Page 1

BRANŻA DZIECIĘCA CZASOPISMO H A N D LO W CÓ W

ISSN 1899-1149

Nr 4/2016 (55) Lipiec 2016 Cena: 9 zł (w tym 8% VAT)

Nowe marki na polskim rynku  Debiutanci z pomysłami s. 28   Program Rodzina 500+  Będzie boom? s. 36   Zabawki w abonamencie  Inny model biznesowy s. 84 

Karolina Szymczyk, Mariusz Mielnik (Fabryka Wafelków) Sprzedajemy pomysły s. 60


Firmy odnoszące sukcesy rozwiązują problemy swoich klientów. Takiego podejścia można się uczyć np. od producentów telefonów komórkowych.

DZIEŃ DOBRY :) Kiedy w Polsce upowszechniły się telefony komórkowe, w mediach zaczęto mówić o zespole de Quervaina. Objawia się on bólem przy poruszaniu kciukiem. Przyczyną tej dolegliwości jest powtarzające się przeciążenia mięśni i ścięgien, spotykane wśród tenisistów, muzyków i malarzy. Do tego grona dołączyły – jak się okazało – osoby nałogowo piszące SMS-y. Obecnie częściej mówi się o innym problemie związanym z telefonami i tabletami. Emitowane przez nie niebieskie światło jest przez nasz mózg interpretowane jak światło słoneczne, co hamuje wydzielanie melatoniny. Jeżeli korzystasz z takich urządzeń przed snem, gorzej śpisz, co przekłada się na problemy ze zdrowiem. Piszę o tym nie tylko dlatego, że w tym roku skończyłem 40 lat, a w tym wieku chyba wypada już dyskutować o chorobach ;)

Nie robią tak, bo nie chcą zostać z tyłu za konkurencją. Dzięki temu dziś zamiast klawiszy do naciskania mamy ekrany dotykowe oraz aplikacje, które pozwalają dyktować wiadomości. Urządzenia mobilne potrafią też po zachodzie słońca odpowiednio dostosowywać kolory wyświetlane na ekranie. A co ty zrobiłeś ostatnio, żeby rozwiązać problemy swoich klientów? Zbudowałeś wygodny podjazd dla wózków? Wprowadziłeś karty upominkowe dla osób, które nie wiedzą co kupić dziecku znajomych na urodziny? Przestawiłeś stojak ekspozycyjny, o który codziennie ktoś zahaczał? Każde, nawet drobne usprawnienie powoduje, że rodzice czują się lepiej w twoim sklepie i chętniej do niego wracają. Powodzenia!

Marek Jankowski redaktor naczelny

„Branża Dziecięca” Czasopismo handlowców

Grono prenumeratorów powiększyli ostatnio

ADRES REDAKCJI Branża Dziecięca, ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław WYDAWCA © 2008-2016 Atomedia Consulting, Żurawice ul. Jesionowa 2, 55-040 Kobierzyce SKŁAD Greatio, www.greatio.com DRUK ArtDruk, www.artdruk.com

• • • • • • • •

REDAKCJA Marek Jankowski (redaktor naczelny), Anna Orleańska (tel. 71 735 15 66, redakcja@branzadziecieca.pl) PRENUMERATA Karolina Peroń (tel. 71 733 65 78, prenumerata@branzadziecieca.pl) KOREKTA Joanna Forysiak REKLAMA Anna Dżanajewa (tel. 71 734 58 91, kom. 501 199 055, reklama@branzadziecieca.pl) Znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i nie zwraca niezamówionych materiałów. Zdjęcie na okładce: Fabryka Wafelków.

„Branża Dziecięca” jest partnerem prasowym Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych – Polish Toy Association. Jesteśmy członkiem Baby Care Magazines International – organizacji zrzeszającej wiodące czasopisma piszące o branży artykułów dziecięcych.

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

Fot. S. Panek

Producenci telefonów mogliby wzruszyć ramionami: „Jak ktoś za mocno naciska na klawisze, to palec go boli, a jak wieczorem patrzy w ekran, to gorzej śpi. Sam jest sobie winien”.

POLSKA

Almarina Trade (Gdynia) AMK (Łódź) ATA Świat Dziecka (Skępe) Baby Bumblebee (Pęgów) Gajmak (Dzierżoniów) Kary (Łódź) Miku (Szczecin) Natalia (Rawa Mazowiecka)

03.09-04.09 17.09-18.09 22.10-23.10

Szczecin: Dziecko Mama Tata Kraków: Targi Rodziny Poznań: Happy Baby

ZAGRANICA

Z A M Ó W P R E N U M E R AT Ę

BranzaDziecieca.pl/prenumerata

Kalendarium wydarzeń 7-10.2016

71 733 65 78

R A B AT Y D L A S K L E P Ó W – S . 1 0 0

Nakład kontrolowany: 4000 egz.

02.07-04.07 06.07-08.07 10.07-11.07 20.07-22.07 27.07-30.07 31.07-02.08 10.08-12.08 18.08-20.08 23.08-25.08 31.08-03.09 03.09-05.09 09.09-11.09 15.09-17.09 15.09-18.09 26.09-29.09 27.09-30.09 29.09-02.10 04.10-05.10 13.10-16.10 18.10-21.10 19.10-21.10 20.10-23.10 21.10-23.10 29.10-30.10

Paryż: Playtime Tokio: Baby & Kids Expo Amsterdam: Kleine Fabriek Szanghaj: CBME Expo Stambuł: Istanbuł Kids Fashion Nowy Jork: Playtime Kopenhaga: CIFF Kids Almaty: Kids Fashion i Childhood Tokio: Playtime Moskwa: CPM Kids Paryż: Baby Cool Paris Madryt: International Fashion Trade Show Mumbaj: Kids India Kolonia: Kind + Jugend Moskwa: CJF Moskwa: Mir Detstva Madryt: Puericultura Madrid Sztokholm: Blob Forum Essen: Spiel Las Vegas: ABC Kids Expo Szanghaj: China Toy Expo Hongkong: Asian Toys & Games Show Londyn: The Baby Show Manchester: Digital Kids Show

3


Fot. BranzaDziecieca.pl

Fot. materiały prasowe

14 Poznaj z w ycięzców wiosennej e d yc j i k o n k u r s u Z a b aw k a R o k u

38

WYBÓR PRZEZ ZABAWĘ

Eco & M o re szk oli spr zedawc ów, że by potrafili pomóc k lientom

CZASY SERWISU

WYDARZENIA Fotele pr zebadane Wynik i wios enne go te stu fo te l i k ó w dl a dz i e ci ADAC

6

Nowa strategia Chicco Ar tsana Poland ws półp racu j e z hu r towni am i

8

ART YKUŁY DZIECIĘCE Ta rgow y eksper yment pod Wawelem Szk olno -zabawk owe targi Euro -Trade

10

12

D e b iu t a n c i z p o my s ł a mi Nowe fir my na polsk im r ynk u

28

Sk r zat y w M onopoly Wrocławs k a premiera sł ynne j gr y

14

L ic z y s ię w n ę t r ze D e k or a c j e w d z ie c ię c y m p ok o j u

30

W y b ó r p r ze z z a b awę Wi o s e n ny f i n a ł k o n k u r s u Z a b aw k a R o k u

16

Będzie boom? Co z m i e n i p ro gr a m R o d z i n a 5 0 0 +

36

Cyb ex robi me ble D ebi ut k ole k cji Pare nts

18

N a d z ie j a n a z a s t r z y k S on d a – r z ą d o we w s p a rc ie d la ro d z in

37

Pr z ychy lna s pr ze daż R a por t M at k a Polk a N i e do ce ni o na 2 0 1 6

20

C z a s y s e r w is u W y w i a d – K a m i l l a S t a ń c z y k ( E c o & M ore)

38

B e z z a groże ń Nowe pr zepisy ustaw y o systemach oceny zgodności

22

N a d mor s k ie t r a n s a k c j e J a k s i ę h a n d l u j e w Pr i b a ł t yc e

42

Le w i t ując y s pinacz 1 2. Dni Fant as t y k i we Wro cł awi u

D e s ign i k ro p k a N a gro d y z a w zo r n ic t wo

44

K r ze s e ł k a d o k a r mie n ia – p r ze g lą d r y n k u Wa k a c y j ny n ie z b ę d n ik – p o my s ł n a w y s t awę Elektroniczny stróż – p o my s ł n a w y s t awę Pro d u c e n c i i d y s t r y b u to r z y p ole c a j ą

32 40 46 48

MASZ CIEKAWY TEMAT? SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ REDAKCJĄ TEL. 71 735 15 66 REDAKCJA@BRANZADZIECIECA.PL

4

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Pressfoto / Freepik

FabrykaWafelkow.pl

84 Jak sprawić, że by k lienci k upowali u c ie b ie re g u la r n ie c o mie s ią c

ZABAWKI W ABONAMENCIE

60

RYNEK

Fabr yk a Wafelk ów umiejętnie łącz y handel inter netow y i stacjonar ny

SPRZEDAJEMY POMYSŁY

Z ABAWKI Sp r ze daje my pomysł y Wy wiad – K . Sz ymcz yk , M . M i e l ni k (Fab r yk a Wafe l k ó w )

60

Sp o jr zenie na ek ran Premier y filmowe w drugiej połowie rok u

62

Tr z y filar y W y w i a d – B oże n a M i c h a l s k a ( G r a n n a )

64

K ole j i chaos Li ce ncje : Tomek i pr z yj aci e l e o raz M asz a i N i e dź wi e d ź

70

Pu zzle – pr zegląd r ynk u Produce nci i dy s t r y b u to r z y p o l e caj ą

66 72

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

Pr ze d d e b iu te m Pr z ygotowania pr zed ot warciem sk lepu

78

J a k k u p u j ą ro d z i c e ? Raport: Rodzic konsument

80

Z n a k d la k lie n t a Ha n d e l w S z we c j i

82

Zabawk i w abonamencie Now y model spr zedaż y

84

Zabawa na większą sk alę Prawnik radzi, jak zorganizować imprezę masową

86

Poczet sk lepów polsk ich A k to to ( Ta r n ob r ze g ) i M a lu s ze k ( S z p ro t aw a )

88

I n for ma c j e PS BZ iA D z

90

Fotog a le r ie „ Br a n ż y D z ie c ię c e j ” Wi o s e n ny f i n a ł k o n k u r s u Z a b aw k a R o k u Ta rgi szk olno -zabawk owe Euro -Trade M other & Baby we Wrocławiu Spotk anie w Świecie Dzieck a w Warszawie Wrocław : M onopoly i Wyspa Szk rabów Ta rgi d la ma my i d z ie c k a M a mav ille Ta rgi K s ią ż k i w Wa r s z aw ie J a k s i ę h a n d l u j e n a d M ek o n gi e m

92

Prenumerata, rabat y dla sk lepów W n a s tę p ny m n u me r ze

100 101

5


Fot. Stefanphoto | 123RF

WYDARZENIA

Gogle na Mysiej 8.06.2016 | PREMIERA VIEW-MASTER MATTELA

W Domu Handlowym Mysia 3 w Warszawie odbyła się prezentacja View-Master, gogli wirtualnej rzeczywistości stworzonych przez firmę Mattel. Produkt w sprzedaży na polskim rynku pojawi się w wakacje. Klasyczne urządzenia z serii View-Master zadebiutowały w latach 60. i 70. XX w. Były przyrządami optycznymi służącymi do obserwowania fotografii trójwymiarowych. Współczesna wersja współpracuje z aplikacjami mobilnymi.

Fotele przebadane WYNIKI WIOSENNEGO TESTU FOTELIKÓW DLA DZIECI ADAC

W najnowszym teście fotelików ADAC przebadano 26 modeli dostępnych na niemieckim rynku. Zwyciężył model Kiddy Evoluna i-Size (Isofix), przeznaczony dla dzieci o wzroście 43–83 cm. Otrzymał najwyższą możliwą ocenę – pięć gwiazdek. Jedną z największych zalet fotelika Kiddy Evoluna i-Size jest to, że umożliwia bezpieczne przewożenie niemowlęcia (zarówno w aucie, jak i na stelażu wózka) w pozycji leżącej. Dzięki temu kręgosłup dziecka nie jest tak obciążony, jak w innych modelach z grupy 0/0+. Aż 17 fotelików otrzymało w wiosennym teście ADAC ocenę „dobry” (4 gwiazdki), co oznacza, że zapewniają ochronę na wyższym poziomie niż zakładają odpowiednie normy.

• Concord Reverso Plus 40-105 cm (i-Size + Isofix) • Joie i-Gemm 40–85 cm (w wersji z bazą Isofix i bez niej) • Joie Transcend 9–36 kg • Joie Duallo 15–36 kg (Isofix) • Kiddy Evo-Lunafix do 13 kg (Isofix) • Maxi-Cosi Citi do 13 kg • Maxi Cosi Rodifix Airprotect 15–36 kg (Isofix) • Recaro Optiafix (Isofix) 9–18 kg Modele trzygwiazdkowe: • Hauck Varioguard Plus do 18 kg (Isofix) • Chicco Oasys 1 Evo Isofix 9–18 kg • Britax Römer Advansafix II Sict 9–36 kg (Isofix) • Migo Sirius + Solar 15–36 kg (Isofix) • Migo Sirius 15–36 kg

Modele, które dostały 4 gwiazdki: • BeSafe iZi Modular i-Size 40–75 cm (w wersji z bazą Isofix i bez niej) • Besafe iZi Modular i-Size 61–105 cm (z bazą Isofix) • Britax Römer King II 9–18 kg • Britax Römer Kidfix II XP Sict 15–36 kg (Isofix) • Britax Römer Kidfix II XP 15–36 kg (Isofix) • Britax Römer Discovery SL 15–36 kg (Isofix)

Zdaniem ekspertów z niemieckiego automobilklubu na dwie gwiazdki zasłużył Chicco Seat-Up 012 (do 25 kg, Isofix). Najniższe noty (1 gwiazdkę) otrzymały: Kiwy SF01 Q-Fix do 18 kg (Isofix) i KidsEmbrace Friendship 9–36 kg. Raport z badań (w języku niemieckim) jest dostępny na stronie internetowej ADAC. 

Tańsze wejściówki

Matki i marki

15–18.09.2016 | KIND + JUGEND W KOLONII

RAPORT ABANANY

Do 14 września trwa przedsprzedaż biletów na tegoroczną edycję targów Kind + Jugend w Kolonii. Podczas imprezy za jednodniową wejściówkę trzeba zapłacić 16 euro. Kupiony wcześniej bilet wstępu na 2 dni kosztuje 23 euro, a na całą 4-dniową imprezę 36 euro.

Agencja komunikacji marketingowej Abanana we współpracy z Sotrenderem przygotowała raport dotyczący rodziców w internecie. Z zebranych danych wynika, że zdecydowana większość odwiedzających strony marek dziecięcych na Facebooku to kobiety. Spośród nich największą grupę stanowią panie w wieku 18–34 lat. Mniej więcej połowa z nich czyta blogi, komentuje wpisy na forach, bierze udział w sondach, zapisuje się do newsletterów, korzysta z przepisów kulinarnych przedstawionych na stronach producentów. 78% mam korzysta z Facebooka, na drugim miejscu uplasował się Pinterest (43%), trzecią pozycję zajął Instagram (26%). 

Warto zarezerwować sobie czas w pierwszym dniu targów. Odbędzie się wtedy wręczenie nagród dla najbardziej innowacyjnych produktów Kind+Jugend Innovation Award. Odwiedzając ekspozycje Design Parc i Kids Design Award, będzie można sprawdzić, co ciekawego dzieje się we wzornictwie dla najmłodszych. 

6

Podczas konferencji odbyło się również spotkanie poświęcone szkole przyszłości. Wzięli w nim udział przedstawiciele mediów i blogów poświęconych tematyce nowych technologii, nauki, podróży i psychologii. 

Księga dla rodziców KAMPANIA SPOŁECZNA MARKO

Ruszyła ogólnopolska kampania społeczna Księga Rozwoju Dziecka. Organizatorem projektu jest firma Marko. Akcja ma zwrócić uwagę rodziców na konieczność uważnej obserwacji maluchów w pierwszych 3 latach ich życia. Według specjalistów, którzy zajmują się zdrowiem i rozwojem dzieci, właśnie w tym okresie można rozpoznać pojawienie się ewentualnych opóźnień ruchowych, zaburzeń słuchu, wad wzroku i poważniejszych dysfunkcji, takich jak autyzm czy zespół Aspergera. Do końca wakacji potrwają internetowe konsultacje z rodzicami. W rezultacie powstanie Księga Rozwoju Dziecka, w której opublikowane zostaną przykłady obserwacji dzieci podzielone na 7 obszarów rozwoju, takich jak: ruchy precyzyjne, ruchy całego ciała, zmysły, kojarzenie, język i komunikowanie się, wyobraźnia i kreatywność oraz rozwój emocjonalny i społeczny. Publikacja zostanie udostępniona bezpłatnie wszystkim rodzicom. – Internet i znajomi to bardzo ważne źródła wiedzy opisujące objawy nieprawidłowego rozwoju dzieci, które powinny zaalarmować rodziców. My natomiast chcemy zebrać i pokazać sposoby obserwacji poszczególnych wskaźników – wyjaśnia właściciel firmy Marko Janusz Musioł. W ramach akcji, prowadzonej m.in. na blogu Księga Rozwoju Dziecka oraz na profilach Tiny Love na Facebooku, Instagramie i Twiterze, powstaną filmy, zdjęcia i darmowe e-booki. Kampania ma pokazać, jak poprzez zabawę włączyć do codziennych zajęć ćwiczenia wspomagające rozwój dzieci. Do udziału w projekcie organizatorzy zapraszają zarówno rodziców dzieci w wieku do lat 3, jak i tych, którzy mają już starsze pociechy i mogą podzielić się własnymi doświadczeniami. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. BranzaDziecieca.pl

WYDARZENIA

Impreza na torze 18–19.06.2016 | TARGI MOTHER & BABY

W ostatnich w tym roku targach Mother & Baby, zorganizowanych na terenie warszawskich wyścigów konnych przy ul. Puławskiej 266, wzięło udział kilkudziesięciu wystawców, m.in. Playmobil, Anex Baby, Dorel, Marko i Medela. W programie imprezy znalazły się konsultacje z fizjoterapeutą Pawłem Zawitkowskim, zabawy z Maxi-Cosi i Lego Duplo, prezentacje krzesełka Tripp Trapp i konkursy z wartościowymi nagrodami. W strefie medycznej można było skorzystać z bezpłatnych porad lekarzy i położnych, wykonać badania USG i KTG oraz poradzić się w kwestii boreliozy. 

Nowa strategia Chicco ARTSANA POLAND WSPÓŁPRACUJE Z HURTOWNIAMI

docierać do mniejszych sklepów i ułatwić klientom zakup naszych produktów – mówi dyrektor handlowy Witold Kikolski (na zdj.).Wśród partnerów hurtowych są m.in. Rekman, Anek, Euro-Trade, Miki, Panda, M&Z, Hasta i Distri. Jednym z elementów nowej strategii dystrybucyjnej jest obecność Chicco na kontraktacjach organizowanych przez hurtownie. 

Fot. Tomasz Rolniak

Artsana Poland chce, aby zabawki Chicco były łatwo dostępne dla większej liczby klientów. Dotychczas dystrybutor dostarczał towar bezpośrednio do sklepów, skupiając się przede wszystkim na punktach z asortymentem niemowlęcym, ale to się zmienia. – Jesteśmy obecni również w wybranych hurtowniach na terenie całej Polski. Zamierzamy dzięki nim

Rodzina i trochę magii

Propozycja Amazona PLATFORMA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W Polsce wystartowała otwarta platforma dla przedsiębiorców MSP – Amazon Marketplace. Od maja za pośrednictwem jednego konta małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mają możliwość dostępu zarówno do klientów Amazona w całej Europie, jak i do sieci logistycznej firmy. Polskie firmy przez miesiąc mogą korzystać z usługi za darmo. Wśród dodatkowych rozwiązań przygotowanych w ramach programu znalazły się: pomoc językowa dla lokalnych sprzedawców, intuicyjne konto wspomagające sprzedaż, usługa dostawy pod nazwą Fulfillment by Amazon, obsługa klienta w 5 językach oraz prosty proces płatności. Gdy sprzedawca doda do systemu nowy produkt, może on zostać udostępniony we wszystkich europejskich sklepach Amazona. Firma zapewnia też dostęp do automatycznych narzędzi do raportowania i analizy sprzedaży.

Obszary w Szanghaju 20–22.07.2016 | TARGI CBME CHINA

PRODUKCJA FILMOWA STUDIA TREFL

W Dniu Dziecka TVP ABC pokazała pierwszy odcinek Rodziny Treflików – premierowej produkcji Studia Trefl dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Prace nad produkcją 13 odcinków trwały 16 miesięcy. Studio już przygotowuje kolejną serię. 31 maja w warszawskiej Kinotece odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć odcinek serialu jeszcze przed oficjalną premierą, zobaczyć scenografię, lalki i rekwizyty oraz sprawdzić, jak pracuje się nad animacją poklatkową. W spotkaniu wzięli udział: właściciel Studia Trefl Kazimierz Wierzbicki, szef działu 3D Jacek Mazur, aktorzy użyczający głosu serialowym postaciom, m.in. Joanna Jabłczyńska (na zdj.),

8

Krystyna Tkacz i Jarosław Boberek, oraz twórcy serialu, a wśród nich reżyser Marek Skrobecki, który współtworzył m.in. nagrodzoną Oscarem animację Piotruś i wilk. Tytułową rodzinę tworzą: mama, tata oraz dzieci Treflik i Treflinka. Na ekranie pojawia się również Ciocia, sąsiad Robobota i Mały Wujcio z odległej krainy. Związana z serialem premierowa kolekcja Trefla składa się z 6 rodzajów puzzli: Przygody Treflików (35 el., 4 w 1), Rodzina Treflików (24 el., maxi), Kolorowy wiatraczek (30 el.), Rodzinne śniadanie (60 el.), Zabawa w Indianina (100 el.) i loteryjki edukacyjnej Rodzina Treflików. 

Tegoroczna 16. edycja branżowych targów CBME China zostanie zorganizowana w nowym miejscu. Ofertę ok. 2250 wystawców będzie można oglądać w szanghajskim National Exhibition Convention Center (NECC). Przestrzeń wystawienniczą podzielono na 6 obszarów tematycznych. Odwiedzający obejrzą m.in. produkty dla kobiet w ciąży i kosmetyki pielęgnacyjne dla niemowląt, wózki, foteliki i meble dziecięce. Będą stoiska z żywnością i medykamentami, zabawkami i produktami edukacyjnymi, odzieżą i obuwiem dla dzieci oraz odzieżą i bielizną dla ciężarnych. Wydzielone zostaną również strefy artykułów licencyjnych i innowacji technologicznych. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. BranzaDziecieca.pl

WYDARZENIA

Dwa w jednym, czyli targowy eksperyment pod Wawelem 27–28.04.2016 | TARGI SZKOLNO-ZABAWKOWE EURO-TRADE W KRAKOWIE

Euro-Trade postanowił połączyć organizowane przez siebie targi szkolne ze zbieraniem zamówień na zabawki przed Dniem Dziecka. Wydarzenie przyciągnęło ponad 70 wystawców i wiele sklepów z południowej Polski. Krakowski dystrybutor zauważył, że coraz więcej sklepów papierniczych poszerza swoją ofertę o zabawki. – Dotyczy to szczególnie gier planszowych i zestawów kreatywnych. Artykuły szkolne to asortyment mocno sezonowy, a zabawki sprzedają się przez cały rok, np. jako prezenty urodzinowe – wyjaśnia Katarzyna Zielińska z Euro-Trade. Zaznacza jednak, że łączone targi szkolno-zabawkowe to eksperyment. Czy taka forma się utrzyma, będzie można zadecydować dopiero po ostatecznym rozliczeniu tegorocznej edycji.

W hali Chemobudowy zaprezentowało się ponad 20 firm z zabawkami i grami, m.in. Hasbro, Mattel, Trefl, Cobi, Simba, Chicco, Polesie, Artyk i Granna. Wystawcy, z którymi rozmawialiśmy, na ogół komentowali, że ruch w części zabawkowej był mniejszy niż w hali z artykułami szkolnymi, ale nie narzekali. Owocny był zwłaszcza pierwszy dzień. Sprzymierzeńcem organizatorów okazała się… fatalna pogoda. – Wielu właścicieli sklepów osobiście obsługuje klientów. Gdy w środku tygodnia pada deszcz, ruch jest mały i łatwiej wyrwać się na kontraktacje – ocenia Katarzyna Zielińska. Uczestnicy targów Euro-Trade mogli skorzystać z licznych promocji targowych. Producenci zabawek najczęściej dorzucali dodatkowe rabaty, uzależnione od kwoty zamówienia. Cobi i Trefl

dodawały do wybranych zestawów gratisowe produkty. Mattel i Rozette postanowiły przyznać nagrody sklepom, które podczas targów dokonały największych transakcji. Uczestnicy wydarzenia mieli też szansę zdobycia fantów przygotowanych przez organizatora. Aby wziąć udział w losowaniu markowego sprzętu AGD i kosmetyków, trzeba było złożyć na co najmniej 10 stoiskach zamówienia o wartości min. 500 zł każde. 

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z TARGÓW EURO-TRADE TNIJ.ORG/ET2016

Strefy na Wschodzie Gry i wykłady

Zagrać z zombie

4–5.06.2016 | TARGI BABY DAYS

7–8.05.2016 | GRATISLAVIA WE WROCŁAWIU

Na terenie Targów Lublin przy ul. Dworcowej 11 zadebiutowały Targi Dziecięce Baby Days. Organizatorzy podzielili przestrzeń wystawienniczą na 3 strefy. W pierwszej – Baby – znalazły się m.in. zabawki niemowlęce, odzież i obuwie dla najmłodszych, wózki i foteliki oraz artykuły kosmetyczne i pielęgnacyjne. W strefie Kids można było obejrzeć pomoce dydaktyczne, gry planszowe i komputerowe, a także wydawnictwa i zabawki edukacyjne. Z ofertą szkół rodzenia, biur podróży, ośrodków medycznych goście targów zapoznali się w strefie Family. W ramach atrakcji dodatkowych zaplanowano m.in. warsztaty chustonoszenia i trening karate dla przedszkolaków. Lista wystawców obejmowała ok. 30 firm. Były wśród nich m.in. Artyzan Kreatywne Maluchy, Befado i Clics Toys. 

10

19–20.11.2016 | TARGI GRA I ZABAWA

W listopadzie w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku odbędzie się 5. edycja Targów Gra i Zabawa. Imprezie po raz kolejny towarzyszyć będą: jesienna edycja Festiwalu Gramy, organizowanego pod szyldem Trójmiejskich Spotkań z Grami Planszowymi, jak również Festiwal Czytamy oraz Strefa Malucha i Strefa Edukacyjna. W tym roku po raz pierwszy organizatorzy przygotowują seminaria dla rodziców, pedagogów i nauczycieli poświęcone m.in. problemowi uzależnienia od internetu, grywalizacji w edukacji i grom będącym pomocami dydaktycznymi. Ponadto w programie znajdą się jeszcze: finał plebiscytu Gra Roku 2016, spotkanie z polską planszówkową blogosferą, Mistrzostwa Polski i turnieje gier. 

Egmont był jednym z wystawców podczas 14. edycji Wrocławskiego Festiwalu Gier Planszowych Gratislavia. Firma zorganizowała przedpremierowe pokazy kilku nowości, m.in. gry Zombie 15, będącej „prawdziwą gratką dla fanów żywych trupów” i Potworów w Nowym Jorku – kontynuacji przeboju sprzed 2 lat, Potworów w Tokio. Phalanx pokazał nową grę imprezową Gobbit. Rebel zaprosił do przetestowania premierowego Domku. Najnowsze pozycje w swoim portfolio przedstawili również inni producenci i dystrybutorzy planszówek, m.in. Albi, Lacerta i Portal. W programie festiwalu znalazły się rozgrywki eliminacyjne do Mistrzostw Polski w Carcassonne (Bard) i Królestwa w budowie (Rebel). 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. BranzaDziecieca.pl

WYDARZENIA

Filia w Azji NOWE BIURO TM TOYS

Szczecińska firma TM Toys otworzyła oddział w Hongkongu. Dyrektorem zarządzającym filią został Daniel Poon. Adres nowego biura to: TM Toys HK Ltd. New Mandarin Plaza, Unit 101115, 10/F., Tower B, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hongkong. Przedsiębiorstwo zajmuje się dystrybucją zabawek od 1997 r. Ma w swoim portfolio m.in. takie marki jak: Schleich, Minecraft, Tsum Tsum, Rummikub i kostka Rubika. 

Skrzaty w Monopoly

Mama na medal KAMPANIA CANPOL BABIES

WROCŁAWSKA PREMIERA ZNANEJ GRY

Wrocław jako pierwsze miasto na świecie będzie mieć dwie edycje gry Monopoly: Monopoly Wrocław i Monopoly Junior Wrocławskie Krasnale. W maju odbyła się prezentacja planów wydawniczych producenta gry – firmy Winning Moves. – Stolica Dolnego Śląska to dynamicznie rozwijająca się metropolia. Krasnale dodatkowo wyróżniają miasto, doskonale nadają się do wersji dla najmłodszych – ocenia przedstawicielka firmy Marta Milewczyk.

Według danych producenta w Polsce sprzedaje się rocznie 120 tys. egzemplarzy gry. Pierwsza europejska edycja miejska została wydana w 1996 r. Przedstawiała Edynburg.

Fot. BranzaDziecieca.pl

Nie wiadomo jeszcze, które obiekty znajdą się na poszczególnych polach wrocławskiej edycji. Wyboru mogą dokonać mieszkańcy, zgłaszając

kandydatury na stronie facebookowej Monopoly Wrocław. Prawie wszystkie skrzaty, które pojawią się w wersji junior, zostały już wybrane przez Urząd Miejski Wrocławia. Głosować będzie można jeszcze na dwa krasnale. Jeden z nich pojawi się na najdroższym polu, drugi na najtańszym. – Wrocław z całą pewnością zasługuje na popularyzację – mówi Lidia Hedzielska, prezes Rekmana, dystrybutora gry.

Ruszyła kampania marki Canpol Babies „Mama na medal”. Do udziału zostały zaproszone internautki, które opowiedziały o swoich doświadczeniach związanych z macierzyństwem. – Akcja „Mama na medal” nie powstałaby, gdyby nie szczere wypowiedzi bardzo wielu kobiet. To one pokazały, że macierzyństwo i opieka nad małym dzieckiem to praca zasługująca na uznanie, co niestety często nie jest dostrzegane. Zapytaliśmy internautki, czy będąc mamami na cały etat, czują się doceniane przez bliskich za trud wkładany w wychowanie potomka. Otrzymaliśmy kilkaset odpowiedzi świadczących o tym, że mamom brakuje uznania ze strony otoczenia. Nasza akcja mapokazać, że macierzyństwo to nie lada wyzwanie i powód do dumy – komentuje przedstawicielka firmy Canpol Kama Falandysz. Placówki stacjonarne, które zaangażowały się w informowanie o kampanii, otrzymały od producenta dodatkowe materiały POS, natomiast e-sklepy mogły skorzystać z banerów reklamowych. Ponadto firmy, które zdecydowały o włączeniu się do akcji, zostały wymienione na stronie internetowej Canpolu. 

Red Dot dla naszych AVIONAUT ULTRALITE NAGRODZONY

Niebezpieczne Chiny RAPORT KOMISJI EUROPEJSKIEJ O PRODUKTACH GROŹNYCH DLA KONSUMENTÓW

W ubiegłym roku do systemu Rapex trafiały najczęściej zabawki (555 zgłoszeń) i odzież – wynika z raportu opublikowanego w kwietniu przez Komisję Europejską. Wśród zgłoszonych produktów znalazło się również 86 artykułów dziecięcych. 62% przedmiotów umieszczonych w systemie Rapex trafiło na rynki europejskie z Chin. W 2015 r. o największej liczbie niebezpiecznych produktów informowała Hiszpania. Z Polski nadesłano 19 zgłoszeń.

12

Twórcy raportu zwrócili uwagę, że coraz więcej mieszkańców Europy zamawia produkty online spoza Unii Europejskiej, m.in. właśnie z Chin. Często przesyłki nie są poddawane żadnej kontroli bezpieczeństwa, dlatgo KE chce zmodyfikować unijny system ostrzegania i dopasować go do obecnej rzeczywistości rynkowej. Ważną rolę ma tu odgrywać współpraca ze strażą graniczną oraz platformami sprzedażowymi. 

Wśród 15 polskich produktów nagrodzonych w tym roku w konkursie Red Dot Awards znalazł się fotelik Avionaut Ultralite (więcej o nagrodzie dla firmy piszemy na s. 44). Red Dot Awards to jedne z najważniejszych na świecie laurów przyznawanych w dziedzinie projektowania. Konkurs organizowany jest od ponad 60 lat. W tegorocznej edycji było rekordowo dużo zgłoszeń: 5200 z 57 krajów. O przyznaniu nagród decydowało jury, w którego skład weszło 41 ekspertów z całego świata. Główne kryteria oceny to: stopień innowacyjności, jakość, funkcjonalność i ekologiczność projektów. Wielka gala wręczenia Red Dot Awards odbędzie się 4 lipca w Essen. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. materiały prasowe

WYDARZENIA

Zabawki w kinie AKCJA FIRMY WADER-WOŹNIAK

Firma Wader-Woźniak została partnerem filmowych poranków dla dzieci organizowanych przez sieć kin Helios. Seanse odbywają się co drugą niedzielę, a projekcjom towarzyszą atrakcje w holach kin oraz konkursy i zabawy na sali kinowej. W ramach współpracy producent zabawek przygotował upominki dla wszystkich młodych widzów, którzy pojawili się na porankach w Heliosie w Dniu Dziecka. 

Królik w portfolio

Wybór przez zabawę 16.05.2016 | WIOSENNY FINAŁ KONKURSU ZABAWKA ROKU

Ponad 100 produktów zgłoszono do konkursu Zabawka Roku. Nowości testowało jury złożone z gwiazd i ekspertów. Komisji konkursowej przewodniczyła organizatorka – Magdalena Kordaszewska z serwisu Zabawkowicz.pl. W podwarszawskim hotelu Brant pojawili się także m.in. Katarzyna Cichopek, Anna Dereszowska, Dorota Kobierzewska, Viola Kołakowska, Karolina Malinowska, Marcin Mroczek, Maria Rotkiel, Beata Sadowska i Marek Jankowski z „Branży Dziecięcej”. Poza tytułami Zabawki Roku przyznano także Nagrody Dzieci i Nagrody Rodziców. Uczestnicy spotkania mieli szansę m.in. obserwować mistrzów w układaniu kostki Rubika, którym zajmuje to kilkanaście sekund. Nie mniej efektowne były pokazy jojo, przygotowane przez YoYoFactory. Dużo radości dawało też składanie zabawek Mały Konstruktor, które demonstrował, w stosownym stroju roboczym, Rafał Świerszczyński z firmy Alexander (na zdj.). Zabawka Roku 2016 – produkty nagrodzone: • Zabawki dla niemowląt: Smily Play Hip Hop Ośmiornica (Anek) • Zdalnie sterowane: Smily Play Bańkomania Ślimak (Anek) • Zabawki do podróży: Trunki (Marko) • Lalki, pluszaki, figurki: Kokodyle (Kokodyl) • Zabawki przedszkolne: magnetyczne klocki JollyHeap (JollyHeap) • Puzzle i układanki: Trefl Little Planet (Trefl) • Klocki: Smartmax (Artyzan) • Wózki dla lalek: wózki drewniane Kreke, Ramis, Disar, Sisar (Oloka-Gruppe) • Pojazdy: seria jeździków Brumee (Prosperplast 1) • Gry: gry dla dzieci Gobblety, Ciasteczkowe potworki, Straszny dwór (Foksal) • Place zabaw: drabinka Lil Monkey (Toys World) • Zabawki szkolne: seria zabawek edukacyjnych Funiversity (Funiversity) • Zabawki interaktywne: Littlebits (Artyzan) • Roboty: linia Hexbug Vex (Libra)

14

• Zabawki kreatywne: Mały Konstruktor (Alexander), GoldieBlox (SkipWish) • Zabawki sportowe: YoYoFactory, YoYo Velocity (YoYoFactory Polska) • Rowery, rowerki biegowe i hulajnogi: hulajnogi Space Scooter (Ditro Deportivo) Nagroda Rodziców 2016: • Wózki: Babyzen Yoyo+ (Marko) • Foteliki: BeSafe iZi Modular (Marko) • Akcesoria do pielęgnacji: proszek Jelp Fresh Soft 2 w 1 (Brodr. Jorgensen) • Akcesoria do karmienia: zestaw saszetki wielorazowe CherubBaby + podgrzewacz turystyczny (Provect) • Bezpieczeństwo dziecka: opaska na komary i kleszcze Komastop (Intec Medical) • Pokój dziecięcy: domki Lupomi (Lupomi), dywan bawełniany Lorena Canals (Kids Concept) • Odzież i obuwie: ubranka organiczne Dear Eco (Scan Concept) • Tekstylia: uniwersalne okrycie dla dzieci Coverover Active Comfort (Kimza Kamila Zagórowska) • Książki dla dzieci: Miasta świata – teczka inspiracji (Zuzu Toys), Eksperymentuj z dzieckiem (Sierra Madre) Nagroda Dzieci 2016: • Zabawki do podróży: seria gniotków (Zabawki Progresywne) • Domki dla lalek: Domos – designerski drewniany domek dla lalek z wyposażeniem (Oloka-Gruppe) • Zabawki przedszkolne: Mr. Tail (Mr. Tail), seria Przyjazny szpital dziecięcy (Playmobil) • Place zabaw: Magiczny dywan (Funtronic) • Pokój dziecięcy: domki Lupomi (Lupomi) • Pojazdy: auto dla dzieci Mercedes CLA 45 AMG (Ultimar) 

MARKO SPRZEDAJE ALILO

Firma Marko została wyłącznym dystrybutorem królików Alilo – interaktywnych zabawek edukacyjnych. Zabawki wiele potrafią: śpiewają piosenki, opowiadają bajki, nagrywają głos i odtwarzają go. Ponadto rozpoznają kolory, sprawdzają się także jako lampka nocna lub pomoc dydaktyczna w nauce języków obcych oraz podczas innych zajęć, do których prowadzenia nauczyciele zazwyczaj korzystają z odtwarzaczy CD lub komputera. Króliki są wykonane z trwałego tworzywa ABS, do tej pory wykorzystywanego w przemyśle samochodwym. Według zapewnień producenta jest ono 30 razy mocniejsze niż zwykły plastik. Alilo może pracować do 5 godzin bez przerwy dzięki wbudowanemu litowemu akumulatorowi o dużej pojemności. 

Królewskie wyróżnienie ICANDY NAGRODZONE

21 kwietnia, w dniu urodzin brytyjskiej królowej Elżbiety II, przyznane zostały prestiżowe nagrody Queen’s Award for Enterprise. Wśród 234 uhonorowanych przedsiębiorstw znalazł się brytyjski producent wózków – firma iCandy, która zdobyła nagrodę w kategorii International Trade. Laureaci spotkają się z królową podczas przyjęcia, które odbędzie się w lipcu w Pałacu Buckingham. Wyróżnienia dla najlepszych przedsiębiorców przyznawane są od 1966 r. Nagrodzeni mają prawo przez 5 lat wykorzystywać emblemat The Queen’s Awards for Enterprise w reklamach, marketingu i na opakowaniach swoich produktów. Firma iCandy rozpoczęła działalność w Londynie ponad 80 lat temu. Jest to biznes rodzinny, którym obecnie zarządza już czwarte pokolenie – bracia Bradley i Warren Appel. Produkty iCandy sprzedawane są w 33 krajach. Ich polskim dystrybutorem jest Marko. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Cybex

WYDARZENIA

Zakupy i warsztaty 9–10.04.2016 | TARGI W ŚWIECIE DZIECKA

Cybex robi meble DEBIUT KOLEKCJI PARENTS

rodziców z wielkich miast – powiedział designer znany m.in. ze współpracy z markami Alessi, Puma i Swarovski. W nowej serii znalazły się: krzesełko do karmienia, bujak, leżaczek oraz Hausschwein – pojemnik na zabawki. Ten ostatni produkt będzie dostępny w wybranych polskich sklepach już w lipcu. Pozostałe artykuły trafią do sprzedaży na początku 2017 r. 

Fot. BranzaDziecieca.pl

Cybex zadebiutował w roli producenta mebli i akcesoriów dla dzieci. Nowa kolekcja Parents, stworzona przez holenderskiego projektanta Marcela Wandersa (na zdj. z lewej), została zaprezentowana 12 kwietnia, na targach designu Salone del Mobile w Mediolanie. – Meble dla dzieci powinny być stylowe, zabawne, nowoczesne, proste, a zarazem bezpieczne. Stworzyliśmy piękną kolekcję designerskich produktów, które doskonale wpasowują się w gust współczesnych

W 4. edycji Targów dla Rodziców i Kobiet w Ciąży w warszawskim sklepie Świat Dziecka przy ul. Krakowskiej 61 wzięły udział znane marki branży dziecięcej: Nuk, Bübchen, Cybex, Britax Römer, Chicco, Graco, Jane, Baby Jogger, Canpol Babies, Lovi, Recaro, Teutonia, Fiki Miki, Kiddy, Jedo, Mutsy, Inglesina, Dumel, Maclaren i Ceba Baby. Eksperci pomagali w doborze odpowiedniego wózka, fotelika i innych artykułów dziecięcych. – Odwiedziło nas ponad 2 tys. osób. Dużym powodzeniem cieszyły się warsztaty udzielania dzieciom pierwszej pomocy, prowadzone przez ratowników medycznych. W szkoleniu wzięło udział wielu przyszłych i obecnych rodziców. Jedną z atrakcji imprezy był konkurs z cennymi nagrodami. Można było m.in. wygrać foteliki, materace do łóżeczka, elektroniczne nianie, laktatory, leżaczki i zabawki – relacjonuje przedstawicielka firmy Małgorzata Karbowska. 

Mojang się chwali DOBRA SPRZEDAŻ MINECRAFTA

Studio Mojang udostępniło najnowsze wyniki sprzedaży gry Minecraft, która zadebiutowała na rynku w 2011 r. Tytuł rozszedł się już w nakładzie przekraczającym 106 mln egzemplarzy, a średnia dzienna sprzedaż wynosi podobno 53 tys. sztuk. Przedstawiciele Mojang obrazowo tłumaczą, że gdyby posiadacze wszystkich sprzedanych kopii Minecrafta utworzyli własny kraj, to trafiłby on na 12. miejsce wśród państw o największej populacji. Najbardziej popularne są wersje gry przeznaczone dla urządzeń mobilnych. Minecraft to również gra edukacyjna oraz marka obejmująca taki asortyment jak zabawki, klocki, gadżety. Polskim dystrybutorem produktów na tej licencji jest firma TM Toys. 

Designerzy dla Bellamy

Prototypy na pokaz 18–22.05.2016 | WROCLOVE DESIGN

W części z meblami wrocławskiej Alei Bielany można było obejrzeć ekspozycję Wroclove Design. To wydarzenie prezentujące rzemiosło, nowe technologie, design (m.in. wzornictwo dla dzieci) i sztukę. Hasło 3. edycji brzmiało For sale: design. W programie znalazło się 7 wystaw z Polski, Niemiec, Austrii i Czech, 40 warsztatów, ponad 250 godzin spotkań i dyskusji z projektantami i twórcami z całego świata.

16

Przestrzeń festiwalową podzielono na 7 stref tematycznych: Kids, Arts & Crafts, Postmortal, Fresh, Technology, Food Design oraz Sport & Relax. Podczas festiwalu pokazano m.in. wystawę „Kids Design Space – dzieci projektują przestrzeń”, składającą się z 14 prototypów stworzonych przez dzieci w wieku 6–14 lat we współpracy z 24 polskimi projektantami. Wśród obiektów znalazły się lampa, szklana tkanina, zestaw konstrukcyjny i ceramiczny, srebrny lis i obserwatorium przyrodnicze. 

PREMIERA W KOLONII

Producent mebli dziecięcych, firma Bellamy, rozpoczęła współpracę z Husarska Design Studio. Krakowscy projektanci przygotowują kolekcję, która zostanie zaprezentowana na tegorocznych targach Kind + Jugend w Kolonii. Wzory mebli były konsultowane z matkami i dziećmi. Po zebraniu opinii wstępne propozycje przekazano Bellamy. – Jesteśmy świadomi, że produkt będzie ewoluował. Plan prac został tak rozłożony, aby na każdy etap, w tym fazę badawczo-rozwojową przeznaczyć optymalną ilość czasu – wyjaśnia jedna z projektantek Ewa Parafianowicz. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. BranzaDziecieca.pl

WYDARZENIA

Epoch w reklamie KAMPANIA AQUABEADS I SYLVANIAN FAMILIES

Przychylna sprzedaż RAPORT MATKA POLKA NIEDOCENIONA 2016

Połowa rodzin, które otrzymają pieniądze z rządowego programu Rodzina 500+, przeznaczy dofinansowanie na dodatkowe zajęcia edukacyjne bądź sportowe – wynika z najnowszego raportu Matka Polka Niedoceniona 2016, opracowanego przez Polski Program Jakości Obsługi. Jedna trzecia respondentów nie planuje zakupów, tylko będzie oszczędzać z myślą o przyszłości dziecka.

Ankieterzy sprawdzili również poziom życzliwości w sklepach wobec kobiet w ciąży i mam z dziećmi. Według autorów raportu aż 7 na 10 reakcji personelu to zachowanie przychylne: zgoda na obsługę poza kolejnością, dobre słowo i pomoc. Kobiety zdają sobie sprawę, że życzliwe podejście do ciężarnych nie jest priorytetem obsługi, dlatego każda taka reakcja jest przez klientki dobrze zapamiętana. Najwyższy wskaźnik pozytywnych reakcji wobec kobiet w ciąży zaobserwowano w woj. małopolskim, najniższy w woj. zachodniopomorskim i lubuskim. 

Fot. BranzaDziecieca.pl

Twórcy raportu pytali też o to, w jakim stopniu najmłodsi wpływają na decyzje o zakupach. Ponad połowa rodziców kupuje coś na prośbę dzieci przynajmniej raz na dwa tygodnie. 11% robi to codziennie. Najwięcej opiekunów (88%)

bierze pod uwagę opinie dziecka, wybierając zabawki, 78% – kupując ubrania.

Przez cały maj trwała telewizyjna kampania reklamowa zabawek Aquabeads i Sylvanian Families. Plan marketingowy dla obu marek, których grupą docelową są dziewczynki w wieku 4–9 lat, byt identyczny. 15-sekundowe spoty prezentowano w 10 stacjach: Cartoon Network, BBC CBeebies, Polsat JimJam, Boomerang, TVP ABC, MiniMini+, Teletoon+, Nickelodeon, Puls i Puls 2. Obydwa spoty wyemitowano łącznie 3100 razy. – Każda osoba z grupy docelowej powinna była zobaczyć reklamę Aquabeads lub Sylvanian Families przeciętnie 11 razy – mówi Paweł Kołtuniak, national business manager w firmie Epoch, która jest właścicielem obu brandów. 

Odświeżenie Smyka INTERNETOWY PROJEKT DIVANTE

Firma Divante opracowała i uruchomiła nową wersję sklepu internetowego Smyk.com. Wśród zmian są m.in. dodatkowe kategorie i rozbudowany system filtrów. Nowy system umożliwia wybór płatności w sklepie internetowym i odbioru w sklepie stacjonarnym (Click & Collect). Platforma obsługuje ponadto karty rabatowe i wirtualne portfele klientów (e-wallet). Divante pracowało nad projektowaniem i wdrożeniem platformy ponad rok. 

Picie bez zakłóceń NOWA MARKA TOOTINY

Lektura i rozgrywki 19–22.05.2016 | TARGI KSIĄŻKI W WARSZAWIE

Ponad 800 wystawców, tysiąc autorów z 25 krajów, 1,5 tys. wydarzeń towarzyszących. Tak w liczbach wygląda podsumowanie 7. edycji warszawskich Targów Książki, największej imprezy czytelniczej w Polsce. Na Stadionie Narodowym mogli znaleźć coś dla siebie również miłośnicy komiksów i planszówek. W ramach targów odbył się festiwal Komiksowa Warszawa oraz Radość Wygrywania – wydarzenie poświęcone grom. Najnowsze propozycje dla

18

W portfolio firmy Tootiny pojawiła się szwedzka marka butelek do karmienia dla dzieci – Twistshake. Zastosowano w nich antykolkowy systemem Twistflow, który powstrzymuje zakłócenia w przepływie mleka i zapewnia harmonijny proces ssania. Smoczek ma odpowiednio zaprojektowany wentyl odprowadzający nadmiar powietrza. Butelka dostępna jest w zestawie zawierającym mikser-sitko, zapobiegający powstawaniu grudek, i praktyczny pojemnik na porcję mleka lub przekąski. W kolekcji znalazło się 6 wersji kolorystycznych produktu. 

Kaczor w wersji mini fanów czekały na stoiskach firm Granna, G3, Rebel i Egmont. Przedstawiciele Tactica namawiali chętnych do przetestowania w praktyce zasad Kurzego wyścigu. W targach wzięły również udział firmy Tisso Toys, oferująca m.in. zabawkowe podobizny bohaterów kultowych filmów i komiksów, oraz Kreatywne Maluchy z rozwijającymi zabawkami i pomysłem na sklep franczyzowy. 

NOWA KOLEKCJA LEGO

Lego wprowadziło na rynek minifigurki przedstawiających postaci z filmów Disneya. W serii są bohaterowie Piotrusia Pana, Alicji w Krainie Czarów, Iniemamocnych, Toy Story oraz Lilo i Stich. Nie zabrakło też klasyki: Myszki Miki i Minnie, Kaczora Donalda oraz Kaczki Daisy. Kolekcja obejmuje 18 figurek. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. BranzaDziecieca.pl

WYDARZENIA

Danych nie będzie NPD WYPROWADZA SIĘ Z POLSKI

Firma badawcza NPD kończy działalność nad Wisłą z powodu nieopłacalności prowadzenia panelu gromadzącego dane o rynku zabawek w naszym kraju. Informacje są zbierane do końca czerwca, ostatni raport klienci otrzymają na początku lipca.

Bez zagrożeń OD 20 KWIETNIA OBOWIĄZUJĄ NOWE PRZEPISY

Nowe przepisy ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku wprowadzają jednakowe wymagania dla produktów sprzedawanych na rynku Unii Europejskiej. Ustawą wdrożono 13 unijnych dyrektyw sektorowych i objęto nią m.in. zabawki i sprzęt elektroniczny.

kary wynosi 100 tys. zł. Na jej wysokości będzie mała wpływ m.in. waga naruszenia. Przedsiębiorca, który udowodni, że skuteczne wyeliminował niezgodności lub zagrożenia, ma szansę uniknąć grzywny.

Zamiast sankcji karnych nakładane będą kary administracyjne, m.in. za wprowadzenie wyrobu niespełniającego wymagań, bez przeprowadzenia procedury oceny zgodności, brak oznakowania wyrobu (np. brak podania danych kontaktowych producenta) i odpowiednich dokumentów (np. instrukcji obsługi lub montażu w języku polskim). Maksymalny wymiar

Każdy producent, importer, dystrybutor, który udostępni na rynku produkt stwarzający zagrożenie, powinien niezwłocznie informować o podjętych działaniach naprawczych właściwe organy nadzoru rynku. Zgodnie z nową ustawą na przedsiębiorcę wprowadzającego do obrotu wyrób spełniający wymagania, ale stwarzający zagrożenie, nie będzie nakładana kara pieniężna. Powinien on jednak przedstawić dowody potwierdzające usunięcie zagrożenia: wycofanie z obrotu, zniszczenie lub odzyskanie od użytkowników albo powiadomienie o stwarzanym zagrożeniu. Jeśli tego nie zrobi, organ nadzoru rynku może nakazać takie działania. Aby ułatwić konsumentom i przedsiębiorcom wyszukiwanie informacji związanych z bezpieczeństwem produktów i ich zgodnością z przepisami, UOKiK prowadzi publicznie dostępny rejestr, do którego wprowadza dane na temat wyrobów niespełniających wymagań lub stwarzających zagrożenie dla konsumentów i przedsiębiorców odpowiedzialnych za ich wprowadzenie na rynek. 

Piraci w Wieliczce

Pluszak z bonusem

DZIEŃ DZIECKA Z JOKOMISIADĄ

ACTION DYSTRYBUTOREM NICI

Hurtownia zabawek Jokomisiada i Solne Miasto w Wieliczce zorganizowali Piracki Dzień Dziecka. Uczestnicy imprezy zdobyli 20 skrzyń pirata, 10 statków kosmicznych, trampolinę SkyFlyer i Hoverboard oraz setki balonów i wat cukrowych. Pojawiły się również dmuchane zamki, tory przeszkód, malowanie twarzy, poszukiwanie skarbów i tańce z piratami. Chętni mogli wziąć udział w piłkarskim turnieju drużyn dziecięcych, a na preferujących nieco inny rodzaj sportu czekały walki robotów. 

Firma Action od 1 czerwca jest dystrybutorem Nici. To trzeci, obok Hasbro i Diono, producent asortymentu dla dzieci w ofercie dystrybutora. Dla klientów Action, którzy zdecydują się na rozszerzenie oferty o produkty Nici i złożą zamówienia za odpowiednią kwotę, firma gwarantuje bonusy, w tym ekspozytor na zabawki. Nici to niemiecki producent zabawek oraz akcesoriów pluszowych. Firmę założyli w 1987 r. Ottmar i Marina Pfaff. Nazwa pochodzi od imienia ich córki. 

Zgodnie z tymi regulacjami, każdy producent, importer i dystrybutor (w tym sprzedawca), wprowadzając produkty na rynek, zapewnia, że spełniają one wymagania określone w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym i nie stanowią zagrożenia dla konsumentów lub środowiska. Dzięki jednolitemu systemowi oceny zgodności wyrobów z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa produkty wprowadzone do obrotu na terenie Polski mogą być oferowane także w innych państwach UE. Służy temu oznakowanie CE umieszczone na artykułach podlegających obowiązkowi oceny zgodności.

20

Amerykańska firma prowadzi badania rynkowe w różnych branżach w ok. 20 krajach świata. W Polsce gromadziła dane o sprzedaży zabawek w sieciach handlowych: Smyk, Empik, Tesco, Carrefour, Toys R Us i Makro. Ostatnio współpracowała z kilkunastoma dostawcami i odbiorcami danych. Informacje NPD obejmowały wprawdzie tylko wycinek rynku, ale były bardzo szczegółowe. W panelu badawczym rejestrowano każdą zabawkę przechodzącą przez kasy w wymienionych sieciach. Pozwalało to precyzyjnie analizować sprzedaż i udziały w rynku oraz monitorować konkurencję. Obecnie jedyną firmą dostarczającą dane o branży zabawek w Polsce jest Euromonitor. W swoich raportach wykorzystuje m.in. ogólnodostępne informacje statystyczne i wywiady z producentami. 

Reksio rządzi BADANIE MULLENLOWE MEDIAHUB

Najwierniejszymi widzami programów telewizyjnych dla najmłodszych są dzieci w wieku 4–9 lat. Ta grupa wiekowa ogląda bajki przez ponad godzinę dziennie. Jej ulubieńcami są bohaterowie kreskówek sprzed lat, takich jak Pszczółka Maja, Reksio i Smerfy – informują analitycy z MullenLowe Mediahub, którzy monitorują 13 stacji telewizji dziecięcej. W grupie 4–9 lat najpopularniejsza jest TVP ABC. W przedziale 10–15 lat wygrywają Disney Channel i Nickelodeon. Jednym z najchętniej oglądanych seriali nadal jest Violetta. 

Sklepy na liście RANKING OPINEO.PL

Opineo.pl opublikowało Ranking sklepów internetowych 2016, w którym znalazły się m.in. sklepy z ofertą dla najmłodszych. Zestawienie przygotowano na podstawie opinii klientów. Oceniali oni sprzedawców pod kątem szybkości realizacji zamówienia, poziomu obsługi i jakości zapakowania przesyłki oraz deklarowali gotowość do polecenia danej firmy znajomym. Wśród sklepów dziecięcych na 1. miejscu znalazł się Smyk.com. Drugie miejsce przypadło Endo.pl, trzecie – Feedo.pl. W pierwszej dziesiątce pojawiły się ponadto: Moncziczi.pl, Bamadoo.pl, Humbi.pl, Szafa-bobasa.pl, Scandinavianbaby.pl, Lababy.pl i Coocoo.pl. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Ewa Wierzbowska

WYDARZENIA

Hiszpańskie pokazy 29.09–2.10.2016 | PUERICULTURA MADRID

Wśród nowości podczas 4. edycji Puericultura Madrid zaplanowano Innovative Toy Area – ekspozycję prototypów i najświeższych wdrożonych do produkcji propozycji przemysłu zabawkarskiego, dział wystawienniczy Bebé Experience oraz specjalny pokaz produktów do pielęgnacji niemowląt i artykułów dla kobiet w ciąży Pasarela Puericultura Madrid. Przedstawiciele Ifemy (organizatora ekspozycji) spodziewają się, że w tegorocznych targach weźmie udział ok. 400 marek i firm. 

Lewitujący spinacz

Rozwiązania dla pakowania

13–15.05.2016 | 12. DNI FANTASTYKI WE WROCŁAWIU 10.05.2016 | OTWARCIE CENTRUM LOGISTYCZNEGO

„Pojazdy przyszłości” wcielili się w role inżynierów – sami zaprojektowali i wykonali modele pojazdów, które mogłyby służyć do poruszania się po kosmicznym mieście. Dzieci biorące udział w warsztatach „Tajemnice scriptorium” zapoznały się z procesem przygotowania średniowiecznego dokumentu. Miłośnicy Gwiezdnych wojen dowiedzieli się, jak stworzyć własne modele, kubki i notesy ozdobione postaciami i wzorami ze świata Star Wars. W programie znalazły się również wybuchy wulkanów i wprowadzanie spinacza w stan lewitacji. 

Fot. BranzaDziecieca.pl

W tym roku impreza odbywała się pod patronatem honorowym prezydenta Wrocławia i Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016. Goście wydarzenia mieli okazję m.in. dowiedzieć się czegoś o świecie komiksowych bohaterów Marvela i wziąć udział w turnieju Munchkina dla początkujących. Warsztaty z robotyki i budowania fantastycznego smoka, pokazy naukowe, budowa pojazdów przyszłości i spotkania z fantastycznymi postaciami to zaś niektóre z atrakcji w bloku działań pod hasłem „Fantastyka dla dzieci”. Uczestnicy warsztatów

Firma AB, jeden z największych dystrybutorów IT i elektroniki użytkowej w Europie Środkowo-Wschodniej, w Magnicach koło Wrocławia otworzyła nowe Centrum Logistyczne. To największa inwestycja w 25-letniej historii firmy. Obiekt, który obejmuje część biurowo-administracyjną oraz magazynową, jest wart 130 mln zł. W centrum zastosowano nowoczesne rozwiązania z zakresu techniki magazynowania i logistyki, m.in. zautomatyzowane pakowanie i wysyłkę przesyłek, automatyczne sortery i przenośniki, których łączna długość wynosi 5 km. Projekt uzyskał wsparcie Unii Europejskiej. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 24 mln zł. Firma AB od 3 lat zajmuje się również branżą zabawkarską. W 2013 r. dystrybutor przejął wrocławskiego Rekmana. 

Do Essen w nagrodę MISTRZOSTWA POLSKI CARCASSONNE

Hamleys w Polsce? BRYTYJSKA SIEĆ CHCE ROZSZERZYĆ DZIAŁALNOŚĆ

Sieć sklepów z zabawkami Hamleys planuje wejście do Polski. – Mamy nadzieję, że otwarcie pierwszej placówki nastąpi w 2017 r. Ekspansję na polskim rynku rozpoczniemy od Warszawy – zapowiada dyrektor ds. międzynarodowego rozwoju sieci Hamleys Helen Barnish. Podobnie jak w innych krajach, również w Polsce sklepy Hamleys będą otwierane przez partnera franczyzowego. – W przypadku Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Austrii będzie to czeska firma Inexad, której partnerem zarządzającym jest Pavel Čmelík. Dla Hamleysa korzystniej jest

22

współpracować z jednym większym partnerem o zasięgu regionalnym – mówi przedstawicielka sieci. W ofercie przeznaczonej na nasz rynek „produkty o lokalnej specyfice” mają stanowić ok. 10% asortymentu, resztę portfolio wypełnią międzynarodowe marki. Do sieci Hamleys należy obecnie ponad 70 sklepów na całym świecie. Do końca 2018 r. ich liczba ma wzrosnąć do 150. Największe sklepy to Hamleys World o powierzchni 2,5–7 tys. m². Nieco mniejsze placówki (ok. 1 tys. m²) zazwyczaj uruchamiane są w centrach handlowych. 

Rozpoczęły się tegoroczne eliminacje do Mistrzostw Polski Carcassonne. Już po raz szósty rozgrywki organizuje wydawnictwo Bard. Podczas każdych eliminacji osoby, które zajmą 3 pierwsze miejsca, otrzymują prawo do wzięcia udziału w finale mistrzostw i upominki w postaci gier z asortymentu Barda. Główną nagrodą w tegorocznej edycji imprezy jest zwrot kosztów wyjazdu do Essen, gdzie rozegrane zostaną Mistrzostwa Świata. W maju eliminacje odbyły się podczas wrocławskiej Gratislavii (7–8 maja), w Bielsku-Białej na konwencie Gnomicon (13–15 maja), w ramach krakowskiego festiwalu Grart (19– 21 maja), w Poznaniu podczas Planszy (21 maja) i na konwencie gier i fantastyki Warcon w Warce (28 maja). 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA

Nowy wózek ze skrzydełkami 7–8.05.2016 | MOTHER & BABY WE WROCŁAWIU

Największe stoisko na targach Mother & Baby, które odbyły się we wrocławskiej Hali Stulecia, należało do sklepu 3 Kiwi. – Zarezentowaliśmy marki premium z naszego asortymentu. Do Wrocławia przyjechali przedstawiciele firm, z którymi na co dzień współpracujemy, byli stale do dyspozycji klientów – podsumowuje właściciel sklepu Bartosz Skotny. Na stoisku dostępne były m.in. marki Stokke, La Millou, Buff, Mima, Baby Zen, Medela i Maclaren. Bardzo dużym zainteresowaniem oglądających ekspozycję 3 Kiwi cieszyła się jedna z nowszych kolekcji Cybexa, stworzona przez znanego amerykańskiego projektanta mody Jeremy’ego Scotta – czarne wózki i foteliki ozdobione złotymi skrzydełkami. Wśród wystawców znalazły się też firmy: Dorel, Hape, Anex, Martello, Playmobil, Befado oraz producent klocków magnetycznych JollyHeap, który pokazał w Hali Stulecia najnowsze propozycje kolorystyczne. Na stoisku sklepu BikeOvo można było zobaczyć najnowszą przyczepkę rowerową Urban marki Nordic Cap. Lista firm z branży dziecięcej, które zdecydowały się na udział w targach, była skromniejsza niż w latach ubiegłych. Powodem, według niektórych naszych rozmówców, mogą być wysokie koszty powierzchni wystawienniczej i konkurencyjne imprezy organizowane we Wrocławiu. W ofercie przygotowanej przez organizatorów znalazły się zajęcia fitness, porady wizażystów, stylistów, warsztaty brafittingu, bezpłatne konsultacje ze specjalistami i możliwość zrobienia badań. Dodatkową atrakcją dla gości targów był odbywający się przed Halą Stulecia jarmark ekologiczny. Zdjęcia z tej edycji Mother & Baby prezentujemy na s. 94.

Praskie zawody 15–17.07.2016 | UKŁADANIE KOSTKI RUBIKA

Mistrzostwa Europy w układaniu kostki Rubika na czas odbędą się w Pradze. W imprezie weźmie udział 525 uczestników. Organizatorzy przewidzieli nagrodę specjalną dla osoby, która zarejestruje się jako 500 uczestnik. Szczęście dopisało Polakowi – Oskarowi Osińskiemu.

DZIECIĘCE BESTSELLERY

1. Hot Wheels L2593 (Mattel)

1. Szczeniaczek Uczniaczek (Fisher Price)

2. 2. Auta W1938 (Mattel)

2. Lego Angry Birds, Statek piracki świnek (Lego)

3. 3. Nexo Knights 70312 (Lego)

3. Lego Angry Birds, Ucieczka samochodem świnek (Lego)

4. 4. My Little Pony B4903 (Hasbro)

4. Karuzela magiczna z projektorem (Tiny Love)

5. 5. Ninjago 70600 (Lego)

5. Lego Ninjago Piracki sterowiec (Lego)

Atak w komplecie

1. A. i D. Mizielińscy „Mapy” (Dwie Siostry)

1. Y. Żółtowska-Darska „Lewy. Chłopak, który…” (Burda)

LIBRA Z SERIĄ ANGRY BIRDS

2. Oprac. zbiorowe „Tomek i przyjaciele” (Egmont)

2. J. Kinney „Dziennik cwaniaczka” (Nasza Księgarnia)

3. Oprac. zbiorowe „Masza i niedźwiedź” (Egmont)

3. J. Brzechwa „Wiersze i wierszyki” (Wilga)

4. Oprac. zbiorowe „Zwierzęta na wsi” (Wilga)

4. J. Tuwim „Wiersze i wierszyki” (Wilga)

5. H. Tullet „Naciśnij mnie” (Babaryba)

5. Nela „Śladami Neli przez dżunglę, morza i oceany” (Burda)

1. Gwiezdne wojny (Disney)

1. Mały Książę (ADD Media)

2. Barbie. Tajne agentki (Universal)

2. Dobry dinozaur (Galapagos)

3. Był sobie kosmos (Hippocampus)

3. Bella i Sebastian 2 (Monolith)

4. Harry Potter (Warner Bros)

4. Bella i Sebastian (Monolith)

5. Tomek i przyjaciele (Universal)

5. Minionki (Filmostrada)

1. Różni wykonawcy „Kraina lodu” (Disney)

1. Różni wykonawcy „Najlepsze piosenki Pana Kleksa” (Sony Music)

2. Różni wykonawcy „Kołysanki” (MTJ)

2. Różni wykonawcy „Przedszkolaka hity” (MTJ)

3. Różni wykonawcy „Przeboje rybki Mini Mini” (Magic Records)

3. Różni wykonawcy „Best of Disney” (Universal)

4. Różni wykonawcy „Violetta. The best of” (Disney)

4. Różni wykonawcy „The Best: Dziecięce przeboje” (Universal)

5. Różni wykonawcy „Pan Kleks i inni” (Agora)

5. Różni wykonawcy „Dziecięce przeboje” (Universal)

Pierwsze zawody w jak najszybszym układaniu kostki odbyły się w 1982 r. na Węgrzech, w ojczyźnie tej zabawki. Zwyciężył wówczas Amerykanin Ming Thai z wynikiem 22,8 sek. Od tamtej pory mistrzowie mocno podnieśli poprzeczkę. Aktualny rekord, wynoszący 4,90 sek., również należy do Amerykanina – Lucasa Ettera. Polskim dystrybutorem kostki Rubika jest firma TM Toys, będąca także jednym ze sponsorów praskich mistrzostw. 

Oferta gdyńskiej Libry powiększyła się o nową serię zabawek Spin Master, inspirowanych postaciami z filmu Angry Birds, który trafił na ekrany 27 maja. W premierowej kolekcji znalazły się figurki i samochodziki kolekcjonerskie, pluszaki oraz zestawy do zabawy, m.in. Angry Birds Atak na Wyspę Świnek – komplet, dzięki któremu można odtworzyć scenerię z filmu. Gra Angry Birds została stworzona przez fińską firmę Rovio. Według danych producenta ściągnęło ją już ponad 2 mld użytkowników. 

Dynamiczne zabawki EKSPERCI O WZROSTACH

Koniec Infinity DISNEY BEZ GIER KONSOLOWYCH

Disney Interactive rezygnuje z wydawania własnych gier konsolowych. Podjęto decyzję o zamknięciu studia Avalanche Software. Seria Disney Infinity nie będzie kontynuowana. Powodem zmian są niesatysfakcjonujące wyniki sprzedaży. Na oficjalnym blogu Disney Infinity menedżer generalny tej marki, John Blackburn, potwierdził, że do sprzedaży trafią jeszcze 2 zestawy. Pierwszy ma zawierać postaci z filmu Alicja po drugiej stronie lustra, drugi będzie związany z najnowszą animacją wytwórni Disneya Gdzie jest Dory?. 

24

„Gazeta Wyborcza”, powołując się na analizę firmy badawczej NPD Group, twierdzi, że Polska należy do krajów o największej dynamice wzrostu sprzedaży zabawek – nie tylko w Europie, lecz także na świecie. W ubiegłym roku krajowy rynek zabawek wart był około 2,5 mld zł. Wartość tego sektora w państwach Unii Europejskiej to 12,8 mld euro, czyli ponad 56 mld zł. Średnia cena zabawki kupowanej w Polsce wynosi 34–37 zł. W ciągu roku zabawki, sprzęt sportowy dla dzieci i akcesoria dla niemowląt rodzice wydają u nas od 50 do 100 euro, a w Europie Zachodniej 340 euro. Branża dziecięca pojawiła się też w zestawieniu 50 polskich hitów eksportowych, przygotowanym przez Bank Zachodni WBK. Zgodnie z tą listą wartość sprzedaży za granicę zabawek, gier i artykułów sportowych produktów wyniosła w 2015 r. 4581 mln zł. 

D ane z NPD za mar zec 2016 oraz ze sk lepu internetowego Smyk .com i sieci Empik za maj 2016.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


NOWE FIRMY NA RYNKU

DEBIUTANCI Z POMYSŁEM ANNA ORLEAŃSKA

Statystyk pokazujących, ile nowych firm pojawia się w branży dziecięcej, raczej nie znajdziemy. Wystarczy jednak przejrzeć ofertę internetową, odwiedzić kilka imprez targowych, żeby przekonać się, że chociaż na półkach stacjonarnych i online robi się coraz ciaśniej, debiutantów to nie odstrasza.

Fot. BranzaDziecieca.pl

szwalnie. Pół roku trwało testowanie prototypów na znajomych dzieciach, co też nie było łatwe. Lepiej przebiegały te przymiarki, na których panie pojawiały się z cukierkami i prezentami. Firma zadebiutowała na ubiegłorocznej warszawskiej edycji Mother & Baby. Dear Eco zaczęło też pokazywać się za granicą, m.in. na London Bubble, gdzie kolekcja została zakwalifikowana do konkursu dla obiecujących młodych projektantów – Rising Star. W styczniu planowany jest debiut na Pitti Bimbo.

Dear Eco to marka stworzona w Polsce, która od startu odważnie wchodzi na zagraniczne rynki.

– Urodziłam się w Norwegii, od dawna mieszkam w Polsce. Jakiś czas temu pomyślałam, że tęsknię za skandynawskim designem i chętnie bym coś zaprojektowała. Moja koleżanka Dominika Mazur narzekała natomiast, że nie ma zbyt wielu ciekawych, ekologicznych ubrań dla dzieci. Postanowiłyśmy spróbować zrobić coś swojego. Powstało Dear Eco – opowiada współwłaścicielka firmy Jennifer Bohan. Pierwszym wyzwaniem było znalezienie odpowiedniej bawełny organicznej. –Wprawdzie tego typu tkanin nie brakuje, ale nie każda jest dobra. Miałam swój wzorcowy skrawek

28

materiału, do którego porównywałam wszystkie inne. Sporo trzeba było się nauczyć, bo czasem od niektórych producentów słyszałyśmy historie bez pokrycia w rzeczywistości – stwierdza Jennifer Bohan. Po wielu perypetiach udało się trafić na dobrego dostawcę. I na pomysł z metkami, które są wszywane specjalną metodą, umożliwiającą ich szybkie i łatwe odcięcie, bez pozostawiania elementów drażniących delikatną skórę dziecka. Drugim wyzwaniem było zrobienie własnych form, ponieważ założycielki firmy nie chciały korzystać z gotowych, udostępnianych przez

– Promując markę, nasze ubranka wysyłamy w prezencie celebrytkom, m.in. Beacie Sadowskiej, Annie Wendzikowskiej. Poza tym starannie wybieramy miejsca, w których są sprzedawane. Chciałyśmy się znaleźć w ekskluzywnym krakowskim butiku z odzieżą dziecięcą w Pasażu 13, przy Rynku. Właścicielka początkowo była sceptyczna, mówiła, że oferuje znane marki, a nie debiutantów. Obiecałyśmy, że zrobimy ładną wystawę, a jeśli ubrania nie będą się sprzedawać, za 2 tygodnie je zabierzemy. Kilka dni później zadzwoniła i powiedziała, że dawno nie miała takiego obrotu. Ekspozycja zadziałała – opowiada Jennifer Bohan. DROGA DO OGONÓW Wszystko zaczęło się od jednego czarnego ogona, ni to smoka, ni to dinozaura, przywiezionego z Londynu. – Mój brat, który jest aktorem, wrócił z tym rekwizytem z jakiegoś festiwalu. Syn natychmiast stwierdził, że ogon jest mu niezbędny w przedszkolu, zaczął też wybierać się z nim na spacery po Warszawie. Tak się składa, że nasi rodzice od 25 lat prowadzą zakład krawiecki. Pojawiła się myśl, żeby spróbować uszyć kolorowe wersje tych

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Podobnie zareagowały też krawcowe. Panie, które na co dzień zajmowały się elegancką odzieżą damską, nagle musiały zasiąść do szycia ogonów, więc były trochę zdegustowane. Ale to uczucie szybko minęło. Teraz nawet jedna z pracownic mianowała się wypychaczką ogonów, a to podobno jeden z trudniejszych etapów produkcji. Początkowo twórcy Mr. Tail myśleli, że ogon może tylko od czasu do czasu sprzeda się w sklepie Pakamera.pl. Ale okazało się, że produkcja ruszyła z kopyta. Głównym odbiorcą są Stany Zjednoczone, choć i w Polsce pojawia się coraz więcej zamówień. W tym roku ogon zdobył Nagrodę Dzieci, co też wpłynęło na popyt. O ile początkowo ponad 70% sprzedaży stanowił eksport, o tyle teraz proporcje między zagranicą i krajem się wyrównują. – Całą produkcję mamy pod Warszawą. Myślę, że dzięki temu przy tysiącach sprzedanych egzemplarzy nie mieliśmy ani jednego zwrotu. Wprawdzie nasza droga do ogonów była długa, ale wypracowaliśmy zestaw modeli, które dobrze się sprzedają – podsumowuje współwłaścicielka firmy Mr. Tail . ŻÓŁTY WSCHÓD – Co nas przekonało do wprowadzenia Koochi? Kolory. Robiliśmy rozeznanie w sklepach. Zwróciliśmy uwagę na to, że nawet gdy mamy wybierają wózki w stonowanych barwach, zwykle szukają kolorowych dodatków. Uznaliśmy więc, że na nową markę barwnych wózków jest jeszcze miejsce na rynku – opowiada przedstawicielka dystrybutora Katarzyna Lenart. Z początku markę promowano przede wszystkim w mediach społecznościowych. Pierwszym wyborem był Facebook, po miesiącu okazało się jednak, że dużo osób korzysta z Instagrama. Dlatego zdjęcia wózków pojawiły się również tam. – Sklepy podpowiadały nam, że warto wejść we współpracę z blogerkami, ponieważ to może zachęcić klientów do sprawdzenia tego, co sprzedajemy – mówi Katarzyna Lenart. –Gdy jeździliśmy po Polsce, pokazując handlowcom naszą ofertę, zaskoczyło nas, że rodzime gusta są tak wyraźnie podzielone. W skrócie – Wschód lubi żółty, a Zachód głównie wzornictwo – podsumowuje. PANDA W BROWARZE Dobrym miejscem, by spotkać kilku przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w branży dziecięcej, okazał się browar. A dokładniej wrocławski Browar Mieszczański, którego pomieszczenia zaadaptowano m.in. na sale wystawiennicze. Tam odbyła się majowa edycja targów Mamaville. Przechadzając się między stoiskami, od razu można było zauważyć, że najwięcej debiutujących firm postawiło na odzież dziecięcą, tak jak np. firma Akuku Akuku ze Środy Wielkopolskiej, szyjąca kolekcje z materiałów dresowych, lub Gugababy – oferująca m.in. spodnie w pandy, lisy i Batmana (ale nie wszystko naraz).

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

Wśród propozycji bardzo wyróżniała się marka Lalabo. Ubrania dla dzieci stworzone przez absolwentkę wzornictwa Klaudię Dopierałę wyglądały świetnie. Lekkie wełny, jedwab, len, piękny krój, wykończenie i dodatki, a wszystko to w kolekcji zawierającej propozycje zarówno dla niemowląt, jak i dla starszych dzieci (do 6. roku życia). I jeszcze jeden drobiazg: do zamówionych ubrań wszywana jest metka z imieniem dziecka. CO POTRAFI ALILO Od ubiegłego roku na rynku dostępne są króliki Alilo, czyli interaktywne zabawki edukacyjne, które umieją śpiewać piosenki, opowiadać bajki, nagrywać głos i odtwarzać go. Ponadto rozpoznają kolory, sprawdzają się także jako lampka nocna lub pomoc dydaktyczna w nauce języków obcych oraz podczas innych zajęć, do których prowadzenia nauczyciele zazwyczaj wykorzystują odtwarzacze CD lub komputer. Króliki wykonane są z tworzywa ABS, z którego robi się m.in. kaski motocyklowe, według zapewnień producenta 30 razy mocniejszego niż zwykły plastik. Nawet jeśli dziecko postanowi wybijać rytm, tłukąc królikiem o ścianę, przynajmniej zabawce nic się nie stanie.

PRZYTUL BIDON Na koniec krótkiego przeglądu nowości połączenie zabawek i artykułów dla dzieci stworzone przez aktorkę Annę Dereszowską, która zaproponowała Ubranka Otulanka. – Przypomniałam sobie swojego pluszaka z dzieciństwa i pomyślałam, że chciałabym, aby mój syn również miał taką zabawkę. Siadłam, zaczęłam coś szkicować, później wzięłam kilka kolorowych gałganków i tak jak umiałam, stworzyłam rodzinę przytulanek – wspomina pomysłodawczyni. Ubranka Otulanka to seria zabawek (kot, małpa, smok, królik, dinozaur, słoń) mających w środku miejsce na butelkę ze smoczkiem lub bidon. Miękki pluszak w kształcie zwierzaka ułatwia dziecku samodzielne trzymanie butelki, a do jej opróżniania zachęca urok sprytnej zabawki. Ubranka Otulanka po wyjęciu z nich butli lub bidonów mogą pełnić rolę przytulanek albo kukiełek animowanych przez rodziców. 

– Zawodowo byliśmy związani z muzyką. Króliki trafiły do nas jako odtwarzacze mp3. Okazało się, że są na tyle wielofunkcyjne, że warto się nimi staranniej zająć. Trochę się baliśmy na początku, że, gdy położymy nietaniego królika na półce z zabawkami, to cena nieco odstraszy klientów. Tak się jednak nie stało. Alilo zostało bardzo dobrze przyjęte. Rozwój wydarzeń był szybki. W listopadzie ubiegłego roku zdobyliśmy tytuł Zabawki Roku, sezon przedświąteczny mieliśmy bardzo pracowity. Nawiązaliśmy ciekawe kontakty na targach w Kielcach. Rozpoczęliśmy współpracę z firmą Marko. Myślę, że w porównaniu z branżą muzyczną, zabawki to rynek z dużo większym potencjałem – komentuje Anna Steć. ZŁAPAĆ KONTAKT Dziesięć lat pracy w dziale marketingu dużej korporacji, drugie dziecko i rodzina w Holandii. Tak w telegraficznym skrócie można podsumować najważniejsze inspiracje, które spowodowały, że Inez Kobielska-Nickerl postanowiła założyć firmę Kids Depot. – Zaczynałam od pisania maili do holenderskich producentów. Ponieważ byłam osobą znikąd, często albo nie dostawałam odpowiedzi, albo mogłam przeczytać, że owszem, są zainteresowani polskim rynkiem, ale dużym dystrybutorem. Złapałam jednak kontakt z firmą Smits Assen, która od ponad 40 lat jest producentem marki Jollein. Przedstawiłam im biznesplan, okazało się, że jest w porządku. Umowę o współpracy podpisaliśmy w ubiegłym roku na targach w Kolonii. Firma ruszyła w listopadzie – opowiada dystrybutorka. Obecnie, ponad pół roku później, oferta Kids Depot jest dostępna w 24 sklepach, w czerwcu rozpoczął działalność showroom w Warszawie. Niewykluczone, że wkrótce oprócz Jollein w sprzedaży pojawią się również inne marki.

reklama

ogonów dla dzieci. To był pomysł brata, który zresztą do tej pory wypomina mi moją reakcję. Bo stwierdziłam, że oszalał – opowiada Anna Orkisz-Komorowska.

29


A R T YK U Ł S P O N S O R O WA NY

LICZY SIĘ WNĘTRZE EWELINA SZALAST

Nie brakuje rodziców, którzy czerpią dużą przyjemność z kreowania otoczenia dziecka, projektowania dla niego ładnego, bezpiecznego i funkcjonalnego wnętrza. Trzeba przy tym tylko pamiętać, że pokój dla najmłodszego członka rodziny jest prawdopodobnie najczęściej odświeżanym pomieszczeniem w całym mieszkaniu i pierwsza aranżacja na pewno nie będzie ostatnią.

Poszukiwanie odpowiednich przedmiotów, dekoracji do pokoju dziecka często rozpoczyna się w internecie, gdzie mnóstwo blogujących mam dzieli się inspirującymi zdjęciami nowo urządzonych pomieszczeń. Ich wystrój bywa zmieniany nawet kilka razy w roku. Mając w głowie kilka pomysłów, które można zrealizować podczas projektowania pokoju dla malucha, rodzice planują zakupy i szukają odpowiednich przedmiotów. Często liczą też na fachowe porady sprzedawcy ze sklepu z zabawkami i artykułami dla najmłodszych. Aby podpowiedzieć sensowne rozwiązanie, warto zapoznać się

z kilkoma zasadami urządzania pokoju i trendami w świecie dekoracji i aranżacji przestrzeni dla najmłodszych. NAKLEIĆ NA KOLOR Podstawową kwestią, jaką należy wziąć pod uwagę, jest kolorystyka ścian. W przypadku pokoju niemowlaka najlepsze będą neutralne barwy, gdyż bardziej intensywne przy jeszcze nierozwiniętym układzie nerwowym mogą dziecko nadmiernie pobudzać. W pokoju dla starszego dziecka dobrym pomysłem jest ozdobienie ścian dekoracjami. Najlepiej wybrać

takie, które łatwo się zdejmują i nie pozostawiają śladów. Przykładem są choćby amerykańskie naklejki ścienne Wallies wykonane z trwałego winylu. Klient ma do wyboru wiele wariantów. Może zdecydować się m.in. na las, pojazdy, tęczę, cyrk, układ słoneczny lub statek piracki. Dobrane do zainteresowań właściciela lub właścicielki pokoju będą ciekawym i prostym dodatkiem do pozostałych dekoracji. Ważnym elementem pokoju jest również miarka wzrostu. W portfolio Wallies znajduje się wiele jej rodzajów, np. krokodyl, żyrafa, dinozaur, drzewo z bawiącymi się nieopodal zwierzętami leśnymi.

Fot. Blue Ocean

Kolejną propozycją marki Wallies są tablice kredowe do przyklejenia na ścianę, które mogą się przydać podczas zmiany wystroju pokoju starszaka. Pamiętajmy, że najlepsze są rzeczy praktyczne. Tablicę (w kształcie koła, kwadratu lub domku) można łatwo usunąć lub przekleić w inne miejsce, na przykład przenieść ją do pokoju młodszego dziecka, które właśnie zaczęło swoją przygodę z rysowaniem. LINIE OD PRZYJACIÓŁEK Ważne jest, aby pokój dziecka nie był zbieraniną rozmaitych przypadkowych elementów. Najlepiej, by meble, zabawki i ozdoby pasowały do siebie tematycznie. Jeśli wybierze się wszystkie przedmioty z jednej linii dekoracyjnej, jest szansa na uzyskanie efektu uporządkowania przestrzeni, a to w przypadku pokoju dziecięcego jest bezcenne.

W dobrze zaprojektowanym pokoju dziecięcym nie ma przesytu kolorów i artykułów dekoracyjnych.

30

Jednym z producentów proponujących kolekcje tematyczne jest Kids Concept – skandynawska marka dekoracyjna. Do wyboru jest 7 linii produktów, dzięki którym można bez problemu

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


dobrać meble, dywan, lampy i zabawki utrzymane w tej samej tonacji kolorystycznej. Marka Kids Concept, założona z 2007 r. przez trzy przyjaciółki: Johannę Backman, Amelie Wiklund i Annę Enander, cieszy się dużą popularnością nie tylko w Skandynawii, gdzie ma bardzo silną pozycję, lecz także w naszym kraju. Być może właśnie ze względu na prostotę i łatwość komponowania ze sobą poszczególnych elementów. Skandynawskie wzornictwo to wciąż jeden z częściej pojawiających się trendów w aranżacjach pokoju dziecięcego. Na ten styl warto zwrócić uwagę klientów szukających inspiracji. Charakterystyczne dla niego są jasne barwy, prostota, uniwersalność i ekologia. Oprócz drewna wykorzystywany jest również kolorowy plastik i metal.

NIEZBĘDNYMI ELEMENTAMI SKANDYNAWSKICH ARANŻACJI SĄ ŚWIATŁO, NAWIĄZANIA DO NATURY I MINIMALIZM. POKÓJ DZIECKA MA NIE PRZYTŁACZAĆ, LECZ POBUDZAĆ WYOBRAŹNIĘ I ZACHĘCAĆ DO SAMODZIELNEGO MYŚLENIA.

reklama

Największym błędem w projektowaniu dziecięcego pokoju jest przesyt kolorów i elementów dekoracyjnych.

i dywanów pojawiają się pluszaki, klasyczna dziecięca huśtawka czy maskotki w prezentowym opakowaniu.

CO WYMYŚLIŁ JELEŃ Chociaż Skandynawia kojarzy się z zimnem, to duńskie czy szwedzkie wnętrza są przytulne. Szukając elementów, które pozwolą na uzyskanie takiego efektu, warto zwrócić uwagę na produkty duńskiej marki Done by Deer, założonej w 2014 r., która oferuje produkty dla niemowląt i dzieci. Projektantka Helene Hjorth (hjorth po duńsku oznacza to samo co deer – jelenia) łączy innowacyjny design, dbałość o bezpieczeństwo i oryginalne kolory z inspiracjami skandynawską codziennością.

BAŁAGAN ZNIKA W POJEMNIKU Organizacja przestrzeni w pokoju dziecięcym to zazwyczaj pierwszy punkt na liście rzeczy do zrobienia stworzonej przez rodzica. Ponieważ najlepsze są najprostsze rozwiązania, warto mu podpowiedzieć kupno m.in. pojemników na zabawki i organizerów porządkujących akcesoria pielęgnacyjne. Mogą się przydać np. kwadratowe pudełka kanadyjskiej marki 3 Sprouts. Bardziej wymagającym można zasugerować skrzynie lub kosze na zabawki i organizery ścienne tego samego producenta.

Producent zaczynał od zabawek i akcesoriów dla dzieci, sukcesywnie poszerzając asortyment o organizery, lampy, dywany i inne elementy aranżacji przestrzeni. Done by Deer proponuje gotowe rozwiązania ekspozycji produktów, dopasowane do: typowego sklepu dziecięcego, sklepu z zabawkami i sklepu typu wnętrze/styl życia. W sklepie dziecięcym oprócz przewijaka, karuzeli, przytulanki mogą znaleźć się również ozdobne pojemniki na zabawki, pościel lub metalowe półki pozwalające na zorganizowanie przestrzeń. W punkcie specjalizującym się w sprzedaży mebli obok lamp, poduszek

Podsumowując, uzupełnienie oferty sprzedażowej o marki dekoracyjne może pomóc w pozyskaniu grona nowych klientów. Wybierając marki do sklepu, warto przyjrzeć się tym, które można łatwo wyeksponować w sklepie i tym, które w portfolio mają przedmioty nie tylko estetyczne, lecz także praktyczne. Ewelina Szalast od 5 lat jest związana z firmą Blue Ocean. Obecnie na stanowisku brand managera zajmuje się rozwojem marek na polskim rynku. Odpowiedzialna za kreowanie strategii marketingowej i opiekę nad kluczowymi klientami.


PRZEGLĄD RYNKU — KRZESEŁKA DO KARMIENIA

cena detaliczna

nazwa

110 zł

MÓWIĄCE KRZESEŁKO SMILY PLAY

PRIMA PAPPA ZERO-3

800 zł

SIESTA

957 zł

BABYBJÖRN APETITE

447 zł

DANCHAIR BABY DAN

możliwość składania

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

regulacja wysokości

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

zdejmowana tacka

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

kółka do przesuwania

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Do karmienia i zabawy. Na mobilnym panelu aktywizującym są światła, przyciski z melodiami i ruchome elementy. Łatwe do złożenia i transportu.

Lekkie (7,6 kg) i funkcjonalne. Dzięki funkcji leżaczka służy dziecku już od narodzin aż do 15 kg. Do wyboru tapicerka z PCV lub skóry ekologicznej.

System Stop&Go uniemożliwia samoczynne przemieszczanie się krzesła. Tapicerka z wysokiej jakości skóry ekologicznej.

Jedyne krzesełko, w którym nie potrzeba pasów bezpieczeństwa. Składany blat pełni funkcję barierki zabezpieczającej dziecko. Krzesło składa się jednym ruchem.

Rośnie razem z dzieckiem (służy od 6 miesiąca do 15 roku życia), zapewnia mu ergonomiczną pozycję. Stabilna konstrukcja i nowoczesne, skandynawskie wzornictwo.

Smily Play/Anek www.smily-play.pl

Peg-Pérego/Akord T. Skrzypczak www.akord.poznan.pl

Peg-Pérego/Akord T. Skrzypczak www.akord.poznan.pl

Babybjörn/Scandinavian Baby www.scandinavianbaby.pl

Baby Dan/Scandinavian Baby www.scandinavianbaby.pl

opis produktu

producent/dystrybutor

cena detaliczna

nazwa

779 zł

MIMZY 360

229 zł

BABY BUD

290 zł

SAFETY 1ST TIMBA

290 zł

SAFETY 1ST KIWI

109 zł

SUMMER – SIT’N STYLE

możliwość składania

Tak

Nie

Nie

Tak

Tak

regulacja wysokości

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

zdejmowana tacka

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

kółka do przesuwania

Tak

Nie

Nie

Tak

Nie

Wyposażone w łatwy w użyciu mechanizm obracania siedziska o 360° i regulację jego kąta oparcia do pozycji leżącej, specjalnie dla niemowlaków.

3-etapowe krzesełko do zamontowania na każdym krześle. Ułatwia naukę siedzenia i zapewnia dziecku bezpieczeństwo przy rodzinnym stole.

Drewniane, z wyściółką i szelkami. Może służyć do karmienia i jako samodzielne wygodne krzesło dla starszego dziecka np. do stołu lub biurka.

Siedzisko z 5-punktowymi szelkami i hamulec tylnych kół zwiększają bezpieczeństwo. Łatwe do utrzymania w czystości. Nakładkę na blat można zdjąć i umyć.

Elegancka kompaktowa konstrukcja. Nie zajmuje dużo miejsca, można je łatwo schować. Do użytkowania w domu lub w czasie podróży.

Joie/4Kids Dystrybucja www.joie-polska.pl

Mamas & Papas/4Kids Dystrybucja mamasandpapas-polska.pl

Dorel/Dorel Polska biuro@dorel.eu

Dorel/Dorel Polska biuro@dorel.eu

Summer Infant/Blue Ocean www.blueshop.pl

opis produktu

producent/dystrybutor

32

od 490 zł

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


cena detaliczna

nazwa

KRZESEŁKO-LEŻACZEK -ŁÓŻECZKO 3 W 1

280 zł

AGNIESZKA III SÓWKI

399 zł

CONTEMPO GRACO

299 zł

TEA TIME GRACO

297 zł

AGNIESZKA II ZAJĄCZEK DE LUXE

możliwość składania

Tak

Nie

Tak

Tak

Nie

regulacja wysokości

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

zdejmowana tacka

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

kółka do przesuwania

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

opis produktu

producent/dystrybutor

reklama

779 zł

3 tryby użytkowania: jako leżaczek, łóżeczko z wibracjami i wysokie krzesełko. 25 minut ciągłej muzyki. Regulowany zdejmowany pałąk. Waga dziecka: 0–18 kg.

Do karmienia i zabawy. Regulacja oparcia, pas zabezpieczający. Z drewna sosnowego i płyty meblowej. Wymiary: 102 × 47 × 65 cm.

6 ustawień wysokości i 3 pozycje oparcia. Regulowane jedną ręką. Podwójną tackę można ustawić w 3 pozycjach.

Kompaktowe – po złożeniu stoi bez podparcia i ma tylko 15 cm szerokości. 5-punktowe pasy. 3 pozycje regulacji stolika, 2 pozycje regulacji podnóżka.

Do karmienia i zabawy. Wykonane z drewna sosnowego i malowanej płyty MDF. Blat można łatwo i szybko zdjąć. Wymiary: 99 × 46 × 52 cm.

Tiny Love/Marko www.marko-baby.pl

Klupś Meble Dziecięce www.klups.pl

Graco/Euro-Trade www.gracobaby.pl

Graco/Euro-Trade www.gracobaby.pl

Klupś Meble Dziecięce www.klups.pl


PRZEGLĄD RYNKU — KRZESEŁKA DO KARMIENIA

cena detaliczna

nazwa

769 zł

POLLY PROGRESS

POLLY MAGIC 3 W 1

329 zł

4BABY FASHION

159 zł

4BABY FLOWER

319 zł

MAX

możliwość składania

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

regulacja wysokości

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

zdejmowana tacka

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

kółka do przesuwania

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

opis produktu

producent/dystrybutor

5 w 1: leżaczek, krzesełko do karmienia, krzesło do stołu, pełna nakładka na krzesło i nakładka kompaktowa.

Materac redukcyjny w leżaczku zapewnia wygodę i bezpieczeństwo, pałąk z zabawkami umila czas. Pełni funkcje krzesełka do karmienia i krzesła do stołu.

Krzesło wysokie i krzesełko ze stolikiem. Tapicerka materiałowa, wodoodporna. Regulacja położenia oparcia. Podwójna tacka i uchwyty na naczynia.

Kompaktowe i lekkie. Stabilna metalowa konstrukcja z wodoodporną tapicerką materiałową. Tacka z uchwytem na napoje. Dostępne w 4 kolorach.

Wielofunkcyjne, może towarzyszyć dziecku podczas karmienia, zabawy i nauki. Rośnie razem z dzieckiem.

Chicco/Artsana Poland www.chiccopolska.pl

Chicco/Artsana Poland www.chiccopolska.pl

4Baby www.4baby.pl

4Baby www.4baby.pl

Milly Mally/PM Investment www.millymally.pl

cena detaliczna

nazwa

319 zł

ACTIVE

329 zł

BABY DESIGN PEPE

b.d.

STARS

329 zł

MAMBO

1994 zł

BLOOM FRESCO CHROME

możliwość składania

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

regulacja wysokości

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

zdejmowana tacka

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

kółka do przesuwania

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Funkcjonalne, w atrakcyjnych kolorach. Praktyczną tapicerkę PCV łatwo utrzymać w czystości. Dla dzieci w wieku od 6 m do 3 lat.

5-punktowe pasy bezpieczeństwa, 3 pozycje regulacji głębokości blatu, wkładka, kosz na drobiazgi. Ceratową tapicerkę można łatwo wyczyścić.

Można je rozłożyć na samodzielny zestaw: stolik i krzesło. Podwójna zdejmowana tacka z regulacją odległości, regulowane oparcie i podnóżek.

Podwójna tacka, regulacja oparcia i wysokości siedziska. Ma wspornik zabezpieczający, podnóżek, blokowane kółka, stopery, wkładkę i kosz. W dwóch wzorach.

Siedzisko można ustawić w 3 pozycjach – leżącej, półleżącej i siedzącej. Siedzisko obraca się w zakresie 360º. Regulowana tacka. Waga dziecka: 0–35 kg.

Milly Mally/PM Investment www.millymally.pl

Baby Design Group www.babydesign.eu

Coto Baby www.cotobaby.pl

Coto Baby www.cotobaby.pl

Bloom/Marko www.marko-baby.pl

opis produktu

producent/dystrybutor

34

629 zł

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PROGRAM RODZINA 500+

BĘDZIE BOOM? ANNA ORLEAŃSKA

Pierwsze wypłaty z programu Rodzina 500+ za nami. Niektórzy analitycy przewidują, że rządowe dofinansowanie przyczyni się do dynamicznego rozwoju rynku zabawek i artykułów dziecięcych. Pojawiły się m.in. prognozy zapowiadające roczny wzrost wartości tego sektora o ok. 4-5%. Nie brakuje też sceptyków, którzy twierdzą, że może i wzrośnie sprzedaż, ale nie produktów dla dzieci tylko telewizorów plazmowych.

Przypomnijmy główne założenia projektu. Jak twierdzą jego autorzy, ma on, poza poprawą sytuacji polskich rodzin, przyczynić się do zwiększenia dzietności. Według oficjalnych danych aktualnie współczynnik dzietności w Polsce wynosi 1,3 urodzeń na kobietę, dla porównania w 1983 r. było to 2,42. PLANOWANIE MILIARDÓW Świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności, bez względu na dochody rodziny. Pobieranie zasiłku na pierwsze dziecko jest możliwe, pod warunkiem że dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł lub 1200 zł (gdy którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne). Zasiłek przyznawany jest na rok. Osoby, które zechcą po tym czasie otrzymywać pomoc finansową, będą musiały jeszcze raz złożyć dokumenty. Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pomoc w wysokości 500 zł może otrzymać blisko 2,7 mln rodzin. Do końca 2016 r. będzie to kosztowało państwo 17 mld zł. W następnych latach wydatki będą wyższe, ponieważ świadczenia będą wypłacane przez pełny rok. Na program Rodzina 500+ będzie przeznaczane rocznie ok. 22,5 mld zł. W ciągu 10 lat koszty sięgną 241 mld zł. KTO SKORZYSTA Jak wynika z badania opracowanego przez instytut GfK Polonia najwięcej uprawnionych do rządowych 500 zł będzie w dużych miastach, np. w Warszawie aż 110 tys. osób. Jednak analiza odsetka dzieci, którym przysługuje wsparcie, pokazuje, że z programu skorzystają przede

36

wszystkim rodzice w mniejszych miejscowościach. Spośród 6,9 mln wszystkich małych Polaków w programie znajdzie się 55%. W dużych miastach powyżej 500 tys. mieszkańców takich dzieci jest 39%, a powiatach mniejszych (do 100 tys. mieszkańców) – 58%. Według danych GUS najwięcej rodzin z dziećmi otrzyma świadczenie w powiatach: kolneńskim, ostrołęckim, żuromińskim, przysuskim, limanowskim, łomżyńskim i nowosądeckim.

KTO DOSTANIE 500+

780 TYS.

RODZIN Z 1 DZIECKIEM

1,6 MLN

RODZIN Z 2 DZIECI

267 TYS.

RODZIN Z 3 DZIECI

60 TYS.

RODZIN Z 4 DZIECI I WIĘCEJ INFOGRAFIKA NA PODSTAWIE ANALIZY MOJAPOLISA.PL I MAMPRAWOWIEDZIEC.PL

W Warszawie od kwietnia do grudnia 2016 r. do rodzin trafi łącznie 640 mln zł, w Krakowie – 280 mln zł, w Łodzi – 250 mln zł, we Wrocławiu i Poznaniu – po 220 mln zł. W regionach słabiej rozwiniętych gospodarczo wpływy z programu Rodzina 500+ będą stanowiły większą część lokalnego PKB, w podregionach: nowosądeckim, przemyskim, łomżyńskim, ełckim, bialskim i chełmińsko-zamojskim nawet 2%. W dużych aglomeracjach, jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków i Trójmiasto, będzie to 0,6% PKB. Jak zapowiadają przedstawiciele rządu, w przyszłości ze świadczenia będą mogły też skorzystać pary bezdzietne, które zdecydują się na dziecko. Według danych GUS w Polsce żyje obecnie 2,7 mln bezdzietnych małżeństw i 145 tys. par. KONSOLE I POLISY Analitycy ARC Rynek i Opinia postanowili sprawdzić, na co przeznaczone zostaną świadczenia. 59% rodziców zadeklarowało, że wyda pieniądze na dodatkowe zajęcia dla dzieci. Blisko 60% ankietowanych stwierdziło, że gotówka przyda się do sfinansowania wycieczek szkolnych, a 37% rodziców postanowiło, że wyda pieniądze na kulturę: bilety do teatru lub kina i kupno książek. Niemal co trzeci rodzic otrzymujący świadczenie (29%) zapowiedział, że przekaże część na kieszonkowe dziecka, a 23% ankietowanych utrzymuje, że kupi pociechom konsolę, komputer lub tablet. 19% matek i ojców pieniądze przeznaczy na zakup sprzętu sportowego i zabawek lub je zaoszczędzi. 8% ankietowanych planuje kupić za świadczenie sprzęt RTV lub polisę ubezpieczeniową. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Katarzyna Wawer

Elżbieta Ostrowska

Zbigniew Kucharski

A N E K , O Ż A R Ó W M A ZO W I E C K I

SEMMA, KRAKÓW

M A R T E L LO, ŁÓ D Ź

Nie chcemy oceniać politycznego aspektu programu Rodzina 500+. Jednak patrząc od strony branży zabawkowej, liczymy na to, że rodzice faktycznie przeznaczą dodatkowe środki na dzieci. To powinno zwiększyć sprzedaż produktów, szczególnie w grupie wiekowej, której proponujemy Smily Play (0-2). Te zabawki pomagają w rozwoju dzieci, kupowanie ich jest więc inwestycją w najmłodszych. Nie liczymy jednak na ogromny boom sprzedażowy. Bardziej spodziewamy się równomiernego wzrostu dzięki dodatkowym środkom finansowym w portfelach klientów.

Program Rodzina 500+ niestety nie przyniósł natychmiastowego ożywienia w naszej branży. Klienci nadal kupują tyle samo, wybierają towary podobnej jakości, w niższych cenach. Dodatkowe pieniądze nie przełożyły się na zmianę nawyków. Właściciele sklepów także nie widzą zwiększonego ruchu. Handlowcy zgodnie twierdzą, że na pewno 500+ wpłynie na wzrost konsumpcji, ale niekoniecznie w branży dziecięcej. Na początku wszyscy zacierali ręce, teraz widać, że rodzice bardziej potrzebują miejsca w żłobku lub przedszkolu dla dziecka. Głosów sceptycznych jest coraz więcej.

Cieszę się, że spora część naszego społeczeństwa będzie miała dodatkowe dochody, które tak bardzo są potrzebne, szczególnie w rodzinach biedniejszych. Obecny program Rodzina 500+ jest co prawda spóźniony, ale myślę, że „lepiej późno niż wcale”. Tak naprawdę nikt nie jest w stanie aktualnie oszacować, jaka część z przyznanego dofinansowania zostanie przeznaczona na zakupy w naszej branży, myślę jednak, że z pewnością będzie to spora suma w skali całego kraju. Popieram wszelkiego typu działania, które mogą pomóc polskim rodzinom.

NADZIEJA NA ZASTRZYK

Katarzyna Wawer

Elżbieta Ostrowska

Zbigniew Kucharski

Katarzyna Jugo

Magdalena Starobrat

Marta Istelska

Czy po rządowym zastrzyku finansowym widać ożywienie w sklepach, czy też nadzieje na zwiększenie sprzedaży były przedwczesne? Producenci i handlowcy dzielą się spostrzeżeniami dotyczącymi programu Rodzina 500+. Jak w skrócie podsumować ich opinie? Może być dobrze. Ale nie musi. Katarzyna Jugo

Magdalena Starobrat

Marta Istelska

A K TOTO, TA R N O B R Z E G

M Ó J S K A R B E K , R Z E S ZÓ W

B E B E C LU B, S ZC Z E C I N

Cieszymy się z każdego dodatkowego wsparcia, jakie rodziny mają szansę otrzymać od państwa. I to nie tylko dlatego, że mamy nadzieję, iż dzięki tej pomocy rodzice chętniej wydadzą pieniądze na produkty, na które do tej pory nie było ich stać. Same jesteśmy mamami i wiemy, jak wysokie są koszty utrzymania dzieci. Większość naszych klientów pieniądze z programu Rodzina 500+ faktycznie przeznacza na produkty dla dzieci. Często decydują się np. na lepszy wózek czy bezpieczniejszy fotelik. Mamy nadzieję, że w większość przypadków rodzice mądrze spożytkują te środki, bez nadużyć.

Uważam, że część świadczenia 500+ wpłynie korzystnie na sklepy dziecięce, jednak nie przełoży się to na bardzo dużą różnicę w obrotach tych placówek. Ludzie, których dotąd nie było stać na lepsze ubrania, zabawki lub artykuły dziecięce, teraz będą mogli sobie na to pozwolić i zapewne je wybiorą. Natomiast trochę zamożniejsza część społeczeństwa zainwestuje otrzymane pieniądze w rozwój dzieci, zapisując je na zajęcia dodatkowe, naukę języka lub fundując im wyjazdy. Sklepy odczują wpływ dodatkowych środków z rządowego programu, ale raczej nie zwiększy to radykalnie ich obrotów.

Program Rodzina 500+ da Polakom zastrzyk gotówki, jednak te pieniądze nie zostaną skierowane do konkretnej branży. Wprawdzie zdarzają się już klienci, którzy mówią, że „dorzucą z 500+” i kupią droższy produkt, jednak są oni nieliczni. Wydaje mi się, że pieniądze z tego programu będą przeznaczane w rodzinnym budżecie na to, co akurat jest potrzebne. Jedni rzeczywiście wydadzą je na zakup artykułów dla dzieci, drudzy zapłacą za przedszkole, a jeszcze inni kupią jedzenie. Znam też ludzi, którzy odkładają tę kwotę na konto, bo uważają, że są to pieniądze na przyszłość dla dzieci.

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

37


W Y W I A D – K A M I L L A S TA Ń C Z Y K ( E C O & M O R E )

CZASY SERWISU Eco & More zaopatruje w produkty ekologiczne sklepy dziecięce, spożywcze, drogerie, apteki, szkoły rodzenia, przedszkola i szkoły. W portfolio firmy znajdują się takie marki jak: Alphanova, Bentley Organic, Close Parent i Jack N’Jill. Z właścicielką Kamillą Stańczyk rozmawiamy o tym, jak przekonać właścicieli placówek stacjonarnych do sprzedawania oferty eko.

„Eco” w nazwie firmy to jasna sprawa, ale co oznacza „more”? Rozpoznanie, czy coś jest eco, bio, organic czy natural jest dla przeciętnego klienta bardzo trudne. Te rozróżnienia zależą od regionu świata, z którego pochodzi dany produkt. Są państwa, które bardzo wyraźnie rozdzielają poszczególne rodzaje produktów, w innych granice między tymi określeniami są płynne. Zależy to również od nomenklatury przyjętej przez organizacje certyfikujące na terenie danego kraju. Dlatego stwierdziliśmy, że dla ulatwienia nazwiemy się Eco & More.

Jak zainteresowała się Pani ekologią? Z wykształcenia jestem architektem krajobrazu. Wszystko, co jest związane z roślinami i ich magiczną mocą, od dawna było mi bliskie. Pochodzę ze wsi, gdzie ludzie na co dzień korzystali z wiedzy o leczniczych właściwościach ziół. Teraz zresztą coraz częściej przypominamy sobie, że pewne specyfiki, po które sięgały nasze babcie, nadal się sprawdzają. Prawdopodobnie stąd taki wysyp krajowych fenomenalnych firm, które robią kosmetyki naturalne, korzystając ze składników znanych od wielu lat.

Jak powstała firma? W 2008 r. mój mąż, pracujący wtedy w dużej korporacji związanej z usługami finansowymi, został wysłany na dwuletni kontrakt do Londynu. Postanowiliśmy wyjechać tam całą rodziną. Niestety, wtedy właśnie potężny kryzys

38

dopadł zarówno branżę finansową, jak i moją. Widziałam jak 2 tysiące ludzi jednego dnia wychodzi z biurowca z kartonami, bo właśnie zostali zwolnieni. Po wyjściu z metra byłam świadkiem, jak ludzie rzucali śnieżkami w bankowców, bo przecież to wszystko to ich wina. Mój mąż poznał wtedy w swojej pracy innego Polaka, który właśnie przyjechał ze Stanów, Damiana Kalinowskiego. Wspólnie zajmowali się m.in. trudną sprawą upadłości międzynarodowego banku. Zorganizowaliśmy spotkanie dwóch rodzin, tak poznałam Magdę Kalinowską. Okazało się, że mamy mnóstwo wspólnych tematów. Magda postanowiła otworzyć sklep internetowy z produktami ekologicznymi – EkoMaluch – i zaprosiła nas do współpracy. Ja akurat wtedy dostałam wymarzoną pracę jako architekt krajobrazu w renomowanym biurze projektowym. Na tym się więc koncentrowałam, w pracę nad EkoMaluchem włączając się dorywczo. Nocami dodawałam produkty na stronę, projektowałam grafiki. Magda i Damian wrócili do Polski, gdzie z sukcesem kontynuowali prowadzenie sklepu. Rok później również my zdecydowaliśmy się na powrót do kraju.

Wątek wspólnego prowadzenia biznesu powrócił? Tak. Tym razem mogłam znacznie bardziej zaangażować się w ten projekt. Miałam zająć się sprzedażą hurtową. Coraz więcej sklepów pytało o możliwość sprowadzenia z zagranicy pewnych produktów. Sama też wciągnęłam się w poszukiwanie nowych ekologicznych marek, zaczęłam je osobiście stosować, testować. Magda koncentrowała się na produktach

przeznaczonych dla dzieci, ja na tych dla domu i do pielęgnacji. Po kilku miesiącach stwierdziłyśmy, że trzeba wyodrębnić firmę B2B. We wrześniu 2011 r. powstało Eco & More, które sprzedawało artykuły tylko do sklepów (EkoMaluch pozostał działalnością Magdy i naszym klientem). Udziałami podzieliłyśmy się po połowie. Biznes zaczął bardzo szybko rosnąć. W prowadzeniu firmy od samego początku z dużym zaangażowaniem pomaga mi mąż. Początkowo zgłaszały się do nas małe sklepy, głównie dziecięce, zajmujące się sprzedażą internetową, ale z czasem zaczęły się odzywać coraz większe firmy. Pierwszym sporym klientem był Empik.com. Uważam, że decyzja o podjęciu z nimi współpracy była bardzo dobra. Pomogli nam pokazać ludziom w Polsce, że produkty eko są dostępne, my z kolei zaoferowaliśmy wyselekcjonowany asortyment. Zaczęliśmy od sklepów głównie internetowych nastawionych przede wszystkim na sprzedaż produktów ekologicznych. A w tej chwili w portfolio naszych odbiorców mamy sklepy z branży dziecięcej, apteki, drogerie, szkoły rodzenia, przedszkola i szkoły. W 2014 r. przejęłam większość biznesu, gdyż Magda miała nowe obowiązki związane z trzecim potomkiem i niestety jej praca w Eco & More w dotychczasowym wymiarze nie wchodziła w grę. W tej chwili mamy bardzo zróżnicowanych odbiorców. Cały czas sprzedajemy produkty firmom z branży dziecięcej, nadal głównie internetowym. Sklepy stacjonarne trochę się jeszcze wzbraniają przed tym asortymentem.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Dlaczego?

Czym mogłaby ich Pani przekonać? Po pierwsze tym, że świat się zmienia (śmiech) i trzeba nadążać z asortymentem za klientem i jego potrzebami. Czasem widzę, że jakiś sklep stacjonarny wprowadził produkty z grupy niszowej, nie tylko eko. Zmieniam się wtedy w tajemniczego klienta i proszę sprzedawczynię, żeby mi o nich opowiedziała. Niewiele osób to potrafi. A przecież w tej chwili żyjemy już raczej w czasach serwisu, a nie produktu. Dlatego oferujemy szkolenie placówkom, które chciałyby z nami nawiązać współpracę. Cały czas pracujemy nad tym, aby nasz klient czuł, że się nim opiekujemy. Bardzo ważne są dla nas wskazówki od właścicieli sklepów, czego potrzebują – próbek, szkoleń, ulotek, standów itp. Sporo placówek stacjonarnych po macoszemu traktuje internet, a myślę, że bez włączenia się w sprzedaż wielokanałową, szanse na rozwój są raczej nikłe. Trzeba wejść w oba światy. W końcu bardzo często młode mamy kompletują wyprawki online.

Chcemy, by nasz klient czuł, że się nim opiekujemy. Bardzo ważne są dla nas wskazówki od właścicieli sklepów, czego potrzebują.

W warszawskim biurze Eco & More znajduje się też showroom, dlatego nie było problemu ze znalezieniem rekwizytu, który mógłby znaleźć się na zdjęciu.

Fot. BranzaDziecieca.pl

Być może dlatego, że w przypadku sprzedaży produktów ekologicznych nie wystarczy postawienie ich na półkach. Trzeba też sporo wiedzieć o tym asortymencie. Wiele butików już się przekonało do tego towaru, ale wciąż widzimy potencjał w sklepach działających od lat, które zaopatrują się od zawsze u tych samych dostawców i nie chcą tego zmieniać.

Jak układacie współpracę ze sklepami, które się do was zgłaszają? Stawiamy na elastyczność. Zdarza mi się umawiać z klientem, że wprowadzi tylko testowo pewną grupę produktów. Nie chcę nikogo zasypać towarem, który będzie długo leżał na półce. Moją intencją jest utrzymanie relacji i wsparcie sprzedaży, dlatego jesteśmy otwarci na różne propozycje sklepów, np. gdy chcą, byśmy wzięli udział w planowanym przez nich spotkaniu z mamami. Cenię jasne komunikaty. Lubię, gdy właściciel sklepu, znając swoich klientów, mówi nam otwarcie: „Słuchajcie, u nas nie sprawdzi się tylko wstawienie ulotek, przydadzą się próbki i wzorniki”. Albo gdy dowiadujemy się, że klienci lubią współpracę z blogerkami bądź portalami, które opisują produkty ekologiczne – włączamy się wtedy w tego typu działalność. Mam ogromny szacunek do osób, które dały nam szansę. Nie byłoby Eco & More, gdyby nie właściciele sklepów, którzy podjęli decyzję, że będą wprowadzać te produkty. Nie poprzestają tylko na zamawianiu, ale interesują się markami, chcą o nich jak najwięcej wiedzieć. Jak wspominałam, to jest asortyment dość wymagający, który nie znika z półki jak gorące bułeczki. Jednak niesie ze sobą nowe wyzwania, dawkę wiedzy i lojalnego klienta, który stawia na jakość. Rozmawiała Anna Orleańska

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

39


P O M Y S Ł N A W Y S TAW Ę

1

WAKACYJNY NIEZBĘDNIK

BABYBJORN WE AIR Nosidełko ergonomiczne z oddychającej siateczki Air. 3 pozycje noszenia dziecka. Certyfikat Międzynarodowego Instytutu ds. Dysplazji Bioder. Wiek: 0–3 lata. Przybliżona cena detaliczna: 519 zł Producent/dystrybutor: BabyBjorn/Scandinavian Baby www.scandinavianbaby.pl

2

MICRO TRIKE Wózek sprawdza się w czasie przesiadek na lotnisku lub podczas zakupów. Lekki, składany, wygodny i bezpieczny. Wiek: 0–3 lata. Przybliżona cena detaliczna: 339 zł Dystrybutor: Gujaka www.hulajnogimicro.pl

PIELUSZKI WIELORAZOWE MILA

1 3

Kolorowe wielorazowe pieluszki zastępują dodatkową bieliznę. Przewiewne, zapewniają dopływ powietrza – skóra dziecka oddycha i się nie odparza. Przybliżona cena detaliczna: od 21 zł Dystrybutor: Simed www.simed.pl

3

2 4 5

5 4

PŁETWA SWIMFIN

WOREK MON PETIT BLEU

Do nauki pływania i doskonalenia tej umiejętności. Nie krępuje ruchów i wymusza naturalną pozycję ciała. Zachęca do zabawy, motywuje do nauki.

Multizadaniowy worek – do zabrania w podróż, na plażę, na rower. Nieprzemakalny i bezpieczny w kontakcie z żywnością. W czterech rozmiarach.

Przybliżona cena detaliczna: 119 zł Producent/dystrybutor: SwimFin/Tublu www.b2b.tublu.pl

40

Przybliżona cena detaliczna: 24,99–39,99 zł Producent/dystrybutor: Motherhood www.motherhood.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


H A N D E L W P R I B A ŁT Y C E

NADMORSKIE TRANSAKCJE ANNA ORLEAŃSKA

Rosja i Ukraina jako kierunek eksportowy dla wielu krajowych wytwórców zabawek i artykułów dziecięcych to od kilku lat głównie źródło zmartwień. Receptą na zszargane nerwy może okazać się handel z Litwą, Łotwą i Estonią. Wprawdzie te rynki są raczej małe, ale handlowanie bez poważniejszych stresów może być kuszącą perspektywą.

Fot. Wikipedia/Diego Delso/CC

Jak podaje poświęcony Estonii portal Eesti.pl, kraj ten przoduje wśród państw UE pod względem zastosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Działają tam m.in. podpis elektroniczny, e-podatki, e-recepty, e-ID (elektroniczny dowód osobisty), m-parking, systemy X-Road łączący cyfrowo instytucje publiczne i ich rejestry oraz I-Voting (umożliwiający głosowanie w wyborach z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko jest dostęp do Internetu). W dodatku 99% transakcji bankowych jest przeprowadzane elektronicznie. Praktycznie cała sfera publiczna jest scyfryzowana.

W rankingu Heritage Foundation Estonia znalazła się na 8. miejscu państw najbardziej sprzyjających przedsiębiorcom.

Pribałtyka to często spotykane określenie 3 państw położonych nad Morzem Bałtyckim: Litwy, Łotwy i Estonii. – Powiedziałabym, że są one bardziej europejskie niż pozostałe państwa byłego bloku wschodniego. Pod względem językowym i kulturowym mocno różnią się od otaczających je narodów. Języki litewski, łotewski i estoński raczej przypominają skandynawskie niż słowiańskie. Litwini mówią wprawdzie, że prawie w każdej tamtejszej rodzinie jest jakiś Rosjanin albo Polak, dlatego niemal wszyscy mieszkańcy Litwy mówią bądź rozumieją po rosyjsku albo po polsku, ale wypierają te języki. Młodzi ludzie wychowywani w duchu

42

patriotycznym odrzucają też wszystko, co jest związane z byłym ZSRR – opowiada Lidia Rakowska-Weiner z Deltimu. ESTOŃSKA WOLNOŚĆ Amerykańska organizacja non profit Heritage Foundation w najnowszej edycji rankingu wolności gospodarczej (jest to ocena zakresu ingerencji państwa w gospodarkę – im wyższe miejsce w rankingu, tym lepsze warunki dla rozwoju biznesu) sklasyfikowała Estonię na 8. miejscu. W Europie wyżej w tym zestawieniu uplasowała się tylko Szwajcaria, która zajęła 5. pozycję. Dla porównania Polska była 42.

WEDŁUG DANYCH OPUBLIKOWANYCH W INFORMATORZE EKONOMICZNYM MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI ESTONII W 2015 R. TO CHINY, DANIA I FINLANDIA. POLSKA W TYM ZESTAWIENIU ZNALAZŁA SIĘ NA 10. MIEJSCU.

Najważniejszą grupę towarów w naszym eksporcie do Estonii w 2015 r. stanowiły urządzenia mechaniczne i elektryczne, produkty przemysłu metalowego i chemicznego, pojazdy, tworzywa sztuczne i artykuły spożywcze. Jeśli chodzi o branżę dziecięcą, nie jest łatwo się przebić. W opinii jednego z polskich dystrybutorów w Estonii (i pozostałych krajach bałtyckich) da się zauważyć przede wszystkim duży nacisk na promocję własnych wyrobów. Państwa Pribałtyki mocno wspierają lokalnych producentów, w tym również wytwórców wózków

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


dziecięcych (podobno na Litwie najpopularniejszym i najlepiej sprzedającym się wózkiem jest Zippy rodzimej firmy Tutis). Na ulicach widzi się również dużo wózków ze Skandynawii. Popularna jest m.in. Emmaljunga, której dystrybutor przekonuje, że „mieć Emmaljungę to tak jak jeździć mercedesem”. Obecne są także polskie produkty. – X-lander trafił na rynki Estonii, Litwy i Łotwy ok. 10 lat temu. Marka ta dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu naszych dystrybutorów i producenta ma się tam bardzo dobrze, postrzegana jest jako brand europejski. Na popularność X-landera w krajach bałtyckich niebagatelny wpływ ma również bliskość polskiej granicy. Klienci chętnie przyjeżdżają do nas na zakupy, bo jest taniej – ocenia przedstawicielka Deltimu. EURO PO PRZEJŚCIU Litewskiej branży dziecięcej przyjrzeć się można podczas odbywających się raz w roku w Wilnie konsumenckich targów artykułów dziecięcych i zabawek Baby Land. W tym roku wystawcy spędzą w Wilnie 3 dni, od 25 do 27 listopada. Wprawdzie liczba osób, które w 2015 r. wybrały się na targi może robić wrażenie (ponad 15 tys.), niestety, pozostałe informacje o imprezie są bardziej niż lakoniczne. Jak napisał organizator: „Obejrzą państwo dużo bardzo ważnych przedmiotów, które mogą się przydać dzieciom i rodzicom”. Resztę należy sobie samemu wyobrazić. – Z Litwą handlujemy od 2010 r., mamy tam dystrybutora. W mojej opinii rozwój eksportu został wstrzymany w zeszłym roku, gdy wprowadzono tam euro. To niestety widać dosyć wyraźnie: ceny podskoczyły, zarobki mocno spadły, co przełożyło się na sprzedaż artykułów luksusowych. A nasze produkty akurat należą do tej grupy – opowiada współwłaściciel firmy Hevea Cezary Martynowicz.

3. MIEJSCE ZAJMOWAŁA POLSKA WŚRÓD NAJISTOTNIEJSZYCH BIZNESOWYCH KONTRAHENTÓW W ŁOTEWSKIM IMPORCIE W PIERWSZYM KWARTALE 2014 R.

wyroby z metali nieszlachetnych. A co z zabawkami i produktami dla dzieci? – Myślę, że ten rynek jest nadal nieodkryty. Ciekawy, choć niezbyt duży, w końcu mieszka tam tylko nieco ponad 2 mln ludzi. Są dwie większe sieci sklepów, jedna specjalizuje się w artykułach dziecięcych, druga w meblach. Działa też sporo mniejszych dystrybutorów, którzy mają po dwa–trzy sklepy. Ludzie są bardzo chłonni nowych produktów dobrej klasy, nie wybierają chińszczyzny. Dla klientów nie jest problemem przeznaczenie większych pieniędzy na zakup materaca czy łóżka. Taki wydatek nie robi na nich specjalnego wrażenia. I mówimy tu o kwocie, która nawet Polakom może wydawać się zbyt wysoka. Można też powiedzieć, że Łotysze to prawie Rosjanie. Mają mentalność bardziej bizantyjską niż europejską, czyli nie dość, że ma być ładnie i drogo, to jeszcze z metką na wierzchu – komentuje Cezary Martynowicz, który w tym roku po raz pierwszy wystawił się na targach konsumenckich w Rydze.

W tegorocznej edycji Baby World wzięło udział ok. 150 firm, głównie łotewskich i litewskich producentów oraz dystrybutorów artykułów dziecięcych i zabawek. Impreza przyciągnęła ponad 18 tys. osób. Z polskich branżowców, oprócz firmy Hevea, na udział zdecydował się jeszcze producent miękkich magnetycznych klocków JollyHeap. Producenta wózków Tako reprezentował w Rydze tamtejszy dystrybutor firmy. – To nie są duże targi, ale w mojej opinii stoją na wysokim poziomie. Początkowo planowaliśmy wystawienie się w Kijowie, tam jednak sytuacja nadal jest bardzo niestabilna. PostanoCHŁONNI KLASY wiliśmy więc sprawdzić, jak wygląda ekspozyŁotwa handluje przede wszystkim z pozostałycja w Rydze i myślę, że to była dobra decyzja mi krajami bałtyckimi, Niemcami, Rosją i Szwe- – podsumowuje Cezary Martynowicz. cją. Według danych tamtejszego Centralnego Urzędu Statystycznego na liście najważniejTym, którzy chcieliby pokazać się łotewskim szych partnerów handlowych znajduje się rówrodzicom przypominamy, że przyszłoroczna nież Polska. Wysyłamy tam głównie urządzenia edycja Baby World odbędzie się w terminie mechaniczne i elektryczne, produkty przemysłu od 31 marca do 2 kwietnia.  chemicznego, gotowe artykuły spożywcze oraz

TUPIKO — 07-100 Węgrów, ul. Gdańska 80 +48 25 792 31 98 office@tupiko.pl www.tupiko.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

reklama

reklama

Podobne wrażenia, potwierdzone również obserwacjami dystrybutorów, ma kierująca dziełem eksportu Granny Marta Kamińska. – Ceny są wysokie, ludzie mniej kupują, decydują się na nieco tańsze gry z naszej oferty. W Estonii potencjał zakupowy jest większy, tam klienci chętniej sięgają po propozycje ze średniej półki – opowiada przedstawicielka wydawnictwa. Granna jest obecna na rynkach Pribałtyki od dekady. Współpracuje m.in. z większymi

dystrybutorami z Litwy i Łotwy, którzy zajmują się rynkami krajów bałtyckich. Litwa ma największy asortyment gier, w Estonii dostępnych jest kilka tytułów, na Łotwie natomiast sprzedawane są polskie wersje planszówek. W opinii dystrybutorów branża gier w tej części Europy mocno się rozwija. Niektórzy handlowcy deklarują, że ich obroty rosną z roku na rok o ok. 25–35%.

43


NAGRODY ZA WZORNICT WO

DESIGN I KROPKA ANNA ORLEAŃSKA

Niejeden projektant marzy o kropce. Ściślej – o czerwonej kropce przyznawanej przez niemieckie Design Zentrum zwycięzcom jednego z najbardziej prestiżowych konkursów w dziedzinie wzornictwa przemysłowego. Nagroda Red Dot, nazywana Oscarem designu, wręczana jest od ponad 60 lat.

Co roku jury, w którym zasiadają m.in. projektanci, naukowcy i dziennikarze branżowi, ocenia kilka tysięcy zgłoszeń. Główne kryteria brane pod uwagę podczas wyboru najlepszych to: stopień innowacyjności, jakość, funkcjonalność i ekologiczność. Nagrodzone projekty prezentowane są w Red Dot Design Museum, w budynku dawnej kopalni Zollverein w Essen. Wystawę rocznie odwiedza ok. 150 tys. gości. Podobno większość pokazywanych projektów można dotknąć i przetestować.

W 2016 r. aż 15 nagród Red Dot trafiło do Polski (w ub. r. wyróżniono 12 polskich projektantów i produktów). Tegoroczna edycja była rekordowa pod względem liczby zgłoszeń. Jury, składające się z 41 ekspertów z całego świata,

Fot. Sławomir Panek

Red Dot jest wręczana w 3 kategoriach. Najstarsza z nich – Projektowanie produktu

– obejmuje m.in. meble, sprzęt domowy, maszyny, samochody i narzędzia. Od 1993 r. wręczana jest nagroda w kategorii Projektowanie komunikacji, m.in. za osiągnięcia w reklamie i mediach. W 2005 r. po raz pierwszy wytypowano zwycięzców w kategorii Projektowanie innowacji, stworzonej z myślą o młodych kreatywnych designerach i firmach.

Nagrodzony ultralekki fotelik marki Avionaut można było zobaczyć na tegorocznych targach Kids’ Time.

44

musiało wytypować zwycięzców z 5200 projektów nadesłanych z 57 krajów. Zdobywcy cennych kropek odbiorą trofea 4 lipca podczas uroczystej gali w Essen. TARCZA I LEKKOŚĆ Wśród wyróżnionych w tegorocznym konkursie znalazło się kilka zagranicznych marek zabawek produktów dla dzieci dostępnych również na naszym rynku. Zaczniemy jednak od polskiego akcentu. Na listę laureatów trafił fotelik samochodowy Avionaut Ultralite. – To pierwsza „czerwona kropka” dla naszego zespołu projektowego w kategorii Product design, ale mamy nadzieję, że nie ostatnia – komentuje właściciel firmy Łukasz Karwala. – Ultralite to efekt 3 lat wytężonej pracy działu badań i rozwoju Avionaut. Odbyliśmy setki konsultacji w Polsce i za granicą, przeprowadziliśmy testy i spędziliśmy dużo czasu nad szlifowaniem ostatecznego wyglądu produktu. By dostarczyć klientom bardzo lekki fotelik, ważący zaledwie 2,5 kg, współpracowaliśmy z projektantami i konstruktorami z doświadczeniem w branży lotniczej. Chcieliśmy mieć produkt absolutnie bezpieczny, wygodny i ergonomiczny. Foteliki spełniają wymogi i-Size. Są produkowane w Europie, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad ich wykonaniem i nad wykorzystanymi materiałami. Łukasz Karwala dodaje, że ważnym elementem przy tworzeniu produktu był funkcjonalny design. Fotelik ma chronić, ale też się podobać, dlatego jego tapicerka projektowana jest zgodnie z trendami we wzornictwie i przemyśle motoryzacyjnym. Do jej produkcji użyto

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fotelik wyposażony jest również w stworzony i opatentowany przez Avionaut IQ Isofix – system jednej klamry, który pozwala na wpięcie pasów dziecka bezpośrednio w bazę Isofix. Jeśli podczas montowania słychać kliknięcie, oznacza to, że fotelik został bezpiecznie wpięty. BRANŻOWE KROPKI Wózek Greentom, czyli „marzenie ekologów”, zdobył w tegorocznym konkursie nagrodę Best of the Best in Product Design. Polskim dystrybutorem jest firma Stokkids. Greentom został zrobiony z wysokiej jakości surowców wtórnych – ma ramę z pochodzącego z odzysku polipropylenu, a tkaninę ze zrecyklingowanych butelek po napojach. W ofercie duńskiego producenta znajdziemy m.in. gondolę Carrycot oraz spacerówki Reversible i Classic. Jedna rama pasuje do wszystkich modeli przeznaczonych dla dzieci od urodzenia do 4. roku życia. Kropką może się już też pochwalić Done by Deer (krajowym dystrybutorem jest firma Blue Ocean). Duńska marka oferująca produkty dla

79

PROJEKTÓW OTRZYMAŁO W TYM ROKU NAGRODĘ RED DOT BEST OF THE BEST

1304

PROPOZYCJI UHONOROWANO NAGRODĄ RED DOT

107

NAGRODZONO WYRÓŻNIENIEM HONOROWYM

niemowląt i dzieci działa od 2014 r. Główną projektantką jest Helene Hjorth, która przyznaje, że inspiruje się skandynawską codziennością, dorzuca do tego oryginalne kolory i – jakżeby inaczej – innowacyjny design. Na galę w Essen przyjadą też przedstawiciele BabyBjörn, którzy odbiorą nagrodę za nosidełka ergonomiczne BabyBjörn We Air i BabyBjörn One Outdoors. Pierwszy wyróżniony model, przeznaczony dla dziecka od narodzin do 3 lat, został wykonany z elastycznej i przewiewnej siateczki. Drugie nosidełko ma 4 opcje noszenia dziecka z przodu i z tyłu oraz kilka rozwiązań, które przydadzą się podczas współnych rodzinnych wycieczek.

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

WYGRAĆ METRY Organizatorzy targów w Kolonii od kilku lat przygotowują konkurs Kids Design Award przeznaczony dla młodych projektantów. Wybrane prototypy mebli i produktów dla dzieci są pokazywane na Kind + Jugend w ramach specjalnej kompozycji. Nagrodzone projekty otrzymują też wsparcie producentów, którzy pomagają przygotować produkt do wprowadzenia na rynek. Zwycięzcy konkursu mogą również skorzystać z darmowej powierzchni wystawienniczej podczas kolejnej edycji targów. Z uwagi na ceny w Kolonii, trzeba przyznać, że jest to wartościowa nagroda.

Wózki Spacerowe

W ubiegłym roku jury wytypowało 10 finalistów. Wśród pokazanych projektów najwięcej było mebli. Niektóre prototypy wymagały dłuższych oględzin i sporego namysłu nad tym, co to właściwie jest. Oprócz nagrody głównej (dla mebli rosnących z dzieckiem, które – jak to ładnie określono – „wygrywają z czasem”) eksperci postanowili przyznać dodatkowe wyróżnienie. Otrzymało je zaprojektowane przez Danielę Gardeweg nosidełko Suki, które dzięki zwijanemu stelażowi zamocowanemu na dole można w każdej chwili zmienić w bujaczek. Jeden z jurorów, uzasadniając decyzję, przyznał, że nie można było nie docenić takiego sprytnego produktu. MUST HAVE DLA TEKTURY – W Polsce niestety nie mamy nagrody odpowiadającej rangą Red Dot. Szukając najważniejszych wyróżnień przyznawanych za ciekawe wzornictwo, warto wspomnieć o tytułach Must Have przyznawanych podczas Łódzkiego Festiwalu Designu – podpowiada projektantka Magdalena Gazur. W ubiegłym roku jury, tropiąc aktualne trendy, wybrało 40 z 300 przedmiotów wcześniej przez siebie wytypowanych, a także (po raz pierwszy) nadesłanych przez producentów. Tytuł Must Have zdobyły m.in. tekturowe zabawki proponowane przez Trzy Myszy i wysmakowany domek Miniio, w którym nawet lalka o najgłupszym wyrazie twarzy wygląda całkiem inteligentnie. Tegorocznych zwycięzców poznamy podczas kolejnej edycji imprezy w październiku. Wyszukiwaniem interesującego wzornictwa od lat zajmuje się warszawski Instytut Wzornictwa Przemysłowego, organizujący konkurs Dobry Wzór. Zespół badaczy IWP wybiera dobrze zaprojektowane produkty i usługi, które są dostępne na polskim rynku nie dłużej niż 3 lata i produkowane w seriach przemysłowych. W tym roku, oprócz znanych już kategorii: Dom, Praca, Sfera publiczna, Usługi, Nowe technologie, Grafika użytkowa i opakowania oraz Nowe materiały produkcyjne, pojawiły się dwie nowe: Transport i komunikacja oraz Moda i akcesoria. Finalistów poznamy 1 sierpnia, wręczenie nagród zaplanowano na październik. W przypadku tego konkursu produkty z branży dziecięcej są rzadkością, choć rodzynki się zdarzają. W 2014 r. nagrodzone zostały zabawki do piasku marki Quut dystrybuowane przez firmę Kidykid. 

reklama

jedwabistych tkanin i pianki z pamięcią kształtu, która dopasowuje się do ciała. W nagrodzonym foteliku zastosowano tarczę DSS (Dynamic Stress Shield). – Dzięki litej budowie z materiału Arpro, który jest bardzo lekki i nie łamie się pod wpływem uderzenia, energia zderzenia pochłaniana jest przez całą powierzchnię fotelika. Reaguje on na uderzenie jak elastyczna, ochronna tarcza, która zmniejsza przeciążenia – tłumaczy właściciel marki.


P O M Y S Ł N A W Y S TAW Ę

1

CYFROWA NIANIA ELEKTRONICZNA Z FUNKCJĄ DWUSTRONNEJ KOMUNIKACJI Urządzenie umożliwia dwustronną komunikację. Jego zasięg działania na otwartej przestrzeni wynosi 300 m. Technologia cyfrowa. Częstotliwość 2,4 GHz. Przybliżona cena detaliczna: 178 zł Producent: Babyono www.babyono.com

ELEKTRONICZNY STRÓŻ 2

NIANIA CYFROWA WIDEO Z CZUJNIKIEM RUCHU Cyfrowy monitor i podkładka z czujnikiem ruchu zapewniają przekaz dźwięku i obrazu bez zakłóceń. Urządzenie umożliwia dwustronną komunikację. Przybliżona cena detaliczna: 899 zł Producent/dystrybutor: Tommee Tippee/Akpol www.tommeetippee.pl

ELEKTRONICZNA NIANIA ECO CONTROL 200

1 3

Prosta w obsłudze, o zasięgu do 200 m. Zapewnia wysoką jakość transmisji. Świetlny wskaźnik połączenia i czujnika dźwięku. W zestawie baterie do ładowania. Przybliżona cena detaliczna: 199 zł Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

2 3

4

5

5 4

NIANIA ELEKTRONICZNA Z KAMERĄ WIDEO AC1320

CYFROWA NIANIA ELEKTRONICZNA Z WIELOFUNKCYJNYM EKRANEM

Nowoczesny design, dźwięk i obraz bez zakłóceń. Ekran LDC 3,5” oraz m.in. lampka nocna i tryb night vision. Zasięg do 250 m, częstotliwość 2,4 GHz.

Wyposażona w aplikację eMyBaby, która pozwala na obserwowanie dziecka na tablecie, smartfonie lub komputerze. Urządzenie ma wgrane kołysanki.

Przybliżona cena detaliczna: 679 zł Producent/dystrybutor: Angelcare/Abakusbaby www.angelcare.pl

46

Przybliżona cena detaliczna: 940 zł Producent/dystrybutor: Miniland/Marko www.marko-baby.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

SUKIENKA Z OPASKĄ NA GŁOWĘ Elegancka i modna sukienka z delikatnej bawełny, wykończona gustowną kokardką. Do kompletu fikuśna opaska na głowę. Dostępne rozmiary: 74–104.

Grupa wiekowa: 9m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 44 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

PARADISE

MAXI-COSI RODIFIX AP

PLIKO MINI CLASSICO

Nowoczesny polski wózek. Wygodne użytkowanie zapewniają regulowana wysokość rączki, prosty mechanizm składania, duży kosz w podwoziu i skrętne przednie koła. Innowacyjne zapięcie „clik and go” pozwala łatwo zamontować spacerówkę, gondolę i fotelik przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Dostępne wersje: ekoskóra, len, żakard, standard.

Fotelik samochodowy dla starszaków. Montowany z użyciem Isofix lub samochodowego pasa bezpieczeństwa. W zagłówku zastosowano opatentowaną technologię AirProtect, która zapewnia lepszą ochronę głowy dziecka. Przebieg pasa jest czytelny, dzięki czemu można łatwo i prawidłowo zabezpieczyć dziecko w foteliku. Regulowana wysokość i szerokość.

Najlżejsza spacerówka z rodziny Peg-Pérego, o wadze zaledwie 5,7 kg. Dobrze sprawdza się w podróży. Wózek składa się w tradycyjną „parasolkę” bez konieczności schylania się. Ma budkę z okienkiem, 5-punktowe pasy bezpieczeństwa, kosz, regulowane oparcie i podnóżek. Występuje w wielu wzorach i kolorach. Dużo dodatkowych akcesoriów: pałąk, torba podróżna, folia przeciwdeszczowa, moskitiera itp.

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: od 1099 zł Producent/dystrybutor: Paradise Baby www.paradisebaby.pl

Grupa wagowa: 15–36 kg Przybliżona cena detaliczna: 690 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.maxicosi.pl

BUMPRIDER – DOSTAWKA/PLATFORMA DO WÓZKA

NOSIDEŁKO BABYBJÖRN ONE OUTDOORS

Jedyna dostawka na rynku dla dzieci o wadze do 30 kg. Pasuje do każdego modelu wózka i spacerówki. Wyposażona w unikalny system amortyzacji kół, który sprawdza się na wybojach i nierównych chodnikach. Aluminium i wytrzymałe hybrydy plastików gwarantują wieloletnią bezawaryjność. Różne wersje kolorystyczne. Szwedzka jakość, nowoczesne wzornictwo i niezawodność.

Nosidełko ergonomiczne dla aktywnych rodziców. Sportowe tkaniny, funkcjonalne detale, kieszonki i zaczepy, wbudowana wkładka dla niemowlaka. Można nosić dziecko aż w 4 pozycjach (także na plecach). Nosidełko otrzymało oficjalną rekomendację International Hip Dysplasia Institute potwierdzającą prawidłowe ułożenie bioder dziecka.

Grupa wiekowa: 2–5 Przybliżona cena detaliczna: 299 zł Producent: Bumprider. Dystrybutor: Scandinavian Baby www.scandinavianbaby.pl

48

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 817 zł Producent: Babybjörn. Dystrybutor: Scandinavian Baby www.scandinavianbaby.pl

Grupa wiekowa/wagowa: od 1+ do 15 kg Przybliżona cena detaliczna: 650 zł Producent: Peg-Pérego. Dystrybutor: Akord Tomasz Skrzypczak www.akord.poznan.pl

ANEX SPORT Nowe ekologiczne materiały i wzory. Oryginalny i stylowy model z unowocześnionym zawieszeniem uzupełnionym o przemyślany systemem bezpieczeństwa. Wyjątkowa płynność jazdy zapewnia komfort dziecku, a łatwość kierowania i zwrotność wózka są gwarancją maksymalnej wygody dla rodziców.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1999 zł Producent/dystrybutor: Ideo Group www.anexbaby.com

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


SPIN360

QUINNY BUZZXTRA

MAXI-COSI STELLA

Fotelik samochodowy dla grup wagowych 0+/1 z opcją montażu tyłem (od urodzenia do 18 kg) i przodem do kierunku jazdy (9–18 kg). Wyposażony jest w obracane o 360° siedzisko na bazie Isofix, co pozwala umieścić i zabezpieczyć dziecko w foteliku bez nadmiernego pochylania się. 5-stopniowa regulacja pozycji fotelika oraz zintegrowany system regulacji zagłówka i pasów bezpieczeństwa Grow Together gwarantują komfort i bezpieczeństwo.

Automatycznie rozkładający się stelaż, możliwość wpinania gondoli i fotelika Max-Cosi z gr. 0+ i praktyczna spacerówka z bardzo głębokim daszkiem (UV 50+). Ma różnej wielkości kółka, odpowiednie na każdą nawierzchnię. W wyposażeniu peleryna przeciwdeszczowa. Dobre połączenie jakości, funkcjonalności i ceny. Nowoczesny design dla współczesnych, młodych rodziców. Po zarejestrowaniu możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji.

Komfortowy wózek spacerowy o smukłej, ale solidnej konstrukcji. Z regulowaną rączką, głęboką budką, łatwo dostępnym koszem i dużymi bezobsługowymi kołami. Siedzisko, wyposażone w komfortową wkładkę, pałąk i 5-punktowe szelki, można ustawić przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Da się wpiąć gondolę lub fotelik samochodowy dla niemowląt. Wózek dostępny w szerokiej linii kolorystycznej. Po zarejestrowaniu możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji.

Grupa wiekowa: 0–4 Przybliżona cena detaliczna: 1099 zł Producent: Joie. Dystrybutor: 4Kids Dystrybucja www.joie-polska.pl

Grupa wagowa: do 15 kg Przybliżona cena detaliczna: 1650 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.quinny.com

Grupa wagowa: do 15 kg Przybliżona cena detaliczna: 1550 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.maxicosi.pl

PAJACYK

SAFETY1ST SOFT DREAMS

MAXI-COSI PEBBLE PLUS

Bielizna dla najmłodszych, nadaje się do snu. Zdobiona kolorowym nadrukiem, ma wygodne zapięcie ułatwiające przewijanie. Pajacyk został uszyty z wysokogatunkowej bawełny, która nie uczula delikatnej skóry dziecka. Dostępne rozmiary: 56–98.

Stabilne i komfortowe łóżeczko do zabrania w podróż, z materacem z naturalnych włókien. Szybko się składa, można je spakować do torby i swobodnie przenosić. Dostępne w 4 kolorach. Waga 8 kg.

Fotelik dla niemowląt, zgodny z normą i-Size. W testach ADAC 10/2015 otrzymał najlepsze noty w kategorii bezpieczeństwo. Ma certyfikat TÜV dopuszczający do użytku w samolocie.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 32 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

Grupa wagowa: do 15 kg Przybliżona cena detaliczna: 190 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska biuro@dorel.eu

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: 790 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.maxicosi.pl

MAXI-COSI FLEXI

ANEX CROSS

EXCURSION CHANGE & ROCK

Pojemna torba na akcesoria z matą do przewijania i zaczepami do montażu na wózku Maxi-Cosi. Liczne kieszonki i przegródki na wszystko, co niezbędne. Do wyboru jest kilka kolorów, w tym z limitowanej serii Star, zaprojektowanej przez holenderskiego artystę Edwarda van Vlieta.

Nowy model, młodszy brat wózka Anex Sport. Wygodny i płynny sposób prowadzenia. Nowoczesny i efektowny wygląd. Trwała, przemyślana konstrukcja i bezpieczeństwo. 10-calowe koła dodają wózkowi delikatności i lekkości. Ostry design i ekoskóra nadają mu prawdziwie zadziorny wygląd.

Łóżeczko turystyczne z systemem szybkiego składania do kompaktowych rozmiarów, co ułatwia transport i przechowanie zarówno w domu, jak i w podróży. Dołączone przewijak i bujak mogą być używane z łóżeczkiem lub jako oddzielne produkty. Dodatkowa opcja podwieszenia materaca dla niemowląt.

Przybliżona cena detaliczna: 190 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.maxicosi.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 2199 zł Producent/dystrybutor: Ideo Group www.anexbaby.com

Grupa wiekowa: 0–4 Przybliżona cena detaliczna: 879 zł Producent: Joie. Dystrybutor: 4Kids Dystrybucja www.joie-polska.pl

49


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

NOWOŚĆ: SILIKONOWY SMOCZEK USPOKAJAJĄCY SNOOPY Silikonowy smoczek uspokajający Nuk Trendline z limitowanej serii Snoopy, z uchwytem. Płaski guzik na tarczce zapobiega odgnieceniom buzi, gdy dziecko śpi na brzuchu. Ma anatomiczny kształt korzystny dla rozwoju szczęki dziecka i tarczkę z wysokiej jakości tworzywa. Wszystkie smoczki uspokajające Nuk mają system odpowietrzania Nuk Air System.

Grupa wiekowa: 6–18 m i 18–36 m Przybliżona cena detaliczna: 13,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

RECARO ZERO.1

WOW BABY – KUBEK NIEKAPEK 360°

BABY DESIGN CLEVER

Fotelik obracany w zakresie 360°. Zapewnia dzieciom przestrzeń i bezpieczeństwo. Montowany tyłem lub przodem do kierunku jazdy. Wykorzystuje wszystkie systemy służące bezpieczeństwu dziecka, takie jak: Isofix, Advanced Side Protection i Hero. Wysokiej jakości tapicerka fotelika jest trwała, łatwa do czyszczenia i zachowuje właściwości oddychające.

Sprawdzi się w samochodzie, samolocie, na wycieczce, na spacerze. Nic nie dostanie się do środka i nic nie wyleje się na zewnątrz. Innowacyjna krawędź umożliwia picie w każdym jego miejscu. Kubek jest bardzo lekki i jako jeden z nielicznych na rynku może być myty w zmywarce. Proste i szybkie picie bez rozlewania, łatwy montaż, demontaż i czyszczenie.

Łatwe i szybkie składanie jedną ręką ogranicza czas obsługi wózka do minimum. Obszerny kosz z łatwym dostępem. Dodatkowo powiększana budka ochroni przed wiatrem i słońcem. W wyposażeniu dodatkowym folia przeciwdeszczowa. Regulowany podnóżek daje możliwość dopasowania wózka na każdym etapie rozwoju i jest wygodnym rozwiązaniem dla dziecka podczas drzemki.

Grupa wiekowa: 0–4,5 Przybliżona cena detaliczna: 1899 zł Producent: Recaro. Dystrybutor: Logis www.recaro-polska.pl

Grupa wiekowa: 9 m+ Przybliżona cena detaliczna: 45 zł Producent: Wow Gear. Dystrybutor: W Małym Świecie www.wmalymswiecie.pl

BREASTMILK STORE & FEED SET Uzupełnienie każdego laktatora, czyli komplet akcesoriów, dzięki którym można wygodnie przechowywać i podawać odciągnięte mleko. W zestawie: Calma, 2 butelki 150 ml, 2 butelki 250 ml, 5 torebek na pokarm Pump & Save.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 120 zł Producent: Medela. Dystrybutor: Medela Polska www.medela.pl

50

LULUJO – ZESTAW KOCYKÓW Z KLIPSAMI Hit lata. Zestaw dwóch muślinowych kocy w rozmiarze 120 × 120 cm i 4 klipsów do wózka lub fotelika. Wygodne klipsy pomogą w zamocowaniu koca do budki wózka lub fotelika.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 129 zł Producent: Lulujo. Dystrybutor: Blue Ocean www.lulujo.pl

Grupa wagowa: do 15 kg Przybliżona cena detaliczna: 649 zł Producent/dystrybutor: Baby Design Group www.babydesign.eu

BODY NIEMOWLĘCE Bawełniane body z kolorowym nadrukiem. Ma wygodne zapięcia. Wykonane w 100-procentach z bawełny wysokiej jakości, bezpiecznej dla delikatnej skóry dziecka. Dostępne rozmiary: 56–68.

Grupa wiekowa: 0–6 m Przybliżona cena detaliczna: 21 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


BÜBCHEN MAMA – EMULSJA PRZECIW ODPARZENIOM Do pielęgnacji skóry niemowląt pod pieluszką. Tworzy barierę zabezpieczającą przed niekorzystnym wpływem wilgoci i czynników drażniących (np. moczu). Dzięki zawartości pantenolu oraz nagietka łagodzi podrażnienia i zapobiega powstawaniu stanów zapalnych. Aplikator daje możliwość szybkiego nałożenia emulsji bez dotykania podrażnionych obszarów skóry. Nie zawiera oleju mineralnego, środków konserwujących, barwników ani parabenów.

BABY DESIGN LUPO COMFORT

PRIMO VIAGGIO SL

Nowa kolorystyka. Zwycięzca SuperMama Awards i produkt roku Ceneo 2015 w kategorii wózków uniwersalnych. Wszystkie koła pompowane, miękka amortyzacja. Dodatkowo powiększana budka w spacerówce i gondoli. Wentylowana gondola z podnoszonym oparciem oraz wygodnym systemem odpinania i zapinania na stelażu. Siedzisko spacerówki montowane przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Produkt ma pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka.

Fotelik samochodowy 0–13 kg z systemem chroniącym przed skutkami bocznych uderzeń (SIP), który w niezależnych badaniach ADAC uzyskał maksymalną ocenę 5/5 gwiazdek i opinię najbezpieczniejszego fotelika na bazie Isofix. Fotelik ma regulację wysokości pozwalającą na odpowiednie usytuowanie oparcia do wielkości dziecka, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z ochraniaczami, pogrubioną wkładkę anatomiczną i regulowaną budkę.

Grupa wagowa: do 15 kg Przybliżona cena detaliczna: 1569 zł Producent/dystrybutor: Baby Design Group www.babydesign.eu

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 620 zł Producent: Peg-Pérego. Dystrybutor: Akord Tomasz Skrzypczak www.akord.poznan.pl

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 24,99 zł Producent: Bübchen. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.e-swiatdziecka.com.pl

RAMPERS DLA DZIEWCZYNKI

ŚPIOSZKI

RAMPERS DLA CHŁOPCA

Ma krótkie rękawy i nogawki. Zaprojektowany w wesołym, żółtym kolorze. Uszyty z wysokogatunkowej bawełny. Dostępne rozmiary: 68–86.

Bawełniane śpioszki dla dziewczynki, z dzianiny wysokiej jakości. Mają wygodne zapięcia ułatwiające ubieranie i przewijanie. Dostępne rozmiary: 56–80.

Praktyczny, zdobiony eleganckim haftem. Ma krótkie rękawy i nogawki, sprawdzi się w cieplejsze dni. Uszyty z wysokogatunkowej bawełny. Dostępne rozmiary: 68–86.

Grupa wiekowa: 6–18 m Przybliżona cena detaliczna: 27 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

Grupa wiekowa: 6–18 m Przybliżona cena detaliczna: 30 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

Grupa wiekowa: 0–1 Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

BREASTFEEDING STARTER KIT

WANNA ROYAL BABY Z ODPŁYWEM

KOC MINKY

Zestaw do przechowywania i karmienia mlekiem mamy, ochrony i pielęgnacji piersi oraz łatwej dezynfekcji akcesoriów. W zestawie: Calma, 2 butelki 150 ml, 5 torebek na pokarm Pump & Save, 12 jednorazowych wkładek laktacyjnych, maść PureLan 100 (7 g), torebka do dezynfekcji w kuchence mikrofalowej QuickClean.

Wanna 92 cm – funkcjonalna, dobrze wyprofilowana, z wygodnym i praktycznym korkiem umożliwiającym jej opróżnienie po kąpieli bez przeciążania kręgosłupa. Można podłączyć zestaw z tuleją do odprowadzania wody np. do wiaderka.

Wykonany z materiałów wysokiej jakości. Jedna strona z bardzo gęsto tkanej bawełny z kolorowymi wzorami o unikatowym designie. Druga z oryginalnego, miękkiego materiału minky. Do koca doszyto tasiemki z kolorowymi wzorami, które dostarczają maluchowi dodatkowych bodźców sensorycznych.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 140 zł Producent: Medela. Dystrybutor: Medela Polska www.medela.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: 29 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tega.com.pl

Grupa wiekowa: 0–5 Przybliżona cena detaliczna: 65 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tega.com.pl

51


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

PINOKIO – ZESTAW Z KOLEKCJI SMART FOX Uniwersalna kolekcja dla małych dzieci. Ciepły beż i wesoły odcień pomarańczu ożywiają nadruki radosnych lisków. W kolekcji elementy bielizny dla niemowląt ze 100-procentowej bawełny i ubrania wierzchnie: tunika, leginsy, spodnie, modne pumpy, ocieplany pajac i lisia czapka. W prezentowanym zestawie: kaftan, śpiochy i czapka. Ubrania zapewniają dzieciom komfort i pełną wygodę podczas każdej „lisiej wędrówki”.

Grupa wiekowa: 0–18 m Przybliżona cena detaliczna: 57,30 zł Producent/dystrybutor: Pinokio M.P.W. Gizińscy www.pinokio.net.pl

METEOR

TOMMEE TIPPEE – LAKTATOR RĘCZNY

NOWOŚĆ: JANE GRAND

Solidny, lekki (aluminiowa rama), o mocnym zawieszeniu. Daje komfort użytkowania, jest niezawodny w mieście i poza nim. Ma system wygodnego składania wraz z barierką, składaną 3-częściową budkę z dodatkowym daszkiem chroniącym przed słońcem i deszczem, 5-punktowe pasy bezpieczeństwa, 5-stopniową regulacje oparcia i osłonę na nogi pełniącą funkcję ciepłego śpiworka.

Nowa, miękka, silikonowa nakładka z wypustkami masującymi doskonale dopasowuje się do piersi. Ręczna pompka zapewnia dyskrecję i pozwala kontrolować proces odciągania pokarmu. Laktator składa się tylko z 3 części i jest bardzo łatwy w czyszczeniu i powtórnym składaniu. W zestawie dodatkowo: butelka 150 ml, pojemnik do sterylizacji, 6 wkładek laktacyjnych, pojemnik na mleko.

Nowy fotelik Jane dla dzieci o wadze 9–36 kg, zaprojektowany zgodnie z normą ECE 44/04 i z wymogami najnowszej normy i-Size. Łatwo i bezpiecznie mocowany w samochodzie za pomocą zaczepów Isofix. Ma Top Tether – pasek przeciwobrotowy stabilizujący go podczas jazdy. Ponadto fotel wyposażono w regulowany zagłówek, 5-punktowe szelki i system wentylacji w obudowie. Materiał absorbuje uderzenia.

Grupa wiekowa: 0 m+ Przybliżona cena detaliczna: 159 zł Producent: Tommee Tippee. Dystrybutor: Akpol www.tommeetippee.pl

Grupa wiekowa: 1/2/3 Przybliżona cena detaliczna: 1190 zł Producent: Jane. Dystrybutor: Euro-Trade www.jane.pl

Grupa wiekowa/wagowa: od 6 m do 15 kg Przybliżona cena detaliczna: 349 zł Producent: Milly Mally. Dystrybutor: PM Investment www.millymally.pl

BRITAX AFFINITY 2 Model nowej generacji z większym siedziskiem montowanym tyłem lub przodem do kierunku jazdy oraz wielopozycyjnym odchyleniem oparcia i podnóżka. Regulowana wysokość rączki zapewnia wygodę i łatwość prowadzenia. Ma ulepszone możliwości manewrowania dzięki regulowanemu zawieszeniu i piankowym kołom. Intuicyjnie się składa, ma niewielkie rozmiary po złożeniu. Budka z filtrem przeciwsłonecznym UPF 50+.

Grupa wiekowa: 6m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: ok. 2700 zł Producent: Britax Römer. Dystrybutor: Akpol www.britax-roemer.pl

52

SKIP HOP – PRZECIWSŁONECZNA OSŁONKA NA WÓZEK

CABOO – MIĘKKIE NOSIDŁO Z BAWEŁNY

Osłonka pozwala dziecku na spokojny sen w przyjemnym zaciemnionym wnętrzu. Tkanina zapewnia 85-procentową ochronę przed promieniowaniem UV. Wykonana z oddychającej siateczki, łatwo dopasowuje się do fotelika i wózka, ma system zapięć umożliwiający jej przymocowanie. Osłonka ma niewielkie okienko z regulowaną roletą. Nie zawiera ftalanów ani PCV. Wymiary: 77 × 80 cm.

Wykonane z naturalnej bawełny. Można w nim nosić noworodka i karmić go piersią. Dobre rozwiązanie dla rodziców, którzy nie lubią sztywnych nosideł, a nie chcą uczyć się wiązać chusty. Regulowane: dla rodzica od rozmiaru 36 do 48, dla dziecka od 0 do 14 kg. W podróży zwija się je do poręcznego worka. Nosidło jest polecane przez położne i neonatologów – dziecko jest w nim ułożone w pozycji żaby. Miękkie i bardzo wytrzymałe.

Producent: Skip Hop. Dystrybutor: SkipWish www.skip.zone

Grupa wiekowa: 0–18 m Przybliżona cena detaliczna: 269–349 zł Producent: Close Parent. Dystrybutor: Eco and More www.closeparent.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


BÜBCHEN MAMA – OLIWKA DO MASAŻU Do delikatnej pielęgnacji i masażu w czasie ciąży i po porodzie. Zapobiega powstawaniu rozstępów, wzmacnia i ujędrnia skórę. Zawiera kompleks hydrolipidowy, olejki: z dzikiej róży, migdałowy i jojoba. Nie zawiera oleju mineralnego ani środków barwiących i konserwujących. Testowana dermatologicznie.

Przybliżona cena detaliczna: 29,99 zł Producent: Bübchen. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.e-swiatdziecka.com.pl

KOSZULKA NIEMOWLĘCA Wygodna koszulka dla najmłodszych, dzięki zapięciom i fasonowi nie sprawia problemu podczas ubierania dziecka. Zdobiona haftem. Na rękawach ma mankiety, które chronią dziecko przed zadrapaniem. Wykonana w 100% z bawełny wysokiej jakości, bezpiecznej dla delikatnej skóry dziecka. Dostępne rozmiary: 56–68.

Grupa wiekowa: 0–6 m Przybliżona cena detaliczna: 22 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

NOWOŚĆ: BUTELKA FC 150 ML Z UCHWYTAMI SNOOPY Butelka First Choice z polipropylenu (PP) z podwójnym uchwytem i silikonowym ustnikiem niekapkiem. Ułatwia naukę samodzielnego picia. Ergonomiczne uchwyty umożliwiają bezpieczne trzymanie. Limitowana seria Nuk Snoopy, w której są jeszcze: butelka FC+ 300 ml, smoczki uspokajające 6–18 m i 18–36 m oraz kubek Sports Cup.

Grupa wiekowa: 6–18 m Przybliżona cena detaliczna: 34,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

WANNA 84 CM Z KORKIEM I MATĄ – MAŁY MIŚ I PRZYJACIELE

NOCNIK Z GUMKAMI MAŁY MIŚ I PRZYJACIELE

NUK – SILIKONOWY SMOCZEK USPOKAJAJĄCY GENIUS 2.0

Wanna z najnowszej kolekcji Maltex Baby, z autorską grafiką, wyprodukowana z materiałów wolnych od BPA, bezpiecznych dla dziecka. Mata antypoślizgowa dodatkowo zabezpiecza dziecko przez poślizgnięciem. Na wannie 2 miejsca na akcesoria kąpielowe. Dostępna w 7 kolorach, w zestawie z wężykiem odpływowym, również w większym rozmiarze – 100 cm. W trosce o zdrowie i wygodę opiekuna zaleca się korzystanie ze stojaka pod wannę.

Solidnie wykonany, nowoczesny nocnik z najnowszej kolekcji. Ma anatomiczny kształt, wysokie oparcie zapewniające dziecku poczucie komfortu i bezpieczeństwa oraz odpowiednio wysokie zabezpieczenie przed wydostawaniem się nieczystości na zewnątrz. Gumki antypoślizgowe zwiększają przyczepność do podłoża. Nocnik z autorską grafiką jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych, także w opcji z pozytywką.

Ulepszony anatomiczny kształt wzorowany na kształcie brodawki sutkowej matki w czasie karmienia piersią. Jeszcze delikatniejszy dla zębów, zmniejsza nacisk na szczękę i zęby. Ma wyjątkowo miękką od góry i spłaszczoną gumkę oraz cienką i wąską szyjkę. Optymalnie dostosowuje się do podniebienia i zapewnia więcej miejsca dla naturalnych ruchów ssących języka. Dostępny w 3 rozmiarach i w 4 kolorach.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 28,90 zł Producent/dystrybutor: Maltex www.maltex.com.pl

NUK – SERIA JUBILEUSZOWA GOLD & SILVER EDITION Jubileuszowy zestaw z okazji 60-lecia marki Nuk z limitowanej serii. Zawiera butelkę First Choice+ 300 ml (PA) i silikonowy smoczek uspokajający Genius 0–6 m z osłonką. Zestaw w luksusowych opakowaniach w 2 metalicznych wersjach kolorystycznych: złotej i srebrnej.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 44,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

Grupa wiekowa: 1–3 Przybliżona cena detaliczna: 17,90 zł Producent/dystrybutor: Maltex www.maltex.com.pl

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 19,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

NUK – TERMOMETR DZIECIĘCY FLASH

BEBETTO LUCA S-LINE

Bezdotykowy termometr czołowy na podczerwień z 3 trybami pomiaru temperatury (ciała, powierzchni, otoczenia). Końcówkę pomiarową trzyma się w odległości ok. 3 cm od czoła. Wynik w ciągu 1 sekundy, ostrzeżenie o gorączce sygnałem dźwiękowym. Można włączyć tryb cichy. Zapamiętuje 25 pomiarów.

Nowoczesny lekki aluminiowy stelaż z regulacją rączki i zamykanym dużym koszem. Spacerówkę można montować przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Wózek wyposażono w torbę na podręczne przedmioty, folię przeciwdeszczową, moskitierę, uchwyt na kubek, pokrowce na koła. Produkt polski.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 149 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1429 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

53


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

BEBETTO VULCANO

WÓZEK YOYO+

SOUL

Wózek uniwersalny na lekkim aluminiowym stelażu, z regulacją rączki i dużym koszem. Wyróżnia go tkanina tapicerki. Ma obrotowe przednie koła wyposażone w system absorpcji wstrząsów SAS i DMS. Spacerówkę można montować przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Wózek jest wyposażony w torbę na podręczne przedmioty, folię przeciwdeszczową, moskitierę, uchwyt na kubek, pokrowce na koła. Produkt polski zgodny z normą EN 1888:2012.

Superlekki wózek spacerowy o niewielkich wymiarach po złożeniu. Łatwy w obsłudze. Wyróżniają go: elegancki wygląd i unikalny system zawieszenia pozwalający na płynną jazdę. Dobra propozycja dla rodziców podróżujących – wózek spełnia wymogi bagażu podręcznego zgodnie z wytycznymi IATA (56 × 46 × 25 cm). Waży ok. 6 kg. Składanie, rozkładanie, prowadzenie wózka odbywa się jedną ręką. Możliwość zamontowania fotelika samochodowego.

Oprócz lekkiej i wytrzymałej konstrukcji model ma skrętne przednie koła umożliwiające sprawne manewrowanie. Przedłużana budka chroni przez słońcem, wiatrem i deszczem. 3-stopniowa regulacja oparcia i regulowany podnóżek (pokryty plastikową folią) zapewniają optymalne ułożenie dziecka. Prosty, szybki mechanizm składania, duży kosz na zakupy, zdejmowany, regulowany pałąk, ergonomiczne, piankowe rączki i pokrowiec na nogi.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1249 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

Grupa wagowa: 0–15 kg Przybliżona cena detaliczna: 3113 zł Producent: Babyzen. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

Przybliżona cena detaliczna: 319 zł Producent/dystrybutor: Coto baby www.cotobaby.pl

VERONA

BEBETTO NICO

BEBETTO RAINBOW

Innowacyjny, kompaktowy wózek spacerowy wykonany z dbałością o szczegóły. Lekki aluminiowy stelaż. 6-kilogramowy wózek można rozłożyć ruchem jednej ręki, a po złożeniu przenosić bez wysiłku za pomocą specjalnej rączki. Skrętne koła z możliwością blokady, rączka pokryta miękkim tworzywem, duży kosz na zakupy zapewniają komfort rodzicowi, a wygodne siedzisko, regulowane oparcie i pokrowiec na nogi – dziecku.

Lekki spacerowy wózek o aluminiowej konstrukcji, na pompowanych kołach. Przy użyciu odpowiednich adapterów na ramie można umieścić fotelik 0–13 kg (Ramatti, Maxi-Cosi, Cybex, Berber). Siedzisko z regulacją oparcia i podnóżka można wpiąć w obu kierunkach jazdy. Możliwość demontażu budki i barierki oraz regulacji wysokości rączki. Produkt polski zgodny z normą EN 1880:2012.

Lekki spacerowy wózek o aluminiowej, białej konstrukcji, na pompowanych kołach z łożyskami. Siedzisko z niezależną regulacją oparcia i podnóżka, obustronnie wypinana barierka. Można zmienić twardość zawieszenia. Budkę o szerokim zakresie regulacji, z okienkiem wentylacyjnym, da się zdemontować. W wyposażeniu pokrowiec na nogi i folia przeciwdeszczowa. Produkt polski zgodny z normą EN 1888:2012.

Przybliżona cena detaliczna: 499 zł Producent/dystrybutor: Coto baby www.cotobaby.pl

BEBETTO HOLLAND Nowoczesny głęboko-spacerowy wózek o awangardowej konstrukcji w 3 kolorach do wyboru. Wyróżniają go różnorodność tkanin o nietypowych strukturach i duża gondola. Jego atutem jest duży zamykany kosz, ułatwiający przewożenie drobnych przedmiotów. Produkt polski zgodny z normą EN 1888:2012.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1399 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

54

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 799 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

BARBARAS – SUKIENKA „SŁODKA SYRENKA” Elegancka marynarska sukienka z błyszczącą, kryształkową aplikacją. Na boku 3 satynowe kokardki. Z tyłu zapinana na bezpieczne, bezniklowe springi. Certyfikaty „Bezpieczny dla niemowąt”, „Bezpieczny dla dziecka”, „Eco 5”. Produkt polski. Dostępne rozmiary: 68–110.

Przybliżona cena detaliczna: 55 zł Producent/dystrybutor: Barbaras www.barbaras.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 599 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

PROJEKTOR PODRÓŻNY – POZYTYWKA Uniwersalny zdejmowany zatrzask pasuje do większości łóżeczek lub kołysek. Projektor można przenosić, by mógł zawsze towarzyszyć dziecku, stawiać na stole albo komodzie, a także zabrać w podróż. Zapewnia do 30 minut kołysanek i białego szumu oraz projekcję uspokajających świateł i dźwięków w zakresie 360°. Regulacja głośności. Dostępny w lipcu 2016 r.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 99 zł Producent: Tiny Love. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Bezpieczna i funkcjonalna walizka, na której dziecko może również jeździć. Spełnia wszystkie normy dotyczące samolotowego bagażu podręcznego. Jest bardzo pakowna (18 litrów), ma wewnętrzne pasy zabezpieczające bagaż, specjalny paszport i identyfikator na pasku. Ma też pasek do noszenia na ramieniu lub ciągnięcia. Rogi walizki służą do trzymania się.

NAMIOT/KRYJÓWKA SAMOLOTY

BEBETTO TORINO

Kryjówka zapewnia dzieciom godziny beztroskiej zabawy. Namiot z podłogą jest lekki, otwiera się w kilka sekund. Technologia EZ Twist (łatwe składanie przez skręcanie) sprawia, że nie ma kłopotów z montażem i przechowywaniem. Składa się na płasko dla wygodnego przechowywania, można się z nim bawić w domu i na zewnątrz.

Ekskluzywny model, charakteryzuje się zgrabną sylwetką, białą konstrukcją z elementami plastikowymi w kolorze ramy. Tapicerka z ciekawej tkaniny połączonej z ekoskórą, co daje efekt nowoczesnego designu w zestawieniu z zawsze modną klasyką. Wózek ma niewielkie rozmiary po złożeniu i obszerną gondolę z zewnętrzną regulacją oparcia. Produkt polski.

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 224 zł Producent: Trunki. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

4BABY WEELMO Fotelik montowany przodem do kierunku jazdy, z regulację położenia siedziska do pozycji leżącej. Wyróżniają go miękka, poliuretanowa wkładka tapicerki, wysokiej jakości tworzywo skorupy i nowe klamry blokujące pasy samochodowe, ułatwiające prawidłowy montaż fotelika. W nowej kolekcji dodatkowe boczne wkładki amortyzujące i tapicerki w 8 kolorach.

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 49 zł Producent: Disney. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

4BABY – UNIWERSALNY UCHWYT NA NAPOJE Uchwyt moża zamontować, wykorzystując boczny panel siedziska lub podłokietnik. Pasuje do większości foteli samochodowych oraz do niektórych wózków z pełnymi podłokietnikami. Wykonany z wytrzymałego tworzywa w dwóch odcieniach szarości o krawędziach pokrytych antypoślizgową gumą.

Grupa wiekowa/wagowa: 6 m – 6 lat (9–25 kg) Przybliżona cena detaliczna: 339 zł Producent/dystrybutor: 4Baby www.4baby.pl

Przybliżona cena detaliczna: 29 zł Producent/dystrybutor: 4Baby www.4baby.pl

ADAMEX ASPENA

EMMA

Premierowy model wózka wielofunkcyjnego z innowacyjnym podwójnym amortyzatorem, co pozwala na łatwe pokonywanie krawężników, progów i innych przeszkód. Wózek ma opcjonalnie nowy wzór kół pompowanych z aluminiowymi szprychami oraz ryflowany profil stelaża. Jego stylowy charakter podkreśla także nowy design tapicerki, łączący pikowaną tkaninę z ekskluzywną imitacją lnu.

Klasyczny wózek wielofunkcyjny o sportowym charakterze. Dzięki bardzo dobrej amortyzacji sprawdza się w każdym terenie. Gondola i spacerówka są wyposażone w 2 niezależne, wentylowane budki. Oba moduły z możliwością regulacji oparcia. Wózek jest zbudowany na chromowanej konstrukcji, z rączką wykończoną ekoskórą. W zestawie miękki materac, stylowa torba i dodatkowe okrycie.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1499 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1599 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1449 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

reklama

JEŻDŻĄCA WALIZECZKA – WÓZ STRAŻACKI FRANK

55


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

HIGH UV BUFF

ADAMEX ASPENA DELUXE

ADAMEX BARLETTA

Bezszwowa wielofunkcyjna chusta na głowę. Może być wykorzystana jako czapka, szalik, opaska, bandana, chusta „piratka”, gumka do włosów itp. Wykonana z lekkiego i oddychającego materiału coolmax. W 95% zapewnia ochronę przed działaniem szkodliwych promieni UV. Chusta w rozmiarze 50–55 cm. Wyprodukowana w Hiszpanii.

Nowość w ofercie wielofunkcyjnych wózków dziecięcych firmy Adamex. Podwójnie amortyzowany stelaż utrzymany w sportowej stylistyce zapewnia płynną jazdę i łatwość pokonywania przeszkód. Koła pompowane dają komfort jazdy.

Wózek głęboko-spacerowy z innowacyjnym podwójnym amortyzatorem, który zapewnia pełny komfort jazdy. Nowoczesny system wpięcia pozwala łatwo zmienić wersję głęboką w spacerową lub wpiąć fotelik samochodowy. Wszystkie moduły można zamontować przodem lub tyłem do kierunku jazdy.

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 70 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1559 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1559 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

ORIGINAL BUFF

ORIGINAL BUFF

ORIGINAL BUFF

Bezszwowa wielofunkcyjna chusta na głowę. Może być wykorzystana jako czapka, szalik, opaska, bandana, chusta „piratka”, gumka do włosów itp. Wykonana z lekkiej i oddychającej mikrofibry. Chusta w rozmiarze 50–55 cm. Wyprodukowana w Hiszpanii.

Bezszwowa wielofunkcyjna chusta na głowę. Może być wykorzystana jako czapka, szalik, opaska, bandana, chusta „piratka”, gumka do włosów itp. Wykonana z lekkiej i oddychającej mikrofibry. Chusta w rozmiarze 50–55 cm. Wyprodukowana w Hiszpanii.

Bezszwowa wielofunkcyjna chrusta na głowę. Może być wykorzystana na jako czapka, szalik, opaska, bandana, chusta „piratka”, gumka do włosów itp. Wykonana z lekkiej i oddychającej mikrofibry. Chusta w rozmiarze 50–55 cm. Wyprodukowana w Hiszpanii.

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 65 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 65 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 70 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

QUATRO LION

HIGH UV BUFF

MARITA PRESTIGE

Ultralekka spacerówka z aluminium, o nowoczesnym kroju tapicerki z tkaniny poliestrowej imitującej len. Innowacyjny system składania pozwala na uzyskanie kompaktowego rozmiaru złożonej ramy. Wózek ma płynną regulację oparcia, regulowany podnóżek, odpinaną barierkę i dodatkową wkładkę do siedziska, podnoszącą komfort użytkowania.

Bezszwowa wielofunkcyjna chusta na głowę. Może być wykorzystana jako czapka, szalik, opaska, bandana, chusta „piratka”, gumka do włosów itp. Wykonana z lekkiego i oddychającego materiału coolmax. W 95% zapewnia ochronę przed działaniem szkodliwych promieniach UV. Chusta w rozmiarze 50–55 cm. Wyprodukowana w Hiszpanii.

Klasyczny, elegancki wózek wielofunkcyjny na chromowanym stelażu. Regulowana wysokość rączki. Obszerna gondola z możliwością pochylenia oparcia oraz wygodnymi uchwytami do przenoszenia. Spacerówkę z regulacją podnóżka i oparcia można montować w obu kierunkach jazdy. W zestawie torba i pokrowiec do spacerówki.

Grupa wiekowa: 6 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 499 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.quatro.tm.pl

56

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 70 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1549 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


ROAN BASS SOFT

QUATRO IMOLA

ROAN SOFIA

Nowość – sportowy wózek głęboko-spacerowy o lekkim stelażu i obszernej gondoli. W porównaniu do poprzedniej wersji Bass Soft został wyposażony w dodatkowy system SAS z możliwością blokady. Dzięki temu amortyzacja jest znacznie lepsza i można ją dostosować do wagi i wieku dziecka. Wersja spacerowa montowana jest w dwóch kierunkach jazdy i ma regulację podnóżka oraz oparcia.

Wózek ma regulowane oparcie i podnóżek. W razie niepogody można dopiąć ciepły pokrowiec i folię przeciwdeszczową. Stelaż wykonano z aluminium. Bardzo poręczny system składania. Wózek zapewnia dziecku komfort i bezpieczeństwo dzięki zapięciu krokowemu i pasom. Przednie koła są skrętne, tylne można łatwo zablokować. Barierka ochronna jest jednocześnie tacką z uchwytem na kubek.

Stylowy, klasyczny wózek głęboko-spacerowy. Ma dobrze amortyzowany stelaż z regulowaną rączką obszytą ekoskórą oraz obszerną gondolę z wentylowaną i przedłużaną budką. W porównaniu do wcześniejszej wersji nowa Sofia otrzymała dodatkową budkę do wersji spacerowej. Spacerówka montowana jest w obu kierunkach jazdy, ma regulację oparcia i podnóżka. W zestawie torba i pokrowiec na nogi do spacerówki.

Grupa wiekowa: 6 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 509 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.quatro.tm.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1449 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

MINENE – MATA PIKNIKOWA

KIWY SLF123

ROAN BASS ECO LEATHER

Elegancka i stylowa, sprawdza się podczas pikników i całodniowych wycieczek na łono przyrody. Miękkie wypełnienie i wodoodporny spód pozwalają na wykorzystanie jej na wilgotnym i zimnym podłożu. Wierzchnia warstwa z bawełny o ciekawej kolorystyce zawiera 3 elementy do zabawy dla dzieci. Dopasowana torba w zestawie.

Fotelik można zamontować za pomocą systemu Isofix i 3-punktowego pasa bezpieczeństwa. Otrzymał 3 gwiazdki w testach ADAC w maju 2015 r. Regulacja oparcia w 8 pozycjach oraz zagłówka w poziomie i w pionie. Głębokie ramiona gwarantują optymalną ochronę boczną. Fotelik ma centralnie regulowany system napinania pasów.

Sportowy wózek wielofunkcyjny o lekkiej aluminiowej konstrukcji. Gondola polerowana na wysoki połysk jest wyposażona w materac z włókna kokosowego, zamaskowany uchwyt do przenoszenia gondoli oraz regulację wysokości oparcia. Wersja spacerowa ma regulację oparcia i podnóżka, jest wyposażona w miękką wkładkę do siedziska. Waga: ok. 14,5 kg.

Przybliżona cena detaliczna: 160 zł Producent: Minene. Dystrybutor: Bona www.bonababy.pl

Grupa wiekowa: 9 m – 12 lat Przybliżona cena detaliczna: 649 zł Producent: Kiwy. Dystrybutor: Roan www.kiwyworld.com

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1549 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

BABY JOGGER PREMIER Wielofunkcyjny wózek z amortyzacją na wszystkie koła. Wielopozycyjne, przekładane siedzisko montowane przodem lub tyłem do kierunku jazdy, z regulowanym podnóżkiem. Regulowana wysokość rączki. Amortyzowane koła przednie z możliwością blokady (przednie 20,32 cm, tylne 30,48 cm). Travel system – możliwość wpięcia na stelaż wózka fotelika z grupy 0+ lub gondoli. System składania Quick Fold.

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

reklama

Grupa wagowa: 0–15 kg Przybliżona cena detaliczna: 2100 zł Producent: Baby Jogger. Dystrybutor: Euro-Trade www.baby-jogger.pl

57


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

LITETRAX4 Znany już na polskim rynku wózek marki Joie w nowej odsłonie kolorystycznej. Ma dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym złożeniem się oraz wszystkie najlepsze cechy znane z wcześniejszych modeli: obszerne i wygodne siedzisko, a także budkę z możliwością jej dodatkowego rozłożenia. Składa się jedną ręką do kompaktowych rozmiarów.

Grupa wiekowa: 0–4 Przybliżona cena detaliczna: 889 zł Producent: Joie. Dystrybutor: 4Kids Dystrybucja www.joie-polska.pl

ADAMEX BARLETTA RAINBOW COLLECTION Tegoroczna propozycja wózka głęboko-spacerowego z innowacyjnym podwójnym amortyzatorem, który zapewnia komfort jazdy. Dzięki kolorowym elementom tapicerki i stelaża wózek ma niepowtarzalny charakter. Łatwo można zmienić wersję głęboką w spacerową lub wpiąć fotelik samochodowy w obu kierunkach jazdy.

POJEMNIK JUNIOR Solidnie wykonany wielofunkcyjny pojemnik na kółkach, umożliwiających przestawianie go bez specjalnego wysiłku. Można składać jeden na drugim dzięki specjalnym zagłębieniom w pokrywie. Solidnie wykonany z atestowanych, bezpiecznych materiałów. Górna pokrywa jest zamykana na zatrzask, więc zachowuje szczelność.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1629 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

Przybliżona cena detaliczna: 45 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tega.com.pl

GRACO METRO

ARMADILLO XT

STOJAK UNIWERSALNY MAXI

Stylowy wózek wielofunkcyjny, służy dziecku już od urodzenia. Składany jedną ręką. Jego pozostałe atuty to nieszablonowa stylistyka, wielopozycyjne oparcie, zdejmowane siedzenie z dodatkową wyściółką, regulowany podnóżek, duży kosz na zakupy i obrotowe pojedyncze koła przednie z możliwością blokady.

Funkcjonalna spacerówka o lekkiej konstrukcji – waży tylko 9 kg. Zgrabny wózek z obszernym i wygodnym siedziskiem. Komfort użytkowania zapewniają dodatkowo: budka XXL z ochroną UPF 50+, teleskopowo regulowana rączka, pałąk zabezpieczający i funkcjonalny mechanizm szybkiego składania wózka jedną ręką.

Stojak do wanienek Tega 86 cm, Tega 102 cm i Tega 102 cm Lux. Zapewnia bezpieczeństwo i wygodę podczas kąpieli dziecka, odciąża kręgosłup rodzica. Jest bardzo stabilny, solidnie wykonany z wysokiej jakości materiałów. Wyższy od standardowego stojaka o 10 cm, z nóżkami z nakładkami antypoślizgowymi. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1199 zł Producent: Graco. Dystrybutor: Euro-Trade www.gracobaby.pl

Grupa wiekowa: 0–4 Przybliżona cena detaliczna: 1499 zł Producent: Mamas & Papas. Dystrybutor: 4Kids Dystrybucja www.4kids.com.pl

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: 69 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tega.com.pl

ORIGINAL BUFF

ZESTAW MAMUT

PRZEWIJAK

Bezszwowa wielofunkcyjna chusta na głowę. Może być wykorzystana jako czapka, szalik, opaska, bandana, chusta „piratka”, gumka do włosów itp. Wykonana z lekkiej i oddychającej mikrofibry. Chusta w rozmiarze 50–55 cm. Wyprodukowana w Hiszpanii.

Zestaw składający się ze stolika i dwóch krzeseł. Nadaje się dla dzieci zaczynających rysować, czytać książki lub bawić się klockami. Dwustronny blat z jednej strony jest płaski, a z drugiej pokryty wypustkami na klocki. Ma pojemnik pod blatem o głębokości 8 cm. Stabilny, o zaokrąglonych rogach.

Przewijak usztywniany o wymiarach 70 × 50 cm, z miarką wzrostu nadrukowaną na ceratce. Przystosowany do łóżeczka o szerokości 60 cm. Może być używany jako samodzielny mebel nakładany bezpośrednio na łóżeczko lub jako usztywniona tapicerka np. na komodę. Dostępne linie: Miś, Sowy, Króliczki.

Grupa wiekowa: 2–6 Przybliżona cena detaliczna: 199 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tega.com.pl

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: 50 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tega.com.pl

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 70 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

58

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


W Y W I A D – K A R O L I N A S Z Y M C Z Y K , M A R I U S Z M I E L N I K ( FA B R Y K A WA F E L K Ó W )

SPRZEDAJEMY POMYSŁY

W sklepie przy Al. Niepodległości można kupić kompletną wyprawkę dla przyszłej mamy, wyszukane prezenty, zabawki, akcesoria dekoracyjne do pokoju dziecięcego (oryginalne tapety, dywany, naklejki wielokrotnego użytku, poduszki). W ofercie znajdziemy również akcesoria przydatne w podróży z dzieckiem i asortyment dla mam, np. kobiece torby z mocowaniami do wózka, książki, muzykę.

Fot. Fabryka Wafelków

Działająca od 2009 r. warszawska Fabryka Wafelków reklamuje się jako „Pomysłowy sklep dla rodziców z wyobraźnią”. Właściciele salonu opowiadają o współpracy z blogerkami, o tym, jak inspirują swoich klientów, oraz zdradzają, dlaczego nazwę zawdzięczają szefowi pewnej korporacji.

Podobno zaczynali państwo od pieluszek? Karolina Szymczyk: W 2009 r. zajmowałam się marketingiem online dla francuskich klientów. Wtedy we Francji bardzo popularne były pieluszki wielorazowe. Chcieliśmy zaszczepić ten trend na polskim rynku, szybko jednak zainteresowaliśmy się również innymi produktami przeznaczonymi dla najmłodszych, m.in. zabawkami i artykułami, które ułatwiają opiekę nad dzieckiem. Mariusz Mielnik: Pamiętam, że pierwszą marką, którą sprowadziliśmy, były bardzo kolorowe, świetne jakościowo zabawki Liliputiens. Mam nawet wciąż przed oczami pierwszy karton z tym towarem. Postanowiliśmy wystartować ze sprzedażą online. Mnie od dawna interesowała technologia i aplikacje internetowe, zdobyłem duże doświadczenie w budowaniu zaplecza niezbędnego do działalności internetowej. Przepracowałem wiele lat w firmach oferujących usługi technologiczne. To wszystko bardzo przydało się przy tworzeniu własnego biznesu.

60

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fabryka Wafelków to dość nietypowa nazwa. M.M.: Zanim powstał nasz sklep, pracowałem w korporacji. Pewnego dnia szef chciał mnie utemperować i napisał maila: „Panie Mielnik, to korporacja, a nie fabryka wafelków”. Zarejestrowałem domenę fabrykawafelkow.pl, umieściłem pod tym adresem pierwszy lepszy diagram ilustrujący strukturę fikcyjnej korporacji i w ramach żartu rozesłałem po firmie. Kiedy pojawiła się koncepcja założenia sklepu internetowego, ta nazwa dobrze się wpasowała .

Bardzo cenimy sobie polskich producentów, wielu z nich swoje pierwsze wyroby sprzedawało właśnie w naszym sklepie.

Trzy lata temu rozpoczął działalność państwa sklep stacjonarny. K.Sz.: To była dobra decyzja. Chociaż więcej klientów robi zakupy przez internet, to sporo osób korzysta z możliwości osobistego odbioru towaru. Jest też niemała grupa kupujących, która przed zakupem chcą obejrzeć asortyment lub zasięgnąć porady. Do sklepu stacjonarnego trafiają nie tylko warszawiacy, pojawiają się również klienci, którzy wpadli do stolicy na kilka dni i szukają dla dzieci prezentu z wyjazdu.

Sklep stacjonarny przy Al. Niepodległości działa od 3 lat. Często wpadają do niego rodzice z dziećmi odwiedzający pobliski Ogród Jordanowski.

Dbamy o to, by obsługiwał ich zgrany zespół. Ponieważ to rodzinny biznes, w salonie panuje przyjacielska atmosfera. Nikomu nie przeszkadzają kręcące się dzieci, na które czekają również wafelkowe łakocie. M.M.: Oferta sklepu stale się poszerza. Obecnie katalog Fabryki Wafelków obejmuje ok. 300 marek i ponad 13 tys. produktów. Cenimy polskich producentów, wielu z nich swoje pierwsze wyroby sprzedawało w naszym sklepie. Dziś oferują je również za granicą i są to rozpoznawalne marki. W naszym portfolio są m.in. propozycje firm: Whisbear, Dekornik, Effii i Pink No More. Teraz jest ogromny wybór, szczególnie jeśli chodzi o tekstylia. Ludzie, którzy obecnie wchodzą w tę branżę, muszą się zmierzyć z ogromną konkurencją. Z drugiej strony wyraźnie zauważalne jest, że klienci chcą być unikalni, mieć coś innego niż reszta. W Fabryce najwięcej jest produktów przeznaczonych dla grupy wiekowej 0–5, ale planujemy znaczne poszerzenie oferty. Mamy też dużo nowych pomysłów, które chcemy wprowadzić jeszcze w tym roku. Między innymi myślimy o stworzeniu naszej własnej marki. Będziemy też stawiać na wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych. To jest coś, co mnie bardzo interesuje. Czasem żartuję, że stworzę taki sklep, w którym wszystko będzie się samo sprzedawało. Pomysłów nie brakuje, czasem tylko nie starcza na nie czasu. Dlatego pojawiają się u nas nowi pracownicy, żeby można było nadążyć z realizacją planów.

Nowości rynkowych jest teraz mnóstwo. Jakie są dla państwa najważniejsze kryteria wyboru produktów wprowadzanych do sprzedaży? M.M.: Przede wszystkim zwracamy uwagę na ich funkcjonalność i estetykę. Nasi klienci szukają głównie zabawek ładnie wyglądających, dobrych jakościowo. Na pewno o wprowadzeniu produktu nie decyduje jego niska cena. Potrafimy sprzedawać również drogie rzeczy. K.Sz.: Gdy ruszaliśmy z biznesem, postanowiliśmy, że najważniejsza będzie dostępność towaru i unikalność produktów. Chcemy przekonać kupujących przede wszystkim bardzo bogatą ofertą, niskimi kosztami wysyłki, sprawnie

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

realizowanymi zwrotami. Jeżeli popełnimy błąd, naprawiamy go na swój koszt, dlatego pilnujemy, aby reklamacji było jak najmniej. Dbamy również o atrakcyjne drobiazgi. W kwietniu na przykład wypuściliśmy pierwsze wzory firmowych bawełnianych toreb, które są dodawane gratis do zamówień.

Skąd się wzięło motto: „Pomysłowy sklep dla rodziców z wyobraźnią”? K.Sz.: Swoją ofertę kierujemy do osób poszukujących innego asortymentu niż ten dostępny w znanych dużych sklepach sieciowych. „Pomysłowość” naszego towaru opiera się na produktach, które nie tylko umożliwiają kreatywną zabawę z dzieckiem, lecz także są funkcjonalne. Proponujemy np. rozwiązania wykorzystujące nowe technologie, ułatwiające bycie rodzicem w dzisiejszych zabieganych czasach. M.M.: Od kilku miesięcy prowadzimy cykliczną akcję „Kreatywnie z Fabryką Wafelków”, w której biorą udział blogerzy i blogerki. Chcemy pokazać, jak, mając do dyspozycji np. jeden zestaw klocków, wymyślić kilkanaście ciekawych zabaw. Zależy nam na zainspirowaniu rodziców do pomysłowego spędzania czasu z maluchami. Uważamy, że kreatywność jest niezbędna w procesie wychowania. Chcemy też zwrócić uwagę na to, że otaczanie dziecka wyłącznie elektroniką od najmłodszych lat nie jest najlepszym rozwiązaniem. K.Sz.: Pracujemy nad przygotowaniem praktycznych poradników, w których pojawią się propozycje gotowych rozwiązań rodzicielskich problemów: jak wybrać oświetlenie do pokoju dziecka, jak zachować w nim porządek mimo całej masy zabawek, a nawet jak wspólnie z maluchem stworzyć ozdoby na rozmaite wyjątkowe okazje. Mamy prawie 5-letnią córkę Alicję i rocznego synka Bruna. Dzieci są dla nas inspiracją do ciekawego spędzania czasu. Nawet prowadząc firmę, po pracy i w weekendy można pomysłowo spędzać z nimi czas w gronie znajomych, ale trzeba się tego nauczyć. My wiemy, jak to pogodzić i chcemy się dzielić praktycznymi, wypracowanymi rozwiązaniami. Rozmawiała Anna Orleańska

61


PREMIERY FILMOWE

Powrót smoka Przegląd premier zaczynamy od filmu Disneya Mój przyjaciel smok (Pete’s Dragon), ponieważ pewnie wszyscy handlowcy życzyliby sobie pojawienia się kolejnego hitu na miarę Krainy lodu. Oto fabuła w telegraficznym skrócie: osieroconego Pete’a przygarnia rodzina, która nie jest dla niego specjalnie miła. Z tej racji chłopiec szuka przyjaźniejszego otoczenia i w końcu nawiązuje znajomość z lokatorami latarni morskiej oraz sporym smokiem Elliotem.

Jednym z ostatnich przebojów filmowych ze smokiem był obraz Jak wytresować smoka. Zarówno pierwsza część, która miała premierę w 2010 r., jak i druga (mogliśmy ją obejrzeć w 2014 r.) okazały się przebojami licencyjnymi. Wytwórnia DreamWorks stwierdziła, że potencjał handlowy historii o smoku z gatunku nocna furia nie został jeszcze wyczerpany. Postaci z filmu powrócą więc raz jeszcze – za 2 lata. 

Tegoroczna produkcja jest nową wersją filmu z 1977 r., który nie podbił serc zbyt wielu widzów. Odświeżając historię, wytwórnia zdecydowała się na usunięcie z niej wątków musicalowych. Niewykluczone, że kilka piosenek jednak ocalało.

Fot. Disney

Jeśli do kina wybiorą się miłośnicy Władcy pierścieni, będą mieć wrażenie, że już gdzieś widzieli te krajobrazy. Słusznie. Zdjęcia do filmu kręcono (podobnie jak w przypadku Tolkienowskiej trylogii) w Nowej Zelandii. W obsadzie pojawi się m.in. legendarny Robert Redford. Film wejdzie na ekrany w sierpniu.

SPOJRZENIE NA EKRAN Wytypować ze stuprocentową trafnością przebój filmowy i licencyjny? To zadanie, które przerosłoby chyba nawet wróżbitę Macieja (jeżeli nie, bardzo prosimy o kontakt). Spośród zatrzęsienia premier zaplanowanych na drugą połowę roku wybraliśmy kilka, które nieźle się zapowiadają.

ANNA ORLEAŃSKA

Ziom sam w domu

Fot. Universal

Elegancki właściciel białego pudla, wychodząc z mieszkania, głaszcze swojego pupila i włącza mu Vivaldiego. Gdy tylko drzwi się zamykają, pies przerzuca się na głośne słuchanie muzycznego łomotu w wykonaniu amerykańskiego zespołu System of a Down. Obraz zamykania drzwi i wychodzenia ludzi z domu w filmie Sekretne życie zwierzaków domowych powtórzy się jeszcze wielokrotnie. Najważniejsze dla fabuły zdarzenia będą się bowiem działy właśnie wtedy, gdy psy, koty, ptactwo domowe, a nawet jedna ryba, do której jej właściciel zwraca się per „ziom”, zostaną same w mieszkaniach.

62

W obrazie wytwórni Universal, stworzonym przez autorów hitów Minionki i Jak ukraść księżyc, pojawi się również wątek kryminalnej

konspiracji oraz kilka innych elementów z kina akcji. W tle zobaczymy Nowy Jork. Prawa do licencji wykupił m.in. Spin Master, który wypuści na rynek pluszaki, figurki i zabawki interaktywne. Premierowa kolekcja została pokazana na tegorocznych targach w Nowym Jorku. W komunikacie prasowym przedstawiciele firmy podkreślili, że liczą na powtórkę sukcesu Minionków, ponieważ oferta zabawkarska będzie rozbudowana i dostosowana do bardzo zróżnicowanej wiekowo grupy klientów. Na zakup licencji zdecydowała się również firma Tactic, która w połowie sierpnia wprowadzi do sprzedaży gry planszowe (Crazy Pet Friends), karty i naklejki dekoracyjne na ścianę. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Walizka z magią Akcja filmu Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć rozgrywa się 70 lat przed wydarzeniami opisanymi w serii o Harrym Potterze. Do Nowego Jorku przyjeżdża Newt Scamander, który podróżuje z walizką wypełnioną magicznymi przedmiotami. Okazuje się, że musi ukrywać swoje czarodziejskie zdolności i uciekać przed śledczym Percivalem Gravesem. W roli głównej wystąpi Eddie Redmayne, zdobywca Oscara za świetną rolę Stephena Hawkinga w filmie Teoria wszystkiego. Scenariusz napisała J.K. Rowling, która zastrzegła, że nie będzie to ani prequel, ani sequel cyklu o Harrym, lecz historia rozgrywająca się w tym samym świecie, co opowieści o czarodziejach i mugolach. Producentem filmu, kręconego

Opowieści o Harrym Potterze trafiły na listę najlepiej sprzedających się książek wszech czasów. Ekranizacje filmowe i produkty licencyjne również przyniosły rekordowe zyski. Czy opowieść o fantastycznych zwierzętach choć w części powtórzy ten sukces? To okaże się już wkrótce. 

Fot. Warner Bros.

w pobliżu Londynu, jest wytwórnia Warner Bros. Za kamerą stanął David Yates, który ma na koncie m.in. adaptacje kilku części opowieści o młodym czarodzieju z blizną. Wytwórnia najwyraźniej liczy na to, że jego fani stęsknieni za światem magii nie zawiodą, ponieważ zapowiedziała już daty premier kolejnych części przygód Scamandera. Drugi film wejdzie na ekrany w 2018 r., trzeci – w 2020 r.

Dług u rzeźnika Niewykluczone, że trolle zdobędą jesień. W listopadzie na ekrany wejdzie animowany film wytwórni DreamWorks (kupionej w kwietniu przez NBC Universal), w którym w rolach głównych wystąpią małe, niezbyt urodziwe stworzenia o kolorowych włosach. Będą śpiewać (głosu użyczy im m.in. Justin Timberlake), tańczyć, a może i recytować. Twórcą trolli był Duńczyk, Thomas Dam, który ponad 100 lat temu wymyślił prototyp zabawki w prezencie dla córki. Podobno szpetna fizjonomia figurki wzięła się stąd, że twórca trolli winien był pieniądze lokalnemu rzeźnikowi, który zbyt często upominał się o zwrot długu. W ramach rewanżu rzeźbiarz nadał lalce rysy dręczącego go sąsiada.

Thomas Dam postanowił dzięki zabawkom podreperować domowy budżet. Początkowo sprzedawał figurki, chodząc od drzwi do drzwi, a tuż przed świętami Bożego Narodzenia wystawił je pod nazwą Good Luck Trolls w lokalnym sklepie z zabawkami. Rozeszły się błyskawicznie. W 1959 r. rozpoczęła się masowa produkcja lalek. Zamiast drewnianych pojawiły się gumowe trolle z wełnianymi włosami farbowanymi na czarno, biało lub pomarańczowo. Od 1960 r. sprzedawane były za granicę. W 1961 r. zostały wybrane przez TIA (Amerykańskie Stowarzyszenie Branży Zabawkarskiej) zabawką roku. Nową wersję figurek można było obejrzeć na stoisku Hasbro podczas tegorocznych targów w Norymberdze. Licencję włączyła do swojego portfolio również firma Euro-Trade. 

Fot. Disney

Grudniowy łotr

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

Zestawienie nowości filmowych drugiego półrocza byłoby niepełne bez zapowiedzi kolejnej części Gwiezdnych wojen. Wyreżyserowana przez Garetha Edwardsa ósma odsłona jednej z najbardziej kasowych sag w historii kina, Rogue One (po polsku Łotr Jeden, co było szeroko komentowane przez jej wiernych fanów), ma się pojawić w grudniu, tuż przed świętami. Producentem filmu jest wytwórnia Disneya, która w 2012 r. zapłaciła ponad 4 mld dolarów za przejęcie studia filmowego George’a Lucasa. Disney nabył prawa nie tylko do filmów, lecz także do wszystkiego, co jest związane z marką, m.in. zabawek, gier i gadżetów. Twórca Gwiezdnych wojen zapewni sobie funkcję konsultanta podczas produkcji nowych części sagi, dzięki czemu został jednym z najbogatszych ludzi

świata filmu. Reżyser swego czasu zrezygnował ze stałego wynagrodzenia w zamian za 40% zysków ze sprzedaży biletów oraz gadżetów sygnowanych marką Star Wars. Czas pokazał, że była to dalekowzroczna decyzja. Szacuje się, że roczne zyski ze sprzedaży zabawek, koszulek, filmów, gier i pozostałych gadżetów nawiązujących do filmu wynoszą około 3 mld dolarów. Jak podaje „Entertainment Weekly”, w ciągu 2 tygodni od premiery ubiegłorocznej części sagi do kas kin wpłynęło ponad miliard dolarów ze sprzedaży biletów. Dzięki temu wynikowi Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy znalazło się w czołówce zestawienia najszybciej zarabiających filmów w historii kina. 

63


WYWIAD – BOŻENA MICHALSKA (GRANNA)

TRZY FILARY Gdy w latach 90. Granna startowała z pomysłem produkowania gier planszowych, wiele osób wątpiło, czy to dobry pomysł. W tym roku firma świętuje jubileusz 25-lecia działalności. Na koncie ma prawdziwe bestsellery, choćby takie jak Superfarmer, którym zainteresowali się gracze z całego świata. O tym, jak udało się przekonać Polaków do spędzania wolnego czasu nad planszą opowiada dyrektor ds. promocji Bożena Michalska.

Jak trafiła pani do Granny? W połowie lat 90. myślałam o zmianie pracy. Przeglądałam magazyn „Zwierciadło”, gdzie nagrodą za rozwiązanie krzyżówki były gry Granny. Spodobały mi się, ale nazwa nic mi nie mówiła, wkrótce zresztą o tym zapomniałam. Po jakimś czasie skontaktował się ze mną prezes i zaproponował pracę w wydawnictwie. Gdy usłyszałam, że chodzi o gry, byłam przekonana, że mówi o akwizycji. Nie bardzo mnie to interesowało, doszło jednak do spotkania. Zobaczyłam planszówki, przypomniałam sobie, że kiedyś już zwróciły moją uwagę, spodobały mi się. I tak to się zaczęło. W kwietniu minęło 20 lat odkąd związałam się z Granną. Konfucjusz kiedyś powiedział: „Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w swoim życiu”. Tak jest w moim przypadku.

Podobno na początku trzeba było Polaków uczyć grać w planszówki? Rzeczywiście Granna ma ogromne zasługi w popularyzacji planszówek, również wśród dorosłych graczy. Kiedy zaczynaliśmy, na rynku nie było prawie nic. Gry kojarzyły się przede wszystkim z Chińczykiem i Grzybobraniem. Gdy mówiliśmy o pomyśle wydawania gier, często słyszeliśmy: „Po co się za to zabierać, skoro cały świat idzie w stronę komputerów i nowych technologii? Kto będzie chciał siedzieć nad planszą?”. My jednak byliśmy przekonani do tego pomysłu i w tej chwili można powiedzieć, że wychowaliśmy pokolenie graczy. Dzieci, które grały w nasze gry, gdy zaczynaliśmy, dzisiaj

64

są dorosłymi ludźmi. Często słyszymy, że swoją przygodę z planszówkami zaczęli właśnie od naszych wydawnictw.

Słyszałam, że Grannie przysłużyło się wejście do Polski zachodnich sieci handlowych? Z całą pewnością miało to wpływ na szybki rozwój sprzedaży i dystrybucji. Pamiętam naszą „debiutancką” promocję w supermarkecie Hit przy ul. Górczewskiej, jednym z pierwszych w Warszawie. Rozłożyliśmy gry, animatorzy tłumaczyli zasady, bardzo to przeżywaliśmy.

Teraz do planszówek już nie musicie przekonywać, co miesiąc na rynek trafiają kolejne tytuły. Nie za dużo tego? W ciągu kilku lat powstało dużo wydawnictw zajmujących się planszówkami. Konkurencja jest coraz mocniejsza. To nie jest złe. Jeżeli rywalizujemy na zdrowych zasadach, to rynek zweryfikuje ofertę. W ostatnich latach obserwujemy, że wydawcy prześcigają się w liczbie nowości. Ten trend ma swoje ujemne strony. Cykl życia nowo wydanej gry znacznie się skrócił. Pęd za nowością powoduje tzw. kanibalizm rynkowy. Dzisiaj stosunkowo łatwo jest wydać grę i wprowadzić ją do sprzedaży. Pytanie, co dalej. Przecież jeśli nie włoży się odpowiedniej pracy w promocję lub dana gra zostanie wprowadzona w nieodpowiednim momencie, jej żywot szybko się kończy. Często słyszę od dystrybutorów: „Jakie macie nowości?”. Zawsze wtedy pytam, czy

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


zapoznali się już z naszymi wcześniejszymi propozycjami. Wcale nierzadko okazuje się, że nie.

Jaka jest w tej chwili wasza pozycja na rynku? Jesteśmy wiodącym producentem gier planszowych, choć konkurencja jest silna, a nam – jako polskiej firmie – trudno jest współzawodniczyć z zachodnimi gigantami. Swoją działalność opieramy na 3 filarach. Pierwszy z nich to produkcja gier i ich sprzedaż w Polsce. Drugi – to eksport, który stanowi obecnie ok. 40% sprzedaży i bardzo prężnie się rozwija. Trzecim filarem jest tworzenie gier na zamówienie, zarówno dla firm polskich, jak i zagranicznych. Pamiętam jedno z pierwszych takich zleceń. Zgłosiła się do nas szkoła sportowa z Tromsø w Norwegii. Zamówienie było niewielkie, ale to były nasze pierwsze kroki. W tej chwili mamy bardzo rozwinięty park maszynowy i zupełnie inne możliwości produkcyjne.

Porozmawiajmy więc o rynkach zagranicznych. Podobno w Japonii waszym dystrybutorem jest właściciel szpitala?

spore, myślę, że jest szansa zaistnienia również tam. Poza tym w tym roku weszliśmy do Brazylii, na Filipiny i Tajwan. Przygotowując plan wydawniczy, opracowując nowe gry, zawsze myślimy o tym, żebyśmy mogli zaadaptować nasze premiery na inne, zagraniczne rynki.

Trafił na gry Granny w Norymberdze. Dlaczego podszedł akurat do nas? Bo za każdym razem, kiedy przechodził w pobliżu naszego stoiska, był tam tłum ludzi i wszyscy się ciągle śmiali. Pomyślał więc, że ta firma musi robić jakieś fajne rzeczy, skoro wszyscy są w tak dobrym humorze. Nowe rynki pozyskujemy nie tylko w Norymberdze. W kwietniu byliśmy na targach w Abu Zabi. Zainteresowanie było

Korzystacie z pomysłów na planszówki przesyłanych przez graczy?

Fot. BranzaDziecieca.pl

Okazją do spotkania i rozmowy była 7. edycja Targów Książki w Warszawie odbywających się na Stadionie Narodowym. W wydarzeniu brali udział również producenci planszówek, w tym Granna, która promowała grę Ale historia!

Rynek gier rośnie o 25–30% rocznie. Daleko nam jeszcze choćby do Niemiec, jednak zmierzamy w dobrym kierunku.

Jak najbardziej! Czasami z pomysłem zgłaszają się autorzy z zewnątrz, kupujemy także licencje. Kilka lat temu ogłosiliśmy konkurs „Wymyśl grę, zostań autorem Granny”. Początkowo był on skierowany do nauczycieli wychowania przedszkolnego, ale rozszerzyliśmy formułę i praktycznie każdy, kto ma pomysł, może wziąć w nim udział. Nagrodą, oprócz pieniędzy, jest wydanie gry. W ofercie mamy już 3 produkty, które trafiły do nas właśnie taką drogą. Mamy też kilka projektów, które realizujemy w szkołach, np. turnieje w Superfarmera. W czerwcu w Muzeum Powstania Warszawskiego zaplanowaliśmy ogólnopolski finał tych rozgrywek. Rynek gier planszowych w Polsce rośnie, według różnych szacunków o ok. 25–30% rocznie. Daleko nam jeszcze do tak rozwiniętych państw jak Niemcy, ale zmierzamy w tym kierunku. Jeszcze 10 lat temu to było rzadkie zjawisko, a dziś w każdym mieście jest kilka miejsc, gdzie można pograć w planszówki. Odbywa się też kilkadziesiąt imprez w roku, na które przychodzi tysiące ludzi: Pyrkon, Planszówki na Narodowym, Falkon, Festiwal Gramy itp.

Co planujecie z okazji jubileuszu? Urodziny obchodzimy 15 czerwca. Dla klientów przygotowaliśmy specjalną promocję. To jedyna w swoim rodzaju gra wydana właśnie z okazji 25-lecia działalności, nie do kupienia – można ją tylko dostać. Oprócz tego organizujemy również imprezę dla pracowników. Wiele osób pracuje z nami od początku. Jesteśmy ze sobą zżyci jak rodzina. Szykujemy film o historii Granny, spotkamy się, powspominamy. Rozmawiała Anna Orleańska

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

65


PRZEGLĄD RYNKU — PUZZLE

cena detaliczna

nazwa

grupa wiekowa

liczba elementów opis produktu

producent/dystrybutor

39 zł

SMILY PLAY PIANKOWE PUZZLE

42 zł

SMILY PLAY 1107 MATA PIANKOWA

30-40 zł

MASZA I NIEDŹWIEDŹ

40 zł

PSI PATROL

b.d.

EDUCA – ELEPHANT AT TAJ MAHAL

10 m+

10 m+

3+

3+

9+

24

36

4 obrazki: 12 el.,16 el., 20 el., 24 el.

2 × 12 el.

1000

Miękkie piankowe puzzle z cyframi. Mogą służyć do budowania albo jako dywanik. Ładne kolory i ciekawe wzory pomogą w nauce cyfr.

Miękkie piankowe puzzle do układania w 3D. Ciekawe wzory, wyjmowane elementy. Pomagają w rozwoju motorycznym i intelektualnym dziecka.

Mała Masza i jej przyjaciel Niedźwiedź przeżywają zabawne przygody.

Kształty i obrazy dopasowane do dziecka w każdym wieku. Gwarantują miłe spędzenie czasu z ulubionymi bohaterami.

Inspirująca zabawa rozbudzająca zainteresowanie światem. Seria fotografii z najpiękniejszych miast przybliża je miłośnikom puzzli i podróży.

Smily Play/Anek www.smily-play.pl

Smily Play/Anek www.smily-play.pl

TM Toys www.tmtoys.pl

TM Toys www.tmtoys.pl

Educa Borras/Rekman www.rekman.com.pl

CHCESZ DOSTAWAĆ COTYGODNIOWE PODSUMOWANIE WYDARZEŃ BRANŻOWYCH NA SWOJĄ SKRZYNKĘ E-MAIL? ZAPISZ SIĘ TERAZ: BRANZADZIECIECA.PL/BIULETYN

cena detaliczna

nazwa

grupa wiekowa

liczba elementów opis produktu

producent/dystrybutor

66

b.d.

EDUCA – DOKTOR DOSIA

59 zł

PUZZLE SENSORYCZNE (4 OBRAZKI)

199,90 zł

WREBBIT 3D HARRY POTTER

129,90 zł

WREBBIT 3D BIAŁY DOM

49 zł

DONE BY DEER PUZZLE 2 SZT.

3+

1+

14+

12+

1+

2 × 16 el.

4 × 3 el.

850

490

18

Z wysokiej jakości naturalnego drewna. Ładne motywy z bajki Klinika dla pluszaków. Kolorystyka i połysk dodają im atrakcyjności.

Rozwijają zmysł dotyku. W pudełku są 4 układanki po 3 puzzle każda. Jeden element jest sensoryczny.

Najsłynniejsza sala w Hogwarcie do złożenia z puzzli. Zawiera szczegółową instrukcję pokazującą, jak dopasować układankę. Rozmiar po złożeniu: 50 × 38 × 47 cm.

Słynne mieszkanie prezydenta do ułożenia z 490 elementów. Wysoka jakość. Rozmiar po złożeniu: 35 × 31 × 25 cm.

Z laminowanej tektury wysokiej jakości. Opakowanie zawiera 2 plansze ze zwierzętami o imionach Elphee i Raffi.

Educa Borras/Rekman www.rekman.com.pl

Mudpuppy/W Małym Świecie www.wmalymswiecie.pl

Wrebbit/Tactic Games Polska www.tactic.net

Wrebbit/Tactic Games Polska www.tactic.net

Done by Deer/Blue Ocean www.blueshop.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


cena detaliczna

nazwa

grupa wiekowa

liczba elementów opis produktu

producent/dystrybutor

b.d.

BOON PUZZLE PIANKOWE OŚMIORNICA

b.d.

HAPE MAŁY KSIĄŻĘ – POBAW SIĘ ZE MNĄ

b.d.

HAPE MAŁY KSIĄŻĘ – RÓŻE Z RAMKĄ

b.d.

GIGA PUZZLE – W MIASTECZKU

b.d.

PANORAMA

18 m+

6+

6+

2+

3+

10

1000

150

12

1000

Kąpielowe puzzle są bezpieczną, rozwijającą zabawką i dekoracją łazienki. Nie nasiąkają, przylegają do wanny i unoszą się na wodzie. Średnica: 27 cm.

Wymagające puzzle pokazujące przyjaźń Małego Księcia i Lisa. Intensywne kolory, wyrazisty obraz i wysoka jakość wykonania.

Starannie wykonane, przedstawiają klasyczną scenę z filmu Mały Książę. Wysokiej jakości obraz po ułożeniu można umieścić w specjalnej drewnianej ramce.

Pierwsze puzzle podłogowe z bardzo dużymi elementami. Dzięki temu układanie jest jeszcze ciekawsze.

Panoramiczne puzzle ze zdjęciem przedstawiającym Miami o zmroku. Wymiary po ułożeniu: 97 × 34 cm.

Boon/Skip Wish www.skipwish.pl

Hape/Toy Planet www.hapetoys.com/ thelittleprince

Hape/Toy Planet www.hapetoys.com/ thelittleprince

Trefl www.trefl.com

Trefl www.trefl.com

CHCESZ DOSTAWAĆ POWIADOMIENIA O NOWYCH ZABAWKACH I ARTYKUŁACH DLA NAJMŁODSZYCH NA POLSKIM RYNKU? ZAPISZ SIĘ TERAZ: BRANZADZIECIECA.PL/BIULETYN

cena detaliczna

nazwa

299 zł

DONE BY DEER PUZZLE PIANKOWE

90,99 zł

PUZZLE MAGNETYCZNE SMARTWONDER

68,99 zł

PUZZLE NUMBERS 1-2-3

49 zł

b.d.

FRIENDS ON THE MOVE

PUZZLE PODRÓŻNE W WORECZKU

grupa wiekowa

0+

4+

2+

1+

3+

liczba elementów

11

64

15

5-9

36

opis produktu

Okrągła mata w 2 odcieniach błękitu. Można ją ułożyć na rozmaite sposoby, jednym z nich jest tor dla samochodów lub innych pojazdów.

4 dwustronne karty i 64 magnetyczne elementy, które po zabawie można schować w szufladzie znajdującej w wygodnej podstawce. Zabawka z aplikacją Smart Wonders.

5 dwustronnych plansz z wzorem danej cyfry, by ułatwić układanie. Liczba elementów odpowiada wartości cyfry: 1 to jeden element, 2 – dwa elementy itd.

Każdy element układanki ma wyprofilowany uchwyt. Poszczególne fragmenty można odrysować na kartce papieru, tworząc malowanki.

Idealne do zabrania w podróż. Dzięki małemu opakowaniu zmieszczą się w każdej torebce lub plecaku dziecięcym.

producent/dystrybutor

Done by Deer/Blue Ocean www.blueshop.pl

Lilliputiens/Kidykid www.kidykid.pl

Lilliputiens/Kidykid www.kidykid.pl

Wader-Woźniak www.wader.toys

Mudpuppy/W Małym Świecie www.wmalymswiecie.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

67


POLESIE POLAND Sp. z o.o. ul. Sadowa, lok. 14 Š 21-500 Biała Podlaska polesie.poland@prokonto.pl Š NIP 537-26-15-999


LICENCJE

Opowieści beatlesa

Serial zadebiutował na ekranach w 1984 r. Animacja, emitowana przez brytyjską stację ITV przyciągnęła ponad 8 mln młodych widzów. Narratorem 52 odcinków był jeden z beatlesów – Ringo Starr. W 2008 r. marka Tomek i przyjaciele trafiła do Księgi rekordów Guinnessa.

Wkrótce potem firmy Tomy i Hit Entertainment zbudowały w parku Thomas Land w brytyjskim Drayton Manor najdłuższy na świecie zabawkowy tor kolejowy. W tym samym roku zabawki pojawiły się w portfolio Mega Bloks. Na rynek trafiły pierwsze aplikacje poświęcone bohaterom serii. Sukcesu nie dało się dłużej ignorować. W 2012 r. markę kupił Mattel. W tym roku odbędzie się premiera filmu pełnometrażowego oraz serialu animowanego Wielki wyścig. W nowej produkcji pojawi się 13 nowych lokomotyw z całego świata. W Polsce film wyświetlany będzie m.in. na kanale Mini Mini+. Wśród nowości zabawkarskich znajdzie się m.in. kolekcja pojazdów marki Fisher Price. Mattel zamierza też wypuścić na rynek odzież i puzzle. 

Fot. Mattel

Tomek i przyjaciele to animowany serial telewizyjny oparty na książkach The Railway Series autorstwa angielskiego duchownego i miłośnika kolei Wilberta Awdry’ego. Jego debiutanckie opowiadania zostały opublikowane w 1945 r. Kilka lat później na rynek trafiły pierwsze produkty licencyjne – kolorowe zestawy tekturowe, z których można było stworzyć modele Tomka i innych lokomotyw. W 1967 r. firma Meccano jako jedna z pierwszych wprowadziła do sprzedaży zestaw zabawek kolejowych.

KOLEJ I CHAOS Tomek i przyjaciele to klasyka. Zabawki licencyjne nawiązujące do przygód lokomotyw są m.in. w portfolio Mattela. Masza i Niedźwiedź podbija w rekordowym tempie kolejne rynki. Coraz większą popularnością cieszą się figurki mikroskopijnej dziewczynki, która umie wyprowadzić z równowagi pewnego misia.

ANNA ORLEAŃSKA

Spokoju nie będzie

Fot. Animaccord

Rosyjska bajka Masza i Niedźwiedź jest pokazywana w niemal 100 krajach na świecie, już w 25 wersjach językowych. Opowieść o niedźwiedziu, który kiedyś był artystą cyrkowym, a teraz marzy o spokojnym życiu w lesie, i rezolutnej Maszy robiącej wszystko, żeby mu przeszkodzić, wyprodukował Animaccord.

70

Pierwowzorem głównej bohaterki była dziewczynka, którą twórca bajki Oleg Kuzowkow spotkał na Krymie w 1996 r. – Ktoś jadł kurczaka w restauracji, a ona podchodziła i wyjadała mu mięso bez pytania. Ludzie zaczęli chować się przed nią po całej plaży: płynęli za bojki, zakopywali się w piasku, udawali martwych. Ale ona odkopywała tych, co się zakopali, a ci, którzy daleko odpłynęli, sami wracali – opowiadał reżyser dziennikowi „Izwiestija”.

We wrześniu 2015 r., po emisji 52. odcinka pt. Do zobaczenia znów!, pojawiła się informacja, że z powodu wahań kursu dolara i kryzysu w Rosji kolejnych przygód Maszy nie będzie. Dwa miesiące później prawie wszystkie rosyjskie media uspokajały widzów, że twórcy animacji planują następną serię, 26 odcinków. Wytwórni nie ominął problem podróbek. Prawnicy Animaccord wytoczyli 3 tys. spraw o nielegalne użycie wizerunku postaci z kreskówki. Licencję ma w portfolio firma TM Toys, która proponuje m.in. figurki oraz kolekcję puzzli Ravensburger. Zabawki przedstawiające bohaterów filmu oferuje również niemiecki koncern Simba Dickie Group, który sprzedaje m.in. zabawki pluszowe i drewniane, zestawy konstrukcyjne i kreatywne. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

HAPE – GĄSIENICA NA SZNURKU E0351 Kolorowa, drewniana zabawka do ciągnięcia na sznurku. Stymuluje naukę chodzenia. Uśmiechnięte słoneczniki obracają się wraz z każdym krokiem dziecka. Dwa kwiatki leżące na grzbiecie gąsienicy można zdjąć i używać ich jako kolorowych bączków. Zabawka zrobiona z drewna klonowego pochodzącego z upraw leśnych, pomalowanego bezpiecznymi farbami wodnymi na intensywne kolory.

Grupa wiekowa: 1+ Przybliżona cena detaliczna: 109 zł Producent: Hape. Dystrybutor: Toy Planet www.hapetoys.com

GIMNASTYKA DLA BOBASA – MUZYCZNI PRZYJACIELE Liczne zabawki: elektroniczny panel-słoń, grzechotki, gryzaki, lusterko, tamburyn-żółw. Instrumenty muzyczne zostały specjalnie zaprojektowane dla małych dzieci. 8 znanych melodii dziecięcych. Regulowanie pałąków, przesuwanie zabawek i włączanie świateł i muzyki stymulują dziecko.

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: 359 zł Producent: Tiny Love. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

SMILY PLAY BAŃKOMANIA ŚLIMAK 0901 Zabawka w żywych, radosnych kolorach, która ucieszy każde dziecko lubiące puszczać bańki mydlane. Zabawie towarzyszą dodatkowo wesołe dźwięki i efekty świetlne. Uśmiechnięty ślimak może być używany w domu i na dworze. Sterowany pilotem. Jeździ do przodu i skręca do tyłu. Nagrodzony w konkursie Zabawka Roku 2016.

Grupa wiekowa: 1–4 Przybliżona cena detaliczna: 79 zł Producent: Smily Play. Dystrybutor: Anek www.smily-play.pl

72

BEAN BAG GAME

SMILY PLAY HIP HOP OŚMIORNICA

Umów się z przyjaciółmi na rozgrywki. Gracze rzucają woreczkami na plansze, próbując zdobyć 21 punktów. Proste zasady, nadaje się dla osób w każdym wieku i o różnych zdolnościach. Dobra zabawa na świeżym powietrzu. W zestawie: 2 ukośne plansze-podesty, 4 woreczki z ziarnami (2 niebieskie i 2 czerwone), tabela wyników. Gra przeznaczona dla 2 i więcej osób.

Miękka pluszowa zabawka. Wibrując, porusza się po gładkiej powierzchni. Gra przy tym wesołe melodie i wydaje śmieszne dźwięki. Kształtuje zdolności motoryczne dziecka, stymuluje zmysły, zachęca do ruchu. Nowość, dostępna od maja 2016. Nagrodzona w konkursie Zabawka Roku 2016.

Grupa wiekowa: 6+ Przybliżona cena detaliczna: 115 zł Producent: Tactic Games. Dystrybutor: Tactic Games Polska www.tactic.net

Grupa wiekowa: 3 m+ Przybliżona cena detaliczna: 39 zł Producent: Smily Play. Dystrybutor: Anek www.smily-play.pl

PROJEKTOR NEXT2STARS

MIŚ Z PROJEKTOREM

Wielofunkcyjna zabawka dla noworodka i niemowlęcia, pracująca w 3 trybach: delikatna poświata, lampka nocna i nocny projektor gwiazd z pozytywką. Dzięki wbudowanemu sensorowi, automatyczne włącza się na dźwięk płaczu dziecka. 30 minut efektów świetlnych i dźwiękowych. Maskotka-przytulanka dołączona do projektora jest odczepiana. Projektor można zamontować na łóżeczku Next2Me lub dowolnym kojcu.

Miękki i miły w dotyku pluszak z ukrytym w brzuchu mechanizmem, dzięki któremu czas upływa przy akompaniamencie przyjemnej muzyki i efektach świetlnych. Przez brzuch misia emitowane są: intensywna, rozgwieżdżona poświata, delikatny blask, wewnętrzne światło idealne jako nocna lampka. Dźwięki płyną nieprzerwanie przez 30 minut: muzyka klasyczna, muzyka nowoczesna, soft rock, jazz i dźwięki natury.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 159 zł Producent: Chicco. Dystrybutor: Artsana Poland www.chiccopolska.pl

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 159 zł Producent: Chicco. Dystrybutor: Artsana Poland www.chiccopolska.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


KIDDIELAND – JEŹDZIK DISNEY MINNIE PLANE 4 W 1

HIT W MOIM SKLEPIE

Dostosowuje się do wieku i umiejętności dziecka. Ma bazę, na której maluch może się bujać, barierkę zabezpieczającą go przed wypadnięciem i rączkę do prowadzenia. Elementy te można łatwo zdemontować, gdy dziecko będzie gotowe do samodzielnego poruszania się jeździkiem. Obrotowe śmigło i interaktywna kierownica zachęcają do zabawy. Jeździk wspomaga rozwój psychoruchowy.

Przez cały czas dobrze sprzedają się wszystkie serie wyprodukowane przez Lego. Nieustannie na rynku mamy deficyt tych produktów.

Andrzej Łatkowski P U C H AT E K ( S I E R A D Z )

Grupa wiekowa: 1–3 Przybliżona cena detaliczna: 319 zł Producent: Kiddieland. Dystrybutor: PM Investment www.millymally.pl

Ostatnio hitem w naszym sklepie jest także jedna z nowych propozycji szczecińskiej firmy TM Toys – Laleczki Cupcake. Na pewno do popularności tych zabawek przyczyniły się atrakcyjna reklama i przystępna cena. W naszym sklepie kosztują one nieco ponad 30 zł. Poza tym jeszcze zanim zaczęły pojawiać reklamy telewizyjne, my już przygotowaliśmy dla naszych klientów ładną i dużą ekspozycję tego asortymentu.

Z branżą dziecięcą związany od 15 lat. Prowadzi dwa sklepy stacjonarne.

GDZIE JEST DORY? POGADAJMY PO WALEŃSKU Zmień swój głos z rybką Dory. Interaktywna zabawka do modulowania głosu dla tych, którzy chcą się poczuć jak bohater filmu Gdzie jest Dory? i zaskoczyć wszystkich, mówiąc w języku waleńskim. Wystarczy przyłożyć rybkę Dory do ust, nagrać swój głos, a rybka wypowie słowa w mowie waleni.

Grupa wiekowa: 3+ Producent: Bandai. Dystrybutor: Rekman www.rekman.com.pl

MAŁY KONSTRUKTOR – HELPER

WÓZEK DLA LALEK NELLY

WHISBEAR SZUMIĄCY MIŚ PREMIUM

Kreatywna zabawka do samodzielnego montażu. Model składa się z elementów metalowych o różnej wielkości i kształcie oraz kolorowych elementów z tworzyw sztucznych, takich jak koła i siedzenia. Dzięki temu pojazd uzyskuje jeszcze bardziej realistyczny wygląd. W zestawie narzędzia, którymi można wielokrotnie skręcić i rozkręcić maszynę. Rozmiary po złożeniu 21 × 12 × 13 cm. 370 elementów.

Wózek głęboko-spacerowy z nosidełkiem i przekładaną rączką. Produkt polski. W zestawie: torba na drobiazgi (33 × 23 cm), koszyk na zabawki i nosidełko wyjmowane z wózka (53 × 26 cm). Wysokość rączki jest regulowana (47–87 cm), oparcie spacerówki i podnóżka można złożyć, a budkę da się odpiąć. Konstrukcja mocna i solidna, z rurki o przekroju 20 mm. Wózek ma duże, piankowe koła o średnicy 18 cm.

Szumiący Miś z funkcją Cry Sensor, wrażliwy na płacz dziecka. Po 40 minutach szumienia miś przechodzi w tryb czuwania, a gdy rozpozna płacz, automatycznie uruchomi uspokajający szum. Miś jest wykonany z tkanin wysokiej jakości z atestem Oeko-Tex. Funkcje soft start/soft stop łagodnie włączają i wyłączają szum. Uszy i łapy szeleszczą. Magnesy umożliwiają zaczepienie misia na łóżku lub wózku.

Grupa wiekowa: 8+ Przybliżona cena detaliczna: 41,50 zł Producent/dystrybutor: Alexander www.alexander.com.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

Grupa wiekowa: 1–10 Przybliżona cena detaliczna: 249 zł Producent/dystrybutor: Paradise Baby www.paradisebaby.pl

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: 189 zł Producent/dystrybutor: Whisbear www.whisbear.com

73


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

MODARRI – PROJEKTUJ, BUDUJ, JEDŹ I POCZUJ DROGĘ Auta łączące piękno i elegancję. Stworzone do jazdy, projektowania i budowania. Ujmują urodą, funkcjonalnością i wytrzymałością. Każdy model składa się z 12 wysokiej jakości części. Można je połączyć ze sobą na co najmniej 5 sposobów, wymieniając części z innymi zestawami, co daje nawet 3 miliony kombinacji. Auta jeżdżą gładko, reagując na ruch ręki, gdyż mają układ sterowniczy i amortyzowane zawieszenie.

Grupa wiekowa: 5+ Przybliżona cena detaliczna: 96 zł Producent: ThoughtFull Toys. Dystrybutor: Kolorowe Baloniki www.b2b.kolorowebaloniki.pl

KOMPLET DO PIASKU AKWARIUM 7EL. (NR ART. 75045)

KOMPLET DO PIASKU Z IML 10 EL. (NR ART. 75036)

7-elementowy zestaw składa się z kwadratowego transparentnego wiaderka, 2 foremek, łopatki, grabek i konewki. Przez przezroczyste wiaderko dzieci jak w akwarium mogą oglądać swoje skarby. Komplet wykonany jest w technologii zapewniającej trwałość grafiki na zabawce, wyprodukowany w Polsce.

10-elementowy zestaw dziewczęcy, w tym 5 foremek i okrągłe wiaderko, łopatka i grabki, sitko, półlitrowa konewka i pływak. Elementy wykonano przy użyciu technologii IML – grafika jest wtopiona bezpośrednio w tworzywo i dzięki temu nieusuwalna. Zabawki wyprodukowano w Polsce z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne.

Narzuć innym swoje tempo i pędź do mety po zwycięstwo. Najbardziej towarzyska gra roku: połączenie słownej potyczki imprezowej z wyścigami. Drużyny naprzemiennie wykonują ruchy po torach złożonych z liter. Na początku kolejki poznają hasło przewodnie. Wymyślane hasła muszą rozpoczynać się od litery, na której aktualnie znajduje się pionek gracza, na co mają 30 sekund. Proste zasady, niepowtarzalne rozgrywki.

Grupa wiekowa: 1+ Producent/dystrybutor: Wader-Woźniak www.wader.toys

Grupa wiekowa: 8+ Przybliżona cena detaliczna: 79,99 zł Producent/dystrybutor: Granna www.granna.pl

Grupa wiekowa: 1+ Producent/dystrybutor: Wader-Woźniak www.wader.toys

TEMPO

6081 SAMOLOT WAKACYJNY

6069 SURFER Z KABRIOLETEM

6183 FRISBEE Z ASTONAUTĄ

Samolot z pasażerami i pilotem. Dach maszyny można zdejmować.

Surfer z deską jedzie kabrioletem na plażę.

Frisbee do podrzucania i łapania, z bohaterem z kosmosu w kabinie.

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

74

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

Grupa wiekowa: 5+ Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


6187 RAKIETA Z WYRZUTNIĄ Wskocz na pompkę, a rakieta wystrzeli wysoko w powietrze. Odlotowa zabawa poza domem dla dużych i małych.

5047 DUŻE SAFARI W AFRYCE Z WIELOMA ZWIERZĘTAMI Autobus z funkcją sortowania bagażu może pomieścić 4 osoby. Pojazd z przyczepą i samolot z obracanym śmigłem.

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

Grupa wiekowa: 18 m+ Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

6020 SKŁADANY DOMEK LETNISKOWY Domek ma kuchnię i pokój dzienny. Sofa jest rozkładana.

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

ZESTAW CARMEN

GRIP TRUCKS

BETONIARKA CONSTRUCT

Seria Carmen została stworzona specjalnie dla najmłodszych gospodyń. Duży wybór rozmaitych zestawów na pewno przypadnie do gustu każdej dziewczynce. Kuchnie imitują dźwięki pracy prawdziwych urządzeń i pracy z wodą.

Seria zabawek Grip Trucks to pojazdy ładne, kolorowe, o ciekawych formach, zrobione z materiałów wysokiej jakości. Każdy ma miękkie gumowe koła oraz specjalną rączkę do prowadzenia i manipulowania urządzeniami specjalistycznymi.

Bardzo duża betoniarka imitująca prawdziwy sprzęt budowlany, wykonana z dbałością o każdy szczegół przez niemiecką markę Wader. Mali rzemieślnicy i budowlańcy mogą zaczynać pracę. Przy użyciu korby ręcznej zmieszają klocki lub piasek, a przekręcając pokrętło z boku, wyładują je z betoniarki.

Grupa wiekowa: 1+ Producent/dystrybutor: Polesie www.polesie-toys.com

PRZYTULANKA-KAMELEON CHARLIE CLOUD B Kameleon mieni się kolorami tęczy, gdy wbudowane światła LED zmieniają barwy. Ma 2 uspokajające melodie, 2 efekty świetlne i 6 stopni głośności. Automatycznie wyłącza się po 45 minutach.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 139 zł Producent: Cloud B. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

Grupa wiekowa: 3+ Producent/dystrybutor: Polesie www.polesie-toys.com

PLUSZOWY KUBUŚ PUCHATEK Urocza miękka maskotka z miłego w dotyku materiału, z delikatnym i lekkim wypełniaczem. Dobra na prezent dla niemowląt. W ofercie: Kubuś, Kłapouchy, Prosiaczek i Tygrys. Wysokość: 20 cm.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 30 zł Producent/dystrybutor: TM Toys www.tmtoys.pl

Grupa wiekowa: 3+ Producent/dystrybutor: Polesie www.polesie-toys.com

WIELOFUNKCYJNY STOLIK DO ZABAWY 3W1 Kolorowy stolik może pełnić funkcję minibiurka, piaskownicy bądź basenu. Sprawdzi się w ogrodzie, na balkonie, ale też w domu. Wymiary powierzchni stolika: 45 × 45 cm. Wymiary po rozłożeniu: 57 × 55 × 41 cm.

Grupa wiekowa: 3+ Producent/dystrybutor: Kathay-Haster www.hurtownia.kathay.pl

75


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

FABRYKA EKSPLOZJI SCIENCE4YOU

LALALOOPSY SWITCH’N’STYLE

HULAJNOGA LITTLE TIKES

Dowiedz się, jak uzyskać fantastyczny fajerwerk z reakcji chemicznej oraz jak zrobić gazową bombę. Naucz się robić zabawną wybuchową torebkę i nakłuwać balon bez przebijania go. W dołączonej książce opis chemii wybuchów i przebiegu reakcji spalania.

Najnowsze lalki Mini Lalaloopsy Switch’N’Style to jeszcze więcej zabawy. Można je przebierać: zmieniać ubrania, buty i wygląd małych przyjaciółek. Wszystkie dodatkowe akcesoria znajdują się w zestawie.

Dzięki wychylającym się na boki skrętnym kółkom, hulajnogą można precyzyjnie kierować. Wytrzymała i sprawdzona w trudnych warunkach. Dostosowuje się do wzrostu dziecka dzięki wysuwanej rączce. Występuje w 6 wersjach kolorystycznych.

Grupa wiekowa: 8+ Producent/dystrybutor: Trefl science4you.trefl.com

PARKING 4-POZIOMOWY Z DROGĄ I SAMOCHODAMI

Grupa wiekowa: 4+ Przybliżona cena detaliczna: 44,99 zł Producent: MGA Entertainment. Dystrybutor: MGA Entertainment Poland www.lalaloopsy.com

Grupa wiekowa: 5+ Przybliżona cena detaliczna: 129 zł Producent: MGA Entertainment. Dystrybutor: MGA Entertainment Poland www.littletikes.com

JUNIOR KIMBLE

PIASKOWNICA I BASEN 2 W 1

Trzy górne poziomy są przeznaczone pod miejsca parkingowe, a najniższy ma drogi podjazdowe, serwis i myjnię samochodową. Znaki drogowe uczą dziecko zasad ruchu drogowego, a ciekawa konstrukcja pozwala wymyślić dużo interesujących zabaw samochodami dołączonymi do zestawu.

Wersja Kimble dla najmłodszych. Celem jest przejście wszystkimi swoimi pionkami dookoła planszy. Można zbijać pionki przeciwnika, trzeba jednak uważać, aby samemu nie dać się usunąć z planszy. Kolorowe uśmiechnięte pionki, dużo niespodziewanych zwrotów akcji, nie trzeba umieć liczyć. W zestawie: plansza z wbudowaną kostką, 16 pionków, zasady. Dla 2–4 graczy.

Z wysokiej jakości plastiku, odpornego na warunki atmosferyczne. Morski kolor i wytłoczony motyw podwodnego świata to dodatkowe atuty. Zaokrąglone brzegi zapewniają bezpieczną zabawę. Po napełnieniu piaskiem otrzymujemy miniplac zabaw, a po nalaniu wody – komfortowy basen. Pojemność: 62 l. Wymiary: 76,5 × 76,5 × 20 cm.

Grupa wiekowa: 3+ Producent/dystrybutor: Polesie www.polesie-toys.com

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 64,95 zł Producent: Tactic Games. Dystrybutor: Tactic Games Polska www.tactic.net

Grupa wiekowa: 3+ Producent/dystrybutor: Kathay-Haster www.hurtownia.kathay.pl

GRA FIGLE-MIGLE TREFL LITTLE PLANET Figle-Migle w oceanie zawierają kilka wariantów rozgrywki, dostosowanych do możliwości poznawczych zarówno 2-latków, jak i 4-latków. Gra stymuluje rozwój logicznego myślenia, pozwala ćwiczyć pamięć i wspomaga rozwój zdolności manualnych. Wspólnie spędzony czas przy rozgrywce wzmacnia więzi i buduje bliskość między dzieckiem a opiekunem, co jest szczególnie ważne w pierwszych latach rozwoju dziecka.

reklama

Grupa wiekowa: 2+ Producent/dystrybutor: Trefl www.trefl.com

76

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Zabawki dla dzieci w wieku 4-10 lat

www.playmobil.pl

6673 Dziecięcy basenik ze zjeżdzalnią

6669 Aqua Park ze zjeżdżalnią

6674 Kajak dla dzieci

6677 Ratowniczka wodna

6670 Wodny plac zabaw

6675 Zabawa z łodzią

6671 Rodzinne auto kempingowe

6676 Opona raftingowa

6672 Sklep z przekąskami

W celu bliższego zapoznania się z ofertą prosimy o kontakt z naszymi koordynatorami rynku: Katarzyna Cierpiał tel.: +48 604 090 089, katarzyna_cierpial@playmobil.de (Warszawa) Stanisław Tereszkiewicz tel.: +48 606 459 559, stanislaw_tereszkiewicz@playmobil.de (woj. mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie) Paulina Szyszka tel.: +48 735 922 757, paulina_szyszka@playmobil.de (woj. śląskie, opolskie, małopolskie) Katarzyna Rzepka tel.: +48 696 412 520, katarzyna_rzepka@playmobil.de (woj. łódzkie) Kamila Michel-Wiśniewska tel.: +48 600 172 588, kamila_michel-wisniewska@playmobil.de (woj. podlaskie, warm.-mazurskie, kuj.-pomorskie, pomorskie, zach.-pomorskie, lubuskie) Małgorzata Malecka tel.: +48 600 304 443, malgorzata_malecka@playmobil.de (woj. dolnośląskie, wielkopolskie) Magdalena Romanowska tel.: +48 538 448 045, magdalena_romanowska@playmobil.de (woj. warm.-mazurskie, podlaskie, kuj.-pomorskie, mazowieckie)


VISUAL MERCHANDISING

PRZED DEBIUTEM DAGMARA HABIERA

Przygotowując się do otwarcia sklepu, trzeba sobie na początku zadać bardzo ważne pytanie: kogo chcę do siebie przyciągnąć? Bez określenia grupy docelowej trudno prowadzić sprzedaż i osiągnąć zamierzone cele finansowe. Szansą na zdobycie klienta jest stworzenie miejsca z charakterem.

Debiutant musi ustalić, czy chce postawić na sprzedaż zabawek, czy może jednak ubranek dla grupy wiekowej 0–3. Gdy będzie to wiedział, może zacząć się zastanawiać, jak jego sklep powinien wyglądać. Jeżeli planuje mieć wyłącznie zabawki, to lokal może być bardziej kolorowy. Jeśli natomiast chce otworzyć salon z różnorodną ofertą, powinien wydzielić strefę noworodków i wyodrębnić kolejne dwie grupy produktów: dla dziewczynek i dla chłopców.

Fot. BranzaDziecieca.pl

ZABAWKI Z OPRAWĄ Często zauważam podstawowy błąd w sposobie urządzenia lokali oferujących zabawki.

Właściciele niektórych placówek nie myślą o tym, że sklep ma być „jakiś”, że ma czymś się wyróżniać. Wychodzą z założenia, że wystarczy pomalować ściany na kremowo, wstawić półki, ułożyć towar i sprzedaż ruszy bez problemów. Tak nie jest – przecież zabawki muszą mieć odpowiednią oprawę. Przydadzą się m.in. kolorowe meble, atrakcyjne zaaranżowanie przestrzeni, podzielenie jej na odpowiednie strefy, wykorzystanie dodatkowych elementów dekoracyjnych. Koniecznie trzeba się czymś wyróżnić na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Kolejny sklep podobny do innych nie zrobi na klientach żadnego wrażenia.

Wielokrotnie już zdarzało się, że zgłaszał się do mnie właściciel sklepu, który zainwestował mnóstwo pieniędzy w meble, zamontował je, a potem okazało się, że jednak trzeba wprowadzić zmiany. Słyszę wtedy prośbę: „Niech pani coś zrobi!”. Niestety, na tym etapie jest to już dużo trudniejsze. Pewne sprawy należy przemyśleć przed debiutem, przeznaczyć część budżetu sklepu na projekt, dzięki któremu lokal będzie atrakcyjny, funkcjonalny i chętnie odwiedzany przez klientów. Niektórzy handlowcy z góry zakładają, że aranżacja przestrzeni wiąże się z wysokimi kosztami. To nieprawda. Można wymyślić ciekawą przestrzeń, korzystając z kolorowych farb i sklejki. Nie brakuje też rozwiązań pozwalających na zmontowanie tanich mebli, na których produkty będą się dobrze prezentować. WIĘCEJ NIŻ MAGIA W raporcie ECP Polska Handel 2015. Sieci detaliczne i centra handlowe w Polsce pojawiło się stwierdzenie, że kończy się cenowa wojna o klienta. Konsumenci są skłonni zapłacić więcej, jeśli mają zapewnioną profesjonalną obsługę, miłą atmosferę i możliwość zrobienia zakupów w estetycznym miejscu.

Planując otwarcie sklepu, pomyśl o meblach dedykowanych konkretnemu asortymentowi.

78

Mamy w Polsce dużą sieć handlową sprzedającą zabawki średniej jakości w wysokich cenach. Świetny merchandising, kolorowe półki, atrakcyjne opakowania sprawiają, że chociaż produkt nie jest wart swojej ceny, konsumenci przychodzą do jej sklepów, bo dobrze robi się tam zakupy. A mogliby wybrać sklep lokalny, osiedlowy, gdyby tylko w nim te zabawki były odpowiednio zaprezentowane.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Wielokrotnie bywa tak, że właściciel poświęca dużo czasu na wyszukanie produktów, jeździ na targi, odwiedza kontraktacje, przywozi towar, a potem kładzie go na zwykłą „marketową” półkę i… czeka. Handlowcy często są przekonani, że wystarczy tylko znana marka, aby sprzedać zabawkę. Tymczasem magia marki nie zawsze jednak działa. Potrzeba czegoś więcej. Przygotowując się do debiutu sklepu, warto zadbać o estetykę. Dajemy sobie wtedy szansę, że produkty, które mamy w asortymencie, lepiej się sprzedadzą. Młodzi rodzice to pokolenie „przyklejone” do ekranów smartfonów lub laptopów, śledzące obrazy pojawiające się na Pintereście czy Instagramie. Dla nich estetyka miejsca, do którego wybiorą się po zakupy dla dziecka, jest bardzo ważna. CO MA WISIEĆ Startując ze sklepem, musimy zastanowić się nad tym, jak będziemy eksponować produkty, i wybrać odpowiedni system meblowy. Zdarza się, że w sklepie są montowane regały z Ikei, na których upycha się towar, mimo że ten powinien wisieć na haczykach. Na półkach leży sterta smoczków, a gdy klient próbuje wyciągnąć jeden z nich, cała reszta ląduje na podłodze.

reklama

Inny przykład. Skoro planujemy w sklepie strefę produktów dla najmłodszych dzieci, powinniśmy mieć przestrzeń do ułożenia ubranek, ale i powieszenia części z nich, np. kombinezonów czy kurtek. Warto pomyśleć o wyodrębnieniu strefy produktów na chrzciny. Część ekspozycji trzeba przeznaczyć na smoczki i butelki oraz na wielkogabarytowe produkty, takie jak maty edukacyjne, do których potrzeba dużych odległości między półkami. Jednemu z moich klientów architekt zaprojektował sklep z odzieżą dziecięcą. Zapomniał jednak o tym, że w sprzedaży znajdą się również czapki. W rezultacie trafiły one do koszy. To się nie sprawdziło, czapki zaczepiały się o siebie haczykami i gniotły. Projektant nie pomyślał także o strefie przeznaczonej na skarpety i rajstopy – a te produkty wymagają przecież odrębnego systemu ekspozycyjnego.

lokalu robiła. W rezultacie była on tak zapchany towarem, że niczego nie można było wygodnie obejrzeć. Podsumujmy: o klienta trzeba zawalczyć nie tylko odpowiednio dobranym asortymentem i przeszkolonymi pracownikami, lecz także precyzyjnie zaprojektowanym wnętrzem sklepu. Szukając pomysłu na własny lokal, warto wybrać się do kilku placówek konkurencji i pooglądać, jakie rozwiązania zostały tam wprowadzone, co sprawia, że w tych miejscach dobrze robi się zakupy. Zmiana ekspozycji, poprawienie oświetlenia mogą zaowocować znaczącym wzrostem sprzedaży.

d

DAGMARA HABIERA

Przedsiębiorca, który nie ma od samego początku przemyślanej przestrzeni, później zaczyna dostawiać różne elementy mebli. Efekt jest taki, że w pewnym momencie w sklepie nie można się ruszyć, bo jest za ciasno. Rozmawiałam kiedyś z właścicielką sklepu, która skarżyła się, że klienci odchodzą od niej do galerii handlowych. Sama jednak poza kupowaniem kolejnych partii produktów niewiele w swoim

Właścicielka firmy VM Studio, realizującej projekty dla marek i sklepów odzieżowych oraz dziecięcych. Wykonuje plany architektoniczne sklepów, opracowuje standardy ekspozycyjne i strategie marketingowe. Prowadzi szkolenia z zakresu obsługi klienta i visual merchandisingu. Realizowała projekty dla marek: Ambra, Dr Zdrowie, Go Sport, Magnat, Pandora, Tchibo, Wader, Vippi Design.


RAPORT: RODZIC KONSUMENT

JAK KUPUJĄ RODZICE? OPRAC. ANNA ORLEAŃSKA

Jakimi wartościami kierują się współcześni rodzice, wybierając produkty dla dzieci? Gdzie szukają informacji? Czy jako reprezentanci tzw. pokolenia Y aktywnie korzystają z najnowszych technologii? Na te i kilka innych pytań szukali odpowiedzi twórcy raportu „Czy nowe technologie wychowują dzieci Millenialsów? Rodzic konsument. Postawy i priorytety”.

Wiosną tego roku analitycy Grupy On Board Think Kong przepytali grupę 832 rodziców dzieci w wieku 0–6 lat. Ponad 82% uczestników badania stwierdziło, że kupując zabawki i akcesoria, przede wszystkim zwraca uwagę na ich wartość edukacyjną. To, czy produkty dla najmłodszych są ekologiczne, sprawdza 64% rodziców. Przy kasie dla 53% ankietowanych najważniejszym elementem jest cena. Ponad 76% respondentów zadeklarowało, że jest w stanie zapłacić więcej za produkt, który jest dokładnie taki, jakiego szukają. Wyraźnym trendem wśród uczestników badania jest prostota i naturalność – ponad 72% rodziców przyznaje, że przy wyborze produktów dla dzieci zwraca uwagę na te aspekty.

PIĘĆ TYPÓW Autorzy raportu podzielili współczesnych rodziców na 5 grup. Wzięli przy tym pod uwagę wartości, jakimi się kierują, wybierając produkty, zaangażowanie w trendy oraz technologie, z jakich korzystają. Dwie najliczniejsze to rodzice slow (34% badanych) i rodzice pilni (30% ankietowanych). Obie grupy zwracają uwagę na walory edukacyjne zabawek i innych produktów kupowanych dzieciom, ważna jest dla nich także trwałość. O ile jednak rodzic pilny aktywnie wyszukuje i wypróbowuje nowe trendy w wychowaniu dzieci, chętnie kupuje rzeczy nowoczesne i modne oraz interesuje się nowinkami i gadżetami dla dzieci, o tyle rodzic

RODZIC SLOW

94%

ZWRACA UWAGĘ NA EDUKACYJNE WALORY ZABAWEK/PRODUKTÓW

81%

JEST W STANIE ZAPŁACIĆ WIĘKSZĄ SUMĘ ZA PRODUKT DLA DZIECKA, JEŻELI JEST DOKŁADNIE TAKI, JAKIEGO SZUKA

76%

TWIERDZI, ŻE TRWAŁOŚĆ PRODUKTÓW DZIECIĘCYCH JEST DLA NIEGO WAŻNA ZWRACA UWAGĘ NA TO, CZY PRODUKTY DLA DZIECI SĄ EKOLOGICZNE KORZYSTA Z SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH CO NAJMNIEJ KILKA RAZY W TYGODNIU KORZYSTA Z PORÓWNYWAREK CENOWYCH CO NAJMNIEJ KILKA RAZY W TYGODNIU

80

54% 48% 28%

slow do pogoni za trendami podchodzi z większym dystansem. Są jeszcze rodzice new tech, którzy należą do „heavy userów” nowych technologii. Bardzo często korzystają z serwisów społecznościowych, aplikacji mobilnych związanych z rodzicielstwem i wychowywaniem dzieci. Ponadto tworzą dodatkowo inne treści, np. komentarze, opinie o produktach na forach i blogach. Najmniej licznie występują natomiast rodzice minimalistyczni i rodzice niezależni. Pierwsi wykazują dużą niezależność wobec wszelkich trendów, niechętnie korzystają również z nowych mediów. Natomiast rodzice niezależni podchodzą do nich bardzo selektywnie. MODA JEST NIEWAŻNA Z badania wynika, że rodzice slow nie przejmują się modą ani popularnością pewnych marek, nie wyszukują i nie wypróbowują nowych trendów. Starannie dobierają produkty dla dziecka, przy czym cena nie jest elementem najważniejszym. W zabawkach szukają przede wszystkim wartości edukacyjnych. Rodzic slow przegląda treści w serwisach społecznościowych, nie korzysta z nich jednak szczególnie aktywnie, nie umieszcza wpisów ani zdjęć. Rzadko ma więcej niż dwoje dzieci. Przy wyborze wózka lub nosidełka kieruje się przede wszystkim własną intuicją. WYŚLEDZIĆ TRENDY Rodzice pilni to najstarsza z wyłonionych grup. Nieco ponad 30% „pilnych” ma 35 i więcej lat. Członkowie tej grupy śledzą najnowsze trendy w wychowaniu dzieci i próbują testować

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


RODZIC PILNY

RODZIC NEW TECH

ZWRACA UWAGĘ NA EDUKACYJNE WALORY ZABAWEK/PRODUKTÓW,KTÓRE KUPUJE DZIECKU ZWRACA UWAGĘ NA MARKĘ KUPOWANYCH PRODUKTÓW PRZY WYBORZE PRODUKTÓW DLA DZIECKA KIERUJE SIĘ ICH PROSTOTĄ I NATURALNOŚCIĄ TWIERDZI, ŻE TRWAŁOŚĆ PRODUKTÓW DZIECIĘCYCH JEST WAŻNA INTERESUJE SIĘ NOWINKAMI I GADŻETAMI DLA DZIECI CHĘTNIE WYSZUKUJE I WYPRÓBOWUJE NOWE TRENDYW WYCHOWANIU DZIECI KORZYSTA Z SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH KILKA RAZY W TYGODNIU LUB CZĘŚCIEJ

90% 90% 88% 86%

PODKREŚLA, ŻE ZAKUPY NIE MOGĄ TRWAĆ ZBYT DŁUGO TWIERDZI, ŻE CENA PRODUKTU JEST NAJWAŻNIEJSZA WYBIERA NOWOCZESNE, MODNE PRODUKTY DZIECIĘCE PRZY WYBORZE PRODUKTÓW KIERUJE SIĘ ICH POPULARNOŚCIĄ PUBLIKUJE ONLINE WPISY NA TEMAT BYCIA RODZICEM KORZYSTA Z SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH KILKA RAZY W TYGODNIU LUB CZĘŚCIEJ

je w praktyce. Cenią sobie produkty proste i naturalne, które przy okazji mogą też czegoś nauczyć. Chętnie sięgają po znane marki. Z technologii korzystają nieregularnie i raczej biernie – z wyjątkiem porównywarek cenowych. WIĘCEJ KOBIET Matki i ojcowie z grupy new tech (20,6% badanych) są bardzo zaangażowani w nowe technologie, korzystają z nich zarówno biernie, jak i aktywnie, tworząc treści. Chętnie próbują nowych rozwiązań w wychowaniu dzieci. Cenią sobie trwałość i edukacyjne walory artykułów dziecięcych, w związku z czym są w stanie zapłacić wyższą cenę za szukane produkty. W tym segmencie znalazło się dużo więcej kobiet niż w pozostałych (ponad 73%). Rodzice new tech częściej niż inne typy szukają rekomendacji dotyczących akcesoriów do karmienia i pielęgnacji dzieci na stronach internetowych (35%). – Marki dziecięce nie mają

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

TWIERDZI, ŻE TRWAŁOŚĆ PRODUKTÓW DZIECIĘCYCH JEST DLA NIEGO WAŻNA INTERESUJE SIĘ NOWINKAMI I GADŻETAMI DLA DZIECI, KUPUJE TE, KTÓRE UZNA ZA GODNE UWAGI ZWRACA UWAGĘ NA MARKĘ KUPOWANYCH PRODUKTÓW

84% 79%

PRZEGLĄDA TREŚCI NA BLOGACH PARENTINGOWYCH CO NAJMNIEJ KILKA RAZY W TYGODNIU

32%

KORZYSTA Z APLIKACJI ZWIĄZANYCH Z RODZICIELSTWEM CO NAJMNIEJ KILKA RAZY W TYGODNIU

RODZIC MINIMALISTYCZNY PRZYZNAJE, ŻE WAŻNA JEST DLA NIEGO TRWAŁOŚĆ PRODUKTÓW DZIECIĘCYCH

ZWRACA UWAGĘ NA EDUKACYJNE WALORY ZABAWEK/PRODUKTÓW, KTÓRE KUPUJE DZIECKU

98% 94% 84% 80% 64% 57%

RODZIC NIEZALEŻNY

48%

KUPUJĄC PRODUKTY, ZWRACA UWAGĘ NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNĄ PRODUCENTA

38% 34% 33% 30% 23% 18%

PRZYZNAJE, ŻE CENA PRODUKTU JEST DLA NIEGO KLUCZOWYM ASPEKTEM DECYZJI O KUPNIE

PRZY WYBORZE PRODUKTÓW DLA DZIECKA KIERUJE SIĘ ICH PROSTOTĄ I NATURALNOŚCIĄ BIERZE UDZIAŁ W KONKURSACH, W KTÓRYCH MOŻNA WYGRAĆ PRODUKTY DZIECIĘCE, CO NAJMNIEJ KILKA RAZY W TYGODNIU PRZEGLĄDA PRASĘ PARENTINGOWĄ CO NAJMNIEJ KILKA RAZY W TYGODNIU

wyboru, muszą inwestować w komunikację online. Ograniczając ją choćby tylko do Facebooka, można dotrzeć miesięcznie do 4–5 mln osób zainteresowanych produktami dziecięcymi. Wygląda to jeszcze ciekawej, jeśli weźmie się pod uwagę osoby z segmentu new tech, czyli około 1/5 rodziców – tych, którzy najchętniej szukają nowości, czytają blogi i dzielą się swoimi doświadczeniami. Dla wielu z nich serwisy społecznościowe lub blogi to pierwsze miejsce pozyskiwania informacji o nowych produktach – komentuje dyrektor ds. strategii Think Kong Norbert Kilen. ZDROWIE I CZAS Najważniejsze dla grupy rodziców minimalistycznych (9,8% ankietowanych) jest zdrowie dziecka i zaspokojenie jego podstawowych potrzeb oraz wygospodarowanie czasu na spędzanie go z pociechą. Pozostałe aspekty nie są już tak ważne. Minimalistów nie interesuje porównywanie i wybieranie produktów dla dzieci.

86% 76% 69% 45% 28%

Są odporni na trendy. Sporadycznie korzystają z technologii. Blogi parentingowe mogłyby dla nich w ogóle nie istnieć. W grupie rodziców minimalistycznych jest więcej mężczyzn (52%) niż w pozostałych segmentach. Jest to również najmłodsza grupa – 80% ma mniej niż 34 lata. RODZIC NIEZALEŻNY Najmniej liczna grupa to rodzice niezależni (4,7% badanych). Matki i ojcowie, którzy chodzą własnymi ścieżkami, nie koncentrują się na tym, aby jak najwięcej czasu spędzać z potomstwem. Dziecko nie jest najważniejsze w podejmowaniu decyzji zakupowych i życiowych. Podejście „niezależnych” do trendów i zakupów produktów dziecięcych jest nietypowe – w ich postawach występują sprzeczności, selektywne podlegają trendom. Ta grupa jako jedyna docenia działalność charytatywną i społeczną producenta, ale nie jest dla niej ważne, czy produkt jest ekologiczny. Kupuje rzeczy popularne, chociaż niekoniecznie markowe. 

81


JAK SIĘ KUPUJE W SZWECJI

ZNAK DLA KLIENTA LENA HEDÖ, „LEK & BABYREVYN” (SZWECJA)

Znajdujące się niedaleko Sztokholmu centrum Kungens Kurva to największy w Szwecji kompleks handlowy. Właśnie tam rok temu Peter Stenlund otworzył swój szósty sklep, zaledwie 600 metrów od innej placówki należącej do tej samej sieci i w pobliżu kilku salonów prowadzonych przez konkurencję.

WYGODNA KOMBINACJA Wybraliśmy się do sklepu Petera tuż przed otwarciem. W części z artykułami dziecięcymi trwało jeszcze układanie na półkach towaru z najnowszej dostawy, ale przeszkoleni pracownicy byli już gotowi na przyjęcie klientów. Znajdujący się na drugim piętrze salon zajmuje powierzchnię 630 m² podzieloną na dwie strefy: Lekia i Babyproffsen, czyli sklepy sieci Voluntary Specialist Retail Chains (zob. słowniczek na końcu tekstu), do której należy Peter Stenlund. Taka kombinacja w opinii właściciela jest bardzo wygodna.

Fot. Lena Hedö

Początkowo w miejscu, gdzie Peter założył kolejny sklep, 15 km od Sztokholmu, zamiast jednego wielkiego centrum handlowego działało kilka mniejszych, które w pewnym momencie postanowiły się połączyć. Obecnie w Kungens Kurva znajduje się m.in. największy na świecie sklep Ikea. To jeszcze nie koniec planowanej ekspansji. Centrum systematycznie powiększa się o kolejne placówki. Plan rozbudowy zakłada podwojenie (!) ich liczby w ciągu kilku lat. Gdyby komuś to nie wystarczało, to nieopodal znajdują się dwa mniejsze kompleksy – Heron City i Skärholmen Centrum.

Zapytaliśmy o sens otwierania kolejnego sklepu należącego do tej samej sieci w obrębie jednego centrum handlowego. Okazało się, że taka strategia w Szwecji nie jest niczym wyjątkowym. Ponadto handlowiec twierdzi, że w ten sposób łatwiej jest konkurować z gigantami, którzy również działają w Kungens Kurva, takimi jak największy w Skandynawii Toys R Us oraz inny ogromny salon z artykułami dla dzieci – Big Baby. – Jedną z najważniejszych rzeczy, których nauczyłem się, prowadząc biznes, było wyciąganie wniosków z obserwacji tego, jak rozkłada się ruch klientów. Kupujący odwiedzający konkurencyjne placówki prędzej czy później wstąpią również do nas. A to, że w tym centrum sklepów z zabawkami i artykułami dla dzieci jest tak dużo, wymusza na handlowcach podnoszenie poziomu usług. Jeśli jesteś pewny tego, co robisz i wierzysz w swój pomysł, nie masz powodu bać się handlowych rywali. Myślę, że wprowadzanie marki tam, gdzie już są klienci, to dobre posunięcie – mówi Peter Stenlund. SPRZEDAŻ ŁĄCZONA Właściciel sklepu dodaje, że u niego podział na część z zabawkami i artykułami dziecięcymi nie jest najważniejszy. Głównie chodzi o to, żeby klient bez problemu mógł znaleźć rzecz, której szuka. Atrakcyjnym ułatwieniem są np. neonowe znaki zamontowane na ścianach.

Sposób na sukces? Trzeba zatrudnić handlowców z powołania i lubić pracę zespołową. W Szwecji to działa.

82

– Sprzedaż produktów dla dzieci stanowi 40% całości handlu. Koncentrujemy się przede wszystkim na mniejszych akcesoriach. Jeśli chodzi o wózki i foteliki, to z racji powierzchni, którą dysponujemy, nie mamy bardzo

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Lena Hedö

rozbudowanego asortymentu. Chcemy być sklepem, w którym łatwo i przyjemnie robi się zakupy – podkreśla właściciel salonu. ZAŁOGA TO JEST SIŁA Peter Stenlund zdecydowanie jest za tym, by łączyć w sklepie sprzedaż zabawek i artykułów dla dzieci. – To jest niezbędne dla osiągnięcia zysków ze sprzedaży. Obserwujemy, że sklepy, które wcześniej proponowały tylko jedną grupę produktów, decydują się na wprowadzanie do portfolio również pozostałych artykułów. Tego oczekują klienci. Według mnie sprzedawanie zabawek jest prostsze, natomiast w przypadku niektórych artykułów dziecięcych potrzebna jest wiedza specjalistyczna. Szwedzki handlowiec w rozmowie wielokrotnie podkreśla, jak ważna jest dla niego załoga sklepu i praca zespołowa. – Niezależnie od tego, kto w jakiej grupie produktów się specjalizuje, zawsze jest gotowy do pomocy. Wybieramy do naszego zespołu handlowców z powołania. Menadżer sklepu i jego zastępca mają spore doświadczenie we współpracy z dużymi sieciami

20 TYS. m

2

TAKĄ POWIERZCHNIĘ MA CENTRUM HANDLOWE KUNGENS KURVA (BEZ SKLEPU IKEA)

handlowymi, co bardzo przydaje się np. w prowadzeniu negocjacji – ocenia przedsiębiorca. W PIĄTYM SKLEPIE TRUDNIEJ Peter wspomina, że w pewnym momencie tempo rozwoju biznesu trochę go przerosło. – Najtrudniejszy był chyba piąty sklep. Działaliśmy

W sklepach Petera Stenlunda chodzi o to, by klient móg łatwo i przyjemnie kupić to, czego akurat potrzebuje.

na mniejszą skalę, nie mogliśmy sobie pozwolić na zatrudnienie kierownika regionalnego. Jednocześnie widziałem, że sam nie dam już rady wszystkiego przypilnować. Musiałem podjąć kilka decyzji dotyczących podziału obowiązków i odpowiedzialności. Koniecznością stało się zatrudnienie menadżera sklepu i większe zaufanie do pracowników, że będą w stanie samodzielnie zająć się prowadzeniem placówki. Na najświeższej liście spraw do załatwienia jest m.in. zatrudnienie kolejnych pracowników i telefoniczna konferencja z menadżerem sklepu. Trwają również poszukiwania kandydata na stanowisko dyrektora sprzedaży. Będzie niezbędny, bo Peter planuje otwarcie kolejnego punktu. Zapytany o prognozy dotyczące wysokości sprzedaży, nie śpieszy się z odpowiedzią. W końcu stwierdza, że potrzeba co najmniej 2 lat inwestowania, żeby wypracować sensowny poziom obrotów. 

Voluntary Specialist Retail Chains Popularne w szwedzkim handlu sieci sklepów tworzone przez grupę placówek z danej branży (w przypadku branży dziecięcej są to m.in. Lekia i Babyproffsen), które zrzeszają się, by uzyskać lepsze warunki handlowe podczas negocjacji z producentem lub dystrybutorem. Placówki należące do takich sieci prowadzą również ujednolicone działania w zakresie marketingu, dystrybucji, logistyki i szkoleń dla pracowników.

Peter Stenlund Inżynier, który początkowo zajmował się sprzedażą w branży technicznej. W 2001 r. został prezesem jednej z największych skandynawskich hurtowni – Leksam. Od 10 lat prowadzi sklepy detaliczne z zabawkami i artykułami dla niemowląt. Obecnie zatrudnia 45 osób. W ubiegłym roku obrót handlowy w prowadzonych przez niego placówkach wyniósł ok. 8 mln euro.

reklama

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR SKIP HOP W POLSCE • WWW.SKIP.ZONE


NOWY MODEL SPRZEDAŻY

ZABAWKI W ABONAMENCIE N ATA L I A K O M A R

Zdobycie lojalnego klienta w internecie to trudne zadanie. Osoba, która trafia do sklepu przez wyszukiwarkę lub porównywarkę cen, już po chwili może nie pamiętać adresu odwiedzanej strony. Jest jednak sposób, żeby klient zaopatrywał się u ciebie regularnie – boksy subskrypcyjne.

zdecydowanie większą popularnością cieszą się subskrypcje typu discovery. Jeżeli chcesz zacząć oferować swoje produkty w takiej formie, zacznij od przygotowania dobrego biznesplanu. Zastanów się, co chcesz sprzedawać, jaka jest wartość dodana, kto jest twoim odbiorcą oraz jak będziesz zdobywać towar. SPRZEDAWCY I DOSTAWCY Kto prowadzi biznesy subskrypcyjne w Polsce? Po pierwsze są to coraz liczniejsi właściciele

Fot. materiały prasowe

Sprzedaż subskrypcyjna polega na oferowaniu produktów lub usług w abonamencie. Polacy kupują w ten sposób usługi telefoniczne, dostęp do internetu itp. Coraz więcej zwolenników zdobywają też boksy subskrypcyjne, czyli otrzymywane cyklicznie zestawy produktów. Dzielą się na 2 rodzaje: discovery i convenience. W pierwszym klient co miesiąc odkrywa nowe produkty, w drugim – regularnie dostaje towary, które stale się zużywają, np. pieluchy, maszynki do golenia lub detergenty. W Polsce

Przykładem biznesu subskrypcyjnego dla dzieci jest Pudło Nie Nudno – zestawy do zabaw rozwijających kreatywność.

84

e-sklepów. Sprzedają np. słodycze, a utworzenie boksu subskrypcyjnego traktują jako swoiste działanie marketingowe. Co miesiąc wysyłają odbiorcom produkty oraz próbki, żeby zapoznać ich z nowymi smakami, a przy okazji dorzucają np. rabaty do swojego sklepu. Drugi rodzaj sprzedawców to osoby nastawione wyłącznie na klientów subskrypcyjnych, które z góry zakładają, że ich sprzedaż będzie opierać się na tym modelu. Mają pomysł i zbierają klientów, którym cyklicznie wysyłają boksy. Przykładem z branży dziecięcej jest Pudło Nie Nudno. Klienci co miesiąc dostają w nim rozmaite artykuły papiernicze, gadżety i instrukcje o danej tematyce (np. dinozaury), by dziecko, korzystając z nich, mogło się rozwijać plastycznie i manualnie. Koniecznym elementem jest wartość dodana w postaci dodatkowych informacji i pomysłów – same produkty to za mało. Dobry twórca klubu subskrypcyjnego to taki, który rozumie ten model sprzedaży. Wie, jak co miesiąc stworzyć wartościowy boks, i czego oczekuje klient. Świetnym przykładem jest wydawnictwo Zakamarki, oferujące w serwisie SubClub.pl subskrypcyjną sprzedaż książek dla dzieci. Są one nie tylko dopasowane do wieku czytelnika, lecz także dobrane pod kątem np. pory roku albo zbliżających się świąt. CZĘSTOTLIWOŚĆ I CENA W Polsce i na świecie najpopularniejsza jest wysyłka comiesięczna, ale nie musi to być regułą. Zdarzają się boksy kwartalne (np. z zestawami książek albo ekskluzywnymi kosmetykami) albo takie, w których klient sam wybiera częstotliwość przesyłki. Technicznie jest to dość proste,

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Ile polscy klienci są w stanie zapłacić za boks? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. W ofercie SubClub.pl dostępny jest na przykład Pyłek Pszczeli Box, który na początku kosztuje tylko 19,90 zł, ale są też boksy w cenie 90 zł. Najdroższy oferowany na tej platformie kosztował ok. 120–130 zł i zawierał zagraniczne alkohole. Tak naprawdę popularność boksu w naszym kraju nie zależy od ceny, ale od jakości. Jeśli sprzedawca się przykłada, a odbiorca jest zadowolony, Polacy są w stanie zapłacić za tego typu boks kilkadziesiąt, a nawet 100 zł – jeżeli ta przesyłka faktycznie sprawia im radość. Oczywiście wiele zależy także od branży. Ceny boksów kosmetycznych utrzymują się na poziomie ok. 50 zł. Polki są przyzwyczajone do takich kosztów i jeśli nowa oferta znacznie przekroczy tę kwotę, raczej nie będą zainteresowane – chyba że będzie to coś wyjątkowo atrakcyjnego, trudno dostępnego, jak kosmetyki japońskie lub koreańskie. Myśląc o stworzeniu biznesu subskrypcyjnego, warto zawczasu sprawdzić, czy w Polsce już istnieją podobne boksy i jakie mają ceny. Jeżeli będziemy chcieli sprzedawać nasz towar drożej, musimy zastanowić się, co nowego i wartościowego możemy zaoferować klientowi. ZDOBYWANIE KLIENTÓW Klient subskrypcyjny to szczególny typ kupującego. Jeśli go zdobędziemy, nie musimy przypominać mu o tym, żeby do nas powrócił – on już z założenia wie, że nie jest to jednorazowy zakup. Oczywiście z reguły ma (i powinien mieć) możliwość zakupu tylko pojedynczego boksu i rezygnacji z subskrypcji w dowolnym momencie. Jednak już na starcie decyduje się na przystąpienie do pewnego rodzaju klubu. Jeśli chcemy namówić np. mamę na abonament na artykuły dla dziecka, to oczywiście musimy przekonać ją do tego, żeby kupiła pierwszy boks, ale oprócz tego powinniśmy sprzedać jej doświadczenie, jakie zyska dzięki byciu w klubie i cyklicznemu zamawianiu tego typu zestawów. Powinniśmy jej cały czas uświadamiać, jaka będzie wartość dodana: nie tylko otrzyma od nas produkty, lecz także zostaną one dla niej specjalnie dobrane. Gdyby kupiła je pojedynczo lub chciała sama sobie skomponować podobny zestaw, musiałaby złożyć zamówienia w pięciu różnych sklepach, płacąc pięć razy za przesyłkę i tracąc mnóstwo czasu na skompletowanie całości. Tymczasem ktoś zrobi to za nią – wybierze np. zestaw dla jej dziecka, w którym będzie zabawka, kosmetyk, przekąska itp. Klientowi trzeba przede wszystkim uświadomić, że subskrypcja to inny rodzaj doświadczenia niż kupno pojedynczej rzeczy. Poza tym w Polsce wciąż jest istotne, żeby w bardzo czytelny, klarowny sposób przedstawić ideę zakupów abonamentowych – wyjaśnić, z czym to się wiąże. Wytłumaczyć, że należność może być ściągana z karty lub regulowana z góry przelewem. Ale

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

też poinformować, że klient nie jest związany żadną umową i może zrezygnować w dowolnej chwili. Dla Polaków jest szczególnie istotne, aby taki zakup nie wiązał się z ryzykiem. CYKL ŻYCIA KLIENTA I RENTOWNOŚĆ Jeśli dajemy klientom prawo zrezygnowania z abonamentu po pierwszej paczce, musimy wziąć pod uwagę to, że spora część z nich skorzysta z tej możliwości. W Polsce jest wiele osób, które interesują się zakupami subskrypcyjnymi, zamawiają wiele pojedynczych boksów z każdego nowo powstającego klubu, ale zostają tylko w kilku wybranych. Można natomiast przyjąć, że typowy klient korzysta z subskrypcji średnio przez 3 miesiące. Po tym czasie musimy zrobić coś, aby został z nami dłużej. Podobna sytuacja powtarza się po kolejnych 3 miesiącach, dlatego np. w SubClub.pl po pół roku zamawiania boksy stają się tańsze – klient dostaje nagrodę za lojalność. Ile można zarobić na takim biznesie? Wszystko zależy od tego, jak pozyskujesz produkty. Jeśli jesteś producentem, to sprawa wygląda zupełnie inaczej, niż gdy zakładasz taki biznes i musisz ściągać towary z rynku. Załóżmy, że chcesz oferować zestawy dla dzieci w wieku przedszkolnym (w tym zabawka, książka i coś dla rodzica). Jeżeli przeliczysz, ile wydasz na produkty, opakowanie, wysyłkę, promocję i jaka będzie akceptowalna cena boksu, okaże się, że zarobisz grosze – jeśli w ogóle uda ci się wypracować jakikolwiek zysk. Należy więc zastanowić się już na starcie, w jaki sposób tanio pozyskać wartościowe produkty. Bardzo wiele osób zakłada, że zacznie od kupowania artykułów na rynku. Na początek będzie co prawda wychodzić na zero lub dokładać do interesu, ale przez to boksy będą naprawdę wartościowe. To sprawi, że klientów będzie szybko przybywać, a gdy będzie ich bardzo dużo, wtedy sprzedawca postara się pozyskiwać produkty w niższych cenach lub za darmo. Takie podejście nie jest dobre. Od samego początku trzeba

zakładać zarobek – choć na starcie niewielki – i już na tym etapie starać się przekonać dostawców do obniżania cen. Podstawą tego modelu działalności jest pozyskiwanie produktów jak najtaniej. Jeśli zamierzasz współpracować bezpośrednio z producentem, zastanów się, co jesteś w stanie mu zaoferować, żeby otrzymać dużą zniżkę albo nie płacić. Dobrze sprawdza się starannie przemyślana i zaplanowana reklama. Zacznij od przedstawienia profilu klienta (np. odbiorcą boksu jest 100 kobiet z dużych miast, zarabiających powyżej średniej krajowej, z wykształceniem średnim lub wyższym, mających dzieci w wieku przedszkolnym). Zaproponuj, że subskrybenci dostaną dany artykuł i np. zniżkę do sklepu producenta. Ponadto dodatkowo co miesiąc 30 boksów trafi do blogerów parentingowych, którzy ocenią znajdujące się w nich produkty. Ich opinie dotrą do konkretnej liczby osób, co przełoży się na zwiększenie rozpoznawalności konkretnych marek. Starannie przygotowana oferta, w której zamieścisz wszystkie informacje tego rodzaju, pomoże ci przekonać producenta czy dystrybutora do tego, żeby dał ci swoje produkty jak najtaniej lub gratis – w zamian za bardzo dobrą reklamę. Jeśli dobrze zaplanujesz swój biznes subskrypcyjny i znajdziesz sposób taniego pozyskiwania produktów, wówczas możesz naprawdę dobrze na nim zarobić.

n

N ATA L I A K O M A R

Prezes SubClub.pl – platformy do zakupów subskrypcyjnych, oferującej przystąpienie do ok. 20 różnych klubów, m.in. z zabawami kreatywnymi i książkami dla dzieci.

NVd`äV _`h`áTZ od

reklama

bo należność najczęściej ściągana jest automatycznie z karty płatniczej zarejestrowanej w systemie sprzedawcy.

9[ȤE\P[F[UVT[DWVQT$NWG1EGCP5R\QQ Ɨ MQPVCMV"DNWGUJQRRN Ɨ VGN

85


P R AW N I K R A D Z I

ZABAWA NA WIĘKSZĄ SKALĘ MACIEJ DUDZIŃSKI

Wiele sklepów zabawkarskich w ciągu całego roku organizuje dla swoich najmłodszych klientów imprezy z rozmaitych okazji. Przed przygotowaniem takiego wydarzenia warto się zastanowić, czy zaplanowany przez nas event w świetle prawa nie jest przypadkiem imprezą masową.

CZYM JEST IMPREZA MASOWA? W obecnej ustawie nie ma jednolitej definicji imprezy masowej poza stwierdzeniem, że jest to impreza artystyczno-rozrywkowa albo sportowa, w tym mecz piłki nożnej. Łatwiej więc będzie nam wskazać, co na pewno nią nie jest. Ze względu na kryterium miejsca nie będzie nią impreza organizowana w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub innych podobnych obiektach, a także w szkołach i placówkach oświatowych, gdzie

Fot. BranzaDziecieca.pl

Wydawać by się mogło, że przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych nie są szczególnie skomplikowane. Jednak praktyka pokazuje, że wśród stosujących je wciąż budzą szereg kontrowersji i wątpliwości. Wielu organizatorów wydarzeń z udziałem większej grupy ludzi jest bowiem niesłusznie przekonanych, że restrykcyjne regulacje dotyczą jedynie rozgrywek sportowych i koncertów, co nie jest prawdą. Warto zatem przypomnieć podstawowe zasady i reguły dotyczące organizacji imprez masowych oraz wskazać, jakie formalności wiążą się z ich organizacją.

organizatorami są zarządzający tymi szkołami i placówkami. Jednocześnie, ze względu na charakter i rodzaj, w tej definicji nie będzie się mieścić impreza organizowana: • w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, • dla sportowców niepełnosprawnych, • dla sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym – na terenie otwartym, • zamknięta – dla pracowników. Wspólnym mianownikiem dla powyższych wyłączeń jest wymóg, by dana impreza odpowiadała przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się odbyć.

PAMIĘTAJMY JEDNAK, ŻE GDY DLA ROZPROPAGOWANIA SWOJEJ MARKI PODEJMIEMY SIĘ ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH, RAJDÓW, WYŚCIGÓW ITP., KTÓRE POWODUJĄ UTRUDNIENIA W RUCHU LUB WYMAGAJĄ KORZYSTANIA Z DROGI W SPOSÓB SZCZEGÓLNY, JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI SPEŁNIĆ WYMOGI PRZEWIDZIANE W PRAWIE O RUCHU DROGOWYM, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE ORGANIZACJI ORAZ UPRAWNIEŃ SŁUŻB PORZĄDKOWYCH.

Nawet przy organizowaniu imprez na mniejszą skalę warto pamiętać o profesjonalnym przygotowaniu umów.

86

WSPÓLNE OGLĄDANIE Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych wprowadza też dodatkowy podział na imprezy

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Impreza jest masowa, jeśli w takich warunkach przebywa nie mniej niż 1000 dla uczestników, co jest ustalone zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. W hali sportowej lub w innym budynku nadającym się do przeprowadzenia eventu na większą skalę liczba uczestnik ma wynosić nie mniej niż 500. BEZ ZEZWOLENIA NIEBEZPIECZNIE Jeżeli planowany event ma charakter imprezy masowej, powinniśmy wystąpić o udzielenie stosownego zezwolenia wydawanego w formie decyzji administracyjnej przez właściwy organ: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej wymaga

10 TYS. zł GRZYWYNY GROZI OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W RAZIE NIEZGŁOSZENIA DO REJESTRACJI ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH LUB ICH NIEUPRAWNONEGO PRZETWARZANIA

skierowania zapytań do szeregu podmiotów w celu wydania opinii chociażby o wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy lub stanu technicznego obiektu, w którym impreza ma być organizowana. Pamiętajmy jednak, że w tym przypadku wysiłek, jaki włożyliśmy w spełnienie formalności, jest konieczny i na dłuższą metę opłacalny. Związany jest on odpowiedzialnością cywilną (w tym odszkodowawczą) organizatora, gdyby podczas imprezy zdarzyło się coś nieprzewidzianego. Lepiej więc zawczasu się przygotować, by uniknąć późniejszych kłopotów. Warto też wiedzieć, że organizowanie imprezy masowej bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo wbrew wydanemu zakazowi jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

PRZYJRZYJ SIĘ UMOWIE Należy zwrócić baczną uwagę na treść umów podpisywanych przy okazji organizacji eventów. Kluczowe jest precyzyjne opisanie obowiązków jej stron. Pominięcie nawet z pozoru błahego zagadnienia może wpłynąć na brak możliwości wyegzekwowania go od kontrahenta. Równie istotną sprawą jest zabezpieczenie interesów stron umowy na wypadek niewywiązywania się przez drugą stronę z warunków umowy. Prawidłowo opisany zakres odpowiedzialności jest bardzo dużym udogodnieniem, zwiększa bowiem szansę wyegzekwowania przedmiotu umowy, pozwala również uniknąć czasochłonnych sporów przed sądem. Warto też zadbać o precyzyjne określenie w umowie terminu jej wykonania, a w razie takiej potrzeby – o zawarcie kar umownych na wypadek niewywiązania się z zakontraktowanych warunków w odpowiednim czasie. Dobrze przygotowana umowa powinna przewidywać również wypadki, w których przedsięwzięcie nie dojdzie do skutku, za co nie ponosi winy żadna ze stron (np. przejdzie huragan). Zapisy te powinny wymienić możliwe przyczyny odwołania imprezy, a także ustalić kwestie rozliczeń. Podsumowując, przy organizacji imprezy warto pamiętać o profesjonalnym przygotowaniu umowy. Jeśli nie zadamy sobie trudu sformalizowania współpracy i utrwalenia na piśmie wzajemnych praw i obowiązków, może to być opłakane w skutkach. Warto o tym pamiętać nawet przy okazji mniejszych projektów i przy podejmowaniu współpracy z zaufanymi podmiotami. Relacje ludzkie potrafią być niezwykle zmienne, a dobrze napisana umowa daje poczucie komfortu i większego bezpieczeństwa. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Istotnym zagadnieniem dla organizatora imprezy jest przetwarzanie danych osobowych uczestników eventu. Powszechnie znanym faktem, o którym jednak zawsze warto wspomnieć, jest konieczność uzyskania zgody osoby uprawnionej na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby szczegółowo określonych celów. Zgoda powinna mieć formę wyraźnego oświadczenia woli osoby, której dane będą przetwarzane. Przetwarzanie danych bez takiego oświadczenia lub niezgodne z celem, na który zgoda została wyrażona, jest przestępstwem. Co ważne, przy każdorazowej zmianie celu, jakiemu ma przyświecać przetwarzanie danych osobowych, konieczne jest uzyskanie kolejnej, adekwatnej zgody. Istnieją jednak ustawowe wyjątki, np. związane z przetwarzaniem danych osobowych na cele marketingowe. Oczywiście równie istotną kwestią jest samo zgłoszenie bazy danych do GIODO lub zgłoszenie tam administratora bezpieczeństwa informacji – ABI. Niewypełnienie tych obowiązków może nas narazić na dotkliwe sankcje.  Maciej Dudziński jest prawnikiem w warszawskiej kancelarii Pałucki Trusiński Prawo i Podatki

reklama

artystyczno-rozrywkowe i sportowe imprezy masowe, w tym mecze piłki nożnej. Impreza artystyczno-rozrywkowa to wydarzenie o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publicznie oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m. Ważne jest także, że ma się ono odbywać: • na stadionie, • w innym obiekcie niebędącym budynkiem, • na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej.


POCZET SKLEPÓW POLSKICH

AKTOTO SKLEP I WYPOŻYCZALNIA Z ARTYKUŁAMI DLA NIEMOWLĄT Właścicielka: adres: telefon: e-mail: strona:

Katarzyna Jugo ul. Kościuszki 9, 39-400 Tarnobrzeg 500 293 183 sklep@aktoto.eu facebook.com/aktotosklep

Sklepu nie byłoby bez Agnieszki Tomczyk. Tworzymy naszą markę razem, bardzo się uzupełniamy. Wcześniej pracowałyśmy w dużej korporacji, ale postanowiłyśmy otworzyć własny biznes. Agnieszka ma spore doświadczenie w branży dziecięcej, więc poszłyśmy w tym kierunku. Katarzyna Jugo właścicielka sklepu Aktoto

Zadebiutowałyśmy w październiku ubiegłego roku. Przed otwarciem sklepu zrobiłyśmy kampanię reklamową, m.in. rozdawałyśmy ulotki uprawniające do rabatów, reklamowałyśmy się na banerach, w mediach społecznościowych. Przygotowałyśmy też różne atrakcje dla dzieci, baloniki, pierniczki. Byłyśmy mile zaskoczone, bo przyszło bardzo dużo ludzi. Start był udany.

ULUBIONY DOSTAWCA Na początku wprowadziłyśmy ofertę Canpolu, pościele sprowadziłyśmy z firmy Amy i nawiązałyśmy współpracę z częstochowskim producentem wózków – firmą Tako. Włączyłyśmy do asortymentu również marki Dorela: Quinny i Maxi-Cosi. Jeśli chodzi o odzież niemowlęcą, proponujemy klientom kolekcje firm Sofija, Barbaras i Barnaba. Oferujemy również naszą własną markę Aktoto. Szyjemy m.in. kołdry, rożki, poduszki. Wybierając partnerów handlowych, stawiamy na firmy oferujące produkty dobrej jakości w przystępnych cenach. Zależy nam na łatwej dostępności asortymentu i promowaniu polskich marek. Staramy się również sięgać po produkty niedostępne w Tarnobrzegu w sprzedaży stacjonarnej, takie jak Whisbear, jednorazowy nocnik Tron czy okulary Babiators. Szukamy rzeczy, które rodzice znają z internetu.

Zazwyczaj klienci decydują się na zakupy u nas, doceniając fachową prezentację i porady. Gdy pokazujemy wózki, rozkładamy je niemal na części pierwsze. Czasem taka prezentacja trwa ponad godzinę. Bywa, że w wyborze uczestniczą dwa pokolenia, bo na zakupy z rodzicami przychodzą również dziadkowie.

KLIENT, KTÓREGO NIE ZAPOMNĘ

Fot. Jowita Jędruch (2)

Stwierdziłyśmy, że dobrze będzie zaangażować rodziców w specjalistyczne warsztaty. Dobrze pamiętamy uczestników pierwszego szkolenia, które dotyczyło pomocy przedmedycznej dla niemowląt. Zajęcie przeprowadzili tarnobrzescy ratownicy. Mamy i ojcowie nie tylko zdobyli wiedzę teoretyczną, lecz także wzięli udział w ćwiczeniach praktycznych. Drugie warsztaty zorganizowałyśmy z marką Maxi-Cosi. Tematem przewodnim było bezpieczne przewożenie dzieci w fotelikach. Chciałyśmy też wprowadzić do sprzedaży chusty, ale nie miałyśmy pojęcia, jak wytłumaczymy mamom, by właściwie je wiązały.

88

Z pomocą przyszła ekspertka – Joanna Rysz z Rzeszowa. Rodzice bardzo chwalili przeprowadzone przez nią zajęcia, dlatego mamy już w planie kolejne. Przy okazji same się uczymy, dbamy o podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie specjalistycznej wiedzy. Stworzyłyśmy w sklepie specjalne miejsce dla rodziców – podczas spaceru mogą do nas wstąpić i przebrać dziecko, przewinąć lub nakarmić, w zależnośći od potrzeb. Na początku często nas pytano, czy to udogodnienie tylko dla klientów sklepu. Nie – służy wszystkim potrzebującym rodzicom.

PRZEPIS NA SUKCES Najważniejsze składniki to uśmiech, praca i entuzjazm. Obie mamy rodziny i pogodzenie życia prywatnego z obowiązkami bywa niełatwe. Nie narzekamy jednak, gdy trzeba przyjść wcześniej do sklepu albo czasem otworzyć go w niedzielę. Pracujemy nad uruchomieniem sprzedaży internetowej. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby Aktoto było miejscem, w którym dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Pomysłów wystarczy nam jeszcze na długo. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


MALUSZEK SKLEP Z ZABAWKAMI I ARTYKUŁAMI DLA NIEMOWLĄT Właścicielka: adres: telefon: strona:

Dorota Kuśmierek ul. I Armii 11, 67-300 Szprotawa 509 466 108 www.sklep-maluszek.pl

Zaczęliśmy w czasach kryzysowych, na początku lat 90., gdy w sklepach były pustki. Pomyśleliśmy, że warto wystartować z własnym biznesem, na przekór trudnościom. Sami zbudowaliśmy pierwszy sklep. Zdobywaliśmy materiały budowlane, półki, ladę… Dorota Kuśmierek właścicielka sklepu Maluszek

Najpierw mieliśmy niewielki lokal o powierzchni zaledwie 16 m². Sprzedawaliśmy tam głównie ubrania. Ponieważ brakowało producentów specjalizujących się w ubrankach chrzcielnych, kupowaliśmy batyst, atłas, koronki i wspólnie ze znajomymi szyliśmy m.in. bety, szaty, czapki i kapy do chrztu. Mieliśmy też trochę zabawek oraz podstawowe akcesoria dla dzieci, m.in. z asortymentu firmy Nuk. Jeździliśmy do różnych producentów, żeby wybierać atrakcyjny towar. Nie było łatwo, ale nie brakowało nam zapału, chcieliśmy się rozwijać. Po kilku latach nieopodal ratusza wybudowaliśmy trzypiętrowy sklep o powierzchni 320 m². Mogliśmy znacznie rozszerzyć ofertę. W tej chwili mamy tam chyba wszystko dla małych dzieci.

ULUBIONY DOSTAWCA

Fot. Maluszek (2)

Na parterze proponujemy akcesoria, butelki, smoczki, podgrzewacze firm: Philips Avent (ich butelki sprzedają się najlepiej), Canpol, Nuk i Dr Brown’s. Na tym poziomie są jeszcze pieluchy, bielizna i akcesoria niemowlęco-dziecięce, wyprawki, dresy, odzież wierzchnia oraz inne ubrania dla najmłodszych.

Na pierwszym piętrze znajduje się salon wózków, fotelików, łóżeczek i kojców. Ponadto w naszym sklepie można kupić chodziki, huśtawki, nosidła, rogale i poduchy poporodowe dla mam oraz odzież ciążową. Oferujemy też zabawki, w tym zestawy Lego, pluszaki Axiom, puzzle Trefla oraz produkty firm: Alexander, Matell, Hasbro, Artyk, Brimarex i Sun Baby.

KLIENT, KTÓREGO NIE ZAPOMNĘ Pamiętam pierwsze klientki, które przychodziły jeszcze do naszego niewielkiego sklepu. Wtedy były to mamy z małymi dziećmi, teraz te dzieci odwiedzają nas już ze swoim potomstwem. Staramy się przyciągnąć klientów specjalnymi, cyklicznymi akcjami, organizujemy m.in. promocje miesiąca. Mamy sporo reklam zewnętrznych w okolicy, jesteśmy obecni w internecie, klienci dostają firmowe reklamówki i balony z naszym logo. Niezawodna jest też poczta pantoflowa. Kupujący często podkreślają, że do Maluszka przyciągają ich wybór i miła obsługa. Cieszy nas, że artykuły krajowych producentów kupowane w polskich sklepach są zauważane

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

i dobrze postrzegane w innych krajach. Mamy takie sygnały od klientów pracujących za granicą, którzy w Polsce robią zakupy dla dzieci. My także jak możemy wspieramy rodzimą produkcję. Powiesiliśmy w sklepie biało-czerwony znak z napisem: „Tu kupisz dobrej jakości polski produkt”.

PRZEPIS NA SUKCES Przede wszystkim trzeba polubić to, co się robi. Być otwartym wobec klienta i witać go z uśmiechem na twarzy. Trzeba też umieć odpowiedzieć na pytania i wyjaśnić wątpliwości związane z danym produktem. Dzięki temu, że mamy już 25 lat doświadczenia handlowego, radzimy sobie z różnymi wyzwaniami. W wielu przypadkach jesteśmy głównym źródłem informacji, kupujący bazują na naszych podpowiedziach i doświadczeniu. Obecnie mocno liczymy na dalszy rozwój branży dziecięcej związany m.in. z rząowym programem Rodzina 500+, choć jako rodzice i przedsiębiorcy uważamy, że efektywniejszą pomocą byłoby obniżenie podatku VAT na produkty dla dzieci. 

89


P O L S K I E S T O WA R Z Y S Z E N I E B R A N Ż Y Z A B AW E K I A R T Y K U Ł Ó W D Z I E C I Ę C YC H – P O L I S H T O Y A S S O C I AT I O N

12.05.2016 GLIWICE: ZAMKNIĘTE SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W LABORATORIUM KOMAG

STOWARZYSZENIE ZAPRASZA NOWYCH CZŁONKÓW

90

Zarząd Stowarzyszenia wraz z Instytutem Komag, jednostką notyfikowaną, zorganizował zamknięte szkolenie dla Członków Stowarzyszenia na temat bezpieczeństwa zabawek elektrycznych. Szkolenie poprowadziła dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina. Uczestnicy szkolenia poznali m.in. zagrożenia związane z użytkowaniem zabawek elektrycznych i wymagania formalnoprawne dotyczące bezpieczeństwa użytkowania takich przedmiotów. Prowadząca omówiła także kryteria

oceny zabawek elektrycznych według normy PN-EN 62115:2005 oraz zasady ich poprawnego oznakowania. Przedstawiła też krótki zarys głównych przepisów nowej ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Osobny temat stanowiły instrukcje użytkowania zabawek elektrycznych. Szczególne zainteresowanie członków Stowarzyszenia wzbudziły kwestie związane z zabawkami wyposażonymi w śmigła, w tym z tak popularnymi obecnie dronami i helikopterami.

XV Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych, które odbyło się w Sali konferencyjnej firmy Elgrom, miało charakter sprawozdawczy i dyskusyjny. Relacja zdjęciowa z tego wydarzenia w następnym wydaniu.

9.06.2016

Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych – Polish Toy Association serdecznie zaprasza do wstępowania w swoje szeregi. Dlaczego warto? • Członkowie Stowarzyszenia uzyskują drogą mailową bezpłatne porady i konsultacje dotyczące aktualnych przepisów. Porady dotyczą: bezpieczeństwa zabawek i artykułów dziecięcych w świetle obowiązujących i nadchodzących przepisów prawnych, norm zharmonizowanych oraz przepisów celnych. • Członkowie otrzymują także porady i informacje w zakresie obowiązujących przepisów

prawnych, norm, rozporządzeń oraz prawa celnego w odniesieniu do artykułów dziecięcych, które nie są zabawkami. • Członkowie mogą bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie kilka razy w roku. Przy okazji takich spotkań można też indywidualnie porozmawiać z ekspertem ds. zabawek i ekspertem celnym. Aby dołączyć do Stowarzyszenia, wystarczy skontaktować się z biurem. Adres e-mail: stowarzyszenie@toys.pl. Zapraszamy!

RASZYN-FALENTY: XV ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


STRATEGICZNA ࢰ  ã ,$'9AA!-9;2-'à£&#x2014;2!A!+8!2-$A2@$,8@20!$,S '031'2&</'1@;@$,TA0;Ã&#x2022;8@1->!8;383A1!>-!à£&#x2014; 39<0$'9-'W032;!0;</9-õA68A'&9;!>-$-'£!12!/£'69A@$,$A!936-91#8!2৹3>@$,W

A N G L I A      

 { 

BELGIAÒº 

     T   {   

  

ࢰ ã

H I S Z PA N I A P U E R I C U LT U R A M A R K E T  

 æ        Z  

 { 

8'A@&'2; !8'0 !203>90 tel.: +48 71 733 65 78, bcmi@branzadziecieca.pl www.babyc aremagazines.com
FOTOGALERIA BRANŻY DZIECIĘCEJ

16.05.2016 MAJDAN K. WARSZAWY: WIOSENNY FINAŁ KONKURSU ZABAWKA ROKU Gwiazdy i eksperci przyjechali do hotelu Brant, żeby wspólnie ze swoimi pociechami testować artykuły dla najmłodszych. Produkty cieszące się najwyższym uznaniem nagrodzono tytułami Zabawki Roku, przyznano także Nagrody Rodziców i Nagrody Dzieci. 

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z ZABAWKI ROKU TNIJ.ORG/ZR16W

Marka GoldieBlox po raz pierwszy w Polsce została pokazana kilka miesięcy temu na targach w Kielcach. Tytuł Zabawki Roku potwierdził, że SkipWish trafił w dziesiątkę, sprowadzając ją do naszego kraju.

Które zabawki zasłużyły na nagrody? Wybór był trudny, bo każdy zgłoszony produkt miał wiele zalet. Członkowie jury poradzili sobie jednak z tym zadaniem.

TM Toys, dystrybutor Kostki Rubika, zaprosił na konkurs mistrzów, którzy nie tylko układają ją w kilkanaście sekund, ale też potrafią robić z kostek takie mozaiki.

Fot. materiały prasowe (7)

Na liście nagrodzonych znalazły się m.in. zabawki Smily Play. Odkryciem konkursu były ogony Mr. Tail.

Miękkie magnetyczne klocki JollyHeap zachęcały do budowania, a obecność kamer – do wygłupów.

92

Kolorowe rzepy Bunchems (dystrybutor: Libra) dają dziecięcej wyobraźni nieograniczone pole do popisu.

Hotelowy parking służył jako tor testowy dla hulajnóg Space Scooter z oferty Ditro Deportivo.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


27-28.04.2016 KRAKÓW: TARGI SZKOLNOZABAWKOWE EURO-TRADE Dystrybutor z Małopolski po raz pierwszy postanowił połączyć targi szkolne ze zbieraniem zamówień na zabawki przed Dniem Dziecka. Wydarzenie przyciągnęło ponad 70 wystawców i wiele sklepów z południowej części kraju. 

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z TARGÓW EURO-TRADE TNIJ.ORG/ET2016 Większą część powierzchni targowej zajął asortyment szkolny. Wystawcy prześcigali się w promocjach.

Aktywni uczestnicy targów mieli szansę wylosować nagrody w postaci sprzętu AGD i kosmetyków.

Fot. BranzaDziecieca.pl (6)

Artyk przywiózł do Krakowa wiele propozycji na Dzień Dziecka. Marcin Błaszczyk postanowił zapozować z Mądrym Misiem z serii Zwierzaki Przedszkolaki w wersji zapojektowanej specjalnie dla dziewczynek.

Targi odbywały się w hali krakowskiej Chemobudowy. Polesie doskonale wpasowało się w ten klimat, prezentując m.in. całkiem sporą betoniarkę.

Produkty kreatywne Cratft with Fun pobudzają, jak widać, nie tylko dziecięcą wyobraźnię.

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

Adam Cygal z Gatito, pytany o hitowe produkty licencyjne, w pierwszej kolejności wymienia plecaki i czapeczki Minecraft.

93


FOTOGALERIA BRANŻY DZIECIĘCEJ

7–8.05.2016 WROCŁAW: TARGI MOTHER & BABY Podczas wrocławskiej edycji targów Mother & Baby, które odbyły się w Hali Stulecia, goście imprezy mieli okazję sprawdzić, jakie promocje przygotowały firmy, które pojawiły się na stoisku wrocławskiego sklepu 3 Kiwi: Cybex, La Millou, Marko, Stokke, Maclaren, Buff i Medela. W programie targów nie zabrakło też wykładów, warsztatów, konkursów z cennymi nagrodami oraz atrakcji dla dzieci. 

Przedstawiciel wrocławskiego sklepu BikeOvo Dariusz Marchewicz demonstruje model Urban firmy Nordic Cap. To prawdziwy mercedes wśród przyczepek z dwoma niezależnymi, bezpiecznymi fotelami.

Hostessy reklamujące firmę Perlux częstowały słodyczami i przekonywały, że pranie relaksuje.

Fizjoterapeuta Paweł Zawitkowski w krzyżowym ogniu pytań dotyczących wychowania dziecka.

Na stoisku Befado najmłodsi odwiedzający mogli skorzystać z porad dotyczących doboru obuwia.

Fot. BranzaDziecieca.pl (8)

Do pozowania na tle magnetycznych klocków JollyHeap nie trzeba było nikogo specjalnie namawiać. Szczególnie chętne były osoby z charakteryzacją.

Wózek firmy Cybex zaprojektowany przez Jeremy'ego Scotta prezentowano na stoisku sklepu 3 Kiwi.

Testowanie zestawów konstrukcyjnych Playmobil to opcja nie do pogardzenia. Najwytrwalsi spędzali na stoisku niemieckiego producenta ponad godzinę.

94

Organizatorzy nie mogli narzekać na frekwencję. Pierwszego dnia imprezy kolejka zaczęła się ustawiać dużo wcześniej nim zostały otwarte kasy.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


9–10.04.2016 WARSZAWA: TARGI DLA RODZICÓW I KOBIET W CIĄŻY W 4. edycji targów w warszawskim sklepie Świat Dziecka przy ul. Krakowskiej 61 wzięły udział znane marki branży dziecięcej, m.in.: Nuk, Bübchen, Cybex, Britax Römer, Chicco, Graco, Jane, Baby Jogger, Lovi, Canpol Babies, Recaro, Teutonia, Fiki Miki, Kiddy, Jedo, Ceba Baby, Mutsy, Inglesina, Dumel i Maclaren. Eksperci pomagali w doborze wózka, fotelika i innych artykułów dla najmłodszych. 

Targi w Świecie Dziecka to okazja do skorzystania ze specjalnych ofert promocyjnych i rabatów przygotowanych przez handlowców. Wielu rodziców wychodziło ze sklepu ze skompletowaną wyprawką.

Ćwiczenia z empatii. Panowie mogli przekonać się, dlaczego kobietom w ciąży nie jest łatwo.

Fot. Świat Dziecka (5)

Obecność na imprezie była szansą na wygranie cennych nagród, m.in. fotelików, elektronicznych niań, laktatorów, leżaczków oraz zabawek. Wystarczyło odpowiedzieć na pytanie z zakresu pielęgnacji dzieci. Byle prawidłowo.

Ratownicy medyczni rozpoczęli warsztaty udzielania pierwszej pomocy kobietom w ciąży i niemowlętom od części teoretycznej.

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

Przyszli ojcowie sprawdzali, jak zdobytą wiedzę zastosować w praktyce.

95


FOTOGALERIA BRANŻY DZIECIĘCEJ

13–14.05.2016 WROCŁAW: MONOPOLY I WYSPA SZKRABÓW Firma Winning Moves nie bała się piątku 13 maja i właśnie tego dnia na wrocławskim pl. Nowy Targ zdradziła swoje plany wydawnicze. Wrocław jako pierwsze miasto na świecie będzie mieć dwie edycje popularnej gry: Monopoly Wrocław i Monopoly Junior Wrocławskie Krasnale. Dystrybutorem planszówek, które trafią na rynek jesienią, jest firma Rekman. Następnego dnia, 14 maja, odwiedzający w Domu Handlowym Feniks we Wrocławiu sklep z zabawkami, który przyłączył się do sieci franczyzowej Wyspa Szkrabów, mogli pograć w Monopoly i wylosować cenne nagrody.  Na wrocławskim pl. Nowy Targ chętni mogli zagrać w okolicznościową wersję gry, stworzoną na potrzeby kampanii „Rozlicz PIT we Wrocławiu”. Na dużej planszy znajdowały się pola związane z podatkiem dochodowym.

Prezes Rekmana Lidia Hedzielska przekonywała, że Wrocław zasługuje na 2 wersje Monopoly.

Fot. BranzaDziecieca.pl (5)

W sobotę 14 maja odbyło się otwarcie Wyspy Szkrabów, franczyzowego sklepu Rekmana. Do sieci dołączył salon z zabawkami znajdujący się w DH Feniks na wrocławskim Rynku. Spokojnie, nie trzeba tam przychodzić w cylindrze.

Podczas sobotniej imprezy w Feniksie dzieci miały szansę wygrać atrakcyjne upominki. A jeśli komuś się nie poszczęściło, mógł liczyć na wylosowanie nagrody pocieszenia. Goście nie wychodzili niezadowoleni.

96

Barbara Wieczorek z Rekmana i dekoracyjne elementy okolicznościowe.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


22.05.2016 WROCŁAW: TARGI DLA MAMY I DZIECKA MAMAVILLE Ci, którzy wybrali się w upalną, majową niedzielę na wrocławską edycję Targów dla Mamy i Dziecka Mamaville do Browaru Mieszczańskiego, mogli wybierać spośród oferty przygotowanej przez projektantów ubrań, zabawek, akcesoriów dla najmłodszych i artykułów dekoracyjnych. Osłabionych słońcem i wydawaniem pieniędzy ratował odbywający się po sąsiedzku Bazar Smakosza, na którym można było spróbować m.in. przysmaków kuchni hinduskiej i ukraińskiej. 

Na stoisku Dresdner Essenz można było nie tylko dowiedzieć się czegoś o kosmetykach naturalnych, ale również przetestować kilka z nich na własnej, nawet najbardziej wymagającej skórze.

Przedstawicielka Piece of Wood i drewniana dekoracja z wizerunkiem „elementu animalnego”.

Firma Lalabo wystartowała w październiku ubiegłego roku. W jej portfolio znajdziemy ubrania dla najmłodszych. Kolekcję wyróżniają materiały, z których uszyto odzież. Wykorzystano m.in. len, wełnę i jedwab.

Fot. BranzaDziecieca.pl (7)

Właściciele firmy Martello stwierdzili, że to jedna z najbardziej fotogenicznych targowych ścian.

Beata Kurek z Mimiu przywiozła do Wrocławia m.in. ręcznie wykonywane maskotki i sporo dekoracji.

Na stoisku BikeOvo kupujący często pytali o akcesoria podróżnicze. Najwyraźniej sezon wakacyjnych przygotowań już się rozpoczął.

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

Joanna Fiszer z Babyloff zachęcała do kupowania szumiących misiów, łapaczy snów i tiulowych pomponów. Od samego patrzenia klient robił się spokojniejszy.

97


FOTOGALERIA BRANŻY DZIECIĘCEJ

19–22.05.2016 WARSZAWA: TARGI KSIĄŻKI Tym razem na Stadionie Narodowym zamiast okrzyków zachęcających piłkarzy do tego, by byli szybcy, celni i dobrze bronili swojej bramki, słychać było przede wszystkim rozmowy o premierach wydawniczych, bestsellerach oraz stanie czytelnictwa w Polsce i na świecie. W 7. edycji Targów Książki wzięło udział ponad 800 wystawców. Znaleźli się wśród nich również producenci i dystrybutorzy gier planszowych i zabawek, w tym firmy Granna, Tactic, G3 i Tissotoys. 

Bożena Michalska z Granny (z prawej) zachęcała gości imprezy do wzięcia udziału w konkursie z nagrodami. Na stoisku Granny była również okazja do przetestowania planszówkowych bestsellerów i nowości.

Takie sceny czytelniczej radości można było zobaczyć na Stadionie Narodowym co kilka minut.

Kreatywne Maluchy zaproponowały gościom kilkanaście stanowisk na których można było wypróbować różne atrakcje. Klocki magnetyczne SmartMax dawały możliwość sprawdzenia, jak w praktyce działa pole magnetyczne.

Fot. BranzaDziecieca.pl (6)

Firma G3 przywiozła do stolicy m.in. Rój, planszówkę uznaną za najciekawszą spośród gier umysłowych.

Łukasz Łasocha z Tactica cierpliwie tłumaczył zasady rozgrywki w Kurzy wyścig. Trzeba przenieść jak największą liczbę nierozbitych jajek na patelnię., ale najpierw należy nieco upodobnić się do kurczaka.

98

Jeszcze jedna propozycja Tactica – Kalaha, czyli gra logiczno-strategiczna mająca korzenie w Afryce.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WIETNAM: JAK SIĘ HANDLUJE NAD MEKONGIEM? Wejście w życie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Wietnamem zapowiadane jest na przełom 2017 i 2018 r. Zgodnie z umową Wietnam zniesie ponad 99% ceł na towary z UE, z czego większość (65%) zniknie z chwilą wejścia w życie porozumienia, a pozostałe w trakcie okresu przejściowego, wynoszącego maksymalnie 10 lat. Zanim jednak polscy przedsiębiorcy zaczną wysyłać tam swoje produkty, my zaglądamy do wietnamskich sklepów z zabawkami. 

Niejeden polski zabiegany handlowiec pewnie pozazdrości wietnamskim kolegom po fachu możliwości spokojnego posiedzenia sobie przed sklepem w słońcu. Sorry, taki tam mają klimat.

Superbohaterzy w wersji pluszowej nie potrzebują specjalnej ekspozycji. Nawet zawieszeni byle jak prezentują się… dynamicznie.

Wbrew pozorom to nie jest magazyn, tylko wnętrze sklepu z zabawkami. Właściciel najwyraźniej uznał, że regały to opcja dla mięczaków.

Producenci fotelików raczej w tym kraju biznesu nie zrobią. Na ulicach więcej skuterów niż samochodów.

Niewykluczone, że każda wietnamska mama mogłaby przeprowadzić warsztaty z chustonoszenia.

Najczęściej podrabiane zabawki? Prawdopodobnie wszystkie serie klocków Lego.

Fot. Ewa Wierzbowska (8)

Lepin, Mineeraft, Lelo – komuś coś to przypomina?

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

Dodatkowa atrakcja dla maluchów w jednym ze sklepów w mieście Ho Chi Minh.

99


P R E N U M E R ATA

Rabaty dla sklepów

Złowione w sieci

Prenumerujesz „Branżę Dziecięcą”? Skorzystaj z lepszych warunków zakupu, jakie oferują naszym stałym czytelnikom wybrani dostawcy. ANEK Rabat 4% przy 1. zamówieniu produktów Smily Play za min. 1000 zł netto i przesyłka gratis. tel. 22 123 08 08 www.anek.com.pl

MALTEX BABY Dla nowych kontrahentów przy zamówieniu powyżej 1000 zł netto na hasło „Maltex Baby prezentuje” karta podarunkowa o wartości 50 zł. tel. 52 345 31 06 www.maltex.com.pl

BLUE OCEAN 5% rabatu na produkty marki Lulujo przy zamówieniu za minimum 500 zł netto. tel. 692 227 451 www.blueshop.pl

MILLY MALLY Na hasło „Branża Dziecięca” przy 1. zamówieniu za min. 600 zł 3% rabatu, wysyłka gratis i stały rabat 15%. tel. 22 394 09 94 www.millymally.pl

BONA Rabat 5% na prezenty i zestawy Minene. 10% przy zamówieniu za min. 1000 zł netto produktów Minene oraz Kolev & Kolev. tel. 24 264 18 15 www.bonababy.pl

PARADISE BABY Wózek Paradise Standard w cenie wyprzedażowej 690 zł za zestaw 2 w 1. Do wyczerpania zapasów. tel. 605 152 827 www.paradisebaby.pl

BUFF Rabat 10% dla nowych klientów przy pierwszym zamówieniu. tel. 666 016 660 www.b2b.malavi.pl

SCANDINAVIAN BABY Na hasło „Branża Dziecięca” rabat 5% na wózki Thule. tel. 22 727 02 69 www.scandinavianbaby.pl

KATHAY-HASTER Dla nowych klientów na 1. zamówienie na hasło „Branża Dziecięca” rabat 5% na cały asortyment. tel. 61 849 83 71 www.hurtownia.kathay.pl

SKIP WISH 10% rabatu na 1. zamówienie produktów Play&Go. tel. 517 464 596 www.skip.zone

Przedstawione oferty specjalne obowiązują do 31.07.2016 r. lub do wyczerpania zapasów.

Ty też chcesz kupować taniej? Zamów „Branżę Dziecięcą”!

DARY DLA CHARLOTTE Brytyjska księżniczka Charlotte z okazji pierwszych urodzin dostała prezenty i listy m.in. od 2 królów, 4 prezydentów i 3 premierów. Na liście prezentów znalazła się m.in. srebrna grzechotka o wartości 30 tys. funtów od prezydenta Meksyku Enrique Peña Nieto i jego żony. Premier Wielkiej Brytanii David Cameron sprezentował baśnie Andersena. Natomiast premier Nowej Zelandii John Key postawił na misie, koce i wełniane trzewiki. Według brytyjskiej prasy najbardziej praktyczny prezent sprawiła Charlotte ciocia – Pippa Middleton, która obdarowała małą biodegradowalnymi pieluchami z naturalnych składników po 4 funty za sztukę. Źródło: tvn24bis.pl IPN PISZE DO COBI Instytut Pamięci Narodowej zaprotestował przeciwko włączeniu przez firmę Cobi do kolekcji Bitwa o Berlin figurki oficera NKWD. IPN uznał za „wysoce niestosowne rozprowadzanie wśród dzieci miniaturowych postaci formacji o charakterze zbrodniczym”. Producent zapewnił, że w przyszłości będzie jeszcze uważniej przygotowywać kolejne numery serii. Firma nie zamierza wycofać zabawki, bo cały nakład został wyprzedany. Według Cobi seria nie jest przeznaczona dla dzieci tylko dla dorosłych mężczyzn, którzy są świadomi historii. Źródło: polsatnews.pl MERLIN WRACA Nowi właściciele Merlina zamierzają w ciągu dwóch lat odbudować pozycję firmy, która w grudniu 2015 r. ogłosiła upadłość. Spółka Topmall wydzierżawiła prawa do marki, stworzyła w 3 miesiące nowe zaplecze technologiczne, uruchomiła sklep i rozpoczęła kampanię marketingową. Merlin ma na razie ograniczony asortyment i koncentruje się na kilku kategoriach sprzedażowych (książki, muzyka, film i zabawki). Wkrótce ma rozszerzyć portfolio o artykuły papiernicze, perfumy i kosmetyki. Źródło: pb.pl Informacje dostarcza

Internet: BranzaDziecieca.pl/prenumerata

Telefon: 71 733 65 78

SMS „prenumerata”: 501 199 055

Roczna prenumerata czasopisma kosztuje tylko 49 zł, dwuletnia – 79 zł. G WA R A N C J A Z W R OT U P I E N I Ę D Z Y Jeżeli z jakichkolwiek powodów „Branża Dziecięca” nie spełni twoich oczekiwań, możesz w dowolnej chwili zrezygnować z prenumeraty, a my zwrócimy ci pieniądze za wszystkie kolejne niewysłane egzemplarze. Wystarczy, że powiadomisz nas o swojej decyzji w formie pisemnej, np. e-mailem.

100

NewsPoint to wprowadzona przez firmę NetSprint.pl marka rozwiązań służących do zaawansowanego monitorowania internetu. Oferowane produkty to: NewsPoint (system monitorowania portali internetowych), NewsPoint Social Media (system monitorowania forów, blogów, mikroblogów, porównywarek cen i społeczności) oraz Raporty NewsPoint (pogłębione analizy przekazów medialnych, wykorzystywane przy podsumowywaniu efektów komunikacji dla firm, produktów, marek, usług, branż czy też wybranych zagadnień). Więcej informacji na www.newspoint.pl. Kontakt: kontakt@newspoint.pl lub 22 852 20 06.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


W NASTĘPNYM NUMERZE

O TYM BĘDZIEMY PISAĆ

Pozytywne dane rynkowe  Zabawkarska hossa Ostatnie doniesienia o stanie polskiej branży zabawkarskiej są optymistyczne. Krajowi producenci ustanawiają eksportowe rekordy. Statystyki pokazują dynamiczny wzrost sprzedaży. Przedsiębiorcy liczą na zasilenie rynku dodatkowymi pieniędzmi pochodzącymi z programu Rodzina 500+. Kto skorzysta najwięcej?

I N N E T E M AT Y

Więcej niż sprzedaż

Internetowy antyporadnik

Modne zapowiedzi

Coraz więcej placówek przygotowuje dla klientów atrakcje dodatkowe. Rozmawiamy z handlowcami o tym, co robią, żeby ludzie chcieli do nich zajrzeć, by sprawdzić, co ciekawego tym razem dzieje się w sklepie.

Wysłanie kilkunastu maili z prośbą o opinię do klienta, który anulował zamówienie, to tylko jedna z irytujących sytuacji zdarzających się podczas e-zakupów. Co jeszcze zrobić, żeby klient już nigdy nic u nas nie kupił?

Jakie trendy pojawią się w przyszłorocznych kolekcjach odzieży dziecięcej? Co proponują znani projektanci? Jak wypadły polskie firmy? Odpowiedzi w relacji naszej wysłanniczki z 81. targów mody dziecięcej we Florencji.

PRZEGLĄD RYNKU

BUTELKI DO KARMIENIA

GRY PLANSZOWE

ZG ŁO Ś S W Ó J P R O D U K T: w w w.branzadziecieca.pl/pr zeglad-butelk i

ZG ŁO Ś S W Ó J P R O D U K T: w w w.branzadziecieca.pl/pr zeglad- gr y

BRANŻA DZIECIĘCA 4/2016

101


I N D E K S – O S O B Y, F I R M Y, M A R K I

1, 2, 3 3 Kiwi 24, 94 3 Sprouts 31 4Baby 34, 55 4Kids 32, 49, 58, 59 A AB 22 Abakusbaby 46 Action 20 ADAC 6 Adamex 7, 41, 55, 56, 57, 58 Akord 32, 51 Akpol 46, 48, 52 Aktoto 37, 88 Akuku Akuku 29 Albi 10 Alessi 16 Alexander 14, 15, 73, 89 Alilo 14, 29 Almarina Trade 3 Alphanova 38 Amazon 8 Amelis 79 AMK 3 Amy 88 Anek 8, 14, 32, 37, 66, 72, 100 Anex 8, 17, 24, 48, 49 Angelcare 46 Angry Birds 24 Animaccord 70 Aquabeds 18 Artsana Poland 8, 34, 72 Artyk 10, 89, 93 Artyzan (Kreatywne Maluchy) 10, 14, 18, 98 ATA Świat Dziecka 3 Avionaut 12, 44, 45 Awdry Wilbert 70 Axiom 89 B, C Babiators 88 Baby Bumblebee 3 Baby Dan 32 Baby Design Group 34, 50, 51 Baby Jogger 16, 57, 94 Baby Land 13, 43, 46, 50, 51, 53 BabyBjörn 32, 40, 45, 48 Babyloff 97 Babyono 46 Babyproffsen 82, 83 Babyzen 14, 54, 87 Backman Johanna 31 Bamadoo.pl 20 Bamar Nicol 48, 49, 50, 51, 53, 103 Bandai 73 Barbaras 54, 88 Bard 10, 22 Barnaba 88 Barnish Helen 22 Bay World 43 BCMI 91 Bebe Club 37 Bebetto 21, 53, 54, 55 Befado 24, 94 Bellamy 16 Bentley Organic 38 BeSafe 6, 14, 26 Big Baby 82 BikeOvo 24, 94, 97 Blackburn John 24 Bloom 34 Blue Ocean 31, 32, 45, 50, 66, 67, 100 Błaszczyk Marcin 93 Boberek Jarosław 8 Bohan Jennifer 28 Bona 57, 100 Boon 67 Brimarex 89 Britax Römer 6, 16, 52, 94 Brodr. Jorgensen 14 Bubble 28 Bübchen 16, 51, 53, 94 Buff 9, 24, 56, 58, 94, 100 Bumprider 48 Bunchems 92 Cameron David 100 Canpol 88, 89 Canpol Babies 12, 16, 94 CBME China 8 Ceba Baby 16, 94 Charlotte 100 Chicco 2, 6, 8, 10, 16, 23, 34, 47, 72, 94

102

Cichopek Katarzyna 14 Clics Toys 10 Close Parent 38, 52 Cloud B. 75, 87 Čmelík Pavel 22 Cobi 10,100 Cocoo.pl 20 Concord 6 Coto Baby 34, 45, 54 Craft with Fun 93 Cupcake 73 Cybex 16, 24, 41, 94 Cygal Adam 93 D, E Dam Thomas 63 Dear Eco 14, 28 Dekornik 61 Deltim 42, 43 Dereszowska Anna 14, 29 Diono 20 Disney 18, 24, 55, 62, 63 Distri 8 Ditro Deportivo 14, 92 Divante 18 Dni Fantastyki 22 Done by Deer 30, 45, 66, 67 Dopierała Klaudia 29 Dorel 8, 11, 24, 32, 48, 49, 88 Dr Brown's 89 Dream Works 62, 63 Dresdner Essenz 97 Dudziński Maciej 86, 87 Dumel 16, 94 Eco & More 38, 39, 52 Educa Borras 66 Effii 61 Egmont 10, 18 EkoMaluch 38, 39 Elżbieta II 14 Emmaljunga 43 Enander Anna 31 Endo.pl 20 Epoch 18 Espiro 55 Euro-Trade 8, 10, 33, 52, 57, 58, 63, 93 F, G, H Fabryka Wafelków 60, 61 Falandysz Kama 12 Falkon 65 Feedo.pl 20 Fiki Miki 16, 94 Fisher Price 70 Fiszer Joanna 97 Foksal 14 Funiversity 14 Funtronic 14 G3 18, 98 Gajmak 3 Gardeweg Daniela 45 Gatito 93 Gazur Magdalena 45 Gnomicon 22 GoldieBlox 14, 92 Gra i Zabawa 10 Graco 16, 33, 58, 94 Granna 18,43, 64, 65, 74, 76, 98 Grart 22 Gratislavia 10, 22 Graves Percival 63 Greentom 45 Gugababy 29 Gujaka 40 Gwiezdne wojny 22, 24, 63 Hamleys 22 Hape 24, 67, 72 Hasbro 10, 20, 63, 89 Hasta 8 Hauck 6 Hedö Lena 82, 83 Hedzielska Lidia 12, 96 Hevea 43 Hit Entertainment 70 Hjorth Helen 31, 45 Humbi.pl 20 Husarska Design Studio 16 I, J, K iCandy 14 Ideo Group 48, 49 Inexad 22 Inglesina 16, 94 Intec Medical 14 IPN 100

Istelska Marta 37 Jabłczyńska Joanna 8 Jack N'Jill 38 Jane 16, 52, 94 Jedo 16, 94 Joie 6, 32, 49, 58, 59 Jokomisiada 20 Jollein 29 JollyHeap 14, 24, 43, 92, 94 Jugo Katarzyna 37, 88 Kalinowska Magdalena 38 Kamińska Marta 43 Karbowska Małgorzata 16 Karwala Łukasz 44, 45 Kary 3 Kathay-Haster 75, 76, 100 Key John 100 Kiddieland 73 Kiddy 6, 16, 41, 94 Kids Concept 30, 31 Kids Depot 14, 29 Kids Design Award 45 Kidykid 45, 67 Kikolski Witold 8 Kimza Kamila Zagórowska 14 Kind + Jugend 6, 33, 45 Kiwy 57 Klupś Meble Dziecięce 33 Kobielska-Nickerl Inez 29 Kobierzewska Dorota 14 Kokodyl 14 Kolev & Kolev 100 Kolorowe Baloniki 74 Kołakowska Viola 14 Kołtuniak Paweł 18 Komar Natalia 84, 85 Komiksowa Warszawa 18 Konfucjusz 64 Koochi 29 Kordaszewska Magdalena 14 Kreatywne Maluchy (Artyzan) 10, 14, 18, 98 Kucharski Zbigniew 37 Kungens Kurva 82, 83 Kurek Beata 97 Kuśmierek Dorota 89 Kuzowkow Oleg 70

Mielnik Mariusz 60, 61 Migo 6 Miki 8 Miku 3 Milewczyk Marta 12 Milly Mally 29, 34, 52, 73, 100 Mima 24 Mimiu 97 Minecraft 16, 93 Minene 57, 100 Miniio 45 Miniland 46 Mojang 16 Moncziczi.pl 20 Mother & Baby 8, 24, 28, 94 Motherhood 40 Mój Skarbek 37 Mr. Tail 14, 29, 92 Mroczek Marcin 14 Mudpuppy 66 Muki 79 Musioł Janusz 6 Must Have 45 Mutsy 16, 94 Nagroda Dzieci 14, 92 Nagroda Rodziców 14, 92 Natalia 3 Nici 20 Nordic Cap 24, 94 NPD 20 Nuk 13, 16, 50, 53, 89, 94

L, Ł La Millou 24, 94 Lababy.pl 20 Lacerta 10 Lalabo 29, 97 Lego 8, 18, 89, 99 Lek & Babyrevyn 82 Lekia 82, 83 Lenart Katarzyna 29 Libra 14, 24 Liliputiens 60, 67 Logis 43, 50 Lovi 16, 94 Lucas George 63 Lulujo 50, 100 Lupomi 14 Łasocha Łukasz 98 Łatkowski Andrzej 73 Łódzki Festiwal Designu 45

O, P, Q Oloka-Gruppe 14 Opineo.pl 20 Orkisz-Komorowska Anna 29 Ostrowska Elżbieta 37 Panda 8 Paradise Baby 19, 48, 73, 100 Parafianowicz Ewa 16 Peg-Pérego 32, 48, 51 Perlux 94 Phalanx 10 Philips Avent 89 Piece of Wood 97 Pink No More 61 Pinokio 31, 52 Pitti Bimbo 28 Plansza 22 Planszówki na Narodowym 65 Play & Go 100 Playmobil 8,14, 24, 74, 75, 77, 94 PM Investment 34 52, 73 Polesie 10, 68, 69, 75, 76, 93 Portal 10 Potter Harry 63 Prosperplast 1 14 Provect 14 PSBZiADz 90 Puchatek 73 Pudło Nie Nudno 84 Puericultura Madrid 22 Puma 16 Pyrkon 65 Quatro 7, 56 Quinny 11,88 Quut 45

M, N M&Z 8 Maclaren 16, 24, 94, 95 Malavi 9, 56, 58, 100 Malinowska Karolina 14 Maltex 53 Maltex Baby 100 Maluszek 89 Mały Konstruktor 14, 15 Mamas & Papas 32, 58 Mamaville 29, 97 Marchewicz Dariusz 94 Marko 6, 14, 26, 27, 29, 33, 34, 46, 54, 55, 72, 75, 87, 94 Martello 24, 37, 97 Martynowicz Cezary 43 Masza i niedźwiedź 70 Matka Polka Niedoceniona 18 Mattel 6, 10, 70, 89 Maxi-Cosi 6, 8, 41, 49, 88 Mazur Jacek 8 Meccano 70 Medela 24, 35, 50, 51, 94 Mega Bloks 70 Merlin 100 MGA Entertainment 76 Michalska Bożena 64, 65, 98 Middleton Pippa 100

R, S, Ś Radość Wygrywania 18 Rakowska-Weiner Lidia 42, 43 Ravensburger 70 Rebel 10, 18 Recaro 6, 16, 50, 52, 94 Red Dot 12, 44, 45 Redford Robert 62 Redmayne Eddie 63 Rekman 8, 12, 22, 66, 73, 96 Roan 25, 55, 56, 57 Rodzina 500 + 36, 37 Rotkiel Maria 14 Rowling J.K. Rozette 10 Rysz Joanna 88 Sadowska Beata 14, 28 Scamander Newt 63 Scan Concept 14 Scandinavian Baby 32, 40, 48, 100 Scandinavianbaby.pl 20 Scott Jeremy 24, 94 Semma 37 Ses Creative 43 Sierra Madre 14 Simba Dickie Group 10, 70 Simed 40 Skip Hop 52, 83

SkipWish 14, 52, 67, 83, 92, 100 Skotny Bartosz 24 Skrobecki Marek 8 Smily Play 14, 32, 37, 66, 72, 92 Smits Assen 29 Smyk 18 Sofija 88 Spin Master 24, 62 Stańczyk Kamilla 38, 39 Star Wars 22, 63 Starobrat Magdalena 37 Steć Anna 29 Stenlund Peter 82, 83 Stokke 24, 94 Stokkids 45 Studio Trefl 8 SubClub.pl 84, 85 Suki 45 Summer Infant 32 Sun Baby 89 Swarovski 16 SwimFin 40 Sylvanian Families 18 System of a Down 62 Szafa-bobasa.pl 20 Szalast Ewelina 30 Szymczyk Karolina 60, 61 Świat Dziecka 16 T, U, V Tactic Games 18, 62, 66, 72, 76, 98 Targi Dziecięce Baby Days 10 Targi Książki 18, 65, 98 Tega 51, 58, 71 Teutonia 16, 94 ThoughtFull Toys 74 Thule 100 Tiny Love 6, 27, 33, 54, 72 Tisso Toys 18, 98 Tkacz Krystyna 8 TM Toys 16, 24, 66, 70, 73, 75, 92 Tomczyk Agnieszka 88 Tomek i przyjaciele 70 Tommee Tippee 46, 52 Tomy 70 Tootiny 18 Toy Planet 67, 72 Toys R Us 82 Toys World 14 Trefl 8, 10, 14, 67, 76, 89 Trefliki 8 Tripp Trapp 8 Tron 88 Trunki 14, 55, 87 Trzy Myszy 45 Tublu 40 Tupiko 43 Tutis 43 Twistshake 18 Ubranka Otulanka 29 Ultimar 14 Universal 62 UOKiK 20 Vivaldi Antonio 62 W, X, Y W Małym Świecie 50, 66 Wader-Woźniak 14, 67, 74, 104 Wallies 30 Wanders Marcel 16 Warcon 22 Wawer Katarzyna 37 Wendzikowska Anna 28 Whisbear 61, 73, 88, 97 Wierzbicki Kazimierz 8 Wiklund Amilia 31 Winning Moves 12, 96 Wow Gear 50 Wrebbit 66 Wroclove Design 16 Wyspa Szkrabów 96 X-lander 43 Yates David 63 YoyoFactory 14 Z, Ź, Ż Zabawka Roku 14, 92 Zabawki Progresywne 14 Zabawkowicz.pl 14 Zakamarki 84 Zielińska Katarzyna 10 Zuzu Toys 14

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Branża Dziecięca 4/2016  

Czasopismo handlowców

Branża Dziecięca 4/2016  

Czasopismo handlowców