__MAIN_TEXT__

Page 1


Душан Липовац

ХОЋУ ДА ЗНАМ ВИШЕ!

МАТЕМАТИКА РАДНА СВЕСКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

3


импресум


САДРЖАЈ 1. Природни бројеви до 1000 5 2. Писање бројева римским цифрама 9 3. Мерење и мере. Мерење дужине 10 4. Мерење масе 11 5. Мерење запремине течности 12 6. Мерење времена 13 I - Задаци за проверу знања 14 7. Тачка, права и раван 16 8. Сабирање и одузимање до 1000. Сабирање и одузимање стотина 18 9. Сабирање и одузимање троцифреног броја и десетица 19 10. Сабирање и одузимање троцифреног и двоцифреног броја (590 + 27) 20 11. Сабирање и одузимање троцифрених бројева (520 + 250; 950 – 530) 21 12. Сабирање и одузимање троцифрених бројева (365 + 534; 689 – 275) 22 13. Сабирање и одузимање до 1000 - текстуални задаци 23 II - Задаци за проверу знања 24 14. Кружница 26 15. Множење до 1000 28 16. Дељење до 1000 29 17. Множење и дељење 31 18. Дељење са остатком 32 19. Једначине са множењем 34 20. Неједначине са множењем 35 III - Задаци за проверу знања 36 21. Угао 38 22. Задаци за понављање 40 23. Обим правоугаоника и квадрата 42 24. Писмено сабирање до 1000 44 25. Писмено одузимање до 1000 46 26. Писмено сабирање и одузимање до 1000 48 27. Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем до 1000 49 IV - Задаци за проверу знања 50 28. Троугао 52 29. Писмено множење до 1000 54 30. Писмено дељење до 1000 56 31. Писмено множење и дељење до 1000 57 32. Једначине са множењем и дељењем до 1000 59


V - Задаци за проверу знања 60 33. Разломци 62 34. Матеметички изрази 64 VI - Задаци за проверу знања 66 VII - Задаци за проверу знања 68 Решења задатака за проверу знања

70

Упутство за рад У овој радној свесци се налази велики број задатака различитих нивоа тежине за вежбање и утврђивање знања математике у трећем разреду основне школе. У њој је и седам Задатака за проверу знања. За сваки задатак за проверу знања дат је број бодова и уз помоћ табеле може да се оцени рад, а на крају радне свеске налазе се решења. Ознаке за задатке: Задаци које треба да реше сви ученици

* **

Задаци тежи за решавање Задаци тешки за решавање ОСВОЈЕНО БОДОВА

Задаци који се због малог простора решавају у свесци Аутор ОЦЕНА

до 40

недовољан (1)

41 - 55

довољан (2)

56 - 70

добар (3)

71 - 85

врлодобар (4)

86 -100

одличан (5)


1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 1000 1.

2.

3.

4.

Прочитај бројеве и напиши их речима. 300

700

900

100

800

500

Напиши цифрама бројеве. петсто

хиљаду

седамсто

триста

двеста

сто

Замени бројеве збиром. 165 = 100 + 60 + 5

438 =

880 =

607 =

545 =

987 =

а) Напиши прве следбенике бројева: 99, 100, 399, 609, 989. б) Напиши прве претходнике бројева: 700, 450, 800, 781, 1000.

5.

Уочи правило и настави започети низ. 200, 400, 600, . . . 100, 400, 700, . . . 100, 300, 500, . . .

6.

Колико стотина, десетица и јединица има у следећим бројевима? 200 600

7.

Напиши бројеве који се састоје од: 5 стотина,

9 стотина,

80 десетица,

2 стотине.

5


8.

Упиши одговарајући знак =, >, < тако да једнакости, односно, неједнакости буду истините. 300

9.

500

700

900

1000

800

400

600

Напиши цифрама бројеве: триста двадесет

Напиши речима следеће бројеве:

400

700

700

двеста осамдесет

четиристо педесет 10.

200

11.

шестсто десет Број 290 има 2С, 9Д и 0Ј.

250

Број 450 има

360

Број 670 има

570

Број 550 има

690

Број 440 има

880

Број 880 има

930 12.

13.

15.

6

Напиши број који има: 5С, 8Д, 0Ј

ЗС, 7Д, 0Ј

6С, 0Д, 0Ј

10С, 0Д, 0Ј

8С, 10Д, 0Ј

2С, 9Д, 0Ј

Настави да пишеш као што је започето. 320 = 300 + 20 = 3 • 100 + 20

Рачунај.

14.

270

2 • 100

460

3 • 100

780

5 • 100

930

4 • 100

640

7 • 100

380

6 • 100

580

9 • 100

910

8 • 100

Упиши одговарајући знак =, >, < тако да односи буду истинити. 230

680

450

880

980

7С 8Д

490 780

780 9С 9Д

880 9Д 9Ј

110 6С 0Д

210 600

340

440


16.

Према броју квадрата, дужи и тачака напиши бројеве који њима одговарају. Један квадрат је једна стотина, једна дуж је једна десетица, а једна тачка једна јединица.

17.

У табелу месних вредности упиши бројеве. С

Д

Ј

С

247 430 203 18.

20.

22.

Д

Бројеве записане цифрама напиши речима.

19.

Бројеве записане речима напиши цифрама.

203

петсто jедан

905

триста двадесет осам

711

шестсто осам

250

осамсто четири

Колико стотина, десетица и јединица има у следећим бројевима?

21.

Настави да пишеш као што је започето. 125 = 100 + 20 + 5

100

105

110

112

120

159

101

236

111

728

102

829

122

453

Настави да пишеш као што је започето. 200 + 30 + 8 = 238

Ј

514 807 610

** 23.

100 + 90 + 3

Дате цифре распоређуј тако да увек образујеш шест различитих троцифрених бројева. Цифре се не смеју понављати. 3, 7, 4 5, 9, 1 2, 8, 3 6, 4, 3 7, 2, 9

500 + 5 7 • 100 + 4 • 10 + 2

** 24.

Напиши све троцифрене бројеве помоћу цифара 1, 2 и 3, и уреди их по величини. Почни од најмањег.

* 25.

Помоћу цифара 4, 3 и 7 написани су следећи троцифрени бројеви: 437, 473, 734, 374, 743, 347. Уреди их по величини. Почни од највећег.

7


26.

27.

Дати су бројеви 250, 630, 480, 120, 920, 780, 270, 800, 360. Упиши у табелу бројеве који су: мањи од 500

између 200 и 700

између 200 и 400

мањи од 400

већи од 400

између 500 и 900

између 400 и 900

већи од 100

Поређај бројеве од најмањег до највећег. а) 540

450

405

28.

504

Који бројеви непосредно следе за датим бројевима? 299, 999, 308,

б) 128

154

107

29.

182

597,

Који бројеви непосредно претходе датим бројевима? , 740;

30.

, 1000;

, 199

Напиши између којих бројева се налазе бројеви означени словима на бројевној правој. Учини то као што је урађено за број А = 387.

380 < 387 < 390 B A 380

390

400

410

C 420

D 430

440

E 450

460

G

F 470

480

490

500

H 510

520

530

В

31.

Напиши бројеве на одговарајућа места: 510, 450, 410, 400, 470, 520, 420, 380.

390

32.

На бројевној правој обој бројеве: а) од 190 до 220 плавом бојом б) од 240 до 265 црвеном бојом в) од 305 до 285 зеленом бојом 180

8

490

230

330


2. ПИСАЊЕ БРОЈЕВА РИМСКИМ ЦИФРАМА 1.

Напиши вредност римских цифара.

I

2.

3.

Х

C

M

V

L

D

Напиши римским цифрама дате бројеве. 3

11

22

170

7

15

49

340

4

18

56

770

Напиши стотине прве хиљаде. арапским цифрама римским цифрама

4.

5.

6.

7.

Бројеве написане римским цифрама напиши арапским цифрама. DVI

DL

DCX

LXXIV

CCXLIX

CMIX

Упиши у табеле претходнике и следбенике датих бројева. римским цифрама

арапским цифрама

359

CDLX

808

DCIX

Попуни празна поља римским цифрама бројећи по један: a) унапред

238

б) уназад

512

Запиши римским цифрама: а) бројеве прве десетице, б) парне бројеве девете десетице, в) непарне десетице треће стотине.

9


3. МЕРЕЊЕ И МЕРЕ. МЕРЕЊЕ ДУЖИНЕ 1 m = 100 cm

1 km = 1000 m

1 m = 10 dm

1 cm = 10 mm

1.

Поређај по величини. Почни ca најкраћом дужином: 317 cm, 307 cm, 417 cm, 357 cm, 407 cm.

2.

Koje дужине су једнаке: 2 m 7 cm, 270 cm, 2 m 27 cm, 207 cm, 227 cm?

3.

Упиши одговарајући знак: >, <, =. 1m

10 dm

3 m 5 cm

350 cm

1m

10 cm

2 m 3 cm

4. 4.

Колико cm je : 3 dm, 5 dm, 2 dm, 7 dm, 4 dm, 6 dm, 8 dm, 10 dm, 12 dm, 14 dm?

5. 5.

Колико m и cm je: 168 cm, 436 cm, 463 cm, 907 cm, 780 cm, 708 cm, 807 cm? 168 cm =

m

203 cm

cm

6.

Колико dm je : 30 cm, 50 cm, 80 cm, 110 cm, 130 cm?

7.

Напиши колико cm има:

* 8. *

1 dm = 10 cm

4 dm 5 cm =

2 dm 8 cm =

3 dm 7 cm =

6 dm 9 cm =

1 dm 6 cm =

6 dm 1 cm =

Колико dm и cm je: 37 cm, 48 cm, 15 cm, 96 cm, 100 cm, 107 cm, 112 cm, 120 cm, 12 cm? 37 cm =

dm

cm

9.

Поређај по величини. Почни ca најмањом дужином: 2 dm 7 cm, 72 cm, 7 dm 4 cm, 47 cm.

10.

Измери дужи и напиши дужину у mm. B

C

A

АB = 11.

Колико mm је: 3 cm = 12 cm =

12.

CD = mm, 10 cm =

D

E

F

N

G H

M

EF =

GH =

MN =

mm, 5 cm =

mm, 4 cm =

mm, 9 cm =

mm, 20 cm =

mm?

Напиши који ученици, идући од куће до школе, препешаче мање од 500 m, а који ученици препешаче више од 500 m? Више од 500 m

Мање од 500 m

10

mm,


4. МЕРЕЊЕ МАСЕ 1 t = 1 000 kg 1.

2.

1 kg = 1000 g

Израчунај. а) 32 kg + 48 kg =

б) 96 kg – 77 kg =

в) 100 kg – 43 kg =

54 kg + 26 kg =

87 kg – 46 kg =

76 kg + 24 kg =

18 kg + 63 kg =

69 kg – 39 kg =

100 kg – 51 kg =

Упиши потребан знак >, < или = тако да односи буду истинити. а) 300 g 62 kg

3 kg

5t

500 kg

70 kg

58 kg

1t

1000 kg

1000 g

б) 43 kg + 45 kg 100 t – 56 t

99 kg 44 t

78 kg – 29 kg 19 t + 29 t

50 kg 100 t – 52 t

7t

700 g 1000 kg 80 kg + 20 kg

700 g + 300 g

1 kg

3.

Maca празне флаше је 300 g, а маса флаше са уљем је 750 g. Колико је грама уља наливено у флашу?

4.

Маса корпе са јабукама је 1 kg и 300 g. Колика је маса корпе, ако је маса јабука 1 kg?

5.

Поређај по величини од највеће до најмање масе: 300 g, 800 g, 140 g, 240 g, 310 g, 670 g, 450 g, 125 g, 215 g, 465 g.

6.

Продавац је на тезгу изнео 90 kg купуса и кромпира. Продао је 50 kg купуса и 36 kg кромпира. Колико је килограма поврћа остало непродато?

7.

За израду једнг колача је потребно 40 g кекса, 25 g маргарина, 20 g шећера, 10 g чоколаде и 5 g сока. Колика је маса тог колача?

11


5. МЕРЕЊЕ ЗАПРЕМИНЕ ТЕЧНОСТИ 1 h = 1 000 d 1.

3.

5.

*

7.

1 h = 100

Колико литара има у:

200 =

7h ,

400 =

10 h ?

800 =

Колико литара има:

4.

Прерачунај у децилитре.

200 d ,

3 =

500 d ,

4 =

800 d ?

6 =

Прерачунај у литре.

6.

Колико литара има у:

30 d =

5 h 43 ,

420 d =

7h 9 ,

930 d =

3h 3 ?

Прерачунај у h и . 746 =

606 =

8.

У неко буре стане 547 вина. Колико је то h и вина?

9.

Стави један од знакова: <, >, = да би односи били истинити. 4

* 10.

12

Прерачунај у хектолитре.

3h ,

630 =

**

2.

1 = 10 d

43 d

35 2 d

350 d

Мајка je за рођендан скувала 4 какаоа. Колико деце може да послужи тим какаом, ако свако дете попије половину литра?

5 h 75

11.

575

413 d

44 d

Колико кофа од 10 може напунити буре од 1 h ?


6. МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА 1 сат = 60 минута

1 век = 100 година

1 дан = 24 сата

1.

Напиши имена месеци у години.

3.

Колико има месеци у: а) пола године,

Колико година и месеци има у:

2.

14 месеци, 17 месеци,

б)две године, в) једној години и пет месеци?

** 4.

25 месеци, 28 месеци?

Сташи је потребно 20 минута да стигне oд куће до школе. Од куће је пошла у 7 сати и 30 минута. Да ли ће стићи на време у школу ако настава почиње у 8 сати?

5.

Колико минута има: 1 час, 4 часа,

6. 37.

Један филм траје 140 минута. Колико је то часова и колико минута?

7.

Према казаљкама на сату напиши које време показују часовници. 1. 2. 3. 4. 5.

пола часа?

6.

пре подне после подне 8.

9. 40.

*

11.

13.

Часовници показују време у сатима, минутима и секундама. Прочитај и запиши тачно време.

Нина вози ауто брзином 80 km на час. За колико сати ће прећи пут од 200 km? На аутопуту Дејан вози ауто брзином од 120 km на час. Колико километара ће прећи за: пола сата,

**10. 12.

Ана је стара 4 месеца, Мара 11 недеља, а Владимир има пола године. Упореди старости. Израчунај и запиши: 87 година +

година = 1 век

15 мин,

69 година +

година = 1 век

10 мин?

19 година +

година = 1 век

Допуни реченице. Ми живимо у Он је уследио после

веку. века.

1 век –

година = 1 година

1 век –

година = 36 година

1 век –

година = 79 година

13


VII - ЗАДАЦИ ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА 1. а) 707, DCCVII; б) 240, CCXL; в) шест стотина тридесет осам; г ) седам стотина осам. 2. 552. 3. 888, здруживање чинилаца. 4. б) 828 : 4 = 207; г) 918 : 6 =153. 5.195. 6. а) 467; б) 30. 7. 362. 1 1 1 1 1 8. а) km = 500m, km = 250 m; b) kg = 500 g, kg = 125 g, kg = 250 g. 2 4 2 8 4 9. 10. a) 3 • (24 – 18) : 2 = 9; б) (3 • 24 – 18) : 2 = 27; b в) 3 • (24 – 18 : 2) = 45. a p


Profile for Dragan Kojovic

Хоћу да знам више, математика радна свеска 3  

Радна свеска за вежбање и проверу знања, садржи велики број задатака различитог нивоа тежине. Најтежи обележени звездицама припрема су за та...

Хоћу да знам више, математика радна свеска 3  

Радна свеска за вежбање и проверу знања, садржи велики број задатака различитог нивоа тежине. Најтежи обележени звездицама припрема су за та...

Profile for atosbook
Advertisement