__MAIN_TEXT__

Page 1


.

.

Марина Вићентијевић . Весна Ерић . Весна Анђелић


САДРЖАЈ Обнављање градива првог разреда ............................................................ 5 Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја (облика 28 + 2) ......... 9 Одузимање једноцифреног од двоцифреног броја (облика 40 - 4) . .. 10 Сабирање двоцифреног броја и десетица (облика 33 + 30) . ................ 11 Одузимање десетицa од двоцифреног броја (облика 63 - 30) ............. 12 Сабирање двоцифрених бројева (облика 34 + 23) ............................... 13 Одузимање двоцифрених бројева (облика 57 - 23) . ............................ 14 Сабирање двоцифрених бројева (облика 43 + 17) ............................... 15 Одузимање двоцифрених бројева (облика 36 - 26) . ............................ 16 Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја (облика 47 + 4) ........ 17 Одузимање једноцифреног од двоцифреног броја (облика 42 - 3) . ..... 18 Сабирање двоцифрених бројева (облика 35 + 26) ................................ 19 Одузимање двоцифрених бројева (облика 43 - 17) . ............................. 20 Сабирање и одузимање бројева до 100 . ................................................... 21 Замена места сабирака и здруживање сабирака .................................... 22 Сабирање три сабирка ............................................................................... 23 Одузимање збира од броја . ...................................................................... 24 Одузимање броја од збира . ....................................................................... 25 Задаци са две опереције (сабирање и одузимање) ................................ 26 Изломљена линија. Дуж . ........................................................................... 28 Праве и криве линије. Права и полуправа ............................................ 30 Веза сабирања и одузимања ....................................................................... 31 Једначине са непознатим сабирком ......................................................... 32 Једначине са непознатим умањеником ................................................... 33 Једначине са непознатим умањиоцем ..................................................... 34 Једначине са сабирањем и одузимањем .................................................. 35 Збир једнаких сабирака . ............................................................................. 37 Замена места чинилаца .............................................................................. 39 Множење броја 10. Дељење бројем 10 ..................................................... 40 Множење броја 5. Дељење бројем 5 .......................................................... 41 Множење броја 2. Дељење бројем 2 ......................................................... 42 Множење броја 4. Дељење бројем 4 ......................................................... 43


Множење броја 8. Дељење бројем 8 ......................................................... 44 Множење броја 3. Дељење бројем 3 ......................................................... 45 Множење броја 6. Дељење бројем 6 ......................................................... 46 Множење броја 9. Дељење бројем 9 ......................................................... 47 Множење броја 7. Дељење бројем 7 ......................................................... 48 Нула и један као чиниоци. Здруживање чинилаца ............................... 49 Толико пута већи број. За толико већи број . ......................................... 50 Толико пута мањи број. За толико мањи број ........................................ 51 Множење и дељење бројева до 100 .......................................................... 52 Дељивост бројева ....................................................................................... 53 Множење збира. Дељење збира ................................................................ 54 Множење разлике. Дељење разлике ........................................................ 55 Множење двоцифреног броја једноцифреним .................................... 56 Дељење двоцифреног броја једноцифреним .......................................... 57 Множење и дељење двоцифреног броја једноцифреним .................... 58 Веза множења и дељења . ........................................................................... 59 Мерење дужи - јединице мере .................................................................. 60 Једначине са непознатим чиниоцем ....................................................... 62 Једначине са непознатим дељеником ...................................................... 63 Једначине са непознатим делиоцем ......................................................... 64 Једначине са множењем и дељењем ........................................................ 65 Половина ...................................................................................................... 67 Редослед рачунских операција (множење и сабирање, множење и одузимање) . ................................... 68 Редослед рачунских операција (дељење и сабирање, дељење и одузимање) ........................................... 69 Редослед операција. Множење и дељeње . .............................................. 70 Изрази са две операције . ............................................................................ 71 Правоугаоник и квадрат ........................................................................... 72 Мерење времена .......................................................................................... 74 Забавна математика .................................................................................... 76


OБНАВЉАЊЕ ГРАДИВА ПРВОГ РАЗРЕДА 1.

Упиши бројеве који недостају.

5


2.

Упиши десетице прве стотине.

3.

Напиши бројеве:

а) веће од 36, а мање од 42; б) мање од 71, а веће од 64; в) који нису већи од 7; г) који нису мањи од 11.

4.

Упиши одговарајуће бројеве.

5.

Попуни празна места.

30 + 20 =

40 - 20 =

60 + 10 = 70 - 30 =

6

70 +

= 90

20 +

= 80

- 50 = 30

60 + 30 - 40 = 90 - 70 + 10 =

10 +

- 20 = 50

- 20 = 60 - 50 + 30 = 80

+ 40 = 70 80 -

= 10 20 +

- 40 = 50

+ 50 = 100 100 -

= 40 100 - 80 +

= 40


6.

Израчунај:

(30 + 40) - 50 = (70 + 20) - 10 = 80 - (30 + 50) = 100 - (40 + 40) = 60 + (80 - 50) = 30 + (90 - 20) =

7.

Израчунај:

а) За колико је број 100 већи од збира бројева 70 и 10? б) За колико је број 20 мањи од разлике бројева 90 и 40?

8.

Попуни празна места одговарајућим резултатима:

9.

Попуни табеле:

10.

Израчунај:

а) збир бројева 71 и 8; б) разлику бројева 88 и 4. 7


11.

Од збира бројева 62 и 8 одузми разлику бројева 59 и 9.

12.

Разлици бројева 43 и 3 додај збир бројева 15 и 5.

13.

На ливади су 21 девојчица и 8 дечака. Деветоро деце бере цвеће, а остали се играју. Колико деце се игра?

14.

Напиши све двоцифрене бројеве у којима је разлика броја десетица и јединица број 5.

15.

Како ћеш са три новчанице платити чоколаду која кошта 45 динара?

16.

У воћњаку је засађено 58 садница. Није се примило 7 садница, па је засађено још 9. Колико је сада садница у воћњаку?

17.

Соња је добила кесицу бомбона. Када их је појела 15, у кесици је остало још 14 бомбона. Колико је било бомбона у кесици на почетку?

18.

Попуни празна места тако да збирови водоравно и усправно буду једнаки. 2

1

8

4

2

3

10

13

8

18

11

16

3

15


САБИРАЊЕ ДВОЦИФРЕНОГ И ЈЕДНОЦИФРЕНОГ БРОЈА (ОБЛИКА 28 + 2) 1.

Израчунај збир:

2.

Попуни празна места:

16 + 4 = 62 + 8 = 21 +

= 30

+ 85 = 90

23 + 7 = 39 + 1 = 57 +

= 60

+ 18 = 20

45 + 5 = 74 + 6 = 94 +

= 100

+ 66 = 70

3.

Попуни празна поља:

4.

Спој збирове са тачним решењима:

5.

81 + 9

90

37 + 3

30

96 + 4

40

28 + 2

100

Који је број:

а) за 8 већи од броја 32; б) за 6 већи од броја 24; в) за 7 већи од броја 33?

6.

Израчунај збир бројева:

7.

а) 5 и 65

Број 43 увећај за 7.

б) 78 и 2

8.

Пера је сакупио 42 сличице, а Јоца 8 сличица више. Колико је сличица сакупио Јоца?

9.

Маја је купила свеску за 36 динара и оловку за 4 динара. Колико је новца потрошила?

10.

Цена лопте је 45 динара, кликера 4 динара, вијаче 16 динара, а балона 5 динара. Милош има 50 динара, а Маја 20. Шта може да купи Милош, а шта Маја?

Милош Маја 9


ОДУЗИМАЊЕ ЈЕДНОЦИФРЕНОГ ОД ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА (ОБЛИКА 40 - 4) 1.

Попуни табелу: Умањеник 30 Умањилац Разлика

3.

90 7

26

43

20 6

88

34

1 15

69

Израчунај:

50 - 2 = 40 - 6 = 30 - 3 = 60 - 4 = 70 - 8 = 100 - 5 =

4.

Упиши одговарајуће бројеве:

5.

Одреди број:

а) за 6 мањи од 90

6.

2.

Упиши бројеве који су за 7 мањи од датих:

60

90

30

50

10

100

80

70

40

20

б) за 9 мањи од 70

Израчунај разлику бројева:

7.

Одреди(у свесци) разлику ако је:

а) 70 и 8 а) умањилац 6, а умањеник 60 б) 80 и 7 б) умањеник 50, а умањилац 5 9. Влада је дао новчаницу од 50 8. Ана је решила 40 задатака из динара за сладолед који кошта математике, а Вера 7 задатака мање. 7 динара. Колико новца му је Колико је задатака решила Вера? вратио продавац?

10. Горан је питао деду колико му је година. Деда је мало размислио и одговорио: Ако од најмањег троцифреног броја одузмеш највећи једноцифрени број ” добићеш број мојих година”. Колико деда има година? 10


САБИРАЊЕ ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА И ДЕСЕТИЦА (ОБЛИКА 33 + 30) 1.

Сабери сваки пар бројева који су спојени линијом и упиши њихове збирове:

2.

Израчунај:

74 + 20 =

52 + 40 =

30 + 56 =

10 + 81 =

22 + 50 =

37 + 60 =

40 + 12 =

70 + 13 =

38 + 30 =

63 + 20 =

20 + 33 =

50 + 39 =

3.

4.

Попуни празна поља:

Одреди збир ако су сабирци:

= 21 = 34 = 46

+

40

= 57

5.

а) 36 и 50 б) 72 и 20

Одреди број који је:

а) за 12 већи од 50 б) за 40 већи од 27 в) за 53 већи од 30 г) за 60 већи од 38

6.

Верица је имала 78 динара. Од маме је добила новчаницу од 20 динара. Колико Верица сада има динара?

8.

Највећи број четврте десетице увећај за најмањи број треће десетице.

10.

7.

Смиља је прочитала 30 страна књиге, а Јана 24 стране више. Колико је страна прочитала Јана?

9.

Најмањи парни број пете десетице увећај за највећи парни број друге десетице.

У аутобусу је дванаесторо деце, мушкараца за 10 више, а жена за 20 више него мушкараца. Колико је у аутобусу:

а) жена; б) укупно путника? 11


ОДУЗИМАЊЕ ДЕСЕТИЦА ОД ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА (ОБЛИКА 63 - 30) 1.

Израчунај:

65 - 30 =

56 - 30 =

97 - 80 =

77 - 20 =

71 - 60 =

39 - 10 =

63 - 50 =

88 - 20 =

75 - 70 =

2.

Попуни табелу: a b a-b

3.

83 40

20 26

Упиши одговарајуће бројеве у празна поља:

92 70

77 17

4.

50 35

Упореди:

74 - 30 56 - 10

32 - 20 63 - 50 46 - 30 96 - 80

5.

Одреди разлику бројева ако је:

59 - 50 89 - 70

а) умањеник 66, а умањилац 40 б) умањилац 70, а умањеник 87

6.

За колико је број 60 мањи од броја 95?

7.

За колико је број 59 већи од броја 40?

8.

У букету је 27 ружа и лала. Колико је ружа, ако има 20 лала?

9.

У возу је било 74 путника. На првој станици је изашло 20, а на другој 30 путника. Колико је путника наставило путовање?

10.

Ивица је рођен 31. октобра. Марко је 20 дана старији од њега. Ког датума је рођен Марко ?

12


САБИРАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА (ОБЛИКА 34 + 23)

1.

Израчунај:

33 + 24 =

72 + 25 =

55 + 32 =

24 + 65 =

17 + 41 =

61 + 38 =

86 + 11 =

48 + 51 =

2.

Спој збирове истих вредности: 34 + 22 48 + 31 27 + 42 45 + 44

3.

56 + 13

65 + 24 34 + 22

55 + 24

Попуни празна поља:

4.

Дати су сабирци 56 и 33. Одреди збир. 5. Владимир има 27 бомбона, а 6. Софија каже да је прочитала 35 страна Сретен 32 бомбоне. Колико занимљиве књиге, а Ивона се хвали да бомбона имају заједно? је прочитала 14 страна више. Колико је страна прочитала Ивона?

7.

8. Предраг и Ненад су пошли један другом у сусрет. Предраг је до сусрета прешао 56 m, а Ненад 43 m. Колико је било растојање између њих?

У гаражи је 23 аутомобила, а на паркингу 31 аутомобил више. Колико је укупно аутомобила паркирано? 9. 9. Бака Мира је испржила 56 палачинки и 33 крофне. Бака Љиља је направила 14 кремпита и 42 шампите. Бака Соња је умесила 34 баклаве и 25 штанглица. Која бака је направила највише колача? Мира Љиља Соња

10.

Одреди збир најмањег броја шесте десетице и највећег броја треће десетице. Којој десетици припада њихов збир? 13


Profile for Dragan Kojovic

Zbirka zadataka, MATEMATIKA 2 razred  

Knjiga za drugi razred osnovne skole

Zbirka zadataka, MATEMATIKA 2 razred  

Knjiga za drugi razred osnovne skole

Profile for atosbook
Advertisement