__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


ò

ò


ÌßÎÌßÔÑÓ Térbeli elhelyezkedés................................................................................... 5 Mozgásirányok............................................................................................. 6 Kör, téglalap, négyzet .................................................................................. 7 Egyenes és görbe vonalak ............................................................................ 9 Nyitott és zárt vonalak ............................................................................... 10 Benne, rajta, kívül ...................................................................................... 11 A pont......................................................................................................... 12 A szakasz.................................................................................................... 13 A tárgyak összehasonlítása színek szerint.................................................. 14 A tárgyak összehasonlítása hosszuk szerint ............................................... 15 A halmazok ................................................................................................ 16 A számok: 1, 2, 3........................................................................................ 18 A számok: a 4 és az 5................................................................................. 19 .................................................................................... 20 A számok összehasonlítása ........................................................................ 21 A + és az = jel ........................................................................................... 22 A - jel.......................................................................................................... 23 A nulla........................................................................................................ 24 A számok 0-tól 5-ig.................................................................................... 25 A számok: a 6 és a 7................................................................................... 26 A számok: a 8 és a 9................................................................................... 27 A 10-es szám .............................................................................................. 28 A számok 10-ig .......................................................................................... 29 Az annyival nagyobb szám ........................................................................ 31 Az annyival kisebb szám .......................................................................... 32 A sorszámok............................................................................................... 33 Összeadás 10-ig ......................................................................................... 35 Kivonás 10-ig............................................................................................. 37 Összeadás és kivonás 10-ig........................................................................ 39 Az összeadás és a kivonás kapcsolata........................................................ 41 Az összeadandók helyének felcserélése és csoportosítása......................... 42


A páros és a páratlan számok ..................................................................... 46 Összeadás 20-ig (a tízes meghaladása nélkül) ........................................... 47 ...... 49 Összeadás 20-ig (a tízes meghaladásával) ................................................. 51 Kivonás 20-ig (a tízes meghaladásával) .................................................... 52 ......................................... 53 Az ismeretlen szám meghatározása ........................................................... 55 A tízes számok 100-ig (összehasonlítás).................................................... 56 A tízes számok összeadása és kivonása 100-ig.......................................... 58 A számok 100-ig ........................................................................................ 60 Kivonás 100-ig (50 - 8 alakban) ................................................................ 62 Összeadás 100-ig (36 + 4 alakban) ............................................................ 63 Kivonás 100-ig (49 - 7 alakban) ................................................................ 64 Összeadás 100-ig (34 + 5 alakban) ............................................................ 65 Kivonás 100-ig (48 - 8 alakban) ................................................................ 66 Összeadás 100-ig (20 + 8 alakban) ............................................................ 67 Összeadás 100-ig (45 + 35 alakban) .......................................................... 68 Kivonás 100-ig (68 - 20 alakban) .............................................................. 69 Összeadás 100-ig (42 + 13 alakban) .......................................................... 70 Kivonás 100-ig (75 - 21 alakban) .............................................................. 71 A számok összeadása és kivonása 100-ig .................................................. 72 A dinár és a para......................................................................................... 73 A méter....................................................................................................... 74 A deciméter és a centiméter ....................................................................... 75


ÌWÎÞÛÔ× ÛÔØÛÔÇÛÆÕÛÜWÍ 1.

2.

3.

5.

4.

6. felette

alatta

rajta mögötte

5


ÓÑÆÙ_Í×Î_ÒÇÑÕ 1.

3.

5.

6

2.

4.


ÕJÎô ÌWÙÔßÔßÐô ÒWÙÇÆÛÌ 1.

2.

3.

4.

7


5.

6.

8.

8

7.


ÛÙÇÛÒÛÍ WÍ ÙJÎÞÛ ÊÑÒßÔßÕ 1.

2.

3.

4.

9


ÒÇ×ÌÑÌÌ WÍ Æ_ÎÌ ÊÑÒßÔßÕ 1.

10

2.

3.

4.

5.


ÞÛÒÒÛô ÎßÖÌßô ÕSÊDÔ 1.

2.

3.

4.

5.

11


ß ÐÑÒÌ 1.

2.

3.

4.

12


ß ÍÆßÕßÍÆ 1.

2.

3.

4.

13


ß Ì_ÎÙÇßÕ JÍÍÆÛØßÍÑÒÔSÌ_Íß ÍÆSÒÛÕ ÍÆÛÎ×ÒÌ 1.

Lila 2.

Barna Sárga Piros Kék

3.

14 14


ß Ì_ÎÙÇßÕ JÍÍÆÛØßÍÑÒÔSÌ_Íß ØÑÍÍÆËÕ ÍÆÛÎ×ÒÌ 1.

2.

3.

4.

15


ß ØßÔÓßÆÑÕ 1.

3.

4.

16

2.


5.

6.

7.

17


ß ÍÆ_ÓÑÕæ ïô îô í 1.

2.

3.

4.

18


ß ÍÆ_ÓÑÕæ ß ì WÍ ßÆ ë 1.

2.

3.

4.

5.

19


ß ÍÆ_ÓÑÕ 1.

2.

3.

4.

20

5.


ß ÍÆ_ÓÑÕ JÍÍÆÛØßÍÑÒÔSÌ_Íß 1.

2.

3.

4. 3

3

4

5

5.

21


ß õ WÍ ßÆ ã ÖÛÔ 1.

2.

3.

4.

22


ß ó ÖÛÔ 1.

2.

3.

4.

5.

23


ß ÒËÔÔß 1.

2.

3.

4.

5.

24

0

0

0

5

0

4


ß ÍÆ_ÓÑÕ ðóÌMÔ ëó×Ù 1. MIHÁLY

FÜLÖP

ISTVÁN

2.

4.

3. 1 + 1=

5.

2+

=3

5-

=4

1+

=5

4-

=4

6.

25


ß ÍÆ_ÓÑÕæ ß ê WÍ ß é 1.

2. 6

7

6

3

2

1

3.

5.

4.

7-5= Ó?®µ

26

Ô¿½·


ß ÍÆ_ÓÑÕæ ß è WÍ ß ç 1.

2.

3.

4.

5.

27


ß ïðóÛÍ ÍÆ_Ó 1.

2.

3.

4.

5.

28

6.


ß ÍÆ_ÓÑÕ ïðó×Ù 1.

2.

3. 7+1

8+ 1

7+3

2 +6

5 +4

4+ 4

5 +3

2 +7

6+ 3

1 +5

6+ 0

1 +5

3 +3

4+ 2

3 +4

6+ 3

2+ 3 29


4.

5. 6

9

9

8

1

4

4

10

7

6.

7.

8.

= 8

1+ 30

= 7

= 10

= 10

-5 = 5

=2

= 7

-4=5

-2 = 6

=0

= 7

=3


ßÆ ßÒÒÇ×ÊßÔ ÒßÙÇÑÞÞ ÍÆ_Ó 1.

2.

4.

3. A7

5

31


ßÆ ßÒÒÇ×ÊßÔ Õ×ÍÛÞÞ ÍÆ_Ó 1.

2.

3.

4. 5.

6.

32


ß ÍÑÎÍÆ_ÓÑÕ 1.

2.

3.

4.

33


5.

6.

7.

34


JÍÍÆÛßÜ_Í ïðó×Ù 1.

2.

4.

3.

5.

6.

35


7. 3

3 Mรกsodik รถsszeadandรณ

ร–sszeg

8.

9.

10.

11.

36

4

5 2

8

10

9

4 7


Õ×ÊÑÒ_Í ïðó×Ù 1.

2.

3.

4.

5. 9

8 2

2

1

5 6

1

4

7

3 0 37


6. 7. 8.

9.

38


JÍÍÆÛßÜ_Í WÍ Õ×ÊÑÒ_Í ïðó×Ù 1.

2.

3.

39


4. 8-1 5+2 8-5

5.

6.

7.

8.

40


ßÆ JÍÍÆÛßÜ_Í WÍ ß Õ×ÊÑÒ_Í ÕßÐÝÍÑÔßÌß 1.

2.

3.

4.

5.

41


ßÆ JÍÍÆÛßÜßÒÜMÕ ØÛÔÇWÒÛÕ ÚÛÔÝÍÛÎWÔWÍÛ WÍ ÝÍÑÐÑÎÌÑÍSÌ_Íß 1.

2.

3.

4. és felcserélésének módszerét használva!

5.

6.

42


ÍÆJÊÛÙÛÍ ÚÛÔßÜßÌÑÕ JÍÍÆÛßÜ_ÍÍßÔ WÍ Õ×ÊÑÒ_ÍÍßÔ 1. 2.

.

.

5.

6.

.

.

.

.

11.

43


ÍÆ_ÓÑÕ ÑÔÊßÍ_Íßô SÎ_Íß WÍ ÍÑÎÞß ÎÛÒÜÛÆWÍÛ îðó×Ù 1.

2.

3.

4.

5.

44


6.

7. 0 19

8.

9.

45


ß Ð_ÎÑÍ WÍ ß Ð_ÎßÌÔßÒ ÍÆ_ÓÑÕ 1.

2.

4.

5.

46

3.


JÍÍÆÛßÜ_Í îðó×Ù øß ÌSÆÛÍ ÓÛÙØßÔßÜ_Íß ÒWÔÕDÔ÷ 1.

2.

3. = 19 = 20 = 13

4.

5.

47


6.

7.

8.

9.

10.

48


øß ÌSÆÛÍ ÓÛÙØßÔßÜ_Íß ÒWÔÕDÔ÷ 1.

2.

3.

4.

5.

49


6.

7.

8.

9.

10.

50


JÍÍÆÛßÜ_Í îðó×Ù øß ÌSÆÛÍ ÓÛÙØßÔßÜ_Í_ÊßÔ÷ 1.

2. Összeadandó Összeadandó Összeg

4 9

8

5 7

16

13

14

6 5

9

3 10

11

3. 4. 5. 6.

7.

8. Gyuri pedig 8 éves?

9.

10.

51


Õ×ÊÑÒ_Í îðó×Ù øß ÌSÆÛÍ ÓÛÙØßÔßÜ_Í_ÊßÔ÷ 1.

2.

3.

4.

5. 6. 7. 8. 9.

52


øïè ó ïî ßÔßÕÞßÒ÷ 1.

2.

5 3 4 3 5 7 3 4 7 3.

4.

5.

53


6.

7.

8.

9. c

10.

54


ßÆ ×ÍÓÛÎÛÌÔÛÒ ÍÆ_Ó ÓÛÙØßÌ_ÎÑÆ_Íß 1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

8. 9.

10.

55


ß ÌSÆÛÍ ÍÆ_ÓÑÕ ïððó×Ù øJÍÍÆÛØßÍÑÒÔSÌ_Í÷ 1.

2.

3.

4.

5.

56


6.

7.

8.

9.

10.

57


ß ÌSÆÛÍ ÍÆ_ÓÑÕ JÍÍÆÛßÜ_Íß WÍ Õ×ÊÑÒ_Íß ïððó×Ù 1.

2.

3.

4.

5.

58


6.

7.

. 9.

59


ß ÍÆ_ÓÑÕ ïððó×Ù 1.

2.

3.

4.

60


5.

6.

7.

8.

9.

10.

61


Õ×ÊÑÒ_Í ïððó×Ù øëð ó è ßÔßÕÞßÒ÷ 1.

2.

4.

5.

6.

62

3.


JÍÍÆÛßÜ_Í ïððó×Ù øíê õ ì ßÔßÕÞßÒ÷ 1.

2.

3. 4.

5.

63


Õ×ÊÑÒ_Í ïððó×Ù øìç ó é ßÔßÕÞßÒ÷ 1.

2.

3.

4.

5.

64


JÍÍÆÛßÜ_Í ïððó×Ù øíì õ ë ßÔßÕÞßÒ÷ 1.

2.

3. 4.

5.

65


Õ×ÊÑÒ_Í ïððó×Ù øìè ó è ßÔßÕÞßÒ÷ 1.

2. 74 4

29 5 20

3.

4.

5.

66

61 30

8 60

80

42 2

55 3 90

50


JÍÍÆÛßÜ_Í ïððó×Ù øîð õ è ßÔßÕÞßÒ÷ 1.

2.

3.

4. 5.

67


JÍÍÆÛßÜ_Í ïððó×Ù øìë õ íë ßÔßÕÞßÒ÷ 1.

2.

3.

4.

5.

68


Õ×ÊÑÒ_Í ïððó×Ù øêè ó îð ßÔßÕÞßÒ÷ 1.

2.

3. 4. 5.

69


JÍÍÆÛßÜ_Í ïððó×Ù øìî õ ïí ßÔßÕÞßÒ÷ 1.

2. = 49

+ 32 = 76

= 65

+ 35 = 57

= 85

+ 48 = 89

= 88

+ 25 = 77

= 77

+ 17 = 69

= 68

+ 81 = 98

3.

4. 5.

×®7²µ»æ

70

Ó¿®·µ¿æ


Õ×ÊÑÒ_Í ïððó×Ù øéë ó îï ßÔßÕÞßÒ÷ 1.

2. 3.

4.

5.

71


ß ÍÆ_ÓÑÕ JÍÍÆÛßÜ_Íß WÍ Õ×ÊÑÒ_Íß ïððó×Ù 1.

3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10.

72

2.


ß Ü×Ò_Î WÍ ß ÐßÎß 1.

2.

3.

73


ß ÓWÌÛÎ 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

74


ß ÜÛÝ×ÓWÌÛÎ WÍ ß ÝÛÒÌ×ÓWÌÛÎ 1. 2.

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9.

10.

75


Profile for Dragan Kojovic

Matematika, feladatgyüjtemény I  

Meth book for primary school

Matematika, feladatgyüjtemény I  

Meth book for primary school

Profile for atosbook
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded