Page 1

BRANŻA DZIECIĘCA CZASOPISMO H A N D LO W CÓ W

ISSN 1899-1149

Nr 2/2016 (53) Marzec-kwiecień 2016 Cena: 9 zł (w tym 8% VAT)

Dokąd zmierzają zabawki?  Obserwacje z Norymbergi s. 76   Sklep dziecięcy odkryty na nowo  Naukowe podejście do handlu s. 52   Buty, puzzle, czarodziejki  Marko świętuje 25-lecie s. 32 

Olga i Marcin Mielczarek (e-Zabawkowo.pl) E-handel bez wątpliwości s. 84


Najlepsi handlowcy mają pewną wspólną cechę. Jeżeli ją w sobie rozwiniesz, pomoże ci osiągać lepsze wyniki i w biznesie, i w prywatnym życiu.

DZIEŃ DOBRY :) „Nie zrozumiesz innego człowieka, dopóki nie przejdziesz mili w jego butach” – mówi stare angielskie przysłowie. Frank Baird, terapeuta rodzinny z Kalifornii, postanowił potraktować je dosłownie i w 2001 r. zorganizował niezwykłą akcję. Poprosił mężczyzn, żeby przeszli milę w damskich szpilkach. Chodziło o uwrażliwienie panów na przemoc seksualną wobec kobiet. W pierwszej edycji wzięła udział zaledwie grupka odważnych mężczyzn, którzy chwiejnym krokiem okrążyli park. W kolejnych – chętnych było coraz więcej. Dziś takie akcje organizowane są w całych Stanach Zjednoczonych i za granicą. Dziesiątki tysięcy uczestników nie tylko maszeruje na wysokich obcasach, lecz przede wszystkim zbiera pieniądze na organizacje wspierające ofiary gwałtów, ośrodki dla ofiar molestowania i akcje edukacyjne. Wpłacone datki są liczone w milionach dolarów.

mają problem z przyjęciem punktu widzenia klientów. Dla właściciela sklepu ważne jest, żeby na ograniczonej powierzchni zmieścić jak najwięcej towaru – dla matki z wózkiem, żeby mogła swobodnie manewrować między regałami bez obawy, że coś strąci. Sprzedawca nie dostrzega chaosu na półkach, bo doskonale wie, gdzie co znaleźć. Gdy kupujący nie potrafi łatwo zlokalizować właściwego produktu, często po prostu wychodzi z pustymi rękami. Ne ufaj własnej ocenie. Ty spędzasz w sklepie większą część dnia, klienci wpadają tam raz na jakiś czas. Ich punkt widzenia jest inny. Rozmawiaj z nimi, żeby go poznać i zrozumieć.

Marek Jankowski, redaktor naczelny

„Branża Dziecięca” Czasopismo handlowców

Grono prenumeratorów powiększyli ostatnio

Kalendarium wydarzeń 3-9.2016

ADRES REDAKCJI Branża Dziecięca, ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław WYDAWCA © 2008-2016 Atomedia Consulting, Żurawice ul. Jesionowa 2, 55-040 Kobierzyce SKŁAD Greatio, www.greatio.com DRUK ArtDruk, www.artdruk.com

• • • • • • • •

18.03-20.03 09.04-10.04 07.05-08.05 18.05-22.05 11.06-12.06 18.06-19.06

REDAKCJA Marek Jankowski (redaktor naczelny), Ilona Niebał, Anna Orleańska (tel. 71 735 15 66, 71 715 60 86, redakcja@branzadziecieca.pl) PRENUMERATA Karolina Peroń (tel. 71 733 65 78, prenumerata@branzadziecieca.pl) KOREKTA Joanna Forysiak REKLAMA Anna Dżanajewa (tel. 71 734 58 91, kom. 501 199 055, reklama@branzadziecieca.pl) Znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i nie zwraca niezamówionych materiałów. Zdjęcie na okładce: Wojciech Koralewski. „Branża Dziecięca” jest partnerem prasowym Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych – Polish Toy Association. Jesteśmy członkiem Baby Care Magazines International – organizacji zrzeszającej wiodące czasopisma piszące o branży artykułów dziecięcych.

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

Baby-Design (Sanok) Integral (Łódź) Kama System (Toruń) Labadu (Wrocław) Lumo (Gniezno) Ol-Mar (Słupca) Patrineco (Tamworth, Wielka Brytania) Peps (Kutno)

Fot. S. Panek

Co to ma wspólnego ze sprzedażą krzesełek do karmienia czy domków dla lalek? Podobnie jak mężczyznom trudno zrozumieć kobiety (i odwrotnie), tak samo niektórzy handlowcy

POLSKA Poznań: Targi Edukacyjne Gdańsk: Mother & Baby Wrocław: Mother & Baby Wrocław: Wroclove Design Sosnowiec: Rodzice i Dzieciaki Warszawa: Mother & Baby

ZAGRANICA Z A M Ó W P R E N U M E R AT Ę

BranzaDziecieca.pl/prenumerata

71 733 65 78

R A B AT Y D L A S K L E P Ó W – S . 1 4 8

01.03-03.03 01.03-03.03 03.03-06.03 04.03-06.03 19.03-22.03 20.03-22.03 22.03-25.03 24.03-27.03 08.04-10.04 13.04-15.04 20.04-22.04 29.04-01.05 13.05-15.05 24.06-26.06 06.07-08.07 20.07-22.07 15.09-18.09 27.09-30.09

Dubaj: Playworld Middle East Moskwa: Kids Russia Brno: Prodite 2016 Zurych: Baby & Kids Messe Melbourne: Toy Hobby & Licensing Fair Harrogate: International Nursery Fair Kijów: Baby Expo Sankt Petersburg: Planeta Detstva Guangzhou: Int’l Toy & Hobby Fair Singapur: CBME South East Asia Mumbaj : CBME India Wiedeń: BabyExpo Birmingham: The Baby Show Madryt: FIMI Tokio: Baby & Kids Expo Szanghaj: CBME Expo Kolonia : Kind + Jugend Moskwa: Mir Detstva

Nakład kontrolowany: 4000 egz.

3


Fot. BranzaDziecieca.pl

Fot. BranzaDziecieca.pl

08 Pr zedstawiamy fir my i handlowców c i esząc ych s ię uznani e m b ranż y

52

ZNAMY ZWYCIĘZCÓW

Jak badania preferencji rodziców p o ma g a j ą roz w ij a ć h a n d e l

SKLEP DZIECIĘCY ODKRYTY NA NOWO

WYDARZENIA Na jl eps i w K ielcach Laureaci K ids’ Time Star 2016

6

Znamy z w ycięzców Wyniki plebiscytu „Branż y Dziecięcej”

8

ART YKUŁY DZIECIĘCE

Kto dos t ał Toy Award? 10 W Nor ymberdze jur y w ybierało spośród 616 produktów Zabawk i r ządzą Na grody na t argach w H o ngk o ngu

12

Lego nadal prowadzi Spr zedaż zabawek w sieciach handlow ych

14

B a n k iet z nagrodami H a r rogate I nte r nat ion al Nu rse r y Fai r

16

Wózk i z Ant ypodów Au stralijs k i brand w po r tfo l i o 4 K i ds D ystr yb u cj a

18

K l oc k i pros to z Wę gie r R ozbudowa zak ładu pro du k c yj ne go G ru p y Le go

20

Nowości z ser wisem Wózk i X-lander w odświ e żo nych we rsj ach

22

Lu d z ie z pomy s łami Wybrano z w ycięzców w k onk ursie Granny

24

Jubileuszowa ser ia M a r k a Nuk ś wię t uje 60 - l e ci e

26

MASZ CIEKAWY TEMAT? SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ REDAKCJĄ TEL. 71 715 60 86 LUB 71 735 15 66 REDAKCJA@BRANZADZIECIECA.PL

4

Bu t y, p u z z le, c z a ro d z ie j k i 2 5 - le c ie M a r k o

32

H a r l e y p o c ze k a Wywiad – Janusz Musioł (Marko)

34

M in ilu k s u s d la w s z y s t k ic h Ta rgi Pit t i Bimb o 2 0 1 6 we Flo re n c j i

36

1 0 la t z ma ma mi Jubileusz M other & Baby

42

Pre mie r y n a k ó ł k a c h Sonda – nowości wózk owe

46

S moc z k i w s k róc ie Jak uspokoić dziecko?

50

Sk lep dziecięc y odk r y t y na nowo Po my s ł y n a h a n d e l

52

Jak oni handlują Br a n ż a z a gr a n ic ą

56

Nowoczesna k lasyk a S t y l re t ro i roma n t yc z ny

58

Pępk owe dla k obiet Baby shower w Polsce

60

Fote lik i – p r ze g lą d r y n k u Spacerow y niezbędnik – pomysł na w ystawę Prod u c e n c i i d y s t r y b u tor z y p o le c a j ą

44 48 62

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. BranzaDziecieca.pl

Fot. Spielwarenmesse eG / Lennart Preiss

130 W j a k ic h s y t u a c j a c h o p ł a c a s ię rejestracja znak u towarowego

CZY WARTO ZASTRZEC NAZWĘ FIRMY?

76 Nowe produkt y i trendy na targach Sp ie lware nme s s e w No r ym b e rdze

RYNEK

DOKĄD ZMIERZAJĄ ZABAWKI?

Z ABAWKI

I n for ma c j e d la s a mo d z ie lnyc h M a te r ia ł y PO S p omo g ą c i s p r ze d a ć tow a r

112

Atmosfera k upowania Aktualne trendy w nowoczesnej spr zedaż y

114

Bł ę d y n a p ó ł k a c h Aranżacja pr zestr zeni handlowe j

116

76

Sztuczki z ceną Jak ją ustalić, by pr z yciągnąć k upując yc h

120

D ok ąd zmie r zają zab awk i ? Sp ie lware nme s s e 20 1 6

80

Co s ię o p ł a c a Szk olenia dla personelu sk lepów

122

Atak dronów Ta rgi w Hongk ongu

84

Jak nie podpaść GIODO O chrona danych osobow ych w sk lepie inter netow ym

124

E-hande l bez wąt pl i wo ści Wy wiad – M arcin M ielczarek (e -Zabawk owo.pl)

88

M a r k owe dziecińst wo N a j mł o d s i i p ie n ią d ze

128

D oros nąć do oś mio r ni c y Cz ym zabawić najm ł o dsz ych

90

C z y w a r to z a s t r ze c n a z wę f ir my ? O chrona znak u towarowego

130

D ys t r y bucja full s e r vi ce W y w i a d – B a r to s z U l m a n ( L i b r a )

92

B ó j s i ę k re t a Ta j e mn ic a p r ze d s ię b io r s t w a

134

Zabawa na w ybiegu M oda od najmłods z ych l at

94

Poczet sk lepów polsk ich Eduk atorek .pl i M eble Dziecięce Poznań

138

Szpiegując y i szpiegowani Cz y fir my ś ledzą dz i e ci ?

I n for ma c j e PS BZ iA D z

140

N i gdy wię ce j s k ar p e te k Polsk i r ynek upomink ów

98 Fotog a le r ia „ Br a n ż y D z ie c ię c e j ” N o r y mb e rg a : S p ie lw a re n me s s e Ta rgi w Ho n g k on g u Flo re n c j a : Pit t i Bimb o Wro c ł aw Fa s h ion M e e t in g vol. 6 Wrocław : Wystawa budowli z k lock ów Lego

142

Prenumerata, rabat y dla sk lepów

148

W n a s tę p ny m n u me r ze

149

Szans a na s uk ce s Trendy w zabawk ach

100

K atastrofa i powrót D or y Licencje: Epok a lodowcowa 5 i Gdzie jest D o r y?

104

La lk i – pr zegląd r ynk u Produce nci i dy s t r y b u to r z y p o l e caj ą

86 106

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

5


Fot. Targi Kielce

WYDARZENIA

Zabłysnąć tatuażem GLIMMER BODY ART

W portfolio firmy W Małym Świecie pojawiła się nowa marka – Glimmer Body Art. – To światowy lider w produkcji tatuaży, ekspert od ozdabiania ciała. Z tych produktów chętnie korzystają nie tylko dzieci, lecz także dorośli – mówi współwłaścicielka firmy Edyta Rosa-Haftaniuk. Przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż produktów tej firmy na zasadach agencyjnych. 

Najlepsi w Kielcach

Przystępny Basic

240 PROPOZYCJI W KONKURSIE NA NAJLEPSZE PRODUKTY TARGÓW KIDS’ TIME

NOWA KOLEKCJA MEBLI PINIO

Targi Kids’ Time, odbywające się już po raz siódmy, pobiły kolejne rekordy. Powierzchnia wystawiennicza znacząco się powiększyła. W ubiegłym roku stoiska zajmowały 5 hal, tym razem trzeba było udostępnić wszystkie 7 pawilonów, którymi dysponują Targi Kielce. Gdy wysyłaliśmy ten numer do druku, nie była jeszcze znana ostateczna liczba wystawców. Wiadomo jednak, że wśród zgłoszonych znalazło się 38 firm zagranicznych, reprezentujących 16 krajów. Poprzednio było to 28 przedsiębiorstw z 10 krajów.

Wyjątkowo duże zainteresowanie towarzyszło konkursowi na najlepsze produkty targowe. Zgłoszono do niego ponad 240 propozycji, blisko 100 więcej niż w poprzedniej edycji Kids’ Time. Od tego roku zmieniły się nagrody przyznawane przez jury (zdjęcie z obrad – powyżej). Dotychczas były to Medale Targów Kielce oraz wyróżnienia. W tym roku zostały one zastąpione specjalnie zaprojektowanymi statuetkami Kids’ Time Star. Tegorocznych laureatów prezentujemy poniżej. 

Laureaci Kids’ Time Star 2016 WÓZKI

F OT E L I K I

ANEX SPORT

CONCORD REVERSO PLUS

IDEO GROUP

MINI-MAXI

Uniwersalny wózek ze skóry ekologicznej. Jego materac jest wypełniony włóknami kokosowymi, a tkanina w gondoli zawiera jony srebra, dzięki czemu ma właściwości antybakteryjne.

Fotelik zgodny z normą i-Size, umożliwiający przewożenie tyłem do kierunku jazdy dziecka od urodzenia aż do osiągnięcia wagi 23 kg (wzrost do 105 cm). Łatwy montaż na bazie Isofix.

Z A B AW K I 0 – 3 WHISBEAR SZUMIĄCY MIŚ Z FUNKCJĄ CRY SENSOR

Z A B AW K I 3+ MOZAIKA QUERCETTI PHOTO PIXEL ART

WHISBEAR

DANTE

Zabawka do uspokajania niemowląt. Wydaje szum podobny do tego, jaki dziecko słyszy w łonie matki. Funkcja Cry Sensor włącza urządzenie, gdy dziecko budzi się z płaczem.

Internetowa aplikacja umożliwia zamianę dowolnego obrazka lub zdjęcia we wzór do układania. Mozaika powstaje z tysięcy kolorowych kołeczków o średnicy 4 mm każdy.

ODZIEŻ I TEKSTYLIA KOLEKCJA MILK & BAMBOO TEXPOL

Dziecięce tekstylia powstałe z połączenia włókien bambusowych z tkaniną Milkofil wytwarzaną z kazeiny (białka pochodzącego z mleka). Są naturalne, delikatne i nie uczulają.

6

A R T Y K U ŁY D Z I E C I Ę C E BRAMKA ZABEZPIECZAJĄCA DREAMBABY ROLL UP MARKO

Bramka z wytrzymałej siatki zwijanej jak roleta. Zabezpiecza przejścia o szerokości do 140 cm. Można ją przenosić i używać tam, gdzie w danej chwili znajduje się dziecko.

Marka Pinio wprowadziła do oferty nową kolekcję Basic. Pojawiły się w niej łóżeczka w przystępnych cenach o klasycznych kształtach. – Chcieliśmy zaproponować coś rodzicom, którzy nie planują urządzania całego pokoju dziecka, a potrzebują tylko łóżeczka – mówi brand manager Pinio Michał Błaszak. Dzięki odpowiedniej konstrukcji jeden z boków mebla da się zdemontować. Do elementów kolekcji Basic można dokupić nakładany przewijak oraz szuflady i barierkę z linii Moon. 

Bez ryzyka PROMOCJA PHILIPS AVENT

Do 14 kwietnia trwa akcja Philips Avent „Kup laktator bez ryzyka” – gdyby urządzenie okazało się zbędne, w ciągu 60 dni można je zwrócić bez problemów i dodatkowych kosztów. Warunkiem jest nierozpakowanie produktu oraz przedstawienie dowodu zakupu. Akcja obejmuje sklepy w całej Polsce. Regulamin dostępny jest na www.philips.pl/promocje i u sprzedawców. Promocja dotyczy trzech modeli laktatorów Philips Avent: elektronicznego SCF332/01, manualnego SCF330/20 z butelką i Via SCF330/13 z trzema pojemnikami. 

Targowy jubileusz 10 LAT MOTHER & BABY

Jubileuszową 10. edycję targów Mother & Baby rozpocznie spotkanie w gdańskiej hali Amber Expo w dniach 9–10 kwietnia. Miesiąc później, 7 i 8 maja, firma White Crane zaprasza wrocławian do Hali Stulecia. Spotkania z Mother & Baby zakończą targi na warszawskim Służewcu, zaplanowane na 18–19 czerwca. Więcej o dekadzie pierwszych w Polsce targów konsumenckich dla rodziców piszemy na s. 42. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Sławomir Panek

WYDARZENIA

Urodziny pisarza LICENCJA Z WYSP BRYTYJSKICH

Znamy zwycięzców 25.02.2016 | OGŁOSZENIE WYNIKÓW PLEBISCYTU BRANŻY DZIECIĘCEJ

Babyono i Icom Poland zostały Firmami Roku w Plebiscycie „Branży Dziecięcej”. Tytuły Handlowców Roku zdobyli Kamil Koniec (Dumel) i Marcin Walas (Babyono). Zwycięzcy odebrali nagrody 25 lutego podczas Gali Biznesu towarzyszącej kieleckim targom Kids’ Time. W kategorii Firma Roku – Artykuły Dziecięce znaczącą przewagę nad konkurentami zyskało Babyono. To już drugi triumf przedsiębiorstwa w konkursie, zwyciężyło ono także 3 lata temu. Na drugim miejscu uplasowała się firma Aro Karoń. Miejsce trzecie zdobył Lookart.

W kategorii Handlowiec Roku – Zabawki bezkonkurencyjny okazał się Kamil Koniec z Dumela. Miejsce na podium zajęły także Aleksandra Małolepszy (Smartoys) oraz przedstawicielka firmy Artyk Katarzyna Myszyńska. Sklepy z zabawkami i artykułami dziecięcymi zgłaszały ulubionych dostawców we wrześniu i październiku. Kandydaci, którzy zdobyli najwięcej głosów, zakwalifikowali się do grona finalistów. Ostatni etap plebiscytu trwał od 1 do 31 stycznia 2016 r. Przyjmowanie zgłoszeń do następnej edycji rozpocznie się już po wakacjach. 

Fot. Shanghai Ganso

Za najlepszego handlowca sprzedającego artykuły dziecięce głosujący uznali Marcina Walasa z Babyono, który wygrał ze swoją koleżanką z pracy Katarzyną Kapałą. Na trzecim miejscu znalazł się przedstawiciel firmy Bebetto – Michał Chmielewski.

Wśród firm zabawkowych główną nagrodę zdobył Icom Poland, który zwyciężał także w latach 2012 i 2013. Drugie miejsce zajął Dumel (ubiegłoroczny laureat). Na trzeciej pozycji znalazła się firma Smartoys.

W tym roku przypada 100. rocznica urodzin Roalda Dahla, pisarza, który stworzył również kilkanaście książek dla dzieci. Najsłynniejsze z nich to Charlie i fabryka czekolady (ekranizację w reżyserii Tima Burtona z Johnym Deppem można było oglądać kilka lat temu), Wiedźmy, Matylda, The BFG (wydana w Polsce pod tytułem Wielkomilud) i Fantastyczny pan Lis. Roald Dahl pisał również dla Hollywood. Współpracował z Alfredem Hitchcockiem, stworzył też scenariusz do jednej z części przygód Jamesa Bonda – Żyje się tylko dwa razy. W związku z rocznicą urodzin oraz planowaną na czerwiec premierą filmu The BFG (nowa polska wersja tytułu brzmi Bardzo Fajny Gigant) w reżyserii Stevena Spielberga przygotowano bogaty program licencyjny obejmujący m.in. zabawki i artykuły piśmiennicze. Licencjodawcą jest brytyjska firma DRI. 

Grzywna dla Lego 130 TYS. EURO KARY ZA MONOPOL

Niemiecki Federalny Urząd Antymonopolowy (Bundeskartellamt) ukarał Lego grzywną w wysokości 130 tys. euro za wpływanie na politykę cenową sklepów. Według ustaleń urzędników placówkom, które chciały obniżyć ceny detaliczne, producent groził ograniczeniem lub nawet całkowitym wstrzymaniem dostaw. W kilku przypadkach od ścisłego przestrzegania cen detalicznych ustalonych przez Lego uzależnione było również przyznawanie sklepom rabatów. Odnosząc się do tej decyzji, dyrektor finansowy Lego John Goodwin zakomunikował, że firma podjęła stosowne działania, aby w przyszłości nie powtórzyły się takie praktyki. 

Pandy i Goldie NOWOŚCI W OFERCIE SKIPWISH

Oferta z Chin INWESTYCJA SHANGHAI GANSO

Firma Shanghai Ganso, producent wyrobów piekarniczych i cukierniczych, który ma w Chinach ok. 700 sklepów firmowych, planuje budowę Ganso Dream World – pierwszego kompleksu w całości poświęconego branży dziecięcej. Centrum o powierzchni 150 tys. m² powstanie w części komercyjnej ZhaoXiang

8

Town w Szanghaju. Obiekt zostanie otwarty w 2017 r. Będzie podzielony na kilka obszarów tematycznych, w tym część handlową, doświadczalną i edukacyjną. Firmy zainteresowane projektem mogą uzyskać dodatkowe informacje w Konsulacie Generalnym RP w Szanghaju (maria.ryszkowska@trade.gov.pl). 

SkipWish dystrybuuje płócienne worki na zabawki i maty do zabawy w jednym belgijskiej marki Play & Go. Wśród oferowanych wzorów są m.in. pandy, wąsy, romby, lotki od badmintona, kotwice i superbohaterzy. Trzy autorskie wzory stworzyli znani projektanci: Bakker Made With Love, My name is Simone oraz Eef Lillemor. Późną wiosną SkipWish wprowadzi na rynek markę GoldieBlox – serię książek i zestawów konstrukcyjnych dla dziewczynek w wieku 4–8 lat. Projekt stworzyła w 2012 r. Debbie Sterling, absolwentka budowy maszyn i projektowania produktu na Uniwersytecie Stanforda. Kolekcja GoldieBlox obejmuje m.in. aplikacje mobilne, wirtualny plac zabaw oraz materiały wideo uzupełniające zestawy kreatywne. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Spielwarenmesse eG/Alex Schelbert

WYDARZENIA

Szwedzkie nagrody TO SIĘ PODOBA SKANDYNAWOM

Szwedzkie Stowarzyszenie Branży Zabawkarskiej i Artykułów Dziecięcych wybrało Produkt Roku 2015. Na liście artykułów nominowanych do konkursu znalazło się 8 propozycji: ubranka niemowlęce ClimaKID (RollAbout AB), przenośne lusterko Clip-on Mirror (Done by Deer), krzesełko do karmienia Graco Swivi (Newell Rubbermaid), poduszka do karmienia Ergobaby Natural Curve (ReiRei), butelka do karmienia Twistshake (Carlo Baby), meble Stokke Home (Stokke), fotelik samochodowy KidFix II XP Sict (Britax Römer), śpiworek do wózka Skip Hop Three-Season Footmuff (Amvina).

Kto dostał Toy Award? 27.01–01.02.2016 | TARGI SPIELWARENMESSE W NORYMBERDZE

W tegorocznej edycji targów Spielwarenmesse wzięło udział ponad 2800 wystawców z kilkudziesięciu krajów świata (w tym 59 firm z Polski). Do Norymbergi przyjechało 71 tys. kupców, którzy mogli wybierać spośród miliona zabawek. Jak co roku, w przeddzień otwarcia targów odbyła się ceremonia wręczenia Toy Award. Tym razem 10-osobowe jury wybierało laureatów spośród 616 produktów zgłoszonych przez 344 firmy. W kategorii Baby & Infant (0–2 lata) najlepszy okazał się Globber 5 w 1 firmy Globber Templar. To wielofunkcyjny pojazd, który można przekształcać w zależności od wieku i możliwości ruchowych malucha.

być pierwszym krokiem wtajemniczenia dla małych konstruktorów modeli. Do dyspozycji są m.in. samochód strażacki, radiowóz policyjny i terenówka. Dzięki opatentowanemu systemowi skręcania, łączenie elementów nie wymaga dużej siły. W kategorii SchoolKids (6–10 lat) zwyciężyła zabawka Bunch O Balloons marki Zuru. Bitwa na bomby wodne, idealna rozrywka w upalne dni, zyskała nową jakość. Nie trzeba już marnować czasu na żmudne przygotowywanie kolejnych baloników – w niecałą minutę można ich napełnić równocześnie nawet sto.

Za najlepszą zabawkę dla przedszkolaków (Preschool, 3–5 lat) targowe jury uznało Junior Kit, zgłoszony przez firmę Revell. Ta propozycja ma

Najstarszych wielbicieli zabawek (Teenager & Family, od 11 lat w górę) powinien zainteresować KosmoBits marki Kosmos. To propozycja dla nastolatków, którzy chcą przy okazji zabawy poznać podstawy programowania. 

Gangi fanów

Piasek na ekranie

NOWA MARKA COBI

REKLAMA SUPER SAND

W asortymencie Cobi pojawiła się nowa propozycja – seria Monster Trux. Bohaterami kolekcji uczyniono dwa gangi fanów motoryzacji, które rywalizują ze sobą na lepiej skonstruowane auta, a poza tym ścigają się na zawodach. – Niestety, jeden gang gra nieczysto, psując auta przeciwnika, co sprawia, że klasyczna rywalizacja sportowa zamienia się w walkę dobra ze złem – opowiada przedstawicielka firmy Katarzyna Nawrocka. Kolekcja składa się z 9 modeli. Niektóre mają napęd pull-back. Zestawy są przeznaczone dla chłopców w wieku od 5 lat. Pierwsze auta Monster Trux dostępne są od lutego, a cała seria pojawi się w sklepach w marcu. 

10

Super Sand, czyli piasek do kreatywnej zabawy dystrybuowany przez firmę Goliath Games, pojawił się w styczniu w telewizyjnych spotach. Zaplanowano prawie 900 emisji reklamy. Mogli ją obejrzeć widzowie m.in. BBC CBeebies, Boomerang, Cartoon Network, Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, MiniMini+, Nick Jr., Nickelodeon, Polsat JimJam, Puls, Puls 2, Teletoon+ i TVP ABC, . – Inwestujemy w Super Sand, ponieważ jest to produkt całoroczny, a nie jedynie sezonowy, o ponadprzeciętnych wynikach sprzedaży. Klienci, którzy zaufali nam w zeszłym roku, byli bardzo zadowoleni z wyników handlowych – komentuje przedstawiciel Goliath Games Wiktor Fabiański. 

W kategoriach Baby Product of the Year oraz Child on the Road zwyciężył fotelik KidFix II XP Sict. W uzasadnieniu wyboru jury chwaliło m.in. zastosowanie przez firmę dodatkowej ochrony Secure Guard zwiększającej bezpieczeństwo przewożonego dziecka. Butelka Twistshake została wyróżniona w kategorii Eat Sleep Care. W tym roku nie przyznano nagrody w kategorii Safety. 

Złote skrzydełka NOWA KOLEKCJA CYBEXU

W marcu do sklepów trafi kolekcja Cybexu, stworzona we współpracy z projektantem mody Jeremym Scottem. W skład serii wchodzą m.in. nosidełko 2.GO, torba pielęgnacyjna, ocieplacz na nogi, T-shirty i czapki ze sloganem „Adults Suck Then You Are One” dla dzieci i rodziców oraz wózek Cybex Priam – system podróżny 3 w 1 dla dzieci od urodzenia do ok. 4. roku życia. Zestaw składa się z gondoli, siedziska Lux oraz fotelika dla niemowląt Aton Q. Wózki i akcesoria z tej limitowanej serii zostały ozdobione złotymi skrzydełkami – znakiem rozpoznawczym designera. 

Przyszłość w Vegas TARGI ELEKTRONIKI I NOWYCH TECHNOLOGII CES

Ponad 20 tys. technologicznych nowinek (w tym zabawki oraz artykuły dla dzieci i rodziców) przygotowano dla odwiedzających tegoroczne targi CES w Las Vegas, odbywające się w dniach 6–9 stycznia. W imprezie wzięło udział ponad 4 tys. wystawców. Dużą część wystawy poświęcono robotom (stoiska zajęły o 71% większą powierzchnię niż rok temu) oraz rzeczywistości wirtualnej (powierzchnia o 80% większa niż w poprzedniej edycji). Na liście seminariów były m.in. wykłady poświęcone zabawkom przyszłości, prezentowanym przez przedstawicieli firmy Spin Master, oraz sposobom wykorzystania najnowszych technologii w branży artykułów dziecięcych. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. BranzaDziecieca.pl

WYDARZENIA

Zegarek, trolle i magiczne sukienki

hongkong.jpg, Fot. BD

CO SZYKUJE HASBRO NA 2016 R.

Zabawki rządzą

Spośród nowości, które firma Hasbro pokazała w Norymberdze, uwagę zwracają zabawki Yo-Kai Watch, wywodzące się z japońskich gier wideo (poświęcono im także serial animowany, który ma być pokazywany w Cartoon Network). Asortyment obejmuje zegarek, medale i klaser. Dodatkiem do nich jest aplikacja pozwalająca zobaczyć stworki Yo-Kai, które uwielbiają psocić. Hasbro wprowadzi też figurki do kolekcjonowania oraz pluszaki przedstawiające bohaterów filmu Trolle. Wytwórnia DreamWorks zapowiada jego premierę na listopad.

11–14.01.2016 | TARGI W HONGKONGU

W tym roku w Hongkongu największym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja zabawek, którą odwiedziło 45 tys. handlowców. Równolegle z zabawkarskimi odbywały się 3 inne imprezy: targi artykułów dziecięcych, targi licencji oraz artykułów piśmienniczych. Polskę reprezentowały firmy Cobi, Castor i Avionaut.

Firmy uczestniczące w targach artykułów dziecięcych również walczyły o nagrodę w 4 kategoriach: • zabawki dla najmłodszych – nagrodzono tipi połączone z matą (Creamhouse); • odzież i obuwie – wygrała odzież z czujnikiem zmieniającym kolor, gdy dziecku rośnie temperatura (Element Co.); • produkty dla niemowląt i kobiet w ciąży – zwyciężył produkt umożliwiający bezpieczne aplikowanie leków (Chichen Industrial); • wózki oraz foteliki – jury wybrało fotelik First 7 (Daiichi Company).

Organizatorzy targów (HKTDC) przyznali nagrody najciekawszym produktom dla najmłodszych. Spośród firm zabawkarskich jury wybrało zwycięzców w 4 kategoriach: • zabawki i gry edukacyjne – wygrał zestaw klocków Hammer Slammer (Wonderwold Products); • zabawki elektroniczne i zdalnie sterowane – zwyciężył czołg (Huanqi); • zabawki dla dorosłych – nagrodę dostał Sky Max, czyli dron z wmontowaną kamerą i okularami VR (E-Supply International); • zabawki outdoorowe – jury wybrało hulajnogę z napędem elektrycznym i głośnikiem Bluetooth (E-Supply International).

Dodatkowo przyznano jeszcze dwie nagrody (w wysokości 2 tys. dolarów hongkońskich, czyli ok. 1 tys. zł): • Eco Award dla produktu najbardziej przyjaznego dla środowiska zdobyły płyny do prania Equator Pure Nature, • Hongkong Design Award dla propozycji wyróżniającej się ciekawym wzornictwem otrzymała składana wanienka Plastmetic). 

Smyk za miliard

Strefy w Sosnowcu

SPRZEDAŻ SIECI

RODZICE I DZIECIAKI

Grupa Empik Media & Fashion zawarła przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich spółek Grupy Smyk. Nabywcą jest firma należąca do grupy kapitałowej Bridgepoint, międzynarodowego prywatnego funduszu inwestycyjnego. Łączna wartość transakcji to 1,06 mld zł. Podpisanie umowy zależy od uzyskania zgody organów antymonopolowych. Powinno to nastąpić do 31 maja.

11–12 czerwca w Centrum Expo Silesia w Sosnowcu odbędą się targi konsumenckie Rodzice i Dzieciaki. Organizatorzy zapraszają na nie producentów i dystrybutorów: odzieży i obuwia, tekstyliów i akcesoriów, wózków, fotelików i urządzeń elektronicznych, artykułów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i farmaceutycznych, mebli, gier planszowych, puzzli, klocków i lalek.

Grupa Smyk to jeden z największych w Polsce sprzedawców detalicznych odzieży, zabawek i akcesoriów dla dzieci. Założona w 1952 r. firma prowadzi obecnie sieć 125 sklepów w Polsce, Rumunii, Rosji, Niemczech i na Ukrainie. Nowy inwestor, dysponujący kapitałem o wartości ponad 20 mld euro, ma zamiar wspierać rozwój spółki na rynkach zagranicznych. 

12

Fanów Play-Doh ucieszą na pewno nowości z linii Town: sklepik, kawiarnia, remiza strażacka i inne miejskie obiekty. Będą one dostępne już w marcu. Małym wielbicielkom My Little Pony można polecić minizestawy odwzorowujące sceny z serialu, a nieco starszym – nowe minilaleczki. Księżniczki Disneya będą natomiast ubrane w magiczne sukienki, na których pod wpływem wody pokaże się wzór. 

Znowu spadek PESYMISTYCZNE DANE GUS-U

Powierzchnia wystawiennicza zostanie podzielona na Strefę Rodzica, w której oprócz stoisk wystawców z branży dziecięcej pojawi się oferta gabinetów ginekologicznych, szkół rodzenia i ośrodków SPA, oraz Strefę Dziecka – gdzie będą zabawy z animatorami i konkursy. W programie imprezy zaplanowano również szkolenia, warsztaty oraz spotkania z m.in. psychologami, pedagogami, fizjoterapeutami i logopedami. 

Według wstępnych szacunków liczba ludności Polski w końcu 2015 r. wyniosła ok. 38 446 tys. osób i była niższa niż rok wcześniej. W ubiegłym roku odnotowano ok. 372 tys. urodzeń żywych oraz ok. 388 tys. zgonów. Zgodnie z prognozami GUS dotyczącymi lat 2014–2050 w Polsce będzie następował systematyczny spadek liczby ludności. Za 20 lat będzie 36,5 mln Polaków, a w 2050 r. niespełna 34 mln. Obecnie pod względem liczby ludności Polska znajduje się na 33. miejscu wśród krajów świata i na 6. w krajach Unii Europejskiej. 

Pos na czele firmy ZMIANY KADROWE W GOODBABY

Martin Pos został nowym prezesem Goodbaby International Holdings Limited. 45-letni twórca marki Cybex 15 stycznia zastąpił na tym stanowisku założyciela Goodbaby, Zhenghuana Songa, który pozostał szefem rady nadzorczej i dyrektorem wykonawczym. Martin Pos pełnił dotychczas funkcję wiceprezesa holdingu Goodbaby. Koncern ma w swoim portfolio trzy strategiczne marki: GB, Cybex i Evenflo. Zadaniem prezesa będzie kierowanie wszystkimi jednostkami i zadaniami Grupy Goodbaby na świecie. Będzie mu także podlegać centrala firmy. Spółka ma zamiar znacząco poprawić swoją pozycję na rynkach świata. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. BranzaDziecieca.pl

WYDARZENIA

Auta po raz trzeci MATTEL LICENCJOBIORCĄ

Disney przedłużył umowę z Mattelem, w ramach której koncern zachował prawa licencyjne do produkcji zabawek (m.in. samochodów i zestawów zabawkowych) nawiązujących do trzeciej części filmu Auta. Jego trzecia część ma się pojawić na ekranach kin latem przyszłego roku.

Lego nadal prowadzi

Auta 1 (premiera w 2006 r.) i Auta 2 (trafiły do dystrybucji w 2011 r.) przyniosły dochód w wysokości ok. 1 mld dol. Również licencja okazała się jedną z najbardziej popularnych w portfolio Disneya. Od premiery opowieści o przygodach Zygzaka McQueena Mattel sprzedał ok. 300 mln modeli samochodów. 

SPRZEDAŻ ZABAWEK W POLSKICH SIECIACH HANDLOWYCH

Wartość zabawek sprzedawanych w sieciach handlowych w Polsce w 2015 r. wzrosła o 10% w porównaniu do poprzedniego roku – wynika z danych NPD. Firma ta na bieżąco monitoruje sprzedaż w sklepach Smyk, Empik, Toys R Us, Carrefour, Tesco i Makro. Łączne przychody z handlu zabawkami w tych sieciach osiągnęły prawie 1 mld zł. – Dynamika polskiego rynku jest ciągle wyższa niż w innych krajach europejskich – podkreśla Paweł Szmidt z NPD.

Oscar dla baranka? NOMINACJA AMERYKAŃSKIEJ AKADEMII FILMOWEJ

Średnia cena zabawki kupowanej w 2015 r. w Polsce wyniosła 37,69 zł. Wśród 5 najlepiej sprzedających się linii produktów aż 3 należą do Lego (City, Friends i Ninjago). Poza nimi w czołówce znalazły się Gwiezdne wojny i My Little Pony. Wśród zabawek licencyjnych dominowały motywy ze Star Wars. Świetnie sprzedawały się także produkty na licencji Frozen (Kraina lodu), nadal dobrze radziły sobie Auta. W ścisłej czołówce znalazł się również Minecraft. 

Fot. Pinokio

Ubiegły rok potwierdził silną pozycję Lego w branży zabawkarskiej. Dwucyfrowy wzrost sprzedaży osiągnięto dzięki doskonałym wynikom sprzedaży klocków – tę kategorię

zdominował duński koncern. Innymi wyróżniającymi się grupami asortymentowymi były gry i puzzle oraz zabawki dla najmłodszych.

Film Baranek Shaun angielskiej wytwórni Aardman Animations zdobył nominację do Oscara w kategorii Najlepsza animacja. O nagrodę walczy również m.in. W głowie się nie mieści (Disney/Pixar). Baranek Shaun to postać stworzona w 1995 r. przez Nicka Parka do filmu Wallace i Gromit. Golenie owiec. Shaun grał w tym obrazie drugoplanową, a przy tym dramatyczną rolę – był jedną z uprowadzonych owiec. W 2006 r. wytwórnia Aardman Animations rozpoczęła produkcję serialu, w którym baranek został gwiazdą. Głównym wątkiem kinowej wersji przygód Shauna jest jego wyprawa do wielkiego miasta w poszukiwaniu farmera. Na polskim rynku prawami licencyjnymi związanymi z postacią baranka Shauna dysponuje firma Jantar Projekt. Jego wizerunek pojawił się również m.in. na opakowaniach flamastrów i kredek produkowanych przez przedsiębiorstwo St. Majewski. 

Spotkanie fanów PÓŁ WIEKU STAR TREKA

Goście w Pinokio WSPÓŁPRACA Z ŁÓDZKIMI STUDENTAMI

Firma Pinokio gościła u siebie studentów Politechniki Łódzkiej z Wydziału Organizacji i Zarządzania (kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji). Dwie grupy pod kierownictwem dr Ireny Jałmużny realizowały projekty dotyczące normowania czasów pracy, bilansowania stanowisk roboczych oraz redukcji zapasów w tym obszarze.

14

– To była bardzo interesująca współpraca, która być może zapoczątkuje szereg kolejnych działań. Pozwolą nam one udoskonalić proces produkcji naszych ubrań – komentuje przedstawicielka firmy Edyta Magnier-Janicka. Pinokio jest producentem odzieży dziecięcej i niemowlęcej. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji ubrań i bielizny dla dzieci w wieku do 5 lat. 

Miłośnicy filmowych opowieści o statku kosmicznym Enterprise i jego załodze jesienią będą mogli uczestniczyć w wydarzeniu zorganizowanym z okazji 50. rocznicy powstania pierwszej serii Star Trek. Zlot fanów odbędzie się w dniach 7–9 października w National Exhibition Centre w Birmingham. Oprócz okazji do spotkania z aktorami, przymierzania kostiumów, oglądania kolejnych odcinków i wymieniania w języku klingońskim uwag na temat rzeczywistości organizatorzy planują też część poświęconą produktom licencyjnym związanym z serialem. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. nurseryfair.com

WYDARZENIA

Co ty wiesz o fotelikach? MISTRZOSTWA PODCZAS KIDS’ TIME W KIELCACH

Bankiet z nagrodami 20–22.03.2016 | HARROGATE INTERNATIONAL NURSERY FAIR

Nagrody dla zwycięzców ufundowało branżowe czasopismo „Nursery Today” oraz firma prawnicza 3volution. Wystawa w Harrogate organizowana jest już od 45 lat. Pierwsze 2 dni targowe przeznaczone są wyłącznie dla przedstawicieli branży, natomiast ostatniego dnia na wystawę mogą wejść wszyscy chętni. Firmy zainteresowane udziałem w bankiecie, który odbędzie się 20 marca w hotelu Majestic, mogą kupić wejściówkę w cenie 40 funtów na stronie www.nurseryfair.com. 

Fot. BranzaDziecieca.pl

Podczas uroczystego bankietu zorganizowanego w ramach targów Harrogate International Nursery Fair, odbywających się w dniach 20–22 marca, wręczone zostaną nagrody dla innowacyjnych artykułów dla najmłodszych The BPA’s Concept & Innovation Awards. Spośród kilkuset zgłoszeń wyłoniono ostatecznie 4 finalistów: dwóch wybranych w kategorii Concepts (pomysł na produkt) i dwóch w kategorii Innovations (artykuł gotowy do wprowadzenia na rynek, który nie może znaleźć się w sklepach przed 20 marca).

Już czwarty raz sprzedawcy i przedstawiciele handlowi z całej Polski będą mogli zmierzyć się w Mistrzostwach Polski „Fotelikiada 2016”. Głównym patronem konkursu są targi Kids’ Time. W dniach 25–27 lutego na stoisku Fotelik. info (hala B) uczestnicy będą rozwązywać zadania teoretyczne i praktyczne. Na zwycięzców czekają nagrody w postaci szkoleń i reklamy w serwisach Fotelik.info o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. – Tych, którzy nie zdecydują się na start, zapraszamy na pokazy i szkolenia. W tym roku dzieje się bardzo dużo, będzie wręcz… wystrzałowo – mówi przedstawicielka Fotelika.info Paulina Zielińska. Tegoroczną nowością jest także Aleja Gwiazd, umożliwiająca przegląd i możliwość porównania najlepszych modeli fotelików z asortymentu czołowych producentów. 

Zaproszenie do Chin CHINA KIDS EXPO W SZANGHAJU

Organizatorzy targów China Kids Expo, które odbędą się w dniach 19–21 października, zapraszają wystawców do udziału w imprezie. Rejestracja przedsiębiorców odbywa się na stronie en.china-kids-expo.com. Chińskie Stowarzyszenie Producentów Zabawek i Artykułów Dziecięcych we współpracy z Koelnmesse równolegle przygotowuje jeszcze dwie imprezy: China Toy Expo oraz China Licensing Expo. W ubiegłym roku ekspozycje prezentowane w Shanghai New International Expo Centre obejrzało ponad 60 tys. kupujących z 93 krajów. Na liście wystawców znalazło się 550 firm z 22 państw. 

Wybieranie upominków GIFTS OF THE YEAR 2016

Prezent na jubileusz Petera Handsteina – taki był program jubileuszowego spotkania.

W ramach targów RemaDays w Nadarzynie, czyli spotkania osób zajmujących się reklamą i marketingiem, zorganizowano konkurs Gifts of the Year 2016. O nagrody w jednej z 7 kategorii walczyły produkty: masowe, impulsowe, wzmacniające markę, promocyjne, premium, De Luxe i Top Exclusive.

Z okazji 30-lecia firma przygotowała specjalną, limitowaną edycję zabawek oraz wyjątkowy projekt charytatywny. Przy zakupie jednego zestawu klocków z jubileuszowej kolekcji, drugi można podarować dzieciom z Syrii, Afganistanu, Nepalu, Zimbabwe lub Chin, przy czym klient sam wybiera, do którego kraju ma trafić jego upominek. 

Głosowanie odbywało się w dwóch etapach. W pierwszym kandydatów na zwycięzców zgłaszało internetowo 23 tys. firm znajdujących się w bazie organizatora konkursu. Zwycięzcy zostali wyłonieni spośród 10 finalistów podczas trwania targów. Wyniki ogłoszono już po wysłaniu tego numeru „Branży Dziecięcej” do druku. 

30. URODZINY FIRMY HAPE

Podczas targów Spielwarenmesse w Norymberdze odbyły się obchody 30-lecia Hape, na które zaproszono współpracowników firmy z całego świata. Wśród gości znaleźli się m.in. dystrybuujący produkty tej firmy w Polsce właściciele Toy Planet Jacek Zagrobelny i Robert Momocki oraz dyrektor zarządzający siecią Wojciech Grabiński (na zdj.). Uroczysta kolacja, wielki tort, szampan, wspomnienia ludzi, którzy tworzyli przedsiębiorstwo, a w tle muzyka osobiście wybrana na ten wieczór przez właściciela Hape

16

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA

Brzeg z grami

Fot. Valco

30-31.01.2016 | VIII FESTIWAL GIER PLANSZOWYCH

Wózki z Antypodów

Zbiórka w sieci

NOWY BRAND W PORTFOLIO 4KIDS DYSTRYBUCJA

W portfolio 4Kids pojawiła się marka Valco. To rodzinne przedsiębiorstwo działa na rynku australijskim już od ponad 40 lat. Oferuje wózki i całą gamę różnorodnych akcesoriów.

wygodnym i dostosowanym dla najmłodszych siedziskiem. Można je łatwo złożyć jedną ręką – mówi przedstawiciel 4Kids Daniel Serafin. Najważniejszą cechą wózków jest ich niska waga: Snap waży 6,2 kg, Snap4 – 6,6 kg, a Snap Duo dla bliźniąt – 9,8 kg. Firma 4Kids ma już w swoim asortymencie produkty takich marek jak Mamas & Papas, Bugaboo, Nuna i Joie. 

Fot. Suavinex

– W kolekcji na 2016 rok klienci znajdą m.in. praktyczne, lekkie i komfortowe wózki, zarówno pojedyncze, jak i bliźniacze. Snap, Snap4 i Snap Duo wyróżniają się ultralekkim stelażem, rozszerzaną budką, regulowanym podnóżkiem,

W programie imprezy, która odbyła się w Brzegu, znalazły się m.in. Otwarte Mistrzostwa Polski w Carrom, w których wzięli udział gracze z naszego kraju oraz z Czech, Niemiec i Szwecji. Na liście atrakcji były również turnieje w gry: Activiti, Jungle Speed i Pitchcar oraz eliminacje Mistrzostw Polski w grze Królestwo w budowie. Na odwiedzających czekały wypożyczalnia planszówek i stoiska wystawców. Gry do Brzegu przywieźli m.in. Albi, Egmont, Granna, Gry Leonardo, Hobbity, Lacerta, Piatnik i Rebel. 

WSPÓLNA AKCJA KOPD I SMYKA

Do 6 marca trwa Wielka Zbiórka Świąteczna na rzecz podopiecznych Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Akcję już po raz 8. zorganizowali KOPD i sieć sklepów Smyk. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na specjalistyczną pomoc dzieciom doświadczającym przemocy domowej, udzielaną przez specjalistów: mediatorów, psychologów, pedagogów i seksuologów. Każdy wolontariusz zbierający datki ma legitymację z nazwą akcji i numerem 2015/4209/OR. Specjalnie oznakowane skarbonki zostały umieszczone przy kasach w sklepach sieci Smyk. W ubiegłym roku zebrano prawie 38 tys. zł. 

Sen i espresso HEVEA W NOWYM SKLEPIE

Marki Mądrej Mamy SUAVINEX I ERGOBABY WCHODZĄ DO POLSKICH SKLEPÓW

Czeska firma BabyGroup została wyłącznym dystrybutorem na polskim rynku marek Suavinex i Ergobaby. Przedstawicielem handlowym dystrybutora jest firma Mądra Mama. Suavinex to hiszpański producent akcesoriów dla dzieci i niemowląt, który wraca do Polski po kilku latach nieobecności. – Ta marka gwarantuje klientom wysoką jakość, unikalne wzornictwo i duży wybór, przede wszystkim butelek i smoczków o różnych wzorach, rozmiarach, kształtach, z rozmaitych materiałów – mówi przedstawicielka firmy Mądra Mama Iza Łapin. Suavinex w ofercie ma ponadto artykuły do pielęgnacji dziecka (w tym kosmetyki), a także

18

nowość – system do karmienia Link, składający się z nowoczesnych akcesoriów, takich jak wielofunkcyjne urządzenie do przygotowywania posiłków dla dzieci, które gotuje na parze, miksuje, sterylizuje, rozmraża, podgrzewa, a w dodatku ma funkcję pakowania próżniowego. Ergobaby to marka ergonomicznych, miękkich nosideł dla dzieci, na rynku obecna już od ponad 10 lat. W ofercie firmy znajdują się również otulacze i ergonomiczne poduszki do karmienia. Produkty Ergobaby mają rekomendację Międzynarodowego Instytutu ds. Dysplazji Stawów Biodrowych. Obie marki zaprezentowano podczas kieleckich targów Kids’ Time. 

W lutym firma Hevea otworzyła salon firmowy w Koninie przy Placu Wolności 2. – Proponujemy klientom wszystko, co jest potrzebne do zdrowego snu: materace dla dorosłych i dzieci, łóżka i stelaże z litego drewna, poduszki, tekstylia oraz produkty na licencji Disneya. Dobre włoskie espresso dodajemy gratis – zaprasza współwłaścicielka firmy Małgorzata Jankowska-Martynowicz. W tym roku Fabryka Materaców Hevea planuje otwarcie kolejnych salonów w Katowicach i w Gdańsku. 

Czyżby Mattel? SPRZEDAŻ TOMMEE TIPPEE

Według informacji Sky News Mattel jest zainteresowany kupnem The Mayborn Group, właściciela marki Tommee Tippee. Firma została wystawiona na sprzedaż przez prywatną grupę kapitałową 3i. Wartość przedsiębiorstwa wycenia się na ok. 390 mln euro. Eksperci twierdzą, że gdyby doszło do transakcji, pozwoliłoby to na znaczne wzmocnienie obecności brandu w Stanach Zjednoczonych. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Lego

WYDARZENIA

Gotowanie w 30 kartach PUBLIKACJE SIERRA MADRE

Wydawnictwo Sierra Madre przygotowuje trzy premiery dla dzieci w wieku 4–9 lat: Eksperymentuj z dzieckiem. 30 niesamowitych eksperymentów dla młodych naukowców, Gotuj z dzieckiem. 30 przepisów dla młodych kucharzy oraz Hello Ruby. Programowanie dla dzieci. Pierwsze dwie pozycje to pudełka z 30 ilustrowanymi kartami.

Klocki prosto z Węgier ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO GRUPY LEGO

Grupa Lego inwestuje w zwiększenie możliwości zakładu w węgierskim mieście Nyíregyháza, otwartego w 2014 r. Szacuje się, że do 2020 r. zatrudnienie wzrośnie tam do 4000 pracowników (z obecnych 2400).

Prace budowlane ruszą w najbliższych miesiącach. Hale powinny zostać oddane do użytku do 2018 r. W części produkcyjnej zmieści się 768 wtryskarek, a dzięki nowej pakowalni fabrykę będzie opuszczać o około 50% więcej zestawów Lego niż obecnie. 

Fot. LeapFrog

Pierwsze plany rozwoju fabryki przedstawiono w październiku ub.r. Początkowo zakładano zwiększenie liczby wtryskarek w wynajmowanej w pobliżu hali oraz budowę nowego zautomatyzowanego magazynu. Teraz grupa Lego ogłosiła, że w fabryce będzie więcej miejsca na produkcję, pakowanie, magazynowanie i przetwarzanie, a także administrację. Po zakończeniu rozbudowy zakład podwoi swoje rozmiary.

– Nyíregyháza to znakomita lokalizacja dla Grupy Lego. Jesteśmy blisko konsumentów z całej Europy, możemy przyciągać uzdolnionych ludzi, dobrze układa nam się współpraca z rządem i władzami lokalnymi – komentuje starszy wiceprezes Jesper Hassellund Mikkelsen, odpowiedzialny za zakłady produkcyjne w Danii i na Węgrzech.

– Publikacje wpisują się w aktualne trendy na rynku związane z popularnością programów kulinarnych typu MasterChef Junior i rosnącym zainteresowaniem warsztatami poświęconymi odkrywaniu nauki w atrakcyjnej formie – komentuje przedstawicielka wydawnictwa Maja Kotfis. Książki ukażą się na rynku pod koniec kwietnia. 

Wzmacniająca inwestycja PLANY WEGIRLS

Experior Venture Fund zainwestował w firmę WeGirls, zajmującą się m.in. produkcją lalek, edukacyjnych gier i książek dla dzieci. Według współwłaścicielki WeGirls Anny Rutkowskiej dzięki temu wsparciu przedsiębiorstwo rozbuduje sieć dystrybucji, stworzy aplikacje mobilne stanowiące rozszerzenie świata WeGirls w przestrzeni wirtualnej oraz rozbuduje linię oferowanych produktów. Planowany jest również rozwój działalności Fundacji Przyjaźni WeGirls, która pomaga dzieciom chorym oraz przeciwdziała ich społecznemu wykluczeniu. Głównym zadaniem fundacji jest zbiórka włosów na peruki dla pacjentów po chemioterapii lub operacjach. 

Długopis przeczyta EDUKACYJNE ZABAWKI LEAPFROG W OFERCIE GDYŃSKIEJ LIBRY

Libra została wyłącznym dystrybutorem produktów LeapFrog. Zabawki od stycznia są dostępne na polskim rynku. LeapFrog to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem, oferująca linię zabawek do nauki języka angielskiego, które od momentu pojawienia się na rynku otrzymały już wiele nagród. Doceniono m.in. ich wartość edukacyjną, innowacyjność i design. Producent proponuje szereg rozwiązań umożliwiających spersonalizowanie produktów, dostosowanie ich do aktualnych potrzeb i możliwości

20

dziecka. Kolekcja LeapFrog pozwala na naukę i osłuchanie się z językiem angielskim. Wśród propozycji znajdzie się coś interesującego zarówno dla najmłodszych, jak i dla przedszkolaków. Zabawki LeapFrog wykorzystują nowoczesne technologie. Przykładem jest choćby Czytający Długopis: wystarczy przyłożyć go do wybranego słowa specjalnej książki, a sam je przeczyta. Dzięki temu dzieci mogą podczas zabawy uczyć się poprawnej angielskiej wymowy. 

Zmiany w Medeli NOWA DYREKTOR HANDLOWA

1 stycznia stanowisko dyrektora handlowego działu Human Milk w firmie Medela Polska, specjalizującej się w segmencie medycznych akcesoriów wspomagających karmienie, objęła Barbara Chmielewska. Wcześniej była związana z branżą wydawniczą i zabawkarską. – Zmiany personalne wiążą się m.in. z nową strategią firmy oraz planami rozszerzenia asortymentu sprzedażowego – wyjaśnił prezes zarządu firmy Medela Polska Tomasz Chodkowski. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Deltim

WYDARZENIA

Zabawkowe zakupy VTECH PRZEJMUJE FIRMĘ LEAPFROG

Nowość z serwisem KOLEKCJA WÓZKÓW X-LANDER NA 2016 R.

W styczniu na rynku pojawiła się nowa kolekcja marki X-lander, w skład której wchodzą 4 modele: X-Move (terenowy), X-Pulse (uniwersalny), X-Cite (najlżejszy w kolekcji wózek typu 3 w 1) i X-Run (dla aktywnych rodziców, również do joggingu). W opinii Piotra Machury, właściciela firmy Deltim, wyróżnia je połączenie polskiej tradycji z holenderskim designem. Zastosowano w nich nowe rozwiązania, by były jeszcze bardziej funkcjonalne i dopasowane do oczekiwań rodziców.

Fot. Les Mistinguettes

Wszystkie wózki mają koła z łożyskami, powiększoną gondolę i aluminiową ramę. Wyposażono je w 5-punktowe pasy bezpieczeństwa,

system Quick Release (umożliwiający szybkie zdejmowanie kół), moskitierę wbudowaną w podnóżek oraz funkcjonalne uchwyty do zawieszenia torby lub kubka. Każda spacerówka X-lander ma okienko w budce, które można zasłonić, by ochronić dziecko przed mocnym słońcem. W modelach X-Move, X-Pulse i X-Cite są regulowane kosze zakupowe (z możliwością ich powiększenia) oraz diody LED w podnóżku. Wszystkie wózki objęto 30-miesięczną gwarancją i nową usługą serwisową „Darmowy przegląd po roku” – po 12 miesiącach użytkowania za darmo można będzie wykonać przegląd techniczny każdego wózka X-lander z kolekcji 2016. 

VTech, producent zabawek elektronicznych dla niemowląt i przedszkolaków, na początku lutego ogłosił plan kupna za ok. 72 mln dolarów firmy LeapFrog, specjalizującej się m.in. w elektronicznych zabawkach edukacyjnych i tabletach dla dzieci. Transakcja ma zostać sfinalizowana w marcu. – Pozwoli nam to znacznie rozszerzyć ofertę produktów wspierających rozwój dziecka. Jest to dla nas jedna z najważniejszych grup asortymentowych – skomentował prezes VTech Allan Wong. Krajowym dystrybutorem asortymentu LeapFrog została w tym roku Libra. Dyrektor handlowy firmy Bartosz Ulman zapytany o ewentualne zmiany wynikające ze sprzedaży amerykańskiej marki odpowiedział, że oficjalne stanowisko w tej sprawie będzie znane dopiero za kilka tygodni. Libra kontynuuje zaplanowane działania wspierające markę w Polsce. 

Disney wśród nastolatków PREMIERA BACKSTAGE

Nowa licencja Disneya będzie związana z serialem Backstage wyprodukowanym przez Fresh TV we współpracy z DHX Television. Najwcześniej, już wiosną, będą mieli okazję obejrzeć go Kanadyjczycy, Anglicy i Amerykanie. Reszta świata będzie musiała poczekać jeszcze kilka miesięcy. Serial dla młodych widzów opowiada o przygodach grupy utalentowanych nastolatków, którzy uczą się w Keaton School of the Arts i marzą o wielkiej karierze. Jednocześnie muszą sobie jakoś radzić z przyziemnym, codziennym życiem, które czasem bywa trudne do zniesienia. 

Planszówki w Naszej Księgarni

Wejście wilka NOWOŚCI SOLUTION BABY CARE

Portfolio Solution Baby Care powiększyło się o 3 nowości. Firma została wyłącznym dystrybutorem niemieckich produktów Lässig oraz francuskich marek Les Deglingos i Les Mistinguettes. – Producenci powierzyli nam ich dalszy rozwój na polskim rynku. Tym samym zwiększyliśmy grupę oferowanych przez nas produktów o ponad 200. Obecnie w stałej ofercie mamy ok. 630 artykułów. Będziemy nadal powiększać asortyment – zapowiada przedstawicielka firmy Joanna Gabrysiak-Wadowska.

22

W ofercie Lässig można znaleźć m.in. torby dla mam, otulacze i koce z muślinu, naczynia z melaminy, śliniaki. Z asortymentu Les Deglingos początkowo do sprzedaży trafiło 6 wzorów: wilk BigBos, hipopotam Hippipios, pies Nonos, kot Carlos, miś polarny Illicos i lew Jelekros. Każdy jest dostępny jako pluszowa zabawka w 3 wielkościach (15, 23 i 29 cm), przytulanka dla najmłodszych, plecak i zestaw z melaminy. Kolekcja Les Mistinguettes to szmaciane lalki o atrakcyjnym designie. 

NOWY PROJEKT WYDAWNICTWA

Jedno z najstarszych wydawnictw w Polsce, działająca od 1921 r. Nasza Księgarnia, w czerwcu uruchamia dział gier planszowych. Będzie nim kierował, współpracujący wcześniej m.in. z Egmontem Jarosław Basałyga. W oficjalnym komunikacie wydawnictwo zapowiedziało, że chce stworzyć szeroką i atrakcyjną ofertę nowoczesnych gier dla dzieci, rodzin i dorosłych. Do współpracy zostaną zaproszeni autorzy planszówek z Polski i zagranicy. Twórcy zainteresowani przedstawieniem projektów swoich gier i ewentualną współpracą z wydawnictwem mogą się zgłaszać mailowo. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Granna

WYDARZENIA

Skoki na grach VULY TRAMPOLINES W EUROPIE

Firma Spin Master zdobyła licencję na produkcję i dystrybucję (m.in. na terenie Europy) produktów australijskiej marki Vuly Trampolines. Umowa została podpisana jesienią 2015 r. W opinii nowego licencjobiorcy trampoliny tej frmy wyróżniają m.in. rozbudowany system zabezpieczeń i atrakcyjne dodatki, jak choćby plansze do gry nadrukowane na powierzchni do skakania. 

Ludzie z pomysłami

Sklep na miarę

ROZSTRZYGNIĘCIE 3. EDYCJI KONKURSU GRANNY RAPORT PWC O LOKALIZACJI PLACÓWEK

21 stycznia rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu „Wymyśl grę, zostań autorem Granny”. Pierwsze miejsce zajęła gra Szukaj, szukaj autorstwa Justyny Kubiak. Drugie miejsce ex aequo zajęły: Leon Kameleon Agnieszki Bugajskiej i Agaty Kmiecik oraz propozycja Anety Sucheckiej i Pauliny Nojszewskiej – Sensoryczna, podłogowa.

Konkurs „Wymyśl grę, zostań autorem Granny” jest skierowany do nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym (w przedziale od 3 do 6 lat). Mogą również brać w nim udział studenci wychowania przedszkolnego. 

Fot. BranzaDziecieca.pl

Podczas gali konkursu miała premiera gra Sadzimy las autorstwa Katarzyny Wioski, która zwyciężyła w ubiegłorocznej edycji konkursu.

Planszówka uczy szacunku do przyrody i daje graczom proste podpowiedzi, jak ją chronić, a poza tym poszerza wiedzę o świecie, jednocześnie rozwijając u dzieci umiejętność planowania i realizacji celów.

Handlowcy zaczynają interesować się danymi z kart SIM. Według ekspertów z firmy PwC w niedalekiej przyszłości, korzystając z informacji od operatorów, będzie można wybrać najlepszą lokalizację dla sklepu oraz dostosować jego wielkość i format do realnych potrzeb klientów i działań konkurencji. Rozwiązanie przyda się dużym sieciom i bankom. Jak podają analitycy, zła lokalizacja placówki to spory wydatek – sieć płaci ok. 3 mln zł za sprzęt i instalacje, które niełatwo przetransportować do innego sklepu (banki wydają na to ok. 2 mln zł). Analiza kart SIM pozwoli również na zaplanowanie budowy nowej galerii handlowej w miejscu codziennych spacerów tysięcy osób. 

Zyski z Wojen FINANSE HASBRO

Europejska premiera

W ostatnim kwartale 2015 r. firma Hasbro zanotowała największy od 5 lat wzrost przychodów. Skok sprzedaży związany jest przede wszystkim z popytem na zabawki nawiązujące do bohaterów Gwiezdnych wojen. Według danych agencji Reutera przychody tylko ze sprzedaży zabawek kierowanych do chłopców, m.in. figurek postaci ze Star Wars i Jurassic World, wzrosły w IV kwartale o 3%, osiągając kwotę 569,8 mln dol. Zysk netto poszedł w górę o 3,4% (wyniósł 175,8 mln dol.). 

FIRMA GOODBABY WCHODZI NA RYNEK ZABAWEK

Holding Goodbaby, znany dotychczas przede wszystkim z produkcji wózków i fotelików samochodowych, rozwija działalność w branży zabawek. Pierwsze efekty można było zobaczyć na tegorocznych targach w Norymberdze. Wśród strategicznych marek Goodbaby znalazł się Rollplay, oferujący pojazdy dla dzieci. Dotychczas były to produkty kierowane do grupy wiekowej 3–8 lat, przede wszystkim samochody akumulatorowe na licencjach Mercedesa, BMW, Audi i Volkswagena. Teraz ofertę poszerzono o propozycje dla młodszych i starszych

24

użytkowników. Na Spielwarenmesse pokazano je po raz pierwszy w Europie.

Podniebne gadżety PROPOZYCJA LINII EMIRATES

Jedną z nowości marki Rollplay jest Turnado (na zdjęciu) – pojazd stworzony z myślą o miłośnikach jazdy w kontrolowanym poślizgu. Dzięki 24-woltowemu silnikowi rozpędza się aż do 19 km/h. Kontrolę nad torem jazdy zapewnia kierownica podobna do motocyklowej. Inna premiera to pojazd Dizzy Driver dla dzieci od 18 miesięcy, którego przednie koło obraca się o 360º. Ułatwia to kierowanie autem. 

Mali podróżni na pokładzie samolotów linii lotniczych Emirates znajdą zabawki z linii Fly with Me Animals (pluszowe zwierzaki: lwa, pandę, małpę i wielbłąda). Ta seria jest przeznaczona dla dzieci w wieku do 8 lat. Z kolekcji Fly with Me Lonely Planet mogą skorzystać starsze dzieci, w wieku 6–12 lat. W zestawach znajdują się m.in. mapy, notesy, butelki na napoje i karty z informacjami dotyczącymi różnych krajów. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Nuk

WYDARZENIA

Plusz i design MAXIMA DYSTRYBUTOREM MANHATTAN TOYS

W asortymencie firmy Maxima, dystrybutora marek Sevi, Trudi i Goki, pojawiły się nowe zabawki z oferty Manhattan Toys. Do sprzedaży trafiły m.in. lalki, w tym pluszowe bobasy dla najmłodszych (także zapachowe i interaktywne), oraz zabawki o nowoczesnym designie dla starszych dziewczynek. Ciekawostką jest lalka o wysokości ponad 100 cm. Dużym zainteresowaniem cieszą się utrzymane w kontrastowych kolorach zabawki dla niemowląt. 

Jubileuszowa seria

Zdjęcia od blogerek

60 LAT MARKI NUK NOWY KATALOG WADER-WOŹNIAK

Z okazji jubileuszu marki Nuk wiosną do sklepów trafi specjalna limitowana seria produktów, zawierająca butelkę First Choice+ PA 300 ml ze smoczkiem w rozmiarze 1M oraz smoczek uspokajający Genius 2.0 w rozmiarze I z osłonką. Produkty będą opakowane w urodzinowe złote i srebrne pudełka.

Fot. BranzaDziecieca.pl

Nuk zadebiutował na rynku w 1956 r. Do sklepów trafił wówczas pierwszy smoczek do butelki. W 1979 r. dodano do niego odpowietrzacz. W latach 80. dzięki rozwojowi technologii

na butelkach pojawiły się kolorowe nadruki. W 1988 r. Nuk zaczął stosować do produkcji smoczków nowy materiał – silikon. Dwa lata później firma jako jeden z pierwszych producentów akcesoriów niemowlęcych wprowadziła system rozmiarów smoczków do butelek i uspokajających. Kolejne ważne etapy w rozwoju marki w XX wieku to m.in. wprowadzenie nowej serii butelek i smoczków Nuk First Choice (2003 r.) oraz nowoczesnego smoczka uspokajającego Nuk Genius (2015 r.). 

W pokazanym na targach w Norymberdze katalogu zabawek firmy Wader-Woźniak opublikowano zdjęcia z konkursu fotograficznego „Dajemy radość dzieciom”. W ramach obchodów 25-lecia działalności producent poprosił blogujących rodziców, by w ciekawy sposób pokazali zabawki z oferty Wader-Woźniak i bawiące się nimi dzieci. Wyboru najlepszych zdjęć dokonali fani na Facebooku. Wśród nagrodzonych znalazły się m.in. autorki blogów: schwytanechwile.pl, jaskoweklimaty.wordpress.com i kusiatka. blogspot.com. 

Sześć sektorów 20–22.07.2016 | CHINA BABY MATERNITY EXPO

W dniach 20–22 lipca w Szanghaju odbędą się branżowe targi CBME China. Przestrzeń wystawienniczą podzielono na 6 obszarów tematycznych: produkty dla kobiet w ciąży i kosmetyki pielęgnacyjne dla niemowląt; wózki, foteliki i meble dziecięce; żywność i medykamenty; zabawki i produkty edukacyjne; odzież i obuwie dla dzieci; odzież i bielizna dla ciężarnych.

Szykuje się fuzja?

Na targach wydzielona zostanie również strefa artykułów licencyjnych oraz ekspozycja poświęcona technologicznym innowacjom. W imprezie ma wziąć udział ok. 2250 wystawców. 

BOOMBERG INFORMUJE O PLANACH FIRM MATTEL I HASBRO

Mattel i Hasbro prowadzą rozmowy na temat połączenia firm – donosi agencja prasowa Bloomberg, powołując się na „dobrze poinformowane osoby”. Według anonimowych źródeł pomysł fuzji wyszedł od Hasbro pod koniec ub. r. Podobno dyskusje się toczą, ale sprawa nie jest przesądzona; podobne negocjacje miały miejsce 20 lat temu, jednak ostatecznie do transakcji nie doszło. Mattel jest właścicielem m.in. Barbie, Hot Wheels, Monster High i Fisher-Price. Hasbro ma w portfolio linie: My Little Pony, Księżniczki Disneya, Play-Doh, Star Wars i inne. Gdyby

26

połączenie koncernów stało się faktem, powstałby gigant o rocznych przychodach w wysokości ok. 10 mld dolarów.

Paradise w Kielcach TARGOWY DEBIUT RODZINNEJ FIRMY

W pierwszych komentarzach pojawiły się opinie, że urząd antymonopolowy raczej nie powinien zablokować ewentualnej fuzji, bo branża zabawkarska jest stosunkowo rozdrobniona. Komentatorzy podkreślają też, że umowa między firmami byłaby nie na rękę Disneyowi, który teraz współpracuje z oboma konkurentami i wybiera korzystniejszą ofertę. Jeśli Mattel i Hasbro połączą się, będą mieć dużo silniejszą pozycję negocjacyjną. 

Na targach w Kielcach zadebiutowała marka Paradise Baby, działająca na polskim rynku od kilkunastu lat. Jej właścicielem jest rodzinna firma Junior-Suder zajmująca się produkcją i sprzedażą artykułów dla najmłodszych. Podczas Kids’ Time wystawca pokazał wózki dla dzieci, w tym premierowy model retro na plastikowych, pompowanych 14-calowych kołach, oraz wózek dla lalek Nelly. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYDARZENIA

Superprodukty wybrane

Smart Egg i reszta

PLEBISCYT PORADNIKA „MAM DZIECKO”

W marcu plan marketingowy TM Toys zakłada m.in. emisję spotów Smart Egg Labirynt Puzzle. W dniach 10–28 marca reklama zabawki pojawi się m.in. w Disney Junior, Nickelodeon, TVP ABC. Akcja obejmie także internet i prasę. Ponadto w marcu widzowie będą mieli okazję zobaczyć spoty promujące Babeczki Cupcake, Piłkarzy, Stikbota, Świnkę Peppę i kostkę Rubika. Kampania będzie prowadzona w prasie branżowej, parentingowej i wydawnictwach dla dzieci oraz na blogach. Zaplanowano również pokazy układania kostki Rubika, które zostaną zorganizowane w dużych miastach. 

W 13. edycji konkursu Superprodukt Mam dziecko 2015 statuetki odebrało 40 producentów i dystrybutorów. Poniżej lista laureatów w wybranych kategoriach. • Akcesoria dla dzieci i rodziców: Gryzak Curababy CB (Curaden Polska). • Pieluchy: Pieluchomajtki Pampers Pants (Procter & Gamble). • Dla rodziny: torba Feeria King Pack (La Millou). • Akcesoria dla karmienia: równorzędnie zestaw obiadowy Lovely Lunch Babymoov (ABC Kid) i kubek z pokrywką dla dzieci od 12. miesiąca życia Babydream (Rossmann). W tej kategorii wyróżniono także kubek Lovi 360 Retro (Canpol). • Zabawki: puzzle Puf Puf Cyferki (Bright Junior Media/CzuCzu). Wyróżniono: Magic Jinn Przedmioty (Dumel). • Książki, czasopisma, mapy: seria książeczek Przesuń, Baw się i Pociągnij (Wydawnictwo Olesiejuk). Wyróżnienie otrzymała Mapa świata Dekornik (Dekornik). • Gry, muzyka, programy komputerowe i telewizyjne: seria gier Klub Przedszkolaka (Granna). • Odzież: ex aequo kolekcja odzieży Reserved Kids (LPP) i seria rajstop dla dzieci Soft Cotton (Wola). • Obuwie: seria butów firmy Bartek. Wyróżniono obuwie Befado. 

Tomy i technologia

MEDIALNE PLANY TM TOYS

Firma Tomy jest jednym z największych na świecie producentów i dystrybutorów zabawek. W portfolio przedsiębiorstwa znajdują się m.in. takie marki jak: Lamaze, Stacyjkowo, John Deere, Dinopociąg, Aquadoodle, Pokemon, Boon, JJ Cole, produkty na licencji Disneya oraz zabawki marki własnej Tomy. 

28

1. Helikopter badaczy 60093 (Lego)

2. Kolory i kształty (Trefl)

2. Nerf Magnus A4887 (Hasbro)

3. Arka Noego (Dumel Discovery)

3. Tory kolejowe 10506 (Lego)

4. Geniuz. Drewniana wieża z klocków (Panon Ltd.)

4. Lego Nexo Knights 70332 (Lego)

5. Sing Along Elsa (Jakks Pacific)

5. Barbie Stylowy pamiętnik BLM01 (Mattel)

1. U. Kozłowska „Psotna małpka” (Wilga)

1. A. de Saint-Exupéry „Mały Książę” (Znak)

2. J. Brzechwa „Wiersze dla dzieci” (Wilga)

2. A. Maleszka „Magiczne drzewo” (Znak)

3. T. Herve „Naciśnij mnie” (Babaryba)

3. A. Rahoza „Najpiękniejsze opowieści o św. Mikołaju” (Siedmioróg)

4. Oprac. zbior. „Wróżki w 3D” (Wilga)

4. Nela „Nela na tropie przygód” (Burda)

5. Oprac. zbior. „Zagadki Czuczu” (Bright Junior Media)

5. Ch. Dickens „Opowieść wigilijna” (Media Rodzina)

1. Barbie – kuferek księżniczek (TiM)

1. W głowie się nie mieści (Galapagos)

2. Kraina lodu (Galapagos)

2. Mały Książę (ADD Media)

3. My Little Pony (Galapagos)

3. Kraina lodu (Galapagos)

4. Mały Książę (ADD Media)

4. Minionki rozrabiają (Filmostrada)

5. Barbie i jej siostry (TiM)

5. Wielka szóstka (Galapagos)

1. Różni wykonawcy „Radio Złote Przeboje dla dzieci” (Magic Records)

1. Różni wykonawcy „Przedszkolaka hity” (MTJ)

2. M. Umer, G. Turnau „Kołysanki-utulanki” (EMI)

2. Różni wykonawcy „Dziecięce przeboje” (Universal)

3. Różni wykonawcy „Najlepsze piosenki Pana Kleksa” (Sony Music)

3. Różni wyk. „Tańce malucha do brykania i skakania” (Soliton)

4. L. Raimond „Usypianki bobasa” (Music Islet)

4. Różni wykonawcy „Najlepsze piosenki Pana Kleksa” (Sony Music)

5. Różni wykonawcy „Kołysanki dla maluszka” (Universal)

5. Różni wykonawcy „Best of Disney” (Universal)

NOWE LICENCJE EURO-TRADE

Wśród tegorocznych nowości licencyjnych wprowadzonych do oferty przez krakowską firmę Euro-Trade znajdą się m.in. produkty nawiązujące do serialu Psi patrol. Animacja stworzona przez Spin Master Entertainment i Nickelodeon Productions miała premierę w 2013 r. Serial opowiada o przygodach szczeniaków, które wspólnie z 10-letnim chłopcem Ryderem przychodzą z pomocą potrzebującym. Kolejną premierą jest licencja Avengers. Część asortymentu Euro-Trade została ozdobiona wizerunkami superbohaterów z komiksów Marvela: Iron Mana, Kapitana Ameryki, Hulka i Thora. 

Kreatywne pluszaki SYMAG DYSTRYBUTOREM ORANGE TOYS

Prezes Tomy Masayuki Nagatake komentując nowy projekt, stwierdził, że w jego przekonaniu kategoria zabawek stanowiących połączenie tradycji i technologii (wykorzystana już m.in. w Skylanders, Disney Infinity, a ostatnio w Lego Nexo Knights – przyp. red.) w ciągu najbliższych 3–5 lat będzie się bardzo dynamicznie rozwijać.

1. Puzzle 3D (Panon Ltd.)

Psy i Avengersi

WSPÓŁPRACA Z PLAYFUSION

Firma Tomy rozpoczęła współpracę z angielskim producentem gier PlayFusion. Efektem ma być produkt łączący tradycyjne zabawki z elementami gier fantasy i świata wirtualnego. Premiera planowana jest na 2017 r.

DZIECIĘCE BESTSELLERY

Firma Symag od stycznia jest dystrybutorem marki Orange Toys, oferującej pluszowe zabawki kreatywne. Pluszaki sprzedawane są w prezentowych pudełkach z wygodną rączką. Ekologiczne domki można złożyć i pokolorować. Maskotki wykonano z materiałów certyfikowanych, odpowiednich dla dzieci poniżej 3. roku życia. W każdym opakowaniu umieszczono minikatalog prezentujący kolekcję. 

Diament dla Trefla KONKURS BUSINESS CENTRE CLUB

Firma Trefl w konkursie Lider Polskiego Biznesu otrzymała Diament. Nagrody te przyznawane są laureatom statuetek Lidera Polskiego Biznesu, którzy utrzymali bądź poprawili swoją pozycję na rynku. Zwycięzcy konkursu zostali uhonorowani podczas uroczystej gali 23 stycznia w Teatrze Wielkim w Warszawie. Konkurs organizowany jest od 1992 r. 

D ane ze sk lepów internetow ych Smyk .com i Agito.pl oraz sieci Empik za st yczeń 2016.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


25-LECIE MARKO

BUTY, PUZZLE, CZARODZIEJKI Firma Marko świętuje 25-lecie. Jej początki to handel na targowiskach. Teraźniejszość – marki premium, własne sklepy firmowe, współpraca z wieloma zagranicznymi kontrahentami, obecność na najważniejszych branżowych imprezach. Przyszłość? Stworzenie nowoczesnego centrum handlowego.

1989

ANNA ORLEAŃSKA

1995

2001

ZAŁOŻENIE FIRMY

DEBIUT W BRANŻY DZIECIĘCEJ

PIERWSZA MARKA PREMIUM

W 1989 r. obecny właściciel Janusz Musioł wraz z dwoma kolegami – Markiem Leściorzem i Jackiem Kucharewiczem – zaciągnęli w banku kredyt i rozpoczęli działalność gospodarczą. Na początku handlowali obuwiem na targowiskach. Po 2 latach sprzedawania towaru z łóżek polowych zdecydowali, że przyszła pora na znalezienie lokalu. Janusz Musioł przypomniał sobie, że koleżanka z liceum, Renata Marszolik, prowadzi zakład modniarski, firmę produkującą odzież i sklep wielobranżowy przy ul. Jana 1 w Wodzisławiu Śląskim. Właśnie tam otwarto pierwszy salon z butami. Po roku w mieście rozpoczął działalność drugi punkt handlowy, gdzie ofertę rozszerzono o odzież i kosmetyki. W 1994 r. przedsiębiorcy uruchomili sprzedaż hurtową.

W 1995 r. postanowiono zmienić asortyment na artykuły dla najmłodszych. W pierwszej partii produktów, sprowadzonej z Tajwanu, znalazły się piankowe puzzle. Kolejne lata w historii Marko wyznaczały przeprowadzki i zmiany osobowe. W 1996 r. Marek Leściorz i Jacek Kucharewicz zdecydowali się na prowadzenie biznesu gastronomicznego i odeszli z firmy. W tym samym czasie hurtownię przeniesiono do większego lokalu przy ul. Łużyckiej w Wodzisławiu. W jej asortymencie pojawiły się m.in. odżywki dla dzieci i zdrowa żywność. Biznes rozwinął się do tego stopnia, że konieczne było rozpoczęcie pracy na 3 zmiany.

Od 2001 r. rozpoczął się proces rozszerzania oferty przedsiębiorstwa o marki premium. Pierwszą kolekcją z tej kategorii były zabawki rozwojowe Tiny Love, obecne w ofercie Marko do dziś. Asortyment marki obejmuje m.in. karuzele, maty, akcesoria do wózków, foteliki, interaktywne książeczki i zabawki.

32

W 2007 r. zrezygnowano z odżywek dla dzieci. Podjęto za to decyzję o wprowadzeniu takich marek jak Sassy (m.in. zabawki do kąpieli, gryzaki, grzechotki, zabawki muzyczne), K’s Kids (zabawki edukacyjne), Nuby (butelki i smoczki) oraz Dream Baby (zabezpieczenia do domu). Firma jest im wierna do dziś.

W 2000 r. hurtownię przeniesiono na ul. Marklowicką 17, gdzie funkcjonuje do dzisiaj. Obecnie firma dysponuje powierzchnią pozwalającą na zmagazynowanie 2000 palet towaru.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


CZAS NA TARGI W KIELCACH

DRUGA MARKUSIA Drugi sklep firmowy Marko został otwarty 1 czerwca 2012 r. w Rybniku przy ul. Obwiedni Południowej. Sklep ma 1100 m² powierzchni handlowej na dwóch kondygnacjach. Rybnicka Markusia oferuje pełen przekrój zabawek i artykułów dziecięcych – od smoczków po wózki.

Firma Marko została partnerem strategicznym kieleckich targów branży dziecięcej w 2010 r. W ramach tego wydarzenia przedsiębiorstwo co roku organizuje spotkania dla swoich partnerów handlowych, podczas których zagraniczni dostawcy prezentują nowości. Na tegoroczną edycję Kids’ Time firma przygotowała dwie konferencje odbywające się równolegle: jedną poświęconą wózkom i fotelikom, drugą – zabawkom.

Oprócz produktów przeznaczonych dla dzieci w asortymencie sklepu są również produkty dla mam karmiących oraz kobiet w ciąży. Produkty Canpol Babies, Lovi, Chicco, K’s Kids, Tiny Love, Tommy Tippee wyeksponowano na specjalnych regałach, dedykowanych tym markom. Obok niektórych z nich znajdują się monitory wyświetlające reklamy i filmy instruktażowe.

Każdego roku Marko zaprasza targowych gości na uroczysty bankiet, na którym nigdy nie brakuje atrakcji. W 2013 r. handlowcy bawili się w szlacheckim dworku, 2 lata temu na uczestników imprezy czekał m.in. bar wyrzeźbiony z bryły lodu i pokaz barmański w wykonaniu mistrzów Polski i Europy.

2007

Klienci mogą skorzystać z porad wykwalifikowanych sprzedawców i poczęstować się kawą.

2010

2012

2016

OTWARCIE SKLEPU FIRMOWEGO

SPRZĘT W SPRZEDAŻY

JUBILEUSZ I PLANY

W 2007 r. firma kupiła teren nieopodal dworca PKP przy ul. Rybnickiej w Wodzisławiu Śląskim. Otwarto tam Markusię – sklep o powierzchni 750 m². Jednocześnie podjęto decyzję o zamknięciu działających wcześniej mniejszych placówek.

W 2010 r. wprowadzono do sprzedaży sprzęt ciężki (foteliki, wózki, krzesełka do karmienia). Rozpoczęto m.in. dystrybucję fotelików samochodowych norweskiej marki BeSafe, pioniera w dziedzinie tworzenia fotelików montowanych tyłem. Wymagane atesty, przeprowadzane w trakcie udoskonalania produktów BeSafe, są o 40–50% bardziej rygorystyczne, niż przewidują to normy dla fotelików samochodowych.

Jubileusz 25-lecia istnienia firmy zaplanowano podczas targów Kids’ Time w Kielcach. Dla zaproszonych gości, w tym zagranicznych producentów, przygotowano imprezę pod hasłem 25 lat czarów z Marko. Wśród atrakcji wieczoru znalazł się m.in. występ prawdziwej wróżki, przepowiadającej gościom przyszłość. Do tego – czarodziejki, liczne konkursy z nagrodami oraz wiele innych atrakcji.

Wkrótce potem w ofercie Marko pojawiły się również: marka Mima z hiszpańskimi wózkami wyróżniającymi się nowoczesnym designem, atestowane wózki do biegania TFK oraz Baby Zen Yoyo – wózki w rozmiarze bagażu podręcznego, przydatne podczas rejsów lotniczych.

W planach przedsiębiorstwa na ten rok oraz najbliższe lata jest stworzenie nowoczesnego centrum handlowego w miejscu wodzisławskiej Markusi. Ma się tam znaleźć m.in. niecodzienny plac zabaw dla najmłodszych, kawiarenka dla rodziców, klub malucha, a być może nawet kino dla zmotoryzowanych.

W nowym salonie oprócz marek z asortymentu Marko znalazło się wiele innych brandów, m.in. gry i puzzle Trefla, które dzieci mogły testować w kąciku przeznaczonym dla najmłodszych klientów. Tradycją sklepu stały się organizowane dla dzieci akcje wakacyjne, w ramach których pracownicy przygotowują konkursy z nagrodami – zabawkami oferowanymi przez Marko.

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

33


WYWIAD – JANUSZ MUSIOŁ (MARKO)

HARLEY POCZEKA Firma Marko w tym roku obchodzi ćwierćwiecze działalności. Przedsiębiorstwo jest dystrybutorem kilkudziesięciu marek produkujących zabawki i akcesoria dla dzieci. Z właścicielem Januszem Musiołem rozmawiamy między innymi o korzyściach z eksperymentowania oraz o tym, czy zastanawiał się nad wyprowadzką z Wodzisławia Śląskiego.

Co by pan powiedział sobie młodszemu o 25 lat, rozpoczynającemu działalność biznesową?

Jakie były najważniejsze momenty w rozwoju firmy?

Żebym aż tyle nie pracował (śmiech). Przeżyłem kilkuletni okres, w którym harowałem na trzy zmiany. To było wtedy, gdy prowadziliśmy również sprzedaż odżywek dla niemowląt i dzieci. Każdego dnia wyjeżdżało od nas kilka samochodów z dostawą towaru. Po jakimś czasie sieci handlowe scentralizowały dystrybucję.

Zaczynaliśmy od handlowania z przedsiębiorstwami, które wtedy działały na rynku, m.in. Canpolem, Gerberem, Chicco. Pierwszy import, piankowe puzzle, pojawił się w 1995 r. Następny ważny moment to wejście w kolekcje premium. Pierwszą marką tego typu była Tiny Love, której produkty pojawiły się u nas we wrześniu 2005 r. Stopniowo rozszerzaliśmy portfolio. Zdecydowaliśmy się na ten asortyment, bo Wodzisław ma określone położenie geograficzne. Nie mieliśmy szans na hurtownię typu cash & carry, musieliśmy zaproponować usługę robienia dostaw, a nie czekać, aż kupujący przyjedzie do nas. Na początku nie dysponowaliśmy większym kapitałem, nie mogliśmy się zająć od razu sprzętem ciężkim, więc przez kilkanaście lat handlowaliśmy drobnymi zabawkami.

Marko nie zaczynało od produktów dla dzieci? Założyliśmy firmę w 1989 r. Po dwóch latach przekształciliśmy ją w spółkę, która działa do tej pory. Zaczęliśmy od sklepu z butami w Wodzisławiu Śląskim. Na asortyment dla dzieci przeszliśmy, gdy urodziła mi się córka. Pracowałem wtedy jeszcze w branży artystycznej jako kierownik zespołu, teraz nazwalibyśmy tę funkcję menedżerem kabaretów. Podczas służbowych podróży zauważyłem, że poszczególne rejony Polski bardzo się różnią, jeśli chodzi o zaopatrzenie w produkty dla najmłodszych. W latach 1989–1990 organizowanie występów stało się nieopłacalne. Kabarety miały się źle, skończyły się fundusze socjalne na bilety, a i kluby studenckie nie miały kasy. Rozpocząłem więc przygodę z handlem – najpierw były buty, po drodze jeszcze jakieś ryby, z czegoś trzeba było żyć… Pełna wielobranżowość, można powiedzieć (śmiech). Po roku koczowania na targowiskach zapragnęliśmy mieć lokal. To było miłe, gdy przychodziło się do sklepu, a przed drzwiami czekała kolejka. Codziennie. Niemiłe było tylko to, że inflacja pożerała nasze zarobki.

34

W tej chwili w naszym portfolio jest kilkanaście marek i nie potrafimy oprzeć się pokusie ciągłego wprowadzania czegoś nowego. Podobno mówi się, że jeśli jest trudny produkt, na pewno zajmie się nim Marko. Wkrótce na rynek trafią dwie nowości – SwaddleMe i CuddleCo. Nie ukrywam, że wejście na rynek z nową marką już nie jest takie proste, ale przez to zrobiło się ciekawiej. Pojawiło się mnóstwo rodzinnych firm, które doskonale sobie radzą, zajmują się bardzo innowacyjnymi produktami. Stoimy przed sporym wyzwaniem znalezienia dla siebie miejsca w przyszłości. To powoduje konieczność ciągłego eksperymentowania i dążenia do rozwijania systemów sprzedaży. Po wielu latach mogę śmiało powiedzieć,

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


że najważniejszą inwestycją, której nie powinna zaniedbać żadna firma, jest wkład w rozwój ludzi tworzących przedsiębiorstwo.

Gdzie w przyszłości widzi pan miejsce dla Marko? Myślę, że w najbliższych latach nadal będziemy pracować przede wszystkim z handlem tradycyjnym. Inwestować w ten kanał dystrybucji przez ekspozycje, szkolenia. Uważam, że internet to dla marki premium za mało. Kupujący musi przyjść, dotknąć produkt, pooglądać go, porozmawiać z wykwalifikowanym sprzedawcą. Oczywiście borykamy się z powszechnym problemem: klient pojawia się w sklepie, wszystkiego się dowie, a potem kupuje w internecie. Pracujemy nad tym, aby wszyscy osiągali zadowalające marże.

Kilka lat temu mówił pan, że sklepy nie mają cierpliwości do nowych marek. Czy to się zmieniło?

Nie. Właściciele sklepów są zniecierpliwieni, bo mają coraz większe koszty. Nie chcą eksperymentować, wprowadzać nowości, bo nie wiedzą, czy one przyniosą zysk.

Jakie były najtrudniejsze momenty w dotychczasowej historii Marko?

Z czego jest pan najbardziej dumny po tych 25 latach? Z ludzi, którzy pracowali w firmie i założyli własne biznesy. Bo to znaczy, że dużo się od nas nauczyli.

Fot. BranzaDziecieca.pl

Okazało się, że najłatwiej spotkać się i porozmawiać na drugim końcu świata – w Hongkongu, podczas odbywających się tam targów branży dziecięcej.

Wciąż chcemy pracować przede wszystkim z handlem tradycyjnym, inwestować w ten kanał dystrybucji.

Przeżyliśmy dwa ciężkie lata, podczas których byliśmy blisko dużych kłopotów. Spowodowane były m.in. nietrafionymi produktami i bankructwami kilku firm, z którymi współpracowaliśmy. Tuż przed ogólnoświatowym kryzysem w latach 2007–2008 sprzedaż szła nam na tyle dobrze, że postanowiliśmy wprowadzić również produkty dla dzieci starszych. Przyszło załamanie na rynku i okazało się, że firma nie jest w stanie ogarnąć aż tylu kolekcji. Od 2011 r. staramy się wyprzedać produkty dla dzieci w wieku powyżej 3 lat i skoncentrować się tylko na asortymencie dla najmłodszych.

Prawie wszyscy duzi polscy dystrybutorzy działają w większych miastach. Czy w ciągu ćwierć wieku działalności nigdy nie przyszła panu do głowy myśl o przeniesieniu firmy z Wodzisławia? Przez pierwsze kilka lat pracy czułem pewien dyskomfort z tego powodu – niektóre duże firmy niespecjalnie chciały z nami handlować. Teraz, w dobie internetu i usług kurierskich, położenie geograficzne siedziby przedsiębiorstwa nie ma znaczenia. Jest nam dobrze tam, gdzie jesteśmy.

Jakiś czas temu wspominał pan, że chciałby ograniczyć swoją działalność w firmie i trochę więcej czasu spędzać, jeżdżąc na harleyu. Ten plan się nie zmienił (śmiech). Ale jest to trudne m.in. ze względu na rotację pracowników. Nie wszystkim jest z nami po drodze. Poza tym moja nieodparta chęć uczestniczenia w tym, co się dzieje w firmie, także jest przeszkodą. Niestety, taka postawa ogranicza samodzielność współpracowników. Dlatego od kilku miesięcy mamy coacha, który prowadzi szkolenia, dobiera odpowiedni system kursów. Korzystamy również z pomocy specjalisty do spraw zatrudnienia, który m.in. bada predyspozycje pracowników i kieruje ich na odpowiednie stanowiska. Rozmawiała Anna Orleańska

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

35


PIT TI BIMBO 2016 WE FLORENCJI

MINILUKSUS DLA WSZYSTKICH K ATA R Z Y N A M A C I E J E W S K A S E R R A

Kreacje uszyte z wysokiej jakości naturalnych i syntetycznych tkanin, w kontrastujących barwach i deseniach, czerpiące inspiracje z magicznych, zimowych krajobrazów, miejskiego streetwearu w stylu rock i od lat modnego stylu college – tak pokrótce prezentują się kolekcje odzieży dziecięco-młodzieżowej na nadchodzący sezon jesienno-zimowy 2016/2017.

Fot. Tuc Tuc

Tendencje te obserwować można było podczas Z obserwacji targowych pokazów można wyprestiżowego Salonu Mody Dziecięcej Pitti snuć wniosek, że w przyszłym sezonie jesiennoBimbo, który od 40 lat odbywa się dwa razy -zimowym nie nastąpi żaden znaczący zwrot do roku w renesansowej Fortecy Medycejstylistyczny. Obserwujemy jednocześnie coraz skiej we Florencji. Pojawiają się tam najpowszechniejszą personalizację i ekskluzywważniejsi światowi styliści, dyktujący trendy ność poszczególnych kolekcji. Prawdziwy lub odzieżowe dla dzieci w przedziale wiekowym powierzchowny luksus zaczyna charakteryzood 0 do16 lat. Osiemdziesiąta druga edycja wać zarówno kolekcje topowych producentów imprezy odbywała się w dniach 21–23 styczw stylu couture, jak i casual rodem ze znanych nia i na 47 tys. m2 powierzchni wystawiennisieciówek. Przejawia się on przede wszystkim czej zgromadziła 445 kolekcji, w tym 216 spoza w starannym doborze tkanin, krojów, zestaWłoch. Na zeszłorocznej, zimowej edycji tarwień kolorystycznych i dodatków. Te ostatnie gów było ich 430, w tym tylko 166 spoza Włoch, bez wątpienia będą przebojem nowego sezonu co świadczy o internacjonalizacji tej imprezy. jesienno-zimowego.

W BRANŻY BEZ ZMIAN Florenckie targi są od lat znakomitym barometrem kondycji włoskiej i europejskiej branży konfekcji dziecięcej. Mimo zeszłorocznego kryzysu na tak znaczącym dla niej rynku Rosji i jej satelitów, zdołała ona utrzymać swe dotychczasowe pozycje. Ogłoszone z okazji targów przez Sistema Moda Italia (SMI) dane sektora włoskiej konfekcji dziecięcej wskazują nawet na wzrost obrotów w roku ubiegłym o 1,1%. Zakończoną właśnie edycję święta dziecięcej mody odwiedziło przeszło 10 tys. gości, wśród których znalazło się 6,9 tys. operatorów z branży (podczas zeszłorocznej zimowej edycji było ich 6,7 tys., a przed dwoma laty 7,2 tys.). Ze znajdujących się w ubiegłym roku w głębokim kryzysie Rosji i Ukrainy przybyło do Florencji 241 kupców, czyli ok.10% więcej niż w 2015 r. Stanowili oni najliczniejszą grupę przed Hiszpanami (192 kupców), Anglikami (161), Niemcami (138) i Francuzami (137). Polscy nabywcy uplasowali się na 17. pozycji, do Florencji przyjechało bowiem 38 rodzimych kupców (w porównaniu z 55 w roku ubiegłym). Warto jednak zauważyć, że sezon 2015 był wyjątkowy, gdyż rok wcześniej Polaków było jedynie 30. Świadczy to niewątpliwie o mniejszym zainteresowaniu polskich operatów z branży tą imprezą. Najwyraźniej zadowalają się oni ofertą dostępną w Polsce i na dziś nie szukają nowych dostawców.

W przyszłym sezonie w modzie dla dzieci nie należy się spodziwać jakiegoś znaczącego zwrotu stylistycznego.

36

POLACY NA PITTI BIMBO Wśród rodzimych wystawców, poza uczestniczącymi w Pitti Bimbo już od kilku edycji polskimi producentami Barbarasem i Dagą,

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Mi Mi Sol (2)

pojawił się debiutant. Swą pierwszą kolekcję dziecięco-młodzieżowej konfekcji pokazał we Florencji Chic z Jaworzna. Wyrafinowane stylistycznie, a zarazem niezwykle funkcjonalne modele, szyte z wysokiej jakości tkanin, spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem wśród zwiedzających florenckie targi. Firma Barbaras zaskoczyła zwiedzających swoją luksusową kolekcją czapek. Ten producent, od lat specjalizujący się w dzianinach, do wszystkich swych wyrobów dziewiarskich używa wysokiej jakości przędz znanego włoskiego producenta Maroglio. W nowej kolekcji z oryginalnymi kryształkami Swarovskiego użył natomiast wełnianych przędz z najwyższej półki innego włoskiego producenta – Zegna Baruffa – u którego zaopatrują się najsłynniejsze domy mody, z Chanel na czele.

ZARÓWNO „WETERAN” TARGÓW BARBARAS, JAK I DEBIUTANT CHIC BARDZO POZYTYWNIE OCENILI SWĄ OBECNOŚĆ NA FLORENCKIEJ IMPREZIE, KTÓRA POZWOLIŁA IM NAWIĄZAĆ CENNE ZAGRANICZNE KONTAKTY.

GENERATION(S) Hasło przewodnie minionej edycji targów, organizowanych jak co roku przez florenckie Pitti Immagine (odpowiedzialne także za targi mody męskiej Pitti Uomo, mody dziecięcej i przędz Pitti Filati) brzmiało „Generation(s)”. Chodzi o współistnienie wielu generacji rozumiane jako nieustanne łączenie stylów należących do odmiennych grup wiekowych. Trend ten jest szczególnie silny właśnie w modzie dziecięcej, do której coraz częściej wprowadzanie są fasony i zestawienia kolorystyczne uważane dotąd za typowo „dorosłe”. Proces ten, jak wiadomo, przebiega też w drugą stronę, powodując, że starsze pokolenia przejmują niektóre

Kolekcja Mi Mi Sol to uwspółcześniona i wizjonerska wersja stylu bon ton. Retro jest trendy także w modzie dziecięcej.

elementy z odzieży młodzieżowej. Za przykład takiego przenikania się trendów może posłużyć pierwsza minikolekcja No. 21 Kids. Jej twórcą jest znany dotąd jedynie z „dorosłej” mody włoski projektant Alessandro Dell’Acqua, pracujący również dla francuskiego domu mody Rochas.

biel z lodowym błękitem lub granatem. W kolekcjach newborn i baby, utrzymanych w modnym stylu ecoethic, pojawiają się natomiast często bardzo jasne róże i błękity oraz kremowa biel. Przyjrzyjmy się bliżej konkretnym propozycjom topowych producentów minikonfekcji.

Zapożyczenia stylistyczne z „dorosłej” mody są szczególnie akcentowane właśnie w konfekcji dziecięcej proponowanej na następny sezon jesienno-zimowy. Kolorystyka nowych propozycji jest z reguły czarno-biała (np. Karl Lagerfeld), czarno-biało-czerwona (np. Petit Bateau) lub utrzymana w tonacji total blue jeans (Levi’s Kids). W niektórych eleganckich kolekcjach dziewczęcych pojawia się ponadto proponowana już szeroko w obecnym sezonie czerwień w zestawieniu z czernią bądź galowa

ZIMOWE KONTRASTY Najpełniejszą stylistycznie kolekcję dziewczęcą przedstawił na targach florencki dom mody Ermanno Scervino. Widoczne są w niej czołowe motywy sezonu, czyli czerń i biel, zestawienia rustykalnej wełny z jedwabiem i tiulem oraz grube sploty i efemeryczna koronka lub haft w połączeniu z glitterowo-intarsjowanym połyskiem dodatków. Całość bogatej kolekcji Ermanno Scervino uzupełniają elementy zapożyczone z XIX-wiecznych mundurów, co nadaje jej klimat żywcem wzięty z romantycznej powieści Lwa Tołstoja Wojna i pokój. Kontrastowa stylistyka panuje również w jak zawsze trendy kolekcjach dziewczęcych włoskiego producenta Twin-Set Simona Barbieri, w których pojawiają się m.in. czarno-białe paski w zestawieniu z koronką w stylu retro (ten producent to aktualny nr 2 wśród włoskich klientów luksusowej odzieży dziewczęcej).

reklama

MINI BON TON Pełne gracji kreacje couture w stylu lat 50. znajdziemy natomiast w jak zawsze obszernej kolekcji słynnego w branży luksusowej konfekcji dziewczęcej toskańskiego domu mody Monnalisa (od lat nr 1 wśród nabywców najwyższej jakości odzieży dziewczęcej we Włoszech). Barwny pokaz targowy jego nowej kolekcji total look w stylu retro, której jednym z bohaterów była lansowana w tym sezonie elegancka torebka, odbył się we florenckim Pałacu Corsini nad brzegiem Arno. W podobnych klimatach utrzymana jest również nowa kolekcja włoskiego

38

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Bon ton w niezwykle oszczędnym stylistycznie wydaniu jest tez wyznacznikiem nowej kolekcji włoskiego Il Gufo. Warto wspomnieć, że ten producent plasuje się wśród włoskich klientów na trzeciej pozycji pod względem sprzedaży po Monnalisie i Twin-Set, a jego zagraniczne rankingi sprzedaży rosną nieprzerwanie od kilku sezonów. GWIEZDNA MOVIDA Już tradycyjnie na targach pojawiła się silna reprezentacja producentów upojnej kolorystycznie konfekcji z Hiszpanii, dla których Włochy są największym rynkiem zbytu w Europie. Barwny, cygański styl hippie w unowocześnionym wydaniu (m.in. dzięki elementom zapożyczonym z nowej części Gwiezdnych wojen) dominował na zbiorowym pokazie producentów z Półwyspu Iberyjskiego, który odbył się w ramach targów. Tym razem wzięło w nim udział 8 firm: Barcarola, Boboli, Canada House, Condor, Desigual, Losan, Mayoral i Tuc Tuc. EKOFUTERKO WRACA NA WYBIEG W bardzo wielu dziewczęcych kolekcjach pojawia się mniej lub bardziej naturalne ekologiczne futerko, którego triumfalny powrót obserwujemy już w bieżącym sezonie zimowym. Na przykład w modnych jak zawsze propozycjach włoskiego producenta Fracomina minifuterko z długim włosiem jest jasnobeżowe, u Kenzo czarno-różowe, a u Karla Lagerfelda czarno-biało-fioletowe. Beżowy futerkowy bezrękawnik pojawia się z kolei w zestawieniu

Fot. Andrea Montelpare

weterana luksusowej konfekcji dziewczęcej Pinco Pallino oraz kolekcja kwiatowych sukienek Simonetty. Ten ostatni producent, wytwarzający również m.in. licencyjne minilinie Fendi i Roberto Cavalli, świętował we Florencji 40 lat swej obecności na targach Pitti Bimbo. Bardziej wizjonerską i uwspółcześnioną wersję mini bon tonu stworzyła dla najmłodszych odbiorców kolekcji Mi Mi Sol jak zawsze niezwykle kreatywna Imelde Bronzieri.

Mniej lub bardziej naturalne ekofuterko triumfalnie wróciło na wybiegi, np. w postaci przyjemnego elementu na cholewce dziecięcych butów Andrea Montelpare.

3,9%

O TYLE ZWIĘKSZYŁ SIĘ EKSPORT WŁOSKIEJ KONFEKCJI DZIECIĘCEJ W 2015 R. z jak zawsze barwnymi kreacjami hiszpańskiego Desigual. Równie często można spotykać futerkowe wykończenia, jak choćby biały kołnierzyk z ekokożuszka w wełnianym czerwonym płaszczyku francuskiego producenta Petit Bateau. MINIAKCESORIA Jesienno-zimowe botki i kozaki są przede wszystkim wygodne, głównie w neutralnych kolorach, jak czerń, biel i szarość. Nieodzownym

ich elementem w wersji dziewczęcej jest połysk, w chłopięcej powracają do łask mniejsze i większe ćwieki. W modzie będzie znów lakierowana skora i powszechnie stosowany glitter. W obuwiu chłopięcym, poza botkami, triumfują wysokie, zimowe sneakersy. Tak jak u dorosłych, proponowane są one nawet do eleganckich chłopięcych stylizacji. Uzupełnieniem minigarniturów, a także bardziej sportowych kreacji są, wzorowane na męskich, klasyczne, sznurowane półbuty derby. W modnym stylu utrzymane są m.in. kolekcje firmy Andrea Montelpare, która poza swymi własnymi liniami AM66, Bumper i Tradition, produkuje luksusowe miniobuwie takich stylistów jak Roberto Cavalli, Diesel, Ice Iceberg, GF Ferre, John Galliano, Cesare Paciotti, Quis Quis, Mi Mi Sol i Simonetta. Jesienno-zimowe dziewczęce kolekcje są triumfem luksusowej torebki. Jest ona nieodzownym elementem nowych kolekcji sztandarowych włoskich producentów z Monnalisą i Simonettą na czele. NIE TYLKO CIUSZKI Na florenckich targach miały ponadto okazję zadebiutować ergonomiczna linia mebli dla najmłodszych, ceramika dziecięca i tekstylia domowe stworzone w duchu filozofii Montressori o nazwie Flowerssori. Warto wspomnieć, że wspomniana innowacyjna linia mebli dziecięcych zdobyła w 2013 r. międzynarodową nagrodę ADI Design Index. Ciekawostką jest, że niezwykle zabawna i funkcjonalna ceramika dla maluchów projektowana przez Flowerssori jest wytwarzana w Polsce. W ramach florenckich targów zaprezentowana została również miniwystawa ubranek zaprojektowanych przez znanych projektantów dla słynnej włoskiej lalki Cicciobello. Do kategorii minikonfekcji, tym razem przeznaczonej dla psich pupili, należała zaprezentowana podczas florenckich targów kolekcja ubranek „I Love My Dog”, firmowanych przez projektantów odzieży dziecięcej, takich jak Miss Grant, Roberto Cavalli, Missoni czy No. 21. Dochód ze sprzedaży tej unikalnej linii, dostępnej za pośrednictwem domu handlowego Luisa Via Roma, jest przeznaczony na rzecz Fundacji Meyer przy florenckim szpitalu pediatrycznym, która wesprze z tych środków terapię dziecięcą realizowaną z udziałem zwierząt domowych. Współpraca: Paola Gallerini

reklama

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR Play&Go W POLSCE • WWW.SKIPWISH.PL

40

ZOBACZ ZDJĘCIA Z PITTI BIMBO TNIJ.ORG/PITTI16

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


JUBILEUSZ MOTHER & BABY

Start z potrzeby serca wymagało odwiedzenia wielu sklepów. Nie było z kim porozmawiać o zaletach i wadach artykułów lub usług. Pomyślałam, że jest wiele mam, które chętnie spotkałyby się i porozmawiały o doświadczeniach z okresu ciąży i o tych związanych z wychowywaniem dzieci. Potem formuła imprezy zaczęła się rozwijać – mówi organizatorka.

Przed pierwszą edycją Mother & Baby, która odbyła się na warszawskim Służewcu, głównym wyzwaniem było zachęcenie wystawców do udziału w imprezie. Wtedy nikt nie wierzył, że w Polsce można zorganizować targi tego typu. – Mamy duży szacunek do firm Baby Land, Logis i Akpol, które od razu nam zaufały i współpracują z nami od samego początku. Dzięki nim inni przedsiębiorcy przekonali się, że włączenie się w ten projekt to dobry pomysł – opowiada pomysłodawczyni imprezy Magdalena Dróżdż z firmy White Crane.

Kreatywność, śledzenie trendów, wyjeżdżanie na targi zagraniczne, analizowanie oczekiwań i potrzeb wystawców i odwiedzających, doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu tego typu imprez – to najważniejsze czynniki, które według Magdaleny Dróżdż przyczyniły się do rozwoju Mother & Baby. 

Targi pojawiły się z potrzeby serca. – Byłam w drugiej ciąży. Szukałam produktów przydatnych dla kobiet spodziewających się dziecka. Zorientowanie się w ofercie tej branży

10 LAT Z MAMAMI Jakiś czas temu lista targów konsumenckich z ofertą dziecięcą była dość obszerna. Niektóre imprezy okazały się projektami jednorazowymi, inni organizatorzy po jakimś czasie zawieszali działalność. Targi Mother & Baby radzą sobie dobrze już od 10 lat. I nic nie wskazuje na to, że coś miałoby się zmienić.

ANNA ORLEAŃSKA

Debiut nad morzem

Fot. BranzaDziecieca.pl (2)

W 2014 r. targi Mother & Baby zadebiutowały w gdańskiej hali Amber Expo. W pierwszej edycji imprezy, którą odwiedziło ok. 4 tysięcy gości, wzięło udział ok. 60 wystawców. Organizatorzy byli zadowoleni z frekwencji. – Trójmiasto ma spory potencjał. To rynek, który warto zagospodarować. Chcielibyśmy również promować nasz projekt w obwodzie kaliningradzkim – komentowała wówczas reprezentująca White Crane Justyna Dzik.

42

Ci, którzy przyszli do hali Amber Expo, mogli skorzystać m.in. z konsultacji medycznych, spotkań ze specjalistami, wziąć udział w warsztatach wiązania chust oraz warsztatach fotelikowych Maxi-Cosi. Rodzice uczestniczyli ponadto w zajęciach Akademii Pawła Zawitkowskiego,

a także wysłuchali wykładów poświęconych m.in. pierwszej pomocy, opiece położniczej oraz żywieniu niemowląt. Już w drugiej nadmorskiej edycji Mother & Baby liczba wystawców i odwiedzających wyraźnie wzrosła. Stoiska 86 firm obejrzało 5347 osób. Swój asortyment przedstawiły takie przedsiębiorstwa jak: Dorel, Logis, Playmobil, Stokke, Medela, La Millou, Befado, Bikeovo i Baby Chic. Honorowy patronat nad imprezą objął prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Nowością była Strefa Bezglutenowa, w której specjaliści doradzali m.in. jak przygotować dietetyczne wypieki. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Atrakcje dodatkowe Znakiem rozpoznawczym Mother & Baby (targi odbywają się obecnie w Warszawie, Gdańsku i we Wrocławiu) jest bogaty program. Oprócz wspomnianych warsztatów, wykładów i Akademii Pawła Zawitkowskiego organizatorzy proponują także bezpłatne badania dla kobiet w ciąży, konsultacje medyczne i spotkania ze specjalistami, badanie słuchu i wzroku u dzieci. Na liście atrakcji Mother & Baby znalazły się także pokazy fitnessu dla mam i dzieci zorganizowane przez fundację My To Mamy oraz prezentacje kolekcji mody dziecięcej.

i stylistów, porad dotyczących pielęgnacji skóry w trakcie i po ciąży, zbadać strukturę swoich włosów i wziąć udział w warsztatach brafittingu. Tradycyjnie w ramach imprezy odbywają się liczne konkursy (m.in. Tatusiowie w ciąży, Wyścigi raczkujących maluchów), w których można zdobyć atrakcyjne nagrody dostarczone przez wystawców biorących udział w wydarzeniu. Podczas jednej z wrocławskich edycji można było uczyć się gotowania razem z Miss Nowego Jorku i wziąć udział w aukcji charytatywnej prowadzonej przez aktorów serialu Pierwsza miłość. W strefie dla dzieci czekały m.in. warsztaty ekologiczne, teatrzyk, castingi do filmów i seriali, zajęcia muzyczne, bajkoterapia, skakańce i dmuchańce. 

Poza strefą poświęconą zdrowemu odżywianiu w ubiegłych latach na targach pojawiła się również strefa pielęgnacji kobiety. Panie mogły skorzystać ze wskazówek wizażystów

Krakowskie perypetie Targi Mother & Baby zadebiutowały pod Wawelem w 2010 r. Magda Dróżdż była szczęśliwa, że będzie miała okazję pracować w mieście, które bardzo lubi; mieszkała tam w czasie studiów. Przedstawiciele lokalnych władz wystawili jednak entuzjazm organizatorów na wiele ciężkich prób. Za każdym razem osoby zajmujące się koordynacją wydarzenia narzekały na piętrzone przed nimi trudności, niespotykane gdzie indziej wymagania i ograniczenia. Organizatorzy przekonali się, że w Krakowie obowiązują inne niż w pozostałych miastach, dużo bardziej niekorzystne zasady naliczania opłat za umieszczane na targach reklamy. Firmie White Crane nie udało się uzyskać zgody, aby impreza była biletowana – nawet gdy

przeniesiono ją spod Wawelu na krakowskie Błonia. Niemożliwe okazało się też powiększenie terenu wydarzenia tak, aby zmieściło się więcej wystawców (choć na Błoniach jest do dyspozycji blisko 50 ha). To wszystko miało duży wpływ na wyniki finansowe. Organizatorzy postanowili, że zorganizowane w 2013 r. Mother & Baby w Krakowie będą ostatnią edycją imprezy w tym mieście. W 4. krakowskich targach na liście wystawców znalazło się 31 marek. Swoją ofertę przedstawiły m.in. Akpol, Deltim, Kiddy, Logis, Marko, Maclaren, Medela oraz Playmobil. W programie wydarzenia znalazło się miejsce na pokaz stylizacji Tomasza Jacykowa. 

Fot. BranzaDziecieca.pl (2)

Pomocne kontakty

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

– Okazało się, że profesjonalne targi Mother & Baby kierowane do klienta ostatecznego sprawdziły się. Wiele firm z branży dziecięcej startowało właśnie podczas tej imprezy, a nasza pomoc w dotarciu do tak dużej grupy rodziców zainteresowanych produktami dla najmłodszych okazała się bardzo pomocna. W dobie internetu mimo wszystko ceni się bezpośredni kontakt z towarem, specjalistami, którzy za nim stoją, oraz okazję do obejrzenia „w realu” najciekawszych nowości – ocenia Magdalena Dróżdż. Organizatorzy każdą edycję Mother & Baby traktują jakby była pierwsza. Przygotowują ją z taką samą uwagą, starannością i pieczołowitością jak debiut.

– Obecnie wkładamy w to nawet jeszcze więcej pracy, bo co chwila pojawiają się i znikają nowe „targi dziecięce”, które – niestety – okazują się jedynie kiermaszami, mitrężącymi pieniądze i czas wystawców, którzy im zaufali. Potem trudno nam przekonać przedsiębiorców, że my nie obiecujemy gruszek na wierzbie i nie traktujemy klienta jednorazowo. Dlatego często zapraszamy sceptyków, aby przyszli na nasze targi po prostu jako zwiedzający. Po takim doświadczeniu przy następnej edycji już sami do nas dzwonią z propozycją współpracy. Cieszymy się, że Mother & Baby to nadal lider wśród targów konsumenckich branży dziecięcej. To efekt pasji, doświadczenia i ciężkiej pracy – podsumowuje organizatorka. 

43


PRZEGLĄD RYNKU — FOTELIKI

cena detaliczna

580 zł

nazwa

PRIMO VAGGIO SL

grupa wagowa

0–13 kg

9–18 kg

opis produktu

System chroniący przed skutkami bocznych uderzeń (SIP), regulacja wysokości, 3-punktowe pasy z ochraniaczami i pogrubiona wkładka anatomiczna.

System chroniący przed skutkami bocznych uderzeń (SIP), 3-punktowe pasy, szerokie siedzisko i 4-stopniowa regulacja położenia.

Peg-Pérego/Akord www.akord.poznan.pl

Peg-Pérego/Akord www.akord.poznan.pl

producent / dystrybutor

cena detaliczna

nazwa

grupa wagowa opis produktu

producent / dystrybutor

nazwa

grupa wagowa opis produktu

producent / dystrybutor

VAGGIO 1 DUO FIX K

CARETERO SPORT TURBO

9–25 kg

499 zł

AVIONAUT GLIDER SOFTY

9–25 kg

300 zł

AVIONAUT EVOLVAIR ROYAL

309 zł

CARETERO SCOPE DELUXE

9–36 kg

0–25 kg

Tapicerka z funkcją „easy clean” ułatwia utrzymanie czystości i higieny. Fotelik wyposażono w napinacze pasów dla lepszej stabilizacji.

Regulacja zagłówka zintegrowana z oparciem oraz osłonami bocznymi zapewnia możliwość szybkiego i precyzyjnego dostosowania fotelika do wzrostu i wagi dziecka.

Bezpieczny fotelik z możliwością montażu tyłem do kierunku jazdy w gr. 0+. Atrakcyjne, nowoczesne wzornictwo i materiały.

Lookart www.avionaut.com

Lookart www.avionaut.com

Caretero www.caretero.pl

729 zł

GO ONE ISOFIX

639 zł

439 zł

GO ONE

1070 zł

BRITAX RÖMER KING II ATS

460 zł

BRITAX RÖMER KID II

9–18 kg

9–18 kg

9–18 kg

15–36 kg

6-stopniowa regulacja oparcia i pasy z klamrą Holmbergs. Nowoczesne, dynamiczne wzornictwo.

Rozkładany w 5 pozycjach, regulowana wysokość zagłówka i długość pasów w 6 pozycjach. Osłonki na pasy są zabezpieczone przed zwijaniem. Tapicerkę można uprać.

Rozkładany w 5 pozycjach, regulowana wysokość zagłówka i długość pasów w 6 pozycjach, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa. Tapicerkę można prać.

Systemem ATS dociąga pasy, sygnalizuje, gdy dziecko odepnie je podczas jazdy, potwierdza właściwe naciągniecie pasów. 4 gwiazdki ADAC.

Lekki fotel z systemem zabezpieczającym w razie zderzeń bocznych. Prowadnice dla prawidłowego zapięcia pasów. Wiele pozycji wysokości zagłówka. 4 gwiazdki ADAC.

Caretero www.caretero.pl

Chicco/Artsana Poland www.chiccopolska.pl

Chicco/Artsana Poland www.chiccopolska.pl

Britax Römer/Akpol www.britax-roemer.pl

Britax Römer/Akpol www.britax-roemer.pl

cena detaliczna

44

690 zł

209 zł

BOBOSTELLO MARS

0–13 kg

1199 zł

339 zł

RECARO OPTIAFIX

GAMMA FX ESPIRO

9–18 kg

15–36 kg

1390 zł

MAXI-COSI AXISSFIX

569 zł

MAXIMA SPS ISOFIX EASYGO

61–105 cm (i-Size)

9–36 kg

Przy użyciu odpowiednich adapterów istnieje możliwość montażu fotelika na konstrukcjach wózków dziecięcych firmy Bebetto.

Nowoczesny fotelik z grupy ECE I. Wiele innowacyjnych rozwiązań służących bezpieczeństwu i komfortowi.

Montowany z pomocą systemu Fx. Jednoczesna regulacja zagłówka (7 stopni) i szerokości fotelika. Dodatkowa półka na drobiazgi. Ergonomiczne podłokietniki.

Zgodny z normą i-Size. Siedzisko odwracane o 360°, co ułatwia usadzanie i zabezpieczenie dziecka oraz wybranie kierunku ustawienia fotelika.

Ma system Isofix, zabezpieczenie boczne SPS, 4 pozycje pochylenia oparcia, 5 stopni regulacji zagłówka. Tapicerkę można zdjąć.

Bebetto www.bebetto.eu

Recaro/Logis www.recaro-polska.pl

Baby Design Group www.espiro.eu

Dorel/Dorel Polska www.maxicosi.pl

Euro-Cart www.euro-cart.eu

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


cena detaliczna

nazwa

445 zł

MAXIMA SPS EASYGO

790 zł

MAXI-COSI PEBBLE PLUS

999 zł

JANE GRAND

b.d.

LUNARO

b.d.

COMETA

grupa wagowa

9–36 kg

0–13 kg

opis produktu

Ma system ochrony bocznej SPS, 4 pozycje pochylenia oparcia, 5 stopni regulacji zagłówka i odporną na zmechacenia tapicerkę z możliwością demontażu.

Testowany wg i-Size. Montowany na bazie 2wayFix. Wyposażony w specjalną wkładkę dla noworodka, co zapewnia wygodniejszą pozycję i dodatkową ochronę dziecka.

Ma Isofix i Top Tether – pasek przeciwobrotowy. Homologowany zgodnie z normą ECE 44/04 i i-Size.

Ma Isofix, pas Top Tether, 3-punktowy pas montażowy, wewnętrzne zabezpieczenie przed uderzeniami, 5 pozycji ułożenia, jednoczesną regulację zagłówka i szelek.

Ma Isofix, pas Top Tether, 3-punktowy pas montażowy, 5-punktowe pasy bezpieczeństwa. Stabilna, metalowa rama zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.

Euro-Cart www.euro-cart.eu

Dorel/Dorel Polska www.maxicosi.pl

Jane/Euro-Trade www.jane.pl

Coto baby www.cotobaby.pl

Coto baby www.cotobaby.pl

producent / dystrybutor

cena detaliczna

nazwa

679 zł

KIWY SF01

0–18 kg

opis produktu

Jedyny fotelik na rynku z dwoma niezależnymi mocowaniami Isofix, umożliwiającymi montaż przodem i tyłem do kierunku jazdy.

Kiwy/Roan www.kiwyworld.com

cena detaliczna

nazwa

949 zł

KIWY SLF123 ITALIA

grupa wagowa

producent / dystrybutor

9–36 kg

1099 zł

GRACO MILESTONE

9–36 kg

9–36 kg

319 zł

FOTELIK 4BABY STARFIX

215 zł

FOTELIK 4BABY VOYAGER

0–36 kg

9–36 kg

Nowa propozycja o nietuzinkowym designie.

4 pozycje odchylenia oparcia, 10 pozycji regulacji wysokości zagłówka, zabezpieczenia przed uderzeniami bocznymi.

Nowa kolekcja fotelika z Isofix. Poprawiona i powiększona konstrukcja skorupy. Obustronny uchwyt na napoje. Większy, regulowany zagłówek. 6 kolorów.

Nowa kolekcja. Obszerne siedzisko i zdejmowane oparcie. Szerokie panele boczne zapewniają dobre oparcie głowy. 7 kolorów.

Kiwy/Roan www.kiwyworld.com

Graco/Euro-Trade www.gracobaby.pl

4Baby www.4baby.pl

4Baby www.4baby.pl

899 zł

BESAFE IZI GO MODULAR I-SIZE

9–18 kg

1449 zł

BESAFE MODULAR I-SIZE

JOIE EVERY STAGES

JOIE TRILLO LX

15–36 kg

669 zł

JANE QUARTZ

0–13 kg

opis produktu

Montaż tyłem do kierunku jazdy na bazie Isofix (pasującej do kolejnego fotelika iZi Modular) lub 3-punkowego pasa samochodowego. UN R129 (i-Size).

Montowany przodem (88–105 cm) lub tyłem (61–105 cm) do kierunku jazdy na bazie Isofix iZi Modular. Ma regulowany zagłówek i magnesy w uprzęży. UN R129.

Funkcjonalny i uniwersalny, obejmuje 4 grupy wagowe. Montaż tyłem i przodem do kierunku jazdy.

Bezpieczny fotelik wyróżniony 4 gwiazdkami w testach ADAC. Montaż za pomocą pasów bezpieczeństwa i dodatkowych złączy Isosafe.

Ma Isofix, 11 ustawień wysokości, 3-pozycyjną regulację oparcia i oddychającą wyściółkę z opcją Soft Touch.

BeSafe/Marko www.marko-baby.pl

BeSafe/Marko www.marko-baby.pl

Joie/4Kids Dystrybucja www.joie-polska.pl

Joie/4Kids Dystrybucja www.joie-polska.pl

Jane/Euro-Trade www.jane.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

0–36 kg

409 zł

grupa wagowa

producent / dystrybutor

61–105 cm (i-Size)

859 zł

9–36 kg

15–36 kg

45


SONDA – NOWOŚCI WÓZKOWE

Witold Kikolski

Marcin Sobczyk

Wiesław Dybalski

C H I CCO

BABY DESIGN

DOREL

Wśród nowości prezentowanych na Kids’ Time warto zwrócić uwagę na odświeżoną wersję miejskiego wózka głęboko-spacerowego Urban Plus. Ten model ma odwracane siedzisko, które łatwo przekształcić w wygodną gondolę. Wózek jest kompatybilny z fotelikiem samochodowym Auto-Fix Fast. Urban Plus składa się bez wypinania spacerówki. Gondolę można wypiąć i przenieść, gdy dziecko w niej zaśnie. Jest ona dodatkowo usztywniona (w wyposażeniu znajduje się składany element, prosty w zamontowaniu, przechowywaniu i przenoszeniu). Wózek waży tylko 7,5 kg.

Targi Kids’ Time to dla nas zawsze ważny i przełomowy moment w roku. To czas osobistych spotkań z klientami, a także prezentacji nowych produktów w ofercie. Dokładamy wszelkich starań, by możliwie najlepiej zaprezentować nasze marki i produkty w tym miejscu, a jednymi z najważniejszych są wózki spacerowe. Dlatego w Kielcach pokazujemy naszym partnerom handlowym (zarówno polskim, jak i zagranicznym) nowości właśnie z tej kategorii. Oprócz tego produkty będące w naszej ofercie od kilku sezonów zaprezentujemy w nowej, odświeżonej kolorystyce.

Chcemy zwrócić uwagę odwiedzających m.in. na kolekcję Maxi-Cosi, w której oprócz klasycznego, rozpoznawalnego i lubianego przez rodziców modelu Mura Plus pojawi się nowy wózek – Stella. To odpowiedź na potrzeby rodziców chcących dać swojemu dziecku maksymalny komfort podróżowania. W pierwszym kwartale planujemy wprowadzenie do oferty wózka Dana, czyli praktycznego rozwiązania dla rodziców funkcjonujących w mieście. Klienci na targach dowiedzą się też, jakie nowości zapowiedziała marka Quinny na drugą połowę roku.

PREMIERY NA KÓŁKACH

Witold Kikolski

Marcin Sobczyk

Wiesław Dybalski

Janusz Karoń

Łukasz Banaś

Piotr Machura

Przedstawiciele firm prezentujących swoją ofertę podczas tegorocznej edycji kieleckich targów Kids’ Time podpowiadają właścicielom sklepów, na które z nowych wózków warto zwrócić uwagę podczas poszukiwania ciekawych premier rynkowych.

Łukasz Banaś

Janusz Karoń

Piotr Machura

IDEO GROUP

B E B E T TO

D E LT I M

Podczas tegorocznej edycji targów Kids’ Time pokazujemy m.in. wózek Anex Cross. To pierwszy model z kolekcji 2016 nawiązujący do poprzedniej propozycji z naszej oferty– Anex Sport. Komfortowo i płynnie się prowadzi i ma trwałą, przemyślaną konstrukcję, co gwarantuje rodzicom przyjemność użytkowania. Wózek łączy polską precyzję wykonania i światowy design. Anex Cross to kompaktowy, lekki wózek, przy którego produkcji zachowano wszelkie obowiązujące normy.

Na targach w Kielcach pokazujemy m.in. wózek Murano. Ten model łączy nowoczesny design z wysoką funkcjonalnością. Wózek wyposażono w nowy, łatwiejszy system składania ramy oraz naturalny, przewiewny materac z włókniny kokosowej. Zwiększyliśmy także pojemność torby pielęgnacyjnej. Nasi projektanci stworzyli Murano z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, małych i dużych. Zależało nam, żeby w tym modelu zastosować udogodnienia dostosowane do codziennych potrzeb zarówno rodziców, jak i dzieci.

Na kieleckich targach prezentujemy premierową linię marki X-lander obejmującą modele: X-Move, X-Pulse, X-Cite oraz X-Run. W tej kolekcji zastosowano m.in. powiększoną i o wiele lżejszą gondolę. Wózki mają ponadto moskitierę wbudowaną w podnóżek oraz funkcjonalne uchwyty do zawieszenia torby lub kubka. W modelach X-Move, X-Pulse i X-Cite są regulowane kosze zakupowe z możliwością ich powiększenia oraz diody LED w podnóżku. Kolejną nowością w 2016 r. jest usługa „Darmowy przegląd po roku”.

46

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


P O M Y S Ł N A W Y S TAW Ę

SPACEROWY NIEZBĘDNIK

BABYBJÖRN ONE – NOSIDEŁKO ERGONOMICZNE

1

Zaprojektowane wspólnie z pediatrami. 4 pozycje noszenia dziecka z przodu i na plecach. Wygodny pas biodrowy. Dla dzieci w wieku 0–3. Przybliżona cena detaliczna: 607 zł Producent/dystrybutor: BabyBjörn/Scandinavian Baby www.scandinavianbaby.pl

2

PIANKA DO MYCIA RĄK Polecana przez Gwyneth Paltrow. Antybakteryjna pianka zabija bakterie, nie wysuszając skóry. Działa antyseptycznie, nie wyjaławia naskórka. Przybliżona cena detaliczna: 22 zł Producent/dystrybutor: Bentley Organic/Eco & More www.bentleyorganic.pl

ELODIE DETAILS – WÓZEK SPACEROWY STOCKHOLM STROLLER GRAPHIC GRACE

1 3

Ma duże koła, daszek przeciwsłoneczny, wygodny podnóżek i regulowane oparcie oraz 5-punktowe pasy. Dla dzieci od 6 m do 3 lat. Waga: 7,9 kg. Przybliżona cena detaliczna: 899 zł Producent/dystrybutor: Elodie Details/Scandinavian Baby www.scandinavianbaby.pl

2

3

5

4

4 5

OCIEPLANY PAJAC BALBINKA

PLAYSHOES – KOMPLET PRZECIWDESZCZOWY PIESEK

Ciepły i wygodny, na wiosenne spacery. Zapinany od góry na suwak. Nogawki na napy świetnie chronią przed zimnem. Dostępne rozmiary: 56–74.

Dla dziewczynek. Miękki i delikatny w dotyku. Wodoodporny dzięki klejonym szwom. Ma odblaskowe aplikacje. Kurtki: 80–140 cm, kalosze: 20/21 – 34/35.

Przybliżona cena detaliczna: 165 zł Producent/dystrybutor: Sofija www.sofija.com.pl

48

Przybliżona cena detaliczna: 199 zł Producent/dystrybutor: Playshoes www.playshoes.de

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


JAK WYBRAĆ SMOCZEK

SMOCZKI W SKRÓCIE M A R TA N O WA K

Smoczki uspokajające wciąż budzą wiele wątpliwości. Rodzice mają mnóstwo pytań i bardzo często to sprzedawca pomaga im w podjęciu decyzji i dokonaniu właściwego wyboru. Przyda mu się wiedza na temat poszczególnych cech smoczków, m.in. ich rozmiarów, kształtów, materiałów, rodzajów. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę klientów, którzy szukają odpowiedniego produktu.

Każde dziecko rodzi się z wrodzoną potrzebą ssania, która umożliwia mu zdobywanie mleka mamy, a ponadto uspokaja i daje poczucie bezpieczeństwa. Odruch ssania ma również istotne znaczenie dla prawidłowego rozwoju jamy ustnej. Oddychanie, jedzenie i percepcja zmysłowa wymagają koordynacji ruchów szczęki, języka i ust. Gdy dziecko ssie, doskonali ją, wzmacnia mięśnie jamy ustnej i przygotowuje się do ząbkowania, żucia i wreszcie mówienia.

PODPOWIEDZI DLA POCZĄTKUJĄCYCH Z decyzją o włączeniu uspokajacza warto poczekać do momentu ustabilizowania laktacji. Dziecko wówczas nauczy się ssać prawidłowo matczyną pierś. Trzeba także zwrócić uwagę na to, że smoczek-uspokajacz, jak nazwa wskazuje, służy do wyciszenia dziecka, a nie do „zakorkowania” go na długie godziny. Nie może więc zastępować uwagi i opieki dorosłych.

Fot. Baby Land

Dla wielu dzieci jednak ssanie związane z pobieraniem pokarmu jest niewystarczające. Stają się często niespokojne i płaczliwe. Gdy odruch

ssania jest wyjątkowo silny, smoczek uspokajający może być nieodzowną pomocą. Należy jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach jego stosowania.

Zaleca się jednak, aby dziecko nie spało ze smoczkiem w buzi. Można go podać przed snem, aby ułatwić zaśnięcie, ale powinno się wyjmować smoczek, gdy tylko dziecko zaśnie. KCIUK JEST GORSZY Zanim wymyślono smoczki, dzieci przez wieki zaspokajały swoją potrzebę ssania przez ssanie kciuka lub miękkich przedmiotów (np. rogu kocyka). Wielu rodziców zastanawia się, czy smoczek jest w ogóle potrzebny. Może wystarczy kciuk? Specjaliści są jednak zgodni, że odpowiednio dobrany smoczek jest o wiele lepszą opcją. Dlaczego? Kciuk nie jest tak elastyczny i dopasowany do jamy ustnej dziecka jak smoczek uspokajający. Dlatego długotrwałe ssanie palca w perspektywie czasu może powodować wadę zgryzu. Smoczek wywiera jak najmniejszy nacisk na szczękę i mające się pojawić zęby. Uspokajacz o odpowiednim kształcie, w przeciwieństwie do kciuka, wspiera zdrowy rozwój jamy ustnej dziecka i zmniejsza ryzyko wad zgryzu. Poza tym łatwiej odzwyczaić dziecko od ssania smoczka, choćby dlatego, że nie jest on dostępny przez cały czas.

Gdy dziecko ssie smoczek, nie tylko się uspokaja, lecz także przygotowuje do ząbkowania, żucia i w końcu mówienia.

50

DOBRAĆ KSZTAŁT Na rynku dostępne są smoczki uspokajające o różnych kształtach. Te, których końcówka jest delikatnie spłaszczona i wygięta w kierunku podniebienia, mają kształt anatomiczny lub ortodontyczny. Przypomina on kształt brodawki sutkowej mamy w buzi dziecka. Smoczki okrągłe (tzw. wisienki) przypominają balonik lub brodawkę sutkową w spoczynku. Symetryczne z kolei mają gumkę spłaszczoną z obu stron. Smoczki okrągłe i symetryczne można wkładać

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


dziecku do buzi w dowolną stronę, natomiast anatomiczne zawsze tak, aby wygięta końcówka była skierowana do góry.

kwestią indywidualnych preferencji. Zwykle to dzieci wybierają, który materiał bardziej im odpowiada.

Najczęściej polecane są smoczki o kształcie anatomicznym. Wspierają one zdrowy rozwój jamy ustnej dziecka i wspomagają dziecko, gdy uczy się ono koordynować ruchy jamy ustnej.

Lateks to naturalny materiał otrzymywany z drzew kauczukodajnych, o charakterystycznym żółtawo-miodowym kolorze. Ma właściwości, którym jak dotąd nie dorównują cechy żadnego materiału otrzymywanego syntetycznie. Wśród nich są m.in. niezwykła miękkość, elastyczność i odporność na rozciąganie. Poza tym lateks jest wyjątkowo miękki, a przy tym bardzo wytrzymały (uszkodzony nie ulega dalszemu rozrywaniu). W dodatku nie przyciąga kurzu i nie elektryzuje się. Lateks też przypomina pierś matki, dlatego wolą go młodsze dzieci. Większość smoczków specjalistycznych (szpitalnych) jest wykonana właśnie z tego materiału.

SUGESTIE PRODUCENTA Aby smoczek idealnie pasował na każdym etapie rozwoju, wielu producentów opracowało system rozmiarów, które zwykle bazują na wieku dziecka. Zwykle na opakowaniach podaje się informację, w jakim przedziale wiekowym należy zastosować dany rozmiar smoczka. Zaleceń tych jednak nie należy traktować zbyt rygorystycznie. Trzeba zawsze kierować się indywidualnym rozwojem dziecka. OPCJA NATURALNA Materiał, z którego jest wykonany smoczek, powinien być miękki, elastyczny i dopasowywać się do kształtu jamy ustnej dziecka podobnie jak brodawka sutkowa mamy. Na rynku dostępne są smoczki z lateksu lub silikonu. Oba materiały są jednakowo dobre i bezpieczne dla dziecka, a wybór między nimi jest reklama

ODPORNY JAK SILIKON Silikon to materiał syntetyczny o neutralnym zapachu i smaku, szczególnie odporny na działanie światła i ciepła. Jest elastyczny, miękki, a dzięki gładkiej powierzchni oraz idealnej przezroczystości wygląda bardzo higienicznie. Ponieważ jest odporny na wysokie temperatury (wygotowywanie) i promienie UV oraz nie zmienia się w kontakcie z tłuszczem zawartym w pokarmie, idealnie nadaje się do produkcji smoczków dziecięcych.

Warto jednak zwrócić klientowi uwagę, że każdy materiał ma ograniczoną trwałość i smoczki też ulegają zużyciu. Dla zachowania higieny wszystkie, zarówno silikonowe, jak i lateksowe, należy wymieniać regularnie co ok. 1–2 miesiące, a na pewno wtedy, gdy są choć w najmniejszym stopniu uszkodzone. TARCZKA I POWIETRZE Tarczka smoczka uspokajającego nie powinna być za duża, aby nie ocierała, nie podrażniała skóry ani nie powodowała bolesnych odgnieceń. Dobrze, jeśli tarczka ma anatomiczny kształt, czyli wyprofilowany tak, by pasował do kształtu buzi dziecka. Warto również wybrać smoczek, który ma na tarczce otwory wentylacyjne ułatwiające oddychanie. Jeszcze jednym udogodnieniem stosowanym przez wielu producentów jest tzw. system odpowietrzania. Warto zwrócić uwagę, czy uspokajacz jest w niego wyposażony, zapobiega on bowiem zaciskaniu się smoczka. Dzięki niemu powietrze może się wydostawać na zewnątrz, a gumka pozostaje miękka i elastyczna oraz zachowuje swój kształt. Marta Nowak – specjalistka ds. importu i marketingu w firmie Baby Land Dariusz Staniszewski, dystrybuującej w Polsce akcesoria Nuk.


P O M Y S ŁY N A H A N D E L

SKLEP DZIECIĘCY ODKRYTY NA NOWO D R M A R I A C O S TA

Chcesz w nowym roku odmienić coś w swoim sklepie? Frustruje cię konkurowanie z tańszymi sprzedawcami w internecie? Zauważyłeś, że ubywa ci klientów? Pomyśl, jak możesz przyciągnąć do swojej placówki nie tylko rodziców, lecz także dzieci. Pamiętaj tylko, że mamy wolą wydawać pieniądze tam, gdzie zarówno one same, jak i ich pociechy czują się dobrze.

gotowi wydać więcej, żeby to otrzymać. Właśnie na nich należy się skupić, prowadząc mały sklep. Według badań niemieckiej agencji Resas placówki oferujące doskonałe „doświadczenie zakupowe” mają sprzedaż do 20% większą niż konkurencja dysponująca taką samą powierzchnią handlową. Czym jest „doświadczenie zakupowe”? Składają się na nie 4 elementy: • ekspozycja produktów (sposób prezentacji, łatwość zapoznania się z funkcjami, dostęp do półek, oświetlenie),

Fot. https://www.facebook.com/abracadabraTbilisi

Konsumenci dzielą się na dwie główne grupy: logicznych i emocjonalnych. U tych pierwszych silniejsza jest lewa półkula mózgu, odpowiadająca za analizowanie faktów i umiejętności matematyczne. Zakupy w dyskontach w pełni ich satysfakcjonują. Takie osoby wybierają produkty tanie i niechętnie płacą za jakiekolwiek dodatkowe usługi. Z kolei w drugiej grupie, emocjonalnej, dominuje prawa część mózgu. Ci klienci częściej kierują się intuicją, są kreatywni, silniej reagują na muzykę i sztukę. Wolą sklepy specjalistyczne, bo ważne jest dla nich pozytywne przeżycie związane z kupowaniem oraz doradztwo sprzedawcy – i są

Abracadabra w Tbilisi to sklep dziecięcy, w którym najmłodsi mogą także skorzystać z usług fryzjera i manicurzystki. Wiele mam ceni sobie możliwość załatwienia kilku spraw w jednym miejscu.

52

• dekoracje (kolorystyka ścian, ozdoby, wystawa), • komunikacja marki i sklepu (oznaczenia działów, etykiety promocyjne, materiały POS), • obsługa klienta (traktowanie klientów przez personel, umiejętność dobrania produktów do potrzeb klienta, obsługa reklamacji). Konsument kierujący się logiką nie zwraca uwagi na takie rzeczy. Dla emocjonalnego kupującego mają one jednak duże znaczenie. Klienci najchętniej kupują w sklepach, które odpowiadają wyznawanym przez nich wartościom i stylowi życia. Europejscy rodzice dzielą się na 4 główne grupy (pisaliśmy o tym szerzej w „Branży Dziecięcej” nr 4/2015 – przyp. red.): racjonalnych, aktywnych, modnych i miłośników technologii. Każda z tych kategorii preferuje różne sklepy, wybór produktów, wystrój i komunikację online. JAKI RODZIC, TAKI SKLEP Rodzice racjonalni lubią jasne przestrzenie o nowoczesnym wystroju, który nie odciąga uwagi od produktów. Cenią sobie możliwość kupienia wszystkiego, co potrzebne, pod jednym dachem. Uwielbiają miejsca takie jak Abracadabra w Tbilisi – to sklep z odzieżą, dekoracjami i zabawkami, ale także dziecięcy fryzjer i salon manicure. Dla tych klientów ważna jest możliwość porównania produktów. Zamiast opowiadać o tym, że do jednej ramy wózka można wpiąć gondolę, spacerówkę lub fotelik, postaw obok siebie wszystkie 3 wersje. W sklepie internetowym udostępnij natomiast rozmaite opcje sortowania (wg ceny, producenta, rozmiarów itp.). Racjonalna klientka ma jasny cel: szuka jak najlepszej jakości w rozsądnej

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Bezpieczna podróz Twojego Maluszka

Paradisebaby – nowy (?), polski producent wózków .RMDU]\FLHQDV":LčNV]RĤþ]:DVSHZQLHRGSRZLHİHQLHQLHNWyU]\SRZLHG]ĈİHJG]LHĤ o nasVã\V]HOLEčGĈWHİWDF\NWyU]\SRZLHG]ĈİH]QDMĈLVĈWRZZLčNV]RĤFLQDVLREHFQL NRQWUDKHQFL$OHQLHMHVWHĤP\DQRQLPRZLSRQLHZDİSURGXNFMĈZy]NyZ]DMPXMHP\VLč RG EOLVNR  ODW 1DV]H SURGXNW\ RG SRF]ĈWNX GR NRęFD VĈ SURGXNRZDQH Z 3ROVFH Z0\ĤOHQLFDFKL]GRE\ZDMĈFRUD]ZLčNV]HJURQR]DGRZRORQ\FKNOLHQWyZ : QDV]HM RIHUFLH ]QDMG]LHFLH Zy]HN 0D[LPR QD DOXPLQLRZ\P VWHODİX ] ZHQW\ORZDQĈ JRQGROĈLFKRZDQ\PSRGQyİNLHPZy]HN3DUDGLVH]SURVW\PPHFKDQL]PHPVNãDGDQLD GXİĈLOHNNĈVSDFHUyZNĈ]SR]\FMĈOHİĈFĈQDVWRSQLRZHMUHJXODFMLZ\VRNRĤFLF]\WHİ UHZHODF\MQ\Zy]HNODONRZ\1(//<NWyU\ELMHUHNRUG\VSU]HGDİ\ .LGV7LPH.LHOFH²F]\EčG]LHP\"2F]\ZLĤFLHLMXİQLHPRİHP\VLčGRF]HNDþQDV]HJR GHELXWX.LGV7LPH.LHOFH²F]\]DSUH]HQWXMHP\QRZHSURGXNW\"=GHF\GRZDQLH .LGV7LPH.LHOFH²JG]LHEčG]LHP\"+DOD) $FRSR.LGV7LPH.LHOFH"-HĤOLVSRGREDã\VLč3DęVWZXQDV]HZy]NL ]DSUDV]DP\GRNRQWDNWX Kamil Dudzic kom. 605 15 28 27 e-mail: sprzedaz@paradisebaby.pl www.paradisebaby.pl


Fot. BranzaDziecieca.pl

cenie. Zdecyduje się na topową markę, jeśli przekonasz ją promocyjną ofertą. Zwraca też uwagę na to, żeby kupowany produkt nie odstawał wyglądem od innych domowych przedmiotów, więc pokazywanie jej różnych wariantów kolorystycznych ma duży sens. Z kolei mama aktywna ceni sobie produkty ekologiczne, naturalne, jest zwolenniczką karmienia piersią i rodzicielstwa bliskości. Najlepiej czuje się w przytulnych wnętrzach, z meblami z naturalnego drewna i etnicznymi dekoracjami. Przerażają cię koszty takiego wystroju? Podobny efekt możesz osiągnąć, ustawiając w sklepie rośliny w doniczkach. W internecie aktywni rodzice szukają rzetelnych informacji, docenią więc rozbudowane opisy produktów wzbogacone opiniami specjalistów. Inny sposób, żeby ich do siebie przekonać, to prowadzenie komisu i oferowanie używanym produktom szansy na „drugie życie”. Taka strategia nie tylko przekona ekomamy, że chronisz planetę przed zalewem śmieci, lecz także zaangażuje je i sprawi, że poczują się współtwórczyniami oferty sklepu. BYĆ JAK BRANGELINA Wielbicieli mody przyciąga wszystko, co eleganckie i luksusowe. Najwyższej jakości materiały, wystylizowane wnętrza, znane marki, klasyczny styl i przemyślane dekoracje dopracowane w szczegółach – to wzbudza ich pożądanie. Sprostanie takim wymaganiom to nie lada wyzwanie (również finansowe). Nieco łatwiej zmierzyć się z nim w internecie, wystarczą pozowane zdjęcia idealnych rodzin. Kluczem do sukcesu jest rozbudzanie aspiracji tych, którzy chcieliby być jak Angelina Jolie i Brad Pitt. A co działa na miłośników technologii? Sprawdzają się białe, jasno oświetlone przestrzenie i szklane schody – z tego pomysłu korzysta np. Mamas & Papas w Londynie. Innym trikiem są organiczne kształty (jak fotelik BeSafe, którego owalną skorupę porównano do jajka).

Kącik zabaw w sklepie dla dzieci jest atrakcją, a dla rodziców – szansą na spokojne zakupy.

Technorodzice spędzają sporą część życia, wpatrując się w różnej wielkości ekrany, więc najłatwiej przyciągnąć ich uwagę, podsuwając im pod nos kolejne. Najprostszą formą są małe monitory wyświetlające reklamy, ale możliwości szybko przybywa. Amerykańska sieć restauracji Applebee’s udostępnia swoim klientom tablety. Na każdym stoliku znajduje się urządzenie, przez które można złożyć zamówienie i zapłacić, a czekając na posiłek – zagrać w gry. W sklepach Disneya na ekranie kupujący może zobaczyć siebie obok tańczącej Myszki Miki. Kolejna opcja to podłoga multimedialna z grami dla maluchów (w Polsce można ją znaleźć w dużych kinach, ale raczej nie w sklepach dziecięcych – przyp. red.). Jeszcze większe możliwości dają aplikacje mobilne, np. ułatwiające odszukanie konkretnego produktu na półce lub wysyłające klientowi kupon rabatowy. HUMANIZACJA TO REWELACJA Do tej pory skupialiśmy się na różnicach między typami rodziców, ale okazuje się, że mają oni także pewne cechy wspólne. Jedną z nich – jak wykazało wiele badań – jest przebywanie

wśród ludzi. Zatrudnienie statystów wyłącznie po to, żeby dotrzymywali towarzystwa klientom, byłoby pewnie mało opłacalne, ale efekt „humanizacji” sklepu można osiągnąć dużo łatwiej. Umieść w sklepie fotografie dzieci – i nie chodzi tu o wystylizowane dzieła mistrzów Photoshopa, tylko prawdziwe zdjęcia podpisane rzeczywistymi imionami. Nie masz na to miejsca? Pokaż na dużym zdjęciu jedno dziecko i kilka jego ulubionych zabawek (ale uwaga: to nie ma być ekspozycja handlowa, gdzie każda rzecz ma metkę z ceną). Inny pomysł: przyklej na ścianie zabawną miarkę wzrostu, niech maluchy sprawdzają przy każdej wizycie, o ile urosły, a rodzice robią im pamiątkowe zdjęcia i wrzucają na profil na Facebooku. Mama chętnie idzie na zakupy tam, gdzie dziecko nie jest obciążeniem (np. może spędzić pół godziny w kąciku zabaw). Jeszcze lepiej, gdy zapewnisz samej kobiecie chwilę relaksu, stworzysz warunki do porozmawiania i wypicia kawy z koleżankami. Miejsce wygospodarowane na taką strefę odpoczynku z handlowego punktu widzenia jest zmarnowane, bo nie ma tam regałów z towarem, ale to tylko pozorna strata. Udowodniono, że im więcej czasu klient spędza w sklepie, tym więcej kupuje. A gdy inni widzą, że w sklepie jest ruch, sami są bardziej skłonni, żeby też wejść do środka. Jeżeli tylko pozwalają na to lokalizacja placówki i pogoda, organizuj atrakcje na dworze, żeby było je widać z daleka. Wystarczy włączyć kolorowe światła i muzykę – i już jest dyskoteka albo pokaz mody. Masz papier, klej, farby i nożyczki? Jesteś gotowy na przeprowadzenie warsztatów plastycznych. Dzięki takim prostym pomysłom odróżnisz się od konkurencji i staniesz się miejscem spotkań lokalnej społeczności. Rodzice lubią przebywać wśród ludzi, pamiętasz? Nie zapomnij też o potrzebach najmłodszych. Sklep marzeń to taki, w którym dziecko może poczuć się jak w bajce. Postaw namiot-kryjówkę, gdzie można się schować. Wstaw trampolinę i półkę z książkami do samodzielnego czytania. Powieś obrazki na ścianach i umieść wieszaki z ubraniami na wysokości odpowiedniej dla maluchów. Naklej na podłodze planszę do gry w klasy. Zamień ścianę w tablicę do rysowania – pomaluj ją specjalną czarną farbą i połóż obok kredę. A potem zapisz na niej i zapamiętaj: wyobraźnia + zabawa = sukces.

N A S Z

E K S P E R T

reklama

Maria Costa jest doktorem filozofii. Pełni funkcję dyrektora ds. badań nad produktami dla dzieci w Europejskim Instytucie Technologii Produktów dla Dzieci i Czasu Wolnego AIJU w Walencji. Tematyką oferty dla najmłodszych zajmuje się od 25 lat. Pracuje też jako doradca międzynarodowych firm.

54

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


BRANŻA ZA GRANICĄ

JAK ONI HANDLUJĄ LIOBA HEBAUER, EMILI ALSINA

Marka odzieżowa działająca w Norymberdze oraz hiszpański sklep oferujący produkty dla najmłodszych. Dziennikarze z niemieckiej i hiszpańskiej prasy branżowej przedstawiają przedsiębiorstwa z zagranicy i ich pomysły na handel oraz zdobywanie nowych klientów. Warto je sprawdzić.

to miasto, oprócz zabawek, kiełbasek i pierników wymieniali jej markę kolorowych ubrań. – Rejestrując nazwę naszej firmy, zostaliśmy prawnie powiązani z Norymbergą. Produkcja może się odbywać tylko tu. Nie możemy jej przenieść nawet do sąsiednich miejscowości, takich jak Fürth albo Erlangen – tłumaczy Kerstin Bauer. Dodaje, że w biznesie najważniejsza jest uczciwość. Jej klienci nie tylko wiedzą, że ubrania są wytwarzane lokalnie, lecz także mogą zobaczyć, w jakich warunkach odbywa się produkcja. Tuż obok sklepu znajduje się hala produkcyjna

Fot. Ediciones Just

Właścicielka dynamicznie rozwijającego się sklepu z odzieżą dziecięcą, działającego od 4 lat w Norymberdze, mówi, że nie ma czasu na zastanawianie się, czy problemy, z jakimi musi się zmagać branża odzieżowa, jej dotyczą. Kerstin Bauer oraz jej współpracownicy pełnią rolę handlowców, hurtowników, producentów. Zapytana o przepis na sukces, mieszkanka bawarskiego miasta odpowiada: zaangażowanie, dobry pomysł, profesjonalny zespół, wsparcie rodziny, pozytywne nastawienie, ciężka praca i tylko kilka wolnych weekendów w roku. Właścicielce Blond! Made in Nürnberg marzy się, aby ludzie zapytani o to, z czym kojarzy im się

o powierzchni 500 m². – Odwiedzają nas często dzieci z przedszkoli i szkół. Mają okazję przekonać się, że T-shirty nie rosną na drzewach. Mogą zobaczyć, ile pracy wymaga stworzenie ubrań – komentuje producentka. BLOND! W DRODZE Pracujące w firmie krawcowe co tydzień przerabiają ok. 300 m tkaniny m.in. na spodnie, koszulki, sukienki, kapelusze. Wszystkie materiały wykorzystywane do produkcji mają certyfikat Oeko-Tex, niektóre również GOTS. Pracownicy Blond! przeszli 3-letnie szkolenie. Podczas sezonu świątecznego liczba zatrudnianych osób wzrasta do ponad 20. Prowadzenie Blond! wiąże się z wyjazdami na targi. Średnio w ciągu roku firma bierze udział w 50 imprezach tego typu. W 2012 r. asortyment Blond! można było oglądać m.in. w Norymberdze, Frankfurcie, Monachium i bazie wojsk amerykańskich w Rammstein. W 2014 r. otwarto pierwszy sklep firmowy w Südstadt. Obecnie produkty z Norymbergi są sprzedawane również za granicę, m.in. stałym odbiorcom we Włoszech, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ubiegły rok dla przedsiębiorstwa to otwarcie kolejnego firmowego sklepu, przystąpienie do branżowego stowarzyszenia, udział w miejskim jarmarku świątecznym. – Uczestnictwo w takich okolicznościowych handlowych imprezach jest chyba najbardziej męczące. Zdarzało mi się jechać 250 km, montować stoisko, sprzedawać przez cały dzień, składać je i ruszać w długą drogę powrotną. Myślę, że gdyby

Sklep Limobebé z Barcelony wyróżnia m.in. odzież w żywych, nieopatrzonych kolorach.

56

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


nie wsparcie rodziny, prowadzenie biznesu nie byłoby możliwe – podsumowuje Kerstin Bauer. PORADY I PREZENTY Limobebé to sklep działający od 13 lat w Barcelonie, specjalizujący się w produktach dla dzieci w wieku od 0 do 2 lat. Jak twierdzi prezes firmy Olaf de Boer, w Hiszpanii większość placówek handlowych proponuje odzież dziecięcą dla grupy wiekowej 0–16 lat albo produkty typu wózki lub foteliki. Limobebé połączyło te koncepcje i skoncentrowało się na asortymencie przeznaczonym dla określonej kategorii wiekowej. Wśród marek, które cieszą się największym zainteresowaniem klientów, handlowiec wymienia m.in. Bugaboo, Stokke, Babybjörn, Maclaren, Imps & Elfs, Kidscase, Kik-kid i własną – Limobasics. Jedną z dodatkowych usług oferowanych przez sklep jest możliwość skorzystania z list prezentowych. – Wielokrotnie słyszeliśmy, że to bardzo praktyczna pomoc dla rodziny i przyjaciół chcących kupić użyteczny prezent – komentuje Olaf de Boer. Handlowcy przygotowali też specjalny katalog, w którym są m.in. porady dotyczące wyboru szpitala, karmienia i pielęgnacji malucha, oraz prezentacja oferty sklepu wraz z podpowiedziami, które produkty mogą się przydać rodzicom kompletującym wyprawkę. reklama

ODŚWIEŻENIE LIMONKĄ Prezentując produkty dostępne w salonie, pracownicy Limobebé przygotowują odpowiednie stylizacje. Dlatego wchodząc do sklepu, widzimy aranżacje łazienki albo dziecięcego pokoju. Nie znaczy to, że na klientów nie czekają niespodzianki. – Staramy się mieszać kategorie, żeby kupujący mogli natknąć się na przedmiot, którego w danym otoczeniu się nie spodziewali. W miarę możliwości eksponujemy produkty bez opakowań. Ograniczamy również reklamy poszczególnych marek, dzięki czemu klienci mogą się skupić na wzornictwie i funkcjonalności danych artykułów – tłumaczy przedstawiciel salonu. Załoga dba również o częste zmiany aranżacji witryny. Atrakcyjny wystrój, różnorodność, odpowiednie oświetlenie – to główne czynniki, dzięki którym wystawa Limobebé zachęca do odwiedzenia sklepu. Najważniejsze kryteria wyboru produktów trafiających na półki Limobebé to: wzornictwo, jakość, funkcjonalność i ciekawa kolorystyka. – W branży dziecięcej mamy mnóstwo artykułów białych, różowych i niebieskich. Zależało nam na tym, by odświeżyć tę paletę. Dlatego w ramach naszej własnej marki wprowadziliśmy m.in. czerń, ciemną zieleń, fuksję, limonkę. Chociaż oczywiście nie zrezygnowaliśmy z tradycyjnych barw z myślą o tych klientach,

którzy nie lubią eksperymentować – mówi hiszpański przedsiębiorca. NEWSLETTER NA URODZINY Prezes Limobebé dzieli klientów, do których sklep kieruje swoją ofertę, na kilka kategorii. Do najważniejszej należą rodzice spodziewający się pierwszego dziecka, ich rodzina oraz przyjaciele. Sklep współpracuje również ze sporą liczbą firm, które kupują produkty w prezencie dla dzieci swoich pracowników oraz partnerów biznesowych. W ostatnim czasie właśnie ta grupa nabywców znacznie się powiększyła. Dlatego handlowcy regularnie przygotowują specjalnie sprofilowane nowe oferty, zawierające m.in. propozycje atrakcyjnych rabatów. Limobebé proponuje klientom również skorzystanie z programu lojalnościowego. Kupujący otrzymuje kartę, dzięki której może dostać 2,5% upustu podczas kolejnych zakupów. Dzięki informacjom w formularzu wypełnianym przez osoby odwiedzające sklep, handlowcy dowiadują się m.in. kiedy ma urodzić się dziecko, jak będzie miało na imię. Pozwala to na wysyłanie spersonalizowanego newslettera z życzeniami urodzinowymi i promocjami produktów dostosowanych do wieku dziecka. 


RETRO I ROMANT YCZNIE

reprezentujący tę markę. Przedsiębiorstwo z ponad 50-letnią tradycją posługuje się hasłem „Moda przemija. Styl i elegancja pozostają wieczne”. Retrowózki zaczynały jako rodzinna manufaktura. Historia firmy Jarfex, do której należy ten brand, sięga 1957 r. Wtedy Felix Kwokowski po przyjeździe z Francji, gdzie pracował w fabryce wózków, wykorzystując zdobytą tam wiedzę, otworzył z synem własny warsztat.

Falbanki, koronki, hafty i fasony niczym z XIX-wiecznych żurnali mody – ubrania w stylu retro czy romantycznym można stosunkowo łatwo wytworzyć, dobierając właściwe tkaniny. Pozostały asortyment dziecięcy stanowi dla projektantów większe wyzwanie. Sprawdźmy, z czym muszą się zmierzyć, na przykładzie wózków, w których technologia zdaje się czasem doganiać osiągnięcia przemysłu samochodowego, oraz chust do noszenia dzieci – czyli wynalazku z zamierzchłych czasów.

Fot. Silver Cross UK Ltd (CC)

Styl

Na fanpage’u Retrowózków na Facebooku jedna z mam wyrób ich produkcji określiła krótko i trafnie: „Nowy stary wózek”. I o to chodzi. Osoby zafascynowane retro klimatami otaczają się nimi, pod warunkiem że przystają one do dzisiejszej rzeczywistości. 

Na świecie synonimem trendu retro od lat jest Silver Cross (zob. zdjęcie). W Polsce reprezentują go Retrowózki.pl. – To bardzo zindywidualizowany styl. O jego wyborze decyduje chęć wyróżnienia się – mówi Piotr Kwokowski,

NOWOCZESNA KLASYKA W asortymencie dla najmłodszych pojawia się wiele akcentów romantycznych i w stylu retro. Nie chodzi jednak o starocie. Rodzice stawiają tym produktom takie same wymagania, jak nowoczesnym przedmiotom. Jak producenci łączą zamiłowanie do designu sprzed lat z oczekiwaniami dzisiejszego klienta?

ILONA NIEBAŁ

Fot. Retrowozki.pl

Komfort Piękny, ale niepraktyczny, do tego ciężki, nie składa się… Być może ktoś mógłby tak pomyśleć o drewnianym wózku. Okazuje się, że niesłusznie. Najnowszy produkt marki Retrowózki rzeczywiście ma solidną drewnianą konstrukcję, ale w całości waży 17–18 kg. To nie jest wyłącznie eksponat, egzemplarz pokazowy czy wystawowy. Według deklaracji producenta wózek jest w pełni funkcjonalny. Ma obszerną gondolę, można też do niego dopasować wkład spacerowy. Poza modelem powstałym z drewna firma wytwarza również wózki z ręcznie wyplatanej wikliny. To ukłon w stronę rodziców preferujących ekologiczny styl życia. Komfort dziecka pozostał jednak priorytetem – wózek został

58

ocieplony, by można było go bez obaw używać w chłodniejsze dni. Zamiast wózka chusta? Czemu nie! Proponująca je marka Babylonia jest obecna na polskim rynku od ponad 8 lat. Przez ten czas chusty zmieniły się w dotyku, polska dystrybutorka deklaruje także, że poprawił się komfort ich noszenia. Co przekonuje klientów do ich wypróbowania? – Noszenie w chuście jest dobre dla dziecka i wygodne dla rodzica. Dziecko jest podtrzymane, nie osuwa się. Jego cały układ mięśniowy jest odciążony. Kiedy staje na własnych nogach, nie potrzebuje tak często noszenia. A mama dzięki chuście oszczędza swój kręgosłup – zapewnia Katarzyna Watkowska, dystrybuująca w Polsce markę Babylonia. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Jakość

Gdy wózek przeznaczony jest dla lalek, wytwórcy lansujący retro wykazują się porównywalną lub jeszcze większą dbałością o detale i jakość. Polski producent LiLu na rynku istnieje od niespełna roku, ale twórczą pasję rozwija znacznie dłużej. Swoje zabawki tworzy z polskiej wikliny. Wózek malowany jest farbą wodną bez dodatku

rozpuszczalników, dzięki czemu jest bezpieczny zarówno dla dziecka, jak i dla środowiska naturalnego. Znajdujące się wewnątrz poduszka i kołdra dla laki są wypełnione hipoalergiczną włókniną, przez co zabawka jest odpowiednia nawet dla maluchów cierpiących na uczulenia. Babylonia także z roku na rok stara się podnosić jakość. Początkowo produkty powstawały z bawełny – obecnie jest to bawełna organiczna. Splot zapewnia ciągliwość zarówno w poziomie i w pionie. Czy koncentracja na jednym wiodącym produkcie to utrudnienie czy ułatwienie? – Zbytnia dywersyfikacja oferty mogłaby doprowadzić do spadku jakości. Specjalizacja w jednej marce i produkcie jest moim zdaniem korzystniejsza – zapewnia dystrybutorka. 

Fot. babyloniausa.com

– Produkujemy wyłącznie modele retro. Wielu nabywców znajdujemy za granicą. W Polsce w hurcie naszych wózków raczej się nie kupuje – przyznaje Piotr Kwokowski. Jego firma minimalizuje użycie tworzyw sztucznych i chemikaliów. Dodatkowo dużą część swojej produkcji realizuje ręcznie. Naturalne drewno, z którego powstała gondola najnowszego modelu, zaimpregnowano woskiem pszczelim.

Inspiracja Rodziców dalekich od fascynacji stylem retro często przekonuje do zakupu ujrzenie takich produktów w telewizyjnym serialu. Retrowózek pojawił się w serialu „Plebania”, a chusta Babylonii „zagrała” m.in. w „M jak miłość”. W tej kwestii nic się nie zmieniło od lat. W książce Psychologiczne mechanizmy reklamy prof. Dariusz Doliński przywołuje historię sierżanta Michaela Moore’a. Gdy Moore służył w Siłach Pokojowych ONZ w Afryce Zachodniej, zobaczył matki noszące dzieci w prostych nosidłach z płótna. Kiedy w 1964 r. wrócił do USA, jego żona Anna stworzyła projekt podobnej rzeczy. Teściowa Michela, Lucy Akerman, z zawodu krawcowa, bez problemu uszyła nosidełko. Dzięki temu Anna mogła

reklama

jeździć rowerem, wożąc dziecko na plecach. Rodzina często zmieniała miejsce zamieszkania ze względu na pracę sierżanta Moore'a. Kiedy ktoś pytał w Denver, Waszyngtonie czy Kansas City, gdzie można kupić tak praktyczny produkt, Anna odsyłała potencjalnych klientów do swojej matki. Dwa lata później Lucy Akerman szyła 2–3 nosidełka miesięcznie. W 1968 r. zamówień było 20 na miesiąc, a 4 lata później liczba ta wzrosła pięciokrotnie. W 1972 r. Michael Moore zrezygnował z kariery wojskowego i stanął na czele rodzinnej firmy, która zaczęła sprzedawać 300 nosidełek miesięcznie, nie wydając ani centa na reklamę. Informacje o zaletach produktu przekazywano sobie z ust do ust. 


BABY SHOWER W POLSCE

PĘPKOWE DLA KOBIET ILONA NIEBAŁ

Tradycyjne polskie pępkowe w kobiecym gronie? Tego nie można sobie nawet wyobrazić. Dlatego kobiety mają swoją własną, nieco inną imprezę: baby shower. W Polsce to coraz bardziej znany zwyczaj. Przedstawiamy przepis na udane party oraz sprawdzamy, na czym sklepy przy tej okazji mogą zarobić.

Dobrze zorganizowane przyjęcie baby shower nie ma prawa się nie udać. Przyszła mama na wszelki wypadek nie powinna jednak gościć Carrie Bradshaw, bohaterki legendarnego Seksu w wielkim mieście. W jednym z odcinków serialu na baby shower swojej koleżanki Carrie zgubiła buty marki Manolo Blahnik, a później domagała się za nie od gospodyni prawie 500 dolarów. RADOŚĆ Z MACIERZYŃSTWA Baby shower to impreza dla kobiet – mam, sióstr, przyjaciółek i koleżanek, choć w polskich warunkach czasem pojawia się na nim przyszły

tatuś albo któryś z wujków. Przyjęcie najlepiej udaje się w gronie ok. 10 osób, specjaliści radzą nie przekraczać liczby 15 gości. – Kobiety są tak rozbawione i głośne, jakby było ich dwa razy więcej – śmieje się Katarzyna Pawłowska, założycielka portalu Baby-shower.pl i organizatorka jednych z pierwszych polskich imprez tego rodzaju. Sama po raz pierwszy na to wydarzenie trafiła w Australii. Po powrocie jego radosny klimat chciała przenieść na rodzimy grunt. W 2007 r. w Polsce niewiele osób miało pojęcie, co to za wydarzenie. Katarzyna Pawłowska założyła więc swój portal i zaczęła promować ten nowy u nas zwyczaj.

– Wszystkie publikacje skierowane do przyszłych mam koncentrowały się na poradach i kwestiach medycznych. Ja chciałam pokazać macierzyństwo z innej strony – nie tylko jego trudy, lecz także uroki, lekkość i radość. Na początku zależało mi na tym, żeby kobiety wiedziały, jak samodzielnie zorganizować taką imprezę – opowiada twórczyni Baby-shower.pl. Zaskoczenie było duże, gdy panie zaczęły pytać, czy to ona zajęłaby się przygotowaniem przyjęcia. Nie odmówiła, zaczęła urządzać baby shower w Warszawie i okolicach.

Fot. Whisbear

NAJLEPSZE MIEJSCE NA TAKĄ IMPREZĘ? DOM. ZDARZAJĄ SIĘ PRZYJĘCIA W RESTAURACJACH, ALE KOMFORTOWE WARUNKI MOŻNA STWORZYĆ WYŁĄCZNIE W ZAMKNIĘTEJ SALI, ODDZIELONEJ OD OTWARTEJ PRZESTRZENI.

Jeżeli aura na to pozwala, party robi się w ogrodzie lub w parku na piknikowych kocach. Nie powinna go organizować ciężarna – to obowiązek kobiet z jej najbliższego otoczenia.

Szumiący Miś Whisbear to jeden z popularnych prezentowych hitów kupowanych z okazji baby shower.

60

Odpowiednia chwila na spotkanie to 3. trymestr ciąży. – Ale z pewnością nie tuż przed porodem – mówi Katarzyna Pawłowska. Baby shower ma być oderwaniem się od obowiązków, okazją do babskich pogaduszek, rozwiania ewentualnych obaw, wątpliwości czy lęków przed zbliżającym się rozwiązaniem i ostatnią imprezą na pewien czas.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Goście w żadnym wypadku nie mogą przyjść z pustymi rękami, trzeba przynieść upominek dla niemowlaka lub mamy. Przyjęcia stały się na tyle popularne, że niektóre sklepy, jeżeli tylko powierzchnia na to pozwala, urządzają dział Baby shower bądź Wyprawka albo uzupełniają o prezentowe propozycje dział Niemowlę lub Noworodek. – Zdarza się, że mama ma określone zamówienie, na które składają się wszyscy goście – mówi Katarzyna Pawłowska. – Ale najbardziej cieszą ją niespodzianki, a radość jest tym większa, gdy dostaje ich wiele. Wydatek na taki prezent może zamknąć się już w 20–30 zł. Co jest najnowszym hitem? Niewątpliwie Szumiące Misie Whisbear. Popularne są także miękkie rożki. Przyszłej mamie można podarować kocyk z tkaniny minky, włókna bambusowego lub z alg. – Kiedyś dominowały marki zagraniczne, głównie brytyjskie, a obecnie najlepsze prezenty znajdziemy w asortymencie reklama

Fot. PersonalCreations.com | Flickr (CC)

DESZCZ PREZENTÓW O co, poza radością, chodzi w baby shower? Angielska nazwa tłumaczy to doskonale. Przyszła mama ma zostać „zalana deszczem prezentów”. W Polsce niekiedy używa się określenia „bociankowe”, jednak nie przyjęło się ono tak powszechnie, jak obcojęzyczne określenie baby shower.

Symbolem imprez baby shower są torty pieluszkowe. Ich odmianą są „ciasta” z ubranek niemowlęcych.

polskich firm takich jak np. Camphora, Poofi i Color Stories – mówi Katarzyna Pawłowska. Dystrybutorka marki Babylonia w Polsce proponuje pewien „ciążowy gadżet”. – Dzwonek Mexican Bola wygląda jak biżuteria, ale dodatkowo wydaje cichy dźwięk. Jest na tyle dyskretny, że nie przeszkadza kobiecie, a jednocześnie jest miły dla dziecka w brzuchu, które

później kojarzy go z etapem, w którym było bezpieczne. Po raz pierwszy spotkałam się z tym przedmiotem na Bali – tam wierzy się, że dzwonek Bola odgania złe duchy. Przetestowałam go na swoim młodszym synu – czasem ten dźwięk potrafił go później uciszyć – mówi Katarzyna Watkowska. Niesłabnącą popularnością wśród przyszłych mam cieszą się tzw. torty pieluszkowe. Znane i lubiane są również bukiety z ubranek dla niemowląt. Sprawdzają się kosmetyki dla mamy i dziecka. Brzusiaczki.pl proponują natomiast naklejki na ciążowy brzuszek z odliczaniem kolejnych tygodni, zachęcając do uwieczniania czasu oczekiwania na zdjęciach. Baby shower powoli staje się polską tradycją. Popularyzatorka tego trendu zrezygnowała z organizacji przyjęć i uruchomiła sklep internetowy Babymama.pl z produktami dla mamy i dziecka. Zakupy regularnie robią u niej przedsiębiorstwa, bo baby shower w niektórych kręgach to już event firmowy. Preteksty do kolejnych przyjęć o rozmaitym charakterze z łatwością znajdują Amerykanie. Najnowszy? Party na uczczenie pozytywnego wyniku testu ciążowego. To chyba się u nas nie przyjmie… 


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

NUK – TERMOMETR DZIECIĘCY FLASH Umożliwia bezdotykowe, higieniczne mierzenie temperatury na czole, dając dokładne pomiary w ciągu 1 sekundy. Dźwiękiem ostrzega o gorączce. Ma cyfrowy wyświetlacz, a jego funkcja pamięci umożliwia zapamiętanie 25 pomiarów. Urządzenie może służyć także do mierzenia temperatury powierzchni, np. wody w wannie lub dziecięcego posiłku.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 149 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

PAJAC BALONIK

BOOK COMPLETO

SÍ COMPLETO

Pajac w 100% z wysokogatunkowej, bardzo miękkiej bawełny. Rozpięcia z przodu i w kroczu zapewniają wygodę podczas ubierania. Pastelowa kolorystyka oraz zdobienie oryginalnym sitodrukiem nadają ubraniu charakteru.

Wózek wyróżnia wielkość siedziska oraz innowacyjny system składania i rozkładania. Ma 5-punktowe pasy bezpieczeństwa i obszerny kosz na zakupy. Łatwość prowadzenia i manewrowania wózkiem osiągnięto dzięki zastosowaniu 12-kulkowych łożysk.

Składana w klasyczną „parasolkę” spacerówka jest wyposażona w budkę z praktycznym okienkiem i kieszonką na drobiazgi. Ma wygodne, regulowane rączki, folię przeciwdeszczową, pokrowiec na nogi, amortyzowane koła, 5-punktowe pasy bezpieczeństwa oraz duży kosz.

Grupa wiekowa: 0–3 Producent/dystrybutor: Terjan www.terjan.pl

Grupa wagowa: 6–15 kg Przybliżona cena detaliczna: 1285 zł Producent: Peg-Pérego. Dystrybutor: Akord Tomasz Skrzypczak www.akord.poznan.pl

Grupa wagowa: do 15 kg Przybliżona cena detaliczna: 990 zł Producent: Peg-Pérego. Dystrybutor: Akord Tomasz Skrzypczak www.akord.poznan.pl

BEBETTO HOLLAND

BEBETTO 42 SPORT

ANEX SPORT

Nowoczesny głęboko-spacerowy wózek o awangardowej konstrukcji w 3 kolorach do wyboru. Wyróżnia go różnorodność tkanin o nietypowych strukturach. Duża gondola, duży, zamykany kosz ułatwiający przewożenie drobnych przedmiotów to jego atuty. Produkt polski zgodny z normą EN 1888:2012.

Nowy wielofunkcyjny wózek dla dwojga dzieci. Jest zwrotny nawet przy podwójnym obciążeniu, a duży zakres niezależnej regulacji oparć i podnóżków pozwala dobrać optymalne warunki przewożenia każdego dziecka. Lekki, praktyczny, do szybkiego przemieszczania się. Produkt polski zgodny z normą EN 1888:2012.

Połączenie współczesnych koncepcji dotyczących zdrowego, aktywnego życia z klasycznym szwajcarskim designem. Nowoczesne ekologiczne materiały i innowacyjne technologie. Oryginalny i stylowy model, w którym nowoczesne zawieszenie uzupełniono o przemyślany system bezpieczeństwa.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1399 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

Grupa wiekowa: 0–3 Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

62

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1899 zł Producent/dystrybutor: Ideo Group www.anexbaby.com

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PARADISE

ŚPIWOREK Z ODPINANYMI RĘKAWKAMI

Nowoczesny polski wózek o wielu zaletach. Wygodne użytkowanie zapewnia regulowana wysokość rączki, prosty mechanizm składania, duży kosz w podwoziu i skrętne przednie koła. Innowacyjne zapięcie „click and go” pozwala łatwo zamontować spacerówkę, gondolę i fotelik przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Dostępne wersje: ekoskóra, len, żakard.

Śpiworek do spania z innowacyjnym systemem odpinanych rękawów. Wykonany w 100% z wysokogatunkowej bawełny. Zapewnia odpowiednią regulację temperatury (w skali TOG) i właściwą cyrkulację powietrza w czasie snu. Dziecko czuje się bezpiecznie otulone, a jednocześnie może się w pełni swobodnie ruszać. Nie ma ryzyka, że się przeziębi.

Grupa wiekowa: 0–4 Przybliżona cena detaliczna: 149 zł Producent: Jollein. Dystrybutor: Kids Depot www.jollein.pl

BEBETTO NICO

BEBETTO RAINBOW

Lekki spacerowy wózek o aluminiowej konstrukcji na pompowanych kołach. Przednie obrotowe koła są wyposażone w system DMS i SAS. Przy użyciu odpowiednich adapterów można w konstrukcji wózka umieścić fotelik 0–13kg. Siedzisko wyposażono w regulację oparcia i podnóżka. Istnieje możliwość demontażu budki i barierki oraz wpinania siedziska w dwóch kierunkach jazdy. Produkt polski zgodny z normą EN 1880:2012.

Spacerowy wózek o aluminiowej, białej konstrukcji na pompowanych kołach z łożyskami. Przednie obrotowe koła wyposażono w systemy DMS i SAS. Siedzisko ma niezależną regulację oparcia i podnóżka. Można zmienić twardość zawieszenia. Budkę o szerokim zakresie regulacji, z okienkiem wentylacyjnym, da się zdemontować. W wyposażeniu dodatkowo pokrowiec na nogi i folia przeciwdeszczowa. Produkt polski.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 799 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 599 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

CZAPKA BS07 Z KRYSZTAŁKAMI SWAROVSKIEGO

DWUSTRONNA NARZUTA NA ŁÓŻKO 120 × 150 CM

Balloon Collection Barbaras – unikalna, pełna blasku wiosenna czapka, ozdobiona kryształkami Swarovskiego. Wyróżniają ją wysokiej jakości naturalne przędze, wyjątkowe dodatki i precyzja wykonania. Produkt ma certyfikaty: „Bezpieczny dla dziecka”, „Eco 5”.

Jedna strona gładka w kolorze miętowym, druga w charakterystyczny motyw biało-miętowych rombów. Narzuta wykonana z wysokogatunkowej bawełny z lekkim wypełnieniem poliestrowym. Nadaje się do przykrycia łóżeczek niemowlęcych, może służyć również jako mata do zabawy lub koc. Dostępna w 3 kolorach: brudny róż, jasny szary i miętowy.

Grupa wiekowa: 4–7 Przybliżona cena detaliczna: 150 zł Producent/dystrybutor: Barbaras www.barbaras.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

Grupa wiekowa: 0–10 Przybliżona cena detaliczna: 189 zł Producent: Jollein. Dystrybutor: Kids Depot www.jollein.pl

reklama

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: od 1299 zł Producent/dystrybutor: Paradise Baby www.paradisebaby.pl


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

BLUZKA Bawełniana bluzka dla chłopca w modnych kolorach. Dostępne rozmiary: 74–104 cm.

Grupa wiekowa: 9 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 26 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol vwww.bamarnicol.pl

LAKTATOR ELEKTRYCZNY Z SERII CLOSER TO NATURE

STOJAK POD WANIENKĘ 84 CM

NOCNIK Z GUMKAMI ANTYPOŚLIZGOWYMI Z POZYTYWKĄ

Szybko i bezboleśnie odciąga pokarm, a także pobudza jego napływ. Ma 4-stopniową regulację mocy ssania. Unikalna muszla silikonowa daje poczucie komfortu. Mleko nie cofa się nawet przy nawale pokarmu lub dużych obrotach silnika. Urządzenie zasilane prądem lub bateriami. W zestawie: pojemnik sterylizacyjny, butelka 150 ml z pokrywką, 6 wkładek laktacyjnych i pojemnik do przechowywania pokarmu.

Rozkładany stojak z 3-stopniową regulacją wysokości i półkami przystosowanymi do odpływu wody, a także dodatkowymi zabezpieczeniami. Zajmuje mało miejsca – jest bezpieczny, stabilny i prosty w obsłudze. Innowacyjny i praktyczny, opracowany w trosce o zdrowie i wygodę osób kąpiących dzieci – odciąża ich kręgosłup. Produkt otrzymał pozytywny wynik badań przez TÜV Rheinland.

Grający nocnik z wysokim i wygodnym oparciem. Ma stosownie wysokie zabezpieczenia niepozwalające na wydostanie się nieczystości na zewnątrz. Nocnik uniwersalny, o anatomicznym kształcie, zaprojektowano z myślą o dziewczynkach i chłopcach. Gumki antypoślizgowe zwiększają jego przyczepność do podłoża. Artykuł z kolekcji Zeberka, dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej, także w opcji bez pozytywki.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 84,90 zł Producent/dystrybutor: Maltex www.maltex.com.pl

Grupa wiekowa: 1–3 Przybliżona cena detaliczna: 26,50 zł Producent/dystrybutor: Maltex www.maltex.com.pl

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 430 zł Producent: Tommee Tippee. Dystrybutor: Akpol www.tommeetippee.pl

BUTELKI DO KARMIENIA NATURAL FEELING

SMOCZEK PHYSIO SOFT

ANEX CLASSIC

Cały miękki, współgra z rozwojem jamy ustnej dziecka.

Klasyczny, ale lekki wózek na aluminiowej ramie. Ma nowoczesny system amortyzacji i tkaniny z apreturą waterproof. Komfortowy w każdym terenie.

Dostosowane do zmieniającego się sposobu ssania.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 40 zł Producent/dystrybutor: Artsana Poland www.chiccopolska.pl

64

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 15 zł Producent/dystrybutor: Artsana Poland www.chiccopolska.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1649 zł Producent/dystrybutor: Ideo Group www.anexbaby.com/pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


FUNBOX ESPIRO

SONIC ESPIRO

Wygodny, duży kojec. Lekka aluminiowa konstrukcja, prosty system składania i rozkładania. Ma niewielkie wymiary po złożeniu. Boczne wejście zapina się na suwak. Wyposażony w miękki materac, dostępny w różnych kolorach. W komplecie torba do przenoszenia.

Dynamiczny wózek spacerowy z unikalnym systemem składania jedną ręką. Oddychające wstawki na siedzisku z miękkiej tkaniny airflow. Oparcie rozkłada się do pozycji leżącej. Ma hamulec w rączce i pełną amortyzację kół. Możliwość postawienia stelaża po złożeniu.

Grupa wagowa: 0–15 kg Producent/dystrybutor: Baby Design Group www.espiro.eu

RIKO NIKI

RIKO BRANO ECCO

Wózek wielofunkcyjny o nowoczesnej aluminiowej konstrukcji. Ma bezobsługowe koła bezdętkowe. Tapicerkę wykonano z połączenia ekolnu i ekoskóry. Plastikowa gondola ma zewnętrzny systemem regulacji oparcia. Wózek jest dostępny w wersji 2 w 1 lub 3 w 1, z fotelikiem 0–13 kg dostosowanym pod bazę Isofix. Siedzisko spacerowe montuje się w obu kierunkach jazdy. Dostępny jest także adapter do montowania fotelików 0+ innych marek.

Wózek na aluminiowym stelażu z dodatkową amortyzacją gondoli i siedziska oraz regulacją twardości zawieszenia. Dostępny w wersji 2 w 1 lub 3 w 1, z fotelikiem Brano Ecco 0+. Opcjonalnie adapter do fotelików 0+ innych marek. Tapicerka z tkaniny żakardowej i ekoskóry. Plastikowa gondola ma regulację oparcia. Siedzisko spacerowe montuje się w obu kierunkach jazdy. Dodatki: rękawiczki zapinane na rączce wózka i wewnętrzna moskitiera w budce gondoli.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1699 zł Producent: Riko. Dystrybutor: Euro-Cart www.riko.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1669 zł Producent: Riko. Dystrybutor: Euro-Cart www.riko.pl

EURO-CART MORI

EASYGO NITRO

Lekki wózek spacerowy typu parasolka. Nowoczesny wygląd zapewnia mu biała aluminiowa rama i modne kolory tapicerki. Wyposażony w folię przeciwdeszczową z wywietrznikami, budkę przeciwsłoneczną z dodatkową sekcją i pokrowiec na nogi. Wygodne rączki mają ergonomiczny kształt. Wózek można złożyć razem z budką i barierką. Dostępny w 5 wersjach kolorystycznych, w tym 2 wersje z tapicerką z modnego ekolnu.

Nowoczesny wózek spacerowy typu parasolka wykonany z dbałością o detale. Ma tapicerkę z tkanin wysokiej jakości, aluminiowy stelaż, 2-sekcyjną budkę z dużym daszkiem i pełną folię przeciwdeszczową z wywietrznikami. Mechanizm regulacji oparcia obsługuje się jedną ręką. W zestawie: uchwyt na kubek i rączki z antypoślizgowymi wstawkami. Wózek dostępny w 5 wersjach kolorystycznych.

Grupa wiekowa: 6 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 459 zł Producent/dystrybutor: Euro-Cart www.euro-cart.eu

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 515 zł Producent/dystrybutor: Euro-Cart www.euro-cart.eu

reklama

Grupa wiekowa: 0–3 Producent/dystrybutor: Baby Design Group www.espiro.eu


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

ZESTAW Z KOLEKCJI WILD BOY Oryginalny zestaw bielizny Pinokio z kolekcji Wild Boy wykonany w 100% z wysokogatunkowej bawełny. W skład zestawu wchodzą: śpiochy, kaftan i czapka.

Grupa wiekowa: 0–6 m Przybliżona cena detaliczna: 56,50 zł Producent/dystrybutor: ZKD Pinokio M.P.W. Gizińscy www.pinokio.net.pl

QUINNY ZAPPXTRA2

ZESTAW DO KĄPIELI TEGA BABY

NUK – PASTA DO ZĘBÓW BEZ FLUORU

Wózek składany do kompaktowych rozmiarów razem z siedziskiem. Jego wygodne, kubełkowe siedzisko z regulacją z pozycji leżącej do siedzącej można ustawiać przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Dla niemowlęcia dostępny jest specjalny wkład wypełniający. Do stelaża ZappXtra 2 można wpinać foteliki Maxi-Cosi (z grupy 0+). W zestawie peleryna przeciwdeszczowa. Produkt objęty dożywotnią gwarancją.

W skład zestawu wchodzą: wanienka 86 cm z korkiem i termometrem, fotelik antypoślizgowy, wiaderko na pieluchy z pokrywką oraz stojak pod wannę i usztywniany przewijak na komodę lub łóżeczko. Dodatkowo załączono zestaw do odpływu: tuleję, zapasowy korek i wąż odpływowy. Dobry zestaw upominkowy, „must have” każdej młodej mamy.

Zestaw Nuk do mycia zębów dla niemowląt zawiera specjalną pastę do zębów dla dzieci z enzymami, które występują również w mleku mamy, oraz nakładkę na palec wskazujący ze szczoteczką do zębów. Miękkimi wypustkami można delikatnie wyczyścić zęby i dziąsła, a także łagodzić dyskomfort związany z ząbkowaniem. Produkt nie zawiera cukru ani fluoru. Jest odpowiedni także dla dzieci, które przyjmują tabletki z fluorem.

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: 150 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tegababy.pl

Grupa wiekowa: 3 m+ Przybliżona cena detaliczna: 24,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

Grupa wagowa: do 15 kg Przybliżona cena detaliczna: 1090 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.quinny.com

GRACO EVO XT

JANE EPIC

Wielofunkcyjny wózek zaprojektowany tak, by łatwo pokonać każdą przeszkodę. Jego zaletą jest przekładane siedzisko z 3 pozycjami odchylenia, które można montować przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Wózek składa się jedną ręką do kompaktowych rozmiarów. Ma ergonomiczną rączkę z regulacją wysokości – dostosowaną do wzrostu rodzica, błotniki nad kołami chroniące przed rozpryskiwaniem się brudu i błota oraz opony odporne na przebicie.

Wózek spacerowy: sportowy, kompaktowy i dynamiczny. Innowacyjny aluminiowy rurowy stelaż nadaje mu trwałość. Wózek ma poliuretanowe opony o wysokiej wytrzymałości i znakomitej amortyzacji oraz tylne niezależne zawieszenie o długim skoku. Łatwo się prowadzi dzięki wyważonemu zespołowi przednich kół zapewniającemu łagodne skręcanie. Wózek z systemem Pro-fix.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1649 zł Producent: Graco. Dystrybutor: Euro-Trade www.gracobaby.pl

66

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1890 zł Producent: Jane. Dystrybutor: Euro-Trade www.jane.pl

NOWOŚĆ – SMOCZEK SILIKONOWY GENIUS COLOR Nowa generacja smoczków Genius o ulepszonym anatomicznym kształcie, opracowanym we współpracy z dr. med. dent. H. v. Treuenfelsem. Jeszcze delikatniejszy dla zębów – zmniejsza ryzyko zniekształceń zębów i szczęki dzięki wyjątkowo cienkiej i wąskiej szyjce. Optymalnie dostosowująca się do podniebienia spłaszczona gumka zapewnia więcej miejsca dla naturalnych ruchów ssących języka. Wyprodukowany w Niemczech.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 19,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Tradycyjna wąska butelka z szerokim otworem. Wygodna do trzymania, napełniania, czyszczenia i przechowywania. Pasuje do wszystkich podgrzewaczy pokarmu. W zestawie z silikonowym smoczkiem do butelki First Choice Plus, rozmiar 1 (0–6 miesięcy), M (do mleka modyfikowanego). Wytrzymała butelka o prostym, eleganckim wzorze jest wykonana z wysokiej jakości polipropylenu (PP). Nadaje się do mrożenia.

NUK – LAKTATOR RĘCZNY JOLIE Skuteczny, a przy tym delikatny i prosty w użyciu. Jego miękka silikonowa wkładka z wypustkami delikatnie i przyjemnie masuje, stymulując wypływ pokarmu. Ma wygodną, ergonomiczną rączkę. Zapewnia płynne odciąganie mleka. W zestawie z pojemnikiem na mleko matki, który może służyć do przechowywania, zamrażania i podgrzewania pokarmu oraz karmienia – bez konieczności przelewania mleka do innego naczynia. Laktator wyprodukowano w Niemczech.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 18,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

NUK – LAKTATOR ELEKTRYCZNY LUNA Skuteczny 2-fazowy system odciągania: w fazie 1 pobudza wypływ pokarmu, w fazie 2 efektywnie go odciąga. Długość faz można regulować indywidualnie. Regulacja siły ssania umożliwia delikatne odciąganie mleka. Miękka wkładka silikonowa z wypustkami zapewnia przyjemny masaż i optymalnie dopasowuje się do kształtu piersi. Zasilanie sieciowe lub na baterie, 4 różne końcówki wtyczki (przydatne w podróży).

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

NUK – ANTYBAKTERYJNY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA Łagodny dla dziecka, ale skuteczny przeciwko bakteriom. Dezynfekuje i czyści przedmioty oraz powierzchnie w kuchni, łazience, pokoju dziecka. Nadaje się do czyszczenia zabawek, nocników, podkładek do przewijania i innych powierzchni. Zawiera substancje czynne na bazie naturalnych składników. Zabija 99,99% bakterii. Nie zawiera barwników, chloru i optycznych wybielaczy. Produkt testowany dermatologicznie.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 22,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

Przybliżona cena detaliczna: 199 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

CIRCUS SAFETY 1ST

BODY

Kojec z bokami z siatki o wymiarach 100 × 100 cm. Zapewnia bezpieczną przestrzeń małemu i starszemu dziecku. Kompaktowy po złożeniu, łatwy do przenoszenia. Pakowany w torbę z uchwytami.

Body z długim rękawem zapinane w kroku i na ramieniu. Wykonane w 100% z bawełny wysokiej jakości, bezpiecznej dla delikatnej skóry dziecka. Dostępne rozmiary: 74–98 cm.

Grupa wagowa: do 15 kg Przybliżona cena detaliczna: 250 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska biuro@dorel.eu

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

Grupa wiekowa: 9 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 21 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol vwww.bamarnicol.pl

reklama

NUK – BUTELKA NEW CLASSIC 150 ML ZE SMOCZKIEM FC+


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

AURORA

APRILIA

Fotelik dla dzieci z grupy wagowej 0–18 kg (od urodzenia do 4 lat). Wyposażony w bazę z systemem Isofix i nogę wspierającą/stabilizującą. Można go montować w obu kierunkach jazdy (przodem i tyłem). Innowacyjny system mocowania bazy fotelika zapewnia bezpieczeństwo i komfort użytkowania, a w dodatku pozostawia dziecku dużo miejsca na nogi. Ma 4 pozycje regulacji zagłówka. Nowoczesne wzornictwo. Waga: 14,6 kg.

Zestaw: gondola, spacerówka, fotelik. Aluminiowa konstrukcja, regulowana rączka obszyta ekoskórą, pompowane koła i pojemny kosz. Gondola z funkcją kołyski i wentylowanym wnętrzem. Podgłówek można regulować w 3 płaszczyznach. Spacerówka z regulacją oparcia i podnóżka ma 5-punktowe pasy i okrycie na nogi. Siedzisko montuje się przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Fotel jest wyposażony w daszek, okrycie na nogi i adaptery Click’N’Go.

Grupa wiekowa: 0–4 Przybliżona cena detaliczna: 689 zł Producent/dystrybutor: Coto baby www.cotobaby.pl

Producent/dystrybutor: Coto baby www.cotobaby.pl

SUMMER INFANT– NIANIA CYFROWA VIDEO BABY GLOW Cyfrowa technologia zapewniająca domownikom prywatność i bezpieczeństwo. Niania o zasięgu do 300 m. Wyróżnia ją dwukierunkowa komunikacja, 2,8-calowy kolorowy wyświetlacz LCD, cyfrowy zoom. W nocy przekazuje automatyczny czarno-biały obraz. Niania z funkcją projektora, 3 kolorami projekcji, 3 kołysankami i 2 dźwiękami natury. Światła LED są aktywowane dźwiękiem.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 689 zł Producent: Summer Infant. Dystrybutor: Blue Ocean www.blueshop.pl

4BABY SMART – WÓZEK SPACEROWY

ASPENA

SOFIA

Aluminiowy wózek o nowoczesnej i lekkiej konstrukcji. Dzięki wielozawiasowej ramie składa się do kompaktowych rozmiarów, co ułatwia jego przenoszenie i przechowywanie. Ma wygodną regulację oparcia do pozycji leżącej, regulowany podnóżek, zdejmowaną barierkę oraz osłonę na nogi. Dzięki zwartej budowie i pełnej rączce oraz pojedynczym kółkom jest zwrotny i łatwy w prowadzeniu. Dostępny w 4 kolorach.

Premierowy model wózka wielofunkcyjnego firmy Adamex z innowacyjnym, podwójnym amortyzatorem, który pozwala na łatwe pokonywanie krawężników, progów itp. Wózek ma opcjonalnie nowy wzór kół pompowanych z aluminiową szprychą oraz ryflowany profil stelaża. Jego stylowy charakter podkreśla także nowy design tapicerki, łączący pikowaną tkaninę z ekskluzywną imitacją lnu.

Najnowszy model wielofunkcyjnego wózka dziecięcego na klasycznej, aluminiowej ramie i 14-calowych pompowanych kołach szprychowych. Wygodny i łatwy w obsłudze, ma miękkie zawieszenie, wygodną, regulowaną prowadnicę obszytą ekoskórą i duży kosz na zakupy. Tapicerka gondoli i siedziska spacerowego jest wykonana z wysokiej jakości poliestrowej imitacji lnu oraz stylowej pikówki.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1599 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1559 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

Grupa wiekowa: 6 m – 4 lata Przybliżona cena detaliczna: 559 zł Producent/dystrybutor: 4Baby www.4baby.pl

BABY JOGGER PREMIER Wielofunkcyjny wózek od urodzenia, z odwracalnym siedziskiem pozwalającym na pełny kontakt z dzieckiem podczas spaceru. Atuty wózka to travel system z gondolą i fotelikiem, regulowane oparcie siedziska do pozycji leżącej, hamulec ręczny, regulowana budka z ochroną UV 50+. Ma terenowe koła, blokadę przednich kół i duży kosz na zakupy, a wysokość rączki i podnóżka można regulować.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 2199 zł Producent: Baby Jogger. Dystrybutor: Euro-Trade www.dladzieci.euro-trade.pl

68

4BABY VEGAS – DWUPOZIOMOWE ŁÓŻECZKO TURYSTYCZNE

YUHUHUGS’ DREAMHUT – DOMEK MARZEŃ

Nowa kolekcja łóżeczka turystycznego Vegas. Drugi, wyższy poziom podłogi jest mocowany za pomocą suwaka. Łóżeczko ma wejście boczne otwierane na bezpieczny zamek, pojemną kieszeń na zabawki i akcesoria, torbę transportową oraz składany materac. Jest wyposażone w mechanizm składania z podwójną blokadą zabezpieczającą oraz kółka z hamulcami. Dostępne w 4 nowych kolorach.

Czy to domek zabaw, czy nowe biurko, schowek i szafka? Wielofunkcyjny, multimedialny DreamHut jest starannie wykonany z wysokiej jakości skandynawskiej sklejki brzozowej i powleczony białym laminatem. Produkt trwały i wytrzymały. W zestawie biurko, tablica, naklejki magnetyczne, stolik, stojak na tablet i lustro, magnetyczne scenerie oraz kurtyna. Mnóstwo pomysłów na zabawę w jednym miejscu.

Grupa wiekowa: 0–4 Przybliżona cena detaliczna: 269 zł Producent/dystrybutor: 4Baby www.4baby.pl

Grupa wiekowa: 3+ Producent: Yuhuhugs. Dystrybutor: Symag www.symag.net

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


BEBETTO LUCA S-LINE

WÓZEK SPACEROWY EVO

Połączenie materiału z ekoskórą. Wózek ma nowoczesny, lekki aluminiowy stelaż, regulowaną rączkę i duży zamykany kosz. Obrotowe przednie koła są wyposażone w system absorpcji wstrząsów SAS i DMS. Gondola na biegunach z dnem wykonanym z PEHD ma regulowane oparcie. Spacerówkę można montować przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Produkt polski zgodny z normą EN 1888:2012.

Zapewnia komfort użytkowania w każdych warunkach. Ma regulowane oparcie oraz podnóżek. W razie niepogody można dopiąć ciepły pokrowiec i folię przeciwdeszczową. Stelaż wózka jest wykonany z aluminium. System składania czyni go wyjątkowo poręcznym. Komfort i bezpieczeństwo dziecku zapewniają: barierka, zapięcie krokowe i pasy bezpieczeństwa. Przednie koła są skrętne, tylne łatwo można zablokować.

Grupa wiekowa: 6 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 415 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.quatro.tm.pl

BEBETTO TORINO

BARLETTA RED DREAM

Wózek ma zgrabną sylwetkę i białą konstrukcję z elementami plastikowymi w kolorze ramy. Tapicerka jest uszyta z ciekawej tkaniny połączonej z ekoskórą, czyli łączy nowoczesny design z zawsze modną klasyką. Wózek ma niewielkie rozmiary po złożeniu oraz obszerną gondolę z zewnętrzną regulacją oparcia.

Premierowy model wózka głęboko-spacerowego firmy Adamex z innowacyjnym, podwójnym amortyzatorem, który zapewnia komfort jazdy. W połączeniu z właściwym wyważeniem pozwala to łatwo pokonywać krawężniki, progi itp. Wózek ma ryflowany profil stelaża, co podkreśla jego stylowy charakter, oraz plastikową gondolę drukowaną w 5 modnych kolorach.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1599 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

PAS DO NOSZENIA FOTELIKA SAMOCHODOWEGO Prosty, wygodny i innowacyjny pas, dzięki któremu przenoszenie dziecka w foteliku samochodowym będzie łatwiejsze i bezpieczniejsze. Nadaje się do każdego typu fotelika samochodowego.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 85 zł Producent: The Cocobelt. Dystrybutor: W Małym Świecie www.wmalymswiecie.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1699 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

CHUSTA CHILD POLAR BUFF Bezszwowa wielofunkcyjna chusta z mikrofibry i polartecu, którą można zastosować jako szalik, czapkę, bandanę, kominiarkę itp. Bardzo ciepła, chroni głowę i szyję przed wiatrem i zimnem. Chusty wykonano w technologii antybakteryjnej Polygiene, mają certyfikaty jakości. Jednen uniwersalny rozmiar: 50–55 cm.

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 119 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

reklama

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1339 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

JOIE BRISK LX

VALCO BABY – SNAP

VALCO BABY – SNAP4

Lekki wózek typu parasolka z prostym i szybkim mechanizmem składania Single Swift Action (jedną ręką). Ma łatwy system hamulcowy ShoeSaver, 5-stopniową regulację siedziska, 2-stopniową regulację podnóżka, pałąk i rozszerzaną budkę dla jeszcze lepszej ochrony dziecka. Składa się do niewielkich rozmiarów.

Nowa marka na polskim rynku. Komfortowy wózek Snap łączy ultralekką konstrukcję z pojemnym i obszernym siedziskiem. Ma rozkładaną budkę i siedzisko rozkładane do pozycji leżącej. Waga 6,2 kg gwarantuje mobilność wózka. Nadaje się do podróży lotniczych, transportu samochodem lub spacerów po mieście.

Nowa marka na polskim rynku. Wózek dla osób, które preferują 4-kołową konstrukcję. Siedzisko rozkłada się do pozycji leżącej. Posiada łatwy i szybki system Tilt-Loc układu hamulcowego i prostą technologię Clean Fold. Dzięki wadze 6,6 kg stanowi punkt odniesienia dla komfortu, zwrotności i mobilności kompaktowych wózków.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 649 zł Producent: Joie. Dystrybutor: 4Kids Dystrybucja www.joie-polska.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1099 zł Producent: Valco Baby. Dystrybutor: 4Kids Dystrybucja www.6kilogramow.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1099 zł Producent: Valco Baby. Dystrybutor: 4Kids Dystrybucja www.6kilogramow.pl

VALCO BABY SNAP DUO

BLUZA-ŚPIWOREK 2 W 1 MINENE

KOSZULKA

Nowa marka na polskim rynku. Funkcjonalny wózek dla rodziców bliźniąt. Cechują go ultralekka i trwała konstrukcja oraz waga 9,8 kg. Przeznaczony dla dwojga dzieci już od chwili narodzin. Gwarantuje komfort zarówno maluchom, jak i rodzicom.

Wygodna i ciepła bluza z delikatnego puszystego polaru, wyściełana wysokiej jakości bawełną. Zaprojektowana z innowacyjną odpinaną mufką na stopy, do noszenia w całości lub oddzielnie.

Delikatna bielizna dla najmłodszych wykonana z dzianiny wysokiej jakości, w 100% z bawełny. Koszulkę zdobi kolorowy nadruk. Ubranie zapewnia komfort użytkowania. Dostępne rozmiary: 56–68.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1849 zł Producent: Valco Baby. Dystrybutor: 4Kids Dystrybucja www.6kilogramow.pl

Grupa wiekowa: 0–6 m Przybliżona cena detaliczna: 116 zł Producent: Minene. Dystrybutor: Bona www.bonababy.pl

Grupa wiekowa: 0–6 m Przybliżona cena detaliczna 20 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

ROAN MARITA PRESTIGE Klasyczny, elegancki wózek wielofunkcyjny z ekoskóry na chromowanym stelażu. Rączka regulowanej wysokości. Obszerna gondola z możliwością ustawienia pochylenia oparcia i uchwytami do przenoszenia. Spacerówkę z regulacją oparcia oraz podnóżka można montować w obu kierunkach. W zestawie torba i dodatkowy pokrowiec spacerówki.

reklama

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1549 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

70

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


CHUSTA CHILD POLAR BUFF

CHUSTA CHILD WOOL BUFF

Bezszwowa wielofunkcyjna chusta z mikrofibry i polartecu, którą można wykorzystać jako szalik, czapkę, bandanę, kominiarkę itp. Chusty wykonano w technologii antybakteryjnej Polygiene. Mają certyfikaty jakości. Dostępne w jednym uniwersalnym rozmiarze: 50–55cm. Zapewniają komfort termalny w przedziale temperatur od +10 do -10°C.

Wielofunkcyjna chusta w 100% wykonana z wełny merino – materiału naturalnego, bardzo ciepłego, miękkiego, niegryzącego. Chusta może być stosowana jako szalik, czapka, bandana, kominiarka itp. Ma certyfikaty jakości. Dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze: 50–55 cm. Zapewnia komfort termalny w przedziale temperatur od +20 do 0°C.

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 89 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

CHILD POLAR BALACLAVA BUFF

CHUSTA CHILD ORIGINAL BUFF

Kominiarka z polartecu classic. Chroni głowę i szyję przed wiatrem i ujemną temperaturą. Wykonana w technologii antybakteryjnej Polygiene. Ma certyfikaty jakości. Dostępna w jednym rozmiarze: 50–55 cm. Zapewnia komfort termalny w zakresie temperatur od +10 do -10°C.

Bezszwowa, całoroczna, wielofunkcyjna chusta z mikrofirby. Może być stosowana jako szalik, czapka, kominiarka, bandana itp. Chusty wykonano w technologii antybakteryjnej Polygiene, mają certyfikaty jakości. Zapewniają komfort termalny w przedziale temperatur: od +20 do 0°C. Rozmiar: 50–55 cm.

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 99 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

NOSIDEŁKO ERGONOMICZNE BABYBJÖRN WE Pozwala nosić dziecko w 3 pozycjach z przodu oraz na plecach. Rośnie razem z maluchem – można go używać od urodzenia do 3. roku życia. Model zaprojektowano wspólnie z pediatrami, co gwarantuje, że podczas noszenia głowa, nogi i kręgosłup dziecka znajdują się w prawidłowej pozycji.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 417 zł Producent: BabyBjörn. Dystrybutor: Scandinavian Baby www.scandinavianbaby.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 59 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

CHUSTACHILD BANDANA BUFF Wielofunkcyjna bandana z mikrofibry i polartecu. Można ją stosować jako szalik, bandanę, czapkę. Ma otwory na usta. Bardzo ciepła. Wykona w technologii antybakteryjnej Polygiene. Ma certyfikaty jakości. Dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze: 50–55 cm. Zapewnia komfort termalny w przedziale temperatur od +10 do -10°C.

Grupa wiekowa: 2–15 Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

reklama

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 119 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

ZESTAW DO ODPŁYWU TEGA BABY

LAKTATOR HARMONY PUMP & FEED

LAKTATOR HARMONY

Zestaw do odpływu umożliwia opróżnienie wanienki po kąpieli dziecka bez nadwyrężania kręgosłupa. Specjalnie skonstruowana tulejka pozwala wygodnie użytkować wanienkę. W skład zestawu wchodzi: tulejka, korek zapasowy, wąż odpływowy o długości 70 cm.

Zestaw zawierający 2-fazowy ręczny laktator Harmony, Calmę do karmienia mlekiem mamy oraz jednorazowe wkładki laktacyjne. Rekomendowany dla mam, które potrzebują kompleksowego rozwiązania – odciągania i podawania pokarmu oraz pielęgnacji piersi.

Ręczny laktator działający w 2-fazowym rytmie odciągania (faza wywołania wypływu – ssanie szybkie i płytkie oraz faza odciągania efektywnego – ssanie wolne i głębokie). Dla każdej początkującej mamy: lekki, prosty w montażu, wygodny w użyciu.

Przybliżona cena detaliczna: 15 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tegababy.pl

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 250 zł Producent: Medela. Dystrybutor: Medela Polska www.medela.pl

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 130 zł Producent: Medela. Dystrybutor: Medela Polska www.medela.pl

ROAN SOFIA LIMITED EDITION

ROAN EMMA

KIWY SPF1

Stylowy, klasyczny wózek głęboko-spacerowy. Dobrze amortyzowany stelaż z regulowaną rączką obszytą ekoskórą. Ma obszerną gondolę z wentylowaną budką z pikowanej tkaniny. Wersja spacerowa z możliwością montażu w obu kierunkach, regulacją oparcia i podnóżka. W zestawie duża, funkcjonalna torba pielęgnacyjna oraz pokrowiec na nogi do spacerówki.

Klasyczny wózek wielofunkcyjny o sportowym charakterze. Dzięki bardzo dobrej amortyzacji sprawdza się w każdym terenie. Gondola i spacerówka są wyposażone w 2 niezależne, wentylowane budki. Oba moduły mają możliwość regulacji oparcia. Cały wózek jest zbudowany na chromowanej konstrukcji z rączką z ekoskóry. W zestawie miękki materac, stylowa torba i dodatkowe okrycie.

Fotelik z mocowaniem Isofix oraz nogą podpierającą. Wyposażony w hydrauliczny system bezpieczeństwa SA-ATS rozpraszający energię i redukujący napięcie pasów podczas wypadku. 7-stopniowa regulacja zagłówka i pasów barkowych, 4-stopniowa regulacja oparcia. System Air-Go ułatwia naturalną wentylację pleców i głowy dziecka dzięki odpowiednio umiejscowionym wlotom powietrza i oddychającym tkaninom siatkowym 3D.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1399 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1399 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

Grupa wiekowa: 9 m – 4 lata Przybliżona cena detaliczna: 1099 zł Producent: Kiwy. Dystrybutor: Roan www.kiwyworld.com

DZIECIĘCY SPRAY DEZYNFEKUJĄCY DO MYCIA ZABAWEK Nagrodzony certyfikatem EKOinnowacja magazynu „Ekodostawcy” oraz wyróżnieniem podczas II Międzynarodowych Targów Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Czas Dziecka w Kielcach w 2011 r. Unikalny i innowacyjny produkt pomaga zabić 99,9% szkodliwych bakterii, pozostawiając zabawki i powierzchnie wokół dziecka higienicznie czyste. Wolny od szkodliwych substancji chemicznych, zawiera naturalne składniki antybakteryjne.

Targi stoisko nr C42 Przybliżona cena detaliczna: 29,90 zł Producent: Bentley Organic. Dystrybutor: Eco and More www.bentleyorganic.pl

72

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PELERYNA PRZECIWDESZCZOWA DO FOTELIKA MAXI-COSI

PODUSZKA TURYSTYCZNA TEGA BABY MINKY

Chroni niemowlę przed deszczem i wiatrem. Jest wykonana z przezroczystego materiału, dzięki czemu opiekun cały czas widzi dziecko. Boczne otwory zapewniają dziecku stały dostęp świeżego powietrza. Pelerynę łatwo się zakłada i zdejmuje.

Jej anatomiczny kształt zapewnia wygodę i komfort nawet w długich podróżach. Poduszka nadaje się zarówno do wszystkich fotelików samochodowych, jak i wózków dziecięcych. Produkt można prać w pralce w temperaturze 30ºC – nie traci właściwości ani kolorów.

WÓZEK SPACEROWY IMOLA Ma regulowane oparcie i podnóżek. W razie niepogody można dopiąć ciepły pokrowiec i folię przeciwdeszczową. Stelaż wykonano z aluminium. System składania sprawia, że wózek jest wyjątkowo poręczny. Zapewnia dziecku komfort i bezpieczeństwo dzięki zapięciu krokowemu i pasom bezpieczeństwa. Przednie koła są skrętne, a tylne łatwo można zablokować. Barierka ochronna jest jednocześnie tacką z uchwytem na kubek.

Grupa wiekowa: 6 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 400 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.quatro.tm.pl

WÓZEK ROAN BASS ECO LEATHER Sportowy wózek wielofunkcyjny o lekkiej aluminiowej konstrukcji. Gondola polerowana na wysoki połysk jest wyposażona w materac z włókna kokosowego, zamaskowany uchwyt do przenoszenia gondoli oraz regulację wysokości oparcia. Wersja spacerowa ma regulację oparcia i podnóżka, jest wyposażona w miękką wkładkę do siedziska. Przedłużana wentylowana budka. Waga: ok. 14,5 kg.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1550 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

Grupa wiekowa: 6 m – 6 lat Przybliżona cena detaliczna: 39 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tegababy.pl

BUMPRIDER – DOSTAWKA/PLATFORMA DO WÓZKA Bumprider to jedyna dostawka na rynku, która pasuje do każdego modelu wózka i spacerówki. Została wyposażona w unikalny system amortyzacji kół, któremu niestraszne wyboje i nierówne chodniki. Aluminium i wytrzymałe hybrydy plastików gwarantują wieloletnią bezawaryjność. Bumprider – szwedzka jakość, nowoczesne wzornictwo i niezawodność. Dostawka dostępna w różnych wersjach kolorystycznych.

Grupa wiekowa: 2-5 Przybliżona cena detaliczna: 299 zł Producent: Bumprider. Dystrybutor: Scandinavian Baby www.scandinavianbaby.pl

BAWEŁNIANY PLED/KOCYK/KOŁDERKA HEVEA DISNEY BABY Kolorowy puszysty, miękki i antyalergiczny pled. Jeden produkt, wiele zastosowań. Narzuta na łóżeczko, sofkę, materac, a jednocześnie koc do przykrycia dziecka w domu, na spacerze, na tarasie, balkonie, podczas wycieczki lub podróży. Pled z szarego weluru i dzianiny typu interlock z certyfikatem Bezpieczny dla dziecka. Można prać w temperaturze 60°C. 100% bawełny.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 99 zł Producent: Hevea. Dystrybutor: Fabryka Materaców Hevea www.heveamaterace.pl

reklama

Grupa wiekowa: 0–15 m Przybliżona cena detaliczna: 69 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.maxicosi.pl


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

PAJAC

TIMBA SAFETY1ST

BARLETTA

Wygodny pajac niekrepujący ruchów dziecka, nadaje się do spania. Ubranie zdobione kolorowym nadrukiem ma wygodne zapięcie ułatwiające przewijanie. Jest uszyty z wysokogatunkowej bawełny nieuczulającej delikatnej skóry dziecka. Dostępne rozmiary: 56–98 cm.

Drewniane krzesło z wyściełanym siedzeniem, uprzężą i wypinanym blatem. Regulowana wysokość pozwala dostosować jego pozycję do potrzeb, wzrostu i etapu rozwoju dziecka. Może służyć do karmienia i jako samodzielne wygodne krzesło dla starszego dziecka, np. do stołu lub biurka. Dostępne w nowej serii kolorystycznej.

Model wózka głęboko-spacerowego firmy Adamex z innowacyjnym, podwójnym amortyzatorem, który zapewnia komfort jazdy. Nowoczesny system wpięcia pozwala łatwo zmienić wózek z wersji głębokiej na spacerową lub wpiąć fotelik samochodowy. Wszystkie moduły można zamontować przodem lub tyłem do kierunku jazdy.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 32 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol vwww.bamarnicol.pl

Grupa wiekowa: 6 m – 10 lat Przybliżona cena detaliczna: 290 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska biuro@dorel.eu

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1599 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

RECARO OPTIAFIX (ECE I 9–18 KG)

EASYGO VIRAGE

EXPANDER ESSENCE

Optiafix ma wbudowany system Isofix, gwarantujący bezpieczeństwo i stabilne zamocowanie w samochodzie. Wyróżnia go nowoczesny design oraz zaawansowane funkcje bezpieczeństwa. System Hero, integrujący pasy zagłówek i ochraniacze barkowe, a także innowacyjna ochrona przed bocznymi uderzeniami (ASP) oraz monoskorupa fotelika, bez połączeń, zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa.

Wózek spacerowy na lekkiej aluminiowej ramie. Składa się razem z budką i barierką, po złożeniu ma małe wymiary. Tapicerkę wykonano z tkanin wysokiej jakości. W wyposażeniu: regulowana budka z dodatkową sekcją, dwustronna wkładka na siedzisko (zima/lato), uchwyt na kubek, pełna folia przeciwdeszczowa i praktyczna torba o funkcji przewijaka.

Wózek na aluminiowym stelażu z dodatkową amortyzacją gondoli i siedziska oraz regulacją twardości zawieszenia. Dostępny w wersji 2 w 1 lub 3 w 1 z fotelikiem Expander Essence 0+. Plastikowa gondola ma zewnętrzny systemem regulacji oparcia. Siedzisko spacerowe można montować przodem lub tyłem do kierunku jazdy. W zestawie: folia przeciwdeszczowa, moskitiera, torba, pompka do kół. Opcjonalnie adapter do wpięcia fotelików 0+ innych marek.

Grupa wiekowa: 9 m – 4,5 roku Przybliżona cena detaliczna: 1199 zł Producent: Recaro. Dystrybutor: Logis www.recaro-polska.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 689 zł Producent/dystrybutor: Euro-Cart www.euro-cart.eu

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1599 zł Producent: Expander. Dystrybutor: Euro-Cart www.expander.czest.pl

MATA DO PRZEWIJANIA TEGA BABY MINKY Funkcjonalna mata do przewijania, dwustronna, wypełniona miękką, antyalergiczną silikonową włókniną. Jedna strona jest zrobiona z nieprzemakalnej ceraty w pięknych dziecięcych wzorach i kolorach, druga – w 100% z wysokiej jakości bawełny.

reklama

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: 49 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tegababy.pl

74

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PÓŁŚPIOSZKI

BODY Z KOŁNIERZYKIEM

BODY DLA CHŁOPCA

Ciepłe półśpioszki z miękkiego weluru zdobione kolorowym haftem. Dostępne rozmiary: 56–80 cm.

Eleganckie body z kołnierzykiem zapinane w kroku i na ramieniu. Zdobione nadrukiem. Dostępne rozmiary: 74–98 cm.

Bawełniana bielizna z dzianiny wysokiej jakości zaprojektowana w modnych kolorach. Ma wygodne zapięcia. Dostępne rozmiary: 56–68 cm.

Grupa wiekowa: 9 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 24 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol vwww.bamarnicol.pl

RAMKA BABYART

WANIENKI Z ODPŁYWEM TEGA BABY

Kolekcja Baby Art to nowości oraz sprawdzone wzory z poprzednich serii. Delikatne ciepłe barwy ramek i tła nawiązują do obecnych trendów. W komplecie z ramkami masa gwarantująca wykonanie udanego odcisku dłoni lub stopy dziecka. Po wyschnięciu jest lekka i odporna na uszkodzenia mechaniczne.

Wanienki z odpływem 102 cm Lux i 86 cm Tega Baby są dostępne w liniach Miś, Sowa, Aqua, Folk. Funkcjonalne produkty z wygodnym i praktycznym korkiem, który umożliwia opróżnienie wanienki po kąpieli bez przeciążania kręgosłupa. Do wanienki można podłączyć zestaw z tuleją do odprowadzania wody np. do wiaderka.

Grupa wiekowa: 0–3 m Przybliżona cena detaliczna: 79 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.babyart.eu

QUINNY SERIA LIMITOWANA BOLD BLOCK Limitowana seria wózków Quinny BuzzXtra i Moodd. W tej samej kolorystyce dostępne są również foteliki Maxi-Cosi Pebble Plus wpinane do stelaży tych wózków. W kolekcji połączono śmiałe, wyraziste kolory użyte w formie geometrycznych wzorów. Świetna oferta dla współczesnych młodych rodziców.

Grupa wagowa: do 15 kg Przybliżona cena detaliczna: 2200 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.quinny.com

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

Grupa wiekowa: 0–6 m Przybliżona cena detaliczna: 24 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

Grupa wiekowa: 0–1 Producent/dystrybutor: Tega www.tegababy.pl

FOTELIK KIWY SLF123 Fotelik wyposażony w system Isofix. Otrzymał 3 gwiazdki w testach ADAC w maju 2015 r. Regulacja wysokości oparcia w 8 pozycjach i zagłówka w poziomie i pionie. Głębokie ramiona gwarantują optymalną boczną ochronę. Fotelik ma centralnie regulowany system napinania pasów samochodowych.

Grupa wiekowa: 9 m – 12 lat Przybliżona cena detaliczna: 649 zł Producent: Kiwy. Dystrybutor: Roan www.kiwyworld.com

reklama kl

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: 24 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol vwww.bamarnicol.pl

75


S P I E LWA R E N M E S S E 2016

DOKĄD ZMIERZAJĄ ZABAWKI? ANNA ORLEAŃSKA

Na zabawkowe targi do Norymbergi przyjechało w tym roku 71 tys. odwiedzających ze 125 krajów (rok wcześniej na Spielwarenmesse pojawiło się 70 084 gości). W targowych halach znalazły się stoiska 2851 wystawców (2015 r. – 2857) z 67 krajów. Według danych organizatorów tegoroczna edycja przyciągnęła więcej zainteresowanych z Azji, Ameryki i Afryki.

– Ucieszył nas fakt, że pierwszego dnia wśród odwiedzających było aż dwie trzecie kupców z zagranicy. Umacnianie międzynarodowego zasięgu Spielwarenmesse to jeden z naszych celów. Struktura niemieckiego handlu się kurczy, jedyną szansą na rozwój jest przyciąganie gości z innych krajów – komentuje prezes Spielwarenmesse eG Ernst Kick.

Gdyby zorganizowano konkurs na najbardziej uroczego robota, bezkonkurencyjny byłby Codie. Założyciele Codie Labs z Węgier połączyli go z odpowiednią aplikacją, dzięki której dzieci uczą się programowania. – Zrobiliśmy test na 437 dzieciach w wieku 6–14 lat. Okazało się, że większość z nich potrzebuje mniej niż 10 minut, żeby nauczyć się programować Codiego – mówi przedstawiciel firmy Sándor Erdélyi.

Fot. BranzaDziecieca.pl

PROGRAMOWANIE W 10 MINUT Dla wielu targowych gości pierwszy dzień na targach to obowiązkowa wizyta w hali 3A, obejrzenie nagród i sprawdzenie, jakie produkty pojawiły się w Trend Gallery. Pierwsze wrażenie?

Królują roboty. Na jednym ze stoisk były zbudowane z drewnianych klocków i mocno przypominały Transformersy, chociaż właściciel firmy zaprzeczał, że inspirował się produkcją Hasbro.

AVAKAI Z BLUETOOTHEM Ciekawy przykład połączenia drewna z technologią to laleczki Avakai. Pierwsza seria zabawek (300 sztuk) pojawi się w sprzedaży w kwietniu. Matas Petrikas i Justyna Zubrycka z Vai Kai postanowili zrobić zabawki, które nie będą wymagały od dziecka ślęczenia przed ekranem. Drewniane lalki dzięki technologii Bluetooth mogą się komunikować (nawet jeśli są oddalone od siebie o ok. 40 m) i reagować na to, co robią z nimi dzieci (gdy są gwałtownie potrząsane, dźwiękiem okazują złość). Ze względu na bezpieczeństwo w zabawkach nie ma ani mikrofonów, ani kamer. Produkcją lalek zajmuje się firma z północy Polski. ZŁAPAĆ ODDECH W tegorocznej edycji targów wzięło udział 59 polskich wystawców. Po pierwszym dniu większość z nich nie narzekała na brak pracy. – W czwartek chyba wszyscy odwiedzający postanowili przyjść do naszej hali. Nie było czasu na oddech. Potem trochę się uspokoiło – mówi właściciel 3ToysM Tomasz Dzięgielewski. Na stoisku firmy Wader-Woźniak, prawie cały czas zatłoczonym, w tym roku szczególnie wyeksponowana była seria Tech Truck – mniejsze auta budowlane, które do sklepów trafią pod koniec marca. Wśród nowych licencji pojawi się m.in. Good Dinosaur.

Prezes Cobi Robert Podleś prezentuje zabawki, które trafią do sklepów w maju: Small Army World i Small Army Samoloty.

76

Dla krakowskiego producenta drewnianych zabawek, firmy Bajo, Norymberga to okazja do spotkań z dystrybutorami z całego świata. Na stoisku można było m.in. obejrzeć kolekcję Tobe, w tym puzzle z nazwami zwierząt, lalki

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


z kolekcji Little People, Toby’ego Aliena, czyli miękką zabawkę o 4 rękach, i gry memo.

ekspozycja bardziej kojarzyła się z ekologią, była przestronniejsza, jaśniejsza – komentuje Aleksandra Krzymińska.

POŻYTEK Z CZOŁGU Na stoisku Cobi największym zainteresowaniem cieszyły się nowe kolekcje Small Army World of Tanks oraz Small Army Samoloty. Ten pierwszy to zestaw czołgów opracowanych na podstawie znanej na całym świecie gry online. Są wśród nich m.in. pojazdy brytyjskie, niemieckie, amerykańskie i rosyjskie. Można zbudować czołg, a także wykorzystać 2 kody znajdujące się w każdym opakowaniu, dzięki którym gracz ma szansę m.in. na zdobycie wyższych poziomów w rozgrywce w sieci. Pierwsze zabawki z tej kolekcji pojawią się w maju. W tym samym czasie do sklepów trafią także samoloty z II wojny światowej. – Od tego roku miłośnicy historii mogą zbudować najpopularniejsze modele również z klocków. W skład kolekcji wchodzi 10 rodzajów samolotów, wśród nich są: Spitfire, Messerschmitt, Kawasaki, PZL czy Focke-Wulf – wylicza przedstawicielka firmy Katarzyna Nawrocka. W kolekcji modeli współczesnych wchodzących w skład Small Army pojawią się: samolot VTOL, czołg Merkawa, wyrzutnia rakiet balistycznych, samolot transportowy Herkules. OCZY CELOWO ZAMKNIĘTE Polskie firmy można było również spotkać na stoiskach ich zagranicznych dystrybutorów. Przykładem była choćby Leolandia. – W Polsce ze sporym powodzeniem działamy już od 5 lat, uznaliśmy, że przyszła pora na dotarcie reklama

Fot. Spielwarenmesse eG / Lennart Preiss

Na stoisku Brimarexu uwagę przyciągały ryby. A ściślej Dory – bohaterka filmu, który w czerwcu wejdzie do kin. – W kolekcji przeznaczonej dla dzieci w wieku 2–4 lat znajdą się m.in. klocki, domino, układanka z pinezkami i puzzle. Pierwsza część opowieści, Gdzie jest Nemo?, odniosła bardzo duży sukces, mamy nadzieję, że z sequelem będzie podobnie – komentuje prezes firmy Jacek Jezierski.

Eksperci z norymberskich targów mówią, że człowiek, którego nie wzrusza lalka retro, powinien się nad sobą poważnie zastanowić.

do rynków zagranicznych. Na stoisku naszego francuskiego dystrybutora pokazujemy same hity, m.in. Liberatora, wieżę Eiffla, starszy model citroëna oraz nowość – serię minipuzzli, w której jest m.in. Pałac Kultury i Nauki – mówi prezes firmy Regis Miola. Firmę My Hummy do udziału w targach przekonały m.in. częstsze w ostatnim czasie kontakty z rynkiem niemieckim. Od kilku tygodni w Niemczech działa firmowy sklep, w którym można kupić asortyment producenta z Łowicza, m.in. szumiące misie, ochraniacze, pościel, zawieszki na łóżko. Sporą popularnością cieszy się miś z wyszytymi zamkniętymi oczami. – Wcześniej sprzedawaliśmy wersję z otwartymi, ale dziecko jednej z klientek przestraszyło się tego spojrzenia. Sama więc zmieniła wygląd misia, a nam się to spodobało i w porozumieniu z pomysłodawczynią również wprowadziliśmy takie rozwiązanie – opowiada Marcin Gawroński. LEWANDOWSKI ZAGRAŁ W EGO Nowości Trefla można było obejrzeć na przearanżowanym stoisku. – Chcieliśmy, żeby nasza

Wśród prezentowanych w Norymberdze debiutów znalazły się serie: Fajne Gierki (Serowa uczta, Słudzy ciemności i prosta gra ekonomiczna Złoty interes) oraz kolekcja Dr Knizia poleca (Zające na łące, Tajemnicze podziemie i Kolonizacja). Dla grupy 0–3 skierowana jest seria Little Planet, m.in. pierwsze gry planszowe, puzzle, gry muzyczno-ruchowe i rymowanki. Ta nowość trafi na rynek wiosną. Trefl nie zapomniał również o propozycjach dla starszych klientów. Mogą oni m.in. wybrać którąś z wersji bestselleru 5 sekund albo zagrać w Ego – grę, w której przekonujemy się, czy to, co myślimy o sobie, pokrywa się z tym, jak nas oceniają inni. Jedno z pytań dotyczy Roberta Lewandowskiego. Traf chciał, że piłkarz zagrał w Ego i trafił na tę kartę, więc sfotografował ją i wrzucił na Twittera. Pytanie brzmiało: „Znalazłeś/znalazłaś na ulicy portfel Roberta Lewandowskiego. Poza dokumentami było tam również 10 000 euro w gotówce. Co robisz?”. Możliwe odpowiedzi to: a) Szukam kontaktu do Roberta; b) Zabieram pieniądze, a resztę odsyłam; c) Zatrzymuję wszystko. Jeden z pierwszych komentujących na Twitterze napisał, że wybiera odpowiedź a). Piłkarz obiecał mu koszulkę w nagrodę za uczciwe intencje. W ten sposób gra przypadkiem zapewniła sobie całkiem niezłą reklamę. WODNE MELODIE TM Toys stawia w tym roku m.in. na serię zabawkowych emotikonów. Imoji to 48 wzorów do kolekcjonowania: figurki, pieczątki, breloki i pluszaki. Poza tym na uwagę zasługują m.in. Gemmies – biżuteria dla dziewczynek; Aqua Bird – ptaszki wydające dźwięki, których wysokość zmienia się w zależności od tego, ile wody nalejemy do środka zabawki; Labirynt – planszówka, w którą można grać nawet nocą, oraz gry i zabawki na licencji Masza i Niedźwiedź.


Fot. Spielwarenmesse eG / Alex Schelbert

Warto również wspomnieć, że w asortymencie TM Toys znów znajdą się zabawki Brio (od ich dystrybucji firma rozpoczynała swoją działalność handlową). Drewniane kolejki trafią do sklepów przed Dniem Dziecka. WŁOSY Z GŁOWY Piotr Respondowski z MGA Entertainments poproszony o wybranie kilku najciekawszych nowości, wymienił m.in. ekologiczny domek, na którego dachu znajdują się panele słoneczne, a oprócz tego są tam jeszcze ogródek, domek dla ptaków i kilka innych elementów niezbędnych dla początkującego miłośnika środowiska. W serii Lalaloopsy znalazła się m.in. lalka wyposażona w pojemnik z różową ciastoliną, którą wkłada się do głowy zabawki i kręci się korbką, a wtedy pojawiają się włosy. Wśród propozycji MGA Entertainment jest jeszcze pianinko z bananów (do owoców podłącza się specjalne urządzenie i można przygotowywać się do udziału

Zabawka Bunch O Balloons marki Zuru zdobyła Toy Award w kategorii SchoolKids (6–10 lat). Dzięki temu produktowi w niecałą minutę można równocześnie napełnić wodą nawet 100 baloników.

w Konkursie Chopinowskim). Najciekawsze w nowej kolekcji Project Mc² są jednak lalki połączone z zestawami do eksperymentów i szpiegowskimi akcesoriami (więcej na s. 94). KONIK ŁYPIE Interaktywny konik, który łypie okiem i rży, robot, którego bez większych problemów można przerobić na samochód, kolejne propozycje z bardzo dobrze przyjętej przez rynek linii językowej – to tylko kilka pozycji przedstawionych przez Chicco. – Rok 2015 był dla nas udany. Systematycznie rozwijamy poszczególne grupy asortymentowe. Rozbudowaną gamę nowości pokazujemy też na targach w Kielcach – mówi general manager Artsany Gianluca Migliorisi. Na rozwój kolekcji zabawek edukacyjnych stawia francuska firma Janod, dystrybuowana w Polsce przez Solution Baby Care. W planach jest ponad 100 nowości, a wśród nich łoś grający na tamburynie, żonglujący niedźwiedź polarny, puzzle, w których drewno połączono m.in. z futrem i złotą tkaniną. W sklepach pojawi się też dużo drobniejszych (i tańszych) zabawek oraz nowe książeczki magnetyczne i zestawy kreatywne.

Kolekcja pacynek

CO U BARBIE? CO TAM W ŚWIECIE LEGO? Raczej nieprzypadkowo właśnie podczas targów w Norymberdze do mediów trafiła informacja o tym, że Mattel zdecydował się wprowadzić na rynek trzy nowe modele lalek: Barbie niskiej, bardzo wysokiej i nieco zaokrąglonej. Lalki mają rozmaite odcienie skóry, kolor oczu i fryzury oraz zróżnicowaną garderobę. Zmianę tę zauważył nawet amerykański tygodnik „Time”, który plastikową blondynkę umieścił na okładce.

reklama

Na razie tyle można zdradzić z planów Mattela. Większość nowości jeszcze przez jakiś czas ma pozostawać tajemnicą. Wiadomo, że do sklepów trafią montowane na magnesy Hot Wheelsy oraz Treasure Track Matchbox .

78

Ekspozycją zajmującą chyba najwięcej miejsca na stoisku Lego były zabawki z premierowej serii Lego Knights. – Polska to piąty kraj na świecie pod względem liczby ściągniętych aplikacji będących elementem tej serii. W ciągu dwóch tygodni pobrano ją 15 tys. razy – mówi przedstawicielka koncernu Anna Stark. W styczniu na rynku pojawiło się 14 zestawów z tej serii, będącej połączeniem realnego świata klocków z wirtualną rzeczywistością. CO NAS CZEKA ZA ROK W 2017 r. na Spielwarenmesse możemy spodziewać się więcej inteligentnych zabawek elektronicznych. – Tajemnica targów polega na tym, żeby robić właściwe rzeczy w odpowiednim czasie. Gdy prezentowaliśmy w Norymberdze Zabawki 3.0 w 2013 r., zaczynało być o nich głośno wśród specjalistów, ale rynek potrzebował kilku lat, by przyswoić tę ideę i wypełnić się tego rodzaju produktami. Teraz jest odpowiedni czas, żeby wrócić do tego wątku – twierdzi prezes Spielwarenmesse eG. Odwiedzający Norymbergę w 2017 r. mogą się też spodziewać większej aktywności firm licencyjnych. Rola licencji rośnie, przekonuje się do nich nawet konserwatywny rynek niemiecki. Dlatego organizatorzy rozmawiają z Warner Bros. i innymi dostawcami treści na temat ich obecności na wystawie. Jeżeli negocjacje się powiodą, już podczas najbliższej edycji może pojawić się wydzielona strefa licencyjna. Obiecująco rozwija się też strefa Lifestyle & Trends, która gromadzi już ponad 100 wystawców. Nie należy natomiast spodziewać się dużych zmian w strefie z artykułami dla niemowląt, liczącej ok. 120 stoisk. – Nie przyciągniemy do Norymbergi sprzętu ciężkiego. W tym sektorze dominuje Kind + Jugend, a my nie chcemy być definiowani jako konkurencja Kolonii. Gdy mówimy o niemowlętach, naszą rolą jest pokazywanie najlepszych zabawek dla tej grupy – stwierdza Ernst Kick. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Zabawki dla dzieci w wieku 4-10 lat

5299 Przenośny komisariat policji

6043 Samochód brygady policyjnej ze światłem i dźwiękiem

6020 Składany domek letniskowy 5916 Helikopter policyjny

6069 Surfer z kabrioletem 6081 Samolot wakacyjny

www.playmobil.pl

W celu bliższego zapoznania się z ofertą prosimy o kontakt z naszymi koordynatorami rynku: Katarzyna Cierpiał tel.: +48 604 090 089, katarzyna_cierpial@playmobil.de (Warszawa) Stanisław Tereszkiewicz tel.: +48 606 459 559, stanislaw_tereszkiewicz@playmobil.de (woj. mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie) Paulina Szyszka tel.: +48 735 922 757, paulina_szyszka@playmobil.de (woj. śląskie, opolskie, małopolskie) Katarzyna Rzepka tel.: +48 696 412 520, katarzyna_rzepka@playmobil.de (woj. łódzkie) Kamila Michel-Wiśniewska tel.: +48 600 172 588, kamila_michel-wisniewska@playmobil.de (woj. podlaskie, warm.-mazurskie, kuj.-pomorskie, pomorskie, zach.-pomorskie, lubuskie) Małgorzata Malecka tel.: +48 600 304 443, malgorzata_malecka@playmobil.de (woj. dolnośląskie, wielkopolskie)


TA R G I W H O N G K O N G U

ATAK DRONÓW ANNA ORLEAŃSKA

Centrum wystawiennicze Hong Kong Convention and Exhibition Centre w dniach 11–14 stycznia odwiedziło 117 tys. kupców ze 120 krajów (5,5% więcej niż w ubiegłym roku). Największym zainteresowaniem cieszyły się targi zabawek, na które przyjechało 45 tys. handlowców, głównie z Chin, Tajlandii, Malezji, Rosji, Francji, Niemiec, Włoch i USA.

W okresie od stycznia do listopada 2015 r. wartość eksportu zabawek i gier wyniosła 5,9 mld dolarów, importu – 4,3 mld dolarów. W tym samym czasie wartość eksportu artykułów dziecięcych wyniosła 707 mln dolarów, a importu – 1,5 mld dolarów.

MILIARDY I METRY Hongkong najwięcej zabawek eksportuje do USA, pozostałej części Chin, Japonii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Polska w tym zestawieniu znalazła się na 14. miejscu (najwyżej spośród krajów Europy Środkowej i Wschodniej).

Na targach zabawek swoją ofertę zaprezentowało 2035 firm z 41 krajów. Po raz pierwszy w Hongkongu pojawili się wystawcy z Kanady, Grecji i Filipin. Producenci z Wielkiej Brytanii zdecydowali się pokazać swój asortyment w ramach wspólnego, narodowego pawilonu.

Fot. HKTDC

Równolegle z targami zabawek odbyła się także 7. edycja targów artykułów dziecięcych, 16. edycja imprezy poświęconej artykułom biurowym i piśmienniczym oraz prezentacja produktów licencyjnych. We wszystkich wydarzeniach wzięła udział rekordowa liczba 3100 wystawców.

Największe stoiska w części zabawkowej należały do Hape oraz Eastcolight (każde z nich zajmowało powierzchnię 162 m²). W targach artykułów dziecięcych wzięło udział 518 wystawców, a największe stoisko należało do firmy Goodbaby (144 m²). Wśród debiutantów znaleźli się producenci z Kanady, Rosji, Litwy i Malty. Nowościami były prezentacje zabawek edukacyjnych dla najmłodszych i jednorazowych produktów dla dzieci. MOŻE SOWĘ? Do Hongkongu już od lat przyjeżdża firma Cobi. – Spotykamy się tu m.in. z klientami amerykańskimi, którzy składają zamówienia na święta 2016. Odwiedziło nas również wielu handlowców z Wietnamu i Indonezji zainteresowanych militariami z naszej kolekcji. Te targi są też czasem spotkań z przedstawicielami dużych sieci, także europejskich – mówi przedstawicielka firmy Aleksandra Niewierkiewicz. Firma Castor promowała w Azji m.in. zestaw puzzli konturowych. Oprócz tego przywiozła do Hongkongu europejski przebój – sowy. W ocenie reprezentującej przedsiębiorstwo Doroty Wiśniewskiej największą popularnością wśród Azjatów cieszą się puzzle przedstawiające europejskie miasta i księżniczki.

Podczas przechodzenia przez targowe hale w tym roku trzeba było zachować szczególną czujność. Drony nadlatywały nieprzerwanie z różnych stron. Eksperci twierdzą, że najbliższa dekada to będą złote lata dla tych produktów.

80

W Hongkongu pojawiła się też firma Lookart, właściciel marki Avionaut. Producent zadebiutował na targach rok temu, a planuje jeszcze kilka razy wystawić się na tej imprezie. Jednym z promowanych przez niego produktów był fotelik Avionaut Ultralite (który

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


znalazł się w zestawieniu najciekawszych nowości przedstawionym przez organizatorów).

Larry Kung reprezentujący Leyou, największą w Chinach sieć sklepów z artykułami dziecięcymi, do której należy obecnie ok. 400 placówek, w Hongkongu szukał m.in. wózków wykorzystujących nowe rozwiązania technologiczne. W drugiej połowie 2015 r. firma odnotowała wzrost sprzedaży produktów dla najmłodszych o 20%. W związku z tym sieć planuje otwarcie własnych sklepów w dużych miastach i uruchomienie placówek franczyzowych w mniejszych miejscowościach. Docelowo liczba salonów należących do Leyou ma się zwiększyć do 800.

Fot. Soap Studio

AZJATYCKIE PROGNOZY Branżowe spotkania są okazją do rozmowy o rynkowych trendach. Dyrektor zarządzający HKTDC (firmy organizującej targi) Benjamin Chau zwrócił uwagę na 4 sprawy. Po pierwsze, wzrost popularności – również wśród dorosłych – zabawek wykorzystujących zaawansowane rozwiązania technologiczne, jak hologramy czy rzeczywistość rozszerzona. Po drugie, rosnący popyt na artykuły dziecięce związany z Rokiem Małpy (Chińczycy wierzą, że dziecko urodzone w tym roku będzie miało w życiu dużo szczęścia) i polityką drugiego dziecka. Najwięksi optymiści liczą na wzrost sprzedaży rzędu 20–30%. Wśród ważnych trendów przedstawiciel targów wymienił również rozwój licencji i rosnące zainteresowanie produktami ekologicznymi.

– Nasze stoisko odwiedzali przede wszystkim klienci z rynku amerykańskiego i europejskiego. Obstawiam, że następne 10 lat to będzie złoty czas dla dronów – prognozuje przedstawiciel firmy Yuneec International.

SELFIE Z DINOZAUREM Na stoisku 4M (polski dystrybutor: Russell) można było zrobić sobie zdjęcie z dinozaurem. W 2015 r. firma rozpoczęła współpracę z Dino Codes, która zaowocowała wypuszczeniem na rynek serii wykorzystującej technologię rzeczywistości rozszerzonej. Dzięki niej można wejść z gadem w interakcję, pozować do fotografii – z tych możliwości skwapliwie korzystała większość odwiedzających stoisko 4M. W ocenie przedstawicieli firmy w porównaniu z rokiem ubiegłym odwiedziło ich 20% więcej kupców. Najwyraźniej połączenie dinozaurów z rzeczywistością rozszerzoną ma moc.

NADĄŻYĆ ZA HOLOGRAMEM Michael Lin przywiózł na targi grę Music Kingdom wykorzystującą hologram. Prace nad nią trwały przez ostatnie 2 lata, w ostatniej chwili przed targami udało się zakończyć wszystkie poprawki. – Nie chcieliśmy, by dzieci bez przerwy wpatrywały się w ekran, połączyliśmy więc technologię z tradycyjną grą. Z jednej strony mamy hologram, aplikację, a z drugiej planszę i pionki – opowiada prezes Mirax Technology.

Na brak klientów nie narzekała również specjalizująca się w zabawkach edukacyjnych firma Amazing Toys. W drugim dniu targów stoisko odwiedzili kupcy holenderscy, którzy złożyli zamówienie o wartości 100 tys. dolarów. Niespodzianką dla Amazing Toys była rosnąca liczba handlowców z innych krajów azjatyckich (głównie z Indonezii, Indii i Filipin) zainteresowanych zabawkami ekologicznymi i edukacyjnymi.

Wyposażony w kamerę zdalnie sterowany samochód Batmana, oferowany przez Soap Studio, można kupić za ok. 900 dolarów. Pojawi się w Polsce?

MRUGNIJ NA BATMANA – Naszym produktem zainteresowali się m.in. przedstawiciele sieci Toys R Us. Mieliśmy też ciekawą rozmowę z reprezentantami firmy Tomy. Niewykluczone, że zdalnie sterowany samochód Batmana (wyposażony w kamerę wideo i 11 ledowych miniświateł, które zapalają się podczas otwierania drzwi) oraz gra, w której można sterować Batmanem za pomocą myśli, pojawią się w sklepach. Na nasze stoisko trafili kupcy z Panamy, Kuwejtu, ale jeszcze nie było nikogo z Polski. Czy wy nie lubicie Batmana? – pytał manager Soap Studio Stephen Chan.

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

reklama

Brak entuzjazmu mogą wywołać ceny licencyjnych zabawek Soap Studio (ok. 900 dolarów). Chociaż za możliwość sterowania Batmanem warto zapłacić, bo wrażenie jest niezwykłe. Zakładamy na głowę nieskomplikowaną konstrukcję, siadamy przed ekranem, na którym pojawia się nieruchoma sylwetka Batmana. Pierwsza wskazówka – żeby gra się zaczęła, trzeba dwukrotnie mrugnąć. Bohater rusza ulicą. Jeśli będziemy się wystarczająco koncentrować, wzniesie się w powietrze i pokona kolejne poziomy. Gdy się zrelaksujemy, spadnie. NA PRAWO DRON, NA LEWO DRON W tym roku w Hongkongu wszędzie latały drony. Miało się wrażenie, że są na co drugim stoisku. Czasem miały dodatkową opcję – okulary ze specjalnym oprogramowaniem i sprzętem, które po założeniu przenosiły do wirtualnej rzeczywistości (na marginesie: trwają badania, czy to jest bezpieczne dla oczu).

Przedstawicielka platformy sprzedażowej yhd.com (od lipca 2015 r. należącej do sieci Walmart) Kindy Lou zastanawiała się, czy kupić grę stworzoną przez Mirax Technology. Według niej w nieodległej przyszłości sklepy internetowe będą musiały nadążać za produktami, w których wykorzystywana jest coraz nowocześniejsza technologia. Zdjęcia umieszczane na stronie sklepu przestają wystarczać. Dlatego yhd.com będzie stopniowo dodawać również krótkie filmy wideo prezentujące działanie zabawek proponowanych klientom.


Dużym zainteresowaniem cieszył się premierowy pokaz 4D Citiscape Time Puzzle wyprodukowanych przez 4D Cityscape Asia. Puzzle przedstawiające starożytne cywilizacje, które powstały we współpracy z National Geographic, zostały uzupełnione o budynki, pomniki i mobilną aplikację umożliwiającą dowiedzenie się czegoś więcej o danej budowli.

Niewykluczone, że jeszcze w tym roku Tekno pojawi się na polskim rynku. Przedstawiciel firmy Franki Tse potwierdził, że właśnie trwają rozmowy z potencjalnym dystrybutorem: – Chcemy być z naszymi produktami zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i online. Spodziewamy się w tym roku wzrostu zamówień o ok. 5–10%. Pierwszego dnia targów na stronie internetowej Goodbaby złożono zamówienia na kwotę 2,6 mln dolarów. ZABAWKI PRZYSZŁOŚCI W programie targów znalazła się konferencja dotycząca zabawek nowej generacji i tego, jak je sprzedawać. Według Christophera Byrne’a w najbliższych latach wzrośnie m.in. popularność przedmiotów połączonych z mobilnymi aplikacjami. – Coraz młodsze dzieci mają dostęp do smartfonów. Na mojej ulicy widziałem

Fot. HKTDC

Do odwiedzenia ekspozycji z produktami outdoorowymi, w której w tym roku dominowały deskorolki z różnymi gadżetami, takimi jak np. różnokolorowe oświetlenie LED, zachęcały kaskaderskie popisy rowerzystów.

nawet niemowlę używające telefonu jako gryzaka – opowiada ekspert z Nowego Jorku. W przypadku polskiego rynku ten trend to raczej odległa przyszłość. W prezentowanym podczas spotkania zestawieniu krajów, w których jest najwięcej użytkowników smartfonów, Polska znalazła się na 24. miejscu. Za nami była tylko Argentyna. Pierwsza piątka to: Chiny, USA, Indie, Japonia i Rosja. Christopher Byrne sugeruje jednak, by powoli przyzwyczajać się do tego, że prędzej czy później nadejdzie czas wirtualnych zabawek. – Handel musi zrozumieć, że wystawy sklepowe nie wystarczą, aby sprzedać ten typ produktów. Trzeba

ŚWIAT BEZ WI-FI Według Jima McCafferty'ego, prezesa firmy JPM Creative, tworzącej produkty dla największych graczy, m.in. Mattela i Spin Mastera, szansę na sukces ma zabawka zapewniająca podstawową rozrywkę połączoną z nowoczesnymi elementami. Przykład? Dzieci wciąż lubią bawić się frisbee, ale chętniej wykorzystają zabawkę, dzięki której nagrają filmik pokazujący, jak nim rzucają. Producent zwrócił też uwagę na to, że o ile dzieciakom nie przeszkadza spędzanie czasu tylko w świecie wirtualnym, o tyle rodzice wybierając zabawkę chcą, żeby umożliwiała ona również rozrywkę również w realnej rzeczywistości. Według prognoz w najbliższym czasie rozwinie się kategoria produktów DIY łącząca te dwa światy. – Spotkałem się z opinią, że za 5 lat dzieci wrócą do „fizycznych” zabawek. Nie sądzę, że to się zdarzy. Jest coraz więcej smartfonów, coraz więcej mediów społecznościowych. Dorośli chcą mieć większe telewizory, dzieci wolą urządzenia mobilne. Byliśmy na wakacjach. Nie było tam telewizji, ale nikt tego nie zauważył. Gdy na 1,5 godziny zabrakło Wi-Fi, wydawało się, że świat się skończył – podsumował Jim McCafferty. O futurystycznych zabawkach mówił również Hing Leung Yiu z Hong Kong Science & Technology Park. Wśród najciekawszych przykładów tej grupy produktów wymienił m.in.: • zdalnie sterowane zabawki uczące programowania, takie jak Ozobot i Robo; • zabawki wykorzystujące fale mózgowe (Star Wars Force Training, zestaw umożliwiający zmienienie myślą hologramu lub sprawiający, że wentylator kręci się coraz szybciej i piłeczka unosi się coraz wyżej); • zabawki drukowane na domowych drukarkach 3D, • roboty, szczególnie te pomagające w nauce. PERSPEKTYWY DLA LICENCJI Ważnym elementem imprezy w Hongkongu są targi poświęcone licencjom. W tym roku nie brakowało na nich postaci z Gwiezdnych wojen, superbohaterów i Minionków (w 2015 r. był to najpopularniejszy film, zarobił 1 mld dolarów). Według prezentowanych na targach danych Euromonitora dotyczących krajów Europy Środkowej i Wschodniej, największe nasycenie rynku produktami licencyjnymi jest w Rosji, gdzie bardzo dobrze sprzedają się krajowe propozycje takie jak Wilk i zając, Kiwaczek oraz Masza i Niedźwiedź. Na dalszych miejscach znalazły się: Rumunia, Ukraina i Polska.

reklama

SAMOLOT W WÓZKU Na stoisku Goodbaby najbardziej oblężony był nowy model wózka marki Geoby. Tekno powstał we współpracy z holenderskimi projektantami. Najważniejsza innowacja to rama z włókna węglowego, stosowanego m.in. w budowie samolotów. Według producenta dzięki temu wózek zyskuje wyjątkową trwałość. Jest też lekki i da się go złożyć jedną ręką w sekundę.

będzie trochę dłużej popracować – podkreśla dziennikarz.

Jeśli chodzi o wzrost sprzedaży artykułów licencyjnych, tu też pierwsze miejsce zajęła Rosja (w 2014 r. 768,3 mln dol., w 2009 r. 352,8 mln dol.). Polska znalazła się na drugim miejscu (w 2014 r. 114,4 mln dol., w 2009 r. 72,4 mln dol.). Utku Tensel, przedstawiciel Euromonitora, uważa, że w 2017 r. potencjał będą miały filmy Toy Story 4, Lego Batman Movie, Lego Ninjago Movie, Smurfy 3, Transformers 5, a w 2018 r. – Lego Movie 2 i Avengers: Infinity War. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


W Y W I A D – M A R C I N M I E LC Z A R E K ( E - Z A B AW KO W O.P L )

E-HANDEL BEZ WĄTPLIWOŚCI Prowizoryczne biuro w pokoju, trochę miejsca na towar w garażu i dostęp do internetu. Takie były początki sklepu e-Zabawkowo.pl. W 2008 r. skromny budżet nie stanowił przeszkody w rozpoczęciu biznesu, a konkurencja na rynku e-commerce była znacznie mniejsza niż obecnie. Dziś Marcin Mielczarek opowiada o klientach online i o tym, jak udało mu się rozwinąć sklep na tyle, że w ubiegłym roku został wyróżniony e-Gazelą Biznesu.

Co takiego zaproponowaliście klientom, że w grudniu 2015 r. znaleźliście się w pierwszej dziesiątce sklepów z zabawkami najczęściej wyszukiwanych w wyszukiwarce Google? Przede wszystkim zaoferowaliśmy szeroki wybór produktów. Staramy się sprzedawać wyłącznie sprawdzone marki, uznane w Polsce i na świecie. Wiadomo, że w naszej branży bezpieczeństwo małego konsumenta odgrywa kluczową rolę, stąd wszystkie artykuły, jeśli wymaga tego prawo, mają niezbędne certyfikaty. Oferujemy też duży wybór form płatności, co jest sporym udogodnieniem dla klientów. Mogą wybrać zwykły przelew, coraz popularniejsze płatności online, a także przesyłkę za pobraniem. Wdrożyliśmy również 3 systemy płatności ratalnych. Wysoka pozycja sklepu w Google wynika również z naszych działań marketingowych. Mam tu na myśli stargetowaną reklamę, widoczność w social mediach, dobrze wypozycjonowany sklep i produkty. Nasza strona jest przejrzysta i czytelna, ma dobrą nawigację i nie jest przeładowana grafiką. Właśnie dlatego zostaliśmy laureatem e-Commerce Polska Awards 2015 w kategorii Strona roku. Poza tym możemy się pochwalić e-Gazelą Biznesu 2015, przyznawaną najdynamiczniej rozwijającym się firmom z branży e-commerce.

Jak według pana będzie się rozwijała sprzedaż online? Sprzedaż w internecie będzie rosła z roku na rok i trudno przewidywać, aby ten trend

84

się odwrócił. Młodzi konsumenci, którzy wychowali się w świecie nowoczesnych technologii, nie wyobrażają sobie życia bez sieci i chętnie korzystają z możliwości zakupów online. Przypomina mi się filmik dokumentalny nakręcony w 2010 r. przez Uniwersytet Dzieci pod tytułem „Kim jest konsument”. Chłopiec w wieku ok. 12–13 lat zapytany o to, gdzie robi zakupy, odpowiada bez namysłu: „W internecie”. Film powstał kilka lat temu, a już wtedy dzieciaki widziały potencjał w zakupach internetowych. Musimy na nich patrzeć jak na naszych przyszłych klientów. Myślę, że na pewno wzrośnie sprzedaż za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Nastąpi rozwój wszelkich aplikacji, które będą ułatwiały proces zakupu. Poza tym sklepy internetowe będą coraz bardziej stawiały na personalizację oferty, dzięki czemu e-klient będzie miał dostęp do treści rzeczywiście zbieżnych z jego potrzebami. Sklepy internetowe zyskają w ten sposób przewagę konkurencyjną.

Co by pan odpowiedział właścicielom sklepów stacjonarnych, którzy narzekają, że internet zabiera im klientów? Narzekanie na pewno nie rozwiąże ich problemu. Nie da się ukryć, że te placówki muszą się dostosować do nowej rzeczywistości, w której internet odgrywa bardzo ważną rolę. Może na początek warto zadbać o to, aby sklep stacjonarny był widoczny online? Nie chodzi tu od razu o zakładanie sklepu internetowego, ale o posiadanie własnej, nieskomplikowanej strony WWW, wizytówki w Google czy fanpage’a

na Facebooku. Być może sklepy stacjonarne zauważą, że ich obecność w internecie może mieć pozytywne strony, i w końcu zdecydują się na sprzedaż swoich produktów online. Dziś takie kroki z sukcesem podejmują większe sieci handlowe, ale pewnie z czasem również mniejsze placówki dołączą do tego trendu.

Jakie są największe problemy w internetowej sprzedaży zabawek i artykułów dziecięcych? Obecnie największym wyzwaniem naszej branży jest sprostanie rosnącej konkurencji. Pojawia się coraz więcej sklepów internetowych, które aby zaistnieć, prowadzą wyniszczającą politykę cenową, często sprzedając produkty z minimalną marżą lub nawet z niej rezygnując. Można odnieść złudne wrażenie, że na tej zaciętej konkurencji zyskuje klient, który może kupić tańszy produkt. Tyle tylko, że sklep, aby sprzedawać taniej, musi gdzieś szukać oszczędności. Obawiam się, że w pierwszej kolejności odbije się to na jakości obsługi. Dużym problemem w sprzedaży przez internet jest jej pracochłonność. Tu nie wystarczy przyjąć towar i wyłożyć go na półki. Każdy produkt powinien być wyczerpująco opisany, na tyle zachęcająco (i najlepiej unikalnie), aby klient chciał dokonać zakupu właśnie u nas. Co więcej, prawo nakłada na nas obowiązek umieszczania przy produktach ważnych informacji, które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji zakupowych. Chodzi m.in. o wszelkie ostrzeżenia związane z użytkowaniem zabawek. W przypadku sprzedaży internetowej bardzo ważne są również dobrej jakości zdjęcia produktów.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Jeśli nie dostarcza ich producent czy dystrybutor, należy je wykonać samodzielnie lub zlecić profesjonalistom.

Sporo sklepów internetowych decyduje się na otwarcie placówki stacjonarnej. Mają państwo w planie ten krok? Wszelkie statystyki pokazują, że sklepy internetowe są przyszłością handlu, natomiast mało jest optymistycznych prognoz dotyczących sprzedaży stacjonarnej. Myślę, że bardzo trudno byłoby nam zadbać o rentowność takiej placówki. Utrzymanie sklepu w dobrej lokalizacji (a tylko taka dawałaby szansę na powodzenie biznesu) wiąże się z dużymi kosztami. Od znajomych handlowców coraz częściej słyszę, że ruch w centrach handlowych sukcesywnie się zmniejsza, większość ludzi przychodzi tylko pooglądać, natomiast mało kto finalizuje zakup. Jeśli zdecydujemy się na krok mający na celu wzrost sprzedaży, to z pewnością w pierwszej kolejności zaoferujemy wysyłkę naszych towarów za granicę. Już dziś mamy bardzo dużo zapytań w tej sprawie, więc wydaje się to coraz bardziej realne.

Dziś już nawet sieci handlowe z sukcesem sprzedają online. Z czasem mniejsze placówki dołączą do tego trendu.

Marcin Mielczarek przewiduje, że sklepy internetowe będą coraz bardziej stawiały na personalizację oferty, dzięki czemu e-klient będzie miał dostęp do treści rzeczywiście zbieżnych z jego potrzebami.

Jak zmienili się klienci zamawiający online? Stali się bardziej wymagający. Szukają produktów wysokiej jakości w stosunkowo korzystnej cenie. Coraz większą wagę przywiązują do bezpieczeństwa transakcji oraz wysokiej jakości obsługi. Zwracają uwagę na szybkość realizacji zamówienia oraz niskie koszty wysyłki. Przed dokonaniem wyboru często zasięgają opinii na forach internetowych, sprawdzają recenzje produktów, komunikują się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Są także coraz bardziej świadomi przysługującym im praw. Fot. Wojciech Koralewski

Rynek e-commerce jest tak dynamiczny, że cały czas musimy się dostosowywać do bieżących trendów. Strona internetowa naszego sklepu jest cyklicznie poddawana analizie pod kątem użyteczności. Jeśli jest to wskazane, wdrażamy nowe rozwiązania, które mają ułatwić zakupy i sprawić, aby serwis był bardziej przyjazny klientom. Coraz więcej kupująych dokonuje transakcji przy pomocy smartfona czy tabletu, dlatego ważne jest, aby nasza strona była dobrze wyświetlana na urządzeniach mobilnych.

Są państwo obecni na Instagramie, Pintereście, Facebooku, You Tube, Twitterze. Jak oceniają państwo skuteczność tych mediów? Nie wyobrażam sobie, abyśmy nie byli obecni w najpopularniejszych serwisach społecznościowych. Jesteśmy tam, gdzie nasi potencjalni klienci. Skuteczność tych mediów jest bardzo duża, zwłaszcza jeśli chodzi o kreowanie marki i przywiązanie klienta. Młode matki generują spory ruch na stronie internetowej i, co ważne, nie są to przypadkowe wejścia. Rozmawiała Anna Orleańska

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

85


PRZEGLĄD RYNKU — LALKI

cena detaliczna

nazwa

zalecany wiek dziecka opis produktu

producent / dystrybutor

b.d.

MERIDA WALECZNA

zalecany wiek dziecka opis produktu

producent / dystrybutor

zalecany wiek dziecka opis produktu

producent / dystrybutor

86

MOJA PIERWSZA LALA

165 zł

LALKA-PRZYTULANKA CUTIE

39,99 zł

MLP EQUESTRIA GIRLS MINI DOLLS

3+

0+

Lalka z funkcją Royal Reflection Eyes, czyli trójwymiarowymi oczami, ubrana w bajkową suknię, pantofelki i diadem. Ma piękne miedziane włosy.

Lalka z Royal Reflection Eyes. Ma wyjątkowe włosy – czesane, świecą bajecznym blaskiem, a lalka śpiewa refren: I see the light.

Miękka, bezpieczna lalka dla najmłodszych dzieci. Po naciśnięciu śmieje się i daje buziaki. Ukochana przytulanka od pierwszego dnia życia dziecka.

Ręcznie szyta lalka, do zabawy i przytulania. Waży zaledwie 155 g. Eleganckie opakowanie.

Dzięki ruszającym się rękom i nogom każdej lalce można nadać pozę wyrażającą jej charakter. Lalki w ładnych ubraniach, ze ślicznymi fryzurami.

Jakks Pacific/Rekman www.rekman.com.pl

Jakks Pacific/Rekman www.rekman.com.pl

Smily Play/Anek www.smily-play.pl

Rubens Barn/W Małym Świecie www.wmalymswiecie.pl

Hasbro Poland www.hasbro.com/pl-pl

79,99 zł

KSIĘŻNICZKI DISNEYA

112 zł

CDR85 MAGICZNA SYRENKA DORA

3+

0+

117 zł

DHF17 BARBIE TAJNA AGENTKA

3+

3+

93,50 zł

LALKA PIRAT Z PAPUGĄ

3+

18 m+

119 zł

LALKA FINCH

5+

W kolekcji 11 księżniczek, dokładnie takich, jak w kultowych filmach Disneya (wzrost, figura i kreacja). Każda ma suknię z materiału z brokatem i nadrukami.

Syrenka naprawdę pływa. Nakręć jej ogon i naciśnij przycisk, a popłynie ku przygodom i rozświetli się kolorowymi światłami.

Filmowa lalka ma super umiejętności gimnastyczne. Dzięki dołączonemu gadżetowi naprawdę wykonuje spektakularne gwiazdy i obroty.

Lalka na ręce ma papugę z grzechotką, na jednym bucie sznurówkę, a na drugim zamek, kieszonkę z guzikiem, przepaskę na oku. Do ćwiczenia małej motoryki.

Nowoczesna lalka o wyjątkowej stylizacji, przypadnie do gustu starszym dziewczynkom. Ma bujną fryzurę i wyszywane elementy twarzy.

Hasbro Poland www.hasbro.com/pl-pl

Mattel www.katalogi-mattel.pl

Mattel http://kids.barbie.com/pl-pl

Manhattan Toy/Maxima www.maxima24.pl

Manhattan Toy/Maxima www.maxima24.pl

cena detaliczna

nazwa

ROSZPUNKA GLOWING HAIR

54 zł

3+

cena detaliczna

nazwa

b.d.

90-95 zł

LALKA DOROTKA Z AKCESORIAMI

129 zł

PRZYTULANKA INTERAKTYWNA

59,90 zł

LALKA-MALOWANKA JULIA

b.d.

LALKA Z AKCESORIAMI

b.d.

LALKA Z DŹWIĘKIEM

2+

0+

3+

3+

3+

Bobas płacze i mówi po polsku 5 zdań, m.in. „Przytul mnie, bardzo Cię kocham”; „Mamusiu, ukołysz mnie do snu”; „Tatusiu, pobawmy się”. Wysokość: 44 cm.

Miła, miękka zabawka z funkcją nagrywania głosu. Zabawnie powtarza wypowiadane słowa, gra 4 wesołe melodie i kiwa głową w ich rytm.

Dziecko może stworzyć jej ubiór za pomocą wodnego mazaka. Malując, kształtuje umiejętności motoryczne, pobudza wzrok i dotyk, rozwija kreatywność.

Wykonana z gumowego tworzywa. W komplecie zestaw kąpielowy i śniadaniowy. Lalka z funkcją siusiania. Wysokość: 43 cm. Wymiary opakowania: 31 × 19 × 36 cm.

W komplecie z zestawem śniadaniowym, pieluszką i grzechotką. Zasilana bateriami 3 × LR44. 10 dźwięków. Wysokość: 43 cm. Wymiary opakowania: 35 × 15 × 34 cm.

Swede/Swede Demuth www.swede.pl

K’s Kids/Marko www.marko-baby.pl

K’s Kids/Marko www.marko-baby.pl

MingMing/Kathay-Haster www.hurtownia.kathay.pl

MingMing/Kathay-Haster www.hurtownia.kathay.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


cena detaliczna

nazwa

zalecany wiek dziecka opis produktu

producent / dystrybutor

reklama

b.d.

LALKA PLUSZOWA DZIEWCZYNKA 0+

b.d.

LALKA PLUSZOWA CHŁOPIEC 0+

b.d.

419 zł

419 zł

LALA ALA UCZY SIĘ MÓWIĆ

0138026 WALDORF LALKA AMELIE 38 CM

0138028 WALDORF LALKA BENNI 38 CM

2+

0+

0+

Z wysokiej jakości materiałów. Kolorystyka i grzechotka stymulują wzrok i słuch. Ma kieszenie na guziki przy sukience oraz sznurowadła i rzep przy butach.

Lalka z grzechotką z wysokiej jakości materiałów. Kolorystyka i grzechotka stymulują wzrok i słuch. Do przytulania i ćwiczenia koordynacji małych rąk.

Zadaje pytania i oczekuje odpowiedzi, zachęca, aby się o nią troszczyć. Uczy się przez powtarzanie i rozwija jak jej właścicielka.

Najmłodsza i najmniejsza z sióstr – Amelia. Lalka wykonana ręcznie, wyłącznie z naturalnych materiałów.

Starsza z trzech sióstr – Benni. Lalka wykonana ręcznie, wyłącznie z naturalnych materiałów.

Baby Mix/Alexis II www.babymix.pl

Baby Mix/Alexis II www.babymix.pl

VTech/Trefl www.vtech.trefl.com

Kaethe Kruse/Toy Planet www.kaethe-kruse.de

Kaethe Kruse/Toy Planet www.kaethe-kruse.de


Z A B AW K I D L A N A J M ŁO D S Z YC H

DOROSNĄĆ DO OŚMIORNICY A N I TA C Z A R N E C K A - L A D R A

Dla wielu rodziców wybór zabawki dla małego dziecka to zadanie poprzedzone długimi poszukiwaniami informacji na temat tej grupy produktów. Na forach i w publikacjach parentingowych mnożą się sugestie dotyczące tego, czym się kierować, by zabawka sprawiła maluchowi radość, rozwijała, była bezpieczna. Podstawowym źródłem wiedzy powinien być także sprzedawca.

Zabawki przeznaczone dla najmłodszych dzieci zwykle dzieli się na przedziały odpowiadające przełomowym okresom w ich rozwoju: • od 0 (urodzenia) do ok. 3–6 miesięcy, • od 6 do 12 miesięcy, • od 12 do ok. 18 miesięcy, • od 18 do 36 miesięcy. Klient powinien więc szukać zabawek wspierających rozwój dziecka zgodnie z potrzebami charakterystycznymi dla danego etapu życia. Od urodzenia do ok. 6 miesiąca życia, kiedy zmysły dzieka, zwłaszcza wzroku i słuchu, nie są jeszcze w pełni rozwinięte, ważna jest

ich stymulacja. Kupującym można podpowiedzieć zakup karuzeli lub przywieszki, które łączą intensywne, kontrastowe kolory z efektami dźwiękowymi oraz z atrakcyjnymi miękkimi materiałami o urozmaiconej fakturze. Warto zwrócić uwagę na to, by artykuły były bezpiecznie i łatwo montowane do łóżeczka. POZNAWANIE PRZEZ SIĘGANIE Od ok. 3 do 6 miesiąca maluch rozwija nie tylko integrację sensoryczną, lecz także umiejętności manualne i motoryczne. Dziecko zaczyna nabierać sprawności fizycznej oraz coraz aktywniej i świadomiej stara się poznać otaczający je

świat przez sięganie, chwytanie i gryzienie zabawek, operowanie nimi i manipulowanie.

NA TYM ETAPIE NAJLEPSZYM WYBOREM BĘDĄ MATY GIMNASTYCZNE, GRZECHOTKI I GRYZAKI. KOLOROWE POSTACI WYKONANE Z MATERIAŁÓW O RÓŻNYCH FAKTURACH, O ZRÓŻNICOWANYCH KSZTAŁTACH, SZELESZCZĄCE ELEMENTY, LUSTERKA I INNE PRZEDMIOTY STYMULUJĄ DZIECKO, DOSTARCZAJĄC MU RÓŻNORODNYCH BODŹCÓW WSPIERAJĄCYCH JEGO ROZWÓJ.

Z prostszych zabawek można zaproponować gryzaki z wysokiej jakości plastiku, które zainteresują dziecko, a jednocześnie przyniosą mu ulgę w trudnym okresie ząbkowania. Warto zwrócić uwagę na produkty oferowane w tej kategorii przez markę Bam Bam. Klienci mają do wyboru kilkanaście wzorów w bogatej gamie kolorystycznej. PIRAMIDKA DLA AKROBATY Dziecko, które skończyło pół roku, staje się coraz bardziej sprawne, a świat wokół dostarcza mu każdego dnia kolejnych atrakcji. Maluch chętnie pełznie za kolorową piłką z dzwonkiem w środku lub przewraca kartki miękkiej, szeleszczącej książeczki.

Zabawka dla dzieci musi być dopuszczona do sprzedaży na terenie Unii, czyli być zgodna z normą EN 71 i mieć znak CE.

88

Rodzicom, którzy szukają zabawek odpowiednich dla dziecka w tym przedziale wiekowym,

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Euro-Trade

można podpowiedzieć zakup artykułów edukacyjnych: miękkich kul, kostek, szeleszczących książeczek, piramidek oraz miękkich klocków. Przedmioty tego rodzaju są wyzwaniem, rozrywką dla aktywnego dziecka, pozwalającą mu na doskonalenie umiejętności manualnych i motorycznych, a także na zaspokojenie silnej potrzeby odkrywania otaczającego go świata. ZMUSIĆ DO MYŚLENIA Etap aktywnego poznawania świata (wiek 12– 18 miesięcy) to prawdziwe wyzwanie zarówno dla najmłodszych, jak i dla ich rodziców. Mały odkrywca, który w dodatku opanował sztukę chodzenia, wymaga, żeby zabawki nie tylko ładnie się prezentowały, lecz także stanowiły dla niego wyzwanie i wciąż go zaskakiwały. Przez zabawę dziecko poznaje nowe kształty, litery, cyfry, a interaktywne przedmioty uczą je ponadto zależności między działaniami i związków przyczynowo-skutkowych. Dopasowanie kształtu klocków do kształtu otworów stymuluje wyobraźnię i umiejętność kojarzenia oraz zachęca do abstrakcyjnego myślenia, poszukiwania rozwiązań metodą prób i błędów. Odpowiednim wyborem są wtedy zabawki edukacyjne (np. laptopy, sortery, figurki zwierząt, samochody).

reklama

Zabawka powinna ładnie się prezentować, a jednocześnie stanowić wyzwanie dla małego użytkownika.

INTEGRUJĄCA OŚMIORNICA Dla dzieci w wieku od ok. 2. do 3. roku życia coraz większe znaczenie zaczyna mieć nawiązywanie więzi społecznych i relacji w grupie. Na tym etapie ważny jest także rozwój zdolności językowych, odróżnianie dźwięków, melodii i całych wyrazów. Jedną z propozycji dla klientów mogą być interaktywne zabawki muzyczne. Warta polecenia jest np. Magiczna Ośmiornica,

która zachęca do integracji i zabawy większą liczbę dzieci. Handlowiec powinien mieć na półce rozpakowany egzemplarz tej zabawki. Tylko wtedy ma szansę zaprezentować, w jak oryginalny sposób ośmiornica umożliwia wygrywanie melodii – warunkiem powodzenia zabawy jest jednoczesne naciśnięcie dwóch naprzeciwległych metalowych przycisków, a następnie wygrywanie dźwięków przez dotykanie części ciała współtowarzysza (lub współtowarzyszy) zabawy. Klienci szukający zabawek dla najmłodszych zazwyczaj w rozmowie ze sprzedawcą poruszają kwestię bezpieczeństwa produktów, pytają o certyfikaty i sprawdzają jakość wykonania. Warto ich poinformować, że zabawka powinna przede wszystkim być dopuszczona do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej, czyli spełniać podstawowy wymóg zgodności z normą EN 71, oraz mieć znak zgodności CE. O jakości materiałów, z jakich ją wykonano, oraz nieużywaniu substancji toksycznych świadczą informacje o braku ftalanów, BPA i PVC. Anita Czarnecka-Ladra – marketing manager ds. artykułów dziecięcych. Od 2009 r. związana z krakowską firmą Euro-Trade.


WYWIAD – BARTOSZ ULMAN (LIBRA)

DYSTRYBUCJA FULL SERVICE Gdyńska Libra zajmuje się ogólnopolską dystrybucją zabawek. W portfolio firmy znajdują się m.in. marki Mattel, Hexbug, Geomag. Przedsiębiorstwo współpracuje z ponad 1000 partnerów biznesowych. Z dyrektorem handlowym Bartoszem Ulmanem rozmawiamy o tym, jakie nowości Libra przywiozła na targi w Kielcach i dlaczego warto będzie pójść do kina na film o Angry Birds.

Skoncentrowali się państwo na sprzedaży zabawek licencyjnych. Nigdy nie kusiło was, żeby mieć swoją własną markę? Obecnie nie mamy tego w planach. Jednak nie wykluczamy tej opcji w przyszłości. W takich zabawkach jest spory potencjał.

Nie ma pan wrażenia, że półki już są maksymalnie zapełnione i nie ma miejsca na nowości? Rzeczywiście, rynek jest bardzo wypełniony. Branża zabawkarska w Polsce jest specyficzna. Mamy spore rozdrobnienie. Jest wielu hurtowników, dystrybutorów, dużo mniejszych firm prowadzących sprzedaż zabawek, są sieci specjalizujące się w tym asortymencie, hipermarkety oraz e-commerce, który rośnie z roku na rok.

Czym Libra wyróżnia się na tle konkurencji? Naszym celem jest stanie się tzw. full service dystrybutorem, wspierającym sprzedaż rozmaitymi działaniami marketingowymi, reklamą, materiałami POS, działaniami skierowanymi do konsumenta (jako jedyna firma zdobyliśmy w 2015 r. aż 3 nagrody w konkursie Zabawka Roku). Stawiamy na jakość serwisu: od rozpoczęcia dystrybucji, przez jej dalsze etapy, aż po obsługę posprzedażową. Korzystamy z magazynu wysokiego składowania. Klient otrzymuje produkt, który jest zawsze oryginalnie zapakowany. Oferujemy szereg rozwiązań dla klientów e-commerce, m.in. dropshipping. Zabawkami coraz częściej zaczynają się zajmować firmy specjalizujące się w innych branżach, co

90

widać również wśród naszych klientów. Dlatego przygotowujemy indywidualne modele współpracy, dopasowane do wymagań danego partnera handlowego.

Co czeka branżę zabawkarską w tym roku? Według mnie nieunikniona będzie konsolidacja rynku tradycyjnego. Dużym weryfikatorem będzie jakość świadczonych usług. Coraz trudniejsze staje się konkurowanie samą ceną. Produkty trafiające na półki sklepowe są bardzo skomplikowane – to już nie są zwykłe figurki, lalki, pluszaki, tylko rzeczy, w których wykorzystano zaawansowaną technologię. Żeby je sprzedać, potrzeba sporo wiedzy. Na pewno w dalszym ciągu będzie się rozwijał internet. Sporo sklepów tradycyjnych decyduje się również na współpracę z nami w formule B2B oraz na prowadzenie handlu online. Zwiększa się także zainteresowanie sklepów produktami mniej podatnymi na modę. Artykułów licencyjnych jest bardzo dużo, pojawiają się na krótko i znikają. Handlowcy szukają zabawek, które mają szansę cieszyć się popularnością przez cały rok. Przykładem takiego produktu z naszej oferty może być Kinetic Sand.

Czy jakieś tegoroczne premiery filmowe według pana będą hitem? Najbardziej interesują mnie dwa filmy. Pierwszy to Angry Birds. Rovio zmieniło design produktów, odświeżyło linię. Film ma być mocno powiązany z grami, które w czasie premiery trafią

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


na rynek. Podczas spotkania z Rovio mieliśmy okazję obejrzeć dłuższe fragmenty tej produkcji. Film jest ciekawy i bardzo zabawny. Druga nowość, która może stać się hitem, to Sekretne życie zwierząt. Licencję na zabawki ma firma Spin Master. Ponieważ jesteśmy dystrybutorem części ich kolekcji, być może otrzymamy prawa również do tej nowości. Rozmowy w tej sprawie trwają.

Jakie nowości zabawkarskie wprowadzą państwo do swojej oferty? Pojawią się premierowe kolekcje od producentów, z którymi współpracujemy już od jakiegoś czasu, oraz propozycje zupełnie nowych firm. Wszystkie nowości pokażemy na targach w Kielcach. W pierwszej połowie 2016 r. zaproponujemy 3 nowe linie. Wprowadzimy m.in. amerykańskie zabawki LeapFrog. W kolekcji znajdą się propozycje zarówno dla najmłodszych, jak i dla przedszkolaków. Są to produkty naszpikowane technologią, wśród nich znajdują się np. mówiące pluszaki, które można

spersonalizować. Zabawki są wyłącznie anglojęzyczne, pozwalają na naukę, osłuchanie się z tym językiem i zadbanie już od najmłodszych lat o poprawną wymowę. Dzieci wykonują zadania i słuchają bajek czytanych przez interaktywny długopis. Na początek wprowadzimy ok. 15 produktów.

których można się ślizgać (i zmierzyć szybkość ślizgu) o długości ok. 5 m.

Czy to, że kilka lat temu zostaliście dystrybutorem Mattela, zmieniło coś w sposobie działania Libry?

Kolejną nową linią, która pojawi się w naszym asortymencie, będzie oferta Banzai. Są to zabawki wodne, w większości przypadków zasilane wodą z węża ogrodowego, m.in. maty, na Fot. BranzaDziecieca.pl

Amerykańskie zabawki LeapFrog są jedną z nowości proponowanych przez Librę w 2016 r.

Zauważamy zwiększone zainteresowanie handlowców produktami mniej podatnymi na chwilowe mody.

Musieliśmy w krótkim czasie dostosować się do ich modelu funkcjonowania. Otworzyliśmy specjalnie dla Mattela kilka nowych kanałów dystrybucyjnych, np. wprowadziliśmy ofertę tego dostawcy do niektórych elektromarketów. W efekcie odnotowujemy stały wzrost sprzedaży.

Nawet Barbie? Jeśli chodzi o Barbie, myślę, że najgorsze jest za nami. W 2014 r. faktycznie te lalki przestały cieszyć się popularnością, ale już w roku 2015 wróciły do łask. Wynika to być może z tego, że Mattel przygotował naprawdę atrakcyjną ofertę. Podczas prezentacji produktów, które pojawią się na rynku w 2016 r., moją uwagę zwróciła latająca Barbie. Połączenie nowych technologii z klasyczną zabawką może okazać się sukcesem. Dobrze wygląda też szpiegowski zestaw z Barbie, który pojawi się w pierwszej połowie roku.

Na koniec proszę o kilka słów na temat dotychczasowych sukcesów Libry. Jednym z większych było podjęcie współpracy z Amazonem. Kontynuujemy ją z powodzeniem już od 3 lat. Jesteśmy również dumni z tego, że znaleźliśmy się w grupie kluczowych dystrybutorów Mattela, podjęliśmy współpracę z Navo Orbico jako subdystrybutor produktów Spin Master. Jak wspomniałem, zdobyliśmy aż 3 nagrody w konkursie Zabawka Roku. Libra jest postrzegana jako solidny partner. Osiągnęliśmy to m.in. dzięki pracownikom, którzy są naszym najcenniejszym zasobem. Nie jesteśmy dużym przedsiębiorstwem, zatrudniamy ok. 12 osób, bardzo często korzystamy z outsourcingu. To pozwala nam skupić się na profesjonalnej dystrybucji zabawek. Rozmawiała Anna Orleańska

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

91


M O D A O D N A J M Ł O D S Z YC H L AT

ZABAWA NA WYBIEGU ILONA NIEBAŁ

Trendy opanowały niemal każdą dziedzinę życia. Dotyczą już nie tylko ubrań, lecz także wnętrz, jedzenia i sposobów spędzania wolnego czasu. Nic dziwnego, że stylizacja stała się również jednym z tematów zabawek. Co słychać w wielkim świecie zabawkowej mody dla najmłodszych?

W sklepie Anusia w Nowogardzie zabawki związane z modą są w stałej ofercie. – Czasem znajdują się także na listach prezentów na urodziny, które zostawiają u nas rodzice – mówi Maria Białczak, współwłaścicielka salonu. Nowości w tym dziale nie brakuje. Chodzi nie tylko o modę, lecz także innowacyjność. Poza tym dzięki zabawie dzieci nabywają nowe umiejętności, co jest ważne dla rodziców.

Fot. Dress your doll

Z DUCHEM MODY I NOWOCZESNOŚCI Jedną z premier marki Crayola w 2015 r. był zestaw Virtual Design Pro – Dom Mody. – Produkt jest ciekawy i innowacyjny, od razu

wytypowaliśmy go jako jeden z naszych hitów sprzedażowych. Jego wprowadzenie zostało wsparte reklamą telewizyjną. Moda przecież cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem dziewczynek – mówi Aleksandra Frąckiewicz z działu marketingu firmy Russell. Zestaw, będący połączeniem tradycyjnej kolorowanki z wirtualną zabawą, pozwala na przeniesienie projektów do rzeczywistości. Jak? Strój zaprojektowany za pomocą szablonów i zawartych w opakowaniu przyborów do rysowania skanuje się za pomocą specjalnej aplikacji, a już po chwili nowo wykreowaną kolekcję można oglądać na wirtualnym wybiegu.

Na rozwój manualnych umiejętności młodych pasjonatek mody stawia Mokopico, lansując nową koncepcję zabawy pod hasłem: Dress Your Doll. Zestawy uczą komponowania ubrań, pokazując, jak zaprojektować, a następnie uszyć strój dla lalki. W kolekcji jest kilkaset wzorów i projektów o różnym stopniu trudności, dostosowanym do umiejętności i wieku dziecka. – Do dyspozycji jest również manekin służący do przymiarek i upięcia projektów. Samodzielność twórcza to główny cel tej zabawy – mówi Monika Konon, współwłaścicielka Mokopico. Zabawka jest wzorowana na tym, jak w rzeczywistości pracują kreatorzy mody. Na pomysł wpadły trzy belgijskie projektantki, które jako absolwentki akademii sztuk pięknych zajmowały się projektowaniem tkanin. HOBBY MAM I CÓREK Stylizacje dla najmłodszych widać nie tylko na półkach sklepów, lecz także w codziennym życiu. Największe w południowej Polsce targi i pokazy trendów Wrocław Fashion Meeting dwa razy w roku skupiają w stolicy Dolnego Śląska ponad 100 wystawców i bardzo wielu zwiedzających, ponieważ moda staje się doskonałą rozrywką dla całych rodzin.

Takie stroje dla lalek dzięki koncepcji zabawy Dress Your Doll może wykreować każda mała pasjonatka mody.

92

Wspólną pasję podzielają i goście, i projektanci – zwłaszcza mamy i córki. Małgorzata Dąbrowska regularnie bywa na wrocławskiej modowej imprezie z 4-letnią Kingą. Lubi robić zakupy, zwłaszcza dla swojej córki. Wystawcy też mają do swoich projektów rodzinne podejście. Na stoisku Ma Lini na zwiedzających czekała nie tylko Marianna Goś, projektantka i właścicielka marki, lecz także mała modelka prezentująca kolekcję, czyli jej córeczka Anika.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


osobistości. Przed obiektywem mamy pozował ubrany à la Kanye West, Alexander McQuinn czy Karl Lagerfeld. To ta ostatnia stylizacja przyniosła chłopcu międzynarodowy rozgłos. Polubienia na portalach społecznościowych sięgnęły tysięcy. Zdjęcia Alexa opublikował Fashion Kids – najbardziej znany na świecie portal pokazujący dziecięcą modę, oglądany przez ponad 3 miliony użytkowników.

Moda z pracowni wielu polskich projektantów jest coraz szerzej dostępna, a jednocześnie przyjazna cenowo. Połączenie prezentacji najnowszych trendów z możliwością zakupów podczas takich wydarzeń jak Wrocław Fashion Meeting okazuje się doskonałym pomysłem. Podczas ostatniej edycji na wybiegu zaprezentowano kolekcję The Same, składającą się z takich samych kreacji dla dzieci i mam. Już po chwili sukienki można było nabyć na stoisku marki. Wrocławianka Maria Kiraga z córką Anielą (na zdjęciu poniżej) tuż po obejrzeniu pokazu kupiły wypatrzone sukienki i od razu się w nie przebrały.

Chłopiec obecnie niekiedy doradza mamie podczas zakupów w sklepach z odzieżą. Rośnie mu też konkurencja. Siostra, 2-letnia Mia, choć jeszcze nie ma za sobą takich sesji

MODA – NIE TYLKO KOBIECA RZECZ Jeżeli ktoś myśli, że moda jest domeną wyłącznie kobiet, to się myli. Izabela Tomaszek, mama 6-letniego Alexandra, jest absolwentką charakteryzacji filmowej. Pierwsze sesje swojego wystylizowanego synka upubliczniła w internecie, gdy model miał 2 lata. Gdy Alex skończył 3,5 roku, jego zdjęcia na Instagramie zdobyły sławę również poza granicami Polski. Wszystko dzięki kreatywności jego mamy. Rozczarowana ofertą sklepów, zaczęła wyszukiwać ubrania w internecie. Niektóre modyfikowała, a następnie łączyć je w intrygujące zestawy. Pomysł stylizacji dla syna inspirowanych powszechnie rozpoznawalnym wyglądem znanych osób pojawił się naturalnie, kiedy Alex miał na sobie coś kojarzącego się z jedną z takich

reklama

Fot. BranzaDziecieca.pl

Mama i córka w takich samych sukienkach? To popularny trend.

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

jak Alexander, bardzo lubi pozować, a w sklepach zdecydowanie odpowiada mamie, wyrokując: „Pasuje” lub „Nie pasuje”. Dla Alexandra moda ciągle pozostaje zabawą. Modela odwiedziła kiedyś ekipa programu Na językach TVN, pojawił się również na wybiegach podczas pokazów kilku marek. – Nic w naszym życiu nie jest jednak zdominowane przez zdjęcia. Do szkoły syn ubiera się odpowiednio do tego miejsca, a na sesję czasem wystarcza nam 5 minut – mówi Izabela Tomaszek. Alex już zapowiedział, że chętnie poszedłby do uczelni artystycznej. 


Z A B AW K I D O Ś L E D Z E N I A

SZPIEGUJĄCY I SZPIEGOWANI ANNA ORLEAŃSKA

Produkty umożliwiające wcielenie się w rolę szpiegów znajdziemy w niejednym sklepie zabawkarskim. W tej kategorii nie brakuje nowości i ciekawych artykułów. Zdarza się jednak, że producenci, rozbudowując ofertę dla początkujących tajniaków, idą o krok za daleko i zabawki szpiegują dzieci.

w szmince i aparat fotograficzny w naszyjniku. Na polskim rynku pojawią się one w drugiej połowie roku. INTRUZ NIE WEJDZIE Właścicieli sklepów, którzy chcieliby stworzyć w swoim salonie dział zabawek szpiegowskich, może zainteresować oferta firmy Spin Master (dystrybutorzy: Cobi i Libra), która proponuje m.in. zestaw Spy Gear Spin Master. W jego skład wchodzą m.in. okulary z noktowizorem, krótkofalówki Walkie Talkies Spy Gear i zegarek wyposażony w 8 gadżetów. Opisy niektórych z nich brzmią dość intrygująco: „zegar

Fot. Wikiphoto (CC)

Na stoisku MGA Entertainment podczas tegorocznych targów Spielwarenmesse pojawiła się nowa linia lalek reklamowana hasłem „Smart is new cool”. Zabawki nawiązują do serialu Project Mc² (taki sam tytuł nosi nowa kolekcja firmy) wyświetlanego na Netflixie. Jego główne bohaterki to nastolatki należące do supertajnej szpiegowskiej organizacji, wykorzystujące podczas swoich misji m.in. znajomość fizyki, chemii i matematyki. Wśród zabawek znajdziemy zestawy do eksperymentów – korzystając z produktów znajdujących się w kuchni można stworzyć wybuchający wulkan – oraz rozmaite szpiegowskie akcesoria, jak dyktafon ukryty

globalny”, „ekran dekodera”, „specjalny papier szpiegowski” i „lunetka celownicza z krzyżem”. Producent 4M (dystrybutor: Russell) oferuje zestaw Szpiegowski Alarm, dzięki któremu dziecko konstruując „urządzenie informujące o wtargnięciu intruza”, przy okazji dowie się, jak zbudować obwód elektryczny. Utalentowany tajniak zrealizuje swoją misję, nawet jeśli ma do dyspozycji tylko tekturę. Francuska firma Moulin Roty proponuje kartonowy aparat fotograficzny z dodatkową funkcją, dzięki której dzieci patrząc w okienko widzą, co się dzieją po ich lewej stronie. OKO I DEKODER SprytneZabawki.pl sprzedają zestawy szpiegowskie w kategorii kreatywnych. – Te produkty wykorzystują fascynację akcesoriami tajnych agentów po to, by pomóc dzieciom rozwijać wyobraźnię – mówi przedstawiciel warszawskiego sklepu. Klienci mają do wyboru dwa zestawy. Pierwszym jest Tajny Pośrednik, w którym jest m.in. lornetka pozwalająca patrzeć w bok (w prawo lub w lewo), by cel nie wiedział, że jest obserwowany. Do dyspozycji jest również specjalny identyfikator i notes na zakodowane wiadomości, które można odczytać tylko za pomocą dołączonego dekodera i wysłać do wspólnika dzięki specjalnej wyrzutni.

Zestawy inspirowane akcesoriami tajnych agentów mają dzieciom pomóc rozwijać wyobraźnię.

94

Sklep SprytneZabawki.pl proponuje też Szpiegowskie Oko – specjalne okulary z lusterkiem, które pozwalają widzieć do tyłu. Zestaw uzupełniają m.in. wykrywacz metalu oraz dekoder tajnych wiadomości.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PATRZ W ŚCIANĘ Szpiedzy korzystają zazwyczaj z gadżetów zainspirowanych najnowszymi technologiami. Wystarczy przypomnieć sobie jakiekolwiek urządzenie Jamesa Bonda.

ROZMOWY KONTROLOWANE Oprócz zabawek pozwalających dzieciom na bycie superszpiegiem na rynek od czasu do czasu trafiają również produkty, które wzbudzają wątpliwości dorosłych. Rodzice mają obawy, że podczas zabawy maluchy same będą szpiegowane. Hello Barbie, lalka, która rozmawia z dziećmi i zapisuje ich wypowiedzi online, zadebiutowała w ubiegłym roku na targach w Nowym Jorku. W listopadzie zabawka trafiła do amerykańskich sklepów. Premierze rynkowej towarzyszyła oczywiście rozbudowana kampania reklamowa. Lalka była w niej przedstawiana jako bliska koleżanka potencjalnej właścicielki, której bez obaw można powierzyć swoje sekrety. Jedno z haseł reklamowych brzmiało: „Najlepsze przyjaciółki mają sobie tak dużo do opowiedzenia”.

Fot. Mattel

Amerykański ekspert zabawkowy Richard Gottlieb jest przekonany, że wkrótce któraś z firm zabawkarskich zainteresuję się opracowaną przez Massachusetts Institute of Technology technologią Emerald, która dzięki Wi-Fi pozwala „widzieć przez ściany”. Prace nad tym projektem trwały 3 lata, w tym roku system ma zostać wprowadzony do sprzedaży jako element wyposażenia mieszkania (m.in. zostanie od zamontowany w urządzeniach przeznaczonych dla seniorów – gdy starsza osoba upadnie, urządzenie wysyła automatycznie SMS z informacją do opiekuna medycznego).

„HELL NO BARBIE” – Gdybym miała małe dziecko, obawiałabym się, że nagrywane i analizowane będą wszystkie osobiste sprawy, które dziecko opowiada – mówi Angela Campbell z Center on Privacy and Technology na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie w rozmowie z aktywistami Kampanii na rzecz dzieciństwa wolnego od reklam. W jej opinii informacje te mogą mieć dużą wartość dla specjalistów od marketingu i posłużyć do stworzenia kampanii reklamowych dopasowanych do oczekiwań dzieci. Jeśli na przykład dziewczynki będą opowiadać lalce, że chcą zostać lekarkami, niewykluczone, że za jakiś czas będą z większą częstotliwością oglądać reklamy z Barbie w kitlu. Na wątpliwości rodziców zareagowała partnerska firma Mattela, Toy Talk, odpowiedzialna za technologię wykorzystaną w lalce. Przedstawiciel przedsiębiorstwa stwierdził w rozmowie z dziennikiem „Washington Post”, że zapisane dane nigdy nie będą wykorzystywane do celów marketingowych czy reklamowych. Przeciwnicy pomysłu Mattela nie dali się jednak przekonać. Kampania na rzecz dzieciństwa wolnego od reklam rozpoczęła akcję protestacyjną pod hasłem „Hell No Barbie”. W opinii jednej z autorek kampanii, Susan Lin, dzieci, które bawią się Hello Barbie, rozmawiają nie tylko z lalką, lecz przede wszystkim z wielkimi koncernami. A te są zainteresowane nimi wyłącznie finansowo.

Hello Barbie ma być najlepszą przyjaciółką dziewczynki, ale rodzice boją się, że może także ujawniać jej sekrety.

Do rozmowy z nowym wcieleniem Barbie potrzebny jest dostęp do internetu. Reklamowe wideo wyjaśnia, jak przygotować lalkę do rozpoczęcia konwersacji. Trzeba jej m.in. założyć specjalne konto. Kiedy rodzice już się z tym uporają, dziecko może zacząć pogawędkę. Po naciśnięciu przycisku na pasku lalki zaczyna się nagrywanie. Wszystko, co dziecko powie, trafia na serwera firmy Mattel. Tam z przygotowanych wcześniej sekwencji wybierana jest odpowiedź Barbie. Rozmowa jest zapisywana, aby – jak twierdzi producent – Barbie „łatwiej przypomniała sobie”, o czym mówiło dziecko i by można było przygotować odpowiedzi odpowiadające jego zainteresowaniom. Rodzice mogą poprosić o przesłanie im mailem zapisu tych nagrań.

NADZÓR KRÓLIKA Pomysł Mattela nie jest nowy. Dwa lata temu na rynek amerykański trafiła propozycja firmy Vivid – My Friend Cayla. Zabawka miała „pomagać dzieciom w rozwiązywaniu zadań domowych”. Korzystając z informacji znalezionych w internecie, lalka odpowiadała na pytania zadawane przez dzieci. Producent zapewniał, że dzięki liście „brzydkich słów i nieodpowiednich tematów” nie istnieje ryzyko, że rozmowa wymknie się spod kontroli. Ken Munro z firmy Pen Test Partners bardzo szybko dowiódł, że nie trzeba mieć specjalnie wyrafinowanych umiejętności hakerskich, aby lalka nie tylko przeklinała, lecz nawet cytowała fragmenty z… 50 twarzy Greya.

www.rossamoda.pl

reklama

Zapraszamy do współpracy sklepy i hurtownie

PPHU Rossa Producent odzieży dziecięcej 95-060 Brzeziny, ul. Przechodnia 1 a tel./fax: +48 46 874 32 87, +48 602 475 488, +48 604 771 951, +48 604 770 635 e-mail: biuro@rossamoda.pl

W opinii ekspertów wart ponad 80 mld dolarów rynek zabawek (dane firmy Statista) nie został jeszcze wystarczająco zbadany pod kątem preferencji zakupowych. Wzięła to sobie do serca firma Google. Koncern stara się o zdobycie patentu na zabawkę, która „potrafi współpracować z urządzeniami elektronicznymi znajdującymi się w domu”. Może też przypilnować dziecko. Projektanci złożyli wniosek o zastrzeżenie wzoru 2 produktów: misia oraz królika. Szczegóły tego, co potrafią oba stworzenia, na razie są nieznane. Wiadomo tylko, że reagują na głos — kierują wzrok w stronę mówiącej osoby. W oczy zabawki zostały wmontowane kamery, za uszami umieszczono mikrofony. Nagrane wypowiedzi dzieci miałyby trafiać na serwer. Tam będą analizowane i być może wykorzystywane do tworzenia spersonalizowanych reklam. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


RYNEK UPOMINKÓW

NIGDY WIĘCEJ SKARPETEK W O J C I E C H L AT O S Z E K

Od ponad 10 lat rozwija się w Polsce rynek upominków, nazywanych też zabawkami dla dorosłych. Jeżeli chodzi o sprzedaż gadżetów, jeszcze daleko nam do zamożniejszych krajów, takich jak Niemcy i Wielka Brytania. Wiele jednak wskazuje na to, że i u nas z roku na rok ten segment będzie rósł.

Grupa docelowa nietypowych upominków, które sprzedajemy w naszym sklepie 4Gift.pl, jest dużo mniejsza, ale ta branża daje więcej radości. Gdy przyjeżdża nowa dostawa produktów, wszyscy się cieszymy, bo za każdym razem widzimy coś niezwykłego. Oczywiście satysfakcja finansowa też ma znaczenie – to jest normalny biznes, który przynosi pieniądze. IM WIĘCEJ, TYM TRUDNIEJ Dla firm rozpoczynających działalność w tej dziedzinie rynku największym wyzwaniem jest wybór asortymentu. Gadżetem można nazwać wszystko, ale wyselekcjonowanie produktów, które naprawdę będą się sprzedawać, nie jest proste. Można oczywiście szybko i łatwo zbudować ofertę złożoną np. z kilku tysięcy pozycji. Wystarczy skopiować od A do Z katalogi wielu różnych dostawców. Problem w tym, że taka strategia nie pomaga kupującym w podjęciu decyzji – wręcz przeciwnie, zbyt duży wybór denerwuje ich i deprymuje.

98

Klienci naszego sklepu bardzo często chwalą nas za to, że mamy w ofercie tylko kilkaset produktów. Dzięki temu łatwiej mogą odszukać to, co jest dla nich interesujące. Nie sprzedajemy wszystkiego. Nowości sprowadzamy najpierw w niewielkich partiach i testujemy, bo bestseller z Anglii u nas może nikogo nie zainteresować. Brytyjczycy lubią np. przedmioty z motywem swojej flagi lub rzeczy nawiązujące do klasycznych czerwonych budek telefonicznych. W Polsce biało-czerwone akcenty sprawdzają się przed ważnymi meczami, ale poza tym nikt nie kupuje tego rodzaju upominków.

np. zwierząt. Wśród męskich upominków dobrze sprzedają się nietypowe szklanki do whisky albo kamienie, których można używać zamiast kostek lodu. Nowe wzory pojawiają się i znikają, ale bywają też evergreeny, takie jak lodowy kufel z akrylu, który między ściankami ma specjalny żel chłodzący trunek. Sprzedaje się bez przerwy od 10 lat. ŻEŃSKI ORGAN DECYZYJNY Gadżety kojarzą się z reguły z mężczyznami. Gdy zakładaliśmy firmę, też myśleliśmy, że naszymi klientami będą panowie. Później zaczęliśmy jednak analizować statystyki i okazało się, że to głównie kobiety kupują prezenty. To one są organem decyzyjnym w związkach. One wyszukują i wybierają. Mężczyzna jest tylko „narzędziem” – przyjeżdża i odbiera towar. Często nawet nie do końca wie, po co się zgłosił, ale posłusznie robi to, co mu partnerka kazała. Dlatego całą naszą komunikację (opisy, wygląd strony itp.) dostosowaliśmy raczej do kobiecych gustów. Dotyczy to także oferty: nie ma u nas noży, maczet i innych zabawek „dla prawdziwych twardzieli” – to nie nasza grupa docelowa.

Bardzo popularne stały się za to rozmaite akcesoria uatrakcyjniające przygotowywanie potraw. Jednym z najnowszych hitów są zaparzaczki do herbaty o zaskakujących kształtach,

Fot. Ototo

Zacznijmy od ważnego rozróżnienia. Gadżety, o których mowa, to nie to samo, co upominki reklamowe dla firm. W tej drugiej grupie panuje ciągła walka cenowa, a w asortymencie dominują pendrive’y, kubki, długopisy i inne nudne rzeczy. Nie wynika to z lenistwa dostawców – wręcz przeciwnie, oni bardzo chcieliby mieć w ofercie rozmaite ciekawe przedmioty. Problem w tym, że klienci ich nie kupują. I nie ma w tym nic dziwnego – kiedy zamawia się tysiące sztuk, każdy grosz robi różnicę. Trudniej też zdecydować się na jakiś bardziej szalony gadżet, gdy nie wybieramy go dla jednego znajomego, tylko dla bardzo wielu osób o rozmaitych gustach.

Jednym z najpopularniejszych ostatnio gadżetów są nietypowe zaparzaczki do herbaty.

Z moich obserwacji wynika, że wiele osób zaczyna działać w branży gadżetów bez głębszego namysłu i analizy. Wydaje im się, że to rewelacyjny rynek, że wszystko można sprzedać. Przekonują się jednak, że nie jest to łatwy kawałek chleba. Jedna z najbardziej znanych marek w branży – Toys4Boys – zbankrutowała. Empik, który też próbował handlować tym asortymentem, wycofuje się z niego. Z drugiej strony są też przypadki sukcesów, zarówno w internecie, jak i handlu tradycyjnym. Wprawdzie nie tak spektakularne, jak w przypadku

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


amerykańskiego sklepu ThinkGeek czy angielskiego Firebox, ale pamiętajmy, że Polacy mają dużo chudsze portfele, a rynek gadżetów jest u nas jeszcze na wczesnym etapie rozwoju. Powszechnym i uciążliwym zjawiskiem jest kopiowanie pomysłów. Nie chodzi tylko o to, że sklepy podpatrują u siebie nawzajem asortyment – również producenci w wielu przypadkach powielają te same wzory. Identyczny produkt można znaleźć u 3–4 różnych wytwórców. Chcąc wprowadzić coś nowego do oferty, trzeba porównać kilka źródeł i sprawdzić, która opcja jest najlepsza. Plus jest taki, że w razie problemów z dostępnością łatwo zamienić jeden produkt na inny, praktycznie taki sam. W przypadku e-handlu jest to kwestia podmienienia zdjęć i korekty opisu – ale ciągłość sprzedaży jest zachowana. Zdarza się też, że fabryka wycofuje towar ze swojej oferty, a wtedy często ktoś inny przejmuje dany wzór i wytwarza go dalej. DZIEŃ DZIECKA NIE ISTNIEJE Podobnie jak w przypadku zabawek dla dzieci i innych upominków, również sprzedaż gadżetów podlega dużym wahaniom w ciągu roku. W lutym są walentynki, później Wielkanoc, bo również wśród dorosłych rozpowszechnia się moda na dawanie sobie z tej okazji jakichś reklama

drobiazgów. Następnie mamy kilka miesięcy przerwy – Dzień Dziecka dla nas nie istnieje – ale za to pod koniec września wypada Dzień Chłopaka. Brzmi to może zabawnie, ale to istotna okazja w branży gadżetów i naprawdę sprzedajemy wtedy sporo prezentów. Później zaczyna się już szczyt przed Bożym Narodzeniem. Także w naszej branży jest to najlepszy okres w roku. Przez listopad i grudzień sprzedajemy tyle produktów, ile przez pozostałych 10 miesięcy. Bardzo wiele zależy w tym czasie od właściwego przygotowania. Przede wszystkim należy wysyłać towar błyskawicznie, bo prezenty muszą dotrzeć do klientów na czas. Jeden dzień opóźnienia oznacza ogromny problem, więc trzeba być zatowarowanym i sprawnie realizować zamówienia. Spędzamy wtedy w pracy nawet po 20 godzin na dobę. Sprzedaż gadżetów nie jest obwarowana tak wieloma obostrzeniami, jak zabawek dla dzieci, ale to nie znaczy, że nie ma tu żadnych reguł. Chodzi przede wszystkim o dopuszczenie produktu do kontaktu z żywnością – to kluczowy wymóg w przypadku akcesoriów kuchennych. W naszym sklepie mamy np. wyroby amerykańskiej firmy Fred. Nie należą do najtańszych, ale są przebadane. Wiadomo dokładnie, z czego powstają, jak się je produkuje, jakie standardy

są zachowane. Do tego dochodzi ładne opakowanie. Produkt Freda kosztuje np. 40–50 zł, podróbkę można znaleźć za jedną trzecią tej kwoty. Tyle że często nie ma ona żadnego atestu. Jakie są perspektywy dla branży gadżetów? Moim zdaniem obiecujące. W Polsce rozwija się klasa średnia. Coraz więcej osób chce otaczać się ładnymi przedmiotami i obdarowywać innych ciekawymi prezentami. Zawsze jest dobry moment, żeby skończyć z tradycyjną książką, skarpetkami, krawatem czy perfumami i podarować drugiej osobie coś zaskakującego. Rynek gadżetów ma duży potencjał. Obecnie sprzedaż w naszym sklepie rośnie o mniej więcej 30% rok do roku i uważam to za spokojne tempo.

w

W O J C I E C H L AT O S Z E K

Prowadzi szkolenia i konsultacje w obszarach e-commerce. Marketingowiec, uczestnik pierwszej edycji warsztatów dla przedsiębiorców StartupSchool. Właściciel sklepu 4Gift.pl.


Z A B AW K A R S K I E T R E N DY

SZANSA NA SUKCES MAREK JANKOWSKI

Rozpoczynanie działalności w branży zabawkarskiej wydaje się dziś trudniejsze niż kiedykolwiek. Wśród producentów dominują globalne koncerny. Niezależne sklepy nie wytrzymują konkurencji ze strony sieci handlowych, które coraz mocniej angażują się również w e-commerce. Co zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse na tak wymagającym rynku?

Jeżeli nie jesteś znaną marką, trudno ci czymkolwiek się wyróżnić. O uwagę konsumentów walczą przecież tysiące firm. Rzecz w tym, że aby osiągać sukces w biznesie, nie wystarczy być skutecznym. Trzeba być jeszcze efektywnym. Nie widzisz różnicy? Już wyjaśniam.

Fot. GoldieBlox

Wyobraź sobie, że wokół ciebie lata kilkanaście much. Bierzesz packę i polujesz. Zabicie wszystkich zajmie ci kilka minut. Jeśli zamiast packi używasz sprayu przeciwko owadom, operacja potrwa kilkanaście sekund. Będziesz tak samo skuteczny, ale bardziej efektywny. Co to ma wspólnego z branżą zabawkarską?

W niej także musisz być szybszy, tańszy, lepszy niż konkurencja. ZMIERZ SWOJĄ EFEKTYWNOŚĆ Jednym z najpopularniejszych i najprostszych sposobów mierzenia efektywności jest ROI, czyli wskaźnik zwrotu z inwestycji. Obliczamy go, osiągnięty zysk dzieląc przez poniesione koszty. Jeżeli kupiłeś towar za 1000 zł (koszt), sprzedałeś go za 1200 zł (przychód), to twój zysk (przychód minus koszt) wyniósł 200 zł. Wykonujesz dzielenie: 200/1000 i otrzymujesz wynik 0,2, czyli 20%. Osiągnąłeś więc 20-procentowy zwrot z inwestycji. Efektywność

możesz poprawić na dwa sposoby: zwiększając przychody lub obniżając koszty. A najlepiej – robiąc jedno i drugie. Wyjątkowo efektywna firma zabawkarska to taka, która startuje od zera, nie ma znanej marki ani zbyt wiele pieniędzy na początek. Ma tylko pomysł i prymitywny prototyp wykonany własnoręcznie w garażu. W ciągu kilku miesięcy pomysł i prototyp zdobywają uwagę mediów, dzięki czemu klienci zaczynają składać zamówienia i wpłacać zaliczki na towar. Firma zbiera w ten sposób milion dolarów, za który produkuje pierwszą partię zabawek. O nowym produkcie jest głośno, więc kupcy chętnie biorą go do swojej oferty. Brzmi zbyt pięknie, żeby było prawdziwe? A jednak się zdarzyło. We wrześniu 2012 r. Amerykanka Debbie Sterling uruchomiła na platformie crowdfundingowej Kickstarter projekt GoldieBlox: zabawki inżynierskie dla dziewczynek. Chciała zebrać 150 tys. dolarów na wyprodukowanie 5000 zabawek. Pomysłodawczyni ukończyła studia w zakresie budowy maszyn i projektowania produktu na Uniwersytecie Stanforda. Na uczelni brakowało jej jednak koleżanek. Odkryła, że tylko 11% inżynierów w USA to kobiety. Postanowiła to zmienić, pokazując kilkuletnim dziewczynkom fascynujący świat przekładni, dźwigni i kół zębatych. Ta idea

Nowoczesne narzędzia internetowe pozwalają upewnić się, czy pomysł na zabawkę jest dobry, zanim ruszy produkcja. Takie podejście przyniosło sukces marce GoldieBlox (zestawy inżynierskie dla dziewczynek).

100

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


szybko znalazła zwolenników wśród rodziców. Zaplanowane 150 tys. dolarów udało się zebrać w 5 dni. Wartość zamówień złożonych w przedsprzedaży przekroczyła milion dolarów. W marcu 2013 r., zestawy GoldieBlox trafiły do pierwszych klientów. W lipcu znalazły się w ofercie Toys R Us.

Fot. Trefl

mocno zmotywowana do regularnego korzystania z konewki. Przy okazji zacznie ćwiczyć odpowiedzialność i dyscyplinę.

Zanim jednak Debbie Sterling zaczęła zbierać pieniądze, zbudowała prymitywny prototyp z kilku listew, śrubek i szpulek. Przetestowała go na ponad setce dzieci, żeby mieć pewność, że dziewczynki zainteresuje GoldieBlox. Projekt na Kickstarterze był dowodem na to, że rodzice będą chcieli za nie zapłacić. Nie każda firma zabawkarska może powtórzyć taki sukces. Każda może jednak zwiększać swoją efektywność, poprawiając podejście do klientów, technologii i produktów. WSKAZÓWKA 1. TRAKTUJ KLIENTA JAK CZŁOWIEKA, NIE JAK BANKOMAT Marka GoldieBlox zaczynała od zera, nikt jej nie znał. Odniosła jednak sukces, bo skupiła się na poznaniu swoich klientów. Skutek był taki, że to klienci zapłacili firmie, żeby rozpoczęła produkcję i dostarczyła im gotowe artykuły. Ale może Debbie Sterling jest marketingowym geniuszem? Może Kickstarter sprawdza się w Ameryce, a nie w polskich realiach? Dobra wiadomość CROWDFUNDING jest taka, że na całym Finansowanie społeczświecie działa kilkaset nościowe. Pomysłodawplatform crowdfunca zbiera pieniądze na dingowych. W Polsce określony cel. Internaudwa najpopularniejci wpłacają je w zamian sze serwisy tego typu za rozmaite nagrody. Jeżeli w określonym czasie nie to Wspieram.to i Pouda się zebrać pełnej kwolakPotrafi.pl. Oba są ty, pieniądze są zwracane. z powodzeniem wykorzystywane przez wydawców gier planszowych. Największym dotychczas sukcesem była gra Roll for the Galaxy, na którą zebrano ponad 130 tys. zł (plan zakładał tylko 30 tys. zł). Wśród planszówek, które sfinansowano w serwisie Wspieram.to, są Pan Lodowego Ogrodu (124,5 tys. zł), Zamki Szalonego Króla Ludwika (84,8 tys. zł) i Achaja (81,1 tys. zł). Z kolei na PolakPotrafi.pl największymi hitami okazały się Czas zaorać socjalizm oraz iGranie

Roar! Łap potwora firmy Trefl to udane połączenie gry planszowej z technologią rozszerzonej rzeczywistości.

z Gruzem. Na każdą z nich internauci wpłacili ok. 75 tys. zł. Wszystkie wymienione gry są przeznaczone raczej dla dorosłych. Gdy chodzi o zabawki dla dzieci, zadanie jest trudniejsze, bo trzeba poznać potrzeby małych użytkowników i ich opiekunów, którzy dysponują pieniędzmi. Dobrym przykładem jest gra Rush Hour Shift firmy Thinkfun, czyli nowa wersja Rush Hour. Pierwotna odmiana łamigłówki jest przeznaczona dla jednego gracza – ustawiamy samochodziki na planszy według wzoru na karcie i musimy tak nimi manewrować, żeby wydostać się z korka. W nową edycję gra się z przeciwnikiem. Kierowcy startują z dwóch stron planszy i ścigają się, który pierwszy dojedzie do jej końca. Polski wydawca (Egmont) podaje, że oryginalna Rush Hour to najpopularniejsza na świecie jednoosobowa łamigłówka logiczna. Rodzicom też się podoba – dostała od nich Parents’ Choice Gold Award i National Parenting Publications Gold Award. Ale nie musisz ograniczać się do planszówek. Francuska marka Megableu pokazała w Norymberdze zestawy ogrodnicze My Fairy Garden. Każdy z nich składa się z doniczki, będącej równocześnie domkiem dla wróżki (z figurką baśniowej postaci), oraz ziaren szybko rosnących i łatwych w uprawie roślin. Kwiatowa wróżka byłaby z pewnością rozczarowana, gdyby coś na jej dachu zwiędło lub uschło, więc dziewczynka, która dostanie tę zabawkę, będzie

Dużo się mówi o tym, że dzieci odchodzą od tradycyjnych zabawek na rzecz technologicznych gadżetów. Czy można stworzyć komputerową symulację tulipana, który rośnie, gdy podlewa się go, naciskając przycisk na ekranie? Jasne. Ale taki kwiatek nie pachnie. Nie da się dotknąć jego płatków. A ludzki mózg odbiera informacje za pomocą pięciu zmysłów. Gdy dziecko otrzymuje głównie bodźce wzrokowe (z ekranu) i słuchowe (z głośników), jego umysł dostaje tylko część wrażeń, dzięki którym może się rozwijać. WSKAZÓWKA 2. TRAKTUJ TECHNOLOGIĘ JAK DROGĘ, NIE JAK CEL My, dorośli, ekscytujemy się technologią. Bawimy się nowymi smartfonami i tabletami, zachwycamy drukarkami 3D. Na dzieciach nie robią one większego wrażenia, bo są w ich życiu od zawsze. Gadający i poruszający się pluszowy miś jest dla 5-latka równie mało zaskakujący, jak dla ciebie światło w lodówce. Technologia coraz częściej uzupełnia tradycyjną zabawę. Weźmy kolorowanki Crayola Color Alive (dystrybutor: Russell). Można z nich korzystać w tradycyjny sposób, ale gdy zainstalujemy w telefonie specjalną aplikację, zaczyna się magia. Kiedy oglądasz na ekranie komórki obrazek pomalowany przez dziecko, postać „wyskakuje” z rysunku i zaczyna się poruszać. Można ją oglądać w wersji trójwymiarowej, przesuwać i powiększać. Czy dodaje to kolorowance atrakcyjności? Oczywiście! A na kim w rodzinie robi największe wrażenie? Zwykle na tacie-gadżeciarzu. Dziecko chętnie zerknie, ale animowaną wróżką czy smokiem przyciągną jego uwagę tylko przez chwilę. W tym przypadku zabawa polega na malowaniu, a technologia zapewni nagrodę za ukończenie dzieła. Rozszerzoną rzeczywistość wykorzystał też Trefl w swojej grze Roar! Łap potwora. Gracze siadają przy tradycyjnej planszy z planem miasta. Zaznaczono na niej rozmaite charakterystyczne miejsca (plac zabaw, stadion, szpital itp.). Uczestnicy rozgrywki na podstawie wskazówek dźwiękowych (śmiechu dzieci, okrzyków kibiców, sygnału karetki) starają się zlokalizować ukrytego w mieście potwora.

reklama

stoisko C5 hala C


Elektroniczne gadżety mają swoich fanów również wśród dzieci. Od kilku lat w Polsce organizowane są zajęcia z robotyki dla najmłodszych, podczas których najczęściej korzysta się z zestawów Lego Mindstorms. Nową zabawką wpisującą się w ten trend jest Codie. Robota w drewnianej obudowie może samodzielnie kontrolować nawet 8-latek – służy do tego specjalny obrazkowy język programowania. Dziecko bawi się, a równocześnie zaczyna rozumieć pojęcia informatyczne, takie jak zmienna, instrukcja warunkowa czy pętla. Twórcami Codiego są dwaj Węgrzy, Adam Lipecz i Andras Hollo. Pieniądze na wyprodukowanie pierwszej partii (96 tys. dolarów) zebrali w serwisie crowdfundingowym Indiegogo we wrześniu ub.r. Pierwsze zabawki trafiły już do odbiorców, teraz można składać zamówienia na nową serię (cena: 199 euro za sztukę). Zarówno rozszerzona rzeczywistość, jak i programowanie robotów wymagają od producenta sporych nakładów. Znacznie prostsza i tańsza elektronika w połączeniu z ciekawym pomysłem może jednak również zaowocować ciekawym produktem, takim jak… drewniany odtwarzacz MP3. Nazywa się Hörbert, wzornictwem przypomina staromodne radio i został stworzony przez niemiecką firmę Winzki. Urządzenie działa na baterie, więc da się je wziąć ze sobą na wycieczke, a trwała obudowa wiele przetrzyma. Producent dołącza muzykę i audiobooki dla dzieci zapisane na karcie SD, dzięki czemu zawartość można łatwo uzupełniać. Zabawka w dodatku sprawdza się także jako element dekoracyjny. WSKAZÓWKA 3. TRAKTUJ ZABAWKĘ JAK SKŁADNIK, NIE JAK GOTOWE DANIE Gdy kilka lat temu na rynek wracał Furby, reklamowano go sloganem: „A mind of its own” (ma własne zdanie). Dzięki ukrytym pod futerkiem czujnikom i elektronicznym podzespołom, zabawka reagowała na łaskotanie, podrzucanie czy ciągnięcie za ogon. Furby okazał się światowym bestsellerem. Jednak większość firm nie może sobie pozwolić na pójście tą drogą. Tak zaawansowany produkt bardzo trudno stworzyć. Wymaga to ogromnych nakładów na opracowanie prototypu, osiągnięcie odpowiednio dużej skali produkcji oraz intensywny marketing. Furby należy do produktów, które informatycy określiliby jako „zamkniętą architekturę”. To znaczy, że jego możliwości są zdefiniowane przez wytwórcę. Fabryka wyposażyła go w zestaw rozmaitych funkcji i zabawa polega na ich używaniu. Niewiele więcej da się z nim zrobić. Prawdopodobnie nie masz do dyspozycji sztabu projektantów i inżynierów takiego jak Hasbro.

102

Fot. Miśkolandia

A gdzie on się schował? Odpowiedź zna jeden z graczy, który wciela się w rolę tytułowego straszydła. Tylko on patrzy na planszę przez ekran, widzi głównego bohatera i może nim sterować. To idealne zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości – w tym przypadku technologia jest nie tylko popisem umiejętności grafików i programistów, ale fundamentem całej zabawy.

Atutem Misiów z Miśkolandii jest rytuał wprowadzenia ich do rodziny, budujący emocjonalną więź z dzieckiem.

Zapewne nie możesz sobie pozwolić na tak dużą inwestycję w jeden produkt. Twój budżet marketingowy raczej nie dorównuje temu, jaki został przeznaczony na wypromowanie Furby’ego. Zgadza się? W takim razie nie porywaj się na walkę w nie swojej kategorii wagowej. I nie wyręczaj dzieci w tym, w czym są najlepsze: używaniu wyobraźni. Gdy spojrzymy na zabawki, które są sprzedawane od dziesięcioleci, okaże się, że wszystkie one bazują właśnie na wyobraźni. To potężna siła, z której możesz skorzystać. Oto przykład. Jedną z najbardziej pospolitych zabawek jest pluszowy miś. Jeżeli jesteś producentem, jak twój artykuł może się wyróżnić spośród wielu podobnych przytulanek? Jak sprawić, żeby właśnie twoja maskotka towarzyszyła dziecku na co dzień? Wystarczy pobudzić jego wyobraźnię. Po mistrzowsku robi to warszawska Miśkolandia. Oferuje ona klasyczne misie w trzech odmianach: jasnobrązowy Louis jest podróżnikiem, różowa Matylda artystką, a biały Oskar – naukowcem. Każdy zwierzak ma swoją metrykę, gdzie wpisuje się jego imię i datę urodzenia. Można też dokupić mu elegancki paszport. Jednak największym wyróżnikiem tej zabawki jest rytuał wprowadzenia misia do rodziny. Do niedźwiadka dołączono małe satynowe serduszko. Maluch, który dostaje zabawkę, ma je nosić przez cały dzień blisko własnego serca, żeby przekazać misiowi swoje marzenia. Dopiero wtedy wkłada się serduszko do pluszaka i je zaszywa. To prosty, ale skuteczny sposób, żeby dziecko poczuło z Louisem, Matyldą lub Oskarem wyjątkową więź i zabierało je wszędzie ze sobą. Skoro o przytulankach mowa, do tej samej kategorii należą zabawki Feelings Friend marki

Edushape. Ich cechą charakterystyczną jest to, że nie mają ust, oczu ani brwi. A właściwie mają (i to w rozmaitych odmianach), ale w kieszonce na brzuchu. W zależności od tego, które elementy wybierzemy, „wyraz twarzy” zabawki zmieni się – raz będzie wesoła, innym razem rozgniewana albo zdziwiona. Dzieci uczą się w ten sposób łączyć rozmaite miny z emocjami, które one wyrażają. Pozwala to maluchom lepiej odczytywać niewerbalne sygnały wysyłane przez inne osoby. Pluszaki Feelings Friend sprawdzają sie też, gdy rodzic nie ma pomysłu, o czym porozmawiać z synem lub córką. Wystarczy poprosić: „Pokaż, jak się dziś czujesz”, a potem w kółko pytać: „A dlaczego?” aż dziecko się połapie, że podkradliśmy jego ulubioną kwestię. Wspomnijmy też o jeszcze jednej zabawce pokazywanej na Spielwarenmesse w ramach TrendGallery – chodzi o Job Blocks hiszpańskiej marki Miniland. Duże figurki z zabawnymi minami pozwalają najmłodszym zapoznać się z 6 zawodami: astronauty, kucharza, strażaka, policjanta, lekarza i budowniczego. Można dzięki nim ćwiczyć rozpoznawanie kolorów oraz wyszukiwanie różnic. (Jaka jest różnica między kobietą a mężczyzną? Wystarczy przyjrzeć się... rzęsom.) Gdy mamy do dyspozycji taką gamę postaci, możliwości swobodnej zabawy są nieograniczone. Jak zwiększać swoją efektywność w branży zabawkarskiej? Przez odpowiednie inwestycje. W coraz lepsze poznawanie zarówno użytkowników (dzieci), jak i kupujących (rodziców). W technologię, która napędza zabawę, zamiast ją przerywać. W produkty pobudzające wyobraźnię. A wtedy klienci chętnie zainwestują w ciebie. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


LICENCJE

Za dobrze znanymi postaciami występującymi w Epoce lodowcowej chyba nikt nie zdążył się jeszcze stęsknić. Kontynuacje produkcji wytwórni 20th Century Fox, która miała premierę w 2002 r., trafiały na ekrany w latach 2006, 2007 i 2010. Filmy w polskich kinach obejrzało ponad 6 mln widzów.

tak: wiewiór w pogoni za orzeszkiem zostaje wystrzelony w kosmos, gdzie niechcący powoduje wypadek, w wyniku którego w kierunku Ziemi zmierza wielki meteoryt. Bohaterowie próbują uratować więc świat i siebie przed różnymi groźnymi zjawiskami, m.in. gigantycznymi falami i wyładowaniami elektrycznymi.

Ciąg dalszy przygód mamuta Manfreda, któremu w polskiej wersji językowej głosu użycza Wojciech Malajkat, leniwca Sida (w tej roli Cezary Pazura) i tygrysa Diego (mówiącego głosem Piotra Fronczewskiego) będzie można obejrzeć latem 2016 r. Zapowiedzi dystrybutora są dość ogólnikowe, ale wygląda na to, że będziemy mieć do czynienia z kinem katastroficznym. W skrócie fabuła przedstawia się

Chociaż wydawać by się mogło, że w filmie jest spory potencjał licencyjny, to jednak bohaterowie Epoki lodowcowej nie podbili branży zabawkarskiej. Pluszaki Play by Play, przedstawiające filmowe postacie oferują nieliczne sklepy (m.in. Maskotkowo.pl). Epee proponuje figurki, a Multiprint pieczątki nawiązujące do animacji. Licencję ma w swoim portfolio European Licensing Company. 

Fot. 20th Century Fox

Letni kataklizm

KATASTROFA I POWRÓT DORY Wśród premier wytwórni Disney/Pixar warto w tym roku zwrócić uwagę na kolejną część przygód bohaterów filmu Gdzie jest Nemo? Producenci z 20th Century Fox przygotowali natomiast 5. część Epoki lodowcowej – filmu, który dotychczas nie podbił branży zabawkarskiej, no ale może… do pięciu razy sztuka.

ANNA ORLEAŃSKA

Fot. Disney

Na tropie rodziny Film Gdzie jest Nemo? był licencyjnym przebojem 13 lat temu. Niewykluczone nawet, że w 2003 r. było to jedno z najczęściej zadawanych pytań. Według danych wytwórni Disney Pixar pierwszy weekend wyświetlania animacji o przygodach małej rybki przyniósł 73 miliony dolarów. Wizerunki bohaterów filmu pojawiły się na pościeli, artykułach papierniczych, produktach spożywczych, odzieży i oczywiście zabawkach (m.in. na puzzlach i grach proponowanych przez Trefla, Educę i Ravensburgera oraz pluszakach i figurkach oferowanych przez Anka, Rekmana i TM Toys). Być może w tym roku czeka nas powrót „rybomanii”, na czerwiec zapowiedziano bowiem premierę animacji zrealizowanej w technice 3D

104

Gdzie jest Dory? Obok tytułowej bohaterki, czyli ryby cierpiącej na zaniki pamięci, pojawią się postacie znane z pierwszej części filmu, m.in. Merlin, Nemo i Tank Gang. Autorem sequela będzie reżyser, który opowiadał historię Nemo – Andrew Stanton. Akcja rozgrywa się u wybrzeży Kalifornii pół roku po wydarzeniach przedstawionych w produkcji z 2003 r. Główny wątek fabularny stanowi podróż rybki Dory, która usiłuje sobie przypomnieć, czy miała jakąś rodzinę. A gdy już udaje się jej na to pytanie odpowiedzieć twierdząco, próbuje do niej dotrzeć. Film Gdzie jest Nemo? w 2003 r. został uznany za najlepiej sprzedające się DVD wszechczasów. Według danych wytwórni do 2015 r. zarobił 936 mln dolarów. Czy opowieść o Dory powtórzy ten sukces? 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

DREWNIANY WAGONIK E0375 Wielozadaniowy drewniany wagonik, który dziecku uczącemu się chodzić pomaga zdobyć pewność kroku i stabilność. Bardziej zaawansowani spacerowicze mogą wrzucić do wagonika zabawki, ciągnąć go i popychać, aby ćwiczyć opór i budować siłę.

Grupa wiekowa: 1+ Przybliżona cena detaliczna: 399 zł Producent: Hape. Dystrybutor: Toy Planet www.hapetoys.com

WÓZEK LALKOWY NELLY

TOMY – POMOC DROGOWA 3 W 1

ZJEŻDZALNIA MIŚ FALISTA TEGA BABY

Model głęboko-spacerowy z nosidełkiem i przekładaną rączką. W zestawie torba i pojemny kosz na drobiazgi. Produkt polski, starannie wykonany z wysokiej jakości materiałów. Dostępny w 7 kolorach, m.in. różowym, fioletowym, czerwonym i niebieskim.

W skład zestawu pomocy drogowej wchodzą duży i mały samochodzik oraz funkcjonalny kierowca. Postaw mały pojazd na większym i zakręć żółtym kierowcą jak kluczem, aby wprawić w ruch duży samochód. Zestaw nie wymaga baterii.

Stabilna zjeżdżalnia wykonana z wysokiej jakości surowca. Nadaje się do użytku zarówno w domu, jak i w ogrodzie. Praktyczna, prosto się składa. Zabawa na zjeżdżalni rozwija sprawność dziecka i uczy funkcjonowania w grupie.

Grupa wiekowa: 1+ Przybliżona cena detaliczna: 59,99 zł Producent/dystrybutor: Tomy pl.tomy.com

Grupa wiekowa: 1–5 Przybliżona cena detaliczna: 299 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tegababy.pl

Grupa wiekowa: 0–9 Przybliżona cena detaliczna: 230–250 zł Producent/dystrybutor: ParadiseBaby www.paradisebaby.pl

ORANGE TOYS MASKOTKA PIES PILOT 30 CM

MATA EDUKACYJNA EXPLORE & MORE

Pies Pilot ma kurtkę z materiału imitującego skórę, ozdobioną miłym w dotyku futrem, i czapkę pilotkę z naszytymi okularami. Jest zapakowany w ekologiczny prezentowy karton, który po założeniu ukrytego w środku daszku zmienia się w domek dla psa. Pudełko można ozdobić i pokolorować. Maskotkę wykonano z nowoczesnych materiałów, specjalnie certyfikowanych, odpowiednich dla najmłodszych dzieci.

20 wariantów zabawy stymulujących manualne i motoryczne umiejętności dziecka. Innowacyjny pałąk można zainstalować nad głową dziecka lub na boku. W komplecie znajduje się poduszka, miękka mata i zabawki-zwierzątka o różnorodnych walorach estetyczno-poznawczych. Na pałąku tuż za lusterkiem można bezpiecznie zamocować smartfon. Mata jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, nie zawiera BPA, ftalanów ani PCV. Wymiary: 96 × 96 × 51 cm.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 169 zł Producent: Orange Toys. Dystrybutor: Symag www.symag.net

Grupa wiekowa: 0+ Producent: Skip Hop. Dystrybutor: Skip Wish www.skip.zone

106

HULAJNOGA SMART TRIKE SKI SCOOTER Z7 3-kołowa hulajnoga – jeździ się nią, przesuwając nogami w przód i w tył na unikalnych, elastycznych podstopnicach. Bardzo szeroki kąt przechylenia, świetny do skrętów. Podstopnice przechylają się i dopasowują do naturalnych ruchów ciała. Technologia dynamicznego ugięcia, odchylana rączka i opatentowane funkcje podstopnic (zablokowane lub obrotowe) dają maksymalną kontrolę podczas jazdy. Szybko się składa, można ją łatwo przechowywać.

Grupa wiekowa: 5+ Przybliżona cena detaliczna: 730 zł Producent: Smart Trike. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


KIEROWNICA DO SAMOCHODU TAF TOYS

HIT W MOIM SKLEPIE

Kierownica pozwala dziecku rozwijać umiejętności motoryczne przez obracanie nią, zmianę pozycji dźwigni skrzyni biegów i używanie klaksonu. Ponadto uczy związku przyczynowo-skutkowego dzięki włączaniu melodii i świateł za pomocą przycisków. Zabawkę można zaczepić na zagłówku fotela przedniego na jednej z 3 wysokości do wyboru.

W tym roku jednym z naszych bestsellerów był magiczny piasek – Angel Sand. Zabawek sensorycznych właściwie nie trzeba reklamować. Wystarczy, że klient dotknie i „poczuje” zabawkę – ja już nic więcej nie muszę dodawać.

Katarzyna Gan K A B U M ( WA R S Z AWA )

Grupa wiekowa: 1+ Przybliżona cena detaliczna: 109 zł Producent: Taf Toys. Dystrybutor: Akpol www.taftoys.com

Magiczny piasek jest delikatny w dotyku, można z niego budować, bo utrzymuje formę i nie wysycha. Poza tym jest w dobrej cenie. To świetny prezent dla dzieci w każdym wieku. Często przychodzą do nas klienci, którzy nie znają upodobań dziecka, dla którego kupują upominek. Piasek magiczny to produkt, który bez obaw mogę im polecić.

Z branżą zabawkarską jest związana od 2 lat. Prowadzi sklep internetowy oraz showroom o powierzchni 20 m2.

CLOUD B – LAMPKA ALIGATOR Przytulanka, która pomaga dziecku przezwyciężyć strach przed ciemnością, wyświetlając prawdziwe konstelacje gwiazd. Po 45 minutach lampka samoczynnie się wyłącza. Dzięki wbudowanemu projektorowi wyświetla trzy konstelacje gwiazd i księżyc na ścianach i suficie. Gwiazdy są w trzech kolorach: niebieskim, zielonym i bursztynowym. Lampkę można zabrać ze sobą wszędzie, ponieważ jest na baterie.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 119 zł Producent: Cloud B. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

MILLY MALLY – JEŹDZIK 3 W 1

ROWEREK BIEGOWY KING

BIEGAJĄCY PIESEK ŁATEK SMILY PLAY

Wielofunkcyjna zabawka, która dostosowuje się do kolejnych etapów rozwoju i aktualnego wzrostu dziecka. Wyposażona w interaktywną kierownicę, schowek pod siedzeniem i bezpieczne oparcie. Podnóżek, barierkę oraz prowadnik łatwo zdemontować, kiedy dziecko już będzie gotowe do samodzielnej jazdy.

Nowa odsłona rowerka Milly Mally King wyróżnia się oryginalnym designem. Pojazd ma lekką, drewnianą konstrukcję, miękkie i wygodne siedzisko oraz pompowane 12-calowe koła. Wysokość siodełka jest regulowana. Zabawka pozwala dziecku trenować równowagę i koordynację.

Przyjacielski psiak z 3 łatkami-przyciskami. Zabawka dwujęzyczna – mówi po polsku i angielsku. Piesek śpiewa wesołe piosenki, merda ogonem, porusza uszami i głową. Z przodu i z tyłu ma czujniki, dzięki którym potrafi biegać w różnych kierunkach, usprawniając dużą motorykę dziecka.

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 139 zł Producent/dystrybutor: Milly Mally www.millymally.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

Grupa wiekowa: 2+ Przybliżona cena detaliczna: 189 zł Producent/dystrybutor: Milly Mally www.millymally.pl

Grupa wiekowa: 1+ Przybliżona cena detaliczna: 64 zł Producent: Smily Play. Dystrybutor: Anek www.smily-play.pl

107


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

PRZYTULANKA CUSKI Przytulanka stworzona specjalnie dla wcześniaków i niemowląt. Wykonana z delikatnych tkanin wysokiej jakości, pochłania zapach mamy, dzięki czemu zapewnia dziecku poczucie komfortu i bezpieczeństwa podczas snu. Wystarczy, że rodzic przyłoży Cuski do swojego ciała i prześpi z nią kilka nocy, aby przenieść zapach. Przytulanka jest miękka i pozbawiona nadruków.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 70 zł Producent: Cuski. Dystrybutor: Go-Easy www.cuski.pl

24 GODZINY

LALALOOPSY SWITCH’N’STYLE

MINI MINI PUZZLE SELECTION

Gra dla całej rodziny. Przemierzajcie miasto, zbierając dowody, aby rozwiązać kryminalną zagadkę.

Najnowsze lalki Mini Lalaloopsy Switch’N’Style to jeszcze więcej zabawy. Można je przebierać: zmieniać ubrania, buty i wygląd małych przyjaciółek. Wszystkie dodatkowe akcesoria znajdują się w zestawie.

Nowe, duże 35-elementowe puzzle. Wykonane z grubej tektury wysokiej jakości. Rozmiar po złożeniu: 40 × 60 cm.

Grupa wiekowa: 7+ Przybliżona cena detaliczna: 54,90 zł Producent: Tactic Games. Dystrybutor: Tactic Games Polska www.tactic.net

Grupa wiekowa: 4–104 Przybliżona cena detaliczna: 44,99 zł Producent: MGA Entertainment. Dystrybutor: MGA Entertainment Poland www.lalaloopsy.com

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 34,90 zł Producent: Tactic Games. Dystrybutor: Tactic Games Polska www.tactic.net

4947 TRENING PIŁKI NOŻNEJ

4946 SYRENKA Z KONIKIEM MORSKIM

6166 KSIĘŻNICZKA ROSALIA

Piłkarz strzelający do bramki, schowany w dużym jajku wielkanocnym.

Syrenka z morskimi konikami schowana w dużym jajku wielkanocnym.

Jeden z 4 nowych koni z księżniczkami. Do kolekcjonowania. Grzywę konia można czesać i przypinać do niej spinki.

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

108

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

Grupa wiekowa: 5–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


6164 NIEBIESKA ARMATA Z APLIKACJĄ I OFICEREM Jedna z 4 armat pirackich z oficerem piratów oraz aplikacją piracką i stojakiem na telefon. Do kolekcjonowania. Świetna zabawa w celowanie i strzelanie.

Grupa wiekowa: 5–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

ZESTAW INSTRUMENTÓW – ZWIERZAKI W skład zestawu drewnianych instrumentów wchodzą: cymbałki, klekotka, terkotka i deszczowa tuba. Wykonano je z dbałością o detale. Świetny prezent dla dzieci rozpoczynających przygodę z muzyką.

Grupa wiekowa: 2+ Przybliżona cena detaliczna: 94 zł Producent: Sevi. Dystrybutor: Maxima www.maxima24.pl

reklama

3911 PORSCHE 911 CARRERA S

6957 MÓJ PRZENOŚNY STATEK

Zabawka dla wszystkich miłośników motoryzacji. Porsche można stuningować, zmieniając mu przedni zderzak, tylny spoiler i dodając czerwone felgi. Reflektory i deska rozdzielcza są podświetlane. Dach można zdejmować.

Wszystkie akcesoria mogą być przechowywane w kadłubie. Statek i ryby unoszą się na wodzie. Zabawka z wygodnym uchwytem do przenoszenia.

Grupa wiekowa: 4+ Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

GIMNASTYKA DLA BOBASA Z PAŁĄKAMI – PODWODNY ŚWIAT Interaktywna mata rozwojowa z zabawką muzyczną w kształcie kraba. Na pałąkach zawieszone są 3 zabawki i bezpieczne lusterko. Giętkie pałąki umożliwiają łatwe przystosowanie maty, poszerzając możliwości zabawy.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 224 zł Producent: Tiny Love. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

Grupa wiekowa: 1,5+ Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

TRAKTOR Zabawka z wysokiej jakości tworzywa, wykonana z odwzorowaniem najdrobniejszych szczegółów. Traktor jest wyposażony w napęd typu friction. Wymiary opakowania: 27 × 10 × 12 cm. Długość zabawki: 24 cm.

Grupa wiekowa: 3+ Dystrybutor: Kathay-Haster www.hurtownia.kathay.pl


KREATYWNE KLOCKI MELI

TOMY LAMAZE – AKTYWNA SPIRALA

Wszechstronny zestaw kreatywnych klocków, które wprowadzają dziecko w świat sortowania, grupowania, liczenia, nauki kolorów, a także projektowania i budowy. Zwiększają zdolności motoryczne przy jednoczesnym wspieraniu rozumowania i rozwiązywania problemów. Pozwalają rozwijać kreatywność i wyobraźnię. Dzięki nim nauka staje się mniej skomplikowana.

Pobudź wyobraźnię dziecka i jego zmysły, pomóż mu w rozwoju. Aktywna spirala zachęca do zabawy dzięki rozmaitym elementom: szeleszczącemu materiałowi, gryzakom, postaciom kota i lwa. Nadaje się do powieszenia w łóżeczku, wózku lub foteliku samochodowym.

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 31 zł Producent/dystrybutor: Afelo www.afelo.pl

41291 KLOCKI 102 EL. W KARTONIE

PISZCZĄCA KSIĄŻECZKA DO KĄPIELI

Klocki starannie wykonanie, wytrzymałe, ze względu na swoje gabaryty zapewniają bezpieczną zabawę najmłodszym dzieciom. Pobudzają kreatywność i rozwijają zdolności manualne najmłodszych. Całość jest zapakowana w kartonowe pudełko z rączką. Produkt wykonany w Polsce z certyfikowanych, bezpiecznych i trwałych elementów.

Miękka książeczka do zabawy wspomaga rozwój koordynacji wzrokowo-słuchowej oraz zmysł dotyku. Może być stosowana jako zabawka do kąpieli. Wykonana z termoplastycznego, nietoksycznego tworzywa (nie zawiera PVC ani ftalanów). Książeczka ma stronę z niespodzianką – „piszczkiem” aktywowanym po naciśnięciu.

Grupa wiekowa: 1+ Producent/dystrybutor: Wader-Woźniak www.wadertoys.eu

MAGICZNY PIASEK ŚWIECĄCY W CIEMNOŚCI

reklama kl

Nie wysycha i nie twardnieje nawet po wielokrotnym użyciu. Piasek można z łatwością kształtować, by tworzyć budowle, postaci itp. bez użycia wody. Po zakończonej zabawie bez problemu wraca do oryginalnej formy. Jest nieszkodliwy dla dzieci, rozpuszczalny w wodzie, dzięki czemu szybko zmywa się z rąk, oczu, ubrań. Nie przykleja się do rąk, nie kurzy się z niego podczas użycia.

110

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 79,99 zł Producent/dystrybutor: Tomy pl.tomy.com

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 199 zł Producent: Donerland. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 15,90 zł Producent: Disney. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

24150 KUCHNIA Z AKCESORIAMI 31 EL. W zestawie znalazły się wszystkie niezbędniki do przygotowania pysznego posiłku. Akcesoria odwzorowują przyrządy kuchenne używane przez dorosłych. W pełni wyposażona kuchnia ma piekarnik, kuchenkę gazową, wieszak na sztućce i naczynia: patelnię, rondel i 4-osobowy zestaw obiadowy. Naczynia mogą mieć kontakt z żywnością, nadają się do mycia w zmywarce i podgrzewania w mikrofalówce.

Grupa wiekowa: 3+ Producent/dystrybutor: Wader-Woźniak www.wadertoys.eu

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


FABRYKA PERFUM

FABRYKA GLUTOŻELKÓW

HULAJNOGA LITTLE TIKES

Poznaj techniki wykorzystywane do produkcji perfum i przygotuj własne kompozycje zapachowe. Jeśli marzysz o produkcji musujących kul do kąpieli, pachnących zakładek, obrazów i ciekawi cię technika chromatografii, ten zestaw jest właśnie dla ciebie.

Przeczytaj zawartą w zestawie książeczkę i dowiedz się, czym jest atom, cząsteczka i jakie są cechy polimerów. Później wykorzystaj tę wiedzę do tworzenia kolorowych robaków, szalonej piłki, domowej ciastoliny i całej rodziny glutożelków.

Dzięki wychylającym się na boki skrętnym kółkom, hulajnogą można precyzyjnie kierować. Wytrzymała i sprawdzona w trudnych warunkach. Dostosowuje się do wzrostu dziecka dzięki wysuwanej rączce. Występuje w 6 wersjach kolorystycznych.

Grupa wiekowa: 8+ Producent/dystrybutor: Trefl www.science4you.trefl.com

Grupa wiekowa: 5+ Przybliżona cena detaliczna: 129 zł Producent: MGA Entertainment. Dystrybutor: MGA Entertainment Poland www.littletikes.com

Grupa wiekowa: 8+ Producent/dystrybutor: Trefl www.science4you.trefl.com

TABLICA EDUKACYJNA MAGNETYCZNA 2W1 Tablica zawiera zestaw liter i cyfr, które można układać, ucząc się w ten sposób pisowni pierwszych wyrazów i prostych działań matematycznych. Druga strona tablicy służy do rysowania suchościeralnym pisakiem. Magnetyczna tablica rozwija umiejętności manualne i poznawcze dziecka. Wymiary opakowania: 30 × 4 × 25 cm. Materiał: plastik.

Grupa wiekowa: 3+ Dystrybutor: Kathay-Haster www.hurtownia.kathay.pl

reklama

WHISBEAR SZUMIĄCY MIŚ PREMIUM

LALKA FOFUCHA

Szumiący Miś z funkcją Cry Sensor, wrażliwy na płacz dziecka. Po 40 minutach szumienia miś przechodzi w tryb czuwania, a gdy rozpozna płacz dziecka, automatycznie uruchomi uspokajający szum. Miś jest wykonany z tkanin wysokiej jakości z atestem Oeko-Tex. Funkcje soft start/soft stop łagodnie włączają i wyłączają szum. Uszy i łapy szeleszczą. Magnesy umożliwiają zaczepienie misia na łóżku lub wózku.

Lalka do samodzielnego złożenia i ubrania według własnego pomysłu. W zestawie: instrukcja obrazkowa, części lalki, taśma klejąca i piankowe karty do wykonania ubrania i dodatków. Dziecko samo może zrobić włosy, ubrania i akcesoria, a nawet wybrać kolor oczu zabawki. Samodzielnie można zrobić także buty, torebkę i biżuterię. Lalka ma ruchome ręce, w których może trzymać np. smycz dla psa albo kosz na zakupy.

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: 189 zł Producent/dystrybutor: Whisbear www.whisbear.com

Grupa wiekowa: 6+ Producent: Educa. Dystrybutor: Rekman www.rekman.com.pl


M AT E R I A ŁY P O S

INFORMACJE DLA SAMODZIELNYCH DAGMARA HABIERA

Materiały POS to dodatkowy sprzedawca. Dzięki nim klient wchodzący do sklepu, nie zaczyna od pytania o to, gdzie znajdzie daną grupę zabawek. Sam do niej dotrze i może spokojnie zastanowić się nad wyborem, a dopiero później poprosić o pomoc handlowca. Podpowiadamy, jak je stosować.

Eksperci zajmujący się badaniem przyzwyczajeń i upodobań kupujących zwracają uwagę na to, że obecnie klienci chcą być jak najbardziej samodzielni podczas podejmowania decyzji w sklepie. Uważają więc, że zakres obsługi można nieco ograniczyć, a zadawane od progu pytanie: „W czym mogę pomóc?” raczej zniechęca niż zachęca do kontynuowania zakupów. Co zatem należy robić? Chwycić za narzędzia wspierające sprzedaż.

się w sklepie. Służą m.in. jako pomoc w znalezieniu poszczególnych grup produktów lub akcji promocyjnych. Przykładem są chociażby znajdujące się na półkach w sklepie z zabawkami informacje o tym, dla jakiej grupy wiekowej przeznaczona jest dana część asortymentu. Takie adnotacje możemy przykleić lub postawić na półkach i w ten sposób uporządkować produkty oraz ułatwić klientowi orientację w ofercie sklepu.

POS POMOŻE Materiały POS to wszelkiego rodzaju nośniki reklamowe oraz informacyjne, które znajdują

Zastosowanie materiałów POS jest bardzo ważne również podczas sprzedaży ubrań dla dzieci. Jeżeli handlowcy nie określą jasno, gdzie

znajduje się dana grupa wiekowa lub rozmiarowa, to klient będzie błąkał się po sklepie zdezorientowany i prawdopodobnie coraz bardziej zirytowany. PAKIET PODSTAWOWY Początkującym handlowcom warto doradzić zaopatrzenie się w podstawowy zestaw POS. W przypadku asortymentu zabawkowego przede wszystkim niezbędne są tabliczki informujące o podziale asortymentu ze względu na grupę wiekową. Warto również wyróżnić atrakcyjne kategorie, np. bardzo popularne ostatnio zabawki kreatywne lub produkty plastyczne.

Fot. BranzaDziecieca.pl

W przypadku odzieży dziecięcej również przydatne jest wydzielenie grup wiekowych oraz stref przeznaczonych dla poszczególnych grup produktów, np. bielizny. Niezbędnym materiałem w zestawie podstawowym jest informacja o nowościach, promocjach i przecenach. PUSTAK I ANTYWZORZEC Warto wspomnieć o tzw. pustaku. To kartka papieru, na której nadrukowano logo danej firmy lub sklepu. Dodaje się na niej informację np. o promocji klocków Lego. Wygląda to komunikatywnie i atrakcyjnie. Niepotrzebne są żadne dodatkowe ozdobniki.

Zabawki reklamowane w telewizji warto dodatkowo wyeksponować, żeby klienci łatwiej je znaleźli.

112

Niestety, w niektórych sklepach wciąż można trafić na „antywzorzec” POS, czyli kolorowe kartki, na których ktoś w pośpiechu napisał coś flamastrem albo długopisem. Całość jest nieestetyczna i nieczytelna, a eksponując takie materiały w sklepie sprawiamy na klientach wrażenie sprzedawców, którzy nie zauważyli, że świat poszedł do przodu.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. BranzaDziecieca.pl

AKCJA W SKLEPIE Właściwie wykorzystane materiały wspierające sprzedaż mogą sprawić, że klient odwiedzający nasz sklep będzie miał wrażenie, iż sporo się w nim dzieje. Gdy pojawia się nowa kolekcja, handlowcy często układają produkty na półkach, wieszają na wieszakach, przebierają manekina i prezentują nowości dopiero wtedy, gdy klient o nie zapyta. Warto pamiętać, że wielu kupujących nawet nie wejdzie do sklepu, jeśli nie zobaczy na witrynie wyraźnej informacji o premierowych kolekcjach. Wobec tego ekspozycja komunikatów typu „Nowa kolekcja marki Y”, „Nowe klocki marki X” zwiększają szansę na zarobek. Materiały POS mogą być przyklejone w formie listwy do półki lub w postaci pionowego standu ustawione między produktami. Do zamocowania niektórych nośników reklamowych potrzebne nam będą dodatkowe elementy, m.in. wspomniane plastikowe listwy, uchwyty, specjalne sprężynki, haczyki itp. Odradzam natomiast przymocowywanie plakatu taśmą klejącą do witryny. SPÓJNOŚĆ I KONSEKWENCJA Jeśli zdecydujemy się na wprowadzenie materiałów POS do naszego sklepu, musimy liczyć reklama

Jedną z podstawowych wskazówek, które pomagają klientom poruszać się po sklepie, jest czytelny podział asortymentu na grupy wiekowe.

się z tym, że będzie to wymagać konsekwencji w działaniu. Niektóre nośniki muszą być regularnie zmieniane, tak żeby napis „Promocja walentynkowa” nie widniał w sklepie jeszcze w kwietniu. Trzeba wyznaczyć pewne standardy, np. używać w napisach zawsze tej samej czcionki o stałej wielkości, a materiały ustawiać za każdym razem w ten sam sposób.

Wybrane przez nas akcesoria promocyjne powinny być nie tylko czytelne, lecz także spójne z ideą sklepu. Jeżeli np. prowadzimy salon z kreatywnymi zabawkami, to możemy wykorzystać plakat przypominający starą tablicę. Uzupełnieniem nośników reklamowych wykorzystywanych w sklepie powinien być materiał na stronie internetowej, na Facebooku bądź w innym medium społecznościowym. Raz jeszcze przypominam o spójności – gdy robimy akcję z okazji Dnia Dziecka, tego samego layoutu używamy na Facebooku, na stronie WWW oraz na witrynie sklepu.

d

DAGMARA HABIERA

Właścicielka firmy VM Studio, realizującej projekty dla marek i sklepów odzieżowych oraz dziecięcych. Wykonuje plany architektoniczne sklepów, opracowuje standardy ekspozycyjne i strategie marketingowe. Prowadzi szkolenia z zakresu obsługi klienta i visual merchandisingu. Realizowała projekty dla marek: Ambra, Dr Zdrowie, Go Sport, Magnat, Pandora, Tchibo, Wader, Vippi Design.


NOWOCZESNY HANDEL

Zakupowy nastrój otwiera portfel Anna Sulima-Gillow, kierownik działu projektowego w Forbis Group: – Odbiorca dziecięcy jest bardzo specyficzny. Samo dokonanie zakupu należy do rodziców, ale dzieci mają tu ogromny wpływ. Dlatego aranżacja przestrzeni sprzedażowej powinna być czytelna i atrakcyjna zarówno dla rodziców, jak i dla najmłodszych.

oraz swobodę poruszania się po całym sklepie. W salonie należy taką samą wagę przykładać do aranżacji każdej powierzchni – nie tylko do ekspozycji frontu, lecz także środka sklepu i strefy przymierzalni, gdzie najczęściej zapadają decyzje zakupowe w przypadku asortymentu odzieżowego.

Podstawą jest funkcjonalność. Oferta produktowa musi być przedstawiona w całości i ciekawie wyeksponowana. Ekspozycja powinna być atrakcyjna i czytelna, by klient bez problemu sam odnalazł się w sklepie i wiedział, gdzie czego szukać. Projekt wnętrza ma zapewniać komfortowe warunki do zapoznania się z ofertą, w tym wygodne sięganie po produkty umieszczone na odpowiednich wysokościach,

Cała oprawa wpływa na wyniki sprzedaży. Nie chodzi o sam projekt, użyte materiały i kolory. Równie mocny nacisk kładzie się na muzykę, zapach, estetykę przestrzeni. Kiedy klient jest zadowolony, jego pozytywny nastrój przekłada się na chęć dokonania zakupu. Odpowiednio wyszkolony personel, który zachęca do nabywania towaru, tłumaczy, pomaga także wpływa na dobry klimat i odbiór salonu. 

ATMOSFERA KUPOWANIA Sprzedaż ograniczona do obsługi kasy fiskalnej nie ma dziś racji bytu. By spotkanie z klientem zostało uwieńczone transakcją, musi się zgrać wiele czynników. Kilka najnowszych trendów w kreowaniu sprzedaży przedstawiają reprezentanci zaplecza handlu, którzy gościli na ostatnich targach RetailShow w Warszawie.

ILONA NIEBAŁ

Zapach wydłuża czas na sprzedaż Karolina Kurczak, Air Aroma Polska: – Aromatyzacja jest formą kreowania odpowiedniego klimatu wnętrza. Jej podstawowym zadaniem jest tworzenie przyjaznej, prozakupowej atmosfery w miejscu sprzedaży i w punktach obsługi klienta. Badania potwierdzają, że dobrze dobrany zapach powoduje wzrost sprzedaży. Klienci postrzegają firmę jako bardziej ekskluzywną, a jakość sprzedawanych produktów oceniają znacznie wyżej niż w miejscach, gdzie nie stosuje się aromatyzacji. Dobór zapachu zależy od specyfiki miejsca, branży, ale przede wszystkim od efektu, jaki chcemy uzyskać. W branży dziecięcej ostatecznym odbiorcą produktów są dzieci, ale to nie one wydają pieniądze. Najmłodsi mają czuć się

114

przyjemnie, ale za zakupy zapłacą rodzice, przy czym decydujący głos mają kobiety. Dlatego w sklepach z zabawkami, odzieżą i artykułami dziecięcymi zwykle stosuje się zapachy przypominające dzieciństwo: słodkie, przyjemne, przywodzące na myśl radość, miłość. Do wyboru jest szeroka gama aromatów pachnących m.in. owocami, landrynkami, lizakami, czekoladą, karmelem, a także coca-colą, popcornem, owocowym koktajlem i gumą balonową. Czasami sklepy decydują się na zastosowanie zapachów przeznaczonych dla kobiet. Najlepiej sprawdzają się wyrafinowane i zmysłowe wonie mające w składzie piżmo, które działa na panie pobudzająco. Poddane ich działaniu kobiety stają się bardziej zdecydowane, bardziej pewne siebie, a tym samym chętniej wydają pieniądze. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Gra światłem przyciąga uwagę Krzysztof Białkowski, project manager w firmie SLE Polska: – Promujemy nowe podejście do oświetlenia witryn i wystawiania różnych towarów. Odróżnia się ono od tradycyjnej ekspozycji zalanej światłem. Proponujemy ukierunkowanie światła na te elementy, którymi chcemy zaciekawić klienta i mu je sprzedać. Przyciągamy uwagę tym, co dzieje się w obrębie całej wystawy, lecz pokazujemy ją klientowi krok po kroku, umiejętnie sterując uwagą oglądającego. Rzucamy akcenty świetlne. Dzięki temu, że jest to światło RGB, możemy dowolnie zmieniać jego barwy. Kiedy odpowiednie oświetlenie zatrzyma potencjalnego kupującego przy wystawie, sprzedawca ma ułatwione zadanie – uwaga klienta została już skoncentrowana na towarze zanim kupujący wszedł do sklepu.

Zabawa światłem sprawdza się w przypadku ubrań, butów, zabawek. Najmłodsi lubią rzeczy nietypowe, podoba im się, gdy coś błyszczy i się zmienia. Wszystko, co jest nowe, czego dziecko jeszcze nie widziało, skłania je do tego, żeby podejść i sprawdzić, co to takiego. Nasze rozwiązanie polecamy wszystkim odbiorcom, nie tylko placówkom sieciowym. Wbrew pozorom cena za system świateł nie musi być wysoka. Dzięki tzw. inteligentnemu oświetleniu jesteśmy w stanie zredukować zużycie energii, co długofalowo przełoży się na niższe rachunki. Jeżeli dobrze wszystko skalkulujemy, okaże się, że inwestycja jest znaczna, ale zwraca się już po upływie kilkunastu miesięcy. Dodatkową korzyścią jest zwiększenie sprzedaży. 

Wszystko gra Rastislav Brenčič, założyciel i dyrektor generalny Enplug Europe: – Muzyka w sklepie współtworzy atmosferę sprzyjającą podejmowaniu decyzji zakupowych. Nasz cel to odpowiednio dobrana muzyka w konkretnym miejscu dla ściśle określonej grupy odbiorców. Udowodniono, że odpowiednie dźwięki podwyższają wskaźniki sprzedaży. Dopasowana muzyka wpływa na czas poświęcany na zakupy i sprzyja wydłużaniu pobytu odwiedzającego w sklepie. Zgodnie z najnowszymi trendami, oferowanymi również przez naszą firmę, w doborze muzyki bazujemy także na tym, jaki jest dzień tygodnia i pora dnia. Na przykład w weekend się nie spieszymy – cały tydzień jest za nami, więc chcemy wolniejszych, relaksacyjnych

dźwięków. Choć trzeba dodać, że atmosfera w sklepie w sobotę jest inna niż w niedzielę. Natomiast w godzinach porannych w trakcie tygodnia w sklepach dziecięcych dostosowujemy muzykę do młodych mam i kobiet w ciąży, najliczniej odwiedzających te placówki o tej porze. Po południu ludzie po pracy wpadają, by wybrać prezenty – relaksacyjne dźwięki ustępują miejsca bardziej dynamicznej muzyce. Jeśli znasz swojego klienta, bez problemu znajdziesz właściwy podkład muzyczny. W tło zakupów umiejętnie wkomponowujemy odpowiednio dobrane reklamy punktu sprzedaży, ogłoszenia na temat aktualnych promocji i nowości produktowych albo przypomnienia, np. o tym, że zbliżają się walentynki. 

Fot. BranzaDziecieca.pl (4)

Zakupy są zabawą

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

Monika Wlazło, projektant w firmie Atut: – Obecnie w produkcji mebli sklepowych stawiamy nie tylko na płytę i metal, lecz także na grafiki. Polecamy projekty eleganckie, o stonowanej kolorystyce, w odcieniach brązu lub w jasnych i pastelowych barwach. Łączymy je z ciemnym metalem, ale uciekamy od surowej formy. Wrażenie przytulności dają grafiki z imitacją faktury tkanin. W każdym sklepie, bez względu na branżę, liczy się produkt. Chcemy zaakcentować asortyment, a nie jedynie stworzyć piękne wnętrze, które wprawdzie świetnie wygląda, ale nie zwiększa sprzedaży. Otwierając nowy sklep, przede wszystkim myślmy więc o produkcie, ponieważ to na nim mamy zamiar zarabiać.

Wiele zabawek ma duże gabaryty, wymaga sporej przestrzeni. Odpowiednia kolorystyka powinna uwydatniać poszczególne produkty i podkreślać ich walory. W sklepach z branży dziecięcej ważna jest zabawa barwami. Można wykorzystać delikatne tonacje z wyraźnymi akcentami w bardzo intensywnych kolorach. Mebel w takim sklepie powinien być także zabawką, czyli mieć elementy, które częściowo można modyfikować niczym wielkie puzzle. O dzieciach pamiętamy też w każdej innej branży, co może być dobrą inspiracją dla właścicieli sklepów. Na przykład w jednej z realizacji na stoisku piekarniczym skonstruowaliśmy tubę, z której dzieci mogą wyciągać bułeczki w czasie, gdy rodzice muszą poczekać w kolejce. 

115


ARANŻACJA POWIERZCHNI HANDLOWE J

BŁĘDY NA PÓŁKACH JOANNA BOCIĄG

W sklepie dzieci najwięcej mają do powiedzenia w kwestii wyboru: zabawek (w 95% przypadków), słodyczy (91%) i ubrań (78%). Jakich błędów powinni unikać właściciele placówek z produktami dla najmłodszych, aby przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów i zatrzymać ich na dłużej?

Jak wykazują badania, aż 80% klientów decyduje się odwiedzić sklep pod wpływem ekspozycji na wystawie. Marketingowy potencjał sklepowej witryny jest więc olbrzymi. Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz, a nierzadko od niego zależy, czy klient w ogóle zechce wejść do naszego sklepu i zapoznać się z ofertą.

Dodatkowo wiele sklepów nie umieszcza cen wystawionych produktów. Sprzedawcy stosują tę taktykę z obawy przed konkurencją, jednak brak etykietek cenowych może wprowadzać w błąd także klientów. Jeśli wygląd witryny będzie sugerował, że sklep oferuje tylko drogie artykuły dziecięce, odstraszy to mniej zamożnych

Fot. BranzaDziecieca.pl

CHAOS NA WYSTAWIE Sprzedawcy artykułów dziecięcych starają się jak najlepiej przedstawić swoją ofertę potencjalnemu klientowi. Wielu z nich popełnia jednak podstawowy błąd, umieszczając na wystawie zbyt wiele różnorodnych produktów.

Przynosi to odwrotny efekt od zamierzonego – zamiast kolorowej, przyciągającej wzrok, estetycznej ekspozycji jest chaos i bałagan. Brak dobrej organizacji wystawy sklepowej negatywnie wpływa na postrzeganie całego sklepu przez konsumentów.

konsumentów, poszukujących upominku urodzinowego w korzystnej cenie albo prezentów świątecznych dla gromadki dzieci. Jak skomponować wystawę, by przyciągała uwagę nawet najmłodszych klientów i zachęcała do wejścia do sklepu? Nie należy zapominać o jej regularnym odświeżaniu. Witryna, która nie jest zmieniana, staje się nudna i sugeruje przechodniom, że sklep od dawna nie oferuje niczego nowego. Warto przynajmniej raz w tygodniu delikatnie zmieniać wygląd wystawy, dbając o tematyczne aranżacje. Na przykład w okresie świątecznym najlepiej wyeksponować potencjalne prezenty (zabawki, gry, książki z opowieściami dla najmłodszych), a w czasie wakacji – letnie ubrania, rowery, plecaki. Szybko poruszający się przechodnie mają zawężone pole widzenia. Dlatego dobrze, jeśli napisy na witrynach będą duże, proste i wyraziste. Na szybie powinno znajdować się jak najmniej treści. Dziecięcy wzrok dodatkowo przyciąga kolorowa wystawa, prezentująca produkty ze znanymi postaciami z bajek lub dziecięcymi markami aktualnie reklamowanymi w telewizji. Optymalnym rozwiązaniem jest rozplanowanie aranżacji wokół jednego punktu centralnego, który będzie przyciągał uwagę klienta. W tym miejscu najlepiej też umieścić najważniejszy komunikat (np. na temat aktualnej promocji).

Taka witryna niestety nie przyciągnie uwagi przechodniów. Jest na niej za dużo zabawek, a żaden przedmiot nie wyróżnia się spośród wystawionych. Nie ma też żadnego tematu przewodniego.

116

BRAK PRZESTRZENI Witryna sklepowa przyciągnęła wzrok klienta i wszedł on do środka? To sukces, jednak równie istotne znaczenie, jak zewnętrzny wygląd, ma wnętrze dziecięcego sklepu. W bardzo dużym stopniu ma ono wpływ na nastrój

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


konsumenta. Częstym problemem, szczególnie mniejszych sklepów, jest zbyt duża liczba wyeksponowanych produktów. Efekt? Klienci mogą poruszać się po niewielkiej przestrzeni. Nadmiar towarów i konieczność lawirowania między ciasno ustawionymi regałami lub brak możliwości wejścia do sklepu z wózkiem dziecięcym mocno obniżają komfort zakupów. Niezadowolona mama najprawdopodobniej wybierze inną placówkę handlową. Warto przemyśleć i odpowiednio uporządkować przestrzeń sklepową tak, aby stworzyć klientom jak najwygodniejsze warunki do dokonania zakupów. Na przykład, część asortymentu (różne wersje kolorystyczne tego samego produktu) można schować w magazynie, a przy eksponowanym produkcie zamieścić informację, że są dostępne również jego inne warianty. Dobrym rozwiązaniem jest również inwestycja w wyższe regały, na których uda się ułożyć więcej towarów. Ważne jest jednak, by były one łatwo dostępne dla sprzedawcy, aby w każdej chwili mógł bez większego problemu zaprezentować swoim klientom interesujące ich artykuły. BAŁAGAN NA PÓŁKACH Pomieszanie różnego rodzaju produktów dla dzieci (np. eksponowanie obok siebie zabawek i wózków) i brak logicznego rozplanowania ekspozycji dezorientują kupującego i denerwują go. Sprzedawcy często zapominają również o czytelnym określeniu kategorii wiekowych, dla których przeznaczony jest dany produkt. Powoduje to, że w przypadku zabawki klient za każdym razem musi sam wziąć do ręki opakowanie, aby sprawdzić, czy będzie ona odpowiednia dla jego dziecka. Dobrą praktyką jest grupowanie podobnych tematycznie produktów, aby osoba, która np. szuka odzieży dziecięcej, znalazła w jednym miejscu wszystkie ubrania i dla dziewczynek, i dla chłopców, w różnych rozmiarach i kolorach. Równie ważne jest czytelne oznaczenie kategorii wiekowych produktów oraz

konsekwencja i ciągłość ekspozycji (od produktów dla dzieci najmłodszych do najstarszych). Dobrym rozwiązaniem jest także zamieszczenie szczegółowych opisów kategorii produktów, np. zabawki rozwijające wyobraźnię, zabawki rozwijające koordynację ruchową, zabawki edukacyjne itp. BRAK STREFY DZIECKA Mimo że sklepy dziecięce z definicji kierują swoją ofertę do rodziców i maluchów, sprzedawcy często zapominają o zadbaniu o wygodę dzieci. A te szybko się nudzą podczas zakupów. Niewiele placówek ma specjalnie wydzieloną strefę dla najmłodszych – w takim przypadku niekomfortowo czują się rodzice i maluchy. Jeżeli powierzchnia sklepu jest wystarczająco

96%

POLSKICH RODZICÓW PRZYZNAJE, ŻE DZIECI W BARDZO DUŻYM STOPNIU WPŁYWAJĄ NA ICH DECYZJE ZAKUPOWE duża, warto wydzielić miejsce przeznaczone na kącik dla dziecka z różnego rodzaju grami, kolorowankami lub telewizorem. Nie powinno ono jednak kolidować z miejscami największego ruchu klientów w sklepie. Najlepiej jeśli będzie zlokalizowany z boku lub na końcu sklepu, poza centralnym punktem strefy ekspozycji. Z myślą o najmłodszych klientach sklepu trzeba także pamiętać o dopasowaniu rozmiaru przymierzalni lub wysokości siedzeń do przymierzania butów do dzieci.

POZA ZASIĘGIEM Kwestia dopasowania różnych rozwiązań sklepowych do dzieci obejmuje również rozmieszczenie asortymentu. Wielu sprzedawców błędnie umieszcza towary poza zasięgiem wzroku i rąk najmłodszych klientów w obawie, że niechcący zrzucą one i zniszczą produkt. Właściciele i managerowie sklepów zapominają przy tym, że to właśnie dzieci są główną grupą docelową ich działań i chociaż same nie mają pieniędzy, to w dużej mierze mają wpływ na to, co kupują ich rodzice. Towary powinny być poukładane tak, aby także najmłodsi klienci mogli je dotknąć, obejrzeć – najlepiej na niższych półkach, aby zminimalizować ryzyko strącenia produktu. Kupujący często chcą też zobaczyć, jak dana zabawka lub gra prezentuje się „na żywo”. Dobrą praktyką jest pozwolenie rodzicom i dzieciom na rozpakowanie i dokładne obejrzenie wybranych rzeczy przed zakupem. Jeszcze lepszym pomysłem jest wystawienie na półce już rozpakowanych produktów, aby klient nie musiał prosić o ich wyjęcie z pudełka. Konsumenci znacznie chętniej kupują produkt u sprzedawcy, który umożliwi im jak najpełniejsze zapoznanie się z ofertą. Co więcej, jeśli dziecku spodoba się dana zabawka, będzie starało się przekonać opiekuna do zakupu. Oprócz dbałości o stronę wizualną sklepu, warto pamiętać także o innych aspektach budowania pozytywnych doświadczeń klientów. Najważniejszym z nich jest profesjonalna obsługa, która zna sprzedawane produkty i potrafi doradzić klientom. Zabawki, ubrania i inne sprzęty w sklepie dziecięcym często są kupowane na prezent, stąd ciekawym rozwiązaniem może być propozycja profesjonalnego pakowania prezentów w cenie produktu. Uzupełnieniem oferty niektórych sklepów są konsultacje dla klientów z psychologiem dziecięcym, który może doradzić w kwestii wyboru odpowiedniej zabawki dla malucha czy zaplanowania wspólnych aktywności wspomagających rozwój dziecka. Warto jednak zadbać o to, by kupujący wiedzieli o dodatkowej ofercie sklepu dzięki informacjom przy kasie, na plakacie, dodatkowemu punktowi obsługi itp.

reklama

j 118

JOANNA BOCIĄG Współpracuje z firmą Branch Brothers, spółką wchodzącą w skład Upright Group, oferującą działania z zakresu audytu, badań i projektowania przestrzeni handlowo-usługowych. Firma analizuje kompleksowo zachowania klientów w miejscach sprzedaży, projektuje systemy oznaczeń i nawigacji w sklepach, systemy ekspozycji towarów i materiałów POS.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


EKSPERT RADZI

Moc dziewiątki Jak sprawić, by cena była bardziej atrakcyjna dla klienta i przekonywała do zakupu? Inspiracją może być przejrzenie katalogu IKEA. Większość cen przedstawionych tam produktów kończy się cyfrą 9. Ceny typu 12,99 zł sprawiają wrażenie atrakcyjniejszych z dwóch powodów. Po pierwsze – okazuje się, że 1 grosz robi różnicę, a kupujący zupełnie inaczej myśli o wydaniu kwoty 10 zł niż 9,99 zł. Dlaczego? Ponieważ 10 zł to już banknot. Nawet jeśli klient płaci monetami, i tak w wyobraźni widzi znikający z portfela „papierek”. To boli. Natomiast jeśli ma zapłacić 9,99 zł, ta cena kojarzy mu się raczej z wydawaniem drobnych. Tych zazwyczaj mu nie szkoda – więc płaci i może nawet dorzuci do koszyka jakiś drobiazg za 5,99 zł.

Po drugie – cena z 9 na końcu sprawia wrażenie oferty przecenionej i przez to również zachęca go do zakupu, sugerując: „Tu możesz coś znaleźć w naprawdę okazyjnej cenie”. Z mocy tej cyfry skorzystał jeszcze w ubiegłym wieku właściciel sklepu z alkoholami z USA. Postanowił przeprowadzić eksperyment. Wszystkie trunki, które kosztowały poniżej 1 dolara, zaproponował w cenie 99 centów. Projekt się powiódł, sprzedaż znacznie wzrosła. Obecnie ten handlowiec jest właścicielem sieci sklepów, które nazywają się „99 centów”, a oferowane w nich produkty sprzedawane są właśnie w tej cenie. Dla klientów taka kwota to przecież prawie nic – i o to właśnie chodzi w biznesie. 

SZTUCZKI Z CENĄ Czy oglądanie programu „Mam talent” może być inspiracją dla właściciela sklepu? Wbrew pozorom – tak. Przydatne w przyciągnięciu klientów mogą być także wiedza o sile cyfry 9 i umiejętność obliczania rabatów. Warto skorzystać z naszych wskazówek.

MICHAŁ LISIECKI

Wkalkulowany rabat Wielu klientów bardziej niż na końcową cenę zwraca uwagę na udzielony im rabat. Jest to dla nich wyznacznik wartości, którą pozyskali podczas transakcji. Takim klientom bardziej zależy na tym, ile zaoszczędzili kupując u nas, niż ile wydali. Cenniki wielu firm zawierają odpowiednio wysokie ceny skalkulowane tak, by można było udzielać rabatów w wysokości 40%, 50% lub nawet 70%. Firmy takie oczywiście wcześniej obliczyły sobie, że sprzedając produkty nawet z najwyższym rabatem, otrzymają marżę na poziomie zapewniającym zysk. Sprzedając np. designerskie meble dziecięce w cenie 1000 zł z 45-procentowym rabatem

120

zarobimy więcej, niż sprzedając je za 600 zł z 10-procentowym rabatem. Natomiast klient, który uzyskał 45% rabatu, uznaje, że zrobił doskonały interes. Pamiętajmy, że udzielając konsumentom rabatu, zmniejszamy swoją marżę handlową,czyli rezygnujemy z części zysku. Jak zatem dać satysfakcję kupującemu, który domaga się nadmiernej (z naszego puntu widzenia) obniżki ceny? Są na to co najmniej dwa sposoby. Pierwszy to rabat ilościowy; zgadzamy się na nią, jeżeli klient kupi więcej sztuk tego samego produktu. Drugi to rabat kwotowy – udzielamy żądanej obniżki pod warunkiem, że kupujący odpowiednio zwiększy wartość swojego koszyka. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Eksperyment z czekoladą Ludzie uwielbiają dostawać coś w prezencie – kiedy dostawa jest gratis, mają poczucie, że zyskują kilka złotych na przesyłce. W rzeczywistości koszty dostawy są wliczane w ogólną cenę produktu. Jednak magia słowa „gratis” lub „darmowy” jest tak silna, że skłania klientów do zakupu. Kiedyś przeprowadzono ciekawy eksperyment pokazujący potęgę „darmowości”. Kupujący mieli do wyboru dwa rodzaje czekolad. Jedna była znanej i drogiej szwajcarskiej marki, a druga małej lokalnej firmy, ze średniej półki jakościowej. Czekolada szwajcarska była w cenie 99 groszy – dużo poniżej sklepowej, a czekolada „słabsza” kosztowała 1 grosz. Większość klientów wybierała czekoladę „lepszą”, ponieważ

oszczędności uzyskiwane przy jej zakupie w porównaniu z jakością były dla nich dużo więcej warte niż „gorszej” czekolady, nawet dostępnej tylko za 1 grosz. Jednak kiedy cenę obniżono o 1 grosz, czyli czekolada szwajcarska kosztowała 98 groszy, a „słabsza” była za darmo, sytuacja zmieniła się diametralnie. Zdecydowana większość klientów wybrała czekoladę darmową. Tak działa potęga gratisu. Klienci zapominają jednak, że wciąż obowiązuje jedna z podstawowych zasad ekonomii: „Nie ma darmowych obiadów”. Koszt każdego niby gratisowego dodatku jest po prostu wliczony w cenę zestawu lub z góry opłacony z zewnętrznych źródeł, np. ze środków pozyskanych ze sprzedaży innych produktów. 

Sprzedaż z kosza Detaliści wciąż poszukują nowych rozwiązań, mających podnieść efektywność promocji i zwiększyć sprzedaż. Często sięgają więc po tzw. palety wystawowe, które stały się standardem w dyskontach i są coraz popularniejsze w sklepach mało- i wielkoformatowych. Sprzedawanie produktów wystawionych wprost na drewnianych paletach powoduje, że w głowach klientów powstaje skrót myślowy: nikt się mocno nie napracował przy wystawianiu tego asortymentu (paleta w niezmienionej formie wyjechała zapewne z tira), więc towar musi być tańszy niż wystawiony na półkach. Rozmiar palet wystawowych (80 × 60 cm i 60 × 40 cm) pozwala na wykorzystanie nawet niewielkiej powierzchni sklepowej tak, że prezentacja

oferty nie utrudnia ruchu klientom i nie zakłóca zakupów. Ten rodzaj ekspozycji pozwala również na redukcję kosztów operacji magazynowych i wpływa na zwiększenie sprzedaży – produkty umieszczone na paletach wystawowych są lepiej eksponowane. Palety można też łatwo przemieszczać, co zwiększa możliwość wprowadzania zmian aranżacji sklepu. W punktach handlowych, które nie mają możliwości sprzedaży „z palet”, stosuje się specjalne, duże kosze, w których produkty leżą pozornie bez składu i ładu. W ten sposób buduje się taki sam skrót myślowy u klientów jak w przypadku palet – produkty z kosza są na pewno tańsze niż wystawione na regałach. 

Skreślone cyfry Oglądacie program „Mam talent”? Występują w nim dwaj sympatyczni prowadzący – panowie Prokop i Hołownia. Szymon Hołownia wydaje się mikrusem przy Marcinie Prokopie, choć w rzeczywistości jego wzrost plasuje się dużo powyżej polskiej średniej – wynosi 188 cm. Tak samo można rozegrać kwestie cenowe produktów. Kupując volkswagena polo w tym samym salonie, w którym obok niego stoi wielki touareg, cena „polówki” wydaje nam się bardziej przystępna. Bardzo często sklepy mają w ofercie niewiele bardzo drogich produktów. Jeśli ktoś je kupi mimo wysokiej ceny – plus dla sklepu, jednak w rzeczywistości są one potrzebne tylko po to, żeby w tym samym sklepie zwiększyć sprzedaż produktów, których ceny sprawiają wrażenie dużo

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

atrakcyjniejszych w porównaniu z ceną przedmiotów luksusowych. Inny przykład: w sklepie jest artykuł oznaczony dwiema cenami: 300 zł jest przekreślone, a obok widnieje 199 zł. Tu też działa zasada porównywania dwóch cen. Na podstawie relacji jednej do drugiej klient oblicza, ile zaoszczędzi lub wręcz zarobi, kupując przeceniony towar. Zwykle mało kto pamięta, jaka cena obowiązywała przed obniżką. Ponieważ jednak może się znaleźć osobnik, który skrzętnie notuje wszystkie ceny w sklepie, aby uniknąć posądzenia o nieuczciwość, handlowcy, planując wyprzedaże lub promocje, powinni na etykietach przypomnieć klientom prawdziwe ceny obowiązujące przed tymi akcjami. 

121


SZKOLENIA DLA PERSONELU SKLEPÓW

CO SIĘ OPŁACA ILONA NIEBAŁ

Nikt nie ma wątpliwości, że szkolenia w sprzedaży są bardzo ważne. Ale nierzadko właściciel sklepu zastanawia się, czy kształcenie pracowników jest dla niego inwestycją, czy stratą. Wszystko przez dużą rotację sprzedawców, z jaką boryka się handel, bez względu na branżę. Jak rozwiązać ten problem?

Na początku pracy na stanowisku sprzedawcy wystarczy mieć choć niewielkie doświadczenie, intuicję i posłuchać kilku wskazówek od kierownika oraz pracowników z dłuższym stażem.

Dorota Madej uważa, że każdy nowy pracownik może stać się dobrym sprzedawcą, jeżeli tylko zechce. Jej zdaniem wszystko zależy od chęci, atmosfery i nastawienia. Także w opinii szefa sklepu Fido taka edukacja sprawdza się

Fot. BranzaDziecieca.pl

NIC NA SIŁĘ – Nie mamy szablonu obsługi klienta, jak w sieciach handlowych. To dobrze. Mimo że proponowanie dodatkowego produktu się sprawdza, to jednak więcej swobody w naszym sklepie pozwala sprzedawcy w każdym przypadku samodzielnie rozważyć, kogo powinien zachęcać do kolejnego zakupu, a komu po prostu dać spokój – mówi Dorota Madej, kierowniczka

Fido w Katowicach, która w sklepie pracuje od 9 lat. – Jeśli klient przyszedł z dziećmi, to nic nie proponuj – radzę początkującym pracownikom. Wyczulam ich także, że kupujący czasem może się oburzyć: „Po co pani mi jeszcze poleca tatuaże, skoro już kupuję puzzle?!”. Jednak warto próbować rozmawiać, bo taka reakcja zdarza się w dwóch przypadkach na 30.

Czy na szkoleniach można zarobić? Nie przekonasz się, jeżeli nie spróbujesz wysłać na nie swoich pracowników.

122

najlepiej. – Sprzedawca musi się wykazywać wiedzą i indywidualnym podejściem do każdego klienta – mówi Daniel Haracz. – Wskazówki profesjonalistów są przydatne, ale w handlu nie ma jednego rozwiązania, które zawsze działa. Dostajemy mnóstwo propozycji szkoleń z technik sprzedaży, korzystaliśmy z nich. Niestety, szczerze mówiąc, nie do końca się sprawdzają, ponieważ nie stosujemy sprzedaży perswazyjnej, czyli „na siłę”. JAKI JEST KLIENT? Specjalistka w dziedzinie visual merchandisingu, Dagmara Habiera, która stale współpracuje ze sklepami rozmaitych branż, mówi, że małe firmy chcą się szkolić. Często projekt edukacyjny zaczyna się od właściciela. Kiedy on jest zadowolony, szuka odpowiedniej usługi dla swoich pracowników. Pierwszym, najważniejszym punktem szkolenia jest określenie potrzeb. – Nie wystarczy powiedzieć, że chodzi o obsługę klienta. To bardzo szeroki obszar tematyczny. Lepsze od pobieżnego omówienia całości jest skoncentrowanie się na tym, czego naprawdę potrzebuje zespół. Jaki problem zdarza się najczęściej: klient trudny czy awanturujący się? Może kłopot sprawia to, jak zbadać i poznać potrzeby klienta albo jak budować relacje? – rozważa Dagmara Habiera. Czasem na drodze do sukcesu w sprzedaży stają własne przekonania sprzedawcy. – Klient nie myśli tak jak my. Tymczasem wiara handlowca w to, że sprzedawany przez niego towar jest np. drogi, może przeszkodzić udanym transakcjom. Sprzedawca nie może oferować kupującemu jak najtańszego asortymentu dlatego, że wybiera taki dla siebie – podsumowuje ekspertka.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Sprzedawca z kilkuletnim stażem to obecnie w handlu jednak raczej wyjątek niż reguła. Szkoleniowiec i twórca serwisu Fotelik.info przykładami może sypać jak z rękawa. – Dla jednego pracodawcy przeszkoliłem 36 ludzi. W pracy została jedna osoba. Pozostali zatrudnieni wyjechali zmywać naczynia w Irlandii albo sprzątać domy w Danii. Inna sytuacja: na zlecenie pewnej sieci przeszkoliłem 64 sprzedawców. Nieliczna część z nich przetrwała w pracy 2 lata, mimo że osoby z tej grupy awansowały na wyższe stanowiska: zastępców kierowników lub kierowników sklepów w całej Polsce – mówi Paweł Kurpiewski.

reklama

Fot. BranzaDziecieca.pl

ZNAJOMOŚĆ OD PODSZEWKI W sklepach najczęściej zdarzają się szkolenia produktowe. – Kiedy przedstawiciel przywozi nowy produkt, od razu proponuje szczegółową prezentację. Im mamy więcej informacji, tym więcej sprzedamy – to zawsze tak działa – mówi z przekonaniem Paweł Orepuk, zatrudniony w sklepie Bebe Club w Szczecinie. W ciągu 4 lat pracy handlowiec brał udział w 2–3 innych szkoleniach, zajął też wysoką pozycję w konkursie Fotelikiada. Twierdzi jednak, że nowy pracownik musi nabrać trochę doświadczenia, określić, czy chce kontynuować pracę, i dopiero wtedy może liczyć na dalsze szkolenia.

Umiejętności szkoleniowe niektórych specjalistów można wstępnie poznać, nie ponosząc żadnych kosztów. Wykładów Dagmary Habiery, ekpertki od visual merchandisingu, można posłuchać na targach branżowych.

PRACUJ ALBO ZWRÓĆ Prawnicy podsuwają rozwiązanie które zabezpiecza interesy pracodawców inwestujących w rozwój swoich pracowników. Istnieje możliwość, aby właściciel sklepu wykładający pieniądze na szkolenie mógł je odzyskać, jeśli sprzedawca zrezygnuje z pracy. – Najczęściej

stosowane są odrębne umowy, w których pracodawca zapisuje warunki, jakie pracownik ma spełnić, aby nie zwracać pieniędzy za odbyte szkolenie. W większości przypadków chodzi o to, żeby został w pracy przez pewien czas, najczęściej 2 lata – mówi Aneta Michalska, kadrowa w kancelarii Koksztys. Z takiego zapisu firmy korzystają coraz częściej. Innym problem są ceny szkoleń z prawdziwego zdarzenia. – Szkolenia unijne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przyzwyczaiły niektórych pracodawców do tego, że za 200 zł spędzają 3 dni w hotelu z pełnym wyżywieniem. W porównaniu z latami 2006–2009 obecnie rynek szkoleń nie istnieje – tłumaczy Paweł Kurpiewski. Jednocześnie twierdzi, że właściciele sklepów i sprzedawcy powinni skupić się na serwisie i świadczeniu klientowi dobrej jakości usługi doradczej. Ekspert zachęca więc firmy do tego, żeby z góry nie uważały szkoleń za drogi i niepotrzebny wydatek. – Nie zaryzykujesz, to nie dowiesz się, czy szkolenia przynoszą pieniądze. Daj szansę swoim ludziom na to, by nauczyli się sprzedawać produkty z wysoką marżą. Najlepiej przecież uczyć się całe życie. Jeżeli ktoś nie jest na to przygotowany, będzie stale narzekał, że w branży jest kryzys – podsumowuje twórca serwisu Fotelik.info. 


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

JAK NIE PODPAŚĆ GIODO MARCIN CISEK

Choć przepisy o ochronie danych obowiązują od kilkunastu lat, część przedsiębiorców nadal ma problemy z ich stosowaniem. Najczęstsze błędy to brak zgłoszenia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, nieprowadzenie odpowiedniej dokumentacji lub jej nieaktualizowanie. Prowadzisz sklep internetowy? W takim razie ty również przetwarzasz dane osobowe.

Zacznijmy od podstaw – czym są dane osobowe i na czym polega ich przetwarzanie? W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest ta, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Danymi osobowymi nie będą zatem pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. sama nazwa ulicy i numer domu, w którym mieszka wiele osób. Informacja ta będzie jednak stanowić dane osobowe wówczas, gdy zostanie połączona z innymi, dodatkowymi danymi, np. imieniem i nazwiskiem lub numerem PESEL, które można już odnieść do konkretnej osoby. PRZETWARZANIE DANYCH Przetwarzanie danych osobowych oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych za pomocą środków zautomatyzowanych lub innych, np. gromadzenie, rejestrację, porządkowanie, przechowywanie, adaptację lub modyfikację, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie lub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie.

124

10 TYS. ZŁ MOŻE MAKSYMALNIE WYNIEŚĆ GRZYWNA ZA BRAK DOKUMENTACJI O PRZETWARZANIU DANYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW INDYWIDUALNYCH

50 TYS. ZŁ MOŻE WYNIEŚĆ TA GRZYWNA DLA PODMIOTÓW PRAWNYCH

W sklepie internetowym przetwarzanie danych to m.in. wprowadzanie danych klienta (ręczne lub automatyczne) do programów zarządzających zamówieniami, wysyłanie wiadomości mailowych dotyczących stanu realizacji zamówienia, adresowanie przesyłek i wystawianie faktur. W każdej z tych czynności operujesz bowiem na danych osobowych konsumenta. Zgodnie z art. 23 ustawy możesz przetwarzać dane klientów bez ich zgody, gdy: • jest to konieczne do realizacji umowy, • osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, • jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Możesz zatem spokojnie przetwarzać dane klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia (przygotowania paczki, jej zaadresowania, zaksięgowania wpłaty oraz wystawienia dokumentów sprzedaży). Dotyczy to: • imienia i nazwiska klienta, • adresu zameldowania, • adresu korespondencyjnego, • adresu elektronicznego, • telefonu klienta, • ewentualnie danych służących do weryfikacji podpisu elektronicznego, • innych danych niezbędnych do realizacji tego konkretnego zamówienia (wzrostu, rozmiaru itp.). Pamiętaj, że po zakończeniu transakcji nie wolno tych danych w żaden inny sposób przetwarzać. Abyś mógł z nich dalej korzystać, wyślij klientom zapytanie o zgodę na ich przetwarzanie w innym celu. I jeszcze jedna ważna uwaga – brak obowiązku otrzymania zgody

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


na przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizowanego zamĂłwienia nie jest toĹźsamy z brakiem obowiÄ&#x2026;zku rejestracji zbiorĂłw w GIODO. To sÄ&#x2026; dwie róşne sprawy â&#x20AC;&#x201C; obowiÄ&#x2026;zek zgĹ&#x201A;oszenia GIODO zbiorĂłw danych nadal istnieje.

i nadzorowania ich prawidĹ&#x201A;owego przestrzegania. ABI bÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; zajmowaĹ&#x201A; prowadzeniem peĹ&#x201A;nej dokumentacji (ewidencja pomieszczeĹ&#x201E;, rejestr zbiorĂłw, wykaz osĂłb upowaĹźnionych, rejestr zgĂłd na przetwarzanie danych itp.). Do jego obowiÄ&#x2026;zkĂłw naleĹźeÄ&#x2021; bÄ&#x2122;dzie rĂłwnieĹź zajmowanie siÄ&#x2122; wszelkimi incydentami zwiÄ&#x2026;zanymi z naruszeniem ochrony danych (kradzieĹźÄ&#x2026; danych, wĹ&#x201A;amaniem do sytemu informatycznego, skargami klientĂłw itp.). Zatem sklep moĹźe w caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci przerzuciÄ&#x2021; wszelkie obowiÄ&#x2026;zki zwiÄ&#x2026;zane z obsĹ&#x201A;ugÄ&#x2026; procedur dotyczÄ&#x2026;cych danych osobowych na wyznaczony podmiot. Jednak na tym zalety takiego rozwiÄ&#x2026;zania siÄ&#x2122; koĹ&#x201E;czÄ&#x2026;.

PrzetwarzajÄ&#x2026;c dane klientĂłw, musisz pamiÄ&#x2122;taÄ&#x2021; rĂłwnieĹź o obowiÄ&#x2026;zku poinformowania o tym fakcie osĂłb, ktĂłrych dane przetwarzasz. Ustawa nakazuje, aby informacja taka zawieraĹ&#x201A;a co najmniej: â&#x20AC;˘ nazwa i adres administratora danych, â&#x20AC;˘ cel przetwarzania danych, â&#x20AC;˘ typ zbieranych danych (konkretne kategorie, np. adres, telefon, adres elektroniczny), â&#x20AC;˘ informacjÄ&#x2122; o dobrowolnoĹ&#x203A;ci podania danych, â&#x20AC;˘ prawo dostÄ&#x2122;pu do danych osobowych i moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ich poprawiania, â&#x20AC;˘ powoĹ&#x201A;anie na ustawÄ&#x2122; o ochronie danych osobowych. Informacja ta musi byÄ&#x2021; przekazywana w sposĂłb jasny i zrozumiaĹ&#x201A;y dla klienta.

PowaĹźnÄ&#x2026; wadÄ&#x2026; takiego rozwiÄ&#x2026;zania jest to, Ĺźe ABI jest zobowiÄ&#x2026;zany do wykonywania cyklicznego, corocznego audytu poprawnoĹ&#x203A;ci trybu przetwarzania danych osobowych w danym podmiocie. Raporty te bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; musiaĹ&#x201A;y zawieraÄ&#x2021; informacje o najdrobniejszych nawet uchybieniach. Informacje o ich wystÄ&#x2026;pieniu ABI bÄ&#x2122;dzie zobowiÄ&#x2026;zany przesyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; do GIODO â&#x20AC;&#x201C; wiÄ&#x2122;c ABI stajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; kolejnymi instytucjami kontrolnymi. Warto w tym miejscu zauwaĹźyÄ&#x2021;, Ĺźe jako wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel sklepu internetowego masz wybĂłr â&#x20AC;&#x201C; albo wyznaczysz Administratora BezpieczeĹ&#x201E;stwa Informacji, albo sam przejmiesz jego obowiÄ&#x2026;zki i zgĹ&#x201A;osisz zbiory danych do GIODO.

Warto rĂłwnieĹź wspomnieÄ&#x2021; o odpowiednim zabezpieczeniu danych przed kradzieĹźÄ&#x2026;, uszkodzeniem, zniszczeniem lub skopiowaniem (np. przez szyfrowanÄ&#x2026; bazÄ&#x2122; danych, dostÄ&#x2122;p za podaniem hasĹ&#x201A;a). DostÄ&#x2122;p do nich mogÄ&#x2026; mieÄ&#x2021; jedynie osoby wskazane przez administratora.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH Zgoda osoby, ktĂłrej dane dotyczÄ&#x2026;, oznacza konkretne i Ĺ&#x203A;wiadome, dobrowolne wskazanie przez niÄ&#x2026;, Ĺźe wyraĹźa przyzwolenie na przetwarzanie odnoszÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; do niej danych osobowych. Jest to dobrowolne, konkretne i Ĺ&#x203A;wiadome oĹ&#x203A;wiadczenie woli osoby, ktĂłrej dane dotyczÄ&#x2026;, przez ktĂłre wyraĹşnie zgadza siÄ&#x2122;

ADMINISTROWANIE DANYMI 1 stycznia 2015 r. weszĹ&#x201A;y w Ĺźycie znowelizowane przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. JednÄ&#x2026; z powaĹźniejszych zmian jest fakultatywna moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; powoĹ&#x201A;ania Administratora BezpieczeĹ&#x201E;stwa Informacji (ABI). WaĹźna informacja â&#x20AC;&#x201C; zmiany przepisĂłw nie dotyczÄ&#x2026; zbiorĂłw, ktĂłre zostaĹ&#x201A;y zgĹ&#x201A;oszone do GIODO do koĹ&#x201E;ca 2014 r.

BRANĹťA DZIECIÄ&#x2DC;CA 2/2016

Wobec powyĹźszego zgoda nie moĹźe byÄ&#x2021; domniemana lub dorozumiania z oĹ&#x203A;wiadczenia woli innej treĹ&#x203A;ci. Niedopuszczalny jest zatem zapis: â&#x20AC;&#x17E;KupujÄ&#x2026;c w naszym sklepie, jednoczeĹ&#x203A;nie wyraĹźasz zgodÄ&#x2122; na przetwarzanie danych do celĂłw marketingowychâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; bo jest to wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie przykĹ&#x201A;ad zgody dorozumianej. W tym przypadku zgoda wynika nie z oĹ&#x203A;wiadczenia woli, a jedynie z samego faktu zakupu w sklepie. Tak uzyskana zgoda nie jest waĹźna. ZwrĂłÄ&#x2021; uwagÄ&#x2122; rĂłwnieĹź na to, Ĺźe nie wolno Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; wyraĹźenia zgody na przetwarzanie danych do celĂłw realizacji zamĂłwienia z dobrowolnÄ&#x2026; zgodÄ&#x2026; na przetwarzanie danych w celach marketingowych â&#x20AC;&#x201C; te dwie zgody powinny byÄ&#x2021; zawarte w odrÄ&#x2122;bnych oĹ&#x203A;wiadczeniach. JedynÄ&#x2026; formÄ&#x2026; poprawnej zgody na przetwarzanie danych w celach innych niĹź realizacja zamĂłwienia w sklepie jest stworzenie odrÄ&#x2122;bnego formularza (informujÄ&#x2026;cego o wyraĹźaniu zgody na przetwarzanie konkretnych danych we wskazanym w formularzu celu), w ktĂłrym klient bÄ&#x2122;dzie mĂłgĹ&#x201A; zaznaczyÄ&#x2021; odpowiednie pola wyboru (tzw. checkboxy). UwaĹźaj â&#x20AC;&#x201C; checkboxy nie mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; wstÄ&#x2122;pnie odznaczone, to klient ma samodzielnie wybraÄ&#x2021; te, ktĂłre chce zaznaczyÄ&#x2021;. W ten sposĂłb dotrzymany zostanie warunek dobrowolnego i Ĺ&#x203A;wiadomego oĹ&#x203A;wiadczenia woli klienta. PamiÄ&#x2122;taj takĹźe, Ĺźe w Ĺźadnym przypadku nie wolno ci uzaleĹźniaÄ&#x2021; realizacji zamĂłwienia lub samej rejestracji w sklepie od zgody

352'8&(17DNFHVRULÂľZGRZÂľ]NÂľZIRWHOLNÂľZ SRÄ?FLHOLRUJDQL]HUÂľZQDIRWHOVDQHN

Na poczÄ&#x2026;tek wyjaĹ&#x203A;nijmy róşnicÄ&#x2122; miÄ&#x2122;dzy ADO a ABI. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest kaĹźdy podmiot przetwarzajÄ&#x2026;cy dane osobowe. W przypadku sklepĂłw internetowych jest nim albo spĂłĹ&#x201A;ka prowadzÄ&#x2026;ca dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; handlowÄ&#x2026;, albo przedsiÄ&#x2122;biorca prowadzÄ&#x2026;cy jednoosobowÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gospodarczÄ&#x2026;. Natomiast Administrator BezpieczeĹ&#x201E;stwa Informacji (ABI) to osoba zarzÄ&#x2026;dzajÄ&#x2026;ca ochronÄ&#x2026; danych osobowych w ramach organizacji. MoĹźe to byÄ&#x2021; wyznaczony do tych zadaĹ&#x201E; pracownik firmy lub zewnÄ&#x2122;trzny podwykonawca, ktĂłry ma wystarczajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2122; z zakresu ochrony danych osobowych. GIODO prowadzi ewidencjÄ&#x2122; podmiotĂłw peĹ&#x201A;niÄ&#x2026;cych obowiÄ&#x2026;zki ABI.

ZAPRASZAMY &1952ÇşÂ&#x152;24#%; HURTOWNIE I SKLEPY

reklama

Przed zmianÄ&#x2026; przepisĂłw powoĹ&#x201A;anie ABI byĹ&#x201A;o obligatoryjne. Obecnie ADO moĹźe sam wykonywaÄ&#x2021; obowiÄ&#x2026;zki ABI lub zleciÄ&#x2021; je odpowiednio przygotowanemu pracownikowi albo wyspecjalizowanej firmie. IstotnÄ&#x2026; zaletÄ&#x2026; powoĹ&#x201A;ania ABI jest brak koniecznoĹ&#x203A;ci zgĹ&#x201A;aszania zbioru danych osobowych do GIODO przez podmiot prowadzÄ&#x2026;cy sklep. Ponadto po wybraniu takiego rozwiÄ&#x2026;zania sklep nie zajmuje siÄ&#x2122; juĹź czynnoĹ&#x203A;ciami zwiÄ&#x2026;zanymi z ochronÄ&#x2026; tych danych. To ABI bÄ&#x2122;dzie zobowiÄ&#x2026;zany do zgĹ&#x201A;oszenia zbiorĂłw oraz do kontroli poprawnoĹ&#x203A;ci wdroĹźenia odpowiednich procedur przetwarzania danych

na przetwarzanie, w caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci lub w czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, swoich danych osobowych. Zgoda moĹźe zostaÄ&#x2021; w dowolnym momencie wycofana. Zgoda na wykorzystanie danych szczegĂłlnie chronionych wymaga formy pisemnej.

CAMICCO yXOÄ?Z-R]DIDWDy&]Ă&#x203A;VWRFKRZD WHOyELXUR#FDPLFFRSO


na przetwarzanie danych osobowych na przykład w celach marketingowych. REJESTRACJA ZBIORU DANYCH Zbiór danych oznacza każdy uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, scentralizowanych, zdecentralizowanych lub rozproszonych funkcjonalnie lub geograficznie. Zatem baza klientów w twoim sklepie lub programie fakturującym to również zbiór danych osobowych.

ZGODNIE Z PRAWEM ZGŁOSZENIA ZBIORU DO REJESTRACJI NALEŻY DOKONAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRZETWARZANIA DANYCH, CZYLI PRZED PIERWSZĄ CZYNNOŚCIĄ, JAKĄ ADMINISTRATOR MOŻE WYKONAĆ NA DANYCH. JEST NIĄ WPROWADZENIE DANYCH. BAZĘ NALEŻY ZATEM ZGŁOSIĆ ZANIM ZACZNIEMY WPROWADZAĆ DO NIEJ DANE.

W art. 43 ust. 1 ustawy zapisano, że z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są m.in. administratorzy danych: • przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się, • powszechnie dostępnych, • przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, • przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego. Prowadząc swój sklep, nie musisz zgłaszać bazy swoich pracowników. Zwolnienie to dotyczy w szczególności baz danych osobowych obecnych i byłych pracowników, a także kandydatów do pracy oraz zbiorów danych osób świadczących administratorowi danych usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy-zlecenia, umowy o dzieło). Obowiązek rejestracji nie dotyczy też bazy danych klientów stworzonej w twoim programie fakturującym lub księgowym (oczywiście pod warunkiem że wykorzystujesz te dane tylko do ewidencji sprzedaży). Zwolnienie zbioru zawierającego powszechnie dostępne dane obowiązuje jedynie w przypadku, gdy zbiór zawiera wyłącznie dane tego typu. Baza zawierająca zarówno dane powszechnie dostępne, jak i chronione, musi być zgłoszona do GIODO. Szczególnie należy uważać na zbiór danych przetwarzanych w zakresie czynności dnia codziennego. Zarówno ustawa, jak i inne przepisy nigdzie nie precyzują, co oznacza to pojęcie. Należy zatem z dużą ostrożnością powoływać się na ten zapis, gdyż jego interpretacja leży w gestii GIODO. Zgłoszenia zbioru danych musisz dokonać na odpowiednim formularzu i przesłać go pocztą lub złożyć w biurze GIODO. Zgłoszenia można

126

dokonać także drogą elektroniczną. Jeśli zdecydujesz się na samodzielne zgłoszenie zbioru do GIODO, możesz to zrobić przez interaktywny formularz dostępny na stronie Generalnego Inspektora (https://egiodo.giodo.gov.pl). Po wypełnieniu formularza, należy go wydrukować i wysłać na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Jeśli masz elektroniczny podpis kwalifikowany, możesz podpisać nim wniosek – wówczas nie musisz go już przesyłać GIODO. Pamiętaj jednak, że samo zgłoszenie nie wystarczy. Każda firma przetwarzająca dane osobowe we własnym zakresie musi opracować i wdrożyć szereg procedur (szczegółowy opis dokumentacji znajdziesz poniżej). Za brak tej dokumentacji możesz zapłacić grzywnę. DOKUMENTACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH Obowiązki właściciela sklepu nie kończą się jedynie na zgłoszeniu zbiorów danych osobowych do GIODO. W mojej praktyce doradczej bardzo często spotykam się z dwoma poważnymi błędami administratorów: • brakiem dokumentacji, • nieaktualizowaniem jej na bieżąco. Poprawny zestaw dokumentów dotyczący przetwarzania danych i gromadzenia zbiorów danych osobowych powinien zawierać co najmniej: • politykę bezpieczeństwa, • instrukcję zarządzania systemem informatycznym, • potwierdzenie rejestracji zbiorów w GIODO, • upoważnienie dla ABI, ASI (administrator systemu informatycznego) i pełnomocnika ds. danych osobowych (gdy ADO takiego wyznaczy), • wykaz zbiorów danych, • wykaz pomieszczeń, w których przechowywane są zbiory danych, • wykaz osób upoważnionych do dostępu do danych osobowych, • komplet upoważnień imiennych (osobne upoważnienie dla każdej osoby), • komplet oświadczeń o poufności danych, • wykaz podmiotów zewnętrznych przetwarzających dane osobowe (dostawcy platform SaaS lub zewnętrznego oprogramowania w chmurze, biuro rachunkowe itp.) wraz z kompletem stosownych umów, • wykaz podmiotów, którym są udostępniane dane osobowe (kurierzy, operatorzy płatności, banki, firmy dropshippingowe itp.) wraz z kompletem stosownych umów, • wykaz udostępnień danych osobowych osobom, których dotyczą.

• zmiana podmiotu przetwarzającego dane (np. dostawcy platformy SaaS lub hostingu), • zmiana podmiotów, którym udostępniono dane (np. firmy kurierskiej, operatora płatności elektronicznych lub ratalnych), • zmiana osób upoważnionych (np. zwolnienie lub zatrudnienie pracownika, zmiana administratora systemu informatycznego), • żądanie klienta dotyczące udostępnienia mu jego danych osobowych. KONSEKWENCJE PRAWNE Ustawodawca przewidział wiele sankcji za niezgodne z prawem gromadzenie lub przetwarzanie danych. Poniżej przedstawiam te, z którymi możesz spotkać się w swoim sklepie: 1. Przetwarzanie danych bez zgody klienta (art. 49 ust. 1 ustawy: Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2). 2. Brak odpowiedniej ochrony zbioru danych lub udostępnianie ich innym osobom (art. 51 ustawy: Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych, udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku). 3. Brak informacji dla klienta o przetwarzaniu jego danych osobowych (art. 52 ustawy: Kto administrując zbiorem danych, nie dopełnia obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku). 4. Brak zgłoszenia bazy danych do GIODO (art. 53 ustawy: Kto będąc do tego obowiązany, nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku). Jak widać, konsekwencje nieprawidłowego zarządzania danymi w sklepie mogą być spore, dlatego warto uważnie przyjrzeć się, jak dane są przetwarzane w twoim sklepie, i zrobić wszystko, aby działania na danych osobowych były zgodne z prawem.

m MARCIN CISEK

Pamiętaj, że nie wystarczy samo przygotowanie dokumentów – trzeba jeszcze na bieżąco wprowadzać zmiany. Najczęstszymi momentami krytycznymi w prowadzeniu sklepu, w których należy aktualizować dokumentację GIODO, są: • zmiana adresu przechowywania zbiorów lub sposobu zabezpieczeń pomieszczeń,

Psycholog biznesu, przedsiębiorca, wykładowca, konsultant i trener biznesu.Od lat pasjonat e-commerce. Prowadzi szkolenia zarówno dla korporacji (np. Allegro, Google, Avans), jak i małych, rodzinnych firm m.in. z e-handlu, negocjacji, obsługi klienta. www.marcincisek.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


NA JMŁODSI I PIENIĄDZE

MARKOWE DZIECIŃSTWO ILONA NIEBAŁ

Właściciele sklepów z zabawkami zgodnie przyznają, że hitami sprzedaży najczęściej są produkty reklamowane w telewizji. Nie jest również tajemnicą, że Lego co roku sprzedaje się w naszym kraju w każdej ilości. Dlaczego tak się dzieje? Co za tym stoi? I na ile dziecko orientuje się w markach?

Nie ma bardziej ekscytujących odbiorców niż dzieci. Są zabawne, inspirujące i bardzo zmienne. Potrafią bezgranicznie ufać. Nie są tak gruboskórne i wyrachowane jak dorośli. A jednocześnie są bezwzględne w swoich opiniach: albo coś wzbudzi ich zainteresowanie, albo nie i wtedy może przestać istnieć. To właśnie dzieci zdecydowały o tym, że Barbie – choć nie bez problemów – przetrwała od debiutu w 1959 r. do dziś, a o zabawkach Tamagotchi już nikt nie pamięta. Tak twierdzi Martin Lindstrom, autor bestsellerów Dziecko reklamy. Dlaczego nasze dzieci lubią to, co lubi i Zakupologia. Prawdy i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy. Dzieci kupują (na swoje sprawunki wydają 2 mld zł rocznie), namawiają innych – rodziców, rodzeństwo i przyjaciół – by kupowali oraz będą kupowały jeszcze więcej, gdy dorosną. Warto więc dokładnie przeanalizować, jak marki do nich trafiają i jak zdobywają ich zainteresowanie.

zauważalna staje się jeszcze większa świadomość marki, szczególnie jeśli chodzi o produkty przeznaczone dla nich. Tu pojawia się szerokie pole do popisu dla brandów zabawkowych, lecz jednocześnie rosną też przeszkody po prostej drodze do kasy. U młodych klientów wzrasta bowiem zrozumienie, na czym polega kupowanie. Sklep z placówki stworzonej do zaspokajania ich potrzeb staje się miejscem, które ma przynosić zyski. Równocześnie ci wymagający młodzi konsumenci zaczynają zauważać, że media mogą stanowić bogate źródło informacji o interesujących produktach.

W PRZYPADKU KTÓRYCH PRODUKTÓW MARKA JEST ZDANIEM DZIECI WAŻNA?

72%

SMARTFONY

64%

UBRANIA

MARKA ROZPOZNANA Do 5. roku życia najmłodsi mają problem z rozpoznaniem i odróżnieniem reklam od innych programów pokazywanych w telewizji. Głównie dostrzegają różnice w długości prezentowanych materiałów oraz w tym, że niektóre reklamy są zabawniejsze od innych. W wieku 3–5 lat dziecko zaczyna odróżniać rzeczywistość telewizyjną od realnej dostrzegać związek między tymi dwoma światami. Już 5-latki zaczynają przejawiać kolejną cechę konsumenta – umiejętność dokonywania wyboru. Zdolność trafnego i świadomego rozpoznawania marek oraz określania kategorii produktów ujawnia się około 7. roku życia. U dzieci w wieku od 7 do 11 lat

128

GRY

62%

TABLETY I LAPTOPY

61%

NAPOJE

60% 60%

ZABAWKI

SAMOCHODY

40%

Badanie zrealizowano na dzieciach w wieku 7–14 lat.

Dla wytrawnych marketingowców nie ma jednak barier nie do pokonania. Nie chodzi im o podbicie serca pojedynczego klienta, ale o zdobycie od razu całej grupy fanów. Według wielu badań idealnym konsumentem dziecko staje się między 8. a 12. rokiem życia. W tym wieku chce mieć to, co rówieśnicy, i bawić tymi samymi przedmiotami, co koleżanki i koledzy. Jeżeli więc chodzi o lojalność, dziecko nie przejawia jej wobec marki, ale wobec grupy – gdy ta zmienia zdanie co do tego, co aktualnie jest fajne, zmienia je także dziecko. POTĘGA REKLAMY TV W Polsce najmłodsi oglądają w telewizji przeciętne 55 reklam dziennie. Już 40% dwulatków dostrzega związek między spotem a produktem w sklepie. Z wiekiem ta świadomość gwałtownie rośnie. Zależność między zobaczeniem reklamy a domaganiem się zakupu danej rzeczy w sklepie występuje u 60% trzylatków, 84% czterolatków i aż 88% pięciolatków. Dzieci w wieku od 2 do 8 lat wierzą w istnienie potwora z bajki oraz w to, że obraz przekazywany w reklamie jest prawdą. Mają problem z rozróżnieniem rzeczywistości od pragnień, nadają więc wszystkiemu magiczne znaczenie. To w tym wieku pojawiają się wymyśleni przyjaciele i wiara w to, że „produkty mają duszę”. 45% dzieci lubi reklamy, a 55% twierdzi, że ich nie lubi. Inaczej widzą to mamy. W opinii 53% matek ich dziecko lubi reklamy, a 47% z nich ma odmienne zdanie. Nie bez znaczenia jest to, co młody odbiorca widzi w spocie. Samo pojawienie się dziecka w reklamie powoduje pozytywne nastawienie widza, i to nie tylko

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


TYPY RODZICÓW

nieletniego. Występujące w reklamach maluchy podkreślają chęć nawiązania kontaktu z odbiorcami. Czynią to zazwyczaj przez zwroty typu: „baw się z nami”, „graj z nami”, „przyłącz się do nas” itp. Ma to dostarczać dzieciom inspiracji do zabaw, których podstawą jest odgrywanie rozmaitych ról osobiście lub za pośrednictwem lalek czy innych zabawek. Często w tych zabawach dzieci naśladują zachowania i czynności dorosłych.

DZIECI INTERESUJĄ SIĘ MARKAMI I ZABAWKAMI, ALE TO RODZICE DECYDUJĄ O WYDATKACH. JEDNAK RODZIC RODZICOWI NIERÓWNY. JAKIE CECHY ICH CHARAKTERYZUJĄ?

Jakie konsekwencje przynosi oglądanie reklam przez dzieci? • 85% dzieci mówi rodzicom o reklamach, które widziały, • 78% dzieci mówi przyjaciołom o produktach, które widziały w reklamach, • 53% najmłodszych prosi o kupienie produktów związanych z reklamami, • 51% maluchów śpiewa piosenki z reklamy, • 47% najmłodszych widzów powtarza słowa lub całe hasła z reklam, • 34% dzieci przypomina sobie reklamy w sklepie.

AMBITNI NUWORYSZE ICH DZIECKO MUSI MIEĆ TO, CO KOLEDZY, TYLKO DROŻSZE I WIĘKSZE KREWNI I ZNAJOMI KRÓLIKA KUPUJĄ WSZYSTKIE NOWOŚCI, ŻEBY MÓC POBAWIĆ SIĘ Z POCIECHĄ

A co z marką? 81% dzieci pamięta produkt, a 69% z nich w pamięć zapada również marka. Poziom zapamiętywalności brandów rośnie z wiekiem dziecka. Młodsze bardzo dobrze znają marki zabawek, słabiej za to orientują się w innych. Potrafią spontanicznie dopasować znane sobie marki do sytuacji. Starsze dzieci doskonale znają wiele brandów, kojarzą je z produktami, a także trafnie używają nazw. Dopasowują markę do potrzeby. Jak to wygląda w liczbach? 65% młodszych dzieci pamięta produkt, a 48% markę. W przypadku starszych dzieci produkt pozostaje w pamięci 70% dzieci, a marka kojarzy się 58% z nich.

Zabawki wyglądające jak prawdziwe sprzęty, których używają mama i tata, cieszą się większym zainteresowaniem niż nieobrandowane. Dziecko podczas zabawy oswaja się z marką i przyzwyczaja się do niej. Na takim fundamencie firmom o wiele łatwiej budować swoją rozpoznawalność. To inwestycja w przyszłość, która zaprocentuje, gdy konsument urośnie.

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

reklama

Znajomość brandów koncentruje się na zabawkach. 90% dzieci zna marki zabawek. Żadna inna kategoria produktowa nie cieszy się aż takim wynikiem, co więcej – od tego wyniku dzieli je dość głęboka przepaść. Co jeszcze przyciąga uwagę najmłodszych? Marki banków (61%), samochodów (60%), wód mineralnych oraz telefonów komórkowych (po 59%) i sprzętów elektronicznych (58%). NA DZIECIACH NIE KONIEC Otoczenie dzieci markami nie kończy się na dzieciństwie. Dla części brandów to inwestycja w przyszłość, dlatego niektóre firmy z branż niezwiązanych z artykułami dziecięcymi udostępniają swoje znane marki producentom zabawek. Jak zauważa Anna Lorek, prowadząca internetowy przewodnik dla świadomych klientów, najczęściej opatrzone znaną marką są zabawki pomagające w naśladowaniu codziennych, domowych czynności. Tak pisze na swoim blogu Konsumentalista.pl: „Maluch może swój domek wyposażyć w kuchnię Tefal, Bosch, Miele. Dla pluszaków gotuje na kuchence Electrolux lub w mikrofalówce Miele. Lala na śniadanie dostaje tosty z tostera Braun, a miś popija kawę z ekspresu Bosch. Do tego naleśniki dla tygryska, które pomoże zrobić mikser Braun lub robot Bosch”.

TWARDZIELE NIGDY NIE ULEGAJĄ MARUDZENIU DZIECKA. CZĘSTO NIE MAJĄ W DOMU TELEWIZORA

RODZICE SKŁÓCENI W SEPARACJI, ROZWODNICY, SAMOTNI; ZAKUPAMI ZAGŁUSZAJĄ WYRZUTY SUMIENIA

Źródło: Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

MIĘCZAKI ZAWSZE ULEGNĄ, GDY DZIECI NACIĄGAJĄ ICH NA ZAKUPY

Korzystałam z danych przedstawionych podczas konferencji Świat dziecięcej wyobraźni, czyli rola mediów w życiu małych konsumentów, zorganizowanej w 2015 r. w Warszawie, oraz z książki Grażyny Wąsowicz-Kiryło Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka (Difin, Warszawa 2008).


OCHRONA MARKI

CZY WARTO ZASTRZEC NAZWĘ FIRMY? MIKOŁAJ LECH

®

Symbol przy firmowym logo oznacza, że masz do czynienia z zarejestrowanym znakiem towarowym. Taka ochrona pozwala skutecznie walczyć z konkurencją, która chce się posługiwać podobną nazwą, co nasza marka. Są również inne korzyści z rejestracji znaku towarowego. Zyskujesz pewność, że nikt nie zabroni ci używania nazwy, którą promowałeś przez lata. A do takich sytuacji dochodzi częściej, niż mogłoby się wydawać.

Znak towarowy często utożsamia się z firmowym logo i nazwą. Jednak formalnie jest to każde oznaczenie, które przedsiębiorca używa do odróżniania swoich towarów i usług od takich samych lub podobnych towarów i usług konkurencji. Są więc znaki słowne, słowno-graficzne, graficzne, rzadziej chronione są znaki animowane czy dźwiękowe. Zdarza się nawet, że ktoś rejestruje konkretne odcienie kolorów. W tym artykule skupimy się na ochronie nazwy firmy.

ŚWIĘTE PRAWO WŁASNOŚCI Niejeden raz rozmawiałem z klientami, którzy po kilku latach działalności musieli zmienić nazwę, pod którą działali. Niespodziewanie otrzymywali z kancelarii prawnej pismo wzywające do zaprzestania naruszania prawa do cudzego znaku towarowego. To w tym momencie najczęściej dowiadywali się, że od początku swojej działalności posługiwali się określeniem,

Fot. BranzaDziecieca.pl

Zastrzeżenie znaku towarowego kojarzy się głównie z walką z nieuczciwą konkurencją. Nie chcesz, żeby ktoś inny go używał, więc

składasz w Urzędzie Patentowym wniosek o rejestrację. Najważniejszą wartością jest to, że po przejściu takiej procedury stajesz się realnym właścicielem swojej marki.

Gdy marka jest zastrzeżona, każda inwestycja w reklamę może zwiększać jej wartość. Znak Lego według specjalistów z firmy Brand Finance jest wart blisko 4 mld dolarów.

130

które naruszało prawo. Najczęściej chodzi o takie samo brzmienie nazwy, bo szatę graficzną każdy ma inną. Odbiorcy listu najczęściej nie mieści się w głowie, że ktoś może zabronić mu korzystania z nazwy, pod którą zarejestrował w sądzie spółkę, i którą przez lata promował. Konsekwencje mogą być jednak jeszcze gorsze. Badałem kiedyś zdolność rejestrową dla klienta prowadzącego sieć restauracji. Po kilku latach uznał, że jego marka jest już na tyle rozpoznawalna, że warto ją zastrzec. Okazało się jednak, że firma z Estonii (która w ogóle nie wchodziła na polski rynek) miała identyczną fonetycznie nazwę chronioną w całej Unii Europejskiej. Właściciel znaku mógłby zażądać zaległych opłat z tytułu niepodpisanej umowy licencyjnej w takiej samej wysokości, jak płaciły inne lokale należące do sieci. Jeżeli byłoby to np. 1000 euro miesięcznie za możliwość posługiwania się znakiem towarowym, mój klient, działający od 3 lat, musiałby oddać 36 tys. euro. Gdy naruszenie jest ewidentne, a prawowity właściciel marki ma możliwość wykazania, że jego partnerzy płacą mu konkretne kwoty, sprawa w sądzie jest stosunkowo prosta. A może być zabójcza dla nieświadomej firmy, która z dnia na dzień dowiaduje się, że ma do zapłacenia przykładowe 160 tys. zł. Najlepszym wyjściem z takiej sytuacji jest szybka zmiana nazwy z własnej inicjatywy i trzymanie kciuków, żeby estoński (lub każdy inny) przedsiębiorca nigdy nie dowiedział się o naszym istnieniu. DZIESIĘĆ LAT SPOKOJU Jeżeli masz zarejestrowany znak towarowy, możesz spać spokojnie. Przez 10 lat nikt ci go nie zabierze (poza wyjątkowymi sytuacjami,

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


w których prawo ochronne na znak towarowy można unieważnić). Przed upływem 10-letniego okresu ochronnego takie prawo możesz przedłużyć na kolejny okres. Teoretycznie możesz powtarzać to w nieskończoność. Zastrzegając znak towarowy, nie uzyskujesz jednak na niego absolutnego monopolu. Jest on ograniczony do określonych towarów i usług. Jeżeli zarejestrujesz nazwę Ciekawski Pelikan dla sklepu z zabawkami i ktoś założy np. pralnię pod taką nazwą, nie możesz mu tego zabronić. Ochrona ogranicza się do branż, które wskazałeś w zgłoszeniu do Urzędu Patentowego. Rejestracja znaku towarowego może pomóc przedsiębiorstwu w przypadku bankructwa. Jeżeli marka jest obecna na rynku np. 10 lat, promujesz ją i jest rozpoznawalna, to ma realną wartość. W przypadku firm produkcyjnych o dużych obrotach może ona być liczona w milionach złotych. Przykład z ostatnich miesięcy?

Spółka Atlantic, producent bielizny, która z racji zawirowań na Ukrainie wpadła w poważne problemy finansowe. Jeżeli ktoś chciałby zacząć działać w branży odzieżowej, może tworzyć od zera nowy brand, nie mając żadnych gwarancji powodzenia, albo odkupić nazwę dobrze znaną konsumentom. Dzięki temu wchodząc na rynek, od razu będzie rozpoznawalny, wystartuje z zupełnie innego pułapu. Z kolei pierwotny właściciel znaku, który ma do spłacenia zobowiązania, dostanie w zamian pieniądze, co pozwoli mu zaspokoić roszczenia przynajmniej części wierzycieli. KOSZT? 6 LITRÓW BENZYNY Niektórzy sądzą, że znaki towarowe rejestrują głównie wielkie firmy, bo to dużo kosztuje. Nieprawda. Trzy czwarte klientów naszej kancelarii to mali i średni przedsiębiorcy. Wysokość opłat może się wydawać spora, bo ochrona trwa 10 lat, a koszty ponosi się już na początku procedury zgłoszeniowej. Konkretna kwota zależy od terytorium objętego ochroną i liczby klas, które wpisujemy w zgłoszeniu.

JEDNAK GDY ROZŁOŻYMY OPŁATY W CZASIE, TO OKAŻE SIĘ, ŻE W TYPOWYM PRZYPADKU KOSZT OCHRONY ZNAKU TOWAROWEGO W POLSCE WYNOSI MIESIĘCZNIE OK. 25 ZŁ (LUB 45 ZŁ, GDY OBEJMUJE CAŁĄ UNIĘ EUROPEJSKĄ). I TO ŁĄCZNIE Z OPŁATAMI DLA RZECZNIKA PATENTOWEGO, KTÓREGO POŚREDNICTWO NIE JEST OBOWIĄZKOWE.

Procedura rejestracji trwa w Polsce mniej więcej rok. W Unii Europejskiej ok. 5–6 miesięcy. Jak to możliwe? W naszym kraju ekspert bada szczegółowo każde zgłoszenie i sprawdza, czy nie narusza ono cudzych praw. To wymaga czasu. Natomiast wspólnotowe znaki są rejestrowane pod warunkiem, że nikt nie wniesie sprzeciwu do zgłoszenia. Od 15 kwietnia b.r. będą u nas obowiązywać takie same zasady. Cały proces będzie szybszy, ale jeżeli przegapisz, że konkurent zgłosił znak podobny do twojego, otrzyma on prawną ochronę. Możesz próbować ją później unieważnić, nie jest to jednak łatwe. W niektórych przypadkach Urząd Patentowy odmawia zarejestrowania znaków towarowych. Powody mogą być różne, np. nie są rejestrowane znaki towarowe, których elementem jest czerwony krzyż. Zwykle przyczyną odrzucenia wniosku jest jednak to, że wcześniej ktoś inny zarejestrował podobny znak – niekoniecznie identyczny, np. różniący się jedną literą. Odmowa ma poważne konsekwencje, oznacza bowiem, że prawdopodobnie naruszasz cudze prawa wyłączne. W takiej sytuacji zawsze doradzam albo rezygnację z nazwy, albo taką jej modyfikację, żeby bardziej się odróżniała. reklama

Miałem kiedyś do czynienia z rodzinną firmą, która po 10 latach działalności chciała zastrzec

132

swoją markę. Okazało się, że ta sama nazwa została wcześniej zarejestrowana przez przedsiębiorcę z innego miasta. Nie robił on z tego powodu żadnych problemów, jednak druga firma była zdana na jego łaskę. W każdej chwili mógł przecież zmienić zdanie i zabronić jej używania swojego znaku. Ryzyko było zbyt duże. Firma zdecydowała się na rebranding, poinformowała klientów, zrobiła kampanię reklamową. Dziś jest pełnoprawnym właścicielem swojej marki. JAK CHRONIĆ SWÓJ ZNAK Co zrobić, gdy uznasz, że inny przedsiębiorca narusza twoje prawa do znaku towarowego? W pierwszej kolejności upewnij się, czy na pewno doszło do naruszenia. Czy ta firma oferuje takie same lub podobne towary bądź usługi, co ty? Jeżeli nie, klienci nie są wprowadzani w błąd, mimo że nazwa jest łudząco podobna albo wręcz identyczna. Mogą istnieć na rynku firmy posługujące się dokładnie taką samą nazwą, pod warunkiem że działają w innej branży. Jeżeli okaże się, że oferta jest podobna, porównaj znaki towarowe. Im bardziej fantazyjną nazwę ma twoje przedsiębiorstwo, tym łatwiej uniknąć niezamierzonych podobieństw. Jeżeli ktoś zarejestruje znak towarowy Lila, a inna firma posługuje się nazwą Lula, to w reklamie radiowej obydwa słowa mogą brzmieć podobnie. Co wtedy? Jeżeli widzisz, że przedsiębiorca używa znaku towarowego zbliżonego do twojego i ustaliłeś, że w ten sposób narusza twoje prawa, najpierw wyślij do niego pismo ostrzegawcze. Możliwe, że jest on jednym z tych pechowców, którzy nieświadomie korzystają z cudzej nazwy i ostrzeżony, przestanie to robić. Natomiast jeżeli stawia opór, skieruj pozew do sądu. Gdy sprawa trafia na wokandę, domagasz się przede wszystkim zaprzestania naruszania twojego znaku towarowego, czyli tego, by inny podmiot przestał posługiwać się zastrzeżoną przez ciebie nazwą. To najłatwiej uzyskać – sąd po prostu porównuje oba znaki i stwierdza, czy twoje prawo zostało naruszone. Jeżeli tak, pozwany przedsiębiorca dostaje nakaz zmiany marki, którą się posługuje. Drugim, bardziej skomplikowanym etapem jest dochodzenie roszczeń pieniężnych. Możesz od takiej firmy zażądać wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Chodzi o pieniądze, które zarobił dzięki temu, że używał twojego (lub podobnego) znaku. Istnieją zasady, dzięki którym można wyliczyć konkretne kwoty. W przypadku dużych firm mogą to być naprawdę wielkie pieniądze.

MIKOŁAJ LECH Prawnik specjalizujący się w prawie własności przemysłowej, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prawie autorskim. Prowadzi blog znakitowarowe-blog.pl, nagrodzony w ogólnopolskim konkursie Urzędu Patentowego RP.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


TA J E M N I C A P R Z E D S I Ę B I O R S T WA

BÓJ SIĘ KRETA ROBERT SOLGA

Z czego wynika przewaga twojej firmy nad konkurentami? Dzięki czemu twoje towary albo usługi są lepsze, tańsze, wyjątkowe? Co sprawia, że masz mniejsze koszty, wyższą marżę, mniej reklamacji? W erze przemysłowej odpowiedzią były maszyny, urządzenia i nieruchomości. Dziś to informacje są najcenniejszym kapitałem. Łatwo go jednak stracić.

Weźmy na przykład małą firmę handlową, która zatrudnia 2–3 pracowników. Przez lata gromadzi wokół siebie grupę klientów. W pewnym momencie odchodzi najbardziej sprawny przedstawiciel handlowy i otwiera konkurencyjną działalność kierowaną do tej samej grupy docelowej. Wie oczywiście, jakie ceny zaproponować, wobec czego klienci z dużym prawdopodobieństwem skorzystają z tej oferty. Jego poprzedni pracodawca może czegoś takiego nie przetrwać. Byłem świadkiem wielu biznesowych i życiowych dramatów, które przebiegały według podobnego scenariusza. WSZYSCY MAJĄ TAJEMNICE Każda firma ma informacje, które stanowią o jej przewadze konkurencyjnej, i każda ucierpi, jeżeli zostaną one wykorzystane przez konkurenta. Z moich doświadczeń wynika, że istnieją branże, w których zdarza się nadreprezentacja tego rodzaju incydentów. Dotyczy to przede wszystkim handlu i sytuacji, w której pracownik ma dostęp do listy klientów, a przy okazji dostawców. Nie chodzi o to, że pracownicy są

134

źli. Zmiana miejsca zatrudnienia i otwieranie nowych firm to naturalne procesy. Trzeba jedynie przestrzegać pewnych zasad. Wykorzystanie informacji o podstawach funkcjonowania poprzedniego pracodawcy, które stanowią przewagę konkurencyjną, może naruszać tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnicą przedsiębiorstwa są takie informacje, które mają wartość gospodarczą, są nieujawnione do wiadomości publicznej, a przedsiębiorca podjął racjonalne działania w celu zachowania ich poufności. Te trzy przesłanki trzeba spełnić łącznie. Można na przykład zastrzec, że tajemnicą przedsiębiorstwa objęci są dostawcy. Teoretycznie wystarczy powiedzieć pracownikom, że nikomu nie wolno ich ujawniać, ale ze względów dowodowych lepiej posłużyć się krótkim pisemnym oświadczeniem zobowiązującym ich do zachowania poufności.

PRAWDOPODOBNI SPRAWCY KRADZIEŻY DANYCH

64%

PRACOWNICY

45%

KONKURENCJA

HAKERZY

16%

DOSTAWCY

9%

KLIENCI

9%

Źródło: KPMG

Badania wskazują, że w Stanach Zjednoczonych 80% wartości firm z listy tysiąca największych przedsiębiorstw stanowi własność intelektualna. W przeważającej mierze jest to tajemnica przedsiębiorstwa, czyli informacje, które zapewniają firmie przewagę konkurencyjną. Krążą legendy o tym, jak strzeżone są receptury Coca-Coli, Red Bulla czy mieszanki 11 ziół i przypraw używanej do przygotowywania kurczaków KFC. Nie tylko wielkim koncernom zależy jednak na chronieniu swoich sekretów. Przeciwnie – to małe podmioty są najbardziej zagrożone, a każdy z nich ma swoje tajemnice.

Racjonalne działania w celu jej zachowania powinny też przekładać się na pewne zabezpieczenia organizacyjne, np. hasło do komputera. Ale nie chodzi o żółtą karteczkę przyklejoną do monitora czy pod klawiaturą, tylko o zachowanie kilku prostych zasad: pracownicy nie wymieniają się hasłami między sobą, regularnie zmieniają hasła, a jeżeli ktoś odchodzi, zmienia się kod dostępu. Takie działania okazują się bezcenne, gdy pojawia się problem. KRWAWY PONIEDZIAŁEK Gdybym bardzo chciał przekonać kogoś do podobnych metod, zaprosiłbym go do swojego biura w poniedziałek, bo wtedy najczęściej dzwonią klienci. Jak to wygląda? Właściciel firmy dowiaduje się, że odchodzi pracownik – jest to z reguły osoba, która zna klientów, rynek, dostawców, ceny zakupu i sprzedaży, a przy okazji ma dobre kontakty z klientami. Pierwszą rzeczą, którą robi szef, jest sięgnięcie do teczki z umową o pracę. Okazuje się, że nie ma tam zakazu konkurencji (a pracownik otwiera własną firmę w tej samej branży). W takiej sytuacji może chronić pracodawcę jedynie tajemnica przedsiębiorstwa. Warunek jest jeden: wcześniej musi on podjąć wspomniane działania w celu jej zachowania. Przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mówią, że informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa nikt nie może wykorzystywać, ujawniać ani przekazywać. Masz do nich takie samo prawo jak do samochodu, którego jesteś właścicielem. Dotyczy to nie tylko pracowników etatowych, lecz także dostawców, klientów i inwestorów, którzy chcą kupić twój biznes i z którymi czasami dzielisz się bardzo intymnymi

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Freepik

firmowymi informacjami. Jest jednak jedna, bardzo ważna uwaga: trzeba ich poinformować o tym, że dana informacja jest tajemnicą. Do tego – jak wskazują orzeczenia polskich sądów – należy podjąć działania w celu zachowania poufności informacji. KONKURENT Z BIURKA OBOK Skupiliśmy się wcześniej na odchodzących pracownikach, ale nie tylko oni odpowiadają za nadużycia związane z wykorzystaniem informacji. Jeszcze bardziej niebezpieczny może się okazać kret – pracownik, który równolegle prowadzi potajemnie działalność konkurencyjną. Kret jest bardzo trudny do wykrycia. Zwykle jest to osoba, która przygotowuje oferty. W odpowiedzi na zapytania klientów wysyła ofertę pracodawcy i jednocześnie – z własnej firmy lub od swojego współpracownika – drugą, korzystniejszą. Czasem nawet nie trudzi się wysyłaniem tej pierwszej. To wyniszczająca sytuacja,

Najlepsze zabezpieczenia nie pomogą, gdy firmowe dane wykrada pracownik. Na szczęście są sposoby, żeby chronić się także przed takim zagrożeniem.

bo kret z reguły działa inteligentnie, żeby pracodawca nie zauważył zbyt dużego spadku obrotów. Jego działalność może trwać latami, ale w końu jest wykrywana, głównie na skutek pomyłki klienta, który składa reklamację tam, gdzie dzwonił za pierwszym razem, czyli do firmy, która mu nic nie sprzedała. JAK OCHRONIĆ POMYSŁ Inny groźny przypadek to utrata pomysłu na biznes. Wyobraźmy sobie, że firma planuje wdrożyć nowy produkt, prowadzi szeroko zakrojone badania, poszukuje najlepszych dostawców, inwestuje. Załóżmy, że pracuje nad tym tematem dwóch pracowników przez pół roku. Po tym okresie jeden z nich zwalnia się, otwiera własną firmę i zaczyna sprzedawać taki sam produkt. Udowodnienie takiej kradzieży jest trudne, ale nie niemożliwe. Większość informacji przechowuje się obecnie w formie elektronicznej. Osoba, która przygotowuje się do odejścia, przesyła sobie cenne informacje na prywatny adres e-mailowy albo w inny sposób je kopiuje. Sam fakt dostępu do tych rzeczy i sporządzenia kopii można udowodnić. Następnie trzeba dowieść, że te dane zostały wykorzystane.

reklama

W Stanach Zjednoczonych bardzo głośna była sprawa firmy Hallmark, sprzedającej kartki okolicznościowe. Hallmark zlecił zewnętrznej agencji marketingowej przeprowadzenie badań dotyczących zapotrzebowania na kartki w różnych kategoriach wiekowych. Agencja opracowała raport, wysłała go klientowi w postaci prezentacji PowerPoint, a następnie… przekazała tę samą prezentację innej firmie z tej samej branży. Konkurencja rozpoczęła sprzedaż kartek i sprawa trafiła do sądu. Hallmark wygrał 47 mln dolarów tytułem odszkodowania za wykorzystanie informacji z badania rynku. Ten przykład może się wydawać dość odległy od naszej rzeczywistości, ale prawda jest taka, że w Polsce i Stanach Zjednoczonych mamy niemal identyczne przepisy dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa. Problem polega tylko na tym, że u nas świadomość wagi tego zagadnienia nie jest jeszcze tak powszechna.

136

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ Jeśli mowa o wysokości odszkodowań, warto pamiętać, że przy naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa można dochodzić tylko naprawienia szkody. Szkodą jest to, co wypłynęło z majątku firmy, i to, co do niego nie trafiło w związku z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa. Odszkodowanie może więc być duże, ale i tak nie pokryje wszystkich strat – nie zwróci utraconej przewagi konkurencyjnej. Dlatego lepiej zapobiegać niż leczyć. Od czego zacząć? Przede wszystkim trzeba wprowadzić w firmie kulturę organizacyjną, która powoduje, że pracownicy sami zwracają uwagę na ochronę informacji. Można to zrobić w 5 prostych krokach: 1. Identyfikacja – zastanów się, jakie informacje stanowią o przewadze konkurencyjnej twojej firmy. 2. Komunikacja – przekaż pracownikom, które informacje są poufne i chronione. 3. Zabezpieczenie – proste mechanizmy organizacyjne, np. loginy i hasła, które są regularnie zmieniane. 4. Procedury dodatkowe – informowanie o konieczności zachowania tajemnicy zatrudnianych i odchodzących z firmy pracowników itp. 5. Szkolenia – przypominanie co pewien czas, że określone informacje są ważne dla firmy i w związku z tym poufne.

84%

FIRM POSTRZEGA KRADZIEŻ DANYCH JAKO DUŻE ZAGROŻENIE DLA SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI

Wszyscy w firmie jadą na tym samym wózku. Każdy powinien więc dbać o ochronę informacji, które sprawiają, że biznes działa. Utrata klientów nie tylko oznacza zmniejszenie zysków pracodawcy, lecz także wymusza cięcie kosztów, w tym zwolnienia pracowników.

r

ROBERT SOLGA

Radca prawny i autor bloga www.tajemnica-przedsiebiorstwa.pl. Wspiera przedsiębiorców w walce z nieuczciwą konkurencją i nieuczciwymi pracownikami. Pomaga też pracownikom zgodnie z prawem odchodzić z pracy i podejmować nowe zatrudnienie lub rozpocząć biznes.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


POCZET SKLEPÓW POLSKICH

EDUKATOREK.PL SKLEP Z ARTYKUŁAMI DZIECIĘCYMI I ZABAWKAMI Właścicielka: adres: telefon: e-mail: strona:

Joanna Przygocka-Hamrol ul. Jana Cybisa 2/17, 62-050 Mosina 796 222 728 sklep@edukatorek.pl www.edukatorek.pl

Gdy urodziły się nasze dzieci, chcieliśmy się z nimi bawić. Zależało nam na tym, by zabawki były ciekawe nie tylko dla maluchów, lecz także dla nas. Najpierw pojawiły się w naszym asortymencie zabawki drewniane. Najbardziej się nam podobały. Joanna Przygocka-Hamrol właścicielka sklepu Edukatorek.pl

Od początku byliśmy zdecydowani zająć się sprzedażą zabawek edukacyjnych. Wymyśliliśmy nazwę – Edukatorek.pl – wyznaczyliśmy kierunek działania, wszystko połączyło się w logiczną całość. Z biegiem czasu zaczęliśmy rozszerzać asortyment. Czasem, gdy widzieliśmy coś ładnego u dystrybutora, od którego zamawialiśmy zabawki, ryzykowaliśmy, wprowadzając daną rzecz do nas. W zeszłym roku zaczęliśmy sprzedawać wyprawki, w związku z tym pojawiły się marki, których wcześniej u nas nie było.

ULUBIONY DOSTAWCA

Fot. Edukatorek.pl (2)

Zaczynaliśmy od nawiązywania kontaktów z firmami zagranicznymi, które nie miały polskich dystrybutorów. Teraz mamy coraz więcej krajowych partnerów handlowych. Od początku współpracujemy z firmą SmarToys (wcześniej MB Creations), poza tym w gronie naszych dostawców są również: Solution Baby Care, Russell, Skip Wish, KidyKid. W zeszłym roku wprowadziliśmy asortyment Mokopico. Jak już wspomniałam, rozszerzamy działalność o nowe kategorie produktów. Zmiany w ofercie sklepu związane są również z tym, że nasze własne pociechy rosną, dlatego szukamy artykułów

również dla starszych dzieci. Dzięki temu na dłużej zatrzymujemy klientów.

KLIENT, KTÓREGO NIE ZAPOMNĘ Pamiętam pierwsze zamówienie, chociaż to była drobnostka. Ktoś szukał glinianego kogucika. Utkwiła mi także w pamięci klientka, która kupowała u nas duże, wręcz hurtowe ilości zabawek, skrzętnie ukrywając ten fakt przed rodziną. Zawsze prosiła nas o dopilnowanie, żeby na kartonie, przy liście przewozowym nie było żadnej informacji. Wszystko miało być ściśle tajne. Mieliśmy też klientkę, która była naszą konkurencją. Kupowała u nas zabawki, których brakowało jej w asortymencie. Ukrywała to przed nami, ale skojarzyliśmy pewne informacje i nasze przypuszczenia okazały się prawdą. Jednym z naszych głównych celów jest utrzymanie dotychczasowych klientów. Konkurencja na rynku jest coraz większa, takie same produkty można znaleźć w wielu sklepach. Chcemy wyróżniać się m.in. profesjonalną obsługą

138

i szybką wysyłką. Stawiamy na przyjazny, sympatyczny kontakt. Udzielamy rabatów osobom, które kupują u nas już od dłuższego czasu. Prowadzimy również działania w mediach społecznościowych. Widzimy, że to przynosi rezultaty. Przywiązujemy również dużą wagę do sposobu rozpatrywania reklamacji. Wychodzimy z założenia, że klient ma rację, i staramy się załatwić wszystko jak najkorzystniej dla zamawiającego.

PRZEPIS NA SUKCES Najważniejsza jest wizja i determinacja w dążeniu do jej realizacji. Wprowadzenie pomysłu w życie wymaga naprawdę sporo pracy i dużo fizycznej odporności. Są chwile zwątpienia, to nieuniknione, ale najważniejsze, by skoncentrować się na celu i wytrwale do niego dążyć. Drugą ważną sprawą jest stworzenie kompleksowej oferty, w której klient ma możliwość porównania wielu produktów i wzorów. Ułatwi mu to wybór, a jednocześnie sprawi, że przypomni sobie o nas przy kolejnych zakupach.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


MEBLE DZECIĘCE POZNAŃ SALON Z MEBLAMI DZIECIĘCYMI Właściciel: adres: telefon: e-mail:

Sławomir Franek ul. Głogowska 160, 60-126 Poznań 795 523 519 poznan@babybest.pl

Nasz serdeczny przyjaciel, właściciel firmy produkującej meble dziecięce Baby Best, chciał otworzyć w Poznaniu sklep firmowy. Lubimy pracować, a mnie w dodatku interesuje tematyka związana z dziećmi i wyposażeniem wnętrz, zdecydowaliśmy więc, że poprowadzimy tę placówkę.

Fot. Meble Dziecięce Poznań

Iwona Jeżyńska menedżer sklepu Meble Dziecięce Poznań

Zaczęliśmy w 2013 r., a już rok później stwierdziliśmy, że nieźle nam idzie, więc odkupiliśmy udziały. Salon stał się naszą własnością. Początki były łatwe, bo wystartowaliśmy z firmą Baby Best. Teraz jesteśmy ich sklepem partnerskim, nadal promujemy asortyment oferowany przez to przedsiębiorstwo.

ULUBIONY DOSTAWCA Od początku mieliśmy w ofercie również meble Pinio i Bellamy. Niedawno podjęliśmy współpracę z firmą Lukdom. Meble tych producentów sprzedają się rewelacyjnie. Są bardzo dobrej jakości, mają ciekawy design, atrakcyjnie się prezentują. W szczegółach znamy każdy mebel z kolekcji, ponieważ zajmujemy się również montażem. Z akcesoriów dodatkowych obecnie proponujemy materace produkowane m.in. przez firmy Fiki-Miki i Hevea.

KLIENT, KTÓREGO NIE ZAPOMNĘ

Fot. BranzaDziecieca.pl

Często trafiają do nas klienci, którzy niewiele wiedzą o meblach dla maluchów, potrzebnych

akcesoriach, a często nawet o samych dzieciach. Dlatego wizyta w naszym sklepie zazwyczaj nie trwa 5 minut. Bywa, że kupujący zatrzymują się u nas na 2 godziny albo nawet dłużej. Klienci otrzymują sporą porcję wiedzy o meblach, a poza tym dowiadują się, jak dobrać odpowiednie prześcieradło, jak zapobiec kolce nie używając chemii, w jaki sposób pielęgnować dziecko, unikając zbędnych kosmetyków. Mam dwójkę dzieci więc mogę się podzielić praktycznym doświadczeniem. Można powiedzieć, że w pewnym sensie czasem zastępuję położną (śmiech). Kilka razy usłyszałam od moich rozmówców, że mogłabym napisać poradnik na temat opieki nad dziećmi. Bardzo indywidualnie podchodzę do klientów, w końcu nasz sklep nie jest sieciówką. Takie nastawienie procentuje. Klienci wracają, czasem dzwonią i mówią, że niedługo urodzi się dziecko i proszą o łóżeczko. W kilku przypadkach zdarzyło się, że kupujący zostali naszymi dobrymi znajomymi. Działamy głównie na terenie Poznania i Wielkopolski. Czasem zdarza się, że mamy klientów wśród Polaków mieszkających w Berlinie – przede wszystkim jeździmy tam na kompleksowe montaże.

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

PRZEPIS NA SUKCES Na pewno trzeba zbudować więź między sprzedawcą a klientem. Bardzo ważne jest zaufanie. Przydają się również wiedza i doświadczenie. Podczas rozmowy nie przedstawiam jedynie zalet mebli, mówię też o wadach. Zawsze zadaję tysiąc pytań, m.in. o to, jak duży jest pokój dziecka, jaki ma być wystrój: ascetyczny czy cukierkowy, czy dziecko na początku będzie spało w sypialni rodziców. Na tej podstawie dobieram odpowiedni zestaw. Czasem taki, który rośnie wraz z dzieckiem, a czasem rodzice chcą, żeby pierwszy komplet mebli służył dziecku do ok. 5 roku życia, a później przyjdzie pora na zmianę umeblowania. Ważna jest dla mnie również atmosfera w sklepie. U nas zwykle jest wesoło, domowo. Zależy nam na tym, by klient czuł, że jego potrzeby są dla nas wyzwaniem, że z chęcią pomożemy umeblować pokój dla dziecka. Przyjmujemy też zamówienia na niestandardowe meble i dodatki. Wielu klientów skorzystało już z tej oferty. Swoje zadowolenie okazują, przesyłając nam zdjęcia urządzonych pokojów. 

139


P O L S K I E S T O WA R Z Y S Z E N I E B R A N Ż Y Z A B AW E K I A R T Y K U Ł Ó W D Z I E C I Ę C YC H – P O L I S H T O Y A S S O C I AT I O N

29.01.2016 NORYMBERGA: SPOTKANIE BRANŻOWE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ZABAWEK SPIELWARENMESSE

Podczas 67. Międzynarodowych Targów Zabawek Spielwarenmesse w Norymberdze w hali nr 5 na stoisku wystawienniczym firmy Wader-Woźniak odbyło się spotkanie Zarządu, Rady Nadzorczej i Grupy Doradczej Stowarzyszenia w celu uzgodnienia najważniejszych punktów strategii działania na 2016 r. W trakcie zebrania ustalono także najistotniejsze kwestie związane z najbliższym XV Walnym Zebraniem Członków. W spotkaniu wzięli udział: prezes zarządu Marcin Woźniak (Wader-Woźniak), członek zarządu Marek Jankowski („Branża Dziecięca”), przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Goliński (Euro-Trade), członkowie grupy doradczej Stowarzyszenia: Janusz Musioł

140

Na terenie targów Spielwarenmesse w hali nr 5 na stoisku firmy Hemar odbyło się spotkanie uczestników Branżowego Projektu Promocyjnego 2016 pod hasłem „Prezentacja polskich zabawek i artykułów dziecięcych na rynkach światowych 2016”. Działania realizowane w ramach projektu obejmowały: – wystawianie się firm na własnych stoiskach, – spotkania B2B organizowane w czasie targów, – spotkanie uczestników projektu i zaproszonych gości w celu prezentacji polskich ofert i produktów proponowanych podczas targów. Patronat nad Branżowym Projektem Promocyjnym 2016 objęło czasopismo „Branża Dziecięca” i Meritum s.c. – Przedstawicielstwo Targów Spielwarenmesse Anna Talarek. Duże wsparcie przy realizacji projektu zaoferował Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji w Ambasadzie RP w Berlinie. Na spotkanie przybyła radca ambasady Katarzyna Rzeźniczek. Spotkanie z gościem pozwoliło na wymianę doświadczeń na

temat specyfiki rynku niemieckiego. Uczestnicy otrzymali także informacje o sposobach dotarcia do potencjalnych partnerów w Niemczech. Firmy biorące udział w Branżowym Projekcie Promocyjnym zaprezentowały swoje wyroby oraz przedstawiły korzyści wynikające ze współpracy z polskimi producentami. Na pokazy zaproszono zagranicznych kontrahentów reprezentujących firmy z Europy i świata, czyli potencjalnych odbiorców projektu. Celem spotkania było promowanie polskiego eksportu i prezentacja krajowych produktów w celu zdobycia nowych rynków zbytu. W Branżowym Projekcie Promocyjnym uczestniczyły firmy: Alexander, Alexis II, Euro-Trade, Hemar, Jawa, Mario-Inex, Novum, Ono, Trefl i Zabawkarstwo Wojciech Bączek.

(Marko), Krzysztof Czaja (Delta Trade) i Konrad Falkowski (Granna) oraz dyrektor Stowarzyszenia Monika Chmielińska.

29.01.16 NORYMBERGA: SPOTKANIE ZARZĄDU, RADY NADZORCZEJ I GRUPY DORADCZEJ STOWARZYSZENIA

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


U L . K S I Ę C I A Z I E M O W I TA 4 7 , 0 3 - 7 8 8 WA R S Z AWA , E - M A I L : S T O WA R Z Y S Z E N I E @ T OY S . P L , W W W. T OY S . P L

27.01 – 1.02.2016 NORYMBERGA: CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA PODCZAS 67. EDYCJI MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ZABAWEK SPIELWARENMESSE

Wśród wystawców podczas tegorocznej edycji Targów Spielwarenmesse znajdowało się 59 firm z Polski, w tym 19 członków Stowarzyszenia: Alexander, Alexis II, Cartamundi, Delta Trade, Euro-Trade, Granna, Hasbro, Hemar, Jawa, Lego, Mario-Inex, Mattel, Mochtoys, Novum, Ono, Trefl, TM Toys, Wader-Woźniak, Zabawkarstwo Wojciech Bączek. Członkowie Stowarzyszenia wystawiali się indywidualnie w halach tematycznych, zgodnie z rodzajem swojego asortymentu.

W targach w Norymberdze wzięło udział 2851 wystawców z ponad 60 krajów, wystawiających się w kilkunastu halach.

Wybrane stoiska wystawiennicze wymienionych firm odwiedziła Katarzyna Rzeźniczek, radca Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Ambasadzie RP w Berlinie. Wader-Woźniak

Delta Trade

Euro-Trade

Cartamundi

Ono

Alexis II

Novum

Mario-Inex

Granna

Jawa

Hemar

Zabawkarstwo W. Bączek

Mochtoys

TM Toys

Alexander

Trefl

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

141


FOTOGALERIA BRANŻY DZIECIĘCEJ

27.01–1.02.2016 NORYMBERGA: SPIELWARENMESSE Ponad 2800 wystawców z kilkudziesięciu krajów świata (w tym 59 firm z Polski), milion zabawek, a wśród nich kilkadziesiąt tysięcy rynkowych premier, 71 tysięcy odwiedzających – to najkrótsze podsumowanie tegorocznej, 67. edycji największych na świecie targów zabawkarskich, które odbyły się na przełomie stycznia i lutego w Norymberdze. 

WIĘCEJ ZDJĘĆ Z NORYMBERGI TNIJ.ORG/TOYS16 Krzysztof Kasprzak, Iwona Porwat i Witold Kikolski z Chicco oraz nowość – interaktywny konik, który niejedno potrafi.

Grzegorz Głowacki, kiedyś związany z Euro-Trade, został agentem firmy Wooky Entertainment, która pokazała na targach zestaw i-Loom z aplikacją uczącą, jak samodzielnie wyplatać kordonkowe bransoletki.

Ekipa na stoisku Playmobil była cały czas zadowolona. Zdaje się, że uśmiech jest jednym z kryteriów podczas rekrutacji.

Fot. BranzaDziecieca.pl (6)

Fot. Spielwarenmesse eG / Lennart Preiss

Janusz Musioł z Marko nie odmówił sobie przyjemności osobistego przetestowania hulajnogi SmartTrike.

Jacek Zdybel z Trefla prezentuje grę Ego. Zagrał w nią m.in. Robert Lewandowski, który wylosował kartę z pytaniem dotyczącym Roberta Lewandowskiego.

Wśród międzynarodowych ekspertów występujących w ramach Toy Business Forum znalazł się ponownie Marek Jankowski z „Branży Dziecięcej”.

142

Firma E plus M zadebiutowała na targach w Norymberdze z kolekcjami odzieży licencyjnej na stoisku nawiązującym wystrojem do najnowszej części Gwiezdnych wojen.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


11–14.01.2016 TARGI W HONGKONGU Tegoroczna edycja przyciągnęła 117 tys. gości ze 120 krajów, czyli o 5,5% więcej niż w ubiegłym roku. Największym zainteresowaniem cieszyły się targi zabawek, które odwiedziło 45 tys. handlowców. Równolegle z zabawkarskimi odbywały się 3 inne imprezy: targi artykułów dziecięcych, targi licencji oraz artykułów piśmienniczych. Swoją ofertę zaprezentowało 3100 wystawców. 

Szczególnym zainteresowaniem wśród targowych gości odwiedzających stoisko firmy Castor cieszyły się puzzle konturowe dla najmłodszych oraz układanki przedstawiające europejskie zabytki.

Na pierwszym planie Quadrilla, czyli zabawka firmy Hape nagrodzona w targowym konkursie.

Przedstawicielki firmy Russel sprawdzały, co nowego pojawiło się w asortymencie 4M – producenta wyspecjalizowanego m.in. w zestawach kreatywnych i gadżetach naukowych. Uwagę gości przyciągnęły ożywione dinozaury.

Bartłomiej Nowakowski prezentuje fotelik Avionaut. Firma Lookart była jedynym polskim przedsiębiorstwem, które wystawiło się na targach artykułów dziecięcych.

Fot. BranzaDziecieca.pl (7)

Na stoisku Apps1010 można było spotkać miłośników nowych technologii oraz przetestować aplikacje połączone z zabawkami i grami edukacyjnymi.

Jedna z nowości Cobi, zabawkowy jeep wrangler, prezentowany przez Aleksandrę Niewierkiewicz.

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

Współwłaściciel Collecty Ken Leung i polski dystrybutor firmy Marcin Maciejewski z Dante. W tle minifigurki dinozaurów, jeden z handlowych bestsellerów tej marki.

143


FOTOGALERIA BRANŻY DZIECIĘCEJ

21–23.01.2016 FLORENCJA: PITTI BIMBO 82. edycja Międzynarodowego Salonu Mody Dziecięcej – Pitti Bimbo zgromadziła 445 kolekcji, w tym 216 spoza Włoch. W sekcjach KidzFIZZ oraz EcoEthic zaprezentowali się debiutanci. Odzież sportowa pojawiła się w dziale Sport Generation. Natomiast w ramach ekspozycji Apartment przedstawione zostały meble, zabawki i akcesoria dla najmłodszych. 

ZOBACZ ZDJĘCIA Z PITTI BIMBO TNIJ.ORG/PITTI16

Mayoral na sezon jesienno-zimowy 2016/2017 proponuje m.in. łączenie wełny z jedwabiem i tiulem. Takie zestawienia materiałów lekkich z masywnymi i cięższymi to jeden z głównych motywów dziecięcych pokazów.

Hiszpańska firma Desigual swoją urozmaiconą kolorystycznie kolekcję zaprezentowała podczas zbiorowego pokazu mody projektantów z Półwyspu Iberyjskiego.

Firma Barbaras pokazała m.in. luksusową kolekcję czapek wykonanych z przędz Zegna Baruffa.

Propozycje Christiana Lacroix, czyli odrobina luksusu na co dzień dla najmłodszych wielbicielek mody.

Fot. Katarzyna Maciejewska Serra i Pitti Image (6)

Włoski producent Simonetta, który w swoim portfolio ma również m.in. licencyjne minilinie takich domów mody jak Fendi i Roberto Cavalli, obchodził we Florencji 40-lecie swojej obecności na targach Pitti Bimbo.

144

W kolekcji Karla Lagerferda, w dość stonowanej kolorystyce, pojawiły się zapożyczenia z „dorosłej” mody.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


21–22.11.2015 WROCŁAW FASHION MEETING VOL. 6 130 stoisk z modą dziecięcą, damską i męską czekało w Klubie Biznesowym na odwiedzających największe w południowej Polsce targi i pokazy trendów na jesień i zimę 2015/2016. Moda okazała się doskonałą rozrywką dla całych rodzin. Zainteresowanie tłumów towarzyszyło wystawcom od pierwszych minut po otwarciu aż do wieczora. 

Czy mam na sobie coś, co zasługuje na brawa? Dojdę do końca wybiegu i z pewnością się dowiem… Być może nad tym zastanawiał się mały model prezentujący we Wrocławiu kolekcję Giggi.

The Same to takie same kreacje dla dzieci i mam.

Najważniejsze to nie tracić dobrego humoru i ani chwili cennego czasu. Agnieszka Kunik, pomysłodawczyni marki Wool Dreams, w przerwach między promowaniem swoich wyrobów wytrwale poszerzała kolekcję.

Fot. BranzaDziecieca.pl (7)

Małgorzata Dąbrowska regularnie bywa na modowej imprezie we Wrocławiu. Szczególnie lubi robić zakupy dla córki. Tym razem garderoba 4-letniej Kingi wzbogaci się o nową tiulową spódniczkę.

Żywa reklama? Czemu nie. Kolekcję Ma Lini polecały Marianna Goś i testująca ubrania jej córeczka Anika.

Choć to mama oglądała wyroby An Art, młodej damie kolczyki tego producenta też niewątpliwie wpadły w oko. Może dostanie taki prezent za kilka lat?

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

Moda to wyłącznie domena kobiet? Nieprawda. Ten tata dumnie prezentował swoje stanowisko w sprawie, zarówno oglądając pokazy, jak i paradując wśród stoisk.

145


FOTOGALERIA BRANŻY DZIECIĘCEJ

7.11.2015 – 7.02.2016 WROCŁAW: WYSTAWA BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO Sceny z bajek i z filmów, wydarzenia historyczne, wielkie lotnisko z modelami samolotów z I i II wojny światowej, interaktywny robot i wiele, wiele innych obiektów, a wszystkie powstałe z milionów kloców Lego. Ogromną wystawę można było oglądać na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Ekspozycję uzupełniały strefa zabaw i sklepik. 

Lekki półmrok w alejach między gablotami i precyzyjne oświetlenie każdego eksponatu – w takich warunkach zwiedzający poruszali się w świecie Lego między przyciągającymi wzrok budowlami.

Rekonstrukcję legendarnego Titanica stworzono w skali 1:25. Z 500 tysięcy elementów powstała budowla o długości 11 m i wysokości 3 m.

Klocki potrafią być zajmujące nie tylko dla dzieci. Imponującą makietę wojennego statku kosmicznego Star Destroyer budowano aż 8 miesięcy. Całość waży ponad 50 kg.

Fot. BranzaDziecieca.pl (6)

Rozpoznajecie tych państwa? Mama Muminka i Tata Muminka znajdują się wśród wielu elementów makiety powstałej z okazji 100. rocznicy urodzin Tove Jansson, autorki serii książek o tych stworach.

Świat przeżyć w pigułce dla wielbicieli Jacka Sparrowa. Uwaga, nadciągają piraci z Karaibów!

146

W kolorowym świecie klocków znalazło się miejsce na wycinek z szarej, polskiej rzeczywistości sprzed ponad 30 lat. Dwie makiety przedstawiały stan wojenny z milicją, Pewexem, supersamem i barem mlecznym.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


K L U B P R E N U M E R AT O R Ó W „ B R A N Ż Y D Z I E C I Ę C E J ”

Rabaty dla sklepów

Złowione w sieci

Prenumerujesz „Branżę Dziecięcą”? Skorzystaj z lepszych warunków zakupu, jakie oferują naszym stałym czytelnikom wybrani dostawcy. ANEK Rabat 4% przy 1. zamówieniu za min. 1000 zł netto produktów marki Smily Play i przesyłka gratis. tel. 22 123 08 08 www.anek.com.pl

KIDS' DEPOT 5% rabatu na 1. zamówienie marki Jollein za min. 500 zł netto dla nowych klientów. tel. 575 993 996 www.jollein.pl

BLUE OCEAN 5% rabatu na markę Zoocchini przy zamówieniu za min. 500 zł netto. tel. 692 227 451 www.blueshop.pl

MALTEX BABY Przy 1. zamówieniu za min. 800 zł netto na hasło „Branża Dziecięca” rabat 25% na wszystkie produkty. tel. 52 345 31 06 www.maltex.com.pl

BONA Rabat 5% na prezenty i zestawy Minene. 10% przy zamówieniu za min. 1000 zł netto produktów Minene oraz Kolev & Kolev. tel. 24 264 18 15 www.bonababy.pl

MAXIMA 5% rabatu przy zamówieniu zabawek marek Sevi, Goki i Trudi za min. 1000 zł brutto. tel. 535 286 304 www.maxima24.pl

BUFF Rabat 10% dla nowych klientów przy pierwszym zamówieniu. tel. 666 016 660 www.b2b.malavi.pl

MILLY MALLY Na hasło „Branża Dziecięca” przy 1. zamówieniu za min. 600 zł 3% rabatu, wysłka gratis i stały rabat 15%. tel. 22 394 09 94 www.millymally.pl

ECO & MORE 10% rabatu na 1. zamówienie produktów dystrybucyjnych oraz 5% na inne. Dodatkowo gratisy. tel. 663 330 216 www.ecoandmore.pl

SKIP WISH 10% rabatu na 1. zamówienie produktów Wishbone Design. tel. 517 464 596 www.skip.zone

KATHAY-HASTER Dla nowych klientów przy 1. zamówieniu na hasło „Branża Dziecięca” rabat 5% na cały asortyment. tel. 61 849 83 71 www.hurtownia.kathay.pl

SYMAG Dodatkowe 5% rabatu dla wszystkich nowych klientów. tel. 665 049 879 www.symag.net

Przedstawione oferty specjalne obowiązują do 30.04.2016 r. lub do wyczerpania zapasów.

Ty też chcesz kupować taniej? Zamów „Branżę Dziecięcą”!

NA TROPIE MINIONKÓW Podczas kontroli przeprowadzanej przez policjantów w centrum handlowym w Wólce Kosowskiej uwagę funkcjonariuszy zwróciły podejrzanie wyglądające pluszaki na stoisku należącym do 52-letniej Chinki. Policjanci pojechali do mieszkania właścicielki pawilonu i trafili tam na linię produkcyjną podrobionych Minionków. Okazało się, że prawie 4000 sztuk zabawek znalezionych na stoisku i w domu kobiety ma zastrzeżone znaki towarowe. Wartość towaru policja oszacowała na ponad 273 tys. zł. Zatrzymana obywatelka Chin już wcześniej była notowana za podobne przestępstwa. Grozi jej grzywna lub nawet do lat 5 więzienia. Źródło: warszawa.wyborcza.pl WYCOFANY DARTH VADER Amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich nakazała wycofanie ok. 10 tys. sztuk śpioszków dla niemowląt z motywem ze Star Wars. Zatrzaski ubranka mogły odpaść, co potencjalne groziło dzieciom zadławieniem. „Jak na ironię, na ubranku został przedstawiony Darth Vader, bohater słynnej sagi, którego popisowym sposobem na rozprawianie się z ofiarami było właśnie ich duszenie” – zauważył amerykański portal Quartz. Źródło: tvn24.pl DROGIE DZIECI Eksperci z Centrum im. A. Smitha pod kierunkiem prof. Aleksandra Surdeja przeanalizowali koszty wychowania dzieci w Polsce w 2015 r. Jak wynika z raportu, wydatki na wychowanie i utrzymanie dziecka sięgają od 15 do 30% domowego budżetu. Koszt wychowania jednego dziecka w Polsce (do jego 19. roku życia) mieści się w przedziale od 176 do 190 tys. zł, a dwójki dzieci od 317 do 350 tys. zł. Kieszenie polskich rodziców bardzo obciąża podatek VAT. Przy przyjętej stawce 23% VAT wydatki na utrzymanie, wychowanie i wykształcenie dzieci są obciążone podatkiem w wysokości 111 530 zł. Źródło: kurier.pap.pl Informacje dostarcza

Internet: BranzaDziecieca.pl/prenumerata

Telefon: 71 733 65 78

SMS „prenumerata”: 501 199 055

Roczna prenumerata czasopisma kosztuje tylko 49 zł, dwuletnia – 79 zł. G WA R A N C J A Z W R OT U P I E N I Ę D Z Y Jeżeli z jakichkolwiek powodów „Branża Dziecięca” nie spełni twoich oczekiwań, możesz w dowolnej chwili zrezygnować z prenumeraty, a my zwrócimy ci pieniądze za wszystkie kolejne niewysłane egzemplarze. Wystarczy, że powiadomisz nas o swojej decyzji w formie pisemnej, np. e-mailem.

148

NewsPoint to wprowadzona przez firmę NetSprint.pl marka rozwiązań służących do zaawansowanego monitorowania internetu. Oferowane produkty to: NewsPoint (system monitorowania portali internetowych), NewsPoint Social Media (system monitorowania forów, blogów, mikroblogów, porównywarek cen i społeczności) oraz Raporty NewsPoint (pogłębione analizy przekazów medialnych, wykorzystywane przy podsumowywaniu efektów komunikacji dla firm, produktów, marek, usług, branż czy też wybranych zagadnień). Więcej informacji na www.newspoint.pl. Kontakt: kontakt@newspoint.pl lub 22 852 20 06.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


W NASTĘPNYM NUMERZE

O TYM BĘDZIEMY PISAĆ

Kids’ Time w Kielcach  Tu spotyka się branża Siedem lat temu kielecki Czas Dziecka startował jako jeden z wielu w Polsce kiermaszów dla mam z małymi dziećmi. Dziś ta sama impreza, organizowana pod nazwą Kids’ Time, to drugie co do wielkości profesjonalne targi artykułów dziecięcych w Europie, z coraz liczniejszą grupą wystawców z zabawkami. Podsumowujemy tegoroczną edycję.

I N N E T E M AT Y

E-commerce to za mało

Niech się święci Dzień Dziecka

Sprzedawanie w drugą stronę

Właściciele sklepów internetowych, którzy zdecydowali się dodatkowo na otwarcie punktów stacjonarnych, chwalą sobie tę decyzję. Czy e-handel mógłby się rozwijać bez wsparcia tradycyjnych placówek?

Nowoczesny handel to nie tylko wykładanie towaru na półki i obsługa kasy. Nie bez powodu galerie handlowe funkcjonują też jako centra rozrywki. Wykorzystaj 1 czerwca, żeby pokazać klientom nowe oblicze sklepu.

Przez dziesięciolecia przyzwyczailiśmy się do kupowania towarów z Dalekiego Wschodu. Jednak im bardziej bogacą się Chińczycy, tym częściej szukają europejskich produktów. Ty też możesz na tym skorzystać.

PRZEGLĄD RYNKU

PRODUKTY IMPULSOWE

ZG ŁO Ś S W Ó J P R O D U K T: w w w.branzadziecieca.pl/pr zeglad-impulsowe

BRANŻA DZIECIĘCA 2/2016

149


I N D E K S – O S O B Y, F I R M Y, M A R K I

1, 2, 3 3ToysM 76 4Baby 45, 68, 147 4D Citiscape Time Puzzle 82 4Gift.pl 98 4Kids 18, 45, 70 4M 81, 94, 143 A ABC Kid 28 Abracadabra 52 Adamex 7, 68, 69, 73, 74, 103 Afelo 82, 92 Air Aroma Polska 114 Akerman Lucy 59 Akord 44, 62, 131 Akpol 42, 43, 44, 64, 89 Alexander 140, 141 Alexis II 87, 140 Alphanova Bebe 110 Alsina Emili 56 Amazing Toys 81 An Art 145 Anek 86, 89, 104, 148 Anex 6, 46, 49, 62, 64 Angel Sand 89 Anusia 92 Applebee’s 54 Aro Karoń 8 Artsana Poland 9, 44, 64, 78, 83, 117 Atut 115 Audi 24 Auta 14 Avakai 76 Avengers 28 Avionaut 12, 44, 80, 95, 143 B, C Baby Art 75 Baby Best 139 Baby Born 99 Baby Chic 42 Baby Design Group 44, 46, 65, 75 Baby Jogger 68 Baby Land 42, 51, 62, 66, 67 Baby Mix 87 Baby Zen 33, 69 Baby-Design 3 Baby-shower.pl 60, 61 BabyBjörn 48, 71 BabyGroup 18 Babylonia 58, 59, 61 Babymama.pl 61 Babyono 8 Bajo 76 Bam Bam 88, 89 Bamar Nicol 64, 67, 70, 74, 75, 151 Banaś Łukasz 46 Banzai 91 Baranek Shaun 14 Barbaras 36, 38, 63, 144 Barbie 26, 91, 128 Barbieri Simon 38 Barcarola 40 Barletta 7 Baruff Zegna 38 Basałyga Jarosław 22 Batman 81 Bauer Kerstin 56 Bebe Club 123 Bebetto 8, 19, 44, 46, 62, 63, 69 Befado 42 Bellamy 139 Bentley Organic 48, 72, 110 BeSafe 31, 33, 45, 54 Białczak Maria 92 Białkowski Krzysztof 115 Bikeovo 42 Blahnik Manolo 60 Blond! Made in Nürnberg 56 Bloom 67 Bloomberg 26 Blue Ocean 68, 77, 105, 148 Błaszak Michał 6 BMW 24 Bobas Fashion 37 Boboli 40 Bociąg Joanna 116, 118 Boer Olaf de 57 Bona 70, 118, 148 Bosch 129 Bradshaw Carrie 60 Branch Brothers 118 Bratz 99 Braun 129 Brenčič Rastislav 115 Bridgepoint 12 Bright Junior Media 28 Brimarex 77 Brio 78 Britax Römer 10, 44 Bronzieri Imelde 40 Buff 39, 69, 71, 148 Bugaboo 18 Bumprider 73 Byrne Christopher 82 Camicco 125 Camphora 61

150

Canada House 40 Canpol 28, 33, 34 Caretero 44 Carlo Baby 10 Cartamundi 141 Castor 12, 80, 143 Cavalli Roberto 40 CBME China 26, 61 CES 10 Chan Stephen 81 Chanel 38 Chau Benjamin 81 Chic 38 Chicco 9, 34, 44, 46, 64, 78, 83, 117, 142 Chichen Industrial 12 China Kids Expo 16, 47 Chmielewska Barbara 20 Chmielewski Michał 8 Chodkowski Tomasz 20 Ciciobello 40 Cisek Marcin 124, 125, 126 Close 110 Cloud B 89 Cobi 10, 12, 76, 77, 80, 94, 143 Codie Labs 76 Collecta 143 Color Stories 61 Concord 6 Condor 40 Costa Maria 52, 54 Coto baby 45, 68, 97 Cottolare 93, 111 Crayola 92, 101 Creamhouse 12 CuddleCo 34, 63 Cuddledry 110 Curaden Polska 28 Cuski 90 Cybex 7, 10, 12 Czaja Krzysztof 140 Czarnecka-Ladra Anita 88, 89 CzuCzu 28 D Daga 36 Dahl Roald 8 Daiichi Company 12 Dante 6, 143 Dąbrowska Małgorzata 92, 145 DeCuevas Toys 101 Depp Johny 8 Dekornik 28 Dell’Acqua Alessandro 38 Delta Trade 140, 141 Deltim 46 Desigual 40, 144 Diesel 40 Disney 2, 12, 14, 22, 54, 92 Disney Infinity 28 Doliński Dariusz 59 Done by Deer 10 Donerland 92 Dorel 25, 42, 44, 45, 46, 66, 67, 73, 74, 75 Dream Baby 32 DRI 8 Dróżdż Magdalena 42, 43 Dudzic Kamil 53 Dumel 8, 28 Dybalski Wiesław 46 Dzięgielewski Tomasz 76 Dzik Justyna 42 E, F E plus M 142 E-Supply International 12 e-Zabawkowo.pl 84, 85 Eco & More 48, 72, 92, 148 Educa 57, 93, 104 Edukatorek.pl 138 Edushape 102 Egmont 22, 101 Electrolux 129 Element Co 12 Elodie Details 11, 48 Emirates 24 Empik Media & Fashion 12, 98 Enplug Europe 115 Epee 104 Epoka lodowcowa 104 Erdélyi Sándor 76 Ergobaby 18 Espiro 65 Euro-Cart 27, 41, 44, 45, 65, 74 Euro-Trade 28, 45, 66, 68, 89, 140, 142 European Licensing Company 104 Evenflo 12 Ewa Collection 89 Expander 41, 74 Fabiański Witold 10 Falkowski Konrad 140 Fendi 40 Fido 122 Fiki-Miki 139 Firebox 99 Fisher-Price 26 Flowerssori 40 Forbis Group 114

Fotelik.info 16, 123 Fotelikiada 16 Fracomina 40 Franek Sławomir 139 Frąckiewicz Aleksandra 92 Fred 99 Frozen 14 Furby 102 G, H Gabrysiak-Wadowska Joanna 22 Galliano John 40 Gan Katarzyna 89 GB 12 Geoby 82 Geomag 90 Gerber 34 GF Ferre 40 Giggi 145 Glimmer Body Art 6, 38 Globber Templar 10 Głowacki Grzegorz 142 Go-Easy 90 Goki 26, 148 GoldieBlox 8, 100, 101 Goliath Games 10 Goliński Andrzej 140 Goodbaby 12, 24, 82 Goodwin John 8 Google 96 Goś Marianna 92, 145 Gottlieb Richard 96 Grabiński Wojciech 16 Graco 45, 66 Granna 24, 28, 54, 140 Gwiezdne wojny 14 Habiera Dagmara 112, 113, 122 Hallmark 136 Handstein Peter 16 Hape 16, 59, 88, 143 Haracz Daniel 122 Harrogate International Nursery Fair 16 Hasbro 12, 24, 26, 86 Hebauer Lioba 56 Hemar 140 Hevea 18, 23, 73, 139 Hexbug 13, 90 Hitchcock Alfred 8 Hollo Andras 102 Hot Wheels 26 Huanqi 12 I, J Ice Iceberg 40 Icom Poland 8 Ideo Group 6, 46, 49, 62, 64 Imperial 132 Integral 3 Jack N’Jill 110 Jacyków Tomasz 43 Jakks Pacific 57, 86 Jane 45, 66 Jankowska-Martynowicz Małgorzata 18 Janod 78 Jansson Tove 146 Jantar Projekt 14 Jarfex 58 Jawa 140, 141 Jezierski Jacek 77 Jeżyńska Iwona 139 JL Childress 38 Joie 18, 45, 70 Jollein 63, 74 Jolie Angelina 54 K K’s Kids 32, 33, 71, 86 Kabum 89 Kaethe Kruse 87 Kama System 3 Kapała Katarzyna 8 Karoń Janusz 46 Kasprzak Krzysztof 142 Kathay-Haster 86, 91, 92, 93, 109, 148 Kenzo 40 Kick Ernst 76 Kickstarter 100, 101 Kiddy 7, 43 Kids’ Depot 63, 74, 148 Kids’ Time 6, 33, 46, 53, 55, 59 KidyKid 138 Kikolski Witold 46, 142 Kind + Jugend 51 Kiraga Maria 93 Kiwy 45, 72, 75 Klein 129 Koala Baby 37 Koksztys 123 Kolev & Kolev 148 Koniec Kamil 8 Konon Monika 92 Kosmos 10 Kotfis Maja 20 Krzymińska Aleksandra 77 Księżniczki Disneya 26 Kucharewicz Jacek 32

Kung Larry 81 Kunik Agnieszka 145 Kurczak Karolina 114 Kurpiewski Paweł 123 Kwokowski Felix 58 Kwokowski Piotr 58, 59 L, Ł La Millou 28, 42 Labadu 3 Lacroix Christian 144 Lagerfeld Karl 38, 40, 144 Lalaloopsy 78, 90, 99 Lässig 22 Latoszek Wojciech 98 LeapFrog 1320, 22, 91 Lech Mikołaj 130 Lego 8, 14, 20, 28, 78, 102, 130, 146 Leolandia 77 Les Deglingos 22 Les Mistinguettes 22 Leściorz Marek 32 Leung Ken 143 Levi’s Kids 38 Lewandowski Robert 77, 142 Lexibook 57 Libra 13, 20, 22, 90, 91, 94 LiLu 59 Limobebé 56, 57 Lin Michael 81 Lindstorm 128 Lipecz Adam 102 Lisiecki Michał 120, 121 Little Tikes 99 Llorens 101 Logis 42, 44, 70, 74 Lookart 8, 44, 80, 95, 143 Lorek Anna 129 Losan 40 Lovi 33 LPP 28 Lukdom 139 Lumo 3 Łapin Iza 18 M, N Ma Lini 92, 145 Machura Piotr 46 Maciejewski Marcin 143 Maclaren 43 Madej Dorota 122 Magnier-Janicka Edyta 14 Malavi 39, 69, 71, 148 Malik 129 Maltex 55, 64, 148 Maltex Baby 55, 64, 148 Małolepszy Aleksandra 8 Mamas & Papas 18, 54 Manhattan Toys 26, 86 Marioinex 140 Märklin 57 Marko 6, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 45, 65, 67, 69, 71, 73, 86, 88, 89, 91, 92, 140, 142 Maroglio 38 Marszolik Renata 32 Mattel 13, 14, 18, 26, 78, 82, 86, 90, 91, 96 Maxi-Cosi 7, 46, 73 Maxima 26, 86, 91, 148 Mayoral 40, 144 Mądra Mama 18 MB Creations 138 McCafferty Jim 82 McQuinn Alexander 93 Meble Dziecięce Poznań 139 Medela 20, 42, 43, 72 Mega Blocks 13 Megableu 101 MGA Entertainment 78, 90, 93, 94, 99 Mi Mi Sol 38, 40 Michalska Aneta 123 Mielczarek Marcin 84, 85 Miele 129 Migliorisi Gianluca 78 Mikkelsen Hassellund Jesper 20 Milly Mally 89, 136, 148 Minecraft 14 Minene 70, 148 Ming Ming 86 Mini-Maxi 6 Miniland 102 Minionki 148 Miola Regis 77 Mirax Technology 81 Miss Grant 40 Missoni 40 Miśkolandia 102 Moby-System 81 Mochtoys 141 Mokopico 92, 138 Momocki Robert 16 Monnalisa 40 Monster High 26 Monster Trux 10 Montelpare Andrea 40 Moore Michael 59 Mother & Baby 6, 42, 43

Moulin Roty 94 Mudpuppy 38 Multiprint 104 Muminki 146 Munro Ken 96 Musioł Janusz 32, 34, 35, 140, 142 My Hummy 77 My Little Pony 12, 14, 26 Myszka Miki 54 Myszyńska Katarzyna 8 Nasza Księgarnia 22 Nawrocka Katarzyna 10 Newell Rubbermaid 10 Niewierkiewicz Aleksandra 80, 143 Novum 140, 141 Nowak Marta 50, 51 Nowakowski Bartosz 143 NPD 14 Nuby 32 Nuk 21, 26, 51, 62, 66, 67 Nuna 18 O, P, Q Ol-Mar 3 Orange Toys 28, 88, 101 Orepuk Paweł 123 PacaPod 38 Paciotti Cesare 40 Pallino Pinco 40 Paradise Baby 26, 53, 63, 88 Patrineco 3 Pawłowska Katarzyna 60, 61 Peg-Pérego 44, 62, 131 Pen Test Partners 96 Peps 3 Pequetren 101 Petit Bateau 38, 40 Petrikas Matas 76 Philips Avent 6 Pinio 6, 133, 139 Pinokio 14, 66, 93 Pitt Brad 54 Pitti Bimbo 36, 38, 144 Pitti Immagine 38 Plastmetic 12 Play & Go 8, 40 Play by Play 104 Play-Doh 12, 26 PlayFusion 28 Playmobil 42, 43, 79, 90, 91 Playshoes 48 Podleś Robert 76 PolakPotrafi.pl 101 Poofi 61 Porwat Iwona 142 Pos Martin 12 Procter & Gamble 28 Przygocka-Hamrol Justyna 138 PSBZiADz 140, 141 Psi Patrol 28 Quercetti 6 Quinny 25, 46, 66, 75 Quis Quis 40 R, S, Ś Ravensburger 104 Recaro 44, 74 Reig Musicales 101 ReiRei 10 Rekman 57, 86, 93, 104 Rema Days 16 Respondowski Piotr 78 RetailShow 114 Retrowózki.pl 58 Revell 10 Riko 41, 65 Roan 45, 70, 72, 73, 75, 135 Rochas 38 Rodzice i Dzieciaki 12 RollABout AB 10 Rollplay 24 Rosa-Haftaniuk Edyta 6 Rossa 96 Rossman 28 Rubens Barn 38, 86 Russell 81, 92, 94, 101, 138 Rzeźniczek Katarzyna 140 Sassy 32 Scandinavian Baby 11, 48, 71, 73 Scervino Ermanno 38 Science4you 29, 93 Scott Jeremy 10 Serafin Daniel 18 Ses Creative 70 Sevi 26, 91, 148 Shanhai Ganso 8 Sierra Madre 20 Silver Cross 58 Simonetta 40, 144 Skip Hop 88 SkipWish 8, 40, 88, 138, 148 Skylanders 28 SLE Polska 115 Smart Trike 88 Smartoys 8, 138 Smily Play 72, 86, 89 Smyk 12 Snooze Baby 38

Soap Studio 81 Sobczyk Marcin 46 Sofija 15, 48 Solga Robert 134 Solution Baby Care 22, 78, 138 Song Zhenghuan 12 Sparrow Jack 146 Spielwarenmesse 10, 16, 76, 142 Spin Master 10, 13, 24, 82, 91, 94 SprytneZabawki.pl 94 Star Trek 14 Star Wars 26 Stark Anna 78 Sterling Debbie 8, 100, 101 Stokke 10, 42 Suavinex 18 Sulima-Gillow Anna 114 Summer Infant 68, 77 Super Sand 10 SwaddleMe 34, 65 Swarovski38 Swede Demuth 86 Symag 28, 68, 88, 101, 148 Szmidt Paweł 14 T, U, V Tactic 90 Taf Toys 89 Tamagotchi 128 Tefal 129 Tega 66, 72, 73, 74, 75, 88, 137 Terjan 62 Texpol 6 TFK 30, 33 The Cocobelt 38, 69 The Little Prince 59 The Purple Cow 38 The Same 145 Thinkfun 101 ThinkGeek 99 Tiny Love 32, 33, 34, 73, 91 TM Toys 28, 76, 77, 78, 104, 141 Tobe 76 Tołstoj Lew 38 Tomaszek Izabela 93 Tommee Tippee 18, 33, 64 Tomy 2, 28, 88, 92 Toy Planet 16, 59, 87, 88 Toys4Boys 98 Trefl 28, 29, 77, 93, 101, 104, 140, 142 Trolle 12 Trudi 26, 148 Tse Franki 82 Tuc Tuc 40 Ulman Bartosz 22, 90, 91 Upright Group 118 Vader Darth 148 Vai Kai 76 Valco 18, 70, 127 Vivid 96 VM Studio 113 Volkswagen 24 VTech 22, 87 Vuly Trampolines 24 W, X, Y W Małym Świecie 6, 38, 69, 86 Wader-Woźniak 26, 76, 92, 140, 152 Walas Marcin 8 Watkowska Katarzyna 58, 61 WeGirls 20 West Kanye 93 Whisbear 6 17, 61, 93 White Crane 6, 42 Winning Moves 57 Winzki 102 Wlazło Monika 115 Wola 28 Wonderwold Products 12 Wong Allan 22 Wooky Entertainment 142 Wool Dreams 145 Woźniak Marcin 140 Wrocław Fashion Meeting 92, 145 Wspieram.to 101 Wyspa Szkrabów 57 X-lander 22, 46, 87 Yiu Leung Hing 82 Yookidoo 105 Yuhuhugs 68, 101 Z, Ź, Ż Zabawkarstwo Wojciech Bączek 140 Zagrobelny Jacek 16 Zapf Creation 99 Zawitkowski Paweł 42 Zdybel Jacek 142 Zielińska Paulina 16 Zoocchini 148 Zubrycka Justyna 76 Zuru 10 Zwierzogród 2

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Branża Dziecięca 2/2016  

Czasopismo handlowców

Branża Dziecięca 2/2016  

Czasopismo handlowców