Page 1

BRANŻA DZIECIĘCA CZASOPISMO H A N D LO W CÓ W

Wyśpisz się po świętach  Gwiazdka coraz bliżej s. 64   Zabawki w roli głównej  Sklep z prezentami s. 98 

ISSN 1899-1149

Nr 7/2016 (58) Listopad-grudzień 2016 Cena: 9 zł (w tym 8% VAT)

Ojcowie na zakupach  Uroki tacierzyństwa s. 44 

Anna i Dariusz Korzeniakowie (FiKu)

Odrywamy od telewizora s. 72


Jak znaleźć czas na analizowanie swojego biznesu i planowanie przyszłości? Skorzystaj z doświadczeń jednego z amerykańskich dowódców wojskowych.

DZIEŃ DOBRY :) Zbliża się koniec roku – pora podsumowań, wyciągania wniosków i snucia planów na przyszłość. Czyli spraw, na które na co dzień zwykle brakuje czasu… A może brakuje go właśnie dlatego, że nie robimy podsumowań, nie wyciągamy wniosków i nie planujemy? Zanim Dwight D. Eisenhower został prezydentem USA (co nastąpiło w 1953 r.), był generałem armii amerykańskiej i Naczelnym Dowódcą Alianckich Ekspedycyjnych Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej. Jego praca polegała na szybkim podejmowaniu wielu decyzji, często bardzo trudnych. Stworzył wówczas zasady, które do dziś pomagają m.in. przedsiębiorcom lepiej organizować swoją pracę. Podstawą jest uporządkowanie zadań według dwóch kryteriów: pilności i ważności.

być zapisanie się na siłownię. Im więcej takich zadań przypiszesz do konkretnych terminów i zrealizujesz, tym mniej nagłych przypadków (np. problemów zdrowotnych) będzie cię zaskakiwać na co dzień. Są jeszcze tematy mniej ważne dla ciebie, ale wymagające szybkiej reakcji, np. niektóre rozmowy telefoniczne. Takie zadania Eisenhower radził przekazać do wykonania innym. Rzeczy nieważne i niepilne możesz z absolutnie czystym sumieniem zignorować. Kluczem do zapanowania nad natłokiem spraw jest ich spisywanie. Dzięki temu nie obciążają twojej pamięci. Oczywiście trzeba je też na bieżąco realizować, żeby lista nie stała się zbyt długa. Eksperci radzą skupić się na ważnych zadaniach rano, zanim jeszcze inni zaczną czegoś od nas chcieć. Może warto spróbować?

Marek Jankowski redaktor naczelny

Branża Dziecięca® Czasopismo handlowców

Grono prenumeratorów powiększyli ostatnio

WYDAWCA Atomedia sp. z o.o., Al. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław SKŁAD Greatio, www.greatio.com DRUK ArtDruk, www.artdruk.com

• • • • • • • • •

REDAKCJA Marek Jankowski (redaktor naczelny), Anna Orleańska, Joanna Forysiak. Adres: Al. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław, tel. 71 735 15 66, e-mail: redakcja@branzadziecieca.pl REKLAMA Anna Dżanajewa, tel. 71 734 58 91, kom. 501 199 055, e-mail: reklama@branzadziecieca.pl. Adres: B2B Mind Ltd, Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham S63 5DB, England PRENUMERATA Karolina Peroń, tel. 71 733 65 78, e-mail: prenumerata@branzadziecieca.pl Znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i nie zwraca niezamówionych materiałów. Zdjęcie na okładce: Sławomir Panek. „Branża Dziecięca” jest partnerem prasowym Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych – Polish Toy Association. Jesteśmy członkiem Baby Care Magazines International – organizacji zrzeszającej wiodące czasopisma piszące o branży artykułów dziecięcych.

BRANŻA DZIECIĘCA 7/2016

Fot. S. Panek

Sprawy pilne i ważne – z punktu widzenia prywatnego lub zawodowego – należy wykonać jak najszybciej. Jeżeli masz do zapłacenia składki ZUS, nie odkładaj tego, bo spóźnienie grozi konsekwencjami. Rzeczy ważne, ale mniej pilne, zaplanuj w kalendarzu. Przykładem może

POLSKA

Anders PH (Lisewo) Dami (Gdynia) Dodo (Konopiska) Gucio Baby (Grodzisk Mazowiecki) Komag (Gliwice) Mali Modni (Busko-Zdrój) Myre (Warszawa) Polonia Kraków (Kraków) Spokobox (Limanowa)

16.11 19.11-20.11 19.11-20.11 22.11-23.11 23.02-25.02 20.05-22.05 27.05-28.05

Warszawa: Family Thinking Gdańsk: Gra i Zabawa Wrocław: Wrocław Fashion Meeting Warszawa: Kids Products Marketing Kielce: Kids’ Time Wrocław: Mother & Baby Gdańsk: Mother & Baby

ZAGRANICA

Z A M Ó W P R E N U M E R AT Ę

BranzaDziecieca.pl/prenumerata

Kalendarium wydarzeń 11.2016–5.2017

71 733 65 78

R A B AT Y D L A S K L E P Ó W – S . 1 1 2

Największy nakład na rynku: 4000 egz.

10.11-12.11 18.11-20.11 19.11-20.11 19.11-21.11 09.01-12.01 09.01-12.01 10.01-14.01 18.01-21.01 24.01-26.01 29.01-30.01 01.02-06.02 18.02-21.02 03.03-06.03 14.03-16.03 08.04-10.04 11.04-13.04 09.05-13.05 26.05-29.05 12.05-14.05 19.05-21.05

Nowosibirsk: Baby Time Siberia Mediolan: G! come Giocare Londyn: Baby to Toddler São Paulo: FIT 0/16 Hongkong: Toys & Games Fair Hongkong: Baby Products Fair Bursa: Junior Show Toronto: Canadian Toy & Hobby Fair Londyn: Toy Fair Londyn: Bubble Norymberga: Spielwarenmesse Nowy Jork: Toy Fair Londyn: The Baby Show Dubaj: Playworld Middle East Guangzhou: Int’l Toy & Hobby Fair Mumbaj: CBME India Anaheim: JPMA Baby Show São Paulo: Pueri Expo Wiedeń: BabyExpo Birmingham: The Baby Show

3


Fot. Ergobaby

Fot. Spielwarenmesse eG / Alex Schelbert

14 Ta rgi w Nor y mberdze o t wi e raj ą si ę c or a z bardzie j na nowe te chno l o gi e

44

TRENDY I TECH2PLAY

C z y o j c ow ie s ą a t r a k c y j n ą gr u p ą d oc e low ą d la f ir m d z ie c ię c yc h ?

UROKI TACIERZYŃSTWA

WYDARZENIA B ęd zie s ię działo Cz y na K ids’ Time pad ni e re k o rd fre k we ncj i ?

6

G wi azdy i eks pe rci Fi na ł k onk urs ów Zabawk a R o k u i Nagro da R o dz i ców

8

10

O d d ech w fote lik ach B r yt y js c y badacze os t r ze gaj ą

12

C ze k a j ą c n a e ld o r a d o Pro d u c e n c i fote lik ów w a lc z ą o c h iń s k i r y n e k

28

Tren dy i Te ch2Play Cz ym nas zas k oczą t argi S p i e l ware nm e sse

14

Ł a d n e t a rgi W M a d r yc ie z a d e b iu tow a ł a p o ls k a ma r k a Av io n a u t

32

Powaga to pr ze waga K a mpania rek lamowa nowe j gr y Al e x andra

16

L ic e n c y j n e w y b or y N a j w ię k s ze w Eu rop ie t a rgi lic e n c y j n e

34

Pr z yjazne produkt y Z na my nagrodzonych w k o nk u rsi e KO P D

18

M a my s woj e p o my s ł y W y w ia d – K in g a M ie r u s z y ń s k a , D a mia n Ellg ot h ( Ba by D e s ign Grou p )

38

W ymiana po w ypadk u Ak c ja B eSafe dla zmoto r yzowanych

20 Za s k o c ze n ie n a p od ł o d ze D y w a ny, k tó e moż n a p r a ć w p r a lc e

40

Tr z y w jednym Ta rgi Happy Baby w Poz nani u

22 U rok i t a c ie r z y ń s t w a O j c ow ie n a z a k u p a c h

44

S z y k d la ma m R a c h e l Zo e t w ie rd z i, że ma ma może być mo d n a

46

Z imow y s p a c e r – p omy s ł n a w y s t awę

42

Prod u c e n c i i d y s t r y b u tor z y p o le c a j ą

48

MASZ CIEKAWY TEMAT? SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ REDAKCJĄ TEL. 71 735 15 66 REDAKCJA@BRANZADZIECIECA.PL

4

ART YKUŁY DZIECIĘCE

K l i enci lubią dre wno Anek zapros ił na k ont raktacj e do O ł tar ze wa

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Pressfoto/Freepik

Fot. photoduet/Freepik

64 J a k właś ciciele s k le p ów sz yk u j ą si ę do s ezonu gwiazdk owe go

98

WYŚPISZ SIĘ PO ŚWIĘTACH

O c z y m n a le ż y p a mię t a ć, a by z w a b ić d o s ie b ie ś w ią te c z nyc h k lie n tów

SKLEP Z PREZENTAMI

Z ABAWKI W yś pis z s ię po ś wię tach Pr z ygotowania do B oże go Naro dze ni a

64

Świąte czne le kt ur y Książk i, które war to sp re ze ntować

70

O dr y wamy od tele w i zo ra W y wiad – Anna i Da r i u sz K o r ze ni ak owi e (Fi K u )

72

Ta rgi z t ajfunem Pogoda w Hongk on gu p o k r z yżował a p l any w ystawc om

74

S k le p z p re ze n t a mi Za b aw k i w ro li g ł ów n e j

Nor y mberga w War sz awi e Z bliża s ię 68. edycja S p i e l ware nm e sse

76

K ł op o t liw y p a r a g o n G w a r a n c j a i re k la ma c j a w ś w ie t le p r aw a

100

Nowe s t refy w Hon gk o ngu St yczniowe t argi w A z j i z ap rasz aj ą

80

Poc ze t s k le p ów p ols k ic h K r a in a z a b awe k 2 4 . p l ( Wro c ł aw ) Eu ro la n d (C zę s to c h ow a )

104

J a k łat wie j s pr ze dać Co s pr zedawca mus i wi e dz i e ć o z ab awk ach

82 I n fo r ma c j e PS BZ iA D z

106

Pl us zak i z k omunik ate m W y wiad – B e at a i Ar k adi u sz Świ tal sc y (F H B e ata)

84

108

M oc na e k ranie Li ce ncje : Atomówk i i ksi ę ż ni cz k i D i sne ya

86

Fo to g a le r ia “ Br a n ż y D z ie c ię c e j ” K o n t r a k t a c j e A n k a w O ł t a r ze w ie Wroc ł aw s k ie s p ot k a n ie h a n d lowc ów C h in a Toy E x p o w S z a n g h a j u Pu e r ic u lt u r a M a d r id

Prezent y – pr zegląd r ynk u

66

Pre n u me r a t a , r a b a t y d la s k le p ów

112

Produce nci i dy s t r y b u to r z y p o l e caj ą

88

W n a s tę p ny m n u me r ze

113

BRANŻA DZIECIĘCA 7/2016

RYNEK 98

5


WYDARZENIA

Fot. Sławomir Panek

Matki, ojcowie i piłka 16.11.2016 | FAMILY THINKING FORUM

Będzie się działo 23–25.02.2017 | TARGI KIDS’ TIME

z Niemiec, Czech, Chorwacji, Belgii i Danii – informuje menadżer targów Aldona Matla. Targi są imprezą zamkniętą dla konsumentów. Wstęp na wystawę mają tylko przedsiębiorcy związani z branżą artykułów dla dzieci. Na Kids’ Time prezentują się producenci i dystrybutorzy wózków, fotelików samochodowych, zabawek, odzieży i obuwia, mebli, tekstyliów oraz akcesoriów dla najmłodszych. 

Fot. BranzaDziecieca.pl

Zapowiada się, że podczas 8. edycji kieleckich targów Kids’ Time, czyli największego wydarzenia branży dziecięcej w Europie Środkowo–Wschodniej, padną kolejne rekordy. – Na koniec października mieliśmy więcej zgłoszeń od wystawców niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. Wygląda na to, że zapełnimy siedem hal. Już wiemy, że pojawi się liczniejsza niż w 2016 r. reprezentacja wystawców zagranicznych. Przyjadą przedsiębiorstwa m.in.

Family Thinking Forum to wydarzenie poświęcone marketingowi rodzinnemu, dziecięcemu i młodzieżowemu. O najnowszych badaniach, rodzinnych trendach, skutecznej i etycznej komunikacji do rodzin, dzieci i młodzieży opowie 18 ekspertów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Wśród nich będzie m.in. dr Maria Costa (od ponad 20 lat stojąca na czele instytutu AIJU Centro Tecnológico z siedzibą w Hiszpanii i Chinach), badaczka tematyki rodzinnej i dziecięcej oraz konsultantka wielu globalnych marek, która podzieli się wiedzą na temat trendów parentingowych. O strategiach komunikacji skierowanych do ojców i ich roli w rodzinie opowie autor książek i publikacji o ojcostwie Henk Hanssen. Komunikacją skierowaną do kobiet zajmie się Catherine Pinet-Fernandes z francuskiego Instytutu Matek. Anne-Lise Johnsen z klubu piłkarskiego Arseal Londyn oraz Ben Frost z agencji Pineapple Lounge opowiedzą, jak agencja badawcza pomogła zweryfikować ofertę klubu adresowaną do dzieci i młodzieży. Uczestnicy poznają też wyniki unikalnego na skalę światową projektu AdLit, polegającego na badaniu efektywności i postrzegania nowych formatów reklamowych przez dzieci i młodzież, który zaprezentuje Ini Vanwesenbeeck z Belgii. W gronie rodzimych ekspertów znaleźli się m.in. Natalia Hatalska, Hanna Banaś (autorka bloga O Matko Wariatko!), a także Mikołaj Winkiel z Brand24. Organizatorem forum jest agencja marketingowa Generations. 

Skip Hop w samochodzie

Zagraj w Gdańsku 19–20.11.2016 | GRA I ZABAWA

5. edycja targów Gra i Zabawa, 13. edycja Trójmiejskich Spotkań z Grami Planszowymi oraz Festiwale Gramy i Czytamy odbędą się w gdańskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amberexpo. Festiwal Gramy to ponad 700 tytułów gier planszowych w wypożyczalni i 300 stolików zajętych non stop przez dwa dni imprezy (w tym roku kolejny raz pobity zostanie rekord liczby wolontariuszy tłumaczących zasady gier). W programie są spotkania z polskimi blogerami oraz warsztaty dla początkujących twórców gier. W sali turniejowej rozegrane zostaną finały Mistrzostw Polski Królestwa w Budowie oraz turniej Santiago.

6

Podczas festiwalu odbędzie się także finał plebiscytu Gra Roku. Imprezie towarzyszyć będą ponadto warsztaty, miniturnieje gier oraz konkursy. W Strefie Edukacji CreoGedania zajmie dzieci kreatywnymi zabawami z zestawami Lego Mindstorms i obwodami elektrycznymi. W części poświęconej Festiwalowi Czytamy będzie można zakupić dobrą książkę, wziąć udział w bitwach komiksowych i „zabawach literowych dla ludzi o słabych nerwach” oraz poprosić o autograf rysownika Andrzeja Mleczkę. 

NOWA KATEGORIA PRODUKTÓW

W asortymencie Skip Hop pojawiły się akcesoria samochodowe, dzięki którym podróż z dzieckiem będzie nieco łatwiejsza. W kolekcji znajdziemy m.in. przenośny składany organizer z dwiema wewnętrznymi i trzema zewnętrznymi kieszeniami, który zmieści się między dwoma fotelikami dziecięcymi. Inną nowością jest przenośny stolik do samochodu z łatwym do czyszczenia plastikowym, wyjmowalnym wkładem (konstrukcja z pianki, bez ostrych krawędzi), który może służyć jako podkładka do czytania, rysowania lub innej zabawy. Stolik ma pasek, umożliwiający łatwe przymocowanie go fotelika samochodowego. Pozostałe produkty z serii to organizer samochodowy na fotel, lusterko samochodowe do obserwacji dziecka i roleta na okno. Dystrybutorem asortymentu jest firma SkipWish. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA

Fot. BranzaDziecieca.pl

Szóstka z ofertą 20.09.2016 | JESIENNE KONTRAKTACJE

Gwiazdy i eksperci 8.11.2016 | FINAŁ KONKURSÓW ZABAWKA ROKU I NAGRODA RODZICÓW

W poprzednich edycjach nagrody zdobywały zarówno znane międzynarodowe marki, jak i firmy stawiające pierwsze kroki na rynku. Tegorocznych zwycięzców poznamy w drugiej połowie listopada. Portal Zabawkowicz.pl, organizator wydarzenia, przekonuje, że artykuły oznaczone emblematami Zabawka Roku i Nagroda Rodziców wyróżniają się na półkach, co przekłada się na większe zainteresowanie klientów. 

Fot. Sławomir Panek

W hotelu Brant w podwarszawskim Majdanie odbył się finał 6. edycji konkursu Zabawka Roku i Nagroda Rodziców na najciekawsze i najbardziej wartościowe zabawki oraz akcesoria dla dzieci. Zwycięzców wybierało jury składające się z ekspertów, dziennikarzy i gwiazd, m.in.: Pawła Zawitkowskiego, Doroty Gardias, Anny Dereszowskiej, Katarzyny Zielińskiej, Karoliny Malinowskiej, Katarzyny Cichopek i Marii Rotkiel. Obrady jak zawsze przyciągnęły uwagę telewizji, prasy i portali internetowych.

We Wrocławiu odbyły się kontraktacje przygotowane przez grupę dystrybutorów: B.est Toys, Smartoys, Mavero, Eco & More, Toyki i Bigjigs Toys. Wcześniej wymienione firmy zaprezentowały się w Krakowie, Katowicach, Trójmieście i Warszawie. Handlowcy, którzy zdecydowali się na złożenie zamówień podczas dolnośląskich kontraktacji, mogli skorzystać z 5% rabatu. – Taka formuła wspólnych targów w naszym przypadku bardzo dobrze się sprawdza. Dzielimy się kosztami, mamy sporo czasu na rozmowę z klientami – podsumowuje właścicielka Smartoys Maria Braun. Fotorelację ze spotkania przedstawiamy na s. 109. 

Halim w hali 5.10.2016 | KONTRAKTACJE ZABAWKARSKIE

W targach zabawek w Hali Sportowej Częstochowa, które zorganizowała firma Halim, wzięło udział ok. 40 firm. – Przyjęliśmy zasadę, że zapraszamy ograniczoną liczbę producentów. Wystawców dopasowujemy pod potrzeby klientów odwiedzających nasze targi – mówi Anita Bakir, współwłaścicielka hurtowni Halim. Szczególnym zainteresowaniem kupujących cieszyły się produkty licencyjne, m.in. Masza i Niedźwiedź, Strażak Sam i Gwiezdne wojny oraz zabawki interaktywne. 

Debiut licencji 18–20.07.2017 | LICENSING EXPO CHINA

W przyszłe wakacje w Szanghaju zadebiutuje impreza poświęcona licencjom, czyli Licensing Expo China. Według danych organizatorów udział w wydarzeniu zgłosiło już ponad 100 marek chińskich i zagranicznych. W programie targów znajdą się m.in. warsztaty i prezentacje poświęcone branży licencyjnej. 

Finał w styczniu

Lightseeker już za rok NOWOŚĆ TOMY

6. EDYCJA PLEBISCYTU BRANŻY DZIECIĘCEJ

W styczniu odbędzie się druga faza Plebiscytu Branży Dziecięcej. Na finalistów, których przedstawimy w styczniowym wydaniu magazynu, będzie można głosować SMS-owo lub za pomocą kuponów, które opublikujemy w kolejnym wydaniu. Przypomnijmy, że do końcowego etapu w każdej kategorii (Artykuły dziecięce i Zabawki) awansuje po trzech handlowców i trzy firmy wskazane przez przedstawicieli sklepów.

8

Laureatów przedstawimy już pod koniec lutego podczas uroczystej Gali Biznesu zorganizowanej w ramach targów Kids’ Time w Kielcach. Zdobywcy tytułu Handlowca Roku otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1 tys. zł. Dla Firm Roku przygotowaliśmy pakiety reklamowe o wartości 5 tys. zł do wykorzystania w czasopiśmie „Branża Dziecięca” i serwisie BranzaDziecieca.pl. 

Tomy we współpracy z firmą PlayFusion przygotowuje nową zabawkę zaawansowaną technologicznie, wykorzystującą elementy rzeczywistości wirtualnej. Lighseeker pojawi się w amerykańskich sklepach w 2017 r. Będą to figurki akcji, które dzięki technologii Bluetooth połączą się z tabletem. Pomysłodawcy nie zdradzają zbyt wielu szczegółów, zapewniają jednak, że nie będzie to kopia Skylandersów. Zabawka ma kosztować ok. 70 dolarów. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA

Fot. Anek

Głosowanie na najlepszych SUPERMAMA AWARDS 2016

Klienci lubią drewno

Trwa 3. edycja Plebiscytu na Produkt Roku Supermama Awards 2016, organizowanego przez magazyn „SuperMama w Wielkim Mieście”. W internetowym głosowaniu czytelnicy i internauci wybiorą najlepsze produkty 2016 r. dla kobiet w ciąży, niemowląt i rodziców. W każdej kategorii zostaną przyznane trzy tytuły: Supermama Awards Gold, Supermama Awards Silver oraz Supermama Readers Recommended. Dodatkowo zostanie przyznany znak jakości Supermama Bloggers Choice. Laureat zostanie wybrany na podstawie oceny blogerów. Wyniki plebiscytu poznamy 9 grudnia. 

9.09.2016 | KONTRAKTACJE ANKA W OŁTARZEWIE

W hotelu Lamberton firma Anek zorganizowała wrześniowe targi, na których ofertę przedstawiło 30 wystawców. Na kontraktacjach pojawiły się firmy mające w swojej ofercie książki i gry. Klienci mogli przetestować m.in. gry ChronoBomba (Epee) i Ego (Trefl). Tradycyjnie jednak najwięcej propozycji pochodziło od producentów i dystrybutorów zabawek.

Fot. Mahender G (CC BY 2.0)

– Jako Anek postawiliśmy na markę własną Smily Play, prezentując nowości na rok 2017. Zainteresowanie klientów wzbudziły zabawki

drewniane, zarówno labirynty, jak i kolejki. Chwalono bardzo wysoką jakość produktów oraz estetyczne i dobrze przygotowane merytorycznie opakowania. Zaciekawienie wzbudziły także Biegusie – nasza propozycja dla osób dbających o rozwój dużej motoryki u dzieci. Wśród hitów sprzedażowych znalazły się zabawki z linii Mały Kucharz – Zdrowy Start. Z ich pomocą chcemy pokazać rodzicom, jak dbać o zdrowie dzieci, ale także pomagamy w nauce uprzejmego zachowania przy stole – mówi przedstawicielka firmy Katarzyna Wawer. 

Wymyślanie pytań 7.11.2016 | KONKURS ALEXANDRA

Firma Alexander w ramach promocji gry Gorący ziemniak zorganizowała konkurs, w którym należało zgłosić propozycję pytania dla graczy. Najciekawsze propozycje zostaną opublikowane w nowej, konsumenckiej edycji gry. Słuszna duma z bycia współtwórcą planszówki to niejedyna nagroda. W konkursie można było zdobyć m.in. 10 tabletów Lenovo i 10 zestawów gier Alexandra. Połowę nagród przyznano na podstawie decyzji jury – pracowników firmy. O tym, kto dostał pozostałe, zdecydowali internauci. Akcja była wspierana kampanią na portalach Onet.pl, Gazeta.pl, Festiwalbiegowy.pl, Dziecisawazne.pl oraz fanpage’u na Facebooku. 

Atomówki w pluszu LICENCJA CARTOON NETWORK

Sprawdzili rowery KONTROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ

Inspekcja Handlowa przyjrzała się rowerom dziecięcym oraz fotelikom i przyczepkom rowerowym. Pod lupą inspektorów znalazło się 65 przedsiębiorców z 8 województw, głównie sklepy detaliczne i wielkopowierzchniowe. Nieprawidłowości wykryto u 29 z nich. Wątpliwości wzbudziło 78 partii produktów spośród 280 sprawdzonych. Wady konstrukcyjne, które mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników, ujawniono w 25 partiach rowerów. Największe problemy to ostre krawędzie elementów

10

mocujących i nieprawidłowe działanie części ruchomych (np. brak swobodnego skrętu kierownicą w obie strony o co najmniej 60º). 23% zbadanych produktów było źle oznakowanych: brakowało informacji w instrukcji i oznaczeń lub ostrzeżeń. Większość przedsiębiorców wyeliminowała wskazane nieprawidłowości jeszcze w trakcie kontroli, ale w 8 przypadkach Prezes UOKiK musiał wszcząć postępowania administracyjne. 

Cartoon Network przedstawił listę licencjobiorców, którzy wprowadzą na rynek produkty nawiązujące do serialu Atomówki. Głównym partnerem licencyjnym została firma Spin Master, w której asortymencie w przyszłym roku będzie można znaleźć m.in. zabawki pluszowe, figurki i zestawy do zabawy oraz lalki. W następnej kolejności pojawi się obszerna gama produktów z kategorii odzieży, akcesoriów, artykułów domowych, higieny osobistej, FMCG oraz szkolnych. W gronie licencjobiorców z polskiego rynku znalazła się firma Lethe Jakub Chmielniak, oferująca serię odzieży oraz akcesoriów, oraz marka Bizuu, która zadebiutowała niedawno ze swoją kolekcją PowerPuffGirls. W czerwcu 2017 r. licencja Atomówek znajdzie się w portfolio Warner Bros. Interactive Entertainment. Celem tej współpracy będzie wprowadzenie serialowych bohaterek do świata gier komputerowych marki Lego. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA

Fot. Ernesto Huang | Flickr.com (CC BY-NC-SA 2.0)

Skuteczne kampanie 22–23.11.2016 | KIDS PRODUCTS MARKETING

Oddech w fotelikach BADANIE LULLABY TRUST

Brytyjscy naukowcy odkryli, że niemowlęta przewożone w fotelikach mają wyższe tętno, szybszy oddech i mniej tlenu we krwi. Badacze podkreślają, że foteliki są niezbędne do ochrony w razie wypadku, ale dzieci nie powinny w nich przebywać zbyt długo, gdy nie jest to konieczne. W większości brytyjskich szpitali wcześniaki przed wypisaniem ze szpitala muszą przejść tzw. test fotelikowy. Noworodki sadza się w foteliku samochodowym i obserwuje, czy w tej pozycji nie mają trudności z oddychaniem ani zaburzeń tętna. Takie badanie nie uwzględnia jednak nachylenia siedziska pod większym kątem oraz wibracji, jakie towarzyszą jeździe. Ich wpływ postanowiła zbadać organizacja Lullaby Trust. W tym celu na Uniwersytecie w Southampton zaprojektowano, zbudowano i przetestowano symulator naśladujący drgania podobne do tych, jakie występują podczas przewożenia dziecka tyłem do kierunku jazdy w małym aucie rodzinnym. Naukowcy założyli, że pojazd porusza się z prędkością 45 km/godz. po prostej miejskiej ulicy – bez hamowania, przyspieszania czy wjeżdżania na progi zwalniające. Celem testu było zaobserwowanie, jak takie wibracje oddziałują na pracę serca i płuc.

badawczego, dr Renu Arya, podkreśla, że mimo to niemowlęta powinny być przewożone w fotelikach. – Dzieci muszą być chronione w czasie jazdy, jest to też wymóg prawny. Wyniki naszych badań idą jednak w parze z wytycznymi Amerykańskiej Akademii Pediatrii: foteliki samochodowe dla niemowląt nie powinny być regularnie używane do spania. – Zdając sobie sprawę z zagrożeń, rodzice powinni zwracać baczną uwagę na niemowlęta w fotelikach. Zalecamy również robienie przerw podczas długich podróży – uzupełnia Francine Bates z Lullaby Trust.

Okazało się, że mogą mieć one negatywny wpływ nie tylko na dzieci urodzone przedwcześnie, lecz także w terminie. Szefowa zespołu

Co o brytyjskich odkryciach sądzą sami producenci fotelików? – To dobrze, że ktoś poszedł o krok do przodu z takimi badaniami. Dla producentów to kolejna nowa dawka wiedzy. Im więcej mamy takich źródeł, tym łatwiej jest nam rozwijać i udoskonalać kolejne modele – komentuje Szymon Staniaszek, dyrektor sprzedaży Kiddy na Polskę, Czechy i Słowację. I dodaje: – Kiedyś zależało nam na tym, żeby rodzice kupowali tylko fotele mające dużo gwiazdek w testach. Dziś technika pędzi do przodu i pozwala nam rozwijać nasze produkty tak, aby były bezpieczne nie tylko podczas ewentualnego wypadku, lecz także codziennego użytkowania, które – jak się okazuje – też może zagrażać zdrowiu dziecka. 

Nowy Rummikub

Robot do opieki

KAMPANIA REKLAMOWA TM TOYS

PROPOZYCJA AVATARMIND

Zespół OS3 przygotował dla TM Toys kampanię reklamową dla nowego wariantu gry Rummikub 3 w 1. W spotach pojawia się m.in. Joker, który w grze burzy plany przeciwnika. Ruszyła także nowa strona poświęcona grze. Udostępniona na niej wyszukiwarka pozwala na odnalezienie sklepów, w których można zaleźć Rummikub, w tym salonów Empiku – strategicznego partnera akcji promocyjnej marki. 

Elektroniczne nianie to żadna nowość. Chińska firma AvatarMind poszła o krok dalej, tworząc iPal – robota będącego opiekunem dzieci w wieku 3–8 lat. Produkt, dostępny w kolorach różowym i niebieskim, na chińskim rynku ma się pojawić jeszcze w tym roku. Robot czyta bajki, robi zdjęcia, uczy programowania i porozumiewa się z rodzicami poprzez połączenia wideo, wykorzystując telefon komórkowy. 

12

W programie forum Kids Products Marketing, dotyczącego skutecznych kampanii marketingowych skierowanych do dzieci i rodziców, zaplanowano wykłady na temat portretu psychologicznego małego konsumenta, czyli tego, co dziś kupują dzieci. Prelegenci opowiedzą także o ochronie danych osobowych najmłodszych w sieci oraz etycznych aspektach internetu i odpowiedzialności za publikowane treści. Zastanowią się również nad przyszłością marketingu dziecięcego. Inne tematy to Real Time Marketing, czyli jak zyskać na dobrej zmianie i Case kampanii 500+. Oprócz tego podczas forum będzie można dowiedzieć się co nieco o technologiach, mediach społecznościowych i markach własnych. Organizatorzy chcą także poszukać odpowiedzi na pytania: jak skutecznie budować wizerunek marki skierowanej do dzieci i rodziców, jakie są trendy, co działa i w co warto inwestować. Wśród prelegentów pojawią się m.in. przedstawiciele firm Mattel, Hasbro, Bartek i Coccodrillo. 

Większość na 4 gwiazdki JESIENNE TESTY FOTELIKÓW ADAC

W najnowszym teście ADAC na 17 zbadanych fotelików aż 10 uzyskało 4 gwiazdki. Były to: • Cybex Aton Q i-Size 45-75 cm (z bazą Base Q i-Size i bez niej) • Cybex Sirona M2 i-Size 45-105 cm (Isofix) • Recaro Zero.1 do 18 kg (Isofix) • BeSafe iZi Kid X2 i-Size 61-105 cm (Isofix) • Kiddy Phoenixfix 3 9-18 kg (Isofix) • Hema Junior 15-36 kg • Jané Quartz 15-36 kg (Isofix) • Nania Befix SP 15-36 kg • Vertbaudet Juniorsit 15-36 kg. Na 3 gwiazdki oceniono Joie i-Anchor Advance 40-105 cm (i-Size + Isofix) i Maxi-Cosi Rubi XP 9-18 kg. Pięć modeli ADAC uznał za niespełniające wymogów. Dwie gwiazdki dostały Hema Doorgroei 9-36 kg i Nania Beline SP Deluxe 9-36 kg. Na jedną gwiazdkę, według ekspertów, zasłużył: Nuna Rebi 40-105 cm (i-Size + Isofix), Diono Radian 5 do 25 kg i Recaro Optia (Isofix). Niską ocenę dla Recaro sprzedawcy fotelików komentują jako wpadkę, która zdarza się nawet najlepszym. Partia produkcyjna baz Isofix, w które wyposażony był model Optia, była wadliwa, a do testów trafił właśnie egzemplarz z tej puli. ADAC zaznacza, że producent rozpoczął już akcję wymiany elementu niespełniającego wymogów bezpieczeństwa. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA

Fot. Spielwarenmesse eG / Alex Schelbert

Brazylijskie stroje 19-21.11.2016 | FIT 0/16

Trendy i Tech2Play 01-06.02.2017 | SPIELWARENMESSE

W Expo Center Norte w São Paulo odbędzie się 48. edycja targów odzieży dla dzieci FIT 0/16. Impreza organizowana jest przez Koelnmesse we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Na targach będzie można obejrzeć kolekcje jesień/zima przeznaczoną dla różnych grup wiekowych (od niemowląt po nastolatki). Pojawią się również stoiska producentów mebli dziecięcych i artykułów dekoracyjnych. W wydarzeniu weźmie udział ponad 100 marek i firm. Wartość brazylijskiego rynku odzieży dziecięcej w 2015 r. wyniosła ok. 9 mld dolarów. 

Od lalki do drona 27.10.2016 | KONFERENCJA MATTELA

Organizatorzy targów w Norymberdze wytypowali trzy najważniejsze przyszłoroczne trendy zabawkowe. Wybrano je spośród propozycji wskazanych przez komisję złożoną z międzynarodowych ekspertów, wśród których znalazł się również redaktor naczelny „Branży Dziecięcej”. Podczas przyszłorocznej edycji Spielwarenmesse w Trend Gallery (hala 3A) obejrzymy wystawę poświęconą następującym tematom: Body and Mind – zabawki dla ciała i ducha, Girl Power – dziewczynki na tropie hobby oraz Swap & Collect, czyli coś dla zbieraczy. Ważnym tematem 68. edycji branżowego spotkania będą licencje. Spielwarenmesse

nawiązało współpracę z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Branży Licencyjnej (LIMA), dzięki czemu od połowy grudnia handlowcy będą mogli wyszukiwać oferty licencyjne przygotowane przez poszczególnych wystawców, korzystając z LicenseGuide Spielwarenmesse. W hali 4A obejrzymy nową ekspozycję Tech2Play: drukarki 3D, zabawki-roboty uczące dzieci programowania, drony, zabawki wykorzystujące rzeczywistość wirtualną i interaktywne zwierzaki. Zabawki będzie można nie tylko oglądać, lecz także testować. Targi odbędą się w dniach 1–6 lutego. Przedsprzedaż biletów rozpoczęła się 2 listopada. 

Zabawkowe pragnienia dzieci oraz to, czy zakupowe decyzje rodziców pokrywają się z oczekiwaniami najmłodszych – to główne tematy konferencji zorganizowanej w Warszawie przez firmę Mattel. Podczas spotkania można było dowiedzieć się, czy w dzisiejszych czasach dzieciom potrzebne są misie i lalki. Odpowiedź na to pytanie przedstawimy w kolejnym numerze „Branży Dziecięcej”. 

Rozmowy o zabawie

Fot. Ifema

13-15.10.2016 | TARGI FRANCZYZA 2016

Podczas 14. edycji targów dla franczyzobiorców branżę zabawkarską reprezentowała firma Toy Planet. – Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, zainicjowane w Warszawie rozmowy biznesowe będą kontynuowane. W naszym modelu biznesowym kluczowe są miasta, w których mieszka 15–50 tys. ludzi – mówi dyrektor zarządzający sieci Wojciech Grabiński. 

Gadżety i prototypy

Marki na wybiegu 29.09–02.10.2016 | PUERICULTURA MADRID

W 5. edycji hiszpańskich targów branżowych Puericultura Madrid, organizowanych przez Ifemę, wzięło udział ok. 120 wystawców prezentujących blisko 400 marek. W Madrycie pojawił się również polski akcent. Na stoisku dystrybutora dużego hiszpańskiego dystrybutora El Bebé Aventurero, który sprzedajema w ofercie m.in. takie brandy jak Philips Avent, Lascal, Trunki czy Easy Walker, zadebiutował Avionaut.

14

Oprócz stoisk firm na targach pojawiło się kilka specjalnych ekspozycji, m.in. Star Product Gallery – prezentacja handlowych bestsellerów oraz Innovative Toy Area – wystawa premier zabawkowych. W programie Puericultury znalazły się również specjalne pokazy Mimo Madrid Fashion Show, podczas których można było obejrzeć kolekcje Kiddy, Tuc Tuc, Micuny, Cybexu i GB. Relację z targów publikujemy na s. 32, a zdjęcia z imprezy na s. 111. 

2.12.2016 | ZABAWKA PRZYJAZNA DZIECKU

Na początku grudnia poznamy zwycięzców 9. edycji konkursu Zabawka Przyjazna Dziecku, organizowanego przez Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, skierowanego do artystów, absolwentów szkół plastycznych, producentów, projektantów i twórców ludowych. Najważniejszym kryterium jest design, pula nagród to 11 tys. zł. Jury oceni zabawki w czterech kategoriach: • wdrożone do produkcji, • ludowe, • artystyczne, prototypy, • przedmiot lub zabawka służące jako gadżet promujący miasto albo region (projekt musi być możliwy do wdrożenia do produkcji). 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA

Fot. Alexander

Brandy z nagrodą DOBRA MARKA 2016

BlanX i Dyduś (należące do firmy AB Berren) uzyskały tytuł Dobra Marka 2016 w ramach projektu Dobra Marka – Jakość, Zaufanie, Renoma. Zorganizowały go redakcje „Forum Biznesu” oraz „Biznes Trendów”. Badania mają określić wartość, aktywność i rozpoznawalność marek w poszczególnych kategoriach. Patronat nad programem sprawuje Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. 

Egzotyka inspiruje

Powaga to przewaga KAMPANIA REKLAMOWA NOWEJ GRY ALEXANDRA

– Nie śmiej się! to rodzinna gra planszowa, podczas której co chwila wybuchają salwy śmiechu. Kłopot w tym, że aby zdobyć przewagę nad rywalami, trzeba jak najdłużej zachować powagę, co w przypadku aktorów i ekipy kręcącej spot nie było łatwe. Twórcy już na etapie castingu przyznawali, że tak zabawnego zadania do tej pory jeszcze nie mieli. Prezentacja kolejnych haseł wywoływała salwy śmiechu aktorów i ekipy filmowej – opowiada przedstawicielka firmy Alexander Monika Mikulska. 

Fot. BranzaDziecieca.pl

Spot nowej gry Nie śmiej się! będzie emitowany w TVP ABC i Polsacie od 21.11 do 18.12.2016. Od 1.11.2016 będzie można go zobaczyć w serwisie You Toube, portalach należących do Grupy Onet.pl oraz platformach VoD TVP.pl, Ipla.tv i Player.pl. Twórcą reklamy jest Wytwórnia Filmów Kalina z Gdańska. Reżyserią zajął się Mateusz Jemioł, a za kamerą stanął Tomasz Zasada. Bohaterami filmu jest rodzina, która w zabawny sposób przedstawia najważniejsze zasady gry.

CYBEX: KOLEKCJE 2017

Cybex zapowiada przyszłoroczne nowości. W 2017 r. na rynek trafi m.in. kolekcja Birds of Paradise, łącząca wyraziste wzory (egzotyczne rośliny i kolorowe papugi) z tropikalną zielenią. W tej linii będzie można znaleźć nosidełko Yemaya, wózek Mios (nowy model ma 50 cm szerokości i waży 9 kg) oraz system podróżny 3 w 1: fotelik Cloud Q, siedzisko Lux i gondolę Priam. Nosidełka będą również dostępne w wersjach Butterfly i Leather (z ekoskóry) oraz trzech kolorach: Denim Stardust Black, Denim Midnight Blue, Denim Manhattan Grey. 

Kupuj bez ryzyka PROMOCJA PHILIPS AVENT

Do końca stycznia 2017 r. trwa akcja Philips Avent „Kup laktator bez ryzyka”. W ramach promocji w ciągu 60 dni od daty zakupu można zwrócić nieużywany laktator bez dodatkowych kosztów. Warunkiem jest przedstawienie dowodu zakupu i przyniesienie nierozpakowanego urządzenia. Akcja obejmuje sklepy w całej Polsce. Promocją objęte są trzy modele laktatorów z serii Natural: elektryczny SCF332/01, manualny SCF330/20 z butelką i SCF330/13 z pojemnikiem na pokarm. 

Typowanie hitów 11-13.10.2016 | TARGI BRAND LICENSING EXPO W LONDYNIE

Które licencje będą na topie w przyszłym roku? Na to pytanie próbowali znaleźć odpowiedź uczestnicy targów Brand Licensing Expo, zorganizowanych w londyńskiej hali Olympia. Zadanie nie było łatwe, bo wystawcy zaprezentowali ponad 2,5 tys. tematów licencyjnych, od klasycznych (np. The British Museum) po wybiegające w przyszłość (takich jak bohaterowie filmów, które będą mieć premierę w kolejnym sezonie).

16

W targowych alejkach można było spotkać wielu ekranowych bohaterów. Wśród najczęściej fotografowanych postaci były Minionki. Większym zainteresowaniem cieszył się tylko oryginalny David Hasselhoff. Żeby zrobić sobie zdjęcie z bohaterem Słonecznego patrolu, trzeba było odczekać w kolejce co najmniej kilkanaście minut. Odwiedzający chętnie uczestniczyli też w wykładach, prezentacjach i dyskusjach w ramach Licensing Academy. 

Kupię, sprzedam, wymienię FACEBOOK MARKETPLACE

W październiku wystartowała usługa zakupowa Facebook Marketplace, czyli serwis ogłoszeniowy, który ma stać się konkurencją m.in. dla Allegro i OLX. Facebook uruchomił aplikację w USA, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii i Australii. Firma zapowiedziała już prace nad jej wprowadzeniem na kolejne rynki. Jak informuje „Rzeczpospolita”, trwają przygotowania do uruchomienia usługi w Polsce. Start? Najwcześniej w 2017 r. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA

Fot. KOPD

Gigant z podstawką 16–18.09.2016 | PREMIERA NOWOŚCI WADERA

Firma Wader-Woźniak wypuściła na rynek limitowaną edycję śmieciarki z serii Gigant. Zabawka, do której dołączono tekturową podstawkę z hasłem: „Razem sprzątamy, Ziemi pomagamy”, jest dostępna w 3 kolorach: granatowym, pomarańczowym i zielonym. Premiera produktów odbyła się podczas akcji Sprzątanie Świata. Podobnie jak pozostałe auta z serii Gigant, śmieciarka ma ruchome elementy, mocną konstrukcję i udźwig do 150 kg. 

Przyjazne produkty 4.10.2016 | KONKURS KOMITETU OCHRONY PRAW DZIECKA ROZSTRZYGNIĘTY

Wręczono nagrody w 14. edycji konkursu „Świat przyjazny dziecku”, którego celem jest wyróżnienie produktów dla dzieci w wieku do 14 lat, a także miejsc, wydarzeń oraz portali i aplikacji mobilnych przyjaznych dzieciom. Organizowany od 2000 r. konkurs jest także formą zbierania funduszy na działalność statutową Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Poniżej publikujemy listę laureatów. Miejsce przyjazne dziecku • Nagroda główna: Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawa-Wola: pływalnie „Nowa Fala”, „Delfin”, „Foka” • Wyróżnienie: Centrum EduFun w Gdyni Inicjatywy i wydarzenia dla dzieci • Nagroda główna: Festiwal Temperatury im. D. G. Farenheita (Centrum EduFun w Gdyni) • Wyróżnienie: Akcja „Zmieniamy świat – wielki konkurs dobrych uczynków” (WeGirls) Bezpieczeństwo dziecka • Nagroda główna: Ubranka Pinokio z kolekcji Little Bear (Pinokio) Zdrowie • Nagroda główna: Ośrodek Terapeutyczny „Przystań Szkraba” w Warszawie Zabawa Zabawki dla dzieci w wieku 0–3 lat • Nagroda główna: Little Tikes – Interaktywne Centrum Zabaw Ogródek (MGA Entertainment Poland) • Wyróżnienie: Odkurzacz piłek Smiki (Smyk) Zabawki dla dzieci w wieku 3–7 lat • Nagroda główna: Seria zabawek Mecho (4M/Russell) • Wyróżnienia: gra edukacyjna Już czytam (Granna), gra Budowa zamku (Foksal), czarnoskóra lalka (WeGirls) Zabawki dla dzieci w wieku 7–12 lat • Nagroda główna: gra Empatio (Granna)

18

• Wyróżnienia: gra strategiczna Tres (Epideixis), gra 2 × 2 (Granna), gra planszowa Pociągi Europa (Foksal), puzzle 1000 Velvet (Trefl), puzzle 500 Gift puzzle + poster (Trefl) Kultura Książki dla dzieci w wieku 0–5 lat • Nagroda główna: Klapu klap (Baba Ryba) • Wyróżnienia: seria Przygody Wilka (Adamada), serie W zoo zawsze jest wesoło i W podróży czas się nie dłuży (Debit), Zęboszczotki (Baba Ryba) Książki dla dzieci w wieku 5–12 lat • Wyróżnienia: Seria książek Maja i jej świat (Adamada), Do czego służy kotlet? (Adamada), Królik i Chopin (REA), Dzieci w sieci dobrych manier (Debit), Nela na tropie przygód (Burda NG Polska) Wydawnictwa edukacyjne • Wyróżnienia: Dlaczego dorośli mają dziwne zęby (Kaszamanna), Zapiski babci. Wspomnienia dla moich wnuków, Zapiski dziadka. Wspomnienia dla moich wnuków (Zakamarki), Ilustrowany inwentarz drzew, Ilustrowany inwentarz zwierząt (Zakamarki) Pisma dla dzieci • Nagroda główna: magazyn dla dzieci „Świerszczyk” (Nowa Era) • Wyróżnienie: magazyn „W siodle” (Media Service Zawada) Dom • Nagroda główna: poduszka Fikuszka (Drewex) • Wyróżnienie: Cebuszka Multi (Intro Media) Dziecko w szkole • Nagroda główna: seria produktów Bezpieczeństwo wokół nas (Nowa Szkoła) • Wyróżnienie: artykuły plastyczne marki Kidea (Derform) Dziecko i internet • Nagroda główna: aplikacja Safekido (Safekido) • Wyróżnienie: Ksiazeczkibajeczki.pl (Media Service Zawada) 

Smoki w Playmobilu LICENCJA DREAMWORKS

W ofercie Playmobila pojawią się zabawki na licencji DreamWorks, nawiązujące do animacji Jak wytresować smoka. Pierwsza część filmu, która miała premierę w 2010 r., otrzymała dwie nominacje do Oscara i zarobiła ok. 500 mln dolarów. Druga, którą mogliśmy obejrzeć w 2014 r., również okazała się przebojem licencyjnym. Wytwórnia DreamWorks stwierdziła, że potencjał handlowy tkwiący w historii o smoku nie został wyczerpany. Premierę 3. części filmu zaplanowano na 2018 r. 

Nowe targi dla branży 29–30.09.2016 | KREATYWNI DLA DZIECI

W hotelu Comfort Biznes w Pruszkowie odbyła się 1. edycja targów Kreatywni dla Dzieci. Imprezę zorganizowali Sławomir Dylicki (przedstawiciel marek: Losan, The Puppet Company oraz Berbesa) i Aleksandra Pelc (Baby Hana). Na liście wystawców znalazły się m.in. firmy: Dante, Glück, Broel, Gralux, Rafix, Feniks, Baby Hana, Trendy Smyk, Minimi i Besta Plus. 

Planszówkowi finaliści KONKURS GRA ROKU TRWA

Spośród 41 tytułów, które znalazły się w drugim etapie konkursu Gra Roku, jury wybrało 10 gier. W kategorii Gra Roku do finału nominowano: Colt Express (Rebel.pl), CVlizacje (Granna), Kakao (G3), Nowy Jork 1901 (Bard), Patchwork (Rebel.pl/Lacerta), Tajniacy (Rebel.pl). W kategorii Zaawansowana Gra Roku znalazły się: 7 Cudów Świata: Pojedynek (Rebel.pl), Kawerna (Lacerta), Marco Polo (Albi) i Pandemic Legacy (Lacerta). Zwycięzców poznamy podczas listopadowych targów Gra i Zabawa w Gdańsku. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA

Fot. BranzaDziecieca.pl

Ambasadorka misia KAMPANIA WHISBEAR

Wymiana po wypadku AKCJA BESAFE DLA ZMOTORYZOWANYCH

Firma BeSafe wymienia powypadkowe foteliki na nowe. Producent zwraca uwagę, że w wyniku uderzenia podzespoły fotelika mogą ulec osłabieniu, a przez to w mniejszym stopniu będą chronić dziecko. Nawet niepozorna stłuczka może negatywnie oddziaływać na sprzęt. Według policyjnych statystyk w 2015 r. w Polsce doszło do 2820 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0–14 lat. Spośród nich 70 poniosło śmierć, a 3078 doznało

obrażeń. – Na szczęście od maja 2016 r., kiedy zaczęła się akcja, wymieniliśmy tylko dwa foteliki. Po wypadku auta, którym podróżował ojciec z 15-miesięcznym dzieckiem, samochód nadawał się do kasacji, ale maluchowi nic się nie stało – mówi Janusz Musioł, właściciel firmy Marko, dystrybutora BeSafe w Polsce. Aby wymienić fotelik, trzeba dostarczyć zdjęcia dokumentujące kolizję wraz ze zdjęciem fotelika oraz potwierdzenie zdarzenia wydane przez policję. Wymiana dotyczy nawet stłuczki. 

Paulina Krupińska, modelka, prezenterka, prowadząca program „Wychować i nie zwariować” w TVN Style, Miss Polonia, pedagog i mama została ambasadorką marki Whisbear. – Z misiem zaprzyjaźniłam się w pierwszych dniach życia mojej córki. Whisbear towarzyszy nam w każdej podróży i codziennie podczas zasypiania, które dzięki niemu trwa zdecydowanie krócej – mówi. Paulina Krupińska będzie promować markę i Szumiącego Misia Whisbear z funkcją CRYSensor w kampanii jesień 2016/ zima 2017, głównie w internecie i podczas specjalnych akcji. 

Weekendowe testy SIKU ROADSHOW

W każdy weekend do świąt Bożego Narodzenia w galeriach handlowych w całej Polsce odbywać się będzie Siku Roadshow. Będzie można przetestować samochody, wziąć udział w konkursach z nagrodami i skorzystać dodatkowych atrakcji. W listopadzie imprezy odbędą się m.in. w Opolu, Jeleniej Górze, Krakowie, Warszawie i we Wrocławiu.

Fot. Retail Show

Odlot z Harrym LICENCYJNY SKLEP

W listopadzie w terminalu 5 lotniska Heathrow w Londynie zostanie otwarty sklep z artykułami licencyjnymi związanymi z Harrym Potterem. Pierwsi klienci będą mogli zrobić zakupy prawdopodobnie 18 listopada. Wybór nie jest przypadkowy – to data premiery filmu Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć nawiązującego do świata stworzonego przez J.K. Rowling. 

Wszystko dla sklepów

Zabawki na ekranie TELEWIZYJNE KAMPANIE LIBRY

16–17.11.2016 | MIĘDZYNARODOWE TARGI WYPOSAŻENIA SKLEPÓW RETAILSHOW

Targi RetailShow 2016 odbędą się w warszawskim Centrum Expo XXI. Przedstawiciele sieci handlowych i właściciele sklepów będą mieli okazję poznać nowe trendy wyposażenia i aranżacji placówek handlowych oraz produkty, technologie i rozwiązania informatyczne dla handlu. Targom towarzyszą konkursy branżowe Best Shop Concept 2016 i Innowacje Handlu 2016, konferencja Retail Congress oraz warsztaty w Retail Innovations Theatre. – W tym roku ofertę przedstawi około 200 wystawców z Polski i zagranicy, stąd nasza decyzja o dwukrotnym zwiększeniu powierzchni ekspozycyjnej – mówi

20

Wojciech Smoktunowicz, dyrektor marketingu firmy ECP Polska, organizującej targi. Już wiadomo, że znacznie powiększy się grupa wystawców z ofertą mebli i oświetlenia. Poza tym zostaną zaprezentowane m.in. kasy, wagi, czytniki i drukarki kodów kreskowych, drukarki fiskalne oraz systemy zabezpieczeń, kontroli dostępu i obsługi płatności. Nie zabraknie wózków sklepowych i magazynowych, boksów kasowych, systemów prowadzenia klienta, klimatyzacji i wentylacji. Wstęp na imprezę jest bezpłatny po zarejestrowaniu się na stronie internetowej lub w recepcji w dniu targów. 

Gdyńska Libra zapowiada przedświąteczne kampanie reklamowe. W spotach wyświetlanych od 11.11 do 2.12 na kanałach: Cartoon Network, Boomerang, BBC CBbeebies, Polsat Jim Jam, Disney Channel, Nickelodeon, Disney Junior, MiniMini+, Nick Jr., teleTOON+ pojawi się Kinetic Foam. Filmy reklamowe z Supermagiem będą wyświetlane w dniach 2–12.12 w Cartoon Network, Boomerang, BBC CBbeebies, Polsat Jim Jam. Na reklamy kolorowych rzepów Bunchems w dniach 11.11– 11.12 natkną się widzowie Cartoon Network, Boomerang, BBC CBbeebies, Polsat Jim Jam, Disney Channel, Nickelodeon, Disney Junior, MiniMini+, Nick Jr., teleTOON+. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA

Fot. Kuba Szada

Smyk i spółka PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Ruszył nowy program lojalnościowy sieci sklepów Smyk – Smyk & spółka – w którym uczestnicy mogą zbierać wirtualne puzzle oraz wymieniać je na bony rabatowe. – Formuła programu polega na możliwości tworzenia drzew rodzinnych, które połączą bliskich podczas zakupów. Ponadto wspólne konto pozwoli dzielić się informacjami na temat ważnych dat z życia dziecka oraz jego wymarzonych prezentów – mówi przedstawiciel sieci Marek Łebek.

Trzy w jednym 22–23.10.2016 | TARGI HAPPY BABY

W Happy Baby uczestniczyło ok. 16 tys. gości. Na najmłodszych czekały m.in. warsztaty z budowania konstrukcji z klocków Lego i kaligrafii, strefa gier planszowych, pokazy cukiernicze i taneczne. Sporym zainteresowaniem rodziców cieszyły się wykłady ratowników medycznych, prawników, trenerów chustonoszenia i psychologów. Poza tym można było samodzielnie popilotować bezzałogowe maszyny latające w strefie Akademii Drona albo dopingować zmagania uczestników Mistrzostw Samochodów Zdalnie Sterowanych. 

Fot. MGA

W Poznaniu odbyła się 5. edycja Targów Zabawek i Artykułów dla Dzieci Happy Baby. Partnerem wydarzenia została firma Babyono (ekipa na zdjęciu). Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich pojawiły się stoiska producentów i dystrybutorów zabawek kreatywnych, kosmetyków, żywności, akcesoriów, odzieży dziecięcej i wózków. W czasie targów Happy Baby w pobliskich pawilonach trwały wystawy Hobby i Aqua Zoo. Wszystkie trzy imprezy można było zwiedzać w ramach jednego biletu.

Smyk & spółka to propozycja przeznaczona zarówno dla klientów stacjonarnych salonów sieci, jak i osób kupujących w e-sklepie. Każdy, kto wypełni formularz zgłoszeniowy, będzie mógł zbierać punkty w postaci puzzli. W każdej chwili na stronie www.program.smyk.com będzie dostępny aktualny stan konta, więc uczestnicy będą mogli na bieżąco kontrolować liczbę swoich puzzli. 

Zagrać w stolicę 8.11.2016 | PREMIERA GRANNY

W Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się premiera gry Capital, polegającej na wspólnym budowaniu polskiej stolicy przez sześć epok: od początków stołeczności miasta aż po czasy współczesne. Najnowsza propozycja Granny została stworzona we współpracy z Instytutem Stefana Starzyńskiego oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. W programie wydarzenia znalazły się m.in. prezentacja nowości, pierwsze rozgrywki oraz dyskusja o mechanice i budynkach wybranych do gry. W tle przygrywała muzyka w klimacie dawnej Warszawy. 

Targi na Wyspach

Zabawa w muzeum plastyczność, rozwija umiejętności, które przydadzą się w nauce kaligrafii. Zabawa stymuluje też wyobraźnię dziecka – mówił fizjoterapeuta Paweł Zawitkowski.

Jedyne w Wielkiej Brytanii branżowe targi artykułów dziecięcych, Harrogate International Nursery Fair, są organizowane już od 47 lat. Podczas przyszłorocznej imprezy zostaną przyznane branżowe nagrody BANTA (Baby and Nursery Trade Awards). Konkurs na najlepsze produkty organizuje brytyjskie Stowarzyszenie Artykułów Dziecięcych BPA.

Kolejnym produktem prezentowanym podczas konferencji były gumowe pachnące stworzenia oraz błyszczyki i stemple – Num Nomsy. Uczestnicy spotkania mieli okazję do zabawy w zgadywanie zapachów i próbowali, jak działa maszyna do robienia błyszczyków. 

Wystawcy zainteresowani udziałem w imprezie mogą znaleźć dodatkowe informacje na stronie www.nurseryfair.com lub skontaktować się bezpośrednio z menedżerem wydarzenia Adrianem Sneydem (tel. +44 1902 880 906, e-mail: adrian@nurseryfair.com) 

17.10.2016 | DZIECI I KREATYWNOŚĆ

W warszawskim Muzeum Etnograficznym odbyła się konferencja „Dzieci i Kreatywność”, zorganizowana przez portal Zabawkowicz.pl. Dziennikarze, eksperci oraz znane blogerki wraz ze swoimi pociechami wypróbowywali nowe kreatywne zestawy wyprodukowane przez MGA Entertainment Poland. Goście wcielili się w rolę kreatorów biżuterii z żelu 3D. – Z punktu widzenia terapeuty zestaw Gel-a-Peel daje ogromne możliwości: zwiększa sprawność dłoni i czucia, poprawia organizację ruchu,

22

28–30.03.2017 | HARROGATE NURSERY FAIR

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA

W kinie o licencjach 20.09.2016 | NICKELODEON PARTNERS DAY 2016

Tegoroczny Nickelodeon Partners Day zorganizowano w warszawskim kinie Iluzjon. Prezentacje przygotowały firmy Nickelodeon & Viacom Consumer Products i CPLG CEE, przedstawiciel Viacom Consumer Products w regionie. Wśród gości pojawili się polscy i zagraniczni producenci, dystrybutorzy oraz kupcy. W programie spotkania znalazła się m.in. prezentacja poświęcona licencji Psi Patrol, przygotowana przez Pavla Vano, reprezentującego Spin Master International. Wśród demonstrowanych nowości były Blaze i Mega Maszyny oraz Shimmer i Shine. Viacom zapowiedział premiery na najbliższe lata, takie jak Nella the Princess Knight i kolejną wspólną produkcję ze Spin Masterem – Rusty Rivets. Padła też ważna zapowiedź: firma Cobi zostanie nowym dystrybutorem Wojowniczych Żółwi Ninja, zabawek z portfolio Playmates. 

Allegro przeszło w inne ręce SPRZEDAŻ SERWISU AUKCYJNEGO

Allegro zostało sprzedane. Cinven, Permira i Mid Europa Partners zapłaciły za serwis 3,25 mld dolarów (12,7 mld zł). To jedna z największych transakcji na polskim rynku w ostatnich latach. Nowi właściciele chcą rozszerzyć ofertę portalu m.in. o sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne oraz zaproponować usługi z obszaru turystyki, mediów i finansów. Założone w 1999 r. Allegro ma ponad 20 mln zarejestrowanych użytkowników i zatrudnia 1275 osób. Biura firmy znajdują się w pięciu miastach Polski: Poznaniu, Warszawie, Toruniu, Wrocławiu i Krakowie. 

Cena marki RAPORT O MARKACH WŁASNYCH

Jak wynika z raportu PMR „Handel detaliczny produktami marek własnych w Polsce 2016”, cena jest wciąż najważniejszym czynnikiem przekonującym Polaków do sięgania po ten typ produktów. Więcej respondentów niż w ubiegłym roku deklaruje, że kieruje się niższą ceną produktu marki własnej w porównaniu do ceny produktu markowego lub lepszym stosunkiem ceny do jakości (62% w 2015 r. i 74% w 2016 r.). Korzystna cena produktów marek własnych jest szczególnie istotna dla konsumentów w wieku 18–34 lata (57%) i 35–54 lata (59%). Z kolei starsi respondenci wybierają produkty marek własnych głównie ze względu na ich wysoką jakość (56%). 

24

EduMatrix z medalem

DZIECIĘCE BESTSELLERY

NAGRODA DLA PILCHA

Podczas pierwszej edycji Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji, która odbywała się w Kielcach równolegle z Salonem Technologii i Wyposażenia dla Edukacji, firma Pilch zdobyła złoty medal za innowacyjny produkt EduMatrix. Nagroda została przyznana w kategorii „pomoc dydaktyczna” – produkt przedsiębiorstwa z Ustronia uczy programowania, może pełnić funkcję zeszytu ćwiczeń do matematyki, kalkulatora i mapy cyfrowej. Oprócz tej nagrody producent zdobył również wyróżnienie za aranżację stoiska. 

1. Kolejka górska (Lego)

1. Wyścigówka zbiegów 42046 (Lego)

2. Szczeniaczek uczniaczek (Fisher Price)

2. Edukacyjny Stolik Malucha DRH37 (Fisher Price)

3. Plac zabaw (Tiny Love)

3. Automagnesiaki DHY27 (Hot Wheels)

4. Pociąg Duplo (Lego)

4. Państwa i miasta EP02575 (Epee)

5. Dobble (Rebel)

5. Lalka Crystal Winter DKR67 (Mattel)

1. Oprac. zbiorowe „Złota księga bajek” (Egmont)

1. Oprac. zbiorowe „Polskie wyliczanki… cz. 1” (Zielona Sowa)

2. M. Galewska-Kustra „Pucio uczy się mówić” (Nasza Księgarnia)

2. Oprac. zbiorowe „Polskie wyliczanki… cz. 2” (Zielona Sowa)

3. H. Lofting „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” (Zysk i S-ka)

3. Nela „Śladami Neli” (Burda)

4. M. Galewska-Kustra „Wierszyki ćwiczące języki” (Nasza Księgarnia)

4. Oprac. zbiorowe „Lego Ninjago” (Ameet)

5. Oprac. zbiorowe „Mówiące książki” (Woo Global)

5. Oprac. zbiorowe „Brulion zabaw dla każdego” (Wilga)

1. Było sobie życie (Hippocampus)

1. Księga dżungli (Galapagos)

2. Byli sobie wynalazcy (Hippocampus)

2. Zwierzogród (Galapagos)

3. Był sobie człowiek (Hippocampus)

3. Kraina lodu (Galapagos)

4. Byli sobie podróżnicy (Hippocampus)

4. Mały Książę (ADD Media)

5. Jak ukraść księżyc (Universal)

5. Robinson Crusoe (ADD Media)

1. Różni wykonawcy „Kraina lodu. Karaoke” (Universal)

1. Różni wykonawcy „The Best: Dziecięce przeboje” (Universal)

2. Różni wykonawcy „Karaoke dla dzieci” (L.K. Avalon)

2. Różni wykonawcy „Przedszkolaka hity” (MTJ)

3. Różni wykonawcy „Festiwal Rybki MiniMini” (Magic Records)

3. Różni wykonawcy „Najlepsze piosenki Pana Kleksa” (Sony)

4. Różni wykonawcy „Kraina lodu. Soundtrack” (Universal)

4. Różni wykonawcy „Tańce malucha do brykania i skakania” (Soliton)

5. Różni wykonawcy „Muzyka na sen” (MTJ)

5. Różni wykonawcy „The best of Disney” (Universal)

Targowe zapowiedzi MOTHER & BABY 2017

Organizatorzy targów Mother & Baby już zapraszają wystawców do rezerwowania miejsc na przyszły rok. Edycja 2017 rozpocznie się w weekend 20–21 maja we Wrocławiu, w Hali Stulecia. W tym samym miesiącu (27–28 maja) targi zawitają do Gdańska, do Amber Expo. Przyszłoroczne spotkania z Mother & Baby zakończą targi na warszawskim Służewcu zaplanowane na 10–11 czerwca. 

Premiera Trefla 26.10.2016 | FUN FOR EVERYONE

Premierę najnowszej propozycji Trefla, czyli serii interaktywnych gier Fun For Everyone, zorganizowano w warszawskim Centrum Handlowym Arkadia. Uczestnicy m.in. testowali gry rozwijające wszystkie zmysły i bawili się w salach tajemniczych odkryć. W nowej kolekcji Trefla znalazły się gry: Poznaj cyfry, Poznaj kształty, Poznaj wzorki, Zwierzakowo, Przyjaciele i Palce lizać. 

Lektury na wystawie 27–30.10.2016 | TARGI KSIĄŻKI W KRAKOWIE

W krakowskim Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Expo odbyły się 20. Międzynarodowe Targi Książki. W imprezie wzięło udział kilkuset wystawców z Polski i zagranicy. W programie towarzyszącym targom znalazły się m.in. Salon Komiksu oraz Salon Książki Dziecięcej. W Krakowie swoją ofertę zaprezentowali również wydawcy gier planszowych, m.in. Granna, Tactic, Bard, Fox Games i Jacobsony. 

D ane ze sk lepów internetow ych Smyk .com i eMAG.pl oraz sieci Empik za wr zesień 2016

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


CHINA KIDS EXPO 2016

CZEKAJĄC NA ELDORADO MAREK JANKOWSKI

Październikowe targi China Toy Expo i China Kids Expo w Szanghaju wciąż rozwijają się w szalonym tempie. Tegoroczna edycja zajęła aż 15 pawilonów, o trzy więcej niż poprzednia. Główna część wystawy jest poświęcona zabawkom, ale ogromny potencjał mają foteliki dziecięce. Teraz korzysta z nich mniej niż 1% chińskich dzieci. Kiedy takie zabezpieczenia będą obowiązkowe, Państwo Środka zamieni się w fotelikowe eldorado.

wszyscy mają samochody. Ale z drugiej strony rosnące dziecko potrzebuje więcej niż jednego fotelika. Perspektywy są więc bardzo obiecujące. Jedną z firm, które mają nadzieję skorzystać z tej szansy, jest Recaro. Od pięciu lat niemiecka marka współpracuje z dystrybutorem ForU. – Od kiedy w Chinach przestała obowiązywać polityka jednego dziecka, liczba dzieci rośnie i według prognoz na kolejne 5 lat ten trend ma się utrzymać – mówi brand manager Eric Shen. – Zwraca się też coraz większą uwagę na bezpieczeństwo, więc mam nadzieję, że w ciągu kilku

lat doczekamy się wreszcie przepisów nakazujących przewożenie dzieci w fotelikach. Jego zdaniem Chińczykom podobają się zagraniczne marki, zwłaszcza niemieckie i włoskie (dlatego w ofercie szanghajskiego dystrybutora oprócz Recaro jest też Inglesina). Lubią też produkty wytwarzane za granicą i są gotowi sporo za nie zapłacić. Jako przykład Eric Shen podaje drewniane łóżeczka, produkowane pod chińskim brandem ForU… w Hiszpanii. Jest wśród nich model sprzedawany za równowartość 1000 euro. – Chińskie drewno nie jest Fot. BranzaDziecieca.pl

Wśród marek budujących swoją pozycję na tym wymagającym rynku jest Avionaut, który od ponad dwóch lat współpracuje z dystrybutorem Hangzhou Huahao. Chińczycy trafili na stoisko polskiego producenta na targach w Kolonii w 2013 r. Co ich przekonało? – Jakość, design, funkcjonalność – wylicza dyrektor marketingu Fiona Wang. Podkreśla, że fotele są importowane z Polski, a co za tym idzie dość drogie. Mają jednak wiele zalet, które rekompensują wysoką cenę. – Są bardzo solidnie wykonane. Mają szerokie siedziska. To ważne, bo zimą rodzice przeważnie przewożą dzieci w kurtkach, a na północy Chin jest dużo grubasków. Poza tym odchylają się, więc maluch może się w nich zdrzemnąć podczas jazdy – dodaje. POWOLNA ŚWIADOMOŚĆ Korzystanie z fotelików jest w Chinach dobrowolne. Co najmniej od kilku lat mówi się o planach wprowadzenia takiego obowiązku, ale nie ma na razie żadnego konkretnego terminu. Foteliki są zalecane w kilku dużych miastach (m.in. w Szanghaju) przy przewożeniu dzieci do 4. roku życia, ale nikt tego nie kontroluje. Policja nie karze mandatami. Wszystko zależy więc od świadomości rodziców, a ta zmienia się bardzo powoli. Producenci szacują, że w fotelikach jeździ obecnie mniej niż 1% dzieci. Wystarczy jednak zestawić kilka liczb, żeby zrozumieć, dlaczego firmy z różnych stron świata już teraz walczą o wejście na chiński rynek. Co roku w tym kraju rodzi się 16 mln dzieci. Zakładając, że foteliki byłyby obowiązkowe przez pierwsze 5 lat życia, okazuje się, że potencjalna grupa nabywców jest porównywalna z liczbą mieszkańców Niemiec. Oczywiście nie

28

Stoisko Hangzhou Huahao, chińskiego dystrybutora fotelików Avionaut. Dyrektor marketingu Fiona Wang (w środku) chwali polskiego producenta za świeże pomysły i oryginalny design, potwierdzony nagrodą Red Dot Award.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. BranzaDziecieca.pl (3)

Organizator październikowych targów China Kids Expo w Szanghaju, Chińskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych, robi bardzo wiele dla rozwoju całej branży – uważa Grace Wee z Dorela.

zbyt dobre, hiszpańskie ma dużo lepszą jakość. Dzięki temu mamy doskonałe produkty i możemy być bardzo dumni z naszej marki – podsumowuje biznesmen. KONSUMENCI DOCIEKAJĄ Na targach China Kids Expo nie mogło zabraknąć Dorela. – Dla nas to bardzo ważne wydarzenie, głównie ze względu na organizatora: Chińskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych, które pełni na tym rynku istotną rolę. Bierze udział w tworzeniu nowych przepisów, skupia wszystkich liczących się graczy, propaguje bezpieczeństwo, kojarzy ze sobą partnerów biznesowych… – wylicza dyrektor marketingu Grace Wee. Dorel, który otworzył swoje biuro w Chinach dwa lata temu, oferuje w tym kraju siedem marek. Najlepiej radzą sobie Maxi-Cosi i Quinny, ale koncern nie zamierza na nich poprzestać. Grace Wee, która pracowała wcześniej w europejskich strukturach firmy, twierdzi, że chiński rynek jest bardzo dynamiczny, a konsumenci chcą nadążać za światowymi trendami. – Większość par ma jedno, ewentualnie dwoje dzieci, więc chcą zapewnić im wszystko, co najlepsze. Dokładnie sprawdzają informacje o firmie

Grupa Goodbaby, po przejęciu amerykańskiego Evenflo i połączeniu z niemieckim Cybexem dwa lata temu, stała się globalnym liderem w branży dziecięcej. Na zdjęciu: wiceprezes firmy Andy Zhu.

i produktach, wymieniają się doświadczeniami w internecie, są świadomi i wymagający – ocenia przedstawicielka Dorela. Jej zdaniem lokalne firmy czerpią z najlepszych światowych wzorców, szybko się uczą i stają się bardzo silną konkurencją, tworząc własne marki. Zagraniczni producenci muszą wykonać ogromną pracę, żeby zbudować swoją pozycję na chińskim rynku. Klienci chętnie kupują online, ale ten kanał jest wbrew pozorom bardzo drogi, bo wymaga ciągłego inwestowania w przyciąganie klientów. – Co z tego, że założysz sklep internetowy, skoro nikt o nim nie wie? – pyta retorycznie Grace Wee. I podkreśla, że sam e-handel to za mało. Trzeba mieć też (zwłaszcza w przypadku ciężkiego sprzętu) ekspozycję w sklepach stacjonarnych, najlepiej w centrach handlowych, żeby konsumenci mogli zobaczyć produkt przed zakupem. ILE APARATURA POZWOLI Nie każda firma jest gotowa otworzyć własny oddział w Chinach. Większość szuka partnerów, którzy pomogą im zrozumieć lokalny rynek i zbudować na nim stabilną pozycję. Liderem skupiającym znane międzynarodowe marki jest Kidsland, działający od 15 lat. – Zajmujemy się

Chicco to jedna z pierwszych marek w portfolio Kidslandu. Po 15 latach działalności firma założona przez Crystal Zhong jest numerem 1 w dystrybucji i sprzedaży topowych międzynarodowych marek zabawek i akcesoriów dla najmłodszych.

sprzedażą, marketingiem i dystrybucją zabawek i artykułów dziecięcych – mówi Crystal Zhong. Założycielka Kidslandu była pod koniec lat 90. menedżerką w duńskiej firmie handlowej, która sprowadzała na chiński rynek m.in. klocki Lego. Później spotkała jednak inwestora, z którym rozpoczęła własną działalność – oprócz Lego nawiązała też współpracę z Chicco. Obie te firmy reprezentuje do dziś, podobnie jak Apricę, Silverlita, K’s Kids, Brio, Ravensburgera i inne. Kidsland to potęga – daje pracę ponad 2000 osób, ma sklepy lub stoiska w centrach handlowych w 49 miastach oraz biura w 16 miastach. Pisząc o targach China Kids Expo, nie można pominąć największego wystawcy, Grupy Goodbaby. Koncern pokazał tym razem trzy marki: Cybex, GB i Rollplay. Najciekawszą prezentowaną nowością był fotelik wykonany w technologii honeycomb aluminium. – Foteliki samochodowe zwykle przechodzą testy zderzeniowe przy prędkości 50 km/h. W wielu sytuacjach w mieście to wystarcza, ale przecież rodzice z dziećmi jeżdżą też po autostradach. Dlatego sprawdziliśmy nasz model przy prędkości 80 km/h – opowiada Andy Zhu z Goodbaby. – Dlaczego nie większej? Bo 80 km/h to maksymalny limit dopuszczalny dla urządzeń używanych do crash testów. Powyżej tej prędkości moglibyśmy zniszczyć aparaturę – dodaje przedstawiciel chińskiego giganta. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że Goodbaby to nie tylko wózki i foteliki. Ten koncern produkuje całą gamę produktów dla dzieci, praktycznie wszystko z wyjątkiem żywności. W dziale badań i rozwoju firmy pracuje ponad 400 inżynierów, dzięki którym firma wypuszcza rocznie na rynek 500 nowości w różnych kategoriach i pod różnymi markami.

reklama

Świat się zmienia. Chińscy konsumenci chłoną produkty wytwarzane w innych krajach, ale lokalni producenci intensywnie pracują nad podwyższaniem jakości, zdając sobie sprawę, jak duży potencjał ma rodzimy rynek. Państwo Środka, postrzegane do niedawna jako tani ośrodek produkcyjny, coraz częściej zaskakuje innowacyjnością. Na targach w Szanghaju widać to coraz wyraźniej. 

30

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


P U E R I C U LT U R A M A D R I D 2 0 1 6

ŁADNE TARGI ANNA ORLEAŃSKA

Fot. Ifema

W 5. edycji Puericultury wzięło udział blisko 500 marek i firm. Wśród wystawców pojawił się polski akcent – w Madrycie zadebiutowała marka Avionaut. Zmęczeni natłokiem produktów odwiedzający mogli chwilę przysiąść na gustownych sofach i fotelach. Takich wygód nie ma na innych branżowych targach.

Puericultura to nie największe targi dziecięce, ale prawdopodobnie najładniejsze. Wystawa zajmuje jedną halę wystawienniczą, gdzie w tym roku można było obejrzeć m.in. propozycje przygotowane przez Jané, Chicco, Cybex, Concord, GB, Micunę, Babybjörn, Joie, Cam il Mondo del Bambino i Recaro. GITARA Z APLIKACJĄ Wielu gości zaczynało oglądanie od odwiedzenia Innovative Toy Area – wystawy prototypów i najświeższych wdrożonych do produkcji propozycji przemysłu zabawkarskiego przygotowanej we współpracy z Nexus Design Centre. Tę część targów podzielono na działy poświęcone zabawkom tradycyjnym i nowoczesnym technologiom. Swoje pomysły przedstawiło kilkanaście firm, przede wszystkim z Hiszpanii, a także Francji, Włoch, Niemiec i Tajwanu. Sporo miejsca zajęły zabawki inspirujące dziecko do tworzenia historii i odgrywania ról, jak kartonowy teatrzyk Milimbo, w którym pojawiły się postacie dzikich zwierząt, palmy i kilka innych egzotycznych roślin, czy papierowe kieszonki z podobiznami zwierząt, stworzone przez Italian Toy – należy nałożyć je na rękę i już można zabrać się do odgrywania spektaklu. Przykładem kolejnego trendu, nazwanego People centered toys, są m.in. karty Eduyoga, prezentujące dzieciom w przystępny sposób poszczególne asany, czyli pozycje i postawy medytacyjne. W dziale Kreatywna technologia znalazła się propozycja francuskiej firmy Koa Koa – zestawy do samodzielnego stworzenia lampki lub foki specjalizującej się w cyrkowych sztuczkach, zestawy konstrukcyjne pozwalające

32

Puericultura to niewątpliwie jedne z najciekawiej zaprojektowanych targów branży dziecięcej.

na zbudowanie pirata lub lasu i jego mieszkańców. Marka Neue Freunde zaprezentowała drewnianą gitarę, na której zagramy po zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji. Nie zabrakło nawiązań do zabawkarskiej klasyki. Przykłady? Strzykawka zamontowana w drewnianym pistolecie jako oldskulowo wyglądająca broń wodna Aqua-Joe (Neue Freunde) oraz Fun in a case (Innoarea), czyli drewniana skrzynka, z której można stworzyć statek i 77 innych konstrukcji. Przynajmniej tak zapewnia producent. Wśród wyróżnionych

trendów znalazł się również Folklor, a w nim drewniane zabawki nawiązujące do kultury Indian. Warto dodać, że tendencjom w przemyśle zabawkarskim poświęcona była również konferencja Trends Work Day, przygotowana przez dr Marię Costę z Europejskiego Instytutu ds. Produktów Dziecięcych i Czasu Wolnego (AIJU). WÓZKI NA WYBIEGU Po raz pierwszy na madryckiej imprezie pojawił się sektor Baby & Mum Experience, w którym w otoczeniu setek podświetlonych

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Na targach odbył się również prawdziwy, choć niezwykły pokaz mody. Firmy, które wzięły w nim udział (Babyhome, Baby Monsters, Bebé Due, Bimbi Pirulos, Bonjour Bébé i Pielsa) przekazały darowizny na rzecz hiszpańskiego Czerwonego Krzyża, który ostatniego dnia targów otrzymał także sporo produktów od wystawców uczestniczących w Puericulturze. Wszystkie darowizny zostały przekazane placówkom opiekuńczym w Madrycie i okolicach. GWIAZDY I PORADY Handlowe bestsellery można było znaleźć na wystawie wybranych rynkowych przebojów 24 marek, zatytułowanej Star Product Gallery. W Galerii Gwiazd pojawiły się m.in.: • leżaczek firmy Tuc Tuc Trona Aupa (połączenie kolorowych pasków i czarno-białych twarzy przedstawionych w formie dziecięcych rysunków), • zestaw do karmienia Nutribaby firmy Babymoov, • łóżeczko Cuna Mare (Micuna), • spacerówka Silla Ohlala (Chicco), • nosidełko Close Parent, • krzesełko do karmienia Nomi by Evomove. Poszukujący sposobów dotarcia do klienta mogli skorzystać ze szkoleń odbywających się w strefie Business and Fun, prowadzonych przez wykładowców i studentów z madryckiej politechniki. Proponowali oni praktyczne wskazówki dla handlowców, przydatne podczas rozmowy z trudnym kupującym, wprowadzania nowości i popularyzacji marek. W sobotę można było zasięgnąć porad indywidualnych w ramach opcji Consultancy Box. Nie zapomniano również o najmłodszych gościach, którzy na targi przybyli ze swoimi rodzicami. W strefie PlayGround maluchy miały okazję przetestować niektóre zabawki pokazywane w ramach wystawy. Szczęściarze. POLSKIE AKCENTY Decyzję o udziale w tegorocznej edycji targów Puericultura podjęła tylko jedna polska marka, Avionaut. – W zeszłym roku przyjechaliśmy tu, by się rozejrzeć, w tym roku postanowiliśmy zadebiutować. Hiszpanie są bardzo otwarci i zainteresowani tym, co proponujemy. Cieszymy się z nawiązania współpracy z hiszpańskim dystrybutorem, to poważny gracz na tutejszym rynku – komentuje przedstawiciel firmy Lookart Bartłomiej Nowakowski. Avionaut pojawił się na stoisku El Bebé Aventurero, który sprzedaje

BRANŻA DZIECIĘCA 7/2016

Fot. Ifema

styropianowych kul zaprezentowano wybrane nowości producentów artykułów dziecięcych (m.in. firm Cybex, Chicco i Kiddy). Nowe kolekcje można było również obejrzeć podczas trzech specjalnych pokazów Mimo Madrid Fashion Shows. Gdyby nie to, że modele i modelki przechadzający się po wybiegu mieli w ręku fotelik, torbę na akcesoria, nosidełko albo wózek, można było odnieść wrażenie, że właśnie przyglądamy się pokazowi mody topowych kreatorów. Podczas prezentacji obejrzeliśmy najnowsze kolekcje m.in. Kiddy, Tuc Tuc, Cybex i Bébécar.

W programie targów znalazł się pokaz mody. W rolach głównych występowały wózki, foteliki, torby i nosidełka.

m.in. takie marki, jak Philips Avent, Lascal, Trunki i Easy Walker. – Polska? Macie tam bardzo dobrych producentów wózków. I jest ich wielu. U nas też przydałoby się rozwinąć tę część branży, zainwestować pieniądze w produkcję, która odbywałaby się w Hiszpanii – powiedział właściciel firmy Blue & Pink Javier Barberá Ferrero. Dorzucił też trochę danych statystycznych ze swojej ojczyzny. Wynika z nich, że na podstawowe produkty w pierwszym roku życia dziecka Hiszpanie wydają ok. 2 tys. euro. Rodzi się niestety coraz mniej dzieci (według informacji statystycznych June Instituto Nacional de Estadística w 2015 r. liczba urodzeń wyniosła 419,1 tys. i była o 8,5 tys. mniejsza niż rok wcześniej).

70 HANDLOWCÓW Z ZAGRANICY POJAWIŁO SIĘ W TYM ROKU W MADRYCIE, WŚRÓD NICH KUPCY Z ALGIERII, HONDURASU I IRANU

W Madrycie nie zabrakło okazji, żeby porozmawiać o Kielcach i zaprosić na targi do Polski. – Od sześciu lat działamy w Barcelonie, proponujemy ubrania dla najmłodszych oraz torby bawełniane i wodoodporne. O, może te wodoodporne przydałyby się w Polsce? U was chyba ciągle pada? – pytała właścicielka firmy My Bag’s Silvia Tarrés Sánchez, notując sobie jednocześnie nazwę targów Kids’ Time i przy terminie imprezy (luty) stawiając cztery przerażone wykrzykniki. SPACER PO FABRYCE Jednym z najciekawszych stoisk targowych była ekspozycja Esco Kids, gdzie pojawiła się

atrakcja w postaci wirtualnego spaceru po fabryce. Po założeniu specjalnych okularów można było przenieść się do jej wnętrza i na własne oczy zobaczyć, jak wygląda proces produkcyjny materaców. W hiszpańskiej stolicy pojawiło się również kilka chińskich firm. Sporo miejsca zajmowały klocki Banbao, a jedno ze stoisk wykupiła firma, której nazwa nawiązywała do „uczciwego procesu tworzenia”. Pięknie, tylko że na półkach stały lalki niepokojąco podobne do postaci z Frozen. O ile zazwyczaj na branżowych wystawach dość łatwo można wytypować najpopularniejsze licencje, to w przypadku Puericultury w oczy rzucał się raczej brak propozycji nawiązujących do produkcji filmowych. W kilku miejscach mignęły Minionki, na paru stoiskach pojawiły się Gwiezdne wojny. PRZESTRZEŃ DLA POCZĄTKUJĄCYCH Organizatorzy przygotowali specjalną przestrzeń dla debiutantów – Starter’s Space. Wśród 10 firm stawiających pierwsze kroki w branży dziecięcej został wybrany laureat nagrody Best Starter, który otrzymał możliwość darmowego wystawienia się podczas przyszłorocznej edycji targów oraz promocji w prasie, portalach internetowych, mediach społecznościowych i na specjalistycznych blogach. Zwyciężyła firma Kusi Wawa (wbrew pozorom to nie Polacy, lecz Hiszpanie), która zaproponowała bawełniany pas z poduszką termalną chroniący niemowlęta przed kolką. Organizatorzy targów zaprosili też blogerki i blogerów do udziału w konkursie I Iove your blog. Jury przyznało nagrodę za najlepszą relację z targów. Najważniejsze kryteria brane pod uwagę podczas oceny wpisów to: kreatywność, oryginalność, wiedza o produktach, jakość zdjęć oraz uwzględnienie w publikacji wątku designu. 

33


BRAND LICENSING EXPO 2016

LICENCYJNE WYBORY TEKST I ZDJĘCIA: MAREK JANKOWSKI

Minionki czy Trolle? Muminki czy Dobranocny Ogród? Niesamowity świat Gumballa czy Masza i Niedźwiedź? Tego rodzaju dylematy muszą rozstrzygać goście targów Brand Licensing Expo w Londynie. Ta największa w Europie wystawa licencyjna odbyła się po raz 18. w dniach 11–13 października.

Targi Brand Licensing Europe to miejsce spotkań licencjodawców i licencjobiorców. Można tam zobaczyć także konkretne produkty, w tym zabawki licencyjne, ale pełnią one wyłącznie rolę dekoracji – na tej imprezie nie sprzedaje się towarów, tylko prawo do używania konkretnych nazw i wzorów graficznych. Licencjobiorca ma nadzieję, że pomoże mu to zwiększyć sprzedaż. Dlatego interesują go takie informacje, jak docelowa grupa odbiorców, popularność danego bohatera w tej grupie i plany promocyjne na przyszłość. Chce też wiedzieć, jakie inne produkty z daną postacią są już dostępne na rynku i jak się sprzedają. Właściciel licencji również ma wymagania. Zależy mu, żeby towary z jego motywem graficznym trafiały do odpowiednich klientów i by producent zapewnił im właściwą oprawę (galeria handlowa – tak, stragan na targowisku – nie). W najlepszym interesie licencjodawcy jest też, żeby jego klienci odnosili sukcesy, bo to przyciąga kolejnych. Targi Brand Licensing Europe były podzielone na trzy strefy. Największa z nich to Character & Entertainment (Postacie i rozrywka). Prezentowali się w niej m.in. producenci gier wideo, wytwórnie filmowe, nadawcy telewizyjni i koncerny zabawkarskie. W sektorze Brands & Lifestyle (Marki i styl życia) pokazywano oferty z dziedziny sportu, motoryzacji, kultury – i nie tylko. Natomiast w sekcji Art, Design & Image (Sztuka, wzornictwo i obraz) swoje propozycje przedstawiały studia graficzne.

34

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Licencyjna wystawa, odbywająca się w hali Olympia w Londynie, była widoczna także przed wejściem do budynku. Obok oryginalnej dekoracji z wyskakującymi spod ziemi Atomówkami do zdjęć pozowali: Noddy, Chase z Psiego Patrolu, Sponge Bob, Bob Budowniczy i Świnka Peppa. W sumie na targach ponad 300 wystawców zaprezentowało ok. 2,5 tys. tematów licencyjnych: od AC/DC do Zorro.

Spotkanie na szczycie – Trolle i Minionki. Film o kolorowych postaciach z zaczesanymi do góry grzywkami zadebiutował w brytyjskich kinach w październiku (polska premiera: 4 listopada), natomiast żółte stworki powrócą na ekrany latem przyszłego roku. Na co dzień te postacie konkurują ze sobą (Trolle reprezentują wytwórnię DreamWorks, a Minionki zarabiają pieniądze dla Universal Pictures), ale w targowych alejkach traktowały się z należytą kurtuazją. Zgodziły się nawet wspólnie pozować do zdjęcia.

Już w kolejce do szatni natknęliśmy się na Polaków: Roberta Urbana i Rafała Golińskiego z Euro-Trade. – Praktycznie wszyscy liczący się na polskim rynku licencjodawcy mają swoje biura w naszym kraju, więc obecnie te targi z naszego punktu widzenia pełnią trochę inną rolę niż kiedyś. Bardziej chodzi o rozwijanie wzajemnych relacji i trzymanie ręki na pulsie – mówił Rafał Goliński. Przedstawiciele krakowskiej firmy odwiedzili m.in. stoisko Mattela.

Jak lepiej zrozumieć konsumentów? Które treści są obecnie najchętniej oglądane w internecie? W jaki sposób globalizacja w sporcie przekłada się na sprzedaż konkretnych produktów? Odpowiedzi na te i inne pytania szukano podczas ponad 20 wykładów i dyskusji panelowych. Wysoka frekwencja świadczy o tym, jak ważny jest w tej branży dostęp do wiedzy, najnowszych statystyk i danych rynkowych. Wśród prelegentów byli m.in. przedstawiciele firm badawczych GfK i NPD oraz stowarzyszenia LIMA.

BRANŻA DZIECIĘCA 7/2016

35


Anna i Janusz Tarasiukowie z agencji licencyjnej Jantar Projekt oraz Urszula Siedlecka z Cobi obok kolorowego stoiska Nickelodeon. Mieliśmy nadzieję, że Janusz Tarasiuk zdradzi nam sekret, jak odgadnąć, które licencje odniosą sukces. Niestety, podobnie jak nasi inni rozmówcy stwierdził, że zależy to od bardzo wielu czynników, z których część jest nieprzewidywalna. Przyznał jednak, że osobiście zwraca uwagę na atrakcyjny wygląd i obecność licencji w telewizji.

Choćbyśmy nie wiem jak próbowali, obok stoiska z matowo-czarnym lamborghini nie dało się przejść obojętnie. Widzieliśmy już wózki dziecięce na licencji BMW, Mini czy Volkswagena – a może któryś z producentów zawalczy o tę włoską licencję i wypuści na rynek kolekcję inspirowaną np. widocznym na zdjęciu modelem Huracán?

Jedną z atrakcji targów było spotkanie z Davidem Hasselhoffem na stoisku Celebrities Entertainment. Aktor, opalony jak na planie Słonecznego patrolu, cierpliwie pozował do zdjęć z fanami.

Wielki nadmuchiwany Pikachu pomagał błyskawicznie zlokalizować stoisko z Pokémonami. Nasi rozmówcy twierdzili jednak, że szał wokół tej licencji, wywołany grą Pokémon Go, już minął. Sylwia Popławska i Jacek Behnke z Trefla poza umówionymi spotkaniami chcieli zajrzeć do strefy Art, Design & Image, gdzie swoje projekty prezentowały studia graficzne. – Może znajdziemy tam jakieś ciekawe tematy na puzzle? – zastanawiała się wiceprezes trójmiejskiej firmy. Trzymamy kciuki, żeby Studio Trefl, producent serialu Rodzina Treflików, zadebiutowało na Brand Licensing Expo w roli wystawcy. Naszym zdaniem ta animacja ma duży międzynarodowy potencjał (choć zapewne nie jesteśmy w tej kwestii całkiem obiektywni).

36

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WY WIAD – KINGA MIERUSZYŃSKA, DAMIAN ELLGOTH (BABY DESIGN GROUP)

MAMY SWOJE POMYSŁY Baby Design Group działa na polskim rynku od kilkunastu lat. Firma specjalizuje się w produkcji wózków, fotelików oraz łóżeczek i krzesełek do karmienia. Ze specjalistką ds. marketingu Kingą Mieruszyńską oraz dyrektorem handlowym Damianem Ellgothem rozmawiamy m.in. o planach na przyszły rok, relacjach w handlu i sportach ekstremalnych.

Zacznijmy od podsumowania mijającego roku. D.E.: Z punktu widzenia handlowego 2016 r. był bardzo dobry. Wprowadziliśmy mnóstwo nowych produktów, głównie wózków spacerowych, które zostały dobrze przyjęte przez klientów. W mijającym roku podjęliśmy sporo ważnych decyzji, m.in. dotyczących budowy przez współwłaścicieli firmy zakładu produkcyjnego. W niedalekiej przyszłości chcemy zrealizować wiele ciekawych strategii marketingowych. Zależy nam na tym, by dostępność wózków uniwersalnych była coraz lepsza. Towar zamawiamy z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Gdy trafiamy w gusta klientów, sprzedaje się bardzo szybko. Wtedy trzeba trochę dłużej czekać na kolejną dostawę. Wprowadziliśmy do oferty wózki uniwersalne konfekcjonowane w Polsce. Dzięki temu możemy szybciej reagować na zmieniające się trendy w kolorystyce i proponować sklepom krótszy termin dostawy towaru. Stale nad tym pracujemy. K.M.: Wiemy, jak ważny jest serwis oraz obsługa posprzedażowa. Na bieżąco reagujemy na zgłoszenia reklamacyjne. Mamy informacje zwrotne od odbiorców i klientów, m.in. mailowe, czy na Facebooku, świadczące o tym, że doceniają poziom świadczonych przez nas usług. Reklamacjami zajmuje się doświadczony zespół nastawiony na pomoc i otwarty na potrzeby pojawiające się w trakcie użytkowania produktów. Dopracowaliśmy procedury w serwisie tak, by zredukować czas oczekiwania na obsługę zgłoszeń do minimum. Działamy w systemie door-to-door, co bardzo doceniają osoby wysyłające do nas np. wózki.

38

Skoro o zespole mowa. Podobno ostatnio zajmowaliście się sportami ekstremalnymi? K.M.: Zwykle raz w roku organizujemy duży wyjazd szkoleniowo-integracyjny. Rok temu byliśmy nad morzem. W tym stwierdziliśmy, że dobrym pomysłem będą góry. Cała firma wyjechała na 3 dni. Sporty ekstremalne, quady, parki linowe… Momentami było niebezpiecznie, ale to scala zespół. Podczas takich wyjazdów możemy porozmawiać nie tylko o pracy. D.E.: Zespół Baby Design Group jest bardzo samodzielny. Ludzie czują odpowiedzialność za swoje działania. Mamy świetny dział handlowy. Nasi przedstawiciele w terenie oraz ekipa działająca w siedzibie firmy wypracowali dobre relacje ze sklepami. Więzi w handlu to bardzo ważna sprawa, dlatego o nie dbamy. K.M.: Cały nasz zespół to fantastyczni ludzie, dla których firma to coś więcej niż miejsce pracy. Nasza praca rodzi się z pasji, a zespół łączy unikatowy team spirit, który wiąże osobowości tak różnorodne, jak to tylko możliwe. Jesteśmy specjalistami w swoich dziedzinach, ale kiedyś każdy z nas był na początku drabiny kariery. Uczymy się każdego dnia od ekspertów, klientów i siebie nawzajem. Osiągamy sukcesy, bo podejmujemy wyzwania. Coraz intensywniej rozwijacie współpracę z mediami społecznościowymi. K.M.: W ciągu 2–3 lat media społecznościowe stały się bardzo ważnym kanałem kontaktu marki z użytkownikiem. Pozyskujemy dzięki

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


temu cenne opinie zwrotne na temat produktu. Dla marki Baby Design uruchomiliśmy w tym roku konto na Instagramie. Tam też klienci mogą dowiedzieć się czegoś o produkcie. Co zobaczymy na targach Kids’ Time w Kielcach? K.M.: Zajmiemy to samo miejsce, co w ubiegłych latach. Lubimy tę lokalizację, klienci też się do niej przyzwyczaili. Planujemy zupełnie nową aranżację stoiska. Zależy nam również na tym, żeby umożliwić nieco inny sposób rozmów z klientami. W tym roku organizowaliśmy spotkania z przedstawicielami działu projektowego i technicznego. Podczas przyszłorocznej edycji targów chcemy to powtórzyć. Nasi klienci mają wtedy możliwość bezpośredniego zgłoszenia cennych uwag dotyczących produktów. D.E.: Oczywiście pokażemy nowości, m.in. w kategorii spacerówek. Zaprezentujemy również wózki uniwersalne. Myślę, że mimo natłoku produktów na rynku mają szansę pozytywnie się wyróżnić. Nie chcemy, aby nasza oferta była podobna do tego, co proponują inne firmy. Mamy swój pomysł na produkty.

tego, co pokazywane jest m.in. na włoskich targach Il Salone del Mobile w Mediolanie. Ważną inspiracją są również uwagi pracowników sklepów przekazywane nam przez przedstawicieli handlowych. Cennym źródłem informacji są targi organizowane przez sklepy. Regularnie bierzemy w nich udział. Dzięki temu mamy informacje bezpośrednio od użytkownika, możemy poznawać jego potrzeby. Taki kontakt jest bardzo przydatny i pomocny.

Targi w Kielcach są pewnego rodzaju prognozą. Przyjmujemy na nich zamówienia i na tej podstawie możemy wstępnie ocenić, jaki będzie kolejny rok. Biorąc pod uwagę to, co przygotowujemy, myślę, że 2017 r. będzie dla nas jeszcze lepszy. Jak powstają nowe kolekcje? D.E.: Łączymy wyszukany design z funkcjonalnością. Dyrektor działu projektowego wytycza trendy, m.in. na podstawie obserwacji Fot. BranzaDziecieca.pl

Baby Design Group ma siedzibę w Częstochowie, czyli polskim zagłębiu wózkowym.

Ważną inspiracją są dla nas uwagi pracowników sklepów przekazywane przez przedstawicieli handlowych.

Zdarza się niestety, i to dość często, że nasze pomysły są kopiowane. Bywa, że ktoś zmieni w projekcie Baby Design Group tylko jeden niewielki element i wypuszcza na rynek produkt pod własną marką. Kopiowanie wzornictwa to problem, z którym się borykamy, ale jakości tak łatwo podrobić się nie da. Co się zmieniło w ostatnim czasie w handlu z Chinami? D.E.: Przede wszystkim koszty produkcji są coraz wyższe. Współwłaściciele zdecydowali się na uruchomienie własnej fabryki przede wszystkim dlatego, że chcemy mieć większą samodzielność i możliwość szybszego reagowania na zmieniające się warunki ekonomiczne, trendy u nas w kraju. Również ze względów eksportowych to będzie istotne. Czy w jakiś specjalny sposób dbacie o bezpieczeństwo swoich produktów? K.M.: Zwracamy na nie szczególną uwagę. Od lat naszą praktyką jest wykonywanie testów dodatkowych, nieobowiązkowych. Jesteśmy bardzo ostrożni. Sprawdzamy produkty wnikliwie i długo, w różnych ośrodkach, nie tylko w kraju, lecz także za granicą. Testujemy nasz asortyment w instytucjach, takich jak Komag, SGS we Francji, TÜV w Niemczech, TNO w Holandii. Od lat współpracujemy z Instytutem Matki i Dziecka, gdzie uzyskujemy pozytywne opinie m.in. o naszych wózkach. Dostajemy sygnały, że opinia Instytutu jest bardzo ważna dla rodziców szukających bezpiecznych produktów. Rozmawiała Anna Orleańska

BRANŻA DZIECIĘCA 7/2016

39


A R T YK U Ł S P O N S O R O WA NY

ZASKOCZENIE NA PODŁODZE ANNA PSTRĄGOWSKA

Ponad ćwierć wieku temu Lorena Canals, hiszpańska projektantka i założycielka firmy o tej samej nazwie, zajęła się designem, produkcją i sprzedażą produktów do dekoracji pokojów dla dzieci. W 2001 r. przedsiębiorstwo podjęło decyzję o specjalizacji w dywanach do dziecięcych pomieszczeń.

Dywany Lorena Canals produkowane są ręcznie, z najlepszych materiałów, z wykorzystaniem naturalnych barwników. Firma prowadzi działalność społecznie odpowiedzialną, egzekwując absolutny zakaz pracy nieletnich. Obecnie Lorena Canals oferuje produkty w ponad 30 krajach. Nieustannie pracuje nad doborem kolorystyki i wzornictwa pasującego do różnorodnych wnętrz. Prezentuje swoje kolekcje na międzynarodowych targach: Maison & Objet (Paryż), Kind + Jugend (Kolonia), ABC Kids Expo (Las Vegas), Kids’ Time (Kielce) oraz w światowych showroomach, m.in. Trade Mart (Bruksela), Dolcino (Szwajcaria), Eliana Sposito (Brazylia). DYWANY DO PRANIA – Gdy patrzyłam, jak moje córki bawią się na dywanie, pomyślałam: dlaczego by nie prać dywanów z pokoju dziecięcego w domu? Uznałam, że musi być na to sposób. Obecnie projektuję praktyczne i oryginalne dywany do pokojów dziecięcych, które dobrze wyglądają w każdym pomieszczeniu – mówi projektantka. Dywany do prania są tkane ręcznie ze stuprocentowo

Kolorowe, ekologiczne, nietoksyczne i jeszcze można je prać w pralce – takie są dywany Lorena Canals.

40

naturalnej bawełny i barwione nietoksycznymi barwnikami. Można je prać w zwykłej domowej pralce, nie trzeba wybierać się do pralni chemicznej. Dywany są miłe w dotyku, chłodne latem i ciepłe zimą, a przede wszystkim praktyczne. Czyste, wolne od roztoczy i alergii, świetnie nadają się do użytkowania przez dzieci. Kolekcja dywanów do prania zawiera wiele wzorów o rozmaitych kolorach, rozmiarach i grubości. Producent oferuje najnowocześniejsze, oryginalne kształty i wzory, a także klasykę: gwiazdki czy kropki, które są zawsze modne i łatwo łączą się z dowolnym motywem na tkaninie, papierze czy pościeli. EKOLOGICZNA PRODUKCJA Dbałość o Ziemię jest ideą głęboko zakorzenioną w świadomości marki Lorena Canals. Firma podjęła wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia ekologicznego procesu produkcji. Dywany są wytwarzane przy użyciu unikalnej, przyjaznej środowisku metody. W celu uniknięcia stosowania szkodliwych chemikaliów w procesie produkcyjnym barwniki są gotowane. Wszystkie dywany marki Lorena Canals otrzymały certyfikat Instytutu Aitex, który potwierdza zgodność wyrobów dla dzieci z przepisami bezpieczeństwa. Czynnikiem, który sprawia, że ekologiczne dywany są tak wyjątkowe, jest wspomniany już fakt, że można je prać w tradycyjnej pralce, zamiast płacić wysokie sumy za profesjonale czyszczenie, które zazwyczaj wymaga użycia toksycznych substancji chemicznych.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


DYWANY AKRYLOWE Dostępne w ofercie firmy dywany akrylowe to połączenie nowoczesnego wzornictwa i zróżnicowanej kolorystyki. Mimo że materiał w dotyku przypomina wełnę, jest sztuczny, ale w pełni bezpieczny dla zdrowia maluchów, również tych cierpiących na rozmaite alergie. Dywany te są odporne na działanie pleśni i bakterii. Łatwo się je czyści, co znacznie upraszcza sprzątanie w pokoju dziecka. Ze względu na wysoką jakość materiału, z jakiego zostały wykonane, bardzo długo zachowują wygląd. Dywany akrylowe są bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne, a także negatywny wpływ substancji chemicznych, co znacznie przedłuża ich żywotność. Są miękkie, gładkie, umożliwiają maluchom bezpieczną i komfortową zabawę. DYWANY WEŁNIANE Dywany wełniane, doskonale komponujące się zarówno z nowoczesnymi, jak i tradycyjnymi aranżacjami wnętrz, to propozycja dla osób ceniących sobie naturalne rozwiązanie i komfort dziecka. Ich zalety są powszechnie znane, a wyjątkowa miękkość, odporność na uszkodzenia oraz ciepło, jakie dają, sprawiają, że świetnie uzupełniają wystrój wnętrza dziecięcych pokojów. Czym wyróżniają się dywany wełniane Lorena Canals? Przede wszystkim opartym na aktualnych trendach wzornictwem, uwzględniającym również gust najmłodszych. Duża różnorodność wariantów, również kolorystycznych, sprawia, że można dostosować je do różnych pomieszczeń oraz potrzeb, zarówno dziewczynek, jak i chłopców.

Gwiazdki dla dziewczynek, czaszki dla chłopców, kropki dla wszystkich. Producent zaspokaja różnorodne gusta klientów.

wysokiej jakości, wykonanych z naturalnych materiałów, takich jak wełna nowozelandzka i w 100% naturalna bawełna. Metodą tą można otrzymać wiele opcji kolorów i wzorów.

Odbiorcami produktów marki Lorena Canals są głównie dzieci, więc ich upodobania są inspiracją dla projektantki.

Produkowane z Indiach metodą ręcznego tuftingu mocne dywany mogą stać się ozdobą każdego pomieszczenia.

Wyłącznym dystrybutorem na Polskę i Europę Wschodnią jest firma Kids Concept mieszcząca się w Gdyni przy ul. Morskiej 174. Telefon: 58 699 33 66, tel. kom. 605 110 105. Adres e-mail: kidsconcept@kidsconcept.pl. 

Fot. Lorena Canals (5)

Dywany produkowane są w północnych Indiach metodą ręcznego tuftingu. Proces ten umożliwia wytwarzanie mocnych dywanów

PROPOZYCJE DLA SKLEPÓW Dla sklepów o większej powierzchni przewidziany jest ekspozytor w formie wachlarza, na którym można wygodnie zaprezentować 12 wzorów. Klient sam przegląda wybrane przez siebie modele. Mniejsze sklepy mogą wybrać ekspozytor-drabinkę. Ekspozytory są stylowe i praktyczne i nie wymagają dużej powierzchni. Prezentacja kolorowych dywanów ociepla i pięknie dekoruje wnętrze sklepów – produkty

można grupować kolorystycznie lub stylistycznie według wyboru. Nie brudzą się na ekspozycji i są w pełni wartościowe do sprzedaży, można je łatwo zdjąć, zaprezentować na podłodze i odwiesić na miejsce. Znak pralki na ekspozytorze naprowadza klienta na główną cechę dywanów Lorena Canals.

BRANŻA DZIECIĘCA 7/2016

Dywany Lorena Canals mają certyfikat Instytutu Aitex, potwierdzający, że są wolne od szkodliwych substancji.

41


P O M Y S Ł N A W Y S TAW Ę

1

ZIMOWY SPACER

ŚPIWOREK ELODIE DETAILS Ciepły śpiworek zaprojektowany z myślą o skandynawskiej zimie. Pasuje do każdego wózka. Można go prać w pralce. Szwedzki design. Wymiary: 110 × 53 cm. Przybliżona cena detaliczna: od 459 zł Producent/dystrybutor: Elodie Details/Scandinavian Baby www.scandinavianbaby.pl

2

AVENGER Wózek głęboko-spacerowy. Lekki stelaż z podwójną amortyzacją i obszerną gondolą. Pokrowiec z przezroczystą klapką chroni przed wiatrem i śniegiem. Przybliżona cena detaliczna: 1560 zł Producent: Camarelo www.camarelo.pl

1

PAJACYK LUNA

2

3

Ciepły pajacyk, niekrępujący ruchów dziecka. Wykonany z miękkiego materiału typu luna. Wygodne zapięcia ułatwiają przewijanie. Rozmiary: 52–68. Przybliżona cena detaliczna: 42 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

3

4 5

4

5

TORBA PINK LINING – YUMMY MUMMY DIAMONDS & HEARTS

KURTKA ZIMOWA

Funkcjonalna torba do wózka. Wewnątrz 2 termoizolacyjne kieszenie, mata do przewijania i kosmetyczka na brudne pieluchy. Wymiary: 38 × 28 × 14 cm.

Elegancko nie znaczy sztywno! Wygodna kurtka z ciepłym „misiem” od środka. Szykowny krój i modny kolor. Wiek: 6–24 m.

Przybliżona cena detaliczna: 389 zł Producent/dystrybutor: Pink Lining/Tublu www.b2b.tublu.pl

42

Przybliżona cena detaliczna: 155 zł Producent/dystrybutor: Losan www.losan.com

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


O J C O W I E P O D LU PĄ

Spacer z Aston Martinem

A teraz coś dla ojców, którzy nawet wychodząc na spacer z maluchem, lubią zabrać ze sobą swojego laptopa albo chociaż tablet... W torbie pielęgnacyjnej o tasiemcowej nazwie XLR8 Connect and Go Back Pack Diaper Bag jest 20 kieszeni, w których zmieszczą się pieluchy, chusteczki, zabawki, ale także laptop, tablet i rozmaite ładowarki. Jest też boczna kieszeń, w której butelka mleka będzie utrzymywać swoją temperaturę. Zorientowani na współczesnych ojców projektanci dorzucili również powerbank oraz wbudowany głośnik Bluetooth. 

Tym, dla których tradycyjny wózek jest nudny, może przypaść do gustu model Quinny Longboard Stroller – połączenie wydłużonej deskorolki i dziecięcej spacerówki (na zdj.). Przy tworzeniu sprzętu korzystano z wiedzy i porad entuzjastów-deskorolkarzy, uwzględniono również sugestie rodziców. W projekcie, który powstał przy współpracy Dorela oraz designerów ze Studia Peter van Riet, wykorzystano takie

Fot. Dorel

rozwiązania, jak intuicyjny system hamulca ręcznego i zabezpieczenie przy uchwycie. Model wyposażono w miękki, ale stabilny zderzak.

Podobno wśród ojców sporą grupę stanowią miłośnicy gadżetów. Co można zaproponować takiemu klientowi? Jeśli akurat planuje wydać na nowo narodzonego potomka ok. 12 tys. zł, może skusi się na wózek Surf, stworzony przez brytyjską firmę Silver Cross. Luksusowy model powstał we współpracy z Aston Martinem.

UROKI TACIERZYŃSTWA Brytyjska sieć sklepów Mothercare zaczęła działać w latach 60. XX w., ale dopiero po 20 latach działalności w katalogach firmy zaczęły pojawiać się zdjęcia ojców prezentujących produkty dla dzieci. Sprawdziliśmy, co dziś robi tato w reklamie i jak radzą sobie blogerzy opisujący wychowywanie dzieci.

ANNA ORLEAŃSKA

Fot. Ergobaby

Reklamowy przełom

44

Obraz ojca w reklamie doczekał się analiz naukowych. Według specjalistów zgłębiających temat w ostatnich latach w Polsce pojawiła się moda na „nowoczesne ojcostwo”. Trend ten widoczny jest m.in. w spotach reklamowych, w których, jak zauważa Agata Rejowska w tekście Wizerunek ojcostwa w reklamie telewizyjnej, mężczyzna pojawia się w towarzystwie noworodków i produktów dla nich przeznaczonych. Według autorki to przełom. Oprócz „rewolucyjnych” spotów, w których mężczyzna może sobie pozwolić na rozczulenie się nad niemowlęciem, w wielu reklamach ojciec pojawia się m.in. w roli przyjaciela i przewodnika tłumaczącego świat.

Firma Procter & Gamble, wprowadzając na rynek pieluchy Pampers Dry, promowała je reklamą online, w której wystąpili wyłącznie ojcowie (i niemowlęta). Koncern opublikował też wyniki badań, z których wynika, że w mijającym roku 11% amerykańskich ojców spędziło więcej niż 3 miesiące z noworodkiem, a 66% chętnie przedłużyłoby urlop ojcowski. Dyrektor handlowy firmy Ergobaby, produkującej nosidełka, zauważa, że coraz więcej mężczyzn jest przekonanych do tych produktów. – Staramy się dotrzeć do tej grupy klientów. Pokazujemy ojców w reklamie, dbamy, by w każdej naszej kolekcji znalazło się przynajmniej jedno nosidełko bez „kobiecych” wzorów i kolorów – mówi Gunnar Dahl. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Supertata i Fathers

W grudniu 2015 r. na rodzimym rynku zadebiutował kwartalnik „Fathers”, połączenie książki i magazynu. Publikacja ukazuje się w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Nakład wynosi 4 tys. egzemplarzy. Wydawcy prowadzą również portal internetowy Fathers.pl, na którym znajdziemy informacje poświęcone ludziom, miejscom, podróżom, kulturze, wydarzeniom i rzeczom. Dowiemy się, jak wygląda ojcostwo po szwedzku, gdzie odbędą się najbliższe warsztaty programowania, na które można zapisać potomstwo, oraz jaki plecak może się przydać początkującemu tacie. 

Fot. Fathers

teksty skierowane do ojców, ale robimy to na łamach „Supermamy” – wyjaśnia przedstawicielka redakcji Katarzyna Hołub.

Jednym z pierwszych wydawnictw poruszającym temat rodzicielstwa i stylu życia adresowanym do mężczyzn był bezpłatny magazyn „Supertata w Wielkim Mieście”, który zadebiutował na polskim rynku w 2014 r. Początkowo był dostępny za darmo w formie drukowanej (rozprowadzany w szkołach rodzenia, na targach familijnych, warsztatach dla rodziców) oraz w wersji elektronicznej, m.in. w App Store i Google Play. Po jakimś czasie wydawca – firma BigCityLife – publikował numery jedynie w wersji elektronicznej. W ubiegłym roku czasopismo przestało się ukazywać. Bliźniaczy magazyn „Supermama w Wielkim Mieście” ma się dobrze. – Myślę, że kobiety są aktywniejszymi czytelniczkami, bardziej angażują się w poszukiwanie wiedzy. Nadal publikujemy

Ojciec z blogiem Gdyby ktoś chciał zrobić listę blogów prowadzonych przez mamy, to pozycji w tym zestawieniu byłoby więcej niż odcinków serialu Moda na sukces. Blogi ojców piszących o swoich rodzicielskich doświadczeniach to nadal niezbyt zatłoczona strefa internetu. Jednym z bardziej znanych blogerów (82 tys. fanów, milion odbiorców wpisów) jest autor strony Blogojciec.pl, tata trójki dzieci Kamil Nowak. Tematyka? Przede wszystkim porady dotyczące wychowania dzieci, poglądy na rodzicielstwo – niekiedy zmieniające się z czasem, o czym świadczą choćby tytuły, jak np. ADHD nie istnieje – moje stanowisko, gdy uważałem, że pozjadałem wszystkie rozumy/Czy ADHD naprawdę nie istnieje? – moje obecne stanowisko.

Blog Fathersday rozpoczyna się od wyznania autora, Konrada Obszyńskiego: „To nieprawda, że mężczyzna powinien się wyszumieć zanim założy rodzinę. Nawet mając dzieci, można szumieć do utraty tchu. Od kiedy mamy Tymka, żeby go uśpić, szumię mu do ucha codziennie, a gdy sił już brakuje, to włączam okap kuchenny”. Tym, którzy nie mają zbyt dużo czasu na lekturę, można polecić Zofialijki z Jagnięciną, blog Grzegorza Żaka. Autor opisuje codzienność w największym skrócie, ale jakim! „– Podobał ci się koncert, Zosiu? – Trochę nie, bo dźwięki do siebie nie pasowały. Do pana Olejniczaka pretensji nie mamy (...), ale ten cały Szopen mógłby trochę popracować nad harmonią”. 

Na zakupach

Fot. Pressfoto/Freepik

– Panowie, którzy przychodzą do naszego sklepu, zazwyczaj szybko ustępują żonom, mówiąc: „To ty będziesz najczęściej chodziła z tym wózkiem”. Taka sytuacja zdarza się w 70–80% przypadków. Świetnie sobie natomiast radzą w wybieraniu kolorów i wzorów przy zamawianiu pościeli i kołder. Nad wzornikiem ze sporą paletą kolorystyczną mamy potrafią spędzić nawet pół godziny, natomiast ojcowie szybko podejmują decyzję. Może nie potrafią precyzyjnie nazwać kolorów, ale odważnie łączą wzory – mówi Katarzyna Jugo ze sklepu Aktoto w Tarnobrzegu.

BRANŻA DZIECIĘCA 7/2016

Według Magdaleny Starobrat, właścicielki rzeszowskiego sklepu Mój Skarbek, ojcowie to przeważnie pośrednicy zakupowi. Większość

przychodzi po konkretny produkt zapisany na kartce. Niektórzy mają zdjęcie na smartfonie lub dzwonią do żony wprost ze sklepu i podają do telefonu sprzedawcę. – Mało jest ojców z inicjatywą, choć zdarzają się wyjątki. Pamiętam pana, który towarzyszył kobiecie z potężnym już brzuszkiem. Pani chciała kupić laktator i zastanawiała się nad modelem. Na co przyszły tatuś powiedział, że chce najlepszy, jaki jest dostępny, gdyż „jego skarby zasługują na wszystko, co najlepsze”. I jeszcze ciekawostka z zagranicy. Brytyjska sieć sklepów Mothercare z okazji Dnia Ojca zmieniła nazwę sklepu znajdującego się w Londynie przy Oxford Street na… Fathercare. Można? Można! 

45


A R T YK U Ł S P O N S O R O WA NY

SZYK DLA MAM RACHEL ZOE

We wrześniu Dorel wprowadził na rynek nową linię produktów Quinny x Rachel Zoe. Kolekcja, stworzona przez amerykańską projektantkę mody i biżuterii, autorkę dwóch bestsellerów, które trafiły na listy „The New York Timesa”, składa się z wózka Quinny Moodd, gondoli, fotelika samochodowego Maxi-Cosi Pebble Plus, śpiworka i torby na akcesoria. Autorka projektu opowiada o nowym doświadczeniu, jakim była współpraca z Dorelem.

Współpraca z markami Quinny i Maxi-Cosi pozwoliła mi połączyć moje dwie największe pasje: zaangażowanie w rolę mamy dwóch synów oraz miłość do projektowania. To dla mnie duża satysfakcja, że mogę dzielić się tą luksusową, a jednocześnie praktyczną kolekcją z nowoczesnymi i modnymi rodzicami.

Fot. Dorel

INSPIRACJE I TRENDY Jako mama uwielbiająca ekskluzywny styl życia, ciągle w drodze, robiąca milion rzeczy na raz, chciałam stworzyć linię wózków, fotelików samochodowych, toreb na akcesoria, które będą

uzupełnieniem każdego stroju, dopełnieniem tego, co mam na sobie. Wszystkie elementy tej kolekcji odnoszą się do moich ulubionych trendów i są wykonane z bardzo luksusowych materiałów. Szczególną inspiracją były dla mnie walizki w stylu vintage, ze skóry w kolorze koniaku, z wyraźnymi obszyciami i frędzlami. Połączenie kolorów białego i czarnego ze skórą w odcieniu koniaku jest dla mnie niezwykle stylowe. Chciałam przygotować kolekcję produktów uzupełniających się, w której znajdzie się wózek, fotelik dla niemowląt, a nawet torba na akcesoria, która może być także używana

jako plecak. Myślę, że zwłaszcza detale sprawiają, że ta kolekcja jest szczególna. Szlachetne odcienie, skórzane wykończenia i złote akcenty dodają jej szyku i wyrafinowania. Jestem od wielu lat fanką Quinny. Wierzę, że rzeczy dla dzieci powinny być fajne i modne. Quinny dostarcza produkty bezpieczne i funkcjonalne, które zawsze wyglądają naprawdę świetnie. Czasem mówię, że moją misją jest wyszukiwanie artykułów dziecięcych, które wyglądają dobrze w zestawieniu ze wszystkim, co na siebie założę, cokolwiek robię. Niezależnie od tego, czy znajdują się w bagażniku samochodu, czy idę z nimi ulicą, powinny wywoływać efekt „wow!”. STYL Z FOTELIKIEM Uważam, że bycie mamą nie oznacza rezygnacji ze swojego stylu. Myślę też, że możliwość korzystania z estetycznego fotelika samochodowego, wózka czy torby na akcesoria to coś, z czego warto skorzystać. Oczywiście podczas projektowania pojawiały się pewne przeszkody, ale to naturalne. Na początku wyobrażasz sobie te wszystkie piękne rzeczy, które chcesz stworzyć, a potem okazuje się, że muszą być także funkcjonalne, praktyczne, bezpieczne, wygodne i proste w obsłudze. No i oczywiście ładne. Pamiętam pierwsze spotkanie z Danem, Paulą i resztą zespołu. Powiedziałam wtedy: „Wyobrażam to sobie tak i tak”, a oni stwierdzili: „OK, to jest możliwe”.

Rachel Zoe twierdzi, że nawet najbardziej zapracowana matka powinna pozwolić sobie na odrobinę luksusu.

46

Myślę, że posiadanie stylowych i luksusowych produktów może stać się marzeniem każdej kobiety, zarówno tej, która zostanie mamą po raz pierwszy, jak i tej, która oczekuje kolejnego

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Jestem przekonana, że mając dzieci, wcale nie trzeba rezygnować z bycia modną. Posiadanie pięknego fotelika samochodowego, wózka, torby na akcesoria może pomóc w podkreśleniu własnego stylu. I, szczerze mówiąc, to jest coś, co naprawdę chciałam osiągnąć, projektując tę kolekcję. Współpraca z Dorelem była świetną przygodą i bardzo się cieszę, że możemy już oglądać jej efekt oraz że sama mogę używać tych produktów. Mam też wiele przyjaciółek, które są teraz w ciąży i już planują zakupy akcesoriów tej marki. TORBA DOMOWEGO MAGIKA Wiadomo, że w fotelikach samochodowych, wózkach bezwzględnie najważniejsze jest bezpieczeństwo. Dziecko musi być przede wszystkim chronione i musi mu być wygodnie. Ale jako projektantka mody chciałam również, żeby reklama

Fot. Dorel

dziecka. Pewnie, że gdy pojawia się dziecko, kobieta może nawet nie mieć czasu, by spróbować zadbać o siebie. Wiadomo, jest już tak zajęta, że to, by jakoś wyglądać, nie jest wtedy jej priorytetem. Też to przerabiałam. Sądzę jednak, że niezależnie od tego, czy jesteś zabieganą matką, czy nie, zawsze możesz wyglądać stylowo. Eleganckie buty, szminka, ułożenie włosów w artystyczny nieład, kiedy idziesz pobiegać – to proste sposoby, z których można skorzystać.

Projektantka na tle premierowej kolekcji, której głównymi akcentami są koniakowe skóry, wyraźne przeszycia i frędzle.

moja propozycja była modna, luksusowa, elegancka i stylowa. Zależało mi też na tym, aby wózek, fotelik samochodowy i torba na akcesoria pasowały do każdej stylizacji. Dlatego postawiłam na biel, skóry w kolorze koniaku, piękne czarne tkaniny, wyraźne przeszycia, duże złote detale i frędzle. Kolekcja Quinny x Rachel Zoe to produkty dla każdej stylowej mamy i modnego taty. Jako pracująca mama dwóch chłopców, redaktor naczelna „Zoe Report”, projektantka

mojej własnej kolekcji i stylistka, jestem mamą w ciągłym biegu. Muszę być bardzo zorganizowana, dlatego gdy tylko urodził się mój pierwszy syn, elegancka torba na akcesoria stała się dla mnie artykułem pierwszej potrzeby. Potrzebuję wielu przegródek, moja torba musi być bardzo funkcjonalna, ale powinna również dobrze wyglądać. Jestem trochę jak magik z torbą na akcesoria – niewiele jest rzeczy, których nie da się w niej znaleźć. 


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

NOWOŚĆ – WKŁADKI LAKTACYJNE NUK ULTRA DRY Ochrona dla skóry i ubrania dzięki bardzo chłonnej wewnętrznej warstwie, która zatrzymuje mleko w środku wkładki. Miękkie i przewiewne materiały, wygodne i przyjemne dla skóry. Dopasowane, optymalnie ukształtowane, z gładką zewnętrzną powierzchnią oraz paskiem samoprzylepnym. 30 szt. w pudełku. Teraz w supercenie.

Przybliżona cena detaliczna: 9,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

TWISTSHAKE – BUTELKA ANTYKOLKOWA Z MIKSEREM

DYDUŚ – 3-STOPNIOWY ZESTAW DO KARMIENIA Z143

Innowacyjna szwedzka butelka antykolkowa. Sitko-mikser rozprowadza mleko modyfikowane/kaszkę i zapobiega powstawaniu grudek. System Twistflow minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia kolki. Miękki smoczek przypomina brodawkę matki, zachowując naturalny sposób ssania, jak przy karmieniu piersią. Zestaw zawiera butelkę, sitko-mikser, smoczek, zamykany pojemnik na mleko, pokrywkę. 3 rozmiary i 10 modnych kolorów.

Butelka Z143 zawiera wszystko, co jest niezbędne do łatwego przejścia od karmienia piersią do karmienia butelką lub nauki picia z kubka. Łączy w sobie zalety butelki i kubka niekapka. W zestawie: butelka o pojemności 250 ml, smoczek o średnim przepływie (3 m+), który przypomina kształtem pierś mamy, miękki ustnik (4 m+) i antypoślizgowe uchwyty. Wraz z rozwojem dziecka butelkę można przekształcić w kubek niekapek z miękkim ustnikiem.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 35,90 zł Producent: Twistshake. Dystrybutor: Scandinavian Baby www.scandinavianbaby.pl

Grupa wiekowa: 3 m + Przybliżona cena detaliczna: 12,99 zł Producent/dystrybutor: Dyduś www.dydus.pl

POLAR JUNIOR BUFF FROZEN Wielofunkcyjna chusta – połączenie mikrofibry z materiałem Polartec zapewnia właściwą ochronę dziecka podczas zimowych zabaw na świeżym powietrzu. Miła w dotyku i niepodrażniająca skóry warstwa polaru zapewnia ciepło i poczucie komfortu, jednocześnie jest wystarczającą ochroną nawet podczas mrozów. Polartec pomaga utrzymać stałą temperaturę ciała, zapobiega utracie ciepła, a jednocześnie nie pozwala na przegrzanie.

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 119 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

KOŁDRA MINKY

JACK N’JILL – ZESTAW PREZENTOWY

LEŻACZEK KĄPIELOWY Z SUBLIMACJĄ

Bardzo lekka. Oddychająca włóknina zapewnia dziecku komfort cieplny podczas snu i pozwalają na odprowadzenie wilgoci. Kołdry z wysokiej jakości bawełny i miękkiej tkaniny minky. Wypełnienie: antyalergiczna silikonowa włóknina poliestrowa.

Biodegradowalny zestaw do pielęgnacji małych zębów. Nadaje się na prezent. Dostępny w 4 wersjach (Hippo, Bunny, Dino i Koala). W skład zestawu wchodzą: szczoteczka, kubek, saszetka na szczoteczkę, pasta, szczoteczka silikonowa. Komplementarna pielęgnacja i higiena jamy ustnej.

Podtrzymuje głowę dziecka. Miękki materiał zapewnia wygodę i komfort kąpieli. Leżaczek wykonany jest z tkaniny 3D przepuszczającej wodę. Dostępny z grafiką z linii: Auta, Księżniczka, Sowy, Safari, Miś i Króliki.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 69 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tega.com.pl

48

Przybliżona cena detaliczna: 129,90 zł Producent: Jack N’Jill. Dystrybutor: Eco and More www.ecoandmore.pl

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: 16,90 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tega.com.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

PAJACYK LUNA Ciepły pajacyk niekrepujący ruchów dziecka, nadaje się na chłodniejsze dni. Wykonany z miękkiego materiału typu luna. Ma wygodne zapięcie ułatwiające przewijanie. Dostępne rozmiary: 56–68.

Grupa wiekowa: 0–6 m Przybliżona cena detaliczna: 42 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

BARBARAS – KOMPLET DLA CHŁOPCA WJ 34

KOMPLET WELUROWY DLA CHŁOPCA

KOMPLET WELUROWY DLA DZIEWCZYNKI

Czapka i szalik inspirowane Vintage Car. Z boku aplikacja. Wykonane z włoskiej przędzy (50% wełna, 50% akryl). Certyfikaty „Bezpieczny dla dziecka”, „Eco 5”. Produkt polski. Dostępne rozmiary: 46/48 cm, 48/50 cm.

Miękki komplet welurowy w modnej kolorystyce. Bluza, wykończona haftem, ma wygodny zamek i kaptur. Nadaje się na chłodniejsze dni. Dostępne rozmiary: 74–104.

Komplet welurowy z bluzą wykończoną gustownymi kokardkami. Dostępny w rozmiarach: 56–68.

Przybliżona cena detaliczna: ok. 79 zł Producent/dystrybutor: Barbaras www.barbaras.pl

Grupa wiekowa: 9 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 61 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

Grupa wiekowa: 1–6 m Przybliżona cena detaliczna: 55 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

KOMPLET WELUROWY

PAJACYK MINKY

PÓŁŚPIOSZKI

Komplet welurowy zdobiony haftem. Bluza rozpinana, na zamek i wygodne spodnie z gumką w pasie. Dostępny w rozmiarach: 74–104.

Ciepły, miękki pajacyk niekrepujący ruchów dziecka, dobry na chłodniejsze dni. Ma wygodne zapięcie ułatwiające przewijanie. Dostępny w rozmiarach: 56–68.

Bawełniana bielizna dla najmłodszych wykonana z dzianiny wysokiej jakości. Półśpioszki mają wygodny bezuciskowy ściągacz. Dostępne rozmiary: 56–86.

Grupa wiekowa: 0–6 m Przybliżona cena detaliczna: 62 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

Grupa wiekowa: 0–18 m Przybliżona cena detaliczna: 20 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

Grupa wiekowa: 9 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 61 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

50

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


RECARO ZERO.1 (R129 I-SIZE)

BOOK 51 S ELITE COMPLETO MODULAR

Fotelik z homologacją R129 (i-Size), obracany o 360º, co pozwala wygodnie przypinać i odpinać dziecko. Zapewnia dzieciom przestrzeń i bezpieczeństwo, umożliwiając ich przewożenie zarówno tyłem jak i przodem do kierunku jazdy. Wysokiej jakości dzianiny, inspirowane kolorystyką wnętrz luksusowych samochodów, są łatwe do czyszczenia i zapewniają pasywną cyrkulację powietrza, zwiększającą komfort użytkowania.

Zestaw Luxe Elite na stelażu Book 51 S o szerokości zaledwie 51 cm to prestiżowa kolekcja Peg-Pérego zawierająca wszystko, co potrzebne do transportu dziecka. Siedzisko Pop-Up jest składane ze stelażem, bez konieczności wypinania, godola Navetta Elite ma innowacyjny system składania budki jedną ręką. Fotelik Primo Viaggio SL na bazie Isofix dostał 5/5 gwiazdek ADAC. W zestawie także torba pielęgnacyjna z przewijakiem.

TKANY KOC DWUWARSTWOWY 75 × 100 Koc zarówno dla małego, jak i starszego dziecka. Miękki, ciepły i przyjemny. Sprawdzi się podczas codziennych drzemek i spacerów. Może pełnić funkcję maty do zabawy. Wykonany z wysokiej jakości przędzy bawełnianej, dwustronny, dwuwarstwowy (jedna warstwa w 100% z bawełny, druga w 50% z bawełny i w 50% z poliestru). Obszyty kolorowymi metkami.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 225 zł Producent: Snoozebaby. Dystrybutor: W Małym Świecie www.wmalymswiecie.pl

MALTEX BABY – WYPRAWKA DLA NOWORODKA ZEBERKA Upominek dla rodziców z okazji narodzin dziecka. Efektownie zapakowany zestaw niezbędnych akcesoriów do higieny i pielęgnacji noworodka. W jego skład wchodzą m.in. wanienka 84 cm z korkiem i matą antypoślizgową, fotelik do kąpieli z matą, okrycie kąpielowe z myjką, termoopakowanie, szczoteczka do czesania z miękkim włosiem. Akcesoria wykonano z wysokiej jakości materiałów, wolnych od BPA. Wyprawka dostępna w 4 kolorach.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 119 zł Producent/dystrybutor: Maltex www.maltex.com.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 7/2016

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 3650 zł Producent: Peg-Pérego. Dystrybutor: P. H. Akord Tomasz Skrzypczak www.akord.poznan.pl

MAXI-COSI DANA Wybór dla rodziców mieszkających w mieście. Do stelaża można wpiąć gondolę Foldable lub fotelik samochodowy dla niemowląt. Dla dziecka powyżej 6. miesiąca życia zmienia się w wygodną spacerówkę z regulowanym oparciem. Dzięki kompaktowej konstrukcji składa się do niewielkich rozmiarów. Produkt objęty programem dożywotniej gwarancji.

Grupa wagowa: do 15 kg Przybliżona cena detaliczna: 690 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.maxicosi.pl

MAXI-COSI AXISSFIX PLUS Nowy fotelik, w którym dzięki specjalnej wkładce można przewozić dzieci już od urodzenia. Połączenie wysokich standardów bezpieczeństwa z łatwością obsługi. Testowany na zgodność z normą i-Size. Siedzisko można obrócić o 360°, co ułatwia usadzanie i zabezpieczenie dziecka oraz wybranie kierunku ustawienia fotelika: przodem lub tyłem do kierunku jazdy, odpowiednio do wieku dziecka. Jednoczesna regulacja wysokości zagłówka i szelek barkowych.

Grupa wiekowa: 0–4 Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.maxicosi.pl

reklama

Grupa wiekowa: 0–4,5 Przybliżona cena detaliczna: 2099 zł Producent: Recaro. Dystrybutor: Logis www.recaro-polska.pl


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

NUK – ANATOMICZNY SMOCZEK SILIKONOWY Z TASIEMKĄ Promocja. Smoczek uspokajający Nuk Trendline ma anatomiczny kształt, korzystny dla rozwoju szczęki dziecka, oraz anatomiczną tarczkę z wysokiej jakości tworzywa. Wszystkie smoczki uspokajające wyposażono w system odpowietrzania Nuk Air. Tasiemka do smoczka uspokajającego Nuk Duo zapobiega zgubieniu lub zabrudzeniu smoczka. Ma praktyczny klips do przypinania do ubrania dziecka lub wózka. Teraz w supercenie.

Grupa wiekowa: 6–18 m Przybliżona cena detaliczna: 14,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

MAXI-COSI PEBBLE PLUS STAR

PIELUSZKI MUUMI BABY Hypoalergiczne pieluszki i pieluchomajtki produkowane w Finlandii z celulozy bielonej bez użycia chloru. Nie mają substancji zapachowych, nawilżających lub konserwujących. To skuteczne rozwiązanie dla dzieci o wrażliwej skórze, które mają uczulenia i alergie po typowych pieluszkach. Produkt spełnia standardy jakościowe i ekologiczne, co jest potwierdzone certyfikatami, w tym skandynawskim Nordic Swan.

Grupa wiekowa: 0–3 m Przybliżona cena detaliczna: 39,99 zł Producent: Delipap Oy. Dystrybutor: Daltra www.muumi.pl

BABY JOGGER CITY TOUR – WYBÓR RODZICÓW Zwrotna, lekka spacerówka (6,57 kg) o niewielkich wymiarach po złożeniu (56 × 46 × 25,5 cm). Wózek łatwo się składa jedną ręką. Siedzisko z usztywnionym, wielopozycyjnym oparciem. Pojedyncze amortyzowane przednie koła z możliwością ich blokady do jazdy na wprost. Duża, regulowana budka UV 50+ z wentylowanym okienkiem. Dodatkowa kieszonka przy koszu do przechowywania plecaka do transportu wózka (w zestawie).

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1280 zł Producent: Baby Jogger. Dystrybutor: Euro-Trade www.baby-jogger.pl

Limitowana seria kolorystyczna stworzona przez znanego holenderskiego dekoratora wnętrz Edwarda van Vlieta. Geometryczny motyw został wykorzystany również na innych modelach fotelików Maxi-Cosi, wózku Stella i akcesoriach. Klient może skompletować pełen zestaw w tym kolorze albo połączyć poszczególne elementy z klasyczną kolekcją. Foteliki, wózki i gondole objęte są programem dożywotniej gwarancji.

NUK – ELEKTRONICZNA NIANIA ECO CONTROL 200

FOTELIK 15–36 KG ISOFIX – 4BABY QUESTO-FIX

Wysoka jakość transmisji (technologia FHSS) bez zakłóceń i zabezpieczone połączenie. Zakres: do 200 m na zewnątrz i do 50 m w pomieszczeniach. Ma świetlny wskaźnik połączenia i czujnika dźwięku oraz praktyczny klips do przypięcia do paska. W zestawie odbiornik na baterie do wielokrotnego ładowania. Prosta obsługa, pewna kontrola.

Fotelik grupy 2+3 mocowany przy pomocy Isofix oraz standardowych pasów samochodowych. Dzięki dużej możliwości regulacji zagłówka i bocznych paneli bardzo dobrze dopasowuje się do wieku i wzrostu dziecka. Ma regulację położenia siedziska. Wzmocniona konstrukcja i dodatkowe wkładki pochłaniające energię zapewniają bardzo skuteczną ochronę boczną. Dostępny w 6 kolorach.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 790 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.maxicosi.pl

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 225 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

BEBETTO – HOLLAND

MIĘKKA NAKŁADKA

Nowoczesny głęboko-spacerowy wózek o awangardowej konstrukcji, w 3 kolorach konstrukcji do wyboru. Wyróżnia go różnorodność tkanin o nietypowych strukturach. Jego atuty to duża gondola i duży zamykany kosz, ułatwiający przewożenie drobnych przedmiotów. Produkt polski zgodny z normą EN 1888:2012.

Daje komfort i wygodę dzięki wyprofilowanemu miękkiemu siedzisku. Antypoślizgowa podstawa zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Łatwa w utrzymaniu higieny (wyciągane siedzisko). Uchwyt oraz ergonomiczny kształt zwiększają wygodę, bezpieczeństwo i stabilność dziecka.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1399 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

52

Grupa wiekowa: 18 m+ Przybliżona cena detaliczna: 29,90 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tega.com.pl

Grupa wiekowa: 3–11 Przybliżona cena detaliczna: 489 zł Producent/dystrybutor: 4Baby www.4baby.pl

PODNÓŻEK ANTYPOŚLIZGOWY PIES I KOT Wytrzymały i praktyczny podnóżek z antypoślizgową powierzchnią oraz podstawą, co pozwala na bezpieczne użytkowanie. Pomocny przy samodzielnym korzystaniu z toalety. Produkt ma prestiżowy certyfikat TÜV Rheinland, potwierdzający jego bezpieczeństwo i wysoką jakość.

Grupa wiekowa: 18 m+ Przybliżona cena detaliczna: 24,99 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tega.com.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


NUK – BUTELKA PP 150 ML ZE SMOCZKIEM FC+

BÜBCHEN – EMULSJA PRZECIW ODPARZENIOM

Butelka First Choice+ 150 ml, z silikonowym smoczkiem w rozmiarze 1 (0–6 m) M (średni otwór przepływowy – do mleka modyfikowanego). Testowana w szpitalach dla optymalnego łączenia karmienia piersią i butelką. Ulepszony antykolkowy system odpowietrzania. Szeroki otwór butelki sprawia, że wygodnie się ją napełnia i czyści. Wykonana z polipropylenu (PP), bez BPA.

Chroni skórę przed podrażnieniami, wytwarzając barierę zabezpieczającą przed niekorzystnym wpływem wilgoci i czynników drażniących (np. moczu). Dzięki zawartości pantenolu oraz nagietka emulsja łagodzi podrażnienia i zapobiega powstawaniu stanów zapalnych pod pieluszką. Wygodny aplikator umożliwia szybkie i równomierne nakładanie emulsji. Środek nie zawiera oleju mineralnego, środków konserwujących, barwników ani parabenów.

MAXI-COSI 2WAYPEARL CELEBRATION Siedzisko 2wayPearl w połączeniu z bazą 2wayFix to zestaw spełniający wymogi normy i-Size. Umożliwia przewożenie dziecka tyłem do kierunku jazdy do ok. 4 lat, może też być ustawiany przodem do kierunku jazdy dla dziecka w wieku powyżej 15 m. W połączeniu z przenośnym fotelikiem Pebble Plus tworzy kompletny zestaw dla dziecka od jego urodzenia. Foteliki i bazy są objęte dożywotnią gwarancją.

Grupa wiekowa: 4 m – 4 lata Przybliżona cena detaliczna: 1050 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.maxicosi.pl

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 24,99 zł Producent: Bübchen. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.e-swiatdziecka.com.pl

MAXI-COSI – ŚPIWÓR DO FOTELIKA SAMOCHODOWEGO Dobre rozwiązanie na jesienne i zimowe spacery oraz dalekie podróże. Śpiwór ma szczeliny na pasy, dzięki czemu dziecko zawsze jest odpowiednio zapięte. Fason zapewnia wygodne wkładanie i wyjmowanie malucha, górną część można rozchylić. Dziecko jest zabezpieczone przed chłodem od stóp po czubek głowy. Pasuje do wszystkich przenośnych fotelików Maxi-Cosi dla niemowląt.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 140 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.maxicosi.pl

NUK – PRZYRZĄD DO ĆWICZENIA MIĘŚNI KEGLA

BÜBCHEN – ŻEL DO MYCIA I KĄPIELI DLA NIEMOWLĄT 400 ML

Przyrząd do ćwiczeń wzmacniających mięśnie dna miednicy w ciągu kilku tygodni po urodzeniu dziecka. Łatwe i dyskretne ćwiczenia. Przyrząd ma wygodny kształt i satynową, gładką powierzchnię. Wyprodukowany w Niemczech. Testowany przez położne: 85% kobiet ocenia przyrząd do treningu mięśni dna miednicy jako dobry.

Od pierwszych dni życia dziecka. Dzięki zawartości protein pszenicy, biologicznie czynnych substancji rumianku i substancji myjących pochodzenia roślinnego delikatnie czyści i pielęgnuje wrażliwą skórę dziecka, nie wywołując podrażnień skóry. Polecany do codziennego mycia delikatnej skóry dziecka. Także dla dorosłych. Nie zawiera mydła ani środków barwiących.

Przybliżona cena detaliczna: 99,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 7/2016

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 24,99 zł Producent: Bübchen. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.e-swiatdziecka.com.pl

reklama

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 24,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

SKIP HOP – STOLIK INTERAKTYWNY Z SIEDZISKIEM 3 W 1 Dzieci chcą poznawać świat wszystkimi zmysłami, dlatego Skip Hop we współpracy z pediatrami stworzył stolik interaktywny z siedziskiem 3 w 1 Explore and More. Pozwala on dziecku na zabawę połączoną z nauką i rozwija jego motorykę. Wspiera malucha na 3 etapach zabawy: kiedy dziecko siedzi, uczy się samodzielnie chodzić, i gdy już podrośnie – wtedy zmienia się w funkcjonalny mebel dla starszego dziecka.

Grupa wiekowa: 4 m+ Producent: Skip Hop. Dystrybutor: SkipWish www.skip.zone

ADAMEX – VICCO 2 W 1 Nowość. Wózek oprócz amortyzowanej osi tylnej ma centralny amortyzator z możliwością blokowania. Gumowe koła bezdętkowe podnoszą komfort jazdy i ułatwiają użytkowanie – nie wymagają zmiany i pompowania dętek. Przednie koła mają amortyzację przeciwzderzeniową. Pokrowiec z oknem pozwala utrzymać stały kontakt wzrokowy z dzieckiem.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1799 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

ADAMEX – BARLETTA RAINBOW COLLECTION Tegoroczna propozycja wózka głęboko-spacerowego firmy Adamex z innowacyjnym podwójnym amortyzatorem, który zapewnia komfort jazdy. Niepowtarzalny charakter Barletta Rainbow zawdzięcza kolorowym elementom tapicerki i stelaża. W łatwy sposób można zmienić wersję głęboką w spacerową lub wpiąć fotelik samochodowy – przodem lub tyłem do kierunku jazdy.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1629 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

ADAMEX – BARLETTA RETRO DELUXE

ADAMEX – MARCELLO

ADAMEX – BARLETTA

Klasyczny wózek na aluminiowej ramie i 14-calowych pompowanych kołach. Ma plastikową gondolę malowaną na wysoki połysk (wzór carbon w opcji) i miękkie zawieszenie obu osi. Barletta Retro to połączenie klasycznego wyglądu z nowoczesną ergonomią. Zarówno gondola, jak i siedzisko spacerowe mają regulowane oparcie, daszek przeciwsłoneczny i powiększone okno wentylacyjne w tylnej części budki.

Wielofunkcyjny wózek dziecięcy na klasycznej aluminiowej ramie i 14-calowych pompowanych kołach. Ma plastikową gondolę, miękkie zawieszenie obu osi, regulowaną prowadnicę obszytą ekoskórą i duży kosz na zakupy. Tapicerka budki gondoli i siedziska spacerowego ma duże okno wentylacyjne oraz rozkładany daszek przeciwsłoneczny. Pokrowiec z oknem pozwala utrzymać stały kontakt wzrokowy z dzieckiem.

Model wózka głęboko-spacerowego firmy Adamex z innowacyjnym podwójnym amortyzatorem, który zapewnia pełny komfort jazdy. Nowoczesny system wpięcia pozwala łatwo zmienić wózek z wersji głębokiej na spacerową lub wpiąć fotelik samochodowy. Wszystkie moduły można zamontować przodem lub tyłem do kierunku jazdy.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1699 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1799 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1559 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

CALMA Z BUTELKĄ 150 ML LUB 250 ML

ŁÓŻECZKO DOSTAWNE NEXT2ME

RÖMER BABY-SAFE I-SIZE

Na podstawie badań naukowych powstał produkt, który jest wsparciem dla każdej karmiącej piersią mamy. Zestaw nie zaburza odruchu ssania. Aby dziecko mogło pobrać pokarm z Calmy, musi pracować w taki sam sposób, jak przy ssaniu piersi. To rozwiązanie pozwala mu robić przerwy w trakcie jedzenia. Tylko jeden rozmiar smoczka w trakcie całego okresu karmienia.

Uniwersalne rozwiązanie dla rodziców, którzy na początku chcą lub potrzebują spać blisko dziecka, ale nie chcą rezygnować z własnej przestrzeni. Dzięki Next2Me dziecko może bezpiecznie spać w swoim łóżeczku, a matka odpoczywać obok, przytulać je i komfortowo karmić piersią. Łóżko jest mocowane specjalnymi pasami do łóżka rodziców.

Fotelik zgodny z nowym standardem bezpieczeństwa ECE R129 (i-Size). Chroni dziecko od urodzenia do osiągnięcia 83 cm (15 mies.). Opatentowana technologia płaskiego ułożenia dziecka zapewnia jednocześnie regulację zagłówka w pozycji leżącej. System SICT chroni podczas uderzeń z boku. Wkładka dla noworodka daje dodatkowe podparcie i pochłania energię w razie uderzenia. Montowany z bazą Flex Base lub Base.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 70 zł Producent: Medela AG. Dystrybutor: Medela Polska www.medela.pl

54

Grupa wiekowa: 0–6 Przybliżona cena detaliczna: 600 zł Producent/dystrybutor: Artsana Group www.chiccopolska.pl

Grupa wiekowa: 0–15 m Przybliżona cena detaliczna: 750 zł Producent: Britax Römer. Dystrybutor: Akpol www.britax-roemer.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Wykonane w 100% z bawełny wysokiej jakości. Dobrze wchłania wodę, chroni dziecko przed zimnem. Kaptur okrywający głowę dokładnie osusza delikatną skórę dziecka.

Grupa wiekowa: 0–18 m Przybliżona cena detaliczna: 39 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tega.com.pl

WOLNOSTOJĄCY STELAŻ DO BALDACHIMU Stelaż jest stawiany koło łóżeczka, nie wymaga przykręcania. Baldachim może stanowić zabezpieczenie przed słońcem lub światłem, jest również elementem dekoracyjnym w pokoju.

Przybliżona cena detaliczna: 36 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tega.com.pl

JUNIOR POLAR BUFF

JUNIOR POLAR BUFF

Wielofunkcyjna chusta – połączenie mikrofibry z materiałem Polartec zapewnia właściwą ochronę dziecka podczas zimowych zabaw na świeżym powietrzu. Miła w dotyku i niepodrażniająca skóry warstwa polaru zapewnia ciepło i poczucie komfortu, jednocześnie jest wystarczającą ochroną nawet podczas mrozów. Polartec pomaga utrzymać stałą temperaturę ciała, zapobiega utracie ciepła, a jednocześnie nie pozwala na przegrzanie.

Wielofunkcyjna chusta – połączenie mikrofibry z materiałem Polartec zapewnia właściwą ochronę dziecka podczas zimowych zabaw na świeżym powietrzu. Miła w dotyku i niepodrażniająca skóry warstwa polaru zapewnia ciepło i poczucie komfortu, jednocześnie jest wystarczającą ochroną nawet podczas mrozów. Polartec pomaga utrzymać stałą temperaturę ciała, zapobiega utracie ciepła, a jednocześnie nie pozwala na przegrzanie.

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 109 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 109 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

KOJEC DZIECIĘCY – 4BABY COLORADO

ZESTAW BUFF – CZAPKA I KOMIN

Składany kojec zapewnia dziecku mobilną przestrzeń do zabawy i odpoczynku. Dołączony materac pełni funkcję maty, umożliwiając kreatywną rozrywkę. Kojec ma otwierane na suwak drzwi boczne i mechanizm składania wyposażony w podwójne zabezpieczenie. W zestawie torba do transportu i przechowywania.

Czapka i komin wykonane są z połączenia akrylu i polaru. Bardzo ciepłe, przeznaczone na sezon jesienno-zimowy. Jeden uniwersalny rozmiar. Elastyczne i miękkie w dotyku. Produkty spełniają wymagania normy jakości i bezpieczeństwa dla dzieci. Elementy można kupić oddzielnie.

Przybliżona cena detaliczna: 229 zł Producent/dystrybutor: 4Baby www.4baby.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 7/2016

Grupa wiekowa: 5–15 Przybliżona cena detaliczna: 254 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

reklama

OKRYCIE KĄPIELOWE


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

EXCELLENT

MAXIMO

LAKTA MILA

W stylu retro – na plastikowych, lakierowanych, dużych pompowanych kołach, z wygodną, lekką torbą zamiast metalowego kosza. Bardzo miękki, dobry do bujania. Dostępny w 3 wariantach zakupowych: 3 w 1, 2 w 1 lub wyłącznie z gondolą. W zestawie folia przeciwdeszczowa, moskitiera, kubek i torba. W nowej, narodowej, biało-czerwonej kolorystyce – wersja limitowana.

Sportowy, biało-czerwony wózek z aluminiową ramą oraz obrotowymi pompowanymi kołami z możliwością blokady do jazdy na wprost i systemem antishock. Łatwo manewruje się nim w każdym terenie. Wyróżniają go wentylowana przestronna gondola i chowany w spacerówce podnóżek. W zestawie folia przeciwdeszczowa, moskitiera, kubek i torba. W nowej, narodowej kolorystyce – wersja limitowana.

Laktator ma nakładkę silikonową z płatkami stymulującymi pierś do wytwarzania pokarmu. W zestawie adapter-przejściówka, dzięki czemu pasuje zarówno do butelek standardowych, jak i szerokootworowych. Rączka z wypustkami antypoślizgowymi. W komplecie akcesoria do karmienia. Zdobył laur „Złoty Brzuszek 2015”. Oryginalny polski produkt. Bezpieczny dla mamy i dziecka (0% BPA). Zarejestrowany wyrób medyczny CE.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1499 zł Producent/dystrybutor: Paradise Baby www.paradisebaby.pl

Przybliżona cena detaliczna: 39 zł Producent/dystrybutor: Simed www.simed.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: od 999 zł Producent/dystrybutor: Paradise Baby www.paradisebaby.pl

PIELUSZKI WIELORAZOWE MILA

MARITA PRESTIGE

KIWY SLF123

Pieluszki są przewiewne, umożliwiają oddychanie skórze dziecka. Zmniejszają ryzyko odparzeń. Wspomagają prawidłowy rozwój bioder. Dzięki warstwie PUL ubrania pozostają suche. Sprawdzają się podczas nauki korzystania z nocnika. Uniwersalna regulacja zapięć. Stosowane z wkładami z bambusa, mikrofibry, tetry itp.

Klasyczny, elegancki wózek wielofunkcyjny na chromowanym stelażu. Regulowana wysokość rączki. Obszerna gondola z możliwością pochylenia oparcia oraz wygodnymi uchwytami do przenoszenia. Spacerówkę z regulacją podnóżka i oparcia można montować w obu kierunkach jazdy. W zestawie torba i pokrowiec do spacerówki.

Fotelik można zamontować za pomocą systemu Isofix i 3-punktowego pasa bezpieczeństwa. Otrzymał 3 gwiazdki w testach ADAC w maju 2015 r. Regulacja oparcia w 8 pozycjach oraz zagłówka w poziomie i w pionie. Głębokie ramiona gwarantują optymalną ochronę boczną. Fotelik ma centralnie regulowany system napinania pasów.

Przybliżona cena detaliczna: ok. 23 zł Producent/dystrybutor: Simed www.simed.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1549 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

Grupa wiekowa: 9 m – 12 lat Przybliżona cena detaliczna: 649 zł Producent: Kiwy. Dystrybutor: Roan www.kiwyworld.com

EMMA

ROAN BASS SOFT

ROAN SOFIA

Klasyczny wózek wielofunkcyjny o sportowym charakterze. Dzięki bardzo dobrej amortyzacji sprawdza się w każdym terenie. Gondola i spacerówka są wyposażone w 2 niezależne wentylowane budki. Oba moduły z możliwością regulacji oparcia. Wózek jest zbudowany na chromowanej konstrukcji, z rączką wykończoną ekoskórą. W zestawie miękki materac, stylowa torba i dodatkowe okrycie.

Nowość – sportowy wózek głęboko-spacerowy o lekkim stelażu i obszernej gondoli. W porównaniu do poprzedniej wersji Bass Soft został wyposażony w dodatkowy system SAS z możliwością blokady. Dzięki temu amortyzacja jest znacznie lepsza i można ją dostosować do wagi i wieku dziecka. Wersja spacerowa montowana jest w dwóch kierunkach jazdy i ma regulację podnóżka oraz oparcia.

Stylowy, klasyczny wózek głęboko-spacerowy. Ma dobrze amortyzowany stelaż z regulowaną rączką obszytą ekoskórą oraz obszerną gondolę z wentylowaną i przedłużaną budką. W porównaniu do wcześniejszej wersji nowa Sofia jest bogatsza o dodatkową budkę do wersji spacerowej. Spacerówka montowana jest w obu kierunkach jazdy, ma regulację oparcia i podnóżka. W zestawie torba i pokrowiec na nogi do spacerówki.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1449 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1699 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1449 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

56

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

ROAN BASS ECO LEATHER

COMBO SET KIDS BLUE HAT & NECK

COMBO SET KIDS WHITE HAT & NECK

Sportowy wózek wielofunkcyjny o lekkiej aluminiowej konstrukcji. Gondola polerowana na wysoki połysk jest wyposażona w materac z włókna kokosowego, zamaskowany uchwyt do przenoszenia oraz regulację wysokości oparcia. Wersja spacerowa ma regulację oparcia i podnóżka. Jej atutem jest też miękka wkładka do siedziska. Waga: ok. 14,5 kg.

Zestaw czapka i komin na szyję, wykonany z polartecu classic. Materiał zapewnia właściwą termoregulację głowy i szyi. Odprowadza wilgoć na zewnątrz, chroni przed ujemną temperaturą i wiatrem. Bardzo lekki i miękki w dotyku. Łatwy w konserwacji. Ma niezbędne certyfikaty jakości. Uniwersalny rozmiar. Wyprodukowany w Hiszpanii.

Zestaw czapka i komin na szyję, wykonany z polartecu classic. Materiał zapewnia właściwą termoregulację głowy i szyi. Odprowadza wilgoć na zewnątrz, chroni przed ujemną temperaturą i wiatrem. Bardzo lekki i miękki w dotyku. Łatwy w konserwacji. Ma niezbędne certyfikaty jakości. Uniwersalny rozmiar. Wyprodukowany w Hiszpanii.

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 120 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 120 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1549 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

MISKA HIGIENICZNA Z AKCESORIAMI W KOSMETYCZCE Nowość – funkcjonalny i przydatny komplet akcesoriów do higieny i pielęgnacji malucha. Zawiera gąbkę, butelkę z dozownikiem na mydło, zabawkę i szczoteczkę do włosów. Miska ma 3 praktyczne komory: małą na mydło i dwie na wodę (czystą i z mydłem) oraz otwór na butelkę z dozownikiem. Miska z kosmetyczką tworzy przydatny zestaw turystyczny. Produkt dostępny w wielu kolorach i wariantach, wolny od BPA.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 40 zł Producent/dystrybutor: Maltex www.maltex.com.pl

reklama

Nowy fotelik zaprojektowany zgodnie z normą ECE 44/04 oraz z wymogami najnowszej normy i-Size. Łatwo i bezpiecznie mocowany w samochodzie za pomocą zaczepów Isofix. Zawiera też Top Tether (pasek przeciwobrotowy) stabilizujący go podczas jazdy. Ponadto fotel ma: regulowany zagłówek, 5-punktowe szelki, system wentylacji w obudowie. Materiał absorbuje uderzenia.

Grupa wiekowa/wagowa: 1/2/3 (9–36 kg) Przybliżona cena detaliczna: 1190 zł Producent: Jane. Dystrybutor: Euro-Trade www.jane.pl

SI COMPLETO

PAJACYK BAWEŁNIANY

Znane i lubiane Si Completo w nowej odsłonie – wzór dla odważnych rodziców, zaprojektowany specjalnie dla Peg-Pérego przez Manri Kishimoto na Milano Fashion Week. Lekka i zwinna spacerówka składana w klasyczną „parasolkę”, na pojedynczych, amortyzowanych kołach. W zestawie folia przeciwdeszczowa i pokrowiec na nogi.

Wygodny pajacyk niekrepujący ruchów dziecka, nadaje się do snu. Zdobiony kolorowym nadrukiem, ma wygodne zapięcie ułatwiające przewijanie. Uszyty z wysokogatunkowej bawełny, nieuczulającej delikatnej skóry dziecka. Dostępny w rozmiarach: 56–98.

Grupa wiekowa/wagowa: 1+/do 15 kg Producent: Peg-Pérego. Dystrybutor: P. H. Akord Tomasz Skrzypczak www.akord.poznan.pl

58

NOWOŚĆ – JANE GRAND

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 32 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

NICO

BEBETTO – TORINO

BEBETTO – VULCANO

Lekki spacerowy wózek o aluminiowej konstrukcji, na pompowanych kołach. Przednie obrotowe koła są wyposażone w system DMS i SAS. Przy użyciu odpowiednich adapterów można umieścić fotelik 0–13 kg. Siedzisko ma regulację oparcia i podnóżka oraz wysokości rączki. Budkę i barierkę da się zdemontować. Siedzisko wpina się w dwóch kierunkach jazdy. Produkt polski zgodny z normą EN 1880:2012.

Ekskluzywny model o zgrabnej sylwetce. Biała konstrukcja ma elementy plastikowe w kolorze ramy. Tapicerka jest uszyta z ciekawej tkaniny połączonej z ekoskórą, co daje efekt nowoczesnego designu w kontraście z zawsze modną klasyką. W bogate wyposażenie wózka wchodzą: zamykany kosz, torba na rączkę, ochraniacze na koła, uchwyt na kubek, folia przeciwdeszczowa i moskitiera.

Lekki aluminiowy stelaż z regulacją rączki i dużym koszem. Wózek ma obrotowe przednie koła wyposażone w system absorpcji wstrząsów SAS i DMS oraz gondolę z regulowanym oparciem. Komfortowe siedzisko w wersji spacerowej ma regulację oparcia do pozycji leżącej i podnóżka. Produkt polski zgodny z normą EN 1888:2012.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 849 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1599 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1259 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

QUINNY – ŚPIWÓR DO WÓZKA

KOCYK DZIECIĘCY COMFI-CUDDLE

SWEET MELODY KOŁYSKA MILLY MALLY

Dziecko jest w nim szczelnie otulone. Gdy podrośnie, można odpiąć i odchylić górną część. Długi zamek biegnący wzdłuż całego boku śpiwora ułatwia usadzanie i wyjmowanie malucha. Specjalny fason dopasowuje się do kształtu spacerówki. Kolorystyka śpiworów odpowiada kolorom wózków Quinny.

Dwustronny, miękki koc, z jednej strony pokryty miękkim futerkiem, z drugiej delikatnym zamszem. Może być używany podczas spaceru, jako mata podczas zabawy w domu lub kołdra do łóżeczka. Używanie Comfi-Cuddle daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, komfortu i ciepła. Koc można prać w pralce w 30°C.

Kołyska z bardzo bogatym wyposażaniem. Ma karuzelkę z mrugającymi światełkami, lampką nocną i z przyciągającymi wzrok miękkimi maskotkami, wibracjami i melodiami. Pilot znacznie ułatwia szybką reakcję na nastrój dziecka. Bieguny kołyski mają kółka, które można łatwo zablokować, by otrzymać tradycyjną kołyskę.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 290 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.quinny.com

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 79 zł Producent: CuddleCo. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

Grupa wiekowa: 0–5 m Przybliżona cena detaliczna: 399 zł Producent: Milly Mally. Dystrybutor: PM Investment Group www.millymally.pl

BRITAX – B-READY Następca B-Dual, wszechstronny wózek dla noworodka, rodzeństwa lub bliźniąt. Siedzisko montowane w obu kierunkach jazdy ma wielopozycyjny mechanizm odchylania oparcia. Centralne zawieszenie oraz koła odporne na przebicie zapewniają wygodną podróż na każdej nawierzchni. Wózek ma miękko wyściełany uchwyt i podnóżek o regulowanej wysokości oraz ochronny daszek z filtrem przeciwsłonecznym UPF 50+. Pałąk w zestawie.

Grupa wiekowa: 6 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 2500 zł Producent: Britax Römer. Dystrybutor: Akpol www.britax-roemer.pl

60

LEŻACZEK – KRZESEŁKO 3 W 1 CLOSE TO ME Czy rodzic siedzi, czy stoi, dziecko może znajdować się w zasięgu jego wzroku. Trzy tryby użytkowania produktu: wysokie krzesełko, leżaczek, kojące łóżeczko z wibracjami. 5-punktowe szelki bezpieczeństwa, regulowany i zdejmowany pałąk z dwoma zawieszkami oraz 25 min ciągłej muzyki (8 spokojnych i 8 wesołych melodii). Tylne kółka umożliwiają łatwe przemieszczanie leżaczka. Składany na płasko. Obciążenie do 18 kg.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 699 zł Producent: Tiny Love. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

ELODIE DETAILS – ŚPIWÓR DO WÓZKA Ciepły śpiwór szwedzkiej firmy Elodie Details, odporny na śnieg, deszcz i zimny wiatr. Uniwersalny otwór montażowy pozwala go dopasować do każdego typu wózka. Elastyczna górna część może służyć jako kaptur lub zostać odwinięta do tyłu. Śpiwór z obu stron rozpinany suwakiem. Wygodny w czyszczeniu, przystosowany do prania w pralce i suszenia w suszarce. Nowoczesny skandynawski design. Dostępny także w wersji puchowej.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 459 zł Producent: Elodie Details. Dystrybutor: Scandinavian Baby www.scandinavianbaby.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

ROŻEK USZTYWNIANY TEDDY

ANEX SPORT

ANEX CROSS

Rożek z miękkiej bawełny typu jersey, zapinany na rzep. Jest usztywniony atestowaną pianką, którą można wyjmować do prania.

Połączenie współczesnych koncepcji o zdrowym i aktywnym stylu życia oraz klasycznego szwajcarskiego designu. Współczesne ekologiczne materiały i innowacyjne technologie nowej generacji. Oryginalny i stylowy model.

Nowy kompaktowy model, młodszy brat Anex Sport. Wygodny i płynny sposób prowadzenia. Nowoczesny i efektowny wygląd. Polska precyzja wykonania i światowe wzornictwo. 10-calowe koła. Tapicerka w większości z ekoskóry. Zadziorny design.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 50 zł Producent/dystrybutor: Terjan www.terjan.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1999 zł Producent/dystrybutor: Ideo Group www.anexbaby.com

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 2199 zł Producent/dystrybutor: Ideo Group www.anexbaby.com

DWUFAZOWY LAKTATOR HARMONY

BEBETTO 42

ADAMEX – ASPENA DELUXE

Laktator ręczny, dzięki któremu odciąganie pokarmu jest proste i dyskretne. Dwufazowa technologia gwarantuje odciąganie większej ilości mleka w krótszym czasie. Dzięki wymiennym lejkom jest to komfortowe i bezbolesne. Po zakupieniu akcesoriów urządzenie można podłączyć do laktatorów szpitalnych Lactina i Symphony.

Nowy wielofunkcyjny wózek dla dwojga dzieci, zwrotny nawet przy podwójnym obciążeniu. Ma duży zakres niezależnej regulacji oparć i podnóżków, który pozwala dobrać najlepsze warunki przewozu każdego dziecka. Lekki, praktyczny, do szybkiego przemieszczania się. Do wyboru 3 kolory konstrukcji.

Nowość w ofercie wielofunkcyjnych wózków dziecięcych firmy Adamex. Podwójnie amortyzowany stelaż utrzymany w sportowej stylistyce zapewnia płynną jazdę i łatwość pokonywania przeszkód. Koła pompowane dają komfort jazdy.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 120 zł Producent: Medela AG. Dystrybutor: Medela Polska www.medela.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1999 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1559 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

BEBETTO – RAINBOW Lekki spacerowy wózek o aluminiowej konstrukcji, na pompowanych kołach z łożyskami. Biała konstrukcja. Przednie obrotowe koła są wyposażone w system DMS i SAS. Siedzisko ma niezależną regulację oparcia i podnóżka. Można zmieniać twardość zawieszenia. Budka o szerokim zakresie regulacji ma okienko wentylacyjne. Wysokość rączki z ekoskóry można regulować. Barierka jest obustronnie wypinana. Produkt polski zgodny z normą EN 1888:2012.

reklama

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 599 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

62

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


GWIAZDKA 2016

WYŚPISZ SIĘ PO ŚWIĘTACH ANNA ORLEAŃSKA

Zabawki edukacyjne, kreatywne i książki to, wg firmy badawczej Deloitte, najchętniej kupowane dla dzieci upominki świąteczne w 2015 r. Jeżeli chodzi o prezenty dla nastolatków, na pierwszych trzech miejscach znalazły się książki, gry i słodycze. Przygotowując się do świętowania, 40% Polaków kupiło podarunki w internecie (więcej zakupów online zrobili jedynie mieszkańcy Wielkiej Brytanii), a 60% w tradycyjnych sklepach.

Respondenci Deloitte przyznali, że decydując się na zakup prezentów w tradycyjnych sklepach, najczęściej wybierali galerie handlowe (32% pytanych) oraz supermarkety i hipermarkety (30%). Jak będzie w tym roku, okaże się już wkrótce. Tymczasem sprawdzamy, jak sklepy stacjonarne i internetowe szykują się do sezonu.

W sklepie Jaś i Małgosia w Jarosławiu przygotowania zaczynają się na przełomie sierpnia i września. Zaangażowany jest cały personel. – Co jest najtrudniejsze w przedświątecznych pracach? Chyba zamówienie odpowiednich

Fot. Pressfoto/Freepik

ZABAWEK PRZYBYWA W sklepach stacjonarnych pierwszy etap przygotowań zaczyna się wtedy, gdy jeszcze niewiele osób spoza branży myśli o świętach. Grudniowe zamówienia kompletowane są podczas kontraktacji zabawek na przełomie lata i jesieni.

Po zakupach nadchodzi czas, w którym niejeden właściciel sklepu marzy o wyczarowaniu w zajmowanym pomieszczeniu czwartego wymiaru. – Najtrudniej jest odpowiednio wyeksponować towar. Od września przybywa zabawek w takim tempie, że trudno jest wszystko pomieścić – przyznaje Bożena Nurzyńska, właścicielka łukowskiego Motylka.

zabawek, ocena, jaka ich ilość będzie potrzebna, oraz uporządkowanie magazynu tak, by nie było problemu z dostawianiem sprzedawanych produktów – mówi Edyta Cisowska-Kotylak. CHOINKI I REKLAMY Na sklepowych witrynach, oprócz tradycyjnych dekoracji świątecznych, powoli pojawiają się zabawki. Przede wszystkim hity z TV, niekiedy też jakiś wyjątkowy asortyment, dostępny tylko w danym sklepie. Niektórzy handlowcy, ozdabiając okno wystawowe, skorzystają z materiałów dekoracyjnych dostarczanych przez producentów. Taką opcję proponuje m.in. firma Playmobil. Co będzie w tym roku gwiazdkowym bestsellerem? Trudno powiedzieć, który produkt przebije się w natłoku reklam. Wśród potencjalnych hitów wskazywanych przez handlowców są: • Lego (zwłaszcza serie Ninjago i Friends), • Playmobil, • Dr euGeniusz i Prawda czy fałsz (Dumel), • zabawki do pisania w 3D, • Studio SPA (Trefl), • Barbie, Hot Wheels (Mattel), • Stoliczek – interaktywne centrum zabawy (Clementoni), • Kostka – centrum zabawy (Smily Play), • Migocząca hula-kula (VTech), • zabawki interaktywne i zdalnie sterowane, • licencje Strażak Sam i Bob Budowniczy, • seria BeBo (Fisher-Price).

Mikołaj zrobił swoje, więc może odpocząć. Wszystkie trudne logistyczne sprawy załatwili za niego handlowcy.

64

LEPIEJ MNIEJ Marcin Mielczarek ze sklepu e-Zabawkowo.pl, radzi, by świąteczne przygotowania w sklepie internetowym rozpocząć od sprawdzenia,

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


co i od kiedy będzie reklamowane. Następnie, na podstawie media planu, można promować wybrane produkty na stronie i we własnych reklamach. Skoro w sieci właścicieli sklepów nie ogranicza powierzchnia, mogą chyba poszaleć z zamówieniami? Handlowiec mówi, że to nie najlepszy pomysł. – Jednym z głównych przedświątecznych błędów jest przetowarowanie się. Uważam, że lepiej jest wziąć mniej towaru, niż przeliczyć się ze sprzedażą i mieć później problemy z uregulowaniem płatności wobec dostawców. Sami kiedyś popełnialiśmy ten błąd – przyznaje Marcin Mielczarek. Podpowiada również, że warto zastanowić się, z jaką firmą kurierską chce się współpracować. Niektóre z nich mają problemy z doręczaniem zwiększonej liczby przesyłek, co ma negatywny wpływ na postrzeganie e-sklepu przez klientów. DELIKATNE PRZYPOMNIENIA – Przygotowania do Gwiazdki powinny trwać cały rok. Trzeba budować swoją grupę klientów. Zbierać adresy mailowe, numery telefonów i traktować kupujących tak, jak samemu chciałoby się być traktowanym, a na pewno wrócą. Od września należy delikatnie się przypominać, wysyłając mailing (raz na tydzień lub dwa tygodnie) do swojej bazy adresowej. Dobrze też „zassać” bazę z adresami mailowymi do Facebooka i tam też się pokazywać, pamiętając o aktywności rodziców w mediach społecznościowych – radzi właściciel e-Zabawkowo.pl. Niezłym pomysłem jest uruchomienie kampanii AdWords w Google (przede wszystkim reklamy produktowej i remarketingu). – Jeśli właściciel sklepu na AdWords może przeznaczyć 1000 zł i więcej, sugeruję zlecenie tego profesjonalistom, bo taką kampanię trzeba na bieżąca optymalizować. Chyba że w firmie jest osoba, która będzie się zajmować jedynie tym zadaniem – podpowiada nasz rozmówca. branza2016ver4 CMYK.pdf 1 17.10.2016 16:31:32 reklama

19% POLAKÓW BĘDZIE ROBIĆ ZAKUPY ŚWIĄTECZNE W LISTOPADZIE

70% WYBIERZE SIĘ NA NIE W OKRESIE OD 1 GRUDNIA DO 24 GRUDNIA

4%

ZAPLANOWAŁO, ŻE PREZENTY KUPI… PO 25 GRUDNIA Dobrze jest grupować osoby odwiedzające sklep. Tu też sprawdza się Facebook. Osoby interesujące się np. Fisher-Price może przypisać do jednej grupy, pokazywać im reklamy z produktami tej marki i kierować na stronę z odpowiednim asortymentem. Zabawki z serii Strażak Sam można pokazywać osobom zainteresowanym kanałami dla dzieci, gdzie wyświetlana jest akurat ta bajka.

BEZ ŚNIEGU Przygotowując logistykę, trzeba w widocznym miejscu umieścić ostateczny termin wysyłki zamówień, aby zdążyć z dostawą przez świętami. Należy wziąć pod uwagę, że kurierzy mają czasem 1–2 dni poślizgu w doręczeniu przesyłek. W e-Zabawkowo.pl graniczny termin to 21 grudnia. Bardzo często zdarza się, że pracownicy sklepu jeszcze 22 lub nawet 23 grudnia odbierają telefon z pytaniem, czy paczka dojdzie do Wigilii. Aby uniknąć nerwówki przy wysyłce, warto wydłużyć pracę magazynu. Biura obsługi klienta też powinno być czynne dłużej. – Zwłaszcza przed świętami kontakt ze sklepem powinien być na wysokim poziomie. Oczekiwanie na odpowiedź na e-mail nie powinno trwać dłużej niż 30–40 minut. My wysyłamy informacje nawet o 23.00. No i oczywista sprawa – powiadamianie klienta, na jakim etapie jest realizacja jego zamówienia. Najważniejszy e-mail, jaki powinien dostać kupujący, to ten z numerem listu przewozowego. Dobrze jest też wysłać tę informację SMS-em – podsumowuje Marcin Mielczarek. Kolejna sprawa to świąteczne akcenty na stronie WWW. Witryna powinna być prosta, intuicyjna. Bez padającego śniegu, muzyki i tym podobnych rzeczy. Ma się szybko ładować i być responsywna. Po dodaniu produktów do koszyka powinien być wyraźnie widoczny koszt wysyłki. Dobrze jest też mieć kilka form płatności. Przelew, PayU i pobranie to, według naszego eksperta, standard w e-commerce. – Oczywiście warto jest jakoś skromnie zaakcentować, że mamy okres świąteczny. W naszym sklepie zmienimy logo, nasz miś Zabawkuś będzie nosił czapkę Świętego Mikołaja, od 23 do 25 grudnia na stronie wyświetlane będą życzenia świąteczne – wylicza właściciel e-Zabawkowo.pl. Na koniec praktyczna rada: trzeba zaopatrzyć się w materiały do pakowania (kartony, taśmy, folie itp.) i przygotować na mało snu. 


PRZEGLĄD RYNKU – PREZENTY

cena detaliczna

nazwa

grupa wiekowa opis produktu

producent/dystrybutor

198 zł

WHISBEAR SZUMIĄCY MIŚ PREMIUM 0–1

CAPITAL

8–14

6+

10+

Nowatorska gra zręcznościowa, która oddaje klimat włoskiej uczty. Walcz o zdobycie jak największej ilości nitek makaronu. Masz tylko 20 sekund!

Zbuduj jedną z dzielnic Warszawy. Zdecyduj, w co warto inwestować, a które budynki rozwijać. Capital to kolejna gra z serii Granna Expert.

Whisbear www.whisbear.pl

Addo/Russell www.russell.pl

4M/Russell www.russell.pl

Granna www.granna.pl

Granna www.granna.pl

b.d.

PLAY HOUSE – DOMEK DLA LALEK

b.d.

WYWROTKA GIGANT TRUCK

Zabawka wspierająca rozwój społeczny. Dziecko uczy się urządzać mieszkanie. W skład zestawu wchodzą salon i taras z basenem oraz sypialnia i łazienka. Wader-Woźniak www.wader.toys

cena detaliczna

66

SPAGHETTI

99,99 zł

Wykop świecący w ciemności szkielet triceratopsa. Odnajdź jego DNA i zrekonstruuj dinozaura za pomocą technologii rozszerzonej rzeczywistości.

opis produktu

0+

opis produktu

Nietłukąca się bombka, na której można zrobić odcisk dłoni i dopisać datę. 4 kolory do wyboru. Farbka do zrobienia odcisku i pisak w komplecie. Dorel/Dorel Polska www.babyart.eu

78 zł

PODUSZKA PINGWIN NICI

56,50 zł

NIE ŚMIEJ SIĘ!

3+

8+ (3+ wersja Junior)

Okazały samochód o długości 55 cm i nośności aż do 150 kg. Największą zaletą zabawki jest jej solidna konstrukcja.

Skarbonka z wysokiej jakości miękkiego pluszu. Pingwin Ilja jest jednym z bohaterów zimowej kolekcji Nici. Wymiary: 18 × 13,5 × 13,5 cm.

Poduszka z aplikacją pingwina z wystającym skrzydełkiem, z zimowej kolekcji Nici. Wykonana z miękkiego aksamitnego pluszu. Wymiary 43 × 25 × 12 cm.

Rodzinna gra planszowa. Zaprezentuj wylosowane hasło. Rozśmiesz współgraczy. Nos klauna ułatwi zadanie. Reklama: TVP ABC, Polsat.

Wader-Woźniak www.wader.toys

Nici/FH Beata www.nici.net.pl

Nici/FH Beata www.nici.net.pl

Alexander www.alexander.com.pl

29 zł

BOMBKA BABY ART

68 zł

SKARBONKA PINGWIN NICI

1+

grupa wiekowa

producent/dystrybutor

69,99 zł

Zostań kosmetologiem. Stwórz balsamy do ust w 5 słodkich zapachach. Gotową miksturę przełóż do pojemniczka, który ozdobisz naklejkami.

3+

nazwa

DNA DINOZAURÓW – TRICERATOPS

8–12

grupa wiekowa

producent/dystrybutor

SŁODKIE BŁYSZCZYKI

82,99 zł

Szumiący Miś Whisbear z funkcją CRYsensor. Po 40 minutach szumienia przechodzi w tryb czuwania, a gdy rozpozna płacz, automatycznie uruchomi kojący szum.

cena detaliczna

nazwa

99,99 zł

249 zł

DZIECIĘCY BAMBUSOWY RĘCZNIK

159 zł

PRZYTULANKA ZAJĄCZEK 30 CM

45 zł

POJEMNIK JUNIOR

199 zł

ZESTAW MAMUT

0+

Ręcznik z bawełny organicznej i włókna bambusowego, miękki w dotyku. Przydatny podczas kąpieli, na basenie i na wakacjach.

Dzianinowa pierwsza przytulanka, która chłonie zapach mamy i dziecka, co sprawia, że maluch nie chce się z nią rozstawać.

Wielofunkcyjny pojemnik na kółkach. Przystosowany do składania jeden na drugim dzięki zagłębieniom w pokrywie. Górna pokrywa zamykana na zatrzask.

Stolik i 2 krzesła. Dwustronny blat – z jednej strony gładki, z drugiej pokryty wypustkami na klocki. Stabilny, o zaokrąglonych rogach.

Cuddledry/Eco and More www.ecoandmore.pl

Baby’s Only/Eco and More www.ecoandmore.pl

Tega www.tega.com.pl

Tega www.tega.com.pl

2–5

2–6

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


cena detaliczna

nazwa

56,50 zł

GORĄCY ZIEMNIAK

LEŻACZEK – 4BABY JUNGLE

35 zł

4BABY – UCHWYT NA NAPOJE

105 zł

MIKOŁAJEK – WIELKA BÓJKA!

113 zł

FROZEN – GDZIE JEST OLAF?

8+

grupa wiekowa

8+

6 m+

opis produktu

Zabawna gra rodzinna sprawdzająca refleks. Myśl, kojarz, rzucaj i pozbądź się gorącego ziemniaka, zanim się sparzysz! Reklama w internecie.

Leżaczek z modułem wibracyjnym. Ma składany stelaż, 3-punktowe pasy, regulowane oparcie, uchwyty do przenoszenia i elastyczny pałąk z zabawkami.

Solidy uchwyt na kubek lub butelkę do zamocowania na podłokietniku w wielu modelach fotelików. Wykonany z plastiku powlekanego antypoślizgową gumą.

Czy jesteś najsprytniejszy na placu zabaw? Podwędź zabawki swoich kumpli i wymień je na kulki. Uważaj, by nie stracić ich podczas bójki na przerwie.

Olaf bawi się w chowanego! Czy pomożecie go odnaleźć? Podążając za wskazówkami, przeszukajcie Zamek Arendelle, nim będzie za późno.

Alexander www.alexander.com.pl

4Baby www.4baby.pl

4Baby www.4baby.pl

Tactic Games www.tactic.net

Tactic Games www.tactic.net

producent/dystrybutor

cena detaliczna

nazwa

b.d.

SERIA MYSZKA MIKI NA RATUNEK

grupa wiekowa

3+

opis produktu

Zostań strażakiem z Myszką Miki i jej przyjaciółmi. Remiza i wóz strażacki z figurkami, efektami świetlnymi i dźwiękowymi oraz akcesoriami. Produkty sprzedawane oddzielnie.

producent / dystrybutor

IMC Toys/Rekman www.online.rekman.com.pl

reklama

169 zł

b.d.

STELLOSPHERE STATEK KOSMICZNY 3+

100 zł

PAŁĄK Z ZABAWKAMI PLAYBAR

4+

120 zł

BABY CUSHION

79,99 zł

TOMY – ŁAKOCIE BABCI

0–3

0–3

5+

Wybierz się w kosmiczną podróż z Milesem statkiem Stellosphere. Zestaw z figurkami, akcesoriami, efektami świetlnymi i dźwiękowymi.

Kolorowy pałąk z trzema pluszowymi zwierzętami pasującymi do wszystkich krzesełek firmy Peg-Pérego.

Praktyczna wkładka do krzeseł Peg-Pérego oraz wszystkich wózków. Jedna strona jest wykonana z bawełny, a druga z tkaniny żakardowej.

Zabierz ciastko chciwej babci, ale nie obudź jej. Aby wykraść ciasteczka, działaj szybko, kiedy babcia śpi! Bądź bardzo cicho, żeby jej nie obudzić!

IMC Toys/Rekman www.online.rekman.com.pl

Peg-Pérego/Akord T. Skrzypczak www.akord.poznan.pl

Peg-Pérego/Akord T. Skrzypczak www.akord.poznan.pl

Tomy/M&Z facebook.com/tomywpolsce


PRZEGLĄD RYNKU – PREZENTY

cena detaliczna

nazwa

69 zł

ZESTAW DO EKSPERYMENTÓW 8+

opis produktu

Jakie właściwości ma polimer? Jak reaguje na różne ciecze i substancje? Zmienia swój kształt, kolor, znika, ma właściwości szkła powiększającego. The Purple Cow/W Małym Świecie www.wmalymswiecie.pl

producent/dystrybutor

cena detaliczna

nazwa

18 m+

ZESTAW DO OZDABIANIA PAZNOKCI

70 zł

ZESTAW KONSTRUKCYJNY

3+

6+

5+

Blu Blu porusza buzią i oczami, wydaje dźwięki, kiedy się go głaszcze, karmi lub usypia. W zestawie ze smoczkiem i sardynką.

Poznawaj języki, czytaj, rozwiązuj zagadki… dzięki darmowej aplikacji. Słuchaj piosenek i historyjek, naciskając prawą lub lewą nogę misia.

W zestawie 12 pojemników z bezpiecznym i łatwo zmywalnym lakierem, dekoracyjne kamyki, pędzel, wzornik pomiaru wielkości paznokci i inne akcesoria.

Zestaw składa się z dużych drewnianych modułów, młotka i plastikowych łączników, które umożliwiają tworzenie projektów przez małych konstruktorów.

TM Toys www.tmtoys.pl

TM Toys www.tmtoys.pl

SES Creative/Logis www.ses-polska.pl

SES Creative/Logis www.ses-polska.pl

139 zł

KIDS CONCEPT – WAGA DREWNIANA

INTERAKTYWNY MIŚ TEDUŚ

47 zł

119 zł

YOOKIDOO – WESOŁY KRANIK PRO

129 zł

KIDDIELAND – KIEROWNICA STRAŻAK

289 zł

VIGA SZEŚCIAN EDUKACYJNY 5 W 1

249 zł

MATA INTERAKTYWNA – ŚWIAT MUZYKI

grupa wiekowa

3+

9 m – 3 lata

18 m+

18 m+

0+

opis produktu

Drewniana zabawka dla dzieci, które lubią bawić się w sklep i chętnie pomagają w kuchni. W zestawie 6 odważników i waga szalkowa.

Zabawka na baterie z unikalnym systemem pompującym wodę. Panel „Wirujące trybiki” pozwala na odkrywczą zabawę w kąpieli i ponad 10 aktywności.

Symulator jazdy dla młodego amatora czterech kółek i fana straży pożarnej. Kreatywna zabawka pozwala dziecku wcielić się w postać strażaka.

Zapewni rozrywkę na wiele godzin. Każdy z boków sześcianu to inna zabawa: sorter, labirynt z koralikami, tablice do rysowania, zegar i przeplatanka.

Miękka kolorowa mata, interaktywne zabawki na pałąkach. Przenośny, świecący i grający kwiatek – również jako zabawka dla starszego dziecka.

Kids Concept/Blue Ocean www.blueshop.pl

Yookidoo/Blue Ocean www.blueshop.pl

Kiddieland/PM Investment www.millymally.pl

Viga/PM Investment www.millymally.pl

Taf Toys/Akpol www.taftoys.com

producent/dystrybutor

cena detaliczna

nazwa

55 zł

KSIĄŻECZKA INTERAKTYWNA 3 W 1

b.d.

ZEGAREK KIDIZOOM DX

b.d.

EDUKACYJNY STOLICZEK VTECH

259 zł

ALILO KRÓLICZEK HONEY BUNNY

369 zł

HULAJNOGA SKI SCOOTER T1

grupa wiekowa

0+

4+

6 m – 3 lata

0+

10 m – 5 lat

opis produktu

Dwustronna: kontrastowe kolory dla niemowlaków i odważna kombinacja kolorów dla dzieci po 3. miesiącu życia. Do zabawy w łóżku i wózku.

Zegarek następnej generacji oferuje nowy wymiar zabawy. Jeszcze więcej zdjęć i filmików oraz gry, które zachęcają do ruchu. Mówi po polsku.

Przedmiot, który zachęci dziecko do nauki podczas wesołej zabawy. Elektroniczny panel edukacyjny i 6 stacji do zabawy zainspirują każdego malucha.

Śpiewa piosenki, opowiada bajki, odtwarza muzykę, nagrywa głos. Może być lampką nocną i głośnikiem do komputera. Odtwarza pliki MP3 z karty Micro SD.

Opatentowany system T-lock: włączony zapobiega przechylaniu kierownicy, wyłączony umożliwia jazdę freestyle. Hamulec, teleskopowa kierownica.

Taf Toys/Akpol www.taftoys.com

VTech/Trefl www.vtech.trefl.com

VTech/Trefl www.vtech.trefl.com

Alilo/Marko www.marko-baby.pl

Smart Trike/Marko www.marko-baby.pl

producent/dystrybutor

68

INTERAKTYWNY DELFINEK BLU BLU

grupa wiekowa

229 -279 zł

250 zł

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


cena detaliczna

nazwa

199,99 zł

CHODZIK I STOLIK Z PROJEKTOREM

249,99 zł

LALKA BABY BORN MODEL 2017

b.d.

WIELOPOZIOMOWY LEŻACZEK SKIP HOP

MEGAZESTAW KONSTRUKTORSKI

do 11 kg

HAPE GARAŻ CZERWONY – E3022

9 m+

opis produktu

Można go przekształcić w stolik. Wszystkie dźwięki w języku polskim: piosenki, odgłosy zwierząt i zachęty do zabawy światełkami.

Interaktywna – potrafi płakać, pić z butelki albo jeść. Lubi się kąpać, potrafi zmoczyć pieluszkę i ruszać nogami i rękami, i to bez użycia baterii.

Skip Hop uniósł klasyczny leżaczek dla dziecka z poziomu podłogi do poziomu sofy. Produkt wyróżniony na Kind + Jugend 2016 w Kolonii (kategoria Innowacja).

Zestaw dla przyszłych inżynierek, które nie boją się nowych wyzwań. Zawiera: 190 elementów, 50 naklejek, części papierowe i Dziennik Wynalazków Goldie.

Drewniany 4-poziomowy garaż ma windę i lądowisko dla helikopterów. Pomalowany farbami wodnymi. Helikopter i 2 samochody w zestawie.

MGA Entertainment/ MGA Entertainment Poland www.littletikes.com

Zapf Creation/MGA Entertainment Poland www.baby-born.com

Skip Hop/SkipWish www.skip.zone

GoldieBlox/SkipWish www.skip.zone

Hape/Toy Planet www.hapetoys.com

nazwa

69,99 zł

TOMY POP-UP DARTH VADER

b.d.

ZESTAW KOSMICZNY Z MASKĄ

b.d.

TOR DLA MALUCHA MAGIC TRACK

grupa wiekowa

4+

5+

18 m+

opis produktu

Gra akcji, przy której nikt nie usiedzi spokojnie, zastanawiając się, kiedy wyskoczy Darth Vader. Główne linie melodyczne z Gwiezdnych wojen.

Zestaw dla wojownika, który marzy o intergalaktycznych potyczkach. W zestawie: kosmiczna maska, wyrzutnia krążków i pistolet z efektem świetlnym.

Tor z plastiku odpornego na pękanie, dla fana wyścigów. Prosty w montażu, elementy dopasowywane na zasadzie puzzli. Ergonomiczny kształt.

Tomy/M&Z facebook.com/tomywpolsce

Kathay-Haster www.hurtownia.kathay.pl

Kathay-Haster www.hurtownia.kathay.pl

producent/dystrybutor

cena detaliczna

nazwa

199 zł

ANEX – KOCYK 80 × 100

169 zł

ECO BUDS DAISY

229 zł

HAPE – PIESEK NA BIEGUNACH E0103

grupa wiekowa

0–3

0+

opis produktu

Delikatny ciepły koc (50% wełna merino, 50% akryl, 100% bawełny) na chłodne dni do wózków Anex. Dwa kolory: szary i écru.

Lalka ręcznie szyta, miękka, miła w dotyku, do zabawy i przytulania. Zdejmowane ubranie. Włosy, skóra, ubranie w 100% z bawełny organicznej.

Drewniany piesek na biegunach to zabawka wytrzymała i ekologiczna. Nieszablonowa stylistyka. Nowoczesne spojrzenie na klasyczną zabawkę.

Ideo Group www.anexbaby.com

Rubens Barn/W Małym Świecie www.wmalymswiecie.pl

Hape/Toy Planet www.hapetoys.com

producent/dystrybutor

BRANŻA DZIECIĘCA 7/2016

3+

10 m+

reklama

cena detaliczna

7+

179 zł

grupa wiekowa

producent/dystrybutor

3+

b.d.

69


KSIĄŻKI POD CHOINKĘ

Młody Frank architekt w przystępny sposób opowiada, czym jest architektura, i zachęca do kreatywności. Z kolei Młoda Charlotte filmowiec przedstawia dziewczynkę, która patrzy na świat przez pryzmat swoich ulubionych kolorów: czerni i bieli. – Książki nowojorskiego MoMA, które od niedawna publikuje dla dzieci, przykuły naszą uwagę na największych targach książki dziecięcej w Bolonii. Chcemy wskazywać pozycje wartościowe artystycznie, z przekazem i treścią, która zapadnie w pamięć i zainspiruje do myślenia. Takie są obie książki Franka Vivy. To pozornie proste teksty i miejscami wręcz komiksowy styl, ale z głębokim przesłaniem. Przekonują, że warto być wiernym własnym marzeniom – mówi współzałożycielka Kocura Burego Monika Kulińska. 

Wydawnictwo Kocur Bury zadebiutowało na tegorocznych Warszawskich Targach Książki serią 6 książek pod wspólną nazwą „Humorki”. Seria okazała się dużym sukcesem. Bez działań reklamowych i promocyjnych cały nakład sprzedał się w ciągu 3 miesięcy. Wydawnictwo specjalizuje się w książkach dla dzieci i młodzieży. Prezentuje twórczość polskich autorów i ilustratorów, chętnie sięga również po dzieła zagraniczne. Należą do nich dwie książki wydane ostatnio na licencji nowojorskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej (The Museum of Modern Art – MoMA). Są to Młody Frank architekt i Młoda Charlotte filmowiec autorstwa znanego rysownika, twórcy m.in. okładek dla czasopisma „The New Yorker”, Franka Vivy.

Fot. BranzaDziecieca.pl

Licencja z Nowego Jorku

ŚWIĄTECZNE LEKTURY Co roku w zestawieniach najchętniej kupowanych i dostawanych prezentów pojawiają się książki. A ponieważ w wielu sklepach z zabawkami klienci mają również do dyspozycji regały z lekturami, proponujemy subiektywny przegląd propozycji kilku wydawnictw działających na polskim rynku.

OPRAC. ANNA ORLEAŃSKA

Gryzmolenie i żółwie

Fot. Dwie Siostry

Wydawnictwo Dwie Siostry proponuje najnowszą książkę Jona Klassena, autora opowieści o niedźwiedziu poszukującym czapeczki. Kanadyjski pisarz i ilustrator powraca z historią, w której znów pojawia się motyw nakrycia głowy, zatytułowaną O! Kapelusz! Powiedzmy tylko, że został on znaleziony przez dwa żółwie.

70

Dla tych, którzy wolą „rysować, gryzmolić i kolorować” odpowiednim prezentem może być książka Ptaki, do której tekst oraz obrazki stworzył Carll Cneut. Belgijski ilustrator czerpał inspirację m.in. z dzieł holenderskich mistrzów, a także z dziecięcej twórczości. W książce znajdziemy zarówno ptaki, które istnieją, jak i te, które trzeba dopiero wymyślić.

Kontynuujemy trop przyrodniczy. Botanicum – muzeum roślin to książka, w której znajdują się odpowiedzi na całą serię pytań: Skąd się wzięły rośliny? Kiedy urósł pierwszy las? Kiedy pojawiły się pierwsze kwiaty? Które rośliny są największe, najrzadsze, najdziwniejsze, najbrzydsze, najbardziej długowieczne? Za teksty odpowiada Kathy Willis, za ilustracje – Katie Scott. Tym, którzy wolą lekturę z większym rozmachem tematycznym, można zaproponować Rzekę czasu. Podróż przez historię świata. Tekst i ilustracje stworzył Peter Goes. Podróżujemy w czasie od Wielkiego Wybuchu aż do epoki smartfonów. W książce pojawiają się więc dinozaury i mamuty, wikingowie i Aztekowie, sterowce i statki kosmiczne. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Mrówkojad w Zakamarkach

Pippi zawsze sobie poradzi i inne komiksy to tekst Astrid Lindgren i ilustracje Ingrid Vang Nyman, czyli drugi z trzech tomów komiksów o Pippi. W latach 1957–1959 autorki stworzyły historyjki komiksowe, które ukazywały się

w kolejnych numerach miesięcznika dla dzieci, a w latach 1969–1971 zostały wydane w Szwecji w wersji książkowej. Dzięki drukowanym literom komiksy mogą stać się pierwszą samodzielną lekturą dziecka. I jeszcze kilka propozycji dla czytelników nastawionych nieco bardziej refleksyjnie. Książka Pomelo podróżuje, autorstwa Ramony Bădescu z ilustracjami Benjamina Chauda, opowiada o „filozofującym słoniu mieszkającym pod dmuchawcem, który wyrusza w podróż”. Sens życia Lotty Olsson to historia mrówkojada, który „już niedługo przestanie być marnym paprochem w kosmosie ponieważ, napisze książkę o sensie życia”. 

Fot. Zakamarki

Z oferty Zakamarków, wydawnictwa specjalizującego się w szwedzkiej literaturze, warto wybrać książkę z przeznaczonej dla najmłodszych czytelników serii Przygody w Raju autorstwa Moni Nilsson. Główni bohaterowie, Zlatko i Beza, mieszkają na osiedlu Raj wśród innych barwnych typów. Książki zaprojektowane są tak, by ułatwić najmłodszym samodzielne czytanie – jest tu duża czcionka, mało tekstu na stronie, sporo zabawnych, kolorowych ilustracji oraz intrygująca fabuła.

Pingwin offline Przegląd propozycji wydawnictwa Muchomor zaczynamy od wizyty na biegunie. „Tata pingwin jest zawsze w sieci. Rano czyta gazetę na swoim laptopie, sprawdza pogodę i odwiedza swoich 532 przyjaciół na Icebooku. Przez resztę dnia jego syn i żona też nie mają z niego za wiele pożytku. Pewnego dnia zdarza się nieszczęście: jego komputer nie może połączyć się z siecią”. Historię, która zdarzyła się rodzinie pingwinów na Antarktydzie, stworzył Philippe de Kremmeter. Książka Tata w sieci przeznaczona jest dla dzieci w wieku 3+ (o ile zechcą oderwać się na chwilę od swoich tabletów). Tym, którzy szukają publikacji edukacyjnych, można podpowiedzieć lekturę Jak zdobyć Nagrodę Nobla. Autorka, Katarzyna Radziwiłł,

przybliża historię noblistów oraz ich osiągnięć. Zebrane informacje zostały przedstawione w sposób zrozumiały i frapujący. Jako prezent pod choinkę warto zaproponować jeszcze dwie pozycje książkowe z oferty Muchomora. Pierwsza to Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?. To bajka o nosorożcu, który chciał nauczyć się latać, napisana przez profesora Leszka Kołakowskiego dla córki Agnieszki. Druga nazywa się Wojtek spod Monte Cassino, autorstwa Wiesława A. Lasockiego. Przedstawia historię niedźwiedzia przygarniętego przez żołnierzy z Armii Andersa w Persji, który przeszedł z żołnierzami cały szlak bojowy, a ostatnie lata swojego życia spędził w edynburskim zoo. 

Obrazowe opowieści

Fot. Tatarak

Wydawnictwo Tatarak proponuje m.in. interaktywną książkę dla dzieci powyżej 3. roku życia, autorstwa Ainy Bestard Co kryje las?. Proste, oszczędne ilustracje zmieniają się po użyciu kolorowych filtrów – trzech szkieł powiększających. „Książka nie tylko bawi swoją »magiczną« formą, ale też tłumaczy podstawowe zjawiska przyrodnicze: deszcz, suszę, zależności między poszczególnymi częściami ekosystemu” – czytamy w jej opisie.

BRANŻA DZIECIĘCA 7/2016

Natomiast historia 365 pingwinów stworzona przez Jeana-Luca Fromentala rozpoczyna się 1 stycznia, kiedy to pewna rodzina odebrała od listonosza przesyłkę, w której znalazł się pingwin. Od tego dnia aż do 31 grudnia codziennie pracownik poczty przynosił pod ten sam

adres kolejną paczkę z taką samą zawartością. Gdyby to była historia dla dorosłych, autor nie oszczędziłby nam opisu obłędu i grozy, w które stopniowo popadali odbiorcy przesyłek. Ponieważ to literatura dziecięca – zwiększająca się liczba pingwinów jest jedynie pretekstem do nauki działań matematycznych. Wśród innych propozycji Tataraku warto zwrócić uwagę na Bardzo głodną gąsienicę, książkę Erica Carle, która do dziś została przetłumaczona na 62 języki i sprzedała się w 32 milionach egzemplarzy. Są jeszcze Czarostatki i parodzieje, obrazowa opowieść Pawła Pawlaka o pałacach, mieszkańcach chmur i niebieskich tygrysach, oraz książka Wilczek autorstwa Gerdy Wagener, pięknie zilustrowaną przez Józefa Wilkonia. 

71


WYWIAD – ANNA I DARIUSZ KORZENIAKOWIE (FIKU)

ODRYWAMY OD TELEWIZORA Właściciele FiKu, Anna i Dariusz Korzeniakowie, prowadzą swój biznes od sześciu lat. Na półkach ich sklepu, oprócz znanych zabawek, można znaleźć asortyment, który niełatwo dostać gdzie indziej. W gdańskim sklepie działa również wypożyczalnia gier planszowych. Zapytaliśmy handlowców o ich pomysły na handel.

Jaki był państwa start w branży zabawkarskiej? D.K.: Pomysł na sklep powstał spontanicznie. Mając dzieci, szukaliśmy ciekawych zabawek dla swoich pociech. Stwierdziliśmy, że jeśli mamy zająć się sprzedażą, to tylko rzeczy, które potrafią oderwać i dzieci, i dorosłych od telewizora, zachęcić do wspólnej zabawy. Dlatego oferujemy gry, zabawki i artykuły kreatywne. Zaczęliśmy w 2010 r. Przez pierwsze dni i tygodnie na zmianę z żoną staliśmy za ladą i staraliśmy się poznać naszych klientów oraz jak najszybciej dostosować się do ich potrzeb. Było trudno. Kupowaliśmy towar za własne oszczędności. Szybko przekonaliśmy się, jak topnieją środki finansowe, ale za to cenną lekcją było doświadczenie, że za swoje pieniądze dwa razy tych samych błędów się nie popełnia. Klienci doceniali w naszym podejściu chęć pomocy, fachowe doradztwo oraz to, że potrafimy coś podpowiedzieć na temat prezentów. Sklepy zazwyczaj wolą sprzedawać gry, niż je wypożyczać. A wygląda na to, że w państwa przypadku pomysł na wypożyczalnię gier wypalił. A.K.: W wypożyczalni najpierw wykorzystaliśmy gry, które mamy w domu, w które sami gramy i świetnie się przy nich bawimy. Chcieliśmy zaproponować klientom możliwość przetestowania ciekawych, ale dość drogich planszówek, bez konieczności wydawania znacznych kwot. Oczywiście jeśli klientowi gra szczególnie przypadła do gustu, wtedy może kupić własny egzemplarz. Obecnie sami klienci

72

podpowiadają nam, w co chcieliby zagrać i o które propozycje warto uzupełniać wypożyczalnię gier planszowych oraz półkę sklepową. Długopisy dla dzieci dyslektycznych, artykuły szkolne dla dzieci leworęcznych – tego nie dostaniemy w każdym sklepie. Skąd pomysł na ofertę? D.K.: Staramy się wyszukiwać produkty inne niż w marketach czy sieciach. Mamy m.in. długopisy, ołówki, kredki specjalne dla dzieci z dysortografią, polecane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Specjalny kształt i budowa powodują, że niwelują one do minimum napięcie mięśniowe powstające przy pisaniu. Posiadamy szeroką gamę pomocy naukowych wzmagających koncentrację. Nasi klienci, wśród których jest bardzo dużo wymagających pedagogów i nauczycieli szkolnych, doceniają też coraz szerszą ofertę artykułów dla dysortografów. Mamy też coraz szerszą ofertę artykułów dla dzieci leworęcznych, w tym linijki i temperówki. Sprzedajemy produkty bardzo dobre jakościowo, testowane na własnych dzieciach, dzięki temu nie mamy reklamacji. Oferujemy coraz więcej produktów twórczych, do zrobienia przez dzieci samemu. Firma Stnux proponuje m.in. filcowe robótki ręczne, malowidła, produkty, przy których dzieci uczą przez zabawę. Jakie są dla państwa najważniejsze kryteria wyboru produktów wprowadzanych do sprzedaży? A.K.: Bardzo często pytamy klientów o zdanie. O to, co im się podoba w naszym sklepie,

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


co warto zmienić, czego szukają i co powinniśmy mieć na półce sklepowej. Poza tym bardzo dużo produktów testujemy na własnych dzieciach. Mamy trzech wspaniałych synów, zresztą nazwa FiKu pochodzi od imion dwóch starszych – Filipa i Kuby. Sprawdzonym sposobem jest też obserwowanie reakcji klientów na nowy produkt. Co w tym roku ma szansę zostać świątecznym przebojem zabawkowym? D.K.: Duży wpływ mają na to reklamy telewizyjne. Sądzimy, że jak co roku bardzo dobrze będą się sprzedawały klocki Lego. Wejście nowej bajki Trolle do kin też może bardziej zachęcić klientów do zakupu produktów licencyjnych. Sukcesywnie wzrasta zainteresowanie planszówkami. Co jest najprzyjemniejsze w prowadzeniu sklepu? A.K.: Uśmiech na twarzy dziecka w momencie otrzymywania upragnionej zabawki.

funkcjonalność, grywalność – w przypadku gier planszowych. Staramy się dokładnie dopytać klienta o poszukiwaną zabawkę i dostosować produkt do jego możliwości. Im dokładniej dopytamy o cechy, wiek dziecka, zainteresowania, tym klient bardziej się otworzy, zapomni o cenie, opowie o tym, co według niego będzie przydatne. Sporym wyzwaniem jest też sprzedaż przy ogromnej konkurencji, jaką jest internet, sieci sklepów, marketów. Dlatego, żeby skutecznie konkurować, trzeba znać bardzo dobrze swój asortyment, potrafić o nim opowiedzieć klientowi.

To jest bezcenne. Bardzo miłe chwile są również wtedy, kiedy klient opowiada, że słyszał wiele pozytywnych opinii o naszym sklepie, przyjechał z polecenia innego naszego klienta. Co jest teraz największym wyzwaniem w sprzedaży zabawek? D.K.: Problemem czasami jest klient, dla którego najważniejszym priorytetem jest cena. Im niższa, tym lepiej. Trudno uzmysłowić takiej osobie, że oprócz ceny liczy się też jakość, Fot. Sławomir Panek

FiKu to biznes rodzinny. Nawet nazwa sklepu została zainspirowana imionami dwóch starszych synów właścicieli salonu: Filipa i Kuby.

Staramy się jak najdokładniej dopytać klienta o poszukiwaną zabawkę i dostosować produkt do jego możliwości.

Jaki macie państwo sposób na zdobycie klienta? Czym chcecie go przyciągnąć do FiKu? D.K.: Od razu postanowiliśmy, że nie będziemy przebijać się cenami z marketami czy internetem. Postawiliśmy na kilka sprawdzonych rozwiązań, jednym z nich jest marketing szeptany. Zadowolony klient przyprowadzi kolejnych kupujących. Wiadomo, że najszybszą formą reklamy są internet, ale przy obecnym natłoku informacji, każdy z nas potrzebuje odpoczynku. W marketingu szeptanym zaś zadowoleni klienci przekazują kolejnym pozytywne wieści o nas. Na koniec trochę przewidywania przyszłości. Jak według państwa będzie się rozwijał handel? Internet zdominuje sprzedaż? D.K.: Jest takie stare powiedzenie: wyróżnij się albo giń. Trzeba obserwować, jak zmienia się otoczenie, by na miarę swoich możliwości dostosować się do nowych warunków. Uważamy, że najważniejszy jest rozwój, nie perfekcja. Małe sklepy stacjonarne, takie jak nasz, mają przewagę nad dużymi, bo mogą szybciej reagować na zmiany na rynku i dostosowywać się do nich. W wielkich sieciach ścieżka decyzyjna jest czasami bardzo długa. Mały sklep może zacząć działać, kiedy duży się ociąga, i decydować, kiedy inni zwlekają. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest próbowanie kolejny raz. Trzeba z każdej przeszkody uczynić szansę. Pracować, kiedy inni potrafią tylko mówić. Trwać przy swoim, kiedy inni rezygnują, i uśmiechać się, gdy inni narzekają. Rozmawiała Anna Orleańska

BRANŻA DZIECIĘCA 7/2016

73


MEGA SHOW 2016

TARGI Z TAJFUNEM ANNA ORLEAŃSKA

Fot. BranzaDziecieca.pl

Ponad 700 odwołanych lotów, zamknięte szkoły i urzędy, opustoszałe ulice, które zwykle są przecież zatłoczone do niemożliwości. Powód? 21 października do Hongkongu dotarł tajfun Haima, który zakłócił również branżowe spotkania na targach Mega Show. Mimo mocno niesprzyjającej aury, było co oglądać.

Impreza, organizowana już po raz 25. przez firmę Comasia Limited, trwała od 20 do 23 października. W piątek ze względu na pogodę targi zamknięto, wielu wystawców narzekało więc, że tajfun pokrzyżował im plany biznesowe i naraził na spore straty. Ci, którzy jednak zdecydowali się odwiedzić Mega Show, oglądali asortyment podzielony na 9 kategorii, w tym: zabawki i gry (m.in. zabawki edukacyjne, elektroniczne, outdoorowe, zestawy kreatywne, pluszaki, figurki akcji); prezenty i produkty promocyjne, opakowania, artykuły świąteczne, szkło, elementy wyposażenia kuchni i wystroju domu. Oczywiście były też artykuły dziecięce: głównie pieluchy, nosidełka, trochę odzieży i obuwia. Na jednym stoisku pojawiła się napisana ręcznie informacja: „Nasza ekspozycja nie dotarła z powodu tajfunu. Jesteśmy ważnym producentem dziecięcych mebli”. Częścią ekspozycji było również Design Studio. Pojawiły się tam m.in. propozycje debiutantów, nowe licencje i innowacyjne aplikacje. Według danych organizatorów udział w imprezie wzięło ponad 3500 wystawców z 26 krajów, przede wszystkim z Azji, choć przyjechały także firmy z Czech, Francji, Niemiec i Włoch. ĆWIEKI I DRACULA Mega Show to spora impreza, ale zabawki zajmują na niej stosunkowo niedużo miejsca (zaledwie jedną halę). – To skromniejsze targi niż te, które odbywają się w tym mieście w styczniu. Niektóre firmy dopiero tam pokazują nowości przygotowywane na przyszły rok. Dla nas jednak Mega Show jest dobrą okazją, żeby w spokojnej atmosferze spotkać się z naszymi

74

Na targach Hong Kong Mega Show można było m.in. zaopatrzyć się w artykuły impulsowe. Wybór drobiazgów licencyjnych, świątecznych oraz związanych z Halloween był ogromny.

partnerami handlowymi – mówi prezes Rekmana Lidia Hedzielska, która odwiedziła targi razem z Anetą Gwardzik, odpowiedzialną za Wyspę Szkrabów, sieć sklepów franczyzowych firmy. Wrażenia z imprezy w skrócie? Mało dronów, sporo zestawów kreatywnych, szczególnie związanych z modą – w tym maszynka do nabijania ćwieków, dzięki której można ozdobić torebkę lub buty. Poza tym zatrzęsienie pluszaków, w większości podobnych do siebie. Wyjątek stanowiła zabawka będąca skrzyżowaniem misia z sową (na sfotografowanie hybrydy producent się nie zgodził). Na wielu stoiskach można było obejrzeć minifigurki. Trzeba uczciwie przyznać,

że Dracula w wersji mini wyglądał naprawdę nieźle i nadal krwiożerczo. Jeśli chodzi o licencje, to zdecydowanie rządziła „wielka trójka”: Gwiezdne wojny, Kraina lodu i Minionki. Tłocznie było na stoisku firmy Welltec Development, która przywiozła miniaturowe toyoty, chevrolety, fordy mustangi i lamborghini będące walizkami dla dzieci. – Mamy też coś specjalnego, walizkę Batmobile. Będziemy chcieli pokazać tę kolekcję również w Norymberdze – powiedział przedstawiciel firmy Ricky So. Niestety nie wydawał się przekonany do pomysłu, żeby zrobić z pojazdu Batmana walizkę w wersji dla dorosłych. Może jednak do lutego zmieni zdanie.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


z badań wynika, że flora ma się znacznie lepiej, gdy posłucha Mozarta.

MÓW DO RĘKI Zimowe rękawiczki raczej nie kojarzą się ze specjalnymi designerskimi pomysłami. A jednak! W Design Hall, strefie poświęconej wzornictwu, na półkach leżała właśnie ta część garderoby. Wykorzystano w niej technologię Bluetooth, dzięki której można odebrać telefon, naciskając na przycisk zamontowany w rękawiczce, a potem mówić do ręki. – Zawsze, gdy tak robię, czuję się jak James Bond – chwalił się przedstawiciel firmy Very-Premium Eddie Cheong, który na targi przywiózł również czapki z Bluetooth (można słuchać muzyki bez słuchawek), minilodówki podłączane na USB (pojemność: dwie puszki lub jedna butelka) oraz video-cards – niewykluczone, że tradycyjne wizytówki wkrótce będą passé, skoro można przedstawić firmę, prezentując krótki film wideo lub kilka zdjęć. Sporo osób oglądało propozycje firmy Rcube, zdobywców Red Dot Design Award oraz iF Design Award. Lampki, lusterka, uchwyty

Fot. BranzaDziecieca.pl

Kilku producentów pokazało zabawki wykorzystujące nowoczesne technologie. Dzięki okularom AR firmy TTec zwierzęta przedstawione na puzzlach mogą ożyć. Na jednym ze stoisk pojawiły się kolorowanki, które po zeskanowaniu ich zmieniały się w animację.

Cheri Chiu, manager Mega Show, poprosił o zdjęcie z polską prasą branżową.

na kubki – wszystko bardzo proste, estetyczne i funkcjonalne. Teraz coś z kategorii „raczej dziwne”. Koreańska firma Verb Design przywiozła do Hongkongu doniczkę będącą również głośnikiem. Jak tłumaczyli pomysłodawcy, „dzięki niej można nie tylko samemu słuchać muzyki, lecz również odtwarzać ją roślinom”. Czemu nie, w końcu

ŚWINKA NA CHOINCE Tuż obok hali z zabawkami zorganizowano wystawę dekoracji świątecznych. Można tam było znaleźć 1001 sposobów na okolicznościowe udekorowanie witryny sklepowej. Na półkach zastawionych Mikołajami, artykułami impulsowymi, drewnianymi jelonkami i szopkami do samodzielnego składania trafiały się również mniej sztampowe wersje świętego, takie jak Mikołaj-pilot, kierowca ciężarówki czy motocyklista. Wyróżniała się też choinka udekorowana zabawkami na licencji Świnki Peppy. Oprócz Gwiazdki ważnym motywem dekoracyjnym było też Halloween. Na większości stoisk obie oferty były oddzielone, ale czasem zdarzało się, że zza choinki z różowymi bombkami wystawała twarz wiedźmy lub klauna. 

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z MEGA SHOW BIT.LY/MEGAHK

reklama

STRATEGICZNA MAPA BRANŻY DZIECIĘCEJ Chcesz zaistnieć na zagranicznych rynkach? Rekomendujemy tych, z którymi warto rozmawiać o sukcesie. Skontaktuj się z przedstawicielami najlepszych czasopism branżowych. A N G L I A N U R S E R Y T O D AY BELGIA K-BOETIEK CHINY NURSERY CHINA H I S Z PA N I A P U E R I C U LT U R A M A R K E T HOLANDIA BABYWERELD NIEMCY BABY & JUNIOR N O R W E G I A B A B Y, H O B B Y & L E K E T Ø Y POLSKA BRANŻA DZIECIĘCA SZWECJA LEK & BABYREVYN W Ł O C H Y I L G I O R N A L E D E L L’ I N F A N Z I A

Pr ezyd ent BCMI Mar ek Janko ws ki t e l . : + 4 8 71 7 3 3 65 7 8 , bc mi@bra n z a dz iec iec a .pl www.ba byc a rema ga z in es .com


S P I E LWA R E N M E S S E 2017

NORYMBERGA W WARSZAWIE ANNA ORLEAŃSKA

W ubiegłym roku w norymberskich targach zabawek wzięło udział ponad 2800 wystawców. Odwiedziło je ok. 70 tys. gości, którzy – jeśli opanowali umiejętność bycia w kilku miejscach na raz – mogli obejrzeć m.in. 75 tys. nowości zgromadzonych na powierzchni odpowiadającej wielkości 30 boisk do piłki nożnej. We wrześniu do Warszawy przyjechał prezes Spielwarenmesse eG, aby zapowiedzieć 68. edycję targów.

Spotkanie z Ernstem Kickiem zaczęło się od włamania, a ściślej od filmu reklamowego pokazującego, jak kilkulatek przedostaje się na teren „największego na świecie pokoju z zabawkami”, czyli targów Spielwarenmesse. Potem przyszła pora na konkrety.

TECHNIKA I LICENCJE Ponieważ w pokoju dziecięcym jest coraz więcej nowych technologii, nie może ich też zabraknąć na targach. W hali 4A obejrzymy

Fot. Spielwarenmesse eG/Alex Schelbert

Pierwszy rekord został zdobyty przed rozpoczęciem imprezy. Tegoroczna liczba zapytań o wolną powierzchnię wystawienniczą jest największa w całej historii Spielwarenmesse. We wrześniu na liście oczekujących znajdowało się 250 firm (wśród nich dominowały firmy proponujące zabawki edukacyjne i kreatywne oraz producenci kostiumów

i artykułów karnawałowych). – Chęć udziału w targach zgłosiło 58 przedsiębiorstw z Polski. Czy wszystkich uda się pomieścić, nie wiem, ale na pewno będziemy się starać – obiecał Ernst Kick. W ubiegłym roku najliczniejszą grupę wystawców stanowiły przedsiębiorstwa z Niemiec, Chin, Wielkiej Brytanii, USA i Hongkongu. Najwięcej odwiedzających przyjechało zaś z Niemiec, Włoch, Francji, Holandii i Hiszpanii.

ekspozycję Tech2Play: drukarki 3D, zabawki-roboty uczące dzieci programowania, drony, zabawki wykorzystujące rzeczywistość wirtualną i interaktywne zwierzaki. Ta ostatnia część ekspozycji została nazwana Electronic Pets – jak zapowiada organizator, pojawią się na niej „koty, psy i inne zrobotyzowane zwierzęta domowe wiernie naśladujące realne wzorce”. Zabawki będzie można nie tylko oglądać, lecz także testować. Od przyszłego roku wystawa Tech2Play ma się stać stałym elementem targów. Drugim ważnym tematem 68. edycji będą licencje. Spielwarenmesse nawiązało współpracę z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Branży Licencyjnej (LIMA). Planowana jest również m.in. wspólna akcja z wytwórnią Disneya. Od połowy grudnia handlowcy będą mogli wyszukiwać oferty licencyjne przygotowane przez poszczególnych wystawców, korzystając z LicenseGuide Spielwarenmesse. Licencje będą również jednym z tematów poruszanych podczas Toy Business Forum. W czwartek 2 lutego będzie można wysłuchać prezentacji „Let’s License – Licencje rozkręcają biznes”. Pozostałe prezentacje w ramach Toy Business Forum to: „Trendy w handlu – przyszłość w zasięgu wzroku”, „Inteligentna polityka asortymentowa w handlu zabawkami”, „Toy Business Academy – fitness dla twoich handlowców” oraz „Idzie jak woda – sukces dzięki nowym pomysłom”.

Sterowana latająca lalka Barbie? Takie rzeczy można zobaczyć w Norymberdze. W lutym na targach Spielwarenmesse na specjalnej ekspozycji Tech2Play nie zabraknie zabawek wykorzystujących nowoczesne technologie.

76

HALA PEŁNA TRENDÓW W hali 3A tradycyjnie już będzie można obejrzeć TrendGallery, czyli najciekawsze trendy wybrane przez 10-osobowy zespół ekspertów

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


18 euro KOSZTUJE 1-DNIOWY BILET W PRZEDSPRZEDAŻY (W KASIE 25 EURO)

38 euro

KOSZTUJE W PRZEDSPRZEDAŻY WEJŚCIÓWKA NA CAŁE TARGI (W KASIE 49 EURO) W hali 3A warto również sprawdzić, co przygotowali debiutanci na wystawie New Exhibitor Center. A skoro mowa o debiutach – w tym roku po raz pierwszy targi wydadzą magazyn branżowy. „Spirit of Play” ukaże się jesienią w nakładzie 50 tys. egzemplarzy i dotrze do przedstawicieli branży. Czasopismo będzie ukazywać się raz w roku. 

SPECJALNIE DLA BD: ERNST KICK, PREZES SPIELWARENMESSE EG Podobno zabawkowy samolot, który stoi w pańskim biurze, to jedna z kilku zabawek, których nie rozkręcił Pan na części. Co jeszcze ocalało? Na przykład ja (śmiech). Ale mówiąc serio, tylko ta zabawka zachowała się w całości. Nie mam już żadnej innej pamiątki z dzieciństwa. Jako dziecko marzyłem o tym, żeby kiedyś, gdy dorosnę, zostać pilotem, dlatego nie mogłem zdemontować tego samolotu, rozłożyć go na części pierwsze. Inne zabawki nie miały tyle szczęścia. Można powiedzieć, że od początku byłem odkrywcą. Musiałem sprawdzić, jak skonstruowana jest dana rzecz, jak działa, jak wygląda w środku. Dlatego, nie da się ukryć, ze sporą dociekliwością niszczyłem różne przedmioty. Udało się Panu otrzymać licencję pilota? Tak, gdy odbywałem służbę wojskową w Niemieckich Siłach Powietrznych. Mogę nie mieć w najbliższym czasie okazji do zadania komuś tego pytania. Czy piloci mogą dostać mandat za przekroczenie prędkości? Nie, gdy wzniesiemy się w powietrze, jesteśmy wolni (śmiech). Przygotowując Spielwarenmesse i podczas trwania wystawy, bardzo ciężko Pan pracuje. Na konferencji wspomniał Pan, że dziennie na targach przemierza dystans o długości ok. 25 km. Nigdy jednak nie widać po Panu zmęczenia. Jak to się robi? Tak długo, jak się lubi swoją pracę, nie odczuwa się zmęczenia. Mogę powiedzieć, że jestem uzależniony od tego, co robię. Zajmuję się organizacją targów już 33 lata. W tym czasie przygotowałem około 100 imprez. Targi dają mi dużo energii. Nigdy nie kusiło Pana, żeby spróbować jakiegoś innego zajęcia? Nigdy. Zawsze uważałem, że mam najfajniejszą pracę na świecie. Po co więc miałbym szukać dla niej jakiejś alternatywy?

Fot. Spielwarenmesse eG/Alex Schelbert

Co sprawia największą satysfakcję w przygotowywaniu targów? Podoba mi się, że jest to praca z ludźmi. Mam okazję spotkać bardzo wiele interesujących osób z całego świata, reprezentujących różne kultury, rozmaite podejście do życia, mentalność. Organizując targi, trzeba w kreatywny sposób stworzyć miejsce, w którym każda z tych osób będzie się czuła dobrze. Przydaje się też znajomość rynku, dzięki temu można proponować rozwiązania, z których nasi wystawcy będą mogli skorzystać.

Spielwarenmesse stawia na licencje. Organizatorzy planują m.in. wydarzenie specjalne przygotowane wspólnie z Disneyem. Szczegóły na razie są tajemnicą.

BRANŻA DZIECIĘCA 7/2016

Fot. BranzaDziecieca.pl

(wśród nich jest m.in. redaktor naczelny „Branży Dziecięcej”) i zabawki nagrodzone w konkursie Toy Award. Nagroda przyznana zostanie w 4 kategoriach, które w porównaniu z ubiegłorocznymi zostały nieco zmienione: Baby & Infant 0–3 lata (wcześniej 0–2 lata); PreSchool 3–6 lat (dawniej 3–5 lat); SchoolKids 6–10 lat i Teenager & Adults (dawniej Teenager & Family od 11 lat). Zwycięzców poznamy podczas ceremonii otwarcia targów.

Mówił Pan kiedyś o konieczności odnowienia starszych hal targowych. Czy pojawiły się może jakieś konkretne decyzje w tej sprawie? Trzeba zacząć od tego, że teren targowy nie jest naszą własnością. Dzierżawimy go tylko. Oczywiście staramy się ciągle poprawiać ja-

kość usług, które proponujemy wystawcom. Jednak, gdy się nie jest właścicielem danej powierzchni, możliwości wprowadzania zmian są nieco ograniczone. Czy miałby Pan może jakieś sugestie dla wystawców dotyczące ciekawszej prezentacji produktów podczas tegorocznych targów? Wystawcy na pewno muszą być bardziej aktywni niż kilka lat temu, zmienił się bowiem sposób komunikacji z klientem. Warto pomyśleć o wykorzystaniu mediów społecznościowych, o rozwijaniu strategii marketingowych, które pozwolą na wykorzystanie różnych kanałów komunikacji. Zakładając, że miałby Pan nieograniczony budżet na organizację Spielwarenmesse, na co przeznaczyłby Pan te pieniądze? Pomysłów zazwyczaj mi nie brakuje, nigdy jednak nie brałem pod uwagę nieograniczonych możliwości finansowych (śmiech), wobec tego trochę trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Ale myślę, że przede wszystkim spróbowałbym wykupić konkurencję. Co roku podczas targów zbierają Państwo zabawki, które później są przekazywane potrzebującym dzieciom. Czy jest szansa, że w tym roku zabawki te trafią do obozów dla uchodźców? Tak, już od jakiegoś czasu wspieramy dzieci żyjące w obozach dla uchodźców, szczególnie tych, które znajdują się w pobliżu Norymbergi. Pomoc dzieciom to jeden z naszych priorytetów, z którego na pewno się nie wycofamy. Rozmawiała Anna Orleańska

77


BRANŻA DZIECIĘCA 7/2016

79


S T YC Z N I O W E TA R G I W A Z J I

NOWE STREFY W HONGKONGU MAREK JANKOWSKI

Targi w Hongkongu, mimo coraz większej konkurencji, wciąż przyciągają tłumy odwiedzających z różnych części świata. W ubiegłym roku cztery odbywające się równolegle wystawy (zabawek i gier, akcesoriów dziecięcych, artykułów papierniczych i licencji) przyciągnęły łącznie 117 tys. odwiedzających. Czy ten wynik zostanie pobity 9-12 stycznia 2017 r.?

Największą z czterech imprez odbywających się w centrum wystawienniczym HKCEC są targi zabawek i gier, organizowane od ponad 40 lat. Prezentuje się na nich ponad 2000 firm, co oznacza, że jest to największa tego typu impreza w Azji (i druga na świecie po Norymberdze). Wyróżnia ją międzynarodowy charakter. Hongkong od lat pełni funkcję handlowego pośrednika między Chinami kontynentalnymi a resztą świata. Nie ma tam problemu z porozumiewaniem się po angielsku na stoiskach, a wystawcy zwykle są doświadczeni i umieją współpracować z zagranicznymi kontrahentami.

Na targach nie zabraknie zabawek dla dorosłych. Wlicza się do nich m.in. produkty dla

Fot. Freepik.com

ZWIERZAKI I FAJERWERKI Targi Hong Kong Toys & Games w tym roku zostaną rozbudowane o dwie nowe strefy: Pet

Toys Zone z zabawkami dla domowych ulubieńców oraz Fireworks Zone z fajerwerkami. Obie można traktować jako niespodziankę. Pierwszą dlatego, że w Europie raczej nie łączy się zabawek dla ludzi i zwierząt na jednych targach. W przypadku drugiej zaskakiwać może fakt, że znalazła się w programie hongkońskiej imprezy dopiero teraz. Sztuczne ognie są od lat obecne np. na Spielwarenmesse, mimo że to przecież chińska specjalność. Organizatorzy targów chwalą się, że wśród wystawców obecnych w Fireworks Zone znajdzie się m.in. kilkunastu producentów z miasta Liuyang, słynącego właśnie z tego rodzaju asortymentu.

hobbystów, modele i figurki, akcesoria do sztuczek magicznych oraz militaria. Będzie je można znaleźć w strefie Kidult World. Miłośników nowych technologii przyciągnie z pewnością dział Smart-Tech Toys, z zabawkami wykorzystującymi technologie AR i VR (rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej). Wśród zapowiadanych nowości jest dron z okularami VR i łamigłówka będąca elektroniczną odmianą kostki Rubika. WYSPA DWA RAZY WIĘKSZA Dumą organizatorów jest Brand Name Gallery – strefa ze znanymi markami. Tym razem zaprezentuje się w niej ok. 200 brandów, w tym 4M, Bburago, Eastcolight, Hape, Intex, VTech, a także debiutanci, tacy jak Nanoblock czy Soap Studio. Pawilony narodowe przygotowują m.in. Chiny, Tajwan, Korea, Hiszpania i Wielka Brytania (ekspozycja firm ze Zjednoczonego Królestwa ma być ponad dwukrotnie większa niż rok wcześniej). W porównaniu z targami Hong Kong Toys & Games wydarzenia odbywające się równolegle są dużo mniejsze, ale trzeba też przyznać, że mają znacznie krótszą tradycję. Na wystawie artykułów dziecięcych (organizowanych w przyszłym roku po raz 8.) jest obecnych ok. 500 firm. W sektorze z artykułami papierniczymi (17. edycja) prezentuje się ich blisko 240.

Hongkong jest niezwykłym miejscem na mapie świata. W styczniu termometry wskazują tam zazwyczaj ok. 18°C, więc wyjazd na targi jest równocześnie szansą na krótką ucieczkę od polskiej zimy.

80

Kiedy wysyłaliśmy ten numer „Branży Dziecięcej” do druku, na liście wystawców były cztery firmy z Polski: Castorland (puzzle), Cobi (klocki), Enjo (zabawki na baterie i zdalnie sterowane) oraz Keeeper (dawniej OKT – producent plastikowych akcesoriów dla dzieci). 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


A R T YK U Ł S P O N S O R O WA NY

JAK ŁATWIEJ SPRZEDAWAĆ K ATA R Z Y N A WAW E R

Zabawki dla najmłodszych dzieci wybierane są wyjątkowo rozważnie. Kupujący zwracają uwagę przede wszystkim na jakość i bezpieczeństwo produktu oraz jego wielofunkcyjność. Dorosłym, poszukującym odpowiedniej zabawki, często potrzebna jest profesjonalna porada, ponieważ oferta skierowana do małych dzieci jest bardzo rozbudowana.

Pomocą oczywiście powinien służyć sprzedawca. Tylko skąd ma on czerpać wiedzę, gdy zabawek dla najmłodszych jest naprawdę dużo? Podstawowym źródłem informacji jest opakowanie, dlatego w tym roku w naszej firmie szczególną uwagę przykładamy do informacji tam umieszczanych. Opakowania Smily Play przeszły delikatne zmiany graficzne, jednak potężne w przekazie. Z badań, które przeprowadziliśmy na grupie rodziców dzieci do lat 5, wynika, że oczekują oni jasnego, rzetelnego komunikatu nie tylko o funkcjach zabawki. Potrzebują informacji dydaktycznych, a czasami po prostu wsparcia w zabawie z dzieckiem. To, co nam, osobom od lat zajmującym się zabawkami, nie sprawia najmniejszych problemów, bywa ogromną przeszkodą dla młodych mam. Często stają one np. przed dylematem, jak bawić się klockami. Aby rozwiać te wątpliwości, wystarczy poddać rodzicom drobny

pomysł. Klocki można przecież sortować pod względem kolorów, kształtów, wielkości, liczyć, a nawet – dzięki wyobraźni – zamienić w dowolne przedmioty. Niestereotypowe patrzenie na zabawki rozbudza pomysłowość nie tylko dzieci. Także rodzice chętnie korzystają z nieoczywistych rozwiązań.

W ofercie Anka znajdują się zabawki tematyczne, dzięki którym maluch może się wcielić m.in. w kucharza.

82

Umieszczając taki przekaz na opakowaniu, chcemy także wspomóc sprzedawców. Rodzic będzie mógł sam zgłębić funkcje zabawki, poznać jej cechy, stanie się więc bardziej samodzielny podczas zakupów. Równocześnie sprzedawca może wykazać się wiedzą o produkcie, mimo że wcześniej poświęcił mu zaledwie kilka minut. Nie zawsze przecież jest czas, by każdą zabawkę rozpakować i przetestować. ROSNĄCA LOKOMOTYWA I LEKCJE ODŻYWIANIA Warto zwrócić uwagę kupujących na zabawki wielofunkcyjne. Są one szczególnie poszukiwane przez osoby mieszkające w niewielkich mieszkaniach, gdzie trudno o przestrzeń do przechowywania. Na rynku znajduje się obecnie szeroka gama artykułów rosnących razem z dzieckiem. Wśród produktów Smily Play od lat prym wiedzie lokomotywa, której może używać dziecko siedzące, stojące i chodzące. Przygotowanie oferty z ponadczasowymi oraz wielofunkcyjnymi zabawkami pozwoli na przedstawienie rodzicom propozycji, z których łatwo będzie wybrać prezent dla dziecka. Taka zabawka nigdy się nie znudzi, a zadowolony rodzic chętnie wróci do sklepu przy okazji następnych zakupów. Aby ułatwić sobie pracę, sprzedawca może pokazać rodzicowi ofertę zabawek tematycznych. Maluch chętnie stanie się strażakiem, weterynarzem lub kucharzem. Zabawa takimi produktami to także sposobność do nauki. W tym roku wprowadziliśmy serię mówiących zabawek AGD, które uczą zasad zachowania się przy stole i są okazją do pobrania pierwszych lekcji zdrowego odżywiania. Pomagają poczuć się

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Do zabawek tematycznych można także zaliczyć instrumenty. Ten produkt często budzi spore emocje. Rodzice marzący o ciszy w domu, niechętnie je widzą. Jednak warto przypomnieć opiekunom, że muzyka jest niezwykle istotna w życiu dziecka. Zarówno łagodne dźwięki karuzelki, jak i głośne brzmienie gitary rozwijają wrażliwość muzyczną, usprawniają zmysł słuchu. Zachęcają także malucha do ruchu i pomagają mu wyrobić poczucie rytmu. Aby jednak zaspokoić oczekiwania zarówno dużych, jak i małych, wybierajmy do swojej oferty te zabawki, które mają regulowaną głośność. Dotyczy to z resztą nie tylko instrumentów, lecz także wszystkich zabawek dźwiękowych. Szanujmy spokój domowników, nie odbierając radości dzieciom. PORA NA SPACER Warto, by sprzedawca wiedział, jakie są potrzeby dorosłych. Nie po to, by kupili oni zabawkę dla siebie, lecz by poznać, z jakimi problemami dziecka się borykają. Obecnie rodzice najbardziej narzekają na brak ruchu. W dużej mierze winę za to ponoszą urządzenia elektroniczne, używane już przez najmłodsze dzieci. Jeśli rodzic zgłasza się do sklepu z takim kłopotem, warto mieć dla niego gotową podpowiedź. Smily Play zachęca do zabawy na zewnątrz. W naszej ofercie znajduje się wiele produktów, które dziecko może zabrać na spacer. Sporym zainteresowaniem cieszą się w tym roku Biegusie. Opieka zwierzakami, nawet jeśli nie są one prawdziwe, to znakomita okazja do rozwoju dużej motoryki i dobra lekcja empatii. Maluch chętniej wyjdzie na spacer, jeśli będzie przy tym czuł się ważny i potrzebny – nawet zabawce. Do parku czy ogrodu można także zabrać Zootulankę. Miła pluszowa zabawka zmieści w swoim pojeździe zebrane skarby: kamyki, szyszki,

Fot. Smily Play (3)

dziecku dorosłym, a mamie spokojnie przygotować obiad. Zabawy tematyczne to sposobność do nauki wielu ważnych zachowań społecznych, możliwość rozbudzenia fantazji dziecka oraz zaciekawienia go otaczającym światem.

liście. Dzięki temu rozbudzimy ciekawość świata u dziecka, zainspirujemy je do ruszania się. W STREFIE RODZICA Sprzedawca powinien umieć dopasować zabawkę do wieku dziecka. Tu sprawa wydaje się znacznie prostsza. Doświadczony ekspedient znakomicie porusza się po świecie potrzeb maluchów. Początkującym proponuję przyjrzeć się szczegółowo ofercie renomowanych firm. Jednak należy to robić ostrożnie. Niestety, czasami na opakowaniach pojawiają się błędne informacje. Przyznam, że to jedno z większych wyzwań Smily Play. Zdarza się, że nad jedną zabawką spędzamy kilka tygodni, testując ją z różnymi dziećmi. Zwracamy też uwagę na bezpieczeństwo, normy i przepisy prawa. Dopiero zebranie kompletu informacji pozwala nam na prawidłową rekomendację wiekową. Rodzice często pytają o zabawki edukacyjne. W mojej ocenie wszystkie są takie. Ich walory poznawcze zależą od zabawy, jaką sprowokują. Warto jednak zwrócić uwagę na produkty przeznaczone do nauki. Może to być popularny sorter, czy – dla starszych dzieci – książeczka z zagadkami. Niedawno w naszej ofercie pojawił się Bystry Tablet Smily Play. To jedna z pierwszych zabawek, które nie uczą nazw liter, ale ich poprawnej wymowy. Tablet ma także wgrane zabawy logopedyczne, co jest pierwszym krokiem w stronę późniejszej nauki czytania i pisania, pomocą w ortografii. Aby jednak docenić jego rolę, trzeba wiedzieć, czego uczyć dziecka. O tym staramy się informować m.in. w otwartej niedawno Strefie Rodzica Smily Play (smilyplay.pl/strefa-rodzica). Można tam znaleźć szereg porad, propozycji zabaw. Myślę, że będą one przydatne także dla sprzedawców

Tegoroczna nowość: mówiące zabawki AGD.

chcących pogłębić swoją wiedzę oraz dla szukających inspiracji. Rodzice, szczególnie małych dzieci, chcą, by ich wysłuchać. Potrzebują także pomocy w problemach, które na początku rodzicielstwa są trudne do rozwiązania. Dopiero doświadczenie pomaga je zmniejszyć – może to być doświadczenie osób oferujących zabawki w sklepie. Mam jeszcze jeden, własny sposób na sprzedaż. Prowadząc rozmowy czy szkolenia z przedstawicielami handlowymi, powtarzam im zawsze: pokochajcie zabawki. Jeśli będący w ofercie Smily Play Śpioszek Pingwin jest dla was ukochaną lampką i wspaniałą przytulanką, jeśli wierzycie w jego wartość i przydatność dla dziecka, istnieje duża szansa, że te pozytywne emocje „sprzedacie” klientowi. Aby jednak były one naturalne, nie mogą być wyuczoną techniką sprzedaży, ale faktycznym przeżyciem. Takie emocje „kupi” rodzić i przekaże je dziecku. A przecież właśnie o to chodzi przy sprzedaży zabawek – żeby nasz ostateczny kilkuletni klient cieszył się każdym otrzymanym prezentem.

k

K ATA R Z Y N A WAW E R

Key Account Manager, szefowa działu marketingu w firmie Anek.

Zabawkowe propozycje dla miłośników klasyki i nowoczesności.

BRANŻA DZIECIĘCA 7/2016

83


W Y W I A D – B E ATA I A R K A D I U S Z Ś W I TA L S C Y ( F H B E ATA )

PLUSZAKI Z KOMUNIKATEM Firma Beata działa na polskim rynku od 1993 r. Przedsiębiorstwo jest dystrybutorem pluszowych zabawek Nici. Z właścicielami przedsiębiorstwa Beatą i Arkadiuszem Świtalskimi rozmawiamy o tym, kto lubi pluszaki i dlaczego ten typ zabawek sprawdza się w branży reklamowej.

Jak trafili państwo na markę Nici? B.Ś.: W 1987 roku, jeszcze jako studenci, wyjechaliśmy z mężem do Niemiec w poszukiwaniu lepszego życia. Tam rozpoczęliśmy pracę w rodzinnej firmie Nici (czytaj „niki”, od imienia córki założycieli – Nicole), stawiającej pierwsze kroki w branży pluszaków. Wtedy jej najbardziej rozpoznawalnym produktem była kaczka Paula – piękna, biała i miękka. Ta zabawka podbiła serca wielu dzieci. A.Ś.: Właścicielka firmy tworzyła piękne kolekcje oparte na postaciach zwierząt, a do nich fantastyczne produkty użytkowe. I to wszystko zgodne z obowiązującymi trendami w modzie. Firma postawiła na plusz i wysoką jakość produktu. To zadecydowało o sukcesie Nici. A państwo postanowili sprzedawać te pluszaki na polskim rynku. B.Ś.: Po powrocie do kraju, gdzie właśnie zaczął się wolny handel, mąż założył firmę i zajął się poszukiwaniem odbiorców. Jego determinacja i wiara w produkt doprowadziła do sukcesu marki na polskim rynku. Niebagatelne znaczenie miała również pomoc i wsparcie właścicieli Nici w Niemczech, z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni do dziś. Jak w tej chwili wygląda dystrybucja? A.Ś.: Nasi odbiorcy to przede wszystkim właściciele tradycyjnych sklepów, którzy do świetnych produktów dołożyli swoje zaangażowanie,

84

sympatią do Nici zarażając klientów. Kolejnym naturalnym krokiem w rozwoju firmy było rozpoczęcie współpracy z sieciami. Obecnie artykuły Nici można kupić zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w centrach handlowych. Jesteśmy również dostawcą dla sieci Smyk i Toys R Us. Mamy również swoje punkty firmowe w Łodzi (w Manufakturze), Wrocławiu (w Renomie) i Gdańsku (w Galerii Bałtyckiej). Co znajdziemy w asortymencie Nici? A.Ś.: Każdy, niezależnie od wieku, znajdzie w nim coś dla siebie. Co roku na rynek wychodzi kilka kolekcji wiodących z głównym pluszowym zwierzątkiem w różnych wielkościach – od 10-centymetrowego breloka do pluszaka o wysokości 160 cm – oraz szereg produktów towarzyszących, utrzymanych w podobnej tonacji kolorów, stylistyce i formie, np. poduszki, portfele, torby, plecaki, kubki, pledy. Są również kolekcje okazjonalne, jak zimowa, walentynkowa, wiosenna, wielkanocna, szkolna czy letnia, zawierające elementy oraz produkty pasujące do danej okazji. B.Ś.: Najbardziej rozpoznawalna postać Nici to bez wątpienia owieczka Jolly, która od wielu lat jest „twarzą” marki. Przechodzi rozmaite metamorfozy, ukazując się w różnych odsłonach. Podobnie jak kolekcja Wild Friends, w której znajdują się egzotyczne pluszowe zwierzęta wraz z akcesoriami. Jej uzupełnieniem są linie artykułów najczęściej związanych z sezonem szkolnym. Można w nich znaleźć plecaki, tornistry, piórniki, portfele, ołówki, długopisy i wiele innych przyborów.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Podobno pluszaki to nie jest tylko propozycja dla najmłodszych. Kto jeszcze zamawia u was takie zabawki? A.Ś.: Pluszaki Nici tak naprawdę kupują wszyscy. Ze względu na wyjątkową jakość materiału to prezent idealny – miękki, przyjemny w dotyku, niesie pozytywny komunikat. Potrafi rozbawić i poprawić humor. Bywa również symbolem wyjątkowych uczuć, zwłaszcza model z kolekcji walentynkowej.

Nie stawiamy wyjątkowych wymagań. Zależy nam na pracy z osobami lubiącymi markę Nici, to przynosi sukces w sprzedaży.

Działają też państwo na rynku reklamowym. W jaki sposób? B.Ś.: Doświadczenie pokazało, że nasze produkty trafiają w gusta nie tylko młodzieży, lecz także poważnych przedsiębiorstw. Są przez nie bardzo dobrze odbierane. Nasza firma reklamowa może się pochwalić dużym doświadczeniem na rynku, współpracuje z największymi koncernami. Dysponujemy atutem w postaci silnej marki. Produkty Nici są znane w Polsce, sieć sprzedaży obejmuje cały kraj. Pluszowe maskotki i breloczki ubrane w koszulki bądź chustki ze starannie nadrukowanym logo firmy stanowią atrakcyjny prezent dla klientów

Kto może prowadzić firmowy sklep Nici? Jakie warunki trzeba spełnić?

i pracowników, sprawdzają się w promocji produktów.

B.Ś.: Zapraszamy do współpracy sklepy z całej Polski. Nie stawiamy wyjątkowych wymagań. Zależy nam na pracy z osobami lubiącymi markę Nici – to zawsze przekłada się na sukces w sprzedaży. Ważnym elementem jest estetyka punktu handlowego, przyjazna dzieciom atmosfera. Nowym kontrahentom pomagamy w wyborze asortymentu, dzielimy się z nimi swoimi doświadczeniami. Każdej wiosny organizujemy wewnętrzne targi, na których prezentujemy ofertę na kolejny rok.

W czerwcu tego roku firma Action wydała oświadczenie, że została dystrybutorem Nici. Podzielili się państwo asortymentem? A.Ś.: Firma ta uzyskała możliwość dystrybucji dwóch odrębnych linii skierowanych dla niemowląt: My First Nici i Nici Wonderland.

Fot. Paweł Świtalski

Beata i Arkadiusz Świtalscy w opolskiej siedzibie firmy.

Jak eksponować i sprzedawać pluszowe zabawki? Poprosimy o kilka podpowiedzi dla handlowców rozpoczynających działalność. B.Ś.: Ważne jest, aby produkty były prezentowane kolekcjami, tak by klient miał możliwość zapoznania się z całą ofertą. Aby ułatwić wybór, należy umożliwić kupującemu dotknięcie maskotki, ponieważ dopiero wtedy poczuje on wyjątkowość pluszu charakterystycznego dla Nici. Z czego są państwo najbardziej dumni w firmie? A.Ś.: Z zespołu pracowników, jaki udało nam się zbudować. To dzięki nim oraz naszej wspólnej pracy i zaangażowaniu marka Nici osiągnęła sukces na polskim rynku, na którym jest obecna już od 25 lat. Co przygotowali państwo na zbliżający się okres przedświąteczny? B.Ś.: Jak co roku firma proponuje kolekcję zimową. Główni bohaterowie to trójka przyjaciół: pingwin, sowa i miś. W tych liniach dostępne są również artykuły użytkowe charakterystyczne dla Nici, czyli m.in. torba z wizerunkiem sowy, ciepłe kapcie-sówki, piórniki, portfele, termosy, kubki, śnieżne kule, plecaki i wiele innych. To świetne prezenty świąteczne. Pełną ofertę znaleźć można w naszym sklepie internetowym: www.nici.sklep.pl. Rozmawiała Anna Orleańska

BRANŻA DZIECIĘCA 7/2016

85


LICENCJE

Ratując świat zdobyła m.in. dwie nagrody Emmy. W Polsce emisję 78. odcinków zakończono w 2006 r., ale po ośmiu latach na ekranach pojawiły się nowe przygody żwawej trójki. Według danych Cartoon Network program licencyjny nawiązujący do Atomówek jest jedną z najlepiej zarabiających franczyz stacji w historii. Od chwili debiutu sprzedaż detaliczna osiągnęła wartość 2,5 mld dolarów. Głównym licencjobiorcą jest firma Spin Master. Producent zabawek jesienią planuje wprowadzenie do sprzedaży m.in. pluszaków, figurek i zestawów do zabawy, lalek, zabawek elektronicznych, zdalnie sterowanych oraz artykułów impulsowych nawiązujących do serialu. 

Fot. Cartoon Network

Atomówki (ang. The Powerpuff Girls) to amerykański serial animowany, w którym w roli głównej występują trzy dziewczynki – Bójka, Bajka i Brawurka – obdarzone różnymi supermocami (m.in. potężną siłą, superszybkością, umiejętnością latania). W związku z tymi szczególnymi darami bohaterki nie mogą wypełniać swojej codzienności czymś tak przyziemnym, jak jazda na wrotkach czy testowanie zmywalnych tatuaży. Zamiast tego Atomówki walczą z przestępczością, ratują ludzi przed kataklizmami, a jak zostanie im jeszcze trochę wolnego czasu, to obronią też miasto przed atakiem kosmitów. Serial został stworzony przez Craiga McCrackena i wyprodukowany przez studio Hanna-Barbera dla Cartoon Network. Światowa premiera kreskówki odbyła się w 1998 r. Produkcja

MOC NA EKRANIE Księżniczki Disneya raczej nie kojarzą się z jakimiś supermocami. Ale i wśród nich można znaleźć kilka postaci, które zajmują się czymś więcej, niż tylko rozczesywaniem loków. Z kolei bohaterki Atomówek specjalizują się w wyzwaniach wymagających użycia dość szczególnych umiejętności.

ANNA ORLEAŃSKA

Energia w księżniczkach

Fot. Disney

Podczas obrony Ziemi przed kosmitami na większość księżniczek Disneya, w przeciwieństwie do Atomówek, raczej niespecjalnie można byłoby liczyć. Weźmy taką Śnieżkę – ufna, delikatna, uczciwa, lubi gotować i sprzątać po siedmiu krasnoludkach. Bardziej energiczna jest Pocahontas. To Indianka, pierwsza księżniczka wzorowana na prawdziwej historycznej postaci. Bohaterka musi się zmierzyć m.in. z rasizmem.

86

Mulan z kolei to pierwsza księżniczka o azjatyckich rysach. Zajmuje się sztukami walki. W jej opisie pojawiają się przymiotniki raczej niewykorzystywane w charakterystyce dziewczęcych bohaterek: odważna, samodzielna, waleczna, zdeterminowana.

Warto też zwrócić uwagę na Tianę, bohaterkę filmu Księżniczka i Żaba. Chciała prowadzić restaurację. Niestety, zanim spełniła to marzenie, pocałowała żabę, która miała zamienić się w księcia. Sprawy potoczyły się inaczej i to Tiana przeistoczyła się w płaza. Ciąg dalszy historii to próba powrotu głównej bohaterki do ludzkiej postaci, ostatecznie udana. Tiana to pierwsza księżniczka Disneya, która pracuje i odnosi sukcesy w biznesie – prowadzona przez nią restauracja zaczyna wreszcie przynosić zysk. Lista charakterystycznych postaci jest długa. Zabawkowe wersje księżniczek Disneya znajdziemy np. w asortymencie Hasbro, puzzle nawiązujące do przygód bohaterek proponują m.in. Trefl i Clementoni. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

HAPE – KLOCKI W WIADERKU 100 SZT. Kolorowe klocki drewniane zapakowane w poręczne wiaderko z uchwytem. Dzięki swojej wadze i fakturze drewniane klocki ułatwiają dzieciom zrozumienie pojęcia grawitacji i równowagi. Pozwalają ćwiczyć ruchy precyzyjne, postrzeganie przestrzenne i rozwijać wyobraźnię. Wysoka jakość wykonania gwarantuje, że będzie to zabawka na lata.

Grupa wiekowa: 1+ Producent: Hape. Dystrybutor: Toy Planet www.hapetoys.com

POKÉMON – ZESTAW SUPER RZUT Pokémony to bohaterowie jednej z najbardziej popularnych gier, w której gracz wciela się w postać zbierającą żyjące w jej świecie stworzenia i trenującą je do różnych celów. Zestaw Super Rzut daje szansę na przechwycenie Pokémona. Złap je wszystkie!

Grupa wiekowa: 4+ Producent: Tomy. Dystrybutor: M&Z www.facebook.com/tomywpolsce

5557 – PRZYGODA Z DOMKIEM NA DRZEWIE

6681 – ŻAGLOWIEC WOJSKOWY Z ARMATĄ

Zamieszkaj w lesie pełnym zwierząt. Do domku na drzewie można dotrzeć jedynie przez wiszący most, ale trzeba bardzo uważać na brakujące deski! Zabawka z wieloma ciekawymi akcesoriami.

Żaglowiec z armatą do obrony przed atakującymi piratami. Wysokie żagle z herbem królestwa pozwolą na szybkie dotarcie do celu. Ruszaj na poszukiwania morskich korsarzy!

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

5496 – KALENDARZ ADWENTOWY: WIGILIA Z CHOINKĄ

6625 – KALENDARZ ADWENTOWY: TAJEMNICZA PIRACKA WYSPA

5495 – KALENDARZ ADWENTOWY: AKCJA STRAŻY POŻARNEJ

Każdego dnia dzieci będą mogły odkryć jedną niespodziankę ukrytą w oknie kalendarza.

Specjalna bożonarodzeniowa oferta Playmobil. Kalendarz z okienkami do otwierania na poszczególne dni adwentu. Znajdź legendarny skarb piratów.

Kompleksowy zestaw do zabawy. Bogactwo akcesoriów i figurki Playmobil gwarantują ciekawe spędzanie czasu.

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

88

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

WHISBEAR SZUMIĄCY MIŚ Z FUNKCJĄ CRYSENSOR

HIT W MOIM SKLEPIE

Szumiący Miś Whisbear wrażliwy na płacz dziecka. Po 40 minutach szumienia przechodzi w tryb czuwania, a gdy rozpozna płacz, automatycznie uruchomi szum. Miś jest wykonany z tkaniny wysokiej jakości z atestem Oeko-Tex. Funkcje soft start/soft stop łagodnie włączają i wyłączają szum. Uszy i łapy szeleszczą. Magnesy umożliwiają zaczepienie misia na łóżku lub wózku.

Magdalena Starobrat M Ó J S K A R B E K ( R Z E S ZÓ W )

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: 198 zł Producent/dystrybutor: Whisbear www.whisbear.pl

Ponieważ mamy jesień, sezon przeziębień i kataru, od kilku miesięcy wśród artykułów cieszących się sporą popularnością w naszym sklepie jest aspirator Katarek. To produkt, który pomaga rodzicom w pozbyciu się problemu kataru już u najmłodszych dzieci (urządzenie można stosować od pierwszego dnia życia malucha). Aspitaror działa po podłączeniu do zwykłego domowego odkurzacza o mocy 800–1800 W. Zredukowana jednostajna siła ssąca sprawia, że jest on skuteczniejszy niż ustne aspiratory czy tradycyjne gruszki.

Z branżą dziecięcą związana od 6 lat. Prowadzi stacjonarny oraz internetowy sklep z artykułami dla dzieci i mam.

6626 – KALENDARZ ADWENTOWY: PRZEBIERANIE SIĘ NA BAL Kalendarz z zabawkami ukrytymi za okienkiem, na każdy dzień adwentu. Dzięki nim dzieci odczują radość oczekiwania na Boże Narodzenie. Kalendarz Przebieranie się na bal to radość wybierania spośród wielu uroczystych sukienek.

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

ZACZAROWANY GARNEK SMILY PLAY 0762 Każdy mały szef kuchni będzie zachwycony. Zestaw zawiera uśmiechnięty garnek i patelnię. Zabawka pełni również funkcję sortera. W pokrywce są otwory, przez które dziecko wrzuca odpowiednie klocki. Atrakcyjny wygląd, kolory, dźwięki inspirują do zabawy i zachęcają do samodzielnego działania. Element serii AGD Mały Kucharz Zdrowy Start.

Grupa wiekowa: 18 m+ Producent: Smily Play. Dystrybutor: Anek www.smily-play.pl

90

BIEGUSIE SMILY PLAY 0692

KTÓRA GODZINA

Zabawka, która zachęca do ruchu. Stabilny uchwyt pomaga utrzymywać równowagę. Mały odkrywca szybciej rozwija umiejętności pewnego chodzenia. Zabawka ma kształt zwierzaka i mówi po polsku. Dzięki świecącym przyciskom i wbudowanym melodiom uprzyjemni czas podczas pierwszych wypraw o własnych siłach.

Zestaw gier i ćwiczeń, które w przystępny sposób przybliżają zagadnienia związane z odczytywaniem godzin i zrozumieniem ich zapisu. Poszczególne warianty gry zostały ułożone według poziomu skomplikowania. Zadania pomogą utrwalić zdobytą wiedzę. Wszystkie warianty pozwalają na samodzielną zabawę oraz grę drużynową. 4 warianty rozgrywki. Dla 1–4 graczy.

Grupa wiekowa: 1+ Przybliżona cena detaliczna: 63 zł Producent: Smily Play. Dystrybutor: Anek www.smily-play.pl

Grupa wiekowa: 6–11 Przybliżona cena detaliczna: 34,99 zł Producent/dystrybutor: Granna www.granna.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

KOLEJKA NA BATERIE – ZESTAW 17-ELEMENTOWY Duży zestaw torów z lokomotywą, która w trakcie zabawy imituje realistyczne dźwięki pociągu. Światła dobrze oświetlają kierunek jazdy. Zasilanie: 3 × AA. Materiał: plastik. Wymiary opakowania: 58 × 6 × 33 cm.

Grupa wiekowa: 3+ Producent/dystrybutor: Kathay-Haster www.hurtownia.kathay.pl

ZESTAW KORALIKÓW DO TWORZENIA BIŻUTERII Duży zestaw kolorowych, plastikowych koralików. Każda młoda dama stworzy swoją własną, niepowtarzalną biżuterię. Wymiary opakowania: 32 × 6 × 30 cm.

Grupa wiekowa: 6+ Producent/dystrybutor: Kathay-Haster www.hurtownia.kathay.pl

INTERAKTYWNY PIESEK LOLA

SOWA OLINKA 25 CM

Uroczy szczeniak, młodsza siostra Lucy. Reaguje na 5 komend. Szczeka, daje całusa, cieszy się, przychodzi na zawołanie, a dodatkowo razem z Lucy odpowiada na inne komendy.

Sowa Olinka z obracającą się głową, z zimowej kolekcji marki Nici. Wykonana z wysokiej jakości aksamitnego pluszu. Ma brokatowe, błyszczące oczy. Dostępna w kilku rozmiarach (od 10 do 100 cm). Produkt można prać w temperaturze 30°C, używając detergentów do delikatnych tkanin.

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 149–199 zł Producent/dystrybutor: TM Toys www.tmtoys.pl

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 66 zł Producent: Nici. Dystrybutor: FH Beata www.nici.net.pl

PLANETA NOMINO

KSIĘŻNICZKA DISNEYA – BELLA

Wyrusz na wyprawę z rodziną lub przyjaciółmi, by odkryć tajemnicę planety Nomino. Przydadzą się: niczym nieskrępowana wyobraźnia, siła przekonywania i przede wszystkim dużo dobrego humoru.

Przenieś się z Bellą w magiczny świat bajek Disneya. Urocza bohaterka bajki Piękna i Bestia ujmuje urodą i jakością wykonania. Lalka ma ładną sukienkę i trójwymiarowe oczy Royal Reflection.

Grupa wiekowa: 7+ Producent/dystrybutor: Trefl www.trefl.com

Grupa wiekowa: 3+ Producent: Jakks Pacific. Dystrybutor: Rekman www.online.rekman.com.pl

ZOBACZ TAKŻE:

YOOKIDOO – ODKRYWCZY DOMEK ZABAW Każdy szkrab uwielbia się chować. Odkrywczy domek nie tylko zapewni mu azyl, lecz także skłoni do zabawy. Każda ściana ma wbudowaną inną zabawkę. Namiot łatwo przechowywać dzięki szybkiemu systemowi składania. W zestawie także 5 kolorowych piłek i kluczyk.

jeździk Moobert

reklama

- zaproś go na święta! Dystrybutor: Blue Ocean Sp. z o.o. Ḋ kontakt@blueshop.pl Ḋ tel. 22 2282131 / 692 227 451

92

Grupa wiekowa: 1–5 Przybliżona cena detaliczna: 349 zł Producent: Yookidoo. Dystrybutor: Blue Ocean www.blueshop.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

ŁUK Z ZABAWKAMI – SPIN’N’KICK Łuk z zabawkami i wieloma aktywnościami stymulującymi dłonie i stopy dziecka. Zachęca do odkrywania i wzmacnia rozwój poznawczy przez szeroki wybór funkcji zabawki: obracające się, grzechoczące panele, szeleszczącą książeczkę A ku-ku, grzechotkę-szczeniaka i inne. Łuk można łatwo zamontować do wózków i fotelików, a kilka kątów pochylenia pozwala na wybranie optymalnej pozycji.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 149 zł Producent: Tiny Love. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

PONY BRUNO – KOŃ NA BIEGUNACH Miękki koń z misiem przyjacielem w kieszonce. Miś stanie się drugą ulubioną zabawką każdego malucha. Oprócz tradycyjnego bujania koń ma szereg funkcji, które umilą i uatrakcyjnią zabawę: rusza ogonem, pyskiem oraz wydaje realistyczne odgłosy. Drewniane płozy i wygodne wyprofilowane siodło pozwalają na bezpieczna zabawę.

Grupa wagowa: do 30 kg Przybliżona cena detaliczna: 189 zł Producent: Milly Mally. Dystrybutor: PM Investment Group www.millymally.pl

KLOCKI POPBOBLOCS ZBUDUJ SAM – MIASTO

ZABAWKA DO PRZEWIJAKA KANGUR KENGI

Nowa kolekcja klocków Popboblocs, które są kompatybilne z poprzednią wersją. Dzięki możliwości łączenia ich ze sobą, tylko wyobraźnia ogranicza możliwości konstrukcyjne dziecka. Popboblocs Miasto zawiera 50 klocków o różnych wielkościach, figurkę ciężarówki i dodatkowe elementy, które mogą posłużyć jako tło do zabawy. Dziecko uczy się budować i rozkładać budowle, odgrywa różne role i łączy rozmaite części.

Wykonana z miękkiej tkaniny o różnych teksturach. Dzięki niej zmiana pieluchy zamieni się w stymulujące i pełne zabawy doświadczenie. W zestawie: 6-stronicowa książeczka multisensoryczna, gryzak, grzechotka. Kangur ma szeleszczące uszy. Reaguje na dotyk dziecka delikatnym ruchem. Dwa sposoby mocowania. Gdy dziecko dorasta, zabawka zmienia się w przytulankę. Torby kangura można używać jako kieszeni na smoczek.

Grupa wiekowa: 18 m+ Przybliżona cena detaliczna: 136 zł Producent: K’s Kids. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 99 zł Producent: Tiny Love. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

GEL-A-PEEL – MAGICZNA BIŻUTERIA ZESTAW STARTOWY

CHICCO – EDUKACYJNY STOLIK HOBBY

Masa plastyczna, która nakładana na szablon przez planszę, zastyga po kilkudziesięciu minutach. Gdy się ją odrywa, jest elastyczna, dzięki czemu można tworzyć elementy biżuterii i ozdób. Pakiet startowy zawiera: 8 szablonów, tubkę Gel-A-Peel, wskazówki ułatwiające projektowanie, planszę do projektowania i narzędzie do czyszczenia.

Wiele elektronicznych i manualnych zabaw pobudzających zmysły i zainteresowania. Dziecko uczy się pierwszych słów po polsku i angielsku. Zabawne dźwięki i piosenki pozwalają mu poznać sekrety gotowania, ogrodnictwa, rysowania i gry na instrumentach. Zabawa może być dzielona z rówieśnikami i rodzicami, dzięki czemu dziecko uczy się współpracy, a rodzice umacniają więź z maluchem.

Grupa wiekowa: 8+ Przybliżona cena detaliczna: 39,99 zł Producent: MGA Entertainment. Dystrybutor: MGA Entertainment Poland www.gel-a-peel.com

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 200 zł Producent/dystrybutor: Artsana Group www.chiccopolska.pl

HUGGINZ PLUSH-MONKEY – POZYTYWKA PLUSZOWA MAŁPKA Miękka przytulanka-pozytywka, przy której dziecko może spokojnie zasnąć. Miękki pluszowy materiał, ręcznie haftowane oczy, wysoka jakość wykonania. Zabawka dostępna w 4 wersjach: małpka, niedźwiedź, zając, owieczka. Można prać w pralce.

reklama

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 64 zł Producent: Cloud B. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

94

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Zabawki dla dzieci w wieku 4-10 lat

5573 Wózek dla bliźniaków

5572 Basen z piłeczkami 5571 Bezpiecznie w ruchu miejskim

5567 Przedszkole „Promyk słońca”

5568 Plac zabaw dla dzieci

5569 Samochód miejski

5570 Żłobek

www.playmobil.pl W celu bliższego zapoznania się z ofertą prosimy o kontakt z naszymi koordynatorami rynku: Katarzyna Cierpiał tel.: +48 604 090 089, katarzyna_cierpial@playmobil.de (Warszawa) Stanisław Tereszkiewicz tel.: +48 606 459 559, stanislaw_tereszkiewicz@playmobil.de (woj. mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie) Paulina Szyszka tel.: +48 735 922 757, paulina_szyszka@playmobil.de (woj. śląskie, opolskie, małopolskie) Katarzyna Rzepka tel.: +48 696 412 520, katarzyna_rzepka@playmobil.de (woj. łódzkie) Kamila Michel-Wiśniewska tel.: +48 600 172 588, kamila_michel-wisniewska@playmobil.de (woj. podlaskie, warm.-mazurskie, kuj.-pomorskie, pomorskie, zach.-pomorskie, lubuskie) Małgorzata Malecka tel.: +48 600 304 443, malgorzata_malecka@playmobil.de (woj. dolnośląskie, wielkopolskie) Magdalena Romanowska tel.:+48 538 448 045, magdalena_romanowska@playmobil.de (woj. warm.-mazurskie, podlaskie, kuj.-pomorskie, mazowieckie)


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

SUPER TRUCK – STRAŻ POŻARNA (NR 36570)

TRZYPOZIOMOWY GARAŻ Z WINDĄ (NR 50310)

Duża, wytrzymała, a przede wszystkim bezpieczna zabawka dla każdego chłopca. Samochód ma wysuwaną drabinę obracającą się wokół własnej osi. Po naciśnięciu pompki wąż gaśniczy tryska wodą. Bardzo wytrzymała zabawka o masywnej konstrukcji, wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne. Długość: 77,5 cm.

Zestaw, który daje wiele możliwości kreatywnej zabawy. Winda przewiezie samochody na drugi i trzeci poziom garażu. Na każdym poziomie znajduje się parking dla aut, na dole dodatkowo są wjazdy i wyjazdy. Do zestawu dołączono 2 samochody, elementy ogrodzenia i figurki drzew. Długość elementów dróg: 2,3 m.

Grupa wiekowa: 3+ Producent/dystrybutor: Wader-Woźniak www.wader.toys

Grupa wiekowa: 1+ Producent/dystrybutor: Wader-Woźniak www.wader.toys

GRANIE W NAWLEKANIE Zabawka składa się ze słupka osadzonego w podstawce oraz plastikowych elementów o różnym rozmiarze, kształcie i kolorze. Elementy można nawlekać przypadkowo lub według wzoru na karcie. Zabawka rozwija zręczność manualną, umiejętność identyfikacji kształtu i koloru, uczy realizowania określonego planu. Kilka wersji gier. Liczba elementów: 102. W opakowaniu zbiorczym 8 sztuk. Liczba graczy: 1–3.

Grupa wiekowa: 4+ Producent/dystrybutor: Alexander www.alexander.com.pl

FROZEN FRIENDS

ALIAS RODZINNY

EGO FAMILY

Wyrusz na poszukiwania kart w 3 różnych kształtach. Karty przedstawiają postaci znane z Krainy lodu: Elsę, Annę, Svena, Kristoffa, Hansa, bałwanki i trolle. Zwycięży zawodnik, który z pomocą Olafa jako pierwszy odnajdzie 3 karty o kolorze tła takim samym, jak jego plansza. Zawartość: plansza, pionek przedstawiający Olafa i podstawka, 6 plansz na poszukiwane karty, 18 kart z postaciami, 1 drewniana kostka oraz naklejki.

Rodzinna odsłona gry popularnej w wielu europejskich krajach. Zabawa polega na objaśnianiu haseł z kart dzięki wypowiadaniu synonimów, stosowaniu podpowiedzi lub czegokolwiek, co podsunie wyobraźnia! Dwa typy kart o różnym poziomie trudności sprawiają, że jest to ekscytujące wyzwanie dla dzieci i dorosłych. Dodatkową atrakcję stanowią specjalne „dzikie karty” i karty dla dzieci.

Popularna gra w rodzinnej odsłonie – Ego Family! Sprawdź, jak dobrze znasz członków swojej rodziny. Losujesz jedno z ponad 300 zupełnie nowych pytań i czytasz je na głos. W tajemnicy zaznaczasz żetonem swoją odpowiedź, a pozostali gracze spróbują ją odgadnąć. Gracz, który najlepiej zna swoich najbliższych, zostanie zwycięzcą.

Grupa wiekowa: 3–6 Przybliżona cena detaliczna: 62 zł Producent/dystrybutor: Tactic Games www.tactic.net

Grupa wiekowa: 7+ Przybliżona cena detaliczna: 74 zł Producent/dystrybutor: Tactic Games www.tactic.net

MÓJ WŁASNY SKLEP Z CUKIERKAMI

POKÉMON PLUSZ BASIC

Zabawa masą plastyczną zwiększa sprawność manualną i percepcję dotykową dziecka. Dzięki możliwości stworzenia różnych kształtów i dobierania kolorów zestaw rozwija kreatywność i wyobraźnię małych odkrywców. Jakie przysmaki możesz przygotować w słodkiej fabryce? Za pomocą maszynki, narzędzi i masy plastycznej stworzysz kolorowe cukierki we wszystkich kształtach i rozmiarach! Twórz lizaki, łamiszczęki, batony i inne słodkości.

Pokémony to bohaterowie jednej z najbardziej popularnych gier, w której gracz wciela się w postać zbierającą żyjące w jej świecie stworzenia i trenującą je do różnych celów. Stworki mają odmienne charaktery, cechy osobowości i wygląd. Mogą ewoluować, nabywając dodatkowych umiejętności. Niezależnie od swoich rozmiarów mieszczą się w niewielkich kulach. Pluszowe Pokémony – złap je wszystkie!

Grupa wiekowa: 3–10 Przybliżona cena detaliczna: 169,99 zł Producent: Addo. Dystrybutor: Russell www.russell.pl

96

Grupa wiekowa: 4+ Producent: Tomy. Dystrybutor: M&Z www.facebook.com/tomywpolsce

Grupa wiekowa: 8+ Producent/dystrybutor: Trefl www.trefl.com

NUM NOMS AUTOBUS – FABRYKA BŁYSZCZYKÓW Seria kolekcjonerska Num Noms. Po wrześniowej premierze podstawowych produktów z tej linii nadszedł czas na autobus do produkcji błyszczyków do ust. Po zmieszaniu odpowiednich składników można otrzymać szeroką gamę kolorystyczną i zapachową najprawdziwszych kosmetyków. Szeroki zestaw Num Nomsów do kolekcjonowania.

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 99 zł Producent: MGA Entertainment. Dystrybutor: MGA Entertainment Poland www.numnoms.com

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


VISUAL MERCHANDISING

SKLEP Z PREZENTAMI DAGMARA HABIERA

Co bardziej zapobiegliwi klienci, którzy nie lubią odkładać kupowania prezentów na ostatnią chwilę, już odwiedzają sklepy w poszukiwaniu odpowiednich upominków. Dla handlowców to ostatni dzwonek, żeby sprawdzić, czy wszystko z listy przedświątecznych przygotowań na pewno zostało zrobione.

mamy propozycję prezentową. W ten sposób, zamiast narzekać, że coś się nie sprzedaje, i niemal obrażać się na produkt, pozbywamy się stoków magazynowych.

w stanie zorganizować akcję weekendowego pakowania prezentów? Klient przyjdzie, zrobi zakupy, zostawi je, a po godzinie odbierze gotowe paczki i ma problem z głowy.

OSZCZĘDZAJMY CZAS KLIENTA Przygotowując się do sezonu bożonarodzeniowego, trzeba się zastanowić, co możemy zaoferować klientowi, żeby przyszedł po prezenty właśnie do naszego sklepu. Czy mamy stoisko do pakowania prezentów? Czy mamy atrakcyjny wybór papierów i ozdobnych toreb? Dobrym pomysłem jest oferta: „Kupujesz u nas prezent, papier pakowy gratis”. A może jesteśmy

Na stanowisku do pakowania, oprócz papieru i różnych ozdobnych dodatków, powinniśmy mieć torebki w kilku rozmiarach. Przygotujmy wersje tańsze i droższe. Oprócz opakowań ze świątecznymi elementami można też przyszykować propozycje dla osób, które wolą wzory klasyczne i minimalistyczne. Możemy zaoferować np. szary papier, do którego dodamy pudrową wstążkę – będzie to wyglądało bardzo szlachetnie.

Fot. jcsstudio/Freepik

Zacznijmy od podsumowania, jakie działania do tej pory powinny zostać zakończone, jeśli chodzi o przyszykowanie się do Gwiazdki. Po pierwsze trzeba sprawdzić stany magazynowe. Załóżmy, że mamy więcej jakichś produktów, które do tej pory niespecjalnie się sprzedawały. Wystawiamy je na przód sklepu, przygotowujemy ładną ekspozycję, dodajemy informację: „Polecamy na prezent”. Te artykuły możemy też wykorzystać do stworzenia gotowych zestawów upominkowych. Na przykład do słabo rotujących samochodzików dorzucamy jakiś drobiazg, pakujemy w celofan, dodajemy wstążkę, naklejamy atrakcyjną cenę i już

Podkreślajmy, że dzięki zakupom u nas klient oszczędzi czas. Jak to zrobić? Zachęćmy do skorzystania z gotowych zestawów prezentowych, pokażmy ekspozycje z prezentami pogrupowanymi według cen, zaproponujmy ozdobne zapakowanie zabawek. Tego typu ułatwienia mogą sprawić, że klient pomyśli: „Zamiast czekać w gigantycznej kolejce na parking galerii handlowej, zrobię zakupy w lokalnym sklepie”.

Gotowe zestawy prezentowe to bezcenna propozycja dla zabieganych i sposób na pozbycie się stoków magazynowych.

98

WYPRZEDAŻE I NOWOŚCI Kolejna pozycja na liście przedświątecznych przygotowań, to wydrukowanie ulotek informujących o wyprzedaży, które będziemy dodawać do zakupów. Ważne jest, by były na nich konkrety: termin rozpoczęcia akcji, nazwy marek, które będą objęte promocją, wysokość proponowanych obniżek. Trzeba zwrócić uwagę na to, że duże sieci czasem robią wyprzedaże już w połowie grudnia. Chcą mieć gwarancję, że klient, skuszony ceną, przyjdzie po prezenty właśnie do nich. Tę przecenę mają wliczoną

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Trzeba tylko pamiętać o tym, że polecenie musi być spójne z tym, co kupuje klient. Jeśli ma już w koszyku zestaw Lego Ninjago, to raczej nie warto mu proponować spinek z Hello Kitty.

w koszty. Mniejsze placówki raczej przed świętami nie mogą walczyć o klienta radykalną obniżką cen, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by przygotowały udogodnienia, których w supermarketach nie spotkamy, jak wspomniane stanowisko do pakowania prezentów.

Pora spojrzeć na witrynę. Musimy sprawdzić, czy mamy elementy potrzebne do dekoracji. Jeśli chcemy wykorzystać zeszłoroczne ozdoby, zobaczmy, w jakim są stanie. Na pewno trzeba również zaplanować czas na umycie i wyczyszczenie wystawy, sprawdzenie, czy jest odpowiednio oświetlona. Im będzie atrakcyjniejsza, przyjemniejsza dla oka, tym klient chętniej zrobi zakupy. Należy ciągle pamiętać, że to właśnie witryna motywuje go do wydania pieniędzy.

IMPULS Z POLECENIA Na pewno trzeba zadbać o to uzupełnienie oferty produktów impulsowych, które mogłyby być kupowane jako prezenty-drobiazgi, np. spinki do włosów z Mikołajem. Klienci często koncentrują się na zakupie większych podarunków i dopiero przy kasie przypominają sobie, że będą również potrzebować kilku małych upominków. Mogą wtedy sięgnąć właśnie po produkty impulsowe. Trzeba jednak pamiętać również o aktywnej obsłudze klienta. Nawet gdy w strefie kasy wystawimy bogatą ofertę, ale nie odezwiemy się do klienta: „Może chce pani spinki do kompletu albo grę w dobrej cenie” – zysku nie będzie. Polecenie kilku dodatkowych rzeczy nie wymaga od sprzedawcy wielkiego wysiłku, a powoduje znaczny wzrost sprzedaży. reklama

Fot. photoduet/Freepik

Okres świąteczny jest szansą na to, żeby sprzedać nowości, które mamy od niedawna w asortymencie. Jeżeli wprowadziliśmy jakąś markę, to przy okazji sprzedawania świątecznych upominków, poinformujmy również o tym fakcie.

Oprócz papieru do pakowania w sklepie warto również mieć wybór toreb na prezenty.

d

DAGMARA HABIERA

Właścicielka firmy VM Studio, realizującej projekty dla marek i sklepów odzieżowych oraz dziecięcych. Wykonuje plany architektoniczne sklepów, opracowuje standardy ekspozycyjne i strategie marketingowe. Prowadzi szkolenia z zakresu obsługi klienta i visual merchandisingu. Realizowała projekty dla marek: Ambra, Dr Zdrowie, Go Sport, Magnat, Pandora, Tchibo, Wader, Vippi Design.


P R AW N I C Y R A D Z Ą

KŁOPOTLIWY PARAGON PRZEMYSŁAW RYBICKI, PIOTR SKOŁUBO WICZ

Na rynku wciąż są sklepy, które uzależniają przyjęcie reklamacji od konsumenta od okazania oryginału paragonu. Przedsiębiorcy, wpisując do swoich regulaminów takie postanowienie, liczą, że dzięki temu uda im się ograniczyć liczbę zwrotów towaru oraz reklamacji. Czy jest to zgodne z prawem?

Ograniczenie przyjmowania reklamacji tylko do tych przypadków, w których konsument przedstawi oryginalny paragon, jest jednak niezgodne z przepisami. W prawie konsumenckim próżno szukać normy, która pozwalałaby na narzucanie konsumentom takich dodatkowych obowiązków. Stawiając swoim klientom ponadprogramowe warunki formalne przyjęcia reklamacji, przedsiębiorca postępuje więc sprzecznie z prawem. Informowanie kupujących, że jeżeli nie mają paragonu, nie mogą skutecznie złożyć reklamacji lub zwrócić towaru, może być uznane za nieuczciwą praktykę rynkową, polegającą na wprowadzania konsumentów w błąd co do przysługujących im praw (art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia

Fot. BranzaDziecieca.pl

Niewielu konsumentów zachowuje paragony przez cały okres rękojmi lub gwarancji. A bez nich, nawet gdy sprzedany im towar rzeczywiście był wadliwy, nie są w stanie dochodzić swoich praw. W takich przypadkach sklepy odrzucają reklamacje z powodu braku spełnienia „wymogów formalnych”. Takich praktyk przedsiębiorców nie należy jednak postrzegać wyłącznie jako cynicznego sposobu na uciekanie od odpowiedzialności. Z ich punktu widzenia żądanie paragonu służy ochronie przed nieuczciwymi klientami, którzy nabywają towar w jednym sklepie, a reklamację próbują złożyć w zupełnie innym. Bez upewnienia się, że towar rzeczywiście pochodzi od nich, właściciele sklepów byliby narażeni na wyłudzenia.

2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym). ŚWIADEK, WYCIĄG, MAIL Jak konsument może wykazać, że kupił towar właśnie u tego przedsiębiorcy, u którego składa reklamację lub któremu chce zwrócić towar? Przepisy tego nie precyzują. Klient może użyć jakiegokolwiek dowodu, jeżeli tylko pozwala on stwierdzić, od jakiego handlowca rzecz pochodzi. Mogą to być na przykład wyciąg z rachunku bankowego, zapis w systemie sklepu internetowego, a w ostateczności nawet korespondencja mailowa lub zeznania świadków. Zamiast oryginalnego paragonu klient może też dostarczyć jego wiarygodną kopię, w tym skan. Warto, by konsument przygotował go sobie w przypadku zakupu sprzętu z długą gwarancją, gdy paragon trzeba przechowywać kilka lat. Paragon jest bowiem dokumentem bardzo nietrwałym. POMYSŁY NA OBRONĘ Jak już wspomnieliśmy, przedsiębiorca nie może uzależnić przyjęcia reklamacji od przedstawienia paragonu. Jak w takim razie ma się chronić przed nieuczciwymi konsumentami, którzy chcą mu zwrócić produkt lub zareklamować artykuł, chociaż kupili go gdzie indziej? Właściwym sposobem będzie odrzucenie reklamacji lub nieprzyjęcie zwrotu. Przedsiębiorca może wskazać klientowi, że nie zostało należycie wykazane, iż towar pochodzi od niego. Przedstawiona kopia paragonu czy wydruki maili mogą sprawiać wrażenie sfabrykowanych w programie graficznym. Jeżeli kupujący uzna

Reklamując towar, klient zamiast oryginalnego paragonu może dostarczyć jego wiarygodną kopię – np. skan.

100

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Oczywiście właściciel sklepu może się mylić – wtedy sąd zobowiąże go do prawidłowego świadczenia na rzecz konsumenta. Jeżeli jednak odrzuci reklamację lub odmówi zwrotu, opierając się wyłącznie na tym, że nie otrzymał oryginalnego paragonu, skutkiem takiej praktyki będą konsekwencje prawne za wprowadzenie klienta w błąd. W takim wypadku do stracenia jest dużo więcej.

PRZYKŁADY KLAUZUL NIEDOZWOLONYCH

Fot. pressfoto/Freepik

to rozstrzygnięcie za nieprawidłowe, może próbować dochodzić swoich praw w sądzie.

Dokumentem koniecznym do zgłoszenia reklamacji jest dokument zakupu (faktura VAT lub paragon) (wpis nr 5639, wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 26 kwietnia 2013 r., XVII AmC 7690/12) Warunkiem zwrotu lub reklamacji towaru jest posiadanie paragonu lub faktury na dany towar i odesłanie ich do firmy… wraz ze zwracanym (reklamowanym) towarem (wpis nr 4606, wyrok SOKiK z 19 listopada 2012 r., XVII AmC 3896/12)

Na taki stan rzecz zwrócił również uwagę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w komunikacie prasowym z 19 maja 2015 r. (www. uokik.gov.pl): „Zgodnie z prawem podstawą złożenia reklamacji jest wada zakupionego towaru lub usługi. Paragon jest jednym z wielu możliwych dowodów zakupu, jaki konsument może przedstawić sprzedawcy, zgłaszając reklamację. Gdy paragon zniszczył się, wyblakł albo zaginął, dowodem może być np. potwierdzenie płatności, wyciąg z rachunku bankowego, e-mail czy zeznanie świadków”. SANKCJE WOBEC PRZEDSIĘBIORCY Co jednak w przypadku, w którym przedsiębiorca uzależnia rozpatrzenie reklamacji od okazania oryginału paragonu? Taki zapis w regulaminie sklepu to niedozwolone postanowienie umowne. W konsekwencji jest on nieważny i nie wiąże konsumenta. W Rejestrze niedozwolonych postanowień umownych, prowadzonym przez Prezesa UOKiK, znajduje się szereg klauzul warunkujących przyjęcie lub rozpatrzenie reklamacji od przedstawienia oryginału paragonu (zob. ramka). reklama

Do reklamowanego lub zwracanego produktu konieczne jest dołączenie paragonu (wpis nr 2685, wyrok SOKiK z 2 sierpnia 2011 r., XVII AmC 70/11)

Dodatkowo taka praktyka może narazić przedsiębiorcę na reakcję Prezesa UOKiK, który stwierdzając naruszenie zbiorowych interesów konsumentów ma prawo nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10% rocznego obrotu. W swojej decyzji Prezes UOKiK może również zażądać od właściciela firmy dodatkowych działań, np. nakazać publikację decyzji w mediach lub na stronie internetowej przedsiębiorcy, zobowiązać go do aneksowania zawartych umów lub do uznania reklamacji i zwrotu kosztów poniesionych przez konsumentów.

W bezpośrednich relacjach z kupującym handlowiec może zostać uwikłany w długotrwałe postępowanie sądowe. Konsekwencją będą zatem utracone koszty (opłaty sądowe, wynagrodzenie prawnika) i czas (samego przedsiębiorcy i pracowników). Jednak najbardziej bolesny jest czarny PR firmy. Dobre imię w biznesie bardzo trudno odzyskać.

p p

PRZEMYSŁAW RYBICKI

Radca prawny kancelarii Affre i Wspólnicy, specjalizuje się w prawie konkurencji i prawie konsumenckim. Doradza przedsiębiorcom w prowadzeniu spraw z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w tym spraw dotyczących porozumień ograniczających konkurencję, nadużycia pozycji dominującej oraz kontroli koncentracji przedsiębiorców.

PIOTR SKOŁUBOWICZ

Aplikant adwokacki, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz ochrony praw do wzorów przemysłowych, obejmujące postępowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

102

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


POCZET SKLEPÓW POLSKICH

KRAINAZABAWEK24.PL

SKLEP Z ZABAWKAMI

Właścicielka: Anna Klimowicz Adres: ul. S. Worcella 6, 50-488 Wrocław Telefon: 71 343 65 08 E-mail: biuro@krainazabawek24.pl Strona: www.krainazabawek24.pl

Firma działa od 2003 r. Nas początku wynajęliśmy pomieszczenie od ludzi, którzy zajmowali się sprzedażą artykułów metalowych. Ja właśnie obroniłam pracę magisterską, brat też kończył naukę. Pomyśleliśmy, że zaczniemy prowadzić swoją działalność. Anna Klimowicz właścicielka sklepu KrainaZabawek24.pl

Na początku handlowaliśmy artykułami biurowymi, papierniczymi, prowadziliśmy punkt ksero, mieliśmy materiały do drukarek. Po jakimś czasie odkupiliśmy lokal. Trzeba go było jakoś zagospodarować. Postanowiliśmy więc, że zajmiemy się zabawkami. Brat ma troje dzieci. Stwierdził, że skoro on tyle pieniędzy wydaje na zabawki, to inni rodzice też tak robią. Jednocześnie zajęliśmy się sprzedażą internetową i stacjonarną. Lokalizacja wymusiła na nas obecność online. Sklep z zabawkami otworzyliśmy we wrześniu 2015 r. Na początku było bardzo spokojnie, aż za bardzo. Nawet się trochę niepokoiliśmy. Ale jak zaczął się handel, to siedzieliśmy po nocach – wiadomo pakowanie, zamawianie… Teraz mamy dużo więcej towaru niż przed ubiegłorocznymi świętami. Zobaczymy, jak się uda ten sezon.

ULUBIONY DOSTAWCA Zaczęliśmy od dwóch dużych marek, które w dalszym ciągu są najważniejsze w naszej ofercie: Lego i Playmobila. Gdy wystartowaliśmy, wybraliśmy się na targi w Norymberdze, ale

za dużo tam nie zwojowaliśmy. Dopiero podczas Kids’ Time w Kielcach zdobyliśmy trochę kontaktów. Później odwiedzaliśmy polskich dystrybutorów. Sprzedajemy m.in. Grannę, Trefla, TM Toys, niedawno podpisaliśmy umowę z Mattelem – z ich oferty na razie największym zainteresowaniem cieszy się Fisher Price. Testujemy rozmaite produkty. Jeśli się sprzedają, zamawiamy większa partię, jeżeli zainteresowanie jest średnie, szukamy czegoś innego.

Fot. BranzaDziecieca.pl (2)

KLIENT, KTÓREGO NIE ZAPOMNĘ W sąsiedztwie mamy chłopca, który lubi Nerfy. Ma już więcej niż my w sklepie. Miło wspominamy klientkę, która przyszła po drobny prezent dla córki w imieniu Wróżki Zębuszki. Mały podarunek okazał się… ogromnym zestawem Playmobil. Na pewno wzmocniło to w dziewczynce lekko już nadwątloną wiarę we Wróżkę. Odwiedzają nas również stali klienci, którzy są kolekcjonerami zestawów Playmobil. Ten producent jest hojny, dodaje do nich gratisowe ludziki. Dla niektórych kupujących już nie mamy nowych propozycji, bo udało im się zebrać wszystkie dostępne opcje.

104

Z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej znajomych twarzy. Obsługą klientów zajmuje się głównie mój brat, który często pamięta, co dana osoba ostatnio kupowała. Klienci bardzo to sobie cenią.

PRZEPIS NA SUKCES Przede wszystkim ciężka praca. Najbardziej pracochłonne jest przygotowanie ekspozycji w sklepie stacjonarnym i zaprojektowanie takiego sklepu internetowego, w którym klientowi będzie się łatwo poruszać. Ważne jest też uzupełnianie asortymentu o nowości. Kupujący musi mieć wybór, niska cena nie jest najważniejszym kryterium. Postawiliśmy na Lego i Playmobil – mamy prawie cały katalog produktów. Oczywiście liczy się też odpowiednia obsługa. Do naszego sklepu przychodzą klienci, którzy mają swoich ulubionych sprzedawców, pytają o nich, ufają ich poradom. Często słyszymy: „Wiedziałam, że jak tutaj przyjdę, to mi pani podpowie coś fajnego”. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


EUROLAND

SKLEP Z ZABAWKAMI I ARTYKUŁAMI DZIECIĘCYMI Właścicielka: Magdalena Cichecka Adres: ul. Jagienki 13/15, 42-226 Częstochowa Telefon: 793 686 055 E-mail: magdalena.cichecka@gmail.com Strona: www.babycomfort.com.pl

Jestem przekonana, że e-commerce jest przyszłością. Liczba sklepów internetowych stale wzrasta. Poza tym taka forma prowadzenia działalności daje wolność. Można pracować w każdym miejscu, również w domu, godząc pracę z obowiązkami rodzinnymi. Magdalena Cichecka właścicielka Eurolandu

Stale w naszej ofercie są również elementy wyposażenia dziecięcego pokoju, foteliki, wózki na każdą porę roku. Asortyment poszerzamy, sugerując się pytaniami klientów.

Ponieważ Częstochowa jest zagłębiem produkcyjnym wózków i artykułów dziecięcych, wielu producentów mam w zasięgu ręki. Coraz powszechniejszy staje się dropshipping, który jest bardzo wygodną formą prowadzenia handlu. Na początku podjęłam się wyzwania pozyskania środków z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności. Proces był długotrwały, lecz zakończył się sukcesem. W tym samym czasie nawiązywałam współpracę z producentami i importerami. Sklep internetowy poszerzyłam o portale aukcyjne. Na tym etapie potrzebowałam już pomocy pracownika. W zespole pracuje nam się znacznie lepiej.

ULUBIONY DOSTAWCA

Fot. Euroland (2)

Najdłużej współpracuję z firmą Tako. Od momentu założenia Babycomfort.com.pl nasz asortyment znacznie się poszerzył. Wyspecjalizowaliśmy się w sprzedaży pojazdów akumulatorowych, prawdopodobnie mamy największą

KLIENT, KTÓREGO NIE ZAPOMNĘ

ofertę takich zabawek w Polsce. Poza tym sprzedajemy artykuły na każdą porę roku. Zimą proponujemy sanki, śpiworki, szeroki wybór zabawek na prezenty. Wiosną wprowadzamy meble ogrodowe, domki, piaskownice, pojazdy, rowerki, quady, gokarty, traktory, motocykle i hulajnogi. Naszą nowością są deski GoBoard, monocykle i deskorolki elektryczne. Latem oferujemy baseny, trampoliny, zjeżdżalnie itp., jesienią na półkach czekają artykuły szkolne.

Pierwsza klientka kupiła śpiworek dla swojego dziecka. Była bardzo miła i zadowolona z zakupu. Nietypowe zdarzenia lub prośby zdarzają się dość często. Czasem dzwonią klienci z życzeniem, aby nieco przerobić dany produkt. Jeśli tylko mamy taką możliwość, stajemy na wysokości zadania. Niekiedy kupujący chcą, aby autko na akumulator skręcić, by było gotowe do użycia, przepakować w większą paczkę i wysłać na konkretny adres. Cena tej usługi nie gra dla takiego nabywcy większej roli. Mam wiele pomysłów na pozyskiwanie kupujących. Nie wszystkie są trafione, działam metodą prób i błędów. Nie ma gotowego schematu, który sprawdzi się u wszystkich i w przypadku każdego produktu. Najlepszą metodą jest tworzenie dobrych relacji z klientem. Zadowolona osoba wraca i wielokrotnie korzysta z oferty naszego sklepu. Poleca nas również innym.

PRZEPIS NA SUKCES Aby działać w tej branży, trzeba ją znać i orientować się w tym, co robi konkurencja. Poza tym należy być biegłym w takich zagadnieniach, jak e-commerce, techniki sprzedaży, social media. Ale główne elementy sukcesu to pasja, zaangażowanie i rozwój. Rynek internetowy oferuje wciąż wiele nowych, innowacyjnych rozwiązań. Musimy na bieżąco się rozwijać, udoskonalać funkcjonowanie sklepu, tworzyć nowe kampanie reklamowe, nie możemy zostać w tyle. Planuję wejść z produktami na rynki europejskie i zagraniczne platformy sprzedażowe. 

BRANŻA DZIECIĘCA 7/2016

105


P O L S K I E S T O WA R Z Y S Z E N I E B R A N Ż Y Z A B AW E K I A R T Y K U Ł Ó W D Z I E C I Ę C YC H – P O L I S H T O Y A S S O C I AT I O N

29.09.2016 ZAMKNIĘTE SZKOLENIE: OCENA BEZPIECZEŃSTWA ZABAWEK

W związku z nowelizacją ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Stowarzyszenie zorganizowało bezpłatny zamknięty warsztat w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który przeprowadzili pracownicy Departamentu Nadzoru Rynku UOKiK. Katarzyna Bednarz przybliżyła krajowy system oceny zgodności i nadzoru rynku zabawek w świetle zmienionej ustawy. Obowiązki

17.11.2016 ZAMKNIĘTE SZKOLENIE: USTAWA A NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYMAGAŃ DLA ZABAWEK – ZMIANA PRZEPISÓW

106

Członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w bezpłatnym szkoleniu przeprowadzonym przez Jerzego Skoczylasa, reprezentującego BMMJ Consulting Group. Podczas spotkania omówiono obowiązki producenta wynikające z dyrektywy 2009/48/WE o bezpieczeństwie zabawek oraz ustawy o systemach oceny zgodności

podmiotów gospodarczych oraz najczęstsze nieprawidłowości dotychczas stwierdzane podczas kontroli zabawek przez inspektorów Inspekcji Handlowej omówiła Ewa Domańska. Natomiast o postępowaniach administracyjnych na podstawie znowelizowanej ustawy opowiedzieli Marcin Poturalski i Konrad Bonisławski. Ostatnim poruszanym tematem były zasady kontroli przez organy celne zabawek importowanych z krajów trzecich.

Zarząd Stowarzyszenia organizuje bezpłatne szkolenie dla swoich członków poświęcone najnowszym przepisom i wymaganiom w branży zabawek i artykułów dziecięcych zamieszczonym w ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (weszła w życie 20.04.2016 r.) oraz rozporządzeniu w sprawie wymagań dla zabawek (obowiązuje od 20.10.2016 r.). Tematyka spotkania obejmuje unijne regulacje prawne dotyczące swobodnego przepływu towarów, najważniejsze zmiany i ich skutki prawne dla poszczególnych podmiotów gospodarczych oraz obowiązki podmiotów gospodarczych.

i nadzoru rynku, a także zasady tworzenia i rolę dokumentacji technicznej. Dużą część szkolenia poświęcono bezpieczeństwu zabawek – nie tylko teoretycznej analizie zagrożeń, lecz także praktycznej ocenie bezpieczeństwa wybranych artykułów.

24.10.2016 WARSZAWA: ZAMKNIĘTY WARSZTAT W UOKIK

W trakcie szkolenia omówione zostaną także zasady współpracy z organami nadzoru rynku i system kar. Prowadzący, Jerzy Skoczylas z BMMJ Consulting Group, zajmie się także relacją między ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku a nowym rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa zabawek. Do 10 dni roboczych po szkoleniu uczestnicy będą mogli mailowo konsultować się ze szkoleniowcem i zasięgać porad w indywidualnych sprawach. Szczegółowych informacji udziela biuro Stowarzyszenia pod adresem e-mail: stowarzyszenie@toys.pl.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


FOTOGALERIA BRANŻY DZIECIĘCEJ

09.09.2016 OŁTARZEW: KONTRAKTACJE ANKA Firma Anek zorganizowała targi w hotelu Lamberton w Ołtarzewie. Ofertę przedstawiło 30 wystawców. Na kontraktacjach pojawiły się przedsiębiorstwa sprzedające książki i gry. Klienci mieli okazję osobiście przetestować ChronoBombę (Epee) i Ego (Trefl). Tradycyjnie jednak najwięcej propozycji pochodziło od producentów i dystrybutorów zabawek. Anek pokazał natomiast przyszłoroczne nowości marki własnej – Smily Play. 

Adam Kuciński, zajmujący się na co dzień marką Smily Play, w przerwie między handlowymi rozmowami korzysta z okazji do przetestowania zabawkowych nowości.

Oprócz rozbudowanego asortymentu zabawek na targach w Ołtarzewie nie zabrakło gier i propozycji książkowych.

Fot. Anek (7)

Często zamawiany podczas kontraktacji Mały Śpioszek Słonik według przedstawicieli Anka jest hitem Gwiazdki 2016. Policzki tej miękkiej przytulanki świecą na czerwono, a delikatne melodie pomagają zasnąć.

Sporo miejsca na targach zajęła ekspozycja nowych kolekcji zabawek marki własnej Anka – Smily Play. Warto było je pooglądać, bo część tej oferty pojawi się w sklepach dopiero w przyszłym roku.

Zabawki z linii Mały Kucharz – Zdrowy Start pokazują, jak dbać o zdrowie, i pomagają w nauce uprzejmego i kulturalnego zachowania się przy stole.

108

Biegusie to aktywne zabawki zapraszające na spacer i alternatywa dla żywego zwierzaka. Przy okazji pomagają zadbać o rozwój motoryki dziecka.

Wha Whaa Whacky to pluszaki wydające śmieszne dźwięki. Można nimi rzucać, potrząsać i je uderzać.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


29.09.2016 WROCŁAW: KONTRAKTACJE JESIEŃ 2016 Podczas jesiennego spotkania handlowców w stolicy Dolnego Śląska swoją ofertę przedstawiło 6 dystrybutorów: B.est Toys, Smartoys, Mavero, Eco & More, Toyki i Bigjigs Toys. Wcześniej podobne prezentacje odbyły się w Krakowie, Katowicach, Trójmieście i Warszawie. Handlowcy, którzy zdecydowali się na złożenie zamówień podczas kontraktacji, mogli skorzystać z 5% rabatu. 

Małgorzata Szymonek z Nanaf Organic oraz właściciele firmy Eco & More Marcin i Kamilla Stańczykowie przywieźli do Wrocławia kilka ekologicznych nowości oraz króliki, które cierpliwie znoszą przytulanie i tarmoszenie za uszy.

Właścicielka Smartoys Maria Braun namawiała klientów do rozgrywania minimeczów.

Fot. BranzaDziecieca.pl (7)

Marek Tłuczek, reprezentujący angielską markę Bigjigs Toys, zachęcał do zamawiania zabawek drewnianych, edukacyjnych i kreatywnych.

Akrylowe króliczki holenderskiej firmy Baby’s Only, specjalizującej się w produktach tkanych. Polskim dystrybutorem marki jest Eco & More.

Anna Suchorzebska z firmy Totseat, która od niedawna dystrybuuje m.in. zabawki marki Ebulobo.

BRANŻA DZIECIĘCA 7/2016

W portfolio firmy Toyki pojawiła się belgijska marka Egmont Toys. Na kontraktacjach można było obejrzeć najnowszą, bardzo gustowną kolekcję, m.in. lampki i skarbonki w kształcie przyjaznych zwierzaków.

Linia produktów Crocodile Creek dystrybuowanych przez Smartoys. W portfolio amerykańskiej marki są m.in. puzzle, klocki, plecaki i pudełka na kanapki.

109


FOTOGALERIA BRANŻY DZIECIĘCEJ

19–21.10.2016 SZANGHAJ: CHINA TOY EXPO China Toy Expo, określane mianem największych targów zabawek w Chinach kontynentalnych, przestały się mieścić w tradycyjnych halach – wystawców rozmieszczono w siedmiu pawilonach i dodatkowo w trzech halach namiotowych. Mimo penetrowania wystawy wzdłuż i wszerz, nie stwierdziliśmy obecności żadnego polskiego producenta. Bardzo silną reprezentację miały za to chińskie fabryki. Międzynarodowe koncerny pokazywały się głównie w sektorze z licencjami. 

Jedna z dziesięciu hal zajmowanych przez targi China Toy Expo była poświęcona wyposażeniu placów zabaw. Niektóre propozycje prezentowały się bardzo atrakcyjnie, np. zestaw QiTeLe Group, stylizowany na drewniany.

W przejściach między halami ustawiono tablice, na których odwiedzający mogli wskazywać swoje ulubione licencje za pomocą naklejek. Niestety po krótkim czasie faworyci byli nimi całkiem zasłonięci, co nie ułatwiało głosowania kolejnym osobom.

Fot. BranzaDziecieca.pl (7)

Targi są po to, żeby produkty nie tylko zobaczyć, lecz także przetestować. Dziwnym trafem piłkarzyki sprawdzano dużo częściej niż np. lalki.

Efektowna dekoracja na stoisku Hasbro: licencyjne stroje oraz tęcza ułożona z zabawek My Little Pony.

Na targach można było zobaczyć bardzo wiele robotów – występowały zarówno w pojedynczych egzemplarzach, jak i całkiem sporych gromadach.

110

Tesla model S w wersji dla dzieci przyciągała spojrzenia męskiej widowni. Panowie kręcili kierownicą, zerkali na deskę rozdzielczą, a co bardziej dociekliwi nie oparli się pokusie sprawdzenia podwozia.

Jedno z najbardziej okazałych (i ciągle obleganych) stoisk z zabawkami należało tradycyjnie do Hape.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


29.09–02.10.2016 MADRYT: PUERICULTURA W 4. hiszpańskich targach branżowych Puericultura Madrid, organizowanych przez IFEMA, pokazano produkty ponad 400 marek. Nowością tegorocznej edycji była Innovative Toy Area – ekspozycja prototypów i najświeższych wdrożonych do produkcji propozycji przemysłu zabawkarskiego, przygotowana we współpracy z Nexus Design Centre. Atrakcyjną formą odpowiedzi na pytanie o to, co się sprzedaje, była wystawa Star Product Gallery, na której zebrano handlowe bestsellery. W programie targów znalazły się także prezentacje poświęcone m.in. najnowszym trendom i szkolenia z obsługi trudnych klientów.  W Madrycie zadebiutowała polska marka Avionaut, która nawiązała współpracę z jednym z wiodących hiszpańskich dystrybutorów artykułów dziecięcych – El Bebé Aventurero. Bartłomiej Nowakowski prezentuje foteliki Ultralite.

Przedstawiciele marki Phil & Teds przywieźli do Madrytu m.in. 3 modele wózków, które zdobyły jedną z najważniejszych na świecie nagród w dziedzinie wzornictwa – Red Dot Design Award.

Coś dla rodziców będących fanami mediów społecznościowych. Komunikat na ubraniu: „Moje zdjęcie to świetny news na Facebooku”.

W programie targów znalazła się prezentacja nowości wybranych marek, m.in. Kiddy, Tuc Tuc i Bébécar, przygotowana w formie pokazu mody.

Fot. BranzaDziecieca.pl (8)

Ecus Kids, producent materaców, zapraszał na wirtualny spacer po fabryce. Chętnych do wypróbowania możliwości technologii wirtualnej nie brakowało.

Micuna proponowała gościom nie tylko przegląd najnowszych meblowych propozycji, lecz także coś na wzmocnienie – spory wybór przekąsek.

Infobébé specjalizuje się w markach skandynawskich. Na stoisku tego dystrybutora można było obejrzeć nowości proponowane m.in. przez Axkid, Thule, Twistshake, Elodie Details i Baby Dan. Design z północy Europy ma wszędzie swoich zwolenników.

BRANŻA DZIECIĘCA 7/2016

Działająca w Barcelonie firma My Bag’s oprócz toreb przywiozła na targi ubrania z napisami budującymi pewność siebie od najmłodszych lat, jak: „Born to be cool”.

111


P R E N U M E R ATA

Rabaty dla sklepów

Złowione w sieci

Prenumerujesz „Branżę Dziecięcą”? Skorzystaj z lepszych warunków zakupu, jakie oferują naszym stałym czytelnikom wybrani dostawcy. A.B. BERREN-HANDLOWY 12% rabatu na wszytskie produkty marki Dyduś. Pierwsze zamówienie z dostawą za darmo. tel. 22 798 03 18 www.dydus.pl

MALTEX BABY Dla nowych kontrahentów przy zamówieniu powyżej 1000 zł netto na hasło „Maltex Baby prezentuje” karta podarunkowa o wartości 50 zł. tel. 52 345 31 06 www.maltex.com.pl

ANEK Rabat 4% przy 1. zamówieniu produktów Smily Play za min. 1000 zł netto i przesyłka gratis. tel. 22 123 08 08 www.anek.com.pl

MILLY MALLY Na hasło „Branża Dziecięca” przy 1. zamówieniu za min. 600 zł 10% rabatu, wysyłka gratis i stały rabat 15%. tel. 22 394 09 94 www.millymally.pl

BLUE OCEAN 5% rabatu na produkty marki Lulujo przy zamówieniu za minimum 500 zł netto. tel. 692 227 451 www.blueshop.pl

PARADISE BABY Wyprzedaż wózków Paradise standard (650 zł netto w wersji 2 w 1) oraz Paradise len i Paradise żakard (710 zł netto w wersji 2 w 1). tel. 605 152 827 www.paradisebaby.pl

FH BEATA DYSTRYBUTOR NICI Przy zamówieniu powyżej 1000 zł netto zestaw gratisów o wartości 100 zł netto. tel. 77 457 05 04 www.nici.net.pl l

SCANDINAVIAN BABY 10% rabatu na 1. zamówienie produktów Twistshake. tel. 22 727 02 69 www.scandinavianbaby.pl

MALAVI 15% rabatu dla nowych klientów. tel. 666 016 660 www.b2b.malavi.pl

TOY PLANET Dodatkowy rabat 10% na 1. zamówienie puzzli Dino. tel. 71 339 80 91 www.mojedino.cz

Przedstawione oferty specjalne obowiązują do 31.12.2016 r. lub do wyczerpania zapasów.

Ty też chcesz kupować taniej? Zamów „Branżę Dziecięcą”!

MALUCH W MERCEDESIE Podczas październikowych targów motoryzacyjnych w Paryżu Mercedes przedstawił propozycję dla najmłodszych: AMG Bobby-Car w dwóch wersjach, klasycznej srebrnej i żółtej. Srebrny model bazuje na modelu AMG GT i ma wiele szczegółów nawiązujących do pełnowymiarowego auta, m.in. czerwone siedzisko i szprychowe felgi. Żółta wersja powstała na bazie modelu AMG GT S. Wyposażono ją w cyfrową deskę rozdzielczą i światła do jazdy dziennej LED. Zabawka jest przeznaczona dla dzieci powyżej 18. miesiąca życia. Źródło: motocaina.pl ZWIEDZIĆ UKŁAD Tegoroczna lista atrakcji przygotowanych w ramach 6. edycji poznańskiego Festiwalu Designu i Kreatywności dla Dzieci EneDueDe, który odbył się w dniach 8–9 października, była długa. Goście imprezy mieli okazję odwiedzić m.in. interaktywną wystawę przedstawiającą kartonowy Poznań. Mogli też wkroczyć w Strefę Nowych Technologii, by przetestować najnowsze aplikacje, gry i mobilne urządzenia, w tym Planetarium Mobilne – ogromną konstrukcję pozwalającą na krótką wycieczkę przez Układ Słoneczny. Słuchali też wykładu Wojciecha Eichelbergera o dziecięcej kreatywności i robili zakupy podczas kiermaszu „rzeczy dobrze zaprojektowanych”. Źródło: babciapolka.pl KLOCKI Z DOFINANSOWANIEM Polski fundusz Arkley VC zainwestował 500 tys. dolarów w projekt Robo Wunderkind, stworzony przez Annę Iarotską i Rustema Akishbekova z Austrii. To zestaw klocków i odpowiednia aplikacja, które uczą podstaw robotyki i programowania już 5-latki. Dzieci mogą poznać logikę kodowania, ucząc robota nowych sztuczek. Zabawkę można rozbudowywać, dodając części, sensory i inne moduły, które umożliwiają rozwój zabawki wraz z wiekiem dziecka. Źródło: mamstartup.pl Informacje dostarcza

Internet: BranzaDziecieca.pl/prenumerata

Telefon: 71 733 65 78

SMS „prenumerata”: 509 824 248

Roczna prenumerata czasopisma kosztuje tylko 49 zł, dwuletnia – 79 zł. G WA R A N C J A Z W R OT U P I E N I Ę D Z Y Jeżeli z jakichkolwiek powodów „Branża Dziecięca” nie spełni twoich oczekiwań, możesz w dowolnej chwili zrezygnować z prenumeraty, a my zwrócimy ci pieniądze za wszystkie kolejne niewysłane egzemplarze. Wystarczy, że powiadomisz nas o swojej decyzji w formie pisemnej, np. e-mailem.

112

NewsPoint to wprowadzona przez firmę NetSprint.pl marka rozwiązań służących do zaawansowanego monitorowania internetu. Oferowane produkty to: NewsPoint (system monitorowania portali internetowych), NewsPoint Social Media (system monitorowania forów, blogów, mikroblogów, porównywarek cen i społeczności) oraz Raporty NewsPoint (pogłębione analizy przekazów medialnych, wykorzystywane przy podsumowywaniu efektów komunikacji dla firm, produktów, marek, usług, branż czy też wybranych zagadnień). Więcej informacji na www.newspoint.pl. Kontakt: kontakt@newspoint.pl lub 22 852 20 06.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


W NASTĘPNYM NUMERZE

Kids’ Time 2017  Czas się szykować Handlowcy, którzy wybiorą się pod koniec lutego na targi do Kielc, będą mieli co robić. Organizatorzy zacierają ręce, bo wszystko wskazuje na to, że w wydarzeniu weźmie udział więcej firm niż w ubiegłym roku. Podpowiadamy, jak przygotować się do trzech dni z branżą, by jak najwięcej skorzystać z tego spotkania.

I N N E T E M AT Y

Jak zarobić w internecie

Handlowiec z wyboru

Przeglądanie magazynów

E-commerce wciąż dynamicznie się rozwija. Wśród sprzedawców coraz więcej jest jednak dużych graczy, z ogromnym kapitałem i znanymi markami w portfolio. Jakie atuty w konkurencji z nimi mają małe firmy?

Do końca października przyjmowaliśmy zgłoszenia kandydatów do Plebiscytu Branży Dziecięcej 2016. Jakie firmy i którzy przedstawiciele handlowi zdobyli najwięcej nominacji? Prezentujemy finalistów.

Mieć za dużo towaru w sklepie – to źle, mieć za mało – jeszcze gorzej. Nasza ekspertka od visual merchandisingu podpowiada, jak zarządzać stanami magazynowymi, żeby nie narazić się na utratę pieniędzy i klientów.

PRZEGLĄD RYNKU

WÓZKI DZIECIĘCE

ZABAWKI DLA NIEMOWLĄT

ZG ŁO Ś S W Ó J P R O D U K T: b ranzad ziec iec a. p l/p r zeglad -wozk i

ZG ŁO Ś S W Ó J P R O D U K T: b ra n z a dz i e c i e c a .p l / p r ze g l a d- z a b aw k i - baby

BRANŻA DZIECIĘCA 7/2016

113


I N D E K S – O S O B Y, F I R M Y, M A R K I

1, 2, 3 4Baby 52, 55, 67 4M 18, 66, 80 A A.B. Berren-Handlowy 23, 112 Abakusbaby 107 AC/DC 35 Action 43, 102 ADAC 12 Adamada 18 Adamex 7, 54, 61, 62 Adar 107 Addo 66, 96 AIJU 6, 32 Akishbekov Rustem 112 Akord 51, 58, 67 Akpol 54, 60, 68 Aktoto 45 Albi 18 Alexander 10, 16, 66, 67, 91, 96, 107 Alexis II 107 Alilo 68 AM Zabawki 107 Anders 3 Anek 10, 78, 79, 82, 83, 90, 108, 112 Anex 49, 62, 69 Aprica 30 Arkley VC 112 Arsenal Londyn 6 Artsana Group 11, 54, 89, 94, 101, 107 Artyk 107 Arya Renu 12 Aston Martin 44 Atomówki 10, 35, 86 Avatarmind 12, 14, 28, 32, 33, 111 Axiom 107 Axkid 111 B, C B.est Toys 8, 109 Baba Ryba 18 Baby Dan 111 Baby Design Group 38, 39 Baby Hana 18 Baby Home 33 Baby Jogger 52 Baby Land 25, 48, 52, 53 Baby Monsters 33 Baby’s Only 66 109 Babycomfort.pl 105 Babymoov 33 Babyono 21, 22, 107 Bădescu Ramona 71 Bakir Anita 8 Bamar Nicol 42, 50, 58, 115 Banaś Hanna 6 Banbao 33 Barbaras 50 Barberá Ferrero Javier 33 Bard 18 Bartek 12 Bates Francine 12 Batman 75 Bburago 80 BCMI 75 Beata 62, 66, 84, 85, 92, 112 Bebé Due 33 Bébécar 33, 111 Bebetto 29, 52, 60, 62 Bednarz Katarzyna 106 Behnke Jacek 36 Beppe 107 Berbesa 18 BeSafe 12, 20, 27 Besta Plus 18 Bestard Aina 71 Bigjigs Toys 8, 109 Bimbi Pirulos 33 Birds of Paradise 16 Bizuu 10 Blaze 24 Blogojciec.pl 45 Blue & Pink 33 Blue Ocean 68, 92, 112 BMMJ Consulting Group 106 BMW 36 Bob Budowniczy 35 Bona 107 Bond James 75 Bonisławski Konrad 106 Bonjour Bébé 33 Brand Licensing Europe 16, 34, 35, 36

114

Brand24 6 Braun Maria 109 Bright Starts 87 Brio 30 Britax Römer 54, 60 Broel 18 Bübchen 53 Buff 48, 55, 58, 63 Bumix 107 Bunchems 20 Burda NG Polska 18 Camarelo 42 Canpol 107 Carle Eric 71 Cartamundi 107 Castorland 80 Celebrities Entertainment 36 Chaud Benjamin 71 Cheong Eddie 75 Chicco 11, 30, 33, 54, 89, 94, 101 China Kids Expo 28, 30, 110 China Toy Expo 28, 30, 110 Chiu Cheri 75 Cichecka Magdalena 105 Cichopek Katarzyna 8 Cisowska-Kotylak Edyta 64 Clementoni 64, 86 Close Parent 33 Cloud b. 51, 94 Cneut Carl 70 Cobi 24, 36, 80 Coccodrillo 12 Comasia Limited 74 Costa Maria 6, 32 Crocodile Creek 109 CuddleCo 53, 60 Cuddlery 66 Cybex 7, 12, 14, 16, 30, 33, 61 D, E, F Daffi 107 Dahl Gunnar 44 Daltra 52 Dami 3 Dante 18, 107 Debit 18 Deef 107 Delipap Oy 52 Delta Trade 107 Deltim 107 Dereszowska Anna 8 Derform 18 Dino 112 Diono 12, 102 Disney 76, 77, 86, 99 Domańska Ewa 106 Dobranocny Ogród 34 Dodo 3 Dorel 19, 30, 44, 46, 47, 51, 52, 53, 60, 66 Dracula 74 DreamWorks 18, 35 Drewex 18 Dumel 64, 87 Dwie Siostry 70 Dyduś 16, 23, 48, 112 Dylicki Sławomir 18 Dzieci i Kreatywność 22 e-Zabawkowo.pl 64, 65 Eastcolight 80 Easy Walker 14 Ebulobo 109 Eco & More 8, 48, 66, 109 Eco Toys 66 Ecus Kids 111 Eduyoga 32 Egmont 107 Egmont Toys 109 Eichelberger Wojciech 112 Eisenhower Dwight D. 3 El Bebé Aventurero 14, 33, 111 Elgrom 107 Ellgoth Damian 38, 39 Elodie Details 42, 60, 111 EneDueDe 112 Epee 10, 108 Epideixis 18 Ergobaby 44 Esco Kids 33 Euro-Trade 52, 58, 107 Euroland 105 Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji 24 Evenflo 30 Evomove 33 Family Thinking Forum 6

Fathercare 45 Fathers 45 Fathersday 45 Feniks 18 FiKu 72, 73 Filip i Spółka Dromader 107 Fisher-Price 64, 65, 104 Foksal 18 For Fun 107 Formental Jean-Luc 71 ForU 28 Frost Ben 6 Fun For Everyone 24, 97 G, H G3 18 Gardias Dorota 8 GB 14 GfK 35 Glück 18 Goes Peter 70 GoldieBlox 69 Goliński Rafał 35 Goodbaby 30 Gra i Zabawa 6, 18 Grabiński Wojciech 14 Gralux 18 Granna 18, 22, 24, 66, 90, 94, 104, 107 Grażyna 107 Gucio Baby 3 Gumball 34 Gwardzik Aneta 74 Gwiezdne wojny 74 Halim 8 Hangzhou Huahao 28 Hanssen Henk 6 Hape 69, 80, 88, 110 Happy Baby 22 Harrogate Nursery Fair 22 Hasbro 12, 107, 110 Hasselhoff David 16, 36 Hatalska Natalia 6 Hedzielska Lidia 74 Hema 12 Hemar 107 HH Poland 107 Hipo 107 Hit Chin 107 Hołub Katarzyna 45 Hong Kong Toys & Games 80 I, J, K Iarotska Anna 112 Ideo Group 49, 62, 69 Il Salone del Mobile 39 IMC Toys 67 Imperial 69 Infobébé 111 Ingenuity 87 Innoarea 32 Instytut Matek 6 Intex 80 Intro Media 18 Italian Toy 32 Jack N’Jill 48 Jacobsony 24 Jakks Pacific 92 Jane 12, 58 Jantar Projekt 36 Jaś i Małgosia 64 Jawa 107 Joie 12 Jugo Katarzyna 45 K’s Kids 30, 55, 94 Kaszamanna 18 Kathay-Haster 67, 69, 92, 107 Keeeper 80 Kick Ernst 76, 77 Kiddieland 68 Kiddy 7, 12, 14, 33, 61, 111 Kids Concept 41, 68 Kids Product Marketing 12 Kids’ Time 6, 33, 39, 104, 113 Kidsland 30 Kiwy 56 Klassen Jan 70 Klimowicz Anna 104 Koa Koa 32 Kocur Bury 70 Kołakowski Leszek 71 Komag 3 Korzeniak Anna 72, 73 Korzeniak Dariusz 72, 73 Kraina lodu 74, 99 KrainaZabawek24.pl 104 Kreatywni dla Dzieci 18 Kremmeter Philippe 71

Kris-Team 107 Krupińska Paulina 20 Kuciński Adam 108 Kulińska Monika 70 Kusi Wawa 33 L, Ł Lacerta 18 Lamaze 2 Lamborghini Huracán 36 Lascal 14 Lasocki Wojciech 71 Lego 10, 22, 30, 64, 73, 104, 107 Lethe Jakub Chmielniak 10 Libra 20 Licensing Academy 16 Licensing Expo China 8 LIMA 14, 35, 76 Lindgren Astrid 71 Lise-Johnsen Anne 6 Little Bird Told Me 92 Logis 30, 51, 68 Lorena Canals 40, 41 Losan 18, 42 Lullaby Trust 12 Lulujo 112 Łebek Marek 22 M, N, O M&Z 2, 67, 69, 88, 96 Malavi 48, 55, 58, 63, 112 Mali Modni 3 Malinowska Karolina 8 Maltex 47, 51, 58, 112 Maltex Baby 47, 51, 58, 112 Manchester United 53 Marioinex 107 Marko 20, 26, 27, 51, 53, 55, 60, 68, 94, 107 Masza i Niedźwiedź 8, 34 Matla Aldona 6 Mattel 12, 14, 35, 64, 104, 107 Mavero 8, 109 Maxi-Cosi 7, 12, 30, 46, 47, 53, 61 Medela 54, 62 Media Service Zawada 18, 107 Mega Maszyny 24 Mega Show 74, 75 Mej-Pol 107 Mercedes 112 MGA Entertainment 18, 22, 69, 94, 96, 107 Micuna 14, 33, 111 Mielczarek Marcin 64, 65 Mieruszyńska Kinga 38, 39 Międzynarodowe Targi Książki 24 Milimbo 32 Milly Mally 58, 60, 94, 112 Mini 36 Minimi 18 Minionki 16, 33, 34, 35, 74 Mochtoys 107 MoMA 70 Mother & Baby 24 Mothercare 45 Motylek 64 Mój Skarbek 45, 90 Muchomor 71 Muminki 34 Musioł Janusz 20 My Bag’s 33, 111 My Little Pony 110 Myre 3 Nanaf Organic 109 Nania 12 Nanoblock 80 Neue Freunde 32 Nici 62, 66, 84, 85, 92, 112 Nick Jr. 20, 81 Nickelodeon 24, 36 Nilsson Moni 71 Novum 107 Nowa Era 18 Nowa Szkoła 18 Nowak Kamil 45 Nowakowski Bartłomiej 33, 111 NPD 35 Nuk 25, 48, 52, 53 Nuna 12 Nurzyńska Bożena 64 Oball 87 Obszyński Konrad 45 OKT 80 Olsson Lotta 71

P, Q Paradise Baby 17, 56, 112 Peg-Pérego 51, 58, 67 Pelc Aleksandra 18 Phil & Teds 111 Philips Avent 14, 16 Pielsa 33 Pierot 107 Pilch ZPH 107 Pineapple 6 Pinet-Fernandes Catherine 6 Pink Lining 42 Pinokio 18 PIR Holding 107 PlayFusion 8 Playmobil 18, 24, 64, 88, 90, 95, 104 PM Investment Group 58, 60, 68, 94, 107 Pokémon Go 36 Polonia Kraków 3 Popławska Sylwia 36 Potter Harry 20 Poturalski Marcin 106 Pro-Eximp 107 Procter & Gamble 44 PSBZiADz 106, 107 Psi Patrol 24, 35 Puericultura Madrid 15, 32, 33, 111 QiTeLe Group 110 Quinny 19, 30, 44, 46, 47 Quinny x Rachel Zoe 46, 47 R, S, Ś Radziwiłł Anna 71 Rafix 18 Rastar 67 Ravensburger 30 Rcube 75 REA 18 Rebel.pl 18 Recaro 12, 28, 51 Rejowska Agata 44 Rekman 67, 74, 92, 99 Remi 107 RetailShow 20 Rex 107 Roan 31, 56, 58 Robo Wunderkind 112 Robochicco RC 101 Rodzina Treflików 36 Rotkiel Maria 8 Rowling J.K. 20 Rubens Barn 69 Russell 18, 59, 66, 96 Rusty Rivets 24 Safekido 18 Salon Technologii i Wyposażenia dla Edukacji 24 Scandinavian Baby 42, 48, 60, 112 Schemat 107 Scott Katie 70 SES Creative 30, 68 Shen Eric 28 Shimmer i Shine 24 Siedlecka Urszula 36 Siku Roadshow 20 Silver Cross 44 Silverlit 30 Simed 56 Skip Hop 6, 54, 57, 69 SkipWish 6, 54, 57, 69 Skoczylas Jerzy 106 Smart Trike 68 Smartoys 8, 109 Smiki 18 Smily Play 10, 64, 78, 79, 82, 83, 90, 108, 112 Smoktunowicz Wojciech 20 Smyk 107 Sneyd Adrian 22 Snoozebaby 51 So Ricky 75 Soap Studio 80 Spielwarenmesse 9, 14, 76, 77 Spin Master 10, 24, 86 Spokobox 3 Sponge Bob 35 Staniaszek Szymon 12 Stańczyk Kamilla 109 Stańczyk Marcin 109 Starobrat Magdalena 45, 90 Stnux 72 Strażak Sam 8 Studio Trefl 36

Suchorzebska Anna 109 Sun-Day 107 Supermag 20 SuperMama Awards 2016 10 SuperMama w Wielkim Mieście 10, 45 SuperTata w Wielkim Mieście 45 Swede Demuth 107 Szymonek Małgorzata 109 Świat Przyjazny Dziecku 18 Świnka Peppa 35 Świtalska Beata 84, 85 Świtalski Arkadiusz 84, 85 T, U, V Tactic Games 24, 67, 96 Taf Toys 15, 68, 103 Tako 105 Tarasiuk Anna 36 Tarasiuk Janusz 36 Targi Franczyza 14 Tarrés Sánchez Silvia 33 Tatarak 71 Tega 37, 48, 52, 55, 66 Terjan 62 Tesla 110 The Puppet Company 18 The Purple Cow 68 Thule 111 Tiny Love 26, 60, 94 Tłuczek Marek 109 TM Toys 12, 13, 68, 92, 93, 104, 107 Tomy 8, 67, 69, 88, 96 Totseat 109 Toy Planet 14, 69, 88, 112 Toyki 8, 109 Trefl 10, 18, 24, 36, 64, 68, 86, 92, 96, 97, 104, 107 Trend’s Leader Solution 107 Trendy Smyk 18 Trolle 34, 35, 73 Trunki 14 TTec 75 Tublu 42 Tuc Tuc 14, 33, 111 Twistshake 48, 111, 112 Ultimar Kraków 107 Universal Pictures 35 Urban Robert 35 Verb Design 75 Vertbaudet 12 Very-Premium 75 Viga 68 Vision One 107 Viva Frank 70 Volkswagen 36 VTech 64, 68, 80 W, X, Y W Małym Świecie 51, 68, 69 Wader-Woźniak 66, 96, 107, 116 Wagener Gerda 71 Wang Fiona 28 Wawer Katarzyna 10, 82, 83 Wee Grace 30 WeGirls 18 Welltec Development 74 Whisbear 20,66, 81, 90 Wilkoń Józef 71 Willis Kathy 70 Winkiel Mikołaj 6 Wojownicze Żółwie Ninja 24 Wyspa Szkrabów 74 Yookidoo 68, 92 Z, Ź, Ż Zabawka Przyjazna Dziecku 14 Zabawkarstwo W. Bączek 107 Zabawkowicz.pl 8, 22 Zakamarki 18, 71 Zapf Creation 69 Zawitkowski Paweł 8 Zhu Andy 30 Zielińska Katarzyna 8 Zoe Rachel 46, 47 Zofialijki z Jagnięciną 45 Zorro 35 Żak Grzegorz 45

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Branża Dziecięca 7/2016  

Czasopismo handlowców

Branża Dziecięca 7/2016  

Czasopismo handlowców