__MAIN_TEXT__

Page 1


Марина Вићентијевић . Весна Ерић . Весна Анђелић

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА радна свеска за четврти разред основне школе


САДРЖАЈ ТРАДИЦИОНАЛНИ ОБЛИЦИ ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА 1. Пешачки саобраћај 6 2. Преношење терета 8 3. Превожење људи 10 4. Превожење терета 12 5. Занимања у сувоземном саобраћају 14 6. Путеви 16 7. Значајни путеви у прошлости 18 8. Објекти поред пута 20 9. Поштански саобраћај 22 10. Саобраћај на води 24 11. Мостови 26 УЛОГА НАРОДНЕ МУЗИКЕ И МУЗИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА У НАРОДНОЈ ТРАДИЦИЈИ 12. Материјали од којих су прављени музички инструменти 13. Народни музички инструменти 32 14. Рођење детета 34 15. Крштење 36 16. Одлазак у војску 38 17. Свадба 40 18. Прело 42 19. Посело 44 20. Моба 46 21. Вашар (панађур) 48 22. Балске свечаности 50 НОСИОЦИ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ 23. Народна традиција 54 24. Науке и уметности које изучавају и чувају народну традицију 56 25. Установе које се баве чувањем и неговањем традиције 26. Друштва која се баве чувањем и неговањем народне традиције 60 27. Преношење народне традиције 62 Речник

65

30

58


УПУТСТВО

ЛЕГЕНДА ЗА ЗАДАТКЕ:

_ напиши

_ нацртај, обој

_ изрежи, залепи

_ певај, свирај, играј

_ допуни школску збирку


ТРАДИЦИОНА ЛНИ ОБЛИЦИ ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА

ПРОНАЂИ: слике са путовања или фотографије путева и саобраћајних средстава из прошлости.

ПРОЧИТАЈ: - народну причу „Свијету се не може угодити”, - басну „Коњ и магарац”, - народну бајку „Пепељуга”, - епску песму „Орање Марка Краљевића”, - шаљиве приче о путовању и „Еро и Турчин”, - причу „Најбоље задужбине”, - песму „Два су цвета у бостану


1. ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ Некада давно обављао се само пешачки саобраћај. Пешачење је било једини начин путовања. Путник је у руци најчешће носио штап због одбране од животиња или препрека на путу. Са собом је носио мали завежљај са храном. Путовање је било тешко, споро и напорно. Лакши начин путовања био је јахање на коњу, магарцу, мазги или мули. Овакво путовање је било удобније, брже и сигурније. Најчешће су путовали трговци, занатлије, гласници, писмоноше, иконописци, свештеници, просјаци. Обични људи су ретко путовали. Замисли и напиши причу о путовању једног путника са слике-одакле је кренуо, како путује, зашто и куда иде?

_________________________________

( наслов )

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

6

6


ПИТАЊА И ЗАДАЦИ Прочитај народну причу „Свијету се не може угодити” и одговори на питања. а) Како су путовали отац и син на почетку приче?

Илуструј причу.

____________________________ ____________________________ б) Шта су им предлагали људи које су сретали на путу? ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ в) Како се завршило њихово путовање? ____________________________ ____________________________ г) Напиши поруку приче. ____________________________ ____________________________ ____________________________

Народ каже: Преко прече, наоколо ближе. А то значи: ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ Заокружи тачан одговор.

Како су у прошлости људи из твог краја путовали до оближњег места? ____________________________ ____________________________ ____________________________ Како данас путују људи у твом месту и околини? ____________________________ ____________________________ ____________________________

1. Сваки пут, па и онај од хиљаду миља, почиње: а) куповином карте; б) првим кораком; в) из неког места. 2. Крпље се користе за: а) пливање; б) јахање; в) ходање по снегу. 3. Шта је самар? а) подлога за јахање; б) одећа за путнике; в) украс за коња.

7


2. ПРЕНОШЕЊЕ ТЕРЕТА Људи су одувек носили и преносили ствари потребне за свакодневни живот. У почетку су то чинили у рукама, а касније су проналазили друге начине. Различите врсте терета су носили на леђима, рамену или глави. Ако је терет био крупнији, а путовање дуже, било је потребно да се пронађу лакши начини за његово преношење. Зато су коришћена помоћна средства (обрамица) или животиње: коњи, магарци, муле, волови и краве. Преношење терета на овај начин поједноставило је, убрзало и олакшало свакодневни живот људи.

Посматрај слику и напиши причу о томе како су људи некада преносили терет.

_________________________________

( наслов )

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

8

8


ПИТАЊА И ЗАДАЦИ Прочитај басну „Коњ и магарац” и одговори на питања: а) Како је почело путовање коња и магарца?

Илуструј басну.

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ б) Шта се касније догађало? ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ в) Шта је коњ рекао на крају?

Народ каже: Боље је за магарцем ићи него сам вреће носити. А то значи: ______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________ Заокружи тачан одговор. 1. Жене су носиле воду на: а) клатну; б) обрамици; в) мотки.

____________________________ Како су некада људи у твом крају преносили терет? ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ Како се терет преноси данас? ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________

2. Зашто народ каже: ,,Пао са коња на магарца”? а) зато што је лакше јахати магарца; б) зато што је коњ немиран; в) зато што је изгубио нешто боље. 3. Шта се није преносило у мешини? а) сир; б) вино; в) шећер. 4. У бисаге можемо сипати: а) воду; б) пшеницу; в) мед.

9


3. ПРЕВОЖЕЊЕ ЉУДИ

Веома давно људи су схватили да је напорно прелазити пешице дужа растојања. Зато су почели да користе различите врсте превозних средстава која су вукле домаће животиње (волови, бикови, магарци, краве, коњи). Такво путовање је било брже, удобније, једноставније и сигурније. У селима су за превоз људи коришћена дрвена кола, чезе, каруце а зими санке. У граду се, осим ових превозних средстава, користио и фијакер.

Изрежи и залепи, из ПРИЛОГА 1 (на крају књиге), слике превозних средстава која су људи некада користили.

Опиши превозна средства са слика (од чега су направљена, како су изгледала, ко их је вукао, у којим приликама су коришћена). Чезе ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Каруце ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Фијакер ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Санке ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________

10 10


ПИТАЊА И ЗАДАЦИ Која превозна средства се најчешће помињу у народним бајкама и причама? Опиши их.

Замисли и нацртај кочију која је возила принцезе на бал.

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ Која превозна средства су у прошлости коришћена у твом крају? ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ Чиме се данас превозе људи у твом крају? ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________

Народ каже: Боље је и на таљигама се возити него пешке ићи. А то значи: ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ Заокружи тачан одговор. 1. Коњ се у народним песмама назива: а) ад; б) ат; в) сахат. 2. Шта се креће на два точка? а) каруце; б) фијакер; в) чезе. 3. Превозно средство није: а) чеза; б) чамац; в) черга. 4. Канџија је исто што и: а) каиш; б) ам; в) бич.

11


4. ПРЕВОЖЕЊЕ ТЕРЕТА

Најстарија средства за превоз терета била су нека врста санки направљена од две мотке међусобно повезане дашчицама. Временом, човек је почео да користи запрежна кола која су вукле домаће животиње. Кола су прављена од дрвета, без ексера. Она су била отворена или са канатама. Као заклони од невремена служиле су асуре и платно за покривање. Зими су за превоз терета коришћене санке коjе су вукли коњи или волови.

Изрежи и залепи слике, из ПРИЛОГА 2, превозних средстава којима су људи некада превозили терет.

Опиши превозна средства са слика (од чега су направљена, како су изгледала, ко их је вукао, у којим приликама су коришћена). Таљиге ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Воловска дрвена кола ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Шпедитер ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Санке ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________

12 12


ПИТАЊА И ЗАДАЦИ Напиши једну народну ређалицу. ____________________________

Нацртај кола којима је некада превожен терет.

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________

Народ каже: Кола морају онако ићи како их коњи вуку. А то значи:

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

Чиме је некада превожен терет у твом крају? ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ Којим превозним средствима се данас превози терет? ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________

Заокружи тачан одговор. 1. Колар је човек који: а) вози кола; б) прави кола; в) купује кола. 2. Гумене точкове имају: а) шпедитер; б) таљиге; в) санке. 3. Мула је настала укрштањем: а) коња и магарца; б) магарца и кобиле; в) мазге и коња. 4. Клин се клином: а) закуцава; б) везује; в) избија.

13


5. ЗАНИМАЊА У СУВОЗЕМНОМ САОБРАЋАЈУ Развој сувоземног саобраћаја (путничког и теретног) довео је до појаве првих занимања која се односе на превоз путника и робе. Путнике су превозили кочијаши и фијакеристи. Овим занимањима су се бавили људи у градовима и варошицама, а ређе у селима. Робу су превозиле кириџије и рабаџије. Њих је било и у градовима и у селима јер је потреба за превозом робе постојала у свим крајевима. Роба је превожена и на велике удаљености, у друге градове, па чак и државе. Због безбедности и сигурности таквог превоза људи су путовали у групама-караванима. Изрежи и залепи слике, из ПРИЛОГА 3, на којима су приказана занимања људи у сувоземном саобраћају.

Напиши како су обављали свој посао: Кириџија ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Рабаџија ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Кочијаш ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Фијакериста ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________

14 14


Profile for Dragan Kojovic

Narodna Tradicija 4 razred  

Knjiga za osnovnu skolu

Narodna Tradicija 4 razred  

Knjiga za osnovnu skolu

Profile for atosbook
Advertisement