Page 1

BRANŻA DZIECIĘCA CZASOPISMO H A N D LO W CÓ W

ISSN 1899-1149

Nr 5/2016 (56) Sierpień-wrzesień 2016 Cena: 9 zł (w tym 8% VAT)

Internetowy antyporadnik  Jak odstraszyć e-klienta s. 106   Tajemnice Studia Trefl  Szuflady z minami s. 72   Sklep, który tętni życiem  Więcej niż sprzedaż s. 94 

Ryszard Kot (Akpol Baby)

Personel to podstawa s. 30


Najstarszy na świecie sklep z zabawkami utrzymuje się na rynku od ponad 250 lat. Czym różni się od pozostałych? Co sprawia, że cały czas przyciąga klientów?

DZIEŃ DOBRY :) Odwiedziłem niedawno najstarszy na świecie sklep z zabawkami – londyński Hamleys. Został założony w 1760 r., a od 135 lat działa w tym samym miejscu przy Regent Street. Szkoda, że w Polsce nie mieliśmy szans, żeby zbudować biznesy z takimi tradycjami. Co niezwykłego jest w firmie, która utrzymuje się ze sprzedawania zabawek kolejnym pokoleniom Anglików? Na pewno nie asortyment. Towar jest na podobnym poziomie, jak w polskich marketach. Część marek jest oczywiście inna, jednak nie ma zbyt wielu spektakularnych nowości. Jest raczej konserwatywnie.

Ceny w takim miejscu – jak nietrudno zgadnąć – są bardzo wysokie. Nie ma klimatyzacji. W pobliżu nie da się zaparkować. Co w takim razie przyciąga tłumy klientów? Na pewno ogromne znaczenie ma długa historia marki. Ale jest coś jeszcze: personel. Poza tradycyjnymi sprzedawcami, którzy oferują pomoc w znalezieniu towaru, w sklepie jest kilkanaście osób, które na różne sposoby demonstrują zabawki. Pokazują czarodziejskie flamastry, które potrafią zamalować ciemny kolor jasnym. Robią magiczne sztuczki. Wypuszczają samolociki, które przelatują między dziećmi i wracają tam, skąd zostały wyrzucone. A klienci patrzą, cieszą się, pstrykają zdjęcia, kręcą filmiki, wrzucają do sieci… i robią zakupy.

Marek Jankowski redaktor naczelny

„Branża Dziecięca” Czasopismo handlowców

Grono prenumeratorów powiększyli ostatnio

ADRES REDAKCJI Branża Dziecięca, ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław WYDAWCA © 2008-2016 Atomedia Consulting, Żurawice ul. Jesionowa 2, 55-040 Kobierzyce SKŁAD Greatio, www.greatio.com DRUK ArtDruk, www.artdruk.com

• • • • • • • • •

REDAKCJA Marek Jankowski (redaktor naczelny), Anna Orleańska (tel. 71 735 15 66, redakcja@branzadziecieca.pl) PRENUMERATA Karolina Peroń (tel. 71 733 65 78, prenumerata@branzadziecieca.pl) KOREKTA Joanna Forysiak REKLAMA Anna Dżanajewa (tel. 71 734 58 91, kom. 501 199 055, reklama@branzadziecieca.pl)

Fot. S. Panek

Wystrój w porządku, ale nie rzuca na kolana. Centralnie umieszczony regał w kształcie tradycyjnego czerwonego londyńskiego autobusu to w dzisiejszych czasach niewielka atrakcja. Królowa Elżbieta ułożona z klocków Lego? Nie robi wcale większego wrażenia niż zbudowany z tych samych klocków Mistrz Yoda, ustawiony przy wejściu do Toys R Us w Bielanach Wrocławskich.

POLSKA

4Zabawki (Wieliszew) A&M (Jędrzejów) Baby Boom (Częstochowa) Bilmax (Ostrów Mazowiecka) Ever Group (Poznań) G4 Systems (Szczecin) Maxima (Gorzów Wielkopolski) Nefris (Tylicz) Studio (Jędrzejów)

03.09-04.09 17.09-18.09 22.10-23.10 19.11-20.11

Z A M Ó W P R E N U M E R AT Ę

„Branża Dziecięca” jest partnerem prasowym Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych – Polish Toy Association. Jesteśmy członkiem Baby Care Magazines International – organizacji zrzeszającej wiodące czasopisma piszące o branży artykułów dziecięcych.

BRANŻA DZIECIĘCA 5/2016

Szczecin: Dziecko Mama Tata Kraków: Targi Rodziny Poznań: Happy Baby Gdańsk: Gra i Zabawa

ZAGRANICA

Znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i nie zwraca niezamówionych materiałów. Zdjęcie na okładce: Sławomir Panek. BranzaDziecieca.pl/prenumerata

Kalendarium wydarzeń 8–11.2016

71 733 65 78

R A B AT Y D L A S K L E P Ó W – S . 1 2 4

Nakład kontrolowany: 4000 egz.

10.08-12.08 18.08-20.08 23.08-25.08 31.08-03.09 03.09-05.09 09.09-11.09 15.09-18.09 26.09-29.09 27.09-30.09 29.09-02.10 04.10-05.10 09.10-10.10 13.10-16.10 18.10-21.10 19.10-21.10 20.10-23.10 21.10-23.10 29.10-30.10 04.11-06.11 10.11-12.11 18.11-20.11 19.11-20.11 19.11-21.11

Kopenhaga: CIFF Kids Almaty: Kids Fashion, Childhood Tokio: Playtime Moskwa: CPM Kids Paryż: Baby Cool Paris Madryt: International Fashion Trade Show Kolonia: Kind + Jugend Moskwa: CJF Moskwa: Mir Detstva Madryt: Puericultura Madrid Sztokholm: Blob Forum Bergheim: Kids Austria Essen: Spiel Las Vegas: ABC Kids Expo Szanghaj: China Toy Expo, China Kids Expo Hongkong: Asian Toys & Games Show Londyn: The Baby Show Manchester: Digital Kids Show Berlin: Baby Welt Nowosibirsk: Baby Time Siberia Mediolan: G! come Giocare Londyn: Baby to Toddler São Paulo: FIT 0/16

5


Fot. Sławomir Panek

Fot. BranzaDziecieca.pl

08 R u sz a Plebis c yt Branż y D z i e ci ę ce j. Zgłoś ulubionych dostawców i fir my

30

DOCEŃ DOSTAWCĘ

D obr y spr zedawca powinien mieć in d y w id u a ln e p od e j ś c ie d o k lie n t a

PERSONEL TO PODSTAWA

WYDARZENIA D oc eń dos t awcę 6 . edycja Ple bis c yt u B ranż y D z i e ci ę ce j

ART YKUŁY DZIECIĘCE

Pora na K olonię W targach weźmie udział ok . 1200 w ystawców

10

Tomy zmie nia zas ady Fi r m a M&Z pr ze ję ła o b sł u gę p o l sk i e go r ynk u

12

Pe r s o n e l to p od s t aw a W y w ia d – R y s z a rd K ot (A k p o l Ba b y )

30

Pożegnanie z Chinami Baby D esign Group pr zenosi produk cję do Polsk i

14

Py t a n ia o k a r mie n ie J a k d o b r a ć l a k t a to r

32

Tłum i hit y jubileuszu Ta rgi M other & Baby po raz 10.

16

U w a g a n a b r a mk ę Eksper t o bezpieczeńst wie dzieci w domu

36

Pl a tfor ma dla odzież y K i ngFas hion. com deb i u tu j e na nasz ym r ynk u

18

Premier y gadżetów Branżowe nowink i

38

Ak c ja dla akt y wnych Promocja produktów M edeli

20

S z w a j c a r s k i p roj e k t , p o ls k ie w y k o n a n ie W y w i a d – Łu k a s z B a n a ś ( I d e o G ro u p )

40

H i sz pańs k ie t re ndy dz i e ci ę ce Co zobacz ymy podczas Pu e r i cu l tu ra M adr i d?

22

W p o g o n i z a p r z yg o d ą Pr z y s z ł o roc z n e t re n d y w d z ie c ię c e j mod z ie

42

Zabawk i pod k ontrolą Znamy w ynik i rapor tu I nspek cji Handlowe j

24

Ta k ie b u t y Po ls c y p ro d u c e n c i o b u w ia t r z y ma j ą s ię mo c n o

48

Te k s t y lia z O ld Tr a f fo rd Wiz y t a w f ir mie Cu d d le Co

50

Bu te lk i d o k a r mie n ia – p r ze g lą d r y n k u

34

Prod u c e n c i i d y s t r y b u tor z y p o le c a j ą

52

MASZ CIEKAWY TEMAT? SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ REDAKCJĄ TEL. 71 735 15 66 REDAKCJA@BRANZADZIECIECA.PL

6

8

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Freepik.com

Fot. Sławomir Panek

72 Studio Trefl od k uli s. Po dgl ądamy, jak powstaje ser ial R o d z i n a Tre f l i ków

106

SZUFLADY Z MINAMI

Jak e -sk lepy tracą pieniądze, zniechęcając do siebie k lientów

INTERNETOWY ANTYPORADNIK

Z ABAWKI Świat k upuje G d z i e m oż n a d o s t a ć p o l s k i e z a b aw k i

70

Szuflady z minami Ta je mnice St udia Tre fl

72

78

I n te r netow y ant yporadnik J a k o d s t r a s z yć e - k l i e n t a

106

Wyspa bez hacz yka W y w i a d – B a r b a r a Wi e c zo re k ( R e k m a n )

80

Pr ze wod n ik p o p a r a gr a f a c h Regulamin sk lepu inter netowego

108

D omk i w Pałacu Zabawk i z histor ią

84

Zak u py k ontrolowane U O K iK j a k o t a j e mn ic z y k lie n t

112

Pr zed pie r ws z y m dz wo nk i e m Jak pr z ygotować sk lep do nowego rok u szk olnego

88

Poczet sk lepów polsk ich Walent ynk a (Gdynia) i K olorowe Balonik i (K anie)

114

Zagraj Trumpem Polit yczne planszówk i

I n for ma c j e PS BZ iA D z

116

Wi ęcej niż s pr ze daż Sk lep, któr y tę t ni ż yci e m

94 118

Lege nda i ucie czk a Li ce ncje : K aczor D o nal d i Uci e k aj ące k u rcz ak i

96

Powrót do s zk oły – p o mysł na w ystawę

86

Fotog a le r ia „ Br a n ż y D z ie c ię c e j ” O ż a ró w M a zow ie c k i: A n e k – Ta rgi Gw ia zd k a 2 0 1 6 Sosnowiec: Rodzice i Dzieciaki Warszawa: M other & Baby Wa r s z aw a : M u ze u m D o mk ów d la L a le k Flo re n c j a : Pit t i Bimb o

Gr y planszowe – pr zegląd r ynk u

92

Prenumerata, rabat y dla sk lepów

124

Produce nci i dy s t r y b u to r z y p o l e caj ą

98

W n a s tę p ny m n u me r ze

125

RYNEK

BRANŻA DZIECIĘCA 5/2016

7


Fot. Sławomir Panek

WYDARZENIA

Zmiany Spin Mastera PLANY DYSTRYBUCYJNE

Firma Spin Master ogłosiła plany rozszerzenia swojej działalności w Europie Środkowo-Wschodniej. W przyszłym roku producent rozpocznie działalność handlową w regionie obejmującym Polskę, Czechy, Słowację, Węgry i Rumunię. Spin Master zajmie się dystrybucją większości swoich marek oraz podejmie współpracę ze sprzedawcami detalicznymi w każdym z tych krajów. Dział ds. sprzedaży i marketingu zajmujący się sprzedażą w Europie Środkowo-Wschodniej będzie miał siedzibę w Pradze, dział finansowy – w Bratysławie.

Doceń dostawcę 6. EDYCJA PLEBISCYTU BRANŻY DZIECIĘCEJ

1 sierpnia ruszył Plebiscyt Branży Dziecięcej 2016. To już 6. edycja konkursu, w którym przedstawiciele sklepów wybierają swoich ulubionych dostawców. Kandydatów do tytułu Handlowca Roku i Firmy Roku można zgłaszać do 31 października na stronie internetowej BranzaDziecieca.pl, a także na kuponach opublikowanych na sąsiedniej stronie i w następnym wydaniu czasopisma. Dla osób, które najciekawiej uzasadnią swój wybór, przygotowaliśmy 5 nagród po 100 zł.

Laureatów przedstawimy pod koniec lutego podczas Gali Biznesu zorganizowanej w ramach targów Kids’ Time w Kielcach (na zdj.). Zdobywcy tytułu Handlowca Roku otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł. Dla Firm Roku przygotowaliśmy pakiety reklamowe o wartości 5000 zł do wykorzystania w czasopiśmie „Branża Dziecięca” i serwisie BranzaDziecieca.pl.

Do końcowego etapu w każdej z dwóch kategorii („Artykuły dziecięce” i „Zabawki”) awansuje po 3 handlowców i 3 firmy. Druga faza konkursu potrwa przez cały styczeń 2017 r. Na kandydatów będzie można głosować SMS-owo lub za pomocą kuponów, które ukażą się w styczniowej „Branży Dziecięcej”.

W poprzednich latach w Plebiscycie Branży Dziecięcej triumfowali handlowcy: Beata Błaszczyńska, Mirosław Fryń, Kamil Koniec, Adam Kozikowski, Marcin Sobczyk (dwukrotnie), Małgorzata Unysko (dwukrotnie), Marcin Walas i Danuta Żółtańska. Za najlepszych dostawców zostały uznane firmy: Baby Design Group, Babyono (dwukrotnie), Canpol, Dumel oraz Icom Poland (trzykrotnie). 

Toruń górą

Sopot nad Sekwaną

14.06.2016 | FINAŁ SUPERFARMERA

18.06–10.07.2016 | BRZEGI EUROPY

W Muzeum Powstania Warszawskiego odbył się V Ogólnopolski Finał Turnieju w Superfarmera zorganizowany przez Grannę. Wzięło w nim udział 140 uczniów z blisko 50 szkół z całej Polski. – W trakcie turnieju nauczyciele i opiekunowie mogli uczestniczyć w warsztatach, podczas których poznali najnowsze gry Granny. Dowiedzieli się także, jak założyć Szkolny Klub Gier Planszowych pod naszym patronatem – mówi dyrektor ds. promocji Bożena Michalska.

W centralnej części Paryża, na placu przed merostwem miasta (Place de l’Hôtel de Ville) można było uczestniczyć w projekcie Berges de L’Europe – Brzegi Europy – Europa nad Sekwaną. Na zaproszenie Polskiej Organizacji Turystycznej w wydarzeniu brała udział firma Trefl. Trójmiejski producent ufundował nagrody (puzzle i gry) dla osób, które odwiedziły polskie stoisko i wzięły udział w organizowanych tam atrakcjach. Na terenie pawilonu można było m.in. spróbować tradycyjnych przekąsek, obejrzeć wystawę zdjęć dotyczących futbolu, posłuchać muzyki. Przestrzeń wokół ekspozycji została zmieniona w sopockie molo, na którym pojawiły się leżaki, pufy i zieleń. 

Do ścisłego finału zakwalifikowała się czwórka uczniów ze Sztumu, Torunia, Łysomic i Bydgoszczy. Zwyciężyła uczennica z Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu Martyna Kwiecińska. Dodatkowo przyznane zostały wyróżnienia za najciekawsze przebranie nawiązujące do gry Superfarmer. 

8

– Spółka Spin Master postawiła w Europie Środkowo-Wschodniej solidne fundamenty i jesteśmy pewni, że nowe kierownictwo w regionie, zespół w Pradze odpowiedzialny za sprzedaż i marketing oraz silne i innowacyjne portfolio pozwolą nam zbudować mocną pozycję w regionie – komentuje prezes firmy Ben Gadbois. Do spółki należą takie marki, jak Zoomer, Bunchems, Air Hogs, Meccano i Paw Patrol. 

Szukają Milly Mally RAPORT WEBRANKING.PL

Produkty Milly Mally znalazły się na pierwszym miejscu zestawienia najpopularniejszych rowerków dla dzieci dostępnych w sprzedaży internetowej. Raport Webranking.pl został przygotowany na podstawie danych z wyszukiwarek cenowych analizujących popularność artykułów dostępnych w sklepach online. Webranking.pl obejmuje ponad 3 tys. kategorii produktowych. W zestawieniu liczba ofert sprzedaży rowerków Milly Mally wśród najpopularniejszych produktów stanowi 69,9% całości. Na kolejnych miejscach uplasowały się marki: Toyz (7,5%) oraz Puky (6,1%). 

Nowość zza oceanu PEARHEAD W MABLO

Mablo powiększyło ofertę dystrybucyjną o amerykańską markę Pearhead. Firma działająca od 1999 r. na nowojorskim Brooklynie specjalizuje się m.in. w akcesoriach, dzięki którym rodzice mogą dokumentować dzieciństwo swoich pociech. Od czerwca w portfolio Mablo są m.in. ramki na rodzinne zdjęcia, zestawy prezentowe, masa, dzięki której można wykonać odcisk dłoni i stopy dziecka, naklejki z wiekiem malucha oraz wiele innych elementów dekoracyjnych. Dystrybutor spod Wrocławia ma w ofercie także lampki Philipsa na licencji Disneya i Marvela oraz oświetlenie Pabobo i Smiley World. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


6

5

6


Fot. Koelnmesse

WYDARZENIA

Drogie dzieci RAPORT CENTRUM IM. ADAMA SMITHA

Nadmierny fiskalizm utrudnia życie polskim rodzinom i negatywnie wpływa na poziom kosztów związanych z wychowywaniem dzieci – wynika z raportu Koszty wychowania dzieci w Polsce w 2016 r., opublikowanego przez Centrum im. Adama Smitha. Eksperci wyliczyli, że koszt wychowania jednego dziecka (do osiągnięcia przez nie 19. roku życia) wynosi w Polsce od 176 do 190 tys. zł.

Pora na Kolonię 15–18.09.2016 | KIND + JUGEND

W targach weźmie udział ok. 1200 firm z całego świata. Nasz rynek reprezentować będzie ponad 50 wystawców. Po raz pierwszy grupa polskich przedsiębiorstw zaprezentuje swoją ofertę w ramach tzw. pawilonów narodowych. Nową inicjatywą organizatorów imprezy jest umożliwienie wystawcom prezentacji ich firm w ramach Trend Forum. Zgłoszenia chętnych przyjmowane były do 15 lipca. Do 14 września trwa natomiast przedsprzedaż biletów na targi.

Pierwszego dnia odbędzie się wręczenie nagród dla najbardziej innowacyjnych produktów, czyli Kind + Jugend Innovation Award. Nagrody odbiorą też firmy, których wyroby zdobyły największe uznanie konsumentów w różnych krajach (m.in. laureaci polskiego konkursu Wybór Rodziców). Warto zwrócić uwagę na ekspozycje Design Parc i Kids Design Award oraz prezentacje o rynku artykułów dziecięcych w Chinach i Brazylii. 

Autorzy opracowania krytycznie oceniają przede wszystkim wysoki poziom podatku od towarów i usług. Podkreślają, że podniesienie z 7 do 23% stawki VAT na niektóre produkty dziecięce zwiększyło koszty utrzymania dziecka o 1,5% (ok. 2960 zł). Jak podaje CAS, obecnie VAT jest w Polsce wyższy niż średnia unijna. Jeszcze wyższe stawki obowiązują jednak w Finlandii (24%), Chorwacji, Szwecji i Danii (po 25%) oraz na Węgrzech (27%). 

Marzenia do spełnienia AKCJA CHARYTATYWNA TOY PLANET

Fot. Anek

Sieć Toy Planet po raz kolejny włączyła się w akcję charytatywną Fundacji Mam Marzenie. Od 31 maja do 26 czerwca w sklepach należących do franczyzy można było wesprzeć finansowo marzenie dwojga podopiecznych: 9-letniego Oskara o laptopie i jego rówieśniczki Agnieszki o własnym placu zabaw. Fundacja działa od 2004 r. Jej pierwszą siedzibą był Kraków, a w tej chwili ma 16 oddziałów w całej Polsce. Spełnia marzenia dzieci w wieku 3–18 lat cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Do tej pory zdołała wesprzeć w ten sposób ponad 6700 marzycieli. Ambasadorką Fundacji jest aktorka Małgorzata Kożuchowska.

W Anku już święta

Rocznica Trunki 10-LECIE MARKI

7–8.06.2016 | TARGI GWIAZDKA 2016 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

W hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim firma Anek gościła ponad 120 partnerów handlowych na Targach Gwiazdka 2016 r.. Spotkanie było okazją do przedstawienia nowości oraz planów marketingowych na najbliższe miesiące. Na zaproszenie Anka w Ożarowie pojawiła się Eleonora Gardosi, przedstawicielka włoskiej firmy Dimian, która przygotowała prezentację lalek Bambolina. Dużym zainteresowaniem handlowców cieszyła się m.in. linia AGD Smily Play, która trafi do sklepów we wrześniu. Inne nowości, o których warto wspomnieć, to kolekcja szytych w Polsce w krótkich seriach ubranek

10

dla lalek z linii Anek dla dzieci oraz kolorowe pluszaki Wha Wha Whacky. – Targi były dla nas okazją do jeszcze lepszego poznania naszych klientów oraz podziękowania im za wieloletnią współpracę. Mieliśmy czas na rozmowy i wymianę informacji, okazję do zabawy podczas konkursów. Cieszymy się, że jak co roku dopisali goście. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy – podsumowuje imprezę przedstawicielka firmy Katarzyna Wawer. Fotograficzną relację z wydarzenia można znaleźć na s. 118. 

Firma Trunki ma już 10 lat. Jej historia zaczęła się w 2006 r. od telewizyjnego programu BBC Dragons’ Den, w którym inwestorzy decydują o finansowym wsparciu przedstawianych projektów lub ich odrzuceniu. Eksperci uznali, że pomysł na biznes, który przedstawił im Rob Low, twórca marki Trunki, nieźle rokuje. Według danych producenta dotychczas sprzedano ok. 2,8 mln dziecięcych walizek na kółkach. W tym roku firma wprowadziła na rynek nowość – Jurni, czyli walizkę dla nastolatków (prototyp można było obejrzeć podczas tegorocznych targów Kids’ Time). Polskim dystrybutorem oferty Trunki jest firma Marko. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. BranzaDziecieca.pl

WYDARZENIA

Australijskie zasypianie LOVE TO DREAM SZUKA DYSTRYBUTORA

Australijska marka Love to Dream, producent otulaczy i śpiworów dla dzieci, poszukuje w Polsce wyłącznego dystrybutora. Zainteresowane firmy mogą skontaktować się z przedstawicielem marki pod numerem tel. 605 152 222 lub mailowo: biuro@mablo.pl.

Tomy zmienia zasady GDYŃSKA FIRMA M&Z PRZEJĘŁA OBSŁUGĘ POLSKIEGO RYNKU

prasową i online. W gestii dystrybutora będzie również organizacja promocji oraz rozliczanie warunków promocyjnych i handlowych. – Staramy się tak ułożyć relacje między partnerami, aby utrzymać dotychczasową dystrybucję. Zarówno ceny, jak i obsługa nie powinny ulec zmianie. Portfolio zostanie utrzymane, niebawem wznowimy aktywność marketingową. Zmieni się tylko podmiot dostarczający – komentuje Przemysław Wiaderny (na zdj.), obecnie koordynator działalności dystrybutorów w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Fot. Barbara Matwiejczyk

Polski oddział Tomy zakończył działalność. Obsługą krajowego rynku od 1 lipca zajęło się M&Z. Firma przejęła wszystkie obowiązki oddziału wraz z obsługą klientów, realizacją planów marketingowych i zabezpieczeniem towarowym. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, rolą dystrybutora będzie kontynuowanie dotychczasowych działań prowadzonych przez oddział, w szczególności zabezpieczenie i kontynuacja współpracy ze wszystkimi partnerami handlowymi, wspieranie marek i sprzedaży produktów Tomy, przez aktywne działania marketingowe i promocyjne, a w tym reklamę TV,

Założycielką firmy jest projektantka mody Hana-Lia Krawchuk. Stworzone przez nią otulacze Swaddle Up Original mają pomóc dziecku spać w bardziej naturalnej pozycji, czyli z uniesionymi rękami. Dodatkowo konstrukcja Swaddle Up pozwala na ochronę malucha przed dysplazją stawów, pozostawiając możliwość naturalnych zgięć kończyn. Pierwsze otulacze pojawiły się na australijskim rynku w 2009 r. 

Fantastyczne spotkanie 18-22.08.2016 | POLCON WE WROCŁAWIU

W programie konwentu Polcon, imprezy dla miłośników fantastyki, zaplanowano m.in. spotkania z planszówkami, turnieje, pokazy, premiery i sesje demonstracyjne. Będzie też Retrogralnia – przegląd nieco zapomnianych gier elektronicznych. W czasie konferencji naukowej „Fantastyczne światy” tematy dotyczące teorii występujących w filmach i książkach zostaną przedstawione z perspektywy naukowców. Nie zabraknie również atrakcji związanych z mangą i anime, w tym konkursu i prezentacji strojów. Wśród wystawców we wrocławskiej Hali Stulecia będzie można spotkać firmy Rebel, Bard Centrum Gier i Kuźnię Gier.

Duchy w Playmobilu PIERWSZA LICENCJA PRODUCENTA KLOCKÓW

Szturm Alexandra FANPAGE, FILMY, FESTYNY – PRODUCENT GIER PROMUJE NOWOŚCI

Alexander pojawił się na Facebooku. Firma uruchomiła fanpage pod koniec czerwca. Oprócz nowości produktowych i komentarzy klientów pojawiają się tam m.in. filmiki pokazujące produkcję zabawek. Firma rozwija również swój kanał You Tube. Można tam obejrzeć kilka filmów promocyjnych przedstawiających m.in. gry Gorący Ziemniak, Magiczne Mozaiki, Piaskowe Malowanki, Wiatraczki i Mały Konstruktor. Wideorecenzję Gorącego Ziemniaka można też było obejrzeć na kanale Game

12

Troll TV. Prezentację wideo Małego Konstruktora przygotowuje natomiast Zabawkowicz.pl. Producent aktywnie współpracuje także z blogerkami, które od maja publikują wpisy poświęcone nowościom w asortymencie firmy Alexander wspiera ponadto wydarzenia dla najmłodszych. W ciągu kilku ostatnich miesięcy był sponsorem 23 imprez, m.in. festynów z okazji Dnia Dziecka. Podczas tych spotkań promowane były gry z serii Sowa Mądra Głowa. 

Firma Playmobil rozpoczęła współpracę z Sony Pictures Consumer Products. W ramach licencji na rynek zostanie wprowadzony nowy produkt nawiązujący do amerykańskiej komedii Pogromcy duchów. Premierowy zestaw pojawi się w sklepach latem 2017 r. Będzie to pierwsza propozycja licencyjna w portfolio niemeckiego producenta. Nowa wersja filmowego przeboju z początków lat 80. XX w. trafiła na ekrany w lipcu tego roku. Nie zabrakło w niej najważniejszych elementów z oryginału: jest Nowy Jork, pojawiają się duchy i dzielna ekipa – tym razem składająca się z samych kobiet – zajmująca się zwalczaniem wrednej ektoplazmy. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Sławomir Panek

WYDARZENIA

Więcej niż zabawki NOWY ASORTYMENT BRIO

Firma Brio rozpoczęła współpracę ze specjalizującą się w licencjach agencją Ink Global. Szwedzki producent zabawek chce poszerzyć swoją ofertę o kilka nowych kategorii. Szczegółów na razie nie podano. Wiadomo jedynie, że w 2. kwartale przyszłego roku na rynek mają trafić m.in. premierowe propozycje artykułów dziecięcych, dekoracyjnych i tekstylia.

Pożegnanie z Chinami BABY DESIGN GROUP PRZENOSI PRODUKCJĘ DO CZĘSTOCHOWY

Producent wózków dziecięcych Baby Design Group zainwestuje w częstochowskiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Kusięckiej. Firma przeniesie tam swoją produkcję z Chin. Przedsiębiorstwo planuje inwestycje w wysokości ok. 6 mln zł i zatrudnienie blisko 50 osób.

Głosowanie z nagrodami CZEKAMY NA OGŁOSZENIE WYBORU RODZICÓW

W Częstochowie istnieją 2 strefy ekonomiczne: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz strefa Euro-Park Mielec, obejmująca ponad 34 ha na terenach pohutniczych. Inwestorzy korzystający z tych terenów zadeklarowali stworzenie prawie 600 nowych miejsc pracy i przeznaczenie na inwestycje nakładów w wysokości 110 mln zł. 

Fot. UK Games Expo

Przeprowadzka związana jest m.in. ze znacznym wzrostem kosztów produkcji w Państwie Środka. Nowy zakład zajmie powierzchnię ok. 2 tys. m² i ma ruszyć pod koniec 2017 r. Firma

planuje wytwarzanie tam m.in. uniwersalnego modelu wózka dziecięcego. Trwają starania o pozyskanie funduszy unijnych.

Od 2015 r. Brio działa jako niezależna spółka w ramach wydawnictwa Ravensburger. Polskim dystrybutorem jest TM Toys. 

Do 31 lipca trwało głosowanie internautów, którzy spośród 55 zgłoszeń wybierali najlepsze produkty w tegorocznej edycji konkursu Wybór Rodziców, organizowanego przez serwis Zabawkowicz.pl we współpracy z targami Kind + Jugend. Głosujący, którzy dodatkowo napisali opinię o przynajmniej jednym wybranym produkcie, mieli szansę wygrać atrakcyjne nagrody: wózki Minnum i GB Pockit, buty Bobux Blaze, przenośną matę piknikową Minene, zabawki Alilo Smarty Bunny, Playmobil Piracki statek bojowy, Playmobil Romantyczny domek dla lalek, wózek dla lalek Kreke, leżaczek bujaczek Tiny Love i akcesoria Twist Starter Kit. Wybór Rodziców jest częścią międzynarodowego projektu Consumer Award zorganizowanego przez targi w Kolonii. Patronem konkursu jest „Branżą Dziecięca”. Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się 15 września podczas Kind + Jugend. 

Świnka Peppa i Gwiezdne wojny

Zwycięskie CVlizacje 3–5.06.2016 | UK GAMES EXPO BIRMINGHAM

Wyprodukowane przez Grannę CVlizacje zdobyły nagrodę UK Games Expo w kategorii Najlepsza Gra Rodzinna. Wyróżniona propozycja warszawskiego producenta to gra, w której uczestnicy wcielają się w rolę władców. W trakcie rozgrywki próbują zgromadzić jak najwięcej dóbr, które mogą wymieniać na wynalazki, budynki i narzędzia. Te z kolei pomagają im zdobyć istotne dla ostatecznego wyniku gry „punkty zadowolenia”. Autorem CVlizacji jest Jan Zalewski, ilustracje wykonał Piotr Socha.

14

10. edycja imprezy z planszówkami w roli głównej odbyła się w Birmingham. W tym roku konkurs na najciekawsze gry był wyjątkowo rozbudowany. Zwycięzców wybierano aż w 13 kategoriach. W Birmingham pojawiło się ok. 150 wystawców, 3-dniową imprezę odwiedziło ok. 14 tysięcy fanów planszówek. Atrakcje dodatkowe? Wypożyczalnia gier, specjalna strefa przeznaczona dla rozgrywek rodzinnych, turnieje, piwo i przekąski. Kolejną edycję zaplanowano na 2–4.06.2017 r. 

BRANŻA WYBRAŁA NALEPSZE LICENCJE

Międzynarodowe Stowarzyszenie Branży Licencyjnej (LIMA) przyznało swoje coroczne nagrody dla najciekawszych licencji. Ogłoszenie listy zwycięzców odbyło się podczas targów Licensing Expo w Las Vegas. W kategorii Toy Brand zwyciężyła marka Shopkins należąca do firmy Moose Toys. Za najlepszy film animowany uznano Świnkę Peppę. Nagrody za najlepszą produkcję filmową i promocję licencji odebrał Disney. Wytwórnię wyróżniono za Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy. W kategorii zabawek zwyciężył BB-8 Sphero, robot stworzony przez firmę Orbotix we współpracy z Disneyem, który wystąpił w gwiezdnej sadze. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Mother & Baby

WYDARZENIA

Jesienne rozrywki 19–20.11.2016 | TARGI GRA I ZABAWA

W listopadzie w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku odbędzie się 5. edycja Targów Gra i Zabawa. Równolegle odwiedzający będą mogli wziąć udział w Festiwalu Gramy, organizowanym pod szyldem Trójmiejskich Spotkań z Grami Planszowymi, oraz Festiwal Czytamy. Dla gości przygotowano strefy malucha i edukacyjną. W tym roku po raz pierwszy w programie imprezy pojawiły się seminaria dla rodziców, pedagogów i nauczycieli dotyczące problemu uzależnienia od internetu, grywalizacji w edukacji i gier będącym pomocami dydaktycznymi. Kolejne atrakcje to: finał plebiscytu Gra Roku 2016, spotkanie z polską planszówkową blogosferą, Mistrzostwa Polski i turnieje gier. 

Tłum i hity jubileuszu

Pawilony dla rodziców

18–19.06.2016 | MOTHER & BABY W WARSZAWIE 22–23.10.2016 | TARGI HAPPY BABY

10. edycję targów Mother & Baby zakończyła impreza w Warszawie, która odbyła się na terenie Wyścigów Konnych Służewiec. Wprawdzie w przededniu imprezy przez stolicę przeszła potężna nawałnica, ale w targowy weekend wróciła piękna, upalna pogoda, dzięki czemu frekwencja na imprezie dopisała (fotorelacja na s. 120). W programie targów nie zabrakło stałych elementów: bezpłatnych badań, konsultacji ze specjalistami, m.in. dermatologami, ortopedami i alergologami; warsztatów ze znanym fizjoterapeutą Pawłem Zawitkowskim; konkursów, w których można było wygrać ok. 1000 nagród, m.in. foteliki, wózki, akcesoria i zabawki; warsztatów fotelikowych i nauki wiązania chust.

bardzo wyróżniała się ekspozycja La Millou, w której aranżacji wykorzystano biel, chorągiewki, kwiaty i drewno (na zdj.). Podczas spotkania na warszawskim Służewcu przyznano Hity Mother & Baby. W tym roku konkurs zorganizowano przy współpracy z MamaDu.pl. Laureatów wybrali rodzice, którzy mogli głosować w 2 kategoriach: Produkt Przyjazny Mamie i Produkt Przyjazny Dziecku. Zwycięzcy – Produkt Przyjazny Mamie: • leżaczek bujaczek 3 w 1 Tiny Love (Marko), • sukienka Nela do karmienia piersią (MikuMiko), • szal do karmienia (Mama Bear).

Szczególnie tłocznie zrobiło się w sobotę o 14.00 przy stoisku, na którym aktorka Anna Dereszowska prezentowała swoją kolekcję pluszowych zabawek ułatwiających dzieciom trzymanie butelek lub bidonów. Spośród stoisk

Zwycięzcy – Produkt Przyjazny Dziecku: • pieluszka wielorazowa SIO/System sap-in-one (Mommy Mouse), • pościel niemowlęca dwustronna bambusowa Dżungla (Monamoon), • kojec przewijak (ARDistribution).

Niemieckie Allegro

Naklej kucyka

SPRZEDAŻ U SĄSIADÓW

PANINI WSPÓŁPRACUJE Z HASBRO

Allegro zadebiutowało na niemieckim rynku. Na razie na platformie dostępnych jest 5 kategorii. Polscy sprzedawcy mogą oferować Niemcom ubrania i artykuły dla dzieci, elektronikę, wyposażenie wnętrz i akcesoria sportowe. W oficjalnym komunikacie przedstawiciele serwisu oświadczyli, że mają nadzieję przyczynić się do wzrostu handlu transgranicznego i zachęcić polskie marki do śmielszej ekspansji na zachodnie rynki. 

Firma Panini rozpoczęła współpracę z Hasbro. Na rynek trafi nowa kolekcja nalepek My Little Pony. W premierowej serii znajdzie się ich 216, w tym specjalne – perfumowane. Kucyki zadebiutowały na rynku w 1983 r. To jedna z najbardziej dochodowych marek Hasbro. Producent zarobił na niej dotychczas ponad 1,2 mld dolarów. My Little Pony dostępne są w 71 krajach. Dystrybutorem naklejek jest firma Dante. 

16

Podczas 5. edycji Targów Zabawek i Artykułów dla Dzieci Happy Baby na stoiskach w pawilonie wystawienniczym Międzynarodowych Targów Poznańskich pojawią się zabawki kreatywne, kosmetyki, żywność, akcesoria, ubranka i wózki. Organizatorzy jak co roku planują również dodatkowe propozycje dla rodziców, takie jak spotkania z ekspertami, warsztaty i możliwość wykonania bezpłatnych badań. W czasie trwania targów Happy Baby w pobliskich pawilonach będą organizowane targi Hobby i Aqua Zoo. Wszystkie 3 imprezy będzie można zwiedzać w ramach jednego biletu. 

Maniek w Lidlu LICENCYJNY DEBIUT W SIECI

Lidl został europejskim partnerem handlowym 20th Century Fox Consumer Products. Do sieci sklepów trafią produkty licencyjne nawiązujące do filmu Epoka lodowcowa. Mocne uderzenie, który wszedł na ekrany kin 29 lipca. W ponad 10 tys. placówek w 29 krajach dostępna będzie kolekcja ok. 90 produktów, m.in. zabawki, odzież, artykuły piśmiennicze, akcesoria i żywność. Sieć planuje rozbudowaną kampanię promocyjną: reklamy radiowe i telewizyjne oraz akcje przeprowadzane w mediach społecznościowych. W wybranych sklepach przy zakupie któregoś z licencyjnych artykułów klienci otrzymają plakat z filmu. Kupujący będą mieć również szansę na wygranie biletu na filmowe spotkanie z dobrymi znajomymi: mamutem Mańkiem i leniwcem Sidem. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. BranzaDziecieca.pl

WYDARZENIA

Odkrywca z medalem 8.06.2016 | NAGRODA DLA TREFLA

Trefl otrzymał Medal Europejski za serię gier edukacyjnych Mały odkrywca. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w warszawskim Teatrze Wielkim. Wyróżnienie odebrał właściciel firmy Kazimierz Wierzbicki.

Platforma dla odzieży DEBIUT KINGFASHION.COM NA POLSKIM RYNKU

tym klienci mają możliwość darmowego ściągnięcia pofesjonalnych zdjęć produktów. Minimum zakupowe ustalono na ok. 1300 zł. – Przez połączenie sektora fashion i nowoczesnej technologii KingFashion.com planuje zmienić sposób, w jaki polskie sklepy niezależne nabywają towar. Wygoda zakupów, modne produkty w atrakcyjnych cenach oraz darmowa dostawa i zwroty to nasze najważniejsze zalety – ocenia dyrektor sprzedaży w Europie Centralnej Marcin Szczodrowski. 

Fot. Noah Cloud / Flickr

Od 1 sierpnia polscy klienci mogą korzystać ze strony KingFashion.com. To brytyjska platforma B2B sprzedająca odzież dziecięcą na terenie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Firma obsługuje sklepy niezależne, internetowe oraz sprzedawców serwisów aukcyjnych, takich jak eBay i Allegro. Informacje na stronie są podawane w 21 językach (w tym po polsku). Płatności można rozliczyć w 75 walutach (także w złotych). Na terenie Unii Europejskiej KingFashion.com oferuje partnerom handlowym darmową dostawę i zwrot towarów. Poza

Nagroda już od 16 lat jest przyznawana przez Business Center Club. Medalem wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim. Pretendenci do tego wyróżnienia muszą spełniać wymagane prawem normy oraz posiadać odpowiednie licencje i patenty. Przy ocenie istotna jest także dynamika firmy oraz zdobyte wcześniej nagrody i przyznane certyfikaty. 

Branżowe Las Vegas 18–21.10.2016 | ABC KIDS EXPO

W październiku w Las Vegas Convention Center po raz 14. odbędą się branżowe targi artykułów dziecięcych. W ubiegłym roku imprezę odwiedziło 12 874 gości z 79 krajów. Na liście wystawców znalazły się 1004 przedsiębiorstwa, w tym 272 debiutantów. Według prognoz organizatorów w tegorocznej edycji również można się spodziewać ok. 1000 wystawców. Goście będą mieli okazję zobaczyć m.in. ekspozycję Modern Child, w której przedstawione zostaną najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne zastosowane w artykułach dla najmłodszych, oraz prezentację Naturally Kids – ofertę firm specjalizujących się w ekologicznym asortymencie dla dzieci. 

Dorwać Pokemona PRZEBÓJ NINTENDO PODBIJA ŚWIAT

Gra Pokemon Go zadebiutowała na początku lipca 2016 r. w Stanach Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii. W ciągu kilku dni liczba graczy przekroczyła liczbę użytkowników Twittera. Europejska premiera Pokemon Go została przesunięta, ponieważ producent, firma Nintendo, obawiał się zablokowania serwerów przez zbyt duże zainteresowanie. Gra pojawiła się na Starym Kontynencie w połowie lipca. Jako pierwsi mogli uganiać się za Pokemonami Niemcy i Brytyjczycy. Od momentu wprowadzenia aplikacji na rynek wartość akcji Nintendo wzrosła o ponad 50%. 16 lipca gra oficjalnie weszła na polski rynek.

18

Aplikację można pobrać za darmo. Sama rozgrywka również jest darmowa, ale za uatrakcyjnienie polowania trzeba już zapłacić, korzystając z mikropłatności. Według portalu Quartz tylko w Stanach Zjednoczonych gracze w Pokemon Go wydają codziennie na wirtualne przedmioty całkiem realne 1,6 mln dolarów. Zasady zabawy wydają się proste, wszystko polega na poruszaniu się po mieście i łapaniu Pokemonów. Korzystając z aplikacji, rzucamy w nie Poké Ball – kulą do łapania stworów. Podobno niektórzy gracze tak się zaangażowali w polowanie, że w stronę wirtualnego pokemona poleciał prawdziwy telefon. 

Na tropie e-zakupów NOWE ROZWIĄZANIE NA FACEBOOKU

Facebook przygotował narzędzie pozwalające sprawdzić, czy użytkownicy serwisu kupili produkt, którego reklamę niedawno widzieli na swojej tablicy. Dzięki temu rozwiązaniu można się także dowiedzieć, którzy konsumenci odwiedzili punkt sprzedaży facebookowego reklamodawcy, ale nie dokonali zakupu. Posłużą do tego dane o lokalizacji dostarczane dzięki GPS, beaconom lub danym o logowaniu do sieci wi-fi i łączeniu z siecią internetu mobilnego. Przedstawiciele Facebooka zapewniają, że potencjalni klienci mogą być spokojni – reklamodawcy nie poznają dokładnej tożsamości kupujących, dostaną tylko dane demograficzne i ilościowe. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Medela

WYDARZENIA

Pałacowe wydarzenie OTWARCIE MUZEUM DOMKÓW DLA LALEK

Akcja dla aktywnych PROMOCJA PRODUKTÓW MEDELI

Rozpoczęła się akcja „Aktywna mama”, przygotowana przez firmę Medela. Przedsięwzięcie potrwa do końca roku. – W sprzedaży pojawiły się limitowane edycje najpopularniejszych laktatorów elektrycznych marki Medela: Mini Electric, Swing oraz Swing Maxi. Każdy z tych modeli, dostępny w wybranych sklepach stacjonarnych, ma w komplecie odpowiednią torbę z limitowanej edycji – wyjaśnia przedstawicielka Medeli Aleksandra Baranowska. Na półkach można już znaleźć 3 zestawy dla mam. Będą one dostępne w sprzedaży w wybranych miesiącach:

• od lipca do grudnia: podwójny laktator 2-fazowy Swing Maxi z torbą termiczną – rozwiązanie dla mam wracających do pracy lub na studia, • od lipca do września: laktator 2-fazowy Swing z torbą sportową i bidonem – dla mam, które uprawiają sport, • w sierpniu: model Mini Electric z torbą shopperką – gadżet dla każdej kobiety. Sklepy stacjonarne, które współpracują z Medelą i biorą udział w promocji, otrzymały pakiet materiałów POS przygotowanych w ramach kampanii. 

W warszawskim Pałacu Kultury i Nauki znajduje się niezwykłe Muzeum Domków dla Lalek. Można w nim obejrzeć ponad 100 historycznych domów, sklepów i pokoi dla lalek, zabawki sakralne i tajski dom duchów. Kolekcja należy do Anety Popiel-Machnickiej, która od 11 lat wyszukuje kolejne eksponaty i je rekonstruuje. W salach wystawowych zobaczymy m.in. kawalerskie mieszkanie pisarza, w którym miniaturowe książki mają prawdziwe strony, a w kabinie prysznicowej oprócz ruchomej zasłonki są też zacieki z rdzy; kaplicę z 1920 r. – zestaw zabawek, które miały oswajać dzieci z tematem śmierci i zachęcać do wstępowania w stan duchowny; dom Miss Hope – drewnianą konstrukcję z lat 1945–1950 wykonaną przez lub na zamówienie polskiego lotnika z Dywizjonu 306, który po wojnie osiedlił się w Londynie. Wystawę można oglądać codziennie w godz. 9.00– 19.00. Więcej o ekspozycji piszemy na s. 80, fotogalerię publikujemy na s. 121. 

Dziecięca moda w Państwie Środka 20–22.07.2016 | COOL KIDS FASHION W SZANGHAJU

Fot. Easywalker

W 3. edycji targów mody dziecięcej wzięło udział ponad 70 marek odzieżowych z całego świata. Przyszłoroczną wiosenno-letnią kolekcję przedstawiły m.in. firmy: Lab by Baby (Korea), Ccilu (Japonia), Cocolico (Francja), Mim-Pi (Holandia) i Overkids (Włochy). W programie imprezy znalazły się również pokazy mody oraz Trend Forum (zapowiedzi sezonu zima-wiosna 2017 i konsultacje z przedstawicielami dużych sieci odzieżowych). W ramach wystawy Kids’ Design Contest Gallery pokazano projekty odzieży 20 designerów wybrane spośród ponad tysiąca zgłoszeń. 

Dwa w jednym DO KOLONII PRZYJEDZIE INNOWACYJNY WÓZEK

Podczas tegorocznych targów Kind + Jugend na stoisku holenderskiej marki Easywalker będzie można obejrzeć interesującą nowość – The Easywalker Harvey. Jak zapewnia producent, to pierwszy na świecie wózek, który można powiększyć w ten sposób, że zamienia się go na model służący dwójce dzieci. I odwrotnie – w razie potrzeby podwójny wózek z łatwością przekształca się ponownie w pojedynczy.

20

Easywalker pokaże w Kolonii również najnowsze kolekcje swoich pozostałych modeli: Buggy, wykorzystującą pastelowe tkaniny i nadruki, Mini oraz odświeżoną propozycję miejskiego wózka Mosey. Firma powstała w 1989 r. w Amsterdamie i ma na swoim koncie wprowadzenie na rynek pierwszego w Europie wózka 3-kołowego. W Polsce dystrybutorem asortymentu tej marki jest Baby Land. 

Przez żołądek do portfela 12–13.02.2017 | INDX KIDSWEAR W SOLIHULL

W Solihull (Wielka Brytania) odbędą się branżowe targi mody dziecięcej przeznaczone wyłącznie dla niezależnych sprzedawców detalicznych. Udział w imprezie jest bezpłatny, tak samo jak przekąski i lunch dla wystawców i odwiedzających. Organizatorzy imprezy zapraszają do wcześniejszej rejestracji online. W lipcu na liście firm, które zdecydowały się na udział w targach, widniało kilkadziesiąt przedsiębiorstw (m.in. obecne na polskim rynku marki Losan i Snooze Baby). 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. BranzaDziecieca.pl

WYDARZENIA

Hiszpańskie trendy dziecięce 29.09–2.10.2016 | PUERICULTURA MADRID

Znamy już program 4. edycji hiszpańskich targów branżowych. Przedstawiciele Ifemy, organizatora ekspozycji, spodziewają się, że w tegorocznej imprezie weźmie udział ok. 400 marek i firm. Wśród nowości zapowiadanych podczas Puericultura Madrid pojawi się Innovative Toy Area – ekspozycja prototypów i najświeższych wdrożonych do produkcji propozycji przemysłu zabawkarskiego przygotowana we współpracy z Nexus Design Centre. Ta część wystawy podzielona zostanie na działy poświęcone zabawkom tradycyjnym i nowoczesnym technologiom. W programie znalazła się ponadto konferencja Trends Work Day poświęcona zabawkarskim trendom przygotowana przez dr Marię Costę z hiszpańskiego instytutu AIJU (European Institute of Children’s Products and Leisure). Na uwagę zasługuje także Toy Space, czyli prezentacja oferty zabawkarskiej przeznaczonej dla najmłodszych.

Po raz pierwszy na imprezie w Madrycie pojawi się sektor Baby & Mum Experience, w którym będzie można prześledzić najnowsze tendencje dotyczące artykułów dziecięcych. Najciekawsze propozycje wystawców zostaną przedstawione podczas 3 specjalnych pokazów Baby & Mum Fashion Show. Warto również odwiedzić wystawę rynkowych bestsellerów wybranych marek, czyli Star Product Gallery, a także obejrzeć Display that Inspire – pomysły ekspertów zajmujących się visual merchandisingiem. Poszukujący sposobów dotarcia do klienta powinni zwrócić uwagę na strefę Business and Fun, prowadzoną przez wykładowców i studentów z madryckiej politechniki. Zaproponują oni praktyczne szkolenia dla handlowców

W poprzednich latach oprócz takich producentów, jak Jane, Dorel, Chicco, Cybex czy Bebecar na targach pojawili się duzi hiszpańscy dystrybutorzy, m.in. Matias Masso, Mimame, El Bebe Aventurero, Olmitos. Z polskich firm na stoiskach można było zobaczyć produkty Lovi i Canpol Babies oraz wózki Deltim. Kto przyjedzie w tym roku, przekonamy się jesienią. 

Moda w Italii

Dwie kapituły

Najlepsi w sieci

23–25.06.2016 | PITTI BIMBO WE FLORENCJI

JUBILEUSZ KONKURSU KOPD

E-COMMERCE POLSKA AWARDS

500 firm przybyło na 83. edycję targów mody dziecięcej Pitti Bimbo. Polskę reprezentowały marki Chic i Daga. Nowe kolekcje znanych projektantów, pokazy specjalne, wystawy poświęcone wzornictwu – to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Możemy zdradzić, że w modzie dziecięcej na sezon wiosna-lato 2017 będzie królować panterka, ale paski pozostają trendy.

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do 15. jubileuszowego konkursu „Świat przyjazny dziecku”, organizowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka. W tegorocznej edycji obok stałej kapituły, złożonej ze specjalistów, psychologów, pedagogów i ludzi kultury, zostanie również utworzona Mała Kapituła dzieci. Wyselekcjonowane produkty trafią do szkół i przedszkoli, gdzie będą poddane ponownej ocenie młodych jurorów. Po raz pierwszy zostanie ogłoszony internetowy plebiscyt, w którym przyznawana będzie nagroda publiczności.

Rozpoczęła się 4. edycja konkursu e-Commerce Polska Awards, organizowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej. Lista nominowanych w poszczególnych kategoriach zostanie ogłoszona 20 października, a laureatów poznamy 17 listopada.

W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła liczba zagranicznych gości z Wielkiej Brytanii (+24%), Niemiec (+5%), Chin (+20%), Japonii (+14%), Ukrainy (+10%) i Rosji (+5), która była reprezentowana przez najliczniejszą na targach grupę 179 kupców. Warto przypomnieć, że w kryzysowym 2015 r. we Florencji pojawiło się niewielu kontrahentów ze Wschodu. Z Polski przyjechało 47 kupujących. Relację publikujemy na s. 42, a fotogalerię na s. 122. 

22

Projekt jest także formą zbierania funduszy na działalność Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Wszelkie środki finansowe uzyskane z opłat konkursowych są przekazywane na bezpośrednią pomoc dzieciom. Patronami honorowymi wydarzenia są Jolanta Kwaśniewska i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. 

poświęcone m.in. spotkaniom z trudnym kupującym, wprowadzaniu nowości i popularyzacji marek. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych. Kupcy, którzy wybiorą się na targi z dzieckiem, mogą zostawić pociechę w strefie PlayGround. Maluch będzie miał tam okazję przetestowania niektórych zabawek pokazywanych w ramach wystawy.

W konkursie mogą wziąć udział sklepy internetowe oraz – co jest nowością tegorocznej edycji – banki i zakłady ubezpieczeniowe. Zgłoszenia można nadsyłać do 5 września. Zgodnie z regulaminem każdy sklep może się zgłosić maksymalnie w 3 kategoriach. Kategorie z zakresu brandingu to: Innowacja roku, Pomysł promocyjny roku, Design roku, Mobilny design roku, Spójność marki w różnych kanałach sprzedaży. Wśród kategorii z zakresu sprzedaży znajdują się natomiast: Strona roku, Przełamanie nieufności, m-Commerce, Najlepsze dostosowanie sklepu do sprzedaży wielokanałowej. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. BranzaDziecieca.pl

WYDARZENIA

Meble z Walencji KTE DYSTRYBUTOREM MICUNY

Zabawki pod kontrolą

Firma KTE została oficjalnym dystrybutorem Micuny – hiszpańskiego producenta mebli dla dzieci. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w 1973 r. od wprowadzenia na rynek drewnianego łóżeczka. Zakład produkcyjny znajduje się w Sollanie (w prowincji Walencja). Firma oferuje m.in. kołyski, łóżeczka oraz inne meble do pokojów niemowlęcych i dziecięcych. Obecnie Micuna zajmuje 4. miejsce na liście największych europejskich producentów mebli dla dzieci. Jej asortyment jest dostępny w ponad 2 tys. hiszpańskich sklepów z artykułami dziecięcymi oraz na rynkach zagranicznych (m.in. USA, Australii i krajach Azji). 

ZNAMY WYNIKI RAPORTU INSPEKCJI HANDLOWEJ

Niektóre produkty zostały zbadane w laboratoriach UOKiK, gdzie sprawdzono ich jakość i obecność niedozwolonych substancji chemicznych. Na 473 przebadane próbki 155 wzbudziło zastrzeżenia – zabawki były za głośne lub miały wady konstrukcyjne, m.in. małe elementy mogące powodować zadławienie. Większość przedsiębiorców wyeliminowała wskazane nieprawidłowości, ale w 19 przypadkach Prezes UOKiK musiał wydać decyzje nakazujące wycofanie z rynku produktów oraz powiadomić konsumentów o stwierdzonych nieprawidłowościach. 

Fot. Patrycja Zadros-Tarka

W 2015 r. Inspekcja Handlowa skontrolowała ponad 3,8 tys. zabawek, kwestionując 1421 z nich (37,4%). Dla porównania: w 2014 r. odsetek ten wyniósł 37,8%. Sprawdzano firmy na terenie całego kraju, m.in. sklepy, hurtownie, importerów oraz producentów. Konkretne podmioty zostały wybrane przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej na podstawie informacji na temat lokalnego rynku, wyników wcześniejszych kontroli i skarg konsumentów. Najczęściej na zabawkach brakowało informacji wymaganych przez przepisy: danych producenta (445 przypadków), importera (282) i ostrzeżeń po polsku (46).

Goście w Jachrance 22.08.2016 | KONTRAKTACJE DUMELA

Firma Dumel po raz 5. zaprosiła swoich partnerów handlowych na kontraktacje, podczas których pokaże m.in. oferty promocyjne i nowości produktowe. Spotkanie w hotelu Warszawianka w Jachrance zaplanowano na 22 sierpnia. Goście specjalni kontraktacji to m.in. ambasadorka marki Dumel Discovery Katarzyna Cichopek i Marcin Łopucki reprezentujący markę Digi Friends. 

Wózek narodowy PARADISE BABY NA SZKLANYM EKRANIE

Debiut w Zagłębiu 11–12.06.2016 | TARGI RODZICE I DZIECIAKI W SOSNOWCU

Premierowa edycja Targów Artykułów Dziecięcych i Zabawek Rodzice i Dzieciaki zgromadziła ok. 70 wystawców. Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia odwiedziło blisko 2 tys. gości. Organizatorzy przygotowali ok. 80 wydarzeń towarzyszących, m.in. szkolenia i wykłady dla rodziców, pokaz mody dziecięcej, turniej gier planszowych, konkursy z nagrodami, show baletowe oraz Metamorfozy Rodzinne. Powierzchnia wystawiennicza została podzielona na 2 strefy: rodzica i dziecka. W pierwszej

24

można było spotkać firmy z branży odzieżowej, a w części hand-made – kupić oryginalne ubrania i akcesoria dziecięce. Nie zabrakło przedstawicieli branży tekstylnej, obuwniczej, dystrybutorów wózków, fotelików samochodowych, akcesoriów, artykułów kosmetycznych i pielęgnacyjnych dla przyszłych i obecnych mam. W strefie dziecka znalazły się firmy prezentujące m.in. zabawki i gry edukacyjne, gry planszowe, puzzle, klocki i przytulanki. Targi Rodzice i Dzieciaki zostały objęte patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. 

Marka Paradise Baby pojawiła się w lipcowym programie Polska na dzień dobry. Weekend nadawanym w TV Republika. Manager firmy Kamil Dudzic opowiadał przed kamerami, na co zwracać uwagę przy wyborze wózka. Wśród zaprezentowanych modeli znalazła się szczególna propozycja w asortymencie firmy – wózek Excellent w barwach narodowych, ozdobiony polskim godłem. Marka Paradise Baby działa od kilkunastu lat. Jej właścicielem jest rodzinna firma Junior-Suder. 

Wysyłka ze stoiska 13-16.10.2016 | TARGI SPIEL W ESSEN

W targach gier planszowych w Essen weźmie udział ponad 1000 firm z 50 krajów. Z Polski przyjadą m.in. Trefl, Granna, Galakta, Rebel i Graal. Odwiedzający będą mogli przetestować kilkaset nowości, wziąć udział w licznych turniejach i konkursach oraz dowiedzieć się, kto zdobył prestiżową nagrodę Deutscher Spiele Preis. Organizatorzy po raz pierwszy zaproponowali usługę wysyłki do domu kupionych na targach gier. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA

Unikalne klocki

Składany Batman

6.08.2016 | POLSKI DEBIUT LEGO STORE

ZAPOWIEDZI DLA LICENCJOBIORCÓW

W warszawskiej Galerii Mokotów zostanie otwarty pierwszy w Polsce Lego Store z ofertą niedostępną w żadnym innym sklepie. W asortymencie obok klasycznych i najbardziej popularnych serii pojawią się ekskluzywne kolekcje: Lego Ideas – zestawy autorstwa fanów klocków, które uzyskały ponad 10 tys. „lajków” na dedykowanej im platformie i zostały wdrożone do produkcji, oraz linia Lego Creator Expert, czyli zaawansowane zestawy, z których można ułożyć np. kino czy kręcącą się karuzelę.

Firma Warner Bros. Consumer Products zapowiedziała nowości, które trafią na rynek w 2. połowie 2016 r. i przyszłoroczne premiery. Prezentacja odbyła się podczas czerwcowych targów branży licencyjnej Licensing Expo w Las Vegas. Najbardziej promowanymi seriami licencyjnymi w portfolio wytwórni będą m.in. kolekcja DC Super Hero Girls i produkty nawiązujące do filmu rozgrywającego się w świecie Harry’ego Pottera Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć (na ekranach jesienią). Wytwórnia będzie kontynuowała współpracę z Lego. W planach są 2 filmy: The Lego Batman Movie i The Ninjago Movie. Premierze każdego z nich będzie towarzyszył rynkowy debiut kolekcji zestawów konstrukcyjnych i minifigurek. Portfolio WBCP powiększy się o artykuły nawiązujące do twórczości Stanleya Kubricka oraz filmu Willy Wonka i fabryka czekolady. 

W asortymencie sklepu znajdzie się także Pick-A-Brick Wall – ściana z zasobnikami, w których oferowane będą luzem klocki o różnych kształtach, rozmiarach i kolorach. Fani będą mogli również zbudować i kupić swoje autorskie minifigurki. Obok Lego Store staną gabloty z najsłynniejszymi polskimi zabytkami zbudowanymi z duńskich klocków przez AFOL-sów (dorosłych fanów Lego): Pałac Kultury i Nauki oraz Zamek Królewski w Warszawie, makieta osady w Biskupinie i żuraw w Gdańsku. 

Ostrów na planszy WROCŁAWSKIE MONOPOLY

Mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska wybrali obiekt, który znajdzie się na najdroższym polu wrocławskiej edycji Monopoly. Będzie to Ostrów Tumski, który zdobył 533 głosy w plebiscycie „Gazety Wrocławskiej”. Wrocław jako pierwsze miasto na świecie będzie mieć 2 edycje gry: Monopoly Wrocław i Monopoly Junior Wrocławskie Krasnale. Nowe planszówki trafią do sklepów jesienią. Swoje wersje popularnej planszówki mają również Gdańsk, Kraków i Warszawa. Według danych producenta w Polsce sprzedaje się rocznie 120 tys. egzemplarzy tej gry. Pierwsza europejska edycja miejska została wydana w 1996 r. 

Spotkanie z trollami 21–24.07.2016 | COMIC CON W SAN DIEGO

W programie Comic Con, spotkania fanów komiksów, filmów i fantasy, dużo miejsca poświęcono zabawkom. Goście imprezy mogli obejrzeć m.in. specjalny pokaz animowanego filmu z trollami i przyjrzeć się licencyjnej serii zabawek przygotowanej z okazji premiery przez Hasbro. Amerykański koncern pokazał również nowości z serii My Little Pony, Star Wars i Transformers. Gwiezdne wojny pojawiły się również jako nowa licencja w prezentacji Jakks Pacific. Mattel skoncentrował się na miniaturowych wersjach superbohaterów i ofercie zabawkowej przygotowanej z okazji premiery filmu o Monster High. 

26

DZIECIĘCE BESTSELLERY

1. Lego Angry Birds, Atak samolotem świnek (Lego)

1. Piaskownica Żółw 632884 (Little Tikes)

2. Lego Angry Birds, Kradzież jaj na ptasiej wyspie (Lego)

2. Mata edukacyjna Animals Planet (KinderKraft)

3. Szczeniaczek uczniaczek (Fisher Price)

3. 5 sekund 00797 (Trefl)

4. Plac zabaw (Tiny Love)

4. Lego Minecraft Jaskinia 21113 (Lego)

5. Piaskownica Żółw (Little Tikes)

5. Bramka koszykówka 4 w 1 6001 (Smily Play)

1. Oprac. zbiorowe „Masza i niedźwiedź” (Egmont)

1. J. Kinney „Dziennik cwaniaczka” (Nasza Księgarnia)

Złość w pisklakach

2. A. Pasteris „Już wiem dlaczego” (Debit)

2. A. Maleszka „Bohaterowie Magicznego Drzewa” (Znak)

ROVIO STAWIA NA HATCHLINGS

3. Oprac. zbiorowe „Encyklopedia polskiego ucznia” (Olesiejuk)

3. Y. Darska-Żółtowska „Lewy. Chłopak, który…” (Burda)

4. J. Brzechwa „Akademia Pana Kleksa” (Greg)

4. Nela „Śladami Neli przez dżunglę, morza i oceany” (Burda)

5. Oprac. zbiorowe „Książeczki kontrastowe” (Wilga)

5. D. Tuzimek „Lewandowski. Wygrane marzenia” (Egmont)

1. Harry Potter (Warner Bros)

1. Hotel Transylwania (Imperial)

2. Było sobie życie (Hippocampus)

2. Zwierzogród (Galapagos)

3. Barbie. Tajne agentki (Universal)

3. Mały Książę (ADD Media)

4. Gwiezdne wojny (Disney)

4. Alvin i wiewiórki (Imperial)

5. Był sobie kosmos (Hippocampus)

5. Bella i Sebastian (Monolith)

1. Różni wykonawcy „Piosenki dla małych dzieci” (Aksjomat)

1. Różni wykonawcy „The Best: Dziecięce przeboje” (Universal)

2. Różni wykonawcy „Przeboje rybki MiniMini” (Magic Records)

2. Różni wykonawcy „Przedszkolaka hity” (MTJ)

3. Różni wykonawcy „Karaoke dla dzieci” (L. K. Avalon)

3. Różni wykonawcy „Radio Złote Przeboje” (Universal)

4. Różni wykonawcy „Kraina lodu. Karaoke” (Universal)

4. Różni wykonawcy „Najlepsze hity dla ciebie” (Universal)

5. Różni wykonawcy „Kołysanki” (MTJ)

5. Różni wykonawcy „The best of Disney” (Universal)

Rynkowy przebój fińskiej firmy Rovio przypomniał o sobie w tym roku w filmie Angry Birds Movie. W historii wkurzonych ptaków pojawił się wątek, który może sprawić, że w 2017 r. dalej będzie o nich głośno. Hatchlings – pisklaki wściekłe, ale urocze jak wszystkie koty internetu razem wzięte. Nic dziwnego, że będą głównym tematem przyszłorocznej licencyjnej kampanii Rovio. 

Kolonia w Brazylii 3–6.06.2016 | FIT 0/16 I PUERI EXPO

W czerwcu w São Paulo zadebiutowały branżowe targi artykułów dziecięcych Pueri Expo. Równolegle w Expo Center Norte pojawili się wystawcy uczestniczący w kolejnej edycji targów odzieży dla dzieci – FIT 0/16. Obie imprezy zostały zorganizowane przez Koelnmesse we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Łącznie uczestniczyło w nich ponad 6 tys. odwiedzających (głównie z Brazylii i innych krajów Ameryki Południowej). Swój asortyment zaprezentowało 138 marek. Na targach FIT 0/16 można było obejrzeć kolekcje wiosna-lato 2017 przeznaczoną dla różnych grup wiekowych (od niemowląt po nastolatki). W Pueri Expo wzięli udział producenci i dystrybutorzy mebli dziecięcych, wózków, fotelików, akcesoriów do karmienia, artykułów pielęgnacyjnych, zabawek i książek. Na handlowe spotkanie do Brazylii zjechali przedstawiciele zagranicznych firm, m.in. iPlays, ABC Design, KidKraft, Trunki, Lilies & Roses i Skip Hop. Kolejna edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 27–29 maja 2017 r. 

D ane ze sk lepów internetow ych Smyk .com i Agito.pl oraz sieci Empik za czer wiec 2016

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYWIAD – RYSZARD KOT (AKPOL BABY)

PERSONEL TO PODSTAWA Firma Akpol prowadzi 9 sklepów. Odwiedziliśmy jeden z nich, w Gdyni. Kierownik salonu Ryszard Kot, który od 23 lat zajmuje się branżą dziecięcą, zdradził, czego szukają rodzice i podpowiedział, jak radzić sobie z trudnym klientem. W rozmowie pojawiły się również wątki wakacyjne i świąteczne.

Czy sprzedawca powinien mieć stalowe nerwy? Myślę, że tak, zwłaszcza przy trudniejszych klientach. Można „gotować się” w środku, ale oczywiście nie wolno tego okazać. Obecnie kupujący są bardzo wymagający, sporo wiedzą na temat produktów. Trzeba jeszcze pamiętać, że do nas na zakupy przychodzą często ciężarne, wrażliwe emocjonalnie, chociaż i tak wydaje mi się, że to ojcowie są bardziej nerwowi. Zdarza się, że nie są pewni, co dokładnie mają kupić, potrzebują pomocy, dzwonią do żony, niecierpliwią się.

I wtedy wkracza sprzedawca? Na pewno rola sprzedawcy nie może się ograniczać do podawania towaru. Pracując w sklepie, zajmując się handlem, trzeba być też trochę psychologiem, podejść do każdego klienta indywidualnie, wyczuć go. Myślę, że udaje nam się prowadzić taki rodzaj obsługi. Z niektórymi kupującymi mamy już relacje przyjacielskie, przychodzą do nas jak do znajomych.

Od jak dawna działa państwa sklep? Od grudnia 2000 r. Wystartowaliśmy przed świętami. Zaczynaliśmy od handlowania na 270 m2, stopniowo powiększaliśmy powierzchnię, zwiększaliśmy asortyment. Do klientów staramy się docierać w rozmaity sposób – przez reklamę radiową, gazetki wydawane mniej więcej raz w miesiącu. Ponieważ teraz

30

klienci przede wszystkim szukają informacji w sieci, stawiamy mocno na obecność online. Gdy zaczynaliśmy, nie trzeba było reklamy. Towar w zasadzie sam sprzedawał się z palet. Pracownicy sklepu byli właściwie potrzebni tylko do wypakowania dostaw. Rynek był tak chłonny. Może było też więcej narodzin, więcej dzieci. Teraz doradztwo i dobry personel to podstawa.

Mają państwo spory sklep. Czy pracownicy specjalizują się w poszczególnych grupach produktów, czy wszyscy muszą znać się na wszystkim? Każdy pracownik musi się orientować w całym asortymencie, ale też ma swój dział, którym się zajmuje i w nim się specjalizuje. To spore wyzwanie, bo ofertę mamy bardzo szeroką. Oferujemy produkty dla kobiet w ciąży, akcesoria dla niemowląt, zabawki dla różnych grup wiekowych, książki dla najmłodszych, które bardzo dobrze się sprzedają, odzież, foteliki, wózki… Długo by jeszcze wymieniać. Całą wyprawkę można u nas skompletować. Nie może się zdarzyć, by osoba, która najwięcej wie o fotelikach, nie potrafiła doradzić klientowi, który przyszedł do sklepu akurat po akcesoria do karmienia. Jeżeli kupujący zwrócił się do danego handlowca, to ten powinien go obsłużyć, a nie przekazywać sprawę koleżance.

Wasi klienci szukają najtańszych produktów? Sporo jest osób, które kierują się tylko ceną. Ale np. w przypadku fotelików sprzedawca

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


może przekonać klienta, że liczy się bezpieczeństwo dziecka i opłaca się wydać więcej na lepszy model. Zawsze warto też zaproponować jakiś produkt pasujący do tego, co już wybrał kupujący. Skoro w koszyku jest kaftanik, podpowiada się zakup pasujących bucików.

Czy przygotowujecie specjalne akcje dla klientów? W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy targi konsumenckie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji. Zarówno wystawcy, jak i kupujący odnieśli pozytywne wrażenia. Na pewno będziemy powtarzać tę imprezę. Robimy również dni otwarte, podczas których proponujemy atrakcyjne rabaty. Te akcje też cieszą się sporą popularnością, klientów nie brakuje – wiadomo, cena robi swoje.

Wakacje to spokojniejszy czas w handlu, a kiedy ruszają przygotowania do sezonu świątecznego? Dostawy zaczynają przychodzić we wrześniu. Wykorzystujemy też kontraktacje, składając zamówienia głównie na zabawki. Kiedyś sprzedawały się one głównie z okazji świąt, Dnia

Dziecka, a teraz jest duży popyt na tę grupę produktów w ciągu całego roku, zwłaszcza na artykuły reklamowane w programach przeznaczonych dla najmłodszych. Dzieci zazwyczaj nie mają żadnych trudności z namówieniem rodziców do zakupu kolejnej nowości.

dopasujemy go. Mamy też modele demonstracyjne, kupujący może sam przetestować, jak się je wpina. Dla niektórych klientów to nie jest łatwe i dlatego chętnie korzystają z naszej pomocy. Kiedyś było inaczej. Foteliki były bardzo proste. W zasadzie przekładało się pas i już. Teraz mamy szybki rozwój technologiczny, co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania.

Czy trudniej handluje się artykułami dziecięcymi niż zabawkami?

Współczesny klient jest wychowany na urządzeniach mobilnych. Stojąc w sklepie przy półce, w sieci sprawdza cenę. Zdarza się czasem, że kupujący najpierw wypyta sprzedawcę o wszystko, a potem stwierdzi, że sfinalizuje transakcję w internecie.

Można powiedzieć, że zabawki sprzedają się szybciej. Jeśli chodzi o artykuły dziecięce, ważną rolę odgrywa tu doradztwo. W naszym sklepie przymierzymy fotelik do samochodu, Fot. Sławomir Panek

W ekipie gdyńskiego sklepu Akpolu poza kierownikiem Ryszardem Kotem są same panie.

Obecnie rola sprzedawcy nie może się ograniczać tylko do podania towaru. Tu trzeba być też trochę psychologiem.

Co robicie w tej sytuacji? Możemy z tym walczyć chociażby gwarantując klientom serwis posprzedażowy. Chociaż zdarzało się, że ci, którzy kupili towar w internecie, przychodzili do nas z prośbą o pomoc, bo trzeba było coś naprawić albo wymienić. Jeśli jest taka możliwość, pomagamy. A gdy sami nie możemy czegoś załatwić, podpowiadamy, gdzie należy się zgłosić z danym problemem. Uważamy, że niezależnie od okoliczności trzeba wyjść klientowi naprzeciw.

Co szykujecie na sezon jesienny? Czekamy na targi Kind + Jugend w Kolonii. Zobaczymy tam nowe kolekcje, trendy, poznamy plany reklamowe producentów. Nie możemy przegapić ciekawych premier, bo w sklepie muszą być nowości, zwłaszcza jeśli są to produkty wykorzystujące jakieś niespotykane dotąd rozwiązania. Konsument jest coraz bardziej wyedukowany. W internecie ma mnóstwo informacji, choćby na blogach poświęconych testowaniu produktów. Jest też coraz bardziej wygodny i szuka produktów, które ułatwią mu życie. Kiedyś np. nie było pojemników na pieluchy, a teraz są i sprzedają się coraz lepiej. Rodzice szukają pomocnej technologii: wózków, które złoży się jedną ręką, fotelików z systemem zapinania pasów sygnalizującym, że wszystko zostało poprawnie zamontowane, czujników oddechu, czujników ruchu… Rozmawiała Anna Orleańska

BRANŻA DZIECIĘCA 5/2016

31


A R T YK U Ł S P O N S O R O WA NY

PYTANIA O KARMIENIE ALEKSANDRA BARANOWSKA

Na rynku można znaleźć szeroką gamę laktatorów dostosowanych do różnych stylów życia i potrzeb, w tym urządzenia elektryczne, ręczne, pojedyncze lub przystosowane do podwójnego odciągania. Dobór odpowiedniego sprzętu bywa jednak wyzwaniem. Aby ułatwić kobietom tę decyzję, warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę i czym się kierować, pomagając w doborze laktatora, który będzie odpowiadał indywidualnym potrzebom klientek.

Karmienie piersią to wyjątkowe doświadczenie zarówno dla dziecka, jak i dla kobiety. Nie ma nic cenniejszego, zdrowszego i bardziej naturalnego od mleka matki. Niestety, mimo wielu korzyści płynących z karmienia piersią, jego początki nie zawsze są łatwe. W pierwszych dniach po porodzie mogą się pojawić przejściowe problemy z laktacją czy kłopoty z przystawieniem dziecka, które czasem kończą się rezygnacją z karmienia. Aby temu zapobiec, niezwykle ważna jest edukacja i odpowiednie wsparcie młodych matek. Bardzo pomocne są również rozwiązania wspierające karmienie

naturalne, które w pierwszym okresie pozwalają stymulować laktację, zapewniają komfort, a w kolejnych miesiącach pozwalają kobietom nie rezygnować z aktywności. Warto jednak pamiętać, że każda karmiąca prowadzi inny tryb życia, ma inne potrzeby i oczekiwania. Podstawowe pytanie, jakie trzeba zadać kobiecie dokonującej zakupu laktatora, powinno dotyczyć przede wszystkim tego, jak długo i jak często planuje z niego korzystać i karmić dziecko odciągniętym pokarmem. Od tego zależy wybór urządzenia.

OPCJE KARMIENIA Jeśli mama chce odciągać pokarm stosunkowo rzadko i przez krótki okres, warto zaproponować jej zakup pojedynczego laktatora w wersji manualnej bądź elektrycznej – w zależności od preferencji. Polecamy wówczas laktator Harmony z technologią 2-fazowego odciągania, która pozwala na zebranie większej ilości mleka w krótszym czasie, bądź wersję klasyczną Lactaset. Gdy problemy z laktacją się wydłużają, można do nich dobrać profesjonalne moduły Symphony lub Lactina, dostępne w systemie wypożyczalni.

Fot. Medela

Jeżeli mama przewiduje odciągać pokarm często, jednak stosunkowo krótko (do 1,5 miesiąca) w pierwszych 2 miesiącach po porodzie, zalecamy zakup pojedynczego urządzenia elektrycznego. Rozwiązaniami zapewniającymi komfort i wygodę są w tej sytuacji laktator Mini Electric z płynną regulacją siły ssania, wygodny w użytkowaniu – może być obsługiwany jedną ręką – bądź laktator Swing, wyposażony w najnowszą technologię z systemem 2-fazowego odciągania, odwzorowującą naturalny rytm ssania dziecka. Pozwala to na odciągnięcie większej ilości pokarmu w krótszym czasie. Jeśli natomiast kobieta planuje odciągać pokarm kilka razy dziennie przez dłuższy czas (powyżej 1,5 miesiąca), najwygodniejszym wyjściem jest zakup elektrycznego podwójnego laktatora z funkcją 2-fazowego odciągania.

Klientkom warto przypominać, że ich komfort i dobre sampoczucie są kluczowe, by laktacja przebiegała prawidowo.

32

Produktem wartym rozważenia jest laktator Swing Maxi, który zapewnia szybsze odciąganie mleka mamy z obu piersi jednocześnie. Doskonale sprawdza się w celu zwiększenia laktacji, jak i w codziennym użytkowaniu

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Paniom, które poza szybkością odciągania pokarmu i wygodą cenią sobie również niewielkie gabaryty produktu, można podpowiedzieć wybór laktatora Freestyle. To jeden z najmniejszych podwójnych elektrycznych odciągaczy na świecie, który pomaga skrócić czas odciągania pokarmu i zapewnia mamom swobodę ruchów w trakcie tej czynności. Freestyle nadaje się do codziennego i regularnego użytku. Zwiększa ilość pokarmu przez stymulację obu piersi jednocześnie i 2-fazowy rytm ssania. Niewielkie gabaryty i cicha praca sprawiają, że jego codzienne użytkowanie jest komfortowe i naturalne. Pełną kontrolę zapewnia również wyświetlacz pokazujący wszystkie potrzebne informacje. PROBLEMY I ROZWIĄZANIA Poza częstotliwością i długością odciągania pokarmu istotną sprawą przy doborze laktatora jest również aktywność kobiet w pierwszych miesiącach po urodzeniu dziecka, a także występujące niekiedy problemy z laktacją. Poniżej prezentujemy kilka rekomendowanych rozwiązań w przykładowych sytuacjach. Mama karmiąca piersią „na pełny etat” Jeżeli karmiąca mama nie planuje powrotu do pracy lub nauki, które powodowałyby codzienne rozstania z dzieckiem, sama będzie zajmować się karmieniem, a odciągnięty pokarm podawać tylko kilka razy w tygodniu, idealnym rozwiązaniem jest zakup pojedynczego laktatora ręcznego lub elektrycznego z technologią dwufazowego odciągania. Zalecanymi produktami są: Swing (laktator elektryczny) lub Harmony (laktator ręczny). Mama wracająca do pracy Gdy oboje rodzice są zaangażowani w karmienie dziecka lub gdy mama postanawia wrócić do pracy, a niemowlę będzie karmione odciągniętym pokarmem kilka razy dziennie, pomocny będzie laktator sprawnie zbierający większą ilość mleka. Odpowiednim rozwiązaniem będzie użycie podwójnego laktatora 2-fazowego w wariancie elektrycznym lub z zasilaniem bateriami. W tej sytuacji zaleca się urządzenia Swing Maxi lub Freestyle, które można też zabrać do pracy lub w podróż. Problemy z laktacją Kiedy dziecko urodziło się w terminie, ale kobieta ma kłopoty z rozpoczęciem karmienia piersią czy stymulacją laktacji, lub gdy zdecydowana jest karmić piersią, lecz martwi się, że sama nie będzie w stanie nakarmić dziecka, rekomendowanym rozwiązaniem jest wsparcie przy użyciu profesjonalnego modułu Symphony – stworzonego z myślą o inicjowaniu i utrzymywaniu odpowiedniego poziomu laktacji. W tego typu sytuacjach zalecany jest również laktator Freestyle, który zwiększa ilość pokarmu przez stymulację obu piersi jednocześnie i 2-fazowy rytm odciągania.

BRANŻA DZIECIĘCA 5/2016

Karmienie wcześniaka Dziecko urodziło się przedwcześnie i nie przebywa przy matce lub jest chore, a mama nie może nakarmić go piersią i potrzebuje pomocy w wywołaniu laktacji? W tej sytuacji sprawdzi się profesjonalny odciągacz pokarmu Symphony z kartą Plus i jednorazowymi lub wielorazowymi zestawami do odciągania – laktator szpitalny. Technologia inicjacji pomaga zapoczątkować laktację u matek, które nie mogą przebywać z dzieckiem. DOPASOWAĆ LEJEK Bardzo istotną kwestią przy doborze odpowiedniego laktatora jest dopasowanie rozmiarów lejka do szerokości brodawki. Jest to niezwykle ważne, szczególnie dla mam, których brodawki są większe niż standardowe.

ŹLE DOBRANY ROZMIAR LEJKA SPRAWIA, ŻE ODCIĄGANIE JEST BOLESNE I MOŻE STANOWIĆ PRZYCZYNĘ PORANIENIA BRODAWEK, CO W EFEKCIE KOŃCZY SIĘ NIEEFEKTYWNYM ODCIĄGANIEM, SKUTKUJĄCYM OBNIŻENIEM POZIOMU LAKTACJI.

W podstawowej wersji handlowej laktatory dostarczane są z lejkiem o rozmiarze 24 mm. Dzięki bardzo prostej metodzie wykorzystującej specjalną miarkę do brodawek, dostępną u doradców laktacyjnych lub w punktach dystrybucyjnych, kobieta może z łatwością dopasować rozmiar odpowiedni do jej potrzeb. Szablon jest bardzo prosty, a jego wskazania wiarygodne. Warto pamiętać, że komfort i dobre samopoczucie kobiety są niezbędne, by laktacja przebiegała prawidłowo. Należy o tym przypominać młodym mamom. WYBÓR FAZY Rekomendując mamom wybór laktatora, warto zaproponować zakup produktu wyposażonego w nowoczesną technologię dwufazowego odciągania (2-Phase Expression), która imituje naturalny rytm ssania dziecka. Technologia opracowana przez Medelę we współpracy z Uniwersytetem Zachodniej Australii zapewnia większą efektywność przez odwzorowanie natury – laktator na początku imituje ssanie szybkie i płytkie, a następnie, gdy nastąpi wypływ pokarmu, przechodzi w fazę odciągania właściwego (wolnego i głębokiego). Oczywiście w obu fazach kobieta ma możliwość dopasowania podciśnienia do własnych potrzeb. Taki tryb pracy pozwala w krótszym czasie uzyskać większą ilość odciągniętego pokarmu. Na rynku dostępne są także laktatory podstawowe, 1-fazowe, które odwzorowują odciąganie właściwe i stanowią równie dobre rozwiązania wspierające karmienie naturalne. Aleksandra Baranowska od 11 lat jest związana z firmą Medela. Od 2011 r. pracuje na stanowisku marketing managera w dziale Breastfeeding.

reklama

dla mam poszukujących prostych rozwiązań, które pozwolą im zaoszczędzić czas, który przy opiece nad małym dzieckiem jest towarem deficytowym.


PRZEGLĄD RYNKU — BUTELKI DO KARMIENIA

cena detaliczna

nazwa

26 zł

BUTELKA TOMMEE TIPPEE

33 zł

BUTELKA ANTYKOLKOWA TOMMEE TIPPEE

35,90 zł

TWISTSHAKE – BUTELKA Z MIXEREM

39,90 zł

TWISTSHAKE – BUTELKA Z MIXEREM

70 zł

CALMA Z BUTELKĄ

rodzaj smoczka

silikonowy

silikonowy

silikonowy

silikonowy

silikonowy

wielkość przepływu

1 – wolny

1 – wolny

0 – mini

3 – szybki

5 – trójprzepływowy

150 ml

150 ml

180 ml

330 ml

150 ml/250 ml

Butelka ma specjalnie zaprojektowany smoczek, który napięciem, dotykiem i ruchem przypomina pierś mamy, co pozwala łączyć karmienie piersią i butelką.

System odpowietrzania zapobiega połykaniu powietrza i atakom kolki, a czujnik ciepła informuje rodzica o temperaturze podawanego pokarmu.

Butelka antykolkowa z mikserem, dzięki któremu mieszanka mleczna jest dokładnie rozdrobniona i nie zatyka smoczka. W komplecie smoczek i pojemnik na mleko.

Butelka antykolkowa z mikserem, dzięki któremu mieszanka mleczna jest dokładnie rozdrobniona i nie zatyka smoczka. W komplecie smoczek i pojemnik na mleko.

Smoczek uruchamiany i regulowany podciśnieniem wytwarzanym przez dziecko. Nie zaburza odruchu ssania. Jeden rozmiar smoczka na cały okres karmienia.

Tommee Tippee/Akpol www.tommeetippee.pl

Tommee Tippee/Akpol www.tommeetippee.pl

Twistshake/Scandinavian Baby www.scandinavianbaby.pl

Twistshake/Scandinavian Baby www.scandinavianbaby.pl

Medela AG/Medela Polska www.medela.pl

pojemność opis produktu

producent/dystrybutor

CHCESZ DOSTAWAĆ POWIADOMIENIA O NOWYCH ZABAWKACH I ARTYKUŁACH DLA NAJMŁODSZYCH NA POLSKIM RYNKU? ZAPISZ SIĘ TERAZ: BRANZADZIECIECA.PL/BIULETYN

cena detaliczna

nazwa

BUTELKA ZE SMOCZKIEM

32 zł

BUTELKA ANTYKOLKOWA + 5 WKŁADÓW

34,50 zł

BUTELKA 2-ETAPOWA Z UCHWYTAMI

28 zł

BUTELKA DO KARMIENIA NATURALFEELING

19 zł

BUTELKA DO KARMIENIA WELLBEING

rodzaj smoczka

silikonowy

silikonowy

silikonowy

silikonowy

silikonowy

wielkość przepływu

1 – wolny

5 – trójprzepływowy

5 – trójprzepływowy

0 – mini

3 – szybki

150 ml

180 ml

320 ml

150 ml

240 ml

Tradycyjna butelka ze smoczkiem w 2 wersjach: roz. S (0–3 m) z butelką 150 ml lub roz. M (4–6 m) z butelką 250 ml. Nie zawiera BPA.

Redukuje zasysanie powietrza i zapobiega kolkom. Wkład należy umieścić w butelce i wypełnić mlekiem/wodą. Nadaje się do jednorazowego karmienia w podróży.

Smoczek z guzkami delikatnie masuje dziąsła, wspomagając wyrzynanie się zębów. Antykolkowy zawór. Uchwyty można zdjąć, by dziecko mogło samo trzymać butelkę.

Butelka do karmienia naprzemiennego, gdy naturalne jest ograniczone lub niemożliwe. Wszystko dzięki unikalnej budowie smoczka.

Do nauki samodzielnego picia. Dzięki poręcznej budowie jest łatwa do trzymania przez dziecko. Dobrze sprawdzi się w podróży.

Medela AG/Medela Polska www.medela.pl

Nuby/Marko www.marko-baby.pl

Nuby/Marko www.marko-baby.pl

Chicco/Artsana www.chiccopolska.pl

Chicco/Artsana www.chiccopolska.pl

pojemność opis produktu

producent/dystrybutor

34

27 zł

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


EKSPERT O BEZPIECZEŃSTWIE DZIECI

UWAGA NA BRAMKĘ PIOTR DMOWSKI

Fot. Baby Dan

O bezpieczeństwie dzieci mówimy najczęściej w kontekście fotelików samochodowych. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że do największej liczby urazów dzieci dochodzi w domu. W Unii Europejskiej co roku w nieumyślnych wypadkach ginie ok. 10 tys. dzieci, a w Polsce takie incydenty zdarzają się aż 5 razy częściej niż w Szwecji czy Holandii. Zdecydowanej większości tego rodzaju wypadków można łatwo zapobiec.

Badania prowadzone w Unii Europejskiej wskazują, że jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc w domu dla dziecka są schody. Do ich zabezpieczenia służą specjalne bramki ochronne, ale przy ich wyborze trzeba koniecznie zwrócić uwagę na to, czy spełniają wymagania unijnej normy EN 1930 (informacja o tym znajduje się na opakowaniu). Norma ta niestety nie jest obowiązkowa i na rynku znajdziemy wciąż bardzo dużo produktów, które jej nie spełniają. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, zdarzają się nawet bramki wyprodukowane z myślą o psach, które na aukcjach internetowych są oferowane jako zabezpieczenie dla dzieci. Ogromną rolą sprzedawców, producentów i dystrybutorów produktów dla najmłodszych jest zatem edukowanie rodziców i wskazywanie im produktów naprawdę bezpiecznych. TESTY ZDERZENIOWE Bramki ochronne spełniające wymagania wspomnianej normy musiały zostać poddane szeregowi testów w jednym z niezależnych ośrodków certyfikujących. Norma precyzyjnie określa większość parametrów technicznych bramki ochronnej. Odległość między szczebelkami musi być wystarczająco duża, aby dziecko mogło swobodnie włożyć (i wyjąć!) rękę lub nogę, ale odpowiednio mała, aby nie mogło przecisnąć głowy. Konstrukcja bramki ma uniemożliwiać dziecku wspinanie się na nią, a zawiasy, klamki i inne elementy ruchome nie mogą tworzyć ryzyka przytrzaśnięcia palców. Farby i lakiery, którymi produkt jest pomalowany, muszą być bezpieczne dla dziecka. Dzieci ząbkujące uwielbiają gryźć bramki – zwykle w tym wieku potrafią już stać z podparciem,

36

Przy wyborze bramki ochronnej trzeba koniecznie zwrócić uwagę, czy produkt spełnia wymagania normy EN 1930.

a górna część bramki znajduje się na idealnej wysokości, by użyć jej do masowania bolących dziąseł. Jakiekolwiek toksyczne substancje są zatem wykluczone. Jednym z najciekawszych i najbardziej widowiskowych sprawdzianów wykonywanych podczas certyfikacji jest „test zderzeniowy”. W bramkę zamontowaną w przejściu uderza z określoną siłą piłka lekarska imitująca rozpędzone dziecko. Aby zaliczyć test, bramka nie może się przesunąć nawet o milimetr. ROZPOROWA CZY PRZYKRĘCANA? Najbardziej popularne wśród klientów i sprzedawców są bramki ochronne montowane

rozporowo. Teoretycznie oznacza to, że nie wymagają one wiercenia otworów w ścianie czy schodach. Dlaczego tylko teoretycznie? Bardzo często zdarza się, że bramka rozporowa jest taka tylko z nazwy – można ją zainstalować bez wiercenia, ale wtedy nie spełnia wymagań wspomnianej normy bezpieczeństwa EN 1930. Nie przeszła zatem najprawdopodobniej „testu zderzeniowego” i można jej używać co najwyżej dla zwierząt. Konstrukcja taka będzie bezpieczna dla dziecka dopiero po przykręceniu do ściany specjalnych podkładek (o wyglądzie zbliżonym do kapsla od butelki z dziurką

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


w środku). Trzeba zatem wywiercić 4 otwory, przykręcić podkładki i do nich „rozporowo� zamontować samą bramkę, która tylko w takiej konfiguracji jest zgodna z normą EN 1930. Informacja o tym nie jest zwykle podana na pudełku, lecz w instrukcji obsługi, której – jak wiemy – wielu klientów nie czyta.

okresowego dokręcenia z racji róşnic w wilgotności pomieszczeń latem i zimą, powodujących kurczenie i rozszerzanie się konstrukcji budynku. Wskaźnik poprawnego montaşu zainstalowany w bramce natychmiast ostrzeşe rodziców, şe bramka się poluzowała i naleşy ją dokręcić. W przypadku przejść o większej szerokości lub nierównoległych ścianach konieczne jest zastosowanie bramek przykręcanych. Wymagają one wprawdzie wiercenia, jednak zazwyczaj są tańsze. Mają szerszy zakres regulacji szerokości i nie posiadają progu, który bywa uciąşliwy, gdy w domu mieszka osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.

Na rynku są dostępne bramki rozporowe spełniające wymagania normy EN 1930 i niewymagające wiercenia otworów ani montaşu podkładek. Ich cena jest jednak o kilkadziesiąt złotych wyşsza (mają solidniejszą konstrukcję i są wykonane z lepszej jakości materiałów).

Pamiętajmy, şe zabezpieczenie wejścia na schody to nie wszystko. Niekiedy naleşy teş zadbać o antresolę, poniewaş nowoczesne balustrady często nie uwzględniają kwestii bezpieczeństwa dzieci. Odległości między słupkami balustrady mogą być zbyt duşe lub moşe się ona zaczynać kilkanaście centymetrów nad podłogą – istnieje wówczas powaşne ryzyko, şe dziecko przeciśnie się między słupkami balustrady lub pod nimi. To samo dotyczy konstrukcji schodów na piętro. Jeśli nie mają podstopni, dzieci będą omijać bramkę ochronną, wchodzić pod schody i przeciskać się między stopniami (dotyczy to schodów w kształcie litery L lub kręconych). Z własnych obserwacji wiem, şe maluchy traktują to jako świetną zabawę.

WAĹťNÄ„ ROLÄ„ SPRZEDAWCY W SKLEPIE JEST DOKĹ ADNE SPRAWDZENIE, JAKIEGO MONTAĹťU WYMAGA BRAMKA I POINFORMOWANIE O TYM KLIENTĂ“W. PAMIĘTAJMY, ĹťE NIEODPOWIEDNIO ZAĹ OĹťONA BRAMKA JEST RĂ“WNIE NIEBEZPIECZNA JAK ĹšLE WPIĘTY FOTELIK SAMOCHODOWY. W SAMEJ WIELKIEJ BRYTANII CO ROKU DOCHODZI DO 2 TYS. WYPADKĂ“W Z POWODU NIEWĹ AĹšCIWEGO ZAMONTOWANIA PRODUKTĂ“W MAJÄ„CYCH ZABEZPIECZYĆ DZIECKO PRZED URAZEM.

KOMINKI I CHOINKI Na rynku dostępne są róşne systemy, które moşna pod dowolnym kątem montować do ściany i rozszerzać za pomocą dodatkowych paneli praktycznie w nieskończoność. Przy ich wykorzystaniu zabezpieczymy nawet basen,

DOBIERANIE BRAMKI Aby bramka spełniała swoją rolę i rzeczywiście chroniła dziecko przed wypadkiem, musi zostać właściwie dobrana do konkretnych schodów lub przejścia, które ma zabezpieczyć. Waşne pytania, które trzeba zadać klientowi, dotyczą między innymi: • szerokości przejścia, • tego, czy ściany są idealnie równoległe, • czy zamontuje bramkę do balustrady, • czy tralki balustrady są okrągłe, czy rzeźbione, • czy schody mają tzw. podstopnie, czy są aşurowe.

ogrodowego grilla czy świątecznie przystrojoną choinkę. Niektóre konstrukcje moşna przekształcić w kojec lub dodać dowolną liczbę otwieranych furtek. Waşnym miejscem wymagającym zabezpieczenia w domu jest kominek. Do jego ochrony słuşą specjalne modułowe systemy wykonane z niepalnych materiałów i pokryte farbami odpornymi na wysoką temperaturę. Waşne jest, aby taką osłonę ustawić w odpowiedniej odległości (postawiona zbyt blisko będzie się nagrzewać i maluch oparzy się, dotykając bramki). Powinna ona z kaşdej strony otaczać źródło ciepła, tak aby dziecko sięgające do kominka ręką lub nogą włoşoną między szczebelki wciąş nie mogło go dosięgnąć. Latem osłonę kominka moşna przekształcić w bramkę ochronną lub zabezpieczyć nią szerokie wyjście na taras.

p

PIOTR DMOWSKI

Współwłaściciel firmy Scandinavian Baby będącej od 2004 r. wyłącznym dystrybutorem Baby Dan w Polsce. Właściciele duńskiego przedsiębiorstwa Baby Dan w 1968 r. wynaleźli i rozpoczęli produkcję bramek ochronnych. Firma ma równieş bogatą ofertę innych zabezpieczeń (blokady szuflad, szafek, drzwi, okien, urządzeń kuchennych itp.). Baby Dan ma certyfikat ISO 14001 gwarantujący dbałość o środowisko naturalne i jest członkiem Global Safety Cooperation – organizacji zajmującej się poprawą standardów bezpieczeństwa produktów dla dzieci.

Niektóre modele bramek rozporowych są wyposaşone w specjalne wskaźniki poprawnego montaşu. Informują one rodzica, czy siła rozporu bramki w przejściu jest wystarczająco duşa. Zdarza się, şe np. stara boazeria lub cienkie płyty gipsowo-kartonowe uginają się pod naciskiem bramki rozporowej. Nie jest to widoczne gołym okiem, jednak specjalny wskaźnik natychmiast wykaşe nieprawidłowości. Bramka rozporowa moşe teş wymagać

BRANĹťA DZIECIĘCA 5/2016

reklama

Podstawowe bramki rozporowe dostępne na rynku są przeznaczone do przejść i schodów, które mają idealnie równoległe i gładkie powierzchnie o szerokości maksymalnie 90 cm. Ale poniewaş nie zdarza się to zbyt często, w zaleşności od szerokości przejścia potrzebne jest dokupienie dodatkowych szczebelków rozszerzających bramkę (niektóre modele mają je juş w zestawie). W przypadku montaşu do np. okrągłej tralki konieczne jest nabycie specjalnych uchwytów w kształcie litery Y.

CAMICCO yXOÄ?Z-R]DIDWDy&]Ă›VWRFKRZD WHOyELXUR#FDPLFFRSO


BRANŻOWE NOWINKI

Zabawa z Photonem zaczyna się po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Dziecko za jej pośrednictwem dowiaduje się, że robot rozbił się w czasie lądowania na Ziemi, przy okazji niszcząc statek, którym przyleciał. Trzeba mu pomóc w odbudowaniu pojazdu. Służą temu zadania związane z programowaniem, z tym że zamiast specjalistycznymi terminami, dziecko posługuje się kolorowymi klockami. Twórcy projektu w ciągu 5 dni zdobyli na międzynarodowej platformie crowdfundingowej Kickstarter kwotę 35 tys. dolarów. Projekt wsparły osoby m.in. z Argentyny, Belgii, Niemiec, Danii, Stanów Zjednoczonych, RPA i Arabii Saudyjskiej. Część zebranych pieniędzy pozwoli ufundować roboty dla domów dziecka na całym świecie. 

Photon to interaktywny robot stworzony przez 5 studentów Politechniki Białostockiej, który pomaga dzieciom nauczyć się logicznego myślenia i podstaw programowania. Autorzy projektu przetestowali go na przedszkolakach i uczniach z wczesnych klas podstawówek. O pomoc przy usprawnianiu Photona zostali poproszeni również specjaliści z warszawskiego Uniwersytetu SWPS. W trakcie prac nad projektem zmienił się nieco wygląd zabawki. – Z robota retro przekształciliśmy Photona w przyjaźnie wyglądającego kosmitę o nowoczesnym designie. Jego ostateczny wygląd dzieci wybrały spośród kilkunastu wariantów – mówi jeden z twórców zabawki Marcin Joka.

Fot. Photon

Kosmita z Białegostoku

PREMIERY GADŻETÓW Podobno wszystko już było, nic nowego pod słońcem… A jednak wciąż pojawiają się pomysły produktów dla najmłodszych wykorzystujące rozwiązania, na które wcześniej nikt nie wpadł. Albo i wpadł, tylko ich nie dopracował i nie pokazał światu.

ANNA ORLEAŃSKA

Fot. Wike

Rowerowa metamorfoza

38

Oto gadżet, który się dobrze zapowiadał, ale jego twórcom nie udało się przekonać do swojego pomysłu użytkowników Kickstartera i na razie postanowili wstrzymać się z masową produkcją. Nieduża, zatrudniająca 7 pracowników kanadyjska firma Wike (pełna nazwa to „Walk and Bike”) wymyśliła rower z przyczepką, który można zamienić w wózek. Wystarczą 2 ruchy – i nie jest to marketingowe czarowanie. W filmie przygotowanym na potrzeby kampanii na Kickstarterze (tnij.org/bdwike) widzimy panią jadącą na rowerze skonstruowanym tak, że z przodu znajduje się przyczepka, w której siedzi dziecko. Rowerzystka dojeżdża do centrum handlowego. Zsiada. Chowa jedno boczne kółko, coś naciska i składa tylną część roweru, przymocowując ją do boku przyczepki, która w ten sposób

błyskawicznie staje się wózkiem. Kobieta bez problemu wchodzi z nim do sklepu. Model Salamander jest przeznaczony dla dzieci ważących do 36 kg i mierzących do 116 cm. Według projektu Wike w przyczepce może się zmieścić również 2 mniejszych dzieci. Dopracowanie prototypu trwało 5 lat. Pierwsze konstrukcje pokazano w marcu na tegorocznych targach Toronto Bike Show. Autorzy projektu na rozpoczęcie produkcji chcieli zebrać ok. 83 tys. dolarów, korzystając ze wsparcia crowdfunderów. Osoby, które wpłaciłyby 4393 dolary, mogłyby w lipcu tego roku spodziewać się dostawy Salamandra. Nic z tego. Projekt nie wypalił, ponieważ nie udało się zgromadzić potrzebnej kwoty. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Foteliku, zainstaluj się Podczas tegorocznej edycji największych na świecie targów elektroniki w Las Vegas firma 4Moms pokazała fotelik, który, jak zapewniają producenci, sam się instaluje. Wprawdzie jest to stwierdzenie trochę na wyrost, bo rodzic wciąż ma pewną rolę do odegrania, ale rzeczywiście fotelik i aplikacja, która reguluje proces instalacji, przejmują sporo funkcji. Rodzic usłyszy i zobaczy na ekranie potwierdzenie, że baza (sama) odpowiednio się wypoziomowała i fotelik został prawidłowo zamontowany. Gdy coś będzie nie tak, pojawi się odpowiednia informacja i wskazówki dotyczące tego, jak poprawić uchybienie.

Propozycja 4Moms to coś dla początkujących, niepewnych i raczej bogatych (fotelik wyceniono na 500 dolarów). Produkt przeznaczony jest dla dzieci ważących od 2 do 30 kg. 

– Cztery z pięciu instalowanych fotelików są montowane niepoprawnie. Aby uniknąć takiej

Fot. 4Moms

sytuacji, technologia zamontowana w bazie w połączeniu z aplikacją chroni przed błędami. Stworzyliśmy fotelik, który mówi do rodzica podczas instalacji, sprawdzając, czy wszystko przebiegło poprawnie, następnie sam siebie monitoruje – tłumaczył podczas prezentacji w Las Vegas prezes 4Moms Rob Daley. Producenci chcieli zamontować alarm ostrzegający rodziców, którzy zapomnieli wyjąć dziecko z auta, ale okazał się zbyt skomplikowany technologicznie.

Czujna bransoleta Na początku wakacji polska prasa alarmowała, że dzieci masowo gubią się na bałtyckich plażach. Wszystkiemu ponoć są winne tworzące labirynt parawany, bez których polski urlopowicz nie wyobraża sobie wypoczynku. Buddy Tag to wielofunkcyjna bransoletka, która mogłaby być przydatna właśnie w takiej sytuacji. Dzięki wykorzystanej w tym gadżecie technologii Bluetooth rodzic może sprawdzić w telefonie, za którym parawanem utknęło jego dziecko, oczywiście pod warunkiem że wcześniej nie zapomniał potomkowi założyć wspomnianej bransoletki. Buddy Tag ma też przycisk alarmowy, dzięki któremu maluch może wezwać pomoc (gorzej, gdy zacznie testować, czy dzięki temu przyciskowi nie dałoby się załatwić

dostawy kolejnej porcji lodów lub figurki Mistrza Yody, która tak dobrze prezentowałaby się na szczycie konstrukcji wzniesionej nad brzegiem morza). Bransoletka zbyt długo zanurzona w wodzie przesyła informację rodzicowi z sugestią sprawdzenia, czy dziecko jeszcze pływa w sposób kontrolowany, czy też właśnie zaczęło się podtapiać. Aplikacja może także wysłać mailem mapę z zaznaczeniem miejsca, gdzie junior aktualnie jest. Jak zapewniają producenci, na otwartej przestrzeni urządzenie działa w promieniu 25–30 metrów. Bateria powinna wystarczać na rok. Nie można jej wymienić, ponieważ Buddy Tag jest urządzeniem wodoodpornym i jakakolwiek ingerencja w konstrukcję źle się skończy. Cena bransoletki to ok. 50 funtów (270 zł). 

Mów do świniaczka

Fot. Toymail

Toymail proponuje zabawki umożliwiające komunikację głosową między rodzicami a dziećmi przez platformę internetową. Produkt jest przeznaczony dla maluchów powyżej 3. roku życia. Rodzice i znajomi przy użyciu aplikacji w smartfonie wysyłają wiadomości do „zwierzęcych skrzynek głosowych”. Dziecko je odbiera i odsłuchuje bezpośrednio na zabawkowym komunikatorze, po czym może nagrać i wysłać odpowiedź wprost na telefon nadawcy. Zabawka łączy się z internetem przez sieć wi-fi.

BRANŻA DZIECIĘCA 5/2016

Dzięki zastosowaniu specjalnego filtra zwierzaki Toymail mówią własnym głosem lub dostarczają wiadomości niezmienione, w takiej formie, w jakiej zostały nagrane. Zabawka ma tylko 2 przyciski: odtwarzanie wiadomości

i nagrywanie/wysyłanie odpowiedzi. Do uruchomienia produktu niezbędne jest posiadanie telefonu lub tabletu pracującego z systemem operacyjnym iOS lub Android. Konfiguracja i komunikacja odbywa się przez darmową aplikację Toymail (dostępną także po polsku w Google Play i App Store). Do jednego urządzenia wiadomości może wysyłać wielu użytkowników. Każdy nowy nadawca jest zatwierdzany przez administratora – rodzica dziecka. W ofercie obecnie znajduje się 5 modeli skrzynek: Jelonek Buck, Miś Milksop, Szopek Rochester, Lisio Fairfax i Świniaczek Snort. Dystrybutorem zabawek Toymail w Polsce jest warszawska firma Kusha. 

39


WYWIAD – ŁUKASZ BANAŚ (IDEO GROUP)

SZWAJCARSKI PROJEKT, POLSKIE WYKONANIE Według danych GUS w ubiegłym roku z Polski wyjechały wózki warte ponad 500 mln zł. Większość z nich powstała w Częstochowie, mieście, które jest zagłębiem firm specjalizujących się w tej grupie produktów dla dzieci. Z Łukaszem Banasiem, współwłaścicielem firmy Ideo Group, który ponad rok temu wystartował z nową marką wózków – Anex, rozmawiamy m.in. o tym, dlaczego nie można zwlekać z opatentowaniem rynkowych premier.

Jak to się stało, że zajął się pan wózkami?

przede wszystkim na tym, że za naszą wschodnią granicą bardzo ważne są relacje towarzyskie. Z większością klientów się zaprzyjaźniłem. I choć teraz nie łączy nas już współpraca biznesowa, to nadal od czasu do czasu dzwonimy do siebie.

Karierę zawodową rozpocząłem w jednej z częstochowskich firm, w dziale produkcji wózków. Tam nauczyłem się montażu. Po jakimś czasie zostałem brygadzistą. Później, już w innych firmach wózkarskich, zajmowałem się marketingiem, reklamacjami, sprzedażą. Pracowałem również jako przedstawiciel handlowy, objechałem sklepy w całej Polsce.

Czy to, że działacie w „zagłębiu wózkowym” jest ułatwieniem, czy utrudnieniem dla biznesu?

Następnym etapem mojego rozwoju zawodowego był wyjazd na Ukrainę. Przez kilka lat koordynowałem tam współpracę między ukraińskim a polskim przedsiębiorstwem. Poznałem cały kraj, zdążyłem jeszcze być na Krymie.

Jest łatwiej, bo wszystkie potrzebne elementy, podzespoły są na miejscu. Wygodnie robi się zakupy. Są oczywiście pewne minusy tego, że konkurencja jest blisko, ale nie nazwałbym tego jakąś wielką przeszkodą.

Byłem świadkiem tamtejszych kryzysów. Wchodziliśmy na rynek ukraiński w czasie tzw. pomarańczowej rewolucji. Gdy zaczynaliśmy współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami, 1 dolar kosztował 5 hrywien. Po kryzysie – już 8. W czasach Majdanu dolar kosztował 12 hrywien, a w tej chwili dwa razy tyle. Ceny poszły do góry, ale zarobki zostały bez zmian. Zdobyłem też doświadczenie na innych rynkach wschodnich, m.in. w Rosji, na Białorusi i Litwie. Tam pozyskiwałem klientów. Po pewnym czasie prowadziłem własną firmę za granicą.

Jak się handluje na Wschodzie? Zauważa pan duże różnice? Zasady współpracy z tamtejszymi kontrahentami są trochę inne niż w Polsce. Różnica polega

40

Dlaczego postanowiliście, że wasze wózki będą projektowane przez szwajcarskich designerów? Żeby wyróżnić się na konkurencyjnym rynku, trzeba postawić na oryginalność. Trafiliśmy na zagranicznych projektantów, którzy przedstawili nam ciekawe rozwiązania. W tej chwili oferujemy 3 modele wózków. Jeden z nich jest klasyczny, innowacje pojawiają się w drobnych rozwiązaniach, dwa pozostałe to nasza kreacja. Kopiowanie to nie jest kierunek, który by nas interesował. Chcemy stworzyć coś nowego, coś swojego, niepowtarzalnego.

chronimy patentem. Jedną z naszych ostatnich propozycji jest wózek Cross, oczywiście także zastrzeżony. Często mamy sygnały, że rozmaite nasze pomysły są, że tak to ujmę, uważnie obserwowane. Po jednych targach mieliśmy nawet sygnały, że konkurencyjna firma stała się naszym klientem.

Wózki wam wystarczają, czy przymierzacie się też do innego asortymentu? Na razie nasze plany są związane tylko z wózkami. Będziemy wprowadzać kilka nowych modeli. Mam nadzieję, że w Kolonii pokażemy premierowy produkt, nad którym w tej chwili trwają prace. Pojawimy się też na wrześniowych targach w Moskwie. Jeśli chodzi o imprezy wystawiennicze, udane były dla nas tegoroczne kieleckie targi Kids’ Time, na których dostaliśmy nagrody za wózek i ekspozycję wystawienniczą. To wyróżnienie było dla nas bardzo ważne, zwłaszcza że jesteśmy firmą, która na polskim rynku pojawiła się stosunkowo niedawno. Wystartowaliśmy nieco ponad rok temu. W tej chwili zwiększamy produkcję i myślimy o pozyskaniu kolejnych rynków eksportowych.

Naprawdę nie wszystko jeszcze wymyślono?

Produkujecie w Polsce. W Chinach nie byłoby taniej?

Jeśli chodzi o wózki, wciąż jeszcze jest sporo miejsca na świeże pomysły. Można coś stworzyć zarówno w zakresie designu, jak i technologii. Wszystkie powstające rozwiązania od razu

Chiny od jakiegoś czasu nie są już takie tanie. Poza tym dopilnowanie jakości wytwarzanych tam produktów nie jest łatwe. Uważam, że w Polsce jesteśmy w stanie zrobić to lepiej.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Jak się przekonuje sklepy do zakupu nowego modelu wózka? Zanim byliśmy w stanie uruchomić produkcję na tyle, aby wejść na polski rynek, już zbieraliśmy zamówienia. Można powiedzieć, że pierwsi klienci kupowali w ciemno (śmiech). Nasi przedstawiciele jeździli po kraju, pokazywali wzory, na tej podstawie spływały pierwsze zamówienia, wysłaliśmy wózki. Szybko pojawiły się kolejne zlecenia. Myślę, że klienci dobrze ocenili jakość naszych produktów. Spore znaczenie miało też to, że jesteśmy „świeżą” firmą. Kupujący byli ciekawi nowości.

Kopiowanie to nie jest kierunek, który by nas interesował. Chcemy stworzyć coś nowego, coś swojego, niepowtarzalnego.

Czy praca nad nowym modelem jest poprzedzona jakimiś badaniami? Sprawdzacie, co może się spodobać ludziom? Na pewno trzeba słuchać głosu klientów, którzy sygnalizują, że przydałby się taki, a nie inny kolor, wygodniejsze byłoby jakieś konkretne rozwiązanie. Wszystkie opinie zebrane przez naszych przedstawicieli handlowych przekazujemy designerom, a oni starają się wziąć je pod uwagę i połączyć ze swoimi pomysłami.

Spotkaliśmy się w Częstochowie. W mieście trwały właśnie gorączkowe przygotowania do sezonu pielgrzymkowego i Światowych Dni Młodzieży.

Czy istnieje „gust wózkowy” Polaka? Myślę, że nie. Podobnie jak w przypadku odzieży, style często się zmieniają. W wózkach też są mody na dane tkaniny, kolory, wzory – kiedyś popularne były kwiaty, teraz raczej preferuje się wózki jednobarwne. Jeden z najnowszych trendów to wózki ekskluzywne.

Co proponujecie sklepom w ramach współpracy? Mamy przygotowane standy reklamowe, które wstawiamy do placówek handlowych. Dbamy o to, żeby ekspozycja naszych produktów była na wysokim poziomie i by wózki się wyróżniały. Możemy również zaproponować banery, billboardy i oczywiście pomoc merytoryczną. Przedstawiciele handlowi szkolą pracowników sklepu, z którym zaczynamy współpracę, dostarczają standardowy pakiet informacji na temat oferowanych przez nas modeli wózków.

Pamięta pan jakąś dziwną sytuację handlową, która się panu przytrafiła? Fot. BranzaDziecieca.pl

Zdarzyła mi się kiedyś ciekawa sytuacja serwisowa. Klient zadzwonił i powiedział, że chce kupić 4 koła do wózka. Zaproponowałem, że mu je naprawimy, wymienimy. On jednak upierał się, że chce kupić komplet kół. Pytany kilka razy, wciąż nie chciał wyjaśnić dlaczego. Ponieważ nie wiedziałem, o co mu chodzi, postanowiłem odmówić. Dopiero wtedy przyznał się, że był po imprezie, a wózkiem, w którym na szczęście nie było dziecka, wjechał w ognisko i te koła mu się spaliły.

Rozmawiała Anna Orleańska

BRANŻA DZIECIĘCA 5/2016

41


PITTI BIMBO 2016

W POGONI ZA PRZYGODĄ K ATA R Z Y N A M A C I E J E W S K A S E R R A , W S P Ó Ł P R A C A : PA O L A G A L L E R I N I

Fot. Lelli Kelly

Minimoda na przyszłoroczny sezon wiosenno-letni jest jak awanturnicza podróż dookoła świata, w której odnajdujemy bogaty kalejdoskop tendencji: od romantycznego, kwiatowo-koronkowego stylu boheme po denimowy total look w rytmie rocka. Wspólnym mianownikiem jest radosny dziecięcy dynamizm, uzyskany dzięki oryginalnym, kolorowym nadrukom, w których przewijają się motywy roślinno-kwiatowe i geometryczne.

Czołowe tendencje na sezon wiosna-lato 2017 zostały zaprezentowane podczas 83. edycji florenckich targów wysokogatunkowej mody dziecięcej i młodzieżowej Pitti Bimbo, która odbyła się w dniach 23–25 czerwca. To właśnie we Florencji mają premiery nowe kolekcje znanych marek. Po zeszłorocznym światowym debiucie linii Karla Lagerfelda i Christiana Lacroix przyszła kolej na kolejne, m.in. Zadig & Voltaire, Joshua Sanders i Leitmotiv, producenta dziewczęcego obuwia Lelli Kelly, włoskiej marki Kocca, dziecięcej linii obuwia Giuseppe Zanotti czy jak zawsze modnej Barbie (w interpretacji włoskiego MSGM). W tej edycji Pitti Bimbo uczestniczyli również producenci nieobecni przez kilka poprzednich sezonów, m.in. Hugo Boss i Marc O’Polo Junior, Patrizia Pepe, Little Marc Jacobs i Tommy Hilfiger. Mimo że florenckie targi mają w Europie silną konkurencję, od lat są one kluczową imprezą wystawienniczą w branży wysokiej jakości odzieży dziecięcej. Wyraźnie widoczny podczas ostatnich edycji międzynarodowy charakter spotkania nie jest dziełem przypadku, ale celową strategią organizatorów, Pitti Immagine. Dbają oni również o skuteczną interakcję z odbiorcami mediów społecznościowych, z Instagramem na czele. Po raz pierwszy wpływowy portal modowy The Business of Fashion poświęcił Pitti Bimbo specjalny przewodnik online i wytypował 10 najlepszych salonów z odzieżą i artykułami dla dzieci na świecie, którym we Florencji wręczono wyróżnienia. LUCKY NUMBERS Dynamizm i różnorodność, jakim charakteryzują się minikolekcje na sezon wiosenno-letni,

42

We Florencji zadebiutowała konfekcja pod znaną obuwniczą marką Lelli Kelly. Słodki różowy total look z pewnością spodoba się śledzącej modowe trendy brytyjskiej klasie średniej. Przypuszczamy, że dziewczynkom także.

znakomicie obrazuje hasło „Lucky numbers”. Kolorowe, tańczące cyferki przewijające się w wystroju przestrzeni targowej i na stoiskach wielu producentów chyba przyniosły szczęście tej edycji. Podobnie jak zeszłego lata czerwcowe Pitti Bimbo odwiedziło blisko 10 tys. gości, przy czym samych operatorów z branży było 6,6 tys., czyli o 1 tys. więcej niż w czerwcu ubiegłego

roku. Tylko z Wielkiej Brytanii przybyło 24% więcej kupców niż przed rokiem, na co miała wpływ obecność podczas ostatniej edycji większej liczby wystawców zagranicznych, prezentujących się w ramach nowatorskiego działu targowego KidzFizz. Jednym z młodych wystawców wyróżniających się na nim swym oryginalnym designem i najwyższej jakości

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


surowcami był kolorowy angielski Merri Merini. W centralnym pawilonie targów pojawił się również ekskluzywny paryski brand Ovale, znany z gigantycznych, pluszowych misiów. Produkuje on luksusową odzież oraz tekstylia niemowlęce m.in. dla rodziny Sarkozy, brytyjskiej high society i arabskich szejków.

wyżeł. Zabawny szczeniaczek wyżła znalazł się też na ich letnich T-shirtach dla najmłodszych, a bardziej wyrafinowany nadruk lub aplikacja przedstawiająca stylizowanego psa – na żółtych, pomarańczowych i granatowych kreacjach dla dziewczynek i nastolatków. RADOŚĆ TROPIKÓW Obok panterki najpowszechniej wykorzystywane są motywy tropikalne. Na sukienkach i skarpetkach Gallo roi się od papug, bluzy Billybandit przypominają sałatkę z arbuzów, bananów i papai. W kolekcjach Fracomina Mini obok tropikalnej roślinności przewijają się typowo oceaniczne klimaty: koralowce, ryby i rozgwiazdy. Inspiracje żywcem wzięte z klasycznej już odzieży oceanicznych surferów można zresztą spotykać w bardzo wielu nowych kolekcjach.

We florenckim salonie uczestniczyło więcej kupców z Korei Południowej (+43%), Chin (+20%) i Japonii (+20%). Lekko spadła natomiast liczba gości z Hiszpanii, Francji, Belgii i Turcji, a z Rosji, przeżywającej ostatnio kryzys konsumpcji, przybyło do Florencji zaledwie 5% więcej kupców niż w dramatycznym pod tym względem roku ubiegłym. Zanotowano również kilkuprocentowy wzrost liczby zwiedzających z Niemiec, Szwajcarii i Austrii.

Nowym akcentem są dekoracyjne motywy etniczne zapożyczone z kultury indiańskiej (np. Pepe Jeans i Miss Grant) i motywy country. Powszechnym elementem odzieży, obuwia i dodatków są też frędzle. Znajdziemy je m.in. w kolekcji Kocca, obuwiu Patrizii Pepe i Andrei Montelpare, a nawet w ekskluzywnych kreacjach oraz dodatkach Pinco Pallino i Il Gufo. PASKI I PASECZKI Tropikalne i morskie dekoracje mieszają się w nowych propozycjach z wszechobecnymi Fot. Pitti Immagine

POLACY NA PITTI BIMBO W czerwcu Florencję odwiedziło 47 polskich kupców z branży dziecięcej. Choć nadal daleko nam do ścisłej czołówki w klasyfikacji kupców zagranicznych (Rosjanie 179, Hiszpanie 167 i Niemcy 151), to jednak po raz pierwszy w historii targów plasujemy się na wysokim 13. miejscu spośród 20 narodowości najczęściej odwiedzających florenckie targi, przed Szwajcarią, Stanami Zjednoczonymi, Libanem, Austrią, Emiratami Arabskimi i Brazylią. Świadczy to o niesłabnącym zainteresowaniu naszej rodzimej branży odzieżowej wysokogatunkową minikonfekcją, choć nadal obserwowany w Polsce brak specjalistycznych sklepów multibrandowych z wysokiej jakości odzieżą dziecięcą utrudnia kontakty handlowe.

44

W nowych ubraniach znajdziemy całą gamę kolorów: od optycznej bieli i czerni, przez błękit i granat, czystą czerwień, intensywny róż, beż, pomarańcz, żółć, zieleń i nadal modne akcenty fluo. Do łask powracają też powszechne w dziecięcej konfekcji w latach 70. i 80. kolory łososiowy i jasnoturkusowy zielony. W zgodzie z tą tendencją pozostaje m.in. radosna kolekcja Kenzo Kids, w której spotykamy całą gamę kolorów w duchu lat 90. w zestawieniu z neonowymi pastelami. W wielu propozycjach pojawiają się inspiracje stylem safari. Biele, beże, żółcie i zielenie w zestawieniu z funkcjonalnymi, prostymi krojami znajdujemy nawet w zdecydowanie ekskluzywnych kolekcjach, np. Il Gufo czy Manila Grace. Safari jest przy tym często wzbogacane motywami roślinnymi. MINIBOHEME I LETNI DENIM Simona Barbieri proponuje swą pierwszą luksusową capsule collection nawiązującą do XIX-wiecznego stylu boheme. Składają się na nią dopracowane w szczegółach efemeryczne, białe i beżowe koronkowe i taftowe kreacje. Warto wspomnieć, że styl ten uwielbiają bogaci Arabowie będący obecnie jednymi z najlepszych klientów włoskiej luksusowej konfekcji dziecięcej. Nowa kolekcja Twin-Set, składająca się z kilku linii nawiązujących do atmosfery Włoch, Paryża, Nowego Jorku i Londynu, chyba w najpełniejszy sposób obrazuje różnorodność tendencji, jakie przyszłego lata będą obowiązywać w minimodzie.

Na targach po raz kolejny wystawił się polski producent odzieży i akcesoriów dziecięcych Daga-Trestelle. Konfekcja jest w całości produkowana w Polsce, natomiast dodatki powstają we Włoszech, co daje firmie wizerunkową przewagę na rynkach zagranicznych. We Florencji zaprezentował się też Chic z Jaworzna. Tym razem „awansował” do głównej hali targów, co, jak potwierdziła menedżer Agnieszka Sawicz, dało firmie wyjątkową okazję do przedstawienia swej wyrafinowanej stylistycznie, wielofunkcyjnej kolekcji, szytej z wysokiej jakości tkanin, szerokiej rzeszy kupców z całego świata. Warto wspomnieć, że kolekcja tej firmy została wyróżniona na brytyjskich targach Bubble London. NOWA ODSŁONA PANTERKI Po paru sezonach przerwy dziecięcy styliści znów proponują wojskowy motyw panterki. W klasycznym zielono-czarno-białym wydaniu widzimy ją na bermudach i T-shirtach Diesel Kids, garniturach Fun&Fun, śpiochach Vingino, a nawet w romantycznych kolekcjach dziewczęcych, gdzie pojawia się na tiulowych i koronkowych falbankach i dodatkach, jak choćby w kolekcjach fantazyjnej Fracomina Mini. Klasyczna panterka w szarym wydaniu króluje też w casualowych chłopięcych i dziewczęcych liniach Woolrich. Bardzo oryginalną panterkę zaprojektowali styliści domu mody Trussardi. Błękitno-żółto-beżowo-brązowy geometryczny deseń jest interpretacją słynnego symbolu maison, jakim od wielu lat jest smukły

paskami i paseczkami. To tym właśnie odróżniają się nowe „pasiaki” od tych modnych w poprzednich sezonach. Petit Bateau, który z pasków uczynił swój znak firmowy, proponuje je tym razem w zestawieniu m.in. kreskówkową postacią Marinette z lat 50. i drobnymi elementami kwiatowo-roślinnymi w stylu japońskim. Te wzory wykorzystuje zarówno na sukienkach, jak i plecakach i skarpetkach. Szerokie biało-czerwone pasy w zestawieniu z zielenią spotykamy m.in. w nawiązującej do włoskich klimatów części kolekcji Twin-Set Simony Barbieri.

Modne dżinsowe spodnie i szorty ozdobione są teraz kolorowymi aplikacjami. Spotykamy je powszechnie w nowych kolekcjach m.in. Pepe Jeans i Ermanno Scervino. Letni denim jest najczęściej cienki, stąd w wielu dziewczęcych kolekcjach są zwiewne sukienki i ogrodniczki z tego materiału. Nawet znany ze swej ekskluzywnej, odświętnej konfekcji Pinco Pallino proponuje dżinsową sukienkę z aplikacjami. Elegancka sukienka dla bebe z denimowym karczkiem jest też w nowej ofercie GF Ferre. Dżins wprowadza po raz pierwszy do swej ekskluzywnej kolekcji Quis Quis Stefano Cavalleri.

Dziecięcy styliści przeprosili się z wojskowym motywem panterki. W klasycznym zielono-czarno-białym wydaniu widzimy ją m.in. na bermudowych garniturach Fun&Fun.

TARGOWE NOWINKI Znana z oryginalnych projektów dziecięca stylistka Imelde Bronzieri tym razem stworzyła dla MiMiSol ekskluzywną capsule collection, będącą owocem jej pobytu w Moskwie, kiedy to grupce małych Rosjan czytała bajkę Gianniego Rodari.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Nawiązując do przesłania targów „Lucky numbers”, włoski producent Original Marines, który niedawno rozpoczął ekspansję na polskim rynku, gościł na swym florenckim stoisku 5-letniego geniusza matematycznego Luisa Esquivela. Czerwcowe Pitti Bimbo było też okazją do zaprezentowania pierwszej globalnej kolekcji Guess Kids 0–7 lat, nawiązującej do słonecznej atmosfery Miami, Kalifornii i Kuby. Natomiast w myśl modnej tendencji mini-me Guess zaproponował miniatury swych dorosłych modeli. Na florenckich targach zadebiutowała konfekcja pod znaną obuwniczą marką Lelli Kelly. Odzieżowa licencja tej włoskiej marki, produkującej od 1992 r. obuwie dziewczęce, została udzielona producentowi z Wielkiej Brytanii. Słodki różowy total look z pewnością przypadnie do gustu brytyjskiej middle class. MODNE BUTY Na fali mody na letnie plastikowe obuwie wielką popularnością cieszą się kolorowe buty brazylijskiej Melissy. Od kilku sezonów proponuje ona linie syntetycznych balerin projektowanych przez Vivienne Westwood. Angielska stylistka proponuje białe i beżowe sandały dla najmłodszych z serii Anglomania, ozdobione stylizowanymi gołębiami i serduszkami. Melissa ma też w portfolio minisandałki w kształcie pantery, w wersji białej, beżowej i czarnej, zaprojektowane przez Jeremiego Scotta. Biżuteryjne aplikacje na klasycznych dziewczęcych sandałkach mają w ofercie tacy włoscy producenci total look, jak Quis Quis, MiMiSol, Pinco Pallino, Ermanno Scervino, Monnalisa, Twin-Set czy Fun&Fun. Nawet z reguły ascetyczny stylistycznie włoski rzemieślniczy producent obuwia Pepe na nadchodzący sezon proponuje biżuteryjne akcenty. Charakter modnego w przyszłym sezonie letnim obuwia w pełni oddają linie producenta Andrea Montelpare, który realizuje i dystrybuuje buty dziecięce dla firm GF Ferre, Marni Girl, Ice Iceberg, John Galliano Kids, Roberto Cavalli, Cesare Paciotti, Diesel, N21, Dsquared2, Ermanno Scervino Junior, Simonetta, MiMiSol i Quis Quis. W jego nowych kolekcjach nie brak biżuteryjnych i glitterowych akcentów, zarówno w wersji tradycyjnej (linia Montelpare Tradition), jak i nowoczesnej (AM66 i Andrea Montelpare). Na tenisówkach i sneakersach znajdziemy również modne panterkowe i malarskie desenie oraz werniksowe wstawki w najróżniejszych odcieniach. Nowe, glitterowe i werniksowe wersje wciąż popularnych butów flat i balerin można znaleźć

46

w kolorowych kolekcjach Anniel i Pretty Ballerinas. Warto wspomnieć, że przy okazji targów włoski producent rzemieślniczej jakości obuwia dziecięcego Rondinella obchodził 80. urodziny. W jego nowej bogatej kolekcji znalazła się m.in. zabawna linia dla najmłodszych Monsters.

Fot. Katarzyna Maciejewska Serra

Z dziecięcych rysunków powstałych po tej lekturze stylistka zaprojektowała oryginalną tkaninę, z której zostały uszyte stroje. Australijska stylistka Mischka Aoki zaprezentowała zaś we Florencji nową, bardziej „demokratyczną” linię Little Miss Aoki, którą pragnie zdobyć szersze grono miłośników na całym świecie. Licząca 30 elementów kolekcja i tak będzie plasowała się przedziale exclusive, skoro ma kosztować od 250 do 930 euro.

WESOŁY OKULARNIK Z TORBĄ Po raz pierwszy organizatorzy targów poświecili odrębną sekcję targową producentom okularów dziecięcych. W przestrzeni o nazwie Fun Glasses, powstałej we współpracy z najważniejszym włoskim salonem okularów Mido, wystawiły swe kolorowe produkty marki: Carrera, Kids by Safilo, Miraflex, Polaroid, See Concept, Tommy Hilfiger, Zoobug i The Simpsons. Lansowana na nadchodzący sezon jesienno-zimowy torebka pojawia się obok plecaka niemal we wszystkich dziewczęcych kolekcjach. Elegancka jak zawsze Monnalisa proponuje ją w kilku modelach i letniej kolorystyce, z wersją w czerwone róże włącznie. Bogatą kolekcję werniksowych i glitterowych torebek i portmonetek proponuje też producent pasków Zaccone. Bogaty wybór skoordynowanych z obuwiem torebek znajdziemy również w kolekcji Twin-Set.

498

KOLEKCJI WYSTAWIONO PODCZAS TEJ EDYCJI TARGÓW PITTI BIMBO (PODCZAS ZESZŁOROCZNEJ LETNIEJ EDYCJI BYŁO ICH 446)

234

Z NICH POCHODZIŁY SPOZA WŁOCH MINILIFESTILE Organizatorzy florenckich targów, pragnąc wzbogacić i zróżnicować swoją ofertę, wprowadzili kilka nowych projektów związanych z szeroko rozumianym lifestylem. Jednym z nich była ciekawa ekspozycja starannie wyselekcjonowanych mebli i przedmiotów dla dzieci charakteryzujących się ultranowatorskim designem, o nazwie Kdesign. Na czerwcowych targach zadebiutował również z linią wyposażenia dziecięcych pokoi znany z oryginalnego designu producent Kartell. Na kolorowej ekspozycji znalazły się m.in. innowacyjna huśtawka

Stylistka Imelde Bronzieri wykorzystała dziecięce rysunki małych mieszkańców Moskwy do zaprojektowania oryginalnej tkaniny, z której zostały uszyte ekskluzywne stroje z kolekcji MiMiSol na wiosnę-lato 2017.

Airway projektu Philippa Starcka, samochód Discovolante i traktor Testacalda projektu Piero Lissoni, koń na biegunach H-horse projektu Nendo, stolik ClipClap zaprojektowany przez Ferruccio Laviani i taborety Smile o formach krasnoludków. Linia Kartell Kids będzie dostępna m.in. w salonach producenta i sklepach z artykułami dla dzieci. Będzie tam można np. zamówić dowolnie podpisany, kolorowy fotelik – miniaturę bestsellerowego plastikowego fotela projektu Starcka. Toskański producent mebli Flowerssori wzbogacił swą oryginalną ofertę mebli i ceramiki dziecięcej o ekskluzywne tekstylia domowe tworzone we współpracy ze znanym włoskim producentem Pratesi. Przy okazji targów pierwszą meblową kolekcję zaprezentował producent luksusowej odzieży dziewczęcej Monnalisa. Brand ten, którego aktualny roczny dochód wynosi blisko 40 mln euro (z czego 70% pochodzi z eksportu), będzie produkować minimeble wraz z firmą Savio Firmino. Monnalisa lansowała we Florencji również oryginalny zapach do pomieszczeń powstały we współpracy z jednym z lokalnych perfumiarzy. Goście targów mogli też obejrzeć ciekawą, ultrakolorową wystawę poświęconą dziecięcym akcesoriom do rowerów Bike!Bike!, na której znalazły się sportowe kreacje przeszło 20 designerów i producentów z całego świata. Po raz kolejny na florenckich targach pojawiła się tematyczna wystawa Fashion Comics. Kilku czołowych włoskich producentów poproszono o stworzenie minikreacji dla pluszowej króliczki Miffy. Historia tej postaci, stworzonej przez rysownika Dicka Brunę, sięga lat 50. Na podstawie tych projektów powstała linia zabawnych T-shirtów. Część zysków z ich sprzedaży (przez firmę Camac) zostanie przeznaczona na cele charytatywne. W projekcie tym wzięli udział Ermanno Scervino, Ice Iceberg, MiMiSol, Il Gufo, La Stupenderia, Monnalisa, N.21, Sarabanda i Twin-Set Simona Barbieri.  Więcej zdjęć z Pitti Bimbo na s. 122–123.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


POLSCY PRODUCENCI OBUWIA

TAKIE BUTY ANNA ORLEAŃSKA

Fot. Emel

Klienci szukający dla dzieci obuwia produkowanego w Polsce mają w czym wybierać. Na krajowym rynku nie brakuje firm działających już od kilku dekad, które oferują bardzo różnorodny asortyment. Swoich sił w tej branży próbują również debiutanci, startujący czasem z dość zaskakującymi pomysłami.

Emel butami dziecięcymi zajmuje się już ponad 25 lat. – Rozpoczęliśmy w 1990 r. od importu z Chin. Wszystko rozwijało się znakomicie, buty, które sprowadzaliśmy, były takiej jakości, że reeksportowaliśmy je nawet do Francji. Niestety, po 3 latach współpracy zostaliśmy oszukani, a jakość produktów zaczęła spadać szybciej niż młotek z dachu – wspomina właściciel firmy Cezary Kudrzyn. By nie stracić rynku i dobrego imienia, Emel zlecał produkcję w polskich fabrykach. Efekt był jednak nieciekawy. – Brak odpowiedzialności i zaangażowania kierownictwa fabryk nie dawały nadziei na zmianę. W 1998 r. zdecydowaliśmy się na uruchomienie własnej produkcji – mówi przedsiębiorca. Na początku było jedno stanowisko, przy którym dziennie wytwarzano ręcznie 12 par obuwia. PRÓBY ROCZKÓW Właściciele firmy wpadli na pomysł stworzenia buta, którego konstrukcja nie będzie przeszkadzała w rozwoju stopy i ułatwi dzieciom stawianie pierwszych kroków. Zaczęło się studiowanie dziecięcej stopy. Po 3 sezonach prób, własnych projektów kopyt i spodów pojawiły się pierwsze modele butów nazwanych Roczkami, które stały się głównym produktem w ofercie przedsiębiorstwa. – Nigdy nie osiągnęlibyśmy takiej pozycji na rynku bez barwnych osobowości tworzących firmę. Mam szczęście współpracować z genialnym zespołem, który mnie rozumie, czasem lepiej niż ja sam siebie – śmieje się Cezary Kudrzyn. – Cały czas się uczymy, często równocześnie nowych technologii produkcji, układu kostnego, języka obcego i pokory – i to jest fantastyczne! Mamy mnóstwo pomysłów,

48

Buty marki Emel zrobiły furorę na targach mody dziecięcej w Paryżu, ale dla firmy najważniejszy jest rodzimy klient.

ciągle brakuje nam czasu i wiele rzeczy robimy na ostatnią chwilę, co też jest świetne. Nie mamy wiedzy tajemnej i przepisu na sukces ukrywanego gdzieś w podziemiach, nawet nie posiadamy tak modnej teraz filozofii firmy. Po prostu staramy się działać najlepiej, jak możemy, myśląc, że energia poświęcona na zrobienie czegoś super i byle jak jest prawie taka sama, z tą różnicą, że „super” nas cieszy, a po „byle jak” mamy zgagę – podsumowuje właściciel. Na początku lipca Emel pojawił się na paryskich targach mody dziecięcej. Stoisko częstochowskiej firmy było oblegane przez odwiedzających. W tym roku w planie jest jeszcze

kilka zagranicznych imprez. Najważniejsze wydarzenie będzie jednak miało miejsce w Częstochowie. – Zorganizujemy prezentację kolekcji wraz z kontraktacją na przyszły sezon. Mam nadzieję, że nowe modele spodobają się krajowym nabywcom. Polska to dla nas najważniejszy rynek i chciałbym, by tak było zawsze – podsumowuje producent. SYRENA W TLE Historia firmy Bartek sięga początku lat 90., choć rodzice właściciela firmy Pawła Bartnickiego – Janusz i Bożena Bartniccy – byli związani z branżą obuwniczą znacznie wcześniej. Pracowali w państwowym zakładzie Syrena,

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


gdzie zdobyli doświadczenie, które pozwoliło im otworzyć własną firmę Wykromax, będącą teraz jednym z największych krajowych producentów wykrojników do obuwia. – Kryzys ekonomiczny 30 lat temu spowodował, że wielu producentów wyprzedawało maszyny i wyposażenie. Janusz Bartnicki postanowił zainwestować w zakup i modernizację urządzeń w celu ich dalszej odsprzedaży. To był bardzo trudny czas i nikt nie był zainteresowany modernizacją linii produkcyjnych. Niewykorzystany park maszynowy zainspirował Pawła Bartnickiego, który postanowił założyć firmę produkującą obuwie – opowiada przedstawicielka firmy Bartek Monika Klimczak. Początkowo zakład specjalizował się w obuwiu damskim i tekstylnym. Produkcja wynosiła 80 tys. par rocznie, a firma zatrudniała 25 osób. Zwrot akcji nastąpił, gdy właścicielowi przedsiębiorstwa urodziło się dziecko i poszukiwania odpowiedniego obuwia dla malucha okazały się długie i męczące. Badania rynku potwierdziły, że buty dla dzieci to nisza, którą warto zapełnić. Firma przestawiła się na produkcję obuwia dziecięcego, powstała marka Bartek. Obecnie dla przedsiębiorstwa pracuje prawie 800 osób, a roczna produkcja to około 800 tys. par butów, z czego ponad 30% stanowi eksport. reklama

Obecnie równolegle z jesienno-zimową kolekcją 2016/2017 Bartek przygotowuje kolekcję wiosna/lato 2017, w której mają się pojawić ciekawe zestawienia kolorystyczne i nowe rozwiązania technologiczne. Firma pracuje także nad wprowadzeniem na rynek butów do nauki chodzenia, Mini First Steps. KAPELUSZE I TRAMPKI W przeglądzie krajowych producentów obuwia nie może zabraknąć Befado. Firma, która wystartowała w 1929 r., początkowo zajmowała się produkcją kapeluszy. Pomysł na zmianę asortymentu pojawił się w 1955 r. Obecnie w Befado powstaje ok. 2,5 mln par butów rocznie. – Każdego roku przygotowujemy dla klientów 4 katalogi zawierające propozycje obuwia dla najmłodszych. Dbamy o uwzględnienie najnowszych trendów, ciekawe połączenia kolorystyczne, atrakcyjne dodatki i tkaniny – wylicza przedstawicielka firmy Dorota Wrzeszcz. Dodaje, że buty są projektowane i wytwarzane pod kontrolą ortopedów, co potwierdza nadany obuwiu znak „Zdrowa Stopa” przyznawany przez krakowski oddział Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi. Befado oprócz działalności produkcyjno-handlowej angażuje się również w działalność charytatywną.

ZESTAW DLA SAMODZIELNYCH Ciekawą propozycję – zestaw do samodzielnego uszycia pierwszych butów dla dziecka – ma w ofercie kielecka firma First Baby Shoes. Działające od 3 lat przedsiębiorstwo zaczęło od sprzedawania zestawów (i gotowego obuwia) na rynkach zagranicznych, głównie w Wielkiej Brytanii i Australii. W tym roku firma zadebiutowała na targach Kids’ Time. Pomysłem zainteresowali się również krajowi odbiorcy. W ofercie First Baby Shoes znajdują się m.in. trzewiki, kozaki i sandały. Produkty nie mają usztywnianej pięty, są wykonane ze skóry bydlęcej. Wyposażono je w antypoślizgowe podeszwy. Wszystkie są w rozmiarze 12 cm. Czy samodzielnie uszyte buty, poza tym, że mają wartość sentymentalną, nadają się do chodzenia? – Nasz asortyment powstał we współpracy z krakowskim Instytutem Przemysłu Skórzanego. Projekt obuwia stworzyli profesjonaliści, którzy na co dzień zajmują się m.in. badaniem butów pod kątem wymogów certyfikatu „Zdrowa Stopa”. Nasze obuwie jest przeznaczone dla dzieci stawiających pierwsze kroki. Uważamy, że na tym etapie but musi być miękki, elastyczny, wyginać się w każdą stronę. Dzięki temu pracujące mięśnie stóp dziecka nie są niczym ograniczane i mogą się rozwijać – twierdzą właściciele przedsiębiorstwa. 


W I Z Y TA W C U D D L E C O

TEKSTYLIA Z OLD TRAFFORD MAREK JANKOWSKI

Wielu przedsiębiorców wchodzi do branży dziecięcej, gdy zostają rodzicami. Nic w tym dziwnego – nagle odkrywają nowy rynek i dostrzegają na nim możliwości również dla siebie. To typowa droga, ale nie jedyna. Brytyjska marka CuddleCo powstała, gdy okazało się, że osoby wybierające produkty dla swoich pociech zachowują się podobnie do… właścicieli psów.

produkty dla majsterkowiczów, do urządzania domu i pielęgnacji ogrodu. Przez 2 dekady firma rosła, poszerzając zakres swojej działalności o kolejne rynki: Stany Zjednoczone, Australię i kolejne kraje europejskie. Aż do 12 lutego 2006 r. Tego dnia biuro i magazyn, zlokalizowane na obrzeżach Manchesteru, spłonęły w pożarze.

Zaczynali od własnego stoiska na targowisku. Szybko jednak zorientowali się, że dużo większe możliwości daje handel hurtowy. Skupili się na znanych markach z branży DIY, obejmującej

Kataklizm uświadomił państwu Klyne, że nie mogą być uzależnieni tylko od jednego źródła dochodu. Zaczęli poszerzać działalność o nowe branże i otwierać kolejne firmy. Do niedawna

Fot. CuddleCo (3)

Manchester. Ważny ośrodek przemysłowy, kulturalny i naukowy. Siedziba dwóch wielkich klubów piłkarskich: United i City, prowadzonych od nowego sezonu przez dwóch charyzmatycznych menedżerów: José Mourinho i Pepa Guardiolę. To właśnie w tym mieście ponad 30 lat temu założyli swoją firmę Risa i Sammy Klyne.

W studiu projektowym CuddleCo powstają właśnie nowe wzory, szykowane na targi w Kolonii.

50

były one rozproszone, z czasem okazało się jednak, że lepiej umieścić je wszystkie w jednym miejscu. Od blisko dwóch lat siedziba Klyne Group znajduje się w Old Trafford, niespełna kilometr od słynnego stadionu Manchesteru United. Mieliśmy okazję ją odwiedzić. ROZGRYZANIE KLIENTA Na 5-hektarowej działce mieści się magazyn o powierzchni blisko 30 tys. m². Dodatkowo ponad 3,5 tys. m² zajmują: biura, studio projektowe, studio fotograficzne i showroom. Obsługują one wszystkie firmy należące do grupy: Rothwell Industries (produkcja i dystrybucja chemii budowlanej dla marki Stanley), Klyne & Klyne (obsługa nadwyżek magazynowych), Brooklyn Trading (sklep internetowy z wyprzedażowymi artykułami DIY), Scruffs (legowiska dla psów i kotów) oraz CuddleCo (tekstylne akcesoria dziecięce). Polskim dystrybutorem CuddleCo jest Marko. Kontakt między firmami został nawiązany na zeszłorocznych targach w Kolonii. – Anglicy chcieli się z nami spotkać na Kind + Jugend na swoim stoisku. Pamiętam, że zaproszenia były bardzo kolorowe i że dołączono do nich piłeczki antystresowe, wykonane z pianki memory foam. Potwierdziliśmy termin spotkania, obejrzeliśmy produkty i uznaliśmy, że warto wprowadzić je do Polski – mówi Iga Tarasek, kierownik działu importu i eksportu Marko. Memory foam (tzw. pianka z pamięcią) została wynaleziona na zlecenie NASA w latach 70., aby poprawić amortyzację siedzeń pilotów i pasażerów w samolotach oraz zwiększyć ochronę w przypadku uderzeń. Jej charakterystyczną cechą jest to, że dopasowuje się do kształtu ciała.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Wracamy do siedziby Klyne Group. Największą część showroomu zajmują produkty Scruffs. Ta marka należy do europejskiej czołówki producentów wysokiej jakości poduch dla zwierząt domowych. Właścicielom czworonogów Scruffs proponuje m.in. legowiska antybakteryjne i pochłaniające zapach, z materiałów rozgrzewających lub wypełnione żelem chłodzącym, wykonane z pianki z pamięcią albo przetworzonych butelek PET. Od produktów na każdą kieszeń po prawdziwe królewskie łoża dla psów, dostępne w londyńskim Harrodsie w cenie 250 funtów za sztukę. – Jesteśmy w tej branży od 11 lat. Znamy się na niej jak mało kto. I choć może to zabrzmieć dziwnie, dostrzegamy bardzo wiele podobieństw między zachowaniem osób kupujących legowiska dla swoich zwierzaków oraz rodziców, którzy wybierają akcesoria dla dzieci – stwierdza z przekonaniem Dubby Klyne, dyrektor handlowy i syn założycieli firmy. Jakie to podobieństwa? Po pierwsze klient, który wybiera konkretny produkt w sklepie i za niego płaci, nie jest jego użytkownikiem. Trzeba więc przekonać go, że podejmie decyzję dobrą i dla siebie, i dla dziecka (lub psa). Po drugie nabywca czuje się odpowiedzialny za swojego podopiecznego i dba o niego bardziej niż o siebie, więc z reguły na nim nie oszczędza. Wybiera najlepsze produkty, na jakie może sobie pozwolić. SZTUKA ULEPSZANIA Pierwsze produkty CuddleCo trafiły na rynek w 2011 r., więc jak na firmę o kilkudziesięcioletniej tradycji, całkiem niedawno. Największe powodzenie zdobyła dotychczas wkładka do wózka Comfi Cush. Jest wykonana – a jakże – z pianki memory foam, dzięki czemu zwiększa wygodę dziecka i amortyzuje wstrząsy.

Oprócz własnej marki CuddleCo jest też dystrybutorem fotelików Doona i wózków Greentom.

Przy okazji chroni tapicerkę przed zabrudzeniami i pozwala modnym mamom łatwo zmieniać wygląd wózka, dopasowując go do najnowszych trendów. – Wkładki Comfi Cush, są doskonałym uzupełnieniem naszej oferty wózków. Pasują do wszystkich marek z wyjątkiem Mimy, zwiększając przede wszystkim wygodę przewożenia dzieci – mówi właściciel Marko Janusz Musioł. – Przekonuje nas też koncepcja producenta, żeby wprowadzać produkty unikatowe w swojej kategorii, wykorzystujące innowacyjne rozwiązania. Widać, że ta marka ma pomysły na przyszłość i chce wprowadzać ciekawe produkty również na rynek polski. Poza wkładkami do wózków, CuddleCo oferuje obecnie także lekkie śpiworki Comfi Snug oraz dwustronne kocyki Comfi Cuddle. Trwają intensywne prace nad nowymi produktami, dzięki którym firma z Manchesteru zamierza zdobyć w swojej kategorii podobną pozycję, jaką Scruffs osiągnął na rynku artykułów dla zwierząt. Dubby Klyne opowiada o pomysłach na nowe produkty. Niektóre z nich będzie można zobaczyć już we wrześniu w Kolonii. – Skąd wiecie, że rodzice będą chcieli je kupić? – pytam. – Bo oni już je kupują, tyle że od różnych firm – uśmiecha się dyrektor handlowy Klyne Group. – Nasz sposób działania polega na tym, że bierzemy jakiś produkt, który już jest na rynku, i zastanawiamy się, co z nim jest nie tak, jak możemy go udoskonalić, żeby zaproponować klientom wartość dodaną. W ten sposób budujemy markę.

CuddleCo jest częścią Klyne Group, dzięki czemu ma dostęp m.in. do profesjonalnego studia fotograficznego.

BRANŻA DZIECIĘCA 5/2016

GRATKA DLA KIBICÓW Spacerujemy po wielkich halach magazynowych, wypełnionych w lwiej części produktami DIY. CuddleCo zajmuje na razie tylko skrawek powierzchni, firma wiąże jednak z artykułami dla najmłodszych duże nadzieje. – Spodziewam się, że niedługo wypełnią całą alejkę, później

tę część magazynu, a po pewnym czasie może i cały budynek – uśmiecha się Dubby Klyne. Na koniec wizyty w magazynie wspinamy się po schodach. Na górze mieści się studio fotograficzne. Kilka różnych scenerii, tła w rozmaitych kolorach, profesjonalne aparaty i lampy. Nie każdy biznes na starcie może sobie pozwolić na takie zaplecze. Ale nowe przedsięwzięcie powstające w ramach większej firmy korzysta z jej zasobów. Miejscem, gdzie pomysły na nowe produkty nabierają realnych kształtów, jest studio projektowe, mieszczące się w obszernym, jasnym pomieszczeniu na piętrze. Na ścianie – wielka biała tablica magnetyczna z notatkami i szkicami ekspozytorów. Oprócz biurka, sofy, szafek i regałów pod ścianami jest też stół z próbkami materiałów. Prototypy nowych produktów leżą na podłodze. Obok nich stoi spacerówka z czarną tapicerką, do której można od razu przymierzyć np. nowy wzór wkładki do wózka. Projektant opowiada o opakowaniach. Młodzi rodzice dostają mnóstwo rzeczy dla dziecka od rodziny i przyjaciół, więc firma dba o to, żeby ułatwić zadanie darczyńcom i żeby produkty CuddleCo już na sklepowej półce wyglądały jak prezenty. Skoro o prezentach mowa, to angielski producent wraz z Marko przygotowali wyjątkową gratkę dla właścicieli sklepów. Cztery placówki, które zaopatrzą się w produkty CuddleCo i zapewnią im odpowiednią ekspozycję, będą mieć szansę wygrania dwuosobowych weekendowych wyjazdów do Anglii wraz z biletami VIP na mecz Manchesteru United. Konkurs rozpoczął się 1 lipca i potrwa do końca stycznia 2017 r. Czerwone Diabły mają w naszym kraju wielu bardzo zaangażowanych fanów – nie zdziwilibyśmy się zbytnio, gdyby któryś z nich założył sklep wyłącznie po to, żeby mieć szansę na taką nagrodę… 

51


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

NOWOŚĆ: WKŁADKI LAKTACYJNE NUK ULTRA DRY Wkładki Ultra Dry wkrótce zastąpią wkładki Nuk Classic. Niezawodna, chłonna wewnętrzna warstwa zatrzymuje mleko wewnątrz wkładki. Wygodne w noszeniu dzięki oddychającym i bardzo miękkim materiałom. Niewidoczne, dobrze ukształtowane, z gładką i pozbawioną marszczeń zewnętrzną powierzchnią. Nie przesuwają się dzięki paskowi samoprzylepnemu mocującemu je wewnątrz biustonosza.

Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

BÜBCHEN – EMULSJA PRZECIW ODPARZENIOM Chroni skórę przed podrażnieniami, wytwarzając barierę zabezpieczającą przed niekorzystnym wpływem wilgoci i czynników drażniących (np. moczu). Dzięki zawartości pantenolu i nagietka ze ściśle kontrolowanych upraw emulsja łagodzi podrażnienia i zapobiega powstawaniu stanów zapalnych pod pieluszką. Wygodny aplikator daje możliwość szybkiego i równomiernego nakładania bez dotykania podrażnionych obszarów skóry.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 24,99 zł Producent: Bübchen. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.e-swiatdziecka.com.pl

ELODIE DETAILS – ŚPIWÓR DO WÓZKA

MAXI-COSI STELLA

Ciepły śpiwór szwedzkiej firmy Elodie Details, odporny na śnieg, deszcz i zimny wiatr. Uniwersalny otwór montażowy pozwala go dopasować do każdego typu wózka. Elastyczna górna część może służyć jako kaptur lub zostać odwinięta do tyłu. Śpiwór z obu stron rozpinany suwakiem. Wygodny w czyszczeniu, przystosowany do prania w pralce i suszenia w suszarce. Nowoczesny skandynawski design. Dostępny także w wersji puchowej.

Dostępna w limitowanej linii kolorystycznej Celebration. Komfortowa spacerówka o smukłej, ale solidnej konstrukcji. Z regulowaną rączką, głęboką budką, łatwo dostępnym koszem i dużymi bezobsługowymi kołami. Siedzisko wyposażono w komfortową, dwustronną wkładkę, pałąk i 5-punktowe szelki z ochraniaczami. Montowane przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Do stelaża można wpiąć gondolę lub przenośny fotelik samochodowy Maxi-Cosi.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 479 zł Producent: Elodie Details. Dystrybutor: Scandinavian Baby www.scandinavianbaby.pl

Grupa wiekowa: 0–3,5 Przybliżona cena detaliczna: 1550 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.maxicosi.pl

MAXI-COSI RODIFIX AIR PROTECT

MAXI-COSI CITI

DOSTAWKA DO WÓZKA QUINNY

Otrzymał 4 gwiazdki w najnowszych testach ADAC 5/2016. Montowany w systemie Isofix. Konstrukcja fotelika wymusza prawidłowy przebieg pasa biodrowego. Zagłówek z systemem AirProtect to „poduszka powietrzna” chroniąca głowę dziecka podczas bocznych uderzeń. Fotelik podąża za wzrostem dziecka dzięki regulacji wysokości zagłówka i szerokości oparcia.

Otrzymał 4 gwiazdki w najnowszych testach ADAC 5/2016. Lekki i łatwy do przenoszenia. Wyposażony w SPS, system zwiększający bezpieczeństwo podróży, wkładkę dla niemowląt i daszek przeciwsłoneczny. Montowany w samochodzie 3-punktowym pasem bezpieczeństwa. Można go wpinać do wózków Maxi-Cosi i Quinny.

Propozycja dla rodziców 2 dzieci. Gdy maluch podróżuje w wózku, starsze dziecko korzysta z dostawki. Zintegrowane ze stelażem zaczepy zapewniają jej proste i szybkie wpięcie i wypięcie. Pasuje do wózków Moodd, Buzz Xtra, ZappXtra2.

Grupa wagowa: 15–36 kg Przybliżona cena detaliczna: 690 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.maxicosi.pl

52

Grupa wagowa: do 13 kg Przybliżona cena detaliczna: 390 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.maxicosi.pl

Grupa wiekowa: 2–5 Przybliżona cena detaliczna: 290 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.quinny.com

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

SUKIENKO-BODY BAMAR NICOL Białe sukienko-body z wysokiej jakości dzianiny, wykończone elegancką kokardką. Dostępne w rozmiarach 68–86.

Grupa wiekowa: 6–18 m Przybliżona cena detaliczna: 34 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

4BABY CITY Nowoczesny aluminiowy wózek spacerowy. Zapewnia dziecku wygodną pozycję leżącą dzięki pełnej regulacji oparcia i podnóżka. Bezpieczny dzięki regulowanym pasom, odpinanej barierce i zintegrowanym hamulcom. Wielofunkcyjna budka z odpinaną moskitierą i osłona na nogi na chłodne dni. Podnóżek i barierka obszyte ekoskórą. Dostępny w 4 kolorach.

FOTELIK DO KĄPIELI Z MATĄ Z KOLEKCJI OCEAN I MORZE

WANIENKA LITTLE BUNNIES Z ODPŁYWEM

Produkt zaprojektowany z uwzględnieniem anatomii dziecka i jego bezpiecznej pozycji podczas kąpieli. Mata antypoślizgowa dodatkowo zabezpiecza malucha przed obsunięciem. Fotelik do kąpieli pasuje zarówno do małej, jak i dużej wanny. Wolny od BPA, z autorską grafiką, dostępny w wielu wersjach kolorystycznych.

Wanna z odpływem 102 cm Lux dostępna w linii Little Bunnies. Funkcjonalna, dobrze wyprofilowana, z wygodnym i praktycznym korkiem umożliwiającym opróżnienie jej po kąpieli bez przeciążania kręgosłupa. Do wanny można podłączyć zestaw z tuleją do odprowadzania wody np. do wiadra.

Grupa wiekowa: 6 m+ Przybliżona cena detaliczna: 439 zł Producent/dystrybutor: 4Baby www.4baby.pl

Grupa wiekowa: 0–6 m Przybliżona cena detaliczna: 14,90 zł Producent/dystrybutor: Maltex www.maltex.com.pl

WANNA 100 CM Z KORKIEM I MATĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ Wanna z najnowszej kolekcji Maltex Baby Ocean i Morze ma 2 miejsca na akcesoria kąpielowe. Wyposażona w korek odpływowy i matę antypoślizgową zabezpieczającą przed poślizgiem malucha podczas kąpieli. Wyprodukowana z materiałów bezpiecznych dla dziecka, wolnych od BPA. Dostępna w 4 kolorach, także w rozmiarze 84 cm. Zalecany zakup ze stojakiem.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 33,90 zł Producent/dystrybutor: Maltex www.maltex.com.pl

54

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: 34 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tega.com.pl

RECARO OPTIAFIX

4BABY NEOFIX Z ISOFIX

Nowoczesny i bezpieczny fotelik z grupy ECE I, zwycięzca testów ADAC w kategorii 9–18 kg. System Isofix zapewnia bezpieczeństwo i stabilne zamocowanie w samochodzie. Wyposażony w system bezpieczeństwa Hero, integrujący pasy, zagłówek i ochraniacze barkowe, innowacyjną ochronę przed bocznymi uderzeniami (ASP) i system Recaro SmartFit, co gwarantuje bezpieczeństwo.

Fotelik z bazą Isofix i nogą stabilizującą. Siedzisko z regulacją położenia i miękką poliuretanową wkładką. Prosty mechanizm montowania przodem i tyłem do kierunku jazdy z dodatkowym zabezpieczeniem i sygnałem dźwiękowym. Zintegrowana regulacja wysokości zagłówka i 5-punktowych pasów. Tapicerka i wkładka dla mniejszych dzieci wykonana z wysokiej jakości tkaniny. Dostępny w 6 kolorach.

Grupa wiekowa: 9 m – 4,5 roku Przybliżona cena detaliczna: 1249 zł Producent: Recaro. Dystrybutor: Logis www.recaro-polska.pl

Grupa wiekowa: 0–4 Przybliżona cena detaliczna: 599 zł Producent/dystrybutor: 4Baby www.4baby.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

BARLETTA RETRO – WÓZEK KLASYCZNY FIRMY ADAMEX Najnowsza propozycja wielofunkcyjnego wózka dziecięcego na klasycznej, aluminiowej ramie i 14-calowych pompowanych kołach. Ma plastikową gondolę malowaną na wysoki połysk (opcjonalnie wzór carbon), miękkie zawieszenie przedniej i tylnej osi, regulowaną prowadnicę obszytą ekoskórą oraz duży kosz na zakupy. Barletta Retro to połączenie klasycznego wyglądu z nowoczesną ergonomią.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1699 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

BREASTMILK STORE & FEED SET

BODY

PAJACYK

Uzupełnienie każdego laktatora, czyli komplet akcesoriów, dzięki którym można wygodnie przechowywać i podawać odciągnięte mleko. W zestawie: Calma, 2 butelki 150 ml, 2 butelki 250 ml, 5 torebek na pokarm Pump & Save.

Bawełniane body z krótkim rękawem zdobione kolorowym nadrukiem, z wygodnymi zapięciami. Wykonane w 100% z bawełny wysokiej jakości, bezpiecznej dla delikatnej skóry dziecka. Dostępne w rozmiarach 74–98.

Bielizna dla najmłodszych, dobra do snu. Pajacyk zdobiony haftem, ma wygodne zapięcie ułatwiające przewijanie. Uszyty z wysokogatunkowej bawełny nieuczulającej delikatnej skóry dziecka. Dostępny w rozmiarach 56–98.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 120 zł Producent: Medela. Dystrybutor: Medela Polska www.medela.pl

Grupa wiekowa: 6 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 24 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 33 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

PÓŁŚPIOSZKI

SUKIENKO-BODY

ŚPIOSZKI

Wygodne półśpioszki dla dzieci, z szerokim bezuciskowym ściągaczem, który nie ugniata dziecka. Uszyte w 100% z bawełny, wykończone kolorowym nadrukiem. Dostępne w rozmiarach 56–86.

Modne sukienko-body z wysokiej jakości dzianiny, wykończone tiulem i elegancką kokardką. Dostępne w rozmiarach 68–86.

Bawełniane śpioszki dla dziewczynki z dzianiny wysokiej jakości. Mają wygodne zapięcia ułatwiające ubieranie i przewijanie. Dostępne w rozmiarach 56–80.

Grupa wiekowa: 0–18 m Przybliżona cena detaliczna: 21 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

Grupa wiekowa: 6–18 m Przybliżona cena detaliczna: 34 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

56

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: 28,50 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


NUK – SILIKONOWA OSŁONKA BRODAWKI SUTKOWEJ

NUK – BUTELKA ANTYKOLKOWA NEW CLASSIC 150 ML

Chroni wrażliwe brodawki sutkowe w czasie karmienia piersią. Wykonana z miękkiego, cienkiego silikonu, z miękkimi wypustkami do delikatnej stymulacji. Unikalny trójkątny kształt zapewnia maksymalny kontakt skóry matki i niemowlęcia, co pomaga zachować uczucie naturalnej więzi w czasie karmienia piersią. 3 otwory przepływowe. Dostępna w rozmiarach M i L. W zestawie praktyczne pudełko do higienicznego przechowywania osłonek.

Nowa generacja tradycyjnych wąskich butelek Nuk (Classic), które teraz mają szeroki otwór i są wyposażone w smoczek Nuk First Choice+. Smoczek ten pozwala dziecku na spokojne picie, prawie tak jak przy piersi mamy, ma kształt odpowiedni dla rozwoju szczęki dziecka, specjalną miękką strefę i ulepszony antykolkowy system odpowietrzania Nuk Air System, który minimalizuje ryzyko kolki.

Wielofunkcyjny wózek dostępny w atrakcyjnych kolorach. Wyróżnia go lekka rama i intuicyjny system składania, a pompowane, skrętne koła sprawiają, że prowadzi się płynnie i przyjemnie. Dodatkowe zalety: płozy w dnie gondoli, które pozwalają na kołysanie niemowlęcia, możliwość montażu siedziska spacerowego zarówno przodem, jak i tyłem do kierunku jazdy, torba pielęgnacyjna z przewijakiem i blenda przeciwsłoneczna do gondoli w zestawie. Wyprodukowany w Polsce.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 9,99 zł (promocyjna) Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

Przybliżona cena detaliczna: 1499 zł Producent/dystrybutor: Deltim www.amelis-colour.com

BABY DAN FLEX

DREAM BABY DESIGN

System Baby Dan Flex pełni funkcję bramki ochronnej lub osłony kominka. Pasuje do kominków z wkładem, otwartych i wolnostojących (tzw. kóz). Latem osłonę można wykorzystać jako bramkę ochronną zabezpieczającą schody, szerokie wyjście na balkon lub taras. Panele, z których składa się system, ustawia się w dowolnej kolejności i pod rozmaitymi kątami. Wyprodukowana w Danii, spełnia normę EN 1930:2011.

Lubiane i często wybierane łóżeczko w nowej kolorystyce. Dwa poziomy położenia materacyka, przewijak, torba do przenoszenia w komplecie. Ma pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. System Second Lock zabezpiecza przed przypadkowym złożeniem łóżeczka. Trwałe tkaniny łatwe do utrzymania w czystości. Pałąk z kolorowymi zabawkami stymulującymi rozwój dziecka. Kółka ułatwiające przesuwanie łóżka.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 307 zł Producent: Baby Dan. Dystrybutor: Scandinavian Baby www.scandinavianbaby.pl

NUK – PŁYN DO MYCIA BUTELEK I SMOCZKÓW Oparty na naturalnych składnikach płyn na trudne zabrudzenia, przeznaczony specjalnie do mycia akcesoriów dziecięcych. Nie zawiera środków zapachowych ani barwiących, skutecznie usuwa osady z mleka, kaszki, soków, łatwo się spłukuje. Neutralne pH (testowany dermatologicznie). Dostępny także w opakowaniu uzupełniającym i w butelce 380 ml z dozownikiem piany.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 18,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 5/2016

Przybliżona cena detaliczna: 359 zł Producent/dystrybutor: Baby Design Group www.babydesign.eu

BUFF – POLAR & MICRO HAT FROZEN Dwuwarstwowa czapka wykonana z połączenia polartecu i mikrofibry. Takie rozwiązanie ogranicza kontakt głowy z zewnętrzną zimną warstwą, pozwalając na utrzymanie właściwej temperatury. Zapewnia dobrą termoregulację i kontrolę wilgotności, odprowadzając pot i nie pozwalając przeniknąć do środka wilgoci z zewnątrz. Dzięki technologii Polygiene Active Odor Control czapka dłużej zachowuje świeżość, nie chłonąc zapachów.

Grupa wiekowa: 2–12 Przybliżona cena detaliczna: 109 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

reklama

Przybliżona cena detaliczna: 22,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

AMELIS MUKI 3 W 1

57


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

SAMBA LUX

BEBETTO TORINO

ORIGINAL BUFF KIDS

Dzięki wyposażeniu w liczne akcesoria łóżeczko sprawdza się w każdych warunkach, zarówno w domu, zastępując tradycyjne łóżko, jak i na wakacyjnym wyjeździe. Oprócz systemu Double Lock ma moskitierę zapewniającą spokojny sen. Dodatkowe akcesoria: płozy, wibrująca pozytywka i podwieszone na baldachimie pluszowe zabawki. Łóżeczko ma 2 poziomy wysokości materaca i kieszeń na drobiazgi. Dostępne w 5 nowoczesnych wzorach.

Ekskluzywny model marki Bebetto. Zgrabna sylwetka, biała konstrukcja z elementami plastikowymi w kolorze ramy. Tapicerka wózka uszyta jest z ciekawej tkaniny połączonej z ekoskórą, co daje efekt nowoczesnego designu w kontraście z zawsze modną klasyką. Bogate wyposażenie wózka stanowią: zamykany kosz na konstrukcji, torba na rączkę, ochraniacze na koła, uchwyt na kubek. Produkt polski.

Bezszwowa wielofunkcyjna chusta, którą można zawiązać na kilkanaście sposobów. Chroni przed słońcem, wiatrem, kurzem, temperaturą. Można ją wykorzystać jako czapkę, kominiarkę, bandanę, opaskę, szalik, gumkę do włosów, chustę piratkę itp. Bardzo elastyczna, miękka w dotyku, trwała, łatwa w konserwacji, nie gniecie się. Uniwersalny rozmiar. Posiada niezbędne certyfikaty jakości. Wyprodukowana w Hiszpanii.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1599 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

Przybliżona cena detaliczna: 329 zł Producent/dystrybutor: Coto baby www.cotobaby.pl

BARBARAS – RAMPERS CHŁOPIĘCY CRICKET CLUB

Grupa wiekowa: 2–12 Przybliżona cena detaliczna: 65 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

COMBO SET KIDS BLUE HAT & NECK

COMBO SET KIDS WHITE HAT & NECK

Kolekcja Special w stylu angielskiej elegancji. Biały rampers z kołnierzykiem polo z granatowymi paskami. Na przodzie aplikacja. Zapinany na guziki oraz bezniklowe, bezpieczne springi. Produkt polski, ma certyfikaty: „Bezpieczny dla niemowląt”, „Bezpieczny dla dziecka”, „Eco 5”. Dostępny w rozmiarach: 56–86.

Zestaw czapka i komin na szyję, wykonany z polartecu classic. Materiał zapewnia właściwą termoregulację głowy i szyi. Odprowadza wilgoć na zewnątrz, chroni przed ujemną temperaturą i wiatrem. Bardzo lekki i miękki w dotyku. Zestaw łatwy w konserwacji. Ma niezbędne certyfikaty jakości. Uniwersalny rozmiar. Wyprodukowany w Hiszpanii.

Zestaw czapka i komin na szyję, wykonany z polartecu classic. Materiał zapewnia właściwą termoregulację głowy i szyi. Odprowadza wilgoć na zewnątrz, chroni przed ujemną temperaturą i wiatrem. Bardzo lekki i miękki w dotyku. Łatwy w konserwacji. Ma niezbędne certyfikaty jakości. Uniwersalny rozmiar. Wyprodukowany w Hiszpanii.

Przybliżona cena detaliczna: 46 zł Producent/dystrybutor: Barbaras www.barbaras.pl

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 120 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 120 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

JACK N’JILL – ZESTAW PREZENTOWY KRÓLICZEK Biodegradowalny zestaw do pielęgnacji małych zębów: szczoteczka, kubek do płukania zębów z bambusa i łusek ryżowych, saszetka na szczoteczkę i pastę, borówkowa pasta do zębów bogata w xylitol. Bez fluoru, cukru, kolorantów, SLS, konserwantów i BPA. Szczoteczka do masażu dziąseł i mycia pierwszych zębów.

Grupa wiekowa: 0–4 Przybliżona cena detaliczna: 129 zł Producent: Jack N’Jill. Dystrybutor: Eco and More www.ecoandmore.pl

58

SAMBA

BEBETTO HOLLAND

Łóżeczko proste w budowie i bardzo łatwe w obsłudze. Dobre rozwiązanie na wyjazdy. Wyposażone w system Double Lock, zabezpieczający przed samoczynnym złożeniem. Boczne wejście zapinane na zamek, jeden poziom wysokości ułożenia materaca. Boczna kieszeń pomieści drobiazgi, a moskitiera zapewni spokojny sen. 5 nowoczesnych wzorów.

Nowoczesny głęboko-spacerowy wózek o awangardowej konstrukcji w 3 kolorach do wyboru. Wyróżnia go różnorodność tkanin o nietypowych strukturach. Jego walory to duża gondola i obszerny zamykany kosz ułatwiający przewożenie drobnych przedmiotów. Produkt polski zgodny z normą EN 1888:2012.

Przybliżona cena detaliczna: 209 zł Producent/dystrybutor: Coto baby www.cotobaby.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1399 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

PODUSZKA DO KARMIENIA I OPIEKI NAD DZIECKIEM BOPPY

PAS DO NOSZENIA FOTELIKA SAMOCHODOWEGO COCOBELT

BUFF – POLAR & MICRO HAT SUPERHEROES

Wielofunkcyjna poduszka opracowana specjalnie z myślą o wspieraniu karmienia piersią i kolejnych etapów rozwoju dziecka. Rekomendowana przez dyplomowane położne, które potwierdziły, że to dobra pomoc dla mam przy karmieniu piersią. Idealna dla kręgosłupa, zapewnia utrzymanie właściwej pozycji w trakcie karmienia i łagodzi ewentualne napięcia w plecach, szyi i ramionach. Wykonana z nieodkształcającego się włókna.

Pas Cocobelt to prosty, wygodny i innowacyjny produkt, dzięki któremu przenoszenie dziecka w foteliku samochodowym jest dużo łatwiejsze. Zalety: antypoślizgowa podkładka na ramię, regulowana długość, dodatkowe rzepy do noszenia na obu ramionach, szybko zapinana klamra. Pasuje do każdego fotelika samochodowego z grupy 0+. Ma certyfikat CE i atesty TÜV Rheinland oraz Bureau Veritas. Uszyty ręcznie z wysokiej jakości mocnych materiałów.

Dwuwarstwowa czapka wykonana z połączenia polartecu i mikrofibry. Takie rozwiązanie ogranicza kontakt głowy z zewnętrzną zimną warstwą, pozwalając na utrzymanie właściwej temperatury. Zapewnia dobrą termoregulację i kontrolę wilgotności, odprowadzając pot i nie pozwalając przeniknąć do środka wilgoci z zewnątrz. Dzięki technologii Polygiene Active Odor Control czapka dłużej zachowuje świeżość, nie chłonąc zapachów.

Przybliżona cena detaliczna: 110 zł Producent: Chicco. Dystrybutor: Artsana Poland www.chiccopolska.pl

Grupa wiekowa: 2–12 Przybliżona cena detaliczna: 109 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

Przybliżona cena detaliczna: 85 zł Producent: Cocobelt. Dystrybutor: W Małym Świecie ww.wmalymswiecie.pl

ADAMEX ASPENA DELUXE

ADAMEX BARLETTA

QUATRO LION

Nowość w ofercie wielofunkcyjnych wózków dziecięcych firmy Adamex. Podwójnie amortyzowany stelaż utrzymany w sportowej stylistyce zapewnia płynną jazdę i łatwość pokonywania przeszkód. Pompowane koła dają komfort jazdy.

Wózek głęboko-spacerowy z innowacyjnym podwójnym amortyzatorem, który zapewnia pełny komfort jazdy. Nowoczesny system wpięcia pozwala łatwo zmienić wersję głęboką w spacerową lub wpiąć fotelik samochodowy. Wszystkie moduły można zamontować przodem lub tyłem do kierunku jazdy.

Ultralekka spacerówka z aluminium, o nowoczesnym kroju tapicerki z tkaniny poliestrowej imitującej len. Innowacyjny system składania pozwala na uzyskanie kompaktowego rozmiaru złożonej ramy. Wózek ma płynną regulację oparcia, regulowany podnóżek, odpinaną barierkę i dodatkową wkładkę do siedziska, podnoszącą komfort użytkowania.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1559 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1559 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

Grupa wiekowa: 6 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 499 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.quatro.tm.pl

QUATRO IMOLA

ADAMEX ASPENA

EMMA

Wózek ma regulowane oparcie i podnóżek. W razie niepogody można dopiąć ciepły pokrowiec i folię przeciwdeszczową. Stelaż wykonano z aluminium. Bardzo poręczny system składania. Wózek zapewnia dziecku komfort i bezpieczeństwo dzięki zapięciu krokowemu i pasom. Przednie koła są skrętne, tylne można łatwo zablokować. Barierka ochronna jest jednocześnie tacką z uchwytem na kubek.

Premierowy model wózka wielofunkcyjnego z innowacyjnym podwójnym amortyzatorem, co pozwala na łatwe pokonywanie krawężników, progów i innych przeszkód. Wózek ma opcjonalnie nowy wzór kół pompowanych z aluminiowymi szprychami i ryflowany profil stelaża. Jego stylowy charakter podkreśla także nowy design tapicerki, łączący pikowaną tkaninę z ekskluzywną imitacją lnu.

Klasyczny wózek wielofunkcyjny o sportowym charakterze. Dzięki bardzo dobrej amortyzacji sprawdza się w każdym terenie. Gondola i spacerówka są wyposażone w 2 niezależne wentylowane budki. Oba moduły z możliwością regulacji oparcia. Wózek jest zbudowany na chromowanej konstrukcji, z rączką wykończoną ekoskórą. W zestawie miękki materac, stylowa torba i dodatkowe okrycie.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1499 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1449 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

Grupa wiekowa: 6 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 509 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.quatro.tm.pl

60

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


ROAN BASS SOFT

ROAN SOFIA

Nowość – sportowy wózek głęboko-spacerowy o lekkim stelażu i obszernej gondoli. W porównaniu do poprzedniej wersji Bass Soft został wyposażony w dodatkowy system SAS z możliwością blokady. Dzięki temu amortyzacja jest znacznie lepsza i można ją dostosować do wagi i wieku dziecka. Wersja spacerowa montowana jest w dwóch kierunkach jazdy i ma regulację podnóżka oraz oparcia.

Stylowy, klasyczny wózek głęboko-spacerowy. Ma dobrze amortyzowany stelaż z regulowaną rączką obszytą ekoskórą oraz obszerną gondolę z wentylowaną i przedłużaną budką. W porównaniu do wcześniejszej wersji nowa Sofia jest bogatsza o dodatkową budkę do wersji spacerowej. Spacerówka montowana jest w obu kierunkach jazdy, ma regulację oparcia i podnóżka. W zestawie torba i pokrowiec na nogi do spacerówki.

Grupa wiekowa: 0–3 Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1449 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

KIWY SLF123

ROAN BASS ECO LEATHER

Fotelik można zamontować za pomocą systemu Isofix i 3-punktowego pasa bezpieczeństwa. Otrzymał 3 gwiazdki w testach ADAC w maju 2015 r. Regulacja oparcia w 8 pozycjach oraz zagłówka w poziomie i w pionie. Głębokie ramiona gwarantują optymalną ochronę boczną. Fotelik ma centralnie regulowany system napinania pasów.

Sportowy wózek wielofunkcyjny o lekkiej aluminiowej konstrukcji. Gondola polerowana na wysoki połysk jest wyposażona w materac z włókna kokosowego, zamaskowany uchwyt do przenoszenia gondoli oraz regulację wysokości oparcia. Wersja spacerowa ma regulację oparcia i podnóżka. Jej atutem jest też miękka wkładka do siedziska. Waga: ok. 14,5 kg.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1549 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

QUATRO LION

PROJEKTOR PODRÓŻNY – POZYTYWKA

Ultralekka spacerówka z aluminium, o nowoczesnym kroju tapicerki z tkaniny poliestrowej imitującej len. Innowacyjny system składania pozwala na uzyskanie kompaktowego rozmiaru złożonej ramy. Wózek ma płynną regulację oparcia, regulowany podnóżek, odpinaną barierkę i dodatkową wkładkę do siedziska, podnoszącą komfort użytkowania.

Uniwersalny zdejmowany zatrzask pasuje do większości łóżeczek lub kołysek. Projektor można przenosić, by mógł zawsze towarzyszyć dziecku, stawiać na stole albo komodzie, a także zabrać w podróż. Zapewnia do 30 minut kołysanek i białego szumu oraz projekcję uspokajających świateł i dźwięków w zakresie 360°. Regulacja głośności.

Grupa wiekowa: 6 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 499 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.quatro.tm.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 5/2016

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 99 zł Producent: Tiny Love. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

reklama

Grupa wiekowa: 9 m – 12 lat Przybliżona cena detaliczna: 649 zł Producent: Kiwy. Dystrybutor: Roan www.kiwyworld.com


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

JEŻDŻĄCA WALIZECZKA – WÓZ STRAŻACKI FRANK

ORGINAL BUFF KIDS

YOYO+

Bezpieczna i funkcjonalna walizka, na której dziecko może również jeździć. Spełnia wszystkie normy dotyczące samolotowego bagażu podręcznego. Jest bardzo pakowna (18 litrów), ma wewnętrzne pasy zabezpieczające bagaż, specjalny paszport i identyfikator na pasku. Ma też pasek do noszenia na ramieniu lub ciągnięcia. Rogi walizki służą do trzymania się.

Bezszwowa wielofunkcyjna chusta, którą można zawiązać na kilkanaście sposobów. Chroni przed słońcem, wiatrem, kurzem, temperaturą. Można ją wykorzystać jako czapkę, kominiarkę, bandanę, opaskę, szalik, gumkę do włosów, chustę piratkę itp. Bardzo elastyczna, miękka w dotyku, trwała, łatwa w konserwacji, nie gniecie się. Uniwersalny rozmiar. Posiada niezbędne certyfikaty jakości. Wyprodukowana w Hiszpanii.

Superlekki wózek spacerowy o niewielkich wymiarach po złożeniu. Łatwy w obsłudze. Wyróżniają go: elegancki wygląd i unikalny system zawieszenia pozwalający na płynną jazdę. Dobra propozycja dla rodziców podróżujących – wózek spełnia wymogi bagażu podręcznego zgodnie z wytycznymi IATA (56 × 46 × 25 cm). Waży ok. 6 kg. Składanie, rozkładanie, prowadzenie wózka odbywa się jedną ręką. Możliwość zamontowania fotelika samochodowego.

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 224 zł Producent: Trunki. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

Grupa wiekowa: 2–12 Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

FUNBOX ESPIRO

PAJACYK

Nowy kojec marki Espiro. Łatwe składanie, kolorowy materacyk stymulujący rozwój dziecka. Boczne wejście ułatwia dostęp do kojca. Unikalny design i estetyczne wykonanie. W komplecie torba do wygodnego przenoszenia i przechowywania. Zgodny z normą EN 12227.

Bielizna dla najmłodszych, nadaje się do snu. Zdobiona kolorowym nadrukiem, ma wygodne zapięcie ułatwiające przewijanie. Pajacyk został uszyty z wysokogatunkowej bawełny, która nie uczula delikatnej skóry dziecka. Dostępne rozmiary: 56–98.

Przybliżona cena detaliczna: 299 zł Producent/dystrybutor: Baby Design Group www.espiro.eu

reklama

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 32 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

BREASTFEEDING STARTER KIT

NAMIOT/KRYJÓWKA SAMOLOTY

Zestaw do przechowywania i karmienia mlekiem mamy, ochrony i pielęgnacji piersi oraz łatwej dezynfekcji akcesoriów. W zestawie: Calma, 2 butelki 150 ml, 5 torebek na pokarm Pump & Save, 12 jednorazowych wkładek laktacyjnych, maść PureLan 100 (7 g), torebka do dezynfekcji w kuchence mikrofalowej QuickClean.

Kryjówka zapewnia dzieciom godziny beztroskiej zabawy. Namiot z podłogą jest lekki, otwiera się w kilka sekund. Technologia EZ Twist (łatwe składanie przez skręcanie) sprawia, że nie ma kłopotów z montażem i przechowywaniem. Składa się na płasko dla wygodnego przechowywania, można się nim bawić w domu i na zewnątrz.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 140 zł Producent: Medela. Dystrybutor: Medela Polska www.medela.pl

62

Grupa wagowa: 0–15 kg Przybliżona cena detaliczna: 3113 zł Producent: Babyzen. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 49 zł Producent: Disney. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

JANE GRAND

EXCELLENT

MAXIMO

Nowy fotelik Jane dla dzieci o wadze od 9 do 36 kg, zaprojektowany zgodnie z wymogami najnowszej normy i-Size. Łatwo i bezpiecznie mocowany w samochodzie za pomocą zaczepów Isofix. Zawiera też Top Tether (pasek przeciwobrotowy) stabilizujący go podczas jazdy. Ponadto fotel ma regulowany zagłówek w każdej grupie wiekowej, 5-punktowe szelki, system wentylacji w obudowie. Materiał absorbuje uderzenia.

W stylu retro – na plastikowych, lakierowanych, dużych pompowanych kołach z wygodną, lekką torbą zamiast metalowego kosza. Bardzo miękki, idealny do bujania. Dostępny w 3 wariantach zakupowych: 3 w 1, 2 w 1 lub wyłącznie z gondolą. W zestawie folia przeciwdeszczowa, moskitiera, kubek i torba. W nowej, narodowej biało-czerwonej kolorystyce – wersja limitowana dostępna od lipca 2016 r.

Sportowy, biało-czerwony, z aluminiową ramą i systemem obrotowych kół pompowanych z możliwością blokady do jazdy na wprost i systemem antishock. Łatwo manewruje się nim w każdym terenie. Wyróżniają go wentylowana przestronna gondola i chowany w spacerówce podnóżek. W zestawie folia przeciwdeszczowa, moskitiera, kubek i torba. W nowej, narodowej kolorystyce – wersja limitowana.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: od 999 zł Producent/dystrybutor: Paradise Baby www.paradisebaby.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1499 zł Producent/dystrybutor: Paradise Baby www.paradisebaby.pl

Grupa wiekowa: 1/2/3 Przybliżona cena detaliczna: 1190 zł Producent: Jane. Dystrybutor: Euro-Trade www.jane.pl

GRACO MILESTONE

BABY JOGGER CITY PREMIER

Wielofunkcyjny, unikalny fotel samochodowy, którego można używać od narodzenia dziecka do jego 12. urodzin (9–36 kg). Atuty: 4 pozycje odchylenia oparcia, 10 pozycji regulacji wysokości zagłówka, zabezpieczenie przed skutkami uderzenia bocznego, wyjmowana podkładka siedziska.

Wielofunkcyjny wózek z amortyzacją na wszystkie koła. Zapewnia płynną jazdę w każdym terenie. Wielopozycyjne siedzisko przekładane przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Regulowany podnóżek i wysokość rączki. Amortyzowane terenowe koła przednie (20 cm) i tylne (30 cm), przednie z możliwością blokady. Travel System – możliwość wpięcia na stelaż wózka fotelika z grupy 0+ i gondoli. System składania Quick Fold.

Grupa wiekowa: 0+/1/2/3 Przybliżona cena detaliczna: 1199 zł Producent: Graco. Dystrybutor: Euro-Trade www.gracobaby.pl

BEBETTO LUCA S-LINE

BEBETTO RAINBOW

Nowe kolory. Aluminiowy stelaż z regulacją rączki i dużym koszem. Wózek ma obrotowe przednie koła wyposażone w systemy absorpcji wstrząsów SAS i DMS. Gondola na biegunach z dnem wykonanym z PEHD ma regulowane oparcie. Komfortowe siedzisko wersji spacerowej posiada regulację oparcia do pozycji leżącej i podnóżka. Produkt polski zgodny z normą EN 1888:2012.

Lekki spacerowy wózek o aluminiowej, białej konstrukcji, na pompowanych kołach z łożyskami. Przednie obrotowe koła są wyposażone w systemy DMS i SAS. Siedzisko z niezależną regulacją oparcia i podnóżka. Możliwość zmiany twardości zawieszenia. Budkę o szerokim zakresie regulacji z okienkiem wentylacyjnym można zdemontować. Regulowana wysokość rączki wykonanej z ekoskóry. Obustronnie wypinana barierka. Produkt polski.

reklama

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1429 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

64

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 2100 zł Producent: Baby Jogger. Dystrybutor: Euro-Trade www.baby-jogger.pl

Przybliżona cena detaliczna: 599 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

KOCYK MINKY

PRZEWIJAK SOWY

STOJAK UNIWERSALNY MAXI

Wykonany z materiałów wysokiej jakości. Unikatowy design. Jedną stronę koca uszyto z bardzo gęsto tkanej bawełny z kolorowymi wzorami. Druga została wykonana z oryginalnego miękkiego materiału minky. Do koca doszyto tasiemki z kolorowymi wzorami, które dostarczają dziecku bodźców sensorycznych.

Przewijak usztywniany o wymiarach 70 × 50 cm z miarką wzrostu nadrukowaną na ceracie. Przystosowany do łóżeczka o szerokości 60 cm. Może być używany jako samodzielny mebel nakładany bezpośrednio na łóżko lub jako usztywniona tapicerka np. na komodę. Dostępne linie: Miś, Sowy, Króliki.

Pasuje do wanien Tega 86 cm i Tega 102 cm oraz 102 cm Lux. Zapewnia bezpieczeństwo i wygodę podczas kąpieli dziecka, odciąża kręgosłup rodzica. Bardzo stabilny, solidnie wykonany z wysokiej jakości materiałów. Stojak uniwersalny Maxi jest wyższy od standardowego o 10 cm. Nogi mają nakładki antypoślizgowe. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca.

Grupa wiekowa: 0–5 Przybliżona cena detaliczna: 65 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tega.com.pl

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: 50 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tega.com.pl

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: 69 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tega.com.pl

JUNIOR

ZESTAW AKCESORIÓW OCHRONNYCH

Solidnie wykonany, wielofunkcyjny pojemnik na kółkach, dzięki którym można go przestawiać bez wysiłku. Dzięki specjalnym zagłębieniom w pokrywie można składać jeden na drugim. Solidnie wykonany z atestowanych, bezpiecznych materiałów. Górna pokrywa jest zamykana na zatrzask, dzięki czemu zachowuje szczelność. Dostępny w liniach: Królik, Auta, Księżniczka i Sowy.

Trzy akcesoria do fotelików do podróżowania tyłem do kierunku jazdy. Lusterko wsteczne zapewnia poszerzony widok dziecka pod każdym kątem. Osłonki przeciwsłoneczne klejone na szybę chronią przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w podróży. Osłona tapicerki fotela samochodowego współpracuje z fotelami montowanymi na pasy lub Isofix.

Przybliżona cena detaliczna: 45 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tega.com.pl

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 200 zł Producent: Britax Römer. Dystrybutor: Akpol www.britax-roemer.pl

NUK – SILIKONOWY SMOCZEK USPOKAJAJĄCY TRENDLINE ADORE Smoczek ma anatomiczny kształt, korzystny dla rozwoju szczęki dziecka, i anatomiczną tarczkę. Wszystkie smoczki uspokajające mają system odpowietrzania Nuk Air System, dzięki której pozostają miękkie i nie zaciskają się, co pomaga zapobiegać zniekształceniom szczęki. Gumka wykonana z silikonu, bez żadnych szkodliwych substancji. Nowe wzory.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 14,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

POJEMNIKI NA POKARM DWUPAK Pojemniki do przechowywania i zamrażania ściągniętego pokarmu mamy, stosowane również jako butelka zastępcza. Wykonane z wysokiej klasy lekkiego i nietłukącego się tworzywa. Przystosowane do wielokrotnego użytku. Pojemność 140 ml. Spełniają wymogi norm zharmonizowanych UE. BPA 0%. Gratis etykiety do oznaczania daty/godziny odciągnięcia pokarmu.

reklama

Przybliżona cena detaliczna: 9,25 zł/2 szt. Producent/dystrybutor: Simed www.simed.pl

66

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


ŚPIWÓR DO WÓZKA QUINNY

ANEX SPORT

ANEX CROSS

Fason śpiwora zapewnia wygodne wkładanie i wyjmowanie dziecka. Można rozchylić górną część w okolicy ramion. Dziecko jest zabezpieczone przed chłodem od stóp po czubek głowy. Śpiwór ma otwory na szelki, więc maluch jest w nim bezpieczny.

Połączenie współczesnych koncepcji o zdrowym i aktywnym stylu życia oraz klasycznego szwajcarskiego designu. Współczesne ekologiczne materiały i innowacyjne technologie najnowszych generacji. Oryginalny i stylowy model.

Nowy kompaktowy model, młodszy brat Anex Sport. Wygodny i płynny sposób prowadzenia. Nowoczesny i efektowny wygląd. Polska precyzja wykonania i światowe wzornictwo. 10-calowe koła. Tapicerka w większości z ekoskóry. Zadziorny design.

Grupa wiekowa: do 3,5 Przybliżona cena detaliczna: 290 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.quinny.com

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1999 zł Producent/dystrybutor: Ideo Group www.anexbaby.com

RÖMER KIDFIX II XP SICT

SIESTA

Fotel z dłuższymi zaczepami Isofix, dzięki którym ma lepszą pozycję spoczynkową. Wyposażony w regulowaną technologię ochrony w przypadku zderzeń bocznych (SICT), aktywowaną od strony drzwi, i system XP-PAD, który pochłania energię w razie wypadku. Nowy uchwyt SecureGuard daje 4. punkt zaczepienia dla pasa biodrowego. Większa przestrzeń dla małego pasażera. 4 gwiazdki w testach ADAC.

Krzesełko do karmienia z funkcją leżaczka. System Stop & Go uniemożliwia samoczynne przemieszczanie się krzesła, dzięki automatycznemu blokowaniu kółek. 9-stopniowa regulacja wysokości, 5-stopniowa regulacja oparcia, wyjmowana tacka, praktyczna siatka na drobiazgi i 5-punktowe pasy bezpieczeństwa. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca i stoi samoczynnie. Tapicerka wykonana z ekologicznej skóry, którą czyści się wilgotną szmatką.

LAKTA MILA

Grupa wagowa: 0–15 kg Przybliżona cena detaliczna: ok. 840 zł Producent: Peg-Pérego. Dystrybutor: Akord Tomasz Skrzypczak www.akord.poznan.pl

BÜBCHEN MAMA – BALSAM DO BRODAWEK SUTKOWYCH

Laktator ma nakładkę silikonową z płatkami stymulującymi pierś do wytwarzania pokarmu. W zestawie adapter-przejściówka, dzięki czemu pasuje zarówno do butelek standardowych, jak i szerokootworowych. Rączka z wypustkami antypoślizgowymi. W komplecie akcesoria do karmienia. Zdobył laur „Złoty Brzuszek 2015”. Oryginalny polski produkt. Bezpieczny dla mamy i dziecka (BPA 0%). Zarejestrowany wyrób medyczny CE.

Bogaty wegański balsam intensywnie pielęgnuje wrażliwą i nadwyrężoną skórę. Dzięki zawartości naturalnych składników nie trzeba go zmywać przed karmieniem piersią niemowlęcia. Masło shea ma działanie ochronne i pomaga w podrażnieniach skóry. Masło kakaowe zapewnia skórze gładkość i jedwabistość. Jest bezbarwny i bezzapachowy. Pojemność: 10 ml.

Przybliżona cena detaliczna: 39 zł Producent/dystrybutor: Simed www.simed.pl

Przybliżona cena detaliczna: 19,90 zł Producent: Bübchen. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.e-swiatdziecka.com.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 5/2016

reklama

Grupa wagowa: 15–36 kg Przybliżona cena detaliczna: 1020 zł Producent: Britax Römer. Dystrybutor: Akpol www.britax-roemer.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 2199 zł Producent/dystrybutor: Ideo Group www.anexbaby.com

67


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

MARITA PRESTIGE

BAZA MAXI-COSI 2WAY FIX

PIELUSZKI WIELORAZOWE MILA

Klasyczny, elegancki wózek wielofunkcyjny na chromowanym stelażu. Regulowana wysokość rączki. Obszerna gondola z możliwością pochylenia oparcia oraz wygodnymi uchwytami do przenoszenia. Spacerówkę z regulacją podnóżka i oparcia można montować w obu kierunkach jazdy. W zestawie torba i pokrowiec do spacerówki.

Umożliwia przewożenie dziecka tyłem do kierunku jazdy. Można do niej wpinać foteliki Pebble Plus i 2way Pearl, oba zgodne z normą i-Size (R129). Wyposażona w sygnalizację świetlną i dźwiękową potwierdzającą prawidłowy montaż.

Pieluszki są przewiewne, umożliwiają oddychanie skórze dziecka. Zmniejszają ryzyko odparzeń. Wspomagają prawidłowy rozwój bioder. Dzięki warstwie PUL ubrania pozostają suche. Sprawdzają się podczas nauki korzystania z nocnika. Uniwersalna regulacja zapięć. Stosowane z wkładami z bambusa, mikrofibry, tetry itp.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1549 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

Grupa wiekowa: 0–4 Przybliżona cena detaliczna: 790 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.maxicosi.pl

Przybliżona cena detaliczna: 25 zł Producent/dystrybutor: Simed www.simed.pl

BEBETTO NICO

ZESTAW MAMUT

BOOK COMPLETO

Lekki spacerowy wózek o aluminiowej konstrukcji, na pompowanych kołach. Przednie obrotowe koła są wyposażone w systemy DMS i SAS. Po użyciu odpowiednich adapterów można w konstrukcji wózka umieścić fotelik 0–13 kg (Ramatti, Maxi-Cosi, Cybex, Berber). Produkt polski zgodny z normą EN 1880:2012.

Składa się ze stolika i 2 krzesełek. Stabilny, o zaokrąglonych rogach. Dobre rozwiązanie dla dzieci zaczynających rysować, czytać lub bawić się klockami. Dwustronny blat, z jednej strony płaski, z drugiej pokryty wypustkami na klocki. Pojemnik pod blatem ma 8 cm głębokości.

Szerokie i głębokie siedzisko oraz innowacyjny system składania i rozkładania, praktycznie jedną ręką. Wózek ma 5-punktowe pasy bezpieczeństwa i obszerny kosz na zakupy. Łatwość prowadzenia i manewrowania zapewnia 12 kulkowych łożysk. W zestawie z folią przeciwdeszczową i pokrowcem na nóżki.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 749 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

Grupa wiekowa: 2–6 Przybliżona cena detaliczna: 199 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tega.com.pl

Grupa wagowa: do 15 kg Przybliżona cena detaliczna: 1350 zł Producent: Peg-Pérego. Dystrybutor: Akord Tomasz Skrzypczak www.akord.poznan.pl

BEBETTO VULCANO Wózek uniwersalny na lekkim aluminiowym stelażu, z regulacją rączki i dużym koszem. Wyróżnia go oryginalna tkanina. Wózek posiada obrotowe przednie koła wyposażone w systemy absorpcji wstrząsów SAS i DMS. Gondola na biegunach z dnem wykonanym z PEHD ma regulowane oparcie. Do wyboru 2 kolory konstrukcji. Wózek wyposażony w torbę na podręczne przedmioty, folię przeciwdeszczową, moskitierę, uchwyt na kubek, pokrowce na koła. Produkt polski.

reklama

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1249 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

68

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


E K S P O R T Z A B AW E K

ŚWIAT KUPUJE ANNA ORLEAŃSKA

Polskie zabawki znalazły się w zestawieniu 50 krajowych hitów eksportowych, przygotowanym przez Bank Zachodni WBK. Na wypadek, gdyby wśród naszych czytelników były osoby, które w żadnej kwestii nie ufają bankom, przytaczamy również dane GUS. Wynika z nich, że w ubiegłym roku na rynki zagraniczne trafiły produkty o łącznej wartości 4,6 mld zł. To 60-procentowy wzrost w porównaniu z 2014 r.

z Państwa Środka pozostała nad Wisłą, jednak sporo wysłano dalej. Głównym rynkiem dla polskiego eksportu zabawek i gier jest Unia Europejska, do której wysyłamy prawie 90% towarów. Według autorów raportu największym odbiorcą są Niemcy, dokąd trafia 1/3 całego eksportu dla tej kategorii.

Analitycy przypominają o tym, że część zysku ze sprzedaży zagranicznej należy przypisać reeksportowi, głównie asortymentu produkcji chińskiej. Import zabawek, gier i artykułów sportowych z Chin w 2015 r. wart był prawie 3,3 mld zł. Część artykułów sprowadzonych

ANGIELSKIE PÓŁKI Postanowiliśmy sprawdzić, czy polskie zabawki widać na sklepowych półkach za granicą. Na pierwszy ogień poszedł słynny londyński Hamleys. Zaczynamy od najniższego piętra, gdzie mieszczą się gadżety, zabawki sportowe

Fot. BranzaDziecieca.pl

Według ekspertów z Akcenty, firmy zajmującej się transakcjami walutowymi eksporterów i importerów w branży zabawkowej, największą wartość ma eksport sprzętu do gier. W 2015 r. było to 2,1 mld zł. Sprzedaż za granicę klasycznych zabawek przyniosła polskim firmom 1,5 mld zł.

Polskich zabawek szukaliśmy w londyńskim Hamleysie. Niestety – bezskutecznie.

70

i outdoorowe. Wprawdzie nasz kraj nie słynie z ich produkcji, ale kto wie. Po krótkiej chwili podchodzi sprzedawca i zagaduje, czy w czymś pomóc. Jasne! – Czy macie jakieś zabawki z Polski? Po wyrazie twarzy rozmówcy widać, że nigdy w życiu nikt nie zadał mu takiego pytania. – Chwileczkę, sprawdzę – odpowiada i wycofuje się na zaplecze. Wraca mniej więcej po minucie. – Niestety, nie znalazłem takiej informacji. Na kolejnych piętrach przeglądamy więc regał po regale. Są duże stoiska firm niemieckich (Playmobil, Steiff, Schleich, Ravensburger) i oczywiście zabawki wiodących koncernów, zdarzają się rodzynki z Francji i Holandii, a nawet gry fińskiego Tactica. Z Polski – nic. Mniej więcej w połowie drogi nasze poszukiwania przyciągają uwagę kolejnej pracownicy Hamleysa, która chce pomóc. Po pytaniu o zabawki z Polski rozgląda się dookoła i konspiracyjne szepcze: „Tu wszystko jest z Chin”. Bez większych nadziei odwiedzamy jeszcze konkurencyjny The Toy Store, mieszczący się przy obleganej przez zakupoholików Oxford Street. Tam też określenie „polskie zabawki” nie budzi żadnych skojarzeń. Może w mniejszych placówkach poza stolicą będzie lepiej? Sprawdzamy w Sheffield, w sklepie sieci The Entertainer, która liczy ponad 100 punktów w Wielkiej Brytanii. Bingo! Na półce z puzzlami jest kilka propozycji Trefla: Tomek i przyjaciele, Księżniczki Disneya oraz Kraina lodu. Obok leżą gry z bohaterami Frozen. Z krótkiego rekonesansu wynika, że angielskich sklepów z zabawkami polscy producenci (jeszcze) nie podbili. W takim razie dokąd trafia nasz eksport?

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Największe ubiegłoroczne eksportowe hity Alexandra? Mały Konstruktor, Wiatraczki, Magiczne Mozaiki i gry edukacyjne z serii Sowa Mądra Głowa. Obecnie firma przygotowuje się do wejścia na rynek szwedzki oraz hiszpański z grą, która została już dobrze przyjęta przez polskich klientów – Gorącym Ziemniakiem. – W ciągu ostatnich 2 lat odnotowaliśmy czterokrotny wzrost obrotów z zagranicą. W ubiegłym roku po raz pierwszy wzięliśmy udział w międzynarodowych targach, co pozwoliło nam rozpocząć sprzedaż na 8 nowych rynkach. Rozbudowaliśmy dział eksportowy i bardzo energicznie pracujemy nad międzynarodowymi kontaktami – podsumowuje Monika Mikulska. ZATOKA W PERSPEKTYWIE Dyrektor działu eksportu Granny również nie ma powodu do narzekania na ubiegły rok. –Nawiązaliśmy dużo nowych relacji. Wypuściliśmy sporo nowości w różnych wersjach językowych. Co ciekawe, w dalszym ciągu bezdyskusyjnym hitem exportowym jest Superfarmer. Drugą gwiazdą za granicą jest CV – pierwsza gra z serii Granna Expert, przeznaczonej dla zaawansowanych graczy. W zeszłym roku rozpoczęliśmy sprzedaż tego tytułu m.in. w USA i Brazylii – mówi Marta Dobrogowska. Głównymi odbiorcami gier Granny są rynki europejskie. Producent wysyła swoją ofertę do 22 krajów. Nowa gra z serii Granna Expert – CVlizacje, otrzymała tytuł Najlepszej Gry Rodzinnej na targach UK Games Expo w Birmingham. Planszówki trafiają też do USA, Kanady (Superfarmer został wyróżniony przez tamtejsze pismo Protégez-vous), Brazylii, Chin, Japonii, Korei, Tajlandii i Filipin. Od zeszłego roku prowadzone są rozmowy z potencjalnymi dystrybutorami z krajów Zatoki Perskiej. GIGANT I RESZTA Zabawki firmy Wader-Woźniak trafiają do ponad 70 krajów świata. – Z bardziej egzotycznych kierunków możemy wymienić Islandię, Mongolię, Japonię, Nową Kaledonię i Polinezję Francuską. Mamy stałych partnerów handlowych w RPA, Izraelu czy Korei Południowej. Nasze zabawki znane są również w USA i Kanadzie. Jednak największą sprzedaż notujemy w Europie, głównie na terenie krajów ościennych. Z racji stosunkowo niewielkich odległości najbardziej znaczącymi rynkami zbytu są dla nas Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, które generują prawie połowę sprzedaży zagranicznej, ale również Węgry, kraje Beneluksu i Francja, gdzie nasze zabawki dostarczamy do jednej z największych sieci detalicznych – mówi właściciel firmy Marcin Woźniak.

BRANŻA DZIECIĘCA 5/2016

WARTOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU GIER I ZABAWEK (MLN ZŁ) 2010

2011

763,5 1149,5

2012

1472,7

2013

1654

2014

2015

egzotycznych miejscowości, w których natrafili na puzzle z Gdyni. Okazji do pstryknięcia fotki nie brakuje, skoro dostawy Trefla docierają do sprzedawców m.in. w Islandii, Ekwadorze, RPA, Izraelu, Argentynie, Gwatemali, Korei Południowej i Kostaryce.

2886,3 4580,9 Źródło: GUS

– Od kraju docelowego w dużej mierze uzależniamy portfolio produktów, chociażby ze względu na ograniczenia licencyjne czy normy obowiązujące w danym państwie. Na rekordowe ubiegłoroczne wyniki sprzedaży na pewno miało wpływ poszukiwanie nowych rynków zbytu, zacieśnianie współpracy z międzynarodowymi sieciami, co pozwala nam rosnąć na rynkach, na których te sieci operują. Rozwój naszej dystrybucji przez spółki celowe tworzone na danych rynkach i produkcji w Europie daje możliwość szybkiej reakcji w razie zmiany trendów – tłumaczy dyrektor sprzedaży międzynarodowej Trefla Paweł Krak. 

Lista eksportowych hitów Wadera jest długa. Znajdują się na niej m.in. wywrotki z serii Gigant o udźwigu 150 kg, serie Middle Truck i Super Truck, zabawki do piasku i wody, a także serie edukacyjne dla przedszkolaków – klocki i trasy. Za granicę wysyłana jest ponad połowa produkcji. W ubiegłym roku firma odnotowała 10-procentowy wzrost sprzedaży. SAMOLOTY LEOLANDII W Leolandii zagraniczni klienci najchętniej kupują uproszczone modele pojazdów mechanicznych. Popularnością cieszą się zwłaszcza samochody – stary citroën i terenówka oraz wszystkie modele samolotów. – Myślę, że przekonujemy do siebie wzornictwem, dbałością o szczegóły wykonania i tym, iż nasze propozycje wpisują się w modny trend zabawek edukacyjnych. Wyróżnia nas też materiał, z którego wykonujemy zabawki, czyli mocna, w pełni biodegradowalna tektura. Na pewno na ubiegłoroczny wzrost eksportu miało również wpływ to, że wśród kupujących jest coraz więcej osób zwracających uwagę nie tylko na jakość kupowanych produktów, lecz także na warunki, w których zostały wytworzone. Cały proces projektowania i produkcji zabawek Leolandii odbywa się w Polsce – mówi właściciel firmy Regis Miola. Przedsiębiorstwo współpracuje z dystrybutorami we Francji, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Hiszpanii, Szwajcarii, Niemczech, Czechach oraz z mniejszymi sklepami w Danii, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Wiosną tego roku nawiązało kontakt z dystrybutorem z USA. UNIA LUBI PUZZLE Z oferty Trefla w krajach Unii najchętniej kupowane są puzzle dla dzieci. Najwięcej zamówień trafia do Niemiec, Grecji, Skandynawii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Turcji, Czech, na Węgry i Słowację. Reszta świata zamawia przede wszystkim puzzle dla dorosłych, szczególnie te większe, składające się z minimum 1000 elementów. Bywa, że zaprzyjaźnieni podróżnicy wysyłają prezesowi przedsiębiorstwa zdjęcia z różnych

reklama

ALEXANDER NA PACYFIKU – Główne kierunki to: Francja, Hiszpania, Czechy, Szwecja, Słowacja, Meksyk, Gruzja, Litwa, Estonia, Łotwa. Nasze zabawki trafiają również w znacznie bardziej egzotyczne miejsca. Wysyłaliśmy zamówienia, które dotarły na środek Pacyfiku (Tahiti), do Nowej Kaledonii (wyspa leży w odległości 1400 km od Australii) oraz w okolice Madagaskaru (Reunion) – mówi Monika Mikulska z firmy Alexander.

71


TA J E M N I C E S T U D I A T R E F L

SZUFLADY Z MINAMI T E K S T : A N N A O R L E A Ń S K A , Z D J Ę C I A : S Ł A W O M I R PA N E K

Na początek kilka liczb: 16 miesięcy zdjęć, 82 lalki, 850 rekwizytów, 650 kończyn. Wiemy nawet, że ekipa filmowa w trakcie zdjęć do serialu wypiła 6709,5 litra wody oraz że do lutowania konstrukcji lalek zużyto 0,75 kg srebra. W Gdyni rozpoczęło działalność Studio Trefl, które zadebiutowało kilkunastoodcinkową Rodziną Treflików. – Chcieliśmy zrobić taki Kabaret Starszych Panów dla dzieci – powiedział o serialu jego reżyser Marek Skrobecki.

Pierwsza produkcja Studia Trefl zrealizowana została w technice animacji lalkowej, która wymaga ogromnego nakładu pracy, cierpliwości i czasu. Dla uzyskania jednej sekundy bajki animator musiał wykonać 25 zdjęć, za każdym razem zmieniając nieznacznie ustawienie lalek. W pierwszej serii powstało 13 odcinków serialu o długości 8 minut każdy. Obecnie trwa produkcja kolejnych 13 epizodów. Rodzina Treflików, wyświetlana w TVP ABC, to propozycja dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. – Dorośli widzowie też znajdą coś dla siebie, bo będą w stanie wyłapać smaczki niezauważane przez maluchów. Podczas specjalnego, premierowego pokazu filmu w warszawskiej Kinotece, w innych momentach śmiały się dzieci, a w innych dorośli – mówi kierowniczka Studia Trefl Beata Markowska-Kulba. Tytułową rodzinę tworzą: mama, tata oraz dzieci, Treflik i Treflinka. W ich przygodach uczestniczą również: ciocia, sąsiad Robobot i tajemniczy przybysz z odległej krainy, którego widzą tylko najmłodsi – Mały Wujcio. Głosów postaciom użyczyli znani aktorzy, m.in. Krystyna Tkacz, Joanna Jabłczyńska i Jarosław Boberek. Serial to jedna z pierwszych polskich produkcji animowanych, która w tak dużym zakresie korzysta z druku 3D. Dzięki tej technologii możliwe było dość szybkie wykonanie dużej liczby główek i kopii rekwizytów, m.in. butów. Producentem Rodziny Treflików jest Studio Trefl – wytwórnia filmów animowanych stworzona w 2013 r. w Gdyni przez Kazimierza Wierzbickiego, założyciela m.in. spółki Trefl produkującej puzzle i gry planszowe wysyłane obecnie do 50 krajów świata.

72

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Właśnie trwają prace nad drugą serią Rodziny Treflików. Do realizacji ujęcia w leśnej scenografii przygotowuje się Adam Wyrwas, który od ponad 30 lat zajmuje się animacją lalkową. Filmowiec był m.in. głównym animatorem oscarowego filmu Piotruś i wilk, ma również na koncie klasyczne polskie produkcje, takie jak Przygody Misia Uszatka i Mały pingwin Pik-Pok. Na 1 sekundę filmu składa się 25 zdjęć. Dziennie powstaje ok. 4 sekund. Czasem, jeśli animator pracuje nad szczególnie trudnymi ujęciami, w których występuje większa liczba lalek lub konieczna jest częsta zmiana świateł, ich nakręcenie może zająć nawet cały tydzień.

Pracownia scenografii. Trwa suszenie dodatkowego drzewa dla leśnej scenerii, którą widzieliśmy wcześniej. Wokół na stołach stoją m.in. maleńka lodówka, z której w jednym z odcinków wyjdzie pingwin, krzesła z wyciętym sercem i piec. Podglądaliśmy także, wymagające zegarmistrzowskiej precyzji i cierpliwości Kopciuszka, przygotowywanie rekwizytów do domu Robobota – wkładanie do miniaturowych słoików jeszcze mniejszych gwoździ i śrubek.

Misterna maszyna – wynalazek tatusia – oraz patera z ciastkami, jeden z ulubionych rekwizytów kierowniczki Studia Trefl. – Te elementy scenografii wyglądają tak apetycznie, że można momentalnie zgłodnieć. Mamy tu m.in. wuzetkę, bezy i eklerki. Z miniaturowej żywności są jeszcze czekolada, bardzo realistyczne warzywa i kotlety dla mięsożerców – wylicza Beata Markowska-Kulba.

Reżyser Marek Skrobecki przywiązuje ogromną wagę do szczegółów. Instrument należący do jednego z bohaterów nie dość, że ma prawdziwe struny, to jeszcze został ozdobiony miniaturowym rysunkiem. Obok elementy zastawy wydrukowane na drukarce 3D. Istniało ryzyko, że naczynia trzeba będzie malować, ale na szczęście wygrała biel. Studio Trefl ma swoją drukarkę, korzysta również z usług wrocławskiej firmy specjalizującej się w tego typu projektach.

BRANŻA DZIECIĘCA 5/2016

73


Akcja serialu rozgrywa się w 5 scenografiach wnętrz: pokojach Treflika i Treflinki, salonie, łazience i domu cioci, któremu mogliśmy przyjrzeć się z bliska. Animator ustawiał w nim właśnie 2 nowych bohaterów: kurę i kota. Jeden z elementów scenografii wykorzystanych w salonie jest również testem na spostrzegawczość. Okazuje się, że wśród portretów wiszących na ścianie są podobizny właściciela Studia Trefl Kazimierza Wierzbickiego i reżysera Marka Skrobeckiego. Szczegóły dekoracji są perfekcyjnie dopracowane. Jeśli uważnie przyjrzymy się miniaturowym flaszeczkom (nie da się nie używać zdrobnień) stojącym na półkach, zobaczymy w nich maleńkie kurze łapki. Pod sufitem wiszą pajęczyny (podobno dostępne w spray’u), w rogu stoi skórzana kanapa.

Jeszcze przez chwilę zostajemy w salonie bohaterki, której głosu w filmie użyczyła Krystyna Tkacz. Ciocia Treflików ma słabość do zwierząt, słodyczy i butów. Trudno nie zauważyć jej obuwniczej pasji – na regałach stoi kilkanaście maleńkich par. W tle kolejny przykład perfekcjonizmu scenografów, czyli witrażowe okno. – Niektóre salony, m.in. główny, w którym najczęściej rozgrywa się akcja, zrobiliśmy w 3 kopiach. Zawsze prototypy są najdroższe. Kolejne wersje kosztują nieco mniej, ponieważ ich konstruowanie zajmuje znacznie mniej czasu – tłumaczy nasza przewodniczka.

Drugi reżyser Katarzyna Majsner, operator Jan Paweł Trzaska i Tymon Albrzykowski, który jest kierownikiem planu, przygotowują się do sfilmowania ujęcia w kolejnym pokoju zamieszkanym przez rodzinę Treflików. Sprawdzają, czy scenografia jest w porządku, planują ustawienie lalek i oświetlenie. Oprócz wnętrz w serialu wykorzystywane są również scenografie plenerowe, m.in. las, pustynia i ulica.

Wchodzimy do działu postprodukcji zajmującego się m.in. likwidowaniem niepotrzebnych elementów, których widz nie powinien zobaczyć. Czasem trzeba usunąć kurz z podłogi lub zatuszować niedoskonałości lalek. Na jednym z ujęć w ubraniu Treflinki zsuwającej się z kanapy pojawiła się dziura, którą specjaliści technologicznie załatali. Film jest robiony w takiej rozdzielczości, że każdy detal jest bardzo widoczny. Zwłaszcza na dużych ekranach.

74

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


W dziale lalek powstały 82 postaci, które pojawiły się na planie serialu. Trafiliśmy akurat na wyklejanie rudym futrem filmowego kota, malowanie nóg kurczaków i rzeźbienie głowy jednej z największych figurek, która zagrała w filmie – roboczo zwanej King Kongiem. Kolejne ciekawostki to miotła składająca się jak parasolka, uśmiechający się pająk i stojak, z którego patrzy kilkanaście par oczu.

To tylko jedna z kilku szuflad, w których mieszczą się pyszczki lalek wyrażające 3 rodzaje ekspresji: minę neutralną, smutną i wesołą. Są też dodatkowe grymasy do scen żucia i mycia zębów. Główni bohaterowie mają po ok. 120 wymiennych wersji pyszczka wydrukowanych w technologii 3D. Dzięki nim animowana postać stopniowo i bardzo płynnie zmienia mimikę. Każda z wersji ma swoje oznaczenie, które wpisywane jest w poszczególne rubryki w specjalnej rozpisce dla animatora. Dzięki niej wie on, w którym ujęciu i w której sekundzie będzie grała jaka mina. Miejsce w szufladach przysługuje głównym bohaterom. Ci, którzy nie są pierwszoplanowymi postaciami, trafili na półki. Znaleźli się tam m.in.: ciotka, pan Jareczek i bliźniaki. Zaprojektowanie 120 buziek trwa około miesiąca, ich wydrukowanie zajmuje tydzień.

– Nie byłabym sobą, gdybym nie puściła państwu serialowej piosenki o pajączku. Słuchamy jej tutaj prawie non stop – mówi kierownik Studia Beata Markowska-Kulba. Po pajączku w tle rozmowy słyszeliśmy piosenkę z refrenem informującym o tym, że „naleśników nastał czas”. W ramach promocji serialu w czerwcu do sklepów trafiła płyta z 6 utworami, które pojawiły się w filmie. Znajdziemy wśród nich m.in. arie operowe, poezję śpiewaną i dziecięce kołysanki.

Z taśmy produkcyjnej w hali Trefla zjeżdża premierowa kolekcja związana z serialem. W licencyjnej serii pojawiły się puzzle: 4 w 1 Przygody Treflików, maxi: Rodzina Treflików, Kolorowy wiatraczek, Rodzinne śniadanie i Zabawa w Indianina oraz loteryjka edukacyjna Rodzina Treflików. Kolekcja nawiązująca do produkcji filmowej Studia Trefl trafiła do sklepów przed Dniem Dziecka.

BRANŻA DZIECIĘCA 5/2016

75


POLESIE POLAND Sp. z o.o.

ul. Sadowa, lok. 14 Š 21-500 Biała Podlaska Š NIP 537-26-15-999 polesie.poland@prokonto.pl Š wader@polesie-toys.pl www.wadertoys.de Š tel: 727 678 777; 887 474 774


WYWIAD – BARBARA WIECZOREK (REKMAN)

WYSPA BEZ HACZYKA Wrocławski Rekman działa w branży zabawek od 1992 r. Dystrybutor ma w ofercie zabawki kilkudziesięciu firm, puzzle i gry, figurki i modele dla kolekcjonerów. Trzy lata temu przedsiębiorstwo zostało przejęte przez jednego z największych dystrybutorów IT w Europie Środkowo-Wschodniej, firmę AB. Obecnie Rekman jest w trakcie tworzenia franczyzy – Wyspy Szkrabów. O tym projekcie rozmawiamy z Barbarą Wieczorek.

Zacznijmy od scenariusza, w którym pojawia się właściciel sklepu zajmujący się handlem zabawkami od ponad 20 lat. Dlaczego taka osoba miałaby zainteresować się waszą franczyzą? Czym Wyspa Szkrabów różni się od innych propozycji dostępnych na rynku?

z właścicielami. Chcę podkreślić, że umowa nie zmusza do korzystania tylko z naszych usług jako dostawcy. Współpraca od samego początku jest partnerska.

Dlaczego wam się to opłaca? Franczyza proponowana przez firmę Rekman ma charakter umowy partnerskiej skierowanej do klientów, którzy już funkcjonują na rynku zabawek. Naszym głównym celem jest wspieranie sprzedaży wyjątkowymi cenami i produktami. Budujemy niejako półkę premium, dokładając wsparcie reklamowe i marketingowe. Chętnie korzystamy z doświadczenia naszych partnerów, bazujemy na ich historii i znajomości rynku, oferując dodatkowe pomysły i idee.

Jak to wygląda w praktyce? Pierwsze spotkanie odbywa się w sklepie przyszłego franczyzobiorcy. Daje to nam możliwość obejrzenia placówki, zapoznania się z jej możliwościami, ale przede wszystkim poznania człowieka, z którym chcemy nawiązać współpracę. Przedstawiam koncepcję Wyspy Szkrabów, warunki przystąpienia do projektu i główne założenia. Naszym celem jest stworzenie największej w Polsce sieci franczyzowej sklepów z zabawkami, zbudowanie rozpoznawalnej marki na rynku oraz wsparcie reklamowe i marketingowe franczyzobiorców. Dzięki tym działaniom chcielibyśmy, aby Rekman stał się dla naszych klientów dostawcą pierwszego wyboru. Kolejnym etapem jest podpisanie umowy i przyznanie warunków handlowych, następnie branding sklepu w porozumieniu

78

Liczymy na to, że dzięki zaproponowanym rozwiązaniom sklepy biorące udział w projekcie Wyspa Szkrabów wybiorą nas, a nie konkurencję. Jesteśmy czołowym polskim dystrybutorem i importerem zabawek. W tym układzie nie ma więc pośrednika, który zarabia na tym, że klient od nas kupuje. Chcemy zachęcać do zamawiania w firmie Rekman m.in. przez rozwój importu i rozbudowywanie portfolio marek na wyłączność. W czerwcu wprowadziliśmy zabawki Bandai na licencji filmu Gdzie jest Dory?, które trafiły do naszych sklepów wraz z materiałami promocyjnymi przygotowanymi wspólnie z grafikami Disneya. Podpisaliśmy również umowę o współpracy z Playmobilem, który przygotuje dla Wyspy Szkrabów odpowiednie rabaty i narzędzie marketingowe. Nie chcieliśmy być jedną z wielu hurtowni zajmujących się tylko sprzedażą zabawek, dlatego powstał projekt franczyzy. W tej chwili skupiamy się na pozyskaniu kolejnych sklepów, dopracowaniu zasad działalności sieci, obrandowaniu placówek. Drugim etapem będzie reklama ogólnopolska. Przyszłoroczne akcje reklamowe będą związane m.in. z importem. W tym przypadku najłatwiej jest ustalić atrakcyjną politykę cenową i zagwarantować naszym sklepom, że będą pierwszymi, które otrzymają dany produkt.

Osoba, która debiutuje w branży, też może się do was zgłosić? Tak, oczywiście. Najpierw sprawdzamy możliwości finansowe takiego kandydata i planowaną lokalizację sklepu. Poznajemy przyszłego franczyzobiorcę podczas rozmowy i jeśli widzimy, że rzeczywiście chce postawić na zabawki, możemy zaangażować się we współpracę. Zależy nam na ludziach energicznych i odpowiedzialnych, którzy nie będą chcieli przerzucić na nas całego ciężaru prowadzenia biznesu. Stawiamy na profesjonalistów w branży. Po pozytywnej weryfikacji dla debiutantów mamy przygotowany projekt informujący, jak się zatowarować. Jestem byłym sportowcem. Kilkanaście lat grałam w siatkówkę i wiem, jak ważne jest działanie zespołowe. Chcemy stworzyć trochę nietypową sieć, której podstawy nie są drobiazgowo opisane w dokumentach, tylko opierają się na zaufaniu. Zdarza się, że słyszę: „Gdzie w tej umowie jest haczyk?”. Odpowiadam, że go nie ma, umowa jest po to, abyśmy byli świadomi, co nas łączy.

Czy ktoś może „wypaść” z waszej franczyzy? Znamy klientów, którzy dołączają do sieci. Inwestujemy w sklepy mające potencjał, odpowiednią powierzchnię i lokalizację. To oczywiście jest biznes, więc jeśli zdarzy się, że sklep będzie miał bardzo słabe wyniki finansowe, wtedy nie będziemy kontynuować współpracy. Zawsze jednak dajemy klientom czas. Nawet jeśli są opóźnienia w płatności, można się porozumieć.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Ile placówek chcecie mieć w sieci? Naszym celem jest 200 sklepów. W tej chwili w Wyspie Szkrabów działa ich ponad 70. To jest gigantyczna machina – biznesplany, raporty, budżety, których pilnują nasi eksperci. Widzimy, że idzie to w dobrą stronę, więc nie zamierzamy zmieniać kursu. Do końca roku powinno ruszyć dodatkowe 30 sklepów. Planujemy, że w przyszłym roku dojdzie następnych 50. Trzeba przypomnieć, że Rekman jest w grupie AB, która finansuje i wspiera projekt. Bez ich pomocy taki pomysł byłby niemożliwy do zrealizowania.

Zachęcamy do zamawiania w firmie Rekman m.in. przez rozwój importu i rozbudowane portfolio marek na wyłączność.

Długo przekonywaliście do Wyspy Szkrabów? W nawiązywaniu kontaktów mam duże wsparcie przedstawicieli handlowych, którzy zazwyczaj długo współpracują z daną placówką, nawiązali dobre relacje z właścicielami i to oni zaczynają rozmowy i podpowiadają, że dany sklep nadaje się do franczyzy i warto go odwiedzić. Na kilkadziesiąt rozmów może o dwóch chciałabym zapomnieć (śmiech), więc myślę, że to niezła statystyka i świetna współpraca. Ludzi pracujący w branży zabawkarskiej wyróżnia to, że nie przeliczają wszystkiego na zysk. Mają pasję i fantazję. Bardzo często sprzedażą zabawek zajmują się rodzinne firmy. Od wielu lat są na rynku, nie brakuje im kreatywności. Mają wyrobione kontakty handlowe, wyspecjalizowały się w swojej dziedzinie. Sporą grupę stanowią też młodzi ludzie, którzy dostrzegają w biznesie zabawkowym duży potencjał. Na początku rozmowy były trudne, trzeba było znaleźć pierwszą firmę, która zdecyduje się na wejście w całkiem nową franczyzę. Teraz jest łatwiej. Znamy się, spotykamy się na targach. Zależy mi na zbudowaniu więzi, a tym, żeby sklepy wiedziały, że w trudnej sytuacji mogą liczyć na pomoc, zadzwonić.

Podczas rozmowy kilkakrotnie pojawił się wątek sportowy. Barbara Wieczorek przez kilkanaście lat trenowała siatkówkę, grała m.in. w drużynie Lotos Trefl.

Dzwonią? Tak, i to często, co bardzo mnie cieszy.

W jakich sprawach? Czasem zgłaszają uwagi dotyczące asortymentu z gazetki, promocji, cen. Bywa, że mówią o jakimś znajomym sklepie, który też chciałby podpisać z nami umowę. A czasami po prostu pytają, co słychać.

Fot. BranzaDziecieca.pl

Będziecie obecni w całej Polsce? W każdym województwie docelowo pojawi się kilkanaście sklepów. W mieście do 70 tys. mieszkańców zazwyczaj mamy jedną placówkę, w większym możemy rozmawiać o drugim salonie, oczywiście nie w bezpośrednim sąsiedztwie wcześniej otwartego punktu. Rozmawiała Anna Orleańska

BRANŻA DZIECIĘCA 5/2016

79


Z A B AW K I Z H I S TO R I Ą

DOMKI W PAŁACU ANNA ORLEAŃSKA

Fot. Belle Époque

Wejście jest na wprost. – Na wprost? – pytam, patrząc niewiele rozumiejącym wzrokiem na coś, co wygląda jak ozdobne drzwi do szafy. No, ale w końcu osoba, która stworzyła to muzeum, chyba wie, jak się dostać na wystawę – myślę. Chwytam za okrągłą gałkę, drzwi się uchylają. I już wiem, że trzeba będzie zmienić resztę planów na dzisiejszy dzień.

Szybki spacer przez sale wystawowe i pobieżne obejrzenie eksponatów nie wchodzą w grę. Momentalnie zapominam o tym, że znajduję się w gigantycznym warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Okazuje się, że najlepszą techniką oglądania wystawy jest tkwienie przed gablotami na kolanach i uważne studiowanie fascynujących drobiazgów. Pierwszy gość Muzeum Domków dla Lalek przeszedł przez drzwi od szafy 1 czerwca. Wcześniej przez kilka lat wystawę, prezentującą kolekcję Anety Popiel-Machnickiej, można było oglądać w różnych miastach Polski. – Kolekcjonuję i restauruję domki dla lalek już od kilkunastu lat. W 2007 r. stworzyłam stronę Belle Époque, na której opowiadam o swojej pasji. Zainteresowanie tym tematem okazało się na tyle duże, że postanowiłam założyć fundację pod tą samą nazwą i zrobić wszystko, żeby powstało muzeum – opowiada kolekcjonerka. Dlaczego zajmowanie się domkami dla lalek jest tak wciągające? – Są one w pewnym sensie stopklatkami czasów, w których powstały. Można poprzez nie prześledzić wiele aspektów życia: udogodnienia w pracach domowych, zmiany w gustach, technologiach, meblarstwie, wystroju wnętrz, nawet przemiany społeczne. Właśnie dlatego domy dla lalek są tak cenione przez historyków i badaczy kultury, socjologów, psychologów, scenografów, projektantów i kolekcjonerów. Oraz oczywiście dzieci – wyjaśnia autorka wystawy. NOS PRZY SZYBIE Wśród eksponatów są zarówno zabawki, które powstały w nieistniejących już polskich

80

Domek Miss Hope kupiony od wnuczki polskiego lotnika z dywizjonu 306, który po wojnie osiedlił się w Wielkiej Brytanii.

zakładach produkcyjnych, jak np. lalka z kaliskiej Fabryki Lalek i Zabawek Adama Szrajera czy drewniane mebelki wykonane w kieleckiej Spółdzielni Rzemieślniczej Gromada, jak i ciekawostki z innych krajów, m.in. namiot w stylu arabskim wyprodukowany prawdopodobnie w Turcji i emaliowane mebelki wykonane w Indiach w latach 30. XX w. Niektóre eksponaty zostały stworzone przed laty w firmach, które nadal funkcjonują. Tak jak ubrana w regionalny strój lalka wyprodukowana w latach 50. przez Petitcollin i pochodzący z 1970 r. piętrowy, tekturowy model szpitala dla figurek Playmobil. Niesamowite wrażenie

robi edwardiański salon ślubny z 1900 r. Na ladzie i półkach leżą misternie wykonane drobiazgi: rękawiczki, parasolki, biżuteria. W pewnym momencie obok gabloty, w której znajdowała się Apteka u Trzech Sióstr z częściowo oryginalnie zachowanym wyposażeniem pochodzącym z wiedeńskiej apteki Pod Lwem, pojawiły się dwie na oko 6-letnie dziewczynki. Prawie przykleiły się do szyby, a po chwili niemal równocześnie głośno zrecenzowały domek, wykrzykując: – O jaaa! Potem z takim samym przejęciem oglądały minisalonik fryzjerski dla lalek Petra, które miały być tańszym odpowiednikiem Barbie. Salonik wykonała firma Plasty,

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


reklamująca się w latach 40. hasłem „Zabawki w rozsądnych cenach”.

ZAKONNICA Z PORCELANY Niewielka trumna, zakonnice, ksiądz w ornacie trzymający kielich. Wbrew pozorom to nie jest niekontrolowana zmiana wątku lub próba sprawdzenia czujności czytelnika. Częścią kolekcji są zabawki sakralne. – Chyba najwięcej naszych gości pyta właśnie o ten fragment wystawy. Opowiadamy o historii zabaw w msze, procesje i pogrzeby oraz o zabawkach w postaci figurek księży i biskupów. Wiek XVIII przyniósł modę na lalki przedstawiające zakonnice. Popularne na rynkach Niemiec, Włoch i Hiszpanii stały się zwłaszcza klaryski, bernardynki, urszulanki i franciszkanki. Lalki, zarówno tańsze, jak i te luksusowe, wykonywane były z rozmaitych materiałów i w kilku wielkościach oraz oczywiście z różną dbałością o szczegóły. Robiono je z drewna, porcelany, gutaperki, skóry i tkanin, a producenci domów i miniatur dbali o to, by siostry były należycie zaopatrzone w ołtarze, kaplice i cele zakonne, a niekiedy nawet w całe kościoły lub klasztory – opowiada Aneta Popiel-Machnicka.

Angielski salon ślubny z 1900 r. wykonany z drewna. Arcydzieło precyzji. Prawdziwy majsterszyk.

w XX w. Do dziś okazjonalnie producenci powracają do tego tematu. PREZENT OD KSIĘCIA Pora na historię w pigułce. Pierwszym egzemplarzem domku był prezent, który zamówił dla swojej córki książę Bawarii Albrecht V. Odnotowano to w dokumentach z 1558 r. W Niemczech domki dla lalek szczególnie popularne były w XVII i XVIII w. Traktowano je wtedy jak zabawki edukacyjne. W Holandii chętnie budowano bogate domy kredensowe. W Anglii natomiast miniaturowe wnętrza dla lalek były odzwierciedleniem współczesnych domów. Sporą popularnością cieszyły się również tańsze „zestawy pokojowe” – niewielkie, za to z perfekcyjnie dopracowanym wyposażeniem. W całej Europie zainteresowaniem cieszyły się kuchnie norymberskie z połowy XVII w., francuskie eleganckie saloniki i niemieckie bogato wyposażone sklepy. We Włoszech wypadało mieć miniaturę o tematyce religijnej. Masowe wytwarzanie domków lalek rozpoczęto w XIX w. Większość wykonywano z papieru i kartonu, a także z drewna, malując fasady

Fot. Belle Époque

Na wielu terenach dawnej Polski przyjął się zwyczaj, że dziewczynka z wyższych sfer idąca do zakonu dostawała lalkę w habicie swojego zgromadzenia. Pod koniec XIX w. w Europie moda na lalki-zakonnice zaczęła wygasać i powędrowała za ocean. W USA lalki w habitachprzedstawiające mniszki produkowano jeszcze

Fot. Aneta Popiel-Machnicka

Warszawska wystawa to nie tylko wrażenia estetyczne, lecz także spora dawka wiedzy o producentach zabawek, technikach wykonywania lalek, historii i zwyczajach. Oglądając np. wykonaną prawdopodobnie w Niemczech ok. 1940 r. szkołę sportową oraz „uczące się” w niej błękitnookie i jasnowłose lalki, dowiadujemy się, że zabawki te odzwierciedlały panujący w tamtych czasach kult sprawnego, wysportowanego ciała, były również sposobem na propagowanie wśród dzieci idei dobrego pochodzenia i utrwalania cech składających się na aryjski wygląd.

Rekonstrukcja domków dla lalek i wyposażanie ich w miniaturowe akcesoria to zajęcie wymagające precyzji i cierpliwości.

82

we wzory imitujące cegłę lub kamień. Od lat 50. XX w. zaczęto produkować również „zabawkowe domki lalek”, mniejsze, wykonywane także z tworzyw sztucznych. Ich głównymi producentami były wytwórnie w Niemczech, Anglii i Stanach Zjednoczonych. – Jednym z najbardziej niezwykłych na pewno jest stworzony w latach 20. XX w. Dom Lalek Królowej Marii, znajdujący się obecnie w angielskim zamku Windsor. Budowla wyposażona jest w windy, ciepłą wodę, samochody używane przez rodzinę królewską, a nawet w zastawy porcelanowe, miniaturowe butelki z prawdziwym winem itp. – mówi pomysłodawczyni muzeum. INNA PERSPEKTYWA Aneta Popiel-Machnicka nie tylko zbiera i odnawia historyczne domki, lecz także tworzy własne. – Planując taki projekt, zaczyna się patrzeć na przedmioty z zupełnie innej perspektywy. Każdy oceniany jest pod kątem przydatności do przerobienia na coś, co przyda się w konstrukcji. Człowiek czujnie obserwuje otoczenie, przeszukuje serwisy aukcyjne i sklepy typu second hand. Nie pozwala znajomym wyrzucać żadnych szpargałów zanim ich nie przejrzy, a w markowej perfumerii poważnie zastanawia się nad kupnem wody toaletowej o nieszczególnym zapachu tylko dlatego, że ozdobna nakrętka byłaby idealnym żyrandolem. Nadchodzi też taki etap, gdy bez przymusu brnie się przez tomy historii sztuki, zwłaszcza architektury i wystroju wnętrz – opowiada kolekcjonerka. Studiowanie fachowej literatury to zaledwie początek. Później na drodze eksperymentów dochodzi się do tego, że butaprenem najlepiej kleić na ciepło, i zaczyna się w końcu rozróżniać napięcie od natężenia. Przy wykonywaniu któregoś z kolei domku dla lalek pojawiają się refleksje nad możliwością wzięcia kredytu na większe mieszkanie. Zdarzają się też sytuacje wzruszające, jak prośba starszego pana o odtworzenie w miniaturze jego pokoju z dzieciństwa czy też anonimowa paczka ze starymi mebelkami, do której dołączono dopisek: „U pani będzie im lepiej”. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


VISUAL MERCHANDISING

PRZED PIERWSZYM DZWONKIEM DAGMARA HABIERA

Do roku szkolnego trzeba się przygotować odpowiednio wcześniej. Tak, żeby z propozycjami dla uczniów wyprzedzić supermarkety. Co zrobić, by klient właśnie w naszym sklepie skompletował wyprawkę do szkoły? Jest na to kilka sposobów. Jak zawsze pierwszym krokiem jest zaprojektowanie atrakcyjnej witryny.

poszukującemu klientowi, że może nabyć ten produkt w tak atrakcyjnej cenie. WYPRAWKA NA WITRYNIE Przygotowania do sezonu szkolnego zaczynamy od witryny. Dobrym pomysłem jest umieszczenie na niej kilku kompletów wyprawek. Zaproponujmy zróżnicowane zestawy: podstawowy, ekonomiczny i rozbudowany. Ustawmy plecak, wyżej połóżmy piórnik, dodajmy do tego kilka zeszytów, farby, kredki. Ważne jest, żeby przy każdym z tych kompletów była informacja, ile kosztuje całość. Ułatwimy w ten sposób zrobienie zakupów mamie, która nie będzie musiała

Fot. Pressfoto.ru

Zanim jednak zajmiemy się przygotowaniami do 1 września, krótka relacja z wizyty w pewnym sklepie. Wybrałam się tam po klocki, a przy okazji chciałam kupić piórnik. Okazało się, że owszem, coś się znajdzie, tylko trzeba poszperać na najniższej półce. Sprzedawca powiedział, że jeśli chodzi o piórniki, najlepszy wybór jest w maju i na początku czerwca, teraz większość została już wyprzedana. Udało mi się jednak znaleźć jeszcze jeden w bardzo korzystnej opcji. Mogłam kupić piórnik z wyposażeniem za 29 zł (bez wyposażenia kosztował 7 zł mniej). Niestety, nigdzie w sklepie nie było choćby najmniejszej informacji podpowiadającej

Warto postarać się o wcześniejsze przygotowanie w sklepie propozycji dla uczniów na nadchodzący rok szkolny. Niektórzy chcą skompletować wyprawkę już na początku wakacji.

84

wcześniej kalkulować, jaką kwotę trzeba przeznaczyć na wyprawkę, bo już dostanie gotowe rozwiązanie. Zaprojektowanie i wydrukowanie plakatu, który umieścimy na wystawie, z informacją, że pomożemy w szkolnych przygotowaniach, to nie jest wielki koszt, a na pewno przyciągnie klienta. Sprzedawca, z którym rozmawiałam, powiedział: „Warto kupić piórnik jeszcze dziś, zakupy szkolne można sobie rozłożyć na raty”. Dlaczego nie użyć tego jako hasła promocyjnego na witrynie? Jeśli mamy w ofercie coś w świetnej cenie, jakąś zdobycz wyszukaną w hurtowni lub znalezioną na kontraktacjach, również poinformujmy o niej na wystawie. Możemy wykorzystać zwykłą, najprostszą drewnianą lub plastikową ramkę na zdjęcia, w której umieścimy cenę i nazwę produktu. Materiały reklamowe są bardzo ważne, choć bywa, że nadal niedoceniane. Często od właścicieli placówek handlowych słyszę opinię: „Klient świetnie się orientuje w ofercie sklepu, w nowościach, w dobrych okazjach cenowych i niepotrzebne mu są żadne podpowiedzi”. Otóż nie – zazwyczaj jest na odwrót. OGLĄDANIE PLECAKA Powinniśmy postarać się dokładnie opisać produkty, które sprzedajemy. Podpowiedzieć klientowi, dlaczego właśnie tę rzecz ma kupić. Wrócę jeszcze na chwilę do sklepu, o którym wspominałam na początku. Obejrzałam tam również plecaki. Sprzedawca pokazał mi jeden z modeli i powiedział: „Wprawdzie kosztuje 157 zł, ale jest świetny, bardzo lekki i łatwo się go czyści”. Jeżeli oprócz mnie w sklepie byłoby jeszcze 3 innych klientów i sprzedający nie miałby szansy opisać mi tego produktu, to na pewno

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


zwróciłabym tylko uwagę na cenę i zastanowiłabym się, dlaczego jest aż tak wysoka. A przecież wystarczy do tego plecaka doczepić karteczkę z informacją: „Superlekki”, „Łatwy do wyczyszczenia” – wtedy nawet klientowi, który nie porozmawiał z handlowcem, przyjdzie na myśl, że może warto wydać więcej. Właściciele sklepów są często błędnie przekonani, że o wszystkim informują klienta, najczęściej jednak nie są w stanie tego zrobić. Brak opisanej w odpowiedni sposób ekspozycji oznacza więc stratę pieniędzy. Jak do tego nie dopuścić? Powinniśmy sobie stworzyć plan działań marketingowych. To jest oczywiście dodatkowy wysiłek, wykraczający poza codzienne obowiązki, lecz zapewniam, że ta praca się opłaci. Trzeba znaleźć trochę czasu i obmyślić potrzebne materiały. Tego nie da się załatwić między jednym a drugim klientem. Można zlecić grafikowi, żeby zrobił nam wzór tzw. cenówki, w którą będziemy wpisywać najważniejsze informacje. Jeśli sprzedajemy również odzież dziecięcą, ubierzmy kilka manekinów w stroje galowe. Możemy mieć spory zapas tanich białych bluzek, którymi przyciągniemy klienta, licząc, że przy okazji kupi coś jeszcze. I znowu – jeżeli mamy coś taniego i atrakcyjnego w ofercie odzieżowej, poinformujmy o tym na witrynie. reklama

Bardzo ważne jest też, żebyśmy przypomnieli ten komunikat również w sklepie. Z produktów, które słabiej się sprzedają, zróbmy natomiast ofertę tygodnia. To wcale nie musi być towar przeceniony, tylko wyróżniony. Kupujący zamiast sterty ubrań zobaczą ekspozycję z wyraźnymi napisami: „Okazja”, „Oferta tygodnia”, „Szkolny hit”. PREZENTY I WYSPY Zaproponujmy klientom drobny prezent. Komuś, kto skompletuje wyprawkę, dołóżmy gratis worek na obuwie. Takie produkty możemy znaleźć w naprawdę niskich cenach, a obdarowany będzie miał poczucie, że dostał coś za darmo i chętniej wyda u nas pieniądze. Czym jeszcze możemy zmotywować do zakupów odwiedzających nasz sklep? Może to być choćby bon rabatowy na kolejne sprawunki. Jeżeli mamy większy sklep, zróbmy wyspę – postawmy niedaleko wejścia stół, na którym znajdą się produkty dla uczniów. Oznaczmy informacjami, co jest w promocji, opiszmy atrakcje, wstawmy ramki z cenami. W małym sklepie ograniczymy się do umieszczenia w paru miejscach plakatów z komunikatem o szczególnych atrakcjach. Ważne, żeby oprócz haseł pojawił się również jakiś konkret, ponieważ najnowsze badania pokazują, że klienci

uodpornili się już na przekaz, w którym pojawiają się tylko słowa: „Promocja”, „Okazja”. Kończąc przygotowania, sprawdźmy, co w sklepie mogłoby być artykułem impulsowym. Jeżeli mamy stojak z ołówkami, dodajmy do niego widoczną karteczkę z ceną i przy okazji, gdy klient robi zakupy, zapytajmy, czy nie zechciałby jeszcze kupić ołówka za 1 zł. Złotówka to żaden wydatek, ale przemnożona przez liczbę klientów robi sporą kwotę. Możemy też mieć przy kasie gumki do włosów w kolorze biało-granatowym. Niewykluczone, że rodzic kompletujący galowy strój dla pierwszoklasistki, dorzuci do koszyka jeszcze jeden drobiazg.

d

DAGMARA HABIERA

Właścicielka firmy VM Studio, realizującej projekty dla marek i sklepów odzieżowych oraz dziecięcych. Wykonuje plany architektoniczne sklepów, opracowuje standardy ekspozycyjne i strategie marketingowe. Prowadzi szkolenia z zakresu obsługi klienta i visual merchandisingu. Realizowała projekty dla marek: Ambra, Dr Zdrowie, Go Sport, Magnat, Pandora, Tchibo, Wader, Vippi Design.


P O M Y S Ł N A W Y S TAW Ę

POWRÓT DO SZKOŁY

PLECAK LITTLELIFE SWIMPAK – NEMO

1

Plecak na basen i wycieczki o poj. 10 litrów. Tył i szelki z oddychającej siateczki, wnętrze z powłoką umożliwiającą przechowywanie wilgotnego ręcznika. Wymiary: 33 × 33 × 16 cm. Przybliżona cena detaliczna: 149 zł Producent/dystrybutor: LittleLife/Tublu www.b2b.tublu.pl

2

TABLICA REGULOWANA Tablica z drewna z możliwością niezależnej regulacji obu płyt, co umożliwia zabawę 2 dzieciom. Wyposażona w płytę magnetyczną, litery i rolkę z papierem. Wymiary: 107 × 74 × 6 cm. Producent/dystrybutor: Zabawkarstwo Wojciech Bączek/Tupiko www.tupiko.pl

1

NOWA KOLEKCJA BUTELEK SIGG

3

2

Ich jakość, szczelność i uniwersalność są znane na całym świecie. Butelki są bardzo lekkie, trwałe, nie przejmują zapachów i nie zawierają BPA. Wyprodukowane w Szwajcarii. Przybliżona cena detaliczna: 84 zł Producent/dystrybutor: Sigg/Makanu www.makanu.pl

3

4 5

4 5

PLECAK SZKOLNY STARPAK – SOFIA THE FIRST Dwukomorowy plecak z obszerną kieszenią przednią i 2 bocznymi ze ściągaczem. Plecy i szelki wyściełane gąbką. Trwały materiał z elementami odblaskowymi. Wymiary: 38 × 30 × 17 cm. Przybliżona cena detaliczna: 99 zł Producent/dystrybutor: Starpak www.starpak.eu

86

PIÓRNIKI PLUSZOWE NICI Piórniki z miękkiego pluszu z wyszytą aplikacją przedstawiającą kultowe owieczki Nici: Jolly Lynn, Candy i Coco. Przybliżona cena detaliczna: 45 zł Producent/dystrybutor: Nici/F.H. Beata www.nici.net.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PLANSZÓWKI POLIT YCZNE

ZAGRAJ TRUMPEM ANNA ORLEAŃSKA

Wprawdzie polscy producenci zabawek (w przeciwieństwie do tych zza oceanu) nie zdecydowali się na wyprodukowanie minifigurek będących podobiznami znanych polityków, jednak w przypadku planszówek dział z grami nawiązującymi do świata władzy ma się nie najgorzej. Proponujemy subiektywny przegląd wydawniczej oferty, na wypadek gdyby w sklepie pojawił się klient z pytaniem: „Co tam, panie, w polityce?”.

Ameryka wstanie z kolan. Tak przynajmniej możemy przeczytać na jednej z kart gry Humanity Hates Trump (Ludzkość nienawidzi Trumpa). Pomysł producenta, SCS Direct, opiera się na wykorzystaniu retoryki kontrowersyjnego kandydata na prezydenta USA, który wielokrotnie pokazał, że poprawność polityczna jest mu obca. – W ludziach jest coraz więcej nerwowości z powodu nadchodzących wyborów. Być może dzięki naszym kartom kilka osób się odstresuje – skomentowali twórcy.

W planszówkach wydawanych na polskim rynku, które nawiązują do polityki, szczególną popularnością cieszą się słusznie minione czasy PRL-u. Okazuje się, że niektóre ponure

Fot. BranzaDziecieca.pl

Zasady gry w największym skrócie? Każdy uczestnik dostaje 7 kart, na których jest

fragment zdania. Gracz musi je dokończyć tak, jak według niego zrobiłby to Donald Trump. Wystarczy pooglądać wiadomości, by wiedzieć, że ma szerokie pole do popisu. Gdyby komuś przyszło na myśl przygotowanie polskiego odpowiednika Humanity Hates Trump, miałby problem. Większość polskich polityków konstruuje wypowiedzi w sposób mocno nieprzewidywalny.

elementy tamtej codzienności, jak stanie w kolejkach, kartki żywnościowe czy cenzura, po kilkudziesięciu latach są niezwykle atrakcyjne i inspirujące. PAN TU NIE STAŁ Sporym przebojem rynkowym stała się gra, w której ważnym wątkiem jest właśnie znienawidzone niegdyś sterczenie w długiej kolejce. Planszówka pod tym tytułem, opowiadająca o tradycyjnych w poprzednim systemie problemach z zaopatrzeniem, kilka lat temu zdobyła tytuł Gry Roku. Początkowo na zlecenie IPN-u wytwarzała ją Granna, później przetarg na produkcję Kolejki wygrał Trefl. Od tamtej pory miała 9 wydań i ponad 100 tys. nakładu, co czyni ją jedną z najbardziej popularnych gier rozgrywających się w czasach PRL-u. Oto zasady w pigułce. Gracze muszą wysłać do sklepów członków swojej rodziny, złożonej z 5 pionków, by zdobyli wszystkie towary z wylosowanej listy zakupów. Zdobyli – gdyż półki w 5 osiedlowych sklepach oczywiście są puste. Pionki trzeba więc ustawić w kolejkach, początkowo nie wiedząc, do której placówki zostanie dostarczone zaopatrzenie.

Polityka nawet zwykłemu obywatelowi może dostarczyć rozrywki, pod warunkiem że wątki walki o władzę i sporów partyjnych pojawią się w grach planszowych. Polscy producenci całymi garściami czerpią z poprzedniego ustroju.

88

Do przepychania się w ogonkach gracze używają kart: „Matka z dzieckiem na ręku”, „Pan tu nie stał” czy „Towar spod lady”. Sprawę komplikują opcje „Remanent” i „Pomyłka w dostawie” oraz pionki-spekulanci. W peerelowski klimat pomagają wczuć się przedstawione na kartach towaru zdjęcia oryginalnych produktów, m.in. herbaty Popularnej czy wody kolońskiej Przemysławka, której produkcja, co ciekawe, zaczęła się jeszcze w 1932 r.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Zabawki dla dzieci w wieku 4-10 lat

6866 Autobus szkolny

6865 Szkoła

6798 Samochód terenowy z wyciągarką

6914 Moduł RC 2,4 GHz

www.playmobil.pl W celu bliższego zapoznania się z ofertą prosimy o kontakt z naszymi koordynatorami rynku: Katarzyna Cierpiał tel.: +48 604 090 089, katarzyna_cierpial@playmobil.de (Warszawa) Stanisław Tereszkiewicz tel.: +48 606 459 559, stanislaw_tereszkiewicz@playmobil.de (woj. mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie) Paulina Szyszka tel.: +48 735 922 757, paulina_szyszka@playmobil.de (woj. śląskie, opolskie, małopolskie) Katarzyna Rzepka tel.: +48 696 412 520, katarzyna_rzepka@playmobil.de (woj. łódzkie) Kamila Michel-Wiśniewska tel.: +48 600 172 588, kamila_michel-wisniewska@playmobil.de (woj. podlaskie, warm.-mazurskie, kuj.-pomorskie, pomorskie, zach.-pomorskie, lubuskie) Małgorzata Malecka tel.: +48 600 304 443, malgorzata_malecka@playmobil.de (woj. dolnośląskie, wielkopolskie)


Trefl ma w swojej ofercie jeszcze jedną propozycję nawiązującą do problemów z zaopatrzeniem, czyli grę PRL – Planszowa Rozrywka Ludowa. Gracz może sprawdzić swoją wiedzę o minionej epoce w 4 kategoriach. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje gotówkę, za którą od czasu do czasu ma szansę kupić produkty deficytowe. Kto zgromadzi ich najwięcej, zostaje zwycięzcą. Grę uzupełnia aplikacja mobilna umożliwiająca dostęp do dodatkowych pytań i cyfrowych akcesoriów do gry. CUKIER ZA FIATA+ PRL. Sentymentalna gra planszowa firmy Tupiko to kolejna propozycja związana z czasami Polski Ludowej, wykorzystująca układ planszy Monopoly. Celem graczy jest zdobycie popularnego niegdyś „malucha”, którego miniaturowa, kartonowa wersja znajduje się na środku planszy. Do zakupu samochodu same pieniądze jednak nie wystarczą, co wiedzą wszyscy posiadacze dawnych, jak najbardziej prawdziwych talonów na fiata 126 p. Oprócz 50 tys. zł trzeba zdobyć jeszcze talony na pralkę Franię, maszynę do szycia, meblościankę, radiomagnetofon Kasprzak i kilogram cukru. Gracze mogą trafić również na takie zadania, jak udział

Fot. Trefl

ROSJANIE SIĘ SKARŻĄ Kilka miesięcy temu o grze znów zrobiło się głośno. Pojawiły się informacje, że Rosja grozi wycofaniem Kolejki ze sklepów. Tamtejszy urząd konsumentów twierdził, że otrzymuje skargi od niezadowolonych obywateli, którym nie spodobała się instrukcja dołączona do gry, krytycznie opisująca ustrój komunistyczny. Do zarzutów odniósł się dyrektor Biura Edukacji IPN Andrzej Zawistowski. W rozmowie z agencją IAR stwierdził, że są one absurdalne. – Przyjmowanie przez Rosję historii Związku Radzieckiego jako własnej prowadzi do tego, że niektórzy Rosjanie uważają, że krytyka Związku Radzieckiego jako państwa totalitarnego jest też szkalowaniem współczesnej Rosji – skomentował przedstawiciel IPN (właściciela licencji).

Kolejka Trefla na licencji IPN-u to jedna z propozycji dla zainteresowanych powrotem do przeszłości.

w pochodzie pierwszomajowym, zdobycie cegiełki na budowę domu partii, kupienie bukietu z okazji Dnia Kobiet lub wymiana makulatury na papier toaletowy. Plansza przypomina także o istnieniu niegdyś saturatorów, wycieczek zakładowych i barów mlecznych. KONSUM DLA WYBRANYCH Polska Ludowa pojawia się również w propozycji firmy Alexander. Gnaj do celu w PRL-u! to planszówka, w której zadaniem graczy jest zdobycie towarów spożywczych, wyposażenia domowego i samochodu. Czyli znowu pojawiają się wątki produktów deficytowych, talonów i komitetów kolejkowych. W grze jest możliwość dostania się do grupy cieszącej się pewnymi przywilejami. Przy odrobinie szczęścia można np. wstąpić do PZPR i móc robić zakupy w Konsumie (świetnie zaopatrzonym domu towarowym dla wybranych – czy ktoś je jeszcze pamięta?). Taki wybraniec losu i w innych sklepach obywa się bez kartek i nie musi stać w kolejkach. Gdyby ktoś nie miał jeszcze dosyć i w dalszym ciągu tęsknił za poprzednim ustrojem (a z badań opinii publicznej wynika, że 44% Polaków odczuwa nostalgię za PRL-em), może przyjrzeć się propozycji Egmonta Pan tu nie stał. Zgodnie

z zasadami gracze – co za niespodzianka! – stoją w kolejce m.in. po cukier, kawę zbożową i składaka. KORYTO Z WARIANTAMI Pora porzucić PRL i przenieść się do teraźniejszości. W grze U koryta, przygotowanej przez wydawnictwo Bellringer, gracze wcielają się w liderów partii politycznych, i, jak to liderzy, walczą o władzę i zdobycie poparcia 6 grup wyborców: socjalistów, narodowców, religijnych, inteligentów, kapitalistów oraz grupy mieszanej: socjalistów i drobnomieszczan. Za pomocą kart zagrywek możemy m.in. dyskredytować naszych przeciwników i wzmacniać własną partię. W trakcie rozrywki pojawia się również wątek obrad na Wiejskiej i wydarzenia specjalne, takie jak powódź stulecia czy seksafera. Twórcy gry przewidzieli 3 opcje. W „Sprincie do koryta” najważniejsze jest wygranie wyborów parlamentarnych, troskę o stan państwa można sobie odpuścić. W „Biegu do koryta” staramy się oczywiście zdobyć władzę, ale musimy się zająć rządzonymi. Najbardziej pracochłonny wariant to „Maraton do koryta”, który wymaga troski o państwo i wygrania 2 tur wyborów z rzędu. Roszady w Sejmie i Senacie zainspirowały również nowohucką firmę Wolf Fang, która przygotowała prototyp gry Na wybory! Podczas rozgrywki trzeba pozyskać jak największą liczbę zwolenników, zanim zapadnie cisza wyborcza. Pomysłodawcy chcieli zebrać na produkcję planszówki ponad 16 tys. zł na portalu crowdfundingowym Wspieram.to. Udało im się jednak zgromadzić tylko nieco ponad 3 tys. zł. Wątek rozgrywek prowadzonych przez ludzi władzy pojawił się także w propozycji wydawnictwa MDR Dystrybucja, które wypuściło na rynek serię gier planszowych ilustrowanych rysunkami Andrzeja Mleczki. W kolekcji znalazła się m.in. planszówka Kariera polityczna, w której celem graczy jest uzbieranie żetonów poparcia i pieniędzy niezbędnych do uzyskania mandatu eurodeputowanego. Ciekawym elementem rozgrywki jest polityczny quiz (104 pytania na 52 kartach) dotyczący przede wszystkim mniej lub bardziej zabawnych wypowiedzi polityków III RP.

reklama

Na zakończenie propozycja dla tych, którzy nie przepadają za polityczną przeszłością i teraźniejszością. Akcja planszówki Imperial 2030 wydawnictwa Rio Grande Games rozgrywa się w 2030 r. USA, Rosja i Unia Europejska słabną, coraz większe znaczenie zaczynają odgrywać Chiny, Indie i Brazylia. O losach wszystkich państw decydują szefowie gigantycznych korporacji, których jedynym celem jest zysk. Może to nie brzmi jak propozycja beztroskiej rozrywki, ale czasem człowiek potrzebuje mieć poczucie, że kontroluje jakiś rząd, a akurat ta gra może to zapewnić, bo o zdobycie przewagi nad władzą w niej chodzi. Możemy się wręcz poczuć jak Machiavelli czy Frank Underwood, pozyskując wpływy w kilku krajach będących ze sobą w konflikcie. 

90

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRZEGLĄD RYNKU — GRY PLANSZOWE

cena detaliczna

tytuł

69,99 zł

TEMPO!

99,99 zł

CVLIZACJA

89 zł

TEMATYCZNA UKŁADANKA E6303

64,90 zł

REZOLUTNA UKŁADANKA E6305

56,50 zł

GORĄCY ZIEMNIAK

liczba graczy

2–12

2–5

1+

1+

2–8

wiek graczy

8+

10+

4+

4+

8+

opis

producent/dystrybutor

Szalony wyścig słowny. 300 haseł i 2-stronna plansza. Narzuć tempo i pędź do mety po zwycięstwo.

Pełna humoru podróż przez stulecia. Najważniejsze idee, architektura i wynalazki z historii ludzkości. Najlepsza gra rodzinna na UK Games Expo 2016.

Rozbudowana gra wspomagająca naukę liczenia. Elementy wykonane z wysokiej jakości tektury i drewna malowanego bezpiecznymi, trwałymi farbami.

Gra uczy znaczenia ciągu przyczynowo-skutkowego, rozszerza wiedzę o świecie. Elementy wykonane z wytrzymałego drewna malowanego bezpiecznymi, trwałymi farbami.

Zabawna rodzinna gra planszowa. Wyciągnij kartę. Zakręć bączkiem. Odpowiedz na pytanie i rzuć gorącego ziemniaka przeciwnikowi.

Granna www.granna.pl

Granna www.granna.pl

Hape/Toy Planet www.hapetoys.com

Hape/Toy Planet www.hapetoys.com

Alexander www.alexander.com.pl

CHCESZ DOSTAWAĆ COTYGODNIOWE PODSUMOWANIE WYDARZEŃ BRANŻOWYCH NA SWOJĄ SKRZYNKĘ E-MAIL? ZAPISZ SIĘ TERAZ: BRANZADZIECIECA.PL/BIULETYN

cena detaliczna

tytuł

WYŚCIG ORTOGRAFICZNY

90 zł

TOTEM

85 zł

KOLORIADA

b.d.

EGO

b.d.

FIGLE MIGLE MOJA PIERWSZA GRA

liczba graczy

2–5

2–4

3–6

2–6

1+

wiek graczy

7+

7+

8+

14+

2+

Łatwa i przyjemna nauka ortografii. Dziecko bawiąc się, utrwala pisownię wyrazów. Rzuć kostką. Znajdź obrazek zawierający wskazaną literę. Zdobywaj punkty.

Strategiczna gra nie tylko dla Indian. Bądź pierwszym, którego totem przemierzy całą planszę. Pola zmieniają znaczenie, każda rozgrywka to inne wyzwanie.

Wybierz kolor, który twoim zdaniem najbardziej pasuje do słowa z karty. W tej grze liczą się wyobraźnia i umiejętności taktyczne.

Sprawdź, czy dobrze znasz swoich przyjaciół. Gracz, który najlepiej rozpracuje przeciwników, zwycięża.

Pierwsza gra z wieloma pomysłami na zabawy, które zachęcą dzieci do główkowania. Zapraszamy na pokład. Ahoj, przygodo!

Alexander www.alexander.com.pl

Tactic Games www.tactic.net

Tactic Games www.tactic.net

Trefl www.trefl.com

Trefl www.trefl.com

opis

producent/dystrybutor

92

20 zł

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


cena detaliczna

tytuł

129 zł

RUMMIKUB TWIST 3 W 1

70 zł

LABIRYNT JUNIOR

b.d.

TOP TRUMPS GRA KARCIANA FROZEN

b.d.

MONOPOLY JUNIOR MY LITTLE PONY

b.d.

GRA MAGICZNY NAUCZYCIEL

liczba graczy

2–4

2–4

2+

2–4

2–4

wiek graczy

7+

4+

3+

5+

3+

opis

producent/dystrybutor

Pozbądź się wszystkich kostek ze swojej tabliczki. 3 warianty: standard (z 2 jokerami), Twist (z 8 specjalnymi jokerami) i Expert (z 8 kolorowymi jokerami).

Umiejętnie przesuwając ściany labiryntu, gracze próbują dotrzeć do tajemniczych przedmiotów. Gra zawiera wariant rozgrywki dla młodszych dzieci.

Bajkowa wersja gry w wojnę. Talia zawiera 30 kart z bohaterami Krainy lodu. Dobra zabawa dla całej rodziny, także w podróży.

Kolekcjonerska edycja znanej na całym świecie gry Monopoly w wersji dla dzieci. Pionki są w kształcie postaci z serialu My Little Pony.

Zawiera 12 dwustronnych plansz: 6 po angielsku, 6 po polsku i obrotową figurkę. Zadaj pytanie, poczekaj na odpowiedź, wspólnie sprawdźcie, co pokaże piesek.

Lemada/TM Toys www.tmtoys.pl

Ravensburger/TM Toys www.tmtoys.pl

Winning Moves UK/Rekman www.rekman.com.pl

Winning Moves UK/Rekman www.rekman.com.pl

Kathay-Haster www.hurtownia.kathay.pl

CHCESZ DOSTAWAĆ POWIADOMIENIA O NOWYCH ZABAWKACH I ARTYKUŁACH DLA NAJMŁODSZYCH NA POLSKIM RYNKU? ZAPISZ SIĘ TERAZ: BRANZADZIECIECA.PL/BIULETYN

cena detaliczna

tytuł

b.d.

CHIŃCZYK – DUŻA MATA

54,50 zł

KSIĄŻKA INTERAKTYWNA Z GRAMI

29 zł

GRA MAGNETYCZNA MASTERMIND

29 zł

GRA MAGNETYCZNA WYŚCIGI AUT

b.d.

FINDING DORY PIOTRUŚ & MEMO

liczba graczy

2–4

2

2

2–4

3–5

wiek graczy

3+

3+

6+

3+

4+

Zabawa przez cały rok. Warstwa izolacyjna daje komfort użytkowania na każdej powierzchni. W zestawie pionki o śr. 6 cm i kostka. Wymiary: 130 × 90 cm.

Książka w formie gry planszowej do nauki języka angielskiego. Zawiera 6 gier edukacyjnych. Kompatybilna z mówiącym piórem Crocopen (niezałączone).

Podróżna gra w metalowym pudełku. Złam sekretny kod przeciwnika po jak najmniejszej liczbie odgadnięć. Zawartość pudełka: 2 plansze, 54 magnesy.

Podróżna planszowa gra magnetyczna w metalowym pudełku. Jak najszybciej dojedź samochodem do mety, pokonując rozmaite przeszkody.

Piotruś – gra karciana dla dzieci, w której bierze udział od 3 do 5 osób. Talia składa się z 25 kart.

Kathay-Haster www.hurtownia.kathay.pl

Crocolearn/Marko www.marko-baby.pl

The Purple Cow/W Małym Świecie www.wmalymswiecie.pl

The Purple Cow/W Małym Świecie www.wmalymswiecie.pl

Cartamundi Polska www.cartamundi.com/pl

opis

producent/dystrybutor

BRANŻA DZIECIĘCA 5/2016

93


AT R A K C J E W S K L E PA C H

WIĘCEJ NIŻ SPRZEDAŻ ANNA ORLEAŃSKA

Londyński Hamleys nie jest największym na świecie sklepem z zabawkami. Nie ma też jakiegoś oszałamiającego asortymentu. Sporo miejsca na półkach zajmują tanie chińskie zabawki sprzedawane jako marki własne. Dlaczego w takim razie rocznie przychodzi tam ok. 5 mln odwiedzających i prawie codziennie tuż przed otwarciem salonu przy Regent Street ustawia się zdyscyplinowana i bardzo długa kolejka?

To nie jest jedynie gładka wypowiedź na temat wizji firmy, która ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. W Hamleysie naprawdę bardzo dużo się dzieje. Na każdym z 7 poziomów firmowego sklepu w Londynie można testować zabawki, a przy wydzielonych stanowiskach pracownicy prezentują produkty objęte promocją albo nowości. Nie brakuje również miejsc, w których dzieci mogą się bawić samodzielnie. Gdy któreś zbytnio się rozszaleje, nikt go nie karci, co najwyżej pojawi się pracownik obsługi sklepu, doprowadzi miejsce zabawy do porządku i powie: „Nie przeszkadzaj sobie”. Co kilka dni pojawiają się informacje o dodatkowych atrakcjach, na które sklep zaprasza klientów. Ktoś powie: nic dziwnego, że organizują tyle atrakcji, londyński Hamleys ma przecież do dyspozycji 5 tys. m² powierzchni. Większość polskich placówek musi się zadowolić znacznie skromniejszą przestrzenią, dlatego nie może wstawić np. kilku stanowisk do testowania najnowszych zabawek, które ściągnęłyby do nich tłumy odwiedzających. Niektórym placówkom nie brakuje jednak pomysłowości w proponowaniu klientom czegoś więcej niż sprzedaż.

94

Fot. BranzaDziecieca.pl

Dyrektor ds. międzynarodowego rozwoju sieci, Helen Barnish, zapytana przez portal Retailnet.pl o to, czym wyróżnia się Hamleys spośród innych sklepów z zabawkami, odpowiedziała: – Proponujemy unikalne doświadczenie zakupowe. Tworzymy radosne wspomnienia związane z wizytą w naszych sklepach i całe rodziny chcą nas odwiedzać ponownie. Oferujemy szeroki program różnych wydarzeń i aktywnie prezentujemy nasze zabawki.

W sklepie Hamleys bawią się nie tylko dzieci, lecz także rodzice i sprzedawcy. Tam naprawdę bardzo dużo się dzieje.

RZUT DZIDĄ – Dawniej akcje specjalne organizowaliśmy głównie z okazji Dnia Dziecka i świąt. Teraz kalendarz atrakcji jest znacznie bardziej wypełniony – mówi Monika Chmielewska, przedstawicielka sklepu Skrzat z Lubonia. W tym roku tuż przed Wielkanocą można tam było włączyć się w poszukiwanie świątecznego kurczaka. Zadaniem dzieci było odnalezienie pisanki, zrobienie sobie z nią zdjęcia i wrzucenie fotografii na facebookowy profil sklepu. Ci, którzy przy kasie pokazali opublikowany wpis, dostawali upominek-niespodziankę. Skrzat dał swoim klientom również możliwość wykonania własnej wielkanocnej pocztówki. W fotobudce

była możliwość umieszczenia swojej podobizny między królikiem, koszykiem ze święconką i innymi świątecznymi akcesoriami. Z okazji Dnia Dziecka ekipa sklepu zawsze przygotowuje tyle atrakcji, że wymienienie wszystkich mogłoby zająć kilka stron. W tym roku Skrzata odwiedziła para klaunów (Klauni Kulki), pojawił się też wielki dmuchany zamek z bohaterami Disneya. W programie imprezy znalazły się ponadto konkursy plastyczne, malowanie twarzy, wypróbowywanie zabawek i puszczanie bajek. Dla rodziców osłabionych żywiołową aktywnością potomstwa przygotowano kącik z odrobiną czegoś kofeinowego.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Czasem w organizację przedsięwzięć Skrzata włączają się zaproszeni goście. Dwa lata temu przed sklepem pojawiła się ekipa Ochotniczej Straży Pożarnej, która przygotowała prezentację pojazdów strażackich i ratowniczych. Podobno wśród zainteresowanych było tyle samo dzieci, co dorosłych. Początek roku szkolnego to w Luboniu zazwyczaj okazja do przetestowania artykułów szkolnych. Podczas kilku dni można wypróbowywać asortyment proponowany m.in. przez firmy Hama, Staedtler, Happy Color i Cricco. Do kupionych w tym czasie tornistrów sklep dodaje mały upominek. Wrzesień to również Dzień Chłopaka. W zeszłym roku z tej okazji Skrzat zaprosił gości na Dziki Zachód. W programie było m.in. rzucanie podkową do celu, tworzenie indiańskich totemów, strzelanie z łuku bez huku i rzut dzidą przez łapacz snów. MOTYL I ZIEMNIAK Na brak atrakcji nie mogą narzekać klienci sklepu Kamix w Ostrowie Wielkopolskim. W tym roku na specjalnie przygotowanym torze można było przetestować zdalnie sterowane samochody. Najmłodsze dzieci zajmowały się przygotowywaniem wielkanocnych ozdób z ciastoliny, nieco starsi testowali gry Granny. A skoro o Grannie mowa, w krotoszyńskiej filii Kamixa

odbył się turniej Superfarmera. Uczestnicy, którzy przygotowali sobie farmerski strój, otrzymywali gratis godzinny pobyt na sali zabaw. Większość wydarzeń organizowanych przez sklep jest przeznaczona dla dzieci. Czasem jednak pojawia się coś dla dorosłych. Wspólnie z firmą Astra Kamix przygotował warsztaty dla nauczycieli, podczas których uczestnicy mieli okazję przetestować produkty Astry, poznali też nowe pomysły na urozmaicenie zajęć plastycznych dla najmłodszych. Tegoroczny Dzień Dziecka w Kamiksie to zabawy z Playmobilem, wyścigi autkami Little Tikes, malowanie włosów farbami w sprayu i wykonywanie własnych koszulek farbami Play Color. W wakacje sklep zaproponował kolejną edycję Zakręconych Piąteczków. W programie sporo intrygujących haseł, m.in. „Minionki atakują”, „Wyprawa w rejs”, „Leśna przygoda” i „Tajemnicza przygoda”. Aha, i jeszcze coś dla tych, którzy wolą większą dawkę konkretów: „Grillowanie z gorącym ziemniakiem”. SZKOLENIE Z KARMIENIA Urozmaicaniem kontaktów klientów ze sklepem zajmują się nie tylko placówki oferujące zabawki. Łódzki Słoń proponuje m.in. serie warsztatów dla obecnych i przyszłych rodziców.

Spotkania są poświęcone pierwszej pomocy i karmieniu piersią. – To dla nas ważne projekty. Chcemy, by rodzice mieli świadomość, że zawsze służymy pomocą, radą i gwarantujemy im 100-procentowe zaangażowanie w tak ważne wydarzenie, jakim jest pojawienie się na świecie nowego członka rodziny – komentuje przedstawicielka sklepu Lena Krekora. Bezpłatne warsztaty dla rodziców kilkakrotnie przygotował także wrocławski Askot. W ramach projektu „Korepetycje z narodzin” położna doradzała, jak skompletować wyprawkę i na co zwracać szczególną uwagę podczas pielęgnacji niemowlaka. Natomiast w Tarnobrzegu sklep Aktoto proponuje rodzicom cykliczne, organizowane wspólnie z lokalną grupą ratownictwa, warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej i chustonoszenia. Zajęcia cieszą się sporym zainteresowaniem. – Na każdą edycję spotkań zgłasza się komplet chętnych. Później dociera do nas bardzo dużo pozytywnych reakcji. Klienci mówią o dobrej atmosferze, korzyściach z możliwości przetestowania różnych umiejętności w praktyce – opowiada współwłaścicielka sklepu Katarzyna Jugo, która dodaje, że dla niej najważniejsze jest stworzenie miejsca z dobrą energią, takiego, gdzie zawsze dzieje się dużo i ciekawie. 

reklama

Poszukujemy handlowca – wyślij nam swoje CV lub zadzwoń


LICENCJE

Kaczor odkrywca Stworzony przez animatora Dicka Lundy’ego Kaczor Donald zadebiutował na ekranie w filmie The Wise Little Hen z1934 r. Pojawił się tam jako postać drugoplanowa, w roli głównej (po drobnej korekcie wyglądu: skrócono mu dziób i odchudzono go) wystąpił dopiero 3 lata później w filmie Don Donald. Pora na krótką charakterystykę osobowości i zainteresowań bohatera. Jak twierdzą eksperci, w kaczorze dominują 2 cechy: łatwość do wpadania w gniew i umiejętność dostrzegania jasnych stron życia. Jednym z jego ulubionych zajęć jest przechwalanie się i podkreślanie swoich talentów. Kaczor chętnie występuje w roli odkrywcy. Przedstawiciele duńskiego Urzędu Patentowego, do których w 1964 r. zgłosił się

Od 2005 r. Kaczor Donald ma swoją gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Gwiazd. Bohater pojawia się m.in. w zestawach kreatywnych Quercetti (dystrybutor Dante), w wersjach interaktywnych, jak w zabawkach IMC Toys, i pluszowych – TM Toys. Często ozdabia artykuły dla dzieci (butelki i smoczki Nuk) oraz kolekcje odzieżowe dla najmłodszych. 

Fot. Disney

wynalazca Karl Kroyer, odmówili mu przyjęcia wniosku o przyznanie patentu na metodę wydobycia statku z dna przez wypełnienie ładowni małymi bojami. Podobna koncepcja pojawiła się bowiem w jednym z komiksów opowiadających o przygodach Kaczora Donalda (kacza wersja zakładała użycie piłeczek pingpongowych).

LEGENDA I UCIECZKA Kaczor Donald nie może narzekać na brak popularności. Według danych Disneya w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej ok. 82% dzieci w wieku 0-5 lat i niemal wszystkie dzieci w wieku 6-14 lat znają tę postać. Ginger i Rocky to z kolei bohaterowie niesłusznie chyba zapomnianej angielskiej animacji Uciekające kurczaki.

ANNA ORLEAŃSKA

Fot.DreamWorks

Rocky w kurniku

96

Mel Gibson w roli Rocky’ego? To nie pomyłka. Australijski aktor użyczył głosu jednemu z bohaterów animacji Uciekające kurczaki. Autorami obrazu z 2000 r. są Nick Park (znany m.in. z serii Wallace i Gromit) i Peter Lord. Budżet filmu, zrealizowanego niezwykle pracochłonną metodą animacji poklatkowej, wyniósł 45 mln dolarów. Uciekające kurczaki zarobiły znacznie więcej, bo ponad 224 mln dolarów, lokując się na szczycie listy najbardziej dochodowych produkcji (w kategorii animacji poklatkowych). Akcja filmu to seria prób wydostania się na wolność kur hodowanych na pewnej farmie w skandalicznych warunkach. Prowodyrką drobiu jest Ginger – postać wzorowana na bohaterze Wielkiej ucieczki granym przez Steve’a McQueena. Kurczaki słabo sobie radzą aż do

momentu, w którym pojawia się Rocky, amerykański kogut, uciekinier z cyrku. Twierdzi on, że w sztuce ucieczek nie ma sobie równych, i obiecuje lekcje latania. Groza rośnie, bo okazuje się, że właścicielka fermy skonstruowała urządzenie, które przerobi ptactwo na garmażerkę. Zdesperowane kury w odpowiedzi budują maszynę latającą. Film jest niegłupi i dowcipny. Nie brakuje w nim nawiązań do amerykańskich klasyków, takich jak Ucieczka z Alcatraz. Animacja powstała w wytwórni DreamWorks, która została właścicielem praw licencyjnych. Gdzieniegdzie można się jeszcze natknąć na zabawki nawiązujące do tej produkcji, najczęściej figurki lub pluszaki przedstawiające bohaterów filmu. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

HAPE – LODZIARNIA E3139 Zabawa w naśladowanie dorosłych. Produkt nadaje się do użytkowania przez grupę dzieci. Przenośny wózek zawiera składany boczny stolik. Zabawka z ekologicznego drewna, elementów z tworzywa sztucznego, filcu i metalu. Pomalowana na wyraziste kolory bezpiecznymi i bardzo trwałymi farbami wodnymi.

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 599 zł Producent: Hape. Dystrybutor: Toy Planet www.hapetoys.com

SMILY PLAY – MUZYCZNA KARUZELA Z PROJEKTOREM 0845 Muzyczna karuzela jest także rzutnikiem pomagającym zasnąć. Wesoły żółty miś buja się na chmurce. Zabawka wyświetla ruchome scenki, skupiając uwagę dziecka. Zintegrowana pozytywka gra uspokajające kołysanki. Czas działania można ustawić na 5 lub 10 lub 15 minut. Miękkie, pluszowe zwierzaki da się odczepić od karuzelki i wykorzystać jako dodatkowe zabawki.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 99 zł Producent: Smily Play. Dystrybutor: Anek www.smily-play.pl

SMILY PLAY – WIEŻA Z KLOCKÓW 0613A

ŁAMIGAMI

3 klocki, które można ułożyć w piramidę. Na każdym boku propozycje różnorodnych zabaw, np. motyl z ruchomymi skrzydłami, wirujące koło, lusterko, głowy zwierzaków. Dziecko płynnie łączy zabawę z rozwojem manualnym oraz usprawnianiem percepcji wzrokowej i słuchowej. Zabawka rozwija także wyobraźnię przestrzenną.

Gra logiczna – oryginalne połączenie łamigłówki z japońskim origami. Ćwiczy szare komórki i rozwija wyobraźnię przestrzenną. Kieszonkowe wydanie sprawia, że można ją zabrać w każdą podróż. Wybierz 1 ze 100 zadań, składaj ostrożnie, znajdź rozwiązanie. Cel – z jednej strony czarne kwadraty, z drugiej białe. 4 poziomy trudności. Rozwiąż wszystkie zagadki i nie daj się zagiąć.

Grupa wiekowa: 3 m+ Przybliżona cena detaliczna: 39 zł Producent: Smily Play. Dystrybutor: Anek www.smily-play.pl

Grupa wiekowa: 6+ Przybliżona cena detaliczna: 19,99 zł Producent/dystrybutor: Granna www.granna.pl

YOOKIDOO – MATA EDUKACYJNA GYMOTION ROBO PLAYLAND

SKIP HOP – PIESEK I JEGO PŁYWAJĄCY POJAZD

SOWA MĄDRA GŁOWA: LITERKI – PISANIE – ZMAZYWANIE

Wielokrotnie nagradzana aktywna mata 3 w 1. Posiada opatentowany panel Yookidoo Magic Motion Track, który łatwo można przytwierdzić do łuków maty lub bezpośrednio do jej podłoża. Zabawka ma 2 tryby muzyki i wiele różnych akcesoriów: 2 postaci robotów, duże lusterko do zawieszenia bądź postawienia na macie, 2-stonną poduszkę do leżenia na brzuchu, 1 grzechotkę kwiatek. Łatwa do złożenia i przechowywania lub podróży.

Kreatywna zabawka kąpielowa. Składa się z wesołego psa i jego skutera wodnego. Można bawić się samym zwierzakiem jak pływającym przyjacielem, który szczeka przy kontakcie z wodą. Pojazd naśladuje odgłosy silnika. Zabawka nie zawiera ftalanów. Można ją skompletować z innymi akcesoriami i zabawkami z serii ZOO. Zawiera litową baterię CR2030 3V. Wymiary: 11 × 8 × 9,5 cm.

Połączenie świetnej zabawy i nauki. Rysując po śladzie, dziecko uczy się właściwego kształtu liter, ćwicząc zarazem umiejętności manualne. Zabawka jest dobrym treningiem spostrzegawczości, koncentracji, a także logicznego myślenia i kojarzenia. Zawartość pudełka: 28 plansz na 14 tablicach, pisak z końcówką do ścierania, instrukcja. W opakowaniu zbiorczym 8 szt.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 349 zł Producent: Yookidoo. Dystrybutor: Blue Ocean www.blueshop.pl

98

Grupa wiekowa: 1+ Producent: Skip Hop. Dystrybutor: SkipWish www.skip.zone

Grupa wiekowa: 5+ Przybliżona cena detaliczna: 16,50 zł Producent/dystrybutor: Alexander www.alexander.com.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

OWIECZKA JOLLY LYNN 25 CM

PUZZLE LUNA 260 EL.

PUZZLE SPONGEBOB 100 EL.

Owieczka w białej sukience z motywem kwiatu wiśni na rękawkach. Maskotka wykonana z miękkiego pluszu wysokiej jakości. Dostępna w kilku wielkościach: od 10 do 120 cm.

Puzzle 260-elementowe z bohaterami serialu Disneya Soy Luna. Po ułożeniu powstanie obrazek o wymiarach 60 × 40 cm. Wysoką jakość, nasycenie kolorów i bezpieczeństwo układania zapewnia wykorzystanie materiałów ekologicznych.

Puzzle 100-elementowe z bohaterami bajki SpongeBob. Wysoką jakość, nasycenie kolorów i bezpieczeństwo układania zapewnia wykorzystanie materiałów ekologicznych.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 65 zł Producent: Nici. Dystrybutor: F.H. Beata www.nici.net.pl

6759 CIĘŻARÓWKA Z GARAŻEM Przez otwory w dachu garażu można załadować ciężarówkę.

Grupa wiekowa: 18 m+ Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

BANDAI – PLUSZAK DORY SZEMRZĄCA FALA Bohaterka filmu Gdzie jest Dory? w postaci przytulanki. Maskotka jest bardzo miękka i starannie wykonana. Nadaje się do zabawy w ciągu dnia i przytulania w nocy. W dzień po naciśnięciu brzucha mówi śmieszne cytaty z filmu, po przełączeniu na tryb nocny utuli dziecko do snu kojącymi melodiami.

Grupa wiekowa: 18 m+ Producent: Bandai. Dystrybutor: Rekman www.rekman.com.pl

100

Grupa wiekowa: 8+ Producent/dystrybutor: Trefl www.trefl.com

6750 MOJE DUŻE GOSPODARSTWO ROLNE Z wciągarką do umieszczania zboża w spichlerzu. Okno i bramę można otworzyć.

Grupa wiekowa: 18 m+ Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

Grupa wiekowa: 5+ Producent/dystrybutor: Trefl www.trefl.com

6957 MÓJ PRZENOŚNY STATEK Wszystkie akcesoria mogą być przechowywane w kadłubie.

Grupa wiekowa: 18 m+ Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

BUGATTI VEYRON GRAND SPORT R/C

KOLOROWY PIESEK

Sportowe Bugatti Veyron w skali 1:24 to dobra propozycja dla każdego fana motoryzacji. Samochód o długości 18 cm jest sterowany radiowo, wykonany z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, dostępny w 3 kolorach: czarnym, białym i pomarańczowym. Zasilanie: 3 × AA + 2 × AA. Wymiary opakowania: 39 × 12 × 10 cm.

Wesoły kolorowy pies o wysokości 20 cm przyciągnie wzrok każdego dziecka. Ma długie uszy i łapy, dzięki czemu dziecko bezproblemowo chwyci zabawkę. Przyjemny materiał nie pozostawia włosków, dlatego pluszak nadaje się nawet dla małych dzieci. Dostępny w 3 kolorach: różowym, żółtym i zielonym. Wymiary: 23 × 15 × 20 cm.

Grupa wiekowa: 3+ Producent: Rastar. Dystrybutor: Kathay-Haster www.hurtownia.kathay.pl

Grupa wiekowa: 0+ Dystrybutor: Kathay-Haster www.hurtownia.kathay.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


ZESTAW DO BANIEK MINI MOTYLEK

HIT W MOIM SKLEPIE

Zestaw do tworzenia dużych i trwałych baniek, zapewniający aktywną zabawę na świeżym powietrzu, z 0,5 l płynu do baniek. W ofercie dostępne również zestawy: Obręcz i Sznurek.

Paweł Dudzisz

W zasadzie niezmiennie hitem jest u nas seria zabawek firmy Playmobil. Ostatnio szczególną popularnością cieszy się zestaw Przyjazny szpital dziecięcy, który zdobył Nagrodę Dzieci w wiosennej edycji konkursu Zabawka Roku. Klienci chętnie sięgają również po zestawy związane ze strażą pożarną i policją. W czasie wakacji dużą popularnością wśród kupujących cieszą się także zabawki proponowane przez firmę Wader. Sprzedajemy głównie asortyment z serii Gigant, czyli ciężarówki i przyczepki.

L I T T L E B I G TOY S ( O S T R O Ł Ę K A )

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 25 zł Dystrybutor: TM Toys www.tmtoys.pl

Z branżą zabawkarską związany od 3 lat. Prowadzi stacjonarny i internetowy sklep z zabawkami.

HULAJNOGA LITTLE TIKES Dzięki wychylającym się na boki skrętnym kółkom, hulajnogą można precyzyjnie kierować. Wytrzymała i sprawdzona w trudnych warunkach. Dostosowuje się do wzrostu dziecka dzięki wysuwanej rączce. Występuje w 6 wersjach kolorystycznych.

Grupa wiekowa: 5+ Przybliżona cena detaliczna: 129 zł Producent: MGA Entertainment. Dystrybutor: MGA Entertainment Poland www.littletikes.com

WÓZEK Z AKCESORIAMI Z IML DORY I NEMO

KOMPLET DO PIASKU Z IML 9 EL. DORY I NEMO

Wakacyjny zestaw dla małych plażowiczów. W jego skład wchodzi wózek na kółkach, wiaderko o pojemności 2 l, sitko, łopatka, grabki, 2 foremki i konewka. Na zabawkach znajduje się rybka Dory z przyjaciółmi. Obrazki wykonano w technologii IML, zapewniającej trwałość grafiki. Zabawka wysokiej jakość, bardzo wytrzymała.

Dziewięcioelementowy komplet składa się z dużego wiaderka o pojemności 3,4 l, sitka, konewki 0,5 l, łopatki, grabków i foremek. Na wiaderku i 2 foremkach znajdują się rybki Dory i Nemo. Obrazki wykonano w technologii IML zapewniającej trwałość grafiki. Zestaw do zabawy na plaży, w piaskownicy i w ogrodzie, wysokiej jakości i bardzo wytrzymały.

Grupa wiekowa: 1+ Producent/dystrybutor: Wader-Woźniak www.wader.toys

Grupa wiekowa: 1+ Producent/dystrybutor: Wader-Woźniak www.wader.toys

BRANŻA DZIECIĘCA 5/2016

WHISBEAR – SZUMIĄCY MIŚ PREMIUM Szumiący Miś Whisbear z funkcją Cry Sensor, wrażliwy na płacz dziecka. Po 40 minutach szumienia przechodzi w tryb czuwania, a gdy rozpozna płacz, automatycznie uruchomi szum. Miś jest wykonany z tkaniny wysokiej jakości z atestem Oeko-Tex. Funkcje soft start/soft stop łagodnie włączają i wyłączają szum. Uszy i łapy szeleszczą. Magnesy umożliwiają zaczepienie misia na łóżku lub wózku.

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: 198 zł Producent/dystrybutor: Whisbear www.whisbear.com

101


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

ZESTAW CARMEN

GRIP TRUCKS

BETONIARKA CONSTRUCT

Seria Carmen została stworzona specjalnie dla najmłodszych gospodyń. Duży wybór rozmaitych zestawów na pewno przypadnie do gustu każdej dziewczynce. Kuchnie imitują dźwięki pracy prawdziwych urządzeń i pracy z wodą.

Seria zabawek Grip Trucks to pojazdy ładne, kolorowe, o ciekawych formach, zrobione z materiałów wysokiej jakości. Każdy ma miękkie gumowe koła oraz specjalną rączkę do prowadzenia i manipulowania urządzeniami specjalistycznymi.

Bardzo duża betoniarka imitująca prawdziwy sprzęt budowlany, wykonana z dbałością o każdy szczegół przez niemiecką markę Wader. Mali rzemieślnicy i budowlańcy mogą zaczynać pracę. Przy użyciu korby ręcznej zmieszają klocki lub piasek, a przekręcając pokrętło z boku, wyładują je z betoniarki.

Grupa wiekowa: 1+ Producent/dystrybutor: Polesie www.polesie-toys.com

Grupa wiekowa: 3+ Producent/dystrybutor: Polesie www.polesie-toys.com

LALALOOPSY SWITCH’N’STYLE

ŁAKOCIE BABCI

Najnowsze lalki Mini Lalaloopsy Switch’N’Style to jeszcze więcej zabawy. Można je przebierać: zmieniać ubrania, buty i wygląd małych przyjaciółek. Wszystkie dodatkowe akcesoria znajdują się w zestawie.

Jest ryzyko – jest zabawa! Zabierz ciastko chciwej babci, ale pamiętaj, by jej nie obudzić, bo staruszka uwielbia łakocie i nie chce się nimi dzielić. Musisz działać szybko, ale być bardzo cicho.

Grupa wiekowa: 4+ Przybliżona cena detaliczna: 44,99 zł Producent: MGA Entertainment. Dystrybutor: MGA Entertainment Poland www.lalaloopsy.com

Grupa wiekowa: 5+ Przybliżona cena detaliczna: 79,99 zł Producent: Tomy. Dystrybutor: M&Z www.mizhurt.pl

GIMNASTYKA DLA BOBASA – MUZYCZNI PRZYJACIELE

ZDALNIE STEROWANA ŁÓDŹ STRAŻACKA

Liczne zabawki: elektroniczny panel-słoń, grzechotki, gryzaki, lusterko, tamburyn-żółw. Instrumenty muzyczne zostały specjalnie zaprojektowane dla małych dzieci. 8 znanych melodii dziecięcych. Regulowanie pałąków, przesuwanie zabawek i włączanie świateł i muzyki stymulują dziecko.

Zabawka zamienia codzienną kąpiel w fantastyczną przygodę. Zdalnie sterowaną łódkę włącza się i wyłącza poduszkowym pilotem, który za pomocą dźwięku komunikuje się z kapitanem. W razie pożaru naciśnięcie pilota wprawia w ruch pojazd strażacki, a dotknięcie zielonego elementu z tyłu pokładu uruchamia sikawkę z wodą. Udanej akcji ratunkowej!

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: 339 zł Producent: Tiny Love. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

102

Grupa wiekowa: 10 m+ Przybliżona cena detaliczna: 84,99 zł Producent: Tomy. Dystrybutor: M&Z www.mizhurt.pl

Grupa wiekowa: 3+ Producent/dystrybutor: Polesie www.polesie-toys.com

PRZYTULANKA-KAMELEON CHARLIE CLOUD B Kameleon mieni się kolorami tęczy, gdy wbudowane światła LED zmieniają barwy. Ma 2 uspokajające melodie, 2 efekty świetlne i 6 stopni głośności. Automatycznie wyłącza się po 45 minutach.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 139 zł Producent: Cloud B. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

MAGICZNE MOZAIKI 600 EL. Kreatywna zabawka edukacyjna pozwalająca tworzyć niemal nieskończoną liczbę fantazyjnych obrazków. W jej skład wchodzi plastikowa tablica z otworami (28 x 20 cm) oraz 600 wpinek (w 7 kolorach i 3 wielkościach). Do zestawu dołączony jest album zawierający ponad 100 inspiracji. Zabawka ćwiczy kreatywność i wyobraźnię, umiejętność sprowadzenia obrazów do najważniejszych cech. Produkt dostępny w 30 wariantach.

Grupa wiekowa: 5+ Przybliżona cena detaliczna: 37,50 zł Producent/dystrybutor: Alexander www.alexander.com.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

6109 ŚMIECIARKA NA SZKŁO Z KONTENERAMI

6110 NOWA ŚMIECIARKA DO RECYKLINGU

Duży dźwig błyskawicznie podnosi 2 kontenery na szkło i ustawia je na powierzchni ładunkowej. Z wieloma butelkami do recyklingu.

Z małym i dużym pojemnikiem umożliwiającym załadowanie śmieci do uchylnego kontenera.

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

6112 ZAMIATARKA MIEJSKA Z obracającą się szczotką do zamiatania i dużym zbiornikiem na odpady.

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

VIGA – SORTER KSZTAŁTÓW ARKA NOEGO

VIGA – PRZEBIJANKA/GRA NA CYMBAŁKACH

AUTO ZDALNE STEROWANE FIAT 500 SPORT RC

Zabawka z drewna wysokiej jakości. W zestawie Noe i jego żona oraz figurki zwierząt: 2 lwy, 1 krowa, 1 byk, 2 koty, 2 konie, 2 żyrafy i 2 mewy. Zwierzaki trzeba odpowiednio posortować i włożyć w przeznaczone dla nich miejsce. Mewy mają magnesy, dzięki czemu trzymają się dachu. Podczas zabawy można opowiedzieć dziecku biblijną historię Arki Noego, kształtując przy tym jego wyobraźnię.

Edukacyjna zabawka 2 w 1 wykonana z wysokiej jakości drewna. Może posłużyć jako przebijanka: 3 kolorowe kulki uderzone młotkiem spadają na ksylofon, wydając przy tym dźwięki uatrakcyjniające zabawę. Cymbałki można wyjąć ze stelaża – są wtedy osobną zabawką. Jednen przedmiot, podwójna zabawa z bratem, siostrą lub przyjaciółmi z piaskownicy

Najnowsza wyścigówka zdalnie sterowana za pomocą pilota-kierownicy. Reprezentuje charakterystyczną dla marki Fiat estetykę i energię. Kierownica jest jednocześnie poręcznym, czułym pilotem, którego użytkowanie jest bardzo proste. Zachowuje się dokładnie tak, jak prawdziwa kierownica samochodowa. Auto wyposażone w ostrzegawczy klakson.

Grupa wiekowa: 2+ Przybliżona cena detaliczna: 99 zł Producent: Viga. Dystrybutor: PM Investment www.millymally.pl

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 160 zł Producent: Chicco. Dystrybutor: Artsana Polska www.chiccopolska.pl

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 145 zł Producent: Viga. Dystrybutor: PM Investment www.millymally.pl

X-TILES

ALIAS KOBIETY VS. MĘŻCZYŹNI

Ułóż kolorowe płytki i jednocześnie zablokuj przeciwnika. Gracze starają się jak najszybciej pozbyć swych płytek, wykładając je na stół. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze zachowują się one tak, jak moglibyśmy się tego spodziewać… Wyobraźnia i zmysł matematyczny będą sprzyjały zwycięstwu. Prosta, ale wciągająca gra dla całej rodziny. Zawartość: 48 płytek, zasady gry.

Mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus? W tej grze szanse na zwycięstwo rosną, jeśli znamy świat płci przeciwnej. Trafnie wyjaśniając słowa, gracze przesuwają swe pionki ku mecie. Zabawna wersja klasycznej gry. Trzeba będzie wykorzystać wyobraźnię i poczucie humoru. Zawartość: 400 kart zawierających ogółem 2400 haseł, plansza, klepsydra, 2 pionki.

Grupa wiekowa: 7+ Przybliżona cena detaliczna: 100 zł Producent/dystrybutor: Tactic Games www.tactic.net

104

Grupa wiekowa: 15 + Przybliżona cena detaliczna: 95 zł Producent/dystrybutor: Tactic Games www.tactic.net

PARKING 4-POZIOMOWY Z DROGĄ I SAMOCHODAMI 3 górne poziomy są przeznaczone pod miejsca parkingowe, a najniższy ma drogi podjazdowe, serwis i myjnię samochodową. Znaki drogowe uczą dziecko zasad ruchu drogowego, a ciekawa konstrukcja pozwala wymyślić dużo interesujących zabaw samochodami dołączonymi do zestawu.

Grupa wiekowa: 3+ Producent/dystrybutor: Polesie www.polesie-toys.com

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


HANDEL W SIECI

INTERNETOWY ANTYPORADNIK ANNA ORLEAŃSKA

Podobno aż 66% koszyków internetowych jest porzucanych przed zakończeniem transakcji. Bardziej obrazowo – ze sklepu, nie kupując nic, pomimo wcześniejszych planów, wychodzi sześciu na dziesięciu klientów (a nawet spory kawałek siódmego). Co jest powodem rezygnacji zakupów? Osoby zamawiające towar online często napotykają takie same problemy.

Na początek pytamy o powody irytacji podczas kupowania w sieci specjalistę, właściciela firmy Ol-Mar, która w ubiegłym roku zdobyła nagrodę w konkursie e-Commerce Polska w kategorii „Strona roku”. – Denerwuje mnie przede wszystkim mały wybór form płatności i braki informacyjne. Czasem zniechęca szata graficzna sklepu, rażąca czcionka, przeładowanie elementami graficznymi, tło w źle dobranym kolorze. Kłopoty sprawia również to, że niektóre sklepy nie są przystosowane do urządzeń mobilnych. A liczba zamówień składanych na smartfonach systematycznie wzrasta i nic nie wskazuje na to, by ten trend w najbliższym czasie się odwrócił – komentuje Marcin Mielczarek.

ZMUŚ DO REJESTRACJI Gdyby zebrać usterki sklepów internetowych w formie antyporadnika, mógłby się on zacząć od wskazówki dotyczącej wymuszania zakładania konta. – Chciałam kupić sznurówki dla syna. Owszem, wybrałam specjalne, świecące, ale w dalszym ciągu było to drobne zamówienie. Okazało się, że powinnam wypełnić długi formularz i podać mnóstwo danych. Sklep nie zaproponował formy kupowania bez rejestracji. Zrezygnowałam – opowiada mama 3-letniego Szymona Małgorzata Sieniawska. Klienci czasem nie planują się wiązać z danym sklepem, niekiedy boją się spamu, a czasem po

prostu z lenistwa nie mają ochoty na wpisywanie danych do kilkunastu rubryk. Dlatego standardem powinny być 3 opcje do wyboru: złożenie zamówienia bez zakładania konta, logowanie na swoje konto (jeśli już wcześniej klient się zarejestrował) lub możliwość rejestracji w sklepie. Kupującym, którzy wybiorą opcję zamawiania bez zakładania konta, warto podpowiedzieć, dlaczego rejestracja nie jest drogą przez mękę i może się opłacać. Najlepiej zrobić to w momencie zakończenia składania zamówienia, sugerując np.: „Kolejne zakupy będą łatwiejsze i szybsze, jeśli się zarejestrujesz. Zajmiemy ci tylko 1 minutę”.

Fot. Pinio

NIE PRZEJMUJ SIĘ ZDJĘCIAMI Pora na opowieść rowerzystki: – Szukałam pokrowca na siodełko. W jednym z krakowskich sklepów internetowych zobaczyłam gustowny model Zebra. Spodobał mi się bardzo mocny kontrast między czernią i bielą. Wyglądało, jakby pokrowiec był zrobiony z grubszego materiału przypominającego sztuczne futro. Zamówiłam. Przyszła paczka. Wyciągnęłam z niej zwinięty w kłębek kawałek wyblakłego, cienkiego poliestru, który nie przypominał umaszczenia ani zebry, ani nawet chomika – mówi zawiedziona klientka.

Klienci urządzający pokój dla dziecka lubią obejrzeć aranżacje wnętrza z meblami, a nie same zdjęcia szafy czy krzesła.

106

– Dobre zdjęcie musi być wiarygodne. Funkcjonujące w literaturze fachowej i w mowie potocznej określenie real photo doskonale oddaje istotę rzeczy. Chodzi o to, by własnoręcznie zrobionym zdjęciem uwiarygodnić zarówno siebie jako sprzedawcę, jak i całą swoją ofertę. Trzeba się starać, by za jego pomocą przekazać jak najwięcej informacji. Strategia poddawania zdjęć obróbce, zwiększanie kontrastu, podnoszenie

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. BranzaDziecieca.pl

nasycenia, przez co kolory nie wyglądają już jak w rzeczywistości, to wprowadzanie w błąd – komentuje fotograf Sławomir Panek. Dobrym sposobem na stratę klienta jest również brak jakiegokolwiek zdjęcia przy opisie produktu. Możemy być niemal w 100% pewni, że kupujący sfinalizuje transakcję u konkurencji, która o fotografii nie zapomniała. Graficzka z Wrocławia, będąca właśnie na etapie urządzania pokoju dla syna, zwraca uwagę, że w sklepach z meblami często brakuje zdjęć przedmiotów w choćby jednej aranżacji. – Wiem, że w programie graficznym mogę sobie wkleić upatrzoną półkę do zdjęcia mojego pokoju, ale wolę w tym czasie obejrzeć tapety albo zasłony – mówi Magdalena Gazur. Nie wspominając o tym, że nie każdy musi umieć obsługiwać wspomniany program. PO CO KOMU OPIS? Wprawdzie podobno zdjęcie warte jest 1000 słów, ale niektórzy handlowcy traktują to powiedzenie zbyt dosłownie. Wciąż zdarzają się (na szczęście niezbyt często) sklepy, które umieszczają tylko fotografię produktu i nie dodają do niej żadnego opisu. Bywa, że informacja o danym artykule jest tak lakoniczna, jakby stworzył ją Waldemar Pawlak lub znana z małomówności świętej pamięci księżna Diana. Jak podkreślają specjaliści od handlu online, oferowany przedmiot powinien być wyczerpująco opisany, na tyle zachęcająco (i najlepiej unikalnie), aby klient chciał dokonać zakupu. Co więcej, prawo nakłada obowiązek umieszczania przy produktach ważnych informacji, które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji zakupowych. Chodzi m.in. o wszelkie ostrzeżenia związane z użytkowaniem zabawek. Wróćmy do narzekania klientów. Małgorzata Sieniawska krytykuje to, że niektóre sklepy z odzieżą umieszczają tylko jedną tabelę rozmiarów, która nie przedstawia dokładnych wymiarów poszczególnych produktów, przez co jest bezużyteczna. Sytuacji nie ratuje dorzucenie do tabelki zachęty do mailowego kontaktu w sprawie szczegółów. Czekanie na odpowiedź niepotrzebnie wydłuża zakupy. Brak precyzyjnej informacji, takich jak np. wymiary produktu, może doprowadzić do tego, że klient dostanie namiot przeznaczony dla dziecka, a nie dorosłego (na szczęście dla e-sprzedawcy w przypadku, o którym słyszeliśmy, kupujący okazał się twardzielem – uznał, że nocowanie w miniaturowym schronieniu ćwiczy charakter i może być elementem brutalnej wakacyjnej szkoły przetrwania). SKOMPLIKUJ ZAMÓWIENIE Jeśli od umieszczenia produktu w koszyku do zakończenia transakcji dzieli klienta zbyt dużo etapów, do zakupu raczej nie dojdzie. Przejrzysty, niezbyt długi formularz sprawdza się najlepiej. No, chyba że sklep oferuje bardzo drogie produkty – wtedy, według ekspertów, klienci przychylniej patrzą na rozbudowane kwestionariusze. Podobno wśród zamawiających towary luksusowe budzą one większe zaufanie.

BRANŻA DZIECIĘCA 5/2016

Jeśli chcesz skutecznie zniechęcić klienta do zakupów, zrób tylko 1 zdjęcie oferowanego produktu. Najlepiej w ciemnym miejscu i telefonem. Masz wtedy duże szanse, że kupujący opuści cię dla konkurencji.

Kupujących online zniechęca również konieczność poszukiwania opcji kontynuowania zakupów już po dodaniu produktu do koszyka. Powinna być od razu widoczna, a nie ukryta jak złoty pociąg. Internautów z równowagi wyprowadzają też: koszyk, którego nie można znaleźć, i problemy z edytowaniem zamówienia – usunięciem czy zmienieniem ilości towaru. Kolejne sprawy – dostawa i jej koszt. Czasem kupujący ma wrażenie, że trafił na super okazję,

35%

INTERNAUTÓW ZNIECHĘCA DŁUGI CZAS OCZEKIWANIA NA PRODUKT

34%

KUPUJĄCYCH ONLINE IRYTUJĄ NATRĘTNE REKLAMY PRODUKTÓW

33%

ZAMAWIAJĄCYCH W SIECI NARZEKA NA WYSOKIE KOSZTY DOSTAWY

więc dodaje przedmiot do koszyka, zamawia… i tu czeka go niemiła niespodzianka. Za dostarczenie zamówienia musi zapłacić tyle, że jeśli dorzuci trochę drobnych, to starczy na przejazd Pendolino do Warszawy. Podobno badania pokazują, że – uwaga! – użytkownicy rzadziej porzucają koszyk, gdy sklep oferuje im bezpłatną wysyłkę. Jeśli chcesz stracić klientów, nigdy nie bierz udziału w akcjach typu „Dzień darmowej dostawy”. Aby jeszcze bardziej zniechęcić kupujących do zakupów, można nie śpieszyć się z dostarczaniem zamówienia. Wyświetlająca się przez 2 tygodnie formułka „w realizacji” powinna załatwić sprawę. Nie podawaj również informacji o stanach magazynowych. Zyskasz dzięki temu okazję do przeprowadzenia kilku emocjonalnych rozmów telefonicznych z klientami, dla których nie wystarczyło towaru, i usłyszenia sugestii dotyczących zmiany swojej ścieżki zawodowej. BĄDŹ TAJEMNICZY Kupujący naprawdę cię denerwują? Nie podawaj informacji na temat kosztów wysyłki, gwarancji, zwrotów. Utrudniaj kontakt. Dopilnuj, żeby zbyt szybko nie odpowiadać na wiadomości. Nie oddzwaniaj albo powiedz, że sprawdzisz i dasz znać, i natychmiast wyrzuć tę obietnicę z pamięci. Nawet jeśli klient anuluje zamówienie, wyślij do niego kilkanaście maili z prośbą o ocenę zrobionych zakupów, tak na wszelki wypadek, aby upewnić się, że w przyszłości do ciebie nie wróci. Poza tym ignoruj przepisy wymagające podawania przed przedsiębiorcę pełnych danych (nazwy firmy, adresu przedsiębiorstwa, adresu elektronicznego, numer telefonu). Nie zawracaj sobie głowy dbaniem o to, by sklep prezentował się wiarygodnie przez umieszczanie na stronie certyfikatów, które zdobyłeś, i pozytywnych opinii kupujących, na które zapracowałeś zanim jeszcze zbrzydło ci handlowanie w sieci. 

107


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PRZEWODNIK PO PARAGRAFACH W O J C I E C H WAW R Z A K

Sprzedajesz przez internet? Regulamin e-sklepu powinien być dla ciebie najważniejszy. Dlaczego? Bo zastępuje spisaną umowę. Każde zamówienie złożone w twoim sklepie to umowa między tobą a kupującym. Regulamin ma sprawić, by była korzystna i wolna od klauzul niedozwolonych.

Fot. Pressfoto.ru

Regulamin to również najlepszy sposób na wypełnienie obowiązków informacyjnych, które nakłada ustawa o prawach konsumenta. Jest ich sporo, więc taki dokument będzie zbawienny. Mam nadzieję, że ten tekst pomoże ci samodzielnie napisać dobry regulamin sklepu internetowego. Paragraf po paragrafie omówię, co powinno się w nim znaleźć. REGULAMIN WYPUNKTOWANY Nie jestem zwolennikiem teoretyzowania i cytowania przepisów, dlatego nie przytoczę tutaj art. 12 ustawy o prawach konsumenta, który w 21 punktach przewiduje, o czym przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta. Jeśli masz ochotę, możesz do niego zajrzeć sam. Przedstawię natomiast w punktach, co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego. Oto lista: • wstęp, • definicje, • postanowienia wprowadzające, • składanie zamówienia, • formy dostawy i płatności, • realizacja zamówienia, • odstąpienie od umowy, • odpowiedzialność za wady, • dane osobowe i pliki cookies, • pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, • postanowienia końcowe. Pora teraz na dokładniejsze przyjrzenie się poszczególnym punktom. Rozpoczynamy nagłówkiem: Regulamin sklepu internetowego… (nazwa sklepu). Dalej wskazujemy datę

108

Planujesz prowadzenie sklepu internetowego? Zanim zajmiesz się rozmyślaniem nad jego szatą graficzną i zamawianiem towaru, musisz załatwić najważniejaszą sprawę, czyli stworzyć dobry regulamin. Bez tego nie ma e-handlu.

publikacji dokumentu na stronie sklepu. To ważne z punktu widzenia zmian regulaminu w przyszłości. Następnie podajemy pełne dane identyfikacyjne sprzedawcy i możliwe formy kontaktu z nim. Wstępu nie opatrujemy żadnymi artykułami, paragrafami ani ustępami – to po prostu wstęp. Paragrafy będą za chwilę. § 1. DEFINICJE Pierwszy paragraf to definicje terminów używanych w regulaminie. To miejsce, by sprecyzować takie pojęcia, jak: • konsument, • kupujący,

• sklep, • sprzedawca, • regulamin. To oczywiście tylko przykłady. Jeśli potrzebujesz więcej definicji, śmiało możesz je dodać. Wszystko po to, byś w dalszej części regulaminu nie musiał się powtarzać, a odwoływał się do już skonkretyzowanych pojęć. § 2. POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE Postanowienia wprowadzające to podstawowe informacje, takie jak: • do czego służy sklep, • co opisuje regulamin,

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


• jakie są wymagania techniczne korzystania ze sklepu, • czy produkty w sklepie są nowe, czy używane, • w jakim języku zawierane są umowy w sklepie, • czy ceny produktów są cenami brutto. § 3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA Paragraf trzeci to opis procedury składania zamówienia. Chodzi po prostu o stworzenie kompletnej listy kroków, jakie klient musi podjąć, by dokonać u ciebie zakupu. Ten paragraf to również dobre miejsce, by wskazać chwilę zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą zawarcia umowy wiąże się problem niemożliwości realizacji zamówienia. Sprzedawcy często pytają mnie, czy mogą się zabezpieczyć na wypadek, gdy na stronie sklepu pojawi się błąd, np. co do ceny, albo gdy po złożeniu zamówienia okaże się, że danego produktu nie ma już u dostawcy.

TAKIM ZABEZPIECZENIEM NIE MOGĄ BYĆ POSTANOWIENIA, ŻE SPRZEDAWCA MOŻE ANULOWAĆ ZAMÓWIENIE, GDY JEGO REALIZACJA OKAŻE SIĘ NIEMOŻLIWA. TO MUROWANA KLAUZULA NIEDOZWOLONA.

Może nim jednak być odpowiednie zdefiniowanie chwili zawarcia umowy. W regulaminie można przyjąć, że złożenie zamówienia nie prowadzi do zawarcia umowy, ale jest ofertą jej zawarcia składaną przez klienta sprzedawcy. W takiej sytuacji ma on możliwość zareagowania na błąd w sklepie lub niemożliwość realizacji zamówienia i poinformowania kupującego o nieprzyjęciu oferty zawarcia umowy. Przy takim rozwiązaniu, oprócz odpowiednich postanowień w regulaminie, ważne jest zaprojektowanie stosownej treści korespondencji z klientem. W pierwszej wiadomości po złożeniu zamówienia klient otrzymuje np. potwierdzenie otrzymania oferty przez sprzedawcę wraz z informacją, że w ciągu najbliższych 24 godzin otrzyma informację o jej przyjęciu lub odrzuceniu. Takie rozwiązanie jest wprawdzie możliwe, ale mało praktyczne i dokuczliwe dla kupującego. Dlatego większość moich klientów z niego rezygnuje i decyduje się na ustalenie chwili zawarcia umowy w momencie samego złożenia zamówienia. § 4. FORMY DOSTAWY I METODY PŁATNOŚCI W czwartym paragrafie wskazuje się na dostępne w sklepie formy dostawy zamówienia i metody płatności za zamówienie. Osobiście jestem zwolennikiem wpisywania tych informacji w regulamin sklepu, ale niekiedy jest to niepraktyczne lub wręcz niemożliwe i wtedy odsyłam po prostu do odpowiedniej zakładki na stronie internetowej sklepu, gdzie wszystko

110

jest szczegółowo opisane. Jeśli chodzi o opisywanie form dostawy, należy dążyć do jak najdalej idącej precyzji, czyli wskazywać: • podmiot realizujący zamówienie (najczęściej są to firma kurierska lub Poczta Polska), • orientacyjny czas dostawy, • jej koszt. Nie zawsze koszt dostawy można określić z góry. Wtedy należy poinformować o tym klienta w regulaminie i wskazać, jak ten wydatek zostanie ustalony. Pamiętaj również, by koniecznie wskazać, kto go ponosi. § 5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA W paragrafie piątym jest miejsce na opisanie szczegółów związanych z realizacją zamówienia, czyli tego: • na czym polega realizacja zamówienia, • kiedy rozpoczyna się realizacja zamówienia, • jaki jest czas realizacji, • jak wygląda komunikacja z klientem w tym czasie. Oczywiście można tu zawrzeć dużo więcej kwestii, w zależności od tego, co potrzebujesz opisać jako sprzedawca, ale powyższe punkty to niezbędne minimum. § 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY Postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy są bardzo ważne, ponieważ prawo odstąpienia to podstawowe uprawnienie konsumenckie. W razie niepoinformowania o tym prawie twój klient będzie mógł odstąpić od umowy nawet w ciągu roku do chwili otrzymania produktów. Prawa odstąpienia od umowy nie można w żaden sposób modyfikować na niekorzyść konsumenta. Należy trzymać się standardów przewidzianych przez ustawę. Najlepiej nie zmieniać ich na własną rękę, lecz posługiwać się sformułowaniami ustawowymi. Zgodnie z jej zapisami kupującego należy poinformować o: • prawie do odstąpienia, • terminie na odstąpienie, • procedurze odstąpienia, • skutkach odstąpienia. Dodatkowo warto wpisać, że klient ma zapłacić za przesyłkę zwrotną. Co więcej, jeśli ustawa pozwala na wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy i chcesz skorzystać z takiej możliwości, o takim wyłączeniu też musisz poinformować. Zamknięty katalog sytuacji, w których konsument nie może odstąpić od umowy, znajduje się w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Pamiętaj, by nie modyfikować tych sytuacji ani nie dodawać własnych. Przygotuj również wzór formularza odstąpienia od umowy, do którego odnośnik zawrzesz w jednym z postanowień dotyczących prawa odstąpienia. § 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY Masz obowiązek poinformować kupującego o swojej odpowiedzialności za wady sprzedawanych produktów. Jest to tzw. rękojmia sprzedawcy. W regulaminie sklepu internetowego przynajmniej skrótowo powinieneś

opisać, jak wygląda realizacja uprawnień kupującego związanych z twoją rękojmią za wady. Po szczegóły możesz odesłać do przepisów kodeksu cywilnego. § 8. GWARANCJA Jeśli produkty dostępne w twoim sklepie są objęte gwarancją, musisz o tym poinformować kupującego. Nie musisz powielać treści gwarancji, ale wskaż chociaż na podstawy. § 9. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES Nie jest wymagane posiadanie oddzielnej polityki prywatności. Jeśli chcesz, postanowienia dotyczące danych osobowych i plików cookies możesz zawrzeć bezpośrednio w regulaminie. Powinieneś poinformować klientów o: • administratorze danych osobowych (to ty nim jesteś), • celu przetwarzania danych osobowych, • dobrowolności podania danych, • odpowiednim zabezpieczeniu danych, • uprawnieniach klientów w związku z przetwarzaniem ich danych, • wykorzystywaniu plików cookies, • celu wykorzystywania plików cookies, • możliwości odpowiednich ustawień przeglądarki w tym zakresie. § 10. POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ Ustawa o prawach konsumenta nakazuje sprzedawcy informować o pozasądowych sposobach dochodzenia roszczeń. Najłatwiej zrobić to właśnie w regulaminie. Masz również obowiązek powiadomić konsumenta o unijnej procedurze ODR (internetowym rozstrzyganiu sporów). Ot, kolejny unijny wynalazek. § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Postanowienia końcowe to wszystko, co nie zmieściło się we wcześniejszych paragrafach. Najczęściej są to informacje o: • charakterze regulaminu, • chwili jego wejścia w życie, • procedurze zmian regulaminu. Wbrew pozorom, nawet w postanowieniach końcowych mogą zagościć klauzule niedozwolone. Dotyczy to najczęściej procedury zmian regulaminu, gdy sprzedawcy przyznają sobie arbitralne prawo do modyfikowania go bez informowania użytkowników. Ten problem można rozwiązać, przewidując, że w stosunku do umów już zawartych będzie obowiązywał regulamin z chwili zawarcia umowy.

w

W O J C I E C H WAW R Z A K

Prawnik, autor bloga praKreacja.pl. Obsługuje twórców, freelancerów, przedsiębiorców, sklepy internetowe i start-upy. Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej przy twoim sklepie? Napisz na kontakt@wojciechwawrzak.pl. Szukasz gotowego kompletu dokumentów? Przejdź do strony https://prakreacja.pl/kup-regulamin.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


U O K I K J A K O TA J E M N I C Z Y K L I E N T

ZAKUPY KONTROLOWANE JOANNA AFFRE, PRZEMYSŁAW RYBICKI

Obowiązujące od kilku miesięcy przepisy znowelizowanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadziły m.in. instytucję zakupu kontrolowanego, mającego na celu uzyskanie informacji mogących stanowić dowód w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. To oznacza, że pracownicy UOKiK mogą wcielać się w rolę tajemniczych klientów, odwiedzając sklep lub stoisko podczas imprez targowych.

zakupu towaru i nagrać przebieg czynności. Do dokonania tych działań potrzebna jest zgoda Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) udzielona na wniosek Prezesa UOKiK. Odmiennie niż w przypadku dotychczasowych kontroli, przedsiębiorca będzie informowany o podjęciu działań i ich utrwaleniu dopiero po ich zakończeniu. DOCIEKLIWE KUPOWANIE Ustawa nie wyjaśnia, jakie konkretne czynności mogą być podjęte w ramach zakupu kontrolowanego, nie zawiera również przykładowego ich wyliczenia. To zabieg nieprzypadkowy

Fot. BranzaDziecieca.pl

Do tej pory instytucja tajemniczego klienta kojarzyła się głównie z praktykami sklepów lub firm, które w ten sposób sprawdzały jakość obsługi swoich klientów. W wyniku nowelizacji prawa w to narzędzie został wyposażony Prezes UOKiK. Zmiana umożliwiła pracownikom Urzędu uzyskanie bezpośrednich dowodów na stosowanie nieuczciwych praktyk przez przedsiębiorców. Efektem ma być sprawniejsze gromadzenie materiału dowodowego, a w konsekwencji skuteczniejsze wykrywanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Zgodnie z nowymi przepisami pracownik UOKiK może podjąć próbę kontrolowanego

Pracownicy UOKiK mogą wcielić się w tajemniczego klienta i sprawdzić, jak prowadzona jest sprzedaż podczas targów konsumenckich. Przedsiębiorcy muszą więc zwrócić baczniejszą uwagę na sposób oferowania produktów.

112

– kontrolerzy mogą dostosować swoje zachowania do rodzaju i charakteru działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę, a także zarzucanego mu czynu. Przez „towar” należy rozumieć: rzeczy, energię, papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, usługi, a także roboty budowlane. W związku z tym praktycznie każdy przedsiębiorca zawierający umowy z konsumentami może spodziewać się wizyty „tajemniczego klienta” w osobie pracownika UOKiK. Czynności zmierzające do zakupu towaru to wszelkie działania pośrednio lub bezpośrednio prowadzące do takiego zakupu. Może to być mail, telefon, osobiste pytanie o przedstawienie oferty lub właściwości towaru jak również kontaktowanie się za pośrednictwem infolinii, uczestnictwo w pokazach czy podanie danych potrzebnych do zawarcia umowy, a także prowadzenie ewentualnych negocjacji. Pracownicy UOKiK mogą wcielać się w rolę dociekliwego konsumenta, nie mają jednak prawa zakupu towaru. Ich zadaniem jest skontrolowanie sposobu prezentowania oferty i procedur zawierania umowy z konsumentem, nie zaś samego produktu. Jak ma to wyglądać w praktyce? Na przykład pracownik UOKiK uczestniczy w pokazie organizowanym przez przedstawiciela handlowego i nagrywa cały przebieg spotkania oraz wyraża chęć zawarcia umowy sprzedaży. Zadaje pytania dotyczące oferowanego produktu, np. wózka. Ogląda go i pyta o szczególne właściwości, cenę, kwestię możliwości płatności ratalnej oraz jej warunki, m.in. oprocentowanie. W momencie, w którym należy zawrzeć umowę sprzedaży, pracownik UOKiK ujawnia, że wszystkich

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


JAK URZĘDNIK UOKIK-U ZOSTAJE TAJEMNICZYM KLIENTEM WNIOSEK PREZESA UOKIK DO SOKIK W SPRAWIE ZGODY NA ZASTOSOWANIE INSTYTUCJI I UTRWALENIE OBRAZU LUB DŹWIĘKU

ZGODA SOKIK

czynności dokonywał w ramach zebrania materiału dowodowego na podstawie przepisów. NAGRANIA Z KONTROLI Pracownik UOKiK podczas wykonywania czynności może nagrać obraz lub dźwięk. Inaczej niż w przypadku utrwalania przebiegu kontroli, przedsiębiorca nie jest jednak informowany o zamiarze dokonania takiego nagrania. Jest to radykalna zmiana podyktowana specyfiką tej instytucji. Nośniki danych stanowią załącznik do protokołu kontroli, a sam protokół jest częścią akt sprawy. Przedsiębiorcy muszą więc zwrócić jeszcze większą uwagę na wzmocnienie wewnętrznej kontroli sposobu oferowania swoich usług, m.in. poprzez ustanowienie szczegółowych procedur zawierania umów z konsumentami i ciągłe monitorowanie ich stosowania przez swoich pracowników.

UCZESTNICTWO PRACOWNIKA UOKIK W POKAZIE TOWARU

ZADAWANIE PYTAŃ NA TEMAT PRODUKTU: JEGO WŁAŚCIWOŚCI, CENY

wniosku. Jednak dowód zebrany w związku z zastosowaniem instytucji tajemniczego klienta nie powinien być jedyny na wykazanie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Z założenia narzędzie to ma być używane w celu potwierdzenia pewnych informacji powziętych przez Prezesa UOKiK m.in. od konsumentów wskazujących na istnienie zakazanej praktyki. KONTROWERSJE I ZASTRZEŻENIA Instytucja tajemniczego klienta różni się znacząco od podobnych działań podejmowanych przez przedsiębiorców w sektorze prywatnym czy instytucji zakupu kontrolowanego Inspekcji Handlowej. Ma weryfikować informacje pozyskane przez Prezesa UOKiK o stosowaniu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Pracownicy UOKiK powinni sprawdzać sposób prezentowania produktu przez przedsiębiorcę i informowania o jego cechach.

ZADAWANIE PYTAŃ NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI NA RATY, ODSTĄPIENIA OD UMOWY

MOMENT ZAKUPU PRODUKTU – UJAWNIENIE SIĘ PRACOWNIKA UOKIK – WSKAZANIE, ŻE DZIAŁANIA BYŁY NAGRYWANE

ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa bądź innych tajemnic chronionych na podstawie przepisów szczególnych.

j p

JOANNA AFFRE

Adwokat, wspólnik zarządzający kancelarii Affre i Wspólnicy, od ponad 15 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie konkurencji. Doradza klientom w zakresie m.in. kształtowania polityki dystrybucyjnej, przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym i nadużywaniu pozycji dominującej, zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKiK i sądami.

PRZEMYSŁAW RYBICKI

BEZ ZASKARŻENIA SOKiK – na wniosek Prezesa UOKiK – wydaje zgodę zarówno na czynności zmierzające do zakupu towaru, jak i na utrwalenie ich przebiegu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. Ma na to 48 godzin od momentu złożenia wniosku. Przedsiębiorca nie może zaskarżyć rozstrzygnięcia sądu. Ustawodawca nie wskazał, jakimi kryteriami ma kierować się SOKiK przy ocenie zasadności reklama

Możliwość nagrywania całego przebiegu kontaktu z przedsiębiorcą budzi jednak wiele kontrowersji, przede wszystkim wśród samych przedstawicieli handlu, choć nie tylko. Pojawiają się głosy, że może naruszać dobra osobiste osób nagrywanych, a także prowadzić do ujawnienia tajemnicy bankowej, ubezpieczeniowej czy marketingowej. Należy jednak pamiętać, że Prezes UOKiK może ograniczyć prawo wglądu do materiału dowodowego załączonego do akt sprawy, jeżeli jego udostępnienie groziłoby

Radca prawny kancelarii Affre i Wspólnicy, specjalizuje się w prawie konkurencji i prawie konsumenckim. Doradza przedsiębiorcom w prowadzeniu spraw z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w tym spraw dotyczących porozumień ograniczających konkurencję, nadużycia pozycji dominującej oraz kontroli koncentracji przedsiębiorców.


POCZET SKLEPÓW POLSKICH

WALENTYNKA SKLEP Z ZABAWKAMI, ARTYKUŁAMI SZKOLNYMI I MODELAMI Właściciele: adres: telefon: email:

Dorota i Paweł Brunka ul. Wójta Jana Radtkego 45, Gdynia 58 621 84 96 sklep@walentynka.com.pl

Nasza historia z zabawkami zaczęła się 20 lat temu. Kupiliśmy wtedy w Gdyni mieszkanie na parterze i przerobiliśmy je na sklep. Stwierdziliśmy, że zabawki to przyjemna branża, ale uznaliśmy, iż na tych 70 m2 przydałoby się coś jeszcze. Dołożyliśmy więc artykuły papiernicze i modelarstwo. Paweł Brunka współwłaściciel sklepu Walentynka

Branże, które wybraliśmy, dobrze się uzupełniają i współgrają ze sobą. Modelarstwo rozszerza naszą ofertę artykułów dla nieco starszych dzieci o produkty edukacyjne rozwijające ich zdolności manualne.

ULUBIONY DOSTAWCA Zawsze chcieliśmy sprzedawać mądre zabawki, dlatego w naszym sklepie nie brakuje puzzli, gier, oferty edukacyjnej. Mamy też artykuły popularne, pojawiające się w reklamach – muszą być, bo ludzie o nie pytają. Zawsze staramy się wybierać propozycje wykorzystujące atrakcyjne rozwiązania technologiczne. Klienci często szukają zabawek związanych z kinowymi premierami, np. gdy weszły Gwiezdne wojny, wzrosła sprzedaż artykułów piśmienniczych, zabawek i modeli nawiązujących do tego filmu. Współpracujemy głównie Librą, od której kupujemy m.in. zabawki firm Mattel oraz Epoch, Rekmanem, M&Z i Poltopem. Z tymi firmami handlujemy już bardzo długo i można powiedzieć, że nasze wzajemne relacje opierają się na zaufaniu.

Fot. Walentynka (2)

Myślę, że nasz sklep, niewielki w porównaniu z gigantycznymi supermarketami, ma bardziej rozbudowany asortyment. Supermarkety sprzedają paletami, nie mają pełnego portfolio, a my

proponujemy pojedyncze egzemplarze – w sumie ok. 4 tys. produktów. To są naprawdę olbrzymie ilości towaru. Wkładamy dużo serca w to, żeby sklep był dobrze zaopatrzony.

KLIENT, KTÓREGO NIE ZAPOMNĘ Sklep znajduje się w samym centrum Gdyni, 200 m od dworca głównego PKP, naprzeciwko hali targowej i 3 przystanków autobusowych. Punkt jest świetny, ludzi tam nie brakuje. Klienci wracający z pracy przy okazji często wstępują do nas na zakupy. Czasem ktoś ma czas tylko zerknąć na wystawę, ale to też może go zachęcić do późniejszego odwiedzenia Walentynki. Nasz sklep często jest traktowany jako punkt orientacyjny. Wielokrotnie słyszeliśmy, jak ludzie umawiają się „niedaleko Walentynki”, bez podawania nazwy ulicy. Mamy klientów, którzy przychodzili do nas jako dzieci, a teraz wracają ze swoimi pociechami. Obsługujemy już kolejne pokolenie. Gdy szukaliśmy pracowników, zgłosiła się osoba, która jako dziecko robiła u nas zakupy. To bardzo

114

miłe. Od kilku lat odwiedza nas rodzina ze Śląska, która w Gdyni spędza wakacje. W Walentynce robią wielkie zakupy związane ze szkołą. Troje dzieci wybiera sobie tornistry, piórniki, zeszyty, a przy okazji opowiada o tym, co się działo w szkole w minionym roku, jakie ma plany wakacyjne.

PRZEPIS NA SUKCES Przede wszystkim niezbędna jest praca i uczciwość wobec klienta. Jeśli zdarzy się jakaś trudna sytuacja, nie można kupującego zostawić z problemem, mówiąc, że czegoś się nie da załatwić. Jak się chce, to przecież wszystko można. Dlatego reklamacje załatwiamy od ręki, a nie odsyłamy klienta do producenta czy hurtowni, każąc mu czekać. Jeśli kupujący będzie zadowolony, to jest szansa, że do nas wróci. A jeśli straci dużo czasu na załatwienie jakiejś sprawy, to my tracimy w tej sytuacji dużo więcej, bo złe wrażenie trudno zatrzeć. Klient musi być dobrze obsłużony i mieć pewność, że gdy robi zakupy w naszym sklepie, to na półkach znajdzie mądrze dobrany towar. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


KOLOROWE BALONIKI SKLEP Z ZABAWKAMI Właściciele: Marta Bartos, Magdalena Mazur, Dawid Oczkoś adres: ul. Warszawska 12B, 05-805 Kanie telefon: 515 094 893 strona www: kolorowebaloniki.pl email: kontakt@kolorowebaloniki.pl

Jak to w bajkach bywa, za górami, za lasami, a właściwie za oceanem jest firma Fat Brain Toys, która produkuje zabawki edukacyjne. W 2012 r. staliśmy się przedstawicielami tego przedsiębiorstwa w Polsce. W wyłącznej dystrybucji mamy na dziś ok. 150 produktów. Marta Bartos współwłaścicielka sklepu Kolorowe Baloniki

Powstanie sklepu było naturalnym etapem rozwoju firmy. Sklep daje bezpośredni kontakt z klientem detalicznym, którego nie ma się, prowadząc hurtownię. Pozwoliło nam to na lepsze rozpoznanie potrzeb dzieci i rodziców, czyli uzyskanie wiedzy niezbędnej w poszukiwaniu nowych produktów do dystrybucji.

ULUBIONY DOSTAWCA Jeden ze wspólników Kolorowych Baloników mieszka w Stanach Zjednoczonych, dlatego w naszej ofercie są najnowsze zabawki na światowym rynku. Produkty, które debiutują na targach w Nowym Jorku, już w tym samym roku są na półkach naszego sklepu. Duża część asortymentu to artykuły Fat Brain Toys. Ich wieże Tobbles czy przyssawki Squigz to już klasyka. Ta firma co roku wprowadza nowe produkty, które zaskakują różnorodnością i innowacyjnością. Cenimy ją ze względu na design, piękno, kolorystkę, jakość i aspekt edukacyjny. Z innych amerykańskich dostawców bardzo lubimy firmę Thoughtfull Toys, która produkuje składane samochodziki Modarri. Spośród polskich producentów naszym ulubionym dostawcą jest firma Bright Junior Media z produktami Czuczu. Oferuje dużą różnorodność

edukacyjnych, pięknie opracowanych, atrakcyjnie zapakowanych książeczek, kart i puzzli dla dzieci w różnym wieku. Lubimy ją za profesjonalność, szybkość dostaw, rzetelność i atrakcyjne rabaty. Co ważne, produkty Czuczu mają bardzo dobre wsparcie marketingowe.

KLIENT, KTÓREGO NIE ZAPOMNĘ

Fot. Kolorowe Baloniki (2)

Każdemu klientowi, który przychodzi do Kolorowych Baloników, poświęcamy szczególną uwagę. Zabawki są prezentem, mają sprawić przyjemność obdarowanemu. Zamówienia złożone przez internet realizujemy tego samego dnia, bo wiemy, że kupujący nie może się doczekać przesyłki. Klientka, której nigdy nie zapomnimy, to starsza pani, która na gwiazdkę dla wnuczki w Ameryce zakupiła lalkę Lammily. Wiele razy dzwoniła z zapytaniem o produkt. Ponieważ czas naglił, a pani obawiała się, że zabawka nie dojdzie na czas, jeden z naszych wspólników osobiście jej ją zawiózł. I tak lalka, która przypłynęła z Ameryki, ponownie poleciała za ocean jako świąteczny prezent z Polski.

BRANŻA DZIECIĘCA 5/2016

Szczęśliwa klientka wysłała nam list z podziękowaniami, co było bardzo miłym zaskoczeniem.

PRZEPIS NA SUKCES Na sukces składa się wytrwała praca całego zespołu – wspólników i pracowników. Każdy z nas to inna osobowość, dzięki czemu fantastycznie się uzupełniamy, a praca w sklepie jest znakomicie zorganizowana. Łączy nas niezmienna pasja do zabawek. Uwielbiamy poszukiwać nowości. Wierzymy w produkty, które oferujemy. Naszym celem nie jest masowa sprzedaż. Słuchamy klientów, dlatego w naszej ofercie są nie tyko zabawki edukacyjne, lecz także samochody, lalki, domki dla lalek oraz popularne gry, puzzle, gadżety i… baloniki. Staramy się także, aby sklep służył lokalnej społeczności. Uczestniczymy w festynach, okoliczne przedszkola otrzymują od nas zabawki w atrakcyjnych cenach. W małym podwarszawskim mieście Kolorowe Baloniki to jedyne miejsce, gdzie można się pobawić i kupić artykuły niedostępne w masowej sprzedaży. 

115


P O L S K I E S T O WA R Z Y S Z E N I E B R A N Ż Y Z A B AW E K I A R T Y K U Ł Ó W D Z I E C I Ę C YC H – P O L I S H T O Y A S S O C I AT I O N

9.06.2016 RASZYN-FALENTY: XV ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Podczas walnego zebrania, które odbywało się w sali bankietowo-konferencyjnej firmy Elgrom, wszyscy członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymali absolutorium za wykonywanie swoich obowiązków w 2015 r. Spotkanie miało charakter sprawozdawczy, było także okazją do dyskusji o przyszłości branży i planach na najbliższe miesiące.

Stowarzyszenie serdecznie zaprasza wszystkich członków na bezpłatne szkolenie poświęcone przepisom związanym z branżą zabawek i artykułów dziecięcych. Jerzy Skoczylas z BMMJ Consulting Group przeprowadzi spotkanie dotyczące oceny bezpieczeństwa zabawek. W części teoretycznej zostaną omówione obowiązki wynikające z dyrektywy 2009/48/WE o bezpieczeństwie zabawek i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Szkolenie obejmie tematykę modułów oceny zgodności i dokumentacji technicznej. Prowadzący przybliży także zasady analizy zagrożeń. W części praktycznej zaplanowano warsztaty z oceny bezpieczeństwa wybranych zabawek (wg schematu: ryzyko–zagrożenie–przeciwdziałanie). Dodatkową zachętą do uczestnictwa jest możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem do 10 dni po spotkaniu (drogą e-mailową).

10.2016 SZKOLENIE Z USTAWY O SYSTEMACH OCENY ZGODNOŚCI I NADZORU RYNKU

116

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2016 r. ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (usoz) dotychczasowe przepisy wykonawcze określające zasadnicze wymagania dla wyrobów, o których mowa w dyrektywach wymienionych w art. 129 ustawy, zachowują moc nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Oznacza to, że z początkiem października 2016 r. powinno pojawić się nowe rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek. To dobry powód, by wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu dla członków stowarzyszenia poświęconemu właśnie usoz, które poprowadzi Jerzy Skoczylas z BMMJ Consulting Group.

29.09.2016 SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Taka okazja nadarzy się już w paździeniku. Pierwsza część spotkania zostanie poświęcona unijnym regulacjom prawnym dotyczącym swobodnego przepływu towarów i ich znaczeniu dla krajów członkowskich. Ekspert omówi także najważniejsze zmiany w prawie i ich skutki dla poszczególnych podmiotów gospodarczych oraz obowiązki firm. Przeanalizuje również zasady współpracy z organami nadzoru i podpowie, jak uniknąć kar. Druga część, warsztatowa, będzie dotyczyła relacji między ustawą a nowym rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa zabawek. Dokładny termin szkolenia zostanie podany na stronie Stowarzyszenia: www.toys.pl.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


STRATEGICZNA ࢰ  ã ,$'9AA!-9;2-'à£&#x2014;2!A!+8!2-$A2@$,8@20!$,S '031'2&</'1@;@$,TA0;Ã&#x2022;8@1->!8;383A1!>-!à£&#x2014; 39<0$'9-'W032;!0;</9-õA68A'&9;!>-$-'£!12!/£'69A@$,$A!936-91#8!2৹3>@$,W

A N G L I A      

 { 

BELGIAÒº 

     T   {   

  

ࢰ ã

H I S Z PA N I A P U E R I C U LT U R A M A R K E T  

 æ        Z  

 { 

8'A@&'2; !8'0 !203>90 tel.: +48 71 733 65 78, bcmi@branzadziecieca.pl www.babyc aremagazines.com
FOTOGALERIA BRANŻY DZIECIĘCEJ

7–8.06.2016 OŻARÓW MAZOWIECKI: TARGI GWIAZDKA 2016 Ponad 120 partnerów handlowych firmy Anek przyjechało do hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim na Targi Gwiazdka 2016. Spotkanie było okazją do przedstawienia nowości i planów marketingowych na najbliższe miesiące. Na zaproszenie Anka do Ożarowa zawitała Eleonora Gardosi, przedstawicielka włoskiej firmy Dimian, która przygotowała prezentację lalek Bambolina. Dużym zainteresowaniem handlowców cieszyła się m.in. linia AGD Smily Play, która trafi do sklepów we wrześniu. 

W konkursie, kto najlepiej poradzi sobie z grą na instrumentach Smily Play, wzięli udział: Renata Plichta z Bobasa ABC, Urszula Piwko z firmy Nygus, Rafał Krakowski z Rekmana i przedstawiciel firmy Ela z Działoszyc.

Prezes firmy Anek, Andrzej Sroczyński (po lewej) i właściciel firmy Pinokio Sochaczew, Włodzimierz Okrassa.

Fot. Anek (5)

Wśród handlowców zaproszonych na targi przez Anka nie brakowało wieloletnich kontrahentów firmy.

Czas w branży zabawkarskiej płynie inaczej. Chociaż targi odbyły się na początku czerwca, to jednym z kluczowych wątków było składanie zamówień na tegoroczny sezon świąteczny.

118

Na zaproszenie Anka do Polski przyjechała przedstawicielka marki Bambolina Eleonora Gardosi.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


11–12.06.2016 SOSNOWIEC: TARGI RODZICE I DZIECIAKI W Sosnowcu zorganizowano premierową edycję Targów Artykułów Dziecięcych i Zabawek Rodzice i Dzieciaki. W imprezie wzięło udział ok. 70 wystawców. Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia odwiedziło blisko 2 tys. gości. Organizatorzy przygotowali 80 wydarzeń towarzyszących, m.in. szkolenia i wykłady dla rodziców, pokaz mody dziecięcej, turniej gier planszowych, konkursy z nagrodami, talent show i Metamorfozy Rodzinne. Targi zostały objęte patronatem prezydenta miasta i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. 

Firma Kids Kitchen spełniła marzenia dzieci o zostaniu kulinarnym mistrzem. Pod okiem cierpliwych kucharzy maluchy przygotowywały m.in. pizze z patelni, truskawkowe tiramisu i wiele innych przysmaków.

Zabawa z kinetycznym piaskiem przygotowana przez Kreatywne Maluchy. Ekspozycja tej firmy zdobyła tytuł Najlepszego Stoiska Targów.

Fot. Materiały prasowe (5)

Sporą dawkę pozytywnej energii przygotowała Zaplątana Cubana, proponując mamom i maluchom taniec w rytmach kubańskiej salsy.

Na lubelskiej imprezie pojawili się eksperci z Fotelika.info, którzy doradzali rodzicom, jak wybrać fotelik, i odpowiadali na wszystkie pytania dotyczące montażu oraz kwestii bezpieczeństwa dzieci w samochodzie.

BRANŻA DZIECIĘCA 5/2016

W prowadzenie pokazu mody dziecięcej przygotowanego przez firmę Stars Up zaangażowali się superbohaterowie, wśród nich – Spiderman.

119


FOTOGALERIA BRANŻY DZIECIĘCEJ

18–19.06.2016 WARSZAWA: TARGI MOTHER & BABY Tegoroczną jubileuszową, bo już 10. edycję targów Mother & Baby zakończyła impreza w Warszawie na terenie toru wyścigów konnych Służewiec przy ul. Puławskiej. Wprawdzie w piątek przez stolicę przeszła potężna nawałnica, ale w weekend wróciła piękna, upalna pogoda, więc publiczność dopisała. Targowe alejki były mocno zatłoczone. Tylko niektórzy panowie odwiedzający Mother & Baby tęsknie spoglądali w stronę Warszawskiego Bazaru Motocyklowego, który trwał w sąsiedztwie. 

Gdyby na targach organizowano konkurs na najładniejszą ekspozycję, to główna nagroda z pewnością przypadłaby firmie La Millou za bardzo pomysłową i estetyczną aranżację stoiska.

Krótki kurs składania wózków dla początkujących na stoisku firmy Anex.

Jak się rozwija biznes? Właściciel firmy Lulubaby Marcin Rek (z prawej) odpowiada, że nie ma powodów do narzekania.

Na targach zadebiutowała kolekcja pluszaków będących jednocześnie uchwytami na butelki, zaprojektowana przez Annę Dereszowską.

Pracownicy Dorela podpowiadali, jak poprawnie zamontować fotelik samochodowy tyłem do kierunku jazdy. Bezpieczeństwo przede wszystkim.

Fot. BranzaDziecieca.pl (6)

Katarzyna Wietecha z Mohome oraz Magdalena Głodek z Eclecticliving.pl polecały poduszki i inne artykuły dekoracyjne do ozdobienia pokojów dziecięcych.

120

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


1.06.2016 WARSZAWA: MUZEUM DOMKÓW DLA LALEK W Pałacu Kultury i Nauki otwarto niezwykłe muzeum. Można w nim obejrzeć ponad 100 historycznych domów, sklepików i pokoi dla lalek, zabawki sakralne i tajski dom duchów. Kolekcja należy do Anety Popiel-Machnickiej, która od 11 lat wyszukuje i rekonstruuje domki dla lalek. Wystawę można oglądać codziennie w godz. 9.00–19.00. Bilet normalny kosztuje 20 zł, ulgowy 15 zł. Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie muzeum, „bilety ulgowe przysługują każdej osobie, która zadeklaruje, że czasem czuje się dzieckiem. Deklarację należy złożyć ustnie w kasie, z zachowaniem należytej powagi”.  Niemiecki sklep drewniany z ok. 1970 r. Wyposażenie stanowią zabawki z epoki: lalki, misie, zabawki drewniane, metalowe i z tkaniny. Ceramiczno-drutowa figurka sprzedawcy została wyprodukowana na początku lat 80.

Petra Hairstudio. Minisalonik fryzjerski dla lalek Petra, wykonany przez niemiecką firmę Plasty. Przypomnijmy, że Petra miała być niemiecką wersją Barbie.

Lalka Fabryki Lalek i Zabawek Adama Szrajera w Kaliszu. Na początku XX w. zakład wysyłał zabawki m.in. do Paryża i Nowego Jorku.

Do muzeum wchodzi się sposobem baśniowym – przez ozdobne drzwi do szafy. Jak w Narni.

Fot. BranzaDziecieca.pl (7)

Zabawy w pogrzeb, dziś szokujące, a popularne na początku XX w., miały oswoić dzieci z tematem śmierci i zachęcić je do wstępowania w stan duchowny. Lalki, przedstawiające zakonnice szarytki, zostały zrobione z porcelany.

Gdy w Tajlandii buduje się nowy dom, tuż obok stawia się miniaturę budynku. Ma on być schronieniem dla duchów, których spokój został zakłócony podczas prac.

BRANŻA DZIECIĘCA 5/2016

Duża klasa wykonana z drewna olchowego, wyprodukowana w Polsce ok. 1935 r. Domek został znaleziony na strychu mazurskiej chaty.

121


FOTOGALERIA BRANŻY DZIECIĘCEJ

Fot. Pitti Immagine

23–25.06.2016 FLORENCJA: PITTI BIMBO Czołowe tendencje w minikonfekcji na sezon wiosna-lato 2017 zaprezentowano podczas 83. edycji florenckich targów wysokogatunkowej mody dziecięcej i młodzieżowej. Mimo że impreza ma już w Europie silną konkurencję, nadal jest kluczowa dla branży i warto się jej przyglądać. Targi stają się też coraz bardziej międzynarodowe, o czym świadczy różnorodność wystawców i zwiedzających. Odwiedziło je blisko 10 tys. ludzi, w tym goście z Wielkiej Brytanii, Korei Południowej, Chin i Japonii. My też tam byliśmy. 

Fot. Pitti Immagine

Fot. Katarzyna Maciejewska Serra

Inspiracje żywcem wzięte z klasycznej odzieży oceanicznych surferów można spotykać w bardzo wielu nowych kolekcjach, w tym hiszpańskiej marki Losan. Krótko mówiąc: tropiki, plaża i hity Beach Boysów w tle.

Fot. Katarzyna Maciejewska Serra

Na Pitti Bimbo przyjechała dawno niewidziana marka Hugo Boss. Tak wygląda minielegancja w niemieckim wydaniu.

Fot. Pitti Immagine

Przez targowe wybiegi przedefilowała barwna, futurystyczna kolekcja AlishaV, zaprojektowana przez 11-letnią stylistkę z Rosji Alishę Velikaite.

Fot. Katarzyna Maciejewska Serra

Fot. Katarzyna Maciejewska Serra

Gdzie Kenzo Kids, tam radość. W kolekcji znajdziemy kolory w duchu lat 90. w zestawieniu z neonowymi pastelami.

Zbliża się wielki powrót militarnej panterki nie tylko w wersji dla chłopców, lecz także dla dziewcząt, a nawet niemowlaków – jak tu na śpiochach Vingino.

122

Melissa pokazała we Florencji minisandałki w kształcie pantery w wersji białej, beżowej i czarnej, zaprojektowane przez sławnego Jeremiego Scotta.

Jeśli ktoś liczył na odwrót pasków i paseczków, srodze się pomylił. Ten motyw był obecny we wszystkich kolekcjach pokazywanych we Florencji.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Katarzyna Maciejewska Serra

Fot. Pitti Immagine

Fot. Katarzyna Maciejewska Serra

W centralnym pawilonie targów pojawił się paryski brand Ovale, znany z produkcji pluszowych misiów polarnych i odzieży m.in. dla rodziny Sarkozy.

Fot. Katarzyna Maciejewska Serra

Fot. Katarzyna Maciejewska Serra

Radosne, dynamiczne i nieco zadziorne – takie mają być dzieci w każdym wieku w sezonie wiosna-lato 2017. Nawet te ubrane w ekskluzywne stroje włoskiej marki Il Gufo. W modzie są też czytelne nawiązania do stylu safari.

Intensywnie lansowane torebki pojawiają się niemal we wszystkich kolekcjach. Ich bogaty wybór można znaleźć u włoskiego producenta pasków Zaccone.

Fot. Katarzyna Maciejewska Serra

Agnieszka Sawicz, menadżer firmy Chic z Jaworzna, prezentuje sukienki z nowej, wielofunkcyjnej kolekcji szytej z wysokiej jakości tkanin.

Fot. Katarzyna Maciejewska Serra

Na kolekcję Simony Barbieri składają się dopracowane w szczegółach białe i beżowe kreacje. Ten styl uwielbiają bogaci Arabowie, obecnie najlepsi klienci włoskich producentów odzieży dziecięcej.

Nie wystarczy wyprodukować ekskluzywną odzież dziecięcą, trzeba mieć jeszcze pomysł, jak ją atrakcyjnie wyeksponować. Włosi to wiedzą.

BRANŻA DZIECIĘCA 5/2016

Na bardzo kolorowej wystawie poświęconej dziecięcym akcesoriom do rowerów znalazły się sportowe kreacje przeszło 20 designerów i producentów z całego świata.

123


P R E N U M E R ATA

Rabaty dla sklepów

Złowione w sieci

Prenumerujesz „Branżę Dziecięcą”? Skorzystaj z lepszych warunków zakupu, jakie oferują naszym stałym czytelnikom wybrani dostawcy. ANEK Rabat 4% przy 1. zamówieniu produktów Smily Play za min. 1000 zł netto i przesyłka gratis. tel. 22 123 08 08 www.anek.com.pl

MALTEX BABY Dla nowych kontrahentów przy zamówieniu powyżej 1000 zł netto na hasło „Maltex Baby prezentuje” karta podarunkowa o wartości 50 zł. tel. 52 345 31 06 www.maltex.com.pl

BLUE OCEAN 5% rabatu na produkty marki Lulujo przy zamówieniu za minimum 500 zł netto. tel. 692 227 451 www.blueshop.pl

MILLY MALLY Na hasło „Branża Dziecięca” przy 1. zamówieniu za min. 600 zł 3% rabatu, wysyłka gratis i stały rabat 15%. tel. 22 394 09 94 www.millymally.pl

BUFF Rabat 10% dla nowych klientów przy pierwszym zamówieniu. tel. 666 016 660 www.b2b.malavi.pl

PARADISE BABY Wózki Paradise Len i Paradise Żakard w cenie 710 zł netto za zestaw 2 w 1. Możliwość dokupienia fotelika Carlo 0–10 kg. tel. 605 152 827 www.paradisebaby.pl

F.H. BEATA DYSTRYBUTOR NICI Przy zamówieniu powyżej 1000 zł netto zestaw gratisów o wartości 100 zł netto. tel. 77 457 05 04 www.nici.net.pl

SKIP WISH 10% rabatu na 1. zamówienie produktów Play&Go. tel. 517 464 596 www.skip.zone

KATHAY-HASTER Dla nowych klientów na 1. zamówienie na hasło „Branża Dziecięca” rabat 5% na cały asortyment. tel. 61 849 83 71 www.hurtownia.kathay.pl

TACTIC GAMES POLSKA Na hasło „Branża Dziecięca” szkolenie z gier bezpośrednio lub przez dystrybutora i dodatkowy rabat 5% dla 1. zamówienia pow. 1000 zł netto. tel. 781 735 774 www.tactic.net

Przedstawione oferty specjalne obowiązują do 30.09.2016 r. lub do wyczerpania zapasów.

Ty też chcesz kupować taniej? Zamów „Branżę Dziecięcą”!

ANTENA FURBY’EGO Furby w lipcu powrócił w nowej odsłonie, jako Furby Connect. Firma Hasbro wyposażyła zabawkę w moduł Bluetooth. Oczy stwora to niewielkie, kolorowe wyświetlacze LCD umożliwiające zaprezentowanie 150 rodzajów ekspresji. Na jego głowie znalazła się podświetlana antena, która sygnalizuje proces pobierania nowych treści. W zabawce zamontowano sporo nowych sensorów, co, jak zapewnia producent, gwarantuje bardziej naturalne reakcje Furby’ego na interakcję z człowiekiem, a lepsze układy elektroniczne pozwalają mu wypowiedzieć ponad 1000 fraz, a także reagować na dźwięk i dotyk. Jesienią trafią do sprzedaży 3 dodatkowe wersje kolorystyczne. Źródło: technowinki.onet.pl PLUSZAK W KOSMOSIE Bohater filmu animowanego Czeburaszka (Kiwaczek) w postaci niewielkiej pluszowej zabawki 7 lipca został wysłany w kosmos. Na orbicie spędzi kilka tygodni. Lot jest jednym z elementów obchodów 80-lecia Sojuzmultfilmu, największego w Związku Radzieckim studia filmów animowanych, i 55-lecia pierwszego lotu w kosmos. – „Czebonauta” wraz z załogą międzynarodowej stacji kosmicznej obejrzy najlepsze filmy animowane, wyjdzie w otwartą przestrzeń kosmiczną i wypuści proporzec studia – poinformował rzecznik Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej. Źródło: sputniknews.com FILMOWA ROZGRYWKA Minecraft pojawi się na ekranach kin. Według oficjalnego oświadczenia studia Warner Bros., które zajmie się stworzeniem filmu na podstawie gry, produkcja zrealizowana zostanie w technice 3D. O samej fabule nic jeszcze nie wiadomo. Na blogu twórców Minecrafta, firmy Mojang, która 2 lata temu została kupiona przez Microsoft za ok. 2,5 mld dolarów, pojawiła się data premiery – rok 2019. Źródło: fdb.pl Informacje dostarcza

Internet: BranzaDziecieca.pl/prenumerata

Telefon: 71 733 65 78

SMS „prenumerata”: 501 199 055

Roczna prenumerata czasopisma kosztuje tylko 49 zł, dwuletnia – 79 zł. G WA R A N C J A Z W R OT U P I E N I Ę D Z Y Jeżeli z jakichkolwiek powodów „Branża Dziecięca” nie spełni twoich oczekiwań, możesz w dowolnej chwili zrezygnować z prenumeraty, a my zwrócimy ci pieniądze za wszystkie kolejne niewysłane egzemplarze. Wystarczy, że powiadomisz nas o swojej decyzji w formie pisemnej, np. e-mailem.

124

NewsPoint to wprowadzona przez firmę NetSprint.pl marka rozwiązań służących do zaawansowanego monitorowania internetu. Oferowane produkty to: NewsPoint (system monitorowania portali internetowych), NewsPoint Social Media (system monitorowania forów, blogów, mikroblogów, porównywarek cen i społeczności) oraz Raporty NewsPoint (pogłębione analizy przekazów medialnych, wykorzystywane przy podsumowywaniu efektów komunikacji dla firm, produktów, marek, usług, branż czy też wybranych zagadnień). Więcej informacji na www.newspoint.pl. Kontakt: kontakt@newspoint.pl lub 22 852 20 06.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


W NASTĘPNYM NUMERZE

O TYM BĘDZIEMY PISAĆ

Pora na premiery  Kind + Jugend 2016 We wrześniu w Kolonii odbywa się jedna z najważniejszych branżowych imprez, targi Kind + Jugend. Większość producentów właśnie tam prezentuje nowości i przedstawia marketingowe plany na najbliższe miesiące. W naszej relacji nie zabraknie informacji o premierach polskich wystawców, nagrodach za innowacje i targowych ciekawostek.

I N N E T E M AT Y

Dumel i goście

Bombki za szybą

Sprzedaż online bez tajemnic

Co z oferty Dumela warto zamówić pod choinkę? W następnej „Branży Dziecięcej” relacja z sierpniowych kontraktacji w podwarszawskiej Jachrance. Wezmą w nich udział goście specjalni, m.in. Katarzyna Cichopek i Marcin Łopucki.

W branży zabawkarskiej czas płynie inaczej i wielu handlowców zaplanowało już świąteczne zamówienia. Dagmara Habiera podpowie, co w ramach przygotowań sklepu do grudniowej gorączki można zrobić wcześniej.

Czy można uzależnić zwrot towaru od przesłania faktury? Jak zabezpieczyć się przed spóźnionymi płatnościami? Czy można nie przyjąć zwrotu produktu uszkodzonego? Na te i inne pytania odpowie prawnik Wojciech Wawrzak.

PRZEGLĄD RYNKU

WANIENKI DLA NIEMOWLĄT

KLOCKI I ZESTAWY KONSTRUKCYJNE

ZG ŁO Ś S W Ó J P R O D U K T: w w w.branzadziecieca.pl/pr zeglad-wanienk i

ZG ŁO Ś S W Ó J P R O D U K T: w w w.branzadziecieca.pl/pr zeglad-k lock i

BRANŻA DZIECIĘCA 5/2016

125


I N D E K S – O S O B Y, F I R M Y, M A R K I

1, 2, 3 20th Century Fox Consumer Products 16 4Baby 54, 85 4Moms 39 4Zabawki 5 A A&M 5 ABC Design 26 ABC Kids Expo 18, 25 Adamex 11, 13, 56, 60, 61 Air Hogs 8 Akcenta 70 Akord 67, 68, 111 Akpol 34, 66, 67 Akpol Baby 30, 31 Aktoto 95 Albrzykowski Tymon 74 Alexander 12, 71, 90, 91, 92, 98, 102 AlishaV 122 Allegro 16 Amelis 57 Anek 10, 87, 98, 118, 124 Anex 23, 40, 41, 67, 120 Anniel 46 Aoki Mischka 46 ARDistribution 16 Artsana Polska 34, 60, 69, 104 Askot 95 Astra 95 B, C Baby Boom 5 Baby Born 99 Baby Dan 36, 37, 57 Baby Design Group 8, 14, 57, 62, 67 Baby Jogger 64 Baby Land 20, 52, 57, 66, 67, 109 Babyono 8 Babyzen 62 Bamar Nicol 54, 56, 62 Bambolina 10, 118 Banaś Łukasz 40, 41 Bandai 100 Baranowska Aleksandra 20, 32, 33 Barbaras 58, 64 Barbie 42, 121 Barbieri Simona 44, 123 Bartek 48 Bartnicka Bożena 48 Bartnicki Janusz 48, 49 Bartnicki Paweł 48, 49 Bartos Marta 115 BCMI 117 Beata 71, 86, 100, 124 Bébécar 22 Bebetto 19, 58, 65, 68 Befado 49 Bellringer 90 Billybandit 44 Bilmax 5 Bipper 43 Blocki 43 Blue Ocean 66, 98, 124 Błaszczyńska Beata 8 Bobas ABC 118 Boberek Jarosław 72 Bobux 14 Boss Hugo 42, 122 Bright Junior Media 115 Brio 14 Britax Römer 66, 67 Bronzieri Imelde 44, 46 Brooklyn Trading 50 Bruna Dick 46 Brunka Dorota 114 Brunka Paweł 114 Bubble London 44 Bübchen 67 Buddy Tag 39 Buff 53, 57, 58, 60, 62, 124 Buggy 20, 21 Bunchems 8 Camac 46 Camicco 37 Canpol 8

126

Canpol Babies 22 Carlo 11 Carrera 46 Cartamundi 93, 113 Cavalleri Stefano 44 Cavalli Roberto 46 Chic 22, 44 Chicco 17, 22, 34, 60, 69, 81, 104 China Kids Expo 15 China Toy & Juvenile Products Association 15 Chmielewska Monika 94 Cichopek Katarzyna 24 CloudB 102 Cocobelt 60 Comfi Cuddle 51, 61 Comfi Cush 51, 61 Comfi Snug 51 Comic Con 26 Cool Kids Fashion 20 Costa Maria 22 Coto baby 33, 58 Cricco 95 Crocolearn 93 CuddleCo 50, 51, 61 Cybex 11, 22 Czuczu 115 D, E Daga 22, 44 Daley Rob 39 Dana 97 Dante 96 Deltim 22, 57 Dereszowska Anna 120 Diesel 46 Diesel Kids 44 Digi Friends 24 Dimian 10, 118 Disney 14, 62, 78, 94 Dmowski Piotr 36, 37 Dobrogowska Marta 71 Doona 51 Dorel 22, 52, 67, 68, 97, 120 Dudzic Kamil 24 Dudzisz Paweł 101 Dumel 8, 24, 125 Dumel Discovery 24 e-Commerce Polska Awards 22 Easywalker 20, 21 Eclecticliving.pl 120 Eco and More 58 Egmont 90 El Bebe Aventurero 22 Ela 118 Elodie Details 27, 52 Emel 48 Epoch 114 Esquivel Luis 46 Euro-Trade 64 Ever Group 5 Ewa Collection 95 F, G, H Fabryka Lalek i Zabawek Adama Szrajera 80 Fat Brain Toys 115 First Baby Shoes 49 Fit & Fun 17 FIT 0/16 26 Fotelik.info 119 Fracomina Mini 44 Fryń Mirosław 8 Fun & Fun 44 Fundacja Belle Époque 80, 81 Furby 124 G4 Systems 5 Galakta 24 Gallo 44 Gardosi Eleonora 10, 118 Gazur Magdalena 107 GB Pockit 14 GF Ferre 44, 46 Gibson Mel 96 Głodek Magdalena 120 Gra i Zabawa 16 Graal 24 Grace Manila 44 Graco 64

Granna 8, 14, 24, 70, 90, 92, 93, 95, 98 Greentom 51 Guardiola Pep 50 Guess 46 Hama 95 Hamleys 5, 70, 94 Hape 92, 98 Happy Baby 16 Happy Color 95 Hasbro 16, 26, 124 Hatchlings 26 Hilfiger Tommy 42, 46 I, J, K Ice Iceberg 46 Icom Poland 8, 43 Ideo Group 23, 40, 41, 67 Il Gufo 44, 123 IMC Toys 96 INDX Kidswear 20 iPlays 26 IPN 88, 90 Jabłczyńska Joanna 72 Jack N’Jill 58 Jane 22, 64 John Galliano Kids 46 Joka Marcin 38 Jugo Katarzyna 95 Junior-Suder 24 K’s Kids 28 Kabaret Starszych Panów 72 Kaczor Donald 96 Kamix 95 Kartell 46 Kathay-Haster 93, 100, 124 Kenzo Kids 44, 122 Kiddy 11, 45 KidKraft 26 Kids by Safilo 46 Kids Kitchen 119 KidzFizz 42 Kind + Jugend 10, 14, 50, 125 Kingfashion.com 18, 35 Kiwaczek 124 Kiwy 61 Klimczak Monika 49 Klyne & Klyne 50 Klyne Dubby 51 Klyne Group 50, 51 Klyne Risa 50 Klyne Sammy 50 Kocca 42, 44 Koelnmesse 15 Kolorowe Baloniki 115 Koniec Kamil 8 KOPD 22 Kot Ryszard 30, 31 Kozikowski Adam 8 Kożuchowska Małgorzata 10 Krakowski Rafał 118 Kreatywne Maluchy 119 Kreke 14 Krekora Lena 95 KTE 24 Kudrzyn Cezary 48 L, Ł La Millou 16, 120 La Stupenderia 46 Lacroix Christian 42 Lagerfeld Karl 42 Lalaloopsy 99 Lali 43 Laviani Ferruccio 46 Lego 26 Lego Store 26 Leitmotiv 42 Lelli Kelli 42, 46 Lemada 93 Leolandia 71 Libra 114 Lidl 16 Lilies & Roses 26 LIMA 14 Little Big Toys 101 Little Marc Jacobs 42 Little Tikes 99 LittleLife 86

Logis 54, 68 Love to Dream 12 Lovi 22 Low Rob 10 Lulubaby 120 Lulujo 124 Łopucki Marcin 24 M, N M&Z 2, 3, 4, 12, 102, 114 Mablo 8, 12 Machiavelli 90 Majsner Katarzyna 74 Makanu 86 Malavi 53, 57, 58, 60, 62 Maltex 54, 59 Maltex Baby 59, 124 Mały Odkrywca 18 Mam Marzenie 10 Mama Bear 16 MamaDu.pl 16 Marc O’Polo Junior 42 Marinette 44 Marko 10, 16, 28, 29, 50, 61, 62, 93, 102 Markowska-Kulba Beata 72, 73, 75 Marni Girl 46 Matias Masso 22 Mattel 26, 114 Maxi-Cosi 11, 52, 68, 97 Maxima 5 Mazur Magdalena 115 McQueen Steve 96 Meccano 8 Medela 20, 32, 33, 34, 56, 62, 63 Melissa 46, 122 Merri Merrini 44 MGA Entertainment 99, 101, 102 Microsoft 124 Micuna 24 Mido 46 Mielczarek Marcin 106 Miffy 46 Mikulska Monika 71 MikuMiko 16 Milly Mally 8, 57, 124 Mimame 22 MiMiSol 46 Minecraft 124 Minene 14 Mini 20, 21 Minnum14 Miola Regis 71 Miraflex 46 Miss Grant 44 Modarri 115 Mohome 120 Mojang 124 Mommy Mouse 16 Monamoon 16 Monnalisa 46 Monopoly 26 Monster High 26 Montelpare Andrea 44, 46 Moose Toys 14 Mosey 20, 21 Mother & Baby 16, 120 Mourinho José 50 MSGM 42 Mubi 43 Musioł Janusz 51 Muzeum Domków dla Lalek 20, 80, 81, 121 My Little Pony 16, 26 N21 46 NASA 50 Nici 71, 86, 100, 124 Nintendo 18 Nuby 34 Nuk 52, 57, 66, 96, 109 O, P, Q Ol-Mar 106 Olmitos 22 Orbotix 14 Original Marines 46 Ovale 44, 123 Paciotti Cesare 46 Panek Sławomir 107

Panini 16 Paradise Baby 24, 64, 83, 124 Pepe Patrizia 42 Paw Patrol 8 Pearhead 8 Peg-Pérego 67, 68, 111 Pepe Jeans 44 Petit Bateau 44 Petitcollin 80 Petra 121 Photon 38 Pinco Pallino 44 Pitti Bimbo 22, 42, 44, 46, 122, 123 Pitti Immagine 42 Piwko Urszula 118 Playmobil 12, 14, 70, 78, 80, 89, 95, 100, 101, 104 Plichta Renata 118 PM Investment Group 57, 104 Pokemon Go 18 Polaroid 46 Polcon 12 Polesie 76, 77, 102, 104 Poltop 114 Popiel-Machnicka Aneta 80, 81, 121 Pratesi 46 Pretty Ballerinas 46 Pueri Expo 26 Puericultura Madrid 22 Quatro 13 Quinny 52, 67, 68 Quis Quis 46 R, S, Ś Rastar 100 Ravensburger 70, 93 Rebel 24 Recaro 54 Rek Marcin 120 Rekman 78, 79, 93, 100, 114, 118 Roan 47, 60, 61 Rodari Gianni 44 Rodzice i Dzieciaki 24, 119 Rodzina Treflików 72 Rothwell Industries 50 Rovio 26 Salamander 38 Sanders Joshua 42 Savio Firmino 46 Sawicz Agnieszka 44, 123 Scandinavian Baby 27, 34, 36, 37, 52, 57 Scervino Ermanno 44, 46 Schleich 70 Scott Jeremy 46 Scruffs 50, 51 SCS Direct 88 See Concept 46 Ses Creative 68 Shopkins 14 Shuffle 113 Sieniawska Małgorzata 106 Sigg 86 Simed 66, 67, 68 Simonetta 46 Skip Hop 26, 62, 98, 124 SkipWish 26, 62, 98, 124 Skrobecki Marek 72, 73, 74 Skrzat 94, 95 Słoń 95 Smily Play 10, 87, 98, 118 Sobczyk Marcin 8 Sojuzmultifilm 124 Spiel 24 Spin Master 8 Spółdzielnia Rzemieślnicza Gromada 80 Stacyjkowo 4 Staedtler 95 Star Wars 26 Starck Philipp 46 Starpak 86 Stars Up 119 Steiff 70 Studio 5 Studio Trefl 72, 73, 74 Syrena 48

Szczodrowski Marcin 18 Świat Przyjazny Dziecku 22 Świnka Peppa 14 T, U, V Tactic 70, 92, 104, 124 Tarasek Iga 50 Tega 54, 55, 66, 68 The Easywalker Harvey 20, 21 The Entertainer 70 The Purple Cow 93 The Simpsons 46 The Toy Store 70 Thoughtfull Toys 115 Tik Tak 43 Tiny Love 14, 29, 61, 102 Tkacz Krystyna 72 TM Toys 14, 93, 96 Tommee Tippee 34 Tomy 2, 3, 4, 12, 102 Toy Planet 10, 92, 98 Toymail 39 Toys 4 All 43 Transformers 26 Trefl 8, 18, 24, 70, 71, 75, 88, 92, 100, 103 Trefl Little Planet 103 Trefliki 72, 73, 74 Trump Donald 88 Trunki 10, 26, 62 Trussardi 44 Trzaska Paweł 74 Tublu 86 Tupiko 86, 90 Twist Starter Kit 14 Twistshake 34 UK Games Expo 14 Underwood Frank 90 Unysko Małgorzata 8 Velikaite 122 Viga 57, 104 Vingino 44, 122 W, X, Y W Małym Świecie 60, 93 Wader Toys 76 Wader-Woźniak 71, 101, 128 Walas Marcin 8 Walentynka 114 Walk and Bike 38 Warner Bros. 124 Warner Bros. Consumer Products 26 Wawer Katarzyna 10 Westwood Vivienne 46 Whisbear 101, 105 Wiaderny Przemysław 12 Wieczorek Barbara 78, 79 Wierzbicki Kazimierz 72, 74 Wietecha Katarzyna 120 Wike 38 Winning Moves 93 Wolf Gang 90 Woolrich 44 Woźniak Marcin 71 Wrzeszcz Dorota 49 Wybór Rodziców 14 Wykromax 48 Wyrwas Adam 73 Wyspa Szkrabów 78, 79 X-lander 49 Yookidoo 66, 98 Z, Ź, Ż Zabawkarstwo Wojciech Bączek 86 Zaccone 46, 123 Zadig & Voltaire 42 Zanotti Giuseppe 42 Zaplątana Cubana 119 Zawistowski Andrzej 90 Zawitkowski Paweł 16 Zoobug 46 Zoomer 8 Żółtańska Danuta 8

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Branża Dziecięca 5/2016  

Czasopismo handlowców

Branża Dziecięca 5/2016  

Czasopismo handlowców