Page 1

Quality

R

elax

สวนสมุนไพร

สนุกกับการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด

นั่งรถ NGV ชมสวน เพลิดเพลินกับการเรียนรู้พรรณไม้ ● ชมนิทรรศการผ่านสื่อหลายรูปแบบ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ●

สนุกสนานไปกับภาพยนตร์ Animation การผจญภัยในโลกกว้างของ “ลูกยางช่างสงสัย” Photo Gallary พระจริยวัตรของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้อง “เจ้าฟ้านักอนุรักษ์” กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ในห้อง “พลังไทย พิทักษ์โลก” มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา การรักษาแบบพื้นบ้านด้วยสมุนไพร ตรวจธาตุเจ้าเรือนของตัวเอง และเมนูอาหารตามธาตุ เรียนรู้ประโยชน์สมุนไพร ที่ใช้กับร่างกาย ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า เล่มเกม “เมืองสมุนไพร” ในห้อง E-Learning บันทึกภาพมุมสวยในสวน ไว้เป็นที่ระลึก ● และเชิญลิ้มรสอาหารสุขภาพ นวดเพื่อผ่อนคลาย ชม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และของฝากอืน่ ๆ ได้

014 For Quality Vol.14 No.124

เวลาให้บริการ

นั่งรถ NGV ชมสวนสมุนไพรและเยี่ยมชมจุดนิทรรศการความรู้ต่างๆ ได้ตั้งแต่ เวลา 09.00-16.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ส่วนบริการ ต่างๆ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก ร้านนวดเพื่อสุขภาพ เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 09.00-19.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์

วิธีการเข้าเยี่ยมชม

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้โดยไม่ต้องจอง แต่กรณีเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ เพื่ อ ความสะดวกกรุ ณ าติ ด ต่ อ ฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ โครงการสวนสมุ น ไพรฯ โทร. 038-915-213-5 เว็บไซต์ www.pttplc.com

▲ สระบัว

ดอกจันทน์เทศ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา

▲ ลานนักษัตร

ถือเป็นสัญลักษณ์ของสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สืบเนื่องมาจากในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงประกอบพิธี เปิดโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรง ประกอบพิธีเปิดป้ายสวนสมุนไพรแห่งนี้ พร้อมกันนั้น ทุกพระองค์ได้ ทรงปลูกต้นจันทน์เทศไว้เป็นอนุสรณ์สัญลักษณ์อันประเสริฐ และเป็น มงคลยิ่ง ณ สวนแห่งนี้


Quality ต้อนรับเดือนแห่งความรักกันด้วย สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวน สำหรับการพักผ่อน อันคงคุณค่าด้านมรดกภูมิปัญญาของไทย ที่โอบล้อมด้วยบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม น่าพักผ่อนหย่อนใจ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ห้ อ งเรี ย นที่ มี ชี วิ ต แหล่ ง เรี ย นรู้ ส มุ น ไพรที่ สามารถครองใจคนไทยหัวใจอนุรักษ์ทั้งหลายไว้ได้เป็น อย่างดี สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่ บริเวณศูนย์บำรุงรักษาและบ้านพักการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) บน ทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบลมาบข่า กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ บนพื้นที่ 60 ไร่ เปิดให้บริการแบ่งเป็นสัดส่วน 2 โซน ได้แก่ ● สวนสมุนไพร แหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้สมุนไพรกว่า 260 ชนิด โดยจำแนก

ออกเป็น 20 กลุ่มตามสรรพคุณในการรักษาตามโรค เช่น กลุ่มพืชหอม กลุ่มสมุนไพร พิกัดไทย กลุ่มสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง เป็นต้น ● อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการ

ที่แบ่งพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน โดยได้มีการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานในการนำเสนอเพื่อ เพิ่มความน่าสนใจ และสร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้ด้านสมุนไพรชนิดต่างๆ นอกจากนั้นยังมีศูนย์ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ พร้อมร้านขายของที่ระลึก สำหรับ สรรหาของฝากกลับมาฝากคนทางบ้านได้อีกด้วย สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างขึ้น

เก็บมาฝาก จากสวนสมุนไพร กินอาหารตามธาตุ

การส่งเสริมสุขภาพตามหลักการแพทย์แผนไทยได้ใช้ทฤษฎีธาตุทั้ง ๔ มนุษย์เกิดมามีธาตุทั้ง ๔ เป็นองค์ประกอบของชีวิต เพราะในชีวิตของคนเรา เมื่อ เกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาย่อมมีสาเหตุมาจากการเสียสมดุลของธาตุทั้ง ๔ ดังนั้น แนวทางการรักษาก็สามารถดูที่ธาตุเจ้าเรือน และปรุงแต่งอาหารหรือยารักษาให้ เหมาะสมกับธาตุเจ้าเรือน ธาตุเจ้าเรือน คือ องค์ประกอบของร่างกายที่เกิดขึ้นตามธาตุทั้ง ๔ ตาม ความเชื่อหลักพุทธศาสนา ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ บุคลิกลักษณะของคนแต่ละธาตุ จะแตกต่างกันไป มกราคม-มีนาคม อาหารของผู้ที่มีธาตุไฟเป็นธาตุเจ้าเรือน คนธาตุไฟ มักมีรูปร่างผอม ผิวคล้ำ ตกกระ กล้ามเนื้อกระดูกหลวม ควรรับประทาน ผัก ผลไม้พื้นบ้านที่มี รสขม รสเย็น รสจืด เช่น ผักบุ้ง ตำลึง บัวบก ขี้เหล็ก สะเดา แตงโม หัวผักกาด ฟักเขียว แตงกวา คะน้า บวบ มะเขือ ฯลฯ

R

elax

ภายใต้แนวคิด “สวนแห่งการเรียนรู้อย่าง รื่นรมย์” และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด ดั ง กล่ า ว พั น ธุ์ ไ ม้ ภ ายในสวนแห่ ง นี้ จึ ง มี

ป้ า ยบอกชื่ อ -สกุ ล และสรรพคุ ณ ของพื ช

แต่ละชนิดไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ยังคงไว้ ซึ่งความสวยงามของภูมิทัศน์ไว้ได้อย่างลงตัว ด้วยความใส่ใจดูแลอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง ปัจจุบันพืชพันธุ์ในสวนจึงมีความสมบูรณ์ อีกทั้งยังพรั่งพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค เครื่องมืออุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ ประจำโครงการ ซึ่งยังไม่หยุดยั้งอยู่เพียงเท่านี้ ทาง ปตท. ยังมี การขยายความร่วมมือ โดยประสานงานกับหน่วยงาน สถาบัน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ขยายขอบเขตงานสู่งานรวบรวมพันธุ์ งานปลูกสมุนไพรเพื่อแปรรูป และการศึกษางานทดลองแปรรูป สมุนไพร และศึกษาคุณภาพมาตรฐานของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด สืบต่อไป สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดกว้างให้กับบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว หรือชุมชนในพื้นที่ที่มีความสนใจ ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาหาความรู้ พร้อมทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนที่สำคัญแห่งหนึ่ง ของจังหวัดระยองอีกด้วย

เมษายน-มิถุนายน อาหารของผู้ที่มีธาตุลมเป็นธาตุเจ้าเรือน คนธาตุลม มักมีรูปร่างสูงโปร่ง ไม่อ้วน ผิวหนังแห้ง ควรรับประทาน ผัก ผลไม้พื้นบ้านที่มีรสเผ็ดร้อน เช่น กะเพรา โหระพา ตะไคร้ กระชาย พริกไทย ข่า กระเทียม ขิง ขึ้นฉ่าย ยี่หร่า ฯลฯ กรกฎาคม-กันยายน อาหารของผู้ที่มีธาตุน้ำเป็นธาตุเจ้าเรือน คนธาตุน้ำ มักจะมีรูปร่าง สมส่วน ท้วมถึงอ้วน มีผิวพรรณสดใส ควรรับประทาน ผัก ผลไม้พื้นบ้านที่ม ี

รสเปรี้ยว เช่น มะเขือเทศ ส้มโอ สับปะรด มะกรูด มะนาว ส้ม ส้มเขียวหวาน ยอดมะขามอ่อน มะระ สะเดา ฯลฯ ตุลาคม-ธันวาคม อาหารของผู้ที่มีธาตุดินเป็นธาตุเจ้าเรือน คนธาตุดิน มักจะมีร่างกาย และกล้ามเนื้อแข็งแรง ควรรับประทาน ผัก ผลไม้พื้นบ้านที่มีรสฝาด รสหวาน รสมัน รสเค็ม เช่น มังคุด ฝรั่งดิบ ฟักทอง หัวปลี กล้วย มะละกอ เผือก มัน ถั่วพู ถั่วต่างๆ เงาะ กะหล่ำปลี ผักกระเฉด น้ำนม น้ำอ้อย เกลือ ฯลฯ

มาระยองครั้งใด อย่าลืม ! แวะเที่ยว สวนสมุนไพรฯ ปตท. แหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรนานาชนิด และสำหรับผู้อ่านที่มีข้อมูลการท่องเที่ยว ที่น่าประทับใจ หรือร้านอาหารแนะนำ อย่าเก็บไว้คนเดียว ! เขียนมาเล่าสู่กันฟังได้ที่ nawijit@tpa.or.th หากเรื่องของท่านได้รับการตีพิมพ์ เรามีของที่ระลึก มอบให้ (อย่าลืม !! เขียนชื่อ-สกุล ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้) เรารอแบ่งปันความสุขจากทุกท่านอยู่ เอกสารอ้างอิง

1. เอกสารเผยแพร่สวนสุมนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. เรียบเรียงจากบทความเรื่อง การแต่งธาตุ ๔ ในร่างกายด้วยผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้าน จากหนังสือการดูแลสุขภาพด้วยผักพื้นบ้านและบทความเรื่อง ผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้าน ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย จากหนังสือผักพื้นบ้านกับสังคมไทย โดย แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา 3. http://www.pttplc.com/th/ptt_core.asp?page=cr_so_he 4. http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=News&file=article&sid=1971 For Quality February 2008 015


Cover Story

ใหจามก่

เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ความแม่นยำและความเที่ยงตรงสูง สำหรับงานสอบเทียบทางอุณหภูมิและทางไฟฟ้า ด้วยมาตรฐานระดับโลก ในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้

ปานเทพ อินทรลาวัณย์ เชาวนพงษ์ เอี่ยมเกตุแก้ว และเอกพงษ์ แย้มอดุลย์ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

Fluke 418x Series Precision Infrared Calibrators

Fluke เป็นผู้ผลิตเครื่องสอบเทียบทาง เครื่องสอบเทียบอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ ความเที่ยงตรงสูง ไฟฟ้ า และสอบเที ย บทางด้ า นอุ ณ หภู มิ ที่ มี Fluke 914x Series Field Metrology Wells เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิมาตรฐานสูง สำหรับงานภาคสนาม และในโรงงาน คุณภาพ และมาตรฐานระดับยอดเยี่ยม ได้รับ 917x Series Metrology Wells การยอมรับอย่างแพร่หลายในห้องสอบเทียบ เครื่องสอบเทียบอุณFluke หภูมิสมรรถนะสูงเยี่ยมระดับ Baths แต่สะดวกใช้งานแบบ Dry Well ชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลกมายาวนาน Fluke 8808A 5.5 Digit Multimeter เพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสในการพัฒนา ลดความยุ่งยากของการทดสอบในสายงานผลิต ให้มีมาตรฐานได้อย่างง่ายดาย แค่เพียงกดปุ่ม Fluke 8845A/8846A 6.5 Digit Multimeter อุตสาหกรรมของคนไทยให้สามารถแข่งขันได้ ความสามารถสูงยิ่งขึ้น สำหรับงานอัตโนมัติ, R&D, และงานซ่อมบำรุง ในระดับโลก บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ขอนำ Fluke 5320A Multifunction Electrical Tester Calibrator เสนอชุดสอบเทียบของ Fluke ที่ครอบคลุมงาน เครื่องสอบเทียบมัลติฟังค์ชั่น สำหรับเครื่องมือทดสอบทางไฟฟ้า ในระดับต่างๆ ในห้องสอบเทียบของคุณได้ Fluke 4180 Series เครื่องสอบเทียบอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ ความเที่ยงตรง โดยสามารถยืดหยุ่นตามขนาดที่เหมาะสมกับ ลั ก ษณะงานของท่ า น ตามมาตรฐานระดั บ สูง ใช้คอนโทรลเลอร์ของ Fluke ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการสอบเทียบ มีช่วงทำ อุณหภูมิที่กว้าง รุ่น 4180 ทำอุณหภูมิได้จาก -15 Cํ ถึง 120 ํC และ รุ่น 4181 ทำ นานาชาติ ดังต่อไปนี้ อุณหภูมิได้ 35 ํC ถึง 500 ํC โดยครอบคลุมเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดได้ หลากหลายมาก Fluke 4180 Series Precision

Infrared Calibrators

เครื่องสอบเทียบอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ ความเที่ยงตรงสูง

คุณสมบัติเด่น

ช่วงทำอุณหภูมิ : -15 ํC ถึง 500 ํC เป้าอุณหภูมิขนาดใหญ่ 6 นิ้ว ครอบคลุมพื้นที่การเห็นของเทอร์โมมิเตอร์ มีระบบแก้ไขค่าคลาดเคลื่อนจาก Emissivity โดยเฉพาะ ที่ไม่มีในยี่ห้ออื่น ปรับค่าตามความแตกต่างของ Emissivity ในเทอร์โมมิเตอร์แต่ละรุ่น เคลื่อนย้ายสะดวก สำหรับใช้งานภาคสนามได้อย่างรวดเร็ว รับรองความแม่นยำ อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ ใช้เทคนิคการวัดอุณหภูมิจากรังสีที่แผ่ออกจาก วัตถุ โดยปริมาณรังสีจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของวัตถุนั้น แต่วัตถุ 2 ชิ้นที่มีอุณหภูมิ เท่ากัน อาจให้ค่าอุณหภูมิที่แตกต่างกันอย่างมาก จากการวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์

ตัวเดียวกัน นั่นแสดงว่ามีปัญหาจากการสอบเทียบแล้ว ความแตกต่างอุณหภูมินี้ ● ●

● ● ●

For Quality February 2008 017


C

over Story

เกิดขึ้นได้จาก 2 ปัจจัยรวมกัน ซึ่ง Fluke 4180 Series ได้แก้ไข ปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว จึงให้ผลการสอบเทียบที่เที่ยงตรง และ แม่นยำกว่า ปัจจัยแรก คือ ค่าอุณหภูมิที่อ่านได้ไม่แน่นอน จากชนิด ของวัสดุ และลักษณะพื้นผิวของของวัตถุที่วัดที่เปลี่ยนไป แม้ว่า จะสอบเทียบอุณหภูมิแล้วก็ตาม นั่นเป็นเพราะคุณสมบัติที่เรียกว่า Emissivity หรือดัชนีการเปล่งรังสีของวัตถุที่ต่างกัน (มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1) หรือผลของวัสดุที่มีผิวเป็นมันวาวมีรังสีสะท้อนจากภายนอก รวมอยู่ด้วย เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดจึงมีค่า Emissivity สำหรับป้อนให้ตัวอ่านเพื่อคำนวณค่าอุณหภูมิที่ถูกต้อง โดยอาจเป็น แบบปรับเลือกค่าได้ หรือแบบคงที่ค่าเดียว ในการวัดอุณหภูมิที่ แม่นยำจำเป็นต้องเลือกค่า Emissivity ให้สอดคล้องกับวัตถุที่ กำลังถูกวัด ซึ่ง Fluke 4180 Series สามารถจำลองให้ค่าอุณหภูมิ ที่ปรากฏสอดคล้องกับค่า Emissivity ของเทอร์โมมิเตอร์ที่กำลัง สอบเทียบได้ ปัจจัยที่ 2 คือ ค่าคลาดเคลื่อนจาก “พิสัยการเห็นรอบ ข้าง” (peripheral vision) ที่เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดยิง ไปยังเป้าอุณหภูมิ ซึ่ง Fluke 4180 Series แก้ไขด้วย 2 แนวทาง แนวทางแรก โดยปริมาณรังสีที่แผ่จากเครื่องสอบเทียบจะถูกปรับ ให้สอดคล้องกับค่าการแผ่รังสีอ้างอิงมาตรฐาน ตามขบวนการ 018 For Quality Vol.14 No.124

Radiometric Calibration และแนวทางที่ 2 โดยการเพิ่มขนาด ของเป้าอุณหภูมิเครื่องสอบเทียบให้โตขึ้นถึง 6 นิ้ว เพื่อให้ครอบคลุมกว้างกว่า “พื้นที่การเห็น” (field of view) ของเครื่องวัด อุณหภูมิอินฟราเรด ซึ่งเพียงพอต่อการสอบเทียบได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ที่มีในตลาด

Fluke 914x Series Field Metrology Wells เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิมาตรฐานสูง สำหรับงานภาคสนาม และในโรงงาน Fluke 914x Series Field Metrology Wells เป็นเครื่องสอบเทียบอุณหภูมิความสามารถสูงที่ใช้งานง่ายมาก ด้วยขนาดที่เล็ก น้ำหนักเบา ทำอุณหภูมิได้รวดเร็ว แต่ยังคงมีเสถียรภาพ ความ สม่ำเสมอ และความแม่นยำทางอุณหภูมิเป็นเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับงานสอบเทียบเป็น Loop ของทรานสมิตเตอร์ในอุตสาหกรรม การสอบเทียบแบบเปรียบเทียบ (comparison) หรือแม้ การตรวจสอบเทอร์โมคัปเปิลเซนเซอร์ ด้วยออปชั่นเสริม “Process” ที่มี Readout ขนาด 2

แชนเนล ในตัวเอง สำหรับอ่านค่าความต้านทาน แรงดัน และ กระแส 4-20 mA พร้อม Loop เพาเวอร์ 24 โวลต์ จึงไม่จำเป็น ต้องใช้เครื่องมืออื่นเพิ่มเติมอีก คุณสมบัติเด่น ●

มี 3 รุ่น ครอบคลุมช่วงอุณหภูมิ ตั้งแต่ -25 ํC จนถึง

ออกแบบให้ ท ำงานในอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี โ ดย

660 ํC เฉพาะ น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก ทำงานเร็ว เหมาะ-

สำหรับสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม ●


C

over Story

ทำความเย็นได้ถึง -25 ํC ภายใน 15 นาที และ

ทำความร้อนได้ถึง 660 ํC ภายใน 15 นาที มี Readout 2 แชนเนล ในตัว สำหรับ PRT, RTD, Th ermocouple, 4-20 mA Current True Reference Thermometry ที่มีความแม่นยำถึง ± 0.01 ํC ทำงานอัตโนมัติ และออกเอกสารรายงานได้ในตัว สมรรถนะสูงระดับมาตรวิทยาทั้ง Accuracy, Stabi-

lity, Uniformity, และ Loading ให้คณุ สมบัตคิ รบถ้วนตามความต้องการของ EA-10/13 ●

● ●

รายละเอียดของรุ่นต่าง ๆ Fluke 9142

รุ่น 9142 สามารถทำอุณหภูมิได้ต่ำสุดในซีรีส์นี้ ทำ อุณหภูมิได้ -25 ํC ในอุณหภูมิห้อง มีความมั่นคงทางอุณหภูมิ

±0.01 ํC ตลอดช่วงอุณหภูมิจนถึง 150 ํC ความลึกช่องเสียบ

150 มิลลิเมตร (5.9 นิ้ว) ความสม่ำเสมอแนวแกน ±0.05 ํC แนวรัศมี ±0.01 ํC

สมรรถนะสูงเยี่ยมสำหรับสภาพแวดล้อม ในโรงงานอุตสาหกรรม Fluke 914x Sereis Field Metrology Wells ออกแบบมา สำหรับงานสอบเทียบอุณหภูมิในขบวนการผลิตอุตสาหกรรม

ตัวเครื่องมีน้ำหนักเพียง 8.2 กิโลกรัม ด้วยขนาดที่เล็ก สามารถ หิ้วไปใช้งานได้สะดวกทุกที่ มีประสิทธิภาพในการทำอุณหภูมิได้ รวดเร็วมาก โดยทำความเย็นได้ต่ำถึง -25 ํC ภายใน 15 นาที และทำความร้อนได้สูงถึง 660 ํC ภายใน 15 นาที เท่านั้น

สมรรถนะระดับห้องแล็ปมาตรวิทยา สำหรับการวัดที่ต้องการความแม่นยำสูง

Fluke 9143 รุ่น 9143 ความลึกช่องเสียบ 150 มิลลิเมตร (5.9 นิ้ว) ตลอดช่วงอุณหภูมิ 33 ํC ถึง 350 ํC โดยมีความมั่นคงทาง อุณหภูมิ ±0.02 ํC ที่ 200 ํC ความสม่ำเสมออุณหภูมิทั้งแนวแกน

Field Metrology Wells มีความแตกต่างจาก Dry-Wells ±0.1 ํC ที่ 200 ํ C และแนวรัศมี ±0.015 ํC ที่ 200 ํC ทั่วๆ ไป คือ นอกจากจะทำงานได้รวดเร็ว และเคลื่อนย้ายใช้งาน Fluke 9144 ได้สะดวกแล้ว ยังให้ค่าสมรรถนะหลักที่สำคัญทางมาตรวิทยา 6 รุ่น 9144 ทำอุณหภูมิได้ 50 ํC ถึง 660 ํC ความคลาด- อย่าง ตามข้อกำหนดของ EA ประกอบด้วย Accuracy, Stability, เคลื่อนการแสดงผล ±0.35 ํC ที่ 420 ํC มีความมั่นคงทาง Axial (vertical) Uniformity, Radial (well-to-well) Uniformity, อุ ณ หภู มิ ±0.04 ํ C ที่ 420 ํ C ความสม่ ำ เสมออุ ณ หภู มิ ทั้ ง Loading และ Hysteresis ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นหลักแนวแกน ±0.3 ํ C ที่ 660 ํ C และแนวรั ศ มี ±0.05 ํ C ที่ ประกันความมั่นใจของผลการวัดที่แม่นยำในทุกๆ งานสอบเทียบ 420 ํC ตามความลึกช่องเสียบ 150 มิลลิเมตร (5.9 นิ้ว) For Quality February 2008 019


C

over Story

Fluke 917x Series Metrology Wells เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิสมรรถนะสูงเยี่ยม ระดับ Baths แต่สะดวกใช้งานแบบ Dry Wells Fluke 917x Series Metrology Wells เป็นเครื่องสอบเทียบอุณหภูมิที่ออกแบบมาเพื่อการสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ และ เซนเซอร์ได้หลากหลาย ประกอบด้วยรุ่น 9170, 9171, 9172 และ 9173 ซึ่งให้สมรรถนะการสอบเทียบระดับห้องปฏิบัติการ (cal lab) ในเครื่องมือที่มีขนาดกะทัดรัด สะดวกในการเคลื่อนย้าย เหมาะกับ การใช้งานทั้งในห้องปฏิบัติการ และในงานภาคสนาม Fluke 917x Series Metrology Wells ได้รับการออกแบบ ด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Hart Scientific ที่สามารถให้ค่าสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมครบถ้วนทั้ง 7 องค์ประกอบสำคัญ นั่นคือ ค่าความมั่นคงอุณหภูมิ (stability) ±0.0005 ํC ค่าความสม่ำเสมออุณหภูมิในแนวแกน (แนวดิ่ง) (axial uniformity) ±0.02 ํC ค่าความสม่ำเสมออุณหภูมิในแนวรัศมี (จากบ่อถึงบ่อ)

(radial uniformity) ±0.01 ํC ค่าความผิดพลาดการแสดงผล (accuracy) ±0.006 Cํ ค่าความผิดพลาดจากการโหลด (loading) ±0.005 Cํ ฮิสเตอริซิส ±0.025 ํC ความลึก (immersion depth) 203 มม. หรือ 8 นิ้ว 9170 Series Metrology Wells เหมาะกับงานด้านอุต-

สาหกรรมอาหาร ปิโตรเคมี ผลิตยา เซมิคอนดัคเตอร์ อากาศยาน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึงห้องปฏิบัติการมาตรวิทยา ●

020 For Quality Vol.14 No.124

รายละเอียดของรุ่นต่าง ๆ รุ่น 9170

รุ่น 9170 สามารถทำอุณหภูมิได้ต่ำสุดในซีรีส์นี้ ทำ อุณหภูมิได้ -45 ํC ในอุณหภูมิห้อง มีความมั่นคงทางอุณหภูมิ

±0.005 ํ C ตลอดช่วงอุณหภูมิจนถึง 140 ํC ความลึกช่องเสียบ

160 มิลลิเมตร (6.3 นิ้ว) ความสม่ำเสมอแนวแกน ±0.02 ํC แนว รัศมี ±0.01 ํC รุ่น 9171 รุ่น 9171 ให้ความลึกมากขึ้นเป็น 203 มิลลิเมตร (8 นิ้ว) ตลอดช่วงอุณหภูมิ -30 ํC ถึง 155 ํC โดยมีความมั่นคงทาง อุณหภูมิ ±0.005 ํC ความสม่ำเสมออุณหภูมิทั้งแนวแกน และแนว รัศมีเหมือนรุ่น 9170 ความคลาดเคลื่อนของการแสดงผล ±0.1 ํC ตลอดย่านอุณหภูมิ รุ่น 9172

รุ่น 9172 ทำอุณหภูมิได้ 35 ํC ถึง 425 ํC ความคลาดเคลื่อนการแสดงผล ±0.005 ํC ถึง ±0.01 ํC ตามค่าอุณหภูมิที่

สูงขึ้น และสูงสุดที่ ±0.2 ํC ที่ 425 ํC ความลึกช่องเสียบ 203

มิลลิเมตร (8 นิ้ว) รุ่น 9173

รุ่น 9173 ทำอุณหภูมิได้ 50 ํC ถึง 700 ํC ความคลาดเคลื่อนการแสดงผล ±0.25 ํC ที่ 700 ํC ความลึกช่องเสียบ 203

มิลลิเมตร (8 นิ้ว) ค่าความมั่นคงของอุณหภูมิ และความสม่ำเสมอ อุณหภูมิดีเยี่ยมเพียงพอสำหรับงานอุณหภูมิสูง


C

over Story

สมรรถนะสูง เคลื่อนย้ายสะดวก ใช้งานง่าย 9170 Series Metrology Wells มีจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ ปุ่มกดป้อนตัวเลข ควบคุมการทำงานด้วยคำสั่งจากเมนู ง่าย และรวดเร็ว สามารถโปรแกรมการทำงานเก็บไว้ในหน่วยความจำ ได้ เลือกหน่วยอุณหภูมิได้ทั้ง ํC และ ํF ทุกรุ่นของ Metrology Wells มีระบบการเชื่อมต่อ RS-232 และซอฟต์แวร์ MET/TEMP II รุ่น 9938 เพื่อการสอบเทียบแบบอัตโนมัติทั้ง Resistive Temperature Device: RTD เทอร์โมคัปเปิล และเทอร์มิสเตอร์ Metrology Wells ได้เตรียมโปรแกรมสำเร็จสำหรับสอบเทียบ 4 แบบให้ใช้ โดยสามารถกำหนดอุณหภูมิได้ 8 จุด ที่ กำหนดเวลาการเพิ่มขึ้น และการรักษาระดับของอุณหภูมิ (ramp and soak) ระหว่างแต่ละจุดได้ และมีโปรโตคอล “Switch Test” แบบอัตโนมัติ

Fluke 8808A, 5.5 Digit Multimeter ดิจิทัลมัลติมิเตอร์ความละเอียดสูง 5.5 หลัก สำหรับงาน ในโรงงานผลิต งานพัฒนา และงานซ่อมบำรุง

Fluke 8808A เป็นดิจิทัลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ชนิด ความละเอียดสูง มีฟังก์ชันการวัดที่ครอบคลุมงานอย่างกว้างขวาง ทั้งการวัด โวลต์ โอห์ม และแอมป์ รวมถึงการวัดความถี่ มีปุ่มตั้ง ค่าการวัดที่เข้าถึง และใช้งานได้ง่าย สำหรับงานทดสอบใน โรงงาน หรืองานวัดที่ต่อเนื่องเป็นประจำ สามารถวัดกระแสรั่วไหล ความไวสูงถึง 1 nA ด้วยอินพุตอิมพีแดนซ์ต่ำ และย่านวัดกระแสต่ำ อันเป็นความสามารถเฉพาะซึ่งไม่มีในรุ่นอื่น

คุณสมบัติเด่นของ Fluke 8808A

ความละเอียด 5.5 หลัก แสดงผลคู่พร้อมกัน 2 ค่า วัดได้ทั้ง V dc/ac, I dc/ac, Ω, Freq, Continuity,

● ● ●

Diode ความแม่นยำ V dc ที่ 0.015% วัด Min, Max, Rel, dB, dBm วัดความต้านทานต่ำด้วยเทคนิค 4 สาย โดยใช้สาย

วัดเพียง 2 เส้น มีย่านวัดกระแสรั่วไหลความไวสูงโดยเฉพาะ ปุ่มใช้งานด่วน 6 ปุ่ม ตั้งค่าการวัดได้อย่างรวดเร็ว วัดเปรียบเทียบ Hi/Lo limit สำหรับการทดสอบ Pass/Fail มีอินเตอร์เฟส RS-232 ● ● ●

● ● ●

ลดความยุ่งยากของการทดสอบในสายงานผลิต ให้มีมาตรฐานเดียวกันได้อย่างง่ายดาย แค่กดปุ่ม Fluke 8808A มีปุ่มตั้งค่าการวัดได้เป็นการเฉพาะ 6 ปุ่ม ที่ด้านหน้า โดยทำหน้าที่เป็นปุ่มตั้งโปรแกรมล่วงหน้า แบบเดียวกับ ในวิทยุติดรถยนต์ ทำให้เป็นการง่ายและรวดเร็ว สำหรับคนงานผลิต ในการทำตามขั้ น ตอนการทดสอบ โดยไม่ ต้ อ งกดหลายปุ่ ม นอกจากนี้ยังมีปุ่มตั้งค่าการทดสอบ Pass/Fail สำหรับการทดสอบ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทั้งคุณภาพ และประสิทธิภาพการผลิต

i-Leakage ย่านวัดกระแสต่ำ ความไวสูง

ใช้ในการวัดกระแสต่ำๆ ที่ถูกใช้จากแบตเตอรี่ในเครื่อง ใช้อิเล็กทรอนิกส์ ขณะสแตนด์บายหรือปิดเครื่อง วัดกระแสรั่วไหล DC ในอุปกรณ์ หรือวงจรที่อ่อนไหว For Quality February 2008 021


C

over Story

การวัดความต้านทานต่ำแบบ 4 สาย โดยใช้สายวัดเพียง 2 เส้น (2x4 Wire Ohms) เทคนิคการใช้สายวัด 4 เส้น เป็นวิธีการวัดความต้านทาน ต่ำๆ ให้มีความแม่นยำสูง โดยทั่วไปมีขนาดน้อยกว่า 100 โอห์ม การวัดโอห์มแบบ 2x4 สาย เป็นการหลีกเลี่ยงความต้านทานของ สายวัดได้ ซึ่งปกติมีค่าประมาณ 0.5 โอห์ม ช่วยลดจำนวนจุดต่อไป ยังอุปกรณ์ที่กำลังถูกวัด ลดโอกาสผิดพลาดจากการตั้งค่าการวัด และช่วยในการวัดอุปกรณ์เล็กๆ หรือในที่คับแคบได้อย่างสะดวก

Fluke 8845A/8846A 6.5 Digit Multimeters: มัลติมิเตอร์ความเที่ยงตรงสูง ขนาด 6.5 หลัก สำหรับระบบอัตโนมัติงานในโรงงาน งานวิจัย พัฒนา และงานบริการซ่อมบำรุง มัลติมิเตอร์ความแม่นยำสูงขนาด 6.5 หลัก ที่มีความ สามารถอย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของ การวัดค่าทางไฟฟ้าได้มากที่สุด เป็นเครื่องแบบตั้งโต๊ะที่ใช้งานได้ ง่าย ประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่างๆ มากมายตามที่คุณคาดว่าจะ พบได้ทั่วไปในมัลติมิเตอร์ของ Fluke เช่น การวัดแรงดัน กระแส และความต้านทาน โดยวัด Vdc ด้วยความแม่นยำสูงถึง 0.0025% ย่านการวัดกระแส 10A และย่านการวัดโอห์มที่กว้าง 022 For Quality Vol.14 No.124

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ 8845A/8846A เพื่อวัดอุณหภูมิ ค่าความจุ คาบเวลา และความถี่ โดยในส่วนของฟังก์ชันตัวนับ ตัววัดค่าความจุ และเทอร์โมมิเตอร์จะถูกติดตั้งไว้ภายใน เพื่อให้ สามารถนำไปใช้งานได้อย่างกว้างขวาง ทั้งทดสอบการผลิต การ วิจัยพัฒนา และงานซ่อมบำรุง คุณสมบัติโดยรวมของ Fluke 8845A/8846A

ความละเอียด 6.5 หลัก วัด Vdc ที่ความแม่นยำ 0.0025% ย่านการวัดกระแส 10 mA ถึง 10 A ย่านการวัดโอห์ม 10 Ω ถึง 1G Ω เทคนิคการวัด 2 x 4 Ω แบบ 4-wire วัดความถี่ ความจุ คาบเวลา อุณหภูมิ มีพอร์ต USB เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ (รุ่น 8846A) แสดงผลแบบกราฟิก โหมดการบักทึก Trendplot™ ให้ข้อมูลเป็นสถิติ และ

กราฟ ●

พิกัดความปลอดภัย CAT I 1000V, CAT II 600V ใช้แทน Fluke 45 และ Agilent 34401A ได้ทันที

เครื่องมือสำหรับการทดสอบชั้นสูง Fluke 8845A/8846A ช่วยให้การทดสอบ การวิเคราะห์ จุดเสียในอีกระดับด้วยความสามารถแสดงผล ทั้งแบบกราฟ และ แบบตัวเลขบนหน้าจอ แสดงผลกราฟแบบ Histogram รวมไปถึง ข้อมูลต่างๆ ทางสถิติ นอกจากนี้ยังบันทึกผลการวัดผ่านหน่วย ความจำแบบ USB ได้


C

over Story

รองรับความต้องการในงานวัดที่ต้องการความแม่นยำสูง ด้วยความละเอียดถึง 6.5 หลัก มีความสามารถ TrendPlot ในตัว สำหรับเก็บบันทึกข้อมูล และนำมาแสดงผลเป็ น แนวโน้ ม เหตุ ก ารณ์ บนจอแสดงผลแบบ กราฟิกได้ แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบ Histogram เพื่อตรวจดูปัญหา น้อยส์ และเสถียรภาพในวงจรอะนาล็อก

คุณสมบัติตรงตามความเป็นจริง ยื่นขอ Accredited ได้ ด้วยประสบการณ์ และความมุ่งมั่นของ Fluke ในเรื่อง คุณภาพ และบริการอันเป็นที่ยอมรับ ทำให้ Fluke 8845A/8846A เป็นมิเตอร์ประจำโรงงาน หรือห้องทดลองที่ท่านสามารถขอ Accredited รับรองความสามารถของ Fluke 8845A/8846A ได้จริง ตามคุณสมบัติของมิเตอร์ทุกประการ

Fluke 5320A Multifunction Electrical Tester Calibrator เครื่ อ งสอบเที ย บมั ล ติ ฟังก์ชัน สำหรับงานสอบเทียบเครื่องมือวัด และ ทดสอบทางไฟฟ้า

Fluke 5320A เครื่องสอบเทียบแบบมัลติฟังก์ชัน ที่ช่วยให้ คุณสามารถสอบเทียบเครื่องมือทดสอบทางไฟฟ้าได้หลากหลาย ด้วยเครื่องมือเพียงเครื่องเดียว ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการสอบเทียบ ต่างๆ ทำได้สะดวกขึ้น Fluke 5320A ยังสามารถทำงานโดย อัตโนมัติด้วยซอฟต์แวร์สอบเทียบ MET/CAL plus

หลากหลายฟังก์ชันในเครื่องเดียว Fluke 5320A เครื่องสอบเทียบแบบมัลติฟังก์ชันเพียงตัว เดียว สามารถสอบทาน และสอบเทียบเครื่องมือวัด และทดสอบ ทางไฟฟ้าได้หลากหลาย เหล่านี้ ใช้สอบเทียบเครื่องทดสอบการติดตั้งแบบมัลติฟังก์ชัน (multifunction installation testers) ด้วยความสามารถในการ ทดสอบแรงดัน ความต้านทานฉนวน ความต่อเนื่อง Loop, RCD และการทดสอบความต้านทานดิน ใช้สอบเทียบเครื่องทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพกพา

(portable appliance testers) สามารถทดสอบแรงดัน ความ ต้านทานฉนวน จุดต่อกราวด์ กระแสรั่วไหล Flash Voltage และ การทดสอบโหลด ใช้สอบเทียบเครื่องทดสอบความต้านทานดิน (กราวด์) และเครื่องทดสอบความต่อเนื่อง (continuity testers and earth resistance testers) สามารถจ่ายค่าความต้านทานต่ำได้อย่าง แม่นยำจาก 100 Ω ถึง 2 kΩ ด้วยความละเอียด 3½ หลัก มีโหมด เลือกทั้งแบบ 2-wire หรือ 4-wire ใช้สอบเทียบเครื่องทดสอบ Ground Bond และอิม-

พีแดนซ์ Loop/Line (ground bond testers and loop/line impedance testers) มีตัวต้านทานกระแสสูงที่สามารถจ่ายค่า ●

For Quality February 2008 023


C

over Story

เพื่อเพิ่มความต้านทาน Loop หรือ Line ด้วยปริมาณที่ทราบค่า ใช้โหมด Scan เพื่อกำหนดค่าความต้านทานลูปอย่างอัตโนมัติ และใช้โหมด Active Loop Compensation เพื่อชดเชยอิมพี แดนซ์ที่ตกค้างใน Loop หรือ Line ใช้สอบเทียบเครื่องทดสอบ GFCI (ground fult current

interrupter) และ Residual Current Device: RCD ตรวจสอบ และ สอบเทียบ Trip Current และ Trip Time ได้ในย่านกว้าง สำหรับ เครื่องทดสอบ RCD ส่วนใหญ่ Trip Time จะถูกคำนวณไว้อย่าง แน่นอนที่ 0.25 ms เพื่อให้ได้อัตราความไม่แน่นอนการทดสอบ Test Uncertainty Ratio: TUR มากกว่า 4:1 ความไม่แน่นอน Trip Time คือ 1% ใช้สอบเทียบเครื่องทดสอบความต้านทานฉนวน (insu-

lation resistance testers) สามารถจ่ายค่าความต้านทานสูง และ ทดสอบเอาต์พุตแรงดันสูงของเมกะโอห์มมิเตอร์ และเครื่องมือ ทดสอบฉนวนทั้งแบบตั้งโต๊ะ และพกพาอื่นๆ สามารถเลือกย่าน ทดสอบความต้านทานต่างๆ อย่างต่อเนื่องจาก 10 kΩ ถึง 10 GΩ ด้วยความละเอียด 3½ หลัก และค่าเดี่ยวอีกหนึ่งค่าคือ 100 GΩ เพื่อทำการสอบเทียบเครื่องทดสอบฉนวน 5 kV มีฟังก์ชันอะแดปเตอร์คู่ 10 kV ภายนอก เพื่อเพิ่มย่านความต้านทานไปถึง 10 TΩ ใช้สอบเทียบเครื่องทดสอบกระแสรั่วไหล (leakage

current testers) จะทำการจำลองกระแสรั่วไหลสำหรับ Direct/ Touch โหลด และการชดเชยกระแสรั่วไหล ด้วยความละเอียด

4½ หลัก จาก 0.1 mA ถึง 30 mA ใช้สอบเทียบโวลต์มิเตอร์ (voltmeters) ได้เพิ่มเติม

แหล่งจ่ายแรงดันความแม่นยำสูงถึง 600 V ด้วย % ค่าความไม่ แน่นอน เพื่อการสอบเทียบเครื่องวัด Vac และ Vdc ใช้สอบเทียบเครื่องทดสอบ Hipot (high potential testers) ให้การสอบเทียบ Hipot ของแรงดันทั้ง ac และ dc ด้วย ตัวทดสอบกระแสและแรงดันขนาด 1 kV อยู่ภายใน สำหรับแรงดัน ที่มากกว่า 1 kV ก็มีอะแดปเตอร์มาตรฐาน 10 kV หรือโพรบ 40 kV ใช้สอบเทียบเครื่องมือทดสอบความปลอดภัยทางการ

แพทย์ (medical safty testers) ด้วยฟังก์ชันที่ครอบคลุม และ ●

024 For Quality Vol.14 No.124

ความแม่นยำสูง จึงเหมาะแก่การสอบเทียบเครื่องทดสอบด้าน ความปลอดภัยทางการแพทย์ได้ทันที

ยืดหยุ่นสูง ใช้งานง่าย Fluke 5320A ออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย มีหน้าจอแสดง ผลขนาดใหญ่ แสดงผลเป็นสีครบถ้วน มีความสว่างสูง ช่วยให้ อ่านค่าได้สะดวก ชัดเจน แสดงขั้วทดสอบที่กำลังใช้งาน และมี คำแนะนำการใช้งานแสดงบนจอเพื่ออ้างอิงได้ตามต้องการทุกเมื่อ สามารถทำงานในแบบอัตโนมัติ (automated) โดยใช้ร่วมกับ ซอฟต์แวร์จัดการงานสอบเทียบ MET/CAL plus® มีอินเตอร์เฟสที่ เป็นที่นิยมในงานอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน ทั้ง LAN, IEEE-488 และ RS-232 สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด 2425/2 ถนนลาดพร้าว ระหว่างซอย 67/2-69 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2514-1000; 0-2514-1234 แฟกซ์ 0-2514-0001; 0-2514-0003 Internet: http://www.measuretronix.com E-Mail : info@measuretronix.com


Auditor’s รำลึ ก ถึ ง ขั ต ติ ย นารี ค ณ ุ ภาพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ Note

>>> I-UP

auditor.note@gmail.com

หลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2551 ที่ผ่านมา ได้มีข้าราชบริพาร หรือบุคคลที่โชคดีซึ่งมีโอกาสทำงานรับใช้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ หลายท่าน เล่าถึง ประสบการณ์การทำงานรับใช้เบื้องยุคลบาท พระองค์ท่าน และพอสรุปได้ว่าพระองค์ท่านมีพระอุปนิสัยเด่นที่สรุปได้ 6 ประการ ดังนี้ 1. ทรงตรงต่อเวลา นพ.ยุทธ โพธารามิก รองเลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เล่าให้ฟังว่า “พระองค์ท่าน เป็นคนตรงเวลามากๆ ถ้าภาษาชาวบ้านก็ตรงเวลาเป๋งเลย จะสายก็เป็นนาที วินาที เท่านั้นเอง ถ้าท่านไปเร็วด้วยวิธีใดก็ตามจะให้ขบวน ชะลอ เหตุผลท่านบอกว่าเจ้าภาพ หรือผู้ที่รับรองอาจจะยังไม่เรียบร้อยจะสร้างความลำบากใจให้เขา” รศ.ดร.พิมพ์พันธุ์ เวสสะโกศล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตลูกศิษย์ เล่าว่า “ประทับใจมากที่เคยได้เรียนกับพระองค์ ทรงเป็นครูที่ดีมาก For Quality February 2008 025


เพราะทรงเป็นครูตัวอย่าง ตั้งใจสอน และรักษาระเบียบวินัย พระองค์ทรงเข้าห้องสอนตรงเวลาไม่เคยสาย ทรงเข้มงวด และเคี่ยวเข็ญให้นักเรียนตั้งใจเรียนจนได้ ซึ่งเป็นวิธีการสอน ภาษาที่ถูกต้อง” 2. ทรงรู้ลึก และทรงใส่พระทัยในรายละเอียด คุณณัฐ ยนตรรักษ์ นักเปียโน และนักประพันธ์เพลง ที่มีชื่อเสียงของไทย มีผลงานการเล่นเป็นที่ยอมรับในระดับ นานาชาติ และ คุณบัณฑิต อึ้งรังษี วาทยกรชาวไทยที่มี ชื่อเสียงระดับโลก เล่าให้ฟังในรายการโทรทัศน์ ซึ่งแยกกัน สัมภาษณ์ แต่เล่าให้ฟังประสบการณ์ในการแสดงต่อหน้าพระพักตร์คล้ายๆ กันว่า “พระองค์ท่านทรงจำโน้ตดนตรีได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่น หรือโน้ตดนตรี หลังจาก การแสดง พระองค์ท่านจะทรงทัก และทรงถามถึงส่วนที่ เปลี่ยนไปได้อย่างถูกต้อง” นพ.ยุทธ รองเลขาธิการ พอ.สว. เล่าถึงความใส่ พระทัยในรายละเอียดว่า “ท่านไม่ได้มาด้านการแพทย์ ก็ เข้าใจโดยสัญชาตญาณโดยทั่วๆ ไป ท่านจะถามหมอใน พื้นที่ว่าคนนี้เป็นอะไร จะรักษาอย่างไร เราจะช่วยเหลือเขา อย่างไร จะส่งไปที่ไหน ท่านถามหมด อาสาสมัคร พอ.สว. ก็จะกราบทูล แล้วท่านไม่ลืมนะ บางทีท่าน Mark ไว้แล้ว จะถามกลับมา ขอรายงานกลับว่าผู้ป่วยเป็นอย่างไร เราผู้ปฏิบัติต้องระมัดระวังให้ดี ทางจังหวัดเขาก็รู้ว่าท่านตาม ต้องรายงานว่าปีที่แล้วเป็นอย่างไร ท่านจะตามผล ตามจน ต้องระวัง ใครสั่งแล้วไม่ทำก็รู้สึกมันไม่ดีกับท่าน ที่จริงไม่ใช่ สั่ง-ท่านขอให้ทำ เรื่องนี้ไม่มีการสั่ง เพราะเป็นอาสาสมัคร ท่านก็ไม่เคยสั่งอะไร” คุ ณ สวั ส ดิ์ จงกล ลู ก ศิ ษ ย์ รุ่ น แรกของสมเด็ จ พระเจ้าพี่นางเธอฯ ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อปี พ.ศ.2495 ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารหอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าว่า “ทรงตรวจเรียงความ ของลูกศิษย์ทุกคนอย่างละเอียด มีการแก้ไขคำต่างๆ” นอกจากนี้ คุณสวัสดิ์ยังเล่าอีกว่า “ทรงนำสัตวแพทย์จาก คณะสัตวแพทย์ติดตามในคณะแพทย์อาสา พอ.สว. ด้วย เพื่อไปช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน นอกจากจะรักษา คนแล้ว ก็จะรักษาสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านด้วย” 026 For Quality Vol.14 No.124

รศ.ดร.พิมพ์พันธุ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตลูกศิษย์ เล่าด้วยว่า นอกจากพระองค์จะทรงตั้งพระทัยสอนแล้วยังทรงใส่พระทัย ในเรื่องอื่นๆ ด้วย “พอทราบข่าวว่า ลูกศิษย์ (ผศ.สุขุมาวดี ขำหิรัญ) อาจารย์สถาบันวิจัยภาษา และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัย มหิดล เลือดคั่งในสมอง นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล พระองค์เสด็จไป ทรงเยี่ยมถึงโรงพยาบาลจุฬาฯ ทรงน่ารักมาก อาจารย์หลายคนยังไม่สนใจ ลูกศิษย์เท่าพระองค์” 3. ทรงเข้มงวด ไม่ยอมให้ทำผิด นพ.ยุทธ รองเลขาธิการ พอ.สว. เล่าให้ฟังว่า “ถ้าท่านบอกอย่างนี้ อย่าทำ ไม่ควรทำ ใครทำขึ้นมาโกรธนะครับ และมีทางเดียวต้องไปขอโทษ ท่าน คนใกล้ชิดกลัวท่านจะตาย ถ้าทำผิด ท่านดุน่ากลัว เวลาท่านดุ แต่ ไปขอโทษท่านก็โอเค จบ แล้วก็ forget it” 4. ทรงยุติธรรม ไม่เอาเปรียบ นพ.ยุทธ รองเลขาธิการ พอ.สว. รำลึกถึงพระอุปนิสัยส่วนนี้ให้ฟัง ว่า “เวลาท่านเสด็จฯ ไปไหน เช่น ไปคอนเสิร์ตจะเห็นมีผู้ติดตาม ถามว่า


Quality ผู้ติดตามเสียเงินไหม ความจริงเจ้าของคนจัดคอนเสิร์ตเขาไม่เก็บเงินผู้ ติดตามหรอก แต่ท่านบังคับให้เสีย ให้ซื้อตั๋วด้วย - เขาให้ฉันคนเดียว ใคร ไปกับฉันต้องซื้อตั๋วด้วย ท่านบอกว่าไปกับท่านก็ได้รับความสะดวกมากแล้ว อย่างไปประทับโรงแรมต่างจังหวัด เขาให้ฉันคนเดียว ใครไปด้วยต้องจ่าย ค่าโรงแรม นี่เรื่องจริง อย่าคิดว่าผู้ติดตามไปฟรีนะ ความจริงเจ้าของเขา ให้ฟรีอยู่แล้ว แต่ด้วยคำสั่งท่านต้องเสีย เพราะเขาลงทุนคล้ายๆ ว่าไป กับฉันก็ได้รับความสะดวกสบายพออยู่แล้ว มีรถรับ-ส่ง ผมเคยถามคน ติดตามเสียค่าเครื่องบินไหม เขาบอกเสียสิ เสียเต็มด้วย ดีไม่ดีท่านขอดู ตั๋วขึ้นมา” 5. ไม่ถือพระองค์ ทรงมีความเป็นกันเอง และทรงใช้ชีวิตเยี่ยง สามัญชน รศ.ดร.พิมพ์พันธุ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตลูกศิษย์ เล่าว่า “เมื่อพวกเราเรียนจบ พระองค์ทรงพระกรุณาเสด็จมาฉายพระรูปกับ พวกเราในวันซ้อมรับปริญญา และในวันรับปริญญา พระองค์ประทับอยู่บน เวทีด้วยในฐานะพระอาจารย์ของพวกเรา” คุณสวัสดิ์ ลูกศิษย์รุ่นแรกของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เล่าว่า “พระอาจารย์เคยเล่าให้ฟังในห้องเรียนว่า ความสุขที่แท้จริง คือ การได้ ปลีกวิเวกอยู่กับตัวเอง แต่การเป็นเจ้าฟ้า หากอยู่ต่างประเทศก็มีความเป็น อิสระพอควร แต่เมื่ออยู่ในประเทศไทย ความสุขส่วนพระองค์ของพระองค์ ท่านมีไม่เกิน 20 นาที โดยครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเคยเสด็จสำเพ็งเป็นการ ส่วนพระองค์ ซึ่งไม่มีใครจำพระองค์ได้ แต่หลังจากนั้นตำรวจก็มาถวาย การอารักขา” 6. ทรงมัธยัสถ์ นพ.ยุทธ รองเลขาธิการ พอ.สว. กล่าวถึง ความเหมือนของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กับสมเด็จย่าว่า “เหมือนกัน ผมว่าเหมือนหลาย อย่าง ท่านได้แม่มาเยอะ เสียงนี่เผลอๆ นึกว่าเสียงสมเด็จย่าในวัยเดียวกัน นะ สอง ความมัธยัสถ์ ใครนั่งโต๊ะเสวยต้องกินให้หมดนะ ไม่หมด ท่าน ว่าให้ด้วย ท่านบอกคนจนมีเยอะแยะ ท่านได้แม่มาเยอะมาก ต้องกินให้ หมด ไม่หมดนั่งจนหมด ไม่ได้นะครับ นึกถึงคนอื่นที่เขาไม่มีกิน ท่านจะ สอนเสมอ ในหนังสือแม่เล่าให้ฟังก็มีเรื่องนี้ด้วย” พระอุปนิสัยทั้ง 6 ประการดังกล่าวนั้น ในแวดวงคนทำงาน คุณภาพ นับได้ว่าพระองค์ท่านทรงเป็นบุคคลตัวอย่างในการทำงานได้ อย่างแท้จริง ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย... ข้อคิด

P

roduction

พระองค์ท่านเป็นคนตรงเวลามาก ๆ ถ้า ภาษาชาวบ้านก็ตรงเวลาเป๋งเลย จะสายก็เป็น นาที วินาที เท่านั้นเอง ถ้าท่านไปเร็วด้วยวิธีใด ก็ตามจะให้ขบวนชะลอ เหตุผลท่านบอกว่าเจ้า ภาพ หรือผู้ที่รับรองอาจจะยังไม่เรียบร้อย จะสร้างความลำบากใจให้เขา

“ในครอบครัวของเรา ความรับผิดชอบเป็นของ ใครที่ไม่ต้องคิด เป็นธรรมชาติ สิ่งที่สอนกันอันดับแรกคือ เราทำอะไรให้เมืองไทย” พระราชดำรัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ TIPS ทำอย่างไรให้เป็นคนตรงต่อเวลา 1. ตั้งนาฬิกาให้ตรงเวลา หรือเร็วกว่าเวลา 515 นาที 2. ติดตั้งนาฬิกาทุกห้องที่บ้าน หรือที่ทำงาน เพื่อเตือนเวลาให้ตนเอง 3. อย่าลืมตั้งเวลาให้ตรงกันทุกเรือน 4. อย่าเป็นคนมองโลกในแง่ดี เช่น นัดประชุม 10.00 น. เวลาที่ใช้ในการเดินทางจากบ้านไปประชุมใช้ เวลาเพียง 30 นาที ออกจากบ้าน 9.30 น. ก็ทัน ให้คิด เผื่อเวลาไว้เหตุฉุกเฉิน หรือสิ่งที่ไม่คาดคิดไว้เสมอ เช่น ในกรณีนี้ให้ออกจากบ้าน 9.15 น. แทน 5. อย่าวางนาฬิกาปลุกที่หัวเตียงนอน เพราะ คนเรามักจะกดเสียงนาฬิกาปลุกปิด และนอนต่อ ให้วาง นาฬิกาปลุกไว้ไกลๆ ตัว ต้องลุกจากเตียงมากดปิด เพื่อ ให้ลืมตา ร่างกายตื่น 6. มุ่งมั่น สัญญากับตนเองว่า ฉันจะต้องไปถึง ก่อนเวลานัดหมาย 15 นาทีทุกครั้ง เช่น หากเวลาเริ่มงาน 8.00 น. ก็ให้บอกกับตนเองว่า ฉันต้องไปถึงที่ทำงาน 7.45 น. เป็นต้น และหากนำเอกสาร บทความขนาดสั้น For Quality February 2008 027


Quality

P

roduction

ท่านไม่ได้มาด้านการแพทย์ ก็เข้าใจโดย สัญชาตญาณโดยทั่วๆ ไป ท่านจะถามหมอใน พื้นที่ว่าคนนี้เป็นอะไร จะรักษาอย่างไร เราจะ ช่วยเหลือเขาอย่างไร จะส่งไปที่ไหน ท่านถาม หมด อาสาสมัคร พอ.สว. ก็จะกราบทูล แล้ว ท่านไม่ลืมนะ บางทีท่าน Mark ไว้แล้วจะถาม กลับมา ขอรายงานกลับว่าผู้ป่วยเป็นอย่างไร เราผู้ปฏิบัติต้องระมัดระวังให้ดี ทางจังหวัดเขา ก็ รู้ ว่ า ท่ า นตาม ต้ อ งรายงานว่ า ปี ที่ แ ล้ ว เป็ น อย่างไร ท่านจะตามผล ตามจนต้องระวัง ใคร สั่งแล้วไม่ทำก็รู้สึกมันไม่ดีกับท่าน ที่จริงไม่ใช่ สั่ง-ท่านขอให้ทำ เรื่องนี้ไม่มีการสั่งเพราะเป็น อาสาสมัคร ท่านก็ไม่เคยสั่งอะไร ไปอ่าน ในช่วง 15 นาทีที่ไปถึงเช้ากว่าเวลานัดหมาย จะ ทำให้เกิดความรู้สึกทำงานสำเร็จไป 1 งาน 7. จั บ เวลาที่ ใ ช้ ไ ปในการทำกิ จ กรรมแต่ ล ะ กิจกรรม เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดเวลาใหม่ เช่น ให้เวลา อาบน้ำ 15 นาที อาบจริงกี่นาที บางคนอาจจะบอกว่าตื่น 6.00 น. อาบน้ำ 30 นาที ออกจากบ้าน 6.30 น. แต่ในความ เป็นจริง อาจจะมีกิจกรรมที่ต้องทำมากกว่า เช่น ผู้หญิง หากเช้าวันใดสระผม จะใช้เวลามากกว่าวันไม่สระผม เพราะ ต้องมีการเป่าผมให้แห้ง เป็นต้น 8. ดูว่าใน 1 วันตนเองเสียเวลาไปกับสิ่งใด เพื่อ จะดำเนินหามาตรการจัดการกับสิ่งนั้น เช่น เสียเวลา ท่อง Internet หลังเช็กอีเมล ก็ให้หามาตรการมาเพื่อ จัดการกับสิ่งนั้น โดยอาจจะให้เจ้าหน้าที่ IT ล็อกเวลาใน การเล่น Internet ให้ 9. ทำบันทึกเตือนตนเอง เวลาที่ต้องทำกิจกรรม เช่น เพื่อให้ฉันต้องออกจากบ้านไปทำงานตอน 7.00 น. ดังนั้น 6.00 น. ตื่นนอน 6.05 น. เก็บที่นอน 6.10 น. 028 For Quality Vol.14 No.124

อาบน้ำแปรงฟัน 6.25 น. แต่งตัว 6.35 น. ทานข้าว 6.50 ออกจากซอย เป็นต้น 10. จัดของวางให้เข้าที่เข้าทาง เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการหาของ เช่น วางกุญแจรถไว้กับกระเป๋าสตางค์ เป็นต้น 11. เตรียมเสื้อผ้าที่จะใส่ในวันรุ่งขึ้น (และรองเท้า) ล่วงหน้า 12. หากไปในสถานที่ไม่คุ้นเคย ให้ศึกษาแผนที่ หรือโทรศัพท์ สอบถามผู้รู้ก่อน (รวมถึงการโดยสารโดยรถประจำทาง) 13. เติมน้ำมันให้เต็ม 1 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง และบำรุงรักษา รถให้อยู่ในสภาพที่ดี 14. หากต้องเดินทางโดยอาศัยรถคนอื่น ให้เตรียมแผนสำรองไว้ ด้วย 15. เข้านอนให้ตรงเวลา หลับให้เพียงพอ แถมท้าย การมาสายนั้น เป็นสนิมกัดกร่อนความสัมพันธ์ที่ดีกับ เพื่อน เพื่อนร่วมงาน และเจ้านาย รวมถึงความเป็นมืออาชีพ เพราะหาก คุณมาสายจะทำให้ผู้รอเกิดความระคายเคืองใจ และลดการให้ความสำคัญ ของคุณ (เพราะคุณไม่ให้ความสำคัญกับเขาก่อนนี่นา) เอกสารอ้างอิง ที่มา http://www.wikihow.com/Be-Punctual


Quality Production แนะนำ

ISO/DIS 9001:2008 >>> นายคุณภาพ

วิทยากรอิสระ

มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 จะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตามรอบการประเมินทุกๆ 5 ปี ซึ่ง ISO 9001:2000 นั้น มี การประกาศใช้ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 7 ปี ดังนั้น จึงครบกำหนดรอบการ ทบทวนการเปลี่ยนแปลงแล้ว คณะกรรมการวิชาการ TC176 (technical committee) ของ The International Organization for Standardization: ISO จึงมีการร่างปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ISO ฉบับใหม่ ซึ่งกระบวนการร่างมาตรฐานฉบับใหม่จะมีการทบทวนตามกระบวนการ ปรับปรุงการร่างมาตรฐานสากลโดยการทบทวนเป็นระยะจาก Working Draft: WD พัฒนาเป็น Committee Draft 1: CD1 ปรับปรุงพัฒนาแก้ไข เป็น Committee Draft 2: CD2 ซึ่งฉบับที่มีการเผยแพร่ในปัจจุบันนี้เป็น ฉบับ Draft International Standard: DIS ก่อนพัฒนาเป็นฉบับ Final

Draft International Standard: FDIS ซึ่งเป็นฉบับสุดท้าย ก่อนปรับปรุงร่างมาตรฐานเป็นฉบับสากล International Standard: IS ในอนาคต มาตรฐาน ISO/DIS 9001:2008 นี้มีการเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 แบบ Minor Change โดยโครงสร้างของข้อกำหนดนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และยังคงใช้โครงสร้าง PDCA Cycle การปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) และรูปแบบ Quality Management System Model เช่นเดิม แต่การ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น จะเป็นการขยายความ และการเพิ่ม Note เพื่อให้มีความเข้าใจสอดคล้องกันในการตีความข้อ

For Quality February 2008 029


Quality

P

roduction

กำหนดที่สอดคล้องกัน ผู้เขียนขออธิบายในภาพรวมของ การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้อ่านได้นำไปเตรียมความพร้อม ในการพิจารณาปรับปรุงระบบคุณภาพให้สอดคล้องกับ ISO 9001:2008

สรุปความการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

1. ภาพรวมของบทนำ ขอบข่าย การประยุกต์ใช้ นิยามศัพท์ ข้อกำหนดที่ 0.1-3 นั้น มีการเพิ่มเติมคำศัพท์ อ้างอิง คือ Statutory and Regulatory ซึ่งความหมาย ตามพจนานุกรมหมายถึง พระราชบัญญัติ และข้อบังคับ นั้น หมายถึง การเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พระราชบัญญัติอาหารสัตว์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐานบังคับ โดยทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ โดยลูกค้า เป็นต้น เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องนั้นมีการ ปรับปรุงให้ทันสมัยตามที่มีการประกาศใช้ เช่น ISO 9000: 2005 และ ISO 14001:2004 รวมทั้งมีการปรับปรุง Note ตามความหมายใหม่ เช่น การนิยามความหมาย “ผลิตภัณฑ์ (Product)” นั้น หมายถึง ผลที่ได้จากกระบวนการผลิต และ/หรือบริการ (product realization) รวมถึงวัตถุดิบที่ จัดซื้อ และการเน้นถึงกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติ ตามกำหนดทางด้านกฎหมาย 2. ข้อกำหนด 4.1 นั้นในภาพรวมนั้น สิ่งที่มีการ ขยายความเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น คือ กระบวนการ ว่าจ้างแหล่งภายนอก (outsource process) คือ การระบุ ประเภท (type) และขอบข่าย (extent) ของการควบคุม การว่าจ้างแหล่งภายนอกในระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งการ ระบุประเภท และขอบข่ายของการควบคุมการว่าจ้างแหล่ง ภายนอก และการขยายความกระบวนการ Outsource ใน Note คือ กระบวนการที่จำเป็นในระบบบริหารคุณภาพ แต่ถูกเลือกให้ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก วิธีการและ ลักษณะการควบคุมนั้นสามารถพิจารณาปัจจัยต่างๆ คือ a) ผลกระทบต่อองค์การ ขอบเขต b) ขอบเขตความร่วม มือในการควบคุมกระบวนการ c) ความสามารถในการ 030 For Quality Vol.14 No.124

ควบคุมจากกระบวนการจัดซื้อตามข้อ 7.4 ตัวอย่างวิธีการควบคุมการว่า จ้างหน่วยงานภายนอก เช่น การควบคุมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การทำ สัญญาข้อตกลงในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด การตรวจประเมิน ตามสัญญาข้อตกลง และการปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ การส่ง บุคลากรเข้าไปตรวจสอบ และควบคุมกระบวนการทำงานในสถานที่ผลิต เป็นต้น 3. ข้อกำหนด 4.2.1-4.2.4 นั้นมีการขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ว่า ในขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องหนึ่งอาจมีบรรจุหลายข้อกำหนดใน ระบบบริหารคุณภาพ และในทางกลับกันในหนึ่งข้อกำหนด ระบบบริหาร คุณภาพก็อาจมีหลายขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขยายความการควบคุม เอกสารภายนอกที่จำเป็นต่อการวางแผน และการควบคุมกระบวนการ ของระบบบริหารคุณภาพ และการควบคุมบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานของ ความมีประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ 4. ข้อกำหนด 5.1-5.6 โดยภาพรวมนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน สาระสำคัญ มีการเพิ่มการปฏิบัติตาม Statutory and Regulatory ซึ่งได้ มีการอธิบายในข้อกำหนดที่ 4 แล้ว 5. ข้อกำหนด 6.1-6.2.2 นั้น เป็นการขยายความ conformity to product requirement แทนคำว่า product quality เพื่อแปลงความ หมายคำว่า quality เป็น product requirement และการปรับปรุงในข้อ กำหนด 6.2.2 c คือ ensure that the necessary competence has been achieved แทนคำว่า ensure the effectiveness of the actions taken 6. ข้อกำหนด 6.3-6.4 นั้นมีการขยายความยกตัวอย่างของ

ข้อกำหนด 6.3 Infrastructure ได้แก่ การบริการสนับสนุน เช่น การขนส่ง การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อกำหนด 6.4 Work environment ตาม Note คือ สภาพแวดล้อมในการทำงาน คือ สภาวะทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม ได้แก่ เสียง อุณหภูมิ ความชื้น แสง หรืออากาศ 7. ข้อกำหนด 7.1-7.2 มีการเพิ่มข้อความการวัด (measurement) และคำอธิบายกิจกรรมหลังการส่งมอบ (post delivery) ซึ่งต้องมีการ ดำเนินการ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ พระราชบัญญัติที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ ถูกพิจารณาว่ามีความจำเป็น 8. ข้อกำหนด 7.3 มีการขยายความภายใน Note นั้น ได้แก่ Review, Verification and Validation นั้นมีจุดประสงค์แตกต่างกัน แต่ ก็สามารถดำเนินการ และบันทึกรวมกัน หรือแยกกันก็ได้ และเพิ่ม Note


Quality ขยายความว่า information for production and service provision may include details for the preservation of product หมายรวมถึง ข้อมูลการผลิต และหรือบริการ รวมถึงการถนอมรักษาผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อถนอมรักษาผลิตภัณฑ์ เช่น อาหาร และ ยา เป็นต้น 9. ข้อกำหนด 7.5 โดยภาพรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระ สำคัญ แต่มีการเพิ่ม Note ในข้อกำหนด 7.5.4 Customer Property รวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคล (personal data) เช่น ประวัติทางด้านสุขภาพ การเงิน ของลูกค้า และข้อกำหนด 7.5.5 นั้น มีการขยายความถึงเพื่อคงไว้ซึ่ง ความสอดคล้องกับข้อกำหนด 10. ข้อกำหนด 7.6 เปลี่ยนจากคำว่า Device เป็น Equipment และขยายความในทางเลือกการสอบเทียบ หรือทวนสอบ หรือทั้งสองวิธี การ และขยายความการยืนยันความสามารถของ Computer Software และการทวนสอบ (verification) ระบบบริหารโดยซอฟท์แวร์เฉพาะด้าน (con-figuration management to maintain its suitability for use) เหมาะสมต่อการใช้งาน 11. ข้อกำหนด 8.2.1 นั้น มีการขยายความใน Note : Monitoring customer perception may include obtaining input from sources such as customer satisfaction surveys, customer data on delivered product quality, user opinion surveys, lost business analysis, compliments, warranty claims, dealer report คือ การเฝ้าติดตามการ ยอมรับของลูกค้า รวมถึงการนำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ผลสำรวจ ความพึงพอใจลูกค้า ข้อมูลจากลูกค้าในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ การสำรวจ ข้อคิดเห็นจากผู้ใช้งาน การวิเคราะห์การสูญเสียทางธุรกิจ การร้องเรียน จากการประกันสินค้า การรายงานผลจากตัวแทนจำหน่าย 12. ข้อกำหนด 8.2.2 นั้นมีการเรียบเรียงคำอธิบายข้อกำหนด ใหม่ แต่ยังคงไว้ซึ่งความหมายเดิม เช่น A documented procedure shall be established to define the responsibilities and requirements for planning and conducting audits, establishing records and reporting results แทนข้อความเดิม คือ The responsibilities and requirements for planning and conducting audits, and for reporting results and maintaining records (see 4.2.4) shall be defined in a documented procedure. และมีการเปลี่ยนแปลงการ อ้างอิงมาตรฐาน ISO 19011 แทน ISO 10011 ซึ่งยกเลิกแล้ว 13. ข้อกำหนด 8.2.3 นั้น มีการปรับปรุงโดยการตัดข้อความ to

P

roduction

ensure conformity of the product ออก และมีการเพิ่มเติม Note : When determining suitable methods, the organization should consider the type and extent of monitoring or measurement appropriate to each of its processes in relation to their impact on the conformity to product requirements and on the effectiveness of the quality management system ซึ่งความเข้าใจของผู้เขียน คือ การขยายความ สำหรับธุรกิจการบริการ ซึ่งการเฝ้าติดตามกระบวนการ ควรกำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการเฝ้าติดตาม 14. ข้อกำหนด 8.2.4 และ 8.3 นั้น มีการปรับ

รูปประโยคใหม่ขยายความสำหรับธุรกิจบริการเพิ่มขึ้น เช่น การให้บริการ บันทึกการกำหนดผู้มีอำนาจก่อนการ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ 15. ข้อกำหนด 8.3 การควบคุมผลิตภัณฑ์และ บริการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมีได้หลายวิธี การจัดการ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างเหมาะสมกับ ผลกระทบเมื่อพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หลังส่งมอบ หรือก่อนการใช้งาน 16. ข้อกำหนด 8.5.2 การปฏิบัติการแก้ไข มีการ เพิ่มเติมในเรื่องของการหาสาเหตุนั้นอาจมีได้หลายสาเหตุ สำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในเชิงบทสรุป นี้ จะพบว่าโดยภาพรวมนั้นพบว่า เป็นการเปลี่ยนแปลง เล็กน้อย โดยบางองค์การอาจมีการปรับระบบภายใน เพี ย งเล็ ก น้ อ ยเท่ า นั้ น ซึ่ ง ผู้ อ่ า นสามารถติ ด ตามการ เปลี่ยนแปลงเป็นฉบับ Final Draft International Standard: FDIS ซึ่งรายละเอียดข้อกำหนดจะเป็นมาตรฐาน สากล International Standard: IS

For Quality February 2008 031

For Quality Magazene Vol.124  

วารสาร For Quality วารสารเพื่อคนคุณภาพเช่นคุณ

For Quality Magazene Vol.124  

วารสาร For Quality วารสารเพื่อคนคุณภาพเช่นคุณ

Advertisement