Page 1

BRANŻA DZIECIĘCA CZASOPISMO H A N D LO W CÓ W

Co nowego w Kolonii?  Pora na premiery s. 28   13 kosztownych pomyłek  Wpadki e-handlowców s. 98 

ISSN 1899-1149

Nr 6/2016 (57) Październik 2016 Cena: 9 zł (w tym 8% VAT)

Przygotuj się już teraz  Święta w sklepie s. 80 

Robert Trochimiuk (Mimi)

Szeryf wśród zabawek s. 64


Dane GUS-u świadczą o tym, że Polacy z roku na rok stają się bardziej zamożni. Nie idzie to jednak w parze z liczbą rodzących się dzieci. Czy trend się odwróci?

DZIEŃ DOBRY :) Według danych Głównego Urzędu Statystycznego polskie rodziny mają co miesiąc do wydania przeciętnie 1386 zł na osobę. To ok. 320 euro – niewiele. Na szczęście koszty życia też mamy niższe niż na Zachodzie. Mój znajomy psycholog lubi powtarzać, że jeżeli włożymy jedną rękę do lodowatej wody, a drugą do wrzątku, to statystycznie rzecz biorąc będziemy czuć przyjemne ciepło. Z możliwościami finansowymi Polaków jest podobnie. Gdy porównujemy skrajne wartości tworzące wspomnianą przeciętną kwotę do dyspozycji, widać, jak bardzo zróżnicowany jest nasz kraj. Na mieszkańca Podkarpacia przypada o 300 zł mniej niż wskazuje średnia, za to warszawiak może wydać o 1150 zł więcej. W 5 największych miastach dochody na osobę w rodzinie są niemal dwa razy wyższe niż na wsi.

wybrać kilka propozycji w różnych cenach, lepiej dopasowanych do możliwości nabywców w konkretnym regionie. Dane GUS-u świadczą o tym, że Polacy z roku na rok stają się bardziej zamożni. Niestety, nie idzie to w parze z liczbą rodzących się dzieci. Według długoterminowych prognoz w 2080 r. nasz kraj będzie liczył niecałe 30 mln mieszkańców. To dość odległa perspektywa i negatywny trend może się jeszcze odwrócić. Zawsze jednak warto szukać sposobów na to, żeby bardziej efektywnie przyciągać klientów i zwiększać sprzedaż. Gwarantuję, że „Branża Dziecięca” pomoże w tych poszukiwaniach.

Marek Jankowski redaktor naczelny

Branża Dziecięca® Czasopismo handlowców

Grono prenumeratorów powiększyli ostatnio

WYDAWCA Atomedia sp. z o.o., Al. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław SKŁAD Greatio, www.greatio.com DRUK ArtDruk, www.artdruk.com

• • • • • • • • •

REDAKCJA Marek Jankowski (redaktor naczelny), Anna Orleańska, Joanna Forysiak. Adres: Al. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław, tel. 71 735 15 66, e-mail: redakcja@branzadziecieca.pl REKLAMA Anna Dżanajewa, tel. 71 734 58 91, kom. 501 199 055, e-mail: reklama@branzadziecieca.pl. Adres: B2B Mind Ltd, Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham S63 5DB, England PRENUMERATA Karolina Peroń, tel. 71 733 65 78, e-mail: prenumerata@branzadziecieca.pl Znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i nie zwraca niezamówionych materiałów. Zdjęcie na okładce: Marta Trochimiuk. „Branża Dziecięca” jest partnerem prasowym Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych – Polish Toy Association. Jesteśmy członkiem Baby Care Magazines International – organizacji zrzeszającej wiodące czasopisma piszące o branży artykułów dziecięcych.

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

Fot. S. Panek

Warto śledzić takie informacje. Mogą one mieć duże znaczenie, jeżeli np. inwestujesz w reklamę w internecie adresowaną do konkretnych grup odbiorców. Zamiast promować w całym kraju ten sam prezent pod choinkę za 149 zł, lepiej

POLSKA

Agmar (Wrocław) Bella-Handel (Toruń) Concept (Warszawa) Dziecięca Fantazja (Waśniów) FunBrush (Poznań) Hey Popinjay! (Pruszcz Gdański) Kaspo (Gdańsk) KJ Invest Group (Skierniewice) St. Majewski (Pruszków)

22.10-23.10 19.11-20.11 23.02-25.02

Poznań: Happy Baby Gdańsk: Gra i Zabawa Kielce: Kids’ Time

ZAGRANICA

Z A M Ó W P R E N U M E R AT Ę

BranzaDziecieca.pl/prenumerata

Kalendarium wydarzeń 10.2016–02.2017

71 733 65 78

R A B AT Y D L A S K L E P Ó W – S . 1 2 0

Największy nakład na rynku: 4000 egz.

29.09-02.10 04.10-05.10 09.10-10.10 13.10-16.10 18.10-21.10 19.10-21.10 20.10-23.10 21.10-23.10 27.10-29.10 29.10-30.10 04.11-06.11 10.11-12.11 18.11-20.11 19.11-20.11 19.11-21.11 09.01-12.01 09.01-12.01 10.01-14.01 18.01-21.01 24.01-26.01 29.01-30.01 01.02-06.02 18.02-21.02

Madryt: Puericultura Madrid Sztokholm: Blob Forum Bergheim: Kids Austria Essen: Spiel Las Vegas: ABC Kids Expo Szanghaj: China Toy Expo, China Kids Expo Hongkong: Mega Show Part 1 Londyn: The Baby Show Hongkong: Mega Show Part 2 Manchester: Digital Kids Show Berlin: Baby Welt Nowosibirsk: Baby Time Siberia Mediolan: G! come Giocare Londyn: Baby to Toddler São Paulo: FIT 0/16 Hongkong: Toys & Games Fair Hongkong: Baby Products Fair Bursa: Junior Show Toronto: Canadian Toy & Hobby Fair Londyn: Toy Fair Londyn: Bubble Norymberga: Spielwarenmesse Nowy Jork: Toy Fair

3


Fot. BranzaDziecieca.pl

Fot. Mats Bäcker

14 M a r k o mot y wuje s woi ch p ar tne rów h a ndlow ych niet y pow ym i nagro dam i

28

ABBA I MECZ DIABŁÓW

W y s t awc y z c a ł e g o ś w ia t a p o k a z a li w K olo n ii w ie le c ie k aw yc h n owoś c i

PORA NA PREMIERY

WYDARZENIA Kto w ygra t y m raze m? 6 . edycja Ple bis c yt u B ranż y D z i e ci ę ce j

6

Na grody i t re ndy W K o lonii w y s t awiło si ę 5 5 fi r m z Po l sk i

8

K i el c e s ię s z y k ują Ta rgi K ids’ Time już w l u t ym

10

To si ę podoba R oz st r z ygnięcie k onk u rsu W yb ó r R o dz i ców

12

Abb a i mecz Diabłów Atra k c yjne nagrody w k o nk u rsi e M ar k o

14

Za bawk i w pałacu K on trakt acje R e k mana w K r z yżowe j

16

Premierow y doktor Du m e l pok azał nową grę

18

G a ti to ułat wia handel D ystr y butor wprowadz a u sł u gę dro p shi p p i ngu

20

J esi eń w Hongk ongu Za bawk i i gr y na t arg ach M e ga S how

22

MASZ CIEKAWY TEMAT? SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ REDAKCJĄ TEL. 71 735 15 66 REDAKCJA@BRANZADZIECIECA.PL

4

ART YKUŁY DZIECIĘCE Por a n a p re mie r y R e la c j a z t a rg ów w K o lon ii

28

A le w y my ś lili! N owo ś c i n a K in d + J u g e n d

32

C h u s t a z a rg u me n te m W y w ia d – R a d o s ł aw K a s p r z a k ( M a lav i)

34

M e b lowe p od p ow ie d z i J a k u r z ą d z ić p ok ó j d la d z ie c k a ?

36

K ilk a s ł ów p r ze d s n e m Łóże c z k o d la ro d z ic ów c e n ią c yc h s o b ie b lis k o ś ć

40

Ta j e mn ic e w ł ók ie n N a t u r a ln e j e s t n a j zd row s ze

44

Rze c z y z s e n s e m Pr ze d miot y p ie r w s ze j p ot r ze by

46

Wa n ie n k i d o k ą p ie li – p r ze g lą d r y n k u

42

D z ie wc zę c y ś w ia t – p o my s ł n a w y s t awę

38

Pro d u c e n c i i d y s t r y b u to r z y p ole c a j ą

48

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Freepik.com

80

Fot. Freepik.com

98

Pr z ygotowania s k lep u do G wi azdk i w ar to zacząć już w p aźdz i e r ni k u

R oz w ij a s z s p r ze d a ż w in te r n e c ie ? U c z s ię n a c u d z yc h b ł ę d a c h

ŚWIĘTA W SKLEPIE

13 KOSZTOWNYCH POMYŁEK

Z ABAWKI Szer y f wś ród zabawe k W y wiad – R ober t Tro chi m i u k (M i m i )

64

Tłumy i k lock i Lego Store jes t już w Po l sce

68

Stras ze nie Napoleo ne m H a llowee n w handl u

74

Za pis y na Pik achu Wi elk i powrót Pok é m o nów

76

Na s ze gr y s ą inne W y wiad – He nr y k Sto k ł o sa ( Tac ti c)

78

Świę t a w s k lepie Pr z ygot uj s k le p do B oże go Naro dze ni a

80

Propoz ycje pod choi nk ę Typujemy gwiazdk owe b e stse l l e r y

82

Co s pr zeda k ot ? Zwie r zęce ins piracj e w handl u

84

Trochę ws pomnień Li ce ncje : J ace k i Agatk a o raz R e k si o

88

K l ock i – pr ze gląd r ynk u Produce nci i dy s t r y b u to r z y p o l e caj ą

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

RYNEK 1 3 k os z tow nyc h p o my ł e k B o le s n e b ł ę d y e - s p r ze d awc ów

98

S p r ze d a ż z ogr a n ic ze n ia mi O n lin e k o n t r a o f f lin e

104

Ha n d e l b e z roz te re k R e g u la min s k le p u in te r n e towe g o

106

M ów d o k lie n t a j e g o j ę z y k ie m U mie j ę t n o ś c i h a n d lowc a

108

Poc ze t s k le p ów p ols k ic h Pa t a toy ( S k ie r n ie w ic e ) i Co oc oo. p l ( B yd g o s zc z )

110

I n fo r ma c j e PS BZ iA D z

112

Fo to g a le r ia „ Br a n ż y D z ie c ię c e j ” K in d + J u g e n d w K olo n ii K o n t r a k t a c j e D u me la w J a c h r a n c e R e k ma n z a p ro s ił g oś c i d o K r z y żowe j O t w a rc ie Le g o S to re w G a le r ii M ok o tów

114

70

Pre n u me r a t a , r a b a t y d la s k le p ów

120

90

W n a s tę p ny m n u me r ze

121

5


WYDARZENIA

Fot. Sławomir Panek

Szansa na Toy Award SPIELWARENMESSE 2017

Kto wygra tym razem? 6. EDYCJA PLEBISCYTU BRANŻY DZIECIĘCEJ

Jeszcze do 31 października na stronie internetowej BranzaDziecieca.pl/plebiscyt czekamy na zgłoszenia kandydatów do Plebiscytu Branży Dziecięcej 2016. Nominacje można też przesyłać na kuponach opublikowanych w tym wydaniu czasopisma (na stronie obok). Na osoby, które najciekawiej uzasadnią swój wybór, czeka 5 nagród po 100 zł.

Fot. BranzaDziecieca.pl

Do końcowego etapu w każdej kategorii („Artykuły dziecięce” i „Zabawki”) awansuje po trzech handlowców i trzy firmy. Druga faza konkursu

potrwa przez cały styczeń 2017 r. Na kandydatów będzie można głosować SMS-owo lub za pomocą kuponów, które ukażą się w styczniowej „Branży Dziecięcej”. Laureatów przedstawimy pod koniec lutego podczas Gali Biznesu zorganizowanej w ramach targów Kids’ Time w Kielcach. Zdobywcy tytułu Handlowca Roku otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł. Dla Firm Roku przygotowaliśmy pakiety reklamowe o wartości 5000 zł do wykorzystania w czasopiśmie „Branża Dziecięca” i serwisie BranzaDziecieca.pl. 

Zacięta walka o tytuł KONKURS NA NAJLEPSZĄ GRĘ NA POLSKIM RYNKU

Rozpoczęła się 12. edycja konkursu Gra Roku 2016. Lista planszówek ubiegających się o zwycięstwo obejmuje 128 tytułów. W kategorii Zaawansowana Gra Roku wystartowało 39 propozycji. W konkursie bierze udział każda nowa, kompletna i samodzielna gra planszowa wydana w języku polskim, która pojawiła się na rynku w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Uroczyste wręczenie nagród tradycyjnie odbędzie się podczas jesiennej edycji gdańskiego festiwalu Gramy, organizowanego pod szyldem Trójmiejskich Spotkań z Grami. Ci, którzy wybiorą się na to wydarzenie, będą mogli sprawdzić,

6

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Toy Award. Wyróżnienia zostaną wręczone już po raz 15. Laureatów poznamy 1 lutego 2017 r., podczas ceremonii otwarcia targów Spielwarenmesse w Norymberdze. Zgłoszenia do konkursu są bezpłatne. Nagrody będą przyznane w 4 kategoriach: Baby & Infant (0–2), PreSchool (3–5), SchoolKids (6–10), Teenager & Family (10+). Najlepsze zabawki wskaże jury składające się m.in. z przedstawicieli branży zabawkarskiej, ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem produktów dla dzieci i analityków rynku. Nominowane i nagrodzone zabawki zostaną zaprezentowane podczas konferencji prasowej. Będzie można je również obejrzeć na specjalnej ekspozycji w hali 3A. 

Zmiany w Action OŚWIADCZENIE FIRMY

1 sierpnia 2016 r. Action wprowadził postępowanie sanacyjne. W firmie trwa reorganizacja. Zarząd spółki wydał oświadczenie, w którym przyznaje, że urzędy skarbowe w Olsztynie i Warszawie żądają od zwrotu nieprawidłowo odliczonego podatku VAT w łącznej kwocie ok. 58 mln zł. W oficjalnym stanowisku czytamy: „Spółka nie zgadza się z tymi roszczeniami, gdyż dotyczą one nieprawidłowości w rozliczeniach firm na wcześniejszych etapach obrotu produktem […]. Decyzje urzędów skarbowych, choć bezpodstawne, nadszarpnęły nasz wizerunek. Jednym podpisem urzędnika zachwiały polską firmą z 25-letnią tradycją, w której dziś pracuje około 1000 osób”. Otwarcie postępowania sanacyjnego oznacza, że od 1 sierpnia żaden z wierzycieli spółki nie może prowadzić egzekucji zaległych należności powstałych przed tą datą. Firma zapewnia, że należności, które powstały po tym dniu spłaca normalnie. 

Katalog premier SEZONOWE NOWOŚCI TM TOYS

co ciekawego dzieje się na dwóch równolegle organizowanych imprezach: 5. edycji Targów Gra i Zabawa oraz Festiwalu Czytamy. W tym roku po raz pierwszy w programie imprezy pojawiły się seminaria dla rodziców, pedagogów i nauczycieli dotyczące problemu uzależnienia od internetu, grywalizacji w edukacji i gier będących pomocami dydaktycznymi. Dodatkowe atrakcje dla małych i dużych to: spotkanie z polską blogosferą planszówkową, Mistrzostwa Polski i turnieje gier. 

Wśród nowości firmy TM Toys , które można znaleźć w najnowszym katalogu, są m.in. pluszowe zabawki licencyjne (Psi Patrol, Świnka Peppa, Tsum Tsum i bohaterowie Kubusia Puchatka), zabawki interaktywne oraz kreatywne (m.in. 3Doodler – długopis 3D). Są też propozycje dla najmłodszych, takie jak Autka Ferrari, Brio czy produkty z wizerunkami bohaterów filmów Masza i Niedźwiedź oraz Świnka Peppa. Na rynek w najbliższych miesiącach trafią również podobizny filmowych Trolli (premiera w kinach w listopadzie 2016 r.) i kolekcja figurek z magnesem – Magno Friends. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


6

5

6


WYDARZENIA

Fot. Koelnmesse

Ciastko z Muminkiem LICENCYJNA KAWIARNIA

Nagrody i trendy

31 października w Helsinkach zostanie otwarta pierwsza licencyjna muminkowa kawiarnia przeznaczona dla dzieci (Mumin Kaffe). Następna jeszcze przed świętami ruszy w Sztokholmie. Kolejne lokale mają się pojawić również w innych miastach europejskich. Na pomysł stworzenia miejsca spotkań dzieci z Muminkami wpadła dziennikarka Sanna Kiiski, a do współpracy przyłączył się restaurator Mehdi Younes. Autorzy projektu uzyskali licencję od Moomin Characters. Prace nad przygotowaniem lokalu do otwarcia można podglądać na wideoblogu. 

15–18.09.2016 | KIND + JUGEND

W targach w Kolonii wzięło udział 1204 wystawców z 53 krajów. W tym gronie znalazło się 55 polskich firm, część z nich po raz pierwszy zaprezentowała ofertę w ramach tzw. pawilonu narodowego. W pierwszym dniu targów odbyło się wręczenie Innovation Awards. Listę nagrodzonych prezentujemy na s. 30. Nagrody odebrały również polskie firmy, które zwyciężyły w konkursie Wybór Rodziców (patrz s. 12).

Obszerną relację z tegorocznej edycji Kind + Jugend publikujemy na s. 28. Fotorelacja znajduje się na s. 114. 

Fot. Whisbear

W programie targów znalazła się również specjalna ekspozycja Design Park, gdzie

przedstawiano prototypy mebli oraz produktów dla dzieci, a także prezentacja projektów nominowanych do Kids Design Award. W ramach Trend Forum można było m.in. poznać preferencje konsumentów w sektorze artykułów dziecięcych, sposoby walki z podróbkami oraz przekonać się, co oferują projektanci odzieży dla najmłodszych.

Brawo, Whisbear!

Rynek rośnie, dzieci ubywa RAPORT PMR

Rynek produktów dla dzieci w Polsce w 2015 r. osiągnął wartość 9,48 mld zł To wzrost o 4,6% w porównaniu z rokiem poprzednim – wynika z raportu PMR „Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016–2021”. Zgodnie z przewidywaniami w tym roku i w następnych 5 latach będzie rósł w średnim tempie 4,5–5%. Autorzy raportu zauważają, że coraz większego znaczenia nabiera handel internetowy. Obecnie notuje on wzrosty na poziomie kilkunastu procent, stanowiąc najbardziej dynamicznie rozwijający się kanał dystrybucji produktów dla dzieci. Czynnikiem hamującym rozwój rynku, będzie według analityków, niska liczba urodzeń. Według najnowszych prognoz GUS liczba ludności będzie stopniowo maleć. Na przykład w 2015 r. na świat przyszło tylko 369 tys. dzieci. To aż o 5,9 tys. mniej niż rok wcześniej. 

Projektanci dla dzieci 9–11.09.2016 | SHOP LOCAL!

15.09.2016 | KIND + JUGEND INNOVATION AWARD DLA POLSKIEJ FIRMY

Polska firma po raz pierwszy w historii zdobyła nagrodę Kind + Jugend Innovation Award. To prestiżowe wyróżnienie otrzymał Whisbear Szumiący Miś z funkcją Cry Sensor, startujący w kategorii World of Kids Toys. Zabawka emituje biały szum, ułatwiający noworodkom zasypianie. Doceniona przez targowe jury funkcja Cry Sensor rozpoznaje płacz dziecka i automatycznie włącza uspokajający dźwięk. Choć szumiące misie pojawiły się na rynku dopiero dwa lata temu, zdobyły już szereg wyróżnień, takich jak Zabawka Roku, Supermama Award

8

czy Kids’ Time Star w Kielcach. Doskonale radzą sobie też na rynku brytyjskim. Na początku września Whisbear zdobył tam nagrodę Independent Toy Award. 

ZOBACZ WIDEO Z ROZDANIA NAGRÓD BIT.LY/WHISBR

Na poziomie -1 w warszawskim Centrum Handlowym Blue City odbyły się targi mody dziecięcej Shop Local! Choć wśród asortymentu przeważała moda dla najmłodszych, nie zabrakło też „dorosłych” ubrań i dodatków oraz stylowej, robionej ręcznie biżuterii. Swoje propozycje na początek roku szkolnego zaprezentowali młodzi polscy projektanci, m.in. My Signature, Zu Design, Drobiny Czasu, Brazi Druse Jewelry, Stylowo Sandra Morawska, Brain Inside, Madelina, Dyndadło, Mamaiti i Easy-peasy. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA

Fot. Sławomir Panek

Zebry w Smyku WSPÓŁPRACA Z FISHER-PRICE

Marka Fisher-Price wspólnie z zespołem projektantów marki własnej Smyka, Cool Club, stworzyła linię ubrań i akcesoriów dla dzieci. W najnowszej kolekcji odzieży znalazły się takie elementy wyprawki, jak śpiochy, pajacyki i kaftaniki ozdobione wizerunkami zwierząt, m.in. lwów, zebr i hipopotamów pojawiających się również na zabawkach Fisher-Price. Wśród nowych propozycji jest również obuwie dla najmłodszych. Kolekcja jest dostępna tylko w sklepach należących do sieci Smyk. 

Kielce się szykują 23–25.02.2017 | TARGI KIDS’ TIME

3.09.2016 | WARSZAWA WRACA DO SZKOŁY

że większość wystawców bardzo szybko zadeklarowała chęć ponownego uczestnictwa w imprezie. Ciągle napływają nowe zgłoszenia, nie tylko od polskich firm, lecz także od przedsiębiorców zagranicznych. Już wiemy, że w przyszym roku po raz pierwszy do Kielc przyjadą np. wystawcy z Belgii – mówi Aldona Matla, menedżer Kids’ Time. Ubiegłoroczną edycję targów odwiedziło ok. 5300 gości. Na ponad 14 tys. m² w 7 halach zaprezentowało się 407 wystawców, w tym blisko 40 firm zagranicznych. 

Fot. Akpa

Organizatorzy już odliczają dni do 8. edycji targów Kids’ Time, choć odbędą się one dopiero w lutym. Jest to najdynamiczniej rozwijająca się wystawa w kalendarzu Targów Kielce oraz największe wydarzenie branży dziecięcej w Europie Środkowo–Wschodniej. Wstęp na targi mają tylko przedsiębiorcy związani z branżą artykułów dla dzieci. Na Kids’ Time prezentują się producenci i dystrybutorzy wózków, fotelików samochodowych, zabawek, odzieży i obuwia, mebli, tekstyliów oraz akcesoriów dla najmłodszych. – Przygotowania idą pełną parą. Tegoroczne targi były na tyle udane,

Pałacowa impreza W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się impreza „Warszawa wraca do szkoły”. W programie wydarzenia znalazły się m.in. gry, loterie i konkursy z nagrodami, warsztaty kulinarne, szkolenia z bezpieczeństwa ruchu drogowego i akcja charytatywna Wyprawka – zbiórka produktów szkolnych dla potrzebujących dzieci. Jednym z partnerów akcji była firma Playmobil, która zorganizowała Strefę Zabawy i przygotowała upominki dla odwiedzających. 

Poczytaj o blokach MINECRAFT W KSIĄŻKACH

Wydawnictwo Egmont przygotowało trzy nowości dla fanów gry Minecraft: Księgę sekretów ocalałych, rocznik 2017 oraz Konstrukcje przestrzenne. Średniowieczny gród. Do sprzedaży trafiła również Minecraft. Blokopedia, dostarczająca informacji na temat poszczególnych bloków i sposobów ich wykorzystania. W książkach można znaleźć ilustracje, diagramy, wykresy, fakty i porady dotyczące społeczności Minecraft, które mogą się przydać początkującym i zaawansowanym graczom. 

Kosmiczny królik 6.09.2016 | PREZENTACJA NOWOŚCI SAMIBOO

W warszawskim H15 Boutique Hotel zorganizowano prezentację kolekcji Kosmiczny Królik, którą dla marki Samiboo, istniejącej od trzech lat na rynku, zaprojektowała aktorka Anna Guzik. Motywem przewodnim premierowej linii jest królik kosmonauta i gwiezdne konstelacje. Zarówno projektantce, jak i właścicielce firmy Sabinie Pajdowskiej zależało na uniwersalności kolekcji. Dlatego uszyto ją w dwóch kolorach, granatowym i białym, oraz wielu rozmiarach,

10

by mogły z niej korzystać dzieci w różnym wieku, zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. Kolekcja obejmuje: pościele, koce, prześcieradła, poduszki, pieluszki bambusowe oraz ręcznie wyszywane pluszaki króliki. Do sprzedaży zostanie także wprowadzony „śpiworek rosnący z dzieckiem”. Produkty są dostępne od połowy września na stronie www.samiboo.com i w sklepach stacjonarnych. 

Wader na plaży MISTRZOSTWA BUDOWNICZYCH

Przez cały lipiec na plażach 19 nadmorskich miejscowości można było spotkać ludzi usypujących góry z piasku. Dziesięcioosobowe grupy, zaopatrzone w łopatki przez firmę Wader-Woźniak, rywalizowały w Mistrzostwach Budowniczych. Zwyciężyli plażowicze z Ostrowa (gm. Władysławowo), których góra miała 3,18 m wysokości. – Rzecz jasna nie mamy nic przeciwko temu, by uczestnicy budowali piękne zamki, ale estetyka nie była dodatkowo punktowana. Liczyła się wyłącznie wysokość – tłumaczy organizator imprezy Marcin Szewczyk. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA

Fot. BranzaDziecieca.pl

Zabawki bez płci NOWE NAGRODY TOY INDUSTRY ASSOCIATION

Amerykańskie stowarzyszenie zrzeszające przedstawicieli branży zabawkarskiej, organizujące konkurs Toy of the Year Awards, postanowiło w przyszłorocznej edycji zrezygnować z kategorii Zabawka roku dla chłopców i Zabawka roku dla dziewczynek. Zamiast nich nagrody otrzymają produkty sklasyfikowane jako Lalka roku i Figurka akcji. Jury wybierze najlepsze produkty w 14 kategoriach. Finalistów poznamy w listopadzie, a zwycięzców 17 lutego, podczas ceremonii otwarcia targów zabawkarskich w Nowym Jorku. 

To się podoba

Skuś rodaka

15.09.2016 | ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU WYBÓR RODZICÓW

Które produkty dla dzieci cieszą się obecnie największym uznaniem mam i ojców? Odpowiedź na to pytanie przyniosła druga edycja konkursu Wybór Rodziców, zorganizowanego przez serwis Zabawkowicz.pl przy współpracy „Branży Dziecięcej”. W tym roku producenci i dystrybutorzy zgłosili łącznie 55 propozycji w 6 kategoriach. Internetowe głosowanie odbywało się w lipcu. Konsumenci mieli za zadanie ocenić kandydatury w skali 1–5. Osoby, które zdecydowały się dodatkowo na napisanie recenzji wybranego

produktu, mogły wygrać jedną z 10 nagród rzeczowych (w puli były wózki dziecięce, zabawki i akcesoria). Zdobywcy tytułu Wybór Rodziców mają szansę na promocję nie tylko w kraju, lecz także za granicą, bo konkurs jest częścią projektu Consumer Award Inspired by Kind + Jugend. Poza Polską w przedsięwzięciu biorą udział: Niemcy, Francja, Holandia, Austria, Rosja i Turcja. Wręczenie nagród odbyło się na targach w Kolonii, a zdjęcia zwycięskich produktów były tam prezentowane na specjalnej wystawie. 

Zdobywcy nagród Wybór Rodziców WÓZKI

F OT E L I K I

BABY JOGGER CITY TOUR

BESAFE IZI MODULAR

EURO-TRADE

MARKO

Zwrotna, lekka spacerówka (6,6 kg) o niewielkich wymiarach po złożeniu. Wózek składa się bardzo łatwo jedną ręką.

Innowacyjny system: jedna baza Isofix i dwa fotele i-Size zapewniają bezpieczeństwo dziecku od urodzenia do 4. roku życia.

A KC E S O R I A BOBUX STEP UP

Z A B AW K I DOMOS OLOKA-GRUPPE

Designerski drewniany domek dla lalek z bogatym wyposażeniem i oryginalnymi lalkami, w 10 wersjach kolorystycznych.

MEBLE

DREAMBABY ROLL UP

MAPY DEKORNIK

MARKO

DEKORNIK

Bramka zabezpieczająca marki Dreambaby, w formie rolety. Gdy nie jest używana, można ją zwinąć i nie zajmuje miejsca.

Mapy w formie naklejek ściennych. Nie tylko ozdabiają pokój należący do młodego człowieka, lecz także uczą geografii.

12

Ponad 80% Polaków lubi kupować produkty w ramach ofert specjalnych – wynika z raportu „Skuteczność promocji 2016”, przygotowanego przez agencję badawczą Open Research. Najbardziej kusi obniżka ceny. 57% respondentów uważa rabat za najatrakcyjniejszą formę promocji. Autorzy raportu podkreślają, że Polacy wolą promocje, które przynoszą natychmiastową korzyść i nie wymagają podejmowania dodatkowych czynności, m.in. oferty typu bon zakupowy, „30% gratis” czy „kup jeden, drugi 50% taniej”. Jeśli uzyskanie rabatu zależy od wypełnienia odpowiedniego kuponu czy wzięcia udziału w konkursie, w którym nagroda nie jest gwarantowana, badani nie są już tak chętni, aby się zgłosić. Konkurs z nagrodami za zakup produktu jest atrakcyjny dla 13% kupujących. Do wizyty w sklepie najbardziej zachęca klientów tradycyjna gazetka reklamowa – twierdzą analitycy. Ponad 40% osób korzystających z promocji przegląda ją przed zakupami. Co ciekawe, gazetka jest skuteczniejsza niż reklama telewizyjna, internetowa czy polecenie znajomych. 

Koci wybuch PROPOZYCJA AMAZONA

PROVECT

Elastyczne buty o anatomicznym kształcie, zaprojektowane specjalnie dla maluchów stawiających pierwsze kroki.

BEZPIECZEŃST WO

RAPORT OPEN RESEARCH

Amazon rozpoczął współpracę z Kickstarterem, platformą, dzięki której można namówić internautów do sfinansowania projektów z różnych dziedzin. W dziale Kickstarter Collection klienci będą mogli kupić m.in. Cards Against Humanity (propozycja reklamowana jako „gra dla okropnych ludzi”, polegająca na dość niekonwencjonalnym kończeniu zdań), Exploding Kittens (gra karciana dla tych, którzy chcieliby znaleźć połączenie swojego zamiłowania do kociąt i eksplozji) oraz Roominate – zestaw konstrukcyjny umożliwiający zbudowanie z klocków domku dla lalek. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA

Fot. Mats Bäcker

Bundeskartellamt interweniuje ZMIANA RABATÓW LEGO

Abba i mecz Diabłów ATRAKCYJNE NAGRODY W KONKURSACH MARKO

Firma Marko zaprasza też do udziału w konkursie, w którym nagrodą główną są 4 podwójne zaproszenia na mecz Manchesteru United (miejsca VIP). Zwycięzcy będą mogli kibicować Czerwonym Diabłom na legendarnym stadionie Old Trafford w kwietniu 2017 r. Konkurs trwa do końca stycznia. Lista laureatów zostanie ogłoszona podczas targów Kids’ Time. Aby wziąć udział, trzeba kupić wszystkie produkty CuddleCo objęte promocją w ilościach minimalnych, zamówić jak największą liczbę artykułów w podziale na asortyment i sezony oraz przygotować odpowiednią ekspozycję brandu w punkcie sprzedaży. 

Fot. Alexander

Właściciele sklepów oferujących foteliki samochodowe BeSafe mogą wygrać wyjazd do Sztokholmu na niezwykły koncert z przebojami Abby. Nagrodą w konkursie, który trwa do 17 lutego 2017 r., jest udział w Mamma Mia! The Party – interaktywnym wydarzeniu, które łączy muzykę, taniec, zabawę i doskonałe jedzenie. Ma ono swoje korzenie w musicalu Mamma Mia!. Spektakl obejrzało dotychczas ponad 60 mln widzów na całym świecie. Kilka lat później na jego podstawie nakręcono film, w którym zagrały takie gwiazdy, jak Pierce Brosnan, Meryl Streep i Colin Firth. W 2016 r. w Sztokholmie otwarto grecką tawernę, wzorowaną na tej, w której toczyła się akcja filmu.

Lego zmieniło system rabatowy dla niemieckich sprzedawców detalicznych. Była to reakcja na wszczęcie postępowania przez organ antymonopolowy Bundeskartellamt, któremu detaliści handlujący zabawkami poskarżyli się na nierówne traktowanie. Wskazywali oni, że sklepy stacjonarne mają dużo lepsze warunki współpracy niż placówki internetowe. W dotychczasowym systemie rabatów poziom upustu przyznawanego przez Lego zależał od liczby punktów przyznanych sprzedawcy przez firmę. Najwięcej mogły uzyskać sklepy stacjonarne, bo jednym z kryteriów była m.in. powierzchnia handlowa rozumiana jako powierzchnia półek z towarem w danym sklepie. Po interwencji Bundeskartellamt producent klocków zobowiązał się do zmiany systemu na taki, który nie będzie dyskryminował e-sklepów. 

Miliony za wadę KLIENTKA POZWAŁA SIEĆ

20 milionów funtów odszkodowania zażądała od brytyjskiej sieci handlowej Argos kobieta, która kupiła tam fotelik samochodowy. Chodzi o fotelik Mercury Group wyprodukowany przez Mamas & Papas. W kwietniu 2015 r. sieć ogłosiła, że klienci, którzy nabyli któryś z 5 modeli z tej linii, powinni zgłosić się do sklepu po zwrot pieniędzy. Testy wykazały bowiem, że skorupa fotela może pęknąć podczas zderzenia. Odszkodowanie dla Rochelle Natty ma być rekompensatą za szok, jaki przeżyła, gdy dowiedziała się, że przez 1,5 roku woziła syna bez odpowiedniej ochrony. Argos podkreśla jednak, że dziecko klientki nie ucierpiało, korzystając z fotelika. Firma zwraca też uwagę, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo wyrobu spoczywa na producencie, a nie na sprzedawcy. 

Start pieluch

Zestaw od Alexandra PREZENTY DLA UCZNIÓW, A PRZY OKAZJI PROMOCJA NOWOŚCI

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Alexander przygotował niespodziankę dla uczniów w postaci zestawów startowych. Około 10 tys. licealistów, gimnazjalistów, uczniów podstawówek, a także przedszkolaków z całej Polski otrzymało w prezencie pakiety składające się z planów lekcji, naklejek na zeszyty, linijek, ekierek, podkładek pod kubki, zakładek do książek oraz gier Piotruś.

14

Wszystkie materiały znajdujące się w pakietach promują serię Sowa Mądra Głowa, Małego Konstruktora, grę Gorący Ziemniak i nowość w portfolio producenta – planszówkę Nie śmiej się. Prezenty trafiły do szkół w większych miastach, takich jak Gdynia czy Bytom, oraz do placówek wiejskich, np. w Subkowach (powiat tczewski) czy Pcimiu (powiat myślenicki). 

NOWA MARKA W SIECIACH

Grupa zakupowa GH PL Plus, którą tworzą firmy Bać-Pol, Piotr i Paweł, Polomarket i Topaz, planuje wprowadzić na rynek wspólną markę produktów dziecięcych – informuje portal Wiadomoscihandlowe.pl. – Z pierwszą grupą asortymentową, pieluchami, zamierzamy wystartować w połowie października. Dopięliśmy kontrakt na dostawy, ustaliliśmy konkurencyjną cenę za najwyższą dostępną obecnie jakość w technologi flexi, finiszujemy z projektami opakowań – wyjaśnia Waldemar Mirocha, prezes zarządu w GH PL Plus. Ta kategoria produktów jest dla grupy ważna, bo ma duży wpływ na obrót placówek handlowych. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA

Fot. BranzaDziecieca.pl

Coś dla aktywnych NOWE PRZYCZEPKI THULE

Zabawki w pałacu 8–9.09.2016 | KONTRAKTACJE REKMANA

W spotkaniu w Krzyżowej uczestniczyło ponad 300 handlowców, a ofertę zabawkarską przedstawiło 46 wystawców, m.in. TM Toys, Granna, Trefl, Tactic, Mattel, Hasbro, Anek i Russell.

Fot. BranzaDziecieca.pl

Po raz pierwszy na kontraktacjach pojawił się Playmobil. Firma włączyła się w projekt Wyspy Szkrabów, franczyzowej sieci Rekmana. – W naszej sieci zarejestrowaliśmy 78 sklepów, 19 zgłoszeń czeka na weryfikację. Do końca roku chcemy zakończyć branding placówek i uruchomić stronę dla konsumentów – mówiła nowa koordynatorka projektu Aneta Gwardzik.

Prawie na wszystkich stoiskach wystawców specjalnie wyróżniono produkty, które będą reklamowane w sezonie przedświątecznym. Firma Chicco promowała m.in. Robochicco – robota, który mówi, jeździ i zmienia się w samochód, stolik Hobby i Wesołe Zakupy. Pojawiło się sporo nowych propozycji licencyjnych, m.in. Trolle, obecne m.in. na stoisku TM Toys i Symaga, Gwiezdne Wojny Łotr Jeden (Rekman), Sekretne życie zwierzaków domowych (Tactic). Co ciekawe, a nawet zaskakujące, nadal bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się bohaterki Krainy lodu. 

Podczas targów Euro Bike 2016 firma Thule zaprezentowała nową serię Thule Chariot – wielofunkcyjnych przyczepek sportowych. W nowej linii znalazły się 4 modele umożliwiające rodzicom włączanie dzieci w swoje aktywności sportowe. I to niezależnie od pogody oraz tego, jakie formy spędzania czasu na świeżym powietrzu preferują – jazdę na rowerze, spacery, bieganie czy jazdę na nartach. Premierowa kolekcja to: Thule Chariot Sport, Thule Chariot Cross, Thule Chariot Lite i Thule Chariot Cab. Nowości trafią na rynek na początku przyszłego roku. 

Wampir w Billund DUŃSKIE ATRAKCJE

Program Halloween to tegoroczna nowość w Legolandzie w duńskim Billund. Impreza rozpocznie się w sobotę 8 października i potrwa trzy tygodnie. W wybrane dni park będzie czynny dłużej, bo do 21.00. Sezonową atrakcją będzie m.in. gigantyczna dynia zbudowana z 100 tys. klocków Lego, do której można wejść, by zrobić sobie zdjęcie. Strefa Miniland dla najmłodszych zostanie przyozdobiona lampionami i innymi sezonowymi dekoracjami. Na scenie Fanta Halloween odbędą się liczne pokazy i zabawy dla całych rodzin. Swoje magiczne show zaprezentuje m.in. wampir Viggo. 

Dostawa gratis 29.11.2016 | PROMOCJA E-HANDLU

Madryt inspiruje 29.09–2.10.2016 | PUERICULTURA MADRID

W programie jesiennych targów w Madrycie znalazła się m.in. konferencja Trends Work Day, poświęcona zabawkarskim trendom, przygotowana przez dr Marię Costę z hiszpańskiego instytutu AIJU. Zabawki były również głównym motywem dwóch innych ekspozycji: Toy Space, z ofertą dla najmłodszych, i Innovative Toy Area – tam pojawiły się prototypy i gorące premiery. Najświeższe trendy w artykułach dziecięcych można było z kolei prześledzić w sektorze Baby & Mum Experience oraz na pokazach specjalnych Baby & Mum Fashion Show.

16

Dla poszukiwaczy bestsellerów przygotowano wystawę Star Product Gallery. Eksperci od visual merchandisingu opracowali kilka podpowiedzi dotyczących aranżacji wystaw sklepowych w ramach prezentacji Displays that Inspire. W strefie Business & Fun, prowadzonej przez wykładowców i studentów z madryckiej politechniki, odbywały się seminaria dla handlowców poświęcone m.in sposobom radzenia sobie z trudnym klientem i umiejętnemu wprowadzaniu nowości do asortymentu sklepu. Relację z hiszpańskich targów opublikujemy w kolejnym wydaniu „Branży Dziecięcej”. 

Tegoroczny Dzień Darmowej Dostawy zostanie zorganizowany 29 listopada. To już 7. edycja akcji zapoczątkowanej przez eKomercyjnie.pl. E-sklepy, które zadeklarują swój udział w projekcie, oferują tego dnia wysyłkę grats, niezależnie od wartości zamówienia, sposobu płatności i metody dostawy. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że to skuteczny sposób na zwiększenie sprzedaży. 

Puzzle dla dużych PREMIERY TACTICA

Wśród jesiennych nowości Tactica pojawią się produkty z linii Sekretne życie zwierzaków domowych (premiera filmu pod tym tytułem odbyła się 23 września). W ofercie są karty i gry. Kolejną premierą będzie planszówka nawiązująca do bohaterów książek o przygodach Mikołajka. Asortyment firmy rozszerza się także o ColorIn – linię produktów kreatywnych dla dorosłych. Jesienią na rynek trafią m.in. puzzle i karty do kolekcjonowania. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA

Fot. BranzaDziecieca.pl

Urodziny z Superfarmerem ĆWIERĆWIECZE GRANNY

Premierowy doktor 22.08.2016 | KONTRAKTACJE DUMELA W JACHRANCE

Podczas tegorocznej edycji targów Dumela, na które firma zaprosiła handlowców z całej Polski, można było obejrzeć nowości produktowe i zapoznać się z ofertami specjalnymi. Prezentacje w hotelu Warszawianka w Jachrance odbywały się w kilku salach poświęconych różnym markom znajdującym się w portfolio warszawskiego dystrybutora. W sali głównej organizatorzy zapraszali do przetestowania propozycji z Katalogu Zima oraz ocenienia materiałów ekspozycyjnych dla sklepów stacjonarnych: regałów z podświetlanymi plafonami, kartonowych ekspozytorów i miejsc paletowych. Przedstawiciele firmy podkreślili, że Dumel pozostaje hermetyczny, jeśli chodzi o współpracę z marketami. Jedynie niewielka część asortymentu jest dostępna w sklepach Carrefour. W planach są również dwie promocje dla Biedronki. Trafią tam zabawki, które nie znajdą się w sprzedaży detalicznej: Digi Kotki, Digi Pieski i 8 artykułów z kolekcji Toy State. Producent zapowiedział także zmniejszenie liczby artykułów dostępnych na rynku przy zachowaniu takich samych nakładów marketingowych. Handlowcy dostaną nową platformę do składania zamówień, która ruszy od początku przyszłego roku. Jesienią rozpocznie się akcja Dwa kroki. Na czym ma polegać? Klienci, którzy kupią

jeden z produktów z serii Zima Pełna Niespodzianek, wypełnią formularz i wyślą go na adres firmy wraz z dołączonym paragonem, wezmą udział w losowaniu bonów o wartości 100 zł. Będzie go można zrealizować w każdym sklepie detalicznym, który ma umowę z Dumelem i wziął udział w akcji Katalog Zima. Wśród produktów szczególnie reklamowanych w okresie przedświątecznym znajdą się m.in. kolekcja Digi Friends, nowa seria Oball Go Grippers (pojazdy i zjeżdżalnia), planszówka Prawda czy fałsz i nowość – łatwiejsza wersja dla młodszych graczy Prawda czy fałsz Junior oraz premierowa gra Doktor euGeniusz. Ciekawie zapowiadają się także linia samochodów eXost oraz Magic Jinn Super 5 w 1, który będzie zgadywał, o jakich owocach, warzywach, ubraniach, instrumentach muzycznych, zawodach i dyscyplinach sportu myślą gracze. Gośćmi specjalnymi kontraktacji byli aktorka Katarzyna Cichopek (ambasadorka marki Dumel Discovery) i mistrz Polski i Europy oraz wicemistrz świata w fitnessie Marcin Łopucki, promujący m.in. marki Silverlit, Digi Friends i grę Doktor euGeniusz. Pracowity dzień zakończyła uroczysta kolacja. Szczęśliwcy, którzy wytypowali najciekawsze zabawki targów, wylosowali atrakcyjne nagrody. 

Granna, obchodząca w tym roku 25-lecie działalności, z okazji jubileuszu przygotowała limitowaną edycję jednego ze swoich bestsellerów, czyli gry Superfarmer. – Na tej planszówce wychowały się pokolenia graczy. Tytuł do dziś cieszy się nieustającym zainteresowaniem. W limitowanej edycji pojawił się dodatek Borsuk. To nie tylko nowe zwierzę o unikalnej umiejętności, ale również swoisty hołd dla twórcy gry, prof. Karola Borsuka – wyjaśnia dyrektor ds. promocji Bożena Michalska. Warszawski producent zaprasza również do udziału w urodzinowej promocji. Można w niej zdobyć nową grę. Szczegóły na stronie firmy. 

Finał kampanii 27.08.2016 | KSIĘGA ROZWOJU DZIECKA

Pod koniec wakacji odbyła się premiera ostatniego odcinka Księgi Rozwoju Dziecka – kampanii społecznej zainicjowanej przez firmę Marko z Wodzisławia Śląskiego przy wsparciu Tiny Love. Przedsięwzięcie rozpoczęło się w połowie maja. Jego celem było zwrócenie uwagi rodziców na to, jak istotna jest obserwacja dzieci w pierwszych latach ich życia. Organizatorzy zachęcali opiekunów do współtworzenia Księgi Rozwoju Dziecka, czyli bezpłatnego poradnika wydawanego w postaci e-booka i filmów edukacyjnych. Każdy mógł przesłać opis własnego doświadczenia związanego z wychowywaniem dzieci, mądrymi zabawami i ćwiczeniami. Przez 15 tygodni trwania projektu powstało 5 rozdziałów bezpłatnego poradnika dla rodziców, 6 filmów edukacyjnych i 30 ćwiczeń opisanych na blogu. 

Supermag online WIEDZA DLA KLIENTÓW

Viga z natury

Wartość Lego

NOWOŚĆ PM INVESTMENT GROUP

RAPORT BRAND FINANCE

W portfolio firmy PM Investment Group, właściciela marki Milly Mally, pojawiła się nowość – drewniane zabawki Viga. Brand istnieje od ponad 20 lat i sprzedaje swój asortyment do krajów europejskich oraz Ameryki Północnej, Bliskiego Wschodu, Japonii i Australii. Producent kolekcji opisuje ją jako „naturalną, bezpieczną, edukacyjną i kreatywną – dobrą jakość w przystępnej cenie”. Produkty zostały podzielone na następujące kategorie: Edukacyjnie, Zabawa w dom, Pchacze-ciągacze, Pojazdy, Klocki oraz Będę jak mama i tata. 

18

Firma badawcza Brand Finance opublikowała zestawienie najbardziej wartościowych marek zabawkarskich świata. Na pierwszym miejscu znalazło się Lego. Wartość tego brandu wynosi 4 mld 520 mln dolarów. Drugie miejsce zajmuje Fisher-Price, a trzecie – i to jest spora niespodzianka – Barbie, która po ostatnim słabszym okresie zaczyna lepiej sobie radzić. Kolejne miejsca przypadły markom japońskim Yo-Kai Watch oraz Mobile Suit Gundam. W zestawieniu znalazły się jeszcze: Nerf, Mattel, Hasbro, Playskool i Power Rangers. 

Firma Libra, która jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce włoskich klocków magnetycznych Supermag, uruchomiła internetową stronę poświęconą tej marce. Klienci mogą tam znaleźć najświeższe informacje dotyczące brandu, recenzje, informacje produktowe, listę sklepów, w których można kupić zabawki, oraz ciekawostki dotyczące producenta. Supermag jest zabawką konstrukcyjną, która – jak zapewniają jej twórcy – rozwija wyobraźnię przestrzenną, percepcję kształtów geometrycznych i umiejętności manualne. Specjaliści podkreślają, że klocki mają także szerokie zastosowanie edukacyjne i terapeutyczne. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA

Fot. Sławomir Panek

Trzy imprezy 22–23.10.2016 | TARGI HAPPY BABY

Gatito ułatwia handel DYSTRYBUTOR WPROWADZIŁ USŁUGĘ DROPSHIPPINGU

Hurtownia Gatito, dystrybutor oryginalnej licencyjnej odzieży dziecięcej i niemowlęcej oraz akcesoriów, tekstyliów i zabawek w Polsce i Unii Europejskiej, uruchomiła usługę dropshippingu. Firma przejęła tym samym całość kompletowania i wysyłki zamówienia do klientów sklepów internetowych lub portali aukcyjnych, takich jak Allegro, eBay czyAmazon.

Gatito jest generalnym dystrybutorem hiszpańskich producentów Cerda i Euroswan, oferujących artykuły szkolne, tekstylia, obuwie, odzież, parasolki i biżuterię. 

Fot. Wojciech Karwecki

– Rynek wymusił na nas rozszerzenie oferty. Klienci dopytywali o możliwości wprowadzenia

tego rozwiązania. Dropshipping ogranicza do minimum kwestie logistyczne, zmniejsza ryzyko inwestycyjne i poszerza różnorodność oferty. A co najważniejsze – pozwala skupić się na sprzedaży i pozyskiwaniu nowych klientów – komentuje właściciel firmy Adam Cygal.

Ci, którzy wybiorą się do Poznania na 5. edycję Targów Zabawek i Artykułów dla Dzieci Happy Baby, zorganizowaną na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, będą mieli okazję obejrzeć ofertę producentów i dystrybutorów zabawek kreatywnych, kosmetyków, żywności, akcesoriów, odzieży dziecięcej i wózków. W programie znalazły się także spotkania z ekspertami, warsztaty i bezpłatne badania lekarskie. W czasie targów Happy Baby w pobliskich pawilonach będą trwały wystawy Hobby i Aqua Zoo. Wszystkie trzy imprezy będzie można zwiedzać w ramach jednego biletu. 

Branża za oceanem 18–21.10.2016 | ABC KIDS EXPO

W październiku w Las Vegas Convention Center po raz 14. odbędą się branżowe targi artykułów dziecięcych. W ubiegłym roku na liście wystawców znalazły się 1004 przedsiębiorstwa, w tym 272 debiutantów. Według prognoz organizatorów w tegorocznej edycji również można się spodziewać ok. 1000 wystawców. Goście będą mieli okazję zobaczyć prezentację Modern Child, poświęconą najnowocześniejszym rozwiązaniom technologicznym zastosowanym w artykułach dla najmłodszych, oraz ekspozycję Naturally Kids – ofertę firm specjalizujących się w ekologicznym asortymencie dla dzieci. 

Moda dla małych 7–8.09.2016 | KIDO FASHION

Fantastycznie w hali

W łódzkim Centrum Promocji ASP odbyła się premierowa edycja branżowych Targów Mody Dziecięcej – Kido Fashion. Impreza była adresowana do klientów biznesowych: butików, sklepów, concept store’ów oferujących modę i dobry design dla dzieci. Udział w targach wzięło ok. 30 wystawców, m.in. Bexa, Blilbo, Lamama, Dear Eco i Sly. 

18–22.08.2016 | POLCON – EUROKONFERENCJA NA DOLNYM ŚLĄSKU

We wrocławskiej Hali Stulecia odbyła się 31. edycja Polconu, najstarszej i przez lata największej imprezy dla miłośników fantastyki. Organizatorzy (na zdj.) wypełnili program prelekcjami, spotkaniami, dyskusjami, spotkaniami autorskimi i kameralnymi rozmowami z twórcami, rozgrywkami w gry planszowe i bitewne, a także sesjami gier fabularnych. Była też Retrogralnia – przegląd nieco zapomnianych gier elektronicznych. Nie zabrakło atrakcji związanych z mangą i anime, w tym konkursu i prezentacji strojów. Wśród wystawców we Wrocławiu można było spotkać m.in.

20

firmy Rebel, Bard Centrum Gier i Kuźnię Gier. Gościem specjalnym imprezy był Michael Ling. Przedstawiciel studia Lucas Film opowiadał m.in., jak powstają nowe Gwiezdne wojny. Uczestnicy Polconu mieli do dyspozycji imponującą wypożyczalnię gier planszowych z ponad 450 tytułami. Rywalizacja toczyła się na 26 turniejach, z czego aż 4 były eliminacjami do Mistrzostw Polski. Płyta główna Hali Stulecia stała się areną gier figurkowych i bitewnych. Imprezę odwiedziło ponad 5 tys. gości. Kolejna edycja Polconu odbędzie się w Lublinie. 

Wymyśl grę KONKURS GRANNY

Warszawski producent planszówek organizuje 4. edycję konkursu „Wymyśl grę, zostań autorem Granny”. Zadanie polega na stworzeniu gry dla dzieci w wieku 3–6 lat. Projekt powinien zostać wykonany w formie przestrzennej makiety i przetestowany przez małych graczy. Prace należy przesyłać do 31 października. Dodatkowe informacje są na stronie firmy:www.granna.pl. Najlepsza gra trafi do produkcji, a zwycięzca konkursu otrzyma 1500 zł. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA

Fot. Comasia

Niebezpieczne zgłoszenia INFORMACJA UOKIK

Jesień w Hongkongu 20–23.10.2016 I ZABAWKI I GRY NA TARGACH MEGA SHOW

wystawy zapowiedziało ok. 3,5 tys. wystawców z Azji i innych części świata. Mega Show Part 2 to wydarzenie organizowane po raz 13. Ekspozycję prezentowaną podczas tych targów podzielono na 4 kategorie: artykuły papiernicze, tekstylia, wyposażenia łazienek, prezenty i akcesoria promocyjne oraz reklamowe. Dla gości ze świata handlu organizatorzy targów przygotowali m.in. strefę Business Centre, w której będzie można skorzystać z faksu, ksero, komputerów i znaleźć spokojne miejsce na spotkania w interesach. Ubiegłoroczną edycję targów Mega Show odwiedziło 52 tys. kupców. Na liście wystawców znalazło się blisko 4 tys. firm, m.in. z Polski, Australii, Czech, Holandii i Wielkiej Brytanii. 

Fot. BranzaDziecieca.pl

W drugiej połowie października w Convention and Exhibition Centre w Hongkongu odbędą się branżowe targi Mega Show, podzielone na dwie części. Odwiedzający 25. edycję Mega Show Part 1 (20–23.10) będą mogli obejrzeć asortyment pogrupowany w 9 kategoriach: zabawki i gry (m.in. zabawki edukacyjne, elektroniczne, outdoorowe, zestawy kreatywne, pluszaki, figurki akcji), artykuły dziecięce (w tym meble, wózki, foteliki, zabawki dla najmłodszych, odzież i obuwie dla niemowląt), prezenty i produkty promocyjne, opakowania, artykuły świąteczne, szkło, wyposażenie kuchni, wystrój domu i Design Studio. W tej ostatniej będzie można zapoznać się z propozycjami debiutujących projektantów, przejrzeć nowe licencje i innowacyjne aplikacje. Udział w pierwszej części

Zabawki się pną

W pierwszej połowie 2016 r. UOKiK otrzymał od przedsiębiorców 73 zgłoszenia dotyczące niebezpiecznych produktów. W całym 2015 r. odnotowano 134 powiadomienia (o 16% więcej niż rok wcześniej), z których najwięcej dotyczyło pojazdów mechanicznych (114). W dalszej kolejności producenci i importerzy dobrowolnie zgłaszali zabawki i artykuły dla dzieci (5) oraz sprzęt elektryczny (5). Przedsiębiorca, który dowiedział się np. od konsumentów czy sprzedawców, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny, ma określone przepisami obowiązki. Powinien jak najszybciej powiadomić Prezesa UOKiK i poinformować konsumentów o zagrożeniu. UOKiK udostępnia formularz, który należy wypełnić i przekazać do urzędu pocztą lub elektronicznie. Powiadomienie powinno zawierać m.in. opis zagrożeń i informację o działaniach naprawczych. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara do 100 tys. zł. 

Szukają pozytywów KONKURS KOPD

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do 15. edycji konkursu „Świat przyjazny dziecku”, organizowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka. Ma on pomagać rodzicom i opiekunom w wyborze zabawek, książek, miejsc i usług mających pozytywny wpływ na rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny i wrażliwość estetyczną dziecka w wieku do 15 lat. W tegorocznej edycji obok stałej kapituły, złożonej ze specjalistów, psychologów, pedagogów i ludzi kultury, zostanie również utworzona kapituła dzieci. Wyselekcjonowane produkty trafią do szkół i przedszkoli, gdzie zostaną poddane ocenie młodych jurorów. Po raz pierwszy zostanie przyznana nagroda publiczności. Pieniądze z opłat konkursowych wnoszonych przez formy są przekazywane na bezpośrednią pomoc dzieciom. 

MisterToy i zbiórka AKCJA W TARNOBRZEGU

RAPORT FIRMY EUROMONITOR INTERNATIONAL

Według najnowszego raportu dotyczącego sytuacji w polskiej branży zabawkarskiej jest nieźle. Sprzedaż wzrasta (w 2015 r. o 4%), zwłaszcza w segmencie zabawek edukacyjnych, produktów dla najmłodszych i artykułów licencyjnych (głównie Disneyowskich). Wśród dynamicznie rozwijających się kategorii eksperci Euromonitora wymienili: zestawy konstrukcyjne, gry, puzzle i zestawy kreatywne. W pierwszej

22

piątce firm mających największy udział w krajowym rynku zabawek znalazły się: Mattel, Lego, Hasbro, Trefl i Simba. Autorzy raportu zwracają również uwagę na rosnące znaczenie marek własnych, wiążąc ten trend z wpływem sieci, takich jak Smyk czy Toys R Us. Analitycy podkreślają, że polska branża zabawkarska jest rozdrobniona, więc w przyszłości bardzo prawdopodobne są fuzje i przejęcia. 

Sklep MisterToy do końca października prowadzi zbiórkę pod hasłem „Wymień starą zabawkę na nową”. Organizatorzy chcą przekazać pozyskane misie, klocki i lalki podopiecznym domu dziecka w Skopaniu. Każdy uczestnik zbiórki otrzyma 10% rabatu na zakup nowej zabawki. Jeśli akcja będzie się cieszyła zainteresowaniem klientów, niewykluczone jest jej przedłużenie. Organizatorzy proszą, aby przekazywać tylko zabawki w dobrym stanie. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA

Walka Amazona OPŁATA ZA MARKI

Amazon w ramach walki z podróbkami wprowadził program chroniący duże marki. Sklepy, które chcą sprzedawać asortyment znanych firm, powinny zapłacić bezzwrotną kaucję w wysokości do 1500 dolarów. Lista wszystkich brandów nie została jeszcze opublikowana, wiadomo jednak, że za sprzedawanie takich marek zabawkowych, jak Lego, Hasbro czy Pokémony, Amazon liczy sobie 1000 dolarów. Dodatkowo handlowcy są proszeni o przedstawienie faktur sprzedaży wystawionych przez producentów lub dystrybutorów. Jak można się domyślać, projekt nie spotkał się z przychylną oceną właścicieli biznesów internetowych. Przedstawiciele Amazona podczas konferencji w Seattle, na której spotkali się handlowcy prowadzący sklepy online, przyznali, że z tak dużą liczbą skarg jeszcze się nie spotkali. 

Selfie z psem 1–15.09.2016 | PROMOCJA SCOOBY-DOO

Przez dwa tygodnie we wszystkich sklepach należących do sieci Smyk produkty z wizerunkiem Scooby-Doo były objęte specjalną promocją. Plecaki, odzież, tekstylia, płyty DVD, puzzle i wydawnictwa dla dzieci można było kupić w atrakcyjnych cenach. Do odwiedzenia sklepów zachęcały obrandowane bramki wejściowe, na których oprócz wizerunku psiego bohatera widniał specjalny kod. Wystarczyło go zeskanować, ściągnąć bezpłatną aplikację Zappar, która wykorzystuje technologię rzeczywistości rozszerzonej, i można było zrobić sobie selfie z legendarnym bohaterem kreskówek. 

Produkty i projekty KIDS DESIGN SPACE

We Wrocławiu odbędzie się 3. edycja projektu Kids Design Space – dzieci projektują przestrzeń, organizowanego przez Fundację Open Mind. Akcja potrwa od września 2016 r. do maja 2017 r. W programie są bezpłatne interdyscyplinarne warsztaty prowadzone przez znanych polskich twórców. Młodzi uczestnicy spotkają się z zawodowymi ilustratorami, architektami, designerami, ceramikami i rzemieślnikami. Później nastąpi zamiana ról – to dzieci wspólnie zaprojektują przedmioty użytkowe, a profesjonaliści, zainspirowani ich pomysłami, przetworzą projekty w pełnowartościowe produkty. Warsztaty i spotkania są skierowane są do młodych ludzi w wieku 7–18 lat. W tym roku w akcję zaangażował się m.in. Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. 

24

Szanghajskie gwiazdy

DZIECIĘCE BESTSELLERY

19–21.10.2016 | CHINA TOY EXPO I CHINA KIDS EXPO

Na które chińskie targi warto pojechać? Ciekawą propozycją dla importerów z Polski są China Toy Expo i China Kids Expo w Szanghaju. Organizatorem tych wydarzeń jest Chińskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych, zrzeszające wszystkie liczące się firmy. Ułatwia ono międzynarodowym odbiorcom znalezienie wiarygodnych partnerów, przyznając lokalnym producentom certyfikat Star Supplier. Krajowym patronem szanghajskich wystaw jest „Branża Dziecięca”, nasza redakcja pomaga też przygotować się do wyjazdu.

1. Karuzela magiczna z projektorem 3 w 1 (Tiny Love)

1. Lego City Lotnisko 60100 (Lego)

2. Szczeniaczek uczniaczek (Fisher-Price)

2. Interaktywny chodzik Zebra DPL53 (Fisher Price)

3. Barbie Spy Squad (Mattel)

3. Taboo A4626 (Hasbro)

4. Move & Play (Tiny Love)

4. Huśtawka hybrydowa Biedronka BS60198 (Bright Starts)

5. Dobble (Rebel)

5. Ślizgawka Zawrotna Prędkość 14579 (Banzai)

1. S. Bravi „Księga dźwięków” (Dwie Siostry)

1. J. Kinney „Dziennik cwaniaczka” (Nasza Księgarnia)

2. Oprac. zbiorowe „Bob Budowniczy” (Egmont)

2. A. Maleszka „Bohaterowie Magicznego Drzewa” (Znak)

3. L. Vaccarino „Tini. Moje nowe życie” (Egmont)

3. Oprac. zbiorowe „Brulion zabaw dla każdego” (Wilga)

4. Oprac. zbiorowe „Mówiące książki” (Woo Global Markets)

4. Oprac. zbiorowe „Lego Ninjago” (Ameet)

5. Oprac. zbiorowe „Masza i Niedźwiedź” (Egmont)

5. Y. Darska-Żółtowska „Lewy. Chłopak, który…” (Burda)

1. Harry Potter (Warner Bros)

1. Zwierzogród (Galapagos)

2. Było sobie życie (Hippocampus)

2. Hotel Transylwania (Imperial)

3. Barbie. Tajne agentki (Universal)

3. Misiek w Nowym Jorku (ADD Media)

4. Był sobie kosmos (Hippocampus)

4. Alvin i wiewiórki (Imperial)

5. Była sobie Ziemia (Hippocampus)

5. Bella i Sebastian (Monolith)

Hity za oceanem

1. Różni wykonawcy „Kraina lodu. Karaoke” (Universal)

1. Różni wykonawcy „Przedszkolaka hity” (MTJ)

ZESTAWIENIE TOYS R US

2. Różni wykonawcy „The Best Disney… Ever!” (Disney)

2. Różni wykonawcy „The Best: Dziecięce przeboje” (Universal)

3. Różni wykonawcy „Przeboje rybki MiniMini” (Magic Records)

3. Różni wykonawcy „Radio Złote Przeboje” (Universal)

4. Różni wykonawcy „Przedszkolaka hity” (MTJ)

4. Różni wykonawcy „Najlepsze hity dla ciebie” (Universal)

5. Różni wykonawcy „Piosenki dla księżniczek” (Disney)

5. Różni wykonawcy „The best of Disney” (Universal)

W przeciwieństwie do poprzednich lat, tym razem organizatorzy nie oferują zagranicznym kupcom darmowych noclegów. Jest jednak możliwość skorzystania bezpłatnie z profesjonalnego wsparcia w zakresie poszukiwania partnerów biznesowych. Wystarczy określić, jakim asortymentem jesteśmy zainteresowani, a specjaliści podpowiedzą najlepszych kandydatów do współpracy i umówią prywatne spotkania. Osoby zainteresowane udziałem w targach prosimy o kontakt z Karoliną Peroń (e-mail: k.peron@branzadziecieca.pl, tel. 71 733 65 78). Przypominamy też, że aby wjechać do Chin, potrzebna jest wiza. 

Moda w browarze 24–25.09.2016 | FASHION MEETING WE WROCŁAWIU

Czternasta edycja targów mody autorskiej i designu Fashion Meeting Pop Up Store – Nowa Polska Moda kolejny raz odbyła się w klimatycznych wnętrzach Browaru Mieszczańskiego we Wrocławiu. Na odwiedzających czekało ponad 25 tys. produktów i 300 premierowych kolekcji. Można było obejrzeć i kupić odzież, w tym dziecięcą, obuwie, biżuterię, dodatki, akcesoria oraz przedmioty użytkowe, meble i dodatki do domu. 

Sieć Toys R Us wytypowała listę świątecznych bestsellerów w USA. Niektóre spośród 15 zabawek są dostępne również na naszym rynku. W zestawieniu pojawiły się m.in. Trolle i szturmowiec z Gwiezdnych wojen Hasbro, chodzik Light‘n Go 3-in-1 Activity Walker Little Tikes, dwie propozycje Spin Mastera: Hatchimals i Paw Patrol Zoomer Marshall, Pokemon Z-Ring firmy Tomy i zabawka Fisher-Price Think & Learn Coda-a-pillar. 

D ane ze sk lepów internetow ych Smyk .com i Agito.pl oraz sieci Empik za lipiec 2016

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


KIND + JUGEND 2016

PORA NA PREMIERY ANNA ORLEAŃSKA, MAREK JANKOWSKI

Fot. BranzaDziecieca.pl (5)

We wrześniowych targach w Kolonii wzięło udział 1204 wystawców (o ponad stu więcej niż przed rokiem) z 53 krajów. Polski biznes reprezentowało 55 producentów oferujących m.in. wózki, foteliki, akcesoria, odzież, tekstylia i zabawki. Kind + Jugend odwiedziło ponad 22 tys. kupców. Byliśmy tam i my.

W tym roku do nagrody Kind + Jugend Innovation Award po raz pierwszy nominowany był polski produkt: Whisbear Szumiący Miś z funkcją Cry Sensor. Właścicielki firmy Whisbear, Zuzanna Sielicka-Kalczyńska i Julia Sielicka-Jastrzębska, czekając na rozdanie nagród, nie robiły sobie zbyt wielkich nadziei. Obawiały się, że polska firma działająca od dwóch lat, nie ma szans w starciu z takimi brandami jak Tiny Love czy Hape, których produkty też znalazły się wśród nominowanych. Gdy prowadząca rozdanie nagród Lena Siep powiedziała, że w kategorii World of Kids Toys zwyciężył szumiący miś ułatwiający zasypianie, aż krzyknęły z radości (ten pełen emocji moment można zobaczyć pod adresem bit.ly/whisbr). Bezpośrednim efektem nagrody było bardzo duże zainteresowanie ze strony zagranicznych kupców. Dziewięciometrowe stoisko niemal bez przerwy odwiedzali przedstawiciele rozmaitych firm, oferując współpracę. Byli wśród nich zarówno dystrybutorzy szukający ciekawych nowinek, jak i gracze działający na bardzo dużą skalę. Warszawska firma pokazała również prototyp nowego produktu – leniwca, który w połączeniu z aplikacją na telefon będzie pełnił funkcję elektronicznej niani. ZAPROJEKTUJ SOBIE WÓZEK Na stoisku Dorela spory tłum zgromadził się wokół nagrodzonego w konkursie Kind + Jugend Innovation Award fotelika Maxi-Cosi AxissFix Air z wbudowanymi w pasy poduszkami powietrznymi, uruchamiającymi się w razie wypadku. Premierową propozycją był także

28

Po raz pierwszy w historii konkursu Kind + Jugend Innovation Award nagrodę zdobyła polska firma. Laur otrzymał Whisbear – Szumiący Miś z funkcją Cry Sensor, startujący w kategorii World of Kids Toys.

wózek Maxi-Cosi Nova, składany przez naciśnięcie pedału. Handlowców może zainteresować specjalna propozycja Dorela dla sklepów, dzięki której klienci będą mogli skonfigurować własny wózek Zapp. Kupujący na ekranie komputera wybiera kolory tkanin, rączek, elementów ram i od razu widzi, ile będzie kosztował preferowany przez niego wariant. – Chcemy, żeby ta ekspozycja pojawiła się w wybranych sklepach w przyszłym roku. Myślę, że pomysł jest bardzo atrakcyjny, bo coraz więcej osób szuka produktów spersonalizowanych – komentuje dyrektor polskiego oddziału firmy Wiesław Dybalski.

I jeszcze jedna nowość, czyli tzw. projekt modowy przygotowany przez amerykańską projektantkę mody Rachel Zoe: wózek Quinny, torba i fotelik (połączenie bieli, granatu i skórzanych elementów). To propozycja dla sklepów, które zdecydują się na zakup pakietu składającego się ze wszystkich produktów z kolekcji i będą mogły zagwarantować odpowiednią ekspozycję. Linię Quinny Rachel Zoe, podobnie jak inne nowości Dorela, będzie można zobaczyć także na targach w Kielcach. WYSTRÓJ NA ROCZNICĘ Britax Römer w tym roku zmienił wystrój stoiska, pojawiły się na nim m.in. elementy

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


znalazł się wózek Mios, mniejszy i lżejszy niż wcześniejsza propozycja Cybexa – Priam.

podkreślające, że właśnie mija 50. rocznica stworzenia pierwszego systemu bezpieczeństwa dla podróżujących w samochodzie dzieci. – Nowością, na którą należy zwrócić szczególną uwagę, jest fotelik Baby-Safe, model zgodny z regulacją i-Size, który na krajowym rynku będzie dostępny w październiku. Proponujemy dwa rodzaje baz: standard i flex, w której kąt nachylenia można dopasować do siedziska. Oferujemy pięć nowych kolorów, m.in. tapicerki letnie – wyliczała Małgorzata Gromadzka z Akpolu, dystrybutora marki Britax Römer. Producent pokazał także prototyp fotelika dla starszych dzieci. Premiera Dual-Fix jest planowana na drugą połowę 2017 r. Wśród wózków uwagę zwracał m.in. Be-Ready dla bliźniaków lub rodzeństwa, który od października będzie dostępny w Polsce. Na stoisku Tommee Tippee można było m.in. obejrzeć nową kolekcję pojemników na zużyte pieluchy, kubek przejściowy (od smoczka butelkowego do kubka niekapka) oraz nową butelkę Ultra, która będzie propozycją premium. Jak podkreśla Małgorzata Gromadzka, na powstanie tego produktu miały wpływ m.in. wyniki badań konsumenckich. NIESPODZIANKA KIDDY Marka Kiddy pokazała na targach swoje nowe oblicze. Od teraz chce się kojarzyć rodzicom z bezpieczeństwem, designem, wygodą i miejskim stylem życia. Firma wprowadza w tym roku trzy nowe modele foteli: Phoenixfix 3 (grupa 1), Guardianfix 3 (grupa 1/2/3) i Cruiserfix 3 (grupa 2/3). Po sukcesie fotelika Evoluna i-Size (pięć gwiazdek w wiosennym teście ADAC) linia poszerzy się o trzy nowe wózki. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na Evostar 1, który można łatwo przekształcić w system podróżny dla rodzeństwa lub bliźniąt. Wszystkie nowości powinny być dostępne w Polsce pod koniec października. Natomiast w przyszłym roku w kategorii do 105 cm (grupa 0+/1) niemiecka firma zaoferuje premierowy fotel Artemis 1 z nową bazą Isofix, umożliwiający przewożenie dziecka przodem lub tyłem do kierunku jazdy.

Firma w tym roku zadebiutowała w roli producenta mebli i akcesoriów dla dzieci. W Kolonii obejrzeliśmy kolekcję Parents, stworzoną przez holenderskiego projektanta Marcela Wandersa, współpracującego m.in. z markami Alessi, Puma i Swarovski. W nowej serii znalazły się: krzesełko do karmienia, kukiełki, bujak, leżaczek oraz Hausschwein (dosł. świnka domowa), czyli pojemnik na zabawki, prezentowany również w wersjach deluxe: złotej i srebrnej.

Maxi-Cosi AxissFix Air – pierwszy fotelik z poduszkami powietrznymi. Nowość prezentowana na stoisku Dorela.

miesięcy wiceprezesem ds. sprzedaży międzynarodowej jest Nicolás Moeller. Wiceprezesem ds. marketingu, wzornictwa i sprzedaży detalicznej został na początku 2016 r. Kai Perlinger. Natomiast stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za światowy marketing objęła w lipcu Nicole Hahn. Tak się składa, że cała trójka pracowała wcześniej w Cybexie. Nietrudno więc się domyślić, jakie ambicje ma firma z Hof.

MIELIŚMY OKAZJĘ ZOBACZYĆ PROTOTYP KOLEJNEGO FOTELIKA, NAD KTÓRYM PRACUJE OBECNIE KIDDY. SZCZEGÓŁY SĄ OKRYTE TAJEMNICĄ, ALE BĘDZIE TO DUŻA NIESPODZIANKA, ZARÓWNO JEŻELI CHODZI O DESIGN, JAK I FUNKCJONALNOŚĆ.

Część stoiska Cybexu zamieniono w ekspozycję kojarzącą się z ekskluzywnym sklepem odzieżowym, z tym że manekiny prezentowały odpowiednio dobrane nosidełka. Jeśli chodzi o markę GB, to w drugim kwartale 2017 r. w jej asortymencie pojawi się więcej fotelików. Na rynek trafi również Pockit+, reklamowany przez producenta jako „najmniejszy system podróżny 2+1”. Przypomnijmy, że Pockit bez plusa, czyli wcześniejsza propozycja GB, została wpisana do Księgi rekordów Guinnessa jako najbardziej kompaktowa spacerówka na świecie. Ciekawie prezentowała się również kolekcja Daydream: czarne wózki, foteliki i akcesoria ozdobione laserowo przyciętymi elementami materiału. MIEJSCE NA DEBIUT Jednym z targowych debiutantów była firma Texpol. – Największym zainteresowaniem odwiedzających cieszy się nasza kolekcja Milk & Bamboo, która łączy tkaninę bambusową z włóknem mlecznym milkofil. Sporo osób zatrzymuje się także przy innych propozycjach, choćby przy produktach wykorzystujących połączenie bambusa z lnem – opowiadała przedstawicielka firmy Anna Błażejewska.

Nowa strategia Kiddy jest związana także ze zmianami w zarządzie firmy. Od kilkunastu

RAJSKIE PTAKI Cybex pokazał nową, limitowaną kolekcję Birds of Paradise: kolory dżungli połączone z wyszywanymi barwnymi papugami. – Inspiracją dla projektantów były m.in. propozycje włoskich twórców mody, hasło more is more oraz stwierdzenie Victorii Beckham, że „dobrze trzeba wyglądać z każdej strony” – opowiada przedstawicielka firmy Anna Tomczuk. W kolekcji

Hookpook przywiózł do Kolonii meble Town, linię przeznaczoną dla dzieci w wieku od roku do 12 lat, składającą się z łóżka, dużej i małej komody, półek w różnych rozmiarach oraz drewnianych śrub, będących jednocześnie zabawkami i elementami montażowymi. Prezentacja kolekcji została przygotowana przy wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza.

Polska marka Avionaut konsekwentnie buduje swoją pozycję wśród producentów fotelików samochodowych. Jej flagowym modelem jest superlekki Ultralite.

Ewa Chrapek z wrocławskiej firmy Altrak24 przyjechała do Kolonii po raz pierwszy. Największe wrażenie zrobił na niej bardzo bogaty wybór marek wózkowych.

Na stoisku częstochowskiego producenta obuwia, firmy Emel, można było przekonać się, jak wygląda ręczna produkcja butów dla dzieci.

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

29


Firma Black Plum zaprezentowała edukacyjne zabawki dla niemowląt, które dopiero zaczynają widzieć. Uwagę klientów przyciągały zwłaszcza orka i jeż – poduszki do karmienia, które mogą być także elementami dekoracyjnymi. Z kolei Titot pokazał w Kolonii m.in. pokrowiec na fotelik służący jako osłona dziecka przed słońcem i wiatrem, który może być wykorzystywany jako przykrycie podczas karmienia. – Uważam, że ten debiut targowy jest bardzo udany. Mąż wcześniej nie był przekonany, że biznes, który stworzyłam, to poważna sprawa. Myślę, że dzięki tym targom udowodniłam, iż pomysł był sensowny – mówi współwłaścicielka firmy Marta Gian. WIĘCEJ NOWOŚCI Wśród nowości Chicco warto wyróżnić m.in. ważącą jedynie 4 kg spacerówkę Ohlala, wersję łóżeczka Next2Me, które można przerobić na kołyskę, oraz LullaGoZip – łóżeczko mogące również pełnić funkcję kojca i łóżeczka podróżnego. W ofercie włoskiej marki jesienią pojawią się też: krzesełko do karmienia Polly2Start w 10 wersjach kolorystycznych oraz akcesoria w zmienionej szacie graficznej (smoczki podzielone na różne kategorie wiekowe). Na początku przyszłego roku do sprzedaży w Polsce wejdzie też nowa grupa produktów Chicco: laktatory elektryczne, termometry i nawilżacze. Na stoisku Skip Hop (polskim dystrybutorem jest SkipWish) wśród nowości znalazły się: bujak z regulowaną wysokością siedziska, który trafi do sprzedaży pod koniec roku; maty edukacyjne, m.in. Silver Lining Cloud z przyciągającymi wzrok srebrnymi obłokami; torby, lampki i przytulanki z melodyjką Moonlight & Melodies; mata Playspot Geo, która może służyć dziecku, ale równie dobrze sprawdzi się jako element dekoracyjny pokoju. Będzie też premierowa kategoria w asortymencie firmy – produkty samochodowe, m.in. organizer, lusterko i pojemniki na jedzenie. Bardzo atrakcyjnie na Kind + Jugend prezentowały się stoiska polskich producentów wózków. Reklamy firmy Anex i marek należących do firmy Euro-Cart zwracały uwagę przy wejściu na targi. Na stoisku Anex można było m.in. obejrzeć model Quant (w sprzedaży od 2017 r.). Firma Bebetto, która rozbudowaną prezentację nowości przygotowuje na targi Kids’ Time, w Kolonii pokazała m.in. system składania, który powstał na potrzeby wózka bliźniaczego, obecnie stosowany w trzech modelach: Torino, Murano i Tito (najnowsza propozycja), nowy dwustopniowy amortyzator oraz bliźniaczy wózek 42. KRZESŁO DLA WYOBRAŹNI Jednym z konkursów rozstrzyganych na targach w Kolonii jest Kids Design Award. W tym roku o nagrodę dla najciekawiej zaprojektowanego produktu dla dzieci walczyło 112 projektantów z 22 krajów. Na liście finalistów znalazło się aż 8 designerów niemieckich, projektant

30

z Tajwanu i projektantka z Izraela. Zwyciężyła ta ostatnia – Inna Shimelmits, twórczyni Pet, specyficznego krzesła, które może być zabawką, a jednocześnie, jak zapewnia autorka, rozwijać wyobraźnię i motorykę dziecka. Nagrodzony projekt otrzyma wsparcie przedstawicieli niemieckiego przemysłu meblarskiego, którzy pomogą przygotować produkt do wprowadzenia na rynek. Prototypy przygotowane do produkcji można było również obejrzeć w Design Park. Odwiedzanie tej części wystawy zawsze wiąże się z nadzieją, że trafimy na coś szczególnego, jednak tegoroczne propozycje były bardzo monotematyczne. Meble, meble i jeszcze więcej mebli. Owszem, pojawił się m.in. całkiem niebrzydki domek dla lalek, klocki z materiału, ale poza tym, gdzie nie spojrzeć – łóżeczka, półki i krzesła. W dodatku dość podobne do siebie.

Pora na krótką, ale ważną wzmiankę o przyszłości. W 2017 r. targi Kind + Jugend powiększą się o kolejną halę. W pawilonie 4.1, o powierzchni 10 tys. m², mają znaleźć się m.in. stoiska dużych firm, a także przestrzeń z aranżacjami dziecięcych pokoi. W pozostałych halach również zajdą spore zmiany, co wynika z nowych wymagań dotyczących minimalnej szerokości targowych alejek. Organizatorzy chcą przeorganizować przestrzeń tak, by umieścić obok siebie asortyment, który zazwyczaj kupowany jest łącznie, np. wózki i foteliki, butelki do karmienia i smoczki itp. Odwiedzający, którzy przyjeżdżają do Kolonii od lat i znają rozkład hal niemal na pamięć, będą więc musieli oduczyć się starych nawyków. To także szansa dla wystawców niezadowolonych z dotychczasowej lokalizacji – w przyszłym roku mogą się znaleźć w zupełnie innym miejscu. 

Kind + Jugend Innovation Awards WÓZKI OMNIO

F OT E L I K I MAXI-COSI AXISSFIX AIR

INNOVATION MAKERS

Nietypowa konstrukcja przednich kół umożliwia łatwe manewrowanie wózkiem w dowolnym kierunku bez skręcania nimi.

DOREL

Fotelik z poduszkami powietrznymi ukrytymi w pasach fotelika. Aktywują się one w razie wypadku, chroniąc głowę dziecka.

A KC E S O R I A

OPIEKA

BEDBOX

BUTELKA NANOBEBE

JETKIDS

NUTRITS

Rozwiązanie przydatne podczas długich podróży z najmłodszymi. Zamienia fotel lotniczy w łóżeczko dla dziecka do 4 lat.

Butelka do karmienia niemowląt o półsferycznym kształcie. Skraca czas podgrzewania pokarmu, chroniąc właściwości odżywcze mleka matki.

Z A B AW K I

BEZPIECZEŃST WO

WHISBEAR CRY SENSOR

SMART NURSERY

WHISBEAR

BINATONE

Gdy dziecko zaczyna płakać w nocy, zabawka automatycznie odtwarza biały szum, ułatwiający maluchowi zasypianie.

Wielofunkcyjna platforma łącząca rozmaite urządzenia do monitoringu i opieki nad dzieckiem z aplikacją w telefonie rodzica.

TEKSTYLIA INSECT SHIELD GROBAG THE GRO COMPANY

Śpiworek wykonany z tkaniny odstraszającej owady, m.in. komary i kleszcze. Zachowuje swoje właściwości nawet po wielu praniach.

MEBLE MATERAC FAMILINGS FAMILINGS

Mechanizm wewnątrz materaca delikatnie buja niemowlę, pomagając mu zasnąć. Pokrowiec z siatki umożliwia cyrkulację powietrza.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


N O W O Ś C I N A TA R G A C H K I N D + J U G E N D

Wanienka bez szwów

Niewidzialna bramka

Materac jak wulkan

BEABA

REER

FA M I L I N G S

Składane wanienki nie są już nowością. Kilka lat temu na rynku zadebiutowała Flexi Bath duńskiej firmy A Real Cool World (obecnie w ofercie Stokke). Sporą popularność zdobył też model Karibu. Czym różni się od nich Ultra Compact Textile Bath marki Beaba? Przede wszystkim ta wanna nie jest zrobiona z plastiku, tylko z bezszwowej tkaniny. Dzięki temu – według zapewnień producenta – dostosowuje się do kształtu ciała, zapewniając większy komfort, nie jest twarda ani zimna w dotyku. Dodajmy też, że w przeciwieństwie do wielu innych domowych tekstyliów nie wymaga prasowania.

Tradycyjne bramki zabezpieczające mają wiele zalet, ale trudno powiedzieć o nich, że dodają wnętrzom uroku. Projektanci z niemieckiej firmy Reer postanowili to zmienić i wymyślili Clear Vision – bramkę, której nie widać. Jest wykonana z przezroczystego tworzywa, więc nie wprowadza niepotrzebnych zakłóceń w wystroju domu. A ponieważ zupełnie niewidoczna bariera sama w sobie może stwarzać zagrożenie, do zestawu dołączone są ozdobne naklejki, dzięki którym łatwiej ją zauważyć i dopasować do własnego gustu.

Gdy niemowlę co chwilę budzi się z płaczem, jego mama oprócz miłości czuje stres, wyczerpanie, czasem nawet desperację. Co noc musi bujać, kołysać i uspokajać malucha. Doświadczyła tego Hanna Sissala, mama z Helsinek. Postanowiła działać. Skrzyknęła ekipę specjalistów, którzy wspólnie z nią stworzyli materac Familings. W jego wnętrzu znajduje się mechanizm sprawiający, że bobas delikatnie unosi się i opada, co ułatwia mu zasypianie. Wygląda to trochę jakby dziecko leżało na budzącym się do życia wulkanie, ale jeżeli się sprawdza, to z pewnością znajdzie nabywców.

ALE WYMYŚLILI! Niektórzy twierdzą, że ostatnim znaczącym wynalazkiem w dziejach ludzkości było koło. Projektanci produktów dla najmłodszych nie ustają jednak w wysiłkach, by co roku zaproponować jakieś przełomowe rozwiązania. Oto 15 propozycji, które zwróciły naszą uwagę na Kind + Jugend 2016.

MAREK JANKOWSKI

Szalowa chusta

Śpiwór kontra komary

Gdzie ten smoczek?

AÍBÍ

T H E G R O CO M PA N Y

B I N K Y B OX

Pomysły na nowe produkty powstają często, gdy designerzy łączą ze sobą kilka różnych fukncji. „A gdyby tak piękny szal był jednocześnie chustą do noszenia dziecka?” – pomyślały szwajcarskie projektantki Andrea Müller i Barbara Wenk. Tak powstała chusta AíBí Prêt à Porter. Gdy nie nosi się w niej dziecka, nie trzeba wciskać jej do torebki – doskonale prezentuje się w roli modnego dodatku. Projekt dostał się do finału konkursu Swiss Innovation Challenge 2015. Od nas ma dodatkowy plus, bo produkcja odbywa się w Polsce (i w Niemczech).

Co łączy śpiworki dla niemowląt Insect Shield Grobag z mundurami amerykańskich komandosów? Technologia odstraszająca komary, kleszcze, muchy, pchły i mrówki. W procesie produkcji do tkaniny dodaje się bezzapachową i niewidoczną gołym okiem substancję, która wnika we włókna i wiąże się z nimi podobnie jak barwnik. W ten sposób materiał zachowuje swoje właściwości nawet po wielu praniach. Podobno ta metoda radzenia sobie z insektami jest dużo bezpieczniejsza niż spryskiwanie ciała czy wdychanie oparów z urządzenia wetkniętego do gniazdka.

Gdyby ktoś sporządził listę rzeczy, o których marzą rodzice małych dzieci, z pewnością na jednym z czołowych miejsc byłaby przespana noc. Nic dziwnego, że producenci dwoją się i troją, żeby pomóc klientom w osiągnięciu tego celu. Gdy dziecko w nocy zgubi smoczek i nie może go znaleźć – płacze. Niemiecka firma Stahl & Rauch proponuje rozwiązanie w postaci specjalnego zasobnika o nazwie BinkyBox, montowanego na boku łóżeczka. Maluch może go łatwo zlokalizować i samodzielnie wyciągnąć nowy smoczek, nie zawracając głowy mamie.

32

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Nie kijem go, to pałką

Kupa z elegancją

Drzemka w walizce

TECNIMED

T E R R Y LO V E

JETKIDS

Substancje przeciwkomarowe z rozpylaczy są toksyczne dla ludzi. Po ich użyciu powinno się więc przewietrzyć pomieszczenie, ale wtedy wlatują do środka kolejne insekty. Z kolei większość odstraszaczy ultradźwiękowych jest zbyt cicha albo w ogóle nie działa – ujawnia włoska firma Tecnimed. Rozwiązaniem ma być BabyFriend Plus, który najpierw przez określony czas atakuje komary trującą chemią, a później emituje ogłuszające (dla owadów) ultradźwięki. Cykl powtarza się co 24 godziny. Żeby nie było tak złowieszczo – urządzenie rozsiewa także przyjemne zapachy.

Powiedzmy sobie szczerze: opieka nad małym dzieckiem rzadko kojarzy się z elegancją. Zwłaszcza gdy w grę wchodzi zmiana pieluchy. Ale czy naprawdę musi tak być? Według dwóch mieszkanek Düsseldorfu połączenie dobrego stylu z przewijaniem jest możliwe. Britta Abel i Stefanie Walker-Behrens wymyśliły Terrylove. Z zewnątrz to kopertówka z prawdziwej skóry, wolnej od szkodliwych substancji, dostępna w 5 kolorach. W środku – odporny na wilgoć i zabrudzenia przewijak z wymiennym wkładem frotte w 10 wersjach kolorystycznych. Do tego dodatki w 15 wariantach. Made in Germany.

Podróż samolotem z dzieckiem może być udręką, zwłaszcza gdy trwa kilka godzin lub jeszcze dłużej. Niektóre maluchy potrzebują snu, a w niewygodnym fotelu to nie takie łatwe. Ale od czego są wynalazcy? Były norweski kapitan lotnictwa wraz z żoną stworzyli dziecięcą walizkę BedBox. Ma cztery kółka, więc na lotnisku kilkulatek może na niej jechać. Natomiast na pokładzie rozkłada się ją w ten sposób, że w połączeniu z siedziskiem fotela stworzy łóżeczko dla dziecka (do 4. roku życia). Nadaje się do użytku również w pociągu.

Butelka ochronna

Dwupoziomowe spanie

Inny „poddupnik”

NANOBÉBÉ

DISC-O-BUNK

MIFOLD

Nanobébé to pierwsza butelka „stworzona, aby chronić składniki odżywcze mleka matki”. Jak to działa? Podczas przechowywania i podgrzewania w tradycyjnych pojemnikach naturalny pokarm traci część swoich właściwości. Ponieważ Nanobébé ma nietypowy, półsferyczny kształt (chroniony patentem), ciepło rozchodzi się w niej bardziej równomiernie. Podgrzewanie jest 2–3 razy szybsze, a straty – mniejsze. Inne zalety? Taką butelkę można łatwiej umyć, a niemowlę jest w stanie wcześniej nauczyć się trzymać ją samodzielnie.

Jedziesz z dziećmi na camping? Odstawiasz je na weekend do dziadków? A może spodziewasz się gości? W każdej z tych sytuacji przyda się Kid-O-Bed – zestaw dwóch łóżek turystycznych, z których można korzystać niezależnie od siebie albo zamontować je piętrowo jedno nad drugim. Z założenia mają służyć dzieciom w wieku 7–12 lat, bo są za małe dla dorosłych, ale wytrzymują obciążenie nawet do 90 kg. Montaż jest łatwy i szybki, nie wymaga żadnych narzędzi. Całość można przechowywać i przenosić w dołączonych torbach transportowych.

Specjaliści od bezpieczeństwa zwykle są bezlitośni dla podstawek samochodowych. Nie zmienia to faktu, że część rodziców używa tego rodzaju produktów. „Poddupnik” ma za zadanie podnieść dziecko tak, aby mogło być zapięte zwykłym pasem bezpieczeństwa. Mifold działa odwrotnie – obniża pas odpowiednio do postury małego pasażera (w wieku 4–12 lat). Złożone urządzenie ma rozmiar małego notatnika, więc można je łatwo zabrać ze sobą i użyć np. w taksówce. Projekt został sfinansowany przez internautów. W ciągu roku Mifold znalazł ponad 26 tys. nabywców.

Głowa na uwięzi

Zobacz niewidoczne

Krzesełko z monitoringiem

ALLDEAL

ABZ

B LU E B E E P

Słyszałeś kiedyś o „syndromie podskakującej głowy”? Izraelska firma Alldeal używa tego określenia, promując NapUp. Jest to wkładka do zagłówka fotelika samochodowego z opaską na czoło. Gdy dziecko zaśnie, NapUp podtrzymuje głowę dziecka, zapobiegając jej opadaniu do przodu lub na boki. Wielkość opaski można regulować, dostosowując ją do potrzeb użytkownika. Produkt został zgłoszony do ochrony patentowej. Pasuje podobno do wszystkich fotelików oraz spełnia europejskie i amerykańskie normy bezpieczeństwa.

Określenie „brudny materac” kojarzy się najczęściej z plamami. Prawda jest taka, że każdej nocy zostawiamy w łóżku wiele zabrudzeń, nie zawsze widocznych gołym okiem, a które wpływają negatywnie zarówno na komfort snu, jak i nasze zdrowie. Dlatego na materacu Pure Clean belgijskiej firmy ABZ umieszczono specjalny punkt kontrolny, który zmienia kolor pod wpływem zanieczyszczeń, sygnalizując tym samym, że pora wyprać pokrowiec. Warstwa ochronna materaca jest wykonana z materiału Tencel, wchłaniającego o 50% więcej wilgoci niż bawełna.

Francuska firma Bluebeep szczyci się tym, że jako pierwsza stworzyła czujnik monitorujący malucha siedzącego na krzesełku do karmienia. Gdy brzdąc za bardzo się wychyla albo kołysze, urządzenie włącza sygnał dźwiękowy i alarmuje rodzica za pomocą aplikacji w telefonie. „Upadek z krzesełka to najczęstszy powód urazów dzieci do 4. roku życia” – alarmuje producent. Idea jest słuszna, ale naszym zdaniem dużo lepiej, jeżeli mama lub tata, zamiast gapić się w ekran telefonu, po prostu będą patrzeć na swoją pociechę.

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

33


W Y W I A D – R A D O S Ł AW K A S P R Z A K ( M A L AV I )

CHUSTA Z ARGUMENTEM Malavi specjalizuje się w dystrybucji artykułów sportowych. Kilka lat temu właściciel firmy Radosław Kasprzak postanowił wprowadzić na nasz rynek markę Buff i zająć się współpracą ze sklepami oferującymi produkty dla dzieci. Nam opowiada o tkaninach dla kosmonautów i o tym, dlaczego Hiszpanie się nie mylą.

Skąd wziął się Buff? Firma Malavi powstała w 2007 r. Szukaliśmy rozpoznawalnych sportowych marek premium. Spotkaliśmy Buffa na targach ISPO w Monachium. Kilku dużych graczy z Polski starało się o to, by zostać ich dystrybutorem. Hiszpański producent jednak zdecydował się na nas. Szukał małych, rodzinnych firm, bo z nimi kontakty są bardziej bezpośrednie. Czy jest jakaś specyfika współpracy z Hiszpanami? Można by stereotypowo pomyśleć, że skoro to nacja południowa, biznes jest prowadzony „na luzie”. Nic podobnego. Hiszpanie są wzorem organizacji. Ich podstawowym produktem jest multifunkcyjna chusta. W tamtym roku po raz pierwszy zrobili też czapki dla dorosłych. W tym sezonie – czapki dla dzieci. W ciągu roku wprowadzają 3 kolekcje, największa składa się z ok. 2 tys. modeli. Przy tak rozbudowanym asortymencie nigdy nie pomylili się w dostawie. Informacje dostajemy z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Już teraz są wybrane wzory na lato 2018. Oglądaliśmy je w fabryce w Barcelonie i możemy powiedzieć, że za rok pojawi się dużo zieleni i fluorescencyjnych kolorów. Łatwo było przekonać do Buffa polskich odbiorców? Jeśli chodzi o branżę dziecięcą, jesteśmy właściwie na początku. Na szczęście mamy już wprawę w pokonywaniu trudności. Ćwiczyliśmy to,

34

wprowadzając Buffa do sklepów sportowych. Na początku często słyszeliśmy, że chustka w tej cenie raczej się nie sprzeda. Mieliśmy jednak mocny argument – jakość tkaniny. W sklepach sportowych to jest ważne. W salonach z produktami dla dzieci jest trudniej? Wystartowaliśmy z Buffem na targach w Kielcach, które okazały się dla nas niewypałem. Właściwie nie wiem dlaczego. Być może handlowcy wybierają się tam po większe produkty – wózki, foteliki, meble. Nie zrezygnujemy z obecności na targach, ale myślę, że musimy kontaktować się bezpośrednio z właścicielami placówek. Kontrakt w internetowym sklepie Smyka zdobyłem w kwadrans. Pokazałem kilka sposobów na to, jak można wykorzystać chustę. Myślę, że sklepów, które mogą sprzedawać nasze produkty, jest w Polsce ok. 100. To muszą być placówki, które oferują asortyment porównywalny cenowo. Często zaczynamy rozmowy handlowe od tzw. części edukacyjnej. Tłumaczymy, co to jest Polartec, mikrofibra, technologie antybakteryjne. Sporo osób kojarzy polar jedynie z tanią kurtką z marketu, a prawdziwy Polartec to materiał wymyślony i opatentowany przez Amerykanów. Proponując chusty wełniane, gwarantujemy, że są zrobione z wełny merynosów z Nowej Zelandii, a nie z chińskiej „sztucznej owcy”. Gdy mówimy, że mamy windstopper, to jest to technologia firmy Gore, a nie coś podobnego. Różnica wychodzi w użytkowaniu. Można oczywiście kupić chustę chińską.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Prawdopodobnie uda się ją zawiązać w podobny sposób, co Buffa. Ale różnicę w jakości materiału, technologii wykonania nadruków, rozmiarze można dostrzec bardzo szybko. O zaawansowaniu technologicznym Buffa może świadczyć to, że ma w ofercie serię Proffesional, przeznaczoną dla przemysłu. Są w niej np. chusty, które się nie palą, antystatyczne, kupowane przez rafinerie i huty. Tam normy są bardzo surowe, bo od tego zależy życie i zdrowie ludzi. Coś dla kosmonautów też jest? Jeszcze nie. Ale mamy na przykład opaskę techniczną wykonaną z materiału używanego do produkcji skafandrów kosmicznych. Materiał outlast pod wpływem wysokiej temperatury rozszerza się i „wyrzuca” wilgoć na zewnątrz, a jak jest chłodno, zwęża się i trzyma ciepło. Dla handlowców odpornych na argumenty technologiczne i jakościowe mam coś innego, czyli uzasadnienie ekonomiczne. Kładę na stole czapkę, szalik, kominiarkę, opaskę i proszę sprzedawcę, albo właściciela sklepu o wycenienie tych rzeczy. Wychodzi ok. 200 zł. Wtedy wyciągam z kieszeni Buffa i mówię, że ta jedna

Szukamy takich partnerów handlowych, którzy sprzedają marki premium. Chcemy mieć kontrahenta na lata. partnera z branży dziecięcej. Szukamy partnerów handlowych, którzy sprzedają marki premium. Do każdego klienta staramy się podejść indywidualnie i ustalić warunki współpracy, by były korzystne dla obu stron. Nie interesuje nas jednorazowa sprzedaż produktu, chcemy pozyskać kontrahenta na lata.

rzecz może zastąpić cały zestaw i będzie kosztowała klienta mniej. Myślę, że multifunkcyjność i uniwersalność to klucz do sprzedaży Buffa. W wielu krajach w jednym centrum handlowym znajdziemy 3–4 sklepy, które sprzedają Buffa. Nie dublują się, bo każdy z nich proponuje inny asortyment: dziecięcy, outdoorowy, powiązany z militariami. W Warszawie czy innych większych miastach możemy mieć kilku klientów. Natomiast w mniejszych miejscowościach chcielibyśmy mieć tylko jednego

W jaki sposób pomagacie w sprzedaży asortymentu tej marki?

Fot. Malavi

Wśród propozycji marki Buff dla sklepów dziecięcych znaleźć można m.in. artykuły licencyjne.

Oferujemy ekspozytory, materiały reklamowe, proponujemy również szkolenia sprzedażowe i produktowe dla pracowników. Mamy oczywiście platformę B2B, na której klient skompletuje zamówienie. Możemy podpowiedzieć, które wzory i modele cieszą się popularnością i powinny bezwzględnie znaleźć się w sprzedaży. W tej chwili obsługujemy kilkanaście sklepów dziecięcych, w tym te, które sprzedają tylko zabawki. Od nas biorą przede wszystkim produkty licencyjne np. Star Wars, Hello Kitty, Frozen – pasują im do pozostałej oferty. Wśród naszych partnerów handlowych są również sklepy odzieżowe i te, które mają asortyment outdoorowy, np. przyczepki. Uważam, że bardzo dobrym kierunkiem rozwoju dla nas są sklepy oferujące obuwie. Rodzice często przy zakupie butów, paradoksalnie, rozglądają się za nakryciem głowy. Rozpoczęliśmy współpracę ze sklepami Bartek, pojawimy się w sprzedaży online. Cały czas szukamy pomysłu na to, jak rozszerzyć współpracę z branżą dziecięcą. W sporcie zrobiliśmy krok milowy, gdy zdobyliśmy naszego największego klienta, czyli Intersport. To była dla nas najlepsza reklama. Właściciele mniejszych sklepów, którzy wcześniej nie byli zainteresowani współpracą, sami do nas dzwonili, bo chcieli wprowadzić Buffa. Skoro duży sklep uznał, że to się opłaca, najwyraźniej coś w tym jest. Buff na świecie ok. 40% swojego obrotu generuje na produktach dziecięcych. To pokazuje, jak dużo możemy zrobić w Polsce. Rozmawiała Anna Orleańska

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

35


EKSPERT RADZI

MEBLOWE PODPOWIEDZI R I TA S U C H O C K A

Zakup mebli dziecięcych to spory wydatek. Sprzedawca może więc znaleźć się w krzyżowym ogniu pytań. Zadają je rodzice, których wątpliwości nie zostały rozwiane podczas samodzielnych poszukiwań dotyczących umeblowania pokoju dla malucha prowadzonych w internecie, na forach, wśród znajomych.

Ponieważ niemowlak spędza większą część dnia w łóżeczku, wybór właściwego modelu o odpowiednich wymiarach jest bardzo ważny. Współczesne propozycje przemysłu meblarskiego mają zazwyczaj także dodatkowe rozwiązania w postaci przewijaka bądź wysuwanej szuflady u dołu. Dobrą, wartą polecenia praktyką jest zakup mebla wykonanego z naturalnego drewna. Ten materiał z pewnością nie spowoduje podrażnień u dziecka. Jeśli rodzice decydują się na produkt pomalowany albo taki, który będą samodzielnie malować, warto zwrócić ich uwagę na farby. Odpowiednie są ekologiczne, które nie zawierają szkodliwych substancji.

WYPOSAŻENIE PIERWSZEGO POKOJU W ciągu pierwszych kilkunastu miesięcy od momentu pojawienia się dziecka na świecie zmienianie pieluszek jest jedną z najczęściej powtarzanych czynności. Dlatego warto zasugerować rodzicom wyposażenie się w przewijak. Jego konstrukcja przystosowana jest dla niemowlaka, odpowiednio wyprofilowana, ogranicza „ucieczkę” malucha. Przewijak ma optymalną wysokość i nie zmusza rodzica do schylania, kucania, klęczenia lub przyjmowania innych niewygodnych pozycji. Przewijaki mają z reguły przegródki lub nakładkę na komodę do przechowywania artykułów pielęgnacyjnych.

Kolejnym meblem niezbędnym dla najmłodszych jest krzesełko do karmienia, którego wymiary powinny być dopasowane do wzrostu dziecka. Może z niego korzystać już od 6. miesiąca życia. Dostępne są modele z funkcją leżaka lub akcesoriami, które pozwolą zająć dziecko czymś ciekawszym niż przyjmowanie pożywienia. Pomagając rodzicom w wyborze, warto zwrócić uwagę na to, by siedzisko było wygodne, a blat zdejmowany (łatwiej można go wyczyścić). Niektórzy klienci chcą zainwestować w mebel, który posłuży także do zabawy oraz przyda się w przyszłości jako zwykłe krzesełko do stolika.

Fot. Bellamy

OPCJE DLA STARSZYCH Ponieważ nikt nie chciałby co roku wymieniać mebli w pokoju dziecięcym, warto podpowiedzieć klientom zakup mebli, które bez trudu można będzie zaadaptować do potrzeb starszego dziecka.

ZESTAWY, KTÓRE MAJĄ NEUTRALNY STYL, POSŁUŻĄ ZDECYDOWANIE DŁUŻEJ NIŻ NP. TE OZDOBIONE MOTYWEM MISIÓW.

Pomagając klientom w wyborze mebli dla maluchów, warto podpowiedzieć im takie rozwiązania, które posłużą również starszym dzieciom.

36

Meble dla dziecka powinny przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo. Konstrukcje muszą być solidne i mocne, nie mogą się chybotać, a co gorsza przewrócić przy silniejszym szturchnięciu. Niekiedy, jeśli dzieciaki są wyjątkowo aktywne, warto rozważyć możliwość zamocowania mebli do ściany.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Wyposażenie pokoju młodzieżowego znacznie ułatwiają rozwiązania systemowe. Z reguły mają one już wszelkie niezbędne komponenty, a przy tym odznaczają się ciekawym designem. Proste konstrukcje pozbawione dekoracji są uniwersalne i dają ogromne możliwości aranżacji. Meble z naturalnego drewna można przemalować na oryginalny kolor. Na szafach lub komodach z frontami z płyty MDF świetnie sprawdzą się naklejki lub fototapety.

Meble do pokoju dziecięcego to z reguły konstrukcje pełnowymiarowe. Pojawiają się na rynku modele dostosowane do niewielkiego wzrostu maluchów. Małe szafy i komody pomagają im uczyć się samodzielności, ale są rozwiązaniem tymczasowym. Warto natomiast zastanowić się na stolikiem i krzesłem dostosowanym do wzrostu pociechy. Przy wyborze pełnowymiarowych mebli dobrze postawić w pokoju dziecięcym regał na książki, który pomieści także pudełka z zabawkami. Przyda się też szafa bądź komoda na ubrania.

Pojemne meble są nieodzowne, aby schować stale rozrastającą się kolekcję przyborów,

Dobierając meble do pokoju dziecięcego, należy zwrócić uwagę na ich estetykę. Na rynku dostępne są wersje w kolorystyce dostosowanej do dziecięcego gustu. Wybierając jednokolorowe, uniwersalne komponenty, można w prosty sposób zmienić pokój przedszkolaka w pokój ucznia. Wtedy wystarczy kilka detali, aby zmodyfikować charakter wnętrza. CZAS NA SEN Pomagając rodzicom w zakupie łóżka, warto pamiętać, że z tego mebla dziecko będzie korzystać przez ok. 5 lat. W tym okresie maluch urośnie i stanie się bardziej ruchliwy, dlatego ważne jest zapewnienie mu odpowiednio dużo

1500

GODZIN TYLE CZASU SPĘDZA RODZIC NA ZMIENIANIU PIELUSZEK

miejsca. Na rynku dostępna jest spora oferta modeli o wymiarach 60 × 120 cm (służą przez 2–3 lata) oraz 70 × 140 cm (wystarczą do 5 lat). Wybór standardowych rozmiarów jest zalecany także z uwagi na dostępność akcesoriów – materaców, kołder i pościeli. Dobre łóżeczko dla dziecka powinno mieć wyjmowane 2–3 szczeble. Ograniczając przestrzeń malucha „kratami” na stałe, nie zapewnimy mu większego bezpieczeństwa. Dzieci szybko mogą podjąć próbę sforsowania bariery górą, co jest zdecydowanie bardziej niebezpieczne. Umożliwiając im wyjęcie szczebelków, rodzice pozwalają im samodzielnie poznawać świat.

reklama

NASTOLETNIE EKSPERYMENTY Dzieci rosną bardzo szybko. Tapeta w kolorowe misie lub szafa z kwiatkami nie pasują do pokoju młodzieżowego. Ale odpowiednie meble i ciekawe dodatki pozwalają stworzyć idealną przestrzeń, w której nastolatki będą się czuły bezpiecznie, komfortowo i – co ważne w tym wieku – intymnie.

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

r

bibelotów czy zabawek. Później wystarczy do nich kupić kilka modnych dekoracji dla nastolatka.

R I TA S U C H O C K A

Właścicielka firmy Bellamy specjalizującej się w produkcji mebli dziecięcych i młodzieżowych. Przedsiębiorstwo zadebiutowało na polskim rynku w 2005 r.


P O M Y S Ł N A W Y S TAW Ę

1

DZIEWCZĘCY ŚWIAT

PLUSZOWY KOTEK W TOREBCE MARKI TRUDI Pluszowy kotek w torebce ozdobionej dużym kwiatem. Torebka ma magnetyczne zamknięcie. Zestaw dla każdej dziewczynki. Przybliżona cena detaliczna: 87 zł Producent/dystrybutor: Trudi/Maxima www.maxima24.pl

2

WÓZEK MADELEINE MARKI PETIT LANDAU Z litego drewna bukowego. W wyposażeniu wypełnienie, kołdra i poduszka z certyfikowanej bawełny. Gumowe opony – kółka nie rysują podłogi. Przybliżona cena detaliczna: 499 zł Producent: Toyki www.petitlandau.com

1

DUŻY PLECAK LITTLELIFE DISNEY MYSZKA MINNIE 3

2

Plecak do przedszkola, na spacery i wyjazdy. Ma przestronną komorę główną, regulowane ramiączka i pas piersiowy. Materiał odporny na zabrudzenia. Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 149 zł Producent/dystrybutor: LittleLife/Tublu www.b2b.tublu.pl

3

4

5

4

5

LALKA

ŚPIEWAJĄCA SZMACIANKA DOROTKA

Lalka hiszpańskiej firmy Antonio Juan. Z wyglądu i w dotyku przypomina prawdziwego bobasa. Wytwarzana w 100% ręcznie w Hiszpanii.

Szmacianka Dorotka śpiewa piosenki: Pieski małe dwa, Jesteśmy jagódki, My jesteśmy krasnoludki oraz mówi i zachęca do zabawy. Wysokość: 40 cm.

Przybliżona cena detaliczna: 199 zł Producent/dystrybutor: Antonio Juan/Mario www.antoniojuan.pl

38

Przybliżona cena detaliczna: 30 zł Importer i dystrybutor: Swede Demuth www.swede.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


A R T YK U Ł S P O N S O R O WA NY

KILKA SŁÓW PRZED SNEM M A R TA T R E P C Z Y Ń S K A

Młodzi rodzice często słyszą radę: „Lepiej wyśpijcie się przed porodem, bo potem może być ciężko”. Wyspanie się na zapas to opcja atrakcyjna, ale niestety niemożliwa do zrealizowania. Istnieją jednak sposoby, dzięki którym rodzice mogą mieć szansę na odpoczynek. Warto, żeby o takich rozwiązaniach wiedział sprzedawca, który często jest proszony o pomoc w skompletowaniu wyposażenia pokoju dla niemowlaka.

Gdy w rodzinie pojawia się dziecko, wszystko się zmienia. Mama i tato są pełni obaw, czy dadzą sobie radę, stale upewniają się czy dziecku niczego nie potrzeba, czy dobrze się czuje. I tak w dzień i w nocy. Ponadto noworodek wymaga częstego karmienia przez całą dobę. Wszystko to sprawia, że na samym początku rodzice mają bardzo mało czasu na sen. RODZICIELSTWO BLISKOŚCI Dla świadomych rodziców „bliskość” to słowo klucz. Chcą budować więź z dzieckiem od dnia narodzin. Wierzą, że wspólnie spędzony czas, ciepło, poczucie bezpieczeństwa i spokój mają

Next2Me

• montaż bez zbędnych narzędzi • regulacja kąta nachylenia materaca • podniesienie siatkowej ścianki umożliwia ustawienie łóżeczka w dowolnym miejscu • lekkie, mobilne i kompaktowe, może być też łóżeczkiem podróżnym

40

wpływ na rozwój dziecka i jego lepsze funkcjonowanie w przyszłości. Kompletując wyprawkę, rodzice często szukają takich produktów, które będą przede wszystkim estetyczne oraz idealnie wkomponują się w stylistykę ich sypialni. Jednak dla świadomego rodzica bardzo ważne jest też coś więcej – możliwość kontaktu z dzieckiem przez całą dobę, karmienia bez konieczności wstawania, własna przestrzeń snu dla dziecka i rodziców, możliwość sprawdzenia samopoczucia dziecka w każdej chwili. Wszystkie te warunki spełnia propozycja Chicco – Next2Me.

Next2Stars

• projektor jest montowany na ramie łóżeczka • ma wbudowany sensor, dzięki któremu zabawka włącza się, gdy dziecko płacze • kolor projekcji zmienia się automatycznie (zielony, żółty, różowy) • pudełko prezentowe z okienkiem

Bezpieczeństwo to dla klientów kupujących produkty dziecięce najważniejsza sprawa. Rodzicom nie wystarczy pojawiający się kilkakrotnie w opisie danego artykułu przymiotnik „bezpieczny”, zazwyczaj proszą o dodatkowe informacje, chcą przetestować produkt, sprawdzić, na czym polegają proponowane przez producenta rozwiązania. Idealnie byłoby mieć okazję demonstracji montażu łóżeczka Next2Me do łóżka rodziców. Nie mając jednak tej możliwości, sprzedawca może posłużyć się zdjęciami oraz pokazać montaż „na sucho”, podkreślając solidność i długość pasów, a także klamr mocujących.

Physio Soft

• w całości wykonany z silikonu • ortodontyczny i fizjologiczny • kształt tarczki minimalizuje odparzenia i otarcia skóry dziecka • unikatowy design i wiele kolorów

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Wzornictwo łóżeczka Next2Me jest na tyle uniwersalne, że zachęca do jego zakupu osoby o zróżnicowanym guście. Wysmakowana kolorystyka i minimalizm umożliwiają dopasowanie tego produktu praktycznie do każdej sypialni. Klienci czasem mają wątpliwości co do możliwości dostosowania wysokości łóżeczka do łóżka rodziców. Next2Me ma aż 6 różnych poziomów wysokości oraz łamane nogi. Pozwala to na montaż do łóżek o różnych wysokościach, także tych z pojemnikami. Czekając na pierwsze dziecko, rodzice mają w głowie mnóstwo pytań, wątpliwości, a nie wiedzą jeszcze o istnieniu pewnych trendów i standardów w rodzicielstwie. Warto podejść do nich i poszukiwanego przez nich produktu jak najbardziej kompleksowo. Zapytać, jak chcą dziecko wychowywać, czy noworodek będzie karmiony piersią, czy zamierzają używać niani elektronicznej. Wtedy sprzedawca może podpowiedzieć, że łóżeczko Chicco Next2Me to idealna propozycja dla rodziców preferujących rodzicielstwo bliskości, celebrujących wspólne chwile, jak i dla tych, którzy jeszcze mają obawy; dla chcących mieć kontrolę nad tym, co się dzieje z dzieckiem; dla obawiających się, że nie obudzą się tak łatwo, gdy dziecko będzie ich potrzebowało, i dla kobiet, które karmią piersią.

reklama

Gdy tylko przyjrzałam się z bliska dostawce Chicco, okazało się, że może być to strzał w dziesiątkę. To łóżeczko jest praktycznie idealne – może pełnić funkcję zarówno łóżeczka, jak i dostawki, można regulować jego wysokość na 6 poziomach, można dostawić je do łóżka z szufladami, łatwo odpina się je od ramy łóżka, a dzięki kółkom można się z nim bezproblemowo przemieszczać między pokojami. Bardzo praktyczna jest też możliwość ustawienia materaca łóżeczka pod niewielkim kątem, co znacznie ułatwia dzieciom oddychanie podczas przeziębienia. Materac jest też nieco szerszy od tych w standardowych koszach i kołyskach dla niemowląt, więc dziecko, które przewraca się na boki, będzie miało możliwość wykonywania ćwiczeń. Dzięki dostawce nocne karmienia stały się prostsze, bo zamiast wstawać i odkładać najedzoną Helę, wystarczyło ją zsunąć do dostawki, przez co rzadziej zdarzało się córce spędzić pół nocy w naszym łóżku. – Marysia Górecka, blog MamyGadzety.pl

Rodzice z doświadczeniem również docenią zalety Next2Me. Przedstawiając je, warto wspomnieć choćby o możliwości karmienia dziecka na żądanie, bez konieczności wstawania, oraz o bezpiecznej bliskości – dziecko jest we własnym łóżeczku, ale w zasięgu wzroku i ręki rodziców. Każdy (mama, tata i dziecko) śpi wtedy spokojnie i wygodnie. PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE Kwestia spokojnego snu całej rodziny to nie tylko łóżeczko. To odpowiednio zaaranżowana przestrzeń sypialni, uwzględniająca potrzeby dziecka i rodziców. Dobór adekwatnej oddychającej pościeli, dostosowanej do pory

roku, i oświetlenia nocnego dopełni zakupów. Projektor z pozytywką Next2Stars jest montowany do ramy łóżeczka. Delikatna poświata jest wystarczająca, aby w nocy dostrzec dziecko, jednak na tyle słaba, by nie zaburzała jego snu. Ostatnim potrzebnym elementem jest smoczek uspokajający, który pomoże maluchowi uspokoić się i usnąć. Ortodontyczny, wykonany w całości z silikonu Physio Soft zminimalizuje zagrożenie wadą zgryzu i nie odciśnie się na buzi. Silikon jest tworzywem niezwykle wytrzymałym, pozbawionym smaku i zapachu. To dobra alternatywa dla smoczka kauczukowego (lateksowego), który może uczulać i jest mniej trwały. 


P R Z E G L Ą D RYN K U — WA N I E N K I D O K Ą P I E L I

cena detaliczna

nazwa

499 zł

WANIENKA Z PRZEWIJAKIEM

399 zł

SUMMER – WANIENKA, SPA, PRYSZNIC

b.d.

WANIENKA MOBY SKIP HOP

31 zł

WANNA OCEAN I MORZE 84 CM

55 zł

WANNA 100 CM Z KORKIEM I MATĄ

108 × 39 × 84 cm

72,5 × 45,5 × 24 cm

70 × 48 × 29 cm

84 cm × 48 cm × 28 cm

100 cm × 51 cm × 30 cm

wskaźnik temperatury

nie

nie

nie

tak

tak

korek

tak

tak

tak

nie

tak

wężyk do spuszczania wody

tak

nie

nie

nie

tak

dostępne kolory

wild, silver

niebieski

niebieski

czerwony, szary, niebieski, biały

różowy, zielony, biały, turkusowy, szary, szaro-brązowy

kraj pochodzenia

Włochy

USA

Polska

Polska

wymiary

Chicco/Artsana Poland www.chiccopolska.pl

Skip Hop/Skip Wish www.skip.zone

Summer Infant/Blue Ocean www.blueshop.pl

Maltex www.maltex.com.pl

Maltex www.maltex.com.pl

reklama

producent/dystrybutor

cena detaliczna

nazwa

169 zł

SKŁADANA WANIENKA KAREY

59,90 zł

NADMUCHIWANA WANIENKA – KACZKA

114 zł

WANIENKA Z PIANKOWYM OPARCIEM

69 zł

WANIENKA KOMFORT

od 29 zł

WANIENKA Z ODPŁYWEM – PIES I KOT

82 × 23 × 47 cm (po złożeniu 8,5 cm)

80 × 54 cm

58 × 37 × 35 cm

53 × 97 cm

102 × 52 cm

wskaźnik temperatury

nie

tak

nie

tak

tak

korek

tak

tak

nie

tak

tak

wężyk do spuszczania wody

nie

nie

nie

tak

nie

turkusowy, żółty

wymiary

dostępne kolory

niebieski

żółty

ocean, rose, pebble

biała perła, beżowy, miętowy, różowy, niebieski, zielony, niebieski transparentny, żółty transparentny, różowy transparentny, zielony transparentny

kraj pochodzenia

Włochy

Chiny

Wielka Brytania

Polska

Polska

Tega Baby www.tega.com.pl

Tega Baby www.tega.com.pl

producent/dystrybutor

42

Bebe Due/Abakusbaby www.abakusbaby.pl

Play Wow/Marko www.marko-baby.pl

Shnuggle/Muppetshop www.muppetshop.eu

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


cena detaliczna

269 zł

99 zł

wymiary

85 × 51 × 34,5 cm

68 × 40 cm

72 × 44 × 19 cm

108 × 39 × 84 cm

86 × 46 × 26 cm

wskaźnik temperatury

nie

nie

nie

nie

nie

korek

tak

tak

tak

tak

tak

wężyk do spuszczania wody

nie

nie

nie

tak

nie

dostępne kolory

white, pearl grey

niebieski

niebieski

wild, silver

niebieski, zielony, fioletowy, szary

kraj pochodzenia

Francja

Francja

USA

Włochy

Francja

reklama

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

Babymoov/ABC Kid www.abckid.pl

Summer Infant/Blue Ocean www.blueshop.pl

WANIENKA Z PRZEWIJAKIEM

55 zł

BABYMOOV AQUANEST

Babymoov/ABC Kid www.abckid.pl

SUMMER – WANIENKA SKŁADANA

499 zł

nazwa

producent/dystrybutor

BABYMOOV – WANIENKA DMUCHANA

139 zł

Chicco/Artsana Poland www.chiccopolska.pl

WANIENKA LUXE

Thermobaby/Abakusbaby www.abakusbaby.pl


EKSPERT O TEKSTYLIACH

TAJEMNICE WŁÓKIEN ZBIGNIEW KUCHARSKI

O tekstyliach piszę z punktu widzenia człowieka, który w Łodzi, w dawnym europejskim centrum przemysłu włókienniczego, pracuje już ponad 50 lat. W moim przekonaniu handlowcy powinni wiedzieć co nieco o produkcji tkanin i przędzy. Choćby dlatego, że klienci są coraz bardziej wymagający i dociekliwi.

NATURA PRZECIW ALERGIOM Pisząc o tym, jak sprzedawać tekstylia dla dzieci i na co zwracać uwagę, chcę przywołać wypowiedź jednej z współpracujących z nami mam-blogerek, Agnieszki Grośkiewicz. Podkreśla ona, że niemowlę potrzebuje wielu miesięcy, by dostosować się do zupełnie odmiennych warunków, niż miało w brzuchu mamy. Nie potrafi w pełni kontrolować gospodarki cieplnej – szybko się przegrzewa i równie szybko wychładza. Dlatego niezwykle ważne jest, aby wszelkie tkaniny w otoczeniu dziecka były wykonane z naturalnych materiałów, przepuszczających

Fot. Martello (2)

W latach 70. XX w. pracowałem w biurze projektowania i realizacji inwestycji w branży włókien chemicznych. To wówczas wraz z grupą kolegów, inżynierów jeżdżących po świecie w poszukiwaniu nowych technologii, zdobyłem wiedzę, że dla zdrowia człowieka olbrzymie znaczenie ma to, w co się ubieramy. Należy bowiem uświadomić sobie, że podstawowe surowce do produkcji włókna chemicznego pochodzą z produkcji ropy naftowej. Po latach doświadczeń wiemy, że te same surowce są wykorzystywane do wytwarzania plastikowych butelek i foliowych torebek…

Tekstylia, z którymi styka się dziecko, powinny być wykonane z naturalnych materiałów, przepuszczających powietrze.

44

powietrze. Nie chodzi tu jedynie o odzież, lecz także o koce. Wszelkie sztuczne materiały, jak poliester, mają bliżej do plastiku niż do natury i tylko utrudniają dziecku zaaklimatyzowanie się w nowych warunkach. Dodatkowo skóra dziecka jest bardzo cienka i wyjątkowo delikatna, a tym samym niezwykle podatna na wszelkie podrażnienia, zarówno mechaniczne, jak i chemiczne. Dlatego materiał stykający się bezpośrednio ze skórą malucha powinien być miękki i delikatny, co podkreśla autorka bloga. Świetnie sprawdza się tu właśnie bawełna. Jednak jedna drugiej nierówna. Liczy się bowiem nawet to, w jaki sposób obchodzono się z nią, gdy rosła na polach. Wystarczy, że była traktowana pestycydami i sztucznymi nawozami, by kumulowała w sobie szkodliwe substancje, które pozostają w gotowym produkcie i mogą drażnić delikatną skórę malucha. Dlatego tak istotne jest to, aby bawełna pochodziła z upraw organicznych. – Maluch ma również niedojrzały układ immunologiczny, który potrzebuje wiele czasu, by zacząć funkcjonować jak należy. Dlatego wszelkie sztuczne substancje, czy to z barwników, materiałów, czy te wykorzystywane w okresie hodowli roślin, mogą na niego wpływać negatywnie. Z każdym rokiem przybywa dzieci, których reakcje na alergeny są coraz mocniejsze i dotkliwsze. Wysypki, egzemy czy atopowe zapalenia skóry – to właśnie wszechobecną chemię trzeba oskarżać o takie przypadki. Choć z nią nie wygramy, powinniśmy zrobić wszystko, by dziecko miało jak najmniej z nią styczności w początkowym etapie życia – podsumowuje Agnieszka Grośkiewicz.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Firmę Martello założyliśmy w 1989 r. i od razu zajęliśmy się produkcją odzieży dla niemowląt dla klientów ze Skandynawii. Niecałe 30 lat temu zabronione było, aby na tamten rynek dostarczać odzież z włókien chemicznych dla dzieci poniżej 1. roku życia. Musieliśmy dokumentować, jaki jest skład produkowanej przez nas odzieży. Ubrania z włókien chemicznych dla małych dzieci dopuszczono dopiero w latach 90. XX w. I z tym, między innymi, należałoby wiązać tak szybki wzrost alergii u dzieci. WALKA O DETOKSYKACJĘ – Na świecie trwa oficjalna walka o detoksykację odzieży, którą nosimy na co dzień. Ubrania produkowane przez topowe marki są chemiczne. Bywają również rakotwórcze i zaburzają gospodarkę hormonalną człowieka – co wykryła organizacja Greenpeace, analizując próbki ubrań znanych marek – pisze Ewa Zawadzka na portalu Zdrowo.pl. Certyfikat GOTS jest gwarancją, że artykuły nie zawierają toksycznych związków chemicznch.

Autorka szerzej omawia wyniki badań, którym poddane zostały spodnie, sukienki, T-shirty, bielizna produkowane głównie w Chinach. W kilku przypadkach wykryto obecność ftalanów i barwników rakotwórczych. Dwie trzecie próbek zawierało etoksylowane nonylofenole (NPE), które są składnikiem detergentów uży-

12 POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW MA CERTYFIKAT GOTS, UZNAWANY ZA WIODĄCY STANDARD PRZETWARZANIA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH Z WŁÓKIEN ORGANICZNYCH

wanych do przemysłowej produkcji tekstyliów naturalnych i syntetycznych. Rozkładając się, tworzą wysoce toksyczny środek uboczny, który prowadzi do zaburzeń gospodarki hormonalnej. Co istotne, producenci mają obowiązek usunąć całkowicie NPE z ubrań przed wprowadzeniem na rynek. Marki, w których wykryto wymienione substancje chemiczne, to: Zara, Calvin Klein, GAP, Esprit, Diesel, Only, Vero Moda, Benetton, Mango, Levi’s, Emporio Armani. „Chemiczni” producenci mają tak silną pozycję na rynku, że gdyby wpłynęli na swoich dostawców, inne brandy poszłyby ich śladem. Na szczęście niektóre międzynarodowe marki zobowiązały się do wprowadzenia zmian, w tym: Puma, Nike, Adidas, H&M, M&S, C&A.

Przyznanie certyfikatu GOTS oznacza, że proces powstawania wyrobów – od zakupu upraw bawełny, aż do pakowania gotowych produktów – jest kontrolowany. Klienci mogą być pewni, że artykuły nie zawierają toksycznych związków chemicznych. Produkcja pod szyldem GOTS zobowiązuje. Każdy składnik musi mieć certyfikat – nici, płyn do prania, olej do maszyn… W przypadku wyrobów Martello zrezygnowaliśmy z plastikowych guzików, zastąpiliśmy je tymi z masy perłowej lub drewnianymi. Ekspresy mają metalowe suwaki bezniklowe. Olej do maszyn nie zawiera metali ciężkich ani innych zabronionych substancji. Do prania gotowych wyrobów stosujemy ekologiczny środek piorący, bezzapachowy, o wysokiej biodegradowalności. Nie używamy opakowań z folią PVC, a w czasie produkcji nie wytwarzamy śmieci. To, co zostaje po produkcji, nie trafia na śmietnisko, tylko jest ponownie wykorzystywane. Opakowania są wytwarzane z brązowej tektury z recyklingu.

Proponowanie klientom zakupu wyrobów certyfikowanych jest wsparciem ludzi, którzy wytwarzają rzeczy tak, by nie szkodzić środowisku. Organiczna plantacja bawełny nie pozwala na stosowanie syntetycznych pestycydów, chemicznych nawozów, ingerowania w genetyczną strukturę roślin. Ponieważ żyjemy w ekosystemie, wybór tego, co kupujemy, ma wpływ na stan środowiska.

z

ZBIGNIEW KUCHARSKI

Doktor ekonomii, od 1989 r. wspólnie z żoną prowadzi firmę branży dziewiarskiej Martello. Pasjonat pielgrzymek (Santiago de Compostela, La Via Francigena), od 7 lat raz w roku pokonuje z plecakiem trasy o długości ok. 800 km.

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

reklama

GOTS CZYLI CO? Czy łatwo jest produkować zdrową odzież? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w wykazie firm, które w Polsce mogą pochwalić się certyfikatem GOTS. Takich przedsiębiorstw w naszym kraju jest zaledwche 12, a w branży dziewiarskiej tylko 2, w tym Martello.

45


P O Ż Y T E C Z N E P O M Y S ŁY

Rosnące buty

Produkt jest w regularnej sprzedaży, kosztuje 10 dolarów. Gdy klient kupi jedną parę butów dla swojego dziecka, 2 pary zostaną przekazane dzieciom w krajach rozwijających się. Buty sfinansowane przez darczyńców wrzucane są do opakowania mieszczącego 50 par. Zapełnioną paczkę Because International wysyła do państw, w których tego typu pomoc z pewnością się przyda. Przesyłki trafiły dotychczas m.in. do Kenii, Ekwadoru, Ghany i na Haiti. Pomysłodawca zachęca również osoby prywatne do włączania się w dystrybucję i podpowiada, że w walizce mieści się ok. 50 par butów. 

Dwa lata później wystartowała firma Because International. W ramach stworzonego przez nią projektu The Shoe That Grows powstały buty, które dziecko może nosić przez 5 lat. W tym czasie można je powiększyć nawet o 5 rozmiarów. Do wyboru są 2 opcje: wersja dla dzieci w przedziale wiekowym od przedszkola do

Fot.The Shoe That Grows

4 klasy podstawówki, i taka, która powinna wystarczyć do 1 klasy gimnazjum. Obuwie wykonane jest ze skóry i gumy.

Buty, które będą rosły wraz z dzieckiem, Kenton Lee wymyślił w 2007 r. Amerykanin pracował wtedy charytatywnie w Nairobi. Jak sam wspomina, jego uwagę wielokrotnie zwracały dzieciaki w za małych albo bardzo zniszczonych butach. Gdy dokładniej zbadał temat, dotarł m.in. do informacji, że rodziców ponad 300 mln dzieci na świecie nie stać na zakup obuwia.

RZECZY Z SENSEM Czasem można mieć wrażenie, że producenci prześcigają się w wymyślaniu gadżetów dla maluchów, które mają już wszystko. Dla równowagi przedstawiamy kilka projektów przeznaczonych dla dzieci żyjących w warunkach, w których wygoda, światło, ciepło i możliwość nauki to często nieosiągalny luksus.

ANNA ORLEAŃSKA

Śpiwór na ratunek

Fot. Embrace Innovations

Według danych WHO na świecie rocznie rodzi się 20 mln wcześniaków, z których 4 mln umiera, zanim skończy miesiąc. Szansy na przeżycie nie ma ponad 60% przedwcześnie urodzonych niemowląt w Afryce i Ameryce Południowej. Jedną z głównych przyczyn śmierci jest wyziębienie organizmu. W krajach rozwijających się, w słabo wyposażonych i cierpiących na brak pieniędzy szpitalach, nie ma odpowiedniej liczby inkubatorów. A te, które działają, ze względu na częste przerwy w dostawie energii również nie zapewniają maluchom należytej ochrony.

46

Na pomysł stworzenia przenośnego inkubatora wpadli studenci Uniwersytetu Stanforda, którzy mieli za zadanie zaprojektować produkt przydatny w rozwiązywaniu problemu wysokiej

śmiertelności wcześniaków. Pomysłodawcy założyli, że ich wynalazek będzie dostępny dla osób mniej zamożnych. Rozmawiali z lekarzami, pielęgniarkami i matkami w Nepalu, testowali również prototypy inkubatora w Indiach. Produkcja ruszyła w 2012 r. Embrace Warmer to przenośny inkubator, który za pomocą specjalnego wkładu utrzymuje właściwą temperaturę ciała dziecka. Można ją monitorować na bieżąco za pomocą wskaźnika wszytego w śpiwór. Inkubator jest tani (kosztuje ok. 200 dolarów) i lekki. Przez ostatnie 4 lata w świat wysłano ok. 200 tys. produktów. Wynalazek trafił do Afganistanu, Chin, Meksyku, Gwatemali, Ghany, Indii, Somalii i Sudanu. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


potrzebującym, postanowiliśmy pomóc w tworzeniu lokalnych biznesów w biedniejszych krajach. Początkujący przedsiębiorcy są przez nas szkoleni, dostają też materiały ułatwiające prowadzenie punktów sprzedaży Little Sun – tłumaczy Frederik Ottesen. W krajach, które mają dostęp do elektryczności, lampy kosztują nieco więcej (22 euro). Dzięki temu ich ceny mogą być niższe tam, gdzie dostępu do światła nie ma. Obecnie poza Kanadą, USA i Europą Little Lamp można kupić w 8 krajach afrykańskich: Zimbabwe, Ugandzie, Kenii, Burundi, Senegalu, Etiopii, Nigerii i RPA. We wrześniu lampa została pokazana na nowojorskiej wystawie przedstawiającej rzeczy prezentowane na portalach crowfundingowych i wyprodukowane dzięki wsparciu internautów. 

Duński artysta Olafur Eliasson, który kilkanaście lat temu pokazał w londyńskim muzeum Tate Modern instalację The Weather Project z wielkim sztucznym słońcem, tym razem we współpracy z inżynierem Frederikiem Ottesenem zaprojektował Little Sun – lampę ledową zasilaną energią słoneczną. Oczywiście samo tego typu oświetlenie nie jest jakimś szczególnie rewolucyjnym wynalazkiem, ale nie jest też kolejnym niepotrzebnym gadżetem. Little Sun to nie tylko lampa, lecz także międzynarodowy projekt społeczny, którego celem jest dostarczenie światła ponad miliardowi ludzi żyjących w miejscach, gdzie nie ma elektryczności. – Nie jesteśmy organizacją charytatywną. Zamiast jednorazowego przekazywania lamp

Fot. The Little Sun

Małe słońce

Laptop z korbką Nicholas Negroponte, profesor MIT, podczas azjatyckiej podróży zauważył, że dzieci chętniej się uczą, jeśli mają do dyspozycji komputery (!). Ale dostrzegł też, że większości odwiedzanych przez niego szkół nie stać na zakup sprzętu. Obserwacja ta stała się bodźcem do stworzenia laptopa XO – przeznaczonego dla dzieci i przypominającego zabawkę. Urządzenie jest proste w obsłudze: można je ładować za pomocą korbki, łączy się bezprzewodowo z internetem, ma edytor tekstowy i oprogramowanie do multimediów oraz wzmocnioną konstrukcję. Naukowiec liczył, że uda mu się zainteresować pomysłem jakąś dużą firmę i dzięki masowej produkcji maksymalnie obniżyć cenę laptopa.

Realizacją projektu zajęła się fundacja OLPC (One Laptop per Child, Jeden Laptop na Dziecko). Chociaż ceny nie udało się obniżyć do planowanych 100 dolarów i urządzenie kosztowało prawie 2 razy więcej, to przedsięwzięcie miało spory rozmach. Według danych fundacji do dzieci w kilkudziesięciu krajach (m.in. w Kambodży, Kolumbii i Iraku) trafiło ponad 0,5 mln laptopów. W USA i Kanadzie zorganizowano akcję charytatywną, w ramach której przekazując na konto fundacji 399 dolarów, można było jeden laptop kupić dla siebie, a drugi trafiał do potrzebującego dziecka z ubogiego kraju. Początkowo kampania miała trwać 2 tygodnie, lecz ze względu na duże zainteresowanie przedłużono ją o miesiąc. Fundacja sprzedała wówczas ok. 160 tys. urządzeń. 

Fot. Hape

Klocki w prezencie

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

Teraz przykład sensownej akcji zorganizowanej przez producenta zabawek z wieloletnim dorobkiem. Z okazji 30-lecia istnienia, obchodzonego w tym roku, firma Hape przygotowała specjalną limitowaną edycję zabawek oraz wyjątkowy projekt charytatywny. Przy zakupie jednego zestawu klocków z jubileuszowej kolekcji, drugi możemy podarować dzieciom z Syrii, Afganistanu, Nepalu, Zimbabwe lub Chin. Sami wybieramy, do którego kraju ma trafić nasz prezent. Każdy zestaw klocków jest opatrzony numerem seryjnym, dzięki któremu na stronie producenta możemy sprawdzić, dokąd dokładnie trafił prezent. Według danych firmy w przedsięwzięciu wzięli udział mieszkańcy ponad 60 krajów. Od momentu rozpoczęcia akcji do dzieci wysłano ok. 100 tys. pudełek

z klockami. 700 zabawek trafiło do Strefy Przyjaznej Dzieciom – centrum dla syryjskich uchodźców w Berlinie; 300 otrzymały 3 przedszkola w stolicy Nepalu, Katmandu, zniszczonej w kwietniu 2015 r. przez potężne trzęsienie ziemi. Prezenty trafiły m.in. do placówki prowadzonej przez niemiecką artystkę Inkę Bause. 2182 pudełka z klockami pojechały do chińskich szkół, szpitali i ośrodków rehabilitacyjnych przeznaczonych dla dzieci dotkniętych autyzmem. Spory transport zabawek w maju 2016 r. dotarł do szpitala dziecięcego w Kabulu. W czerwcu przedstawiciele firmy wybrali się z prezentami do Zimbabwe. Odwiedzili 30 ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, w których przebywa łącznie 2393 dzieci, od niemowląt do 6-latków. 

47


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

KOSZULKA Z PÓŁŚPIOSZKAMI Bawełniana bielizna dla najmłodszych, wykonana z dzianiny wysokiej jakości. Ubrania zdobią kolorowe nadruki. Półśpioszki mają wygodny bezuciskowy ściągacz. Dostępne w rozmiarach: 56–86 cm.

Grupa wiekowa: 0–18 m Przybliżona cena detaliczna: 42 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

OKRYCIE KĄPIELOWE

NOCNIK ECO KRÓLICZEK

BODY HAFTOWANE

Wykonane w 100% z bawełny wysokiej jakości. Dobrze wchłania wodę, chroni dziecko przed zimnem. Kaptur okrywający głowę dokładnie osusza delikatną skórę dziecka.

Nocnik z wysokiej jakości plastiku, całkowicie bezpiecznego dla dziecka. Dobrze wyprofilowany i wygodny. Gładka zaokrąglona powierzchnia jest łatwa do czyszczenia. Produkt dostępny w 3 pastelowych kolorach.

Body z długim rękawem, zapinane w kroku i na ramieniu. Zdobione kolorowym haftem. Wykonane w 100% z bawełny. Dostępne w rozmiarach: 56–68 cm.

Grupa wiekowa: 0–18 m Przybliżona cena detaliczna: 34 zł Producent/dystrybutor: Tega Baby www.tega.com.pl

STERYLIZATOR DO SMOCZKÓW Nowoczesny, przenośny, dzięki promieniom UV odkaża smoczek w 99,9%. Skutecznie sterylizuje, bez konieczności używania jakichkolwiek środków dezynfekujących i chemicznych. Jest prosty i szybki w użyciu, niewielkich rozmiarów (nieco większy od pomarańczy). Sterylizacja smoczka trwa tylko 3 minuty. Urządzenie odpowiednie dla smoczków kauczukowych, lateksowych i silikonowych. Działa na baterie lub podłączone do gniazdka.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 89 zł Producent: Quaranta Settimane. Dystrybutor: Bimboland www.bimboland.pl

48

Grupa wiekowa: 6 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 7,99 zł Producent/dystrybutor: Tega Baby www.tega.com.pl

SAFETY 1ST SAFE CONTACT – NIANIA ELEKTRONICZNA Poręczna, niewielkich rozmiarów niania wykorzystuje cyfrową technologię DECT, zapewniającą znakomitą jakość odbioru. Zasięg do 300 m. Odbiornik z bateriami akumulatorowymi i systemem ostrzegającym o niskim poziomie naładowania baterii oraz utracie zasięgu. Zastosowany w urządzeniu system VOX ogranicza emisję fal radiowych, oszczędza energię i eliminuje szumy otoczenia.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 185 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska biuro@dorel.eu

Grupa wiekowa: 0–6 m Przybliżona cena detaliczna: 27 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

MAXI-COSI AXISSFIX Połączenie wysokich standardów bezpieczeństwa z łatwą obsługą. Montaż z użyciem Isofix. Testowany na zgodność z normą i-Size. Siedzisko można odwrócić o 360°, co ułatwia usadzenie i zabezpieczenie dziecka oraz wybranie ustawienia fotelika: przodem lub tyłem do kierunku jazdy, odpowiednio do wieku podróżnego. Jednoczesna regulacja wysokości zagłówka i szelek barkowych. Produkt objęty programem dożywotniej gwarancji.

Grupa wiekowa: 4 m – 4 lata Przybliżona cena detaliczna: 1350 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.maxicosi.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


ZESTAW MODULARNY BOOK PLUS S POP-UP Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do transportu małego dziecka: stelaż ze skórzaną rączką i przełącznikiem blokady kół, składane siedzisko i gondolę (bez konieczności wypinania ze stelaża), fotelik samochodowy 0–13 kg, który wraz z bazą Isofix otrzymał 5/5 gwiazdek w niezależnych testach ADAC, torbę pielęgnacyjną z przewijakiem, pokrowiec na nogi i folię przeciwdeszczową.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 3500 zł Producent: Peg-Pérego. Dystrybutor: P.H. Akord Tomasz Skrzypczak www.akord.poznan.pl

BOOK FOR TWO

POJEMNIK JUNIOR

Kompaktowy wózek spacerowy dla bliźniąt, wyposażony w 2 niezależne budki, niezależnie rozkładane siedziska, amortyzowane koła, 5-punktowe pasy bezpieczeństwa, ergonomiczną rączkę, duży pałąk wspólny dla obu siedzisk oraz obszerny kosz. Można wpiąć foteliki z grupy 0+ za pomocą specjalnych podwójnych adapterów (sprzedawanych osobno). Przy użyciu pojedynczego adaptera wózek może służyć rodzeństwu w podobnym wieku.

Solidnie wykonany wielofunkcyjny pojemnik na kółkach, dzięki którym można go przestawiać bez specjalnego wysiłku. Przystosowany do składania jeden na drugim dzięki specjalnym zagłębieniom w pokrywie. Solidnie wykonany z atestowanych, bezpiecznych materiałów. Górna pokrywa zamykana jest na zatrzask, dzięki czemu pojemnik zachowuje szczelność. Dostępny w liniach: Królik, Auta, Księżniczka i Sowy.

Grupa wiekowa/wagowa: 6 m – 15 kg Przybliżona cena detaliczna: 2000 zł Producent: Peg-Pérego. Dystrybutor: P.H. Akord Tomasz Skrzypczak www.akord.poznan.pl

WANNA ROYAL BABY Z ODPŁYWEM

NAKŁADKA MIĘKKA

Wanna 92 cm – funkcjonalna, dobrze wyprofilowana, z wygodnym i praktycznym korkiem umożliwiającym jej opróżnienie po kąpieli bez przeciążania kręgosłupa. Można podłączyć zestaw z tuleją do odprowadzania wody np. do wiaderka.

Wyprofilowane miękkie siedzisko zapewnia komfort, a antypoślizgowa podstawa – bezpieczeństwo użytkowania. Łatwa w utrzymaniu higieny. Wyciągane siedzisko. Uchwyt i ergonomiczny kształt zwiększają wygodę i stabilność dziecka.

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: 29 zł Producent/dystrybutor: Tega Baby www.tega.com.pl

Grupa wiekowa: 18 m+ Przybliżona cena detaliczna: 25 zł Producent/dystrybutor: Tega Baby www.tega.com.pl

Przybliżona cena detaliczna: 45 zł Producent/dystrybutor: Tega Baby www.tega.com.pl

BABY ART – KUFEREK NA PAMIĄTKI Z DZIECIŃSTWA Eleganckie, niewielkie pudełko. Ładna pamiątka i dobry prezent. Ma wiele różnej wielkości przegródek i szuflad oraz miejsce na wyeksponowanie odcisku ręki lub stopy dziecka i zdjęcia. W komplecie zestaw do zdobienia odcisku specjalną farbą.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 95 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.babyart.eu

MAXI-COSI CITI

MAXI-COSI DANA

KOCYK MINKY

Lekki i łatwy do przenoszenia. System ochrony bocznej zwiększa bezpieczeństwo podróży. W wyposażeniu wkładka dla niemowląt i daszek przeciwsłoneczny. Fotelik montowany 3-punktowym samochodowym pasem bezpieczeństwa. Można go wpinać do stelaży wózków Maxi-Cosi i Quinny. Objęty programem dożywotniej gwarancji.

Wybór dla rodziców mieszkających w mieście. Do stelaża można wpiąć gondolę Foldable lub fotelik samochodowy. Dla dziecka powyżej 6. miesiąca życia zmienia się w wygodną spacerówkę z regulowanym oparciem. Kompaktowa konstrukcja składa się do niewielkich rozmiarów. Produkt objęty programem dożywotniej gwarancji.

Wykonany z materiałów wysokiej jakości. Jedną stronę koca uszyto z bardzo gęsto tkanej bawełny z unikatowymi kolorowymi wzorami. Druga została wykonana z oryginalnego, miękkiego materiału Minky. Do kocyka doszyto tasiemki z kolorowymi wzorami, które dostarczają maluchowi dodatkowych bodźców sensorycznych.

Grupa wagowa: do 13 kg Przybliżona cena detaliczna: 390 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.maxicosi.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

Grupa wagowa: do 15 kg Przybliżona cena detaliczna: 690 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.maxicosi.pl

Grupa wiekowa: 0–5 Przybliżona cena detaliczna: 65 zł Producent/dystrybutor: Tega Baby www.tega.com.pl

49


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

ADAMEX BARLETTA RAINBOW COLLECTION Tegoroczna propozycja wózka głęboko-spacerowego z innowacyjnym podwójnym amortyzatorem, który zapewnia komfort jazdy. Dzięki kolorowym elementom tapicerki i stelaża wózek ma niepowtarzalny charakter. Łatwo można zmienić wersję głęboką w spacerową lub wpiąć fotelik samochodowy w obu kierunkach jazdy.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1629 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

SUKIENKA

ŚPIOSZKI

Elegancka i modna sukienka dla małej damy. Wykonana z delikatnej bawełny w połączeniu z tiulem, wykończona gustownymi kokardami i haftem. Dostępne rozmiary: 74–104 cm.

Bawełniane śpioszki z dzianiny wysokiej jakości. Mają wygodne zapięcia ułatwiające ubieranie i przewijanie. Dostępne w rozmiarach: 56–80 cm.

Grupa wiekowa: 9 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 40 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: 27 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

PAS DO PRZENOSZENIA FOTELIKA SAMOCHODOWEGO Przenoszenie dziecka w foteliku będzie łatwiejsze i bardziej bezpieczne. Szybki i łatwy montaż. Pas jest regulowany – mogą go używać osoby o różnym wzroście. Nadaje się do każdego typu fotelika samochodowego.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 85 zł Producent: Cocobelt. Dystrybutor: W Małym Świecie www.wmalymswiecie.pl

TORBA NA RAMIĘ – OWIECZKA JOLLY ZE SKRZYDŁAMI

PODNÓŻEK ŻYRAFKA Z GUMKAMI ANTYPOŚLIZGOWYMI

NAKŁADKA ŻYRAFKA Z GUMKAMI ANTYPOŚLIZGOWYMI

Torba z najnowszej kolekcji Nici – owieczka Jolly ze skrzydłami. Wykonana z 2 rodzajów wysokiej jakości pluszu: klapa z puszystego i długowłosego, z aplikacją mieniących się skrzydeł, sakwa z aksamitnego i krótkowłosego. Torba ma regulowany pasek i wewnętrzną kieszeń na telefon. Zamykana na suwak. Wymiary: 33 × 27 cm.

Nowoczesny, stabilny, z autorską grafiką. Ma powierzchnię użytkową większą niż inne podnóżki dostępne na rynku oraz gumki antypoślizgowe gwarantujące komfort i bezpieczeństwo malucha. Sprawdza się w codziennym użytkowaniu, wszędzie tam, gdzie dziecko potrzebuje podwyższenia. Zalecany w zestawie z nakładką sedesową. Artykuł dostępny w kilku kolorach i wielu kolekcjach.

Uniwersalna nakładka. Kształtem i wielkością pasuje do 99% toalet. Ma wysokie oparcie i odpowiednie zabezpieczenia przed wydostaniem się nieczystości na zewnątrz. Zapewnia dziecku poczucie komfortu i bezpieczeństwo, wprowadzając je w etap korzystania z toalety dla rodziców. Sprawdzi się w zestawie z podnóżkiem z gumkami antypoślizgowymi. Nakładka dostępna w wielu kolorach i kolekcjach.

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 104 zł Producent: Nici. Dystrybutor: F.H. Beata www.nici.net.pl

50

Grupa wiekowa: 18 m+ Przybliżona cena detaliczna: 25 zł Producent/dystrybutor: Maltex www.maltex.com.pl

Grupa wiekowa: 18 m+ Przybliżona cena detaliczna: 19 zł Producent/dystrybutor: Maltex www.maltex.com.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

NOWA LIMITOWANA SERIA NUK GDZIE JEST DORY? W skład nowej serii z bohaterami filmu Gdzie jest Dory? wchodzą: butelka do nauki picia z uchwytami i silikonowym ustnikiem, butelka FC+ 300 ml z silikonowym smoczkiem do mleka rozmiar 2, kubek Active Cup oraz silikonowe smoczki uspokajające w rozmiarach 0–6 m i 6–18 m.

Grupa wiekowa: 0+ Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

BEBETTO – RAINBOW

BEBETTO – VULCANO

BEBETTO – NICO

Lekki spacerowy wózek o aluminiowej, białej konstrukcji, na pompowanych kołach z łożyskami. Przednie obrotowe koła wyposażone w system DMS i SAS. Siedzisko z niezależną regulacją oparcia i podnóżka. Możliwość zmiany twardości zawieszenia. Budka o szerokim zakresie regulacji z okienkiem wentylacyjnym, którą można zdemontować. Regulowana wysokość rączki z ekoskóry. Obustronnie wypinana barierka. Produkt polski.

Wózek uniwersalny na lekkim aluminiowym stelażu, z regulacją rączki i dużym koszem. Wyróżnia go tkanina. Wózek ma obrotowe przednie koła wyposażone w system absorpcji wstrząsów SAS i DMS. Gondola na biegunach, z regulowanym oparciem, z dnem wykonanym z PEHD. Komfortowe siedzisko wersji spacerowej ma regulację oparcia (do pozycji leżącej) i podnóżka.

Wersja limitowana. Wózek o aluminiowej konstrukcji, na pompowanych kołach (przednie obrotowe, wyposażone w system DMS i SAS). Przy użyciu odpowiednich adapterów można umieścić fotelik 0–13 kg. Siedzisko z regulacją oparcia i podnóżka można wpinać w obu kierunkach jazdy. Budkę i barierkę da się zdemontować. Regulacja wysokości rączki. Produkt polski zgodny z normą EN 1880:2012.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 599 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1259 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

BREASTFEEDING STARTER KIT

BREASTMILK STORE & FEED SET

Zestaw do przechowywania i karmienia mlekiem mamy, ochrony i pielęgnacji piersi oraz łatwej dezynfekcji akcesoriów. W zestawie: Calma, 2 butelki 150 ml, 5 torebek na pokarm Pump & Save, 12 jednorazowych wkładek laktacyjnych, maść PureLan 100 (7 g), torebka do dezynfekcji w kuchence mikrofalowej QuickClean.

Uzupełnienie każdego laktatora, czyli komplet akcesoriów, dzięki którym można wygodnie przechowywać i podawać odciągnięte mleko. W zestawie: Calma, 2 butelki 150 ml, 2 butelki 250 ml, 5 torebek na pokarm Pump & Save.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 140 zł Producent: Medela. Dystrybutor: Medela Polska www.medela.pl

52

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 120 zł Producent: Medela. Dystrybutor: Medela Polska www.medela.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 899 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

NUK – ZESTAW DO MYCIA ZĘBÓW DLA NIEMOWLĄT Zestaw zawiera: pastę do zębów bez fluoru, cukru i sztucznych substancji słodzących oraz nakładkę na palec ze szczoteczką do zębów wykonaną z wysokiej jakości silikonu, z miękkimi wypustkami, które nie ranią dziąseł.

Grupa wiekowa: 3 m+ Przybliżona cena detaliczna: 29,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


NUK – ZESTAW SZCZOTECZEK EDUKACYJNYCH Zestaw 2 szczoteczek z ochronnym pierścieniem do stopniowej nauki samodzielnego mycia zębów. Etap 1: edukacyjna szczoteczka do czyszczenia z końcówką do masażu i gryzienia. Etap 2: szczoteczka do nauki delikatnego mycia wyrzynających się zębów, z antypoślizgowymi uchwytami. Nowa kolorystyka.

Grupa wiekowa: 6 m+ Przybliżona cena detaliczna: 22,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

POLAR HAT BUFF

POLAR HAT BUFF

Dwustronna czapka wykonana z połączenia mikrofibry i Polartecu classic 100. Bardzo lekka i ciepła. Chroni przed wiatrem i ujemną temperaturą. Nadaje się na sezon jesienno-zimowy. Uniwersalny rozmiar. Zastosowanie oryginalnego polaru zapewnia właściwą termoregulację. Nie podrażnia skóry głowy dziecka, ma certyfikaty jakości. Czapka wyprodukowana w Hiszpanii.

Dwustronna czapka wykonana z połączenia mikrofibry i Polartecu classic 100. Bardzo lekka i ciepła. Chroni przed wiatrem i ujemną temperaturą. Nadaje się na sezon jesienno-zimowy. Uniwersalny rozmiar. Zastosowanie oryginalnego polaru zapewnia właściwą termoregulację. Nie podrażnia skóry głowy dziecka, ma certyfikaty jakości. Czapka wyprodukowana w Hiszpanii.

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 99 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 99 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

ORIGINAL BUFF JUNIOR

KNITTED & POLAR HAT BUFF

KNITTED & POLAR HAT BUFF

Bezszwowa wielofunkcyjna chusta z mikrofibry. Można ją zawiązać na głowie na kilkanaście sposobów i nosić jako: czapkę, szalik, opaskę, kominiarkę, bandanę, gumkę do włosów itp. Chroni przed wiatrem, kurzem, słońcem, niską temperaturą. Bardzo elastyczna i miękka w dotyku. Jeden rozmiar. Wyprodukowana w Hiszpanii. Ma certyfikaty jakości.

Czapka zimowa powstała z połączenia polaru i akrylu. Bardzo ciepła, zapewnia właściwą termoregulację głowy, chroniąc ją przed wilgocią, zimnem i wiatrem. Lekka i elastyczna. Nie podrażnia skóry głowy dziecka. Uniwersalny rozmiar. Posiada certyfikaty jakości. Wyprodukowana w Hiszpanii.

Czapka zimowa powstała z połączenia polaru i akrylu. Bardzo ciepła, zapewnia właściwą termoregulację głowy, chroniąc ją przed wilgocią, zimnem i wiatrem. Lekka i elastyczna. Nie podrażnia skóry głowy dziecka. Uniwersalny rozmiar. Posiada certyfikaty jakości. Wyprodukowana w Hiszpanii.

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 65 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 135 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 125 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

reklama


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

4BABY RAPID PREMIUM

ZESTAW INTERAKTYWNY – CROCOPEN

JEŻDŻĄCA WALIZKA TRUNKI

Nowa wersja w odcieniach czerni i bieli, wykonana z wysokiej jakości bawełnianych materiałów. Wózek jest wyposażony w budkę wielofunkcyjną z dodatkowym oknem, oparcie regulowane jedną ręką i wydłużoną rączkę z regulacją położenia. W zestawie znajdują się również: uchwyt na napoje, ocieplana osłona na nogi i osłona przeciwdeszczowa. Wózek dostępny w 2 kolorach na białej lub czarnej ramie.

CrocoPen to elektroniczne pióro, które czyta angielskie słowa i zdania zawarte w książkach z serii Crocolearn oraz tłumaczy angielskie słowa i zdania na język polski. Pozwala również usłyszeć dźwięki (np. odgłosy przyrody) oraz umożliwia zdobywanie wiedzy podczas grania w gry. W zestawie: mówiące pióro CrocoPen, 8 książek polsko-angielskich, supercartridge (kompatybilny z serią Crocolearn oprócz serii Phonics), książeczka startowa w języku angielskim.

Jest lekka, bezpieczna, wytrzymała i bardzo pakowna (18 litrów). Spełnia normy dotyczące samolotowego bagażu podręcznego. Dziecko może odpocząć, siadając na walizce lub jeżdżąc na niej. Posiada: blokadę zamka na specjalny plastikowy kluczyk, wewnętrzne pasy zabezpieczające bagaż, dodatkową kieszeń wewnątrz na drobne skarby, uchwyt do noszenia, specjalny paszport dla dziecka i identyfikator na pasku na jego imię.

Grupa wiekowa: 6 m – 4 lata Przybliżona cena detaliczna: 495 zł Producent/dystrybutor: 4Baby www.4baby.pl

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 359 zł Producent: Crocolearn. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 199 zł Producent: Trunki. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

BUTELKA ULTRA 150 ML

BRITAX GO BIG

ŚLINIAK Z RĘKAWKAMI KOKESHI DOLL

Nowa butelka wyposażona w innowacyjny, wyprofilowany smoczek. Ustawienie ustnika pod kątem umożliwia przyjęcie wygodniejszej pozycji podczas karmienia i zapewnia równomierny przepływ pokarmu. Strefa Contour Zone ułatwia szczelne przyssanie się ust dziecka, co pomaga zredukować dopływ powietrza i kapanie. Kształt smoczka, imitujący sutek, ułatwia ssanie i naprzemienne karmienie piersią i butelką.

Nowość. Wózek można szybko złożyć do małych rozmiarów wraz z siedziskiem, niezależnie od kierunku jego ustawienia. Regulowany podnóżek i oparcie siedziska do pozycji leżącej. Centralne zawieszenie oraz duże przednie koła ułatwiają jazdę w mieście i na wsi. Duży kosz z panelami chroniącymi zawartość pomieści nawet 10 kg bagażu. Wózek kompatybilny z gondolami i fotelikami Britax Römer oraz Maxi-Cosi.

Innowacyjny produkt, który pozwoli dziecku zachować czystość i suchość od szyi do kolan w porze obiadowej i podczas zabaw. Długi rękaw, z tyłu wiązanie w pasie, regulowane zapięcie na szyi, materiał łatwo zmywalny i nieprzemakalny – to najważniejsze cechy śliniaka/fartuszka. Dostępny w 2 rozmiarach. Wysoką jakość zapewnia firma Close.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 34 zł Producent: Tommee Tippee. Dystrybutor: Akpol www.tommeetippee.pl

Grupa wagowa: 0–17 kg Przybliżona cena detaliczna: 3500 zł Producent: Britax Römer. Dystrybutor: Akpol www.britax-roemer.pl

Grupa wiekowa: 6–18 m i 18 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 59,99 zł Producent: Close Parent. Dystrybutor: Eco and More www.ecoandmore.pl

ELODIE DETAILS – ŚPIWÓR DO WÓZKA

BABY DAN FLEX

POLAR BUFF JUNIOR

Ciepły śpiwór szwedzkiej firmy Elodie Details, odporny na śnieg, deszcz i zimny wiatr. Uniwersalny otwór montażowy pozwala go dopasować do każdego typu wózka. Elastyczna górna część może służyć jako kaptur lub zostać odwinięta do tyłu. Śpiwór z obu stron rozpinany suwakiem. Wygodny w czyszczeniu, przystosowany do prania w pralce i suszenia w suszarce. Nowoczesny skandynawski design. Dostępny także w wersji puchowej.

System Baby Dan Flex pełni funkcję bramki ochronnej lub osłony kominka. Pasuje do kominków z wkładem, otwartych i wolnostojących (tzw. kóz). Latem osłonę można wykorzystać jako bramkę ochronną zabezpieczającą schody, szerokie wyjście na balkon lub taras. Panele, z których składa się system, ustawia się w dowolnej kolejności i pod rozmaitymi kątami. Wyprodukowana w Danii. Artykuł spełnia normę EN 1930:2011.

Chusta wykonana z połączenia mikrofibry z Polartecem classic 100. Chustę można zawiązać na głowie na kilkanaście sposobów. Chroni głowę i szyję przed wiatrem i ujemną temperaturą. Dobra na sezon jesienno-zimowy. Elastyczna, w uniwersalnym rozmiarze. Zastosowanie oryginalnego polaru zapewnia optymalną termoregulację. Materiał nie podrażnia skóry dziecka, ma certyfikaty jakości. Chusta wyprodukowana w Hiszpanii.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 459 zł Producent: Elodie Details. Dystrybutor: Scandinavian Baby www.scandinavianbaby.pl

54

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 307 zł Producent: Baby Dan. Dystrybutor: Scandinavian Baby www.scandinavianbaby.pl

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 109 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

BODY

KOSZULKA NIEMOWLĘCA

PAJACYK WELUROWY

Wygodne body, zapinane w kroku i na ramieniu. Zdobione dużym, kolorowym nadrukiem. Dostępne w rozmiarach: 74–98 cm.

Delikatna bielizna dla najmłodszych, wykonana z dzianiny wysokiej jakości. 100% bawełny. Ubranie ozdobione kolorowym nadrukiem zapewnia komfort użytkowania. Dostępne rozmiary: 56–68 cm.

Ciepły pajacyk z miękkiego weluru. Nie krępuje ruchów dziecka, dobry na chłodniejsze dni. Wygodne zapięcie ułatwia przewijanie. Dostępne rozmiary: 52–68 cm.

Grupa wiekowa: 9 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 24 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

Grupa wiekowa: 0–6 m Przybliżona cena detaliczna: 22 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

PIELUSZKI WIELORAZOWE MILA Pieluszki są przewiewne, umożliwiają oddychanie skórze dziecka. Zmniejszają ryzyko odparzeń. Wspomagają prawidłowy rozwój bioder. Dzięki warstwie PUL ubrania pozostają suche. Sprawdzają się podczas nauki korzystania z nocnika. Uniwersalna regulacja zapięć. Stosowane z wkładami z bambusa, mikrofibry, tetry itp.

reklama

Przybliżona cena detaliczna: ok. 23 zł Producent/dystrybutor: Simed www.simed.pl

56

Grupa wiekowa: 0–6 m Przybliżona cena detaliczna: 42 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

BABY ART – RAMKA NA ODCISKI I ZDJĘCIE Odcisk ręki lub nogi dziecka to wzruszająca pamiątka i oryginalny prezent. Zestaw zawiera plastyczną masę, która daje gwarancję udanego odcisku, jest trwała, lekka i odporniejsza na stłuczenia od gipsowych. Ramki dostępne w modnych, nowoczesnych oraz klasycznych wzorach i kolorach.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 75 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.babyart.eu

JANE MINNUM

JANE PROTECT GR. 0+/1

Lekki kompaktowy wózek. Jego atuty to: możliwość zamontowania fotelika z grupy 0+ lub gondoli Micro, montaż siedziska przodem lub tyłem do kierunku jazdy, uchylne oparcie siedziska do pozycji półleżącej. Wózek ma regulowany podnóżek, amortyzowane przednie i tylne koła, teleskopową rączkę i hamulec nożny. Jest wyposażony w 5-punktowe pasy bezpieczeństwa.

Fotelik można montować przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Wyposażony w 5-punktowe pasy bezpieczeństwa z 4 pozycjami wysokości pasów naramiennych. Ma system regulacji kąta nachylenia oparcia dla grupy 0+/1 w pozycji tyłem do kierunku jazdy. Bezpieczeństwo dziecka zwiększają antypoślizgowe pasy i materiał absorbujący uderzenia.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1839 zł Producent: Jane. Dystrybutor: Euro-Trade www.jane.pl

Grupa wiekowa: 0–4 (0+/1) Przybliżona cena detaliczna: 799 zł Producent: Jane. Dystrybutor: Euro-Trade www.jane.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


ADAMEX – ASPENA DELUXE

ADAMEX – BARLETTA

Nowość w ofercie wielofunkcyjnych wózków dziecięcych firmy Adamex. Podwójnie amortyzowany stelaż utrzymany w sportowej stylistyce zapewnia płynną jazdę i łatwość pokonywania przeszkód. Pompowane koła dają komfort jazdy.

Wózek głęboko-spacerowy z innowacyjnym podwójnym amortyzatorem, który zapewnia komfort jazdy. Nowoczesny system montażu pozwala w łatwy sposób zmienić wózek z wersji głębokiej na spacerową lub wpiąć fotelik samochodowy. Wszystkie moduły można zamontować przodem lub tyłem do kierunku jazdy.

ADAMEX – BARLETTA RAINBOW COLLECTION

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1559 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

ADAMEX – BARLETTA RETRO

Tegoroczna propozycja wózka głęboko-spacerowego z innowacyjnym podwójnym amortyzatorem, który zapewnia komfort jazdy. Wózek zawdzięcza swój charakter kolorowym elementom tapicerki i stelaża. Wersję głęboką można łatwo zmienić w spacerową lub wpiąć fotelik samochodowy przodem albo tyłem do kierunku jazdy.

Najnowsza propozycja wielofunkcyjnego wózka dziecięcego na klasycznej, aluminiowej ramie i 14-calowych pompowanych kołach. Miękkie zawieszenie przedniej i tylnej osi, regulowana prowadnica obszyta ekoskórą. Wózek łączy tradycyjny wygląd z nowoczesną ergonomią. Gondola i siedzisko spacerowe mają regulowane oparcie, daszek i powiększone okno wentylacyjne w tylnej części budki.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1629 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1699 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

ADAMEX – VICCO 2 W 1

QUATRO – IMOLA

Nowość – oprócz amortyzowanej osi tylnej wózek ma centralny amortyzator z możliwością jego zablokowania. Gumowe koła bezdętkowe podnoszą komfort jazdy i ułatwiają eksploatację (nie wymagają zmiany i pompowania dętek). Okno w pokrowcu pozwala utrzymać stały kontakt wzrokowy z dzieckiem. Oba moduły wózka i dostępny osobno fotelik można łatwo wpiąć w obu kierunkach jazdy.

Ma regulowane oparcie i podnóżek. W razie niepogody można dopiąć ciepły pokrowiec i folię przeciwdeszczową. Stelaż wykonano z aluminium. System składania czyni wózek wyjątkowo poręcznym. Komfort i bezpieczeństwo dziecka zapewniają zapięcie krokowe i pasy bezpieczeństwa. Przednie koła są skrętne, tylne można łatwo zablokować. Barierka ochronna jest jednocześnie tacką z uchwytem na kubek.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1799 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

Grupa wiekowa: 6 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 509 zł Producent/dystrybutor: Quatro www.quatro.tm.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

reklama

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1559 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

4BABY DECCO – KRZESEŁKO DO KARMIENIA Krzesełko ma regulację wysokości i położenia siedziska oraz regulowany blat, a także kółka z hamulcami. Zdejmowana tacka z otworami na naczynia i materiałowa, wodoodporna tapicerka ułatwiają utrzymanie go w czystości. Szeroki rozstaw nóg, zabezpieczenie krokowe i 5-punktowe pasy zapewniają stabilność i bezpieczeństwo. Krzesełko jest dostępne w 4 kolorach.

BEBETTO – LUCA S-LINE Nowe kolory. Lekki aluminiowy stelaż z regulacją rączki i dużym koszem. Wózek ma obrotowe przednie koła wyposażone w system absorpcji wstrząsów SAS i DMS. Gondola na biegunach, z regulowanym oparciem, ma dno wykonane z PEHD. Komfortowe siedzisko w wersji spacerowej z regulacją oparcia (do pozycji leżącej) i podnóżka. Produkt polski zgodny z normą EN 1888:2012.

Grupa wiekowa: 6 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 295 zł Producent/dystrybutor: 4Baby www.4baby.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1439 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

BÜBCHEN MAMA – BALSAM DO BRODAWEK SUTKOWYCH Bogaty wegański balsam intensywnie pielęgnuje wrażliwą i nadwyrężoną skórę. Dzięki zawartości naturalnych składników nie trzeba go zmywać przed karmieniem niemowlęcia piersią. Masło shea działa ochronnie i pomaga przy podrażnieniach skóry. Masło kakaowe zapewnia gładkość i jedwabistość. Balsam jest bezbarwny i bezzapachowy. Pojemność: 10 ml.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 19,99 zł Producent: Bübchen. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.e-swiatdziecka.com.pl

ANEX SPORT

ANEX CROSS

BEBETTO – HOLLAND

Połączenie współczesnych koncepcji o zdrowym i aktywnym stylu życia oraz klasycznego szwajcarskiego designu. Współczesne ekologiczne materiały i innowacyjne technologie nowej generacji. Oryginalny i stylowy model.

Nowy kompaktowy model, młodszy brat Anex Sport. Wygodny i płynny sposób prowadzenia. Nowoczesny i efektowny wygląd. Polska precyzja wykonania i światowe wzornictwo. 10-calowe koła. Tapicerka w większości z ekoskóry. Zadziorny design.

Nowoczesny głęboko-spacerowy wózek o awangardowej konstrukcji w 3 kolorach do wyboru. Wyróżnia go różnorodność tkanin o nietypowych strukturach. Duża gondola oraz zamykany kosz, ułatwiający przewożenie drobnych przedmiotów, to jego atuty. Produkt polski zgodny z normą EN 1888:2012.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1999 zł Producent/dystrybutor: Ideo Group www.anexbaby.com

BARBARAS – CZAPKA DLA DZIEWCZYNKI WJ 22 Czapka inspirowana lekcją baletu. Można ją nosić na 3 sposoby: z kokardą, bez niej i zamiast szalika jako komin. Na boku ręcznie robiona kokarda z biżuteryjną blaszką. Wykonana z włoskiej przędzy: 50% wełna, 50% akryl. Ma certyfikaty „Bezpieczny dla dziecka” i „Eco 5”. Produkt polski. Rozmiary: 46/48 cm i 48/50 cm.

Przybliżona cena detaliczna: 45 zł Producent/dystrybutor: Barbaras www.barbaras.pl

58

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 2199 zł Producent/dystrybutor: Ideo Group www.anexbaby.com

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1399 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

RECARO ZERO.1 (R129 I-SIZE)

BEBETTO – TORINO

Obracany w zakresie 360° fotelik z homologacją R129 (i-Size). Zapewnia dzieciom przestrzeń i bezpieczeństwo, umożliwiając ich przewożenie zarówno tyłem, jak i przodem do kierunku jazdy. Nowa kolorystyka łączy w sobie dynamikę i elegancję. Wysokiej jakości dzianiny sprawiają, że tapicerki fotelika są trwałe, łatwe do czyszczenia i zachowują szczególne właściwości oddychające.

Ten ekskluzywny model charakteryzuje się zgrabną sylwetką i białą konstrukcją z elementami plastikowymi w kolorze ramy. Tapicerka wózka została uszyta z ciekawej tkaniny połączonej z ekoskórą, co nadaje mu nowoczesny wygląd. Produkt polski zgodny z normą EN 1888:2012.

Grupa wiekowa: 0–4,5 Przybliżona cena detaliczna: 2099 zł Producent: Recaro. Dystrybutor: Logis www.recaro-polska.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1599 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

NUK – LAKTATOR ELEKTRYCZNY LUNA Skuteczny dzięki 2-fazowemu systemowi odciągania pokarmu. Długość faz można regulować indywidualnie. Regulowana siła ssania zapewnia wyjątkowo delikatne działanie. Bardzo miękka silikonowa poduszka zapewnia przyjemny masaż. Laktator może być obsługiwany jedną ręką. Zasilany z sieci lub na baterie (w zestawie zasilacz z wymiennymi wtyczkami, przydatny podczas podróży). Urządzenie kompatybilne z butelkami i smoczkami Nuk First Choice.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 345 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

NOWOŚĆ – NUK WKŁADKI LAKTACYJNE ULTRA DRY Bardziej chłonne niż wkładki Classic. Niezawodne: absorbująca wilgoć wewnętrzna warstwa zatrzymuje wypływ mleka. Przyjazne dla skóry, wygodne w noszeniu dzięki oddychającym i bardzo miękkim materiałom. Niewidoczne – mają gładką i pozbawioną marszczeń zewnętrzną powierzchnię. Nie przesuwają się, ponieważ pasek samoprzylepny przymocowuje wkładkę wewnątrz biustonosza.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 15,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

MAMAS & PAPAS – SOLA 2

JOIE – MUZE

Sola 2 powraca do oferty marki Mamas & Papas. Wózek dostępny w wersjach spacerowej i głęboko-spacerowej. Cechuje się m.in. wysokiej jakości materiałami, miękkim siedziskiem zapewniającym wysoki komfort jazdy, a także regulowaną rączką, oparciem i podnóżkiem. Ma przekładane siedzisko, a składanie wózka jest możliwe bez konieczności wypinania siedziska. Waga wózka: ok. 10 kg.

Wózek spacerowy z siedziskiem regulowanym do pozycji leżącej. Wyposażony w tackę zarówno dla rodzica, jak i dla dziecka, co zapewnia bezpieczeństwo i komfort podczas spacerów. Dodatkowym atutem jest system składania jedną ręką. Wózek ma m.in. pojemny kosz zakupowy, regulowane pasy bezpieczeństwa i podnóżek oraz okienko w budce. W zestawie także osłona na nogi.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1699 zł/2199 zł Producent: Mamas & Papas. Dystrybutor: 4Kids Dystrybucja

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 479 zł Producent: Joie. Dystrybutor: 4Kids Dystrybucja www.joie-polska.pl

VALCO – TRI MODE X Wózek wyróżnia się wśród konkurencyjnych produktów swoją wagą: ok. 11 kg. Jego bardzo dobra amortyzacja i pompowane koła dają możliwość poruszania się po każdym podłożu. Dodatkowo wózek ma wygodne i obszerne siedzisko, rozszerzaną i wentylowaną budkę, łatwo dostępny hamulec nożny, pojemny kosz zakupowy, jednostronnie uchylaną barierkę oraz automatyczną blokadę po złożeniu. Można również zamontować gondolę.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1749 zł Producent: Valco Baby. Dystrybutor: 4Kids Dystrybucja www.6kilogramow.pl

JOIE – ŁÓŻECZKO EXCURSION CHANGE & ROCK Funkcjonalne łóżeczko turystyczne. W zestawie także: przewijak, bujak z miękką wkładką i zabawkami oraz moduł wibrująco-dźwiękowy. Przewijak i kołyska mogą być używane zarówno na łóżeczku, jak i niezależnie. Zaokrąglone krawędzie łóżeczka są bezpieczne dla dziecka. Dwustopniowa regulacja wysokości montażu materaca.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 879 zł Producent: Joie. Dystrybutor: 4Kids Dystrybucja www.joie-polska.pl

JAZZ

RUMBA PRO

NUK – TERMOMETR DZIECIĘCY FLASH

Dobrze zaprojektowany, solidnie wykonany i funkcjonalny fotelik. Wyróżnia się wyjątkową wygodą i łatwością montażu. Wygodne siedzisko i profilowane podłokietniki sprawią, że każda podróż będzie komfortowa. Regulowana wysokość zagłówka pozwala na dobre dopasowanie fotela do wzrostu małego pasażera. Wyposażony w 5-punktowe pasy bezpieczeństwa.

Solidny i funkcjonalny fotelik, który wyróżnia się wygodą i łatwością montażu. Komfortowe siedzisko i profilowane podłokietniki sprawią, że każda podróż będzie przyjemna. Regulowane wysokość zagłówka i szerokość oparcia w okolicach ramion dziecka pozwalają na dobre dopasowanie fotela do sylwetki dziecka. Wyposażony w 5-punktowe pasy bezpieczeństwa i Isofix.

Termometr ma czujnik na podczerwień. Mierzenie temperatury odbywa się bezdotykowo – końcówkę pomiarową trzyma się w odległości ok. 3 cm od czoła. Wynik pojawia się na cyfrowym wyświetlaczu w ciągu 1 sekundy. W przypadku podwyższonej temperatury włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. W porównaniu z innymi metodami mierzenie bezdotykowe jest szczególnie higieniczne.

Grupa wagowa: 15–36 kg Przybliżona cena detaliczna: 279 zł Producent/dystrybutor: Coto baby www.cotobaby.pl

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 149 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

Grupa wagowa: 9–36 kg Przybliżona cena detaliczna: 189 zł Producent/dystrybutor: Coto baby www.cotobaby.pl

60

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


GRACO FASTACTION FOLD Lekki wózek spacerowy, który sprawnie można rozłożyć lub złożyć jednym ruchem. Technologia Graco Click Connect umożliwia mocowanie na stelażu fotelika z grupy 0+ (Snugfix, Junior Baby). Duża, rozkładana budka, siedzisko z wielostopniową regulacją oparcia, przednie amortyzowane koła EVA z możliwością blokady oraz obszerny kosz na zakupy sprawiają, że ten wózek to wybór dla aktywnych rodziców.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 699 zł Producent: Graco. Dystrybutor: Euro-Trade www.gracobaby.pl

BORN FREE BUTELKA ANTYKOLKOWA 260 ML

LAMPKA/PROJEKTOR – SUMMER INFANT SLUMBER BUDDIES

Dwuczęściowa butelka, bardzo łatwa do czyszczenia. System antykolkowy ActiveFlow kontroluje przepływ powietrza, a ergonomiczny smoczek przypominający brodawkę mamy pozwala na karmienie naprzemiennie piersią i butelką. Butelki Breeze nie zawierają BPA, a wyprofilowany kształt ułatwia ich trzymanie przez mamę, tatę i dziecko.

Miękki pluszowy zwierzak pomaga dziecku w zasypianiu. Świeci w trzech kolorach – niebieskim, zielonym i żółtym. Wyłącza się automatycznie po 15, 30 lub 45 minutach. Uspokajające gwiazdki i księżyce wyświetlają się na ścianach i suficie. Projektor działa jako kojące światło w nocy, a 5 melodyjek relaksuje dziecko.

Grupa wiekowa: 1 m+ Przybliżona cena detaliczna: 33,99 zł Producent: Summer Infant. Dystrybutor: Envo www.envo.pl

Przybliżona cena detaliczna: 139 zł Producent: Summer Infant. Dystrybutor: Envo www.envo.pl

MARITA PRESTIGE

KIWY SLF123

ROAN BASS ECO LEATHER

Klasyczny, elegancki wózek wielofunkcyjny na chromowanym stelażu. Regulowana wysokość rączki. Obszerna gondola z możliwością pochylenia oparcia oraz wygodnymi uchwytami do przenoszenia. Spacerówkę z regulacją podnóżka i oparcia można montować w obu kierunkach jazdy. W zestawie torba i pokrowiec do spacerówki.

Fotelik można zamontować za pomocą systemu Isofix i 3-punktowego pasa bezpieczeństwa. Otrzymał 3 gwiazdki w testach ADAC w maju 2015 r. Regulacja oparcia w 8 pozycjach oraz zagłówka w poziomie i w pionie. Głębokie ramiona gwarantują optymalną ochronę boczną. Fotelik ma centralnie regulowany system napinania pasów.

Sportowy wózek wielofunkcyjny o lekkiej aluminiowej konstrukcji. Gondola polerowana na wysoki połysk jest wyposażona w materac z włókna kokosowego, zamaskowany uchwyt do przenoszenia oraz regulację wysokości oparcia. Wersja spacerowa ma regulację oparcia i podnóżka. Jej atutem jest też miękka wkładka do siedziska. Waga: ok. 14,5 kg.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1549 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl reklama

Grupa wiekowa: 9 m – 12 lat Przybliżona cena detaliczna: 649 zł Producent: Kiwy. Dystrybutor: Roan www.kiwyworld.com

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1549 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

LAKTA MILA

EXCELLENT

MAXIMO

Laktator ma nakładkę silikonową z płatkami stymulującymi pierś do wytwarzania pokarmu. W zestawie adapter-przejściówka, dzięki czemu pasuje zarówno do butelek standardowych, jak i szerokootworowych. Rączka z wypustkami antypoślizgowymi. W komplecie akcesoria do karmienia. Zdobył laur „Złoty Brzuszek 2015”. Oryginalny polski produkt. Bezpieczny dla mamy i dziecka (BPA 0%). Zarejestrowany wyrób medyczny CE.

W stylu retro – na plastikowych, lakierowanych, dużych pompowanych kołach z wygodną, lekką torbą zamiast metalowego kosza. Bardzo miękki, idealny do bujania. Dostępny w 3 wariantach zakupowych: 3 w 1, 2 w 1 lub wyłącznie z gondolą. W zestawie folia przeciwdeszczowa, moskitiera, kubek i torba. W nowej, narodowej biało-czerwonej kolorystyce – wersja limitowana dostępna od lipca 2016 r.

Sportowy, biało-czerwony, z aluminiową ramą oraz obrotowymi pompowanymi kołami z możliwością blokady do jazdy na wprost i systemem antishock. Łatwo manewruje się nim w każdym terenie. Wyróżniają go wentylowana przestronna gondola i chowany w spacerówce podnóżek. W zestawie folia przeciwdeszczowa, moskitiera, kubek i torba. W nowej, narodowej kolorystyce – wersja limitowana.

Przybliżona cena detaliczna: 39 zł Producent/dystrybutor: Simed www.simed.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: od 999 zł Producent/dystrybutor: Paradise Baby www.paradisebaby.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1499 zł Producent/dystrybutor: Paradise Baby www.paradisebaby.pl

EMMA

ROAN BASS SOFT

ROAN SOFIA

Klasyczny wózek wielofunkcyjny o sportowym charakterze. Dzięki bardzo dobrej amortyzacji sprawdza się w każdym terenie. Gondola i spacerówka są wyposażone w 2 niezależne wentylowane budki. Oba moduły z możliwością regulacji oparcia. Wózek jest zbudowany na chromowanej konstrukcji, z rączką wykończoną ekoskórą. W zestawie miękki materac, stylowa torba i dodatkowe okrycie.

Nowość – sportowy wózek głęboko-spacerowy o lekkim stelażu i obszernej gondoli. W porównaniu do poprzedniej wersji Bass Soft został wyposażony w dodatkowy system SAS z możliwością blokady. Dzięki temu amortyzacja jest znacznie lepsza i można ją dostosować do wagi i wieku dziecka. Wersja spacerowa montowana jest w dwóch kierunkach jazdy i ma regulację podnóżka oraz oparcia.

Stylowy, klasyczny wózek głęboko-spacerowy. Ma dobrze amortyzowany stelaż z regulowaną rączką obszytą ekoskórą oraz obszerną gondolę z wentylowaną i przedłużaną budką. W porównaniu do wcześniejszej wersji nowa Sofia jest bogatsza o dodatkową budkę do wersji spacerowej. Spacerówka montowana jest w obu kierunkach jazdy, ma regulację oparcia i podnóżka. W zestawie torba i pokrowiec na nogi do spacerówki.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1449 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1699 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1449 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

reklama

62

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYWIAD – ROBERT TROCHIMIUK (MIMI)

SZERYF WŚRÓD ZABAWEK Do sklepu Mimi, znajdującego się na poznańskich Jeżycach, klienci przychodzą na zakupy od 27 lat. Z Robertem Trochimiukiem, właścicielem salonu, rozmawiamy o zabawkowych bestsellerach, wskazówkach dla początkujących handlowców i nieprzemijającej fascynacji Dzikim Zachodem.

Wystartowali państwo w branży zabawkarskiej w 1989 r. w sposób dość nietypowy… Rzeczywiście. Minęło już 27 lat od momentu, gdy otworzyłem sklep samoobsługowy z produktami dla dzieci. Mieliśmy nawet własny neon (jest to jeden z 8 działających neonów w Poznaniu). Zdecydowałem się na samoobsługę, bo wydawało mi się, że to będzie sposób na lepszą prezentację towaru w tamtej epoce, gdy rozpowszechnione były lady oddzielające klientów od asortymentu. Zamówiliśmy projekt wnętrza (łącznie z meblami) u projektanta, któremu udało się stworzyć niepowtarzalny klimat. Na 50 m2 zmieściłem obuwie, odzież, artykuły szkolne, produkty dla niemowląt i zabawki. Dla klientów mieliśmy tylko kilka koszyków, co powodowało kolejki przed sklepem. A kolejka w tamtych czasach świadczyła o tym, że w sklepie jest atrakcyjny asortyment. Miałem szczęście, otwierając Mimi, bo w tym samym czasie zaczęły wyrastać pierwsze garażowe hurtownie. Odzież była sprowadzana z Łodzi, bo tam wtedy było zagłębie tekstylne. Zabawki, najczęściej chińskie, pochodziły z importu, z niemieckich hurtowni. Z kilkoma firmami współpracujecie niemal od początku działalności. Kto znajduje się w grupie najstarszych dostawców? Jednymi z pierwszych firmowych marek na naszych półkach były Hasbro z My Little Pony, G.I. Joe i Transformersami, Majorette, Granna z rewelacyjnie wykonanymi grami, Mattel ze

64

Scrabble’ami, które znikały jak ciepłe bułeczki, Simba ze Steffi, Playmobil, Brio i Wader. Od 1994 r., gdy zaczęły padać sklepy Baltona, na półkach zagościło Lego. Na początku pojawiło się tylko kilka produktów, wprowadzaliśmy je dość ostrożnie z racji wysokiej ceny. Potem liczba regałów z duńskimi klockami zaczęła się stopniowo zwiększać. Co pan najbardziej lubi w prowadzeniu sklepu? Możliwość samodzielnego decydowania o formie pracy i kontakt z ludźmi. Dziś nasi klienci przyprowadzają do Mimi swoje wnuki. A co pana w tym biznesie denerwuje? Gdy prowadzi się firmę tyle lat, do wielu rzeczy można się przyzwyczaić. Ale jeden problem jest stały – umiejscawianie firm prywatnych w warunkach ekonomicznych kraju w zależności od potrzeby politycznej. Poproszę o rady i przestrogi dla kogoś, kto myśli o otwarciu stacjonarnego sklepu z zabawkami. Na pewno trzeba przyjrzeć się miejscu, w którym ma być otwarty sklep, przeanalizować otoczenie, zastanowić się nad potrzebami klientów, którzy mogą do nas przyjść. A poza tym niewiele da się zrobić bez zaangażowania. Jeśli chodzi o przestrogę, mam tylko jedną: nie warto niszczyć konkurencji, bo ona niejednokrotnie wskazuje nasze braki i stymuluje do osiągania kolejnych celów.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Jakie według pana były najważniejsze zmiany w sklepie podczas tych wszystkich lat działalności? Zwiększaliśmy przestrzeń sprzedażową, zmieniał się wystrój i meble. Nabieraliśmy doświadczenia, zwracaliśmy uwagę na to, czego szukają klienci, stopniowo zmienialiśmy strukturę towarów. Obecnie proponujemy tylko zabawki. Przez wiele lat byliśmy w grupie sklepów Świat Zabawek, czyli dużej grupie zakupowo-sprzedażowej, z własnym logo, utworzonej przez Tadeusza Galanta, właściciela firmy Galtex. Czy mniejsze placówki mogą czymkolwiek wygrać ze sklepami wielkopowierzchniowymi? Aby sklepy tradycyjne mogły funkcjonować, potrzebne jest zrozumienie u producentów i dostawców, że te 50% sprzedażowego tortu nadal trafia na rynek tradycyjny. Dlatego myślę, że reguły gry powinny być tak ustawione, by nam w tym pomagać. Nic bowiem nie zastąpi relacji człowiek-człowiek.

Jakie według pana były największe zabawkowe bestsellery ostatnich lat?

Czy są zabawki, za którymi pan nie przepada, ale trzeba je mieć w asortymencie, bo klienci o nie pytają?

Furby – to była całkowicie nowa jakość w zabawkach. Poza tym popularnością cieszyły się również artykuły licencyjne związane z takimi produkcjami, jak Bob Budowniczy, Teletubisie i Harry Potter.

Pewne zabawki, takie jak np. Śmierdziele czy Monster High, bywają kontrowersyjne z punktu widzenia dorosłych, ale dzieci mają do tego inne podejście, a przecież to one są głównym adresatem tych produktów. Do wprowadzenia do sprzedaży jednej rzeczy nigdy się nie przekonałem: nie chciałem mieć w sklepie pistoletów na kulki. Miałem wrażenie, że ryzyko wywołania złych emocji jest zbyt duże.

Podobno fascynuje pana Dziki Zachód. Skąd się wzięło to hobby?

Fot. Marta Trochimiuk

Robert Trochimiuk trochę żałuje, że dziś młode pokolenie bawi się w kowbojów i Indian tylko wtedy, gdy producent stworzy odpowiedni zestaw klocków.

Nie warto niszczyć konkurencji, bo ona niejednokrotnie trafnie wskazuje nasze braki i stymuluje do osiągania kolejnych celów.

Wychowałem się na książkach Karola Maya, Alfreda Szklarskiego, Arkadego Fiedlera, Aliny i Czesława Centkiewiczów. Myślę, że dzięki nim została mi zaszczepiona kultura tego obszaru geograficznego, tak wtedy nieznanego, dalekiego i tym samym pociągającego. Czy te zainteresowania przydają się jakoś w branży zabawkarskiej? Przychodzą do Mimi dzieci, które chcą bawić się w Indian? Obecnie Dziki Zachód ustępuje fascynacji dalszymi, pozaziemskimi terytoriami. Te ziemskie najwyraźniej są już zbyt łatwo osiągalne. W przedszkolach Dziki Zachód istnieje jako pewna forma folkloru, ale nie przekłada się to na późniejsze zainteresowania dzieci i młodzieży. Zanika kult sprawnego fizycznie mężczyzny. Nie musimy już polować, wobec tego potrzeba utrzymywania sprawności, kiedyś tak cenna choćby podczas zabawy w Indian i kowbojów, teraz coraz mniej się przydaje. Gdyby miał pan taką szansę, jaką rolę w westernie chciałby pan zagrać? Rola trapera, człowieka, który łączył kiedyś dwa światy: Indian – kulturę, która odchodziła pod naporem „nowego” – i cywilizacji w tym lepszym wydaniu. Dostałem kiedyś szansę, z której chętnie skorzystałem. Zagrałem rolę szeryfa w Westernowym Miasteczku w Ścięgnach koło Karpacza. I to w samo południe (śmiech). Bardzo miło to wspominam. Rozmawiała Anna Orleańska

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

65


POLESIE POLAND Sp. z o.o.

ul. Sadowa, lok. 14  21-500 Biała Podlaska  NIP 537-26-15-999 polesie.poland@prokonto.pl  wader@polesie-toys.pl www.wadertoys.de  tel: 727 678 777; 887 474 774


LEGO STORE

TŁUMY I KLOCKI ANNA ORLEAŃSKA

6 sierpnia w Warszawie ruszył pierwszy w Polsce Lego Store. Sklep firmy, która znalazła się na pierwszym miejscu w tegorocznym zestawieniu najbardziej wartościowych marek zabawkarskich świata, opracowanym przez firmę Brand Finance. Według szacunków analityków jej wartość wynosi obecnie 4 mld 520 mln dolarów i jest większa niż łączna wartość pozostałych 9 brandów, które znalazły się na liście najcenniejszych marek.

W 1947 r. z taśmy produkcyjnej zjechała pierwsza plastikowa zabawka. Prototyp klocka powstał w 1949 r. Przełom w produkcji nastąpił w 1958 r., kiedy syn założyciela, Godfred Kirk Christiansen, opatentował pomysł łączenia klocków za pomocą słupka i tulejki. Kolejnym punktem zwrotnym w rozwoju firmy stał się, paradoksalnie, pożar w 1960 r., w wyniku którego zniszczeniu uległa część budynku, gdzie produkowano drewniane zabawki. Od tego momentu jedynym surowcem do produkcji klocków został plastik.

Fot. maciaga.pl (3)

Tak imponujący wynik Lego dla nikogo zajmującego się profesjonalnie branżą zabawkarską nie jest zaskoczeniem. Duński producent od dawna zajmuje pierwsze miejsca w różnych plebiscytach i rankingach. A podobno historia firmy zaczęła się od kryzysu. W 1932 r. w małym miasteczku Billund Ole Kirk Christiansen, szukający pomysłu na przetrwanie trudnych ekonomicznie czasów, założył zakład produkujący m.in. drewniane kaczki na kółkach i jojo. Dwa lata później 7-osobowa firma przyjęła nazwę Lego.

Wśród przebojów rynkowych producenta z Billund warto wymienić przeznaczoną dla dziewczynek linię Friends, która trafiła do sprzedaży w styczniu 2012 r. Prezes firmy Jørgen Vig Knudstorp nazwał ją najważniejszym debiutem rynkowym Lego ostatniej dekady. Dochody ze sprzedaży tej kolekcji osiągnęły dwukrotnie wyższy poziom niż oczekiwano. Koszty analizy rynku i działań marketingowych wyniosły ok. 40 mln dolarów. W pierwszym półroczu 2014 r. sprzedaż klocków zwiększyła się o 50% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Do sukcesu Duńczyków przyczyniła się m.in. premiera Lego Movie. Film, zrealizowany w technice 3D, został wyreżyserowany przez Phila Lorda i Christophera Millera. Historia Emmeta, niepozornego ludzika Lego, którego omyłkowo uznano za superbohatera i wyznaczono do misji uratowania świata przed czarnym charakterem Lordem Biznesem, zarobiła na całym świecie 468 mln dolarów. W 2017 r. na ekrany ma wejść kolejna część przygód ludzików. Wytwórnia Warner Bros. zapowiada także inne produkcje z bohaterami Lego w roli głównej. TŁUM W STOLICY Pierwszy Lego Store otwarto w 2002 r. w Kolonii, kolejny pojawił się na Wyspach – w Milton Keynes. Obecnie w Europie funkcjonuje już kilkadziesiąt placówek tego typu.

Tłumy, kolejki, flesze i oczywiście wszelkie możliwe zestawy, czyli pierwszy dzień działalności Lego Store w Warszawie.

68

W Polsce Lego Store ruszył w warszawskiej Galerii Mokotów. – Jeśli chodzi o wybór lokalizacji, ich poszukiwaniem zajmuje się nasz partner, czyli firma Intertoys, ale to Grupa Lego podejmuje ostateczną decyzję. Zdecydowaliśmy,

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


by pierwszy sklep znajdował się w Galerii Mokotów, gdyż jest to jedno z najlepszych centrów handlowych nie tylko w stolicy, lecz także w całej Polsce. Skupia wiele znanych marek, jest w stanie wygenerować duży ruch konsumentów, na którym korzysta nasz sklep. Ponieważ w Lego Store również jest dużo rodzin z dziećmi, korzyść jest obopólna – komentuje przedstawicielka Lego Polska Emilia Kalinowska. Czy Lego Store pojawi się również w innych polskich miastach? Odpowiedź jest dyplomatyczna: firma na razie nie może podzielić się planami rozwoju kolejnych salonów. W dużej mierze zależy to od zdobytych doświadczeń w nowo otwartym sklepie, w którym reakcje klientów pozwolą określić zapotrzebowanie na takie placówki w Polsce. CO W ŚRODKU? Oprócz najpopularniejszych serii klocków w Lego Store znajdziemy ekskluzywne kolekcje, np. Lego Ideas czy Lego Creator Expert. W sklepie są także inne unikatowe rozwiązania, jak np. Pick-A-Brick Wall, czyli możliwość wyboru klocków różnych kształtów i kolorów, pojedynczo, luzem. Można też zbudować i kupić zaprojektowane przez siebie minifigurki. Dzieci mają do dyspozycji specjalne stoliki do kreatywnego budowania oraz mnóstwo złożonych już modeli do oglądania.

5000 GOŚCI ODWIEDZIŁO LEGO STORE W WEEKEND OTWARCIA

Atrakcją sklepu jest Pick-A-Brick Wall, czyli możliwość kupna pojedynczych klocków różnych kształtów i kolorów.

– Na razie największym wzięciem wśród naszych klientów cieszy się „Build a Mini”, czyli możliwość zbudowania swoich własnych minifigurek. Jest to stała oferta Lego Store. Z różnych części sprzedawanych oddzielnie (głowa, jej nakrycie, tułów, nogi i akcesoria) można stworzyć i kupić 3 autorskie minifigurki w łącznej cenie 44,99 zł – mówi Markus Köhncke. Duże zainteresowanie wzbudziła także możliwość zbudowania trójwymiarowej mapy Polski z imponującej liczby 1 mln 100 tys. klocków. Tuż przy Lego Store stanęła podstawa budowli o wymiarach 7 × 7 m oraz stoliki, przy których

W weekend otwarcia do Lego Store i strefy budowania trójwymiarowej mapy Polski przyszło ok. 5 tys. fanów Lego. Wśród nich pojawili się również ci, których obecność uzasadniała istnienie tzw. ścianki, m.in. Maciej Stuhr, Agnieszka Kaczorowska, Anna Powierza, Karolina Malinowska, Kamilla Baar-Kochańska, Katarzyna Herman i Bartosz Obuchowicz. – To był wspaniały i bardzo pracowity dzień. Ruch był tak duży, że musieliśmy prosić ochronę Galerii Mokotów o pomoc w regulowaniu kolejki do sklepu, aby były przestrzegane zasady bezpieczeństwa – opowiada Markus Köhncke, pełnomocnik zarządu Intertoys, operatora Lego Store w Warszawie. Zapytany o główne kryteria wyboru pracowników, przedstawiciel Intertoys stwierdził, że oprócz kultury osobistej sprzedawcy powinni umieć „tak poruszyć wyobraźnię klienta, by ten mógł sobie wyobrazić, jak on sam lub jego dziecko będzie bawić się danym zestawem Lego, co można zbudować, jakie historie kreować i jakie emocje przeżywać w zabawie”.

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

dzieci mogły poszaleć konstrukcyjnie. W każdy weekend sierpnia goście sklepu najpierw tworzyli mapę topograficzną kraju – morze, niziny, wyżyny, góry – a potem zapełniali ją budowlami, które przedstawiały wszystko, co kojarzy im się z Polską: zabytki, inne ciekawe obiekty, miejsca, z których słynie nasz kraj i które warto odwiedzić, a także zwierzęta, drzewa, kwiaty itp. W sumie powstało ponad 2 tys. modeli nawiązujących zarówno do świata dorosłych, jak i dzieci. Uroczyste odsłonięcie skończonej konstrukcji odbyło się 28 sierpnia. Do współpracy przy tym projekcie zaproszono polskich AFOL-sów (Adult Fans of Lego, czyli dorosłych, którym jeszcze nie przeszła mania budowania), zrzeszonych w oficjalnych stowarzyszeniach LUGpol i Zbudujmy to! Obok sklepu znalazły się gabloty, w których wyeksponowano najsłynniejsze polskie zabytki wzniesione przez nich z klocków: Pałac Kultury i Nauki, Zamek Królewski w Warszawie, makietę osady w Biskupinie i Żurawia Gdańskiego. Kolejnego oblężenia sklepu pracownicy Lego Store mogą spodziewać się już wkrótce. W końcu prośby o klocki są od lat stałym elementem wielu listów wysyłanych do Świętego Mikołaja. – Rzeczywiście, to bardzo gorący okres. Nie mamy jeszcze sprecyzowanych wszystkich atrakcji związanych z sezonem świątecznym. Pracujemy nad szczegółowym planem. Na pewno jednak musimy go dostosować do powierzchni, którą dysponujemy – podsumowuje Emilia Kalinowska. 

Jedno z okien wystawowych zajął sporej wielkości Darth Vader. Można było się przestraszyć.

69


PRZEGLĄD RYNKU – KLOCKI

cena detaliczna

nazwa

88 zł

DETEKTOR METALU

119 zł

RACING BOX AB006

365 zł

ROLLERBOX 700 E + KOŁA CB753

69 zł

KOLOROWE KLOCKI-BB W SKRZYNI

49 zł

KLOCKI-BB W DREWNIANYM PUDEŁKU

liczba elementów

20+

118 klocków Clics + 22 akcesoria + naklejki

612 klocków Clics + 82 akcesoria + 6 kół

135

92

zalecana grupa wiekowa

8+

6+

4+

1–3

1–3

Zbuduj prawdziwego robota do wykrywania metalu. Poluj na ukryte skarby, jeżdżąc robotem sterowanym za pomocą pilota. To gadżet, który oczaruje wszystkich twoich znajomych.

Najnowsze modele samochodów wyścigowych z klocków Clics. Skorzystaj z instrukcji i zbuduj aż 6 różnych pojazdów lub co tylko chcesz. Produkt wyróżnia się dużą liczbą elementów specjalnie dla wyścigówek. Opakowanie wielokrotnego użytku. Łączy się z innymi zestawami.

Zestaw dla klientów indywidualnych i placówek oświatowych. Dzięki dużej liczbie elementów oraz 2 instrukcjom w formacie A4 z planami budowy 45 konstrukcji, nadaje się do zabawy w dużych grupach. Łączy się z pozostałymi produktami Clics.

Klocki-BB to nowe podejście do drewnianych zabawek. Bawią i edukują, rozwijają kreatywność i wyobraźnię przestrzenną. Klocki są zapakowane w dużą drewnianą skrzynkę z uchwytami, która pomieści też inne zabawki. Produkt bezpieczny dla dzieci i środowiska.

Klocki-BB to nowe podejście do drewnianych zabawek. Bawią i edukują, rozwijają kreatywność i wyobraźnię przestrzenną. Klocki są zapakowane w drewniane, praktyczne pudełko i ekologiczny karton, dzięki czemu nadają się na prezent. Produkt bezpieczny dla dzieci i środowiska.

4M/Russell www.russell.pl

Clics Toys Belgium/Clics Toys Polska www.clicstoys.pl

Clics Toys Belgium/Clics Toys Polska www.clicstoys.pl

Klocki-BB www.klocki-bb.pl

Klocki-BB www.klocki-bb.pl

opis produktu

producent/dystrybutor

Nowość

Magnetyczne Klocki JollyHeap reklama

www.jollyheap.com

cena detaliczna

nazwa

PODUSZKOWIEC

109 zł

KONSTRUKTOR – ZESTAW 3080

89 zł

ABC KLOCKI 0419

75 zł

KLOCKI STRAŻ POŻARNA

39 zł

PRZESTRZENNA UKŁADANKA

liczba elementów

26

42

26

60

25

zalecana grupa wiekowa

8+

3+

2+

18 m+

1+

Obserwuj jak twój poduszkowiec gładko sunie po podłodze wsparty na poduszce powietrznej. To ciekawe i zabawne doświadczenie, dzięki któremu zgłębisz tajniki wiedzy zdobytej w szkole. Poduszkowiec jest nie tylko zabawką, lecz także zestawem naukowym.

Pasja wielkich konstruktorów zaczyna się w domu. Zestaw pomaga małemu budowniczemu poznawać prawa fizyki i mechaniki. Pozwala uczyć się na zasadzie prób i błędów. Elementy z tworzyw sztucznych oraz drewna malowanego bezpiecznymi i trwałymi farbami wodnymi zapewniają wysoką wytrzymałość i wygodę zabawy.

Niezawodne drewniane klocki – klasyka w nowoczesnej odsłonie. Zestaw rozwija myślenie przestrzenne i kreatywność. Pomaga dziecku w poznaniu liter, cyfr, kształtów, a starszakom w nauce pierwszych angielskich słówek. Klocki z drewna bukowego, malowane bezpiecznymi, trwałymi farbami wodnymi.

Kolorowe elementy łatwo się łączą i rozłączają. W opakowaniu są naklejki związane z pracą straży pożarnej. Rozbudzają umiejętność planowania i rozwijają małą motorykę.

Zabawa układanką pozwala poczuć przestrzeń. Układając klocki, dziecko zrozumie pojęcie trójwymiarowości. Różnorodne kształty pomogą w rozwijaniu wyobraźni. Ciekawe wzory zainspirują do innych zabaw. Zabawka wspomaga rozwój percepcji wzrokowej, jest przyjemna w dotyku. Uczy kreatywności, logiki, rozwija osobowość.

4M/Russell www.russell.pl

Hape/Toy Planet www.hapetoys.com

Hape/Toy Planet www.hapetoys.com

Smily Play/Anek www.smily-play.pl

Smily Play/Anek www.smily-play.pl

opis produktu

producent/dystrybutor

70

59 zł

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


cena detaliczna

nazwa

149 zł

CHICCO APP TOYS WYSPA SKARBÓW

69 zł

CHICCO APP TOYS CIASTECZKA

b.d.

GOLDIE I KOLEJKA TYROLSKA

b.d.

GOLDIEBLOX – ZESTAW DO ANIMACJI

24 zł

ANGRY BIRDS MISSION MAY’HAM

liczba elementów

60

30

34

43

178

zalecana grupa wiekowa

1–6

1–6

4+

6+

5+

Najnowsza linia zabawek to połączenie tradycyjnych klocków z nowoczesnością, które dzięki kodowi QR ożywają i wprowadzają dziecko w świat rozszerzonej rzeczywistości. Klocki zachęcają do interakcji, rozwijają wyobraźnię i kreatywność dziecka. Zestaw do skonstruowania statku piratów i wyspy. Spakowane w praktyczną skrzynkę.

Najnowsza linia zabawek to połączenie tradycyjnych klocków z nowoczesnością, które dzięki kodowi QR ożywają i wprowadzają dziecko w świat rozszerzonej rzeczywistości. Klocki zachęcają do interakcji, rozwijają wyobraźnię i kreatywność dziecka. Można z nich skonstruować pyszne słodkie wypieki (owoce, muffiny, bitą śmietanę).

Zestaw dla małych inżynierek. Pozwala rozwijać u dzieci wyobraźnię przestrzenną, poznawać podstawowe zasady inżynierii i dynamiki (zasadę działania zjazdu na linie, zawieszenia i naciągnięcia liny), wzmacnia w dziecku pewność siebie i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.

Małe inżynierki mogą zbudować zoetrop, czyli urządzenie wykorzystujące efekt stroboskopowy, które wiele lat temu pozwalało tworzyć i oglądać pierwsze animacje. Zabawka rozwija wyobraźnię przestrzenną, uczy dzieci podstaw inżynierii (rysowanie, animacja, zoetrop). Dzieci mogą samodzielnie reżyserować krótkie filmy.

Zbuduj i zniszcz budowlę z klocków. Konstrukcyjna gra zręcznościowa firmy K’nex przeniesiona ze świata smartfonów, która zapewni mnóstwo zabawy przy budowaniu i niszczeniu świnek w ich skomplikowanych kryjówkach. Rozwija wyobraźnię, pomysłowość i cierpliwość. Zestaw dla całej rodziny.

Chicco/Artsana Poland www.chiccopolska.pl

Chicco/Artsana Poland www.chiccopolska.pl

GoldieBlox/Skip Wish www.goldieblox.com

GoldieBlox/Skip Wish www.goldieblox.com

Tactic Games www.tactic.net

opis produktu

producent/dystrybutor

CHCESZ DOSTAWAĆ POWIADOMIENIA O NOWYCH ZABAWKACH I ARTYKUŁACH DLA NAJMŁODSZYCH NA POLSKIM RYNKU? ZAPISZ SIĘ TERAZ: BRANZADZIECIECA.PL/BIULETYN

cena detaliczna

nazwa

24 zł

ANGRY BIRDS HAMMIN' AROUND

99 zł

VIGA – KLOCKI KONSTRUKCYJNE

129 zł

VIGA – KLOCKI LITERKI, CYFERKI

b.d.

WOODYLAND – KLOCKI DREWNIANE

b.d.

WOODYLAND – ZESTAW CONSTRUCTOR

liczba elementów

176

68

100

50

130

zalecana grupa wiekowa

5+

3+

2+

2+

2+

Zbuduj i zniszcz budowlę z klocków. Konstrukcyjna gra zręcznościowa firmy K’nex przeniesiona ze świata smartfonów. Z zapewni mnóstwo zabawy przy budowaniu i niszczeniu świnek w ich skomplikowanych kryjówkach. Zestaw dla całej rodziny, kompatybilny z pozostałymi klockami K’nex Angry Birds.

Bawiąc się klockami, dziecko kształtuje precyzję ruchów rąk i poprawia koordynację wzrokowo-ruchową. Można z nich zbudować samolot, robota, samochód i wiele innych rzeczy. To zabawka dla tych, którzy lubią konstruować i tworzyć coś nowego.

W skład kolorowego zestawu wchodzą litery, cyfry, znaki dodawania, odejmowania i mnożenia. Dziecko poprzez zabawę uczy się rozpoznawania alfabetu i liczenia do 10. Różnorodność kształtów pozwala na budowanie niepowtarzalnych budowli, miast i obiektów.

Zestaw klasycznych kolorowych klocków drewnianych o rozmaitych kształtach, z których można zbudować różne budowle. Klocki w poręcznym wiaderku z pokrywką. Pomagają rozwijać wyobraźnię i zdolności manualne dziecka.

Klocki konstrukcyjne o różnych kształtach. W zestawie śruby i nakrętki do przymocowania poszczególnych elementów. Klocki mają otwory umożliwiające wkręcenie śrub. Dobra kreatywna zabawa.

Tactic Games www.tactic.net

Viga/PM Investment Group www.millymally.pl

Viga/PM Investment Group www.millymally.pl

Woodyland/Rekman www.online.rekman.com.pl

Woodyland/Rekman www.online.rekman.com.pl

opis produktu

producent/dystrybutor

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

71


cena detaliczna

nazwa

34 zł

MAŁY KONSTRUKTOR – STRAŻ POŻARNA 998

34 zł

MAŁY KONSTRUKTOR – VESPULA

b.d.

KLOCKI 102 EL. (41291)

b.d.

KLOCKI JEŻYKI (41910)

136 zł

POPBOBLOCS – ZBUDUJ SAM: MIASTO

liczba elementów

314

237

102

12

50

zalecana grupa wiekowa

6+

6+

1+

3+

18 m+

Kreatywna zabawka do samodzielnego montażu. Model składa się z elementów metalowych o różnej wielkości i kształcie oraz kolorowych części z tworzyw sztucznych (koła i siedzenia). Dzięki temu pojazd uzyskuje jeszcze bardziej realistyczny wygląd. W zestawie narzędzia do skręcania maszyny. 40 modeli w 3 rozmiarach. Zabawka Roku 2016.

Mały Konstruktor to już 40 pojazdów z serii: Małe Modele, Militaria, Służba Drogowa, Pustynna Burza, Maszyny Rolnicze, Galaktyczna Bitwa, Pojazdy Retro, Modele Duże, Pojazdy Uprzywilejowane, 4 Modele w 1. Dostępne w 3 rozmiarach. Zabawka Roku 2016.

Zestaw klocków w atrakcyjnych, pastelowych kolorach, dla dziewczynek. Klocki wyróżniają się starannym wykonaniem i dużą wytrzymałością, a ze względu na swoje gabaryty zapewniają bezpieczną zabawę. Produkt wykonany w Polsce z certyfikowanych, bezpiecznych i trwałych elementów.

Edukacyjna seria klocków dla przedszkolaków teraz dostępna aż w 12 nowych zestawach tematycznych. Klocki są wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, wyróżnia je bogata kolorystyka, doskonałe wykonanie i duża wytrzymałość.

Miękkie klocki kompatybilne z poprzednią wersją. Zestaw zawiera 50 klocków o różnych wielkościach, figurkę ciężarówki i dodatkowe elementy, które mogą posłużyć jako tło do zabawy. Dziecko uczy się budować i rozkładać budowle oraz bawić się w odgrywanie ról i łączenie różnych części.

Alexander www.alexander.com.pl

Alexander www.alexander.com.pl

Wader-Woźniak www.wader.toys

Wader-Woźniak www.wader.toys

K’s Kids/Marko www.marko-baby.pl

opis produktu

producent/dystrybutor

CHCESZ DOSTAWAĆ COTYGODNIOWE PODSUMOWANIE WYDARZEŃ BRANŻOWYCH NA SWOJĄ SKRZYNKĘ E-MAIL? ZAPISZ SIĘ TERAZ: BRANZADZIECIECA.PL/BIULETYN

cena detaliczna

nazwa

KLOCKI KONSTRUKCYJNE DREWNIANE

b.d.

MAGNETYCZNE KLOCKI JOLLYHEAP

70 zł

70 zł

KLOCKI BLOCKI – MISJA MARS

KLOCKI BLOCKI – SAMOLOTY

199,99 zł

60123 HELIKOPTER DOSTAWCZY

liczba elementów

80

100

355

402

330

zalecana grupa wiekowa

3+

1+

6+

6+

5–12

Klocki oparte na technice mocowania przez opatentowany układ blokujący, który umożliwia szczelne połączenia różnych części. Elementy wykonane z wysokiej jakości drewna brzozowego. Produkt ma ceryfikat FSC. W zestawie specjalne elementy, z których można zbudować starożytny fort lub samochód.

Nowość. Unikalny produkt. Magnetyczne klocki w 4 kształtach w bardzo prosty sposób łączą się ze sobą, tworząc trójwymiarowe figury o dowolnym układzie i rozmiarze.

Wahadłowiec z nowej serii dobrze znanych klocków konstrukcyjnych Blocki. Kompatybilne z innymi znanymi markami na rynku. Dobry stosunek ceny do jakości wykonania. Klocki cechują się bardzo poszukiwanym przez rodziców połączeniem zabawy i edukacji (Fun & Edu).

Dwupłatowy samolot myśliwski z nowej serii dobrze znanych klocków konstrukcyjnych Blocki. Klocki kompatybilne z innymi znanymi markami na rynku. Cechuje je bardzo poszukiwane przez rodziców połączenie zabawy i edukacji (Fun & Edu). Dobry stosunek ceny do jakości wykonania.

Helikopter dostawczy pozwoli wznieść badania wulkanów na nieznany dotąd poziom. Znalezienie nowych głazów oznacza, że trzeba przetransportować więcej kryształów do laboratorium. Wyładuj koparkę oraz narzędzie do rozłupywania i bierz się do pracy. Zapakuj nowo odkryty kryształ do skrzyni, a potem rozkręć wirnik i wzbij się w powietrze.

Varis Toys/Marko www.marko-baby.pl

JollyHeap Svitlana Sapunova www.jollyheap.com

Toys 4 All/Icom Poland www.klocki-blocki.pl

Toys 4 All/Icom Poland www.klocki-blocki.pl

Lego Group/Lego Polska www.lego.com

opis produktu

producent/dystrybutor

72

164 zł

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


HALLOWEEN W HANDLU

STRASZENIE NAPOLEONEM ANNA ORLEAŃSKA

W USA halloweenowe akcenty pojawiają się już na początku września. Na witrynach lądują podświetlane dynie, duchy i szkielety. Podobno dwa lata temu hitem były czaszki zamknięte w słoikach, a rok temu rządziły balonowe pająki. Niewykluczone, że podczas nadchodząego święta pojawią się akcenty polityczne. Dla wielu Amerykanów Donald Trump w roli prezydenta jest bowiem bardziej przerażający niż wszystkie wampiry świata.

to owszem czasem organizują one halloweenowe promocje, ale wszelkie akcesoria związane z dniem duchów są przede wszystkim sprzedawane przez duże markety. Dla handlu amerykańskiego Halloween to drugie po Gwiazdce najbardziej dochodowe święto. Z danych opublikowanych przez zrzeszające handlowców stowarzyszenie National Retail Federation wynika, że w ubiegłym roku co drugi Amerykanin na okolicznościowe słodycze i gadżety wydał ok. 75 dolarów. W sumie dało to kwotę bliską 7 mld dolarów. Prawie 68 mln

Fot. Peter Griffin

– Po wakacjach amerykańskie sklepy mają całe aleje tematycznie związane z Halloween: ozdoby, słodycze, ogromne dmuchańce, które ludzie teraz często stawiają przed domem. To jesienne święto, z którym wiążą się rodzinne wyprawy po dynie. W miejscu, w którym się je kupuje, można też zaopatrzyć się w dyniowe dżemy, przetwory i rozmaite sezonowe ozdoby. Takie zakupy to dla dzieci okazja do zabawy, są wielkie place zabaw, zjeżdżalnie itp. – opowiada Magdalena Mazur z firmy QElements, mieszkajca przez kilka lat w USA. Dodaje, że jeśli chodzi o sklepy z zabawkami w Stanach,

mieszkańców USA poważnie podeszło do kwestii przygotowania odpowiedniego stroju, przeznaczając na ten cel ok. 2,5 mld dolarów, przy czym na kostiumy dziecięce dorośli wydali ok. 950 mln dolarów.

PLANY PRZEBIERANEK OBJĘŁY RÓWNIEŻ ZWIERZĘTA DOMOWE. NA STROJE DLA PUPILI ICH WŁAŚCICIELE PRZEZNACZYLI SKROMNE 330 MLN DOLARÓW. NO, ALE TYLKO KTOŚ ZUPEŁNIE BEZ SERCA ODMÓWIŁBY WŁASNEMU KOTU (LUB PSU) SZYKOWNEGO KOSTIUMU DRAKULI…

Oferta amerykańskich sklepów internetowych sprzedających gadżety związane z jesiennym świętem, może – delikatnie mówiąc – zdziwić. Na przykład sklep Trendyhalloween.com z jakichś, sobie tylko znanych powodów stwierdził, że do kategorii przerażających kostiumów można również zaliczyć stroje, dzięki którym upodobnimy się do Leonarda da Vinci i Napoleona Bonaparte. Dla kogoś, kto uzna te propozycje za zbyt wyszukane, jest opcja „Koszerny hot dog”.

Halloween nie musi się kojarzyć z trupimi czaszkami. W Japonii to okazja do zorganizownia warsztatów plastycznych.

74

O amerykańskich przebrania dużo do powiedzenia miałby każdy socjolog, gdyż często odzwierciedlają one aktualne nastroje społeczne. W ubiegłym roku na ulicach nie brakowało straszących bankierów, strojów uszytych z banknotów oraz napisów głoszących, że kapitalizm to zło. W tym roku wśród internetowych

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Amerykańscy dystrybutorzy z całą pewnością pamiętają o tym, że przy kasie muszą być produkty impulsowe. Halloweenowa oferta drobiazgów obejmuje m.in. kapsułki z krwią, małe pająki, gałki oczne, z których można wykonać fantazyjne ozdoby do salonu, małe świeczki w kształcie trupiej czaszki, naklejki przeobrażające łazienkę w miejsce makabrycznej zbrodni (smugi krwi, plastikowe kawałki wnętrzności itp.) oraz świecące w ciemności paznokcie. TYLKO NIE O TYM Jeśli chodzi o polskie sklepy zabawkowe, temat Halloween nie wywołuje w handlowcach szczególnego entuzjazmu. Można mieć nawet wrażenie, że sporo firm nie chce zdenerwować klientów promowaniem tego obcego kulturowo święta. Kilku właścicieli sklepów w ogóle odmówiło rozmowy na ten temat. – Nie znoszę. Nie powiem ani słowa – usłyszeliśmy od zazwyczaj rozmownego handlowca. Czasem w kalendarzu imprez pojawiają się wzmianki o jakichś zabawach, konkursach na przebranie, ale z całą pewnością nie są to akcje zakrojone na większą skalę. – Nic specjalnego z okazji Halloween nie przygotowujemy. Wprawdzie mamy w dystrybucji amerykańskie marki, które czasem podsyłają nam jakieś zdjęcia i grafiki, ale te firmy nie produkują okolicznościowych gadżetów. Nasz asortyment to rzeczy wysokiej jakości, a ozdoby czy zabawki halloweenowe to często, powiedzmy sobie szczerze, tani chiński produkt. Jeśli nie sprzeda się teraz, to przez resztę roku leży w magazynie. Naszymi odbiorcami są sklepy handlujące zabawkami edukacyjnymi, więc nie pytają o tę ofertę, klienci prowadzonego przez nas sklepu także nie są nią zainteresowani – mówi Magdalena Mazur. Według niej Halloween w Polsce przyjęło się raczej jako impreza w charakterze karnawałowych przebieranek, organizowana głównie w domu, czasem w przedszkolach lub niektórych szkołach.

Fot. Peter Kratochvil

propozycji jest sporo masek-podobizn Donalda Trumpa, nie wiadomo tylko, czy częściej kupią je jego zwolennicy, czy też raczej oponenci. Kandydat na prezydenta pojawia się jeszcze w innych wersjach, m.in. na pudełku zestawu do makijażu gwarantującego natychmiastowy efekt mocnej opalenizny.

Jeśli chodzi o kostiumy, od lat niezmiennym powodzeniem cieszy się klasyka, m.in. czarownice i potwory.

To wrażenie potwierdzają badania przeprowadzone przez Payback Opinion Poll. Zgodnie z nimi święto duchów w naszym kraju to głównie zabawy dla dzieci organizowane przez szkoły, przedszkola i place zabaw. Co dziesiąty przepytany Polak spędza Halloween w domu z rodziną, a 60% badanych bawi się tego dnia w gronie przyjaciół na „domówkach”. Przygotowania i wydatki obejmują przede wszystkim kupno lub samodzielne wykonanie taniego stroju i znęcanie się nad dynią, prowadzące do tego, żeby poczciwe warzywo przekształcić w coś złowrogiego. Kilka lat temu europoseł Ryszard Legutko, występując przeciwko kampanii organizowanej przez Leroy Merlin, wygrażał, iż „rzesza ludzi zirytowanych agresywną promocją Halloween rośnie i należy się liczyć z tym, że w kolejnym roku zostanie zorganizowana akcja masowego bojkotu sieci sklepów nieliczących się z polską wrażliwością”. Najwyraźniej jednak markety nie przestraszyły się tych prognoz. Według danych Tesco w 2015 r. została poszerzona oferta masek, sztucznych nosów i innych sezonowych akcesoriów. Sprzedaż tego asortymentu w ostatnim tygodniu października ubiegłego roku w hipermarketach firmy wzrosła aż o 40%. Podobno klienci podeszli do sprawy tradycjonalistycznie, najczęściej wybierając kapelusze czarownic i zęby wampirów.

NIETOPERZ DELUXE Na brak klientów nie narzekają polskie sklepy specjalizujące się w kostiumach. Partybox wprowadził podział tematyczny na: Szkielety, Wampiry, Miejsce zbrodni, Nawiedzony dom, Czarownice, Pająki i Zombie. Jest też Wesołe Halloween, w którym znajdziemy duchy, szkielety, wampiry i dynie, ale uśmiechnięte. – Stosowne kostiumy i dekoracje są dostępne w naszej ofercie praktycznie od początku istnienia sklepu, czyli od 10 lat. Z naszej perspektywy imprezy halloweenowe są w Polsce coraz bardziej popularne. Odnotowujemy systematyczny wzrost sprzedaży zarówno kostiumów, jak i „strasznych” dekoracji – mówi przedstawicielka sklepu Partybox.pl Agnieszka Hinz-Mątewska. Co cieszy się największym zainteresowaniem? Każdego roku wygląda to dość podobnie. Zombie, wampiry, kościotrupy i wiedźmy to ulubione motywy klientów, zarówno jeśli chodzi o stroje, jak i charakteryzację. Wśród dekoracji królują interaktywne, ścienne i wiszące, w sprzedaży są też „przerażające” nakrycia stołu. W ostatnim roku dość mocno zaznaczył się trend imprez halloweenowych w stylu Día de Muertos (Dnia Zmarłych). Jak nic – wpływ przygód Jamesa Bonda w Mexico City. Bogatą kolekcję kostiumów proponuje również działający w kilkunastu krajach europejskich, w tym w Polsce, sklep Funidelia.pl. Twórcom asortymentu z całą pewnością nie można odmówić inwencji w zakresie wymyślania nazw i poszukiwania inspiracji. Mamy do wyboru m.in. Rodzinę Addamsów, Harry’ego Pottera, Pogromców Duchów i Michaela Myersa. Są również „opętana dziewczynka dla dziewczynki” i kostiumy: „dusza z ciemności”, „śmierć fantasmagoryczna przeklęta”, „zarażający chemik”, „posępna dynia” oraz „nietoperz deluxe”. Aha, i jeszcze przedstawiciele rozmaitych zawodów i grup społecznych przerobieni na zombie (m.in. policjant, lekarz, wieśniaczka). Sklep proponuje też stosowne kostiumy dla niemowląt, zachęcając do zakupu sloganem: „Twój maluszek w swoim stroju czarownicy czy zombie przestraszy cię na śmierć!”. Wśród strojów dla najmłodszych są „potworek Frankenstein” i „hrabia Vlad”. 

HALLOWEEN W USA – WYDATKI NA KOSTIUMY (MLD USD)

2,87

2,60

2,80

2,53

2011

2012

2013

2014

2015

Źródło: NRF

2,52

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

75


POWRÓT POKÉMONÓW

ZAPISY NA PIKACHU ANNA ORLEAŃSKA

Fot. BranzaDziecieca.pl

Zrobiło się prawie tak, jak w starym kawale. Niektórzy bali się otworzyć lodówkę, bo mógł tam siedzieć łowca Pokémonów. Propozycja Niantic Labs, oparta na postaciach z gier Nintendo, to jeden z największych hitów ostatnich lat. Czy będzie to szał długotrwały, to się dopiero okaże. Na razie sporo firm próbuje wykorzystać potencjał tkwiący w Pikachu, Venusaurze i innych koleżkach.

Pokémony wymyślił Satoshi Tajiri, nieśmiały Japończyk, po którym rodzina podobno niewiele się spodziewała. Grę, w której pojawiły się osobliwie wyglądające stworzenia, Tajiri projektował przez kilka lat. Pracę ukończył w 1996 r. Dystrybucją gry zajęło się Nintendo. Początkowo szału nie było. Sytuacja zmieniła się, gdy Pokémonami zainteresowało się wydawnictwo Kubo, które wydało komiksy z dołączonymi kartami kolekcjonerskimi. Pomógł również fakt, że Nintendo zdecydowało się na realizację animowanego filmu opowiadającego o przygodach stworów. Po sukcesie w Japonii przyszedł czas na dystrybucję w Stanach Zjednoczonych. Potencjał handlowy opowieści szybko dostrzegła m.in. firma Hasbro. Największym hitem okazały się jednak karty do kolekcjonowania. W 1998 r. Nintendo podpisało umowę z firmą Wizards of the Coast, która zajęła się ich wytwarzaniem i dystrybucją w USA. Podobno w pewnym momencie popyt na karty był tak duży, że przedsiębiorstwo musiało ograniczyć sprzedaż, ponieważ nie nadążało z produkcją. Później popularność Pokémonów przygasła i chyba nikt się nie spodziewał, że powrócą z takim impetem. GOŃ POKÉMONA Gra Pokémon Go zadebiutowała na początku lipca w Stanach Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii. W ciągu kilku dni liczba graczy była większa niż użytkowników Twittera. Podobno przeciętny internauta spędzał dwukrotnie więcej czasu w pościgu za żółtymi stworkami niż na korzystaniu np. ze Snapchata. Amerykańska firma Niantic Labs, która stworzyła grę, inspirując się m.in. Ingress – swoją

76

Wychodzisz, patrzysz i łapiesz – oto miniporadnik dla tych, którzy jeszcze nigdy nie grali w Pokémon Go.

wcześniejszą produkcją również zawierającą elementy rzeczywistości rozszerzonej – zwolniła nieco tempo wprowadzania nowości na kolejne rynki. Jako pierwsi w Europie w pokéłowców mogli wcielić się mieszkańcy Niemiec i Wielkiej Brytanii. W połowie lipca gra oficjalnie weszła na polski rynek. Zasady rozgrywki w największym skrócie? Cała zabawa polega na poruszaniu się po mieście i łapaniu Pokémonów. Korzystając z aplikacji, rzucamy w nie Poké Ball – kulą do łapania stworów. Aplikacja i rozgrywka są darmowe,

ale za dodatkowe atrakcje trzeba zapłacić. Pieniędzy na Pokémony nie żałują Amerykanie, którzy doszli do poziomu 1,6 mln dolarów. Dziennie. PRACA W TERENIE Z badania przeprowadzonego przez Instytut Monitorowania Mediów wynika, że najbardziej aktywni w mediach społecznościowych są grający w Pokémon Go mieszkańcy Warszawy, Poznania i Krakowa. Po wprowadzeniu gry na nasz rynek Polacy wspominali o aplikacji każdego dnia ponad 120 tys. razy.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Na pojawieniu się gry niewątpliwie skorzystała prasa codzienna. Mieliśmy do czynienia z prawdziwym wysypem dziwacznych historii o tym, do czego są zdolni tropiciele stworów i na jakie niebezpieczeństwa mogą być narażeni. Głośno było też m.in. o ofercie pracy dla profesjonalnego trenera Pokémonów, która pojawiła się

Sprowadzanie towaru w większej skali to efekt ogromnego zainteresowania ze strony partnerów. – Na targach przekonaliśmy się, że dzieci wszędzie pytają o Pokémony. Niemal doszło do organizacji zapisów na te zabawki. Bez wątpienia aplikacja Pokémon Go zrewolucjonizowała postrzeganie marki, sprawiła, że wróciła dawna moda na łapanie stworków. Docierają do nas również opinie rodziców zadowolonych z tego, że dzięki grze młodzież w końcu wyszła na podwórko – podsumowuje Anna Mierzejewska.

500 MLN RAZY ZOSTAŁA POBRANA GRA POKÉMON GO

CHARIZARD W MENU Na pojawienie się Pokémonów zareagowały również firmy spoza branży zabawkarskiej. ButSklep.pl zapraszał na spacery tropem Pikachu w sprzedawanym u siebie obuwiu. Producent sprzętu kuchennego Solgaz chwalił się znalezieniem ognistego pokemona niedaleko siedziby firmy. Mentos proponował przekąskę w trakcie zabawy. Warszawskie Złote Tarasy relacjonowały polowanie, które odbyło się w sklepach, centrum handlowe Forum Gliwice

w Opolu. Kandydatom proponowano 10 zł za godzinę pracy oraz dodatkowe bonusy: służbowy telefon, wyżywienie i odzież (pewnie maskującą). Zadaniem służbowym było złapanie jak największej liczby stworów w ciągu kilku dni. Wśród wymagań zapisano „gotowość do podjęcia pracy w terenie”. Jedno z amerykańskich muzeów posłużyło się pokémonowym podstępem w celu krzewienia wiedzy z zakresu historii sztuki. Pracownicy placówki fotografowali stworzenia obok dzieł sztuki, które później opisywali na muzealnym blogu. Najwyraźniej liczyli na to, że gracze uganiający się za Bulbasaurem, przy okazji wchłoną nieco wiedzy o francuskich impresjonistach. Czy ich wysiłki przyniosły jakieś rezulataty? Na razie nic nam o tym nie wiadomo.

Pokémony w wersji zabawkowej, oferowane przez Tomy, pojawiły się w asortymencie gdyńskiej hurtowni M&Z, będącej dystrybutorem marki. – Sprowadziliśmy transzę produktów, które zostały natychmiast sprzedane naszemu partnerowi. Na szczęście przy współpracy z centralą Tomy zaplanowaliśmy kolejną, bardzo konkretną dostawę, z całym zakresem asortymentu,

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

Fot. Tomy

MODA WRÓCIŁA – Gra Pokémon Go przyczyniła się do tego, że klienci zaczęli pytać o stwory w wersji zabawkowej – ocenia właściciel sklepu Mimi Robert Trochimiuk. Przedstawiciel firmy Winning Moves przyznaje, że nie uwierzyłby, gdyby w maju ktoś mu powiedział, że Monopoly z Pokémonami ak szybko zniknie z półek. – Mieliśmy ok. 300 egzemplarzy. Rozeszły się błyskawicznie. Możliwe, że kolejne 300 jesienią pojawi się na rynku – mówi Bartłomiej Sikorski.

Prawdziwe wersje wirtualnych Pokémonów znajdziemy w ofercie firmy Tomy. Dystrybutorem marki jest M&Z.

Fot. Tomy

tzn. figurkami podstawowymi pakowanymi pojedynczo i w trzypakach. Oprócz tego sprowadzamy również plusz mały i duży. W tej serii nie zabraknie m.in. najbardziej pożądanego Pikachu. Będziemy mieć również PokéBalle w zestawie z figurką. Już planujemy kolejną większą dostawę związaną z premierami następnych gier, Pokémon Sun i Pokémon Moon, przewidzianymi na połowę listopada – mówi Anna Mierzejewska z firmy M&Z.

Podobno wcześniej na uzbieranie takiej liczby wpisów o Pokémonach potrzeba było ponad dwóch miesięcy.

Oprócz pluszu Tomy proponuje również figurki kolekcjonerskie, m.in. PokéBall w zestawie z Pikachu.

sugerowało natomiast klientkom, że mogą namówić swoich partnerów do wspólnych zakupów, obiecując im możliwość polowania na Pokémony na terenie galerii. Do uzupełnienia PokéBalli zapraszał też m.in. krakowski teatr Łaźnia Nowa i restauracja Główna Osobowa w Gdyni. Multikino przygotowało zaś instagramowy konkurs. Osoby, które udostępnią screenshoty ukazujące Pokémony złapane w kinach, oznaczając je tagiem #pokemonywmultikinie z dodaną lokalizacją, mogą wygrać bilety na seanse i dodatkowe niespodzianki. A jak pokémania rozwija się na świecie? Odzieżowe centrum Tanger Outlets z Phoenix ogłosiło na Facebooku, że pierwsza dwudziestka osób, która zrobi zdjęcie Pokémona w sklepie i pokaże je obsłudze, otrzyma kartę podarunkową o wartości 10 dolarów. John Hanke, prezes firmy Niantic, na łamach „Financial Timesa” zapowiedział wprowadzenie w Pokémon Go sponsorowanych lokalizacji. Firmy mają za nie płacić, by stać się częścią wirtualnego świata. Producenci gry podpisali m.in. umowę z McDonaldem. W jej ramach w lokalach sieci umieszczone zostaną PokeGymy. Podobno dzięki tej współpracy, polegającej na zamianie restauracji w PokeStopy i PokeAreny oraz oferowaniu zestawów z zabawkami tematycznymi, japoński oddział McDonalda w lipcu po raz pierwszy od kilku miesięcy odnotował zyski. Sprzedaż w restauracjach należących do sieci wzrosła o 27%. Amerykańska aplikacja Yelp, ułatwiająca odszukanie firm, uwzględniła fakt, że niektóre osoby muszą dopasować życie codzienne do zwyczajów Pokémonów. Do filtrów, takich jak lokalizacja, ceny, opinie gości, dodała więc również opcję sortowania obiektów według kryterium odległości do PokeStopu. Na zakończenie jeszcze jedna amerykańska ciekawostka. W USA pojawiła się moda na nadawanie dzieciom imion Pokémonów. Według danych Baby Center największą popularnością cieszą się Roselia, Onyx i Eevee – to propozycje dla dziewczynek. Jeśli chodzi o chłopców rodzice wybierają imiona Ivy, Shay i Ash. 

77


W Y W I A D – H E N R Y K S T O K ŁO S A ( TA C T I C )

NASZE GRY SĄ INNE Tactic, fiński producent gier, działa na rynku od ponad 4 dekad. Od kilku lat funkcjonuje polskie przedstawicielstwo firmy z Pori. Z Henrykiem Stokłosą rozmawiamy m.in. o tym, dlaczego w Finlandii nie liczą się pieczątki, co będzie po wściekłych ptakach oraz jaki jest sposób na skuteczne sprzedawanie gier.

Podobno ekstrawertycznego Fina można poznać po tym, że patrzy na cudze buty. Czy coś w tej anegdocie jest z prawdy? Ta anegdota w karykaturalny sposób przedstawia temperament typowego Fina, który nie jest tak spontaniczny w wyrażaniu swoich emocji, jak przedstawiciele narodów południowych. Mniej wypowiadanych słów wiąże się jednak z tym, że przywiązuje się do nich większą wagę. Na przykład zasada zrównująca ważność umowy zawartej na piśmie z tą ustną, która w naszej praktyce bywa zwykle jedynie teoretyczna, dla Finów jest oczywistością. Mimo długiego czasu współpracy moi fińscy partnerzy wciąż nie mogą się nadziwić, jak bardzo w Polsce jesteśmy przywiązani do pieczątek i formalnych zapisów. Do dziś z uśmiechem wspominam popłoch, jaki spowodowałem w dziale kadr w centrali Tactica w Finlandii prośbą o przybicie firmowej pieczątki na mojej umowie o pracę. Dłuższą chwilę trwało zanim udało się ją w ogóle odnaleźć… Jak pan trafił do Tactica? Wcześniej zajmowałem się rozmaitą działalnością, niejednokrotnie związaną z handlem. Pięć lat temu, podczas pobytu w Finlandii, zaciekawił mnie fenomen niezwykle popularnej tam drewnianej gry plenerowej – Mölkky. Ze zdziwieniem przyjąłem fakt, że w Polsce jest ona niemal zupełnie nieznana. Byłem wtedy zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca jej produkcji, postanowiłem więc porozmawiać o możliwości współpracy. Niecały tydzień później zacząłem pracować w Tacticu.

78

Co Pan najbardziej lubi w swojej pracy? Różnorodność. Tworzymy niewielki, ale prężny zespół. Mam zaufanie do współpracowników, więc nie muszę tracić czasu na kontrolowanie ich pracy. Zadania staramy się dzielić tak, aby każdy mógł zająć się tym, co wychodzi mu najlepiej. Ukoronowaniem codziennej pracy są bezpośrednie spotkania z klientami, dlatego staram się jak najczęściej osobiście uczestniczyć w targach czy innych imprezach. Na polskim rynku gier jest spora konkurencja. Co wyróżnia propozycje Tactica? Klienci na targach, partnerzy handlowi, a nawet konkurenci mówią, że nasze gry są… inne. Pytani o konkrety, mówią o stronie graficznej, kolorystyce, mechanice. Proces powstawania wielu naszych gier, począwszy od pomysłu, aż po przygotowanie do wysyłki gotowych produktów, ma miejsce pod jednym dachem, w fabryce w Pori w Finlandii. Daje nam to gwarancję wysokiej jakości, a jednocześnie pozwala na utrzymanie cen akceptowalnych dla odbiorców. Osobiście dumny jestem z polskiego wkładu w rozwój firmy. Niektóre tytuły powstają dzięki nam, a zawartość quizów, które w znacznej mierze są tworzone przez nas, to – śmiem twierdzić – najwyższa klasa. W jaki sposób przekonywaliście sklepy do wprowadzania waszej oferty? Pojawiliśmy się w Polsce w czasie, gdy na popularności zyskiwała licencja Angry Birds.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Mieliśmy naprawdę fajne gry z wściekłymi ptakami. Sprzedawały się dobrze, a my stopniowo proponowaliśmy klientom kolejne tytuły. Unikaliśmy kuszenia najniższymi, promocyjnymi cenami, nastawiając się na długofalową współpracę, pozwalającą zarobić wszystkim stronom. Dziś widzimy, że to dobra strategia. Co mógłby pan podpowiedzieć sprzedawcom asortymentu Tactica? Najłatwiej sprzedać grę, gdy się ją zna. Dlatego staramy się uczyć sprzedawców zasad. Każdy zainteresowany może otrzymać pakiet informacji dotyczących każdej pozycji, a także poprosić o szkolenie dla personelu sklepu. Handlowcy szczególnie zainteresowani wybranymi produktami mogą liczyć na otwarte egzemplarze i materiały POS. Co jest waszym bestsellerem? Jeśli chodzi o produkty dla dzieci, dużo zależy od tego, jaka licencja w danym roku sprzedaje się najlepiej. Teraz triumfy święcą gry oparte

Jestem dumny z polskiego wkładu w rozwój firmy. To dzięki nam powstały niektóre tytuły, a quizy są naprawdę najwyższej klasy. Czy myślicie o rozszerzaniu asortymentu?

na Sekretnym życiu zwierzaków domowych. Cieszy nas to, bo mamy kilka mocnych pozycji z tej serii. Szczególnie dobrze sprzedają się Kimble oraz przestrzenna gra Snakes & Ladders.

Zdecydowanie tak. Na rynku nordyckim od kilku lat sprzedajemy zabawki i wydawnictwa książkowe. Bogatsi o tamtejsze doświadczenia, przymierzamy się do poszerzenia asortymentu. Już teraz oprócz gier, puzzli, zestawów kreatywnych i iluzjonistycznych oraz naklejek w ofercie mamy pierwsze zabawki. Następnie w kolejce są książki.

Spośród pozycji ponadczasowych na podium są iKnow, Założysz się oraz Wszystkie państwa świata. Coraz lepiej sprzedają się gry z serii Alias (szczególnie Alias kobiety vs mężczyźni). Bardzo duże nadzieje wiążemy także z grą o Polsce (Polska – gra quizowa). Zainteresowanie nią jest coraz większe.

Fot. BranzaDziecieca.pl

Nasz rozmówca twierdzi, że rozegranie kilku partyjek gier podczas spotkań targowych to czysta przyjemność.

Wydaje się pan niespotykanie spokojnym człowiekiem. Czy są jakieś aspekty pracy w branży gier, które pana denerwują? W biznesie irytujące są zawsze te same aspekty, np. nieuczciwy lub niesolidny partner. Uważam się jednak za szczęśliwca. W świecie gier spotyka się wyjątkowo wielu pasjonatów, osoby towarzyskie i pozytywnie nastawione do innych. W takiej kompanii nawet rywalizacja z konkurentami jest przyjemniejsza. Czy miał pan jakieś przygody związane z „politycznym” imieniem i nazwiskiem? Owszem, zdarzały się. W okresie, gdy mój imiennik był poszukiwany listem gończym, policjanci podczas kontroli drogowych zwykle znacząco się uśmiechali, choć zdarzyło się i dłuższe sprawdzanie mojej tożsamości… Pamiętam też sytuację z początków funkcjonowania polskiego oddziału. Na targach w Norymberdze na stoisku Tactica pojawił się przedsiębiorca z Wielkopolski. Rozmawiał z nim mój fiński kolega. Na pytanie, kto zajmuje się dystrybucją gier w Polsce, odpowiedział: Henryk Stokłosa. W tym momencie zdziwiony rozmówca, nieco się jąkając, zaczął dopytywać, czy aby na pewno. Kolega potwierdził, wyjaśniając, że to fajny człowiek i właściwa osoba do tej roli. Przedsiębiorca spytał tylko, jak udało się kogoś takiego do tego namówić, i kręcąc z niedowierzaniem głową, odszedł… Fin został osłupiały przy stoisku. Oczywiście, gdy później wyjaśniłem mu kontekst zdarzenia, na naszym stoisku zabrzmiał gromki śmiech. A anegdota jeszcze długo krążyła wśród pracowników. Rozmawiała Anna Orleańska

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

79


VISUAL MERCHANDISING

ŚWIĘTA W SKLEPIE DAGMARA HABIERA

Do świąt w sklepie trzeba przygotować się tak samo, jak do świąt w domu. Posprzątać wszystkie kąty, udekorować, poukładać asortyment. Zrobić co się da, by klient miał poczucie, że naprawdę chcemy go świątecznie ugościć. Te przygotowania warto zacząć ze sporym wyprzedzeniem.

Na samym początku akcji „Boże Narodzenie” przyda się rozmowa z personelem o tym, o co najczęściej pytają klienci w okresie przedświątecznym, co zazwyczaj stanowi dla nich problem podczas robienia zakupów w tym czasie oraz jakie w związku z tym należy zaplanować niezbędne zmiany i ułatwienia. WITRYNA Z MAGIĄ Bardzo ważną sprawą jest zadbanie o to, by witryna świąteczna była piękna, zapraszająca, by wprowadzała w magiczny świat prezentów dla dzieci i nie tylko. Niestety, często jeszcze zdarza się tak, że do okna wystawowego są

przyczepione taśmą klejącą światełka, obok stoi jakaś mocno przykurzona choinka, pod nią leżą niedbale rzucone klocki udające paczki i cały ten nieszczególny zestaw ma sygnalizować klientowi: „Mamy święta. Kupuj, kupuj jak najwięcej”. A przecież inspiracji w sieci nie brakuje. W hurtowniach jest mnóstwo materiałów, którymi bez trudu przyozdobimy wystawę sklepową, nawet jeśli nie mamy szczególnych uzdolnień artystycznych. Możemy wybrać wersję choinki „na bogato”, czyli ubrać drzewko w materiałowe kokardy, dodać piękne bombki, zawiesić

girlandy przyprószone śniegiem, opakować pudełka w ozdobny papier (najlepiej w tej samej tonacji kolorystycznej, co bombki) i przewiązać je wstążkami. Chcemy czegoś skromniejszego? Przygotujmy modną obecnie choinkę „eko hand made”, którą ozdobimy np. bibułowymi dekoracjami. Obok oczywiście powinny znaleźć się prezenty opakowane np. w szary papier przewiązany kolorowymi sznurkami. Najważniejsze to pozytywnie zaskoczyć klienta świąteczną aranżacją. Słabym pomysłem są powtórki i myślenie: „W zeszłym roku były czerwone kokardki, podobały się, to sprawdzą się też w tym sezonie”.

Fot. Petr Kratochvil

We wnętrzu sklepu również mogą pojawić się akcenty świąteczne, ale raczej drobne, np. ozdobne nadruki na cenówkach. Można oczywiście pokusić się o zmontowanie jakichś większych elementów dekoracyjnych, tylko że zwykle w sklepie nie ma zbyt dużo miejsca, a jeśli już jest, lepiej poświęcić je na stół z zapakowanymi tanimi prezentami. Ekspozycja ozdobnych pudełek również stworzy świąteczną atmosferę.

Przygotowując świąteczną witrynę, łatwo ulec pokusie umieszczenia na niej wszystkich możliwych bożonarodzeniowych dekoracji. Nie tędy droga. Wystawa powinna być wysmakowana, a nie przeładowana.

80

PAKOWANIE NA ŻYCZENIE Z doświadczenia wiem, że sklepy, które mają stanowisko do pakowania prezentów, wygrywają w rywalizacji o klienta. Taką usługę możemy zapewnić w każdym salonie. Nie musimy proponować jakichś wyszukanych opakowań. Wystarczy celofan, kolorowe wstążki i papierowe torebki, które można kupić hurtowo w okazyjnej cenie. Najważniejsze to umieścić na witrynie informację ze sporym wyprzedzeniem (nawet już w pierwszej połowie listopada), że proponujemy świąteczne pakowanie

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


upominków. Nie zapominajmy podpowiadać też klientom odwiedzającym nas już jesienią, że jeśli zdecydują się na zrobienie zakupów świątecznych, wyjdą ze sklepu z prezentem gotowym do wręczenia. Nawet jeśli mamy mały sklep, warto zrobić specjalny stolik z prezentami. Przygotujmy kilka opcji cenowych. Zapakujmy ozdobnie droższe produkty, coś ze średniej półki i parę drobiazgów. Ktoś, kto w ostatniej chwili wpadnie po mały upominek, nie zastanawiając się zbyt długo, weźmie np. 3 samochodziki zapakowane w kolorowy celofan. Ekspozycja z „gotowcami” na pewno będzie sporą wygodą dla klientów, którzy nie będą musieli w pośpiechu szukać odpowiedniej zabawki i zastanawiać się jeszcze, w co ją owniąć. Dobrym pomysłem jest też wydzielenie strefy tanich prezentów. Pamiętajmy, że nie wszyscy przychodzą do naszego sklepu, żeby wydać duże kwoty. Czasem potrzebne są drobne upominki. W ubiegłym roku byłam świadkiem takiej sytuacji w sklepie z zabawkami: klientka przyszła tuż przed świętami i szukała prezentów za 10 zł, bo ksiądz chciał obdarować grupę dzieci. Sprzedawczyni poświęciła mnóstwo czasu na przejście przez cały sklep i wybranie odpowiednich produktów. Gdyby tańsze opcje były zebrane w jednym miejscu, zaoszczędziłaby sobie sporo pracy. W okresie przedświątecznym liczy się każde ułatwienie. Jeśli sprzedajemy papier do pakowania prezentów, przypomnijmy klientom o kupnie taśmy i kolorowych wstążek, które powinny leżeć na półce obok. PIERNIK PODKRĘCA ATMOSFERĘ Pamiętajmy o odpowiednio przygotowanej ekspozycji, informacjach dodatkowych, np. „Prezent rekomendowany”, „Idealny do kreatywnej zabawy” itp. Powiedzmy, że chcemy promować w grudniu znaną grę planszową. Nie liczmy, że klienci na pewno wiedzą, iż może ona reklama

zainteresować kilka pokoleń. Obok sporej sterty pudełek z tą planszówką umieśćmy więc dopisek: „Prezent dla całej rodziny. Gra, która pozwoli na wspólne świąteczne spędzenie czasu”. Czasem do sklepu przychodzą kupujący, którzy nie chcą radzić się sprzedawcy, a jedynie wybrać, zapłacić i pójść. Dla nich takie dodatkowe wskazówki są sporym ułatwieniem. Warto też wyodrębnić produkty, które są reklamowane w telewizji, i te, które proponujemy w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Na przykład

1282 ZŁ TYLE W UBIEGŁYM ROKU WYDAŁA NA ŚWIĘTA PRZECIĘTNA POLSKA RODZINA W 2015 R.

wśród gier planszowych oferujemy „Chińczyka” za 19,99 zł. Tylko że cena jest schowana, naklejona z tyłu na pudełku. Jeśli jednak napiszemy „Chińczyk – idealna gra dla wielu pokoleń. Tylko 19,99 zł”, to zwrócimy uwagę na tę propozycję i klientowi łatwiej będzie podjąć decyzję. Bardzo ważnym elementem jest odpowiednia muzyka. Badania potwierdzają, że gdy ludzie, słyszą świąteczne piosenki, to wydają więcej pieniędzy. Można wykupić abonament w radiu internetowym, by z głośnika płynęły odpowiednie przeboje (ale nie kolędy, bo to klientów denerwuje). Można też pokusić się o urządzenie do aromamarketingu, bo klient „kupuje nosem”. albo – co jest tańszą opcją – świąteczne zapachy do wnętrz, np. piernikowy. To również stworzy wyjątkową atmosferę, skłaniającą do wydawania pieniędzy właśnie u nas, a nie u konkurencji.

Nie zapominajmy o produktach impulsowych. Można je specjalnie wyeksponować, na przykład w ładnych koszykach wyłożonych czerwoną tkaniną. BOŻONARODZENIOWE WPADKI Na koniec kilka słów o błędach, których trzeba się wystrzegać w okresie przedświątecznym. Pierwszym z nich jest przygotowywanie okolicznościowej witryny w ostatniej chwili. Ale nie można też przesadzić, jak zawsze potrzebna jest odrobina wyczucia. Dekoracje nie powinny znaleźć się w naszym sklepie zbyt wcześnie. Pierwsze akcenty mogą pojawić się dopiero około 15 listopada, gdy ludzie zaczynają myśleć o mikołajkach. Po tej dacie możemy sukcesywnie dodawać kolejne ozdoby. Kolejna zła decyzja to wystawienie tylko jednej sztuki produktu, którego kupiliśmy więcej właśnie z myślą o świętach. Jeśli dana rzecz jest bardziej widoczna, szybciej zwróci uwagę klienta i się sprzeda. Błędem jest także niewykorzystywanie świątecznych materiałów reklamowych dostarczonych przez przedstawicieli handlowych. Często te dodatki zostają na zapleczu, bo nie mamy czasu się nimi zająć, choć przecież istnieje spora szansa, że odpowiednia otoczka zwróci uwagę klienta na daną zabawkę i zachęci do zakupów.

d

DAGMARA HABIERA

Właścicielka firmy VM Studio, realizującej projekty dla marek i sklepów odzieżowych oraz dziecięcych. Wykonuje plany architektoniczne sklepów, opracowuje standardy ekspozycyjne i strategie marketingowe. Prowadzi szkolenia z zakresu obsługi klienta i visual merchandisingu. Realizowała projekty dla marek: Ambra, Dr Zdrowie, Go Sport, Magnat, Pandora, Tchibo, Wader, Vippi Design.


Ś W I ĄT E C Z N I E H I T Y

Rozśmieszanie w 6 wersjach

Nie śmiej się to rodzinna gra planszowa (nawet dla 12 osób), w której chodzi o takie zaprezentowanie wylosowanego hasła, aby rozśmieszyć innych graczy. Gra dostępna jest w 6 wersjach: Klasycznej, Familijnej, Deluxe, Junior, Mini, Junior Mini. Wydanie Junior jest tak skonstruowane, żeby w zabawie mogły wziąć udział mniejsze dzieci, które jeszcze nie umieją czytać. Dla nich hasła prezentowane są w wersji obrazkowej. Producent wydał również aplikację na telefon, ułatwiającą wybór gracza i pozwalającą wygodniej odmierzać czas rozgrywki. 

Fot. Alexander

do 18 grudnia, jest emisja reklamy w telewizji. Ponad 20 razy dziennie film będzie wyświetlany na kanale TVP ABC, nieco rzadziej – na Polsacie.

Jedną z przedświątecznych propozycji firmy Alexander jest gra Nie śmiej się, która będzie wspierana silną kampanią reklamową. Wyprodukowany we wrześniu film promocyjny pojawi się zarówno w telewizji, jak i w sieci. Emisję reklam internetowych zaplanowano na listopad i grudzień na platformach VOD TVP, Ipla i Player. Spot będzie wyświetlany przed i pomiędzy popularnymi serialami, programami kulinarnymi, parentingowymi oraz rozrywkowymi. Plany Alexandra uwzględniają także kampanię w serwisie You Tube i bannery na platformie Onet. Akcja internetowa wspierana będzie wpisami i reklamą na Facebooku, blogach oraz filmami na vlogach, m.in. na portalu Zabawkowicz.pl. Najmocniejszym elementem kampanii, trwającej od 21 listopada

PROPOZYCJE POD CHOINKĘ Z wyliczeniem wszystkich zabawek, które pojawią się w przedświątecznych reklamach, nie poradziłby sobie nawet najbardziej cierpliwy człowiek świata obdarzony fotograficzną pamięcią. Poprosiliśmy więc producentów i dystrybutorów o wytypowanie kilku propozycji, które mają szansę stać się tegorocznymi bestsellerami.

OPRAC. ANNA ORLEAŃSKA

Interaktywnie i trójwymiarowo

Fot. TM Toys

Na liście świątecznych propozycji TM Toys jest m.in. interaktywny miś Teduś. – Tą zabawką dziecko może bawić się na 2 sposoby: w trybie Stand Alone (bez urządzenia mobilnego) miś opowiada historyjki i śpiewa piosenki, a w trybie Bluetooth (zabawa z aplikacją) można m.in. nagrywać wiadomości, rozwiązywać zagadki matematyczne, układać puzzle, nagrywać własne wersje piosenek i opowiadań – wyjaśnia przedstawicielka dystrybutora Ewa Turowska-Pająk. Teduś reklamowany będzie m.in. w TVP ABC, Nickelodeon, BBC CBeebies, Teletoon+, Disney Junior, MiniMini+, Cartoon Network i w internecie.

82

Kolejną propozycją prezentu pod choinkę jest 3Doodler – długopis 3D umożliwiający

tworzenie trójwymiarowych obiektów w czasie rzeczywistym. Produkt jest bezpieczny (nie nagrzewa się) i prosty w użyciu. Jedno naładowanie baterii pozwala na 45–60 minut zabawy. Wersja podstawowa zawiera: długopis 3D, dwa zestawy wkładów mix kolorów (48 szt.), książkę projektów, kabel USB i instrukcję. Klienci, którzy zdecydują się na Mega Zestaw, oprócz wymienionych elementów otrzymają 192 wkłady w różnych kolorach i 8 szablonów. Kampania reklamowa obejmuje m.in. emisje spotów w dziecięcych w TVP ABC, Disney Junior, Nickelodeon, BBC CBeebies, Teletoon+, MiniMini+ i Cartoon Network. Reklamy pojawią się też na You Tube i stronie Konkursiaki.pl, a ponadto w prasie, m.in. w „Bravo”. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Znasz swoich bliskich? Kolejna propozycja Trefla to dźwiękowa gra planszowa Roar – Łap potwora!. Reklamę telewizyjną będzie można zobaczyć w TVP ABC oraz na kanałach MiniMini+, Nickelodeon, Cartoon Network, Jim Jam, BBC CBeebies, Boomerang, Puls i Disney.

Osobom polującym na upominki w tym sezonie Trefl poleca potwory, kurczaki i grę sprawdzającą znajomość natury ludzkiej. Zacznijmy od trzeciej propozycji. Gra Ego pozwoli nam się przekonać, czy naprawdę dobrze znamy swoich przyjaciół. W jaki sposób? Losujemy jedno z ponad 400 pytań. Odczytujemy je głośno. W tajemnicy zaznaczamy żetonem swoją odpowiedź. Pozostali gracze próbują odgadnąć nasz wybór. Ego będzie od października do grudnia reklamowane w stacjach telewizyjnych: TVP (1, 2, ABC) TVN (24, 24 bis, Meteo, Turbo), VIVA, MiniMini+, Boomerang, MTV, AXN, Cartoon Network, CC i na Disney Channel. Gra pojawi się także w prasie, internecie oraz podczas sprzedażowych akcji promocyjnych.

Fot. Trefl

Trójmiejski producent proponuje również zręcznościówkę Chicken Bonanza. Będzie można sprawdzić swój refleks, ratując kurczaki przed wysadzeniem ich w powietrze. Spoty tego produktu zobaczą m.in. widzowie kanałów TVP ABC, Disney Channel, MiniMini+, Jim Jam, Nickelodeon, Cartoon Network, BBC CBeebies i Boomerang. 

Jodłowanie na życzenie Wśród świątecznych przebojów Libry są przede wszystkim nowości marki Spin Master, m.in. interaktywna lalka Brightlings, która odtwarza ponad 100 fraz, nagrywa i powtarza wszystko, co się do niej powie, a jakby tego było mało, potrafi stworzyć muzykę w 6 stylach (pop, rock, jazz, opera, jodłowanie i beat box). Dystrybutor proponuje pod choinkę także Bunchems Kolorowe Rzepy – aktywny zestaw z wibrującą kulą, który umożliwia budowanie „ożywionych” konstrukcji. Wśród grudniowych sugestii prezentowych pojawiły się ponadto zabawki kreatywne. Pottery Cool to pracownia pozwalająca na zrealizowanie własnych wizji artystycznych na podstawie opatentowanego sposobu tworzenia kształtu przez odwróconą

formę garncarską. Zestaw zawiera: butelkę z rozpylaczem, uchwyt na narzędzia, pędzel, 2 akcesoria do ozdabiania, 4 dyski gliny, 2 formy i rękawiczki oraz 5 farb metalicznych. Ciekawą propozycją dla początkujących artystów może być także Kinetic Foam Pianka Kinetyczna – rozciągliwa i łatwa do formowania masa (do wyboru jest pojedyncze opakowanie albo zestaw Multi 3 Pack). Świąteczną ofertę Libry kończy linia Meccano, w której są rozmaite propozycje zestawów zawierających pojazdy terenowe, helikoptery i ciężarówki. Wszystkie wymienione zabawki pojawią się w listopadzie i grudniu w reklamach telewizyjnych emitowanych w wybranych stacjach dziecięcych. 

Walka o makaron

Fot. Granna

Spaghetti to gra zręcznościowa przygotowana przez Grannę, oddająca klimat włoskiej uczty. Uczestnicy walczą o jak największą liczbę smakowitych nitek makaronu. Mają na to tylko 20 sekund. W Spaghetti liczy się refleks, spostrzegawczość i precyzja. W grze może wziąć udział od 2 do 4 graczy w wieku od 6 lat. Jej reklamy pojawią się w portalach Board Time, Pionkolandia, Grajmy, w magazynie „Together”, audycjach radia Kampus oraz na blogu Crust & Dust.

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

Kolejną propozycją Granny jest Tempo – słowny wyścig. Gracze naprzemiennie wykonują ruchy po torach złożonych z liter. Na początku kolejki poznają hasło przewodnie. Wymyślane slogany muszą rozpoczynać się od litery,

na której aktualnie znajduje się pionek gracza. Kto nie zmieści się w 30 sekundach, nie porusza się w danej kolejce. Gra zawiera również uproszczone kategorie dla dzieci. Tempo będzie promowane m.in. w portalach Board Time i Pionkolandia, magazynach „Together”, „Eurostudent”, „Mammazine” oraz audycjach radia Kampus i Radia Wawa. Wśród polecanych planszówek znalazła się też logiczna gra dla przedszkolaków – Czerwony Kapturek. Jej reklamy pojawią się na łamach magazynów parentingowych „Mamo to ja”, „Przedszkolne ABC”, „Przedszkolak” oraz na portalach Znad planszy i Board Times. Będzie je można też usłyszeć w Programie 1 i 3 Polskiego Radia. 

83


ZWIERZĘCE INSPIRACJE

CO SPRZEDA KOT? ANNA ORLEAŃSKA

Zwierzęta są najlepszymi przyjaciółmi człowieka. Producenta artykułów dziecięcych także. Na pytanie postawione w tytule można więc odpowiedzieć jednym słowem – wszystko. No prawie… Przedstawiamy krótki przegląd kocich gwiazd internetu, filmu i branży zabawkarskiej (oraz odzieżowej).

kota było początkiem kariery zwierzęcia. Powiedzmy takiej Tardar Sauce (co po polsku znaczy „sos tatarski”), znanej jako Grumpy Cat (to z kolei można by przetłumaczyć jako „zrzęda”), popularność zagwarantowała wiecznie niezadowolona mina. Po wrzuceniu w 2012 r. pierwszej fotografii pupilki pojawiły się oskarżenia, że jej grymas jest efektem z Photoshopa. Właściciele kotki, broniąc się przed brutalnym atakiem niedowiarków, opublikowali kilka filmów, które szybko stały się viralami, świadczących o tym, że ich zwierzę naprawdę tak wygląda – i to przez cały czas. Jej „mina” jest po prostu wynikiem wady genetycznej.

Fot. BranzaDziecieca.pl

Świnka morska to przecież równie miłe zwierzątko. Może nie? Jednak trudno sobie wyobrazić, żeby filmik przedstawiający tego udomowionego gryzonia niemrawo przebierającego łapami po klawiaturze obejrzało kilkadziesiąt milionów osób. A w przypadku wideo opartego na tym samym niewyszukanym pomyśle, ale z kotem w roli głównej, o tak liczną publiczność wcale nie było trudno (film miał ponad 44 mln odsłon). No ale przecież podobno internet powstał głównie po to, by można w nim było publikować zdjęcia kotów i filmy z ich udziałem. Co więcej, wcale nierzadkie są przypadki, że opublikowanie w sieci zdjęcia

No a potem już poszło. Grumpy Cat zaczął podróżować po Stanach Zjednoczonych, pojawiać się w popularnych programach telewizyjnych i całkiem nieźle zarabiać.

JAK PODAJE BRYTYJSKI DZIENNIK „THE INDEPENDENT”, OD MOMENTU POKAZANIA SIĘ W INTERNECIE ZWIERZAK POWIĘKSZYŁ STAN KONTA SWOICH OPIEKUNÓW O PONAD 100 MLN DOLARÓW. ZNAK HANDLOWY „GRUMPY CAT” ORAZ WIZERUNEK KOTKI OPATENTOWANO KILKA LAT TEMU. ZARZĄDZANIEM KOCIĄ MARKĄ ZAJMUJE SIĘ PROFESJONALNY MENEDŻER.

Zwierzę ozdabia tysiące najróżniejszych gadżetów (m.in. kubki i koszulki), występuje w postaci pluszowych zabawek i figurek, do tej pory zdążyło pojawić się w kilku książkach i na okładkach dwóch amerykańskich gazet. I nie była to wcale prasa zoologiczna, ale „The Wall Street Journal” i „New York Magazine”. Gdyby komuś było mało, to dodajmy, że stacje telewizyjne, a wśród nich CNN i CBS, 3 lata temu uznały kotkę za największą gwiazdę festiwalu filmowo-muzycznego SXSW. Na tej samej imprezie pojawili się m.in. Elon Musk i Al Gore, ale kto by tam o nich pamiętał.

Nawet skaleczenie jest mniej bolesne i szybciej się goi, jeżeli nad procesem zdrowienia czuwa Hello Kitty.

84

KULT KITTY Pora na przypomnienie – nie da się obejść bez tego słowa – kultowych kotów w branży zabawkarskiej. Zacznijmy od Hello Kitty. Po raz

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Orange Toys

pierwszy jej wizerunek pojawił się w 1974 r. na niewielkiej portmonetce. Obecnie czworonóg ozdabia m.in. lalki, ubrania, artykuły piśmiennicze, tostery, papier toaletowy i samolot należący do tajwańskich linii lotniczych Eva Airways. Według danych Sanrio w 1999 r. Hello Kitty ozdobiła 12 tys. różnych produktów. Do 2008 r. liczba ta wzrosła do 50 tys. artykułów dostępnych w ponad 60 krajach. Sprzedaż kocich akcesoriów jeszcze kilka lat temu przynosiła połowę z rocznego dochodu firmy, wynoszącego 1 mld dolarów.

DO POPULARNOŚCI HELLO KITTY PRZYCZYNIŁY SIĘ M.IN. HOLLYWOODZKIE CELEBRYTKI, TAKIE JAK MARIAH CAREY ORAZ PARIS HILTON, KTÓRE ZACZĘŁY POKAZYWAĆ SIĘ Z TOREBKAMI OZDOBIONYMI POSTACIĄ ZWIERZAKA. SZEŚĆ LAT TEMU JAPOŃSKIE MINISTERSTWO TURYSTYKI NADAŁO KOTCE TYTUŁ AMBASADORA KULTURY. BYŁ TO PIERWSZY PRZYPADEK W HISTORII, GDY FUNKCJA TA ZOSTAŁA PRZYZNANA FIKCYJNEJ POSTACI.

Skoro mowa o kocim wątku w kontekście kraju Kwitnącej Wiśni, to, jak sugerują autorzy bloga btth.pl, aby zapewnić sobie sukces handlowy w Japonii, wystarczy wykorzystać któryś z tych sposobów (a najlepiej wszystkie naraz): umieścić wizerunek kota na opakowaniu, mieć logo z kotem, nakręcić reklamę, w której pojawi się kot, lub wyprodukować przedmiot nawiązujący do kociego świata. Przy czym dobrze by było, gdyby to „nawiązanie” było różowe. Trzeba przyznać, że przeglądając, co ma do zaoferowania japoński rynek, można dojść do wniosku, że zakres kocich inspiracji jest właściwie nieograniczony. Oczywistości nawet nie ma co wymieniać, warto więc tylko wspomnieć o klapkach, które zostawiają na piasku odbicie śladu łapy, oraz o kocich uszach, które reagują na fale mózgowe. I w zależności od nastroju osoby, która w nich paraduje, unoszą się albo opadają… FAN LAZANII O ile Hello Kitty została ambasadorką japońskiej kultury, o tyle Garfield – często charakteryzowany jako zwierz chciwy, cyniczny i leniwy – mógłby co najwyżej zostać ambasadorem włoskiej kuchni. Wśród jego ulubionych zajęć znajduje się bowiem jedzenie lazanii. Po raz pierwszy komiks przedstawiający przygody rudego stworzenia o sporych gabarytach ukazał się w 1978 r. Kilkadziesiąt lat później perypetie Garfielda trafiły do Księgi rekordów Guinnessa jako najczęściej publikowana historyjka obrazkowa na świecie. Obecnie komiksy poświęcone miłośnikowi włoskich przekąsek ukazują się w kilku tysiącach czasopism. Książkowe wersje opowieści o kocich przygodach zostały wydane w ponad 130 mln

86

Kot z parówkami to propozycja Orange Toys. Krajowym dystrybutorem pluszaków jest firma Symag.

egzemplarzy. Garfield pojawił się również na ekranach telewizyjnych i kinowych. Twórca rudego zarozumialca, Jim Davis, w wywiadach często powtarza, że marzy jeszcze o tym, żeby kiedyś zobaczyć futrzanego grubasa w musicalu. Jasne, czemu nie, pod warunkiem że będzie to produkcja oparta na bardzo, ale to bardzo wolnych kompozycjach, bo w szybszych kawałkach Garfield naprawdę się nie wyrobi. Produkty licencyjne wykorzystujące wizerunek zwierzaka cieszą się szczególną popularnością w Wielkiej Brytanii. W pierwszej połowie 2012 r. na Wyspach odnotowano wzrost sprzedaży produktów licencyjnych wykorzystujących wizerunek Garfielda o 340% w porównaniu z tym samym okresem 2011 r. Na polskim rynku oferta produktów z grubym kotem jest raczej skromna. Można co najwyżej trafić na pluszaki (np. wyprodukowane przez hiszpańską firmę Play By Play) oraz trochę ubrań (oferowanych np. w Smyku. PARÓWKI NA SZYI Tym, którzy szukają odzieży ozdobionej wizerunkiem kotów, warto podpowiedzieć sprawdzenie asortymentu firmy Barbaras. Producent ma w swoim portfolio kolekcje z podobiznami Filemona i Bonifacego – kocich bohaterów filmów animowanych, które powstawały w latach1972–1981 w Studiu Małych Form Filmowych Se-ma-for w Łodzi. (Barbaras ma również ubrania z Reksiem, o czym wspominamy tylko z dziennikarskiego obowiązku).

Na naszym rynku koty znajdziemy również m.in. wśród propozycji Les Deglingos i Trudi (maskotki), Granny (Kot w worku) i Trefla (puzzle). Zwierzaki Orange Toys w oryginalnych wersjach sprzedaje firma Symag. – Na polskim rynku oferujemy 3 wersje kotów: pirata w pasiastej koszulce i bandanie w trupie czachy, wiecznie głodnego kota z pętem parówek na szyi oraz kota we flanelowej koszuli w kratę, typowego domatora. Koty są zwierzętami uwielbianymi przez dzieci, więc na pewno klienci wybierają je do sklepów częściej niż inne pluszowe stworzenia (chociaż psy też nieźle sobie radzą) – mówi Małgorzata Unysko, przedstawicielka firmy. Gdyby producenci wciąż szukali inspiracji do stworzenia kolekcji licencyjnych wykorzystujących nieco zapomniane koty, to naprawdę mają w czym wybierać. Weźmy choćby rudzielca, który występuje z Audrey Hepburn w Śniadaniu u Tiffany’ego, czy kota głaskanego pewną ręką włoskiego mafiosa rządzącego rodziną Corleone. Zwierzę zresztą załatwiło sobie rolę w Ojcu chrzestnym, plącząc się pod nogami reżysera, a potem ponoć mruczało tak głośno, że trzeba było dogrywać kwestie wypowiadane przez Marlona Brando. No i jest jeszcze biały pers, który towarzyszy czarnemu charakterowi w jednym z filmów o Jamesie Bondzie. Przemysł odzieżowy o nim zapomniał, a szkoda. Na przykład na śpioszkach prezentowałby się bardzo stylowo… 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


LICENCJE

Dobranocka Jacek i Agatka zadebiutowała w polskiej telewizji w jesienią 1962 r. Wieczorem 2 października na czarno-białych ekranach pojawił się pierwszy 10-minutowy odcinek przygód dwóch pacynek, stworzonych przez Wandę Chotomską, autorkę książek dla dzieci. Wprawdzie ponad pół wieku temu o istnieniu rozbudowanego polskiego przemysłu licencyjnego nikomu się jeszcze nie śniło, mimo to na rynek trafiły płyty z historią o Jacku i Agatce oraz pocztówki dźwiękowe. W sklepach można było też znaleźć… pierwsze mydło dla dzieci z bohaterami dobranocki na opakowaniu. Jacek i Agatka później pojawiali się również w wersji zabawkowej. Jeszcze kilka lat temu licencję tę można było znaleźć w ofercie firmy Axiom.

Gdyby nie było pacynek, nie mielibyśmy Orderu Uśmiechu. Wanda Chotomska podczas spotkania z dziećmi w szpitalu rehabilitacyjnym w Konstancinie usłyszała od jednego z chłopców, że on chętnie wręczyłby Jackowi jakiś medal. Pisarka wspomniała o tym w wywiadzie udzielonym „Kurierowi Polskiemu” z okazji 5-lecia emitowania dobranocki. Redakcja ogłosiła konkurs na projekt Orderu Uśmiechu i poprosiła dzieci o listy z pomysłami. I przyszły. Poczta dostarczyła 44 tysiące kopert. Jury najbardziej spodobało się uśmiechnięte słoneczko narysowane przez 9-latkę z Głuchołaz. Pierwsze odznaczenie otrzymał w 1968 r. poznański chirurg ortopeda Wiktor Dega. Zgodnie z rytuałem przed odebraniem orderu musiał wypić puchar soku z cytryny i się uśmiechnąć. 

Fot. Muzeum Dobranocek

Pacynki z orderem

TROCHĘ WSPOMNIEŃ Podobno sklepy sprzedające zabawki nawiązujące do animacji sprzed lat nie narzekają na brak klientów. W naszym przeglądzie licencji prezentujemy nieco zapomnianych Jacka i Agatkę, jedną z pierwszych dobranocek pokazywanych w polskiej telewizji, oraz Reksia, który się nie starzeje.

ANNA ORLEAŃSKA

Fot. Studio Filmowe w Bielsku-Białej

Reksio w trasie

88

Filmowe przygody Reksia, na podstawie scenariusza Lechosława Marszałka, powstawały w latach 1967–1990 w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Istnieje także anglojęzyczna wersja, wyprodukowana przez Village Production. W przeszłości serial był też emitowany w ZSRR, gdzie Reksio występował jako „sobaka Reks”. Natomiast 2 lata temu przygody psa (oraz Bolka i Lolka) mogli oglądać uczniowie szkoły przy buddyjskim klasztorze w Jharkot w Nepalu. Kilka pokazów zorganizował tam polski podróżnik Robert Maciąg. Bajki na tyle się spodobały, że powstał pomysł przemierzenia na skuterze 2500 km po Indiach i organizowania po drodze projekcji dobranocek. Projekt pod nazwą Tuk Tuk Cinema został

zrealizowany w ubiegłym roku. Po zakończeniu podróży kino objazdowe i filmy, w które wyposażyło podróżnika Studio Filmów z Bielska-Białej, trafiły do zaprzyjaźnionego domu w Kalkucie, gdzie czekają na kolejne osoby, które chciałyby kontynuować tę wyprawę. Licencje związane z postacią Reksia nadal cieszą się sporą popularnością. Wizerunek psiaka znajdziemy w portfolio firmy Tisso Toys. Produkty nawiązujące do animacji proponuje również Alexander – są to m.in. gry, puzzle i domino. Zwierzak doczekał się swojego pomnika, który 3 sierpnia 2009 r. odsłonięto w Bielsku-Białej. W tym roku Poczta Polska wyemituje serię znaczków z Reksiem w kolekcji „Polskie filmy animowane”. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Zabawki dla dzieci w wieku 4-10 lat

6121 Stoisko z warzywami

6133 Pastwisko

6120 Duże gospodarstwo rolne

6140 Klatka dla królików z wolnym wybiegiem

6130 Duży traktor z przyczepą

6134 Labrador z szczeniakami

6131 Traktor ogrodniczy

6139 Rodzina kotów

6141 Kaczki i gęsi przy stawie

6132 Przenośnik taśmowy

www.playmobil.pl W celu bliższego zapoznania się z ofertą prosimy o kontakt z naszymi koordynatorami rynku: Katarzyna Cierpiał tel.: +48 604 090 089, katarzyna_cierpial@playmobil.de (Warszawa) Stanisław Tereszkiewicz tel.: +48 606 459 559, stanislaw_tereszkiewicz@playmobil.de (woj. mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie) Paulina Szyszka tel.: +48 735 922 757, paulina_szyszka@playmobil.de (woj. śląskie, opolskie, małopolskie) Katarzyna Rzepka tel.: +48 696 412 520, katarzyna_rzepka@playmobil.de (woj. łódzkie) Kamila Michel-Wiśniewska tel.: +48 600 172 588, kamila_michel-wisniewska@playmobil.de (woj. podlaskie, warm.-mazurskie, kuj.-pomorskie, pomorskie, zach.-pomorskie, lubuskie) Małgorzata Malecka tel.: +48 600 304 443, malgorzata_malecka@playmobil.de (woj. dolnośląskie, wielkopolskie) Magdalena Romanowska tel.:+48 538 448 045, magdalena_romanowska@playmobil.de (woj. warm.-mazurskie, podlaskie, kuj.-pomorskie, mazowieckie)


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

MOBILNA KUCHNIA – ZESTAW KUCHARZY 3126 Wykonana z wytrzymałego drewna, przykuje uwagę dzieci na długie godziny. Kółka ułatwiają przestawianie, wysuwany blat daje więcej przestrzeni, a na czarnej tylnej ściance można pisać kredą. Dzięki zabawie w gotowanie dzieci rozwijają umiejętności społeczne. Zestaw nie zawiera akcesoriów. Drewno bukowe jest pokryte bezpiecznymi i odpornymi farbami wodnymi. Wymiary: 94 × 30 × 96 cm.

Grupa wiekowa: 3+ Producent: Hape. Dystrybutor: Toy Planet www.hapetoys.com

ROMANTYCZNY DOMEK DLA LALEK – 5303 Z balkonem, działającym dzwonkiem (wymaga dwóch baterii 1,5-V-AAA) i otwierającą się skrzynką pocztową. Można wyposażyć meblami z 6 pokoi (nr art. 5304, 5306–5309, 5336). Wymiary: 60 × 27 × 55 cm.

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

LITERKOWY HIPOPOTAM

WHAWHAWHACKY – KAKTUS

6 edukacyjnych zabaw, którym towarzyszą zabawny hipopotam i słodki ptak. Naciśnij pysk hipopotama, aby usłyszeć zagadki, lub pociągnij dźwignię w kształcie ptaszka, aby zakręcić kołem i rozpocząć naukę liter, wymowy, słów i liczb.

Kaktus zachęca do aktywnej, wesołej zabawy w domu i na zewnątrz. Uderz, podrzuć, potrząśnij. Ma nie tylko ciekawy wygląd, wydaje też z siebie zwariowane okrzyki. Zamieni każdy dzień w szaloną zabawę.

Grupa wiekowa: 2+ Producent: VTech. Dystrybutor: Trefl www.vtech.trefl.com

5 SEKUND – EDYCJA SPECJALNA

LALKA MING MING GIRLS

Kolejna odsłona szalonej i zabawnej gry dla rodziny i przyjaciół. Wszystkie pytania zostały stworzone przez graczy dla graczy. Dodatkowa pula pustych kart pozwoli wam urozmaicić rozgrywkę własnymi pytaniami. Postarajcie się, aby były zaskakujące, zabawne i oryginalne.

Lalki z kolekcji Ming Ming Girls to 4 przyjaciółki każdej dziewczynki: Agusia, Kasia, Malwinka i Madzia. Można je czesać – do zestawu dołączony jest mały grzebień. Wysokość lalki: 34 cm.

Grupa wiekowa: 8+ Producent/dystrybutor: Trefl www.trefl.com

90

Grupa wiekowa: 3+ Producent: Ming Ming. Dystrybutor: Kathay Haster www.hurtownia.kathay.pl

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 65 zł Producent/dystrybutor: Anek www.anek.com

SAMOCHÓD POLICYJNY TOYOTA LAND CRUISER Zdalnie sterowany samochód ze światłami, w skali 1:16. Wymiary opakowania: 43 × 20 × 23 cm. Zasilanie: samochód 5 × AA, pilot sterujący 1 × 9 V.

Grupa wiekowa: 3+ Producent: Rastar. Dystrybutor: Kathay Haster www.hurtownia.kathay.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


HIT W MOIM SKLEPIE

BETONIARKA CONSTRUCT Bardzo duża betoniarka imitująca prawdziwy sprzęt budowlany, wykonana z dbałością o każdy szczegół przez niemiecką markę Wader. Mali rzemieślnicy i budowlańcy mogą zaczynać pracę. Przy użyciu korby ręcznej zmieszają klocki lub piasek, a przekręcając pokrętło z boku, wyładują je z betoniarki.

Gabriela Witos Ś W I AT Z A B AW E K M A R I O ( B I E L S K O - B I A Ł A )

Grupa wiekowa: 3+ Producent/dystrybutor: Polesie www.polesie-toys.com

Związana z firmą Mario, działającą od 14 lat w branży dziecięcej, prowadzącą m.in. stacjonarną i internetową sprzedaż zabawek

Większość rodziców sięga po zabawki klasyczne, ponieważ są ponadczasowe i uniwersalne. Do tej grupy możemy zaliczyć znajdującą się w naszej ofercie lalkę-bobasa firmy Mario Toys. Zabawka zachwyca pięknymi oczami i rzęsami, które wyglądają jak prawdziwe. Klientom decydującym się na zakup bardzo podoba się również to, że lalka mówi po polsku i śpiewa w naszym języku. Głosu zabawce użyczyła dziewczynka z profesjonalnego zespołu „Włóczykije” z Bielska-Białej. O tym, że produkt od dłuższego już czasu jest naszym handlowym bestsellerem decydują z pewnością atrakcyjna cena i jakość wykonania.

SUPERFARMER Z DODATKIEM BORSUK Gra, która bawi dzieci i dorosłych, łącząc pokolenia. Dostępna w ponad 20 językach na całym świecie. Nowe wydanie zawiera dodatek Borsuk. Limitowana edycja to nie tylko nowe zwierzę o unikatowej umiejętności, ale również hołd dla legendarnego twórcy tej gry – prof. Karola Borsuka.

Grupa wiekowa: 7+ Przybliżona cena detaliczna: 99,99 zł Producent/dystrybutor: Granna www.granna.pl

CHICCO – PCHACZ WESOŁE ZAKUPY

ROBOCHICCO

ROZMOWNY DUET

Dwujęzyczna zabawka 4 w 1, która najpierw pomoże dziecku w bezpiecznym stawianiu pierwszych kroków, następnie w odgrywaniu ról podczas robienia zakupów, a potem nauczy je słów związanych z zakupami w języku polskim i angielskim. Elektroniczny skaner rozpoznaje przedmioty, kolory i kształty, nazywając je w obu językach. Sorter uczy logicznego myślenia.

Pierwszy transformers sterowany pilotem, dla dzieci w wieku przedszkolnym. 2 konfiguracje: pojazd i robot. Przekształca się go w 3 prostych krokach: aby skonstruować pojazd, opuszczamy ramiona robota, następnie głowę i na końcu jego ciało. Transformacja mechaniczna poprawia zdolności manualne dziecka. Pilot z 4 przyciskami kierunkowymi, zarówno dla pojazdu, jak i robota. Zabawka świeci i wydaje dźwięki.

Zestaw łączący ze sobą dwie zabawki: Telefonicznego Tygryska i Rozgadaną Małpkę, które mówią po polsku i angielsku. Podczas zabawy dziecko uczy się cyfr w dwóch językach. Słuchając wesołych melodii, rozwinie zmysł słuchu, a używając klawiszy – zmysł dotyku. Usprawni także percepcję wzrokową. Zabawki wykonane są z plastiku z elementami z miękkiego silikonu.

Grupa wiekowa: 9 m – 2 lata Przybliżona cena detaliczna: 199 zł Producent: Chicco. Dystrybutor: Artsana Poland www.chiccopolska.pl

Grupa wiekowa: 2–6 Przybliżona cena detaliczna: 179 zł Producent: Chicco. Dystrybutor: Artsana Poland www.chiccopolska.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

Grupa wiekowa: 6 m+ Przybliżona cena detaliczna: 75 zł Producent: Smily Play. Dystrybutor: Anek www.smily-play.pl

91


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

GOLDIEBLOX – MASZYNA DO ROBIENIA NAJSZYBSZYCH OBROTÓW

TECH TRUCK – MASZYNY BUDOWLANE (NR 35360)

STACYJKOWO – CENTRUM DOWODZENIA

Zestaw konstrukcyjny dla dziewczynek. Złotowłosa inżynierka Goldie konstruuje obrotową maszynę w oparciu o napęd paskowy, która pomaga psu dogonić własny ogon. Dokłada do niej specjalny pas z kolorowej wstążeczki, który pozwala kręcić się również jej przyjaciołom. Zestaw rozwija u dzieci wyobraźnię przestrzenną, uczy zasad inżynierii (napęd paskowy), wzmacnia w dziecku pewność siebie.

Seria realistycznych maszyn budowlanych, na którą składają się: śmieciarka, ładowarka, betoniarka, wywrotka i walec. Ich dodatkową atrakcją są ruchome elementy, np. łyżka w ładowarce, gruszka w betoniarce oraz podnoszony kiper w wywrotce. Maszyny zapewnią małym konstruktorom dobrą zabawę zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Zabawka wyprodukowana w Polsce z bezpiecznych i trwałych materiałów.

W Stacyjkowie mieszkają wesołe lokomotywy, które przeżywają niezwykłe przygody, potrafią zgodnie współpracować i razem pokonują trudności. Wilson ma nową pracę – został ratownikiem i ma już swoje pierwsze centrum dowodzenia. Zestaw składa się z walizki z rączką, która po rozłożeniu przedstawia budynek centrum dowodzenia z obrotnicą i torami, oraz lokomotywy Wilsona.

Grupa wiekowa: 1+ Producent Wader-Woźniak www.wader.toys

Grupa wiekowa: 3+ Producent: Tomy. Dystrybutor: M&Z

Grupa wiekowa: 4–8 Producent: GoldieBlox. Dystrybutor: Skip Wish www.goldieblox.com

MAŁY POCIĄG – GRA PLANSZOWA

TOTEM – GRA PLANSZOWA

LAMAZE – WESOŁE MAŁPKI DO WÓZKA

Przemierzaj pociągiem planszę w poszukiwaniu zaginionego bagażu. Jeśli odnajdziesz go, nim uczynią to pozostali gracze, wygrasz. Plansza z szynami kolejowymi i aplikacją Little Train Game, do pobrania dla dodatkowej zabawy. Prosta gra dla najmłodszych miłośników gier planszowych.

Strategiczna gra nie tylko dla Indian. Bądź pierwszym, którego totem przemierzy całą planszę. Specjalnie oznakowane pola utrudniają to zadanie – zmieniają swe znaczenie, stąd każda rozgrywka to inne wyzwanie. Pionki-totemy i aplikacja do pobrania, by zdobyć dodatkową niespodziankę.

Pobudź wyobraźnię dziecka i jego zmysły. Jasne, żywe kolory i kontrastujące wzory zachęcają je do skupienia wzorku, a miękkie materiały i rozmaite tekstury stymulują zmysł dotyku. Śmieszne małe małpki można bardzo łatwo zamontować w wózku, by dziecko mogło po nie sięgać w czasie spacerów.

Grupa wiekowa: 4+ Przybliżona cena detaliczna: 86 zł Producent/dystrybutor: Tactic Games www.tactic.net

Grupa wiekowa: 7+ Przybliżona cena detaliczna: 93 zł Producent/dystrybutor: Tactic Games www.tactic.net

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 69,99 zł Producent: Tomy. Dystrybutor: M&Z www.facebook.com/lamazepolska/

GARDEROBA – 5576 Z wieloma sukienkami, spódnicami i modnymi akcesoriami.

reklama

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

92

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

LALALOOPSY SWITCH’N’STYLE Najnowsze lalki Mini Lalaloopsy Switch’N’Style to jeszcze więcej zabawy. Można je przebierać: zmieniać ubrania, buty i wygląd małych przyjaciółek. Wszystkie dodatkowe akcesoria znajdują się w zestawie.

Grupa wiekowa: 4+ Przybliżona cena detaliczna: 44,99 zł Producent: MGA Entertainment. Dystrybutor: MGA Entertainment Poland www.lalaloopsy.com

YOOKIDOO – UKŁADANA PIRAMIDKA GRAJĄCY KWIAT Kreatywna układanka dająca możliwość odkrywczej zabawy. Wesoła melodia, która pojawia się podczas wrzucania piłek, oraz wiele dodatkowych stymulujących rozwój elementów.

Grupa wiekowa: 9 m+ Przybliżona cena detaliczna: 109 zł Producent: Yookidoo. Dystrybutor: Blue Ocean www.blueshop.com

ZESTAW CARMEN

GRIP TRUCKS

Seria Carmen została stworzona specjalnie dla najmłodszych gospodyń. Duży wybór rozmaitych zestawów na pewno przypadnie do gustu każdej dziewczynce. Kuchnie imitują dźwięki pracy prawdziwych urządzeń i pracy z wodą.

Seria zabawek Grip Trucks to pojazdy ładne, kolorowe, o ciekawych formach, zrobione z materiałów wysokiej jakości. Każdy ma miękkie gumowe koła oraz specjalną rączkę do prowadzenia i manipulowania urządzeniami specjalistycznymi.

Grupa wiekowa: 1+ Producent/dystrybutor: Polesie www.polesie-toys.com

Grupa wiekowa: 3+ Producent/dystrybutor: Polesie www.polesie-toys.com

HULAJNOGA LITTLE TIKES Dzięki wychylającym się na boki skrętnym kółkom, hulajnogą można precyzyjnie kierować. Wytrzymała i sprawdzona w trudnych warunkach. Dostosowuje się do wzrostu dziecka dzięki wysuwanej rączce. Występuje w 6 wersjach kolorystycznych.

Grupa wiekowa: 5+ Przybliżona cena detaliczna: 129 zł Producent: MGA Entertainment. Dystrybutor: MGA Entertainment Poland www.littletikes.com

PARKING 4-POZIOMOWY Z DROGĄ I SAMOCHODAMI Trzy górne poziomy są przeznaczone pod miejsca parkingowe, a najniższy ma drogi podjazdowe, serwis i myjnię samochodową. Znaki drogowe uczą dziecko zasad ruchu drogowego, a ciekawa konstrukcja pozwala wymyślić dużo interesujących zabaw samochodami dołączonymi do zestawu.

Grupa wiekowa: 3+ Producent/dystrybutor: Polesie www.polesie-toys.com

NOWOCZESNA ŁAZIENKA – 5577 Nowoczesna łazienka z wieloma akcesoriami.

reklama

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

94

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

IMC TOYS – NA RATUNEK. REMIZA STRAŻACKA Prawdziwa remiza z bohaterami Klubu Przyjaciół Myszki Miki. Zestaw zawiera figurki: Mikiego i Mini w strojach strażackich, a także 20 akcesoriów. Remiza wyposażona jest w sprzęt niezbędny do przygotowania się do akcji gaśniczej. Zabawka wydaje sygnały świetlne i dźwiękowe oraz jest wyposażona w rozmaite funkcje dodatkowe.

Grupa wiekowa: 3+ Producent: IMC Toys. Dystrybutor: Rekman www.online.rekman.com.pl

SZUMIĄCY MIŚ WHISBEAR

MATA EDUKACYJNA 1-2-3 ROSNĘ!

Miś z funkcją Cry Sensor, wrażliwy na płacz dziecka. Po 40 minutach szumienia przechodzi w tryb czuwania, a gdy rozpozna płacz, automatycznie uruchomi szum. Miś jest wykonany z tkaniny wysokiej jakości z atestem Oeko-Tex. Funkcje soft start/soft stop łagodnie włączają i wyłączają szum. Uszy i łapy szeleszczą. Magnesy umożliwiają zaczepienie misia na łóżku lub wózku.

Wieloetapowy produkt dopasowany do indywidualnych potrzeb dziecka w każdym stadium rozwojowym. 10 różnych funkcji zabawy. Łatwa do złożenia. Ma światła i muzykę oraz poduszkę „Czas dla brzuszka”. Można jej używać na 3 etapach rozwoju dziecka: dla leżącego jest matą z pałąkami, dla siedzącego – centrum aktywizującym, a stojącemu maluchowi umożliwia zabawę piłką.

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: 198 zł Producent/dystrybutor: Whisbear www.whisbear.com

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 369 zł Producent: Tiny Love. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.com

MAGICZNY PIASEK – SUPER PACK

ŁUK Z ZABAWKAMI – SPIN’N’KICK

CLOUD B TWILIGHT BUDDIES ALLIGATOR – LAMPKA

Nie wysycha i nie twardnieje nawet po wielokrotnym użyciu. Można go z łatwością formować, tworząc budowle, postaci itp. bez użycia wody. Po zakończonej zabawie piasek bez problemu wraca do oryginalnej formy. Jest lepki, ale nie przykleja się do rąk. Nie kurzy się z niego podczas użycia. Wykonany z naturalnych składników. W zestawie: 0,5 l piasku w 5 kolorach, pojemnik z pokrywą, foremki i narzędzia do zabawy (13 sztuk), mata.

Zabawka z wieloma aktywnościami, zaprojektowana, by stymulować dłonie i stopy dziecka. Zachęca do odkrywania i wzmacnia rozwój poznawczy przez szeroki wybór funkcji: obracające się, grzechoczące panele, szeleszczącą książeczkę, grzechotkę-szczeniaczka i inne. Można łatwo zamontować do wózków i fotelików, a kilka kątów pochylenia pozwoli na wybranie dobrej pozycji łuku dla dziecka.

Przytulanka-lampka, która pomoże dziecku przezwyciężyć strach przed ciemnością. Dzięki wbudowanemu projektorowi aligator wyświetla 3 konstelacje gwiazdek i księżyc na ścianach i suficie. Gwiazdki w 3 kolorach: niebieskim, zielonym i bursztynowym. Produkt można wszędzie ze sobą zabrać. Po 45 minutach lampka samoczynnie się wyłącza.

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 265 zł Producent: Donerland. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 149 zł Producent: Tiny Love. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 119 zł Producent: Cloud B. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

ROMANTYCZNA ŁAZIENKA – 5307

KOLOROWY POKÓJ DZIECIĘCY – 5306

NOWOCZESNA KUCHNIA – 5582

Półka z koszami i szufladą zapewnia miejsce do przechowania przyborów łazienkowych.

Łóżka mogą być używane oddzielnie lub jako łóżko piętrowe.

Nowocześnie urządzonej kuchni nie może zabraknąć w żadnym domu dla lalek.

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

96

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


NIE ŚMIEJ SIĘ Kto z was potrafi najdłużej utrzymać powagę? Nowa rodzinna gra planszowa, w której tak musisz zaprezentować wylosowane hasło, aby rozśmieszyć towarzyszy. O wyborze hasła decyduje kostka. Możesz także wylosować nos klauna, który ułatwi ci zadanie. Gra dostępna w 6 wersjach: Klasycznej, Familijnej, Deluxe, Junior, Mini, Junior Mini. Liczba graczy: 3–12. Reklama TV listopad– grudzień 2016.

Grupa wiekowa: 8+/4+ (Junior) Producent/dystrybutor: Alexander www.alexander.com.pl

DREWNIANY ZESTAW URODZINOWY Z FILIŻANKAMI I TORTEM

DREWNIANY ZESTAW – SKRZYNKA SMACZNYCH PRZEKĄSEK

Zestaw z lakierowanego drewna pomalowanego ręcznie w kolorowe wzory z motywem truskawki. Stylowa czerwona skrzynka pomieści wszystkie akcesoria niezbędne do zabawy w przyjęcie urodzinowe. Skrzynka ma blokadę wieka oraz praktyczny uchwyt ułatwiający przenoszenie zestawu. Liczba elementów: 33. Wymiary: 19 × 18,5 × 15 cm.

Zabawka wykonana z drewna i ręcznie malowana. Akcesoria można zapakować do skrzynki. Swobodnie zmieszczą się w niej bułki z sałatą, serem żółtym i wołowymi kotletami oraz kubki z koktajlami, porcje frytek i orzechów nerkowca oraz tacki do rozłożenia jedzenia. Liczba elementów: 42. Materiał: drewno, filc. Wymiary: 22 × 17,5 × 15 cm.

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 120 zł Producent: Grand Benefit. Dystrybutor: PaTaToy www.patatoy.pl

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 120 zł Producent: Grand Benefit. Dystrybutor: PaTaToy www.patatoy.pl

VIGA – SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI

RUMMIKUB 3W1

NOWOŚĆ – JEŹDZIK RACER

Drewniana skrzynka z narzędziami to nie tylko zabawa, lecz także nauka porządku. Prezent dla chłopca, który lubi naśladować swojego tatę podczas drobnych prac domowych: reperować, skręcać i wbijać gwoździe. Wszystkie elementy zapakowane w drewnianą walizkę, w której każdy sprzęt ma swoje miejsce dzięki odrysowanym konturom narzędzi.

Prosta, wciągająca, inna w każdej rozgrywce gra towarzyska dla całej rodziny. Celem jest pozbycie się wszystkich kostek z liczbami ze swojej tabliczki. Gracz, który dokona tego jako pierwszy, wygrywa. Polska edycja zawiera 3 wersje gry: Standard (z 2 Jokerami), Twist (z 8 specjalnymi Jokerami) oraz Expert (z 8 kolorowymi Jokerami).

Jeździk o rasowym wyglądzie stylizowanym na samochód sportowy, posiadający wiele ciekawych detali. Z imitacją prawdziwych klamek i pikowanej skóry na siedzeniu. Kierownica wygląda jak w prawdziwym samochodzie, w której pod 2 przyciskami są 3 melodie i klakson. Bezpieczna zabawka z wysokiej jakości tworzyw.

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 139 zł Producent: Viga. Dystrybutor: PM Investment Group www.millymally.pl

Grupa wiekowa: 7+ Przybliżona cena detaliczna: 140 zł Producent: Lemada. Dystrybutor: TM Toys www.tmtoys.pl

Grupa wiekowa: 3–6 Przybliżona cena detaliczna: 119 zł Producent: Milly Mally. Dystrybutor: PM Investment Group www.millymally.pl

PLAY HOUSE – DOMEK DLA LALEK (NR 25400) Funkcjonalna zabawka wspierająca rozwój społeczny. Za pomocą 14 mebli dziecko może samodzielnie urządzić wygodne mieszkanie dla swoich lalek, co pobudzi jego wyobraźnię przestrzenną. Na parterze znajdują się salon i taras z basenem, na piętrze sypialnia i łazienka. Dzięki uchwytowi na dachu domek można przenieść w dowolne miejsce. Zabawka wyprodukowana w Polsce z bezpiecznych i trwałych materiałów.

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

reklama

Grupa wiekowa: 3+ Producent: Wader-Woźniak www.wader.toys

97


B Ł Ę DY E - S P R Z E DAW CÓ W

13 KOSZTOWNYCH POMYŁEK MAREK JANKOWSKI

Fot. Viktor Hanacek | Picjumbo.com

Nawet jeżeli masz doświadczenie w prowadzeniu tradycyjnego sklepu, rozkręcenie sprzedaży w internecie to niełatwe zadanie. E-handel rządzi się swoimi prawami. Zapytaliśmy przedsiębiorców, co zrobili źle, rozwijając działalność online. Powstała lista 13 błędów, z których możesz się wiele nauczyć.

Internet daje gigantyczne możliwości zarabiania pieniędzy. Potwierdzają to spektakularne sukcesy takich sklepów, jak Amazon.com, Zalando.pl, czy – z polskiego podwórka – Smyk.com. Startowały skromnie, a dziś są potęgami. Słysząc ich historie, łatwo nabrać nadziei, że ty też możesz zacząć przy laptopie w sypialni i w ciągu kilku lat zbudować biznes wart miliony. Jeżeli jednak wydaje ci się, że firmę w sieci prowadzi się łatwiej niż tradycyjną, mylisz się. Po pierwsze, tak samo jak w „realnym świecie” musisz mieć solidny biznes plan. Pieniądze nie pojawią się automatycznie, gdy uruchomisz sklep. Po drugie, powinieneś opanować poruszanie się w skomplikowanym środowisku, jakim jest internet. Dopiero gdy spełnisz te dwa warunki, masz szansę na sukces. Największym problemem przedsiębiorców jest to, że skupiają się na możliwościach internetu, zaniedbując podstawowe reguły ekonomii. Dlatego na liście 13 błędów popełnianych przez internetowych sprzedawców pierwsze 10 miejsc zajmują zagadnienia biznesowe, a tylko 3 – typowo techniczne. 1. ZA MAŁE ZAANGAŻOWANIE Jeżeli sklep internetowy jest dodatkiem do stacjonarnego, może się zdarzyć, że nie poświęcisz mu wystarczająco wiele uwagi. Pozornie wygląda to na racjonalne działanie: przecież do tej pory do większości transakcji dochodziło w tradycyjnej placówce. Ale takie założenie powoduje, że sam sobie ograniczasz zasięg geograficzny sprzedaży. Kupiłeś nowe auto, ale zamiast z niego korzystać, ciągle jeździsz starym, bo się do niego przyzwyczaiłeś.

98

Chcesz z sukcesem sprzedawać w internecie? Nie traktuj tego jako skromnego dodatku do tradycyjnego sklepu.

Równoczesne prowadzenie sklepu stacjonarnego i internetowego to dużo dodatkowej czasochłonnej pracy – choćby konieczność fotografowania każdego produktu. Decyzja o zatrudnieniu osoby odpowiedzialnej np. za tworzenie grafiki i zdjęć lub odświeżanie stanów magazynowych nie jest łatwa, bo na początku kanał online przynosi tylko ułamek przychodów generowanych przez tradycyjną placówkę. Dlaczego tak mało? Bo w niego nie inwestujesz. I kółko się zamyka. Zbudowanie sklepu internetowego i wypełnienie go produktami to dopiero początek, a nie koniec pracy. Towar sam się nie sprzeda.

Sklep internetowy powinien być prowadzony z takim samym zaangażowaniem, jak sklep stacjonarny. To nie jest dodatkowy butik, który zarabia sam na siebie, bo jest dostępny 24 godziny a dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego potrzebne są aktywne działania marketingowe, strona internetowa musi „żyć”, żeby przyciągać klientów. Otwierając własny e-biznes, potrzebujesz samodyscypliny. Nie musisz codziennie zrywać się o świcie, żeby wpuścić klientów. Nikt nie widzi, czy w danej chwili odpisujesz na maila, czy oglądasz Dzień dobry TVN. Nie masz szefa, nikt cię nie rozlicza z tego, co dziś zrobiłeś, więc

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


spychasz nieprzyjemne działania na potem. Im dłużej to trwa, tym większy masz mętlik w głowie i poczucie winy. Dużym zagrożeniem bywa… sukces. Gdy osiągasz wysokie zyski, nie czujesz potrzeby inwestowania w rozwój firmy. Po co zmieniać coś, co świetnie działa? Ale zapominasz, że dobra koniunktura nie trwa wiecznie. Jeżeli osiadasz na laurach – przestajesz rozwijać nowe kanały marketingu i sprzedaży, nie zwracasz uwagi na konkurencję – twoja firma zaczyna się staczać. Spada sprzedaż, tracisz udziały w rynku, klienci odchodzą do konkurencji, która jest bardziej aktywna. Chcąc prowadzić sklep internetowy, poszukaj pomysłu na całą marketingową otoczkę. Czym wyróżnisz się w obsłudze klienta? W jaki sposób będziesz prezentował produkty? Jak zamierzasz się reklamować? To wszystko musi być spójne. Do tego dochodzi monitorowanie zachowań klientów: co kupują najczęściej, kiedy opuszczają sklep, na co zwracają uwagę przez zakupem. Dbaj o relacje z klientami. Nie jesteś tylko sprzedawcą, ale też doradcą, ekspertem w swojej dziedzinie. Powinieneś sam korzystać z produktów, które oferujesz, żeby poznać ich wady i zalety, a także zbierać opinie od konsumentów. Na rynku jest zatrzęsienie rozmaitych marek. Jeżeli wybierzesz z nich te, które uważasz za naprawdę wartościowe, klienci docenią, że pomogłeś im w wyborze i będą do ciebie wracać. W biznesie zmiany są nieuchronne. W e-biznesie zachodzą w szalonym tempie. Ci, którzy za nimi nie nadążają, zostają z tyłu. Dlatego zawsze szukaj sposobu, żeby było lepiej, szybciej, taniej – nawet gdy wszystko idzie dobrze. Angażuj się lub nie miej ambicji. Albo weź się do roboty i spełniaj swoje marzenia, albo nie narzekaj, że pracujesz u kogoś i realizujesz cudze wizje. 2. NIEZNAJOMOŚĆ RYNKU Niektórzy początkujący przedsiębiorcy wierzą, że oryginalny pomysł i pracowitość to przepis na udany biznes. Badanie rynku wydaje im się marnowaniem czasu, wolą zaufać intuicji. Inni próbują badać rynek, ale robią to źle: zadają niewłaściwe pytania, wyciągają mylne wnioski lub opierają się na pojedynczych opiniach. Kolejnej grupie wydaje się, że wchodząc w popularną branżę, nie muszą niczego analizować. Szybko przekonują się, że to nieprawda – trzeba m.in. wiedzieć, dlaczego klienci wybierają konkretnych dostawców, i mieć argumenty do walki z konkurencją. Niezależnie od przyczyn, skutki są zawsze takie same: twoja oferta okazuje się nieatrakcyjna dla nabywców. Inwestujesz energię i pieniądze w produkty, których nikt nie chce. Firma ma niską rentowność i się nie rozwija. Masz poczucie zmarnowanej szansy i straconego czasu. Jak możesz uniknąć tego błędu? Testuj nowe rozwiązania i sprawdzaj, czy działają. Systematycznie analizuj dane rynkowe, porównuj się

100

do konkurencji. Pytaj ludzi – w ten sposób nie tylko zmniejszysz ryzyko pomyłek, ale przy okazji zbudujesz z nimi relacje. Eksperymentuj ostrożnie: najpierw zamawiaj małe partie towaru i sprawdzaj, czy ktoś go kupuje, a dopiero potem sprowadzaj hurtowe ilości.

NIE NAKRĘCAJ SIĘ, ŻE ZNALAZŁEŚ NISZĘ, KTÓREJ NIKT PRZED TOBĄ NIE ODKRYŁ. JEST DUŻO BARDZIEJ PRAWDOPODOBNE, ŻE JEŚLI CZEGOŚ NIE MA NA ALLEGRO, TO LUDZIE TEGO PO PROSTU NIE POTRZEBUJĄ.

Może uda ci się wypromować jakąś nowość, ale miej świadomość, że to proces długi, skomplikowany i nie zawsze opłacalny. 3. NADMIERNY OPTYMIZM „Jeżeli myślisz, że dasz radę, masz rację. Jeżeli myślisz, że nie dasz rady, również masz rację” – powiedział Henry Ford. Pozytywne nastawienie może dodawać ci energii do działania, ale nie powinno zastępować racjonalnego myślenia. W tę pułapkę szczególnie łatwo wpaść, gdy nie masz doświadczenia w biznesie. Ulegasz wówczas ludowym mądrościom w stylu „jak cię widzą, tak cię piszą” i zaczynasz tworzyć wizerunek dużej, bogatej firmy. Wydajesz pieniądze w nadziei, że ta inwestycja się zwróci, ale tak naprawdę budujesz piękną fasadę, za którą nic nie ma. Niestety, klienci nie kupują w danej firmie dlatego, że ma ładne logo. Inny grzech początkujących właścicieli sklepów to składanie zbyt dużych zamówień i brak kontroli nad stanami magazynowymi. Jest promocja, dostawca zarzeka się, że to hit, a ty nie chcesz odstraszać klientów komunikatem: „Produkt chwilowo niedostępny”. Nakręcasz się, podejmujesz decyzję, a skutek jest taki, że zamiast gotówki na koncie masz zapas pluszowych misiów na najbliższych 7 lat. Kolejna sytuacja: nie śledzisz, w jakim tempie sprzedają się poszczególne towary. W efekcie z jednej strony tracisz klientów (bo bestsellery co chwilę się kończą), a z drugiej – wydłuża się lista „zalegaczy”, które z każdym dniem trudniej będzie sprzedać. Tu nawet najdalej posunięty optymizm nie pomoże. Jedynym ratunkiem jest wydajny system informatyczny, który nie tylko przechowuje dane, lecz także je analizuje, ułatwiając planowanie zamówień. 4. ZBYT NISKIE CENY Nie trzeba kończyć studiów ekonomicznych, żeby wiedzieć, że niższa cena oznacza zwykle większy popyt. Ale to tylko jedna strona medalu. Z drugiej jest rentowność firmy. Każda złotówka oddana klientowi zmniejsza twój zysk jako przedsiębiorcy. Pracy przybywa, obroty rosną, ale po opłaceniu wszystkich kosztów niekoniecznie zostaje ci w kieszeni więcej. Poza tym dla klienta cena jest wyznacznikiem wartości produktu. Podświadomie zakłada, że im taniej,

tym gorzej. Cenę łatwo obniżyć, ale trudno ponownie ją zwiększyć. Zwykle wymaga to solidnych dowodów, że zwiększyła się wartość oferty. Dlaczego więc firmy decydują się na konkurowanie cenami? Czasem wynika to z braku wiedzy. Nie każdy, kto zakłada działalność gospodarczą, ma pojęcie o marketingu. Nie każdy wie, że lepiej wyróżniać się korzyściami, podejściem do klienta lub sposobem pracy. Niekiedy przyczyną jest brak doświadczenia i pewności siebie lub chęć zbudowania portfolio. Zdarza się też, że przedsiębiorcy po prostu brakuje pieniędzy i dochodzi do wniosku, że obniżenie cen to najlepszy sposób, żeby rozruszać sprzedaż. Utrzymywanie cen na niskim poziomie bywa koniecznością, gdy sprzedajesz ten sam towar, co inni – w internecie porównanie takich ofert jest bardzo proste, zwłaszcza gdy handlujesz na Allegro. Wtedy zostaje ci szukanie sposobów na obniżenie kosztów i/lub obudowywanie towaru dodatkowymi usługami, takimi jak przedłużona gwarancja, sprzęt zastępczy w razie awarii, montaż (np. mebli dziecięcych) itp. 5. REKLAMA NA CHYBIŁ TRAFIŁ John Wanamaker, jeden z pionierów nowoczesnego handlu, powiedział kiedyś: „Połowa pieniędzy, które wydaję na reklamę, jest wyrzucona w błoto. Problem w tym, że nie wiem, która to połowa”. Na przełomie XIX i XX w. był to rzeczywisty problem, ale czasy się zmieniły. W internecie możesz dokładnie przeanalizować, która forma promocji rzeczywiście podnosi sprzedaż, a która nie ma sensu. Mimo to niektórzy inwestują w reklamę „na ślepo”. Mają nadzieję, że przyniesie ona oczekiwany efekt, ale nie mają żadnych dowodów, że rzeczywiście tak się dzieje. Nie stawiają sobie żadnych celów, działają chaotycznie i nieefektywnie. Wynika to często z niewiedzy i braku doświadczenia. Ludzka natura podpowiada, że inni są podobni do nas. Skoro ja czytam lokalną gazetę, to każdy ją czyta, a reklama tam to już ho, ho! – tłum ludzi pod drzwiami mojej firmy i tabuny wiernych fanów na Facebooku. Rzeczywistość szybko weryfikuje takie przekonania. Przypadkowe, spontanicznie kupowane reklamy pożerają budżet, który można by wykorzystać dużo lepiej. Jednym ze sposobów uniknięcia takiej pułapki jest planowanie działań na co najmniej pół roku do przodu. Jeżeli będziesz konsekwentnie odrzucał wszystkie oferty spoza planu, przestaniesz marnować pieniądze na propozycje „last minute”, które wydają się atrakcyjne tylko na pierwszy rzut oka. Zdążysz zorientować się, czy dana forma promocji okazała się skuteczna dla innych firm. Planowanie skłania też do większej dyscypliny: stawiania sobie celów i weryfikowania efektów. Wyciągając wnioski z poszczególnych akcji możesz krok po kroku zwiększać efektywność działań marketingowych. Dlaczego to takie ważne? Bo nawet jeśli twoja oferta jest świetna, ale nikt o niej nie wie, to nie ma szans, by się sprzedała.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


6. BRANIE CAŁEJ PRACY NA SIEBIE Prawie 10 lat temu pan Tomek otworzył stacjonarny sklep modelarski. Uruchomił też sklep internetowy i zaczął sprzedawać na Allegro. Początkowo prowadził biznes wspólnie z żoną, ale na świat przyszła dwójka dzieci i założyciel firmy został w niej sam. Robił wszystko, od sprzątania po księgowość, i nie wyobrażał sobie, że ktoś inny mógłby się za to wziąć. Dochody pozwalały utrzymać rodzinę, więc nie widział powodu, żeby coś zmieniać. Dopiero niedawno zorientował się, że jego firma przestała się rozwijać, i zrozumiał, że jeżeli nadal będzie wszystko robił sam, nie osiągnie więcej. – Uważam, że taka stagnacja jest gorsza niż bankructwo firmy, ponieważ po upadku można zacząć od nowa, przeanalizować, co wcześniej było złe, i wykluczyć błędy w kolejnych działaniach. Stabilizacja w jednoosobowej firmie to powolna droga do… Właściwie to nie wiem dokąd, bo chyba w porę z niej zboczyłem – komentuje pan Tomek. Kilka miesięcy temu przekazał księgowość do zewnętrznego biura i zatrudnił pierwszego pracownika, który odciąża go w wykonywaniu części zadań. Właściciel ma więcej czasu na rozwój firmy, czyli marketing i usprawnienia informatyczne, co w widoczny sposób przekłada się na obroty i daje więcej frajdy z pracy. Innym sposobem na pozbycie się części obowiązków jest automatyzacja. Nie musisz ręcznie wysyłać maili z potwierdzeniem, że otrzymałeś zamówienie albo że paczka została przekazana kurierowi – może cię w tym wyręczyć system informatyczny.

JEŻELI KLIENCI W KÓŁKO ZADAJĄ TE SAME PYTANIA, UMIEŚĆ ODPOWIEDZI W WIDOCZNYM MIEJSCU NA STRONIE INTERNETOWEJ. PRZYNAJMNIEJ CZĘŚĆ OSÓB TO ZAUWAŻY I NIE BĘDZIE ZAWRACAĆ CI GŁOWY. WYŁAPUJ TAKIE POWTARZAJĄCE SIĘ CZYNNOŚCI I SZUKAJ SPOSOBÓW, ŻEBY NIE WYMAGAŁY TWOJEGO ZAANGAŻOWANIA.

Być może będzie to wymagało zapłacenia programiście za napisanie jakiegoś skryptu, ale w dłuższej perspektywie się opłaci. 7. NADMIERNY PERFEKCJONIZM Dla dziennikarzy prasowych jednym z podstawowych pojęć używanych w pracy jest deadline – termin, do którego trzeba oddać tekst, żeby mógł ukazać się w czasopiśmie. Kiedy maszyny drukarskie ruszą, nie można już niczego zmienić ani poprawić. Jeżeli autor zorientuje się, że coś przekręcił, czytelnicy to zobaczą. W internecie jest inaczej. Gdy materiał ukazuje się online, można go nadal aktualizować. To samo dotyczy rzecz jasna serwisów internetowych. Zawsze można coś w nich zmienić. Czasem ta możliwość staje się przekleństwem.

102

Nie chcesz pokazać światu niedopracowanej wersji, więc dopieszczasz swój sklep w nieskończoność. Ciągle zauważasz jeszcze coś, co można poprawić lub dodać. Gdy w końcu dochodzisz do wniosku, że nie można już dłużej tego przeciągać, udostępniasz witrynę użytkownikom i… okazuje się, że wiele funkcjonalności było niepotrzebnych, serwis jest nieczytelny i wymaga kolejnych poprawek. Start projektu się opóźnia, więc zamiast zarabiać, ponosisz kolejne koszty. Odkrywasz, że niepotrzebnie inwestowałeś w dodatki, z których nikt nie korzysta. Może też być tak, że w czasie, gdy ty po raz 158. zmieniasz kolor przycisku „Zamawiam i płacę”, konkurencja otwiera być może brzydszy, ale działający sklep i zgarnia część rynku dla siebie. Jak mówił Steve Jobs, „real artists ship” – prawdziwi artyści sprzedają swoje dzieła. Jesteś perfekcjonistą? Wykorzystaj tę cechę do dokładnego analizowania opinii użytkowników. Wyznacz sobie termin, stwórz jak najprostszą działającą wersję serwisu (tzw. minimum viable product) i pokaż ją światu. Jeżeli masz opory, dopisz przy logo „wersja beta”, żeby nikt nie miał wątpliwości, że to tylko szkic. I pytaj użytkowników końcowych o opinie. Oni zdecydowanie chętniej opisują swoje problemy i częściej sugerują zmiany, niż mogłoby się wydawać. 8. NIESPISYWANIE UMÓW Przedsiębiorcy to ludzie czynu. Wielu z nich nie czuje potrzeby dokumentowania wszystkiego na piśmie. Umowa słowna jest przecież tak samo ważna, prawda? Zgadza się, ale jest jeden haczyk: jak udowodnisz, że w ogóle ją zawarłeś? Nie mówiąc już o wykazaniu, do czego konkretnie zobowiązała się każda ze stron. Pismo przydaje się nie tylko po to, żeby zabezpieczyć się przed oszustwem. Pomaga również precyzyjnie odtworzyć fakty z przeszłości. Pamięć ludzka jest zawodna.

prawa działalności gospodarczej, ochrony konkurencji i konsumentów, przepisów regulujących handel internetowy i ochronę praw autorskich. Przeglądaj też raz w miesiącu rejestr klauzul niedozwolonych dostępny pod adresem http://uokik.gov.pl/rejestr. 10. NIEZABEZPIECZONE PUNKTY KRYTYCZNE Czy wiesz, dlaczego nie da się wyłączyć internetu? Globalna sieć została tak zaprojektowana, żeby nie miała pojedynczego „punktu krytycznego”. Internet składa się z wielu komputerów, między którymi jest mnóstwo połączeń. Nawet jeżeli część tego systemu nie działa, reszta może normalnie pracować, przejmując zadania innych. Na tej samej zasadzie powinno się budować biznes. Niestety, zwłaszcza w małych firmach tak się nie dzieje. Jak będzie działał twój biznes, jeżeli Allegro zablokuje twoje konto? Jeżeli Google zmieni swój algorytm? Albo jeżeli odejdzie twój najlepszy pracownik? Załóżmy, że zatrudniasz jednego handlowca. Zainwestowałeś ogrom czasu w jego doskonałe wyszkolenie, a on po roku zmienia pracę. Okazuje się, że nie masz go kim zastąpić i musisz wziąć na siebie jego zestaw zadań, a przecież same własne obowiązki wypełniały już cały dzień. Do tego dochodzi czas, który musisz wygospodarować na rekrutację i wyszkolić następców. Od razu dwóch, bo już nigdy więcej nie chcesz znaleźć się w podobnym położeniu. W końcu nerki też masz dwie, choć da się przeżyć z jedną. Czasem nawet pozornie drobna zmiana w „punkcie krytycznym” ma duży wpływ na kondycję finansową firmy. Gdy Allegro wprowadziło nowy typ aukcji „do wyczerpania zapasów”, niektórzy nie zwrócili na to uwagi. Zorientowali się dopiero, gdy spadła im sprzedaż. Odzyskanie straconej pozycji wymagało wiele trudu i zajęło sporo czasu.

Nie zawsze musi to być oficjalny dokument, mający sztywną formę i podzielony na paragrafy. Często wystarczy notatka z najważniejszymi wnioskami z rozmowy, potwierdzona przez obie strony. Ważne, żebyś wyrobił sobie nawyk sporządzania takiej dokumentacji. Nawet – a może przede wszystkim – wtedy, gdy chodzi o biznesowe ustalenia z przyjaciółmi i rodziną.

11. NIEELASTYCZNA TECHNOLOGIA Internet to bardzo dynamiczne środowisko. Zmieniają się urządzenia, technologie, sposoby pozyskiwania ruchu, preferencje użytkowników… Żeby za tym wszystkim nadążyć, potrzebujesz elastycznych rozwiązań. To niby oczywiste kryterium czasem jednak nie jest brane pod uwagę.

9. NIEZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW Małych i średnich firm z reguły nie stać na regularne korzystanie z porad prawnych. Może się więc zdarzyć, że niezależnie od twojej dobrej woli zostaniesz oskarżony o łamanie przepisów. Zagrożony konkurent, zdenerwowany klient, zwalniany pracownik albo po prostu prawny troll (osoba czerpiąca satysfakcję z pozywania innych) – każdy z nich może ci napsuć krwi. W zależności od wagi wykroczenia, skutki finansowe mogą być mniej lub bardziej dotkliwe.

Przypadek 1. Otwierając firmę, pan Bartek nie miał pieniędzy na inwestycje, więc wybrał najtańszy szablon sklepu. Mimo wysiłków i atrakcyjnej oferty handlowej, zajmował odległe pozycje w wynikach wyszukiwania. Miał nadzieję, że z czasem to się zmieni. Dopiero po pewnym czasie zorientował się, że jego szablon jest przestarzały. Nie dość, że właściciel całymi miesiącami sprzedawał poniżej oczekiwań, to jeszcze zmarnował czas na dopasowywanie szablonu do własnych potrzeb.

Rozwiązanie? Jeżeli nawet czujesz głęboką niechęć do ustaw i rozporządzeń, przeglądaj przynajmniej popularne serwisy internetowe i blogi o tematyce, która bezpośrednio cię dotyczy:

Przypadek 2. Ponieważ żadna z gotowych platform nie spełniała do końca jego oczekiwań, pan Adam zainwestował w szyte na miarę oprogramowanie swojego e-sklepu. Szybko okazało

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


się jednak, że możliwości jego rozwijania są mocno ograniczone. Otoczenie zmienia się non stop (Google przekształca swój algorytm, rośnie udział urządzeń mobilnych, zmieniają się zasady pozycjonowania), a każda modyfikacja pociąga za sobą wysokie koszty. Przypadek 3. Po porównaniu różnych platform e-commerce pan Czarek zdecydował się na jedną z nich. Skusiła go niska cena – cały kapitał początkowy stanowiła 3-miesięczna odprawa od byłego pracodawcy. Bardzo szybko przekonał się, że dopasowanie sklepu do własnych potrzeb zajmuje dużo więcej czasu, niż się spodziewał. Jeszcze gorsze było to, że stracił rok, praktycznie nie sprzedając. Przekonał się na własnej skórze, że „tańsze” nie zawsze znaczy „bardziej ekonomiczne”. 12. NIEZNAJOMOŚĆ TECHNOLOGII Gdy chodzi o wybór sklepu internetowego, nie ma jednego rozwiązania, które zaspokoiłoby wszystkie potrzeby. Wpisywanie w Google „najlepszy szablon sklepu” nie pomoże, bo określenie „najlepszy” jest subiektywne. To, co odpowiada komuś innemu, wcale nie musi być dobre dla ciebie. Jeżeli nie masz pojęcia o technologii, poproś o pomoc zaufanego fachowca. Dla laika wszystkie firmy hostingowe są do siebie podobne, a szablony sklepów różnią się od siebie głównie szatą graficzną. „Skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać?” – pytasz sam siebie… i cierpisz. Niewłaściwie działający serwer sprawia, że serwer i poczta są często niedostępne. Wydłuża to czas pracy – najpierw nie możesz nic zrobić, bo nie działa, potem nadrabiasz zaległości. Denerwują się zarówno pracownicy, jak i klienci, którzy tracą zaufanie do firmy i porzucają koszyki bez sfinalizowania zakupów. Spadające przychody sprawiają, że masz mniej pieniędzy na przyciąganie nowych kupujących. Firma zamiast rosnąć w siłę – słabnie.

PRZY WYBORZE USŁUG, NA KTÓRYCH MA SIĘ OPIERAĆ TWÓJ E-BIZNES, OSZCZĘDZANIE MOŻE MIEĆ OPŁAKANE SKUTKI. NIE ZNACZY TO, ŻE MASZ KUPOWAĆ NAJDROŻSZE ROZWIĄZANIA. INWESTUJ W TAKIE, KTÓRE ODPOWIADAJĄ SKALI TWOJEGO DZIAŁANIA TERAZ I W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁOŚCI, ORAZ DAJĄ SIĘ ELASTYCZNIE DOPASOWYWAĆ DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ POTRZEB.

13. OSZCZĘDZANIE NA FACHOWCACH Podobno każdy Polak zna się na medycynie, polityce i piłce nożnej. Zaskakująco wielu rodaków uważa również, że poradzi sobie z internetem. Skutki bywają bolesne. Dowiedziałeś się, że jest coś takiego jak Google AdWords. Są agencje marketingowe, które specjalizują się w tego rodzaju reklamie, ale przecież nie będziesz płacił im za coś, co możesz zrobić

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

sam. Zwłaszcza, że na początku nie masz jeszcze klientów, więc dysponujesz wolnym czasem. Inwestujesz 3 tys. zł (nie licząc godzin pracy). Wynik? Zero klientów. To autentyczny przykład. Właściciel tego samego e-biznesu zainwestował jeszcze raz taką samą sumę, ale mądrzej. Wynajął agencję, która przygotowała reklamy. Po opłaceniu wszystkich kosztów, czysty zysk z kampanii wyniósł 4 tys. zł netto. W kolejnych miesiącach wydatki były mniejsze, bo to, co

przygotowała agencja, przedsiębiorca kontynuował samodzielnie, a do tego sprzedaż rosła. Na koniec pamiętaj, że wiele własnych błędów możesz przekuć w sukces, jeżeli je przeanalizujesz i wyciągniesz wnioski. Więcej informacji na temat rozwijania biznesu w internecie znajdziesz w książce Biblia e-biznesu 2. Nowy Testament, wydanej przez Onepress we wrześniu br. Szczegóły pod adresem: bit.ly/biblia2

SPRZEDAJESZ W INTERNECIE? UNIKAJ TYCH BŁĘDÓW ews

ss n sine

00245

Bu

c 7 4 1 0

2

,

+/-

%

8 5 3

\

9 *

6

+

=

ZA MAŁE ZAANGAŻOWANIE

NIEZNAJOMOŚĆ RYNKU

NADMIERNY OPTYMIZM

Handel w sieci wymaga tyle samo lub nawet więcej uwagi niż sklep tradycyjny.

Klienci online kupują inaczej niż w sklepie stacjonarnym. Poznaj ich preferencje.

Ostrożnie składaj zamówienia u dostawców, żeby nie przesadzić z wydatkami.

ZBYT NISKIE CENY

REKLAMA NA CHYBIŁ TRAFIŁ

Każda złotówka oddana klientowi w formie rabatu zmniejsza twoje zyski.

Skuteczność reklam w sieci da się dokładnie mierzyć. Korzystaj z tej możliwości.

BRANIE CAŁEJ PRACY NA SIEBIE

NADMIERNY PERFEKCJONIZM

NIESPISYWANIE UMÓW

Zlecaj pracę innym i automatyzuj rutynowe zadania kiedy to możliwe.

Nie zwlekaj z uruchomieniem sklepu. Poprawki możesz nanosić na bieżąco.

Pamięć ludzka jest zawodna. Forma pisemna pomaga też chronić się przed oszustami.

NIEZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW

PUNKTY KRYTYCZNE

Regularnie monitoruj zmiany w przepisach oraz rejestr klauzul niedozwolonych.

Zabezpieczaj się na wypadek zmian zewnętrznych, na które nie masz wpływu.

NIEELASTYCZNA TECHNOLOGIA

NIEZNAJOMOŚĆ TECHNOLOGII

OSZCZĘDZANIE NA FACHOWCACH

Internet szybko się zmienia. Nie inwestuj w rozwiązania, które tego nie uwzględniają.

Chcąc handlować online, musisz nauczyć się, jak działa to środowisko.

Nie masz czasu śledzić wszystkich nowinek? Sięgnij po profesjonalne wsparcie.

103


ONLINE KONTRA OFFLINE

SPRZEDAŻ Z OGRANICZENIAMI M A ŁG O R Z ATA K O Z A K

Fot. BranzaDziecieca.pl

W przypadku niektórych kategorii produktów sprzedaż online wzrasta szybciej niż w innych kanałach. Konkurencja internetu powoduje, że organizatorzy sieci dystrybucji próbują tę ekspansję powstrzymać, stosując takie klauzule w umowach z partnerami handlowymi, które mają na celu albo całkowite zablokowanie sprzedaży w sieci, albo jej zahamowanie.

Jakie są motywy takiego postępowania? Choćby przeciwidziałanie tzw. jeździe na gapę, czyli sytuacji, w której e-sklepy korzystają z wysiłków sklepów tradycyjnych, ponoszących wyższe koszty prowadzenia działalności, m.in. związane z utrzymywaniem fizycznych punktów sprzedaży. Podstawowym kryterium konkurowania między kanałami online i offline staje się więc cena. Ta konkurencja jest coraz częściej przedmiotem zainteresowania organów ochrony konkurencji, które bronią sprzedaży w sieci. KTO SPRZEDAJE AKTYWNIE? Prawo ochrony konkurencji od lat 60. XX w. rozróżnia 2 rodzaje sprzedaży: aktywną i pasywną. Sprzedaż aktywna oznacza czynne podejmowanie przez sprzedawcę zindywidualizowanych działań, których celem jest dokonanie sprzedaży. W praktyce następujące działania prowadzone w internecie, kierowane do konkretnych klientów, można zakwalifikować jako sprzedaż aktywną: • wysyłanie bezpośrednich listów i materiałów reklamowych, • kierowanie reklam internetowych do poszczególnych klientów, • opłacanie wyszukiwarki internetowej lub dostawcy reklam internetowych za wyświetlanie reklam specjalnie dla użytkowników na konkretnym terytorium, • wysyłanie wiadomości e-mail. Jako przykład można przywołać działania czeskiego dystrybutora, który opłaca na portalach internetowych reklamy w języku polskim, oparte na zainteresowaniach użytkowników.

104

Obecnie podstawowym kryterium konkurowania między kanałami online i offline staje się cena.

W takim przypadku jest to aktywne działanie sprzedawcy skierowane do konkretnej grupy klientów. Natomiast sprzedażą pasywną są działania sprzedawcy sprowadzające się do obsłużenia klienta, który już do niego trafił. Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej, sprzedażą pasywną są: • posiadanie strony WWW, • wybór języka na stronie internetowej, • dotarcie klienta do sprzedawcy przez stronę internetową, • otrzymywanie przez klienta automatycznych informacji od sprzedawcy (za zgodą klienta).

Obecnie trwa dyskusja odnośnie do tego, na ile rozróżnienie sprzedaży aktywnej i pasywnej można stosować w odniesieniu do sprzedaży online i narzędzi handlowych istniejących w sieci, np. wyszukiwarek, oraz sytuacji, w których trudno odróżnić, czy klient został aktywnie zainteresowany konkretną ofertą np. przez spersonalizowaną listę mailingową, czy dotarł do niej samodzielnie. ZAKAZANE OGRANICZENIA Zasadniczo dostawca nigdy nie może ingerować w prawo dystrybutora do samodzielnego wyboru, komu zamierza sprzedawać nabyte od niego

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


towary. Ponadto każdy dystrybutor musi mieć prawo wykorzystywać internet w celu sprzedaży produktów. Ograniczenie sprzedaży biernej nie jest dopuszczalne w żadnej sytuacji. Zakazane są następujące ograniczenia sprzedaży biernej: • automatyczne przekierowywanie klientów na stronę producenta lub innych dystrybutorów, • zakończenie transakcji w sytuacji, w której, na podstawie danych z karty kredytowej okaże się, że klienci pochodzą z obszarów zastrzeżonych na rzecz innych dystrybutorów, • ograniczenie przez dystrybutora sprzedaży dokonywanej przez internet, • podniesienie cen zakupu płaconych przez dystrybutora za produkty przeznaczone do odsprzedaży w internecie. Kiedy wobec tego sprzedaż aktywna może zostać ograniczona? Wyłącznie wtedy, gdy narusza wyłączność terytorialną zastrzeżoną dla innych dystrybutorów, bądź jest skierowana do grupy klientów zastrzeżonych dla innego dystrybutora. Załóżmy, że producent zastrzegł, iż czeski dystrybutor ma wyłączność sprzedaży jego produktów na terytorium Czech, a dystrybutor Y w południowych województwach w Polsce. W takiej sytuacji opisane działania aktywne dystrybutora czeskiego skierowane do polskich klientów będą prowadziły do naruszenia wyłączności dystrybutora Y. Natomiast w sieci wykorzystanie np. sprofilowanych reklam z uwagi na dostępną technologię może mieć skutki wykraczające poza własne terytorium lub docierające do grupy innych klientów niż klienci dystrybutora. Wobec tego należy zakwalifikować zamówione przez dystrybutora czeskiego reklamy w języku polskim jako sprzedaż aktywną naruszającą wyłączność dystrybutora Y. W związku z powyższym przedsiębiorcy dążący do ograniczenia sprzedaży aktywnej online przez swoich dystrybutorów muszą przedstawić obiektywne indywidualne uzasadnienie, które jest proporcjonalne. SPRAWA WÓZKÓW Warto przypomnieć w tym miejscu sprawę dotyczącą systemu dystrybucji wózków dziecięcych. Prezes UOKiK zakwestionował postanowienie, zgodnie z którym wszelkie formy sprzedaży przez internet lub za pośrednictwem handlu niestacjonarnego (sprzedaż wysyłkowa itp.) są zakazane ze względu na wymóg indywidualnego doradztwa w momencie sprzedaży produktu. Dopuszczalne są marketing i publikowanie informacji o produktach w internecie.

doradztwa oraz przeszkolenia (w zakresie bezpiecznego złożenia oraz używania wózka) w momencie dostawy produktu. W przypadku dostarczenia towaru pod adres wskazany przez Nabywcę Specjalistyczny Sprzedawca może pobrać od Nabywcy dodatkową opłatę, która odpowiada poniesionym przez niego rzeczywistym kosztom. Specjalistyczny Sprzedawca oświadcza, że w przypadku sprzedaży przez internet, momentem, od którego rozpoczyna się dla Nabywcy bieg terminu na odstąpienie od umowy (art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), jest moment wydania towaru”. DYSKUSYJNE PLATFORMY Innym problemem jest kwestia ograniczenia prawa dystrybutorów do odsprzedaży na platformach należących do podmiotów trzecich. Komisja Europejska w wytycznych z 2010 r. (§ 54) wskazuje, że dostawca może nakładać na dystrybutorów obowiązek, aby w procesie dystrybucji wykorzystywali platformy osób trzecich jedynie zgodnie ze standardami i warunkami uzgodnionymi przez dostawcę i jego dystrybutorów. W 2013 r. niemiecki Bundeskartellamt przeanalizował system dystrybucji selektywnej firmy Sennheiser, ponieważ obejmował on zakaz sprzedaży za pośrednictwem platformy osób trzecich, w tym platformy Amazon, choć ten ostatni był autoryzowanym dystrybutorem Sennheiser. W toku postępowania Sennheiser zniósł zakaz sprzedaży za pośrednictwem Amazona, a Bundeskartellamt zakończył postępowanie. W sprawach dotyczących firm Adidas i Asics, odpowiednio w 2014 i 2015 r., w toku postępowania prowadzonego przez Bundeskartellamt okazało się, że w systemach dystrybucji selektywnej organizowanych przez tych producentów wprowadzone zostały zakazy sprzedaży za pośrednictwem platform internetowych osób trzecich. Adidas wyeliminował sporne

klauzule, a w przypadku Asics Bundeskartellamt wydał w sierpniu 2015 r. decyzję, w następstwie której firma zmieniła swój system. Natomiast w 2013 r. w Berlinie i Szlezwiku sądy odrzuciły możliwość zakazywania sprzedaży za pośrednictwem platformy internetowej podmiotu trzeciego. W grudniu 2015 r. sąd apelacyjny we Frankfurcie uznał, że zakaz odsprzedaży za pomocą platformy Amazon, wprowadzony przez producenta plecaków, nie naruszał prawa konkurencji, ponieważ był uzasadniony jako element jakościowego systemu dystrybucji selektywnej, a sprzedaż przez Amazona nie spełniała wymogów jakościowych dotyczących uzyskania specjalistycznej porady przez kupującego w momencie sprzedaży. Podsumowując, w przypadku wprowadzania ograniczeń odsprzedaży w internecie istotne jest, aby nie dyskryminować tego kanału dystrybucji. W przypadku wprowadzania ograniczeń konieczne jest, aby były one uzasadnione charakterem produktów oraz proporcjonalne do założonego celu, np. zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów. Tylko w takim przypadku dane ograniczenie nie stanowi porozumienia ograniczającego konkurencję w rozumieniu art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1 polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

m

D R M A ŁG O R Z ATA K O Z A K

Radca prawny w kancelarii Affre i Wspólnicy. Specjalizuje się w sprawach dotyczących ochrony konkurencji oraz prawie dystrybucji. Doradza również w zakresie pomocy publicznej oraz funduszy europejskich. Jest pozarządowym doradcą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Międzynarodowej Sieci Konkurencji. Jest również autorką lub współautorką szeregu publikacji dotyczących ochrony konkurencji.

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

reklama

Jednakże Prezes UOKiK zaakceptował zobowiązanie przedsiębiorcy do zmiany tej klauzuli, w taki sposób, że brzmiała ona: „Sprzedaż przez internet jest dozwolona. Dostawa (odbiór) towaru następuje w punkcie sprzedaży Specjalistycznego Sprzedawcy lub pod adresem wskazanym przez Nabywcę. W każdym przypadku Specjalistyczny Sprzedawca jest zobowiązany do zapewnienia indywidualnego

105


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

HANDEL BEZ ROZTEREK W O J C I E C H WAW R Z A K

Fot. javi_indy / Freepik

W poprzednim numerze przedstawiłem najważniejsze informacje, które powinny znaleźć się w regulaminie sklepu internetowego. Pora na rozwianie wątpliwości dotyczących zasad zwrotów towarów, kosztów, klauzul i innych regulaminowych wątków. Oto najważniejsze kwestie w pytaniach i odpowiedziach.

wypełnić obowiązki informacyjne, a jednocześnie nie wprowadzić klauzul niedozwolonych. Jeśli nie potrzebujesz odrębnych postanowień dla przedsiębiorców, to nie musisz mieć oddzielnego regulaminu – wystarczy jeden. Jeśli wprowadzisz postanowienia dotyczące stricte konsumentów, np. prawo do odstąpienia od umowy, i zaznaczysz, że dotyczą tylko tej grupy, to nie będą znajdowały zastosowania do przedsiębiorców. Oczywiście, jeśli chcesz, w regulaminie możesz zaplanować również pewne odmienności dla przedsiębiorców, np. wyłączyć albo ograniczyć swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Nie masz jednak takiego obowiązku.

W regulaminie sklepu internetowego zawsze lepiej jest mieć mniej niż więcej treści.. Wtedy trudniej o pomyłki.

Co to są klauzule niedozwolone? Klauzule niedozwolone to postanowienia niekorzystne dla konsumentów, za które internetowi sprzedawcy są karani. Dążą oni w regulaminach do ograniczenia praw konsumentów i wzmocnienia swojej pozycji, często bezprawnie, zawierając w regulaminach klauzule niedozwolone. Istnieje Rejestr Klauzul Niedozwolonych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli masz wątpliwości, czy twoje postanowienia są zgodne z prawem, możesz spróbować poszukać analogicznych postanowień w rejestrze.

106

Dlaczego regulamin jest taki ważny? Przede wszystkim dlatego, że zastępuje umowę spisywaną między tobą a klientem. Regulamin decyduje o treści tej umowy. Poza tym, jeśli w regulaminie znajdą się klauzule niedozwolone, możesz zostać pozwany przed Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zostać ukarany i ponieść koszty tego postępowania. Czy muszę mieć oddzielny regulamin dla firm? Nie. Każdy regulamin pisany jest pod ustawę o prawach konsumenta. Chodzi o to, by

Czy zawsze muszę z góry znać koszty dostawy? Nie. Jeśli nie jesteś w stanie z wyprzedzeniem określić tych kosztów, np. ze względu na nietypowe zamówienia wielkogabarytowe, to poinformuj klientów, w jaki sposób zostaną ustalone i kiedy klient je pozna. Generalnie we wszystkich zapisach chodzi o jak największą transparentność i nieukrywanie niczego wobec kupujących. Jak chronić się przed klientami, którzy zamawiają za pobraniem, a potem nie odbierają przesyłek? Zrezygnować z opcji za pobraniem – to jedyny pewny sposób. Postanowienia w regulaminie mające na celu zabezpieczenie cię przed takim wypadkiem najczęściej będą stanowić klauzule niedozwolone. Oczywiście można też sądownie egzekwować płatność za nieodebrane zamówienie, ale zwykle jest to gra niewarta świeczki. Moim zdaniem, dawanie kupującym możliwości zamówienia towaru za pobraniem nie zawsze się opłaci.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Jak zabezpieczyć się przed nieterminowymi płatnościami albo brakiem płatności w ogóle? Wprowadzić bezwzględną zasadę zapłaty z góry. Tylko takie rozwiązanie daje 100-procentową pewność. Stosowanie tego modelu płatności wcale nie jest czymś nienormalnym. To ty decydujesz o warunkach, na jakich dokonujesz sprzedaży. Jeśli nie chcesz ryzykować braku płatności, zawsze wymagaj pieniędzy przed wysyłką towaru. Jak wprowadzić w regulaminie realizację zamówienia dopiero po odnotowaniu płatności? Należy zawrzeć postanowienie, że klient powinien zapłacić za złożone zamówienie w ciągu określonej liczby dni od chwili zawarcia umowy. A dodatkowo wprowadzić postanowienie, że realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą odnotowania wpłaty. Czy mogę nie przyjąć zwrotu produktu uszkodzonego? Nie. Zwrot to odstąpienie od umowy. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi zawsze przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Za każdym razem musisz więc przyjąć zwracany produkt, ale masz prawo potrącić z oddawanej sumy kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości produktu przez klienta. Jeśli klient zwraca produkt, który jest w katastrofalnym stanie, odpowiedz mu, że zgodnie z ustawą o prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy. Jeśli produkt zupełnie stracił wartość, nie zwracasz mu nic, bo dokonujesz potrącenia przysługującej ci wierzytelności z tytułu jego odpowiedzialności za zmniejszenie wartości produktu z przysługującej mu wobec ciebie wierzytelności z tytułu odstąpienia od umowy. Czy mogę zastrzec w regulaminie, że zwrotowi podlegają wyłącznie towary nienoszące śladów użytkowania? Nie, to klauzula niedozwolona. Zwrot produktu musisz przyjąć zawsze. Możesz natomiast potrącić ze zwracanej sumy kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości produktu przez klienta (zob. wyżej). Czy mogę uzależnić zwrot/reklamację towaru od przesłania paragonu lub faktury? Nie. Do realizacji zwrotu lub reklamacji wystarczający jest jakikolwiek dowód zakupu. Może być to nawet potwierdzenie przelewu płatności za zamówienie. Czy mogę napisać w regulaminie, że klient, który chce skorzystać z prawa do reklamacji towaru, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić fakt odkrycia/wystąpienia wady? Nie. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi trwa 2 lata. Roszczenia kupującego przedawniają się z upływem roku od chwili stwierdzenia wady. Nie możesz tego modyfikować, bo będzie to klauzula niedozwolona. Czy mogę postanowić w regulaminie, że w razie braku pozytywnej decyzji o uznaniu

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

reklamacji sprzedawca ma prawo obciążyć klienta kosztami przesyłki reklamowanego towaru z powrotem do klienta oraz ewentualnych dodatkowych opinii rzeczoznawcy, jeśli klient sobie takich zażyczy? Nie. Będzie to klauzula niedozwolona. Czy oprócz regulaminu muszę mieć również politykę prywatności? Nie. Postanowienia dotyczące danych osobowych i plików cookies mogą znaleźć się w regulaminie. Czy w regulaminie muszą się znajdować postanowienia o danych osobowych i plikach cookies? Nie muszą, ale mogą. Moim zdaniem najwygodniej jest, gdy tam są, dlatego swoim klientom przygotowuję regulaminy zawierające postanowienia o ochronie danych i plikach cookies. Jeśli jednak nie chcesz wpisywać tych postanowień w swój regulamin, zawsze możesz przygotować oddzielną politykę prywatności. Czy regulamin musi być przygotowany indywidualnie przez prawnika? Nie. Regulamin możesz przygotować sam, jeśli tylko czujesz się na siłach. Ostrzegam jednak przed kopiowaniem regulaminów od konkurencji. Nie chodzi nawet o prawa autorskie, ale o to, że nigdy nie masz pewności, czy jest poprawny. Błędy i klauzule niedozwolone widziałem nawet w regulaminach największych graczy na rynku. Czy regulamin jest chroniony prawem autorskim? Czy mogę mieć regulamin taki, jak inny sklep z mojej branży? Uważam, że nie korzysta on z ochrony prawa autorskiego, choć są w tym zakresie również zdania odmienne. Niezależnie od tego, trudno mi sobie wyobrazić, by jakiś prawnik ścigał kogoś za skopiowanie przygotowanego przez siebie regulaminu. Niemniej, jak już wspomniałem, nie polecam kopiowania regulaminów. To nieprofesjonalne. Czy muszę mieć regulamin, gdy sprzedaję tylko jeden produkt? Tak. Niezależnie od tego, jak duża jest twoja sprzedaż, regulamin jest wymagany. Możesz sprzedawać jeden produkt lub setki tysięcy – w każdym przypadku potrzebujesz regulaminu. Pamiętaj również, że do sprzedaży nawet jednego produktu potrzebujesz firmy. Jak ująć w regulaminie odpowiedzialność za płatność leżącą po stronie pośredników płatności? Nie zalecam ujmowania jej w ogóle. Próba ograniczania twojej odpowiedzialności w tym zakresie może zostać uznana za klauzulę niedozwoloną. Jako sprzedawca bierzesz również na siebie kwestie terminowej płatności. Fakt, że korzystasz w tym zakresie z pośredników, nie zwalnia cię od odpowiedzialności. Lepiej więc nie zawierać w tym zakresie żadnych postanowień w regulaminie i nie narażać się na zarzut wprowadzania klauzli niedozowlonej.

Co w przypadku, gdy sprzedaję za granicę? Modelowo powinieneś dostosować się do prawa obowiązującego w państwie konsumenta. Nie możesz bowiem pozbawić go możliwości korzystania z ochrony prawnej w takim zakresie, w jakim przysługuje mu ona w jego państwie. Najczęściej jednak polscy sprzedawcy decydują się na przygotowanie regulaminu według naszego lokalnego prawa, a następnie tłumaczą go na angielski. Czy w relacji B2B mogę dowolnie modyfikować zasady rękojmi? W relacji B2B możesz ograniczyć rękojmię lub zupełnie ją wyłączyć. Bardzo często sprzedawcy wobec przedsiębiorców decydują się na to drugie rozwiązanie. Nie polecam natomiast wprowadzania odrębności w procedurze realizacji rękojmi, czyli uzależnienia uwzględnienia reklamacji od jakiś nietypowych czynników, np. regularnej płatności. Czy w relacji B2B mogę przerzucić na kupującego koszty płatności elektronicznej? Tak. Co więcej, w relacji z konsumentami też możesz to zrobić, ale koszty te nie mogą być wyższe niż kwota, jaką sam zapłaciłeś za prowizję. Czy właściciel domeny musi być właścicielem sklepu działającego na niej? Nie, nie musi. Kto inny może być sprzedawcą, a kto inny właścicielem domeny. Grunt, by sprzedawca był jednoznacznie wskazany w regulaminie i na stronie WWW. Jak odbierać zgodę rodziców na dokonanie zakupów przez małoletniego? Najbezpieczniej na piśmie. Najpraktyczniej w formie wiadomości e-mail. Grunt, by rodzic był możliwy do zidentyfikowania i by można było połączyć go z danym zamówieniem dziecka. Na koniec najbardziej praktyczna rada, którą zawsze daje swoim klientom – nie zamieszczaj w regulaminie żadnych postanowień wątpliwych z punktu widzenia interesów konsumentów. Lepiej mieć w regulaminie mniej niż więcej. Nawet jeśli czegoś w nim nie zawarłeś, sytuacje sporne możesz rozwiązywać indywidualnie. Tak jest bezpieczniej. Zamiast ryzykować zarzut stosowania w regulaminie klauzul niedozwolonych, rozwiązuj spory w ramach korespondencji bezpośrednio z klientem.

w

W O J C I E C H WAW R Z A K

Prawnik, autor bloga praKreacja.pl. Obsługuje twórców, freelancerów, przedsiębiorców, sklepy internetowe i start-upy. Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej przy twoim sklepie? Napisz na kontakt@wojciechwawrzak.pl. Szukasz gotowego kompletu dokumentów? Przejdź do strony https://prakreacja.pl/kup-regulamin.

107


UMIE JĘTNOŚCI HANDLOWCA

Styl przyjacielski Według międzynarodowych badań najwięcej osób reprezentuje styl przyjacielski, charakteryzujący się zgodnością i uległością. Być może doświadczenie podpowiada ci, że takich osób wcale nie jest dużo, ale weź pod uwagę, że one najmniej rzucają się w oczy, bo nie stwarzają problemów. Przychodzą, kupują, wychodzą – i po sprawie. „Przyjaciel” mówi łagodnym głosem i niezbyt szybko. Zadaje dużo pytań, upewniając się, czy się z nim zgadzasz. Proponuje kompromisowe rozwiązania i podsumowuje to, co od ciebie usłyszał. Nie działa pochopnie – zwykle potrzebuje czasu na zastanowienie. Porusza się po sklepie raczej wolno, jest rozluźniony. Chętnie pomaga innym i wprowadza sympatyczny

nastrój. Jeżeli poświęcisz mu uwagę, wysłuchasz i okażesz sympatię, zdobędziesz jego uznanie i lojalność. Dlatego nie wahaj się pytać go o opinię: „Co pan o tym sądzi?”, „Jak się to pani podoba?”. Używaj liczby mnogiej, żeby wprowadzić atmosferę współpracy („Znajdziemy dla pani odpowiednie rozwiązanie”). Spraw, aby klient poczuł się bezpiecznie, okazując swoje osobiste zaangażowanie („Gdyby pojawił się jakiś problem, proszę przyjść z tym do mnie”). Jeżeli sam reprezentujesz typ przyjacielski, z pewnością świetnie sobie radzisz z badaniem potrzeb klientów. Pamiętaj jednak, że sklep to nie gabinet psychologa i poza reagowaniem na emocje rozmówców masz też do zrealizowania cele sprzedażowe. 

MÓW DO KLIENTA JEGO JĘZYKIEM Dlaczego z niektórymi klientami sprzedawca od razu nawiązuje dobry kontakt, a z innymi idzie mu dużo trudniej? Przyczyną może być niedopasowanie stylu komunikacji. Dowiedz się jak rozpoznać 4 podstawowe style i jak rozmawiać z osobami, które je reprezentują.

MAREK JANKOWSKI

Styl analityczny O osobie reprezentującej ten typ można powiedzieć, że jest trzeźwo myśląca. Zbiera fakty, zanim podejmie decyzję, charakteryzuje się dobrą organizacją, skrupulatnością i dokładnością. Widać to też podczas zakupów – przychodzi do sklepu przygotowana, czasem z listą pytań lub wydrukowanymi informacjami, które mają jej pomóc podjąć decyzję. Szybko demaskuje luki w wiedzy sprzedawcy. Już na podstawie tego opisu rozpoznanie osoby o analitycznym umyśle powinno być proste, dla pewności dorzućmy jednak jeszcze kilka wskazówek. Taki klient zachowuje się jak typ przyjacielski, ale ma bardziej zadaniowe podejście, z wyraźnym nastawieniem na zbieranie faktów i przetwarzanie danych. Nie wystarczy

108

mu informacja, że „wózek jest bardzo lekki”. Zaufa ci, gdy podasz dokładną wartość w kilogramach (możesz ją sprawdzić w instrukcji, korzystanie z wiarygodnego źródła nie umniejsza twojej fachowości). Co jeszcze? Nie przerywaj, gdy mówi, wyjaśniaj wszystko dokładnie i nie narzucaj zbyt dużego tempa rozmowy. Pracownik sklepu reprezentujący ten styl sprawdza się w zadaniach, w których wymagana jest systematyczność i trzeba rozwiązywać problemy. W kontakcie z klientami powinien skupiać się na pozytywnych aspektach (zamiast stwierdzić: „Nie będziemy mieć tego modelu aż do listopada”, lepiej powiedzieć: „Ten model będzie dostępny w listopadzie, ale jeżeli nie chce pan czekać, mam inny, który go zastąpi”). 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Styl ekspresyjny Dusza towarzystwa, człowiek z pasją, zabawny, spontaniczny, ambitny – tymi słowami określa się często reprezentanta tego stylu. Jego obecności w sklepie trudno nie zauważyć. Jest jak aktor, którzy wchodząc na scenę, skupia na sobie uwagę publiczności. Typ ekspresyjny rzadko pyta, raczej komunikuje innym swoją wolę. Mówi dość głośno i szybko, nierzadko ubarwiając wypowiedź anegdotami i zabawnymi (przynajmniej jego zdaniem) komentarzami. Nie trzyma się kurczowo jednego tematu – rozmowa o zakupie zabawki może się przerodzić w relację z mrożącej krew w żyłach wyprawy w Bieszczady. A że ma dar opowiadania, moduluje głos i gestykuluje, to słucha się go z przyjemnością.

Co jeszcze ważne z punktu widzenia sprzedawcy, to fakt, że podejmuje decyzje dość szybko. Jeżeli połączysz to z informacją, że nie cierpi monotonii i rutyny, okaże się, że to doskonały nabywca designerskich, rzucających się w oczy nowości. Żeby nawiązać z nim dobry kontakt, trzymaj się zasady „od ogółu do szczegółu”, używaj raczej nieformalnego języka i patrz mu w oczy. Wielu sprzedawców reprezentuje właśnie ten styl komunikacji. Jeżeli się do nich zaliczasz, pewnie mówią o tobie, że bajerujesz klientów jak nakręcony. Możesz być jeszcze skuteczniejszy, jeżeli będziesz cierpliwie słuchał, co mają do powiedzenia, i nie odzywał się, dopóki nie skończą swojego wywodu. 

ILE OSÓB MA TAKI STYL KOMUNIKACJI? 53%

32%

9%

6%

STYL PRZYJACIELSKI

STYL ANALITYCZNY

STYL EKSPRESYJNY

STYL KIEROWNICZY

WRAŻLIWOŚĆ

WRAŻLIWOŚĆ

WRAŻLIWOŚĆ

WRAŻLIWOŚĆ

STANOWCZOŚĆ

STANOWCZOŚĆ

STANOWCZOŚĆ

STANOWCZOŚĆ

Styl kierowniczy

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

Ostatni typ, najrzadziej spotykany, obejmuje ludzi niezależnych, szczerych i zdecydowanych, którzy cenią sobie praktyczne i efektywne działanie. Dla nich liczy się wynik. Jeżeli postawią sobie odpowiednio ambitne cele, mają szansę zostać wielkimi przywódcami państw lub korporacji. Tymczasem jednak wyobraźmy sobie, że jeden z przedstawicieli tego rzadkiego gatunku wpadł do twojego sklepu kupić nocnik.

jego ukochany kot wpadł pod samochód – wygląda identycznie: kamienna twarz i świdrujące spojrzenie. Żadnych emocji. Poza tym skupia się na konkretach. Gdy w rozmowie zaczniesz odbiegać od tematu, przywoła cię do porządku krótkim: „Przejdźmy do rzeczy”. Nie próbuj zabawiać go rozmową, staraj się bez zbędnej zwłoki dać mu to, po co przyszedł. Jeżeli trzeba poczekać, określ jasno, ile to potrwa.

Po czym go rozpoznasz? Zamiast pytać: „Gdzie mogę to znaleźć?”, zakomenderuje: „Proszę mi to pokazać”. Podobnie jak typ ekspresyjny mówi szybko, ale w przeciwieństwie do niego oszczędza słowa. Przemieszcza się również szybko, nie lubi marnować czasu. Niezależnie od sytuacji – czy trafił szóstkę w totolotka, czy

Jeśli reprezentujesz styl kierowniczy, pewnie nie pracujesz jako sprzedawca. Twoje podejście sprawdza się przy rozwiązywaniu problemów, a kontakty z innymi ludźmi traktujesz raczej jako męczącą konieczność. Jeżeli mimo wszystko masz taką pracę, staraj się słuchać klientów i próbuj zrozumieć ich potrzeby. 

109


POCZET SKLEPÓW POLSKICH

PATATOY

SKLEP Z ZABAWKAMI

Właścicielka: Kinga Juźwiuk adres: ul. Okrzei 11, 96-100 Skierniewice telefon: 46 811 34 30, 535 860 667 strona www: patatoy.pl e-mail: kontakt@patatoy.pl

Pomysł na sklep internetowy z zabawkami pojawił się 3 lata temu. We wrześniu 2013 r. założyłam działalność, w październiku kupiliśmy pierwszą partię towaru. Byliśmy zaskoczeni, że firma w niewielkiej miejscowości, bez nakładów na reklamę, całkiem nieźle radzi sobie ze sprzedażą zabawek. Kinga Juźwiuk właścicielka PaTaToy

Postanowiliśmy do każdej paczki dodawać list, który ręcznie podpisywałam, dziękując za zakupy. Robię to do dziś, bo anonimowość internetu warto przełamać osobistym zaangażowaniem. Po kilku miesiącach działalności stwierdziliśmy, że pierwotna nazwa, „Hurtownia Dzieciom”, nie pasuje do wizji sklepu rodzinnego i oferującego wyselekcjonowane produkty, w którym klient ma być traktowany indywidualnie. Wprowadziliśmy nową nazwę, własny program lojalnościowy oraz nowoczesny i responsywny szablon sklepu. Tak powstał PaTaToy.pl. Chcieliśmy płynnie wprowadzić zmianę, by klienci łatwiej ją zaakceptowali. Pamiętam pierwsze zamówienie – jeden ze żłobków kupił 51 gwizdków marki Hape. Teraz przygotowujemy się do otwarcia showroomu w Skierniewicach.

ULUBIONY DOSTAWCA

Fot. Patatoy (2)

Nowych produktów postanowiliśmy poszukać m.in. na targach Spielwarenmesse w Norymberdze. Jedną z pierwszych marek w naszej ofercie były drewniane zabawki Small Foot Design. Potem zaczęliśmy się rozglądać za bardziej znanymi brandami. Wprowadziliśmy produkty Lego, Hape, Bajo. Gdy stwierdziliśmy, że chcemy mieć również coś z asortymentu dla najmłodszych, pojawiła się Beaba. Oprócz tego

110

sprzedajemy francuską markę Janod, jest też Dumel, Epee, Fisher Price i Hasbro. Na targach trafiliśmy na firmę Pipistrello, która jest dystrybutorem kolekcji plecaków, toreb oraz piórników Upixel i Pixie Crew. Oferujemy również całą kolekcję gier, m.in. Rebela i Trefla. Ciekawą propozycją są koszulki do malowania Shellbag oraz misie Whisbear.

zadzwonił do nas dzień przed Wigilią i powiedział, że zamówił zabawkę kilka dni temu, a jeszcze jej nie dostał. Zaczęliśmy gorączkowo sprawdzać, co się z nią dzieje, i szczęśliwie kurier dostarczył paczkę 24 grudnia rano.

Zależy nam na tym, żeby proponowany towar mieć w magazynie – szybkość wysyłki to jedno z naszych głównych założeń. Cały czas myślimy też o produkcji swojej zabawki. Dotychczas udało nam się stworzyć 2 serie książek – kolorowanek z wierszem o naszym sklepie. Dołączamy je do wysyłanych zamówień.

Na firmowym blogu polecamy nasze zabawki, a także dajemy porady z różnych dziedzin, m.in. dotyczące praw konsumenta, kreatywnej zabawy. Organizujemy spotkania z blogerkami, współpracujemy z Klubem Mamuśki z Wrocławia, wspieramy wieloraczki i imprezy charytatywne. Zamieszczamy konkursy na naszym fanpage’u; wśród nagród są m.in. firmowe koszulki z hasłem: „Zabawa to ważna sprawa”, które jest mottem i misją sklepu.

KLIENT, KTÓREGO NIE ZAPOMNĘ

PRZEPIS NA SUKCES

Bardzo cieszymy się, że kupujący do nas wracają, bo to świadczy o tym, że nasza praca ma sens. Jeśli zdarzają się jakieś komplikacje w realizacji zamówienia, dążymy do tego, żeby załatwić sprawę w sposób najdogodniejszy dla kupującego. Pamiętam sytuację, w której klient

Trzeba lubić to, co się robi, zaangażować się całym sercem. Działania „na pół gwizdka” nie przynoszą rezultatów. Nie potrafię podchodzić do pracy tylko w kategoriach biznesowych, dla mnie to pasja. A że przy okazji przynosi dochód? To bardzo dobrze! 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


COOCOO.PL

SKLEP Z ZABAWKAMI

Gdy córka miała 2 lata, stwierdziłam, że nie mogę dla niej znaleźć ciekawych i estetycznych ubrań. Zaczęłam współpracę z kilkoma zagranicznymi producentami, m.in. z Anglii i Danii, którzy oferowali odzież dziecięcą wysokiej jakości i o unikatowym wzornictwie.

Właścicielka: Magdalena Drzewiecka adres: Stary Rynek 13, 85-105 Bydgoszcz telefon: 52 321 06 01/605 500 048 e-mail: sklep@coocoo.pl strona: www.coocoo.pl

Magdalena Drzewiecka właścicielka Coocoo.pl

Działalność rozpoczęłam 1 czerwca 2009 r., a w sierpniu dotarły pierwsze dostawy. Tworzenie strony trwało dość długo, bo aż do listopada. Bardzo dużo czasu zajęło przygotowanie zdjęć i opisów produktów. Dokładnie mierzyliśmy każde ubranko, by podać klientowi jak najdokładniejsze informacje. Wykonaliśmy ogrom pracy, zanim w końcu sklep ruszył. Na początku towar czekał na zamówienia klientów w kartonach w przedpokoju.

Fot. Coocoo.pl (2)

Początkowo sama zajmowałam się obsługą zamówień, ale sklep się rozwijał i potrzebowałam kolejnych rąk do pracy. W 2013 r. wynajęłam niewielki lokal w miejscowości Niemcz pod Bydgoszczą, gdzie klienci chętnie przychodzili i z entuzjazmem przyjmowali kolejne oferowane produkty. Ich reakcja zainspirowała mnie do kolejnej zmiany – przeprowadzki do dużo większego lokalu na Starym Rynku w Bydgoszczy. Doświadczenie i wiedza pomogły w realizacji wizji tego sklepu. Wraz z pracownikami chcemy postawić przede wszystkim na doradztwo, by pomóc klientom w wyborze właściwych produktów.

ULUBIONY DOSTAWCA Prywatne potrzeby mocno wpłynęły na rozwój oferty coocoo.pl. Kiedy poszukiwałam torby do wózka kolejnej córki, mój wybór padł na markę Skip Hop. Dzięki temu przy okazji rozpoczęłam współpracę z firmą Skip Wish i wprowadziłam do oferty pierwsze akcesoria dla rodziców i zabawki. Później pojawiła się m.in. firma Babymoose z marką BabyBjörn. Nie mogę nie wspomnieć o Solution Baby Care. Na początku sprowadzaliśmy od nich markę JJ Cole, później również m.in. Janod i Beabę. Współpracujemy również z producentem La Millou, Smartino, oraz Poofi i Color Stories. Kilkakrotnie wybraliśmy się na targi. Byliśmy m.in. na Bubble London, w Paryżu na Play Time i na Kids’ Time w Kielcach.

KLIENT, KTÓREGO NIE ZAPOMNĘ Chociaż mam raczej słabą pamięć do nazwisk, dokładnie pamiętam, jak nazywała się pierwsza klientka coocoo.pl. Ręcznie wypisywałam dla niej podziękowania za zakupy w sklepie

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

internetowym. W odpowiedzi otrzymałam list z podziękowaniem za jakość obsługi, który do dziś wisi oprawiony w naszym biurze. Zdarzyło nam się również wysłać wiele paczek dla klientki ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Uważnie śledziliśmy drogę każdej przesyłki, aby na bieżąco móc ją poinformować o postępie dostawy.

PRZEPIS NA SUKCES Najważniejsi są pracownicy, na których można polegać. Prowadzę biznes razem z mężem, jesteśmy rodzicami trójki dzieci. Mamy ten komfort, że możemy wyjechać na kilkanaście dni na urlop, zostawić firmę. Nasza ekipa jest zgrana i doskonale wie, co ma robić. Niezbędna jest również otwartość na zmiany. Przez 7 lat istnienia e-sklepu 4 razy zmienialiśmy jego stronę WWW. Poprawiliśmy jej użyteczność, co znacznie ułatwiło robienie zakupów. W sklepie stacjonarnym trzeba często zmieniać wystawę. Gdy klienci widzą, że coś długo stoi, sami dopominają się o nowości. 

111


P O L S K I E S T O WA R Z Y S Z E N I E B R A N Ż Y Z A B AW E K I A R T Y K U Ł Ó W D Z I E C I Ę C YC H – P O L I S H T O Y A S S O C I AT I O N

29.09.16

Krótko po targach Kind + Jugend w Kolonii Stowarzyszenie zaprosiło wszystkich członków na 5-godzinne szkolenie z oceny bezpieczeństwa zabawek. Prowadził je Jerzy Skoczylas z BMMJ Consulting Group. W części teoretycznej zostały omówione obowiązki producenta wynikające z dyrektywy 2009/48/WE dotyczącej bezpieczeństwa zabawek oraz ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. W programie znalazł się także temat modułów oceny zgodności oraz zasad konstrukcji i roli dokumentacji technicznej. Na koniec prelegent zajął się analizą zagrożeń i potencjalnego narażenia na nie. Dodatkowo na szkoleniu zostały przedstawione podstawowe założenia dotyczące nowej ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku w odniesieniu do bezpieczeństwa zabawek.

SZKOLENIE: OCENA BEZPIECZEŃSTWA ZABAWEK

Część praktyczna była poświęcona opracowaniu schematu oceny bezpieczeństwa wybranych produktów z kilku grup, w tym pluszaków, zabawek z tworzyw sztucznych, elektrycznych itp. Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy szkolenia otrzymali cylindry (na zdj.) do pomiaru małych elementów, które po szkoleniu mogą wykorzystywać w codziennej pracy. Cylinder jest podstawowym narzędziem do oceny bezpieczeństwa zabawki. Jego wymiary oraz kształt odwzorowują średnicę przełyku dziecka w wieku do lat 3. Małą, a przez to niebezpieczną częścią może być cała zabawka, jej element lub fragment oderwany w wyniku przeprowadzanych badań i testów. Jeżeli jakakolwiek z nich całkowicie mieści się w cylindrze, zabawka nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat, gdyż jej rozmiar stanowi zagrożenie zadławieniem czy nawet uduszeniem.

Uczestnicy szkolenia otrzymali narzędzia diagnostyczne – cylindry do pomiaru małych elementów.

W związku z wejściem w życie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (13.04.16 r.) i nowego rozporządzenia w sprawie wymagań dla zabawek (które powinno zacząć obowiązywać od października) zarząd Stowarzyszenia planuje zorganizowanie szkolenia dotyczącego tych aktów prawnych. Planowana tematyka warsztatów: • swobodny przepływ towarów – unijne regulacje prawne i ich znaczenie dla krajów członkowskich jako geneza ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, • najważniejsze zmiany w ustawie i rozporządzeniu oraz ich skutki prawne dla poszczególnych podmiotów gospodarczych, • obowiązki podmiotów gospodarczych, • zasady współpracy z organami nadzoru rynku, • kary: za co, w jakiej wysokości, jak ich uniknąć, • relacja między ustawą o systemach nadzoru rynku a znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa zabawek.

112

Spotkanie poprowadzi Jerzy Skoczylas z BMMJ Consulting Group. Uczestnicy do 10 dni po szkoleniu będą mieli możliwość konsultacji z nim drogą mailową najbardziej zawiłych kwestii prawnych. Bardzo ważne jest, aby nowe rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek czytać i analizować razem z ustawą. Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku określa bowiem zasady oceny zgodności wyrobów, obowiązki podmiotów gospodarczych, zasady akredytacji, autoryzacji i notyfikacji oraz system nadzoru rynku (w tym kontrole, postępowania administracyjne, sankcje). Projekt rozporządzenia odnosi się natomiast do takich zagadnień, jak wymagania dla zabawek, procedury oceny ich zgodności, dokumentacja techniczna i sposób znakowania oraz deklaracja zgodności zabawek. Znowelizowane przepisy rozporządzenia powinny wejść w życie w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy z 13.04.16 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, czyli do 20.10.16 r.

27.10.16 SZKOLENIE: USTAWA O SYSTEMACH OCENY ZGODNOŚCI I NADZORU RYNKU, NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYMAGAŃ DLA ZABAWEK

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


FOTOGALERIA BRANŻY DZIECIĘCEJ

15–18.09.2016 KOLONIA: KIND + JUGEND W targach w Kolonii wzięło udział 1204 wystawców z 53 państw. Nie zabrakło również polskich przedsiębiorców. W tym roku na Kind + Jugend swój asortyment zaprezentowało 55 krajowych firm. W ramach targów odbyła się 12. edycja konkursu na najbardziej innowacyjne produkty. O zwycięstwo ubiegało się 166 artykułów zgłoszonych przez firmy z 27 krajów. Po raz pierwszy na liście laureatów znalazła się polska firma – Whisbear. Nagrody odebrały również polskie firmy, które zwyciężyły w konkursie Wybór Rodziców. 

Po zdobyciu Kind + Jugend Innovation Award na stoisku Whisbear panował prawdziwie szampański nastrój. Gdy przez przypadek zostawiliśmy tam na chwilę aparat, odkryliśmy później wśród zdjęć targowych taką oto niespodziankę.

Dwie specjalistki od marketingu: Noa Poney (Benbat) i Ewelina Szalast (Blue Ocean) oraz dwaj prezesi: Karol Głąbicki (Blue Ocean) i Costa Presman (Benbat).

Jacek Karoń i Artur Linscheid z Adamexu w całkiem niezłym targowym nastroju.

Jak widać, Magdalena Ceglińska-Malak i Jarosław Malak z firmy Maltex pozowanie do pamiątkowych zdjęć mają opanowane do perfekcji.

Piotra Dmowskiego spotkaliśmy na stoisku szwedzkiej marki Twistshake, od niedawna znajdującej się w portfolio Scandinavian Baby. Na zdjęciu dwie najnowsze propozycje kolorystyczne antykolkowych butelek.

Fot. BranzaDziecieca.pl (17)

Igor Waletko oraz Irena Wydra z Mini-Maxi na odpowiednio dobranym fotelikowym tle.

Wprawdzie intensywnie ściągaliśmy wzrokiem właściciela Bebetto Janusza Karonia, ale nie udało nam się oderwać go od handlowych rozmów.

114

Wiktor Kikolski z Chicco demonstruje jedną z dziesięciu wersji kolorystycznych krzesełka Polly2Start.

Katarzyna Lenart i Hubert Wiśniewski z firmy Hooka, dystrybutorzy Cosatto i Koochi, prezentują foteliki dostępne od niedawna dostępnych na polskim rynku.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Bramki Dreambaby naprawdę są wielofunkcyjne. Sprawdzają się jako zabezpieczenie domowe, ale z powodzeniem mogłyby być sprzedawane jako sprzęt fotograficzny. Dzięki nim osoba robiąca zdjęcie nie musi w kółko powtarzać: „Proszę stanąć trochę bliżej siebie”. Za inspirację dziękujemy targowej ekipie Marko.

Agnieszka Bojanowska z nowością przygotowaną przez amerykańską markę Skip Hop – edukacyjną matą z obłokami Silver Lining Cloud.

Przedstawiciel Dorel Europe Michael Neumann, szef polskiego oddziału Wiesław Dybalski oraz nagroda za innowację przyznana fotelikowi z wbudowanymi poduszkami powietrznymi – Maxi-Cosi AxissFix Air.

Na stoisku hiszpańskiej firmy Micuna, oferującej meble dla dzieci, spotkaliśmy polskiego dystrybutora tej marki Krzysztofa Ella.

Małgorzata Gromadzka z Akpolu prezentuje najnowszą propozycję Britax Römer: fotele Baby-Safe i-Size. Od października będą dostępne na polskim rynku.

Łukasz Banaś, właściciel firmy Ideo Group, do której należy marka wózków Anex, a w tle atrakcyjnie zaaranżowane stoisko, rozmowy handlowe i barista przy pracy.

Piotr Kłusek, Szymon Staniaszek, Nicole Hahn i Krzysztof Sosnowski prezentowali nowości przygotowane przez markę Kiddy, odświeżającą swój wizerunek.

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

Zebranie przedstawicieli Tegi do wspólnego zdjęcia nie było łatwe. Na stoisku sanockiego producenta co chwilę pojawiali się nowi klienci.

115


FOTOGALERIA BRANŻY DZIECIĘCEJ

22.08.2016 JACHRANKA: KONTRAKTACJE DUMELA Firma Dumel po raz 5. zaprosiła swoich partnerów handlowych na kontraktacje, podczas których zaprezentowała m.in. oferty promocyjne i nowości produktowe. Do hotelu Warszawianka w Jachrance przyjechało kilkuset handlowców z całej Polski. Prezentacje odbywały się w kilku salach poświęconych różnym markom znajdującym się w ofercie Dumela. W spotkaniu wzięli udział również goście specjalni współpracujący z warszawskim dystrybutorem, Katarzyna Cichopek i Marcin Łopucki. 

Wprawdzie w portfolio Dumela królują zabawki, lecz jest tam też kilka propozycji artykułów dziecięcych. Sporym zainteresowaniem cieszyła się marka Kidsme, m.in. nakładki na saszetkę Food Feeder, podkładka z przyssawką i gryzak.

Podczas konferencji prasowej dziennikarze mieli okazję sprawdzić, jak radzą sobie z presją czasu. Gra euGeniusz wymagała błyskawicznych odpowiedzi. Emocji i zaskakujących skojarzeń nie brakowało.

Ekspozytor z propozycjami zestawów kreatywnych. Wśród nich hit – dmuchane flamastry Sprayza.

Ambasadorzy Dumela: aktorka Katarzyna Cichopek i wicemistrz świata w męskim fitnessie Marcin Łopucki.

Fot. BranzaDziecieca.pl (7)

Reklama Doktora euGeniusza jesienią wielokrotnie pojawi się w stacjach telewizyjnych dla dzieci.

W sali głównej handlowcy mogli przyjrzeć się m.in. nowym wersjom kartonowych ekspozytorów oraz produktom wystawionym na miejscach paletowych.

116

Regały z podświetlanymi plafonami to kolejna propozycja dla tych właścicieli sklepów, którzy zechcą w swojej placówce pokazać bardzo obszerną ofertę Dumela.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


8–9.09.2016 KRZYŻOWA: KONTRAKTACJE REKMANA Wrocławska firma Rekman zaprosiła handlowców na kontraktacje do pałacu w Krzyżowej. W zabytkowych wnętrzach pojawiły się stoiska 40 wystawców. Według danych organizatorów z okazji do złożenia świątecznych zamówień skorzystało ok. 200 zaproszonych gości. Kontraktacje były również okazją do spotkania sklepów zrzeszonych we franczyzowym projekcie Rekmana – Wyspie Szkrabów. 

Na kontraktacjach w Krzyżowej po raz pierwszy pojawiła się firma Playmobil. Niemiecki producent rozpoczął współpracę z Rekmanem w ramach franczyzowego projektu Wyspa Szkrabów, do którego przystąpiło już 78 sklepów.

Agnieszka Adamek z firmy Russell sfotografowana w krótkiej przerwie między składaniem kolejnych zamówień. Na kontraktacjach nie ma nudy.

Fot. BranzaDziecieca.pl (7)

Piotr Drobiszewski z Chicco prezentuje jedną z nowości – robota Robochicco, który w razie potrzeby szybko zmieni się w zdalnie sterowany samochód.

Firma Simba-Dickie, dystrybuująca markę Smoby, przygotowała coś dla łasuchów. Lizaki, pralinki i ciastka można było wykonać własnoręcznie.

Wśród licencji oferowanych przez Rekmana pojawiły się zabawki nawiązujące do najnowszej części Gwiezdnych wojen, która wejdzie na ekrany w grudniu.

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

Debiut w Krzyżowej. Aneta Gwardzik to nowa koordynatorka do spraw rozwijania franczyzy Rekmana.

Przedstawicielka firmy Lorien zachęca do przetestowania magnetycznej propozycji marki Geomag.

117


FOTOGALERIA BRANŻY DZIECIĘCEJ

06.08.2016 WARSZAWA: OTWARCIE LEGO STORE W warszawskiej Galerii Mokotów otwarto pierwszy w Polsce Lego Store. W asortymencie salonu, obok klasycznych serii, takich jak Lego City, Lego Star Wars, Lego Duplo czy Lego Friends, pojawiły się też ekskluzywne kolekcje: Lego Ideas – zestawy autorstwa fanów Lego, które uzyskały ponad 10 tys. „lajków” na platformie Lego Ideas i zostały wdrożone do produkcji, czy linia Lego Creator Expert – zaawansowane zestawy, z których można zbudować np. kino i kręcącą się karuzelę. Obok sklepu stanęły gabloty, w których wyeksponowano najsłynniejsze polskie zabytki zbudowane przez AFOL-sów (dorosłych fanów Lego). Ostatnie chwile spokoju w pustym jeszcze sklepie i okazja do zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Pierwszy w Polsce Lego Store zajmuje powierzchnię ok. 120 m2. Jeśli chodzi o asortyment, chyba niczego nie trzeba tłumaczyć…

3… 2… 1… Przedstawiciel Lego Mariusz Bekas, prezes Intertoys Hana Köhncke oraz Markus Köhncke, pełnomocnik zarządu Intertoys, uroczyście przecinają wstęgę i zapraszają klientów do środka.

Tłum, hałas, zamieszanie nie mają żadnego znaczenia. Prawdziwy konstruktor jest ponad to.

Wśród celebrytów, którzy przystawali przy ściance, była m.in. tancerka i aktorka Agnieszka Kaczorowska.

Fot. maciaga.pl (7)

Najazd klientów. Lego Store był 6 sierpnia najbardziej zatłoczonym sklepem w Galerii Mokotów.

Jedną z atrakcji przygotowanych z okazji otwarcia Lego Store było układanie gigantycznej mapy Polski. Do jej stworzenia wykorzystano ponad milion klocków.

118

Animatorzy starali się być w kilku miejscach jednocześnie. Ale wojownik Ninjago wolał obserwować rozgardiasz ze spokojem godnym mistrza wschodnich sztuk walki.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


P R E N U M E R ATA

Rabaty dla sklepów

Złowione w sieci

Prenumerujesz „Branżę Dziecięcą”? Skorzystaj z lepszych warunków zakupu, jakie oferują naszym stałym czytelnikom wybrani dostawcy. ANEK Rabat 4% przy 1. zamówieniu produktów Smily Play za min. 1000 zł netto i przesyłka gratis. tel. 22 123 08 08 www.anek.com.pl

MALTEX BABY Dla nowych kontrahentów przy zamówieniu powyżej 1000 zł netto na hasło „Maltex Baby prezentuje” karta podarunkowa o wartości 50 zł. tel. 52 345 31 06 www.maltex.com.pl

BLUE OCEAN 5% rabatu na produkty marki Lulujo przy zamówieniu za minimum 500 zł netto. tel. 692 227 451 www.blueshop.pl

MILLY MALLY Na hasło „Branża Dziecięca” przy 1. zamówieniu za min. 600 zł 3% rabatu, wysyłka gratis i stały rabat 15%. tel. 22 394 09 94 www.millymally.pl

BUFF Jednorazowy rabat 15% dla prenumeratorów na zamówienie z kolekcji jesień/zima. tel. 666 016 660 www.buff.pl

PARADISE BABY Wyprzedaż wózków Paradise standard (650 zł netto w wersji 2 w 1) oraz Paradise len i Paradise żakard (710 zł netto w wersji 2 w 1). tel. 605 152 827 www.paradisebaby.pl

F.H. BEATA DYSTRYBUTOR NICI Przy zamówieniu powyżej 1000 zł netto zestaw gratisów o wartości 100 zł netto. tel. 77 457 05 04 www.nici.net.pl

SCANDINAVIAN BABY 10% rabatu na 1. zamówienie butelek Twistshake (na hasło: „Branża Dziecięca”). tel. 22 727 02 69 www.scandinavianbaby.pl

KATHAY-HASTER Dla nowych klientów na 1. zamówienie na hasło „Branża Dziecięca” rabat 5% na cały asortyment. tel. 61 849 83 71 www.hurtownia.kathay.pl

TACTIC GAMES POLSKA Na hasło „Branża Dziecięca” szkolenie z gier bezpośrednio lub przez dystrybutora i dodatkowy rabat 5% dla 1. zamówienia pow. 1000 zł netto. tel. 781 735 774 www.tactic.net

Przedstawione oferty specjalne obowiązują do 07.11.2016 r. lub do wyczerpania zapasów.

Ty też chcesz kupować taniej? Zamów „Branżę Dziecięcą”!

BARBIE NA PREZYDENTA Wśród najnowszych modeli lalek w amerykańskich sklepach znalazły się Barbie-prezydent i Barbie-wiceprezydent. Podobno jest to odpowiedź na wyniki badań sondażowych, według których ok. 40% dziewczynek mieszkających w Stanach Zjednoczonych marzy o tym, by zostać liderkami, wejść do świata wielkiej polityki i walczyć o najwyższe państwowe urzędy. Wnioski z analizy przeprowadzonej na zlecenie Mattela przez Ipsos w Polsce okazały się odmienne. Mniej niż 1% respondentek przyznało, że chce zajmować w przyszłości prestiżowe stanowiska. Seria „Barbie. Możesz być kim chcesz” jest częścią projektu realizowanego przez producenta zabawek wspólnie z organizację She Should Run. Każdego roku na rynku pojawia się lalka będąca przedstawicielką zawodu, w którym kobiety stanowią mniejszość. Źródło: natemat.pl PAMIĄTKOWY DRON Drony są wymieniane wśród najbardziej wyczekiwanych prezentów komunijnych. W ubiegłym roku Polacy wydali aż 100 mln zł na modele zabawkowe oraz półprofesjonalne do robienia zdjęć. Coraz więcej polskich firm używa ich na co dzień w biznesie. Producentów dronów jest w kraju już kilkunastu. Wśród nich znajdują się duzi gracze, jak Polska Grupa Zbrojeniowa czy WB Electronics, oraz mniejsze firmy, m.in. krakowska FlyTech UAV, gliwickie Novelty RPAS, Dronlab i mielecki Eurotech. Sławomir Kosieliński, prezes technologicznego think-tanku Instytut mikroMakro, który podjął próbę podsumowania rynku dronów nad Wisłą, szacuje, że usługi realizowane za ich pomocą obecnie ma w swojej ofercie ok. 700 przedsiębiorstw. Większość jest związana z robieniem zdjęć lub nagrywaniem filmów z lotu ptaka. Polska w 2013 r. wprowadziła przepisy regulujące komercyjne wykorzystanie dronów. Źródło: pulsbiznesu.pl Informacje dostarcza

Internet: BranzaDziecieca.pl/prenumerata

Telefon: 71 733 65 78

SMS „prenumerata”: 509 824 248

Roczna prenumerata czasopisma kosztuje tylko 49 zł, dwuletnia – 79 zł. G WA R A N C J A Z W R OT U P I E N I Ę D Z Y Jeżeli z jakichkolwiek powodów „Branża Dziecięca” nie spełni twoich oczekiwań, możesz w dowolnej chwili zrezygnować z prenumeraty, a my zwrócimy ci pieniądze za wszystkie kolejne niewysłane egzemplarze. Wystarczy, że powiadomisz nas o swojej decyzji w formie pisemnej, np. e-mailem.

120

NewsPoint to wprowadzona przez firmę NetSprint.pl marka rozwiązań służących do zaawansowanego monitorowania internetu. Oferowane produkty to: NewsPoint (system monitorowania portali internetowych), NewsPoint Social Media (system monitorowania forów, blogów, mikroblogów, porównywarek cen i społeczności) oraz Raporty NewsPoint (pogłębione analizy przekazów medialnych, wykorzystywane przy podsumowywaniu efektów komunikacji dla firm, produktów, marek, usług, branż czy też wybranych zagadnień). Więcej informacji na www.newspoint.pl. Kontakt: kontakt@newspoint.pl lub 22 852 20 06.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


W NASTĘPNYM NUMERZE

O TYM BĘDZIEMY PISAĆ

Święta 2016 Pomoc i prezenty Nadchodzi sezon świąteczny. Zapytamy handlowców, jak się do niego przygotowują i na co w tym czasie narzekają. Producenci i dystrybutorzy zdradzą, co proponują pod choinkę, a dzieci – na jakie prezenty czekają. Poprosimy też ekspertów o pomoc w przygotowaniu sklepów internetowych i stacjonarnych do tego pracowitego czasu.

I N N E T E M AT Y

Co będzie w Norymberdze?

Targowa jesień za granicą

Tatuś umie wybrać wózek

Ernst Kick, prezes firmy organizującej największe na świecie targi zabawkarskie, przyjechał do Warszawy, żeby opowiedzieć, czego możemy się spodziewać na Spielwarenmesse. Sprawdzimy, jakie będą trendy w 2017 r.

Jakie prototypy zabawkarskie i nowe artykuły dziecięce można było obejrzeć na targach Puericultura Madrid? Czy w Hongkongu i Szanghaju pojawiły się potencjalne bestsellery? Odpowiedzi w naszych relacjach.

Blogujących mam nie brakuje. Coraz częściej również ojcowie zajmują się ocenianiem premier rynkowych w branży dziecięcej. Tato kompletujący wyprawkę albo grający w reklamie produktów dla maluchów też już nie dziwi.

PRZEGLĄD RYNKU

PREZENTY ŚWIĄTECZNE ZG ŁO Ś S W Ó J P R O D U K T: w w w. b ranzad ziec iec a. p l/p r zeglad -p rezent y

BRANŻA DZIECIĘCA 6/2016

121


I N D E K S – O S O B Y, F I R M Y, M A R K I

1, 2, 3 4Baby 37, 54, 58 4Kids 55, 60 4M 70 A Abakusbaby 42, 43 Abba 14 ABC Kid 43 ABC Kids Expo 20 ABZ 33 Action 6 ADAC 29 Adamek Agnieszka 117 Adamex 9, 23, 50, 57, 114 Agmar 3 AíBí 32 Akord 49, 51, 54, 59 Akpol 29, 115 Alessi 115 Alexander 14, 72, 73, 82, 88, 97 Alldeal 33 Alphanova Bébé 57 Altrak 24 29 Amazon 12, 24 Anek 16, 70, 85, 90, 91, 120 Anex 15, 30, 58, 115 Angry Birds 8 Antonio Juan 38 Aqua Zoo 20 Argos 14 Artsana 11, 39, 40, 41, 42, 43, 71, 91 Avionaut 29 B, C Baby Dan 54 Baby Jogger 12 Baby Land 52, 53, 58, 60, 63 Baby’s Zone 43 Babymoose 111 Babymoov 43 Baby-Safe 29, 115 Bać-Pol 14 Bajo 110 Bamar Nicol 48, 50, 56, 123 Banaś Łukasz 115 Bandai 41 BANTA 8 Barbaras 53, 58, 86 Barbie 19, 120 Beaba 32, 110, 111 Beata 50, 92, 120 Bebe Due 42 Bebetto 25, 30, 52, 58, 114 Because International 46 Beckham Victoria 29 Bekas Mariusz 118 Bella-Handel 3 Bellamy 36, 37 Benbat 45, 114 Bentley Organic 57 BeSafe 12, 14, 27 Bexa 20 Bimboland 48 Binatone 30 Binkybox 32 Black Plum 30 Blilbo 20 Blue Ocean 42, 43, 45, 94, 114, 120 Bluebeep 33 Błażejewska Anna 29 BMMJ Consulting Group 112 Bob Budowniczy 65 Bojanowska Agnieszka 115 Bond James 86 Borsuk Karol 18 Brain Inside 8 Brando Marlon 86 Brazi Druse Jewelry 8 Bright Starts 95 Brio 6 Britax Römer 28, 29, 54, 59, 115 Brosnan Pierce 14 Bubble 111 Bübchen 58

122

Buff 53, 54, 99, 120 Bundeskartellamt 14 Carlo 9 CBME India 16 Ceglińska-Malak Magdalena 114 Centkiewicz Alina 65 Centkiewicz Czesław 65 Chicco 11, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 71, 91, 93, 114, 117 China Kids Expo 24 China Toy Expo 24 Chotomska Wanda 88 Chrapek Ewa 29 Cichopek Katarzyna 18, 116 Clics Toys Belgium 70 Clics Toys Polska 70 Close Parent 54, 57 Cloud B 96 Cocobelt 50, 94 Color Stories 111 Concept 3 Coocoo.pl 111 Cool Club 10 Cosatto 114 Costa Maria 16 Coto baby 60, 61 Crocolearn 54 CTJPA 24 CuddleCo 14 Cuddledry 57 Cybex 9, 29 Cygal Adam 20 D, E Dazzle Friends 45 Dear Eco 20 Dega Wiktor 88 Dekornik 12 Design Park 8, 30 Digi Friends 18 Disc-O-Bunk 33 Dmowski Piotr 114 Donerland 96 Dorel 8, 19, 28, 30, 48, 50, 56, 115 Dory 41 Dreambaby 12, 115 Drobiny Czasu 8 Drobiszewski Piotr 117 Drzewiecka Magdalena 111 Dumel 18, 95, 110, 116 Dumel Discovery 19 Dybalski Wiesław 28, 115 Dyndadło 8 Dziecięca Fantazja 3 Easy-Peasy 8 Eco & More 54, 57 Egmont 10 Eliasson Olafur 47 Ell Krzysztof 115 Elodie Details 54 Embrace Warmer 46 Emel 29 Envo 61 Epee 110 Epoka lodowcowa 8 Euro-Cart 30 Euro-Trade 12, 56, 61 Euromonitor International 22 F, G, H Familings 30, 32 Fashion Meeting 24 Festiwal Czytamy 6 Festiwal Gramy 6 Fiedler Arkady 65 Filemon i Bonifacy 86 Firth Colin 14 Fisher-Price 10, 19, 110 Ford Henry 100 FunBrush 3 Funidelia.pl 75 G.I. Joe 64 Galant Tadeusz 65 Galtex 65 Garfield 86 Gatito 20 GB 29

Geomag 117 GH PL Plus 14 Gian Mata 30 Głąbicki Karol 114 GoldieBlox 71, 92 Gore Al 84 Górecka Marysia 41 Gra i Zabawa 6 Gra Roku 6 Graco 61 Grand Benefit 97 Granna 16, 18, 20, 64, 83, 86, 91, 97 Gromadzka Małgorzata 29, 115 Grośkiewicz Ewa 44 Grumpy Cat 84 Guzik Anna 10 Gwardzik Aneta 16, 117 Gwiezdne wojny 20, 117 Habiera Dagmara 81, 80 Hahn Nicole 29, 115 Hanke John 77 Hape 8, 28, 47, 70, 81, 90, 110 Happy Baby 20 Hasbro 16, 19, 22, 24, 64, 76, 110 Hej Popinjay! 3 Hello Kitty 84, 86 Hepburn Audrey 86 Hinz-Mątewska Agnieszka 75 HKTDC 101 Hobby 20 Hooka 114 Hookpook 29 I, J, K Icom Poland 72 Ideo Group 15, 58, 115 Ilmonemi Maija 8 IMC Toys 96 Ingenuity 95 Innovation Makers 30 Instytut Adama Mickiewicza 29 Intertoys 69, 118 Jacek i Agatka 88 Jack N’Jill 57 Jane 56 Janod 110, 111 Jetkids 30, 33 JJ Cole 111 Joie 60 JollyHeap 70, 72 Juźwiuk Kinga 110 K’s Kids 72 Kaczorowska Agnieszka 118 Kalinowska Emilia 69 Karoń Jacek 114 Karoń Janusz 114 Kaspo 3 Kasprzak Radosław 34, 35 Kathay-Haster 62, 90, 120 Kickstarter 12 Kids’ Time 8, 10, 111, 119 Kiddy 9, 29, 115 Kido Fashion 20 Kids Design Award 8, 30 Kids Design Space 24 Kiiski Sanna 8 Kikolski Witold 114 Kind + Jugend 8, 12, 28, 29, 30, 114, 115 Kind + Jugend Innovation Awards 8, 28, 30, 114 KJ Invest Group 3 Klocki-BB 70 Kłusek Piotr 115 Koochi 114 KOPD 22 Kozak Małgorzata 105, 104 Köhncke Hana 118 Köhncke Markus 69, 118 KTE 43 Kubuś Puchatek Kucharski Zbigniew 44, 45

L, Ł La Millou 111 Lamama 20 Lee Kenton 46 Lego 14, 16, 19, 22, 24, 64, 68, 69, 72, 110, 118 Lego Store 68, 69, 118 Legoland 16 Lemada 97 Lenart Katarzyna 114 Les Deglingos 86 Libra 19, 83 Ling Michael 20 Linscheid Artur 114 Little Tikes 94 LittleLife 38 Logis 58, 105 Lorien 117 Lulujo 120 Łopucki Marcin 18, 116 M, N M&Z 2, 77, 92 Madelina 8 Malak Jarosław 114 Malavi 34, 35, 53, 54 Maltex 42, 50, 114 Maltex Baby 21 Mamaiti 8 Mamas & Papas 14, 55, 60, 120 MamyGadzety.pl 41 Manchester United 14 Mario 38 Marko 12, 14, 18, 26, 27, 42, 54, 72, 96, 115 Martello 44, 45 Masza i Niedźwiedź 6 Matla Aldona 10 Mattel 16, 19, 22, 64, 120 Maxi-Cosi 9, 28, 30, 115 Maxima 38 May Karol 65 Mazur Magdalena 74, 75 Mc Donald’s 77 Medela 52 Mega Show 22, 113 MGA Entertainment 94 Michalska Bożena 18 Micuna 43, 115 Mierzejewska Anna 77 Mifold 33 Mikołajek 16 Milly Mally 19, 56, 97, 120 Mimi 64, 65, 76 Minecraft 10 Ming Ming 90 Mini-Maxi 114 Minionki 8 Mirocha Waldemar 14 MisterToy 22 Mobile Suit Gundam 19 Moeller Nicolás 29 Monopoly 77 Monster High 65 Moomin Characters 8 Mudpuppy 94 Muminki 8 Muppetshop 42 Musk Elon 84 My Little Pony 64 My Signature 8 Nanobébé 33 Napoleon 74 Negroponte Nicholas 47 Nerf 19 Neumann Michael 115 Niantic Labs 76, 77 Nici 50, 92, 120 Nintendo 76 Nuk 52, 53, 60, 63 Nutrits 30 O, P, Q Oball 18, 95 Oloka-Gruppe 12 OLPC 47 Oribel 8 Ottesen Frederik 47

PacaPod 94 Pajdowska Sabina 10 Paradise Baby 13, 62, 120 Partybox.pl 75 PaTaToy 97, 110 Peg-Pérego 49, 51 Perlinger Kai 29 Petit Landau 38 Piotr i Paweł 14 Pipistrello 110 Pixie Crew 110 Play By Play 86 Play Time 111 Play Wow 42 Playmobil 10, 16, 89, 90, 92, 94, 96, 117 Playskool 19 PM Investment Group 19, 56, 71, 97 Pokémon Go 76, 77 Pokémony 24, 76, 77 Polcon 20 Polesie 66, 67, 91, 94 Polomarket 14 Poney Noa 114 Poofi 111 Power Rangers 19 Presman Costa 114 Provect 12 Psi Patrol 6 Puericultura 16 Puma 29 Quaranta Settimane 48 Quatro 57 Quinny 19, 28 R, S, Ś Rastar 90 Raving Rabbids 8 Rebel 110 Recaro 58 Reer 32 Rekman 16, 41, 71, 96, 117 Reksio 88 Roan 17, 61, 62 Rubensbarn 94 Russell 16, 70, 117 Samiboo 10 Scandinavian Baby 54, 114, 120 Science4You 87 Scooby-Doo 24 Ses Creative 105 Shellbag 110 Shimelmits Inna 30 Shnuggle 42 Sielicka-Jastrzębska Julia 28 Sielicka-Kalczyńska Zuzanna 28 Siep Lena 28 Sikorski Bartłomiej 77 Silverlit 18 Simba-Dickie 22, 117 Simed 56, 62 Skip Hop 30, 42, 111, 115 Skip Wish 30, 42, 71, 92, 111 Skoczylas Jerzy 112 Sly 20 Small Foot Design 110 Smartino 111 Smily Play 70, 85, 91, 120 Smoby 117 Smyk 10, 22, 24 Snooze 94 Solution Baby Care 111 Sosnowski Krzysztof 115 Spielwarenmesse 6 Spin Master 83 St. Majewski 3 Staniaszek Szymon 115 Stokłosa Henryk 78, 79 Streep Meryl 14 Stylowo Sandra Morawska 8 Suchocka Rita 36, 37 Summer Infant 42, 61 Supermag 19 Supermama Award 8 Swarovski 29 Swede Demuth 38

Symag 86 Szalast Ewelina 114 Szewczyk Marcin 10 Szklarski Alfred 65 Śmierdziele 65 Świat przyjazny dziecku 22 Świat Zabawek Mario 91 Świnka Peppa 6 T, U, V Tactic Games 16, 71, 78, 79, 92, 120 Tajiri Satoshi 76 Tecnimed 33 Tega Baby 31, 42, 48, 49, 50, 115 Teletubisie 65 Terrylove 33 Texpol 29 The Gro Company 30, 32 The Purple Cow 94 Thermobaby 42, 43 Thule 16 Tiny Love 18, 26, 28, 96 Tisso Toys 88 Titot 30 TM Toys 16, 82, 97 Tom & Jerry 8 Tomczuk Anna 29 Tommee Tippee 29, 54 Tomy 2, 77, 92 Topaz 14 Toy Award 6 Toy Industry Association 12 Toy Planet 70, 81, 90 Toy State 18 Toyki 38 Toys 4 All 72 Toys R Us 22 Transformers 64 Trefl 22, 83, 86, 87, 90, 110 Trend Forum 8 Trochimiuk Robert 64, 65, 76 Trudi 38, 86 Trump Donald 75 Trunki 54 Tsum Tsum 6 Tublu 38 Turowska-Pająk Ewa 82 Twistshake 114, 120 Unysko Małgorzata 86 Upixel 110 Valco Baby 60 Varis Toys 72 Viga 19, 56, 71, 97 VTech 90 W, X, Y W Małym Świecie 50, 94 Wader-Woźniak 10, 72, 92, 97, 124 Waletko Igor 114 Wanamaker John 100 Wanders Marcel 29 Wawrzak Wojciech 106, 107 Whisbear 8, 28, 30, 96, 110, 114 Winning Moves 77 Wiśniewski Hubert 114 Witos Gabriela 91 Wizard of the Coast 76 Woodyland 71 Wow Gear 94 Wybór Rodziców 8, 12, 114 Wydra Irena 114 Wyspa Szkrabów 16, 117 Yo-Kai Watch 19 Yookidoo 94 Younes Mehdi 8 Z, Ź, Ż Zabawka Roku 8 Zawadzka Ewa 45 Zoe Rachel 28 Zu Design 8

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Branża Dziecięca 6/2016  

Czasopismo handlowców

Branża Dziecięca 6/2016  

Czasopismo handlowców