Page 1


Др Душан Липовац Ружица Вукобратовић Снежана Тешић

МАТЕМАТИКА

УЏБЕНИК СА РАДНИМ ЛИСТОВИМА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

4A


импресум

Библиотека ШКОЛСКА КЊИГА Др Душан Липовац Ружица Вукобратовић Снежана Тешић

МАТЕМАТИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ УЏБЕНИК СА РАДНИМ ЛИСТОВИМА ПРВИ ДЕО I издање Рецензенти Проф. др Јанош Пинтер мр Љубица Грковић Татјана Којић, проф. Издавач ИЗДАВАЧКА КУЋА

АТОС www.atos.co.yu Крагујевац Владимира Булатовића Виба 8 Поштански фах 163 e-mail: info@atos.co.yu Тел/факс: (034) 30 20 90; 30 20 92 За издавача Владимир Тодоровић, оснивач Уредник Драган Којовић Ликовно-графичко уређење и дизајн Нела Таталовић Илустратор Биљана Миросављевић Лектор Невенка Витковић-Милојевић Тираж 2 000 примерака Штампа Колор Прес, Лапово Министар просвете и спорта Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника у четвртом разреду основне школе решењем број: 650-02-00098/2007-06, од 23. 03. 2007. године.


разред

4. Драга децо, Пред вама су још две књиге предмета математика и то за ову годину, сличне онима које сте имали у претходним разредима. Математику ви често зовете МАТИШ. Настава тог предмета из ове две књиге ће наставити да вам открива “фазоне” којима ћете лакше учити математику илити МАТИШ. Нашу помоћ, дакле, помоћ уџбеника математике, ћете користити тако што ћете најпре, на почетку сваке стране, на неком задатку, научити одређено правило, а затим проверити како се исто правило примењује на новим задацима. Остале задатке на истој страни треба самостално да решите примењујући сличне поступке као у решеним примерима. Решења и одговоре на питања уписујете на линијама које смо вам оставили, односно у слободне и празне површи. Ако за неки одговор немате довољно простора, забележите га у својој свесци. Решене задатке не треба да памтите, већ је потребно да уочите уз које правило се они решавају. На новим задацима које самостално решавате, примењујте већ стечена знања и настојте да откријете што више нових поступака и правила са бројевима и њиховим операцијама. Тамо где је потребно упамтити - правило, закључак, обавештење - побринули смо се да буду уоквирени или посебно истакнути. Посебни “фазони” вас очекују у геометрији. Није било могуће да се нађе “краљевски пут” у геометрију, али су понуђени поступци да можете да је учите играјући се : уочавањем, сечењем, премештањем, бојењем, попуњавањем. Кренимо, другари, у освајање нових знања из математике.

Аутори

3


предговор Овим уџбеником математике она се учи самосталним радом ученика. Зато све што треба да се упише, уписује се у простор који је за то намењен. Уџбеник садржи велики број задатака и питања. Ученик треба да покуша самостално да реши сваки задатак. Након решавања групе сличних задатака, може се извести закључак. Ако неки задатак, после више покушаја, ученик не може самостално да реши, тек онда га решава уз помоћ других ученика или учитељице.

Аутори

4


4.

разред

САДРЖАЈ

Природни бројеви до 1000 (обнављање градива III разреда) .......................................................................... 7 СКУП ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА N И СКУП N0. Бројање по 1000 до милион .................................................... 11 Записивање декадних јединица као степена броја 10 ........................................................................................ 13 Упознавање бројева до милион .................................................................................................................................. 15 Записивање бројева у облику збира производа ................................................................................................... 16 Читање и писање бројева до милион ......................................................................................................................... 17 Месне вредности цифара ................................................................................................................................................ 18 Месне вредности цифара - задаци ............................................................................................................................... 19 Упознавање декадних јединица већих од милион .......................................................................................... 20 Писање и читање бројева већих од милион ........................................................................................................ 22 Писање и читање бројева већих од милион - задаци ........................................................................................ 24 Уређеност скупа природних бројева .......................................................................................................................... 25 Уређеност скупа природних бројева - задаци ....................................................................................................... 27 Бројевна полуправа ............................................................................................................................................................ 28 Упоређивање бројева. Бројевна полуправа ............................................................................................................ 29 Природни бројеви ............................................................................................................................................................... 30 ЈЕДИНИЦЕ ЗА ПОВРШИНУ. Упоређивање површи ............................................................................................... 31 Мерење површи .................................................................................................................................................................... 33 Површина фигуре ................................................................................................................................................................ 35 Јединице за површину ....................................................................................................................................................... 37 Јединице за површину веће од квадратног метра ............................................................................................... 39 Јединице за површину - задаци .................................................................................................................................. 41 САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ У СКУПУ N - I ДЕО. Појам сабирања и одузимања ...................................... 42 Веза између сабирања и одузимања .......................................................................................................................... 44 Сабирање и одузимање у неколико корака ............................................................................................................ 45 Цифарско сабирање ........................................................................................................................................................... 47 Цифарско сабирање - задаци ....................................................................................................................................... 49 Цифарско одузимање ....................................................................................................................................................... 51 Цифарско одузимање - задаци ..................................................................................................................................... 53 Сабирање и одузимање природних бројева (1) .................................................................................................... 55 Сабирање и одузимање природних бројева (2) .................................................................................................... 56 Задаци са сабирањем и одузимањем (1) ................................................................................................................... 57 Задаци са сабирањем и одузимањем (2) ................................................................................................................... 58 ПОВРШИНА ПРАВОУГАОНИКА И КВАДРАТА. Израчунавање површине правоугаоника .................. 59 Израчунавање површине правоугаоника - задаци ........................................................................................... 61 Израчунавање површине квадрата ........................................................................................................................... 62 Израчунавање површине квадрата - задаци ........................................................................................................ 63 Израчунавање површине правоугаоника и квадрата - задаци ...................................................................... 64 Примењени задаци израчунавања површине правоугаоника и квадрата .......................................... 65 САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ У СКУПУ N - II ДЕО. Изводљивост сабирања и одузимања у скупу N ....... 67 Замена места сабирака ....................................................................................................................................................... 70 Замена места сабирака - задаци ................................................................................................................................... 71 Здруживање сабирака ..................................................................................................................................................... 72 Здруживање сабирака - задаци ................................................................................................................................. 74 Замена места и здруживање сабирака ..................................................................................................................... 75 0 и 1 код сабирања и одузимања .............................................................................................................................. 76 Зависност збира од промене сабирака ................................................................................................................ 77 5


садржај Зависност збира од промене сабирака - задаци .................................................................................................... 79 Непроменљивост збира ........................................................................................................................................................... 80 Непроменљивост збира - задаци ..................................................................................................................................... 81 Зависност разлике од промене умањеника .............................................................................................................. 82 Зависност разлике од промене умањеника - задаци ............................................................................................. 83 Зависност разлике од промене умањиоца ................................................................................................................ 84 Зависност разлике од промене умањиоца - задаци ............................................................................................... 85 Зависност разлике од промене умањеника и/или умањиоца (1) ........................................................................ 86 Зависност разлике од промене умањеника и/или умањиоца (2) ........................................................................ 87 Непроменљивост разлике .................................................................................................................................................... 88 Непромењивост разлике - задаци ..................................................................................................................................... 89 Примена својстава одузимања ............................................................................................................................................ 90 Једначине са сабирањем и одузимањем ...................................................................................................................... 91 Једначине са сабирањем и одузимањем - задаци ..................................................................................................... 93 Решавање једначина са сабирањем и одузимањем .................................................................................................. 94 Неједначине са сабирањем и одузимањем ................................................................................................................... 95 Решавање неједначина са сабирањем и одузимањем ............................................................................................. 97 Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем ......................................................................................... 98 ПОЛУГОДИШЊЕ ПРОВЕРАВАЊЕ ЗНАЊА ..................................................................................................................... 101

6


ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 1000 Обнављање градива трећег разреда 1.

Прочитај бројеве записане у таблици. 1) На ком месту, гледајући здесна налево, записујемо:

С

Д

Ј

9

7

4

6

0

5

3

5

0

8

0

0

а) јединице; б) десетице; в) стотине? 2) Колико смо цифара користили да запишемо дате бројеве? Како називамо бројеве које записујемо са три цифре?

2.

Запиши број који се састоји од: а) 6 стотинa, 3 десетице и 4 јединицe; б) 8 стотина и 2 јединицe; в) 10 стотина; г) 5 стотина, 1 десетицe и 3 јединицe.

3.

Колико има стотина у бројевима 756, 830, 647, 303? Број 756 има 7 С; , , а) Колико има десетица у сваком од наведених бројева? , , , б) Колико има јединица у сваком од ових бројева? ,

4.

5.

,

. ,

,

,

Поређај следеће бројеве од најмањег до највећег: 435, 534, 345, 543, 453, 354 Напиши прве претходнике и следбенике датих бројева.: Број

89

200

959

609

989

600

450

791

501

1000

следбеник броја Број претходник броја

6.

На слици су дужина, ширина и висина телевизора приказане у милиметрима. Да ли се овај телевизор може ставити у кутију дужине 85 cm, ширине 45 cm и висине 50 cm?

7


Изрази: 7.

а) у метрима: 600 cm =

; 50 cm =

б) у дециметрима: 800 cm =

8.

; 300 dm =

; 250 cm =

;

; 9m=

;

Напиши шест троцифрених бројева користећи само цифре 4, 1 и 8 (не понављајући исту цифру у запису једног броја). То су бројеви: Напиши број одређен изразом:

9.

10.

а) 5 · 100 + 8 · 10 + 9 · 1 =

;

б) 6 . 100 + 0 · 10 + 2 · 1 =

;

в) 0 · 100 + 6 · 10 + 3 · 1 =

;

г) 9 · 100 + 7 · 10 + 0 · 1 =

;

Попуни таблицу, записујући одговарајуће бројеве римским, односно арапским цифрама. 83

457 CLXIV

809

687

CDXLV

CMLVI

Израчунај збир: 11.

а) 669 + 122 =

б) 508 + 326 =

в) 428 + 280 =

г) 298 + 612 =

Израчунај разлику: 12.

а) 637 - 128 =

б) 420 - 209 =

в) 550 - 349 =

г) 847 - 359 =

13.

Одреди разлику највећег и најмањег троцифреног броја који се може написати цифрама 9, 6 и 2 користећи сваку од ових цифара само једанпут у истом броју.

14.

Састави израз и израчунај његову вредност: а) за колико је збир бројева 356 и 547 већи од разлике бројева 976 и 834; б) колико пута је збир бројева 237 и 63 већи од производа бројева 15 и 2?

15.

8

Нацртај у свесци три дужи: прву дужине 8 cm, другу једнаку половини прве и трећу три пута дужу од друге.


16.

17.

18.

19.

20.

21.

Реши једначине: а) 308 + х = 846;

б) х - 325 = 479;

в) 950 - х = 384.

Израчунај производе: а) 142 · 2 =

б) 325 · 3 =

Израчунај количнике: а) 648 : 6 =

б) 945 : 3 =

Израчунај вредност израза: а) 379 + 123 · 4 =

;

б) (774 - 670) · 9 =

;

в) 811 - (714 : 7) =

;

г) 478 + (624 : 3) =

;

Колика је дужина странице квадрата ако је његов обим 4 dm?

Плетеном жицом треба оградити башту правоугаоног облика, чије су странице 36 m и 44 m. При томе се на свака 2 m стављају стубови (по један стуб се налази у сваком углу баште). Колико је потребно: а) метара жице;

22.

Упиши у квадратиће одговарајуће цифре тако да назначене операције буду тачне: 4 5 6 8 2 0 _

7 1

23.

24.

б) стубова?

1 0

0

3 · 0

+ 6

1

5 6

6

7

·3 5

3

Дужина правоугаоника је 1 dm 9 cm, а ширина је за 5 cm мања од дужине. Израчунај обим тог правоугаоника.

Два слона за 1 дан попију 280 l воде. Колико ће литара воде попити 3 слона за 2 дана? Одговор:

9


25.

У две фабрике запослено је 840 радника. У једној фабрици ради 120 радника више него у другој. Израчунај колико је радника запослено у свакој фабрици.

26.

На једној полици у библиотеци налазе се 154 књиге. На другој полици има два пута више књига, а на трећој је 62 књиге мање него на другој полици. Колико има књига на трећој полици?

27.

У хотелима су смештена 354 ученика. У првом је 12 ученика више него у трећем, у другом 14 мање него у трећем, а у четвртом је исти број ученика као у трећем. Колико је ученика смештено у сваком хотелу?

28.

У једном руднику раде рудари у три смене. У првој смени ради 126 рудара, у другој 42 рудара више него у првој, а у трећој половина збира рудара обе смене. Колико рудара ради у трећој смени?

29.

Зоран је у једној кутији имао 256 маркица, а у другој 252. У албум је ставио четвртину маркица из прве и трећину из друге кутије. Колико је маркица Зоран ставио у албум, а колико му је остало у свакој кутији? У албум је ставио У првој кутији је остало

30.

31.

маркица. , а у другој

Од 20 l млека добија се 5 kg сира. Колико литара млека је потребно за 160 kg сира?

Збир обима три једнака правоугаоника износи 540 cm. Израчунај: а) половину обима једног правоугаоника; б) дужину једног од ових правоугаоника ако му је ширина 40 cm.

10

.


разред

4.

СКУП ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА N И СКУП N0 БРОЈАЊЕ ПО ХИЉАДУ ДО МИЛИОН Познати су нам бројеви до хиљаду. Они чине низ: 1, 2, 3, 4, ..., 9, 10, 11, ..., 99, 100, 101, ..., 998, 999, 1000 Декадне јединице овог низа су: 1 - ЈЕДИНИЦА; 10 - ДЕСЕТИЦА; 100 - СТОТИНА И 1000 - ХИЉАДА Замислимо новчанице од хиљаду динара па бројмо хиљаде: 1 хиљада, 2 хиљаде, 3 хиљаде, ..., 9 хиљада, 10 хиљада, 11 хиљада, ... Ако их запишемо, настаје низ хиљада: 1 000, 2 000, 3 000, ...9 000, 10 000, 11 000, ... Тако можемо наставити до хиљаду хиљада, па и даље. Број ХИЉАДУ ХИЉАДА (1 000 000) назива се МИЛИОН Ако бројимо по 10 000, настаће низ десетица хиљада: 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000, 80 000, 90 000, 100 000 (сто хиљада), 110 000 (сто десет хиљада), 120 000, и тако редом до милион.

Бројимо ли по сто хиљада, настаје низ стотина хиљада: 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, 900 000, 1 000 000 (милион)

1.

2.

Прочитај и напиши речима бројеве: 5 000

24 000

50 000

240 000

500 000

395 000

Напиши цифрама бројеве: сто хиљада триста хиљада осамсто две хиљаде

; педесет хиљада

;

; седамсто седамдесет хиљада

;

.

Поред декадних јединица које се користе за бројеве до хиљаду, за бројеве до милион користе се и следеће декадне јединице: 10 000 - ДЕСЕТ ХИЉАДА; 100 000 - СТО ХИЉАДА; 1 000 000 - МИЛИОН 1 је најмањи једноцифрени природни број. 10 је најмањи двоцифрени природни број. 100 је најмањи троцифрени природни број. 1 000 је најмањи четвороцифрени природни број. 10 000 је најмањи петоцифрени природни број. 100 000 је најмањи шестоцифрени природни број. 1 000 000 је најмањи седмоцифрени природни број. 11


уџбеник 3.

4.

5.

Попуни таблицу као што је започето: 100 000 200 000

900 000

20 000

30 000

100 000

405 000 406 000

413 000

31 000

32 000

39 000

110 000 120 000

190 000

200 000 300 000

1 000 000

Колико у милиону има: а) стотина хиљада;

б) десетица хиљада;

в) стотина?

Прочитај и упореди бројеве у свакој колони. По чему су слични, а по чему се разликују? Одговор можеш да напишеш у свесци. 8

16

109

70

500

8 000

16 000

109 000

70 000

500 000

Изрази у метрима: 6.

7.

12

97 km

;

105 km

;

5 km

;

1 000 km

;

Напиши број који у себи садржи: а) 5 стотина хиљада, 0 десетица хиљада и 6 јединица хиљада:

;

б) 2 десетице хиљада и 4 јединице хиљада

.


4.

разред

ЗАПИСИВАЊЕ ДЕКАДНИХ ЈЕДИНИЦА КАО СТЕПЕНА БРОЈА 10 Декадне јединице до милион могу се записивати и овако: 10 = 101; 100 = 10 · 10 = 102; 1 000 = 10 · 10 · 10 = 103; 10 000 = 10 · 10 · 10 · 10 = 104; 100 000 = 10 · 10 · 10 · 10 · 10 = 105; 1 000 000 = 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 = 106. Записи: 101, 102, 103, 104, 105, 106 називају се СТЕПЕНИ броја 10.

У овим степенима бројеви 1, 2, 3, 4, 5, 6 показују колико пута се број 10 јавља као чинилац.

Декадне јединице до милион, изражене степеном броја 10, читају се на овај начин: 10 = 101 - десетица је први степен броја 10, или 10 на први; 100 = 102 - стотина је други степен броја 10, или 10 на други; 1 000 = 103 - хиљада је трећи степен броја 10, или 10 на трећи; 10 000 = 104 - десет хиљада је четврти степен броја 10 или 10 на четврти; 100 000 = 105 - сто хиљада је пети степен броја 10, или 10 на пети; 1 000 000 = 106 - милион је шести степен броја 10, или 10 на шести.

1.

Напиши у облику степена следеће производе: 10 · 10 ;

2.

10 · 10 · 10 · 10;

10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10

Напиши у облику производа следеће степене: 103

; 105

; 106

102

; 104

;

;

Бројеве 50, 500, 5 000, 50 000, 500 000 (као и друге вишеструке декадне јединице) можемо краће записивати, и то у облику производа једноцифреног броја и степена броја 10: 50 = 5 · 10;

500 = 5 · 100 = 5 · 102;

5 000 = 5 · 1 000 = 5 · 103;

50 000 = 5 · 10 000 = 5 · 104;

3.

500 000 = 5 · 100 000 = 5 · 105.

Напиши у облику производа једноцифреног броја и степена броја 10 следеће стотине: 400;

900; ;

800; ;

300; ;

700. ;

.

13


уџбеник 4.

Напиши у облику стотина следеће производе: 2 · 102;

7 · 102; ;

5.

;

600 000; ;

;

60 000; ;

7 · 105; ;

;

4 000; ;

400 000. .

2 · 103; ;

9 · 104; ;

8 · 105. ;

.

Напиши сваки дати троцифрени број најпре у облику збира вишеструких декадних јединица (стотина, десетица и јединица), па затим у облику збира производа једноцифреног броја и степена броја 10, као што је започето.

Запиши једним бројем сваки од следећих израза: а) 7 · 100 + 9 · 10 + 3 · 1= б) 0 · 100 + 8 · 10 + 7 · 1= в) 1 · 100 + 4 · 10 + 9 · 1= г) 4 · 100 + 0 · 10 + 0 · 1= д) 9 · 100 + 1 · 0 + 0 · 1 = ђ) 8 · 100 + 0 · 10 + 0 · 1=

14

.

;

856; 791; 507; 716; 648; 930 Пример: 358 = 300 + 50 + 8 = 3 · 100 + 5 · 10 + 8 · 1

8.

10 · 102.

Напиши у облику хиљада следеће производе: 3 · 104;

7.

6 · 102;

Напиши у облику производа једноцифреног броја и степена броја 10 следеће бројеве: 6 000;

6.

9 · 102;


4.

разред

УПОЗНАВАЊЕ БРОЈЕВА ДО МИЛИОН Саберимо бројеве 158 000 и 673. Рачунајмо овако: 158 000+673=158 673 (сто педесет осам хиљада плус шесто седамдесет три). Резултат је 158 673 (158 хиљада 673 јединице).

Овај број је шестоцифрен. Најпре се прочита број хиљада, затим број јединица јер садржи два дела, две класе: КЛАСУ ХИЉАДА и КЛАСУ ЈЕДИНИЦА. Свака класа има своје СТОТИНЕ, ДЕСЕТИЦЕ и ЈЕДИНИЦЕ. Број 158 000 садржи 1 стотину хиљада, 5 десетица хиљада и 8 јединица хиљада. Број 673 садржи 6 стотина, 7 десетица и 3 јединице. Добијени збир бројева 158 000 и 673 уписали смо у следећу таблицу месних вредности. хиљаде

јединице

стотине

десетице

јединице

стотине

десетице

јединице

1

5

8

6

7

3

Бројеве би требало записивати тако да се класа хиљада малим размаком одвоји од класе јединица. Записујемо овако: 158 673. 1.

2.

Нацртај у свесци таблицу месних вредности, упиши у њу следеће бројеве и прочитај их: 7 047, 87 808, 12 021, 148 084, 920 290, 730 073, 304 340, 950 095, 440 044, 340 950, 340 095, 340 059, 340 590. Напиши цифрама бројеве: шездесет осам хиљада двеста двадесет; двеста осамдесет хиљада двадесет осам; осамсто педесет шест хиљада шездесет пет; четиристо четири хиљаде четиристо четрдесет; седамсто хиљада седам.

3.

Прочитај бројеве и напиши их речима у свесци: а) 202 022; 220 202; 220 022; 202 200; 202 002; 200 020; 220 002; б) 770 770; 770 707; 770 077; 770 007; 707 770; 700 070; 700 007.

4.

Прочитај изразе и напиши бројеве који су њима одређени: 7 · 104 + 2 · 102 ; 28 · 103 + 2 · 10 ; 348 · 103 ; 69 · 104. 15


уџбеник

ЗАПИСИВАЊЕ БРОЈЕВА У ОБЛИКУ ЗБИРА ПРОИЗВОДА Бројеве до 1 000 записујемо у облику збира производа: 754 = 700 + 50 + 4 = 7 · 100 + 5 · 10 +4 · 1= 7 · 102 + 5 · 10 + 4 · 1 903 = 900 + 0 + 3 = 9 · 100 + 0 · 10 + 3 · 1 = 9 · 102 + 0 · 10 + 3 · 1 И бројеве веће од хиљаде можемо писати у облику збира производа. а) 5 374 = 5 000 + 300 + 70 + 4 = 5 · 1 000 + 3 · 100 + 7 · 10 + 4 ·1 = 5 · 103 + 3 · 102 + 7 · 10 + 4 ·1 Овај четвороцифрени број има јединице хиљада (5), стотине (3), десетице (7) и јединице (4). б) 27 172 = 2 · 10 000 + 7 · 1 000 + 1 · 100 + 7 · 10 + 2 · 1 = 2 · 104 + 7 · 103 + 1 · 102 + 7 · 10 + 2 · 1 Овај петоцифрени број има десетице хиљада (2), јединице хиљада (7), стотине (1), десетице (7) и јединице (2). в) 355 840 = 3 · 100 000 + 5 · 10 000 + 5 · 1 000 + 8 · 100 + 4 · 10 + 0 · 1 = 3 · 105 + 5 · 104 + 5 · 103 + 8 · 102 + 4 · 10 + 0 · 1 1.

2.

У свесци напиши које декадне јединице има сваки: а) четвороцифрени;

б) петоцифрени;

в) шестоцифрени број.

Запиши бројеве одређене следећим изразима: а) 8 · 1 000 + 4 · 100 + 4 · 10 + 1 · 1 = б) 3 · 104 + 7 · 103 + 1 · 102 + 9 · 10 + 5 · 1 = в) 5 · 100 000 + 0 · 10 000 + 5 · 1 000 + 3 · 100 + 8 · 10 + 0 · 1 = г) 7 · 105 + 8 · 104 +0 · 103 + 0 · 102 + 6 · 10 + 9 · 1 =

3.

Сваки од следећих бројева напиши у облику збира производа, и то најпре једноцифрених бројева и декадних јединица, па затим једноцифрених бројева и степена броја 10: 43 756 70 391 108 260 660 320

4.

5.

16

Колико јединица има сваки од следећих бројева? 745 , 8 732 , 37 439 , 541 053 Колико сваки од тих бројева има: а) десетица; б) стотина; Напиши број одређен изразом: 187 · 103 ; 8 453 ·102 ;

. в) хиљада?

58 · 104 ;

24 · 103.


ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ БРОЈЕВА ДО МИЛИОН 1.

Упиши у таблицу бројеве: 6 015; 60 284; 640 208. Шта означава цифра 6 у сваком од тих бројева? Хиљаде

2.

3.

4.

Јединице

100 000

10 000

1 000

100

10

1

105

104

103

102

101

100

Према првом примеру напиши следеће производе: а) 3 · 102 = 3 · 100 = 300;

б) 9 · 104 =

в) 4 · 103 =

г) 6 · 105 =

Према првом примеру напиши следеће бројеве: а) 5 000 = 5 · 1 000 = 5 · 103

б) 400 000 =

800 000 =

г) 900 000 =

Напиши бројеве у облику збира производа једноцифрених бројева и декадних јединица: 68 027 = 501 420 = 745 096 =

5.

Напиши бројеве у облику збира производа једноцифрених бројева и степена броја 10: 7 504 = 20 849 = 300 248 =

6.

Напиши број одређен изразом: а) 9 · 105 + 4 · 104 + 0 · 103 + 2 · 102 + 5 · 10 + 8 · 1 = б) 6 · 104 + 6 · 103 + 7 · 102 + 0 · 10 + 4 · 1 =

7.

в) 1 · 105 + 0 · 104 + 9 · 103 + 2 · 102 = Највећи шестоцифрени број коме су све цифре различите је Напиши тај број у облику збира производа једноцифрених бројева и степена броја 10. 17


уџбеник

МЕСНЕ ВРЕДНОСТИ ЦИФАРА Хиљаде С

Д

5

Посматрајмо бројеве записане у табели са назначеним месним вредностима. У првом броју цифра 5 има вредност стотина, цифра 8 вредност десетица и цифра 2 вредност јединица. У другом броју цифра 5 има вредност јединица хиљада, цифра 8 вредност стотина а цифра 2 вредност десетица. У трећем броју цифра 5 има вредност десетица хиљада и вредност јединица, цифра 8 вредност јединица хиљада, цифра 2 вредност стотина. Одреди сам вредност цифара 5 и 8 у последњем реду таблице.

Јединице Ј

С

Д

Ј

5

8

2

5

8

2

0

5

8

2

0

5

8

0

5

8

0

.

На основу наведених примера можемо закључити следеће: Вредност цифре у вишецифреном броју зависи од места на коме се та цифра налази и назива се месна вредност цифре

1.

У таблицу месних вредности упиши бројеве: Број

Хиљаде С

Д

Јединице Ј

С

Д

шездесет хиљада двадесет шездесет две хиљаде двеста шесто хиљада шездесет шесто хиљада шездесет два 2.

3.

18

У таблицу месних вредности упиши бројеве код којих: а) цифра 4 има вредност десетица хиљада и стотина, цифра 8 има вредност јединица хиљада и десетица, а јединица нема; б) цифра 6 има вредност стотина хиљада и јединица хиљада, цифра 3 има вредност десетица хиљада, стотина и десетица, а цифра јединица је нула; в) цифра 7 има вредност стотина и десетица хиљада, стотина и јединица, а на осталим местима су нуле. Ради у свесци. Коју месну вредност има цифра 7 у следећим бројевима: 85 270;

75321;

16 407;

709 058;

67 205;

59 730?

Ј


МЕСНЕ ВРЕДНОСТИ ЦИФАРА задаци 1.

Прочитај бројеве у таблици. Напиши речима коју месну вредност имају цифре 2, 7 и 0 у сваком од тих бројева. 2

7

0

609 627 162 074 705 295

2.

3.

4.

Коју месну вредност има цифра 4 у бројевима: а) 96 140

;

б) 240 531

;

в) 54 103

;

г) 435 712

;

Одреди месне вредности цифре 9 у броју 990 909.

а) Колико различитих вредности у шестоцифреном броју може имати било која цифра осим нуле, а колико нула?

б) Коју ће вредност имати цифра 8 ако јој се са десне стране допишу две нуле, четири нуле, пет нула, три нуле?

5.

6.

Пишући два пута цифру 1 и три пута цифру 0, напиши четири петоцифрена броја.

Изрази у метрима следеће величине: 903 000 mm;

428 000 cm;

3 040 dm;

205 km.

19


уџбеник

УПОЗНАВАЊЕ ДЕКАДНИХ ЈЕДИНИЦА ВЕЋИХ ОД МИЛИОН Међу природним бројевима које смо до сада упознали карактеристични су: 1, 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000. Сваки од ових бројева, осим 1, десет пута је већи од претходног броја. Стога их називамо декадне јединице. Највећи број који смо до сада упознали јесте милион. Можемо га написати: 1 000 000 = 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 = 106. Свакодневно радимо са бројевима већим од милиона. Београд има више од два милиона становника. Градови Лондон, Москва, Париз, Каиро, Пекинг имају по 7, 8, 9 или 10, а Шангај, Токио, Њујорк, Мексико и више од десет милиона становника. Народна Република Кина има преко 1 000 милиона становника. Декадне јединице веће од милиона су: 10 000 000 = 107 100 000 000 = 108 1 000 000 000 = 109

1.

- десет милиона - сто милиона - хиљаду милиона, или краће милијарда

Напиши цифрама редом све декадне јединице до билиона.

Декадне јединице веће од милиона су: 10 000 000 000 = 1010 - десет милијарди 100 000 000 000 = 1011 - сто милијарди 1 000 000 000 000 = 1012 - хиљаду милијарди, или краће билион Постоје декадне јединице веће и од билиона, али је за практична рачунања довољно знати читање и писање бројева првих пет класа.

2.

20

Напиши у облику степена броја 10 све декадне јединице од милиона до билиона.


3.

разред

4.

Посматрај таблицу месних вредности: Милијарде

Милиони

Хиљаде

Јединице

С

Д

Ј

С

Д

Ј

С

Д

Ј

С

Д

Ј

1011

1010

109

108

107

106

105

104

103

102

10

1

а) Које су класе представљене у овој таблици? б) Шта садржи свака класа? в) Напиши цифрама бројеве: 106 =

;

107 =

;

109 = ; 1010 = г) Упиши у таблицу бројеве па прочитај:

108 = ;

;

1011 =

;

58 000 000, чита се:

;

7 290 000 000, чита се:

;

604 800 000 000, чита се:

;

д) Бројеве у таблици прикажи у облику производа одговарајућег броја и степена броја 10.

4.

5.

Напиши колико број 274 500 000 000 има: а) укупно стотина

;

б) укупно десетица милиона

;

в) укупно десетица хиљада

;

г) укупно стотина милијарди

;

Упиши у кружић један од знакова <, > тако да се добију тачне неједнакости. 2 · 103

3 · 102 ;

6 · 105

5 · 106 ;

7 · 108

8 · 107 21


уџбеник

ПИСАЊЕ И ЧИТАЊЕ БРОЈЕВА ВЕЋИХ ОД МИЛИОН Као што речи можемо записати словима, тако и ма који број можемо написати цифрама. Бројеве пишемо користећи следећих десет цифара: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вредност цифре у броју одређена је местом цифре у том броју. Ако се цифра помери за једно место улево, њена вредност се повећава 10 пута. Ако се цифра помери за једно место удесно, њена вредност се смањује 10 пута. Да бисмо велике бројеве прегледно записали и лако прочитали, делимо их здесна налево на класе - по три цифре у свакој класи. Да би се правилно читали и писали велики бројеви, треба знати имена класа. Прве четири класе приказане су у следећој табели. Милијарде

Милиони

Хиљаде

Јединице

С

Д

Ј

С

Д

Ј

С

Д

Ј

С

Д

Ј

1011

1010

109

108

107

106

105

104

103

102

10

1

1)

4

3

8

2

9

0

6

1

5

3

2)

6

0

0

0

5

0

7

0

0

0

0

8

0

7

9

1

3

0

9

1

3)

7

4

1) Први број у таблици прочитаћемо овако: 4 милијарде 382 милиона 906 хиљада 153. Када се читају бројеви редом слева удесно, свака се класа чита као засебан троцифрен број уз који се наводи назив те класе. Назив прве класе (класа јединица) изоставља се. 2) Други број из таблице читамо овако: 62 милијарде 507 хиљада. Називе класа, у којима су све три цифре нуле, не изговарамо. 3) Прочитај и напиши речима трећи број из ове табеле.

1.

22

Запиши бројеве са размацима између класа, затим их прочитај и напиши речима: 4059605436; 35000670089; 700200123081.


2.

разред

4.

Прочитај и речима напиши бројеве: а) 3 459 586 758 б) 970 930 000 700 в) 272 476 999 764 г) 8 000 085 000 д) 54 550 470 000 ђ) 23 009 000 007

3.

4.

5.

Колико милијарди има у броју: а) 75 387 439 001;

б) 91 753 680;

в) 978 657 472 606?

Бројеве 121 374 973, 307 821 405 и 37 514 001 напиши у облику збира производа једноцифрених бројева и степена броја 10.

1) Запиши цифрама бројеве у следећим реченицама: а) У Индији има деветсто тридесет пет милиона и седамсто хиљада становника. б) На Земљи живи укупно пет милијарди седамсто милиона становника. 2) Сваки од ових бројева напиши у облику производа одговарајућег броја и степена броја 10.

6.

Напиши и прочитај: а) најмањи седмоцифрени број б) најмањи десетоцифрени број в) највећи деветоцифрени број г) највећи дванаестоцифрени број

7.

8.

Колико километара би била дугачка колона од 1 000 000 војника ако два војника заузимају 1 m?

Напиши месну вредност сваке цифре у броју 8 405 096 132.

23


ПИСАЊЕ И ЧИТАЊЕ БРОЈЕВА ВЕЋИХ ОД МИЛИОН- задаци 1.

Напиши бројеве цифрама са размацима између класа: а) тридесет осам милијарди двеста шест милиона седам хиљада тринаест б) шестсто девет милијарди три милиона седамсто двадесет хиљада осамсто девет

; ;

в) две милијарде шестсто пет хиљада двеста шездесет четири

. 2.

Прочитај бројеве па их напиши речима: а) 9 873 654 712 ; б) 64 025 000 459 ; в) 401 581 003 120 .

3.

Напиши број одређен изразом: а) 2 · 107 + 5 · 106 + 0 · 105 + 0 · 104 + 9 · 103 + 3 · 102 + 8 · 10 + 4 · 1 =

б) 6 · 109 + 0 · 108 + 4 · 107 + 0 · 106 + 4 · 105 + 1 · 104 + 0 · 103 + 9 · 102 + 3 · 10 + 8 · 1 =

4.

Попуни таблицу: n-1

345 799 999

n

42 534 000 000

n+1

5.

Подвуци цифру која има највећу месну вредност, а заокружи ону цифру која има најмању бројевну вредност: а) 45 876 ;

6. 24

5 100 000 000

б) 120 473 397 ;

в) 59 857 439 846.

Напиши највећи и најмањи осмоцифрени број. Највећи је

; најмањи је

.


4.

разред

УРЕЂЕНОСТ СКУПА ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА Низ бројева: 1, 2, 3, ... 99, 100, 101, ..., 999, 1 000, 1001, ..., 999 999, 1 000 000, 1 000 001, ..., 999 999 999, 1 000 000 000, 1 000 000 001 ... називамо низ природних бројева.

Између појединих бројева тачкама се означава да се на месту тачака налазе неки природни бројеви, а тачке на крају означавају да се низ наставља неограничено, тј. да природних бројева има бесконачно много, па је скуп природних бројева бесконачан скуп. Из приказа низа природних бројева уочава се следеће: Најмањи природни број је број 1. Не постоји највећи природни број.

Сви природни бројеви чине скуп природних бројева. Скуп природних бројева означавамо посебном ознаком, словом N, а записујемо овако: N = {1, 2, 3, 4, ...}. Број 0 (нула) не припада скупу N, тј. Є N. Међутим, врло често број 0 разматрамо заједно са природним бројевима. Скуп који чине 0 и природни бројеви означавамо словом N0 (читамо: ен нула) и записујемо: N0 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, ...}. Слово N и број 0 подсећају нас да су елементи скупа N0 сви елементи скупа N и нула. Својства природних бројева: (А) За два различита природна броја a и b увек важи један од односа: a<b, односно a>b. Ако упоредимо бројеве 34 и 43, можемо утврдити да је број 34 мањи од броја 43, односно да је број 43 већи од броја 34.

За свака два различита природна броја можемо одредити који је од њих мањи, односно већи. Због овог својства кажемо: Скуп природних бројева је уређен скуп.

(Б) Између два несуседна природна броја постоје други природни бројеви чији се број може тачно одредити. Између бројева 5 и 12 постоји тачно 6 природних бројева: 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Између бројева 27 и 42 постоји 14 природних бројева: 28, 29, 30, ..., 41. Између бројева 100 и 200 постоји 99 природних бројева итд.

25


уџбеник (В) Између неких природних бројева не постоји ниједан природан број, на пример: између 7 и 8, 89 и 90, 1 001 и 1 002 итд. Такви се бројеви називају узастопни природни бројеви. Било који природан број означимо са n. Пошто разлика свака два узастопна природна броја износи само један, његов узастопни природни број имаће облик n + 1. (Г) Сваки број из низа природних бројева, осим броја 1, има свог претходника. Претходник неког природног броја је број који је од њега мањи за један па се у низу јавља пре њега. Претходник броја 8 је број 7, броја 20 број 19, броја 10 000 број 9 999 итд. Претходник ма ког природног броја n, већег од 1, јесте број n-1. (Д) Сваки природан број има свог следбеника. То је број који је за један већи од датог природног броја. Следбеник броја 29 је број 30, броја 1 000 је 1 001, броја 999 999 број 1 000 000 итд. Следбеник ма ког природног броја n је број n+1. Према ознакама које смо користили за два последња својства, низ природних бројева можемо записати и овако: 1, 2, 3, 4, 5, ..., n - 1, n, n + 1, ... 1. 2.

Напиши скуп свих једноцифрених бројева. Колико елемената има тај скуп? Да ли су сви елементи тог скупа природни бројеви? Колико има природних бројева који се налазе између: 47 и 55 210 и 231 2 000 и 3 000 900 и 999

3.

Одреди скупове решења неједначина: 205 < х < 218 3 009 < а < 3 020 630 095 < б < 630 105

4.

Одреди скупове решења следећих неједначина: х < 57 а > 801 b < 1 053 c > 100 000 800 < х < 1 000

5.

26

Колико у скупу природних бројева укупно има: а) двоцифрених бројева

б) троцифрених бројева

в) четвороцифрених бројева

г) петоцифрених бројева


УРЕЂЕНОСТ СКУПА ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА - задаци 1.

2.

3.

4.

5.

Сваком члану низа природних бројева додај по 1. Напиши првих 8 бројева новог низа. То је низ бројева Напиши низ бројева који се добија из низа природних бројева ако се сваки његов члан: а) смањи за 1

;

б) повећа 3 пута

;

в) повећа за 100

;

Објасни како је из низа природних бројева добијен низ бројева: а) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ...

;

б) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ...

;

в) 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ...

;

Напиши на цртици колико природних бројева претходи броју: а) 59

;

б) 34 580

;

в) 762 008 001

Одреди скуп природних бројева који се налазе између бројева: а) 3 и 5;

б) 45 и 46;

в) 76 и 85;

г) 990 и 1001.

То су скупови: а)

6.

;

в)

;

г)

;

Колико се природних бројева налази између бројева: а) 58 и 89; Одговор: а)

7.

; б)

б) 298 и 945;

в) 882 и 1 000? ;

б)

;

в)

;

Колико у скупу природних бројева има више: а) двоцифрених бројева него једноцифрених; б) троцифрених бројева него двоцифрених;

27


уџбеник

БРОЈЕВНА ПОЛУПРАВА Посматрајмо полуправу Оk. O

E

A

B

C

D

1

2

3

4

5

k 6

7

На полуправи Оk означимо произвољну тачку Е. Тачки О придружимо број 0 (нула), а тачки Е број 1. Дуж ОЕ назива се јединична дуж или дуж којој је придружен мерни број 1. Шта је бројевна полуправа? То је свака полуправа која поред почетне тачке има још једну истакнуту тачку Е која с њом одређује јединичну дуж. Упоређивање дужи на бројевној полуправи можемо користити за упоређивање бројева. Преношењем јединичне дужи на полуправи Оk од тачке Е одређујемо тачке А, B, C, D, ... Пошто је дужина дужи ОА једнака 2, тачки А придружујемо број 2 итд. Свакој означеној тачки полуправе осим почетне тачке одговара један природан број. Због овог својства ова полуправа се зове бројевна полуправа.

Полуправа нема краја, па на њој има места за сваки природан број. Придружујући природним бројевима неке одређене тачке полуправе, скуп природних бројева приказујемо помоћу тачака полуправе.

1.

На слици је приказана бројевна полуправа. Одреди скуп бројева који одговарају тачкама: А, B, C, D, К и М. O

E 1

2.

3.

A

K

C

B

D

2

Нацртај бројевну полуправу са јединичном дужи од 15 mm, па на њој у скупу N0 означи сва решења неједначине х < 7.

Место Р удаљено је од Београда 100 km, место К - 70 km, место В - 40 km, место С - 30 km, место Т - 150 km и место М - 110 km. Састави шему положаја ових места на бројевној полуправи ако јединичној дужи од 1cm одговара растојање од 10 km. O

28

M

k


УПОРЕЂИВАЊЕ БРОЈЕВА. БРОЈЕВНА ПОЛУПРАВА Поређај следеће бројеве од најмањег до највећег броја:

1.

437 845; 24 065 491; 2 436 448; 2 633 559; 24 065 422.

Поређај наведене бројеве од највећег до најмањег броја:

2.

250 806; 3 050 200; 230 077 420; 6 703 090 580; 70 358 000 400.

Напиши највећи и најмањи шестоцифрени број чије су све цифре различите.

3.

Највећи је:

;

најмањи је:

;

Коју цифру треба написати уместо слова а да би се добила тачна неједнакост.

4.

а) 87 < а1; б) 4а > а4;

б) 2а > 27; д) 2а3 < 3а2;

в) 357 > 3а8; ђ) 853 9а0 < 854 082?

Напиши скуп вредности слова а за сваки пример: а)

;

б)

;

в)

;

г)

;

д)

;

ђ)

;

Напиши природне бројеве који припадају тачкама А, B, C, D, Е и F на бројевној полуправи.

5.

A 0

C

500 000

D

E

F

2 000 000

На бројевној полуправи означи сва решења неједначина 5 < х < 12 у скупу N.

6.

Напиши скуп решења дате неједначине.

0

7.

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Нацртај у свесци бројевну полуправу и означи на њој бројеве: а) 2, 5, 6 и 7 ако је јединична дуж 2 cm; б) 1, 3, 4 и 5 ако је јединична дуж 2 cm 5 mm. 29


ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ 1.

Прочитај следеће бројеве, па их напиши речима: 47 005 900 090

2.

Цифрама 8, 2, 0, 3, 5 и 7 напиши највећи и најмањи шестоцифрени број користећи сваку од тих цифара само једанпут у истом броју. Највећи број је:

3.

4.

.

.

Напиши пет првих и пет последњих шестоцифрених бројева. Пет првих:

.

Пет последњих:

.

У таблицу са назначеним класама упиши бројеве: пет милијарди десет милиона три; два милиона петсто три хиљаде шесто двадесет један; једанаест милијарди осамсто милиона десет хиљада; сто хиљада деветсто тридесет пет; триста петнаест милиона триста двадесет и седам. Милијарде С

5.

Најмањи број је:

Д

Милиони Ј

С

Д

Хиљаде Ј

С

Д

Јединице Ј

С

Д

Написати у облику збира производа (једноцифреног броја и декадне јединице) бројеве: 35 796 432 502 731 804 002 7 896 217 864 101

6.

30

Ј

Зашто се следећи низ бројева не може назвати низом природних бројева: а) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ...; б) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ...; в) 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9, 12, 11, 14, 13, ...; г) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, ...?

7.

На бројевној полуправи означити решења неједначине х<1 која припадају скупу N0.

8.

Колико би била дебела књига од 1 000 000 страница ако 100 листова те књиге има дебљину 8 mm? (Дебљину књиге изрази у метрима.)


разред

4.

ЈЕДИНИЦЕ ЗА ПОВРШИНУ УПОРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИ (А) Именуј више предмета из своје околине који су облика правоугаоника, квадрата, троугла или круга.

(Б) Упореди површи уочених правоугаоника, квадрата, троуглова или кругова и реци која је од њих већа (мања). На пример: површ школске табле већа је од површи прозорског окна, површ корица књиге мања је од горње површи клупе, површи предњег и задњег зида учионице су једнаке... (В) Посматрај фигуре на слици и реци која има већу површ. C M K

A

1.

2.

B A (Г) Упореди површи фигура А и B. То можеш урадити овако: одреди број квадратића од којих је састављена свака од ових фигура. Површ фигуре B мања је од површи фигуре А зато што фигура B садржи 9, а фигура А садржи 21 такав квадратић.

D

O

E

D

B

C

A

E

D

B

Упореди површи фигура приказаних на слици: Нацртај ове фигуре редом, од највеће до најмање.

Упореди површи ових фигура. Колико једнаких квадратића садржи свака фигура?

31


уџбеник 3.

4.

5.

6.

7.

8.

32

Колико је једнаких квадратића потребно да би се од њих сложила свака фигура на датој слици? Упореди површи тих фигура. Нацртај на квадратној мрежи (у свесци са квадратићима) квадрат састављен од 16 једнаких квадратића и правоугаоник такође састављен од 16 једнаких квадратића. Да ли су те две фигуре подударне? Фигура А садржи два цела квадратића (два троугла чине један цео квадратић). Од колико је квадратића састављена фигура Б?

А

Б

Колико је целих квадратића потребно да би се саставила свака од фигура приказаних на слици? Која од ових фигура има мању површ?

Колико је целих квадратића потребно да би се саставила свака од ових фигура?

Колико је једнаких квадратића потребно да би се од њих сложила свака фигура на приказаној слици?

Упореди површи свих фигура.


разред

4.

МЕРЕЊЕ ПОВРШИ Посматрај слику па реци колико је једнаких плочица Е потребно да се поплоча област означена са А. Колико пута је правоугаоник А већи од квадрата Е? Мерењем можеш да утврдиш да је површ правоугаоника А већа 64 пута од површи јединичног квадрата Е, односно да је:

A Е

А = 64 · Е Јединични квадрат Е којим се мери површина правоугаоника А назива се јединица мере. Резултат мерења, број 64, назива се мерни број. Број 64 · Е назива се површина правоугаоника А. D 2. Измери површ правоугаоника D квадратом А као јединицом мере. Преноси модел јединице мере по A правоугаонику D. После мерења и обележавања граница сваког новог положаја квадрата А добија се мрежа приказана на слици. Она показује да се јединица мере А садржи у мерном правоугаонику D тачно 10 пута а то се може записати: D = 10 · А Значи, површина правоугаоника D једнака је 10 јединичних квадрата А. На основу ових примера можемо рећи следеће: Површина неке фигуре је број који одређује колико је јединица мере, тј. јединичних фигура за мерење површи, потребно да се та геометријска фигура потпуно прекрије.

1.

На слици су дате фигуре B и C и јединице мере - фигуре E и F. E

B

F

C

а) Одреди површине фигура B и C најпре јединицом мере E, а затим јединицом мере F.

Јединица мере

б) Добијене резултате унеси у табелу па их упореди.

F

Површина фигуре B

C

E

33


уџбеник 2.

а) Упореди дате дужи, па упиши резултате као што је започето. б) Упореди и површине квадрата чије су странице дате дужи. M L а) K = 2L = M; L= M; C б) A = 4B = C; B= C; B

K

A 3.

Одреди површине фигура A, B, C датом јединицом мере, па добијене резултате упиши у табелу. Јединица мере

А

Површина А B

Површина B Површина C

C

4.

Поред сваке слике напиши колико је целих квадратића потребно да се она састави. A

Д

Б

В

Ђ Е

З

34

Г

Ж


ПОВРШИНА ФИГУРЕ 1.

Упореди одока површи фигура приказаних на слици.

Нацртај у свесци ове фигуре редом, од најмање до највеће. 2.

Колико још треба сложити плочица да би се покрила жута поља? На којој ће се од ових фигура сложити више плочица?

3.

Попуни таблицу уписујући површине датих фигура за дате јединице мере. E

Јединица мере

Површина фигуре E

F

G

A

F G

4.

B

Попуни таблицу уписујући дужине страница квадрата (за дату јединицу К) и површине квадрата (изражене датим јединицама).

B

1

2

C D

E

F

Површина квадрата у јединицама А

К

А

Дужина странице у јединицама К

A

B

C

D

E

F

Површина квадрата у јединицама B Површина квадрата у јединицама C

1 1

35


Одреди површине фигура А, B, C и D јединицом мере К, па добијене резултате унеси у таблицу. 5.

Фигура

Површина

A

А

C

B

B C

K D

D

36

6.

Један квадратић на квадратној мрежи је јединица мере. Одреди површину сваке приказане фигуре, па добијени резултат напиши испод ње.

7.

Одреди површине приказаних фигура ако је јединица мере јадан квадратић са квадратне мреже, па добијене резултате напиши испод сваке од њих.


4.

разред

ЈЕДИНИЦЕ ЗА ПОВРШИНУ Мерењем површи утврдили смо следеће:

1) Површ се мери датом површи, узетом за јединицу мере, као што се дуж мери датом дужи узетом за јединицу мере. 2) Мерењем површи одређене фигуре различитим јединицама мере добијају се различити мерни бројеви који изражавају површину те фигуре. За мерење површи употребљавају се квадратне јединице мере: квадратни метар, квадратни дециметар, квадратни центиметар, квадратни милиметар и друге. Квадратни метар је површ ограничена квадратом чија је страница 1 m и пише се краће 1m2. Квадратни дециметар је површ ограничена квадратом странице 1 dm и пише се 1 dm2. Квадратни центиметар је површ ограничена квадратом странице 1 cm и пише се 1 cm2. Квадратни милиметар је површ ограничена квадратом странице 1 mm и пише се 1mm2. Ова слика приказује:

a

b

A

B

c

а је милиметар ( 1mm) b је центиметар (1cm) c је дециметар (1 dm) А је квадратни милиметар (1 mm2) B је квадратни центиметар (1 cm2)

C

C је квадратни дециметар (1 dm ) 2

Основна (полазна) јединица за мерење величине површи је квадратни метар. Односи јединица за површину мањих од 1 m2 су:

1 m2 = 100 dm2 1 dm2 = 100 cm2 1 cm2 = 100 mm2

1 m2 = 10 000 cm2 1 dm2 = 10 000 mm2 1 m2 = 1 000 000 mm2

37


уџбеник 1.

На пакпапиру нацртај квадратни метар и подели га на квадратне дециметре. Затим 1 dm2 подели на квадратне центиметре. Провери сам колико има: а) квадратних дециметара у 1m2;

б) квадратних центиметара у 1m2.

2.

Нацртај правоугаоник дужине 5 cm и ширине 1 cm. Подели га на квадратне центиметре. Колико има квадратних центиметара? Колика је површина тог правоугаоника?

3.

Одреди површину и обим сваке фигуре: 1 cm2

1 cm

4.

Одреди површину сваке фигуре: 1 cm2

5.

Колико има: а) квадратних милиметара у: 7 cm2; 18 cm2; 40 cm2; 123 cm2; б) квадратних центиметара у: 4 dm2; 51 dm2; 400 mm2; 7 m2; в) квадратних дециметара у: 3 m2; 45 m2; 800 cm2; 430 000 mm2?

38


4.

разред

ЈЕДИНИЦЕ ЗА ПОВРШИНУ ВЕЋЕ ОД КВАДРАТНОГ МЕТРА Веће површи меримо јединицама већим од квадратног метра а то су: ар (1 а), хектар (1 hа) и квадратни километар (1 km2). 1 m2

1a

1ha

1 ha

10 m

1 km2

1000 m

10 0m

10 m

1a

1000 m = 1 km

100 m

Јединица сто пута већа од 1 m2 је 1 ар. Ар је јединица за мерење површи, а то је квадрат странице 10 m и пише се краће 1 а. Јединица сто пута већа од 1 а, односно 10 000 пута већа од 1 m2, јесте 1 хектар и пише се 1 hа. Јединица сто пута већа од 1 hа, 10 000 пута већа од 1 а и 1 000 000 пута већа од 1m2, јесте 1 квадратни километар и пише се 1 km2. Односи јединица за површину већих од 1 m2 јесу: 1 km2 = 100 hа = 10 000 а = 1 000 000 m2. Све јединице за површину поређане по величини, од квадратног милиметра до квадратног километра, приказаћемо на следећи начин: · 100 1 km

2

· 100 1 ha

1a

хектар 1 km

1.

· 100

1m

2

· 100

1 dm

· 100 1 cm

2

1 mm

2

2

ар

100 m

· 10 Колико има:

· 100

· 10

10 m · 10

1m

1 dm · 10

1 cm · 10

1 mm · 10

1 km2 = 100 ha 1 ha = 100 a 1 a = 100 m2 1 m2 = 100 dm2 1 dm2 = 100 cm2 1 cm2 = 100 mm2

а) квадратних метара у: 300 dm2; 4 000 dm2; 13 а; 9 hа; б) ари у: 800 m2; 2 500 m2; 9 hа; 17 hа; 15 km2; в) хектара у: 200 а; 1 000 а; 3 km2; 58 km2; 620 000 m2; г) квадратиних километара у: 1 100 ha; 700 ha; 30 000 а?

39


уџбеник 2.

Површина пода учионице је 72 m2 а школског игралишта 2 450 m2. За колико је површина игралишта већа од површине учионице?

3.

На шаховској табли површина једног поља је 16 cm2. Колика је површина целе шаховске табле?

4.

5.

Изрази мање јединице већим јединицама: 5 000 m2 =

а;

120 000 m2 =

а=

300 000 dm2 =

m2 =

а;

3 000 000 dm2 =

m2 =

а=

4 hа =

m;

30 а =

а;

7 а 32 m2 =

m2;

48 hа =

а.

а;

6 km2 4 hа =

hа;

hа;

10 hа 6 а =

а.

Напиши на цртици одговарајућу јединицу мере: 27 km2 = 270 000

;

1 000 000 mm2 = 1

;

54 km2 = 540 000

;

;

2 700 dm2 = 27

;

5 200 cm2 = 52

;

Упиши у кружић један од знакова <, >, = тако да се добије тачна неједнакост или тачна једнакост. 43 km2 5 hа 51 а 3 m2

4 357 hа

7 328 а

5 009 m2

73 hа 28 а

2 050 hа

Реши једначину: x - 48 hа 5 а = 1 km2 x= x=

40

hа;

8 hа 57 а =

hа;

12 а = 1 200

9.

m2;

42 km2 =

Површине изражене двема јединицама изрази јединицом мањом од њих:

20 km2 35 hа =

8.

m2;

120 а =

4 km2 35 hа =

7.

hа.

Изрази веће јединице мањим јединицама: 3 km2 =

6.

hа;

30 km2 5 hа


ЈЕДИНИЦЕ ЗА ПОВРШИНУ задаци 1.

Одреди обим и површину фигура А, B и C.

A

2.

3.

B

1 cm. 2 Који је део квадратног центиметра тај квадрат и колико квадратних милиметара садржи? Нацртај квадрат странице

Изрази у квадратним дециметрима: 28 m2 =

dm2;

57 m2 =

dm2;

105 m2 =

dm2;

79 m2 =

dm2;

34 m2 =

dm2;

240 m2 =

dm2;

1 700 cm2 =

dm2.

80 000 cm2 =

m2;

800 cm2 = 4.

C

dm2;

2 000 cm2 =

dm2;

Изрази: а) у квадратним метрима: 500 dm2 =

m2;

7 500 dm2 =

m2;

б) у квадратним метрима и квадратним дециметрима:

5.

120 dm2 =

m2

dm2 ;

305 dm2 =

m2

dm2 ;

256 dm2 =

m2

dm2 ;

3 008 dm2 =

m2

dm2 .

Упиши у кружић један од знакова <, > тако да се добије тачна неједнакост: 5 m2 54 dm2

6.

3 m2

269 dm2 ;

8 m2 50 dm2

805 dm2 .

Реши једначине: а) 260 cm2 + x = 3 dm2

б) 5 m2 - а = 370 dm2

x=

а=

x=

7.

545 dm2 ;

;

а=

.

У једној башти засађен је краставац на 350 m2 а паприка на 270 m2. Површина засађена поврћем чини половину површине целе те баште. Изрази површину баште у арима.

41


уџбеник

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ У СКУПУ N (I део) ПОЈАМ САБИРАЊА И ОДУЗИМАЊА У једном одељењу IV разреда има 16 дечака и 15 девојчица. Колико ученика има у том одељењу? Знамо да је: 16 + 15 = 31. Да бисмо одредили број ученика у одељењу сабрали смо бројеве 16 и 15. Бројеви 16 и 15 јесу сабирци а број 31 је њихов збир. Ако сабирке означимо словима а и b а збир словом z, онда је: а+b=z У једном одељењу има 32 ученика, а 18 ученика није одлично. Колико ученика је одлично? Знамо да је: 32 - 18 = 14 Дакле, број одличних ученика смо одредили одузимањем броја 18 од броја 32. Број 32 је умањеник, број 18 је умањилац, а 14 је њихова разлика. Ако умањеник означимо са а, умањилац са b, а разлику са r, онда је: а-b=r Применом сабирања и одузимања попуни празна места. + 60 - 15

- 30 + 80

+ 35

a) Најпре се израчунава:

135

сабирањем: 20 + 80 =

- 65

20 + 35 =

+ 180

20

20 + 180 = одузимањем: 200 - 65 = 55 - 15 =

б) Затим се попуњава: 40

+ 60

- 15 55

1.

42

- 30

100

135

+ 80 + 35

20

- 65 + 180

200

Израчунај. а) 224 + 76=

б) 396 + 34=

в) 284 - 44=

г) 343 - 63=

328 + 72=

659 + 81=

406 - 36=

622 - 62=


2.

519+

+59=731;

=582;

239+

+ 31

=363;

656 –

–76=305;

= 629;

- 20

50

632–

=558.

+ 72

+ 21 +3

+8

- 52

+ 28

+7

+ 35 - 65

100

+ 15 + 32

Попуни празна места: 50

+ 36

- 39

- 40

0

5.

–39=356;

Упиши у празне квадратиће:

-7

4.

разред

Израчунај па упиши у квадратић: +37=395;

3.

4.

- 29

85

+ 68

48

- 57

103

+ 77

- 68

0

а) Цена неке робе повећана је за 138 динара. Пре поскупљења цена је била 578 динара. Колика је сада цена те робе? б) Цена неког производа се смањила за 43 динара и после смањења износила је 698 динара. Колика је цена била пре смањења?

6.

Попуни празна места у табели уписујући за колико је цена повећана, односно смањена. Повећање цене означи знаком +, а смањење знаком –. Стара цена Промена цене Нова цена

249 дин.

543 дин.

447 дин.

575 дин.

878 дин.

564 дин.

484 дин.

529 дин.

916 дин.

489 дин.

+ 49 дин. - 58 дин. 298 дин.

485 дин.

43


уџбеник

ВЕЗА ИЗМЕЂУ САБИРАЊА И ОДУЗИМАЊА Посматрањем бројевне полуправе уочава се однос између сабирања и одузимања.

5+2= 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

а) Крени од 5 за 2 корака напред и стићи ћеш до 7.

7–2= 0

1 2 3 4 5 6 7 б) Крени од 7 за 2 корака назад и стићи ћеш до 5.

8

9

10

Проверимо одузимање операцијом сабирања. Нетачно решење ћемо исправити. а) 223 – 48 = 175 је тачно, јер је 175 + 48 = 223 2 570 – 600 = 1 970 је тачно, јер је 1 970 + 600 = 2 570; б) 215 – 126 = 80 није тачно, јер је 80 + 126 = 206, 215 – 126 = 89. Операције сабирања и одузимања су узајамно супротне.

1.

Провери тачност резултата одузимања операцијом сабирања. Нетачна решења исправи. а) 100 – 77 = 33

б) 644 – 55 = 599

250 – 25 = 225

2.

120 – 55 = 55

а

b

889

111

z

217 – 135 = 62

342 – 144 = 298

555

b

+

z

657 909

999

a -

z

888

a

b

Попуни празно место у математичком дрвету тако да сабирање, односно одузимање буде тачно. 523 47 88 354 59 67 +

+

563 44

г) 550 – 138 = 402

Користећи особину да су операције сабирања и одузимања инверзне, попуни празна места у табели. a b z

57

3.

в) 312 – 36 = 276

+

+

345


САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ У НЕКОЛИКО КОРАКА У трећем разреду научили смо да сабирамо у два корака: a) 432 + 59 б) 785 - 47 У првом кораку од умањеника одузмимо десетице, а у другом кораку јединице

У првом кораку првом сабирку додајмо десетице другог сабирака, а у другом кораку јединице: + 59 432 491 + 50

785

+9

- 47

– 40

482

1.

745

+ 70

– 700

6 580 + 370 = (6 580 + 300) + 70 = =

3.

4.

–7

785 – 47 = (785 – 40) – 7 432 + 59 = (432 + 50) + 9 = 745 – 7 = 482 + 9 = 738 = 491 Слично претходном примеру израчунајмо у два корака: а) 6 580 + 370 б) 6 850 – 770 + 370 – 770 6 580 6 580 + 300

2.

738

– 70

6 850 – 770 = (6 850 – 700) – 70 +

=

=

Сабирци су:

Умањеник је:

Збир је:

Умањилац је:

Израчунај као у примеру 1:

Разлика је:

а) 407 + 29 =

в) 361 – 24 =

465 + 38 =

473 – 39 =

б) 345 + 67 =

г) 302 – 66 =

478 + 45 =

433 – 74=

Израчунај као у примеру 2: а) 4 620 + 490 =

в) 2 610 – 240 =

3 280 + 550 =

5 730 – 390 =

б) 4 720 + 650 =

г) 4 870 – 390 =

Израчунај: а) збир бројева 654 и 98 б) разлику бројева 654 и 98 45


5.

У одређеном временском периоду у метеоролошкој станици на Копаонику једанпут недељно је мерена висина снега. Резултати мерења су упоређивани с резултатима добијеним претходног дана. Попуни следећу табелу. Висина снега

55 cm

74 cm

Промена

+ 8 cm

- 9 cm

Нова висина снега 6.

7.

9.

- 13 cm

150 cm

79 cm

97 cm

104 cm

102 cm

Израчунај у свесци у два корака: а) 350 + 28 211 + 78 429 + 41;

б) 2 330 + 470 3 290 + 360 4 150 + 570;

в)348 – 27 786 – 46 571 – 49;

г) 6 800 – 660 4 220 – 760 5 830 – 380.

Израчунај у свесци: а) разлику бројева 456 и 107; б) збир бројева 96 и 378;

8.

+ 27 cm

120 cm

в) збир бројева 3 450 и 770; г) разлику бројева 4 980 и 690.

а) Колики је непознати сабирак ако се зна да је збир 873 а један сабирак 364? б) Колики је умањеник ако се зна да је умањилац 48, а разлика 267? Часовници у Хонгконгу, у односу на часовнике у Београду показују 7 часова више, а часовници у Њујорку 6 часова мање. Забележи у табели времена која недостају. Хонгконг

Београд

Хонгконг

Београд

Њујорк

Њујорк 11.00 h 19.00 h

6.00 h 5.00 h 17.30 h

11.20 h 0.00 h 10.

Попуни следеће табеле. Сабирак

4 800

Сабирак

3 700

Збир 46

29 000

59 000

Умањеник

29 400

6 400

Умањилац

5 800

33 600

Разлика

37 000 3 800 5 900

17 800


разред

4.

ЦИФАРСКО САБИРАЊЕ

Код цифарског сабирања два или више бројева сабирају се вредности цифара: јединице са јединицама, десетице са десетицама. Зато се сабирци потписују један испод другог. Саберимо: 2 615 + 3 756 а) Сабирке ћемо потписати један испод другог у табели месних вредности. Сабирање ћемо започети сабирањем цифара јединица: 1 -

1

2

6

1

5

3

7

5

6

6

3

7

1

У свесци сабирај овако:

+

СТАРТ Пиши сабирке један испод другог. Уочи јединице:

1

2

6

1

5

3

7

5

6

6

3

7

1

2 615 + 3 756 6 5 6 + 5 = 11

Сабери јединице. Упиши резултат сабирања јединица испод јединица, а једну десетицу изнад десетица.

Сабирамо: Јединице: 6+5=11 Десетице: 5+1+1=7 Стотине: 7+6=13 Хиљаде: 3+2+1=6

1

б) Ток цифарског сабирања бројева 2 615 и 3756 изгледа овако:

Уочи десетице. Сабери десетице. Упиши резултат сабирања десетица. Уочи стотине. Сабери стотине. Упиши резултат сабирања стотина. испод стотина, а 1 хиљаду пренеси хиљадама Уочи хиљаде. Сабери хиљаде. Упиши резултат сабирања хиљада

1 2 615 + 3 756 1 1 1 5 5 + 1 +1 = 7 1 2 615 + 3 756 71 7 6 7 + 6 = 13 1 1 2 615 + 3 756 371 1 2 3 3+2+1=6 2 615 + 3 756 6 371

СТОП 47


уџбеник 1.

2.

3.

4.

5.

Сабери цифарски: а) 5 538 + 3 861

6 534 + 6 373

53 872 + 33 526

18 384 + 47 255

74 155 + 44 896

Потпиши сабирке један испод другог па их цифарски сабери: а) 4 626 + 3 561 308 520 + 325 028

б) 25 496 + 10 807 + 31 327 72 400 + 8 416 + 236 193

Цифарски сабери следеће сабирке: а) 32 697 43 210 + 26 879

б) 257 964 20 250 + 725 787

в) 65 357 6 254 + 40 724

г) 2 285 656 536 721 + 7 518 203

Потпиши сабирке један испод другог па их цифарски сабери: а) 6 972+835+757+12 118; в) 6 753 + 2 757 + 46 215 + 6 717;

б) 471+260 357+404 710+85+24 277; г) 2 194 + 8 246 + 7 055 + 2 403 + 2 324.

Уместо звездице упиши цифре тако да сабирање буде тачно: a)

6.

3 145 + 4 027

42 * 95 + 2 * 618 64 013

б) 1 * 4 * 6 +*7*1* 54 0 0 2

в) * 4 * 7 * 9 +2*7*2* 4 51 8 0 9

Допуни укрштеницу тако да у сваки квадратић упишеш једну цифру. а а д е ф г

б

ц

Вертикално: а) 222 047 + 259 309 б) 155 149 + 54 035 ц) 247 401 + 587 621 Хоризонтално: а) 255 + 107 + 66 д) 288 + 138 + 377 е) 105 + 25 + 65 ф) 57 + 49 + 204 г) 99 + 230 + 253 х) 114 + 514 + 14

х 7.

48

У акцији сакупљања старе хартије ученици једне школе сакупили су у првој половини месеца 3 531 kg, а у другој половини 2 789 kg. Колико су хартије сакупили за месец дана?


ЦИФАРСКО САБИРАЊЕ задаци 1.

Сабери: 8 523 + 4 291

2 005 + 7 995

18 362 + 14 291

2.

23 523 + 51 936

24 866 + 83 195

46 788 + 28 051

243 752 17 487 + 8 936 + 204 931

6 147 + 34 58

28 565 073 + 31 405 292

83 205 + 995

48 756 + 8 345

165 600 399 + 434 399 601

a

27 283

b

1 000

a+b

1 299

4 870

783

4 492 4 918

397 52 749

25 000

42 756

20 830

495 131

1 000 000

Израчунај: a) 2 143 + 6 092 1 416

4.

788 420 688 + 11 589 312

Попуни празна места у таблицама: +

3.

973 + 99 027

43 833 + 17 907 52 659

87 000 + 1 384 90 645

53 080 + 476 46 444

б) 19 763 425 + 36 521 982 24 352 631

265 709 831 511 623 789 + 308 293 576 + 9 167 354 620 425 189 536 128

У свету је једне године било: – грла говеда – грла свиња – грла оваца – комада живине

1 263 873 000; 794 494 000; 1 121 792 000; 8 306 000 000.

Израчунај укупан број стоке и живине у свету те године. 5.

Звездицу замени одговарајућом цифром тако да се добије тачан збир. 24 * 67 3 * 485 + 5 67* 6 6 233

50 *73 26 8*4 33 04* + * 450 11 5 4 0 0

1*523* 27*40 3168 +210 4 * 2 *0* 5 9 4

49


6.

7.

8.

9.

10.

Први сабирак је збир бројева 1 867 и 3 504, а други сабирак је број 2 987. Израчунај збир.

Највећи непаран број шесте стотине увећај за збир бројева 5 385 и 24 327.

Камион масе 8 t и 650 kg носи терет од 970 kg. Колика је укупна маса камиона и терета?

Израчунај збир три броја, ако је први број 34 560, други за 17 345 већи од првог броја, а трећи број једнак збиру прва два броја.

Спој линијом по два броја чији је збир 63 401 (при рачунању посматрај само хиљаде). 46 888 33 907 35 494 51 365

22 513

18 036

11.

50

7 219

Користећи сваку од цифара 5, 3, 7, 4 и 8 једанпут, напиши највећи и најмањи петоцифрени број. Израчунај збир тих бројева.

62 182


разред

4.

ЦИФАРСКО ОДУЗИМАЊЕ

Код цифарског одузимања, слично као и код сабирања, одузимају се вредности цифара. Од јединица умањеника одузимају се јединице умањиоца, десетице се одузимају од десетица ... Зато се пре извођења операције одузимања правилно потпише умањилац испод умањеника. б) Ток цифарног одузимања Одузмимо: 7 417–3 763 7 417–3 763 изгледа овако: а) Умањилац ћемо потписати испод умањеника у табели месних вредности. Одузимање започињемо од јединица. Ток цифарског одузимања 7 417–3 763 изгледа овако:

СТАРТ Умањилац напиши испод умањеника. Јединице.

-

103

102

101

6

13

11

7

4

1

7

3

7

6

3

3

6

100

5

4

Одузимамао: Јединице: 7 - 3 = 4, јер је 4 + 3 = 7 Десетице: 1 - 6 не може, зато узимамао: 11 - 6 = 5, јер је 5 + 6 = 11

7 417 - 3 763 7, 3

Одузми јединице.

7-3=4

Упиши резултат одузимања јединица.

7 417 + 3 763 4

Десетице.

1, 6

Позајми једну стотину. Одузми десетице.

11 - 6 = 5

Упиши резултат одузимања десетица.

7 417 - 3 763 54

Број стотина се смањио за 1. Стотине. Позајми једну хиљаду. Одузми стотине.

Стотине: 14 - ( 7 + 1 ) = 6, јер је 6 + 1 + 7 = 14

Упиши резултат одузимања стотина.

Хиљаде: 7 - ( 3 + 1 ) = 3, јер је 3+1+3=7

Број хиљада се смањио за 1. Хиљаде. Одузми хиљаде.

3 11

3, 7

13 - 7 = 6 6 13

7 417 + 3 763 654 6, 3

6-3 6

Допиши резултат одузимања хиљада.

7 417 - 3 763 3 654

СТОП 51


уџбеник Одузми писмено: 1.

2.

a) 9 406 - 5 248

-

5 271 676

43 237 - 8 305

4.

5.

6.

52

532 437 - 45 765

б) 80 000 – 58 386; д) 45 760 – 38 888;

873 321 - 98 485

в) 53 111 – 302; ђ) 421 580 – 421 579.

Одузимај: 7 497 - 1 311

8 557 - 1 373

6 041 - 2 782

Од а и b редом одузми 12 337.

80 000 - 32 713

a

b

370 506

621 802

60 744 - 805

-

600 000 - 184 317

12 337

Уместо звездице упиши цифре тако да одузимање буде тачно: а) 8 * 6 * 5 - * 4 * 71 54 614

б) 9 * 3 * 5 - *5*43 72 372

в)

54 71 * -1*6*3 *3*53

Попуни следећу табелу: Умањеник

382 107

Умањилац

54 862

Разлика 7.

740 581 - 218 736

Потпиши умањилац испод умањеника, па у свесци цифарски одузми: а) 38 455 – 6 767; г) 52 333 – 8 928;

3.

б)

675 324 134 705 481 622

541 817 825 762

414 868

За колико је број 375 461 мањи од броја 500 000?

8.

За колико је број 10 000 000 већи од броја 7 108 115?

9.

Дужина правоугаоника већа је од ширине за 38 dm. Колики је његов обим ако је дужина правоугаоника 72 dm?

1 366 915

267 558


ЦИФАРСКО ОДУЗИМАЊЕ задаци 1.

Израчунај разлику: а) 357 - 239

356 - 87

б) 400 000 333

2.

3.

5 427 - 4 863

658 435 - 89 000

а) 2 392 - 1 260

23 927 - 12 615

в) 8 327 - 3 145

5 817 - 2 364

58 176 - 23 644

444 444 - 7 777

г)

481 796 - 245 028 9 200 - 1 843

1 483 614 - 629 321

53 768 921 - 4 983 635

8 240 240 - 751 083

-

3 800 765 923 417

Попуни празна места у таблици:

а-б

6.

б)

743 112 - 9 378

3 538

б

5.

1 000 000 3 456

Израчунај:

а

4.

65 238 - 2 878

85 256 2 382

295

200 000 5 342

20 530

3 333

18 279

3 880

Одузми редом суседне бројеве па добијене разлике упиши у празно поље испод њих. 4619

4812

2019

1812

Разлици бројева 18 256 и 12 863 додај разлику најмањег петоцифреног и највећег троцифреног броја. Замени звездице одговарајућим цифрама како би се добиле тачне једнакости: а)

*9*5 -4*6* 4 575

б) 1* 1 * -2* 3 909

в)

5 786 - 1* * 2 *46*

г) 8 * 42 -*4*5 39 6 *

53


7.

Попуни поља: 23 569

-

2 984

5 415

117 593

-

-

8.

Израчунај вредност израза: а) (7 345 – 2 987) – 695 = б) 44 313 + 5 507 – 12 790 = в) 8 888 – (2 573 – 1 918) = г) (34 576 – 25 450) + (2 863 – 974) =

9.

10.

11.

12.

13.

54

Умањеник је најмањи шестоцифрени број, а умањилац је разлика бројева 112 573 и 92 888. Израчунај разлику.

За колико је разлика бројева 45 606 и 5 899 већа од броја 28 734.

Израчунај збир разлике бројева 241 500 и 85 413 и броја 42 189.

Напиши помоћу цифара 9, 5 и 1 најмањи и највећи шестоцифрени број (све цифре мораш да употребиш). Израчунај њихову разлику.

Аутомобил је првог сата прешао 65 km 990 m, а другог сата 5 km 265 m мање него првог сата. Колики је пут аутомобил прешао за та два сата?

5 313

90 694 -


САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА (1) 1.

Попуни таблицу: а

68 309

726 709

584 000 738

82 678 878

b

89 562

726 709

40 976 557

1 805 432 068

а+b 2.

3.

4.

5.

6.

Одреди збир свих бројева који се налазе између датих бројева: а) 74 999 и 75 004;

б) 300 996 и 301 001.

Одузми и провери тачност резултата сабирањем: а) 372 650 – 180 739;

б) 708 356 – 92 891;

в) 530 103 – 205 094;

г) 999 333 – 333 999;

Одузми и провери тачност резултата одузимањем: а) 343 659 – 76 453;

б) 666 888 – 259 693;

в) 800 456 – 398 007;

г) 580 306 – 99 077.

Одреди разлику и провери тачност резултата: а) 658 400 – 302 564;

б) 707 707 – 500 500;

в) 525 222 – 323 666;

г) 444 000 – 111 444.

Који је од следећих исказа истинит, а који неистинит? а) Збир два парна броја је паран број. б) Збир два непарна броја је непаран број. в) Збир два броја, од којих је један паран а други непаран, јесте непаран број. г) Ако је збир три броја непаран, сваки број може бити непаран.

7.

а) За колико је збир свих парних бројева прве стотине већи од збира свих непарних бројева прве стотине? б) За колико је збир свих парних бројева прве хиљаде већи од збира свих непарних бројева у скупу: 1) прве десетице хиљада; 2) прве стотине хиљада; 3) првог милиона.

8.

Син и кћерка имају заједно 31 годину. Отац је старији од сина 28 година, а мајка од кћерке 23 године. Колики је збир година оца и мајке?

55


САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА (2) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

56

Израчунај у свесци. а) 14 758 + 79 + 6 038; б) 492 + 708 + 351 + 916; в) 8 376 + 2 488 + 3 026 + 814 +2 730 + 99; г) 54 833 206 + 12 940 171 + 8 524 790 + 7 033. Замени звездице одговарајућим цифрама: 4*7* * 46 * +76*3 +38*0 1 * 5 68 6*92 Уместо звездица напиши одговарајуће цифре: 846* 58* 5 3* 9 0 * + *784 22 8 1 7

54 +7* **7

2* 8*6 + *3465 50*4*

*76 9*5 18*

2* 9* * + 71 *28 **1 200

Одузми и тачност решења провери сабирањем: 85 637 – 67 695

97 295 – 8 473

82 403 – 27 642

90 000 – 75 372

Писмено одузми: а) 57 260 – 3 847 =

д) 10 000 – 825 =

б) 90 784 – 299 =

ђ) 40 000 – 2 713 =

в) 64 185 – 9 409 =

е) 56 000 – 9 816 =

г) 43 476 – 5 787 =

ж) 87 000 – 4 547 =

Сабери свака два суседна броја и резултате упиши у празна поља испод њих. 2586

48561

2056

82377

14763

84455

12035

245

7.

Умањеник је за 1 375 већи од умањиоца. Колика је разлика?

8.

Сабирајући неколико бројева ученик је направио следеће грешке: у једном сабирку цифру јединица 2 заменио је са цифром 9, цифру десетица 4 са 7 и цифру стотина 3 са 8. За колико је он променио тачан збир?


ЗАДАЦИ СА САБИРАЊЕМ И ОДУЗИМАЊЕМ (1) 1.

Отац, мајка, кћерка и син имају заједно 110 година. а) Колико су година имали заједно пре 10 година? б) Колико ће година имати заједно кроз 5 година?

2.

3.

4.

5.

6.

Да ли збир два броја може да буде једнак њиховој разлици?

Наведи неколико примера за то.

Отац је старији од мајке 3 године, а од кћерке 26 година. Колико је година кћерка млађа од мајке?

У једној фабрици је у три смене израђено 12 840 m штофа. У првој смени израђено је 594 m више него у другој. У другој смени је израђено 312 m мање него у трећој. Колико је метара штофа израђено у свакој смени?

У првој корпи има 4 kg шљива више него у другој. Одреди колико килограма шљива треба пренети: а) из друге корпе у прву, да би у овој корпи било 10 kg више него у другој; б) из прве корпе у другу, да би у другој корпи било 6 kg више шљива него у првој? а)

7.

8.

б) Три краве су дале 21 254 l млека за годину дана. Прва и друга крава дале су 14 500 l млека, а прва и трећа 14 317 l. Колико је литара млека дала свака крава?

Који је од следећих исказа истинит, а који неистинит? а) Ако су умањеник и умањилац парни бројеви, и разлика ће бити паран број. б) Ако су умањеник и умањилац непарни бројеви, разлика ће бити паран број.

9.

Једне године је у целом свету произведено 1 845 000 t чаја, а следеће 80 000 t више. Колико је чаја произведено за те две године? 57


ЗАДАЦИ СА САБИРАЊЕМ И ОДУЗИМАЊЕМ (2) 1.

Попуни таблице: а)

+

3 670

80 096

12 382

70 423

4 395

401 782

8 419 282 517 41 366 б) -

9 400

89 427

568 600 733 410 501 735

716 060 888 013

2.

3.

4.

58

У једној радњи продато је за један дан 2 t 200 kg кромпира и цвекле, а у другој 520 kg кромпира мање и 650 kg цвекле више него у првој. Колико је кромпира и цвекле продато за један дан у другој радњи?

У фабрици је, према плану, требало произвести 67 894 t бомбона, а произведено је у одређеном року 74 098 t. За колико је премашен план?

Ако је растојање од Земље до Сунца 149 510 500 km, а растојање од Земље до Месеца мање за 149 115 880 km, колико километара износи растојање између Земље и Месеца?

5.

Јуриј Гагарин је први човек који се винуо у пространства свемира. Било је то 12. априла 1961. године. Нил Армстронг је први човек који је крочио на Месец 21. јула 1969. године. Колико је времена протекло између ова два значајна подухвата?

6.

Железничка пруга пролази кроз 3 тунела. Дужина првог и другог тунела је 1 440 m. Дужина првог и трећег тунела је 1 350 m, а дужина другог и трећег 1 520 m. Колика је дужина сваког тунела?


Правоугаоник P1 измерен је квадратним центриметрима. Њихов укупан број можемо одредити на два начина. (1) У првом реду има 5 cm2, а и у сваком наредном по 5 cm2. Пошто има укупно 4 реда, површина правоугаоника је: P1 = 4 · 5 cm2 = 20 cm2. (2) У првој колони има 4 cm2, а и у свакој наредној по 4 cm2. Пошто има укупно 5 колона, површина правоугаоника је: P1 = 5 · 4 cm2 = 20 cm2. Дужина правоугаоника P2 је 6 cm, па је површина првог реда 6 cm2. Пошто му је ширина 3 cm, биће укупно 3 реда по 6 cm2, па ће површина бити: P2 = 3 · 6 cm2 = 18 cm2, или P2 = 6 · 3 cm2 = 18 cm2.

разред

4.

ПОВРШИНА ПРАВОУГАОНИКА И КВАДРАТА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПРАВОУГАОНИКА 4. 3.

4 cm

P1 2. 1. 1.

2.

3.

4.

5.

5 cm 3. P2 2.

3 cm

1. 6 cm

Површина првог реда правоугаоника P3 биће 6 cm2 јер му је дужина 6 cm. Биће 5 редова, јер је ширина 5 cm па ће површина овог правоугаоника бити: 5 cm P3 = 5 · 6 cm2 = 30 cm2. У једној колони правоугаоника P3 P3 биће 5 cm2, а има 6 колона па је површина: P3 = 6 · 5 cm2 = 30 cm2. У овом примеру видимо да за одређивање 1. површине правоугаоника нема потребе делити га на квадратне центиметре 6 cm (као у претходна два примера). Довољно је измерити дужину и ширину у центиметрима и помножити добијене бројеве. Резултат је површина правоугаоника у квадратним центиметрима. Кад је дужина правоугаоника а и ширина b, онда у сваком реду има а квадрата, а таквих редова има укупно b. Значи, мерни број површине тог правоугаоника биће а · b. Образац за мерни број површине правоугаоника, чији је мерни број дужине а и ширине b, биће: P=а·b

P

b

a

или речима: Површина правоугаоника одређује се множењем мерних бројева дужина његових суседних страница. 59


уџбеник Израчунај површину правоуганока чије су странице а = 40 m и b = 15 m. Применом обрасца рачунамо: P = (40 · 15) m2 = 600 m2 = 6 · а. Колика је површина странице књиге облика правоугаоника, чије су димензије 3 dm и 18 cm? Пре примене обрасца обе се димензије морају изразити ИСТОМ јединицом мере. Значи, а = 30 cm и b = 18 cm, па је: P = (30 · 18) cm2 = 540 cm2 = 5 dm2 40 cm2. Површина је добијена у квадратним центиметрима, док су димензије биле изражене у центиметрима. Центиметри су јединице за дужину, а квадратни центиметри јединице за површину. Одреди једну страницу правоугаоника кад је позната његова површина P = 95 cm2 и друга страница б = 5 cm. Из обрасца за површину правоугаоника P = а · b следи да се мерни број једне странице добија кад се мерни број површине подели мерним бројем дате странице. Имамо, дакле: 95 : 5 = 19, тј. тражена страница је 19 cm.

1.

Израчунај површину правоугаоника ако су његове странице: а) а = 11 dm, b = 9 dm; б) а = 2 c 8 mm, b = 1 cm 9 mm.

2.

3.

Одреди дужину, ширину или површину правоугаоника ако је: а) дужина 6 cm, ширина 8 cm;

б) дужина 27 cm; површина 27 cm2;

в) ширина 3 cm, површина 24 cm2;

г) површина 1 dm2, ширина 10 cm.

Овај правоугаоник представља њиву чије су странице на слици умањене 1 000 пута. Колика је површина те њиве у арима?

2 cm 5 cm 60


ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПРАВОУГАОНИКА - задаци 1.

Израчунај површину правоугаоника ако су његове странице 30 cm и 20 cm.

2.

Обим правоугаоника је 96 m, а његова ширина је 3 пута мања од дужине. Израчунај површину тог правоугаоника.

3.

Дужина једног правоугаоника је 8 cm а ширина 6 cm. Одреди ширину другог правоугаоника чија је дужина 12 cm ако је збир површина оба правоугаоника 96 cm2.

4.

Колико ће се пута смањити површина правоугаоника ако његову већу страницу смањимо 3 пута, а мању не мењамо?

5.

Да ли ће се променити површина правоугаоника ако његову већу страницу повећамо 2 пута, а мању страницу смањимо исто толико пута?

6.

Како ће се променити површина правоугаоника ако се: а) дужина повећа 2 пута, а ширина повећа 3 пута; б) дужина повећа 4 пута, а ширина смањи 4 пута; в) дужина смањи 3 пута, а ширина повећа 6 пута; г) дужина смањи 5 пута, а ширина смањи 5 пута?

7.

Према датим подацима израчунај обим и површину сваке фигуре на слици. а) б) 4 cm 4 cm 4 cm 4 cm

4 cm

2 cm

12 cm

4 cm

4 cm 8 cm

61


уџбеник

ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПОВРШИНЕ КВАДРАТА a На слици је приказан квадрат К, чија страница има мерни број а. Како су странице квадрата једнаке, добијамо образац за израчунавање површине квадрата у облику

K

a

P = а · а, или P = а2. Зато кажемо: Површина квадрата се добија кад се дужина његове странице помножи сама собом. P Одреди површину квадрата чија је страница 9 dm. У обрасцу P = а · а замењујемо а мерним бројем странице па рачунамо: P = 9 · 9 dm2 = 81 dm2. 1.

Израчунај површину квадрата ако је његова страница: а) а = 18 m; б) а = 6 dm 7 cm.

2.

а) Израчунај обим квадрата чија је површина 36 cm2. б) Израчунај површину квадрата чији је обим 36 cm?

3.

4.

5.

Нацртај у свесци квадрат чија је површина 16 cm2. На земљишту облика квадрата, чија је страница 40 m, сазидана је кућа чија је основа облика правоугаоника дужине 9 m и ширине 6 m. Колика је површина земљишта преостала за двориште?

а) Посматрај квадрате А и В. У каквом су односу њихове странице? б) Одреди површину квадрата А и В и упореди добијене резултате. Шта закључујеш? В А

62


ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПОВРШИНЕ КВАДРАТА- задаци

а) 2 пута;

б) 3 пута?

Израчунај у свесци обим и површину осенченог дела сваке фигуре на слици (према датим подацима).

m

2c

5c

2c

m

8 cm

3.

Површина квадрата је 9 m2. Колико пута је већа површина квадрата чија је страница дужа:

2c m

2.

Колика је површина квадрата ако је његов обим 16 m?

7 cm

1.

m

7 cm

14 cm

У таблици су дате димензије за три правоугаоника и један квадрат. 4.

а) Нацртај их у свесци. б) Израчунај њихове обиме. в) Израчунај њихове површине. Добијене резултате упиши у табелу.

Дужина

7 cm

6 cm

5 cm

4 cm

Ширина

1 cm

2 cm

3 cm

4 cm

Обим Површина

5.

Израчунај и упиши површину свих правоугаоника и квадрата чије су димензије дате у табели.

Дужина

36 cm

18 cm

12 cm

9 cm

6 cm

Ширина

1 cm

2 cm

3 cm

4 cm

6 cm

Површина Обим

6.

а) Које од ових фигура су подударне? б) Које имају једнаке површине? в) Које имају једнаке обиме?

C A

D

B 63


ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПРАВОУГАОНИКА И КВАДРАТА – задаци 1.

2.

3.

Дужина једне странице правоугаоног винограда је 150 m, а она је три пута дужа од друге странице. Израчунај колико има чокота винове лозе у овом винограду ако је на сваком квадратном метру један чокот.

Колико је вештачког ђубрива потребно да се нађубри башта квадратног облика чија је страница 20 m ако се на свака 2 m2 баца по 1 kg ђубрива?

4.

Колико треба боје да се обоје два зида димензија 16 m и 3 m; 8 m и 3 m, ако се за 8 m2 утроши 1 kg боје?

5.

Колике могу бити дужине страница правоугаоника чија је површина 1 а?

6.

Горани су пошумили правоугаону парцелу чији је обим 240 m, а дужина два пута већа од ширине. На сваком ару засадили су по 38 садница. Колико су садница укупно засадили?

7.

Под квадратног облика странице 4 m треба поплочати керамичким плочицама чије су димензије 20 cm и 10 cm. Колико плочица треба набавити?

8.

9. 64

Колико се цветова може убрати из баште правоугаоног облика, димензија 8 m и 2m, ако се са сваког квадратног метра уберу по 24 цвета?

Са једног ара добија се 100 kg кромпира. а) Колико се килограма кромпира добије са једне квадратне парцеле чија је страница 30 m? б) Колико се килограма кромпира добија са једног хектара?

Дужина једног правоугаоника је 12 dm. Други правоугаоник има ширину као први и 7 пута већу површину. Одреди дужину другог правоугаоника.


ПРИМЕЊЕНИ ЗАДАЦИ ИЗРАЧУНАВАЊА ПОВРШИНЕ ПРАВОУГАОНИКА И КВАДРАТА 1.

Дужина једне њиве облика правоугаоника је пола километра, а ширина износи четвртину њене дужине. Израчунај колико ари има та њива.

2.

Колико је керамичких плочица облика квадрата, странице 15 cm, потребно за покривање површи облика правоугаоника димензија 6 m и 9 m?

3.

На слици је представљено двориште са кућом. Колика је површина дворишта?

12 m

двориште 7m

кућа

6m

20 m 4.

Површина пода једне дворане је 54 m2 60 dm2. Колика је површина ходника који је 3 пута краћи и 2 пута ужи?

5.

Израчунај дужину пашњака облика правоугаоника ако је његова површина 1 hа 5 а, док је ширина 70 m.

6.

За сејање ражи потребно је просечно 200 kg семена по хектару. Колико је тона семена ражи потребно за сејање њиве облика правоугаоника чије су странице 600 m и 500 m?

7.

Површина једног винограда је 67 200 m2. Дужина баште је 4 пута мања од дужине винограда, а ширина баште је 5 пута мања од ширине винограда. Kолика је површина баште?

65


8.

9.

10.

11.

12.

13.

66

У соби дужине 8 m и ширине 5 m требало би направити под од дашчица облика квадрата чија је страница 2 dm. Колико је потребно дашчица?

Ширина стазе од линолеума је 2 m 50 cm. Колико је метара линолеума потребно да би се покрио под дужине 10 m и ширине 5 m?

Израчунај површину травњака и површину стаза према подацима на цртежу.

Треба направити тротоар дужине 800 m и ширине 2 m. За сваких 10 m2 тротоара потребно је 400 kg асфалта и 24 kg катрана. Колико је потребно материјала за цео тротоар?

Ходник дужине 32 m и ширине 2 m 50 cm после преуређења зграде скраћен је по дужини за 4 m и повећан по ширини за 50 cm. Да ли је површина ходника повећана или смањена? Израчунај за колико.

Колико ће се тона сена добити са ливаде дужине 750 m и ширине 200 m ако се са сваког ара просечно покоси 300 kg траве? (Маса сена чини трећину масе траве.)


1.

4.

разред

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ У СКУПУ N – II ДЕО ИЗВОДЉИВОСТ САБИРАЊА ОДНОСНО ОДУЗИМАЊА У СКУПУ N

Посматрајмо операцију сабирања у скупу природних бројева. Проверимо да ли је за било које а, b ∈N и (а+b) ∈N. а) Посматрајмо табелу и дијаграм. У табели попунимо празна места, а дијаграм попунимо уцртавањем одговарајућих стрелица, којима ћемо означити да се датим паровима бројева придружује њихов збир. +

1

2

3

4

5

...

9

... 455 ... ( 5, 9 ) • ( 9, 5 ) • ( 5356, 1 ) • ( 1, 5356, 1 ) • ... ( 5356, 4 ) • ... ( 5356, 455 ) • ( 997, 455 ) • ...

1 2 3 4 5

14

... 997 ...

•1 •2 • 14 ... • 5356 ... • 5360 • 5811 • 1352

5356 ... б) Према табели и дијаграму, имамо да је: 5 + 9 = 14; 9 + 5 = 14;

(5, 9) + 14; (9, 5) + 14;

5 ∈N, 9 ∈N, 14 N

+

n + k; n ∈N, k ∈N, ( n + k) ∈N.

( n, k ) 56+72 =

72 ∈N

+

; 5 356 ∈N

1 ∈N

∈N

+

; 5 356 ∈N

4 ∈N

∈N

; (5 356, 455) +

; 5 356 ∈N

455 ∈N

∈N

5 356+1=

; (5 356, 1)

5 356+4 =

; (5 356, 4)

5 356+455 =

+

56 ∈N

; (56, 72)

;

128

∈N

Оно што је уочено на примерима датим у табелама и на дијаграму важи за било које природне бројеве. Операција сабирања је изводљивa у скупу N, јер за било која два броја а, b ∈ N, збир а + b ∈ N. То записујемо овако: ( а + b ) ∈ N. 67


уџбеник 2.

Проверимо да ли се уочено у претходним задацима о изводљивости операције сабирања може пренети и на операцију одузимања у скупу N. а) Посматрајмо табелу и дијаграм, утврдимо да ли за било која два природна броја и њихова разлика припада скупу природних бројева. -

1

2

3

4

1

5

...

65

... 997 ( 4, 1 ) • ( 5, 2 )( 5, 2 ) • ... ... ( 99, 5 ) • ... ( 1, 5 ) • ... ( 99, 65 ) • ... ( 997, 65 ) • ...

?

2 3

2

4 5

3

?

... 99 ...

•1 •2

-

•3 ... • 34 • 34 • 94 ... • 912

979 б) Према табели и дијаграму имамо: 4 - 1 = 3;

( 4, 1 )

5 - 2 = 3;

( 5, 2 )

7-3=

; ( 7, 3 )

997 - 65 = 5-5=0

; ( 5, 5 )

-

3;

4∈N, 1∈N, 3∈N

-

105 - 105 = 0 ( 105, 105 )

0; -

5∈N, 2∈N;

∈N

;

7∈N, 3∈N

∈N

-

( 997, 65 ) -

;

; 997∈N,

65∈N,

∈N

5∈N, 0∉N 0;

( 1, 5 ) 1- 5;

1∈N; 5∈N; 1 - 5∉N

( 65, 997 )

65 - 997; 65, 997∉N

105 ∈N,

0∉N

У наведеним примерима за а, b∈N уочили смо три случаја: (1) кад је умањеник већи од умањиоца ( а > b ), тада разлика (а – b) ∈N; (2) када је а = b, тада је а – b = 0, а – b∉N, јер 0∉N; (3) када је а < b, тада је ( а – b )∉N. Операција одузимања није увек изводљива у скупу N јер за а, b∈N, постоји разлика а - b која не припада скупу N ( а - b )∉N. 68


разред

4. 3.

Заокружи бројеве које можеш одузети од броја 975 тако да њихова разлика буде природан број 435 0

4.

33 1 000

6.

7.

5

980

Реши изразе чија је вредност природан број, а прецртај оне изразе у којима се операција одузимања не може извршити. а) 1212 + 303, в) 705 – 706; д) 491 – 398; е) 2 531 – 2 629;

5.

999

б) 2 000 – 3 000; г) 3 490 + 221; ђ) 1 999 – 1999; ж) 24 + 1 068.

Напиши скуп решења за дате изразе тако да разлика буде природан број. 202 – а

а ∈{

95 – x

x ∈{

44 – b

b ∈{

4 400 – y

z ∈{

Најмањи природан број који може бити разлика два природна броја је број

.

Највећи природан број који може бити збир два природна броја је број Који је највећи број који можеш одузети од неког броја m тако да разлика буде природан број?

.

Да ли је сваки збир бројева из скупа парних природних бројева (Np) опет паран природни број? Наведи још примера: 2 + 2 = 4 ∈Np 24 + 20 = 44 ∈Np

8.

Да ли је сваки збир бројева из скупа непарних природних бројева (Nn) опет непаран природни број? Наведи примере:

69


уџбеник

ЗАМЕНА МЕСТА САБИРАКА Научили сте да сабирате бројеве. Неке особине сабирања сте раније уочили. Овде ћемо још једанпут указати на њих. Сабирањем смо израчунали да у одељењу IV разреда у којем има 16 девојчица и 15 дечака, има 31 ученик. Овде би требало нагласити да је свеједно да ли се рачуна 16 + 15 или 15 + 16. Збирови 16 + 15 и 15 + 16 су једнаки: 16 +15 = 15 + 16. Провери тачност следећих једнакости: а) 75 + 35 = 35 + 75; б) 485 + 115 = 115 + 485; в) 10 073 + 927 = 927 + 10 073. За било која два природна броја а и b, збир а + b једнак је збиру b + а, и важи: а+b=b+а Ова особина сабирања зове се замена места сабирака за два броја а и b. 1.

Најпре израчунај збир, па тачност резултата провери применом својства замене места сабирака: а) 17 850 и 8 642;

2.

4.

5.

70

в) 856 941 и 71 803.

Одреди, без рачунања, решење једначине: а) 30 854 + x = 583 085 + 30 854; х=

3.

б) 120 843 и 83 025;

б) x + 205 987 = 205 987 + 90 579. х=

Одреди збир бројева 232 561 и 4 789. Провери тачност резултата применом својства замене места сабирака. Одреди збир највећег петоцифреног и највећег троцифреног броја. Провери тачност добијеног резултата. Удаљеност Земље од Месеца је 379 000 km, а удаљеност Земље од Сунца је за 149 621 000 km већа. Одреди удаљеност Земље од Сунца.


ЗАМЕНА МЕСТА САБИРАКА задаци 0

100 200 300 400 500 600 700 800

500+200=700 200+500=700 500+200=200+500

1.

Израчунај: 123 856 + 9 =

;

527 384 + 78 =

;

9 + 123 856 = ; 78 + 527 384 = Сабирцима смо променили места. Упореди добијене збирове.

;

Шта закључујеш? 2.

Израчунај писмено: 325 439 + 8 + 71

3.

Користећи знакове >, <, = попуни празна места тако да добијеш истините једнакости, односно неједнакости.

4.

243 + 758

329 + 498

498 + 329;

710 + 209

209 + 710;

8 236 + 38

8 236 + 69;

10 308 + 79

79 + 10 308;

843 251 + 88

88 + 843 251.

8 + 325

71 + 439

758 + 243

Изврши назначена сабирања па, примењујући својство замене места сабирака, провери тачност резултата. 8 275+87=

526 + 389

429 + 571

59 + 10 001 =

5.

Изврши назначено сабирање и заменом места сабирака провери тачност резултата. 8 248 4 794 1 245 3 932 675 575 + 2 141 + 8 521 + 88 + 4 282 + 3 451 + 7 608

6.

Сабери највећи петоцифрени број написан различитим цифрама и најмањи шестоцифрени број написан различитим цифрама. Тачност резултата провери заменом места сабирака.

7.

Одреди збир највећег четвороцифреног броја написаног различитим цифрама и најмањег осмоцифреног броја написаног различитим цифрама. Тачност резултата провери заменом места сабирака.

71


уџбеник

ЗДРУЖИВАЊЕ САБИРАКА Здруживање сабирака је једно од основних својстава сабирања, које смо већ упознали. Да бисмо се подсетили, решимо следећи задатак: У библиотеци су на три полице смештене књиге из математике. На првој полици су биле 73 књиге, на другој 177, а на трећој 233. Израчунајмо колико има књига из математике на све три полице. Тражени број књига ћемо израчунати тако што ћемо наћи збир 73 + 177 (број књига на првој и другој полици), а затим му додати 233 (број књига на трећој полици). Дато сабирање записујемо помоћу заграда овако: (73 + 177) + 233. Број књига смо могли одредити и да смо броју књига на првој полици додали укупан број књига на другој и трећој полици. Дакле, требало би 73 сабрати са збиром 177 + 233, што се може опет записати помоћу заграда овако: 73 + (177 + 233). Очигледно, свеједно је на који начин је одређиван број књига, јер је: ( 73 + 177) + 233 = 73 + (177 + 233). Провери рачунањем тачност датих једнакости: а) (38 + 107) + 225 = 38 + (107 + 225) б) (25 + 125) + 1 850 = 25 + (125 + 1 850) в) (0 + 380) + 125 = 0 + (380 + 125) Уопште, за било која три природна броја а, b, c, збир (а+b) + c једнак је збиру а + (b + c), тј. (а + b ) + c = а + ( b + c ) Ова особина сабирања назива се здруживање сабирака сабирака. Дакле, на примерима је уочено да важи својство здруживања сабирака. То својство важи за било које природне бројеве.

1.

Користећи особину здруживања сабирака, одредимо збир 10 554 + 8 076 + 9 444 на следеће начине: a) 10 554 8 076 + 9 444

б)

10 554+8 076+9 444 = (10 554+8 076)+9 444 = =

в)

10 554+8 076+9 444 =10 554+(8 076+9 444) = =

Да ли смо у сва три случаја добили исту вредност збира? Шта то потврђује? 72

+

+


разред

4.

2.

Одреди у свесци збир 29 454 + 3 846 + 11 260 и провери својство здруживања сабирака.

3.

Одреди у свесци све вредности израза 3 457 + 29 + x и провери својство здруживања сабирака ако x ∈ { 2 117, 5 007, 4 357 }.

4.

У датој табели провери својство здруживање сабирака.

5.

a

b

c

7 593

2 407

603

328

70 672

4 328

52 613

7 387

613

a+b

b+c

(a+b)+c

a+(b+c)

Одреди вредност израза: 5 785 + 1 143 + 2 215. Полазећи од здруживања сабирака, имали бисмо: (5 785 + 1 143) + 2 215 + 5 785 + (1 143 + 2 215). Ако пажљивије погледамо, уочавамо да је боље груписати први и трећи сабирак у збиру, јер се тај збир веома лако одређује, а то је могуће ако применимо и својство замене места сабирака. a)

5 785 1 143 + 2 215

б)

5 785 + 1 143 + 2 215 = 5 785 + ( 1 143 + 2 215 ). = 5 785 + ( 2 215 + 1 143 ). = ( 5 785 + 2 215 ) + 1 143. =

+

= 6.

Одреди вредности следећих збирова користећи својства замене места и здруживање сабирака: а) 76 + 13 + 24 =

7.

б) 120 + 35 + 880 =

476 + 13 + 524 =

4 120 + 35+ 5 880 =

1 476 + 13+ 8 524 =

64 120+35 + 35 880 =

31 476 + 13 + 68 524 =

164 120+35+ 835 880 =

Замена места и здруживања сабирака се често користе за одређивање збира више од три сабирака. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = = ( 1 + 10 ) + ( 2 + 9 ) + =

+

+

+ +

+ +

+ 73


ЗДРУЖИВАЊЕ САБИРАКА задаци 0

10

20

30

30 30

40

50

60

20

70

80

90

40

30+20+40

20 + 40

30 + 20 + 40 = ( 30 + 20 ) + 40 = 30 + ( 20 + 40 ) 1.

Применом својства здруживања сабирака израчунај на два начина: а) 327 + 473 + 265 = =

;

б) 8 275 + 65 + 27 = =

;

в) 36 + 58 + 32 562 = = 2.

3.

4.

5.

Групиши сабирке на најпогоднији начин: а) 25 + 34 + 88 766 =

;

б) 147 + 53 + 22 586 =

;

в) 32 468 + 239 + 61=

;

Знацима >, <, = попуни празна места тако да добијеш истините једнакости, односно неједнакости. а) (327 + 263) + 487

327 + (263 + 487);

б) 480 + (253 + 367)

(480 + 253) + 370;

в) (2 140 + 160) + 348

2 140 + (160 + 340).

Здруживањем сабирака израчунај на лакши и бржи начин: а) 1 611 + 328 + 42 =

;

б) 1 325 + 245 + 3 130 =

;

в) 3 474 + 253 + 3 747 =

;

г) 439 + 461 + 2 656 =

;

Најпре сабери бројеве у редовима, па у колонама, и тако добијене збирове сабери: 50 367 +

356

+ 3 940 =

46 056 +

409

+ 24 577 =

957 342 + 2 567

+ 1 085 =

+ 74

;

+

=


ЗАМЕНА МЕСТА И ЗДРУЖИВАЊЕ САБИРАКА 1.

2.

3.

4.

5.

а) Израчунај дате збирове. б) Ако сабирци нису погодно груписани у загради најпре их групиши, па израчунај вредност израза. а) (27 + 13) + 690 =

б) (58 + 36) + 154 =

160 + (28+52) =

185 + (35+53) =

(35+25) + 170 =

(18 + 71) + 159 =

.

Заменом места и здруживањем сабирака израчунај: а) 485 + 143 + 215 =

б) 812 + 713 + 188 + 37 =

149 + 251 + 216 =

42 + 56 + 110 + 48 =

278 + 456 + 322 =

211 + 926 + 40 + 34 =

.

Заменом места и здруживањем сабирака израчунај: а) 812 + 413 + 188 + 587 =

;

б) 437 + 253 + 563 + 747 =

;

в) 126 + 832 + 168 + 874 =

;

г) 639 + 725 + 361 + 75 =

;

д) 249 + 77 + 423 + 251 + 636 + 364 =

;

ђ) 1 413 + 245 + 455 + 587 + 9 + 1 091 =

;

е) 281 + 433 + 1 011 + 619 + 467 + 181 =

;

Користећи знакове >, <, = попуни празна места тако да добијеш тачне једнакости, односно неједнакости. 312 + 256 + 158

(312+158) + 256

340 + 94 + 260

(340+260) + (94+6)

260 + 29 + 640

(29 + 8) + (260 + 640)

Израчунај на најлакши начин: а) 5 890 000 + 754 420 + 12 010 000 + 200 580 = б) 23 000 300 + 4 800 600 + 1 050 400 + 7 000 700 =

6.

Израчунај збир, примењујући својство здруживања сабирака: а) ( 7 357 + 2 848 ) + 5 152; б) ( 54 271 + 39 999 ) + 10 001;

в) 19 999 + ( 4 801 + 15 200 ); г) 18 356 + ( 1 644 + 2 135 ).

75


уџбеник

0 И 1 КОД САБИРАЊА И ОДУЗИМАЊА Знамо да је а + 0 = а, а пошто важи закон замене места сабирака биће а + 0 = 0 + а = а. Ако се користе операције одузимање и сабирање, исправне су следеће тврдње у скупу N0: а – 0 = а, а – а = 0,

јер је а + 0 = а јер је 0 + а = а

Дакле, одузимањем 0 од било ког природног броја а он се не мења. Разлика било која два једнака броја је 0. а) У низу природних бројева следбеник неког природног броја а већи је од њега за 1. Можемо означити да је а + 1 следбеник броја а. б) Сваки природни број а, осим броја 1, у низу природних бројева има свог претходника који је за 1 мањи од њега, тј. а – 1 је претходник броја а. 1.

а) Следбеник броја 17 је број који је за 1 већи од броја 17, а то је број 18, тј. 17 + 1 = 18. Који бројеви су редом следбеници бројева: 19, 21, 41, 97? б) Претходник броја 17 је број за 1 мањи од њега, а то је 16, тј. 17 – 1 = 16. Који бројеви су редом претходници бројева 18, 22, 42, 98?

2.

Попуни следећу табелу: a

7

a+0

45 15

a-0 a-a

3.

49 114

0

59

77

37

0

0

Попуни следећу табелу: a-1

a

a+1 76

152

57 001

30 000

5 999

4 690

89 999

62 542


разред

4.

ЗАВИСНОСТ ЗБИРА ОД ПРОМЕНЕ САБИРКА (1) 1.

А) Знамо да за свако а, b, c ∈ N уз примену здруживања и замене места сабирака важи: а+b+c=а+(b+c) = ( а + c) + b = ( а + b ) + c. (Б) Узмимо да је а + b = z, и нека је c број за који је тај збир увећан, биће: Ако је а + b = z, онда је ( а + b )+c = z + c, односно: ( а + c ) + b = c + ( а + b ) = c + z. Из претходног произилази: ако једном сабирку додамо неки број, и збир се повећава за тај број. То ћемо илустровати и следећим примерима: 2 114

+

856 + 100

2 114

956

2 970 + 100

+

25 316

1 524

+

+ 500 +

3 070

В) Израчунај дати збир а затим утврди шта се догађа са збиром ако се један од сабирака повећа за неки број. а) 6 849 + 1 759 =

б) 26 145 + 725 =

(6 849 + 51) + 1 759 =

(26 145 + 55) + 725 =

6 849 + (1 759 + 51) =

26 145 + (725 + 55) =

(6 849 + 4 151) + 1 759 =

(26 145 + 3 855) + 725 =

6 849 + (1 759 + 4 151) =

26 145 + (3 855 + 725) =

Нека су а и b било који природни бројеви и а + b = z. Ако једном од сабирака а или b додамо неки природни број c, збир се повећава за тај број, односно: а + ( b + c ) = ( а + c ) + b = z + c. (Г) Провери на задацима како се мења збир ако се од једног сабирка одузме неки природан број. 1 346

884

+

+ 130 1 346

754

2 230 + 130

+

2 100

6 045

3 955

+

- 545 + 77


уџбеник (Д) Одреди x, односно у: а) 51 857 + 5 916 = ( 51 857 – x ) + 5 916 = 57 456

б) 275 906 + 8 909 = 275 906 + ( 8 909 –x ) = 281 156

x= 51 857 + ( 5 916 – y ) = 57 226

x= ( 275 906 – y ) + 8 909 = 271 156

y=

2.

y=

Истините реченице означи звездицом. а) Ако је 1 355 + 325 = 1 680, онда је (1 355 + 75) + 325 = 1 755. б) Ако је 1 355 + 325 = 1 680, онда је 1 355 + 450 = 1 680. в) Ако је 2 354 + 96 = 2 450, онда је (2 354 – 50) + 96 = 2 400. г) Ако је 2 354 + 96 = 2 450, онда је 2 354 + 146 = 2 500.

3.

Израчунај z, затим одреди x. а) 28 750 + 1 250 = z ( 28 750 + 385 ) + 1 250 = z + x z=

4.

; x=

z=

; x=

б) 785 370 + 14 630 = z (785 370 – 75 469) + 14 630 = z – x z=

;x=

б) 15 895 + 14 206 – 7 595 17 568 + 8 345 – 9 728 23 659 + 14 895 – 28 459

Један од два сабирка повећан је за 350. Како треба променити други сабирак: а) да би се збир повећао за 150; б) да би се збир смањио за 50?

78

;x=

Утврди у свесци на које начине се могу израчунати вредности датих израза, а затим их на један од тих начина израчунај. а) 876 + 1 203 – 676 1 615 + 827 – 1 275 3 456 + 2 569 – 4 529

6.

z=

Израчунај z и x: а) 57 870 + 2 130 = z (57 870 – x) + 2 130 = з – 4 889

5.

б) 257 840 + 3 770 = z ( 257 840 + x ) + 3 770 = z + 2 390


ЗАВИСНОСТ ЗБИРА ОД ПРОМЕНЕ САБИРАКА - задаци 1.

Израчунај збирове у следећим табелама. Резултате упиши у празна поља. a

б

а+б

a

б

2 354

32

2 386

45 787

58

2 354 + 16

32

45 787 - 17

58

2 354 + 26

32

45 787 - 27

58

2 354 + 36

32

45 787 - 37

58

2 354 + 46

32

45 787 - 47

58

а+б

Како се мења збир у зависности од промене сабирака?

2.

3.

4.

5.

Израчунај: 8 237 + 96 =

53 721 + 47 =

( 8 237 + 3 ) + 96 =

( 53 721 – 8 ) + 47 =

444 444 + 44 =

69 027 + 84 =

444 444 + (44 + 6) =

69 027 + (84 – 9) =

Израчунај: 357 + 426 = 783 ( 357 + x ) + 426 = 789

596 + 284 = 880 ( 596 – x ) + 284 = 870

x=

x=

Користећи оно што си уочио у претходним задацима, одреди x и y. а) 2 468 + 337 = ( 2 468 + x ) + 337 = 2 850

б) 43 862 + 5 118 = ( 43 862 – x ) + 5 118 = 48 950

x=

x=

2 468 + ( 337 + y ) = 2 900

43 862 + ( 5 118 – y ) = 48 180

y=

y=

а) Један од два сабирка смањен је за 20. Како треба променити други сабирак да би вредност збира била смањена за 30? б) Један од два сабирка повећан је за 50. Како треба променити други сабирак да би вредност збира била смањена за 10?

79


уџбеник

НЕПРОМЕНЉИВОСТ ЗБИРА До сада смо мењали један сабирак и посматрали како се мења збир у зависности од промене сабирка. Сада би требало одговорити на следећа питања: а) ако један сабирак повећамо за неки број, шта треба учинити да збир остане непромењен; б) ако један сабирак смањимо за неки број, шта треба учинити да збир остане непромењен? 1.

Посматрај шему и наведене примере. 43

57

+

Ако смо први сабирак повећали за 7 шта морамо урадити са другим сабирком да би збир остао непромењен.

+7 +

Оно што сте уочили на примерима важи за било које природне бројеве. Нека су а и b било који природни бројеви и важи z = а + b. Ако једном од сабирака додамо, а другом одузмемо исти природан број c, збир се не мења. а+b=z 2.

Израчунај: а) 7 350 + 2 650 =

3.

(а+c)+(b–c)=z

б) 20 147 + 5 483 =

( 7 350 – 350 ) + ( 2 650 + 350 )

( 20 147 + 353 ) + ( 5 483 – 353 )

( 7 350 + 150 ) – ( 2 650 – 150 )

( 20 147 – 147 ) + ( 5 483 + 147 )

Одреди збир датих бројева тако да један од сабирака заокружиш на најближу стотину: а) 8 689 + 319 = ( 8 689 + 11 ) + ( 319 – 11 ) = 8 700 + 308 = 9 008 29 356 + 645 = б) 456 + 4 549 = 537 + 49 468 =

4.

а) Израчунај: 37 256 + 94 =

б) Попуни празна места: 37 256

28

94

+

-

+ Упореди добијена решења у задацима под а) и б). Шта запажаш?

80

28


НЕПРОМЕНЉИВОСТ ЗБИРА задаци 1.

Допуни таблеле и утврди да ли се збир мења када се једном сабирку дода, а другом одузме исти број. a

b

n

a+b a+n

b-n

(a+n)+(b-n)

748

300

100

1048

200

1 048

648

15

1048

848

35

1048

580

157

1048

848

1 048 748

300

848 698 678

a

b

n

a+b

a-n

b+n (a+n)+(b-n)

1048

673

1048

2.

663

Израчунај: 37 526 + 67 = (37 526 – 26) + (67 + 26) =

3.

4.

Израчунај: 25 + 70 =

389 + 234 =

(25 + 5) + (70–5) =

(389 + 11) + (234 – 11) =

Истовремено промени оба сабирка тако да се збир не промени, а да се олакша усмено сабирање. 258 + 145 = 18 000 + 57 000 = 496 000 + 384 000 = 788 000 + 252 000 =

5.

Одреди вредност променљиве: ( 827 + x ) + ( 10 – x ) = 837 Да ли вредност променљиве утиче на збир? Када збир остаје непромењен?

81


уџбеник

ЗАВИСНОСТ РАЗЛИКЕ ОД ПРОМЕНЕ УМАЊЕНИКА 1.

Попуните празна места тако да одредите разлику бројева 7 958 и 449. Посматрајте како се мења разлика кад се умањенику дода број 42, односно кад се умањиоцу одузме тај исти број. = = 449 449 7 958 7 958 + 42

- 58 -

=

-

449

= 449

Уочено на датим примерима, важи за било које природне бројеве. Нека су а, b било који природни бројеви, и а – b = r Ако умањенику додамо природни број c, разлика се повећава за тај број c. Ако умањенику одузмемо природни број c, разлика се смањује за тај број c.

2.

Израчунај у свесци дату разлику, а затим утврди како се мења разлика кад се умањеник повећа или смањи за неки број. а) 20 475 – 4 968 (20 475 + 525) – 4 968 (20 475 – 475) – 4 968

3.

4.

5.

82

б) 86 325 – 5 825 (86 325 + 675) – 5 825 (86 325 – 325) – 5 825

Ружица је замислила два броја. Њихова разлика је p. Како је променила умањеник ако је после те промене добила разлику p + 450?

Дати су умањилац и разлика: b = 2 750, r = 15 390. После промене умањеника разлика је 15 999. Како је промењен умањеник?

Израчунај у свесци разлику r, па одреди x. а) 85 398 – 893 = r ( 85 398 + x ) – 893 = 85 000 ( 85 398 - x ) - 893 = 84 398

б) 40 537 – 4 375 = r ( 40 537 + x ) – 4 375 = 37 000 ( 40 537 - x ) - 4375 = 35 625


ЗАВИСНОСТ РАЗЛИКЕ ОД ПРОМЕНЕ УМАЊЕНИКА - задаци Прати промену разлике у зависности од: 1.

2.

а) повећавања умањеника;

б) смањивања умањеника.

a

b

a-b

a

b

a-b

4 263

36

4 200

63 509

109

63 400

4 263 + 10

36

63 509 - 10

109

4 263 + 20

36

63 509 - 20

109

4 263 + 30

36

63 509 - 30

109

4 263 + 40

36

63 509 - 40

109

Израчунај: 874 – 257 = (874 + 36) – 257 = (874 – 36) – 257 =

3.

Одреди вредност променљиве x: 934 – 86 = 848 ( 934 + x ) – 86 = 848, x = ( 934 – x ) – 86 = 848, x =

4.

5.

Како се мења разлика у зависности од мењања умањеника?

Ако је а - b = 24 700. Израчунај: ( а + 300 ) - b = ( а - 2 700 ) - b = ( а + 5 300 ) - b = ( а - 4 700 ) - b = Како је промењен умањеник ако је:

6.

а) разлика смањена за 2 178, а умањилац остао непромењен; б) разлика повећана за 1 417, а умањилац остао непромењен?

83


уџбеник

ЗАВИСНОСТ РАЗЛИКЕ ОД ПРОМЕНЕ УМАЊИОЦА 1.

Попуните празна места тако да одредите разлику бројева 7 758 и 242. Посматрајте како се мења разлика кад се умањенику одузме број 58, односно кад се умањиоцу дода тај исти број. 7 758

=

-

242

7 758

449

- 42 -

=

+ 58 =

-

=

То што је уочено на претходним примерима, важи за било које природне бројеве. Нека су а, b било који природни бројеви, и а – b = r. Ако умањиоцу додамо неки број c, разлика се смањује за број c. Ако умањиоцу одузмемо неки број c, разлика се повећава за тај број c.

2.

Одреди разлику бројева а – b ако је а = 48 570, b =9 670. Уочи како се мења разлика тих бројева ако се умањиоцу дода број c∈{ 70, 570, 5 790 }. 48 570 – (9 670+70) = 48 570 – (9 670 + 570) = 48 570 – (9 670 + 5 790) =

3.

4.

84

Израчунај разлику, а затим утврди како се мења разлика у зависности од промене умањиоца. а) 3 853 – 853 = r

б) 57 354 – 854 = r

r=

r=

3 853 – ( 853 – 53 ) =

57 354 – ( 854 – 500 ) =

3 853 – ( 853 + 210 ) =

57 354 – ( 854 + 850 ) =

Користећи оно што је учено у претходним задацима, израчунај r и x. а) 17 760 - 957 = r 17 760 - ( 957 + x ) = 16 801

б) 28 653 - 5 650 = r 28 653 - ( 5 650 + x ) = 23 003

r=

r=

x=

x=


ЗАВИСНОСТ РАЗЛИКЕ ОД ПРОМЕНЕ УМАЊИОЦА - задаци 1.

2.

Прати промену разлике у зависности од: а) повећавања умањиоца;

б) смањивања умањиоца.

a

b

a-b

a

b

a-b

3 576

76

3 500

7 826

26

7 800

3 576

76 + 10

7 826

26 - 10

3 576

76 + 20

7 826

26 - 20

3 576

76 + 30

7 826

26 - 30

3 576

76 + 40

7 826

26 - 40

Израчунај: 523 – 434 = 523 – ( 434 + 18 ) = 523 – ( 434 – 18 ) =

3.

Одреди вредност променљиве: 23 673 – 89 = 23 584 23 673 – ( 89 + x ) = 23 580, x= 23 673 – ( 89 – x ) = 23 586, x=

4.

5.

Како се мења разлика у зависности од промене умањиоца? Израчунај како ће се променити разлика ако се: а) умањеник смањи за 25, а умањилац остане непромењен; б) умањилац повећа за 19, а умањеник остане непромењен; в) умањеник и умањилац истовремено повећају за 30?

6.

Израчунај како ће се променити разлика ако се: а) од умањеника одузме 1 498, а од умањиоца 1 542; б) умањенику дода, а умањиоцу одузме 5 341? 85


ЗАВИСНОСТ РАЗЛИКЕ ОД ПРОМЕНЕ УМАЊЕНИКА И/ИЛИ УМАЊИОЦА (1) 1.

Израчунај вредност другог израза користећи дату вредност првог: а) 541 + 359 = 900

б) 1 807 + 5 081 = 6 888

( 541 + 80 ) + 359 = в) 947 – 658 = 289

1 807 + ( 5 081 – 888 ) = г) 9 486 – 2 098 = 7 388

( 947 - 50 ) - 658 =

2.

9 486 - ( 2 098 – 612 ) =

Како се мења разлика ако се: а) умањеник повећа за 1 168, а умањилац смањи за 1 253; б) умањеник повећа за 2 394, а умањилац за 1 301?

3.

4.

5.

Умањеник је повећан за 38. Како треба променити умањилац да би се разлика повећала за 28?

У две корпе налазе се јабуке. У првој корпи има 70 јабука више него у другој. У којој ће корпи бити више јабука, и за колико, ако из прве корпе пренесемо у другу 45 јабука?

Умањенику је додат број 29. Како треба променити умањилац: а) да би се разлика повећала за 32;

б) да би се разлика смањила за 20;

в) да се разлика не би променила?

86


ЗАВИСНОСТ РАЗЛИКЕ ОД ПРОМЕНЕ УМАЊЕНИКА И/ИЛИ УМАЊИОЦА (2) 1.

Умањилац је повећан за 22. Како треба променити умањеник: а) да би се разлика смањила за 26;

б) да би се разлика повећала за 17;

в) да би се разлика смањила за 22;

г) да се разлика не би променила?

2.

На првом тањиру је 5 ораха више него на другом. Колико ће ораха бити више на другом тањиру ако се са првог тањира пренесе 10 ораха на други?

3.

У два аутобуса било је 80 ученика. Када је из једног аутобуса изашло 8 ученика, у оба аутобуса је био исти број ученика. Колико је у почетку било ученика у сваком аутобусу?

4.

5.

6.

Користећи промену умањеника и умањиоца, израчунај на најлакши начин: а) 5 487 – 1 998;

б) 23 647 – 18 847;

в) 14 598 – 5 600;

г) 14 287 – 12 592.

Обави назначене операције на најлакши начин (користећи промену разлике у зависности од промене умањеника или умањиоца). а) 4 265 – (1 358 + 1 465);

б) 2 230 – (1 130 – 1 076);

в) 3 473 – (1 698 – 1 127);

г) 2 951 – (1 285 – 1 149).

Уместо звездица стави знак >, односно <, тако да успостављени односи буду истинити. а) 520 – m * 620 – m в) а – 730 * а – 700

б) 350 – m * 300 – m г) b – 460 * b – 500

За колико је у сваком од ових примера лева страна већа или мања од десне стране?

7.

У једној фабрици ради 1 235 радника више него у другој. У прву фабрику примљено је још 378 радника, а у другу 545. Колико је тада било више радника у првој фабрици?

87


уџбеник

НЕПРОМЕНЉИВОСТ РАЗЛИКЕ

1.

Променом умањеника, односно умањиоца, мења се и разлика. Како морамо мењати умањеник и умањилац да се разлика не промени? Посматрај дати пример и табелу. а) 5 300 – 4 275 =

б)

5 400 – 4 375 =

4 175

5 200

1 025

4 275

5 300

+ 100

Да ли се разлика променила кад смо умањеник и умањилац повећали за 100?

-

+ 100 4 375

1 025

5 400

1 025

5 500 2.

4 475

1 025

Попуни празна места и провери непроменљивост разлике у зависности од промене умањиоца. 5 400

4 375

-

а)

- 100

б) 7 586 – 999 = ( 7 586 + 497 ) – ( 999 + 497 ) =

в) 5 400

4 375

г) 32 568 – 4 639 =

-

( 32 568 – 899 ) – ( 4 639 – 899 ) =

+ 100 -

Уочено на овим примерима важи и за било које природне бројеве, уз следеће услове: Нека су а, b било који природни бројеви, и а – b = r. Ако умањенику и умањиоцу додамо или одузмемо исти природан број n, при чему мора бити а > b, а > n, b > n, разлика се неће променити. a–b=r a>b (a+n)–(b+n)=r (a–n)–(b–n)=r a > b, a > n, b > n 3.

Попуни празна места у табели и провери непроменљивост разлике. a

b

3 570 2 765 7 349 88

n

a-b

500

2 500

975

2 500

2 486

2 500

a-n

b-n

(a-n)-(b-n)


НЕПРОМЕНЉИВОСТ РАЗЛИКЕ задаци 1.

2.

Израчунавањем разлике, односно збира, попуни празна поља. a

b

a-b

x

a+x

b+x

(a+x)-(b+x)

327

17

310

15

327 + 15

17 + 15

310

35 411

38

37

40 000

24

46

a

b

a-b

x

a+x

b+x

(a+x)-(b+x)

124

24

100

10

124 - 10

24 - 10

100

5 274

92

87

63 005

67

49

Применом сталности разлике у неким задацима се брже и лакше одређују разлике. Усмено одузимање бројева 5 750 – 3 250 можемо олакшати на следећи начин: 5 750 – 3 250 = (5 750–250) –(3 250–250)=5 500 – 3 000 = 2 500. Слично решавај следеће задатке: а) 9 050 – 4 970 =

б) 875 – 389 =

25 840 – 16 900 = 3.

1 370 – 830 =

Татјана и Дејан су замислили по два броја. Разлика бројева које је замислила Татјана је x, а y је разлика бројева које је замислио Дејан. а) Ако умањеник и умањилац разлике бројева, које је замислила Татјана, повећамо за 15 782, добија се разлика 4 795. б) Ако умањеник и умањилац разлике бројева, које је замислио Дејан, умањимо за 5 999, добија се разлика 62 453. Колика је разлика бројева које је замислила Татјана? Колика је разлика бројева које је замислио Дејан? Татјана:

4.

Дејан:

Разлика два броја је 4 850. Колика ће разлика бити, ако се: а) умањеник повећа за 300; б) умањилац смањи за 350; в) умањеник смањи за 200, а умањилац повећа за 200; г) умањеник и умањилац повећају за 150? 89


ПРИМЕНА СВОЈСТАВА ОДУЗИМАЊА 1.

2.

3.

4.

Израчунај на најлакши начин: 8 497 + 907 = 9 305 – 309 + 309 = 17 865 – 865 – 8 000 =

68 543 – (68 000 + 457) = 3 836 + (2 164 – 768) = 97 532 – (97 000 – 468) =

Израчунај усмено на најлакши начин: а) 156 – 87 – 56 =

б) 847 – 548 – 287=

в) 92 – 67 – 23 =

г) 214 – 87 – 113 =

Користећи истовремену промену умањеника и умањиоца, израчунај на најлакши начин: а) 25 684 – 17 998

б) 8 647 – 5 847

в) 46 598 – 25 600

г) 24 667 – 22 592

Обави назначене операције на најлакши начин (користећи промену разлике у зависности од промене умањеника или умањиоца). а) 6 265 – (1 358 + 1 465)

б) 2 350 – (1 250 – 1 064)

в) 5 473 – (2 598 – 1 127)

г) 2 854 – (1 155 – 1 089)

Израчунај на најлакши начин и објасни поступак који си применио. 5.

6.

7.

90

а) 1 326 + (674 – 387)

б) 1 241 – (841 – 576)

в) 2 489 + (1 724 – 489)

г) 1 942 – (1 523 – 1 058)

Израчунај на најпростији начин и објасни поступак: а) 1 583 – (694 – 306)

б) 2 362 – (1 362 + 839)

в) 4 221 – (793 + 2 221)

г) 50 000 – (26 891 + 23 109)

Израчунај на најлакши начин: а) 854 – 268 – 454

б) 378 + 959 – 459

в) 2 676 - 1 587 + 324

г) 687 + 813 - 494


4.

разред

ЈЕДНАЧИНЕ СА САБИРАЊЕМ И ОДУЗИМАЊЕМ (А) Решимо дате једначине тако да решења припадају скупу природних бројева. Ако је x + 75 = 100, онда је x = 100 – 75. x = 25. Решење је: 25.

x + 521 = 794 x + 521 - 521 = 794 - 521 x = 273

(Б) Решимо једначину: x + 755 = 32 235. + 755

x + 755 = 32 235, x = 32 235 – 755. x = 31 480. Решење је 31 480.

1.

2.

x

32 235 - 755

Реши једначине: а) x + 1 370 = 5 420

б) 845 + x = 2 232

x=

x=

x=

x=

Провера:

Провера:

Реши једначине: а) 3 452 + x = 5 217 + 369 б) x + ( 20 015 + 1 397 ) = 30 000 в) ( 654 + x ) + 2 903 = 11 285

3.

Који број треба додати броју 1 294 да би збир био 4 311? 91


уџбеник 4.

а) x – 45 = 55, x = 55 + 45. x = 100. Решење је 100. б) x – 451 = 628 x – 451 + 451 = 628 + 451 x = 1 079

5.

75 – x = 25, x = 75 – 25. x = 50. Решење је 50. Решимо једначину 49 765 – x = 985. x 49 765 – x = 985, x = 49 765 – 985. x = 48 780

49 765 -

Решење је: 48 780.

6.

92

985

Реши једначине: а) x – 24 815 = 8 333

б) 8 226 – x = 3 884

x=

x=

x=

x=

Провера:

Провера:

7.

Од замишљеног броја Јелена је одузела 75 342 па је добила разлику 6 898. Који број је Јелена замислила?

8.

Када је од броја 225 438 Мира одузела број који је замислила, добила је разлику 69 888. Који је број Мира замислила?


ЈЕДНАЧИНЕ СА САБИРАЊЕМ И ОДУЗИМАЊЕМ - задаци 1.

2.

Одреди скуп решења једначина: а) x – 7 856 = 19 344

б) 128 435 –x = 9 785

в) x+ 6 854 = 21 554

Дату једначину реши користећи слике:

x

x + 19 815 – 67 204 = 42 711

19 815 +

+ 19 815

- 67 204

67 204

x -

42 711

3.

4.

Одреди решења датих једначина (ради у свесци).

42 711

а) x + 42 577 – 65 816 = 56 901; б) x – 61 109 – 14 211 = 12 406; в) 45 504 + x = 32 391 – 16 081 + 22 231 + 23 084; г) 3 432 786 – x = 2 510 008; д) 21 411 – 10 081 – x = 11 216 + 22 604 + 19 898. а) Одреди број који са бројем 32 677 даје збир 56 901. б) Одреди број од ког треба одузети 231 056 да се добије разлика 176 688. в) Одреди умањилац ако је умањеник 211 058, а разлика 29 478.

5.

Применом својства здруживања сабирака и коришћењем датих слика одреди решење једначине x + ( x+ 7 475 ) = 22 567.

x 2 · 7 475

·2

+

+ 7 475

x 22 567

22 567 93


РЕШАВАЊЕ ЈЕДНАЧИНА СА САБИРАЊЕМ И ОДУЗИМАЊЕМ 1.

2.

Реши у свесци једначине. а) x + 2 308 = 7 629 в) x + 568 = 1 260 д) 2 789 – x = 1 234 е) 3 367 – x = 2 209

б) 23 540 + x = 92 036 г) 16 815 + x = 34 003 ђ) x – 8 234 = 2 609 ж) x – 4 401 = 2 389

Помоћу једначина реши следеће задатке. а) Из расадника је однето 7 450 садница, а остало је 3 320. Колико је у расаднику било укупно садница? б) На градилишту је било 2 250 врећа цемента. Када су радови завршени, остало је 380 врећа. Колико је врећа цемента употребљено на том градилишту? в) За куповину папира у школи је утрошено 24 800 динара. За те намене је остало још 3 700 динара. Колико је школа имала новца за куповину папира?

+ 516 3.

Одреди решења једначина:

x

1 211

а) x + 516 = 1 211 - 516

x= x= а) x - 1 408 = 3 592 в) x + 6 329 = 8 240 4.

5.

6.

7.

94

Решење: ; ;

б) x - 1 384 = 1 219 + 3 518

;

г) x - 2 065 = 2 650 + 5 285

.

Одреди решења једначина: а) 7 940 105 = x + 239 000

б) x – 1 900 197 = 298 308.

Одреди број који је за толико већи од 658 за колико је 6 280 већи од 4 520.

Одреди број који је мањи од 25 432 за толико за колико је број 658 мањи од 1 024.

Одреди број који треба одузети од 846 915 тако да њихова разлика буде 48 625.


4.

разред

НЕЈЕДНАЧИНЕ СА САБИРАЊЕМ И ОДУЗИМАЊЕМ (А) Решите дате неједначине тако да решења припадају скупу N. x + 25 < 75 x < 75 – 25 x < 50 или x ∈ { 1, 2, 3, ..., 49 } Скуп решења је { 1, 2, 3, ..., 49 }. x – 15 < 16 x < 16 + 15 x < 31 или x∈ { 30, 29, ..., 15 } Скуп решења је: { 30, 29, ..., 15 }. (Б) Одредимо скуп решења датих неједначина: а) x + 7 538 < 8 638 ( Решења тражимо у скупу N. ) x + 7 538 < 8 638, x < 8 638 – 7 538. x < 1 100 Скуп решења је { 1, 2, 3, ..., 1 099 }.

б) x – 259 > 9 999 (Решења тражимо у скупу {1, 2, ..., 10 260 }. x – 259 > 9 999, x > 9 000 + 259. x > 10 258 Скуп решења је {10 259, 10 260, ...}. в) 42 583 – x < 7 983 (Решења тражимо у скупу {1, 2, ..., 34 601}. 42 583 – x < 7 983, x > 42 583 – 7 983, x > 34 600 Скуп решења је { 34 601, 34 602, ...}.

95


уџбеник В) Решаваћемо једначине и неједначине, користећи при томе дефиниције и особине операција сабирања и одузимања. Решења ћемо тражити у скупу N. Ако је x + а = b, онда је Ако је x – а = b, онда је Ако је а – x = b, онда је Ако је x + а > b, онда је Ако је x + а < b, онда је Ако је x – а > b, онда је Ако је x – а < b, онда је Ако је а – x > b, онда је Ако је а – x < b, онда је 1.

x = b – а. x = b + а. x = а – b. x > b – а. x < b – а. x > b + а. x < b + а. x < а – b. x > а – b.

У скупу 1, 2, ..., 1 110 одреди решења неједначина: а) 75 845 + x < 76 945

;

б) x + 45 375 < 46 473 2.

3.

.

Одреди скуп решења неједначина: а) x – 5 648 < 17 862,

б) 45 875 – x > 44 975,

x – 458 < 17 862

125 603 – x > 124 698.

Одреди скуп решења неједначина датих у следећој табели.

неједначина

12 568 + x < 13 756

скуп решења

4.

96

Одреди решења датих неједначина у скупу N. а) 5 456 + x < 21 445; б) x + 7 345 > 104; в) x + 6 595 < 25 405; г) 105 – x > 75 689; д) x + 59 997 < 6 · 104; ђ) 3 · 104 – x > 29 996.

9 687 - x < 499


РЕШАВАЊЕ НЕЈЕДНАЧИНА СА САБИРАЊЕМ И ОДУЗИМАЊЕМ 1.

Напиши скупове решења неједначина: а) x – 300 < 20 б) x – 180 > 400 в) x – 1 200 < 1 800 г) 4 000 + x > 6 000 За које се вредности променљиве добија тачна неједнакост: (1) 1 110 + x > 3x;

2.

3.

(2) 6 690 + y > 6 690;

(3) x + x < 2.

У скупу природних бројева до 1 000 000 реши неједначине: а) x + 8 756 >8 803

;

б)x – 38 759 > 1 216

;

в) 32 506 + x < 52 409

;

г) 643 090 – x < 83 511

;

д) x – 3 025 < 1

;

ђ) x – 3 025 > 1

;

Постави неједначину, па реши следеће задатке. а) На једној парцели има 560 садница. Колико садница може бити на другој парцели ако на обе има мање од 600 садница? б) Колико је Влада могао да има сличица кошаркаша ако је залепио у албум 170, а у кутији му је остало мање од 120 сличица? в) Нина је замислила неки број, па кад га је смањила за 160, добила је број већи од 40. Који је број Нина могла да замисли?

4.

Одреди скупове решења неједначина у скупу природних бројева: а) в) x + 170 < 240 180 - x < 173

б)

а + 19 < 31

г)

x - 2 456 < 8

97


ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ СА САБИРАЊЕМ И ОДУЗИМАЊЕМ 1.

2.

3.

Реши једначине: а) x + 97 003 = 134 200;

б) 8 025 + x = 73 090.

Реши једначине: а) x – 65 372 = 95

;

б) 158 030 – x = 48 205

;

в) 93 000 – x = 48

;

г) x – 205 842 = 5 680

.

Одреди непознати умањилац x ако је: а) умањеник 84 470, а разлика 14 034; б) разлика 320 080, а умањеник 500 803.

4.

Састави једначину и одреди њено решење. а) Ком броју треба додати број 1 111 да би се добио број 9 000? б) Од ког броја треба одузети 24 849 да би се добио број 2 304? в) Који број треба додати броју 809 да би се добио број 1 718? г) Који број треба одузети од броја 31000 да би се добио број 8 080?

5.

Напиши следеће реченице у облику једначина, па те једначине затим реши: а) Број 45 049 је већи за x од 880; б) Непознати број y је већи за 984 од броја 7 007; в) Број а је мањи од 4 590 за 2 940; г) Број 1 040 је мањи за b од 13 450.

98


6.

7.

Одреди решење једначине и провери тачност решења: а) x + x = 24;

б) 45 = а + а + а;

в) 5 – b = b + 1;

На основу следећих реченица састави једначине, па их затим реши: а) Одреди број који је за толико већи од 769 за колико је 7 390 веће од 5 630. б) Одреди број који је за толико мањи од 36 543 за колико је број 769 мањи од 2 135.

8.

Напиши скуп решења неједначина: а) 10 < x < 100

9.

10.

11.

12.

13.

14.

;

б) 158 < x < 837

;

в) 3 481 > x > 1 205 ; г) 110 101 > x > 90 909 Састави неједначину чији се скуп решења састоји из бројева који су: а) мањи од 111; в) већи од 6 060;

.

б) већи од 222; г) мањи од 900 900.

Образуј скуп решења неједначина: а) x + 580 < 585;

б) 806 – x > 800;

в) 1 632 > 1 625 + x;

г) 30 400 < 30 408 – x;

д) 2 386 < 2 380 + x;

ђ) 45 000 < x – 45 000.

Дечак је имао 20 кликера па је x кликера дао своме другу. Одреди колико је кликера: а) дечак могао дати другу;

б) могло остати код дечака?

У једном хотелу било је 1 900 гостију и известан број радника. Укупно је у хотелу било мање од 2 150 људи. Колико је радника могло да ради у том хотелу?

Петар је замислио неки број. Када је од њега одузео збир бројева 4 204 и 2 941. Добио је број који је мањи од 206. Који број је Петар могао да замисли?

Када збиру бројева 938 и 4 585 додаш разлику бројева 5 667 и непознатог броја, збир ће бити мањи од 9 700. Одреди непознати број.

99


ЗАДАЦИ ОБЈЕКТИВНОГ ТИПА за годишње самопроверавање знања ученика Датум

1.

Могућ број бодова

а) Напиши цифрама: највећи седмоцифрени број б) Напиши број који је представљен изразом: 5 · 105 + 4 · 102 + 3 · 10 + 2 = в) Напиши цифрама број: осамдесет хиљада осамдесет

2.

а) Напиши низ непарних природних бројева

б) Напиши најмањи парни природан број

в) Допуни реченицу: претходник броја n (n ≠ 1) је

3.

Попуни: 3 km2 = =

4.

100

hа = dm2 =

а=

m2

cm2

Са 25 плочица може се покрити квадрат чија је површина 1m2. Колико је таквих плочица потребно да би се покрио квадрат површине 54 m2?


5.

6.

У једнакости m – n = r m је

;

n је

;

r је

.

а) Израчунај збир ако су сабирци 317 057 и 275 168.

б) Израчунај разлику бројева ако је умањилац 157 187, а умањеник 335 065

7.

Израчунај површину: а) квадрата странице 3m 50 cm б) правоугаоника чија је дужина једне странице 7 cm, а обим му је 38 cm

8.

а) Коју особину сабирања представља дати израз? а+(b+c)=(а+b)+c б) Применом оба својства сабирања на најједноставнији начин израчунај вредност израза: 4 385 + 76 402 + 5 635

9.

Реши једначине: а) x – 33 475 = 109 253 б) 445 355 + x = 953 002

10.

а) Отац је старији од мајке за 6 година, а од кћерке за 27 година. Колико година је кћерка млађа од мајке? б) При сабирању неколико бројева ученик је направио следеће грешке: у једном сабирку цифру јединица 3 заменио је са 8, цифру десетица 5 са 7 и цифру стотина 2 са 6. Како и за колико је он променио тачан збир?

ОСТВАРЕНО БОДОВА

ОЦЕНА

101 101


MEСТО ЗА ТВОЈЕ ЗАДАТКЕ

102


103


Udzbenik MATEMATIKA 4 A  
Udzbenik MATEMATIKA 4 A  

Matematika IV razred I deo

Advertisement