__MAIN_TEXT__

Page 1


Душан Липовац

ХОЋУ ДА ЗНАМ ВИШЕ!

МАТЕМАТИКА РАДНА СВЕСКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

4


импресум


САДРЖАЈ СКУП ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА N И СКУП N0 1. Природни бројеви до милион 5 2. Записивање бројева у облику збира производа 3. Месна вредност цифре. Упоређивање бројева 4. Природни бројеви већи од милион 9 5. Уређеност скупа природних бројева 11 ЈЕДИНИЦЕ ЗА ПОВРШИНУ 1. Упоређивање и мерење површи 2. Јединице за површину 15

6 7

13

I - Задаци за проверу знања 20 САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ У СКУПУ N -- I део 1. Сабирање природних бројева 22 2. Одузимање природних бројева 24 3. Задаци са сабирањем и одузимањем 26 ПОВРШИНА ПРАВОУГАОНИКА И КВАДРАТА 1. Израчунавање површине правоугаоника 28 2. Израчунавање површине квадрата 30 3. Површина правоугаоника у задацима из праксе 31 II - Задаци за проверу знања

34

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ У СКУПУ N -- II део 1. Примена својстава сабирања 36 2. Зависност збира од сабирака 37 3. Примена својстава одузимања 38 4. Зависност разлике од умањеника и умањиоца 5. Решавање задатака састављањем израза 42 6. Решавање једначина и неједначина 43 7. Задаци са сабирањем и одузимањем 44 КВАДАР И КОЦКА И ЊИХОВА ПОВРШИНА 1. Елементи квадра и коцке 45 2. Површина квадра и коцке 47 3. Површина квадра у задацима из праксе 48 III - Задаци за проверу знања 50 МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ У СКУПУ N -- I део 1. Множење и дељење декадном јединицом 52 2. Множење једноцифреним бројем 53 3. Дељење једноцифреним бројем 54 4. Множење двоцифреним бројем 55 5. Дељење двоцифреним бројем 56 6. Множење вишецифреним бројем 57 7. Дељење вишецифреним бројем 58 ЈЕДИНИЦЕ ЗА ЗАПРЕМИНУ 1. Одређивање запремине 59

40


садржај 2. Јединице за запремину 60 IV - Задаци за проверу знања 62 МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ У СКУПУ N -- II део 1. Примена својстава множења 64 2. Примена својстава дељења 65 3. Зависност производа од чинилаца 66 4. Зависност количника од дељеника и делиоца 5. Решавање једначина и неједначина 69

68

V - Задаци за проверу знања 70 МАТЕМАТИЧКИ ИЗРАЗИ 1. Састављање израза и израчунавање њихове вредности 72 2. Решавање задатака састављањем израза 74 РАЗЛОМЦИ 1. Појам разломка 76 2. Задаци са разломцима 77 3АПРЕМИНА КВАДРА И КОЦКЕ 1. Израчунавање запремине квадра и коцке 79 2. Запремина квадра у задацима из праксе 80 VI - Задаци за проверу знања 82 VII - Задаци за проверу знања 84 Резултати и решења 86 Упутство за рад У овој радној свесци се налази велики број задатака различитих нивоа тежине за вежбање и утврђивање знања математике у четвртом разреду основне школе. У њој је и седам задатака за проверу знања. За сваки задатак дат је број бодова и уз помоћ табеле може да се оцени рад. На крају радне свеске налазе се решења задатака. Ознаке за задатке: Задаци које треба да реше сви ученици

* **

Задаци тежи за решавање Задаци тешки за решавање ОСВОЈЕНО БОДОВА

Задаци који се због малог простора решавају у свесци Аутор ОЦЕНА

до 40

недовољан (1)

41 - 55

довољан (2)

56 - 70

добар (3)

71 - 85

врлодобар (4)

86 -100

одличан (5)


СКУП ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА N И СКУП N0 1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО МИЛИОН 1.

Напиши цифрама редом све десетице хиљада. а) Прве стотине хиљада: б) Треће стотине хиљада: в) Шесте стотине хиљада: г) Десете стотине хиљада:

2.

Колико укупно десетица хиљада има број: 500 000 300 500 705 200

3.

Колико укупно хиљада има број: 9 444 7 006 7 070

4.

Напиши цифрама и прочитај број који садржи:

5.

990 040

9 999

889 003

37 080

673 503

960 050

а) 105 десетица,

1 000 десетица,

7 008 десетица,

б) 100 стотина,

1 000 стотина,

3 040 стотина.

Напиши цифрама број: а) двеста хиљада педесет осам

2. 6.

б) четиристо четири хиљаде четрдесет

12350

Напиши речима следеће бројеве: 200 020; 505 050; 770 007; 810 018; 930 309.

в) осамсто хиљада осам г ) петсто педесет хиљада педесет д) триста двадесет осам хиљада осамдесет два 7.

Напиши и прочитај број који садржи: а) 47 десетица, 74 хиљаде и 9 стотина хиљада б) 35 стотина, 16 десетица хиљада и 5 стотина хиљада

8.

а) Изрази у метрима: 7 km

, 5 km 879 m

б) Изрази у килограмима: 9 t 9.

, 3 t 405 kg

a) Изрази у километрима и метрима: 4 605 m; 8 671 m; 9 989 m; 83 111 m;

830 300 m;

, 6 km 903 m

.

, 8 t 51 kg

.

4 033 m;

888 040 m;

9 002 m.

б) Изрази у килограмима и грамима: 51 489 g;

63 030 g;

538 004 g;

505 050 g;

700 003 g;

600 600 g;

900 020 g.

5


2. ЗАПИСИВАЊЕ БРОЈЕВА У ОБЛИКУ ЗБИРА ПРОИЗВОДА 1.

Напиши у облику збира производа једноцифрених бројева и декадних јединица: а) најмањи троцифрени 6poj б) највећи троцифрени 6poj в) најмањи четвороцифрени број г ) највећи четвороцифрени број д) најмањи петоцифрени број ђ) највећи петоцифрени број е ) најмањи шестоцифрени број ж ) највећи шестоцифрени број

2.

Напиши број одређен изразом. а) 7 • 1 000 + 4 • 100 + 2 • 10 + 5 = б) 2 • 10 000 + 0 • 1000 + 9 • 100 + 10 • 10 + 6 = в) 6 • 10 000 + 8 • 100 + 9 = г) 3 • 100 000 + 1 • 1000 + 7 • 10 = д ) 5 • 100 000 + 8 • 10 000 + 2 • 100 + 8 =

3.

Напиши у облику збира производа једноцифрених бројева и декадних јединица следеће бројеве: 5 480 87 006 307 904 560 072

4.

Напиши следеће бројеве у облику збира производа једноцифрених бројева и декадних јединица: претходник броја 9 408 следбеник броја 50 619 претходник броја 800 438 следбеник броја 701903

6


3. МЕСНА ВРЕДНОСТ ЦИФРЕ. УПОРЕЂИВАЊЕ БРОЈЕВА 1.

Коју месну вредност има цифра 6 у бројевима? 68 403

614 003

45 061

106 842

940 684

2.

Одреди месне вредности цифре 8 у броју 808 880.

3.

Изрази у метрима следеће бројеве: 750 000 mm

, 207 000 cm

, 845 000 dm

, 301 km

4.

а) Колико има двоцифрених бројева чије су цифре једнаке?

5.

Помоћу цифара 1, 2 и 3 напиши све двоцифрене бројеве. Колико их има?

6.

Напиши пет бројева који непосредно:

.

б) Колико има троцифрених бројева чије су цифре једнаке?

a) следе иза броја 100 000 б) претходе броју 300 901 в) следе иза броја 899 997 г) претходе броју 999 999 7.

Упореди бројеве помоћу знакова < или > . 66 897 8 009 66 987 88 075

8.

88 057

70 100

8 090

401 001

401100

71 000

14 381

14 318

Напиши: а) број за један мањи: од 700 100

, од 301 000

б) број већи за 100: од 199 900 9.

10.

, од 149 900

; .

Напиши између којих бројева се непосредно налазе дати бројеви. 90 000 120 000 100 000

50 100

676 999

109 999

Напиши број који има укупно толико стотина колико: а) број 576 има укупно јединица б) број 480 има укупно десетица в) број 9 800 има укупно десетица

7


11.

Образуј скуп свих бројева до хиљаду који се могу написати само помоћу цифре 1.

12.

Образуј скуп свих троцифрених бројева који се могу написати помоћу цифара: а) 5 и 8 б) 4 и 0

13.

Напиши скуп свих троцифрених бројева који садрже: а) 3 стотине и 6 десетица

б) 5 стотина и 9 јединица

14.

Напиши скуп свих четвороцифрених бројева који садрже: а) 4 стотине, 3 десетице и 9 јединица

б) 7 хиљада, 5 стотина и 8 јединица

в) 2 хиљаде, 3 десетице и 4 јединице

15.

Колико има цифара и колико бројева можеш написати помоћу њих?

16.

Колико укупно има природних бројева:

17.

а) једноцифрених,

б) двоцифрених,

в) троцифрених,

г ) четвороцифрених,

д) петоцифрених,

ђ) шестоцифрених?

Колико више има природних бројева: а) двоцифрених од једноцифрених, б) троцифрених од двоцифрених,

* 18.

в) четвороцифрених од троцифрених? Колико је цифара потребно одштампати да би се нумерисала књига која има: а) 112 страна, б) 320 страна?

8


4. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ВЕЋИ ОД МИЛИОН 1.

2.

3.

Колико има: а) хиљада у милиону,

б) хиљада у три милиона,

в) милиона у милијарди,

г ) милиона у билиону?

Напиши број који је одређен изразом: а) 999 999 + 1 = б) 9 999 999 + 1=

в) 999 999 999 999 + 1=

г ) 10 000 000 – 1 =

ђ) 10 000 000 000 – 1=

д) 700 000 000 – 1 =

Напиши број којем треба додати јединицу да би се добио дати број. a) 30 000

б) 250 000

г ) 20 100 000 4.

д) 500 060 000

Колико укупно у броју 2 745 000 000 има: а) стотина,

5.

в) 801 000

б) хиљада,

в) милиона?

Прочитај, па напиши речима бројеве. 40 000 401 300 030 000 7 007 800 080 40 800 050 280 707 770 007 077 1 000 100 010 001

6.

8.

Направи табeлу са класама јединица, хиљада, 7. милиона и милијарди, а затим упиши ове бројеве: а) шест милијарди тридесет милиона триста; б) десет милијарди сто милиона десет хиљада један; в) сто две милијарде дванаест хиљада сто дванаест; г ) двеста милијарди девет милиона деведесет.

а) У броју 7 070 707 070 одреди месну вредност сваке написане цифре 7. б) У броју 5 500 505 055 одреди месну вредност сваке цифре 5.

Напиши и прочитај најмањи и највећи: а) седмоцифрени број б) осмоцифрени број в) деветоцифрени број г ) једанаестоцифрени број

9


9.

Колико укупно има: а) седмоцифрених бројева, б) осмоцифрених бројва, в) деветоцифрених бројева?

10.

Сваки од следећих бројева напиши у облику збира производа једноцифрених бројева и декадних јединица. а) 512 709 б) 7 204 360

в) 80 520 621

г ) 807 459 001 642

11.

Прочитај и запиши бројеве дате у таблици месних вредности. СМ

4

ДМ

ЈМ

СХ

ДХ

ЈХ

С

Д

Ј

5

7

4

0

9

2

6

2

9

0

3

0

7

0

0

5

7

9

6

4

0

8

12.

Напиши број за сваки од производа у следећој реченици. У Србији је једне године произведено 36 • 10 000 000 000 kg кукуруза и 5 • 100 000 000 000 kg пшенице.

13.

Дате бројеве изрази у милионима тона: а) 100 000 000 000 kg б) 1 800 000 000 000 kg в) 19 000 000 000 000 kg

10


5. УРЕЂЕНОСТ СКУПА ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА 1.

Попуни табелу. n

1 010

91 001

208 800

75 049 599

n -- 1 n+1 2.

Поређај од најмањег до највећег бројеве: 437 845; 24 065 491; 2 436 448; 2 633 559; 24 065 381; 24 065 422; 2 496 472.

3.

Поређај од највећег до најмањег бројеве: 250 806; 3 050 200; 6 703 090 580; 230 077 420; 700 358 850 350; 70 358 000 400.

4.

Одреди све природне бројеве x за које важи: 8 035 996 < x < 8 036 003.

5.

Напиши најмањи и највећи десетоцифрени број код кога су све цифре различите.

6.

Нека је р било који паран природни број. Да ли је претходник броја р паран или непаран природни број?

7.

Нека је r било који непаран природни број. Да ли је следбеник броја r паран или непаран природни број?

8.

Нацртај бројевну полуправу чија је јединична дуж 5 mm. Одреди тачке полуправе које су придружене природним бројевима мањим од 30 чија је цифра јединица 0 или 5.

9.

Нацртај бројевну полуправу и означи на њој бројеве: 100, 250, 500, 850 и 1 000, ако дужина страница квадратића на квадратној мрежи (свеске) представља 50 јединичних дужи.

10.

Напиши највећи и најмањи шестоцифрени број у коме су све цифре различите.

11.

Колико има природних бројева између датих бројева? а) 7 и 8 б) 70 и 80

в) 700 и 800

г ) 7 000 и 8 000

ђ) 700 000 и 800 000

д) 70 000 и 80 000

11


12.

Напиши број који је 10 000 пута већи од датих бројева. а) 4 586 б) 25 037 в) 120 407 Прочитај тако добијене бројеве и објасни како си их добио.

13.

Напиши број који је 10 000 пута мањи од датих бројева. а) 90 000 000 б) 703 050 000 в) 9 090 010 000 Прочитај тако добијене бројеве и објасни како си их добио.

14.

Да ли су тачна тврђења? а) Ако бројеви имају исти број класа, тада су ти бројеви једнаки. б) Већи је онај број који се записује са више цифара. в) Најмањи петоцифрени број већи је од највећег четвороцифреног броја.

15.

Да ли се може дванаестоцифрени број написати само различитим цифрама (да се иста цифра не понови)?

16.

На нацртаној бројевној полуправи означи цифрама места бројева: а) две хиљаде петсто; пет хиљада седамсто педесет 1 000

6 000

б) тридесет хиљада; двадесет пет хиљада 0

20 000

в) сто педесет хиљада; петсто хиљада; деветсто педесет хиљада 0

17.

1 000 000

Колико бројева треба именовати, ако бројање почнемо редом: а) најмањим двоцифреним бројем и завршимо с најмањим четвороцифреним бројем; б) највећим двоцифреним бројем и завршимо с најмањим четвороцифреним бројем; в) највећим шестоцифреним бројем и завршимо с најмањим седмоцифреним бројем?

12


ЈЕДИНИЦЕ ЗА ПОВРШИНУ 1. УПОРЕЂИВАЊЕ И МЕРЕЊЕ ПОВРШИ 1.

Измери површи нацртаних фигура. Један квадратић (на квадратној мрежи) јединица је мере. Колико свака од ових фигура садржи квадратића?

I

II

IV

III

V 2.

VII

VIII

VI

Измери површи фигура А, В, С, D, Е, F, G и Н помоћу датих јединица мере, па добијене мерне бројеве упиши у табелу.

A

B

C

D

G F

E

H Јединице мере:

A

B

C

D

E

F

G

H

13


Profile for Dragan Kojovic

Хоћу да знам више, математика радна свеска 4  

Радна свеска за вежбање и проверу знања, садржи велики број задатака различитог нивоа тежине. Најтежи обележени звездицама припрема су за та...

Хоћу да знам више, математика радна свеска 4  

Радна свеска за вежбање и проверу знања, садржи велики број задатака различитог нивоа тежине. Најтежи обележени звездицама припрема су за та...

Profile for atosbook
Advertisement