Page 1

BRANŻA DZIECIĘCA CZASOPISMO H A N D LO W CÓ W

Targi Kids’ Time Trzydniowe święto branży s. 30  Sklep internetowy  Jak zacząć handel online? s. 110 

ISSN 1899-1149

Nr 3/2018 (68) Maj-czerwiec 2018 Cena: 9 zł (w tym 8% VAT)

Fotografowanie w sklepie Czy można tego zabronić? s. 112 

Marta Bartos (Kolorowe Baloniki)

Pachnące zabawki to hit s. 76


Za nami 10 lat spotkań z Państwem podczas targów i branżowych imprez, wiele rozmów o sukcesach, ale też i problemach. Przed nami jednak nowe wyzwania.

DZIEŃ DOBRY :) Od pewnego czasu szukałem następcy, któremu mógłbym powierzyć kierowanie czasopismem. Czułem, że aby „Branża” mogła się nadal rozwijać, ster powinien przejąć ktoś z większym ode mnie doświadczeniem. Osoba, która nie tylko umie pokierować zespołem i stworzyć ciekawy magazyn, ale także

ma świeże pomysły i dużo pozytywnej energii. Cieszę się, że znalazłem taką osobę. Przedstawiam Państwu nową redaktor naczelną „Branży Dziecięcej” – Urszulę Kaszubowską. Mam nadzieję, że czytając ten i kolejne numery przekonacie się, że to zmiana na lepsze. Dziękuję za wszystko!

Marek Jankowski

Fot. S. Panek

Z mojego doświadczenia wynika, że najlepsi redaktorzy naczelni to tacy, którzy wiedzą, jak się tworzy ciekawą treść magazynu, ale przede wszystkim znają i rozumieją potrzeby swoich czytelników. Dlatego jako redaktor naczelna chcę lepiej Państwa poznać. Bo to właśnie Państwo – czytelnicy „Branży Dziecięcej” jesteście inspiracją dla redakcji do pracy nad każdym numerem czasopisma.

Branża Dziecięca® Czasopismo handlowców

Grono prenumeratorów powiększyli ostatnio:

WYDAWCA Atomedia sp. z o.o., Al. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław SKŁAD Greatio, www.greatio.com DRUK ArtDruk, www.artdruk.com

• 2M (Kraków) • Drewniane Inspiracje Pokojowe (Stanisławów Pierwszy) • Edumax (Grodzisk Wielkopolski) • Grupa Rabiega (Kamieniec) • Maluch (Oleśnica) • Milu Kids (Turów) • Olmar (Warszawa) • Opera-Tech (Bochnia) • Polka Dot Design (Łódź) • Smyk (Sierpc) • Spokobox (Limanowa)

REDAKCJA Urszula Kaszubowska (redaktor naczelna), Anna Orleańska, Joanna Forysiak. Adres: Al. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław, tel. 71 735 15 66, e-mail: redakcja@branzadziecieca.pl REKLAMA Anna Dżanajewa, tel. 71 734 58 91, kom. 501 199 055, e-mail: reklama@branzadziecieca.pl. Adres: B2B Mind Ltd, Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham S63 5DB, England PRENUMERATA Katarzyna Młynarczyk, tel. 509 824 248, e-mail: prenumerata@branzadziecieca.pl

Jesteśmy członkiem Baby Care Magazines International – organizacji zrzeszającej wiodące czasopisma piszące o branży artykułów dziecięcych.

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2018

Liczę na Państwa pomoc i z góry za nią dziękuję.

Urszula Kaszubowska

Kalendarium wydarzeń 04–06.2018 POLSKA

Kraków: Trends 4 Kids Fair Łódź: Mamy Targ Łódź: Baby Time Warszawa Wilanów: Piknik MyMamy.pl Białystok: Piknik MyMamy.pl Gdańsk/Gdynia: Piknik MyMamy.pl Olsztyn: Piknik MyMamy.pl Szczecin: Piknik MyMamy.pl Poznań: Piknik MyMamy.pl Rzeszów: Piknik MyMamy.pl Łódź: Piknik MyMamy.pl Kielce: Fashion for Kids

ZAGRANICA

Z A M Ó W P R E N U M E R AT Ę

BranzaDziecieca.pl/prenumerata

Razem z zespołem będziemy nadal dla Państwa tworzyć magazyn, który jest najcenniejszym źródłem informacji o nowych, ciekawych produktach i o wszystkim tym, co dzieje się w branży.

14.04 15.04 26.05–27.05 06.06 07.06 12.06 13.06 19.06 20.06 26.06 28.06 28.06–29.06

Znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Zdjęcie na okładce: Sławomir Panek. „Branża Dziecięca” jest partnerem prasowym Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych – Polish Toy Association.

Fot. S. Panek

Przez 10 ostatnich lat witałem się z Państwem w tym miejscu jako redaktor naczelny „Branży Dziecięcej”. Dziś robię to po raz ostatni.

71 733 65 78

R A B AT Y D L A S K L E P Ó W – S . 1 2 8

Największy nakład na rynku: 4000 egz.

03.04–06.04 Kijów: Baby Expo 06.04–08.04 Ryga: Baby World 08.04–10.04 Guangzhou: Toy & Hobby China, Baby & Stroller China 12.04–15.04 Praga: For Kids 21.04-22.04 Freiburg: Baby + Kind 22.04 Dallas: The Prego Expo 25.04–27.04 Singapur: CBME Singapore 26.04–28.04 Mumbaj: CBME India 27.04–29.04 Glasgow: Scottish Baby & Toddler Show 04.05–06.05 Wiedeń: Baby Expo 07.05–08.05 Mediolan: Toys Milano 18.05–20.05 Birmingham: The Baby Show 03.06 Denver: The Prego Expo 07.06–10.06 São Paulo: Pueri Expo

3


Fot. Sławomir Panek

Fot. Piotr Podlewski/AKPA/ materiały prasowe

16

M a r t y na Wojciechowsk a m a swo j ą w ła sną lalk ę Bar bie

30

NOWY PROJEKT MATTELA

C z y m w t y m rok u z a s k o c z y li n a s o rg a n iz a tor z y i w y s t awc y K id s’ Time ?

TRZY DNI DLA BRANŻY

WYDARZENIA H a n dlowanie i ś więtowani e Ud a ne t argi w K ielcach

6

Cza s na zgłos ze nia W ybór rodziców w k o nk u rsi e Zab awk owi cz . p l

8

10

12

R e k o rd y w K ie lc a c h R e la c j a z n a j w ię k s z yc h t a rg ów b r a n ż y w k r a j u

30

G roź ne f t alany pod lu p ą Ak c ja U O K iK-u i ce lnik ów

14

Pow rót Ba by M on s te r s W y w ia d – Ba by M on s te r s

36

Wi osna u A lexandra Nowe propoz ycje dla naj m ł o dsz ych

16

B e z p ie c ze ń s t wo i k o mfo r t Pro d u k t y, k tóre z a c hw yc ił y n a K id s’ Time

38

M a r t y na z lalk ą W yróżnie nie dla dzienni k ar k i o d M atte l a

18

Fa b r y k a s n ów d la n a j mł od s z yc h Pit t i Bimb o 2 0 1 8

40

Pomys ł na ple cak i Ta rgi Paper wor ld we Frankfu rci e

20

Pro d u k t y imp u ls owe Pr ze g lą d r y n k u

46

R ek o rd zgłos zeń K on k urs K omite t u O chro ny Praw D z i e ck a

22

We ź n a d rog ę Co z a b r a ć w p o d róż z d z ie c k ie m?

50

Wa r szat y w Tos i Cyb ex i Granat O V O do radz aj ą

28

G a la z a t r a k c j a mi 1 0 - le c ie Eu ro - Ca r t

52

Zw ycię zc y mają głos La u reaci Plebis c yt u Branż y D z i e ci ę ce j 2 0 1 7

Te a m ze s t a że m W y w ia d – A n e t a Pie c h - K a j ze r ( R oa n )

54

Św ie że s p o j r ze n ie Br a n żow i d e b iu t a n c i

56

Pro d u c e n c i i d y s t r y b u to r z y p ole c a j ą N owo ś c i r y n k owe i s p r ze d a żowe h it y

58

MASZ CIEKAWY TEMAT? SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ REDAKCJĄ TEL. 71 735 15 66 REDAKCJA@BRANZADZIECIECA.PL

4

ART YKUŁY DZIECIĘCE

Wi ose nne zak upy K on trakt acje R e k mana

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Sławomir Panek

Fot. Sławomir Panek

94

108

O fe r t a produce ntów z ab awe k na zb liżające s ię mis t r zo st wa świ ata

M ic h a ł Pę k a ł a s t wor z y ł n a r zę d z ie d o w s p ie r a n ia h a n d lu i d y s t r y b u c j i

MUNDIALOWE SZALEŃSTWO

TOYSTO – POMAGA W HANDLU

Z ABAWKI Za bawk i w balonik ach W y wiad – M ar t a Bar to s (K o l o rowe B al o ni k i )

76

Poles ie – 20 lat z za b awk am i O d je dnej mas z yny do nowo cze sne j fab r yk i

78

B rama do raju zabawe k Toy Fair w Now y m J o r k u

82

Strażac y i fotobudk a Propoz ycje na Dzie ń D z i e ck a

84

Pobawmy s ię na dwo r ze Pomy s ł na w ys t awę

86

Pomy s łów nie zabra k ni e W y wiad – Adr ian Ba ł ak i e r (Pl aym o b i l )

88

Pols k a gola! Pomy s ł na w ys t awę

92

Pi łk i na bois k u i na p ó ł k ach Produkt y na licencj i PZP N

94

Za bawk i bez s tere o t yp ów Cz y dzie lenie zabawe k ze wz gl ę du na p ł e ć m a se ns?

96

Czek ając na Els ę K l as yk a lice ncji: K aczo r D o nal d i M ysz k a M i k i

98

Produce nci i dy s t r y b u to r z y p o l e caj ą Za bawk i, na które w ar to z wró ci ć u wagę

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2018

BIZNES Pomo c w z a k u p a c h W y w ia d – M ic h a ł Pę k a ł a ( Toy s to )

108

O d s t a r t u d o w z ro s t u Ha n d e l on lin e

110

Fo to gr a fow a n ie w s k le p ie C z y moż n a te g o z a b ron ić k lie n tom?

112

K u p ow a n ie z e mo c j a mi Bu d ow a n ie w ię z i z k lie n te m s k le p u

114

Poc ze t s k le p ów p ols k ic h Fa b r ic a te d. c om. p l i Bik e ovo ( Wroc ł aw )

116

I n fo r ma c j e PS BZ iA D z

118

Fo to g a le r ia „ Br a n ż y D z ie c ię c e j ” K id s’ Time w K ie lc a c h N owo j o r s k ie t a rgi z a b awe k Pit t i Bimb o we Flo re n c j i Wroc ł aw s k ie t a rgi R e k ma n a K o n t r a k t a c j e M &Z w G d y n i

120

Pre n u me r a t a , r a b a t y d la s k le p ów

128

W n a s tę p ny m n u me r ze

129

100

5


WYDARZENIA Fot. Sławomir Panek

Goodbye Toys R Us KŁOPOTY SIECI NA WYSPACH

Wszystkie sklepy zabawkowe Toys R Us w Wielkiej Brytanii zostaną zamknięte. Decyzja zapadła po tym, jak nie udało się znaleźć nabywcy dla stu brytyjskich sklepów amerykańskiego detalisty, który wystąpił o ochronę przed roszczeniami wierzycieli. Likwidacja angielskich oddziałów sieci oznacza utratę ponad 3 tys. miejsc pracy.

Handlowanie i świętowanie 21–23.02.2018 | KIDS’ TIME

Toys R Us był największą siecią sklepów z zabawkami w Wielkiej Brytanii. Został postawiony w stan upadłości i oddany pod zarząd administratora po tym, jak nie mógł zapłacić 15 mln funtów podatków. 

Wymiana fotelika AKCJA BRITAX RÖMER

Na targach nagrodziliśmy zwycięzców naszego plebiscytu (więcej o laureatach na s. 28). Medale i statuetki przyznano także zdobywcom Kids’ Time Star. 60-lecie istnienia marki obchodziło Chicco, 10-lecie działalności uczcili Euro-Cart (fotorelacja na s. 52) i redakcja naszego czasopisma. Relację z targów publikujemy na s. 30 i na s. 120 

Fot. Sławomir Panek

Tegoroczną, już 9. edycję kieleckich targów Kids’ Time odwiedziło ponad 7,5 tys. gości z Polski i zagranicy. Czekało na nich ok. 520 wystawców z 22 krajów. W 8 halach oglądali nowości przygotowane przez producentów i dystrybutorów wózków, fotelików, mebli, odzieży dziecięcej, zabawek i artykułów dla najmłodszych.

Debiut w Kielcach 28–29.06.2018 | FASHION FOR KIDS

W czerwcu w Kielcach po raz pierwszy odbędą się targi poświęcone modzie dziecięcej. Nowa impreza branżowa adresowana jest do firm związanych z tekstyliami – właścicieli odzieżowych sklepów dziecięcych (stacjonarnych i internetowych), kupców, hurtowników, salonów sprzedaży, projektantów i mediów opiniotwórczych. Na stoiskach oprócz ubranek dla dzieci nie zabraknie pościeli, koców, otulaczy i innych wyrobów

6

tekstylnych dla najmłodszych. Goście znajdą tam również odzież dla noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży oraz kobiet w ciąży, bieliznę, rajstopy, skarpetki dziecięce, nakrycia głowy, stroje kąpielowe. Podczas targów zaprezentowane zostaną też kolekcje młodych projektantów. W imprezie wezmą także udział producenci obuwia dziecięcego i dodatków (m.in. biżuterii dziecięcej, torebek, plecaków i parasoli). 

Britax Römer podjął dobrowolną decyzję o wycofaniu fotelików Dualfix w związku z możliwą wadą komponentu mogącą wpływać na bezpieczeństwo. Potencjalnie wadliwy element został użyty w partii produktu sprzedanej między 3 listopada 2017 r. a 22 marca 2018 r. Rodziców, którzy zakupili Dualfix w tym czasie, firma prosi o odwiedzenie strony https://dualfix-check.com, by sprawdzili, czy ich fotelik jest objęty wymianą. Britax Römer potwierdza, że problem nie dotyczy fotelików Dualfix spoza tej partii. Wspomniany komponent nie jest też używany w żadnym innym foteliku producenta ani w innych wersjach Dualfix. Firma nie otrzymała zgłoszeń dotyczących zdarzeń czy wypadków mających związek z tą wadą. Mimo to zdecydowała się bezpłatnie wymienić wszystkie produkty Dualfix sprzedane między 3 listopada a 22 marca. Zainteresowani rodzice są proszeni o zarejestrowanie się na stronie WWW w celu otrzymania nowego egzemplarza. Odpowiedzi na dodatkowe pytania można uzyskać pod adresem e-mail: dualfix-check@britax.com. 

Targi za oceanem 17-20.02.2018 | TOY FAIR W NOWYM JORKU

Ponad 26 tys. odwiedzających pojawiło się na nowojorskich targach zabawek. W tym roku stoiska wystawców zajęły największą w historii imprezy powierzchnię wystawienniczą – ponad 135 tys. m2. Wystawę odwiedziła i opisała nasza korespondentka Magdalena Mazur (s. 82). Zdjęcia z targów publikujemy na s. 123. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA Fot. Koelnmesse

Kto wygrał? 10.04.2018 | WIELKIE WYBIERANIE

W kwietniu rozstrzygnięto konkurs Zabawka Roku i Nagroda Rodziców. Zwycięskie produkty będą promowane w mediach jako najlepsze prezenty na zbliżające się komunie i Dzień Dziecka. W jury 9. edycji konkursu pojawili się branżowi dziennikarze (m.in. redaktor naczelna „Branży Dziecięcej” Urszula Kaszubowska), eksperci i znani rodzice, jak Dorota Gardias, Katarzyna Zielińska, Anna Dereszowska, Karolina Malinowska, Joanna Racewicz i Michał Olszański. Obszerną relację z wydarzenia opublikujemy w kolejnym wydaniu naszego czasopisma. 

Polacy we Florencji

Czas na zgłoszenia WYBÓR RODZICÓW

Do 21 maja można zgłaszać produkty w konkursie Wybór Rodziców organizowanym przez serwis Zabawkowicz.pl. na adres wyborrodzicow.pl/konkurs-formularz. Konkurs przeznaczony jest dla producentów, importerów i dystrybutorów artykułów dziecięcych oraz zabawek. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w 6 kategoriach: • World of Moving Kids (wózki, nosidła, chusty) • World of Travelling Kids (foteliki samochodowe, przyczepki rowerowe) • World of Kids Accessories, Textiles and Care (akcesoria przydatne na spacerze oraz

w podróży, tekstylia i moda, pielęgnacja dziecka, urządzenia elektroniczne) • World of Kids Safety and Connectivity at Home (zabezpieczenia domowe) • World of Kids Toys (zabawki dla dzieci i niemowląt) • World of Kids Furniture (meble i wyposażenie wnętrz). Nagrodzone produkty będą prezentowane podczas tegorocznych targów Kind + Jugend w Kolonii w innej formie, niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Zamiast ekspozycji ze zdjęciami odwiedzający obejrzą wybrane przez rodziców artykuły na tabletach. Dodatkowe informacje dostępne są w regulaminie konkursu. 

18–20.01.2018 | PITTI BIMBO

Podczas 86. edycji międzynarodowych targów mody dla najmłodszych Pitti Bimbo zaprezentowano 578 kolekcji (w tym 315 przygotowanych przez firmy zagraniczne). Polską branżę odzieżową reprezentowali m.in. Barbaras, Daga i Amelie & Sophie. W tym roku do Włoch przyjechało znacznie więcej kupców z Rosji (wzrost o 4,5% w porównaniu z ubiegłym rokiem), która jest jednym z głównych odbiorców włoskiej konfekcji dziecięcej. W programie targów znalazły się prezentacje poświęcone modzie sportowej – Sport Generation, miejskiej – SuperStreet i ekologicznej – Ecoethic. Obszerną relację z imprezy publikujemy na s. 40, a fotorelację na s. 124. Letnia edycja Pitti Bimbo odbędzie się w dniach 21–24 czerwca. 

Ułożyć Bójkę

Szansa na wyprawkę

20–23.09.2018 | KIND + JUGEND

ATOMÓWKI I LEGO

23–25.03.2018 | TARGI BĘDĘ MAMĄ

Do 25 czerwca przyjmowane są zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu Kind + Jugend Innovation Award. Zwycięzców poznamy 20 września, w dniu rozpoczęcia targów w Kolonii. Nagrody zostaną przyznane w ośmiu kategoriach: World of Moving Kids, World of Travelling Kids, World of Moving Kids & Travelling Kids Accessories, World of Kids Safety at Home, World of Kids Toys, World of Kids Textiles, World of Kids Care oraz World of Kids Furniture. Projektanci, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w 2013 r., mogą również zgłosić się do konkursu Kids Design Award 2018. 

Cartoon Network świętuje dwudzieste urodziny Atomówek. Na antenie stacji pojawią się nowe odcinki serialu, zaplanowano specjalne imprezy, do sklepu trafią także limitowane serie zabawek. Z okazji jubileuszu przygotowano bogatą kolekcję premierowych produktów licencyjnych z kolorowymi siostrami. Podczas nowojorskich North American International Toy Fair Cartoon Network Enterprises ogłosiło, że do grona partnerów licencyjnych Atomówek dołączyło Lego. Jeszcze w tym roku na rynku pojawią się zestawy klocków z Bójką, Bajką i Brawurką w roli głównej. 

W gdańskim sklepie Mama i Ja po raz 7. odbyły się targi Będę Mamą. Organizatorzy zapewnili profesjonalne doradztwo w doborze fotelika samochodowego i wózka oraz indywidualnie przeszkolenie w zakresie montażu fotela w aucie. Warsztaty „Bezpieczne przewożenie dziecka w foteliku samochodowym” poprowadził Marek Stańczak. Na gości czekały konkursy z nagrodami, m.in. wyprawka o wartości 4 tys. zł. Podczas spotkania można było też skorzystać z porad położnej i badań KTG oraz wziąć udział w warsztatach edukacyjnych, wykładach i szkoleniu z pierwszej pomocy. 

Targowe konkursy

8

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA Fot. BranzaDziecieca.pl

Targi dla nieśmiałych 27–29.03.2018 | SOLEIL TOKYO

Wiosenne zakupy 8.03.2018 | KONTRAKTACJE REKMANA

i Hobbity. Na targach zadebiutowali także Braxx (producent pasów Smart Kid Belt), Godan (z balonami, przebraniami i artykułami imprezowymi) oraz Marioinex (jego hitem sprzedażowym są m.in. klocki Waffle). Goście kontraktacji mieli okazję obejrzeć nowości z portfolio Rekmana, w tym chodziki, rowerki i hulajnogi Yvolution, figurki kolekcjonerskie Magic Box, piłki FC Barcelona marki Pro-Lion, a także meble i akcesoria dziecięce firmy Geuther. 

Fot. Britax Römer

We wrocławskim Centrum Konferencyjnym Terminal Hotel odbyły się 13. Targi Zabawek organizowane przez Rekmana. W kontraktacjach, które odwiedziło ok. 130 firm, wzięło udział 74 wystawców, m.in. Alexander, Anek, Brimarex, Mattel, Funiversity, Granna, Hasbro, Playmobil, Tactic i TM Toys. Do Wrocławia przyjechali m.in. przedstawiciele: Abino (producent i dystrybutor gier planszowych i edukacyjnych oraz zabawek drewnianych), wydawnictw Baldar, Black Monk, Nasza Księgarnia, Vertima, Games Factory

Nagroda dla fotelika IF DESIGN AWARD

Fotelik Dualfix i-Size Britax Römer został nagrodzony tytułem iF Design Award w kategorii produktów dla dzieci. Eksperci nagrodzili producenta za elegancki kształt fotelika oraz zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne, które sprawiają, że podróż samochodem jest bezpieczniejsza dla dzieci. Obracany o 360º fotelik można umieścić tyłem lub przodem do kierunku jazdy.

10

Ergonomiczna wkładka i możliwość rozłożenia oparcia na płasko umożliwiają noworodkom wygodne zasypianie. Fotelik Dualfix i-Size z systemem Isofix jest przeznaczony dla dzieci o maksymalnym wzroście 105 cm (i wieku 4 lat). Jest dostępny w cenie 2099 zł (tapicerki standardowe) i 2269 zł (tapicerki premium). Więcej informacji na stronie WWW producenta. 

Ponad 200 firm zaprezentowało nowe kolekcje odzieżowe dla dzieci podczas marcowych targów Soleil w Tokyo. Różnica pomiędzy tym wydarzeniem a innymi branżowymi wystawami była taka, że w halach wystawienniczych, które nie zostały podzielone na typowe stoiska, na wieszakach wisiały ubrania. Producenci, projektanci, dystrybutorzy byli nieobecni. Organizatorzy JB Communication Design tłumaczyli swój pomysł na Soleil tym, że chcieli, aby odwiedzający koncentrowali się wyłącznie na produktach, bez dodatkowego stresu powodowanego obecnością obsługi stoiska. – Japończycy są bardzo nieśmiali. To dla nich spore wyzwanie rozpocząć rozmowę z kimś kompletnie obcym – tłumaczył Yoshiko Kubo w hiszpańskiej edycji Fashion United. 

Debiut targów w Browarze 20–21.04.2018 | MAMAVILLE

Organizatorzy targów Mamaville zadebiutowali w poznańskim Starym Browarze imprezą Mamaville ShopUP, stworzoną dla kobiet w ciąży, mam, rodzin z dziećmi i wszystkich zainteresowanych tematyką rodzicielstwa. Goście mogli obejrzeć produkty i marki związane z ciążą i macierzyństwem oferowane przez wyselekcjonowanych polskich projektantów. Na targach pojawili się producenci ubrań, zabawek, przedmiotów do wystroju wnętrz, akcesoriów dla najmłodszych oraz przedstawiciele wydawnictw i usług dla kobiet, rodzin, a także dzieci. W programie znalazły się też warsztaty dla rodziców. 

Mama i dziecko w Krakowie 04.04.2018 | TRENDS 4 KIDS

W hali Tauron Arena Kraków odbyły się targi akcesoriów dla mamy i dziecka, mody i zabawek – Trends 4 Kids. W imprezie wzięli m.in. udział producenci wyrobów hand made. W programie znalazły się niespodzianki przygotowane przez wydawnictwo CzuCzu, bezpłatne badania medyczne i spotkania ze specjalistami. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, którzy mogli uczestniczyć w spotkaniach z animatorami, warsztatach i zajęciach kreatywnych. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. BranzaDziecieca.pl

WYDARZENIA

Groźne ftalany pod lupą AKCJA UOKIK-U

Blisko 1,5 mln sprawdzonych, 700 tys. zakwestionowanych i 30 tys. zniszczonych zabawek – to efekt wspólnej akcji UOKiK i Krajowej Administracji Skarbowej. Celnicy przy wsparciu Inspekcji Handlowej i specjalistycznych laboratoriów sprawdzali, czy w sprowadzanych spoza UE lalkach, piłkach lub gryzakach nie ma zbyt dużo toksycznych ftalanów. Urzędnicy skontrolowali blisko 1,5 mln zabawek zgłaszanych do odprawy na granicy. Jeśli coś budziło ich zastrzeżenia, przekazywali sprawę Inspekcji Handlowej. Ta wydała w sumie 58 opinii, z tego aż 49 negatywnych. W efekcie ok. 700 tys. zabawek nie dopuszczono do obrotu w Polsce. Część z nich nie miała wymaganej dokumentacji, więc nie było pewności, że spełniają obowiązujące w UE standardy bezpieczeństwa.

Funkcjonariusze Administracji Skarbowej typowali plastikowe zabawki do specjalistycznych badań na stężenie ftalanów. W sumie przebadano 55 próbek, z tego 11 w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej UOKiK w Łodzi. W 25 próbkach – warto zauważyć, że wszystkie pochodziły z Chin – normy były przekroczone, czasem nawet aż kilkaset razy.

Celnicy zniszczyli wszystkie zabawki (30 tys. sztuk), które zawierały zbyt dużo toksycznych estrów.

Święto czytelników

Weekend z fantazją

Coccodrillo i OTTO

17–18.03.2018 | PRZECINEK I KROPKA

18–20.05.2018 | PYRKON

PLANY SPÓŁKI

Blisko 70 wystawców prezentujących literaturę dla dzieci i design, goście specjalni – pisarze, ilustratorzy, psycholodzy – występ teatralny oraz cztery strefy warsztatowe. To wszystko wydarzyło się w ramach drugiej edycji Targów Książki Dziecięcej Przecinek i Kropka 2018 w Warszawie. Spośród wystawców 50 to wydawnictwa książkowe, które przygotowały nowości, klasyki i atrakcyjne zniżki. Pozostali zaproponowali m.in. autorskie postaci z ulubionych bajek dziecięcych wykonane na szydełku, designerskie zabawki z drewna, plecaki i pluszaki. 

Festiwal Fantastyki Pyrkon odbędzie się w dniach 18–20 maja 2018 (od piątku do niedzieli) na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na uczestników czekają warsztaty, wykłady, wystawy i pokazy cosplay. Ponad 14 tys.m² zajmą stoiska z figurkami, grami i gadżetami. Pojawi się też Games Room – strefa dla fanów gier planszowych i elektronicznych. Wśród bloków programowych coś dla siebie znajdą gracze, dzieci, miłośnicy filmów i seriali, fani literatury fantasy, science fiction, komiksów, mangi i anime oraz twórcy LARP-ów i RPG. 

Spółka CDRL, producent odzieży i obuwia dla dzieci, rozpoczęła współpracę z niemiecką siecią myToys. Dzięki niej uruchomiła na początku lutego pierwszą placówkę handlową w Lüdenscheid. Działający w formule shop in shop punkt Coccodrillo zlokalizowany jest w sklepie myToys. Sieć ta jest częścią niemieckiej grupy OTTO i ma 17 punktów handlowych w Niemczech. W tym roku CDRL planuje otworzyć ok. 40 nowych sklepów zagranicznych, m.in. w Rosji, Arabii Saudyjskiej i na Ukrainie. W Polsce spółka niedługo będzie miała 250 punktów. 

12

Oprócz tego UOKiK zgłosił 10 zabawek z ftalanami do unijnego systemu Rapex, w którym państwa UE ostrzegają się przed niebezpiecznymi produktami. Gdy tylko dostanie kolejne dokumenty, zgłosi tam dalsze 15 zabawek. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA Fot. Alexander

Branża w Łodzi 26–27.05.2018 | BABY TIME

W maju w łódzkim Expo zadebiutują parentingowe targi Baby Time. Organizatorzy zapraszają projektantów i producentów odzieży ciążowej i niemowlęcej, mebli dla dzieci, wózków i fotelików, zabawek i akcesoriów wspierających rodzicielstwo. Swoją ofertę zaprezentują szpitale położnicze, szkoły rodzenia i fizjoterapeuci. Wśród atrakcji znajdą się pokazy mody dla mam i maluchów, warsztaty z położną, ratownikiem medycznym i doradcą laktacyjnym. 

Wiosna u Alexandra

Festiwal mody i designu

PROPOZYCJE ALEXANDRA 15.04.2018 | SILESIA BAZAAR

Na liście wiosennych nowości Alexandra znajdziemy m.in. cztery nowe pozycje z serii Małych Pieczątek z naklejkami oraz zestaw Mały Konstruktor Junior dla dzieci w wieku od 4 lat. Kolejna premiera to Domki do samodzielnego składania i malowania. Całość składa się w łatwy sposób, bez użycia kleju. Elementy można pomalować i ozdobić 48 naklejkami znajdującymi się w zestawie. Alexander proponuje także trzy nowe gry: Królik w ogrodzie, Skarpeta chochlika i Król

budowniczy. Do sprzedaży trafią wersje podróżne Gorącego ziemniaka, E-Motionz, Nie śmiej się i Gdybyś był. W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości pojawiły się także dwie nowe propozycje Piaskowych Malowanek upamiętniających to wydarzenie. Każdy z produktów zawiera dwa obrazki do wykonania. W jednym znajduje się obraz godła Rzeczpospolitej z roku 1918 oraz obecnego, w drugim mapa II Rzeczypospolitej wraz ze współczesną mapą Polski.

W katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym 15 kwietnia odbyła się 6. edycja Silesia Bazaar Kids (poprzednie dwie edycje odbyły się jako Festiwal Świadomych Rodziców). W imprezie, reklamowanej jako festiwal polskiej niezależnej mody dziecięcej i wzornictwa, zaprezentowało się blisko 120 wystawców z całej Polski. Dodatkowo rodzice mogli wziąć udział w interesujących prelekcjach i wykładach, a dzieci uczestniczyć w warsztatach. 

Fot. Słoń

Dane za korzyści BADANIE PAYBACK OPINION POLL

Goście w Słoniu 9.03.2018 | ZAKUPY PO ZMROKU

W łódzkim sklepie Słoń na początku marca odbyła się pierwsza w tym roku edycja nocnych zakupów. – Akcja udała się rewelacyjnie. Gościł u nas warszawski sklep Muppetshop, nowa marka Vertini z ubrankami, Baby Matex z materacami, wiele firm fotelikowych i wózkowych: Recaro, Cybex, Tutek, Tako, Bebetto, Coletto i Mini Maxi. Po raz pierwszy w akcji wziął też udział Polski Bank

14

Komórek Macierzystych – opowiada przedstawicielka sklepu Lena Krekora-Szczęsna. Z rabatów na wybrane produkty mogli skorzystać również klienci sklepu internetowego. Pierwsze 10 osób, które zrobiły zakupy, dostały nagrody, m.in. materace, pościel, poduszki i kliny.

Jak wynika z badania Payback Opinion Poll, niemal połowa Polaków chętniej udostępnia swoje dane osobowe lub wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych, jeśli może dzięki temu uzyskać dodatkowe korzyści. Chodzi o takie informacje jak adres e-mail (55%), imię i nazwisko (27%) i płeć (10%). Ponad trzy czwarte ankietowanych stwierdziło, że pewnych namiarów, takich jak numer i seria dowodu osobistego oraz PESEL, nie przekazałoby pod żadnymi warunkami. Jedynie 2% badanych jest gotowych udostępnić wszystkie dane, o jakie zostaną poproszeni. Ankietowani przyznali, że są gotowi podzielić się informacjami na swój temat w zamian za zniżki na zakupy (45%), gratisowe produkty (41%) oraz dodatkowe punkty lojalnościowe (38%). W dalszej kolejności respondenci wymieniali uzyskanie oferty dopasowanej do indywidualnych potrzeb (21%) oraz otrzymywanie newsletterów i informacji handlowych (6%). 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA Fot. Piotr Podlewski/AKPA/ materiały prasowe

Ekoklocki NOWOŚĆ LEGO

Botaniczne elementy Lego: liście, krzaki i drzewa będą wytwarzane z plastiku pochodzenia roślinnego powstałego na bazie trzciny cukrowej. Pojawią się w zestawach jeszcze w tym roku. Do 2030 r. koncern chce do produkcji głównych elementów i opakowań używać materiałów zrównoważonych ekologicznie.

Martyna z lalką

Nowe przyjazne naturze komponenty Lego są produkowane z polietylenu, który jest miękkim, wytrzymałym i elastycznym plastikiem. Choć oparte na materiałach wytwarzanych z trzciny cukrowej, z technicznego punktu widzenia są identyczne jak produkty wytwarzane z konwencjonalnego materiału. Elementy te przeszły wszystkie testy, aby uzyskać gwarancję, że spełniają standardy jakości i bezpieczeństwa. 

6.03.2018 | PROJEKT MATTELA

społecznych i zawodowych. Uhonorowano je zaprojektowaną na ich podobieństwo lalką. Oprócz Martyny Wojciechowskiej taką nagrodę otrzymały m.in. Patty Jenkins – reżyserka z USA, Chloe Kim – mistrzyni w snowboardzie z USA, Bindi Irwin – ekolożka z Australii, Hélène Darroze – szefowa kuchni z Francji, Leyla Piedayesh – projektantka i przedsiębiorczyni z Niemiec, Lorena Ochoa – mistrzyni w golfa z Meksyku. 

Fot. Akademia Duckie Deck

Podczas gali w Muzeum Etnograficznym w Warszawie dziennikarka i podróżniczka Martyna Wojciechowska została uhonorowana lalką Barbie Shero. Polka znalazła się w międzynarodowym gronie kilkunastu inspirujących osobowości, które motywują do działania i mogą być wzorem dla kolejnych pokoleń dziewczynek. Wśród tegorocznych laureatek Barbie Shero znalazły się kobiety z całego świata, różnych środowisk

Dinozaury i wikingowie 20–22.04.2018 | WARSAW COMIC CON

Centrum wystawiennicze Ptak Warsaw Expo gościć będzie wiosenną edycję Warsaw Comic Con, konwentu poświęconego komiksom, filmom, produkcjom telewizyjnym i grom. W programie zaplanowano warsztaty, pokazy kostiumów, konkursy oraz wystawy komiksów i mangi. Na gości czekają m.in. strefa Gry o Tron, Jurassic Park, strefa Star Wars i wioska wikingów. Organizatorzy zaplanowali również rozbudowaną strefę handlową. 

Kupowanie przez Instagram SHOPPING W OŚMIU KRAJACH

Nauka na Targowej 24–25.03.2018 | AKADEMIA DUCKIE DECK

W stołecznym Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56 Akademia Duckie Deck zorganizowała warsztaty. – Przygotowaliśmy dwa dni pełne twórczej zabawy, inspirujących technologii i majsterkowania. Uczestnicy wydarzenia mogli korzystać z trzech stref: warsztatowej, malucha i otwartej (znajdowały się tam m.in. stanowiska do interaktywnych

16

gier) – mówi przedstawiciel Akademii Łukasz Majewski. W programie imprezy znalazło się także pięć kreatywnych warsztatów (m.in. z programowania z robotami, hologramów i baniek mydlanych), a także kilkadziesiąt gier i interaktywnych zabaw dla całych rodzin. 

Instagram umożliwił markom handlowym zamieszczanie postów przekierowujących internautów bezpośrednio do e-sklepów. Opcja działa podobnie jak klasyczne tagowanie, ale teraz zamiast ludzi firmy będą mogły oznaczać swoje produkty. Z funkcji Shopping mogą póki co korzystać mieszkańcy Kanady, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Australii. Od 2016 r. rozwiązanie to jest obecne również w Stanach Zjednoczonych. Nowa funkcja umożliwia markom oznaczenie na zdjęciu w postach maksymalnie pięciu produktów. Na razie jest darmowa. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA Fot. Janusz Tarasiuk

Zaproszenie do współpracy FAMILIOWO SZUKA DYSTRYBUTORÓW

Pomysł na plecaki 27–30.01.2018 | PAPERWORLD

Pod koniec stycznia targowe hale we Frankfurcie wypełniły m.in. nowe kolekcje plecaków, tornistrów i piórników. W wydarzeniu wzięło udział około 1500 wystawców z 60 krajów. Polskę reprezentowali: Derform, St.-Majewski, Euro-Trade, Paso, Interdruk i Patio Dystrybucja.

Klucz do sukcesu to połączenie doskonałości technicznej z modnym wzornictwem. Polscy producenci artykułów szkolnych przedstawili atrakcyjną ofertę, która z powodzeniem może podbijać również zagraniczne rynki. 

Fot. cityevent-poznan.pl

– Najbardziej rozbudowana była oferta plecaków i produktów tekstylnych. Projektanci i wytwórcy coraz bardziej zwracają uwagę na jakość produktu, funkcjonalność oraz

jego wpływ na postawę i kręgosłup małych użytkowników – ocenił korespondent „Branży Dziecięcej” Janusz Tarasiuk. – Wprowadzane są techniczne nowinki i rozwiązania zmniejszające obciążenie wciąż rosnących jeszcze organizmów.

Wrocławski producent planerów Familiowo szuka sklepów i dystrybutorów zainteresowanych współpracą. Planery występują w dwóch wersjach: do przytwierdzenia na kuchenną szafkę (Smart) lub lodówkę (Magnetic). W zestawach znajdują się dodatkowo notatniki ze zrywanymi karteczkami, 54 magnetyczne piktogramy, magnetyczny pisak suchościeralny ze zmazikiem i masa mocująca do montażu planera. Osoby zainteresowane współpracą mogą skontaktować się z firmą mailowo (www.familiowo.pl/kontakt, sklep@familiowo.pl) lub telefonicznie (728 493 937). 

Spadki w klockach SŁABSZA SPRZEDAŻ

Lego w 2017 r. odnotowało spadek sprzedaży i zysków. To pierwsza taka sytuacja od ponad dekady. Na początku marca firma ogłosiła, że sprzedaż spadła o 8%, do poziomu 35 mld duńskich koron (4,2 mld funtów). Zyski obniżyły się o 17% i wyniosły 10,4 mld duńskich koron w porównaniu do 12,4 mld w 2016 r. Jak podaje „The Guardian”, Niels Christiansen, który pięć miesięcy temu objął funkcję naczelnego dyrektora Lego, ostrzegł, że nie będzie szybkiej poprawy, a powrót do wzrostów może zająć lata. Jak przyznał, 2017 r. był dla firmy trudny. Firma upatruje przyczyn załamania zysków m.in. w produkcji zbyt wielu serii klocków. Trzeba było sprzedawać je tanio, by zrobić miejsce w magazynach. Zdaniem rzeczniczki firmy jest za dużo zapasów w sklepach, co utrudnia docieranie do konsumentów z nowymi produktami. 

Targi nad morzem

Poznań na planszy PREMIERA JESIENIĄ

Wielkopolska czeka na nową miejską edycję gry Monopoly z Poznaniem w roli głównej. Dotychczas w wersji planszówkowej pojawiły się m.in. Nowy Jork, Sydney, Londyn, Gdańsk, Kraków i Wrocław. – Jesteśmy pewni, że to dobry wybór. Poznań od wielu lat cieszy się sławą miasta targowego.

18

Jest oknem Polski na świat – mówi Bartłomiej Sikorski z wydającej grę Monopoly firmy Winning Moves. Oficjalną wersję graficzną poznamy w październiku. Przedstawiciele wydawnictwa na razie zdradzili tylko, że na planszy pojawią się Stary Browar i fabryka Volkswagena. 

2–4.03.2018 | KONTRAKTACJE M&Z

Gdyńskie M&Z zaprosiło kontrahentów na wiosenne kontraktacje, podczas których firmy prezentowały nowości z oferty przygotowanej na nadchodzący sezon. Udział w spotkaniu wzięło ponad 60 producentów oraz dystrybutorów z branży zabawkarskiej, m.in. Wader-Woźniak, Alexander, Trefl, Rebel, Chicco i Granna. Frekwencja dopisała. Na spotkaniu pojawili się handlowcy z całego kraju, którzy kompletowali zamówienia przed Dniem Dziecka. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Alexander

WYDARZENIA

Pomoc ekspertów

zdjęcie doślą

24–25.03.2018 | TARGI U KUBUSIA

W tegorocznej edycji Targów Dziecięcych U Kubusia w Galerii Lubińskie Błonia wzięli udział przedstawiciele firm Cybex, Canpol, Dorel, Kiddy, Recaro, Avionaut, Chicco, Adamex, Joie, Nuk, Babyono, Medela, Simba, Dumel, Lego, Cotobaby, Diono i Bamar Nicol.

Rekord zgłoszeń 16. EDYCJA KONKURSU KOPD

Nagrody główne otrzymali m.in. Granna, Marko, Loowi, LimTech, Marionex, Alexander, Squla, Nasza Księgarnia. Wśród wyróżnionych firm były m.in. Tuban, Dumel, Wader-Woźniak, Piatnik, Jawa, Zielona Sowa, Rebel, Russel. Pełną listę zwycięzców znaleźć można na stronie KOPD. 

Fot. Flickr

Komitet Ochrony Praw Dziecka ogłosił listę laureatów 16. edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku, którego celem jest promowanie produktów i miejsc mających wpływ na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny dzieci. W tym roku padł prawdziwy rekord zgłoszeń. Kapituła oceniała ok. 300 produktów: książek, gier, zabawek, miejsc, akcesoriów.

Eksperci pomagali rodzicom dobrać odpowiedni wózek dla malucha, skompletować wyprawkę oraz nauczyć się poprawnego montowania fotelika samochodowego, aby zapewniał maksimum bezpieczeństwa. Dla odważnych na targowym parkingu pojawił się symulator dachowania. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, którzy spotkali się z sympatycznymi bohaterami bajki Masza i Niedźwiedź. 

Trzy dni na zamku 29.06–01.07.2018 | DNI FANTASTYKI

W Centrum Kultury Zamek w Leśnicy, na przełomie czerwca i lipca odbędą się Dni Fantastyki. To najstarsza impreza fantastyczna na Dolnym Śląsku, której pierwsza edycja odbyła się w 2004 r. Program tegorocznego spotkania został podzielony na 8 bloków: literacki, ilustracji i komiksu, filmowo-serialowy, naukowy, gier i multimediów, popkultury i paranauki, fantastyki open oraz 5 sfer: Gwiezdnych Wojen, Gry o tron, Blizzard, Horroru i Grozy oraz Dziecięcą. 

Nagroda od prezydenta 25–27.05.2018 | DOBRE STRONY

Podejrzane towary RAPEX 2017

Zabawki, samochody, motocykle i odzież to wyroby najczęściej zgłaszane w ubiegłym roku do Rapeksu – europejskiego systemu wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych. Ze sprawozdania przedstawionego przez unijną komisarz ds. konsumenckich Verę Jourovą wynika, że w roku 2017 unijny system wczesnego ostrzegania był wykorzystywany przez organy kontrolne krajów członkowskich UE znacznie częściej

20

niż dotychczas – znalazło się w nim ponad 2 tys. ostrzeżeń o produktach niebezpiecznych. Na tej podstawie podjęto prawie 4 tys. działań, głównie prowadzących do wycofania produktów z rynku. Większość niebezpiecznych artykułów zgłoszonych do systemu pochodziła spoza UE, głównie z Chin. W minionym roku powiadomień dotyczących chińskich produktów było 1155 (53% ogółu), tyle samo co w 2016 r. 

Tegoroczna 9. edycja Targów Książ­ki dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży Dobre Strony odbędzie się w Sali Wielofunkcyjnej Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia (ul. Wystawowa 1). Podczas imprezy rozstrzygnięty zostanie konkurs skie­ro­wa­ ny do wy­daw­ców pu­bli­kują­cych książ­ki dla dzie­ci i mło­dzieży do lat 16. Na­gro­da „Dobre Stro­ny” w wysokości 20 tys. zł przyznawana jest za książkę po raz pierw­szy wy­da­ną w Pol­sce w dwóch kategoriach: książka dla dzieci oraz książka dla młodzieży. Wyróżnienie, u­fun­do­wa­ne przez pre­zy­den­ta Wro­cła­ wia, musi zo­stać prze­zna­czo­ne na wy­da­nie ko­lej­nej książ­ki dla młodych czytelników. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA Fot. Tosia.pl

Przeprowadzka zabawek KIELECKA KOLEKCJA

Kieleckie Muzeum Zabawek i Zabawy do niedawna jeszcze przechowywało niemal wszystkie zabawki ze swoich cennych zbiorów w magazynie mierzącym niecałe 30 m2. Pod koniec lutego kolekcja licząca 12 tys. eksponatów została przeniesiona do wyremontowanych pomieszczeń przy Pl. Wolności.

Warsztaty w Tosi 18.03.2018 | MIŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Fot. BranzaDziecieca.pl

na co dzień współpracuje m.in. z MarzeW warszawskim sklepie Tosia odbyną Rogalską i Marceliną Zawadzką.Wśród ły się warsztaty „Miłość i bezpieczeństwo”. zaproszonych gości znalazły się również pod patronatem firm Cybex i GranatOVO – producenta sukienek do karmienia i porodu. położna Grażyna Szymańska, prowadząca ursynowską szkołę rodzenia, oraz doktor Zajęcia dla mam poprowadziła Ewa Pacuła, Ewa Miśko-Wąsowska – absolwentka Warmodelka, dziennikarka, mama trzech córek. szawskiej Akademii Medycznej, ekspert porW tajniki makijażu i bezpiecznych kosmetalu Edziecko.pl i programu telewizyjnego tyków dla kobiet w ciąży wprowadziła Mał„Pytanie na śniadanie”.  gosia Smelcerz, makijażystka gwiazd, która

Oprócz magazynu są tam również pracownie renowacyjne i konserwatorskie, w których zainstalowano m.in. system klimatyzacji pozwalający na utrzymywanie odpowiedniej temperatury i wilgotności. Jednym z najcenniejszych eksponatów w zbiorze muzeum jest woskowa lalka z XVII wieku. 

Zachęcające płatności RAPORT INTERAKTYWNE.COM

Portal Interaktywne.com opublikował raport dotyczący polskiego rynku e-commerce. W 2017 r. 54% internautów robiło zakupy przez internet, co stanowi 4-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej klientów odwiedzało w sieci sklepy wielobranżowe (51,5%), oferujące AGD, RTV, elektronikę. Odzież kupowało online nieco ponad 47% osób, natomiast produkty dla dzieci i zabawki 12% klientów. Autorzy raportu zapytali również, które sposoby płatności najbardziej zachęcają do robienia zakupów przez internet. Trzy opcje najczęściej wskazywane przez respondentów to: szybki przelew przez serwis płatności, wysyłka pocztowa za pobraniem oraz płatność gotówką przy odbiorze osobistym u kuriera. 

Białystok na medal

Zabawa bez postów KAMPANIA LEGO

POLSKI PROGRAM JAKOŚĆ OBSŁUGI

W 2017 r. czterech na pięciu klientów było zadowolonych ze standardów obsługi podczas zakupów. Najlepiej dba się o kupujących w Białymstoku, najgorzej w badaniu Polskiego Programu Jakość Obsługi wypadła Łódź. Ponad 80% ankietowanych stwierdziło, że docenia przede wszystkim wiedzę, umiejętności i uprzejmość personelu. Irytuje ich zła organizacja (kolejki do kas) i długi czas czekania na pomoc sprzedawców.

22

Najbardziej zadowolonych klientów można spotkać wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego – tam wskaźnik jakości obsługi osiągnął ponad 80%. Najgorzej według autorów raportu jest na Podlasiu i Dolnym Śląsku. Najlepszy wynik wśród miast uzyskał Białystok, który jeszcze w 2016 r. znajdował się poza czołówką. W pierwszej trójce pojawiły się także Katowice i Rzeszów. 

Do 18 marca zakończyła się kampania Lego Duplo „Nie przeszkadzaj w zabawie”. Akcja trwała 21 dni, ponieważ średnio tyle czasu wystarcza, aby zmienić swoje nawyki. Przez ten okres zespół Lego Duplo nie zamieszczał postów w social mediach w czasie, gdy dzieci się bawią, czyli od 5.00 rano do 20.00. Celem kampanii było zachęcenie rodziców do odłożenia telefonów i komputerów, a w zamian poświęcenie zaoszczędzonego czasu na zabawę z dzieckiem. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA

Wysyłanie za darmo Meet Point na stadionie AKCJA ALLEGRO

W marcowe weekendy i przez kilkanaście kwietniowych dni oferty portalu Allegro z kilku kategorii (m.in. odzież dziecięca i obuwie oraz zabawki dziecięce) były dostarczane bezpłatnie do ponad 7 tys. punktów odbioru – placówek pocztowych, stacji Orlen, kiosków Ruchu oraz sklepów Żabka. Allegro pokryło koszty przesyłek, których wartość była większa niż 40 zł. 

Nauczyciel przyszłości NAGRODA DLA FLASH ROBOTICS

DZIECIĘCE BESTSELLERY

17–20.05.2018 | WARSZAWSKIE TARGI KSIĄŻKI

Podczas tegorocznych Warszawskich Targów Książki na Stadionie Narodowym zaplanowano premierę Meet Point – strefy z konsolami, komputerami i atrakcjami, takimi jak konkurs cosplay, podczas którego uczestnicy zaprezentują repliki strojów bohaterów filmów, gier i komiksów. Program wydarzeń w Meet Point skierowany jest do młodych odbiorców, którzy spotkają się m.in. ze znanymi youtuberami i gwiazdami e-sportu. 

1. Travel (Smiki)

1. Citi Mini Zip (Baby Jogger)

2. Stockholm Stroller (Elodie Details)

2. Balios S (Cybex)

3. Monaco (Caretero)

3. X-Move (X-lander)

4. Alfa (Caretero)

4. Husky (Baby Design)

5. Shine (Espiro)

5. Citi Mini 4W (Baby Jogger)

1. Sport Turbo (Caretero)

1. Cruiserfix (Kiddy)

2. Combo (Caretero)

2. Vaya (GB)

3. Starlight (Recaro)

3. Anton M z bazą (Cybex)

4. Force (Smiki)

4. Tobi (Maxi-Cosi)

5. Tiger (Caretero)

5. Monza Nova 2 Seatfix (Recaro)

1. Dobble (Rebel)

1. Helikopter strażacki (Lego)

2. Mistakos (Trefl)

2. Ratuj króliczki (Egmont)

3. 5 sekund Junior (Trefl)

3. Barbie na biwaku (Mattel)

4. Dobble Kids (Rebel)

4. Wesoły samochód (Fisher-Price)

5. L.O.L. Laleczka Confetti (MGA Entertainment)

5. Stacja szczeniaczka (Fisher-Price)

1. J. Faber, J. King, Jak mówić, żeby maluchy... (Media Rodzina)

1. Hot Wheels Car (Mattel)

2. M. Galewska-Kustra, Pucio uczy się mówić (Nasza Księgarnia)

2. Miś pluszowy (Sun-Day)

3. J. Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania (Egmont)

3. Edukacyjny pociąg szczeniaczka (Fisher-Price)

4. Oprac. zbiorowe, Moje pierwsze 100 słów (Smart Books)

4. Zwierzątka małe z sercem (Sun-Day)

5. A. Frankel, Nocnik nad nocnikami (Nisza)

5. Pościg górską drogą (Lego City)

Plany Alibaby TERAZ POLSKA

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłonili zwycięzców w 20. edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Nagroda specjalna Ministra Przedsiębiorczości i Technologii trafiła do rąk przedstawicieli wrocławskiej firmy Flash Robotics, którzy wymyślili robota Emys do nauki języków obcych dla dzieci w wieku 3–9 lat. Zabawkowy nauczyciel wydaje dźwięki, mówi, reaguje na dotyk, potrafi wyrażać emocje, rozpoznawać twarze i przedmioty. 

Jak wygrać wakacje KONKURS PARADISE BABY

Paradise Baby zaprasza do zakupu wózków Euforia i Magnetico oraz udziału w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. Zwycięzcy otrzymają voucher turystyczny o wartości 3 tys. zł. Pozostałe nagrody to bony zakupowe o wartości 1,5 tys. zł i 500 zł. Szczegóły na stronie www.konkurs.paradisebaby.pl. Konkurs trwa do 31 maja. 

Weekend bez nudy

Korporacja Alibaba planuje budowę w Polsce centrum logistycznego, zaopatrujące w towary klientów z naszego kraju i Niemiec. W projekt zaangażowały się również firmy Worldwide Logistics (WWL) i ATC Cargo. Centrum będzie zlokalizowane na granicy polsko-niemieckiej. Alibaba, chiński potentat e-handlu, osiągnął w III kwartale 2017 r. 61-procentowy wzrost przychodów. 

Niedziele z zakazem WZROSTY W SIECI

Dwie marcowe niedziele z zakazem handlu były dla e-sklepów z platformy Shoper najlepsze pod względem liczby i wartości transakcji w tym roku. Według danych opublikowanych przez Płatności Online Blue Media, rozwiązania płatniczego, z którego korzysta kilka tysięcy polskich sklepów online, 18 marca był jedną z trzech najlepszych niedziel w 2018 r. pod względem obrotu. 

Tyski Smyk NOWY SALON

24-25.03.2018 | WARSZAWSKIE DNI RODZINNE

W przedostatni marcowy weekend odbyły się Warszawskie Dni Rodzinne. Podczas imprezy zorganizowanej przez ZwalczNude.pl wspólnie z Miastem Stołecznym Warszawa można było skorzystać z atrakcji przygotowanych przez miejsca przyjazne rodzinom. W programie 11. edycji znalazły się m.in. warsztaty językowe, specjalistyczne konsultacje psychologiczne oraz gry, zabawy w Klockowni, zwiedzanie muzeów i animacje sportowe. 

24

W marcu otwarto pierwszy salon Smyka w Tychach. Sklep mieści się w Centrum Handlowym Gemini Park przy ul. Towarowej 2C. W pierwszych dniach działalności salonu klienci otrzymali 20% zniżki na cały asortyment. Najmłodsi mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych związanych tematycznie z Wielkanocą. Wśród atrakcji znalazło się również malowanie twarzy, przyklejanie brokatowych tatuaży i zaplatanie kolorowych warkoczyków. 

D ane pochodzą ze sk lepów Tosia.pl, Smyk .com i eMAG.pl oraz z firmy badawczej RMD Research za lut y 2018 r.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Chcesz wiedzieć więcej? Zamów prenumeratę :) BranzaDziecieca.pl/prenumerata

Branża Dziecięca 3/2018 – darmowy fragment  
Branża Dziecięca 3/2018 – darmowy fragment