__MAIN_TEXT__

Page 1


Душан Липовац

ХОЋУ ДА ЗНАМ ВИШЕ!

МАТЕМАТИКА РАДНА СВЕСКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

2


Библиотека ШКОЛСКА КЊИГА

Академик (САО) Душан ЛИПОВАЦ ХОЋУ ДА ЗНАМ ВИШЕ!

МАТЕМАТИКА

РАДНА СВЕСКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ I издање

Коаутор Весна АНЂЕЛИЋ, проф. Рецензенти Проф. др Ненад Петровић Жаклина Милетић, проф. Биљана Живковић, проф. Издавач

ИЗДАВАЧКА КУЋА АТОС “ www.atos.rs Крагујевац, Његошева 10 “

За издавача Хаџи Владимир Тодоровић, директор Уредник Слађана Максимовић Ликовно-графичка опрема Нела Таталовић Илустратор Биљана Миросављевић Лектор Јелисавета Бејатовић Коректор Владан Бабић Слог и прелом Драган Грујић Тираж 2 000 примерака Штампа Колор Прес, Лапово

2019. другом

2

9

2. 3. 2019.


САДРЖАЈ Писање и читање бројева до 100 5 Упоређивање бројева до 100 6 Римске цифре 7 Сабирање и одузимање двоцифрених бројева и десетица Сабирање и одузимање 28 + 2 38 – 8 9 Сабирање и одузимање 43 + 17 36 – 26 10 Сабирање и одузимање 37 + 45 54 – 38 11 Линије. Права. Полуправа 12 Дуж. Изломљена линија 13

8

I - Задаци за проверу знања 14 Упоређивање дужина 16 Замена места сабирака и здруживање сабирака 17 Зависност збира од промене сабирака 18 Зависност разлике од промене умањеника и умањиоца 19 II - Задаци за проверу знања 20 Једначине: одређивање непознатог сабирка 22 Једначине: одређивање непознатог умањеника и умањиоца 23 Једначине са сабирањем и одузимањем 24 Решавање задатака помоћу једначина 25 Текстуални задаци са сабирањем и одузимањем 26 III - Задаци за проверу знања 28 Сабирање и одузимање бројева до 100 30 (задаци за вежбање и понављање) Сабирање и одузимање (занимљиви задаци) 32 Задаци за понављање 33 Збирови једнаких сабирака. Множење и дељење 35 Множење и дељење са 10, 5 и 2 36 Множење броја 4. Дељење бројем 4 37 Множење броја 8. Дељење бројем 8 38 2 (4, 8) пута већи број. За 2 (4, 8) већи број 39 2 (4, 8) пута мањи број. За 2 (4, 8) мањи број 40 Множење броја 3. Дељење бројем 3 41 Множење броја 6. Дељење бројем 6 42 Нула и јединица као чиниоци. Нула као дељеник 43 Замена места чинилаца. Здруживање чинилаца 44 Множење и дељење збира 45 Множење и дељење разлике 46 Множење и дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем Множење броја 7. Дељење бројем 7 48 Множење броја 9. Дељење бројем 9 49 IV - Задаци за проверу знања 50 Редослед операција 52 Веза множења и дељења 53

47


садржај Задаци за понављање -- разноврсни задаци 54 Мерење времена 55 Симетричне фигуре 56 Подударност фигура 57 Правоугаоник и квадрат 58 Цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи Троугао 60 Цртање троугла 61 V - Задаци за проверу знања 62 Зависност производа од промене чинилаца. Зависност количника од промене дељеника и делиоца Непроменљивост производа и количника 65 Једначине са множењем и дељењем 66 Решавање једначина 67 Разломци 68 VI - Задаци за проверу знања 70 Научили смо таблицу множења и дељења Занимљиви задаци 73

59

64

72

VII - Задаци за проверу знања 76 Решења задатака за проверу знања 78 Упутство за рад У овој радној свесци се налази велики број задатака различитих нивоа тежине за вежбање и утврђивање знања математике у другом разреду основне школе. У њој је и седам Задатака за проверу знања. За сваки задатак за проверу знања дат је број бодова и уз помоћ табеле може да се оцени рад, а на крају радне свеске налазе се решења. Ознаке за задатке: Задаци које треба да реше сви ученици

* **

Задаци тежи за решавање Задаци тешки за решавање

ОСВОЈЕНО БОДОВА

Задаци који се због малог простора решавају у свесци Аутор ОЦЕНА

до 40

недовољан (1)

41 - 55

довољан (2)

56 - 70

добар (3)

71 - 85

врлодобар (4)

86 -100

одличан (5)


ПИСАЊЕ И ЧИТАЊЕ БРОЈЕВА ДО 100 1.

2.

3.

4.

5.

Напиши десетице до 100 бројећи унапред:

,

уназад: 100,

.

Допиши бројеве прве стотине бројећи по 5 унапред: 45, 50, 55,

,

уназад: 80, 75, 70,

.

Допиши бројеве четврте десетице бројећи уназад: 40,

,

седме десетице бројећи унапред: 61,

,

девете десетице бројећи уназад:

.

Напиши три узастопна броја која су мања од 31:

,

,

; мања од 80:

,

већа од 69:

,

,

; већа од 50:

,

, тридесети

, стоти

.

, тринаести

Прочитај и напиши речима редне бројеве: 2. 19.

7.

,

;

Напиши цифрама редне бројеве: осамнаести

6.

,

, 37.

.

, , 80.

.

а) У празна поља упиши бројеве тако да стрелица представља однос ЈЕ ПРВИ СЛЕДБЕНИК”. “

77 26 б) У празна поља упиши бројеве тако да стрелица представља однос ЈЕ ПРВИ ПРЕТХОДНИК”. “

42 84 8.

Које бројеве можеш да упишеш у празна поља да би добио тачну једнакост? а) 38 <

< 48. То су бројеви:

.

б) 70 <

< 81. То су бројеви:

.

в) 91 <

< 100. То су бројеви:

.

5


УПОРЕЂИВАЊЕ БРОЈЕВА ДО 100 Упореди дате бројеве користећи знакове >, < или =.

1.

> < =

*

59 32 41 78 81

а) 48

84

43

34

35

69

69

24

75

55

78

37

73

56

?

б)

=

ЈЕ ВЕЋИ ОД” “

44

45

62

92

44

45

62

92

47

46

72

82

47

46

72

82

Упореди дате бројеве користећи знакове >, < или =.

3.

24

27

34

44

65

56

31

13

39

29

69

59

78

87

37

57

45

47

51

51

19

91

98

89

Спајај тачке означене бројевима по односу “ЈЕ ПРВИ ПРЕТХОДНИК” и добићеш слику једне животиње.

4.

15

13 12

14

45

46

17

18

16

11

22 41

44

35

36

38

40 43

42

34

28 31

19 21

29 30

37

6

>

Користећи стрелицу успостави односе као што је урађено у првом примеру.

2.

ЈЕ МАЊИ ОД” “

**

<

47

23

24

27 26

39 33

32

20 25


РИМСКЕ ЦИФРЕ 1.

Напиши римским цифрама вредност кованица и новчаница.

2.

Напиши римским цифрама бројеве.

3.

4

74

35

97

44

72

58

25

91

63

46

19

Упиши у табелу десетице прве стотине. Арапским цифрама Римским цифрама

4.

Попуни празна поља бројећи по један: а) унапред XXV б) уназад

5.

6.

LIII

Бројеве написане римским цифрама напиши арапским цифрама. X

XXXIII

LV

LXXV

XIX

XLIV

LXIV

LXXXI

XXVI

XLVII

LXVIII

XCIX

Упиши на табле бројеве римским цифрама.

4. улаз улаз

Изграђено у 19. веку Изграђено у веку

12. ПАВИЉОН ПАВИЉОН

15. спрат

25. поглавље

спрат

поглавље 7


САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА И ДЕСЕТИЦА 1.

2.

Одреди број који је за: а) 30 већи од 28

б) 20 мањи од 67

27 већи од 40

50 мањи од 93

45 већи од 50

60 мањи од 79

Попуни празна поља.

–30

47

+27

–40 –20

+50

+90 3.

Попуни празна места у табелама као што је започето. +

19

30

49

36

+

*

5.

40

38

60 4.

50

35

75

50

53

3

30

60

92

74

85

Израчунај. а) 55 + 20 =

б) 60 + 28 =

в) 83 – 50 =

г) 85 – 20 =

25 + 50 =

50 + 28 =

96 – 60 =

87 – 60 =

45 + 40 =

50 + 47 =

68 – 40 =

81 – 70 =

35 + 60 =

20 + 47 =

71 – 30 =

89 – 80 =

а) Од збира бројева 67 и 30 одузми број 50. б) Разлици бројева 98 и 70 додај број 50.

*

6.

*

а) За колико је број 50 већи од збира бројева 15 и 20? б) За колико је број 30 мањи од збира бројева 54 и 35?

7.

Израчунај, а затим провери, да ли се заменом места сабирака мења вредност збира. 25 + 60 =

60 + 25 =

40 + 12 =

* 8

8.

70 + 27 =

Изврши одузимање, а затим сабирањем провери тачност решења. 88 – 60 =

јер је

58 – 20 =

+ 60 = 88 68 – 50 =

40 52


САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ 28 + 2 38 – 8 1.

2.

Одреди непознати број. а) 59 – =5

б) 53 +

Израчунај збир и разлику па допуни реченице. 96 – 6 =

71 + 9 = Сабирци су бројеви а збир је број 3.

3

б) 27

19

20

54

38

40

62

70

65

70

37

40

93

100

6

10

Попуни празна места.

6.

.

, 6 је

30

, .

6

в) 81 + 9 = 90

60

_4

г) 88 +

= 90

63 +

= 70

33 +

= 40

97 +

= 100

77 +

= 80

34 +

= 40

99 +

= 100

_6

_1

+3

_9

Рачунај као што је започето и попуни празна места. а) 37 + 20

*

96 је а разлика је

.

50

77

5.

,

јер је

Рачунај као што је започето и попуни празна места. + + а) 47

4.

= 60

57

+3

60

б) 24 + 30

+6

47 + 20

+3

52 + 40

+8

65 – 30

–5

75 – 20

–5

Милан је добио од сестре 32 кликера, а од друга Стефана 8 кликера. Колико је Милан укупно добио кликера?

**

7.

Попуни празна места.

83

+7

+9

50

87

–7

–5

60

9


САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ 43 + 17 36 – 26 1.

Израчунај вредност датих збирова, а затим их редом упореди користећи један од знакова >, <, =. 34 + 20 20 + 4 34 + 6 6 + 34 34 + 16 26 + 34 53 + 27 27 + 43

2.

Користећи бројевну праву израчунај збир и разлику. а)

74 +16

74 +16 = (70 + 10) + (4 + 6)= б)

+

= 75

80

85

90

80

85

90

95

100

99 – 19

99 – 19 = 99 – (10 + 9) = (99 – 10) – 9 = 3.

70

=

јер је

Рачунај као што је приказано у првом примеру и попуни празна поља. + 24 +18 58 76 32 100

+ 19 = 99 + 12

+4

+20

96 –16

46

**

4.

– 27

_

+

_

23

60

75

29

37

54 24

58

70

14

60

59

30

81

47

56

52

66

33

49

55

94

На градилишту је било 67 радника, затим је дошло још 23. Колико је после тога било радника на градилишту?

10

57

55 15 61

5.

– 41

Рачунај као што је започето и попуни празна поља.

+

*

81

6.

40

Попуни празна места. +22

38 68 28 78

_22 50 40 30 60


САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ 37 + 45 54 – 38 1.

2.

Израчунај. а) 37 + 45 =

б) 55 + 36 =

в) 54 – 38 =

45 + 36 =

64 + 28 =

95 – 59 =

29 + 55 =

28 + 47 =

43 – 19 =

Одреди број који недостаје. а) 42 +

*

= 81

3.

Настави попуњавање пратећи значење стрелица. _ 19

67

+ 16

83

48

+ 36 = 94 б)

– 35 = 48 62 –

4.

42

Израчунај збирове и разлике као што је започето. а) б) + 29 38 47 24 38 46 49 25 34

5.

= 19

--

25

17 34

51 75 82 64 53 91

53

49

Израчунај па обележи линијом резултате на стубићима, као што је започето. Стубић са највећим резултатом обој плавом, а са најмањим резултатом црвеном бојом. 50 40 30 20 10 0

19 + 24

*

30 + 11

29 + 12

17 + 15

43 – 27

84 – 39

61 – 43

95 – 78

6.

На кошаркашкој утакмици је постигнуто 93 коша. Један тим је постигао 49 кошева. Колико кошева је постигао други тим?

7.

Раде је прочитао 39 страна књиге која има 68 страна. Колико му је остало непрочитаних страна?

11


ЛИНИЈЕ. ПРАВА. ПОЛУПРАВА 1.

а) Помоћу чега се црта права? Заокружи криве линије, а затим нацртај криву и праву линију. крива линија

права линија

б) Заокружи отворене линије, а затим нацртај отворену и затворену линију. отворена линија затворена линија

2.

Спој дате тачке правим и кривим линијама, како је показано.

.

М

. А

3.

В

.

. С .

4.

С

. . Р

Нацртај: а) две полуправе са почетним тачкама А и М; б) две праве које пролазе кроз тачке С и В, и В и Е.

А

*

. Е

.

В Е

М

.

Према ономе што си урадио у претходном задатку, допуни следеће реченице. а) Права је одређена са само

тачке јер се кроз две тачке може нацртати

и

права.

б) Кроз три тачке које не леже на истој правој могу се нацртати

праве.

в) Кроз четири тачке од којих су само по две на истој правој може се нацртати г) Полуправа је део праве ограничен

12

.

.

правих.


ДУЖ. ИЗЛОМЉЕНА ЛИНИЈА 1.

Нацртај дужи АО, МN, ЕС користећи дате тачке. Измери и запиши дужину сваке дужи.

А 2.

. Е

О.

.

. . М

.

АО = МN =

С

ЕC =

N

а) Заокружи изломљене отворене линије. Нацртај изломљену отворену линију кроз три и четири тачке.

. В

В . Е .

.

.

А

О

А .

Запиши дужи које чине нацртане изломљене линије. Измери дужине нацртаних дужи и израчунај дужину нацртаних линија.

б) У скупу изломљених линија заокружи затворене. Нацртај изломљене затворене линије кроз три и четири тачке.

В . . A

С . О .

. A

.

Е

Запиши дужи које чине нацртане изломљене линије. Измери дужине нацртаних дужи и израчунај дужину нацртаних линија.

*

3.

Помоћу датих тачака нацртај: а) отворену изломљену линију спајајући тачке АЕОCВ Е

.

А.

С .

С .

. . О

б) затворену изломљену линију спајајући тачке АCОВЕ

А . В

. О .

Е

. В

Колико дужи има нацртана линија? Напиши те дужи.

Колико дужи има нацртана линија? Напиши те дужи.

Измери нацртане дужи и израчунај дужину изломљене линијe.

Измери нацртане дужи и израчунај дужину изломљене линијe.

13


VII - ЗАДАЦИ ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА 1. а) 66; б) 27; в) 8; г ) 6. 2. а) 35, 27, 72, 18, 72, 90; б) 7, 8, 7, 6, 17, 33. 3. а) 40; б) 15. 4. а) 28; б) 1ч 28 мин; в) 7 dm 4 cm; г) 45 cm. 5. а) б) T

C

О

Р

A

B

М

N

6. а) 11; б) 12; в) 49; г) 14; д) 18; ђ) 64. 7. а) 17; б) 5 m. 8. а) 96, 3, 8, 66; б) <, =, <, =. 9. a) 52 дин; б) 26 kg. 10. a) AB = 4 cm; б) 10 m.


Profile for Dragan Kojovic

Хоћу да знам више, математика радна свеска 2  

Радна свеска за вежбање и проверу знања, садржи велики број задатака различитог нивоа тежине. Најтежи обележени звездицама припрема су за та...

Хоћу да знам више, математика радна свеска 2  

Радна свеска за вежбање и проверу знања, садржи велики број задатака различитог нивоа тежине. Најтежи обележени звездицама припрема су за та...

Profile for atosbook
Advertisement