Page 1

BRANŻA DZIECIĘCA CZASOPISMO H A N D LO W CÓ W

ISSN 1899-1149

Nr 3/2016 (54) Maj-czerwiec 2016 Cena: 9 zł (w tym 8% VAT)

Kielce pobiły kolejny rekord  Kids’ Time w czołówce s. 28   Reklamy na Dzień Dziecka  Zabawki z telewizji s. 82   Szumiące misie, czyli siła sióstr  Kto stoi za marką Whisbear? s. 72 

Marta Istelska i Paweł Orepuk (Bebe Club) Przekonujemy w 30 sekund s. 36


Są rzeczy, na które nie masz wpływu: liczba rodzących się dzieci, stawki VAT czy siła nabywcza społeczeństwa. Skup się na tym, co możesz kontrolować.

DZIEŃ DOBRY :)

Myślenie przyczynowo-skutkowe jest również podstawową umiejętnością w prowadzeniu firmy. To od niego w dużej mierze zależy, czy twój sklep będzie się rozwijał, czy tylko balansował na granicy opłacalności.

Może trochę ci ulży, jeżeli się komuś wyżalisz, ale nic poza tym. Następnego dnia świat będzie wyglądał tak samo. Skup się na tym, co jesteś w stanie kontrolować. Jeżeli liczba urodzeń spada, znajdź sposób, żeby klienci częściej do ciebie wracali. Jeżeli ludzie mają do wydania mniej pieniędzy, zaoferuj towary, na które będzie ich stać, a tobie zapewnią godziwą marżę. Jeżeli klienci wolą kupować online, niż przychodzić do twojego sklepu, zacznij sprzedawać w internecie i dodatkowo organizować w sklepie np. warsztaty dla dzieci. Myślenie przyczynowo-skutkowe działa. O ile tylko na samym myśleniu się nie kończy.

Są rzeczy, na które nie masz żadnego wpływu. Nie zmienisz liczby rodzących się dzieci, stawek VAT, siły nabywczej społeczeństwa, rosnącej roli internetu i wielu innych rzeczy. A skoro tak, to również narzekanie na warunki prowadzenia działalności gospodarczej jest stratą czasu.

Marek Jankowski, redaktor naczelny

„Branża Dziecięca” Czasopismo handlowców

Grono prenumeratorów powiększyli ostatnio

ADRES REDAKCJI Branża Dziecięca, ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław WYDAWCA © 2008-2016 Atomedia Consulting, Żurawice ul. Jesionowa 2, 55-040 Kobierzyce SKŁAD Greatio, www.greatio.com DRUK ArtDruk, www.artdruk.com

• • • • • • • •

REDAKCJA Marek Jankowski (redaktor naczelny), Anna Orleańska (tel. 71 735 15 66, redakcja@branzadziecieca.pl) PRENUMERATA Karolina Peroń (tel. 71 733 65 78, prenumerata@branzadziecieca.pl) KOREKTA Joanna Forysiak REKLAMA Anna Dżanajewa (tel. 71 734 58 91, kom. 501 199 055, reklama@branzadziecieca.pl) Znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i nie zwraca niezamówionych materiałów. Zdjęcie na okładce: Photo-Art, FotografSzczecin.eu.

„Branża Dziecięca” jest partnerem prasowym Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych – Polish Toy Association. Jesteśmy członkiem Baby Care Magazines International – organizacji zrzeszającej wiodące czasopisma piszące o branży artykułów dziecięcych.

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2016

Kalendarium wydarzeń 5-8.2016 POLSKA

AMQ (Warszawa) Cabo (Katowice) E-sklep (Warszawa) Erwik (Zamość) Magmaris (Pilchowo) Opera-Tech (Bochnia) Piccolino (Gdańsk) Smyk (Sierpc)

07.05-08.05 22.05 04.06-05.06 11.06-12.06 18.06-19.06

Wrocław: Mother & Baby Wrocław: Mamaville Lublin: Baby Days Sosnowiec: Rodzice i Dzieciaki Warszawa: Mother & Baby

ZAGRANICA

Z A M Ó W P R E N U M E R AT Ę

BranzaDziecieca.pl/prenumerata

Fot. S. Panek

Jeżeli sprzedajesz zabawki dla małych dzieci, pewnie masz w ofercie co najmniej kilka takich, które według zapewnień producenta „rozwijają myślenie przyczynowo-skutkowe”. Ćwiczenie tej umiejętności polega m.in. na układaniu serii obrazków w logiczne ciągi: Krzyś znajduje zapalniczkę – bawi się ogniem – wybucha pożar – przyjeżdżają strażacy. Po co dzieci się tego uczą? Po to, żeby umiały przewidywać konsekwencje swoich działań. Żeby zrozumiały, że to, co robią, ma wpływ na ich własne samopoczucie i zdrowie, a także na innych ludzi.

71 733 65 78

R A B AT Y D L A S K L E P Ó W – S . 1 2 0

Nakład kontrolowany: 4000 egz.

13.05-15.05 21.05-22.05 01.06-04.06 03.06-06.06 03.06-06.06 19.06-20.06 23.06-25.06 24.06-26.06 30.06-05.07 02.07-04.07 06.07-08.07 10.07-11.07 20.07-22.07 27.07-30.07 31.07-02.08 10.08-12.08 18.08-20.08 18.08-20.08 23.08-25.08 31.08-03.09

Birmingham: The Baby Show Barcelona: Bebés & Mamás Kiszyniów: Kids Expo São Paulo: Pueri Expo São Paulo: FIT 0/16 Londyn: Bubble Florencja: Pitti Bimbo Madryt: FIMI Guangzhou: Kid’s Expo Paryż: Playtime Tokio: Baby & Kids Expo Amsterdam: Kleine Fabriek Szanghaj: CBME Expo Stambuł: Istanbuł Kids Fashion Nowy Jork: Playtime Kopenhaga: CIFF Kids Almaty: Kids Fashion Almaty: Childhood Tokio: Playtime Moskwa: CPM Kids

3


Fot. Sławomir Panek

Fot. BranzaDziecieca.pl

28

8

Ta rgi w K ie lc a c h z b ie r a j ą p o c hw a ł y od k rajow ych i zagranicznych fir m

Na a ngiels k ich t argac h w H ar ro gate nie zabrak ło w ystawc ów z Polsk i

KIDS’ TIME W CZOŁÓWCE

PRZEKĄSKI POMAGAJĄ BUDOWAĆ RELACJE

ART YKUŁY DZIECIĘCE WYDARZENIA N a tu ralne ins piracje Wi o s e n n a k o l e k c j a B r i t a x R ö m e r

6

Pr zek ąsk i pomagają budować relacje M iędz ynarodowe Targi Dziecięce w Har rogate

8

Wiosenne zak upy K o n t r a k t a c j e f i r my R e k m a n

10

M a my pr ze testowały Nowa linia wózk ów Cybexa

12

Zabawk i z manifestem M iędz ynarodow y projekt Politechnik i w M ediolanie

14

Wjadą spacerówk i H ook a dy s t r y butorem m ar k i Co satto

16

G reentom z w ycię zca Wózek zdoby ł nagrodę w k o nk u rsi e R e d D o t

18

Uk l ęk nąć na s tois k u Ta rgi Baby & Toddler Show w M anchester ze

20

Wózek do torebk i M a r k a Gb wchodzi na p o l sk i r yne k

22

MASZ CIEKAWY TEMAT? SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ REDAKCJĄ TEL. 71 735 15 66 REDAKCJA@BRANZADZIECIECA.PL

4

K ids’ Time w czołówce K olejny suk ces Ta rg ów K ielce

28

Wybrańc y sk lepów K to z w yc ię ż y ł w Ple b is c yc ie Br a n ż y D z ie c ię c e j ?

32

Pr ze k o n u j e my w 3 0 s e k u n d W y w i a d – M a r t a I s te l s k a i Pawe ł O re p u k ( B e b e C l u b )

36

D on Cor le on e n a s z k ole n iu K o n fe re n c j a M a r k o 2 0 1 6

38

Znad Wisły na Wyspy Pola c y n a t a rg a c h w Ha r ro g a te

42

M apa sk lepów W y w i a d – E l ż b i e t a i S e we r O s t ro w s c y ( S e m m a )

46

Pomy s ł n a Bu f f C h u s t y i c z a p k i d o z a d a ń s p e c j a lnyc h

48

Spr zedażowe re wolucje mar k i Losan Pa r t n e r s k ie re la c j e w b iz n e s ie

50

Ta rgi dla rodziców po angielsk u J a k to s i ę ro b i w M a n c h e s te r ze

52

W y p r aw y p o m a r k i N iez w y k ły sk lep El Estilo w Holandii

56

Produkt y impulsowe – pr zegląd r ynk u

40

Z ie lon o mi – p omy s ł n a w y s t awę

44

Pro d u c e n c i i d y s t r y b u to r z y p ole c a j ą

58

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Sławomir Panek Fot. Skip Hop

76

104

O budowaniu mar k i Sk ip Hop mówi jej t wórca M ichael Diamant

Dlaczego sk lepy inter netowe ot wierają też placówk i stacjonar ne

NOWOJORSKIE INSPIRACJE WYJŚCIE POZA SIEĆ

Z ABAWKI RYNEK

Si ła s iós t r Kto s toi za mar k ą W hi sb e ar?

72

Nowojorsk ie inspiracje Wywiad – Michael Diamant (Skip Hop)

76

Zysk z pr zestr zeni Proj e k t s k le p u w p ł y w n a s p r ze d a ż

102

Star t od me t k i W y w i a d – E d y t a R o s a - H a f t a n i u k , A n e t a Fi e d o rc z u k ( W M ałym Świecie)

80

W y j ś c i e p oz a s i e ć E - c omme rc e a s p r ze d a ż s t a c j on a r n a

104

82

S p ot k a n ie z A lib a b ą Jak handluje się w Chinach

106

Z a b aw k i z te l e w i z j i R e k l a my p r ze d D n i e m D z i e c k a

84

Poczet sk lepów polsk ich Bambino (Częstochowa) i Junior (M yślenice)

108

Trendy zza oce anu Ta rgi Zabawek w Now ym Jor k u

I n for ma c j e PS BZ iA D z

110

K u r a c j a p i r a te m Zabawk i do zadań specjalnych

86 112

Al i cja i różne z wier zę ta Angie ls k ie licencje

88

Fotog a le r ia „ Br a n ż y D z ie c ię c e j ” Ta rgi K ids’ Time w K ielcach Ha r rog a te I n te r n a t ion a l N u r s e r y Fa ir Wi o s e n n e k o n t r a k t a c j e R e k m a n a we Wro c ł aw i u M anchester : Baby & Toddler Show

Szczeniak i i plus zak i Licencje: Psi patrol i K linik a dla pluszak ów

90 Prenumerata, rabat y dla sk lepów

120

Produce nci i dy s t r y b u to r z y p o l e caj ą

92

W n a s tę p ny m n u me r ze

121

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2016

5


Fot. Britax Römer

WYDARZENIA

Reklamy i piłka PLANY PLAYMOBILA

Telewizyjne kampanie reklamowe marki Playmobil zostaną wyemitowane w maju m.in. w programach Nickelodeon i TVP ABC. W spotach pojawią się tegoroczne nowości niemieckiego producenta, takie jak Porsche 911 Carrera S, Składany domek letniskowy, Surfer z kabrioletem, Samolot wakacyjny, Przenośny komisariat policji i Łódź strażacka z armatką wodną. Z okazji Euro 2016 firma planuje również akcje promocyjne związane z zabawką Duży stadion piłkarski. 

Naturalne inspiracje

Edukacja rządzi RAPORT SW RESEARCH

WIOSENNA KOLEKCJA BRITAX RÖMER

i fotelików samochodowych, tak aby umożliwić rodzicom dopasowanie całej linii akcesoriów dla dzieci do swojego gustu – powiedział dyrektor marketingu Britax Europe Moritz Walther. Nową linię fotelików poza kolorystyką, wyróżnia także faktura tapicerki. Wykorzystano materiały w dwóch odcieniach danego koloru, co wizualnie ożywiło foteliki i pozwoliło wyeksponować ich wygodne strefy, takie jak ochraniacze na ramiona czy zagłówek. 

Fot. Koelnmesse

W nowej kolekcji Inspired by Nature Britax RÖmer pojawiło się 12 nowych kolorów wózków i fotelików samochodowych oraz rowerowych. Firma chce, by klienci mieli w czym wybierać. – Dzisiejsze pokolenie rodziców oczekuje, że produkty przeznaczone dla ich dzieci będą nie tylko bezpieczne i funkcjonalne. Nie mniej ważne jest dla nich, aby jakość fotelików samochodowych i wózków szła w parze z ich dopracowaną stylistyką. Dlatego marka zadbała o spójność kolorystyki wózków

Ponad 82% rodziców zwraca uwagę na wartość edukacyjną kupowanych zabawek i akcesoriów – wynika z badania Grupy On Board Think Kong przeprowadzonego przez SW Research. Dla porównania: 65% rodziców interesuje się tym, czy nabywane przez nich produkty są ekologiczne, natomiast cena jest najważniejsza dla 53% rodziców. – Ten edukacyjny baby boom mogą skutecznie wykorzystać firmy z branży dziecięcej, zarówno tworząc strategię marek, jak i dobierając kanały komunikacji. Dzisiejsi rodzice są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, często korzystają z rozmaitych aplikacji, ale też chętnie zasięgają opinii ekspertów – mówi Katarzyna Rek z Grupy On Board Think Kong. 

Targi Madaru 15–16.04.2016 | 1. TARGI MADAR BABY

Kolonia w Brazylii

W Ujrzanowie odbyły się targi artykułów dziecięcych zorganizowane przez hurtownię i sieć sklepów z artykułami dziecięcymi Madar. W imprezie wzięło udział ok. 70 wystawców. Odwiedzający mogli skorzystać z atrakcyjnych promocji, porad i konsultacji medycznych. Na dzieci czekały konkursy i animacje. 

3–6.06.2016 | TARGI PUERI EXPO W SÃO PAULO

W Expo Center Norte w São Paulo odbędą się targi artykułów dziecięcych Pueri Expo, czyli premierowa branżowa impreza w Brazylii. Równolegle pojawią się tam też wystawcy uczestniczący w targach odzieży dla dzieci FIT 0/16. Obie imprezy organizowane są przez Koelnmesse we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Na targach FIT 0/16 będzie można obejrzeć kolekcje wiosna/lato przeznaczone dla rozmaitych grup wiekowych (od niemowląt po nastolatki). W Pueri Expo wezmą udział producenci i dystrybutorzy m.in. mebli dziecięcych, wózków,

6

fotelików, akcesoriów do karmienia, artykułów pielęgnacyjnych, zabawek i książek. Na handlowym spotkaniu pojawią się także przedstawiciele zagranicznych firm, m.in. ABC Design, KidKraft, Trunki, Lilies & Roses oraz Skip Hop. Organizatorzy, zachęcając do udziału w wydarzeniu, podkreślają, że od 2008 r. import zabawek do Brazylii wzrósł o ponad 47% (w 2015 r. wartość sprzedaży wyniosła 329 mld dolarów). Import wózków i akcesoriów dziecięcych w latach 2014–2015 w porównaniu do lat poprzednich zwiększył się o 36%. 

Design po śląsku 24.04.2106 | SILESIA BAZAAR KIDS

W katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbyła się 2. edycja targów mody i designu dla najmłodszych Silesia Bazaar Kids. W imprezie wzięło udział ponad 80 wystawców. Podczas targów odwiedzający mogli kupić polskie ubrania, akcesoria, meble i ręcznie robione zabawki. W programie imprezy zaplanowano też atrakcje dla najmłodszych: zabawy, warsztaty i zajęcia plastyczne. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. BranzaDziecieca.pl

WYDARZENIA

Mother & Baby rozpoczęte 09–10.04.2016 | TARGI MOTHER & BABY W GDAŃSKU

Oprócz możliwości zrobienia zakupów podczas dwóch dni 10. targów Mother & Baby przyszłe mamy miały szansę m.in. zrobić USG i KTG oraz zmierzyć poziom cukru we krwi. Ginekolodzy, położne i inni specjaliści podpowiadali natomiast, jak dbać o dziecko w pierwszych miesiącach jego życia. W strefie pielęgnacji czekali styliści i wizażyści.

Przekąski pomagają budować relacje

– Choć w Gdańsku jesteśmy dopiero po raz trzeci, mamy już 10 lat doświadczenia, które pozwala nam dobrze rozpoznać potrzeby rodziców i dzieci. Warto nas odwiedzić, bo to dobra okazja, by niewielkim kosztem w jednym miejscu i czasie porozmawiać ze specjalistami w różnych dziedzinach – mówi pomysłodawczyni i organizatorka targów Magdalena Dróżdż. Już 7 i 8 maja firma White Crane zaprasza wrocławian do Hali Stulecia. Spotkania z Mother & Baby zakończą targi na warszawskim Służewcu (18 i 19 czerwca). 

20-22.03.2016 | MIĘDZYNARODOWE TARGI DZIECIĘCE W HARROGATE

Spokojnie, kameralnie, w przyjaznej atmosferze, pozytywnie – tak polscy wystawcy oceniali targi artykułów dziecięcych w Harrogate. Na jedynej brytyjskiej wystawie branżowej poświęconej wózkom, fotelikom i innym akcesoriom dla najmłodszych pojawiło się ponad 150 firm, w tym 5 marek z Polski (Baby Mix, Bebetto, Ceba Baby, Whisbear i X-lander). Więcej o ich wrażeniach piszemy na s. 42. Harrogate ma to do siebie, że równie ważne jak rozmowy na stoiskach (a możne nawet ważniejsze) są relacje nieformalne, budowane w targowych restauracjach i podczas imprez towarzyszących. Organizatorzy dbają, by był czas na zacieśnianie więzów. Pierwszy dzień

Premiery w sklepie 16–17.04.2016 | TARGI DZIECIĘCE AKPOLU

W sklepie Akpol Baby przy ul. Morskiej 122 w Gdyni zorganizowano Targi Dziecięce. Na odwiedzających czekały m.in. atrakcyjne promocje, rynkowe premiery i konkurs z ciekawymi nagrodami. W programie wydarzenia znalazły się także warsztaty z udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez ratowników medycznych kampanii Bezpieczny Maluch, porady położnej oraz profesjonalne sesje zdjęciowe dla kobiet w ciąży i dzieci. W imprezie wzięło udział blisko 30 firm z branży dziecięcej. Pojawiły się m.in.: Chicco, Dorel, Canpol, Pinokio, Trefl, Medela, Adamex, Ceba Baby, Anek oraz Ewa Klucze. Goście mieli też okazję sprawdzić, co nowego pojawiło się w portfolio marek dystrybuowanych przez Akpol (Britax Römer, Tommee Tippee, Taf Toys). 

8

wydarzenia zakończył bankiet w pobliskim hotelu Majestic, połączony z wręczeniem nagród BANTA (Baby and Nursery Trade Award). Z kolei bezpośrednio po zakończeniu drugiego dnia organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników do Sali Królewskiej na darmowe drinki i przekąski (co widać na zdjęciu).

Zmiany w bańkach

Pożegnanie z Mothercare

Nowa Iga

TUBAN SIĘ PRZEPROWADZA

W Węgrzcach koło Krakowa powstała nowa siedziba firmy Tuban. Na powierzchni ok. 400 m² mieszczą się magazyny i biura. Przeprowadzka odbyła się w kwietniu. To nie koniec zmian: Udział polskich firm w targach w Harrogate producent płynu i akcesoriów do baniek mydoceniali i organizatorzy, i odwiedzający. Niedlanych wprowadza również nowe opakowania. wykluczone, że jeżeli zgłosi się jeszcze kilku – W przypadku części produktów będą to blistry. wystawców z naszego kraju, w przyszłym roku Dzięki wykorzystaniu nowej technologii nasze uda się zorganizować wspólny polski pawilon. akcesoria wykonane będą jeszcze staranniej. Anglicy lubią taką formę – tamtejsze marki prezentują się razem na targach w Szanghaju, Kolo- Zmieniliśmy również design opakowań – wylicza właściciel firmy Jakub Bochenek.  nii i Las Vegas. 

SIEĆ WYCOFUJE SIĘ Z POLSKI

Brytyjska marka Mothercare, oferująca artykuły dla dzieci, znika z polskiego rynku. Należąca do Grupy Alshaya sieć ma na świecie ponad tysiąc sklepów w kilkudziesięciu krajach. W Polsce w centrach handlowych w dużych miastach działało kilkanaście salonów. Jak podaje portal Retailnet.pl, Alshaya Polska straciła licencję na prowadzenie tej marki na naszym rynku, dlatego od kilku miesięcy placówki franczyzowe należące do sieci są stopniowo zamykane. Pod koniec kwietnia w Polsce działały już tylko 2 sklepy Mothercare: w CH Malta w Poznaniu i w warszawskim Wola Parku. 

KOLEKCJA PINIO

Na rynek trafiła Iga, nowa kolekcja marki Pinio – białe meble w stylu skandynawskim, rosnące razem z dziećmi. Meble mają szare tapicerowane panele w białe kropki, wykonane z zaimpregnowanej tkaniny, które mogą być tłem dla różnego rodzaju własnoręcznych aplikacji – kieszeni, liter lub innych ozdób. Panele można łatwo zdemontować. Uniwersalna stylistyka nowej kolekcji pasuje do pokojów zarówno młodszych, jak i starszych dzieci. Tapicerowane panele prezentują się najlepiej we wnętrzach dedykowanych noworodkom i maluchom. Meble będą długo służyć właścicielom – gdy dziecko podrośnie, tapicerkę można zdjąć i pozostawić białe deski. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. BranzaDziecieca.pl

WYDARZENIA

Ale premiera! NOWA PLANSZÓWKA GRANNY

13 kwietnia w gnieźnieńskim Muzeum Początków Państwa Polskiego miała premierę planszówka Ale historia! wyprodukowana przez Grannę. – Przygotowaliśmy tę grę z okazji 1050-lecia państwa polskiego. Gracze mają okazję zagłębić się w naszą narodową kulturę i historię, od pierwszych Piastów aż do czasów współczesnych – mówi dyrektor ds. promocji Granny Bożena Michalska.

Wiosenne zakupy 10.03.2016 | KONTRAKTACJE FIRMY REKMAN

Na liście wystawców, którzy przybyli do wrocławskiego Dynamic Congress Center na kontraktacje Rekmana, znalazło się ponad 40 firm. Uwagę przyciągało stoisko Symagu, gdzie na tle fioletowych kwiatów można było obejrzeć najnowsza kolekcję lalek Llorens. Wielu klientów zatrzymywało się przy zabawkach Orange Toys. – Przy zatowarowaniu za 2,5 tys. złotych proponujemy regał i rabat – zachęcała do składania zamówień Małgorzata Unysko.

Trefl polecał m.in. Ego (gra będzie wsparta kampanią reklamową w drugiej połowie roku) oraz planszówkę na licencji Dobrego Dinozaura – Dino farm. Przedstawicielka TM Toys zapytana o bestsellery wymieniła: Imoji, Cupcake Surprise (pachnące babeczki z niespodzianką) oraz szkicowniki.

Etifica pokazała we Wrocławiu cypryjskie klocki wymyślone przez nauczyciela matematyki. – Mamy serie edukacyjne przeznaczone specjalnie dla szkół. Z zestawu Inventor możemy ułożyć 120 modeli, linia Eco zawiera elementy drewniane, a kolekcja Solar – baterie

Rekman zaproponował również swoim kontrahentom kilka ciekawych nowości, m.in. licencyjną linię Bandai nawiązującą do filmu Gdzie jest Dory?, która trafi do sklepów w maju. Były także wózki, krzesełka do karmienia i nosidełka z oferty Haucka oraz zabawki IMC Toys. 

Fot. Thule

słoneczne – mówiła przedstawicielka firmy Magdalena Tokarczyk.

Planszówka ma 3 poziomy trudności i 2 warianty rozgrywek. Autorem pytań jest historyk i nauczyciel Zbigniew Pawłowski. Zasady gry opracował Filip Miłuński. Honorowy patronat nad grą objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Rodzice w Silesii 11–12.06.2016 | TARGI RODZICE I DZIECIAKI

W Centrum Expo Silesia w Sosnowcu odbędzie się 1. edycja targów konsumenckich Rodzice i Dzieciaki. Organizatorzy zapraszają producentów i dystrybutorów odzieży i obuwia, tekstyliów i akcesoriów, wózków, fotelików i urządzeń elektronicznych, artykułów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i farmaceutycznych, mebli, gier planszowych, puzzli, klocków i lalek. Powierzchnia wystawiennicza zostanie podzielona na Strefę Rodzica, w której oprócz stoisk wystawców z branży dziecięcej pojawi się oferta gabinetów ginekologicznych, szkół rodzenia i ośrodków SPA, oraz Strefę Dziecka – gdzie będą zabawy z animatorami i konkursy. W programie imprezy zaplanowano szkolenia, warsztaty, a także spotkania m.in. z psychologami, pedagogami, fizjoterapeutami i logopedami. 

Lublin startuje 4–5.06.2016 | TARGI BABY DAYS

opakowanie, komunikacja, architektura wnętrz, usługi, projektowanie, architektura.

Podczas premierowej edycji targów dziecięcych Baby Days w centrum targowo-wystawienniczym przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie swoją ofertę zaprezentują tam m.in. producenci odzieży, zabawek, kosmetyków, produktów spożywczych, akcesoriów, rękodzieła, mebli i elementów wyposażenia przestrzeni, a także organizacje oraz ośrodki edukacyjne i wypoczynkowe.

Nagrodzony Thule Glide to sportowy wózek dziecięcy wyróżniający się niewielką wagą i nowoczesnym, aerodynamicznym kształtem. Model Glide jest częścią rodziny produktów Active with Kids zaprojektowanych przez Thule z myślą o aktywnym spędzaniu czasu z dziećmi. Wyłącznym dystrybutorem produktów marki w Polsce jest firma Scandinavian Baby. 

Ekspozycja zostanie podzielona na 3 strefy tematyczne: Baby, Kids i Family. Goście targów będą mieli okazję skorzystać z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą, pediatrą i dietetykiem dziecięcym. Dla uczestników imprezy zostaną zorganizowane warsztaty dotyczące bezpieczeństwa dziecka (poprawne użycie fotelików, kurs pierwszej pomocy). 

Laur za kreatywność IF DESIGN AWARDS ZNÓW DLA THULE

Thule Group po raz kolejny otrzymała jedną z najbardziej prestiżowych międzynarodowych nagród za wzornictwo – iF Design Awards. Tym razem nagrodzony został sportowy wózek Thule Glide. Wręczenie nagród odbyło się 26 lutego w Monachium. Przyznaje się je od 1954 r. m.in. za wybitne wzornictwo, jakość projektu i innowacyjność. W tym roku do konkursu zgłoszono 5295 produktów w 7 kategoriach: koncepcja produktu,

10

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Cybex

WYDARZENIA

Sfilmowana firma REKLAMA PKO BP Z TREFLEM

Firma Trefl wzięła udział w kampanii reklamowej PKO Banku Polskiego „Razem widzimy więcej”. W spocie prezentującym spółkę Trefl SA występują prezes zarządu Roman Szczepan Kniter i pracownicy firmy. Reklama powstała na terenie siedziby przedsiębiorstwa, w fabryce i biurach w Gdyni.

Mamy przetestowały NOWA LINIA SPACERÓWEK CYBEXA

Marka Cybex wprowadza na rynek nową linię produktową M, w skład której wchodzi 6 wózków spacerowych: Iris M-Air, Balios M, Eternis M3, Eternis M4, Agis M-Air 3, Agis M-Air 4. Przetestowana przez rodziców linia M jest przeznaczona dla dzieci od 4. roku życia aż do osiągnięcia przez nie 17 kg.

Wózki z linii M to również system podróżny 3 w 1, który jest kompatybilny z siedziskiem, gondolą oraz fotelikami Aton i Cloud Q. Regulowana wysokość rączki, daszek w rozmiarze XXL oraz zawieszenie na 4 koła to kilka dodatkowych zalet nowych wózków. 

Fot. BranzaDziecieca.pl

Nowe produkty spełniają założenia firmy: bezpieczeństwo – wygląd – funkcjonalność. Waga wózków nie przekracza 11 kg. Nowe spacerówki w kompaktowych rozmiarach zostały

wyposażone w praktyczne funkcje, takie jak mechanizm umożliwiający łatwe złożenie wózka jedną ręką do pozycji wolnostojącej i szeroki zakres manewrowania.

Spot można było obejrzeć w programach TVN 24, TVN Biznes i Świat, Polsat News oraz Polsat News 24. Emisję kampanii telewizyjnej wsparto reklamą prasową w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Harvard Business Review” oraz w miesięczniku „Forbes”. 

Arcymistrzowie nad kartami 3–17.09.2016 | WORLD BRIDGE GAMES 2016

We Wrocławiu odbędą się mistrzostwa świata w brydżu sportowym. Zawodnicy będą korzystać z kart wyprodukowanych przez firmę Trefl, która została sponsorem imprezy. World Bridge Games każdorazowo gromadzi reprezentacje narodowe z ponad 60 krajów z całego świata. W stolicy Dolnego Śląska pojawią się gwiazdy światowego brydża. Polska podczas zawodów będzie bronić 2 medali: srebra w kategorii Open oraz brązu w kategorii kobiet. W drugim tygodniu imprezy odbędą się Otwarte Mistrzostwa Świata Par Narodowych, w których wszyscy chętni będą mogli zmierzyć się z arcymistrzami w walce o tytuł Mistrza Świata. Wrocławskie rozgrywki będą jednymi z największych na świecie, weźmie w nich udział ponad 3 tys. zawodników. 

Stereotypy w Białym Domu

Kids Design Award KONKURS KIND + JUGEND DLA PROJEKTANTÓW

Do 5 czerwca można przesyłać zgłoszenia do 3. edycji konkursu Kids Design Award 2016 organizowanego w ramach targów Kind + Jugend w Kolonii. Lista 10 nominowanych projektów zostanie ogłoszona 16 lipca. Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia mogą przesyłać designerzy, którzy ukończyli studia nie dawniej niż w 2001 r. Wybrane prototypy produktów dla dzieci oraz mebli zostaną

12

zaprezentowane na wydzielonej ekspozycji podczas wrześniowej edycji Kind + Jugend. Nagrodzone projekty otrzymają wsparcie producentów, którzy pomogą przygotować asortyment do wprowadzenia na rynek. Zwycięzcy zostaną również zaproszeni do uczestnictwa w przyszłorocznych targach w Kolonii. Laureaci konkursu będą mogli skorzystać z darmowej powierzchni wystawienniczej. 

KONFERENCJA POŚWIĘCONA ZABAWKOM

Na początku kwietnia w Białym Domu odbyła się konferencja poświęcona roli stereotypów płciowych w zabawkach i produkcjach telewizyjnych dla dzieci. Długi tytuł spotkania brzmiał: Helping our Children Explore, Learn and Dream without Limits: Breaking Down Gender Stereotypes in Media and Toys (Pomóżmy dzieciom poznawać, uczyć się i marzyć bez ograniczeń. Przełamywanie stereotypów związanych z płcią w mediach i zabawkach). W konferencji wzięli udział producenci zabawek, przedstawiciele dużych sieci handlowych oraz dziennikarze. Jeden z wątków dotyczył konieczności popularyzacji zabawek STEM wśród dziewczynek. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Kiban | Wikimedia Commons

WYDARZENIA

Literatura na stadionie 19–22.05.2016 | TARGI KSIĄŻKI W WARSZAWIE

7. edycja warszawskich Targów Książki zostanie zorganizowana na Stadionie Narodowym. W programie imprezy znalazła się m.in. prezentacja oferty literackiej dla dzieci i młodzieży oraz interaktywna wystawa poświęcona bohaterom książek J.K. Rowling o Harrym Potterze.

Zabawki z manifestem MIĘDZYNARODOWY PROJEKT POLITECHNIKI W MEDIOLANIE

Marek Jankowski, redaktor naczelny „Branży Dziecięcej” został zaproszony do współtworzenia Międzynarodowego Manifestu Wzornictwa Zabawek (International Manifesto on Toys Design). Ma to być narzędzie dla osób zaangażowanych w projektowanie, produkcję i dystrybucję towarów i usług adresowanych do dzieci. Projekt organizuje Politechnika Mediolańska (na zdj.) prowadząca pierwsze międzynarodowe studia w zakresie designu zabawek i artykułów dziecięcych. „Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkie znaczenie odgrywa zabawa w rozwoju człowieka. Dzieci mają swoje prawa, dlatego musimy cały czas pamiętać o ich znaczącej roli, pracując nad nowymi projektami. Chcemy zebrać, porównać i podsumować obecną wiedzę na ten temat, a także zachęcić do rozwijania nowych idei w tej dziedzinie” – piszą w zaproszeniu do współpracy koordynatorzy projektu

Luca Fois i Francesco Schianchi z Laboratorium Branż Kreatywnych. Wstępna wersja manifestu wymienia 16 pożądanych cech, które powinna posiadać zabawka lub gra. Dotyczą one wyglądu, funkcji i pozostałych cech produktu. Prace nad dokumentem będą odbywać się w 3 etapach: • badanie, zebranie i porównanie 16 cech (od kwietnia do września 2016 r.). • prace redakcyjne (od września do grudnia 2016 r.). • publikacja i rozpowszechnianie manifestu przez cały rok 2017, który miałby zostać Międzynarodowym Rokiem Designu Zabawek i Produktów dla Dzieci. Projekt wspiera firma Hape. Jego rozpoczęcie odbyło się na Mediolańskim Tygodniu Designu (12–17 kwietnia). 

Zakup kontrolowany

Zabawki od polityków

OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

NA CO PÓJDZIE 500+

Od 17 kwietnia obowiązuje (uchwalona 5 sierpnia 2015 r.) znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Z sądowego na administracyjny zmienił się m.in. system kontroli stosowania klauzul niedozwolonych. Jest to odpowiedź ustawodawcy na patologię wyłudzania kosztów procesu w sprawach o uznawanie klauzul za niedozwolone. Ustawa wprowadziła możliwość ostrzegania konsumentów przez Prezesa UOKiK w środkach masowego przekazu przez nieodpłatne publikowanie komunikatów dotyczących zachowań lub zjawisk mogących stanowić istotne zagrożenie dla interesów konsumentów. Nowe przepisy wprowadziły także instytucję „zakupu kontrolowanego”, mającego na celu uzyskanie informacji mogących stanowić dowód w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy – pod kontrolą Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

14

59% rodziców, którzy otrzymają świadczenie w ramach programu Rodzina 500 Plus, wyda pieniądze na dodatkowe zajęcia dla dzieci – wynika z badania ARC Rynek i Opinia. Blisko 60% ankietowanych stwierdziło, że gotówka przyda się do sfinansowania wycieczek szkolnych, a 37% rodziców zadeklarowało, że wyda dodatkowe środki na kulturę: bilety do teatru czy kina i kupno książek. Niemal co trzeci rodzic (29%) otrzymujący świadczenie przekaże część dziecku na kieszonkowe, a 23% ankietowanych zapowiada, że kupi pociechom konsolę, komputer lub tablet. 19% deklaruje, że pieniądze przeznaczy na zakup sprzętu sportowego i zabawek lub zaoszczędzi otrzymywane pieniądze. 8% ankietowanych przyznało, że za świadczenie kupi sprzęt RTV lub polisę ubezpieczeniową. 

Pierwsze trzy edycje imprezy odbyły się w Pałacu Kultury i Nauki. W 2013 r. targi zadebiutowały na Stadionie. W ubiegłorocznej ekspozycji wzięło udział 860 wystawców z 29 krajów. Do stolicy przyjechało blisko 800 autorów i ponad 72 tys. zwiedzających. Gościem specjalnym tegorocznej edycji są Węgry, patronat honorowy nad targami objął Prezydent RP, a w programie zauważyć można zwiększoną dawkę wątków związanych z historią Polski. 

Nowe elfy PROPOZYCJA LEGO

Lego wprowadza na rynek 6 nowych zestawów Lego Elves. Kolekcja opowiadająca o przygodach Emily Jones w krainie elfów i smoków to propozycja kreatywnej zabawy dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. W serii pojawią się: Jaskinia Smoka Ognia, Sekretne targowisko, Emily Jones i mały Smok Wiatru, Szkoła Smoków w Elvendale, Przygoda Smoka Wody i Gospoda pod Gwiazdami. Lego Elves zadebiutowały na rynku w ubiegłym roku. Przedstawiciele firmy na razie nie potwierdzają tych informacji, że planują wykorzystanie tych zestawów do stworzenia kolejnego filmu. 

Następczyni Violetty? PREMIERA DISNEYA

16 maja w Disney Channel będzie można obejrzeć pierwszy odcinek nowego serialu wytwórni Disneya – Soy Luna. Główna bohaterka to nastolatka, która spędza czas, jeżdżąc na wrotkach. Słucha przy tym muzyki, którą pisze dla niej jej najlepszy przyjaciel, Simon. Idylla kończy się w momencie, gdy rodzice Luny dostają propozycję nowej pracy i decydują się na przeprowadzkę z Cancun w Meksyku do Buenos Aires. Luna będzie musiała przyzwyczaić się do nowego życia i „odnaleźć się w świecie luksusu i elit”, a z tym – jak wiadomo – nawet najwięksi twardziele mogą mieć problem. Będzie taniec, miłość, intrygi i blondynka w roli czarnego charakteru. Podobno producenci wrotek już zacierają ręce. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Cosatto

WYDARZENIA

Przyjaciele ze świata SERIAL MATTEL CREATIONS

W stworzonym przez Mattel Creations nowym serialu animowanym Tomek i przyjaciele: Wielki wyścig, który trafi do dystrybucji w drugiej połowie tego roku, pojawi się 13 nowych pojazdów z całego świata. Mali widzowie zobaczą nowe lokomotywy, m.in. Ashimę z Indii, Axela z Belgii, Raula z Brazylii i Étienne z Francji.

Wjadą spacerówki HOOKA DYSTRYBUTOREM MARKI COSATTO

Polskim dystrybutorem produktów Cosatto została firma Hooka. – Od kilku miesięcy wprowadzaliśmy na polski rynek markę Koochi, która należy do Cosatto. Pod koniec kwietnia dotarło do nas pierwsze zamówienie nowych produktów – mówi przedstawicielka Hooka Katarzyna Lenart.

Fot. Muzeum Zabawek i Zabawy

Na początku do sklepów trafią przede wszystkim spacerówki oraz wózki bliźniacze. Dla angielskiego brandu charakterystyczne są

urozmaicona kolorystyka, ciekawe wzornictwo i gadżeciarskie dodatki. W ofercie Cosatto znajdziemy produkty z motywami potworów, pikseli i kwiatów. W niektórych modelach wózka w budce wbudowany jest głośnik, do którego można podłączyć telefon. Jest również plastikowa kieszeń przeznaczona na tablet, na którym dziecko podczas spaceru może oglądać bajki. Marka skupia się przede wszystkim na wózkach i fotelikach, ale w portfolio ma również krzesełka do karmienia i łóżeczka dla dzieci. 

Serial został wyprodukowany przez HIT Entertainment we współpracy z ARC Studios. W Polsce film wyświetlany będzie m.in. na kanale Mini Mini+. Do sklepów trafią zabawki licencyjne nawiązujące do nowych przygód Tomka. Kolekcję pojazdów wyprodukuje Fisher-Price, a Mattel wypuści na rynek odzież i puzzle. 

Pachnące Santoro NOWOŚĆ W PORTFOLIO FIRMY MARIO

Portfolio firmy Mario powiększyło się o produkowane w Hiszpanii angielskie lalki Santoro. Kolekcja wykonana z miękkiego, pachnącego winylu trafi na rynek w kwietniu. W asortymencie Mario znaleźć można także lalki hiszpańskich producentów, m.in. Endisa, Antonio Juan, Arias, Paola Reina (w 2016 r. Mario uzyskało wyłączność na kolekcję lalek Gordi). Santoro to działająca od 1983 r. w Londynie firma, która zdobyła kilkadziesiąt nagród, głównie za atrakcyjne wzornictwo. Swoje kolekcje sprzedaje w ponad 60 krajach świata. Oprócz lalek Santoro produkuje również m.in. akcesoria i artykuły piśmiennicze. 

Skuteczny mix 19.05.2016 | KIDS & FAMILY MARKETING DAY

Nagroda za projekt KONKURS „ZABAWKA PRZYJAZNA DZIECKU”

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach zaprasza do udziału w 9. edycji konkursu „Zabawka Przyjazna Dziecku”. Mogą w nim wziąć udział artyści, absolwenci szkół plastycznych, producenci, projektanci i twórcy ludowi. Zgłoszenia należy przesyłać do 31 października 2016 r. Jury oceni zabawki w 4 kategoriach: zabawki wdrożone do produkcji, zabawki ludowe, zabawki artystyczne, prototypy i przedmioty lub zabawki służące jako gadżet, promujące miasto albo region (projekt musi być możliwy

16

do wdrożenia do produkcji). Laureaci otrzymają nagrody finansowe. Prace przesłane na konkurs znajdą się w zbiorach Muzeum Zabawek i Zabawy. W planach jest również wydanie katalogu pokonkursowego. Regulamin i karta zgłoszenia konkursowego są dostępne na stronie poświęconej projektowi. Dodatkowych informacji udziela koordynatorka projektu Renata Pronobis (tel. 799 844 984, e-mail: r.pronobis@muzeumzabawek.eu). 

W maju w warszawskim Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza odbędzie się 4. edycja konferencji Kids & Family Marketing Day. Tematem spotkania jest skuteczny marketing mix w branży dziecięcej i familijnej. Organizatorzy zapraszają na nie dyrektorów działów marketingu, kierowników działów promocji, brand i product menadżerów oraz osoby zainteresowane sprzedażą produktów branży dziecięcej i familijnej. Prezentacje będą poświęcone m.in. najnowszym wynikom badań dotyczących zwyczajów i zachowań dzieci i młodzieży, najbardziej skutecznym kanałom marketingu i działań online, budowaniu pozytywnego wizerunku marki wśród rodziców. Szczegółowy program spotkania znajduje się na stronie www.kids-family.pl. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Greentom

WYDARZENIA

Przeprowadzka w Szanghaju 20–22.07.2016 | TARGI CBME CHINA

Greentom zwycięzca NAGRODA W KONKURSIE RED DOT AWARD

Wózek Greentom zdobył najwyższe wyróżnienie w konkursie Red Dot Award: Best of the Best in Product Design 2016. Polskim dystrybutorem jest firma Stokkids.

Wózek Greentom jest jednym z pierwszych ekologicznych wózków spacerowych. Wytworzono go z wysokiej jakości surowców wtórnych. Jego rama jest wykonana z pochodzącego z odzysku polipropylenu (PP), a tkanina – z pochodzących z odzysku butelek po napojach (PET). W ofercie duńskiego producenta wózka dostępne są gondola Carrycot oraz dwie spacerówki: Reversible i Classic. Jedna rama pasuje do wszystkich modeli. Wózki są przeznaczone dla dzieci od urodzenia do 4. roku życia. 

Fot. BabyBjörn

W odbywającym się w Niemczech konkursie, uznawanym za jeden z najważniejszych w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, wzięło udział 5200 produktów zgłoszonych przez producentów i projektantów z 57 krajów. Zwycięzców wybiera jury składające się z 41 ekspertów z całego świata. Główne kryteria oceny to: stopień innowacyjności, jakość, funkcjonalność i ekologiczność. Jury przyznaje najwyższe wyróżnienie „Red Dot: Best of the Best”

za przełomowy design. Nagrodę tę otrzymuje tylko jeden produkt spośród zgłoszonych do konkursu.

W lipcu do Szanghaju ok. 2250 wystawców przyjedzie na 16. edycję branżowych targów CBME China. Impreza po raz pierwszy odbędzie się w National Exhibition Convention Center (NECC). Przestrzeń wystawienniczą podzielono na 6 obszarów tematycznych. Na targach będzie można zobaczyć m.in. produkty dla kobiet w ciąży i kosmetyki pielęgnacyjne dla niemowląt, wózki, foteliki i meble dziecięce, żywność i medykamenty, zabawki i produkty edukacyjne, odzież i obuwie dla dzieci oraz odzież i bieliznę dla ciężarnych. Wydzielone zostaną również strefy artykułów licencyjnych i innowacji technologicznych. 

Smakosze do towarzystwa 16.04.2016 | WIOSENNA EDYCJA MAMAVILLE

W ramach tegorocznej wiosennej edycji Targów dla Mamy i Dziecka Mamaville, zorganizowanej w hali wystawienniczej przy ul. Obozowej 60 w Warszawie, przygotowano m.in. strefę zakupów, w której pojawiły się stoiska projektantów ubrań, zabawek, akcesoriów dla najmłodszych i artykułów dekoracyjnych. Na 20 maja organizatorzy zapraszają do Wrocławia do Browaru Mieszczańskiego. W stolicy Dolnego Śląska impreza odbędzie się już po raz 4. Będzie jej towarzyszyć Bazar Smakoszy. 

Bombaj rozbudowany 15–17.09.2016 | KIDS INDIA

Spacer z meshem NOWE NOSIODEŁKA BABYBJÖRN

Firma BabyBjörn wprowadziła do sprzedaży 3 nowe modele nosidełek Air, do których produkcji wykorzystano oddychającą tkaninę 3D mesh. One Air, We Air oraz Original Air są już dostępne u polskiego dystrybutora – Scandinavian Baby. – Producent już jakiś czas temu zaczął się interesować przewiewnymi materiałami, ale nie mógł znaleźć odpowiednio miękkich dla skóry dziecka. Dostępne na rynku siateczki stosuje się

18

głównie w odzieży sportowej. Stąd wziął się pomysł na stworzenie własnego materiału. Mesh odprowadza nadmiar ciepła i wilgoci, co jest szczególnie istotne wiosną i latem – wyjaśnia Piotr Dmowski ze Scandinavian Baby. 3D mesh składa się z 3 warstw wykonanych podczas jednego procesu: zewnętrzna i wewnętrzna to cienka siatka, a między nimi znajduje się tkanina z pojedynczych włókien, która nadaje nosidełkom trwałość i stabilność. 

Organizatorzy targów Kids India zwiększają powierzchnię wystawienniczą. Podczas 4. edycji imprezy, która odbędzie się w Bombay Convention & Exhibition Centre, po raz pierwszy wystawcy będą mieli do dyspozycji dwie duże hale. – Po wcześniejszych spotkaniach docierały do nas opinie zadowolonych wystawców i gości. Stwierdziliśmy, że to dobry moment, by imprezę jeszcze rozbudować – skomentował prezes Spielwarenmesse eG Ernst Kick. Organizator zaplanował nowe ekspozycje, jedna z nich poświęcona będzie artykułom szkolnym. W ubiegłorocznej edycji targów wzięło udział ok. 350 firm, imprezę odwiedziło ok. 7 tys. handlowców. W kwietniu tego roku w New Delhi otwarto filię Spielwarenmesse eG, firmy odpowiadającej za przygotowanie wystawy. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. BranzaDziecieca.pl

WYDARZENIA

Strategia Paradise WÓZKI NA EKRANIE

Reklamy wózków marki Paradise Baby pojawiły się w kwietniu w telewizji Puls 2. – Sponsorowanie wybranych programów to kolejny etap naszej strategii marketingowej – mówi manager firmy Kamil Dudzic. Kolekcje można również obejrzeć na nowej stronie internetowej. Oprócz informacji o asortymencie i punktach sprzedaży trafiają na nią także wiadomości o atrakcyjnych wyprzedażach.

Uklęknąć na stoisku

Częstochowska marka Paradise Baby działa na rynku od kilkunastu lat. Jej właścicielem jest rodzinna firma Junior-Suder zajmująca się produkcją i sprzedażą artykułów dziecięcych. 

12–13.03.2016 | TARGI BABY & TODDLER SHOW W MANCHESTERZE

Wśród ok. 150 marek prezentowanych na targach konsumenckich Baby & Toddler Show w Manchesterze znalazł się polski rodzynek – Whisbear. Szumiące misie sprzedawały się najlepiej ze wszystkich produktów oferowanych przez firmę Ardega, brytyjskiego dystrybutora artykułów dziecięcych. Na stoisku E1, zlokalizowanym tuż obok wejścia na targi, można było spotkać Monikę Dzienynską-Dyk, odpowiedzialną za PR marki Whisbear w Wielkiej Brytanii. Niestrudzenie opowiadała kolejnym rodzicom o zaletach zabawek z Polski. Klienci podchodzili jeden po drugim, a większość rozmów, które widzieliśmy, kończyła się zakupem. Dużą część imprezy zajęły stoiska z wózkami i fotelikami (m.in. iCandy, Bugaboo, Silver Cross, Maxi-Cosi, Mima, BeSafe, Britax, Cybex, Cosatto, Baby Jogger). Na kilku sprzedawano odzież i akcesoria tekstylne dla najmłodszych z zabawnymi napisami. Inną ciekawą propozycją były buty dla niemowląt Playtoes, które stymulują rozwój dziecka. Są kolorowe, mają szeleszczące, grzechoczące i błyszczące elementy, a na podeszwach czarno-białe okręgi.

coś bardziej oryginalnego, a następnie przywiózł swoje dzieło do Manchesteru, żeby po raz pierwszy pokazać je światu. – Inspiracją był dla mnie karton. Gdy kupujesz zmywarkę, wiadomo, że dziecko nie odpuści sobie zabawy w wielkim pudle. Postanowiłem zrobić łóżeczko, które nie będzie tylko funkcjonalnym meblem, ale też miejscem do zabawy dla juniora – mówił Alan O’Connor. Mebel nie jest tani (pełny zestaw kosztuje 1000 funtów), ale biorąc pod uwagę długi czas użytkowania, ręczne wykonanie i brytyjskie zarobki, cena wydaje się rozsądna. I jeszcze jedna ciekawostka: stoisko, na którym należało… uklęknąć. Tylko w ten sposób można było się przekonać, jak dobrym produktem jest Kneepal – podkładka pod kolana z elastycznej pianki, przydatna np. podczas kąpania dziecka w „dorosłej” wannie (albo – gdy dziecko już wyrośnie – podczas pracy w ogrodzie).

Wśród kilku stoisk z meblami wyróżniał się Zink & Zonk. Twórca tej marki uznał, że tradycyjne łóżeczka o prostokątnych ścianach to straszna nuda. Irlandczyk wymyślił i zbudował

Baby & Toddler Show to impreza podobna do polskich targów Mother & Baby. Wśród wystawców można znaleźć producentów, dystrybutorów, sklepy stacjonarne i internetowe, a także usługodawców. Poza zakupami w bardzo atrakcyjnych cenach uczestnicy mogą posłuchać wykładów i skorzystać z porad specjalistów. Szerszą relację z tego wydarzenia zamieszczamy n s. 52. 

Lady Gaga dla Mattela

Do Browaru po ubrania

PROJEKT NOWEJ LALKI

16–17.04.2016 | WROCŁAW FASHION MEETING

Amerykańska piosenkarka Lady Gaga rozpoczęła współpracę z Mattelem. Wokalistka z siostrą Natali Germanottą, która jest projektantką mody, stworzą lalkę nawiązującą do kolekcji Monster High. Dochód ze sprzedaży wesprze założoną przez piosenkarkę fundację, która, jak czytamy na stronie polskiego fanklubu, „skupia się na upodmiotowieniu młodzieży w kwestiach takich jak pewność siebie i dobrobyt”. Szczegóły projektu nie są jeszcze znane. 

We wrocławskim Browarze Mieszczańskim przy ul. Hubskiej 44 odbyła się 13. edycja targów mody autorskiej i designu Fashion Meeting Pop Up Store – Polska Moda. Na odwiedzających i kupujących czekało ponad 25 tys. produktów i 300 premierowych kolekcji. Swoje propozycje przedstawili projektanci z całej Polski. Stawili się też styliści i fotografowie. Kolekcje ubrań dla najmłodszych można było obejrzeć w strefie mody dziecięcej. 

20

Uszatek w 3D KLASYKA DZIECIĘCA W KINACH

Trwają prace nad pierwszym pełnometrażowym filmem o przygodach Misia Uszatka. Produkcja ma się rozpocząć w przyszłym roku, ale na premierę poczekamy kilka lat. W rolę misia wcieli się Maciej Stuhr, który powiedział „Gazecie Wyborczej”, że będzie to dla niego zadanie porównywalne z propozycją zagrania Hamleta lub Skrzetuskiego. Pomysłodawcą projektu i autorem scenariusza jest Piotr Jasek, reżyserii podjął się Grzegorz Jonkajtys, na co dzień pracujący w studiu założonym przez George’a Lucasa – Industrial Light & Magic w San Francisco. Film zostanie zrealizowany w połączeniu technik animacji 3D i ujęć makiety. Scenografia jest zbudowana z miniaturowych modeli, a postaci będą animowane komputerowo. Budżet filmu szacuje się na 10–15 mln zł. 

Krągła Barbie NOWA KOLEKCJA W SKLEPACH

W marcu na polski rynek trafiła nowa kolekcja Barbie Fashionistas. Dziewczynki oprócz klasycznej Barbie do wyboru mają lalkę wysoką, krągłą i drobną. W kolekcji Fashionistas 2016 znalazły się 33 nowe modele (30 kolorów włosów, 24 fryzury, 22 kolory oczu, 14 kształtów twarzy, 7 karnacji). Projekt, który zakładał zmianę kształtów najpopularniejszej lalki świata, trzymany był w ścisłej tajemnicy. Podobno szefowa marki Barbie, Evelyn Mazzocco, zleciła przygotowanie nowych wzorów już 2 lata temu. Premiera kolekcji miała miejsce w lutym tego roku. Nowe sylwetki Barbie to dla Mattela skomplikowana akcja logistyczna. Firma musi dostarczać modele strojów dostosowane do różnych typów sylwetek. W USA Mattel otworzył specjalną infolinię dla rodziców mających problem z dobraniem lalce garderoby. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. GB

WYDARZENIA

Fundator, który rozumie CHARYTATYWNY GEST TREFLA

Wózek do torebki MARKA GB WCHODZI NA POLSKI RYNEK

Na polskim rynku pojawiła się marka Gb należąca do holdingu Goodbaby, który ma w swoim portfolio również brandy Cybex i Evenflo. Nowa propozycja to wózki i foteliki łączące elementy wzornictwa przemysłowego z wyszukanym designem. Do sklepów trafią dwie linie.

Marka Gb, której znakiem rozpoznawczym ma być technologiczne zaawansowanie produktów, powstała w wyniku współpracy założyciela marki Cybex Martina Posa i twórcy Goodbaby Zhenghuana Songa. 

Fot. Kids Design Space

Pierwsza z nich to Gold, w której znajdziemy m.in. najmniejszy na świecie składany wózek Pockit, co zostało potwierdzone stosowną adnotacją w Księdze Rekordów Guinnessa.

Druga propozycja to kolekcja Platinum. Jej ozdobą jest wielofunkcyjny Maris 3 w 1, który może służyć jako wózek z głęboką gondolą, system podróżny z fotelikiem samochodowym Idan lub jako spacerówka z siedziskiem.

Firma Trefl ufundowała nagrody dla tegorocznych laureatów 16. edycji festiwalu „Albertiana” organizowanego przez Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”. – Wartość takich upominków jest tym większa, że mogą one nie tylko służyć zabawie, lecz także mieć wpływ terapeutyczny. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za to, że Trefl rozumie niezwykle trudną sytuację naszych podopiecznych, z których niektórzy są w tak złym stanie, że o pomoc dla siebie nie potrafią nawet prosić – podkreśla Agnieszka Grzechnik, kierownik działu fundraisingu. Wręczenie nagród odbyło się 14 marca podczas uroczystej gali zorganizowanej w Teatrze Słowackiego w Krakowie. 

Policjant w programie 8–10.04.2016 | TARGI BABY WORLD W RYDZE

W kwietniu w Rydze odbyła się 10. edycja targów konsumenckich Baby World. Na liście wystawców znalazły się też dwie polskie firmy: Hevea i JollyHeap. – Początkowo planowaliśmy wystawienie się na targach w Kijowie. Tam jednak sytuacja jest bardzo niestabilna, dlatego wybraliśmy Łotwę – mówi współwłaścicielka firmy Hevea Małgorzata Jankowska-Martynowicz. W imprezie wzięło udział ok. 150 firm. Większość z nich to łotewscy i litewscy producenci oraz dystrybutorzy artykułów dziecięcych i zabawek. Organizatorzy Baby World zaplanowali m.in. specjalną strefę poświęconą bezpieczeństwu dzieci, w której rodzice mogli porozmawiać z lekarzami, policjantami i ekspertami z branży zabawkarskiej. 

Wsparcie dla wystawy

Piraci i reszta CROCODILE CREEK W OFERCIE SMARTOYS

18–22.05.2016 | WROCLOVE DESIGN FESTIVAL

Organizatorzy 3. edycji Międzynarodowego Festiwalu Dobrych Projektów „Wroclove Design Festival” szukają partnerów do Kids Design Space. Jest to zarówno kilkumiesięczny cykliczny projekt, w ramach którego około 200 dzieci pod okiem profesjonalnych projektantów (m.in. Oskara Zięty i Pawła Jasiewicza) poznaje świat designu i projektuje przedmioty, jak i finałowa wystawa oraz specjalna strefa, gdzie będzie można zobaczyć dziecięce projekty. – Zależy nam, by na wystawie zaprezentować profesjonalnie wykonane, gotowe do wdrożenia

22

prototypy, które powstały w ramach drugiej edycji warsztatów Kids Design Space – dzieci projektują przestrzeń. Koszty związane z realizacją tego projektu są zbyt wysokie dla organizatora, dlatego prosimy o wsparcie. Powierzchnie wystawiennicze oraz działania organizacyjne nie stanowią dla nas problemu, jednak brakuje nam środków na materiały, opracowanie koncepcji i zbudowanie wystawy. Dlatego 21 marca wystartowaliśmy z akcją crowdfoundingową w serwisie Wspieram.to – mówi Kamila Wałczyk z Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin” we Wrocławiu. 

W portfolio firmy Smartoys pojawiła się nowa propozycja – Crocodile Creek. Ta amerykańska marka tworzy m.in. puzzle, klocki, plecaki, piłki, butelki i pudełka na kanapki. Wśród dostępnych wzorów są dinozaury, roboty, smoki, planety, wróżki, piraci i wiele innych. Kolekcję można obejrzeć na stronie Smartoys oraz w niedawno otwartym sklepie stacjonarnym przy ul. Dembowskiego 17a w Warszawie. Smartoys jest również wyłącznym przedstawicielem takich marek, jak: Alex, Plan Toys, Living Puppets, The Puppet Company, Tyrrell Katz i Fiesta Crafts. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA

Gwiazdka według Madeja

Konin gra

7–12.05.2016 | KONTRAKTACJE FIRMY MADEJ

Producent i dystrybutor gier, zabawek oraz puzzli, firma G3, zaprasza do Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie. W programie Światowego Dnia Gier Planszowych m.in. blok turniejowy, gry imprezowe, sala gier rodzinnych łączących pokolenia bez negatywnej interakcji i sala gier logicznych. Organizatorzy zachęcają autorów gier do rozmów z przedstawicielami G3. Będzie można uzyskać informacje na temat procesu wydawniczego. 

W hotelu Panorama w Mszczonowie odbędzie się Wielka Majówka Zabawek, czyli kontraktacje organizowane przez firmę Madej. Podczas spotkania będzie można zapoznać się z ofertą „Gwiazdka 2016”, która według zapowiedzi przedstawicieli importera zabawek będzie obejmować kilka tysięcy produktów. W portfolio firmy z Piaseczna znajdują się m.in. takie marki jak: Melissa & Doug, Jet 5, Baby Trike i Orange Elephant. 

Klocki w Disneytown NAJWIĘKSZY SKLEP LEGO

Największy na świecie sklep z klockami duńskiej marki zostanie otwarty 16 czerwca w Szanghaju. Place zabaw i ogromne modele to tylko niektóre atrakcje czekające na odwiedzających. Salon o powierzchni 1 tys. m² rozpocznie działalność w handlowo-rozrywkowym centrum Disneytown, znajdującym się tuż obok największego Disneylandu budowanego przez wytwórnię filmową poza granicami Stanów Zjednoczonych. Chiny to jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków zbytu dla Lego. W ubiegłym roku sprzedaż wzrosła tam o 34%. W 2014 r. w Jiaxing, położonym 100 km od Szanghaju, rozpoczęła się budowa pierwszej fabryki klocków w Państwie Środka. Inwestycja ma zostać zakończona w 2017 r. Cała produkcja trafi na rynek azjatycki. 

Wielkopolska fantastyka

30.04.2016 | ŚWIATOWY DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH

Co gryzie matki?

DZIECIĘCE BESTSELLERY

1. Dobble (Rebel)

1. Rowerek biegowy Duplo Turkusowy Kot (Milly Mally)

2. Fibber (Spin Master)

2. Lego Nexo Knights 70332 (Lego)

3. Szczeniaczek Uczniaczek (Fisher Price)

3. Interaktywny stoliczek mówiący po polsku 0801 (Smily Play)

4. Piesek naciśnij i jedź (Smily Play)

4. Magic Jinn Zwierzęta 60051/60310 (Dumel Discovery)

5. Moja pierwsza ciężarówka (Lego Duplo)

5. Jenga Refresh A2120 (Hasbro)

1. H. Tullet „Naciśnij mnie” (Babaryba)

1. Nela „10 niesamowitych przygód Neli” (Burda)

2. Oprac. zbiorowe „Książka z naklejkami” (Wilga)

2. Zifflin „Inwazja bazgrołów” (Nasza Księgarnia)

3. Oprac. zbiorowe „Kosmos” (Wilga)

3. R. Goscinny, J.J. Sempé „Wiosna Mikołajka” (Znak)

4. Oprac. zbiorowe „Księżniczki” (Ameet)

4. Oprac. zbiorowe „Brulion zabaw” (Wilga)

5. Oprac. zbiorowe „Dzikie zwierzęta” (Zielona Sowa)

5. Oprac. zbiorowe „Lego Star Wars” (Ameet)

1. Kraina lodu (Galapagos)

1. Hotel Transylwania (Imperial Cinepix)

2. Mały Książę (ADD Media)

2. W głowie się nie mieści (Galapagos)

3. Hotel Transylwania (Imperial Cinepix)

3. Mały Książę (ADD Media)

4. Masza i Niedźwiedź. Skarbczyk filmowy (Egmont)

4. Minionki rozrabiają (Filmostrada)

5. Lego przygoda (Warner Bros)

5. Kraina lodu (Galapagos)

1. Różni wykonawcy „Mini Mini. Przeboje rybki” (Magic Records)

1. Różni wykonawcy „Przedszkolaka hity” (MTJ)

2. Różni wykonawcy „Kołysanki dla maluszka” (Universal)

2. Różni wykonawcy „Dziecięce przeboje” (Universal)

3. M. Umer, G. Turnau „Kołysanki-utulanki” (EMI)

3. Różni wykonawcy „Najlepsze piosenki Pana Kleksa” (Sony Music)

4. Różni wykonawcy „Jestem sobie przedszkolaczek” (MTJ)

4. Różni wyk. „Tańce malucha do brykania i skakania” (Soliton)

5. L. Raimond „Usypianki bobasa” (Music Islet)

5. Różni wykonawcy „Best of Disney” (Universal)

RAPORT IRCENTER.COM

Współczesna matka, aby zdobyć wiedzę o ciąży i macierzyństwie, korzysta z internetu, przede wszystkim zagląda na fora. W ciągu 6 mięsiecy internautki wpisały niemal milion komentarzy – wynika z badania przeprowadzonego przez IRCenter.com. Kobiety w ciąży są głównie zainteresowane informacjami dotyczącymi porodu, lekarzy i przysługujących świadczeń. Po narodzinach dziecka wątpliwości matek dotyczą przede wszystkim rozwoju noworodka i jego odżywiania. Pytają o akcesoria (laktatory, butelki, kubki niekapki) oraz proszą o porady w kwestii wyboru wózków i fotelików. 

Plastik do wymiany EKOWYZWANIA DLA LEGO

Duńska firma pracuje nad nowym, bardziej ekologicznym tworzywem do produkcji klocków. Przedstawiciele Lego zapowiedzieli, że do 2030 r. zabawki nie będą już wykonywane z plastiku. Na prace badawcze przeznaczono ok. 150 mln dolarów. Firma postawiła sobie jeszcze jedno ekowyzwanie – do 2020 r. chce korzystać wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Część energii pozyskuje z turbin wiatrowych stojących u wybrzeży Niemiec. 

8–10.04.2016 | 16. EDYCJA PYRKONU

Do Poznania na 16. edycję konwentu Pyrkon zjechali miłośnicy fantastyki. W imprezie wzięła udział rekordowa liczba aż 36 tys. osób, czyli prawie o 5 tys. więcej niż w ubiegłym roku.

Wiosenne wybieranie KONKURS ZABAWKOWICZA

Jedną z atrakcji zlotu był Games Room. Planszówki do testowania do stolicy Wielkopolski przywieźli m.in. Granna, Q-Workshop, Rebel, Hobbity.eu, Foksal i Galakta. W Bloku Gier Elektronicznych na gości konwentu czekały konsole, turnieje i showroomy. W tym roku po raz pierwszy w historii Pyrkonu zorganizowano wielką wyprzedaż gier planszowych. 

24

Ruszyła 5. edycja konkursu Zabawka Roku, Nagroda Rodziców i Nagroda Dzieci. Projekt ma być wsparciem dla rodziców, którzy poszukują wartościowych zabawek dla swoich dzieci. Najważniejszymi kryteriami podczas przyznawania Nagrody Rodziców są wysoka jakość i bezpieczeństwo akcesoriów. Produkty do konkursu można zgłaszać do 6 maja. 

D ane ze sk lepów internetow ych Smyk .com i Agito.pl oraz sieci Empik za mar zec 2016

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


TA R G I W K I E LC A C H

KIDS’ TIME W CZOŁÓWCE ANNA ORLEAŃSKA

Fot. Sławomir Panek

Targi rosną – taką opinię słyszeliśmy w Kielcach wielokrotnie, zarówno od wystawców, jak i odwiedzających oraz organizatorów. Tegoroczną, 7. edycję imprezy odwiedziło ok. 5300 gości. Na ponad 14 tys. m² w 7 halach zaprezentowało się 407 wystawców, w tym blisko 40 firm zagranicznych.

Jako jedna z pierwszych w tym roku w Kielcach pojawiła się firma Marko, która w przeddzień rozpoczęcia imprezy targowej zorganizowała konferencję dla współpracujących sklepów (więcej o spotkaniu piszemy na s. 38). Firma potrzebowała też więcej czasu, żeby przygotować stoisko (800 m²). Produkty, które pokazywała podczas Kids’ Time, zajęły 2 tiry. Podczas tegorocznej edycji targów dystrybutor z Wodzisławia świętował 25-lecie działalności. Pracownicy firmy występowali w strojach stewardess i stewardów, a Janusz Musioł w mundurze kapitana namawiał do odlotów z Marko. GALA Z NAGRODAMI Pierwszego dnia imprezy podczas uroczystego bankietu wręczono nagrody w konkursie na najlepsze produkty targowe. W tym roku zgłoszono do niego ponad 240 propozycji, blisko 100 więcej niż w poprzedniej edycji Kids’ Time. W 2016 r. zmieniły się nagrody przyznawane przez jury. Zamiast Medali Targów Kielce zwycięzcy otrzymali specjalnie zaprojektowane statuetki Kids’ Time Star. W kategorii Wózki wygrał Anex Sport firmy Ideo Group. Nagrodzony fotelik to Concord Reverso Plus (dystrybutor: Mini-Maxi). Za najlepszą zabawkę dla grupy wiekowej 0–3 jury uznało Szumiącego Misia z funkcją Cry Sensor firmy Whisbear. W kategorii zabawki 3+ zwyciężyła mozaika Quercetti Photo Pixel Art (Dante). Kolekcja Milk & Bamboo Texpolu wygrała w kategorii Odzież i tekstylia. Nagrodę jury dla najciekawszego produktu wśród artykułów dziecięcych zdobyła bramka zabezpieczająca Dreambaby Roll Up, zgłoszona przez Marko.

28

Firma Marko świętowała w tym roku w Kielcach 25-lecie działalności. Na stoisku o powierzchni 800 m2 na handlowców czekało kilkudziesięciu pracowników przedsiębiorstwa w strojach stewardess i stewardów.

Podczas Gali Biznesu poznaliśmy również laureatów Plebiscytu „Branży Dziecięcej”. Icom Poland i Babyono zostały Firmami Roku. Tytuły Handlowców Roku zdobyli Kamil Koniec (Dumel) i Marcin Walas (Babyono). O tym, dlaczego nasi zwycięzcy w ogóle wystartowali w konkursie i komu zawdzięczają nagrody można przeczytać na s. 32. Kids’ Time to obecnie najdynamiczniej rozwijająca się wystawa ze wszystkich organizowanych przez Targi Kielce. Podczas gali nagrodę

specjalną za to osiągnięcie wręczono menedżer imprezy Aldonie Matli. Szanse na nagrody pojawiły się również drugiego dnia wystawy. Odbył się wtedy Turniej w Bowlingu. Pierwsze miejsce ze średnią 120 punktów zdobyło Marko. Drugie miejsce z wynikiem 111 punktów przypadło połączonej drużynie Vi-GGa-Mi i Zabawkowicza. Na podium znalazł się również Dorel (110 punktów). Tytuł najlepszego zawodnika turnieju zdobył Artur Jopek z firmy Tootiny.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


W ostatnim dniu imprezy nagrody odebrali zwycięzcy 4. edycji Mistrzostw Polski w Montowaniu Fotelików Samochodowych Fotelikiada. W kategorii Przedstawiciel Handlowy zwyciężył Jakub Gęga, kolejne miejsca na podium zajęli: Krzysztof Harłak oraz Igor Waletko. Najlepszym sprzedawcą został Paweł Orepuk, 2. miejsce zdobyła Marta Istelska, a 3. Waldemar Maciuszek. Nagrodę dla najlepszego sklepu wywalczył Bebe Club ze Szczecina (wywiad z Pawłem Orepukiem i Martą Istelską na s. 36). Na podium stanęli również Artur Jakubowski i Marcin Madeja z wrocławskiego sklepu Megaurwis oraz Milena Pindral i Magdalena Pietrzyk ze sklepu Smyk Kielce Korona. Jedną z nagród dla zwycięzców w kategorii Najlepszy sklep był dzień Pawła Kurpiewskiego (twórcy serwisu Fotelik.info, organizatora Fotelikiady), który zapowiedział: – Przyjeżdżam z własnym mopem i pucuję wam sklep. TRENDY I OKRĄGŁY STÓŁ Targi to nie tylko spotkania handlowe na stoiskach, lecz także okazja do uczestniczenia w branżowych konferencjach. Do Kielc w tym roku przyjechała amerykańska ekspertka Reyne Rice, która opowiadała o zabawkowych bestsellerach i trendach. Specjalistka zwróciła uwagę m.in. na popularność zabawek rozwijających umiejętności poznawcze, uczących

rozwiązywania problemów i stawiania sobie wyzwań. W ten trend wpisują się klocki i gry planszowe.

W OPINII REYNE RICE NA PÓŁKACH SKLEPOWYCH POWINNY SIĘ TAKŻE ZNALEŹĆ WYSZUKANE ZABAWKI DESIGNERSKIE, PRODUKTY, W KTÓRYCH ZNALAZŁY ZASTOSOWANIE NAJNOWSZE TECHNOLOGIE, ORAZ ZABAWKI PROMUJĄCE INTELIGENCJĘ EMOCJONALNĄ.

Dagmara Habiera z VM Studio po prezentacji poświęconej sposobom na zwiększenie sprzedaży w sklepie stacjonarnym jeszcze przez ponad godzinę odpowiadała na pytania właścicieli sklepów. Przedstawiciel NPD Paweł Szmidt zaprezentował natomiast dane dotyczące sprzedaży zabawek. Podczas targów odbył się również Kongres Franczyzobiorców Toy Planet. Ostatniego dnia imprezy zorganizowano po raz pierwszy spotkanie blogerek parentingowych z firmami branży dziecięcej prezentującymi premierowe produkty. W pokazie wzięło

udział 18 firm i 25 autorek blogów, m.in. Antoonóvka, Mamy Gadżety, Mama w domu, i Smaki macierzyństwa. Podczas tegorocznej edycji targów zorganizowano także polsko-rosyjski okrągły stół. Podczas spotkania mówiono, na co powinny zwracać uwagę polskie firmy, które chcą prowadzić działalność na Wschodzie. Do Kielc przyleciała ponadto delegacja rosyjskich kupców. Interesowała ich przede wszystkim dziecięca odzież i tekstylia polskiej produkcji. Na marginesie: członkowie delegacji byli trochę zmieszani, gdy na bankiecie targowym dotarli do stołu z napisem „Russia” i zobaczyli na środku kubełek z lodem, a w nim butelkę wódki. – Dlaczego Rosjan zawsze wita się wódką? My naprawdę pijemy też inne rzeczy – utyskiwał jeden z gości. Na szczęście ktoś szybko uświadomił mu, że podobny zestaw znajduje się na wszystkich stolikach, a innych napojów do wyboru też nie brakuje. Już pierwszego dnia imprezy frekwencja była znakomita. – Jest bardzo dobrze. To chyba najbardziej intensywna edycja od lat. Nie mieliśmy chwili, żeby zrobić przerwę – mówił Tomasz Skrzypczak, właściciel firmy Akord. Przy kasach tworzyły się bardzo długie kolejki. Rejestracja i wejście na targi, niestety, zajmowały

reklama

Poszukujemy handlowca – wyślij nam swoje CV lub zadzwoń


TA R G I W K I E LC A C H

więcej czasu, niż powinny. Organizatorzy imprezy zapowiadają, że zadbają o to, by taka sytuacja nie powtórzyła się w przyszłym roku. Niewykluczone, że zmieni się również katering (sporo osób narzekało na ofertę restauracyjną).

WYSTAWCY KIDS’ TIME 2012

KAWA DLA GOŚCI Na obejrzenie wszystkich nowości prezentowanych w Kielcach potrzeba by było znacznie więcej czasu niż 3 targowe dni. Przedstawiamy krótki, subiektywny przegląd tego, co przygotowali wystawcy. Marka Chicco jak co roku zadbała nie tylko o to, żeby odwiedzający ją goście mieli co zamawiać do swoich sklepów. Na stoisku włoskiego producenta można było także skosztować przysmaków z Italii oraz wzmocnić się świetną kawą. Oprócz firm, które od lat pojawiają się w Kielcach, takich jak: Tako, Deltim, Adamex, na targi przyjechał wózkowy debiutant. Po raz pierwszy na udział w wystawie zdecydowała się marka Paradise Baby, działająca na polskim rynku od kilkunastu lat. Wystawca pokazał m.in. premierowy model retro na plastikowych, pompowanych 14-calowych kołach. Skoro o debiutach mowa, warto wspomnieć o jeszcze jednej firmie. W Kielcach pojawiła się działająca od kilku miesięcy marka Koochi, oferująca m.in. wózki i foteliki samochodowe, należąca do tych samych właścicieli, co Cosatto. – Kolekcja zmienia się raz w roku. Każdy produkt ma 4 lata gwarancji. Dla sklepów, które zdecydują się podjąć z nami współpracę, przygotowujemy specjalną ekspozycję: palety oszlifowane i oklejone folią zabezpieczającą przed kurzem, zdjęcia z danego miasta oraz banner przedstawiający całą kolekcję – wylicza przedstawicielka firmy Katarzyna Lenart.

2014

2015

2016

73 146 219 326 407

Działające od 3 lat przedsiębiorstwo dotychczas sprzedawało zestaw (oraz gotowe obuwie dla dzieci w wieku od 6 do 18 miesięcy) przede wszystkim na rynkach zagranicznych, głównie w Wielkiej Brytanii i Australii. W tym roku postanowiło pokazać swój pomysł również polskim handlowcom. UPIEC PUZZLE Ci, którzy szukali nietypowych zabawek, powinni byli trafić na stoisko Funiversity. – Proponujemy m.in. puzzle do samodzielnego wykonania. Dziecko rysuje wzór na specjalnym papierze, który później trafia do piekarnika. Po wyjęciu mamy gotową układankę. Kolejną nowością są bransoletki pokazujące promieniowanie UV – wymienia przedstawicielka firmy Karolina Klucznik. Na stoisku SkipWish dużym zainteresowaniem cieszyły się nowe płócienne worki na zabawki i maty do zabawy w jednym belgijskiej marki Play & Go. Wśród oferowanych wzorów były m.in. pandy, wąsy, romby, lotki do badmintona, kotwice i superbohaterzy.

Fot. Sławomir Panek

Ciekawą propozycję – zestaw do samodzielnego uszycia pierwszych butów dla dziecka – przygotowała kielecka firma First Baby Shoes.

2013

Firma zaprezentowała jeszcze jedną nowość: amerykańską markę GoldieBlox przygotowaną specjalnie dla przyszłych pań inżynier – serię książek i zestawów konstrukcyjnych dla dziewczynek w wieku 4–8 lat. Libra przywiozła do Kielc m.in. nową serię Wicked Cool – MasterChef, w której znalazły się zestawy do robienia pizzy. Na stoisku firmy Pilch najciekawszym produktem proponowanym sklepom okazał się drewniany konik zamontowany na podstawie sferycznej, który trafi do sprzedaży pod koniec kwietnia. Tisso Toys na targach Kids’ Time pokazało nowe figurki żołnierzy z II wojny światowej oraz coś dla dorosłych klientów, którzy robią sentymentalne zakupy: kubki połączone z figurkami z bajek. Zauważyliśmy też display dla kibiców – zabawki w barwach narodowych. G3, znane dotychczas głównie z produkcji i dystrybucji gier, zaskoczyło wprowadzeniem do swojego portfolio puzzli marki Schmidt. Niektóre z nich wykonane są w technologii umożliwiającej po złożeniu zrolowanie i przeniesienie obrazka (to się naprawdę udaje, co przetestowaliśmy na układance składającej się z 500 elementów – nic nie odpadło). Kolejną nowością były pluszaki – pożeracze zmartwień, zabawki, które mają pomóc dziecku w uporaniu się z problemami. APTEKARZE POD WRAŻENIEM Na stoisku Medeli można było porozmawiać z nową dyrektor handlową warszawskiej firmy. – W tym roku najważniejsze jest dla nas uregulowanie cen w rynku internetowym i szersze dotarcie do sklepów stacjonarnych. Jednym z najbardziej promowanych produktów będzie laktator Swing. Detaliści dostaną zestawy promocyjne, których nie będzie w sieciach – zapowiada Barbara Chmielewska. W drugiej połowie roku Medela wprowadzi nowy brand. Firma kupiła markę Bravado, oferującą m.in. odzież przeznaczoną dla mam. Okazało się, że na targach pojawili się nie tylko handlowcy ze sklepów z zabawkami i artykułami dziecięcymi. – Wysłałam zaproszenia do przedstawicieli Rossmanna, Auchan, aptek. Przyjechali i byli pod wrażeniem – powiedziała właścicielka Eco & More Kamilla Stańczyk.

Symag przywiózł na Kids Time kolekcję lalek Llorens oraz cieszące się sporym zainteresowaniem pluszaki Orange Toys.

30

Podsumowując, w porównaniu z ubiegłoroczną edycją Kind + Jugend, gdzie panowała nieco senna atmosfera, w Kielcach było ciekawie i energicznie. Zagraniczni goście, którzy po raz pierwszy przyjechali na Kids’ Time, podkreślali, że nie spodziewali się wydarzenia na taką skalę. – Jestem pozytywnie zaskoczony zarówno rozmiarem targów, jak i jakością prezentowanych tu produktów. Pojawiły się tu wszystkie liczące się marki europejskie – podsumował przedstawiciel europejskiej centrali Dorela Michael Neumann. Prezes targów Andrzej Mochoń dodał, że impreza znalazła się w czołówce branżowych wydarzeń organizowanych w Europie. Przyszłoroczna edycja targów odbędzie się w dniach 23–25 lutego. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


ZWYCIĘZCY PLEBISCY TU BRANŻY DZIECIĘCE J

Icom Poland Blocki oraz Mubi), grach (marki Bipper oraz Tik Tak) oraz lalkach (marka Lali).

Zbigniew Świątek (z prawej, z lewej Łukasz Gorzkiewicz): Dziękuję wszystkim, którzy na nas głosowali, to dzięki wam jesteśmy znowu Firmą Roku. Icom jest młody, działamy od 2009 r. To dość krótka historia, trudno się nam porównywać z większością firm, które zaczynały jeszcze w latach 90. Ale w ciągu tych 7 lat zrobiliśmy dużo, żeby im dorównać, a nawet przegonić je, jeśli chodzi o ofertę produktową i organizację przesiębiorstwa.

Branża zabawkarska niesie ze sobą spore wyzwania. Wymagający klient, wciąż zmieniające się trendy i normy bezpieczeństwa. Jednak to nie czas na narzekanie, tylko na świętowanie. A niezdecydowanych zapraszamy do rywalizacji. To nasze czwarte z rzędu wyróżnienie, trzy razy byliśmy na pierwszym miejscu. Kto podejmie wyzwanie i spróbuje odebrać nam nagrodę? 

Kluczem do sukcesu jest odpowiednie sondowanie rynku oraz trafianie w gusta i potrzeby klientów. Dodatkowo staramy się wyposażać ich w materiały marketingowe i reklamowe. W ofercie mamy ponad 2000 produktów. Specjalizujemy się głównie w klockach (marki

Fot. Sławomir Panek

Ważnym ogniwem są ludzie pracujący w firmie. Stanowimy dobrze rozumiejący się i współdziałający zespół. Wiemy, czego chcemy i realizujemy to! O zwycięstwie zdecydowali nasi lojalni klienci, którym chcieliśmy bardzo podziękować.

WYBRAŃCY SKLEPÓW Podczas targów Kids’ Time w Kielcach już po raz piąty wręczyliśmy nagrody najlepszym handlowcom i firmom wybranym przez przedstawicieli sklepów z zabawkami i artykułami dla dzieci. Laureatów Plebiscytu Branży Dziecięcej zapytaliśmy o wrażenia. Nie zabrakło podziękowań.

ANNA ORLEAŃSKA

Babyono

Fot. Sławomir Panek

Grzegorz Kastner: Babyono już od 26 lat prowadzi dialog z klientami. Rok 2015 okazał się dobrym momentem na podsumowania i zmiany. Wyznaczyliśmy sobie nowe cele i kierunki rozwoju marki, a także stworzyliśmy nową strategię komunikacji. Wiemy, że chcemy pomagać rosnąć naszym klientom – zarówno dzieciom i ich rodzicom, jak i partnerom biznesowym, dlatego nieodłącznym elementem nowego wizerunku jest nowy logotyp i motto „Pomagamy rosnąć”.

32

Chcemy budować naszą markę ze zrozumieniem potrzeb przyszłych mam i ich dzieci. Już na etapie ciąży, a potem, w czasie, kiedy maluch się rozwija, pomagamy stawać się rodzicami poprzez oferowanie produktów wspartych wiedzą

i doświadczeniem. Dzięki zróżnicowanej kolorystyce kategorii, a także specjalnym hasłom rodzice łatwo odnajdą poszukiwany produkt i dopasują go do odpowiedniego etapu rozwoju swojego malucha. Startując w plebiscycie chcieliśmy sprawdzić, jak rynek zareagował na nasz nowy wizerunek oraz strategię marki. Wygrana potwierdza, że to, co robimy, jest dobre. Cieszymy się, że tak duże zmiany przyjęto z entuzjazmem. Nagroda jest uwieńczeniem naszej ciężkiej pracy i sprawia, że czujemy się docenieni. To wspaniałe uczucie, dlatego wszystkich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłorocznym plebiscycie. Bardzo dziękujemy za każdy oddany głos oraz zaufanie, którym darzycie naszą firmę! 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Marcin Walas (Babyono) i długotrwałych relacji z klientami, często musimy się borykać z wieloma problemami na linii firma–sprzedający–kupujący (klient ostateczny). To na handlowcu spoczywa w dużej mierze odpowiedzialność za dobre imię przedsiębiorstwa, które reprezentuje. Nie zawsze jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom wszystkich klientów, a znalezienie złotego środka nie jest łatwą sztuką. Zdobycie tytułu handlowca roku to naprawdę duży zaszczyt. Utwierdza mnie w przekonaniu, że w swoim życiu obrałem dobry kierunek działania i daje dalszą motywację do pracy. Gorąco zachęcam wszystkich do udziału w kolejnych edycjach plebiscytu. 

Wbrew pozorom praca handlowca nie jest łatwa, wymaga dużego poświęcenia i zaangażowania. Oprócz utrzymywania dobrych

Fot. MW

W swojej karierze zawodowej zawsze miałem kontakt z ludźmi, co daje mi wiele przyjemności i pozwala się spełniać. Pracowałem już w bankowości, marketingu, a od 10 lat jestem zatrudniony na stanowisku handlowca. 1 marca minęło równo 5 lat, od kiedy zacząłem pracę w Babyono, a wygrana w plebiscycie to zwieńczenie tego okresu. Już samo dostanie się do finału było dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem, dlatego gorąco dziękuję kontrahentom z centralnej Polski za docenienie mojej pracy i zgłoszenie mnie do plebiscytu. Dziękuję oczywiście również za głosy oddane w rundzie finałowej.

Fot. Sławomir Panek

Marek Jankowski, Kamil Koniec, Michał Świeca, Grzegorz Kastner (odbierał nagrodę dla BabyOno i nieobecnego Marcina Walasa) oraz pomysłodawczyni plebiscytu Anna Dżanajewa.

Fot. Sławomir Panek

Kamil Koniec (Dumel)

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2016

Klienci po raz kolejny obdarzyli mnie kredytem zaufania, oddając mi swoje głosy. To im w pierwszej kolejności chciałbym serdecznie podziękować. Będę się starał zrobić wszystko, aby nie zawieść ich oczekiwań. Dziękuję również państwu Kasi i Marcinowi Domerackim. Dzięki ich ciężkiej pracy, wizji prowadzenia firmy i przede wszystkim świetnemu wyczuciu, jakie produkty wprowadzić na rynek, możemy realizować swoje plany i marzenia. Wielkie dzięki również dla całej firmy Dumel. Koleżanki, koledzy – praca z wami na co dzień to wielka przyjemność. Jesteście niesamowici, dziękuję. Chyba najważniejsze podziękowania należą się mojej żonie Kasi. Dzięki jej wyrozumiałości, cierpliwości i wsparciu mogę być w pełni zaangażowany w pracę.

Zacząłem 5 lat temu, dlatego uważam, że jeszcze długa droga przede mną, aby nabyć odpowiedniego doświadczenia. Oczywiście są dni, kiedy mam wszystkiego dosyć i marzę, by wyrzucić telefon przez okno. Ale wystarczy, że wsiądę do samochodu, pojadę na pierwsze spotkanie i samopoczucie wraca do normy. Mam wspaniałych klientów, to świetni ludzie. Wszystkich niezdecydowanych chciałbym zachęcić do udziału w plebiscycie. Nic nie tracicie. Nie uda się wygrać – trudno. Ale może wasi klienci zrobią wam miłą niespodziankę i zdobędziecie to wyróżnienie? Uwierzcie mi, to wspaniałe uczucie, które daje dodatkowego „kopa” do pracy. A motywacji nigdy za wiele. 

33


W Y W I A D – M A R TA I S T E L S K A , PAW E Ł O R E P U K ( B E B E C LU B )

PRZEKONUJEMY W 30 SEKUND Handlowcy ze szczecińskiego sklepu Bebe Club wygrali w dwóch kategoriach w tegorocznej edycji Fotelikiady podczas kieleckich targów Kids’ Time. Zespołowo zwyciężyli jako najlepszy sklep. Indywidualnie Paweł Orepuk zdobył tytuł najlepszego sprzedawcy, a Marta Istelska zajęła drugie miejsce.

Jak się zdobywa tytuł Mistrza Polski? M.I.: O dziwo, całkiem łatwo. Fotelikami zajmujemy się na co dzień. Muszę nieskromnie przyznać, że stworzyliśmy prawdziwy dream team i nie mamy zamiaru spocząć na laurach. W tym roku przypomnieliśmy sobie tylko trochę teorii. Stwierdziliśmy, że co ma być, to będzie. Chociaż ja miałam wewnętrzną motywację, żeby stanąć na podium po zeszłorocznym piątym miejscu. Jak widać – udało się. P.O.: Po porażce w ubiegłym roku postanowiłem, że tym razem pójdę na konkurs wyspany. Ponieważ montaż foteli wykonuję codziennie, zbędne było przygotowanie praktyczne.

Czy podczas Fotelikiady trafiliście na zadanie, które sprawiło większy problem? P.O.: Problemów nie było, bo foteliki wybrane do konkursu mamy w Bebe Club w ciągłej sprzedaży, a więc je znamy. W tym roku wprowadzono jednak pewne drobne utrudnienie – jeden z egzaminatorów nas ciągle popędzał. Człowiek chciałby się skupić na zadaniu, a ten wciąż pogania i mówi, że idziemy dalej.

Przychodzi klient do sklepu po fotelik. Od czego zaczynacie? M.I.: Kupującego, który trafia do nas pierwszy raz, na dzień dobry informujemy, że fotelik mierzy się do samochodu. 95% klientów jest zdziwionych takim postawieniem sprawy. Potem możemy już przejść do wyboru modelu.

36

Praktycznie wszyscy po pierwszej wizycie deklarują, że następny fotelik też kupią u nas. Klienci z całego województwa, a także regionów ościennych wiedzą, że u nas można zmierzyć fotelik i szczegółowo omówić wszystkie detale. Chcemy, by w Bebe Club był to standard. P.O.: W przypadku większych foteli zaczynamy od wypytania o dziecko i samochód, żeby określić, czego klient potrzebuje. Następnie idziemy do auta – chcemy stwierdzić, jakie rozwiązanie może pasować do danego pojazdu. Dopiero wtedy proponujemy konkretne modele i je przymierzamy. Gdy rodzic zdecyduje się na któryś z nich, instruujemy go, jak poprawnie obsłużyć fotelik oraz jak prawidłowo zapinać w nim dziecko. Na koniec zwracamy uwagę na szczegóły, które mogą być ewentualnym zagrożeniem dla podróżujących samochodem.

poszkodowane dziecko, ponieważ fotelik był źle zamontowany, niedopasowany do auta lub maluch został fatalne zapięty. My wiemy, co robić, i wykorzystujemy tę wiedzę dla bezpieczeństwa dzieci naszych klientów. Rzadko kiedy klient dyskutuje z nami o tym, co mu pokazujemy. Wystarczy, że posłucha nas 30 sekund i już nie ma wątpliwości, że wiemy, o czym mówimy.

Jak przekonujecie klientów do drogiego fotelika? P.O.: Mamy swoje sposoby, ale ich nie zdradzimy. Uchylimy tylko rąbka tajemnicy – wystarczy pokazać klientowi różnice w fotelach i pozwolić mu samemu podjąć decyzję, co jest dla niego ważniejsze.

A co w sytuacji, gdy budżet kupującego jest bardzo ograniczony? Nie prościej by było po prostu inkasować pieniądze za fotelik, a nie zajmować się szkoleniem klientów? M.I.: Pewnie, że byłoby nam łatwiej! Nie moklibyśmy na deszczu i nie marzlibyśmy zimą. Ale takie najprostsze podejście jest prezentowane prawie we wszystkich sklepach. Klient raczej nie zna się na fotelikach, nie wie, co jest dobre – o tym ciągle za mało się mówi – dlatego nie zadaje pytań, nie szuka dobrych rozwiązań. Wchodzi do sklepu, wybiera kolor, płaci, montuje byle jak, na własną rękę. Najczęściej z powodu sprzedawcy, który nic nie wie o fotelikach albo jest mu po prostu wszystko jedno. A potem słyszymy w wiadomościach o kolejnym wypadku, w którym zostało

P.O.: Zawsze udaje nam się znaleźć coś, co jednocześnie zaspokoi naszą potrzebę sprzedania bezpiecznego produktu i nie nadszarpnie za bardzo portfela rodzica. Oprócz tego dobrym rozwiązaniem jest sprzedaż ratalna.

Jakie kryteria musi spełnić fotelik, żebyście mogli z czystym sumieniem polecić go klientowi? M.I.: Proponowany przez nas model musi być przetestowany przez niezależne instytucje i dopasowany do rozmiarów, wagi i wieku dziecka. Standardowo powinien zdobyć minimum 3 gwiazdki ADAC, chociaż najczęściej sprzedajemy fotele przynajmniej 4-gwiazdkowe.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Bardzo lubimy kiedy klienci decydują się na fotele montowane tyłem do kierunku jazdy dla kategorii wagowej do 18 kg i do 25 kg, które są naprawdę najbezpieczniejsze na świecie. Istotną rolę odgrywa dla nas także szwedzki Test Plus. O dziwo – coraz więcej klientów o niego pyta.

P.O.: Tacy klienci zdarzają się niezmiernie rzadko. Większość docenia naszą pracę. Poza tym ceny mamy bardzo podobne do internetowych, więc kupujący nie mają powodu do narzekań, nawet gdy je sobie sprawdzą w smartfonie.

P.O.: Na pytanie, który model jest najlepszy, zawsze odpowiadamy: „Ten, który pasuje do auta”.

Czy foteliki to naprawdę jedna z najtrudniejszych dla sprzedawcy grup produktów dla dzieci?

Które z technicznych rozwiązań proponowanych w ostatnich latach w fotelikach wydają się wam szczególnie ciekawe i sensowne? P.O.: Najlepsze jest to, że powstaje coraz więcej fotelików montowanych tyłem do kierunku jazdy. Są coraz „potężniejsze”, dzięki czemu dzieci są w nich chronione jak w twierdzy. Jeszcze mocniejsze elementy mocujące pozwalają zamontować fotelik tak stabilnie, że przeciętny człowiek nie jest w stanie nim poruszyć. Bardzo dobrymi dodatkami są wciąż udoskonalane elementy systemu Side Impact Protection, czyli ochrony przed zderzeniem bocznym.

P.O.: Oczywiście, że tak. Wymagają wiedzy i umiejętności. Nie można sprzedawać foteli, niczego nie wiedząc o podstawowych zasadach bezpieczeństwa dzieci w samochodzie. To jest ogromna odpowiedzialność. Jak można by było zamontować komuś klocki hamulcowe niepasujące do danego modelu auta? To przecież takie samo niebezpieczeństwo.

M.I.: Dobierając i montując fotel, robimy to tak, jakbyśmy mieli wozić w nim swoje dzieci.

Jacy klienci sprawiają, że robi wam się słabo? M.I.: Tak zwani obeznani w temacie. Naczytali się informacji na forach, blogów i recenzji. Nasłuchali zwierzeń koleżanki, która jest „ekspertem”, bo ma starsze dziecko. Coś im dzwoni, choć nie wiadomo, w którym kościele. Jako kobieta mam także czasem problem z klientami typu „co mi tu pani gada, kobiety się nie znają”. Najczęściej udowadniam takim panom, że się mylą. Niekiedy, ale zdarza się to rzadko, dla świętego spokoju wołam Pawła. P.O.: Trafił mi się kiedyś klient będący pracownikiem salonu samochodowego marki, która wiedzie prym w bezpieczeństwie na drogach. Nie wątpię, że znał się na tym temacie. Ale z rozmowy wywnioskowałem, że w dziedzinie bezpieczeństwa dzieci nie był zbyt mocny. Mimo to żadne argumenty do niego nie docierały, bo wiedział lepiej, czego chce. I koniec. Rozmawiała Anna Orleańska

Jak sobie radzicie z klientami, którzy przychodzą korzystać z waszej wiedzy, a potem mówią, że kupią fotel w internecie? Jak reagujecie, gdy usłyszycie: „W sieci jest o 40 zł taniej”?

Fot. Photo-Art, www.FotografSzczecin.eu

Mistrzowie Fotelikiady, czyli szczeciński dream team.

37


KONFERENCJA MARKO W KIELCACH

DON CORLEONE NA SZKOLENIU ANNA ORLEAŃSKA

W przeddzień rozpoczęcia targów Kids’ Time firma Marko zorganizowała konferencję, na którą zaprosiła ponad 200 sklepów z całej Polski. W programie znalazły się szkolenia sprzedażowe, konferencje poświęcone zabawkom i sprzętowi ciężkiemu. Pracowity dzień zakończył bankiet, na którym pojawili się m.in. Gandalf, wróżka i kilka czarownic.

Jednak najważniejszą bronią sklepu z zabawkami jest sprzedawca. – Podczas jednego z badań przeprowadzonego w sklepach odzieżowych okazało się, że aż w 40% przypadków odwiedzający salon wyszli niezaczepieni przez obsługę placówki. To na pewno nie sprzyja sprzedaży. Ale nie można też przesadzać, atakując klienta, gdy tylko przekroczy on próg sklepu. Trzeba mu dać trochę czasu na rozejrzenie się i dopiero potem zaproponować pomoc – przekonywała prelegentka. SKLEP W OKULARACH Magdalena Kordaszewska, założycielka portalu Zabawkowicz.pl, przedstawiając najciekawsze

Fot. BranzaDziecieca.pl

Spotkanie rozpoczęło się od przygotowanej przez trenerkę biznesu Agnieszkę Śmiejkę krótkiej prezentacji pt. „Co Don Corleone zrobiłby, gdyby był właścicielem sklepu z zabawkami?” Okazało się, że niekoniecznie strzeliłby sobie w głowę, co zasugerował ktoś z sali. Konkurując z marketami, według prowadzącej walczyłby przede wszystkim: • atrakcyjną ceną, • dużym wyborem produktów, • dodatkowymi ułatwieniami, jak miejsce do przewinięcia dziecka, kąciki zabaw, • właściwą, logiczną ekspozycją asortymentu, • odpowiednim oświetleniem sklepu, zapachem, muzyką.

tegoroczne trendy w marketingu podkreśliła m.in. rosnące znaczenie Instagramu oraz produktowych filmów wideo. – Rok temu 68% ruchu w internecie generowały filmy z prezentacją produktu. Według prognoz w 2018 r. udział ten wzrośnie do 78%. Na naszej stronie niektóre filmy pokazujące działanie produktów miały 850 tys. odsłon – argumentowała Magdalena Kordaszewska. Dodała, że wśród najbardziej popularnych mediów w 2015 r. na pierwszym miejscu znalazł się YouTube (92%), następnie Facebook (85%) i Polsat (66%). – Trzeba pamiętać, że 65% klientów zaczyna zakupy od sprawdzania oferty w telefonie, 25% sięga po laptop, a 11% po tablet. Warto więc zadbać o zaprojektowanie strony tak, by jej wygląd i układ dostosowywały się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, na którym witryna jest wyświetlana – podkreśliła szefowa portalu poświęconego zabawkom. Wśród ciekawostek technologicznych, które mogą się przydać w sklepach przyszłości, prowadząca prezentację wymieniła Google Cardboard. To kartonowe okulary, w które wkłada się smartfona, by oglądać w 3D np. jak urządzony jest sklep z zabawkami gdzieś w Madrycie. Koszt takiego gadżetu? Około 20 zł. MIMA NA PLANIE Przed gośćmi konferencji pojawił się znany z serialu M jak miłość Marcin Mroczek – aktor, który będzie brał udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez Marko. Mówił m.in. o stresie młodego ojca i testowaniu wózka

Marcin Mroczek, który będzie promował Marko, rozruszał gości konferencji opowieściami o stresie młodego ojca.

38

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Mima na planie filmowym. Trzeba przyznać, że sala podczas tej opowieści wyraźnie się ożywiła. Pierwszą część konferencji zakończyła prezentacja zmienionego systemu składania zamówień hurtowych. Pojawiła się opcja przechowalni dla towarów chwilowo niedostępnych. Klienci, którzy z niej skorzystają, dostaną mail z informacją, gdy dany produkt pojawi się w asortymencie. WSPARCIE FILMOWE Po wzmacniającej przerwie obiadowej goście zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna uczestniczyła w konferencji poświęconej sprzętowi ciężkiemu, druga – zabawkom. W spotkaniu dotyczącym wózków i fotelików wzięli udział goście z zagranicy: Martin Moe i Jan Brunes przedstawili markę BeSafe, Javier Tortajada – Mimę, Matt Keff opowiadał o TFK, a Sofia Berczely – o Bloom. Sporym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyły się zestawy ekspozycyjne nowego systemu BeSafe – iZi Modular, z którego dziecko korzysta od urodzenia aż do ukończenia ok. 4 lat. Według zapewnień przedstawicieli marki, po wprowadzeniu ekspozytorów do sklepów niektóre placówki odnotowały kilkunastoprocentowy wzrost sprzedaży.

reklama

WALIZKI DLA STARSZYCH W konferencji zabawkowej również wzięli udział zagraniczni dystrybutorzy. O marce Tiny Love mówił Guy Rob, Dreambaby przedstawiła Carolyn Ziegler, Nuby – Jean Vermeersch, o Trunki opowiadali Nancy West i Toby Davies, a o Smart Trike – Karen Shedrin. Z najciekawszych nowości warto wymienić plecak marki Trunki, który może być również zapasowym fotelikiem, oraz walizki podróżne dla dzieci w wieku 9–13 lat. – Pracowaliśmy nad tym produktem przez 4 lata. Przedstawiliśmy go jako nową markę, Jurni, na portalu crowfundingowym Indiegogo. Zebraliśmy potrzebne pieniądze w ciągu 48 godzin – opowiada Toby Davis. Nic dziwnego. Walizki nie dość, że są praktyczne, to jeszcze pomysłowo zaprojektowane i estetyczne. Przedstawicielka Smart Trike zachęcała właścicieli sklepów do zainteresowania się marką obietnicą przygotowania spersonalizowanej prezentacji produktów, dostosowanej do danego salonu. Firma, specjalizująca się w rowerach dla najmłodszych, rozszerzyła asortyment. Do sprzedaży wprowadzono Tots by Smart Trike, czyli torby wyposażone w produkty niezbędne dla młodej mamy. – Zrobiliśmy badania konsumenckie w kilku krajach. Okazało się,

że jednym z głównych kryteriów wyboru torby, w której zmieszczą się akcesoria dla dziecka, było to, żeby wyglądała ona jak atrakcyjna damska torebka – komentuje Karen Shedrin. Drugą nowością w ofercie są hulajnogi przeznaczone dla różnych grup wiekowych. Podczas spotkania z Marko można było obejrzeć dwie najnowsze marki w portfolio dystrybutora. SwaddleMe to otulacze, dzięki którym maluch ma możliwość w bezpiecznych warunkach przejść trudny czas aklimatyzacji po narodzinach. Natomiast CuddleCo, marka, która powstała w 2011 r., należąca do działającej od ponad 30 lat w Wielkiej Brytanii firmy The Klyne Group, oferuje m.in. kocyki, wkładki do wózka i śpiworki. Wieczorem goście wodzisławskiego dystrybutora bawili się na bankiecie. Na imprezie odbywającej się pod hasłem „25 lat czarowania z Marko” pojawiła się prawdziwa wróżka, która – jak to wróżki – przepowiadała przyszłość. Oprócz tego atrakcją wieczoru był pokaz laserów i czarodziejskie drinki, z których, jak nieco mgliście przypominają sobie niektórzy uczestnicy wydarzenia, unosił się dym. Właściciel firmy tym razem wcielił się w postać Gandalfa. Wręczał nagrody i przyjmował prezenty, wiedźmy tańczyły, magia działała. 


PRZEGLĄD RYNKU — PRODUKTY IMPULSOWE

cena detaliczna

b.d.

nazwa

MAŁY ODKRYWCA „ZEGAR”

rodzaj ekspozytora opis produktu

producent/dystrybutor

rodzaj ekspozytora opis produktu

producent/dystrybutor

Układanka edukacyjna, która pomaga poznawać działanie zegara i uczy przyporządkowywać czynności przedszkolaka do odpowiednich pór dnia.

Rozwija umiejętność logicznego myślenia, ćwiczy spostrzegawczość i pamięć wzrokową. Uczy przyporządkowywać odpowiednie liczby do zbiorów elementów.

Trefl www.trefl.com

Trefl www.trefl.com

20 zł

OMNIBUS – PRAWDA CZY FAŁSZ?

rodzaj ekspozytora opis produktu

producent / dystrybutor

40

4,99 zł

CZARNY PIOTRUŚ „DOBRY DINOZAUR”

opakowanie

CARNY PIOTRUŚ „STAR WARS REBELS”

display 20 szt.

4,99 zł

KOSMICZNA WYŚCIGÓWKA

display 20 szt.

Poznaj Arlo, Spota i ich przyjaciół. Uważaj, aby nie została ci w ręku pechowa trzynastka. Złe pterodony zawsze przegrywają.

Dołącz do Ezry i jego przyjaciół w walce przeciw Inkwizytorowi. Uważaj, aby w ręku nie została ci pechowa trzynastka i niech moc będzie z tobą.

Gadżet naukowy, który pozwala na przeprowadzenie eksperymentu demonstrującego działanie trzeciej zasady dynamiki Newtona. Wymiary: 20 × 13 × 5 cm.

Cartamundi Polska www.cartamundi.com

Cartamundi Polska www.cartamundi.com

4M/Russell www.russell.pl

20 zł

QUIZ „GDZIE RAKI ZIMUJĄ?”

4,99 zł

15 zł

15 zł

TY BEANIE BOOS GO FISH

TY BEANIE BOOS – KARTY DO GRY

opakowanie zbiorcze (oprawa kartonowa foliowana)

opakowanie zbiorcze (oprawa kartonowa foliowana)

ok. 10 zł

IMOJI – PLUSZOWY BRELOCZEK

opakowanie zbiorcze

opakowanie zbiorcze

Sprawdź, czy jesteś omnibusem. W quizie przetestujesz swoją wiedzę i refleks. Zdobądź najwięcej żetonów, podejmij ryzyko. Zestaw 450 kart. Wiek 12+.

Quiz zawiera pytania z różnych dziedzin: biologii, geografii, literatury i innych. Do wyboru są 3 odpowiedzi, ale tylko jedna jest prawidłowa. Wiek 6+.

Zbieraj pary w tej klasycznej dziecięcej grze karcianej.

Teraz można zagrać w dowolną grę karcianą w towarzystwie postaci ze świata Ty.

Prosty sposób na wyrażenie emocji bez użycia słów. W asortymencie 10 wzorów do wyboru. Wysokość: 7 cm.

Granna www.granna.pl

Granna www.granna.pl

Tactic Games Polska www.tactic.net

Tactic Games Polska www.tactic.net

TM Toys www.tmtoys.pl

cena detaliczna

nazwa

MAŁY ODKRYWCA „LICZYMY”

opakowanie

cena detaliczna

nazwa

b.d.

ok. 20 zł

AQUA BIRD – WODNY GWIZDEK

18,79 zł

WASGIJ PICNIC PANIC 150 EL.

b.d.

KORALIKI DREWNIANE W SERCU

opakowanie zbiorcze

17,90 zł

NUVITA – ZESTAW 3 POJEMNIKÓW

16 zł

KORALIKI

opakowanie zbiorcze

opakowanie

plastikowe pudełko

wieszak naladowy

Ptaszek śpiewa różnymi barwami głosu w zależności od pojemności wody i siły nadmuchu. 12 barwnych wzorów, smycz w zestawie.

Logiczna układanka – trzeba użyć wyobraźni i dostarczonych wskazówek, aby złożyć w całość to, co widzą bohaterowie zdjęcia na opakowaniu.

Zestaw drewnianych koralików do robienia naszyjników i bransoletek. Produkt do kreatywnej zabawy w tworzenie oryginalnych elementów biżuterii.

Zestaw 3 pojemników z pokrywką do przechowywania żywności w lodówce, zamrażarce i podgrzewania w kuchence mikrofalowej. Bez ftalanów i BPA. Pojemność: 150 ml.

Zestaw koralików-prasowanek pozwalający na wykonanie jednego z 8 wybranych kształtów: serca, kwiatka, delfina, babeczki, motyla, sowy, kota lub konia.

TM Toys www.tmtoys.pl

Jumbo/Rekman www.rekman.com.pl

Lena/Rekman www.rekman.com.pl

Nuvita/Eco and More www.nuvitababy.pl

SES Creative/Logis www.ses-polska.pl

opakowanie zbiorcze

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


cena detaliczna

nazwa

rodzaj ekspozytora opis produktu

producent/dystrybutor

13 zł

KREDA CHODNIKOWA

rodzaj ekspozytora

HAPE E0314– WESOŁA TERKOTKA

9,90 zł

HAPE E1003 – MAGICZNE KALEJDOSKOPY

18 zł

DONE BY DEER – CONTOUR KUBEK

14 zł

SMOCZEK USPOKAJAJĄCY MODA 0–6 M

opakowanie zbiorcze

opakowanie zbiorcze

opakowanie zbiorcze

stojak na ladę

opakowanie

6 sztuk grubej, niepylącej kredy do malowania po betonie, asfalcie itp. Kolory: biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony i fioletowy.

Zabawka na lato. Wyjątkowo solidna i bezpieczna, drewniana terkotka wytrzyma nawet najbardziej intensywne dopingowanie ulubionych sportowców.

Spojrzysz na świat z nowej perspektywy. Świetna zabawa w domu i na spacerze. Kalejdoskop zabezpieczony mocną, miłą w dotyku, drewnianą oprawką.

Kubek w stylistyce skandynawskiej, z bezpiecznej melaminy. Przypomina wyglądem filiżankę, co zachęca do nauki picia. Pojemność: 170 ml. Można myć w zmywarce.

Nowa kolekcja, modne wzornictwo. Smoczek ma symetryczny i ortodontyczny kształt, specjalnie zaprojektowany, aby dziecko szybciej go zaakceptowało.

SES Creative/Logis www.ses-polska.pl

Hape/Toy Planet www.hapetoys.com

Hape/Toy Planet www.hapetoys.com

Done by Deer/Blue Ocean www.blueshop.pl

Tommee Tippee/PUW Akpol www.tommeetippee.pl

cena detaliczna

nazwa

19,90 zł

19,90 zł

ŁYŻECZKA DO KARMIENIA „SAMOLOT” opakowanie

b.d.

ZESTAW DO ZROBIENIA BRANSOLETKI

b.d.

PARKING/GARAŻ 16 EL.

display

opakowanie zbiorcze

20 zł

BANDAMKA-LIZAK MINENE opakowanie zbiorcze stawiane na ladę

14,90 zł

2-STRONNA POWŁOCZKA MINKY –

opis produktu

Dla dziecka, które rozpoczyna przyjmowanie stałych pokarmów i dla niejadka. Przez zabawę zachęca do odkrywania nowych smaków.

Dzięki różnokolorowym koralikom można wykonać niepowtarzalną bransoletkę. Rozwija umiejętności manualne. Wymiary opakowania: 17 × 2 × 8 cm. Wiek: 3+.

Parking dla wyścigówek z 3 podjazdami. Niewielkie rozmiary umożliwią bezproblemowe rozłożenie zabawki. W zestawie 1 gokart o długości 8 cm. Wiek: 3+.

Zapakowana w formę zabawnego lizaka, dobrze pochłania wilgoć i przyjemnie otula szyję. Modny dodatek do dziecięcych stylizacji.

Miękka dzianina o trójwymiarowej strukturze, z wypustkami. Utrzymuje optymalną temperaturę, chroni przed chłodem. 100% bawełny. Bezpieczny zamek.

producent/dystrybutor

Tommee Tippee/PUW Akpol www.tommeetippee.pl

Kathay-Haster www.hurtownia.kathay.pl

Kathay-Haster www.hurtownia.kathay.pl

Minene/Bona www.bonababy.pl

Cottolare/Smykoland www.cottolare.pl

cena detaliczna

nazwa

rodzaj ekspozytora opis produktu

producent/dystrybutor

11,90 zł

PODUSZKA Z WYPEŁNIENIEM 40 × 60 CM

14,38 zł

MAGIC GOO

b.d.

KID CARS AUTKA – NR ART. 60000

19,90 zł

1153 AUTO MÓWIĄCE Z SERII GOGO KIEROWCO

12,50 zł

11044 CIASTO MASA 6 KOLORÓW

opakowanie

display

Poszycie w 100% z bawełny. Wypełnienie dorównuje naturalnemu puchowi pod względem lekkości i miękkości. Przeciwdziała osadzaniu się roztoczy i kurzu.

Magiczna pasta do robienia balonów, które są trwałe i elastyczne. Można je łączyć ze sobą, tworząc rozmaite konstrukcje. Pasta dostępna w 3 kolorach.

Małe, ale bardzo wytrzymałe samochody wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Cała seria składa się z kilkunastu modeli pojazdów.

Wóz dla małych strażaków. Ma ruchomą drabinę. Mówi po polsku. Wydaje wesołe dźwięki. Przeznaczony dla dzieci powyżej 18 m.

Zestaw masy plastycznej w pojemnikach. Kolorowe pokrywki są także foremkami do odciskania kształtów zwierząt.

Cottolare/Smykoland www.cottolare.pl

4M/Russell www.russell.pl

Wader-Woźniak www.wadertoys.pl

Smily Play/Anek www.anek.com.pl

Smily Play/Anek www.anek.com.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2016

41


H A R R O G AT E I N T E R N AT I O N A L N U R S E R Y FA I R

ZNAD WISŁY NA WYSPY MAREK JANKOWSKI

Fot. BranzaDziecieca.pl

W Wielkiej Brytanii trudno nie trafić na Polaków – pracują w sklepach, restauracjach i nie tylko. Jednak produkty znad Wisły to wciąż rzadkość. Czy zmienią to firmy z branży dziecięcej, które coraz odważniej wchodzą na angielski rynek? Na targach w Harrogate spotkaliśmy kilku polskich wystawców.

wystawcy ma Bebetto, pokazujące się wspólnie z Venicci – brandem należącym do brytyjskiego dystrybutora, firmy MagicBaby. – Jestem tu co roku i za każdym razem widzę jakieś nasze krajowe firmy. Zwykle pojawiają się raz i znikają – zauważa Janusz Karoń, właściciel Bebetto. Brytyjski rynek jest wymagający. Anglicy mają surowsze wymogi dotyczące niepalności tkanin, którym niełatwo sprostać. Jeśli to się uda, trzeba znaleźć dobrego partnera handlowego na miejscu. Wydaje się, że producentowi z Częstochowy udało się spełnić te kryteria, bo ruch na stoisku MagicBaby był duży.

W Harrogate nie zabrakło też Deltimu, który już wystawiał się tutaj w 2014 r. Poza znanymi Bogusław Drobny i Piotr Dąbek z MagicBaby oraz właściciel Bebetto Janusz Karoń mieli tylko moment na zrobienie zdjęw Polsce markami X-lander i Navington firma cia, bo na stoisku ciągle pojawiali się kolejni klienci. zaprezentowała nowy brand, stworzony specjalnie na rynek brytyjski: Minum Baby. Decyzja okazała się trafiona – zamówienia przekroczyły Międzynarodowe Targi Dziecięce w Harrogate oczekiwania wystawcy. – Specyfika rynku obejwcześniej. Czasem zapominamy, że w tym bizto jedyna brytyjska wystawa branżowa poświęmuje m.in. nazewnictwo. Wózek, który tu pokanesie nie pracuje aż tak wielu ludzi – komentuje Cathy Bryan, wydawca portalu Nursery Online. zujemy, w Polsce jest znany pod nazwą Amelis. cona wózkom, fotelikom i akcesoriom dla najmłodszych. W tym roku przyciągnęła ponad Dla Anglików może to brzmieć obco, więc Brak wielkich brandów oznaczał mniejszą kon150 wystawców, nieco mniej niż w poprzednich spróbowaliśmy wymyślić coś, co trafi w ich gust kurencję, na czym skorzystali pozostali wyedycjach. Stali bywalcy zauważyli nieobecność – wyjaśnia właściciel firmy Piotr Machura. stawcy. Ponad jedna trzecia z nich pokazała się dużych graczy, takich jak Maxi-Cosi, Graco, Markę Minum Baby stworzyła od podstaw w Harrogate pierwszy raz. Wśród odwiedzająSilver Cross czy iCandy. Organizatorzy wyjajego córka, Ewa Machura. Co ją inspirowało? cych też było wielu debiutantów. – Dzięki temu śniali, że te firmy postanowiły zorganizować zanawiązano więcej nowych kontaktów niż w po- – Brytyjczycy są raczej konserwatywni, przymknięte kontraktacje dla swoich odbiorców. przednich latach – podsumowuje menedżer tar- wiązani do monarchii. Przekłada się to m.in. na zamiłowanie do ozdób, czasem błyskotek. gów Adrian Sneyd. Nieobecność części dużych dostawców nie Żeby zauważyć takie rzeczy, nie trzeba korzywpłynęła na zainteresowanie odwiedzających. WÓZKI WRACAJĄ stać z pomocy lokalnych designerów, wystar– Główne sieci handlowe przysłały swoich reNa wystawie prezentowały się polskie marki: czy internet. Sprzedawaliśmy na tym rynku już prezentantów. Pojawiły się wszystkie liczące się Baby Mix, Bebetto, Ceba Baby, Whisbear wcześniej, więc mamy doświadczenie, wiemy, sklepy niezależne. Zawsze się uśmiecham, kiedy i X-lander. Najdłuższy, bo już 5-letni staż w roli co podoba się tutejszym klientom. Ważne, żeby słyszę, że ruch na targach jest mniejszy niż rok

42

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


obserwować trendy w różnych dziedzinach. Jeżeli patrzy się tylko na własną branżę, zostaje się z tyłu – podsumowuje projektantka. UDANY PIERWSZY RAZ Na angielskiej wystawie zadebiutowała marka Baby Mix. Od lat ma stoisko na Kind + Jugend, wystawia się też na Spielwarenmesse, więc nie dało się uniknąć porównań. – Harrogate to zdecydowanie bardziej kameralne wydarzenie. Podczas zabudowy stoisk nikt nie biega, nie ma stresu, panuje nieformalna, przyjacielska atmosfera – komentuje Włodzimierz Kałużny z Alexis. – Skala jest oczywiście inna niż w Kolonii, to są lokalne targi, jednak jesteśmy zadowoleni. Pierwszego dnia mieliśmy ponad 20 spotkań z klientami, to podobny poziom jak w pierwszym dniu w Norymberdze. Zainteresowanie ofertą Alexis nie było przypadkowe. Warszawska firma z wyprzedzeniem zadbała o zwabienie klientów – przed targami wykupiła reklamy w czasopiśmie branżowym „Nursery Today” oraz w „Gońcu Polskim”. Wśród odwiedzających stoisko byli Polacy, ale również imigranci z innych krajów i Anglicy. Podobały im się jakość i design zabawek Baby Mix, doceniali też fakt, że informacje na opakowaniach są po angielsku… i arabsku.

reklama

Kolejnym polskim producentem, który zdecydował się po raz pierwszy wystawić w Harrogate, była Ceba. Dariusz Onderko spędził dużo czasu na oglądaniu innych stoisk, przy okazji szukając potencjalnego dystrybutora. – Przyjechaliśmy tu pierwszy raz, więc musimy sami wyszukiwać partnerów handlowych, także wśród innych wystawców. Na kontynencie czujemy się pewnie, ale Wielka Brytania ma inną specyfikę. Chcieliśmy wykorzystać pobyt na targach, żeby lepiej poznać ten rynek – wyjaśnia dyrektor wrocławskiej firmy. Takie podejście przyniosło efekty w postaci kilku bardzo obiecujących spotkań. DO ANGLII PO SUKCES Listę polskich marek w Harrogate zamyka Whisbear. Szumiące misie pokazywał lokalny dystrybutor – Ardega. Zabawki pomagające niemowlętom spokojnie zasnąć zdobyły niedawno nagrodę Kids’ Time Star na targach w Kielcach. Zwrócili na nie również uwagę eksperci z Wielkiej Brytanii – były nominowane do nagrody BANTA w dwóch kategoriach: Najlepszy nowy produkt oraz Akcesoria do spania. Trofeum nie zdobyły, ale sama obecność w finale prestiżowego konkursu na wymagającym rynku to dla polskiej firmy istniejącej od niespełna 2 lat wielkie osiągnięcie (więcej o Whisbear na s. 72).

Boom na Wielką Brytanię wśród polskich producentów zaczął się kilka lat temu, gdy wybuchł konflikt rosyjsko-ukraiński. Przedsiębiorcy zaczęli zadawać sobie pytanie: „Jeśli nie da się sprzedawać tam, to gdzie?”. I bardziej aktywnie ruszyli na Zachód. Dwa główne kierunki to Niemcy i Wielka Brytania. W ciągu ostatnich kilku lat liczba polskich wystawców w Kolonii wzrosła ponaddwukrotnie, zbliżając się do 70. Harrogate to impreza o mniejszej skali, ale również tu Polacy zaczynają być coraz silniej obecni – zarówno pod własnymi markami, jak i jako dostawcy dla lokalnych brandów. – Kilku Anglików komentowało, że Polacy zdominowali te targi – stwierdził Piotr Machura. Nawet jeśli to opinia trochę na wyrost, potwierdza ona dobre zdanie o naszych firmach. Komplementy pod ich adresem pojawiały się też w oficjalnych komunikatach podsumowujących targi. Wystawa w Harrogate tradycyjnie odbywała się od niedzieli do wtorku. Organizatorzy dostrzegli jednak, że pora to zmienić. Niedziela nie jest już dla właścicieli sklepów dniem wolnym, w którym można pojechać na targi. Wręcz przeciwnie – czasem generuje największy utarg. Dlatego w przyszłym roku targi zaplanowano od wtorku do czwartku (28–30 marca). Z pewnością znów nie zabraknie na nich Polaków. 


P O M Y S Ł N A W Y S TAW Ę

1

ZIELONO MI

WELUROWA BLUZA ZE SPODNIAMI Miękki komplet w modnej kolorystyce. Bluza z haftem ma wygodny zamek i kaptur. Dobry wybór na chłodniejsze dni. Dostępne rozmiary: 74–104 cm. Przybliżona cena detaliczna: 58 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

PAPCIE HAPPY BEE

2

Szyte z różnokolorowej skóry, ozdobione kolorowymi, ręcznie przyszywanymi aplikacjami przedstawiającymi zwierzęta i zabawne przedmioty. Przybliżona cena detaliczna: 46 zł Producent: Afelo www.afelo.pl

1

WÓZEK ROAN BASS SOFT

3

Najnowsza odsłona modelu Bass. Dzięki dodatkowemu amortyzatorowi znacznie zwiększył się komfort użytkowania wózka. Wymiary: 93 × 60 × 128 cm. Producent: Roan www.roan.pl

2 3

5

4

5 4

NOCNIK Z GUMKAMI ANTYPOŚLIZGOWYMI

POŚCIEL DRUKOWANA „KRÓLICZKI” 3-ELEMENTOWA

Solidnie wykonany nocnik z kolekcji „Mały Miś i Przyjaciele”. Uniwersalny, o anatomicznym kształcie, z wysokim oparciem. Dostępny w 7 kolorach.

Ochraniacz i poszycie nie powodują reakcji alergicznych. Bezpieczne zamki chronią przed zadrapaniem. Pastelowe kolory. Wymiary: 100 × 135 cm.

Przybliżona cena detaliczna: 17,90 zł Producent/dystrybutor: Maltex www.maltex.com.pl

44

Cena detaliczna 59,90 Producent/dystrybutor: Cottolare/Smykoland www.cottolare.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


W Y W I A D – E L Ż B I E TA I S E W E R O S T R O W S C Y ( S E M M A )

MAPA SKLEPÓW

Jak przedstawiliby państwo swoją firmę sklepowi, który dopiero zaczyna działalność w branży?

Fot. Sławomir Panek

Zajmująca się dystrybucją artykułów dziecięcych Semma działa na polskim rynku od 1988 r. Ze współwłaścicielami firmy, Elżbietą i Sewerem Ostrowskimi, rozmawiamy o rozwoju marki Coto Baby oraz o tym, jak mogą wesprzeć sprzedaż w sklepach, korzystając z własnego handlowego doświadczenia.

Sewer Ostrowski: Przede wszystkim podkreślamy, że chcemy zaproponować jak najlepszą jakość za jak najniższą cenę. Nasza marka jest nastawiona na klientów szukających produktów ze średniej i nieco niższej półki. Elżbieta Ostrowska: Współpracujemy z dostawcami, którzy mają dobrą reputację, produkującymi dla renomowanych światowych firm. Dlatego jesteśmy spokojni o jakość. Nowym sklepom oferujemy m.in. doradztwo, podpowiadamy, co się sprzedaje w danym rejonie. Zawsze zaczynamy od rozmowy dotyczącej tego, jakiego rodzaju to będzie sklep, jacy klienci mogą się w nim pojawić. Istniejemy na rynku 30 lat, mamy w tych kwestiach spore rozeznanie. S.O.: Gdy ktoś „siedzi” w handlu trochę dłużej, wie, że na jednej ulicy sprzedają się niebieskie wózki, a na drugiej zielone (śmiech). E.O.: Albo że w danym mieście sprzedają się tylko marki z wyższej półki

Mają państwo w biurze mapę z pozaznaczanymi różnymi punktami sprzedaży? E.O.: Skąd pani wie? (śmiech) S.O.: Zawsze namawiamy nowych klientów do odwiedzenia firmy. Mogą wtedy obejrzeć całość asortymentu, który proponujemy.

46

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


E.O.: W ramach promowania naszej marki Coto Baby oferujemy klientom wsparcie techniczne. Nasi przedstawiciele służą pomocą we wszystkich sprawach. Od kliku lat rozwija się trend organizowania przez sklepy targów wewnętrznych. Z punktu widzenia producenta to spore wyzwanie – bywa, że wysyłamy na nie pracowników nawet co tydzień, ale staramy się uczestniczyć w takich imprezach.

O co jeszcze pytają państwo podczas „wstępnego rozpoznania” nowego sklepu? E.O.: Zawsze interesuje nas, jaką ma powierzchnię, w jakim środowisku działa, bo na tej podstawie prognozujemy, co wybierze z naszej oferty. Pytamy, jakie ma marki, ponieważ musimy dobrać coś, co będzie pasowało do już istniejącego asortymentu. Jeśli sklep działa w mieście liczącym ok. 70 tys. mieszkańców, nie zaoferujemy jakiejś zawrotnej ilości towaru. S.O.: Przede wszystkim chcemy zaproponować właścicielom sklepów produkty, które będą im rotowały, na których da się zarobić.

Produkty z najnowszej kolekcji Coto Baby można było zobaczyć na targach w Kielcach.

Właścicielom sklepów chcemy zaproponować produkty, które będą im rotowały, na których po prostu da się zarobić. Jakie zmiany zaobserwowali państwo w trakcie wielu lat działalności w branży dziecięcej? E.O.: Internet to najważniejsza zmiana i coraz bardziej liczący się klienci. E-sklepy są silne, mocno konkurują z rynkiem tradycyjnym, który oczywiście nadal jest bardzo ważny. Mnóstwo klientów chce dotknąć, zobaczyć produkt. S.O.: W zeszłym roku i dwa lata temu był wysyp małych sklepów internetowych zakładanych m.in. przez kobiety na urlopach macierzyńskich. Teraz sytuacja się uspokoiła. Najwyraźniej ludzie przekonali się, że sprzedaż online też wymaga pomysłu, wysiłku i sporo pracy.

Czy mieli państwo w trakcie działalności jakiś moment kryzysowy? E.O.: Poważniejszych kryzysów na szczęście nie było. Mieliśmy jedną „wpadkę”, gdy dostaliśmy kolekcję nie w tym kolorze. Zamówienia czekały, był stres, ale poradziliśmy sobie.

Co państwu przeszkadza w prowadzeniu biznesu? S.O.: Przytrafiła nam się kiedyś następująca sytuacja. Podczas kontroli w sklepach okazało się, że na naszym produkcie zamiast „łóżeczko dziecięce” było napisane „łóżko dziecięce”. Mieliśmy z tego powodu trochę nieprzyjemności. Dobrze by było, gdyby urzędnicy pomagali nam pracować, a nie przeszkadzali, bo to jest czepianie się szczegółów, które nic nie wnosi.

Co się teraz dzieje w państwa sieci dystrybucji? E.O.: Otwieramy autoryzowane punkty sprzedaży, w których będziemy kłaść szczególny nacisk na linię Prestige, tzn. wózki Aprilia, Verona, fotele z Isofixem – Aurora, Cometa, Lunaro i Rumba Pro. Sklepy, które zdecydują się przystąpić do tego programu, będziemy szczególnie wspierać.

Widziałam na państwa stronie informację, że w latach 2012-2013 największy dochód przynosiła wam sprzedaż wózków. Czy tak jest nadal?

A najważniejsze momenty w historii firmy? E.O.: Trzy główne: druga edycja Targów Kielce, w której uczestniczyliśmy już jako wystawcy, pierwsze kontrakty zagraniczne i pierwsza Gazela Biznesu. Choć najfajniejszy był e-mail od bardzo zadowolonej mamy!

Działają państwo nie tylko w Polsce, lecz także na rynkach zagranicznych. Jak obecnie wygląda wasza sytuacja eksportowa? E.O.: Na Wschodzie rzeczywiście nie jest łatwa. Jeden z naszych dystrybutorów, z którym mieliśmy zacząć współpracę, właśnie dostał powołanie do wojska, więc sprawy się skomplikowały. S.O.: Rosja mnoży wymagania dotyczące certyfikatów. Blokuje handel. Martwi nas też zmieniający się kurs dolara. W najbliższej przyszłości to może być problem. Nie rezygnujemy jednak z rozwoju sprzedaży na rynki zagraniczne. Mamy dystrybutora na Cyprze, który systematycznie poszerza asortyment. Pojawił się również nowy kierunek eksportowy, o którym nie chcemy jeszcze za dużo powiedzieć, żeby nie zapeszyć.

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2016

E.O.: Ta liczba mogła się trochę zmienić, bo niestety rodzi się mniej dzieci.

Może program 500 Plus ożywi branżę i zmieni ten trend? E.O.: Myślę, że ta propozycja może trochę wpłynąć na wzrost zakupów, ale niekoniecznie w sklepach z artykułami dziecięcymi. Słyszałam kilkakrotnie od klientów: „Super, odłożymy te pieniądze, bo trzeba dach zrobić, a jeszcze jakieś wydatki remontowe nas czekają”.

Co w ostatnich miesiącach najlepiej sprzedawało się z waszego asortymentu? S.O.: Fotelik Aurora z Isofixem przystosowany do jazdy przodem i tyłem oraz wózek Verona. Natomiast w najbliższym czasie wprowadzimy nowe foteliki, część z nich już pojawiła się w sprzedaży. Proponujemy też sporo nowości w kategorii wózków. Rozmawiała Anna Orleańska

47


CHUST Y I CZAPKI DO ZADAŃ SPECJALNYCH

POMYSŁ NA BUFF A R T Y K U Ł S P O N S O R O WA N Y

Twórca hiszpańskiej marki Buff, Juan Rojas, w młodości uprawiał sporty motocyklowe i szukał sposobu zabezpieczenia głowy przed palącym słońcem oraz dokuczliwym kurzem. Rozpoczął więc prace nad stworzeniem chusty tunelowej, którą mógłby wykorzystać na wiele sposobów. Pomogło doświadczenie jego rodziny, która w 1927 r. w miejscowości Igualada niedaleko Barcelony wybudowała działającą do dziś fabrykę tekstyliów.

Powstała ponad 20 lat temu marka Buff to obecnie lider w produkcji bezszwowych multifunkcyjnych chust na głowę i czapek. Produkty są dostępne w ponad 80 krajach świata. Aktualna oferta to 62 linie produktów w trzech rozmiarach i ponad 1900 wzorach i kolorach. Asortyment marki Buff można podzielić na trzy główne segmenty. Professional – to chusty dla przemysłu: trudnopalne, elektrostatyczne,

przeznaczone dla profesjonalistów, chroniące głowę i szyję. Outdoor to największa cześć kolekcji Buff (80% całego asortymentu). Są w niej zarówno chusty całoroczne, jak i sezonowe. Lifestyle to z kolei propozycja dla osób, które poszukują funkcjonalnych produktów do codziennego użytkowania. Wszystkie chusty i czapki oferowane są w trzech rozmiarach: baby (45–51 cm), junior (50– 55 cm) i senior

(55–62 cm). Kolekcje baby i junior zawierają kilkaset wzorów i kolorów produktów całorocznych oraz sezonowych. MATERIAŁY DO ZADAŃ SPECJALNYCH Wszystkie bezszwowe artykuły Buff są projektowane i produkowane w fabryce w Igualadzie. – Zależy nam na tym, żeby Buff był modnym, praktycznym, a przez swój design również zabawnym produktem – mówi Juan Rojas. Dodaje, że do wytwarzania chust i czapek Buff wykorzystuje się wyłącznie surowce najwyższej klasy, nie uznając kompromisów w jakości. Ma to gwarantować niezawodność produktów podczas ich użytkowania.

Fot. Buff

W propozycjach na zimę wykorzystywane są wyłącznie oryginalny polar marki Polartec i membrany chroniące przed wiatrem firmy Gore Windstopper. – Tylko oryginalny polar marki Polartec jest w stanie zapewnić najlepszą termoregulację głowy, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, a przy tym zachować niezwykłą lekkość. Na rynku jest wiele produktów, które używają nazwy „polar”, ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jest to tylko zamiennik, niemający nic wspólnego z oryginalnym polarem Polartec i jego właściwościami – podkreśla polski dystrybutor marki Radosław Kasprzak.

W zimowych chustach Buff wykorzystuje oryginalny polar marki Polartec i membrany chroniące przed wiatrem.

48

W kolekcji Buff są również czapki i chusty wykonane w 100% z naturalnej wełny merino, pochodzącej z Nowej Zelandii. Wełna ta w naturalny sposób zachowuje ciepło i mikroklimat skóry. Jest bardzo lekka i przyjemna w dotyku. Natomiast podstawowe modele Original Buff są wykonane z mikrofibry, niezwykle cienkiego, elastycznego i lekkiego materiału posiadającego

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


CERTYFIKATY I TECHNOLOGIE Wszystkie produkty Buff posiadają certyfikaty jakości Oeko-Tex standard 100 (klasa I i II), ISO 9001 i ISO 14001 oraz zostały sprawdzone pod kątem hipoalergiczności. Certyfikowany jest cały proces produkcji: od momentu zamówienia surowców, przez produkcję, aż do chwili, gdy artykuły trafiają na sklepowe półki. Produkty Buff są całkowicie biodegradowalne. Firma jest partnerem Bluesign, organizacji przyznającej standard branżowy firmom, zakładom produkcyjnym (fabrykom) i końcowym wyrobom. Certyfikat obejmuje wytwarzanie tekstyliów (naturalnych i syntetycznych) oraz finalnych produktów odzieżowych. Powstał reklama

Fot. Buff

właściwości termoregulacyjne. Chusty na sezon wiosna/lato zrobiono z kolei z materiału coolmax, używanego również do produkcji odzieży dla wyczynowych sportowców. Chusty High UV coolmax szybko schną, sprawnie odprowadzają wilgoć na zewnątrz i dodatkowo zapewniają dzieciom i dorosłym 95-procentową ochronę przed szkodliwym działaniem promieni UV. Original Buff i High UV są całkowicie bezszwowe, więc nie powodują dyskomfortu przy długim użytkowaniu i nie ocierają skóry dziecka. Zwiększające bezpieczeństwo elementy odblaskowe dostarcza firma 3M.

MASKA Z HELLO KITTY Chusty Buff można zawiązać na głowie na kilkanaście sposobów i wykorzystać jeden produkt m.in. jako czapkę, szalik, bandanę, kominiarkę, maskę, opaskę, gumkę do włosów. To sprawia, że produkt Buff jest wszechstronny i uniwersalny – nadaje się do każdej aktywności fizycznej, na każdą porę roku i warunki atmosferyczne. Chroni głowę i szyję przed wiatrem, słońcem, ujemną i wysoką temperaturą, kurzem itp. W kolekcji znajdują się artykuły wykorzystujące popularne licencje, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Dostępne są chusty i czapki na licencji Disney, Cars, Super Heroes, Hello Kitty, Frozen, FC Barcelona, Star Wars.

Chusty są wszechstronne i uniwersalne, nadają się na każdą porę roku, do każdej aktywności fizycznej.

na podstawie projektu realizowanego przez firmę Schoeller Textiles AG, producenta tkanin ze Szwajcarii. Ponadto w produktach Buff stosowana jest technologia antybakteryjna Polygiene, a w niektórych modelach chust dla dorosłych również technologia Insect Shield. Jej zadaniem jest odstraszanie owadów latających.

– Jako dystrybutor marki Buff zapewniamy bezpieczny model współpracy w oparciu o relacje partnerskie, pełną dostępność produktów, platformę B2B, serwis sprzedaży, pakiet szkoleń produktowych i indywidualną opiekę – wylicza Radosław Kasprzak. Kluczem do sprzedaży tych produktów jest ich multifunkcyjność. Do zademonstrowania marki Buff mogą się przydać specjalnie zaprojektowane ekspozytory różnej wielkości, pozwalające na właściwą prezentację oferty. Dystrybutor dysponuje również zróżnicowanymi materiałami POS, wspomagającymi sprzedaż. 


J A K S P R Z E DAWAĆ W I Ę C E J

SPRZEDAŻOWE REWOLUCJE MARKI LOSAN A R T Y K U Ł S P O N S O R O WA N Y

Fot. Sławomir Panek

Odwiedzają każde miejsce sprzedaży. Pokazują, jak ułożyć towar. Uczą, jak rozmawiać konsumentem. Współpraca z hiszpańskim brandem odzieży dziecięcej to nie składanie zamówień, ale długotrwała relacja. Jak wygląda partnerstwo w biznesie w wydaniu marki Losan, wyjaśniają reprezentujący ją: country manager Michał Obel i odpowiadająca za wsparcie zespołu sprzedaży Paulina Markowska.

W sklepach kluczem do udanej transakcji jest pokazanie pełnego zestawu. – Działy: spodnie, bluzki, kurtki to już przeszłość. Szansę na sprzedaż znacząco podwyższa total look. Trzeba zastanowić się nad każdym produktem i podsunąć klientowi idealną kompozycję – patrząc na nią, zobaczy swoje świetnie ubrane dziecko. Klientka, która wcześniej przychodziła po spodnie czy bluzkę, po takiej zmianie zachwycona kupi całość – zapewnia Paulina Markowska. Co kryje się za tą strategią? Visual merchandising. Losan niewątpliwie zna się na tej sztuce. Podczas tegorocznych targów Kids’ Time firma zdobyła medal Targów Kielce za aranżację stoiska. Losan potrafi doradzić m.in. w kwestii prezentacji towaru. W Kielcach firma zdobyła medal za swoje stoisko.

Podbij serce konsumenta, a na pewno do ciebie wróci – do takiego podejścia do sprzedaży przekonuje Losan. Polski zespół tej marki nie rzuca słów na wiatr. Już ponad 100 sklepów w całej Polsce z powodzeniem sprzedaje kolekcje marki Losan. WITAJ KUPUJĄCYCH Z UŚMIECHEM Niezależnie od szerokości geograficznej, zachowanie konsumentów jest podobne. Losan więc w roku 2016 w ramach międzynarodowego projektu stawia na inwestycję w klienta i współpracującym przedsiębiorcom proponuje liczne szkolenia. Reguły są proste, obsługa w sklepie opiera się na zasadzie: nie jesteśmy sprzedawcami, lecz doradcami dla naszego kupującego. Jak wprowadzić to w praktyce? Na początek wystarcza uśmiech i umiejętnie zadane pytanie. – Między innymi takie podejście zwiększa rentowność punktu sprzedaży. Według badań 60%

50

konsumentów kupuje odzież dla swoich dzieci dwa razy w roku. Sprowadźmy ich po raz trzeci i zachęćmy do kolejnych odwiedzin – przekonuje Michał Obel. Wszystkie tajniki poznają wyłącznie partnerzy Losana. Szkolenia z obsługi klienta zespół przeprowadza w stale współpracujących sklepach. POKAŻ CAŁY ZESTAW Losan, posługując się hasłem Happy Fashion, zakłada, że moda jest zabawą – ma być wesoła i kolorowa. W każdym sezonie powstaje ok. 1600 wzorów. Polskie sklepy mają do dyspozycji 100% kolekcji – mogą wybrać to, co zainteresuje ich klientów. – Popularny jest trend ubierania dzieci na wzór dorosłych. Mamy więc modne szarości, ale zależy nam też na tym, żeby dzieci wyglądały barwnie. Z tego będą mieli radość zarówno najmłodsi, jak i ich otoczenie – mówi Paulina Markowska.

TRENDY JESIEŃ–ZIMA 2016 Jak w pierwsze chłodniejsze dni tegorocznej jesieni powinno wyglądać dziecko według Losan? W ubraniach dla dziewczynek dominują stonowane kolory, szczególnie rozmaite odcienie zgaszonego różu. Harmonię i ciepło kolekcji nadaje kombinacja butelkowej zieleni, szarości i beżu. Sukienki zaskakują ciekawymi połączeniami tkanin gładkich oraz pluszu i tiulu, co daje efekt inspirowany stylem Chanel. W kolekcji chłopięcej ton nadaje kolor indigo blue. Z jesienią kojarzą się odcienie khaki obok barw skalistych i śnieżnej szarości. Istotne są również tkaniny. Ubrania miejskie są inspirowane przez sport – powstały z komfortowych tkanin i dzianin. Połączenie materiałów, kolorowe nici, zabawa różnymi grubościami i fakturami wykracza poza klasyczne standardy. Pluszowe bluzy i spodnie przestają mieć już tylko sportowe zastosowanie, stają się modne, nowoczesne, a przede wszystkim bardzo, bardzo wygodne. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


BABY & TODDLER SHOW W MANCHESTERZE

TARGI DLA RODZICÓW PO ANGIELSKU MAREK JANKOWSKI

Brytyjskie targi Baby & Toddler Show, adresowane do kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci, odwiedza za każdym razem ponad 10 tys. zwiedzających. Impreza odbywa się 4 razy w roku: wiosną i jesienią, w Manchesterze i Londynie. Czym różni się od podobnych wydarzeń organizowanych w Polsce? Które pomysły wyspiarzy warto przenieść na krajowy grunt?

Baby & Toddler Show pełni w Anglii tę samą rolę, co w Polsce Mother & Baby. Identyczna grupa docelowa, podobna koncepcja, zbliżona skala wydarzenia. Wystawcami są producenci, dystrybutorzy, sklepy stacjonarne i internetowe, a także usługodawcy. Uczestnicy mogą posłuchać wykładów, wziąć udział w warsztatach i skorzystać z porad specjalistów. Ale są też różnice. Odwiedziliśmy w marcu halę EventCity w Manchesterze, żeby przyjrzeć się im z bliska.

– Ta restauracja do doskonały pomysł – ocenia Tina Nikoosimaitak, współwłaścicielka firmy Little Timbers, która od kilkunastu lat wystawia się na podobnych imprezach. – Po pierwsze pozwala ludziom odpocząć. Goście nabierają sił i najczęściej jeszcze raz obchodzą targi,

Fot. BranzaDziecieca.pl

RESTAURACJA Z WIDOKIEM Największą niespodzianką było to, że mniej więcej jedną piątą całej powierzchni targów

zajmowała… restauracja w centralnej części hali. Dookoła niej znajdowały się stoiska. Nasza pierwsza reakcja była negatywna. Uznaliśmy, że organizator nie sprzedał powierzchni, więc musiał ją czymś zapełnić. Po rozmowie z wystawcami okazało się jednak, że jest zupełnie inaczej.

co oznacza dla nas kolejną szansę na sprzedaż. Po drugie, kiedy siedzą i jedzą, to rozglądają się dookoła. Nasze stoisko jest tuż obok restauracji, więc zwracają na nie uwagę i często po posiłku podchodzą, żeby coś kupić. Ciekawym pomysłem była też umieszczona przy wejściu na targi wypożyczalnia chust i nosideł (z parkingiem dla wózków), zorganizowana przez firmę Cheeky Rascals, dystrybutora marek ByKay i Manduca. Pchanie wózka po zatłoczonych alejkach to nic przyjemnego, wolne ręce na targach też się przydają. Całkiem prawdopodobne, że jeżeli nawet rodzic nigdy wcześniej nie rozważał zakupu chusty, po takiej „jeździe próbnej” nabierał na to ochoty. BILET Z RABATAMI Dzieci wchodzą na Baby & Toddler Show za darmo, dorośli muszą zapłacić. I to niemało.

W PRZEDSPRZEDAŻY INTERNETOWEJ BILET WSTĘPU KOSZTUJE 12 FUNTÓW, W KASIE NA MIEJSCU 15 FUNTÓW (OK. 70–85 ZŁ). ALE RODZICE MAJĄ PEWNOŚĆ, ŻE TA INWESTYCJA IM SIĘ ZWRÓCI.

Wielka restauracja w samym środku targów? Zdaniem wystawców to dobry pomysł, który zwiększa sprzedaż na stoiskach.

52

Organizatorzy gwarantują najniższe ceny i nie są to tylko czcze obietnice. Na stronie targów można znaleźć listę kilkudziesięciu ofert (gratisów, rabatów i promocji), które będą dostępne podczas targów na stoiskach poszczególnych wystawców. Często są one sformułowane

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


BABY & TODDLER SHOW W MANCHESTERZE

Fot. BranzaDziecieca.pl

bardzo konkretnie (np. „Mima Xari w kolorze czerwonym lub niebieskim w cenie 1049 funtów – oszczędzasz 299 funtów. Do wyboru czarna lub srebrna rama oraz wkładka w dowolnym standardowym kolorze. Cena zawiera śpiworek, fotelik samochodowy i torbę pielęgnacyjną”). Jeżeli rodzic planuje zrobić zakupy, może więc wcześniej sprawdzić, czy oszczędności będą większe niż cena biletu. Bilet wstępu na targi dodatkowo upoważnia do odebrania torby z gratisami: próbkami kremów dla niemowląt, pieluszkami, chusteczkami nawilżanymi itp. Na stoiskach organizowane są też konkursy, choć nie ma ich zbyt wiele. To kolejna różnica – w Polsce rozmaite konkurencje z nagrodami rozgrywane są zwykle na scenie, w świetle reflektorów. Oczywiście obecność na imprezie niesie ze sobą dodatkowe korzyści, które trudno przeliczyć na pieniądze. Można posłuchać wykładów (przykładowe tematy: pierwsza pomoc, gimnastyka po porodzie, używanie chust, zdrowy sen, karmienie piersią). Jest okazja wypróbować i porównać produkty wielu różnych marek, korzystając z wiedzy sprzedawców. Rodzice mogą również w cztery oczy porozmawiać z położną i rozwiać wątpliwości dotyczące pielęgnacji małego dziecka. UBIERANIE Z UŚMIECHEM Asortyment oferowany na targach w Manchesterze niewiele różni się od tego sprzedawanego w Polsce, pomijając oczywiście niektóre marki, reprezentowane tylko w danym kraju. Ale jest jeden wyjątek: odzież i akcesoria odzieżowe dla dzieci i niemowląt. Na Mother & Baby widuje się je sporadycznie, a Baby & Toddler naliczyliśmy 9 stoisk. Zainteresowała nas zwłaszcza ekspozycja marki Dirty Fingers („brudne paluchy”). Od 2008 r. firma utrzymuje się w ścisłej czołówce sprzedawców dziecięcych T-shirtów

Claire Davidson stworzyła z siostrą markę Playtoes – buty dla dzieci od 3. miesiąca życia, które pomagają stymulować rozwój maluchów. Pomysł pojawił się podczas obserwacji niemowlaka bawiącego się swoimi stopami.

w brytyjskim sklepie Amazon.co.uk. Sposób na sukces? Zabawne hasła umieszczane na koszulkach, body i śpiochach. Najwyraźniej Anglicy wierzą, że poczucie humoru to cecha, którą należy rozwijać już od urodzenia. Inną ciekawostką „okołoodzieżową” były buty dla niemowląt Playtoes, które – jak dowiedzieliśmy się w trakcie krótkiej rozmowy – stymulują rozwój dziecka. Jak nazwa wskazuje, mogą swobodnie służyć mu do zabawy. Są kolorowe, mają szeleszczące, grzechoczące i błyszczące elementy, a na podeszwach czarno-białe okręgi. – Obserwowałyśmy z siostrą małą Ruby, najmłodsze dziecko w naszej rodzinie, i zauważyłyśmy, że, podobnie jak wszystkie bobasy, jest zafascynowana swoimi stopami. Tak narodził się pomysł – opowiada Claire Davidson.

Skoro skupiamy się na różnicach między polskimi i brytyjskimi targami, nie sposób nie wspomnieć jeszcze o kosztach zaprezentowania się na takiej imprezie. Wiedzieliśmy, że w Polsce jest taniej, ale nie sądziliśmy, że aż tak bardzo. Jeden metr kwadratowy stoiska na Baby & Toddler Show kosztuje 249 funtów – to blisko 1400 zł. Plus VAT. 

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z TARGÓW TNIJ.ORG/BTS16

CIEKAWE PRODUKTY NA TARGACH BABY & TODDLER SHOW

Zink & Zonk

Kneepal

Snugglebundl

Łóżeczko o niespotykanym kształcie, którego boczna ścianka zamiast tradycyjnych szczebelków jest wykonana z pleksi. Gdy dziecko urośnie, mebel można przekształcić w kryjówkę do zabawy. Zupełna nowość – produkt pierwszy raz pokazany publicznie na marcowych targach w Manchesterze.

Podkładka pod kolana z elastycznej pianki, przydatna np. podczas kąpania dziecka w „dorosłej” wannie albo przy pracy w ogrodzie. Produkt został stworzony w Republice Południowej Afryki, następnie trafił na rynek australijski. Teraz firma chce przynieść ulgę kolanom Brytyjczyków.

Kocyk do bezpiecznego i wygodnego owijania niemowląt. Rodzice mogą dzięki niemu łatwo, bez konieczności schylania się, przenosić śpiącego bobasa z miejsca na miejsce. Ułatwia to opiekę nad dzieckiem kobietom po cesarskim cięciu lub z powikłaniami poporodowymi.

54

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


BCMI – JAK SIĘ HANDLUJE W HOLANDII

WYPRAWY PO MARKI CAROLA SIKSMA-RUITERS

Właścicielka sklepu El Estilo nie traci czasu na kurtuazyjne pogawędki o pogodzie. Już podczas pierwszych minut telefonicznej rozmowy dowiaduję się, że prowadzi miejsce, w którym można kupić unikalne produkty. Sklep wyróżnia też lokalizacja, nietypowe godziny otwarcia oraz dodatkowe usługi dla klientów.

myślałam, że to chyba nie może być wszystko, co mają do zaproponowania. Wybrałam się z wizytą do mieszkających w Hiszpanii teściów i tam zachwycił mnie każdy sklep, do którego wchodziłam po zabawkę lub odzież. Podobały mi się zwłaszcza pastelowe kolory, koronki, hafty, ubrania z włóczki zrobione na drutach lub szydełkiem. Stwierdziłam, że taką wersję klasyki i romantycznego stylu chciałabym mieć pod ręką również w Holandii. SPRZEDAŻ NA ŻYCZENIE Godziny otwarcia nowego sklepu zostały podporządkowane życiu rodzinnemu właścicielki.

Fot. © Johan Berkhout

Postanowiłam się przekonać na własne oczy, jak wygląda sklep opisywany z entuzjazmem przez Nandę Damen. Wybrałam się na południe Holandii, do Monster. Zapytana o to, skąd wziął się pomysł sprzedawania zabawek i artykułów dla dzieci, 27-letnia właścicielka El Estilo mówi: – Pochodzę z rodziny przedsiębiorców, wcześniej pracowałam w przemyśle gastronomicznym. Gdy zaszłam w ciążę, nie mogłam sobie wyobrazić, że dalej będę się tym zajmować i jednocześnie wychowywać małe dziecko. Pamiętam, że zaczęłam chodzić na zakupy do różnych holenderskich sklepów z produktami dla najmłodszych i z rozczarowaniem

Nanda Damen stawia sobie za cel to, by każdy klient, który odwiedzi jej sklep, wyszedł z paragonem.

56

– Nie chciałam zbyt często oddawać dziecka do żłobka – wyjaśnia Nanda. W wakacje zakupy można zrobić dwa razy w tygodniu, w pozostałych miesiącach sklep jest otwarty w środy, piątki i soboty. Wtorek i czwartek zarezerwowano dla klientów, którzy wcześniej umówią się na wizytę. W te dni mogą oni odwiedzić sklep nawet wieczorem. Właścicielka El Estilo mówi, że wybór lokalizacji poza centrum miasta był celowy i dobrze przemyślany. – Placówki w centrum to wysoki czynsz, konieczność zatrudnienia dodatkowego personelu, sporo ludzi, którzy tylko oglądają wystawy, natomiast nie są zainteresowani zakupami – tłumaczy Holenderka. Podkreśla, że prowadząc biznes, stara się pamiętać o prostej zasadzie: dzięki niższym kosztom można dłużej przetrwać w branży. Podobno klienci doceniają przytulną, spokojną atmosferę sklepu. – Trafiają do mnie ludzie, którzy chcą zrobić zakupy, a nie tylko pooglądać nowości. Prawie każdy, kto wchodzi do El Estilo, wychodzi z paragonem. MARKI Z POŁUDNIA Rozglądam się po sklepie, szukając holenderskich marek, i poza jednym kojcem oraz wózkiem nic nie udaje mi się znaleźć. Właścicielka wyjaśnia, że ojczyste brandy są powszechnie dostępne, można je zobaczyć na każdym rogu ulicy, w większości reklam, jej natomiast zależało na zbudowaniu unikalnego portfolio. Dlatego większość marek w El Estilo pochodzi z południowej Europy. Sporą popularnością wśród odwiedzających sklep cieszy się kolekcja Mayoral, kojce i pościel Yolène, ubrania Vistiendo Bebes oraz propozycje Uzturre. W sprzedaży są również produkty belgijskie

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. © Johan Berkhout

– Jeżdżę nie tylko do dużych miast, lecz także do niewielkich miasteczek. Dzięki temu często trafiam do niezwykłych małych zakładów, odkrywam rodzinne firmy. Pamiętam, że byłam kiedyś umówiona z hiszpańskim producentem. Elegancko ubrana, pojawiłam się na progu jego domu, zadzwoniłam do drzwi. Otworzył mi w kąpielówkach i klapkach. Okazało się, że kompletnie zapomniał o naszym spotkaniu, ale zupełnie niespeszony okolicznościami serdecznie mnie przywitał i profesjonalnie przedstawił ofertę mebli basenowych.

Inspiracją dla założycielki El Estilo były sklepy dziecięce w Hiszpanii. Zachwyciła się ich asortymentem..

(m.in. Théophile et Patachou) i angielska marka Emile et Rose. Ci, którzy wybiorą się tu po zakup wózka, mogą wybierać m.in. spośród propozycji firm Cam i Bébécar. Ceny w sklepie są bardzo zróżnicowane. – Jednym z droższych produktów w tej chwili jest łóżko, które rośnie wraz z dzieckiem i spać może w nim nawet nastolatek, oraz szafa marki Théophile et Patachou. Za ten zestaw trzeba zapłacić ponad 3500 euro. Na pewno jednak nie jesteśmy sklepem tylko dla najzamożniejszych klientów. Staramy się mieć propozycje dla każdego. Jeśli ktoś przyjdzie np. po kombinezon dziecięcy, może wybierać spośród propozycji, które kosztują od 15 do 150 euro – podkreśla właścicielka salonu. ZLECENIE NA SUFIT Sklep proponuje również usługę polegającą na urządzaniu pokojów dziecięcych. – Zajmiemy się podłogą, sufitem i całą resztą. Dobierzemy wykładzinę, farby, tapety, zasłony. Mój mąż całkiem nieźle sobie radzi z pracami remontowymi, współpracujemy też z grupą fachowców. Czasem zdarzają się klienci, którzy przedstawiają nam budżet, jakim możemy dysponować, i proszą o wymyślenie czegoś fajnego. Takie zlecenia lubimy najbardziej! – mówi Nanda.

W poszukiwaniu ciekawych produktów właścicielka El Estilo często wybiera się za granicę.

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2016

reklama

Sporo klientów odwiedza El Estilo z polecenia znajomych. Sklep reklamuje się również na Facebooku oraz m.in. w szkołach rodzenia. Strona internetowa, która początkowo służyła jedynie do zapoznania się z ofertą, niedawno została przekształcona w sklep online. W internecie jest dostępna pełna gama produktów: ubrania, obuwie, akcesoria, wózki i meble. Sprzedaż odbywa się też w sklepie stacjonarnym, którego powierzchnia już niedługo się powiększy. – Czekam na to z niecierpliwością, bo trochę brakuje nam miejsca na meble. Chociaż z drugiej strony materiały dostarczane przez producentów są tak profesjonalnie przygotowane, że klient często podejmuje decyzję tylko na ich podstawie – opowiada Nanda.

Nanda jest bardzo wymagającą klientką i podczas zakupów wybiera do sklepu te rzeczy, które jej samej się podobają. Zamawia tylko jeden model danego produktu, żeby stworzyć ekskluzywną kolekcję. Jeśli dostawcy nakłaniają ją do zakupu całej serii, nie kontynuuje z nimi współpracy. – Takiego podejścia nauczył mnie ojciec. Zawsze mówił: „Jeśli dostawca zaczyna stawiać warunki, nie warto z nim handlować, bo to oznacza, że to on cię potrzebuje, a nie ty jego”. Autorka jest redaktor naczelną holenderskiego magazynu branżowego „Baby Wereld”, będącego członkiem BCMI.


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

SUKIENKO-BODY Modne ubranie wykonane z wysokiej jakości dzianiny, wykończone tiulem i elegancką kokardką. Dostępne w rozmiarach 68–86.

Grupa wiekowa: 6–18 m Przybliżona cena detaliczna: 34 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

MATA PIKNIKOWA MINENE

SI COMPLETO

ARIA SHOPPER CLASSICO

Nadaje się do wykorzystania podczas zabaw w domu, na pikniku oraz całodniowej wycieczki. Wykonana z bawełny oraz materiału odpornego na wodę i zabrudzenia, doskonale izoluje chłodne podłoże. Dopasowana torba pozwala na łatwe przechowywanie i transport maty, która z łatwością pomieści całą rodzinę. Rozmiar: 135 x 135 x 3 cm.

Składana w „parasolkę” spacerówka wyposażona w budkę z praktycznym okienkiem i kieszonką na drobiazgi. Ma wygodne rączki regulowanej wysokości, folię przeciwdeszczową, pokrowiec na nogi, duży kosz i 5-punktowe pasy bezpieczeństwa. Amortyzowane pojedyncze koła są wyposażone w 12 kulkowych łożysk. Boczna rączka na stelażu ułatwia jego przenoszenie. Dostępna w kilku kolorach.

Spacerówka „zakupowa” z obszernym koszem, pałąkiem, boczną rączką do przenoszenia wózka i amortyzowanymi kołami. 5-punktowe pasy bezpieczeństwa zapewniają dziecku pełną swobodę ruchów. Wózek jest bardzo lekki (6,5 kg), prosto składa się w „walizkę”. Dzięki teleskopowej rączce po złożeniu ma niewielkie rozmiary. Dostępna w kilku wersjach kolorystycznych.

Grupa wiekowa: 1+ Przybliżona cena detaliczna: 1120 zł Producent: Peg-Pérego. Dystrybutor: Akord Tomasz Skrzypczak www.akord.poznan.pl

Grupa wiekowa: 1+ Przybliżona cena detaliczna: 670 zł Producent: Peg-Pérego. Dystrybutor: Akord Tomasz Skrzypczak www.akord.poznan.pl

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 165 zł Producent: Minene. Dystrybutor: Bona www.bonababy.pl

THULE RIDEALONG

BABY DESIGN TRAVEL QUICK

MOBY SKIP HOP

Jedyny fotelik na rynku wyposażony w specjalne „skrzydełka” zabezpieczające ręce dziecka przed przyciśnięciem lub otarciem w momencie oparcia roweru o ścianę. 5 pozycji pochylenia oparcia, dwustronna, wymienna tapicerka. Pasy bezpieczeństwa są pokryte miękką okładziną. Wszystkie regulacje można wykonać jedną ręką, gdy drugą trzymany jest rower. W standardowym wyposażeniu zamek zabezpieczający przed kradzieżą.

Nowy system szybkiego składania z barierką. Duże, podwójne samonastawne przednie koła z możliwością blokady. Wszystkie koła amortyzowane. 4-stopniowa regulacja oparcia, zdejmowana barierka i regulowany podnóżek. Powiększana budka z odpinaną tylną częścią i dodatkowym daszkiem chroniącym przed słońcem. Ergonomiczne, piankowe rączki. Hamulec blokujący jednocześnie tylne koła. Folia przeciwwiatrowa i pokrowiec na nogi.

Wanienka rośnie z dzieckiem. Siedzisko mocuje się w dwóch ergonomicznych pozycjach: wyższej, wspierającej całe ciało, i niższej, podtrzymującej dziecko w pozycji siedzącej. Siedzisko jest wykonane z podwójnej siatki, ma komfortowo zakończone brzegi, dopasowuje się do kształtu ciała i pomaga niemowlętom w nauce siadania. Wanienka jest antypoślizgowa, ma obrotowy hak do wygodnego przechowywania. Wymiary: 70 × 48 × 29 cm.

Grupa wiekowa: 9 m – 6 lat Przybliżona cena detaliczna: 499 zł Producent: Thule. Dystrybutor: Scandinavian Baby www.scandinavianbaby.pl

58

Przybliżona cena detaliczna: 469 zł Producent/dystrybutor: Baby Design Group www.babydesign.eu

Grupa wiekowa: 0+ Producent: Skip Hop. Dystrybutor: Skip Wish www.skip.zone

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


ELODIE DETAILS STOCKHOLM 2.0

BABY DESIGN WALKER LITE

BEBETTO HOLLAND

Skandynawskie wzornictwo w najczystszej formie. Skórzane rączki, cicha budka, lekka aluminiowa konstrukcja, duże koła, pojemny i łatwo dostępny kosz na zakupy. Wózek składany i rozkładany jedną ręką, Wysoka szwedzka jakość i funkcjonalność. Spełnia standardy bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 1888:2003. Dostępny w 6 modnych wersjach kolorystycznych.

Nowa, lżejsza konstrukcja i unowocześniony system płynnej regulacji oparcia do pozycji leżącej. Podwójne, samonastawne przednie koła. Wszystkie koła amortyzowane. Dwie tacki i pojemny kosz na zakupy. Powiększana budka z zamykanym okienkiem, kieszenią i dodatkowym daszkiem. Regulowany podnóżek. W komplecie pokrowiec na nogi i folia przeciwwiatrowa.

Nowoczesny głęboko-spacerowy wózek o awangardowej konstrukcji. Do wyboru 3 kolory konstrukcji. Wyróżnia go różnorodność tkanin o nietypowych strukturach. Jego atuty to duża gondola i pojemny zamykany kosz ułatwiający przewożenie drobnych przedmiotów. Produkt polski zgodny z normą EN 1888:2012.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 899 zł Producent: Elodie Details. Dystrybutor: Scandinavian Baby www.scandinavianbaby.pl

Przybliżona cena detaliczna: 499 zł Producent/dystrybutor: Baby Design Group www.babydesign.eu

BEBETTO NICO

Nowość, połączenie pasteli z ekoskórą. Nowoczesny, lekki, aluminiowy stelaż z regulowaną rączką i dużym koszem. Wózek ma obrotowe przednie koła wyposażone w systemy absorpcji wstrząsów SAS i DMS. W zestawie torba na podręczne przedmioty, folia przeciwdeszczowa, moskitiera, uchwyt na kubek i pokrowce na koła. Odpowiednie adaptery umożliwiają montaż fotelików. Produkt polski zgodny z normą EN 1888:2012.

Lekki spacerowy wózek o aluminiowej konstrukcji, na pompowanych kołach. Przednie obrotowe koła są wyposażone w systemy DMS i SAS. Odpowiednie adaptery umożliwiają montaż fotelików. Siedzisko z regulacją oparcia i podnóżka, wpinane w obu kierunkach jazdy. Budkę i barierkę można demontować. Wózek ma regulowaną wysokość rączki. Produkt polski zgodny z normą EN 1880:2012.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1429 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 799 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

KOSZULKA NIEMOWLĘCA

BEBETTO RAINBOW

Wygodna koszulka dla najmłodszych zdobiona haftem. Nie sprawia problemu podczas ubierania dziecka. Na rękawach ma mankiety, które wywinięte chronią dziecko przed zadrapaniem. Wykonana w 100% z bawełny wysokiej jakości, bezpiecznej dla delikatnej skóry dziecka. Dostępna w rozmiarach 56–68.

Spacerowy wózek o aluminiowej, białej konstrukcji, na pompowanych kołach z łożyskami. Przednie obrotowe koła są wyposażone w systemy DMS i SAS. Siedzisko ma niezależną regulację oparcia i podnóżka. Można zmieniać twardość zawieszenia. Budkę o szerokim zakresie regulacji, z okienkiem wentylacyjnym, da się zdemontować. Wysokość rączki z ekoskóry można regulować. Obustronnie wypinana barierka.

Grupa wiekowa: 0–6 m Przybliżona cena detaliczna: 22 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 599 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2016

reklama

BEBETTO LUCA S-LINE

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1399 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

59


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

ZESTAW UBRAŃ Z KOLEKCJI SMART FOX Zestaw ubrań marki Pinokio, zarówno dla dziewczynek, jak i dla chłopców. Ciepły beż i wesoły odcień pomarańczu ożywiają nadruki radosnych lisków. Na kolekcję składają się elementy bielizny ze 100-procentowej bawełny i ubrania wierzchnie: tunika, legginsy, spodnie, modne pumpy, ocieplany pajac i lisia czapka.

Grupa wiekowa: 0–18 m Przybliżona cena detaliczna: 74,70 zł Producent/dystrybutor: ZKD Pinokio M.P.W. Gizińscy www.pinokio.net.pl

PÓŁŚPIOSZKI

RAMPERS

SUKIENKA Z OPASKĄ

Wygodne półśpioszki mają szeroki, bezuciskowy ściągacz. Uszyte w 100% z bawełny, są wykończone kolorowym nadrukiem. Dostępne w rozmiarach 56–86.

Praktyczne ubranie dla chłopca, zdobione kolorowym nadrukiem. Ma krótkie rękawki i nogawki, sprawdza się w cieplejsze dni. Rampers jest uszyty z wysokogatunkowej bawełny. Dostępny w rozmiarach 68–86.

Elegancka i modna sukienka z delikatnej bawełny, wykończona gustowną kokardką. Do kompletu fikuśna opaska na głowę. Dostępna w rozmiarach 74–104.

Grupa wiekowa: 0–18 m Przybliżona cena detaliczna: 21 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

Grupa wiekowa: 6–18 m Przybliżona cena detaliczna: 27 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

Grupa wiekowa: 9 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 44 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

KIWI SAFETY1ST

KRZESEŁKO DO KĄPIELI SAFETY1ST

ORGANIZER SAFETY1ST

Krzesło do karmienia z regulacją wysokości siedziska i blatu oraz pochylenia oparcia. Bezpieczne i komfortowe. Wyposażone w 5-punktowe szelki i hamulec tylnich kół. Siedzisko wyściełane materiałem łatwym do utrzymania w czystości, podwójny blat łatwo zdjąć i umyć. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca.

Krzesełko z opatentowanym systemem obrotu o 360°. Bezpieczne i stabilne dzięki mocnym przyssawkom. Ergonomiczny kształt i antypoślizgowa powierzchnia siedziska zapewniają komfort kąpiącemu się maluchowi. Maksymalna waga dziecka 10 kg.

Przydatny w samochodzie. Pomoże w uporządkowaniu potrzebnych akcesoriów nie tylko podczas wakacyjnych wyjazdów. Ma wiele praktycznych kieszeni, w tym specjalną na butelkę, oraz zaczep na smoczek. Łatwy do utrzymania w czystości, można go prać w pralce.

Grupa wagowa: do 15 kg Przybliżona cena detaliczna: 290 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska biuro@dorel.eu

60

Grupa wiekowa: 6–12 m Przybliżona cena detaliczna: 49 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska biuro@dorel.eu

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 39 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska biuro@dorel.eu

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

SERIA JUBILEUSZOWA NUK GOLD & SILVER EDITION Z okazji 60-lecia marki Nuk już niedługo pojawi się na rynku specjalna jubileuszowa seria butelek i smoczków „Gold & Silver Edition”. W skład zestawów wchodzą: butelka Nuk First Choice+ z przezroczystego tworzywa (PA) oraz silikonowy smoczek uspokajający Nuk Genius (0–6 m). Luksusowe opakowanie, 2 metaliczne wersje kolorystyczne: złota i srebrna.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 44,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

MONITOR TĘTNA PŁODU – SUMMER INFANT

CZAPKA DLA DZIEWCZYNKI BH49 BARBARAS

Urządzenie dla rodziców, którzy chcą usłyszeć swoje dziecko: jego bicie serca, kopnięcia i czkawkę. Cyfrowa technologia zapewnia czystszy dźwięk. Produkt bezpieczny i bezinwazyjny, w 100% cyfrowy. kontrola głośności. Monitor zawiera dwie pary słuchawek. Polecany mamom w ciąży od 28 do 40 tygodnia.

Elegancka czapka wykończona błyszczącymi kryształkami i biżuteryjną kokardką z perłą. Z tyłu wiązana. Ładnie układa się na głowie. Wykonana z wysokiej jakości bawełny. Produkt polski, ma certyfikaty „Bezpieczny dla dziecka” i „Eco 5”. Dostępne rozmiary: 50/52 cm i 52/54 cm obwodu głowy.

Harmonijne połączenie tradycji klasycznych, modnego designu i zaawansowanych rozwiązań technicznych. Cechuje go komfortowy i płynny sposób prowadzenia oraz trwała i lekka konstrukcja, gwarantująca przyjemność użytkowania. Wózek kompaktowy, polska precyzja wykonania. Ma cztery 10-calowe koła i tapicerkę w całości wykonaną z ekoskóry.

Przybliżona cena detaliczna: 48 zł Producent/dystrybutor: Barbaras www.barbaras.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 2199 zł Producent/dystrybutor: Ideo Group www.anexbaby.com

Przybliżona cena detaliczna: 139 zł Producent: Summer Infant. Dystrybutor: Envo www.envo.pl

ANEX CROSS

MILESTONE GRACO

ANEX SPORT

HIGH UV BUFF

Wielofunkcyjny fotelik od niemowlaka do 12-latka. Jego atuty to 4 pozycje odchylenia oparcia, 10 pozycji regulacji wysokości zagłówka i zabezpieczenie przed skutkami uderzenia bocznego. Podkładkę siedziska można wyjmować.

Połączenie współczesnych koncepcji zdrowego i aktywnego życia z klasycznym szwajcarskim designem. Nowe ekologiczne materiały i innowacyjne technologie. Oryginalny i stylowy model, w którym nowoczesne zawieszenie uzupełniono o przemyślany system bezpieczeństwa.

Bezszwowa wielofunkcyjna chusta na głowę. Może być wykorzystana jako czapka, szalik, opaska, bandana, chusta „piratka”, gumka do włosów itp. Wykonana z lekkiego i oddychającego materiału coolmax. W 95% zapewnia ochronę przed działaniem szkodliwych promieniach UV. Chusta w rozmiarze 50–55 cm. Wyprodukowana w Hiszpanii.

Grupa wagowa: 0+/1/2/3 Przybliżona cena detaliczna: 1199 zł Producent: Graco. Dystrybutor: Euro-Trade www.gracobaby.pl

62

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1999 zł Producent/dystrybutor: Ideo Group www.anexbaby.com

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 70 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

KOC NA LATO Koc wykonany w 100% z oddychającej bawełny. Komfort i ochrona przed słońcem oraz wiatrem. Wymiary: 90 × 80 cm (± 2 cm). Wyprodukowany w Polsce.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 26 zł Producent/dystrybutor: Albis www.akuku.eu

BUTELKA DEKOROWANA 260 ML Ergonomiczny kształt butelki pozwala trzymać ją w naturalnej pozycji. Odpowiednia dla starszych dzieci i do większych porcji pokarmu. Zaprojektowana w wersji dla dziewczynek i chłopców. Unikalny szeroki smoczek pobudza u dziecka odruch ssania. Napięciem, dotykiem i ruchem naśladuje pierś mamy. Super delikatny zawór Easi-Vent wspomaga odpowietrzanie. Butelka ze smoczkiem o wolnym przepływie 0 m+. Nie zawiera BPA.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 29,99 zł Producent: Tommee Tippee. Dystrybutor: PUW Akpol www.tommeetippee.pl

POJEMNIK NA ZUŻYTE PIELUSZKI SANGENIC TEC

NUK BUTELKA 150 ML NEW CLASSIC W SUPERCENIE

Innowacyjny pojemnik zapewnia antybakteryjną ochronę przed zarazkami i brzydkim zapachem. Jedno przekręcenie uchwytu powoduje zapakowanie każdej brudnej pieluchy w chronioną materiałem Biomaster folię antybakteryjną. Pojemnik mieści do 28 pieluch. Jest łatwy w montażu, obsłudze i opróżnianiu. Zestaw zawiera pierwszy wkład. Kompatybilny tylko z wkładami Sangenic Tec. Do wyboru 2 kolory: turkusowy i różowy.

Butelka ze smoczkiem silikonowym First Choice Plus rozmiar 1 (0–6 m), M (do mleka modyfikowanego).Tradycyjna wąska butelka z szerokim otworem, wygodna do trzymania, napełniania, czyszczenia i przechowywania. Pasuje do wszystkich podgrzewaczy pokarmu. Butelka wykonana z wysokiej jakości polipropylenu (PP), szczególnie wytrzymała i odpowiednia do mrożenia. Teraz w supercenie.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 137 zł Producent: Tommee Tippee. Dystrybutor: PUW Akpol www.tommeetippee.pl

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 9,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

ORIGINAL BUFF

ORIGINAL BUFF

ORIGINAL BUFF

Bezszwowa wielofunkcyjna chusta na głowę. Może być wykorzystana jako czapka, szalik, opaska, bandana, chusta „piratka”, gumka do włosów itp. Wykonana z lekkiej i oddychającej mikrofibry. Chusta w rozmiarze 50–55 cm. Wyprodukowana w Hiszpanii.

Bezszwowa wielofunkcyjna chusta na głowę. Może być wykorzystana jako czapka, szalik, opaska, bandana, chusta „piratka”, gumka do włosów itp. Wykonana z lekkiej i oddychającej mikrofibry. Chusta w rozmiarze 50–55 cm. Wyprodukowana w Hiszpanii.

Bezszwowa wielofunkcyjna chrusta na głowę. Może być wykorzystana na jako czapka, szalik, opaska, bandana, chusta „piratka”, gumka do włosów itp. Wykonana z lekkiej i oddychającej mikrofibry. Chusta w rozmiarze 50–55 cm. Wyprodukowana w Hiszpanii.

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 65 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

64

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 65 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 70 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


EMMA

MARITA PRESTIGE

HIGH UV BUFF

Klasyczny wózek wielofunkcyjny o sportowym charakterze. Dzięki bardzo dobrej amortyzacji sprawdza się w każdym terenie. Gondola i spacerówka są wyposażone w 2 niezależne, wentylowane budki. Oba moduły z możliwością regulacji oparcia. Wózek jest zbudowany na chromowanej konstrukcji z rączką wykończoną ekoskórą. W zestawie miękki materac, stylowa torba i dodatkowe okrycie.

Klasyczny, elegancki wózek wielofunkcyjny na chromowanym stelażu. Regulowana wysokość rączki. Obszerna gondola z możliwością pochylenia oparcia oraz wygodnymi uchwytami do przenoszenia. Spacerówkę z regulacją podnóżka i oparcia można montować w obu kierunkach jazdy. W zestawie torba i pokrowiec do spacerówki.

Bezszwowa wielofunkcyjna chusta na głowę. Może być wykorzystana jako czapka, szalik, opaska, bandana, chusta „piratka”, gumka do włosów itp. Wykonana z lekkiego i oddychającego materiału coolmax. W 95% zapewnia ochronę przed działaniem szkodliwych promieni UV. Chusta w rozmiarze 50–55 cm. Wyprodukowana w Hiszpanii.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1549 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

ROAN BASS SOFT

ROAN BASS ECO LEATHER

Nowość – sportowy wózek głęboko-spacerowy, o lekkim stelażu i obszernej gondoli. W porównaniu do poprzedniej wersji Bass Soft został wyposażony w dodatkowy system amortyzacji SAS z możliwością blokady. Dzięki temu amortyzacja jest znacznie lepsza i można ją dostosować do wagi i wieku dziecka. Wersja spacerowa montowana jest w dwóch kierunkach i ma regulację podnóżka oraz oparcia.

Sportowy wózek wielofunkcyjny o lekkiej aluminiowej konstrukcji. Gondola polerowana na wysoki połysk jest wyposażona w materac z włókna kokosowego, zamaskowany uchwyt do przenoszenia gondoli oraz regulację wysokości oparcia. Wersja spacerowa ma regulację oparcia i podnóżka, jest wyposażona w miękką wkładkę do siedziska. Waga: ok. 14,5 kg.

Grupa wiekowa: 0–3 Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1549 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

KIWY SLF123

ROAN SOFIA LIMITED EDITION

Fotelik można zamontować za pomocą systemu Isofix i 3-punktowego pasa bezpieczeństwa. Otrzymał 3 gwiazdki w testach ADAC w maju 2015 r. Regulacja oparcia w 8 pozycjach oraz zagłówka w poziomie i w pionie. Głębokie ramiona gwarantują optymalną ochronę boczną. Fotelik ma centralnie regulowany system napinania pasów.

Stylowy, klasyczny wózek głęboko-spacerowy. Ma dobrze amortyzowany stelaż z regulowaną rączką obszytą ekoskórą i obszerną gondolę z wentylowaną budką z pikowanej tkaniny. Spacerówka, którą można montować w obu kierunkach jazdy, ma regulację oparcia i podnóżka. W zestawie duża, funkcjonalna torba pielęgnacyjna i pokrowiec na nogi do spacerówki.

Grupa wiekowa: 9 m – 12 lat Przybliżona cena detaliczna: 649 zł Producent: Kiwy. Dystrybutor: Roan www.kiwyworld.com

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2016

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 70 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1449 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

reklama

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1449 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

65


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

BÜBCHEN – BALSAM DO BRODAWEK SUTKOWYCH Z SERII MAMA

LEŻACZEK NIEMOWLĘCY – 4BABY JUNGLE

Bogaty, wegański balsam intensywnie pielęgnuje wrażliwą i nadwyrężoną skórę. Dzięki zawartości naturalnych składników nie trzeba go zmywać przed karmieniem piersią niemowlęcia. Masło shea ma działanie ochronne i pomaga w podrażnieniach skóry. Masło kakaowe zapewnia skórze gładkość i jedwabistość. Produkt bezbarwny i bezzapachowy, nie zawiera oleju mineralnego, środków barwiących i konserwujących ani parabenów. Pojemność: 10 ml.

Nowa wersja leżaczka Jungle z modułem wibracyjnym. Ma składany stelaż, miękką, wygodną dla dziecka tapicerkę oraz 3-punktowe pasy. Oparcie jest regulowane z pełnej pozycji siedzącej do pełnej leżącej. Bujaki leżaczka można zablokować podczas snu lub karmienia. Wyposażenie uzupełniają uchwyty do przenoszenia i elastyczny pałąk z zabawkami. Produkt zgodny z normą EN 12790, dostępny w 4 kolorach.

Grupa wagowa: do 9 kg Przybliżona cena detaliczna: 165 zł Producent/dystrybutor: 4Baby www.4baby.pl

Przybliżona cena detaliczna: 19,99 zł Producent: Bübchen. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.e-swiatdziecka.com.pl

QUATRO IMOLA Wózek ma regulowane oparcie i podnóżek. W razie niepogody można dopiąć ciepły pokrowiec i folię przeciwdeszczową. Stelaż wykonano z aluminium. System składania czyni wózek wyjątkowo poręcznym. Zapewnia dziecku komfort i bezpieczeństwo dzięki zapięciu krokowemu i pasom bezpieczeństwa. Przednie koła są skrętne, tylne można łatwo zablokować. Barierka ochronna jest jednocześnie tacką z uchwytem na kubek.

Grupa wiekowa: 6 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 509 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.quatro.tm.pl

ADAMEX ASPENA

RECARO ZERO.1

ADAMEX BARLETTA

Premierowy model wózka wielofunkcyjnego z innowacyjnym podwójnym amortyzatorem, co pozwala na łatwe pokonywanie krawężników, progów i innych przeszkód. Wózek ma opcjonalnie nowy wzór kół pompowanych z aluminiowymi szprychami oraz ryflowany profil stelaża. Jego stylowy charakter podkreśla także nowy design tapicerki, łączący pikowaną tkaninę z ekskluzywną imitacją lnu.

Fotelik obracany w zakresie 360°. Zapewnia dzieciom wystarczającą przestrzeń i bezpieczeństwo, umożliwiając ich przewożenie zarówno tyłem, jak i przodem do kierunku jazdy. Nowa kolorystyka łączy dynamikę i elegancję. Wysokiej jakości dzianiny sprawiają, że tapicerka jest trwała, łatwa do czyszczenia i zachowuje szczególne właściwości oddychające.

Wózek głęboko-spacerowy z innowacyjnym podwójnym amortyzatorem, który zapewnia pełny komfort jazdy. Nowoczesny system wpięcia pozwala łatwo zmienić wersję głęboką w spacerową lub wpiąć fotelik samochodowy. Wszystkie moduły można zamontować przodem lub tyłem do kierunku jazdy.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1499 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

Grupa wiekowa: 0–4,5 Przybliżona cena detaliczna: 1899 zł Producent: Recaro. Dystrybutor: Logis www.recaro-polska.pl

4BABY STAR-FIX

QUATRO LION

Nowa wersja fotelika Star-Fix, montowana za pomocą Isofix i haka TopTether. Ma regulowany zagłówek i dodatkową wkładkę redukcyjną dla mniejszych dzieci. Położenie oparcia można płynnie zmieniać za pomocą wygodnego pokrętła regulacyjnego. Zdejmowany uchwyt na napoje można zamocować zarówno po lewej, jak i po prawej stronie fotelika. Dostępny w 6 kolorach.

Ultralekka spacerówka z aluminium, o nowoczesnym kroju tapicerki z tkaniny poliestrowej imitującej len. Innowacyjny system składania pozwala na uzyskanie kompaktowego rozmiaru złożonej ramy. Wózek ma płynną regulację oparcia, regulowany podnóżek, odpinaną barierkę i dodatkową wkładkę do siedziska, podnoszącą komfort użytkowania.

Grupa wiekowa: 9 m – 11 lat Przybliżona cena detaliczna: 349 zł Producent/dystrybutor: 4Baby www.4baby.pl

66

Grupa wiekowa: 6 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 499 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.quatro.tm.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1559 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

MATA ANTYPOŚLIZGOWA Z CZUJNIKIEM CIEPŁA Kolorowa mata chroni dziecko przed niebezpieczeństwem poślizgnięcia lub upadku. Antypoślizgowa powłoka, którą powleczona jest mata, gwarantuje bezpieczną zabawę malucha w wodzie. Czerwona rozgwiazda na macie zmiena kolor, gdy woda jest zbyt ciepła i może poparzyć delikatną skórę dziecka.

Grupa wiekowa: 1+ Przybliżona cena detaliczna: 63 zł Producent: Dreambaby. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


LEŻACZEK KĄPIELOWY Z SUBLIMACJĄ

ORIGINAL BUFF

ADAMEX ASPENA DELUXE

Niezastąpiony podczas kąpieli niemowlaka. Podtrzymuje głowę dziecka nad wodą. Miękki materiał zapewnia wygodę i komfort kąpieli. Leżak jest wykonany z tkaniny 3D przepuszczającej wodę. Dostępny z grafiką z linii Auta i Księżniczka.

Bezszwowa wielofunkcyjna chusta na głowę. Może być wykorzystana jako czapka, szalik, opaska, bandana, chusta „piratka”, gumka do włosów itp. Wykonana z lekkiej i oddychającej mikrofibry. Chusta w rozmiarze 50–55 cm. Wyprodukowana w Hiszpanii.

Nowość w ofercie wielofunkcyjnych wózków dziecięcych firmy Adamex. Podwójnie amortyzowany stelaż utrzymany w sportowej stylistyce zapewnia płynną jazdę i łatwość pokonywania przeszkód. Koła pompowane dają komfort jazdy.

Grupa wiekowa: 0–6 m Przybliżona cena detaliczna: 14,99 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tegababy.pl

POJAZD/ROWEREK SMART TRIKE EXPLORER 5 W 1 Dzięki technologii touch steering (sterowanie dotykiem) rodzic ma możliwość manewrowania rowerkiem bez użycia siły. Rowerek ma uchwyt na bidon lub butelkę. Jego dodatkowymi atutami są wygodne, wysokie oparcie dla pleców oraz duża i pojemna torba, rozsuwany daszek z filtrem UV i barierka bezpieczeństwa. Szybko i łatwo można go zmontować oraz przejść z trybu rowerka do trybu wózka.

Grupa wiekowa: 10 m+ Przybliżona cena detaliczna: 762 zł Producent: Smart Trike. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 70 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1559 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

TORRE

VERONA

Nowoczesna spacerówka o lekkiej aluminiowej ramie z innowacyjną przedłużaną budką, która osłania przed deszczem, wiatrem i słońcem. Wózek ma wygodny mechanizm składania, podwójne skrętne przednie koła z możliwością blokady, duży kosz na zakupy, tackę na napoje, kieszonkę. Wygodne siedzisko, regulowane oparcie, podnóżek i okrycie na nogi zapewniają dziecku komfort. Bezpieczeństwo dają 5-punktowe pasy i odblaski na konstrukcji wózka.

Innowacyjny, kompaktowy wózek spacerowy wykonany z dbałością o szczegóły. Aluminiowy stelaż nadaje mu lekkości. 6-kilogramowy wózek można rozłożyć jedną ręką, a po złożeniu przenosić go bez wysiłku za pomocą specjalnej rączki. Jego atuty to skrętne koła z możliwością blokady, pokryta miękkim tworzywem rączka, duży kosz na zakupy, linkowy hamulec. Wygodne siedzisko, regulowane oparcie i pokrowiec na nogi zapewniają dziecku komfort.

Przybliżona cena detaliczna: 529 zł Producent/dystrybutor: Coto baby www.cotobaby.pl

Przybliżona cena detaliczna: 499 zł Producent/dystrybutor: Coto baby www.cotobaby.pl

ADAMEX BARLETTA RAINBOW COLLECTION Tegoroczna propozycja wózka głęboko-spacerowego z innowacyjnym podwójnym amortyzatorem, który zapewnia komfort jazdy. Dzięki kolorowym elementom tapicerki i stelaża wózek ma niepowtarzalny charakter. Łatwo można zmienić wersję głęboką w spacerową lub wpiąć fotelik samochodowy w obu kierunkach jazdy.

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2016

reklama

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1629 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

67


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

BUTELKI DO KARMIENIA NATURAL FEELING

SMOCZEK PHYSIO SOFT

KURTKA

Cały miękki, współgra z rozwojem jamy ustnej dziecka.

Bawełniana kurtka dla dziewczynki. Ma praktyczne zapięcia i kaptur, jest wykończona delikatnym haftem. Dostępna w rozmiarach 56–104.

Dostosowane do zmieniającego się sposobu ssania.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 40 zł Producent/dystrybutor: Artsana Poland www.chiccopolska.pl

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 15 zł Producent/dystrybutor: Artsana Poland www.chiccopolska.pl

STOJAK UNIWERSALNY MAXI

POJEMNIK JUNIOR

Pasuje do wanien Tega Baby 86 cm i Tega Baby 102 cm i 102 cm Lux. Zapewnia bezpieczeństwo i wygodę podczas kąpieli dziecka, odciąża kręgosłup rodzica. Jest stabilny, solidnie wykonany z wysokiej jakości materiałów. Stojak maxi jest wyższy od standardowego o 10 cm. Jego nogi mają nakładki antypoślizgowe. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca.

Solidnie wykonany, wielofunkcyjny pojemnik na kółkach – można go bez problemu przesuwać. Dzięki specjalnym zagłębieniom w pokrywie składa się jeden na drugim. Produkt solidnie wykonany z atestowanych, bezpiecznych materiałów. Górna pokrywa szczelnie zamykana na zatrzask.

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: 69 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tegababy.pl

BENBAT – LUSTERKO AKTYWNE DO SAMOCHODU Lusterko do obserwacji dziecka podczas podróży samochodem. Montowane do tylnego lub przedniego zagłówka fotela, wyposażone w szerokie, wypukłe lusterko, które zabawnie mruga oczami, uśmiecha się i gra, umilając dziecku podróże samochodem. Odtwarza 4 melodie i 4 efekty dźwiękowe. W zestawie pilot pozwalający na kontrolowanie dźwięku i światła bez konieczności odwracania się.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 149 zł Producent: Benbat. Dystrybutor: Blue Ocean www.blueshop.pl

68

Producent/dystrybutor: Tega www.tegababy.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 40 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

LAMPKA/PROJEKTOR – SUMMER INFANT SLUMBER BUDDIES Miękki, pluszowy zwierzak pomaga dziecku w zasypianiu. Świeci w trzech kolorach – niebieskim, zielonym i żółtym. Wyłącza się automatycznie po 15, 30 lub 45 minutach. Uspokajające gwiazdki i księżyce wyświetlają się na ścianach i suficie. Projektor działa jako kojące światło w nocy, a 5 melodyjek relaksuje dziecko.

Przybliżona cena detaliczna: 139 zł Producent: Summer Infant. Dystrybutor: Envo www.envo.pl

BABY JOGGER CITY PREMIER

PARADISE

Wielofunkcyjny wózek z amortyzacją wszystkich kół, dzięki czemu nawet wyboista droga nie stanowi wyzwania. Siedzisko wielopozycyjne, montowane przodem lub tyłem do kierunku jazdy, z regulowanym podnóżkiem. Wysokość rączki regulowana. Koła terenowe, przednie można zablokować. Da się wpiąć w stelaż fotelik z grupy 0+ i gondolę. Wyposażony w system składania Quick Fold.

Nowoczesny polski wózek o wielu zaletach. Wygodne użytkowanie zapewnia regulowana wysokość rączki, prosty mechanizm składania, duży kosz w podwoziu i skrętne przednie koła. Innowacyjne zapięcie „click and go” pozwala łatwo zamontować spacerówkę, gondolę i fotelik przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Dostępne wersje: ekoskóra, len, żakard.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 2100 zł Producent: Baby Jogger. Dystrybutor: Euro-Trade www.baby-jogger.pl

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: od 1299 zł Producent/dystrybutor: Paradise Baby www.paradisebaby.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PAJAC

LAKTATOR HARMONY

LAKTATOR HARMONY PUMP & FEED

Bielizna dla najmłodszych, dobra do spania. Pajac jest ozdobiony kolorowym nadrukiem, ma wygodne zapięcie ułatwiające przewijanie. Jest uszyty z wysokogatunkowej bawełny, nieuczulającej delikatnej skóry dziecka. Dostępny w rozmiarach 56–98.

Ręczny laktator działający w 2-fazowym rytmie odciągania (faza wywołania wypływu – ssanie szybkie i płytkie oraz faza odciągania efektywnego – ssanie wolne i głębokie). Dla każdej początkującej mamy: lekki, prosty w montażu, wygodny w użyciu.

Zestaw zawierający 2-fazowy ręczny laktator Harmony, Calmę do karmienia mlekiem mamy oraz jednorazowe wkładki laktacyjne. Rekomendowany dla mam, które potrzebują kompleksowego rozwiązania – odciągania i podawania pokarmu oraz pielęgnacji piersi.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 32 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 130 zł Producent: Medela. Dystrybutor: Medela Polska www.medela.pl

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 250 zł Producent: Medela. Dystrybutor: Medela Polska www.medela.pl

NAKŁADKA OCEAN I MORZE Z GUMKAMI ANTYPOŚLIZGOWYMI

PODNÓŻEK OCEAN I MORZE Z GUMKAMI ANTYPOŚLIZGOWYMI

NOWOŚĆ: NUK – GRYZAK WIELOFUNKCYJNY

Produkt z najnowszej kolekcji Maltex Baby. Uniwersalna nakładka o anatomicznym kształcie wprowadza dziecko w etap korzystania z toalety dla dorosłych. Dzięki zastosowaniu specjalnych gumek antypoślizgowych i wysokiego oparcia zapewnia poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Dopasowana do 99% toalet. Zaleca się zakup nakładki w zestawie z podnóżkiem z gumkami antypoślizgowymi.

Produkt z najnowszej kolekcji Maltex Baby z ładną marynarską grafiką. Ma większą powierzchnię użytkową niż inne podnóżki dostępne na rynku. Praktyczny nie tylko w łazience, lecz wszędzie tam, gdzie dziecko potrzebuje bezpiecznego podwyższenia. Dla zwiększenia przyczepności na brzegach i na całości zastosowano gumki antypoślizgowe. Świetnie sprawdza się w zestawie z nakładką z gumkami antypoślizgowymi.

Łagodzi dolegliwości przy ząbkowaniu. Ma dwa obracane elementy do gryzienia. Wykonany z materiałów o różnych strukturach, dociera do każdej części jamy ustnej. Żucie pobudza wydzielanie śliny, co zapobiega próchnicy. Gryzak zachęca do zabawy i stymuluje rozwój motoryczny dziecka. Wyprodukowany w Niemczech. Wykonany z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, nie zawiera BPA.

Grupa wiekowa: 18 m+ Przybliżona cena detaliczna: 16,90 zł Producent/dystrybutor: Maltex www.maltex.com.pl

Grupa wiekowa: 18 m+ Przybliżona cena detaliczna: 19,90 zł Producent/dystrybutor: Maltex www.maltex.com.pl

Grupa wiekowa: 3 m+ Przybliżona cena detaliczna: 34,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

NUK – ZESTAW STARTOWY FIRST CHOICE KUBUŚ PUCHATEK Zestaw zawiera butelkę First Choice z tworzywa (150 ml) ze smoczkiem silikonowym rozmiar 1 (0–6 m) M (do mleka modyfikowanego) oraz silikonowy smoczek uspokajający rozmiar 1 (0–6 m), a także łańcuszek do smoczka uspokajającego. Dostępny w trzech kolorach: czerwonym, niebieskim i zielonym.

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2016

reklama

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 44,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

69


LETNI POKROWIEC MAXI-COSI

MAXI-COSI DANA

Pokrowiec frotte do fotelika Maxi-Cosi, przydatny w upalne dni. Wchłania pot i jest przyjemny w dotyku. Dzięki niemu fotelik łatwo utrzymać w czystości. Pokrowiec można wyprać, szybko się suszy. Dostępny w 3 kolorach (w zależności od modelu fotelika).

Propozycja dla rodziców funkcjonujących w mieście. Do stelaża można wpiąć fotelik samochodowy dla niemowląt. Dla dziecka powyżej 6 miesiąca życia zmienia się w wygodną spacerówkę z regulowanym oparciem. Kompaktowa konstrukcja, składa się do niewielkich rozmiarów. Już wkrótce w sprzedaży.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 145 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.maxicosi.pl

ROŻEK USZTYWNIANY TEDDY

NUK KIDDY CUP

Rożek z miękkiej bawełny typu jersey, zapinany na rzep. Jest usztywniony atestowaną pianką, którą można wyjmować do prania.

Twardy ustnik „niekapek” wykonany z wytrzymałego tworzywa (polipropylenu) ułatwia naukę picia. Z osłonką i praktycznym klipsem. Łatwy do czyszczenia, nadaje się do mycia w zmywarce. Pojemność 300 ml.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 50 zł Producent/dystrybutor: Terjan www.terjan.pl

reklama

Grupa wagowa: do 15 kg Przybliżona cena detaliczna: 690 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.maxicosi.pl

Grupa wiekowa: 1+ Przybliżona cena detaliczna: 29,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

BEBETTO TORINO

WANIENKI Z ODPŁYWEM

Ekskluzywny model charakteryzujący się zgrabną sylwetką i białą konstrukcją, z elementami plastikowymi w kolorze ramy. Tapicerka uszyta z ciekawej tkaniny połączonej z ekoskórą, co pozwala skontrastować nowoczesny design z zawsze modną klasyką. W wyposażenie wózka wchodzą: zamykany kosz, torba na rączkę, ochraniacze na koła, uchwyt na kubek, moskitiera.

Wanienki 102 cm Lux i 86 cm Tega Baby, dostępne w liniach Miś, Sowa, Aqua, Folk, Króliczek, oraz nowa wanna 92 cm z linii Royal Baby to funkcjonalne produkty z wygodnym i praktycznym korkiem. Umożliwia on opróżnienie wanien po kąpieli bez przeciążania kręgosłupa. Zestaw można podłączyć z tuleją do odprowadzania wody, np. do wiadra.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1599 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: od 29 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tegababy.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


CABOO – MIĘKKIE NOSIDŁO Z BAWEŁNY Wykonane z naturalnej bawełny. Można w nim nosić noworodka i karmić go piersią. Dobre rozwiązanie dla rodziców, którzy nie lubią sztywnych nosideł, a nie chcą uczyć się wiązać chusty. Regulowane: dla rodzica od rozmiaru 36 do 48, dla dziecka od 0 do 14 kg. W podróży zwija się je do poręcznego worka. Nosidło jest polecane przez położne i neonatologów – dziecko jest w nim ułożone w pozycji żaby. Miękkie i bardzo wytrzymałe.

JANE CROSSWALK Stylowy w mieście, trwały w terenie – pasuje do każdego stylu życia. Bardzo poręczny i łatwy w prowadzeniu. Jego atutami są ekskluzywne, 10-krotnie bardziej wytrzymałe opony poliuretanowe o dużym rozmiarze oraz rurowy aluminiowy stelaż. Niezależne tylne zawieszenie. Duże, przekładane siedzisko z oparciem można regulować w wielu pozycjach, włącznie z leżącą. Pozostałe zalety: regulowana raczka i podnóżek, hamulec ręczny.

Grupa wiekowa: 0–18 m Przybliżona cena detaliczna: 269–349 zł Producent: Close Parent. Dystrybutor: Eco and More www.closeparent.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 2129 zł Producent: Jane. Dystrybutor: Euro-Trade www.jane.pl

BÜBCHEN – ŻEL DO MYCIA I KĄPIELI DLA NIEMOWLĄT Do stosowania od pierwszych dni życia. Dzięki zawartości protein pszenicy, biologicznie czynnych substancji rumianku i substancji myjących pochodzenia roślinnego, delikatnie myje i pielęgnuje wrażliwą skórę dziecka, nie wywołując podrażnień skóry. Polecany do codziennego mycia delikatnej skóry dziecka, może być stosowany przez dorosłych. Nie zawiera mydła ani środków barwiących. Pojemność: 400 ml.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 24,99 zł Producent: Bübchen. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.e-swiatdziecka.com.pl

BEBETTO VULCANO

KOC MINKY

BABYZEN YOYO+

Lekki aluminiowy stelaż z regulacją rączki i dużym koszem. Wózek ma obrotowe przednie koła wyposażone w systemy absorpcji wstrząsów SAS i DMS. Gondola na biegunach z dnem wykonanym z PEHD i regulowanym oparciem. Komfortowe siedzisko wersji spacerowej z regulacją oparcia (do pozycji leżącej) i podnóżka. Produkt polski zgodny z normą EN 1888:2012.

Wykonany z materiałów wysokiej jakości. Jedną stronę uszyto z bardzo gęsto tkanej bawełny z kolorowymi wzorami o unikalnym designie. Drugą wykonano z oryginalnego, miękkiego materiału minky. Do koca doszyto tasiemki z kolorowymi wzorami, które dostarczają maluchowi dodatkowych bodźców sensorycznych.

Jeden z najmniejszych wózków na rynku (wymiary: 52 × 44 × 18 cm) o wadze piórkowej (6,6 kg w wersji 0+, 6,2 kg w wersji 6+). Spełnia wymogi bagażu podręcznego. Składanie, rozkładanie i prowadzenie jedną ręką. Możliwość zamontowania fotelika samochodowego.

Grupa wiekowa: 0–5 Przybliżona cena detaliczna: 65 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tegababy.pl

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 3340 zł Producent: Babyzen. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1249 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

QUINNY YEZZ AIR Unikalna jakość, funkcjonalność i design, niestandardowy dobór materiałów. Ultralekki i niezwykle wytrzymały. Wygodne, hamakowe siedzisko z nowoczesnej tkaniny dziewiarskiej 3D podczas upałów oddycha i zapewnia wentylację. Nowatorska konstrukcja ramy pozwala na szybkie składanie. Po złożeniu ma małe rozmiary. Specjalny pasek umożliwia zarzucenie złożonego wózka na ramię. Wózek objęty dożywotnią gwarancją.

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2016

reklama

Grupa wagowa: do 15 kg Przybliżona cena detaliczna: 590 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.quinny.com

71


KTO STOI ZA MARKĄ WHISBEAR?

SIŁA SIÓSTR MAREK JANKOWSKI

Kilka lat temu młode mamy na urlopach macierzyńskich masowo zakładały sklepy internetowe. Dziś coraz częściej idą o krok dalej i tworzą własne produkty. Tak właśnie powstały szumiące misie Whisbear. W ciągu 1,5 roku od wprowadzenia na rynek sprzedano ich kilkadziesiąt tysięcy. Czy to zasługa szczęścia, ciężkiej pracy, czy może czegoś jeszcze?

Kiedy w 2010 r. urodził się Mateusz, dla jego mamy Zuzanny Sielickiej-Kalczyńskiej oznaczało to koniec przespanych nocy. Niemowlak regularnie budził się z płaczem i nie chciał zasnąć. Uspokajał go szum suszarki, ale nie było to zbyt praktyczne rozwiązanie. Podobny problem miała znajoma, Anna Skórzyńska, która podczas jednego ze spotkań towarzyskich rzuciła pomysł stworzenia szumiącego misia zamiast suszarki – to ona wymyśliła także nazwę Szumiś. Tak w głowie Zuzanny Sielickiej-Kalczyńskiej narodził się pomysł na firmę. Szybko odkryła, że podobne produkty już istnieją, ale z jakichś powodów nie przebijają się na polskim rynku. Wspólnie z mężem, Filipem Kalczyńskim, stworzyła biznes plan i strategię komunikacji. Miała w tej dziedzinie spore doświadczenie zawodowe. W znanym warszawskim domu mediowym planowała kampanie dla takich marek jak Wella, Max Factor czy Gilette. Obie mamy wspólnie rozpoczęły pracę nad koncepcją produktu. Kiedy jednak skończył się urlop macierzyński i trzeba było wrócić do pracy, a do tego opiekować się małym dzieckiem, sprawa rozeszła się po kościach. Temat wrócił w 2013 r., kiedy do zespołu dołączyła młodsza siostra Zuzanny – Julia Sielicka-Jastrzębska, która właśnie została mamą. Jej pasja to projektowanie graficzne. Pracowała w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie odpowiadała m.in. za promocję filmu „Powstanie Warszawskie”. Gdy zaangażowała się w misiowe przedsięwzięcie, sprawy nabrały tempa. W ciągu kilku miesięcy powstało logo i cała identyfikacja wizualna, pomysł na markę i wzór zabawki (autorstwa studentki ASP

72

Marii Czapskiej). Pod koniec 2013 r. Zuzanna Sielicka-Kalczyńska zarejestrowała działalność gospodarczą. FIRMA BUDOWANA NOCĄ Kolejne 10 miesięcy zajęło dopracowywanie szczegółów, strony wizualnej i samego produktu. – Wszystkie trzy pracowałyśmy jeszcze na etatach, bo nie chciałyśmy ryzykować. Po południu zajmowałyśmy się dziećmi. Kiedy maluchy szły spać, około 21.30, siadałyśmy do pracy i mniej więcej do 2.00 w nocy zajmowałyśmy się firmą. A rano znów do pracy. Tak wyglądał rok 2014 – wspomina Zuzanna. Plan był ambitny: produkt miał być stworzony w Polsce, ale na światowym poziomie,

dopracowany w każdym szczególe, pięknie opakowany i zaprezentowany. Taki, którym można się pochwalić. Inspiracją był sukces La Millou – marki, która weszła na rynek i od razu przebiła się na zagraniczne rynki. „Po co się tak szarpać?” – pytali je wszyscy, włączając mężów. Przecież wystarczy zamówić tysiące miśków na Alibabie i sprzedawać. Takie samo podejście mieli pracownicy banku, gdzie nowo powstała firma ubiegała się o kredyt. „Po co wam jakaś szwalnia? Dlaczego chcecie robić to w Polsce? Przecież teraz wszystko można tanio sprowadzić z Chin” – zapewniali. A gdy widzieli, że takie argumenty nie działają, podsumowywali drwiąco: „No to powodzenia”. Ale dziewczyny się nie poddawały. – Nasze założenie było takie, żeby zrobić „wejście smoka”. Nasza marka nie mogła wyglądać chałupniczo, wszystko miało być wykonane na najwyższym poziomie. Żeby od razu było wiadomo, że to dobry produkt i warto go mieć. Samą stronę internetową zmieniałyśmy nie wiem ile razy. Dlatego tyle to trwało – wyjaśnia Julia. – A że byłyśmy kompletnie „zielone” i nie miałyśmy pojęcia o tej branży, po drodze miałyśmy różne przygody.

Siostry Sielickie w dzieciństwie miały wspólny pokój z łóżkiem piętrowym. Dziś razem prowadzą firmę.

„PLAMY? NIKT NIE ZAUWAŻY!” Pierwszym wyzwaniem było znalezienie szwalni. Kocyki, poduszeczki – nie ma sprawy. Ale zabawki? To za dużo zachodu. Różne dodatkowe elementy, zbyt skomplikowana robota. Szwalnie w Łodzi stały puste, a mimo to odmawiały przyjęcia zlecenia. Poszukiwania zataczały coraz szersze kręgi, aż w końcu udało się znaleźć zakład na Podkarpaciu.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


– Miałyśmy ruszyć w maju przed Dniem Dziecka. Przyszła pierwsza dostawa, blisko tysiąc misiów… i wszystkie miały na łapkach tłuste plamy od kleju. Oglądałam każdą zabawkę po kolei i byłam załamana. Zadzwoniłam do szwalni i powiedziałam, że nie może to tak wyglądać, że nie mogę przyjąć takich misiów. A pani szwaczka stwierdziła, że „przecież to jest na wewnętrznej stronie tych łapek, nikt tego nie zauważy!”. Tak wyglądały nasze rozmowy z producentami. Musieliśmy im wbijać do głowy, że nie chcemy wpychać ludziom byle czego, chcemy mieć produkt idealny, a nie liczyć na to, że ktoś nie zauważy plam! – opowiada Zuzanna. Równie stresujące było szukanie polskiego producenta urządzeń szumiących. Wyzwanie polegało na zdobyciu pieniędzy, bo minimalna wielkość zamówienia wynosiła 2000 sztuk. Założycielka firmy wzięła kredyt pod zastaw mieszkania. – Byłam przerażona, że Zuzia tak ryzykuje – wspomina młodsza siostra. – Ale jak już dostała pożyczkę i wpłaciła zaliczkę na urządzenia, stało się jasne, że nie mamy wyjścia. Trzeba było wszystko rozkręcać i dopieszczać. We wrześniu 2014 r. pierwsze szumiące misie (poprawione, bez plam na łapkach) trafiły do sprzedaży. Od tej pory do dziś przydarzyło się kilka szczęśliwych zbiegów okoliczności oraz jedno rozstanie. SUKCES Z ZASKOCZENIA Pierwszy sukces przyszedł szybko i niespodziewanie. Siostry były fankami bloga MamyGadzety.pl i przeczytały, że jego autorka stoi pod okapem w kuchni, żeby uśpić swoją córeczkę. Wysłały jej misia. Blogerce prezent bardzo się spodobał, napisała pozytywną recenzję na temat misia i dodała link do sklepu. Temat podchwycił też „Puls Biznesu”. Posypały się zamówienia. – Trochę nas to przerosło – przyznaje Zuzanna. – Byłam wtedy w trzeciej ciąży.

Żeby zacząć produkcję misiów właścicielka Whisbear wzięła kredyt pod zastaw mieszkania.

Zakładałam, że przez pierwszych kilka miesięcy niewiele będzie się działo i zacznę to rozkręcać dopiero na urlopie macierzyńskim. Nagle okazało się, że codziennie mam na głowie pracę na etacie, dwójkę dzieci i szybko rozwijającą się firmę. A także coraz większy brzuch. Zapasy w magazynie zaczęły szybko topnieć, a zbliżały się święta. Okazało się, że producent urządzeń szumiących nie jest w stanie dostarczyć ich z dnia na dzień, bo na jeden z elementów musi czekać kilka tygodni. Dostawa dotarła dopiero w połowie grudnia – dość późno jak na zakupy gwiazdkowych prezentów w internecie. Kilka miesięcy po wprowadzeniu produktu na rynek wspólniczki postanowiły się rozstać. Dlaczego – tego żadna ze stron nie ujawnia. Anna Skórzyńska zatrzymała wymyśloną przez siebie nazwę Szumisie. Dziś pod tą marką sprzedaje szumiące przytulanki i poduszki do karmienia oraz pościel i kocyki. Siostry Sielickie mogą produkować misia według pierwotnego wzoru, ale pod inną marką. Od kwietnia 2015 r. posługują się nazwą Whisbear, będącą połączeniem dwóch angielskich słów: whisper (szept) i bear (miś).

Zuzanna zajmuje się w firmie zarządzaniem i finansami. Julia jest dyrektorem artystycznym. Dba o szczegóły (od odstępów między wyrazami na stronie internetowej po wielkość dziurek w głośniku urządzenia szumiącego), lubi też planowanie projektów i tabelki. Widać, że obie wzajemnie się uzupełniają i doskonale dogadują. – Kłócicie się czasem? – pytam. – Jesteśmy siostrami, wiadomo że się kłócimy. Ale o biznes – nie. – Jula mi ufa, że podejmuję dobre decyzje. Ja nie wnikam w jej działkę. – Dobrze się znamy, nie oszukamy się. Wiemy, że druga nie zrobi nic głupiego. POLSKA TO ZA MAŁO Świetnym pomysłem okazało się wysłanie misia Whisbear brytyjskiej parze książęcej, Williamowi i Kate, po narodzinach księżniczki Charlotte. Temat podchwyciły media – od „Pulsu Biznesu” po portale plotkarskie. O szumiącym misiu, którym została obdarowana najmłodsza członkini rodziny królewskiej, napisał też brytyjski „Daily Mail”. – Wszyscy nam gratulują tego posunięcia, a to nie był żaden przemyślany chwyt marketingowy, tylko naturalny kobiecy odruch – śmieje się Zuzanna. – Urodziłam właśnie trzecie dziecko, w domu miałam dwu- i czterolatka i wiedziałam, że szum misia zagłusza inne dźwięki, co przydaje się szczególnie podczas usypiania i karmienia. Pomyślałam sobie: „Biedna ta księżna, też ma w domu dwulatka, wyślijmy jej misia”.

Założycielki Whisbear wykorzystują we własnej firmie doświadczenia z pracy na etacie. Julia (z lewej) zajmowała się promocją i projektami w Muzeum Powstania Warszawskiego. Zuzanna planowała kampanie dla znanych marek w dużym domu mediowym.

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2016

73


KTO STOI ZA MARKĄ WHISBEAR?

10.2014 MAMY GADŻETY Kilka tygodni po wprowadzeniu na rynek szumiącego misia na blogu MamyGadzety.pl ukazuje się pozytywna recenzja. Firmą zaczynają interesować się pierwsi klienci i sklepy internetowe.

05.2015 ROYAL BABY Kate, księżna Cambridge, i jej nowo narodzona córeczka Charlotte w prezencie od mam z Polski otrzymują szumiącego misia Whisbear. O upominku pisze prasa w Polsce i w Anglii.

Następny szczęśliwy traf to targi w Kolonii. Whisbear dowiedział się o nich dopiero w lipcu, czyli bardzo późno, jak na wielką międzynarodową imprezę. Nie było pewności, czy w ogóle znajdzie się miejsce. Udało się zarezerwować… 4 metry kwadratowe. – Skręciłyśmy hipsterskie stoisko z misiami zawieszonymi na ścianie na drewnianych kołeczkach. Na 4 metrach jedyne wyjście to iść w górę. I to zrobiło wrażenie, zwracało uwagę – relacjonuje Julia. Targi zaowocowały wieloma kontaktami. To dzięki Kind + Jugend Whisbear jest już obecny w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Słowenii i we Włoszech. W planie na ten rok są Skandynawia, Rosja, Hiszpania i Portugalia. Toczą się też zaawansowane rozmowy na temat wejścia na rynek amerykański. Siostry Sielickie twierdzą, że przy doborze partnerów biznesowych kierują się przede wszystkim relacjami z konkretnymi osobami reprezentującymi firmę. Gdy zgłasza się do nich kilku zainteresowanych z jednego kraju, wybierają tego, który ma najwięcej pozytywnej energii, z którym najlepiej się rozmawia. Najwyraźniej działa to w obie strony. – Zuzia i Jula traktują te misie jak własne dzieci. Wkładają w nie tyle serca, że nam też udziela się ich

09.2015 KIND + JUGEND Debiut na targach w Kolonii. Czterometrowe stoisko przyciąga uwagę odbiorców nietypowym designem, dzięki czemu polska firma znajduje pierwszych zagranicznych dystrybutorów.

entuzjazm – komentuje Nick Hampton, właściciel firmy Ardega, która jest dystrybutorem marki Whisbear w Wielkiej Brytanii. NIE TYLKO SZCZĘŚCIE Entuzjazm i szczęście to jedno, ale sukcesy Whisbear to również efekt ciężkiej pracy. Gdy trzeba coś zrobić, zarywają noce. Gdy się za coś wezmą, nie odpuszczają. Śmieją się, że odziedziczyły to w genach po prababci, która przed wojną i w czasie okupacji prowadziła w Warszawie własny biznes – szyła mundurki dla gimnazjalistów. Ale już na poważnie dodają, że ich szefowie w pracy zawsze wymagali samodzielności, myślenia i pracowitości. Tak samo postępują we własnej firmie i podobnych cech wymagają od pracowników. Nie boją się ryzykować, choć zdarzyło im się sparzyć. Wejście Whisbear na rynek angielski zaczęło się od podpisania umowy na reklamy, które nigdy się nie ukazały. Wpłacone kilka tysięcy funtów przepadło. – Trudno, straciłam te pieniądze, ale to nie jest koniec świata. Przez tydzień miałam kaca moralnego, że zaufałam oszustom, trochę pochlipałam i już – kwituje Zuzanna.

reklama

Lato z Ludi!

02.2016 KIDS’ TIME Na targach w Kielcach Whisbear zdobywa nagrodę Kids’ Time Star dla najlepszej zabawki dla dzieci z grupy 0–3. Do szumiących misiów przekonują się właściciele sklepów stacjonarnych.

Whisbear reprezentuje nowe pokolenie polskich firm, które bez kompleksów wchodzą na rynki zagraniczne. Po angielsku rozmawiają równie swobodnie jak w ojczystym języku. Nie mają oporów przed zawieraniem nowych znajomości. Przykład? Na bankiecie towarzyszącym targom w Harrogate w Anglii ekipa Whisbear rozpoczynała wieczór we własnym gronie, wraz z lokalnym dystrybutorem. Pod koniec imprezy przy ich stoliku siedział jeden z organizatorów oraz przedstawiciele targów w Kolonii i Las Vegas. To nie było spotkanie biznesowe, nikt nie rozmawiał o pracy. Ale takie relacje procentują. Jak siostrom Sielickim udaje się godzić prowadzenie spółki z macierzyństwem? Zuzanna ma już trójkę, a Julia dwoje dzieci. Obie podkreślają, że ogromnym wsparciem są mężowie. Poza tym własna firma daje większą elastyczność niż etat. Nie trzeba się u nikogo zwalniać, gdy w przedszkolu jest przedstawienie o 15.00 albo dziecko złapie przeziębienie. Zdarza się niekiedy, że maluch towarzyszy mamie w spotkaniu biznesowym, ale w tej branży obecność dzieci nikogo nie razi. Zuzanna uważa, że taka sytuacja ma też dodatkowe zalety. – Chcę pokazać synom, że kobieta może pracować. Dzieci, obserwując nas, wyciągają wnioski na całe przyszłe życie i myślę, że dużo mogą się od nas nauczyć. Jesteśmy spełnione, szczęśliwe i mamy coś więcej oprócz domu – podsumowuje. Najnowszy projekt Whisbear jest dedykowany właśnie kobietom. W połowie czerwca warszawska firma wypuści na rynek płytę z kołysankami dla mamy i dziecka. Piosenki specjalnie dla Whisbear napisali Paweł Lucewicz i Riya, twórcy m.in. piosenek do serialu Przyjaciółki – To ma być prawdziwa muzyczna uczta. Nie żadne „aaa, kotki dwa”, tylko wzruszające teksty o uczuciach, płynące z serca matki. Chcemy, żeby słuchaczki, którym te piosenki będą towarzyszyć na co dzień, poczuły się jak bohaterki pięknego filmu. To projekt niezwiązany z zabawkami, który jednak bardzo nas cieszy. Zawsze marzyłyśmy o tym, żeby wydać płytę i proszę, udało się – śmieje się Zuzanna. 

9[ȤE\P[F[UVT[DWVQT$NWG1EGCP5R\QQ Ɨ MQPVCMV"DNWGUJQRRN Ɨ VGN

74

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYWIAD – MICHAEL DIAMANT (SKIP HOP)

NOWOJORSKIE INSPIRACJE Marka Skip Hop powstała w 2003 r. Stworzyli ją młodzi rodzice, Ellen i Michael Diamant. Pierwszą propozycją dla klientów była torba z akcesoriami dla dzieci. W tej chwili artykuły z rozbudowanego portfolio amerykańskiego przedsiębiorstwa dostępne są na całym świecie, również w Polsce. Z założycielem firmy rozmawiamy o polskim rynku, konkurencji i Nowym Jorku.

Skip Hop sprzedaje swoje produkty w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Czy polski rynek wyróżnia coś specyficznego?

dla naszych klientów zakupy były przyjemnym doświadczeniem.

W przypadku klientów z Polski ważne były dla nas zwłaszcza wypowiedzi mam doceniających naszą rozbudowaną ofertę artykułów dla dzieci, znacznie szerszą od tej, którą pamiętały ze swojego dzieciństwa. Docierały do nas opinie, że wybieranie produktów Skip Hop to duża przyjemność. Muszę przyznać, że dla producentów takie oceny są bardzo inspirujące.

Jako marka przywiązujecie sporą wagę do profesjonalnych zdjęć lifestyle'owych, filmów wideo.

Czy na przestrzeni lat zmienił się sposób handlowania produktami dla dzieci? Z pewnością zwiększyła się rola internetu, mediów społecznościowych. Współcześni rodzice i pary spodziewające się dziecka najczęściej robią zakupy w sieci. Klienci korzystają również z internetu, szukając w nim informacji o produktach, które mają zamiar kupić, przy czym nie mają to być dane pochodzące wyłącznie od producenta. Znacznie częściej użytkownicy sieci sprawdzają, co na temat konkretnej rzeczy napisali inni klienci, śledzą recenzje online, wypowiedzi na forach lub co ostanio pojawiło się w social media. Z tych powodów obecność w internecie jest dla nas bardzo ważna. To okazja do przekazania klientowi informacji o naszych produktach i odpowiedzi na pytania dotyczące asortymentu oferowanego przez Skip Hop. Ważnym elementem działalności jest również monitorowanie opinii dotyczących naszych produktów, reagowanie na te wypowiedzi, dbanie o to, by

76

Jednym z haseł opisujących działalność naszej marki jest stwierdzenie, że ułatwiamy podejmowanie decyzji, dzięki czemu rodzice mają więcej czasu, by pobyć z dzieckiem. Nasze produkty przydają się w różnych momentach codziennego życia, takich jak m.in. posiłki, kąpiel, zabawa, sen. Chcemy pokazać te chwile na zdjęciach. Bardzo chętnie korzystamy również z krótkich prezentacji wideo. Dla klientów jest to spore udogodnienie. Wielokrotnie docierały do nas ich pozytywne opinie związane z takim sposobem przedstawiania oferty.

Jak często wprowadzacie nowe wzornictwo? Design jest dla nas bardzo ważny, dlatego z uwagą śledzimy najnowsze trendy i staramy się wybierać z nich to, co najciekawsze. W kolekcjach dążymy do tego, żeby móc zaproponować coś zarówno tym klientom, którzy cenią sobie klasyczne wzornictwo, jak i tym, którzy lubią wszelkiego rodzaju designerskie nowinki. Najlepszym przykładem jest Duo Signature Diaper Bag. Stworzyliśmy tę torbę już kilkanaście lat temu, w 2003 r. Przez lata ten produkt znacznie się zmienił. Obecnie jest dostępny w klasycznych kolorach: czerń, czerwień, szary. Klienci mogą również wybrać modele we wzory, m.in. zygzaki, kropki czy trójkąty. Bacznie

przyglądamy się temu, co obecnie dzieje się w modzie, jakie są najnowsze trendy w wyposażeniu wnętrz. Jeśli coś pasuje do naszej marki, wykorzystujemy dany pomysł podczas tworzenia kolekcji.

Czym różnią się wasze produkty od tego, co oferuje konkurencja? Ważnym elementem filozofii naszej firmy jest hasło „Must-Haves Made Better”. Chodzi o to, że jesteśmy zawsze „krok do przodu”, chcemy być coraz lepsi dla dzieci i rodziców. Jak do tego dążymy? Wciąż myślimy nad tym, jak dobudować wartość dodaną do istniejących produktów, w jaki sposób je ulepszyć, dodać im energii, żeby ułatwić rodzicom decyzje zakupowe. Gdy planujemy wprowadzenie nowego produktu, przede wszystkim zadajemy sobie pytanie, czy jest on w jakiś sposób wyjątkowy, lepszy, ciekawszy od tego, co już istnieje na rynku. Oraz czy oferujemy klientom dobrą jakość w atrakcyjnej cenie. Analizujemy również opinie klientów, ich potrzeby pod względem ilościowym i jakościowym. Zanim wprowadzimy nowy produkt na rynek, oddajemy się dogłębnej analizie sprzedażowej, później zajmujemy się wyglądem i funkcjonalnością. Tak do tego podchodzimy i cieszymy się, że to działa. Ponadto proponujemy asortyment w 9 najważniejszych kategoriach, m.in.: posiłek, kąpiel, spacer, zabawa, dzięki czemu stajemy się elementem codziennego życia naszych klientów. To także wyróżnia naszą firmę.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Jak radzicie sobie z problemem podróbek? Podobno w tropieniu fałszerstw pomagają wam chińskie władze? Bardzo zależy nam na tym, żeby klienci otrzymywali oryginalne produkty, dlatego dokładamy wszelkich starań, także we współpracy z odpowiednimi instytucjami, aby wyeliminować podróbki z rynku.

Jako firma jesteście bardzo mocno związani z Nowym Jorkiem.

Nadążyć za często zmieniającymi się przepisami dotyczącymi artykułów dziecięcych to naprawdę spore wyzwanie.

Rzeczywiście, tu wszystko się zaczęło. Wystartowaliśmy ze Skip Hopem w 2003 r., gdy byliśmy młodymi rodzicami i szukaliśmy pomysłów ułatwiających ten etap życia. W Nowym Jorku jesteśmy na bieżąco z najnowszymi i najciekawszymi trendami z różnych dziedzin. Pozwala nam to wyprzedzać stale zmieniające się gusta i oczekiwania współczesnych rodziców. Miasto, w którym żyjemy i pracujemy, jest dla nas ciągłym źródłem inspiracji. Nowy Jork kojarzy nam się z tempem i energią, które sprzyjają kreatywności.

Jakie stoją przed wami biznesowe wyzwania?

Michael Diamant w marcu odwiedził SkipWish, warszawskiego dystrybutora produktów Skip Hop.

W naszej firmie pracuje niezwykle utalentowana grupa kreatywnych ludzi. Dlatego z pewnością nie brakuje nam ani pomysłów, ani chęci wprowadzenia ich w życie. Tylko że doba jest za krótka na realizację tych wszystkich planów! Sporym wyzwaniem jest nadążanie za często zmieniającymi się normami, przepisami dotyczącymi producentów artykułów dziecięcych.

Co nowego w najbliższym czasie pojawi się w asortymencie Skip Hop?

Fot. Skip Hop

Wprowadzamy dwie nowości w kategorii mebli dziecięcych. Pierwsza to Uplift Bouncer, czyli bujaczek o regulowanej wysokości, który trafi na rynek w sierpniu. Drugą nowością jest Baby’s View Activity Center. Zabawka będzie miała wmontowane okienko pozwalające niemowlakowi obserwować własne stopy podczas zabawy i odkrywać zależność przyczyna–skutek. Co ważne, została zaprojektowana tak, że rośnie wraz z dzieckiem, może również pełnić rolę stolika aktywizującego. Produkt pojawi się w sprzedaży we wrześniu. Wiążemy z nim spore nadzieje. Wstępne opinie są bardzo pozytywne.

Czego życzyć tak dynamicznie rozwijającej się firmie? Tego, żebyśmy zawsze mieli jasno sprecyzowany cel, zachowali ten sam poziom zaangażowania, dbałości o jakość i bezpieczeństwo produktów oraz mieli do dyspozycji ekipę, która współpracuje i potrafi tworzyć atrakcyjne rozwiązania. Rozmawiała Anna Orleańska

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2016

77


POLESIE POLAND Sp. z o.o. ul. Sadowa, lok. 14 Š 21-500 Biała Podlaska polesie.poland@prokonto.pl Š NIP 537-26-15-999


W Y W I A D – E D Y TA R O S A - H A F TA N I U K , A N E TA F I E D O R C Z U K ( W M A ŁY M Ś W I E C I E )

START OD METKI Edyta Rosa-Haftaniuk i Aneta Fiedorczuk przygodę z branżą dziecięcą zaczęły od marki Snoozebaby – zabawek z metkami. Teraz firma W Małym Świecie jest również dystrybutorem produktów m.in. Mudpuppy, PacaPod, Rubens Barn i The Purple Cow. Z właścicielkami przedsiębiorstwa rozmawiamy o zaletach konsekwencji i o tym, w czym pomógł im Pan Gadżet.

Podobno wszystko zaczęło się od metek? Edyta Rosa-Haftaniuk: Nie miałyśmy nic wspólnego z branżą dziecięcą. Ja zajmowałam się m.in. szkoleniami dla lekarzy. Koleżanka była odpowiedzialna za marketing w firmie motoryzacyjnej. Byłyśmy sąsiadkami. Miałyśmy małe dzieci. Szukałyśmy dla nich produktów ciekawszych niż te, które były wtedy dostępne na rynku. Zainteresowała nas marka Snoozebaby, więc zamówiłyśmy na próbę kilka rzeczy. Okazało się, że są świetnej jakości, mają ciekawy design i atrakcyjne opakowania. Postanowiłyśmy, że spróbujemy zająć się ich dystrybucją.

Rzuciłyście pracę? Aneta Fiedorczuk: Byłyśmy wtedy na urlopach wychowawczych. To był dobry moment na szukanie czegoś innego. W marce Snoozebaby ujęło nas to, że założycielka firmy też zaczynała jako młoda mama. Miała doświadczenie podobne do naszego. Zobaczyła, że metki doszyte do zabawki działają na dzieci uspokajająco i pomagają im w zasypianiu. Kolejną naszą marką było Mudpuppy. Spodobał się nam oryginalny design tych puzzli, stworzony przez znanych amerykańskich artystów.

W którym momencie stwierdziłyście, że branża dziecięca stanie się waszym pomysłem na życie? A.F.: Dość szybko podjęłyśmy taką decyzję. Nie miałyśmy doświadczenia w prowadzeniu własnej firmy, więc na początku było trudno. Wszystkim zajmowałyśmy się we dwie.

80

Pamiętacie pierwszy sklep, z którym podpisałyście umowę? E.R.-H.: Zaledwie po miesiącu od wprowadzenia marki Snoozebaby te produkty zostały pokazane w Dzień Dobry TVN. Cały program poranny poświęcono metkom! Wtedy zadzwoniła właścicielka Fabryki Wafelków z prośbą o podesłanie kilku rzeczy.

Jak ta marka trafiła do telewizji? E.R.-H.: Pomyślałyśmy, że dobrze by było, gdyby ktoś znany pokazał nasze artykuły. Problem polegał na tym, że nie znałyśmy nikogo z telewizji. Napisałyśmy więc do Pana Gadżeta, czyli Zbigniewa Urbańskiego, z pytaniem, czy mógłby obejrzeć zabawki z metkami i je zaprezentować. Produkty mu się spodobały i tak wszystko się zaczęło.

Na jakiej zasadzie budowałyście swoje portfolio? A.F.: Szukałyśmy rzeczy innowacyjnych. Nie chciałyśmy też, żeby artykuły ze sobą konkurowały. Poszukiwałyśmy czegoś, co nie będzie jedynie towarem sezonowym, czegoś, co będzie można sprzedawać przez cały rok. Czasem pozyskiwanie nowych marek wymagało cierpliwości. O torby PacaPod starałyśmy się 2 lata. Zobaczyłyśmy je na targach w Kolonii, rozmawiałyśmy z właścicielką firmy, ale odniosłyśmy wrażenie, że chyba trochę boi się polskiego rynku. Rok później ponowiłyśmy rozmowy. Systematycznie podsyłałyśmy prezentacje z danymi dotyczącymi Polski, ale ciągle słyszałyśmy:

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


„Jeszcze nie teraz”. Dopiero po 2 latach dostałyśmy zielone światło. Te torby nie należą do najtańszych, ale mają mnóstwo dodatków, za które w innych modelach trzeba by było dopłacić.

Wyszukiwanie nowych marek to ciekawsza część pracy, trudniejsze jest pewnie przekonanie sklepów do nowości. E.R.-H.: Rzeczywiście, to jest niełatwe. Szczególnie przy tak dużej konkurencji. Poza tym nasze produkty wymagają od sprzedawców pewnego zaangażowania i odpowiedniej prezentacji. Nie wystarczy powiedzieć, tak jak w przypadku pluszaków: „Proszę, to jest miś”. Myślę jednak, że ciężką, systematyczną pracą udało nam się przekonać klientów do tego, co proponujemy. W tej chwili mamy 8 marek, kolejną sprzedajemy na zasadach agencyjnych. Myślimy, że to wystarczy.

Co jest waszym bestsellerem? ER-H: Śpiworek-otulacz ze Snoozebaby, gry magnetyczne The Purple Cow – w zeszłym

internetowym sklepem Mamagama. Oni pokazują nasze artykuły w różnych filmikach wideo, co bardzo wspiera sprzedaż. Dobre relacje mamy również m.in. z Tublu oraz wspomnianą już wcześniej Fabryką Wafelków. Z niektórymi klientami się kolegujemy. Bardzo często rozmawiamy, bo jest miło, nawet wtedy, gdy niekoniecznie dużo od nas zamawiają.

roku zdobyły tytuł Zabawki Roku. W porównaniu z innymi markami, które proponujemy, są to produkty bardzo tanie, ale jednocześnie ciekawe. Lalki Rubens Barn też zaczęły się dobrze sprzedawać, choć było z nimi sporo zachodu.

Czy są sklepy, z którymi szczególnie dobrze wam się współpracuje? AF: Bardzo lubimy sklep 3kiwi z Wrocławia. Dbają o sprzedaż, mają super ekspozycję, a poza tym po prostu czują te produkty. Świetnie też współpracuje się nam z warszawskim

Co macie w planach?

Fot. Sławomir Panek

Edyta Rosa-Haftaniuk i Aneta Fiedorczuk dystrybuują produkty innowacyjne i sprzedające się przez cały rok.

Nasze produkty wymagają zaangażowania. Nie wystarczy powiedzieć, jak w przypadku pluszaków: „Proszę, to jest miś”.

AF: Zatrudniłyśmy przedstawiciela handlowego, liczymy, że pomoże nam rozbudować sieć dystrybucji. Jesteśmy też w Smyku i Empiku internetowym. Chciałybyśmy wejść do Toys R Us i do stacjonarnego Empiku. Niestety, w dużych sieciach dość często zmieniają się pracownicy. Czasem zdarza się, że wszystko jest prawie załatwione, a potem jakaś osoba odchodzi i trzeba zaczynać od początku.

Z czego do tej pory jesteście najbardziej dumne? ER-H: Z konsekwencji w budowaniu firmy. Walczymy o każdą markę, nawet jeśli nie jest to łatwe. Przykładem mogą być lalki Rubens Barn, które niektórym klientom niespecjalnie się podobały. My jednak wierzyłyśmy, że przyjdzie moment, kiedy zaczną się sprzedawać, ludzie je zauważą i docenią. W ich promowaniu pomogła nam współpraca z blogerkami. Zaczęły się pojawiać lifestylowe zdjęcia na Facebooku, Instagramie i wtedy ruszyło.

Myślicie o własnej produkcji? ER-H: Tak. Jeszcze nie zdecydowałyśmy, czy to miałyby być zabawki, czy akcesoria, nad tym musimy pomyśleć. Własna marka to inwestycja. Będzie to kolejny etap rozwoju naszej firmy.

Jak odpoczywacie od branży? ER-H: Wracamy do domu i zajmujemy się rodziną. Gotujemy, sprzątamy, pierzemy… Ja chodzę na crossfit. AF: A ja ćwiczę z Chodakowską. Rozmawiała Anna Orleańska

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2016

81


REKLAMY PRZED DNIEM DZIECKA

Wcielić się w kurczaka Wśród produktów promowanych przez Tactic znajdą się m.in. puzzle nawiązujące do postaci rybki Mini Mini z kanału Mini Mini+. – Na razie możemy zdradzić tylko tyle, że układanki zostaną wykorzystane jako product placement – mówi przedstawiciel firmy Łukasz Łasocha. Z kolei gra zręcznościowa Kurzy wyścig pojawi się w spotach telewizyjnych. Częstotliwość emisji spotów reklamowych została tak zaplanowana, by reklamę przynajmniej raz obejrzało ok. 1,2 mln dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Tactic zaplanował również dodatkowe akcje promocyjne w wybranych sklepach.

Na liście promowanych produktów Tactica znajdą się również Wszystkie państwa świata (w tej grze danym krajom przyporządkowuje się odpowiednie flagi i odgaduje ich stolice) i gra rodzinna Założysz się?. Wymienione propozycje firmy będą reklamowane podczas targów książek, m.in. w Warszawie. 

Kolejną propozycją przed 1 czerwca będzie Alias – gra, w której podstawowe hasło brzmi:

Fot. Tactic

„Inaczej mówiąc”. Celem zabawy jest objaśnienie jak największej liczby haseł za pomocą synonimów, przeciwieństw i podpowiedzi zanim przesypie się piasek w klepsydrze. W tej chwili w portfolio Tactica znajduje się kilka wersji tego tytułu. Klienci mogą wybrać np. Disney Alias z popularnymi postaciami z bajek tej wytwórni, czyli opcję przeznaczoną dla dzieci w wieku przedszkolnym.

ZABAWKI Z TELEWIZJI Podczas wiosennych kontraktacji organizowanych przez firmy zabawkarskie właściciele sklepów często pytali: „Jakie produkty będą w reklamie?”. Przedstawiamy propozycje producentów i dystrybutorów szczególnie promowane przed tegorocznym Dniem Dziecka.

ANNA ORLEAŃSKA

Pokazy kostki

Fot. Disney

– Tym razem głównie postawiliśmy na reklamę telewizyjną – mówi przedstawicielka firmy TM Toys Ewa Turowska-Pająk. Na kanałach Disney Junior, Mini Mini+ i Nickelodeon pojawi się produkt na licencji PZPN – Drużyna narodowa. Do wyboru jest 8 figurek przedstawiających: Wojciecha Szczęsnego, Sebastiana Milę, Jakuba Błaszczykowskiego, Łukasza Fabiańskiego, Łukasza Piszczka, Roberta Lewandowskiego, Arkadiusza Milika i Grzegorza Krychowiaka. Oczywiście w zestawie z piłką.

82

Kolejnym prezentem proponowanym przez firmę jest kolekcja Tsum Tsum. To pluszowe i gumowe odpowiedniki znanych postaci z bajek Disneya, które można układać w stos. Tsum Tsum zdobyły fanów dzięki grze na smartfony,

która została pobrana już ponad 14 mln razy. Reklama pojawi się na Disney Channel, Disney Junior i Disney XD. Promowana będzie również klasyka. Spoty reklamowe kostki Rubika obejrzą widzowie programów: Boomerang, TVP ABC, TV Puls, Mini Mini+, Disney Junior, Cartoon Network. Firma zaplanowała też specjalne pokazy w układaniu zabawki stworzonej w 1974 r., które odbędą się w większych miastach Polski. TM Toys liczy również na zainteresowanie klientów zabawkami na licencjach Masza i Niedźwiedź oraz Świnka Peppa, a także szkicownikami Fantasy Books. Te produkty pokazywane będą na TVP ABC i Disney Channel. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Rzepy, magnesy i piasek rozmiarach, przeznaczone dla dzieci powyżej 3. roku życia. Będą one podzielone na linie: Classic colour, Neon colour, Glow (czyli świecące w ciemności) i One colour. W wiosennych reklamach wyświetlanych na kanale Nickelodeon pojawiły się m.in. spoty Kinetic Sand. Wśród reklamowanych produktów jest Podwodny świat – zestaw kolorowych piasków i foremek w kształtach podwodnego zamku, konika morskiego, ryby i żółwia oraz piaski z dodatkiem brokatu i metaliczne. Z kolei w majowej kampanii promocyjnej będzie można zobaczyć nową linię Kinetic Build. To piasek konstrukcyjny, wykonany według nowej receptury, pozwalający na przenoszenie stworzonych figurek. 

Gdyński dystrybutor przed Dniem Dziecka poleca jeszcze jedną nowość – magnetyczne klocki Supermag (metalowe pałeczki i kulki) włoskiej marki Plastwood. W ofercie znajdziemy Supermag Maxi, czyli zestawy z pałeczkami w dwóch

Fot. Libra

W majowych kampaniach telewizyjnych Libry pojawi się m.in. nowość z oferty Spin Master – kulki Bunchems. Wykonano je z tworzywa sztucznego, a dzięki elastycznym haczykom trzymają się jak rzepy. W portfolio firmy znalazł się m.in. reklamowany w TV, składający się z 400 elementów Mega zestaw pozwalający na stworzenie 36 konstrukcji. Oprócz tego do sklepów trafił także komplet podróżny (150 elementów w przenośnej walizce) oraz zestaw Owady i zwierzątka.

Ucieczka przed krabem Najwięcej reklam przygotowanych przed 1 czerwca przez MGA Entertainment pojawi się w programach: Nickelodeon, Mini Mini+, Disney Channel, Cartoon Network, Puls 2 i TVP ABC. Przede wszystkim promowana będzie marka Little Tikes, przeznaczona dla dzieci od urodzenia do ok. 8 lat. W telewizji pojawią się m.in. Lil’ Ocean Explorers – tor przeszkód 3 w 1 oraz Lil’ Ocean Explorers Stand’n Dance Starfish – zabawka zachęcająca dziecko do tworzenia prostych melodii i wspólnego tańca. – Produktami z portfolio Little Tikes, które chcielibyśmy zaproponować jako prezent dla najmłodszych, są: Żółwik edukacyjny – sorter kształtów i Lil’ Ocean Explorers Dunk’n Juggle Seal – foka z koszem, do którego dziecko

wrzuca piłki. Gdy trafi, foka klaszcze i śpiewa. Jest także Wesoły krab – zabawka z zamontowanym czujnikiem ruchu. Gdy dziecko się zbliży, krab zaczyna uciekać – wylicza przedstawiciel MGA Entertainment Piotr Respondowski. Plany majowej kampanii reklamowej obejmują również markę Baby Born. Reklamowana będzie Baby Born Interactive Doll, wyposażona w komplet akcesoriów (butelkę, talerzyk, łyżeczkę i smoczek), lalka, która potrafi jeść, pić, płakać i siusiać. Firma zaprasza również na specjalne wydarzenia i konkursy organizowane m.in. w salonach należących do sieci Toys R Us. 

Skarpetka Messiego

Fot. V Tech

Reklamy Trefla obejrzą widzowie programów Disney Junior, Disney Channel, Disney XD, Nickelodeon, Mini Mini+, Cartoon Network, TVP ABC, Boomerang, Jim Jam oraz CBeebies. Wśród propozycji prezentów pojawią się m.in. 5 sekund oraz wersja dla najmłodszych 5 sekund junior. Ta gra od dłuższego czasu utrzymuje się na liście bestsellerów Trefla. Losujemy kartę z pytaniem, a na odpowiedź mamy 5 sekund, które odmierza piasek przesypujący się w miniklepsydrze. Okazuje się, że pod presją czasu nawet ludzie zajmujący się na co dzień produkcją gier nie są w stanie wymienić 3 tytułów planszówek (prawdziwa historia pracownika Trefla).

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2016

Na liście prezentów proponowanych przez firmę znalazły się również Craft Castle, czyli

przestrzenne, tekturowe modele konstrukcyjne do samodzielnego składania. Można łączyć ze sobą modele z różnych serii. Producent przygotował także kilka propozycji dla miłośników piłki nożnej. Pierwszą jest gra zręcznościowa Kapsle football, kolejną – Bańki mydlane Messi, czyli wytrzymały płyn do baniek oraz „magiczne skarpetki”, które pozwalają na wielokrotne podbijanie bańki stopą. Promowane będą także propozycje dla fanów nowoczesnych technologii: Vtech Action Cam Kidizoom (kamera robiąca zdjęcia i filmy poklatkowe m.in. pod wodą, z dodatkiem efektów specjalnych i animacji), aparat Kidizoom Twist oraz Smart Watch. 

83


N O W O J O R S K I E TA R G I Z A B AW E K

TRENDY ZZA OCEANU MAGDALENA MAZUR

W dniach 13–16 lutego Nowy Jork był gospodarzem największych targów zabawek i gier w Ameryce. Mimo zimy stulecia, która zaatakowała wschodnie wybrzeże USA, do zasypanego śniegiem centrum targowego Jacob K. Javits Convention Center przyjechało blisko 33 tys. odwiedzających z całego świata. Chcieli zobaczyć najnowsze, najlepsze, najbardziej innowacyjne gry i zabawki dla dzieci i młodzieży.

Nowojorskie Targi Zabawek, organizowane przez U.S. Toy Industry Association (TIA, Stowarzyszenie Amerykańskiego Przemysłu Zabawkowego), w tym roku kolejny raz zanotowały wzrost liczby wystawców, produktów i odwiedzających. Na powierzchni 3900 m² wystawiało się ponad 1200 importerów i dystrybutorów przedstawiających nowości i swoją ofertę na sezon świąteczny 2016. W porównaniu z ubiegłym rokiem było o 12% więcej kupców (10 040 osób). Targi odwiedziło też 2166 kupujących zagranicznych, reprezentujących

61 państw. Najwięcej przybyło ich z Wielkiej Brytanii, Meksyku, Japonii i Australii. Zwiększone zainteresowanie targami odzwierciedla 7-procentowy wzrost sprzedaży zabawek w Stanach Zjednoczonych w 2015 r. PRZYCIĄGANIE EUROPY Większość prezentujących się firm to amerykańscy producenci, dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni, jednak coraz liczniej wystawiają się przedsiębiorstwa z Europy. Przyciąga ich duży rynek zabawek, ciągle spragniony nowości.

Nie zabrakło produktów z Polski. Wybrany asortyment Trefla można było obejrzeć na stoisku ich kanadyjskiego partnera. Kolejny raz w Nowym Jorku pojawiło się Cobi. Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyła się zwłaszcza kolekcja Small Army World War II. W tym roku pierwszy raz na targi została zaproszona nowojorska firma, będąca dystrybutorem polskich zabawek – Little Poland Gallery, która przedstawiła m.in. ofertę marek Bajo i Tobe. Drewniane zabawki wysokiej jakości bardzo podobały się kupcom.

Fot. TIA

Nowojorskie targi są najważniejszą imprezą branżową dla przedsiębiorców z USA, dlatego przyjeżdżają tu wszyscy: od największych firm, jak Lego, Hasbro, Fat Brain Toys, do przedsiębiorstw dopiero startujących w branży zabawkarskiej. Kupcy, prasa, blogerzy, kolekcjonerzy, programiści mogą poznać najnowsze trendy, wymienić informacje, przedstawić swoje pomysły, uczestniczyć w sesjach edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa, sprzedaży i rozwoju rynku. W tym roku po raz pierwszy równolegle do Targów Zabawek odbyły się, otwarte dla wszystkich chętnych. Targi Zabawy, współorganizowane przez Lego i Nickelodeon. W ciągu 2 dni w imprezie wzięło udział ponad 20 tys. osób. Goście mogli bawić się zabawkami, których nie ma jeszcze w sprzedaży w sklepach, zrobić zakupy, spotkać bohaterów popularnych bajek, jak PJ Masks i Wojownicze Żółwie Ninja.

Targi w Nowym Jorku są najważniejszą imprezą branżową dla producentów zabawek z USA, dlatego są tu wszyscy.

84

OSCARY DLA ZABAWEK W przeddzień otwarcia targów już po raz 16. zostały rozdane nagrody TOTY (Toy of the Year

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. TIA

Awards) nazywane Oscarami branży zabawkarskiej. Najlepszą zabawką ogłoszono produkt firmy Just Play, klinikę weterynaryjną z bajki Klinika dla pluszaków – Doc McStuffins Pet Vet Checkup Center. Zabawka ta wygrała także w kategorii Przedszkolna Zabawka Roku. Uznanie internautów zyskała kuchnia Espresso firmy KidKraft – Uptown Espresso Kitchen. Tytuł Zabawki Roku dla Chłopców otrzymał zestaw Lego „Sokół Millenium” – Lego Star Wars: The Force Awakens Millennium Falcon. Edukacyjna Zabawka Roku to zestaw do budowy robo-ramienia firmy Hexbug – VexRobotics Robotic Arm. PROGNOZY NA ŚWIĘTA Roboty, drony, kreatywna zabawa, rodzinne zabawy i wciąż bardzo modne zabawki edukacyjne, tzw. STEAM, to najgorętsze trendy widoczne na amerykańskich targach. Warto zauważyć, że wiele z tych produktów angażuje do zabawy rodziców. Co będzie królować w sezonie świątecznym? W tym roku na nowojorskiej wystawie było naprawdę tłoczno. Amerykański rynek przyjechali podbić kupcy z 61 państw.

1. Nowe technologie – drony, roboty i żyjące zabawki. Drony zyskały już ogromną popularność, teraz producenci proponują ich udoskonalone wersje, które można m.in. przebudowywać i personalizować. Roboty nie tylko bawią, ale i uczą programowania, inżynierii, rozwiązywania problemów. Przykłady z tej kategorii to nanodrony, interaktywne roboty i roboty-zwierzęta, tablety dla dzieci. 2. Rodzina jest ważna. Coraz więcej rodziców i dziadków kupuje produkty przypominające ich własne ulubione zabawy i zabawki, gry planszowe i puzzle. Na targach popularnością cieszyły się również zestawy do tworzenia rękodzieła. 3. Kreatywny twórca. Te produkty pozwalają dziecku samodzielnie tworzyć filmy, zabawki, przedmioty zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. Przez zabawę dziecko uczy się praktycznych umiejętności, jak szycie, malowanie, gotowanie, haftowanie, szydełkowanie. 4. STEAM (Science, Tech, Engineering, Arts, Math) i aktywizacja wiedzy. Chodzi o zabawki edukacyjne, tradycyjne gry oraz innowacyjne produkty, które uczą dzieci wiedzy o świecie, techniki, inżynierii, sztuki i matematyki. Do tej kategorii zaliczają się także artykuły wspomagające przyswajanie wiedzy. 5. Pożądane kolekcje. Produkty kolekcjonerskie zawsze były ważną częścią rynku zabawkowego, jednak w 2016 r. w opinii ekspertów ich popularność jeszcze wzrośnie. Dla jednych kolekcjonowanie to poszukiwanie brakującego produktu do stworzenia całego wymarzonego zestawu, dla innych – sposób na wspólne spędzanie czasu na wymianie i dzieleniu się kartami, figurkami itp. Według oficjalnych danych targi w Nowym Jorku zakończyły się sukcesem. Podczas 4 dni pokazano setki tysięcy produktów w 13 strefach produktowych. Organizatorzy z dużym zadowoleniem przyjęli wzrost liczby uczestników spotkania. Już dziś zapraszają na kolejną, 114. edycję tej imprezy, która odbędzie się w dniach 18–21 lutego 2017 r. 

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2016

SPECJALNIE DLA BD: REYNE RICE, EKSPERTKA ZABAWKARSKA od technologii, odejście od ekranów, zabawa z rodziną i przyjaciółmi, planszówki.

Jakie ma pani wrażenia po tegorocznych nowojorskich targach? Na pewno widoczny był wzrost liczby zabawek wykorzystujących najnowsze rozwiązania technologiczne (ten trend można było zauważyć także w Norymberdze i Kielcach). Coraz więcej firm zabawkarskich nawiązuje współpracę z przedsiębiorstwami spoza branży (start-upami pracującymi nad wynalazkami) po to, by uatrakcyjnić swoją ofertę, wprowadzić do niej coś świeżego. Zainteresowaniem klientów cieszyły się również propozycje klasyczne, których producenci trzymają się z dala od technologii. Drewno, tkaniny, plusz, nostalgiczne nawiązania do prostych zabawek z przeszłości – widać, że ludziom to się podoba.

Czy mogłaby pani wskazać najpopularniejsze trendy? Moje pierwsze wrażenie po obejrzeniu tego, co proponowali targowi wystawcy, było takie, że w tym roku mieliśmy do czynienia z wyjątkową różnorodnością trendów zabawkarskich. Z jednej strony były zabawki naszpikowane wynalazkami technologicznymi, odnotowaliśmy powrót popularnych kiedyś gier wideo dla całej rodziny, z drugiej – wyraźnym trendem było również coś zupełnie odwrotnego, czyli odcięcie się

Oprócz tego zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się również zabawki wpisujące się w trend znany już z Norymbergi – train your brain, uczące krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, kreatywności. Z tym nurtem związany jest kolejny, o którym warto wspomnieć. Chodzi o STEAM, wzbogacony m.in. o produkty uczące programowania i kodowania. Coraz więcej szkół korzysta z oferty zabawkarskiej, dzięki której lekcje to nie tylko nudna nauka, lecz także rozrywka, atrakcyjne eksperymenty, tworzenie kryształów, konstruowanie robotów, budowanie wybuchającego wulkanu, zakładanie własnego ogródka.

Polscy kupcy zazwyczaj jeżdżą do Norymbergi, czasem do Hongkongu, Szanghaju lub Kantonu. Czy według pani warto im również polecić odwiedzenie targów w Nowym Jorku? Wszystko zależy od tego, czego szukają. Nowy Jork to na pewno dobre miejsce do zaopatrzenia się w zaawansowane technologicznie zabawki i gry. Imprezą bardzo interesują się media, dlatego niektórzy producenci zabawek właśnie na tych targach pokazują premierowe kolekcje. Wobec tego, jeśli komuś zależy na nowościach, również może się tu wybrać. Zawsze jednak wcześniej warto się zastanowić, czego oczekują klienci, na jakie zabawki mogą sobie pozwolić i jakich produktów brakuje w ofercie. Rozmawiał Marek Jankowski

85


Z A B AW K I D O Z A DA Ń S P E C J A L NYC H

KURACJA PIRATEM ANNA ORLEAŃSKA

Fot. BranzaDziecieca.pl

Kilkadziesiąt tysięcy osób poparło kampanię #ToyLikeMe, nakłaniającą producentów do stworzenia zabawek, z którymi będą mogły się identyfikować dzieci chore i niepełnosprawne. Maskotki „zjadające” kłopoty w tym roku pojawiły się na polskim rynku. Powiększa się oferta artykułów wykorzystywanych w terapiach zajęciowych. Oto zabawki do zadań specjalnych.

bowiem kolekcja Sorgenfresser, czyli właśnie Pożeraczy Zmartwień. W kolorowych pluszakach, które w zależności od modelu wyglądają jak pirat, królik lub skrzyżowanie kilku niezidentyfikowanych postaci, najważniejszym elementem jest kieszeń zapinana na duży zamek błyskawiczny. – Dzieci zapisują swoje problemy na kartkach, które następnie chowają do tej kieszeni – tłumaczy Ludwika Przybylska, przedstawicielka firmy. W opisach maskotek pojawiają się zapewnienia, że pomagają w rozprawieniu się ze złymi snami, niepokojem, koszmarami. Jednym słowem – prozac w wersji soft. Pożeracze od chwili debiutu na rynkach zagranicznych zdobyli już całkiem sporo nagród (m.in. na targach zabawek w Londynie w 2014 r.). Polski dystrybutor liczy na to, że przyjmą się również u nas. W końcu kłopotów nigdzie nie brakuje.

Anna Rutkowska przekonuje, że lalka na wózku pomaga oswoić traumy. Chore dzieci mogą się z nią identyfikować, zdrowe zaś uczą się tak potrzebnej w życiu tolerancji dla choroby i niepełnosprawności.

Te pacynki nie są ładne. Pięć trochę bezkształtnych postaci, które wyglądają, jakby ktoś wypchał stare swetry, doszył im włosy i szeroki uśmiech. Zestaw Bully Prevention angielskiej firmy EDUK8worldwide, pokazywany na zabawkarskich targach w Hongkongu, nie powstał jednak po to, by się podobać. Te zabawki mają nauczyć dzieci, jak poradzić sobie z dwoma typami „prześladowców”, na których często można natknąć się w szkole: The Playground Bully (czyli prześladowca na placu zabaw) i The Mean Girl Bully (prześladowca dziewczynek).

86

W komplecie opracowanym przez szkolnego pedagoga z wieloletnim doświadczeniem znajdziemy 5 sporych lalek, scenariusze zajęć i płytę CD ze szczegółowymi instrukcjami dla nauczyciela. POŻRĄ KOSZMAR Kto by nie chciał mieć pod ręką pożeracza wszystkich kłopotów? Niezawodnej opcji dla dorosłych dotychczas niestety nie opracowano, ale dzieci mają szansę pozbyć się swoich smutków. W ofercie G3 w tym roku pojawiła się

Niemiecka firma Paraplush kilka lat temu wypuściła na rynek kolekcję pluszaków z różnymi zaburzeniami natury psychicznej. Żółw Dub cierpi na silną depresję, wąż Sly uskarża się na halucynacje, owca Dolly choruje na rozszczepienie osobowości (niekiedy wydaje się jej, że jest wilkiem), a u krokodyla zdiagnozowano paranoję – irracjonlny lęk przed wodą. Producent, któremu zarzucano, że maskotki są zbyt kontrowersyjne, tłumaczył, iż mają być one wsparciem podczas zaawansowanej terapii zarówno dzieci, jak i dorosłych. LUDZIK NA WÓZKU Zajmijmy się teraz zdrowiem fizycznym. Podczas tegorocznych targów w Norymberdze na wielkim stoisku Lego, gdzie nie brakowało

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Pożeracz Zmartwień, czyli szybka pomoc psychologiczna dla dziecka w formie kolorowej maskotki.

oczywiście gwiezdnych pojazdów, skomplikowanych konstrukcji i gigantycznych budowli, uwagę wielu odwiedzających przykuła niepozorna figurka ludzika, który siedział na wózku inwalidzkim. Prawdopodobnie gdyby przygotować statystyki pokazujące częstotliwość pojawiania się danej zabawki w relacjach z imprezy, ludzik będący elementem zestawu Fun in the Park Lego City okazałby się jednym z produktów, o których wspominano najczęściej. Dlaczego to tak przełomowe wydarzenie w branży zabawkarskiej? Jak trochę patetycznie określiła to Rebecca Atkinson, autorka kampanii #ToyLikeMe (czyli zabawka taka jak ja), zachęcającej firmy do produkowania zabawek związanych z realnym życiem, to mała figurka, ale wielki krok w kierunku tych wszystkich dzieci, które muszą korzystać z wózków inwalidzkich. Wreszcie mają zabawkę, z którą mogą się identyfikować. – Staramy się obserwować świat, który nas otacza. Nie spełniamy niczyich żądań. Po prostu pokazujemy to, co widzimy – powiedział magazynowi „Fortune” przedstawiciel Lego Soren Torp Laursen. Na kampanię #ToyLikeMe zareagowała angielska firma Makie, oferująca spersonalizowane lalki wykonywane w technologii druku 3D. Jedna z nich nosi aparat słuchowy. – Myślę, że to jest w porządku, żeby takie zabawki pojawiały się na rynku. Lego nie jest pierwszą firmą, która je proponuje, ale nie nastawiamy się na dużą sprzedaż – ocenił handlowiec z wrocławskiego Sklepu z Zabawkami przy ul. Wyszyńskiego. LALKI I FUNDACJA Dwa lata temu w sprzedaży znalazły się lalki WeGirls. Wśród akcesoriów dla nich szybko pojawiły się: okulary, kula, wózek inwalidzki. – Okulary spodobały się zarówno dziewczynkom, jak i ich rodzicom. Wobec

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2016

z 9 brył można dowolnie składać i rozkładać. Otwory puzzli wyłożono materiałami o różnej fakturze, po to, by pobudzić zmysł dotyku. Wykorzystano m.in. długowłosą wykładzinę, sztywny plastik, sztruks, ortalion i matę antypoślizgową. – Z uwagi na rozmiary i cechy terapeutyczne, projekt jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, od 2 do 6 lat, co nie oznacza jednak, że osoby starsze lub zdrowe nie mogłyby z niej korzystać. Dziurawce doskonale sprawdzą się również w przedszkolach, szkołach i świetlicach – mówi przedstawiciel fabryki Rafał Syndoman. 

Panie nie poprzestały na produkcji zabawek. Postanowiły również stworzyć fundację WeGirls, pomagającą zwłaszcza małym pacjentom, którzy stracili włosy po chemioterapii. Główną akcją fundacji, pod hasłem „Gest przyjaźni”, jest zbiórka włosów na peruki dla dzieci cierpiących na chorobę nowotworową lub po operacjach. – Włączenie zdrowych dzieci w ten projekt pokazuje im, że nawet zmieniając fryzurę, obcinając włosy, można komuś pomóc. Obserwujemy, że dla dzieci to bardzo cenne i emocjonujące przeżycie – dodaje Anna Rutkowska.

WITAMY

KIDMO DLA TERAPII Sklep Kidmo.pl specjalizuje się w sprzedaży produktów (m.in. zabawek) dla dzieci dotkniętych autyzmem. – Stworzyliśmy to miejsce z myślą o rodzicach i terapeutach, aby mogli w jednym miejscu znaleźć wiele rozmaitych produktów dobranych specjalnie pod kątem dzieci wymagających zwiększonej troski. Nasza oferta obejmuje pomoce edukacyjne, książki, przedmioty do rehabilitacji, zabawki sensoryczne i inne. Takie produkty mogą pomóc dziecku lub osobie dorosłej z autyzmem wejść w świat, w jakim żyjemy – mówi Bartłomiej Krzak, właściciel sklepu.

W NASZYM ŚWIECIE!

Zabawki, które oferuje Kidmo.pl, są wykorzystywane w terapii ruchowej i terapii integracji sensorycznej. Założyciel sklepu podkreśla, że u dziecka autystycznego podejmowanie stereotypowych czynności nie może być traktowane jako właściwa, kształcąca rozrywka. Dlatego tak ważne są zabawki rozwijające myślenie, wyobraźnię, zdolności manualne, zmysły i spostrzegawczość, wspomagające rozwój ruchowy i koordynację wzrokowo-ruchową. W ofercie sklepu znajdziemy m.in. wannę piaskową, drewniane półkule do chodzenia i ścieżkę do terapii sensorycznej. Salon sprzedaje również lalki uczące empatii. Jak twierdzi producent, „zabawki wykonane z elastycznej tkaniny, ze względu na ich miękkie ciało i jasną strukturę twarzy, z «prawdziwym» zadartym nosem, budzą pozytywne uczucia, zaufanie i naturalny opiekuńczy instynkt”. WYPOCZYNEK W DZIURAWCACH Niekiedy w tworzenie zabawek do zadań specjalnych angażują się firmy niezwiązane z przemysłem zabawkarskim. Przykładem mogą być Dziurawce – przekazane przez fabrykę mebli Gawin kilka lat temu jednej z wrocławskich szkół pracującej z dziećmi w różnym stopniu dotkniętymi autyzmem. Dziurawce to wielkie kolorowe puzzle z pianki poliuretanowej. Miękką konstrukcję złożoną

reklama

Fot. Schmidt

tego posadziłyśmy na wózku inwalidzkim lalkę z nogą w gipsie. Reakcje również były pozytywne. Dzięki tym dodatkom dzieci mogą nauczyć się tolerancji dla choroby i niepełnosprawności. Wózek inwalidzki jest przecież codziennością dla wielu maluchów, zabawka pozwala im to oswoić – mówi Anna Rutkowska, jedna z założycielek firmy (wraz z Aliną Groblicką i Mirą De Martino).

www.symag.net info@symag.net


ANGIELSKIE LICENCJE

Królik i krewni języków i według Publishers Weekly zajmują 2. miejsce na liście amerykańskich bestsellerów wszech czasów. Szczególną popularnością Piotruś Królik i inni bohaterowie powiastek pani Potter cieszą się w Japonii. Podobno markę tę rozpoznaje 80% mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni. Królik ma swoją stronę internetową, którą miesięcznie odwiedza ok. 5 mln użytkowników sieci. Główną grupą klientów dla licencjodawcy United Media są dzieci w wieku 2–5 lat. Na drugim miejscu znajdują się… dorosłe kolekcjonerki króliczych kolekcji. W najbliższych planach wytwórnia Sony Entertainment ma ekranizację pierwszej części cyklu stworzonego przez Beatrix Potter. 

W kolejnych latach pojawiały się następne opowieści o króliku. W sumie ukazało się ponad 20 części tej historii. Dotychczas sprzedano około 130 mln egzemplarzy książek. Opowiadania zostały przetłumaczone na kilkadziesiąt

Fot. Rainbow Design

Piotruś Królik (Peter Rabbit) to główny bohater książek autorstwa Beatrix Potter. Pierwszą opowieść o króliku opublikowano w 1902 r. Wkrótce po debiucie autorka i zarazem ilustratorka zaczęła sprzedawać szmacianego królika (w 1903 r. opatentowała wzór – podobno była to jedna z pierwszych zabawek licencyjnych, oraz grę planszową wykorzystującą postacie występujące w książce). W premierowej kolekcji produktów licencyjnych na rynek trafiły również tapety i naczynia.

ALICJA I RÓŻNE ZWIERZĘTA O Kubusiu Puchatku i Harrym Potterze słyszeli chyba wszyscy. Wśród angielskich bohaterów literackich (i powiązanych z nimi licencji) jest jednak kilku takich, którzy cieszą się sporą popularnością na Wyspach, u nas jednak są wciąż mało znani. Przedstawiamy kilka potencjalnych inspiracji.

ANNA ORLEAŃSKA

Syndrom Alicji

Fot. Disney

W tym roku po raz pierwszy w historii jednej z największych bibliotek świata – The British Library – pojawił się pop-up store. Do 17 kwietnia można tam było kupować produkty licencyjne nawiązujące do książek Lewisa Carrolla o przygodach Alicji w Krainie Czarów. Klienci wybierali spośród artykułów piśmienniczych, ubrań, artykułów gospodarstwa domowego, biżuterii i zabawek.

88

Utwór angielskiego wykładowcy matematyki Charlesa Lutwidge’a Dodgsona (Lewis Carroll to jego pseudonim) został opublikowany 4 lipca 1865 r. Jeden z polskich tłumaczy tej książki, Maciej Słomczyński, napisał, że „jest to zapewne jedyny wypadek w dziejach piśmiennictwa, bo mamy zarazem książkę dla dzieci i drugą,

dla bardzo dorosłych”. Główna bohaterka zainspirowała Salvadora Dali (poświęcił jej 12 szkiców) i psychiatrów, określających syndromem Alicji dolegliwość polegającą na pomniejszonym lub powiększonym widzeniu przedmiotów. Disneyowska ekranizacja pojawiła się w 1951 r. Widzowie przyjęli ją raczej chłodno. Disney powrócił do przygód Alicji w latach 80. XX w. i ta animacja jest uznawana za jedną z najlepszych stworzonych przez wytwórnię. Bohaterowie książki Carrolla trafili do 3. części gry Disney Infinity, która pojawiła się na sklepowych półkach jesienią ubiegłego roku. Motywy z powieści chętnie wykorzystywane są również przez przemysł odzieżowy, przede wszystkim w ubraniach przeznaczonych dla nastolatków. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Tygrys na herbatce córkę. – Przez ponad rok opowiadałam o tygrysie w porze dobranocki. Aż w końcu stwierdziłam, że zrobię z tego książkę – mówiła autorka w wywiadzie dla BBC. Wspomniała też, że pozornie błaha opowieść kryje w sobie poważniejsze treści. Judith Kerr spędziła dzieciństwo w Berlinie, jej ojciec znalazł się na liście osób skazanych na śmierć za udział w działalności opozycyjnej przeciwko nazistom. Pisanie książek dla dzieci było sposobem uporania się ze strachem kojarzącym się z tamtym czasem. W zagranicznych sklepach zabawkarskich miłośnicy historii o podwieczorku dla tygrysa mają do wyboru m.in. puzzle Paula Lamonda, pluszaki z asortymentu Aurora’s World oraz wydania książki z miniserwisami do herbaty. 

Podobno historia o wizycie tygrysa powstała po odwiedzeniu zoo przez autorkę i jej 2-letnią

Fot. teachingideas.co.uk

W krótkim opowiadaniu The Tiger Who Came to Tea, napisanym i zilustrowanym przez Judith Kerr, wszystko rozgrywa się w kuchni. Mała Sophie pije tam z mamą herbatę, gdy nagle pojawia się niezapowiedziany gość. Tygrys zjada wszystko, co uda mu się znaleźć (oprócz ludzi), po czym znika. Na następny dzień domownicy przygotowują większe zapasy przysmaków na podwieczorek, ale drapieżnik już się nie pojawia. Historia opublikowana w 1968 r. szybko zdobyła popularność w Wielkiej Brytanii i poza nią. Opowiadanie przetłumaczono na kilkanaście języków, obecnie jest to jedna z najlepiej sprzedających się angielskich książek dla dzieci.

Zabawki z fabryki czekolady W tym roku przypada 100. rocznica urodzin Roalda Dahla, pisarza, który w swoim dorobku ma m.in. kilkanaście książek dla dzieci. Najsłynniejsze z nich to Charlie i fabryka czekolady (kilka lat temu można było oglądać ekranizację w reżyserii Tima Burtona z Johnnym Deppem, który wyglądał w tym filmie jeszcze dziwniej niż w Piratach z Karaibów), Wiedźmy, Matylda, The BFG (w Polsce Wielkomilud) i Fantastyczny pan Lis (bohaterowi głosu w filmie użyczył George Clooney). Roald Dahl pisał również dla Hollywood, m.in. stworzył scenariusz do przygód Jamesa Bonda – Żyje się tylko dwa razy. W związku z rocznicą urodzin oraz planowaną na czerwiec premierą filmu The BFG (nowa polska wersja tytułu brzmi Bardzo Fajny Gigant)

w reżyserii Stevena Spielberga przygotowano bogaty program licencyjny obejmujący m.in. zabawki i artykuły piśmiennicze. Licencjodawcą jest brytyjska firma DRi Licensing, która postanowiła skoncentrować się na 3 książkach Dahla: The BFG, Matylda oraz Charlie i fabryka czekolady. Wiosną na rynku pojawi się stworzona przez Steiffa limitowana kolekcja pluszowych misiów wzorowanych na jednym z bohaterów opowieści o fabryce czekolady. Rainbow Design również zaproponuje kolekcję pluszaków, a firma TPD – kolekcję odzieży. 13 września, w dniu urodzin pisarza, w szkołach, księgarniach i bibliotekach na całym świecie odbędą się wydarzenia poświęcone twórcy Matyldy. 

Fot. BranzaDziecieca.pl

Niedźwiedzie kolekcje

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2016

Na koniec postać być może nieco bardziej znana klientom polskich sklepów zabawkarskich – miś Paddington. Pierwsza książka o przybyszu z Peru, który wysiadł na londyńskiej stacji kolejowej, została opublikowana jesienią 1958 r. – Inspiracją stał się dla mnie mały miś, którego zobaczyłem na półce w jednym ze sklepów w Londynie. Wyglądał tak mizernie, że zrobiło mi się go żal. Podarowałem zabawkę żonie. Stwierdziliśmy, że nadamy misiowi imię Paddington, tak jak nazywa się stacja kolejowa znajdująca się nieopodal naszego mieszkania – opowiadał w wywiadzie dla BBC autor powieściowej serii Michael Bond. Do czasów współczesnych na całym świecie sprzedano ponad 35 mln egzemplarzy książek o przygodach tego misia.

Pierwszym licencjobiorcą specjalizującym się w Paddingtonie została Shirley Clarkson (matka byłego prezentera Top Gear, Jeremy’ego Clarksona), która w latach 70. XX w. założyła firmę Gabrielle Designs produkującą podobizny książkowego bohatera. Pod koniec lat 70. prawami do wykorzystywania jego wizerunku zainteresowali się Amerykanie. Ostatecznie licencję kupiło przedsiębiorstwo Eden Toys. Półtora roku temu popularność pluszaka znacznie wzrosła. Na ekrany trafiła filmowa wersja jego przygód. Obecnie podobiznę Paddingtona znajdziemy m.in. na tapetach, notesach, ceramice, koszulkach. Jeden ze sklepów najlepiej zaopatrzonych w „niedźwiedzi” asortyment działa na londyńskiej stacji… Paddington. 

89


LICENCJE

Psy do zadań specjalnych Pierwszymi produktami licencyjnymi, które pojawiły się na rynku kilka lat temu, były figurki kolekcjonerskie. Propozycja została tak dobrze przyjęta przez klientów, że firma Spin Master szybko zdecydowała się na rozszerzenie asortymentu m.in. o zabawki do kąpieli, gry, pluszaki. Według danych NPD przygody szczeniaków w 2015 r. znalazły się na 1. miejscu listy najbardziej popularnych w Ameryce nowych licencji dla przedszkolaków. Polska branża zabawkarska również dostrzegła ich potencjał. Produkty nawiązujące do serialu znalazły się wśród tegorocznych nowości licencyjnych krakowskiej firmy Euro-Trade. Z kolei TM Toys został wyłącznym dystrybutorem licencyjnych puzzli wyprodukowanych przez Ravensburgera. 

Fot. Nickelodeon

Kanadyjsko-amerykański serial animowany Paw Patrol (Psi patrol) został wyprodukowany przez Spin Master Entertainment we współpracy z Nickelodeon Productions. Światowa premiera serialu miała miejsce w 2013 r. Film przedstawia perypetie sześciorga dzielnych szczeniąt – Marshalla, Rubble’a, Zumy, Skye, Chase’a i Rocky’ego – które wspólnie z 10-letnim chłopcem Ryderem wyruszają na ratunek potrzebującym. Wystarczy pobieżnie przejrzeć tytuły odcinków, żeby się przekonać, że szczeniaki nie próżnują i przyjmują najróżniejsze zlecenia. Bohaterowie mają na koncie uratowanie m.in. pizzy, koncertu psiego rocka, ducha, kosmity i świątecznej tradycji. Serial jest wyświetlany w ponad 160 krajach świata (w tym w Polsce).

SZCZENIAKI I PLUSZAKI Podobno zabawki nawiązujące do bohaterów serialu Psi patrol to obecnie jedna z najpopularniejszych licencji w Europie. Podobizny energicznych psów można było zobaczyć na niejednym stoisku targowym w Norymberdze. Coraz lepiej na europejskich rynkach radzi sobie również bohaterka Kliniki dla pluszaków.

OPRAC. ANNA ORLEAŃSKA

Magiczny stetoskop

Fot. Disney

Tytuł Najlepszej Zabawki Roku, jedną z tegorocznych nagród TOTY, nazywanych Oscarami branży zabawkarskiej – wręczanych w przeddzień otwarcia Targów Zabawek w Nowym Jorku – otrzymała firma Just Play za klinikę weterynaryjną z bajki Klinika dla pluszaków. Zabawka ta została także uznana Przedszkolną Zabawką Roku.

90

Amerykański serial animowany Doc McStuffins (Klinika dla pluszaków) pojawił się na ekranach Disney Channel i Disney Junior w 2012 r. Film stworzony przez Chrisa Nee opowiada o przygodach 6-letniej dziewczynki zwanej Dottie McStuffins (a po polsku doktor Dosią), która chce zostać lekarką i przygotowując się do realizacji tego marzenia, prowadzi przychodnię dla zabawek. Dzięki magicznemu stetoskopowi

główna bohaterka zyskuje kilka szczególnych umiejętności, jak choćby podróżowanie w czasie czy ożywianie pluszaków, które potrafią mówić i się bawić. Film szybko stał się telewizyjnym przebojem. Według danych Disney Junior pierwszy sezon przyciągnął przed ekrany ponad milion widzów w wieku 2–5 lat. Powodów do narzekań nie mieli również producenci zabawek, którzy wypuścili na rynek serie nawiązujące do filmu. W 2013 r. wysokość sprzedaży produktów licencyjnych opartych na Klinice dla pluszaków wyniosła 500 mln dolarów. Na krajowym rynku propozycji dla klientów szukających zabawek z bohaterami filmu nie brakuje. Gry i puzzle znajdziemy m.in. w ofercie firm: Trefl, Hasbro, Ravensburger, Clementoni i Beniamin. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

HAPE – GĄSIENICA NA SZNURKU Kolorowa drewniana gąsienica do ciągnięcia na sznurku zaprzyjaźni się z każdym maluchem. Zabawka stymuluje naukę chodzenia dzięki uśmiechniętym kwiatkom, które obracają się wraz z każdym krokiem dziecka. Podczas przerwy w spacerze można je zdjąć i używać ich jako kolorowych bączków. Wysokiej jakości zabawka z ekologicznego drewna, miła w dotyku i wytrzymała, pomalowana bezpiecznymi farbami wodnymi.

Grupa wiekowa: 1+ Przybliżona cena detaliczna: 109 zł Producent: Hape. Dystrybutor: Toy Planet www.hapetoys.com

MAGICZNY PIASEK – SUPER PACK

WÓZEK DLA LALEK NELLY

SANTIAGO

Piasek nie wysycha i nie twardnieje nawet po wielokrotnym użyciu. Można go z łatwością formować, tworząc budowle, postacie itp. bez użycia wody. Po zakończonej zabawie piasek wraca do oryginalnej formy. Wykonany z naturalnych składników. Zestaw zawiera 0,5 l materiału w 5 kolorach (biały, żółty, pomarańczowy, różowy, jasnoniebieski), pojemnik z pokrywą, foremki i 13 narzędzi do zabawy oraz matę (148 × 148 cm).

Wózek głęboko-spacerowy z nosidełkiem i przekładaną rączką. Produkt polski. W zestawie: torba na drobiazgi (33 × 23 cm), koszyk na zabawki i nosidełko wyjmowane z wózka (53 × 26 cm). Wysokość rączki jest regulowana (47–87 cm), oparcie spacerówki i podnóżka można złożyć, a budkę da się odpiąć. Konstrukcja mocna i solidna, z rurki o przekroju 20 mm. Wózek ma duże, piankowe koła o średnicy 18 cm.

Wielkie emocje na latynoskiej plantacji. Gracze wcielają się w plantatorów uprawiających banany, arbuzy, paprykę, winogrona i kokosy. Nic jednak nie urośnie bez wody. Nawadnianie plantacji nie jest łatwe, ponieważ każdy gracz stara się doprowadzać wodę wyłącznie do swoich pól. Powiększaj swoje plantacje, nawadniaj je i odcinaj przeciwników od wody.

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 265 zł Producent: Donerland. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

Grupa wiekowa: 1–10 Przybliżona cena detaliczna: 249 zł Producent/dystrybutor: Paradise Baby www.paradisebaby.pl

ZAJĄCE NA ŁĄCE

LALKA RĘCZNIE SZYTA ECO BUDS

Seria Dr Knizia poleca zawiera gry przygotowane przez jednego z najpopularniejszych autorów – doktora matematyki Reinera Knizię. Blisko 600 gier tego autora zostało wydanych na całym świecie w ponad 50 językach. Wiele z nich zdobyło nagrody i wyróżnienia.

Lalka ręcznie uszyta, miękka i miła w dotyku, do zabawy i przytulania. Lalka ma zdejmowane ubranie. Skóra, włosy i ubrania są wykonane w 100% z certyfikowanej bawełny organicznej. Ze względu na wagę może być pierwszą przytulanką. Zapakowana w tekturowe pudełko z okienkiem. Nadaje się na prezent.

Grupa wiekowa: 6+ Producent/dystrybutor: Trefl www.trefl.com

92

Przybliżona cena detaliczna: 169 zł Producent: Rubens Barn. Dystrybutor: W Małym Świecie www.wmalymswiecie.pl

Grupa wiekowa: 10+ Producent/dystrybutor: Trefl www.trefl.com

SMILY PLAY – SŁONECZNA GRZECHOTKA Zabawka ćwiczy palce dziecka, percepcję wzrokową oraz kształtuje wyobraźnię przestrzenną. Dzięki zmiennej formie rozbudza ciekawość dziecka. Różnorodne kolory oraz faktury zachęcą do odkrywania świata. Zapakowana w otwarte pudełko.

Grupa wiekowa: 3 m+ Przybliżona cena detaliczna: 17 zł Producent: Smily Play. Dystrybutor: Anek www.smily-play.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


CRAYOLA – KREDA BROKATOWA 5 SZT.

HIT W MOIM SKLEPIE

Kreda w soczystych kolorach z małymi drobinkami brokatu. Nie kruszy się, jest wygodna do trzymania. Może się nią bawić zarówno dziecko, jak i dorosły. Jest łatwo zmywalna – wystarczy użyć trochę wody. Produkt nietoksyczny, nie tworzy szkodliwego pyłu. Opakowanie zawiera 5 szt. Wymiary: 10,5 × 14 × 2 cm.

Agnieszka Kędziora

W naszym sklepie wybór najczęściej pada na klocki. To świetna zabawka, rozwijająca zdolności manualne i wyobraźnię dziecka. U nas najlepiej sprzedają się Klocki Plus-Plus Mini Pastel 3 w 1 220 szt. przeznaczone dla dzieci w wieku 3+. Z doświadczenia wiem, że również starsze dzieci bardzo lubią z nich budować. Klocki Plus-Plus dają możliwość stworzenia konstrukcji zarówno płaskich, jak i przestrzennych. Klienci często po nie wracają, gdyż zestawy można ze sobą łączyć. Jest to też produkt chętnie kupowany na prezent.

K TO S I A K I . P L ( B E ŁC H ATÓ W )

Grupa wiekowa: 4–12 Przybliżona cena detaliczna: 23,97 zł Producent: Crayola. Dystrybutor: Russell www.crayola.pl

Z branżą dziecięcą związana od 3 lat. Prowadzi sklep internetowy.

LOOPING LUIE Zadaniem gracza jest trafić w przelatującego Louiego, aby ochronić swoje kurczaki. Jeśli tego nie zrobi, samolot je strąci. Kto pozbędzie się żetonów najszybciej, odpada z gry, ale może w dalszym ciągu brać w niej udział, trafiając w samolot. Wygrywa ten, który uratuje kurczaki przed latającym Louiem. Gra dla 2–4 graczy.

Grupa wiekowa: 4+ Przybliżona cena detaliczna: 95 zł Producent/dystrybutor: Tactic Games Polska www.tactic.net

PUZZLE MINIMINI – CIEKAWSKA RYBKA Duże puzzle 35 elementów specjalnie dla młodszych dzieci. Wykonane z grubej tektury o wysokiej jakości. Ładny obrazek z najpopularniejszą rybką. Rozmiar po złożeniu: 40 × 60 cm.

Przybliżona cena detaliczna: 40 zł Producent/dystrybutor: Tactic Games Polska www.tactic.net

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2016

ZESTAW FERRARI GT SOFT-PARKING + AUTO Parking dwupoziomowy, na górny poziom można wjechać ruchomą windą. Elementem ruchomym jest również brama wyjazdowa. Zestaw łatwy do złożenia, zawiera miękkie auto. Wymiary: 48 × 49 × 28 cm.

Grupa wiekowa: 1+ Przybliżona cena detaliczna: 200 zł Dystrybutor: TM Toys www.tmtoys.pl

KRÓLIKI Z CZEKOLADOWYMI USZAMI Sympatyczna rodzina królików z serii Sylvanian Families. Miniaturowe figurki do zabawy i kolekcjonowania, które mają ładne stroje, ruchome ręce i nogi. Wysoka jakość wykonania i bogaty asortyment akcesoriów.

Grupa wiekowa: 4+ Producent: Epoch. Dystrybutor: Rekman www.rekman.com.pl

93


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

MUZYCZNY ŁUK Z ZABAWKAMI NATURA

HULAJNOGA SMART TRIKE SKI SCOOTER Z5

Kolorowy i elastyczny łuk z 6 różnymi zabawkami. Produkt angażuje rozwój dziecka na dwóch etapach: rozwija zmysł dotyku (0 m+) i uczy procesu przyczynowo-skutkowego (5 m+). Łuk z zabawkami można pochylić do przodu, do tyłu oraz w górę i w dół.

Technologia dynamicznego ugięcia, odchylana rączka i opatentowane funkcje podstopnic (zablokowane lub obrotowe) dopasowują hulajnogę do ruchów ciała dziecka. Zabawka jest łatwa do złożenia i zajmuje mało miejsca po złożeniu. Rozwija motorykę i zmysł równowagi.

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: 149 zł Producent: Tiny Love. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

Grupa wiekowa: 5+ Przybliżona cena detaliczna: 660 zł Producent: Smart Trike. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

NOWOŚĆ: MILLY MALLY HERO Rowerek biegowy na 12-calowych pompowanych kołach, pozbawiony pedałów. Pozwala dziecku skupić się na nauce utrzymywania równowagi i kierunku jazdy. Blokada kąta skrętu kierownicy jest dobrym rozwiązaniem dla maluchów, które dopiero rozpoczynają przygodę z rowerkami biegowymi (i nie umieją trzymać kierownicy). Rowerek ma dodatkowo hamulec, platformę na nogi i podnóżek umożliwiający postawienie go.

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 215 zł Producent/dystrybutor: Milly Mally www.millymally.pl

6957 MÓJ PRZENOŚNY STATEK

6669 AQUAPARK ZE ZJEŻDŻALNIĄ

6081 SAMOLOT WAKACYJNY

Wszystkie akcesoria mogą być przechowywane w kadłubie statku. Świetny zestaw do letniej zabawy z serii Playmobil 1.2.3.

Pływająca opona raftingowa jest wciągana przez linę na wieżę, z której może spłynąć po zjeżdżalni. Dzięki obrotowej ośmiornicy w basenie powstaje nurt. Świetna zabawa z wodą.

Supersamolot z pilotem i pasażerami. Dach można zdejmować, dzięki czemu zabawa jest jeszcze lepsza.

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

Grupa wiekowa: 18 m+ Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

6657 SZPITAL DZIECIĘCY Z WYPOSAŻENIEM Sala operacyjna z regulowanym łóżkiem, obrotową lampą operacyjną i wieloma urządzeniami medycznymi. Windą można dojechać do pokoju chorych dzieci i kącika do zabawy. Ładna budowla z wieloma akcesoriami.

reklama

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

94

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Zabawki dla dzieci w wieku 4-10 lat

www.playmobil.pl

6657 Szpital dziecięcy z wyposażeniem

6686 Śmigłowiec ratunkowy

6659 Pokój rentgenowski

6685 Karetka ze światłem i dźwiękiem

6660 Sala chorych z łóżkiem dla niemowlaka

6661 Lekarka przy łóżku chorego dziecka

6663 Dziecko na wózku inwalidzkim

6662 Dentysta

W celu bliższego zapoznania się z ofertą prosimy o kontakt z naszymi koordynatorami rynku: Katarzyna Cierpiał tel.: +48 604 090 089, katarzyna_cierpial@playmobil.de (Warszawa) Stanisław Tereszkiewicz tel.: +48 606 459 559, stanislaw_tereszkiewicz@playmobil.de (woj. mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie) Paulina Szyszka tel.: +48 735 922 757, paulina_szyszka@playmobil.de (woj. śląskie, opolskie, małopolskie) Katarzyna Rzepka tel.: +48 696 412 520, katarzyna_rzepka@playmobil.de (woj. łódzkie) Kamila Michel-Wiśniewska tel.: +48 600 172 588, kamila_michel-wisniewska@playmobil.de (woj. podlaskie, warm.-mazurskie, kuj.-pomorskie, pomorskie, zach.-pomorskie, lubuskie) Małgorzata Malecka tel.: +48 600 304 443, malgorzata_malecka@playmobil.de (woj. dolnośląskie, wielkopolskie) Magdalena Romanowska tel.: +48 538 448 045, magdalena_romanowska@playmobil.de (woj. warm.-mazurskie, podlaskie, kuj.-pomorskie, mazowieckie)


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

MILLY MALLY JEŹDZIK 3 W 1

KOMPLET DO PIASKU 7 EL. (NR 78242)

Jeździk Kid to wielofunkcyjna zabawka, która dostosowuje się do kolejnych etapów rozwoju i aktualnego wzrostu dziecka. Wyposażona w interaktywną kierownicę, schowek pod siedzeniem i bezpieczne oparcie. Podnóżek, barierkę oraz rączkę do prowadzenia łatwo zdemontować, gdy dziecko będzie gotowe do samodzielnej jazdy. Nowoczesny design – jeździk jest stylizowany na pojazdy wyścigowe.

Nadruk przedstawiający popularnych bohaterów bajek Disneya został wykonany przy użyciu technologii IML – grafika jest wtopiona bezpośrednio w tworzywo i w ten sposób nieusuwalna. Całość wyprodukowano w Polsce z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne. Dzięki temu zabawkę można przechowywać przez cały rok np. w ogródku lub na balkonie.

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 139 zł Producent/dystrybutor: Milly Mally www.millymally.pl

Grupa wiekowa: 1+ Producent/dystrybutor: Wader-Woźniak www.wadertoys.pl

GARAŻ 3-POZIOMOWY Z WINDĄ (NR 50310) To jedna z tych zabawek, do których dziecko chętnie wraca, bo daje mu ona wiele możliwości kreatywnej zabawy. Zestaw jest wyposażony w elementy dróg o długości 2,3 m i windę, która przewozi samochody na drugi i trzeci poziom. Na każdym poziomie znajduje się parking dla aut, a do zestawu dołączono dwa pojazdy, elementy ogrodzenia i figurki drzew.

Grupa wiekowa: 1+ Producent/dystrybutor: Wader-Woźniak www.wadertoys.pl

3911 PORSCHE 911 CARRERA S

SORTER KSZTAŁTÓW OŚMIORNICZKA

SŁUCHAWKI DO ZDOBIENIA

Porsche można stuningować: zamienić przedni zderzak, tylny spoiler i czerwone felgi. Dach jest zdejmowany, dzięki czemu samochód można szybko zmienić w kabriolet. Reflektory przednie, tylne i deska rozdzielcza są podświetlane.

Zabawa polega na wypełnianiu sortera klockami, wyrzucaniu ich i rozpoczynaniu układania na nowo, co doskonali koordynację wzrokowo-manualną dziecka. Gdy maluchowi uda się dopasować wszystkie klocki, może wcisnąć uśmiechniętą głowę ośmiornicy, a ta zacznie się obracać i wyrzuci je na wszystkie strony.

Słuchawki z zestawem kryształków, klejem i kolorową tasiemką to dobry pomysł na kreatywną zabawę. Można je podłączyć do każdego urządzenia z funkcją odtwarzania muzyki. Ładny różowy kolor sprawia, że jest to wymarzony prezent dla każdej dziewczynki. Wymiary opakowania: 18 × 7 × 18 cm.

Grupa wiekowa: 4+ Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

Grupa wiekowa: 10 m+ Producent/dystrybutor: Tomy www.tomy.com

Grupa wiekowa: 5+ Producent/dystrybutor: Kahay-Haster www.hurtownia.kathay.pl

KLOCKI INCASTRO

LAMPKA NOCNA TĘCZOWA ROSIE

Produkowane we Włoszech innowacyjne klocki, składające się z kolorowych elementów o jednolitym, intrygującym kształcie. Można je łączyć w wielu płaszczyznach, dzięki czemu buduje się z nich obiekty zarówno 2D, jak i 3D. Klocki Incastro od 3 lat są niezmiennie nagradzane w kategorii zabawek konstrukcyjnych na międzynarodowych targach zabawek G! come Giocare we Włoszech. Wykonane z wysokiej jakości bezpiecznego tworzywa.

Jasne, żywe kolory i kontrastujące wzory zachęcają dziecko do skupienia wzroku, a miękkie materiały i różne tekstury stymulują zmysł dotyku. Tęczowa Rosie to zabawka, pozytywka i lampka. Naciśnij grzbiet kameleona, aby usłyszeć delikatne dźwięki kołysanki i zobaczyć zmieniające się światło świecące z brzuszka. Dzięki rzepom na dolnych częściach łap zabawkę bez problemu można przymocować do łóżeczka dziecka. W zestawie baterie.

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: od 40 zł Producent: Incastro. Dystrybutor: Play2discover.pl

Grupa wiekowa: 0+ Producent/dystrybutor: Tomy www.tomy.com

96

KASA SKLEPOWA Z CZYTNIKIEM I MIKROFONEM Żadna zabawa w sklep nie obejdzie się bez kasy, zwłaszcza gdy ta jest wyposażona w niezbędne atrybuty: prawdziwy mikrofon, kalkulator oraz czytnik kodów z diodą, który po naciśnięciu przycisku wydaje charakterystyczny dźwięk. Po użyciu czytnika na wyświetlaczu kasy pojawia się cena. Dodatkowo kasa ma otwieraną kasetę z pieniędzmi do zabawy. W zestawie zabawkowe artykuły spożywcze. Zasilanie: 3 × AA. Wymiary opakowania: 34 × 24 × 18 cm.

Grupa wiekowa: 3+ Producent/dystrybutor: Kahay-Haster www.hurtownia.kathay.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


KOT Z PARÓWKAMI

LALALOOPSY SWITCH’N’STYLE

Pluszak z wysokiej jakości materiałów. Zapakowany w ekologiczne opakowanie tekturowe, któremu można nadać własną kompozycję kolorystyczną. Ciekawy prezent. Dostępny w kilku rozmiarach.

Najnowsze lalki Mini Lalaloopsy Switch’N’Style to jeszcze więcej zabawy. Można je przebierać: zmieniać ubrania, buty i wygląd małych przyjaciółek. Wszystkie dodatkowe akcesoria znajdują się w zestawie.

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 99 zł Producent: Orange Toys. Dystrybutor: Symag www.symag.net

6857 DUŻY PRZENOŚNY STADION PIŁKARSKI W zestawie dwóch piłkarzy i dwóch bramkarzy. Nowa funkcja do strzelania jedną ręką. Można dokupić piłkarzy z różnych reprezentacji, zespół sędziów i dodatkową bramkę, by ćwiczyć się w strzelaniu goli.

Grupa wiekowa: 5+ Producent/dystrybutor: Playmobil www.plymobil.pl

SMILY PLAY BRAMKA/KOSZYKÓWKA 4 W 1 6001

reklama

Pomysłowa i wielofunkcyjna zabawka pozwalająca grać w 4 gry sportowe. Z jej pomocą dziecko ma warunki do naturalnej ekspresji ruchowej. Do zabawy zachęcają odgłosy aplauzu, gwizdka, migające światła i wesołe melodie. Działa w 2 trybach: swobodna zabawa i traf do celu. Celny strzał do bramki aktywuje serię efektów dźwiękowych i świetlnych. Do zestawu dołączona jest miękka piłka, którą można grać również w domu.

Przybliżona cena detaliczna: 118 zł Producent: Smily Play. Dystrybutor: Anek www.smily-play.pl

Grupa wiekowa: 4–104 Przybliżona cena detaliczna: 44,99 zł Producent: MGA Entertainment. Dystrybutor: MGA Entertainment Poland www.lalaloopsy.com

GRIP TRUCKS Seria zabawek Grip Trucks to pojazdy ładne, kolorowe, o ciekawych formach, zrobione z materiałów wysokiej jakości. Każdy ma miękkie gumowe koła, specjalną rączkę do prowadzenia i manipulowania urządzeniami specjalistycznymi.

Grupa wiekowa: 3+ Producent/dystrybutor: Polesie www.polesie-toys.com

TRZY MAŁE ŚWINKI Trzy małe świnki zapraszają do zabawy. Czy potrafisz ustawić je na planszy tak, aby mogły bawić się na podwórku? Jeśli pojawi się wilk – czy pomożesz świnkom bezpiecznie ukryć się w domach? Gra logiczna dla małych dzieci. W pudełku znajdują się 3 elementy łatwe do trzymania w ręku. Mali gracze będą się zastanawiać, jak świnki mieszczą się w domkach i wyglądają przez okna.

Grupa wiekowa: 3–99 Przybliżona cena detaliczna: 95,99 zł Producent/dystrybutor: Granna www.granna.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

WHISBEAR SZUMIĄCY MIŚ PREMIUM

BETONIARKA CONSTRUCT

Szumiący Miś z funkcją Cry Sensor, wrażliwy na płacz dziecka. Po 40 minutach szumienia miś przechodzi w tryb czuwania, a gdy rozpozna płacz, automatycznie uruchomi uspokajający szum. Miś jest wykonany z tkanin wysokiej jakości z atestem Oeko-Tex. Funkcje soft start/soft stop łagodnie włączają i wyłączają szum. Uszy i łapy szeleszczą. Magnesy umożliwiają zaczepienie misia na łóżku lub wózku.

Bardzo duża betoniarka imitująca prawdziwy sprzęt budowlany, wykonana z dbałością o każdy szczegół przez niemiecką markę Wader. Mali rzemieślnicy i budowlańcy mogą zaczynać pracę. Przy użyciu korby ręcznej zmieszają klocki lub piasek, a przekręcając pokrętło z boku, wyładują je z betoniarki.

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: 189 zł Producent/dystrybutor: Whisbear www.whisbear.com

Grupa wiekowa: 3+ Producent/dystrybutor: Polesie www.polesie-toys.com

PARKING 4-POZIOMOWY Z DROGĄ I SAMOCHODAMI Trzy górne poziomy są przeznaczone pod miejsca parkingowe, a najniższy ma drogi podjazdowe, serwis i myjnię samochodową. Znaki drogowe uczą dziecko zasad ruchu drogowego, a ciekawa konstrukcja pozwala wymyślić dużo interesujących zabaw samochodami dołączonymi do zestawu.

Grupa wiekowa: 3+ Producent/dystrybutor: Polesie www.polesie-toys.com

MAŁPKA SHERLOCK

ZESTAW CARMEN

HULAJNOGA LITTLE TIKES

Pluszak z materiałów wysokiej jakości. Zapakowany w ekologiczne tekturowe pudełko, któremu można nadać własną kompozycję kolorystyczną. Pudełko pełni funkcję ozdobną i ochronną. Zabawka produkowana w kilku rozmiarach (15–38 cm).

Seria Carmen została stworzona specjalnie dla najmłodszych gospodyń. Duży wybór rozmaitych zestawów na pewno przypadnie do gustu każdej dziewczynce. Kuchnie imitują dźwięki pracy prawdziwych urządzeń i pracy z wodą.

Dzięki wychylającym się na boki skrętnym kółkom, hulajnogą można precyzyjnie kierować. Wytrzymała i sprawdzona w trudnych warunkach. Dostosowuje się do wzrostu dziecka dzięki wysuwanej rączce. Występuje w 6 wersjach kolorystycznych.

Grupa wiekowa: 1+ Producent/dystrybutor: Polesie www.polesie-toys.com

Grupa wiekowa: 5+ Przybliżona cena detaliczna: 129 zł Producent: MGA Entertainment. Dystrybutor: MGA Entertainment Poland www.littletikes.com

Grupa wiekowa: 3+ Producent: Orange Toys. Dystrybutor: Symag www.symag.net

reklama


PROJEKT SKLEPU A SPRZEDAŻ

ZYSK Z PRZESTRZENI DAGMARA HABIERA

Klient stawia cztery kroki w twoim sklepie i się wycofuje? Gdy obserwujesz takie zachowanie mnóstwo razy przez cały tydzień, to znaczy, że coś jest nie tak. Sklep to nie tylko lokal, nie tworzy go również sam towar. Projektując w przemyślany sposób przestrzeń handlową, można zwiększyć sprzedaż.

Sensowne modyfikacje można przeprowadzić w każdym sklepie, o dowolnym metrażu. W wielu przypadkach skuteczny lifting, który odświeży wizerunek salonu i wprowadzi równowagę we wnętrzu, udaje się zrobić bez wielkich kosztów.

Fot. BranzaDziecieca.pl

Spójna koncepcja sklepu powinna klientowi komunikować: „Wejdź, to atrakcyjne miejsce, tu warto zrobić zakupy dla dziecka”. Ważny jest nie tylko aspekt wizualny. Ułożenie towaru, komfort poruszania się po sklepie, maksymalne ułatwienie zakupów wpływają na to, czy klient będzie zadowolony z odwiedzin.

PRZYCIĄGNĄĆ OTOCZENIEM Pomyśl o wystawie – powinna sygnalizować, co czeka na klienta w sklepie. Wystawa to obietnica, wyobrażenie tego, co możesz otrzymać, gdy przekroczysz próg. Jeśli sklep mieści się przy ulicy handlowej, przy wejściu możesz postawić donice z kwiatami. Zamiast w potykacz, zainwestuj w markizy – zwrócą uwagę na twój sklep, a poza tym będą miały walory praktyczne. Ochronią przed słońcem, dzięki czemu nie zniszczy się towar na wystawie. Sklep będzie także w mniejszym stopniu nagrzewał się od promieni słonecznych, co redukuje wydatki na klimatyzację. Prowadzisz sklep w centrum

handlowym i niektórych rozwiązań nie potrzebujesz, a części nie możesz użyć? Zachęć klienta do wejścia aromamarketingiem. ZALETY PROJEKTU Idealna sytuacja to taka, w której projektowanie ogólnej koncepcji sklepu zaczynamy już na etapie poszukiwania odpowiedniego lokalu. Często przedsiębiorcy decydujący się na otworzenie swojej placówki, wychodzą z założenia: „Kupię jakieś regały, ustawię towar i gotowe”. Później okazuje się, że zainwestowali 10 tys. zł w meble, które nie mieszczą w sklepie albo na których towar kiepsko się prezentuje. Niekiedy umeblowanie jest odpowiednio dobrane, ale w sklepie jest za ciemno i dlatego ludzie go omijają. Bywa, że regały są poustawiane tak, iż nie ma dostępu do witryny. Właściciel sklepu zwykle myśli o odpowiedniej ilości towaru, natomiast wystawa jest dla niego sprawą drugorzędną. A przecież to ekspozycja na niej decyduje o tym, czy klient w ogóle wejdzie do sklepu. Nie są rzadkością narzekania przedsiębiorców, że asortyment wciąż się nie sprzedaje, mimo iż ponieśli wydatki na meble, remont lokalu, towar. Być może dlatego, że aranżacja sklepu nie została dobrze przemyślana i zaprojektowana. Projekt sklepu to maksymalnie 10% kosztów całej inwestycji. Dobrze zaaranżowany lokal będzie pojemniejszy, zmieści się w nim więcej towaru, będzie tam właściwa ścieżka zakupowa.

Czytelne strefy asortymentowe i wygodne alejki? Z dobrym projektem wnętrza da się to zrobić także w małym sklepie.

102

BŁĘDY W ARANŻACJI Jeden z najczęściej popełnianych błędów to zrobienie ze sklepu graciarni. Właściciel salonu kupuje wyłącznie regały na gry, a w sezonie

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. BranzaDziecieca.pl

handluje piłkami, których nie ma jak wyeksponować, lub rowerkami, które upycha między półkami. Klient się zniechęca, bo nie ma jak przejść. Gdyby w aranżacji sklepu uczestniczył projektant, zwróciłby uwagę, że w sklepie nie może stać tyle mebli, a na środku pomieszczenia powinna pojawić się platforma, na której będą ustawiane produkty sezonowe. Kolejny bardzo częsty błąd to zaprojektowanie kasy w złym miejscu lub tak, że nie ma miejsca na produkty dodatkowe, impulsowe. Bywa, że właściciele placówek handlowych nie myślą o tym, iż w sklepie trzeba wygospodarować przestrzeń na wyeksponowanie materiałów reklamowych, które są bardzo ważne. Jeśli nie ma miejsca ani na ekspozycję, ani na materiały POS, nawet reklamowana w telewizji zabawka będzie niewidoczna i właściciel sklepu zostanie ze stertą niesprzedanych produktów. PYTANIA O ZYSK Zastanawiając się nad projektem sklepu, właściciel musi sobie odpowiedzieć na kilka pytań: • jakiego typu zabawki przede wszystkim sprzedaje? • ile w sezonie zarabia na poszczególnych grupach produktów? Jeśli największy zysk przynosi mu sprzedaż zabawek sezonowych, np. piłek i rowerów, a zimą sanek, na tę grupę produktów musi przeznaczyć największą powierzchnię. Jeśli sprzedaje zabawki eko, kreatywne, powinien zadbać o to, by w wystroju sklepu pojawiły się elementy drewniane, graficzne, malowane ręcznie, które podkreślą, że w tym miejscu dba się o kreatywny rozwój dziecka. Natomiast jeżeli przede wszystkim w danej placówce stawia się na zabawki reklamowane w telewizji, z przodu sklepu musi być miejsce na tzw. wyspy, na których eksponuje się te produkty. Trzeba też uwzględnić wystawienie materiałów wspierających sprzedaż. Podsumowując, by klient odbierał sklep jako harmonijny i spójny, warto zadbać o: • projekt sklepu spójny z grupą docelową, reklama

Towar na witrynie powinien przyciągać wzrok przechodniów. Jeżeli zwrócą uwagę na umieszczone tam produkty, rośnie szansa na to, że wejdą do środka i zrobią zakupy. A o to przecież chodzi każdemu właścicielowi sklepu.

• aranżację wnętrza, która będzie nie tylko ładna, lecz także funkcjonalna, • dostosowanie ilości towaru do pojemności sklepu, • perfekcyjną ekspozycję towaru, • plan działań promocyjnych, • przeszkolenie personelu z zasad obsługi klienta. Projekt sklepu jest również potrzebny, żeby wyróżnić się na tle konkurencji. Często sklepy z zabawkami wyglądają bardzo podobnie – są to lokale, do których wstawiono półki zarzucone stertami zabawek. Nie ma tam nic, co zachęcałoby klientów do ponownego zrobienia zakupów. Tymczasem, aby zachęcić ich do ponownych odwiedzin wystarczą nawet drobne urozmaicenia, jak choćby wydzielenie miejsca, gdzie dziecko będzie mogło przetestować zabawkę.

Rewelacyjny projekt to tylko jedna strona medalu. Druga to nieodłącznie czynnik ludzki – zgrany i profesjonalny zespół pracowników. Czasem nie wystarczy poinformować o zmianie i zainwestować w remont. W wielu przypadkach niezbędne okazuje się ustanowienie nowych standardów pracy lub zasad ubioru i kultury osobistej w sklepie.

d

DAGMARA HABIERA

Właścicielka firmy VM Studio, realizującej projekty dla marek i sklepów odzieżowych oraz dziecięcych. Wykonuje plany architektoniczne sklepów, opracowuje standardy ekspozycyjne i strategie marketingowe. Prowadzi szkolenia z zakresu obsługi klienta i visual merchandisingu. Realizowała projekty dla marek: Ambra, Dr Zdrowie, Go Sport, Magnat, Pandora, Tchibo, Wader, Vippi Design.


E - C O M M E R C E A S P R Z E D A Ż S TA C J O N A R N A

WYJŚCIE POZA SIEĆ ANNA ORLEAŃSKA

W ostatnich latach nie brakowało ekspertów, którzy na pytanie o przyszłość handlu z przekonaniem odpowiadali: tylko internet. Teraz ta odpowiedź nie jest już tak oczywista. Zwłaszcza za granicą nie brakuje e-sklepów, które decydują się na wprowadzanie rozwiązań online-to-offline (O2O) i umożliwienie klientom podjęcia decyzji o zakupie w placówkach stacjonarnych.

AMERYKAŃSKIE PRZYPADKI Amazon nie jest wyjątkiem. W ostatnich latach kilkadziesiąt sporych amerykańskich firm internetowych postanowiło zaistnieć również w sprzedaży stacjonarnej, by „nawiązać bliższe relacje z klientem, a tym samym zwiększyć sprzedaż online”. Wśród nich sporo było przedsiębiorstw specjalizujących się w sprzedaży odzieży. Sklep Bonobos zaproponował opcję, w której klienci mierzą ubrania, a następnie mogą je zamówić z dostawą do domu. Wydawać by się mogło, że to zbędne – w końcu skoro już przyszli do sklepu, to zabiorą ze sobą kupione tam spodnie. Okazało się jednak, że taka

Fot. Tublu

W listopadzie ubiegłego roku Amazon, jeden z gigantów sprzedaży internetowej, po 20 latach handlowania online otworzył w Seattle pierwszą księgarnię stacjonarną. Znalazło się w niej ok. 6 tysięcy tytułów wybranych spośród bestsellerów oraz pozycje ocenione przez klientów Amazona minimum na 4 gwiazdki Ceny książek w sklepie stacjonarnym nie różnią się od tych proponowanych w sieci. Przedstawiciele koncernu o planach związanych z otwieraniem kolejnych tradycyjnych placówek wypowiadają się ostrożnie. Początkowo deklarowali, że następna księgarnia niedługo pojawi się w Wielkiej Brytanii. Teraz mówią tylko: „Zobaczymy”.

usługa cieszy się sporą popularnością, zwłaszcza wśród panów, dla których najwyraźniej chodzenie z torbami to udręka. Jak podaje Bloomberg, podczas tegorocznej konferencji National Retail Federation (Stowarzyszenia Handlu Detalicznego), która odbyła się w Nowym Jorku, blisko połowa wystąpień poświęcona była sposobom jednoczesnego funkcjonowania w ramach dwóch kanałów sprzedaży: online i offline. Jedną z prezentacji prowadzili analitycy z firmy badawczej Forrester Research, którzy podkreślili, że obecnie bardzo trudno jest wystartować z własną marką, opierając się jedynie na obecności w internecie. Konkurencja jest gigantyczna, o portfele klientów w Stanach Zjednoczonych rywalizuje mnóstwo e-sklepów. Eksperci zwrócili uwagę, że sieć staje się nie tylko coraz bardziej zatłoczona, lecz także coraz droższa. Amerykańskie sklepy Macy’s i Nordstrom w pierwszej połowie 2015 r. wydały na pozycjonowanie swoich stron internetowych odpowiednio 6,4 i 4 mln dolarów. Wiele amerykańskich sklepów internetowych, decydując się na rozpoczęcie sprzedaży stacjonarnej, zaczyna od tzw. pop-up shopów. Przykładem może być Warby Parker (oprawki do okularów, okulary przeciwsłoneczne). Sklep online wystartował w 2010 r. W 2013 r. firma otworzyła w Nowym Jorku pop-up store. Teraz ma 20 sklepów stacjonarnych w USA i w planach otwiernie kolejnych.

Tublu rozpoczęło działalność jako firma internetowa. Właścicielka Karolina Urbańska uznała jednak dość szybko, że uruchomienie punktu sprzedaży stacjonarnej w Warszawie również może się sprawdzić.

104

KLIENCI PYTALI Przenieśmy się do Polski. Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na otwarcie sklepu, bardzo często mówią, że do podjęcia decyzji skłoniły

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Podobnie o początkach działalności mówi Karolina Urbańska z Tublu. – Gdy zaczynaliśmy w marcu 2010 r., prowadziliśmy biznes z domu i nie planowaliśmy otwierania sklepu stacjonarnego. Klienci jednak pytali o możliwość odbioru osobistego złożonych zamówień. Postanowiliśmy im to umożliwić. Otworzyliśmy niewielki lokal – opowiada właścicielka. W czerwcu 2012 r. został otwarty sklep o powierzchni 70 m2. Sprzedaż szła na tyle dobrze, że w tym roku przestrzeń handlowa została powiększona, pojawił się nowy asortyment: wózki, meble i wyprawki dla dzieci. W sklepie Dziecięcy Świat Marzeń w Tychach klienci mogli początkowo kupować online i przychodzić po zamówienia do punktu odbioru. – Coraz więcej kupujących mówiło, że dobrze by było, gdybyśmy prowadzili również placówkę stacjonarną. Zrobiliśmy to i mamy reklama

Fot. Tony DiCola (CC)

ich prośby klientów. – Zaczynaliśmy od sprzedaży w internecie. Z biegiem czasu zwiększała się liczba producentów, z którymi współpracowaliśmy, i liczba kupujących. Coraz częściej słyszeliśmy pytania o to, czy można gdzieś zobaczyć nasze produkty. Uznaliśmy, że przyszła pora na otwarcie sklepu stacjonarnego – mówi Arkadiusz Zawada z częstochowskiego Bambino (o sklepie piszemy na s. 108).

Po 20 latach handlu online w listopadzie ubiegłego roku Amazon otworzył pierwszą księgarnię stacjonarną.

nadzieję, że ta zmiana wyjdzie nam na dobre – mówi Aleksandra Kowalczyk, współwłaścicielka salonu. LAMPY W ZAGŁĘBIU – Zajmowałam się czymś zupełnie innym. Z zawodu jestem psychologiem i muzykiem, pracowałam w agencji reklamowej. Narodziny pierwszej córki i trudności z urządzeniem jej

pokoju sprawiły, że zobaczyłam niszę na rynku. Szukałam wesołych, kolorowych, wysokiej jakości elementów wyposażenia. Znajdowałam białe meble i oklepane dodatki. Najgorzej było z oświetleniem, więc postanowiłam zrobić je sama. Kupiłam kolorowe tkaniny ze strony w USA, nogę do lampy zamówiłam u stolarza. Uszyłam poduszki, pufy, zamówiłam abażury – opowiada Anna Nawrot, założycielka firmy Lamps & Company. Dodaje, że choć początkowo działała tylko w internecie, od początku zakładała, iż w przypadku produktów dla dzieci stworzenie miejsca, w którym klient może obejrzeć asortyment, a przy okazji uzyskać poradę w kwestii urządzenia pokoju, jest niezbędne. Showroom ruszył na warszawskim Wilanowie. – Tu mieszka sporo naszych klientów, ul. Wiertnicza stała się „zagłębiem” sklepów dziecięcych, a efekt synergii to dobra rzecz – podsumowuje Anna Nawrot. Choć na krajowych konferencjach o handlu online wątek rozszerzania sprzedaży internetowej o placówki stacjonarne przewija się dość często, ciągle nie jest to masowy trend. Sporo handlowców zajmujących się sprzedażą w sieci mówi, że nie planuje w najbliższej przyszłości otwierania placówki stacjonarnej. Powód? Koszty jej prowadzenia są dla wielu przedsiębiorców wciąż zbyt dużym obciążeniem. 


CHIŃSKI RYNEK E-COMMERCE

SPOTKANIE Z ALIBABĄ ANNA ORLEAŃSKA

Alibaba Group to jedna z największych na świecie grup firm branży e-commerce i m-commerce. Należą do niej nie tylko serwisy handlowe. Alibaba dysponuje również m.in. własną obsługą płatności Alipay.com, platformą logistyczną, serwisem dla sprzedawców internetowych oraz kanałem wideo.

Po debiucie na giełdzie w Nowym Yorku w 2014 r. Alibaba Group znalazła się w światowej czołówce, wyprzedzając takie firmy, jak Amazon czy eBay. Wprawdzie w 2015 r. wartość akcji Alibaby spadła (m.in. w wyniku pojawiających się oskarżeń o handlowanie podróbkami), ale firma mimo to ma się nieźle i konsekwentnie realizuje plany dotyczące rozszerzania działalności poza obręb Chin.

Z całą pewnością nie można o nim powiedzieć, że jest konwencjonalnym biznesmenem. W 10. rocznicę powstania Alibaby pojawił się na scenie stadionu w Hangzhou i zaśpiewał, dla 16 tys. swoich pracowników piosenkę Eltona Johna Can you feel the love tonight. Wystąpił w blond

Fot. Christian Hoppe/Pixababy (CC0)

ŚPIEW W PERUCE Założycielem grupy jest Jack Ma (Ma Yun), z wykształcenia anglista. W1995 r. założył firmę China Yellowpages, uważaną za jedną

z pierwszych chińskich firm internetowych. Cztery lata później zajął się rozwijaniem Alibaba Group. Obecnie znajduje się w pierwszej trójce na liście najbogatszych obywateli Państwa Środka. Był też pierwszym przedsiębiorcą z Chin kontynentalnych, który pojawił się na okładce miesięcznika „Forbes”.

peruce, skórzanej kurtce, usta umalował szminką. Co roku w maju prowadzi również masowe ceremonie ślubne dla pracowników. Dwa lata temu w uroczystości wzięło udział 100 par. ZAKUPY NA DZIEŃ SINGLA System robienia zakupów na Alibabie nie wyróżnia się niczym szczególnym. Sprzedawca zamieszcza w serwisie informacje o produkcie, sposobie płatności, cenie. Kosztuje go to od kilkuset do kilku tysięcy dolarów rocznie oraz kilkuprocentową prowizję od sprzedaży. Kupujący wchodzi na stronę, znajduje interesującą go rzecz, negocjuje ze sprzedawcą, jeżeli uważa, że powinien kupić ją taniej. Reguluje należność za towar, wybierając jedną z wielu metod płatności (m.in. PayPal, transfer bankowy lub serwis Alipay), ustala sposób odbioru towaru. Podstawowe funkcjonalności Alibaby nie różnią się od tych, jakimi dysponują inne platformy e-commerce. Wrażenie robi jednak skala dokonywanych transakcji. Podczas ubiegłorocznego Dnia Singla, który obchodzony jest w Chinach 11 listopada, mieszkańcy Państwa Środka wydali na zakupy zrobione za pośrednictwem Alibaby 91,2 mld juanów (14,3 mld dolarów). Jak podaje Bloomberg, do obsłużenia wszystkich zamówień z tego dnia potrzeba było ok. 1,7 mln kurierów, 400 tys. samochodów i 200 samolotów. Warto dodać, że w spotach reklamujących platformę pojawili się aktorzy Daniel Craig i Kevin Spacey.

Jedną z najważniejszych części Alibaba Group jest Taobao – chiński odpowiednik Amazona.

106

PRZYCIĄGNĄĆ ZACHÓD W prospekcie emisyjnym zgłoszonym do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Alibaba nie ogranicza się jednak do umacniania swojej pozycji w kraju, lecz także rozwija zagraniczną działalność m.in. przez platformę Tmall Global, która w założeniu ma pomóc w kontaktach zachodnich sprzedawców z chińskimi konsumentami oraz łączeniu producentów Państwa Środka z międzynarodowymi rynkami detalicznymi (przy użyciu AliExpress) i hurtowymi (przez Alibaba.com). CHIŃSKIE WERSJE Grupa Alibaba składa się z 6 podstawowych podmiotów, których głównym celem jest pośrednictwo w zawieraniu transakcji między sprzedawcami i kupcami: • Taobao.com – strona dla sprzedawców przypominająca Amazona, • Tmall.com – chińska wersja Ebaya, • Ju.tmall.com – strona z zakupami grupowymi dla sprzedawców, • Alibaba.com – międzynarodowy serwis handlowy B2B, • 1688.com chińska platforma B2B, • AliExpress.com – strona dla konsumentów z całego świata, umożliwiająca dokonywanie zakupów w Chinach. Razem te serwisy obsługują rocznie 11,3 mld zamówień od 231 mln nabywców. Ponad 80% przychodów generowanych jest przez 3 serwisy zakupów detalicznych (AliExpress, Taobao i Tmall). Twórca Alibaby zachwala efekty prowadzenia kilku platform handlowych. Schemat jest prosty – więcej serwisów równa się większej liczbie dostawców. To z kolei przyciąga klientów, producentów i kolejnych sprzedawców, których marża często wynosi nawet 45%. reklama

Fot. BranzaDziecieca.pl

i Giełdy Jack Ma podkreślił, że Chiny są strategicznym rynkiem dla firmy (ponad 300 mln kupujących w sieci). Zwrócił uwagę na to, że „rynek sprzedaży tradycyjnymi kanałami w Chinach napotyka ograniczenia w postaci słabo rozwiniętej infrastruktury sprzedaży detalicznej, ograniczony wybór produktów i ich nierówną jakość, co skłania konsumentów do coraz częstszego korzystania z handlu elektronicznego”.

AliExpress – sklep, dzięki któremu można kupować w Chinach – jest dostępny m.in. przez aplikację mobilną.

TMALL.COM POD LUPĄ Na Tmall.com swoje produkty prezentuje ponad 100 tys. firm i marek z całego świata, poczynając od największych, takich jak Chanel, Dior, Gap, przez popularne marki chińskie, po produkty mniej znanych firm z całego świata. Prezentacja oferty na Tmall.com w opinii przedstawiciela portalu RynekChinski.pl to dobry punkt wyjścia dla firm polskich zainteresowanych ekspansją na największy rynek konsumencki świata. Przez stworzenie e-sklepu zintegrowanego z platformą Tmall.com producenci mogą dotrzeć do ponad 500 mln potencjalnych konsumentów zarejestrowanych na platformie. Z Tmall.com korzysta większość kupujących online w Chinach. Przez zestaw usług, takich jak system płatności mobilnych czy obsługa logistyczna, platforma pozwala na zaistnienie na chińskim rynku m-commerce. DWA WEJŚCIA Tmall.com oferuje zagranicznym sprzedawcom dwa modele wejścia na chiński rynek online.

Pierwszy sposób to Tmall.hk dla firm zagranicznych, które nie mają oddziału lub przedstawicielstwa na terenie Chin. Firmy mogą sprzedawać i wysyłać swoje produkty spoza granic Chin, jednak muszą zapewnić obsługę klienta w języku chińskim oraz wskazać miejsce ewentualnych zwrotów na terenie Chin. Otwarcie e-sklepu na Tmall.hk wiąże się z opłatami: depozyt zwrotny wynosi 25 tys. dolarów, roczna opłata od 5 tys. dolarów, opłata z transakcję to ok. 2%. Tmall.com z kolei to oferta dla firm zagranicznych posiadających oddział w Chinach. Warunki są następujące: produkty muszą znajdować się na terenie tego kraju, na dostawę są maksymalnie 72 godziny, a zwroty mają być przyjmowane bez uzasadnienia do 7 dni od odebrania przez kupującego. Depozyt zwrotny, w zależności od rodzaju sklepu, wynosi od ok. 10 tys. dolarów, roczna opłata – ok. 5 tys. dolarów (może być także zwrotna), są także niewielkie opłaty od transakcji. Firmy zainteresowane realizacją sprzedaży online w Chinach, także na Tmall.com, mogą zastanowić się również nad otwarciem swojego oddziału we współpracy z chińskim lokalnym partnerem, który zapewni magazyn produktowy, wsparcie logistyczne i marketingowe w Chinach, obsłuży kupujących w języku chińskim, zrealizuje obsługę posprzedażową oraz zapewni komunikację między oddziałem w Chinach a biurem producenta w Polsce. Na zakończenie trochę statystyki. Z badania Megapanel PBI/Gemius wynika, że we wrześniu 2015 r. dwa serwisy należące do giganta – detaliczny AliExpress.com i skoncentrowany na transakcjach B2B Alibaba.com – miały odpowiednio 2,54 mln i 0,83 mln polskich użytkowników (10,3% i 3,36% zasięgu wśród internautów). Dla porównania: na niemiecką platformę Zalando zagląda 2,86 mln osób. 


POCZET SKLEPÓW POLSKICH

BAMBINO SKLEP Z ARTYKUŁAMI DZIECIĘCYMI I ZABAWKAMI Właściciel: adres: telefon: e-mail: strona:

Arkadiusz Zawada ul. Krakowska 83, 42-202 Częstochowa 512 386 489 biuro@bambino-sklep.pl www.bambino-sklep.pl

Startowaliśmy od zera. Nasz kapitał początkowy wynosił ok. 3 tys. zł. Nawiązaliśmy współpracę z częstochowskim producentem wózków – firmą Boguś. Wystartowaliśmy ze sprzedażą w internecie, na Allegro. Po jakimś czasie zaczęliśmy szukać nowych producentów. Arkadiusz Zawada właściciel sklepu Bambino

Początkowo nastawialiśmy się głównie na handlowanie z lokalnymi firmami. Nasz region nie bez powodu nazywany jest zagłębiem wózkarskim, mieliśmy z czego wybierać.

ULUBIONY DOSTAWCA Wśród naszych dostawców znalazły się firmy: Krasnal, El-Jot, Retrus. To mniej znane przedsiębiorstwa, z którymi bardzo dobrze nam się handlowało. Bywało, że sami wymyślaliśmy wzory wózków, które oni dla nas szyli. Dużych producentów trudno byłoby do tego przekonać. Po jakimś czasie zauważyliśmy, że jest popyt na rowerki dla dzieci, więc zaczęliśmy współpracę z częstochowską firmą Mexller. Następnie w gronie naszych dostawców znalazła się firma Milly Mally. Ponieważ ma ona bardzo różnorodny asortyment, oprócz rowerków sprzedaje łóżeczka, krzesełka i leżaczki, biznes zaczął się jeszcze bardziej rozkręcać. Ta współpraca najbardziej przyczyniła się do rozwinięcia naszej działalności. W magazynie zrobiło się ciasno, musieliśmy szukać innego miejsca. Znaleźliśmy lokal w Blachowni i otworzyliśmy tam sklep stacjonarny. Z hurtowni Matpol zaczęliśmy sprowadzać nowe marki, m.in. Euro-Cart, 4Baby. Pojawiły się też zabawki, m.in Smoby,

Little Tikes, Simba i rowery firmy Karbon. Rozpoczęliśmy także współpracę z producentami wózków Adamex i Prampol. Równie ważnym momentem w rozwoju firmy było podjęcie współpracy z producentem artykułów dla niemowląt Womar Zaffiro. Zaczęliśmy jeździć na targi dziecięce i tam szukać nowości, nawiązaliśmy m.in. współpracę z Chicco i Camarelo. Znowu zaczęło nam brakować miejsca na towar. Trzeba było przygotować się do kolejnej przeprowadzki. Przypadkiem trafiło nam się dobre miejsce w Częstochowie. Decyzję o wynajęciu sklepu podjęliśmy błyskawicznie. Obecnie mamy ponad 350 m², mieścimy się ze wszystkim i mamy spory zapas powierzchni magazynowej.

KLIENT, KTÓREGO NIE ZAPOMNĘ Mamy klientkę, która jest z nami od początku. Najpierw robiła duże zakupy w Blachowni, kupiła tam wózek spacerowy, rowerek, sporo innych rzeczy. Gdy przenieśliśmy się do Częstochowy, trochę narzekała, że teraz będzie miała do nas dalej, ale już przyjechała po fotelik. Niedawno zdarzyła nam się śmieszna sytuacja. Klient kupił traktor z przyczepką, największy jaki mamy, i samochód zdalnie sterowany. Przyjechał sportowym, bardzo drogim samochodem i nie przewidział, że paczki nie zmieszczą mu się do bagażnika. Trzeba było się nagimnastykować, żeby je upchnąć.

Fot. Arkadiusz Zawada (2)

PRZEPIS NA SUKCES W prowadzenie sklepu na pewno trzeba włożyć dużo wysiłku i energii. Na początku pracowaliśmy od rana do późnego wieczora, również w weekendy. W sezonie w ogóle nie wiadomo było, w co ręce włożyć. Ale to procentuje. Potrzebny jest też instynkt, intuicja handlowca, żeby wybrać z bardzo bogatej oferty te produkty, które będą się podobały odbiorcom. Uzupełnianie asortymentu musi być przemyślane. Wiadomo, że klienci kupują oczami, wobec tego ważna jest odpowiednia ekspozycja towaru. 

108

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


JUNIOR SKLEP Z ARTYKUŁAMI DZIECIĘCYMI Właścicielka: adres: telefon: e-mail: strona:

Ewa Suder ul. Sobieskiego 10, 32-400 Myślenice 12 373 4400 biuro@junior.biz.pl www.paradisebaby.pl

Zajmowaliśmy się produkcją wózków dziecięcych, mieliśmy swój lokal i asortyment, więc wpadliśmy na pomysł otwarcia sklepu. Poza tym byłam wtedy młodą mamą i wiedziałam, co by mi się przydało. Wzbogacałam swoją wiedzę, sięgając po czasopisma dla mam. To była spora inspiracja. Ewa Suder właścicielka sklepu Junior

Pierwszy sklep Junior został otwarty w sierpniu 2003 r. w niewielkich Myślenicach. To nie jest duża miejscowość, ale prężnie się rozwija. Mieliśmy swój lokal o powierzchni ok. 60 m². Zaczęliśmy od sprzedaży wózków dziecięcych naszej produkcji, w ofercie mieliśmy też akcesoria dla mam, produkty dla niemowląt, m.in. smoczki i zabawki, bieliznę niemowlęcą, ubrania dla dzieci do lat 2, chodziki. Stopniowo zwiększaliśmy asortyment. W sprzedaży zaczęło się pojawiać coraz więcej odzieży dla dzieci w różnym wieku.

ULUBIONY DOSTAWCA

Fot. Paradise Baby (2)

Od początku istnienia salonu współpracowaliśmy z firmami Canpol, Babyono, Philips Avent. Później pojawiły się inne: Dr Brown, Tommee Tippee, sprowadzaliśmy coraz więcej zabawek z Alexis. Odzież kupowaliśmy od przedsiębiorstw Bambarillo, Barbaras, Barnaba, Batyr. Wśród naszych dostawców były również firmy Ewa Klucze i Maja.

Zależało nam na zbudowaniu oferty z propozycji krajowych producentów. Po jakimś czasie powiększyliśmy sklep o kolejne 60 m². Pojawiły się tam kolekcje wózków spacerowych i głębokich. Rozpoczęliśmy współpracę z firmami Coneco, Adamex (marka Quatro), Coto Baby, Tako i Camarelo. W 2005 r. w Niepołomicach ruszył nasz drugi sklep z asortymentem bardzo podobnym do tego, który oferowaliśmy w Myślenicach.

KLIENT, KTÓREGO NIE ZAPOMNĘ Dobrze pamiętam pierwszego klienta. To był mężczyzna w wieku około 42 lat, który właśnie został tatą. Kupił oliwkę Johnson & Johnson i smoczek Canpol. Długo i bardzo skrupulatnie oglądał wszystko, co znajdowało się na półkach. Patrzyłam na niego i w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, czy to przypadkiem nie jest kontroler z Inspekcji Handlowej. Mamy grupę stałych klientów. Przychodzą do nas mamy, które najpierw kupują coś dla niemowlaka, a później wracają po kolejne rzeczy

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2016

dla coraz większego dziecka. Zdarza się, że kupujący mają potrzebę porozmawiania, opowiedzenia o swoim życiu, o dzieciach. Chociaż nie brakuje takich klientów, którzy na początku wolą w ciszy i spokoju obejrzeć dany produkt, nie chcą, żeby sprzedawca od samego początku im towarzyszył, by im w czymkolwiek doradzał. Są w końcu także ci, którzy nie do końca wiedzą, co mają wybrać, są niedoświadczeni, nie ufają internetowym opiniom, przede wszystkim polegają na radach sprzedawcy.

PRZEPIS NA SUKCES Przede wszystkim trzeba lubić to, co się robi. Oczywiście, bardzo ważne jest również śledzenie nowości, sprawdzanie, jakie trendy i rozwiązania pojawiają się na rynku. Cenne jest też rozwijanie wiedzy, która pozwala wybrać z natłoku nowych, promowanych produktów te, które spodobają się klientom. Poza tym trzeba umieć słuchać kupujących, rozumieć ich, wyczuć, czy potrzebują doradztwa, czy też nie życzą sobie, by sprzedawca przeszkadzał im w robieniu zakupów. 

109


P O L S K I E S T O WA R Z Y S Z E N I E B R A N Ż Y Z A B AW E K I A R T Y K U Ł Ó W D Z I E C I Ę C YC H – P O L I S H T O Y A S S O C I AT I O N

25–27.02.2016 KIELCE: 7. MIĘDZYNARODOWE TARGI ZABAWEK I ARTYKUŁÓW DLA MATKI I DZIECKA KIDS’ TIME

Stowarzyszenie po raz kolejny objęło patronat nad kieleckimi międzynarodowymi targami Kids’ Time. Impreza zgromadziła 407 firm z branży i przyciągnęła 5,5 tys. zwiedzających. Powierzchnia wystawiennicza podczas tegorocznej edycji targów przekroczyła 14 tys. m2. Na zdjęciach: członkowie Stowarzyszenia na 7. Międzynarodowych Targach Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka.

Alexis II

Anek

Artyk

Axiom

Babyono

Beppe

Daffi

Dante

Deltim

Euro-Trade

Granna

HH Poland

110

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


U L . K S I Ę C I A Z I E M O W I TA 4 7 , 0 3 - 7 8 8 WA R S Z AWA , E - M A I L : S T O WA R Z Y S Z E N I E @ T OY S . P L , W W W. T OY S . P L

Jawa

Marioinex

Marko

Milly Mally

Swede Demuth

Trefl

Ultimar

Vision One

Wader

12.05.2016 GLIWICE: ZAMKNIĘTE SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W LABORATORIUM KOMAG

Bezpieczeństwo zabawek elektrycznych to temat zamkniętego szkolenia organizowanego przez Stowarzyszenie wraz Instytutem Komag. Omówione zostaną: zagrożenia związane z użytkowaniem tego rodzaju zabawek, wymagania formalnoprawne, kwestie związane z badaniami, oznakowaniem, ostrzeżeniami i instrukcjami użytkowania. Spotkanie zaplanowano na czwartek 12.05. w godzinach 8.30– 17.00. Dla członków Stowarzyszenia szkolenie jest bezpłatne. Bliższych informacji udziela biuro, e-mail: stowarzyszenie@toys.pl.

Stowarzyszenie serdecznie zaprasza wszystkich członków do udziału w walnym zebraniu sprawozdawczym oraz do żywej dyskusji na temat branży. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej firmy Elgrom przy ul. Opackiego 13 w Raszynie-Falentach. Początek o godz. 10.00. Jeżeli jeszcze nie są Państwo członkami Stowarzyszenia, zachęcamy do wstąpienia do naszej organizacji. Wszystkie informacje na temat wymagań i korzyści znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.toys.pl.

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2016

9.06.2016 RASZYN-FALENTY: XV ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

111


FOTOGALERIA BRANŻY DZIECIĘCEJ

25-27.02. 2016 KIELCE: TARGI KIDS’ TIME Tegoroczną, już 7. edycję targów Kids’ Time odwiedziło blisko 5,5 tys. gości. Na ponad 14 tys. m² w 7 halach swoją ofertę przedstawiło 407 wystawców, w tym blisko 40 firm zagranicznych. Wydarzeniem specjalnym była uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody zarówno laureatom konkursu na najlepsze produkty targów – Kids’ Time Star 2016, jak i zwycięzcom Plebiscytu Branży Dziecięcej. 

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z TARGÓW KIDS' TIME TNIJ.ORG/KIELCE16

Uroczysta Gala Biznesu na zakończenie pierwszego dnia targów to m.in. okazja do wręczenia nagród zwycięzcom konkursu Kids' Time Star za najlepsze produkty prezentowane na kieleckiej wystawie.

Wystawcy, którzy nie dotarli na oficjalny targowy bankiet, mają czego żałować.

Goście targów przy wejściu dostawali od nas upominek. W torbie był m.in. najnowszy numer Branży Dziecięcej.

Fot. Sławomir Panek (15)

Ekipa z 4Baby zwarta i gotowa do spotkań z nawet najtrudniejszymi klientami.

Ewa Suder i Kamil Dudzic działają w branży od dawna. W Kielcach zadebiutowali z marką Paradise Baby. Po targach ocenili ten krok jako bardzo udany.

Coś dla spostrzegawczych: znaleźć wśród pozujących szefa Marko i pewnego aktora.

112

Firma Mario przywiozła m.in. zabawki hiszpańskie oraz ciekawą nowość – lalki Satoro.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Na stoisku Medeli można było porozmawiać z prezesem firmy Tomaszem Chodkowskim.

Magdalena Kordaszewska z portalu Zabawkowicz.pl oraz laureaci konkursów Zabawka Roku i Wybór Rodziców.

Małgorzata Gromadzka z Akpolu z uśmiechem przekonywała nas, że ma zapas sił na całe targi.

Janusz Musioł w wersji podwójnej. Obraz to prezent od „Branży Dziecięcej” z okazji 25-lecia Marko

Firma Marko hucznie świętowała w Kielcach swój srebrny jubileusz. Na zdjęciu pierwszy tort, którym częstowano gości podczas wieczornego bankietu zorganizowanego przez dystrybutora. Drugi – na zdjęciu nieco niżej.

Na stoisku Dumela serwowano świetną kawę i urok osobisty.

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2016

Właścicielka KidyKid Dorota Hawrot-Czarkowska na tle zabawek Liliputiens.

Marko, drugi tort i Marcin Mroczek to zestaw na zakończenie Gali Biznesu.

113


FOTOGALERIA BRANŻY DZIECIĘCEJ

Przedstawiciele marki BeSafe, Jan Brunes i Martin Moe, w strojach wieczorowych.

Pracownicy Playmobila nie mogli liczyć na dłuższą chwilę przerwy. Stoisko było oblegane.

Amerykańska specjalistka od zabawek Reyne Rice i polski specjalista od danych NPD Paweł Szmidt.

Zdobywcy tytułu Firma Roku – Babyono – pozują z uśmiechem i ze statuetką.

Na stoisku Chicco nowości przygotowane na drugą połowę roku.

Fot. Sławomir Panek (19)

Tylu nas jest! Jak co roku na targach odbył się Kongres Franczyzobiorców Toy Planet.

Razem w życiu i w biznesie. Właściciele Maltexu – Magdalena Ceglińska-Malak i Jarosław Malak.

114

Katarzyna Lenart i Hubert Wiśniewski wprowadzają na nasz rynek nową markę Koochi.

Jedna z sympatycznych stewardess spotkanych na stoisku Marko zamienionym w halę odlotów.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Paulina Bujwid zadebiutowała w Kielcach ze swoją firmą Brzusiaczki.pl oferującą naklejki dla mam w ciąży.

Właściciel częstochowskiej marki Bebetto Janusz Karoń (pierwszy z lewej) zdołał na chwilę oderwać swoją ekipę od handlowych pertraktacji z gośćmi targów.

Jedno z trzech Stanowisk Golenia Klienta przygotowanych przez Marko. Odważnych nie brakowało.

Najpierw trochę porozmawiamy, a potem złożycie zamówienie – przekonywano na stoisku Stokkids.

Avionaut przekonuje, że ich foteliki są naprawdę lekkie. Panowie mogliby tak stać godzinami.

Anek wybrał opcję „pozowanie dynamiczne”.

Przedstawicielka Blue Ocean prezentuje Yookidoo, nową markę w portfolio firmy.

Sofija zdobyła nagrodę kieleckich targów za atrakcyjną aranżację stoiska. Faktycznie gustowna.

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2016

Słodki poczęstunek serwowała firma Dorel.

Fragment zgranej kolorystycznie ekspozycji przygotowanej przez odzieżową firmę Barbaras. Idzie zima.

115


FOTOGALERIA BRANŻY DZIECIĘCEJ

20–22.03.2016 HARROGATE INTERNATIONAL NURSERY FAIR Na angielskich targach branży dziecięcej nie zabrakło Polaków. Prezentowali się na własnych stoiskach, jak i wspólnie z lokalnymi dystrybutorami. Wydarzenie zajęło nieco mniejszą powierzchnię niż w poprzednich latach, ale wystawcy, którzy zdecydowali się przyjechać, nie byli zmartwieni nieobecnością konkurentów. Więcej o targach na s. 42. 

ZOBACZ ZDJĘCIA Z HARROGATE TNIJ.ORG/HINF16

Jednym z głównych punktów w programie targów było rozdanie branżowych nagród BANTA (Baby and Nursery Trade Awards). Wręczała je redaktor naczelna magazynu branżowego „Nursery Today” Penny Franks.

Minum Baby to nowy brand Deltimu stworzona specjalnie na rynek brytyjski. Kolekcja przyciągnęła wielu zainteresowanych, podobnie jak pozostałe marki częstochowskiej firmy: X-lander i Navington.

Który produkt Ceba Baby ma szansę przebić się na Wyspach? Firma stawia na Cebuszkę. – Można tu znaleźć podobne poduszki, ale albo dużo droższe, albo gorszej jakości – ocenia Dariusz Onderko.

Wózki Bebetto pokazywał brytyjski dystrybutor – MagicBaby. Na tym samym stoisku była prezentowana jego własna marka Venicci.

Fot. BranzaDziecieca.pl (6)

Pojazdy na licencji Range Rovera to jeden z hitów na stoisku Baby Mix. Włodzimierz Kałużny, specjalista ds. importu i eksportu, udowadnia, że te auta nie tylko ładnie wyglądają, lecz także są solidnie wykonane.

116

Julia Sielicka-Jastrzębska, Monika Dzienynska-Dyk i Zuzanna Sielicka-Kalczyńska z firmy Whisbear cieszą się z artykułu w magazynie targowym, w którym wspomniano o szumiących misiach z Polski.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


10.03.2016 WROCŁAW: WIOSENNE KONTRAKTACJE REKMANA Na liście ponad 40 firm, które pojawiły się we wrocławskim Dynamic Congress Centre, znalazły się m.in. Artsana, Cobi, Czuczu, Dante, Brimarex, Epoch, Etifica, MGA Entertainment, Goliath, Granna, Hape, Hasbro, Jawa, Lorien, Mattel, Russell, Symag, Tactic, TM Toys, Tomy i Trefl. Wśród nowości Rekmana były m.in. licencyjna linia Bandai oraz zabawki Hauck. 

WIĘCEJ ZDJĘĆ Z KONTRAKTACJI TNIJ.ORG/REK16

Przedstawicielka firmy Hasbro zgodziła się na zdjęcie pod warunkiem wykorzystania znajdującego się pod ręką wyrazistego elementu charakteryzacji. Zapowiedziała tylko, żeby nie prosić o pogodny wyraz twarzy.

Magdalena Graczyk z Russella pozuje z pluszowymi misiami z limitowanej edycji.

Bartłomiej Wyszkowski prezentuje jeden z planszowych bestsellerów firmy Jawa, czyli grę o chwytliwym tytule Jak żyć panie premierze?.

Małgorzata Unysko z Symagu i najnowsza kolekcja lalek Llorens na wiosennym tle.

Fot. BranzaDziecieca.pl (7)

Z portfolio firmy Axiom zniknął pluszowy Reksio, ale pojawili się inni bohaterowie polskiej animacji – Bolek i Lolek.

Plecaki na licencji Lego przywiózł ich wyłączny dystrybutor, czeska firma Smart Life.

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2016

Prezes Rekmana Lidia Hedzielska oraz jej ulubienica, czyli lalka Fofucha marki Educa.

117


FOTOGALERIA BRANŻY DZIECIĘCEJ

11–13.03.2016 MANCHESTER: BABY & TODDLER SHOW Targi dla rodziców są w Wielkiej Brytanii co najmniej równie popularne, jak u nas. Każdego roku odbywają się 4 edycje Baby & Toddler Show (dwie wiosną i dwie jesienią), z których każda przyciąga ponad 10 tys. osób. O różnicach między angielskimi a polskimi targami dla rodziców piszemy na s. 52. 

WIĘCEJ ZDJĘĆ Z MANCHESTERU TNIJ.ORG/BTS16

Jak reagować, gdy dziecko się zakrztusi? Co robić w przypadku oparzenia? Wykłady Brytyjskiego Czerwonego Krzyża na temat udzielania pierwszej pomocy cieszyły się dużym zainteresowaniem przybyłych rodziców.

Jedną trzecią powierzchni wystawienniczej zajął sklep Baby Planet, pokazujący na indywidualnych stoiskach ponad 30 marek, głównie wózkowych i fotelikowych. Propozycje Cosatto wyróżniały się odważną kolorystyką.

Alan O’Connor stworzył Zink & Zonk – łóżeczko dla niemowlaka, które można przerobić na kryjówkę.

Stoisko, na którym należy… uklęknąć? Czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. W ten sposób marka Kneepal zachęcała do przetestowania podkładek pod kolana.

Fot. BranzaDziecieca.pl (7)

Body z napisem „Kocham moich tatusiów”. Ciekawe, jak sprzedawałoby się w Polsce.

Jedyna polska marka na targach w Manchesterze to Whisbear. Szumiące misie były najlepiej sprzedającym się produktem w ofercie angielskiego dystrybutora, Ardegi.

118

Sądząc po długości kolejek do kas, targowe promocje były bardzo atrakcyjne.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


K L U B P R E N U M E R AT O R Ó W „ B R A N Ż Y D Z I E C I Ę C E J ”

Rabaty dla sklepów

Złowione w sieci

Prenumerujesz „Branżę Dziecięcą”? Skorzystaj z lepszych warunków zakupu, jakie oferują naszym stałym czytelnikom wybrani dostawcy. ANEK Rabat 4% przy 1. zamówieniu produktów Smily Play za min. 1000 zł netto i przesyłka gratis. tel. 22 123 08 08 www.anek.com.pl

MALTEX BABY Przy zamówieniu nowości za min. 1600 zł netto na hasło „Branża Dziecięca” dodatkowy rabat 10%. tel. 52 345 31 06 www.maltex.com.pl

BLUE OCEAN 5% rabatu na produkty marki Summer Infant przy zamówieniu za min. 500 zł netto. tel. 692 227 451 www.blueshop.pl

MILLY MALLY Na hasło „Branża Dziecięca” przy 1. zamówieniu za min. 600 zł 3% rabatu, wysłka gratis i stały rabat 15%. tel. 22 394 09 94 www.millymally.pl

BONA Rabat 5% na prezenty i zestawy Minene. 10% przy zamówieniu za min. 1000 zł netto produktów Minene oraz Kolev & Kolev. tel. 24 264 18 15 www.bonababy.pl

PARADISE BABY Rabat na wózek lalkowy Nelly. Przy zakupie 1-6 szt. 5%, powyżej 7 szt. 8%. Promocja przez cały maj. tel. 605 152 827 www.paradisebaby.pl

BUFF Rabat 10% dla nowych klientów przy pierwszym zamówieniu. tel. 666 016 660 www.b2b.malavi.pl

SCANDINAVIAN BABY Na hasło „Branża Dziecięca” rabat 5% na wózki Thule. tel. 22 727 02 69 www.scandinavianbaby.pl

ECO & MORE 10% rabatu na 1. zamówienie produktów dystrybucyjnych oraz 5% na inne. Dodatkowo gratisy. tel. 663 330 216 www.ecoandmore.pl

SKIP WISH 10% rabatu na 1. zamówienie produktów Wishbone Design. tel. 517 464 596 www.skip.zone

KATHAY-HASTER Dla nowych klientów przy 1. zamówieniu na hasło „Branża Dziecięca” rabat 5% na cały asortyment. tel. 61 849 83 71 www.hurtownia.kathay.pl

SYMAG Dodatkowe 5% rabatu dla wszystkich nowych klientów. tel. 665 049 879 www.symag.net

Przedstawione oferty specjalne obowiązują do 30.06.2016 r. lub do wyczerpania zapasów.

Ty też chcesz kupować taniej? Zamów „Branżę Dziecięcą”!

KRADZIEŻ „NA PREZESA” Niewiele brakowało, a koncern Mattel straciłby 3 mln dolarów. Jak donosi Associated Press, firmę próbowano okraść metodą „na prezesa”. E-mail od CEO koncernu z poleceniem wysłania 3 mln dolarów na wskazane konto wyglądał na prawdziwy. Procedura zatwierdzenia transferu pieniędzy do nowego sprzedawcy w Chinach również została dopełniona. Przekaz wysłano na rachunek banku w Wenczou. Gdy kilka godzin później okazało się, że było to oszustwo, Mattel natychmiast powiadomił swój bank w Stanach Zjednoczonych, policję i FBI. W odpowiedzi firma usłyszała, że nic się nie da zrobić, bo pieniądze są już w Chinach. Koncern miał jednak szczęście. Dzień po tym, gdy wysłano przelew, w Chinach przypadało święto. Policja błyskawicznie rozpoczęła śledztwo, a kiedy bank w Wenczou został otwarty, przedstawiciel Mattela pojawił się w dziale transakcji międzynarodowych z listem z FBI. Dwa dni później firma odzyskała całą kwotę. Źródło: pb.pl UBRANIA BARDZIEJ KONTROLOWANE Od początku roku do rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami, prowadzonego przez UOKiK, wpisano 24 pozycje. Zanosi się na to, że w 2016 r. może paść kolejny rekord liczby niebezpiecznych produktów dodanych do tej „czarnej listy”. W ubiegłym roku było ich 100, czyli o 11% więcej niż w 2014 r. Rosnąca liczba zgłoszeń do rejestru to konsekwencja narastającego importu towarów z Dalekiego Wschodu. W 2015 r. według danych GUS wartość importu z Chin zwiększyła się o 15,9%, do 85,1 mld zł. Niebezpieczne towary powstają też w europejskich fabrykach. Najczęściej zastrzeżenia inspektorów w zakresie bezpieczeństwa budzą ubranka dla dzieci. Powód? Mają za długie sznurki. Źródło: forsal.pl Informacje dostarcza

Internet: BranzaDziecieca.pl/prenumerata

Telefon: 71 733 65 78

SMS „prenumerata”: 501 199 055

Roczna prenumerata czasopisma kosztuje tylko 49 zł, dwuletnia – 79 zł. G WA R A N C J A Z W R OT U P I E N I Ę D Z Y Jeżeli z jakichkolwiek powodów „Branża Dziecięca” nie spełni twoich oczekiwań, możesz w dowolnej chwili zrezygnować z prenumeraty, a my zwrócimy ci pieniądze za wszystkie kolejne niewysłane egzemplarze. Wystarczy, że powiadomisz nas o swojej decyzji w formie pisemnej, np. e-mailem.

120

NewsPoint to wprowadzona przez firmę NetSprint.pl marka rozwiązań służących do zaawansowanego monitorowania internetu. Oferowane produkty to: NewsPoint (system monitorowania portali internetowych), NewsPoint Social Media (system monitorowania forów, blogów, mikroblogów, porównywarek cen i społeczności) oraz Raporty NewsPoint (pogłębione analizy przekazów medialnych, wykorzystywane przy podsumowywaniu efektów komunikacji dla firm, produktów, marek, usług, branż czy też wybranych zagadnień). Więcej informacji na www.newspoint.pl. Kontakt: kontakt@newspoint.pl lub 22 852 20 06.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


W NASTĘPNYM NUMERZE

O TYM BĘDZIEMY PISAĆ

Fot. Jollein.pl

Nowe firmy na rynku  Świeże spojrzenie Podobno polski rynek artykułów dziecięcych jest nasycony i wszystkiego jest za dużo. Ciągle jednak pojawiają się firmy, które chcą wprowadzić do sprzedaży nowe produkty i marki. Sprawdzamy, kto zadebiutował w naszej branży w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, i dlaczego uważa, że miejsca w sklepach na kolejne premiery nie zabraknie.

I N N E T E M AT Y

Imprezy i paragrafy

Wschód z innej strony

Zabawki w abonamencie

Organizujesz w sklepie targi lub warsztaty dla dzieci? Sprawdź, czy w świetle prawa nie jest to impreza masowa. Jeżeli tak, musisz wiedzieć, jakich potrzebujesz zezwoleń i umów oraz jak powinieneś chronić dane osobowe

Handlowanie z Ukrainą i Rosją to od kilku lat ryzykowne zajęcie. Polscy producenci są więc coraz bardziej aktywni na Zachodzie, ale też rozwijają relacje z innymi wschodnimi sąsiadami: Litwą, Łotwą i Estonią.

Jednym ze zmartwień właścicieli sklepów są wahania obrotów. A gdybyś mógł sprawić, że klienci będą kupować u ciebie regularnie co miesiąc? Takie rozwiązania, sprawdzone za granicą, pojawiły się też w Polsce.

PRZEGLĄD RYNKU

KRZESEŁKA DO KARMIENIA

PUZZLE

ZG ŁO Ś S W Ó J P R O D U K T: w w w.branzadziecieca.pl/pr zeglad-k r zeselk a

ZG ŁO Ś S W Ó J P R O D U K T: w w w.branzadziecieca.pl/pr zeglad-puzzle

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2016

121


I N D E K S – O S O B Y, F I R M Y, M A R K I

1, 2, 3 3kiwi 81 4Baby 21, 66, 108, 112 4M 41 A ABC Design 6 Adamex 7, 8, 30, 45, 66, 67, 108, 109 Afelo 44 Akord 25, 58 Akpol 41, 64, 113 Akuku 64 Albertiana 22 Albis 64 Alex 23 Alexis II 110 Alibaba 106, 107 Alicja w Krainie Czarów 88 AliExpress.com 107 Alphanova 70 Alshaya 8 Amazon 105 AMQ 3 Anek 8, 61, 41, 92, 98, 105, 110, 115, 120 Anex Group 28, 62, 63 Antonio Juan 16 Ardega 20, 43, 74, 118 Arias 16 Artsana 11, 51, 68, 117, 119 Artyk 110 Atkinson Rebecca 87 Aurora World 89 Auta 43 Avionaut 115 Axiom 110, 117 B, C Baby & Toddler Show 20, 52, 54, 118 Baby Born 83 Baby Days 10 Baby Design Group 58, 59 Baby Jogger 20, 68 Baby Land 15, 62, 64, 66, 69, 70, 71 Baby Mix 8, 42, 43, 116 Baby Planet 118 Baby Trike 24 Baby World 22 BabyBjörn 18 Babyono 28, 32, 33, 109, 110, 114 Babyzen 71 Bajo 84 Bamar Nicol 44, 58, 59, 60, 68, 69, 123 Bambarillo 109 Bambino 105, 108 Bandai 10, 117 BANTA 8, 116 Barbaras 62, 115, 103, 109 Barbie 20 Barnaba 109 Batyr 109 Bebe Club 36, 37 Bebetto 8, 42, 53, 59, 70, 71, 115, 116 Benbat 68 Beniamin 90 Bentley Organic 70 Beppe 110 Berczely Sofia 39 BeSafe 20, 26, 39, 114 Bipper 32, 101 Blocki 32, 101 Bloom 39 Blue Ocean 68, 115, 120 Bluesign 49 Bochenek Jakub 8 Boguś 108 Bona 41, 58, 67, 120 Bond James 89 Bond Michael 89 Bravado 30 Brimarex 117 Britax Römer 6, 8, 20, 34, 35 Brunes Jan 39, 114 Bryan Cathy 42 Brzusiaczki.pl 115 Bübchen 66, 71 Buff 23, 48, 49, 62, 64, 65, 67, 120 Bugaboo 20 Bujwid Paulina 115 Bunchems 83 ByKay 52 Cabo 3 Camarelo 109 Canpol 8, 109 Cartamundi 100

122

CBME 18, 49 Ceba Baby 8, 42, 43, 116 Cebuszka 116 Carroll Lewis 88 Cheeky Rascals 52 Chicco 8, 11, 30, 51, 68, 114, 119 Childress 71 Chmielewska Barbara 30 Chodkowski Tomasz 113 Clarkson Jeremy 89 Clarkson Shirley 89 Clementoni 90 Clooney George 89 Close Parent 70, 71 Cobi 84, 117 Cocobelt 71 Concord 28 Coneco 109 Cosatto 20, 16 Coto Baby 46, 47, 67, 98, 109 Cottolare 41, 44 Crayola 93 Crocodile Creek 23 CuddleCo 39 Cuddledry 70 Cybex 12, 20, 22 Czuczu 117 D, E Daffi 110 Dahl Roald 89 Dali Salvador 88 Dante 28, 110, 117 Davidson Claire 54 Davis Toby 39 Dąbek Piotr 42 Depp Johnny 89 Deltim 30, 110, 116 Diamant Ellen 76 Diamant Michael 76. 77 Dirty Fingers 54 Disney 14, 19, 43, 82 Disney Infinity 88 Dmowski Piotr 18 Don Corleone 38 Done by Deer 41 Donerland 92 Dorel 8, 9, 28, 30, 60, 70, 71, 115 Dory 43 Dr Brown 109 Dreambaby 39, 66 DRi Licensing 89 Drobny Bogusław 42 Dróżdż Magdalena 8 Dudzic Kamil 20, 112 Dumel 33, 113 Dziecięcy Świat Marzeń 105 Dzienynska-Dyk Monika 20, 116 E-sklep 3 Eco & More 30, 40, 70, 71, 120 Eden Toys 89 Educa 117 Eduk8worldwide 86 El-Jot 108 Elodie Details 59 Endisa 16 Envo 62, 68 Epoch 93, 117 Erwik 3 Espiro 59 Etifica 10, 117 Euro-Cart 108 Euro-Trade 62, 68, 71, 90, 110 Evenflo 22 Ewa Collection 29 Ewa Klucze 8, 109 F, G, H Fabiański Łukasz 82 Fabryka Wafelków 81 Fantasy Books 82 Fashion Meeting Pop Up Store 20 Fat Brain Toys 84 Fiedorczuk Aneta 80, 81 Fiesta Crafts 22 First Baby Shoes 30 Fisher-Price 16 FIT 0/16 6 Fois Luca 14 Foksal 24 Fotelik.info 29 Fotelikiada 29, 36, 37 Franks Penny 116 Frozen 43 Funiversity 30 G3 24, 30, 86 Gabrielle Designs 89

Galakta 24 Gandalf 39 Gawin 87 Gb 22 Gęga Jakub 29 Glimmer Body Art 71 GoldieBlox 30 Goliath 117 Goodbaby 22 Gorzkiewicz Łukasz 32 Graco 42, 62 Graczyk Magdalena 117 Granna 10, 24, 94, 98, 110, 117 Greentom 18 Gromadzka Małgorzata 113 Grzechnik Agnieszka 22 Hamlet 20 Hampton Nick 74 Hape 14, 41, 92, 105, 117 Harłak Krzysztof 29 Harrogate International Nursery Fair 8, 42, 43, 116 Hasbro 24, 84, 90, 117 Hauck 10, 117 Hawrot-Czarkowska Dorota 113 Hedzielska Lidia 117 Hevea 22 Hexbug 85 HH Poland 110 Hobbity.eu 24 Hooka 16 I, J, K iCandy 20, 42 Icom 28,32, 101 Ideo Group 28, 62, 63 IMC Toys 10 Incastro 96 Istelska Marta 29, 36, 37 Jack N’Jill 70 Jakubowski Artur 29 Jane 71 Jankowska-Martynowicz Małgorzata 22 Jawa 111, 117 Jet 5 24 John Elton 106 JollyHeap 22 Jopek Artur 28 Ju.tmall.com 107 Jumbo 40 Junior 109 Jurni 39 Just Play 85, 90 Kalczyński Filip 72 Kałużny Włodzimierz 43, 116 Karbon 108 Karoń Janusz 42, 115 Kasprzak Radosław 48, 49 Kastner Grzegorz 32, 33 Kathay-Haster 41, 96, 107, 120 Kerr Judith 89 Kędziora Agnieszka 93 Kick Ernst 18 KidKraft 6, 85 Kidmo.pl 87 Kids & Family Marketing Day 16 Kids Design Award 12 Kids Design Space 22 Kids India 18 Kids’ Time 28, 29, 30, 110, 111, 112, 113, 114 KidyKid 113 Kind + Jugend 12, 74 Kinetic Sand 83 Kiwy 65 Klinika dla pluszaków 90 Klucznik Kamila 30 Kneepal 54, 118 Knitter Roman Szczepan 12 Koniec Kamil 28, 33 Koochi 16, 30, 114 Kordaszewska Magdalena 38 Kowalczyk Aleksandra 105 Krasnal 108 Krychowiak Grzegorz 82 Krzak Bartłomiej 87 Ktosiaki.pl 93 Kubuś Puchatek 88 Kurpiewski Paweł 29 L, Ł Lady Gaga 20 Lali 32, 101 Lamond Paul 89 Lamps & Company 105 Lego 14, 24, 84, 85, 87, 117 Lego Elves 14

Lena 40 Lenart Katarzyna 30, 114 Lewandowski Robert 82 Libra 30, 83 Lilies & Roses 6 Little Poland Gallery 84 Little Tikes 108 Little Timbers 52 Living Puppets 22 Llorens 10, 30, 87, 117 Logis 40, 41, 66, 69 Lorien 117 Losan 50 Ludi 74 Lxy Accessoires 87 Łasocha Łukasz 82 M, N Ma Jack 107 Machura Ewa 42 Machura Piotr 43 Maciuszek Waldemar 29 Madar 6 Madar Baby 6 Madej 23 Madeja Marcin 29 MagicBaby 42, 116 Magmaris 3 Maja 109 Makie 87 Malak Jarosław 114 Malak-Ceglińska Magdalena 114 Malavi 23, 48, 49, 62, 64, 65, 67, 120 Maltex 39, 44, 69, 114, 120 Maltex Baby 39, 120 Mamagama 81 Mamaville 18 MamyGadzety.pl 73, 74 Manduca 52 Mario 16, 112 Marioinex 111 Marko 26, 27, 28, 38, 39, 66, 67, 71, 92, 94, 111, 112, 113, 114, 115 Markowska Paulina 50 Masza i Niedźwiedź 82 Matla Aldona 28 Mattel 16, 20, 117, 120 Maxi-Cosi 9, 20, 42, 70 Mazur Magdalena 84 Medela 8, 30, 31, 69, 113 Megaurwis 29 Melissa & Doug 24 Mexller 108 MGA Entertainment 83, 98, 100, 117 Michalska Bożena 10 Międzynarodowe Targi Dziecięce w Harrogate 8, 42, 43, 116 Międzynarodowy Manifest Wzornictwa Zabawek 14 Mila Sebastian 82 Milik Arkadiusz 82 Milly Mally 64, 94, 96, 108, 111, 120 Miłuński Filip 10 Mima 20, 39 Minene 41, 58, 67, 120 Mini-Maxi 28 Minum Baby 42, 116 Miś Uszatek 20 Mobi 32 Mochoń Andrzej 30 Moe Martin 39, 114 Monster High 20 Mother & Baby 8, 20, 52, 54 Mothercare 8 Mroczek Marcin 38, 113 Mubi 101 Mudpuppy 71, 80 Musioł Janusz 28 Muzeum Zabawek i Zabawy 16 Navington 116 Nawrot Anna 105 Neumann Michael 31 Nikoosimaitak Tina 52 Nuk 15, 62, 64, 69, 70 Nursery Today 116 Nuvita 40 O, P, Q O’Connor Alan 20, 118 Obel Michał 50 Onderko Dariusz 43, 116 Opera-Tech 3 Orange Elephant 24 Orange Toys 10, 30, 87, 98, 100

Orepuk Paweł 29, 36, 37 Ostrowska Elżbieta 46, 47 Ostrowski Sewer 46, 47 PacaPod 71, 80 Paddington 89 Panda 105 Paola Reina 16 Papo 97 Paradise Baby 13, 20, 30, 68, 92, 112, 120 Paraplush 86 Pawłowski Zbigniew 10 Peg-Pérego 25, 58 Pequetren 87 Philips Avent 109 Piccolino 3 Pietrzyk Magdalena 29 Pindral Milena 29 Pinio 8 Pinokio 8, 57, 60 Piotruś Królik 88 Piszczek Łukasz 82 Plan Toys 22 Plastwood 83 Play & Go 30 play2discover.pl 96 Playmobil 6, 94, 95, 96, 98, 100, 114 Playtoes 20, 54 Plus-Plus 93 Polesie 78, 79, 98, 100 Pos Martin 22 Potter Beatrix 88 Potter Harry 88 Pożeracze Zmartwień 86 Prampol 108 Pronobis Renata 16 Przybylska Ludwika 86 Psi Patrol 90 Pueri Expo 6 Pyrkon 24 PZPN 82, 100 Q-Workshop 24 Quatro 7, 109 Quinny 71 R, S, Ś Rainbow Design 89 Range Rover 116 Ravensburger 90 Rebel 24 Recaro 66 Red Dot 18 Reig Musicales 87 Rek Katarzyna 6 Rekman 10, 40, 43, 93, 105, 117 Respondowski Piotr 83 Retrus 108 Rice Reyne 29, 85, 114 Roan 17, 44, 65 Rob Guy 39 Rodzice i Dzieciaki 10 Rojas Juan 48 Rosa-Haftaniuk Edyta 80, 81 Rubens Barn 71, 81, 92 Russell 41, 93, 97, 117 Rutkowska Anna 86, 87 Santoro 16, 112 Scandinavian Baby 10, 18, 58, 59, 120 Schianchi Francesco 14 Semma 46, 47 Ses Creative 40, 41, 69 Shedrin Karen 39 Sielicka-Jastrzębska Julia 72, 73, 74, 116 Sielicka-Kalczyńska Zuzanna 72, 73, 74, 116 Silesia Bazaar Kids 6 Silver Cross 20, 42 Simba 108 Skip Hop 6, 58, 75, 76, 77 SkipWish 30, 58, 76, 77, 120 Skórzyńska Anna 72, 73 Skrzetuski Jan 20 Skrzypczak Tomasz 29 Smart Life 117 Smart Trike 39, 67, 94 Smartoys 22 Smily Play 41, 61, 92, 98, 120 Smoby 108 Smyk 3, 29 Smykoland 41, 44, 47 Sneyd Adrian 42 Snoozebaby 71, 80, 81 Snugglebundl 54 Sofija 115 Song Zhenghuan 22 Sorgenfresser 86 Soy Luna 14 Spielwarenmesse eG 18

Spin Master 83 Stańczyk Kamilla 30 Stokkids 18 Stuhr Maciej 20 Suder Ewa 109, 112 Summer Infant 62, 68 Supermag 83 SwaddleMe 39 Swede Demuth 111 Symag 10, 30, 87, 98, 100, 117, 120 Szczęsny Wojciech 82 Szmidt Paweł 29, 114 Szumisie 72, 73 Śmiejka Agnieszka 38 Świątek Zbigniew 32 Świeca Michał 33 Świnka Peppa 82 T, U, V Tactic 82, 93, 117 Taf Toys 8 Tako 30, 109 Taobao.com 107 Targi Książki 14 Tega 55, 67, 68, 70, 71 Terjan 70 Texpol 28 TFK 39 The Klyne Group 39 The Puppet Company 22 The Purple Cow 71, 81 Thule 10, 58, 120 Tik Tak 32, 101 Tiny Love 27, 39, 94 Tisso Toys 30 TM Toys 10, 19, 40, 82, 90, 93, 117 Tmall.com 107 Tobe 84 Tokarczyk Magdalena 10 Tomek i Przyjaciele 16 Tommee Tippee 8, 41, 64, 109 Tomy 2, 96, 117 Tootiny 28 Tortajad Javier 39 TOTY 84, 85, 90 Toy Fair 84, 85 Toy Planet 41, 92, 105, 114 Toys 4 All 101 TPD 89 Trefl 8, 10, 12, 22 83, 84, 90, 91, 92, 111, 116, 117 Trunki 6, 39 Tsum Tsum 19, 82 Tuban 8 Tublu 81, 105, 104 Turowska-Pająk Ewa 82 Tyrrell Katz 22 Ultimar 111 Unysko Małgorzata 10, 117 Urbańska Karolina 105, 104 Urbański Zbigniew 80, 81 Venicci 42, 116 Vi-GGa-Mi 28 Violetta 14 Vision One 111 W, X, Y W Małym Świecie 71, 80, 81, 92 Wader Quality Toys 78, 79 Wader-Woźniak 41, 96, 111, 124 Walas Marcin 28, 33 Waletko Igor 29 Walther Moritz 6 Wałczyk Kamila 22 WeGirls 87 West Nancy 39 Whisbear 8, 20, 28, 43, 73, 74, 99, 100, 116, 118 White Crane 8 Wicked Cool 30 Wiśniewski Hubert 114 Womar Zaffiro 108 World Bridge Games 12 Wroclove Design Festival 22 Wyszkowski Bartłomiej 117 X-lander 8, 116 Xiaomi 24 Yookidoo 115 Z, Ź, Ż Zabawkowicz.pl 28, 38 Zawada Arkadiusz 105, 108 Ziegler Carolyn 39 Zink & Zonk 20, 54, 118

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Branża Dziecięca 3/2016  

Czasopismo handlowców

Branża Dziecięca 3/2016  

Czasopismo handlowców