Page 1

BRANŻA DZIECIĘCA CZASOPISMO H A N D LO W CÓ W

Daj szansę wyprzedaży  Pozbądź się „zalegaczy” s. 94   Rozgrzewka dla mózgu  Zabawki naukowe s. 74 

ISSN 1899-1149

Nr 1/2016 (52) Styczeń-luty 2016 Cena: 9 zł (w tym 8% VAT)

Jak wycisnąć więcej z targów  Przygotowania do Kielc s. 34 

Adrian Chabior (Junior Jędrzejów)

Stawiamy na krajowe marki s. 40


Jak przekonać klienta, że twój pracownik zna się na asortymencie, który oferuje? Jednym z prostych sposobów jest ubranie sprzedawcy w odpowiedni strój.

DZIEŃ DOBRY :) W książce Roberta Cialdiniego Wywieranie wpływu na ludzi można znaleźć przykład nadesłany przez czytelnika – lekarza z Florydy. Zauważył on, że tytuł doktora medycyny nabiera większej wagi w oczach innych dzięki białemu kitlowi. Obowiązuje tu też pewna hierarchia: stroje służbowe studentów są krótkie, stażyści noszą nieco dłuższe, a lekarze po specjalizacji – najdłuższe. Amerykanin zaobserwował, że pielęgniarki nigdy nie kwestionują poleceń „długich kitli”, choć zdarza im się sprzeciwiać lub dyskutować, gdy mają do czynienia z „krótkim kitlem”.

z akcesoriami do karmienia w biały fartuch, podobny do tych, jakie noszą farmaceuci. Dzięki skojarzeniu z apteką, siła oddziaływania takiej osoby od razu wzrośnie. Jeżeli chcesz wzmocnić ten efekt, umieść na piersi handlowca plakietkę z wygrawerowanym nazwiskiem (można też wyszyć nazwisko na ubraniu). Twój pracownik przeszedł szkolenie i nauczył się dopasowywać foteliki? Powieś na ścianie certyfikat, który otrzymał, zamów dla niego koszulkę z napisem „specjalista ds. doboru fotelików” i wizytówki z takim samym stanowiskiem, które będzie rozdawał klientom. Właściwy ubiór może podkreślać kompetencje, ale jeżeli ich brakuje, klienci szybko to zauważą. Dlatego dbaj też o to, żeby twój personel stale poszerzał wiedzę, – np. czytając „Branżę Dziecięcą”.

W sklepach z zabawkami i artykułami dla niemowląt również stosuje się służbowe stroje. Najczęściej są to jednakowe T-shirty, koszulki polo lub polary. A gdyby tak zrobić mały eksperyment? Ubierz sprzedawcę z działu

Marek Jankowski, redaktor naczelny

„Branża Dziecięca” Czasopismo handlowców

Grono prenumeratorów powiększyli ostatnio

ADRES REDAKCJI Branża Dziecięca, ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław WYDAWCA © 2008-2015 Atomedia Consulting, Żurawice ul. Jesionowa 2, 55-040 Kobierzyce SKŁAD Greatio, www.greatio.com DRUK ArtDruk, www.artdruk.com

• • • • • • • •

REDAKCJA Marek Jankowski (redaktor naczelny), Ilona Niebał, Anna Orleańska (tel. 71 735 15 66, 71 715 60 86, redakcja@branzadziecieca.pl) PRENUMERATA Karolina Peroń (tel. 71 733 65 78, prenumerata@branzadziecieca.pl) KOREKTA Joanna Forysiak REKLAMA Anna Dżanajewa (tel. 71 734 58 91, kom. 501 199 055, reklama@branzadziecieca.pl) Znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i nie zwraca niezamówionych materiałów. Zdjęcie na okładce: BranzaDziecieca.pl. „Branża Dziecięca” jest partnerem prasowym Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych – Polish Toy Association. Jesteśmy członkiem Baby Care Magazines International – organizacji zrzeszającej wiodące czasopisma piszące o branży artykułów dziecięcych.

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

Kalendarium wydarzeń 01.–06.2016 POLSKA

Carero (Písek, Republika Czeska) Ewa Baranik PPHU (Klucze) Grupa Allegro (Poznań) Klamar (Żmigród) Mini Press (Marki) Moleo (Piaseczno) Świat Dziecka (Skórzewo) Toy World (Grudziądz)

25.02-27.02 09.04-10.04 07.05-08.05 11.06-12.06 18.06-19.06

Kielce: Kids’ Time Gdańsk: Mother & Baby Wrocław: Mother & Baby Sosnowiec: Rodzice i Dzieciaki Warszawa: Mother & Baby

ZAGRANICA

Z A M Ó W P R E N U M E R AT Ę

BranzaDziecieca.pl/prenumerata

Fot. S. Panek

Słyszałeś pewnie o tym, że klienci wolą kupować u ekspertów. Jak ich przekonać, że właśnie tobie mogą zaufać? Jednym ze sposobów na podniesienie wiarygodności jest odpowiedni strój.

71 733 65 78

R A B AT Y D L A S K L E P Ó W – S . 1 0 8

Nakład kontrolowany: 4000 egz.

11.01-14.01 14.01-17.01 17.01-18.01 21.01-23.01 22.01-24.01 24.01-26.01 27.01-01.02 31.01-01.02 13.02-16.02 19.02-21.02 01.03-03.03 01.03-03.03 04.03-06.03 19.03-22.03 20.03-22.03 08.04-10.04 13.04-15.04 20.04-22.04 29.04-01.05 13.05-15.05 24.06-26.06

Hongkong: Hong Kong Toys & Games Fair Stambuł: CBME Turkey Amsterdam: Kleine Fabriek Florencja: Pitti Bimbo Madryt: FIMI Madrid Londyn: Toy Fair Norymberga: Spielwarenmesse Londyn: Bubble Toronto: Canadian Toy & Hobby Fair Londyn: The Baby Show Dubaj: Playworld Middle East Moskwa: Kids Russia Zurych: Baby & Kids Messe Melbourne: Toy Hobby & Licensing Fair Harrogate: International Nursery Fair Guangzhou: Toy & Hobby Fair Singapur: CBME South East Asia Mumbaj : CBME India Wiedeń: BabyExpo Birmingham: The Baby Show Madryt: FIMI

3


Fot. BranzaDziecieca.pl

Fot. Sławomir Panek

40

08

Ad r ia n C h a b io r w ie r z y, że s k le p s t a c j on a r ny może od n ie ś ć s u k c e s

Ta rgi K ids’ Time 2016 w K ielcach za jm ą aż 7 hal w ys t aw i e nni cz ych

STAWIAMY NA KRAJOWE MARKI

FINAŁOWE ODLICZANIE

ART YKUŁY DZIECIĘCE WYDARZENIA Kto w ygra? Pl ebis c y t Branż y Dzie ci ę ce j 2 0 1 5

6

Finałowe odliczanie Zbliżają się targi K ids’ Time w K ielcach

8

R ek ordowi gracze W G d a ń s k u gr a l i , b aw i l i s i ę i c z y t a l i

10

Na grodze ni i w yróżnie ni Z a bawk a Rok u, Nagroda R o dz i có w i Nagro da D z i e ci

12

Z łośliwoś ć na plans z y Gratislavia dla fanów planszówek

14

Sza n sa na hande l Har rogate zaprasza Polak ów

16

Bo klient się zmienia Nowości z targów RetailShow w Warszawie

18

M od ne t łumy Nowe trendy na Wrocław Fashion M eeting

20

Pr z yszła mama za k ierownicą Wa r szt at y w ramach k am p ani i „ C i ąż a i p asy ”

22

MASZ CIEKAWY TEMAT? SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ REDAKCJĄ TEL. 71 715 60 86 LUB 71 735 15 66 REDAKCJA@BRANZADZIECIECA.PL

4

Podsumowanie ro k u 2015 N a j w a ż n ie j s ze w yd a r ze n ia os t a t n ic h 1 2 mie s ię c y

28

Progn oz y d la b r a n ż y Sondujemy producentów i dystr ybutorów

30

Z mia n a C z a s u J a k roz w i j a ł y s i ę t a rgi w K i e l c a c h

32

Jak w ycisnąć więcej z targów Jesteś gotow y na K ids’ Time?

34

S to is k o to n ie w s z y s t k o Porady dla w ystawc ów

38

Stawiamy na k rajowe mar k i W y w i a d – Ad r i a n C h a b i o r ( J u n i o r J ę d r ze j ó w )

40

Py t a n ia o p r ze w ij a k N a c o z w róc ić u w a g ę k lie n tom

42

Pie lu s z k i w p ig u ł c e Ws z ystk o o wielorazówk ach

44

Tr w a ł e z w ią z k i W y w i a d – M . Ce g l i ń s k a - M a l a k , J. M a l a k ( M a l te x )

46

Jak kupują Rosjanie R y n e k w s c h o d n i od s ł a n ia s wo j e t a j e mn ic e

54

N a p o ls k ie p ro d u k t y n ik t n ie n a r ze k a Wy wiad – Eve R y k aczewsk a (Supreme Baby)

56

Wóz k i – p r ze g lą d r y n k u C ze r w ie n i c z a r – p o my s ł n a w y s t awę Prod u c e n c i i d y s t r y b u tor z y p o le c a j ą

48 52 58

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. BranzaDziecieca.pl Fot. Profoto8213 | ChromaStock

74

94

Fi z y k a i che mia s ą fasc ynu j ące, gdy dodamy odrob i nę fraj dy

Poz b ą d ź s ię „ z a le g a c z y ” z p ół e k i zacznij rok z nową energią

ROZGRZEWKA DLA MÓZGU

DAJ SZANSĘ WYPRZEDAŻY

Z ABAWKI Ła dne r ze cz y D es ign dla dzie ci

72

R oz gr ze w k a d l a m óz g u Na uk a może s prawi ać rado ść

74

O d bonów do animacji W y w i a d – K a z i m i e r z Wi e r z b i c k i ( Tre f l )

78

D ojr zali najmłods i Trudności w k lasyfik acji wiek owej zabawe k

80

Dżungla i duchy Dziecięce premier y filmowe 2016

82

Pr zepis na suk ces? Zabawk i na licencji Bajk ow y bohater z większa spr zedaż

84

Jask iniowc y i czarodziej Licencje: Flintstonowie i Har r y Potter

86

Zabawk i niemowlęce – pr zegląd r ynk u Produce nci i dy s t r y b u to r z y p o l e caj ą

76 88

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

RYNEK D a j s z a n s ę w y p r ze d a ż y N ie k a żd a ob n iż k a c e n d z ia ł a t a k s a mo

94

M a il n ie w y s t a rc z y Obrazk owe social media a spr zedaż

96

M a mo, k u p is z mi to? Pie n ią d ze w ś w ie c ie d z ie c i

98

J a k o c h ro n i ć w zó r Po r a d y p r aw n ik a

100

Poczet Sk lepów Polsk ich K oł y s k a ( Gó r a K a lw a r ia ) , Tu b lu ( Wa r s z aw a )

102

I n for ma c j e PS BZ iA D z Fotog a le r ia Br a n ż y D z ie c ię c e j Prenumerata, rabat y dla sk lepów W n a s tę p ny m n u me r ze

104 106 108 109

5


WLYEDBAI SR CZ YE TN IBAR A N Ż Y D Z I E C I Ę C E J 2 0 1 5 P

KTO WYGRA? Zapraszamy właścicieli sklepów z artykułami dla najmłodszych i zabawkami do udziału w finałowym etapie Plebiscytu Branży Dziecięcej. Zwycięzców można wybierać od 1 do 31 stycznia 2016 r. Przedstawicieli handlowych i firmy, które cieszą się szczególnym uznaniem, zaprezntujemy już 25 lutego podczas uroczystej Gali Biznesu w Kielcach.

W finale można oddać głos na dowolną liczbę kandydatów w każdej kategorii: SMS-owo (nie częściej niż 1 raz dziennie na daną osobę) lub za pomocą kuponów, które publikujemy na sąsiedniej stronie. Zdobywcy tytułu Handlowca Roku otrzymają 1000 zł nagrody, a Firmy Roku – pakiety reklamowe o wartości 5000 zł do wykorzystania w czasopiśmie i serwisie BranzaDziecieca.pl. Poniżej przedstawiamy wybrane uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do konkursu. Najciekawsze opinie wyróżniliśmy nagrodami pieniężnymi. Zgłaszający: Mirosław Linowiecki, Oleńka (Łódź) Kandydat: Marcin Walas, BabyOno Z roku na rok handel w Łodzi jest coraz mniej przychylny dla małych firm, dlatego każdy klient, który wchodzi do sklepu, jest ważny. A czym można go przyciągnąć, jak nie najnowszymi produktami na rynku, które idą z duchem czasu i dopasowują się do potrzeb współczesnych rodziców? Dzięki panu Marcinowi, który dba o to, bym była nieustannie na bieżąco z ofertą firmy i zaopatrywała swój sklep w najlepsze produkty, jest to łatwe i bezproblemowe. Panie Marcinie, dziękuję za kolejny rok wspaniałej współpracy i gratuluję firmie takiego pracownika. A sobie – takiego przedstawiciela. Kandydat: BabyOno Od 1997 r. zaopatrujemy rodziców w artykuły niemowlęce i dziecięce. Od lat współpracujemy z firmą BabyOno. Mimo coraz trudniejszej sytuacji na rynku, rosnącej zagranicznej konkurencji, ramię w ramię walczymy o klienta. Z tak prężną firmą jest to ułatwione zadanie. Wychodzą Państwo naprzeciw zmieniającym się z roku na rok

6

potrzebom naszych odbiorców. Za każdym razem jest to ogromny sukces, dzięki któremu mogę proponować osobom przychodzącym do sklepu produkty najlepszej jakości, krajowe i sprawdzone. Z przyjemnością zgłaszam Państwa do tytułu Firmy Roku. Zasługujecie na nagrodę w 100%. Zgłaszająca: Joanna Hamrol, Edukatorek.pl (Krosno) Kandydat: Aleksandra Małolepszy, Smartoys Doświadczenie plus wyczucie klienta sprawiają, że pani Ola potrafi podpowiedzieć odpowiednie produkty bez specjalnego namawiania i „ściemniania”. Jest chętna do pomocy przy wprowadzaniu oferty do e-sklepu, co bardzo ułatwia pracę. Reklamacje rozpatruje bez zbędnych formalności. Współpracujemy już kilka lat i nigdy się nie zawiedliśmy! Kandydat: Smartoys Smartoys przyciąga nieszablonowymi zabawkami, dużą dostępnością towarów, atrakcyjnymi rabatami i dobrym opracowaniem oferty. Firma nie boi się podjąć ryzyka, by wprowadzać na polski rynek nikomu nieznane produkty. Bezproblemowo rozpatruje reklamacje, co jest rzadkie na polskim rynku. Współpracujemy już kilka lat, a współpraca ciągle się poszerza. Polecamy serdecznie! Zgłaszający: Marzena Wróbel-Szała, Nasz Urwisek (Zbąszynek) Kandydat: Katarzyna Kapała, BabyOno Prowadząc sklep z artykułami dla dzieci, współpracuję z wieloma firmami i przedstawicielami handlowymi. Mam porównanie, wiem, jak przedstawiciele podchodzą do pracy, proponowanego towaru i firmy. Pani Kasia wyróżnia się

w tej grupie. Mimo że nasza współpraca nie zawsze układała się pomyślnie, potrafiła profesjonalnie załagodzić sytuację, znaleźć rozwiązanie dobre dla firmy, którą reprezentuje, i dla nas. Zawsze jest miła, uśmiechnięta, pomocna. Zawsze odbiera telefon, a jak nie może rozmawiać, oddzwania. Bardzo dobrze orientuje się w asortymencie BabyOno, potrafi doradzić. Na bieżąco przysyła informacje o promocjach, nowościach i uzupełnionym magazynie. Jej pracodawca powinien być z niej naprawdę zadowolony, a inni handlowcy mogą się uczyć, jak być idealnym przedstawicielem handlowym. Zgłaszająca: Marzena Grabinska, Naukowazabawa.pl (Wrocław) Kandydat: Toy Planet Firma Toy Planet zajmuje się dystrybucją zabawek Hape. Wyróżnia ją przejrzysta oferta, szeroki asortyment, dużo wprowadzanych nowości, wysoka jakość produktów. Pracownicy firmy są pozytywnie nastawieni do klientów, szybko realizują zamówienia i zawsze służą pomocą. Zgłaszający: Artur Jakubowski, Mega Urwis (Wrocław) Kandydat: Bartosz Paska, Logis Konkretny, słowny, sympatyczny. W tych trzech słowach najkrócej można opisać Bartka. To profesjonalny handlowiec, a przy tym także dusza człowiek. Kandydat: Bebetto Firma wciąż buduje renomę i nie spoczywa na laurach. Nawet w najprostszych sprawach dba o każdy detal. Bardzo dobrze się nam współpracuje, mamy świetny kontakt. Przedsiębiorstwo zasługuje na medal – choćby z czekolady.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Handlowiec Roku 2015

Firma Roku 2015

Głosowanie SMS Wyślij kod wybranego kandydata na numer 71480 (koszt: 1,23 zł wraz z podatkiem VAT). W każdej z czterech kategorii możesz zagłosować na jednego, dwóch lub trzech kandydatów, stawiając znak „x” w kwadracie obok wybranej osoby lub firmy. Głosowanie trwa w dniach 1-31 stycznia 2016 r. HANDLOWIEC ROKU – ARTYKUŁY DZIECIĘCE Michał Chmielewski (Bebetto) – wyślij SMS o treśći TYP.HRA.1 na numer 71480 Katarzyna Kapała (BabyOno) – wyślij SMS o treśći TYP.HRA.2 na numer 71480 Marcin Walas (BabyOno) – wyślij SMS o treśći TYP.HRA.3 na numer 71480

HANDLOWIEC ROKU – ZABAWKI Kamil Koniec (Dumel) – wyślij SMS o treśći TYP.HRZ.1 na numer 71480 Aleksandra Małolepszy (Smartoys) – wyślij SMS o treśći TYP.HRZ.2 na numer 71480 Katarzyna Myszyńska (Artyk) – wyślij SMS o treśći TYP.HRZ.3 na numer 71480

FIRMA ROKU – ARTYKUŁY DZIECIĘCE Aro Karoń – wyślij SMS o treśći TYP.FRA.1 na numer 71480 BabyOno – wyślij SMS o treśći TYP.FRA.2 na numer 71480 Lookart – wyślij SMS o treśći TYP.FRA.3 na numer 71480

FIRMA ROKU – ZABAWKI Dumel – wyślij SMS o treśći TYP.FRZ.1 na numer 71480 Icom Poland – wyślij SMS o treśći TYP.FRZ.2 na numer 71480 Smartoys – wyślij SMS o treśći TYP.FRZ.3 na numer 71480

Kupon do głosowania Głos oddany na kuponie ma wartość aż 10 SMS-ów, więc starannie wybierz swoich faworytów. W każdej z czterech kategorii możesz oddać dowolną liczbę głosów, stawiając znak „x” w kwadracie obok wybranego kandydata. Wypełniony kupon wytnij i wyślij do 31.01.2016 r. na adres: Branża Dziecięca, ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław.

HANDLOWIEC ROKU – ARTYKUŁY DZIECIĘCE Michał Chmielewski (Bebetto) Katarzyna Kapała (BabyOno) Marcin Walas (BabyOno)

HANDLOWIEC ROKU – ZABAWKI Kamil Koniec (Dumel) Aleksandra Małolepszy (Smartoys) Katarzyna Myszyńska (Artyk)

FIRMA ROKU – ARTYKUŁY DZIECIĘCE Aro Karoń BabyOno Lookart

FIRMA ROKU – ZABAWKI Dumel Icom Poland Smartoys


Fot. Sławomir Panek

WYDARZENIA

Miś z kciukiem PREZENT OD WHISBEAR

Finałowe odliczanie 25–27.02.2016 | TARGI KIDS’ TIME W KIELCACH

W 7. edycji branżowych targów Kids’ Time oprócz bardzo wielu polskich wystawców udział zapowiedziały (do grudnia) 24 firmy z 13 krajów. Stoiska zostaną rozmieszczone w 7 halach, czyli o 2 więcej niż w ubiegłym roku. W pawilonach E, F i G będą dominować wózki, foteliki i inne artykuły dla najmłodszych, w C i D – zabawki, meble i tekstylia. Podobny asortyment znajdzie się w halach A i B, o które poszerzy się Kids’ Time.

Targi Kids’ Time to największe wydarzenie branżowe w Europie Środkowo-Wschodniej, a zarazem najdynamiczniej rozwijająca się impreza w kalendarzu Targów Kielce. Wystawa jest zamknięta dla szerokiej publiczności. 

Fot. AlexSchelbert.de / Spielwarenmesse eG

Organizatorzy mają już gotowy program prezentacji i wykładów. O najnowszych trendach w branży zabawkarskiej opowie w Kielcach

amerykańska ekspertka Reyne Rice. Przedstawiciele rosyjskich sieci handlowych doradzą, jak wejść na tamtejszy rynek. Dane z polskiego rynku zabawek przedstawi Paweł Szmidt z NPD. Jak rozwijać handel stacjonarny, podpowie Dagmara Habiera z firmy VM Studio. Natomiast Sławomir Rajch z Raben Group wyjaśni, jak lepiej obsługiwać klientów w internecie.

Producentki szumiącego misia Whisbear, Zuzanna Sielicka-Kalczyńska i Julia Sielicka-Jastrzębska, wysłały do twórcy Facebooka i jego rodziny pluszaka przygotowanego specjalnie dla małej Max Zuckerberg. Na aksamitnym woreczku wyhaftowano charakterystyczne logo – uniesiony kciuk i hasło: „Peaceful sleep… Like it”, a na łapie misia znalazł się napis „I love my bear”, nawiązujący do nowych emotikonów na Facebooku. To nie jedyna amerykańska ciekawostka związana z firmą Whisbear. W lipcu 2015 r. na zaproszenie Departamentu Stanu USA wzięła ona udział w szczycie przedsiębiorców Global Entrepreneurship Summit pod patronatem Prezydenta USA Baracka Obamy. 

Testowanie polskości APLIKACJA POLA

Korzystając z aplikacji Pola, która miała premierę 11 listopada, można sprawdzić, czy dany produkt został wyprodukowany w Polsce. Aby poznać dane wytwórcy, wystarczy zeskanować kod kreskowy za pomocą urządzenia mobilnego. Autorzy stworzyli podstawową bazę produktów, ale liczą, że użytkownicy będą zgłaszać do niej kolejne firmy. Każdemu producentowi Pola przypisuje od 0 do 100 punktów. Pierwsze 35 przyznaje proporcjonalnie do udziału polskiego kapitału w konkretnym przedsiębiorstwie. Dalsze 10 punktów otrzymuje firma zarejestrowana w Polsce, a kolejne 30 – gdy produkuje w naszym kraju. 15 punktów zdobywa, jeśli zatrudnia polskich pracowników w obszarze badań i rozwoju. Wreszcie kolejne 10 punktów otrzymują firmy, które nie są częścią zagranicznych koncernów. Polę stworzyli: Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Instytut Logistyki i Magazynowania oraz społeczność technologiczna Koduj Dla Polski. 

Umawianie spotkań

Pilnowanie nazwy

27.01–01.02.2016 | TARGI SPIELWARENMESSE W NORYMBERDZE

ZMIANY W PRZEPISACH

Organizatorzy targów zachęcają do korzystania z nowej usługi, która ma pomóc w przygotowaniach do udziału w Spielwarenmesse. Matchmaking to narzędzie internetowe ułatwiające kojarzenie partnerów handlowych i umawianie spotkań. Odwiedzający, którzy wykupili bilety wstępu, mogą z niego skorzystać bezpłatnie. Wystawcy także – ale tylko w podstawowej wersji, umożliwiającej stworzenie własnego profilu. Za zaawansowane funkcje, w tym możliwość inicjowania kontaktów z kupcami, trzeba zapłacić. Wcześniejsze przygotowanie planu spotkań może się przydać, zwłaszcza że udział

Po zmianach w prawie własności przemysłowej, które zaczną obowiązywać od 15 kwietnia 2016 r., przedsiębiorcy będą mogli łatwiej i szybciej rejestrować znaki towarowe (m.in. nazwę i logo). Zgodnie z przepisami właściciele firm będą musieli pilnować, by znaki zgłaszane przez konkurencję nie naruszały ich interesów. Przedsiębiorca, który stwierdzi naruszenie, powinien wnieść sprzeciw lub złożyć wniosek o unieważnienie znaku. Dotychczas sprawdzaniem, czy nikt wcześniej nie zarejestrował ani nie zgłosił znaku identycznego lub podobnego, zajmował się Urząd Patentowy. 

8

w tegorocznej 67. edycji imprezy zapowiedziało ok. 2800 wystawców. Można jeszcze skorzystać z przedsprzedaży i zamówić bilety w niższych cenach. Kupiona z wyprzedzeniem jednodniowa wejściówka kosztuje 18 euro, a bilet na całą imprezę 38 euro. W kasie odpowiednio: 25 i 49 euro. Podczas wizyty na targach warto zajrzeć do hali 3A, gdzie przedstawione będą najciekawsze zabawkarskie trendy oraz laureaci 13. edycji konkursu Toy Award. W programie ponownie znalazło się także Toy Forum z ciekawymi prezentacjami. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Michał Miotk

WYDARZENIA

Elsa w TV DEBIUT REKMANA

Rekordowi gracze 21–22.11.2015 | IMPREZY DLA MIŁOŚNIKÓW PLANSZÓWEK I KSIĄŻEK W GDAŃSKU

Tegoroczną edycję targów Gra i Zabawa oraz Festiwalu Gramy i Festiwalu Czytamy odwiedziła rekordowa liczba ponad 7600 osób. Kilkadziesiąt firm z Francji, Holandii, Niemiec i Polski zaprezentowało w gdańskim centrum Amber Expo ofertę gier planszowych, książek dla dzieci i młodzieży, zabawek i innych form aktywności dla najmłodszych.

Świętowanie z rabatami 2. URODZINY SMYKA PRZY CHMIELNEJ

W programie imprezy znalazły się m.in. turnieje gier: Pelikany, Dino Kontra Dino, TelePatia, Speed Cups, Namiestnik, Nowy Jork 1901, Herosi, Boost i Colt Express. Rozegrano też miniturnieje w Dixit, Koncept, Pomysłówkę. Odbył się również finał rozgrywek w 5 sekund i finał Mistrzostw Polski Splendor o nagrodę główną w wysokości 1000 zł. Tytuł Gry Roku zdobył Splendor firmy Rebel.pl, a za Zaawansowaną Grę Roku uznano Osadników: Narodziny Imperium gliwickiego wydawnictwa Portal Games. 

Fot. Wader-Woźniak

– W tym roku usankcjonowano wreszcie granie na podłodze, co już wcześniej było normą na każdych targach. Podczas wcześniejszych edycji ochrona informowała, że tak nie wolno, bo ciąg komunikacyjny, bo gaśnica wisi na ścianie itp. W tym roku sporą część podłogi przykryto wykładziną i można było oficjalnie zagrać

na dywanie – opowiada Michał Miotk, uczestnik wydarzenia.

Pierwsza kampania telewizyjna firmy Rekman trwała od 19 listopada do 13 grudnia m.in. na kanałach: Disney Channel, Disney Junior, Mini Mini+, Nickelodeon, TV Puls 2, Cartoon Network, Boomerang, JimJam, BBC CBeebies, Polsat, TV4, TV6 oraz TVP ABC. Spoty przedstawiały lalkę Jakks Pacific – Elsa Sing Along. Wrocławskie przedsiębiorstwo jest wyłącznym dystrybutorem oferty tej firmy, ma w swoim asortymencie również produkty m.in. Mattela, Lexibooka, Tomy, Epee i Simby. 

W ostatni weekend listopada sklep Smyk przy ul. Chmielnej 25 w Warszawie obchodził drugie urodziny. Z tej okazji dla klientów przygotowano wiele atrakcji oraz 20% rabatu na cały asortyment. Na dzieci czekały specjalne strefy poświęcone poszczególnym markom, m.in. studio projektowe Barbie, budowanie torów Hot Wheels, gry i zabawy z Treflem, kurzy wyścig z firmą Tactic oraz zabawy tabletem Mio Tab. Ponadto maluchy miały okazję zrobić sobie zdjęcie ze Świętym Mikołajem, składać i malować tekturowe choinki, ozdabiać gipsowe anioły oraz sklejać jak najdłuższy łańcuch na choinkę. Sklep przy ul. Chmielnej zajmuje 2 piętra. Na niższym poziomie znajdują się tzw. sklepy w sklepie poświęcone markom: Lego, Barbie, My Little Pony, Littlest Pet Shop, Księżniczki Disneya, Smiki, Monster High, Monopol, Jenga, Tomek i Przyjaciele, Imaginext, Max Steel, Jake i Piraci z Nibylandii, Star Wars, Transformers, Spiderman, Nerf, Play-Doh, Playmobil, Fisher-Price i Hot Wheels. 

Jury w rozterce KONKURS FIRMY WADER-WOŹNIAK

Znamy zwycięzców konkursu plastycznego „Sprawdzone przez przedszkolaków”, zorganizowanego przez firmę Wader-Woźniak. Tegoroczna, 4. edycja była rekordowa pod względem liczby zgłoszeń. Jury oceniało ponad 500 prac. – Wszystkie były bardzo ciekawe i kolorowe, wykonane różnymi technikami: kredkami, pisakami, farbami. Otrzymaliśmy kolorowanki, wycinanki, wyklejanki z bibuły, z cekinów, z guzików, z wełny, a nawet prace przestrzenne. Nadesłane projekty wykonano z ogromną

10

starannością, zaangażowaniem i dbałością o szczegóły. Ogromnie trudno było nam wybrać tylko te najlepsze – mówi przedstawiciel firmy Wader-Woźniak Rafał Piotrowski. Członkowie jury przyznali 20 równorzędnych nagród placówkom biorącym udział w konkursie oraz 2 dodatkowe wyróżnienia. Zestawy zabawek trafiły do laureatów jeszcze przed mikołajkami. Przedszkolaki będą je testować i oceniać. 

Nagrody za dynamikę E-GAZELE BIZNESU 2015

Firma Ol-Mar Olga Mielczarek, prowadząca sklep e-Zabawkowo.pl, została nagrodzona w rankingu e-Gazele Biznesu – zestawieniu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm e-commerce. Na liście wyróżnionych znalazły się również 4Kids, Rebel i Zabawki Progresywne. Ranking powstaje na podstawie analizy danych finansowych i uwzględnia małe i średnie firmy o przychodach poniżej 100 mln zł w 2014 r., które tym roku wykazały zysk. Autorem zestawienia jest firma badawcza ARC Rynek i Opinia, specjalizująca się w projektach dla firm z branży e-commerce. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Zabawkowicz.pl

WYDARZENIA

Nagrodzeni i wyróżnieni LISTA LAUREATÓW KONKURSU ZABAWKA ROKU, NAGRODA RODZICÓW I NAGRODA DZIECI 2015

W tegorocznej jesiennej edycji konkursu Zabawka Roku, Nagroda Rodziców i Nagroda Dzieci, organizowanego przez serwis Zabawkowicz.pl, jury wybrało najlepsze zabawki i akcesoria spośród ponad 100 zgłoszonych propozycji. Wśród oceniających byli dziennikarze (m.in. redaktor naczelny „Branży Dziecięcej” Marek Jankowski), eksperci oraz gwiazdy telewizyjne, które przyciągnęły uwagę mediów (zob. zdjęcie). Partnerem strategicznym projektu był hotel MCC Mazurkas. – Zabawki, które nagradzamy, to przede wszystkim produkty wartościowe pod względem edukacyjnym i takie, które ułatwiają rodzicom spędzanie czasu z dzieckiem mądrze i atrakcyjnie. Nagroda Rodziców to gwarancja, że akcesoria nią wyróżnione są bezpieczne i wykonane z wysokiej jakości materiałów – komentuje Magdalena Kordaszewska, przewodnicząca jury.

• Zwariowany zamek – Anek • Pytaki – NieZwykła Gra Rodzinna – Dobreto • Kinetic Sand – Libra • Kidizoom Action Cam VTech – Trefl • Interaktywna zabawka edukacyjna Alilo – Masf Distribution • Super Sand – Goliath Games • Klocki Plus-Plus – Mokopico • Mini2Go – Micro Polska • Franciszka, Teresa i Zofia – ręcznie szyte lalki – Ziabaqlu

Nagroda Dzieci: • Licencjonowane samochody zdalnie sterowane XQ – Libra • Zestaw kreatywny – Dalprint Marketing • Playmobil 6043 Samochód brygady policyjnej – Playmobil • Science4you Fabryka Glutożelków – Trefl • Disney Infinity 3.0: Star Wars – Disney/ Cdp.pl Wyróżnienia – Zabawka Roku: • Puzzle My River/Puzzle Race Londji – Toyki • Seria Skip Hop Explore & More – SkipWish • Słonik Orkiestra – Tomy • Pacynki na rękę – Trudi • Seria zabawek Filcowe Robótki – Stnux • Professor Why Chemia – Professor Why • Klocki w tubie – Pilch • Seria Schleich Życie na farmie – konie – TM Toys • Delfinek interaktywny Blu Blu – TM Toys

Zabawka Roku: • Sprytna plastelina – KreatywneMaluchy.pl • Układanki Wooden Story – Wooden Story • Kolekcja biało-czarnych zabawek Mom’s – Hencz Toys • Hexbug Aquabot – Libra • Pojazdy do driftu – Razor

Nagroda Rodziców: • Buty niemowlęce Kolev & Kolev – Bona • Nauka pisania z użyciem nakładki na ołówek/długopis – Prolis • Twistshake butelka do karmienia w zestawie z mikserem i pojemniczkiem – Twistshake • Pieluszka bambusowa Bamboo-line – Texpol • Clevermess Junior – Ansystem • Wózek Summit X3 Baby Jogger – Euro-Trade • Seria teczek inspiracji – Zuzu Toys • Memola – multisensoryczna kołysko-huśtawka – Wiczuk-Polinski

Kto jedzie na Blob?

Trefl z Orłem

Czas na show

4–5.10.2016 | BLOB FORUM

NAGRODY MAGAZYNU POMORSKIEGO

PROJEKT LAMPS & COMPANY

Pierwsza edycja szwedzkich branżowych targów zabawek i artykułów dziecięcych Blob Forum odbędzie się w październiku w Scandic Infra City w pobliżu Sztokholmu. W programie imprezy pojawią się m.in. specjalistyczne wykłady i szkolenia dla handlowców. Targi mają być wydarzeniem cyklicznym, druga edycja już została zaplanowana na wiosnę 2017 r. 

Firma Trefl zdobyła tytuł Orła Pomorskiego w plebiscycie organizowanym przez „Magazyn Pomorski”. W gali biorą udział osoby zaangażowane w rozwój gospodarczy, kulturalny kraju i regionu, przedstawiciele władz samorządowych, posłowie, senatorowie, prezesi największych firm, ludzie związani z kulturą, nauką i sportem. 

W grudniu przy ul. Wiertniczej 36 w Wilanowie otwarto pierwszy showroom firmy Lamps & Company. Ekspozycja prezentowana w lokalu obejmuje m.in. lampy, pufy, pościele, zasłony, koszyki i ramki wchodzące w skład 8 kolekcji: Pastelowe Krople, Pink & Mint Stars, Mint & Grey Stars, Sowie Opowieści, Chevron Mint, Transport, Morska Przygoda i Bajkowy Las. 

12

Wyróżnienia – Nagroda Rodziców: • Seria K’s Kids Training 2s – Marko • Pluszowe plastry – Mavero

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


BUFF

CHUSTY WIELOFUNKCYJNE KOLEKCJA 16-17

Zapraszamy na nasze stoisko podczas targów Kids’ Time w Kielcach Hala D

Dystrybutor: MALAVI Sp. z o.o. Sp.K. Ë Al. Prymasa Tysiaclecia 46 lok. 331 Ë 01-242 Warszawa, Tel/fax +22 836 02 31 Ë biuro@malavi.pl Ë www.buff.pl


Fot. Planszóweczka

WYDARZENIA

Projekt dla biznesu PLATFORMA EDUKACYJNA GOOGLE

Złośliwość na planszy 14–15.11.2015 | GRATISLAVIA WE WROCŁAWIU

Pierwszego dnia festiwalu goście mogli wziąć udział w turnieju Zamki szalonego króla wydawnictwa Planszóweczka. – Na realizację tego projektu zdobyliśmy fundusze na portalu Wspieram.to. Uzbieraliśmy prawie 90 tys. zł, choć planowaliśmy 25 tys. zł – mówi szef Planszóweczki Michał Matłosz. W niedzielę w programie imprezy były m.in. prezentacje gier wydawnictwa Portal: Poprzez Wieki, Szalone Zegarki oraz Istambuł. Były także turnieje gry 7 cudów – Rebela i Motto – Granny. Uczestnicy Gratislavii brali również udział w kilkunastu konkursach z atrakcyjnymi nagrodami. 

Fot. BranzaDziecieca.pl

We wrocławskim Centrum Kultury Zamek w Leśnicy odbyła się 13. edycja festiwalu gier planszowych Gratislavia. Imprezę zorganizowało stowarzyszenie Klub Koloseum. Na miejscu można było obejrzeć m.in. prezentacje gier wydawnictwa Lacerta: Kawerna i Szklany szlak. Wśród nowości firmy Phalanx znalazły się Studium w szmaragdzie, Magnaci i Świat Dysku: Sekary – planszówka oparta na powieści Piekło pocztowe Terry’ego Pratchetta. Lucrum Games pokazało m.in. Intrygantów, grę, która – jak twierdzi jej twórca Jakub Gęga – daje uczestnikom możliwość zaprezentowania poziomu swojej złośliwości. Autor zapewnia, że jest to bardzo wciągające.

Internetowe Rewolucje to platforma oferująca rozmaite kursy tematyczne oparte na materiałach wideo. Powstała w ramach programu, który do końca 2016 r. ma objąć 100 tys. przedsiębiorców w Polsce. Aby skorzystać z kursu, należy odpowiedzieć na kilka pytań na stronie Internetowych Rewolucji, co pomoże stworzyć plan nauki dla każdego kursanta. Na platformie udostępniono m.in. filmy instruktażowe, w których eksperci objaśniają, jak zwiększyć obroty firmy i zdobyć więcej klientów. Wirtualne warsztaty dotyczą m.in. narzędzi do analizy danych, aplikacji mobilnych, skutecznego wykorzystywania potencjału mediów społecznościowych. Projekt powstał na bazie doświadczeń z lipcowego programu pilotażowego przeprowadzonego w województwie śląskim. 30 ekspertów przez 5 tygodni udzielało indywidualnych konsultacji i doradzało przedsiębiorcom, jak najlepiej wykorzystać narzędzia internetowe. 

Debiut Baby Juniora NOWY MAGAZYN DLA RODZICÓW

Ukazał się pierwszy numer nowego magazynu przygotowanego wspólnie przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL i PWN: Baby Junior. Rodzice, Ciąża, Niemowlę. – „Młodszy brat” Twojego Juniora powstał na wyraźne życzenie czytelników, którzy pytali o treści skierowane do przyszłych mam oraz rodziców noworodków i niemowląt. Baby Junior zachowuje lekki styl i wysmakowaną estetykę Twojego Juniora oraz wartościowe merytorycznie treści, za którymi stoją lekarze, położne, dietetycy, psycholodzy oraz redaktorzy medyczni – mówi przedstawicielka redakcji Dorota Kobierzewska. Magazyn można kupić w salonach Empik oraz na stronie internetowej www.pzwl.pl. 

Zabawa w Stambule

1500 metrów Lego 7.11.2015 – 7.02.2016 | WYSTAWA BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO WE WROCŁAWIU

Dziesięciu tirów klocków i sprzętu potrzeba było, by na 1500 m2 powierzchni wystawienniczej powstało nieal 100 budowli. Postaci z bajek i filmów, nieco światowej architektury i polityki, kilka odniesień do bliższej i dalszej historii – to w tych obszarach konstruktorzy poszukiwali inspiracji. Efekt? Ekspozycja, na której każdy znajdzie coś pasjonującego. Korytarze wyznaczone przez ciąg gablot kryją wiele niespodzianek. Budowle, które trafiły na wystawę, pochodzą z kilku krajów Europy.

14

Wiele z nich to unikaty. Tuż przy wejściu zwiedzających zaskakują twarze prezydentów Lecha Wałęsy i Baracka Obamy. W meandry historii pozwalają zagłębić się 2 makiety nawiązujące do polskiej rzeczywistości stanu wojennego. Jest kolejka do sklepu, Pewex i czołgi na ulicach. Wiele osób zatrzymuje się przed monstrualnej wielkości makietą Titanica. Dzieci cieszy obecność Harry’ego Pottera i Muminków, starsi z pasją przyglądają się bohaterom Star Wars. Wszystko to oczywiście zostało zbudowane z klocków Lego. 

28.10–01.11.2015 | TOYZERIA

W Istanbul Expo Center, podczas 8. edycji targów Toyzeria, ofertę przedstawiło 120 wystawców z 11 krajów. Polskę reprezentowała firma Kukuryku. Według danych organizatorów imprezę odwiedziło 8987 gości z 42 krajów. W międzynarodowym pawilonie World of Toys zaprezentowały się przedsiębiorstwa z 8 państw (Polski, Chin, Danii, Indii, Czech, Wielkiej Brytanii, Bułgarii i Niemiec). Wspólna ekspozycja została przygotowana przez Spielwarenmesse eG. Kolejna edycja targów odbędzie się w dniach 27–30 października 2016 r. Tureckie Ministerstwo Gospodarki zapowiedziało wsparcie finansowe dla firm zagranicznych, które zdecydują się na udział w wystawie. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Nurseryfair.com

WYDARZENIA

Kłopoty Merlina E-SKLEP ZOSTANIE PRZEJĘTY?

Szansa na handel 20–22.03.2016 | HARROGATE INTERNATIONAL NURSERY FAIR

do atrakcyjnych produktów (w tym ubrań i wózków) pochodzących z USA, Kanady, Chin, Włoch, Hiszpanii i Polski. – Moi klienci zawsze pytają o nowości, więc chętnie zaproponuję im coś ciekawego od zagranicznych dostawców. Na targi w Harrogate przyjeżdżam co roku, jestem bardzo ciekawy, co w tym roku zobaczę w pawilonach międzynarodowych – mówi Ian Davidson, właściciel sklepu Babylicious w Liverpoolu.

Podczas wcześniejszych branżowych spotkań angielscy dystrybutorzy wielokrotnie podkreślali, że są zainteresowani dotarciem

W tym roku pierwsze 2 dni targowe będą wydarzeniem branżowym, natomiast ostatniego dnia na wystawę mogą wejść wszyscy chętni. 

Fot. Ewa Łagowska

Jedyne na Wyspach Brytyjskich targi artykułów dziecięcych są organizowane od 45 lat. – W porównaniu z wystawami w USA czy Chinach impreza w Harrogate wydaje się dużo skromniejsza. Warto jednak pamiętać, że Wielka Brytania jest państwem stosunkowo niewielkim, ale jednym z najbogatszych na świecie. Na Wyspach mieszka też więcej rodzin wielodzietnych niż w 75% pozostałych krajów Unii Europejskiej – podkreśla organizator Adrian Sneyd.

Firma Topmall podpisała ze sklepem Merlin umowę zakładającą dzierżawę znaku towarowego i strony internetowej. Kontrakt, który zawarto na 10 lat, zacznie obowiązywać, jeśli zgodzi się na to UOKiK. Merlin – jeden z najdłużej działających w Polsce sklepów internetowych – zmaga się z poważnymi problemami. Z powodu nieuregulowanych zobowiązań finansowych wielu kontrahentów wstrzymało realizację dostaw. Zaczęły też wpływać wnioski o upadłość – złożyły je m.in. firmy TM Toys, VOL Solutions, Rekman i Herlitz. Spółka Czerwona Torebka, będąca właścicielem Merlina, podjęła w związku z tym decyzję o jego sprzedaży. Na początku grudnia na stronie Merlin.pl pojawił się komunikat dla klientów informujący o anulowaniu zamówień i wstrzymaniu sprzedaży oraz zapowiedź, że sklep pojawi się w nowej odsłonie. 

Będą kontrole UOKIK W SKLEPACH

Na początku 2016 r. UOKiK planuje kompleksowe kontrole, by sprawdzić, czy przedsiębiorcy dostosowali się do obowiązującej od grudnia 2014 r. ustawy o prawach konsumenta i zmian w kodeksie cywilnym. Urząd skontroluje, czy przedsiębiorcy respektują przepisy wydłużające z 10 do 14 dni prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość, wprowadzili nową procedurę reklamacji oraz stosują się do wymogu uzyskania od konsumenta wyraźnej zgody na wszelkie dodatkowe płatności. Konsekwencją stwierdzonych nieprawidłowości mogą być m.in. kary w wysokości do 10% obrotu. 

Dolary do rozdania 11–14.01.2016 | TARGI W HONGKONGU

Eksperymenty i ciasteczka 28–29.11.2015 | 1. DZIECIĘCE TARGI Z POMPONEM

W ostatni weekend listopada w krakowskim Forum Przestrzenie odbyła się 1. edycja Dziecięcych Targów z Pomponem. W imprezie, organizowanej przez Prime Time PR, wzięło udział 45 wystawców, m.in. Dziecięce Centra Handlowe Entliczek. Targi odwiedziło ok. 2 tys. gości. W programie spotkania znalazły się m.in.

16

atrakcyjne konkursy, w których można było wygrać 150 nagród. Były także warsztaty robienia ozdób świątecznych, dekorowanie mikołajkowych ciasteczek, pokaz eksperymentów naukowych przeprowadzony przez Akademię Twórczego Rozwoju Bystrzak i spotkania z blogującymi mamami. 

W Hong Kong Convention and Exhibition Center przez 4 dni targowe na odwiedzających będzie czekać blisko 2 tys. wystawców. Impreza jest organizowana przez Hong Kong Trade Development Council. Targom ma towarzyszyć wystawa poświęcona artykułom dla dzieci. Ponadto goście przekonają się, co przygotowali wystawcy uczestniczący w odbywających się równolegle imprezach: Hong Kong Stationery Fair i Hong Kong Licensing Show. Podczas imprezy zostaną przyznane nagrody dla najciekawszych produktów wybranych w 8 kategoriach: zabawki i gry edukacyjne, zabawki elektroniczne i zdalnie sterowane, zabawki dla dorosłych, zabawki outdoorowe, zabawki dla najmłodszych (0–4 lata),odzież i obuwie, produkty dla niemowląt i kobiet w ciąży, wózki oraz foteliki. Zwycięzcy otrzymają 2 tys. dolarów hongkońskich (ok. 1000 zł). 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. BranzaDziecieca.pl

WYDARZENIA

O sprzedaży z rozmachem 9–10.03.2016 | RETAIL DESIGN EXPO W LONDYNIE

Bo klient się zmienia 18–19.11.2015 | MIĘDZYNARODOWE TARGI RETAILSHOW W WARSZAWIE

Jak zaskoczyć klienta i skłonić go do pogłębienia relacji z marką, bez względu na jego ulubiony sposób robienia zakupów? Odpowiedź na to pytanie była jednym z dominujących tematów podczas 6. Międzynarodowych Targów Wyposażenia, Technologii i Usług dla Handlu, zorganizowanych w hali Expo XXI w stolicy. Na stoiskach wystawców można było zobaczyć najnowsze gadżety wspomagające handel. Rozwiązania najbardziej zaskakujące i jednocześnie niewidoczne dla klienta przynosi zaawansowana technika. To dzięki niej o kupującym można się dowiedzieć coraz więcej. Przykładem jest Asystent Sprzedaży Upsello nagrodzony statuetką Innowacje Handlu 2015. System umożliwia automatyczny cross-selling – gdy konsument kupuje dany towar, na ekranie umieszczonym w sklepie wyświetlają się rekomendacje innych produktów, dopasowanych do jego prefencji. Celem tych działań jest podwyższenie wartości koszyka zakupowego, chodzi też o przeniesienie nawyków klienta mobilnego do stacjonarnego punktu handlowego. Ta kwestia obecnie najbardziej nurtuje specjalistów od sprzedaży. – To klient wybiera kanały dostępu do sklepu. Nie dzielimy sklepów

na stacjonarne i online – podkreślał dr Marek Borowiński, ekspert od visual merchandisingu i zwiększania sprzedaży, w wystąpieniu podczas konferencji Retail Congress 2015, zorganizowanej w ramach targów. Badania potwierdzają, że wzajemne przenikanie się tych dwóch obszarów jest tak duże, że nie ma już między nimi wyraźnych granic. 51% konsumentów sprawdza informacje o produkcie online przed wizytą w sklepie, a aż 96% chciałoby mieć taką możliwość zawsze. RetailShow to największe w Europie Środkowo-Wschodniej targi rozwiązań dla handlu detalicznego, przyciągające co roku zwiedzających i wystawców nie tylko z Polski, lecz także z różnych stron Europy i świata. Po raz pierwszy wystawiła się na nich m.in. firma Enplug Europe, oferująca muzykę dla placówek handlowych. – Od pierwszych godzin nie narzekamy na brak zainteresowania. Szukamy solidnego partnera, który mógłby zainteresować swoich klientów naszą ofertą. Jesteśmy już obecni w Czechach, Austrii, na Słowacji, i na Węgrzech, teraz otwieramy się na rynek polski – mówi Rastislav Brenčič, założyciel i dyrektor generalny przedsiębiorstwa. 

Ponad 250 wystawców na powierzchni dwukrotnie większej niż podczas zeszłorocznej edycji będzie czekać w londyńskiej Olympii na zwiedzających zainteresowanych najnowszymi trendami w sprzedaży. Innowacje i inspiracje przedstawiane na tym wiodącym wydarzeniu w Europie obejmą m.in. visual merchandising i marketing. Architektów i konsultantów specjalizujących się w designie goście będą mogli spotkać w oddzielnej strefie – Designer Pavilion. Eksperci z różnych dziedzin związanych z handlem poprowadzą przeszło 70 warsztatów i prezentacji. Udział w całej imprezie jest bezpłatny. 

Prelekcje i promocje 7.11.2015 | TARGI VIKI BABY W ZABRZU

Z okazji targów Viki Baby zabrzański sklep Viki przygotował specjalne oferty promocyjne, m.in. 10% rabatu na wszystkie produkty marek: Kiddy, Axkid, Joie, Tako, Peg-Pérego, Smily Play, Playmobil, Canpol, Fiki Miki, Joolz, Concord, Luvion, Carriwell, Babysense, Bugaboo, Ewa Klucze i BeSafe. W programie imprezy znalazły się również bezpłatne prelekcje dotyczące m.in. noszenia dzieci w chustach, dobieraniu wózka do trybu życia rodziny, zalet przewożenia dzieci tyłem do kierunku jazdy, wyboru odpowiedniego laktatora. Rodzice mogli też skorzystać z porad specjalistów, przedstawicieli kilkunastu marek z branży dziecięcej. O atrakcje dla najmłodszych zadbały firmy Playmobil i Anek. 

Fanty pod Giewontem 5–6.12.2015 | TARGI DESIGNU ZAKO_TWORY

Konkurs BCC

50 zł na otwarcie

KOLEJNA NAGRODA DLA TREFLA

12. SKLEP TOYS R US W POLSCE

Firma Trefl zdobyła tytuł Firma Dobrze Widziana, przyznawany w konkursie organizowanym przez Business Centre Club. Główną ideą konkursu jest promowanie firm prowadzących biznes społecznie odpowiedzialny. Wśród kryteriów oceny jest również skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy, a także polityka przedsiębiorstwa wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia. Konkurs objęty jest patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz patronatem medialnym TVP Info i „Dziennika Gazety Prawnej”. 

18

W ostatni weekend listopada w Bielsku-Białej rozpoczął działalność sklep sieci Toys R Us. Placówka mieści się w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Gemini Park. Pierwszych 100 klientów otrzymało karty podarunkowe o wartości 50 zł. Odwiedzających sklep witały zabawkowe postaci oraz żyrafa Geoffrey – maskotka marki. Dzieci bawiły się w strefach Barbie, Playmobil i Lego Star Wars, gdzie nie brakowało interaktywnych rozrywek. Z okazji otwarcia wydano również specjalną gazetkę promocyjną z obszerną ofertą zabawek i produktów dostępnych jedynie w sklepie Toys R Us. 

W kawiarni STRH Cafe & Gallery przy ul. Krupówki 4a w Zakopanem odbyła się 4. edycja targów designu Zako_Twory oraz targi artykułów dziecięcych Zako_Twory Kids. Na odwiedzających czekały ręcznie robione ozdoby choinkowe, propozycje prezentowe dla dzieci i dorosłych, moda, grafika, rzeźba i biżuteria. Udział w imprezie wzięło ok. 60. wystawców z Podhala oraz innych regionów Polski. Podczas targów przeprowadzono świąteczną akcję charytatywną w formie loterii fantowej. Odwiedzający mogli nabyć cegiełki za 10 zł i wziąć udział w losowaniu fantów podarowanych przez wystawców. Losowanie odbyło się w niedzielę, pod koniec targów. Dochód z loterii został przekazany na rehabilitację oraz leczenie 5-letniego Jasia Ślusarczyka. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. BranzaDziecieca.pl

WYDARZENIA

Sprzedaż w górę RAPORT NPD O ZABAWKACH

Według danych amerykańskiej firmy badawczej NPD (obejmujących okres od stycznia do końca września 2015 r.) sprzedaż zabawek na świecie wzrosła o 7%. Najwięcej w Rosji – aż o 34%. Na drugim miejscu znalazł się Meksyk (16,1%), a na trzecim Polska (11,8%). Wyprzedziliśmy m.in. Niemcy (7,6%) i USA (7,5%). Spadek sprzedaży odnotowano jedynie na rynku francuskim (-0,7%). – Jednym z powodów tak dobrych wyników była spora liczba rynkowych przebojów – skomentowała Frederique Tutt, przedstawicielka NPD. Chodzi m.in. o Star Wars, Minionki, Psi Patrol i Minecraft. 

Modne tłumy 21–22.11.2015 | 6. WROCŁAW FASHION MEETING

– Nie uczestniczyłam w żadnej innej imprezie, z której przywiozłabym tak wiele wartościowych, obiecujących kontaktów. Obecność tutaj to również ważne źródło informacji zwrotnej na temat naszych produktów – przyznaje Agnieszka Kunik, pomysłodawczyni marki Wood Dreams.

Wśród propozycji ponad 130 projektantów wyłącznie polskich marek znalazło się wiele kolekcji dla dzieci. Zmieniono nieco zasady dla wystawców marek dziecięcych. Tym razem nie utworzono z ich prezentacji oddzielnej Strefy Kids. Stoiska projektantów kreujących trendy dla najmłodszych ustawiono na przemian z propozycjami designerów kierujących swoje kolekcje do dorosłych odbiorców.

Dwa brandy, Giggi i The Same, przedstawiły ubrania w ramach pokazu dziecięcej mody. Show na wybiegu błyskawicznie wylansował jeden z najnowszych trendów – taką samą stylizację mam i dzieci. Na stoisku The Same natychmiast pojawiło się wiele pań z widowni, a niektóre wraz z dziećmi przebrały się od razu po udanych zakupach. 

Fot. BranzaDziecieca.pl

Tak wielkim zainteresowaniem największa modowa impreza na Dolnym Śląsku nie cieszyła się nigdy wcześniej. Przez Klub Biznesowy na Stadionie Wrocław przewinęło się mnóstwo kupujących, na pokazach mody brakowało miejsc, a w bufecie non stop kończyły się wciąż dokładane ciasta i przekąski.

Darmowe aplikacje 3D dla e-handlu BEZPŁATNA PLATFORMA FOLYO

Wystartowała platforma Folyo, która pozwala samodzielnie tworzyć animacje 3D i 360° i udostępniać je w sklepach internetowych, social mediach oraz na stronach WWW. Rozwiązanie jest dopasowane do Allegro i eBaya, a także do najpopularniejszych systemów sklepów internetowych, w tym PrestaShop, WooCommerce i Magento. Animacje we Folyo może tworzyć każdy – nie jest do tego potrzebna specjalistyczna wiedza. Wystarczy załadować do systemu zdjęcia, z których będzie się składała animacja. Następnie trzeba ustawić parametry wyświetlania produktu w internecie, np. stopień przybliżenia, szybkość i liczbę obrotów, opis itp. Platformę opracowała spółka Profolyo, specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania do obróbki zdjęć, robienia z nich animacji i zarządzania nimi. Prace nad projektem, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, trwały ponad 2 lata. 

Ekonomia w grze PREMIERA GRANNY I NCK

Zima nie jest taka zła NOWA KOLEKCJA MARKI OSTEMPLUJ SIĘ

Marka odzieżowa Ostempluj przewiduje, że zima w tym roku będzie kolorowa i ciepła. Na ciemne i chłodne miesiące firma przygotowała specjalną kolekcję. Składają się na nią dziecięce koszule nocne i piżamy, czapki oraz torby prezentowe w kształcie butów – do wykorzystania nie tylko w święta. Czym wyróżniają

20

się projekty? Do zimy nawiązują przede wszystkim Mikołaje, ale żeby ubrania nie straciły popularności jeszcze długo po Gwiazdce, na elementach strojów z najnowszej serii pojawiły się również renifery, koty i pingwiny. Wszystkie w postaci stempli przygotowywanych przez projektantkę Aleksandrę Głuch (na zdjęciu). 

1 grudnia 2015 r. odbyła się uroczysta premiera gry Pestka, drops, cukierek, będącej wspólnym projektem firmy Granna i Narodowego Centrum Kultury. Honorowymi gośćmi spotkania byli Andrzej Blikle – profesor nauk matematycznych, specjalista w zakresie matematycznych podstaw informatyki, a zarazem znany mistrz cukierniczy, a także Ryszard Petru – ekonomista i poseł. Pestka, drops, cukierek to planszowa gra ekonomiczna, w której zdobywa się surowce, przetwarza, sprzedaje i zarabia pieniądze. Planszówka, stworzona przez Karola Madaja, powstała na podstawie książki Grzegorza Kasdepke. Autorką ilustracji jest Aleksandra Woldańska-Płocińska. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Fotelik.info

WYDARZENIA

Nowe Smyki SIEĆ SIĘ POWIĘKSZA

Przyszła mama za kierownicą 18.11.2015 | WARSZTATY W RAMACH KAMPANII CIĄŻA I PASY W WARSZAWIE-RADOŚCI

Bezpieczeństwo podróżujących kobiet spodziewających się dziecka było tematem warsztatów dla dziennikarzy zorganizowanych w punkcie szkoleń Fotelik.info w Warszawie-Radości. Spotkanie było związane z prowadzoną przez serwis kampanią „Ciąża i pasy”.

Audycje przy okazji spotkania przygotowali m.in. Onet.pl, TVN Turbo i radiowa Trójka. Organizatorzy pokazali, jakie błędy w kwestii bezpieczeństwa swojego i dziecka popełniają kobiety w ciąży, jak im zapobiegać oraz jak poprawnie zapinać pasy w czasie oczekiwania na potomka. Osobny panel był poświęcony adapterom ciążowo-pasowym. 

Fot. Rekman

– Gdy mówimy o bezpieczeństwie, nie wystarczą suche liczby i statystyki. W Fotelik.info wiemy o tym od dawna. Dlatego jeśli tylko mamy taką okazję, zapraszamy dziennikarzy na warsztaty, aby spotkali się z prawdziwym człowiekiem.

To bardziej porusza. Przy okazji może powstać ciekawy materiał edukacyjny – mówi Paulina Zielińska z Fotelik.info.

W piątek 13 listopada otwarto 2 salony Smyk Megastore. Pierwszy rozpoczął działalność w Bielanach Wrocławskich, drugi w Bydgoszczy. W nowym centrum Aleja Bielany można zrobić zakupy w 2-poziomowym Smyku o powierzchni ok. 1800 m² . W salonie są dostępne produkty dla dzieci w wieku 0–14 lat, w tym wielkogabarytowe akcesoria dziecięce: wózki, foteliki samochodowe i łóżeczka. Najmłodsi klienci odwiedzający sklep od 13 do15 listopada mogli zająć się m.in. tworzeniem biżuterii Ever After High, zabawami na strzelnicy z BoomCo oraz grami przygotowanymi przez firmę TM Toys. Natomiast bydgoski Smyk powstał w galerii Zielone Arkady. Wśród atrakcji proponowanych na 1700 m² powierzchni były m.in. budowanie torów z marką Hot Wheels oraz tworzenie bransoletek Barbie. W obu sklepach w weekend otwarcia można było kupować buty i odzież z 30-procentowym rabatem. 

K’s Kids dla przedszkolaków PREZENTY W LEGNICY

Firma Marko oraz Magdalena i Waldemar Maciuszek, właściciele sklepu Królestwo Dziecięcych Marzeń Maciuszek, sprezentowali legnickiemu przedszkolu nr 2 zestawy edukacyjne marki K’s Kids. – Dzieci dostały piękne, interaktywne zabawki. Cieszą się z tego także nauczyciele, którzy pozyskali pomoce dydaktyczne, które pomogą im w rozwijaniu kreatywnego myślenia u podopiecznych – powiedziała dyrektorka placówki Mariola Cembala. Właściciele Królestwa Dziecięcych Marzeń Maciuszek zapowiadają kontynuowanie akcji z zaprzyjaźnionymi firmami zabawkarskimi. 

Saito zwycięzcą

Barbakan na planszy 7.11.2015 | URODZINOWA PREMIERA MONOPOLY KRAKÓW

W krakowskim Bonarka City Center odbyła się premiera gry planszowej Monopoly edycja Kraków. Wyłącznym dystrybutorem gry jest firma Rekman. Spotkanie rozpoczęło się od konferencji prasowej, na którą zaproszono Petera Griffina, prezesa firmy Winning Moves produkującej planszówkę, który tłumaczył, dlaczego do jubileuszowej edycji gry, realizowanej z okazji 80. urodzin Monopoly, został wybrany Kraków. Na premierę zaproszeni zostali również przedstawiciele firm, które znalazły się

22

na planszy. W tym prestiżowym gronie znalazły się: ICE Congress Centre, Uniwersytet Pedagogiczny, Tauron Arena Kraków, MPO, MPWiK, Taxi Barbakan, MPK, Politechnika Krakowska, Bonarka City Center, AGH i PKP. Po konferencji można było zagrać w Monopoly na specjalnej planszy o wymiarach 3×3 m. W działania promocyjne włączył się Empik, który w czasie premiery w krakowskich salonach sieci sprzedawał grę w niższej cenie. 

MISTRZOSTWA ŚWIATA RUMMIKUB 2015

Od 7 do 10 listopada w berlińskim hotelu Ritz Cartlon odbywały się finały Mistrzostwa Świata Rummikub 2015. Brali w nich udział zawodnicy z 32 krajów. Wygrał O-sama Saito z Japonii, który oprócz tytułu zdobył nagrodę o wartości 7452 euro. Mistrzostwa organizowane są co 3 lata przez producenta gry – izraelską firmę Lemada Light Industries. Nasz kraj reprezentowała Hanna Szymanowska, która zwyciężyła w finale Mistrzostw Polski, zorganizowanym podczas Warszawskiego Festiwalu Gier Planszowych „Planszówki na Narodowym” przez krajowego dystrybutora Rummikub, firmę TM Toys. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Peg-Pérego. Komfort i bezpieczeństwo.

www.akord.poznan.pl · e-mail: biuro@akord.poznan.pl · tel. 61 867 74 06


WYDARZENIA

Amazon stacjonarnie

Florenckie pokazy

KSIĘGARNIA W SEATTLE

Bilet wstępu na wszystkie dni 82. Międzynarodowego Salonu Mody Dziecięcej we Florencji zamówiony online w przedsprzedaży kosztuje 23 euro. Za wejściówkę kupioną na targach zapłacimy 30 euro. Wśród wystawców są trzy polskie przedsiębiorstwa. Po raz kolejny swoją ofertę przedstawi firma Barbaras, produkująca czapki oraz licencjonowaną odzież niemowlęcą i dziecięcą. Warszawska Daga przywiezie na Pitti Bimbo m.in. odzież wizytową. Chic Smart Clothes pokaże sukienki i akcesoria. W sekcjach KidzFizz i EcoEthic zaprezentują się debiutanci. Odzież sportowa pojawi się w dziale Sport Generation. W ramach ekspozycji Apartment zostaną przedstawione meble, zabawki i akcesoria dla najmłodszych. Poprzednia zimowa edycja Pitti Bimbo we Florencji przyciągnęła ok. 6700 kupujących z kilkudziesięciu państw. 

Po 20 latach handlowania online w połowie listopada Amazon otworzył pierwszy sklep stacjonarny. Księgarnia Amazon Books, w której znalazło się ok. 6 tysięcy tytułów wybranych spośród bestsellerów oraz pozycji ocenionych przez klientów na minimum 4 gwiazdki, rozpoczęła działalność w Seattle. Ceny książek w sklepie stacjonarnym nie różnią się od proponowanych online. Przedstawiciele koncernu nie wykluczają otwarcia w przyszłości kolejnego sklepu stacjonarnego w Wielkiej Brytanii. 

Sztuka Yo Kwon Do NOWOŚĆ HASBRO

Hasbro rozpoczęło współpracę z chińską firmą Guangdong Alpha Animation & Culture Co. Amerykański koncern zainwestował w licencję Blazing Team – obecnie markę numer jeden wśród najpopularniejszych chińskich brandów dla chłopców. Emisja serialu opowiadającego o przygodach nastolatków, którzy pod okiem mistrza Lao Shi doskonalą się w sztuce walki Yo Kwon Do, rozpoczęła się w listopadzie. Amerykańscy widzowie mogli obejrzeć film na kanale Discovery Family Channel. W 2016 r. serial ma się pojawić w innych krajach. Pierwsze produkty związane z tą licencją w Stanach Zjednoczonych będzie można kupić w marcu. Hasbro zapowiada wprowadzenie na rynek serii zabawek jojo o różnym stopniu trudności. 

Rycerze z Lego PREMIERA NEXO KNIGHTS

W styczniu na rynku pojawi się seria Lego Nexo Knights – połączenie realnego świata klocków z wirtualną rzeczywistością. Kolekcję oparto na 3 filarach: klasycznych zestawach klocków Lego, futurystycznej, przygodowej historii o rycerzach oraz aplikacji Lego Nexo Knights: Merlok 2.0. Tarcze Nexo po zeskanowaniu aktywują niezwykłe moce. Ponad 170 różnych tarcz będzie można znaleźć w zestawach Lego Nexo Knights, filmach wideo umieszczonych na stronie Lego, w serialu telewizyjnym o rycerzach Nexo Knights, spotach reklamowych, a także w social mediach, prasie dziecięcej i sklepach z zabawkami. W styczniu do sprzedaży trafi 14 zestawów Lego Nexo Knights. Kolejne 14 kompletów pojawi się na rynku w drugiej połowie roku. Aplikacja Lego Nexo Knights: Merlok 2.0 jest dostępna bezpłatnie w App Store, Samsung App Store, Amazon App Store i na Google Play. Serial telewizyjny Lego Nexo Knights zostanie wyemitowany w styczniu na kanale Cartoon Network. 

24

21–23.01.2016 | PITTI BIMBO

DZIECIĘCE BESTSELLERY

1. Great Vehicles 60084 (Lego)

1. Karotka (Lisciani Giochi)

2. Furby Boom A4342 (Hasbro)

2. Farmerama (Ravensburger)

3. Disney Frozen 31058 (Jakks Pacific)

3. Littlest Pet Shop (Hasbro)

4. Friends Garderoba 41104 (Lego)

4. My Little Pony (Hasbro)

5. Friends Wóz Koncertowy 41106 (Lego)

5. Loom Bands (Stnux)

1. Zifflin „Inwazja bazgrołów” (Nasza Księgarnia)

1. M. Musierowicz „Feblik” (Akapit Press)

Disney pod ochroną

2. Y. Żółtowska „Messi” (Egmont)

2. Nela „Nela mała reporterka” (Burda)

CHIŃSKA KAMPANIA

3. A. Chylińska „Zezia i wszystkie problemy świata” (Pascal)

3. P. Socha „Pszczoły” (Dwie Siostry)

4. A. Maleszka „Magiczne drzewo” (Znak)

4. A. Schutze „Dlaczego szczękamy zębami” (Prószyński i S-ka)

5. Nela „Nela na tropie przygód” (Burda)

5. A. Lobel „Żabek i Ropuch” (Wydawnictwo Literackie)

1. Kraina lodu (Galapagos)

1. Asteriks i Obeliks (Best Film)

2. Minionki rozrabiają (Filmostrada)

2. Minionki rozrabiają (TiM)

3. Lego Ninjago (Galapagos)

3. Monster High (TiM)

4. Barbie i siostry (Filmostrada)

4. Wielka szóstka (Galapagos)

5. W głowie się nie mieści (Galapagos)

5. Dobranocny Ogród (Best Film)

1. Różni wykonawcy „Przedszkolaka hity” (MTJ)

1. Różni wykonawcy „Pocztówka do św. Mikołaja” (Warner Music)

2. Różni wykonawcy „Dziecięce przeboje” (Universal)

2. Różni wykonawcy „Polskie radio dzieciom vol. 3” (Polskie Radio)

3. Różni wykonawcy „Best of Disney” (Universal)

3. Różni wykonawcy „Kraina lodu” (Universal)

4. Różni wykonawcy „Tańce malucha do brykania i skakania” (Soliton)

4. Różni wykonawcy „Best of Disney” (Universal)

5. Różni wykonawcy „Najlepsze piosenki Pana Kleksa” (Sony Music)

5. Różni wykonawcy „Mini Mini Kołysanki” (Universal)

W listopadzie 2015 r. chiński rząd ogłosił początek rocznej akcji wymierzonej przeciwko firmom podrabiającym produkty Disneya. Po raz pierwszy ochrona ma obejmować określoną markę. W przeszłości tego typu kampanie dotyczyły grupy produktów lub kanałów sprzedaży. Latem 2015 r. zrealizowano np. projekt Red Shield Net Sword, skierowany przeciwko rozprowadzającym podróbki online. Eksperci podkreślają, że kampania chroniąca Disneya może mieć związek z planami otwarcia w tym roku The Shanghai Disney Resort – pierwszego takiego parku tematycznego w Chinach. Znajdujący się wokół niego obszar o powierzchni 12 km ogłoszono „terenem ochronnym dla Disneya”. 

Pluszowy Pikachu LIMITOWANA KOLEKCJA STEIFFA

Firma Steiff podpisała umowę z The Pokémon Company. Niemiecki producent pluszowych zabawek wyprodukuje limitowaną kolekcję Pikachu – jednej z najpopularniejszych postaci z serii Pokémon. W lutym 2016 r. na rynek trafi 1000 zabawek. Niewielki (28 cm) pluszak ma kosztować 240 funtów (ok. 1300 zł). Początkowo Pikachu będzie sprzedawany w sklepach na terenie Japonii. Twórcą Pokémonów jest Satoshi Tajiri, który w 1996 r. wypuścił na rynek grę z dziwnymi stworzeniami w roli głównej. Jej dystrybucją zajęła się firma Nintendo, która później zdecydowała się na realizację popularnego animowanego filmu o przygodach Pokémonów. 

D ane z panelu NPD Group oraz sieci Empik i sk lepu Merlin.pl za listopad 2015.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


BRANŻOWE KALENDARIUM

Styczeń

Luty

Marzec

Branżowy rok dla wielu producentów oraz importerów rozpoczął się od wizyty na targach zabawek, artykułów dziecięcych, produktów piśmienniczych i licencji w Hongkongu. W ubiegłorocznej edycji uczestniczyło ok. 2700 wystawców. Polską branżę reprezentowały 4 firmy: Cobi, Castor, Tuban i Avionaut.

Podczas 6. edycji kieleckich targów Kids’ Time na powierzchni ponad 10 tys. m² swoją ofertę zaprezentowało 326 firm z Polski, Czech, Niemiec, Ukrainy, Litwy, Belgii, Holandii, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Chin. Targi odwiedziło ponad 4200 kupców z 33 krajów. W porównaniu do poprzedniej edycji liczba stoisk zwiększyła się o 50%, a odwiedzających było o 30% więcej.

Firma Dumel otworzyła w stolicy showroom o powierzchni 150 m². Lokal podzielono na dwie części: wystawowo-prezentacyjną oraz zabawową, z zabawkami do testowania.

Gdzie w styczniu w Europie można obejrzeć kilkadziesiąt tysięcy nowości zabawkarskich? W Norymberdze. Ubiegłoroczną edycję Spielwarenmesse odwiedziło 72 tys. gości. Wśród wystawców znalazło się 57 firm z naszego kraju.

Uroczystą galą Hasbro Poland uczciło 20. rocznicę działalności w Polsce. Zarząd, zagraniczni goście, partnerzy biznesowi i pracownicy świętowali w Auli Politechniki Warszawskiej.

Rekman po raz pierwszy zaprosił handlowców na wiosenne kontraktacje. Spotkanie odbyło się w zespole pałacowym w Krzyżowej. Ofertę przedstawiło ok. 30 wystawców, m.in. Hasbro, TM Toys, Dante, Granna, Trefl i MGA Entertainment. Wrocławski dystrybutor pokazał w Krzyżowej m.in. Lexibook – nową markę ze swojego portfolio, w której można znaleźć konsole, aparaty fotograficzne, słuchawki ozdobione wizerunkami Minionków oraz bohaterów Krainy lodu.

W Krakowie 31 stycznia odbyła się konferencja Sklep przyjazny rodzicom – jak połączyć handel z usługą doradczą. Zaprezentowano marki Ceba Baby, Canpol Babies i Coto Baby.

Francuska marka Janod zmieniła wyłącznego polskiego dystrybutora. Do swojego portfolio dołączyła ją spółka Solution Baby Care.

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Na uroczystym otwarciu nowej siedziby firmy Dorel Polska w Sosnowcu pojawili się m.in. przedstawiciele europejskiej centrali: Michael Neumann, Ian Wint, Sébastien Vrignaud oraz Beata i Marek Waletko, pierwsi przedstawiciele Dorela na krajowym rynku.

Dumel po raz 4. zaprosił partnerów handlowych na kontraktacje. Spotkanie, w którym wzięło udział ok. 250 gości, zorganizowano w hotelu Warszawianka w Jachrance. Premiery prezentowali właściciele firmy Katarzyna i Marcin Domeraccy oraz ambasadorzy: Katarzyna Cichopek i Marcin Łopucki.

Na udział w Kind + Jugend zdecydowało się aż 69 polskich firm. Znaleźliśmy się w pierwszej 10 krajów, które zajęły najwięcej stoisk.

Do nowego lokalu przeprowadzili się również dwukrotni zwycięzcy Mistrzostw Polski Fotelikiada – Magdalena i Waldemar Maciuszek. Otworzyli w Legnicy sklep Królestwo Dziecięcych Marzeń Maciuszek, gdzie zastosowano rozwiązanie ułatwiające zakup fotelików. Firma Toy Planet uczyła najmłodszych, na czym polega praca sprzedawcy, po raz 3. włączając się do akcji Miasto Dzieci na terenie zamku Topacz w podwrocławskiej Ślęzie.

28

Ogłosiliśmy oficjalne wyniki 1. edycji konkursu Wybór Rodziców. Jego celem było wyłonienie najlepszych – zdaniem konsumentów – produktów dla dzieci na polskim rynku. Uroczyste wręczenie dyplomów zwycięzcom odbyło się na targach Kind + Jugend w Kolonii. Firma Rekman przeniosła się do nowego centrum dystrybucyjno-logistycznego w podwrocławskich Magnicach.

Targi Kid’s Biz Fair odbyły się w nowym miejscu (Centrum Expo XXI) i w zmienionym terminie. Prezentacjom produktów towarzyszyła branżowa konferencja. Po raz pierwszy został zorganizowany plebiscyt Kid’s Biz Awards. Ponad 170 osób bawiło się w hotelu Novotel w Poznaniu na bankiecie z okazji jubileuszu BabyOno. Gościom zaprezentowano nowe logo i szatę graficzną brandu. Na obchody przyjechali m.in. właściciele wybranych sklepów i hurtowni współpracujących z firmą.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Kwiecień

Maj

Czerwiec

Targi Education & Fun w Nadarzynie, zorganizowane w dniach 24–26 kwietnia przez Warsaw EXPO, nie przyciągnęły tłumów. Wystawców pocieszało to, że część z nich dostała stoiska za darmo. Poza instytucjami i firmami związanymi z edukacją i zabawą na liście wystawców znalazły się m.in.: dystrybutor drukarek, sklep z odżywkami dla sportowców, salon samochodowy, biuro rachunkowe i zakład mięsny. Warsaw EXPO chce zorganizować następną edycję Education & Fun w marcu 2016 r.

Sezonowa kontraktacja w firmie Hipo została połączona z jubileuszem 25-lecia istnienia przedsiębiorstwa. Na bankiecie w hotelu Lamberton w Ołtarzewie bawiło się ok. 170 osób.

Anek świętował 25-lecie działalności. Uroczyste obchody odbyły się 9 czerwca 2015 r. w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim. Na uroczystości jubileuszowe zaproszono 180 gości. Przy okazji pokazano nowości na Gwiazdkę 2015, m.in. linię zabawek Bańkomania oraz lalki Bambolina, stworzone w kooperacji z firmą Dimian.

Podczas 3. edycji targów artykułów dziecięcych organizowanej przez wrocławski Askot zaprezentowały się 32 marki. W programie imprezy znalazły się m.in. Korepetycje z narodzin, czyli warsztaty z położną, która podpowiadała, jak skompletować wyprawkę dla niemowlaka.

Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych wybrało nowe władze. W latach 2015–2017 będzie nim kierował zarząd w składzie: Marcin Woźniak (Wader-Woźniak), Dagmara Szyndler (PIR Holding) i Marek Jankowski („Branża Dziecięca”). W radzie nadzorczej znaleźli się: Andrzej Goliński (Euro-Trade), Ewa Bazan (Trefl) i Krzysztof Piwko (Pro-Eximp).

18 i 19 kwietnia w warszawskim sklepie Świat Dziecka odbyła się pierwsza edycja Targów dla Rodziców i Kobiet w Ciąży. W trakcie imprezy cały asortyment dostępny w placówce był sprzedawany z 12-procentowym rabatem.

Podczas wrocławskiej edycji targów Mother & Baby na odwiedzających czekało ponad 110 wystawców. Organizatorzy przygotowali także strefę eko, przedpremierowe pokazy serialu Agi Bagi oraz 1000 nagród do wygrania w rozmaitych konkursach.

Październik

Listopad

Grudzień

Liczba wystawców na targach China Toy Expo i China Kids Expo w porównaniu do poprzedniej edycji wzrosła o 20%. Przybyło wiele marek, wśród nich polski Avionaut reprezentowany przez chińskiego dystrybutora.

W ostatni weekend przed Mikołajkami w krakowskim Forum Przestrzenie zorganizowano 1. Dziecięce Targi z Pomponem.

Ten tradycyjnie bardzo pracowity miesiąc dla handlowców internetowych zaczął się od Dnia Darmowej Dostawy (1 grudnia). Do 20 grudnia trwała wspólna akcja firmy Anek i grupy PSD – Wielka zabawa ze Smily Play. Przedstawiciele Anka odwiedzali wybrane sklepy PSD i przygotowywali tam atrakcje dla dzieci, w tym konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Rodzicom organizatorzy proponowali korzystne rabaty oraz możliwość skorzystania z porad ekspertów.

Podczas 2. edycji Warsztatów Franczyzobiorców przygotowanych przez sieć Toy Planet, które odbyły się w Poznaniu i Katowicach, mówiono m.in. o nowych raportach do analiz, akcjach sezonowych, wdrażanej platformie B2B i nowych produktach marki własnej. Marka Britax Römer na konferencji prasowej zaprezentowała wyniki badania State of safety, obejmującego grupę ponad 4500 rodziców, przeprowadzonego w 6 krajach europejskich, w tym w Polsce.

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

Mieszkańcy stolicy Małopolski mogli również wziąć udział w premierze jubileuszowej edycji gry planszowej, realizowanej z okazji 80 urodzin Monopoly – Monopoly edycja Kraków. Na planszy znaleźli się m.in. Uniwersytet Pedagogiczny, Tauron Arena Kraków, MPO, MPWiK, Taxi Barbakan, MPK oraz Politechnika Krakowska. Miłośnicy planszówek wybrali się do Gdańska na 4. targi Gra i Zabawa, 11. edycję Trójmiejskich Spotkań z Grami Planszowymi – Festiwal Gramy oraz Festiwal Czytamy.

Firma Anek realizowała również drugi projekt, polegający na pomocy w urządzaniu świątecznych witryn. Tę akcję prowadzono w wybranych sklepach na terenie województwa mazowieckiego.

29


SONDA – RYNEK 2016

Jarosław Cieślik

Bożena Michalska

Bartosz Ulman

4BABY

GRANNA

LIBRA

Największymi problemami będą utrudnienia na rynku wewnętrznym UE związane z powolnym rozpadem Schengen, uszczelnieniem granic Unii oraz destabilizacją euro. Odbije się to na rentowności, dynamice sprzedaży i płynności finansowej w obrocie wewnątrz wspólnoty i w handlu z odbiorcami ze wschodu. Równie niepokojące jest umacnianie się dolara – jesteśmy niebezpiecznie blisko granic rentowności, co zmusza nas do podnoszenia cen. Nie będziemy biernie czekać na rozwój wydarzeń. Mamy zobowiązania wobec kontrahentów i klientów, którzy nam zaufali. Nie możemy ich zawieść.

W 2016 r. będziemy rozwijać działalność eksportową. Przybywa nam klientów z różnych zakątków świata. Nasze gry ukazują się już w kilkunastu wersjach językowych. Pozytywne jest to, że planszówki zdobywają serca nauczycieli, którzy wykorzystują je podczas zajęć. Współpracujemy z ponad 1000 szkół, w których Granna założyła kluby gier i gdzie organizujemy turnieje. Polski rynek gier rośnie i nie zwalnia tempa. To imponujące, a zarazem trudne do wytłumaczenia, że w czasach internetu, komputerów, telefonów komórkowych, tabletów planszówki cieszą się takim powodzeniem.

Konsolidacja handlu tradycyjnego będzie nieunikniona, przy czym ważnym weryfikatorem rynku będzie jakość usług. Coraz trudniej będzie konkurować samą ceną. Zabawki, które pojawiają się w sprzedaży, często wykorzystują zaawansowaną technologię – kupujący wymagają od sprzedawców specjalistycznej wiedzy. Nasi klienci rozumieją te zmiany i idą z duchem czasu. W 2016 r. nadal będzie się rozwijać sprzedaż w internecie, coraz więcej placówek tradycyjnych otwiera sklepy online. Zabawkami zaczynają się interesować także przedsiębiorstwa, które wcześniej nie miały ich w ofercie.

PROGNOZY DLA BRANŻY

Jarosław Cieślik

Bożena Michalska

Bartosz Ulman

Janusz Karoń

Wiesław Dybalski

Magdalena  Duhanik

Przepowiadanie przyszłości nie należy do najłatwiejszych zajęć. Zwłaszcza w biznesie więcej jest niewiadomych niż pewników. Udało nam się jednak namówić kilku producentów i dystrybutorów, by zdradzili, czego spodziewają się w 2016 r. Jak według nich zmieni się rynek i co będzie się działo w ich firmach? Wiesław Dybalski

Janusz Karoń

Magdalena Duhanik

DOREL

ARO KAROŃ

T M TOY S

Liczę, że rynek produktów dziecięcych nadal będzie się dynamicznie rozwijać. Wprawdzie dane GUS wskazują na spadek liczby urodzeń, jednak my już w 2015 r. zanotowaliśmy wzrost sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji w porównaniu do roku 2014. Odpowiadając na rosnące oczekiwania konsumentów związane z obsługą posprzedażową, postanowiliśmy udzielać dożywotniej gwarancji na produkty Quinny. Wprowadzilimy też usługę Hip Safety. Rodzice mogą wypożyczyć specjalny fotelik Maxi-Cosi dla dziecka cierpiącego na dysplazję stawu biodrowego.

Sytuacja w 2016 r. będzie przede wszystkim zależeć od rozwoju wydarzeń na rynkach wschodnich, gdzie dotychczas produkty polskie w branży wózków dziecięcych znajdowały bardzo wielu nabywców. Trzeba śledzić te doniesienia. Jak pokazały ubiegłoroczne targi w Kielcach, coraz więcej polskich producentów zaczyna zwiększać swoją aktywność na rodzimym rynku. Trudno dzisiaj określić, czy zmiany wprowadzane przez nowy rząd będą miały duży wpływ na naszą branżę. Jeśli chodzi o plany firmy, będą one obejmować realizację obecnych i nowych projektów.

Patrzymy z optymizmem w przyszłość, ponieważ w naszym asortymencie w 2016 r. pojawi się wiele nowości. Pierwszą będą produkty na licencji Imoji. Pluszowe i plastikowe zabawki z tej kolekcji odzwierciedlają tzw. buźki, czyli symbole wykorzystywane w telefonach do określania emocji: szczęścia, zdziwienia itp. Dziewczynkom zaproponujemy linię lalek CupCake, która osiągnęła duży sukces sprzedażowy na kilku rynkach europejskich. Dla chłopców mamy kolekcję licencyjnych figurek przedstawiających piłkarzy reprezentacji Polski. Wiele nowości pojawi się już w pierwszym kwartale.

30

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


J A K R O Z W I J A ŁY S I Ę TA R G I W K I E L C A C H

Start z modelami Po raz pierwszy targi w Kielcach odbywały się w dniach 23–25 kwietnia 2010 r. Największą atrakcją imprezy miały być Finały Halowych Mistrzostw Polski Modeli Zdalnie Sterowanych. O miano najlepszego walczyło ok. 200 zawodników z kraju i z zagranicy. Przewidziano także specjalny tor dla osób zwiedzających targi.

Rok później w programie znalazło się znacznie więcej wydarzeń dla przedsiębiorców. Strategiczny partner targów, firma Marko, rozpoczęła w Kielcach świętowanie 20-lecia działalności konferencją dla partnerów handlowych. Natomiast w ramach spotkania Branża Dziecięca – sprzedawaj więcej, zorganizowanej przez naszą redakcję, odbył się panel dyskusyjny Praktycy dla praktyków. Dlaczego jedne sklepy zarabiają, a inne bankrutują. Wiedzą dzielili się m.in. producenci i importerzy (Karin Trzoch z Edu Kids, Janusz Musioł z Marko).

Jednym z wydarzeń okołotargowych było Centrum Konsultacji Medycznych, w ramach którego porad udzielali lekarze specjaliści chorób dziecięcych: alergolog, ortopeda, internista. Pozostałe punkty imprezy wypełniały forum branżowe oraz prezentacja zabawek sprzed blisko 60 lat. Pierwszy dzień przeznaczono wyłącznie dla branży, w pozostałe dni wystawa była otwarta dla szerokiej publiczności.

Wielu krajowych przedsiębiorców powtarzało z przekonaniem, że targi branży dziecięcej w Polsce nie mają szans się udać. Już druga edycja wystawy pokazała, że to nieprawda. 

ZMIANA CZASU Pierwsza edycja targów Czas Dziecka w Kielcach nie wyróżniała się niczym specjalnym wśród innych imprez konsumenckich tego typu. Była tradycyjna i przewidywalna. W ciągu sześciu lat zmieniła się w wiodącą wystawę branży zabawek i artykułów dziecięcych w Europie Środkowo-Wschodniej.

ANNA ORLEAŃSKA

Mistrzowie fotelików

Fot. BranzaDziecieca.pl (2)

Podczas targów w 2012 r. odbyła się 1. edycja Mistrzostw Polski Fotelikiada, zorganizowana przez Fotelik.info. Sprzedawcy, kierownicy i właściciele sklepów mogli sprawdzić, jak dobrze znają swój asortyment, i przekonać się, czy są w stanie sprostać wszystkim sytuacjom, w których może ich postawić klient. Nagrody były prestiżowym wyróżnieniem dla zwycięzców i dla sklepu, który promowano w skali ogólnopolskiej i lokalnej.

32

Uczestnicy musieli zmierzyć się z zadaniami w 3 kategoriach: montowanie fotelika, jego dobór do samochodu oraz odnajdywanie błędów w montażu. Dodatkowo zawodnicy rozwiązywali test teoretyczny z wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w samochodach i odpowiadali

na pytania ze znajomości asortymentu sponsorów (byli nimi: BeSafe, Concord i Maxi-Cosi). W klasyfikacji sprzedawców zwycięzcy zdobyli indywidualne nagrody pieniężne. W kategorii drużynowej można było wygrać reklamę w serwisie Fotelik.info i na blogu „Foteliki pod lupą”, a także szkolenia, indywidualny coaching i inne. W pierwszej edycji Fotelikiady zwyciężyli Magdalena i Waldemar Maciuszek z Legnicy. – Miłym zaskoczeniem podczas pierwszej edycji były bardzo dobre przygotowanie uczestników i ostra rywalizacja o tytuł w samej czołówce – mówi Paulina Zielińska z Fotelik.info. – Przy okazji zawodów można było się zapoznać z nowymi modelami fotelików, co zawsze przydaje się w codziennej pracy z klientami. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Tylko dla branży

– Analizowaliśmy opinie wystawców i odwiedzających – uzasadniała decyzję menedżer Czasu Dziecka Aldona Matla. – Wystawcy oceniali 2 dni branżowe dużo lepiej niż ten z udziałem

publiczności. Z kolei przedstawiciele sklepów zgłaszali, że nie wystarczyło im czasu na rozmowy na wszystkich interesujących stoiskach. Pierwsza edycja przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów przyciągnęła 219 wystawców i blisko 3200 odwiedzających. To odpowiednio o 50% i 30% więcej niż w 2013 r. Wśród wystawców pojawiły się firmy z Niemiec (5), Czech (4), Węgier, Holandii i Hiszpanii. Swoje stoisko mieli organizatorzy targów CBME w Szanghaju. Obcokrajowcy stanowili 10% gości i reprezentowali aż 31 państw. Najwięcej przyjechało Czechów i Rosjan, sporo było Słowaków i Ukraińców. Pojawili się goście z USA, Hongkongu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kazachstanu. 

Fot. BranzaDziecieca.pl

W 2014 r. targi zostały zamknięte dla szerokiej publiczności i stały się miejscem spotkań biznesowych. Wcześniej impreza miała formułę łączoną: dla odwiedzających branżowych przeznaczano tylko pierwszy dzień (piątek), weekend był otwarty dla rodziców z dziećmi. W 2012 i 2013 r. zdecydowano się rozszerzyć część branżową do 2 dni. Spotkało się to z dobrym przyjęciem. W 2012 r. imprezę odwiedziło ok. 1300 odwiedzających z branży, rok później było ich już 2500. Dwukrotnie wzrosła też liczba wystawców (w 2013 r. było 146 firm).

Time zamiast czasu Organizatorzy postanowili podkreślić międzynarodowy charakter imprezy, dlatego w 2015 r. Czas Dziecka został zorganizowany pod nazwą Kids’ Time, używaną dotychczas tylko do promocji za granicą. Szósta edycja targów przeszła oczekiwania organizatorów i uczestników. Na powierzchni ponad 10 tys. m² zaprezentowało się 326 firm z Polski, Czech, Niemiec, Ukrainy, Litwy, Belgii, Holandii, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Chin. Wystawę odwiedziło ponad 4200 kupców z 33 krajów. Liczba stoisk zwiększyła się ponownie o 50%, a odwiedzających było o 30% więcej niż we wcześniejszej edycji. Ekspozycja zajęła 5 hal (w trzech dominowały wózki i foteliki, w czwartej zabawki, a w piątej – tekstylia i meble). Wśród firm

reklama

debiutujących na kieleckich targach znaleźli się: niemiecki wytwórca zabawek drewnianych – Legler, wydawca gier planszowych z Litwy – Logis, Renolux – francuski producent fotelików samochodowych oraz firma odzieżowa z Hiszpanii – Losan. W programie wystawy był m.in. wykład Trendy w rodzicielstwie: 4 szanse biznesowe. W czasie spotkania dr Maria Costa z hiszpańskiego instytutu AIJU po raz pierwszy w tej części Europy ogłosiła wyniki 2-letnich badań na temat tego, czym w czasie zakupów kierują się współcześni rodzice. Podczas wystawy przedstawiono także najnowsze dane dotyczące sprzedaży zabawek w sieciach handlowych w Polsce. 


KIDS’ TIME 2016 W KIELCACH

JAK WYCISNĄĆ WIĘCEJ Z TARGÓW DANIEL KOT YRAS

Targi to nie galeria handlowa, gdzie klient przychodzi oglądać wystawy. Na targach robi się interesy, a do tego potrzebne są dobre przygotowanie i odpowiednie nastawienie obu stron: sprzedających i kupujących. Planujesz odwiedzić Kids’ Time w Kielcach? Poznaj kilka prostych trików, dzięki którym twoje wizyty na stoiskach wystawców będą zdecydowanie bardziej owocne.

Ale przygotowanie do wystawy to również twoje zadanie. Jako odwiedzający skorzystasz z targów dużo efektywniej, jeśli odpowiednio przemyślisz swój udział w nich. Na bazie własnych doświadczeń, informacji zebranych od organizatorów, wystawców i kilkunastu znajomych osób zajmujących handlem detalicznym spisałem kilka przemyśleń. Mam nadzieję, że będą pomocne. BIZNES TO RELACJE – DBAJ O NIE Nie sądzę, aby wśród czytelników „Branży Dziecięcej” znalazło się wiele firm, których właściciele lub przedstawiciele nie byli jeszcze

Fot. Sławomir Panek

W lutym po raz kolejny czekają nas 3 dni bardzo ciężkiej, choć przyjemnej pracy. Ponownie niemal cała branża spotka się w Kielcach na targach Kids’ Time. Wszystko wskazuje na to, że znów będzie to rekordowa edycja imprezy – kolejne hale wypełniają się firmami chcącymi przedstawić sprzedawcom coraz bogatszą ofertę. Wzrasta liczba wystawców krajowych i zagranicznych, stali bywalcy zwiększają powierzchnie stoisk, a Targi Kielce nieustannie pracują nad uatrakcyjnieniem przedsięwzięcia, stawiając nas przed coraz trudniejszymi dylematami: albo imprezy towarzyszące, albo kilku więcej odwiedzonych wystawców.

Bieganie od stoiska do stoiska i zbieranie ofert gdzie popadnie to kiepska strategia. Zaplanuj sobie, których dostawców koniecznie chcesz odwiedzić, ale zostaw też trochę czasu na swobodne poszukiwania.

34

na targach w Kielcach. Niestety, z opowieści wystawców, własnych obserwacji i rozmów z innymi detalistami wciąż wynika, że niektórzy w ogóle nie planują tych wizyt. Ich udział w imprezie jest kontynuacją najlepszej radzieckiej metody zwiadu wojskowego – rozpoznania bojem. Dotyczy to głównie pracowników sklepów wysłanych na targi przez przełożonych oraz przedsiębiorców początkujących w branży (zwłaszcza tych internetowych). Strategia targowa niektórych osób polega na tym, że biegają od stoiska do stoiska i chcą być wszędzie, w każdym miejscu dostać ofertę, katalog itp. Po pierwszych 3 godzinach waga zebranych przez nich tzw. welcome packów jest tak duża, że trzeba je zanieść do samochodu. Po południu nie pamięta się już, gdzie się było, z kim rozmawiało oraz która oferta była ciekawa. W domu okazuje się, że przywieźliśmy 200–300 kg makulatury. Czy ktoś choćby raz zajrzy do większości z tych materiałów? Szczerze wątpię. Dlatego organizatorzy z wyprzedzeniem podają do wiadomości listę wystawców, abyśmy mogli pogrupować ich na 3 podstawowe kategorie: • obowiązkowe odwiedziny, • warto odwiedzić, • można odwiedzić, jeśli będzie czas. Kogo zakwalifikować do grupy obowiązkowych odwiedzin? Oczywiście kluczowych dostawców – to często jedna z niewielu okazji, aby szybko wypić kawę i pogawędzić o istotnych sprawach. Zachęcam także do odwiedzenia dostawców, z którymi handel idzie słabiej niż dawniej. Czasami współpraca się urywa lub naturalnie wygasa, pewne produkty przestają rotować, więc

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


nie zamawia się ich do sklepu – a skoro tak, w codziennej pracy jest o wiele mniej okazji do kontaktów. Warto porozmawiać o przyczynach takiego stanu rzeczy. To, że bilans zamówień nie wygląda oszałamiająco, nie oznacza zakończenia kontaktów i zerwania przyjaznych relacji. Dla wielu dystrybutorów i producentów informacje o przyczynach mniejszych zamówień są istotnymi wskazówkami co do dalszego rozwoju biznesu. Poza tym, jeśli się z kimś współpracuje przez kilka lat, zawsze znajdzie się ciekawy temat do dyskusji – biznesowej lub prywatnej. W końcu biznes to głównie relacje między ludźmi, a nie ma lepszej okazji do ich podtrzymania niż rozmowa na żywo. Obowiązkowo trzeba także odwiedzić dostawców, z którymi w najbliższym czasie chcemy nawiązać współpracę. Tu zachęcam do wcześniejszego kontaktu z przedstawicielem firmy. Warunki współpracy, cenniki, katalogi itp. można otrzymać z wyprzedzeniem, a na targach poświęcić czas na dokładniejsze poznanie produktów i wyjaśnienie kwestii budzących największe wątpliwości. Uzbrojeni w podstawowe informacje, zaoszczędzony czas możemy przeznaczyć na rozmowę o konkretach. Co ważne, jesteśmy już zapowiedzianymi gośćmi, więc łatwiej przełamać pierwsze lody.

reklama

Pozostaje jeszcze lista firm, które być może warto odwiedzić – tu trafiają na nią producenci i dystrybutorzy mogący mieć artykuły godne zainteresowania. U nich zwykle nie chcemy się anonsować, bo zamierzamy np. przeanalizować ofertę konkurencji. Trzeba znaleźć czas na taką wizytę, warto też ustalić jej konkretny cel. Oczywiście każdego targowego dnia powinno się mieć zarezerwowane 2–3 godziny na przejście hal w poszukiwaniu nowych ciekawych produktów, posiłki i regenerację. TARGI DZIECIĘCE – NIE TARGI DLA DZIECI Wyjeżdżając na targi, zaplanujmy opiekę dla dziecka na ten okres. Przypomnę, że kieleckie targi to impreza B2B i w jej regulaminie jasno zapisano, iż na teren wystawy dzieci nie mają wstępu. W 2015 r. całkiem duża grupa zwiedzających zapomniała o tym, niestety, co postawiło organizatorów, wystawców, innych gości i własne pociechy w, oględnie mówiąc, mało komfortowej sytuacji. Organizatorzy słyszeli: „Przejechałam ponad 300 km, żeby uczestniczyć w targach. Co mam zrobić z dzieckiem, przecież w aucie go nie zostawię?”. Takim szantażem emocjonalnym zmuszano ich do przymknięcia oka na łamanie zasad. Inną sprawą jest odpowiedzialność Targów Kielce za potencjalny wypadek w trakcie

zwiedzania. Wystarczy kilka sekund nieuwagi i może dojść do tragedii – na stoiskach są gorące napoje, sprzęt elektryczny, na platformach ekspozycyjnych wystawia się wózki i inne ciężkie produkty. Do kogo będą mieli pretensje rodzice, jeśli dziecku coś się stanie (czego nikomu nie życzę)? Trzeba pamiętać, że Kids’ Time to impreza przygotowana z myślą o dorosłych zwiedzających. Wystawcy też mają kłopot, bo firmy nie są przygotowane na wizytę małych gości. Dotyczy to zarówno sposobu ekspozycji, jak i nastawienia i temperamentu osób pracujących na stoiskach. Wystawcy traktują nas – właścicieli sklepów – poważnie i jeśli do nich przychodzimy, to chcą z nami porozmawiać o możliwości zrobienia biznesu. Szanują nasz i swój czas. Naprawdę nie mają ani możliwości, ani chęci, a często nawet kompetencji, aby zabawiać cudze dzieci i pokazywać im kolejne produkty. Także wstępna rozmowa biznesowa w towarzystwie dziecka zamiast trwać 15–20 minut wydłuża się do 30–40 minut i jest mało efektywna, bo pociecha najczęściej skupia na sobie uwagę rodzica. Skoro jako sprzedawcy chcemy być traktowani poważnie, tak samo zachowujmy się wobec wystawców.


nie koloryzuję – tak chwilami było w 2015 r. Rozważenie tego, czy hala wypełniona ponad tysiącem osób to odpowiednie miejsce na spędzenie 8 godzin z dzieckiem, zostawiam każdemu z rodziców. Proszę tylko wziąć pod uwagę jak my, dorośli, jesteśmy zmęczeni po intensywnym dniu targowym. Łatwo sobie wyobrazić, jak po takim maratonie czują się kilkuletnie maluchy. Termin targów jest podawany z dużym wyprzedzeniem właśnie po to, aby można się było do nich należycie przygotować. Obejmuje to też organizację opieki dla dzieci. Jeśli nie pomogą dziadkowie albo członkowie rodziny, okolice Kielc są na tyle bogate pod względem atrakcji dziecięcych, że jedno z rodziców może zwiedzać targi, a drugie w tym czasie zająć się dziećmi. Nie zawsze możemy zabrać najmłodszych ze sobą do pracy – trzeba się z tym pogodzić. KALKULUJ NA CHŁODNO – KUPUJ BEZ EMOCJI Jeśli jedziesz na targi, pamiętaj, że to jest impreza dla ciebie. Dystrybutorzy i producenci są tam po to, aby zachęcić cię do współpracy. Czasami mam wrażenie, że na rynku jest więcej firm i marek dziecięcych niż sklepów, które mogą sprzedawać ich produkty. Każdy rodzaj artykułu występuje w kilku segmentach cenowych i różnych klasach jakościowych, więc możesz wybrać takie produkty, które będą dopasowane do grupy docelowej twojego sklepu. Jeszcze przed targami jasno określ warunki handlowe, jakie cię interesują i na jakich rozpoczynasz współpracę z nowymi kontrahentami. W czasie rozmów biznesowych jasno je artykułuj. Zapewne wszyscy potencjalni dostawcy będą cię zapewniać, że ich produkty świetnie się sprzedają i są poszukiwane przez klientów. Niestety, nie zawsze jest to prawda – przed lub po targach sprawdzaj poziom sprzedaży danego produktu w internecie. Możesz posłużyć się np. raportami z TradeWatch.pl, gdzie otrzymasz dokładne informacje na temat obrotów danej marki na Allegro. Potem sprawdź, jakie obroty na Allegro osiągają produkty rotujące najlepiej u ciebie i wyciągnij właściwe wnioski. Oczywiście znaczna część dystrybutorów będzie cię przekonywać, że Allegro to tylko wycinek rynku. Mają rację – ale jest to dość reprezentatywny wycinek.

reklama

Oprócz tego korzystając z TradeWatch’a (lub podobnych do niego narzędzi), poznasz realny poziom cen danych produktów. Na pewno miałeś nie raz doświadczenia z klientami, którzy w twoim sklepie stacjonarnym wyciągali telefon komórkowy, pokazując produkt, którym się interesują, i jego cenę w internecie. Za sprawą ekspansji sieci mobilnych ten trend będzie się nasilał. Klienci są skłonni wydawać więcej, ale nie chcą przepłacać – za tę samą kwotę zamierzają po prostu kupić więcej produktów. Sugerowana cena detaliczna jest obecnie bardzo rzadko przestrzegana. Dlatego analiza wolumenu obrotu i poziomu cen dla danej marki pozwala podjąć trafniejsze decyzje zakupowe.

36

Fot. Sławomir Panek

Kolejna kwestia to zwyczaje targowe – na niektórych stoiskach mogą pojawiać się napoje wyskokowe. Czy miejsce, w którym podaje się alkohol i prowadzi przy tym swobodą dyskusję, jest właściwe dla kilkulatka? Najmłodsi przeszkadzają też innym zwiedzającym, bo choć hale targowe i układ alejek między stoiskami zapewniają wygodną komunikację, nie zostały zaplanowane jako miejsca, którymi będą przemieszczać się maluchy i rodzice z wózkami. Dwa wózki w alejce utrudniają, a czasem uniemożliwiają poruszanie się innym zwiedzającym, zwłaszcza gdy matka w tym czasie jest zajęta rozmową z wystawcą połączoną z prezentacją dziecku kolejnych zabawek. Jestem rodzicem i rozumiem, że temperament najmłodszych trudno opanować, ale dlaczego ma to zakłócać czyjeś spotkanie w interesach? Z jakiego powodu moja dyskusja z dostawcą musi być przerywana płaczem i uspokajaniem dziecka przez mamę: „Już, już, chwileczkę, pan skończy i podejdziemy do tych zabawek”? Niestety,

Dlaczego na targi nie można wchodzić z dziećmi? Choćby dlatego, żeby nie narażać ich na niebezpieczeństwo. Łatwo sobie wyobrazić, co mogłoby się stać, gdyby mały miłośnik motoryzacji spróbował wsiąść do podwieszonego na ścianie BMW.

Kolejnym elementem, o który za każdym razem trzeba pytać, są plany marketingowe. Pamiętaj: rolą producenta jest dbać o marketing marki, a twoją – dbać o marketing twojego sklepu. Skoro inwestujesz środki w zakup danego produktu, masz prawo wiedzieć, jakie wsparcie oferuje dostawca. Za każdym razem dowiaduj się o materiały POS (do lepszej ekspozycji marki w sklepie). Zwróć jednak uwagę, że nie tylko wystawca ma obowiązek się zaprezentować – ty także powinieneś powiedzieć kilka słów o swojej firmie. Od lat wyznaję zasadę, że udany biznes jest wtedy, gdy obie strony mogą na nim zarobić. I dystrybutorom, i nam, detalistom chodzi o to samo – chcemy osiągnąć zysk. Dlatego rozmawiaj, rozmawiaj i jeszcze raz rozmawiaj. Większość wystawców to doświadczeni sprzedawcy i będą chcieli znaleźć rozwiązanie, z którego będziesz zadowolony. Dystrybutorom zwykle zależy na pozyskaniu klienta na lata i bardzo angażują się w to, by tak dobrać produkty dla sklepów, aby łatwo było je sprzedać.

d

DANIEL KOT YRAS

Specjalista w dziedzinie marketingu i sprzedaży przez internet. Autor kilkuset artykułów na temat komunikacji marketingowej w sieci i w mediach tradycyjnych.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


J A K W Y S TAW C Y P R Z YG O T O W U J Ą S I Ę D O TA R G Ó W

Liczenie i planowanie Zaczynamy od przygotowania planu. Powinien on obejmować oszacowanie dokładnego budżetu, wyznaczenie osób zaangażowanych w przygotowanie targów i określenie ich obowiązków, ustalenie programu obecności na targach, planowanie stoiska, wybór oraz szkolenie osób mających brać udział w wydarzeniu, ustalenie strategii promocyjnej, organizację transportu i zakwaterowania dla przedstawicieli firmy. Warto dowiedzieć się, czy można skorzystać jeszcze z jakichś sposobów podkreślenia swojej obecności, np. przeprowadzić prezentację, uczestniczyć w panelu dyskusyjnym lub zorganizować szkolenie. Przy określaniu kosztów musimy uwzględnić: koszty podstawowe (wynajęcie stoiska, opłata za energię elektryczną i parking), koszty stoiska (projekt,

umeblowanie, sprzęt wystawowy itp.), koszty usług oferowanych na stoisku (hostessy, tłumacze, personel pomocniczy itp.), koszty związane z promocją (zaproszenia, materiały reklamowe, katalogi), koszty transportu (magazynowanie, ubezpieczenie itp.), koszty podróży i zakwaterowania obsługi stoiska, inne koszty (badanie rynku targowego, działania podejmowane po targach, szkolenia itp.). Sposobem na zmniejszenie wydatków jest przygotowanie stoiska wspólnie z inną firmą (co opłaca się w przypadku targów zagranicznych). Organizatorzy często również oferują zniżki dla przedsiębiorstw rezerwujących stoiska z bardzo dużym wyprzedzeniem lub tych, które zgłaszają się jako ostatnie. 

STOISKO TO NIE WSZYSTKO Doświadczeni wystawcy wiedzą, że przygotowania do targów nie można zostawiać na ostatnią chwilę. Organizatorzy Spielwarenmesse w Norymberdze mają kilka pomysłów na to, jak wszystko dokładnie zaplanować, żeby w trakcie imprezy nie zwariować. Warto skorzystać z ich podpowiedzi.

OPRAC. ANNA ORLEAŃSKA

Fot. BranzaDziecieca.pl (2)

Światło i dźwięk

38

Stoisko ma przyciągać uwagę – to oczywiste. Ale elementy wystroju nie powinny zakłócać prowadzonych rozmów biznesowych ani przeszkadzać właścicielom stoisk sąsiednich. Efektowne (choć niekiedy kosztowne) pomysły to: ekran, na którym są wyświetlane filmy przedstawiające fakty związane z firmą, ruchome elementy wkomponowane w zabudowę, płynąca woda, efekty świetlne, np. podświetlanie najważniejszych produktów (ale niewłaściwe umieszczenie reflektorów i zbyt silne światło sprawi, że na stoisku będzie za gorąco), zdjęcia pokazujące zadowolonych klientów korzystających z naszych produktów. Niezłym pomysłem jest również prezentacja nagród. Powinny to być wyróżnienia jak

najaktualniejsze, umieszczone w najbardziej widocznym miejscu stoiska. Jeśli zdecydujemy się na muzykę, trzeba zadbać o to, by była niezbyt głośna oraz na tyle neutralna, aby po kilku godzinach odtwarzania nie zaczęła irytować. Rezerwując miejsce, warto sprawdzić wymiary pawilonu wystawowego, jego rozkład, wygląd przejść między stoiskami. Miejsce blisko sceny może przyciągnąć tłumy gości, ale głos prezenterów utrudni rozmowy z klientami. Jeśli zleciliśmy stworzenie stoiska autorskiego, przed zatwierdzeniem projektu warto zadać sobie kilka pytań: czy stoisko jest funkcjonalne i estetyczne oraz czy pasuje do asortymentu, który będziemy chcieli zaprezentować.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Zaproszenie z wyprzedzeniem Z raportu opracowanego przez firmę AUMA na podstawie wypowiedzi 4219 odwiedzających 49 imprez targowych w Niemczech wynika, że w przypadku 42% ankietowanych decyzja o odwiedzeniu danego stoiska związana jest głównie z istniejącymi już kontaktami biznesowymi. 30% respondentów stwierdziło, że w planie wizyt mają przede wszystkim firmy, z którymi chciałyby współpracować. W przypadku 24% uczestników badania o odwiedzeniu danego stoiska zadecydowało zaproszenie w formie listu tradycyjnego wysłane przez producenta, dla 16% ankietowanych zachętą był e-mail. Kontakt telefoniczny przekonał 14% respondentów, reklama umieszczona w sieci – 12%, a ogłoszenia w prasie tradycyjnej – 11% uczestników badania.

– Czas poświęcony na odwiedzenie stoisk z roku na rok się skraca. Jednocześnie coraz więcej targowych gości z dużym wyprzedzeniem ustala, których wystawców odwiedzi – mówi współpracujący ze Spielwarenmesse Daniel Gundelach. W zaproszeniu zachęcającym potencjalnych klientów do obejrzenia naszej targowej oferty powinny znaleźć się informacje dotyczące m.in. lokalizacji stoiska (hala, numer, może plan dotarcia), dane osoby, z którą można się skontaktować, korzyści dla odwiedzających (np. informacja o rabatach), zachęta do udziału w wydarzeniach specjalnych (prezentacjach, szkoleniach), logo firmy i ewentualna prośba o potwierdzenie przyjęcia zaproszenia. 

Trudniejsze scenariusze Wystawcy z wyprzedzeniem powinni przygotować listę klientów, z którymi mają zamiar porozmawiać, dostępną dla każdej osoby obsługującej stoisko. Ustalenie porządku dnia pozwoli uniknąć zamieszania oraz pośpiechu. Trzeba pamiętać o przygotowaniu dla odwiedzających materiałów promocyjnych: ulotek, katalogów, smyczy, wizytówek.

po nim niewidzącym wzrokiem. Trzeba pokazać, że się go zauważyło, przywitać, jeśli jest taka możliwość – zaproponować poczęstunek oraz materiały informacyjne dotyczące firmy i poinformować jak długo będzie musiał poczekać na rozmowę z pracownikiem. Jeżeli gość nie będzie miał czasu, można spróbować ustalić godzinę spotkania w terminie późniejszym.

Większość rozmów na targach przebiega w przyjemnej atmosferze. Czasem jednak zdarzają się trudniejsze sytuacje. Przykład pierwszy: wszystkie osoby z obsługi stoiska są zajęte, pojawia się nowy gość, który wyczekująco patrzy w stronę pracowników, czasem nerwowo i głośno wzdycha. Najgorsze, co można zrobić, to zignorować odwiedzającego, prześlizgując

Przykład drugi: odwiedziny trudnego klienta, który zajmuje się głównie porównywaniem asortymentu z tym, co proponuje konkurencja. Przede wszystkim – trzeba być fair. Otwarte krytykowanie rynkowych rywali jest mało profesjonalne. Zawsze można spróbować zmienić temat, delikatnie naprowadzając naszego rozmówcę na inne wątki. 

Po imprezie

Fot. BranzaDziecieca.pl (2)

Według badań przeprowadzonych na zlecenie organizatorów targów Spielwarenmesse w Norymberdze ponad połowa handlowców odwiedzających wystawę oczekuje, że przedstawiciele firm, z którymi się tam spotkali, skontaktują się z nimi najpóźniej w ciągu 2 tygodni po imprezie. Jednocześnie 48% ankietowanych przyznało, że są zadowoleni z reakcji wystawców, których odwiedzili.

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

Pytani podkreślili, że nie oczekują długiego e-maila z rozbudowaną ofertą i ustaleniami dotyczącymi ewentualnej współpracy. Wystarczy im krótkie podziękowanie za wizytę, co potwiedza, że między stronami zostały nawiązane wstępne kontakty. Dlatego warto zadbać o to, by po powrocie z imprezy codzienne sprawy

firmy nie przeszkodziły w podtrzymaniu relacji zapoczątkowanych podczas targów. Ocenienie, czy udział w targach się opłacał, tuż po zakończeniu imprezy jest właściwie niemożliwie. Doświadczeni wystawcy powtarzają, że niekiedy potrzeba kilku lat uczestnictwa w danym wydarzeniu, żeby aktywna działalność wystawiennicza w końcu zaczęła przynosić wymierne efekty. Aby to stwierdzić z całą pewnością, wcześniej warto przeanalizować takie czynniki jak: liczba odwiedzających stoisko, nawiązane kontakty, zebrane opinie na temat firmy, stoiska i materiałów informacyjnych, pozyskane informacje o konkurencji oraz publikacje w mediach branżowych związane z obecnością na targach. 

39


WYWIAD – ADRIAN CHABIOR (JUNIOR JĘDRZEJÓW)

STAWIAMY NA KRAJOWE MARKI Jeżeli producent podpałek do grilla otwiera sklep z artykułami dla najmłodszych, to powód może być tylko jeden: urodziło mu się dziecko. Adrian Chabior w lipcu został tatą Oliwiera, a 2 miesiące później uruchomił sklep Junior w Jędrzejowie. To jednak dopiero początek – przedsiębiorca ma pomysł na dużo większy rodzinny biznes w branży dziecięcej.

Niektórzy twierdzą, że przed tradycyjnym handlem nie ma przyszłości i dzisiaj tylko internet ma sens. A pan, jakby na przekór, otworzył właśnie sklep stacjonarny. Dlaczego? Faktycznie, konkurencja ze strony internetu jest dużym problemem, nie znaczy to jednak, że tradycyjny sklep nie może odnieść sukcesu. Jesteśmy w stanie dużo lepiej pokazać produkt, a wykwalifikowany sprzedawca potrafi zachęcić do zakupu. Poza tym obsługa reklamacji jest o wiele łatwiejsza. Wydaje mi się, że każdy z tych elementów zwiększa zaufanie klienta. Internet też ma swoje plusy i dlatego zamierzamy uruchomić sprzedaż online.

Mieszka pan na Śląsku, ale otworzył sklep niedaleko Kielc, w Jędrzejowie. Dlaczego akurat tutaj? Mamy tu rodzinę, zaufane osoby, którym możemy powierzyć sklep i mieć pewność, że będzie w dobrych rękach. Pomagamy z żoną od strony marketingowej, ale jeśli chodzi o sprzedaż, ważne jest zaplecze tu, na miejscu. Jędrzejów jest zresztą zalążkiem, ma dać odpowiedź, czy nasz pomysł ma sens na większą skalę, czy da się rozwinąć taki biznes. Jeżeli tak, mamy w planach otwarcie drugiego sklepu, w województwie śląskim, w Tarnowskich Górach. Analizowaliśmy lokalny rynek dość szczegółowo. Sam Jędrzejów jest wprawdzie niewielki, ma ok. 20 tys. mieszkańców, ale w całym powiecie mieszka ponad 80 tys. osób. Miasto powiatowe leży w centrum i sporo osób do niego przyjeżdża. Kolejnym większym ośrodkiem są Kielce, oddalone o prawie 40 km. Nie każdy

40

może lub chce tam dojechać, więc wiele osób korzysta z usług na miejscu.

Robiliście jakąś akcję reklamową na otwarcie? Czy w mieście wielkości Jędrzejowa byłoby to wyrzucanie pieniędzy, bo i tak wszyscy o wszystkim wiedzą? Najważniejsze faktycznie jest informowanie pocztą pantoflową, zwłaszcza w tak niedużym mieście, ale mimo to zrobiliśmy promocję. Wysyłaliśmy ulotki, zostawialiśmy wizytówki w zaprzyjaźnionych sklepach i gabinetach pediatrycznych, reklamowaliśmy się na Facebooku – wszystko po to, żeby dotrzeć do tych klientów, na których nam na początku najbardziej zależało, czyli rodziców z dziećmi od noworodków do trzylatków.

Jakie były reakcje pierwszych klientów? Personel przekazywał nam wszystkie opinie i bardzo uważnie je analizowaliśmy. Aranżacja sklepu przypadła kupującym do gustu. Chwalono nas za dużą przestrzeń, za to, że można wjechać z wózkiem i wygodnie obejrzeć towar. Zauważyliśmy też, że wiele osób przychodziło ze starszymi dziećmi, by je u nas ubrać – dlatego chcemy poszerzyć asortyment o odzież w większych rozmiarach.

Przy tej samej ulicy widziałem dwa inne sklepy z odzieżą i akcesoriami, w trzecim były zabawki drewniane – nie baliście się otwierać sklepu tak blisko konkurencji?

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Zawsze uważałem, że każda zdrowa konkurencja pozwala się rozwijać, zmusza do szukania czegoś nowego, parcia do przodu, testowania różnych pomysłów. Nie stresuje nas to. Postawiliśmy sobie tylko cel, żeby znaleźć coś, czego w pobliżu nie ma albo jest trudno dostępne. To była chyba najbardziej kłopotliwa kwestia na starcie: wybrać dostawców dobrych jakościowo i cenowo, dopasować się do lokalnego rynku. Zajęło nam to mnóstwo czasu. Wiadomo jednak, że na dłuższą metę każdy może zamówić wszystko niemal z każdego miejsca na świecie, dlatego chcieliśmy stworzyć coś zupełnie nowego. Tak powstał pomysł na 3 własne marki, które będą dostępne tylko u nas, nigdzie indziej.

Co to będzie? Oliwier, czyli odzież dla dzieci w wieku od 0 do 8 lat. Annaluu – akcesoria dziecięce,

Ten sklep to ma być poligon doświadczalny państwa kolejnych pomysłów? Tak, od tego trzeba było zacząć. Myślę, że rynek jędrzejowski jest bardzo wymagający, więc to dobre miejsce, żeby przekonać się, czy nasze pomysły sprawdzą się w praktyce. Mam nadzieję, że nasza praca tutaj przyniesie dobre efekty i będziemy mogli otwierać kolejne placówki. Już pierwszy miesiąc nastroił nas optymistycznie. Początek działalności zawsze jest trudny, ale wyniki przekroczyły nasze oczekiwania.

Czy producenci wspierali was z początku także w inny sposób?

Wspomniał pan kilka razy podczas naszej rozmowy o dobrym personelu. Wielu właścicieli sklepów ma problem ze znalezieniem właściwych ludzi do pracy. Jaki ma pan na to sposób?

Które marki są podstawą waszej oferty?

Tak, choćby w sprawie wyboru asortymentu. Informowali, co sprzedaje się lepiej, a co gorzej, co podoba się większej liczbie ludzi, choć nie zawsze pokrywa się z naszym gustem. Poza tym doradzali, w co warto inwestować, a w co raczej nie.

Pracująca u nas pani Karolina ma duże doświadczenie jako kasjer sprzedawca i sprawdza się w tej pracy. Wiem, że w poprzedniej firmie Fot. BranzaDziecieca.pl

Według Adriana Chabiora sklep stacjonarny może wygrywać z internetowym m.in. wykwalifikowanym personelem. W sklepie Junior w Jędrzejowie kupujących obsługuje Karolina Plota, która zwróciła uwagę pracodawcy nie tylko swoim doświadczeniem na stanowisku sprzedawcy, lecz także dobrym kontaktem z klientami.

miała swoich stałych klientów, którzy przychodzili do niej choćby tylko po to, żeby zamienić kilka słów. To świadczy o tym, że ma dobry kontakt z ludźmi. Drugą ważną cechą przy doborze personelu jest znajomość branży. Tego pani Karolinie brakowało, ale zadbaliśmy, by została przeszkolona przez przedstawicieli handlowych poszczególnych producentów w kwestii ubranek, wózków i łóżeczek.

maskotki i dekoracje, które mamy już w sklepie. I wreszcie Mona – biżuteria dla mam i dzieci. Wykorzystaliśmy rodzinny potencjał: moja mama uwielbia szyć i cieszy ją, że jej ozdoby podobają się klientom. Żona ma talent do projektowania, więc zajmie się biżuterią i odzieżą.

Postanowiliśmy, że stawiamy na polskie produkty. Ubranka i bielizna dziecięca to Makoma – zobaczyliśmy ten towar na targach, przekonały nas i ceny, i jakość. Zdecydowaliśmy się na niego. Wózki głębokie to Jedo i Adamex – uważam, że to jedni z lepszych polskich producentów. Oprócz naszych własnych marek, właśnie te chcemy tu promować.

Skoro sklep w Jędrzejowie ma być poligonem doświadczalnym, to pewnie w 2016 r. okaże się, czy eksperyment był udany? Wyznaczyliśmy sobie 6-miesięczny okres, żeby ocenić, czy jesteśmy zadowoleni z dochodów, jakie przynosi sklep. Mamy świadomość, że sukces nie przychodzi łatwo. Staramy się cały czas inwestować, więc koszty rosną. Chcemy zrobić to dobrze, poświęcamy się temu projektowi w pełni. Pewnie tak samo jak konkurencja posiłkujemy się kredytami, leasingami itp. To pozwala zabezpieczyć nasz główny kapitał i nadal się rozwijać.

Ma pan już firmę produkującą akcesoria do grilla i kosmetyki samochodowe, teraz mówi pan o własnych sklepach i trzech markach dziecięcych. A przecież jest jeszcze syn… Jak pan to wszystko ogarnia? Moim zdaniem narodziny dziecka zwiększają naszą efektywność. Mamy mniej czasu na wszystko, więc musimy się tak zorganizować, żeby działać szybciej. To dodaje energii. Rozmawiał Marek Jankowski

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

41


EKSPERT RADZI

PYTANIA O PRZEWIJAK MICHAŁ KLUPSZ

W pierwszych 6 miesiącach życia maluch jest przewijany średnio 8 razy w ciągu doby. Powtarzalność tej czynności wymaga więc dobrej organizacji przestrzeni, aby wygodnie i sprawnie zmieniać pieluchę. Doradzając klientom w wyborze, trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to, by przewijak był dopasowany do ich potrzeb i warunków domowych.

zagłówku. Wszystkie płaszczyzny pokryte folią powinny płynnie przechodzić jedna w drugą. Można to prosto sprawdzić – wystarczy przesunąć dłonią po każdej części przewijaka. Jeśli nic nie kłuje, przewijak jest w pełni bezpieczny. PRZEWIJAKI NADSTAWKI Nadstawki to inaczej usztywnione przewijaki, które można umocować na łóżeczku, tzw. przewijaki twarde. Nie oznacza to jednak, że dziecko będzie leżało na twardej, nieprzyjemnej powierzchni. Określenie to odnosi się do sztywnego spodu, stanowiącego bazę dla miękkiego wypełnienia i folii atestowanej.

Fot. Ceba

Ten mebel służy nie tylko do przewijania, lecz także do pielęgnacji i ubierania dziecka. W ofercie rynkowej dostępne są przewijaki w formie tapicerki lub nadstawki. Niezależnie od rodzaju, przy wyborze warto pamiętać, aby obicie było wykonane z wysokiej jakości atestowanej folii – bezpiecznej dla delikatnej skóry dziecka, niepodrażniającej i łatwej do utrzymania w czystości. Trzeba też zwrócić uwagę na wypełnienie – musi być miękkie, aby dopasowywało się do ciężaru dziecka. Nie bez znaczenia są również względy estetyczne i samo wykończenie produktu. Przewijak nie może mieć ostrych krawędzi na łączeniach i przy

Do spodu każdej nadstawki przymocowane są kołeczki blokujące. Dzięki temu można ją stabilnie zamontować na dziecięcym łóżeczku. Nóżki zapobiegają przesuwaniu się przewijaka, zapewniając dziecku bezpieczeństwo. Jest to model szczególnie polecany, gdy rodzice nie mają możliwości ustawić miękkiego przewijaka na komodzie albo wydzielić osobnego miejsca do zmiany pieluszki.

TRZEBA PAMIĘTAĆ, ŻE NADSTAWEK NIE UMIESZCZA SIĘ NA MEBLACH ANI NA INNYCH POWIERZCHNIACH PŁASKICH. NIE MOGĄ „STAĆ” NA SWOICH NÓŻKACH, GDYŻ BĘDĄ NIESTABILNE.

Nadstawki występują z zagłówkiem lub bez niego. W pierwszym modelu głowa dziecka jest dodatkowo zabezpieczona lekkim, wyprofilowanym, wypukłym wygięciem. Podobnie boki przewijaka są lekko podniesione, aby uchronić malucha przed zsunięciem się i niebezpiecznym upadkiem. W drugim przypadku boczne zabezpieczenia są takie same, natomiast nie ma już wyprofilowanego zagłówka.

Przewijak nie może mieć ostrych krawędzi, a wszystkie płaszczyzny powinny łagodnie przechodzić jedna w drugą.

42

Klientów, którzy planują zakup przewijaka, zapytajmy o rozmiar łóżeczka. Obecnie w sprzedaży są modele tradycyjne o szerokości 60 cm i większe – 70-centymetrowe. Do pierwszego typu pasować będzie tzw. nadstawka krótka (70 cm, która ma 10 cm zapasu na umiejscowienie „nóżek” przewijaka). Długa ma 80 cm. Obie są dostępne w wersji z zagłówkiem i bez niego.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Dodatkowo nadstawkę można wyposażyć we frotowy pokrowiec, który ociepli powierzchnię przewijaka, co jest istotne zwłaszcza przy zabiegach pielęgnacyjnych przy noworodkach. Tego typu przewijak powinien posłużyć przez ok. 6 pierwszych miesięcy życia dziecka. PRZEWIJAKI TAPICERKI Innym rozwiązaniem są tapicerki, czyli tzw. miękkie przewijaki, które muszą być ułożone na bezpiecznej, stabilnej powierzchni. Nie można więc umieścić ich na łóżeczku, bo nie mają nóżek blokujących, umożliwiających „nadstawienie” przewijaka. Dobrze sprawdzą się położone na komodzie lub innym płaskim meblu. Podobnie jak nadstawki, są wykonane z folii atestowanej, z miękkim wypełnieniem z włókniny wysokopuszystej. Są lekkie i łatwe do codziennego przenoszenia – sprawdzą się, gdy trzeba przewinąć dziecko w innym pokoju albo w zupełnie innym miejscu. Możliwości tej nie dają nadstawki, które powinny być zawsze położone na łóżeczku. Tapicerki dzielą się na profilowane i miękkie. Profilowane do złudzenia przypominają nadstawki, różnią się jedynie tym, że nie mają sztywnego spodu. Można je kupić w wersji z zagłówkiem lub bez, mają wielkość 70 lub 80 cm. Tapicerki miękkie to przewijaki

z zagłówkiem, bardziej płaskie niż modele profilowane. Są dostępne są w 3 rozmiarach: duże (70×85), średnie (70×75) i małe (70×50). PRZEWIJAK NA KÓŁKACH Jeszcze innym pomysłem na przewijanie może być wybór zestawu pielęgnacyjnego, który stanowi pomoc przy codziennych czynnościach higienicznych przy dziecku, a także ułatwia kąpiel malucha. Oferowany przez Ceba Baby zestaw „Laura” składa się z profilowanego przewijaka umocowanego na takiej wysokości, aby rodzic nie musiał się schylać przy pielęgnacji, 2 półek na akcesoria higieniczne i ubranka oraz chowanej wanienki. Dołączony do niej wężyk umożliwia szybkie i proste odprowadzenie wody po kąpieli (nie trzeba dźwigać wanienki wypełnionej wodą), a całość jest umieszczona na stabilnym, drewnianym stelażu. Dzięki kółkom z hamulcami zestaw można ustawić w dowolnym miejscu bez obawy, że się przesunie. Przewijak zazwyczaj znajduje się w sąsiedztwie łóżeczka, dlatego warto, by był spójny z wystrojem dziecięcego pokoju. Temu celowi służą zestawy złożone z przewijaka i dopasowanej do niego pościeli. Przykładowa wyprawka zawiera 3-elementową pościel (poszewkę na poduszkę 60×40, poszewkę na kołdrę 100×134 i ochraniacz do łóżeczka z dodatkowymi

mocowaniami przydatnymi w przypadku większych łóżeczek, o długości 200 cm), przewijak nadstawkę i dodatkowy gadżet – turystyczną matę do przewijania dziecka w podróży. Ta sama linia kolorystyczna wszystkich elementów pozwala stworzyć w pokoju dziecka przyjazne, harmonijne wnętrze, którego elementy ze sobą współgrają. Wyprawkowy pakiet to też pomysł na prezent. Jest estetyczny i elegancko zapakowany.

m MICHAŁ KLUPSZ

Pracuje jako dyrektor sprzedaży i marketingu w firmie Ceba, będącej właścicielem marki Ceba Baby. Z firmą jest związany od 8 lat. Odpowiada za sprzedaż krajową i wizerunek firmy. Wprowadzał na rynek markę Ceba Baby.

reklama

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

43


EKSPERT RADZI

PIELUSZKI W PIGUŁCE K A M I L L A S TA Ń C Z Y K

Dlaczego coraz więcej osób pyta w sklepach o pieluszki wielorazowe, które naszym mamom i babciom kojarzą się z latami udręki związanej z ich „obsługą”: praniem, gotowaniem, prasowaniem? Przyczyna jest prosta – ten produkt jest bowiem zdrowy dla dziecka, a to przecież priorytet dla każdego rodzica.

Pieluszki wielorazowe kiedyś przysparzały kłopotu. Ceratki się rwały, przesuwały, uwierały, przyklejały do pupy dziecka. Czasem zdarzały się przecieki. Współczesne modele niewiele mają z nimi wspólnego: jest sporo atrakcyjnych wzorów i kolorów, wkłady i otulacze pierze się tak łatwo jak ubrania, ich suszenie trwa krótko, a prasowania nie ma w ogóle.

Fot. Eco and More

EKOLOGIA I EKONOMIA Polski konsument ma szeroki dostęp do pieluszek jednorazowych dopiero od lat 90. XX w. W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych ten produkt był znany już w latach 50.

Nic dziwnego, że tym wynalazkiem tak zachwyciły się współczesne polskie mamy, które kochają wygodę. Niestety, pieluszki jednorazowe mają też wiele wad. A co przemawia za wielorazówkami? Po pierwsze – ekologia. Nie produkuje się śmieci, które być może rozłożą się za 400 lat. Po drugie – ekonomia. Koszt jednorazówek przez 2 lata pieluchowania to ok. 5 tys. zł. Wielorazówki, i to naprawdę świetnej jakości, na 2 lata kosztują 2 tys. zł. Do tego dochodzą wydatki na proszek, wodę, prąd – zmieścimy się pewnie w 3 tys. zł za całość. Poza tym pieluszka wielorazowa służy kolejnym dzieciom, rośnie z maluchem.

AUSTRALIJSKIE STATYSTYKI W pieluszce wielorazowej pupa dziecka się nie odparza. Wkłady odprowadzają wilgoć głębiej w materiał, a same są przewiewne i oddychające. Co więcej – skóra niemowlęcia styka się z naturalnymi materiałami, a nie z plastikiem oraz poliakrylanem sodu. Liczy się też temperatura tworząca się w zmoczonej jednorazowej pieluszce. Istnieją badania potwierdzające, że przegrzewanie genitaliów w bardzo młodym wieku powoduje późniejsze problemy z posiadaniem dzieci. Tymczasem w Australii połowa rodziców używa tylko albo częściowo pieluszek wielorazowych właśnie dlatego, że w jednorazowej dziecko się grzeje. KIESZONKA Z BAMBUSEM Jaki model pieluszki wybrać? Rozwiązań jest kilka. Najpopularniejsze to pieluszki-kieszonki, czyli otulacz z kieszenią z mikropolaru w środku, do której wkłada się dodatkowy wkład chłonny – z bambusa, mikrofibry, konopi. Taki model pozwala bardzo szybko zmienić pieluszkę. Kieszonki mogą mieć rozmiar uniwersalny lub być przystosowane do wagi dziecka. Wadą tych pieluszek może być ich prosta budowa. Najczęściej nie mają podwójnych falbanek przy nogach, nie są też tak regulowane jak inne modele. Zdarza się, że przeciekają.

Pieluszka wielorazowa jest ekologiczna i zdrowsza dla skóry dziecka, bo nie powoduje odparzeń jak jednorazówka.

44

Pieluszka SIO – snap in one albo pop-in – to przykład rozwiązania prawie idealnego. Otulacz i wkłady są spięte w jedno. Otulacz ma podwójne falbanki przy nogach, gumki przy rzepach, w środku warstwę z mikropolaru dla lepszej chłonności, a z wierzchu materiał nieprzemakalny TPU (termoplastyczny poliuretan), który

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


wieloma pytaniami. Wydanie za jednym razem niemałej kwoty, niepewność, czy jakość pieluszek jest odpowiednia, zastanawianie się, czy da się radę podołać temu rytuałowi – to tylko kilka przykładowych rozterek rodziców. Z drugiej strony dobra marka przyciąga klientów nowymi wzorami i kolorami. Najczęściej zakupu dokonują mamy, podatne na urok sówek albo słoników na otulaczu. To bardzo wdzięczny produkt do atrakcyjnej prezentacji.

W pieluszce AIO (all in one) wkład jest doszyty do otulacza. Do prania trzeba wrzucić całą pieluszkę i mieć pod ręką całą kolejną. Zalety? Prostota użytkowania, bo nie trzeba się borykać z wymianą wkładów.

Fot. Eco and More

bardzo szybko schnie. Wkłady są dopinane na napy ukryte pod warstwą materiału. Wady? Wkładki muszą mieć napy dopasowane do danego modelu.

WYJAŚNIĆ DZIAŁANIE Na rynku można też dostać wszystkie elementy sprzedawane osobno. Pieluszki formowane wykonane z bambusa, konopi, wełny, bawełny wyglądają jak jednorazówki. Kładzie się na nie dziecko i zapina lub zawiązuje pieluchą. Należy jednak pamiętać, że materiały, z których je zrobiono, nie są nieprzemakalne i potrzebny jest otulacz. To ważne, by wyjaśnić klientom, że nie jest to kompletny produkt. Inaczej po jego zakupie zaczną narzekać na przeciekanie.

Klientowi trzeba dokładnie wytłumaczyć, jak działa pieluszka wielorazowa, żeby po zakupie nie wrócił z reklamacją, narzekając na przeciekanie.

Wielorazówki najlepiej suszyć na słońcu na balkonie. Nie wolno ich kłaść na kaloryferze, gdyż to niszczy materiał i chłonność wkładów. Suszarki bębnowe nie są zakazane, ale lepiej ich unikać. Wysoka temperatura może spowodować skurczenie materiału. A co z kremami? Lepiej ich w ogóle nie stosować. Maści i kremy zmniejszają chłonność pieluszek. Producenci nie przyjmują reklamacji na tak użytkowane produkty. Jeżeli już koniecznie trzeba posmarować pupę dziecka, warto położyć papierek jednorazowy na wkład.

Identycznie należy postępować z pieluszkami do składania. Są to odpowiednio docięte i przeszyte kawałki materiału spinane klamerkami. Mogą być wykonane z tetry, frotte, flaneli. Do nich także trzeba dokupić nieprzemakalne majtki wykonane z oddychających materiałów: PUL (laminowanej tkaniny poliestrowej), TPU, polaru, czyli otulacz. Same wkłady mogą dużo wchłonąć, ale schną powoli. Tak zachowuje się bambus, przeznaczony raczej dla dzieci od 6. miesiąca życia. Wkłady mogą być wykonane także z mikrofibry. Ta słabiej chłonie, ale daje uczucie suchości, na którym zależy rodzicom. Aby mogli uniknąć codziennego prania, potrzebują ok. 20 pieluszek.

PREZENTACJA SÓWEK Sprzedaż pieluszek wielorazowych nie jest prosta. Taki zakup często jest poprzedzony

Klienci zawsze pytają: a co z kupą? Większość materiałów daje się spłukać. Wrażliwym można polecić papierki jednorazowe ze skrobi kukurydzianej, które kładzie się na wkładce tuż przy pupie. Są biodegradowalne, można je wrzucić do toalety.

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

k

K A M I L L A S TA Ń C Z Y K

Współwłaścicielka Eco and More, największego dystrybutora produktów ekologicznych i naturalnych non-food w Polsce. Od wielu lat w temacie ekoproduktów naturalnych, zrównoważonej gospodarki, ekosystemów, rewitalizacji terenów zielonych – jako architekt krajobrazu z międzynarodowym doświadczeniem. Obecnie studentka Executive MBA na prestiżowej uczelni Warsaw University of Technology Business School.

Firma Malavi sp. z o.o. dystrybutor Hiszpańskiej marki Buff®. W związku z dynamicznym rozwojem, poszukuje kandydata/-tki, na stanowisko

PORADY PIELĘGNACYJNE Pieluszki i otulacze wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Przed praniem dobrze jest wrzucić je do zimnego płukania. Należy pamiętać, żeby pieluszka była opłukana pod bieżącą wodą w celu usunięcia większych zabrudzeń. Plamy usuwa się specjalnymi mydłami. Pieluchy i otulacze pierze się bez namaczania, w niewielkiej ilości proszku, nawet 1/3 zalecanej dawki. Lepiej stosować proszek niż płyn, gdyż stosowane w płynach mydła zapychają pory w materiale i osłabiają chłonność pieluszki. Nie należy prać pieluch w orzechach indyjskich. Zawierają one bowiem saponinę, która zatłuści materiał.

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Miejsce pracy Warszawa Wymagania: Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku przedstawiciela handlowego w branży dziecięcej, Umiejętność samodzielnego planowania i zarządzania czasem pracy, Wytrwałość i wysoka motywacja w dążeniu do wyznaczonych celów, Dyspozycyjność, gotowość do częstych podróży służbowych, Umiejętności pracy w zespole, Prawo jazdy kat. B, Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem. Obowiązki: Aktywne pozyskiwanie klientów hurtowych, Budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z klientami firmy, Realizacje planów sprzedażowych, Negocjacje handlowe z kontrahentami, Wprowadzanie nowych produktów na rynek. reklama

Pieluchy powinno się prać w 40–60°C. Wyższe temperatury mogą zniszczyć nieprzemakalne warstwy otulacza i gumki w pieluszce. Nie stosuje się płynów zmiękczających, ale za to można dodać do prania łyżeczkę proszku antybakteryjnego Nappy Fresh.

Należy dbać o to, żeby nie zawieść zaufania klienta do sprzedawcy. Nie powinno się więc polecać produktów nieznanych, niesprawdzonych, które mogą nie spełnić oczekiwań. Zachęcenie rodzica do zakupu wysokiej jakości pieluszki wielorazowej zwróci się, gdy klient przyjdzie po zestaw 20 pieluszek z wkładami, papierki jednorazowe, wkłady na noc i worki.

Oferujemy: Stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, Pracę na pełny etat, Pracę pełną wyzwań w młodym zespole, Możliwości rozwoju zawodowego, Narzędzia pracy: samochód, komputer, telefon, Atrakcyjny system wynagrodzeń.

Jeżeli jesteś zainteresowany tą ofertą pracy prześlij do nas swoją aplikację za pomocą maila na adres praca@malavi.pl


W Y W I A D – M A G D A L E N A C E G L I Ń S K A - M A L A K , J A R O S Ł A W M A L A K ( M A LT E X )

TRWAŁE ZWIĄZKI Działający od ponad 20 lat Maltex jest przedsiębiorstwem rodzinnym. Właściciele firmy – Magdalena Ceglińska-Malak i Jarosław Malak – na wiele pomysłów wykorzystanych później w produkcji wpadli, obserwując swoje dzieci. Nam opowiadają, dlaczego w ich firmie nie ma działu reklamacji i jakie wyśrubowane normy trzeba spełnić, by zdobyć pewien certyfikat.

Widziałam zdjęcie, na którym dorośli, ubrani ludzie siedzą w wanienkach Maltexu na ulicy. O co chodzi?

nas interesuje, czy ktoś nas wyprzedzi. Najważniejsze, by dana rzecz była dopracowana.

M.C.-M.: Wzięliśmy udział w happeningu. W Bydgoszczy jest Stara Mydlarnia, w której można zobaczyć, jak w przeszłości wyglądało dbanie o higienę, jakie kiedyś były nocniki, wanienki. Mydlarnia zapewnia wiele atrakcji dla dzieci, stąd nasza tam obecność. Zaproszono nas do realizacji przedsięwzięcia z okazji Nocy Muzeów, podczas którego wykorzystano rzeczy produkowane przez Maltex.

Jaki procent produktów Maltexu firma sprzedaje na polskim rynku?

W listopadzie 2015 r. dostali państwo francuski certyfikat, który podobno bardzo trudno zdobyć. M.C.-M.: Francuzi mają dużo bardziej wyśrubowane normy od nas, przywiązują ogromną wagę do bezpieczeństwa. Mamy wielką satysfakcję, że wszystkie nasze wyroby przeszły wymagane testy, co udaje się niewielu producentom. Asortyment dla dzieci oczywiście powinien być ładny, przyjazny, ale przede wszystkim musi być bezpieczny i użyteczny. Dlatego tak długo trwa opracowywanie nowych wzorów. To bardzo czasochłonny proces. J.M.: Nie chcemy powielać wzorów. Zawsze też patrzymy, jak nasze dzieci reagują na produkty, które tworzymy. Dlatego np. zrobiliśmy większy podnóżek od wcześniej dostępnych na rynku, bo zauważyliśmy, że zwykle dziecko wskakuje na niego, a nie wchodzi. To są drobiazgi, na które trzeba zwracać uwagę. Stworzenie projektu nowego produktu może trwać nawet kilkanaście miesięcy, czasem dłużej. I naprawdę mało

46

J.M.: Około 20%, reszta jest eksportowana na Wschód i Zachód. Wysyłamy nasze artykuły do 30 krajów. W planach mamy rozszerzenie działalności eksportowej. Bardzo udane były dla nas ubiegłoroczne targi w Kolonii. Usłyszeliśmy tam wiele pochwał, co zmotywowało nas do dalszej pracy. W Polsce jest trochę trudniej. Klienci zwracają uwagę przede wszystkim na cenę. Na Zachodzie przodują estetyka, funkcjonalność i bezpieczeństwo. M.C.-M.: Jesteśmy obecni m.in. na rynku skandynawskim, który wyznacza wysokie standardy, jeśli chodzi o wzornictwo, i na francuskim, który, jak już wspominałam, ma wyśrubowane wymagania związane z bezpieczeństwem. Pojawiają się nowi klienci, np. z Japonii i Islandii. To jest fajne, bo coraz częściej myślimy, że tak naprawdę w handlu nie ma granic.

Z czego są państwo najbardziej dumni w swojej firmie? J.M.: Odpowiem bez namysłu – tworzymy z pasją, jesteśmy mocno zaangażowani w proces powstawania nowych produktów lub kolekcji. Sprawia nam to wielka frajdę! Widzimy, że nasze pomysły podobają się klientom. To wspólny sukces bardzo wielu ludzi, którzy od dawna pracują w Maltexie.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


A co państwa irytuje w branży? J.M.: Gdy klient jest skoncentowany wyłącznie na cenie. Wtedy trudno do niego dotrzeć. Ale jeśli widzi różnice, które są atutami naszych produktów, zostaje z nami na dłużej.

Wzory firmy są zastrzeżone, ale jednak nie zdecydowali się państwo na skierowanie do sądu sprawy przeciwko firmom, które naśladują wasze pomysły. Dlaczego? J.M.: Takie sprawy są długotrwałe, kosztowne i trudne. Szkoda nam tracić energię i cenny czas, które możemy poświęcić na wymyślanie nowych rzeczy. Nasze produkty są tak dopracowane, że same się bronią, a klient dostrzega różnice między oryginałem a podróbką. Na świecie jest 7 mld ludzi. Jeśli oferuje się porządny produkt, nawiązanie nowych kontaktów handlowych nie jest trudne. W naszej firmie nie ma działu reklamacji – to o czymś świadczy. Nie skupiamy się na tym, żeby sprzedać szybko, dużo, tanio. Taka strategia ma krótkie nogi.

artykułów na rynku. Jako właścicielka sklepu od dostawcy oczekiwałabym wiedzy w pigułce. Dla mnie taki powinien być super serwis.

M.C.-M.: Nie. Zakład jest na miejscu. Nie zlecamy produkcji firmom zewnętrznym. Dlatego możemy na bieżąco kontrolować jakość produktów na każdym etapie powstawania.

Co planują państwo w 2016 r.? J.M.: Prowadzimy rozmowy dotyczące wejścia na inne rynki i jesteśmy bardzo ciekawi, co z tego wyniknie. Nasza strategia zakłada obecność w jak największej liczbie państw. Chcemy zaakcentować, że jesteśmy firmą globalną.

Kto jest europejską konkurencją dla Maltexu? J.M.: Bébé-Jou, Rotho, Babybjörn – te firmy wyznaczają bardzo wysokie standardy i mogą być inspiracją.

M.C.-M.: Oczywiście zależy nam na utrzymaniu stabilnej współpracy z dotychczasowymi klientami. Z niektórymi handlujemy od dawna. Lubimy trwałe związki, bo to daje stabilizację. Gwarantujemy brak przykrych niespodzianek, np. takich, że produkt, który sprzedają, pojawi się nagle w świetnej cenie w supermarkecie. Będziemy proponować kolejne nowe wzory. Liczymy się z tym, że pojawią się podróbki, czasem nawet jesteśmy w stanie wytypować, kto pierwszy skopiuje dany pomysł (śmiech), ale to nam nie przeszkadza wymyślać kolejne projekty.

Gdy właściciel sklepu pyta, jak ma sprzedawać wasze produkty, jaką odpowiedź dostaje? J.M.: Przede wszystkim powinien się z nimi zapoznać. Następnie należy się skupić na tym, co jest w nich ważne. Kiedyś na targach w Kielcach rozmawiałem z panią prowadzącą sklep od 20 lat, która myślała, że wanienka to tylko przedmiot, do którego włoży się dziecko, umyje i wyciągnie. Dopiero ja zwróciłem jej uwagę na wiele innych szczegółów. M.C.-M.: Ważne jest, żeby sprzedawca umiał pokazać, czym dany produkt różni się od reszty Fot. Maltex

Cała rodzina podczas sesji fotograficznej, która została wykorzystana później w firmowym katalogu.

Nie ma w firmie ani jednej osoby, która zajmowałaby się ewentualnymi usterkami?

J.M.: Ten, kto robi podróbki, musi je zaproponować w niższej cenie. Wobec tego oszczędza na materiałach, a przez to w rezultacie oferuje gorszą jakość. My nie chcemy, żeby nocnik ważył 200 g, on musi ważyć 400 g. Jeśli będzie lżejszy i zostanie uderzony, pęknie. Tak zresztą wyglądała część francuskich testów, które przeszliśmy. Na produkt stojący na betonowym podłożu 100 razy zrzucano półkilogramową kulę. Jeśli pękł, nie dostawał certyfikatu.

Udaje się państwu oddzielić życie prywatne od zawodowego? J.M.: To jest możliwe. M.C.-M.: Tak? (śmiech). Burzliwy proces wymyślania nowych rzeczy, trwa również w domu, angażując także dzieci, które są naszymi małymi ekspertami. Gdy jedziemy na wczasy, Wi-Fi i laptop są niezbędne. J.M.: Ale gdy jesteśmy na wakacjach, nie mamy ani jednego telefonu z firmy.

Widziałam w biurze skrzynkę z napisem „Uwagi do zarządu”. Ludzie piszą? J.M.: Zdarza się. A skrzynka wzięła się stąd, że mamy sporo audytów, ponieważ współpracujemy z firmami zagranicznymi. Był np. audyt socjalny, który nakazuje przedsiębiorstwu pewne standardy związane m.in. z bezpieczeństwem, warunkami socjalnymi, równym poziomem płac dla kobiet i mężczyzn. Skrzynka do zarządu była jednym z wymogów, które musieliśmy spełnić. Można powiedzieć, że współpraca z zagranicznymi partnerami handlowymi w dużym stopniu nas wyedukowała. Rozmawiała Anna Orleańska

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

47


PRZEGLĄD RYNKU — WÓZKI

cena detaliczna

nazwa

1199 zł

BABYHOME VIDA

399 zł

METEOR

394 zł

MILLY MALLY VIP

b.d.

ESPIRO ENERGY

1650 zł

BOOK CROSS

rodzaj wózka

wielofunkcyjny

spacerowy

spacerowy

spacerowy

sportowy

opis produktu

Hiszpański design i funkcjonalność. W zestawie pałąk, folia i moskitiera. Można dokupić miękką gondolę dostosowaną dla noworodków. Zwrotny wózek, który prowadzi się nawet jedną ręką. Jego atuty to regulowana rączka, szersze siedzisko i ulepszone większe kółka. Waga: 7 kg, udźwig: do 25 kg.

Wózek typu parasolka na aluminiowej ramie. Można go wygodnie złożyć wraz z barierką. Ma składaną 3-częściową budkę z daszkiem chroniącym przed słońcem i wiatrem, 5-punktowe pasy bezpieczeństwa i 5-stopniową regulację oparcia. W komplecie osłona na nogi pełniąca funkcję ciepłego śpiworka.

Wózek jest wyposażony w dwustronną tapicerkę. Ma podwójne samonastawne przednie koła z możliwością blokady oraz bezpieczny hamulec blokujący jednocześnie oba tylne koła. Wygodny mechanizm składania w rączce, 3-stopniowa regulacja kąta oparcia, 5-punktowe pasy z miękkimi ochraniaczami zapewniają bezpieczeństwo i komfort. Wózek jest bogato wyposażony w dodatkowe akcesoria.

Nowy wózek w Espiro: lekka parasolka z pełną rączką i amortyzowanymi wszystkimi kołami. Przednie koła skrętne. Jego dodatkowe atuty to pojemny kosz, obszerne siedzisko, regulowany podnóżek i odpinany pałąk. W komplecie pokrowiec na nogi.

Sportowy wózek trójkołowy (0–15 kg) do długich spacerów, nie tylko w terenach miejskich. Duże koła z systemem Soft-Ride, regulowana rączka z uchwytem hamulca ręcznego, pałąk, folia przeciwdeszczowa, pokrowiec na nogi, budka z okienkiem i duży kosz. Wielopoziomowa regulacja oparcia zastępuje funkcje gondoli.

Babyhome / LS www.babyhome.com.pl

Milly Mally www.millymally.pl

Milly Mally www.millymally.pl

Baby Design Group www.espiro.eu

Peg-Pérego / Akord www.akord.poznan.pl

reklama

producent / dystrybutor

cena detaliczna

nazwa

48

BOOK FOR TWO

rodzaj wózka

bliźniaczy

opis produktu

Kompaktowy wózek spacerowy dla bliźniąt (do ok. 15 kg) wyposażony w 2 niezależne budki, niezależnie rozkładane siedziska, amortyzowane koła, 5-punktowe pasy, ergonomiczną rączkę, duży pałąk wspólny dla obu siedzisk oraz obszerny kosz.

Peg-Pérego / Akord www.akord.poznan.pl

producent / dystrybutor

1890 zł

2000 zł

ANEX SPORT

wielofunkcyjny

1599 zł

BEBETTO TORINO

1099 zł

RECARO EASYLIFE

2448 zł

RECARO CITYLIFE

wielofunkcyjny

spacerowy

wielofunkcyjny

Wózek dostępny w szerokiej palecie optymistycznych barw. Można dobrać odpowiednią kolorystykę nawet dla największego indywidualisty.

Biała konstrukcja z elementami plastikowymi w kolorze ramy. Tapicerkę uszyto z tkaniny połączonej z ekoskórą. Model ma niewielkie rozmiary po złożeniu i obszerną gondolę z zewnętrzną regulacją oparcia.

Wózek waży tylko 5,7 kg. Intuicyjnie prosty system składania jedną ręką oraz kompaktowe wymiary powodują, że z łatwością mieści się do bagażnika nawet małego samochodu. Komfortowa rączka i skrętne przednie koła ułatwiają prowadzenie wózka jedną ręką.

Lekki i wielofunkcyjny wózek 3 w 1 z systemem prostego w obsłudze składania wózka jedną ręką. Wyróżniają go niewielkie rozmiary po złożeniu, duży kosz na zakupy, koła z amortyzacją, hamulec typu push-push.

Ideo Group www.anexbaby.com

Bebetto www.bebetto.eu

Recaro / Logis www.recaro-polska.pl

Recaro / Logis www.recaro-polska.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


cena detaliczna

nazwa

899 zł

ELODIE DETAILS STOCKHOLM

2097 zł

THULE GLIDE

1799 zł

DOTTY

1690 zł

MAXI-COSI STELLA

1090 zł

QUINNY ZAPPXTRA2

spacerowy

sportowy

wielofunkcyjny

wielofunkcyjny

spacerowy

opis produktu

Skandynawskie wzornictwo w najczystszej formie. Wysoka funkcjonalność i prostota obsługi. Lekka aluminiowa konstrukcja. Atuty wózka to składanie i rozkładanie jedną ręką, duże koła, pojemny i łatwo dostępny kosz na zakupy. Spacerówka spełnia standardy bezpieczeństwa zgodnie z europejską normą EN1888:2003.

Jeden z najlżejszych wózków do biegania (waży zaledwie 10 kg). Ma hamulec ręczny, bardzo duże koła 18-calowe z tyłu i 16-calowe z przodu wyposażone w łożyska najwyższej jakości. Nowatorskie zawieszenie o dużym skoku. Składany jedną ręką. Można dokupić gondolę, adaptery do fotelika samochodowego i inne akcesoria.

Lekki, kompaktowy wózek uniwersalny. Ma wszystkie koła pompowane, miękką amortyzację, wentylowaną gondolę z wygodnym systemem odpinania i zapinania na stelażu i rączkę z ekoskóry. Duży kosz zamyka się na suwak. Spacerówkę montuje się przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Podnóżek i oparcie są regulowane. W komplecie: pokrowiec na nóżki, torba, folia przeciwdeszczowa.

Komfortowy wózek spacerowy o smukłej, ale solidnej konstrukcji, z regulowaną rączką, głęboką budką, łatwo dostępnym koszem i dużymi bezobsługowymi kołami. Siedzisko wyposażono w komfortową wkładkę, pałąk i 5-punktowe szelki. Można je ustawić przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Gondola lub fotelik samochodowy dla niemowlęcia są wpinane do stelaża. Wózek dostępny w wielu kolorach.

Popularny wózek składany do kompaktowych rozmiarów razem z siedziskiem. Siedzisko wpinane przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Do stelaża można wpiąć fotelik Maxi-Cosi dla niemowląt. Dostępny jest specjalny wkład wypełniający dla niemowlęcia, wpinany do siedziska spacerówki. Pelerynka przeciwdeszczowa w wyposażeniu.

producent / dystrybutor

Elodie Details / Scandinavian Baby www.scandinavianbaby.pl

Thule / Scandinavian Baby www.scandinavianbaby.pl

Baby Design Group www.babydesign.eu

Dorel / Dorel Polska www.maxicosi.pl

Dorel / Dorel Polska www.quinny.com

reklama

rodzaj wózka

cena detaliczna

nazwa

349 zł

4BABY WAVE

2300 zł

MOONLIGHT CARBON

2999 zł

TAKO DUO CITY MOVE

3439 zł

TFK TWINNER LITE

3200 zł

TFK JOGGSTER LITE 16''

rodzaj wózka

spacerowy

wielofunkcyjny

bliźniaczy

bliźniaczy

sportowy

opis produktu

Solidna stalowa spacerówka. Dzięki dużym kółkom ułatwiającym prowadzenie dobrze sprawdza się w czasie spacerów. Ma wielopoziomową regulację oparcia, aż do pozycji leżącej. Wózek wyposażony w elastyczną barierkę, regulowany podnóżek i osłonę na nogi. Dostępny w 6 kolorach.

Wózek łączy w sobie wysoką jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Został stworzony z myślą o rodzicach, którzy kładą nacisk na ergonomiczność i nowoczesność. Szczególną uwagę zwraca karbonowa gondola, która nadaje wózkowi oryginalny wygląd. Podwójna amortyzacja w ramie sprawia, że wózek prowadzi się komfortowo.

Najnowsza propozycja Tako dla rodziców ceniących wygodę, funkcjonalność i elegancki, niebanalny design. Przestronna, wygodna wersja gondolowa i spacerowa oraz wszystkie istotne cechy wózka pojedynczego zostały przeniesione do wózka bliźniaczego, zapewniając ten sam komfort użytkowania. Wózek ma smukłą, sportową sylwetkę.

Może być używany jako spacerówka dla bliźniąt lub niemowlęcia i starszego dziecka. Ma osobne budki i siedziska. Gondole sprzedawane osobno. Wózek ma amortyzowane zawieszenie, regulowany podnóżek, tarczę hamulcową M-brake na obu tylnych kołach, siedziska z 5-punktowymi szelkami. Maksymalne obciążenie: 45 kg.

Komfortowy i uniwersalny wózek sportowy z certyfikatem TÜV. Mały i łatwy do złożenia, z lekkim aluminiowym stelażem z włókna węglowego i wygodnym siedzeniem. Dostępny również z kołami 12''. Ma regulowaną wysokość podnóżka, tarczę hamulcową M-brake na obu tylnych kołach. Maksymalne obciążenie: 34 kg.

4Baby www.4baby.pl

Tako www.tako.net.pl

Tako www.tako.net.pl

TFK / Marko www.marko-baby.pl

TFK / Marko www.marko-baby.pl

producent / dystrybutor

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

49


PRZEGLĄD RYNKU — WÓZKI

cena detaliczna

nazwa

1449 zł

ROAN MARITA PRESTIGE

1799 zł

JANE CROSSWALK

1789 zł

X-LANDER X-MOVE

1448 zł

X-LANDER X-PULSE

449 zł

4BABY CROXX

rodzaj wózka

wielofunkcyjny

wielofunkcyjny

terenowy

opis produktu

Klasyczny, stylowy wózek z miękkim zawieszeniem. W zestawie duże pompowane koła (opcjonalnie piankowe). Wózek jest wyposażony w obszerną, wentylowaną gondolę z uchwytami do przenoszenia. W spacerówce można regulować oparcie i podnóżek. Siedzisko montuje się w obu kierunkach jazdy. W zestawie torba i dodatkowy pokrowiec.

Stylowy w mieście, trwały w terenie. Poręczny i łatwy w prowadzeniu. Ma duże opony poliuretanowe, 10 razy bardziej wytrzymałe niż tradycyjne, i rurowy, aluminiowy stelaż. Jego pozostałe atuty to niezależne tylne zawieszenie; duże, przekładane siedzisko z oparciem z wielopozycyjną regulacją (do leżenia włącznie), regulowana rączka i podnóżek oraz hamulec ręczny.

Ma duże pompowane koła, które sprawdzają się na każdej nawierzchni. Ledowe światło w podnóżku zapewnia widoczność wózka po zmroku. Siedzisko spacerówki można montować przodem i tyłem do kierunku jazdy. Jego atuty to teleskopowa rączka o regulowanej wysokości, wygodne składanie, możliwość powiększenia kosza i moskitiera wbudowana w podnóżek. Prezentowany kolor: Stone Gray.

Kompaktowy rozmiar. Zwrotne przednie koła ułatwiają manewry. Wózek ma obracane siedzisko, regulację podnóżka i oparcia. Wyróżniają go: lekka rama, teleskopowa rączka, szybkie składanie, diody LED w podnóżku zapewniające widoczność wózka po zmroku, możliwość powiększenia kosza i wbudowana w podnóżek moskitiera. Prezentowany kolor: Berry Red.

Wózek spacerowy na lekkiej, aluminiowej ramie. Wyróżniają go ocieplana osłona na nogi, wielofunkcyjna budka i wielostopniowa regulacja oparcia. Wózek jest wyposażony w uchwyt na kubek, automatyczną blokadę po złożeniu i pojedyncze kółka. Dostępny w 4 kolorach modnego materiału o fakturze lnu.

Roan www.roan.pl

Jane / Euro-Trade www.jane.pl

Deltim www.x-lander.pl

Deltim www.x-lander.pl

4Baby www.4baby.pl

producent / dystrybutor

wielofunkcyjny

spacerowy

1699 zł

reklama

RIKO NIKI

50

659 zł

EASYGO VIRAGE

wielofunkcyjny

spacerowy

Aluminiowy wózek wielofunkcyjny. Ma nowoczesne bezobsługowe koła bezdętkowe. Ekskluzywną tapicerkę wykonano z połączenia tkanin typu ekolen i ekoskóra. Plastikowa gondola z systemem regulacji oparcia. Dostępny w wersji 2 w 1 lub 3 w 1 z fotelikiem 0–13 kg dostosowanym pod bazę Isofix. Adapter do fotelików 0+ innych marek. Siedzisko spacerowe montowane w obu kierunkach jazdy.

Wózek spacerowy o lekkiej aluminiowej ramie. Przeznaczony dla dzieci z grupy wiekowej 0–3. Ma niewielkie wymiary po złożeniu, składa się razem z budką i barierką. Wózek wyposażono w regulowaną budkę z dodatkową sekcją, dwustronny welurowy materacyk, uchwyt na kubek, pełną folię przeciwdeszczową i praktyczną torbę z funkcją przewijaka.

Riko / Euro-Cart www.riko.pl

Euro-Cart www.euro-cart.eu

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


cena detaliczna

nazwa

1400 zł

BRITAX B-MOTION 4 PLUS

1649 zł

1200 zł

BRITAX B-AGILE 4 PLUS

ANEX CLASSIC

1099 zł

BEBETTO NICO PLUS

1599 zł

ASPENA

rodzaj wózka

spacerowy

spacerowy

wielofunkcyjny

wielofunkcyjny

wielofunkcyjny

opis produktu

Ulepszony model w nowych wariantach kolorystycznych (budki i pałąka). Budka z powiększonym daszkiem zapewnia dodatkową ochronę w każdą pogodę. Tylne zawieszenie i wypełnione pianką gumowe koła sprawdzą się w trudnym terenie. Wiele pozycji odchylania oparcia siedziska, w tym do pozycji leżącej, oraz regulowany podnóżek.

Zwrotny wózek na aluminiowym stelażu. Wygodny mechanizm składania jedną ręką umożliwia złożenie go do małych rozmiarów. Budka z powiększonym daszkiem w różnych wersjach kolorystycznych zapewnia dodatkową ochronę w każdą pogodę. Tylne zawieszenie i koła odporne na przebicie sprawdzą się na każdej nawierzchni. Wielopozycyjny mechanizm odchylania oparcia i regulowany podnóżek.

Klasyczny, elegancki wózek, który komfortowo prowadzi się po każdym terenie. Tapicerkę i budkę wykonano z tkaniny ze specjalną wodoodporną apreturą Waterproof, dzięki której krople wody ześlizgują się po materiale, nie wsiąkając w niego. Dostępny w modnym połączeniu dżinsu i skóry ekologicznej.

Gondolę można wpiąć w 2 poziomach. Siedzisko spacerówki wyposażono w regulowane oparcie i podnóżek, budkę i pokrowiec na nogi. Regulowana rączka, przednie koła obrotowe mają systemy DMS (pamięci kierunku) i SAS (absorbcji wstrząsów). Produkt polski, zgodny z normą EN 1888:2012.

Premierowy model wózka wielofunkcyjnego z innowacyjnym podwójnym amortyzatorem. Dzięki temu łatwo pokonuje krawężniki, progi i inne przeszkody. Wózek ma opcjonalnie nowy wzór kół pompowanych z aluminiowymi szprychąmi oraz ryflowany profil stelaża. Jego stylowy charakter podkreśla także nowy design tapicerki, łączący pikowaną tkaninę z imitacją lnu.

Britax / Akpol www.britax-roemer.pl

Britax / Akpol www.britax-roemer.pl

Ideo Group www.anexbaby.com

Bebetto www.bebetto.eu

Adamex www.adamex.pl

producent / dystrybutor

cena detaliczna

nazwa

705 zł

MONZA

1119 zł

GRACO METRO

1434 zł

LATINA

459 zł

VERONA

1499 zł

ROAN BASS

rodzaj wózka

spacerowy

wielofunkcyjny

wielofunkcyjny

spacerowy

wielofunkcyjny

opis produktu

Wózek spacerowy z przekładaną rączką. Wyróżniają go: aluminiowa rama polerowana na wysoki połysk, wygodny mechanizm składania, skrętne koła przednie i hamulec w prowadnicy. Komfort zapewniają regulowany podnóżek i oparcie, składana budka z oknem i barierka, którą można zdemontować. Złożony wózek zajmuje mało miejsca.

Stylowy wózek o nieszablonowej stylistyce, składany jedną ręką. Ma zdejmowane siedzisko z dodatkową wyściółką, regulowany podnóżek, duży kosz na zakupy i obrotowe pojedyncze koła z możliwością blokady.

Zestaw: gondola, spacerówka, fotelik. Lekka aluminiowa konstrukcja zawiera elementy odblaskowe, regulowaną rączkę obszytą ekoskórą i pojemny kosz. Gondola z funkcją kołyski ma 3-stopniową regulację podgłówka, wentylowane wnętrze i wygodny magnes do mocowania okrycia. Atuty spacerówki to płynna regulacja oparcia i podnóżka, 5-punktowe pasy, okrycie na nogi.

Lekki, kompaktowy, wygodny wózek z szybkim mechanizmem składania. Po złożeniu zajmuje mało miejsca i stoi na kółkach. Rączka umożliwia przenoszenie. 5-punktowe pasy zapewniają bezpieczeństwo, a regulacja oparcia, duża budka i hamulec linkowy dają komfort użytkowania.

Wielofunkcyjny wózek o lekkiej aluminiowej konstrukcji i miękkim zawieszeniu. Ma obszerną wentylowaną gondolę i regulowane oparcie. Wersja spacerowa z możliwością montażu siedziska w obu kierunkach jazdy, jest wyposażona w miękką wkładkę. Wózek jest dostępny w ponad 150 konfiguracjach kolorystycznych. W zestawie: materac kokosowy, torba, koc, folia, moskitiera.

Adamex www.quatro.tm.pl

Graco / Euro-Trade www.gracobaby.pl

Coto baby www.cotobaby.pl

Coto baby www.cotobaby.pl

Roan www.roan.pl

producent / dystrybutor

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

51


P O M Y S Ł N A W Y S TAW Ę

1

CZERWIENI CZAR

KOMPLET WELUROWY DLA CHŁOPCA Ciepłe ubranie dla chłopca na chłodniejsze dni, w modnej kolorystyce. Bluza wykończona haftem ma wygodny zamek i kaptur. Rozmiary: 74–104. Przybliżona cena detaliczna: 61 zł Producent/dystrybutor: Bamar/Nicol www.bamarnicol.pl

WÓZEK ANEX SPORT

2

Płynność jazdy zapewnia dziecku komfort. Łatwość kierowania i zwrotność wózka sprawiają, że wygodnie się go użytkuje. Przybliżona cena detaliczna: 1899 zł Producent: Ideo Group www.anexbaby.com/pl

LALKA AITANA

1 3

Lalka w sukience, wykonana z winylu z dużą precyzją i dbałością o szczegóły. Płacze, gdy nie ma smoczka, woła mamę i tatę. Przybliżona cena detaliczna: 159 zł Producent/dystrybutor: Llorens/Symag www.symag.net

2

3 5

4

4 5

FERRARI 458 ITALIA – AUTO ZDALNIE STEROWANE

NOWY COZY COUPE

Nadajnik w kształcie kierownicy, 7 funkcji zdalnego sterowania, oryginale dźwięki Ferrari, sygnał klaksonu i świecące światła.

Ma wyjmowany panel podłogowy, uchwyt do pchania w tylnej części dachu i wytrzymałe koła. Przednie kółka obracają się o 360°.

Przybliżona cena detaliczna: 180 zł Producent/dystrybutor: TM Toys www.tmtoys.pl

52

Przybliżona cena detaliczna: 229 zł Producent/dystrybutor: MGA Entertainment Poland www.littletikes.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


RYNEK WSCHODNI

JAK KUPUJĄ ROSJANIE TAT I A N A B U C K A J A

Redaktor naczelna czasopisma „Роды.py” (Rodi.ru) wyjaśnia, jak ekonomia i polityka wpłynęły na rosyjskich producentów, dystrybutorów, właścicieli sklepów i kupujących. Poza tym przedstawia przygotowany dla czytelników „Branży Dziecięcej” raport GfK. Tłumaczy też, dlaczego w Rosji kupienie wyprawki z wyprzedzeniem przynosi pecha.

WZROSTY I SPADKI Sankcje ekonomiczne i wzrost kursu walut wpłynęły na zmianę polityki rynkowej prowadzonej przez producentów, podniesienie przez nich cen, a tym samym na ostrożniejsze decyzje zakupowe klientów. Handel zareagował na podwyżki rozmaicie. Niektóre sieci sklepów z artykułami dziecięcymi starały się w miarę możliwości ograniczać wzrost cen, ale apteki oferujące produkty dla dzieci oraz specjalistyczne sklepy z artykułami elektronicznymi zaczęły sprzedawać swój asortyment znacznie drożej. W rezultacie, w porównaniu z listopadem 2014 r., w styczniu 2015 r. ceny wzrosły średnio

Fot. Rodi.ru

Zanim zobaczymy, co działo się na rosyjskim rynku w 2015 r., sprawdźmy, jak wyglądał on 2 lata temu. Na wyniki sprzedaży w pierwszych dwóch kwartałach nie można było narzekać. W dużych miastach i w mniejszych miejscowościach pojawiało się dużo nowych sklepów. Producenci rozszerzali asortyment, wprowadzali nowości, a klienci nie żałowali pieniędzy na zakupy. Ankietowani przez GfK przyznawali, że kupują kilka butelek do karmienia (jedną trzymają w domu, drugą zabierają w podróż, kolejną zostawiają w domu krewnych, którzy czasem opiekują się dzieckiem). Jednak w 3. kwartale 2014 r. sytuacja nie wyglądała już tak różowo.

o 20%, co przyczyniło się do znacznego spadku sprzedaży. Jeszcze w grudniu klienci sięgali po droższe produkty, natomiast w styczniu szukali przede wszystkim rozwiązań jak najbardziej ekonomicznych. Dlatego kolejne zestawienie, tym razem grudnia 2014 r. i stycznia 2015 r., pokazuje spadek sprzedaży aż o 50%. Kryzys szczególnie wyraźnie widać było w grupie artykułów oferowanych przez zagranicznych producentów. W lutym rynek nadal się kurczył. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się ciepła odzież i obuwie. O 15% w porównaniu z tym samym okresem w 2014 r. spadł popyt na akcesoria do karmienia, butelki, gryzaki i smoczki. KREATYWNOŚĆ BEZ KRYZYSU Wiosną sytuacja się poprawiła. Klienci chętniej niż po marki własne supermarketów sięgali po asortyment ze średniej półki. Do grup produktów, które najlepiej sobie radziły w kryzysowych czasach, można zaliczyć zestawy kreatywne, których sprzedaż w pierwszych 2 kwartałach 2015 r. rosła co miesiąc o 15%. Klienci chętnie kupowali również artykuły plastyczne (kredki, farby, bloki). Na początku wiosny produkty elektroniczne sprzedawały się gorzej niż w tym samym czasie rok wcześniej. W maju, w związku z podniesieniem cen, obrót wzrósł jednak o 35%. W ostatnich miesiącach popularne są aplikacje wyręczające elektroniczne nianie.

Rosyjski rynek produktów dla dzieci odżył, ale zwyczaj kupowania wyprawki przed porodem nadal się tam nie przyjął.

54

MEBLE Z SIECI To, że rynek produktów dziecięcych odżył, związane było przede wszystkim ze zmianą

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


strategii firm handlowych i producentów, którzy zintensyfikowali działania marketingowe i zaczęli realizować strategię rozwoju przez otwieranie nowych punktów sprzedaży, głównie w dużych miastach. Przeważają małe i średnie sklepy z miesięcznym obrotem nie większym niż 15 mln rubli. Wyraźnym trendem w 2015 r. był wzrost handlu elektronicznego (ponad 60% mieszkańców Rosji ma dostęp do internetu). W sieci klienci najchętniej kupują meble, wózki, foteliki samochodowe oraz żywność i pieluchy. Obecnie ponad połowa sklepów online specjalizujących się w sprzedaży produktów dla najmłodszych znajduje się w Moskwie i Sankt Petersburgu. COŚ TAŃSZEGO Kolejną zmianą jest wprowadzanie przez sklepy nowych kategorii produktów. Na przykład salony, które wcześniej specjalizowały się w asortymencie ze średniej półki, obecnie mają również tańszą ofertę, a placówki sprzedające meble zaoferowały klientom tekstylia. Jest to charakterystyczne także dla supermarketów i sklepów z elektroniką – one również postanowiły poszerzyć swoje portfolio o rzeczy dla najmłodszych. Wśród najczęściej wprowadzanych kategorii produktowych można wskazać przede wszystkim pieluchy, elektronikę oraz inne produkty dla niemowląt. Znacznie trudniejsze stało się wprowadzanie na rynek debiutujących artykułów. W porównaniu z 2014 r. na półkach pojawiło się o 18% mniej nowych gryzaków i smoczków, o ok. 35% zmniejszyła się liczba premier wózków i fotelików samochodowych. ZADANIE DLA OJCA Pora na krótką charakterystykę zwyczajów zakupowych rosyjskich rodziców. Wciąż żywy jest przesąd, że wyprawki dla niemowlęcia nie powinno się kupować przed porodem. Oczywiście wcześniej można przeprowadzić poszukiwania, ale na sprawunki przychodzi czas, gdy dziecko jest już na świecie. Bardzo często zorganizowanie wszystkich zakupów kilka dni po porodzie jest zadaniem, któremu musi sprostać świeżo upieczony ojciec.

byście się zrzucili na wózek za 40 tys. rubli?”. W niektórych sklepach pojawiają się bony zakupowe, które można podarować młodym rodzicom, ale na razie nie jest to szczególnie popularne rozwiązanie. Zwyczaj organizowania baby shower też się nie przyjął z powodu strachu, by nie zapeszyć. Tradycją jest natomiast odwiedzanie maleństwa w dniu wypisania go ze szpitala. Do rodziców, którzy marzą o odpoczynku i ciszy, przychodzi dalsza i bliższa rodzina, znajomi z pracy, zazwy-

50%

SKLEPÓW Z ARTYKUŁAMI DZIECIĘCYMI W ROSJI DZIAŁA W AGLOMERACJACH, W KTÓRYCH JEST PONAD 500 TYS. MIESZKAŃCÓW. czaj przynoszący w prezencie kwiaty i mnóstwo niepotrzebnych rzeczy. W ostatnich latach coraz więcej placówek handlowych oferuje zestawy prezentowe z okazji przywiezienia nowego członka rodziny do domu. ZAWODY W SZUKANIU Wyszukiwanie tanich produktów dla dzieci to rosyjski sport narodowy. Jedni rodzice polują na jak najniższe ceny, inni tropią jak najatrakcyjniejsze ceny i markowe, modne produkty. Pierwsi są dumni z tego, że skompletowali całą wyprawkę za 10 tys. rubli. Drudzy chwalą się wózkami Bugaboo czy Maclarenami i zupełnie nie przeszkadza im to, że są już trzecimi, a nawet czwartymi właścicielami danego egzemplarza. Podejście nieobce np. Anglikom: „Kupimy wózek Silver Cross, który będziemy

przekazywać z pokolenia na pokolenie” jest dla Rosjan nieatrakcyjne. Wolą zamówić nowy (lub używany) wózek, a później go sprzedać. Czasem, w związku z rosnącym kursem walut i wyższymi cenami w sklepach, daje się na tym zarobić. JAK MADONNA Dla sporej grupy klientek podstawowym kryterium wyboru produktów dla dzieci jest moda. Panie, które nie mogą się obejść bez butów podobnych do tych, jakie ma Rihanna i torebki, którą ostatnio prezentowała Madonna, kupują wózki jak z filmu Sex w wielkim mieście. Zainspirowało mnie to nawet do zrealizowania projektu pt. „Produkty dla dzieci jak lekarstwa”, w którym pokazuję, na co, poza modnym logo, warto zwracać uwagę podczas wyboru m.in. wózków, łóżeczek, butelek oraz ubrań. Promocja produktów w sieci odbywa się przede wszystkim przez portale społecznościowe. Największą popularnością wśród mam i kobiet w ciąży cieszy się Instagram. Wiele pań zarabia na prowadzeniu kont i reklamowaniu rozmaitych dziecięcych produktów. Klienci szukają również informacji na stronach poświęconych danej marce. Tam obowiązkowo muszą pojawić się linki do portali społecznościowych i adresy sklepów oferujących dany asortyment. Współautorką artykułu jest Ekaterina Migol.

t

TAT I A N A B U C K A J A

Redaktor naczelna czasopisma „Роды.py” (Rodi.ru), organizatorka rosyjskiej edycji konkursu Kind + Jugend Consumer Award, autorka projektu „Produkty dla dzieci jak lekarstwa”, lekarz pediatra.

W ostatnich latach coraz więcej sklepów proponuje usługę, dzięki której wyprawkę można wybrać i kupić z wyprzedzeniem, ale zostawić ją w sklepie. Ten dostarczy zamówienie, gdy maluch przyjdzie na świat. Wyjątkowo przyjazne klientom sklepy umożliwiają zarezerwowanie produktów dla dziecka na kilka tygodni przed porodem (bez konieczności płacenia za rezerwację).

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

reklama

LISTA NIE PRZESZŁA Pomysł przygotowywania listy prezentów nie cieszy się w Rosji popularnością. Większość młodych rodziców uważa, że nie wypada spisywać potrzebnych rzeczy i rozsyłać tego zestawienia rodzinie i znajomym. Na ewentualne pytanie: „Czy czegoś potrzebujecie?” można co najwyżej odpowiedzieć „Jeśli koniecznie chcecie, możecie podarować pluszaka” – nawet, gdy człowiek wolałby zaproponować: „A może

55


WYWIAD – EVE RYKACZEWSKA (SUPREME BABY)

NA POLSKIE PRODUKTY NIKT NIE NARZEKA Gdy na początku maja urodziła się księżniczka Charlotte, wśród prezentów wysłanych do Pałacu Kensington znalazł się Szumiący Miś Whisbear – produkt firmy z Warszawy. Polscy producenci coraz bardziej interesują się bowiem angielskim rynkiem. Potwierdza to Eve Rykaczewska, właścicielka Supreme Baby, która zaczynała od prowadzenia sklepu internetowego, a teraz zajmuje się dystrybucją polskich marek dziecięcych na Wyspach.

Mieszka pani w Anglii od 12 lat. Kiedy wpadła pani na pomysł, żeby wprowadzać na ten rynek produkty dla dzieci? Niedawno, 3 lata temu. Wcześniej pracowałam w korporacjach, m.in. jako commodity manager w branży metalowej (Meggitt Aerospace) czy elektronicznej (Siemens Plc). Ale spodziewałam się drugiego syna i postanowiłam poświęcić mu więcej czasu. Nie chciałam, żeby – tak jak jego starszy brat – od 8.00 do 18.00 przebywał w przedszkolach, klubach itp. Pojawił się pomysł własnej firmy, którą rozkręcałam z niemowlakiem na rękach. Zaczęło się od strony internetowej i magazynu w przybudówce naszego domu, gdzie z mężem realizowaliśmy nasz pomysł. Postawiliśmy na polskie produkty, bo różnią się od tego, co można znaleźć w Anglii. Najpierw były meble, łóżeczka, później nawiązaliśmy kontakty z innymi dostawcami. Początki były trudne. Nikt nie chciał z nami rozmawiać, bo byliśmy malutką firmą bez zaplecza. Z czasem to się zmieniło. Od momentu rozpoczęcia działalności już 2 razy się przeprowadzaliśmy, bo brakowało nam miejsca. Teraz firma zatrudnia 5 osób, mamy do dyspozycji ponad 500 m² powierzchni, 5 biur, więc jest przestrzeń, żeby się rozwijać. Mąż nadal mnie wspiera, chociaż jako oficer marynarki angielskiej często spędza całe miesiące poza domem. Jednak mimo to oboje traktujemy firmę jak nasze trzecie dziecko. Producenci już sami pukają do naszych drzwi – i to nie tylko z Polski. Po ubiegłorocznych targach w Harrogate odezwały się też inne europejskie marki, proponując, żebyśmy zajęli się ich dystrybucją. Od ponad roku skupiamy się bardziej na hurcie niż na

56

sklepie internetowym. Przymierzamy się również do wprowadzenia własnej linii produktów dziecięcych.

Anglicy mają opinię osób dość konserwatywnych. Czy to się przekłada na ich przywiązanie do krajowych marek? Część klientów na pewno nadal jest bardzo konserwatywna. Niektóre produkty, jak foteliki samochodowe, bardzo trudno wprowadzić na rynek. Sklepy nie ryzykują brania niesprawdzonego towaru, bazują na markach znanych od lat. Natomiast jeżeli chodzi o zabawki, jeździki, akcesoria dziecięce – ludzie są bardziej otwarci na nowości, produkty inne, niż mają wszyscy. Dużą część konsumentów stanowią imigranci z całego świata, którzy nie są przywiązani do angielskich marek, ale szukają rzeczy w dobrej cenie i dobrej jakości. Nie chcą przepłacać za logo. Brytyjski rynek się zmienia, jest dużo nowych produktów. Po targach Harrogate wyraźnie widzę, że właściciele sklepów zauważają, iż mają coraz więcej polskich klientów, więc chcą wprowadzić asortyment, który przyciągnie potencjalnych kupujących. Ważne jednak, żeby przedstawiany im towar nie był taki sam, jak oferowany w niskiej cenie na eBayu. Sklepy zawsze upewniają się, czy na danym produkcie mogą uzyskać odpowiednią marżę. Prowadzimy również rozmowy z dużymi angielskimi sieciami. Najbardziej zaawansowane są negocjacje dotyczące wprowadzenia do jednej z nich materaców dziecięcych i tekstyliów Hevea, ponieważ jesteśmy wyłącznym

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


dystrybutorem tej marki na Wyspach. Mamy nadzieję, że będzie to pierwsza polska marka w tej sieci, a za nią pójdą kolejne.

Jakie bariery musi pokonać polski brand, by jego produkty mogły być sprzedawane w Anglii? Na pewno jest dużo pracy związanej z testowaniem i certyfikowaniem artykułów. Żadna sieć nie przyjmie towaru niespełniającego angielskich norm, a one różnią się od tych europejskich, zwłaszcza jeśli chodzi o niepalność tkanin. Drugą kwestią są opakowania i oznakowanie produktów. Na wielu nie ma informacji po angielsku albo jest ona skrótowa i podana małym drukiem. Na szczęście udaje nam się przekonać niektórych producentów do zmian. Na przykład firma BabyOno, z którą od kilku miesięcy intensywnie rozwijamy współpracę, zdecydowała się na wprowadzenie opakowań eksportowych. To naprawdę ważne – nawet jeżeli wysyłamy komuś próbki, na opakowaniu musi być widoczny angielski opis.

A jaką opinię ma nasz kraj na Wyspach Brytyjskich? Czy producenci powinni się chwalić polskim pochodzeniem, czy raczej je ukrywać? Myślę, że minął już czas, kiedy należało się z tym kryć. Niektórzy tak robią – w czasie, gdy trwała nagonka na produkty chińskie, upowszechniło się określenie „made in EU”. Ale to się zmienia. Konsumenci być może nie mają jeszcze takiej świadomości, ale sklepy wiedzą, że w Polsce jest wielu producentów pościeli, wózków itp. – i coraz chętniej sięgają po te artykuły. My też nie ukrywamy, że oferujemy polskie marki, to na nich budowaliśmy swoją reputację. Raczej nikt na to nie narzeka, więc myślę, że ukrywanie polskiego pochodzenia towaru nie przynosi żadnych korzyści.

A w Polsce na Allegro… Zgadza się. Inne przeszkody? Na pewno serwis, zwłaszcza przy produktach większych, jak wózki. W Anglii klient ma prawo do zwrotu towaru, jeżeli nie jest z niego zadowolony. Pytanie brzmi: dokąd ten towar ma trafić i kto ponosi koszty. Kto chce handlować bezpośrednio z Polski, musi zdawać sobie sprawę, że brytyjscy klienci oczekują, by pracownik firmy był pod telefonem, żeby do towaru były dołączone angielskie instrukcje, żeby można było odesłać produkt bez większych kosztów lub wręcz by Fot. Supreme Baby

Brytyjski rynek się zmienia, ludzie są bardziej otwarci na nowości, więc Eve Rykaczewska może im proponować polskie produkty w dobrej cenie i dobrej jakości.

producent odebrał go na własny koszt. Do tego dochodzi kwestia szybkości dostawy – niektóre sklepy chcą, żeby konkretne marki lub modele były u nas dostępne na bieżąco. Jeżeli zadzwonią dziś do 15.00, jutro chcą mieć towar u siebie. To oczywiście zmniejsza im koszty magazynowania. Podsumowując: dobra cena, łatwość wysyłki, serwis i obsługa posprzedażna – te elementy liczą się w Wielkiej Brytanii.

Wrócę jeszcze do aukcji internetowych. W Kolonii jechałam na targi taksówką z angielskim dystrybutorem, który przyznał, że 2 lata temu próbował nawiązać współpracę z producentami z Polski, ale ostatecznie się poddał. Dlaczego? Ponieważ żądali od niego wysokich cen, a równocześnie oferowali ten sam towar w internecie z bardzo niską marżą. Taka postawa dziwi Brytyjczyków. Albo jestem producentem i mam dystrybutora, który zajmie się handlem, albo handluję samodzielnie – mieszanie tych podejść się nie sprawdza. Dlatego każdy sklep, z którym rozpoczynamy współpracę, najpierw upewnia się, czy może uzyskać rozsądną cenę, szukając danej marki w internecie, m.in. na eBayu.

W takim razie które produkty z Polski mają szansę odnieść sukces w Wielkiej Brytanii? Wiele zależy od pory roku. W okresie świątecznym dobrze sprzedają się jeździki, rowerki, zabawki, akcesoria zimowe – pokrowce, ochraniacze itp. Jest też wiele artykułów kupowanych przez cały rok, np. pościel, choć to akurat towar wybierany najczęściej przez imigrantów. Żadna angielska mama nie włoży do łóżeczka niemowlaka poduszki, kocyka ani kołderki, bo w czasie ciąży jest uczona, że to zwiększa ryzyko śmierci łóżeczkowej. Jedna z polskich firm nakłaniała nas, żebyśmy wprowadzili czapeczki, rajstopy, skarpetki – tego też się tu nie sprzedaje. Na Wyspach dzieci nie noszą czapek, niemowlęta nie chodzą w skarpetach ani w rajstopach. Można je kupić np. na aukcjach internetowych, ale takie rzeczy wybierają tylko mamy-imigrantki. Dzieci w Wielkiej Brytanii są od małego hartowane. Zimą zobaczy pan w sklepie kobietę z wózkiem: mama w grubym swetrze lub w kurtce, a roczne dziecko boso i bez czapki. Polskie mamy widząc coś takiego, zawsze się dziwią, a to jest po prostu angielski sposób na uodparnianie dzieci. I rzeczywiście one tu nie chorują, nie przegrzewają się. Mój starszy syn nie chce nosić kurtki, czapki. Szalik i rękawiczki miał tylko jednej zimy, kiedy spadło trochę śniegu. Specyfika rynku jest więc inna, ale przez to, że w ostatnich 10 latach przybyło tak dużo imigrantów, wiele się zmieniło. Coraz więcej osób używa śpiworków i pościeli. Nawet niektóre angielskie mamy podpatrują, co to jest. Rozmawiał Marek Jankowski

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

57


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

BODY Kolorowe body z długim rękawem ma wygodne zapięcia. Ubranie w modnym fasonie uszyto z wysokiej jakości bawełny. Produkt polski. Dostępne rozmiary: 74–98 cm.

Grupa wiekowa: 9 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 24 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

FARTUSZEK MALARSKI MINENE

WÓZEK ANEX SPORT

WÓZEK ANEX CLASSIC

Nieprzemakalny fartuch z zestawem malarskim akwareli do noszenia podczas malowania, jedzenia i gotowania. Łatwy do czyszczenia. Wewnętrzna warstwa w 100% z bawełny.

W wózku zastosowano ekologiczne materiały i nowoczesne technologie, m.in. tkaniny z jonami srebra, które są antybakteryjne, odporne na zabrudzenia i wodę oraz mają filtry UV.

Wózek ma przestronne i wygodne wnętrze z przemyślanym systemem wentylacji. Jest zwrotny i miękko się porusza. Kompaktowa aluminiowa rama sprawia, że jest lekki.

Grupa wiekowa: 2+ Przybliżona cena detaliczna: 49 zł Producent: Minene. Dystrybutor: Bona www.bonababy.pl

SKRZYNKA STACK & GO 45 L Pojemniki Stack & Go z postaciami najnowszej części Star Wars stworzono z myślą o młodzieży szkolnej. Można w nich przechowywać bardzo duże przedmioty. Barwne grafiki naniesione za pomocą technologii IML są odporne na ścieranie. Produkty wykonano z wysokiej jakości tworzyw. Skrzynka ma 2 wygodne uchwyty po bokach, które ułatwiają przenoszenie.

Grupa wiekowa: 5+ Przybliżona cena detaliczna: 45 zł Producent/dystrybutor: OKT kids www.okt-kids.pl

58

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1899 zł Producent/dystrybutor: Ideo Group www.anexbaby.com

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1649 zł Producent/dystrybutor: Ideo Group www.anexbaby.com

ŁÓŻECZKO TURYSTYCZNE MIRAGE DELUXE

NUK – SILIKONOWY SMOCZEK FREESTYLE

Dwupoziomowe łóżeczko z przewijakiem, wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów. Wyposażone w wygodny system składania i rozkładania. Ma otwierany bok, kieszeń wiszącą, torbę na zabawki, moskitierę, płozy, pałąk z zabawkami oraz moduł świecąco-grająco-wibrujący. Spełnia funkcje kojca, domowego łóżeczka i kołyski.

Smoczki uspokajające Nuk zaprojektowano, by zaspokoić naturalną potrzebę ssania i ćwiczyć mięśnie języka, warg i szczęki. Każdy smoczek ma anatomiczny kształt, tarczkę optymalnie dopasowującą się do buzi dziecka oraz system odpowietrzania Nuk Air System. Kształt jest wzorowany na brodawce sutkowej matki.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 299 zł Producent/dystrybutor: Milly Mally www.millymally.pl

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 15,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


BODY DLA NAJMŁODSZYCH

BODY Z DŁUGIM RĘKAWEM

KOMPLET WELUROWY DLA CHŁOPCA

Bawełniana bielizna dla najmłodszych wykonana z dzianiny wysokiej jakości. Ma wygodne zapięcia i delikatne kolory. Dostępne rozmiary: 56–68 cm.

Body z długim rękawem zapinane w kroku i na ramieniu. Wykonane ze 100% bawełny wysokiej jakości, bezpiecznej dla delikatnej skóry dziecka. Dostępne rozmiary: 74–98 cm.

Miękki komplet welurowy z bluzą z kapturem wykończoną haftem, z wygodnym zamkiem. Ubranie na chłodniejsze dni. Dostępne rozmiary: 74–104 cm.

Grupa wiekowa: 0–6 m Przybliżona cena detaliczna: 24 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

Grupa wiekowa: 9 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 21 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

Grupa wiekowa: 9 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 58 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

PAJAC BAWEŁNIANY

PAJAC WELUROWY

ŚPIWOREK Z KAPTUREM

Wygodne ubranie z miękkiej, bawełnianej dzianiny w modnych kolorach. Ozdobione kolorowym nadrukiem. Ma zapięcie ułatwiające przewijanie dziecka. Dostępne rozmiary: 56–98 cm.

Ciepły pajac niekrepujący ruchów dziecka, idealny do snu. Ozdobiony kolorowym haftem, w modnej kolorystyce, ma wygodne zapięcie ułatwiające przewijanie dziecka. Dostępne rozmiary: 56–98 cm.

Ortalionowy śpiworek ozdobiony kolorowym haftem skutecznie chroni dzieko w każdą pogodę. Ma praktyczny kaptur. Zamek z boku ułatwia układanie malucha. Dzięki otworowi na pasy można go stosować w samochodzie. Dostępne rozmiary: 56–62.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 32 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 40 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

Grupa wiekowa: 0–3 m Przybliżona cena detaliczna: 96 zł Producent/dystrybutor: Bamar Nicol www.bamarnicol.pl

LEŻACZEK MILLY Leżaczek ma wielostopniową regulację podnóżka i oparcia z możliwością ustawienia z pozycji siedzącej do leżącej. Szeroki pas krokowy utrzymuje dziecko w bezpiecznym położeniu. Dodatkowo leżączek ma miękką poduszkę, płozy umożliwiające bujanie i zdejmowany pałąk z pluszowymi zabawkami.

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

reklama

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 149 zł Producent/dystrybutor: Milly Mally www.millymally.pl

59


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

NUK – PŁYN DO PRANIA UBRAŃ DZIECIĘCYCH Płyn do prania na bazie naturalnych składników stworzony specjalnie z myślą o praniu ubrań dziecięcych. Skuteczny i delikatny, nadaje się do prania białego i kolorowego w temperaturze 20–90°C. Wypłukuje się bez pozostawiania osadów. Testowany dermatologicznie, przyjazny dla skóry. W celu uzyskania najlepszych efektów należy go używać razem z płynem Nuk do usuwania plam.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 26,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

NUK – PASTA DO ZĘBÓW BEZ FLUORU DLA NIEMOWLĄT

NOWOŚĆ NUK – BUTELKA PP 150 ML Z SERII NEW CLASSIC

Zestaw Nuk do mycia zębów dla niemowląt zawiera pastę do zębów dla dzieci oraz nakładkę na palec wskazujący ze szczoteczką. Miękkimi wypustkami można delikatnie wyczyścić zęby i dziąsła, a także złagodzić dyskomfort związany z ząbkowaniem. Pasta nie zawiera cukru ani fluoru, w składzie ma enzymy występujące w mleku mamy. Naturalny jabłkowo-bananowy smak.

Tradycyjne wąskie butelki Nuk teraz mają szeroki otwór. Łączą w sobie zalety butelek wąskich i szerokootworowych. Są wygodne do trzymania i przechowywania. Smoczek First Choice+ pozwala dziecku na spokojne picie, prawie jak przy piersi mamy. Ma kształt odpowiedni dla rozwoju szczęki dziecka, miękką strefę oraz ulepszony system odpowietrzania Nuk Air System.

Grupa wiekowa: 3 m+ Przybliżona cena detaliczna: 24,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 18,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

NUK – PODGRZEWACZ POKARMU THERMO RAPID

NAKŁADKA DINO Z GUMKAMI ANTYPOŚLIZGOWYMI

W ciągu 3–4 minut podgrzewa pokarm za pomocą pary wodnej. Urządzenie jest odpowiednie do wszystkich ogólnie dostępnych butelek i słoiczków. Prosta tabela wskazuje, ile wody należy wlać w zależności od ilości i temperatury pokarmu, aby podgrzać go do 37°C (240 ml mleka podgrzewa się w czasie krótszym niż 3 min). Prosty w użyciu, wystarczy wlać wodę i nacisnąć przycisk. Urządzenie automatycznie wyłącza się po zakończeniu podgrzewania.

Zaprojektowana z uwzględnieniem anatomii obu płci, dopasowana do 99% toalet. Ma odpowiednie zabezpieczenie przed wydostaniem się nieczystości na zewnątrz. Wysokie oparcie o anatomicznym kształcie zapewnia komfort i bezpieczeństwo. Na brzegach nakładki zastosowano gumki antypoślizgowe zwiększające jej przyczepność do deski sedesowej. Zaleca się zakup nakładki w zestawie z podnóżkiem z gumkami antypoślizgowymi.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 149 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

60

Grupa wiekowa: 18 m+ Przybliżona cena detaliczna: 14,90 zł Producent/dystrybutor: Maltex www.maltex.com.pl

BÜBCHEN – KREM NA KAŻDĄ POGODĘ Dzięki zawartości olejku migdałowego, jojoby, karite, pantenolu, witaminy E i biologicznie aktywnych wyciągów z rumianku chroni i pielęgnuje skórę dziecka przy każdej pogodzie. Stabilizuje zawartość wilgoci w skórze i zapobiega jej wysuszaniu pod wpływem wiatru lub temperatury. Nie zawiera oleju parafinowego, sztucznych zapachów ani środków konserwujących. Pojemność: 75 ml.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 10,99 zł Producent: Bübchen. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.babyland.com.pl

KRZESŁO TATAMÍA Krzesło z funkcją leżaczka i huśtawki. Jest wyposażone w podwójny wypinany blat, którego górny element można myć w zmywarce. Siedzisko ma 4-stopniową regulację i tapicerkę z ekoskóry. 5-punktowe pasy bezpieczeństwa i pałąk zabezpieczają dziecko przed wypadnięciem. Dodatkową barierkę ochronną montuje się dla funkcji huśtawki. Wielostopniowa regulacja wysokości siedziska i 3-stopniowa regulacja podnóżka. Po złożeniu krzesło samo stoi.

Grupa wiekowa/wagowa: 0–3/do 15 kg Przybliżona cena detaliczna: 1000 zł Producent: Peg-Pérego. Dystrybutor: Akord Tomasz Skrzypczak www.akord.poznan.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WANNA ANATOMICZNA KOMFORT ZE STOJAKIEM Wanna z wewnętrzną formą anatomiczną została opracowana z myślą o podtrzymaniu dziecka podczas kąpieli. Ułatwia mycie dziecka szczególnie w pierwszych miesiącach życia, odciążając kręgosłup rodzica. Na dnie znajduje się odpływ, dzięki czemu nie trzeba dźwigać ciężkiej wanny, by wylać wodę. Stojak z koszem jest funkcjonalny, stabilny i bezpieczny.

Grupa wiekowa: 0–15 m Przybliżona cena detaliczna: 180 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tegababy.pl

PODSTAWA MAXI

KOCYK BABOOSZKA MINKY

Nowa podstawa pasuje do 2 rodzajów wanien Tega Baby: 102 cm i 102 cm Lux. Jest wyższa od standardowych, zapewnia bezpieczeństwo i wygodę, a podczas kąpieli dziecka odciąża kręgosłup rodziców. Podstawa jest stabilna i solidnie wykonana z wysokiej jakości materiałów. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca. Nóżki stojaka mają nakładki antypoślizgowe. Całkowita wysokość: 95 cm.

Lekki koc z jednej strony wykonany w 100% z wzorzystej bawełny, z drugiej – z puszystego, miłego materiału minky. Wyrób ma certyfikat Oeko–Tex 100 klasy 1. Do koca doszyto kolorowe tasiemki. Zrobiono go w całości z tkanin zapewniających ciepło, a zarazem odpowiednią cyrkulację powietrza. Można go użytkować przez cały rok. Wymiary: 75×100 cm.

Grupa wiekowa: 0–6 m Przybliżona cena detaliczna: 69 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tegababy.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 61 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tegababy.pl

PODUSZKA BABOOSZKA MINKY

KRZESŁO PRIMA PAPPA ZERO-3

BARBARAS – SUKIENKA LITTLE DEER

Miękka i sprężysta poduszka. Z jednej strony wykonana z 100-procentowej kolorowej bawełny o dziecięcym designie. Z drugiej – z puszystego i miłego materiału minky. Dzięki specjalnemu silikonowemu wypełnieniu nie traci objętości w trakcie użytkowania. Nadaje się dla alergików. Poduszki można prać w pralce w temperaturze 30°C. Dostępne rozmiary: 30×40 cm i 40×60 cm.

Nowy model wzbogacony o funkcję leżaczka. Krzesło jest lekkie (7,6 kg) i funkcjonalne. Tapicerka z PCV lub skóry ekologicznej (w rozmaitej kolorystyce do wyboru), 5-punktowe pasy bezpieczeństwa i 7-stopniowa regulacja wysokości. Oparcie można umieścić na 3 poziomach. Wyjmowaną górną część blatu służącą do karmienia można myć w zmywarkach. Po złożeniu stoi samoczynnie.

Trochę wiosny zimą, czyli sukienka dla dziewczynki w kolorze popielatym z dodatkiem pudrowego różu. U dołu dwa rzędy falbanek. Ubranie ozdobiono elegancką kokardą i błyszczącą blaszką. Z tyłu zasuwane na suwak. Ma certyfikaty: „Eco 5”, „Bezpieczny dla niemowląt” i „Bezpieczny dla dzieci”. Produkt polski. Dostępne rozmiary: 74–110 cm.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 36 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tegababy.pl

Grupa wiekowa/wagowa: 0–3/do 15 kg Przybliżona cena detaliczna: 500 zł Producent: Peg-Pérego. Dystrybutor: Akord Tomasz Skrzypczak www.akord.poznan.pl

Przybliżona cena detaliczna: 52 zł Producent/dystrybutor: Barbaras www.barbaras.pl

WYPRAWKA DLA NOWORODKA ZEBERKA MALTEX BABY Wyprawka dla noworodka jest przeznaczona do higieny i pielęgnacji malucha. Zestaw akcesoriów tworzą m.in. wanienka 84 cm z matą antypoślizgową, fotelik do kąpieli z matą antypoślizgową, okrycie kąpielowe z myjką i wiele innych. Produkt wolny od BPA, wykonany z wysokiej jakości materiałów. Wyprawka jest dostępna w 4 kolorach.

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

reklama

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 119 zł Producent/dystrybutor: Maltex www.maltex.com.pl

61


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

ZESTAW PINOKIO Z KOLEKCJI MARTINET Zestaw zawiera sukienkę w kolorze morskiej zieleni – świetny strój na rozmaite okazje. Bezuciskowe rajstopy wykonano z wysokiej jakości przędzy bawełnianej. Różowa czapka jest ozdobiona chwościkami.

Grupa wiekowa: 0–5 Przybliżona cena detaliczna: 79,60 zł Producent/dystrybutor: ZKD Pinokio M.P.W. Gizińscy www.pinokio.net.pl

WÓZEK ESSENCE MARKI EXPANDER Wózek na aluminiowym stelażu z dodatkową amortyzacją gondoli i siedziska oraz regulacją twardości zawieszenia. Dostępny w wersji 2 w 1 lub 3 w 1 z fotelikiem Expander Essence 0+. Plastikowa gondola ma system regulacji oparcia. Siedzisko spacerowe można montować przodem lub tyłem do kierunku jazdy. W zestawie: folia przeciwdeszczowa, moskitiera, torba, pompka do kół. Opcjonalnie: adapter do wpięcia fotelików 0+ innych marek.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1599 zł Producent: Expander. Dystrybutor: Euro-Cart www.expander.czest.pl

FOTELIK SAMOCHODOWY BRITAX RÖMER ADVANSAFIX II SICT

ZESTAW POCZĄTKOWY DO KARMIENIA BUTELKĄ

Wyposażony w dodatkową ochronę SecureGuard, czyli czwarty punkt zaczepienia dla pasa biodrowego, i system poduszek absorbujących uderzenia boczne (SICT), który wystarczy aktywować od strony drzwi. Fotelik z 5-punktowymi pasami dla dziecka aż do 25 kg. Montaż w systemie Isofix lub 3-punktowego pasa bezpieczeństwa i pasa Top Tether ogranicza ruch obrotowy fotelika. Możliwość ustawienia zagłówka do wzrostu 150 cm.

Z serią Closer to Nature karmienie butelką staje się proste. Smoczek napięciem, dotykiem i ruchem przypomina pierś mamy, co pozwala łączyć karmienie piersią i butelką. Kształt butelki umożliwia przyjęcie naturalnej pozycji do karmienia. Dzięki temu karmienie jest wygodne i dla mamy, i dla dziecka. W zestawie: po 2 butelki 150 ml i 260 ml, 2 smoczki o średnim przepływie 3 m+, pierwszy kubek z uchwytami.

Grupa wiekowa: 9 m – 12 lat Przybliżona cena detaliczna: od 1486 zł Producent: Britax Römer. Dystrybutor: Akpol www.britax-roemer.pl

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 91 zł Producent: Tommee Tippee. Dystrybutor: Akpol www.tommeetippee.pl

OKRYCIE KĄPIELOWE 80×80 CM

FOTELIK MAXI-COSI CITI

Okrycia kąpielowe są wykonane w 100% z wysokiej jakości bawełny. Dobrze wchłaniają wilgoć i chronią delikatną skórę dziecka. Dostępne w liniach Miś, Safari, Sowy i Balbinka, w szerokiej gamie kolorów. Kaptur szczelnie okrywa głowę dziecka, chroniąc ją przed wychłodzeniem bezpośrednio po kąpieli.

Nowy fotelik w grupie 0+. Lekki i łatwy do przenoszenia. Wyposażony w system ochrony bocznej, zwiększający bezpieczeństwo podróży, wkładkę dla niemowląt i daszek przeciwsłoneczny. Montowany w samochodzie 3-punktowym samochodowym pasem bezpieczeństwa. Można go wpinać do stelaży wózków Maxi-Cosi i Quinny.

Wytrzymałe śliniaki o nowoczesnym designie. Wykonane z wysokiej jakości flaneli i bardzo wytrzymałej ceraty, która zabezpiecza dziecko przed zamoczeniem podczas posiłków. Śliniak nawet po długim czasie użytkowania zachowuje wygląd i jakość. Dostępny w 2 rozmiarach.

Grupa wagowa: do 13 kg Przybliżona cena detaliczna: 390 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.maxicosi.pl

Grupa wiekowa: 0–2 Przybliżona cena detaliczna: 41 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tegababy.pl

Grupa wiekowa: 0–2 Przybliżona cena detaliczna: 35 zł Producent/dystrybutor: Tega www.tegababy.pl

62

ŚLINIAK TEGA BABY BY ROBERT KAUFMAN

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


FOTELIK SALSA Q

WÓZEK MORI MARKI EURO-CART

WÓZEK BLUES

Bezpieczeństwo w foteliku zapewniają 5-punktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek chroniący przed uderzeniami. Dodatkowym zabezpieczeniem są duże poduszki boczne zapewniające bezpieczeństwo szczególnie podczas kolizji bocznej. Komfort gwarantują 3 poziomy regulacji wysokości zagłówka, siedziska i wkładka redukcyjna dla najmłodszych dzieci. Fotelik w bogatej, nowoczesnej kolorystyce ma certyfikat ECE R44/04.

Lekki wózek spacerowy typu parasolka. Dzięki białej aluminiowej ramie i modnym kolorom tapicerki ma nowoczesny wygląd. Wyposażono go w folię przeciwdeszczową, budkę przeciwsłoneczną z dodatkową sekcją, pokrowiec na nogi i wygodne rączki o ergonomicznym kształcie. Ponadto wózek można złożyć razem z budką i barierką. Dostępny jest w 5 wersjach kolorystycznych, w tym w 2 kolorach tapicerki wykonanej z modnej tkaniny typu ekolen.

Wygodne użytkowanie wózka zapewniają skrętne przednie koła i prosty mechanizm składania w rączce. Budka skutecznie ochroni dziecko zimą i latem, a dzięki specjalnemu okienku można obserwować pasażera. Dołączone 2 tacki ułatwią karmienie. W komplecie pokrowiec na nogi i folia ochronna. Regulowany podnóżek i 3 pozycje regulacji oparcia zapewniają wygodę. Dodatkowe elementy to kieszonka na budce i duży kosz na zakupy.

Przybliżona cena detaliczna: 429 zł Producent/dystrybutor: Coto baby www.cotobaby.pl

Grupa wiekowa: 6 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 459 zł Producent/dystrybutor: Euro-Cart www.euro-cart.eu

Przybliżona cena detaliczna: 399 zł Producent/dystrybutor: Coto baby www.cotobaby.pl

WÓZEK NITRO MARKI EASYGO

WÓZEK VIRAGE MARKI EASYGO

WÓZEK DURANGO MARKI EURO-CART

Nowoczesny wózek spacerowy typu parasolka. Tapicerkę wykonano z tkanin wysokiej jakości. Wózek wyposażono w aluminiowy stelaż, 2-sekcyjną budkę, pełną folię przeciwdeszczową z wywietrznikami, mechanizm regulacji oparcia obsługiwany jedną ręką, uchwyt na kubek i rączki z antypoślizgowymi wstawkami. Dostępny w 5 wersjach kolorystycznych.

Nowoczesny wózek spacerowy o lekkiej aluminiowej ramie. Ma małe wymiary po złożeniu. Składa się razem z budką i barierką. Tapicerkę wykonano z tkanin wysokiej jakości. Wózek wyposażono w regulowaną budkę z dodatkową sekcją, dwustronny welurowy materac, uchwyt na kubek, pełną folię przeciwdeszczową i praktyczną torbę z funkcją przewijaka.

Wielofunkcyjny wózek na lekkiej aluminiowej ramie z dodatkową amortyzacją gondoli i siedziska. Dostępny w wersji 2 w 1 lub 3 w 1 z fotelikiem Euro-Cart Durango 0+. Plastikowa gondola ma system regulacji oparcia. Siedzisko spacerowe można montować przodem lub tyłem do kierunku jazdy. W zestawie: folia przeciwdeszczowa, moskitiera, torba, pompka do kół. Opcjonalnie: adapter do wpięcia fotelików 0+ innych marek.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 479 zł Producent/dystrybutor: Euro-Cart www.euro-cart.eu

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 659 zł Producent/dystrybutor: Euro-Cart www.euro-cart.eu

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1599 zł Producent/dystrybutor: Euro-Cart www.euro-cart.eu

RAMKA NA ZDJĘCIE I ODCISK BABY ART Odcisk dłoni lub stopy dziecka to piękna pamiątka lub oryginalny prezent np. dla dziadków. Zestawy Baby Art zawierają plastyczną masę, która daje gwarancję wykonania udanego odcisku, jest trwała i bardziej odporna na stłuczenia od gipsu.

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

reklama

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 69 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.babyart.eu

63


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI-COSI PEBBLE PLUS Fotelik zgodny z najnowszą regulacją i-Size (R129). Jest montowany 3-punktowym pasem lub na bazie 2wayFix z użyciem systemu Isofix. Ma specjalną wkładkę dla noworodka. Można go wpinać do stelaży wózków np. Maxi-Cosi i Quinny. Posiada certyfikat TÜV zezwalający na użycie w samolocie. Najlepiej oceniony fotelik w testach ADAC 10/2015.

Grupa wiekowa: do 15 m Przybliżona cena detaliczna: 790 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.maxicosi.pl

WÓZEK ROAN BASS ECO LEATHER

WÓZEK ROAN MARITA PRESTIGE

Sportowy wózek wielofunkcyjny o lekkiej aluminiowej konstrukcji. Gondola polerowana na wysoki połysk jest wyposażona w materac z włókna kokosowego, zamaskowany uchwyt do przenoszenia gondoli oraz regulację wysokości oparcia. Wersja spacerowa ma regulację oparcia i podnóżka, jest wyposażona w miękką wkładkę do siedziska. Przedłużana wentylowana budka. Waga: ok. 14,5 kg.

Klasyczny, elegancki wózek wielofunkcyjny z ekoskóry na chromowanym stelażu. Rączka regulowanej wysokości. Obszerna gondola z możliwością ustawienia pochylenia oparcia i uchwytami do przenoszenia. Spacerówkę z regulacją oparcia oraz podnóżka można montować w obu kierunkach. W zestawie torba i dodatkowy pokrowiec spacerówki.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1550 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1549 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

WÓZEK ROAN SOFIA LIMITED EDITION

WÓZEK ROAN EMMA

FOTELIK KIWY SPF1

Stylowy, klasyczny wózek głęboko-spacerowy. Dobrze amortyzowany stelaż z regulowaną rączką obszytą ekoskórą. Ma obszerną gondolę z wentylowaną budką z pikowanej tkaniny. Wersja spacerowa z możliwością montażu w obu kierunkach, regulacją oparcia i podnóżka. W zestawie duża, funkcjonalna torba pielęgnacyjna oraz pokrowiec na nogi do spacerówki.

Klasyczny wózek wielofunkcyjny o sportowym charakterze. Dzięki bardzo dobrej amortyzacji sprawdza się w każdym terenie. Gondola i spacerówka są wyposażone w 2 niezależne, wentylowane budki. Oba moduły mają możliwość regulacji oparcia. Cały wózek jest zbudowany na chromowanej konstrukcji z rączką z ekoskóry. W zestawie miękki materac, stylowa torba i dodatkowe okrycie.

Fotelik z mocowaniem Isofix oraz nogą podpierającą. Wyposażony w hydrauliczny system bezpieczeństwa SA-ATS rozpraszający energię i redukujący napięcie pasów podczas wypadku. 7-stopniowa regulacja zagłówka i pasów barkowych, 4-stopniowa regulacja oparcia. System Air-Go ułatwia naturalną wentylację pleców i głowy dziecka dzięki odpowiednio umiejscowionym wlotom powietrza i oddychającym tkaninom siatkowym 3D.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1399 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1399 zł Producent/dystrybutor: Roan www.roan.pl

Grupa wiekowa: 9 m – 4 lata Przybliżona cena detaliczna: 1099 zł Producent: Kiwy. Dystrybutor: Roan www.kiwyworld.com

FOTELIK KIWY SLF123

CHUSTA CHILD ORIGINAL BUFF

CHUSTA CHILD POLAR BUFF

Fotelik wyposażony w system Isofix. Otrzymał 3 gwiazdki testach ADAC w maju 2015 r. Regulacja wysokości oparcia w 8 pozycjach i zagłówka w poziomie i pionie. Głębokie ramiona gwarantują optymalną boczną ochronę. Fotelik ma centralnie regulowany system napinania pasów samochodowych.

Bezszwowa, całoroczna, wielofunkcyjna chusta z mikrofirby. Może być stosowana jako szalik, czapka, kominiarka, bandana itp. Chusty wykonano w technologii antybakteryjnej Polygiene, mają certyfikaty jakości. Zapewniają komfort termalny w przedziale temperatur: od +20 do 0°C. Rozmiar: 50–55 cm.

Bezszwowa wielofunkcyjna chusta z mikrofibry i polartecu, którą można zastosować jako szalik, czapkę, bandanę, kominiarkę itp. Bardzo ciepła, chroni głowę i szyję przed wiatrem i zimnem. Chusty wykonano w technologii antybakteryjnej Polygiene, mają certyfikaty jakości. Jednen uniwersalny rozmiar: 50–55cm.

Grupa wiekowa: 9 m – 12 lat Przybliżona cena detaliczna: 649 zł Producent: Kiwy. Dystrybutor: Roan www.kiwyworld.com

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 59 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 119 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

64

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


CHUSTA CHILD POLAR BUFF

CHUSTA CHILD WOOL BUFF

CHUSTACHILD BANDANA BUFF

Bezszwowa wielofunkcyjna chusta z mikrofibry i polartecu, którą można wykorzystać jako szalik, czapkę, bandanę, kominiarkę itp. Chusty wykonano w technologii antybakteryjnej Polygiene. Mają certyfikaty jakości. Dostępne w jednym uniwersalnym rozmiarze: 50–55cm. Zapewniają komfort termalny w przedziale temperatur od +10 do -10°C.

Wielofunkcyjna chusta w 100% wykonana z wełny merino – materiału naturalnego, bardzo ciepłego, miękkiego, niegryzącego. Chusta może być stosowana jako szalik, czapka, bandana, kominiarka itp. Ma certyfikaty jakości. Dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze: 50–55 cm. Zapewnia komfort termalny w przedziale temperatur od +20 do 0°C.

Wielofunkcyjna bandana z mikrofibry i polartecu. Można ją stosować jako szalik, bandanę, czapkę. Ma otwory na usta. Bardzo ciepła. Wykona w technologii antybakteryjnej Polygiene. Ma certyfikaty jakości. Dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze: 50–55 cm. Zapewnia komfort termalny w przedziale temperatur od +10 do -10°C.

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 119 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

CHILD POLAR BALACLAVA BUFF Kominiarka z polartecu classic. Chroni głowę i szyję przed wiatrem i ujemną temperaturą. Wykonana w technologii antybakteryjnej Polygiene. Ma certyfikaty jakości. Dostępna w jednym rozmiarze: 50–55 cm. Zapewnia komfort termalny w zakresie temperatur od +10 do -10°C.

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 99 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

Grupa wiekowa: 2–15 Przybliżona cena detaliczna: 89 zł Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

Grupa wiekowa: 2–15 Producent: Buff. Dystrybutor: Malavi www.buff.pl

JUDDLIES COTTAGE COLLECTION PAJACYK BEŻ

KRZESEŁKO DO KARMIENIA 4BABY FLOWER

Pajac z nowej kolekcji z dwustronnym suwakiem do wygodnego przewijania. Brak stópek pozwala na założenie ciepłych zimowych skarpetek. Stonowana kolorystyka z dziewczęcym różowym akcentem.

Kompaktowe, lekkie i poręczne krzesełko do karmienia. Sprawdza się na ograniczonej przestrzeni lub w podróży. Wyposażone w tackę z otworami na napoje i 5-punktowe pasy bezpieczeństwa. Kolekcja 2016 dostępna w 4 nowych kolorach.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 75 zł Producent: Juddlies. Dystrybutor: Blue Ocean www.juddlies.pl

Grupa wiekowa: 6 m – 4 lata Przybliżona cena detaliczna: 159 zł Producent/dystrybutor: 4Baby www.4baby.pl

WÓZEK SPACEROWY 4BABY LE CAPRICE Elegancka, lekka i funkcjonalna spacerówka na aluminiowej ramie. Zapewnia wygodną pozycję leżącą dzięki pełnej regulacji oparcia i podnóżka. Osłona na nogi, wielofunkcyjna budka i folia przeciwdeszczowa przydadzą się w chłodne i deszczowe dni. Regulowane pasy, odpinana barierka i zintegrowane hamulce zapewniają bezpieczeństwo. Nowa kolekcja dostępna w 6 kolorach.

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

reklama

Grupa wiekowa: 6 m – 4 lata Przybliżona cena detaliczna: 379 zł Producent/dystrybutor: 4Baby www.4baby.pl

65


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

WÓZEK BEBETTO LUCA S-LINE

WÓZEK BEBETTO NICO

WÓZEK BEBETTO HOLLAND

Aluminiowy stelaż wyposażono w regulowaną rączkę i duży, zamykany kosz. Wózek ma obrotowe przednie koła z systemami absorpcji wstrząsów i pamięci kierunku jazdy (SAS i DMS). Gondola na biegunach ma dno z PE-HD i regulowane oparcie. Wózek wyposażono w torbę, folię przeciwdeszczową, moskitierę, uchwyt na kubek, pokrowce na koła. Produkt polski zgodny z normą EN 1888:2012.

Spacerowy wózek o aluminiowej konstrukcji, na pompowanych kołach. Przednie obrotowe koła są wyposażone w systemy DMS i SAS. Za pomocą odpowiednich adapterów w konstrukcji wózka można umieścić fotelik 0–13 kg. Siedzisko ma regulację oparcia i podnóżka, można je wpinać w obu kierunkach jazdy. Budkę i barierkę da się zdjąć. Produkt polski zgodny z normą EN 1880:2012.

Nowoczesny głęboko-spacerowy wózek o awangardowej konstrukcji dostępnej w 3 kolorach do wyboru. Wyróżnia go różnorodność tkanin o nietypowych strukturach. Atuty wózka to duża gondola i pojemny, zamykany kosz, ułatwiający przewożenie drobnych przedmiotów. Produkt polski zgodny z normą EN 1888:2012.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1339 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

NIANIA ELEKTRONICZNA SAFETY 1ST CONTACT PLUS

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 799 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1399 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

WÓZEK SPACEROWY NAFI

WÓZEK SPACEROWY EVO

Poręczna niania o niewielkich rozmiarach. Wykorzystuje cyfrową technologię DECT, zapewniającą dobrą jakość odbioru. Ma funkcję odpowiadania dziecku oraz nocną lampkę, której światło delikatnie rozprasza ciemność. System VOX ogranicza emisję fal radiowych, oszczędza energię i eliminuje szumy otoczenia.

Lekki i wytrzymały wózek na aluminiowej ramie. Ma skrętne przednie koła, tylne można zablokować hamulcem. Bezpieczeństwo zapewniają 5-punktowe pasy bezpieczeństwa i barierka, którą można zdemontować. Wózek wyposażono w regulowaną budkę, pokrowiec i pojemny koszyk. Ma bardzo małe rozmiary po złożeniu oraz lekką konstrukcję.

Wózek ma regulowane oparcie i podnóżek. W razie niepogody można dopiąć ciepły pokrowiec i folię przeciwdeszczową. Stelaż wózka wykonano z aluminium. Poręczny system składania. Bezpieczeństwo zapewniają: barierka, zapięcie krokowe i pasy bezpieczeństwa. Przednie koła są skrętne, tylne łatwo można zablokować.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 185 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska biuro@dorel.eu

Grupa wiekowa: 6 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 460 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.quatro.tm.pl

PIELUSZKA DO PŁYWANIA POP-IN SWIM Pieluszka do pływania wykonana ze specjalnego laminatu, który jest lżejszy i bardziej elastyczny niż tradycyjny neopren. Produkt 3-warstwowy: wewnątrz jest polar szybko odprowadzający wilgoć, na zewnątrz materiał odporny na plamy, a między nimi wodoodporna membrana. Specjalny materiał w połączeniu z wygodnymi wykończeniami przy nogach i brzuchu daje gwarancję, że nic nie przecieknie na zewnątrz.

Grupa wiekowa: 0–2 Przybliżona cena detaliczna: 51 zł Producent: Close Parent. Dystrybutor: Eco and More www.closeparent.pl

66

Grupa wiekowa: 6 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 415 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.quatro.tm.pl

WÓZEK KATRINA

WÓZEK BEBETTO RAINBOW

Wózek w stylu retro na klasycznej ramie i 14-calowych pompowanych kołach szprychowych. Ma komfortowe zawieszenie, regulowaną prowadnicę obszytą ekoskórą i duży koszyk na zakupy. Gondola i siedzisko spacerowe wyposażono w regulowane oparcia, daszek przeciwsłoneczny i powiększone okno wentylacyjne. Wózek jest wygodny w obsłudze dzięki prostemu systemowi montażu modułów.

Lekki, spacerowy wózek o aluminiowej, białej ramie, na pompowanych kołach z łożyskami. Siedzisko ma niezależną regulację oparcia i podnóżka. Można zmienić twardość zawieszenia. Budkę o szerokim zakresie regulacji, z okienkiem wentylacyjnym, da się zdemontować. Barierkę wypina się z obu stron. W wyposażeniu wózka jest pokrowiec na nogi i folia przeciwdeszczowa. Produkt polski zgodny z normą EN 1888:2012.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1449 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 599 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WÓZEK PAJERO

WÓZEK BEBETTO SILVIA

Zwrotny wózek z pojemnym koszem, prowadnicą obszytą ekoskórą i lekką spacerówką z regulowanym oparciem. Oparcie gondoli można regulować z zewnątrz. Regulowana jest także wysokość prowadnicy i podnóżka. Spacerówkę, gondolę i sprzedawany osobno fotelik samochodowy można zamontować przodem i tyłem do kierunku jazdy.

Nowością w wózku są aluminiowe profile wykorzystane przy konstrukcji gondoli. Innowacyjną konstrukcję wyposażono w pompowane, obrotowe przednie koła z systemami DMS (pamięci kierunku) i SAS (absorpcji wstrząsów). Komfortowe obracane siedzisko ma dodatkowy materac. Produkt polski.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1499 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

SAFETY 1ST – KRZESEŁKO DO KĄPIELI

WÓZEK BARLETTA

Krzesełko do kąpieli z opatentowanym systemem obrotu o 360°. Bezpieczne i stabilne dzięki mocnym przyssawkom. Ergonomiczny kształt i antypoślizgowa powierzchnia siedziska zapewniają maluchowi komfort. Maksymalna waga dziecka: 10 kg.

Wózek głęboko-spacerowy z innowacyjnym podwójnym amortyzatorem. Nowoczesny system wpięcia pozwala łatwo zmienić wózek z wersji głębokiej na spacerową lub wpiąć fotelik samochodowy. Wszystkie moduły można zamontować przodem lub tyłem do kierunku jazdy.

Grupa wiekowa: 6–12 m Przybliżona cena detaliczna: 49 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska biuro@dorel.eu

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1499 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

WHISBEAR SZUMIĄCY MIŚ PREMIUM

WÓZEK GALACTIC

Szumiący Miś z funkcją CRYsensor, wrażliwy na płacz dziecka. Po 40 minutach szumienia miś przechodzi w tryb czuwania, a gdy rozpozna płacz dziecka, automatycznie uruchomi uspokajający szum. Miś jest wykonany z tkanin wysokiej jakości z atestem Oeko-Tex. Funkcje soft start/soft stop łagodnie włączają i wyłączają szum. Uszy i łapy szeleszczą. Magnesy umożliwiają zaczepienie misia na łóżku lub wózku.

Wózek głęboko-spacerowy z innowacyjnym podwójnym amortyzatorem. Lekki dzięki aluminiowej ramie. Zwrotność zapewniają skrętne koła. Regulowana rączka jest obszyta ekoskórą. Nowoczesny system hamulcowy zapewnia bezpieczeństwo, a pompowane koła – komfort jazdy. Wózek ma pełny zestaw akcesoriów, m.in. uchwyt na kubek, folię przeciwdeszczową, przewijak.

Grupa wiekowa: 0–1 Przybliżona cena detaliczna: 189 zł Producent/dystrybutor: Whisbear www.whisbear.com

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1499 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

reklama

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1311 zł Producent/dystrybutor: Adamex www.adamex.pl


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

QUARTZ – JANE

ZUMA KIDS SOLUTION

BABY DAN – OSŁONA KOMINKA

Nowy fotelik samochodowy marki Jane z oddychającą wyściółką Soft Touch. Jest dostosowany do dziecka na każdym etapie rozwoju dzięki zintegrowanemu systemowi regulacji wysokości zagłówka, umożliwiającemu ustawienie go aż w 11 pozycjach. Oparcie jest regulowane w 3 pozycjach, a obszerne boczne części zagłówka osłaniające uszy przytrzymują głowę dziecka i pochłaniają siłę uderzenia. Mocowanie Isofix.

Wielofunkcyjny wózek 2 w 1 z unikatowym rozwiązaniem zamiany gondoli w spacerówkę. Przekładane siedzisko pozwala dziecku obserwować świat lub rodzica. Główne zalety wózka to wielopozycyjne oparcie, obszerna 3-pozycyjna budka, kieszonka na drobiazgi z tyłu siedziska, regulowana 4-pozycyjna wysokość rączki. Gumowe i amortyzowane koła można zdjąć. Wózek ma hamulec postojowy, pojemny kosz, uchwyt na kubek i liczne akcesoria.

System Baby Dan Flex pełni funkcję bramki ochronnej lub osłony kominka. Pasuje do kominka z wkładem, otwartego oraz wolnostojącego (tzw. kozy). Latem osłonę można wykorzystać jako bramkę ochronną zabezpieczającą schody, szerokie wyjście na balkon lub taras. Panele, z których się składa, da się ustawiać w dowolnej kolejności i pod dowolnym kątem. Produkt duński, spełnia normę EN 1930:2011.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 969 zł Producent: Zuma Kids. Dystrybutor: Euro-Trade www.dladzieci.euro-trade.pl

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: od 287 zł Producent: Baby Dan. Dystrybutor: Scandinavian Baby www.scandinavianbaby.pl

Grupa wagowa: II i III (15–36 kg) Przybliżona cena detaliczna: 679 zł Producent: Jane. Dystrybutor: Euro-Trade www.jane.pl

ŚPIWOREK 3 W 1 ROŚNIE Z DZIECKIEM

WÓZEK NIKI MARKI RIKO

Uniwersalny, wodoodporny śpiworek do gondoli, fotelika i spacerówki, który rośnie z dzieckiem. Nadaje się zarówno dla niemowlaka, jak i przedszkolaka. Ciepły i miękki. Ma regulowaną długość górnej warstwy, którą zapina się na drewniane kołeczki lub całkowicie odpina. W zestawie nakładka na brudne buty. Produkt zapakowany w płócienną torbę.

Wózek wielofunkcyjny o nowoczesnej aluminiowej konstrukcji. Ma bezobsługowe koła bezdętkowe. Tapicerkę wykonano z połączenia ekolnu i ekoskóry. Plastikowa gondola ma system regulacji oparcia. Wózek jest dostępny w wersji 2 w 1 lub 3 w 1 z fotelikiem 0–13 dostosowanym pod bazę Isofix. Dodatkowo adapter do fotelików 0+ innych marek. Siedzisko spacerowe montuje się w obu kierunkach jazdy.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 269 zł Producent/dystrybutor: Samiboo www.samiboo.com

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1699 zł Producent: Riko. Dystrybutor: Euro-Cart www.riko.pl

FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI-COSI TOBI Fotelik montowany za pomocą 3-punktowych samochodowych pasów bezpieczeństwa. Intuicyjna, czytelna droga prowadzenia pasa. Fotelik ma 5-stopniową regulację pochylenia siedziska. Umożliwia jednoczesną regulację wysokości zagłówka i szelek barkowych. Uprząż barkowa z systemem easy-in sprawia, że szelki po otwarciu zamka pozostają rozchylone, co ułatwia usadzanie i wyjmowanie dziecka. W najnowszych testach ADAC 10/2015 ponownie otrzymał notę 4.

Grupa wagowa: 9–18 kg Przybliżona cena detaliczna: 690 zł Producent: Dorel. Dystrybutor: Dorel Polska www.maxicosi.pl

68

BAWEŁNIANY PLED/KOCYK/KOŁDERKA HEVEA DISNEY BABY Kolorowy puszysty, miękki i antyalergiczny pled. Jeden produkt, wiele zastosowań. Narzuta na łóżeczko, sofkę, materac, a jednocześnie koc do przykrycia dziecka w domu, na spacerze, na tarasie, balkonie, podczas wycieczki lub podróży. Pled z szarego weluru i dzianiny typu interlock z certyfikatem Bezpieczny dla dziecka. Można prać w temperaturze 60°C. 100% bawełny.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 99 zł Producent: Hevea. Dystrybutor: Fabryka Materaców Hevea www.heveamaterace.pl

ELODIE DETAILS – ŚPIWOREK

RECARO MONZA NOVA 2 SEATFIX

Ciepłe śpiworki szwedzkiej firmy Elodie Details są odporne na śnieg, deszcz i zimny wiatr. Uniwersalny otwór montażowy pozwala dopasować śpiwór do każdego typu wózka. Elastyczna górna część może służyć jako kaptur lub zostać odwinięta do tyłu. Śpiworek jest rozpinany z obu stron suwakiem, wygodny w czyszczeniu, przystosowany do prania w pralce oraz suszenia w suszarce. Nowoczesny, skandynawski design. Produkt dostępny także w wersji puchowej.

Sportowy design, znakomita ochrona oraz zaawansowane funkcje to wyróżniki tego fotelika, stworzonego z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie. Przestrzenna konstrukcja zapewnia wentylację i pochłania energię uderzenia, a dodatkowe poduszki boczne stanowią ochronę klatki piersiowej i głowy. Monza ma także trwałą tapicerkę, system audio i Seatfix. Fotelik może być używany w samochodach zarówno z systemem Isofix, jak i bez niego.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: od 337 zł Producent: Elodie Details. Dystrybutor: Scandinavian Baby www.scandinavianbaby.pl

Grupa wiekowa: 3–12 Przybliżona cena detaliczna: 949 zł Producent: Recaro. Dystrybutor: Logis www.recaro-polska.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

FOTELIK GRACO MILESTONE

LAKTATOR HARMONY PUMP & FEED

KRZESŁO BABY DESIGN PEPE

Wielofunkcyjny, unikalny fotelik samochodowy, którego można używać od narodzenia dziecka do jego 12. urodzin. 4 pozycje odchylenia oparcia, 10 pozycji regulacji wysokości zagłówka. Pozostałe atuty fotelika to zabezpieczenie przed skutkami uderzenia bocznego i wyjmowana podkładka siedziska.

Zestaw zawierający 2-fazowy ręczny laktator Harmony, Calmę do karmienia mlekiem mamy oraz jednorazowe wkładki laktacyjne. Rekomendowany dla mam, które potrzebują kompleksowego rozwiązania – odciągania i podawania pokarmu oraz pielęgnacji piersi.

Nowe krzesełko z regulacją podnóżka w 3 pozycjach, wysokości siedziska w 6 pozycjach i pochylenia oparcia w 3 pozycjach. Wyposażone w dodatkową tackę nakładaną na blat i koszyk na drobiazgi. Miękka tapicerka jest łatwa do utrzymania w czystości. Dołączona wkładka.

Grupa wagowa: 0+/I/II/III (0–36 kg) Przybliżona cena detaliczna: 1100 zł Producent: Graco. Dystrybutor: Euro-Trade www.gracobaby.pl

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 250 zł Producent: Medela. Dystrybutor: Medela Polska www.medela.pl

Producent/dystrybutor: Baby Design Group www.babydesign.eu

ŚPIWOREK DO SPANIA Z RĘKAWKAMI

NUK – ZESTAW STARTOWY FC+

ZESTAW SZUFLAD A5 STAR WARS

Zapewnia bezpieczny i spokojny sen dziecka. Śpiwór wykonano z miękkiego i delikatnego dżerseju (100% bawełny). Długi suwak pozwala na łatwe przewinięcie. Wymiary: 70×34 cm.

W zestawie znajdują się: butelka FC+ 150 ml, smoczek silikonowy 0–6 m, pudełko do przechowywania smoczka. Dostępny w kolorach różowym i niebieskim. Teraz w opakowaniu prezentowym z kokardą.

Zestaw szufladek A5 na drobiazgi. Produkty są wykonane z wysokiej jakości bezpiecznych tworzyw. Kolorowe obrazki naniesiono w technologii IML, dzięki czemu są trwałe i się nie ścierają.

Grupa wiekowa: 3 m+ Przybliżona cena detaliczna: 155 zł Producent: Snoozebaby. Dystrybutor: W Małym Świecie www.wmalymswiecie.pl

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 19,99 zł Producent: Nuk. Dystrybutor: Baby Land Dariusz Staniszewski www.nuk.pl

Grupa wiekowa: 5+ Przybliżona cena detaliczna: 29 zł Producent/dystrybutor: OKT kids www.okt-kids.pl

ŁÓŻKO TURYSTYCZNE CHILLOUT

WÓZEK BEBETTO 42 SPORT

LAKTATOR HARMONY

Łóżeczko turystyczne i kojec w jednym. 2 poziomy położenia materaca. Boczne wejście zapinane na zamek, pałąk z zabawkami edukacyjnymi i zestaw funkcjonalnych organizerów dla rodziców. Wygodny przewijak i torba do przenoszenia w zestawie.

Nowy wielofunkcyjny wózek dla dwojga dzieci. Jest zwrotny nawet przy podwójnym obciążeniu. Duży zakres niezależnej regulacji oparć i podnóżków pozwala dobrać optymalne warunki przewozu każdego dziecka.

Ręczny laktator działający w 2-fazowym rytmie odciągania (faza wywołania wypływu – ssanie szybkie i płytkie oraz faza odciągania efektywnego – ssanie wolne i głębokie). Dla każdej początkującej mamy: lekki, prosty w montażu, wygodny w użyciu.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 1599 zł Producent/dystrybutor: Bebetto www.bebetto.eu

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 130 zł Producent: Medela. Dystrybutor: Medela Polska www.medela.pl

Producent/dystrybutor: Baby Design Group www.babydesign.eu

70

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


DESIGN DLA DZIECI

ŁADNE RZECZY ANNA ORLEAŃSKA

W sklepach zabawkarskich można czasem natknąć się na rzecz, na widok której dorosły myśli: „To by dobrze wyglądało na półce, niekoniecznie w pokoju dziecięcym”. Przygotowaliśmy przegląd firm, które z ciekawego wzornictwa zrobiły swój znak szczególny, oraz wydarzeń poświęconych designowi.

Zabawki nie są najwdzięczniejszym tematem dla projektantów. Gotowy produkt musi spełniać wiele kryteriów. – Dobrze by było, gdyby zabawki pomagały w rozwoju dziecka, inspirowały, były dostosowane do wieku i sprostały normom bezpieczeństwa. Te wymogi mocno ograniczają designerów planujących stworzenie propozycji dla najmłodszych – mówi przedstawicielka warszawskiego Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Anna Weresińska.

WZORNICTWO NA WYSTAWACH Jesienią w Poznaniu, podczas 5. edycji festiwalu Ene Due De, można było obejrzeć prezentowaną wcześniej w Turcji wystawę Let’s Play!, przedstawiającą najciekawsze przykłady polskiego designu dla dzieci. Ekspozycję zaaranżowano w formie gry planszowej. Odwiedzający mogli przetestować każdy z eksponatów. Wśród wystawców znaleźli się m.in. Granna, Pilch, Miuki, Trzy Myszy, Bajo i Wooden Story.

Mimo wielu komplikacji, nie brakuje jednak twórców, dla których zaprojektowanie zabawki jest atrakcyjnym wyzwaniem.

Polskie designerskie zabawki można było również oglądać podczas Milan Design Week, jednej z najważniejszych branżowych wystaw

poświęconych wzornictwu, która odbywała się w kwietniu 2015 r. Odwiedzający zostali zaproszeni do zabawy w interaktywny świat projektowania. Mogli zmieniać wygląd eksponatów, wykorzystywać ich elementy do stworzenia czegoś zupełnie nowego. To, co działo się na wystawie, było uwieczniane na zdjęciach. Wśród prezentowanych w Mediolanie produktów znalazły się m.in.: Papierowe miasto Roberta Czajki, kolekcja wycinanek Blok Wschodni, domki dla lalek Boomini, plac zabaw grupy projektowej Beton, auta firmy Bajo oraz taśmowa Domostrada Zuzu Toys.

Fot. Piotr Simon

DEBIUT MYSZY Warto wspomnieć też o jednej z pierwszych obszerniejszych wystaw poświęconych wzornictwu dla dzieci, która odbyła się kilka lat temu w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Wielu początkujących wówczas projektantów, jak choćby Trzy Myszy, Kalimba, Boska’s Teddies, którzy zaprezentowali swoje pomysły w ramach ekspozycji „Dziecinada – polski design dla dzieci”, do dziś działa na zabawkarskim rynku.

Zabawki dla dzieci powinny być kreatywne, inspirujące, estetyczne i bezpieczne. Trudno sprostać tylu wymaganiom.

72

Wśród eksponatów pokazanych w muzeum w Stalowej Woli były zarówno unikatowe projekty, przedmioty produkowane w krótkich, limitowanych seriach, jak i produkty wytwarzane na skalę przemysłową: przytulanki, klocki, zabawki edukacyjne, książki, a także meble, dywany, lampy – rzeczy do codziennego użytku w domu lub przedszkolu. Jak powiedziała kuratorka wystawy Agnieszka Jacobson-Cielecka, wiele z nich powstało, ponieważ rodzice-projektanci nie znaleźli w sklepach odpowiednich przedmiotów, którymi mogłyby się bawić ich własne dzieci.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Wśród finalistów konkursu Dobry Wzór 2015, organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego, również znalazło się kilku przedstawicieli branży dziecięcej. Nagrodę otrzymała zabawka Oda Car marki Lullalove, meble dla dzieci marki Kutikai i fotelik samochodowy Concord Transformer XT dystrybuowany przez firmę Mini-Maxi. TAŚMA I FOLKLOR Ciekawie zaprojektowanych zabawek nie brakowało również wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu Zabawka Roku. Nagrodę otrzymała m.in. firma Zuzu Toys. – Dobrze znam grupę klientów, do której chcę dotrzeć, i mam pomysł, jak to zrobić. To osoby, które dużo czytają, poszerzają horyzonty. Kładą nacisk na to, by zabawka była kreatywna, by można było przy niej spędzić z dzieckiem czas. Dlatego szukałam ciekawych miejsc do sprzedaży. Dziś moje produkty są m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej, na Wawelu, na lotnisku Chopina. Starałam się też o to, by znaleźć się na dobrych portalach z polską modą i zabawkami, m.in. DaWanda, Pakamera czy Showroom – mówi właścicielka Zuzu Toys Zuzanna Szelińska. Firma powstała w 2011 r. Plan był taki: w ofercie mają znaleźć się zabawki, które pomogą rozwijać kontakty między dzieckiem a rodzicami. W asortymencie Zuzu Toys stopniowo pojawiały się gry, przytulanki, samoprzylepne kolorowe taśmy, m.in. wspomniana już Domostrada i Kolejkostrada, które pozwalają na wymyślanie najbardziej nawet zawiłych tras. Taśma, którą można przyklejać do niemal każdego materiału, nie pozostawia śladów. Gdy już się znudzi, łatwo da się ją usunąć. BYĆ JAK PICASSO Jeśli skorzystamy z proponowanej przez Zuzu Toys teczki inspiracji Najsłynniejsze obrazy świata, do której wybrano arcydzieła malarstwa opatrzone ciekawostkami o malarzach po polsku i po angielsku, mamy okazję zostać twórcami, nawet gdy nie mamy talentu plastycznego. Obrazy zredukowano do zarysów, które samodzielnie wypełnia się kolorem. Można wcielić się m.in. w Edgara Degasa, Pabla Picassa czy Marca Chagalla.

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

Z kolei teczka inspiracji Moda to kreatywny zestaw i książka o historii mody: 15 kart ze strojami z 15 epok. Sprawdzimy, co noszono w starożytnym Egipcie lub w czasach elżbietańskich, oraz jak wygląda suknia w stylu francuskim czy poloneska empire. Kolejną ciekawą propozycją z oferty Zuzu Toys są Memo Wycinanki – zabawa w łączenie w pary obrazków przedstawiających motywy ludowe pozwalająca na ćwiczenie pamięci, poznawanie folkloru i naukę języków (każdą kartę opatrzono polskim i angielskim podpisem). GUSTOWNY GANGSTER W przeglądzie ładnych zabawek dla najmłodszych nie może zabraknąć wyróżniających się urodą Bambaków – filcowo-polarowych przytulanek dla dzieci zaprojektowanych przez Aleksandrę Trościankowską. W kolekcji pojawili się m.in.: Bambak Edward – architekt i modernista, gitarzysta, okularnik, ninja, gangster oraz matematyk.

Poszukującym zabawkarskich i designerskich inspiracji podpowiadamy też wizytę w muzeum. A ściślej w sklepach znajdujących się na stronach internetowych znanych światowych muzeów, np. nowojorskiego Museum of Modern Art lub National Gallery w Londynie. Wzorcowe wzornictwo dla dzieci znajdziemy także wśród produktów wyróżnionych jedną z najbardziej prestiżowych międzynarodowych nagród w tej dziedzinie, nazywaną Oscarem designu – Red Dot. Na liście ubiegłorocznych laureatów znalazła się m.in. linia Green Science wyprodukowana przez firmę 4M, której polskim dystrybutorem jest Russell, drewniany krokodyl na kółkach (Wilsonic Design) i zdalnie sterowany samolot stworzony przez Franckh-Kosmos Verlags. Wyróżnienie zdobyło wykonane z materiału tipi (Afun) oraz robot będący zabawką edukacyjną (SK Telecom). 

Seria autorstwa Bartosza Muchy z Poor Design to raczej propozycja głównie dla dorosłych fanów minimalizmu. Kilkuletni miłośnicy zdalnie sterowanych, wyjących i błyszczących pojazdów prawdopodobnie nawet nie spojrzą w stronę tych zabawek. The Poor Toys to samochody z drewna bukowego, w których wykorzystano przedmioty domowego użytku. W kolekcji pojawiły się m.in. limuzyna-szczotka, koparka-klamerka i dźwig z wmontowanym tradycyjnym korkiem do wanny. PIZZA Z FILCU Majster, Pomocnik i Projektant to 3 zestawy drewnianych klocków konstrukcyjnych proponowanych przez Integra Toys. Poza wzornictwem jest jeszcze jeden powód, by zwrócić uwagę na propozycję firmy z Tychów. Współwłaścicielką przedsiębiorstwa jest Aleksandra Światowska, która pracuje m.in. jako terapeuta integracji sensorycznej oraz terapeuta Systemu Rozwoju poprzez Zabawę i w tworzeniu zabawek wykorzystuje swoją wiedzę z tego zakresu. Integra Toys proponuje również zabawki drewniane, m.in. sześciany Montessori, klocki tablicowe oraz filcową pizzę i kanapkę, które ułatwią naukę zapinania guzików. Filc stał się też inspiracją dla Agnieszki Czop i Joanny Rusin. Projektantki stworzyły kolekcję dywanów, w której pojawił się m.in. dywan układany jak puzzle. Umożliwia on samodzielne tworzenie wzorów z kolorowych, filcowych kogucików, barwnych kropek albo fragmentów w kształcie samochodów. Na koniec pomysł pokazujący, że ciekawy przedmiot nie zawsze wymaga wyszukanych materiałów i może powstać nawet z gazety. Katarzyna Herman-Janiec z Protein Design wpadła na pomysł Pleciaków – papierowych wielofunkcyjnych pojemników, siedzisk, zabawek zainspirowanych kształtem emaliowanego wiadra. Tkaniny, z których uszyto poduszki, powstały na podstawie tradycyjnych malowanek zalipiańskich.

Kolekcja pacynek

reklama

NAGRODY ZA POMYSŁY Na ubiegłorocznym Łódź Design Festival nagrodę dla najciekawszego projektu zabawki dla dzieci otrzymały m.in. Rysowaki – seria drewnianych zabawek przeznaczona dla dzieci w wieku od 2 lat, będąca połączeniem małych pojazdów i kredek. Jak twierdzi projektantka, projekt pomaga dzieciom rozwijać zdolności manualne, a dodatkowo pobudza kreatywność i wyobraźnię. – Rysowaki wpisują się w trend projektowania uniwersalnego. Zabawki są przeznaczone i dla dziewczynek, i dla chłopców, mogą służyć jako pomoc przy rehabilitacji lub jako stojak na ołówki. Mogą funkcjonować jako samodzielna zabawka lub jako wsparcie dydaktyczne – tłumaczy autorka Marta Stanisz.

73


T R E N DY Z A B AW K A R S K I E 2016

ROZGRZEWKA DLA MÓZGU ANNA ORLEAŃSKA

Popularność produktów uczących dzieci myślenia sytematycznie rośnie. Według danych firmy badawczej NPD w ubiegłym roku to właśnie artykuły z grupy zabawek edukacyjnych (oraz zestawy konstrukcyjne) cieszyły się największym zainteresowaniem wśród małych Europejczyków.

Idea, że dziecko się bawi, a przy okazji przeistacza w młodego Einsteina, jest kusząca dla wielu współczesnych rodziców. – Nasi klienci często wybierają markę Dumel Discovery. Świetnie sprawdzają się zabawki angażujące zmysł dotyku, wzroku i słuchu, dobrane do wieku – mówi Monika Dudziak ze sklepu Skrzat w Luboniu. Pomocą dla młodych wielbicieli wiedzy może być ubiegłoroczna propozycja warszawskiego dystrybutora – Prawda czy fałsz, umożliwiająca poznanie 1000 ciekawostek z różnych dziedzin. Klienci przychodzący do Skrzata często decydują się również na kupno zabawek edukacyjnych

firmy Clementoni. Seria Uczę się, bawiąc jest przeznaczona dla dzieci w wieku powyżej 3 lat. Została opracowana na podstawie programów edukacyjnych stworzonych tak, aby dzieci w czasie zabawy mogły przyswoić litery, nauczyć się czytać i pisać pierwsze słowa, a także ćwiczyć i polepszać zmysł obserwacji, zdolność logicznego kojarzenia oraz rozwijać pamięć. Nauka i zabawa to z kolei seria zabawek proponowana dzieciom w wieku powyżej 5 lat. Dziecko zapoznaje się z procesami zachodzącymi w przyrodzie, zjawiskami fizycznymi, optycznymi i magnetycznymi, posługując się prawdziwą

aparaturą badawczą, taką jak mikroskop lub teleskop. Maluch przeprowadza samodzielnie doświadczenia chemiczne, może też obserwować liście, kwiaty, skamieliny i owady. GWIEZDNE WOJNY UCZĄ FIZYKI – Z zabawkami edukacyjnymi teraz jest trudniej, bo mam wrażenie, że prawie wszystko jest edukacyjne. My stawiamy na zabawki, które wzbogacają wiedzę z matematyki, biologii, geografii. Mamy też artykuły nawiązujące do metody Montessori, rozwijające m.in. samodzielność – mówi właścicielka warszawskiego sklepu Kabum Katarzyna Gan.

Fot. BranzaDziecieca.pl

Dzieci najchętniej uczą się tego, czym są zainteresowane. Jeśli ktoś nie lubi fizyki, a kocha Star Wars, można go spróbować zachęcić do tego przedmiotu właśnie przez gwiezdną sagę. Poza tym dzieciaki uczą się chętnie od kogoś, z kim mają dobre relacje. Dlatego tak ważna jest w zabawie rola rodziców. – Zdarza nam się czasem usłyszeć zdanie: „Kupiłem zabawkę edukacyjną, ale dziecko nie chce się nią bawić”. Nic dziwnego. To nie jest miś, któremu naciśniemy łapkę i on zacznie mówić po polsku z chińskim akcentem – komentuje Katarzyna Gan.

Chemia, fizyka, biologia… Dzieci są w stanie nauczyć się najtrudniejszych przedmiotów podczas swobodnej zabawy.

74

PIRAMIDY W WERSJI MINI Wśród handlowych bestsellerów Kabum znajduje się m.in. waga liczbowa, dzięki której można „zobaczyć” matematykę. Bardzo dobrze sprzedają się również puzzle będące mapą Polski z zaznaczonymi kształtami województw. Popularne wśród klientów warszawskiego sklepu są także puzzle anatomiczne – dzieci są zafascynowane tym, co mają w środku, więc chętnie oglądają układ kostny i mięśniowy. Chętnie

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Fot. Trefl

kupowana jest również kolekcja miniatur zabytków z całego świata. Są wśród nich m.in. piramidy, Tadż Mahal i Łuk Triumfalny. – Problemem na polskim rynku jest dostanie zabawki z polskimi literami. Alexander ma fajną tablicę, dzięki której można uczyć się pisać. Często słyszymy, że to się nie sprzedaje. Dlaczego? Bo nie ma tego na rynku. Błędne koło – podsumowuje właścicielka Kabum. ZRÓB PERFUMY Jedną z ubiegłorocznych nowości Trefla była seria Science4you – linia produktów edukacyjnych pozwalających na przygotowanie eksperymentów naukowych przez dzieci w wieku od 8 lat. – Przygotowaliśmy porcję wiedzy w atrakcyjnej formie. Młodzi eksperymentatorzy mogą m.in. stworzyć fabryki perfum, świec albo glutożelków (ten zestaw zdobył tytuł Zabawki Roku). Zdobyliśmy patronat Uniwersytetu Gdańskiego. Zależało nam na tym, żeby kolekcja była bardzo dobrze przygotowana pod względem merytorycznym. Produkty edukacyjne to dla nas nowa, bardzo ważna kategoria – ocenia wiceprezes zarządu Trefla Sylwia Popławska. Zestawy Science4you wpływają m.in. na rozwój sprawności motorycznej, koordynacji oko-ręka, koncentracji, kreatywności oraz umiejętności pracy w zespole. Uzupełnieniem kompletów są książeczki edukacyjne. W Norymberdze firma pokaże nową serię Trefl Little Planet. Będzie to propozycja dla dzieci w wieku 0–3 lat. Produkty z tektury i drewna, nielicencyjne, stworzono we współpracy z psychologami i pedagogami, a przetestowano na przedszkolakach. Pierwsze 12 propozycji pojawi się na rynku w styczniu. Do każdego produktu będzie dołączona książeczka z inspiracjami i informacjami, jak dana zabawka wpływa na rozwój dziecka. HODOWLA ALIGATORA Firma Funiversity, organizująca dla dzieci interaktywne warsztaty i zajęcia popularyzujące wiedzę z zakresu fizyki, astronomii, chemii i biologii, pod koniec 2015 r. wprowadziła na rynek kilka nowości. Zabawki Funiversity to minieksperymenty, które dzieci powinny wykonać wspólnie z rodzicami, starszym rodzeństwem, dziadkami. reklama

Zestaw pozwalajcy na stworzenie w domu fabryki glutożelków został Zabawką Roku 2015.

Wśród nowinek pojawił się m.in. Fun goo, czyli zestaw, dzięki któremu można się dowiedzieć, czym są polimery. Zabawka pokazuje reakcje zachodzącą między dwiema płynnymi substancjami, w której wyniku na naszych oczach powstaje coś zupełnie innego. A to, czy można wypełnić balon jednym dmuchnięciem, wyjaśnia zestaw Fun air, przy okazji tłumacząc prawa fizyki. Fun gator to propozycja najbardziej zagadkowa. Można dzięki niej sprawdzić, jak duży urośnie aligator, założyć własną hodowlę, obserwować wyniki i nauczyć się czegoś o superabsorbentach.

300

PYTAŃ DZIENNIE ZADAJĄ BRYTYJSKIE CZTEROLATKI WIRTUALNY EKSPERYMENT Rodziców słabnących na myśl, że dziecko w wolnych chwilach miałoby wcielić się w początkującego chemika, dla którego udany eksperyment to tylko taki z wybuchami, dymem i niepokojącymi zapachami, może zainteresować opcja doświadczeń wirtualnych.

Gra Professor Why Chemia pozwala wykonywać doświadczenia w domu. Jak zapewniają jej twórcy: „Nie potrzebujesz jednak dużych nakładów pieniężnych na odczynniki i aparaturę chemiczną. Twoje dziecko nie będzie narażone na kontakt z niebezpiecznymi substancjami, bo eksperymenty będzie wykonywać wirtualnie, dzięki zastosowanej w grze technologii rozszerzonej rzeczywistości. Nie musisz wyposażać się w żadne drogie sensory, wystarczy prosta kamerka internetowa lub myszka”. Propozycja jest przeznaczona dla grupy wiekowej 7–13 lat. Podstawą doświadczeń wykonywanych w trakcie gry jest program chemii dla gimnazjum, a przewodnik – Professor Why – prosto tłumaczy zawiłe reakcje i definicje. Producenci planują wprowadzenie na rynek również wersji przybliżających wiedzę z zakresu fizyki i biologii. TRENING KLASYCZNY Tym, którzy wolą bardziej tradycyjne metody doskonalenia mózgu, można polecić zabawkę logiczną wymyśloną przez Ernő Rubika ponad 30 lat temu. Gdyby ktoś zapomniał, zabawa kostką polega na takim ułożeniu kwadratów, aby na każdej ścianie wszystkie miały jeden kolor. Dystrybutorem kostki jest firma TM Toys. Według specjalistów węgierska łamigłówka kształtuje i rozwija wyobraźnię przestrzenną, wspomaga koncentrację, uczy przewidywania i logicznego myślenia, a także ćwiczy sprawność rąk przy zaangażowaniu do pracy obu półkul mózgowych. Wymaga wytrwałości, spostrzegawczości i kształtuje tzw. pamięć motoryczną, czyli umiejętność zapamiętywania ruchów ciała. Walory kostki dostrzegli m.in. nauczyciele w 2000 amerykańskich szkół, którzy w ubiegłym roku wykorzystywali ją na swoich zajęciach w ramach projektu You Can Do The Rubik’s Cube. Według pomysłodawców zabawka miała pomagać dzieciom m.in. w radzeniu sobie z frustracją. Niestety, nie wiemy, czy cel został osiągnięty. Z doświadczenia pamiętamy, że poradzić sobie z frustracją podczas układania kostki jest czasem tak trudno, iż jedynym wyjściem jest rozłożenie zabawki śrubokrętem na pojedyncze elementy i złożenie jej w sposób nieprzewidziany przez instrukcję. 


P R Z E G L Ą D RYN K U — Z A B AW K I N I E M O W L Ę C E

cena detaliczna

nazwa

56 zł

MOJA PIERWSZA LALA FB373

producent / dystrybutor

zalecany wiek dziecka opis produktu

producent / dystrybutor

zalecany wiek dziecka opis produktu

producent / dystrybutor

76

KSIĄŻECZKA EXPLORE & MORE

54,99 zł

LAMAZE – ZABAWKA NA KRZESEŁKO

6 m+

Lalka od pierwszego dnia życia dziecka. Po naciśnięciu brzucha śmieje się i daje całusy. Może być przytulanką, u starszych dzieci rozwija instynkt opiekuńczy.

Królik ma na brzuchu kolorowe przyciski uruchamiające odtwarzanie melodii i zabawnych sentencji. Po polsku uczy liter i cyfr. Ma miękką głowę i łapy.

Gumowe zabawki do kąpieli. Egzotyczne rybki mają 6 cm długości.

Książka, puzzle, grzechotka i gryzak w jednym. Strony szeleszczą, piszczą lub mają lusterko. Zabawka nie zawiera BPA, ftalanów ani PVC. Wymiary: 19×2,5×15 cm.

Z wesołymi pisklakami każdy posiłek zamieni się w zabawę. Zabawka jest mocowana na blacie na przyssawkę, kurczaki piszczą i obracają się dookoła.

WinFat / Anek www.smily-play.pl

WinFat / Anek www.smily-play.pl

Lena / Rekman www.rekman.com.pl

Skip Hop / Skip Wish www.skip.zone

Tomy pl.tomy.com

224 zł

MATA DLA BOBASA Z PAŁĄKAMI

159 zł

KARUZELA MALI PRZYJACIELE

0+

189 zł

WHISBEAR SZUMIĄCY MIŚ

6 m+

139 zł

BAM BAM MATA EDUKACYJNA

59 zł

BAM BAM PEŁZAK

0–1

0–1

0+

0+

3 m+

Interaktywna mata z zabawką muzyczną w kształcie kraba. Na giętkich pałąkach zawieszono 3 zabawki i lusterko. Łatwo przystosowuje się ją do potrzeb dziecka.

Zabawka wspiera rozwój zmysłów dziecka. 5 różnych melodii i 30 minut ciągłej muzyki. Kojące kolory przypadną do gustu dziecku i rodzicowi.

Miś z funkcją CRYsensor po 40 minutach przechodzi w tryb czuwania. Gdy rozpozna płacz, sam uruchamia uspokajający szum. Uszyty z tkanin z atestem Oeko-Tex.

Kolorowe postaci, szeleszczące elementy i obracająca się grzechotka stymulują zmysły wzroku, słuchu, dotyku oraz zdolności motoryczne i manualne dziecka.

Do nauki raczkowania. Samodzielnie poruszająca się barwna kula wydaje zabawne dźwięki i błyszczy światłami. Rozwija umiejętności motoryczno-ruchowe dziecka.

Tiny Love / Marko www.marko-baby.pl

Tiny Love / Marko www.marko-baby.pl

Whisbear www.whisbear.com

Bam Bam / Euro-Trade www.bam-bam.com.pl

Bam Bam / Euro-Trade www.bam-bam.com.pl

cena detaliczna

nazwa

RYBKI DO WODY

b.d.

3 m+

cena detaliczna

nazwa

PRZYTULACZEK KRÓLICZEK 0687

b.d.

0+

zalecany wiek dziecka opis produktu

58 zł

119,99 zł

LAMAZE – MOTYLKOWY ALBUM 6 m+

273 zł

MATA INTERAKTYWNA – ZABAWA NA BRZUSZKU

115 zł

POZYTYWKA Z LAMPKĄ – SOWA

39 zł

KSIĄŻECZKA WIMMER-FERGUSON

99 zł

CZTERY SZCZĘŚLIWE KOSTKI

0+

0+

6 m+

6 m+

Pod skrzydłem jest miejsce na zdjęcie, można też dograć do niego komunikat. Po uchyleniu skrzydła dziecko zobaczy zdjęcie i usłyszy głos sfotografowanego.

Kolorowy, miękko wyściełany plac zabaw dla najmłodszych. Poduszka treningowa zachęca dziecko do podnoszenia głowy i szyi podczas zabawy.

Pluszowa muzyczna zabawka z odpinaną pozytywką. Przytulanka wygrywa uspokajające i radosne melodie oraz dźwięki natury.

Książka zaprojektowana tak, by przyciągać uwagę niemowląt. 10 stron z dużymi obrazkami o wysokim kontraście. Na ostatniej znajduje się lusterko.

Kolorowe, miękkie klocki z obrazkami i wypustkami, wykonane z weluru. Każdy klocek wydaje inny dźwięk – grzechocze, piszczy lub szeleści.

Tomy pl.tomy.com

Taf Toys / Akpol www.taftoys.com

Taf Toys / Akpol www.taftoys.com

Manhattan Toy / Maxima www.maxima24.pl

Trudi / Maxima www.maxima24.pl

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


WYWIAD – KAZIMIERZ WIERZBICKI (TREFL)

OD BONÓW DO ANIMACJI Gdy ponad 30 lat temu największy obecnie polski producent puzzli i gier zaczynał działalność, prowadzenie firmy wymagało m.in. ukrywania wyższego wykształcenia i zdobywania bonów na tekturę. Właściciel Trefla Kazimierz Wierzbicki opowiada, co mu pomogło w rozwoju firmy i dlaczego myślenie wyłącznie o pieniądzach oddala od rzeczywistości.

Czy pamięta pan, jaki samochód się zatrzymał, gdy łapał pan stopa, chcąc przewieźć 25 kg tektury do produkcji pierwszych puzzli? To była duża ciężarówka. Tekturę powiązaną sznurkami załadowaliśmy na pakę.

I to wszystko pana nie zniechęciło? Nie. Uznałem, że trzeba się przełamywać, bo tylko silne osobowości mogą wygrać. A jak się człowiek przebije, to w końcu coś osiągnie.

Los się do was w pewnym momencie uśmiechnął. Jak to się stało, że wybrał się pan po surowiec do fabryki produkującej tekturowe daszki do czapek dla radzieckiego wojska? Gdy zaczynaliśmy działalność w komunizmie, od większości ludzi słyszeliśmy: „W Polsce nie da się produkować na dużą skalę”. Rzeczywiście, początki były bardzo trudne. Nie było tektury ani drukarni, załatwienie pozwoleń, zebranie podpisów to była droga przez mękę. Straszne czasy. Dostaliśmy pierwszy przydział tektury z fabryki, o której pani wspomniała. Trzeba było wybierać nadające się kawałki. I z tego powstały pierwsze puzzle. Wymagane było zapisanie się do spółdzielni, ale rzemieślnikiem mógł być tylko ktoś ze średnim wykształceniem. Trzeba więc było ukrywać fakt ukończenia studiów. Później dostawało się dokument, że można się ubiegać o tekturę. Kwit trafiał potem o Biura Wojewódzkiego, stamtąd do Biura Rzemiosł w Warszawie, z niego do Ministerstwa Kultury, a na koniec przedsiębiorstwo Papier wydawało bon upoważniający do odebrania 20–25 kg tektury z odpadów. Kwity krążyły w kółko, bo co chwilę trzeba było zamawiać kolejne 25 kg materiału. Można było trochę przyspieszyć całą procedurę, jeśli poszło się z czekoladą do odpowiedniej komórki, ale i tak cały proces był bardzo uciążliwy.

78

Tak. Miałem odebrać bon od sekretarki, a ona otworzyła szufladę, w której była ich cała sterta, i powiedziała: „Niech pan weźmie wszystko, to mi niepotrzebne”. Ze starego fiata, którym wtedy jeździłem, wziąłem plastikową siatkę, wepchnąłem tam te papiery, myśląc, że to nieprawdopodobny traf. Kupiliśmy dzięki temu sporą, jak na tamte czasy, ilość tektury, wypakowaliśmy nią samochód ciężarowy – i to był największy skok w historii firmy (śmiech).

Przed puzzlami w pana życiu była koszykówka. Byłem dobrym trenerem, miałem propozycje pracy za granicą, ale zrezygnowałem ze sportu i szukałem dla siebie jakiegoś innego zajęcia. Postanowiłem robić coś, czym się wtedy nikt w Polsce nie zajmował, czyli puzzle.

Jakie były pierwsze wzory? Na początku trzeba było znaleźć jakieś dostępne fotografie i wydrukować na próbę niewielką ilość puzzli. Koledzy, którzy prowadzili firmę reklamową, mieli plakaty TSA i właśnie ten zespół trafił na pierwsze układanki, które szły jak woda. Sprzedawaliśmy je w kilku kioskach,

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


zapakowane tylko w woreczki. Później kupiliśmy od fotografa bardzo piękne zdjęcie sosen na Helu ukształtowanych przez wiatr.

Od tamtych czasów minęło 30 lat. Poproszę o jubileuszowe podsumowanie. Z czego jest pan najbardziej dumny? Z ludzi, którzy ze mną pracują. To wspaniali fachowcy, zaangażowani w pracę. Kochają to, co robią.

Jak pan dobrał taki zespół? Potencjalni pracownicy musieli lubić koszykówkę? A wie pani, że na początku to mogło tak wyglądać (śmiech)? Nie brakowało w firmie ludzi, którzy mieli dużo wspólnego ze sportem. Teraz jest tak, że rzadko zatrudniamy doświadczonych specjalistów z zewnątrz, więcej pracowników sobie wychowujemy, choć nie jest to reguła.

Planszowa gra hybrydowa Roar!! Łap potwora to jedna z wielu awangardowych propozycji Trefla.

Co chwilę dostają państwo nagrody, m.in. za zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.

Czego nauczył pana sport? Sport kształtuje osobowość, ducha walki. A ja od dziecka lubiłem wyzwania. Gdy miałem 6 lat i mój brat dostał rowerek Bobo, ojciec uczył go jeździć. Nie chciałem być gorszy. Gdy mama wstała rano, zobaczyła mnie pokrwawionego, z guzami, ale z dumą demonstrującego, że już też jeżdzę na rowerze. Uczyłem się od 4 rano. Poza tym sport wyrabia konsekwencję w działaniu. Gdy ma się wytyczoną, przemyślaną drogę, trzeba ją realizować.

Nie można zapomniać o środowisku, w którym się istnieje. Praca mająca na celu osiągnięcie jak największej produkcji i coraz wyższych zysków jest oczywiście ważna, ale jeśli człowiek koncentruje się tylko na tym, w końcu odrywa się trochę od rzeczywistości. Nie jest dobrze, gdy myśli się wyłącznie kategoriami kapitału. Dla nas bardzo ważne jest, by Trefl działał również na rzecz regionu. Dlatego m.in. mamy kluby sportowe, które oczywiście przy okazji są reklamą firmy. Od dawna współpracujemy także z przedszkolami. Uczymy dzieci, jak grać w nasze gry. Mamy sporą ofertę edukacyjną, m.in. zestawy do nauki języka angielskiego, ortografii. Wydaliśmy również grę w języku kaszubskim, jej wszystkie egzemplarze zostały rozdane za darmo w setkach szkół na Kaszubach.

Firma ma interesujące pomysły na przyszłość. Na jakim etapie jest realizacja pomysłu otwarcia przez Trefl studia filmów animowanych? Właśnie kończymy pierwszą produkcję. W 2016 r. powinien być już gotowy 13-odcinkowy film telewizyjny o przygodach rodziny Treflików. Pracują nad nim m.in. twórcy bajki Piotruś i wilk, która w 2007 r. zdobyła Oscara dla najlepszego filmu animowanego. To będzie nasza własna licencja, powstaną m.in. gry, puzzle. Zobaczymy, jak ten pomysł się przyjmie. Jeśli będzie sukces, pomyślimy o kolejnych produkcjach.

Zawodnicy z naszych drużyn docierają do rozmaitych placówek edukacyjnych, szpitali, mają tam spotkania, uczą angielskiego. Właściwie nie ma tygodnia, żeby nie brali udziału w jakiejś pozytywnej akcji. Zapraszamy również dzieci na nasze imprezy sportowe. Na jednym z ostatnich meczów było 1800 maluchów. Fot. BranzaDziecieca.pl

W ilu krajach można kupić produkty Trefla? Eksportujemy gry i puzzle do ponad 50 państw. Jesteśmy obecni w prawie całej Europie i na innych kontynentach. Ludzie często przysyłają mi MMS-y z naszymi puzzlami z lotnisk w bardzo egzotycznych krajach. Ostatnio dostałem zdjęcie z Afryki. Od dłuższego czasu problemem dla naszej branży jest jednak handel z Rosją, chociaż mamy tam bardzo dobrego partnera dystrybucyjnego i próbujemy radzić sobie z przeciwnościami losu. Na Ukrainie prowadzimy własną firmę, ale ten rynek z racji wojny też jest bardzo trudny. Chcemy tam jednak nadal istnieć, bo to ogromny kraj.

Jak pan widzi przyszłość firmy? Chciałbym, żeby miała coraz większe znaczenie na świecie. To jest konieczne. Zależy mi, by nasze przedsiębiorstwo było pozytywnie odbierane. Ostatnio pojawiliśmy się na światowej wystawie Expo w Mediolanie. Jestem z tego bardzo dumny, cieszę się, że mogliśmy reprezentować Polskę. Przygotowujemy bardzo ciekawy, nowatorski pomysł, który pokażemy w Norymberdze. Nie chciałbym jeszcze zdradzać zbyt wielu szczegółów, ale w naszej ocenie jest to coś wyjątkowego. Rozmawiała Anna Orleańska

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

79


W I E K D Z I E C K A N A O PA K O WA N I U

DOJRZALI NAJMŁODSI ILONA NIEBAŁ

Specjaliści potwierdzają to, co z dumą podkreślają rodzice: dzieci rozwijają się coraz szybciej, a ich umiejętności przekraczają zdolności przewidziane dla danego przedziału wiekowego. Dla wytwórców zabawek to zjawisko jest kłodą rzuconą pod nogi. Personel sklepów ma o wiele łatwiej – wystarczy przecież uszanować zdanie mamy lub taty i zaproponować zabawki dla wyższego przedziału wiekowego niż reprezentowany przez malucha.

Co mówią fakty? 70% dzieci w wieku 3–5 lat potrafi posługiwać się myszką, a 57% umie korzystać z różnych aplikacji sieciowych. Ten szybki rozwój nie jest jednak wszechstronny, ponieważ zaledwie 14% dzieci samodzielnie wiąże sznurowadła.

Sprzedawcy twierdzą, że szybszy rozwój dzieci to efekt z jednej strony wczesnego zetknięcia się najmłodszych z telefonami i tabletami,

Fot. AChubykin | ChromaStock

PONAD POZIOM RÓWNOLATKÓW W sklepach zabawkowych nie ma dnia, by choć jeden kupujący nie zapewniał, że jego dziecko ma zaledwie 2 lub 3 lata, ale w wielu dziedzinach góruje nad swoimi rówieśnikami. – Tak, tak, pamiętam, że to bardzo inteligentne, rozwinięte dziecko – odpowiada stałym klientom

Dorota Madej, kierowniczka katowickiego sklepu Fido, gdy rodzic przypomina, że jego 3-latka zainteresuje zabawka przeznaczona dla 6-latków. To, że takie sytuacje są nierzadkie, potwierdza również zespół Sigmy-Max w Ciechanowie. – Kiedy klienci mówią, że dziecko ma 2 lata, ale jest rozwinięte i dużo umie, z reguły proponujemy artykuły dla wyższej grupy wiekowej – mówi Katarzyna Maliszewska, kierownik działu z zabawkami w sklepie Sigma-Max.

Zabawki dla najmłodszych muszą spełniać surowsze kryteria, bo maluchy wkładają je do ust.

80

a z drugiej – potencjalnego oddziaływania artykułów kupowanych z wyprzedzeniem. – Na rynku jest bardzo dużo zabawek edukacyjnych i kreatywnych. Może dlatego, że rodzice kupują pewne przedmoty wcześniej, niż powinni, a te produkty podciągają poziom dziecka w górę – zastanawia się Katarzyna Maliszewska. DLA TRZYLATKA Określenie, czy zabawka jest dla dwulatka, czy dla trzylatka, dla producenta może mieć wielkie znaczenie. Jak dobiera się przedział wiekowy przy zabawkach, wyjaśnia Ewa Łukasik, główny specjalista ds. opiniowania artykułów dziecięcych w Dziale Ocen i Rozwoju Współpracy Instytutu Matki i Dziecka. – Producent lub importer zabawek oznaczając zabawkę wiekiem dziecka, dla jakiego ma być przeznaczona, musi uwzględnić umiejętności dziecka ściśle związane z różnymi okresami rozwojowymi – wówczas zabawka może spełnić swoje funkcje i może mieć właściwy wpływ na jego rozwój. Dziecko już w wieku kilku miesięcy ma typowe umiejętności, które należy ćwiczyć, potrzebuje więc określonych bodźców do prawidłowego rozwoju – tłumaczy Ewa Łukasik. – Innych impulsów potrzeba mu, gdy ma kilkanaście miesięcy i więcej. Liczba elementów zabawki, jej złożoność, szczegóły decydują o zakwalifikowaniu danego produktu dla dziecka w określonym wieku. Na przykład zabawka do ciągnięcia albo prosty samochód bez szczegółów na pewno nie będą atrakcyjne dla trzylatka. W przepisach dotyczących prawidłowego określania przedziału wiekowego dziecka ważną granicą jest 36. miesiąc życia. Zabawki dla dzieci młodszych, w wieku poniżej 3 lat, czyli

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Ze względu na przepisy i unikanie wprowadzania do obrotu zabawek bardziej trafiających w potrzeby dwulatków, a jednocześnie spełniających powyższe warunki – nie ma na rynku szerokiej oferty produktów dla dzieci w tym wieku. To dlatego rodzice sięgają po zabawki dla starszych, stwierdzając, że ich pociechy powinny już bawić się bardziej kreatywnymi produktami, skoro radzą sobie z tabletem. Jak podkreśla UOKiK, zabawki nieprzeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, które mogą być dla nich niebezpieczne, powinno się oznaczać ostrzeżeniem (tekstowym lub graficznym): „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy” lub „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat” razem z krótkim wskazaniem określonego niebezpieczeństwa, które jest powodem ograniczenia. Ostrzeżenie dotyczące wieku może być zastąpione symbolem. Nie jest ono jednak wymagane na zabawkach, które z uwagi na swoją funkcję, wymiary, cechy, właściwości lub inne oczywiste powody są nieodpowiednie dla dzieci młodszych niż 3-letnie. DLA WSZYSTKICH Gry marki Kukuryku mogą pasjonować kilkulatka i jego starsze rodzeństwo, mamę, tatę oraz dziadków. Jaką informację umieścić na pudełku? – Określanie wieku, dla jakiego przeznaczony jest produkt, niekiedy nas ogranicza. Często klient, który widzi, że gra jest przeznaczona dla dzieci od lat 3, nie kupi jej 8-latkowi, choć wiemy, że dobrze bawiłby się przy niej nawet 15-latek – mówi Julia Pogorzelska, właścicielka Kukuryku. Na grach, które mogą być świetną rozrywką dla wielu pokoleń, pojawiła się więc górna granica wiekowa. Na przykład „Wiesz, co jesz?” jest przeznaczona dla graczy od 5 do 99 lat. Kreatywność może się opłacić, jednak należy wystrzegać się pomyłek. Zabawka może być zakwestionowana przez inspektorów Inspekcji Handlowej, co wiąże się z kosztami wycofania z rynku. Poza tym w takich przypadkach toczy się długie postępowanie administracyjne, a producent lub dystrybutor musi się tłumaczyć. Jak informuje UOKiK, sankcją dla przedsiębiorcy może być np. obciążenie opłatą za badania laboratoryjne albo konieczność zapłaty za ogłoszenie zawiadamiające konsumentów o niezgodnym wyrobie np. w 3 ogólnopolskich

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

84%

RODZICÓW UWAŻA, ŻE WSPÓŁCZESNE DZIECI DORASTAJĄ SZYBCIEJ NIŻ POPRZEDNIE POKOLENIA gazetach. Dodatkowo po wszczęciu przez Prezesa UOKiK postępowania wobec wyrobu niezgodnego z wymaganiami Inspekcja Handlowa kieruje zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

JAK UNIKNĄĆ POMYŁKI? Błędy związane ze złym oznaczeniem wieku użytkownika zabawki zdarzają się bardzo często. – Zwykle wiek użytkownika produktu jest zawyżany w celu ominięcia procedury bardziej szczegółowych, kosztowniejszych badań. Dlatego na rynku można spotkać wiele produktów przeznaczonych dla dzieci młodszych, takich jak lalki, samochody, układanki czy sortery, których klasyfikacja wiekowa jest niewłaściwa – mówi Ewa Łukasik. W najświeższym raporcie UOKiK wśród najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości znalazło się niezasadne umieszczanie informacji, że zabawka nie nadaje się dla dzieci w wieku 0–3 lata (65 przypadków) i nieprawidłowe określanie lub wskazywanie nieistniejącego ryzyka (37 przypadków). Kwestionowano także brak wymaganego ostrzeżenia (26 przypadków) i brak wskazania ryzyka (24 przypadki). W ramach kontroli sklepów internetowych oferujących zabawki w 19 przypadkach stwierdzono, że na stronach internetowych nie ma ostrzeżeń, od których zależy decyzja o zakupie, np.: „Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat”, „Tylko do użytku domowego”, „Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej”. Co może zrobić producent, który ma wątpliwości, jak oznaczyć swój wyrób? Tu z pomocą przychodzi warszawski Instytut Matki i Dziecka, od wielu lat opiniujący produkty pod kątem bezpieczeństwa rozwojowego użytkowników. Zajmuje się także zabawkami dla dzieci. – Gdy tylko producent zgłosi się do nas, sprawdzamy, czy dobrze oznaczył wiek dziecka. Jeżeli jakakolwiek zabawka budzi wątpliwość, dla której grupy wiekowej jest najbardziej adekwatna, możemy ocenić, dla jakiego użytkownika jest przeznaczona i na jakim etapie rozwoju dziecka jest wskazana. Zabawka nie powinna nudzić, nie może stanowić kolejnego artykułu na półce w pokoju, który nie zachęca do poszukiwań, do myślenia, do kreatywnego ćwiczenia nowych umiejętności – mówi Ewa Łukasik. 

reklama

także dla dwulatków w trakcie ich intensywnego rozwoju motorycznego i manualnego, muszą spełniać bardziej restrykcyjne wymagania niż przedmioty dla dzieci w wieku powyżej 3 lat. Wszystkie zabawki muszą być bezpieczne, nie powinny stanowić zagrożenia dla bawiących się nimi maluchów. Produkty dla niemowląt i dzieci młodszych muszą być trwalsze, odporne na upadek, powinny mieć gładkie krawędzie, być prostsze konstrukcyjnie i posiadać niewielką liczbę elementów. Jednocześnie mają pobudzać ciekawość poznawczą. Pod względem chemicznym takie artykuły muszą spełniać surowe wymogi dotyczące zawartości różnych substancji, ponieważ dzieci biorą je do ust.


PREMIERY FILMOWE 2016

W połowie kwietnia czeka nas premiera najnowszej wersji Księgi dżungli. Wytwórnia już w 1967 r. i 2003 r. pokazała widzom historię o sierocie wychowywanym przez wilki, który, żeby przetrwać, musi wyruszyć do wioski zamieszkałej przez ludzi, a po drodze oczywiście wpada w różne tarapaty.

Główną rolę zagra Neel Sethi. I będzie to jedyny aktor, który pojawi się na ekranie. Postacie zwierząt zostaną stworzone za pomocą techniki motion capture (co w uproszczeniu polega na zapisywaniu ruchów aktorów przez komputer i przekształcaniu ich w animację). W oryginalnej wersji językowej dżungla przemówi do nas głosami gwiazd. Usłyszymy m.in. Scarlett Johansson (wąż Kaa) i Billa Murraya (niedźwiedź Baloo). Jako tygrysa Shere Khana, który nie ma ani odrobiny życzliwości do głównego bohatera i ludzi w ogóle, usłyszymy Idrisa Elbę (znanego m.in. amerykańskiego serialu The Wire). Równolegle z disneyowską trwają też prace nad drugą ekranizacją książki, w reżyserii Andy’ego Serkisa (dystrybucja Warner Bros.), która trafi na ekrany kin w 2017 r. 

Zapowiada się na to, że w porównaniu z przyszłoroczną produkcją, wcześniejsze filmy będą wyglądały jak prehistoryczne rysunki na ścianach jaskiń. Najnowszą disneyowską ekranizację wyreżyseruje Jon Favreau, mający w dorobku m.in. 2 części Iron Mana. Filmowiec podczas konferencji prasowej zdradził, że w pracy nad obrazem chce wykorzystać wszystkie dostępne nowinki techniczne.

Fot. Disney

Sierota z technologią

DŻUNGLA I DUCHY W ciągu roku 4–5 premier filmowych dla dzieci? Jak mówią nasi południowi sąsiedzi: to se ne vrati. Teraz taka liczba nowych produkcji pojawia się na ekranach w jednym miesiącu. Z zapowiadanych na przyszły rok filmowych propozycji wybraliśmy 5. Być może właśnie któraś z nich okaże się hitem na miarę Frozen.

ANNA ORLEAŃSKA

Rys. Ch. Schulz

Fistaszki w 3D Wprawdzie światowa premiera filmowej wersji komiksu o Fistaszkach odbyła się w listopadzie 2015 r., ale do polskich kin obraz trafi 1 stycznia 2016 r. W animowanej komedii przygodowej, zrealizowanej w technice 3D, pojawią się bohaterowie rysunkowych opowieści autorstwa Charlesa M. Schulza. Wśród nich oczywiście Charlie Brown, powtarzający wielokrotnie, że „znowu w życiu mu nie wyszło”, pies Snoopy, który chce zostać pisarzem (ale potrafi wymyślić jedynie pierwsze zdanie powieści: „Była ciemna i burzowa noc”) oraz kilku ich znajomych. Produkcją filmu zajęło się studio Blue Sky, mające na koncie m.in. Epokę lodowcową. Charles Schulz w ciągu pół wieku (w latach 1950–2000) narysował blisko 18 tys. historyjek

82

o Fistaszkach. Komiks, przetłumaczony na 21 języków, przyniósł autorowi ok. 1 mld dolarów zysku, został opublikowany w 75 krajach, pojawił się na łamach blisko 3 tys. periodyków (m.in. w „Gazecie Wyborczej”) i sięgnęło po niego ponad 350 mln czytelników. Na pomysł stworzenia filmowej wersji Fistaszków wpadł syn twórcy – Craig Schulz. Prace nad projektem rozpoczęły się w 2006 r., 6 lat po śmierci autora komiksu. Opracowaniem scenariusza zajął się wnuk Charlesa Schulza, Bryan. Reżyserem został Steve Martino, który zapowiedział, że najważniejsze dla niego będzie dochowanie wierności oryginałowi. Światowa premiera filmu odbyła się w ramach obchodów 65. rocznicy powstania komiksu. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Królik na tropie Niewinnie oskarżony przebiegły detektyw, konspiracja, spisek. Nie jest to wstęp do opisu kolejnej części przygód Jasona Bourne’a tylko zapowiedź produkcji Disneya, Zwierzogrodu, która trafi do kin w lutym. W tym filmie zwierzęta ubierają się w gustowne stroje, korzystają z rozmaitych technologicznych gadżetów i żyją w świecie, w którym człowiek… nigdy nie istniał. Co się zdarzy w Zwierzogrodzie? Producent jeszcze nie ujawnił szczegółów. Wiadomo tylko, że głównym bohaterem filmu będzie lis niesłusznie oskarżony o popełnienie przestępstwa. Tropi go detektyw królik, specjalizujący się w brawurowych pościgach za podejrzanymi. W pewnym momencie okazuje się, że obu im

grozi niebezpieczeństwo – przeciwnik, który zaplanował wredny spisek. Ścigający i ścigany, żeby przetrwać, muszą zacząć ze sobą współpracować. Historię reżyserują Byron Howard (Zaplątani, film, który zarobił w USA 200 mln dolarów) oraz Rich Moore (Ralf Demolka, dochód z biletów w Stanach wyniósł 189 mln dolarów). Głosu postaciom użyczą m.in. Jason Bateman oraz piosenkarka, zdobywczyni Grammy, Shakira. Producenci to ekipa odpowiedzialna za Wielką szóstkę i Krainę lodu. Czy nosorożce ze smartfonami i kryminalna intryga wystarczą na powtórzenie sukcesu przygód księżniczek Elsy i Anny? To mało prawdopodobne. Zapowiada się po prostu kolejny film z cyklu „sympatyczne kino familijne”. 

Dopaść plazmę Mattel został głównym licencjobiorcą oferującym zabawki nawiązujące do nowej wersji Pogromców duchów – niezapomnianego kinowego przeboju z lat 80. XX w. Amerykański koncern ma już doświadczenia z tą licencją, w 2009 r. wprowadził na rynek m.in. figurki przedstawiające głównych bohaterów filmu. W obrazie sprzed 30 lat w rolach 3 doktorów parapsychologii, którzy założyli firmę specjalizującą się w wyłapywaniu duchów grasujących w Nowym Jorku, wystąpili: Bill Murray, Dan Aykroyd i Harold Ramis. W filmie, który będzie można obejrzeć w lipcu 2016 r., nie zabraknie najważniejszych elementów z oryginału. Będzie Nowy Jork, oczywiście pojawią się duchy oraz ekipa zajmująca się

zwalczaniem wrednej ektoplazmy. Ale tym razem drużyna składa się z samych kobiet. W rolach głównych wystąpią Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon i Leslie Jones. Za kamerą stanął Paul Feig, który do tej pory niczym specjalnym w historii kinematografii się nie zapisał. Za produkcję odpowiada wytwórnia Sony Pictures Entertainment. Główne bohaterki to autorki książki, w której wyjaśniają, dlaczego duchy są prawdziwe. Publikacja zostaje zlekceważona i wyśmiana przez naukowców. Jak jednak wiadomo, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Okazuje się więc, że gdy niezidentyfikowane i mroczne siły opanowują Manhattan, specjalistki od spraw paranormalnych są niezastąpione. 

Nadal wściekłe

Budżet obrazu wynosi ok. 75 mln euro. Ponadto producent gry i wytwórnia Sony Entertainment przeznaczyli 100 mln euro na marketing i dystrybucję. Opowieść o wściekłych ptakach stała się tym samym najdroższym filmem w historii fińskiej kinematografii (wcześniej na realizację Wielkiej gry wydano marne 8,5 mln euro).

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

Prezes Rovio Mikael Hed zarzeka się, że skala nakładów finansowych nie spędza mu snu z powiek, ponieważ będzie to „bardzo mocna historia”. Wsparciem promocji filmu z pewnością jest podpisanie przez twórców Angry Birds umowy z Lego. Zestawy z ptakami mają zadebiutować na rynku, gdy film trafi do kin. Od 2009 r. grę Angry Birds ściągnięto ponad 2 mld razy. Wśród licencjobiorców znalazły się takie firmy jak Mattel i Hasbro. Nawet mimo spadku popularności, według raportu amerykańskiej firmy badawczej NPD, podsumowującego ubiegłoroczną sytuację na rynku zabawek, wściekłe ptaki wciąż znajdowały się na liście najpopularniejszych licencji w kilku krajach europejskich, w tym w Polsce. 

reklama

Wydawało się, że czasy, gdy baliśmy się otworzyć lodówkę, by nie wyleciały z niej zdenerwowane ptaszyska, już minęły. Jak podaje Reuter, w 2014 r. wpływy z licencji wykorzystujących wizerunek wściekłych ptaków spadły o 73%. Firma Rovio postanowiła w przyszłym roku przypomnieć o swoim produkcie. W maju 2016 r. na ekrany kin wejdzie The Angry Birds Movie, który ma na nowo uatrakcyjnić markę.


LICENCJE

PRZEPIS NA SUKCES? ZABAWKI NA LICENCJI MAGDALENA KORDASZEWSKA

W 2014 r. w Stanach Zjednoczonych zyski ze sprzedaży zabawek na licencji wyniosły 5,7 mld dolarów, co stanowiło aż 31% kwoty zarobionej na sprzedaży wszystkich zabawek. Chociaż Polska wciąż jest daleko za Ameryką jeśli chodzi o zainteresowanie zabawkami licencyjnymi, to w ostatnich latach można zauważyć wzrost sprzedaży tego typu produktów.

Zabawka przedstawiająca ulubionego bohatera dziecka lub ułatwiająca dorosłym sentymentalny powrót do świata bajek z ich dzieciństwa pozwala obudzić w potencjalnych klientach żywe emocje. I skutecznie nakłonić do zakupów.

Disneya, jak zabawki, ubrania i inne gadżety, są stale popularne na rynku. Nie straszny im upływ czasu, wręcz przeciwnie – z każdym rokiem, z każdą kolejną dekadą nabierają wartości – stwierdza Beata Szczupider z firmy Rekman.

HIT ŚWIĄT 2015 Rekman na świąteczny hit w 2015 r. wytypował interaktywną lalkę Sing Along Elsa Jakks Pacific. Zabawka była promowana reklamą w TV emitowaną na przełomie listopada i grudnia 2015 r. w najpopularniejszych kanałach dziecięcych.

DYNAMIKA SPRZEDAŻY ZABAWEK LICENCYJNYCH W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH KWIECIEŃ 2014 – MAJ 2015

Firma nie miała wątpliwości co do słuszności wyboru. Film wyprodukowany przez Walt Disney Pictures jest przecież wielkim kasowym hitem. Podczas wyświetlania na całym świecie zarobił ok. 1 mld 275 mln dolarów, zajmując pierwsze miejsce w kategorii najbardziej dochodowych animacji w historii kina. Obraz nagrodzono dwoma Oscarami: za najlepszy długometrażowy film animowany oraz za najlepszą piosenkę „Let It Go”. – W Polsce produkty Frozen wciąż są bardzo popularne, film jest emitowany na ogólnodostępnych kanałach TV. Wszystkie artykuły brandowane przez Walta

84

BELGIA

13%

WIELKA BRYTANIA

13%

AUSTRIA

FRANCJA

STANY ZJEDNOCZONE

POLSKA

11% 10% 7% 6%

NIEMCY

2%

HISZPANIA

2%

WŁOCHY

-1%

Co ciekawe, wysoką sprzedaż zabawek na licencji odnotowują też kraje azjatyckie – szczególnie Japonia, a także Indonezja, Singapur i Korea Południowa. Atrakcyjnym rynkiem są również kraje Ameryki Łacińskiej: Meksyk, Brazylia i Argentyna. Jeśli chodzi o Europę, zabawki licencyjne stanowią sporą część rynku głównie w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. BOOM NA LICENCJE W takich krajach jak Niemcy, Francja i Polska zabawki na licencji nie przynosiły dotąd tak zawrotnych zysków. Jednak na przestrzeni kilku ostatnich lat, a zwłaszcza od 2014 r., ich sprzedaż rośnie na całym świecie, w tym w Europie.

Źródło: The NPD Group

Sing Along Elsa Jakks Pacific przedstawia główną bohaterkę bajki Kraina lodu (Frozen). Elsa z mikrofonem śpiewa filmowy hit Mam tę moc i zaprasza swoją właścicielkę do duetu. Lalka jest ubrana w piękną baśniową suknię, która lśni i mieni się podczas odtwarzania piosenki. Ma też funkcję Royal Reflection Eyes, czyli trójwymiarowe oczy. Jakby tego było mało, wyposażono ją w diadem oraz zdejmowane pantofelki.

15%

MEKSYK

KTO JEST LIDEREM NA ŚWIATOWYM RYNKU? W Stanach Zjednoczonych rynek zabawek licencyjnych od lat przynosi zawrotne zyski. Składa się na to: wysoka siła nabywcza mieszkańców i ogromne oddziaływanie hollywoodzkich superprodukcji, które mają tu premiery wcześniej niż w innych krajach. Stany Zjednoczone są także ojczyzną 2 znanych na całym świecie licencjodawców: The Walt Disney Company i Warner Bros. Nic więc dziwnego, że zabawki nawiązujące do hitów kinowych lub popularnych seriali cieszą się tam największym zainteresowaniem.

W niektórych państwach różnica jest imponująca – podczas gdy Stany Zjednoczone odnotowały zwiększenie sprzedaży w wysokości 7%, w Belgii wartość ta wyniosła 13%, we Francji 10%, a w Polsce 6%. Co przyczyniło się do takiej dynamiki, zauważalnej zwłaszcza na rynkach rozwijających się? Na sukces zabawek

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


licencyjnych przekłada się przede wszystkim powodzenie filmu czy serialu, na którym opiera się dana seria. W 2014 r. hitem była Kraina lodu. Producenci zabawek, którzy zdecydowali się na wypuszczenie na rynek gadżetów z wizerunkiem bohaterów tej opowieści, przez cały ubiegły rok mogli spokojnie odcinać kupony od tego sukcesu. CO SPRZEDAJE SIĘ NAJLEPIEJ? Disney jest właścicielem praw do wizerunku Myszki Miki i Kaczora Donalda, bohaterów kultowych Gwiezdnych wojen, a także wszystkich swoich filmowych postaci. Z kolei firma Warner Bros., reprezentowana przez agencję ELC, umożliwia firmom korzystanie z wizerunków m.in. Batmana, Supermana, Harry’ego Pottera i Scooby Doo. Najbardziej dochodowe licencje można podzielić na kilka grup. Pierwszą stanowią wielkie hity kinowe – odpowiednio wykorzystany wizerunek ekranowej postaci potrafi przynosić zyski nawet kilka lat po premierze filmu. Druga grupa to licencje pozwalające na korzystanie z wizerunku bohaterów ponadczasowych. Do nich niewątpliwie należą np. Gwiezdne wojny, ale też Księżniczki Disneya, Żółwie Ninja, Myszka Miki i Przyjaciele. Ostatnią grupę stanowią licencje bazujące na kultowych programach telewizyjnych, serialach oraz grach, np. Angry Birds bądź Minecraft. CYKL ŻYCIA LICENCJI Rynek zabawek licencyjnych rządzi się własnymi prawami. W przypadku wizerunków bohaterów filmowych początek sprzedaży związany jest z premierą kinową. Co najmniej kilka miesięcy przed nią producenci mają możliwość zakupienia licencji. Na pierwszy ogień idą gadżety z bohaterami bajki, a także artykuły spożywcze (np. słodycze i napoje) z ich podobiznami. Jeśli film odniesie sukces w Stanach Zjednoczonych, firmy często decydują się na zwiększenie wytwarzanych ilości. Kilka tygodni po premierze, kiedy emocje już nieco opadną, ale nadal są żywe, na rynek wchodzą pozostałe zabawki oraz gry komputerowe nawiązujące do filmu – mają one pomóc w utrzymaniu zainteresowania i przywiązać konsumentów do filmowych postaci. W końcu po kilku miesiącach ukazuje się zazwyczaj płyta DVD z filmem, do której nieraz dołączone

NAJBARDZIEJ ROZCHWYTYWANE LICENCJE 2014 Stany Zjednoczone 1. Kraina lodu 2. Żółwie Ninja 3. Księżniczki Disneya 4. Gwiezdne wojny 5. Minecraft Świat 1. Kraina lodu 2. Gwiezdne wojny 3. Żółwie Ninja 4. Księżniczki Disneya 5. Miki i Przyjaciele Źródło: http://kidscreen.com/2015/06/16/global-licensed-toy-industry-booming/

są wywiady z aktorami, wycięte sceny oraz innego rodzaju bonusy. W przypadku licencji na wizerunek bohaterów kultowych, sprawa wygląda nieco inaczej. Oczywiście w momencie pojawienia się nowego filmu z serii (np. kolejnej części Gwiezdnych wojen) cały cykl jest podobny. Jednak poza tym zabawki z ponadczasowymi bohaterami sprzedają się właściwie zawsze. Świetnie sprawdzają się też ubrania z ich wizerunkiem, chętnie noszone nie tylko przez dzieci, lecz także dorosłych. PARĘ SŁÓW O KONSUMENTACH Kto kupuje zabawki licencyjne? Przeważającą większość odbiorców stanowią kilkulatki, choć produkty z ulubionymi postaciami chętnie nabywa także młodzież. Z myślą o tych odbiorcach przygotowuje się nie tylko zabawki, lecz także artykuły szkolne i papiernicze, ubrania, rozmaite akcesoria, a nawet produkty żywnościowe. Przedstawiciele tych grup docelowych najchętniej sięgają po produkty nawiązujące bezpośrednio do aktualnych hitów filmowych lub telewizyjnych.

reklama

Dwie inne ważne kategorie odbiorców to dorośli podchodzący z sentymentem do bohaterów bajek, które pamiętają własnego dzieciństwa (ci chętnie kupują ubrania z wizerunkami swoich ulubieńców) oraz kolekcjonerzy zbierający gadżety związane z danym filmem – ich potrzeb również nie wolno lekceważyć. KTO MOŻE ZOSTAĆ LICENCJOBIORCĄ? Zakup licencji może skutecznie zwiększyć sprzedaż – odpowiedni dobór grupy docelowej oraz trafiony wybór rodzaju produktu potrafi „ustawić” finansowo firmę nawet na kilka lat. Oczywiście współpraca z największymi właścicielami licencji nie jest propozycją dla każdego producenta zabawek. Trzeba się bowiem liczyć nie tylko z dużymi kosztami, lecz także z koniecznością wypełnienia planu sprzedażowego oraz spełnieniem innych wymagań. Nie znaczy to jednak, że przed mniejszymi firmami droga do uzyskania licencji jest zamknięta. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby poszukać mniej znanych, lecz rozpoznawanych bohaterów np. programów telewizyjnych. Jest to opcja o wiele bardziej ekonomiczna, trzeba być jednak przygotowanym na to, że na wysokie zyski przyjdzie poczekać nieco dłużej. Średnio cena licencji wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu procent ceny netto (w zależności od rodzaju produktu, np. ubrania są droższe). Szykując się do negocjacji, warto przygotować szczegółowy plan sprzedażowy i argumenty, które udowodnią, że jesteśmy w stanie go zrealizować. Należy też zawczasu zaplanować skuteczne działania promocyjne i zastanowić się, jaki rodzaj zabawek nas interesuje. Podczas pracy nad artykułem korzystałam ze stron: Globaltoynews.com, Kidscreen.com, Hollywoodreporter.com, Biznes.gazetaprawna.pl.

m

MAGDALENA KORDASZEWSKA

Ekspert ds. zabawek i akcesoriów dla dzieci. Redaktor naczelna serwisu Zabawkowicz.pl. Prowadząca cykl „Mali eksperci testują zabawki” w Dzień Dobry TVN, autorka cyklu „Mama ma malucha” w Pytaniu na Śniadanie TVP2.

Szanowni Państwo. stoisko C5 hala C

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na Międzynarodowych Targach Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka KIDS’ TIME, które odbędą się w dniach 25-27 lutego 2016 roku. Zaprezentujemy nowości z katalogów na rok 2016, m.in. lalki Llorens, zabawki muzyczne Reig, wózki Decuevas oraz kolejki Pequetren. Na gości czekają niespodzianki.

WWW.SYMAG.NET


LICENCJE

Okrzyk sprzed lat Amerykański serial animowany Flintstonowie, opowiadający o przygodach rodzin jaskiniowców: Flintstonów i Rubble’ów, w Polsce wyświetlany pod tytułem Między nami jaskiniowcami, trafił na nasze ekrany w latach 70. Bohaterowie kreskówki, wyprodukowanej przez studio Hanna-Barbera, byli wzorowani na postaciach z amerykańskiego sitcomu The Honeymooners, którego akcja rozgrywała się w latach 50.

Sympatycy rodzin z jaskini obecnie nie mają zbyt wielkiego wyboru gadżetów firmowanych przez te postacie. W ofercie Aleksandra znajdą klocki obrazkowe przedstawiające Freda, Barneya i resztę, Artyk proponuje piłki z Flintstonami. Firmy Detexpol i Awa oferują pościel z podobiznami bohaterów kreskówki. Narzekać nie powinni jednak ci, którzy w karnawale zapragną przebrać się za Freda lub Wilmę – w większości wypożyczalni jaskiniowych kostiumów Flintstonów nie brakuje. 

Fred Flintstone, znany z pokrzykiwania w różnych okolicznościach „yabadabadoo!”, pracował jako operator dinodźwigu w kamieniołomach. Sprawa miejsca pracy Barneya nie została nigdy wyjaśniona. Przygody jaskiniowców były pierwszą kreskówką nadawaną w porze najwyższej oglądalności. Przez wiele lat

Fot. Hanna-Barbera

serial The Flintstones pozostawał najbardziej dochodowym serialem animowanym w historii. Jaskiniowcom odebrali ten tytuł dopiero Simpsonowie.

JASKINIOWCY I CZARODZIEJ Podobno 95% dzieci oraz 90% dorosłych słyszało o Harrym Potterze. Ponad połowa dzieci w wieku 6–17 lat przeczytała co najmniej jedną książkę o tym czarodzieju. Nic dziwnego, że bohaterowie powieści J.K. Rowling powrócą w 2016 r. Próby odświeżenia historii jaskiniowców raczej nikt się nie podejmie.

ANNA ORLEAŃSKA

Fot. Warner Bros.

Powrót Pottera

86

Eddie Redmayne, zdobywca Oskara za rolę Stephena Hawkinga w Teorii wszystkiego, wystąpi w adaptacji książki Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć autorstwa J.K. Rowling. Scenariusz pisze sama autorka i zastrzega, że nie będzie to prequel ani sequel cyklu o Harrym Potterze, ale historia rozgrywająca się w tym samym świecie, co opowieści o czarodziejach i mugolach. Produkcją filmu zajmie się Warner Bros. Premierę pierwszej z 3 części zaplanowano na jesień 2016 r. Kolejna część pojawi się na ekranach w 2018 r., a ostatnia 2 lata później. Producentem filmu jest David Heyman, który pracował m.in. na planie filmów Harry Potter i więzień Azkabanu oraz Harry Potter i Kamień Filozoficzny. W przyszłym roku Harry Potter pojawi się również na scenie teatru.

Sztuka Harry Potter and the Cursed Child będzie przedstawiać wydarzenia rozgrywające się 19 lat po historii opisanej w ostatniej części książki. Głównym bohaterem będzie Albus, syn Harry’ego. To, że Harry Potter powróci, nikogo chyba nie dziwi. Od 1997 r. na całym świecie sprzedano ponad 300 mln egzemplarzy książek J.K. Rowling. Dochód z produktów licencyjnych wyniósł miliardy dolarów. Autorka podpisując umowę z Warner Bros., zastrzegła prawo do ochrony Harry’ego przez zbytnią rynkową eksploatacją. Dlatego np. w Stanach Zjednoczonych dostępne było jedynie ok. 70 grup produktów licencyjnych, mimo że specjaliści ocenili potencjał licencji na 200–300 kategorii produktowych. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

HAPE – REMIZA STRAŻACKA Trzypoziomowa drewniana remiza strażacka jest gotowa na każdą nagłą sytuację. Ma wyposażone biuro, miejsca do spania i jadalnię, drzwi wjazdowe oraz rurę do zjeżdżania od sufitu do podłogi.

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 339 zł Producent: Hape. Dystrybutor: Toy Planet www.hapetoys.com

RYBKA MINI MINI PUZZLE 35 EL.

KLOCKI KOLOROWE PILCH

ZESTAW FROZEN INKOOS OLAF

Puzzle podłogowe z rybką Mini Mini. Zawierają 36 elementów wykonanych z grubej tektury.

Klocki zawierają 50 propozycji zabaw i 19 ćwiczeń z tubą.

Pomaluj, ozdób, a następnie wypierz i od nowa. Wysokiej jakości zabawka kreatywna. Pluszak i 5 elementów do zdobienia.

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 29,99 zł Producent: Tactic Games. Dystrybutor: Tactic Games Polska www.tactic.net

Grupa wiekowa: 18 m+ Przybliżona cena detaliczna: 149 zł Producent/dystrybutor: Pilch www.klockipilch.pl

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 99,99 zł Producent: Tactic Games. Dystrybutor: Tactic Games Polska www.tactic.net

GRA ROAR! ŁAP POTWORA

NAMIOT SAMOLOTY

GRA EGO

W tej grze gracze wcielają się w młodych naukowców oraz uciekającego potwora. Dźwięki to jedyna wskazówka, gdzie go szukać. Pierwsza dźwiękowa gra hybrydowa dla całej rodziny.

Technologia EZ Twist (łatwe składanie przez skręcanie) sprawia, że nie ma kłopotów z montażem i przechowywaniem namiotu. Lekki, otwiera się w kilka sekund.

Sprawdź, czy dobrze znasz swoich przyjaciół. Wylosuj jedno z ponad 400 niebanalnych pytań i odczytaj je na głos. W tajemnicy zaznacz żetonem swoją odpowiedź. Pozostali gracze spróbują odgadnąć twój wybór.

Grupa wiekowa: 8+ Producent/dystrybutor: Trefl www.trefl.com

88

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 49 zł Producent: Disney. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

Grupa wiekowa: 14+ Producent/dystrybutor: Trefl www.vtech.trefl.com

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


TOMY DOBRY DINOZAUR – DINOZAURY W TUBIE

HIT W MOIM SKLEPIE

Zestaw 25 minifigurek dinozaurów – bohaterów filmu Dobry dinozaur. Elementy są zapakowane w tubę z zawieszką.

Coraz więcej rodziców szukając pomysłu na prezent dla dziecka, nastawia się na gry. Wybór najczęściej zależy od tego, co jest aktualnie reklamowane. Czasem kupujący rozglądają się za propozycjami mniej znanymi, bo te najpopularniejsze już mają.

Maria Białczak ANUSIA (NOWOGARD)

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 34,99 zł Producent/dystrybutor: Tomy pl.tomy.com

Na pierwszym miejscu wśród gier najlepiej sprzedających się w naszym sklepie jest obecnie 5 sekund marki Trefl – zarówno w wersji junior, dla dzieci w wieku 6–9 lat, jak i dla starszych, powyżej 8. roku życia. Rodzice liczą, że taka zabawka odciągnie dziecko od komputera, a rozgrywka zaangażuje całą rodzinę.

Z branżą dziecięcą jest związana od 1992 r. Sklep o powierzchni 200 m2 prowadzi z mężem Januszem.

TOMY DOBRY DINOZAUR – BUŹKA W GALOPIE Buźka w galopie to ogromna interaktywna figurka tyranozaura, jednego z głównych bohaterów filmu Dobry dinozaur. Figurka o wysokości 37 cm porusza się po naciśnięciu przycisku (zabawa jest możliwa, gdy dziecko trzyma figurkę w dłoni, a nie rusza się ona samodzielnie) oraz wydaje dźwięki z filmu (wersja SFX).

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 139,99 zł Producent/dystrybutor: Tomy pl.tomy.com

KOSMICZNY PISTOLET

PLUSZOWY MIŚ

Efekty świetlne i dźwiękowe pozwolą dziecku przeżyć wymyślone przygody. Zabawka jest zasilana 3 bateriami AA. Wymiary opakowania: 40×5×19 cm. Długość pistoletu: 37 cm.

Miękkie futerko zachęca każde dziecko do przytulania się. Miś jest dostępny w 2 kolorach: kremowym i brązowym, z kolorystycznie dobraną kokardką. Wykonany z wysokiej jakości materiałów. Wysokość zabawki: 26 cm.

Grupa wiekowa: 3+. Dystrybutor: Kathay-Haster www.hurtownia.kathay.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

Grupa wiekowa: 3+. Dystrybutor: Kathay-Haster www.hurtownia.kathay.pl

6043 SAMOCHÓD BRYGADY POLICYJNEJ Samochód brygady policyjnej z efektami świetlnymi i dźwiękowymi. Ma zdejmowany dach i miejsce na 7 figurek.

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

89


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

PRZYTULANKA CUSKI Przytulanka stworzona specjalnie dla wcześniaków i niemowląt. Wykonana z delikatnych tkanin wysokiej jakości, pochłania zapach mamy, dzięki czemu zapewnia dziecku poczucie komfortu i bezpieczeństwa podczas snu. Wystarczy, że rodzic przyłoży Cuski do swojego ciała i prześpi z nią kilka nocy, aby przenieść zapach. Przytulanka jest miękka i pozbawiona nadruków.

Grupa wiekowa: 0–3 Przybliżona cena detaliczna: 70 zł Producent: Cuski. Dystrybutor: Go-Easy www.cuski.pl

6147 SUPERSET WYBIEG DLA KONI Z BOKSEM Zestaw dla wielbicieli koni. Weterynarz przykłada opatrunek choremu źrebakowi.

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Plamobil www.playmobil.pl

6145 SUPERSET SZKOŁA DLA PSÓW

PIANINO REIG 5395

Zestaw dla wielbicieli psów. Plac do treningów zachęca do ćwiczeń z pupilem.

Pianino z motywem z bajki Frozen, z mikrofonem i stołkiem.

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Plamobil www.playmobil.pl

PISZCZĄCA KSIĄŻECZKA DO KĄPIELI

41291 KLOCKI 102 EL. W KARTONIE

Miękka książeczka do zabawy wspomaga rozwój koordynacji wzrokowo-słuchowej i zmysł dotyku. Może być zabawką do kąpieli. Wykonana z termoplastycznego, nietoksycznego tworzywa (nie zawiera PVC ani ftalanów). Książeczka ma stronę z niespodzianką – „piszczkiem” aktywowanym po naciśnięciu.

Klocki starannie wykonanie, wytrzymałe, ze względu na swoje gabaryty zapewniają bezpieczną zabawę najmłodszym dzieciom. Pobudzają kreatywność i rozwijają zdolności manualne najmłodszych. Całość jest zapakowana w kartonowe pudełko z rączką. Produkt wykonany w Polsce z certyfikowanych, bezpiecznych i trwałych elementów.

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 15,90 zł Producent: Disney. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

90

Grupa wiekowa: 1+ Producent/dystrybutor: Wader-Woźniak www.wadertoys.eu

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 329 zł Producent: Reig Musicales. Dystrybutor: Symag www.symag.net

LITTLE TIKES FOCZKA KOSZYKÓWKA DLA MALUCHA Foka zaprasza dzieci do gry w koszykówkę. Gdy maluch wrzuci jedną z kolorowych piłek do kosza, zwierzę wygrywa wesołą melodyjkę, klaszcze płetwami, a piłka toczy się po spiralnej zjeżdżalni i wypada, zachęcając dziecko do zabawy w łapanie. Wspomaga rozwój motoryczny, uczy kolorów i inspiruje rodziców do wymyślania różnych wariantów zabawy.

Grupa wiekowa: 6 m+ Przybliżona cena detaliczna: 99 zł Producent: Little Tikes. Dystrybutor: MGA Entertainment Poland www.littletikes.co.uk

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


GRA MONOPOLY KRAKÓW

POCIĄG PEQUETREN 695

Wawel, Sukiennice, uczelnie AGH i Politechnika Krakowska, Błonia i Planty oraz symbole nowoczesnego Krakowa: Centrum Kongresowe ICE i Tauron Arena Kraków. W grze zamiast tradycyjnych kolei możemy kupić krakowskie dworce albo dorożki. Z pudełka patrzy królowa Jadwiga, a trębacz gra hejnał z wieży kościoła Mariackiego. Na kartach Szansy gracz walczy ze Smokiem Wawelskim, a królowa Bona zachęca do wypróbowania swojej diety.

Klasyczny pociąg osobowy z metalu rodem z historii o Indianach. Lokomotywa ma reflektor doświetlający tor jazdy, a w skład zestawu wchodzą wagony mieszane. Całość nawiązuje tematycznie do historii z Dzikiego Zachodu, a panorama jest utrzymana w konwencji westernu. W zestawie także dodatkowe elementy. Długość torów: 5,80 m.

LITTLE TIKES EDUKACYJNY ŻÓŁWIK Mały żółw zaprasza do nauki przez zabawę. Dzieci uczą się kształtów i kolorów przez dopasowywanie. Po wciśnięciu przycisku na skorupie zwierzaka zaczyna on chodzić i wygrywa melodię, zachęcając do kroczenia lub raczkowania za nim.

Grupa wiekowa: 6 m+ Przybliżona cena detaliczna: 79 zł Producent: Little Tikes. Dystrybutor: MGA Entertainment Poland www.littletikes.co.uk

ROWEREK WIELOETAPOWY EXPLORER Rowerek Smart Trike wyposażony w technologię Touch Steering, umożliwiającą manewrowanie za pomocą delikatnego dotyku. Ma wygodne oparcie, dodatkową torbę, zabawkowy telefon, innowacyjne koło obracające się o 360° i składane pedały.

Grupa wiekowa: 10 m – 3 lata Przybliżona cena detaliczna: 692 zł Producent: Smart Trike. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 199 zł Producent: Pequetren. Dystrybutor: Symag www.symag.net

CLOUD B GLOW CUDDLES – KRÓLICZEK Z BIJĄCYM SERCEM Lampka świeci delikatnym światłem. Bicie serca lub wibracje aktywuje się dotykiem. 2 opcje wyboru timera: 10 minut – bicie serca lub wibracja, 23 minuty – delikatne światło. Wyłącza się automatycznie.

Grupa wiekowa: 0+ Przybliżona cena detaliczna: 139 zł Producent: Cloud B. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

KOCYK I PODUSZECZKA SNOOZIHEDZ – SOWA OLLIE Snoozihedz to poręczna torebka z miękkim kocem w środku. Po jego wyjęciu torba staje się przytulną poduszką, wystarczy ją nadmuchać. Do łączenia koca z poduszką wykorzystano unikalne mocowanie Trunki Grip, dzięki czemu koc się nie zsuwa.

Grupa wiekowa: 2+ Przybliżona cena detaliczna: 85 zł Producent: Trunki. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

reklama

Grupa wiekowa: 8+ Producent: Winning Moves. Dystrybutor: Rekman www.rekman.com.pl


PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY POLECAJĄ

5916 HELIKOPTER POLICYJNY

5299 PRZENOŚNY KOMISARIAT POLICJI

6020 SKŁADANY DOMEK LETNISKOWY

Helikopter z pilotem i ruchomymi śmigłami.

Siedziba policji w otwieranej walizce. W zestawie motor policyjny, centrala, więzienie i okno umożliwiające aresztowanym ucieczkę.

Domek letniskowy jest wyposażony w kuchnię i pokój dzienny. Ma wiele akcesoriów, w tym rozkładaną sofę.

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

Grupa wiekowa: 4–10 Producent/dystrybutor: Playmobil www.playmobil.pl

GRZYBOBRANIE

INTELIGENTNY ZEGAREK 2015

KOTKA Z TRZEMA KOCIĘTAMI

Klasyczna gra w nowej oprawie graficznej. Celem rozgrywki jest jak najszybsze uzbieranie koszyka grzybów. W czasie wyprawy po bajkowym lesie gracze przeżywają niecodzienne przygody. Muszą jednak uważać na czarownicę, która chce im pokrzyżować plany. Gra została przygotowana w scenografii 3D.

Zegarek z minutnikiem i stoperem, który może także robić zdjęcia i filmy. Dzięki obrotowej kamerze jest wygodny w użyciu. Dodatkowo znajduje się w nim 8 minigier oraz edytor zdjęć z możliwością dodania efektów specjalnych. Do założenia na rękę lub powieszenia na szyję.

Pluszowa kotka z kociakami, które łączą się za pomocą magnesów. Koty wykonano z dbałością o szczegóły z miłego w dotyku materiału. Zabawka zachęca do opieki nad zwierzętami. Magnesy są bezpiecznie osadzone w wewnętrznym pokrowcu.

Grupa wiekowa: 3–8 Przybliżona cena detaliczna: 59,99 zł Producent/dystrybutor: Granna www.granna.pl

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 149 zł Producent: WinFat. Dystrybutor: Anek www.anek.com.pl

JESTEM SZEFEM – DINOZAUR Z PIŁECZKAMI

SKIP HOP – INSTRUMENTY EXPLORE & MORE

Zabawka daje dziecku poczucie samodzielności i władzy. Dzieci mogą rozpinać zamek na grzbiecie dinozaura i siadać w środku jak w basenie z piłeczkami. Gdy zabawka jest zapięta, maluch może badać różne struktury materiału, szeleszczące elementy, bawić się grzechotką, przeglądać w lusterku albo wyciągać piłki z brzucha dinozaura przez otwory na jego grzbiecie.

Zestaw składa się z pszczółki-shakera-przeszkadzajki (17×4,5×15 cm), pszczółki-kastanietów (9×6×15 cm) i liska-tamburyna (11×4,5×15 cm). Umuzykalnia, rozwija koordynację ruchową, poczucie rytmu, inspiruje wyobraźnię, uczy kreatywności, cierpliwości i wytrwałości oraz pomaga wyrażać emocje. Instrumenty łatwo chwycić i utrzymać w ręce. Wykonano je z dużą dbałością o detale. Upominek dla małego melomana.

Grupa wiekowa: 6 m+ Przybliżona cena detaliczna: 279 zł Producent: K’s Kids. Dystrybutor: Marko www.marko-baby.pl

92

Grupa wiekowa: 6 m+ Producent: Skip Hop. Dystrybutor: SkipWish www.skip.zone

Grupa wiekowa: 3+ Przybliżona cena detaliczna: 109 zł Producent: Manhattan Toy. Dystrybutor: Maxima www.maxima24.pl

24150 KUCHNIA Z AKCESORIAMI 31 EL. W zestawie znalazły się wszystkie niezbędniki do przygotowania pysznego posiłku. Akcesoria odwzorowują przyrządy kuchenne używane przez dorosłych. W pełni wyposażona kuchnia ma piekarnik, kuchenkę gazową, wieszak na sztućce i naczynia: patelnię, rondel i 4-osobowy zestaw obiadowy. Naczynia mogą mieć kontakt z żywnością, nadają się do mycia w zmywarce i podgrzewania w mikrofalówce.

Grupa wiekowa: 3+ Producent/dystrybutor: Wader-Woźniak www.wadertoys.eu

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Zabawki dla dzieci w wieku 4-10 lat

www.playmobil.pl

6634 Moje duże ZOO

6635 Małe ZOO

6655 Surykatki

6647 Alpaki

6638 Nosorożce

6636 Samochód ZOO

6646 Strusie

6641 Zebry

6642 Lwy

6649 Pingwiny

6639 Goryle

6656 Wolny wybieg

6652 Pandy

6653 Papugi i tukan

6648 Orangutany

6645 Tygrysy

6651 Flamingi

6643 Okapi

6644 Aligatory

6654 Koale

6640 Żyrafy

6650 Szympansy

W celu bliższego zapoznania się z ofertą prosimy o kontakt z naszymi koordynatorami rynku: Katarzyna Cierpiał tel.: +48 604 090 089, katarzyna_cierpial@playmobil.de (Warszawa) Stanisław Tereszkiewicz tel.: +48 606 459 559, stanislaw_tereszkiewicz@playmobil.de (woj. mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie) Paulina Szyszka tel.: +48 735 922 757, paulina_szyszka@playmobil.de (woj. śląskie, opolskie, małopolskie) Katarzyna Rzepka tel.: +48 696 412 520, katarzyna_rzepka(woj. łódzkie) Kamila Michel-Wiśniewska tel.: +48 600 172 588, kamila_michel-wisniewska@playmobil.de (woj. podlaskie, warm.-mazurskie, kuj.-pomorskie, pomorskie, zach.-pomorskie, lubuskie) Małgorzata Malecka tel.: +48 600 304 443, malgorzata_malecka@playmobil.de (woj. dolnośląskie, wielkopolskie)


SEZONOWE OBNIŻKI CEN

DAJ SZANSĘ WYPRZEDAŻY DAGMARA HABIERA

Nawet jeżeli uważasz, że w twoim sklepie nie da się zrobić wyprzedaży, powinieneś ją przeprowadzić. To już tradycja i pewien rytuał – w całym handlu tuż po Gwiazdce zaczyna się wyprzedażowe szaleństwo. Zastanów się, na czym skorzysta twój klient, co uda mu się upolować w lepszej cenie, jakie okazje cenowe dla niego przygotujesz. Innymi słowy przemyśl, czego możesz się pozbyć na dobre. Nie obawiaj się, na pewno na tym nie stracisz.

W wielu sklepach wyprzedaże wystartowały już 15 grudnia. Czasem do Gwiazdki występują pod nazwą superokazji. Każdy chce upolować dla siebie najlepszą ofertę, uczestniczyć w zjawisku, o którym wszyscy mówią. Zamiast narzekać, że wszyscy idą na wyprzedaże do galerii handlowych i marketów, pomyśl, czym skusić ich do zajrzenia do twojego sklepu. PO CO TO WSZYSTKO? Nie ma sklepu, który nie miałby na stanie nierotującego towaru. To oznacza, że nie istnieje punkt sprzedaży, który nie może zorganizować wyprzedaży. Szkoda energii na knucie teorii,

że klient myśli: „Jeśli towar jest na wyprzedaży, to znaczy, że jest stary, wadliwy lub byle jaki”. Istotne, że z obniżoną ceną nie traci atrakcyjności w oczach kupującego. Wielu przedsiębiorców wie, że na danym produkcie już nie uda się im zarobić. Dzięki wyprzedaży mogą przynajmniej odzyskać pieniądze zainwestowane w asortyment. Sprzedaj bez straty towar, który za kilka miesięcy nie zainteresuje już nikogo. Pozbądź się rzeczy zalegających na półkach, w magazynie lub w przydomowym garażu. Zrób miejsce na nowe kolekcje i linie, może – na debiutujące marki.

Na pierwszy ogień wytypuj zatem towary słabo rotujące lub takie, które można sprzedać tylko teraz, bo następna okazja pojawi się za kilka długich miesięcy. Wyczyść sklep i daj sobie szansę na ładną ekspozycję. KONKRETNE POKUSY Wyprzedaż zobowiązuje do przygotowania całości materiałów informujących o tym, że planujemy lub rozpoczynamy taką akcję albo że ona właśnie trwa bądź wkrótce dobiegnie końca. Każdy z kolejnych etapów powinien zostać uwzględniony w komunikacji.

Fot. Belchonock | ChromaStock

Na wystawie musi być komplet informacji. Według badań sam napis „Wyprzedaż” lub „Sale” nie robi wrażenia na kliencie, nie skłoni go do działania. Klient za to pozytywnie zareaguje na precyzyjny przekaz oraz uczciwość handlowca. Jeżeli zatem ogłaszasz przecenę kurtek, powinna to być duża partia towaru, a nie jedna sztuka w obniżonej cenie. Na wystawie mają być konkrety, a nie slogan „Promocja kurtek”. W praktyce dla klienta nic to nie znaczy. Uwagę kupującego przyciągną liczby. Jeżeli znacznie obniżasz cenę, pokaż to. Przekreślone 79 zł i napisane obok 49 zł podkreślą, że przecena jest warta zainteresowania.

Sam napis „Sale” lub „Wyprzedaż” nie robi na klientach wrażenia. Uwagę przyciągają liczby.

94

SALE Z PRZEWODNIKIEM Jak przeprowadzić klienta przez sklep w okresie wyprzedaży? Jeżeli jest dużo towaru przeznaczonego do obniżenia ceny, a czas zakupowych okazji właśnie się zaczyna, możemy pokazać ten asortyment na początku sklepu. Jeśli grupa towaru na wyprzedaży nie tworzy dużej ekspozycji, powinna się znaleźć na pierwszym planie w strefie, w której mieści się dany asortyment.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Chcąc doprowadzić klienta do tego miejsca, trzeba również powiesić oznaczenie z napisem „Wyprzedaż” pod sufitem. Niższa cena powinna znaleźć się obok kwoty, którą za towar w rzeczywistości trzeba było zapłacić wcześniej. Nie używaj markera (chociaż to jest lepsze niż brak jakiegokolwiek oznaczenia). Zainwestuj w łatwe do usunięcia naklejki. Postaw na intensywne i pozytywne kolory – mogą być pomarańczowe lub zielone. Miejscem, w którym nie warto podkreślać wyprzedaży, jest strefa kasy. Bardzo często zdarza się, że osoba, która już ma w rękach towar w cenie regularnej i zamierza za niego zapłacić, widząc napis „Wyprzedaż”, cofa się do części z promocjami, by jednak skorzystać z okazji. CZEGO JESZCZE NIE ROBIĆ? Wyprzedaże, jak każda akcja, mogą nam również przysporzyć kłopotów zamiast zadowolonych klientów. Jakich działań unikać? Nie udawaj, że towar w obniżonej cenie jest nowością. Klient okłamany tego nie zapomina, w dodatku dzieli się swoimi negatywnymi doświadczeniami z innymi. Nie myśl też, że wyprzedaże kogokolwiek odstraszą lub zniechęcą. Czy ty sam lubisz płacić więcej, kiedy reklama

możesz zapłacić mniej? Znam odpowiedź na to pytanie. Poza tym nie każ pracownikom zakładać koszulek z napisem „Wyprzedaż”. Żywy nośnik reklamowy sprawdza się w ograniczonym zakresie i w niewielu branżach. Jeśli masz dużo towaru, na który proponujesz atrakcyjne ceny, możesz zamówić reklamówki, na których umieścisz nazwę swojej firmy i hasło „Wyprzedaż”. W ten sposób o akcji mają szansę dowiedzieć się osoby, które jeszcze nie znają twojego sklepu lub dawno do niego nie zaglądały. Ten nośnik przyniesie więcej korzyści niż „pracownicza reklama” w miejscu sprzedaży. KROK PRZED KLIENTEM Dobrze zorganizowana wyprzedaż może przysporzyć nowych klientów. Osoby, które myślały, że ceny w twoim sklepie są dla nich za wysokie, przekonają się, iż zakupy u ciebie nie nadwerężą ich portfela. Do pierwszego wejścia zachęcą ich konkretne informacje z cenami na wystawie, a jeżeli wyjdą z udanym zakupem, być może zajrzą też, żeby kupić coś w regularnej cenie. Nie szukaj pretekstów do tego, żeby tej akcji nie organizować. Nie spróbujesz, nie przekonasz się o tym, jakie to może przynieść efekty. Dopiero wtedy, kiedy będziesz mieć własne doświadczenia w tym zakresie, możesz narzekać, martwić się lub – wręcz przeciwnie – z radością zacierać

ręce. Mówienie, że wyprzedaż w twoim sklepie nie jest potrzebna, bo przecież jest w najbliższym markecie, nie przysporzy ci klientów. Nie robisz wyprzedaży? Nie narzekaj później na obroty. Rynek zmienia się bez przerwy. Nie wystarczy odpowiadać na oczekiwania klienta, co obecnie powinno być podstawą. Trzeba je wyprzedzać. Nowa kolekcja, mimo kontynuacji wyprzedaży, powinna pojawić się w sklepie ok. 15–20 stycznia.

d

DAGMARA HABIERA

Właścicielka firmy VM Studio, realizującej projekty dla marek i sklepów odzieżowych oraz dziecięcych. Wykonuje plany architektoniczne sklepów, opracowuje standardy ekspozycyjne i strategie marketingowe. Prowadzi szkolenia z zakresu obsługi klienta i visual merchandisingu. Realizowała projekty dla marek: Ambra, Dr Zdrowie, Go Sport, Magnat, Pandora, Tchibo, Wader, Vippi Design.


I N S TA G R A M , P I N T E R E S T, S N A P C H AT

MAIL NIE WYSTARCZY ANNA ORLEAŃSKA

W 2015 r. liczba polskich e-sklepów korzystających z Instagrama wzrosła o 30% w porównaniu z poprzednim rokiem. Według badania Idealo.pl, oceniającego popularność poszczególnych portali społecznościowych wśród handlowców w Europie, Instagram wyprzedził konkurencję, czyli serwis przeznaczony do publikowania i katalogowania obrazów – Pinterest.

Popularny wśród kobiet Instagram w Polsce wiosną 2015 r. osiągnął wynik prawie 2 mln odwiedzin (46% jego użytkowniczek należy do grupy wiekowej 15–24 lata). W tym samym czasie Pinterest miał 1,43 mln odwiedzin. Według badań korzystają z niego osoby w wieku od 14 do 44 lat, ale najaktywniejsza jest grupa w wieku 25–34 lat.

SAMODZIELNA REKLAMA W przypadku Instagramu spore znaczenie ma to, że serwis stworzono z myślą o urządzeniach mobilnych, coraz atrakcyjniejszych dla reklamodawców. Według najnowszego raportu IAB/PwC AdEx wydatki na reklamę mobilną

Fot. Halfpoint | Shutterstock.com

Analizując, jak firmy wykorzystują portale fotograficzne, autorzy opracowania Idealo.pl stwierdzili, że profil na Instagramie służy najczęściej do prezentacji produktów. Sprzedawcy pokazują zdjęcia najnowszych lub najpopularniejszych

elementów oferty. W przypadku sklepów specjalizujących się w odzieży często są to fotografie kompletnych stylizacji i oferta promocyjna. Czasem na Instagramie są umieszczane zdjęcia z tego, co danego dnia działo się w sklepie (pod warunkiem że dane zdarzenie było wystarczająco fotogeniczne).

w pierwszym kwartale 2015 r. w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku wzrosły aż o 109%. – Reklamodawcy i firmy zaczynają aktywnie działać na Instagramie, bo widzą, że jego użytkowników jest coraz więcej i są coraz bardziej zaangażowani. Wrzucają więcej zdjęć, chętnie biorą udział w konkursach. Ten ruch jest już większy niż na polskim Twitterze – wyjaśnia Michał Sadowski, prezes firmy Brand24, która monitoruje media spoecznościowe. Jesienią 2015 r. Instagram wprowadził mechanizm samodzielnej obsługi kampanii reklamowych. Dzięki temu usługa ma się stać dostępna zarówno dla dużych firm, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw. Reklamodawcy mogą profilować grupę odbiorców pod kątem ich zainteresowań, np. motoryzacja, moda, sport lub jedzenie. KUPOWANIE Z PINTERESTEM Twórcy Pinterestu główkowali, co zrobić, żeby trochę ożywić platformę zdjęciową, i postanowili dodać funkcję umożliwiającą przechodzenie od fotografii do zakupów. W połowie 2015 r. rozpoczęło się testowanie platformy Jako pierwsi z opcji kupowania mogli skorzystać Amerykanie używający urzdzeń z systemem iOS (iPhone’ów i iPadów).

Młodszemu pokoleniu, które robi zakupy w sklepach internetowych, nie wystarcza już e-mail ze sklepu z informacjami dotyczącymi zamówienia. Dzisiaj trzeba być tam, gdzie są klienci, czyli w mediach społecznościowych.

96

Pod koniec roku platforma zapowiedziała, że zamierza wprowadzić możliwość e-zakupów także w innych krajach, a także dla użytkowników Androida. Pinterest Shop będzie rodzajem mobilnego sklepu wewnątrz aplikacji, w którym użytkownicy znajdą zarówno specjalne

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


64%

przygotowane kolekcje wyróżnionych towarów z różnych segmentów, jak i produkty oferowane przez poszczególne marki. STRATEGIA SNAPCHATA Do zarabiania na reklamach i włączenia się w działalność handlową przymierza się również Snapchat. Twórcy tej aplikacji, służącej do wymiany oraz przerabiania zdjęć i kilkusekundowych filmów wideo, ogłosili, że w najbliższym czasie planują zarobić 100 mln dolarów.

AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW INSTAGRAMA W 2015 R. W POLSCE STANOWIŁY KOBIETY

Osiągnięcie tego celu ma umożliwić m.in. nowy system reklamowy, w którym zasadniczą rolę odegrają soczewki będące filtrami modyfikującymi zdjęcie według określonego schematu. Snapchat chce sprzedawać specjalne filtry brandowane przez marki, dostępne jedynie przez krótki czas. Po przekształceniu zdjęcia zobaczymy na nim logo marki lub jej produkty. Przygotowanie filtra na 1 dzień i jego publikacja mają kosztować zleceniodawcę blisko 0,5 mln dolarów. Jak podaje „Financial Times”, na konto twórców aplikacji wpłynęło już ok. 10 mln dolarów od przedsiębiorstw zainteresowanych tą formą reklamy.

trzeba nadążać za klientami i być tam, gdzie są oni. Młodszemu pokoleniu, które robi zakupy w sklepach internetowych, nie wystarcza już e-mail z informacjami dotyczącymi zamówienia. Oni oczekują czegoś więcej. Chcą, żeby oferta sklepu przedstawiona była na tych portalach, z których najczęściej codziennie korzystają. Dlatego na pewno będziemy rozwijać naszą obecność w nowoczesnych mediach fotograficznych. Swoją ofertę na Instagramie przedstawia również Mamissima. Na stronie dominują zdjęcia produktów w estetycznych aranżacjach, pojawiają się również pomysły na urządzenie pokojów dziecięcych, informacje o konkursach i promocjach. Natomiast działająca od niedawna na polskim rynku marka Titot, oferująca ręcznie robione ubrania oraz akcesoria dziecięce (m.in. przywieszki do smoczków, chusty do karmienia), skorzystała z możliwości Instagrama, by dotrzeć do potencjalnych klientów z zagranicy. – Dzięki temu nasza marka stała

PORADY EKSPERTÓW Specjaliści doradzający, jak korzystać z Instagrama i Pinteresta, zwracają uwagę na kilka najważniejszych zasad. Decydując się na wkroczenie w świat społecznych portali fotograficznych, warto pamiętać, że użytkownicy sieci często szukają inspiracji. Dlatego zdjęcie przedstawiające szafkę na tle białej ściany wzbudzi zerowe zainteresowanie. Dużo ciekawszą opcją będzie dodanie do mebla kilku akcesoriów lub pokazanie różnych wnętrz będących przykładami ciekawych rozwiązań designerskich. Najtrafniejszym wyborem jest publikacja zdjęcia przedstawiającego wnętrza wystylizowane z wykorzystaniem produktów oferowanych przez daną firmę. Sklep z odzieżą sklep z odzieżą dziecięcą promujący się na Pintereście może podzielić kolekcje według określonych trendów i każdemu przypisać oddzielną tablicę. Ujęcia w ramach jednego segmentu warto posegregować tak, by na początku znajdowała się fotografia modelki w gotowej stylizacji, a później zdjęcia elementów stroju uzupełnione np. o poradnik, w którym znajdą się podpowiedzi stylizacyjne. Ostatnim fragmentem tablicy powinny być fotografie samych produktów.

POMYSŁ NA PRZYSZŁOŚĆ – Korzystamy zarówno z Instagrama, jak i z Pinteresta. Na razie raczej traktujemy to bardziej jako pomysł na przyszłość niż strategię sprzedażową – mówi Marcin Mielczarek, właściciel sklepu e-Zabawkowo.pl. – Na pewno

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

reklama

W przypadku firmy proponującej asortyment wykorzystywany na co dzień eksperci podpowiadają, by posłużyć się Instagramem. Zachętą dla użytkowników, by pokazali na zdjęciach, jak korzystają z produktu, albo przedstawili go w ciekawym otoczeniu, może być np. konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.

się znana w wielu krajach. Pozyskaliśmy sporo zamówień z zagranicy – komentuje właścicielka firmy Marta Gian. ZDJĘCIE NA ŚCIANĘ W przypadku Wooden Story Instagram pomógł stworzyć koncepcję stoiska na targi Spielwarenmesse w Norymberdze. Firma ogłosiła konkurs na zdjęcia zabawek. Najciekawsze fotografie przysłane z różnych stron świata stały się częścią targowej ekspozycji. Na ubiegłorocznych targach w Kolonii po zrobieniu sobie zdjęcia można było wygrać atrakcyjne nagrody. Firma BabyBjörn zachęcała, żeby usiąść w wielkim leżaku-bujaku, wybrać kilka rekwizytów (np. maskę Spider-Mana, koronę, różowe boa z piór), zrobić selfie, opublikować je na Instagramie i liczyć na szczęśliwy traf podczas losowania nagród. Wątkiem „instagramowym” nie tak dawno pochwalił się Trefl. Firma opublikowała fotografie i informacje zamieszczone na oficjalnym koncie przez aktorkę Sarah Jessicę Parker. Gwiazda serialu Seks w wielkim mieście wspomniała, że spędza czas, układając puzzle Trefla (500-elementową kompozycję przedstawiającą miejscowość Positano na Wybrzeżu Amalfitańskim we Włoszech). Aktorkę na Instagramie obserwuje 1,7 mln użytkowników. W ciągu 3 dni jej post o puzzlach polubiło ponad 35 tys. osób. 


PIENIĄDZE W ŚWIECIE DZIECI

MAMO, KUPISZ MI TO? ILONA NIEBAŁ

Gdyby nie pytanie zawarte w tytule, część sklepów z zabawkami trzeba by było zamknąć. Jak dzieci rozumieją czynność kupowania? Czy maluchy znają wartość pieniądza? Jakimi środkami samodzielnie dysponują? Przedstawiamy wyniki badań dotyczących świata finansów małych klientów.

Dzieci mają pieniądze. Dostają je jako kieszonkowe, prezent, a czasem nawet regularne wynagrodzenie za drobne prace domowe. Najmłodsi nie tylko wydają swoje oszczędności, lecz także mają wpływ, na co przeznaczą większe środki ich rodzice. Dlatego, jak zauważa prof. Tomasz Zaleśkiewicz z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu w książce „Psychologia ekonomiczna”, są pełnoprawnymi uczestnikami rynku.

Kiedy dzieci zaczynają się orientować, o co chodzi w handlu? Już w latach 50. XX w. amerykański badacz Anselm Strauss spróbował ustalić, jak dzieci widzą świat pieniądza. Wyodrębnił kilka etapów ich edukacji finansowej, a jego ustalenia do dziś nie straciły aktualności. Stwierdził na przykład, że już w wieku 3–4 lat dzieci odróżniają pieniądze od innych przedmiotów, ale nie potrafią rozróżnić monet.

Fot. Junpinzon | ChromaStock

CZYM JEST PIENIĄDZ? Środki płatnicze na przestrzeni wieków przybierały rozmaite formy. W Rosji płaciło się kiedyś futrem czarnego świstaka, w Angoli piwem,

a na Fidżi wielu sprzedających doceniało wartość zębów wieloryba. W większości krajów i społeczeństw to jednak monety i banknoty pozwalają na nabywanie przeróżnych dóbr.

Między 4. a 5. rokiem życia rozumieją, że pieniądze służą do kupowania, ale tę czynność traktują jako wymianę – zdaniem większości młodych konsumentów za jeden produkt należy się jedna moneta. Jak dzieci oceniają, czy dany artykuł jest drogi, czy tani? W badaniach prowadzonych przez amerykańskiego socjologa Vala Burrisa na dzieciach w wieku od 4 lat zadano pytanie: czy więcej kosztuje książka, czy zegarek? Odpowiedź większości maluchów brzmiała: książka, ponieważ jest duża. Posługując się tą konsekwentną logiką na pytanie „Czy diament dużo kosztuje?”, dzieci odpowiedziały: „Nie, nie może dużo kosztować, bo jest malutki”. SKĄD SIĘ BIORĄ PIENIĄDZE? Dość szybko dla dzieci staje się jasne, że aby coś kupić, trzeba mieć pieniądze. Interesujące są ich domysły co do źródeł pochodzenia bogactwa. Według badań do wieku 4 lat na pytanie, co tata zrobi, gdy skończą się one w portfelu, dziecko odpowiedziałoby, że weźmie z innego portfela. Niektóre dzieci mają jednak nieco szersze spojrzenie na rodzinny budżet. Przekonali się o tym rodzice Tosi, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Ich czteroletnia córka wie, że wychodzą do biura, i że jest to ich praca. Zdarza się jednak, że gdy mama na pytanie: „Kupisz mi to?”, odpowiada: „Nie mam pieniędzy”, słyszy odpowiedź: „To weź z biura”.

Ponad 93% dzieci w Polsce jest zdania, że warto oszczędzać pieniądze (i wiele z nich to robi).

98

Z edukacją finansową dzieci rodzice nie muszą sobie radzić sami. Na rynku jest wiele gier i książek o tej tematyce. Trwa 8. edycja szkolnego programu Moje Pierwsze Pieniądze. PKO Bank Polski w celu edukacji finansowej dzieci

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


powołał do życia postaci Kuby Pieniążka i Żyrafki Lokatki. Prudential prowadzi inicjatywę, którą nazwał Ogólnopolskim Programem Edukacji Finansowej Dzieci Cha-Ching. Historie grupy kilku animowanych postaci w zabawny sposób przybliżają dzieciom 4 najważniejsze funkcje pieniędzy: • zarabianie, • oszczędzanie, • wydawanie, • pomaganie. W wieku 5–6 lat najmłodsi już wiedzą, że istnieje cena, a różne monety i banknoty mają różną wartość. Dzieci w wieku powyżej 7 lat orientują się, że w celu posiadania pieniędzy należy pracować. Okres pomiędzy 6. a 8. rokiem życia to moment, w którym zaczynają również rozumieć, że sprzedawca zarabia, oferując innym produkty. W wieku 8–11 lat wiedzą mniej więcej, na czym polega zysk. ILE DZIECI MAJĄ W PORTFELACH? W Polsce około 70% dzieci w wieku 4–18 lat otrzymuje od rodziców kieszonkowe. Dostają średnio 76 zł. Co najmłodsi robią ze swoją wiedzą ekonomiczną, czyli czy i na co przeznaczają kieszonkowe? Najczęściej na słodycze lub lody, coś do jedzenia lub picia, coś do zabawy, czasopisma lub komiksy oraz elementy tworzonych kolekcji.

TAKĄ KWOTĘ ROCZNIE DZIECI WYDAJĄ NA SWOJE ZAKUPY

Networks przeprowadziła badanie, którym objęto 3600 dzieci w wieku 6–13 lat w 6 krajach, w tym w Polsce (pozostałe państwa to Belgia, Dania, Holandia, Niemcy i Szwecja). Dotyczyło ono wpływu dzieci m.in. na zakupy dokonywane przez rodzinę. Wynika z nich, że: • 91% dzieci mówi swoim rodzicom, co powinni kupić, • opinie 98% badanych dzieci są brane pod uwagę przez rodziców podczas podejmowania decyzji zakupowych, • 77% rodziców przyznaje, że dziecko ma rzeczywisty wpływ na to, co kupują.

Podczas pracy nad tekstem korzystałam z książki Tadeusza Zaleśkiewicza „Psychologia ekonomiczna” (PWN, Warszawa 2013) oraz danych przedstawionych podczas konferencji Świat dziecięcej wyobraźni, czyli rola mediów w życiu małych konsumentów, zorganizowanej 30 września 2015 r. w Warszawie.

CO WYBIERA MAŁY KLIENT? Inicjatywą w sprawie 79% decyzji zakupowych dotyczących zabawek wykazują się dzieci, samodzielnie rozpoczynając rozmowę na ten temat. 90% dzieci na własną rękę lub z pomocą innej osoby wybiera zabawki. Badanie Prudential Family Index pokazuje, że rodzice w Polsce rozmaicie podchodzą do nauki mądrego dysponowania pieniędzmi. 33% z nich przyznaje, że dziecko ma skarbonkę, do której zbiera na konkretny cel, natomiast 25% dopłaca do większych wydatków, gdy dziecko uzbiera określoną kwotę. Jak trafić do dzieci i zdobyć ich zainteresowanie? Najlepiej przez reklamę telewizyjną, przy czym trzeba pamiętać, że chłopcy i dziewczynki lubią różnego typu reklamy. Co wpada w „kobiece” oko? Najbardziej zwierzęta – aż 61% dziewczynek preferuje spoty z udziałem domowych pupili. 31% dziewczynek wyróżnia

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR SKIP HOP W POLSCE • WWW.SKIP.ZONE

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

reklama

reklama

Połowa dzieci samodzielnie decyduje, czy otrzymane pieniądze wyda, czy zaoszczędzi. Prawie każde polskie dziecko (ponad 93%) uważa oszczędzanie za dobry nawyk (dla porównania: na początku transformacji ustrojowej tylko 67% dzieci deklarowało, że warto oszczędzać). Na pierwszym miejscu w rankingu wydatków zaoszczędzonych pieniędzy są wakacje (17%), na drugim – zabawki (14%), a na kolejnych znalazły się: smartfon (12%), rower lub skuter (11%) oraz sprzęt sportowy (11%). Najmłodsi kupujący nie decydują wyłącznie o własnych pieniądzach, lecz częściowo także o wydatkach mamy i taty. Firma Viacom International Media

2 mld zł

reklamy z piosenkami i z muzyką. 37% chłopców bardziej przekonuje przekaz zawierający chwytliwe hasła, a 27% z nich docenia spoty, które potrafią zaskoczyć. Warto postarać się o zainteresowanie obu grup, ponieważ – jak stwierdzili psychologowie – w Polsce rozumienie funkcji pieniądza zależy wprawdzie od wieku i otrzymywania pieniędzy od rodziców, ale nie jest zależne od płci.

99


P R AW N I K R A D Z I

JAK OCHRONIĆ WZÓR JUSTYNA AFTYKA

Niska cena nie zawsze jest głównym czynnikiem decydującym o zakupie produktu dla dzieci. W natłoku tanich, czasem dość tandetnych rzeczy nabywcy coraz częściej szukają interesujących form oraz solidnego wykonania. I są skłonni płacić za to połączenie. Dzięki temu przedsiębiorcy zaczęli we wzornictwie upatrywać swej przewagi konkurencyjnej.

Na przykładzie butów Crocs widać, jak szybko ciekawy pomysł może zyskać popularność. Gumowe obuwie szturmem zdobyło Polskę. Dziś większość dzieci, młodzieży i dorosłych ceni crocsy za unikalność i wygodę. A sama firma chroni modele produkowanego przez siebie obuwia za pomocą wzorów przemysłowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante.

Mówiąc prościej – chodzi o wygląd produktu, jego zewnętrzne cechy, w szczególności funkcjonalne i estetyczne. W praktyce jako wzór przemysłowy mogą być chronione meble, foteliki samochodowe, foteliki do karmienia, butelki i opakowania, wózki, plecaki, plansze gier i zabawki. Wzór przemysłowy jest chroniony na mocy prawa z rejestracji. Rejestracji wzoru można dokonać w trybie krajowym

Fot. BranzaDziecieca.pl

WZÓR, CZYLI CO? Zacznijmy od obowiązującej definicji. Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego

części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Z Chinami warto współpracować, ale z rejestracją wzorów wybranych u tamtejszych producentów trzeba uważać.

100

obejmującym terytorium jednego państwa, wspólnotowym (obowiązuje na terytorium całej Unii Europejskiej) lub międzynarodowym (obejmuje kilka państw jednocześnie). Wybór właściwego trybu rejestracji zależy od skali prowadzonego biznesu. Jeżeli przedsiębiorca zamierza sprzedawać lub sprzedaje swoje towary także poza Polską, najlepszą opcją będzie wzór wspólnotowy (OHIM) z uwagi na szybkość rejestracji oraz jednolity charakter tego prawa – wzór wspólnotowy jest skuteczny w każdym państwie Unii Europejskiej. OSTROŻNIE Z CHINAMI Na potwierdzenie rejestracji wzoru wydawane jest świadectwo rejestracji. Dokument ten potwierdza, co jest objęte ochroną, na rzecz jakiego podmiotu i od kiedy. Ważne, by rejestracji wzoru dokonać prawidłowo, bo tylko wtedy prawo to będzie skutecznym narzędziem w walce z naśladowcami. Wzór bowiem podlega ochronie tylko w takim zakresie, w jakim został uwidoczniony w dokumentacji. Należy zadbać, by ilustracja wzoru była dobrej jakości i przedstawiała wzór we właściwy sposób. Trzeba pamiętać o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na swoją rzecz, jeżeli nie jesteśmy twórcami wzoru, który zgłaszamy do ochrony (np. zleciliśmy jego zaprojektowanie). Należy jednak uważać z rejestracją wzorów wybranych u chińskiego producenta, którymi zamierzamy handlować. To, że będziemy pierwszymi dystrybutorami takich towarów na danym terytorium, nie czyni z nas ich twórców i nie uprawnia do rejestracji wzorów przemysłowych. Tak samo szybko jak zostaną one zarejestrowane, mogą zostać unieważnione

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


z powodu braku przymiotu nowości (identyczne towary oferuje bowiem chiński producent).

dobrym pomysłom, konsekwencji i korzystaniu z właściwych instrumentów ochrony własności intelektualnej ci przedsiębiorcy nie tylko podbijają rynek polski, lecz także z coraz większymi sukcesami rozwijają działalność eksportową.

GRANICA NAŚLADOWNICTWA Dzięki rejestracji wzoru przedsiębiorca nabywa prawo wyłącznego korzystania z niego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze objętym rejestracją. Może zakazać konkurentom sprzedaży towarów, które wyglądają identycznie lub są bardzo podobnie. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego zabezpiecza zatem przed kopiowaniem lub podrabianiem wzoru przez konkurencję. Wtedy nie wystarczy, że inna firma nieznacznie zmodyfikuje wzór, i tak nie będzie mogła „bezpiecznie” z niego korzystać.

Z całą pewnością design to inwestycja w sukces. Warto pamiętać, że dobrze wymyślony, trafiający w gusta i potrzeby klientów oraz właściwie zarejestrowany wzór przemysłowy jest cenną wartością przedsiębiorstwa.

Granicy naśladownictwa nie wytycza się w sposób arytmetyczny ani za pomocą procentowych różnic w wyglądzie produktów, nie wskazuje się też liczby różnic. Kryterium oceny stanowi ogólne wrażenie, jakie wzór wywołuje na zorientowanym użytkowniku, a więc osobie należycie poinformowanej o stanie wzornictwa z danej dziedziny i mającej z nim stale do czynienia (np. sprzedawca mebli dziecięcych jest ich zorientowanym użytkownikiem, podobnie jak rodzic wybierający plecak szkolny dla swojego dziecka jest zorientowanym użytkownikiem plecaków). SZYBKI SĄD Na podstawie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego łatwiej także prowadzić działania prawne. Sąd bowiem nie zastanawia się, czy prawo przysługuje i w jakim zakresie – wynika to wprost ze świadectwa rejestracji. Szczególnie sprawnie przebiega postępowanie dotyczące naruszenia wzorów wspólnotowych. Prowadzi je wyspecjalizowany sąd, powołany w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej. W Polsce jest to Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, który działa szybko, gwarantując jednocześnie właściwy poziom merytoryczny. W rezultacie możliwe jest zablokowanie sprzedaży towarów konkurencji już w ciągu 2–3 tygodni.

O tych wymiernych aspektach ochrony własnych towarów na podstawie wzorów przemysłowych (lub wspólnotowych) przekonali się przedsiębiorcy z branży dziecięcej, m.in. wytwórca wózków, producent czapek, pieluszek wielorazowych i artykułów kreatywnych, z którymi współpracowała nasza kancelaria. Dzięki

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

reklama

ZYSK Z ZASTRZEŻENIA Wzór przemysłowy to nie tylko skuteczne narzędzie w walce z naśladownictwem. Jest on także wartością wymierną dla samego przedsiębiorcy – źródłem rozpoznawalności i synonimem wiarygodności. Podnosi również wartość przedsiębiorstwa, jako że sam wzór jest cenny. Może on zostać zbyty, być przedmiotem licencji albo służyć jako zabezpieczenie. Przyczynia się do zwrotu nakładów poczynionych w związku z tworzeniem i wypromowaniem produktu objętego wzorem, a w konsekwencji prowadzi do zwiększenia zysków przedsiębiorstwa.

j

JUSTYNA AFTYKA Radca prawny/aplikant rzecznikowski w Kancelarii Prawno-Patentowej Jarzynka i Wspólnicy sp.j. Zajmuje się ochroną znaków towarowych i wzorów przemysłowych, zagadnieniami dotyczącymi zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi.


POCZET SKLEPÓW POLSKICH

KOŁYSKA SKLEP Z ARTYKUŁAMI DZIECIĘCYMI Właścicielka: adres: telefon: e-mail: strona:

Aleksandra Trojanowska ul. Wojska Polskiego 38, 05-530 Góra Kalwaria 607 520 633 kontakt@sklepkolyska.pl www.sklepkolyska.pl

Jestem nianią z wieloletnim doświadczeniem. Wokół mnie zawsze było mnóstwo dzieci. Znajomi i rodzina często traktowali mnie jak eksperta, pytali, jaki produkt mogą kupić, co polecam, na co powinni zwrócić uwagę. Aleksandra Trojanowska właścicielka sklepu Kołyska

Zaczynałam od sprzedawania odzieży niemowlęcej i dziecięcej na targu. Początki były trudne. Szybko też zdałam sobie sprawę z tego, że jeśli nadal chcę się zajmować tym asortymentem, potrzebny mi jest sklep stacjonarny. Zaczęliśmy z mężem remontować niewielki lokal przy naszym domu. Przygotowania trwały kilka miesięcy. Pierwsze miesiące spędziliśmy na roznoszeniu ulotek, rozmowach z ludźmi, wizytach na placach zabaw, szukaniu rodziców, którzy zainteresują się naszą ofertą. Wysyłaliśmy ogłoszenia do gazet, rozwieszaliśmy banery. Bardzo nas ucieszył duży odzew.

ULUBIONY DOSTAWCA

Fot. Kołyska (2)

Gdy sprzedawaliśmy odzież dla najmłodszych, wybieraliśmy znanych producentów, oferujących asortyment dobry jakościowo, szybko realizujących zamówienia, takich jak Sofija czy

Glück. Stopniowo zaczęliśmy rozszerzać ofertę. W sklepie pojawiły się wózki, foteliki samochodowe i akcesoria. Nawiązaliśmy współpracę m.in. z Deltimem, Tutkiem, Roanem. Ograniczała nas nieduża przestrzeń naszego sklepu. Staraliśmy się jednak zawsze mieć jak najbardziej zróżnicowany asortyment. Oprócz tego jesteśmy w stanie sprowadzić towar na życzenie klienta. Systematycznie pozyskujemy nowych producentów, ostatnio m.in. firmę Dorjan. W tej chwili jesteśmy na etapie wprowadzania mebli. Przeglądamy oferty, szukamy informacji, wybieramy potencjalnych dostawców. W przyszłości chcielibyśmy, żeby na półkach naszego sklepu pojawiły się zabawki.

KLIENT, KTÓREGO NIE ZAPOMNĘ W pamięć zapadło mi starsze małżeństwo, które ma wnuczki bliźniaczki. Ci klienci przychodzili do nas przez kilka miesięcy jeszcze zanim się urodziły. Cieszyli się, że ich córka jest w ciąży, stopniowo kompletowali wyprawkę dla maluchów, wybierali wózek, byli bardzo zaangażowani w pomoc. Utrzymujemy ze sobą kontakt. Często ich widzę, bo mieszkają w okolicy

102

sklepu. Bardzo miłym zaskoczeniem było to, że jedna z wnuczek została nazwana moim imieniem. Usłyszałam, że dziewczynka będzie Aleksandrą, ponieważ ja jestem ciepła i otwarta. Wśród odwiedzających nasz sklep nie brakuje też zestresowanych tatusiów, którzy chcą szybko uzupełnić brakujące elementy wyprawki. Pozyskiwanie nowych klientów trwa cały czas. Bardzo pomaga roznoszenie wieści pocztą pantoflową, to, że ludzie nas sobie polecają.

PRZEPIS NA SUKCES Dużo zawdzięczam mężowi, który mnie wspierał od samego początku. Sporo pomagali też znajomi. Na pewno w prowadzeniu biznesu przydaje się zaangażowanie i upór. Branża dziecięca nie jest łatwa, trzeba się liczyć ze sporą konkurencją, dlatego niezbędne są wytrwałość i chęć rozwoju. Wiedzieliśmy, że handlowanie na targowisku nam nie wystarcza, dlatego stworzyliśmy sklep stacjonarny i ruszyliśmy ze sprzedażą internetową. Za kilka miesięcy rozpocznie działalność nasza druga placówka, w Świebodzicach. W prowadzeniu tego lokalu będzie nam pomagać rodzina. 

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


TUBLU SKLEP Z ZABAWKAMI I ARTYKUŁAMI DLA DZIECI Właściciel: adres: telefon: e-mail: strona:

Karolina Urbańska ul. Batorego 18 lok. 271, 02-591 Warszawa 731 695 320 sklep@tublu.pl www.tublu.pl

Gdy zaczynaliśmy działalność w marcu 2010 r., prowadziliśmy biznes z domu. Na początku nie planowaliśmy otwierania sklepu stacjonarnego. Klienci jednak coraz częściej pytali o możliwość osobistego odbioru zamówień. Postanowiliśmy im to umożliwić. Karolina Urbańska właścicielka sklepu Tublu

Otworzyliśmy niewielki lokal. Klienci coraz częściej oprócz odbierania zamówień również oglądali to, co mieliśmy na półkach, i robili dodatkowe zakupy. W czerwcu 2012 r. zaczął działać sklep o powierzchni 70 m2. Wreszcie mieliśmy miejsce, żeby wyeksponować więcej produktów z naszej oferty. W tym roku znów powiększyliśmy przestrzeń handlową i poszerzyliśmy asortyment o wózki, meble, wyprawkę.

ULUBIONY DOSTAWCA Nasze córki korzystały z 2 produktów, których nie było w Polsce. Pomyśleliśmy, że innym rodzicom też te artykuły mogłyby się spodobać – to był nasz pomysł na sklep. Jedną z tych rzeczy było składane łóżeczko turystyczne Koo-di, które sprowadzaliśmy bezpośrednio z Anglii. Po roku zostaliśmy dystrybutorem tej marki. Drugi produkt to niemieckie nosidła ergonomiczne marki Hoppediz. Do tej pory sprowadzamy je bezpośrednio od producenta, który z założenia nie prowadzi sprzedaży przez dystrybutorów.

Fot. Tublu (2)

Współpracujemy z ponad 60 firmami. Kupujemy niszowe produkty, często od dystrybutorów tylko jednej marki. Do naszych kluczowych

dostawców należy firma Skip Wish, cenimy ją za bezproblemowość obsługi. Jesteśmy już tak zintegrowani, że właściwie zamówienia robią się za nas i faktury też niemal same się wprowadzają. Kolejne dwie firmy to Kidykid i Blue Shop. Obie mają bardzo dużo marek, więc atrakcyjnie uzupełniają naszą ofertę. Innym ulubionym dostawcą jest Solution Baby Care. Doceniamy ich elastyczność i profesjonalne podejście do klienta. Ostatnim naszym ulubionym dostawcą jesteśmy my sami – mamy już 10 marek w dystrybucji.

KLIENT, KTÓREGO NIE ZAPOMNĘ Mamy klientkę, która wysyła do Tublu swoich rodziców i teściów. Co roku zostawia nam przed świętami listę prezentową, a krewni wybierają z niej „podarunki dla Antosia”. Przychodzi dziadek, bardzo elegancki starszy pan, którego nigdy nie interesują ceny – zazwyczaj bierze wszystko, co mu się podoba. Zawsze ma czas, nie śpieszy się, wszystko dokładnie obejrzy. Pojawia się też u nas klientka niezmiennie żądna nowości, która jest świetnie zorientowana

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

w tym, co się dzieje w branży. Kiedyś żartowaliśmy, że moglibyśmy ją zatrudnić, bo wie, co się za chwilę pojawi na rynku. Często zdarzają się również kupujący o bardzo wyszukanym guście, którzy potrafią przez godzinę wybierać kolor okularów przeciwsłonecznych dla dziecka.

PRZEPIS NA SUKCES Bardzo ważne jest znalezienie niszy dla siebie. Uciekamy od towarów, które są wszędzie. Mamy bardzo duży wybór toreb do wózków. Wydaje mi się, że w większości sklepów jest ich mało, zaledwie kilka wzorów. W Tublu zajmują całą ścianę. Proponujemy też szeroki asortyment nosideł. Klienci przychodzący po nie czasem spędzają w sklepie godzinę, bo tyle trwa przymierzenie, profesjonalna porada. Poza tym zasadnicze znaczenie ma oferowanie towarów bardzo dobrej jakości. Testujemy produkty na naszych dzieciach, nie oferujemy czegoś, do czego sami nie jesteśmy na 100 procent przekonani. Staramy się znajdować nowinki i wyprzedzać konkurencję. 

103


P O L S K I E S T O WA R Z Y S Z E N I E B R A N Ż Y Z A B AW E K I A R T Y K U Ł Ó W D Z I E C I Ę C YC H – P O L I S H T O Y A S S O C I AT I O N

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA W 2015 R. 8 stycznia 2015 r. Spotkanie w Departamencie Bezpieczeństwa Gospodarczego Ministerstwa Gospodarki Podczas spotkania w ramach Grupy Wsparcia do Dyrektywy Bezpieczeństwa Zabawek omówiono kwestię wdrażania przepisów unijnych działających bezpośrednio. Celem zebrania było ustalenie ostatecznej treści Instrukcji na posiedzenie, w tym głosowanie Komitetu i Grupy Ekspertów KE ds. dyrektywy bezpieczeństwa zabawek (Toys Safety Directive), które miało miejsce 14 stycznia 2015 r. w Brukseli. Stowarzyszenie reprezentowali Monika Chmielińska, dyrektor Stowarzyszenia i Krzysztof Piwko, członek Rady Nadzorczej. Ze strony Ministerstwa Gospodarki w spotkaniu wzięli udział: Radosław Cybulski, zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego, Krzysztof Zawiślak, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Technicznego i Przemysłowego i Olga Zakrzewska, Główny Specjalista Wydziału Bezpieczeństwa Technicznego i Przemysłowego. Gośćmi zebrania były także Kamila Drużbiak (PKN), Ewa Domańska (UOKiK) i Bożena Latkowska (Instytut Włókiennictwa). 28 stycznia – 2 lutego 2015 r. 66 Targi Zabawek Spielwarenmesse Wśród wystawców na tej imprezie znalazło się 55 przedsiębiorstw z Polski, w tym 18 firm członkowskich Stowarzyszenia: Alexander, Alexis, Cartamundi, Delta Trade, Euro-Trade, Granna, Hasbro, Hemar, Jawa, Lego, Mattel, Mochtoys, Nina, Novum, Trefl, Vision One, Wader-Woźniak, Zabawkarstwo Wojciech Bączek. W targach łącznie wzięło udział 2700 firm z 60 krajów, którzy wystawiali swoje produkty w 18 halach. Spielwarenmesse odwiedziło 75 tys. gości ze 120 krajów. 28 stycznia 2015 r. Spotkanie Zarządu, Rady Nadzorczej i Grupy Doradczej w Norymberdze Podczas targów Spielwarenmesse na stoisku wystawienniczym firmy Wader-Woźniak odbyło się spotkanie Zarządu, Rady Nadzorczej i Grupy Doradczej Stowarzyszenia, podczas którego uzgodniono najważniejsze elementy strategii działania w 2015 r. i ustalono najistotniejsze kwestie związane z XIV Walnym Zebraniem Członków. W zebraniu udział wzięli: Monika Chmielińska, dyrektor Stowarzyszenia, Krzysztof Czaja z Grupy Doradczej (Delta Trade), Krzysztof Piwko, członek Rady Nadzorczej (Pro-Eximp), Marek Jankowski, członek zarządu („Branża Dziecięca”) i Marcin Woźniak, przewodniczący Rady Nadzorczej (Wader-Woźniak). 29 stycznia 2015 r. Spotkanie branżowe w Norymberdze podczas Spielwarenmesse Na stoisku firmy Nina na terenie targów Spielwarenmesse odbyło się spotkanie branżowe uczestników Branżowego Projektu Promocyjnego „Prezentacja polskich zabawek i artykułów dziecięcych na rynkach światowych 2015”.

104

Działania promocyjne realizowane w ramach tego projektu obejmowały: udział uczestników projektu w targach w Norymberdze, spotkania B2B organizowane w czasie trwania targów oraz właśnie spotkanie branżowe w celu prezentacji krajowych ofert i produktów proponowanych podczas targów. Pokazano tam zabawki i artykuły dla dzieci oraz przedstawiono korzyści wynikające ze współpracy z polskimi producentami. Na prezentacje zaproszono zagranicznych kontrahentów reprezentujących firmy z Europy i ze świata. W Branżowym Projekcie Promocyjnym wzięli udział: Trefl, Jawa, Hemar, Alexander, Wader-Woźniak, Novum, Zabawkarstwo, Alexis II, Nina, Euro-Trade. Wszyscy uczestnicy otrzymali dofinansowanie do udziału w targach Spielwarenmesse. 26–28 lutego 2015 r. VI Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Kids’ Time Stowarzyszenie objęło patronat nad kielecką imprezą. Spośród firm członkowskich na targach wystawiały się: Abakusbaby, Alexis, Anek, Artyk, Axiom, BabyOno, Beppe, Dante, Euro-Trade, Granna, HH Poland, Jawa, Kathay-Haster, Marko, Milly Mally, Novum, Pilch, Pro-Eximp, Trefl, Ultimar, Vision One, Zabawkarstwo Wojciech Bączek. Obecna była również „Branża Dziecięca”, partner prasowy Stowarzyszenia. 27 lutego 2015 r. Spotkania dla członków i firm z branży podczas targów Kids’ Time w Kielcach W Kielcach dla członków Stowarzyszenia i firm z branży zorganizowano szkolenia i spotkania. Korzyści wynikające z członkowstwa i plany na 2015 r. przedstawiła dyrektor Monika Chmielińska. Chętni mogli także uczestniczyć w szkoleniu „Sukcesja i planowanie spadkowe w rodzinie i w biznesie”. Prowadził je Łukasz Martyniec, doradca sukcesyjny, prawnik, doradca finansowy i wykładowca, właściciel Kancelarii Sukcesyjnej Martyniec, ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego. 16 kwietnia 2015 r. Szkolenie dla Członków Stowarzyszenia i firm z branży zabawek Podczas szkolenia dr Paweł Hanclich omawiał m.in. sposób określania pochodzenia towaru i wypełniania świadectw pochodzenia towaru oraz sankcje karno-skarbowe w obrocie towarowym. Natomiast Łukasz Martyniec przedstawił kwestie dotyczące sukcesji i planowania spadkowego w rodzinie i w biznesie, czyli międzypokoleniowego zarządzania majątkiem rodzinnym i firmowym. W imieniu zarządu Stowarzyszenia szkolenie zorganizowała Monika Chmielińska. 14 maja 2015 r. Zamknięte szkolenie w Laboratorium Komag w Gliwicach Szkolenie „Wymagania bezpieczeństwa użytkowania zabawek przeznaczonych dla dzieci

w wieku poniżej 3 lat” dotyczyło nowego wydania normy PN-EN 71-1:2015-01 oraz przywołanych w niej dokumentów na temat klasyfikacji tej grupy zabawek. Wymagania omówiono na przykładzie lalek i zabawek wypchanych miękkich, zabawek do piasku, zabawek rozwijających umiejętności oraz konstrukcyjnych i układanek, jak również zabawek przeznaczonych dla niemowląt. 16 czerwca 2015 r. XIV Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w Raszynie-Falentach Stowarzyszenie wybrało nowe władze na kolejną 2-letnią kadencję. Walne Zebranie oceniło również pracę zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku. Wszyscy członkowie zarządu (Paweł Gołda, Dagmara Szyndler, Marek Jankowski) i Rady Nadzorczej (Andrzej Goliński, Krzysztof Piwko, Marcin Woźniak) otrzymali jednogłośnie absolutorium za poprzedni rok sprawowania swoich funkcji. Głosowanie w tej sprawie odbywa się w połowie i na zakończenie każdej kadencji. W latach 2015-2017 Stowarzyszeniem będzie kierował zarząd w składzie: Marcin Woźniak (Wader-Woźniak), Dagmara Szyndler (PIR Holding) i Marek Jankowski („Branża Dziecięca”). W Radzie Nadzorczej znaleźli się: Andrzej Goliński (Euro-Trade), Ewa Bazan (Trefl) i Krzysztof Piwko (Pro-Eximp). 16 czerwca 2015 r. Szkolenie o eksporcie dla członków i firm z branży zabawek Ekspert celny dr Izabella Tymińska przybliżyła tematy: eksportu towaru poza UE (omówiła dokumentację, podatki i rozliczenia) oraz obrotu towarowego w UE i rozliczenia podatku. Po szkoleniu uczestnicy mogli liczyć na indywidualne porady i konsultacje. Organizatorem spotkania w imieniu zarządu Stowarzyszenia była Monika Chmielińska. 17 września 2015 r. Zamknięte szkolenie w Laboratorium Komag o obowiązkach producentów Tematem szkolenia były obowiązki związane ze stosowaniem substancji chemicznych w zabawkach. Spotkanie w laboratorium w Gliwicach dla producentów, importerów i dystrybutorów w imieniu zarządu Stowarzyszenia zorganizowała Monika Chmielińska. 1 października 2015 r. Zamknięte szkolenie uzupełniające dla członków Stowarzyszenia Szkolenie dotyczyło obowiązków producentów i importerów zabawek i artykułów dziecięcych wynikających z rozporządzenia REACH i CLP, które weszło w życie 1 czerwca 2015 r. Prowadziła je Jolanta Białczak, audytor wewnętrzny REACH z certyfikatem TÜV Nord, wykładowca w placówkach oświatowych, a w firmie Theta specjalista ds. REACH i CLP.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


U L . K S I Ę C I A Z I E M O W I TA 4 7 , 0 3 - 7 8 8 WA R S Z AWA , T E L . : 6 0 6 8 3 1 0 6 5 , W W W. T OY S . P L

PIR HOLDING

TA

D OL AN DEEF HH P TREFL

CE RGI KIEL

ALEXA

HEMAR

C

REMI

A GR AŻYN

BABYON O

TE

RO

HASB

MEJ – POL

MP PRO-EXI

MARKO

MGA ENTERTAINMEN Y DELTA TR ADE

ABAKUSBAB

BUMI

X-BIS HIT-CHIN

KRIS-TEAM

BR A N

STWO

HIP

O

MAT TE

L

OSKAR

SUN-DAY ARTSANA

EGMONT

T

SCHE

ARTI MAT

ADAR

ST AY-HA KATH

A ŻA DZIECIĘC

ALEXIS

A

GR ANN

AXIOM

DELTIM

CANPOL

PILCH

MOCH TOYS

REX

R DROMADE

DAF II

MILLY MALLY NDI PIER OT VISION ON E

TREND'S LEADER SOLUTION

K AR ZABAW

AR

AMU AR T

BEPPE FOR FUN

IM ULT

NINA

LEGO

NDER

BONA

ANEK

DA N

ELGROM

DEMU SWEDE

TH

ER EURO-TRADE

TM TO YS KI

NOVUM AM

B ZA

AW

-INEX

MARIO

DA AWA Z E RVIC

IA SE MED WADER-WOŹNIAK JAWA ARTYK

Szczęśliwego Nowego Roku BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

105


FOTOGALERIA BRANŻY DZIECIĘCEJ

21–22.11.2015 GDAŃSK: GRA I ZABAWA, FESTIWAL GRAMY, FESTIWAL CZYTAMY Do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Amber Expo Przybyło ponad 7,5 tys. miłośników gier planszowych i książek. Głównymi partnerami głównymi wydarzenia były firmy Trefl i Rebel. 

WIĘCEJ ZDJĘĆ Z TARGÓW BIT.LY/GIZ2015 W ofercie festiwalowej wypożyczalni było 1575 gier. Blisko 60 wolontariuszy objaśniało chętnym zasady rozgrywek.

W programie wydarzenia znalazły się atrakcje dla najmłodszych, takie jak Twister, oraz turnieje gier: Pelikany, Dino Kontra Dino, TelePatia, Speed Cups, Namiestnik, Nowy Jork 1901, Boost, Herosi i Colt Express.

Pan w czerwonym to jeden z wielu gości, którzy pojawili się na imprezie w stroju niekonwencjonalnym.

Fot. Zuzanna i Michał Miotkowie (6)

Organizatorzy po raz pierwszy umożliwili prowadzenie planszówkowych rozgrywek na dywanie. Podczas wcześniejszych edycji ochrona informowała graczy, że taka forma rozrywki jest stanowczo zabroniona.

Na stoisku Granny było dużo nowości i przyjazna ekipa, która podpowiadała, w co się bawić. O demonstrację zasad gier nie trzeba było długo prosić.

106

Tradycyjnie targi dostarczają sporo okazji do zrobienia sobie gustownego selfie. Na przykład z samochodem, którego nie powstydziłby się James Bond.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


14.11.2015 OŻARÓW MAZOWIECKI: FINAŁ KONKURSÓW ZABAWKA ROKU, NAGRODA RODZICÓW I NAGRODA DZIECI Mamy znane z ekranów telewizyjnych, dziennikarze oraz eksperci spotkali się w hotelu MCC Mazurkas, żeby wybrać najlepsze zabawki i akcesoria dla dzieci i rodziców. Do 4. edycji projektu organizowanego przez internetowy serwis Zabawkowicz.pl zgłoszono blisko 120 produktów. Listę nagrodzonych prezentujemy na s. 12, a najciekawsze zdjęcia z obrad jury – tutaj. 

Marta Kuligowska i Karolina Malinowska wspólnie testowały zestawy do robienia eksperymentów z serii Science4you.

Mimo jesiennego chłodu, nie zabrakło chętnych, żeby na parkingu przed hotelem MCC Mazurkas wypróbować pojazdy do driftu Razor.

Organizatorka konkursu Magdalena Kordaszewska wraz z Katarzyną Cichopek dyskutowały m.in. o interaktywnych zabawkach z oferty TM Toys.

Fot. Zabawkowicz.pl (6)

Firma Godan zgłosiła do konkursu kreatywne zestawy balonowe. Nie mniej kreatywne były stroje prezentujących je pań.

Annę Dereszowską zainteresowały Misie z Miśkolandii. Zabawka jest dostępna w 3 odmianach: różowa Matylda jest artystką, brązowy Louis – podróżnikiem, a biały Oskar – naukowcem. Każdy miś ma metrykę urodzenia.

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

Gdyby któryś z rodziców obecnych na sali miał zgadnąć, gdzie jest jego syn, pewnie wskazałby stanowisko, na którym prezentowano Disney Infinity 3.0: Star Wars. I miałby rację.

107


K L U B P R E N U M E R AT O R Ó W „ B R A N Ż Y D Z I E C I Ę C E J ”

Rabaty dla sklepów

Złowione w sieci

Prenumerujesz „Branżę Dziecięcą”? Skorzystaj z lepszych warunków zakupu, jakie oferują naszym stałym czytelnikom wybrani dostawcy. ANEK Rabat 4% przy 1. zamówieniu za min. 1000 zł netto produktów marki Smily Play i przesyłka gratis. tel. 22 123 08 08 www.anek.com.pl

MALTEX BABY Przy 1. zamówieniu za min. 500 zł netto rabat 15% na produkty z gumkami antypoślizgowymi. tel. 52 345 31 06 www.maltex.com.pl

BLUE OCEAN 5% rabatu na markę Zoocchini przy zamówieniu za min. 500 zł netto. tel. 692 227 451 www.blueshop.pl

MAXIMA 5% rabatu przy zamówieniu zabawek marek Sevi, Goki i Trudi za min. 1000 zł brutto. tel. 535 286 304 www.maxima24.pl

BONA Rabat 5% na prezenty i zestawy Minene. 10% przy zamówieniu za min. 1000 zł netto produktów Minene oraz Kolev & Kolev. tel. 24 264 18 15 www.bonababy.pl

MILLY MALLY Na hasło „Branża Dziecięca” przy 1. zamówieniu za min. 600 zł 3% rabatu, wysłka gratis i stały rabat 15%. tel. 22 394 09 94 www.millymally.pl

BUFF Rabat 10% dla nowych klientów przy pierwszym zamówieniu. tel. 666 016 660 www.b2b.malavi.pl

REKMAN Dla nowych klientów przy zamówieniu produktów z linii Winning Moves za min. 1000 zł netto rabat 5%. tel. 71 359 46 19 www.rekman.com.pl

ECO & MORE 10% rabatu na 1. zamówienie produktów dystrybucyjnych oraz 5% na inne. Dodatkowo gratisy. tel. 663 330 216 www.ecoandmore.pl

SKIP WISH 10% rabatu na 1. zamówienie produktów Wishbone Design. tel. 517 464 596 www.skip.zone

KATHAY-HASTER Dla nowych klientów przy 1. zamówieniu na hasło „Branża Dziecięca” rabat 5% na cały asortyment. tel. 61 849 83 71 www.hurtownia.kathay.pl

SYMAG Dodatkowe 5% rabatu dla wszystkich nowych klientów. tel. 665 049 879 www.symag.net

Przedstawione oferty specjalne obowiązują do 29.02.2016 r. lub do wyczerpania zapasów.

Ty też chcesz kupować taniej? Zamów „Branżę Dziecięcą”!

SŁOIK NA AUKCJI Międzynarodowy dom aukcyjny Sotheby’s przeprowadził pierwszą aukcję pamiątek związanych z Gwiezdnymi wojnami. 11 grudnia na aukcji można było kupić ok. 600 figurek, replikę maski Dartha Vadera, miecze z autografami, plakaty filmowe oraz słoik z ciasteczkami słynnego Jabby the Hutta. Wartość niektórych eksponatów wyceniono nawet na 35 tys. dolarów. Kolekcja należała do japońskiego projektanta odzieży i przedsiębiorcy, który występował pod pseudonimem „Nigo”. Źródło: pb.pl HAKERZY KONTRA VTECH Cyberprzestępcy dostali się do komputerów producenta zabawek elektronicznych VTech, wykradając bazy danych, w których mogły być informacje na temat setek tysięcy dzieci – informuje „Financial Times”. Firma z siedzibą w Hongkongu przyznała, że w wyniku ataku wyciekły nie tylko imiona i nazwiska, lecz także dane poczty elektronicznej i adresy IP. Producent stwierdził, że hakerzy nie przechwycili informacji na temat kart kredytowych klientów ani ich numerów ubezpieczeń. Firma zapewniła, że prowadzi prace nad zwiększeniem poziomu zabezpieczeń swoich systemów i aplikacji. Źródło: londynek.net CHŁOPIEC Z BARBIE W reklamie promującej Barbie po raz pierwszy pojawił się chłopiec. W spocie reklamującym najnowszą lalkę Moschino Barbie (model kolekcjonerski, kosztujący 150 dolarów, sprzedał się w kilka godzin) nie ma kadrów zdominowanych przez różowy kolor i białych dziewczynek grzecznie bawiących się lalką. Pojawiają się natomiast Afroamerykanka i rudowłosy chłopiec, który nakłada swojej lalce skórzaną torebkę z ćwiekami i patrząc wprost do kamery, ogłasza: „Moschino Barbie jest najlepsza!”. Reklamę na You Tube obejrzało ok. 1,5 mln internautów. Źródło: zetchilli.pl

Informacje dostarcza

Internet: BranzaDziecieca.pl/prenumerata

Telefon: 71 733 65 78

SMS „prenumerata”: 501 199 055

Prenumerata roczna w wersji papierowej kosztuje tylko 49 zł, dwuletnia – 79 zł. W wersji elektronicznej odpowiednio 39 zł lub 69 zł. G WA R A N C J A Z W R OT U P I E N I Ę D Z Y Jeżeli z jakichkolwiek powodów „Branża Dziecięca” nie spełni twoich oczekiwań, możesz w dowolnej chwili zrezygnować z prenumeraty, a my zwrócimy ci pieniądze za wszystkie kolejne niewysłane egzemplarze. Wystarczy, że powiadomisz nas o swojej decyzji w formie pisemnej, np. e-mailem.

108

NewsPoint to wprowadzona przez firmę NetSprint.pl marka rozwiązań służących do zaawansowanego monitorowania internetu. Oferowane produkty to: NewsPoint (system monitorowania portali internetowych), NewsPoint Social Media (system monitorowania forów, blogów, mikroblogów, porównywarek cen i społeczności) oraz Raporty NewsPoint (pogłębione analizy przekazów medialnych, wykorzystywane przy podsumowywaniu efektów komunikacji dla firm, produktów, marek, usług, branż czy też wybranych zagadnień). Więcej informacji na www.newspoint.pl. Kontakt: kontakt@newspoint.pl lub 22 852 20 06.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


W NASTĘPNYM NUMERZE

O TYM BĘDZIEMY PISAĆ

Spielwarenmesse 2016  Dokąd zmierzają zabawki? Mimo rosnącej konkurencji ze strony konsol do gier, smartfonów i tabletów, sprzedaż zabawek na światowym rynku wciąż rośnie. Co szykują producenci na nowy sezon? Kto zaskoczy nas nowościami: firmy o ugruntowanej pozycji czy debiutanci? Odpowiedzi na te pytania – w relacji z targów Spielwarenmesse w Norymberdze.

I N N E T E M AT Y

Klienci z każdej strony

Pępkowe dla kobiet

Dobry klimat do zakupów

Jak sklep z małego miasta powiatowego może przebić się do krajowej czołówki? Zapytamy o to właścicieli e-Zabawkowo.pl, laureata konkursu e-Commerce Polska 2015.

Mamy oczekujące potomstwa są często obdarowywane upominkami przez przyjaciółki i rodzinę. Radzimy, co polecić klientom poszukującym prezentów na baby shower.

Na atmosferę sklepu z zabawkami i artykułami dla dzieci składa się wiele elementów – m.in. meble, oświetlenie, muzyka i zapach. Specjaliści podpowiedzą, jak je dobrać.

PRZEGLĄD RYNKU

FOTELIKI

LALKI

ZG ŁO Ś S W Ó J P R O D U K T: w w w.branzadziecieca.pl/pr zeglad-fotelik i

ZG ŁO Ś S W Ó J P R O D U K T: w w w.branzadziecieca.pl/pr zeglad-lalk i

BRANŻA DZIECIĘCA 1/2016

109


I N D E K S – O S O B Y, F I R M Y, M A R K I

1, 2, 3 4Baby 11, 30, 49, 50, 65 4Kids 10 A Adamex 9, 25, 41, 51, 66, 67 Aftyka Justyna 100, 101 Akord 23, 48, 60, 61 Akpol 51, 62, 76 Aleksander 75, 86 Amazon 24 Anek 12, 29, 76, 92, 108 Anex 48, 51, 52, 53 Angry Birds 83, 85 Annaluu 41 Ansystem 12 Anusia 89 Aro Karoń 7, 30 Artyk 7, 86 Askot 29 Avionaut 28, 29 Awa 86 Axkid 18 B Baby Born 77 Baby Dan 68 Baby Design Group 48, 49, 70 Baby Junior 14 Baby Land 19, 58, 60, 70 BabyBjörn 97 Babyhome 48 BabyOno 6, 7, 28, 35, 57 Babysense 18 Bajo 72 Bam Bam 76 Bamar Nicol 52, 58, 59, 111 Baranik Ewa 3 Barbaras 33, 61 Barbie 108 Batman 85 Bazan Ewa 29 BCC 18 Bebetto 6, 17, 48, 66, 67, 70 BeSafe 18, 26, 32 Beton 72 Białczak Maria 89 Blazing Team 24 Blikle Andrzej 20 Blob Forum 12 Blue Ocean 61, 65, 108 Blue Shop 103 Bona 12, 58, 59, 108 Boomini 72 Borowiński Marek 18 Boska’s Teddies 72 Brenčič Rastislav 18 Britax Römer 29, 51, 62 Brzusiaczki.pl 75 Bübchen 60 Buckaja Tatiana 54, 55 Buff 13, 45, 64, 65, 108 Bugaboo 18, 55 C, D Canpol Babies 28 Carero 3 Carriwell 18 Castor 28 Cdp.pl 12 Ceba 42, 43 Ceba Baby 28, 42, 43 Chabior Adrian 40, 41 China Kids Expo 29 China Toy Expo 29 Chmielewski Michał 7 Cichopek Katarzyna 28, 107 Cieślik Jarosław 30 Clementoni 74 Close Parent 66 Cloud B 91

110

Cobi 28 Concord 18, 32, 73 Costa Maria 33 Coto baby 28, 51, 63, 67 Cuddle Co. 83 Cusky 90 Cybex 9, 25 Czop Agnieszka 73 Dalprint Marketing 12 Dante 28 Davidson Ian 16 Decuevas 85 Deltim 50, 102 Dereszowska Anna 107 Detexpol 86 Disney 12, 24, 82, 88, 90 Disney Infinity 107 Dobreto 12 Domeracka Katarzyna 28 Domeracki Marcin 28 Dorel 28, 30, 49, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 71 Dorjan 102 Dudziak Monika 74 Duhanik Magdalena 30 Dumel 7, 28 Dumel Discovery 74 Dybalski Wiesław 30 Dziecięce Targi z Pomponem 16, 29 E, F, G e-Zabawkowo.pl 97 EasyGo 21, 69 Eco and More 44, 45, 66, 108 Edu Kids 32 Education & Fun 29 Edukatorek.pl 6 Elba Idris 82 ELC 85 Elodie Details 49, 68 Enplug Europe 18 Epee 10 Espiro 99 Euro-Cart 21, 50, 62, 63, 68, 69 Euro-Trade 12, 29, 48, 49, 50, 51, 70, 76 Ewa Collection 43 Ewa Klucze 18 Expander 21, 62, 69 Fido 80 Fiki Miki 18 Fistaszki 82 Flintstonowie 86 Folyo 20 Fotelik.info 22, 32 Funiversity 75 Gan Katarzyna 74, 75 Gęga Jakub 14 Glück 102 Głuch Aleksandra 20 Go-Easy 90 Godan 107 Goki 73 Goliath Games Goliński Andrzej 29 Gra i Zabawa 10, 29, 106 Grabinska Marzena 6 Graco 51, 70 Granna 20, 28, 30, 65, 72, 92, 106 Gratislavia 14 Griffin Peter 22 Grupa Allegro 3 Guangdong Alpha Animation & Culture Co 24 H Habiera Dagmara 95 Hamrol Joanna 6 Hape 88 Harrogate International Nursery Fair 16, 56

Hasbro 24, 28 Hed Mikael 83 Hencz Toys 12 Herman-Janiec Katarzyna 73 Hevea 56, 68, 87 Hipo 29 Hong Kong Trade Development Council 16 Hoppediz 103 Hot Wheels 10 I, J, K Icom Poland 7 Ideo Group 48, 51, 52, 53, 58 Integra Toys 73 Internetowe Rewolucje 14 J&P Cosmetics 97 Jacobson-Cielecka Agnieszka 72 Jakks Pacific 10, 84 Jakubowski Artur 6 Jane 50, 68 Janod 28 Jedo 41 Joie 18 Joolz 18 Juddlies 65 Junior 40, 41 K’s Kids 12, 22, 92 Kabum 74, 75 Kalimba 72 Kapała Katarzyna 6, 7 Karoń Janusz 30 Kasdepke Grzegorz 20 Kathay-Haster 89, 108 Kid’s Biz Fair 28 Kiddy 9, 18, 25 Kids Concept 61 Kids’ Time 8, 28, 32, 33, 35, 36 Kidykid 103 Kind + Jugend 28 Kiwy 64 Klamar 3 Klub Koloseum 14 Klupsz Michał 42, 43 Kobierzewska Dorota 14 Kołyska 102 Koniec Kamil 7 Koo-di 103 Kordaszewska Magdalena 12, 107 Kraina lodu 84, 85 KreatywneMaluchy.pl 12 Król Lew 19 Księżniczki Disneya 85 Kukuryku 14, 81 Kuligowska Marta 107 Kunik Agnieszka 20 Kutikai 73 L, Ł Lacerta 14 Lalaloopsy 77 Lamps & Company 12 Legler 33 Lego 14, 24, 83 Lego Nexo Knights 24 Lemada Light Industries 22 Lena 76 Lexibook 10, 28 Libra 12, 30 Linowiecki Mirosław 6 Little Planet 75 Little Tikes 77 90, 91 Llorens 52, 85 Logis 6, 33, 48, 50, 68 Londji 12 Lookart 7 Losan 33 Lullalove 73 Luvion 18 Łopucki Marcin 28 Łukasik Ewa 80, 81

M Maciuszek Magdalena 22, 32 Maciuszek Waldemar 22, 32 Maclaren 55 Madaj Karol 20 Madej Dorota 80 Madonna 55 Makoma 41 Malak Jarosław 46, 47 Malak-Ceglińska Magdalena 46, 47 Malavi 13, 45, 64, 65, 108 Malinowska Karolina 107 Maliszewska Katarzyna 80 Maltex 46, 47, 60, 61, 95 Maltex Baby 108 Małolepszy Aleksandra 6, 7 Mamissima 97 Manhattan Toys 76, 92 Marko 12, 22, 27, 32, 49, 76, 81, 83, 89, 90, 91, 92 Masf Distribution 12 Matla Aldona 33 Matłosz Michał 14 Mattel 10, 83, 108 Mavero 12 Maxi-Cosi 9, 25, 32, 49, 62, 68, 71 Maxima 73, 76, 92, 108 MCC Mazurkas 12, 107 Medela 70 Mega Urwis 6 Memola 12 Merlin 16 MGA Entertainment 28, 52, 77, 90, 91 Michalska Bożena 30 Micro 12 Mielczarek Marcin 97 Mielczarek Olga 10 Miki i przyjaciele 85 Milly Mally 36, 48, 58, 59, 108 Mima 27 Minecraft 85 Minene 58, 59 Mini Press 3 Mini-Maxi 73 Miotk Michał 10 Miśkolandia 107 Miuki 72 Moleo 3 Monopoly 29 Mother & Baby 29 Murano 17 Musioł Janusz 32 Myszyńska Katarzyna 7 N Nagroda Dzieci 12, 107 Nagroda Rodziców 12, 107 Narodowe Centrum Kultury 20 Nasz Urwisek 6 Naukowazabawa.pl 6 Neumann Michael 28 Nuk 19, 58, 60, 70 O, P, Q OKT Kids 58, 70 Ol-Mar 10 Oleńka 6 Oliwier 41 Ostempluj się 20 Paska Bartosz 6 Peg-Pérego 18, 23, 48, 60 Pequetren 85, 91 Petru Ryszard 20 Phalanx 14 Pilch 12, 72, 88 Pinokio 62, 101 Piotrowski Rafał 10

Pitti Bimbo 24 Piwko Krzysztof 29 Planszóweczka.pl 14 Playmobil 12, 18, 89, 90, 92, 93 Plota Karolina 41 Plus-Plus 12 Pogorzelska Julia 81 Pogromcy duchów 83 Pola 8 Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych 104 Popławska Sylwia 75 Potter Harry 86 Pro-Eximp 29 Professor Why 12, 75 Profolyo 20 Prolis 12 Protein Design 73 Quinny 49 R, S, Ś Rajch Sławomir 8 Razor 12, 107 Rebel 10, 14, 106 Recaro 48, 68 Redmayne Eddie 86 Reig Musicales 85, 90 Rekman 10, 16, 22, 28, 76, 84, 91, 108 Renolux 33 Retail Design Show 18 RetailShow 18 Rice Reyne 8 Rihanna 55 Riko 21, 50, 68, 69 Roan 31, 50, 51, 64, 102 Rovio 83 Rubik Ernő 75 Rummikub 22 Rusin Joanna 73 Rykaczewska Eve 56, 57 Sadowski Michał 96 Samiboo 55, 68 Scandinavian Baby 49, 68 Science4you 75 Scooby Doo 85 Sethi Neel 82 Sevi 73 Sielicka-Kalczyńska Zuzanna 8 Sielicka-Jastrzębska Julia 8 Sigma-Max 80 Silver Cross 55 Simba 10 Skip Hop 12, 76, 92, 99 SkipWish 76, 92, 99, 103 Skrzat 74 Smart Trike 91 Smartoys 6, 7 Smily Play 18, 29, 63 Smyk 10, 22 Sneyd Adrian 16 Snoozebaby 70 Sofija 102 Solution Baby Care 28, 103 Spielwarenmesse 8, 15 Stanisz Marta 73 Stańczyk Kamilla 44, 45 Starpak 49 Steiff 24 Stnux 12 Summer Infant 81 Superman 85 Supreme Baby 56, 57 SwaddleMe 91 Symag 52, 85, 90, 91, 108 Szała-Wróbel Marzena 6 Szelińska Zuzanna 73 Szczupider Beata 84 Szmidt Paweł 8 Świat Dziecka 3, 29 Światowska Aleksandra 73

T Tactic 10, 88 Taf Toys 76 Tajiri Satoshi 24 Tako 18, 49 Targi dla Rodziców i Kobiet w Ciąży 29 Tega 37, 61, 62 Texpol 12 TFK 49 The Pokémon Company 24 The Walt Disney Company 84, 85 Thule 49 Tiny Love 76 TM Toys 12, 16, 22, 28, 30, 52, 107 Tommee Tippee 62 Tomy 2, 12, 76, 89 Toy Planet 6, 28, 29, 88 Toy World 3 Toyki 12 Toys R Us 18 Toyzeria 14 TradeWatch.pl 36 Trefl 10, 12, 18, 28, 29, 75, 78, 79, 88, 89, 97, 106 Trościankowska Aleksandra 102 Trudi 12, 73, 76 Trunki 91 Trzoch Karin 32 Trzy Myszy 72 Tuban 28 Tublu 103 Tutek 102 Twistshake 12 U, V Ulman Bartosz 30 Urbańska Karolina 103 Viki 18 Viki Baby 18 Vrignaud Sébastien 28 VTech 108 W, X, Y W Małym Świecie 70 Wader-Woźniak 10, 29, 92, 112 Walas Marcin 6, 7 Waletko Beata 28 Waletko Marek 28 Warner Bros. 84, 85, 86 Weresińska Anna 72 Whisbear 8, 56, 67, 76 Wiczuk-Polinski 12 Wierzbicki Kazimierz 78, 79 WinFat 76, 92 Winning Moves 22, 91 Wint Ian 28 Woldańska-Płocińska Aleksandra 20 Wood Dreams 20 Wooden Story 12, 72, 97 Woźniak Marcin 29 Wrocław Fashion Meeting 20 Wybór Rodziców 28 X-lander 50 Z, Ź, Ż Zabawka Roku 12, 107 Zabawki Progresywne 10 Zabawkowicz.pl 12, 107 Zako_Twory 18 Zaleśkiewicz Tomasz 98, 99 Ziabaqlu 12 Zielińska Paulina 22 Zuckerberg Max 8 Zuma Kids 68 Zuzu Toys 12, 72, 73 Żółwie Ninja 85

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L


Branża Dziecięca 1/2016  

Czasopismo Handlowców

Branża Dziecięca 1/2016  

Czasopismo Handlowców