Page 1


Др Велимир Сотировић Др Душан Липовац Мило Латковић

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЗА ВЕЖБУ И САМОКОНТРОЛУ

МАТЕМАТИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

2


ШКОЛСКА КЊИГА Др Велимир Сотировић Др Душан Липовац Мило Латковић

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЗА ВЕЖБУ И САМОКОНТРОЛУ

МАТЕМАТИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ VII измењено издање

Рецензенти Др Ненад Петровић Др Павле Милосављевић Мр Владимир Стојановић Издавач

ИЗДАВАЧКА КУЋА АТОС “ www.atos.rs Крагујевац, Његошева 10 e-mail: atosbook@gmail.com Тел./факс: +381(0) 34 30 20 90; 34 30 20 92 “

импресум

Библиотека

За издавача Хаџи Владимир Тодоровић, директор Уредник Драган Којовић Ликовно-графичка опрема Нела Таталовић Илустратор Биљана Миросављевић Лектор Јелисавета Бејатовић Коректор Весна Анђелић Владан Бабић Слог и прелом Драган Грујић Тираж 3 000 примерака Штампа Колор Прес, Лапово

Решењем Министарства просвете Републике Српске бр. 6-01-321/2000 од 10. 02. 2000. године, одобрава се примена овог приручника у настави математике за II разред основне школе.


САДРЖАЈ Упоређивање бројева до 100 5 Сабирање и одузимање двоцифрених бројева и десетица Сабирање и одузимање 28 + 2 38 - 8 7 Сабирање и одузимање 43 + 17 36 - 26 8 Сабирање и одузимање 37 + 45 54 - 38 9 Линије. Права 10 Дуж. Изломљена линија 11

6

1. Задатак за самоконтролу 12 Упоређивање дужина 14 Замена места сабирака и здруживање сабирака 15 Зависност збира од промене сабирака 16 Зависност разлике од промене компонената 17 2. Задатак за самоконтролу 18 Једначине: одређивање непознатог сабирка 20 Једначине: одређивање непознатог умањеника и умањиоца 21 Једначине са сабирањем и одузимањем 22 Решавање задатака помоћу једначина 23 Текстуални задаци са сабирањем и одузимањем 24 Подударне дужи 25 3. Задатак за самоконтролу 26 Сабирање и одузимање бројева до 100 28 (задаци за вежбање и понављање) Сабирање и одузимање (занимљиви задаци) 30 Задаци за понављање 32 Збирови једнаких сабирака. Множење и дељење 34 Множење и дељење са 10, 5 и 2 35 Множење броја 4. Дељење бројем 4 36 Множење броја 8. Дељење бројем 8 37 Уочавање и цртање углова 38 Врсте углова 39 2 (4, 8) пута већи број. За 2 (4, 8) пута већи број 40 2 (4, 8) пута мањи број. За 2 (4, 8) пута мањи број 41 Множење броја 3. Дељење бројем 3 42 Множење броја 6. Дељење бројем 6 43 Множење и дељење збира 44 Множење и дељење разлике 45 Множење и дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем Множење броја 9. Дељење бројем 9 47

46


садржај 4. Задатак за самоконтролу 48 Редослед операција 50 Редослед операција -- множење и дељење 51 Веза множења и дељења 52 Задаци за понављање -- разноврсни задаци 53 Мерење времена (дан, час, минут) 54 Прав угао 55 Правоугаоник и квадрат 56 Цртање правоугаоника и квадрата 57 5. Задатак за самоконтролу 58 Зависност производа и количника од промене компонената 60 Непроменљивост производа и количника 61 Једначине са множењем и дељењем 62 Решавање задатака помоћу једначина 63 Половина 64 Половина и четвртина 65 6. Задатак за самоконтролу 66 Научили смо таблицу множења и дељења Занимљиви задаци 69 7. Задатак за самоконтролу 72 Решења задатака за самоконтролу

74

68


УПОРЕЂИВАЊЕ БРОЈЕВА ДО 100 Упореди дате бројеве.

1.

> < =

*

а) 48 43 69 75 37

?

84 34 69 55 73

б)

59 32 41 78 81 47 35 24 78 56

Користећи стрелицу успостави односе:

2.

ЈЕ МАЊИ ОД” “

*

ЈЕ ВЕЋИ ОД” “

44

45

62

92

44

45

62

92

47

46

72

82

47

46

72

82

У празна поља упиши бројеве тако да стрелица представља однос ЈЕ ПРВИ СЛЕДБЕНИК”. “ а) 77

3.

26

б)

42

в)

** 4.

Спајајући тачке означене бројевима, по односу ЈЕ ПРВИ ПРЕТХОДНИК”, добићеш слику једне “ животиње.

15

13 12

14

18

16

11 45

46

17

22 41

44

35

36 37

38

40 43

42

21

29 28

30 34

31

19

23

24

27 26

39 33

20 25

32

5


САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА И ДЕСЕТИЦА 1.

2.

Одреди број који је за: а) 30 већи од 28

б) 20 мањи од 67

27 већи од 40

50 мањи од 93

45 већи од 50

60 мањи од 79

Попуни празна поља.

-30

47

-40

+27

-20

+50

+90 3.

Попуни празна места у табелама. +

4.

19

36

+

5.

40

_

50

30

_

30

38

53

92

60

35

74

85

60

б) 60 + 28 = 50 + 28 = 50 + 47 = 20 + 47 =

в) 83 – 60 = 93 – 60 = 63 – 60 = 73 – 60 =

г) 85 – 20 = 87 – 60 = 81 – 70 = 89 – 80 =

а) Од збира бројева 67 и 30 одузми број 50. б) Разлици бројева 98 и 70 додај број 50.

* *

6.

а) За колико је број 50 већи од збира бројева 15 и 20? (Задатак реши у свесци.) б) За колико је број 30 мањи од збира бројева 54 и 37?

7.

Израчунај, а затим провери, да ли се заменом места сабирака мења вредност збира. 25 + 60 =

60 + 25 =

40 + 12 =

*

66

8.

40

Израчунај. а) 55 + 20 = 25 + 50 = 45 + 40 = 35 + 60 =

*

50

70 + 27 =

Изврши одузимање, а затим сабирањем провери тачност решења. 88 – 60 =

јер је

58 – 20 =

+ 60 = 88 68 – 57 =


САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ 28 + 2 38 - 8 1.

Одреди непознат број на следећи начин. а) Ако је 59 – х = 50, онда је х = Провера:

2.

б) Ако је 53 + х = 60, онда је х = –

= 50

Провера:

65

70

75

80

80

71 + 9 =

збир је број

47

3

100

, 6 је

а разлика је

50

б)

27

30

19

20

54

38

40

62

70

65

70

37

40

93

100

6

10

, .

6

_4

60

в) 81 +

= 90

г) 88 +

= 90

63 +

= 70

33 +

= 40

97 +

= 100

77 +

= 80

34 +

= 40

99 +

= 100

_6

_1

+3

_9

Примени дате операторе и попуни празна места. а) 37 + 20

6.

95

јер је

96 је

.

Попуни празна места.

77

*

,

90

Израчунај и попуни празна места. а)

5.

85

96 – 6 =

Сабирци су бројеви

4.

= 60

Користећи се бројевним правама израчунај збир 71 + 9 и разлику 96 – 6. 60

3.

+

57

+3

60

б) 37 + 40

+3

47 + 20

+3

47 + 40

+3

45 + 30

-5

45 - 20

-5

Милан је добио од сестре 32 кликера, а од друга Стефана 8 кликера. Колико Милан укупно има кликера?

**

7.

Попуни празна места.

+7

90

+9

-7 50

-5 80

50

7


70

5.

У подножју зида високог 10 m је један пуж. Он се пење дању уз зид по 3 m, а ноћу се спушта по 2 m. За колико ће дана стићи до врха зида? (Ако мислите за 10 дана, онда нисте у праву.)

6.

Који број сабран и одузет од броја х даје број х?

7.

Која два броја треба помножити да се добије број 17?

8.

Који је најмањи број штапића потребан да се сложе два троугла, а који за два квадрата? (Одговор није 6 и 8.)

9.

Која два броја треба помножити да се добије број 7?

10.

Два друга су се договорила да путују у истом вагону. Воз има 8 вагона. Први је ушао у четврти вагон рачунајући од почетка композиције, а други у четврти вагон рачунајући од краја. Да ли су у истом вагону?

11.

Воз има 9 вагона. Један дечак је ушао у пети вагон од почетка, а други у пети вагон од краја композиције. Да ли су ушли у исти вагон?

12.

Илија је резао прут на једнаке штапиће. Колико је направио резова, ако је добио 10 штапића?

13.

Седморо браће имају по једну сестру. Колико има укупно браће и сестара? 

14.

Код ког двоцифреног броја је цифра јединица за 8 већа од цифре десетица?


15.

За 14 година отац ће бити старији од сина 2 пута. Колико је година оцу, ако је сину сада 12 година?

16.

Замисли један број. Повећај га 7 пута. Добијени број подели са бројем који си замислио. Број који си замислио повећај за 3. Добио си 10. Провери са три различита броја.

17.

Замисли број дељив бројем 5 и подели га. Добијени број повећај 8 пута. Сад добијени број подели бројем који си добио при дељењу замишљеног броја бројем 5. Добио си 8. Провери са три различита броја.

18.

Напиши различитим цифрама ма који двоцифрен број. Сад напиши број са истим цифрама, али обрнутим редом. Мањи од тих бројева одузми од већег. Број који на тај начин добијаш увек је дељив бројем 9. Провери ово на три различита примера двоцифрених бројева.

19.

Два оца и два сина поделили су 3 јабуке тако да је свако добио по једну. Како је то могуће?

20.

Четири мачке, у четири угла собе, гледају у средину собе. Насупрот сваке мачке чучи по једна мачка. Колико мачака има у соби?

21.

Колико крајева имају два, а колико три штапа? Колико крајева имају 3 и још пола штапа?

22.

За три минута се скува једно јаје. За колико ће се минута скувати 4 јајета?

23.

На колико места треба пресећи штап да се добије 10 једнаких делова?

24.

Хемијска је два пута скупља од обичне оловке. Шта је скупље: осам обичних оловака или четири хемијске?

25.

Четири исте оловке и пет истих гумица коштају 59 динара, а 5 оловака и 5 гумица 65 динара. Колико динара кошта једна оловка, а колико једна гумица?

26.

Једно дете каже: Имам исто толико браће колико и сестара, а моја сестра има два пута више “ браће него сестара.” Да ли је ово дете дечак или девојчица и колико је деце у тој породици?

71


7. ЗАДАТАК ЗА САМОКОНТРОЛУ Бодови Оцена могући освојени

100 1.

2.

3.

Израчунај. б) 75 – 48 =

в) 7 • х = 56

г ) х • 5 = 30

2

х=

х=

2

х=

х=

Израчунај. а) 7 • 5 =

б) 35 : 5 =

2

9•3=

64 : 8 =

8•9=

49 : 7 =

6•3=

54 : 9 =

6 • 12 =

68 : 4 =

5 • 18 =

99 : 3 =

4 4

Јован има 8 година. Његов отац је пет пута старији од њега док Јованова сестра има 7 година више од свог брата. а) Колико година има Јованов отац?

4.

2

а) 39 + 27 =

б) Колико година има Јованова сестра?

б) 88 минута =

час

дана

dm

cm

2

г ) 4 dm 5 cm =

cm

2

в) 74 cm =

минута

4

2

На линијама напиши одговарајуће бројеве. а) 4 седмице (недеље) =

4

2 5.

Ha квадратној мрежи нацртај: а) прав угао; б) квадрат; в) правоугаоник. а) б) в)

3 3 3 72


6.

Израчунај вредност следећих израза.

3

а) (36 + 41) : 7 =

3

б) (48 + 36) : 7 =

3

в) 3 • 24 – 69 : 3 = г ) (72 – 16) : 4 =

3

д) 90 – 12 • 6 =

3

ђ) (56 : 7) • 8 = 7.

3

а) Деца пакују 76 фотографија у албум. Мање фотографије стају по 3 на страни, а веће по 2. Колико страна албума ће заузети веће, ако је за мање фотографије потребно 14 страна?

7 б) Од платна дужине 24 m шију се мајице за девојчице и дечаке. Сашивене су по 3 мајице за дечаке и девојчице. Ако је за сваку девојчицу утрошено 3 m платна, колико платна је утрошено за сваког дечака?

8.

а) Реши једначине. х • (53 – 46) = 35 х + 12 = 15

5 • х = 40

7

(х + 17) – 19 = 17

8 б) Упиши =, < или >.

9.

(36 + 42) : 6

36 : 6 + 26

34 + 16 - 8

34 + 16

(27 + 24) • 3

27 : 3 + 24 : 3

19 • (3 + 4)

3 • 19 + 19 • 4

4

а) Шест кликера коштају 72 динара. Милан је купио 4 таква кликера и платио новчаницом од сто динара. Колико динара трговац треба да врати Милану?

6 б) Деца су помагала баки да бере краставце. Једна четвртина свих убраних краставаца је 3 kg. Колико је укупно убрано краставаца?

10.

4

а) Нацртај дуж ако се зна да је четвртина њене дужине 2 cm.

2 б) Од платна дужине 20 m одсечена је: (1) половина; (2) четвртина; (3) десетина. Колико је метара одсечено у сваком случају? (1)

(2)

(3)

3 73


РЕШЕЊА ЗАДАТАКА ЗА САМОКОНТРОЛУ 1. ЗАДАТАК ЗА САМОКОНТРОЛУ 1. У кругове одозго према доле и слева на десно треба уписати: -24, +38, +54, +31 ,-16, а у квадратиће: 64, 34, 81. 2. а) 82, 100, 60; 6) 66, 73, 91 З. а) 61, 50, 45; 6) 50, 55, 27. 4. 99. 5. Попуњавати редом празна поља идући слева на десно: а) 36, 17; 48, 75, 69, 38; 73, 100, 82, 94, 63; 44, 71, 53, 65; б) 28, 54; 19, 48, 57, 22, 76; 1, 30, 39, 58; 30, 68, 33, 87. 6. У горњи правоугаоник треба уписати 93–23, у леви 13+37, у десни 86–46, а у доњи 36+24. 7. На линије треба написати редом бројеве: 1, 2, 5, 8, 9; 3, 4, 6, 7, 10; 1, 5; 2, 8, 9; 4, 6, 7; 3,10. 8. 6, и то: АО, АВ, АЕ, ОВ, ОЕ, ВЕ. 2. ЗАДАТАК ЗА САМОКОНТРОЛУ 3. a) 4 m = 40 dm, 30 dm = 3 m, 90 dm = 9 m, 8 m = 80 dm; 6) 2 m 8 dm = 28 dm, 5 dm 1 cm = 51 cm, 5 m 30 cm = 530 cm, 1 m 50 cm = 15 dm. 4. a) 7 m; б) 8 m; в) 8 m. 5. a) 51; 6) 37. 6. a) сабирање; б) сабирци; в) збир; г) замена места сабирака; д) здруживање сабирака. 7. а) 77; б) Вредност збира се не мења ако једном сабирку додамо, а другом одузмемо исти број; в) Ако се први сабирак смањи за неки број и збир ће се смањити за тај исти број. 8. а) одузимање; 6) умањеник; в) разлика; г) умањилац; д) ако се умањеник и умањилац повећају за исти број, разлика се неће променити. 9. а) Ако се умањеник смањи за неки број и разлика ће се смањити за тај исти број; б) ако се умањилац смањи за неки број, разлика ће се повећати за тај исти број. 10. У квадратиће уписати: 57, 54, 58, 56, а у празне кругове +6, +4, +3, +9. 3. ЗАДАТАК ЗА САМОКОНТРОЛУ 1. a) x = 28; б) а = 37; в) у = 33. 2. а) 80 – х = 39, х = 41; б) х – 29 = 54, х = 83. 3. а) х – 56 = 44, х = 100; б) 50 – х = 17, х = 33. 4. а) {11, 13, 15, 17, 19}; б) {32, 34, 36, 38, 40}; в) {71, 72,73, 74, 75, 76, 77}. 6. а) х = 55, б) х = 45; в) х = 37. 7. а) 21, 22, ... 29, 30; б) 12, 14, 16, 18, 20; в) 41, 43, 45, 47, 49; г) 81, 82, 83, 84. 8. а) 75 – (8 – 3) = 70; б) 80 + (13 + 7) = 100. 9. а) х = 36; б) х = 25; в) х = 61; г) х = 100. 10. а) 45 + х = 71, х = 26; б) х – 61= 5, х = 66; в) 73 – х = 47, х = 26. 4. ЗАДАТАК ЗА САМОКОНТРОЛУ 1. а) 12, 64, 56; б) 25, 30, 28; в) 9, 9, 6; г) 6, 8, 8. 2. а) 24, 40; б) 10, 13; в) 6, 7; г) 16, 56. 3. а) први ред: 20, 28, 8, 36, 12, 24; други ред: 40, 56, 16, 72, 24, 48; б) 28, 8, 24, 9; в) 24, 4, 40, 9. 4. а) 1, 2, 4, 8, 16, 32; б) 1, 2, 4, 5, 10, 20; в) 1, 2, 4, 7, 14, 28; г) 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. 5. а) 8,10,12... ; б) 16, 20, 24... ; в) 20, 25... ; г) 32, 40, 48.... 6. а) 0; б) 0; в) 0; г) 0. 8. Две. 9. Нада: 30; Нина: 28; заједно: 64. 10. Марко: 6; Драган: 60; заједно: 66.

74


5. ЗАДАТАК ЗА САМОКОНТРОЛУ 1. а) 28, 32, 20, 48; б) 5, 8, 6, 12. 2. а) 6,12,18,14; 21, 42, 63, 49; 24, 48, 72, 56; 18, 36, 54, 42; 27, 54, 81, 63; б) 40, 32; 9; 6, 11. 3. Панта: 45; Мила: 18. 4. Раде: 9; Сима: 63. 5. а) 49; 6) 78. 6. Квадрати су: А, В и С, а правоугаоници су: М и Т. 8. а) 8; б) 77; в) 1ч 16 мин; г) 1ч 4 мин.; д) 41. 9. 13 ч 48 мин, 9 ч 2 мин, 17 ч 41 мин, 10 ч 37 мин, 19 ч 24 мин. 10. 7 ч 54 мин 6. ЗАДАТАК ЗА САМОКОНТРОЛУ 1. a) 72, 90, 96; 6) 8, 13, 4. 2. а) х = 20; б) х = 96. 3. а) х = 7; б) х = 3. 4. а) 7; 6) 60. 5. а) 96, 96; 6) 6, 6. 6. а) замену места чинилаца; 6) здруживање чинилаца; в) множење збира бројем; г) дељење разлике бројем. 7. а) 84; б) 14; в) 100. 8. а) 16, 23, 7; 6) 80. 9. х = 30; х = 40. 10. 50, 25, 10, 20. 7. ЗАДАТАК ЗА САМОКОНТРОЛУ 1. а) 66; 6) 27; в) х = 8; г) х = 6. 2. а) 35, 27, 72, 18, 72, 90; 6) 7, 8, 7, 6, 17, 33. 3. а) 40; б) 15. 4. а) 28; б) 1ч 28 мин; в) 7 dm 4 сm; г) 45. 6. а) 11; б) 12; в) 49; г) 14; д) 18; ђ) 64. 7. а) 17; б) 5m. 8. а) х = 5, х = 3, х = 8, х = 19; б) <, <, >, =. 9. а) 52; б) 12. 10. (1) 10, (2) 5, (3) 2.

Предлог кључа за оцењивање задатака за самоконтролу ОСВОЈЕНО БОДОВА

ОЦЕНА

до 40

недовољан (1)

41 - 55

довољан (2)

56 - 70

добар (3)

71 - 85

врло добар (4)

86 -100

одличан (5)

75


CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51(075.2)(076) СОТИРОВИЋ, Велимир, 1936- Математика 2: збирка задатака за вежбу и самоконтролу: за други разред основне школе/ Велимир Сотировић, Душан Липовац, Мило Латковић; [илустратор Биљана Миросављевић]. - 7. измењено изд. Крагујевац: Атос, 2015 (Лапово : Колор прес). - 75 стр. : илустр. ; 30 cm. (Библиотека Школска књига) Тираж 3.000. ISBN 978-86-6231-027-9 1. Липовац, Душан [аутор], 19352. Латковић, Мило [аутор], 1933-1999 COBISS.SR-ID 216087820


Збирка МАТЕМАТИКА 2, самоконтрола  
Збирка МАТЕМАТИКА 2, самоконтрола  

Збирка задатака из МАТЕМАТИКЕ за ДРУГИ разред основне школе, за вежбање задатака и самосталну проверу стеченог знања

Advertisement