

LL C LLLCL

Са колико је различитих римских цифара могуће написати бројеве од 1 до 20?

8.

Напиши римским цифрама датуме:

30. септембар 1990. 24. април 2006.

9.

Које римске цифре можеш да напишеш (направиш) помоћу палидрваца?

10.

Попуни табелу: арапске цифре римске цифре

590

949

564 DCCIV CMLIX CXLVII 7


МЕРЕЊЕ ДУЖИНЕ 1.

Попуни празна поља:

1 m =

dm =

cm =

mm

1 cm =

mm

1 dm =

cm =

mm

1 km =

m

2.

Претвори у дате јединице:

8 m = dm 9 dm = cm 6 cm = mm 1 km = m 1 km = m 4 2 3. Дате дужине изрази у траженим јединицама: 4 m 3 dm 0 cm = cm 1 km 200 m = m 4 1 km 6 m = 7 m 2 dm 5 cm = cm m 10 6 dm 5 cm 3 mm = mm 2 dm 0 cm 6 mm = mm

4.

Претвори у дате јединице:

54 dm =

m

cm 476 mm =

dm

cm

mm

96 cm =

dm

cm

605 cm =

m

dm

cm

21 mm =

cm

mm

1000 m =

km

m

dm

5.

Израчунај:

70 m + 26 m =

m 269 m + 10 dm =

170 m + 821 m =

m 25 cm + 6 m =

284 km + 196 km =

km 1000 mm + 45 dm =

723 cm - 168 cm =

cm 1 km - 468 m =

530 mm - 245 mm =

723 cm - 168 cm =

6.

dm m

mm 30 m - 159 dm =

dm

cm 1 m - 645 mm =

mm

cm = 1 m mm + 266 mm = 1 m

dm + 86 dm = 30 m

439 m +

137 mm +

mm = 4 dm

m = 1 km dm + 105 dm = 24 m

Израчунај укупну дужину пута приказаног на слици и изрази у километрима.

8

cm

Допуни:

57 cm +

7.

m


8.

Која пчела је најудаљенија од цвета? Обој је.

9.

Нацртане су три дужи. Измери и упореди њихове дужине.

10.

Нацртај дуж AB = 4 cm, дуж CD два пута дужу од AB и дуж MN која је за 3 cm краћа од дужи CD.

11.

Један лењир дугачак је 6 dm. Коју дужину има његова:

половина; четвртина?

12.

Бака је исплела шал дужине 56 cm, а мама шал дужине 4 dm 4 cm.

a) Чији шал је дужи и за колико; б) Колика је укупна дужина шалова?

13.

14.

Два аутомобила се крећу један другом у сусрет. Први је прешао 370 m, а други 450 m. Колико је растојање сада између њих ако су били удаљени 1km? Марко и Јана треба да обоје траку дугу 1 m. Марко је обојио 2 dm 5 mm, а Јана 445 mm. Колико још треба да обоје?

9


МЕРЕЊЕ МАСЕ 1.

Поређај по величини, од најмање до највеће масе:

1000 kg, 350 g, 12 t, 760 kg, 1000 g.

2.

Допуни:

а) до килограма б) до тоне 370 g +

3.

g = 1 kg

+ 245 g = 1 kg 285 kg +

kg = 1 t

Израчунај:

127 kg + 121 kg =

kg 256 kg - 130 kg =

kg

220 g + 545 g =

g 726 g - 300 g =

g

t

t

77 t + 123 t =

280 t - 130 t =

1 kg - 240 g =

g

1 t - 770 kg =

kg

4.

Израчунај:

2 t 260 kg + 2 t 400 kg = 5 t 158 kg + 15 t 230 kg = 8 t 450 kg - 5 t 340 kg = 9 t 840 kg - 4 t 500 kg =

2 · 250 g + 1 kg = 1 kg + 1 kg = 2 3 kg 700 g - 1 kg 600 g = 6 kg - 5 kg 250 g =

5.

Допуни једнакости.

6.

У пиљарници има 360 kg кромпира и 240 kg купуса. Колико је укупно поврћа у пиљарници?

7.

8. 10

kg + 730 kg = 1 t

Маса корпе са јабукама је 1 kg, а маса празне корпе 250 g. Колика је маса јабука? У једној кеси је 1 kg шећера, а у другој 300 g. Из прве кесе је пресуто у другу 200 g шећера. Колико је шећера у првој, а колико у другој кеси?


9.

На једној гомили је 780 kg песка, а на другој 1 t. Колико килограма песка треба пребацити са друге гомиле на прву да би масе биле једнаке?

Радица је купила 1 kg бомбона и 1 kg кекса. Колико је грама слаткиша 4 2 купила?

10.

11.

12.

Жарко је набавио 7 t угља. У току зиме је потрошио 6 t 850 kg угља. Колико му је угља остало? На градилишту је 20 џакова по 25 kg и 10 џакова по 50 kg цемента. Колика је укупна маса цемента на том градилишту?

13.

Килограм и по бомбона кошта 150 динара. Колико кошта:

250 g бомбона; пола килограма бомбона; 750 g бомбона; килограм бомбона?

14.

15.

На један тас теразија је стављено 7 јабука, а на други 5 јабука и тег од 200 g. Теразије су биле у равнотежи. Колика је маса једне јабуке ако су све воћке исте масе? Мама је купила 1 kg шећера, 800 g хлеба и једну чоколаду. Колика је маса чоколаде ако је укупна маса купљене робе 2 kg 100 g?

11


МЕРЕЊЕ ЗАПРЕМИНЕ 1.

Колико има:

а) литара у: б) децилитара у:

в) хектолитара у:

20 dl =

3 l =

130 dl =

24 l =

600 l =

650 dl =

100 l =

2.

1000 l =

Претвори:

а) у децилитрe:

100 l =

б) у литрe:

3 l 5 dl =

2 hl 4 l =

17 l 4 dl =

7 hl 30 l =

45 l 9 dl =

3.

8 hl 17 l =

Изрази у датим јединицама мере:

27 dl = l dl 165 dl = l dl 307 dl = hl dl 856 dl = hl dl

4.

Израчунај:

300 l + 540 l =

24 l 6 dl - 8 l 8 dl =

245 l + 50 dl =

7 hl 5 l - 3 hl 14 l =

4 hl 19 l - 2 hl 35 l =

5 hl + 29 l =

700 l - 250 l =

7 l 6 dl + 5 l 3 dl =

1 l - 7 dl = 12 l 4 dl + 15 l 8 dl =

10 hl - 600 l = 7 hl 25 l + 5 hl 86 l =

7 l 5 dl - 2 l 3 dl =

5.

9 hl 68 l + 7 hl 37 l =

Колико је укупно млека у свим посудама?

12


6.

Колико има уља у трећем бурету?

7.

Колико пута треба сипати воду посудом од 4 l у буре од 2 hl да би се оно напунило водом?

8.

На Петровом рођендану попијено је 6 флаша по 1 l 5 dl сока, 4 флаше по 2 l кока коле и 8 флаша по 5 dl фанте. Колико су течности попили гости?

9.

11.

Бака је направила 5 l беле кафе. За колико деце је довољна ова количина ако свако дете попије по 1 l ? 2

Једна породица дневно потроши 1 l 5 dl млека и 6 dl јогурта. Колико ће млечних производа потрошити за месец дана?

12.

13.

Марија је донела на извор флашу од 2 l и балон од 7 l. Може ли у овим судовима да однесе кући 8 l воде?

У продавници има 9 hl 50 l сунцокретовог и маслиновог уља. Сунцокретовог уља има у 4 бурета по 2 hl 20 l. Колико је маслиновог уља?

10.

Може ли се овим флашама донети 2 l воде, а да воду не просипамо? Како?

14. За производњу 1 t папира од дрвета потрoши се 850 l воде. Ако се папир производи од старог папира, троши се 4 hl воде. Колика је уштеда воде ако се нови папир производи од старог папира?

13


Profile for Dragan Kojovic

Zbirka matematika 3 razred  

Zbirka zadataka matematika 3 razred

Zbirka matematika 3 razred  

Zbirka zadataka matematika 3 razred

Profile for atosbook
Advertisement