__MAIN_TEXT__

Page 1

89 : ; <=>>?@

1

; 89 ; 89 ; 89 ; 89 ; 89 <=>>: ?@ <=>>: ?@ <=>>: ?@ <=>>: ?@ <=>>: ?@ ABC=D ABC=D ABC=D ABC=D ABC=D 89 ; 89 ; 89 ; 89 ; 89 ; <=>>: ?@ <=>>: ?@ <=>>: ?@ <=>>: ?@ <=>>: ?@ ABC=D ABC=D ABC=D ABC=D ABC=D :;@ 89 ; 89 ; 89 ; 89 ; 8<= <=>>: ?@ <=>>: ?@ <=>>: ?@ <=>>: ?@ D

ABC=D

ABC=D

ABC=D ABC=D

12(2345-4613617

ABC=D

385 3

57 37 94

 46943 % 39483

 2 385 94 39

' 58 8

 46943 % 557

 344566573895

385 3 34459

' 55) 85

 494) 93445 83 8

3445 89 455

37899 3 49

 37899 589

 3 4 798985

 338 9

 39483 4 8

 39483 46943

 39483 96 8 9

 39483 6349 

 39483 5748

 39483 3

 35 5698

 39 435 943 7

 39 45 79895 9 

39 45 79895 9  !93895

39 45 79895 9 96 8

39 45 79895 9 39 94

" 39 45 79895 9 9 94 " 3943!8 438

# 399 

# 3958 !349989

$ 336 86

$ 38 389  5748

$ 369 96 43779 

$ 369!9

$ 3386 8

$ 393 4 % 557 $ 3437

$ 349848

38 43!8 9

38 39

38 9

338

386 94

3885 38 3&

38 3 39

 3795 96 8

 385 34459

 385 34459383

 385 39 45 79895 9 

 385 336

 385 57 3939 89 

 385 73

 385 793 5894 94

 385 39 8

 385 38 3

 385 3894

 385 83

385 3 38

$ 385 3 798985

 38563894 83 6995 94

 3856589 39 8

 3856589 5748

 3& 9 7( 3 344593 85

 34)75

 37

 3 !34859

 3

 3)9 355 

 3 )

 3 ) % 643 8

 3 3 8 3

 3 5

 3

 38556 34459 !9889 

" 38556 45

" 38556 5748 " 388 73

" 388 3 94

" 388 94

# 39 

# 38 5748

# 38 35 

# 38 455

' 5748 9

' 37 

' 8 9

' 8

' 889 5

' 3 798985

' 3 63 !348588 3 &53

 944 73

 944 38 34459

 9 36 8

 9537

 9 79 % 7546 8

 9567943 96 8 45 83 8 9498 798985 9 7 * 893 + 4 !394,

 5389 % 83 43857

 589

 973 34459

 973 9

 5)3

 5)

 488

 97 37&3

 979 63893

 979 54989

 438

 9 45 83 8

 9 6349 + 9 949 

 9 94

 84-

43!

 43!893

 43) 745385

 43)

 43 4 8

 43695

 4363 34459

 4369 9

 43 9 94

 43 43 5748

 435 33 3 7

 438 43 

 438 73

" 438 9 833895 

" 438 94

" 43 98

# 439 5

# 438

# 4777 3

# 4 5  54)9 

# 43 34459

# 43 73

# 43 39 94

' 43 3 94

$ 43 85 

$ 46 8

 43 63 !348

 439 

 439 3& 73

 43

 88

 46943 9497 . 4589 

 497 . 8839 6 8

 497 . 9!8

 49 3&3 3&3

 44

 49 63

 43 9  /3 98593 5748

 43 9 94

 4589 

 4589 % 638 98

 4589 % 90

 4566995 3 8

 4566 943895 96 8 9

 4565 % 39 3

 4568 37&3

 4568 9 833895

 4568 8&5)9 

 4568 3 4568 38 34459

 4568 5& 584895

 4568 53669 

" 4568 39

" 4568 3 94

" 4568 455

# 4568 94

# 4568 5!8&3

' 4568 9

' 4568 & 79

 4568

 45 48 377989

 45 48 54) 63 !348

 45 48 54)

 45 48 5748

 45 !4895 9

 45 !4895 63 !348 798985

 45 ! 4 4 8!349989

 45 84895 4563 9

 45 84895 96 8

 45 84895 63893

 45 84895 94

 45 83 8

 45 83 8 % 9 

 45 83 8 % 799 

 45 83 8 % 48943

 45 83 8 % 9 9 

 45 83489 94

 45 83485 % 979 AB


11 12(2345-4613617

45 83485 % 499

 45 83485 % 48943

 45 83485 % 9 9 

 45 83485 % 3

 45 4 8

 45538 583 3

 456894 63 !348

 456894

 4586 79 

 45 9 94

 459 94

 43!8 5

 43 

 483

" 4839  739

" 4856 5)3

" 443!

"

6369 

" 6597

" 656 8 94

" 9 97 5

" 9 39

" 9 9 

" 9 9 % 499

" 9 9 % 48943

" 9 9 % 9 7893

" 9 9 % 643 943

" 9 9 855

" 9 

" 39 

" 8839 6 8 565895 

" 96 8% 83

" 8 3

9 

" F49 96 8

" F58 63)89 

" F58

" 739 5748

" F869 389  !69389 

" 73 4 455

" &3

" 73 43 4 8

" 7453895 

" 745385 " !34 39 89 

" 79 94 *!557,

# !3 

" 7 83 96 8 9

# !369 96 8 9

" 7 83 3489895 

# !38 !557

" 7 83 5 # !38 

" 7 83 84 9493 

' !7 63 !348 9

" 7 898

' ! 49 

" 7386 8 85

' !8990

" 79 9 89 

!98

" 7)85 99 

!98 % 39359

" 7939 8386 8

!9 3 4 4563 9

"" 79365 7 73

!9 F89 9 % 949 3 7 79 9 3 94

39

"" 79 9 

!93!8 96 8

"" 79983 9537

!55 45389 % 9 7893

"" 79983 4363

!53 33 6 8

"" 79983 9 89 

!598 !5& 5 "# 7953 94

!5 69

"# 798985

 !5& 5

"# 798985 % &53

 !557 798985 "# 7546 8 4 8

 !557 F58 9658

"# 7546 8 94

 !557 9658

"# 755

 !557 63 !348

"# 755 % 33 755 5 !5 8 !557 &53

"' 763)

 !558&3

"' 799 455

 !5)9!8

"' 798363498

!98 !5&379 

#$ 76

!98

#$ 7 557 85

! 3 56

#$ 78 ! 5

! 98 63 !348

# 77 85

! 98 85

#

E

5

3 3+ 5 8538 49398

743895 3 9 898895 

743895 3 85

 9

4894 6585

48943 393 4

48943 798985

" 48943 96 8 9 " 48943 !9889 

# 48943 9 833895 94 # 48943 6585 &9 79 

' 48943 3 9 833895

' 48943 3 94

' 48943 9

' 489498 4563 9

"$ 485 94 393 4

"$ 485 94 755 38

"$ 485 94 96 8 9

"$ 485 94 5!!94 9

"$ 485 94 39

"$ 485 94

"$

G 36

# 33 755

# 37 96 8 9

# 37 5 !9889 

# 36 8 !34859

# 36 8 63 !348

# 36 8

# 3 % 9 7893 756894

# 3 % 94 83895 

# 387 4566 989

# 3 45 83485

# 3 37&3 9

# 3 643 8

# 3 85

# 385 83

# 385 3

# 385 94

# 385

# 8 4589 

# 584 9493 9 

# 9!8 3)8

#

9!8 5

# 3 369 96

# 57 33

# 57 73

# 57698

#" 3 98 5748

#" 394 79 

#" 394 79  94

#" 89 437

#" 9 &5)

#" 549

#" 8 5

#"  366 9895 73

## 88

## 6 33 34459

## 6

##

H

3739

## 39 34459

#' 39 43 5748

#' 37&3 73

#' 37&3 85

#' 3849

' 3 78 96 8

' 3 78 6349 

' 3 78 6349 % 83

' 3 78 3 38

' 3 96 8 34459 38

' 3 96 8 83

' 3 49 94

' 9 43

' 9397 889 

' 56 % ! 99 

' 56 8839 6 8 96 8

' 5 73 3 8

' 5 

'" 5 5 !9889 

'" 5983 96 8 9

'" 5983

'" 58 3386 8

'# 557 393 4

$ 557 5748

$ 59 756 8

$ 753543 53 $

I

/& 855

 /94 4 8

 /94 63 !348

 /894 5! 8 34K

)335)

 ) 5

 )984 393 4 96 8

 )984 439 8

 )984 96 8

 )984 92

353859

 35385 96 8 9 369 389 

3 7 5

3 7439 

3 3 94

3 75638

3& 65&

" 79 9 898895 

" 989 

" 9 9

" 95 73 % 839

" 95 73 % &53

" 95 833 8

" 95 85

" 54)

" 59 

" 5889

# 5 

# 943 8

# 3 3

# 6 73

# 6 F58

'

L 6349 5 '

63 !348

' 639 9 94

' 63)8 34 3 39

' 63)89 

' 6393 5!!94

$ 633

$ 6388

$ 638 4 8

$ 638 9

$ 67943 96 8 9

$ 67943 3489895 

$ 683 !3943895

$ 69 9 96 8 9

$ 69 9 F53895

 698 5&46943 !5

 65 83 !

 6583

 6585 44 73

 6585 44 3

 6585 3 &9 79 

 65

 6!!

 694 4 8

 694 96 8

 694 96 8 83

 694 9 86 8

 694 8594 436 63 !348

$ 94 436 35

$ 94 9

$ 97 37

$ 97 437

$ 96693895 3885 

$ 96693895 94 $ 9658

$ 9 7893 9 

$ 9 7893 96 8 % 39

$ 9 7893 96 8 9

$ 9 7893 855

$" 9 7893 3

$" 9 3 4 3 49

$# 9 3 4 5)

$# 9 3 4 4563 9

$# 9 895 745385 79 

9 8 8 43!

9 8 8 94 597

 9 8 8 59 

 9 86 8 4563 9

 9 983895 

 39 35 939 489 984

 /3 98593 5748 96 8 589

 /3 98593 94

 6 38

 /&

 89895 85

 /& % 4586

 /& 85J

6


12(2345-4613617 111

58 9

$ 894 83 ) 94

' 8

# 4 5& 855

$ &9 6349 

' 8

# 5889493  345598

 5& 83 6995

 9 979 89 94

# 5!!94 96 8 9

 5!!94 96 8 949  39

 5!!94 ! 98

 5!!94 9

 5 9 3 )9 

 5 9 36 8

 5 9 59 

 589493 

 5856898

 53 94 5748 " 58575 898

# 58537 6585

# 5F 9

#

M

 3 86 83

# 34)39 

# 34)9  4389 

# 39 89 45 83485

' 39 8

' 39 8 % 745389

$ 38 94  83

$ 38 9

 389

 38 8 67949 

 385 94

 3& 5

 3& 5)

 !6 63 !348

 !6 8 45 85

 8 5

 8 9

 856 574894

 36348943 798985

 36348943 9658

 36348943 63 !348

 36348943 5748 9

 36349785

 585 !36 " 585 3 549 

" 585 853895

" 585 8795

" 585459

" 585459 4 8

# 585459 94 9 # 585358398 8795

# 585394 96 8 9

# 5853

# 9493 5 

# 958398

# 93 5 84 9493 

# 9 !9889 

# 9 9 833895 

# 9 63 !348

' 9 % 48

' 9003 5

' 3 8 5

' 3894 5748

' 3 5

' 6

' 69 !9F89

' &557 9

$ 59 8 5! 3 5895 

$ 5 3894 3

$ 55 3

$ 583 3&69

$ 58

$ 58 !36

$ 58 !7

$

5& 83 6995 96 8

 &3

 9 8

 9 89 

 9 89 % 79983

 9 89 % 34)39 

 9 89 % 34)39 63893

 9 89 % 3894 3

 9 89 96 8 9

 938 9 893895 

 546 8 94

 5/48 63 36 8

 565895 3 986

 94 3895 

 99 4563 9

 6

 4 9N 39

 O 3793853795 4566 943895 + 3 94

 3795 83895 

 3769F 45 48

 3 838 3 49

 3 838 339

 4579 8795

 449 

 !93895 39 45 79895 9 39

 !93895 96 8 9

 !93895 39 94

 995 53 93895 

 995 85

 83 94

 58

 833 8

 94 F58

 94 69

 94 69 F58

 94 699 96 8 3

 99 9

 9) 63 36 8

 55!9 63893

 55!9 8

 5

 5899 5

 836

 8 8389 45389 7

3!8 96 8

 3!8 5748

 3!8 5558

 339 

 3 7+ 3 85 

 3&699 96 8

 3&69

 43

 455 5!!94 9

 455 9

 455

 455 % 3 3

 455 % 938

 4 9 89 

 3!557

 3

 498 9) 3 39

 498 94

 498 86 39

' 99 3 8 ' 99 4563 9

$ 99 9 

 5 85

 59 63

 59 303

 9 

 9 % 98

 34)88

" 59 9 893895  35385 !349989

" 53 5&

" 53 86

" 53 &38 38 3 

" 5 7 86

" 3 38 73

" 3

# 589 557 859

# 58 3

' 836

' 83895  5!!94 9

' 83895 9

' 8

"$ 8 !394385

" 8 3 

" 854) 5)

" 853 !349989

" 98

" 3

" 63)8

" 93 4 4363

" 5

" &9669 43

"

1

8 73

# 8 39

# 8 39 % 9 7893

#

P

835 7 94

# 58

# 8998 94

#

Q 3446 43 

#

398 85

# 94 &39 

# 89 393 

# 89 3 94 9

# 975 96 8 9

# 975 36

# 975 574895 

# 9753

# 9 

#

R

&35

# &3 3

# &39 6349 

# &38 7953 94

# &384 3 39

# &384

# &38 455 # &38 !98 8386 8

# &38 6

# &38 9

# &38 83 )

# &38 8386 8

# &38 94

# &98 79 9 

# &98 94

# &779  973 33

# &779 7 34459

# &779 !394

# &779 3

# &779 589

# &779 3# &779  83

# &779 83895 

# &779 9

# &779 975 574895 

# &79 

# &79  !394389 # &79 96 8 9

#" &3! !349989

#" &3!

#" & 39 6 8

#" &53

#" &53 *!557 3,

## &53839

## &9 7 385

## &9 75&

## &9 75& % 9  369 96

## &9 75&979 7555

## &9 5 3 7 9 

## &9 9 8 8 94

#' &557 5748

#' &557 8386 8

#' &557&5)9 

#' &557&5)9 96 8 9

#' &38

#'

8395

" 83 ) !394385

" 83 )

" 83F 45 83 8

" 83F9 94

" 84566 943895 96 8 94

" 85 86

" 8995 574895 

" 8995 83895 

" 8 8

" 8698 8386 8

" 8F89

" 838 96 8 9

" 89

" 89 89 

" 8598 83

" 85989

"" 85685 66593 3

"" 855

"" 855 % 5!95 3

"# 85 5385

"# 85& 84)

"# 85 85

"# 85

"# 83485 73

"' 83485 38 34459

"' 83485 3

"' 839 83 58

"' 83 3895 9 883895 

"' 83 583895 94

"' 83 3 49

#$ 859

# 84) 3

# 84) 3

# F%3 96 8 9

#' 84)9 94  83

# F%3 94

#' 88 4563 9

# F%3 949 639 8 3 4

#' 8%98 % 9 89 

#

S


T 2--4LL4E21I46U2--4P61I6G7-H4427

2 4 LL4 E 2 1 I 4 6 VWXY 4ZW[\W] Z\^]

 3V^W 6+ ]WX\W\_ZX ^ ^[[Z`a^X_V+ 47 $% $' !Wb

$% '# cW_]

V^[^VaW\_ZX[deVWXYfZW[\W] fZc

)WXgW_.[ 4^X\^V Zh bf^]^Xf^

 $ 4gWV]Z\\^ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%$ #$ 7`XfWX \V^^\+ ^j\ZjX+ )_\\i

%$$$ cW_]

V^[^VaW\_ZX[dkWXgW_[ fZc &^l[_\^

jjj kWXgW_[ fZc

^eW[`[ Z\^] `iWXW

^WjW] ZWY+ )_Xe[\ZX+ ^ZVe^\ZjX

%# !Wb

%" cW_]

[`[WX _[WWf[dm^eW[`[gZ\^]e`iWXW fZc &^l[_\^

jjj m^eW[`[gZ\^]e`iWXW fZc

/Wfk 3 3]_+ ZX[ 4Z

 4VZjX \ + \ZjX+ \ZjX

%'$ 5V

% 5V

%"$%" !Wb

%#' cW_]

kgW]_] W]_dqWW[fZ fZc &^l[_\^

jjjqWW[fZ fZc

ÈÉÊËÌÍÌÎÎÏÐÑÒÓÔÕÑÖÑ×ÓÍ ²³´µ¶·¸¹ºµ»±·­­±¼µ½¾­­º¯±¸¹º¼µ¿­¸·À­±¸¹ºÁµµÂÁÃÁµÄ¸Åµ²ÆÇ´²

‘’“”•–¬­ –—®˜¯–°±™­¢š£¤¤¤ ›••œ¥¦§§ž¨”©•–ª¥–©Ÿ ª«˜ ¡›™

¬­µ÷·­µ÷µø°·ùµ¸øµúû÷·±­·­üµ÷úú¸¾º±÷º±¯µú¸ùù°±±­ü ±¸µý·¸þ°ü°ºÀµý·¸ø­¯¯°¸º÷ÿµ¯­·þ°ú­¯µ°º0 ØÙÚÛÜÝÞßÙààÚáâãäå ØÞïÚàÜãåààÞðåäêéåáë ØÞæâç ØÞñêáòêáâÝåÞóåäáåÝâáÜâì ØÞèÜãâãäåÙÛéÜàêáë ØÞôÚõâãÞðåàêÚáäåÞóêìÚÝÜêãà ØÞèÜãâãäÜâìÞíÚåÞíÜìÜîåãäå ØÞöêéåáãâãäåÞóêìÚÝÜêãà

_Wc 3]_ 4Z

 n4. 4Wcm \V^^\+ 4l`Ve+ \ZjX

"%## 5V

%"$# !Wb

%"$# cW_]

X_WcW]_dgZ\cW_] fZc 5V

X_WcW]_deZ] X^\ ei

WVc^[WV 4gWV\^V^Y 3ffZ`X\WX\[

7^]mg \V^^\ 7`V^i WX^+ 4a_]^+ \ZjX

% ' cW_]

mWVc^[WVd^j_V^]^[[ei fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒ‹Œ

V_Xf^[[ Z\^] `iWXW

8VWfk ]Zfk n0. ]WX\W\_ZX VZa_Y^Xf^+ 7 %"$$ 5V

%"$$% 

)! WVf^]Z[+ WV_X^ 4Z

\W\`[ 9X\^VXW\_ZXW] Z\^] 9Xf

$% $" WcWgW \ + 4`Ve+ \ZjX

%#' 5V

%#' " 5V

%$$ !Wb

%$ cW_]

lXmkhdX^\jZVk[ei fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒ‹Œ

$% $' 4VZW] \ WXY^cWX ] + \WlVZ^k

"%" $ !Wb

"%"$

2 4 P 6 1 2 6 1 7 _[g^[jWV+ ^^lWVVWX 4Z

O} {y LO}u " Ž4 &W\^V]ZZ \V^^\+ 4l`Ve+ \ZjX

"% 

 Z`\g ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

%$"#%' !Wb

%" cW_]

l_[gWXYfZdecW_] fZc

5V

% $" !Wb

% cW_]

_XhZdVWcWXYcfVW^ fZc 5V

VWcfdX^\jZVk[ei fZc &^l[_\^

jjj VWcWXYcfVW^ fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒ‹Œ

87 3 4Z 4gWV\^V^Y 3ffZ`X\WX\[

"" V_fkYWc+ \lk+ \+ 55F $$

%%# 5V

%$# !Wb

%""# cW_]

YV\dX^\jZVk[ei fZc &^l[_\^

jjj \[Y]W] fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒŒ

2--4P61I6G7-H4427

3ffZ`X\WXfi 8VW_X_Xe 4^X\V^

" ^j 6WVk^\ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%"" cW_]

_XhZdW\fe`iWXW fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒ‹Œ

4Wf_o`^ 9Xf

2r2r 2Vs_ftkuYvWwc+x y\W-lVzZ{| }~x ^k+ ^ZVe^\ZjX

%#'# 4gWV]^[ 3[[Zf_W\^[

5V

"%$#$ !Wb

% $' cW_]

]WXf^]Z\ W\g^V]idecW_] fZc

 3`lVi \ + ^[^Va^ ^]Y\ WVY^X[

"%' 6W`V_f^ Z]ZcZX 4Z

!Wb

"% ' 5VZXZo`^ \V^^\+ `^^X[\ZjX+ \ZjX

"%# cW_]

fgWV]^[`X_o`^dgZ\cW_] fZc 5V

% ' 5V

"% YjWVY[ 4ZcmWXi W[\ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%' !Wb

"% cW_]

eWllip'dgZ\cW_] fZc cW_]

cl[Z]de`iWXW X^\ ei

123567829 3 2 2 !"!#"! $

_k^ 3]^bWXY^V \[ + )_\\i+ \ZjX

"% #$ 5V

%"$" !Wb

%"$" cW_]

fWf_o`^_XfdecW_] fZc &^l[_\^

jjj fWf_o`^_Xfei fZc

7'7 89& ::& 13 ;%& .7 %&'&()*+ ,-../01(23((2./23, (/*'&31*04*(/5-,6


2EQ3O1I7I6G2G36-I37 <

[\]^_``abcc`de``abcc`fghij_``abcckf DEFGHIJKFLLMNOFLEPQFLRSTEJUJOFLEPQFLNPVGLPHPQQWMRSTEJUJXPYQGZPIJVVVROFLEPQFLRSTE

2 E Q 3 O 1 I 7 I 6 G 2 G 3 6 I 3 7 7. X 3 6WVk^\_Xe

 4VW_e \+ 4_]^

"%'

c\^f

#$ 7`XfWX \V^^\+ ^j\ZjX+ )_\\i

%$ cW_]

[W]^[d^c\^f ei &^l[_\^

jjj ^c\^f ei

Zc^[ 3[[Zf_W\^[ `iWXW 4Z \Y

% WcWgW \V^^\+ )W]iWX 4^X\V^+ X_\ = + 4`Ve+ \ZjX

"%'"' !Wb

"%" &^l[_\^

jjj W]^V\mV_X\_Xe fZc

G>xu ~sWuXfv^| v1_l?lu[ 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \

%'#"

!Wb

%'' cW_]

eWWde`iWXW X^\ ei €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒŒ

J@?"2 A`B^^uXv s1\?V^1^~\+C )_2\\Ci+u ~\ZjX x

"%

!Wb

% cW_]

qWidqWi[WYa^V\_[_Xe fZc &^l[_\^

jjj qWi[WYa^V\_[_Xe fZc

)_Xe 3Ya^V\_[_Xe \Y

$ 4g`Vfg \ + 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

% 5V

%"$ !Wb

%#$$ cW_]

k_XeWYadX^\jZVk[ei fZc &^l[_\^

jjj k_XeWYa^V\_[_Xe l_ €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒŒ

6ZY^VX 6^Y_W 3Ya^V\_[_Xe 3e^Xfi 4VW_e \ 4Wcml^]a_]^+ 8ZjX

%$$' ZX_f `[_X^[[ ^Va_f^[

 9Va_Xe \V^^\+ `^^X[\ZjX+ \ZjX

%"" !Wb

% # cW_]

[ZX_fl`[_X^[[[^Va_f^[diWgZZ fZc

8Wf\_fW] VWXY_Xe

$ ^m`l]_f WVY^X[+  7

"% " 5V

%"'" cW_]

_Y^W[d[gWVZX]W]q^^ fZc &^l[_\^

jjj \Wf\_fW]lVWXY_Xeei fZc

8WVe^\ 6WVk^\_Xe

 3a^X`^ Zh \g^ ^m`l]_f Zll \[+ \

 %''$ 5V

% $$ cW_]

\WVe^\cWVk^\_XeeidecW_] fZc


l 2EQ3O1I7I6G64Q321I37U2GOI-P21PO223NPIML361y7PMM2I37

2 G G O 3 G 2 1 3 7 P M M 2 I 3 O 7 WhZZV[

Z`[\ZX 4Zcm]^b+ W[\ WXk 7^c^VWVW

% 

8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y

$% ZclWVY \ + \ZjX

%$" %

íñúÿ012343356733568ö01234331698 5 ÿ01234331618 éêëìíéîëïíðñòéóóêòéîôñóñòõìôñóöéôôïêîíìî÷ö íéøéíìïîöùéîé÷ñùñîíôïîóêúíéîôûö úìüêìëéíìïîýòñôñìõñòóðìþéîëôïòþïòéíñóñòõìôñó

Ž‘™’š“ ”•œ–“ —˜ “–› “–

³  žŸ ¡¢ £¤¥¦§¨©¦ª¥©¤«¬¥­ª¦®§©¯¦°§©¦±§¨² ÄÜÛ͵ËÒÑÈÑÇ× ÄÜÛ͵ËÒÑÈÑÇ׿åÆ͵¶ÒÑµÈ ÄæÁÇǵËÈ ÄÌÑ×ÇÈ ÄçÑ۵ƿÖËÆÛÉßÒÑÆÇ Ä赶¶Æà¿ÖÁ×µ¿ÜÛ͵ËÒÑÈÑÇ×

ÄÝËÆÞµßÒ¿ØÁÇÁ׵ʵÇÒ ÄÝÉжÑß¿ÜàÁ˵ǵÈÈ¿ÅÁÊÔÁÑ×ÇÈ ÄÝÉжÑ߿ᵶÁÒÑÆÇÈ ÄØÁËÙµÒ¿áµÈµÁËßâ ÄÌÒËÁÒµ×οӵ͵¶ÆÔʵÇÒ¿ã¿Ö¶ÁÇÇÑÇ× ÄÅÆËÔÆËÁÒµ¿äÛµÇÒÑÒÎ

ÄÅÆÇÈÉʵ˿ÌÉË͵ÎÈ ÄϵÐÈÑÒµ¿ÓµÍµ¶ÆÔʵÇÒ ÄÕ͵ÇÒ¿Ö¶ÁÇÇÑÇ× ÄØÁËÙµÒÑÇ× ÄÚÉÒÛÆÆË¿ÜÛ͵ËÒÑÈÑÇ× ÄÓÑ×ÑÒÁ¶¿ÖËÑÇÒÑÇ×

´ µ¶·¸¸¹º»¼½¾¿¿ÀÁ·¿¸¸Ãº¹»Ã» opqrstuvwrxyzz{r|r}~yu€r‚~ww‚{ƒr„…wwu{‚†‡u wˆty‰Šr€tt‹€…Œtutuw‚€Œ

2GOI-P21PO22-361O37

3eVZ_X

## &W\^V]ZZ \V^^\+ 4l`Ve+ 8ZjX

' %$$" cW_]

[W]^[dWeVZ_Xei fZc 3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ \Y

 `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % 5V

%"' % !Wb

%"" cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc WVY^X]WXY `V[^Vi Z\ + V_fkYWc+ \WlVZ^k+ \ZjX

%

2 G O I P 2 1 P O 2 2 H 3 LI 2 2 7 3eVZ_X

## &W\^V]ZZ \V^^\+ 4`Ve+ 8ZjX

' %$$" cW_]

[W]^[dWeVZ_Xei fZc

3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ \Y

 `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % 5V

%"' % !Wb

%"" cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc

4WV_ll^WX 4g^c_fW][ `iWXW \Y

 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ \ZjX

% "# !Wb

%#' &^l[_\^

jjj fWV_ll^WXfg^c_fW][ fZc

`iWXW _a^[\Zfk ^\ `mm]_^[

 Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

"% $' 5V

%#"

2GOI-P21PO223NPIML361 2EQ3O1I7I6G64Q321I37 3e V_' W 6WV\[X 6WY^]Wf g3y_aX^^+V 3i7 ]^Pb WXM^YV^aMV_ f2^_][IWe3^7+ \ZjX

"%

 c\^f b

"% " #$ 7`XfWX \V^^\+ ^j\ZjX+ )_\\i

%$ !WcW !"#

Wmc[de`iWXW X^\ ei cW_]

[W]^[d^c\^f ei €‚‚_ƒ] „… ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒmŒ !$$%& >?@AB?-?@C?D?A &^l[_\^

jjj ^c\^f ei '&((( TGGKELNFRGHQIFIOFJLKKPLMUNNMOKKFFVPFQNRKJRNOQSWFUGHIF G>xu~suv|v1?u 3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ \Y

 WXf^ _ll[ 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \ZjX %'#" `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' %

PXMKLUNJNRQ

%"' % !Wb

%'' 5!WVb YZZ[\][^_`a

%"" cW _ ]

e W W de ` i W X W

X ^ \

e i D $#l%mn& cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒmŒ cdef"g!#ghbijk hiopq ,csntrng#hiuv?g"mwfg!gi;xk elghixnyz{m| 4WV_ll^WX 4g^c_fW][ `iWXW \Y 9cmV^[[_ZX[ 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ \ZjX

% "# ' 4 V Z jX \ V ^ ^ \ +  8 Z jX

 " % " " " yf hisf!}}fe:fcukleng€qvefghi Wb

%#' !Wb

"%"" !&^ -#$w}:i~b{mzg& _\^

jjj fWV_ll^WXfg^c_fW][ fZc ~{}‚m€fƒegfheiguqkwwfeghi~mtwghidng}feghi cW_]

_cmV^[[_ZX[eid]_a^ fZc €‚l‚[ƒ„… ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒmŒ ,b#$/#"&& #:.:!.% :.!?/!,##!"::.%( !WVhWX 6^XY^[ _c_\^Y Vo`gWV\ \ + 4`Ve \ZjX

%# $ )*+,%-./( ^ X^VW] o`_mc^X\ `iWXW _c_\^Y V^ 7^mZ\ $101121322321245+1. 8g^ #W 4VYgWjW c^ 3ff^[[ ZWY+ 6f 7ZZc+ 7

%$% V]Z\\^ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

% !WZb

%$ ! W b

 % $ $ 6 # 0 1 1 7 3 8 + 2 + cW_]

WYc_Xde^X^o`_mei fZc cW _ ]

[ W ] ^ [ dg W V Y jW V ^ Y ^ m Z \ e i

f Z c &^l[_\^

jjj e^X^o`_mei fZc &#!$0!/#"9:/;(%& (!/#"!:!/(<!= €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒmŒ

2G36-nEI71OI(P14O7


êëìíîïðíñ

2GOI-P21PO223NPIML361y7PMM2I37U2GOI-P21PO22L2-HI63On „

ÝÞßàáâãäåæçàèé

†‡ˆ‰Š‹ŒˆŽ‘’“‹Œ”•–—˜“‹Œ™š›‹Œœš“‹ †’‡‰š‡’Žˆ‹Œž’‡‡Ž‹ŒŸ—’—‹Œ ¡¢£¤¥¡Œ¦˜‹ –š‡¡Œ§’‡‡ˆˆ˜‹Œ™¨©©ª¦¢«¬¨ª­®®¨¡¡«¤£¨¡ ™¢¤£¡¥¯°¡ª™°¤±¡Œ™°©¨¬±°¤¡ª°¬±ª¯«¤¨²

òóôõö÷øóôõöùúûüûýþõÿú0123ó

WXY ^V[W`Y 4ZcmWXi _c_\^Y

‡ÒÓÓÔÕÖ×ØِÚ’ÛҐÓÓÜÕÔÖÜÖ

³´µ¶·¸¹º»¶¼½¾¾¿¶À¶ÁÂý¹Ä¶ÅÆ»»Æ¿Ç¶ÈÉ»»¹¿ÆÊ˹ »Ì¸½Íζĸ¸ÏÄÉи¹¸Ñ¹»ÆÑÄÐ

= _]We^+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

%# 5V

% 5V

% 5V

%# !Wb

% cW_]

cZg_XdkWV_l^^V_f^ fZc &^l[_\^

jjj kWV_l^^V_f^ fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒ…Œ

6}*/?`vcl >AZu /u^~\ 8Lz t}{uA V`fk_Xe 3`\Z W]^[,

' ci\g WYh_^]Y \[ + \ZjX

%# 5V

"%# " ff]^[

% $ % `[g]Z\

%'$ 5V

%'" 5V

%$ 4g^[\^V[ ZZc

#%#$ !Wb

% '$ cW_]

q`clZq^\W`\ZdiWgZZ fZc

2GOI-P21PO22L2-HI63On

3eV_ WV\[ 6Wfg_X^Vi ^Va_f^[

' 6WXY^]W 3a^+ 3]^bWXY^V _]We^+ \ZjX

"% !Wb

"% " cW_]

Wmc[de`iWXW X^\ ei

!WVc `mm]_^[ _c_\^Y

Zc^ 3ff^[[ ZWY+ 6f 7ZZc+ 7

%$"%# !Wb

%$# cW_]

WYc_XdhWVc[`m fZc


4 2GOI-P21PO22L2-HI63OnU2IO-2OG473OQI-375H26E23O7

2 G O I P 2 1 P O 2 2 7 M 2 O 3 7 3 6 )gWX *_hh_^, 6Z\ZV 3eV_ mWV^[ 7 89

$ ^XV_^\\W+ [[^o`_lZ 4ZW[\ "" %"$ 5V

"" % $' 5V

'%$ !Wb

"" %"$ cW_]

YZ]ipY$$diWgZZ fZc 3e V_' W 6W V\[X 6W fg_X^Vi ^Va_f^[ Y^]W 3a^+ 3]^bWXY^V _]We^+ \ZjX

"% !Wb

"% " cW_]

Wmc[de`iWXW X^\ ei

3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ \Y

 `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % 5V

%"' % !Wb

%"" cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc WX^[g WV\[ ^X^VW] \ZV^ Zll )_Xe \V^^\[+ \ZjX

% " !Wb

%'' cW_]

eWX^[gmWV\[diWgZZ fW

WXY ^V[W`Y 4ZcmWXi _c_\^Y = _]We^+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

%# ZgZW\X # 3` \ZZ ZYmgWZVm^^[ 6WgW_fW+ 47

#% " 5V

#% _]We^ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

#%" cW_]

VZgWXW`\Z[mWV^[diWgZZ fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒ6Œ

3eVZ_X

2GO464LI717

## &W\^V]ZZ \V^^\+ 4l`Ve+ 8ZjX

' %$$" cW_]

[W]^[dWeVZ_Xei fZc 3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ \Y

 `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % 5V

%"' % !Wb

%"" cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc 4WV_ll^WX 4g^c_fW][ `iWXW \Y 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ 8ZjX

% "# !Wb

%#' &^l[_\^

fWV_ll^WXfg^c_fW][ fZc

^X^VW] o`_mc^X\ `iWXW _c_\^Y

4WV_ll^WX 4g^c_fW][ `iWXW \Y

2IO-2OG473OQI-375 H 2 6 E 2 3 O 7 3c^V_q^\ 9X\.] 9Xf

Zc^ 3ff^[[ ZWY+ 6f 7ZZc+ 7

%$% 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ \ZjX

% "# 4g^YY_ /WeWX 9X\.]+ 8_c^gV_

 %" !Wb

%$ !Wb

%#' 5V

 %$ cW_]

WYc_Xde^X^o`_mei fZc &^l[_\^

jjj fWV_ll^WXfg^c_fW][ fZc !Wb

 %" %' ZclWVY \V^^\+ \ZjX

%"'' 6Z g W c^ Y Wg_c ZX 5V

"%"  ^\^Va^VjWe\_Xe+ 47

$% ' V^^X \Z _h^ ]WX\ 4g^c_fW] gZm b

%"# ' 8V_`cmg `l]_f ZWY+ 47

$%$ Z\ W\g ^\\]^c^X\ `l]_f ZWY+ &4

#%#$" !WcW WVeZdiWgZZ fZc 6Z]^[ZX 4V^^k+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

#%"# 5V

'% ""# &^l_[] _ \^

\ Z \W ] W _Vfjjj

Wc^V_q^\ fZc !Wb

$%# cW_]

c[VWg_c$$"diWgZZ fZc `iWXW 9Y^W] _h^ 9Xf

Wl 9X\^VXW\_ZXW]

%' &^[\ ^Vl_f^ 3eV_f`]\`V^ W]^[ `V[gZ\\Wc \ + VW[gWY WeWV+ 8ZjX

%$# 5 V ` l ] _f Z W Y f f ]^ [ +  7

%'#  `[g]Z\+ &^[\ 4ZW[\ ^Vl_f^

"%"#  cW _ ]

e ` i W X W _ Y ^ W ] _ h ^ de cW _ ]

f Z c ! W b

%'' cW_]

fWi`ciW[^^XdecW_] fZc cW_]

f`[\Zc^V[^Va_f^dgWl_X\ X^\

W\_ZXW] 6_]_Xe 4ZcmWXi Zh `iWXW 9Xf

3eV_fZ]W+ W[\ WXk 7^c^VWVW

%% WmWVkWX 3_VjWi[ 8_c^gV_+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 %"' 5V

 % " 3eVZ_X 5V

 %"# !Wb

 %" ## &W\^V]ZZ \V^^\+ 4l`Ve+ 8ZjX

' %$$" cW_]

e`iW_VZm[d]WmWVkWX fZc cW_]

[W]^[dWeVZ_Xei fZc

2GOI-P21PO22MO4EP-17


2IO-2OG473OQI-375H26E23O7U2IO-46EI1I46I6G3NPIML361 

¸¹º»¼ »½¾¹¿À»¸Á¿ RSTUSVWXY

_fklmeknnogpooqe`rsbcdefaZ\daaftufev`am^qedrwmebcdefaZ [ e`rsbcdefaZ umekgxy\zhbcdefaZ[ft{d^k|o}g|o~Zq}}q [dfekdhmi€]^fbcdefaZdcd^fafhdeg\]^]_`abcdefaZ Z`€f‚]{Zƒdll„~obcdefagh`ii]^abcdefaj _f{waZ_fde]^va[ Ÿ ¡¡¢£¤¢¥¦§¡¨©

š›œ—ž—’”

êëìíîïðñòóôìíóõìöï÷øùîúúûüúúî

óîúý ì þÿ01êê2ÿì 3ì þ4þ1225ÿ

!VZZX^ 3_V

" ^WhZV\g \ + 4Wcml^]a_]^+ 8ZjX

#% 5V

% 

ª«¬­®¯°

9f^We^ 9Xf * 4^V\_h_^Y,

±

" \W\_ZX \V^^\+ )_\\i

'%'## cW_]

_f^We^eidecW_] fZc

‘’“” •–“” —˜™

²³´µ¶³·

ÏÐÑÒÓÔÔÓÒÏÕÐÖ×ØÓÏÐÒÙÐÓÐÚÙ×Û×ÜÙÝÓÏÜÑ×ÕÞ×ÓÏÜ×ÚÕÐßÏÒÏÕÐÏÐà××áÐÏÒÑâ ÜÙÞÜÏàÙÜÓÒÕÜÑâ×ÙãÚÓäÓÒÕÜâ×åáÔÔßÕæÙÜ×Û×ÓÔÔ×çÙÓäè×ßáÒè×ÙéáÏÝØÙÐÒ

2IO-46EI1I46I6G 3 N P I M L3 6 1 49 Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[

…†SY‡ˆ‰VŠSV‹XYWTYŒ…ŠŽY†UTYŒWTVSW

-./0112314567839:8;<= >5?@AA-BACD.EF8GHAA-BCDDI D.J9??8K5<1L5MNOM56P5LQ9:5E>5?H//-BAA/I

!"#$%!&'(&)*"!!+,!

'%$ !V_^XY[g_m+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % "% !Wb

 %$$# cW_]

[W]^[d^f_e`iWXW fZc &^l[_\^

jjj ^f_e`iWXW fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒŒ

!_b%9\ WVYjWV^

# 6W_X \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

%'# 5V

"%$ ' !Wb

% " cW_]

h_b_\dh_b_\gWVYjWV^ fZc

!VZZX^ 3_V " ^WhZV\g \ + 4Wcml^]a_]^+ 8ZjX

#% 6^kY^f_.[ 3_V 4ZXY_\_ZX_Xe '%'' 4Zcc^Vf_W] ]aY+ Wmmi 3fV^[+ 47

$%

ÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÆÅÃÎÉÈÇÆ

3 4WVeZ `iWXW 9Xf

_]lZXY ^hV_e^VW\_ZX 3XY 3_V 4ZXY_\_ZX_Xe

2 I O 4 6 E I 1 I 4 6 I 6 G 3\]WX\_f 3_V 4ZXY_\_ZX ^hV_e^VW\_ZX ^Va_f^

/_W]_Xe

## &W\^V]ZZ \V^^\+ 4l`Ve+ 8ZjX

%$"#%' cW_]

[W]^[dmW[fWVeZe`iWXW fZc

%#" cW_]

WW_VfZXY_\_ZXdiWgZZ fZc

3`\Z `mm]_^[ 4Z

+ g^] ZWY+ )_\\i+ \ZjX

"% #" " 4gWV]Z\\^ 5VZXZo`^ \[ + Z`VYW

 %'%$ &^l[_\^

jjj q_W]_Xe e`iWXW fZc

$ _eg\ ^e^X\ \[ + Z`VYW+ \ZjX

"%

!VZZX^ 3_V

"'% #$ 8gZcW[ \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

%$ # 5V

% 5V

"%"# !Wb

"%$" " cW_]

[\^mg^Xm^cl^V\ZXd^j_V^]^[[ei fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒŒ

6^kY^f_.[ 3_V 4ZXY_\_ZX_Xe

'%'' 4Zcc^Vf_W] ]aY+ Wmmi 3fV^[+ 47

$%

2IO-46EI1I46I6Gy O35OIG3O21I46

$ ^\^V Z[^ \V^^\+ \ZjX+ \ZjX

%#$ !Wb

%#' cW_]

[W]^[dW`\Z[`mm]_^[fZ fZc 3X\WVf\_f 6W_X\^XWXf^ WXY ^mW_V[ &^l[_\^

jjj W`\Z[`mm]_^[fZ fZc $ 8g_VY \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

%$ -}v -}WYvhu_^]3Y ~s\Vu^v^|\+ v1\?WulVZy^k2+ >\sZzjX7 } w u

?

% 5!WVb

$%% $ ff]^[ \Zfk WVY+ 7

"% cW_]

WX\WVf\_fV^mW_V[diWgZZ fZc

7gWX[ZX 8VWY_Xe

  ]^f\V_fW] 3e^Xfi

3\]WX\_f 3_V 4ZXY_\_ZX ^hV_e^VW\_ZX ^Va_f^

%#" cW_]

WW_VfZXY_\_ZXdiWgZZ fZc

8VWY_Xe " ^WhZV\g \ + 4Wcml^]a_]^+ 8ZjX

#% 7g WX$[ ZX _eg\ ^e^X\ \[ + Z`VYW+ \ZjX

"% 5V

% €‚‚ƒ„… ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒŒ

'()*+,-+./0  !"!#$%$$&

666789 7 


1 2IO-46EI1I46I6GO3M2IO7y73OQI-37U2IO-46EI1I46I6G7PMM2I37y73OQI-37

2IO-46EI1I46I6G O 3 M 2 I O 7 y 7 3 O Q I 3 7 3\]WX\_f 3_V 4ZXY_\_ZX ^hV_e^VW\_ZX ^Va_f^

2IO-46EI1I46I6G 7 P M M 2 I 3 7 y 7 3 O Q I 3 7 3\]WX\_f 3_V 4ZXY_\_ZX ^hV_e^VW\_ZX ^Va_f^

!VZZX^ 3_V

3`\Z `mm]_^[ 4Z

%#" cW_]

WW_VfZXY_\_ZXdiWgZZ fZc

" ^WhZV\g \ + 4Wcml^]a_]^+ 8ZjX

#%

_[_ZX ^X^VW] 4ZX[\V`f\_ZX ^Va_f^[

%#" cW_]

WW_VfZXY_\_ZXdiWgZZ fZc

$ ^\^V Z[^ \V^^\+ \ZjX+ \ZjX

%#$ !Wb

%#' cW_]

[W]^[dW`\Z[`mm]_^[fZ fZc

" Z`\g ZWY Wfi\ZjX

"% $# 5V

% $ 49 Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[ cW_]

a_[_ZX[effZX[\V`f\_ZXdiWgZZ fZc '%$ !V_^XY[g_m+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % "%

!VZZX^ 3_V

" ^WhZV\g \ + 4Wcml^]a_]^+ 8ZjX

#%

6^kY^f_.[ 3_V 4ZXY_\_ZX_Xe

'%'' 4Zcc^Vf_W] ]aY+ Wmmi 3fV^[+ 47

$% 5V

$%$' 5V

$%$# !Wb

$%$## €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒŒ

234567893:;<:=9>7<7


2IO-O251-H2O13O7U2IO2I637 ?

2 I O 2 I 6 3 7 3_V ^Va_f^[ _c_\^Y

5e]^ 9X\^VXW\_ZXW] 3_VmZV\+ 5e]^+ 47

% 5V

%# 5V

%" 5V

%'' !Wb

%"' cW_]

V^[dW[]ei fZc &^l[_\^

jj W[]ei fZc

-}'v 1%@'@ u3}a^~ Z2h 1\vgw^1 ~^um?`l2]_1f{1 suA + \ZjX

%""

5V

#$$%"% cW_]

cW_]dfWV_ll^WX%W_V]_X^[ fZc &^l[_\^

fWV_ll^WX%W_V]_X^[ fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒA‰Š‚ƒBCŒ

5wx&_JX}e{} 1} [ 3a_W\_ZX _c_\^Y WXeWV

2 I O O 2 5 1 H 2 O 1 3 O 7 ZVW_cW 3_VjWi[ 9Xf

 5e]^ 9X\^VXW\_ZXW] 3_mZV\+ 47 %$" 5V

% &^l[_\^

jjj h]i%qWcW_fW fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒA‰Š‚ƒDŒ

2I251e]^E T9XF\^1VX„WG\_Z2X1W{1 suA ] 3_VmZV\+ 5e]^+ 47

% "

5V

% " !Wb

% "" &^l[_\^

jjj ]_W\ fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒDŒ

# m_Xe 3a^X`^+ ^] 3_V WVk+ \ZjX

%'#%' !Wb

%' 6`X^[gj^V[ _c_\^Y 8VWa^] ^Va_f^ cW_]

VW]dVZVW_cWW_VjWi[ fZc %" &W\^V \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

%$"' "%" ' R15~eC]^? 9X2\^BVX1}W\s_Z1zXW~] 32_sVmAZrV5\+2 14v7G >

x } ~ }

I ~



% !WcWb _ ]

\ V Wa ^ ] d

c`

X ^ [ g j^ V[ fZc 5V

% &^l[_\^

jjj c`X^[gj^V[ fZc 5V

%%" Ozv 1{}21vH}x?I~r / WcW 3a^X`^+ ^] 3_V WVk+ \ZjX

%'$'# #} m_Xe 3a^X`^+ ^] 3_V WVk+ \ZjX

%'#%' !Wb

%'$'# !Wb

%' cW_]

j_Xeq^\dX^\jZVk[ei fZc cW_]

VW]dVZVW_cWW_VjWi[ fZc 5V

_XhZdW_Ve`iWXW X^\ &^ l[_\^

jjj VZVW_cWW_VjWi[ fZc &^l[_\^

jjj W_Ve`iWXW l_

1v}'B uw^e7^|X\} ~\ GW1fiI\~ZjX r+ 8ZjX

"% "$ %

!Wb

"% "$ &^l[_\^

jjj \VWa^][mWX fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒDŒ

&ZV]Yj_Y^ 8VWa^] ^Va_f^[ _c_\^Y

 7 6_YY]^ \V^^\+ 4l`Ve+ ^ZVe^\ZjX

%$$" !Wb

%# cW_]

jZV]YdX^\jZVk[ei fZc


F 2IO2I637

yz{|}~z€’“”• ‚ƒ~}–—„~z „y…†„‡zˆ‰Š‹ˆ{ŒŒ„Ž„‘{ ”˜™š›™œžŸ ™¡•¢ ”ž

ÕÖÖ×ØÖÙÚÛÙÜÈÉÊËÌÍÎÏÊÐÑÒÓÔ

£¤¥¦§¨©ª¨«¦¬§­¨®¯¨°±­®¯¦­­ £»§¦¼­¦½¦¾´¨­¦¬´­ £²§¦³±¦¯´µ¶¦§¨·§¸¹§¬ºº¦ £¤¿¾¦­¨®¯¨À¦Á¨«¸§ÂÃı¶¬¯¬¨Å¨Æ§®¯®Ç¬Ç ßßàá 5Þí2à2 ÿëõõ0øíà 9 9 âãâäåæçèéêßëìÝÞ íçîïßðñéòóôõàöç÷éøø ââúåç1õáìë2àöçîïß3 4þçñß6ßàìç7ì3ð5ßõë6ßìõ8à ùúâûüçûæýäåæþú

ùúâûüçúúæä4úãý

ùý4ãüçããúäâúåâ

nop qrstuuprv wtsxtvp

IJKLMNOPLQORPSTORKMUSQVTQPWIJKLWXYZ

dLKefffghifjWfffghifk lRmefffghifi [[[\]^_`\abc


44 `iWXW \Y

2IOM4O152-I2I1I37U2O-2E37 T

2LM2I5I3O7

 `_ca^]Y\+ 8ZjX

% $ !Wb

%$ cW_]

cW_]dff[ei fZc 4^X\VW] ]^f\VZX_f[ " Zll \ + Wfi\ZjX+ \ZjX

%#" _cZ[ WYe^\[ ZV\g ZWY &^]_Xe\ZX \[ + \ZjX

%# 5V

%$$ !Wb

% cW_]

e_cZ[WXYeWYe^\[decW_] fZc 3V]_Xe\ZX 3mWV\c^X\[ ' ci\g WYh_^]Y \[ +&^Vk%^X%`[\

%#'# 664 ^f`V_\i !ZVf^ 9Xf

"%$#$ '%'' 4Zcc^Vf_W] ]aY+ Wmmi 3fV^[+ 4 7

$% 55VV

!Wb

$% !Wb

"%%"##$ cW_]

_XhZdccf[^f`V_\ihZVf^ fZc cW_]

]WXf^]Z\ W\g^V]idecW_] fZc Wh^jWi ^f`V_\i f^ 9XX ^e^X\ 5VZXZo`^ \[ + Z`VYW+ \ZjX "%" ^Vl#_ % ' V_Xf^[[ ]_Wl^\g ZWY+ 3+ ^Vl_f^

% 5V

"% !Wb

%' !Wb

"%' cW_ ]

l ^Vl_f^_XXdeZ] X^\ ei cW_]

[W]^[d[Wh^jWi[^f`V_\iei fZc

2M2O1L3617

\WVV 4Zcm`\^V 9Xf

' V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%""" !Wb

"%# cW_]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc

8Z\W] VZ\^f\_ZX i[\^c[ 9Xf

W[^ 4gW]^\ `^[\ `_\^[

# 3`lV^i WVk^V \ + WVk+ \ZjX

 #%$ 5V

 #%' !Wb

 #%' cW_]

^W[^fgW]^\deZ] X^\ ei &^l[_\^

jjj ^W[^fgW]^\ fZc

2MM2I26-37UH4P73H42E

" ^\^V Z[^ !ZV[gWj \[ + \ZjX+ \ %" !Wb

 %" cW_]

_XhZd\Z\W]mVZ\^f\_ZX[i[ fZc &^l[_\^

jjj \Z\W]mVZ\^f\_ZX[i[ fZc _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb 3 &W\^V Z]c^[ \[ + 4`Ve+ \

"%# 5V

%$ !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

2IOM4O152-I2I1I37

2213O621IQ3363OGn M O 4 E P 1 7 We]^ ^[Z`Vf^[ 9Xf

 4VZjX \ + \ZjX+ \ZjX

"%'$ cW_]

^We]^dX^\jZVk[ei fZc &^l[_\^

jjj ^We]^V^[Z`Vf^[ei fZc

$' W[\ `Wc_XW \[ + 4l`Ve+ \ZjX

%$$ '

4g^YY_ /WeWX 9X\^VXW\_ZXW] 3_VmZV\

 %$ 5V

 %$ 5V

 %$ !Wb

 % cW_]

VW]dVZVW_cWW_VjWi[ fZc &^l[_\^

jjj VZVW_cWW_VjWi[ fZc

2O-2E37

V_Xf^[[ !`Xf_\i 6Za_^ 8g^W\V^[

ZVW_cW 4V^j Z`Xe^

4g^YY_ /WeWX 9X\^VXW\_ZXW] 3_VmZV\

 %$ 5V

 %$ !Wb

 % cW_]

VW]dVZVW_cWW_VjWi[ fZc !WVhWX 6^XY^[ _c_\^Y &^l[_\^

jjj VZVW_cWW_VjWi[ fZc Vo`gWV\ \ 4`Ve+ 8ZjX

%# $

22PLI6IPL-22EEI6G

] 4ZX[\V`f\_ZX " 4VZW] \ + \WlVZ^k+ \ZjX

%"" V^ W \ &W

%$'" !Wb

%"$ 5V ^ e ^ X \ \ V ^ ^ \+ ^ Z V e ^ \Z jX

#%#$$ cW_]

Wl[e`iWXWdecW_] fZc cW_]

X ^j\gV_a_XedgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj Wl[e`iWXW fZc

VWX[ ^f`V_\i ^Va_f^[

# 7`XfWX \V^^\+ ^j\ZjX+ )_\\i+ \ZjX "%$$ 5V

"%"' !Wb

"%#'' cW_]

a_l^V\WdiWgZZ fZc

 ZV\g Y &^]_Xe\ZX \V^^\+ \ZjX %# 5V

%$$ !Wb

% cW_]

e_cZ[WXYeWYe^\[decW_] fZc

)^XXWa 7 \Y

ZVW_cW 3_VjWi[ b^f`\_a^ Z`Xe^

2 2 2 O L7 n 7 1 3 L7 3  *`iWXW, 9Xf

_cZ[ WYe^\[

8VWfk ]Zfk n0. ]WX\W\_ZX VZa_Y^Xf^+ 7 %"$$$ 5V

%" !Wb

%"$$ cW_]

mV_Xf^[[h`Xf_\idiWgZZ fZc

[\]^_`aa

bcdefghijhkilhm

‡ˆ‰Š‹noŒpqŒ Œ‡ˆ‰Š‹‡Ž‡ rstuvtwxyz{ |oruvt}}~uvr€‚ƒ„pp…vp†

AB@CDEFGHGIJDEKDLM ,-.!/0/"102#$3/!045/ %&1367. '(3/#89)063/ *+2-.& =>?@ NOPQRSSTUVWXWRYRSSXUWTVZ :-7/045/:-7./6;<95.34


TT 2O-HI13-17U2114O63n72122R

2 O H I 1 3 1 7 3YaWXf^Y 7^[_eX[ 4ZcmWXi

$ WXf^ _ll[ \V^^\+ `^^X[\ZjX+ \

'%'# cW_]

gZV_ZXe\decW_] fZc

`Vfg % c_\g ZXW]Y 

 Z`\g \V^^\+ Wfi\ZjX+ ^ZVe^\ZjX %$ cW_]

l`Vfg[c_\gdgZ\cW_] fZc

4Wc^VZX g^mg^VY 3\\ZVX^i[%3\%Wj

 3a^X`^ Zh \g^ ^m`l]_f+ \ZjX

%" !Wb

%"#$'

7^^X WV\X^V[ 4gWV\^V^Y 3Vfg_\^f\[ 93

‘’“”•–—˜™š•›œ”ž ˜Ÿ ˜¡¢£¤¥—‘˜¦§¡¨¤¦¨¥—©¨ ª

7^lZVWg )`cWV

`iWXW 9X[\_\`\^ Zh 3Vfg_\^f\[

ҔÓӔ–Ô—Õª—¢Ö•šÓ”•

5v}?$u 6_ vYHYz]^> ?\Vs^x^\y+ n4ul}`vVHz zA e+ \ZjX

%$#'

"% \g 3a^X`^+ `lViWXa_]^+ ^ZVe^\ZjX

% cW_]

Y^^XWXYmWV\X^V[decW_] fZc 4^YWV 4Z`V\+ WcWgW WVY^X[+ \ZjX

%'" cW_]

j_gW`mdecW_] fZc

2O1y-O2517PMM2I37

_h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

 3 &W\^V Z]c^[ \V^^\[+ 4`Ve+ \

"%# 5V

%$ !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

2O1G2223OI37

4W[\^]WX_ Z`[^

]_[[^Xe^X Y Zc^[\V^\fg 3a^ + \ZjX

%$"' 5V

% # !Wb

%$"# cW_]

XeWe`i ''decW_] fZc

9 4

2O17PMM2I37

% &W\^V Z]c^[ \V^^\[+ 4`Ve+ \ZjX *5V_^X\W] `_]Y_Xe,

%' 5V

%$ 5V

%#

27MH221

«¬­¬®¯°¬±²³´µ¶·¬¸¹º»¼¬½¼·¾¿¬À¼¹¬«´Á¬¸ºÁ¿¬Ãľ²Åµ Ƽ¹Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬¯¯È­°ÉÉÊį¯°­°ÈËÉ Ìͺ´¹Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Á²ÎºÁ»Ï®¯°ÐѺϲ²Ç»²Í ¯¯Ê¬×ص´ÙØÁ¬Ú¾Á¼¼¾¿¬¸ÄۺܺÁ¿¬Ãľ²Åµ Ƽ¹Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬¯¯°­¯¯ÝÊ ×²³´¹¼Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬°¯È­ÉÊ°¯ Ìͺ´¹Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬ÂܺÁε¼Áе¼¾Å²Á·ÜÑÇ»²Í

" ^XYW] ]Wf^ V_fkYWc+ \ZjX

%$## !Wb

%$## cW_]

Y^lZVWgk`cWV ]WjdecW_] fZc

5V

%$ " !Wb

"%"" cW_]

hgi]Wjdhgi]Wj%ei fZc

Ÿ•›Ó—§›Óšž

_XZ ^V[W`Y

˜Öᒔ—♕š™Ó ˜‘㩤—⟘ Ÿä—‘¥¥Ÿ¦¡‘¨¤¥—¡ä¦ª

H}~ z {} ~J}?z~y(zxu )_Xe \V^^\+ \ZjX+ \ZjX

"% "

È°­ÈÞ¬±²³¼Á¾·¬Ú¾Á¼¼¾ ½²²Î¬ÀÁ²²Â¿¬¸ÇßÇÚǬÆÁ´µ´ÎºÎ Ƽ¹Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬®­Þ°Þ­°¯¯­¯É®ÉÄ®­Þ°Þ­ÝÉÝ­ààÝÞ Ìͺ´¹Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬²Ï³ÁÅÙÐÜͺ´¹Ç»²Í ǬǬǬǬǬǬǬǬǬǬǬǬǬǬǬǬǬǬǬǬǬǬǬǬǬ²Ï´µÎ·Ð³ÁźÁ»Ï´¾¼»¾·Ç»²Í ®ÈɬåÁ²Åµ¬Ú¾Á¼¼¾¿¬æؼ¼µ·¾²µ¿¬Ãľ²Åµ Ƽ¹Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬¯¯°­ÈÊÞÞ Ìͺ´¹Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬´µçØ´ÁÑÐÁ躴µ»²ÁÙÇ»²Í ½¼³·´¾¼Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬ÅÅÅÇÁ躴µ»²ÁÙÇ»²Í

¨•›ž–Öӗ¢™é”ž

àˬÀ¬å²Åºµ¬Ú¾Ç¬ê´µÜ·¾²µ¿¬Ãľ²Åµ Ƽ¹Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬¯¯°­ËÝ˯ ײ³´¹¼Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬°¯Ê­Þ°Êà Ìͺ´¹Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬¾ÅÜǺÁ»ÏÐÜͺ´¹Ç»²Í

㛒’›Ö闡ª—§Ö••›ž á›Ô֝ë

®ÞɬåÁ²Åµ¬Ú¾Ç¬æؼ¼µ·¾²Åµ¿¬Ãľ²Åµ Ƽ¹Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬°¯È­ÈËÊà Ìͺ´¹Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Ç¬Å´ÏºØÙÐÜͺ´¹Ç»²Í

2 1 L7 3 O Q I 3 7 4_\_^X[ WXk `iWXW 9Xf

"' 4ZjWX \V^^\+ )_Xe[\ZX+ ^ZVe^\ZjX

% !Wb

% cW_]

em^V[W`YdiWgZZ fZc

$ ^fZXY 3a^X`^+ WV\_fW+ [[^o`_lZ _a^V

%'" !Wb

%$ cW_]

e]^XXgWXZcWXdiWgZZ fZc

) 3 /`cWX%W[[_X

'$ 4WVc_fgW^] \V^^\+ \ZjX

%# 5V

%#" !Wb

%#" cW_]

q`cWXiW[[_XdgZ\cW_] fZc

)W[g_V 3 )gWX

 )_Xe \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%' !Wb

%$" cW_]

kW[g_VkgWXdgZ\cW_] fZc 5V

kgWX[fgWcl^V[decW_] fZc

2z~VAZ`zX~Y !H]ZzZ>V ? u -4gtW}V]{@ uv? Z\\^ \V^^\+ Wfi\ZjX

 % ##

5V

' "%" %"'" !Wb

$%%#' cW_]

Yk_[[ZZXd]ZXYZXgZ`[^fgWcl^V[ fZc &^l[_\^

jjj ]ZXYZXgZ`[^fgWcl^V[ fZc

$ 4Wcm 4gWV]Z\\^ \[ + Wfi\ZjX+ \

% "$% Wb

% " ' Z\ " + Z ZWY+ 4ZV^X\iX^+ .f^

%$'' !&^ l[_\^

jjj f_\_^X[lWXkei fZc 5V

% !Wb

%$"#' fZ\_WlWXk cW_]

kmqWeY^Ze^X^VW]fZX\VWf\ZVdiWgZZ fZc $ 4WVc_fgW^] \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%'

2>  4VtZzW]z \yV^^2\+> \WltVZz^zk+ \ZjX

%'

8W]ZVe_^ 4ZcmZ`XY+ 4.i\X ^Vl_f^

% #$ 3 4Wcml^] \V^^\+ ^c_[mg^V^

% $$ 3]_+ /Wc^]W 3

!Wb

% #$ Z\ 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%" cW_]

m^\^Vp]^j_[ diWgZZ fZc !Wb

"%# cW_]

qWc^]W]Wji^V diWgZZ fZc

L E zzZ`{y -z \g ZWY )_Xe \V^^\[ \ZjX

"% 

) /WeY^Z % ^X^VW] 4ZX\VWf\ZV V^c_`c 3[mgW]\ ^\^V ^j_[ 3[mgW]\ ]WX\ W]^[ 4ZX[\V`f\_ZX ^Va_f^

2114O63n72122R

W[_] &_]_Wc[ 3[[Zf_W\^[

Z\ Z`\g ZWY+ Wfi\ZjX

%'## cW_]

lW[_]pj_]diWgZZ fZc

^VXWVY 7W _]aW 3[[Zf_W\^[

ö÷øùúûüúýþÿ 012 3 146322317 89 88

ìììíîïðñòóíóôõ

5V

%'"$ YjWVY 3 `fkgZZ

% Zl^V\ WcfgWVVWX

%'# !Wb

%$ cW_]

]`fkgZZd[Z]`\_ZX[$$$ X^\ 5V

]`fkgZZ ]`fkgZZdecW_] fZc 5V

% 5V

% !Wb

% ' cW_]

cZ^XdcfYZZcfZ fZc 5V

cfYZZcfZdecW_] fZc &^l[_\^

jjj cfYZZcfZ fZc

 " Z`\g Y+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%"$ 6ZgWc^Y  ! )gWX 5V

 %  )_Xe \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%' !Wb

%$" V_\\ZX+ Wc_]\ZX 3YWc[ _]

eWcW]kgWXdgZ\cW_] fZc $ Z`\g ZWY+ Wfi\ZjX+ \ZjX

% # 5cW 5V

% $ V

kgWX[fgWcl^V[decW_] fZc !Wb

% $ ^_] ^V[VWc 3[[Zf_W\^[ cW_]

lgWXYWdj^ljZVk[ei fZc ' `Wc_XW \V^^\+ 8ZjX

%$ &^l[_\^

jjj lgWe`iWXW fZc ' WV_kW+ 

$% cW_]

X^_]m^V[VWcdgZ\cW_] fZc


Z[^cWV_^ 4gZZ%g^^% Wc 8VWY^cWVk W\^X\ 3e^X\6^Y_W\ZV+ $$

' 4^X\`Vi W]c YX[+ ZYe^+ V \ZjX

%$" 5V

%#" !Wb

%" cW_]

W]WXfgZZdiWgZZ fZc

Wmg_^V `[[W_X

!_V[\ !^Y^VW\_ZX `_]Y_Xe+ 4VZW] \V^^\+ \

%# !Wb

%# cW_]

g`[W_X[Wmg_^VdiWgZZ fZc

&W]YVZX 6WVk 3

 Z`\g \V^^\+ Wfi\ZjX+ ^ZVe^\ZjX %$ cW_]

cWVjW]"dgZ\cW_] fZc

21Q72237yO3M2IO7

 6 8VWY_Xe X\^VmV_[^

2>s'z+ /1ZzgxX 7 szg^vVu_hh U-\[} + v42a_]^+ u?\Z?jX zv 1 u ?

%#$

5V

%$ 5V

%" # !Wb

%#$ cW_]

a_[gW][Wjgdc[c fZc

2>s#z 4{z s1Bu2vs573(-4 VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ 8ZjX

"%"###

!Wb

% " &^l[_\^

jjj W`\ZcZ\_a^WV\ fZc

(u t'} v&^ vx]2_X>e\sZzX {z s1Bu21{1suA 4gWV]Z\\^ \[+ \ZjX

"%$%

$" 3V^W n. 6WXY^]W 3a^X`^+ \ZjX

"% ' 5V

"% !Wb

%$' cW_]

lW][W]^[dl^gWVVieVZ`m fZc 5V

lW]mWV\[dl^gWVVieVZ`m fZc

' 3 ^e^X\ ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

%$"$ cW_]

lc\VW^X\decW_] fZc /_hh_ `l^[ % W]^[ ^Va_f^[ ZV\g ZWY _eg\ \V^^\+ Z`VYW+ \ %" 6WV_f[ 4Z \Y

#%" 4gWV]Z\\^ \ + \ZjX+ \ZjX

% # \[ ]`[ cW_]

cWV_f[dcWV_f[gZXYW fZc WV $ W[\ ^e^X\ ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

%$ $ &^l[_\^

jjj cWV_f[gZXYW fZc 5V

% !Wb

%$ $ 6_Xe[ VZY`f\[ ^Va_f^[ \Y

Vo`gWV\ \V^^\+ 4l`Ve+ \ZjX

% O}x@ ?4~u7sz|2>szM}vs? " g^V_hh \ 4a_]^+ \ZjX

%$ Za^V &ZV]Y 6Z\ZV mWV^[ V

%'#"# 4`cc_Xe[ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%' 5 !Wb

%# cW_]

VWiZX^dX^\jZVk[ei fZc cW_]

XWY_VWdVZa^VjZV]Y ei Za^V &ZV]Y 6Z\ZV mWV^[ 4`cc_Xe[ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%' !Wb

%# cW_]

XWY_VWdVZa^VjZV]Y ei 4^X\VW] ]^f\VZX_f[ " Zll \ + Wfi\ZjX+ \ZjX

%#" WXkWV.[ 3`\Z &ZVk[ Z\ ^WhZV\g 7`V^i WX^+ 4a_]^+ \

"%$" 5V

"%"$ !Wb

"%$" cW_]

V[WXkWVdVZe^V[ fZc 3[g_^k ZX 6Z\ZV `mm]_^[ Z\ % " W]ciVW _]We^+ W[\ 4WXq^ ^Vl_f^ %$" _]a_^.[ WV_^\i \ZV^ !Wb

%$"" _eg WYh_^]Y \[ 8ZjX

"% !Wb

"%$ 3`\Z !W[g_ZX 4Wcml^] 3a^X`^ ^WhZV\ \ + \ZjX

% cW_]

[_]a_^[bbdiWgZZ fZc 5V

%#$$ _Xeg n8g^ mWV^ WV\[ )_Xe. !Wb

"%'' $ Zll \ + Z`VYW *\g ]Ye hVZc 44,

%"' cW_]

W`\ZhW[g_ZXe`iWXWdiWgZZ fZc !Wb

% &^l[_\^

jjj W`\ZhW[g_ZXei fZc

2PEI43NPIML361

2P142--3774OI37

2114O63n72122RU2P142--3774OI37 T<

`Va_aW] 3`\Z mWV^[

]_[[^Xe^X Y 7`XfWX \ + ^j\ZjX "%#$ ]_[[^Xe^X Y 7W _]aW \ + ^j\ZjX

%# cW_]

[`Va_aW]W`\Z[mWV^[diWgZZ fZc

1z"~x @?_eg2\ >\s +z 37]l|^V}\\vZujX?+ \ZjX

"%#"

5V

% '

8VWX[ Wf_h_f 6Z\ZV mWV^[ 3`\Z 7^W]^V[

 ZZY Zm^ 47

$%$'# Zll _eg\ \[ + Z`VYW+ 8ZjX

%"# # g^V_hh \ + 4_]^

 %'"$"%' !Wb

$%''" cW_]

\VWX[mc[dgZ\cW_] fZc


Tl 2P142--3774OI375M2O1757M2O37U2P14E3223O7

2P142--3774OI375 M 2 O 1 7 5 7 M 2 O 3 7 3`\Z !W[g_ZX

Wi.[ 5X^ \Zm 3`\Z WV\[

" g^V_hh \ 4a_]^+ \ZjX

%$ 5V

%'#"# cW_]

VWiZX^dX^\jZVk[ei fZc

2P14222OL7

4gV_[ 3`\Z W]^[ mWV^[

7`VlWX \ + &^Vk%^X%`[\+ 8ZjX

%#$"$ ZZYgZm^ 6WgW_fW+ 47

#%# !Wb

#%'# cW_]

fgV_[W`\Z$$diWgZZ fZc

WVVi WclWVWX 3`\Z W]^[

Z\ n. ff]^[ `l]_f Y 7

% 4Wcml^] 3a^X`^ ^WhZV\ \ + \ZjX

% 5V

% 5V

%#$$ 3`\Zm_\ _eX[ !Wb

"%'' $ _b\g \V^^\+ 4`cc_Xe[ ZYe^+ 47

%$ 5V

% "" cW_]

W`\ZhW[g_ZXe`iWXWdiWgZZ fZc cW_]

W`\Zm_\[_eX[decW_] fZc cW_]

XWa_X 'diWgZZ fZc &^l[_\^

jjj W`\ZhW[g_ZXei fZc 6_Xe[ VZY`f\[ ^Va_f^[ \Y

4^X\VW] ]^f\VZX_f[ Vo`gWV\ \V^^\+ 4l`Ve+ \ZjX

% 4Z[cZmZ]_\WX 8VWY_Xe 4ZcmWXi " Z l l \

+ W f i \ Z jX +  \ Z jX

  % # "  !Wb

%# % ZclWVY ^ZmZ]Y \[ + &`[\+ \

% cW_]

cm[eidX^\jZVk[ei fZc 4Z[cZmZ]_\WX 8VWY_Xe 4ZcmWXi !`] &ZVk.[ 6Z\ZV mWV^[  %  Z cl W V Y  ^ Z m Z ] Y \ [

+ & ` [ \ +  \

 %  

W [V`Y^^X 6ZgWc^Y */`clZ /^\ 8V`fk_Xe 3`\Z W]^[, ^e^X\ Y + Z`VYW+ \ZjX ' ci\g WYh_^]Y \[ + \ZjX

%# ZZYgZm^ 4 7

%" % /_hh_ `l^[ % W]^[ ^Va_f^[ 5 !Wb

%" ZV\g ZWY _eg\ \V^^\+ Z`VYW+ \ %" fVf ]^ [

 %"% #$ %" cW_]

h`]jZVk[pcZ\ZV[mWV^[diWgZZ fZc `[g]Z\

%'$ Wi.[ 5X^ \Zm 3`\Z WV\[

%'" WVVi WclWVWX 3`\Z W]^[ " g^V_hh \ 4a_]^+ \ZjX

%$ 55VV

Z\ n. ff]^[ `l]_f Y 7

% 5V

%'#"# 4g^[\^V[ ZZc

#%%$#$ 5V

% !Wb

% '$ 5V

% "" `Va_aW] 3`\Z mWV^[ _]

q`clZq^\W`\ZdiWgZZ fZc cW_]

XWa_X 'diWgZZ fZc ]_[[^Xe^X Y 7`XfWX \ + ^j\ZjX "%#$ €cW ‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBmŒ ]_[[^Xe^X Y 7W _]aW \ + ^j\ZjX

%# )^XV_fk.[ 3`\Z W]^[ cW_]

[`Va_aW]W`\Z[mWV^[diWgZZ fZc ^W] 6W[[i `iWXW \Y " `l]_f ZWY+ ff]^[+  7

%'# Z\ `_ca^]Y\+ \ZjX

%"' % 5V

%'# !Wb

%'# WX 3c^V_fWX 6Z\ZV[ 9Xf '% Zm^ \V^^\+ 3+ ^Vl_f^

%"$ WV\[ ]`[ !Wb

%" $ W[\ ^e^X\ ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

%$ $ cW_]

mWXWccZ\ZV[e`iWXWdecW_] fZc 5V

% 3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ \Y

€‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBmŒ !Wb

%$ $ `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % Wi ^ \Zm 3`\Z WV\[ 5V

%"' % ".[ 5gX ^V_hh \ 4a_]^+ \ZjX

%$ V^f_[_ZX 8VWX[c_[[_ZX 4^X\^V ! W b

  % " " V_fk^Vi+ 7

"%##'$ cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc 5V

%'#"# cW_]

mV^f_[_ZXp\VWX[c_[[_ZX''diWgZZ fZc ZfkWjWi 3`\Z W]^[ /W_ _eX[ 3`\Z 7^[_eX[ [\+ 47

$% $$ m^f_W] 3`\Z % 8g^ !_]\^V gZm

 % '" #' ` [ _ eX W X &^

% Z`\g ZWY+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%"' 5n7V.+ 9X Y ^ m ^ X Y ^ X f ^ 

Z `] ^ a W VY +  \ Z jX

%'' 5!WVb

$%"#$ cW_]

qW_ [_eX[ W`\ZdecW_] fZc cW_ ]

V ZfkWjWiW`\Z[W]^ #'diWgZZ fZc `Va_aW] 3`\Z mWV^[ &^l[_\^

jjj VZfkWjWifWV fZc ]_[[^Xe^X Y 7`XfWX \ + ^j\ZjX "%#$ ]_[[^Xe^X Y 7W _]aW \ + ^j\ZjX

%# `Y_[W 6Z\ZV 4ZcmWXi *`iWXW, 9XfZVmZVW\^Y cW_]

[`Va_aW]W`\Z[mWV^[diWgZZ fZc % _eg 7Vi[YW]^ \[ + 4\ZjX+ \

%""%# 3  3 ` \ Z !Wb

%"' 8VWX[ Wf_h_f 6Z\ZV mWV^[ 3`\Z 7^W]^V[  W _ ] j W i cl W X k c^ X \ + 4 7

$ $ % ' _]

k_WcZ\ZV[e`iWXWdecW_] fZc ZZY Zm^ 47

$%$'# % \g \V^^\+ !Z`]_[+ 47

 %' €cW ‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒB…Œ Zll _eg\ \[ + Z`VYW+ 8ZjX

%"# cW_]

_XhZdW[W`\Z ei # g^V_hh \ + 4_]^

 %'"$"%' ^Va_f^[ n. [ W[ \W\_ZX 3`\Z 7^W]^V[ !Wb

$%''" 3`\Z `mm]_^[ 4Z

Z _]We^+ 4ZV^X\iX^+ .f^

%  $ ^ \ ^ V Z [ ^ \ V ^ ^ \ +  \ Z jX +  \ Z jX

  % # $ cW_]

\VWX[mc[dgZ\cW_] fZc !Wb

%#' cW_]

[W]^[dW`\Z[`mm]_^[fZ fZc &^l[_\^

jjj W`\Z[`mm]_^[fZ fZc

2P14(4EnO3M2IO75 M2I61I6G 2P14E3223O7

2P142IO-46EI1I46I6G

3_VfZc

 # WcWgW \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%' 5V

%#'# cW_]

W_VfZc$ diWgZZ fZc

3\]WX\_f 3_V 4ZXY_\_ZX ^hV_e^VW\_ZX ^Va_f^

%#" cW_]

WW_VfZXY_\_ZXdiWgZZ fZc

(u t'} v&^ vx]2_X>e\sZzX {z s1Bu21{1suA 4gWV]Z\\^ \[+ \ZjX+ \ "%$%

!Wb

%$' cW_]

lW][W]^[dl^gWVVieVZ`m fZc

/_hh_ `l^[ % W]^[ ^Va_f^[

 ZV\g ZWY _eg\ \V^^\+ Z`VYW+ \ZjX %"

^gWVVi 3`\ZcZ\_a^ _c_\^Y

' &^]_Xe\ZX 4gWV]Z\\^ \[+ \ZjX+ \ "%$% $" 3V^W n. 6WXY^]W 3a^X`^+ \ZjX

"% ' 5V

"% !Wb

%$' cW_]

lW][W]^[dl^gWVVieVZ`m fZc 5V

lW]mWV\[dl^gWVVieVZ`m fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBmŒ

^[\ `i 3`\Z W]^[

" ^\^V Z[^ \V^^\+ `^^X[\ZjX+ \ZjX

%#$ 5V

"%' 5V

%$# !Wb

% cW_]

[_XegV_fgWVYdgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj l^[\l`iei fZc


_Xeg n8g^ mWV^ WV\[ )_Xe.

2P14E3223O7 TÂ&#x201E;

$ Zll \ + Z`VYW *\g ]Ye hVZc 44,

%"' !Wb

% cW_]

[_Xeg[m[dc[Xei fZc

8VWX[ Wf_h_f 6Z\ZV mWV^[ 3`\Z 7^W]^V[

 ZZY Zm^ 47

$%$'# Zll _eg\ \[ + Z`VYW+ 8ZjX

%"# # g^V_hh \ + 4_]^

 %'"$"%' !Wb

$%''" cW_]

\VWX[mc[dgZ\cW_] fZc:?@,:A?B$%%=!"5)%=C%0 D7";C>#>FC>7#)/01%,E4C>57" 275G!"5%"3;#%:HI%11%0%//%%H!574%H -7E4>5%=4IJ75%0%.3KL !"#$%&'()%&'*)%%&&+)%&(+,)%,-) ./%0%.1%23445!67"#%/89.%:"!")%/89.%2;<!7) ="!>%>5%-!57"%0%?!5%?!447"#


T4 2P14EI2G6471I-73OQI-37U2P14M2O17573OQI-37

`cm^V 8Z `cm^V ^Va_f^[

$ 3X_VW \V^^\+ `^^X[\ZjX+ \ZjX

"% 5V

%"' 5V

$$% !Wb

"%# cW_]

ll[cWb_c^i^VdgZ\cW_] fZc

2 P 1 4 M 2 O 1 7 y 7 M 2 O 3 7 3`\Z 4_\i !ZV^_eX [^Y WV\[

" WXYi Wll \V^^\+ )_\\i

%$ " cW_]

W`\Zf_\imWV\[eidiWgZZ fZc

1z"~x @?_eg2\ >\s +z 37]l|^V}\\vZujX?+ \ZjX

"%#"

5V

% ' 5V

 %$ !Wb

% cW_]

\ZXid\ZXiW`\Z[mWV^[ fZc &^l[_\^

jjj \ZXi[W`\Z[mWV^[ fZc

2P14M2O17573OQI-37

3`\Z `mm]_^[ 4Z

2P14EI2G6471I-73OQI-37

/_hh_ `l^[ % W]^[ ^Va_f^[ ZV\g ZWY _eg\ \V^^\+ Z`VYW+ \ZjX %" V^f_[_ZX 8VWX[c_[[_ZX 4^X\^V

V_fk^Vi+ 7

"%##'$ cW_]

mV^f_[_ZXp\VWX[c_[[_ZX''diWgZZ fZc

2P14M2I617

2>s#z 4{z s1Bu2vs573(-4 VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ 8ZjX

"%"### !Wb

% " &^l[_\^

jjj W`\ZcZ\_a^WV\ fZc

$ ^\^V Z[^ \V^^\+ \ZjX+ \ZjX

%#$ !Wb

%#' cW_]

[W]^[dW`\Z[`mm]_^[fZ fZc

(u t'} v&^ vx]2_X>e\sZzX {z s1Bu21{1suA 4gWV]Z\\^ \[+ \ZjX+ \ "%$%

$" 3V^W n. 6WXY^]W 3a^X`^+ \ZjX

"% ' 5V

"% !Wb

%$' cW_]

lW][W]^[dl^gWVVieVZ`m fZc 5V

lW]mWV\[dl^gWVVieVZ`m fZc


V^f_[_ZX 8VWX[c_[[_ZX 4^X\^V

V_fk^Vi+ 7

"%##'$ cW_]

mV^f_[_ZXp\VWX[c_[[_ZX''diWgZZ fZc

2P14O361227

3]i^W.[ 4WV ^X\W]

$ 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ \ZjX

 %"# Z\ `ff^[[+ W[\ 4ZW[\ 7^c^VWVW

%# !Wb

%$'$ cW_]

W]i^WfWVV^X\W]decW_] fZc

3`\Z 8^fg 4WV ^X\W][

' ^] 3_V mV_Xe[+ \ZjX

%#" 5V

$$%'# !Wb

%#" cW_]

ceWhZZVdgZ\cW_] fZc

7  3`\Z ^X\W]

$ 4g`Vfg 8gZcW[ \[ + 4`Ve+ \

% 5V

%"# 5V

%' cW_]

YVW`\ZV^X\W]eidiWgZZ fZc

ÚÛÜÝÛÞßßàáÞ ÀÁÂÃÄÅÁÆÇÈÈÈÉÊËÌÍËÁÃÃÄÎÁÏÐÅÌËÁÑÅÏÒÉÓÌÔ ÕÔÏÄÒÆÇÊËÌÖÏÐÅÌËÁÑÅÏÒ×ØÏÙÌÌÉÓÌÔ

âãäåæçèäåéçêåëèìíäåîãäåæçèäåéçêåïðíäñ

®¯°±²³´µ¶·²¶¶´¸¹º»»¼²½¾¿¸´»¶¶¼²½¶¹¸¶¶¹¾

™ªVa_¦VaŸ¥§TSO]Ÿ[_§\TŸ ™«PŸTŸXPŸ^_T¡TP\T¨\] ™¬]Q[_­ZT\P[S_T[_T  VM¦T¨\]_§MPX]Q ™£P¦]_¡TMP][S

7Z]i.[ 3`\Z ^X\W] 8Wb_

" _[[^[[WV 3a^ + VW[gWY WeWV+ \ZjX

%" 5V

%' !Wb

%# cW_]

YZ]i[W`\ZV^X\W]diWgZZ fZc &^l[_\^

jjj YZ]i[W`\ZV^X\W] fZc

2P14M2O17573OQI-37U2P1472237 T

ZX_f 3`\Z ^X\W][

 9Va_Xe \V^^\+ `^^X[\ZjX+ \ZjX

%"" !Wb

% # cW_]

[ZX_flZZceidiWgZZ fZc

2P1472237

^^ `XX_Xe[ 8Wb_ ^Va_f^ 3`\Z ^X\W] 3`\Z g^V_hh \V^^\+ 4_]^+ \ZjX

"%' 3 W_]jWi clWXkc^X\+ 47

$$%' % \g \V^^\+ !Z`]_[+ 47

 %' ^c.[ 8Wb_ ^Va_f^ #$ Zll \V^^\+ Z`VYW+ \ZjX

% $$ cW_]

_XhZdW[W`\Z ei )_\\i+ 4Wcml^]_]^+ \ZjX

%$ 3]i^W 3`\Z W]^ cW_]

X [^^XqWXdiWgZZ fZc `ff^[[ Z`[_Xe fg^c^+ 47

 %"# 5V

%# 6Za^c^X\ 3`\Z ^X\W] `[ ^Va_f^ b

%$'$ $ 3]cW 3a^X`^+ VW[gWY WeWV \ZjX

 %" !WcW _]

Vp[_Xeg$$"diWgZZ fZc VZeV^[[_a^ 3`\Z ^X\W] 3clW[[WYZV 3`\Z W]^[

% 5V

%#" WcWgW \ + `^^X[\ZjX+ \ZjX

"%$' cW_]

mVZpW`\ZV^X\W]diWgZZ fZc 3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ _c_\^Y &^l[_\^

jjj mVZeV^[[_a^W`\ZV^X\W] fZc `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % 5V

%"' % Wh^7V_a^%4^]7V_a^ !Wb

%"" $ ZXW[_kW \ + ^f\_ZX )+ 4a_]^+ \ZjX

% cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc 5V

%"'$ €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBŒ 5V

"" % $ 3`\ZcWV\ 5V

 %$' `l]_f Y+ ff]^[+ 7

%$$ 5V

%# g^V_hh 8Wb_ ^Va_f^ 4WV ^X\W]

%"#$# g^V_hh \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

%$$$ 5!WVb

%# 5V

% cW_ ]

V W X Y i p m ^ V[ W ` Y $ $ $ di WgZZ fZc

™šP›_œž_OVŸ[UQ_PŸ[]M]Q[_ M]] ™š]M¡PXPŸ^¢£TMMTŸ[S_V _¡]UPX\] ™¤M]¥VM¦]M_V§[PVŸQ_T¡TP\T¨\] ™©Z[S¥ M]]_V§[PVŸQ_T¡TP\T¨\]

MNOPQPMRSTUVVWXVOYTQTZ[VQT\]QR^OTP\WXVO_`_aaaWTQTZ[VW^S

‚wpebbeƒqunjke„wg…€kknmte€† bcdefghijklgmneophmmp yzb{b|}eophmmp ~wqnjt€gtpefwgtpemimhghg ‡ˆ‰Š‰‹ŒŽ‰‘Š’‰“”•–Š•—‹Œ˜ fqiijrstuqhsevmwhsmpwxr


T1 2P1472237

3`\Z !W[g_ZX

6 7 8 9

7 9 

 4Wcml^] 3a^X`^ ^WhZV\ \ + \ZjX

% 5V

%#$$ !Wb

"%'' cW_]

W`\ZhW[g_ZXe`iWXWdiWgZZ fZc &^l[_\^

jjj W`\ZhW[g_ZXei fZc

/00 6102 38 7 900 3//4 5 66/ 6 7 6 889

/8/80/:0

òóôõö÷øùúûüýûþ÷ÿ01÷úÿ23ýûþó4535 !"#$

%&'()*+,'()*-$.&((+

3`\Z `mm]_^[ 4Z

$ ^\^V Z[^ \V^^\+ \ZjX+ \ZjX

%#$ !Wb

%#' cW_]

[W]^[dW`\Z[`mm]_^[fZ fZc

^gWVVi 3`\ZcZ\_a^ _c_\^Y

' &^]_Xe\ZX 4gWV]Z\\^ \[+ \ZjX+ \ "%$% !Wb

%$' cW_]

lW][W]^[dl^gWVVieVZ`m fZc

^[\ `i 3`\Z W]^[

" ^\^V Z[^ \V^^\+ `^^X[\ZjX+ \

%#$ 5V

"%' 5V

%$# !Wb

% cW_]

[_XegV_fgWVYdgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj l^[\l`iei fZc

`i 6^ 3`\Z W]^[

A@IJSII?<T<Q LFM<N<;;ON\RaP

Q_Q<`FBFS<YIHF<AB<C<DEFFGHBIJGK A@IJSII?<T<; LFM<N<;;ONPQ;R

;<=>?>@><AB<C<DEFFGHBIJGK

^[FHHISV<ABISF LFM<N<;RQN\];]

UIESBV>SW<X>MM<N<YIZZ<ABC<=>[VBIJGK

;ab

cIJG< d<cSefF geG>G[eGh<^f>eM>ZMF

" WVX^\\^ \V^^\+ ^j\ZjX+ )_\\i+ 8ZjX

 %'' 5V

#%#$$" cW_]

fZcm`gZdgZ\cW_] fZc

4Wf\`[ 3`\Z W]^ UiYLjgjic

klk<minj Y^cjU=iA l^ULjmi

 6ZX ^mZ[+ Z`\g 47

$% 5V

# %$# cW_]

kV_[YZZk_^diWgZZ fZc

4gV_[ 3`\Z W]^[ mWV^[

7`VlWX \ + &^Vk%^X%`[\+ 8ZjX

%#$"$ ZZYgZm^ 6WgW_fW+ 47

#%# !Wb

#%'# cW_]

fgV_[W`\Z$$diWgZZ fZc

7WXXi.[ 3`\Z W]^[

Z`\g W_]jWi _X^+ 5e]^ 3_V[\V_m+ 47

% cW_]

YWXXiW`\Z[W]^decW_] fZc

7WX_^.[ 3`\Z W]^[ !W[g_ZX 4^X\V^ ‚ƒ„…†‡ˆ‰ŠŠ‰„‹ŠŒ„‰ŽŠŽˆ„‘ŠŠ’Œ„…“ŠŽˆ

¦§¨©ª«¬­®¯­°±²³¬´µ¯¯´±¬¶¬´µ­­­±«¶¶¯

·¸¹º»¼½¾¿¸ÀÁ¿¾¸Ã¼¾

opqrstuvwxyytszs{t|w|}}~ss€rstuvw{~|~

”•–—˜™š–››œ–žŸ –˜¡¢£•–—˜¤¥Ÿ•

ÄÅÆÇÈÉÅÆÊËÌÆÍÎÅÆÏÅÐÍÆÏÅÑÒÌÐÅÆÊËÌÆÓÅÐÅÔÉÅÆÍÎÅÆÏÅÐÍ

# = _]We^ W[\ 4WXq_^ ^Vl_f^

"%# 5V

%$$ % # )^X\ \V^^\+ 3

%' !Wb

%# cW_]

YWX_^$"$"dgZ\cW_] fZc

7V_a^X 3`\Z W]^[ mWV^[

$ WXf^ _ll[ \ + `^^X[\ZjX+ \ZjX

% 5V

%'' !Wb

"%"'$# cW_]

YV_a^XpW`\Zp_cmZV\[diWgZZ fZc

WVVi WclWVWX 3`\Z W]^[

Z\ n. ff]^[ `l]_f Y 7

% 5V

% 5V

% "" cW_]

XWa_X 'diWgZZ fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBŒ

)^XV_fk.[ 3`\Z W]^[

éêëìíìéìîïððñòóìôñõöì÷ñøùó ÕÖ×ØÙÚÚÚÛÜÝÞßàÙáâãÛÚäÝÜàÙáÝÜÛÞáåå ôúñïðûìüñøýïóþÿ0ÿ0123öúñïðþ43ú æçèØÙÚÚÚÛÚäÞÞ

56 7 8

 56 7 8 6 8

" `l]_f ZWY+ ff]^[+  7

%'# 5V

%'# !Wb

%'# €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBŒ

^WY_Xe 3`\Z

 3a^X`^ Zh \g^ ^m`l]_f Zll \V^^\+ \

""%" cW_]

]^WY_XeW`\ZdgZ\cW_] fZc


2P1472237 T? STUVWXYZ[\]V^_`[aZ_bVY\VYSSTUcYdZ_VeU[a_bVfVXgaTheYUYdZ_VYS\_UVbYZ_bVb_U^[a_b

!"#!$$%#&'(&#)$!!%#% *+' ,--./0123-456637893:.;<=9<16;39>?-@/9989/?-;A9<-./5B?-CDC?-1/5<9:EB5F?-G7<H-./012? >;0F69-15F?->0IA?-H5/F5H9?-I5<-67@.?-@096:G5.9/-.5<29/?-A5<96-J5<3:@/9989/J5<3K ,--F/5<>-<9G-E760D->;0F69-L-9D./5-15F-A712-0A3 ,--MN-395.9/-A5339<H9/-F0393 O+!% P ,---A5/.3-@;/-15<.9/?-73080?->B<5? E7<;?-<7335<-9.1Q ,--->79396-9<H7<93-L-./5<3I7337;< ,---1;IA69.9-15F7<3-@;/-15<.9/? >B<5?-73080?-9.1 O#%+R&! $ijklmnoopooqrs nooprotnsmqnopuuvvs qnqpwnux

yz{|}~€{|€‚‚ƒ„…{†‡‡ˆ‰‡z

·¸¹º»¼½¾»º¿ÀÁ»Â¾¿¾Ã

Š‹ŒŽ‘’“”•–—‘‘˜™—”™š›”œž˜Ÿ˜ ” ”¡

¢˜£¤¥¥¦¤§¨©ª¥«”¬£¤¥¥¦¤§¨¥

«“ ³­˜ ˜™² ”´”®¯’ œ–µœ˜¶‘”“´œ“• ˜š–“¢œ° ±”˜±”œ‘•˜ š‘ ¡“Ÿ

^W] 6W[[i `iWXW \Y

Z\ `_ca^]Y\+ \ZjX

%"' %

[ 3`\Z W]^[ 3eV_ 6Wfg_X^Vi 6Z\ZV ^g_f]^ _eg\ !Z`V\g \[ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

'%# ÄÅÆÇÈÉÊËÈÌÍÈÎÊÏÊÐÆÅÈÑÒËÊÅÎ Wc. ÓÌÇÔÈÔÕËÐÆÖÅÌ×ÈØÈÔÌÙÅÒÚÈÛÐÊÆÇ !Wb

% ÜÒÐÈÎÑÒÒÇÔÈÐÒÆËÎÝÈÉÆËÈÐÒÆËÎÝ O}"x@ ?g4^V~_hhu \7 s4za|_]^2+ >s\zZjXM} v s ?

%$ ÔÌÅÕÈÆÍËÈÑÖËËÕÈÆÐÊÆÎÚ 5V

%'#"# ÞÆÎÎÊÍßÊÐÈÆÍËÈàÆÐßÒÚ cW_]

VWiZX^dX^\jZVk[ei fZc ) fZ \WV 6Z\Z

"" `^^X \V^^\+ )_\\i+ 8ZjX

 %# 5V

 %#

ZfkWjWi 3`\Z W]^[

#' `[_eXWX &^[\+ 47

$% $$ 5V

% !Wb

$%"#$ cW_]

VZfkWjWiW`\Z[W]^ #'diWgZZ fZc &^l[_\^

jjj VZfkWjWifWV fZc

Za^V &ZV]Y 6Z\ZV mWV^[

 4`cc_Xe[ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%' !Wb

%# cW_]

XWY_VWdVZa^VjZV]Y ei

`Y_[W 6Z\ZV 4ZcmWXi *`iWXW, 9XfZVmZVW\^Y

 % _eg 7Vi[YW]^ \[ + 4\ZjX+ \

%""%# !Wb

%"' cW_]

k_WcZ\ZV[e`iWXWdecW_] fZc

 V^[gX Z YZ *X8[  ` [, _7X^_[[\[V_ l4`Z\cm 4`^c^ _ZX]^b 

% ^j \V^^\+ 3+ ^Vl_f^

%#' cW_]

[`V^[gl`[_X^[[fZcm]^bdiWgZZ fZc

mV^WYi.[

$ !V^^ WVY+ ZV\ 6Z`VWX\+ 4ZVV_a^V\ZX+ .f^

% !Wb

% cW_]

cWXZqd[mV^WYiei fZc 1z"~x @?_eg2\ >\s +z 37]l|^V}\\vZujX?+ \ZjX

"%#" 5V

% ' 5V

 %$ !Wb

% cW_]

\ZXid\ZXiW`\Z[mWV^[ fZc &^l[_\^

jjj \ZXi[W`\Z[mWV^[ fZc


TF 2P1472237U2P147M2O37y2--3774OI37 8Zm Z\fg 3`\Z W]^[

 ^e^X\ \V^^\+ \ZjX

"%# !Wb

%# cW_]

\ZmXZ\fgW`\Z[W]^[eidecW_] fZc

1v} ~?ZZMY }ยZm1รก^1 ย4Lz szv7|}vu?y2>szEu}wuv? 7

$%$'#

 Zll _eg\ \[ + Z`VYW+ 8ZjX

%"# # g^V_hh \ + 4_]^

 %'"$"%' !Wb

$%''" cW_]

\VWX[mc[dgZ\cW_] fZc

2P1473OQI-37yO3M2IO7

3f\_ZX 8iV^

" 4VZW] \ ^XYW] ] + \WlVZ^k+ \

%$#% 5V

$$%+ %$$ !Wb

%$'' cW_]

Wf\_ZX\iV^diWgZZ fZc

3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ \Y

 `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % 5V

%"' % !Wb

%"" cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc

3`\Z `mm]_^[ 4Z

$ ^\^V Z[^ \V^^\+ \ZjX+ \ZjX

%#$ 3`\Z !W[g_ZX ZX 8VWX[c_[[_ZX 4^X\^V !Wb

%#' V^ f _[V_

"%##'$ 4Wcml^] 3a^X`^ ^WhZV\ \ + \ZjX

% cW_]

[W]^[dW`\Z[`mm]_^[fZ fZc cW__f] k ^ V i +  7 m V^f_[_ZXp\VWX[c_[[_ZX''diWgZZ fZc 5V

%#$$ &^l[_\^

jjj W`\Z[`mm]_^[fZ fZc !Wb

"%'' V^[\_e^ 3`\Z 7^\W_]_Xe ^gWVVi 3`\ZcZ\_a^ _c_\^Y cW_]

W`\ZhW[g_ZXe`iWXWdiWgZZ fZc ` X \ ^ V \ V ^ ^ \ + &^ [ \ ` _ ca ^ ] Y \

  % # ' ' &^]_Xe\ZX 4gWV]Z\\^ \[+ \ZjX

"%$% cW_]

c_[\^VmV^[\_e^decW_] fZc &^ l[_\^

jjj W`\ZhW[g_ZXei fZc $" 3V^W n. 6WXY^]W 3a^X`^+ \ZjX

"% ' 4WVcWb 3`\Z mWV^[ 5V

"% `Y_[W 6Z\ZV 4ZcmWXi *`iWXW, 9XfZVmZVW\^Y Vig^_Y]`[\.[ `[\+ `l]_f ZWY+ 47

$%# !Wb

%$' % _eg 7Vi[YW]^ \V^^\[+ 4gWV]^[\ZjX+ %""%# cW _]

[WlV_XW[WcWVZZdgZ\cW_] fZc cW_]

lW][W]^[dl^gWVVieVZ`m fZc !Wb

%"' cW_]

lW]mWV\[dl^gWVVieVZ`m fZc cW_]

k_WcZ\ZV[e`iWXWdecW_] fZc /_hh_ `l^[ % W]^[ ^Va_f^[ VWZ &ZVk[gZm ZV\g ZWY _eg\ \V^^\+ Z`VYW+ \ZjX %" # &W\^V ^j 6WVk^\ \V^^\[+ \ZjX

% !Wb

%"' 5V

%$ cW_]

q_hh_]`l^[d^j_V^]^[[ei fZc

7^ ZlV^eW.[ 3`\Z ^mW_V[ 4VW[g 8V`fk ^Va_f^[

' 8gZcW[ \ + 4`Ve+ \ZjX % cW_]

YWX^p ZllidgZ\cW_] fZc

/_W]_Xe

 " 4gWV]Z\\^ 5VZXZo`^ \[ + Z`VYW

 %'%$ cW_]

jjj q_W]_Xe e`iWXW fZc

/_hh_ `l^[ % W]^[ ^Va_f^[

 ZV\g ZWY _eg\ \V^^\+ Z`VYW+ \ZjX %" !Wb

%"' cW_]

q_hh_]`l^[d^j_V^]^[[ei fZc

2 P 1 4 7 M 2 O 3 7 y 2 3 7 7 4 O I 3 7 `Y_[W 6Z\ZV 4ZcmWXi *`iWXW, 9XfZVmZVW\^Y 3  3`\Z W_]jWi clWXkc^X\+ 47

$$%' % \g \V^^\+ !Z`]_[+ 47

 %' cW_]

_XhZdW[W`\Z ei

 % _eg 7Vi[YW]^ \V^^\[+ 4gWV]^[\ZjX %""%# !Wb

%"' cW_]

k_WcZ\ZV[e`iWXWdecW_] fZc

4565 7 8 8

4 6 /012345/3601728496/8        !"#$%&'%()*)+!(&%!,-&'%().$%

รขรฃรครฅรฆรงรจรจรฉรชรซรฅรฌรญรชรฎรฏรฅรฐรญรฑรฒรณรฅรดรงรตรจรงรถรฅรฐรซรฎรญรตรฅรทรซรชรฉรถ รครญรตรถรจรชรธรนรจรบรญรตรฅรครญรธรตรจรชรซรฅรฌรบรฏรฉรณ รขรงรถรถรฉรซรฅรปรฉรชรผรธรถรญรตรฅรฝรพรงรชรฉรถรฅรฟรงรชรจรถรณ 01รฅ2รงรฏรฉรฅรงรตรฏรฅ3รงรพรงรตรฉรถรฉ D;รฒรฅHรง2รพรจรญรตรฅรครญรธรชรจรณรฅI=รฆรญ :;รฒรฅรค<รธรชรน<=รท<รญ2รงรถรฅรฝรจรชรฉรฉรจรณ รฝรญรธรจ<รฅรครธ22รบรตรผรถ>รธรชรผรฅ?รฉรญรชรผรฉรจรญ@รต รทรฉรฎรฑABCDEGGรฒFJKJDรฅLรฅรปรงMNรฅABCDEGGรฒFJKDD I2รงรบรฎNรฅรถรง2รงรชรญรญOรบรตPรฉรถรจ2รฉรตรจQรซรง<รญรญรฑรนรญ2 รทรฉรฎรฑรฅABCDEรฅDDBFรฒGDC


2P147M2O37y2--3774OI37U2P147M2O37yM2O17 <

WcWVZZ 9Xa^[\c^X\

$ Wcm\ZX 4Z`V\+ [[^o`_lZ 4ZW[\

"" % $ 4g`Vfg \V^^\+ Z`VYW+ \ZjX % "' !Wb

"" % cW_]

[WcWVZZp_Xa^[\c^X\diWgZZ fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBDŒ

\^a^.[ 3`\Z mWV^[ WXY 3ff^[[ZV_^[

 3[i]`c \V^^\+ 3+ ^Vl_f^

%#'#

2P147M2O37yM2O17

3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ \Y

 `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % 5

%"' % !Wb

%"" cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc

4gV _ [7 `3V`l\WZX \W ]+^ &^ [ Vk %^mXW%V^`[[\+ 8ZjX

%#$"$

 ZZY Zm^ 6WgW_fW+ 47

#%# !Wb

#%'# cW_]

fgV_[W`\Z$$diWgZZ fZc

4Z[cZmZ]_\WX 8VWY_Xe 4ZcmWXi % ZclWVY ^ZmZ]Y \[ + &^Vk%^X%`[\

% 7^ ZlV^eW.[ 3`\Z ^mW_V[ 4VW[g 8V`fk ^Va_f^[

' 8gZcW[ \ + 4`Ve+ \ZjX % cW_]

YWX^p ZllidgZ\cW_] fZc

!WW] ]^f\VZX_f 4^X\V^

#+ _cW+ [[^o`_lZ 4ZW[\

"" %' 5V

"%#$'

RSTUSVVTWXYZ[\XZT]^\VYZ_T[\XZUT`aXTb\cdXaeSXfTgacd\ThijklfT[\XZUfTZ_XSUT\cdT\mmSUUaXYSUfTnYmoS_ipaq[UacTZ_XSUf hVVTWhbblTr\mYcsTtS\XYcsUfTUS\VUT`aXThijklT\cdia_aZ\Tl^U[ScUYacTu\XZvTlaVSTdYUZXYt^ZaXT`aXThrwxThijyhrwxiX\mZaXU

!`] &ZVk.[ 6Z\ZV mWV^[

W\_ZXW] WVYjWV^ `m^V 4^X\V^

WX^[g WV\[ ^X^VW] \ZV^

WV\[ ]`[

 ^e^X\ Y + Z`VYW+ \ZjX

%" % ZZYgZm^ 4 7

%" cW_]

h`]jZVk[pcZ\ZV[mWV^[diWgZZ fZc Zll )_Xe \V^^\[+ \ZjX

% " !Wb

%'' cW_]

eWX^[gmWV\[diWgZZ fW

% 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

 % $' %# cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei $ W[\ ^e^X\ ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

%$ $ 5V

% !Wb

%$ $


<T 2P147M2O37yM2O17U2P147M2O37EI71OI(P14O7

ö÷øùúùûü

ýþÿ023ý4526ý7752204852 •–—˜˜™š›˜œ›žŸ ¡¢£•¤¥š¡¦ —§ž¨œ¢˜•© ¢š¡ª«š—§žŸ—¬™˜ •­›®œ›šž¯š ¡œ›®˜•°œ›®˜•±—›¢˜•²³´µ¶·¸µ¹²œ§¢š¡˜•º»¼ž¨œ¢ •½¾ž¿œ›¢˜•ÀÁ•½µ´ÁÂùĵÅÁ³£•Æ¸£Â•À ¢¢š¡Ç•È§ ¡¬ž¨œ¢ •É™¡ ÊžŸ ¸ËÁ¸Ë̹ȳ££Íθ³£•­Ï¦ —˜¢ž¯Ð•ÆÑƶ½Æ¹ÄµÅdzΣ¹Ò¹ÓÁÂÔÔÔ z{|}~€€‚ƒ‚|„…†‡|ˆ|‰Š‚‹†‚|ŒŽ|…‚|‘’ z“|}~€€‚ƒ‚|„…†‡|ˆ|‰†|Œ~”†|ŒŽ|…‚|‘’

é êëìíîîïðñòóòíôíîîòðòõñî ÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßØß×Ù×ÝàáÜâ×ÞãÜäå×æááçèáÖ Wc^[g 3`\Z mWV^[

 7`VlWX \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

%'" !Wb

% cW_]

VWqWVWcpW`\ZdgZ\cW_] fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒ‹CŒ

Wc.[ 3`\Z mWV^[ 7_[mZ[W] ^Va_f^

OzBuv 4Rz vwALzszv7|}vu? `cc_Xe[ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%'

!Wb

%# cW_]

XWY_VWdVZa^VjZV]Y ei €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒ‹CŒ

_]a_^.[ WV_^\i \ZV^

 _eg WYh_^]Y \[ 8ZjX

"% !Wb

"%$ cW_]

[_]a_^[bbdiWgZZ fZc

_Xeg n8g^ mWV^ WV\[ )_Xe.

$ Zll \ + Z`VYW *\g ]Ye hVZc 44,

%"' !Wb

% cW_]

[_Xeg[m[dc[Xei fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒ‹CŒ

`Va_aW] 3`\Z mWV^[

]_[[^Xe^X Y 7`XfWX \V^^\

"%#$ ]_[[^Xe^X Y 7W _]aW \V^^\

%# cW_]

[`Va_aW]W`\Z[mWV^[diWgZZ fZc

1v} ~?ZZMY }Zm1á^1 4Lz szv7|}vu?y2>szEu}wuv? 7

$%$'#

 Zll _eg\ \[ + Z`VYW+ 8ZjX

%"# # g^V_hh \ + 4_]^

 %'"$"%' !Wb

$%''" cW_]

\VWX[mc[dgZ\cW_] fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒ‹‹Œ

2P147M2O37EI71OI(P14O7

\ZV 4ZcmWXi *`iWXW, 9XfZVmZVW\^Y _eg\ !Z`V\g \[ 3]l^V\\ZjX

'%# `Y _[%W 6Z _eg 7Vi[YW]^ \V^^\[+ 4gWV]^[\ZjX %""%# Wi.[ 5X^ \Zm 3`\Z WV\[ 5V

"%  b

%"' " g^V_hh \ 4a_]^+ \ZjX

%$ !Wb

% !WcW _]

k_WcZ\ZV[e`iWXWdecW_] fZc 5V

%'#"# cW_]

VWiZX^dX^\jZVk[ei fZc Wi.[ 5X^ \Zm 3`\Z WV\[ ~  } v @ ? 2 > s z Rz v  ? " g^V_hh \ 4a_]^+ \ZjX

%$ 7} l^]a_]^

"%$" `Va_aW] 3`\Z mWV^[ 5V

%'#"# 5ZV\ ^ W h Z V\ g 

7 ` V ^ i W X ^ + 4 W cm cW_]

VWiZX^dX^\jZVk[ei fZc !Wb

""%%"$$" ]]__[[[[^^XXee^^XX YY

 77`W Xf_W]aXW \\VV^^^^\\

"%%##$ cW_]

V[WXkWVdVZe^V[ fZc cW_]

[`Va_aW]W`\Z[mWV^[diWgZZ fZc


2P147M2O37yM2O17 <<


<l 2P14L21I-1O267LI77I4673OQI-37U(2(n714O37

9    !"!!" 

456789:;< =>?@A6B:>CB 4D?E;B 4D;<F>C;B

4G?<:B 4H;I9>E: 4H;B;?E 4J9B:?E

`Va_aW] 3`\Z mWV^[

]_[[^Xe^X Y 7`XfWX \V^^\

"%#$ ]_[[^Xe^X Y 7W _]aW \V^^\

%# cW_]

[`Va_aW]W`\Z[mWV^[diWgZZ fZc

2P14L41IQ3MO4EP-17

`iWXW 5_] 4ZcmWXi

^VcZX ZX[ 8W_]ZV_Xe+ `_\ ^X\W][ WV_^\i \ZV^ % ZclWVY \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

%##" 5V

%' "

(2(n714O37

-> v 1[z\ >!]?W\+  Z`\g ZWY+ Z`VYW

 %# "

' 4Wcm \V^^\ 4`Ve+ ^ZVe^\ZjX

% '%# cW_]

]_X_[_Xeg diWgZZ fZc !Wb

%$ _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb cW_]

e`iZ_]de`iZ_] fZc 3 &W\^V Z]c^[ \V^^\[+ Z`\g 4`Ve

"%# &^l[_\^

jjj e`iZ_] fZc 5V

%" 6WV_f[ 4Z \Y 5V

%'$"% #%" 4gWV]Z\\^ \ + \ZjX+ \ZjX

% # !Wb

%$ cW_]

cWV_f[dcWV_f[gZXYW fZc &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc &^l[_\^

jjj cWV_f[gZXYW fZc _cZ[ WYe^\[ 7^ ZlV^eW.[ 3`\Z ^mW_V[ 4VW[g 8V`fk ^Va_f^[ `Va_aW] 3`\Z mWV^[ V\g Y &^]_Xe\ZX \V^^\+ 8ZjX

%# ' 8gZcW[ \ + 4`Ve+ \ZjX % ]_[[^Xe^X Y 7`XfWX \V^^\

"%#$ 5V Z

%$$ cW_]

YWX^p ZllidgZ\cW_] fZc ]_[[^Xe^X Y 7W _]aW \V^^\

%# !Wb

% cW_]

[`Va_aW]W`\Z[mWV^[diWgZZ fZc cW_]

e_cZ[WXYeWYe^\[decW_] fZc /_hh_ `l^[ % W]^[ ^Va_f^[ ZV\g ZWY _eg\ \V^^\+ Z`VYW+ \ZjX %" 9 4 !Wb

%"' % &W\^V Z]c^[ \V^^\[+ 4`Ve+ \ZjX cW_]

q_hh_]`l^[d^j_V^]^[[ei fZc *5V_^X\W] `_]Y_Xe,

%' 5V

%$ 3 Y ^ V &_ X % 7 Z Z V [ 9 X f

V^f_[_ZX 8VWX[c_[[_ZX 4^X\^V

"%'' 5V

%# V_fk^Vi+ 7

"%##'$ 5# V g ^ V _h h \

 ^ f Z X Y 3 a ^

+  a _] ^ +  \Z jX cW_]

mV^f_[_ZXp\VWX[c_[[_ZX''diWgZZ fZc !Wb

"%%#$$" cW_]

WY^Vd[Z]`\_ZX[$$$ X^\ X_\^fg 3jX_Xe ' 44 ff]^[ WVk+ 7

% 5V

%# 2>s#z 4{z s 1 B u 2 v s 5 7 3 ( 4 VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ 8ZjX

"%"### cW_]

VWiWm^V[W`YdgZ\cW_] fZc !Wb

% " &^l[_\^

jjj W`\ZcZ\_a^WV\ fZc #$ % & $' ()*++,-./.0+#1,223.

2P14L21I-1O267LI77I46 73OQI-37

2R6I6G7H3E7

2P14L41IQ3M2I617

`cm^V 8Z `cm^V ^Va_f^[

( 2 ( n 2 3 7 7 4 O I 3 7 4`V_Z`[

$ 3X_VW \V^^\+ `^^X[\ZjX+ ^ZVe^\ZjX

"% [\ !]W\+  Z`\g ZWY+ Z`VYW

 %# " 5V

%"' cW_]

]_X_[_Xeg diWgZZ fZc 5V

$$% !Wb

"%# cm_V^ gZmm_Xe ]WW cW_]

ll[cWb_c^i^VdgZ\cW_] fZc % 6_YY]^ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

"%$#" 5V

 %" gWcWXY_ 3`\Z 4Z]Z`V Z\ = "' 4ZVV_a^V\ZX+ .f^

'% !Wb

"% " 5V

'%'# _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb 5V

'% 3 &W\^V Z]c^[ \V^^\[+ Z`\g 4`Ve

"%# !Wb

'%'# 5V

%$ 5V

%" WV\[ ]`[ V

%'$"% $ W[\ ^e^X\ ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

%$ $ 5 Wb

%$ 5V

% !&^ l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc !Wb

%$ $


(2-KEO4M7

G>xu ~sWuXfv^| v1_l?lu[ 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \ZjX %'#"

^YY.[ ZX[ 7W`eg\^V.[ Wk^Vi

Z\ WVX^\\^ 4Wcml^] \V^^\+ ^j\ZjX "%"'

W[\Vi )_Xe Wk^Vi

 ! 6_YY]^\ZX \V^^\+ 4a_]^+ \ZjX

%"'"# !Wb

%'' !Wb

%#$$ cW_]

eWWde`iWXW X^\ ei ^V[W`Y.[ Wk^Vi Z\ + 4Zhh^^ VZa^+ [[^o`_lZ 4ZW[\

"" % !Wb

"" %" cW_]

We^X\"diWgZZ fZc

( 2 E G 3 7

4 fV^^X V_X\^V[ \Y

Wk^Vi %#&W\^V fg`cWk^V \[ + \ZjX

%#'" `W]_%\i K ^ e^X\ _Xfk \V^^\[+ Zll[\ZjX

"%# 5V

%# !Wb

%"" Z[[_eXZ] 6^W\ VZf^[[ZV[ Zh \g^ `iWXW[ 9Xf cW_]

Xf^eidX^\jZVk[ei fZc "%" 4g`Vfg \V^^\ 8ZjX

%$$$

( 2 G 5 2 1 4 O I 3 7

 WfkWe_Xe ]W[\_f 9XfZVmZVW\^Y

&^]_Xe\ZX WVk+ 4ZV^X\iX^+ .f^

%$"' 5V

% $$ !Wb

%$#$ cW_]

[`V^XpXmedicW_] fZc

(2G7

7WX_^.[ 3`\Z W]^[ !W[g_ZX 4^X\V^

# = _]We^ W[\ 4WXq_^ ^Vl_f^

"%# 5V

%$$ % # )^X\ \V^^\+ 3

%' !Wb

%# cW_]

YWX_^$"$"dgZ\cW_] fZc

]WcZ`V 7^[_eX^V VWXY[

mV^WYi.[ Wk^Vi WXY XWfk^\\^

$% !V^^ WVY+ ZV\ 6Z`VWX\+ 4ZV^X\iX^+ f^ % " 5V

%" !Wb

% " cW_]

[mV^WYi[dX^\jZVk[ei fZc

( 2 2 2 4 4 6 7 _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

 3 &W\^V Z]c^[ \V^^\[+ Z`\g 4`Ve "%#+ 5V

%$ 5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

(26K7

(2-KEO4M7U(26K7 <ย„

G>x"}%~#} &W(\}^~V ย\Vรก^z^v\+ 1v^}ZVAeu^\ZyjX I~ A

> ? s v x

2sA%#$%'

!Wb

"% cW_]

cXejW\^Vdel\_lWXk fZc # ^e^X\ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%' % !Wb

%' cW_]

V^e^X\del\_lWXk fZc Z\ ]WX\W_X &W]k+ V^^Y%^X%ZZm+ &7

% ' !Wb

% ' cW_]

aV^^Y^XgZZmdel\_lWXk fZc $$ `l]_f ZWY+ WV_kW+ W[\ WXk .lZ

$%$$% !Wb

$%$" cW_]

mWV_kWdel\_lWXk fZc Z\ + 3XXW ^e_XW+ [[^o`_lZ 4ZW[\

"" %#$% !Wb

"" % ' cW_]

WXXWV^e_XWdel\_lWXk fZc Z\ Z "# _]We^+ 4ZVV_a^V\ZX+ ^Vl_f^ %$$% 5V

%'' !Wb

%' cW_]

fZVV_a^V\ZXdel\_lWXk fZc WVVWfk ^\V^W\+ ^\g^c+`m`X`X_

""% 5V

""%"$% !Wb

""% cW_]

]^\g^cdel\_lWXk fZc fZ V_Xf^[[ Z\^]+ VZa_Y^Xf^+ 7

%"$% !Wb

%"$ cW_]

mVZa_Y^Xf^del\_lWXk fZc 7_WcZXY `l]_f ZWY+ W[\ WXk 7^c^VWVW

%'%# !Wb

%'' cW_]

Y_WcZXYdel\_lWXk fZc 8`VX W[_X+ ZV\ )W_\`cW+ ZV\g &^[\ 7_[\V_f\ """%$#"%' !Wb

"""%$ cW_]

mZV\kW_\`cWdel\_lWXk fZc ย€ยย‚ย‚ยƒย„ย…ยƒย†ย‡ยƒยˆย‰ยŠย‚ยƒย‹ย…ยŒ

Ou|>@w1ย(}~ยEG>x}~}G21{1suA

% ^j 6WVk^\ \V^^\+ ZV\g 4l`Ve %"'#%' ZV\g Y &^]_Xe\ZX \V^^\+ Wfi\ZjX

% !Wb

%# ' cW_]

e]WcZ`Vpe`iWXWdiWgZZ fZc 4_\_^X[ WXk `iWXW 9Xf

$ 4Wcm 4gWV]Z\\^ \V^^\[+ \ZjX+ \

% "$% cW_]

c_fg^]^ qZgX[ZXdV^m`l]_fe`iWXW fZc /ZgX ^j_[ \i]^[ Wb

% " ' &^l[_\^

jjj V^m`l]_fe`iWXW fZc # &W\^V]ZZ \[+ 4l`Ve

 %" !&^ _\^

jjj f_\_^X[lWXkei fZc ย€ยย‚ย‚ยƒย„ย…ยƒย†ย‡ยƒยˆย‰ยŠย‚ยƒย‹6ยŒ !Wb

 %' ย€ยย‚lย‚[ยƒย„ย… ยƒย†ย‡ยƒยˆย‰ยŠย‚ยƒย‹ย…ยŒ cW_]

qZgX]^j_[[\i]^[dgZ\cW_] fZc fZ\_WlWXk &^l[_\^

jjj qZgX]^j_[[\i]^[ fZc 7^c^VWVW WXk _c_\^Y $ 4WVc_fgW^] \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%' Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%$ $ 4Wcm \V^^\ Z`\g ZWY+ \ZjX

%$ $%' !Wb 8g^ _h\ 4^X\V^

%'$' WYh_^]Y \V^^\ Zi]^ ]Wf^+ \WlVZ^k

%$' !Wb

%$$ cW_ ]

l X [

e ` i WX W d[ 5V

"%" " cW_]

lWXk_XedY^c^VWVWlWXk fZc &^l[_\^

jjj e`iWXW [ffZZ\\__WWllWWXXkk

ffZZcc !Wb

%$$ &^l[_\^

jjj Y^c^VWVWlWXk fZc WV_kW _egjWi XY 3a^X`^+ WV\_fW

$%$%" cW_]

\g^e_h\f^X\V^dgZ\cW_] fZc " `l]_f ZWY+ Z[^ W]+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^ "% 5V

%$ 5V

"% \VWXY+ ^j 3c[\^VYWc+ ^Vl_f^

% !Wb

"%' 8^]^fZ\_W

%" cW_]

VZ[^gW]dY^c^VWVWlWXk fZc &^l[_\^

jjj [fZ\_WZX]_X^ [fZ\_WlWXk fZc )  = "# mV_Xe]WXY[+ 4ZVV_a^V\ZX+ ^Vl_f^ %#'+ WXk[ 7 9 \Y

5V

% wA1~C7zย1usx2sAr 8g_V[\ WVk+ ^ZVe^\ZjX

%$' $% !Wb

%$ 1tu6uH(>1 5V

%' %# cW_]

fZVV_a^V\ZXdY^c^VWVWlWXk fZc ZV\g ZWY 3a^X`^ Zh \g^ ^m`l]_f+ \ "% !Wb

% ^fZXY \+ 4Z\\ZX !_^]Y+ 3XXW ^e_XW+ .lZ "" %$ 5V

%$#%'

%$$ 5V

"" %$ 5!WVb

%$# 7^c^VWVW Wk^Vi XWfk^\\^ * 9XY`[\V_W] \Y, ! W b

" " %  $ '+ `VXgWc 7V_a^+ &_[cWV+ _XY^X

%$" cW_]

WXXWV^e_XWdY^c^VWVWlWXk fZc n3. ^m`l]_f 3a^X`^+ _XY^X

% cW_]

l`\\^Vh]Wm #$decW_] fZc ]WX\W\_ZX V^W\ 7_WcZXY+ 7

%"$%# !Wb

%$ j \V^^\+ ^j 3c[\^VYWc+ ^Vl_f^

%#' !Wb

%"$' 5V%

^ `cmgV^i[ Wk^Vi

%$ cW _ ]

Y _ W cZ X Y dY ^ c^ V W V W l W X k

f Z c # )^\]^i \V^^\+ 4gWV]^[\ZjX+ \ZjX

%"#  Z\ `l Y+ 3V^W n6. ]WX\W\_ZX+ !Wb

% !Wb

%#"$ ^ ^[[Z`a^X_V+ 47

$%$ Z "# _]We^+ 4ZVV_a^V\ZX+ 4ZV^X\iX^+ .f^ %' cW_]

glhmp]\YdiWgZZ fZc 5V

$%# !Wb

% ^f\_ZX n3.+ Z[_eXZ]+ & 4 

$% !Wb

$%'# !W'b 6Wee_^.[ 4W\^V_Xe

$%# cW _ ]

] ^ V ^ [ [ Z ` a ^ X _ V dY ^ c^ V W V W l W X k

f Z c '" !_V[\ \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ ^ZVe^\ZjX

%" n . `l]_f Y+ &_]_Wc[l`Ve+ 4ZV^X\iX^+ .f^ %$ 5V

% ! W b

%$ !Wb

%" ' ^ X V_^\\W [[^o`_lZ 4ZW[\

"" %' cW_]

_XhZdcWee_^[fWk^ fZc !Wb

"" %' &^l[_\^

jjj cWee_^[fWk^ fZc cW_]

Xl[]\YdX^\jZVk[ei fZc &^l[_\^

jjj Xl[ei fZc

(2K3OI37


<4 (26K7

LMNOPQNRSTUNTTNPTTNVWSXNYPQZ[Q\NQMM]^_ `abcdefacghidjklmnopqmrmnsotuvwwxmywz{m

|o}~wv€{mxvt‚xwv€ ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÍÖÎÎ×ÒÔØÙ ƒ„… † ‡ ˆ‰Š‹‡ ‹‹Œ Ž‰‘ ’“”† ‡ˆ‰Š‹‡ ‹‹Œ ŽŽŠŒ‡ ÌÍÎÐÚØÓÛÓÎÖØÐÙÍ×ÛÍÜÐÝ×ÙÓØ ÌÍÚÐÙÓÜÐÔØÓÖÞÍß×ÚØÕÖÕÐÙ •hbf–•d—af˜id™o€šzm›œmnvpquxž{m Ÿo€ xuom¡¢x€£x{mxvt‚xwv€ ÌÍÞ×àÍÓÔÎ×ßÐÍß×ÚØÕÖÕÐÙ ƒ„… †‡ˆ‰Š‹‡ ‹‹Œ ‹Ž ƒ„… ‘ ’“”† ‡ ˆ‰Š‹‡ ‹‹¤ Œ‰Š ÌÍáâãÏ×ÒÚÍÖØßÍÙÐÚäÓÎÐÙ ¥bc¦§cidll¨ljm©xq£ªu«}m¡¢x€£xmrmntoªvv mywtxxwm ÌÍÔÓÕÏØÍÜÐÝ×ÙÓØ×ÚåÍ †‡ˆ‰Š‹‡ ¬¬¬ ‹Š¤­® ‡‹Š¬Š‡ ÙÐÚäÓÎÐÙ ‡‡ƒ„… ’“”† ‡ˆ‰Š‹‡ ¬¬¬ ‹Š‹® ‡‹¬¤¤ ÌÍÙÖäÓÔÕÙÍÖÎÎ×ÒÔØÙ —afb˜aid|vwmj¯°m±ot«šom«‚so~{m²ozwm™o€šm²zzx³£«ªv ƒ„…†‡‡ˆ‰Š‹‡ ÌÍÎ×ÔÙÒßÐÚÍÞ×ÖÔÙ ’“”† ˆ‰Š‹‡‹Œ ‹Œ¬‰‡ ¬¬ ÌÍÎ×ßßÐÚÎÓÖÞÍÞ×ÖÔÙ d¡uqsv€zvµzmnvpquxž{mnsot«w~m¶owxt·tv€w ƒ„…•´i † ‡ ˆ‰Š‹‡ Ž Ž‰‹® ‡Ž‰Ž‡ ÌÍæÓÞÞÍÝÖåßÐÔØÍÙÐÚäÓÎÐÙ ghafb ’“”† ‡ ˆ‰Š‹‡ Ž Ž‰ŽŒ ÌÍÛ×ÚÐÓÕÔÍÐçÎÏÖÔÕÐÍ eaf•bgaid|vwml¸m¹«tzwm¡¢x€£x{m™otw«}o{m²zzx³£«ªv ØÚÖÔÙÖÎØÓ×ÔÙ ƒ„…†‡ˆ‰Š‹‡¬‰‰¤Ž‹‰‡

’“”†‡ˆ‰Š‹‡¬‰‰¤ŽŒ º»“¼…†‡¼½¾¿ÀÁ¼Â¼Ã„½Äœ½ÆÇÈÉÁ¿» ʄÅļ„†‡ËËËÉÁ¼Â¼Ã„½Äœ½ÆÇÈÉÁ¿»


6ZY^VX VWh_b

(26K7UL3O-H261U(2O7 <

4Z`VlWX^ WVk+ 3XXWXYW]^+ 4 7

$% '"" cW_]

cZY^VXphbdiWgZZ fZc &^l[_\^

jjj cZY^VXeVWh_bei fZc

8Z`fg[\ZX^ _eX[ 7^[_eX[

% $# 4V_\fg]Zj \V^^\+ 8`fa_]^

%' cW_]

\[Y^VVZ]'diWgZZ fZc

(26NP31H2227

Eu'$I {| u}@wu(}~è>usH}ww V_fkYWc WXY^cWX ]Wf^+ \ZjX

"% !Wb

%$$ €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒ‹Œ

7Z`l]^ 7Wi ^X\W] ^Va_f^[

8`[fg^X `l]_f ZWY+ W[\ WXk+ [[^o`_lZ

$%$' !Wb

$% cW_]

V^[^VaW\_ZXdYZ`l]^YWigZ\^] fZc &^l[_\^

jjj YZ`l]^YWigZ\^] fZc

V^[[a_]^ Z\^] WXo`^\ W]

' ^e^X\ \V^^\+ Wfi\ZjX+ 8ZjX

 %$$ % 5V

"% 5V

%#" cW_]

mV^[[i[ZmdiWgZZ fZc

&W\ZZkW `^[\ Z`[^

' _a^V[_Y^ 7V_a^+ &W\ZZkW+ _XY^X

% ' 5V

% 5V

% cW_]

jW\ZZkWfZcm]^bdiWgZZ fZc

( 2 O ( 3 O 7 H 4 M 7 8g^ 4Z`V\ WVY

"%"" Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%' cW_]

e\fZ`V\iWVYdiWgZZ fZc

(2O7

13„]l3^V~\ su vWscW }1~gW{u ~s-z{|wué \[ 8ZjX+8ZjX

%$ €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒ‹Œ

3]\_\`Y^ 4Zfk\W_] WV Z`Xe^

(26K7UL3O-H261

G>x_e}g~ } 2Z`{u v1}?Luvt}~s(}~ Xe \V^^\[+ )_Xe[\ZX

% '

5V

% ' !Wb

% ' cW_]

eWcl_dX^\jZVk[ei fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒ‹Œ

3]^V\ V_X\_Xe

(2663O7

% WcWgW \V^^\+ )W]iWX 4^X\V^+ X_\ = + 4`Ve 8ZjX

"%"' !Wb

"%" cW_]

jjj W]^V\mV_X\_Xe fZc

3XYV^j 3V\[

 WXYi Wll \V^^\+ )_\\i+ \ZjX *VY !]ZZV, % cW_]

ViWXVWgWcWXdecW_] fZc &^l[_\^

jjj qVl`Ve^V[ei fZc

]`^ 6WV\_X_

Z\ + 3V^W )+ ]WX\W\_ZX 5e]^+ 47

%"$ ' WcWgW 7^ 3lV^` \+ \ZjX+ )_\\i

 %'#$ 5V

%' " `YYi.[ 6^_ 8`Xe ^[\W`VWX\ !Wb

%'# " g^V_hh \V^^\+ \ZjX

 % $$ cW_]

WXYV^jWV\[$diWgZZ fZc !Wb

 %"$ cW_]

V^[\W`VWX\dl`YYi[e`iWXW fZc 3`\Zm_\ _eX[ $ _b\g \V^^\+ 4`cc_Xe[ ZYe^+ 47

%$ `YYi.[ ZZ] W] WV cW_]

W`\Zm_\[_eX[decW_] fZc " g^V_hh \ + 4_]^+ \ZjX

%"# !Wb

%# &^l[_\^

jjj l`YYi[e`iWXW fZc !W[ VWh_b # W_]jWi _X^+ )_\\i+ \ZjX % $'' cW_]

hW[eVWh_bdiWgZZ fZc `\fg^V.[ ZZ] WV YY]^\ZX \ + 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

%'#$' G>xu ~sWuXfv^| v1_l?lu[ 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \ZjX %'#" Z\ 6_ m_fi 4ZVX^V !Wb

%'' 8g_VY 3]l^V\ \V^^\[+ 3]l^V\\ZjX+ \ % cW_]

eWWde`iWXW X^\ ei 5V

%'#$"

ûüúýþÿ 0 2 34þÿ 5 þ6 7 êëìíî ïìð ñêëò óî ôõöêñ ÷øùú 8 9

      


<1 (2O7U(2113On72237y73OQI-37

Wc[ZX[ ^X^VW] \ZV^

^e^X\ ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

%"# 5V

%" # 5V

%" '$ !Wb

%'

W\_ZXW] WVYjWV^ `m^V 4^X\V^

% 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

 % $' %# cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei

8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y

$% ZclWVY \ + \ZjX VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % !Wb

%

(21HO44L36-247PO37

3Y^V &_X%7ZZV[ 9Xf

# g^V_hh \ ^fZXY 3a^ + a_]^+ \ZjX

"%'' 5V

"%#$ !Wb

%$" cW_]

WY^Vd[Z]`\_ZX[$$$ X^\

(21HO44LMO4EP-17

WhZZV[

Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7WXY Zh 4WWXWX+ 7

% !Wb

% # cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei

8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y

$% ZclWVY \ + \ZjX VZa_Y^Xf^+ 7 %$" % !Wb

%

(2113OnE3223O7

4Z[cZmZ]_\WX 8VWY_Xe 4ZcmWXi

% ZclWVY ^ZmZ]Y \[ + &^Vk%^X%`[\

%

9XY`[\V_W] `mm]i Zh `iWXW 9Xf

 VZa_Y^Xf^+  7

3ffZ`X\WX\

%" W]^[

%" !Wb

%"# cW_]

]m^V[W`Yd_[ei l_

WcWVZZ 9Xa^[\c^X\

$ Wcm\ZX 4Z`V\+ [[^o`_lZ 4ZW[\

"" % $ 4g`Vfg \V^^\+ Z`VYW+ \ZjX % "' !Wb

"" % cW_]

[WcWVZZp_Xa^[\c^X\diWgZZ fZc

_]a_^.[ WV_^\i \ZV^

 _eg WYh_^]Y \[ 8ZjX

"% b

"%$ $% $' 4VZW] \ WXY^cWX ]Wf^+ .lk

"%" $ !WcW _]

[_]a_^[bbdiWgZZ fZc 5V

"%"$ 5V

"%" 8ZXi.[ 3`\Z mWV^[ !Wb

"%"$ " _eg\ \ + 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

"%#" &^l[_\^

jjj [\W\`[gZ\^]ei fZc 5V

% ' WVk `^ Z\^] 5V

 %$ 8VWfk n3. !WVc+ W[\ WXk 7^c^VWVW

%$$# 8g^ ^j 8gV_a_Xe 6^cl^V[ 4]`l b

% cW_]

_XhZdmWVka`^gZ\^] fZc "' V_fkYWc+ 8ZjX

%$'" !WcW _]

\ZXid\ZXiW`\Z[mWV^[ fZc &^l_[\^

jjj mWVka`^gZ\^] fZc &^l[_\^

jjj \ZXi[W`\Z[mWV^[ fZc 4]`l ^b\+ V_Xf^[[ Z\^] `iWXW 8VWfk ]Zfk n0. ]WX\ VZa_Y^Xf^+ 7

%"$ 5V

"%" !Wb

%"$$ 3f\_ZX 8iV^ cW_]

mV_aW\^df]`lX^b\e`iWXW fZc WhZZV[ %$#% Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7 WXY Zh 4WWXWX+ 7 % 5"V 4 V Z W ] \ V^ ^ \  ^ X Y W ] ] Wf ^ + \ W l V Z ^k

`cZ`V[ WV V_] b

% # 5V

$$%%$$ $ 7`VlWX WVY_XW \V^^\+ \ZjX

%#' !WcW _]

X_]de`iWXW X^\ ei !Wb

%$'' !Wb

%"#' cW_]

Wf\_ZX\iV^diWgZZ fZc cW_]

`e_XfZVmZVW\^YdecW_] fZc

W 4WV_l 7_X^V

n3. 6W_X \V^^\+ 3+ .f^

%$ 5V

%' !Wb

%$ cW_]

W]l^V\'dc[X fZc

\W\`[ 9X\^VXW\_ZXW] Z\^] 9Xf

(21HO44L2--3774OI37 (2113On72237y73OQI-37 y5I11I6G7


!"#$%&'

•–—˜™š›œžŸ ˜™šœ¡œ¢Ÿ˜—Ÿ ˜™šœ£¤¥££œ¦œ§¨¥££© ©žª ˜™š›œ«ª¬˜™šœ¡œ­™®žª˜™šœ£¤¥££œ¦œ¯£¥££©

i*4Q;/1…gZ

XA16*:/;N16-))1[,;->/<1€/).1g*).1V/5Q,+/1@@@@XADCA8BI

LKl5/)),*3)1J4;1R/5:,+/1R-;*31

G8B1(;/K-30/51R.5//.<1~,..N<1=W.*?31@@@@@@@@@AABCIABD

())*+,-./012304).5,/)16,7,./0

=-3/)U1m-5.)1S1=/3/5-;1R.*5/

8194,7:/;0.<1=/*5>/.*?31@@@@@@@@@@@@@@@AABCDEFGC8 XB19*QQ1S1~,3>1R.5//.)<1=W.*?31@@@@@@@@@@@@AABCAGAI1 H51@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AABCIAFGC81 J-K1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AABCEXFF1 J-K1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AA8CIBIB1 L7-,;1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>-3/)Ul-5.)MN-U**@+L7-,;1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+*3.-+.M-,3;,7>N@+*7 2304).5,-;1R4ll;N1*P1=4N-3-123+@ AB1m5*:,0/3+/<1L@V@i@1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AB8CIXGG O,PP,164Q/)1C1R-;/)1S1R/5:,+/) -;/)1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AB8CIXAG1 GA1T*5.U19*-01S16,>U.1R.5//.<1V*450-<1=W.*?31@AA8C8AIX1 R J-K1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AAXCIEFB1 J-K1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AB8CIXAD L7-,;1@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y,PP,;4Q/)M/?,5/;/))>N@+*7 T-301m/5)-401S1g*7l-3N16,7,./0 1XB1[,;->/<1g*5/3.N3/<1V/5Q,+/1@@@@@@@@@@@XX8CEBDE R,;:,/Z)1[-5,/.N1R.*5/ 51@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@XA8CX8BGWA XG1\,>U1S1\-0P,/;01R.)@<1=W.*?31@@@@@@@@@@@@AAICBAEX1 H K1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@XA8CX8EA1 J-K1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AAICBAE]1 JL-7U,3M|-5,Q//5,+/@+*7 L7-,;1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@),;:,/)KKMN-U**@+*7 €/Q,);1,@./@1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@7* @@???@|-5,Q//5,+/@+*7

^AI!DC$AD_ `ab^!cdebf ]1g/7/./5N190<1h*+U-1[,;->/<1LVi1@@@AGIC]]DD

II19*QQ1R.5//.<1=W.*?31jg*45.N-501h-;k1@@@@@AA8C]F8D1 L7-,;1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)l/+*7M>4N-3-@3/.@>N

!

(@1(U7-01\N05-4;,+)

B1m4Q;,+19*-0<1V->*.).*?3<1L@V@i@1@@@@@@@@@@AXXCBD8D H51@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@BG]C]EFG1 J-K1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AXXC8F]]1 L7-,;1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y*U30/05,;/5MN-U**@+*7

*3NZ)1(4.*1Rl-5/)

IA16,>U.1R.@<1(;Q/5..*?3<1=W.*?31@@@@@@@@@@@@AAICD8IE H51@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AABCBGFE H51@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AXGCE]XA1 J-K1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AA8CGEAB

  #  ^ $ ‚ # !  =,P.;-301HPP,+/1h-K

\-,51/+U123./53-.,*3-;1S1g*)7/.*;*>N1R+U**;

F1T*5.U19*-0<16-+N.*?3<1=W.*?31@@@@@@@@@@@AAXCB]X] H51@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AABC]E]I

~/:,3Z)19/P;/+.,*3)1V/-4.N1R-;*31S1 V-5Q/5,3>1R+U**;Wg*)7/.*;*>N1R+U**; GE1T*5.U19*-016-+N.*?3<1=/*5>/.*?31@@@@@@@AAICIE8] 6-1V/;/„XI1…VZ1g477,3>)1R.5//.<1(;Q/5..*?3<1=W.*?31@@AA8CDD88 6(1J-Q4;*4)1\-,51R-;*31-301V/-4.N1R4ll;,/) 6*.1GB1T*5.U19*-016-+N.*?31@@@@@@@@@@@@@@@AXGC]AFG h->,+1J,3>/5)1V/-4.N1R-;*3

jQ/.?//31T/?1h-5|/.1S16-7-U-1R.)@k<1=W.@1@1@1@AA8CBXF8 H51@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@BAGC]E]E1 J-K1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AABCXXA] h->,+1*4+U1V/-4.N1R-;*3 F81h,00;/19*-0<16-1m/3,./3+/<1=W.*?31@@@@@@@AA8CBEFA1 L7-,;1@@@@@@@@@@@@@@@@@7->,+.*4+UF8MU*.7-,;@+*7 €/Q),./1@@@@@@@@@@@???@7->,+.*4+UQ/-4.N)-;*3@+*7

h,;-0NZ)1\*4)/1*P1V/-4.N

8B1T/?1=-50/31R.5//.<1ƒ4//3).*?3<1=W.*?31@@AA8CIB8I †‡ˆˆ‰Š‹‰Œ‰Žˆ‰‘’“

1J4;1R/5:,+/1R-;*31S1V/-4.N1R+U** GX1(1€-./51S1\*;7/)1R.5//.)<1R*4.U1gWV45>1@@AAICXD8E h*X0]PG,3 )1R.)@<1RWgWV45><1=W.*?31@AA8CB]AB1 H51@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AABC]8EB L7-1,g;1U@4@5@+@U@1S@@1@U@*@7@@@@@@@@@@7-5+,-.5*.„MU*.7-,;@+*7 H51@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AA8CI8GX H51@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AA8CF]IXCE1 h*3,P-Z)1V/-4.N1Rl@@@@@@@@@@@@@@AAXC]BA81 AA1””1i45Q-31R.5//.<1=W.*?31@@@@@@@@@@@@@@@AAXCFDDA neoXDp1b9*eQqpQ1R.5o//cc.<b16e-r+N.*b?3es<1t=uWb.*?3 cv1@w@@@@@@@@@AABCAFGF J€/-K1Q@),@./@1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@???@ >,P.;-30*PP,+/7-K@+*7 T-;,3,Z)1\-,51R-;*3 AA81T/?1h-5|/.1R.5//.<1=W.*?31@@@@@@@@@@@@AABCBI]81 h,;-0NZ)1\*4)/1*P1V/-4.N o6x*y.1Go1eRq/p-P*5.zUc1Sd1i{d e y p L7-,;1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+Q-))**MN-U**@+*7 8 B 1 T/ ?1 = 5 0 / 3 1 R . 5 / / . < 1 ƒ 4 / / 3 ) . * ?3 < 1 = W . * ?3 1 @ @ A A 8 C I B 8 I 45/N16-3/<1g-7lQ/;:,;/1@@@@AAIC]A8I H51@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AAICIE]A1 T-llN19**.)1\-,51R-;*3 J-K1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AAIC]A8I1 R.-;1XA1R./;,3>1[,/?<1R.-Q5*/|1h-5|/.@1@@@@@@BBXCF8XX L7-,;1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5)-3|-5M5*>/5)@+*7 T-N/;,1R-;*31S1Rl(1S1(1i-N1Rl-1S1R-;*3 ?1h-5|/.1R.5//.<1T*5.U1gWQ45>1@@@@@@@@@@@AABCAGAE1 AAD1R*4.U19*-01S1g477,3>)1R.5//.<1V*450-1@@BBACEGEB1 T/ 7-,;1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,3P*M3-N/;,@Q,„ L7-,;1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@;/„-XAM>7-,;@+*7 L€/ Q),./1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@???@3-N/;,@Q,„ E91V/-5,3>)<1V/;.)1S19,+/1h-+U,3/5N1R4ll;,/) g * + * 1 g Q 3 1 R ; * 3 1 S 1 R l /3Z)1V/-4.N1R-;*3 GD1i43+-31R.5//.<1g-7lQ/;:,;/<1=W.*?31@@@@@AAICAX]X ABB1T/?1h-5|/.1R.5//.<1T*5.U1gWQ45>@1@1@1@1@1@1@1@AXGCDEXI T*65/ *.1GXX1(1gU45+U1S1g-57,+U-/;1R.@<1=W.*?31@@@AABCXGXE H51@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AA8CF]AI1 m45/1L;/>-3+/1V/-4.N1R-;*3 J-K1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AAICAX]X i*5//3Z)1V/-4.N1R-;*3 F]19*QQ1R.5//.<16-+N.*?3<1=/*5>/.*?31@@@@@@AA8CIBED I1T*5.U19*-0<1gWQ45>1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AA8C8AA8

%}

#$%


<F (32P1n722467U(3Q3O2G3EI71OI(P14O7

_cZX^.[ W_V W_][ W]ZX

Z\ 3`[\_X 7`V^i WX^+ 4Wcml^]a_]^

%" 5V

$%#"

8g^ 4Z`V\ WVY

( 3 3 O G 2 O E 3 6 7 W 4WV_l 7_X^V

9XY`[ \VV_ZWa] _Y^`Xmfm^]+i Z h 7 `iWXW 9Xf

3ffZ`X\WX\

%" W]^[

%" !Wb

%"# cW_]

]m^V[W`Yd_[ei l_

n3. 6W_X \V^^\+ 3+ .f^

%$+ %' !Wb

%$ cW_]

W]l^V\'dc[X fZc /ZgX ^j_[ \i]^[ # &W\^V]ZZ \[+ 4l`Ve

 %" 8V_ 4`\[ \i]^[ X[ ZX[ *WiZ, b

 %' Z`\g ZWY 3]l^V\ \ Z`VYW+ 8ZjX

% 8j_ Z\ W[\ `l]_f Y+ = "# 4ZVV_a^V\ZX+ .f^

%$" !WcW ZgX]^j_[[\i]^[dgZ\cW_] fZc cW_]

lWiZpVWc]WkgWXdiWgZZ fZc &^l_[] _ \^

q

jjj qZgX]^j_[[\i]^[ fZc ]\VW ^W`\i W]ZX Z`VYW Z[\ 5hh_f^ 4ZcmZ`XY+ 5VWXe^ &W]k \ % 5V

"%$ "%"" Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%' cW_]

e\fZ`V\iWVYdiWgZZ fZc

_qWi.[ W_V W]ZX

(3217PMM2I3O7

(311I6G7H4M7

WV_Xe[+ ^]\[ _f^ 6Wfg_X^Vi `mm]_^[ $" WXf^ _ll[ \V^^\+ `^^X[\ZjX+ \ZjX %$$ #^ w7u}?z~?O}1~C7+u vB8Z1jX u

"%$ 7`XfWX \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

"%$ 2w 5V

%'$" 5V Z l l \ V^ ^ \ + W f i \ Z jX &Zj W]ZX mW

"%$### F 7`VlWX \V^^\+ &ZV\cWXa_]^+ 8ZjX

%# !Wb

"%$ cW_]

W ] [ ^ W [Z X [ V W f _X e d] _a^ fZc cW_]

cWVf_Wj_]_Wc['diWgZZ fZc WXY ^V[W`Y 4ZcmWXi _c_\^Y &^l[_\^

jjj W][^W[ZX[VWf_Xeei fZc = _]We^+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

%# 5V

% 5V

% 5V

%# W_V 8^fg 9X\^VXW\_ZXW] 4Z[c^\Z]Zei fgZZ] !Wb

% 3] 8VWY_Xe \Y

' ZV\g ZWY+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%$$ cW_]

cZg_XdkWV_l^^V_f^ fZc 3X[ZW\ 6f % e\_Xe+ 47

$%$ 5V

%$$" &^l[_\^

jjj kWV_l^^V_f^ fZc 5V

 ^ \ ^V a ^ V jW

$%$$ 5V

$%$## 8ZXi.[ 3`\Z mWV^[

Wi^]_ fgZZ] Zh 4Z[c^\Z]Zei _eg\ \ + 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

"%#" 55VV

$$%%$$"$ " 4`cc_Xe[ \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ ^ZVe^\ZjX %" " V

% ' cW_]

_XhZdXWi^]_ l_ 5 5V

 %$ 5V

$%$# !Wb

% !Wb

$%$"' g^^VcWe_f ^W`\i fgZZ] cW_]

\ZXid\ZXiW`\Z[mWV^[ fZc Z\ 4Wcm \V^^\+ \ZjX %'# _ll^WX 9X\^VXW\_ZXW] 7_[\V_l`\ZV[ 9Xf 5V

#%"##$ &^l[_\^

jjj \ZXi[W`\Z[mWV^[ fZc 4WV Z\ 7+ Zc^ 3ff^[[ 7+ 6f 7ZZc _]We^+ 7 %$#" cW_]

Ylp[g^^VcWe_fdiWgZZ fZc 5V

%$' $% % 3 ]ZZch_^]Y _]We^+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^ "% # 5V

"% !Wb

%$' 4g^\[ZX[ 4]WVk[ Xe]WXY " &^]_Xe\ZX \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX "% cW_]

cW_]df_Y_V` fZc )_XeYZc 3m_WVi VZY`f\[ `mm]_^[ b

"%' €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒCŒ # _\a]`e\+ &47

%# " !WcW _]

fg^\[ZX[ decW_] fZc 5V

#%' # cW_]

k_XeYZcWm_WVidiWgZZ fZc WX^[g WV\[ ^X^VW] \ZV^ Zll )_Xe \V^^\[+ \ZjX

% " &Zm^fk *^cZaW] Zh )_]^V ^^[, 4VZjX \V^^\+ `^^X[\ZjX+ ^ZVe^\ZjX

%# $ !Wb

%'' 5V

%$$$ cW_]

eWX^[gmWV\[diWgZZ fW

(32P1n7-H4427

(33MO4EP-17y7PMM2I37

(3Q3O2G3EI71OI(P14O7

(3217


(3Q3O2G3EI71OI(P14O7 l

4WV_fZc Z\\]_Xe 4ZcmWXi 9Xf

 ^e^X\ 5VZXZo`^ \[+ 8ZjX

% "#" !Wb

 % '%$ VZWY 4gWV]^[ \[+ 4gWV]^[\ZjX+ \ % !Wb

 %# $ cW_]

cW_]dfWV_fZclZ\\]_Xe fZc &^l[_\^

jjj fWV_fZclZ\\]_Xe fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBŒ

G>xZ}\ ~3} 3(V^uWB 3u3v } C]uWX?\WI\_~ZX+r

V^W\ 7_WcZXY+ 7

 % " # ' ]Z\ `l]_f Y+ W]ciVW+ W[\ 4.\iX^+ .f^

%$ 5V

%$ !Wb

 % $ 4Z]`cl_W+ [[^o`_lZ

"" %# cW_]

e`iWXWl^adfg`lli[Y fZc

Z`\g]WXY 9X\^VXW\_ZXW] 9Xf

 V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX+ `iWXW

% $$ 5V

% '$ 5V

% ' !Wb

"%$ ' cW_]

[W]^[d[__ei fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBŒ


lT (3Q3O2G3L26P52-1PO3O75(41123O7U(I4L3EI-223NPIML361-467P212617

4WV_ll^WX 9X\^VXW\_ZXW] 7_[\V_l`\ZV[ 9Xf

¾¿À ÁÂÃÄÏÅÀÂÆÈÐÁÇ ÃÄÏÅÂÆÈÈÂÀÉÆÊËÌà ÇÈ ÃÄËÅÁÂÍÈÀÂÎÆ ÆÌÌÃÂÇÈο ËÁÍÆËÁÑÒ ÜÏÄÄÂÏÁÏ ¿ÀÆÂÊË ÀÃÁÆ ÀÒÁÏÕÂÁÄÏÂÝËÕËØÌÀ ÓÀ ÇÅ Ô À Â Ï ¿ ÆÏÂÈËÕÍÖÖØÌ ÖÖ ÂØÄÏÏÌÀÇ ×È ÎÆËÏÁÍ ÀÈÂÂÏÏ¿¿ÀÆÂÏÆÂÃÉÉÄÄÅÈÂÇÆ ÔÆÁÙÀÓÚÛ ÙÖ

°±²³´µµ¶·¸¸¹¶´ºµµ»·¼µ¸½

(I22(42OE7

Z\ 7+ Zc^ 3ff^[[ Y+ 6f 7ZZc _]We^+ 7 %$#" 5V

%$' $% % 3 ]ZZch_^]Y _]We^+ 4ZV^X\iX^+ .f^

"% # 3XYV^j 3V\[ 5V

"% Z\ + 3V^W )+ ]WX\W\_ZX 5e]^+ 47

%"$ !Wb

%$' 5V

%' " cW_]

cW_]df_Y_V` fZc !Wb

%'# cW_]

WXYV^jWV\[$diWgZZ fZc `iWXW ^a^VWe^[ 9Xf

Z\ 3 3V^W 33 ]WX\W\_ZX+ G>xu~suv|v1?u V^W\ 7_WcZXY+ 7

 % " # ' WXf^ _ll[ 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \ZjX %'#" ]Z\ `l]_f ZWY+ W]ciVW+ W[\ 4.\iX^+ .f^ %$ !Wb

%'' 5V

%$ cW_]

eWWde`iWXW X^\ ei !Wb

 % /W_ _eX[ 3`\Z 7^[_eX[ cW_]

e`iWXWl^adfg`lli[Y fZc n7.+ 9XY^m^XY^Xf^ Z`]^aWVY+ \ZjX

 % '" 6  9cmZV\[ 5V

%'' ^e^X\ \V^^\+ Z`VYW+ ^ZVe^\ZjX

% cW_]

qW_ [_eX[ W`\ZdecW_] fZc cW_]

c_fk\ZX$$$diWgZZ fZc 6ZY^VX VWh_b `Va_aW] &gZ]^[W]^ _o`ZV ^a^VWe^ 7^mZ\ 4Z`VlWX^ WVk+ 3XXWXYW]^+ 4 7

$% '"" $ ]_[[^Xe^X Y ^j\ZjX )_\\i

"%"#$ cW_]

cZY^VXphbdiWgZZ fZc ]_[[^Xe^X Y 7W _]aW \ ^j\ZjX

%#" &^l[_\^

jjj cZY^VXeVWh_bei fZc

(I-n-23E3223O7

4g_X 4gWX 4if]^ ^X^VW] \ZV^ Zll \V^^\+ Z`VYW+ \ZjX

% ^VcZX ZX[ 8W_]ZV_Xe+ `_\ ^X\W][ WV_^\i \ZV^

8Wf\_fW] VWXY_Xe

$ ^m`l]_f WVY^X[+  7

"% " 5V

%"'" cW_]

_Y^W[d[gWVZX]W]q^^ fZc &^l[_\^

jjj \Wf\_fW]lVWXY_Xeei fZc

(I6EI6GUE4-PL3617

% ZclWVY \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

%##" 5V

%' " 6^\VZ 4ZVmZVW\^ 5hh_f^ /_W]_Xe " n3. `Wc_XW \ + 4`Ve+ \ZjX

%'#"$% " 4gWV]Z\\^ 5VZXZo`^ \[ + Z`VYW+ \ %'%$ !Wb

%'#"" &^l[_\^

jjj q_W]_Xe e`iWXW fZc cW_ ]

_X h Z dc^ \VZe`iWXW fZc ZfkWjWi 3`\Z W]^[ #' `[_eXWX &^[\+ 47

$% $$ 6^\VZ 7Zf`c^X\ 4^X\V^ 5V

% " 4VZW] \V^^\ ^XYW] ]Wf^+ \WlVZ^k+ \ "%$ !Wb

$%"#$ !Wb

"%$ cW_]

VZfkWjWiW`\Z[W]^ #'diWgZZ fZc cW_]

_XhZdc^\VZe`iWXW fZc &^l[_\^

jjj VZfkWjWifWV fZc 6^\VZ ^j 3c[\^VYWc VWXfg ' 6W_X 8g^W\V^ 3]^i+ 3+ ^Vl_f^

%" X_\^Y _k^ gZm ZV\g ZWY+ Wfi\ZjX

% !Wb

%$ cW_]

_XhZdc^\VZe`iWXW fZc

(3Q3O2G3L26P52-1PO3O75 (I2--n--32737M42OOI1377y (41123O7 WV[VWc 7_[fZ`X\ \ZV^

(}8~g_V[?\ EWrVIkr+H r^Z2VseA^\rZjX

%$' $%

5V

%' %# !Wb

%

-} v1  z^{( zssw1~C-z{|}~xI~ e^X\ 5VZXZo`^ \[+ 8ZjX

% "#"

'%$ VZWY 4gWV]^[ \[+ 4gWV]^[\ZjX+ \

% !Wb

 % 5V

 %# $ cW_]

cW_]dfWV_fZclZ\\]_Xe fZc &^l[_\^

jjj fWV_fZclZ\\]_Xe fZc

( 3 Q 3 O 2 G 3 RH 4 2 3 7 2 2 3 O 7 3XYV^j.[ `m^VcWVk^\

#$ 3`lV^i WVk^V ZWY+ Z`\g .a]Y\ WVk+ \ #%" cW_]

Y_[\V_l`\ZV[p[W_diWgZZ fZc

(I4L3EI-223NPIML361 -467P212617

 + &W\^V 3c^V_fW \V^^\[+ \WlVZ^k+ \

%"' 6 `V^kW 6^Y_fW] WlZVW\ZVi !Wb

% 8gZcW[ \V^^\+ 4`Ve+\ZjX

%"" 5V

"%$ !Wb

%#'"' cW_]

_XhZd^`V^kW]Wlei fZc &^l[_\^

jjj ^`V^kW]Wlei fZc 3XYV^j.[ `m^VcWVk^\ #$ 3`lV^i WVk^V Y+ Z`\g .a^]Y\ WVk+ \ #%" 6^Y_\VZX f_^X\_h_f W]^[ _Zc^Y_fW] cW_]

Y_[\V_l`\ZV[p[W_diWgZZ fZc Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[ $ g^V_hh \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ 8ZjX

%$" _] bmV^[[ 5V

%"#' ' 4 &W\^V \V^^\+ \ZjX 5V

 %"$ 5hh_f^

"% " !Wb

%$" 4`[\Zc^V Z\]_X^

"% cW_]

c^Y_\VZX[W]^[d[Z]`\_ZX[$$$ X^\ V

c^Y_\VZXde`iWXW X^\ ei !Wb

"% " 5&^ l[_\^

jjj c^Y_\VZX ei fZc W\VZ ^X^VW] \ZV^ " 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ \ZjX

%""

(I22M2nL3617

êëìíîïìð ñêëòóîôõöêñ ÷øùúûüúýþÿ0234þÿ5þ6789  


( I 7 P I 1 E I 7 1 O I ( P 1 4 O 7 WXk[ 7 9 \Y

8g_V[\ WVk+ ^ZVe^\ZjX

%$' $% 5V

%' %# !Wb

%

(2I6E7EQ3631I26 M Q y 5 2 ( O I G 3Y^V &_X%7ZZV[ 9Xf

# g^V_hh \ ^fZXY 3a^ + a_]^+ \ZjX

"%'' 5V

"%#$ !Wb

%$" cW_]

WY^Vd[Z]`\_ZX[$$$ X^\

) ]_XY[

5 `_]Y_Xe Zll \V^^\+ \ZjX VY !]ZZV+ Z`\g &^[\ &_Xe

 %" $ !Wb

%' &^l[_\^

jjj )l]_XY[`[ fZc

!VWXk]_X.[ 4]^WX_Xe 4WVm^\_Xe ^Va_f^[

ùúûüýþ

ÿ0134567589

 ÿ 876 4589 3V36 587 4W X

Y?Z=1=@[126\3=B38 ]3135@=1^_@1B2

 !"#$%&'()!"*++,)"%*)-+%).! /01234567483312 /75:836>8:152 /79:;6<=232 /<?85=@16A:B2

#$$`a%*+'b#$!"%a*`c"!

CDEFGHIJKLMNOPNQRSKLLMOTLUN

W\_ZXW] WVYjWV^ `iWXW \Y

"3 &W\^V \ + \ZjX

"% ' 5V

%" 5V

%' !Wb

"%$ $ cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei

(I7-PI1EI71OI(P14O7U(4P1INP37 l<

8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y

$% ZclWVY \ + \ VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % !Wb

%

&Wg^^Y.[ ^X^VW] WVYjWV^ \ZV^

&  _k^ \ + )_\\i+ ^ZVe^\ZjX

%"# !Wb

%"# cW_]

jWg^^Ye^X^VW]decW_] fZc

( 4 4 K 7 1 4 O 3 7 3XZ_X\^Y 4gV_[\_WX ZZk \ZV^

' Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%# cW_]

WXZ_X\^YlZZk[\ZV^diWgZZ fZc

_h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

 3 &W\^V Z]c^[ \[+ Z`\g 4`Ve+ \

"%# 5V

%$ 5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

(4P2E3O7

 4g`Vfg \V^^\+ Z`\g 4l`Ve

%"'$" W\_ZXW] WVYjWV^ `m^V 4^X\V^ 5V

% # % 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

 % $' %# WhZZZ`V[[\ZX 4Zcm]^b+ 7 WXY Zh 4WWXWX+ 7

% !Wb

%"'$" cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei !Wb

% # cW_]

hVWXk]_X[f]^WX_XediWgZZ fZc cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei VZh^[[_ZXW] ]_XY[ 9X\^VXW\_ZXW] W]^[ ^Va_f^[ gW mV_Xe[+ W[\ W .\^Xf^ #%'" [W`Y \Y

" WYh_^]Y \ V`cc^] ]Wf^+ \WlVZ^k+ \ % 5#V 4 ` i ` X _ \ + W cW

 %$ 8ZZ ]$[%_ ^ ^ZVcl WVY \ + \ VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % !Wb

%"' !Wb

% cW_]

VZlli^X\diWgZZ fZc

(421I6GUO36122y-H2O13O (4P1INP37 7^]\W 4gWV\^V^Y m^^Y%ZW\ ^Va_f^[ Z\ 8V_WXe]^ \V^^\ WV\_fW+ [[^o`_lZ _a^V

% 3 3 Z`\_o`^ Z\ `l]_f ZWY+ ^ZXZVW+ &4Y

" % '" cW_]

WXYV^WpfVV$dgZ\cW_] fZc ( 4 E n G P 2 O E 7 3 O Q I 3 7 Zlli ZX Z`\_o`^ VWX[ ^f`V_\i ^Va_f^[

+ # 7`XfWX \V^^\+ ^j\ZjX+ )_\\i+ \ZjX "%$$ 4$ZV^ 9XX\Yi^Xm^^+ XY^^VXlf_f^^ Z W Y + Z [ ^ W ] 8Z jX

"%' 5V

"%"' cW_]

kW\g^V_X^m VW [ W Y di WgZZ fZc !Wb

"%#'' cW_]

a_l^V\WdiWgZZ fZc 4W6^e.[ !W[g_ZX Z`[^ "" WYh_^]Y \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ 8ZjX

"%" cW_]

c^eWXl^\\^XfZ`V\dicW_] fZc

Þßàáâããäåæåçèäéêçëìíäåëîïðîïçñáòäóôõöïò÷ø

WhZZV[

(4217y6P17

Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7WXY Zh 4WWXWX+ 7

% !Wb

% # cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei

4Z]Z`V[

"$ Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ 8ZjX

%$ $ cW_]

fZ]Z`V[deZ] X^\ ei €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒŒ

Z[^ Z]\[

4Vi[\W]

JrMZG\ t'} = {} ~A1(zwsy6>s?7>||w1uv? "'+ 4ZVV_a^V\ZX+ ^Vl_f^

'%

4`V_Z`[

# _eg\ !Z`V\g \V^^\[+ 3]l^V\\ZjX+ 8

 %# !Wb

 %# !Wb

'%'#

" Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ 8ZjX

%$' cW_]

]ZV[YqdiWgZZ fZ `k [\ !]W\+  Z`\g Y+ Z`VYW+ \

 %# " cW_]

]_X_[_Xeg diWgZZ fZc

5V_^X\W] ^X^VW] \ZV^ *`i, \Y

7WX_^.[ 3`\Z W]^[ !W[g_ZX 4^X\V^

j_[[ 6Wfg_X^Vi [\

]^eWX\ !W[g_ZX

% &W\^V Z]c^[ \V^^\[+ 4`Ve+ 8 %$ 5V

%'" !Wb

%' cW_]

ZV_^X\W]e^X^VW][\ZV^diWgZZ fZc `l]_f ZWY ff]^[+ 7

%' 5V

%'# !Wb

%''

# = _]We^ W[\ 4WXq_^ ^Vl_f^

"%# 5V

%$$ % # )^X\ \V^^\+ 3

%' !Wb

%# cW_]

YWX_^$"$"dgZ\cW_] fZc

$ WVV \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

%"' cW_]

[VWp^]^eWX\phW[g_ZXdiWgZZ fZc


ll (4P1INP37U(OP7H-P113O7

defeghi /ZgX ^j_[ \i]^[

8g^ 4]Z[^\

# &W\^V]ZZ \[+ 4l`Ve

 %" ^j WVY^X \V^^\+ `^^X[\ZjX+ 8ZjX

%"" !Wb

 %' 8g^ _Xe^V_^ gZm cW_]

qZgX]^j_[[\i]^[dgZ\cW_] fZc $ 4`cc_Xe[ \V^^\+ \ZjX

"%"'# &^l[_\^

jjj qZgX]^j_[[\i]^[ fZc 5V

 %#" )  bf]`[_a^ WV\i ^X\W][ cW_]

[Wi[WVWg d]_a^ fZc ' n3. 4Wcm \V^^\+ ZV\g 4l`Ve+ \

 %#" !Wb

 %# "$ cW_]

kimWV\i[^Va_f^[diWgZZ fZc

)_Xe.[ /^j^]^Vi &ZV]Y

(OIE222--3774OI37

X\^].[ bZ\_f 4V^W\_ZX[ `Wc_XW \ + \ZjX

%$"$ gW  ^fZXY \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

"% " 6_YY]^ \V^^\+ \ZjX

%$'# !Wb

%$$ !Wb

% &^l [_ \^

jjj

[gWX\^]fV^W\_ZX fZc 5V

%# cW_]

WYc_Xdk_Xe[q^j^]^VijZV]Y fZc &^l[_\^

jjj k_Xe[q^j^]^VijZV]Y fZc

(OIE227PMM2I37

_W.[ 3l`XYWX\ \i]^[ X\^].[ bZ\_f 4V^W\_ZX[ 8g^ 4_\i 6W] 4Wcm ^e^X\ \[ \ZjX

"%"'' gW ^fZXY \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

"% !Wb

%$$ ]ZiY )_c.[ !W[g_ZX[ _\\ \V^^\+ ^j 3c[\^VYWc+ .f^

% !Wb

% `[g ' 4Wcm \V^^\+ Z`\g 4l`Ve

% ' cW_]

V^X`]jdecW_] fZc

6ZgWc^Y.[ X\^VmV_[^

' ZclWVY \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

"%"' 5V

"%$ "' 5V

% $ !Wb

%'$ ' cW_]

cZgWc^Y^X\^VmV_[^decW_] fZc

5l[^[[_ZX !W[g_ZX _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

]WcZ`V 7^[_eX^V VWXY[

g^V_X^.[ !WX\W[i &ZV]Y

^WY \Z 8Z^ Z`\_o`^

\V^^\ \i]^[ Z`\_o`^

 4ZZm 4V^[f^X\+ 6f )^X_^+ _XY^X ZZ\g = 

$% ' cW_]

qWc^Vp[Zl^V[diWgZZ fZc

(O4K3O2G3

`iWXW VZk^VWe^ ^Va_f^[

$ W]`X_ \V^^\+ `^^X[\ZjX

 %'" !Wb

"% cW_]

_XhZdfa[g_mm_Xe fZc &^l[_\^

jjj fa[g_mm_Xe fZc

(O4K3O7 ( O P 7 H P 1 1 3 O 7 !WVhWX 6^XY^[ _c_\^Y

n. 7`XfWX \V^^\ ]_[[^Xe^X ZWY

"% $ _f^X[^Y 4`[\Zc[ VZk^V 5V

" %#"  ^f\_ZX 9+ 6_YY]^\ZX \V^^\+ 4Wcml^]a_]^

'%#### cW_]

Zl[^[[_ZXhW[g_ZXeidecW_] fZc &^l[_\^

jjj Zl[^[[_ZXhW[g_ZX fZc

 3 &W\^V Z]c^[ \[+ Z`\g 4`Ve+ \

"%# V_\W.[ # WVV \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

"%# 5V

%$ 5V

%'$"% ^fV^\[ !Wb

%$ ZV\g ZWY+ Wfi\ZjX+ 8ZjX

% &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc ZV\g Y &^]_Xe\ZX \+ Wfi\ZjX+ \

% cW_]

e]WcZ`Vpe`iWXWdiWgZZ fZc

&^l[_\^

jjj [gWX\^]fV^W\_ZX fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒmŒ

# ^e^X\ \V^^\+ \ZjX

"%# cW_]

[g^VhW[g_ZXdgZ\cW_] fZc $" WVV \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

"%" cW_]

[\V^^\[\i]^[lZ`\_o`^diWgZZ fZc &^l[_\^

jjj [\V^^\[\i]^[ei fZc

 Vo`gWV\ \ + 4`Ve \ZjX

%# $ 5V

%$ VZa_Y^Xf^+ 76_X^[ ^Va_f^[ \Y+ 7

%" !Wb

%# cW_]

WYc_XdhWVc[`m fZc &^l[_\^

jjj hWVc[`m fZc

6WV_f[ 4Z \Y

#%" 4gWV]Z\\^ \ + \ZjX+ \ZjX

% # cW_]

cWV_f[dcWV_f[gZXYW fZc &^l[_\^

jjj cWV_f[gZXYW fZc


(PI2E3O7H2OER2O3U(P7I637773OQI-37 l„ 8g^ ^j `_]Y_Xe Zf_^\i \Y

 n3. ^m`l]_f 3a^X`^+ _XY^X

% !Wb

%$ % ^j \V^^\+ ^j 3c[\^VYWc+ ^Vl_f^

%#' 5V

% " 5V

%$ !Wb

% Z "# _]We^+ 4ZVV_a^V\ZX+ 4ZV^X\iX^+ .f^ %' !Wb

% ' ^f\_ZX n3.+ Z[_eXZ]+ & 4 

$% !Wb

$%# n. `l]_f ZWY+ &_]_Wc[l`Ve+ 4.\iX^+ .f^ %$ !Wb

%$ ' ^XV_^\\W [[^o`_lZ 4ZW[\

"" %' !Wb

"" %' cW_]

Xl[]\YdX^\jZVk[ei fZc &^l[_\^

jjj Xl[ei fZc

(P7-H2O13O7

] 7ZVWYZ `[ ^Va_f^

 ^]j^[\ 4WXW] =+ &7

%$

( P I 2 E 3 O 7 H 2 O E R2 O 3 WhZZV[

Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7 WXY Zh 4WWXWX+ 7

% !Wb

% # cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei

9  ]W[[ WVYjWV^ `mm]i

 4`cc_Xe[ \V^^\ *^\j^^X ^e^X\ 4gWV]Z\\^ \[ ,

% 5V

%"'##

6`X^[gj^V[ _c_\^Y % WVYjWV^ \ZV^

( P I 2 E I 6 G L2 1 3 O I 2 2 7 7Wa_Y ^V[W`Y 9Xa^[\c^X\ \Y

K~1C t7^s]gO_ 1A\ u+ v W (>e?WV+7 u\vZBjX1 u

% '

5V

% " 5V

 %$" !Wb

 %#" cW_]

_XhZdkX_eg\V_Y^Vl`[ fZc &^l[_\^

jjj kX_eg\V_Y^Vl`[ fZc

(P7I6377-467P212617

`l]Z\ F+ ]Z\ 3+ ^ ^[[Z`a^X_V+ 47

$%$" 5V

$% 5V

$%" 5V

$%' Wc 6f W^ _eg \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ ^ZVe^\ZjX %$"%' " Ž4 &W\^V]ZZ \V^^\+ 4l`Ve+ \ZjX

"% !Wb

$%$" 5V

% $" 5V

 %$ %# !Wb

% cW_]

Ym_]#diWgZZ fZc cW_]

_XhZdVWcWXYcfVW^ fZc 5V

VWcfdX^\jZVk[ei fZc WhZZV[ Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7 WXY Zh 4WWXWX+ 7

% &^l[_\^

jjj VWcWXYcfVW^ fZc !Wb

% # cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei

%" &W\^V \V^^\+ \ZjX W]^[

"%$" 5V

%' !Wb

"%" ' WVV_[ W_X\[ `iWXW \Y

'%$ &W\^V 4Zcc^Vf^ \[+ 8ZjX 6WXWe^V

%$ $ &W\^V \V^^\+ \ZjX

% !Wb

"%" ' !Wb

%"$$ cW_]

[\ZV^dc`X^[gj^V[ fZc &^l[_\^

jjj gWVV_[mW_X\[ZX]_X^ fZc 44 `iWXW \Y `_ca^]Y\+ 8ZjX

% $ &^l[_\^

jjj c`X^[gj^V[ fZc

W\_ZXW] WVYjWV^ `m^V 4^X\V^ !Wb

%$

W\_ZXW] WVYjWV^ `iWXW \Y

% 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

 % $' %# cW_]

cW_]dff[ei fZc "3 &W\^V \ + \ZjX

"% ' cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb 5V

%" 3 &W\^V Z]c^[ \[+ Z`\g 4`Ve+ \

"%# 5V

%' 8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y

%$ !Wb

"%$ $ $% ZclWVY \ + \ VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % 55VV

%" cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei !Wb

% 5V

%'$"%

W\_ZXW] WVYjWV^ `m^V 4^X\V^ !Wb

%$ % 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

 % $' %# &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei 6^\VZ &gZ]^[W]^ ^\W_] 4^X\V^ 1t u Z6Vu\gH( > 1 w A 1 ~ C 7 z  1 u s x 2 s A r 8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y

4VZW] \V^^\ ^XYW] ]Wf^+ \WlVZ^k+ \ "%$

"% ! W"b $% ZclWVY \ + \ VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % 5V

 Z W Y 3

a ^X ` ^ Z h \g ^ ^ m ` l ]_ f + \ 

"%$ !Wb

% 5V

 %$"%#%' cW_]

_XhZdc^\VZe`iWXW fZc X_fZc 5V

%$$  0 VZa_Y^Xf^ `l]_f ZWY+  7

%"" 5V

% ' !Wb

%$# cW_]

Xl[]\YdX^\jZVk[ei fZc )]^^X Zc^ 5hh_f^ ^X^VW] Z]`\_ZX[ &^l[_\^

jjj Xl[ei fZc " ZVYZX \V^^\+ )_\\i

%'$

(P7I6377L2-HI637 7PMM2I37y73OQI-I6G

(PI2EI6G74-I31I37

(P7I637773OQI-37

56 78

 56 78 6 8


l4 (P1-H3O7U-2L(I47

( P 1 H 3 O 7

_e^].[ `m^VcWVk^\

% Zll _eg\ \V^^\[+ Z`VYW+ \ZjX

%$$ !Wb

"%' cW_]

X_e^][`mdiWgZZ fZc

Z[[_eXZ] 6^W\ VZf^[[ZV[ Zh \g^ `iWXW[ 9Xf

"%" 4g`Vfg \V^^\ 8ZjX

%$$$

-2537

^eW[`[ Z\^] `iWXW

^WjW] ZWY+ )_Xe[\ZX+ ^ZVe^\ZjX

%# !Wb

%" cW_]

[`[WX _[WWf[dm^eW[`[gZ\^]e`iWXW fZc &^l[_\^

jjj m^eW[`[gZ\^]e`iWXW fZc

mV^WYi.[ 4Wh^

ZV\ 6Z`VWX\+ ^Vl_f^

% #

1t u- z4gรกรก`uVfug (\uV^}^~\+ 4`Ve + \ZjX

% &^l[_\^

jjj \g^fZhh^^l^WXei fZc

2 5 3 1 3 O I 2 7 !ZeWV\i.[ Z[^ `Y 4Wh^\^V_W !W[\ !ZZY

%" &W\^V \V^^\+ \ZjX

%#""%' 5V

%# !Wb

%# cW_]

VZ[^l`YfWh^\^V_Wd]WmWVkWX fZc

`Va_aW] XWfk^\\^

 ]_[[^Xe^X Y 7W _]aW \+ \ZjX )_\\i %#" ]_[[^Xe^X Y 7`XfWX \V^^\+ \ )_\\i

"%#$# !Wb

%#" " g^V_hh \V^^\+ 4Wcml^]a_]^

"%#" !Wb

%#"

jkl mnop qkr s tr uqvoto

2 K 3 E 3 4 O 2 1 4 O 7 6Wee_^.[ 4W\^V_Xe

'" !_V[\ \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ ^ZVe^\ZjX

%" 5V

% !Wb

%" cW_]

_XhZdcWee_^[fWk^ fZc &^l[_\^

jjj cWee_^[fWk^ fZc

^X\ _eg\ WV\i ^Va_f^

 n/. 7`XfWX \ +4_]^+ \ZjX

% 5V

% 5V

"%"# cW_]

V^X\V_eg\eidecW_] fZc

7W_Vi `^^X

-2K37

-222-361O37

~AMu~v1?ย}}>s1Az~I~?suI~v~ย}rs1z~}w -6z}8{{> W_X+ZV\ 6Z`VWX\ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

"% 

5V

"% "# # ^f\_ZX 3 ]Zfk F 7_WcZXY+ 7

 %' 5V

 %' cW_]

VWqdXWXYm^V[W`Y fZc &^l[_\^

Xm_fZcc`X_fW\_ZX[ fZc `W]hZX `iWXW 9Xf

 ^\^Va^VjWe\_Xe 4 7

$%$$ %$ 5V

$%## !Wb

$%$$" cW_]

V^fV`_\c^X\pe`iWXWdo`W]hZX fZc &^l[_\^

jjj o`W]hZX fZc

-2L(I47

4Wcm \V^^\

%"%" 3 WVqZZ 4Wcl_Z 3a^X`^ Zh \g^ ^m`l]_f

 % % 3c^V_fW \V^^\+ \ZjX

% # V^^Y%^X%ZZm

%$ "$ 5V

"%$$ cW_]

[WVqZZfWcl_ZdiWgZZ fZc ]^eWX\ 4V^W\_ZX[ 4 _ \ WXk `iWXW 9Xf

WcWgW \V^^\+ ZV\g 4l`Ve+ 8ZjX

%##$ _$^ X 4[ 4gWV]Z\\^ \V^^\[+ Wfi\ZjX+ \ % "$% cW_]

^]^eWX\fV^W\_ZX[fWk^[dgZ\cW_] fZc !Wb W cm

% " ' &^l[_\^

jjj f_\_^X[lWXkei fZc Z\ m_fi 4ZVX^V ZV^_eX bfgWXe^ X\^VmV_[^ 4Wcl_Z 8g_VY 3]l^V\ \[+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

% ! !3 ! &W

%' 5V

%'#$" 5V

\ ^ V \ V^ ^ \ + ^ Z Ve ^ \ Z jX

% " !Wb

%" /`[. 4Wk^[ 4W\^V_Xe _]

[j_[[gZ`[^pfWcl_Z#'diWgZZ fZc " 6_YY]^ 4`cc_Xe[ \[+ 4l`Ve+ \ZjX %# 5cW

[j_[[gZ`[^pfWcl_ZdgZ\cW_] fZc cW_]

q`[fWk^[dgZ\cW_] fZc ย€ยVย‚ ย‚ ยƒย„ย… ยƒย†ย‡ยƒยˆย‰ยŠย‚ยƒย6ยŒ 6W g W l ^ ^V\ V^^ \+Z XW f4iW\Zcl _Z+ \ZjX

%"#$ 6Wee_^.[ XWfk^\\^  ) _ X e jX ^j 6WVk^\ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%

%$# 5V

%"$$ 55VV

"%# 5V

%'' W[\Vi )_Xe Wk^Vi

%$# ! 6_YY]^\ZX \V^^\+ 4a_]^+ \ZjX

%"'"# !ย€ยWย‚b ยƒย†ย‡ยƒยˆย‰ยŠย‚ยƒย6ยŒ !Wb

%#$$ 6WV\_Xย‚Wยƒย„ย… . [ 4 Wcl_Z ' _Xfk \V^^\+ Zll[\ZjX+ ^ZVe^\ZjX

% ' ]\_cW\^ 8V^W\[ WXY WV\i `mm]_^[ _]

cWV\_XW[fWcl_ZdecW_] fZc 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k *XY !]ZZV,

% $ 5cW

cWV\_XWlWffg`[decW_] fZc cW_]

`]\_cW\^\V^W\[dgZ\cW_] fZc ย€ยVย‚ ย‚ ยƒย„ย… ยƒย†ย‡ยƒยˆย‰ยŠย‚ยƒย6ยŒ


-2L(I47U-2OM31-23263O7 l

ˆ‰Š Œ ‹‰Š‹ ±²³´µ¶·² ¸¹º³»¼º½¸¾¿º½³ºÀÀºÁÂà £ŽŸ¤¥¦§¨©ªœœ©’«˜¬­©®¯¦’°œ®ª§œ©®¯¦ ŽŽŽ‘Ž‘’ŽŽ“”Ž•–’ŽŽ”•Ž —˜™š›œžŽŽ–•ŸŸ ¡œ¢“Ž“Ž”

2 6 I 6 3 7 3 O Q I 3 7 VWX[ ^f`V_\i ^Va_f^[

# 7`XfWX \V^^\+ ^j\ZjX+ )_\\i+ \ZjX "%$$ 5V

"%"' !Wb

"%#'' cW_]

a_l^V\WdiWgZZ fZc

-2O-2O3MO4EP-17

8ZXi.[ 3`\Z mWV^[

" _eg\ \ + 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

"%#" 5V

% ' 5V

 %$

-2OG4y(2GG2G3 H 2 6 E 2 3 O 7 8 X\^VmV_[^ 9Xf

3 5h 7`VlWX \V^^\+ &ZV\cWXa_]^+ \

"%$ 5V

% $ !Wb

%' cW_]

l]\^X\^VmV_[^diWgZZ fZc

938 * '", _c_\^Y

5e]^ 9X\^VXW\_ZXW] 3_VmZV\+ 5e]^+ 47

% " 5V

% " !Wb

% "" &^l[_\^

jjj ]_W\ fZc

3 4WVeZ `iWXW 9Xf

## &W\^V]ZZ \V^^\+ Z`\g 4l`Ve+ 8ZjX %$"#%' cW_]

[W]^[dmW[fWVeZe`iWXW fZc

-2OM31-23263O7

ÄÅÆÄÄÇÈÉÄÊËÌÍÎÏÆÈÐÇÈÑÎÍÆÒÓÌÈÎ ÄÅÆÄÄÇÈÉÄÊËÌÍÎÏÆÈÔÕÐÖÍÇÈÈÓÌÈÎ

6ZgWc^Y.[ X\^VmV_[^

-2LMI6G7PMM2I37

5`\YZZV \ZV^ ' ZclWVY \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

"%"' 8g^ # + 4g`Vfg \ + 4ZcmWXi W\g+ \ZjX

"%' 5V

"%$ "' 5V

% $ 5V

"%$ "# 5V

%'$ ' !Wb

%'$ ' cW_]

cZgWc^Y^X\^VmV_[^decW_] fZc

fZ\_WlWXk

3 / 4WVm^\ Z`[^

4WVm^\ 4]^WX_Xe 4^X\^V

ZZkVWq 4Wcl_Z

$# ^e^X\ \+ \ZjX+ \ZjX

"% ' !Wb

"%'

\WVV 4Zcm`\^V 9Xf

' V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%""" !Wb

"%# cW_]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc

Z\ ^] 3_V _]We^+ \ZjX

% ''+ % '' cW_]

fWVm^\f]^WX_Xef^X\^VdiWgZZ fZc

$ WcWgW 4WVc_fgW^] \V^^\

 %$ !VWXk]_X.[ 4]^WX_Xe 4WVm^\_Xe ^Va_f^[ !Wb

"%' 4g`Vfg \V^^\+ Z`\g 4l`Ve

%"'$" cW_]

qWVY_cdgZ\cW_] fZc 5V

% # !Wb

%"'$" cW_]

hVWXk]_X[f]^WX_XediWgZZ fZc

$ 4WVc_fgW^] \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%' Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%$ !Wb

%'$' cW_]

lX[ e`iWXWd[fZ\_WlWXk fZc &^l[_\^

jjj e`iWXW [fZ\_WlWXk fZc

-2L3O27y2--3774OI37

' _k^ \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

"% + %$$ " !Wb

"%#"' cW_]

WqfWVm^\gZ`[^diWgZZ fZc

wxxyz{|}z~€~{zy{‚‚ƒ„…†‡{|…


l1 -2OM31-23263O7U-2OM3173OQI-37 9X\^VXW\_ZXW] W]^[ ^Va_f^[

" WYh_^]Y \ V`cc^] ]Wf^+ \Wl.k+ \

% !Wb

%"' cW_]

VZlli^X\diWgZZ fZc

_\fg_^.[ 4WVm^\ ^Va_f^[

" 4ZfZV_\^ \+ W[\ W ^X_\^Xf^ fg^c^

%'''# 5V

#%$'

\W_X 6W[\^V[ ^Va_f^[ VZY`f\[

$' 3`lV^i WVk^V Y + Z`\g .a^]Y\ WVk #% 5V

 #%' !Wb

 #%' cW_]

[\W_XcW[\^V[dgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj [\W_XcW[\^V[ fZc

-2OM31E3223O7

3 / 4WVm^\ Z`[^

' _k^ \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

"% 5V

 %$$ " !Wb

"%#"' cW_]

WqfWVm^\gZ`[^diWgZZ fZc

!VWXk]_X.[ 4]^WX_Xe 4WVm^\_Xe ^Va_f^[

 4g`Vfg \V^^\+ Z`\g 4l`Ve

%"'$" 5V

% # !Wb

%"'$" cW_]

hVWXk]_X[f]^WX_XediWgZZ fZc

WVYjWV^ cmZV_`c

"# 4g`Vfg \V^^\+ \ZjX

%"" 5V

%"" cW_]

gWVYjWV^^cmZV_`cdecW_] fZc

9X\^VXW\_ZXW] W]^[ ^Va_f^[

" WYh_^]Y \ V`cc^] ]Wf^+ \WlVZ^k % !Wb

%"' cW_]

VZlli^X\diWgZZ fZc

_\fg_^.[ 4WVm^\ ^Va_f^[

" 4ZfZV_\^ \+ W[\ W ^X_\^Xf^ fg^c^

%'''# 5V

#%$'

\W_X 6W[\^V[ ^Va_f^[ VZY`f\[

$' 3`lV^i WVk^V Y + Z`\g a^]Y\ WVk #% 5V

 #%' !Wb

 #%' cW_]

[\W_XcW[\^V[dgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj [\W_XcW[\^V[ fZc

!"#$%&'&(

×ØÙØÚÛÜÜÜÝÞßàáâãäààâãåæáâáÝçäã ÜÜÜÝèáÞàéççêÝÞçëìÞßàáâãäààâãåæáâá

íîïðñòòóôõöö÷øòòóôõöùö

2 O M 3 1 I 6 7 1 2 2 2 2 1 I 4 6 7 3 / 4WVm^\ Z`[^

úûüýþÿÿ0121340563789017

3 ý0 9X\^VXW\_ZXW] W]^[ ^Va_f^[

" WYh_^]Y \ V`cc^] ]Wf^+ \WlVZ^k+ \ % !Wb

%"' cW_]

VZlli^X\diWgZZ fZc

-2OM3173OQI-37

' _k^ \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

"% 5V

 %$$ " !Wb

"%#"' cW_]

WqfWVm^\gZ`[^diWgZZ fZc !VWXk]_X.[ 4]^WX_Xe 4WVm^\_Xe ^Va_f^[ 4g`Vfg \V^^\+ Z`\g 4l`Ve

%"'$" !VWXk]_X.[ 4]^WX_Xe 4WVm^\_Xe ^Va_f^[

% # 4g`Vfg \V^^\+ Z`\g 4l`Ve

%"'$" 5!WVb

%"'$" 5V

% # cW_ ]

h VWXk]_X[f]^WX_XediWgZZ fZc !Wb

%"'$" cW_]

hVWXk]_X[f]^WX_XediWgZZ fZc


-27HO3GI713O7U-322P22OE3223O7 l?

2 7 H O 3 G I 7 1 3 O 7 44 `iWXW \Y

`cYWf

 _eg \V^^\+ &^Vk%^X%`[\

"%# cW_]

e`cYWfcW_]decW_] fZc

 `_ca^]Y\+ 8ZjX

% $ !Wb

%$ cW_]

cW_]dff[ei fZc

3 2 2 M H 4 6 3 P 6 2 4 K I 6 G 4^]jZVk[ *7_e_f^] 3`\gZV_[^Y 7^W]^V,

-27I647

V_Xf^[[ 4W[_XZ `iWXW

' ^e^X\ _eg\ \V^^\[+ Z`VYW+ \ZjX

"%# # 4g^YY_ /WeWX 9X\.] 3_VmZV\+ 3VV_aW] ^f\_ZX

 % # cW_]

f^]jZVk[Y_e_f^]decW_] fZc

8VWfk ]Zfk n0. ]WX\W\_ZX VZa_Y^Xf^+ 7 %"$ 5V

%"$ !Wb

%"$$ cW_]

_XhZdmV_Xf^[[gZ\^]fW[_XZ fZc

"$ !ZZY 4Z`V\

-213O3O7

3]l^V\ WcWgW \[ 8ZjX+ 8ZjX

%$" 5V

%$# 5V

%$$

3VWfWV_ Z\^]

]X ^V[W_]^[+ &^[\ WXk 7^c^VWVW * ^WV WVlZ`V V_Ye^,

%' 5V

%'" !Wb

%'' cW_]

_XhZdWVWfWV_V^[ZV\ fZc &^l[_\^

jjj WVWfWV_V^[ZV\ fZc

VWXY 4ZW[\W] Z\^]

 3V^W 6+ ]WX\W\_ZX ^ ^[[Z`a^X_V+ 47 $% $' !Wb

$% '# cW_]

V^[^VaW\_ZX[deVWXYfZW[\W] fZc

_]\ZX ^[\W`VWX\

WVX^\\ 6_YY]^\ZX \[ + \ZjX

%# # 5V

 %""

Z\ m_fi 4ZVX^V

 8g_VY 3]l^V\ \V^^\[+ 3]l^V\\ZjX+ \ % 5V

%'#$"

/ `Ve^V[

 WXYi Wll \V^^\+ )_\\i+ \ZjX 5hh_f^

% 7^]_a^Vi

% 5V

%$'$ cW_]

ViWXVWgWcWXdecW_] fZc &^l[_\^

qVl`Ve^V[ei fZc

/`[. 4Wk^[ 4W\^V_Xe

" 6_YY]^ 4`cc_Xe[ \V^^\+ 4l`Ve+ \

%# cW_]

q`[fWk^[dgZ\cW_] fZc

)  4 9X\^VXW\_ZXW] 4ZcmWXi \Y

-E5EQE72237

_cZ[ WYe^\[ )_VkmW\V_fk.[ 4W\^V_Xe

 ZV\g Y &^]_Xe\ZX \V^^\+ 8ZjX

%# 5V

%$$ !Wb

% cW_]

e_cZ[WXYeWYe^\[decW_] fZc

-322P22O2--3774OI37

 /WcZZX 7V_a^+ 6^WYZjlVZZk+ \ZjX

"% !Wb

"% cW_]

k_Vk^X\dX^\jZVk[ei fZc 5V

k_VkmW\V_fk[p^X\^VmV_[^p]\YdiWgZZ fZc 4^]`]WV ]`[ *7_e_f^] 3`\gZV_[^Y 7^W]^V, 4Z`V\iWVY 6W]+ " Zll \V^^\

"%' 6Wee_^.[ 4W\^V_Xe WhZZV[ 6W]+ Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7

%" '" !_V[\ \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ ^ZVe^\ZjX

%" k o`WV^

%"$' 5V

% ^\Wel^VXZ\^ 6` !Wb

%" 3c^V_fW \]V\^_m^]\^b 6W] cW_]

_XhZdcWee_^[fWk^ fZc !Wb

% $ &^l[_\^

jjj cWee_^[fWk^ fZc cW_]

[_XegV_fgWVYdgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj f^]`]WVm]`[ei fZc L4 J 34_V@ ?_^-j }s5uev]^1+~ C47y

3 B u

~ s

L} ~}Cu{u~s

%'"#$ 4^]jZVk[ *7_e_f^] 3`\gZV_[^Y 7^W]^V, 5V

%#" ' ^e^X\ _eg\ \V^^\[+ Z`VYW+ \ZjX

"%# # cW_]

cZqZ['decW_] fZc 4g^YY_ /WeWX 9X\.] 3_VmZV\+ 3VV_aW] ^f\_ZX

 % # cW_]

f^]jZVk[Y_e_f^]decW_] fZc

_fki.[ W\`VW] !V`_\ /`_f^ 9f^ 4V^Wc "+ 4Wcm \ + &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

"%##$ _cZ[ WYe^\[ 5V

%#$ ZV\g Y &^]_Xe\ZX \V^^\+ 8ZjX

%# cW_]

X_fki[q`_f^dgZ\cW_] fZc 5V

%$$ !Wb

% 5f^WX _^j 9X\^VXW\_ZXW] Z\^] `l]_f ZWY+ _]_^XYWW]+ W[\ 4ZW[\ 7^c^VWVW

%' cW_]

e_cZ[WXYeWYe^\[decW_] fZc 5V

%$ \WVV 4Zcm`\^V 9Xf

5V

% ' V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%""" 5V

%$ 5V

%""" !Wb

%" 5V

%# cW_]

Zf^WXa_^jgZ\^]dX^\jZVk[ei fZc 5V

%" 5V

%$' W[\Vi )_Xe Wk^Vi !Wb

"%#  ! 6_YY]^\ZX \V^^\+ 4a_]^+ \ZjX

%"'"# cW_]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc !Wb

%#$$ &^l[_\^

jjj [\WVVfZcm`\^V[ fZc

gWX\^].[ bZ\_f 4V^W\_ZX[

 ^fZXY \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

"% !Wb

%$$ &^l[_\^

jjj [gWX\^]fV^W\_ZX fZc

 Z`\g ZWY+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%$ m_fi 7_[g 5V

%$ '# 7Wa_Y \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

%#"# cW_]

kafgZ\^]decW_] fZc 5V

% '

ZV\g Y 5 _l_[f`[

%' )WclZW\ ^[\W`VWX\ 8`Vk^i^X

%# g^V_hh \V^^\+ 4_]^ \ZjX

%#$'$ ! W b

%"$ 5V

%# cW _]

[m_fi%Y_[gdgZ\cW_] fZc 5V

% ## cW_]

kWclZW\V^[\W`VWX\diWgZZ fZc 1tuGv 1w w 8gZcW[ WXY[+ \ZjX

%# 64 3+ )WXgW_.[ 4^X\^V Zh bf^]^Xf^ $ 4gWV]Z\\^ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%$ F_^ F_^ ^[\W`VWX\ jZVk[ *7_e_f^] 3`\gZV_[^Y 7^W]^V, #$ 7`XfWX \V^^\+ ^j\ZjX+ )_\\i

%$$$ ' 3 WVV 3]^bWXY^V \[ + )_\\i

%""' 4^]

"%# # cW_]

V^[^VaW\_ZX[dkWXgW_[ fZc cW_]

b_^b_^fWh^decW_] fZc 4g'^ YY^_ e/^WXe\W X 9X_e\.g] \3 _V\mV^Z^V\\+[ 3+ VVZ_a`WV]Y W^+ f\_\ZZXjX

 % # &^l[_\^

jjj kWXgW_[ fZc cW_]

f^]jZVk[Y_e_f^]decW_] fZc

-322P22OE3223O7


lF -322P22OE3223O7U-322P22OO3M2IO7y73OQI-37 _cZ[ WYe^\[

 ZV\g ZWY &^]_Xe\ZX \[ + \ZjX

%# 5V

%$$ !Wb

% cW_]

e_cZ[WXYeWYe^\[decW_] fZc

]ZlW] 8^fgXZ]Zei 9Xf

 $ 4Wcm \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

% 5V

%" !Wb

%"# cW_]

_XhZde\^fgj^l fZc

^WY_Xe 8^fgXZ]Zei

3c^V_fW \V^^\+ 8ZjX

#% $$ cW_]

]^WY_Xe\^fgXZ]ZeidgZ\cW_] fZc

7s}'v vV-_fzkY{| >suvI~r Wc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%"""

5V

%""" 5V

%# 5V

%" 5V

%$' !Wb

"%# cW_]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc &^l[_\^

jjj [\WVVfZcm`\^V[ fZc

8g^ 4^] gZm

$ 4`cc_Xe[ \V^^\+ \ZjX

 %#" 5V

%$$ cW_]

f^][gZm diWgZZ fZc

-322P22OO3M2IO7 y 7 3 O Q I 3 7 4^]`]WV ]`[ *7_e_f^] 3`\gZV_[^Y 7^W]^V,

4Z`V\iWVY 6W]+ " Zll \V^^\

"%' WhZZV[ 6W]+ Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7

%"

4^]`]WV ]`[ *7_e_f^] 3`\gZV_[^Y 7^W]^V,

\WlVZ^k o`WV^

%"$' ^e^X\ 6`]\_m]^b 6W] 3c^V_fW \V^^\ !Wb

% $ cW_]

[_XegV_fgWVYdgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj f^]`]WVm]`[ei fZc


-322P22OO3M2IO7y73OQI-37U-322P22O1323MH4637 „

3 2 2 P 2 2 O 1 3 2 3 M H 4 6 3 7 4^]`]WV ]`[ *7_e_f^] 3`\gZV_[^Y 7^W]^V,

4Z`V\iWVY 6W]+ " Zll \V^^\

"%' WhZZV[ 6W]+ Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7

%" \WlVZ^k o`WV^

%"$' ^e^X\ 6`]\_m]^b 6W] 3c^V_fW \V^^\ !Wb

% $ cW_]

[_XegV_fgWVYdgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj f^]`]WVm]`[ei fZc

³»¿«©¸Õ©Ì«¿¿©Ö²¸­«µ¶©³Îש̻´ºµ¶ ª«Ð¿»È«Ç«­®©¸Õ©³Îש̻´ºµ¶ ³«®®±­¬©¸ÕÏ­º´¸±º©Ø»­ºµ«®µ¶ ÙØڰƳϰƩ¯©ªÆ¾Ïΰ ¸Õ©Ö²¸­«©Ì»´ºµ©¯©¾¸Ð¹Ð

_cZ[ WYe^\[

¦§¨©ª«¬«­®©¯©°±¬²®©³®´««®µ¶ ·¸¹´º»¶©¼«¸´¬«®¸½­© ¶©©©©©¾«¿À©ÁÁÂÃĦÅÄ ÆÇ»±¿À©È«¿¿½¸´Éµº±¬±È«¿Ê¬Ç»±¿ËÈ¸Ç Ì²«ºº±©Í»¬»­©Î­®«´­»®±¸­»¿Ï±´Ð¸´®¶ Ï´´±Ñ»¿©³«È®±¸­¶©ÆË·ËÒ©©©©©¾«¿À©ÁÓ¦ÃÔŦÄ

 ZV\g ZWY &^]_Xe\ZX \[ + \ZjX

%# 5V

%$$ !Wb

% cW_]

e_cZ[WXYeWYe^\[decW_] fZc

\WVV 4Zcm`\^V 9Xf

4^]jZVk[ *7_e_f^] 3`\gZV_[^Y 7^W]^V,

' ^e^X\ _eg\ \V^^\[+ Z`VYW+ \ZjX

"%# # 4g^YY_ /WeWX 9X\.] 3_VmZV\+ 3VV_aW] ^f\_ZX

 % # cW_]

f^]jZVk[Y_e_f^]decW_] fZc

\WVV 4Zcm`\^V 9Xf

˜™š›œžŸ ¡¢£ ¤¥ 

4^]jZVk[ *7_e_f^] 3`\gZV_[^Y 7^W]^V,

' ^e^X\ _eg\ \V^^\[+ Z`VYW+ \ZjX

"%# # 4g^YY_ /WeWX 9X\.Y 3_VmZV\+ 3VV_aW] ^f\_ZX

 % # cW_]

f^]jZVk[Y_e_f^]decW_] fZc

_cZ[ WYe^\[

 ZV\g ZWY &^]_Xe\ZX \[ + \ZjX

%#+ 5V

%$$ !Wb

% cW_]

e_cZ[WXYeWYe^\[decW_] fZc

' V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%""" 5V

%""" 5V

%# 5V

%" 5V

%$' \WVV 4Zcm`\^V 9Xf

!Wb

"%# ' V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%""" cW_]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc !Wb

"%# &^l[_\^

jjj [\WVVfZcm`\^V[ fZc cW_]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc 8g^ 4Z`V\ WVY "%"" Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%' cW_]

e\fZ`V\iWVYdiWgZZ fZc ^iZXY 4^] 8 g ^ gZX^ 0ZX^ ZV\g ZWY+ Wfi\ZjX+ \ZjX

 %" \ W] 3% Z`VYW 6WVk^\+ ^e^X\ \+ 8ZjX

 %# cW_]

l^iZXYf^]eidgZ\cW_] fZc cW _]

mgZX^ZX^eidgZ\cW_] fZc

' V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%""" 5V

%""" 5V

%# 5V

%" 5V

%$' !Wb

"%# cW_]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc &^l[_\^

jjj [\WVVfZcm`\^V[ fZc

ˆ‰ŠŠ‹ŒŽ‘Ž’Š“Ž”•–Š‹––ŽŠŽ—•“’Š’

-322P22O72237y73OQI-37

mnoopqrstunv

4^]`]WV ]`[ 8Zm%m 7_[\V_l`\ZV[

|||}~€€|‚ƒ„…}†‡}„~

]^f\VZX_f " ^\^V Z[^ \V^^\+ `^^X[\ZjX

"%' _[fZZ\ c # WY+ 6WgW_fW+ 47

#%'' 5V

#% $' `l]_f` l]_ZfW Y Z6Z

$%$ cW_]

\Zm`m f^]`]WVm]`[dgZ\cW_] fZc cW_]

X ^ m Z [ + 4

7

cW_] a_[fZcdecW_] fZc

=/W1 lW )*+,*-

4*,,1\-/U1^9?1f*,,1i[/9*

:*Y/U*1+

./01 2 2 3145+-516/7-18091:7;<9*;;1=/>+?

wxyzx{

îìïðñòÞææÜ üàíàýïñòçæïìéæà0ñòÞææÜ 3äàèìßÞþóÜ þïÞáèâàãÜ óàæôñõö÷ôøùõú

îÞäéñûñüàíàýïñþïèààïêñÿàâèíàïâÛýÜ

j*k7,+- 4U+-51i[/9*

4*,,1\-/U1`a ]95*-9*51 bcda^eY5<_* g+W5/W

f/UW75*=+h,*5

=/W1lW @ A B C D A E F C G D B H

TU+<,V115/W7WXY*,,7,+-W,7;Z[/5U+<,XY/U

=*,1IIJKLMIN1O1NPLKQRSM

óàæôñõö÷ôøùõ1

îÞäéñûñ2àææìýíïâýññþïèààïêñÿàâèíàïâÛýÜ

óàæôñõö÷ôøùõø

3äàèìßÞñþïñûñ34àýçàñ5Ýñó6àñüàéçáæìßÜ

óàæôñõõ1ô7819

þïÞáèâàãñþ çÞèàñ ñÿàâèíàïâÛýÜ

ÛÛÛÜÝÞßàáââãÜßâäåßàææçæÞèéæçêëìíìßàæ


ย„T -3L361U-HI2EO36@73613O12I6L361

t tt nuOrlU

TUTRP lUmnRopqRrs

VW XYdZe[\ bXcX _fg]h^i_`jakdZNOPQR STUTRP

789$"% !"#$% :;3-5<=>*?3-@'A3 &'()*+*,-./0123*45/6

BCDEFLLLILGKM BCDEFGGHIJKHL

-3L361

3 6 )gWX ZX[

$ )^V[W_X\ WVk+ 9+ 4 7

$%$" 5V

$% "$ cW_]

WkgWX ' diWgZZ fZc

-} v1 ย z^{u{u~s-z{|}~x e^X\ 5VZXZo`^ \[+ 8ZjX

% "#"

!Wb

 % # _eg 7Vi[YW]^ \[+ 4gWV]^[\ZjX+ \

% # !Wb

%$$# cW_]

cW_]d[Wh^fZgZ]Y_Xe[ fZc &^l[_\^

jjj [Wh^fZgZ]Y_Xe[ fZc

H 2 I 6 7 ^WV_Xe[+ ^]\[ _f^ 6Wfg_X^Vi `mm]_^[

# 7`XfWX \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

"%$ 5V

%'$" !Wb

"%$

-H2I672RE3223O7

5}vรก} ~Voy`gWLu ~Au?21{1suA V\ \ + 4`Ve \ZjX

%# $

-H2663223113O7

-H3LI-227PMM2I37

 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ \ZjX

% "# !Wb

%#' &^l[_\^

jjj fWV_ll^WXfg^c_fW][ fZc

-H3LI-227UH4P73H42E

`iWXW _a^[\Zfk ^\ `mm]_^[

 Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

"% $' 5V

%#" !Wb

#% $ cW_]

Y^ZXWV_X^VWceZl_XdiWgZZ fZc

3]_^Y 8VWY_Xe X\^VmV_[^

$ !V_^XY[g_m+  7

 % " !Wb

 %$$ 5`\]^\ % $% 6f 7ZZc+  7

%$$# 5V

%$ !Wb

%$ cW_]

hZ]d[Z]`\_ZX[$$$ X^\ 4g^\[ZX[ 4]WVk[ Xe]WXY " &^]_Xe\ZX \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX "% !Wb

"%' cW_]

fg^\[ZX[ decW_] fZc

-HI2EO36@7-241HI6G

4`\_^ _^

$ Zj_[ \V^^\+ ZV\g W[\ W ^X\_^Xf^

%#' cW_]

f`\_^m_^p[\ZV^ diWgZZ fZc

_h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

 3 &W\^V Z]c^[ \[+ Z`\g 4`Ve+ \

"%# 5V

%$ 5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

4`^c^ V^[gX Z YZ *X8[  ` [, _7X^_[[\[V_ l4`Z\cm _ZX]^b 

% ^j \V^^\+ 3+ ^Vl_f^

%#' cW_]

[`V^[gl`[_X^[[fZcm]^bdiWgZZ fZc

-HI2EO36@73613O12I6L361

8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y

$% ZclWVY \ + \ZjX VZa_Y^Xf^+ 7 %$" % !Wb

%

8g_V[\ WVk+ ^ZVe^\ZjX

%$' $% 5V

%' %# !Wb

%

4WV_ll^WX 4g^c_fW][ `iWXW \Y

-HI-K77PMM2I3O7

Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7 WXY Zh 4WWXWX+ 7

% !Wb

% # cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei

WXk[ 7 9 \Y

 `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % 5V

%"' % !Wb

%"" cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc

5V

%$ VZa_Y^Xf^+ 76_X^[ ^Va_f^[ \Y+ 7 %" !Wb

%# cW_]

WYc_XdhWVc[`m fZc & 4 9 4 &^l[_\^

jjj hWVc[`m fZc 3 !WVc+ W[\ WXk 7^cWVWVW

% % !Wb

%' cW_]

cWVk^\_XedX^jemf fZc 5V

]_cWfZ]dX^jemf fZc l[_\^

jjj X^jemf fZc Lz A4uZ`vV~lWGX^v }Wรก1Vรฉk+ 3XXWXYW]^+ 4 7

$% '"" &^ cW_]

cZY^VXphbdiWgZZ fZc &^l[_\^

jjj cZY^VXeVWh_bei fZc

WhZZV[

-3O322L26P52-1PO3O7

H 3 LI 2 2 7 U 2 G O I P 2 1 P O 2 2 3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ _c_\^Y

3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ _c_\^Y

 `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % 5V

%"' % !Wb

%"" cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc

4WV_ll^WX 4g^c_fW][ `iWXW \Y

`mgZV_W X\^V\W_Xc^X\ WVk # 9bZVW 3a^+ ff]^[+ 7

% ' _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

 3 &W\^V Z]c^[ \[+ Z`\g 4`Ve+ \

"%# 5V

%$ 5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ \ZjX

% "# !Wb

%#' V_Xf^[[ !`Xf_\i 6Za_^ 8g^W\V^[ &^l[_\^

jjj fWV_ll^WXfg^c_fW][ fZc 8VWfk ]Zfk n0. ]WX\W\_ZX VZa_Y^Xf^+ 7 %"$$$ 5V

%" 

vwxwyz{{{|}~ย€ยย‚ยƒยย‚ย„ย…ย€ยย€|ย†ยƒย‚ {{{|ย‡ย€}ยˆย†ย†ย‰|}ย†ยŠย‹}~ย€ยย‚ยƒยย‚ย„ย…ย€ยย€

ยŒยยŽยยย‘ย‘ย’ย“ย”ย•ย•ย–ย—ย‘ย‘ย’ย“ย”ย•ย˜ย•


H I 2 E O 3 6 @ 7 G I 5 1 7 _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

-HI2EO36@7GI517U-2326I6GyJ26I14OI22MO4EP-17 „<

-2326I6GyJ26I14OI22 MO4EP-17

\W_X 6W[\^V[ ^Va_f^[ VZY`f\[

$' 3`lV^i WVk^V Y Z`\g `_ca^]Y\ WVk+ \ZjX

 #% 5V

 #%' !Wb

 #%' cW_]

[\W_XcW[\^V[dgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj [\W_XcW[\^V[ fZc

 3 &W\^V Z]c^[ \[+ Z`\g 4`Ve+ \

"%# 5V

%$ E1 \ z 1Wvcm }A 1~ZCWY-+ z`{| }]Y~\x+ \ZjX

%" 5V

%" A Z _ ca ^ 5V

%'$"% !Wb

% `Va_aW] `m^VcWVk^\ !Wb

%$ cW_]

Y_YfZkhfdY_YfZkhf fZc " g^V_hh \ + 4_]^+ \ZjX

"%#"%' &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc ]_[[^Xe^X Y 7`XfWX \ \ZjX )_\\i

"%#$ 6_X^[ ^Va_f^[ _c_\^Y F Wc^ FmV^[[ !Wb

"%#$ ZV\g ZWY+ Wfi\ZjX+ \ZjX

"%#'$ VZa_Y^Xf^+ 7

%" 5V

"%' 5V

%"" 8g^ !Wc_]i \ZV^ !Wb

 %" Vo`gWV\ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

 %# $  5 `_]Y_Xe+ VZ`XY !]ZZV+ !Wb

%"$ Zll WaWe^ \[+ Zll[\ZjX+ 8ZjX

"%# cW_]

c[]dhc]ei fZc !Wb

"% &^l[_\^

jjj hc]ei fZc cW_]

hWc[\ZV^WkdiWgZZ fZc

H I 6 2 R2 O 3 y G 2 2 7 7 R2 O 3 8g^ _h\ 4^X\V^

 WYh_^]Y \ Zi]^ ]Wf^+ \WlVZ^k+ \

%$' 5V

"%" " !Wb

%$$ cW_]

\g^e_h\f^X\V^dgZ\cW_] fZc

H P O H 3 7 `iWXW 6_[[_ZXWVi Wm\_[\ 4g`Vfg

" !_h\g \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

% 5V

"%" !Wb

"%" cW_]

_XhZdeclf%]Z\\fWV^i ZVe

_XY` Zf_^\i Zh ^Vl_f^ V_ )V_[gXW 6WXY_V Wi WVk+ ^j 3c[\^VYWc+ ^Vl_f^

% Z`[^ Zh VWi^V % 8`fa_]^ 3[[^cl]i Zh ZY

$" 4V_\fg]Zj \V^^\+ 8`fa_]^+ \ZjX

"% # 5V

"% ## 5V

"% 5V

"%$$ Wic^X.[ aWXe^]_fW] !^]Zj[g_m 9X\] ]Ye+ Z\ 6+ 3a^ 7_WcZXY fg^c7 % cW_]

Y^VmgdiWgZZ fZc &^l[_\^

jjj ]^h_ ZVe €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒmŒ

^j\ZjX 3[[^cl]i Zh ZY # 7.3XYVWY^ \V^^\+ ^j\ZjX+ )_\\i

%' 5V

"%$"

8V`\g+ Zj^V ]ZVi WXf\`WVi

Z\ WVX^\\ [\V^^\+ ^j\ZjX )_\\i+ \

#%#$$ ^]h_^]Y `l]_f+ 5]Y `VXgWc ^[_Y^Xf^

#%#$$

-I63L27

V_Xf^[[ !`Xf_\i 6Za_^ 8g^W\V^[

8VWfk ]Zfk n0. ]WX\W\_ZX VZa_Y^Xf^+ 7 %"$$$ 5V

%" !Wb

%"$$ cW_]

mV_Xf^[[h`Xf_\idiWgZZ fZc

Á Â Ã Ä Å ÆÇÅÈÆÉÅÊ º»¼½¾¿ÀÀ

²³´µ¶™š·›œ· ·¸²³´µ¶²¹² žŸ ¡Ÿ¢£¤¥¦ §š ¡Ÿ¨¨©ª ¡«¬­¬®¯››°¡›±

123567829 3 2 2 !"!#"! $


„l -2326I6G73OQI-37U-4LMP13OH2OER2O3

4 LLI 7 7 I 4 6 2 G 3 6 1 7 WYfZ !WVc Wjc_]

# 4Z]_Xe[jZZY 3a^ WXYi WVk+ 7

%" cW_]

a_Xf^X\YWa_Y"dgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj gWYfZhWVc fZc

-4LLP6I-21I46 3NPIML361y7PMM2I37

--7 G`>_ca x}^~]Y}\+ 2s8AZjX

% $

!Wb

%$ cW_]

cW_]dff[ei fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒmmŒ

]ZlW] 8^fgXZ]Zei 9Xf

 $ 4Wcm \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

% 5V

%" !Wb

%"# cW_]

_XhZde\^fgj^l fZc

2 3 2 6 I 6 G 7 3 O Q I 3 7 )]^^X Zc^ 5hh_f^ ^X^VW] Z]`\_ZX[

" ZVYZX \V^^\+ )_\\i

%'$

2 4 1 H I 6 G VWXY[ !ZV ^[[ 4]Z\g_Xe

 3]^bWXY^V 8gZcW[ \V^^\+ )_\\i

%'$" cW_]

WVWplWffg`[dgZ\cW_] fZc

4g^\[ZX[ 4]WVk[ Xe]WXY

ZiW] !Z`XYW\_ZX

 Z`\g ZWY 3]l^V\ \V^^\+ Z`VYW

'%"##'

W\VZ ^X^VW] \ZV^

" 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ \ZjX

%""

8g^ 4]Z[^\

 ^j WVY^X \V^^\+ `^^X[\ZjX+ 8ZjX

%""

8g^ 4Z`V\ WVY

"%"" Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%' cW_]

e\fZ`V\iWVYdiWgZZ fZc

-241HI6GUL213O6I1n

4 LM O 3 7 7 4 O 7 U 2 I O y G 2 7 6_X^[ ^Va_f^[ _c_\^Y

 VZa_Y^Xf^+ 7

%" 5V

%"" Vo`gWV\ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

 %# $ !Wb

%"$ cW_]

c[]dhc]ei fZc &^l[_\^

jjj hc]ei fZc

-4LMP13OH2OER2O3

= )^V[\_Xe 4Zcm`\^V[ 9Xf

' 8gZcW[ \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

"%# " &^]_Xe\ZX \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX "% !Wb

"%# !Wb

"%' cW_]

_XhZdk^V[\_Xe[ ZVe cW_]

fg^\[ZX[ decW_] fZc /ZgX ^j_[ \i]^[ WXY 5hh_f^ 6Wb # &W\^V]ZZ \[+ 4l`Ve

 %" _h \] 3 &W\^V Z]c^[ \V^^\[+ 4`Ve+ \

"%# 7WX_^.[ 3`\Z W]^[ !W[g_ZX 4^X\V^ ! W b

 % ' # = _]We^ W[\ 4WXq_^ ^Vl_f^

"%# cW_]

qZgX]^j_[[\i]^[dgZ\cW_] fZc ZV

%$ 5V

%$$ &^l[_\^

jjj qZgX]^j_[[\i]^[ fZc 5V

%" 5V

%'$"% % # )^X\ \V^^\+ 3

%' !Wb

%$ !Wb

%# &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc cW_]

YWX_^$"$"dgZ\cW_] fZc ] Z lW] 8^fgXZ]Zei 9Xf

cm_V^ gZmm_Xe ]WW $ 4Wcm \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

% % 6_YY]^ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

"%$#" 4Z]Z`V[

%" 5V

 %" "$ Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ 8ZjX

%$ $ 5!WVb

%"# !Wb

"% " cW_]

fZ]Z`V[deZ] X^\ ei cW_ ]

_ X hZ de \^fgj^l fZc !Wl`]Z`[ \i]^[ / Z g X ^ j_ [ \ i ] ^ [

8 4 Z cm ` \ ^ W f Z\ 3 Zh 7`VlWX \+ &ZV\cWXa_]^+ 8ZjX

%#'$ &W\^V]ZZ \[+ 4l`Ve

 %" " 6_YY]^ \V^^\+ ZV\g 4l`Ve+ \ZjX

%" cW_]

hWl`]Z`[[\i]^[diWgZZ fZc !W#b

 %' !Wb

%" cW_]

[W]^[dX\fZcm`\^Wf fZc _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb cW_]

qZgX]^j_[[\i]^[dgZ\cW_] fZc &^ l[_\^

jjj X\fZcm`\^Wf fZc 3 &W\^V Z]c^[ \[+ Z`\g 4`Ve+ \

"%# &^l[_\^

jjj qZgX]^j_[[\i]^[ fZc 5V

%$ \ W V V 4 Zcm`\^V 9Xf

5V

%'$"% ZiW] !Z`XYW\_ZX \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%""" !Wb

%$ Z`\g ZWY 3]l^V\ \V^^\+ Z`VYW

'%"##' 5'V V _ fk Y W c+

%""" &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc 5V

%# 5V

%" ]WcZ`V 7^[_eX^V VWXY[ 5V

%$' ZV\g Y &^]_Xe\ZX \+ Wfi\ZjX+ \

% !Wb

"%# cW_]

e]WcZ`Vpe`iWXWdiWgZZ fZc cW_]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc &^l[_\^

jjj [\WVVfZcm`\^V[ fZc WX 3c^V_fWX 6Z\ZV[ 9Xf '% Zm^ \V^^\+ 3+ ^Vl_f^

%"$ 8g^ 4Z`V\ WVY !Wb

%" "%"" Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%' cW_]

mWXWccZ\ZV[e`iWXWdecW_] fZc cW_]

e\fZ`V\iWVYdiWgZZ fZc

-241HI6GUM2P77IË37


-4LMP13OI67122221I46U-4LMP13OM2O17y2--3774OI37 „„

-4LMP13OI67122221I46

= )^V[\_Xe 4Zcm`\^V[ 9Xf

7_e_\W] 8^fgXZ]Zei

$ 7_WcZXY `l]_f Y+ 7

 %$$$ 5V

%' !Wb

%' cW_]

_XhZdY_e_\W]\^fgXZ]Zei ei &^l[_\^

jjj Y\ ei

_[gX` WXYWi 3[[Zf_W\^[ 9Xf

Z\ '% $ WcW 3a^X`^+ ^] 3_V WVk+ \

%#' 5V

"% 5V

%'# !Wb

%#'

' 8gZcW[ \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

"%# !Wb

"%# cW_]

_XhZdk^V[\_Xe[ ZVe ]ZlW] ^Va_f^[ 9Xf

 $ 4Wcm \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

 %"'' ]ZlW] ^Va_f^[ 9Xf

V

% m]_[[W.[ 8VWY^V[ $ 4Wcm \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

 %"'' 5 b

%"# ' /WcZZX 7V_a^+ 6^WYZj VZZk YX[+ \ZjX "%''" 5V

% !WcW _]

_XhZde\^fgj^l fZc !Wb

"%''" !Wb

%"# cW_]

^m]_[[W$diWgZZ fZc cW_]

_XhZde\^fgj^l fZc 8 4Zcm`\^Wf &^l[_\^

jjj ^m]_[[W[\VWY^V[ fZc " 6_YY]^ \V^^\+ ZV\g 4l`Ve+ ^ZVe^\ZjX %" !Wb

%" _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb cW_]

[W]^[dX\fZcm`\^Wf fZc 3 &W\^V Z]c^[ \V^^\[+ 4`Ve+ \

"%# &^l[_\^

jjj X\fZcm`\^Wf fZc 5V

%$ = )^V[\_Xe 4Zcm`\^V[ 9Xf 5V

%" ' 8gZcW[ \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

"%# \WVV 4Zcm`\^V 9Xf

%'$"% !Wb

"%# ' V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%""" 5!WVb

%$ cW_]

_XhZdk^V[\_Xe[ ZVe 5V

%""" &^l [_ \^

jjj

e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc 5V

%# 44 `iWXW \Y V

%" `_ca^]Y\+ 8ZjX

% $ 5 V

%$' !Wb

%$ 5 ! W b

"%# cW_]

cW_]dff[ei fZc cW _]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc &^l[_\^

jjj [\WVVfZcm`\^V[ fZc 4Zcm`\^V _eg 8^fg + 4VZW] \ + \WlVZ^k+ \ZjX

%"# = )^V[\_Xe 4Zcm`\^V[ 9Xf 5V

%"# 8W]ZX[ 98 ^Va_f^[ 4ZX[`]\WXfi ' 8gZcW[ \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

"%# ) W ] i W X 4 ^ X \ V ^ %  W cW g W \ +  \ Z jX

 % '  ' 5V

%$ ! b

"%# !Wb

%"# cW_]

_XhZd\W]ZXeVW[m fZc WcW _]

_XhZdk^V[\_Xe[ ZVe cW_]

VZiqV[_XegdgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj \W]ZXeVW[m fZc

-4LMP13OM2M3O

-4LMP13O631R4OKI6G

-4LMP13OM2O17 y2--3774OI37

ÌÍÎÏÐÑÒÓÓÔÕÐÌÍÎÏÐÖÍ×ÏÕ


„4 -4LMP13OM2O17y2--3774OI37U-4LMP13OM4R3OMO413-1I46 g_aWV 4Zcm`\^V[

6W_X \V^^\+ 3+ ^Vl_f^

%$ 5V

%$$ 5V

%

4Zcm`\^V _eg 8^fg

+ 4VZW] \ + \WlVZ^k+ \ZjX

%"# 5V

%"# 5V

%$ !Wb

%"# cW_]

VZiqV[_XegdgZ\cW_] fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒm6Œ

7_e_\W] 8^fgXZ]Zei

$ 7_WcZXY `l]_f Y+ 7

 %$$$ 5V

%' !Wb

%' cW_]

_XhZdY_e_\W]\^fgXZ]Zei ei &^l[_\^

jjj Y\ ei

]ZlW] 8^fgXZ]Zei 9Xf

 $ 4Wcm \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

% 5V

%" !Wb

%"# cW_]

_XhZde\^fgj^l fZc

8 4Zcm`\^Wf

" 6_YY]^ \V^^\+ ZV\g 4l`Ve+ \ZjX

%" !Wb

%" cW_]

[W]^[dX\fZcm`\^Wf fZc &^l[_\^

jjj X\fZcm`\^Wf fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒm6Œ

V_X\ hZV ]^[[

 !_h\g \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

%' cW_]

[W]^[dmh]ei fZc

_W 4Zcm`\^V 4^X\V^

#' 4g`Vfg \V^^\+ Z`\g 4l`Ve+ \

 %$$" 5V

 %#" cW_]

[`mmZV\dV_WfZcm`\^V fZc &^l[_\^

jjj V_WfZcm`\^V fZc

\WVV 4Zcm`\^V 9Xf

' V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%""" 5V

%""" 5V

%# 5V

%" 5V

%$' !Wb

"%# cW_]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc &^l[_\^

jjj [\WVVfZcm`\^V[ fZc

-4LM P 1 3 O M 4 R3 O MO413-1I46

7_e_\W] 8^fgXZ]Zei

$ 7_WcZXY `l]_f Y+ 7

 %$$$ 5V

%' !Wb

%' cW_]

_XhZdY_e_\W]\^fgXZ]Zei ei &^l[_\^

jjj Y\ ei

8 4Zcm`\^Wf

" 6_YY]^ \V^^\+ ZV\g 4l`Ve+ \ZjX

%" !Wb

%" cW_]

[W]^[dX\fZcm`\^Wf fZc &^l[_\^

jjj X\fZcm`\^Wf fZc

456 * 8g^ 34 \ZV^,

"#%#$ 4^c^\^Vi Y+ 6ZfgW _]We^+ 7

 "%$$## "" Zll \V^^\+ \ZjX *4Z`V\iWVY 6W],

%$'# cW_]

[m^fZcde`iWXW X^\ ei

Ø ÙÚÛÜÝ ÞßàáâãäåæçåâèàéêéÛáâãëìåâèàéØëçáãåëßâ Ø ÙÚÛÜÝéÙÜíÚîéØïÜîÚ ÛëáäãðæäàéÝæççñéòóôòòéîëõõéØãäèèãñéöèëä÷èãëøßùúûüýþÿ01234ú5678û9û 92 68ÿ4

0 4 2501234ú ü 142

34ú


-4LMP13OM2O17y2--3774OI37 „


„1 -4LMP13OM4R3OMO413-1I46U-4LMP13O72237y73OQI-37 \WVV 4Zcm`\^V 9Xf

4Zcm`\^V 6^cZVi m^f_W]_[\

' V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%"""+ " `^^X \+ )_\\i

"%'$#' 5V

%""" !Wb

% " 5V

%# cW_]

WXYV^YWVV^]diWgZZ fZc 5V

%" _cZ[ WYe^\[ 5V

%$' ZV\g Y &^]_Xe\ZX \V^^\+ 8ZjX

%# !Wb

"%# 5V

%$$ cW_]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc !Wb

% &^l[_\^

jjj [\WVVfZcm`\^V[ fZc cW_]

e_cZ[WXYeWYe^\[decW_] fZc \WVV 4Zcm`\^V 9Xf

Va_f^[ 9Xf

' V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%""" ]Zl W$] 4W^cm 4`Ve+ 8ZjX

 %"'' 5V

%""" 5V

 \ V ^ ^ \+ 

% 5V

%# ! W b

%"# 5V

%" cW_]

_ X hZ de \^fgj^l fZc 5V

%$' !Wb

"%# G>xu~s uv|v1?u cW_]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc WXf^ _ll[ 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \

"%##$ &^l[_\^

jjj [\WVVfZcm`\^V[ fZc 5V

%'" !Wb

%'' cW_]

_XhZde`iWXW X^\ ei &^l[_\^

jjj e`iWXW X^\ ei

-4LMP13OMO4GO2LLI6G

]ZlW] ^Va_f^[ 9Xf

 $ 4Wcm \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

 %"'' 5V

% !Wb

%"# cW_]

_XhZde\^fgj^l fZc

_W 4Zcm`\^V 4^X\V^

#' 4g`Vfg \V^^\+ Z`\g 4l`Ve+ 8ZjX

 %$$" 5V

 %#" cW_]

[`mmZV\dV_WfZcm`\^V fZc &^l[_\^

jjj V_WfZcm`\^V fZc

-4LMP13OO3M2IO7

= )^V[\_Xe 4Zcm`\^V[ 9Xf

' 8gZcW[ \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

"%# !Wb

"%# cW_]

_XhZdk^V[\_Xe[ ZVe

g_aWV 4Zcm`\^V[

6W_X \V^^\+ 3+ ^Vl_f^

%$ 5V

%$$ 5V

%

4Zcm`\^V _eg 8^fg

+ 4VZW] \ + \WlVZ^k+ \ZjX

%"# 5V

%"# 5V

%$ !Wb

%"# cW_]

VZiqV[_XegdgZ\cW_] fZc

61 "-z 6_ {| >su} YY]^ \V^^\+ ZV\g 4l`Ve+ \ZjX

%"

!Wb

%" cW_]

[W]^[dX\fZcm`\^Wf fZc &^l[_\^

jjj X\fZcm`\^Wf fZc \WVV 4Zcm`\^V 9Xf

' V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%"""+ 5V

%""" 5V

%# 5V

%" 5V

%$' !Wb

"%# cW_]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc &^l[_\^

jjj [\WVVfZcm`\^V[ fZc

-4LM P 1 3 O 7 2 2 3 7 y73OQI-37

= )^V[\_Xe 4Zcm`\^V[ 9Xf

' 8gZcW[ \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

"%# !Wb

"%# cW_]

_XhZdk^V[\_Xe[ ZVe g_aWV 4Zcm`\^V[ 6W_X \V^^\+ 3+ ^Vl_f^

%$ 5V

%$$ 5V

% _\[ WXY i\^[ 4Zcm`\^V \ZV^ $ ^f\_ZX ZX WV_^]+ 47

"$%$ cW_]

kWm_]l^gWVVidiWgZZ fZc


44 `iWXW \Y

 `_ca^]Y\+ 8ZjX

% $ !Wb

%$ cW_]

cW_]dff[ei fZc

4^X\VW] ]^f\VZX_f[

" Zll \ + Wfi\ZjX+ \ZjX

%#" !Wb

% $ cW_]

f^X\VW]^]^f\VZX_f[d`[W X^\

4Zcm`\^V _eg 8^fg

+ 4VZW] \ + \WlVZ^k+ \ZjX

%"# 5V

%"# 5V

%$ !Wb

%"# cW_]

VZiqV[_XegdgZ\cW_] fZc

7_e_\W] 8^fgXZ]Zei

-4LMP13O72237y73OQI-37U-4LMP13O73OQI-37 „?

WmWVkWX 5hh_f^ o`_mc^X\ `mm]_^V[ 7_a_[_ZX

-4LMP13O7-H4427

%" &W\^V \V^^\+ 8ZjX

%#""%' 5V

%#% 5V

"%$" ]ZlW] 8^fgXZ]Zei 9Xf

!Wb

%"' $ 4Wcm \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

% \VWXY+ ^j 3c[\^VYWc+ ^Vl_f^

%# 5V

%" 5V

% !Wb

%"# !Wb

%#" _XY^X VWXfg

%# cW_]

_XhZde\^fgj^l fZc 5V

%# cW_]

fZcm`\^V[gZjVZZcd]WmWVkWX fZc 5V

X^j Wc[\^VYWcd]WmWVkWX fZc

6u}Z\w y `L} ??xG>x}~}2sA _ca^]Y\+ \ZjX

%"' %

5V

%#' % !Wb

%""

$ 7_WcZXY `l]_f Y+ 7

 %$$$ 61-z{|>s u} 5V

%' " 6_YY]^ \V^^\+ ZV\g 4l`Ve+ \ZjX

%" !Wb

%' !Wb

%" cW_]

_XhZdY_e_\W]\^fgXZ]Zei ei cW_]

[W]^[dX\fZcm`\^Wf fZc &^l[_\^

jjj Y\ ei &^l[_\^

jjj X\fZcm`\^Wf fZc €‚‚ƒ‰…ƒ†‡ƒA‰Š‚ƒmŒ Zj^VfZcm` *36, Z\ mV_Xe]WXY[+ 4ZVV_a^V\ZX

% ' _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb 3 &W\^V Z]c^[ \V^^\[+ 4`Ve+ \

"%# 5V

#%"# 5V

%$ _W 4Zcm`\^V 4^X\V^ 5V

%" #' 4g`Vfg \V^^\+ Z`\g 4l`Ve+ 8ZjX

 %$$" 5V

%'$"% 5V

 %#" !Wb

%$ cW_]

[`mmZV\dV_WfZcm`\^V fZc &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc &^l[_\^

jjj V_WfZcm`\^V fZc \WVV 4Zcm`\^V 9Xf

]ZlW] ^Va_f^[ 9Xf

 $ 4Wcm \V^^\+ 4`Ve+ 8ZjX

 %"'' ' V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%""" 5V

% 5V

%""" !Wb

%"# 5V

%# cW_]

_XhZde\^fgj^l fZc 5V

%" V

%$' b

"%# G>xu ~sWuXfv^| v1_l?lu[ 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \

"%##$ 5!WcW _]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc 5V

%'" &^l[_\^

jjj [\WVVfZcm`\^V[ fZc !Wb

%'' Q1 t~>M}~A}x y3a2^X?`?^+z ^1]} 3s_uV ?WVIk~+ \

%#'+ cW_]

_XhZde`iWXW X^\ ei ? &^l[_\^

jjj e`iWXW X^\ ei 5ZV\ ' % $ WcW

"% 5V

%'# !Wb

%#' €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒmDŒ

-4LMP13O73OQI-37

= )^V[\_Xe 4Zcm`\^V[ 9Xf

' 8gZcW[ \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

"%# !Wb

"%# cW_]

_XhZdk^V[\_Xe[ ZVe

g_aWV 4Zcm`\^V[

6W_X \V^^\+ 3+ ^Vl_f^

%$ 5V

%$$ 5V

%

]ZlW] ^Va_f^[ 9Xf

 $ 4Wcm \V^^\+ 4`Ve+ 8ZjX

 %"'' 5V

% !Wb

%"# cW_]

_XhZde\^fgj^l fZc

\WVV 4Zcm`\^V 9Xf

' V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%""" 5V

%""" 5V

%# 5V

%" 5V

%$' !Wb

"%# cW_]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc &^l[_\^

jjj [\WVVfZcm`\^V[ fZc

8W]ZX[ 98 ^Va_f^[ 4ZX[`]\WXfi

)W]iWX 4^X\V^ % WcWgW \+ \ZjX

 %'' cW_]

_XhZd\W]ZXeVW[m fZc &^l[_\^

jjj \W]ZXeVW[m fZc

ˆ‰ŠŠ‹ŒŽ‘Ž’Š“Ž”•–Š‹––ŽŠŽ—•“’Š’

mnoopqrstunv

wxyzx{

|||}~€€|‚ƒ„…}†‡}„~


Â&#x201E;F -4LMP13O7451R2O3U-4LMP13O7PMM2I37

4 LM P 1 3 O 7 4 5 1 R2 O 3 = )^V[\_Xe 4Zcm`\^V[ 9Xf

' 8gZcW[ \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

"%# !Wb

"%# cW_]

_XhZdk^V[\_Xe[ ZVe

44 `iWXW \Y

_[gX` WXYWi 3[[Zf_W\^[ 9Xf

Z\ '% $ WcW 3a^X`^+ ^] 3_V WVk+ \

%#' 5V

"% 5V

%'# !Wb

%#'

-4LMP13O7PMM2I37

8 4Zcm`\^Wf

" 6_YY]^ \V^^\+ ZV\g 4l`Ve+ \ZjX

%" !Wb

%" cW_]

[W]^[dX\fZcm`\^Wf fZc &^l[_\^

jjj X\fZcm`\^Wf fZc

_W 4Zcm`\^V 4^X\V^

#' 4g`Vfg \V^^\+ Z`\g 4l`Ve+ 8ZjX

 %$$" 5V

 %#" cW_]

[`mmZV\dV_WfZcm`\^V fZc &^l[_\^

jjj V_WfZcm`\^V fZc

 `_ca^]Y\+ 8ZjX

% $ = )^V[\_Xe 4Zcm`\^V[ 9Xf !Wb

%$ ' 8gZcW[ \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

"%# cW_]

cW_]dff[ei fZc !Wb

"%# \WVV 4Zcm`\^V 9Xf

cW_]

_XhZdk^V[\_Xe[ ZVe ' V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%""" 4Zcm`\^V _eg 8^fg + 4VZW] \ + \WlVZ^k+ \ZjX

%"# 4Zcm`\^V _eg 8^fg 5V

%""" 5V

%"# + 4VZW] \ + \WlVZ^k+ \ZjX

%"# 5V

%# 5V

%$ 5V

%"# 5V

%" !Wb

%"# 5V

%$ 5V

%$' cW_]

VZiqV[_XegdgZ\cW_] fZc !Wb

%"# !Wb

"%# cW_]

VZiqV[_XegdgZ\cW_] fZc cW_]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc ]ZlW] ^Va_f^[ 9Xf

&^l[_\^

jjj [\WVVfZcm`\^V[ fZc $ 4Wcm \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

 %"'' ]ZlW] 8^fgXZ]Zei 9Xf

5V

% $ 4Wcm \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

% 8W]ZX[ 98 ^Va_f^[ 4ZX[`]\WXfi !Wb

%"# 5V

%" )W]iWX 4^X\V^ % WcWgW \ + \ZjX

 %'' cW_]

_XhZde\^fgj^l fZc !Wb

%"# cW_]

_XhZd\W]ZXeVW[m fZc cW_]

_XhZde\^fgj^l fZc &^l[_\^

jjj \W]ZXeVW[m fZc `i^X\^VmV_[^ WXf^ _ll[ 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \

"%##$ )^XXWa 7 \Y

5V

%'" $' W[\ `Wc_XW \[ + 4l`Ve+ \

%$$ ' !Wb

%'' 5V

%''# cW_]

_XhZde`iWXW X^\ ei !Wb

"%'' &^l[_\^

jjj e`iWXW X^\ ei cW_]

k^XXWade`iWXW X^\ ei

_W 4Zcm`\^V 4^X\V^

&gZ]^[W]^ ^\W_] 4^X\V^ #' 4g`Vfg \V^^\+ Z`\g 4l`Ve+ 8ZjX

 %$$" 6^\VZ 4VZW] \ ^XYW] ]Wf^+ \WlVZ^k+ \

"%$ 5V

 %#" !W"b

"%$ cW_]

[`mmZV\dV_WfZcm`\^V fZc cW_ ]

_X h Z dc^ \VZe`iWXW fZc &^l[_\^

jjj V_WfZcm`\^V fZc


-4LMP13O7 4


4T -4LMP13OR3(E37IG6U-46-O313MO4EP-17

4 LM P 1 3 O R3 ( E 3 7 I G 6 = 4_VV`[ 6`]\_c^Y_W

 [[^o`_lZ \+ WcWgW mV_Xe[+ 8ZjX

"%## cW_]

_XhZdf_VV`[c`]\_c^Y_W fZc

]ZlW] ^Va_f^[ 9Xf

 $ 4Wcm \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

 %"'' 

% !Wb

%"# cW_]

_XhZde\^fgj^l fZc

-4LMP13O7

= )^V[\_Xe 4Zcm`\^V[ 9Xf

4 6 O 3 1 3 2 E E I 1 I Q 3 7 6_X^[ ^Va_f^[ _c_\^Y

4 6 O 3 1 3 ( 2 4 K 7 cVWX )gWX 7W`eg\^V[ ^X^VW] \ZV^+

 VZa_Y^Xf^+ 7

%" Z]Zj ]Zfk 4gW_V 8Wl]^ ^X\W][ 5V

%"" Z\ + 6ZX ^mZ[ * ZV\g, 4 7

$% # Vo`gWV\ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

 %# $ 5V

$%$$ !Wb

%"$ 5V

#% " cW_]

c[]dhc]ei fZc 6ZX ^mZ[ `l]_f ZWY+ 7

+ "% # &^l[_\^

jjj hc]ei fZc `_fk 9X\.] 4ZXfV^\^ &ZVk[ %+ 7`VlWX \ + ZYe^+ \ZjX

%#" 5V

'%#

-46-O313(24-K L26P52-1PO3O7

X_fZc

 0 VZa_Y^Xf^ `l]_f ZWY+  7

%""

-46-O313MO4EP-17

)gWX ZX[ ' 8gZcW[ \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

"%# 3 6

!Wb

"%# 5$V ) ^ V [ W _X \ W V k + 

9+ 

4

7

$$%% $"$" cW_]

_XhZdk^V[\_Xe[ ZVe cW_]

WkgWX ' diWgZZ fZc W`].[ 7Z 9\ ^[\ 4Zcm`\^V _eg 8^fg \g 3a^ ]k F ^f 7_WcZXY 7 %$" W f k [ Z ] Z j ] Z f k ! W f \ Z V i + 4VZW] \ + \WlVZ^k+ \ZjX

%"# 3 $ WV_cW 3a^X`^+ ^] 3_V WVk+ \ZjX

%#" 5V

%' 5V

%"# 5V

%$ 5V

%"# cW_]

mW`]YZ_\l^[\dgZ\cW_] fZc !Wb

%"# `_fk 9X\.] 4ZXfV^\^ &ZVk[ ^WYic_b 4ZXfV^\^ \Y cW_]

VZiqV[_XegdgZ\cW_] fZc %+ 7`VlWX \ + ZYe^+ \ZjX

%#" '%" 9XY`[\V_W] _\^ ff]^[+  7

%"" 5 V

' % #  ! W b

%"# 4Z`V\[ `iWXW 9Xf

 cW _]

V^WYic_bd^j_V^]^[[ei fZc % 6W_X \V^^\ \ZjX

%##%' !Wb

"%#" &^l[_\^

jjj fZ`V\[e`iWXW fZc

•–—˜™š›œ›žŸ› ¡šŸ

G>xu ~sWuXfv^| v1_l?lu[ 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \

"%##$

5V

%'" !Wb

%'' cW_]

_XhZde`iWXW X^\ ei &^l[_\^

jjj e`iWXW X^\ ei

`fki 7Z]WV

 Zll \V^^\+ \ZjX

%$ 5V

%$ 5V

%$ 5V

 %# 5V

 %# %" n3. ZWY `l]_f Y+ V^^Y%^X%ZZm

%$' % `l]_f ZWY+ 4ZVV_a^V\ZX+ ^Vl_f^

%$

¢{ƒ|‹€€x£{ˆz‘‚ƒŒ¤¥‚z‚ƒ¦§¨‚©ˆ‹€„x†‹|…§ª«¬­® §¯°®±²§£€‘z‚{ƒ§³´µ«¶µ®¦·¬¸·¯¹µº±µ®Œ §»|‚ƒŒx¼x¢{zˆƒxx½{x€¾§¥‹‚ “‚z§ª¬«®µ¾¿²§»º°¶·¯°®±²§À¿Á²¶¬®¿²§ª¬«Â¿º²§†‹|…€ ½z€‹²§Ãˆ{‚ƒ§¢Äxy€§³‹€‹x“‹‚Ä

#' 4g`Vfg \V^^\+ Z`\g 4l`Ve+ 8ZjX

 %$$" 5V

 %#" cW_]

[`mmZV\dV_WfZcm`\^V fZc &^l[_\^

jjj V_WfZcm`\^V fZc

uuvwxyz{|}x~x€|‚{ƒxy„xuu…x†‡€ƒˆ€„x‰Š…x|{‹ƒ€‹x‹‚Œ… Ž‚{ƒ‘x’{ˆ‚ƒŒx“|…€€x”yŽ ÓÔÕÖ×ØÙÚÕÛ×ÜÝÖÞßàáÞâãÝÞÔÕÖ×äåÝÔ

øùúûüýþÿ0ú1ùý234ú546ú754ü859þü ùúþ ùú8ÿ

ÿ 243

ÅÆÇÈÉÊËÌÍÉÎÏÐËÑÍÌÒÊÊÊ

_W 4Zcm`\^V 4^X\V^ \WVV 4Zcm`\^V 9Xf

' V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%""" 5V

%""" 5V

%# 5V

%" 5V

%$' !Wb

"%# cW_]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc &^l[_\^

jjj [\WVVfZcm`\^V[ fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒ…CŒ

8W]ZX[ 98 ^Va_f^[ 4ZX[`]\WXfi

)W]iWX 4^X\V^+ % WcWgW \+ \ZjX

 %'' cW_]

_XhZd\W]ZXeVW[m fZc &^l[_\^

jjj \W]ZXeVW[m fZc

_[gX` WXYWi 3[[Zf_W\^[ 9Xf

'% $ WcW 3a^X`^+ ^] 3_V WVk+ \ZjX

%#' 5V

"% 5V

%'# !Wb

%#'

æçèéêëìíîïéðíñðìòóôõìíöó÷êì

jqkljrmnsnmmtojp

!"#$!#%&'()$&*+ ,!#'&$#)$-*$&.#/!0#"(11#2&&.3

@9=9AB5C98D<==8E>;F9>8G<FB<C8FB98=;?F8FB7998:5CFB?H IJJ56CF8C6:D978;C>8<CK5<J98C6:D978E><?A=;L9>85C8FB98D<==H 456789:;<=8;>>79?? M58F5N8O4IPPQRS@TM@@TPQTM48;C> U5==5G8FB989;?L8?F9A8DL8?F9A8A75J9??

VWXYZX[\Z] VWXYZX^\_`X\abX^`cde` VWXYZXfgah`aY`aW VWXYZXie``


-4653-1I463OI37U-4671OP-1I46-4LM26I37 4<

4 6 5 3 1 I 4 6 3 O I 3 7 6  9cmZV\[

^eW[`[ Z\^] `iWXW

-4653-1I463On L26P52-1PO3O75 E I 7 1 O I ( P 1 4 O 7 WXk[ 7 9 \Y

-4671OP-1I46-4LM26I37 Zc^cW% &^_] ^] e ^ X` \_ ]Y ^ V _[X f k \+ . \_ZXjXhZdg+ Z\c^ZjX j^ ] l ` _]Y^V[% fZc

3X[W 6f3] 8VWY_Xe \Y

3A H} vA(r(ut}vvxy-zr21{1suA ' 4gWV]Z\\^ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

"% '

 / 4_a_] &ZVk[

^WjW] ZWY+ )_Xe[\ZX+ ^ZVe^\ZjX

%# !Wb

%" cW_]

[`[WX _[WWf[dm^eW[`[gZ\^]e`iWXW fZc &^l[_\^

jjj m^eW[`[gZ\^]e`iWXW fZc

4ZVV^_W 4ZVV^_W _c_\^Y

Z\ $  ff]^[ 9XY`[\V_W] [\W\^+ 7

%' 5V

%$% !Wb

%$ cW_]

_XhZdfZVV^_Wf]\Y fZc &^l[_\^

jjj fZVV^_Wf]\Y fZc

 ^e^X\ \V^^\+ Z`VYW+ ^ZVe^\ZjX

% cW_]

c_fk\ZX$$$diWgZZ fZc V_Xf^[[ Z\^] `iWXW 7 %"$$ 49 Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[ 7P6 59X4Y`4[E\V_7W] 3_~\^s+u vV|^Wv\1^?V u?^ZVe^\ZjX

% 85!VWVWb f k]

Z

f

k

n

0

. 

]W

X

\W

\

_Z

XVZ

a

_

Y

^

X

f

^

+

 %"$$% '%$ !V_^XY[g_m+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % "% b

 %$$#

5V

"%""$ cW_]

_XhZdmV_Xf^[[gZ\^]fW[_XZ%" f$Z$c !WcW _]

[W]^[d^f_e`iWXW fZc !Wb

%$ ^e^Xfi `_\^[ Z\^] &^l[_\^

jjj ^f_e`iWXW fZc `Va_aW] `m^VcWVk^\ Vk%^X%`[\+ \ZjX

%"# V^W\ &W] 4ZX[\V`f\_ZX " g^V_hh \ + 4_]^+ \ZjX

"%#"%' '5#V 

WY h _^ ] Y \

+ &^

^e^X\ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

%$'" ]_[[^Xe^X Y 7`XfWX \ \ZjX )_\\i

"%#$ 5V

%%$$$ cW _]

X^j\gV_a_XedgZ\cW_] fZc !Wb

"%#$ !Wb

%$ `iWXW 9Y^W] _h^ 9Xf

cW_]

gZ\^]V^e^XfidiWgZZ fZc `V[gZ\\Wc \+ VW[gWY WeWV+ 8ZjX

%$# 8_\Z 4ZXh^f\_ZX^Vi 4WXYi gZm &^l[_\^

jjj V^e^XfigZ\^]e`iWXW fZc cW_]

e`iWXW_Y^W]_h^decW_] fZc _\\ \V^^\+ ^j 3c[\^VYWc+ ^Vl_f^

%"

8g_V[\ WVk+ ^ZVe^\ZjX

%$' $% 5V

%' %# !Wb

%

5V

"% 5V

"%$% !Wb

%$ cW_]

^ll[W]^[dl^gWVVieVZ`m fZc &^l[_\^

jjj l^gWVVieVZ`m fZc

-4653O36-3-361O375 5 2 I 2 I 1 I 3 7 VWXY 4ZW[\W] Z\^]

 3V^W 6+ ]WX\W\_ZX ^ ^[[Z`a^X_V+ 47 $% $' !Wb

$% '# cW_]

V^[^VaW\_ZX[deVWXYfZW[\W] fZc

G>x } ~W}]h I5~Vfsgu_Yv ~7}V_sa1^z+ ~_]}_^wXY-WzW]~ รก4u7v u

~ ย u

- u~s%"vu$

5V

%"$"%# !Wb

%"$ cW_]

e_ffde_ff eZa ei &^l[_\^

jjj e_ff eZa ei

Z\ % ^\^Va^VjWe\_Xe+ 47

$%$ )  *`i, 4ZX[\V`f\_ZX 4Z 9Xf 5V

$%$$ WV_cW 3a^+ ^] 3_V WVk+ 8ZjX

%# 5V

$%$## !Wb

%$$ 5V

$%$$ cW_]

k[pe`iWXWdiWgZZ fZc 5V

$%$" 5V

$%$# !Wb

$%$"' % " ^f\_ZX n3. 8V_`cmg+ 4 7

$% !Wb

$%"# cW_]

l%q\WmmdX^\jZVk[ei fZc

CDEFGHIJ

-(Gu~uv}w-z~sv}ยs1~Cy H}v AH} vuEu|}vs{u~s 3`lV^i WVk^V \+ ZV\g .a^]Y\+ \

 #%

5V

 #%$'# !Wb

 #%$'# cW_]

fle^X^VW]diWgZZ fZc

23456782 6934:;:<4=94<<794= !"

#$%&'&($")#**$" +*,&'"-" .'".')#"'*&-" /**'-"01$"

.$>*?''@'$AB">000@''@'$

KLMNOPQRSTUVMWMXVMYZZ[\ZL


4l -4671OP-1I46-4LM26I37U-467P212617

) /WeY^Z % ^X^VW] 4ZX\VWf\ZV V^c_`c 3[mgW]\ WhZZV[

49 Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[

Z\ " + Z ZWY+ 4ZV^X\iX^+ .f^

%$' Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7WXY Zh 4WWXWX+ 7

% '%$ !V_^XY[g_m+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % "% 5V

% !Wb

% # !Wb

 %$$# !Wb

%$"#' cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei cW_]

[W]^[d^f_e`iWXW fZc cW_]

kmqWeY^Ze^X^VW]fZX\VWf\ZVdiWgZZ fZc 8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y

&^l[_\^

jjj ^f_e`iWXW fZc $% ZclWVY \ + \ VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % YY_^.[ ZlfW\+ bfWaW\ZV 3XY 4ZX[\V`f\_ZX ^Va_f^[ /WecZgWX WVYjWV^ `mm]_^[ !Wb

% # 5]Y ZWY+ ff]^[+ 7

% 4ZX[\V`f\_ZX ^Va_f^[ 5V

'#%$ + !_V[\ \ + 4Wcml^]a_]^+ 8ZjX

 '%$ X_fZc 5V

%''$  0 VZa_Y^Xf^ `l]_f ZWY+  7

%"" 5V

% " cW_]

^YjWVY[_Xeg""decW_] fZc 5V

$% $$ !Wb

 '%$ ) /WeY^Z % ^X^VW] 4ZX\VWf\ZV V^c_`c 3[mgW]\ cW_]

[q^o`_mdiWgZZ fZc Z\ " + Z ZWY+ 4ZV^X\iX^+ .f^

%$' 5V

% X_a^V[W] 4ZX\VWf\_Xe ^Va_f^[ 4  ^ X ^ V W ] 4 Z X \ V W f \ _ X e  W V Y jW V ^ 7 ^ m W V \ c^ X \ 4`cc_Xe[ \V^^\+ Z`VYW+ ^ZVe^\ZjX

"%$#'  3`lV^i WVk^V \+ ZV\g .a^]Y\+ \ZjX #% !Wb

%$"#' !Wb

%"#' 5V

 #%$'# cW_]

kmqWeY^Ze^X^VW]fZX\VWf\ZVdiWgZZ fZc cW_]

`ef_XfZVmZVW\^YdecW_] fZc !Wb

 #%$'# ^\^V ^j_[ 3[mgW]\ ]WX\ W]^[ cW_]

fle^X^VW]diWgZZ fZc 4ZX[\V`f\_ZX ^Va_f^ 4g`Xe.[ ]ZlW] X\^VmV_[^ 8W]ZVe_^ 4ZcmZ`XY+ 4.i\X ^Vl_f^

% #$ Ž3 9XY`[\V_W] ^[^Va^ 6WXY^]W 3a^+ 3 4Wcml^] \V^^\+ ^c_[mg^V^

% $$ ]WX\W\_ZX+ `_ca^]Y\

 #% $ !Wb

% #$ cW_]

fg`Xe $diWgZZ fZc cW_]

m^\^Vp]^j_[ diWgZZ fZc

-4671OP-1I4673OQI-37

^WYic_b 4ZXfV^\^ \Y

'%" 9XY`[\V_W] _\^ ff]^[+  7

%"" !Wb

%"# cW_]

V^WYic_bd^j_V^]^[[ei fZc

WcWVZZ 9Xa^[\c^X\

$ Wcm\ZX 4Z`V\+ [[^o`_lZ 4ZW[\

"" % $ 4g`Vfg \V^^\+ Z`VYW+ \ZjX % "' !Wb

"" % cW_]

[WcWVZZp_Xa^[\c^X\diWgZZ fZc

 ‘•’“ž”¡•˜–™—¢˜™™£““š¤™ –›œ—˜›™ž“Ÿ˜™“›¥ž”¦¦¦§

_[_ZX ^X^VW] 4ZX[\V`f\_ZX ^Va_f^[

" Z`\g ZWY Wfi\ZjX

"% $# 5V

% $ 5V

%'# cW_]

a_[_ZX[effZX[\V`f\_ZXdiWgZZ fZc

4 6 7 P 2 1 2 6 1 7 = 4_VV`[ 6`]\_c^Y_W -4671OP-1I463NPIML361

 / 4_a_] &ZVk[

% " ^f\_ZX n3. 8V_`cmg+ 4 7

$% !Wb

$%"# cW_]

l%q\WmmdX^\jZVk[ei fZc

) /WeY^Z % ^X^VW] 4ZX\VWf\ZV V^c_`c 3[mgW]\

Z\ " + Z ZWY+ 4ZV^X\iX^+ .f^

%$'' 5V

% !Wb

%$"#' cW_]

kmqWeY^Ze^X^VW]fZX\VWf\ZVdiWgZZ fZc

-4671OP-1I46L213OI227

7Wa_Y ^V[W`Y 9Xa^[\c^X\ \Y

`l]Z\ F+ ]Z\ 3+ ^ ^[[Z`Va^X_V+ 47

$%$" 5V

$% 5V

$%" 5V

$%' _eg \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ ^ZVe^\ZjX %$"%' !Wb

$%$" %$ %# cW_]

Ym_]#diWgZZ fZc

 [[^o`_lZ \+ WcWgW mV_Xe[+ 8ZjX

"%## cW_]

_XhZdf_VV`[c`]\_c^Y_W fZc

7ZXXW.[ 8VWa^] 4ZX[`]\WXfi ibfgcdjwwmotdyzp{t|nl^mdjt|^|o}djwwmot}djv~v

€‚ƒ„…†‡†ˆˆ‰†ŠŠˆ‰]‹^_`abcd ‡Œ‡†ˆˆ‰†ceef ŠŠ‡Œcghi ‡†ˆˆ‰†…ŠŽ‡Œ‡†ˆˆ‰†…Š jk^lm`no^pqkl_roslnomottuqvwxk

ZZc $ gZmm_Xe ]WW+ 6Wfk^X_^+ _XY^X

% 

 3 4ZX[`]\WX\[ 9Xf

" ^\^V Z[^ !ZV[gWj \[+ \ZjX+ \

"%"# !Wb

%$# cW_]

^WfZX[`]de`iWXW X^\ ei


-467P212617U(P7I6377U-461O2-14O7U-IQI2 4Â&#x201E;

4 6 7 P 2 1 2 6 1 7 U ( P 7 I 6 3 7 7 `iWXW 3c^V_fW[ 6^VfgWX\ WXk

-467P212617U -461O2-14O7U 36GI633OI6G I Q I 2 _eg Z`Xe \V^^\[+ )_Xe[\ZX

% '+ % ' !Wb

% ' 4^cfZ 9Xf

/ 4_a_] &ZVk[ cW_]

eWcl_dX^\jZVk[ei fZc $ 4g`Vfg \V^^\+ `^^X[\ZjX+ \Zj

"%$#  % " ^f\_ZX n3. 8V_`cmg+ 4 7

$% !Wb

%'$ !Wb

$%"# -467P212617UEOI22I6G 49 cWXe_] _ X ^ ^ V _X e ^ V a _f ^ [

f^cfZdX^\jZVk[ei fZc ) cW/W_e] Y ^

Z % 

^ X ^ V W ] 4 Z X \ VW

f \lZ%Vq \Wm mVdX^c_^`\jZc V3k[[emig fWZ]\c

3 3gcWY iYVW`]_f[

`l]_f ZWY+ WeZ\[\ZjX+  7

%## 5V

$%$' !Wb

%'$$ cW_]

qZgXY^YV_]^VdiWgZZ fZc

'%$ !V_^XY[g_m+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % "% !Wb

 %$$# cW_]

[W]^[d^f_e`iWXW fZc &^l[_\^

jjj ^f_e`iWXW fZc

-461O2-1I6G -467P212617U323-1OI-22 73OQI-37 4`cc_Xe[ ]^f\V_fW] 4Z \Y # WVX^\\ \V^^\+ 4a_]^+ \ZjX

% # Whh_k ZX[ 4ZX[\V`f\_ZX ^Va_f^

Z\ " + Z ZWY+ 4ZV^X\iX^+ .f^

%$' 5V

% !Wb

%$"#' cW_]

kmqWeY^Ze^X^VW]fZX\VWf\ZVdiWgZZ fZc

6ZgWc^Y Wg_c ZX

 ^\^Va^VjWe\_Xe+ 47

$% ' ' 8V_`cmg `l]_f ZWY+ 47

$%$ 6Z]^[ZX 4V^^k+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

#%"# !Wb

$%# cW_]

c[VWg_c$$"diWgZZ fZc

5V

%$ ! &_]_Wc[l`Ve+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

% 5V

%$ !Wb

% `VWX VZ[ 4_a_] 4ZX\VWf\_Xe ^Va_f^[ !Wb

%$ cW_]

cZgVWhdX^\jZVk[ei fZc " ^]W \V^^\+ Z`Y^VZi^X+ &7

%#' cW_]

f`cc_Xe[de`iWXW X^\ ei !Wb

%#' 49 Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[ cW_]

m`VWXlVZ\g^V[decW_] fZc '%$ !V_^XY[g_m+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % "% Whh_k ZX[ 4ZX[\V`f\_ZX ^Va_f^ !Wb

 %$$# ! &_]_Wc[l`Ve+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

% cW_]

[W]^[d^f_e`iWXW fZc !Wb

% &^l[_\^

jjj ^f_e`iWXW fZc cW_]

cZgVWhdX^\jZVk[ei fZc WcfgWVVWX ]^f\V_fW] Whh_k ZX[ 4ZX[\V`f\_ZX ^Va_f^ Z\ + ^f\_ZX 7+ 6_YY]^\ZX \ + 4a_]^+ \ZjX %$$ ! &_]_Wc[l`Ve+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

% !Wb

%'" !Wb

% cW_]

VWc^]^fde`iWXW X^\ ei cW_]

cZgVWhdX^\jZVk[ei fZc

-461O2-14O7U (PI2EI6G

¨©ª«¬­ª®¯°«±¬²³´°


44 -461O2-14O7U323-1OI-22U-461O2-14O7UG363O22

-461O2-14O7U 3 2 3 1 O I 2 2 4`cc_Xe[ ]^f\V_fW] 4Z \Y

# WVX^\\ \V^^\+ 4a_]^+ \ZjX

% # 5V

%$ 5V

%$ !Wb

%$ cW_]

f`cc_Xe[de`iWXW X^\ ei

WcfgWVVWX ]^f\V_fW]

-461O2-14O7U 3 6 G I 6 3 3 O I 6 G Whh_k ZX[ 4ZX[\V`f\_ZX ^Va_f^

 ! &_]_Wc[l`Ve+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

% !Wb

% cW_]

cZgVWhdX^\jZVk[ei fZc

-461O2-14O7UG363O22

/WeY^Z % ^X^VW] 4ZX\VWf\ZV V^c_`c 3[mgW]\ Z\ + ^f\_ZX 7+ 6_YY]^\ZX \ + 4a_]^+ \ZjX %$$ ) 

ZWY+ 4ZV^X\iX^+ .f^

%$' !Wb

%'" 5ZV\ " + Z cW_]

VWc^]^fde`iWXW X^\ ei !Wb

%%$ "#' cW_]

kmqWeY^Ze^X^VW]fZX\VWf\ZVdiWgZZ fZc _[_ZX ^X^VW] 4ZX[\V`f\_ZX ^Va_f^[ " Z`\g ZWY Wfi\ZjX

"% $# 6f g^V[ZX ^X^VW] 4ZX\VWf\ZV 5V

% $ + ^ZVe^\ZjX

% 5V

%'# 5"V Z Y e ^ Z ` [ _X e 

f g^ c^

#%## cW_]

a_[_ZX[effZX[\V`f\_ZXdiWgZZ fZc Whh_k ZX[ 4ZX[\V`f\_ZX ^Va_f^

 ! &_]_Wc[l`Ve+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

% !Wb

% cW_]

cZgVWhdX^\jZVk[ei fZc

“”•–——–˜™ š“›œ–“

ij klm nopqqrstkm orsm qut uqqvwwm orsxm yrzj { v| m { ut}{ j tv ut}m ~€m uqqrstkm kr ‚ƒ „im …†‡‡„ˆ‰m Šƒ €€ ‚ƒ „im ‹Œ†‡m ‡„‚ƒ Œ†m Šƒ €€ ‚ƒ „im p‹n„ˆ‰m Žƒ ‰Œ‡‹ ‚ƒ „im p……Œ†ˆ‰m Šp€pˆ…„ ‚ƒ „im ~†„m ~p‰„ ‚ƒ „im …p€€m ~„‰pƒ € ~Œiˆ€Œp~m pˆ~m p‚„m Šƒ €€ ‡ƒ ˆ‰m Šƒ €€ ƒ ˆ ‰ p ˆ ‰ € ‹ m p …… „ ‹Œ†‡m p……Œ†ˆ ‰m   ‘ ’

ežŸž ‰Œm ƒ ¢ˆm †m ‰Œ~p‹£

n‹p……Œ†ˆ‰¡ ¢‰‰¡ …Œ¡ ¢‹

!"#$%%&%"$$%'(!)*+$,,-.,,$'/%01#

ST UVWXT YZT UVWXT U[ \]T ^XT X_`aWUU [ UT bcb[ d bYd WT `]T Z`^V^YW e[ U[ VT fZbaa`^]Vg \VVg a`g \ZT V`hbZ

2$,3445678 5'4467955:44569;<=!>344569;45 ?$+@.%$3AB)).#C@$,$A%".A!,@$"-.A$@CDEA0)

ç

µ¶ · ¶ ¸ ¹º»¼½¾ »½à½áºâ¸ã¾àäáºãä¾á

FGHIJKL MGN O PN QMRKPK

å·½ãæºâæå½¼¸æà ·á½èæé踺å·êºâä

Ê¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉ Ê¿ËÌÀÆÀÂÇÅÈÍÅÎÍÏÀÈÀÐÑÍÒÍÓÁÀÇÈÑ ÊÓÀÄÍÏÅÈÑÂÁÔÌÂÇÅÈÍÕÇÐÖÍÓÁÇÆÇÈÉ Ê×ÇÄØÖÁÍÒÍÙÅÀÚÍÛÅÁÜÑ ÊÝÀÌÃÇÈÖÁÞÍÙÖÈÂÀÐ Ê×ÁÔÌÜÇÈÉÍßÖÁÆÇÌÖÑ

ëìíîïðîñîòîïîóìôõîöì÷øùíúùøîñø÷ûüýø

þÿ0134456378974 57 43

ôüîôõøìøùø÷ôýìùí÷ôýíì÷úôììýì

1344568


4 M n 3 6 1 O 3 7 3]^V\ V_X\_Xe

% WcWgW \V^^\+ )W]iWX 4^X\V^+ X_\ = + 4`Ve 8ZjX

"%"' !Wb

"%" &^l[_\^

jjj W]^V\mV_X\_Xe fZc

9 3X_VZ`Y \W\_ZX^Vi 5hh_f^ `mm]_^[

Z\ 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ \ZjX

"%"$ !Wb

"%"$

6_k^.[ 4Zmi 4^X\V^

'# 4Wcm \V^^\+ \ZjX

%"$' !Wb

%" #

8g^ !Wc_]i \ZV^

-4Mn-361O37U-O2637 4

FNYHLK FFJGGHKHIMJNKOKPNLQHVMLJNWOJXJPQHMYRPYMHKPHJWOJLGMQHSXJPTPPLUMZJLVWLNZWRLNHOPRKYGGNROSPSKOJJKGWLQJK

¤ ¥¶¦·§¸¹¨¸·©ºª»¨¼«¬­¤¦®§©¯°¥«±²°³ ¤­ª©²¥¤¬©Þ²Ý«¥­Ý©±«¥§«°ª§©¯°¥«±²°³à ³¬©¯¤®§©¯°¥«±²°³à ´µ ´ð¶·ºÙÇ4ÄÃÃÂƸǸ¶»5æÊÚ¸»¶Ç ´ãë567ëë89:96ë;7è<ëë ´½ »Á¾¸ ¼Ã¿ ´6ÅÅÁÊÆƸ¶7ãë8ç9¼åÆÆ»º¼Ç ´å¶ÅÊÁÈÌ»¶»ÅÊ¾Ê¶Ç ´À ´å¶ÅÊÁâ¶ÇÁ¼7îÁ»º¾» ´ð55èé79áÊƼºÇ¸Â¶ ´ÄÌ» Á Ŷº »»¶ ¸ Æ » Ç ¸  ¶ » ¼ È É Ê Ë » ¹ ¸  º Á » ¼ ÅÊ¾Ê¶Ç ´6Û»¶·Â¶¾Ê¶Ç7 ÊżÊÙÇ ´í9;ë7è9ãè5 ç=79éë96=çë9ãç;<è<;> ¤ ÍØÎÊÙ ÏÐÂѶÒÐÇÁÓÂÔ¼ÕÂÖÚÎË Êº¼ÁÃÆ¿ º¼ Ê»ÊÁÆ¶Ë Â¶×Ç Â ¤¬©ß«¥¥²©°­± ¤«¬¥©°­±Ý«Þ«±©¤ «°ª ´ã ´á9?ë9ãç;<è<;@ Ç » ¿  ¼ ¸ Ú ÊÛ ¿Á à  · ¸ ¶ Å ª ¬ ­ ² °² °³ à ´ã ç;<è<;959ïÂä¸ÙÈì»ÁʶÇÆ Ç Ê¶Å¸Ø¶¸ÅÆ ¸ÇºÊ»»Ç¼¸ÇÂ˶¸ÊÆÇ ¼ÊÂÙ ¶ÆË»»¶¼·¾» ¶ÅË ÁÙËËÁ¸ºÙÅÊ˶ ÆÜÊ× Ç˸ٻ¼ãÇ»¶·»Á·Æ»¶· Ç˸ٻ¼Àº¸·Ê¼¸¶ÊÆ7 ´½»¾¸¼¿ÈA¸Â¼Ê¶ÙÊ â¶ڸ·Ê¶Ç¸»¼¸Ç¿ÜɺƸ¶ÊÆÆ⺶Æʼ¸¶ÅɺƸ¶ÊÆÆ ´µ¶ÙÊÆÇÈÄÚÚʶ·ÊÁÆÈ»¶·Èâ˸¼·È̼ÊÆÇÊÁÆ ²°Ý² ²Ý¯­± §¥©¥¯¯°¥ ì¼»¶Æ7ɺƸ¶ÊÆƵ·Ê»Æ7Ì»ÁØÊǸ¶ÅåÆÆÊÆƾʶÇ7 ´6êç579ãç;<è<;959Béë79ðæë?ëêëéC Þ ­¬Ê²¼Þ«»Ç ª ¦© ß² «Ú¼¸¥ÙàÇ«±²°³©°­ É ºÆ¸¶ÊÆÆÌ»¶»ÅʾʶÇ7»¶·æëéèè9èÜ ´æ8ë7èé9Dè5ëéë9E55ëêë; ´á ¸  ¶ Æ Ë ¸ à â  ¶ ´ãÊÊäúÁʻƼÆå¸Âƶƻº¼Ç ´æ ´ã çèéèêîÁëì ÁÊ¹Ê ¶Ç¸Â¶ Ó®­Ô®¤ÕÔ®³ÓÑÔÓÒÑ òóóôòõõö÷øùúûøùüôòýûôþöúõóûùûóÿ ´í »Çº¸é¾» ´ïÁ»ƺǾ» ãÇÇÁ¸ÊéÆãÆÇÁÊÆÆ þ ö ø0 ÷ 1 û øù ÷ ò ó ô ò ø1 ô ò ý û ´î˺ÅËÇìÁÂÙÊÆÆ «.Õà®ÖÕÒÑÍ/ÓÐÕ0Ñ1ÔÕ2ÐÑÒ.Õ3ÏÑ. ´ð¾¾º¶¸Ù»Ç¸Â¶»¶·ñº 2òø1óû1ô3÷ù2ôõýö0ûüü÷öøòó÷üú 4Ó/ÍÒÓà®ÖÕÒÑÍÍÓÔ0ÏÓÍ3ÑÔ

!"##$%#&'&"(")!"$*+%'+#+"("$,'%+'#-

 5 `_]Y_Xe+ VZ`XY !]ZZV+ Zll WaWe^ \[+ Zll[\ZjX+ 8ZjX

"%# 6^Y_%4WV^ gWVcWfi !Wb

"% # _Xfk \V^^\+ Zll[\ZjX+ \ZjX

%'' cW_]

hWc[\ZV^WkdiWgZZ fZc " ^j 6WVk^\ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%'' 5V

 %'" W\Z_[ 4Z`X[^]_Xe ^Va_f^[ *4, WXYi Wll \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

%" ## ^] 3_V WVk+ ^ZVe^\ZjX

%"'" !Wb

%# cW_]

mW\Z_[l^gWa_Z`VW]dgZ\cW_] fZc cW_]

c^Y_fWV^mgWVcWfidiWgZZ fZc &^l[_\^

jjj mW\Z_[[^Va_f^[ ZVe XeVWa_Xe 8VZmgi &ZV]Y # & `Wc_XW \ + 4`Ve+ \ZjX

%$$ 6^Y_f_X^ bmV^[[ !Wb

%$$ 4Wcm \V^^\+ \ZjX

% cW_]

\VZmgipjZV]YdgZ\cW_] fZc cW_]

c^Y_f_X^ ^bmV^[[decW_] fZc 7 bmV^[[ 6_VWXYW.[ 3aZX VZY`f\[ + ^ZVe^\ZjX

%""" Z\ " ^j 6WVk^\ \ + 4`Ve+ \ZjX

"%$'" 5$V ! _h \g \V ^ ^ \ + 3 ]l ^ V \\ Z jX

% '" cW_]

[g^]imVW[gWYdgZ\cW_] fZc 5V

&^l[_\^

jjj iZ`VWaZX fZcVWq[g^^[_Xeg 5V

"%%""" 5V

 %" #

& 4 9 4

_e^].[ `m^VcWVk^\ b

%# $ 3 !WVc+ W[\ WXk 7^cWVWVW

% % % Zll _eg\ \V^^\[+ Z`VYW+ \ZjX

%$$ !WcW !Wb

%' !Wb

"%' €‚‚_ƒ] ‰ … ƒ † ‡ ƒA ‰ Š ‚ ƒ … Œ

Yg]e^ZdeZ] X^\ ei cW_]

cWVk^\_XedX^jemf fZc cW_]

X_e^][`mdiWgZZ fZc 5V

]_cWfZ]dX^jemf fZc &^l[_\^

jjj X^jemf fZc ZiW] !Z`XYW\_ZX Z`\g ZWY 3]l^V\ \V^^\+ Z`VYW

'%"##' 1H1 ~ ? L} ~ > á }  s > v 1 ~ C t u {1 ? s ? 4Z]_X.[ 4VWh\ X\^VmV_[^ 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

% WXqWi WV_^\i \ZV^ 5V

% $ 3c^V_fW \V^^\+ \ZjX

% " "$ ZV\g Vig^_Y.[ `[\+ 47

"%' !Wb

"%" 5V

"% "" 4V^W\_ZX[ 4VWh\ cW_]

\j_Xfg^cde`iWXW X^\ ei !Wb

"%"$ " 3 &W\^V \V^^\+ \ZjX

%$$" &^l[_\^

jjj \j_Xfg^c fZc cW_]

[WXq` $$diWgZZ fZc !Wb

"%$" cW_]

fV^W\_ZX[]\YdecW_] fZc `Va_aW] `m^VcWVk^\ " g^V_hh \ + 4_]^+ \ZjX

"%#"%' clW[[^[ ]_[[^Xe^X Y 7`XfWX \ \ZjX )_\\i

"%#$ 7^" )'` 7]\W`aV_^ Y \V^^\+ )_\\i \ZjX

"%$" 7Wa^.[ 7V`e 4ZccZY_\i ^Va_f^[ !Wb

"%#$ % 6_YY]^ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

"%$ _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb cW_]

YWa^mgWVcWfidiWgZZ fZc 8g^ 4]Z[^\ \^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \ZjX

"%# ^j WVY^X \V^^\+ `^^X[\ZjX+ 8ZjX

%"" 5V 3

&W

%$ _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb 5 V

%"  3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \ZjX

"%# Ze`^ 6Wk^`m 9cWe^ 4^X\V^ 5 V

%'$"% WcWgW \V^^\+ 3]l^V\ZjX+ 8ZjX

"% "" 5V

%$ Wb

%$ 5V

%'$"% 5V

$%" !&^ l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc !Wb

%$ cW_]

[XZj '#'$dgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

W\`VW] 8Z`fg^[ )95) = _l_[f`[ 4VWh\ ]WW+ ZV\g Y+ \ %" 3 XWfk[ cW_]

fWVV_^dX^\jZVk[ei fZc /ZgX \ + &^Vk%^X%`[\+ \ZjX "%' !Wb

"%' WXYV^.[ )V^W\_ZX[ cW_]

gW[XWfk[deZ] X^\ ei

"%" # cW_]

X^][_ZXeZX^decW_] fZc 49 Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[ Wa^ 7^[_eX[ %$ !V_^XY[g_m+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % "% ^f\_ZX 4 X\^VmV_[^ 4 7

"$%$ # 'b

 %$$# cW_]

o`_X\^bWYa^V\diWgZZ fZc !WcW _]

[W]^[d^f_e`iWXW fZc &^l[_\^

jjj ^f_e`iWXW fZc

-4P67322I6G73OQI-37

-4OM4O21356412On73227

-4POI3O73OQI-37

-47L31IL26P52-1PO3O7

-O2517H4M7

-47L31I-7

-471PL3E37IG67

c[\[a]^d_e`]ab fggh\[_ihf[]j

-O2637


41 -On71227UE3-4O214O7

lmnopqrpmstprupsvvqwnpxytrpvqzmr{{{

8g^ _h\ 4^X\V^

-On71227

-P714L7 (O4K3O2G3

E2n-2O3-361O37

]Zj_Xe \WV 7Wi 4WV^ 4^X\V^ ]Wi VZ`m

 WYh_^]Y \ Zi]^ ]Wf^+ \WlVZ^k

%$' ' WVV \ + )_\\i+ \ZjX

%" 5V

"%" " 7 / g_mm_Xe ^Va_f^[ !Wb

%$$ !_h\g \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

%$" ^Wa^X]i `X]_eg\ 7Wi 4WV^ ]Wi fgZZ] cW_]

\g^e_h\f^X\V^dgZ\cW_] fZc 5V

 %" # [\ Wm\_[\ 4g`Vfg+ # 4V^^X \ + ^jl`Ve+ \ "%$$#" !Wb

%#"' 5V

$% # cW_]

Yq[[de`iWXW X^\ ei _]eV_c.[ 7Wi 4WV^ 4^X\V^ &^l[_\^

jjj Yq[g_mm_Xe fZc ei  7Wa_Y \V^^\+ )_\\i

"% #$ `ij_][g_m 3V_^] X\^VmV_[^ ^e^X\ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%"$ $ !_h\g \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ ^ZVe^\ZjX

%"$"$% cW_]

WV_^]p^X\^VmV_[^dgZ\cW_] fZc 5V

%'" 5V

% # 7kfZV _h\ W]^Vi 7kfZV _h\ W]^Vi " 4VW_e \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

%'$ " 4VW_e \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

%'$ /ZgX !^VXWXY^[ &gWVh+ &W\^V \V^^\+ ^ZVe^\ZjX 5V

"%$# !Wb

 %" # 5V

"%$# !Wb

"%$$# cW_]

j_][g_mdeZ] X^\ ei !Wb

"%$$# cW_]

Y^fZVWXYe_h\deZ] X^\ ei 5V

e`ij_][g_mdeZ] X^\ ei cW_]

Y^fZVWXYe_h\deZ] X^\ ei €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒ…Œ _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb 3 &W\^V Z]c^[ \V^^\[+ 4`Ve+ \

"%# 5V

%$ 5V

%" 9X\^VX^\ &ZV]Y 5V

%'$"% n.+ 7`XfWX \V^^\ ]_[[^Xe^X Y + ^j\ZjX )_\\i 4WXY]^[ WXY 4ZXh^\\_ !Wb

%$ \ZjX

"%#" " ^\^V Z[^ !ZV[gWj \ \ZjX+ \

%## &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc 5V

"% $ 5V

%'# " 7^ &_]^c ZV\g+ `l]_f Y + &47 9X\^VXW\_ZXW] W]^[ ^Va_f^[ !Wb

" #%$%" 7^fZVW\_Xe Z]`\_ZX[ 6ZV^ " WYh_^]Y \ V`cc^] ]Wf^+ \WlVZ^k % cW_]

_jZV]YeidecW_] fZc # 3\]WX\_f WVY^X[+ 4 7

$%# !Wb

%"' &^l[_\^

jjj _jZV]Yei fZc cW_]

[WlV_XWmWXYWidiWgZZ fZc &^l[_\^

jjj Y^fZVW\_Xe[Z]`\_ZX[ _XhZ cW_]

VZlli^X\diWgZZ fZc

-PO12I67yEO2M3OI37

E3-4O21I467

-n(3O-2537

 ZZkVWq ZX[

E2IOnMO4EP-17

E3-4O214O7

)  bf]`[_a^ WV\i ^X\W][

' n3. 4Wcm \V^^\+ ZV\g 4l`Ve+ \ZjX

 %#" $# ^e^X\ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

% " !Wb

 %# "$ 5V

% " W\[WX 4WV_ll^WX 7_[\V_l`\ZV[ !Wb

"%' #$%# g^V_hh /ZgX c_\g \[ +4_]^

%'# cW_]

kimWV\i[^Va_f^[diWgZZ fZc !Wb

"%" ^X\ _eg\ WV\i ^Va_f^ `^WXX 7V^[[cWk_Xe 7^[_eX 4`V\W_X

%$"" cW_]

mW\[WXdX^\jZVk[ei fZc n/. 7`XfWX \ +4_]^+ \ZjX

% 5V

% cW_]

[`^$$$eidiWgZZ fZc `Va_aW] `m^VcWVk^\ V

"%"# " g^V_hh \ + 4_]^+ \ZjX

"%#"%' 5cW _]

V^X\V_eg\eidecW_] fZc ]_[[^Xe^X Y 7`XfWX \ \ZjX )_\\i "%#$ !Wb

"%#$ gWX\^].[ bZ\_f 4V^W\_ZX[ ^fZXY \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

"% !Wb

%$$ &^l[_\^

jjj [gWX\^]fV^W\_ZX fZc WXe`We^ ^Va_f^[ 4^X\V^ # n3. 4WVc_fgW^] \V^^\+ \ZjX

% # ×ØÙØÚÛÜÜÜÝÞßàáâãäààâãåæáâáÝçäã !Wb

% # ÜÜÜÝèáÞàéççêÝÞçëìÞßàáâãäààâãåæáâá cW_]

][feidVZe^V[ fZc íîïðñòòóôõöö÷øòòóôõöùö

E26-37-H4427


E32IQ3On73OQI-37E544EGUE361227POG3467 4?

E361223NPIML361 y 7 P M M 2 I 3 7 6^Y_\VZX f_^X\_h_f W]^[ _Zc^Y_fW] Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[

$ g^V_hh \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

%$" 5V

%"#' 5V

 %"$ !Wb

%$" cW_]

c^Y_\VZX[W]^[d[Z]`\_ZX[$$$ X^\ 5V

c^Y_\VZXde`iWXW X^\ ei &^l[_\^

jjj c^Y_\VZX ei fZc

E 3 2 I Q 3 O n 7 3 O Q I 3 7 E 5 4 4 E G "$ !ZZY 4Z`V\ 3]l^V\ WcWgW \[ 8ZjX+ 8ZjX

%$" 5V

%$# 5V

%$$

-t4>Wvcmt @? 6_-YtY]1^ \uV^~^\[+ \ZjX

%"%"

3a^X`^ Zh \g^ ^m`l]_f+ \ZjX

 % _Xfk \V^^\ "%#" 4ZVV_a^V\ZX

%$" _XY^X

%

^j 3c[\^VYWc .f^

% " Z[_eXZ] \^]_Xe Y + .f^

$% Z`VYW

 %$$$ 6WgW_fW+ 47

#%$$$ V^^Y%^X%ZZm+ &47

%$ "$ WV_kW+ 

$%$$$ Z[^ W]+ ^Vl_f^

"% WV\_fW

%$$$

/ `Ve^V[

 WXYi Wll \V^^\+ )_\\i+ \ZjX 5hh_f^

% 7^]_a^Vi

% 5V

%$'$ cW_]

ViWXVWgWcWXdecW_] fZc &^l[_\^

qVl`Ve^V[ei fZc

K5-We(Z}\[C\ZzjXs?+ szWH~ [\ WXk 7^c^VWVW

%#$$% !Wb

% cW_]

Y_YfZkhfdY_YfZkhf fZc

K56W -L} ~Auw}2Bu~>u XY^]W 3a^+ ^ZVe^\ZjX

%#$$ !Wb

% cW_]

Y_YfZkhfdY_YfZkhf fZc

K5- 7&Ws}\^@V vz 4uVZW] \[ + \WlVZ^k+ \ZjX

"% $

!Wb

% cW_]

Y_YfZkhfdY_YfZkhf fZc

K5-]_[Q[^w1X?e?^Xu ~ZCWuY+~ ^ZVe^\ZjX

%'$'

!Wb

% cW_]

Y_YfZkhfdY_YfZkhf fZc

L}4vW1cmz@ ? M6_1|Y|Y}]^ \[ + \ZjX

 %'%$

E36122MO2-1I1I463O7

7V W]jWX\ _Xeg.[ Z[m_\W] 9Xf

 W[\ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%"' 5V

"% $#" &^l[_\^

jjj YVlW]jWX\[_Xeg[gZ[m_\W] fZc

3a^X`^ Zh \g^ ^m`l]_f+ 8ZjX

 % 5V

"% " 7V ^V\VWXY \`WV\ 77 Z[^gW]+ .f^_XY^X

% $' 4gWV]Z\\^ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%$

%'$$ M1||W}V_cWH> 3saE^GX`>^x } ~]}_[G[^Xe^X Y + \ZjX

%### !WcWb _ ]

l

^ V\ V WX Y [ \ ` W V\ de Z] X^\ ei !Wb

% )_\[_Xeg 7^X\W] 4]_X_f WXY Wl cW_]

Y_YfZkhfdY_YfZkhf fZc ^\^V[ W] `l]_f ZWY+  7

% " 5V

%'" 8g^ ^j 8gV_a_Xe ^[\W`VWX\ 5V

%#' # 6W_X Zm^ \V^^\[+ \ZjX 7^]_a^Vi

%$ ' cW_]

fm^V[W`YY^X\W]WldiWgZZ fZc 5V

%$ ' 5V

%$$ !Wb

%$## cW_]

X^j\gV_a_XedgZ\cW_] fZc 7V ^V\VWXY \`WV\ 77

&^l[_\^

jjj X^j\gV_a_XeV^[\W`VWX\ fZc $' 4gWV]Z\\^ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%$

%'$$ N>41W|cm ~z ? 6_YY]^ \[ + 8ZjX

% " !WcWb _ ]

l

^ V\ V WX Y [ \ ` W V\ de Z] X^\ ei 7V Wc+ 4gW\\^VmW`]+ 77 7^X\_[\ \ + W[\ `[_eXWX+ 4 7

$%"' 5V

$% #$ cW_]

V^YWV^ZXdiWgZZ fZc

E361227POG3467

}~€‚ƒ„…‚ƒ„€†~‡ˆ… ‰‰Š‹ŒŽ‘’“‘”•–’‘‘”— «¬­®®¯°±¯°²³´µ¶· ‰‰¢‹Œ¸Ž¸‘’“‘”•££’“‘— ¤€œ¥‡€‚¦§‡œ¨‡… ‰‰ ‹¡©ŽŽª’‘‘”•£“’‘‘”— ˜€™„š„›œ‚ž˜Ÿ… ‰‰Œ‹ ¡ŽŽ‹¢’‘‘”•£‘’‘‘”—

7V 3]_ 3[[Zf_W\^[ 7^X\W] 4]_X_f

" ^j 6WVk^\ \V^^\ ZV\g 4l`Ve+ \

"% #$ ' We`^ !VZX\+ &^[\ 4ZW[\ 7^c^VWVW

"%# cW_]

lY[p]^f\$#diWgZZ fZc

EvrZ7\ u ~G >W|]`sX}_ y\V^^2\? ?`z^^X1}[\sZujX?

% # cW_]

YV[^Xe`m\We`idecW_] fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒ…DŒ

)_\[_Xeg 7^X\W] 4]_X_f WXY Wl

 ^\^V[ W] `l]_f ZWY+  7

% " 5V

%'" 5V

%#' # cW_]

fm^V[W`YY^X\W]WldiWgZZ fZc

úû þ×8û7ÿ01 234ü56ý7 949 Ò 6

ÛÜÝÞßàßáâãÝäåææçÝÞèéæêëÝìíåîçÝïðñðòð óôõõíãêàßÝöèãæê÷Ýöíãøèßù

ÐÑÑÒÓÔÑÕÖ×ÐÑÑÒÓØÐÕÖ×ÙÐÙÒÚØÔÚ ¹º»¼ÏÏÏÎ ½¾¿ÀÁÂÃÀÄÁ»ÂÅÃÆÄÆ »ÅÂÇ ÆÈ Æ»Â½Ç½»ÈÉ»ÊË ½½»É»ÎÀÌÍͺÍÎÀͺ


4F E3612213-H6I-I267UE3M2O1L361714O37

-tuAA1J}C}~EJvGErEr75 P7 2''( 4zgW}Vv]ZA\\^- u\vV^s^1á\+1 uA\ZjX

"%##

5V

"%##

7V ^V\VWXY \`WV\ 77

$' 4gWV]Z\\^ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%$ !Wb

%'$$ cW_]

l^V\VWXY[\`WV\deZ] X^\ ei

7V /^XX_h^V `]kWX 3[[Zf_W\^[

\ /Z[^mg 6^Vfi Z[m_\W]+ $ WVWY^ \ + )_Xe[\ZX+ \ZjX

%$#

7V ^X`m\W 3[[Zf_W\^[

Z\ W]`X_ \V^^\ `^^X[\ZjX

% # cW_]

YV[^Xe`m\We`idecW_] fZc

E3612213-H6I-I267

/WeWX 7^X\W] 4^X\V^

WcWgW _eg\ \V^^\+ 8ZjX

%$$$ cW_]

_XhZdqWeWXY^X\W]f^X\V^ fZc

E361I717

4Z]eVW_X.[ 7^X\W] Wl 4WV_ll^WX c_]^ 6Wk^V[+ 7V _YiW 3VcZeWX+ " ZV\g ZWY 3]^bWXY^V \[ + \ZjX+ \

' % f 67 *585, 4^V\ 5V\gZYZX\_[\ "' n3. 4ZjWX \V^^\+ )_Xe[\ZX \ZjX

"%$' )_\[_Xeg 7^X\W] 4]_X_f WXY Wl ^\^V[ W] `l]_f ZWY+  7

% " cW_]

fWV_l[c_]^[e`id]_a^ fZc 5V

%'" 5V

%#' # cW_]

fm^V[W`YY^X\W]WldiWgZZ fZc

)_\[_Xeg 7^X\W] 4]_X_f WXY Wl

 ^\^V[ W] `l]_f ZWY+  7

% " 5V

%'" 5V

%#' # cW_]

fm^V[W`YY^X\W]WldiWgZZ fZc

_ 7^X\W] 4^X\V^ 5V

fWV_ll^WX[c_]^cWk^V[dgZ\cW_] fZc 5cX ' XW \V^^\+ 8ZjX ' WV_kW+ 7

"%$$ &^l[_\^

jjj fWV_l[c_]^[ X^\ 5V 

`W c_

$% cW_]

ZcX_Y^X]W]eidgZ\cW_] fZc

E3M2O1L361714O37

3[gc_X.[ 8VWY_Xe 4ZcmWXi

›ì íí¤ž¡¥¨ ¢¤¡¨³¤ì¥ ÜÝ¿ÀÞÁÂÃßÄàÅàÆÇáÃÝÈÉâ

./010203456789:;<=>/?8@ABA?23C8@DE2E1@AF@ ÊËÌÍÎÏÐÑÒËÐÓÔÕÖ×ËÎØÐÌØ×ÐÙ×ÚÖÛ .G@0@?HEBH@D?HI8@3JKLAMN?1@ ./DAO23P8A?12OQ35O@80RSE2?813CBBAT? .6LTT?FFBLOOQ3@8?0@A1U3M0@A?1@F3A13VLQ0103BE83EW?83@?13Q?08F

XYZ[\]Z^\_`aYb

ã8äåä3I8NEU013æ6Tç3ãã6ç3S6ã3èCé7êCë

cdefghijfkclgmmnfopffjqcrstufopffjqcvgmjgwxiefpffjyzt{o |t}xpyw~hrwuni{€zthijxc‚ƒ„…††„‡kˆ…‰kŠl‹…kkŒˆŽk XYZ[\]Z^\_‘\’b c“”st{ofgxc•w{ujim{t–z—ss–it{ufkc˜ƒ™…‰Šl„ƒ‹Š‹ƒ†kcš{eixt–i€{

©ª¡›«¬­®¡¥¯°±±¯²¡³´®µ¶¯«®¡·¡§±¸¹¡ºº©»¼½¾ª

›œžŸ žŸ¡¢ £¤¥¡¦ §œ¡¥¨ ¢¤¥

 

î

 !""#$%&'(&&'"#'( &#)*(%$+&#,! -

# _eg \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

%" 5V

%#$ 5V

%$ %" !Wb

%$ cW_]

_XhZdW[gc_X[ fZc &^l[_\^

jjj W[gc_X[ fZc !ZeWV\i.[ 7^mWV\c^X\ \ZV^[ %" &W\^V \V^^\+ 8ZjX

%#"$% 5V

%#" 5V

%#""%' \VWXY+ ^j 3c[\^VYWc+ ^Vl_f^

%# 5V

% !Wb

"%# 5V

%" cW_]

hZeWV\i[\ZV^d]WmWVkWX fZc 5V

X^j Wc[\^VYWcd]WmWVkWX fZc _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb 3 &W\^V Z]c^[ \V^^\[+ 4`Ve+ \

"%# 5V

%$ 5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒ6CŒ

78 9&::& 13 '7;%& .7 %&'&()*+,-../01(23((2./23, (/*'&31*04*(/5-,6


E3M2O1L361714O37 


T E37IG6yMOI61I6GUEI7M472273OQI-37

E 3 7 I G 6 y M O I 6 1 I 6 G 3]^V\ V_X\_Xe

7ZZlWi 6^Y_fW] 4^X\^V 9Xf

3 7^[_eX[

)_Xe.[ /^j^]^Vi &ZV]Y

% WcWgW \V^^\+ )W]iWX 4^X\V^+ X_\ = + 4`Ve 8ZjX

"%"' !Wb

"%" &^l[_\^

jjj W]^V\mV_X\_Xe fZc

5 Zb $ # ^ZVe^\ZjX

"%$$## cW_]

_Y^W[_XmV_X\diWgZZ fZc &^l[_\^

jjj W[^Y^[_eX[ei fZc ]ZlW] V_X\_Xe VWmg_f[ 9Xf

`^^X[ 3\]WX\_f 9XY`[\V_W] [\W\^+ .a^]Y\+ \

%#' 5V

"%$"$' !Wb

% cW_]

e]l]mV_X\_XedecW_] fZc Za_XYW 7^[_eX _[\WmV_X\ #" \g \V^^\ ZWY 4`cc_Xe[ ]ZYe^ 47

#%' cW_]

eZa_mV_X\decW_] fZc

G>xu ~sWuXfv^| v1_l?lu[ 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \ZjX %'#"

!Wb

%'' cW_]

eWWde`iWXW X^\ ei _]WVi 7Wa_Y[ZX 7^[_eX[ 8^fgXZ]Ze_^[ _b\g \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ 8ZjX

%$ cW_]

g_]Z YWaZdecW_] fZc &^l[_\^

jjj geYY^[_eX[ fZc )989 " 8g_VY \V^^\+ _]_^XYWW]+ V^W\^V \ZjX

%# cW_]

[_\WdkV_\_ZX]_X^ fZc &^l[_\^

jjj hWf^lZZk fZckV_\_ei g^_k W[[WX V_X\^Vi 9Xf

 9XY`[\V_W] [\W\^+ ff]^[+  7

%" 5V

% !Wb

%" &^l[_\^

jjj [g^_kgW[[WX fZc ZX_f `[_X^[[ ^Va_f^[ 9Va_Xe \V^^\+ `^^X[\ZjX+ \ZjX

%"" !Wb

% # cW_]

[ZX_fl`[_X^[[[^Va_f^[diWgZZ fZc 8Wf\_fW] VWXY_Xe $ ^m`l]_f WVY^X[+  7

"% " 5V

%"'" cW_]

_Y^W[d[gWVZX]W]q^^ fZc &^l[_\^

jjj \Wf\_fW]lVWXY_Xeei fZc

E 3 7 K 1 4 M M P ( 2 I 7 H I 6 G `i^X\^VmV_[^

 WXf^ _ll[ 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \ZjX %'#" !Wb

%'' cW_]

eWWde`iWXW X^\ ei

EI22n7I71O321L361

4GE1%}wx ?1W?VWc_\W 3`lV^i WVk^V Y+ a]Y\ #%'$"

#%' 4`VlWX^ WVk+ 3XXWXYW]^+ 47

$%'"'" 5V

$%'" 5V

$%$$ cW_]

YZZlWiV^XW]decW_] fZc

EI2L46EE3223O7

 `Wc_XW \ + \ZjX

%$"$ !Wb

% " 6_YY]^ \V^^\+ \ZjX

%$'# !Wb

%# cW_]

WYc_Xdk_Xe[q^j^]^VijZV]Y fZc &^l[_\^

jjj k_Xe[q^j^]^VijZV]Y fZc

EI373236GI637M2O37 y73OQI-37

49 Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[

'%$ !V_^XY[g_m+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % "% !Wb

 %$$# cW_]

[W]^[d^f_e`iWXW fZc &^l[_\^

jjj ^f_e`iWXW fZc

/_hh_ `l^[ % W]^[ ^Va_f^[

E I G I 1 2 2 2 L3 O 2 7 _cZ[ WYe^\[

 ZV\g Y &^]_Xe\ZX \V^^\+ 8ZjX

%# 5V

%$$ !Wb

% cW_]

e_cZ[WXYeWYe^\[decW_] fZc

EIGI122MOI61I6G

 ZV\g ZWY _eg\ \+ Z`VYW+ \ZjX

%" !Wb

%"' cW_]

q_hh_]`l^[d^j_V^]^[[ei fZc !W[ VWh_b # W_]jWi _X^+ )_\\i+ \ZjX+ _]a_^.[ WV_^\i \ZV^ V\g ^XY Zh ^WhZV\g \ ,

% $'' _eg WYh_^]Y \[ 8ZjX

"% * Z !Wb

"%$ cW_]

hW[eVWh_bdiWgZZ fZc cW_]

[_]a_^[bbdiWgZZ fZc 8Z`fg[\ZX^ _eX[ 7^[_eX[

% $# 4V_\fg]Zj \V^^\+ 8`fa_]^

%' 8ZXi.[ 3`\Z mWV^[ " _eg\ \ + 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

"%#" cW_]

\[Y^VVZ]'diWgZZ fZc 5V

% ' 5V

 %$ !Wb

% cW_]

\ZXid\ZXiW`\Z[mWV^[ fZc `VWX VZ[ 7_[mZ[W] 9Xf

&^l[_\^

jjj \ZXi[W`\Z[mWV^[ fZc " ^]W \V^^\+ Z`Y^VZi^X+ &7

% ' 5V

%#' 5V

$%$$ !Wb

%#' cW_]

m`VWXlVZ\g^V[decW_] fZc 49 Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[ '%$ !V_^XY[g_m+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % "% &^l[_\^

jjj m`VWXlVZ[ fZc !Wb

 %$$# cW_]

[W]^[d^f_e`iWXW fZc &^l[_\^

jjj ^f_e`iWXW fZc

EI7M472273OQI-37

EI373236GI637

EIGI122 ( I 2 2 ( 4 2 O E 7 9cmV^[[_ZX[

 4VZjX \V^^\+ 8ZjX

"%""" !Wb

"%"" cW_]

_cmV^[[_ZX[eid]_a^ fZc

5V

 #%'$# \WVV 4Zcm`\^V 9Xf

cW_]

_XhZdeY_W]i[_[ fZc ' V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%""" &^l[_\^

jjj eY_W]i[_[ fZc 5V

%""" 3XWcWiWg 6^cZV_W] Z[m_\W] 5V

%#  ^]a^Y^V^+ 4ZV^X\iX^ ^Vl_f^

%"# 5V

%" 5V

%" 5V

%$' !Wb

%'" !Wb

"%# cW_]

_XhZpWcgdWXWcWiWg fZc cW_]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc &^l[_\^

jjj WXWcWiWg fZc &^l[_\^

jjj [\WVVfZcm`\^V[ fZc


EI71OI(P14O7UEI71OI(P14O7URH4237223 <

EI71OI(P14O7

4WV_ll^WX 9X\^VXW\_ZXW] 7_[\V_l`\ZV[ 9Xf

7+ Zc^ 3ff^[[ Y+ 6f 7ZZc _]We^+ 7

%$#" 5V

%$' $% !Wb

%$' % 3 ]ZZch_^]Y _]We^+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^ "% # 5V

"% cW_]

cW_]df_Y_V` fZc

2~?Z}\ L 2w1v}A1~C2sAr % ^\^Va^VjWe\_Xe+ 47

$%$

5V

$%$$ 5V

$%$## 5V

$%$$ 5V

$%$" 5V

$%$# !Wb

$%$"' €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒ6Œ

7^ _XfZ 8VWY_Xe

"%# ff]^[ 9XY`[\V_W] _\^+ 7

% ## !Wb

% cW_]

W[[Zf_W\^YmWfk^V[_Xf fZc

3A H} vA(r(ut}vvxy-zr21{1suA ' 4gWV]Z\\^ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

"% '

# /ZgX g^V_hh \[ + 4Wcml^]a_]^+ \ZjX %" $' 5V

% #$ 5V

%'$ !Wb

"%$$# cW_]

Y^[_XfZdeZ] X^\ ei €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒ6…Œ

3[[Zf_W\^Y Wfk^V[ 9Xf 8 X\^VmV_[^ 9Xf

3 5h 7`VlWX \+ &ZV\cWXa_]^+ ^ZVe^\ZjX

"%$ !557 X\^VmV_[^[ 5V

% $ 9XY`[\V_W] _\^+ V^W\^V ^ZVe^\ZjX

% !Wb

%' 5V

"%""$ cW_]

l]\^X\^VmV_[^diWgZZ fZc !Wb

%$

4WV_ll^WX 9X\^VXW\_ZXW] 7_[\V_l`\ZV[ 9Xf

EI71OI(P14O7URH4237223

3A H} vA(r(ut}vvxy-zr21{1suA ' 4gWV]Z\\^ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

"% '

4WV_l !ZZY[ 7_[\V_l`\ZV[ 9Xf

5V

"% 5V

"%$% !Wb

%$ cW_]

^ll[W]^[dl^gWVVieVZ`m fZc &^l[_\^

jjj l^gWVVieVZ`m fZc

`iWXW ^a^VWe^[ 9Xf

3 3V^W 33 ]WX\ + V^W\ 7_WcZXY+ 7

 % "% ' 7 Zc^ 3ff^[[ Y+ 6f 7ZZc _]We^+ 7

%$#" ]Z\ `l]_f ZWY+ W]ciVW+ W[\ 4.\iX^+ .f^ %$ 5V

%$' $% 5V

%$ % 3 ]ZZch_^]Y _]We^+ 4.\iX^+ ^Vl_f^

"% # 3X[W 6f3] 8VWY_Xe \Y

b

 % 5V

"% Z\ % ^\^Va^VjWe\_Xe+ 47

$%$ !WcW _]

e`iWXWl^adfg`lli[Y fZc Z V

 $ % $ $ !Wb

%$' cW_]

cW_]df_Y_V` fZc 5V

$%$## / & Z\\^V X\^VmV_[^ 5V

$%$$ *Z]^ 7_[\V_l`\ZV% 75 89 3)5, 4WV_fZc Z\\]_Xe 4ZcmWXi 9Xf 5V

$%$" ^fZXY _eg\ \ 3]l^V\\ZjX

 %##$ ^e^X\ 5VZXZo`^ \[+ 8ZjX

% "#" 5V

$%$# cW _]

cWVi[_WYZjX^[diWgZZ fZc '%$ VZWY 4gWV]^[ \[+ 4gWV]^[\ZjX

% !Wb

$%$"' !Wb

 % ViY^X !^VXWXY^[ 9Xf

5V

 %# $ WV_cW 3a^X`^+ ^] 3_V+ ^ZVe^\ZjX

%$#$ cW_]

cW_]dfWV_fZclZ\\]_Xe fZc 5V

%# &^l[_\^

jjj fWV_fZclZ\\]_Xe fZc !Wb

%'"# 5V

"% 5V

"%$% !Wb

%$ cW_]

^ll[W]^[dl^gWVVieVZ`m fZc &^l[_\^

jjj l^gWVVieVZ`m fZc

W\[WX 4WV_ll^WX 7_[\V_l`\ZV[

#$%# g^V_hh /ZgX c_\g \[ +4_]^+ \ %'# !Wb

"%" cW_]

mW\[WXdX^\jZVk[ei fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒ6mŒ

  ]^f\V_fW] 3e^Xfi

"'% #$ 8gZcW[ \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

%$ # 5V

% 5V

"%"# !Wb

"%$" " cW_]

[\^mg^Xm^cl^V\ZXd^j_V^]^[[ei fZc

W[gWX X\^VmV_[^[

" 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ \ZjX

%'"' 5V

%" !Wb

%"$ cW_]

[W[gWX^X\^VmV_[^[decW_] fZc

\^V]_Xe VZY`f\[ _c_\^Y

VZa_Y^Xf^+ W[\ WXk 7^c^VWVW j_\fglZWVY

%"$% 6WVk^\_Xe Z\]_X^

%"$ Z _]We^+ W[\ 4WXq_^+ ^Vl_f^

%$ !Wb

%"$" cW_]

[W]^[d[\^V]_Xee`iWXW fZc &^l[_\^

jjj [\^V]_Xee`iWXW fZc

"# 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ \ZjX

"%# ' 5V

%"$ 5V

%' !Wb

"% cW_]

fhY_XfdfWV_lhZZY[ fZc ei

øùúûüýýþÿ01234 ýý5ÿ2þ614üýý5ÿý327 ïðñòóôôõöô÷÷ô


l EI71OI(P14O7


EI71OI(P14O7 „


4 EI71OI(P14O7URH4237223UEOIQI6G7-H4427

6  9cmZV\[

 ^e^X\ \V^^\+ Z`VYW+ ^ZVe^\ZjX

% cW_]

c_fk\ZX$$$diWgZZ fZc

E44O7

W\_ZXW] 6_]_Xe 4ZcmWXi Zh `iWXW 9Xf

WhZZV[

W[gWX X\^VmV_[^[

WYfZ !WVc Wjc_]

3eV_fZ]W+ W[\ WXk 7^c^VWVW

%% !Wb

% &^l[_\^

jjj XWc_]fZh]Z`V fZc

Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7WXY Zh 4WWXWX+ 7

% !Wb

% # cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei

EO377L2K3O7

`^WXX 7V^[[cWk_Xe 7^[_eX 4`V\W_X

%$"" cW_]

[`^$$$eidiWgZZ fZc

EOIQI6G7-H4427

 4Z]_Xe[jZZY 3a^ WXYi WVk+ 7

%" " 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ \ZjX

%'"' # cW_]

a_Xf^X\YWa_Y"dgZ\cW_] fZc

5`\WV 4 ^V[W`Y 7V_a_Xe fgZZ] 5V

%" !Wb

%"$ &^l[_\^

jjj gWYfZhWVc fZc 6WVWq `_]Y_Xe+ )_Xe 4gWV]Z\\^ \[ 8ZjX

% cW_]

[W[gWX^X\^VmV_[^[decW_] fZc g^V]^b &ZZYjZVk_Xe ^7V_a^%4^]7V_a^ " VWX\ #$ 4VWljZZY 4V^^k+ 4.\iX^+ .f^

%$ Wh $ ZXW[_kW \+ ^f\_ZX )+ 4a_]^+ \ZjX

% \^V]_Xe VZY`f\[ _c_\^Y 5 V

 % ' $ " 5V

%"'$ VZa_Y^Xf^+ W[\ WXk 7^c^VWVW 5V

"" % $ j_\fglZWVY

%"$% 8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y

6WVk^\_Xe Z\]_X^

%"$ $% ZclWVY \ + \ZjXVZa_Y^Xf^+ 7 %$" % 5V

 %$' Z _]We^+ W[\ 4WXq_^+ ^Vl_f^

%$ !Wb

% gW]Zc X\^VmV_[^ 4Z \Y !Wb

%"$" 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ \ZjX

"%# cW_]

[W]^[d[\^V]_Xee`iWXW fZc 5V

"%"$ &^l[_\^

jjj [\^V]_Xee`iWXW fZc !Wb

"%#'

E44O7UG2O2G3E44O7 E4-PL361-361O37 3Y#^ Vg &_^V_hXh %7\ Zy Z V[^ 79fXZfHX Y4 3aM^ + 5aO_]^4+ 6\ZjX1

"%''

_XY^X \_]_\i ^Va_f^[ 4Z%Zm Zf_^\i \Y *4,

$ `VXgWc 7V_a^+ &_[cWV+ _XY^X

%$$ !Wb

%$"' cW_]

l^]eVWa^pqdiWgZZ fZc

Wi.[ 7Zf`c^X\ 4^X\V^

"%' 4g^YY_ /WeWX \ + 3 ^Vl_f^

%#$ cW_]

VWi[_Xeg diWgZZ fZc

8g^ !Wc_]i \ZV^

 5 `_]Y_Xe VZ`XY !]ZZV+ Zll WaWe^ \[+ Zll[\ZjX+ 8ZjX

"%# !Wb

"% cW_]

hWc[\ZV^WkdiWgZZ fZc

E 4 P L3 6 1 7 3 O Q I 3 7 6^\VZ 7Zf`c^X\ 4^X\V^

" 4VZW] \V^^\ ^XYW] ]Wf^+ \Wl \ZjX "%$ !Wb

"%$ cW_]

_XhZdc^\VZe`iWXW fZc

6^\VZ ^j 3c[\^VYWc VWXfg

' 6W_X 8g^W\V^ 3]^i+ 3+ ^Vl_f^

%" !Wb

%$ cW_]

_XhZdc^\VZe`iWXW fZc

5V

"%#$ !Wb

%$" cW_]

WY^Vd[Z]`\_ZX[$$$ X^\

X_\^fg 3jX_Xe

' 44 ff]^[ WVk+ 7

% 5V

%# cW_]

VWiWm^V[W`YdgZ\cW_] fZc

…†‡ˆ‰Š‹Œ†ŽŒ‘ŠŠ

89   sttsuvwxsyz{ssvw|}z~€‚€wxw|}|ss‚ƒzs„€„tvs€zs„€

$%&'()*+,*-(./&0*1'2&340*5,67&+&)+34*')-*&22&5+./&34 $8&9+:.)+&(&1+&-;+,*<=<>?@<A*B*<=C>ADE@*B*<<F>EG?D $H&5&./&*(&17,)1&*IJIK $L73.2+*&)+(4*2,(60*+M&)*6'N&*7'46&)+*+, O&3-(./&*PQ1.)&11*P')N*I55,Q)+

YkUagXlmXnopUVVZmXqokarg cdeXfa gThUiTXjkbXjZ !!  ! T`"aab#YaS RSTUVWXYZV[\U ] Z^_


EOPGGI7175MH2OL2-I717U323-1OI-22’2MM2I26-37 

E O P G G I 7 1 7 5 M H 2 O L2 I 7 1 7 7V W]jWX\ _Xeg.[ Z[m_\W] 9Xf

 W[\ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%"' 5V

"% $#" &^l[_\^

jjj YVlW]jWX\[_Xeg[gZ[m_\W] fZc

_h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

 3 &W\^V Z]c^[ \V^^\[+ 4`Ve+ \

"%# 5V

%$ 5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

& 4 9 4

3 !WVc+ W[\ WXk 7^cWVWVW

% % !Wb

%' cW_]

cWVk^\_XedX^jemf fZc 5V

]_cWfZ]dX^jemf fZc &^l[_\^

jjj X^jemf fZc

 4Wcml^]

EOPL7

#$ 7Wa_Y \V^^\+ )_\\i

"%$ 5V

%"'

Ð Ñ ³ ÒÓ¯° Ô® Ð Ð ®¯°±²³´µ¶¯·

3fWY^ci Zh VZh^[[_ZXW] \`Y_^[ *3,

 + 6f 7ZZc `l]_f ZWY+  7

%$ !Wb

%#"

]ZlW] 8^fgXZ]Zei 9Xf

ÕÖ×ØÙÚÚÛÜÛÝÞß ÕçÖþì6×æØ7ÙèÚüüÚ àÜàÚáâ æõíöóø8æ3üööí ããã9ããäæ îôîøìæ æçèéêæëìíîîìýæõîöíôîìö÷ø ÕÖ×ØÙÚààÜÞáÚÞ 0æ1þì2üóôìæ3íöøìï4îýìæçöèýìæ5îéîíèíè ãäåæçèéêæëìíîîìïðñçñòóíôïõîöíôîìö÷ø ùøîúìæìöæëûîüüæõèýæëìèìþöøÿ

 !"#$#%&''()&*')+#$,'-&)-'+'.&/0% 01)2%,+/-*)#%()3%(/#%)405/'6789:;<=7>8?:6<@:A<@>6<:BC8>D:E>@F98:6<@:GH8

E Q E 7 1 4 O 3 7 3aZX 77 ]`VWi W]^[

% 4Wcm ^e^X\ \[+ \ *4_\i 6W],

"%" ' 4Wcm \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%$ _\a]`e\ !VZX\+ &47

""% cW_]

cWgW[^$$'dgZ\cW_] fZc

 $ 4Wcm \V^^\+ 4`Ve+ 8ZjX

% 5V

%" !Wb

%"# cW_]

_XhZde\^fgj^l fZc

3EP-21I462214n7

_h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \ZjX

"%# 5V

%$ 5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

6^\VZ ^j 3c[\^VYWc VWXfg

' 6W_X 8g^W\V^ 3]^i+ 3+ ^Vl_f^

%" !Wb

%$ cW_]

_XhZdc^\VZe`iWXW fZc

3 G G 7 P M M 2 I 3 O 7 Y`X.[ Z`]\Vi !WVc[

% `[li ZWY+ 4VW_e+  7

 % ' !Wb

 % cW_]

^Y`X[ mZ`]\VihWVcdecW_] fZc

323-1OI-L414O7

¸¹º¸»»¼½¾¿À¹¾º¼ÁºÂà ÄÅƺǾÀÀƺÈÉÊÀºËÌƺͽɿ» _h \]W X3Y &W b WV_Xe[+ ^]\[ _f^ 6Wfg_X^Vi `mm]_^[ Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \ZjX

"%# #^ ¸Æ»¼ºÎÆÅ»¾ÌϺͽɿ» 5V

5 h \h^_ fV ^ 6W 7`XfWX \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

"%$

%$

“”•–—˜™š•›œžžœŸ• ™œœ¡ ¢ž£¤•¥¥¦§¨”¥©•ª•©¥¥§«¦¬­

E O n G 4 4 E 7 7 1 4 O 3 7

 6W\\W_ 4ZcmWXi

%'$" 5V

%" 5!WVb

"%$ 5V

%'$"% !Wb

%$ _]a_^.[ WV_^\i \ZV^ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc _eg WYh_^]Y \[ 8ZjX

"% !Wb

"%$ cW_]

[_]a_^[bbdiWgZZ fZc

32O6473y1HO421 7M3-I22I717 3 &W\^V Zm^ \V^^\[+ 4`Ve+ \ZjX

% " 5V

"%$$ 7V W]jWX\ _Xeg.[ Z[m_\W] 9Xf

!Wb

"%' cW_]

cW\\W_[W]^[dgZ\cW_] fZc

E P 1 n 5 O 3 3 7 H 4 M 7 WXk[ 7 9 \Y

8g_V[\ WVk+ ^ZVe^\ZjX

%$' $% 5V

%' %# !Wb

%

)_Xe.[ /^j^]^Vi &ZV]Y

 `Wc_XW \ + \ZjX

%$"$ !Wb

% " 6_YY]^ \V^^\+ \ZjX

%$'# !Wb

%# cW_]

WYc_Xdk_Xe[q^j^]^VijZV]Y fZc &^l[_\^

jjj k_Xe[q^j^]^VijZV]Y fZc

323-1OI-22 ’2MM2I26-37  W[\ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%"' 5V

"% $#" VZWYjWi !W[g_ZX[ &^l[_\^

jjj YVlW]jWX\[_Xeg[gZ[m_\W] fZc

7V WVqZZ+ 6  *ZXY, 7 5 *ZXY, ! 4 *Y_X,

" 3 WcWgW 5VZXZo`^ \[ + \ZjX+ \

%"#

EvrOzCuvQ1}|vuuuL(r-H(rEG227G Er2&Zr4ZYE]2WXzY~[G Z5[rmO_\rW-]r7rE3EI6G

'" ^e^X\ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

% 5V

"% '' !Wb

"%'# cW_]

lVZWYjWide`iWXW X^\ ei

4Z`V\[ `iWXW 9Xf

% 6W_X \V^^\ \ZjX

%##%' !Wb

"%#" &^l[_\^

jjj fZ`V\[e`iWXW fZc

$ 4WVc_fgW^] \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

"% # cm_V^ gZmm_Xe ]WW cW_]

a_m^V"$$$diWgZZ fZ `k % 6_YY]^ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

"%$#" 5V

 %" !Wb

"% "

3EP-21I4622I671I1P1I467 _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

3fWY^ci Zh 3m^b Y`fW\_ZX

`l]_f ZWY+ Vig^_Y `[\+ ZV\g+ 47

$% ' )_[[ZZX \V^^\+ ^\\^V Zm^+ ZV\g 47

$%'$ 5V

%"' 3\]WX\_f WVY^X[ 47

$%# #' cW_]

Wm^b^Y`fW\_ZXdiWgZZ fZc

 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \ZjX

"%# 5V

%$ 5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc


1 323-1OI-222MM2I-26-37U323-1OI-223NPIML361y7PMM2I37 `fki 7Z]WV

 Zll \V^^\+ \ZjX

%$ 5V

%$ 5V

%$ 5V

 %# 5V

 %# %" n3. ZWY `l]_f Y+ V^^Y%^X%ZZm

%$' % `l]_f ZWY+ 4ZVV_a^V\ZX+ ^Vl_f^

%$

8g^ _h\ 4^X\V^

 WYh_^]Y \V^^\ Zi]^ ]Wf^+ \Wl.+ \

%$' 5V

"%" " !Wb

%$$ cW_]

\g^e_h\f^X\V^dgZ\cW_] fZc

W\_ZXW] WVYjWV^ `m^V 4^X\V^

323-1OI-22 EI71OI(P14O7

4`cc_Xe[ ]^f\V_fW] 4Z \Y

$# ^f\_ZX 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

%$"" !Wb

%$" cW_]

f`cc_Xe[de`iWXW X^\ ei

  ]^f\V_fW] 3e^Xfi

"'% #$ 8gZcW[ \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

%$ # 5V

% 5V

"%"# !Wb

"%$" " cW_]

[\^mg^Xm^cl^V\ZXd^j_V^]^[[ei fZc

% 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

 % $' %# cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei 3Vfg_^.[ ]^f\V_fW] 4Z \Y "" Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%" _]a_^.[ WV_^\i \ZV^ V

%$# _eg WYh_^]Y \[ + \ZjX

"% 5 ! W b

%'#$ !Wb

"%$ cW _]

W^f""dX^\jZVk[ei fZc cW_]

[_]a_^[bbdiWgZZ fZc 3Vfg_^.[ ]^f\V_fW] 4Z \Y IJKLMNOPQRNKPSJKTJQNUPQNVNWXYVZV[\]] + \ZjX

%" mnopqrrstuvwvqxqrrwtvsuy "5"V Z l l \ V^ ^ \ + W f i \ Z jX PUN^_P`JZaJbPZKVaKcdefghgijdekdlPZ

%$# !Wb

%'#$ cW_]

W^f""dX^\jZVk[ei fZc

323-1OI-223NPIML361 y7PMM2I37

4`cc_Xe[ ]^f\V_fW] 4Z \Y

# WVX^\\ \V^^\+ 4a_]^+ \ZjX

% # 5V

%$ 5V

%$ !Wb

%$ cW_]

f`cc_Xe[de`iWXW X^\ ei

WhZZV[

Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7 WXY Zh 4WWXWX+ 7

% !Wb

% # cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei

z{|}~{€}~‚ƒ‚„……‚}†‡ˆ|‚ƒ‚‰Š‹€|}~{„…‚„Š‹‚Œˆ~Ž{„…‚…ˆŽ}~{Ž„…‚„‡|‘‚Œ„…ˆ|‘ Œ{~Ž€{}‚’~ˆ„“ˆ~‚”„Šˆ…|‘‚•}–ˆ~‚…ˆŽ}~{Ž„…‚—ŽŽˆ||~{ˆ|‚„Š‹‚—{~‚ŒŠ‹{}{Šˆ~‚˜Š{}|™

gWcWXY_ / WVYjWV^ ]^f\VZX_f[ `mm]_^[

š ›œžŸŸ ¡ ¢£¤¥¦ žŸŸ¢¡¤ ¢§ ¨©ª ž ŸŸ«¡ £«¤« ¤«¬¡¤¥£žš­®¯©°ž±²³››²¦ž´µ²²¶¦ž·›®³¸›²®¹º

WVYjWV^ cmZV_`c

»¯©µœž°²›¼­›º¼›¯½›³²®º¾›¹µ³›œ›°°¸¶¿À®¯

' = "' _]We^+ 4ZVV_a^V\ZX+ ^Vl_f^

'% 5V

'%'# ="' 4ZVV_a^V\ZX+ ^Vl_f^

'% !Wb

'%'# cW_]

lZlliegWcWXY_decW_] fZc "# 4g`Vfg \V^^\+ \ZjX

%"" 5V

%"" cW_]

gWVYjWV^^cmZV_`cdecW_] fZc

DEKDLM !"#$!%&'(#)*+& =>O?PQ@RASBS@TCDUVEWFGXHGWIJ ,-./0/1023/045/1367.3/89063/2-. N RYRSSXUWTVZ :-7/045/:-7./6;<95.34


323-1OI-223NPIML361y7PMM2I37U323-1OI-22I67122221I46y73OQI-37 ?

'()*+,-+./0

 !"!#$%$$&

666789 7 V^c.[ ]^f\V_fW] \ZV^

"" 3]^bWXY^V \V^^\+ Wfi\ZjX+ ^ZVe^\ZjX "%"" !Wb

%$' cW_]

X_VcW]peidiWgZZ fZc

/ & Z\\^V 4Z *`i, \Y

'" 5VZXZo`^ WXf^ _ll[ \[ \ZjX

%'+ 5V

%"$ !Wb

% ' cW_]

qjmZ\\^VdX^\jZVk[ei fZc

)WXgW_.[ ]^f\V_fW] ]^f\VZX_f[ \ZV^

$+ ^e^X\ ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

%##

)WXgW_.[ `iWXW ]^f\V_fW] 3e^Xfi

 ^e^X\ \V^^\+ \ZjX+ \ZjX

"%$$ 5V

"%## !Wb

"%# cW_]

kWckWXdllei fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒAÁ‚ÂÆÄŃA‰Š‚Œ

6 )  ]^f\V_fW] WV_^\i \ZV^

323-1OI-22I67122221I46 y73OQI-37

7y "'2% 3#w$u 8gsZvcW 1}[ w\2V^C^u\+ ~)_\\xi+ \ZjX

%$ #

3Vfg_^.[ ]^f\V_fW] 4Z \Y

 X\^VmV_[^[

  9Xf ^X^VW] 4ZX\VWf\ZV

5V

% 5V

"%"# !Wb

"%$" " cW_]

[\^mg^Xm^cl^V\ZXd^j_V^]^[[ei fZc

"" Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%" 5V

%$# !Wb

%'#$ cW_]

W^f""dX^\jZVk[ei fZc

 V_fkYWc \WlVZ^k+ 8ZjX

%'' ' W[\ `_ca^]Y\+ \ZjX

"% !Wb

%#" WcfgWVVWX ]^f\V_fW] cW_]

[mV^X\WdiWgZZ fZc Z\ + ^f\. 7+ 6_YY]^\ZX \ + 4a_]^+ \ZjX

%$$ !Wb

%'" 8^][ Xe_X^^V_Xe ^Va_f^ 5]Y ZWY+ ff]^[+  7

%# cW_]

VWc^]^fde`iWXW X^\ ei !Wb

% 456 * 8g^ 34 \ZV^, cW_]

\^][^Xed\^][X^\ei X^\ "#%#$ 4^c^\^Vi Y+ 6ZfgW _]We^+ 7

 "%$$## &^l[_\^

jjj \^][^Xe_X^^V_Xe fZc "" Zll \V^^\+ \ZjX *4Z`V\iWVY 6W],

%$'# cW_]

[m^fZcde`iWXW X^\ ei 8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y

$% ZclWVY \ + \ VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % !Wb

%

323-1OI-225I11I6G7

# /Z[^mg Z]iYZV^ \V^^\+ ZYe^

 %#$ 6ZgWc^Y.[ X\^VmV_[^ !Wb

 %#$ ' ZclWVY \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

"%"' cW_]

ck^ ^]^f\V_fW]paWV_^\ip[\ZV^diWgZZ fZc 5V

"%$ "' 5V

% $ 6`X^[gj^V[ _c_\^Y % WVYjWV^ \ZV^ 5V

"%$ "# %" &W\^V \V^^\+ \ZjX V

%'$ ' W]^[

"%$" 5 b

%'$ ' 5V

%' !WcW _]

cZgWc^Y^X\^VmV_[^decW_] fZc !Wb

"%" ' cW_]

[\ZV^dc`X^[gj^V[ fZc W\[WX 4WV_ll^WX 7_[\V_l`\ZV[ &^l[_\^

jjj c`X^[gj^V[ fZc #$%# g^V_hh /ZgX c_\g \[ +4_]^

%'# !Wb

"%"

W\_ZXW] WVYjWV^ `m^V 4^X\V^ % 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

 % $' %# cW_]

mW\[WXdX^\jZVk[ei fZc cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei V^c.[ ]^f\V_fW] \ZV^ "" 3]^bWXY^V \V^^\+ Wfi\ZjX+ ^ZVe^\ZjX "%"" WV[VWc 7_[fZ`X\ \ZV^ + &W\^V 3c^V_fW \[+ \WlVZ^k+ \ZjX

%"' !Wb

%$' ZV

% cW_]

X_VcW]peidiWgZZ fZc

Æ Ç È É ÇÊËÆÌÍÊ


F 323-1OI-22L414OO3RI6EI6GU323-1OI-227PMM2I37

àáâãäåæçèááãéêëìêèíâéâîéïðîêí ñïòëãðïåæçèááãéêëïäïçðóãçâäëïóôãçïëêíîçõá

ÎÏÐÑÒÓÓÔÕÖ×ÖÖØÙÓÚÕÛ××ÙÒÜÒÝÞßÑÒÓÓÔÕÚÖÖÔ

323-O13ORI I-62E2IL4 1 4 O 6G

 6 )gWX ]^f\V_fW] ^j_XY_Xe [\Wl]_[gc^X\

 % `ff^[[ + 47

$%# 5V

%"## !Wb

$%$

8g^ Zc^ Zh ^j_XY_Xe

$ Z _]We^+ W[\ 4WXq^+ .f^

%$$'

3y23I-617O1I2-22222712I42637 4`cc_Xe[ ]^f\V_fW] 4Z \Y

$# ^f\_ZX 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

%$"" !Wb

%$" cW_]

f`cc_Xe[de`iWXW X^\ ei

323-1OI-2272237 y73OQI-37

K} ~t }1^@e?^XG\ >\xV}^^~\+} 3\ZwjX u+s v1\Z}jXw 2

C u

~  x

"%$$

5V

"%## !Wb

"%# cW_]

kWckWXdllei fZc

456 * 8g^ 34 \ZV^,

"#%#$ 4^c^\^Vi Y+ 6ZfgW _]We^+ 7

 "%$$# "" Zll \V^^\+ \ZjX *4Z`V\iWVY 6W],

%$'# cW_]

[m^fZcde`iWXW X^\ ei

3723P-M1MO2II-3272 3Vfg_^.[ ]^f\V_fW] 4Z \Y

Wc[ZX[ ^X^VW] \ZV^

^e^X\ ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

%"# 5V

%" # 5V

%" '$ !Wb

%'

gW_.[ ]^f\V_fW] ]^f\VZX_f[ \ZV^ "" Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%" )WX 5V

%$# $+ ^e^X\ ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

%## !Wb

%'#$ 6ZgWc^Y.[ X\^VmV_[^ cW_]

W^f""dX^\jZVk[ei fZc ' ZclWVY \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

"%"' 5V

"%$ "' 4`cc_Xe[ ]^f\V_fW] 4Z \Y $# ^f\_ZX 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

%$""% 5V

% $ !Wb

%$" 5V

"%$ "# cW_]

f`cc_Xe[de`iWXW X^\ ei 5V

%'$ ' !Wb

%'$ ' 7WX.[ 3`\Z ]^f\V_fW] ^Va_f^ ' 7 _eg\ \V^^\ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

%"'# cW_]

cZgWc^Y^X\^VmV_[^decW_] fZc cW_]

YWXW`\Z^]^f\V_fW]decW_] fZc W\[WX 4WV_ll^WX 7_[\V_l`\ZV[ #$%# g^V_hh /ZgX c_\g \[ +4_]^

%'# 49 Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[ b

"%" '%$ !V_^XY[g_m+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % "% !WcW _]

mW\[WXdX^\jZVk[ei fZc !Wb

 %$$# cW_]

[W]^[d^f_e`iWXW fZc  ]^f\V_fW] 3e^Xfi &^l[_\^

jjj ^f_e`iWXW fZc "'% #$ 8gZcW[ \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

%$ # 5V

% X\V^W ! mV_Xe]WXY[+ 4ZVV_a^V\ZX ^Vl_f^

#% ' 5V

"%"# !Wb

% $ !Wb

"%$" " cW_]

^X\V^WdicW_] fZc cW_]

[\^mg^Xm^cl^V\ZXd^j_V^]^[[ei fZc

    &#)!*("%"#$$+%&&#',(!&&-'"#'(


323-1OI-I1n-4LM26I37U323-1O46I-7 1

3 2 3 1 O I I 1 n 4 LM 2 6 I 3 7 `iWXW Zj^V _eg\ 9Xf

$ 6W_X \V^^\+ 4`Ve \ZjX 4`[\Zc^V ^Va_f^ Z\]_X^

%$ 3ffZ`X\ Xo`_V_^[ *9=,

%$"# &^l[_\^

jjj em]_Xf fZc

323-1O46I-2MM2I26-37

_cZ[ WYe^\[

 ZV\g Y &^]_Xe\ZX \V^^\+ 8ZjX

%# 5V

%$$ !Wb

% cW_]

e_cZ[WXYeWYe^\[decW_] fZc

6ZgWc^Y.[ X\^VmV_[^

' ZclWVY \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

"%"' \WVV 4Zcm`\^V 9Xf

5V

"%$ "' ' V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%""" 5V

% $ 5V

%""" 5V

"%$ "# 5V

%# 5V

%'$ ' 5V

%" !Wb

%'$ ' 5V

%$' cW_]

cZgWc^Y^X\^VmV_[^decW_] fZc !Wb

"%# cW_]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc WXqWi WV_^\i \ZV^ &^l[_\^

jjj [\WVVfZcm`\^V[ fZc 3c^V_fW \V^^\+ \ZjX

% " _[fZc ]^f\VZX_f 5V

"% "" Z\ # `l]_f ZWY+ 6WgW_fW+ 47

#%'' !Wb

"%"$ `l]_f ZWY 6ZX ^mZ[+47

$%$ cW_]

[WXq` $$diWgZZ fZc cW_]

cW_] a_[fZcdecW_] fZc a_] i^[ ]^f\VZX_f[ 6W_X \V^^\+ ^j 3c[\^VYWc+ .f^

% " Zll \ \ZjX

%#$# Z[^ W] 8ZjX+ 4ZV^X\iX^+ .f^

"%$ !Wb

% Wh^jWi ^f`V_\i cW_]

VZY[XegdiWgZZ fZc ^e^X\ 5VZXZo`^ \[ + Z`VYW+ \ZjX "%" 5V

"% _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb !Wb

"%' _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb 3 &W\^V Z]c^[ \V^^\[+ 4`Ve+ \

"%# 3 &W \ ^ V  Z ] c ^ [ \ V ^ ^ \ [ +  4  ` V e +  \

 " % #  cW_]

[W]^[d[Wh^jWi[^f`V_\iei fZc 5V

%$ &^l[_\^

jjj [Wh^jWi[^f`V_\iei fZc 5V

%$

%" 5V

%" 55VV

%'$"% \WVV 4Zcm`\^V 9Xf

5V

%'$"% Wb%$ ' V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%""" !Wb

%$ !&^ l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc ZV

%""" &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc 5V

%# 6^\VZ &gZ]^[W]^ ^\W_] 4^X\V^ [ WYe^\[ 5V

%" " 4VZW] \ ^XYW] ]Wf^+ \WlVZ^k+ \

"%$ _ cZ 

Z ]_Xe\ZX \V^^\+ 8ZjX

%# 5V

%$' !Wb

"%$ 5V

V\ g Y&^

!Wb

"%# cW_]

_XhZdc^\VZe`iWXW fZc !Wb

%%$$ cW_]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc cW_]

e_cZ[WXYeWYe^\[decW_] fZc &^l[_\^

jjj [\WVVfZcm`\^V[ fZc

323-1O46I-E44O7yG2137

8Z\W] VZ\^f\_ZX i[\^c[ 9Xf

323-1O46I-455I-3 7PMM2I37

323-1O46I-O3M2IO7

" ^\^V Z[^ !ZV[gWj \[ + \ZjX+ \ %" V^f_[_ZX 8VWX[c_[[_ZX 4^X\^V !Wb

 %" V_fk^Vi+ 7

"%##'$ cW_]

_XhZd\Z\W]mVZ\^f\_ZX[i[ fZc cW_]

mV^f_[_ZXp\VWX[c_[[_ZX''diWgZZ fZc &^l[_\^

jjj \Z\W]mVZ\^f\_ZX[i[ fZc

323-1O46I-7

323-1O46I-3NPIML361 y 7 P M M 2 I 3 7 4^X\VW] ]^f\VZX_f[

4^X\VW] ]^f\VZX_f[

)^XXWa 7 \Y

ö÷øùúûøüýö÷þÿú012öý

" Zll \ + Wfi\ZjX+ \ZjX

%#" !Wb

% $ cW_]

f^X\VW]^]^f\VZX_f[d`[W X^\

" Zll \ + Wfi\ZjX+ \ZjX

%#" !Wb

% $ cW_]

f^X\VW]^]^f\VZX_f[d`[W X^\ €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBŒ

$' W[\ `Wc_XW \[ + 4l`Ve+ \

%$$ ' 345ú6ú7689ú6 ú79 59ú6 9ú845 5V

%''# 4 ú6 ú4 5ú 59

!Wb

"%'' !"#$%&'(()*+,-,'.'((-*,)+/ cW_]

k^XXWade`iWXW X^\ ei

01234563647

LM?N O 89:;:<=8>? @A@BCDE@FFGHIJ@CKDK opqPQRRS rostpupTTUV vsowvwUTUW sxtsypzs{ XYZ[Y\]^___`abcdef`fghifgejkfjijlmnj

wˆt–‰——†“…Žt†‡…˜‘Ž™ |}~pt€pvowqswr|t‚t}€€optrztƒqpvs „}……t†‡ˆ‰Š‹Œ†‰‡tŠŽŽ†Ž‘t’†……t“ŽtŠŽŒŽ‘t‰‡ˆ†‘Ž‡†Œ……”•


1T 323-1O46I-7U36GI633OI6GU323-1OI-22

)^XXWa 7 \Y

3L(O4IE3On

36GI63O3M2IO7

$' W[\ `Wc_XW \[ + 4l`Ve+ \

%$$ ' 5V

%''# !Wb

"%'' 9cmV^[[_ZX[ ZX 8VWX[c_[[_ZX 4^X\^V cW_]

k^XXWade`iWXW X^\ ei 4VZjX \V^^\+ 8ZjX

"%""" V^ f _[V_ _fk^Vi+ 7

"%##'$ !Wb

"%"" cW_]

mV^f_[_ZXp\VWX[c_[[_ZX''diWgZZ fZc _Xe^V `iWXW 9Xf

 3 &W\^V \V^^\+ \ZjX

"%### cW_]

_cmV^[[_ZX[eid]_a^ fZc 5V

%" !Wb

"%##"# gWcWXY_ ZX[ Xe_X^^V_Xe \WVV 4Zcm`\^V 9Xf

 ]WX\W\_ZX XcZV^+ 47

"$%$" ' V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%""" cW_]

egWcWXY_[ZX[diWgZZ fZc 5V

%""" 5V

%# 5V

%" 5V

%$' !Wb

"%# 49 Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[ cW_]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc '%$ !V_^XY[g_m+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % "% &^l[_\^

jjj [\WVVfZcm`\^V[ fZc !Wb

 %$$# cW_]

[W]^[d^f_e`iWXW fZc `m^V WVYjWV^ 7^mZ\ &^l[_\^

jjj ^f_e`iWXW fZc 3c^V_fW 4Zcc^Vf^ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

% )  *`i, 4ZX[\V`f\_ZX 4Z 9Xf 5V

% $ WV_cW 3a^+ ^] 3_V WVk+ 8ZjX

%# !Wb

"% !Wb

%$$ cW_]

fgWV]^[lgW_fgWXY^^XdiWgZZ fZc cW_]

k[pe`iWXWdiWgZZ fZc

36GI633OI6G

36GI633OI6GU-IQI2

3 L( 2 2 LI 6 G ik^X ^jl`Ve !`X^VW] Zc^

3LM24nL36173OQI-37 # ZV\ZX \V^^\+ &^Vk%^X%`[\ \ZjX

%' ^X%8_f cm]Zic^X\ 3e^Xfi cW_]

e]ik^XdgZ\cW_] fZc &^l[_\^

]ik^Xh`X^VW]gZc^ fZc

`Va^i_Xe VZq^f\ 6WXWe^c^X\ 9Xf

# iXe \V^^\+ 4gWV]^[\ZjX+ \ZjX

%$ 5V

% 5V

% cW_]

[mc_Xfpe`idiWgZZ fZc

36GI63O3(PI2EyO3(4O3 7W3"a6_Y GZglWlIX 6X\ V^3^ \3+ ZOX\ZIjX6+ G\ZUjX3 2

3

-

1

O

I -2%2 " ZVYZX \ + )_\\i+ 8ZjX

% 

V^f_[_ZX 8VWX[c_[[_ZX 4^X\^V

V_fk^Vi+ 7

"%##'$ cW_]

mV^f_[_ZXp\VWX[c_[[_ZX''diWgZZ fZc

j_[[ 6Wfg_X^Vi [\

`l]_f ZWY ff]^[+ 7

%' 5V

%'# !Wb

%''

!Wb

%$ cW_]

igWXXcdW[c^ ZVe

49 Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[

'%$ !V_^XY[g_m+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % "% !Wb

 %$$# cW_]

[W]^[d^f_e`iWXW fZc &^l[_\^

jjj ^f_e`iWXW fZc


/WX_fZ 9XY`[\V_W] Xe_X^^V_Xe _c_\^Y

`lZ\ ]k n3. 4ZcmWXi W\g+ .a^]Y\+ \

% !Wb

"%$

8^][ Xe_X^^V_Xe ^Va_f^

 5]Y ZWY+ ff]^[+  7

%# !Wb

% cW_]

\^][^Xed\^][X^\ei X^\ &^l[_\^

jjj \^][^Xe_X^^V_Xe fZc

nt'} 4~Z~`V3_Y~W C1W~Vku+ u v41 ~7C %$'

!Wb

%$ cW_]

igWXXcdW[c^ ZVe

3 6 G I 6 3 3 O I 6 G U I 6 E P 7 1 O I 2 2 49 Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[

36GI633OI6GU323-1OI-22U36GI637 1<

'%$ !V_^XY[g_m+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % "% !Wb

 %$$# cW_]

[W]^[d^f_e`iWXW fZc &^l[_\^

jjj ^f_e`iWXW fZc

`iWXW W\_ZXW] 9XY`[\V_W] 4ZcmWXi 9Xf

%' ZclWVY \+ 4gWV]^[\ZjX+ ^ZVe^\ZjX

%' ' 5V

"% $# 5V

%'" 5V

%' !Wb

%$ 5V

%## cW_]

eX_fZm^VW\_ZX[dh`\`V^X^\ei fZc

36GI633OI6GUL3-H26I-22 4!9 W'b %Xe$ _ X! ^V_ ^^ XV _YX [e g _m +^ V aW _[f \^ [ W X k 7 ^ c^

V WV W

 % %$"$%#

7Wa_Y gWXX ZX

cW_]

[W]^[d^f_e`iWXW fZc " Zll \V^^\+ \ZjX+ \ZjX

% &^ l[_\^

jjj ^f_e`iWXW fZc !Wb

%$ cW_]

igWXXcdW[c^ ZVe !WVc `mm]_^[ _c_\^Y Zc^ 3ff^[[ ZWY+ 6f 7ZZc+ 7

%$"%# nt'} 4~Z~`V3_Y~W C1W~Vku+ u v41 ~7C %$' !WcW b

%$# _]

WYc_XdhWVc[`m fZc !Wb

%$ &^l[_\^

jjj hWVc[`m fZc cW_]

igWXXcdW[c^ ZVe !`] &ZVk.[ 6Z\ZV mWV^[ ^e^X\ Y + Z`VYW+ \ZjX

%" % ZZYgZm^ 4 7 !Wb

%" cW_]

h`]jZVk[pcZ\ZV[mWV^[diWgZZ fZc 7gWX[ZX 8VWY_Xe ^ VW] o`_mc^X\ `iWXW _c_\^Y $ _eg\ ^e^X\ \[ + Z`VYW+ \ZjX

"% XZ^c^ 3ff^[[ ZWY+ 6f 7ZZc+ 7

%$% !Wb

%$ cW_]

WYc_Xde^X^o`_mei fZc &^l[_\^

jjj e^X^o`_mei fZc L} t1~uvx-zv|zv}s1z~záG>x}~}2sA 4VZjX 6_X_Xe `mm]_^[ ' ZV\g ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

"%$$$ % VZa_Y^Xf^ 7

%" 5V

% $$ 55VV

%%"" !Wb

%#$ !Wb

%" cW_]

fc[dfVZjXc_X_Xe fZc cW_]

_XhZdcWfZVmei fZc &^l[_\^

jjj fVZjXc_X_Xe fZc &^ l[_\^

jjj cWfZVmfW\ fZc

36GI633OI6G14427 36GI637

š›œž›Ÿ ¡ž¡¢£¡¤¥žš¦§ž¨©¡ž¥ªœ¢¡ž¨§žœ«¬­®¯°¬¥š¨¡ ª


1l 36GI637U3Q361M2266I6G 6) 9cmZV\ bmZV\

 WXYi Wll 3]^bWXY^V \[+ )_\\i \ZjX "%" $' !Wb

% cW_]

ck[_cmZV\[deZ] X^\ ei

!Wb

%' 4WXY]^[ WXY 4ZXh^\\_ cW_]

]`WXWde`iWXW X^\ ei " ^\^V Z[^ !ZV[gWj \[ \ZjX+ \

%## 5V

%'#

3613O12I6L361y MO4L41I467 _eg WYh_^]Y \[ + \ZjX

"% !Wb

"%$ ]`^ 6WV\_X_

_]a_^.[ WV_^\i \ZV^

cW_]

[_]a_^[bbdiWgZZ fZc

' WcWgW 7^ 3lV^` \+ ^j\ZjX+ )_\\i

 %'#$

36GO2QI6G

5V

$$%# 5V

%# cW_]

m`][^^X\dgZ\cW_] fZc

_Xeg n8g^ mWV^ WV\[ )_Xe.

G>xu ~sWuXfv^| v1_l?lu[ 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \ZjX %'#"

!Wb

%'' cW_]

eWWde`iWXW X^\ ei

L4J4@?-}suv1~Cy3Bu~sL}~}Cu{u~s

 3_V _^j 5e]^+ 47

%'"#$ gZV_W X\^V\W_Xc^X\ WVk $ Zll \ + Z`VYW *\g ]Ye hVZc 44,

%"' `m 5V

%#" # 9 b Z V W 3 a ^ + f f ] ^ [ +  7

  %  ' !Wb

% cW_]

cZqZ['decW_] fZc cW_]

[_Xeg[m[dc[Xei fZc `][^ ^X\W][ X\^V\W_Xc^X\ ` ] Z`\g ZWY+ Z`VYW+ ^ZVe^\ZjX

%#''# [^ ^X\W][ X\^V\W_Xc^X\

3`\Zm_\ _eX[

$ _b\g \V^^\+ 4`cc_Xe[ ZYe^+ 47

%$ cW_]

W`\Zm_\[_eX[decW_] fZc

XeVWa_Xe 8VZmgi &ZV]Y

# & `Wc_XW \ + 4`Ve+ \ZjX

%$$ !Wb

%$$ cW_]

\VZmgipjZV]YdgZ\cW_] fZc

6ZY^VX VWh_b

4Z`VlWX^ WVk+ 3XXWXYW]^+ 4 7

$% '"" cW_]

cZY^VXphbdiWgZZ fZc &^l[_\^

jjj cZY^VXeVWh_bei fZc

&ZZYm^fk^V VZY`f\[ 8VZmgi mZV\[

3 N P I M L3 6 1 U O 3 6 1 2 2 6_X^[ ^Va_f^[ _c_\^Y

 VZa_Y^Xf^+ 7

%" 5V

%"" Vo`gWV\ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

 %# $ !Wb

%"$ cW_]

c[]dhc]ei fZc &^l[_\^

jjj hc]ei fZc

3Q361M2266I6G

$ !Z`V\g \ + 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

"%"" 5V

% " ]`^ 6WV\_X_ 5V

 %" ' WcWgW 7^ 3lV^` \+ ^j\ZjX+ )_\\i

 %'#$

 Z`\g ZWY+ Z`VYW+ ^ZVe^\ZjX

%#''# 5V

$$%# 5V

%# cW_]

m`][^^X\dgZ\cW_] fZc

gWX\^].[ bZ\_f 4V^W\_ZX[

 ^fZXY \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

"% !Wb

%$$ &^l[_\^

jjj [gWX\^]fV^W\_ZX fZc

)* ,#&-'./ !"+ #$%& "("#$

KLMNOPQRSKLMNTQTP

0123452647829:;7<2=>?2@2ABCBDEF1G:AH4;IJBA

 ±²³´²³µ¶·¸¹º·»¶¼ ½³²¾¿À¶¸Áµ¿»À·¼ ±²ÀöµÄÅÆÇÄ»»·³¸½µ³¶Ä·¼ ±²»È·³·»À·¼ÆÉ·ÊÄ»µ³¼ Ë¿¶¾²²³¸¹º·»¶¼ Ì·ʷ¾¸¹º·»¶¼ ̳µ¾·¼Â²Í¼Æ¹ÎÂÄÏĶ¼ ¹»¶·³¶µÄ»Ê·»¶ Ð͵³¾¸±·³·Ê²»Ä·¼

ÑÒÓÔÕÒÖ×ÒÓØÙÔÔÒØØÚÙÛÓÒÜÒÝ×Ø ×ÞÖ×ÓÖÕÒÓÙÝßàÙÒáÓØâÒÔ×ÖÔÙÛÖÕ ÖÝãÓÙÝÚäÕåÒ××ÖæÛÒç

èéôõêëöìëíìíííî÷ïïîððñ÷òðó

øùúûüýþÿ0û12334û5û6782þ9û 4 û00þ4 þ

ý2û9ýý9ýþý þ0 9


ZX_f `[_X^[[ ^Va_f^[

 9Va_Xe \V^^\+ `^^X[\ZjX+ \ZjX

%"" !Wb

% # cW_]

[ZX_fl`[_X^[[[^Va_f^[diWgZZ fZc

8^X\ 4_\i

%" 7`XfWX \+ ^]%3_V WVk+\ZjX

%$$ 5V

%$ !Wb

"%'# cW_]

\^X\f_\ie`iWXWdiWgZZ fZc &^l[_\^

jjj \^X\f_\ie`iWXW fZc

3Q361M2266I6GU5267 1ย„

3SM4O13O7

Z]Y^X !]^^f^ _f^ 9Xa^[\c^X\

]Zfk n). Z]Y^X !]^^f^+ [[^o`_lZ 4ZW[\

""% !Wb

""% cW_]

_XhZdeZ]Y^Xh]^^f^V_f^ fZc `]kWX 8_cl^V &ZVk[ 9Xf &^l[_\^

jjj eZ]Y^Xh]^^f^V_f^ fZc WVVZjkWlVW+ Z^[Yik^+ _XY^X _egjWi

 %' 5V

%'$" !Wb

 %' cW_]

gZjWVYdl`]kWX\_cl^V[ fZc

Z]Y^X !]^^f^ _f^ 9Xa^[\c^X\

]Zfk n). Z]Y^X !]^^f^+ [[^o`_lZ 4ZW[\

""% !Wb

""% cW_]

_XhZdeZ]Y^Xh]^^f^V_f^ fZc &^l[_\^

jjj eZ]Y^Xh]^^f^V_f^ fZc

3 S 3 O I 7 3 3 N P I M L3 6 1 4Z`V\[ `iWXW 9Xf

3S13OLI621I6Gy 5 P LI G 2 1 I 6 G ^X\Zk_] 9X_\_W] `iWXW \Y

% 6W_X \V^^\ \ZjX

%##%' !Wb

"%#" &^l[_\^

jjj fZ`V\[e`iWXW fZc

!_\X^[[ bmV^[[

" /ZgX g^VV_hh \[+ 4a_]^+ ^ZVe^\ZjX

%#$ !Wb

%#$ cW_]

h_\X^[[^bmV^[[eidecW_] fZc &^l[_\^

jjj h_\X^[[^bmV^[[ fZc

# 4gWV]^[ 7Vi[YW]^ \[ + 4gWV]^[\ZjX+ \

%'# 5V

% !Wb

%$' cW_]

[W]^[%e`iWXWdV^X\Zk_]%_X_\_W] fZc

_cZ[ WYe^\[

3n3R32O

 ZV\g ZWY &^]_Xe\ZX \[ + \ZjX

%# 5V

%$$ !Wb

% cW_]

e_cZ[WXYeWYe^\[decW_] fZc

7V a^]iX^ WXZcWX 3[[Zf_W\^[

$ n . WVWY^ \ + )_Xe[\ZX+ \ZjX

%#' !Wb

"% # cW_]

e`i^i^[$$$$$$diWgZZ fZc

8g^ _h\ 4^X\V^

 WYh_^]Y \ Zi]^ ]Wf^+ .lVZ^k+ \ZjX %$' 5V

"%" " !Wb

%$$ cW_]

\g^e_h\f^X\V^dgZ\cW_] fZc

7V )WV^X ^V[VWc

' `Wc_XW \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX *^\j^^X 8gZcW[ W[\ \V^^\[,

%$$ !Wb

%$ cW_]

km^V[VWcdecW_] fZc

/WeWX%!V_^[ *7V 7_ZXX^ !V_^[,

"$ `Wc_XW 6W_X \[+ ^ZVe^\ZjX

"%$"' " \VWXY+ ^j 3c[\^VYWc+ ^Vl_f^

%"" !Wb

"% cW_]

YhV_^[Zm\ZcdecW_] fZc

VWaZ 3V\[

52-3M2I61I6G

#3 4WVc_fgW^] \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

%$"" 5V

 %' $ cW_]

lVWaZ WV\[diWgZZ fZc &^l[_\^

jjj lVWaZWV\[ei fZc

5267

3 S M 4 O 1 L2 O K 3 1 I 6 G WXk[ 7 9 \Y

G> x'}$~ 4}Wcm4รก รก1 ย4ug`V5fzg v\IV~^^B\u[+? s{u ~s}~A3รฉ|zvs? \ZjX

%$#

W\_ZXW] WVYjWV^ `iWXW \Y

3A H} vA(r(ut}vvxy-zr21{1suA ' 4gWV]Z\\^ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

"% '

WYfZ !WVc Wjc_]

 ZZkVWq ZX[

8g_V[\ WVk+ ^ZVe^\ZjX

%$' $% 5V

%' %# !Wb

%

5V

"%$ !Wb

%$ cW_]

eZ_Xa^[\deZ_Xa^[\ eZa ei &^l[_\^

jjj eZ_Xa^[\ eZa ei # 4Z]_Xe[jZZY 3a^ WXYi WVk+ 7

%" cW_]

a_Xf^X\YWa_Y"dgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj gWYfZhWVc fZc

5V

"% 5V

"%$% W\_ZXW] 6_]_Xe 4ZcmWXi Zh `iWXW 9Xf

!Wb

%$ 3eV_fZ]W+ W[\ WXk 7^c^VWVW

%% cW_]

^ll[W]^[dl^gWVVieVZ`m fZc !Wb

% &^l[_\^

jjj l^gWVVieVZ`m fZc &^l[_\^

jjj XWc_]fZh]Z`V fZc

"3 &W\^V \ + \ZjX

"% ' 5V

%" 5V

%' !Wb

"%$ $ cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei

$# ^e^X\ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

% " 5V

% " !Wb

"%' UVWXYZ[\]^ZW\_VW`V]Za\]ZbZcdebfbghii

\aZjk\lVfmVn\fWbmWopqrstsuvpqwpx\f

yz{| } ~~ย€ยย‚ยƒย‚} ย„} ~~ยƒย€ย‚ยย…


14 52OLI6G3NPIML361y7PMM2I37U5271544E7

52OLI 6 G 3 N P I M L3 6 1 y7PMM2I37

3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ _c_\^Y

5271544E7

13„]l5^Vz\ zA W-cWz>gWv s\[ 8ZjX+ 8ZjX

%$"

V

%$# `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % 5 5 5V

%"' % V

%$$ !Wb

%"" `YYi.[ 6^_ 8`Xe ^[\W`VWX\ cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc " g^V_hh \V^^\+ \ZjX

 % $$ !Wb

 %"$ 4WV_ll^WX 4g^c_fW][ `iWXW \Y 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ \ZjX

% "# cW_]

V^[\W`VWX\dl`YYi[e`iWXW fZc !Wb

%#' &^l[_\^

jjj fWV_ll^WXfg^c_fW][ fZc

UVWXYZ[\]^ZW\_VW`V]Za\]ZbZcdebfbghii \aZjk\lVfmVn\fWbmWopqrstsuvpqwpx\f

yz{|}~~€‚ƒ‚}„}~~ƒ€‚…

-t4>Wvcmt @? 6_-YtY]1^ \uV^~^\[+ \ZjX

%"%"

3a^X`^ Zh \g^ ^m`l]_f+ \ZjX

 % _Xfk \V^^\ "%#" 4ZVV_a^V\ZX

%$" _XY^X

%

^j 3c[\^VYWc ^Vl_f^

% " Z[_eXZ] \^]_Xe Y + ^Vl_f^

$% Z`VYW

 %$$$ 6WgW_fW+ 47

#%$$$ V^^Y%^X%ZZm+ &47

%$ "$ WV_kW+ 

$%$$$ Z[^ W]+ ^Vl_f^

"% WV\_fW

%$$$

†‡†ˆ‰Š‹ˆŒŽŒ‘’ E}1vxN>uu~

’“‡†Š”“‘†ˆ•

4Wcm \V^^\

%"%" 3a^X`^ Zh \g^ ^m`l]_f

 % V^^Y%^X%ZZm

%$ "$

!ZeWV\i.[ Z[^ `Y 4Wh^\^V_W !W[\ !ZZY

%" &W\^V \V^^\+ \ZjX

%#""%' 5

%# !Wb

%# cW_]

VZ[^l`YfWh^\^V_Wd]WmWVkWX fZc

Wfk.[ W]WW] !ZZY 8Wk^ 3jWi ^Va_f^

 4Zcc^Vf^ \V^^\+ \ZjX

% # 5V

%"'# !Wb

"%"

_]\ZX ^[\W`VWX\

WVX^\\ 6_YY]^\ZX \[ + \ZjX

%# # ZV

 %""

/ `Ve^V[

 WXYi Wll \V^^\+ )_\\i+ \ZjX 5hh_f^

% 7^]_a^Vi

% 5V

%$'$ cW_]

ViWXVWgWcWXdecW_] fZc &^l[_\^

qVl`Ve^V[ei fZc

)  4 9X\^VXW\_ZXW] 4ZcmWXi \Y

 Z`\g ZWY+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%$ 5V

%$ '# cW_]

kafgZ\^]decW_] fZc

)WclZW\ ^[\W`VWX\

 g^V_hh \V^^\+ 4_]^ \ZjX

%#$'$ 5V

%# 5V

% ## cW_]

kWclZW\V^[\W`VWX\diWgZZ fZc

K5-We(Z}\[C\ZzjXs?+ szWH~ [\ WXk 7^c^VWVW

%#$$% !Wb

% cW_]

Y_YfZkhfdY_YfZkhf fZc

K56W -L} ~Auw}2Bu~>u XY^]W 3a^+ ^ZVe^\ZjX

%#$$ !Wb

% cW_]

Y_YfZkhfdY_YfZkhf fZc

}~€‚ƒ„…‚ƒ„€†~‡ˆ… ‰‰Š‹ŒŽ‘’“‘”•–’‘‘”— «¬­®®¯°±¯°²³´µ¶· ‰‰¢‹Œ¸Ž¸‘’“‘”•££’“‘— ¤€œ¥‡€‚¦§‡œ¨‡… ‰‰ ‹¡©ŽŽª’‘‘”•£“’‘‘”— ˜€™„š„›œ‚ž˜Ÿ… ‰‰Œ‹ ¡ŽŽ‹¢’‘‘”•£‘’‘‘”—


K5- 7&Ws}\^@V vz 4uVZW] \[ + \WlVZ^k+ \ZjX

"% $ !Wb

% cW_]

Y_YfZkhfdY_YfZkhf fZc

K5-]_[Q[^w1X?e?^Xu ~ZCWuY+~ ^ZVe^\ZjX

%'$'

!Wb

% cW_]

Y_YfZkhfdY_YfZkhf fZc

L}CC ^ 1uj @?6W7~Vk}^\ \uV^s^s\u+ 4`Ve+ \ZjX

%

5V

%"$$

L}4vW1cmz@ ? M6_1|Y|Y}]^ \[ + \ZjX

 %'%$

3a^X`^ Zh \g^ ^m`l]_f+ 8ZjX

 % Z[^gW]+ ^Vl_f^

"% " _XY^X

%

M1||W}V_cWH> 3saE^GX`>^x } ~]}_[G[^Xe^X Y + \ZjX

%###

!Wb

% cW_]

Y_YfZkhfdY_YfZkhf fZc

Mz | Žux u @]?_[[-^Xte1^X uY~ y 7`7XfuW}Xá z\z + A^] 3_V k

%

5V

%$%

`W]_\i K !W[\ !ZZY[

% ^e^X\ _Xfk \V^^\[+ Zll[\ZjX

"%#

N>41W|cm ~z ? 6_YY]^ \[ + 8ZjX

% "

5271544E7U5I213O7U2IO5G2754I2 1

536-I6G

ZiW] 4W[\]^

g^V_hh WVX^\\ \V^^\[+ \ZjX

"%$ $ 4Wcm ^e^X\ \V^^\[+*4_\i 6W], \ZjX

"%$" _Xfk \ +Zll[\ZjX+ \ZjX

"% 7_WcZXY

%$$ WhZZZ`V[[\ZX 4Zcm]^b+ 7 WXY Zh 4WWXWX+ 7 % V^^Y%^X%ZZm

%$ " !Wb

% # Z`\g `_ca^]Y\ *Y^]_a^Vi,

 #%# cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei cW_]

VZiW]dX^\jZVk[ei fZc

W\_ZXW] WVYjWV^ `iWXW \Y

8g^ 4Z`V\ WVY \^V \ + \ZjX

"% ' "%"" Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%' 5"V3 &W

%" cW_]

e\fZ`V\iWVYdiWgZZ fZc 5V

%' !Wb

"%$ $ 8g^ _\\]^ )_\fg^X ^[\W`VWX\ WXYi Wll \V^^\+ )_\\i

 % $ cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei 5V

%$# W\_ZXW] WVYjWV^ `m^V 4^X\V^ % 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

 % $' %# 8g^ ^j 8gV_a_Xe ^[\W`VWX\ 6W_X Zm^ \V^^\[+ \ZjX

7^]_a^Vi%%$ ' cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei 5V

%$ ' 8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y

5V

%$$ $% ZclWVY \ + \ VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % !Wb

%$## !Wb

% cW_]

X^j\gV_a_XedgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj X^j\gV_a_XeV^[\W`VWX\ fZc

5271363O7

H1ws'15 }`?Wc_ suX~W1 ~\CV^^y\+ (Z>`1\wgA 41~lC`Ve7+ x?\sZujX {?

%

!Wb

%$" cW_]

g_]\_e`iWXWd\^][X^\ei X^\

533EL26P52-1PO3O7 y7PMM2I3O7

(z>`~l]s_fx 5Z}WYv+{2 1{1suA 8_c^gV_+  7

 %$

5V

 %"# 5V

 %' !Wb

 %

53O1I2IË3O7

3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ \Y

 `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % 5V

%"' % !Wb

%"" cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc

8 X\^VmV_[^ 9Xf

3 5h 7`VlWX \V^^\+ &ZV\cWXa_]^+ \ZjX

"%$ 5V

% $ !Wb

%' cW_]

]\^X\^VmV_[^diWgZZ fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒŒ

4WV_ll^WX 4g^c_fW][ `iWXW \Y

 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ \ZjX

% "# !Wb

%#' &^l[_\^

jjj fWV_ll^WXfg^c_fW][ fZc

6}~AMuv?}>Ay-z{|}~x21{1suA E1AZ\ z 1Wvcm }A 1~ZCWY-+ z`{| }~x _ca^]Y\+ \ZjX

%" = _]We^ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

% !Wb

% cW_]

Y_YfZkhfdY_YfZkhf fZc

8g^ 5`\YZZV \ZV^

#+ 4g`Vfg \ + 4ZcmWXi W\g+ \ZjX

"%' $ WcWgW 4WVc_fgW^] \V^^\

 %$ !Wb

"%' cW_]

qWVY_cdgZ\cW_] fZc

5V

% !Wb

% cW_]

cZg_XdkWV_l^^V_f^ fZc &^l[_\^

jjj kWV_l^^V_f^ fZc

5I213O7

3 3gcWY iYVW`]_f[

`l]_f ZWY+ WeZ\[\ZjX+  7

%## 5V

$%$' !Wb

%'$$ cW_]

qZgXY^YV_]^VdiWgZZ fZc

5I213O7U2IO5G2754I2

W\[WX 4WV_ll^WX 7_[\V_l`\ZV[ –—˜™š›œžŸŸ ¡¢›¢££¤¥ ˜¦™Ÿ§¥š¨Ÿ¡ ©ª«¬­®¯°±²³´µ¶±·®¸¹º¹»®®¼²½¾®¬¿¿«­ÀÁÁ

#$%# g^V_hh /ZgX c_\g \[ +4_]^

%'# !Wb

"%" cW_]

mW\[WXdX^\jZVk[ei fZc cW_]

[`Va_aW]W`\Z[mWV^[diWgZZ fZc

`Va_aW] 3`\Z mWV^[

]_[[^Xe^X Y 7`XfWX \ + ^j\ZjX "%#$ ]_[[^Xe^X Y 7W _]aW \ + ^j\ZjX

%# cW_]

[`Va_aW]W`\Z[mWV^[diWgZZ fZc


11 5I213O7U2IO5G2754I2U524O222OO26G3L3617

9XY`[\V_W] Wh^\i `mm]_^[ 9Xf

 4Wcm \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%"$ 5V

%"$ 5V

%$# !Wb

%" cW_]

_XY[Wh^\idX^\jZVk[ei fZc

5244O-421I6G7 UI6EP71OI22

`cm^V 8Z `cm^V ^Va_f^[

$ 3X_VW \V^^\+ `^^X[\ZjX+ ^ZVe^\ZjX

"% 5V

%"' 5V

$$% !Wb

"%# cW_]

ll[cWb_c^i^VdgZ\cW_] fZc

WhZZV[

Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7WXY Zh 4WWXWX+ 7

% !Wb

% # cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei

WVV_[ W_X\[ `iWXW \Y

$ &W\^V \V^^\+ \ZjX

% !Wb

%"$$ &^l[_\^

jjj gWVV_[mW_X\[ZX]_X^ fZc

6_X^[ ^Va_f^[ _c_\^Y

 VZa_Y^Xf^+ 7

%" 5V

%"" Vo`gWV\ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

 %# $ !Wb

%"$ cW_]

c[]dhc]ei fZc &^l[_\^

jjj hc]ei fZc

8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y

$% ZclWVY \ + \ZjXVZa_Y^Xf^+ 7 %$" % !Wb

%

j_[[ 6Wfg_X^Vi [\

`l]_f ZWY ff]^[+ 7

%' 5V

%'# !Wb

%''

8ZXi.[ 3`\Z mWV^[

" _eg\ \ + 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

"%#" 5V

% ' 5V

 %$ !Wb

% cW_]

\ZXid\ZXiW`\Z[mWV^[ fZc &^l[_\^

jjj \ZXi[W`\Z[mWV^[ fZc

5 I 6 2 6 3 4 LM 2 6 I 3 7 `iWXW 3c^V_fW[ 6^VfgWX\ WXk

_eg Z`Xe \V^^\[+ )_Xe[\ZX

% ' 5V

% ' !Wb

% ' cW_]

eWcl_dX^\jZVk[ei fZc

5IO33S1I6GPI7H3O7U 7 3 O Q I I 6 G 2 6 E O 3 M 2 I O 7 3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ _c_\^Y

 `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % 5V

%"' % !Wb

%"" cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc

5IO3572531n3NPIML361

3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ _c_\^Y

 `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % 5V

%"' % !Wb

%"" cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc

524O222OO26G3L3617

8g^ !V^Y^V_fk[ !]ZVW]

 ^e^X\ ZWY+ Z`VYW

%'"##

ÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÇÄÉÌÃÄÍÃÊÇÎÉÊÇÏÇÐÑÒÏÓÏÔÕÖÖ ÉÎÇ×ØÉÙÃÓÚÃÛÉÓÄÏÚÄÜÝÞßàáàâãÝÞäÝåÉÓ

æçèéêëëìíîïðïêñêëëðíïìîò


524OI717y524R3O7H4M7U544EL26P52-1PO3O7 1?

5 2 4 O I 7 1 7 y 5 2 4 R3 O 7 H 4 M 7 7^fZVW\_Xe Z]`\_ZX[ 6ZV^

54y4EILM 3S4MO41O31O37O7

 6W\\W_ 4ZcmWXi

# 3\]WX\_f WVY^X[+ 4 7

$%# cW_]

[WlV_XWmWXYWidiWgZZ fZc &^l[_\^

jjj Y^fZVW\_Xe[Z]`\_ZX[ _XhZ

 3 &W\^V Zm^ \V^^\[+ 4`Ve+ \ZjX

% " 5V

"%$$ !Wb

"%' cW_]

cW\\W_[W]^[dgZ\cW_] fZc

5wz"v$} w`-Wc_ vuX}W s1\zV^~^?\+ yZ`H\g} 4~Al`1Vยev+ }รก\sZjX

%"

5 4 4 E I LM 4 O 1 3 O 7 4WV_ll^WX 9X\^VXW\_ZXW] 7_[\V_l`\ZV[ 9Xf

5V

 %" " !Wb

 %" "

WVY^X]WXY `V[^Vi

Z\ + V_fkYWc+ \WlVZ^k+ \ZjX

%

Z\ 7+ Zc^ 3ff^[[ Y+ 6f 7ZZc _]We^+ 7 %$#" 5V

%$' $% % 3 ]ZZch_^]Y _]We^+ 4.\iX^+ ^Vl_f^

"% # 5V

"% !Wb

%$' cW_]

cW_]df_Y_V` fZc

gW]_X^.[ !]Zj^V gZm &^YY_Xe 7^fZVW\_ZX[

' 8gZcW[ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX *^\j^^X 6_YY]^ `Wc_XW \V^^\[,

%

gWX\^].[ bZ\_f 4V^W\_ZX[

 ^fZXY \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

"% !Wb

%$$ &^l[_\^

jjj [gWX\^]fV^W\_ZX fZc

7^ _XfZ 8VWY_Xe

$ WXf^ _ll[ \V^^\+ \ZjX+ \ZjX

%''' 5V

"%"'" !Wb

%''' cW_]

jZV]YZhh]Zj^V[dcW_] fZc &^l[_\^

jjj cijZV]YZhh]Zj^V[ fZc

WXe]ZlW] 4ZccZY_\i 8VWY_Xe 4Z \Y

# /ZgX g^V_hh \[ + 4a_]^+ \ZjX

%" $' 5V

% #$ 5V

%'$ !Wb

"%$$# cW_]

Y^[_XfZdeZ] X^\ ei

&ZV]Y Zh !]Zj^V[

# WVV \ + )_\\i+ \ZjX

"%$# 5V

%'" 5V

%'"$ cW_]

mWXe]ZlW]#$decW_] fZc

524POLI223O7

5 4 4 E L2 6 P 5 2 1 P O 3 O 7 \^V]_Xe VZY`f\[ _c_\^Y

W\_ZXW] 6_]_Xe 4ZcmWXi Zh `iWXW 9Xf

3eV_fZ]W+ W[\ WXk 7^c^VWVW

%% !Wb

% &^l[_\^

jjj XWc_]fZh]Z`V fZc

5 2 4 R3 O 7 H 4 M 7 7ZXXW 6W^.[ _h\ gZm

WXe]ZlW] 4ZccZY_\i 8VWY_Xe 4Z \Y

" Z`\g Y+ Wfi\ZjX+ \ZjX

"%$""

# WVV \ + )_\\i+ \ZjX

"%$# 5V

%'" 5V

%'"$ cW_]

mWXe]ZlW]#$decW_] fZc

5V

% cW_]

X^[gW[h]Zj^V]WXYdecW_] fZc

!Wb

"%" cW_]

mW\[WXdX^\jZVk[ei fZc

6u"?#t 4}g`@?Vfg5 wz\VHu vw}~A s?}~-}v1@@u}~E1?sv1@>szv? ^^\ Z`\g 4l`Ve+\ZjX

"% M} #$%# g^V_hh /ZgX c_\g \[ +4_]^

%'#

5 4 4 E E I 7 1 O I ( P 1 4 O 7 3\_XW.[ `m^V !ZZY[

 ! mm^V Zll \V^^\+ Z`VYW

%"# !Wb

"%# cW_]

W\_XW[[`m^VhZZY[decW_] fZc

7^ _XfZ 8VWY_Xe

# /ZgX g^V_hh \[ + 4Wcml^]a_]^+ \ZjX %" $' 5V

% #$ 5V

%'$ !Wb

"%$$# cW_]

Y^[_XfZdeZ] X^\ ei

YjWVY ^gWVVi 4Z _c_\^Y

' 4gWV]Z\\^ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

"% ' 5V

"% 5V

"%$% !Wb

%$ cW_]

^ll[W]^[dl^gWVVieVZ`m fZc &^l[_\^

jjj l^gWVVieVZ`m fZc

\^V]_Xe VZY`f\[ _c_\^Y

VZa_Y^Xf^+ W[\ WXk 7^c^VWVW j_\fglZWVY

%"$% 6WVk^\_Xe Z\]_X^

%"$ Z _]We^+ W[\ 4WXq_^+ ^Vl_f^

%$ !Wb

%"$" cW_]

[W]^[d[\^V]_Xee`iWXW fZc &^l[_\^

jjj [\^V]_Xee`iWXW fZc

VZa_Y^Xf^+ W[\ WXk 7^c^VWVW j_\fglZWVY

%"$% 6WVk^\_Xe Z\]_X^

%"$ Z _]We^+ W[\ 4WXq_^+ ^Vl_f^

%$ !Wb

%"$" cW_]

[W]^[d[\^V]_Xee`iWXW fZc &^l[_\^

jjj [\^V]_Xee`iWXW fZc


1F 544ERH4237223O7U54OK2I517

5 4 4 E RH 4 2 3 7 2 2 3 O 7 7^ _XfZ 8VWY_Xe

# /ZgX g^V_hh \[ + 4Wcml^]a_]^+ \ZjX %" $' 5V

% #$ 5V

%'$ !Wb

"%$$# cW_]

Y^[_XfZdeZ] X^\ ei

E1AZย\ z 1Wvcm }A 1~ZCWY-+ z`{| }~x _ca^]Y\+ \ZjX

%"

!Wb

% cW_]

Y_YfZkhfdY_YfZkhf fZc

3A H} vA(r(ut}vvxy-zr21{1suA ' 4gWV]Z\\^ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

"% '

5V

"% 5V

"%$% !Wb

%$ cW_]

^ll[W]^[dl^gWVVieVZ`m fZc &^l[_\^

jjj l^gWVVieVZ`m fZc

2973

745 6 7 8 3 6 3 45

 #$ % #$ %&'($) *&+ ,$&-.* &/0+# !"

รณรดรตรถรทรธรธรนรบรปรผรฝรฝรทรพรทรธรธรนรบรฟ0รธ1

 3 XWfk[

 /ZgX \ + &^Vk%^X%`[\+ \ZjX "%' !Wb

"%' cW_]

gW[XWfk[deZ] X^\ ei

WXe]ZlW] 4ZccZY_\i 8VWY_Xe 4Z \Y

# WVV \ + )_\\i+ \ZjX

"%$# 5V

%'" 5V

%'"$ cW_]

mWXe]ZlW]#$decW_] fZc

5 4 4 1 R3 2 O VZWYjWi !W[g_ZX[

5 4 O K 2 I 5 1 7 3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ _c_\^Y

4Z]Z`V[

!WVc `mm]_^[ _c_\^Y

'" ^e^X\ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

% 5V

"% '' !Wb

"%'# cW_]

lVZWYjWide`iWXW X^\ ei "$ Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ 8ZjX

%$ $ cW_]

fZ]Z`V[deZ] X^\ ei

_h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

 3 &W\^V Z]c^[ \V^^\[+ 4`Ve+ \

"%# 5V

%$ 5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

 `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % 5V

%"' % !Wb

%"" cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc

Zc^ 3ff^[[ ZWY+ 6f 7ZZc+ 7

%$"%# !Wb

%$# cW_]

WYc_XdhWVc[`m fZc &^l[_\^

jjj hWVc[`m fZc

ZiW] !Z`XYW\_ZX

 Z`\g ZWY 3]l^V\ \V^^\+ Z`VYW

'%"##' 12345672345893:2;<=>?@2


54OK2I517U5P63O22H4L37 ?

/ZgX !^VXWXY^[ &gWVh+ &W\^V \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

ik^X ^jl`Ve !`X^VW] Zc^

/ZgX !^VXWXY^[ _c_\^Y

^V[W`Y.[ !`X^VW] Zc^

!Wb

 %" # cW_]

j_][g_mdeZ] X^\ ei 5V

e`ij_][g_mdeZ] X^\ ei &W\^V \+ \ZjX

% $ !Wb

% ## cW_]

[W]^[dqh%]\Y fZc

5OPI1

# ZV\ZX \V^^\+ &^Vk%^X%`[\ \ZjX

%' cW_]

e]ik^XdgZ\cW_] fZc &^l[_\^

]ik^Xh`X^VW]gZc^ fZc " 4gWV]Z\\^ \ 3+ ^Vl_f^

%## 5V

%" 5V

% $#" !Wb

% cW_]

h`[[i$$diWgZZ fZc

WcZZ.[ !`X^VW] [\Wl]_[gc^X\

 &_]_Wc[l`Ve `l]_f ZWY+ 4\iX^+ ^Vl_f^ "% !Wb

% # 5VZXZo`^ \V^^\+ `^^X[\ZjX+ 8ZjX

%# 5V

#%"$ WXYi.[ !`X^VW] Zc^ cW_]

e]ZlW]hV`_\cWV\diWgZZ fZc 4gWm^] \V^^\+ ZYe^+ ^ZVe^\ZjX

"%" #" 5V

%#$ Z\ 6_YY]^ \V^^\+ Z`Y^VZi^X+ &7 !Wb

%

]ZlW] !V`_\ 6WV\

5P63O22H4L37

4WVc^X.[ !`X^VW] Zc^ 9Xf

 _\\]^ 7_WcZXY `l]_f ZWY+ 7

%$ $ /^VV_fk !`X^VW] Zc^ 9Xf

Z\ WVWY_[^ `l]_f ZWY+ 47

%$ # !Wb

%$ cW_]

q^VV_fkhgdgZ\cW_] fZc

L}ย tV1Z~au_Yv^xXf-^+z v | z7v } s 1 z ~

z

รก G

> x } ~

}

2 s Ar%"

5V

%" 5V

%" !Wb

%" cW_]

_XhZdcWfZVmei fZc &^l[_\^

jjj cWfZVmfW\ fZc

5O3IGH154OR2OEI6G

8 X\^VmV_[^ 9Xf

3 5h 7`VlWX \V^^\+ &ZV\cWXa_]^+ \ZjX

"%$ 5V

% $ !Wb

%' cW_]

l]\^X\^VmV_[^diWgZZ fZc

7 / g_mm_Xe ^Va_f^[

!_h\g \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

%$" 5V

 %" # !Wb

%#"' cW_]

Yq[[de`iWXW X^\ ei &^l[_\^

jjj Yq[g_mm_Xe fZc ei

`iWXW 5a^V[^W[ 8VWY^V[

_f\ZV_W ZWY+ mWV^XYWWc+ 47

% !Wb

% cW_]

e`iZ\VWYdX^\jZVk[ei fZc

`ij_][g_m

$ !_h\g \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ ^ZVe^\ZjX

%"$" 5V

%"$"$ 5V

%'" 5V

% #


?T 5PO6I1PO3L26P52-1PO3O7U5PO6I1PO3714O37

5PO6I1PO3 L26P52-1PO3O7

Lu w? t`}l]_fy 2ZWxY~+ A6Z1wwX 5>^mvZ~[1 s>Zv`u\g+y 4G 7u ~

u v } w7$s%z v'u

!Wb

$%## cW_]

c^][gWgZc^Y^fZVdecW_] fZc 5V

Y^a_decW_] fZc

g_aW &ZZY &ZVk_Xe [\Wl]_[gc^X\

 n3. `l]_f Y+ XcZV^+ 47

%"$' !Wb

"$%" cW_]

[g_aWdeZ] X^\ ei

5PO6I1PO3714O37

4ZchZV\ ]^^m

' ff]^[ 9XY`[\V_W] [\W\^+ 7

%$ 5V

%" !Wb

%$ cW_]

fZchZV\[]^^m diWgZZ fZc &^l[_\^

jjj fZchZV\[]^^me`iWXW fZc

4Z`V\[ `iWXW 9Xf

% 6W_X \V^^\ \ZjX

%##%' !Wb

"%#" !_V[\ 3a^X`^ WV\_fW

% $ '$ `l]_f ZWY+ VZa^+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % # % ^m`l]_f 3a^ + _XY^X

%$' ^]^XW+ 6WgW_fW #% # 6W_X \ 3XXW \+ ^j 3c[\^VYWc+ .f^

% $ ]Zfk 99+ WV_kW _egjWi

$% $% _fgcWZXY+ [[^o`_lZ 4ZW[\

"" % # 3V^W n7.+ 6ZX\VZ[^+ 47

$% " &^l[_\^

jjj fZ`V\[e`iWXW fZc

4V^W\_ZX[ 4VWh\

" 3 &W\^V \V^^\+ \ZjX

%$$" !Wb

"%$" cW_]

fV^W\_ZX[]\YdecW_] fZc

cm_V^ gZmm_Xe ]WW

 % 6_YY]^ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

"%$#" 5V

 %" !Wb

"% "

_egjWi $ !`VX_\`V^ \ZV^

 6ZX ^mZ[ ZV\g+`l]_f ZWY+ 47

$%# $"

`fki 7Z]WV

4v 1u%~ s} &W wG\^uV ~u vZ}]cw^7[s z\v[u+ EG4>x`VGe+2 sA\ZrjX %$

5V

%'" !Wb

%' cW_]

ZV_^X\W]e^X^VW][\ZV^diWgZZ fZc

 Zll \V^^\+ \ZjX

%$ %" n3. ZWY `l]_f Y+ V^^Y%^X%ZZm

%$'  `l]_f ZWY+ 4ZVV_a^V\ZX+ ^Vl_f^

%$ g_aW &ZZY &ZVk_Xe [\Wl]_[gc^X\ n3. `l]_f Y+ XcZV^+ 47

%"$' 6^][gW iXY_] !`VX_\`V^ ^X^VW] \ZV^ b

"$%" `l]_f ZWY+ 6ZX ^mZ[ Z`\g+ 4 7

$% ' !WcW _]

[g_aWdeZ] X^\ ei !Wb

$%## cW_]

c^][gWgZc^Y^fZVdecW_] fZc _Xe^V `iWXW 9Xf

5V

Y^a_decW_] fZc 3 &W\^V \V^^\+ \ZjX

"%### 5V

%"

7 !`VX_\`V^ n). ^j ZWY+ V^^Y%^X%ZZm+ &47

% #$ !Wb

"%##"# $ W /W]Z`[_^+ &47

'%$' # 4gWV]Z\\^ 5VZXZo`^ \[ + Z`VYW+ \

%#$ cW_]

_XhZdXY[[`m^V[\ZV^ fZc &^l[_\^

jjj XY[[`m^V[\ZV^ fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒ‹Œ


ABCDEFGFABEFGFHIJKELMHBNFOFJPCDELHQFRS

TYViifk

hinkWiZ\pijÂ&#x2030;X_am\Â&#x2021;rÂ&#x2018;\q\Â&#x152;YZ[\iV\pYYZYZm\Â&#x2021;rÂ&#x2018;\tuuyw{zbu\ ~Ya\ttttttttttttttttttttttttttttttttttuuywcb{x\ Â&#x2021;jYUX\tttttttttttttttttttttttttZUXÂ&#x2C6;snÂ&#x192;YZYtZ_WtsÂ&#x192;

Â&#x2019;tet\Â&#x201A;iWW_f\g\pi\Â&#x201C;TnÂ&#x192;Â&#x201D;\Â&#x152;W[t

b}v\]fiZiÂ?n_\g\Â&#x152;YZ^_\TUk\lWkt\Â&#x2020;qWiÂ&#x20AC;Z\ttttuu{wu}{u ]f\tttttttttttttttttttttttttttttttttttuuywv|by\ ~Ya\ttttttttttttttttttttttttttttttttttuu{wb}ub\ Â&#x2021;jYUX\tttttttttttttttttttÂ&#x2022;Â&#x20AC;Â&#x2030;iWW_fÂ&#x2C6;Z_WÂ&#x20AC;ifÂ&#x2013;ksÂ&#x192;t^ij

Â?YWUiZYX\hYf[Â&#x20AC;Yf_\lnÂ&#x2030;_f\p_ZWf_

bwu\Â&#x201E;Z[nkWfUYX\lUW_m\Â&#x2026;nUjÂ?_X[Wm\TqWiÂ&#x20AC;Z\ttttttucbwb|}bwx\ Â&#x2021;jYUX\tttttttttttttttttttttZYWÂ&#x20AC;Yf_Â&#x2C6;snÂ&#x192;YZYtZ_WtsÂ&#x192;

šºŸ½šž¿½Ÿ

ŠŠªª­­ŽŽ¯¯´°ŽªŽ¾¹°²œ³¡ ¸ ³³ 789 Ă&#x2039;Ă&#x2014;Ă&#x192; Ă&#x2030;Ă&#x2020;Ă&#x201D;Ă&#x2019;Ă&#x192; Ă&#x2021;Ă&#x2039;Ă&#x2039;Ă&#x201D; Ă&#x17D; Ă&#x2030;Ă&#x2030;Ă&#x2019;Ă&#x192;2Ă&#x201E;3

ßýĂ&#x201C;Ă&#x192;ĂžĂ&#x2020;Ă&#x192;ĂżĂ&#x2020;Ă&#x2C6;Ă&#x2030;Ă?01Ă&#x2039;Ă&#x2019;Ă&#x192;2Ă&#x201E;3

 iibX|kwUb_u\Â&#x201A;\Â&#x152;_ifj kYnY[f[\\Â&#x152;lWW[tmt\TqW\q\Â&#x201A;fiÂ?U[_Z^_m\Â&#x2021;rÂ&#x2018;\tttuu{wz|vbwy\ ~Ya\ttttttttttttttttttttttttttttttttttuu{wuyyz

ABMJDIFÂ&#x2014;PEDFOFÂ&#x2DC;HLLHIAE

Ă&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x153;Ă?Ă&#x17E;Ă&#x;Ă ĂĄĂ Ă&#x17E;âãä Ă&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x153;Ă?Ă&#x17E;Ă&#x;Ă ĂĄĂ 5Ă&#x;âä66Ă&#x;

Ă&#x20AC;Ă Ă&#x201A;Ă&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x2026;Ă&#x2020;Ă&#x2021;Ă&#x2C6;Ă&#x2030;Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x2039;Ă&#x192;Ă&#x152;Ă&#x192;Ă?Ă&#x2021;Ă&#x2030;Ă&#x17D;Ă&#x2030;Ă?Ă?Ă&#x2039;Ă&#x192;Ă&#x2018;Ă&#x160;Ă&#x2021;Ă&#x2039;Ă&#x2039;Ă&#x160;Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x201C;Ă&#x2030;Ă?Ă&#x2021;Ă&#x201D;Ă&#x2020;Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x2022;Ă&#x2013;Ă&#x160;Ă&#x2030;Ă&#x2014;Ă&#x17D;Ă&#x2DC;

Ă&#x2122;Ă&#x161;Ă&#x203A;Ă&#x153;Ă?Ă&#x17E;Ă&#x;Ă ĂĄĂ Ă Ă&#x17E;âãàäĂ&#x17E;

üÌçèÊêÌÍÏíííÎïðèèùòÌóèêôóÌÎþôÜÏÏÏáÜøÊÚÍÏÊïúôÝïðèèùòÌóèêôóÌÎþôÜ

TYViifk

hinkWiZ\pijÂ&#x2030;X_am\Â&#x2021;rÂ&#x2018;q\Â&#x152;YZ[\iV\pYYZYZm\Â&#x2021;rÂ&#x2018;\ttuuyw{zbu\ ~Ya\ttttttttttttttttttttttttttttttttttuuywcb{x\ Â&#x2021;jYUX\tttttttttttttttttttttttttZUXÂ&#x2C6;snÂ&#x192;YZYtZ_WtsÂ&#x192;

 iiXkU_\Â&#x201A;_fkYn[\Â&#x152;W[t

b|wbu\Â&#x152;ijYf[\lWtm\TqW\q\Â&#x201A;fiÂ?U[_Z^_m\Â&#x2021;rÂ&#x2018;\tttuu{wz|vbwy\ ~Ya\ttttttttttttttttttttttttttttttttttuu{wuyyz

A B M CD I L F Â&#x2DC; B Q L P M H D E Â&#x152;UZ^iÂ&#x2122;k\TYfj_ZW\~Y^WifÂ&#x192;

}}\Â&#x2026;_s_ZW\lWtm\Â&#x152;qWiÂ&#x20AC;Zm\TqWiÂ&#x20AC;Z\tttttttttttttuuyw{xbv\ ~Ya\ttttttttttttttttttttttttttttttttttuuvwxycb

ABMCDILFCBIKÂ&#x2DC;BQLKMDME Â&#x152;_Â&#x161;iZÂ&#x2122;k\~YkoUiZk x\lWfYZ[\g\lWt\dZZ\lWf__Wkm\Â?qdm\rÂ&#x2122;^_\ttttttttcccwzbv| A B M CD I L E A B CD E A B M J D I F D Â&#x160; K H Â&#x2039; CD I L F rfiY[Â&#x20AC;YÂ&#x192;\~YkoUiZk }v\Â&#x2026;_s_ZW\lWf__Wm\Â&#x152;Y^Â&#x192;WiÂ&#x20AC;Zm\TqWiÂ&#x20AC;Z\ttttttttuu{wbyb{ TUVWXYZ[\]VVU^_\`Ya ]f\tttttttttttttttttttttttttttttttttttuuvwb}y}\ O F E K Â&#x2039; Â&#x2039; N H D E bc\d\eYW_f\g\hiXj_k\lWkm\linWo\pqrnfsm\TqW\ttuuvwcxyz ~Ya\ttttttttttttttttttttttttttttttttttuuvwc}cx\ ]f\tttttttttttttttttttttttttttttttttttuu{w|yz{ dkki^UYW_[\Â&#x201E;Z[nkWfU_k\Â&#x152;UjUW_[t Â&#x2021;jYUX\tttttttttttttttttttfiY[Â&#x20AC;YÂ&#x192;Â&#x2C6;snÂ&#x192;YZYtZ_WtsÂ&#x192; ]f\tttttttttttttttttttttttttttttttttttuuywvybc y\Â&#x2026;nUjÂ?_X[Wm\T_ifs_WiÂ&#x20AC;Z\tttttttttttttttuu{wxz}bwy Â&#x203A;Â&#x153;Â?Â?Â&#x17E;Â&#x; Â&#x17E;¥¢Â&#x17E;£¤¼Â?Â&#x17E;Œ§¨ ]f\tttttttttttttttttttttttttttttttttuuyw}|vcwz\ ]f\tttttttttttttttttttttttttttttttttuu{wvu}bwy\ ~Ya\ttttttttttttttttttttttttttttttttttuucw|{uy ~Ya\ttttttttttttttttttttttttttttttttttuuywv{v{\ BEFGFHIJKELMHBNFOFJPCDELHQ e_kUW_\ttttttttttttttttÂ&#x20AC;Â&#x20AC;Â&#x20AC;tsUVWXYZ[iVVU^_jYat^ij Â&#x2021;jYUX\tttttttttttttttttttttt^iZWY^WÂ&#x2C6;YUZXUjsÂ&#x192;t^ij A ABMBADFJPPME ~Yfz]VYyf\Z\Â&#x17D;t\tgfÂ?t\n`_totYtfZtW\[tlt_Wttk\Â?qt\Â&#x152;tUptjUqtrtWnt_ft[stm\tTtq titÂ&#x20AC;Z\tttttttttttttttttttttttuuuu{{ww{xzb|cb| ~fU_c]]Z|nf[\W\~tXk_ftUoW_t\UbZÂ&#x2030;t|[t\wk]tboatbUÂ&#x2030;tÂ&#x192;\`^mts\Â&#x2021;t_tt\ZrÂ&#x2018;t\tiÂ&#x152;tÂ&#x2018;\iUtjUjmttttW\tt_Â&#x2021;tt[trtttttÂ&#x2018;tt\ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttuuucc{cc{www||u{{b|yvxzb\  iWYX\Â&#x201A;fiW_^WUiZ\lÂ&#x192;kW_jk\Â&#x201E;Z^t

uvz\Â&#x201A;_W_f\Â&#x2026;ik_\g\~ifkoYÂ&#x20AC;\lWktm\Â&#x2020;qWiÂ&#x20AC;Zm\TqWt\t\tucbwy{vz\ ~Ya\ttttttttttttttttttttttttttttttttttucbwy{vz\ Â&#x2021;jYUX\tttttttttttttttttUZViÂ&#x2C6;WiWYXÂ&#x2030;fiW_^WUiZkÂ&#x192;kt^ij e_kUW_\tttttttttttttttÂ&#x20AC;Â&#x20AC;Â&#x20AC;tWiWYXÂ&#x2030;fiW_^WUiZkÂ&#x192;kt^ij

]f\tttttttttttttttttttttttttttttttttttu{ywvzzy\ ~Ya\ttttttttttttttttttttttttttttttttttuuywx{yb\ Â&#x2021;jYUX\tttttttttttttttttttttttttttUZViÂ&#x2C6;VjXsÂ&#x192;t^ij e_kUW_\tttttttttttttttttttttttttÂ&#x20AC;Â&#x20AC;Â&#x20AC;tVjXsÂ&#x192;t^ij

~Ya\ttttttttttttttttttttttttttttttttttu{{w|c|y\ Â&#x2021;jYUX\ttttttttttttttttttttttViXÂ&#x2C6;kiXnWUiZku|||tZ_W Â&#x203A;Â&#x153;Â?Â?Â&#x17E;Â&#x; Â&#x17E;¥¢Â&#x17E;£¤¼Â?Â&#x17E;Œ§¨


!"#$%$$%"%"

&'()*+,-./0

123,4*.5,67,8*.**.9,:*+;,<*.=,>?@?A*A*,000000BCCDEEBF, :@*GH,00000000000000000000000000G.76I)'()*+0/6@

ÏÐÏÑÒÓ ÔÑÕÖ ÛÜ ÝÜÚÏÑÞ × ÕØÙ ÚÛ ÐÏÓ

$Y%$"

J?H?+,K;??H,L,M*A5N*A?

FE,M*57G?H5,K;09,&O;6N.,0000000000000000000BBCDCFFP QA,00000000000000000000000000000000000BBCDERSF, T*U,0000000000000000000000000000000000BBCDVREW, Z0[0,\X*.,]^G77G?_,[6;6A,L,Z)AG,K`*A?+ :@*GH,000000000000000000000;?H?++;??HIX6;@*GH0/6@ RW,M?.AG?;;*9,:++?a'Gb6,86*+;0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0FFPDRBFW QA,00000000000000000000000000000000000FFPDPWVS QA,00000000000000000000000000000000000CEVDCWCC, T*U,0000000000000000000000000000000000FFPDRBFW, :@*GH,0000000000000000000056H(c5BWWBI(*X660/6@

&'(&)*

†…‡ˆ„z‰‰zŠ}~ƒ„|}‹}~„y…{Œ ȹvÈ~‚·

¼½¾®§³¤¿¢À¢Á©®­¢Ã©®­¢¡Â©®­¢ÄÅ©®­¢Ä©®­Á©®Æ ¼²¾Ç³¤¿¢ÀÁ©®­¢Ä©®Æ ÀÁ©®­¢Ä©®Æ ¼

Ž‘’’“›œ”“•‘’•’“–”—ž‘™’˜’Ÿ“”˜™š• Éʤ§©Ë¢«¨©©¨¿¿«¨¨©ÌÍ°«Ê¤§©¬Î°Ê ¡¢£¤¥¦§¨©¥¢ª«¬­¢ª«¤®¯°¨±­¢²¨°¯³¨«°´µ

òüõûóö÷òôýþúõû

¶·~¸·¹º}»v¹}¶v†v¸ vwxyz{|}~z€xz{z|}‚ƒ€„…yz{|

ñòóôõóö÷øùöõúõû

ßàáâãäåæçèéåæêåâêëçìíîåæáëáçïåðíá

,-./012-./ 345678390:;78<=>5? @0AB7609C<6? 3450D49>7? C<=05>?9CB5C<9? ?47=0@0?>5E8:>=F

ÿ 031 2 3 43547893 433343343

4873 7

!""+ûôý #$%

dPeVfPg,8f*@` "h,Ki;%A?j?;kl fge ,KO8O<'A)9,&?6A)?;6N.,0000BBRDPRVRDm,

T*U,0000000000000000000000000000000000BBRDBSBW, :@*GH,0000000000000000000000000)'(6GHI)'(6GH0/6@ n?b+G;?,0000000000000000000000000NNN0)'(6GH0/6@

o'*HG;(,&?.?A*H,K;6A?

S,&A*.;,PFFm,8A*bN665,8A??=,83;(.?,9,<3/?,000SSVDBCEE

^0,2A*+*5,][*A(_,&*+,K;*;G6.

BF,&A*.;,PmWB9,8A*bN665,8A??=9,83;(.?9,<3/?,0SSVDBFVE

^0,2A*+*5,][*A(_,K*N@GH

BFDBV,&A*.;,PFFm,8A*bN665,8A??=9,83;(.?,<3/?,000SSVDBBER 6A,000000000000000000000000000000000000SSVDBFVE, T*U,0000000000000000000000000000000000SSVDBFPR, :@*GH,000000000000000000000A`A*+*5G.5I(*X660/6@

KX?H,8*@`,K;A??;,K?ApG/?,K;*;G6.

BBE9,8*@`,K;A??;9,qO8O<'A)9,&O;6N.,00000000BBCDPmES

$%"##$

#fEmr,sMGth ghYhiifu )X,K;A??;9,n?A=D?.D^'+;9,&O;6N.,00000BBSDFSWPOE,

T*U,0000000000000000000000000000000000BBRDCWRB, :@*GH,000000000000000000@*5?NG.GI+`H*+X@G.+0/6@ n?b+G;?,0000000000000000000000NNN0@*5?NG.G0/6@

 $ $  % "   % "  8X'.)3+,&H6b*H,:.;?A`AG+?

CCB,1Z3,-.5'+;AG*H,^?+?Ap?,[*.5?H*,Zp?9, 2H*.;*;G6.9,^'G@p?H5;,00000000000000000BPmDRPBWOBP, :@*GH,000000000000000000000/X'.)PRPWI(*X660/6@


G363O22H2OER2O37PMM2I37UG363O214O7 ?ย„

G363O22H2OER2O3 7 P M M 2 I 3 7 3 4 WckWVWX ^X^VW] 6^VfgWX\

 &W]h WV^] \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ \

"% ' !Wb

"% '

3 6 )gWX ZX[

$ )^V[W_X\ WVk+ 9+ 4 7

$%$" 5V

$% "$ cW_]

WkgWX ' diWgZZ fZc

Zc^ WVYjWV^ ^X^VW] \ZV^ 3 g^V_hh \V^^\+ 4a_]^+ \ZjX "% X_fZc  0 VZa_Y^Xf^ `l]_f ZWY+  7

%""

G363O22L3O-H2617

3 4 WckWVWX ^X^VW] 6^VfgWX\

 &W]h WV^] \+ &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

"% ' !Wb

"% '

8g^ WVYjWV^ 7^mZ\

# 4gWV]Z\\^ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

% `V^[g ZX[ `[_X^[[ 4Zcm]^b !Wb

%$$ 4^c^X ZY *8  , 7_[\V_l`\_ZX cW_]

[W]^[dgWVYjWV^Y^mZ\ei fZc % ^j \V^^\+ 3+ ^Vl_f^

%#' &^l[_\^

jjj gWVYjWV^Y^mZ\ei fZc cW_]

[`V^[gl`[_X^[[fZcm]^bdiWgZZ fZc

G 3 6 3 O 2 1 4 O O 3 6 1 2 2 7 49 Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[

GHIJKLMNOOPQRSTUVHIINUWRQXTYR

G363O22714O37

3 Wc_Y ZX[ ^X^VW] \ZV^

L}ย tV1Z~au_Yv^xXf-^ zv|7 z v } s 1 z ~

z

รก G

> x } ~

}

2 s A%" 

5V

%" 5V

%" !Wb

%" cW_]

_XhZdcWfZVmei fZc &^l[_\^

jjj cWfZVmfW\ fZc ย€ยย‚ย‚ยƒย„ย…ยƒย†ย‡ยƒยˆย‰ยŠย‚ยƒย…ยŒ

'%$ !V_^XY[g_m+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % "% 6_Xe[ VZY`f\[ ^Va_f^[ \Y

!Wb

 %$$# Vo`gWV\ \V^^\+ 4l`Ve+ \ZjX

% cW_]

[W]^[d^f_e`iWXW fZc !Wb

%# &^l[_\^

jjj ^f_e`iWXW fZc cW_]

cm[eidX^\jZVk[ei fZc

ZX_f ZZc Z`XY i[\^c

 9Va_Xe \V^^\+ `^^X[\ZjX+ \ZjX

%"" !Wb

% # cW_]

[ZX_flZZceidiWgZZ fZc

G363O214O72237

8^][ Xe_X^^V_Xe ^Va_f^

 5]Y ZWY+ ff]^[+  7

%# !Wb

% cW_]

\^][^Xed\^][X^\ei X^\ &^l[_\^

jjj \^][^Xe_X^^V_Xe fZc

G363O214O7

 Wcm[g_V^ ZWY+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

% 49 Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[ cW_]

WgWc_YWXY[ZX[diWgZZ fZc '%$ !V_^XY[g_m+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % "% 3 ) X\^VmV_[^ 8g^ 4ZX\W_X^V Z`[^ !Wb

 %$$# " ZclWVY \ &^Vk%^X%`[\ 8ZjX

"%#$ 4`cc_Xe[ ]^f\V_fW] 4Z \Y cW_]

[W]^[d^f_e`iWXW fZc 5V

%' $# ^f\_ZX 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

%$"" b

%" !Wb

%$" &^l[_\^

jjj ^f_e`iWXW fZc !WcW _]

WVkdX^\jZVk[ei fZc cW_]

f`cc_Xe[de`iWXW X^\ ei 456 * 8g^ 34 \ZV^, "#%#$ 4^c^\^Vi Y+ 6ZfgW _]We^+ 7

 "%$$## 3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ _c_\^Y 7 W]VWc *gWX^, ZX ^X^VW] \ZV^ " Zll \V^^\+ \ZjX *4Z`V\iWVY 6W],

+ %$'# `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % Z\ ' 3+ Z[^ W] 8ZjX+ ^Vl_f^

"%# $ "cW _]

[m^fZcde`iWXW X^\ ei 5V

%"' % WqWYgWV _Xeg \ZV^ !Wb

%"" 6W_X 4gWm^] \[ + 3+ ^Vl_f^

%$' cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc

3 Wc_Y ^X^VW] \ZV^ -vzH~V\gL1 ~1~C7>||w1u? # !iV_[g ZWY 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

%$'" 7Wa_Y gWXX ZX ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

"%$$$ % !Wb

%$'" " Zll \V^^\+ \ZjX+ \ZjX

% '5 V Z

% $$ WjWVZZ.[ ^X^VW] \ZV^ ! W b

  % $ ! W b

%#$

Z "# _]We^ 4ZVV_a^V\ZX+ 4ZV^X\iX^ ^Vl_f^

%$$' cW_]

igWXXcdW[c^ ZVe cW_ ]

f c[ dfVZjXc_X_Xe fZc cW_]

mWjWVZZ"#decW_] fZc &^l[_\^

jjj fVZjXc_X_Xe fZc 4 9 X e _ X ^ ^ V _ X e ^ V a _ f ^ [ W\VZ ^X^VW] \ZV^ '%$ !V_^XY[g_m+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % "% " 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ \ZjX

%"" ! W b

 %$$# _]a_^.[ WV_^\i \ZV^ cW W]^[d^f_e`iWXW fZc _eg WYh_^]Y \[ + \ZjX

"% &^l_[] _ \^

[

jjj ^f_e`iWXW fZc !Wb

"%$ ย€ยย‚ย‚ยƒย„ย…ยƒย†ย‡ยƒยˆย‰ยŠย‚ยƒย…ยŒ cW_]

[_]a_^[bbdiWgZZ fZc

G363O214O73OQI-37


?4 G363O214O7UGI51(27K317

^W] 6W[[i `iWXW \Y

Z\ `_ca^]Y\+ \ZjX

%"' % 5V

%#' % !Wb

%""

WV[VWc 7_[fZ`X\ \ZV^

 + &W\^V 3c^V_fW \[+ \WlVZ^k+ \ZjX

%"' !Wb

%

_]a_^.[ WV_^\i \ZV^

 _eg WYh_^]Y \[ 8ZjX

"% !Wb

"%$ cW_]

[_]a_^[bbdiWgZZ fZc

G 3 6 1 7 2 4 1 H I 6 G 4Z]Z`V[

"$ Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ 8ZjX

%$ $ cW_]

fZ]Z`V[deZ] X^\ ei

_h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \ZjX

"%# 5V

%$ 5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

/ZgX ^j_[ \i]^[

# &W\^V]ZZ \[+ 4l`Ve

 %" !Wb

 %' cW_]

qZgX]^j_[[\i]^[dgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj qZgX]^j_[[\i]^[ fZc

Z[\]^_`[\]^ab\c[defghi[

!WVc `mm]_^[ _c_\^Y

Zc^ 3ff^[[ ZWY+ 6f 7ZZc+ 7

%$"%# !Wb

%$# cW_]

WYc_XdhWVc[`m fZc &^l[_\^

jjj hWVc[`m fZc

^X^VW] o`_mc^X\ `iWXW _c_\^Y

Zc^ 3ff^[[ ZWY+ 6f 7ZZc+ 7

%$% !Wb

%$ cW_]

WYc_Xde^X^o`_mei fZc &^l[_\^

jjj e^X^o`_mei fZc

6WV_f[ 4Z \Y

G3413-H6I-I2236GI633O

jklmnopklmnqrstsuvmwrxyz{k

3y"2 -^\z^~V ?Z>[w^s } ~!Zs?V[gIW~j \[+ \ZjX+ \

"%"#

!Wb

%$# cW_]

^WfZX[`]de`iWXW X^\ ei '%'' 4Zcc^Vf_W] ]aY+ Wmmi 3fV^[+ 47

$% 5V

$%$' 5V

$%$# 5V

$% !Wb

$%$## ]ZlW] !V`_\ 6WV\ # 5VZXZo`^ \V^^\+ `^^X[\ZjX+ 8ZjX

%# 6) 9cmZV\ bmZV\ V

#%"$ WXYi Wll 3]^bWXY^V \[+ )_\\i \

"%" $' 5cW _]

e]ZlW]hV`_\cWV\diWgZZ fZc !Wb

% cW_]

ck[_cmZV\[deZ] X^\ ei

6^kY^f_ 9Xa^[\c^X\[ 9Xf

ZXW] WVYjWV^ `m^V 4^X\V^ #%" 4gWV]Z\\^ \ + \ZjX+ \ZjX

% # W \_ % 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

 % $' %# cW_]

cWV_f[dcWV_f[gZXYW fZc cW _]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei &^l[_\^

jjj cWV_f[gZXYW fZc

GI51(27K317


GI517H4M7UG42EE3223O7 ?

`Va_aW] `m^VcWVk^\

" g^V_hh \ + 4_]^+ \ZjX

"%#"%' ]_[[^Xe^X Y 7`XfWX \ \ZjX )_\\i

"%#$ !Wb

"%#$

8g^ !Wc_]i \ZV^

 5 `_]Y_Xe VZ`XY !]ZZV+ Zll WaWe^ \[+ Zll[\ZjX+ 8ZjX

"%# !Wb

"% cW_]

hWc[\ZV^WkdiWgZZ fZc

8g^ _h\ 4^X\V^

 WYh_^]Y \ Zi]^ ]Wf^+ \WlVZ^k+ \

%$' 5V

"%" " !Wb

%$$ cW_]

\g^e_h\f^X\V^dgZ\cW_] fZc

GI517H4M7

7kfZV _h\ W]^Vi

" 4VW_e \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

%'$ 5V

"%$# !Wb

"%$$# cW_]

Y^fZVWXYe_h\deZ] X^\ ei

!WaZ`V_\^ 8g_Xe[ gZmm^ Z\ ^f\_ZX+ 6_YY]^\ZX \+ 4Wcml^]a_]^

"%" _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \ZjX

"%# 5V

%$ 5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

)_Xe.[ /^j^]^Vi &ZV]Y

G2277y22PLI6IPL

 `Wc_XW \ + \ZjX

%$"$ WhZZZ`V[[\ZX 4Zcm]^b+ 7WXY Zh 4WWXWX+ 7

% !Wb

% !Wb

% # " 6_YY]^ \V^^\+ \ZjX

+ %$'# cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei !Wb

%# cW_]

WYc_Xdk_Xe[q^j^]^VijZV]Y fZc ]W[[ [ `_]Y_Xe `mm]_^[ &^l[_\^

jjj k_Xe[q^j^]^VijZV]Y fZc 4`cc_Xe[ \ 3]l^V\ZjX

%## cW_]

e]W[[V`[decW_] fZc WfgcWX[_Xeg.[ 7V`e ^Va_f^ " 4Wcm ZV\g \[+ ^jl`Ve+ 8ZjX

%$ V^W\ &W] 4ZX[\V`f\_ZX cW_]

]WfgcWX[_Xeg VbdecW_] fZc ^e^X\ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

%$'" 5V

#%#$$ 6^Y[ \`hh gWVcWfi WXY _h\ 4^X\V^ WVV 3]^bWXY^V \V^^\[+ )_\\i %'' cW_]

X^j\gV_a_XedgZ\cW_] fZc 9  ]W[[ WVYjWV^ `mm]i ZZkVWq /^j^]^V[ _h\ gZm 4`cc_Xe[ \V^^\ ' n3. 4Wcm \+ 4l`Ve+ \ZjX+ `iWXW

% ^X ^e^X\ 4gWV]Z\\^ \[ ,

% 5V

% 5*V^ \j^

%"'## cW_]

V[ZZkVWqq^j^]^Vi fZc

8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y

OuAL}~Cz-}vA?yG1ás7tz| % ZclWVY \ + \ VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % ZV\g Y &^]_Xe\ZX \V^^\+ 8ZjX

%# ' Zll \ Wfi\ZjX+ ^ZVe^\ZjX

 %$# !W$b

% 5V

%$$ !Wb

% ZiW] /^j^] Z`[^ cW_]

e_cZ[WXYeWYe^\[decW_] fZc " ^e^X\ \ + Wfi\ZjX+ \ZjX

%"$# !Wb

%" ]WcZ`V 7^[_eX^V VWXY[ cW_]

VZiW]q^j^]d^cW_] fZc 3f\]Wl[ `iWXW 9Xf ZV\g Y &^]_Xe\ZX \+ \ZjX+ \ZjX % "%# 9XY`[\V_W] _\^+ ^\^Va^VjWe\_Xe+ 47

$% cW_]

e]WcZ`Vpe`iWXWdiWgZZ fZc WXqWi.[ /^j^]^Vi 9Xf

 g^V_hh \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ ^ZVe^\ZjX

% cW_]

e`iWXWdWf\]Wl[ fZc /ZgX ^j_[ \i]^[ !Wb

%" # &W\^V]ZZ \[+ 4l`Ve

 %" !Wb

 %' fZ\\.[ /^j^]^Vi 8ZZ][ WV_^\i \ZV^ cW_]

qZgX]^j_[[\i]^[dgZ\cW_] fZc ' 4gWV]Z\\^ \ 5VWXe^ &W]k+ Z`VYW

"%#' 6ZgWc^Y.[ X\^VmV_[^ &^l[_\^

jjj qZgX]^j_[[\i]^[ fZc !Wb

%$# ' ZclWVY \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

"%"' cW_]

[q\ZZ][dX^\jZVk[ei fZc 5V

"%$ "' 5V

% $ 5V

"%$ "# 5V

%'$ ' !Wb

%'$ ' cW_]

cZgWc^Y^X\^VmV_[^decW_] fZc

_cZ[ WYe^\[

G42E2772n3O7 G42EE3223O7

Œ¢£}¤‰¥¦§} ¤ §¨„ ÁÂÃÄÅÆÄÇÈÉÊÇÄÉËÌÍÎÏÐÌÑÇ ©ª«¬©ª­«®¯ »¼¬­½¾¼ ­°±²³´µ¶µ·¸¶¹µ·º ­°±²³´µ¶¿³³¶·¸À³ ³´µ¶µ·¸¶¹µ·´ ³´µ¶¿³³¶¹¹À¹

||}~€‚ƒ „…†‡ˆ‰Š‹Œ‹Ž †‹ ‘†ƒ ’Ž~“„ ”•–—˜™ˆ žŠ‡–Œ~‹†ŸŠžŸŠ € ¡ƒ™š›ˆ žŠ‡œ™|œ „€ž

`V^ 7_WcZXY 9Xf

 7`XfWX \+ ^] 3_V WVk+ ^ZVe^\ZjX

 %$# 5V

 %$' WV\_fW

% " 5V

%$$"$ cW_]

m`V^Y_WcZXY_XfdgZ\cW_] fZc


?1 G42E7LI1H7UGP371H4P737

G 4 2 E 7 LI 1 H 7 )_Xe.[ /^j^]^Vi &ZV]Y

 `Wc_XW \ + \ZjX

%$"$ !Wb

% " 6_YY]^ \V^^\+ \ZjX

%$'# !Wb

%# cW_]

WYc_Xdk_Xe[q^j^]^VijZV]Y fZc &^l[_\^

jjj k_Xe[q^j^]^VijZV]Y fZc

 ^^m^V[W`Y 6WVWq ZX[

\WlVZ^k 6WVk^\+ \ZjX *`XY^V \g^ f]Zfk,

%' 5V

% "' !Wb

% 

 ZZkVWq /^j^]^V[ _h\ gZm

' n3. 4Wcm \+ 4l`Ve+ \ZjX+ `iWXW

% 5V

% cW_]

V[ZZkVWqq^j^]^Vi fZc _b^] ]`[ 4V^W\_ZX[ Zll _Xfk \[+ Zll[\ZjX

 %'$$ cW_]

m_b^]m fV^W\_ZX[decW_] fZc

G O 2 6 I 1 3 M O 4 E P 1 7 `W]_\i VWX_\^ VZY`f\[

 ^f\_ZX 4a_]^+ \ZjX

 '%

GO2MHI-E37IG63O7

3 V_X\ gZm

 6WX_m`V \V^^\+ VW[gWY WeWV+ \ZjX

"%$ 5V

%$$ !Wb

% # cW_]

VmWVW[XW`\gdecW_] fZc &^l[_\^

jjj W mV_X\[gZmei fZc

3XYV^j 3V\[

Z\ + 3V^W )+ ]WX\W\_ZX 5e]^+ 47

%"$ 5V

%' " !Wb

%'# cW_]

WXYV^jWV\[$diWgZZ fZc

VWmg_f 6W[\^V

 4g`Vfg \V^^\+ \ZjX

%$ " cW_]

eVWmg_fcW[\^VeidiWgZZ fZc

G>xu ~sWuXfv^| v1_l?lu[ 9Va_Xe \[+ \ZjX+ \ZjX

%'#"

G O 3 3 1 I 6 G 2 O E 7 _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

GO4-3OI37

3XYV^j.[ `m^VcWVk^\

#$ 3`lV^i WVk^V Y+ .a^]Y\ WVk+ \

 #%" cW_]

Y_[\V_l`\ZV[p[W_diWgZZ fZc

[ 6WVk^\_Xe 4Zcm]^b `m^VcWVk^\ 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \ZjX

"%# ZX$Xi . 4g`Vfg \V^^\+ \ZjX

%" $ 5V

%$

%$# 5V

%" 5!WVb

%$# 5V

%'$"% cW_ ]

l Z X X i p  dg Z\cW_] fZc !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc Z`Vc^\ 7^]_eg\ " & ^j 6WVk^\ \+ ^ZVe^\ZjX

% ' `i^X\^VmV_[^ WXf^ _ll[ 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \ZjX %'#" cW_]

eZ`Vc^\Y^]_eg\[ decW_] fZc !Wb

%''  6W\\W_ 4ZcmWXi cW_]

eWWde`iWXW X^\ ei 3 &W\^V Zm^ \V^^\[+ 4`Ve+ \ZjX

% " 5V

"%$$ !Wb

"%' cW_]

cW\\W_[W]^[dgZ\cW_] fZc 7^Z `kgY^Z 6WV[gW] \V^^\+ 3XXWXYW]^+ 47

%" _e^].[ `m^VcWVk^\ 5V

$% % Zll _eg\ \V^^\[+ Z`VYW+ \ZjX

%$$ cW_]

Y^Zp[`kgY^ZdgZ\cW_] fZc !Wb

"%' cW_]

X_e^][`mdiWgZZ fZc 6Wg^XYVWXW`\g *WX^[g, ^V[W`Y

GOI22R4OK

e 4ZX[\V`f\_ZX `V^[g VZf^Vi !Wb

%'' &^ ]Y_X Z cl W i 8 ^ V V W f ^ + 

W e W V +  \ Z jX

 " %  ' cW_]

eWWde`iWXW X^\ ei 5V

%"'$" \W] '%$ \WlVZ^k 6WVk^\ ^f\_ZX ZX^

"%#" 7> v"B1 B}g^wV_7hh> |\ u+ 4v{} vus _]^+ \ZjX

"%#"%' ]_[[^Xe^X Y 7`XfWX \ \ZjX )_\\i

"%#$ !Wb

"%#$

GO2MyH7I-3OEQ3I7-I3G763O7

3]^V\ V_X\_Xe

% WcWgW \V^^\+ )W]iWX 4^X\V^+ X_\ = + 4`Ve 8ZjX

"%"' !Wb

"%" &^l[_\^

jjj W]^V\mV_X\_Xe fZc

c\^f

#$ 7`XfWX \V^^\+ ^j\ZjX+ )_\\i

%$ cW_]

[W]^[d^c\^f ei &^l[_\^

jjj ^c\^f ei

6^\VZ ^j 3c[\^VYWc VWXfg

' 6W_X 8g^W\V^ 3]^i+ 3+ ^Vl_f^

%" !Wb

%$ cW_]

_XhZdc^\VZe`iWXW fZc

G P 3 7 1 H 4 P 7 3 7 3V]_Xe\ZX 3mWV\c^X\[

' ci\g WYh_^]Y \[+&^Vk%^X%`[\+ \

%#'# 5V

"%$#$ 5V

%"#$ !Wb

"%# cW_]

]WXf^]Z\ W\g^V]idecW_] fZc

^Vl_f^ 9XX

#%' V_Xf^[[ ]_Wl^\g ZWY+ 3+ ^Vl_f^

% !Wb

%' cW_]

l^Vl_f^_XXdeZ] X^\ ei €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒŒ

[\[]^_ `]ab gh\[ ihf[]j c ade fg _


GP371H4P737UH2(3OE27H3OI37 ??

GnL2MM2O32y 2 3 7 7 4 O I 3 7 4g^\[ZX[ 4]WVk[ Xe]WXY

" &^]_Xe\ZX \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX "% !Wb

"%' cW_]

fg^\[ZX[ decW_] fZc

4Z]Z`V[

"$ Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ 8ZjX

%$ $ cW_]

fZ]Z`V[deZ] X^\ ei

!_\X^[[ bmV^[[ 4ZV\Z`V[ 9XfZVmZVW\^Y

Z\ VWX\ + 4VWljZZY 4V^^k+ 4\iX^+ .f^

%$# 5V

#% ' 5V

%$ cW_]

e[_Xeg ]Zee_XediWgZZ fZc

W[^ 4gW]^\ `^[\ `_\^[

# 3`lV^i WVk^V \ + `_ca^]Y\ WVk+ \

 #%$ 5V

 #%' !Wb

 #%' cW_]

^W[^fgW]^\deZ] X^\ ei &^l[_\^

jjj ^W[^fgW]^\ fZc

_[W.[ `^[\ Z`[^+ Z\^] WV

GP67y2LLP6I1I46 E 3 2 2 3 O 7 6ZgWc^Y ^X^VW] \ZV^

" /ZgX g^VV_hh \V^^\+ 4a_]^+ \ZjX

%#$ !Wb

%#$ cW_]

h_\X^[[^bmV^[[eidecW_] fZc &^l[_\^

jjj h_\X^[[^bmV^[[ fZc

`YYi.[ ic

GnL7

" g^V_hh \V^^\+ \ZjX

 % $ !Wb

%# cW_]

eicdl`YYi[e`iWXW fZc

# n. + Zll \V^^\+ \ZjX+ \ZjX

%'## 5V

%' "" !Wb

"%## !_\X^[[ ^aZ]`\_ZX ic cW_]

gWk^^ccZgWc^YdiWgZZ fZc $+ 8VWfk 3+ 6ZX ^mZ[ 6W]+ 4 7

$% cW_]

h_\V^a$ diWgZZ fZc

GP113O7

9X\^V]_X^ !_\X^[[ ic

 g^V_hh \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

"%" ^V[W_]^[+ & 7

% 5V

%''$ WhZZV[ 7_WcZXY+  7

%' cW_]

]_[We`^[\gZ`[^diWgZZ fZc Z`[\ZX 4Zcm]^b+7 WXY Zh 4WWXWX+7

% '# 7^ &_]^c+ & 4 7 !Wb

% # `X[^\ _^j Z\^] cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei 7Wa_Y \V^^\ ]_[[^Xe^X Y )_\\i+ \ZjX

% cW_]

[`X[^\a_^jdicW_] fZc 8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y

&^l[_\^

jjj [`X[^\a_^jgZ\^]ei fZc $% ZclWVY \ + \ VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb !Wb

% 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \ZjX

"%# &W\ZZkW `^[\ Z`[^ 5V

%$ ' _a^V[_Y^ 7V_a^+ &W\ZZkW+_XY^X

% ' 5V

%" 5V

% 5V

%'$"% 5V

% !Wb

%$ cW_]

jW\ZZkWfZcm]^bdiWgZZ fZc &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

H2(3OE27H3OI37


?F H2(3OE27H3OI37UH2OER2O3714O37 WVYjWV^ cmZV_`c

6_]WYi.[ Z`[^ Zh ^W`\i

!WVhWX 6^XY^[ _c_\^Y

`Va_aW] `m^VcWVk^\

 /WecZgWX WVYjWV^ `mm]_^[

"# 4g`Vfg \V^^\+ \ZjX

%"" ^j WVY^X \V^^\+ `^^X[\ZjX+ \ZjX

%"" 5V

%"" cW_]

gWVYjWV^^cmZV_`cdecW_] fZc W\[WX 4WV_ll^WX 7_[\V_l`\ZV[ #$%# g^V_hh /ZgX c_\g \[ +4_]^+ \

%'# !Wb

"%" cW_]

mW\[WXdX^\jZVk[ei fZc

H2IO2--3774OI37

_h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \ZjX

"%# 5V

%$ 5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

" g^V_hh \V^^\+ 4_]^+8ZjX

"%#"%' 4ZX[\V`f\_ZX ^Va_f^[ ]_[[^Xe^X Y 7`XfWX \+ \ZjX )_\\i

"%#$ + !_V[\ \ + 4Wcml^]a_]^+ 8ZjX

 '%$ !Wb

"%#$ 5V

%''$ 5V

$% $$ !Wb

 '%$ cW_]

[q^o`_mdiWgZZ fZc

H2OER2O3 H2IO-2O3MO4EP-17 7Wa_Y ^V[W`Y 9Xa^E[\c^32X\2 \3YO7

_h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \ZjX

"%# 5V

%$ 5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

 Vo`gWV\ \ + 4`Ve \ZjX

%# $ 5V

%$ VZa_Y^Xf^+ 76_X^[ ^Va_f^[ \Y+ 7

%" !Wb

%# cW_]

WYc_XdhWVc[`m fZc &^l[_\^

jjj hWVc[`m fZc

8ZZ][ 5X &g^^][

' ^][ZX \V^^\+ 6ZfgW+  7

 "%$$ 5V

%$ cW_]

gVllWVdWZ] fZc &^l[_\^

\ZZ][ZXjg^^][ `[

`l]Z\ F+ ]Z\ 3+ ^ ^[[Z`a^X_V+ 47

$%$" 5V

$% 5V

$%" 5V

$%' !Wb

$%$" _eg \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ ^ZVe^\ZjX

 %$"%' !Wb

 %$ %# 3 6WgWl_V WXY ZX[ `m^VcWVk^\ WVYjWV^ cW_]

Ym_]#diWgZZ fZc &^[\ 4WX^h_^]Y+ W[\ 4WXq^+ .f^

"%" cW_]

[W\WXWXYcWgWl_V_[decW_] fZc

 !"#$%%&'

ÒÓÔÕÖ×ØÕÙÚÕÛÜ×ØÕÝÚÕÖÞÕßÞàà×ÓáÞâãäÚÕåæç

è éêëìííîïíîðñòìíóôõòìôðíõòìñõôö Ö×ØÕ÷øÕùãúûÕÒØäÞÞØÚÕüÞäýþÞâþäÓàØÚÕÿ0Ø×1â

è éêëìíñóïî2ôðïöì3()*++ 456789 78 65

H2OER2O3714O37

3 6 )gWX ZX[

$ )^V[W_X\ WVk+ 9+ 4 7

$%$" 5V

$% "$ cW_]

WkgWX ' diWgZZ fZc

3 ) X\^VmV_[^ 8g^ 4ZX\W_X^V Z`[^

" ZclWVY \ &^Vk%^X%`[\ 8ZjX

"%#$ 5V

%' !Wb

%" cW_]

WVkdX^\jZVk[ei fZc

`cm^V 8Z `cm^V ^Va_f^[

$ 3X_VW \V^^\+ `^^X[\ZjX+ ^ZVe^\ZjX

"% 5V

%"' 5V

$$% !Wb

"%# cW_]

ll[cWb_c^i^VdgZ\cW_] fZc

7Wa_Y ^V[W`Y 9Xa^[\c^X\ \Y

`l]Z\ F+ ]Z\ 3+ ^ ^[[Z`a^X_V+ 47

$%$" 5V

$% 5V

$%" 5V

$%' !Wb

$%$" _eg \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ ^ZVe^\ZjX %$"%' !Wb

 %$ %# cW_]

Ym_]#diWgZZ fZc


cm_V^ gZmm_Xe ]WW

 % 6_YY]^ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

"%$#" 5V

 %" !Wb

"% "

!_b%9\ WVYjWV^

WVYjWV^ cmZV_`c

H2OER2O3714O37 F

# 6W_X \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

%'# "# 4g`Vfg \V^^\+ \ZjX

%"" 5V

"%$ ' 5V

%"" !Wb

% " cW_]

gWVYjWV^^cmZV_`cdecW_] fZc cW_]

h_b_\dh_b_\gWVYjWV^ fZc &^l[_\^

jjj h_b_\gWVYjWV^ fZc Zc^ WVYjWV^ ^X^VW] \ZV^ 3 g^V_hh \V^^\+ 4a_]^+ \ZjX "% WhZZV[ Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7 WXY Zh 4WWXWX+ 7 % €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒD‹Œ !Wb

% # Z[^ Z]\[ cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei # _eg\ !Z`V\g \[+ 3]l^V\\ZjX+ 8ZjX

 %# !Wb

 %# €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒDBŒ 9  ]W[[ WVYjWV^ `mm]i Wc[ZX[ ^X^VW] \ZV^ ^e^X\ ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

%"# 4`cc_Xe[ \V^^\ 5V

%" # *^\j^^X ^e^X\ 4gWV]Z\\^ \[ ,

% 5V

%" '$ 5V

%"'## !Wb

%' / gWcWXY_.[ WVYjWV^ 4^X\V^ Z\ '+ = "'+ 4ZVV_a^V\ZX+ ^Vl_f^

'% # !Wb

'%'#

;<=>?@AB?C@D?EB?BCF?GEB<@=EH?IJKL?MN@ONEPPF?LFQNFBEN<EB RE>S<FH>?LBNFFBT?UF@NOFB@D=??VFHW?XXYZ[\Y]^_

vwxyz{|}z~€ wvw

,-./01.1-21-3.453.20.260783.907:

`abacdefghigjklmdn

ldahblm‚ƒ„o qqhedkrsfdnk …eh†el‡‡kokˆekdleald optm hslmupbr


FT H2OER2O3714O37

’‘¡”•Ž‰‘‘‹ŸŠŠ‰ šš‹‘—‘Œ˜Ž¢Œ ¢Œ‹‹”Ž™Ž‹Šœ‰ŽŸŠŠ‰ š”•‘ŽŸŠŠ‰ ‰Š‹ŒŽ‰‰‘’‰ ŠŠ“”•–Ž‰—‘‘‰˜ ŠŠ“”•–Ž‰—”•–‹‘‰ ™Žš›œŽ–‘”•–

Šž‘‹‘¡˜ šŒ”•Ž™ Œœœ‘‰‰Š”‘‰

—Š‰‘Ž—Š‹ŸŽ™ Œšš‹”Œ•œ‘‰

š›œŽ™Œ‹’”•’ ž”•ŸŠž‰ ‹’ ‘˜Žœ‘’‘•˜ ‰Š•‘˜Ž‰‘‘‹™ “Š•ŸŒ”Š•ŽšŠŸœ‰

š›œŽœ‘”‹”•–‰˜ –š‰’Ž ŠŒŸ‰Ž™ š‹žŠŠŸ

  ‘Žš‹Œ•¢‰˜Ž”‹‘‰˜Ž‹Œ’”•Œ‘Ÿ ™Ž Œ’ ŠŠŽ“‹ŠŠ”•–

‘‹‘œ”œŒ‹™Ž‰Œ•”ŒžŒ‘ŽšŠŸœ‰˜ š›œŽš”š‘‰Ž™Ž“””•–‰


/ & Z\\^V 4Z *`i, \Y

'" 5VZXZo`^ WXf^ _ll[ \[ \ZjX

%' 5V

%"$ !Wb

% ' cW_]

qjmZ\\^VdX^\jZVk[ei fZc

/^\\ZZ.[ `cl^V WVY Wjc_] WXY WVYjWV^

$% 7^VZi ZclWVY \[+ &^Vk%^X%`[\ %" 5V

% 5V

%' 4Za^VY^X W[\ WXk 7^c^VWVW cW_]

q^\\ZZ]`cl^ViWVYdiWgZZ fW 5V

[W]^[dq^\\ZZ]`cl^V fZc &^l[_\^

jjj q^\\ZZ]`cl^ViWVY fZc

£¤¥¦§¨©£ª««¬­£®¯ª¨¦§°©£±¬±²ª³¯²´¬µ¶µ·´¸¹µ·«³±

º»¼½¾¿ÀÁ¼½ÃÀ¿¿ÃÄ ÅÆÇÁȿļÉÆÃÊËÌ

6`X^[gj^V[ _c_\^Y % WVYjWV^ \ZV^

WV[VWc 7_[fZ`X\ \ZV^

W\_ZXW] WVYjWV^ `m^V 4^X\V^

8^]^[ \^^] WVYjWV^

H2OER2O3714O37 F<

%" &W\^V \V^^\+ \ZjX + &W\^V 3c^V_fW \[+ \WlVZ^k+ \ZjX

%"' W]^[

"%$" !Wb

% 5V

%' Wq`.[ ]^f\V_fW] WVYjWV^ `mm]_^[ !Wb

"%" ' ' WVX^\\ \ 4_]^+ 8ZjX

%" cW_]

[\ZV^dc`X^[gj^V[ fZc cW_]

XZc^[gdiWgZZ fZc &^l[_\^

jjj c`X^[gj^V[ fZc _]a_^.[ WV_^\i \ZV^ 6`X^[gj^V[ _c_\^Y % WVYjWV^ \ZV^ _eg WYh_^]Y \[ + \ZjX

"% '%$ &W\^V 4Zcc^Vf^ \[+ 8ZjX b

"%$ 6WXWe^V

%$ !WcW _]

[_]a_^[bbdiWgZZ fZc !Wb

"%" ' cW_]

[\ZV^dc`X^[gj^V[ fZc `m^V WVYjWV^ 7^mZ\ *gW_fgWXY^^X, 3c^V_fW 4Zcc^Vf^ \V^^\+ \ZjX

"%"'

WVW_X^.[ WVYjWV^ \ZV^

% $ WXYi Wll \+ )_\\i+ \ZjX

#%#"#" 5!WVb

"% cW_]

VZl_XXWVW_X^ '#$ diWgZZ fZc cW_ ]

f g W V ]^ [ l g W _f g W X Y ^ ^ X di WgZZ fZc 5V

m^\^VlgW_fgWXY^^XdiWgZZ fZc 6} s"13z ~&W}w\^HV }\v +A H} v u G > x } ~ } 2 s A r \ZjX

"% ' `V^[g ZX[ `[_X^[[ 4Zcm]^b 5V

%" X ZY *8  , 7_[\V_l`\_ZX 5V

%' 4^c^ % j \V^^\+ 3+ ^Vl_f^

%#' !Wb

"%$ $ cW_] ^

[`V^[gl`[_X^[[fZcm]^bdiWgZZ fZc cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei % 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

 % $' %# cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei

^\VWc WVYjWV^ ^X^VW] \ZV^

" WYh_^]Y \ + \ZjX

%"" 5V

%" !Wb

%'$ cW_]

\^]^[[\^^]dgZ\cW_] fZc

 \W\_ZX \ ]_[[^Xe^X Y+ )_\\i+ \ZjX

%$ WVYjWV^ 7^mZ\ !Wb

%$ 8g^ # 4gWV]Z\\^ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

% 5X^ \Zm WVYjWV^ ^X^VW] \ZV^ !Wb

%$$ Z\ `l_f ZWY+ Z]Y^X VZa^+ 47

%" cW_]

[W]^[dgWVYjWV^Y^mZ\ei fZc 5V

%' &^l[_\^

jjj gWVYjWV^Y^mZ\ei fZc 5V

%" €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒDŒ

ÍÎÏÐÑÒÎÓÔÍÍÍÕÖ×ØÎÐÙÍÎÚÐÕÛÜÖÔÔÝÔÔÞÖßÑàÓÐÒÜÚÎáÖ×ØÎÐÙÎÚÐÕÛÜÖ


Fl H2OER2O3714O37UH21-H3OI37

GHIJKLIIMJKNOPQRSJOKMJIรขรขรขรฃ MTHIรคSรฅรฆMR MUVJUWMRXRYZZZ รฆรงรขรจรฉรชรฅรซรฃรฌรงรญรฃรชรค 8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y

$% ZclWVY \ + \ VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % !Wb

%

X_fZc

 0 VZa_Y^Xf^ `l]_f ZWY+  7

%""

&Wg^^Y.[ ^X^VW] WVYjWV^ \ZV^

รฎรฏรฐรฑรฒรณรดรตรตรถรทรถรธรนรบรปรผรฝรพรถรฟรผ 013456789 9 5

0 95 รฎรฑรฒรฐรฑรฒรณรฐรฏรฑรฐรฑรฑรณ รณรฑรณรฐรฐรฑรณรฐรฏรฎรณรฏรฏ รฎรฏรฑรฎรฏรฐรฏรฐรฐรณรฏรฎรฑรณรฏ !รฑรณรฐ"รฐรฏรฎรณรฏรฏรฐรฑรฐรฐรฎรณรฐรฎรณรณ #รฐรณรฏรฏรฐรฑรฒรฐ"รฐรฑรฒรณรฐ$รณรฑรฎรฏรฎรฐรณรฎ% &รฐรฐ"รฐรฏรฎรณรฏรฏรฐรฑรฒรฒรฐรฑรฒรณรฐ##รฎรฎ '"(รณรฐ!รณรฏรฐ)รฎรณรฐรณรฏรณรฐรฑรฑ

BCDECF

89::;<=>?@9A

H21-H3OI37

&  _k^ \ + )_\\i+ ^ZVe^\ZjX

%"# !Wb

%"# cW_]

jWg^^Ye^X^VW]decW_] fZc 7_YfZ 8VWY_Xe 4ZcmWXi Z\ Wcm ZWY+ `_ca^]Y\+ \ZjX

%" 0 6ZgWcc^Y 3XY ZX b

% Z\ '+ !^]_f_\i+ 47

$%$#$ !WcW _]

Y_YfZkhfdY_YfZkhf fZc 5V

$%$#"

7

'*(+,&+-!-./+รฐรฑ รฐรฐ1123456

ยซรณยฌรฏยญยช0" รณ ยจรฏยฉยช ยฎยฏยฐยซ ยฑยฌยฒยณยดยฐรณรฏ "

3A>~%@? M`z[l>iw svZxWY5+ }4vVW{? _e+  7

 % '

!Wb

 % cW_]

^Y`X[ mZ`]\VihWVcdecW_] fZc

5> ~CU 2`UW5c_}sXsW H\}V^s^ย\+t u\vZxjX

%#+ "%$ !Wb

"%'


H32QnEP1n3NPIML361UH32QnEP1nL2-HI63OnUO361227 F„

H 3 2 Q n E P 1 n 3 N P I M L3 6 1 3eV_ WV\[ 6Wfg_X^Vi ^Va_f^[

' 6WXY^]W 3a^+ 3]^bWXY^V _]We^+ \ZjX

"% !Wb

"% " cW_]

Wmc[de`iWXW X^\ ei

L} tV1Z~au_Yv^xXf-^+z v | z7v } s 1 z ~

z

á G

> x } ~

}

2 s Ar%"

5V

%" 5V

%" !Wb

%" cW_]

_XhZdcWfZVmei fZc &^l[_\^

jjj cWfZVmfW\ fZc

6ZgWc^Y Wg_c ZX

 ^\^Va^VjWe\_Xe+ 47

$% ' ' 8V_`cmg `l]_f ZWY+ 47

$%$ 6Z]^[ZX 4V^^k+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

#%"# !Wb

$%# cW_]

c[VWg_c$$"diWgZZ fZc

8VWX[ Wf_h_f 6Z\ZV mWV^[ 3`\Z 7^W]^V[

 ZZY Zm^ 47

$%$'# Zll _eg\ \[ + Z`VYW+ 8ZjX

%"# # g^V_hh \ + 4_]^

 %'"$"%' !Wb

$%''" cW_]

\VWX[mc[dgZ\cW_] fZc

H32QnEP1nL2-HI63On

`iWXW 8VWf\ZV o`_mc^X\

«§¸§«¬ª¹º¶²» ¦§¨©ª«¨¬­«§¨ª®¯°± µ°´¯ª¶¬·¬¨©¬

€‚ƒ‚„…‚†‡ˆ‡‰Š‡‰‹ŒˆŽ‚‘’“” €•‚–‰Ž—˜™š‚›—œŽž‚Ÿ Œ¡‚‘’“” €¢ ‡£ ‚’‰‡‡¤‚’ ‰‡ˆ¥‡‚†‡‰œŽž‡”

[\]^_``ab`cdef_`a`gf_hdibjigc_klm^_``abgh`i

nopqrstouvpwqoxyyz{|pw}}~}o

H32QnEUPO13n61L2 H I 6 3 O n 227

4g`Xe.[ ]ZlW] X\^VmV_[^

 n3. 9XY ^[ 6WXY^]W 3a^+ ]WX\ .a^]Y\

 #% $%  4VZ[[ \ 6WXY^]W 3a^+ 3]^bWXY^V _]We^ %"'$ cW

fg`Xe $diWgZZ fZc 5V

%###' €‚‚_ƒ] „… ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒD…Œ !Wb

%###' cW_]

e`i\VWf ^o`_mdecW_] fZc YY_^.[ ZlfW\+ bfWaW\ZV 3XY 4ZX[\V`f\_ZX ^Va_f^[ # 5]Y ZWY+ ff]^[+ 7

% 6 /WgWX ZX V

'#%$ % !^]_f_\i Wmmi 3fV^[+ 47

$%$ 5 5 V

% " cW_]

c[qWgWX$$#diWgZZ fZc cW _]

^YjWVY[_Xeg""decW_] fZc

Za^V &ZV]Y 6Z\ZV mWV^[

 4`cc_Xe[ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%' !Wb

%# cW_]

XWY_VWdVZa^VjZV]Y ei

©¬¦ª«¨²­³ª´´¯°±

) /WeY^Z % ^X^VW] 4ZX\VWf\ZV V^c_`c 3[mgW]\

Z\ " + Z ZWY+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

%$' 5V

% !Wb

%$"#' cW_]

kmqWeY^Ze^X^VW]fZX\VWf\ZVdiWgZZ fZc

L} tV1Z~au_Yv^xXf-^ zv|7 z v } s 1 z ~

z

á G

> x } ~

}

2 s A%" 

5V

%" 5V

%" !Wb

%" cW_]

_XhZdcWfZVmei fZc &^l[_\^

jjj cWfZVmfW\ fZc

†‡†ˆ‰Š‹ˆŒŽŒ‘’

’“‡†Š”“‘†ˆ•


F4 H32QnEP1n7M2O3M2O17UHIO3MPO-H273

H 3 2 Q n 3 N P I M L3 6 1 O 3 6 1 2 2 6`X^[gj^V[ _c_\^Y % g_mm_Xe &gWVh

%" &W\^V \V^^\+ \ZjX 6WXWe^V

"%" "%# 4`[\Zc[

"%""## 7_[mW\fg

"%$# !Wb

"%" ' cW_]

jgWVhdc`X^[gj^V[ fZc &^l[_\^

jjj c`X^[gj^V[ fZc

H3O(22-2I6I-7

.[ ^W`\i 4_Vf]^ W\`VZmW\g_f 4^X\V^ *^VlW] VZY`f\[,

H32QnEP1n7M2O3M2O17

3 3gcWY iYVW`]_f[

`l]_f ZWY+ WeZ\[\ZjX+  7

%## 5V

$%$' !Wb

%'$$ cW_]

qZgXY^YV_]^VdiWgZZ fZc

`iWXW 8VWf\ZV o`_mc^X\

8ZXi.[ 3`\Z mWV^[

" _eg\ \ + 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

"%#" 5V

% ' 5V

 %$ !Wb

% cW_]

\ZXid\ZXiW`\Z[mWV^[ fZc &^l[_\^

jjj \ZXi[W`\Z[mWV^[ fZc

H32Qn3NPIML361 2--3774OI37yM2O17

 4VZ[[ \ 6WXY^]W 3a^+ 3]^bWXY^V _]We^

%"'$ 5V

%###' !Wb

%###' cW_]

e`i\VWf ^o`_mdecW_] fZc 3eV_ WV\[ 6Wfg_X^Vi ^Va_f^[ ' 6WXY^]W 3a^+ 3]^bWXY^V _]We^+ \ZjX

"% j_[[ 6Wfg_X^Vi [\

!Wb

"% " `l]_f ZWY ff]^[+ 7

%' 5V

%'# cW_]

Wmc[de`iWXW X^\ ei !Wb

%'' !WVc `mm]_^[ _c_\^Y Zc^ 3ff^[[ ZWY+ 6f 7ZZc+ 7

%$"%# !Wb

%$# cW_]

WYc_XdhWVc[`m fZc &^l[_\^

jjj hWVc[`m fZc

`iWXW 8VWf\ZV o`_mc^X\

¼½¾¿ÀÁ½¾¿ÀÃľŽÆÇÈÉÊ˽

 _b\g \[ + 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

%$ $ !Wb

%$ $ cW_]

lfm^\^Vk_XdiWgZZ fZc

ãÑØÎáäÜÑÙàÖÐÍÖáåÑàÖÐàÔÑØÖÔÏØÔàØáÑÐÍÖáåÑÍÎáÐàÔÑ ÌÍÎÏÐÑÐÒÓÓÑÏÑÔÕÖ×ØÐÐØÙÑÐÚÛÑÏÜØÝÞØßàØÝÐÚÑáßâ

HIO3MPO-H273

 6W[[i `iWXW \Y  4VZ[[ \ 6WXY^]W 3a^+ 3]^bWXY^V _]We^ %"'$ ^WZ] ^]Y\+ \ZjX

%"' % 5V

%###' 5V\  ` _ ca %#' % !Wb

%###' !Wb%"" cW_]

e`i\VWf ^o`_mdecW_] fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒD6Œ


HIQ52IE71371I6GUH46E22G3617 F

H 4 L3 U 5 P O 6 I 7 H I 6 G 7 7kfZV _h\ W]^Vi

" 4VW_e \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

%'$ 5V

"%$# !Wb

"%$$# cW_]

Y^fZVWXYe_h\deZ] X^\ ei

5V_^X\W] ^X^VW] \ZV^ *`i, \Y

% &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \ZjX %$ 5V

%'" !Wb

%' cW_]

ZV_^X\W]e^X^VW][\ZV^diWgZZ fZc

H4L33613O12I6L361 3NPIML361

_h \]W X3Y &W 5h\h^_fV ^ 6W b Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \

"%#

5V

%$ 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc _cZ[ WYe^\[ ZV\g ZWY &^]_Xe\ZX \[ + \ZjX

%# 5V

%$$ !Wb

% cW_]

e_cZ[WXYeWYe^\[decW_] fZc )^XXWa 7 \Y

$' W[\ `Wc_XW \[ + 4l`Ve+ \ZjX

%$$ ' 5V

%''# !Wb

"%'' cW_]

k^XXWade`iWXW X^\ ei `fki 7Z]WV Zll \V^^\+ \ZjX

%$ 5V

%$ 5V

 %# %" n3. Y `l]_f Y+ V^^Y%^X%ZZm

%$'  `l]_f ZWY+ 4ZVV_a^V\ZX+ ^Vl_f^

%$

H 4 6 E 2 2 G 3 6 1 7 6WV_f[ 4Z \Y

รฆรงรจรฉ

HIQ52IE71371I6G

6 `V^kW 6^Y_fW] WlZVW\ZVi

 8gZcW[ \V^^\+ 4`Ve+\ZjX

%"" 5V

"%$ !Wb

%#'"' cW_]

_XhZd^`V^kW]Wlei fZc &^l[_\^

jjj ^`V^kW]Wlei fZc

L1~1?svxzรกHu}wstU 6}sW1Yzh~_^}]Yw 2\V1^A^\? M 4vZz]C^ev^} {{u 7uยvus}v1}s ZWY+ \ZjX

%"

5V

"%## Z\]_X^

%" #%' !Wb

%" $

#%" 4gWV]Z\\^ \ + \ZjX+ \ZjX

% # cW_]

cWV_f[dcWV_f[gZXYW fZc &^l[_\^

jjj cWV_f[gZXYW fZc

6) 9cmZV\ bmZV\

 WXYi Wll 3]^bWXY^V \[+ )_\\i \ZjX "%" $' !Wb

% cW_]

ck[_cmZV\[deZ] X^\ ei


F1 H463nUH47MI1227

H 4 6 3 n )_XeYZc 3m_WVi VZY`f\[ `mm]_^[

# _\a]`e\+ &47

%# " 5V

#%' # cW_]

k_XeYZcWm_WVidiWgZZ fZc

678   

êëìíîïðñòóôôñ ïðõòñôõö ÷øùúûüýþÿøþ0121þ3üü45üý

H473yH4735I11I6G7

 ^WV_Xe[+ ^]\[ _f^ 6Wfg_X^Vi `mm]_^[

# 7`XfWX \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

"%$ 5V

%'$" !Wb

"%$

3 3gcWY iYVW`]_f[

`l]_f ZWY+ WeZ\[\ZjX+  7

%## 5V

$%$' !Wb

%'$$ cW_]

qZgXY^YV_]^VdiWgZZ fZc

`iWXW 8VWf\ZV o`_mc^X\

 4VZ[[ \ 6WXY^]W 3a^+ 3]^bWXY^V _]We^

%"'$ ZV

%###' !Wb

%###' cW_]

e`i\VWf ^o`_mdecW_] fZc

Z[^ Z]\[

# _eg\ !Z`V\g \[+ 3]l^V\\ZjX+ 8ZjX

 %# !Wb

 %#

9XY`[\V_W] `mm]_^[ ^Va_f^[

H47MI1227

 3]l^V\ _b\g \[+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

%$ ' 5V

%#' 5V

%"$' 3XWcWiWg 6^cZV_W] Z[m_\W] !Wb

$%'# '  ^]a^Y^V^+ 4ZV^X\iX^ ^Vl_f^

%"# cW_]

XZ]WX]WXfW[\^VdgZ\cW_] fZc 5V

%" !Wb

%'" 6_X^[ ^Va_f^[ _c_\^Y cW_]

_XhZpWcgdWXWcWiWg fZc VZa_Y^Xf^+ 7

%" &^ l[_\^

jjj WXWcWiWg fZc 5V

%"" ]jWX\ _Xeg.[ Z[m_\W] 9Xf

%"' Vo`gWV\ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

 %# $ 7V  W !Wb

%"$ 5V W [ \ \ V ^^ \ +  4 

`V e +  \Z jX cW_]

c[]dhc]ei fZc &^l[_\^

jjj YVlW ] j W X \ [ _X e g [ g Z [m_\"W%] f$Z#c" &^l[_\^

jjj hc]ei fZc

H47MI1223NPIML361 y7PMM2I37

KrE"r 3 3~Xs_VuWv |\vV^1?^\u+ `^^X[\ZjX+ \ZjX

%#

!Wb

%# cW_]

kY^X\de`iWXW X^\ ei

Guzv#C%us'z 6_H~ LuA1}w-u~svuI~r YY]^ 8gZcW[ \V^^\+ \ZjX

j_\fglZWVY

%" $ 5V

%" 5V

%" 5V

%" " 5V

%" ' 5V

"%$ gWVcWfi

%" 7V 7W]_m

%" 6V WX\Z[g

"% 3ffZ`X\[

"% !Wb

"% cW_]

ecf_gZ[m_\W]diWgZZ fZc


H47MI1227UH41327y2M2O1L3617 F? %&'()*(+, %-./(, %0)1'23456+ 78494)(:;<)=4), %>(3()2?+236+;<)=4), %0@ABCBDEFA %8,9(4+2:2=, %G(456(1)6+H()4 %I4?65491H()4

#$ !"

œ—“–‰…†›››

ˆ†‹ Œ††Ž”†ŒŽˆ‰’‘†…’†“††• Ž”˜ „†…™•Œ†‰’‡ˆ –‘……ˆ‰†•Š Œ  —† ‰…†••Œ’šŽ†“•ˆ’†›››

žŸ ¡¢¢£¤£¥¦§

mnopqrstuvspwxyzzx{pw|rx}p~rttuv€ry{p‚z|yzx|ƒv ¨©ª«¬­®¯ª°ª¬±²³´µ¯ª°ª¶±·´¬¸¹¯±©

7Z`l]^ 7Wi Z\^]

4W[\]^ Z\^] _eg\ 4]`l 8`[fg^X `l]_f ZWY+ W[\ WXk [[^o`_lZ

$%$' 8gZcW[ \V^^\+ ZV\g 4l`Ve+ \ZjX

%"$ Z\ % 4gWm^] \V^^\+ 3+ ^Vl_f^

%# Wb

$% !Wb

%$ 5V

%$'$ !&^ l[_\^

jjj YZ`l]^YWigZ\^] fZc ! W b

  %   €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒDDŒ \ /Z[^mg 6^Vfi Z[m_\W] cW _ ]

W W V _ cm Z V \ [ di W g Z Z

f Z c $% WVWY^ \V^^\+ )_Xe[\ZX+ \ZjX

"%$" % 7`k^ ZYe^ F%Wi

%' 4g`Vfg _^j Z\^]+ _h\ !]Zj^V gZm

"%#$" gWVcWfi

"%$"# ' 6W_X )X_e \V^^\+ 3+ ^Vl_f^

%##$ '5V% ' 7 ` k ^ \ V ^ ^ \+ ) _ X e[ \ Z X +  \Z jX Wl

%# !Wb

%'" !Wb

 "%%"# $ cW_]

WYc_X d[qcg ZVe ei cW_]

fg`Vfga_^jgZ\^]decW_] fZc cW_]

VW]dVZVW_cWW_VjWi[ fZc &^l[_\^

jjj [qcg ZVe ei &^l[_\^

jjj VZVW_cWW_VjWi[ fZc 7^]`b^ `^[\ Z`[^ % ' 4Zl`Ve \V^^\+ 3+ ^Vl_f^

%$$ VWXY 4ZW[\W] Z\^] !Wb

%  3V^W 6+ ]WX\W\_ZX ^ ^[[Z`a^X_V+ 47 $% $' b

$% '# 3VWf]XW V _ ^VZ[W\^_]]^[+ &7 * ^WV WVlZ`V V_Ye^,

%' cW_]

fY^XZlV^eWdgZ\cW_] fZc !WcW _]

V^[^VaW\_ZX[deVWXYfZW[\W] fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒDDŒ 5V

%'" !Wb

%'' cW_]

_XhZdWVWfWV_V^[ZV\ fZc &^l[_\^

jjj WVWfWV_V^[ZV\ fZc 3V_WX\^ Z\^] " 6_YY]^ \V^^\+ \ZjX

% 5V

% !Wb

"%$ $ cW_]

WV_WX\^dX^\jZVk[ei fZc &^l[_\^

jjj WV_WX\^[_Y^jW]k fZc 3V]_Xe\ZX 3mWV\c^X\[ ' ci\g WYh_^]Y \[+&^Vk%^X%`[\+ \

%#'# 5V

"%$#$ V

%"#$ !Wb

"%# cW_]

]WXf^]Z\ W\g^V]idecW_] fZc 3\]WX\_f 9XX 4g`Vfg Y !_V[\ 3a^ + `lViWXa_]^+ \ZjX

%# cW_]

_XhZdW\]WX\_f_XXei fZc

6^Y_fW] 3V\[ 4^X\V^

H41327y2M2O1L3617

(v#}'~%'A$? B_1kw^w u\V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

 %"$$$

5V

"%$'#' !Wb

 %"$$ &^l[_\^

jjj lVWXY[a_]^ X^\ V_\\WXi.[ Z\^] # &_]_Wc \+ 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

"%$" 5V

##% # 5V

"%$" cW_]

[\^a^eWX^[g diWgZZ fZc

-}v'} 2z`WAc_CXuW \V^^\+ 4l`Ve+ 8ZjX

%$

!Wb

% $ cW_]

fWVW]ZYe^dfWVWgZ\^][ fZc &^l[_\^

jjj fWVWgZ\^][ fZc

\]^_`abc decfgh`bbidjgikh`bbidfkfj`l`bbedgfcg JKLMNOPNLQRSNTUVLUWSXNYZ[KLMNVRTK


FF H41327y2M2O1L3617 ZV_ZX Z\^]

"# Zll \ Z`VYW+ ^ZVe^\ZjX

 %#" 5V

 %#" 5V

#$%#'$ cW_]

gZV_ZXgZ\^]p $$dgZ\cW_] fZc

Z\^] V_Xf^[[ Wa^X

 4gWV]^[ aWX[ \+ 4gWV]^[\ZjX+ \ZjX

 %"' # !Wb

% $##

KyQ -Z`I\g~ suZWvY~+} sW1fzi\~Z}jXw+- z\{| }~x2sAr ZjX

%$

ZmV

%$ '# cW_]

kafgZ\^]decW_] fZc

)WXgW_.[ 4^X\^V Zh bf^]^Xf^

 $ 4gWV]Z\\^ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%$ #$ 7`XfWX \V^^\+ ^j\ZjX+ )_\\i

%$$$ cW_]

V^[^VaW\_ZX[dkWXgW_[ fZc &^l[_\^

jjj kWXgW_[ fZc

)WX`k` `_\^[

 ^f\_ZX 6+ 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

%$$ 5V

%"#$ &^l[_\^

jjj kWX`k`[`_\^[ fZc

W V_] Z\^]

#$ mV_Xe]WXY[+ 4ZVV_a^V\ZX+ ^Vl_f^

%$ cW_]

Y^a^XYVW[gWc[`Y^^XdiWgZZ fZc

v }s z+ ~= I"~#~ _]We^ 4ZVV_a^V\ZX+ ^Vl_f^

%$ `l]_f ZWY+ _]_^XYWW]+ W[\ 4ZW[\ 7^c^VWVW

%' M} ) 5V

%$ 5V

"%" 5V

% !Wb

%$' 5V

%$ cW_]

l mWVW[WVWcX[ZX[\Va]diWgZZ fZc !Wb

%" cW_]

Zf^WXa_^jgZ\^]dX^\jZVk[ei fZc ^eW[`[ Z\^] `iWXW €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBCCŒ ^WjW] ZWY+ )_Xe[\ZX+ ^ZVe^\ZjX

%# !Wb

%" WWf[dm^eW[`[gZ\^]e`iWXW fZc 4|>#?%# 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k

%$ &^cWl_[] _ \^

[` [ W X

_[ jjj

m^eW[`[gZ\^]e`iWXW fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBC‹Œ WVk `^ Z\^] u??B1wwuHzsuwy(}~è>usH}ww 8VWfk n3. !WVc+ W[\ WXk 7^c^VWVW

%$$# Mv cW_]

_XhZdmWVka`^gZ\^] fZc ' ^e^X\ \V^^\+ Wfi\ZjX+ 8ZjX

 %$$ % &^l[_\^

jjj mWVka`^gZ\^] fZc 5V

"% ZV

%#" €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBCCŒ cW_]

mV^[[i[ZmdiWgZZ fZc WVkjWi Z\^] €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBC‹Œ 6W_X \V^^\+ ^j 3c[\^VYWc+ ^Vl_f^

%'# !Wb

%$# Mv 18~VWfuk ?? H]Zzfsku n0w. G]>WXx\}W\~_Z}X VZa_Y^Xf^+ 7 %"$$ 5V

%"$$% !Wb

%"$$ cW_]

_XhZdmV_Xf^[[gZ\^]fW[_XZ fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBCBŒ 5f^WX _^j 9X\^VXW\_ZXW] Z\^]

^ VWXY Z\^] ^X\gZ`[^

4Zcc^Vf^ \V^^\+ \ZjX

"% #$ 5V

"%'' cW_]

V^[^VaW\_ZX[d]^eVWXYm^X\gZ`[^ fZc &^l[_\^

jjj ]^eVWXYm^X\gZ`[^ fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBCCŒ

_\\]^ Zfk `_\^[

$ 6W_X 4g`Vfg \[ + ^j 3c[\^VYWc+ .f^

%$$ " VicZX.[ Va^X ^j 3c[\^VYWc+ ^Vl_f^ %"" !Wb

% cW_]

]_\\]^VZfk[`_\^[eidiWgZZ fZc 5V

]_\\]^VZfk\^]^a_[_ZXdiWgZZ fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBCCŒ

WVW_X^.[ `b`Vi 3mWV\c^X\[. ^X\W][

$ WXYi Wll \V^^\+ )_\\i+ ^ZVe^\ZjX

#%' cW_]

mV^^\WXWVW_X^diWgZZ fZc

 4WV &W[g WXY `^[\ Z`[^

Z\ 4Wcm V_Xf^[[ \[ + &^Vk%X%`[\

"%$#

0123423467891 8 9 º»¼½¾½¿½ÀÁÂÃÀÃÁÄÂÅÂÃÁÀ¼»ÁÀƼÇƽ Ä»ÈÂɼÅÊ»ËÀ¼ÌÆÍÎÏ»ÊÂÁÄ ÐÂÊÍÂÑÁÌ»ÁÂÏ»ÇÀ¼ÁÆÁĽ¼ÃÐÆÀÒÁÎ ½¼ÁƽÑÄÂÅÎÒ½ÃÑÀƽÃÑƽ¼ÁÊÇÆÍ Ó½Ç»¼»Ô

ÕÖ×ØÕØÙÚØÛÜÝÚÙÞßÜÝàÙáÙÖâÖãÜäÝ×ÜÚ Ö×åÝàÙÚÝÖæßßçÙãÝÚÜÖØãÖ×ÜÙáÙèÖã ÕÖ×ØÕØÙÜßØãÚ

éêëì¿ÂÑÁÀƼìíÎ캻¼½¾½ì¿ÁÊÂÂÁÎìî»ËÐÉÂÒÈÀÒÂÎìÓÂÆÊÌÂÁÆϼ

ÜïðñüÙýò òóôõöö÷ÙøÙòòùôòúûö Ë»ÀÒþìÊÂÃÂÊÈ»ÁÀƼÃÿ¾»¼½¾½Ã½ÀÁÂÃÔÑÆË


H41327y2M2O1L3617 T

ÚÛÜÝÞß àá Üâ ÎÏÐÑÒÏÓÐÎÔÏÓÕÖÔÐÑÕ ×ØÔÏÙÑÏÐÎÔÏØÑÏÐÒÑ

ãäåæçèéêäëìëçéíîéïðæñòóëïééíäãçéôîóïóôçóëïééíä ãñæôõêóðëöæòòãïóäðæêïæôðëìëñæïãä÷èííèôøëåééò

YZ[[\c]d^ef_`a gh b

  !"#$%&'()&*+(,,+-,./01+,(2!03,(4"), 5678D90! ::":EF;E<"+=+E>,L=(G?)@HA1+@'A"+?,@1MAK:JK A9!B&9GCGAL)AG;0:@@A

NOPN

^e^Xfi `_\^[ Z\^]

'# WYh_^]Y \ + &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

%"# 5V

%$$ 5V

%$ !Wb

%$ cW_]

gZ\^]V^e^XfidiWgZZ fZc &^l[_\^

jjj V^e^XfigZ\^]e`iWXW fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBC‹Œ

QRSTUSVPWX

D0!"EFE"++E,(G)H+,E,I"1"G#JK!&GGL)G0

_\ Z\^]

" mV_Xe]WXY[+ 4ZVV_a^V\ZjX+ ^Vl_f^

%$

O1B"u# vsmzV_~Xe7]W>XY1[s+u 4?ZVV_a^V\ZX+ .f^

%$'

!Wb

%$ cW_]

gZ\^]pV_a^V\ZXdiWgZZ fZc

ZVW_cW ^[_Y^Xf^ 9XX

# m_Xe 3a^X`^+ ^] 3_V WVk+ \ZjX

%'#%' !Wb

%' cW_]

VW]dVZVW_cWW_VjWi[ fZc &^l[_\^

jjj VZVW_cWW_VjWi[ fZc

7t1 tV}_X~f^M[[w }\Vu^^\+ &ZV\cWXa_]^+ \ZjX

"%""'

i j kl m j l n o p q r m o s t ²³´µ¶´·¸¶¹ u j l p o m l r m v s m o w l x j y l k q z z l { o o w | ²³´µ¶´º¸»¼´¸½¾´º¼¿ÀÁ¼ ÆÇÈÉÊÊÉ¡–

ËÆÌÍɞÆ

–—˜™—š˜›œžžŸ ¡¢£–¢¢£žŸ£–œ˜¤¥¦ §—¨¨—©˜™ª«˜«¤¬­˜¬™«®˜¯­˜¬™«®˜®°—±«¬¬

‰‚†‚Š‹~Œ‚…††Ž‡„‚‡…‹…Œ‹‚†„ˆ‹€‚‚ƒ~Œ‹ˆ‘ ’““~ŒŒƒ‚€„Œ‡…Œ”~…“‚Œƒ‚€Ž‡…ˆŠ†„•‚‡~Œ‹‚…††‘ }~€‚ƒ„…†„‡‡€‚ˆˆ

²³´µ¶´Âýļ½µ¼½³ ²³´µ¶´ÅÁ¼¼


ùúùûüýþÿ01û2û3435þ6ÿ7þ1

89   9

8 9 9 

!" 9# $9%9&

!' &$ () 9) *(

+ ,9(,9 %,98 -!"9

IJKLMNOPQRSSTUNOPQRSSVQTW

.// &

,9 0

 &

# 99 (,9 9 ,**

9%1,!1, %121$9 9 3$ / 39 ,9 % 99 44456789:;<<=>?;@:A<89>5:>BCDCEBA8@FC89G>H6789:;<<=>?;@:A<89>5:>B


H41327y2M2O1L3617 T<

ÇÈÉÓÔÊÕÖË×ÕÌØÍÙÕÚÎÛÖÜÕÏÍ ÊÉÌÐÑÊÒ ÛÖÝÞÝßÖà×áÛÖâãÖäåßÝãÝæ çèéêëëìíîïðî

ñòóôõö÷òøùúòûòüýöþþÿ01ÿ0ò2÷ú3ò4öùù53ò67ù890

þ0þÿùõöÿ95ôöýú8 999úþ0þÿùõöÿ98ùÿý15ú8

_eXW\`V^ 9XX `b`Vi `_\^[ 3mWV\c^X\[

# W]`X_ \V^^\+ `^^X[\ZjX+ 8ZjX

% cW_]

[_eXW\`V^_XXeidecW_] fZc &^l[_\^

jjj gZ\^][ei fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBCŒ

\W\`[ 9X\^VXW\_ZXW] Z\^] 9Xf

$% $' 4VZW] \ WXY^cWX ]f+ \WlVZ^k

"%" $ 5V

"%"$ 5V

"%" !Wb

"%"$ &^l[_\^

jjj [\W\`[gZ\^]ei fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBCŒ

`X[^\ _^j Z\^]

7Wa_Y \ ]_[[^Xe^X Y )_\\i+ \ZjX

% cW_]

[`X[^\a_^jdicW_] fZc &^l[_\^

jjj [`X[^\a_^jgZ\^]ei fZc

8Wk`\` Z\^]

$ WVVWfk ^\V^W\+ ^\g^c+ `m`X`X_

""%$ !Wb

""%$ cW_]

\Wk`\`gZ\^]decW_] fZc

8j_X `_\^[

 % ^m`l]_f WVk+ gW[^ + 7

%#' !Wb

%#' cW_]

[WVqZZ diWgZZ fZc

XY Z[\]^ [^ \_¾¿ÀÁ¾tb¿¡¿Ÿt¾ÂŸÂtÃbtÄ¿ÅtÆ ‚ } ›Žœœ‹ ˜Š “} ‹ Œ”Š –“ž tug vwŸ ¡ ¡ ¢ ££¤¥ ¤£¤¦ xyz{| } ~{€‚ƒ„‚…x} †} y~~{} …‡} ˆƒ{€„ ` abcbde`fg ‹ Œ Ž‘’‹ ŽŒ} “”“‹ •“–} —‹ Š Š } ˜“} ’“‘’“–} ”ŽŒ ‹ –“Œ’‹ ‘Š Š ™š §¨©ª¨«¬­®®®¯°±² ³ ´µ¯µ¶·¸µ¶´¹ºµ¹¸¹»¼½¹ ‰yŠŠ} hihj klm n ho o n pqrhksls


Tl H4P73H42E2MM2I26-37UH4P73H42EMO4EP-17

H 4 P 7 3 H 4 2 E 2 M M 2 I 2 6 3 7 4Z`V\[ `iWXW 9Xf

% 6W_X \V^^\ \ZjX

%##%' !Wb

"%#" &^l[_\^

jjj fZ`V\[e`iWXW fZc

_h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

‰Š‹ŠŒŽŠ‘’“Ž”Ž•–—Œ‘˜’™‘“

š›œž Ÿ œ¡ ¢£ ¤ ¥¡ ¦ž £ œ  §

Ò¹¬ÓÔªÕÖ׬ØÙÚ¬ÛÜÙÝÞÖ¬ßÜÙÝÞÖÚ¬ßÕàÔÖÔ

º»¼½¾¿ÀÁ½ÂüÄÅÆǽÃÃÂÈÉ»¼½¾ÊËÌ»ÀÍÀÎÇÏÁ½ÄÇ¿ÀÐÐÐÊÑÌÄǾÁÂÈÊËÌ»

¨©ª«¬­®¯°±¬°°²³°´µ®¬¶¬°°·³®¸¹·

EFGFHIJKLFMNLGFOPLGQJRPFMQ

STUVWXYZ[\ZW]XZ]XV^WZT_ZW]XZ`[Wab V__T^YVcdXbZUTe_T^WVcdXZV\YZfXdZgXUh^XYi j^Vk[d[V\ZlXgWVh^V\WmZjThW[nhXZmZoVdTT\ZmZp^XXZq[rp[i

 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \

"%# 5V

%$ 5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

Zc^]_X^ !`VX_[g_Xe

" `l]_f Y+ Z[^ W]+ 4ZV^X\iX^ ^Vl_f^

"%$" cW_]

gZc^]_X^h`VX_[g_XedicW_] fZc

)^XXWa 7 \Y

$' W[\ `Wc_XW \[ + 4l`Ve+ \ZjX

%$$ ' 5V

%''# !Wb

"%'' cW_]

k^XXWade`iWXW X^\ ei

`fki 7Z]WV

 Zll \V^^\+ \ZjX

%$ 5V

%$ 5V

%$ 5V

 %# 5V

 %# %" n3. ZWY `l]_f ZWY+ V^^Y%^X%ZZm

%$'  `l]_f ZWY+ 4ZVV_a^V\ZX+ ^Vl_f^

%$ €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBCmŒ

W\_ZXW] WVYjWV^ `m^V 4^X\V^

% 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

 % $' %# cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei

qWi WV_^\i \ZV^ stuvtwxyz{|}y~}w|{y€~‚}yxutƒ„…|w|}yx}y}„w†|}‡tˆ}†y~}yvvtw WX 3c^V_fW \V^^\+ \ZjX

% "

 !""!# $%"&$'(") !*"+ ,,,-.!!/.0!"12-(&34&56.!!/.0!"720-(&-*

89:;<==>?>@AB<C<==>?>@B@<C<==>?>@A@<C<<==>?>@BD

5V

"% "" !Wb

"%"$ cW_]

[WXq` $$diWgZZ fZc

_Xe^V `iWXW 9Xf

 3 &W\^V \V^^\+ \ZjX

"%### 5V

%" !Wb

"%##"# €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBCmŒ

8g^ _h\ 4^X\V^

 WYh_^]Y \ Zi]^ ]f+ \WlVZ^k+ \ZjX

%$' 5V

"%" " !Wb

%$$ cW_]

\g^e_h\f^X\V^dgZ\cW_] fZc

H 4 P 7 3 H 4 2 E M O 4 E P 1 7 VZWYjWi !W[g_ZX[

'" ^e^X\ \V^^\+ Wfi\ZjX+ 8ZjX

% 5V

"% '' !Wb

"%'# cW_]

lVZWYjWide`iWXW X^\ ei

_h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \

"%# 5V

%$ 5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc


H4P73H42EMO4EP-17UI-3-O32LL26P52-1PO3O7 Tย„

รกรขรฃรครกรฅรฆรครงรงรจรฉรชรฅรซ

รฌรฌรฌรญรฎรฏรฐรฑรฌรฒรณรฒรญรดรตรฎรถรทรถรฑรฎรฏรฒรธรนรถรฒรณรบรตรปรฎรฏรฐรฑรฌรฒรณรฒรญรดรตรฎ

/ & Z\\^V 4Z *`i, \Y

'" 5VZXZo`^ WXf^ _ll[ \[ \ZjX

%' 5V

%"$ !Wb

% ' cW_]

qjmZ\\^VdX^\jZVk[ei fZc )_\fg^X )VWh\ ^fZXY _eg\ \ 3]l^V\\ZjX

 %##$ cW_]

cWVi[_WYZjX^[diWgZZ fZc `fki 7Z]WV Zll \V^^\+ \ZjX

%$ 5V

%$ 5V

%$ 5V

 %# %" n3. ZWY `l]_f ZWY+ V^^Y%^X%ZZm

%$'  `l]_f ZWY+ 4ZVV_a^V\ZX+ ^Vl_f^

%$ W\[WX 4WV_ll^WX 7_[\V_l`\ZV[ #$%# g^V_hh /ZgX c_\g \[ +4_]^+ \

%'# !Wb

"%" cW_]

mW\[WXdX^\jZVk[ei fZc

H4P7I6GE3Q324ML3617

`YYi.[ Z`[_Xe 7^a^]Zmc^X\

" V_fkYWc+ \ZjX

%'# !Wb

%# &^l[_\^

jjj l`YYi[e`iWXW fZcgZ`[_Xe

L}#A u_H1 ~1Q1ww}? eg \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

%"$ 

!Wb

%$ cW_]

cWY^j_X_d[m]W[gc_X[ fZc &^l[_\^

jjj cWY^j_X_ fZc ^e^Xfi Zc^[ n4. `[g]Z\ _]We^+ & 4 

%$ '# WYh_^]Y \V^^\+ &^Vk%^X%`[\

+ %$ !Wb

%$ cW_]

_XhZdV^e^XfigZc^[ei fZc &^l[_\^

jjj V^e^XfigZc^[ei fZc

H n E O 4 G O 2 M H 3 O 7 5 4 3 2 6 4 G O 2 M H 3 O 7 7  9 4gZZ%g^^% Wc *!94 '", *),+ 

' 4^X\`Vi W]c WVY^X[+ \ZjX

%"' !Wb

%" cW_]

VWXYZ]mgf[XdiWgZZ fZc

I-3-O32LL26P52-1PO3O7

รผรฝรพรฟ0123451รพ678รพ94 4 7 !

"#$%&%'()*+,-.*/01*2(-1*30%-1*+(#456(

(}8~gย_V[?\ EWrVIkr+H r^Z2VseA^\rZjX

%$' $%

5V

%' %# !Wb

%

_fki.[ W\`VW] !V`_\ /`_f^ 9f^ 4V^Wc "+ 4Wcm \ + &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

"%##$ 5V

%#$ cW_]

X_fki[q`_f^dgZ\cW_] fZc


T4 I-3-O32LL26P52-1PO3O7UILLIGO21I4673OQI-37 \^V]_Xe VZY`f\[ _c_\^Y

_\\]^ 7_[X^i

VZa_Y^Xf^+ W[\ WXk 7^c^VWVW + WeZ\[\ZjX+ 7

% j_\fglZWVY

%"$% 5V

%' 6WVk^\_Xe Z\]_X^

%"$ Z _]We^+ W[\ 4WXq_^+ ^Vl_f^

%$ !Wb

%"$" cW_]

[W]^[d[\^V]_Xee`iWXW fZc &^l[_\^

jjj [\^V]_Xee`iWXW fZc 9f^ Z`[^ Zll \V^^\+ \ZjX *X^b\ \Z fZ\_W WXk,

%"#$ 5V

%"" !Wb

%"'' €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBC6Œ "$ !ZZY 4Z`V\ 3]l^V\ WcWgW \[ 8ZjX+ 8ZjX

%$" 5V

%$# 5V

%$$ 7_e_\W] 8^fgXZ]Zei V`[\^V.[ 9f^ 4V^Wc $ 7_WcZXY `l]_f Y+ 7

 %$$$ % ^e^X\ _Xfk \V^^\+ Zll[\ZjX

%$$ 5

%' 5V

% $ !WVb

%' cW_]

lV`[\^V[dj\e^ZVe^ fZc cW_ ]

_ X hZ dY gXZ]Zei ei &^l[_\^

jjj hWf^lZZk fZclV`[\^V[e`iWXW &^l[_\^

_ e _\ W] \^ f jjj

Y\ ei E}41Wvcm xN >\Vu^^u\~

%"%" 3a^X`^ Zh \g^ ^m`l]_f

 % V^^Y%^X%ZZm

%$ "$

I-37PMM2I3O7

I-3-O32LM2O24PO7

IE(2EG37

I E 2 O E 7 3  *`iWXW, 9Xf

" 4VZW] \ + \WlVZ^k+ \ZjX

%"" !Wb

%"$ cW_]

Wl[e`iWXWdecW_] fZc &^l[_\^

jjj Wl[e`iWXW fZc

ILLIGO21I462114O63n7

 9cc_eVW\_ZX 4ZX[`]\WX\ 3\\ZVX^i

%" &W\^V \V^^\ *6`X^[gj^V[ 4Zcm]^b,

%$"'$ !Wb

%$"' cW_]

gWXZcWXVZl^V\decW_] fZc

ILLIGO21I4673OQI-37

W]jWX\ ^V[W`Y 9cc_eVW\_ZX ^Va_f^[

# _b\g \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

% $ !Wb

% $ cW_]

lW]jWX\m^V[W`YdiWgZZ fW

^b_[ ^Va_f^[

 )_Xe \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%" " cW_]

]^b[^VadgZ\cW_] fZc

789:;89<:=><?@A;8BCDE:;

F G H I J K H L H M H J I J F N J O P G H QJPRRPSTHUPVLJGWTOPKWG XYZ[Y\]^_`abYcd^e_fg^heijg^hekf lmmnopqrnstuuvstwxyrqtr

z{|}~€{|‚ƒ„…|†~~€~…|‚‡|~€ ˆ‰Š{‹Œ|ŽŽ‹ŒŠ~‹‰|~€|‹‘~|’~{Š‘ †‰~“|”‘|~• –—|„‹˜}|„ƒ|™š{Š‰›|…|œž‰›…|œ”Ÿ~~ ¡{›{{|¢‹Œ}|~€|†”ŽŽ‹Œ‘|„‘ƒ£

ËÌÍÎÏÐÐÑÒÓÑÔÕÖÏ×ÑÑÒØÓÕÑÖÏ×ÐÐÒÙØÕÙ ¤Ž~‹•|š~›~¥{Š‘~”€¦Ÿ~}‰‰ƒ“~

§¨©¨ª«¬©­®«¯¨°±²³§¨©±© ´ªµ°¶·ª³­¸ «¬¹³§¨©±© º¨±·»¶¶³­º¨±·»¶³§¨©±© ´¶¯¼½³´¾«·©«¬©¿¨¾© º±À¨¯²³´¾«·©«¬©¿¨¾© ¸ ±¨Á¶¬©³­³Â±¬°«·© ÃÀÀ¨Ä¬±ª¨«·³º«¬À© ÅÆ´³Ç¬¶¶·³È±¬°³É«ªª¶¬² ʵ©¨·¶©©³È¯±©©³§¨©±©


ILLIGO21I4673OQI-37UI6EP71OI223NPIML361y7PMM2I37 T

I6EP71OI223NPIML361 y 7 P M M 2 I 3 7 3 ) X\^VmV_[^ 8g^ 4ZX\W_X^V Z`[^

" ZclWVY \ &^Vk%^X%`[\ 8ZjX

"%#$ 5V

%' !Wb

%" cW_]

WVkdX^\jZVk[ei fZc

3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ _c_\^Y

 `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % 5V

%"' % !Wb

%"" cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc

!WVhWX 6^XY^[ _c_\^Y

]WW 9X\^VX^\ 4Whk

 g^V_hh \V^^\+ 4Wcml^]a_]^ 8ZjX

%"'$ cW_]

]_lVW'#$diWgZZ fZc

 9cc_eVW\_ZX 4ZX[`]\WX\ 3\\ZVX^i

%" &W\^V \V^^\ *6`X^[gj^V[ 4Zcm]^b,

%$"'$ !Wb

%$"' cW_]

gWXZcWXVZl^V\decW_] fZc

I 6 E P 7 1 O I 2 2 3 6 G I 6 3 7 49 Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[

!Wb

% cW_]

Y_YfZkhfdY_YfZkhf fZc

8W\Wl` 8VWY_Xe X\^VmV_[^

 ZclWVY \V^^\+ &`[\+ \ZjX

% ZV

% '"

^X^VW] 9XY`[\V_W] `mm]_^[ X\^VmV_[^

#' Ž 4g`Vfg \V^^\+ 4l`Ve+ \ZjX

%"$ !Wb

%$" €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBCŒ

'%$ !V_^XY[g_m+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % "% WVV_[ W_X\[ `iWXW \Y

!Wb

 %$$# $ &W\^V \V^^\+ \ZjX

% cW_]

[W]^[d^f_e`iWXW fZc !Wb

%"$$ &^l[_\^

jjj ^f_e`iWXW fZc &^l[_\^

jjj gWVV_[mW_X\[ZX]_X^ fZc

I6EP71OI223NPIML361 UO3M2IO7 E1AZ\ z 1Wvcm }A 1~ZCWY-+ z`{| }~x _ca^]Y\+ \ZjX

%" 3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ _c_\^Y ILM4O13O7

 Vo`gWV\ \ + 4`Ve \ZjX

%# $ 5V

%$ VZa_Y^Xf^+ 76_X^[ ^Va_f^[ \Y+ 7

%" !Wb

%# cW_]

WYc_XdhWVc[`m fZc &^l[_\^

jjj hWVc[`m fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBCŒ

 `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % 5V

%"' % !Wb

%"" cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc

9XY`[\V_W] `mm]i Zh `iWXW 9Xf

 VZa_Y^Xf^+  7

3ffZ`X\WX\

%" W]^[

%" !Wb

%"# cW_]

]m^V[W`Yd_[ei l_ €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBCŒ

8g^ !Wc_]i \ZV^

 5 `_]Y_Xe VZ`XY !]ZZV Zll WaWe^ \[+ Zll[\ZjX+ 8ZjX

"%# !Wb

"% cW_]

hWc[\ZV^WkdiWgZZ fZc

ÚÛÛÜÝÞÛßÜàáâãÜäåÛÛÜàÚææÚçâè ÝéÚæêÝÜëÜÝêæìáíêÜÚìÚáÛÚîÛê ïðñòóôõö÷øùúøûôüýþô÷üÿ0úøûð1202 3ôõ4ø5567859 ùúø5567 9 ùúü÷õñ0ô4ø5587ù

24ø55ù78686øøÿÿÿ2ñ0õñòþ1üò


T1 I6EP71OI223NPIML361y7PMM2I37UI6EP71OI22Q22Q37

6_X^[ ^Va_f^[ _c_\^Y

V^c.[ ]^f\V_fW] \ZV^

8g^ WVYjWV^ 7^mZ\

 VZa_Y^Xf^+ 7

%" "" 3]^bWXY^V \V^^\+ Wfi\ZjX+ ^ZVe^\ZjX "%"" # 4gWV]Z\\^ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

% 5V

%"" !Wb

%$' !Wb

%$$ Vo`gWV\ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

 %# $ cW_]

X_VcW]peidiWgZZ fZc cW_]

[W]^[dgWVYjWV^Y^mZ\ei fZc !Wb

%"$ &^l[_\^

jjj gWVYjWV^Y^mZ\ei fZc cW_]

c[]dhc]ei fZc _]a_^.[ WV_^\i \ZV^ &^l[_\^

jjj hc]ei fZc _eg WYh_^]Y \[ + \ZjX

"% !Wb

"%$

W\_ZXW] WVYjWV^ `m^V 4^X\V^ cW_]

[_]a_^[bbdiWgZZ fZc % 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

 % $' %# cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei 456 * 8g^ 34 \ZV^, "#%#$ 4^c^\^Vi Y+ 6ZfgW _]We^+ 7

 "%$$## 3 ) X\^VmV_[^ 8g^ 4ZX\W_X^V Z`[^ "" Zll \V^^\+ \ZjX *4Z`V\iWVY 6W],

%$'#

^W] 6W[[i `iWXW \Y WVY \ + &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

"%#$ Z\ `_ca^]Y\+ \ZjX

%"' % cW_]

[m^fZcde`iWXW X^\ ei 5 "V Z cl

%' 5V

%#' % !Wb

%" !Wb

%"" cW_]

WVkdX^\jZVk[ei fZc

I6EP71OI22 14427

^X^VW] 9XY`[\V_W] `mm]_^[ X\^VmV_[^

#' Ž 4g`Vfg \V^^\+ 4l`Ve+ \ZjX

%"$ !Wb

%$"

8g^ WVYjWV^ 7^mZ\

 !""#$%&'%!( )% )*$

+,-./0123/01415607890 :;96<81=>1;96<81?@1A2B141A2C +DE<30/9F6.1G6.380>1H6IJFEK141L-FE/FEK +MN7630/141O96P

+B6EQ601,8./0 +C.8N1R-08 +S-99F01B76FE1R-F0/141T8Q891R-F0/ +U86V1HFP80141CF//FEK0

# 4gWV]Z\\^ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

% !Wb

%$$ cW_]

[W]^[dgWVYjWV^Y^mZ\ei fZc &^l[_\^

jjj gWVYjWV^Y^mZ\ei fZc

I6EP71OI22 Q22Q37

^X^VW] 9XY`[\V_W] `mm]_^[ X\^VmV_[^

#' Ž 4g`Vfg \V^^\+ 4l`Ve+ \ZjX

%"$ !Wb

%$"


I67PO26-32G36-I37UI67PO26-3-4LM26I37 T?

I67PO26-32G36-I37

  9X[`VWXf^ VZk^V[ 4ZX[`]\WX\[ \Y

I67PO26-3-4LM26I37

 ZV\g Y )_Xe \V^^\[+ \ZjX

% $ 5V

%"$# 2?"?#> 4vg1`}Vfg \V^^\ Z`\g 4`Ve

%"$ 55VV

%% ""# 3l Y Z3Za]^ X` 3^ lZYh \ZgZ^] 9X^fm `l]_f+ ^ZVe^\ZjX

%'$' 5V

%"$"'$ !Wb

"%$ !Wb

%#' cW_]

WlYZZ][de`iWXW X^\ ei !Wb

%" Wq _Xeg 9X[`VWXf^ VZk^V[ _[k cW_]

e`iWXWdW[[`V_W [V 6WXWe^c^X\ 4ZX[`]\WX\[ 9Xf

1z{Gu~uv}wI~?>v}~u-z{|}~xI~r &^l[_\^

jjj W[[`V_W [Ve`iWXW Z\ $ 4g`Vfg \V^^\+ 4`Ve+ 8ZjX

"%##$ -}v n3. 5f^WX _^j 7V_a^+ `_c^_eg\+ &47

'%$$$ ! W b

 " % $ '

'%$$ Wq _Xeg 9X[`VWXf^ VZk^V[ _[k Z\ 6 mV_Xe]WXY[+ 4ZVV_a^V\ZX+ ^Vl_f^

%' ! Wb 

 % ' 6WXWe^c^X\ 4ZX[`]\WX\[ 9Xf

b

%'" !Wb ^ e ^ X \ 

5 V Z X Z o ` ^ \ V^ ^ \ [ +  \Z jX

Z\ $ 4g`Vfg \V^^\+ 4`Ve+ 8ZjX

"%##$ !WcW _]

VWq[_XegdX^\jZVk[ei fZc cW_]

cW_]dfWV_fZc_ X [ ` VWXf ^% fZc !Wb

"%$' &^l[_\^

jjj fWV_fZc_X[`VWXf^ fZc Z\ 6 mV_Xe]WXY[+ 4ZVV_a^V\ZX+ ^Vl_f^

%' €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBCDŒ €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBCDŒ !Wb

%'" cW_]

VWq[_XegdX^\jZVk[ei fZc

I67PO26-3(O4K3O7

3lYZZ] 3lYZZ] 9Xf

3a^X`^ Zh \g^ ^m`l]_f+ ^ZVe^\ZjX

%'$' !Wb

%#' cW_]

WlYZZ][de`iWXW X^\ ei

3m^b 9X[`VWXf^ VZk^V[ 9Xf

 4 WVVWfk \V^^\+ )_Xe[\ZX+ \ZjX

%""%' !Wb

%"#$ cW_]

Wm^bdX^\jZVk[ei fZc

ö÷øùú ûøüýö÷þÿú012öý 345ú6ú7689ú6 ú79 59ú6 9ú845 4 ú6 ú4 5ú 59

 !"#$%&' (()*+,-,'.'((-*,)+/


TF I67PO26-3-4LM26I37

Eu{uv}v}L>s>}w21áu 2?? >%v} 3~a^u Zh7 \gz^ 1^ums`xl]2_f1 {1 suA Zll \ 8ZjX

%#''

!Wb

%#'' cW_]

cWVk^\_XedY^c^VWVWc`\`W] X^\

¦§¨©ª«¬ª­©®¯°ª¨±²ª°³®´°²«¨µ­¬«²°±®´«¨°©±¨°±¶·¨«¸¸³¹

ÙÞ©ª©¨°Û®²±¨³®¬« ÙÚ­¨«°Û®²±¨³®¬« ÙÜ©®ª¨³¬ª©¨Ý²°Û®²±¨³®¬« Ùß³¨­®«°Û®²±¨³®¬«

7_WcZXY !_V^ ^X^VW] 9X[`VWXf^ 9Xf

 _eg \V^^\+ )_Xe[\ZX+ \ZjX

%'"" 5V

 %$# !Wb

%'""$ Z\ ZV\ 6Z`VWX\+ 4.\iX^+ .f^ *97 `_]Y_Xe,

%$ 5V

%" ZmV

%$# Z\ ' &^[\ `l]_f ZWY mV_Xe]WXY[+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^ cW_]

Y_WcZXY_X[d[Z]`\_ZX[$$$ X^\ €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBBBŒ

º»¼š½œ¢–Ÿ¾—¢¥š¿—À¢šÁ¡—•Â¢—ÃÄŚƖÇ¢Ÿ È Á¡—•Â¢—ÃÄÅÈÉ¢ ÅšÊž– Åš¿¢•¢––

ËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÔÐÔÕÏÐÖ×ÓÑÑÒØ

”•–—˜™š•–—˜›œ–—œž•—Ÿ ¡–Ÿœ¢£œž•š¤š¥¥¥£šœ–—œž•—Ÿ ¡–Ÿœ¢£œž•

!VWXY^f 4ZcmWXi *9X[`VWXf^, 9Xf

OPQRSTUVWXRYVZS O[\]\RTUVWXRYVZS O^YRQVSTUVWXRYVZS O_\V]RYZ]\R`WTUVWXRYVZS

‡ˆ‰Š‹ŒŽŠŒ‹‡ˆ‘’Š“‡”•’‡‹ ¦§¨©ª«¬¬­®§–Š—˜Š™š›Š‹›œŠˆžŸ ¡››¢£¤ŠŽ ¢¡¥ ›¢£¤œ ¯°±²³³´µ³¶¶·¸ª³³´µ·³¹º¸ª³³´µ»º·´ ¼½¾¿ŠÀÀÁ–ÂÃĘ ’Žƞ¿Š¡½ÇšÆ¤¥Èɤ ›£¢¡Êš¥ËœÌ¢Å WXYZ[\]^__`[abcdefghijklimnodpqgghrsgtqiudvsgwhxs

G>x}~}y1v1~1A}AL>s>}w51vuy 21áu"%G'v z>Zl|l zá -_Xzfk{| }~1u?EG1LG [ \V^^\[+ \ZjX

%"' $%'

¬±ÍÎÏÐѲ

H}~AU1~UH}~AL>s>}w51vuy 21á u%I 3~a?^>Xv`}^ ~Zh \ug^- z^m{| }~1u? `l]_f+ \ZjX

% #

yz{|]}}~€~‚]]ƒ]]_„…|]}}~€~†

Ò¨ÓªÔ­ÕÖ¦ª­ÕÔ×Ò¨Õ®§ª¨ÔÔ«®­¨¯§ÔªØØ®ÙÚÒ­Ö¦¯Û¨Üª­ÕÔ×Ò¨Õ®§

ÝÞ´¶ª§ßªÔϱà°ÎªÔáÑΪÒиª«âÍ°°¸ª¬Ø߸ªãº´ÞÝ §æÑϱ²ªÎÑçßèÏéêëìíÎÏêëáîÑïßâÍæ

¯°±²ªäº·´åªºãºµ¶»··¸ªºãºµ¶»·Ý¸ªºãºµ¶»·³

ghijklmnhopkljqrrsth uvwxjlyz{jm|}jg~kj€‚zƒ€ n€„…jxxxvxuu†vu oqmh‡kˆˆjqrrsth uujm‰Š|‹jŒŠ‚„zƒjo}jo‰Ž€‹y„„jn‰{jt‰€{|‘{€j€‚zƒ€ n€„…jxx’v†’“’

abcdefb

!"#$%&'()*+,-#./%&'()*+,%01"

23@4AB 56789: CDEFG;;7;< HIIEEJDE67=>: KLHFM889? KN

ðñòóôõöñòóô÷øòùóøúñóûüýùòûøþÿøúñö0ö111ÿöøòùóøúñóûüýùòûøþÿøúñ

2345678695 64 6  74987 74 5 4 47

 4WVc_fgW^] `Wc_XW \[+ 4l`Ve+ \

% 5V

%$' !Wb

% &^l[_\^

jjj hVWXY^fWYa^X\`V^\Z`V[ fZc

!Wb

%''" cW_]

e\ceVZ`mde\c%ei fZc &^l[_\^

jjj e\c%ei fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBBCŒ

!Wb

%" ' cW_]

_XhZdg_gei fZc &^l[_\^

jjj g_gei fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBBCŒ

W]_fZ Wh_fZ % ^WY 5hh_f^

$% ^e^X\ _Xfk \[ + \ZjX

%' 5V

"%$$% 5V

%##%# !Wb

%#$ ^f\_ZX 3+ Z "# _]We^+ 4ZV^X\iX^

% Z\ ' ZV\`e^[^ `WV\^V+ ZV\ 6Z`VWX\+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

% $ Z\ 6W_X \V^^\+ ^j 3c[\^VYWc+ ^Vl_f^

%' # 5V

% ^f\_ZX + `[g]Z\+ &^[\ 4ZW[\ ^Vl_f^

%$ Z\ n. ]WX\W\_ZX &W]k+ V^^Y%^X%ZZm+ &7

%# Z\ $$ WV_kW _egjWi+ W[\ WXk [[^o`_lZ $%$#$ Z\ 3XXW ^e_XW+ [[^o`_lZ 4ZW[\

"" %# Z\ n. ^m`l]_f 3a^X`^+ 6Wfk^X_^+ _XY^X

%"" Z\ $ ^\g^c+ `m`X`X_+ [[^o`_lZ

""%$ 5V

""%$ Z\ $ ^\g^c+ `m`X`X_+ [[^o`_lZ

""%$ 5V

""%$ !_V[\ 3a^X`^+ WV\_fW *&) gZmm_Xe 6W],

% $ 89 `_]Y_Xe+ `l]_f ZWY 7_WcZXY+  7

%$$ 5V

%$ 89 `_]Y_Xe+ `l]_f ZWY 7_WcZXY+  7

%$$ 5V

%$ ZZY Zm^+ `l]_f ZWY+ 4 7

$%$'" #' 4gWV]Z\\^ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

"%#' 5V

"%$ 5V

 %'" !Wb

"%#'" #' 4gWV]Z\\^ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

"%#' 5V

"%$ 5V

 %'" !Wb

"%#'" €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBBBŒ


I67PO26-3-4LM26I37 TT


TTT I67PO26-3-4LM26I37UI613O631-2537

J*/0'^_@@*0W'60/*@4 )5N40,5@W0/`4'O5\[/0,034*a0 (N/+@K/P OK4,D*3D?/K34*. U\[@5P0/`4'^'6NQ@*R'L*KQ*@*.P O53./KR.5/`4'^'O5\[N.0/_@@'Z*4b /*30'OK/+5 &&'(')*+,'-./00.1'2*3+4.53'6787'(59':;<:;1'=05/+0.5>37 MK O5340cN03.*K@'L544 ?0@A'BBCDEFF:GB1'BC:D;<H:GB1'IBCD<;CH1'JK9A'BBCDEFF; L5.':'65/.'M5N/K3.1'O5/03.P301'(0/Q*R07'ST6UV'(N*@W*3+X 6@K.0'=@K44 (*W'(53W4 ?0@A'CCIDI&;< L5.'E'Y04.'6NQ@*R'Z5KW1'-[/*3+@K3W41'O5/03.P301'(0/Q*R07 60/d5/\K3R0'(53W4 M5Q*@*4K.*53_WaK3R0 ?0@A'CC<D&<FB M5.5/ L5.':B'O'(N4,@5.1'Y04.'O5K4.'(0/Q*R0 ?0@A'BCBD;;H; -N/*3K\0'M5.5/'T34N/K3R0 MK/*30')N@@ UD\K*@A'W*K\53W*34]45@N.*534B;;;730.

W\_ZXW] 9X[`VWXf^ fg^c^

V_fkYWc &_X\^V ]Wf^+ \ZjX

%# 5V

%"'" 5V

%#" 4Wcm \

%"'#%' !Wb

"% cW_]

mVpX_[d[Z]`\_ZX[$$$ X^\

Wq _Xeg 9X[`VWXf^ VZk^V[ _[k 6WXWe^c^X\ 4ZX[`]\WX\[ 9Xf

Z\ $ 4g`Vfg \V^^\+ 4`Ve+ 8ZjX

"%##$ 5V

"%$' Z\ 6 mV_Xe]WXY[+ 4ZVV_a^V\ZX+ ^Vl_f^

%' !Wb

%'" cW_]

VWq[_XegdX^\jZVk[ei fZc

I613OyI4EO37EI3G-643OO2714O7

7^fZ#VW 3\_\X]WeX \_fZ ]`W\V_YZ^XX[[ + 6Z V^

4 7

$%#

àáâãäåæçèééêëéæêêéìíêèæíêéèîï éêçðññòóáôâôìññòóõööö÷ñøàóâòøà ùåúûññòóáôâò üýþÿ 012 34ÿ05 361 ý7ÿ 8328ý56ü5 9633

ý

1 78

62üÿ 55 ÿÿüü3ý 3 ýÿ 5ü7665 8 3ý 4 ý

ÿýü4ý

ü5 9ÿ 503 84

2ÿ32 7ý 05 06ü4 66476ýý94

 !!" ##"""! """ "#" "!"!$ !!# # #   !! %!!#

cW_]

[WlV_XWmWXYWidiWgZZ fZc &^l[_\^

jjj Y^fZVW\_Xe[Z]`\_ZX[ _XhZ

I613O631-2537

9X\^VX^\ &ZV]Y

n.+ 7`XfWX \ ]_[[^Xe^X Y+ \ZjX )_\\i "%#" 5V

"% $ " 7^ &_]^c ZV\g+ `l]_f Y + &^[\ 4ZW[\ 7^c^VWVW

!Wb

" #%$%" cW_]

_jZV]YeidecW_] fZc &^l[_\^

jjj _jZV]Yei fZc ]WW 9X\^VX^\ 4Whk g^V_hh \V^^\+ 4Wcml^]a_]^ 8ZjX

%"'$ cW_]

]_lVW'#$diWgZZ fZc `m^VX^\jZVk[ 9X\^VX^\ 4Whk 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k

%# $# cW_]

[X^\jZVk[eidecW_] fZc

UVWXYZ[\]^ZW\_VW`V]Za\]ZbZcdebfbghii \aZjk\lVfmVn\fWbmWopqrstsuvpqwpx\f

yz{|}~~€‚ƒ‚}„}~~ƒ€‚…


I613O63173OQI-3MO4QIE3O7UJ3R3223O7 TT<

J26I14OI2273OQI-37

)]^^X

" ZVYZX \ )_\\i

$'%'

\W_X 6W[\^V[ ^Va_f^[ VZY`f\[

$' 3`lV^i WVk^V Y +  .a^]Y\ k+ \

 #% 5V

 #%' !Wb

 #%' cW_]

[\W_XcW[\^V[dgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj [\W_XcW[\^V[ fZc

efghijfklmnfoippqfrstpusptfvfwpqlxytpqfzysq{lqtn |}lifo}~tl}sjfvfย€xtยfoย‚jtpยƒ

I613O63173OQI-3 MO4QIE3O7

3\]WX\_f &_V^]^[[ ^\jZVk[ % &_V^]^[[ _eg m^^Y 9X\^VX^\+ Z9 8^]^mgZXi+ 7_e_\W] 8

" 6_YY]^ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

"%$$ 5V

"%# !Wb

"% cW_]

_XhZdWjXei fZc &^l[_\^

jjj WjXei fZc

`i^X\^VmV_[^

 WXf^ _ll[ 9Va_Xe \[ + \ZjX+ 8ZjX

"%##$ 5V

%'" !Wb

%'' cW_]

_XhZde`iWXW X^\ ei &^l[_\^

jjj e`iWXW X^\ ei

9 X^\ 4Zcc`X_fW\_ZX[ 9Xf

 6_YY]^ \V^^\+ 8ZjX

 % !Wb

%"# &^l[_\^

jjj _X^\ ei

^b]_Xk 4Zcc`X_fW\_ZX[

X_a^V[W] /WX_\ZV_W] ^Va_f^[

 4`cc_Xe[ \V^^\+ Z`VYW+ \ZjX

"%$#%' !Wb

"%$' cW_]

`q[p[`mm]_^[diWgZZ fZc

I6Q371L361-4LM26I37

`iWXW 3c^V_fW[ 6^VfgWX\ WXk

& 4]^WX_Xe /WX_\ZV ^Va_f^ 4Z \Y

)' % '# Y`X \V^^\+ 8_]^

'#% !Wb

%" cW_]

f]^WX_XeqWX_\ZVfZ]\YdiWgZZ fZc

J3R3223O7

_eg Z`Xe \V^^\[+ )_Xe[\ZX

% ' 5V

% ' !Wb

% ' 7WXXi.[ /^j^]Vi WXY WjX gZm cW_]

eWcl_dX^\jZVk[ei fZc 4 `l]_f Y+ `[g]Z\+ &^[\ 4ZW[\ ^Vl_f^

%' " cW_]

q`j^]_^V"decW_] fZc G> x'}$~ 4}Wcm4รก รก1 ย4ug`V5fzg v\IV~^^B\u[+? s{u ~ s } ~ A 3 รฉ | z v s ? \ZjX

%$# ]^eWXf^ /^j^]^Vi WjX gZm 5V

"%$ 7`VlWX \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ ^ZVe^\ZjX !Wb

%$ *^\j^^X 4Wcm ^ZVe^ \[ ,

"%$" cW_]

eZ_Xa^[\deZ_Xa^[\ eZa ei 5V

% &^l[_\^

jjj eZ_Xa^[\ eZa ei W[k_X /Wfk[ZX /^j^]^V[ ZV\ZX _[gZm \[ &^Vk%^X%`[\+ \

%"$ 5V

"% cW_]

Y^WXc "decW_] fZc Za_XYW 7^[_eX _[\WmV_X\ ~C @ ?`JWuc_Hu wwuvxRzvwA #" \g \V^^\ ZWY 4`cc_Xe[ ]ZYe^ 47

#%' K1 XW \ + \ZjX

%$"$ cW_]

eZa_mV_X\decW_] fZc !Wb

% " 6_YY]^ \V^^\+ \ZjX

%$'# `i^X\^VmV_[^ b

%# WXf^ _ll[ 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \ZjX

%'#" !WcW Xdk_Xe[q^j^]^VijZV]Y fZc !Wb

%'' &^l_[] _ \^

W Y c_ jjj k_Xe[q^j^]^VijZV]Y fZc cW_]

eWWde`iWXW X^\ ei

I6QI121I467

"# 4g`Vfg \V^^\+ 4l`Ve \ZjX

% 5V

 %"$$ )989 ^^m^V[W`Y 6WVWq ZX[ cW_]

[W]^[dX^b]_XkZX]_X^ fZc " 8g_VY \+ _]_^XYWW]+ V^W\^V ^ZVe^\ZjX

%#  \WlVZ^k 6WVk^\+ \ZjX *`XY^V \g^ f]Zfk,

%'

% "' cW_]

[_\WdkV_\_ZX]_X^ fZc 5!WVb

% &^l[_\^

jjj hWf^lZZk fZckV_\_ei `_fk 4W[g+ /^j^]^Vi WjX gZm )V[XW W]VWc V_X\^Vi _cZ[ WYe^\[ "$ Zll \V^^\+ Z`VYW \ZjX %  ` l ] _ f Z W Y + W / W ] Z ` [ _ ^ + &4 7

 ' % $ $  ZV\g Y &^]_Xe\ZX \V^^\+ 8ZjX

%# !Wb

'% " *^\j^^X 4`cc_Xe[ _eg\ \[ ,

%# 5V

%$$ cW_]

klmV_X\^VidiWgZZ fZc 5V

%# "$ !Wb

% ย€ยย‚ย‚ยƒย„ย…ยƒย†ย‡ยƒยˆย‰ยŠย‚ยƒBBยยŒ cW_]

e_cZ[WXYeWYe^\[decW_] fZc ZZkVWq /^j^]^V[ _h\ gZm ' n3. 4Wcm \+ 4l`Ve+ \ZjX+ `iWXW

% Wl 9X\^VXW\_ZXW] 5V

% `l]_f ZWY ff]^[+ 7

%' cW_]

V[ZZkVWqq^j^]^Vi fZc 5V

%'# !Wb

%'' Wa^ 7^[_eX[ cW_]

f`[\Zc^V[^Va_f^dgWl_X\ X^\ 3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ _c_\^Y ^f\_ZX 4 X\^VmV_[^ 4 7

"$%$ # &^l[_\^

jjj gWl_X\ X^\ `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % cW _]

o`_X\^bWYa^V\diWgZZ fZc 5V

%"' % !Wb

%"" Ozx}wJuHuwHz>?u 3 4WVeZ `iWXW 9Xf ## &W\^V]ZZ \+ Z`\g 4l`Ve+ 8ZjX

%$"#%' cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc " ^e^X\ \ + Wfi\ZjX+ \ZjX

%"$# cW_]

[W]^[dmW[fWVeZe`iWXW fZc !Wb

%" 9XY`[\V_W] Wh^\i `mm]_^[ 9Xf

 4Wcm \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%"$ cW_]

VZiW]q^j^]d^cW_] fZc 0ZZX Z\ ## 6_YY]^ \V^^\+ 4`Ve

 %'"$ 5V

%"$ cW_]

[W]^[dZZX[gZm fZc 5V

%$# !Wb

%" cW_]

_XY[Wh^\idX^\jZVk[ei fZc

I613O6317H4MMI6G

J26I14OI22MO4EP-17 y3NPIML361


TTl J3R3223O7UJPI-3-361O37

4Z]Z`V[

J3R3223On U-471PL3

"$ Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ 8ZjX

%$ $ cW_]

fZ]Z`V[deZ] X^\ ei

_h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \

"%# 5V

%$ 5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

/ZgX ^j_[ \i]^[ „…†‡‡ˆ‰Šˆ„…†‹ŒŽˆ†ŒŽ…ˆ„Ž‘ˆ‰

’Ž‡“ˆ””•–—‰˜•

# &W\^V]ZZ \[+ 4l`Ve

 %" !Wb

 %' cW_]

qZgX]^j_[[\i]^[dgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj qZgX]^j_[[\i]^[ fZc

^XW_[[WXf^ ^c[

 ' `lWX_ 3a^ + ff]^[+ 7

% cW_]

_XhZdVe^c[ZX]_X^ fZc &^l[_\^

jjj V^e^c[ZX]_X^ fZc

8g^ 4Z`V\ WVY

"%"" Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%' cW_]

e\fZ`V\iWVYdiWgZZ fZc

J3R3223On714O37

^Xq_^ ZX /^j^]^Vi WjX gZm

 Z[_eXZ] `l]_f ZWY+ &

$%$

gWVW\.[ /^j^]^Vi \ZV^ 5hh _f^Xf^ _o`ZV \ZV^

 Zll 5VWXe^ &W]k+ Z`VYW+ \ZjX

%' !Wb

%' cW_]

lgWVVW\q^j^]^VidiWgZZ fZc

W[k_X /Wfk[ZX /^j^]^V[ WXqWi /^j^]^V[

\W] # \WlVZ^k 6WVk^\ ^f 4

"%" 5V

#%''

8ZmW

 5VZXZo`^ \V^^\+ `^^X[\ZjX

"%'# cW_]

geW[k_Xd\g^ZX]iq^j^]^V[ fZc &^l[_\^

jjj \g^ZX]iq^j^]^V[ fZc

 ZV\ZX _[gZm \[ &^Vk%^X%`[\+ \

%"$ 5V

"% cW_]

Y^WXc "decW_] fZc

)_Xe.[ /^j^]^Vi &ZV]Y

 `Wc_XW \ + \ZjX

%$"$ !Wb

% " 6_YY]^ \V^^\+ \ZjX

%$'# !Wb

%# cW_]

WYc_Xdk_Xe[q^j^]^VijZV]Y fZc &^l[_\^

jjj k_Xe[q^j^]^VijZV]Y fZc ^^m^V[W`Y 6WVWq ZX[ \WlVZ^k 6WVk^\+ \ZjX *`XY^V \g^ f]Zfk,

%' 5V

% "' !Wb

% 6ZgWc^Y.[ X\^VmV_[^ ' ZclWVY \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

"%"' 5V

"%$ "' 5V

% $ 5V

"%$ "# 5V

%'$ ' !Wb

%'$ ' cW_]

cZgWc^Y^X\^VmV_[^decW_] fZc ZZkVWq /^j^]^V[ _h\ gZm ' n3. 4Wcm \+ 4l`Ve+ \ZjX+ `iWXW

% 5V

% cW_]

V[ZZkVWqq^j^]^Vi fZc WXqWi /^j^]^V[ \W] # \WlVZ^k 6WVk^\ ^f 4

"%" 5V

#%'' WXqWi.[ /^j^]^Vi 9Xf

 g^V_hh \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ ^ZVe^\ZjX

% !Wb

%" €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBBmŒ

J3R3223On14427

fZ\\.[ /^j^]^Vi 8ZZ][ WV_^\i \ZV^

' 4gWV]Z\\^ \ 5VWXe^ &W]k+ Z`VYW

"%#' !Wb

%$# cW_]

[q\ZZ][dX^\jZVk[ei fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBBmŒ

J P I 3 3 6 1 O 3 7 ]ZlW] !V`_\ 6WV\

# 5VZXZo`^ \V^^\+ `^^X[\ZjX+ 8ZjX

%# 5V

#%"$ cW_]

e]ZlW]hV`_\cWV\diWgZZ fZc /^VVi.[ /`_f^ 4^X\V^+ XWfk^\\^ 8Wk^ 3jWi ^Va_f^ ]WcZ`V 7^[_eX^V VWXY[ ZV\g Y &^]_Xe\ZX \+ \ZjX+ \ % # Zll \V^^\+ Z`VYW+ \ZjX

"%" cW_]

e]WcZ`Vpe`iWXWdiWgZZ fZc _fki.[ W\`VW] !V`_\ /`_f^ 9f^ 4V^Wc "+ 4Wcm \ + &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

"%##$ /^j^]Vi ]WW V

%#$ " Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ ^ZVe^\ZjX

%' 5cW _]

X_fki[q`_f^dgZ\cW_] fZc


JPI-3L26P52-1PO3O7UKI1-H36-2(I6317 TT„

K3n7H4M7

XeVWa_Xe 8VZmgi &ZV]Y

# & `Wc_XW \ + 4`Ve+ \ZjX

%$$ !Wb

%$$ cW_]

\VZmgipjZV]YdgZ\cW_] fZc

 ZZkVWq )^i gZm

' n3. 4Wcm \V^^\+ Z`\g 4l`Ve+ 8ZjX

% 5V

% &^l[_\^

jjj V[ZZkVWqq^j^]^Vi fZc

KI1-H362MM2I26-37 y 3 N P I M L3 6 1 4Z`V\[ `iWXW 9Xf

% 6W_X \V^^\ \ZjX

%##%' !Wb

"%#" &^l[_\^

jjj fZ`V\[e`iWXW fZc

J P I 3 L2 6 P 5 2 1 P O 3 O 7

_fki.[ W\`VW] !V`_\ /`_f^ 9f^ 4V^Wc

8g^ _h\ 4^X\V^

 WYh_^]Y \V^^\ Zi]^ ]Wf^+ \WlVZ^k

%$' 5V

"%" " !Wb

%$$ cW_]

\g^e_h\f^X\V^dgZ\cW_] fZc

"+ 4Wcm \ + &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

"%##$ 5V

%#$ cW_]

X_fki[q`_f^dgZ\cW_] fZc

J P 7 1 I 3 4 5 1 H 3 M 3 2 3 3[gZk^ )`cWV+ /`[\_f^ Zh ^Wf^

K I 1 H 3 6 2 ( I 6 3 1 7 WYfZ !WVc Wjc_]

4Zcc_[[_ZX^V Zh 5W\g[ \Z 3hh_YWa_\[ 8VWX[f^XY^X\W] 6^Y_\W\_ZX 8^Wfg^V

7 _] \V^^\+ WeZ\[\ZjX+  7

%' 5V

$'%"$ 5V

#% cW_]

kW[gZk^qmp#diWgZZ fZc

^VcZX gZ]W_[_Xeg+ /`[\_f^ Zh \g^ ^Wf^+ 4Zcc_[[_ZX^V Zh 5W\g[ \Z 3hh_YWa_\[ * gZ`V[ ^Va_f^,

# 4Z]_Xe[jZZY 3a^ WXYi WVk+ 7

%" cW_]

a_Xf^X\YWa_Y"dgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj gWYfZhWVc fZc

WVcWXWXY `kg`

6WVWq ]Ye + # 4gWV]Z\\^ )_Xe \[ + 8ZjX

%$'$

K2O24K3

% ZclWVY \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

%' 5V

%' 8g^ ^j 8gV_a_Xe 6^cl^V[ 4]`l 5V

%##" "' V_fkYWc+ 8ZjX

%$'"

WfgcWX WcYW[[ /`[\_f^ Zh \g^ ^Wf^ 4Zcc_[[_ZX^V Zh 5W\g[ \Z 3hh_YWa_\[

ZZc + VZ`XY !]ZZV+ 6WVWq `_]Y_Xe+ # 4gWV]Z\\^ )_Xe \[ + \ZjX

"%' 5V

%# !Wb

"%$ cW_]

VWcYW[[pqmdiWgZZ fZc

W\_ZXW] WVYjWV^ `m^V 4^X\V^

% 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

 % $' %# cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei

5V_^X\W] ^X^VW] \ZV^ *`i, \Y

% &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \ZjX

%$ 5V

%'" !Wb

%' cW_]

ZV_^X\W]e^X^VW][\ZV^diWgZZ fZc

7> {{u v?z~@?5>v~1s>vu 4Z]Y_e^X+ 47

"$%'

5V

'%" cW_]

[`cc^V[ZXh`VX_\`V^''diWgZZ fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBB…Œ


TT4 KI1-H363NPIML361U22(4O214OI37

K I 1 H 3 6 3 N P I M L3 6 1 _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \

"%# 5V

%$ 5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc 6`X^[gj^V[ _c_\^Y % WVYjWV^ \ZV^ '%$ &W\^V 4Zcc^Vf^ \[+ 8ZjX 6WXWe^V

%$ !Wb

"%" ' cW_]

[\ZV^dc`X^[gj^V[ fZc 8W\Wl` 8VWY_Xe X\^VmV_[^ ZclWVY \V^^\+ &`[\+ \ZjX

% 5V

% '"

KI1-H367PMM2I37

3`\Z `mm]_^[ 4Z

$ ^\^V Z[^ \V^^\+ \ZjX+ \ZjX

%#$ !Wb

%#' cW_]

[W]^[dW`\Z[`mm]_^[fZ fZc &^l[_\^

jjj W`\Z[`mm]_^[fZ fZc

_h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

_Z\^f 6^Y_fW] WlZVW\ZVi

Z\ + WXfW[\^V _]We^+ 4ZV^X\iX^+ .f^

"%$ !Wb

"% cW_]

l_Z\^fc^Y_fW]WlZVW\ZVidiWgZZ fZc

7ZZlWi 6^Y_fW] 4^X\^V 9Xf

#%' 4`VlWX^ WVk+ 3XXWXYW]^+ 47

$%'"'" 5V

$%'" 5V

$%$$ cW_]

YZZlWiV^XW]decW_] fZc

3L2 3>vu}LuA1}w2}@zv}szvx 8gZcW[ \V^^\+ 4`Ve+\ZjX

%"" 6`X^[gj^V[ _c_\^Y % WVYjWV^ \ZV^

%" &W\^V \V^^\+ \ZjX W]^[

"%$" 5V

%' !Wb

"%" ' cW_]

[\ZV^dc`X^[gj^V[ fZc &^l[_\^

jjj c`X^[gj^V[ fZc

22(4O214OI37

5V

"%$ !Wb

%#'"' $ WV_kW `l]_f ZWY+ 

$%'#%' 3 4ZZm 4V^[f^X\+ _XY^X

% % V_Xf^[[ ]_Wl^\g Y+ 3+^Vl_f^

%# 5V

%' 3 ^ZVe^ \+ Z[^gW]+ ^Vl_f^

"%$# 5V

%'$'$ ' n. ^fZXY 3a^+ WV\_fW

'%'' ZV

%" 3  6`]\_%4Zcm]^b `_]Y_Xe '#%'' 4gWV_\i + [[^o`_lZ

$% $$ 5V

%'' cW_]

_XhZd^`V^kW]Wlei fZc &^l[_\^

jjj ^`V^kW]Wlei fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBB6Œ

 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \

"%# \ /Z[^mg 6^Vfi Z[m_\W] 5V

%$ 3f\]Wl[ `iWXW 9Xf $% WVWY^ \V^^\+ )_Xe[\ZX+ \ZjX

"%$" % " % # 9 X Y ` [ \ V _ W ] _ \ ^ + ^ \ ^ V a ^ V jW e \ _ X e + 4 7

 $ %  )_\fg^X )VWh\ i

%' cW_]

e`iWXWdWf\]Wl[ fZc Fg%WWVcW ^fZXY _eg\ \ 3]l^V\\ZjX

 %##$ fi

"%$"# cW_]

cWVi[_WYZjX^[diWgZZ fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBB6Œ Wl

%#


22(4O214On3NPIML361y7PMM2I37U22P6EO4L217 TT

2 2 LI 6 2 1 I 6 G ^VcZX ZX[ 8W_]ZV_Xe+ `_\ ^X\W][ WV_^\i \ZV^

7^[_eX 8^Wc ^g^V

"$ g^V_hh \V^^\+ 8ZjX

 '%$# cW_]

gWX[X^g^VdgZ\cW_] fZc

^X]WXY `V[^Vi % ZclWVY \ + &^Vk%^X%`[\+ 8ZjX

%' WVY Z\ + V_fkYWc+ \WlVZ^k+ \ZjX

% 5V

%' 5V

%##" )g^cVWq ZX `l]_f ZWY+ ff]^[+ W[\ WXk 7^c^VWVW

%#$ 6^\VZ 4ZVmZVW\^ 5hh_f^ 5V

"%'' " n3. `Wc_XW \ + 4`Ve+ \ZjX

%'#"$%

6^\VZ 7Zf`c^X\ 4^X\V^

" 4VZW] \V^^\ ^XYW] ]Wf^+ \WlVZ^k

"%$

6^\VZ ^j 3c[\^VYWc VWXfg

' 6W_X 8g^W\V^ 3]^i+ 3+ ^Vl_f^

%"

22(4O214On3NPIML361 y7PMM2I37

6 `V^kW 6^Y_fW] WlZVW\ZVi

 8gZcW[ \V^^\+ 4`Ve+\ZjX

%"" 5V

"%$

6^Y_\VZX f_^X\_h_f W]^[ _Zc^Y_fW] Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[

226GP2G373OQI-37

WXe`We^ ^Va_f^[ 4^X\V^

# n3. 4WVc_fgW^] \V^^\+ \ZjX

% # !Wb

% # cW_]

][feidVZe^V[ fZc

2 2 6 E 7 P O Q 3 n 4 O 7 4gZZ%g^^% Wc 3[[Zf_W\^[ *4gWV\^V^Y ZfW],

8g^ WXe`We^ 9X[\_\`\^ 9Xf

2 2 6 E 7 2 M I 6 G ^X%8_f WXY[fWm_Xe

2 2 P 6 E O 4 L2 1 7 W[i W`XYVZcW\

' 4^X\`Vi W]c WVY^X[+ \ZjX

%"' !Wb

%" cW_]

VWXYZ]mgf[XdiWgZZ fZc " ZVYZX \+ )_\\i

%  5V

$'%#"##

$ g^V_hh \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ 8ZjX

%$" 5V

%"#' `YgVWc.[ WXY[fWm_Xe ^Va_f^[ 5V

 %"$ !^]_f_\i W_]jWi clWXkc^X\+ 47

% !Wb

%$" !Wb

$% cW_]

c^Y_\VZX[f_^X\_h_fdeY X^\ ei cW_]

l`YgVWcediWgZZ fZc

 4VZW] \ 3`[\_X ]Wf^+ \ZjX

 %"$ !Wb

 %"' cW_]

_XhZd]WXe`We^_X[\_\`\^ fZ ei &^l[_\^

jjj ]WXe`We^_X[\_\`\^ fZ ei $ 4Wcm \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

% $ !Wb

% '#$


TT1 22R6L4R3O7U24GGI6G

2 2 R6 L4 R3 O 7 !WVhWX 6^XY^[ _c_\^Y

/ZgX ^j_[ \i]^[

# &W\^V]ZZ \[+ 4l`Ve

 %" !Wb

 %' cW_]

qZgX]^j_[[\i]^[dgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj qZgX]^j_[[\i]^[ fZc

n}{@?21è>zv7szvuUM}vsx 7uv+B 1`lu]_f? yZWYO+ uW~ s}^Xw_?\^Xf^+ \ZjX

"%''

5V

%$# Vo`gWV\ \ + 4`Ve \ZjX

%# $ 5V

%$ 8g^ _Xe^V_^ gZm VZa_Y^Xf^+ 76_X^[ ^Va_f^[ \Y+ 7

%" $ 4`cc_Xe[ \V^^\+ \ZjX

"%"'# !Wb

%# 5V

 %#" cW_]

WYc_XdhWVc[`m fZc cW_]

[Wi[WVWg d]_a^ fZc 8j_X[ ZX[ *WiZ, &^l[_\^

jjj hWVc[`m fZc Z\ W[\ `l]_f Y+ ="# 4ZVV_a^V\ZX+ .f^

%$" cW_]

lWiZpVWc]WkgWXdiWgZZ fZc

236EI6G I671I1P1I467

4_\_^X[ WXk `iWXW 9Xf

$ 4Wcm 4gWV]Z\\^ \[+ Wfi\ZjX+ \

% "$% !Wb

% " ' &^l[_\^

jjj f_\_^X[lWXkei fZc

9X[\_\`\^ Zh V_aW\^ X\^VmV_[^ 7^a^]Zmc^X\ \Y

2 I N P 4 O E 3 2 2 3 O 7 U O 3 1 2 I 2 WXk[ 7 9 \Y

2INP4OO3712PO2617 2INP4O714O37

8g_V[\ WVk+ ^ZVe^\ZjX

%$' $% `Va_aW] &gZ]^[W]^ _o`ZV ^a^VWe^ 7^mZ\ 5V

%' %# $ ]_[[^Xe^X Y ^j\ZjX )_\\i

"%"#$ !Wb

% ]_[[^Xe^X Y 7W _]aW \ \ZjX )_\\i %#" gWVW\.[ /^j^]^Vi \ZV^ 5hh _f^Xf^ _o`ZV \ZV^ Zll 5VWXe^ &W]k+ Z`VYW+ \ZjX

%' !Wb

%' cW_]

lgWVVW\q^j^]^VidiWgZZ fZc !_b%9\ WVYjWV^ # 6W_X \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

%'# ZXXi.[ 6WVk^\_Xe 4Zcm]^b `m^VcWVk^\ $ 4g`Vfg \V^^\+ \ZjX

%" $ 5V

"%$ ' 5V

%$# !Wb

% " !Wb

%$# cW_]

h_b_\dh_b_\gWVYjWV^ fZc cW_]

lZXXipdgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj h_b_\gWVYjWV^ fZc

24-K7

 Z`\g ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

%#'' 5V

%$" 5V

%# 5V

%' 5V

%" 5V

%#" !Wb

%"# `Va_aW] &gZ]^[W]^ _o`ZV ^a^VWe^ 7^mZ\ [ cW_]

_m^Yd_m^Yei fZc $ ]_[[^Xe^X Y ^j\ZjX )_\\i

"%"#$ WhZZZ`V [\ZX 4Zcm]^b+ 7 WXY Zh 4WWXWX+ 7

% 4ZVV_a^V\ZX+ 4ZV^X\iX^

%'# ]_[[^Xe^X Y 7W _]aW \ \ZjX )_\\i

%#" !Wb

% # ^m`l]_f 3a^X`^+ _XY^X

%$$ ]_[[^Xe^X Y 7`XfWX \ \ZjX )_\\i

"%#$# cW_ ]

X _]de`iWXW X^\ ei V^^Y%X%ZZm+ &^[\ 4Z[\ 7^c^VWVW

%' " g^V_hh \V^^\+ 4Wcml^]a_]^

"%"$% ZV\ 6Z`VWX\+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

% " 8 Z Z ] [ _ ^ ^ V [ W ` Y \ Y

5V

% " Wc.[ _o`ZV \ZV^ % $% ZclWVY \ + \ VZa_Y^Xf^+ 7

%$" %  Z[_eXZ] _]We^+ &^[\ WXk ^Vl_f^

"%" WV\i ^Va_f^[ ^X\W][ !Wb

% ^\ gZm \V^^\+ WV_kW

$%'' + `l]_f ZWY+ W ^X_\^Xf^+ \ZjX

"%'' ^\g^c+ ^e_ZX = '

""%' 5V

%$# 4Z\\ZX !_^]Y+ [[^o`_lZ 4ZW[\

"" % 5V

"" %'# 5V

"" %' 3 6WWgWVW]i ZX[ \Y

 &_eg\[ WX^+ )_Xe[\ZX+ ^ZVe^\ZjX

%##$ 5V

"%"# 5V

"%$" `m^VXWWc+ [[^o`_lZ 4ZW[\

""%'##%#' 3 6 )gWX ZX[ ( } ~  ? E r I r H r 2 s A r !Wb

"%$"' $ )^V[W_X\ WVk+ 9+ 4 7

$%$" 8g_V[\ WVk+ ^ZVe^\ZjX

%$' $% cW_]

Wc[ [ZX[dgZ\cW_] fZc 5V

$% "$ 5V

%' %# WX^[g _Xeg VZ\g^V[ Zee_Xe 9Xf

cW_]

WkgWX ' diWgZZ fZc !Wb

% VWX\ 4VWljZZY 4V^^k+ 4.\iX^+ ^Vl_f^

%$# `Va_aW] &gZ]^[W]^ _o`ZV ^a^VWe^ 7^mZ\ 5V

%$#

W\_ZXW] WVYjWV^ `m^V 4^X\V^ $ ]_[[^Xe^X Y ^j\ZjX )_\\i

"%"#$ 5V

%# % 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

 % $' %# ]_[[^Xe^X Y 7W _]aW \ \ZjX )_\\i

%#" !Wb

'%$ cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei ]_[[^Xe^X Y 7`XfWX \ \ZjX )_\\i

"%#$# cW_]

eWXlVZ[fZ]\YdiWgZZ fZc " g^V_hh \V^^\+ 4Wcml^]a_]^

"%"$% WV[VWc 7_[fZ`X\ \ZV^ + &W\^V 3c^V_fW \V^^\[+ \WlVZ^k

%"' !Wb

%

2IGH1I6G

V^c.[ ]^f\V_fW] \ZV^

"" 3]^bWXY^V \V^^\+ Wfi\ZjX+ ^ZVe^\ZjX "%"" !Wb

%$' cW_]

X_VcW]peidiWgZZ fZc

2 I 6 G 3 O I 3 _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \

"%# 5V

%$ 5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

2INP4OE3223O7 URH4237223

24GGI6G


24113OI37U2PL(3OE3223O7 TT?

2 P G G 2 G 3 y ( 2 G 7 VZWYjWi !W[g_ZX[

'" ^e^X\ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

% 5V

"% '' !Wb

"%'# cW_]

lVZWYjWide`iWXW X^\ ei

™š›œžŸ š¡š¢¡£š¤¥¦§š¨¡žŸš£¤¥š©œªš›«¢™¬­

_h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \

"%# 5V

%$ 5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

8g^ _h\ 4^X\V^ ®¯°±²³´´µ¶¯· ÄÅÆÇÈÉÉÊËÌÍÎÏÈÈÐÈÈÏÎÍÈÆÑÒÑÓÑÈÔÕÖ×ØÙØÚÛÜÝÞßØÕàáâ ¸¯¹µº»°¼²³´´µ¶¯²½¾¿ºÀ»· ÄÅÆÇÈÉÉÍËÊãÌÍÈÈÐÈÈßäåÈÚÛæÆçæâÝÞèàééÈÔÕÞßØÕàáâ ¸¯¹µº»°¼²³´´µ¶¯²Á¯Âõ¶¯· ÄÅÆÇÈÏÏÏËÊêëãØÉÈÈÐÈÈÍÈÙÓÑÜÆàÕÕÅÈÔÕÞ×ìÞÚÅÜéæíÅ îîîïðñòóôóõö÷øøùúòïû÷ü

24113OI37

W\VZ ^X^VW] \ZV^

E1AZ\ z 1Wvcm }A 1~ZCWY-+ z`{| }~x _ca^]Y\+ \ZjX

%"

!Wb

% cW_]

Y_YfZkhfdY_YfZkhf fZc

" 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ \ZjX

%"" !WVhWX 6^XY^[ _c_\^Y Vo`gWV\ \ 4`Ve+ 8ZjX

%# $ 8g^ `iWXW Z\\^Vi 4ZcmWXi V

%$ " WcWgW \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

%$"% 5 5

%" 5 `_]Y_Xe+ Zll \V^^\+ \ZjX

"% $" !WVb

%# 4gWV]Z\\^ \ + ^j 3c[\^VYWc+ ^Vl_f^

%' % cW_ ]

_X h Z dh c]ei fZc Z\]_X^

%#'$ &^l[_\^

jjj hc] ei fZc !Wb

%' 5V

%$' G>x}~}41 z{|}~x &^l[_\^

jjj e`iWXW%]Z\\\^Vi fZc ' 4Wcm w\V^^\ 4`Ve+ ^ZVe^\ZjX

% '%# !Wb

%$ cW_]

e`iZ_]de`iZ_] fZc &^l[_\^

jjj e`iZ_] fZc "$ X\^V\W_Xc^X\ 4Zcm]^b ~A> ?VsZva1_}Y^wX7f^>+ || w x7 záG>x}~}I~r 3]l^V\ WcWgW \[ 8ZjX+8ZjX

%$ I 3ffZ`X\WX\

%" WVk `^ Z\^] W]^[

%" 8VWfk n3. !WVc+ W[\ WXk 7^c^VWVW

%$$# b

%"# cW_]

_XhZdmWVka`^gZ\^] fZc !WcW _]

]m^V[W`Yd_[ei l_ &^l[_\^

jjj mWVka`^gZ\^] fZc 8W\Wl` 8VWY_Xe X\^VmV_[^ ZclWVY \V^^\+ &`[\+ \ZjX

% 5V

% '"

24P6G37

2P(OI-2617

3 3gcWY iYVW`]_f[

`l]_f ZWY+ WeZ\[\ZjX+  7

%## 5V

$%$' !Wb

%'$$ cW_]

qZgXY^YV_]^VdiWgZZ fZc

3f\_ZX 8iV^

" 4VZW] \V^^\ ^XYW] ]Wf^+ \WlVZ^k+

%$#% 5V

$$% 5V

%$$ !Wb

%$'' cW_]

Wf\_ZX\iV^diWgZZ fZc

3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ _c_\^Y

 `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % 5V

%"' % !Wb

%"" cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc

 WYh_^]Y \V^^\ Zi]^ ]Wf^+ \WlVZ^k+

%$' 5V

"%" " !Wb

%$$ cW_]

\g^e_h\f^X\V^dgZ\cW_] fZc

2PL(3OE3223O7

3 !ZVV^[\^V `cl^V WVY

 6_YY]^ \V^^\+ \^jWV\a_]^+ & 4 7

#% 5V

#%$ 5V

"%# !Wb

#% cW_]

[W]^[dhZVV^[\^V%]`cl^V fZc &^l[_\^

jjj hZVV^[\^V%]`cl^V fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBBDŒ

3 6WWgWVW]i ZX[ \Y

 &_eg\[ WX^+ )_Xe[\ZX+ ^ZVe^\ZjX

%##$ 5V

"%"# 5V

"%$" `m^VXWWc+ [[^o`_lZ 4ZW[\

""%'##%#' !Wb

"%$"' cW_]

Wc[ [ZX[dgZ\cW_] fZc

4gWXcZX_^ ZYZZ `cl^V WVY

Z\ # 4Z`V\]WXY ZWY+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

%$

WhZZV[

Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7 WXY Zh 4WWXWX+ 7

% !Wb

% # cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei

/^\\ZZ.[ `cl^V WVY Wjc_] WXY WVYjWV^

$% 7^VZi ZclWVY \[+ &^Vk%^X%`[\ %" 5V

% 4Za^VY^X W[\ WXk 7^c^VWVW

%' cW_]

q^\\ZZ]`cl^ViWVYdiWgZZ fW 5V

[W]^[dq^\\ZZ]`cl^V fZc &^l[_\^

jjj q^\\ZZ]`cl^ViWVY fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBBDŒ

Zg_\.[ `cl^V WVY % WVYjWV^ \ZV^ Wjc_]

Z\ " ZZY Zm^ `l]_f ZWY+ 47

$%'" 5V

'% ]Zfk  ^WV]+ 7

 %" !Wb

$%#'# cW_]

VZg_\[]`cl^ViWVYdiWgZZ fZc

gWVc_]W `cl^V 7^W]^V

% &W\^V \V^^\+ &^Vk%^X%`[\

"%$$

8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y

$% ZclWVY \ + \ VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % !Wb

%


TTF 2PL(3O3SM4O13O7UL2OK31I6G

L2 6 P 5 2 1 P O 3 O 7 \^V]_Xe VZY`f\[ _c_\^Y

VZa_Y^Xf^+ W[\ WXk 7^c^VWVW j_\fglZWVY

%"$% 6WVk^\_Xe Z\]_X^

%"$ Z _]We^+ W[\ 4WXq_^+ ^Vl_f^

%$ !Wb

%"$" cW_]

[W]^[d[\^V]_Xee`iWXW fZc &^l[_\^

jjj [\^V]_Xee`iWXW fZc

`m^V_ZV g_Xe]^[ &ZZY VZY`f\[ 9Xf

_XY^X+ Z^[Yik^ _egjWi

 %# 5V

##%$ 5V

'%"$$ !Wb

 %# cW_]

[[jmd[`m^V_ZV[g_Xe]^[ fZc &^l[_\^

jjj [`m^V_ZV[g_Xe]^[ fZc

L2-HI637H4M7

Zl_X ^X^VW] 6Wfg_X^ gZm

 ]Zfk #+ 6ZX ^mZ[+ 47

%$"#$ 5V

% ## cW_]

eZl_XcWfg_X^[gZmdiWgZZ fZc

^XVi ZX[ 6Wfg_X^ gZm

L2OI637PMM2I37 y 7 3 O Q I 3 7 ^XqWc_X.[ 6WV_X^ W]aWe^ ^Va_f^[ 9Xf

' # WV_kW+ W[\ WXk [[^o`_lZ

$% !Wb

 %"" cW_]

\`cli"dgZ\cW_] fZc

L2OK31O3732O-H y 2 6 2 2 n 7 I 7 `i^X\^VmV_[^

 WXf^ _ll[ 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \ZjX

%'#" !Wb

%'' cW_]

eWWde`iWXW X^\ ei

L2OK31I6G

^f # )^X\ \ ^m`l]_f Y+ 3+ .f^

% c\ #$ 7`XfWX \V^^\+ ^j\ZjX+ )_\\i

%$ cW_]

[W]^[d^c\^f ei ^` gWkZ 6Wfg_X_Xe [\.l '$ ZejZZY+ XcZV^+ 47

%' &^l[_\^

jjj ^c\^f ei cW_]

[W\iWXWXY$diWgZZ fZc Zc^[ 3[[Zf_W\^[ `iWXW 4Z \Y % WcWgW \V^^\ 0^fZ 9XY`[\V_W] Xe_X^^V_Xe ]iWX 4^X\V^+ X_\ = + 4`Ve+ 8ZjX

"%'"' Vig^_Y[ `[\+ 47

$% )!WWb

"%" 5V

$% &^l [_ \^

jjj

W]^V\mV_X\_Xe fZc 5V

% $$ !Wb

$% cW_]

Wk_V gWfkdiWgZZ fZc

2PL(3O3SM4O13O7

(>wWVV}Z~jk1W1l{@ uvRzv?I~r VW+ Z^[Yik^+ _XY^X _egjWi

 %'

5V

%'$" !Wb

 %' cW_]

gZjWVYdl`]kWX\_cl^V[ fZc

WYfZ !WVc Wjc_]

# 4Z]_Xe[jZZY 3a^ WXYi WVk+ 7

%" cW_]

a_Xf^X\YWa_Y"dgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj gWYfZhWVc fZc

ýþÿ0123456070860ÿ33923


L2OK31I6GULI6I6G3NPIML361y7PMM2I37 T<

G>xu ~WsXufv^| v_1l?lu[ 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \ZjX

%'#"

!Wb

%'' cW_]

eWWde`iWXW X^\ ei

)_Xe 3Ya^V\_[_Xe \Y

$ 4g`Vfg \ + 3]l^V\\ZjX+ \ZjX % + %"$ !Wb

%#$$ cW_]

k_XeWYadX^\jZVk[ei fZc &^l[_\^

jjj k_XeWYa^V\_[_Xe l_

^XW_[[WXf^ 6WVk^\_Xe 3e^Xfi

 ' `lWX_ 3a^X`^+ ff]^[+ 7

% cW_]

V^XW_[[WXf^cWVk^\_XedgZ\cW_] fZc

L2OOI2G3455I-3O7

^VcZX gZ]W_[_Xeg+ /`[\_f^ Zh \g^ ^Wf^+ 4Zcc_[[_ZX^V Zh 5W\g[ \Z 3hh_YWa_\[ * gZ`V[ ^Va_f^,

% ZclWVY \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

%' 5V

%' 5V

%##"

6ZgWc^Y 9 ! )gWX 6WVV_We^ 5hh_f^V

Zll _Xfk[ \V^^\[+ ^ZVe^\ZjX

%$"$ cW_]

cZgWc^Y_X\_WkgWXdecW_] fZc

L2 7 7 2 G 3 7 3XXW ZZ\g_Xe 6W[[We^

%#''

.[ ^W`\i 4_Vf]^ W\`VZmW\g_f 4^X\V^ *^VlW] VZY`f\[,

L3 2 1 3 6 1 O 3 7 ZXXi.[ 6WVk^\_Xe 4Zcm]^b `m^VcWVk^\

$ 4g`Vfg \V^^\+ \ZjX

%" $ 5V

%$# !Wb

%$# cW_]

lZXXipdgZ\cW_] fZc

L3EIy-272P3MNMP2II3M7L361

KrE"r 3 3~Xs_VuWv |\vV^1?^\u+ `^^X[\ZjX+ \ZjX

%#

!Wb

%# cW_]

kY^X\de`iWXW X^\ ei

WVc _c_\^Y Y_\VZX f_^X\_h_f W]^[ _Zc^Y_fW] _b\g \[ + 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

%$ $ Z`X%\i ! \^V \V^^\+ \ZjX

%' % 6^ X e X^^V_Xe ^Va_f^[ !Wb

%$ $ !Wb 3 f f ^ [ [ Z W Y + &W

"% $ _ $ g^V_hh \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ 8ZjX

%$" cW_]

lfm^\^Vk_XdiWgZZ fZc (z>~ &W sx\^Lu }V^s^\-+ u~\ZsjX vu

%#"" 55VV

 %%""$#' [fWm^ \Z ^[\ 6W[[We^ 8g^VWmi V \

%#"" V

%'" !Wb

%$" cW_]

c^Y_\VZX[f_^X\_h_fdeY X^\ ei cW_]

^[fWm^\ZV^[\diWgZZ fZc 5 !Wb

% 5V

c^Y_\VZXdeZ] X^\ ei 9XY_VW _Xeg 8g^VWm^`\_f 6W[[We^[ ^ 3]^bWXY^V \V^^\[+ )_\\i+ \ZjX

%" €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒB‹BŒ Wmmi 3fV^[+ 47

% !W_kb

%" ^Y_f `mm]_^[ Z`VYW+ \ZjX

%"# 5V\g`ZVm 6_]WYi.[ Z`[^ Zh ^W`\i ^ k W WlZVW\ZVi `_]Y_Xe

% " ^j WVY^X \V^^\+ `^^X[\ZjX+ \ZjX

%"" 5V

%" 5V

% !Wb

%" cW_]

qZ[^mgp\^V^Xf^dgZ\cW_] fZc $ % $ `l]_f ZWY+ VZa^+ 7

 %# !Wb

 %"

L211O37737

4ZchZV\ ]^^m

6ZgWc^Y Wg_c ZX

4Z`V\[ `iWXW 9Xf

`Va_aW] `m^VcWVk^\

' ff]^[ 9XY`[\V_W] [\W\^+ 7

%$ 5V

%" !Wb

%$ cW_]

fZchZV\[]^^m diWgZZ fZc &^l[_\^

jjj fZchZV\[]^^me`iWXW fZc

% 6W_X \V^^\ \ZjX

%##%' !Wb

"%#" &^l[_\^

jjj fZ`V\[e`iWXW fZc

_Xe^V `iWXW 9Xf

L3EI-22MO2-1I1I463O7

 ^\^Va^VjWe\_Xe+ 47

$% ' 7V 3 `VV^i 6^Y_fW] 4]_X_f ' 8V_`cmg `l]_f ZWY+ 47

$%$ !_V[\ _eg\ \[ + 3]l^V\ZjX

"%#$ 6Z]^[ZX 4V^^k+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

#%"# 5V

% !Wb

$%# cW_]

YVW [`VV^idiWgZZ fZc cW_]

c[VWg_c$$"diWgZZ fZc

L312252(OI-21I46

" g^V_hh \ + 4_]^+ \ZjX

"%#"%' ]_[[^Xe^X Y 7`XfWX \ \ZjX )_\\i

"%#$ 6Wg^XYVWXW`\g *WX^[g, ^V[W`Y !Wb

"%#$ &^]Y_Xe 4ZX[\V`f\_ZX ZclWi 8^VVWf^ + WeWV+ \ZjX

"%' 5V

%"'$"

L3217PMM2I3O7

LI6Iy6G7P3MNMP2IIM3L3 6 1 7

 3 &W\^V \V^^\+ \ZjX

"%### 5V

%" 6ZgWc^Y Wg_c ZX !Wb

"%##"#  ^\^Va^VjWe\_Xe+ 47

$% ' ' 8V_`cmg `l]_f ZWY+ 47

$%$ 6Z]^[ZX 4V^^k+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

#%"# ^WV_Xe[+ ^]\[ _f^ 6Wfg_X^Vi `mm]_^[ !Wb

$%# # 7`XfWX \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

"%$ cW_]

c[VWg_c$$"diWgZZ fZc 5V

%'$" !Wb

"%$


T<T LI6I6G3NPIML361y7PMM2I37ULI6I6G3SM24O21I46

ìììíîïðñòóôõíö÷øíùôî

×ØÙÚÛÜÝØÞßÚàáâãäåÚÞãàÚæÚåçèâÛéãÞàéèêÝëÝØÞßÚàáâãçèâÛéãÞàéèê

cdefghi gigjklmmniok pqrsqtuvwxyzrw{|}~rt{vwv€wvwqu‚pqƒt}vƒu‚

!WVc `mm]_^[ _c_\^Y

Zc^ 3ff^[[ ZWY+ 6f 7ZZc+ 7

%$"%# !Wb

%$# cW_]

WYc_XdhWVc[`m fZc pvquqs„qwqtrƒvw…qƒu‚†v{t}‡qƒ„trˆqsrw{‰rƒqtŠ‹~Œu‚ &^l[_\^

jjj hWVc[`m fZc ††}‹uvwu‚„}}{Žqrtsq†}uqu‚†}w{r‘y’u ‰ru“Šsrwƒu”rss}ƒ“qtzvwvw€•‹vŒ~qwƒ ! 8VWY_Xe $ ZV\g ZWY Z`VYW+ 8ZjX

%"' cW_]

hVWXk]_X^YcZXY[$diWgZZ fZc

gWcWXY_ ZX.[ Xe 6_X_Xe 7^mZ\

´µ¶·¸¹º¶»¼½¾¶¿·¼»½ÀÁ¸¶ÂÃÄÅÆÇÈÈÉÊËËË̽ ÈȖ—˜ ÉÊ˙š›ËœË—ÈÍ »ÎÇÈÈÏÊÐÑÒËÓ¾»·¸ÔÕ»ÄÅÆÇÐÏÏÊÖÌËË žœŸ ¡¢—™¢™¢£¤œ —¥¦§™¨¦›¡¡¡¤œŸ ¡¢—™¢™¢£¤œ —

©ª«¬­®«¯°±²¬©«ª³²­«

Z\ #+ WeZ\[\ZjX+ 7

%'#" cW_]

egWcWXY_[ZX[diWgZZ fZc /Zg_] 4Zcc^Vf_W] " ZV\g ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

"%$ !Wb

"%$ cW_]

qZg_]eidgZ\cW_] fZc 6WV_f[ 4Z \Y

#%" 4gWV]Z\\^ \ + \ZjX+ \ZjX

% # cW_]

cWV_f[dcWV_f[gZXYW fZc &^l[_\^

jjj cWV_f[gZXYW fZc

L1~ u ?VZ7au_Yv^BX1f^+u ?72 1 {1 suA

%"

5V

%"" Vo`gWV\ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

 %# $ !Wb

%"$ cW_]

c[]dhc]ei fZc &^l[_\^

jjj hc]ei fZc

  

6) 9cmZV\ bmZV\

 !" #$%%&'()*+,'-'-./ 01)2'-.34$'%2(-5 TUVWXYZ[\]]^_`a`b 6789:;<=8>:?@A8B:C;@?A8DE:;FE<:GHA8DCI?H?

6ZgWc^Y Wg_c ZX

 WXYi Wll 3]^bWXY^V \[+ )_\\i \ZjX

"%" $' !Wb

% cW_]

ck[_cmZV\[deZ] X^\ ei

LI6I6G3SM24O21I46

 ^\^Va^VjWe\_Xe+ 47

$% ' ' 8V_`cmg `l]_f ZWY+ 47

$%$ 6Z]^[ZX 4V^^k+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

#%"# !Wb

$%# `iWXW Z]Y 7_WcZXY 6_X^V[ 3[[Zf_W\_ZX cW_]

c[VWg_c$$"diWgZZ fZc ' ZV\g ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

% " !Wb

% ## JKL?MNO8P:=MNFIQ=:<L?MNRS:L 456 * 8g^ 34 \ZV^, cW_]

c_X^V[W[[Zf_W\_ZXdiWgZZ fZc "#%#$ 4^c^\^Vi Y+ 6ZfgW _]We^+ 7

 "%$$## &^ 4VZjX 6_X_Xe `mm]_^[ " Zll \V^^\+ \ZjX *4Z`V\iWVY 6W],

%$'# *^^l [3_\Y^ Z X W e ^  ,

jjj e`iWXWc_X^V[ ZVe ' ZV\g ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

"%$$$ % "cW _]

[m^fZcde`iWXW X^\ ei 5V

% $$ !Wb

%#$ 8Wm 6_X^V[ o`_mc^X\ cW_]

fc[dfVZjXc_X_Xe fZc ' Zll \V^^\+ Z`VYW+ \ZjX

"%#$ &^l[_\^

jjj fVZjXc_X_Xe fZc


LI6I6G3SM24O21I46UL463n1O26753O7 T<<

 รบรปรผรฝรพรฟรปรฝ1234รผ4456รฝรผ7รฝ5189รผ 55 65รป

4v"1ย' }n3.L1 ~1~C7uvB1ยu?5O}{1~ยzE1?sv1@>szv? 9[[WXZ ]Wf^+ &^[\ ^] 3_V WVk

 %$"$

5V

' "%" %"'" !Wb

$%%#' cW_]

Yk_[[ZZXd]ZXYZXgZ`[^fgWcl^V[ fZc &^l[_\^

jjj ZV_fWc_Xe[^Va_f^[ fZc

LI 7 1 ( 2 4 R3 O 7 5 H 3 LI 2 2 5 4 G G 3 O 7 !WVhWX 6^XY^[ _c_\^Y

 Vo`gWV\ \ + 4`Ve \ZjX

%# $ 5V

%$ VZa_Y^Xf^+ 76_X^[ ^Va_f^[ \Y+ 7

%" !Wb

%# cW_]

WYc_XdhWVc[`m fZc &^l[_\^

jjj hWVc[`m fZc

L4 6 3 n 1 O 2 6 7 5 3 O 7 3XYV^j.[ `m^VcWVk^\

#$ 3`lV^i WVk^V Y+ Z`\g .a^]Y\ WVk+ \

 #%" cW_]

Y_[\V_l`\ZV[p[W_diWgZZ fZc

4_\_^X[ WXk `iWXW 9Xf

$ 4Wcm 4gWV]Z\\^ \V^^\[+ \ZjX \

% "$% !Wb

% " ' &^l[_\^

jjj f_\_^X[lWXkei fZc

51v?s$ G4Wwzcm@ }w\V^Lz ~uxEG>x}~}GI~ยr ^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%"''

5V

%$ 5V

%$ ' 5V

%$" 4`[\Zc^V ^Va_f^

%$' 5V

%$' !Wb

% cW_]

e`iWXWdh_V[\e]ZlW]cZX^i fZc &^l[_\^

jjj h_V[\e]ZlW]YW\W fZc

WmWVkWX !_XWXf_W] ^Va_f^[ _c_\^Y

%" &W\^V \V^^\+ 8ZjX

%#"$% 5V

%#""%' 5V

%"% \VWXY+ ^j 3c[\^VYWc+ ^Vl_f^

%# 3 `l]_f Y Z[^ W]

% !Wb

"%"'

6ZX^i VWc

 `_ca^]Y\+ \ZjX

%"' % 5V

%' ' !Wb

%"" cW_]

Y^ll_^lW]Y^ZdecW_] fZc

W\_ZXW] V_Y^ *`iWXW, 9Xf

" ZV\g \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX "%$$$ !Wb

"%'# cW_]

XW\_ZXW]mV_Y^_XfdiWgZZ fZc


T<l L463n1O26753O7UL414O72237yO3RI6EI6G &^[\^VX X_ZX

L414O-n-23E3223O7

6 6Z\ZV 4if]^ mWV^ 3ff^[[ZV_^[

' 4 &W\^V \V^^\+ ^ZVe^\ZjX # Zll \V^^\+ Z`VYW

%# 5hh_f^

"% " cW_]

VWcm^V[W`YdiWgZZ fZc 4`[\Zc^V Z\]_X^

"% 3 6 )gWX *_hh_^, 6Z\ZV 3eV_ mWV^[ !Wb

"% " $ ^XV_^\\W+ [[^o`_lZ 4ZW[\ "" %"$ &^l[_\^

jjj j^[\^VX`X_ZX fZc 5V

"" % $' 5V

'%$  6 8VWY_Xe X\^VmV_[^ !Wb

"" %"$ ' 3 ^e^X\ ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

%$"$ cW_]

YZ]ipY$$diWgZZ fZc cW_]

lc\VW^X\decW_] fZc 4_\_^X[ WXk `iWXW 9Xf

\^Y 9XY`[\V_^[ _c_\^Y Xe $ 4Wcm 4gWV]Z\\^ \[+ \ZjX+ \ZjX

% "$% 3[[ Zf`__Wca

%#' % /_W]_ " 4gWV]Z\\^ 5VZXZo`^ \[ + Z`VYW

 %'%$ !Wb

% " ' 5V

^ ] Y \+ ^ Z V e ^ \Z jX

 % " ' % &^l[_\^

jjj f_\_^X[lWXkei fZc !Wb

%"" &^l[_\^

jjj q_W]_Xe e`iWXW fZc cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc Za^V &ZV]Y 6Z\ZV mWV^[ ^m`l]_f WXk *`iWXW, _c_\^Y % ^j 6WVk^\ \V^^\+ 4l`Ve

%"'#%' /_W]_Xe 4`cc_Xe[ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%' !Wb

%# ' " 4gWV]Z\\^ 5VZXZo`^ \[ + Z`VYW+

 %'%$ !Wb

%# cW_]

c_fg^]^ qZgX[ZXdV^m`l]_fe`iWXW fZc &^l[_\^

jjj q_W]_Xe e`iWXW fZc cW_]

XWY_VWdVZa^VjZV]Y ei &^l[_\^

jjj V^m`l]_fe`iWXW fZc 6 6Z\ZV 4if]^ mWV^ 3ff^[[ZV_^[ 6_Xe[ VZY`f\[ ^Va_f^[ \Y

fZ\_WlWXk # Zll \V^^\+ Z`VYW

%# Vo`gWV\ \V^^\+ 4l`Ve+ \ZjX

% cW $ 4WVc_fgW^] \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%' !W b _]

VWcm^V[W`YdiWgZZ fZc

  % #  Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%$ cW_]

cm[eidX^\jZVk[ei fZc !Wb

%'$' WV_kW _egjWi

$%$%" ^W] 6W[[i `iWXW \Y XY 3a^X`^+ WV\_fW

%$ Z\ `_ca^]Y\+ \ZjX

%"' % \VWXY+ ^j 3c[\^VYWc+ ^Vl_f^

% 5V

%#' % 8^]^fZ\_W

%" !Wb

%"" cW_]

lX[ e`iWXWd[fZ\_WlWXk fZc 8^][ Xe_X^^V_Xe ^Va_f^ &^l[_\^

jjj e`iWXW [fZ\_WlWXk fZc WX 3c^V_fWX 6Z\ZV[ 9Xf 5]Y ZWY+ ff]^[+  7

%# '% Zm^ \V^^\+ 3+ ^Vl_f^

%"$ !Wb

% 1t u Z6Vu\gH( > 1 w A 1 ~ C 7 z  1 u s x 2 s A r b

%" cW_]

\^][^Xed\^][X^\ei X^\ ZWY 3a^X`^ Zh \g^ ^m`l]_f

"% !WcW _]

mWXWccZ\ZV[e`iWXWdecW_] fZc &^l[_\^

jjj \^][^Xe_X^^V_Xe fZc 5V

%$#%' 5V

"% 5V

%$$ 5V

% ' !Wb

%$# n3. ^m`l]_f 3a^X`^+ _XY^X

% !Wb

%$ % ^j \V^^\+ ^j 3c[\^VYWc+ ^Vl_f^

%#' 5V

% " 5V

%$ !Wb

% Z "# _]We^+ 4ZVV_a^V\ZX+ 4.\iX^+ ^Vl_f^

%' !Wb

% ' ^f\_ZX n3.+ Z[_eXZ]+ & 4 

$% !Wb

$%# n. `l]_f ZWY+ &_]_Wc[l`Ve+ 4.\iX^+ .f^

%$ !Wb

%$ ' ^XV_^\\W [[^o`_lZ 4ZW[\

"" %' !Wb

"" %' cW_]

Xl[]\YdX^\jZVk[ei fZc &^l[_\^

jjj Xl[ei fZc

L4O1G2G37

L414O-n-237M2O37

L414O72237 yO3RI6EI6G


L4 Q 3 O 7 ^X%8_f Z`[^ 6Za^V[

" ZVYZX \V^^\+ )_\\i+ 8ZjX

% 

ZX_f ZZc Z`XY i[\^c

 9Va_Xe \V^^\+ `^^X[\ZjX+ \ZjX

%"" !Wb

% # cW_]

[ZX_flZZceidiWgZZ fZc

LP7I-I671OPL3617

L4Q3O7U455I-33NPIML361y7PMM2I37 T<ย„ 9cmV^[[_ZX[

' 4VZjX \V^^\+ 8ZjX

"%""" !Wb

"%"" cW_]

_cmV^[[_ZX[eid]_a^ fZc

ZX_f `[_X^[[ ^Va_f^[

 9Va_Xe \V^^\+ `^^X[\ZjX+ \ZjX

%"" !Wb

% # !_h\g \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

%$" 4^X\VW] ]^f\VZX_f[ 5V

 %" # " Zll \ + Wfi\ZjX+ \ZjX

%#" cW_]

[ZX_fl`[_X^[[[^Va_f^[diWgZZ fZc !Wb

%#"' !Wb

% $ 8Z`fg[\ZX^ _eX[ 7^[_eX[ cW_]

Yq[[de`iWXW X^\ ei cW_]

f^X\VW]^]^f\VZX_f[d`[W X^\ % $# 4V_\fg]Zj \V^^\+ 8`fa_]^

%' &^l[_\^

jjj Yq[g_mm_Xe fZc ei cW_]

\[Y^VVZ]'diWgZZ fZc `iWXW 5a^V[^W[ 8VWY^V[ _f\ZV_W ZWY+ mWV^XYWWc+ 47

% !Wb

% G1 sw}~A4รกรก1ยuL}รฉ cW_]

e`iZ\VWYdX^\jZVk[ei fZc รก m_\ _eX[ 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \

"%# 3` \Z $ _b\g \V^^\+ 4`cc_Xe[ ZYe^+ 47

%$ 5V

%$ 5V

%" cW_]

W`\Zm_\[_eX[decW_] fZc 5V

%'$"% !Wb

%$ 3 6`hh]^V 4`cc_Xe[ `Wc_XW \[ + 4`Ve+ \

"%" &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

7 / g_mm_Xe ^Va_f^[

LP7I-714O37

LP5523O7

/_hh_ `l^[ % W]^[ ^Va_f^[

62I2722467PMM2I37

6PL(3OM22137

6P1OI1I46714O37

 ZV\g ZWY _eg\ \+ Z`VYW+ \ZjX

%" !Wb

%"' 57.[ 4V^W\_a^ W_] W]ZX `mm]_^[ cW_]

q_hh_]`l^[d^j_V^]^[[ei fZc $ W[\ 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ \ZjX

%# #" cW_]

ZY^[[WcZVeWXdiWgZZ fZc )^X.[ 6`hh]^V 3`\Z ZYi gZm $ 6ZX\VZ[^+ 4 7

$%# 

LP7I--361O37

!Z`XYW\_ZX "

62I27-P2M1POI6G

6_]WYi.[ Z`[^ Zh ^W`\i

 ^j WVY^X \V^^\+ `^^X[\ZjX+ \ZjX

%"" !_\X^[[ bmV^[[ "%# V_fkYWc+ ^ZVe^\ZjX

% W]_X_.[ W_V W]ZX /ZgX g^VV_hh \+ 4a_]^+ \ZjX

%#$ cW_]

hZ`XYW\_ZX" eidecW_] fZc ^j 6WVk^\ \V^^\+ \ZjX

%"$ !W"b

%#$ cW_]

flW[[ZZdiWgZZ fZc cW_]

h_\X^[[^bmV^[[eidecW_] fZc _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb &^l[_\^

jjj h_\X^[[^bmV^[[ fZc 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \

"%# 5V

%$ 5V

%'$"% !Wb

%$ `YYi.[ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc " g^V_hh \ + 4a_]^+ \ZjX

%"# !Wb

%# `cYWf 6`[_f _eg WV^] \[+ &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

"%# &^l[_\^

jjj l`YYi[e`iWXW fZc 7V W]jWX\ _Xeg.[ Z[m_\W] 9Xf

cW_]

e`cYWfcW_]decW_] fZc

%"' 3w-"w >W@Yh2_^}]Ys 1~ z_c^ \[ + &^Vk%^X%`[\+ \

"%$$ 5 V W [ \ \ V ^^ \ +  4 

`V e +  \Z jX

"% $#" 5V

$%$' &^l[_\^

jjj YVlW]jWX\[_Xeg[gZ[m_\W] fZc 6 `V^kW 6^Y_fW] WlZVW\ZVi 4]`l ^b\+ V_Xf^[[ Z\^] `iWXW _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb [ \V^^\+ 4`Ve+\ZjX

%"" 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \

"%# 8VWfk ]Zfk n0. ]WX\W\_ZX VZa_Y^Xf^+ 7 %"$ 5V 8 g Z cW

"%$ 5V

"%" 5V

%$ b

%#'"' 5V

%" !Wb

%"$$ !WcW XhZd^`V^kW]Wlei fZc 5V

%'$"% cW_]

mV_aW\^df]`lX^b\e`iWXW fZc &^l_[] _ \^

_jjj

^`V^kW]Wlei fZc !Wb

%$ 8g^ ^j 8gV_a_Xe 6^cl^V[ 4]`l &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc "' V_fkYWc+ 8ZjX

%$'" ZfkWjWi 3`\Z W]^[ #' `[_eXWX &^[\+ 47

$% $$ 5V

% !Wb

$%"#$ 7Wa^.[ VZcZ\_ZXW] VZY`f\[ \^Y 9XY`[\V_^[ \Y

cW_]

VZfkWjWiW`\Z[W]^ #'diWgZZ fZc [\ \V^^\ Y 4`cc_Xe[ ZYe^ 47

 % '# 3[[ Zf`__Wca ^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % &^l[_\^

jjj VZfkWjWifWV fZc

%"' % cW_]

mVWlg`mWYWY^aWdecW_] fZc 5!WVb

%"" cW _ G>xu ~WsXufv^| v_1l?lu[ 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \ZjX

%'#" 44 `] i W X W \ Y

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc !Wb

%'' `_ca^]Y\+ 8ZjX

% $ " Z`XY[ \W] '%$ \WlVZ^k 6WVk^\^f\_ZX ZX^

%" " cW_]

eWWde`iWXW X^\ ei !Wb

%$ 5V

%'" cW_]

cW_]dff[ei fZc

6IGH1-2P(7

4(7131OI-I267y Gn623-424GI717

LP7I-3NPIML361

64Q321I37

LP7I-3NPIML361O361227

455I-33NPIML361 y7PMM2I37


T<4 455I-33NPIML361y7PMM2I37U4M1I-I267

G1รก sw }3~ &W A\4^Vรก รก1ย uZ]cL} รฉ ^[ \[+ 4`Ve+ \

"%#

455I-37PMM2I37

9X\^VX^\ &ZV]Y

n.+ 7`XfWX \ ]_[[^Xe^X Y + \ZjX )_\\i

"%#" 5V

"% $ 5V

%$ " 7^ &_]^c ZV\g+ `l]_f Y + &^[\ 4ZW[\ 7^c^VWVW 5V

%" 5hh_f^ bmV^[[ * 36.[, !Wb

" #%$%" 5V

%'$"% Z\ _Y^]_X^ 7Wc+ ZV\`e`^[^ `WV\^V[+ cW_]

_jZV]YeidecW_] fZc !Wb

%$ ZV\ 6Z`VWX\+ ^Vl_f^

"%$$ &^ l[_\^

jjj _jZV]Yei fZc &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc 4gWV]^[ ]Wf^+ 3+ .f^

% ! W b

 " % $ $ 9 [ ] W X Y WVeW_X[ fZc 6^\VZ &gZ]^[W]^ ^\W_] 4^X\V^ _]

VWc[Zhh_f^[`mm]_^[ diWgZZ fZc $ 4Wcm Zll \V^^\+ Zll[\ZjX+ 8ZjX

%"' " 4VZW] \V^^\ ^XYW] ]Wf^+ \WlVZ^k

"%$ 5hh_fcW 5V

#%"# &_WVY !Wb

"%$ #^ 4gWV]Z\\^ )_Xe \[ + Wfi\ZjX

% cW_]

_[]WXYlWVeW_X[eidZ`\]ZZk fZc cW_]

_XhZdc^\VZe`iWXW fZc !Wb

% 3 4WVeZ `iWXW 9Xf

W\_ZXW] WVYjWV^ `m^V 4^X\V^ cW _ ]

\g^Zhh_f^j_WVYdiWgZZ fZc ## &W\^V]ZZ \V^^\+ Z`\g 4l`Ve+ 8ZjX %$"#%' % 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

 % $' %# cW_]

[W]^[dmW[fWVeZe`iWXW fZc cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei 8WVe^\ g_mm_Xe V_X\ hZV ]^[[ 3a^ Zh \g^ ^m`l]_f Zll \+ 8ZjX

 %''$ !_h\g \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

%' fZ\_WlWXk 5V

% $$ cW_]

[W]^[dmh]ei fZc $ 4WVc_fgW^] \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%' cW_]

\WVe^\p[g_mm_XediWgZZ fZc Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%$ 8g^ 4Z`V\ WVY 456 * 8g^ 34 \ZV^, b

%'$' "%"" Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%' "#%#$ 4^c^\^Vi Y+ 6ZfgW _]We^+ 7

 "%$$## !WcW X[ e`iWXWd[fZ\_WlWXk fZc cW_]

e\fZ`V\iWVYdiWgZZ fZc "" Zll \V^^\+ \ZjX *4Z`V\iWVY 6W],

%$'# &^l_[] _ \^

ljjj

e`iWXW [fZ\_WlWXk fZc 0ZZX cW_]

[m^fZcde`iWXW X^\ ei Z\ ## 6_YY]^ \V^^\+ 4`Ve

 %'"$ cW_]

[W]^[dZZX[gZm fZc

462I63(26KI6G

455I-33NPIML361 7 3 O Q I I 6 G y O 3 M 2 I O 7 \WVV 4Zcm`\^V 9Xf

' V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%""" 5V

%""" 5V

%# 5V

%" 5V

%$' !Wb

"%# cW_]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc &^l[_\^

jjj [\WVVfZcm`\^V[ fZc

455I-35PO6I1PO3

cm_V^ gZmm_Xe ]WW

 % 6_YY]^ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

"%$#" 5V

 %" !Wb

"% "

_h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

0ZZX

462I63M2nL3617

4M1I-I267

Z\ ## 6_YY]^ \V^^\+ 4`Ve

 %'"$ cW_]

[W]^[dZZX[gZm fZc 4]^WV _[_ZX 5m\_fW] ' 8gZcW[ \V^^\+ Z`\g 4l`Ve+ ^ZVe^\ZjX *^\j^^X 6_YY]^ `Wc_XW \V^^\,

% 7 W _]aW.[ 5m\_fW] !V^_eg\]_Xk bmV^[[ # Z`\g ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

"%' $ 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ \ZjX

 %"#' !Wb

%$" 5V

%'$$ ย€ยย‚ย‚ ยƒย„ย… ยƒย†ย‡ยƒยˆย‰ยŠย‚ยƒBย‹6ยŒ !Wb

%$'$ 7V a^]iX^ WXZcWX 3[[Zf_W\^[ cW_]

hV^_eg\]_Xk^bmV^[[decW_] fZc $ n . WVWY^ \ + )_Xe[\ZX+ \ZjX

%#' _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb b

"% # 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \

"%# !WcW _]

e`i^i^[$$$$$$diWgZZ fZc 5V

%$ 7V )WcV ] Wffg`[ 5m\_fW] 4^X\V^ 5V

%" $ 4W`cm 4gWV]Z\\^ \[+ \ZjX+ \ZjX

%# 5V

%'$"% !Wb

%$ !Wb

% "' &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc ย€ยย‚ย‚ยƒย„ย…ยƒย†ย‡ยƒยˆย‰ยŠย‚ยƒBย‹6ยŒ 7V )WV^X ^V[VWc ' `Wc_XW \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX *^\j^^X 8gZcW[ W[\ \V^^\[,

%$$ p hq= k j g o l i < = m k rp k q g ho !Wb

%$ 5pqj<Dg5nsj<pi cW_]

km^V[VWcdecW_] fZc _` a bc ` a d e` f i^ &^WV 5m\_fW] 56@798A< 9:;; <=C>A?89: ' W[\ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

"%$$ < B D 9 E F > 8 9 : ! Wb

%" G9A<;<HCAI cW_]

^i^j^WVZm\_fW]diWgZZ fZc ย€ยย‚ย‚ยƒย„ย…ยƒย†ย‡ยƒยˆย‰ยŠย‚ยƒBย‹6ยŒ

462I637H4MMI6G

ghijkhji<Dlmnngho

 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \

"%# 5V

%$ 5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

W\_ZXW] WVYjWV^ `iWXW \Y

"3 &W\^V \ + \ZjX

"% ' + %" /WeWX%!V_^[ *7V 7_ZXX^ !V_^[, -* !!.")#$ !% &&& % !"' &( &))"3 ""*"+)!"", 5V

%' "$ `Wc_XW 6W_X \[+ ^ZVe^\ZjX

"%$"' *  # / 0 &  " 12 ! *3 3( "(& 033+#4 #0( 12-0*3 ""(0 -& #). +0! #3% !" !Wb

"%$ $ " \VWXY+ ^j 3c[\^VYWc+ ^Vl_f^

%"" , , " ! 3 3 # ! " # cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei !Wb

"% 03"%! JKJLM&(*L20"0LN "0-LM!((!" _]

YhV_^[Zm\ZcdecW_] fZc

W\_ZXW] WVYjWV^ `m^V 4^X\V^ RSTTUVUTWXSYSTUWVWUUZ ^X[cW % 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

 % $' %# OPQ [(&.\L3]4!"#!%&&1#(L^L40\L4!"#!%&&1#( 4 VWh\ 5m\_fW] cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei $ 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ \ZjX

%# cW_]

]^X[fVWh\Zm\_fW]decW_] fZc &^l[Z`Vf^ `iWXW 9Xf

g_aW &ZZY &ZVk_Xe [\Wl]_[gc^X\ ย€ยย‚ย‚ยƒย„ย…ยƒย†ย‡ยƒยˆย‰ยŠย‚ยƒBย‹6ยŒ 4Wcm \V^^\+ ZV\g 4`cc_Xe[l`Ve

% n3. `l]_f Y+ XcZV^+ 47

%"$' V

 % # 6ZY^VX 5m\_fW] ^Va_f^ *7V /ZgWX 7W _]aW, !Wb

"$%" 5 cW_]

_XhZdj^l[Z`Vf^e`iWXW fZc cW_]

[g_aWdeZ] X^\ ei 6_YY]^ \V^^\+ 4l`Ve+ \ZjX

% $# &^l[_\^

jjj j^l[Z`Vf^e`iWXW fZc !W b

"%' # 6W_X _]Z\ \[ +

3 ^Vl_f^

%' `[g]Z\+ [[^o`_lZ 4ZW[\ cW_]

cZY^VXZm\_fW][^Va_f^dgZ\cW_] fZc


4M1I-I267U4M14L31OI717 T<

7V a^]iX^ WXZcWX 3[[Zf_W\^[

$ n . WVWY^ \ + )_Xe[\ZX+ \ZjX

%#' !Wb

"% # cW_]

e`i^i^[$$$$$$diWgZZ fZc

7V )$W cV `] Wffg`[ 5m\_fW] 4^X\V^ 4Wcm 4gWV]Z\\^ \[+ \ZjX+ \ZjX

%# !Wb

% "'

Evr'K} v`uW~c_MXWu v?\Vv^}^\{+ 4`Ve+ \ZjX

*^\j^^X 8gZcW[ W[\ \V^^\[,

%$$ !Wb

%$ cW_]

km^V[VWcdecW_] fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒB‹Œ

7V 6_ fg^]^ 6_Xe [f *ZX[, 64 *5m\Zc, !335 Vo`gWV\ \ + 4`Ve+ \ZjX

%'

!Wb

%# cW_]

mVZhZm\de`iWXW X^\ ei €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒB‹Œ

i^ &^WV 5m\_fW]

' W[\ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

"%$$ !Wb

%" cW_]

^i^j^WVZm\_fW]diWgZZ fZc

/We"W$X %`!WV_c_ ^[X W*7 V 6W 7_Z_XX X^\[ +! V_^^Z[V,e^\ZjX

"%$"'

" \VWXY+ ^j 3c[\^VYWc+ ^Vl_f^

%"" !Wb

"% cW_]

YhV_^[Zm\ZcdecW_] fZc

 ‘’‘“”•–—˜™š›œ—ž‘Ÿ ´µ¶·¸¶¹º»¼½¶¾¿¸·À¶ÁºÁö·¸Ä¸ÁŽºÁ¸ö½·¶·¸Æ¼Â¶¾ ÇÈÉÊÇË ÌÍÍÎÊÏÈËÎÐÑÒÓÔÌÕÎÔÈËÐÔÖ ×ØÙÚÛÜÝÞÙßàáâãäåÝæàçÞèéêÞë× 7V 6_fg^]^ 6_Xe [f *ZX[, 64 *5m\Zc, !335

Vo`gWV\ \ + 4`Ve+ \ZjX

%' !Wb

%# cW_]

mVZhZm\de`iWXW X^\ ei

`W_].[ 5m\_fW]

$ W[\ 4g`Vfg \V^^\[+ \ZjX

%"$'

`W_].[ 5m\_fW] [\ *7V &_X[\ZX 7 `W_],

 4g`Vfg \ + 4`Ve+ \ZjX

%"$

4 M 1 4 L3 1 O I 7 1 7 7W _]aW.[ 5m\_fW]

¡¢£¤¥¦§¨©ª¤«¬­®¯­¢°±¢£¤¥²³­¢

tuvwxyyz{|z}~

z|x€‚ƒ„x…x†ƒ„x‡ˆ‰Š‹xŒˆŽ„ # Z`\g ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

"%' ì큄îïxðññƒîu‰wóuxô‚‰ˆuíõ‚ òŽíˆx†Ž€í„ˆ tuvwxööö{özyz !Wb

%$"


T<1 4M14L31OI717U4OG26I-MO4EP-17

4 O G 2 6 I M O 4 E P 1 7 W\[WX 4WV_ll^WX 7_[\V_l`\ZV[

÷øùúûüýþÿ010þ23456øùúû780ø

#$%# g^V_hh /ZgX c_\g \[ +4_]^

%'# !Wb

"%" cW_]

mW\[WXdX^\jZVk[ei fZc

V/AW5XY(#)ZAZHVX#)[ \W>GXY(JW/Y](X5XY[>W> W5AVXZ8GYXV(#V/>>GV/> ^_`a b cd ce a a f g _ a h i Na a g b j N` a ka f ^a ka #$%&'$()&*+,$-.(/00123 F(G%2?+$%6(>6. 9  451$%(67(8&6&91:;0(<$:'= H17%*167,:   >?:(@(A+?%(B3CCDE3CC I7:DJ%&(K3LCDM3LC  !" NO "P !Q RS

NO ""S!QU S

NO ""T!TTUP

“”•–——–˜™ š“›œ–“

ijklmnopqqrstkmorsmqut uqqvwwmorsxmyrzj{v|m{ut}{jtv ut}m~€muqqrstkmkr ‚ƒ„im…†‡‡„ˆ‰mŠƒ€€ ‚ƒ„im‹Œ†‡m‡„‚ƒŒ†mŠƒ€€ ‚ƒ„imp‹n„ˆ‰mŽƒ‰Œ‡‹ ‚ƒ„imp……Œ†ˆ‰mŠp€pˆ…„ ‚ƒ„im~†„m~p‰„ ‚ƒ„im…p€€m~„‰pƒ€ ~Œiˆ€Œp~mpˆ~mp‚„mŠƒ€€ ‡ƒˆ‰mŠƒ€€ ‰pˆ‰ p……m„‘’ ‹ƒˆ Œ†‡ mp……€‹Œm†ˆ‰

ežŸž ‰Œmƒ¢ˆm†m‰Œ~p‹£

n‹p……Œ†ˆ‰¡¢‰‰¡…Œ¡¢‹

LzA u 6_ v~Y4Y]^| s1\V^}^w\+ 7u4vBl`1Veu+ EE\ZvjX rJz t }

~

E } 71w% B$}#G N> }1w @4?g`4Vf|gs 1\ +} w43?s`rVeE+E vr\ZR1 ~?sz~ErN>}1wG jX

%"$ !Wb

"%' # 6W_X _]Z\ \[ +

3 ^Vl_f^

%' `[g]Z\+ [[^o`_lZ 4ZW[\ cW_]

cZY^VXZm\_fW][^Va_f^dgZ\cW_] fZc

STUVWXTYZTUVWXTU[\]T^XTX_`aWUU [UTbcb[dbYdWT`]TZ`^V^YW e[U[VTfZbaa`^]Vg\VVga`g\ZTV`hbZ

FGHIJKLMGNOPNQMRKPK


4O1H4E461I717UM2-KI6Gy-O21I6G T<?

M 2 K 2 G I 6 G 8 X\^VmV_[^ 9Xf

3 5h 7`VlWX \V^^\+ &ZV\cWXa_]^+ \ZjX

"%$ 5V

% $ !Wb

%' cW_]

l]\^X\^VmV_[^diWgZZ fZc

4WV_ll^WX 4ZX\W_X^V 9Xf

!WVc+ W[\ WXk 7^c^VWVW

% 5V

%"%$ !Wb

%

We]^ ^[Z`Vf^[ 9Xf

 4VZjX \ + \ZjX+ \ZjX

"%'$ cW_]

^We]^dX^\jZVk[ei fZc &^l[_\^

jjj ^We]^V^[Z`Vf^[ei fZc

WfkWe_Xe 4ZXf^m\[ 9Xf

" &W\^V]ZZ \ + Z`\g 4l`Ve+ ^ZVe^\ZjX

 %## ' cW_]

mWfkWe_XefZXf^m\[eidecW_] fZc

M2-KI6Gy-O21I6G

7 / g_mm_Xe ^Va_f^[

!_h\g \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

%$" 5V

 %" # !Wb

%#"' cW_]

Yq[[de`iWXW X^\ ei &^l[_\^

jjj Yq[g_mm_Xe fZc ei

`iWXW 5a^V[^W[ 8VWY^V[

_f\ZV_W ZWY+ mWV^XYWWc+ 47

% !Wb

% cW_]

e`iZ\VWYdX^\jZVk[e €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒB‹DŒ

4 O 1 H 4 E 4 6 1 I 7 1 7 4WV_ll^WX c_]^ 6Wk^V[+ 7V _YiW 3VcZeWX+ f 67 *585, 4^V\ 5V\gZYZX\_[\

"' n3. 4ZjWX \V^^\+ )_Xe[\ZX \ZjX

"%$' cW_]

fWV_l[c_]^[e`id]_a^ fZc 5V

fWV_ll^WX[c_]^cWk^V[dgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj fWV_l[c_]^[ X^\

7V W]jWX\ _Xeg.[ Z[m_\W] 9Xf

4 S n G 3 6 7 P M M 2 I 3 O 7 !V_^XY[g_m 5bie^X _c_\^Y

$ !V_^XY[g_m+  7

 % " 5`\]^\ $% 6f 7ZZc+  7

%$$# 5V

%$ !Wb

 %$$ cW_]

hZ]d[Z]`\_ZX[$$$ X^\

Mr2r7n713LO361227

 W[\ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%"' 5V

"% $#" &^l[_\^

jjj YVlW]jWX\[_Xeg[gZ[m_\W] fZc `][^ ^X\W][ X\^V\W_Xc^X\ Z`\g ZWY+ Z`VYW+ ^ZVe^\ZjX

%#''# 5V

$$%# 5V

%# cW_]

m`][^^X\dgZ\cW_] fZc 6_Xe[ VZY`f\[ ^Va_f^[ \Y

Vo`gWV\ \V^^\+ 4l`Ve+ \ZjX

% ZX_f ZZc Z`XY i[\^c !Wb

%#  9Va_Xe \V^^\+ `^^X[\ZjX+ \ZjX

%"" cW_]

cm[eidX^\jZVk[ei fZc !Wb

% # cW_]

[ZX_flZZceidiWgZZ fZc Ry H O } {@ } v } ~ L} v 1 ~ u # 6^WYZj WXk+ \ZjX % m[^\\^V Z`XY !Wb

%"$ ' 6_YY]^ ZWY+ W ^X_\^Xf^+ \ZjX

% cW_]

jgVcdeZ] X^\ ei

4P1(42OEL414O7

lmno pqro mssqtu vwx yzx { w|}z~x € ‚xƒwx„…zx|„†‡vxˆv‡x„‰ Š ‹‹ŒŽ‹‘’’Œ“Š‘’” •–—˜™š›œ—™—ž–Ÿšžš– ¡š™™ž¢£– ¢¤¥¢Ÿ—¦ yz|w§zx„x{z†„{x¨y¨|…yz…xw‚

t©ªqt«o©¬©l«t­l­«po«®©s«¯

»¼½ ½¾¿¿ÀÁÀ¿À °±²³±´µ¡¡¡¶œ·™š›ž¶ž¢¥¸ž¢›–˜ž–¸–¹—º–


T<F M2I61I6G-461O2-14O7UM2I617

M 2 I 6 1 I 6 G 4 6 1 O 2 1 4 O 7 `cm^V 8Z `cm^V ^Va_f^[

$ 3X_VW \V^^\+ `^^X[\ZjX+ ^ZVe^\ZjX

"% 5V

%"' 5V

$$% !Wb

"%# cW_]

ll[cWb_c^i^VdgZ\cW_] fZc

M2I617

3 ) X\^VmV_[^ 8g^ 4ZX\W_X^V Z`[^

`cm^V 8Z `cm^V ^Va_f^[

$ 3X_VW \V^^\+ `^^X[\ZjX+ ^ZVe^\ZjX

"% 5V

%"' 5V

$$% !Wb

"%# cW_]

ll[cWb_c^i^VdgZ\cW_] fZc WhZZV[ Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7 WXY Zh 4WWXWX+ 7

% !Wb

% # cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei Wc[ZX[ ^X^VW] \ZV^ ^e^X\ ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

%"# 5V

%" # 5V

%" '$ !Wb

%'

" ZclWVY \ &^Vk%^X%`[\ 8ZjX

"%#$ 5V

%' WVV_[ W_X\[ `iWXW \Y

!Wb

%" $ &W\^V \V^^\+ \ZjX

% cW_]

WVkdX^\jZVk[ei fZc !Wb

%"$$ &^l[_\^

jjj gWVV_[mW_X\[ZX]_X^ fZc


M2I617UM2O1n73OQI-37yO361227 Tl

W\_ZXW] WVYjWV^ `iWXW \Y

"3 &W\^V \ + \ZjX

"% ' 5V

%" 5V

%' !Wb

"%$ $ cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei

W\_ZXW] WVYjWV^ `m^V 4^X\V^

% 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

 % $' %# cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei

8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y

Ã

$% ZclWVY \ + \ VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % !Wb

%

3>#|t 9zbZvV1W} 33a^~+s ufvfs]^}[1+~ {u ~sM}v 7

% '

 0 VZa_Y^Xf^ `l]_f ZWY+  7

%""

' n3. 4Wcm \V^^\+ ZV\g 4l`Ve+ \ZjX

 %#" !Wb

 %# "$ ^X\%3%8^X\ cW_]

kimWV\i[^Va_f^[diWgZZ fZc Z\ WgWcWX.[ WVk+ Z`[\ZX+  7

%"$ 5V

%" 6WV_Z.[ _W 4Wcm 6_YY]^ \[ + \ZjX

 %'%$ 5V

%## 3a^X`^ Zh \g^ ^m`l]_f+ 8ZjX

 % !Wb

% Z[^gW]+ ^Vl_f^

"% " cW_]

V^X\W\^X\d^j_V^]^[[ei fZc _XY^X

% 7s}"v 4MV}W_ves x\VO^^u\+~ 4sW}cmw?l^]a_]^+ \ZjX

%$$ WV\i n. ^X\W] $ W[\ .a^]Y\ Z`[_Xe fg^c^+ 8ZjX

#%" 5V

%" $' 5V

%$$ 5V

 %#" cW_]

[\WVmWV\i'dgZ\cW_] fZc `][^ ^X\W][ X\^V\W_Xc^X\ Z`\g ZWY+ Z`VYW+ ^ZVe^\ZjX

%#''# 8^X\ 4_\i %" 7`XfWX \+ ^]%3_V WVk+\ZjX

%$$ 5V

$$%# 5V

%# 5V

%$ cW_]

m`][^^X\dgZ\cW_] fZc !Wb

"%'# cW_]

\^X\f_\ie`iWXWdiWgZZ fZc &^l[_\^

jjj \^X\f_\ie`iWXW fZc

X_fZc

M 2 I 6 1 7 U E 3 4 O 2 1 I Q 3 `cm^V 8Z `cm^V ^Va_f^[

$ 3X_VW \V^^\+ `^^X[\ZjX+ ^ZVe^\ZjX

"% 5V

%"' 5V

$$% !Wb

"%# cW_]

ll[cWb_c^i^VdgZ\cW_] fZc

!WVhWX 6^XY^[ _c_\^Y

 Vo`gWV\ \ + 4`Ve \ZjX

%# $ 5V

%$ VZa_Y^Xf^+ 76_X^[ ^Va_f^[ \Y+ 7

%" !Wb

%# cW_]

WYc_XdhWVc[`m fZc &^l[_\^

jjj hWVc[`m fZc

gWcWXY_ / WVYjWV^ ]^f\VZX_f[ `mm]_^[

' = "' _]We^+ 4ZVV_a^V\ZX+ ^Vl_f^

'% 5V

'%'# ="' 4ZVV_a^V\ZX+ .f^

'% !Wb

'%'# cW_]

lZlliegWcWXY_decW_] fZc

WVV_[ W_X\[ `iWXW \Y

$ &W\^V \V^^\+ \ZjX

% !Wb

%"$$ &^l[_\^

jjj gWVV_[mW_X\[ZX]_X^ fZc

M2O1n73OQI-37yO361227

3X^j WV\i ^Va_f^

%" 7`XfWX \V^^\+ ^] 3_V WVk+ \ZjX

%$$ 5V

%$ !Wb

"%'# cW_]

WX^jmWV\i[^Va_f^diWgZZ fZc &^l[_\^

jjj \^X\f_\ie`iWXW fZc

]`^ 6WV\_X_

' WcWgW 7^ 3lV^` \+ ^j\ZjX+ )_\\i

 %'#$

7Z`l]^ 7Wi ^X\W] ^Va_f^[

8`[fg^X `l]_f ZWY+ W[\ WXk+ [[^o`_lZ

$%$' !Wb

$% cW_]

V^[^VaW\_ZXdYZ`l]^YWigZ\^] fZc &^l[_\^

jjj YZ`l]^YWigZ\^] fZc

)  bf]`[_a^ WV\i ^X\W][

^X\ _eg\ WV\i ^Va_f^

 n/. 7`XfWX \ +4_]^+ \ZjX

% 5V

% 5V

"%"# cW_]

V^X\V_eg\eidecW_] fZc

8ZX[ 5h !`X WV\i ^Va_f^

" 6_YY]^ 4`cc_Xe[ \ 3]l^V\\ZjX+ \

 % cW_]

\ZX[Zhh`XmWV\i[^Va_f^diWgZZ fZc


TlT M2O1n7PMM2I37UM3O5PL37

M 2 O 1 n 7 P M M 2 I 3 7 _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

M 2 R6 7 H 4 M 7 ]^eWXf^ /^j^]^Vi WjX gZm

 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \

"%# 7`VlWX \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ ^ZVe^\ZjX 5V

%$ *^\j^^X 4Wcm ^ZVe^ \[ ,

"%$" 5V

%" 5V

% 5V

%'$"% !Wb

%$ ^Zm]^.[ WjX gZm &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc Zll \ + \ZjX+ \ZjX

"% 5V

% ' F Wc^ FmV^[[ ZV\g ZWY+ Wfi\ZjX+ \ZjX

"%#'$ 8V`[\^^[. ^]_^h WjX[gZm 8g^ 6ZX^i \ZV^ 5V

"%' Zll \V^^\ ^ZVe^\ZjX

 % !Wb

 %" 5V

%"" 5V

% gWX\^].[ bZ\_f 4V^W\_ZX[ ^fZXY \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

"% !Wb

%$$ &^l[_\^

jjj [gWX\^]fV^W\_ZX fZc

8ZX[ 5h !`X WV\i ^Va_f^

9

 5 `_]Y_Xe+ VZ`XY !]ZZV+ Zll WaWe^ \[+ Zll[\ZjX+ 8ZjX

"%# !Wb

"% cW_]

hWc[\ZV^WkdiWgZZ fZc

" 6_YY]^ 4`cc_Xe[ \ 3]l^V\\ZjX \ZjX

 % cW_]

\ZX[Zhh`XmWV\i[^Va_f^diWgZZ fZc 

 

8g^ !Wc_]i \ZV^

M271OI37

Z\ m_fi 4ZVX^V

 8g_VY 3]l^V\ \V^^\[+ 3]l^V\\ZjX+ \ % 5V

%'#$"

W[\Vi )_Xe Wk^Vi

 ! 6_YY]^\ZX \V^^\+ 4a_]^+ \ZjX

%"'"# !Wb

%#$$

M21361L3EI-I637

& 4 9 4

3 !WVc+ W[\ WXk 7^c^VWVW

% % !Wb

%' cW_]

cWVk^\_XedX^jemf fZc+ 5V

]_cWfZ]dX^jemf fZc &^l[_\^

jjj X^jemf fZc

_e^].[ `m^VcWVk^\

% Zll _eg\ \V^^\[+ Z`VYW+ \ZjX

%$$ !Wb

"%' cW_]

X_e^][`mdiWgZZ fZc

M 2 1 O 4 2 7 3 O Q I 3 7 664 ^f`V_\i !ZVf^ 9Xf

'%'' 4Zcc^Vf_W] ]aY+ Wmmi 3fV^[+ 4 7

$% !Wb

$% cW_]

_XhZdccf[^f`V_\ihZVf^ fZc

ÄËÄ ÅÆÇ È È Ç ÉÊ ÌÍÇÎÄ ÏÐÑÐÒÓÔÕÖ×ØØÙÚÛÜÝÞÜÜÝØÙÝÞÖ ÜÙÔßàÞÛÔÚáÔÜÙâ×Öã

äåæçèéêëìíæîêïðëæçñòðóôïõöæ÷øïùñèëóöæúûøèüý

þëêÿæ01234545æ6æ00135788 M2R6(O4K3O7

4V^W\_a^ /^j^]^Vi WjX gZm

 V_fkYWc+ Zi]^.[ ]Wf^ \WlVZ^k+ \ZjX %#' 5V

 %"#"#

M3O5PL3L26P52-1PO3O7

8j_X[ 6WX`hWf\`V_Xe 4g^c_[\[

 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

% 5V

% $ !Wb

"%" cW_]

\j_Xfg^cde`iWXW X^\ ei &^l[_\^

jjj \j_Xfg^c fZc

M3O5PL37

_h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \

"%# 5V

%$ 5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc


]WcZ`V 7^[_eX^V VWXY[

_Y 5 ^[

 ZV\g Y &^]_Xe\ZX \V^^\+ Wfi\ZjX

% " _b\g \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

%" cW_]

e]WcZ`Vpe`iWXWdiWgZZ fZc !Wb

 %" cW_]

V_YZm^[dgZ\cW_] fZc /ZgX ^j_[ \i]^[ # &W\^V]ZZ \[+ 4l`Ve

 %" €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBŒ !Wb

 %' &Zm^fk *^cZaW] Zh )_]^V ^^[, cW_]

qZgX]^j_[[\i]^[dgZ\cW_] fZc 4VZjX \V^^\+ `^^X[\ZjX+ ^ZVe^\ZjX

%# $ &^l[_\^

jjj qZgX]^j_[[\i]^[ fZc 5V

%$$$ WXqWi.[ /^j^]^Vi 9Xf

 g^V_hh \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ ^ZVe^\ZjX

% !Wb

%" fZ\\.[ /^j^]^Vi 8ZZ][ WV_^\i \ZV^ ' 4gWV]Z\\^ \ 5VWXe^ &W]k+ Z`VYW

"%#' !Wb

%$# cW_]

[q\ZZ][dX^\jZVk[ei fZc 8g^ _h\ 4^X\V^ WYh_^]Y \V^^\ Zi]^ ]Wf^+ \WlVZ^k

%$' 5V

"%" " !Wb

%$$ cW_]

\g^e_h\f^X\V^dgZ\cW_] fZc

M 3 7 1 4 6 1 O 4 2 ^[\^b Xa_VZXc^X\W] Z]`\_ZX[

# `l]_f ZWY+ 6f 7ZZc+ 7

%$# 5V

%$#"" !Wb

%$ cW_]

m^[\^b 'diWgZZ fZc

Ou#~ 4sgzWV]1^w[ I~ 17sV1i}[wYWG]^> x\}[ ~+ 4}gW2Vs]^A[r\ZjX

%'#

5V

% !Wb

%$' cW_]

[W]^[%e`iWXWdV^X\Zk_]%_X_\_W] fZc

M3O5PL37UM371-461O42 Tl<


Tll M317H4M7UMH2OL2-3P1I-22ILM4O13O7

M 3 1 7 H 4 M 7 3Vk ^\ gZm

 !Z`V\g \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

 %" ' 5V

 %" !Wb

%' ^X^[_[ ^\ gZm ZV\g ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

"%### !Wb

%$ 8g^ 5`\YZZV \ZV^ #+ 4g`Vfg \ + 4ZcmWXi W\g+ \ZjX

"%' $ WcWgW 4WVc_fgW^] \V^^\

 %$ !Wb

"%' cW_]

qWVY_cdgZ\cW_] fZc 8VZm_fW] 5`\YZZV[ ^\ \ZV^ 4g`Vfg \V^^\+ 4ZcmWXi W\g+ \ZjX

%# !Wb

%# cW_]

[WXYVWk_Xe # dgZ\cW_] fZc

M 3 1 7 P M M 2 I 3 7 3Vk ^\ gZm

 !Z`V\g \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

 %" ' 5V

 %" !Wb

%'

`iWXW _a^[\Zfk ^\ `mm]_^[

 Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

"% $' 5V

%#" !Wb

#% $ cW_]

Y^ZXWV_X^VWceZl_XdiWgZZ fZc

8g^ 5`\YZZV \ZV^

#+ 4g`Vfg \ + 4ZcmWXi W\g+ \ZjX

"%' $ WcWgW 4WVc_fgW^] \V^^\

 %$ !Wb

"%' cW_]

qWVY_cdgZ\cW_] fZc

8VZm_fW] 5`\YZZV[ ^\ \ZV^

4g`Vfg \V^^\+ 4ZcmWXi W\g+ \ZjX

%# !Wb

%# cW_]

[WXYVWk_Xe # dgZ\cW_] fZc

M31O42733POLM O 4 E P 1 7 5 QI-37

G> x'} ~ 4}Wcm41 w\-V^z^\{| }~x 4`Ve+ ^ZVe^\ZjX

% '%#

!Wb

%$ cW_]

e`iZ_]de`iZ_] fZc &^l[_\^

jjj e`iZ_] fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBmŒ

Z] `iWXW 9Xf

Z\ Zc^+ 3eV_fZ]W+ V^W\^V \ZjX

%$# !Wb

%$$ WV\_fW `]k 7^mZ\+ WV\_fW

% !Wb

%# 4gV_[\_WXl`Ve 8^Vc_XW]+ &_[cWV _XY^X

%$# !Wb

%$# VZa_Y^Xf^ `]k 7^mZ\+ VZa_Y^Xf^+ ^Vl_f^

%$' !Wb

%$' Wc[l`Ve 8^Vc_XW]+ VZa_Y^Xf^+ 7

%"$# !Wb

%"' 8_c^gV_ _\`c^X ]WX\+ 8_c^gV_+  7

 % !Wb

 % _]aZZVY^X `]k 7^mZ\+ _]aZZVY^X+ .lZ 4ZW[\ ""%$$' !Wb

""%$ $ &^l[_\^

jjj [Z]m^\VZ]^`c fZc

MHE2I7O1L2 3 P 1 I 2 2 O I ( P 1 4 O 7 3X[W 6f3] 8VWY_Xe \Y

Z\ % ^\^Va^VjWe\_Xe+ 47

$%$ 5V

$%$$ 5V

$%$## 5V

$%$$ 5V

$%$" 5V

$%$# !Wb

$%$"' 3\]WX#\_ f4 Wcm gW VcW f^`\_fW][ `Wc_XW \[ + 4`Ve+ \ZjX

% # 5V

% !Wb

% ' cW_]

W\]WX\_fmgWVc 'diWgZZ fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒB…Œ _e 0_XXX\^_WV m3Va_[^X^`[^+ ^] 3_V WVk+ \ZjX

%# !Wb

"%'

633RG M-I6-r !WVc+ W[\ WXk 7^c^VWVW

% %

!Wb

%' cW_]

cWVk^\_XedX^jemf fZc+ 5V

]_cWfZ]dX^jemf fZc &^l[_\^

jjj X^jemf fZc

8j_X[ 6WX`hWf\`V_Xe 4g^c_[\[

 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

% 5V

% $ !Wb

"%" cW_]

\j_Xfg^cde`iWXW X^\ ei &^l[_\^

jjj \j_Xfg^c fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒB…Œ

MH2OL2-3P1I-22 I LM 4 O 1 3 O 7 _e X\^VmV_[^[

0_XX_W 3a^X`^+ ^] 3_V WVk+ \ZjX

%# !Wb

"%' €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒB…Œ


M31O423PLMO4EP-17573OQI-37 Tl„

$%"&!'"## ()(*'+,-*#./00.1*#2'34/51*607/50.789

QRSTUVRWXQQQYXZ[\]U^Y_]`

:;<=>??EAGELEAM>>IJK=>??EA?H?D

:;<=>?CEA@HC?AE>>IJK=>?CEA@HCH :;<=>HHHAEM@@>>IJK=>HHHAE@H@ :;<=>@@BABCDGA?>>IJK=>@@BABCDG :;<=>??@ABCDEF??@ABCGG>>IJK=>??CA@H@L

NOPN%! HHHAEM@@

:;<=>??@ABCDEF??@ABCGGF?CEA@HCE>>IJK=>??CA@H@L :;<=>??@ABCDEF??@ABCGGF??EAHDHHF??HACDLB>>IJK=>??CA@H@L


Tl4 MH2OL2-3P1I-22L26P52-1PO3O7UMH2OL2-3P1I-22MO4EP-17y7PMM2I37

žŸ ¦ ¡¢ £¤£ž¥ ¥

abcdeffegghifjikclimgencognpkcqirnqisrtfu

‘

e–ornsin—gf˜ct™rmi—gmin—cr|cšjgmes›o™gn–gœijseœgm—

€‚ƒ„ † ’“”• gorsi} simvcwwaxyzaw{c|g}vcww~xzaw ‡ˆ‰ ŒŠŽ‹‰ 

…

UVWXYZ[\]^ZW\_VW`V]Za\]ZbZcdebfbghii \aZjk\lVfmVn\fWbmWopqrstsuvpqwpx\f

yz{|}~~€‚ƒ‚}„}~~ƒ€‚…

MH2OL2-3P1I-22 L26P52-1PO3O7

& 4 9 4

MH2OL2-3P1I-22 MO4EP-17y7PMM2I37

f gWVcWf^`\_fW][ 3 !WVc+ W[\ WXk 7^c^VWVW

% % 3\]WX#\_ `Wc_XW \[ + 4`Ve+ \ZjX

% # !Wb

%' 5V 4 W cm

cW_]

cWVk^\_XedX^jemf fZc !Wb

%% ' &^l[_\^

jjj X^jemf fZc cW_]

W\]WX\_fmgWVc 'diWgZZ fZc

óôëõö÷ó

»¼½åæ¾ ¿À¼ÁÀÂÃÄÅÆ¼Ç çèéêëìíèîìïðèæñæêçîò

øùúú÷óúõûüùê÷øêåú÷ýþöÿ0 úùöÿ÷ú0êúùëùý1 öõûõýôõûê2ùõóôûüê÷ôó ö÷ý÷óö÷ëå÷þûý 32ô44õûõóüù0ôöêÿõ5óùÿ0 õóö÷0þóå2ê06ôûêöõúùêåú÷ýþöÿ0 5ô÷76óùû4êúõûüùê÷øêåú÷ýþöÿ0

02÷÷êôû0ùöÿêúùåùóóõûÿ ö2ó÷ú÷å2õû 0ëùóó7÷7åôûù 8ùúôåþúùêù00ùûöù0 8ô76ôûü 32ô0åùúêë÷þÿ2êúôû0ù õååùõöÿôû75ê01úþå ûþÿú÷å2÷0

§Èµ©Éʯ˩¨Ìͩί§ÏÐÎѧ˯©§Èµ©ÎÉÒÓ¯ÎÉÒϵ©ÔËɵÒÑÐÓ

§¨©ª«¬­®©¯«°±©²«³´©µ¶­¶¬«¬«®©·¸¹«³«º

ЯÏÕ©ÌÖש×ØÌ©Ù×بÚÙ©ª§ÛÕ©ÌÖש×ØÌ©×××Ö ¶­«ÜÝÕ­«¬´¶±Ü³Þß³¶àÞáâºâ㭩㬩ÝÜ­«âãÝß³¶àÞáâºâã­ à¶ä°Ü±¶Õ©ààຳ¶àÞáâºâã­


MH2OL2-3P1I-22MO4EP-17y7PMM2I37UMH2OL2-I375EOPG714O37 Tl !W[\ ^]_^h gWVcWfi 3XY 3X_cW] ^W]\g 4WV^

 7`VlWX \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ 8ZjX

 %"$ 5V

 %# !Wb

% '' cW_]

hW[\V^]_^h$$#diWgZZ fZc

!ZeWV\i.[ gWVcWfi

%" &W\^V \V^^\+ \ZjX

%#""%' 5V

% cW_]

hZVeWV\i[`m^VcWVk^\d]WmWVkWX fZc

G1á sw }3~ &W A\4^Vá á1 uZ]cL} é ^[ \[+ 4`Ve+ \

"%#

5V

%$ 5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

ZZY]_h^ gWVcWfi ^W`\i gZm

# n. 4`cc_Xe[ \+ Z`VYW+ 8ZjX

%$ cW_]

[g^]ZX_fWqdiWgZZ fZc

W ]^ 7 Z ^V\Wg] \gYi+ Zg`WVVYcW fi W+ ^ZVe^\ZjX

% '

ÃÜÝÞßÇàáÞâÐáãÃâäÝÞåÇãæçàÝßÃß

èé«ê¬ë­®ìê íîïðñíêòóôóõö÷ìîðñíóøêùïúêíðïëîë÷ ¯°±²³´µ¶·­¸²³¶³¹º­»±µ¼½¹·°³º­¾¹¿À¹³Á¿¯º­¾±Â¶¯¶ ÃÄÅÆÇÈÈÉÊËÌÈÍÎÈÈÉÊÍÌÏÈ ÐÑÒÆÇÈÈÓÊÓËÉÍ

Ô¹Õ²µ³¹Ö­ÁÁÁ׳Áµ¯ØÙ¹¼×Ø¿¼­¸Ú¼¶µ·Ö­³Áµ¯ØÙ¹¼ÛÀ±Â¶¯¶×¯¹³×ÀÂ

^[\ `i gWVcWfi

Z\ '' ^e^X\ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

% !Wb

%$

_e X\^VmV_[^[

0_XX_W 3a^X`^+ ^] 3_V WVk+ \ZjX

%# !Wb

"%'

6 `V^kW 6^Y_fW] WlZVW\ZVi

 8gZcW[ \V^^\+ 4`Ve+\ZjX

%"" 5V

"%$ !Wb

%#'"' cW_]

_XhZd^`V^kW]Wlei fZc &^l[_\^

jjj ^`V^kW]Wlei fZc

_h\]WXY 5hh_f^ 6Wb 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \

"%#

& 4 9 4

3 !WVc+ W[\ WXk 7^c^VWVW

% % !Wb

%' cW_]

cWVk^\_XedX^jemf fZc+ 5V

]_cWfZ]dX^jemf fZc &^l[_\^

jjj X^jemf fZc

`Va_aW] `m^VcWVk^\

cdefghijd T@ klijcihm

noNpqJ@rq_`sqJaNqJ]NNRJUsrt_Uu

@ABCDAEFGEHIJKGBLCMJNOBAJGPBJDHQIGBAJRAQSCM THCLBGEDCMJUVEAJTVABJ@AHWQDGCMJXVYZJTVABJ[QFF\EBCM [GVGEHIBAZJ[QFF\EBCMJ]E^GJKGBLCJVIWJ_HZCM `QACBJHIJRQGZJGHJGBCGJZHQAJX\HHWJ[QSVA VIWJaABBJX\HHWJ@ABCCQABb ‚ƒ„…†‡ˆ‰„Š‹Œ‹Ž ‘‘’‹“‡Ž„”•‹“‡– ¡¢„£„¤“„¥ ™Œ‰‹„Š‹Œ‹Ž ¤•¦•‘œŒ§Ž„”•‹“‡–  ¡„Š™‡›¨„£™‘‘„Š‹Œ‹Ž ©†‹‹¨Ž„”•‹“‡– —„˜™š†›„’„Š‹Œ‹Ž Šœ‹„œ†žšŸ›‹„”•‹“‡–

wwxyz{|z wwxyz{}z ww{y~€€ w€yªw

" g^V_hh \ + 4_]^+ \ZjX

"%#"%' LBWEDVABFPVALVDZvZVPHHbDHL ]_[[^Xe^X Y 7`XfWX \ \ZjX )_\\i

"%#$ !Wb

"%#$ 3XWcWiWg 6^cZV_W] Z[m_\W]  ^]a^Y^V^+ 4ZV^X\iX^ ^Vl_f^

%"# 8j_X[ 6WX`hWf\`V_Xe 4g^c_[\[ V

%" 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

% 5 b

%'" 5V

% $ !WcW WcgdWXWcWiWg fZc !Wb

"%" &^l_[] _ \^

_ X hZ p jjj

WXWcWiWg fZc cW_]

\j_Xfg^cde`iWXW X^\ ei &^l[_\^

jjj \j_Xfg^c fZc ^[\ `i gWVcWfi Z\ '' ^e^X\ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

% !Wb

%$

MH2OL2-I375EOPG714O37

3 7 7V`e[\ZV^

 !_h\g \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ 8ZjX

%'#' !Wb

%'#$

cW_]

VZ[[WY^X\^VmV_[^diWgZZ fZc " `l]_f ZWY+ Z[_eXZ]+ ^Vl_f^

$%" cW_]

g^XVi qZ[^mg diWgZZ fZc WfgcWX[_Xeg.[ 7V`e ^Va_f^ " 4Wcm ZV\g \[+ ^jl`Ve+ 8ZjX

%$ cW_]

]WfgcWX[_Xeg VbdecW_] fZc 6^Y_%4WV^ gWVcWfi # _Xfk \V^^\+ Zll[\ZjX+ \ZjX

%'' " ^j 6WVk^\ \V^^\+ 4`Ve

%'' WXYi Wll \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

 %'" 5V

%" ## !Wb

%# cW_]

c^Y_fWV^mgWVcWfidiWgZZ fZc

^XVi.[ `m^VcWVk^\ gWVcWfi

7Wa^.[ 7V`e 4ZccZY_\i ^Va_f^[

% 6_YY]^ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

"%$ cW_]

YWa^mgWVcWfidiWgZZ fZc

6^Y_f_X^ bmV^[[

 4Wcm \V^^\+ \ZjX

% cW_]

c^Y_f_X^ ^bmV^[[decW_] fZc

6^Y[ \`hh gWVcWfi WXY _h\ 4^X\V^

 WVV 3]^bWXY^V \V^^\[+ )_\\i %''

_e^].[ gWVcWfi

)]_^X+ Z`Y^VZi^X+ &7

%$$ # cW_]

X_e^][pmgWVcWfidiWgZZ fZc

_e^].[ `m^VcWVk^\

% Zll _eg\ \V^^\[+ Z`VYW+ \ZjX

%$$ !Wb

"%' cW_]

X_e^][`mdiWgZZ fZc

9

 !"#$%&&#'#()*+%,-*&#./&**/01#23//4

56789:;<=>?>:


Tl1 MH2OL2-I375EOPG714O37UMH414-4MI3O7

&^] 6WV\ gWVcWfi

# WVX^\\ \V^^\+ )_\\i

 %$"' cW_]

j^]cWV\mgWVcWfidiWgZZ fZc

!"#$%&!'(!)$*+$,%'-!. +#%'-/ 0'*1 %+!2 #3%&!0#$!4!"%$-#$&!53,,6*7

ûüýþÿ012344ý5ÿ678ý9ÿ 17 718ý 1 1Z`[`hh.[ gWVcWfi

\W] = #% ' ^f\_ZX 4 Z`VYW 6WVk^\

%# cW_]

iZ`[`hh[mgWVcWfidgZ\cW_] fZc

 7`VlWX \V^^\+ &^Vk%^X%`[\

%# ' 5V

%$ cW_]

Z[lZ`VX^pmdiWgZZ fZc

M H 4 1 4 5 O 2 L3 7 7V^Wc &ZVk[ gZ\Z \`Y_Z

7V^Wc &ZVk[ gZ\Z \`Y_Z

9  ]W[[ WVYjWV^ `mm]i

Ff]`[_a^ gZ\Z \`Y_Z

# Z`\g ZWY+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%$ cW_]

\ZZhV^[geidiWgZZ fZc 5V

^[\ZipY^diWgZZ fZc &^l[_\^

jjj YjmgZ\Z[\`Y_Z fZc

# Z`\g ZWY+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%$ cW_]

\ZZhV^[geidiWgZZ fZc 5V

^[\ZipY^diWgZZ fZc / 3 6ZZ\ZZ gZ\Z \`Y_Z &^l[_\^

jjj YjmgZ\Z[\`Y_Z fZc " 3 Z[^ W] \ZjX+ 4ZV^X\iX^ ^Vl_f^

"% " cW_]

l_l_cZZ\ZZdiWgZZ fZc _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \

"%# V^[[i X\^VmV_[^ 5V

%$ X\ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%$# 5V

%" ' # 4^eZ^jW

%'' 5V

%'$"% !Wb

X \

+ ) _X e [ \Z X +  \ Z jX

"%# !Wb

%$ cW_]

m V ^ [[ i [ Z m di WgZZ fZc &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc 4`cc_Xe[ \V^^\ *^\j^^X ^e^X\ 4gWV]Z\\^ \[ ,

% 5V

%"'##

ZZXW_.[ gWVcWfi 3X_cW] ^W]\g 4WV^

M H 4 1 4 7 1 P E I 4 7 4ZXf^m\ VZ

MH41422(MO4-377I6G

 W[\ \ 4l`Ve+ \ZjX

"%"$$ 5V

"%#'# cW_]

bf]`[_a^mgZ\ZdiWgZZ fZc

M H 4 1 4 4 M I 3 O 7 3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ \Y

Z[^ W] 8ZjX+ 4ZV^X\iX^+ .4^ "%# 7V^Wc &ZVk[ gZ\Z \`Y_Z ^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % # Z`\g ZWY+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%$ 5 V ` _ ca \ /Z[^mg 6^Vfi Z[m_\W]

%"' % cW _ ]

\ Z Z h V ^ [ g e i di W g Z Z

f Z c $% WVWY^ \V^^\+ )_Xe[\ZX+ \ZjX

"%$" % 5V

^[\ZipY^diWgZZ fZc !Wb

%"" F%Wi

%' &^l[_\^

jjj YjmgZ\Z[\`Y_Z fZc cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc gWVcWfi

"%$"# WXW \Y

Wl

%# Mv ? ?^xe^3X~\ su\Vv^|^\v+1 ?Wufi\ZjX+ \ZjX

%$# 44 ``i_ca ^]Y\+ 8ZjX

% $ cW_]

WYc_X d[qcg ZVe ei u ' &^l[_\^

jjj [qcg ZVe ei # 4ZjWX \ + )_Xe[\ZX+ \ZjX

%'' !Wb

%$ !Wb

"%# cW_]

cW_]dff[ei fZc 8g^ 4Zcc`X_\i gWVcWfi ' `l]_f ZWY+ VZa^+ 7

%$" cW_]

mV^[[i[ZmdiWgZZ fZc _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \

"%# 8g^ Za_Xe gWVcWfi % gWVcWfWV^ 5V

%$ Z\ 4 `[g]Z\+ &^[\ 4ZW[\ ^Vl_f^ %$$" 5V

%" 5V

%'$"% V^[[i X\^VmV_[^ 8g^ 5`\V^Wfg gWVcWfi Wb

%$ ^e^X\ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%$# !&^ Z\ Z^[Yik^ `l]_f ZWY+ 7

 %$ ' l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc # 4ZjWX \ + )_Xe[\ZX+ \ZjX

%'' !Wb

"%# X_a^V[W] ^W]\g 4WV^ 4ZVX^V Z\ 7`VlWX \ +&ZV\cWXa_]^+ \ZjX

% cW_]

mV^[[i[ZmdiWgZZ fZc !Wb

% '# cW_]

`e_XfZVmZVW\^YdecW_] fZc

MH414O3714O21I46


MH414-4MnI6G-361O37UMIM3I67122221I467 Tl?

M H 4 1 4 4 M n I 6 G 3 6 1 O 3 7 3]^V\ V_X\_Xe

MH414GO2MHI3NPIML361y7PMM2I37 % WcWgW \V^^\+ )W]iWX 4^X\V^+ X_\ = + 4`Ve 8ZjX

"%"' V^[[i X\^VmV_[^ !Wb

"%" &^l[_\^

jjj W]^V\mV_X\_Xe fZc

^VcZX ZX[ 8W_]ZV_Xe+ `_\ ^X\W][ WV_^\i \ZV^ % ZclWVY \ + &^Vk%^X%`[\+ 8ZjX

%' 5V

%' 5V

%##"

MH414-4MnI6G 7 3 O Q I 3 7 y 7 P M M 2 I 3 7 44 `iWXW \Y

 `_ca^]Y\+ 8ZjX

% $ !Wb

%$ cW_]

cW_]dff[ei fZc

Lu sv"z n3-. z`vW|c_zXvW} s\u + 4รก4รก1ย`uVe+ \ZjX

%'#"$%

!Wb

%'#"" cW_]

_XhZdc^\VZe`iWXW fZc

6^\VZ 7Zf`c^X\ 4^X\V^

" 4VZW] \V^^\ ^XYW] ]Wf^+ \WlVZ^k

"%$ !Wb

"%$ cW_]

_XhZdc^\VZe`iWXW fZc

6^\VZ ^j 3c[\^VYWc VWXfg

' 6W_X 8g^W\V^ 3]^i+ 3+ ^Vl_f^

%" !Wb

%$ cW_]

_XhZdc^\VZe`iWXW fZc

Wm^V 8VW_] $ 4g`Vfg \V^^\+ `^^X[\ZjX+ \ZjX

%$' V^[[i X\^VmV_[^

8^V^Xf^ /Z[^mg 6 7 *5V\gZm^Y_f `Ve^ZX ,

6^Y_fW] 3V\[ Z[m_\W]

% " `V^kW WlZVW\ZVi `_]Y_Xe

% cW_]

qZ[^mgp\^V^Xf^dgZ\cW_] fZc

MHn7I41H3O2MI717

' ^e^X\ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%$# # 4ZjWX \ + )_Xe[\ZX+ \ZjX

%'' 3]_^Y gi[_Z\g^VWmi ^_k_ ^Va_f^[ !Wb

"%# \ /Z[^mg 6^Vfi Z[m_\W] $ WVWY^ \ + )_Xe[\ZX+ \ZjX

%"' cW_]

W]_^Ymgi[_Z[^Va_f^eidiWgZZ fZc

M H 4 1 4 G O 2 M H n 7^cWVf 7_e_\W] _Y^Z

Z\ 3V^W + 8`Vk^i^X+ 47

% $ 5V

% ' cW_]

Y^cWVfY_e_\W]decW_] fZc

7jWiX^ Wfk^\\ gZ\ZeVWmgi

6 `V^kW 6^Y_fW] WlZVW\ZVi

 8gZcW[ \V^^\+ 4`Ve+\ZjX

%"" 5V

"%$ !Wb

%#'"' cW_]

_XhZd^`V^kW]Wlei fZc &^l[_\^

jjj ^`V^kW]Wlei fZc

'%"# &^l[_\^

jjj YjWiX^gWfk^\\ fZc /`[^[ !^VXWXY^ `WV^ `V^kW WlZVW\ZVi `_]Y_Xe

'#%#

MHn7I-I26757POG3467

Evr (} wWH} ~s71~CtEJvrGLr(r(r7ยErQrE [\ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%"#

)_Xe[\ZX ^gWl_]_\W\_ZX 4]_X_f

#$ 4ZjWX \V^^\+ )_Xe[\ZX+ \ZjX

 %$' cW_]

eWVVipVZXdgZ\cW_] fZc

MI26413-H6I-I267

5V

%"' 5V

"% $#" 5V

"%$' W].[ _WXZ &WV^gZ`[^ 5V

"% Z\ WXYi Wll \+ )_\\i+ \ZjX

%" 5V

"%' cW_]

gW][m_WXZjWV^gZ`[^diWgZZ fZc !Wb

"%$ 5V

"%

Evr(} 4wWH} ~s71~Ct-w1~1ย cm \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%"$#

5V

"% ' ZVo

% cW_]

YVl[_Xegf]_X_fdiWgZZ fZc

M I M 3 5 I 1 1 I 6 G 7 3 6 )gWX ZX[

$ )^V[W_X\ WVk+ 9+ 4 7

$%$" 5V

$% "$ cW_]

WkgWX ' diWgZZ fZc

' ^e^X\ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%$# 7V W]jWX\ _Xeg.[ Z[m_\W] 9Xf

# 4ZjWX \ + )_Xe[\ZX+ \ZjX

%''  W[\ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%"' WhZZZ`V[[\ZX 4Zcm]^b+ 7 WXY Zh 4WWXWX+ 7

% !Wb

"%# 5V

"% $#" !Wb

% # cW_]

mV^[[i[ZmdiWgZZ fZc &^l[_\^

jjj YVlW]jWX\[_Xeg[gZ[m_\W] fZc cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei

MH414GO2MH3O75 M 4 O 1 O 2 I 1 7 1 P E I 4 7 4]^WX _\ gZ\Z[ _Y^Z

Z\ ' WXf^ _ll[ \V^^\+ \ZjX+ \ZjX

%$# 5V

% cW_]

VWj]^pWYWc[diWgZZ fZc

7V^Wc &ZVk[ gZ\Z \`Y_Z

# Z`\g ZWY+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%$ cW_]

\ZZhV^[geidiWgZZ fZc 5V

^[\ZipY^diWgZZ fZc &^l[_\^

jjj YjmgZ\Z[\`Y_Z fZc

9aZV !_^]Y[ gZ\Z \`Y_Z

Z\ $ 7`VlWX \V^^\+ &ZV\cWXa_]^+ \ZjX

%$$$ cW_]

_aZVh_^]Y[diWgZZ fZc

V^[[i X\^VmV_[^

' ^e^X\ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%$# # 4ZjWX \ + )_Xe[\ZX+ \ZjX

%'' !Wb

"%# cW_]

mV^[[i[ZmdiWgZZ fZc

(ยr(zrw7zCยxLE ย EE4vr@ L} ?s uWAs[vt\1 >ย\?V7^^1y~\+ CGtx4~Lr } u G `Ve+ \ZjX

%"#

]ZlW] WVYjWV^ 9Xf

6 `V^kW 6^Y_fW] WlZVW\ZVi

M I M 3 I 6 7 1 2 2 2 2 1 I 4 6 7 ^ZVe^ X_ZX.[ _m^ 8WXk[

`^^X[ 3\]WX\_f 9XY`[\V_W] [\W\^+ .a^]Y\+ \

%#' 5V

%"' 5V

"%$"$%' 5V

"% $#" !Wb

% 5V

"%$' cW_]

^^^h]Zjm_m^[decW_] fZc 5V

"% Wc[ZX[ ^X^VW] \ZV^ 5V

"%' ^e^X\ ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

%"# !Wb

"%$ 5V

%" # 5V

"% 5V

%" '$ 7V ZYV_e`^ *^X^VW] `Ve^ZX gi[_f_WX, 8gZcW[ \V^^\+ 8ZjX

'%#$ !Wb

%' cW_]

YVpVpVZYV_e`^diWgZZ fZc 8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y

$% ZclWVY \ + \ VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % 7V Wc _Xeg 6 7 + !4 ^X^VW] `Ve^ZX !Wb

% ^ZVe^\ZjX 6^Y_fW] 4^X\V^ # 8gZcW[ 6_YY]^ \ 4`Ve+ \ZjX

%" $%' 8gZcW[ \V^^\+ 4`Ve+\ZjX

%"" 5V

"%$ !Wb

%#'"' cW_]

_XhZd^`V^kW]Wlei fZc &^l[_\^

jjj ^`V^kW]Wlei fZc

 `[[^b \V^^\+ 4gWV]^[\ZjX+ \ZjX

%# 5V

"%' !Wb

%# cW_]

e^Z[`X_ZXdiWgZZ fZc


TlF MIM3L26P52-1PO3O7UM2PL(I6G5IS1PO3757PMM2I37

M 2 2 6 1 7 H 4 M 7 !]Zj^V WVWY_[^

Z\ `l]_f ZWY+ Z`[\ZX+  7

%#'"

WVY^X]WXY `V[^Vi Z\ + V_fkYWc+ \WlVZ^k+ \ZjX

% 8g^ = ]WX\ gZm

"$ g^V_hh \V^^\+ \ZjX

"%#$' cW_]

m]WX\[%[gZmdgZ\cW_] fZc

M2PL(I6G5IS1PO375 7 P M M 2 I 3 7 7Wa_Y ^V[W`Y 9Xa^[\c^X\ \Y

`l]Z\ F+ ]Z\ 3+ ^ ^[[Z`a^X_V+ 47

$%$" 5V

$% 5V

$%" 5V

$%' !Wb

$%$" _eg \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

 %$"%' !Wb

 %$ %# cW_]

Ym_]#diWgZZ fZc

WhZZV[

ABCJ;MD;N9EOFPO GQEQE H9?I:899J:G;;<K=E;I>:?;L@E

RSTUVWXYZ[W\]

Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7 WXY Zh 4WXWWX+ 7

% !Wb

% # cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei

]ZlW] WVYjWV^ 9Xf

`^^X[ 3\]WX\_f 9XY`[\V_W] [\W\^+ .a^]Y\+ \

%#' 5V

"%$"$%' !Wb

% cW_]

^^^h]Zjm_m^[decW_] fZc

Wc[ZX[ ^X^VW] \ZV^

^e^X\ ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

%"# 5V

%" # 5V

%" '$ !Wb

%'

WVYjWV^ cmZV_`c

M I M 3 L2 6 P 5 2 1 P O 3 O 7 ]ZlW] WVYjWV^ 9Xf

`^^X[ 3\]WX\_f 9XY`[\V_W] [\W\^+ .a^]Y\+ \

%#' 5V

"%$"$%' !Wb

% cW_]

^^^h]Zjm_m^[decW_] fZc

M I M 3 7 U P 2 Q 3 O 1 7 6_Xe[ VZY`f\[ ^Va_f^[ \Y

Vo`gWV\ \V^^\+ 4l`Ve+ \ZjX

% !Wb

%# cW_]

cm[eidX^\jZVk[ei fZc

MIÃ&#x2039;Ã&#x2039;27H4M7

"$ !ZZY 4Z`V\

M2271I-MO4EP-17

V^f_[_ZX WfkWe_Xe *`i, 9Xf

"# 4g`Vfg \V^^\+ \ZjX

%"" 5V

%"" cW_]

gWVYjWV^^cmZV_`cdecW_] fZc

/ & Z\\^V 4Z *`i, \Y

'" 5VZXZo`^ WXf^ _ll[ \[ \ZjX

%' 5V

%"$ !Wb

% ' cW_]

qjmZ\\^VdX^\jZVk[ei fZc

Z\ 4Wcm \V^^\+ ZV\g 4l`Ve+ \ZjX

% ##$ !Wb

% #$ cW_]

mV^mWf_Xfde`iWXW X^\ ei 6`X^[gj^V[ _c_\^Y % WVYjWV^ \ZV^ %" &W\^V \V^^\+ \ZjX 8W\Wl` 8VWY_Xe X\^VmV_[^ ZclWVY \V^^\+ &`[\+ \ZjX

% W]^[

"%$" 5V

% '" 5V

%' !Wb

"%" ' '%$ &W\^V 4Zcc^Vf^ \[+ 8ZjX 6WXWe^V

%$ !Wb

"%" ' cW_]

[\ZV^dc`X^[gj^V[ fZc 3X\_Zfg ]Wi VZ`m 6WXY^]W 3a^

'%$' &^l[_\^

jjj c`X^[gj^V[ fZc cW_]

cWV\gW W]^XdiWgZZ fZc

W\_ZXW] WVYjWV^ `m^V 4^X\V^ )_YY_^[ )ZVX^V ]Wi VZ`m % 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

 % $' %# $  8gZcW[ \V^^\+ 4l`Ve+ \ZjX

%$$ cW _]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei

M22nGO4PM7 M2PL(3O7

 /WecZgWX WVYjWV^ `mm]_^[ 4ZX[\V`f\_ZX ^Va_f^[

+ !_V[\ \ + 4Wcml^]a_]^+ 8ZjX

 '%$ kgY^Z

%''$ 3]l^V\ WcWgW \[ 8ZjX+ 8ZjX

%$" 7^ Z ` V[gW] \V^^\+ 3XXWXYW]^+ 47

%" 55VV

$% $$ 5V

%$# cW _6W ]

Y ^ Z p [ ` k g Y ^ Z dg Z \ cW _ ]

f Z c !Wb

 '%$ 5V

%$$ _]

[q^o`_mdiWgZZ fZc  9 X f

 ^ X ^ V W ] 4 Z X \ V W f \ Z V L}4vW1cmz@ ? M6_1|Y|Y}]^ \[ + \ZjX

 %'%$ ' W[\ `_ca^]Y\+ \ZjX

"% 8ZZ]cW [_^ ^V[W`Y \Y

$% ZclWVY \ + \ VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % 3a^X`^ Zh \g^ ^m`l]_f+ 8ZjX

 % ]_W[ ]`cl_Xe Z[^gW]+ ^Vl_f^

"% "  6_YY]^ \V^^\+ Z`\g 4l`Ve+ \ZjX

 %'' !Wb

% _XY^X

%

IJKLMNOPQRNKPSJKTJQNUPQNVNWXYVZV[\]] PUN^_P`JZaJbPZKVaKcdefghgijdekdlPZ

mno pq rrstuvwvq xq rrwtvsuy


M 2 n R4 4 E 7 P M M 2 I 3 O 7 WhZZV[

M2nR44E7PMM2I3O7UM4R3O14427 T„

Y`X.[ Z`]\Vi !WVc[

% `[li ZWY+ 4VW_e+  7

 % ' !Wb

 % cW_]

^Y`X[ mZ`]\VihWVcdecW_] fZc

Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7 WXY Zh 4WXWWX+ 7

% VWk Z`]\Vi 7^mZ\ ]`fk_Xe 4^X\V^ !Wb

% # WY ]k 4gWV]Z\\^ \+ Z`VYW+ \

"%#''# cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei 5V 5

VW X e ^ &W

#% $ 8ZZ ]$[%_ ^ ^ZVcl [W`WYVY \\Y + \ VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % cW_]

V_fg_^p[WjgdiWgZZ fZc !Wb

%

M4P21On533E

Eu ~ u^\^MVz.[> wWs]v+x 77> | | w 1 u ? %' M 4 I 6 1 4 5 7 2 2 3 7 7 4 2 P 1 I 4 6 7 \WVV 4Zcm`\^V 9Xf

cW_]

Y^Xpf^de`iWXW X^\ ei ' V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%""" 5V

%""" Y`X.[ Z`]\Vi !WVc[ !Wb

"%# % `[li ZWY+ 4VW_e+  7

 % ' cW_]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc !Wb

 % cW_]

^Y`X[ mZ`]\VihWVcdecW_] fZc

M 4 2 n y M 2 2 7 1 I ( 2 G 7

 WfkWe_Xe ]W[\_f 9XfZVmZVW\^Y

^_^`abcdef`gchij`klmbncj`opqlrds

M4P21On7PMM2I37

&^]_Xe\ZX WVk+ 4ZV^X\iX^+ .f^

%$"' 7_YfZ 8VWY_Xe 4ZcmWXi 5V

% $$ Z\ Wcm ZWY+ `_ca^]Y\+ \ZjX

%" !Wb

%$#$ !Wb

% cW_]

[`V^XpXmedicW_] fZc cW_]

Y_YfZkhfdY_YfZkhf fZc

V^f_[_ZX WfkWe_Xe *`i, 9Xf

Z\ 4Wcm \V^^\+ ZV\g 4l`Ve+ \ZjX

% ##$ !Wb

% #$ cW_]

mV^mWf_Xfde`iWXW X^\ ei

M442H2227

`YYi.[ ZZ] W] WV

Y`X.[ Z`]\Vi !WVc[

% `[li ZWY+ 4VW_e+  7

 % ' !Wb

 % cW_]

^Y`X[ mZ`]\VihWVcdecW_] fZc

WYVWk Z`]\Vi 7^mZ\ ]`fk_Xe 4^X\V^

5VWXe^ &W]k 4gWV]Z\\^ \+ Z`VYW+ \

"%#''# 5V

#% $ cW_]

V_fg_^p[WjgdiWgZZ fZc

M4R3O14427

" g^V_hh \ + 4_]^+ \ZjX

%"# WclWVVWX.[ X\^VmV_[^ Z`]\Vi !WVc !Wb

%# $ 6^WYZj WXk+ 7

%'$ 5V

%$"" `\fg^V.[ ZZ] WV `l]_f ZWY+ W ^X_\WXf^

%$"'%#$ 3 ) X\^VmV_[^ 8g^ 4ZX\W_X^V Z`[^ 6_YY]^\ZX \ + 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

%'#$' 5V

%$# " ZclWVY \ + &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

"%#$ # `l]_f ZWY+ W ^X_\WXf^

"%$$ 5V

%'  6_YY]^\ZX \ + 4Wcml^]a_]^

 '% "$ !Wb

%" 5V

 '% #" cW_]

WVkdX^\jZVk[ei fZc 5V

 '% ' !WVhWX 6^XY^[ _c_\^Y cZ\_a^ 3V\ 45 Vo`gWV\ \ 4`Ve+ 8ZjX

%# $ Zll \V^^\+ Wfi\ZjX

%' 3`\Z # 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ 8ZjX

"%"### 5V

% Wb

% " cW_]

VWclWVVWX[^X\^VmV_[^decW_] fZc !&^ l[_\^

jjj W`\ZcZ\_a^WV\ fZc

M4O12(2372RLI227

3]^V\ V_X\_Xe

M4713O7

% WcWgW \V^^\+ )W]iWX 4^X\V^+ X_\ = + 4`Ve 8ZjX

"%"' !Wb

"%" &^l[_\^

jjj W]^V\mV_X\_Xe fZc

]ZlW] V_X\_Xe VWmg_f[ 9Xf

`^^X[ 3\]WX\_f 9XY`[\V_W] [\W\^+ .a^]Y\+ \

%#' 5V

"%$"$' !Wb

% cW_]

e]l]mV_X\_XedecW_] fZc

M4P21On52OL7

(z>~%sx 35f}f^v[{2 1{1suA [ ZWY+ &W\^V \V^^\+ \ZjX

%' %

!Wb

"% $ `l]_f ZWY+ 8_c^gV_+  7

 %$ 5V

 %"# 5V

 %' !Wb

 %

¶·¸·¹·

ÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÆÎÏÌÐÐÏÑ º»¼º¸½¸¾ ¿º ÐÕÔÌÖÎÏÑÆ×ØÏÈÒÕÑÆ×ÖÙËÕË ÐÚÛÜÝÞÆÛßàáâãäåæßàçèéêëæÚ Àº»º¸¶Á¿¼Ã¸º ÒÐÌÓÔ

™š›œžŸ ¡¢£¤Ÿ ›žŸ¥š›ž £¦§£¨©Ÿ›œª£«¬­Ÿ›¬ª£¨›¬®¯¡°ª¤¡±¬¯›ª£«ž ¡ª²Ÿ³›ž´£µ¯¬³­£´£¤¡³­¡ž

tuvwxyxz{|}~x{{€‚xƒ„…†‡xyxt}uˆ‰xŠ‹‡‰xu~Œu‹€„v‚x}v}~u‡{~‚xt{€}xŽu|‚xƒ{‚xŠ~„€€x‘„‡‚xt{}x’€u“Œ‚ {~†xƒ„…†‡‚x”„~x’{“Œ~}{~‚x•}u‹~„v…xuŒ}‚x–ux’u~}xz~{w‹‡xuvwxŒu„v‡x„vxuxˆu~„}‡‰x{—x{€{‹~˜

졯§£ííîïðñòíª£ííóïôîõö£÷£ø¬ù§£ííîïóôôí

     &#)!*("%"#$$+%&#&',(!&&-'"#'(


Tย„T M4R3O14427UMOI613O7 49 Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[

'%$ !V_^XY[g_m+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % "% !Wb

 %$$# cW_]

[W]^[d^f_e`iWXW fZc &^l[_\^

jjj ^f_e`iWXW fZc

!WVhWX 6^XY^[ _c_\^Y

 Vo`gWV\ \ + 4`Ve \ZjX

%# $ 5V

%$ VZa_Y^Xf^+ 76_X^[ ^Va_f^[ \Y+ 7

%" !Wb

%# cW_]

WYc_XdhWVc[`m fZc &^l[_\^

jjj hWVc[`m fZc

!_b%9\ WVYjWV^

6^kY^f_ 9Xa^[\c^X\[ 9Xf

'%'' 4Zcc^Vf_W] ]aY+ Wmmi 3fV^[+ 47

$% 5V

$%$' 5V

$%$# 5V

$% !Wb

$%$## 6) 9cm ZV\ bmZV\ WXYi Wll 3]^bWXY^V \[+ )_\\i \ZjX "%" $' !Wb

% cW_]

ck[_cmZV\[deZ] X^\ ei _]a_^.[ WV_^\i \ZV^ _eg WYh_^]Y \[ + \ZjX

"% !Wb

"%$ cW_]

[_]a_^[bbdiWgZZ fZc

# 6W_X \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

%'# 5V

"%$ ' !Wb

% " cW_]

h_b_\dh_b_\gWVYjWV^ fZc $$$ V_X\_Xe 9Xf &^l[_\^

jjj h_b_\gWVYjWV^ fZc ^iZZ\X Y$   ^e^X\ ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

%# / & Z\\^V 4Z *`i, \Y

cW_]

l^iZXYkdX^\jZVk[ei fZc '" 5VZXZo`^ WXf^ _ll[ \[ \ZjX

%' c\^f 5V

%"$ #$ 7`XfWX \V^^\+ ^j\ZjX+ )_\\i

%$ !Wb

% ' cW_]

[W]^[d^c\^f eiรบ&^l[_\^รปjjj ^c\^f ei cW_]

qjmZ\\^VdX^\jZVk[ei fZc _h \]W X3Y &W 5h\h^_fV ^ 6W bc^[ \[+ 4`Ve+ \

"%# 6WV_f[ 4Z \Y

 Z ] #%" 4gWV]Z\\^ \ + \ZjX+ \ZjX

% # 5V

%$ cW_]

cWV_f[dcWV_f[gZXYW fZc 5V

%" &^l[_\^

jjj cWV_f[gZXYW fZc 5V

%'$"% !Wb

%$ _]a_^.[ WV_^\i \ZV^

l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc _eg WYh_^]Y \[ 8ZjX

"% ]Z&^ l W ] WfkWe_Xe 9Xf

!Wb

"%$ `^^ cW_]

[_]a_^[bbdiWgZZ fZc 5V

X [ 3 \ ]W X \_ f + 9X Y ` [ \V _W ] [ \W \ ^ + 

.a ^ ]Y \ + \

 "%$%"#$'' !Wb

% cW_]

e]l]mV_X\_XedecW_] fZc ]ZlW] V_X\_Xe VWmg_f[ 9Xf

`^^X[ 3\]WX\_f 9XY`[\V_W] [\W\^+ .a^]Y\+ \

%#' `iWXW Zj^V _eg\ 9Xf 5V

"%$"$' $ 6W_X \V^^\+ 4`Ve \ZjX !Wb

% 4`[\Zc^V ^Va_f^ Z\]_X^

%$ 3ffZ`X\ Xo`_V_^[ *9=,

%$"# cW_]

e]l]mV_X\_XedecW_] fZc &^l[_\^

jjj em]_Xf fZc VWmg_f ^Va_f^[ &^]_Xe\ZX \V^^\ ZV\g ZWY+ \ZjX

% L}ย tV1Z~au_Yv^xXf-^+z v | z7v } s 1 z ~

z

รก G

> x } ~

}

2 s Ar%" cW _]

VZl_XeVWmg_fdgZ\cW_] fZc ~su v^7WuhZvVB\g1 ยu\V?^^\3+ ~4sWucmv|lv^1]?a_u]^+ \ZjX

% #"" 5V

%" I 5V

%" !W b

%'" !Wb

%" cW_ ]

_[ ^ e VW m g _ f [ de cW_] fZc cW_]

_XhZdcWfZVmei fZc &^l[_\^

jjj cWfZVmfW\ fZc )V[XW W]VWc V_X\^Vi % `l]_f ZWY+ W /W]Z`[_^+ &47

'%$$ !Wb

'% " cW_]

klmV_X\^VidiWgZZ fZc

M4R3O1O267LI77I46

M4R3O1O267LI77I46 3NPIML361

9XY`[\V_W] `mm]i Zh `iWXW 9Xf

 VZa_Y^Xf^+  7

3ffZ`X\WX\

%" W]^[

%" !Wb

%"# cW_]

]m^V[W`Yd_[ei l_

MO377PO3R27H3O7

!WVhWX 6^XY^[ _c_\^Y

 Vo`gWV\ \ + 4`Ve \ZjX

%# $ 5V

%$ VZa_Y^Xf^+ 76_X^[ ^Va_f^[ \Y+ 7

%" !Wb

%# cW_]

WYc_XdhWVc[`m fZc &^l[_\^

jjj hWVc[`m fZc

MOI613O7

9 :;รฝ1รผรพ<=== >?@AB@ACD@AEF

GHI JKLMLMNOPQRSOLTUNJH

VWXYYXZ[X\]^ V_`^abX^^cd\Z]^ V_aefg\Z]^ V_Zgh[`ZX^ ViejXZ^ V_aec_ggk^ VlXhXamYc_ggk^ Vn\oX^c_ggk^

VpahkXY^ VqbraY\Yagb^ VsZgoZ\ttX^ VumaZ\ec_ab]abocWX]oXZ^ Vvb\ej^a^c_ggk^ Vl`ffXZcuY\tm^ VW\tab\Yabo V_ggkc_ab]abocwcu`mmeaX^

รผรฝรพรฟ0รพรฟ1

234627489 9 8  9 9  

!"###$%!"&% '()%!"&% *9 99 +,,- ./0- 1 .2 6,-3459 467 9 6. 8 ,


MOI613O7UMOI61I6GUEIGI122 T„<

ªª­ÎÏÐÑ ÒϹ¯ Ó¤¹ºº¤ Í Ò¹ÔÓÕÔÖ¯ ÐÔ×Ô¹Í ×º¸¹×º¤¸ØЫ

¤¥¦ § ¨©ª« ªª¬« ­ªª®¯ ¯ ¯ °±²§ ¨©ª« ªª³« ª´´µ ¶¥¦ ¦ § ¨©ª« ³ª·« ®¨¨® ¸¹ ³³­« ©·©· º»±¼ ¦ § ¼ ½¾¿À±´Á¼ ½ÃÄÅ¿ÁÆÇ« È¿» ÂÉʱÀ½¥ÃË¿ÂÌÄÆÇ« È¿» ÂÁ±Â±Ä½±ÃÅÀÆ»±¼ ¦ « È¿»

« « « ×Ñ Ùº¯ ÏÓ¯ ¤Õº¯ ¸ÒÒ¸¹¤ÏÐÑ ¤Ú « « « ×Ñ Ùº¯ ÏÓ¯ ¤Õº¯ ¶ÔÛÛ¯ ¸¹¯ ¹ºÜϺӤ « « « ڸϯ ØÑ ÛÛ¯ Þº¯ ÓÔ¤Ñ Ó°Ñ ºÖÝ Ý

xxxyz{| ~€~‚ƒ}{y„€„…†‡ˆ‚‰‡Š~ƒ xxx‹z{| Œ‰y„Žˆ‡…„Œ€„€Œ}{‚‰„€ƒ„€Œ x‘’ xx‹z{|“ˆ‰” …„•{z €Œˆ ƒˆyŠ~Š‰ˆ‚‰„€ƒ„€Œ{‹xxx }–—ˆ˜’™’š›”–—€”œ–“”}}”z–—ˆz{žŸ‘z”–—ˆ”}}”zŸ”’ –—

˜ßˆƒ† ~ ƒ‡áàà

~’“” ’z–—ˆ‚{–}”z–—ˆy“¢”z–—ˆ~{|•“›|”}ˆ…“›•–—ˆ‚z{™z’||”–—ˆˆ£ˆ|’¢ˆ|{z”xˆxˆx¡¡

âãäåæçãèéêêêëìíîïðñòóôõîö÷ëøõù

^iZXY $$$ V_X\_Xe 9Xf

Z\ $  ^e^X\ ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

%# cW_]

l^iZXYkdX^\jZVk[ei fZc

4gWXY V_X\_Xe ^Va_f^ *!ZV W] [_Xe]^ h`] fZ]Z`V mV_X\_Xe,

6^\VZ 4ZVmZVW\^ 5hh_f^

" n3. `Wc_XW \ + 4`Ve+ \ZjX

%'#"$% !Wb

%'#"" cW_]

_XhZdc^\VZe`iWXW fZc

6^\VZ 7Zf`c^X\ 4^X\V^

" 4VZW] \V^^\ ^XYW] ]Wf^+ \WlVZ^k

"%$ !Wb

"%$ cW_]

_XhZdc^\VZe`iWXW fZc

6^\VZ ^j 3c[\^VYWc VWXfg

' 6W_X 8g^W\V^ 3]^i+ 3+ ^Vl_f^

%" !Wb

%$ cW_]

_XhZdc^\VZe`iWXW fZc

 WfkWe_Xe ]W[\_f 9XfZVmZVW\^Y

&^]_Xe\ZX WVk+ 4ZV^X\iX^+ .f^

%$"' 5V

% $$ !Wb

%$#$ cW_]

[`V^XpXmedicW_] fZc

' `lWX_ 3a^X`^+ ff]^[+ 7

%'#$ 5V

%'" 5V

% Wm^VcW\^ V_X\^Vi 5V

'%'" Z\ " ^j 6WVk^\ \V^^\+ 4`Ve+ \

"%$'" cW_]

fgWXYmV_X\_Xep[^Va_f^diWgZZ fZc

4_\i V_X\^Vi WXY `ll^V \Wcm _eX[

V_X\ &ZV]Y

!  V_X\_Xe [\l

7tu1 9XYH`[}\?V_W?] }[~\WM\^v+1 ~fsfu]^v[x+ I ~ 7r

%"

# 5VZXZo`^ Zll \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

%'# 5V

 % cW_]

k_[[ZX$diWgZZ fZc

 4ZXf_]_W\_ZX \V^^\+ 8`fa_]^+ \ZjX

%'# cW_]

l]_XYYcWXXdgZ\cW_] fZc

% '$%' /ZgX \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

%" 5WVb

%" 5V

%#$$' !&^ l[_\^

jjj [g^_kgW[[WX fZc 5V

"%$ !Wb

%#'' 8g^ !Wc_]i \ZV^ cW_]

hgmV_^[\dX^\jZVk[ei fZc  5 `_]Y_Xe+ VZ`XY !]ZZV+ Zll WaWe^ \[+ Zll[\ZjX+ 8ZjX

"%# ]ZlW] V_X\_Xe VWmg_f[ 9Xf

!Wb

"% `^^X[ 3\]WX\_f 9XY`[\V_W] [\W\^+ .a^]Y\+ \

%#' 5V

"%$"$' cW_]

hWc[\ZV^WkdiWgZZ fZc !Wb

% cW_]

e]l]mV_X\_XedecW_] fZc

^Vh^f\ V_X\

`lWX_ 3a^X`^+ ff]^[+ 7

% 7^[_eX _[\WmV_X\ cW_]

m^Vh^f\mV_X\ dgZ\cW_] fZc Z#a"_X Y\Wg \V^^\ ZWY 4`cc_Xe[ ]ZYe^ 47

#%' V_X\ hZV ]^[[ !_h\g \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

%' cW_]

eZa_mV_X\decW_] fZc cW_]

[W]^[dmh]ei fZc G>xu~s uv|v1?u V_X \% _ \^mm^V Zll \V^^\+ Z`VYW+ \ZjX

%"# WXf^ _ll[ 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \ZjX

%'#" !Wb

%'' !Wb

"%# cW_]

eWWde`iWXW X^\ ei cW_]

mVX\V_\^decW_] fZc _]WVi 7Wa_Y[ZX 7^[_eX[ 8^fgXZ]Ze_^[ 8g^ !Wc_]i \ZV^ _b\g \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ 8ZjX

%$  5 `_]Y_Xe VZ`XY !]ZZV+ Zll WaWe^ \[+ Zll[\ZjX+ 8ZjX

"%# cW_]

g_]Z YWaZdecW_] fZc !Wb

"% &^l[_\^

jjj geYY^[_eX[ fZc cW_]

hWc[\ZV^WkdiWgZZ fZc 9cmV^[[_ZX[ 4VZjX \V^^\+ 8ZjX

"%""" !Wb

"%"" cW_]

_cmV^[[_ZX[eid]_a^ fZc 3  /_jWXVWc V_X\^Vi 9Xf

 Wfk \V^^\+ ^] 3_V _]We^

%## / V_X\^Vi+ `ll^V \Wcm _eX[ cW_]

WVmV_X\^VidecW_] fZc 4gWm^] \V^^\+ ^j 3c[\^VYWc+ .f^

%$ !Wb

% '$ 3 V_X\ gZm 6WX_m`V \V^^\+ VW[gWY WeWV+ \ZjX

"%$ cW_]

k_[[ZX$diWgZZ fZc 5V

%$$ )989 !Wb

% # " 8g_VY \V^^\+ _]_^XYWW]+ V^W\^V \ZjX

%# cW_]

VmWVW[XW`\gdecW_] fZc cW_]

[_\WdkV_\_ZX]_X^ fZc &^l[_\^

jjj W mV_X\[gZmei fZc &^l[_\^

jjj hWf^lZZk fZckV_\_ei 3]^V\ V_X\_Xe )V[XW W]VWc V_X\^Vi % WcWgW \V^^\+ )W]iWX 4^X\V^+ X_\ = + 4`Ve 8ZjX

"%"' % `l]_f ZWY+ W /W]Z`[_^+ &47

'%$$ !Wb

"%" !Wb

'% " &^l[_\^

jjj W]^V\mV_X\_Xe fZc cW_]

klmV_X\^VidiWgZZ fZc

MOI61I6G

MOI61I6GUEIGI122

3  /_jWXVWc V_X\^Vi 9Xf

 Wfk \V^^\+ ^] 3_V _]We^

%## cW_]

WVmV_X\^VidecW_] fZc

]ZlW] V_X\_Xe VWmg_f[ 9Xf

`^^X[ 3\]WX\_f 9XY`[\V_W] [\W\^+ .a^]Y\+ \

%#' 5V

"%$"$' !Wb

% cW_]

e]l]mV_X\_XedecW_] fZc

/W_ _eX[ 3`\Z 7^[_eX[

n7.+ 9XY^m^XY^Xf^ Z`]^aWVY+ \ZjX

 % '" 5V

%'' cW_]

qW_ [_eX[ W`\ZdecW_] fZc

6ZY^VX VWh_b

4Z`VlWX^ WVk+ 3XXWXYW]^+ 4 7

$% '"" cW_]

cZY^VXphbdiWgZZ fZc &^l[_\^

jjj cZY^VXeVWh_bei fZc

`][^ ^X\W][ X\^V\W_Xc^X\

 Z`\g ZWY+ Z`VYW+ ^ZVe^\ZjX

%#''# 5V

$$%# 5V

%# cW_]

m`][^^X\dgZ\cW_] fZc 45679   !"#""$

úúúûüýþÿ01û123


T„l MOI61I6GUM2-K2GI6GUMQ-MIM37

M O I 6 1 I 6 G U M 2 K 2 G I 6 G V^f_[_ZX WfkWe_Xe *`i, 9Xf

MOI61I6G3NPIML361 y7PMM2I37 Z\ 4Wcm \V^^\+ ZV\g 4l`Ve+ \ZjX

% ##$ !Wb

% #$ 3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ \Y

cW_]

mV^mWf_Xfde`iWXW X^\ ei `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % 5V

%"' % MOI61I6GUM2-K2GI6G !WcWb _ ]

f Z X \ W f \dW

_ X ]_cei%" fZ"c _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb L2 1 3 O I 2 2 7 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \

"%# 5V

%$ ]ZlW] WfkWe_Xe 9Xf

`^^X[ 3\]WX\_f+ 9XY`[\V_W] [\W\^+ .a^]Y\+ \ %#' 5V

"%$"$' !Wb

% cW_]

e]l]mV_X\_XedecW_] fZc

5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

5hh_f^ &_WVY

# 4gWV]Z\\^ )_Xe \[ + Wfi\ZjX

% !Wb

% cW_]

\g^Zhh_f^j_WVYdiWgZZ fZc

V_X\ hZV ]^[[

MP(2I-O3221I467

G>xu ~WsXufv^| v_1l?l[u 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \ZjX

%'#"

b

%'' !_h\g \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

%' !WcW _]

eWWde`iWXW X^\ ei cW_]

[W]^[dmh]ei fZc )_Xe 3Y a^V\_[_Xe \Y $ 4g`Vfg \ + 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

% \WVV 4Zcm`\^V 9Xf

' V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%""" 5V

%"$ 5V

%""" !Wb

%#$$ cW_]

k_XeWYadX^\jZVk[ei fZc 5V

%# 5V

%" &^l[_\^

jjj k_XeWYa^V\_[_Xe l_ 5V

%$' !Wb

"%# cW_]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc &^l[_\^

jjj [\WVVfZcm`\^V[ fZc 3Ya^V\_[_Xe 6WVk^\_Xe ^Va_f^[  n. 4Wcm \V^^\+ Z`\g 4l`Ve+ \ZjX

%# !Wb

%# cW_]

_XhZdWc[e`iWXW fZc VWX[ ^f`V_\i ^Va_f^[ # 7`XfWX \V^^\+ ^j\ZjX+ )_\\i+ \ZjX "%$$ 5V

"%"' !Wb

"%#'' 6WV_f[ 4Z \Y

cW_]

a_l^V\WdiWgZZ fZc #%" 4gWV]Z\\^ \ + \ZjX+ \ZjX

% # cW_]

cWV_f[dcWV_f[gZXYW fZc &^l[_\^

jjj cWV_f[gZXYW fZc

MOIQ213I6Q371IG21I467 MO4-PO3L36173OQI-37

j_[[ 6Wfg_X^Vi [\

Z\ 4Wcm \V^^\+ ZV\g 4l`Ve+ \ZjX

% ##$ !Wb

% #$ cW_]

mV^mWf_Xfde`iWXW X^\ ei

M O I 6 1 I 6 G U M 2 2 7 1 I ( 2 G 7 ]ZlW] WfkWe_Xe 9Xf

`^^X[ 3\]WX\_f+ 9XY`[\V_W] [\W\^+ .a^]Y\+ \ %#' 5V

"%$"$' !Wb

% cW_]

e]l]mV_X\_XedecW_] fZc

MPLM7

MQ-MIM37

`l]_f ZWY ff]^[+ 7

%' 5V

%'# 7Wa_Y ^V[W`Y 9Xa^[\c^X\ \Y

!Wb

%'' `l]Z\ F+ ]Z\ 3+ ^ ^[[Z`Va^X_V+ 47

$%$" 5V

$% 5V

$%" 5V

$%'

$%$" G>xu ~WsXufv^| v_1l?lu[ 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \ZjX

%'#" !Wb _eg \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ ^ZVe^\ZjX

 %$"%' b

 %$ %# !Wb

%'' !WcW cW_]

eWWde`iWXW X^\ ei WhZZV_[]

Ym_]#diWgZZ fZc Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7 WXY Zh 4WXWWX+ 7

% !Wb

% # cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei 7Wa^.[ VZcZ\_ZXW] VZY`f\[ 8 Z Z [W`Y \Y

 [\ \V^^\ Y 4`cc_Xe[ ZYe^ 47

 % '# ]$[%_ ^ ^ZVcl cW_]

mVWlg`mWYWY^aWdecW_] fZc !Wb

W V Y \

+ 

\  V Z a _Y ^ X f ^ +  7

 %$%" % 9cmV^[[_ZX[ XYZ[\]^ZW\_VW`V]Za\]ZbZcdebfbghii 4VZjX \V^^\+ 8ZjX

"%""" UV\Wa Zjk\lVfmVn\fWbmWopqrstsuvpqwpx\f !Wb

"%"" yz{ | } ~~€‚ƒ‚} „ } ~~ƒ€‚… cW_]

_cmV^[[_ZX[eid]_a^ fZc

MO4J3-1L262G3L361

V^f_[_ZX WfkWe_Xe *`i, 9Xf

MP(2I7HI6G-4LM26I37

MO4L41I4622I13L7


NP2OOI37UO3223712132G36-I37 T„„

V W X YZ

[\]^_`

abcdefghijkclcdmnopcqojgpr stjuemphcvpmewptmxy

% & ' ( ) * * + , . / 0 ) 1 ) / * 2 / 3 456789:;<;=6>7?@A6B??CD?5 EEEC;<;<FG=6>7?CD?5

HIJKLMNOJKPQKRMSTUT

O32EnLIS-46-O313

`VWX VZ[ 8Zm 6_b

NP2OOI37

" ^]W \V^^\+ Z`Y^VZi^X+ &7

%#' 5V

% !Wb

%#'

O2EI4-4LLP6I-21I467 ^W!WY'b %i"c_ 9bX Y 4` Z[ X\ Vf_ WV ]^ \ ^_\ ^ \ Yf f ]^ [ + 7

 %"%""# WhZZV[ 72237y73OQI-37 cW_]

V^WYic_bd^j_V^]^[[ei fZc Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7 WXY Zh 4WXWWX+ 7

% !Wb

% # 44 `iWXW \Y

cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei `_ca^]Y\+ 8ZjX

% $ O3223712132G36-I37 !Wb

%$ 8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y

]ZlW] X\^VmV_[^ $% ZclWVY \ + \ VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % cW_]

cW_]dff[ei fZc 4g`Xe Ž.3[  9XY [a 6WXY^]W 3a^+ ]WX\ ^]Y\

 #% $ !Wb

% cW_]

fg`Xe $diWgZZ fZc O 2 E I 4 7 1 2 1 I 4 6 7 /^jWXVWc.[ ^W]\i VZm^V\i 6WXWe^c^X\ ^Va_f^[ O 2 E I 2 1 4 O 7 fZ `i[ 7Z][ ]Ye+ ZV\g+ \ZjX+ \

"% '## _\\]^ Zfk `_\^[ cW_]

q^jWXW]V^W]\idiWgZZ fZc 3 6`hh]^V 4`cc_Xe[ `Wc_XW \[ + 4`Ve+ \

"%"

4gWVVWX.[ WY_W\ZV &ZVk[

 `l]_f Y + 6f 7ZZc+  7

%$ 5V

%" cW_]

fgWVWXpVWYjZVk[diWgZZ fZc

9cm^V_W] 6WX`hWf\`V^V[ `iWXW \Y

' `V`[gZ\\Wc \ + VW[gWY WeWV+ \ZjX

"%# !Wb

 % " cW_]

_ce]\YdecW_] fZc

$ 6W_X 4g`Vfg \[ + 3+ ^Vl_f^

%$$ €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒA‰Š‚ƒBm…Œ " VicZX.[ Va^X 3+ ^Vl_f^

%"" !Wb

% W 4WV_l 7_X^V _X \V^^\+ 3+ .f^

%$ cW_]

]_\\]^VZfk[`_\^[eidiWgZZ fZc 5 Vn3 . 6W 5V

]_\\]^VZfk\^]^a_[_ZXdiWgZZ fZc !Wb

%%'$ cW_]

W]l^V\'dc[X fZc

8 WY_Z 9Xf

 V_fkYWc Zi]^ ]Wf^+ \WlVZ^k

%'$ 6^X\ZV^ % _Xeg ^W]\i \Y

cW_]

X\XVWY_ZdiWgZZ fZc 3'$ 4WVc_fgW^] 6_YY]^ \V^^\[

% $ " &^l[_\^

X\X\a%VWY_Z fZc !Wb

%# cW_]

c^X\ZV^[_XegV^W]\idiWgZZ fZc


T„4 O3223712132G36-I37UO3612273OQI-37

O 3 n 2 I 6 G 4WV_ll^WX 4ZX\W_X^V 9Xf

!WVc+ W[\ WXk 7^c^VWVW

% 5V

%"%$ !Wb

%

O 3 5 O I G 3 O 2 1 I 4 6 y 2 I O -46EI1I46I6GO3M2IO7

3\]WX\_f 3_V 4ZXY_\_ZX ^hV_e^VW\_ZX ^Va_f^

cW_]

X^a_]^pZ[cWXdiWgZZ fZc

WmgW^].[ ^W] [\W\^ VZm^V\i 6WXWe^c^X\ ^Va_f^

$ _eg\ ^e^X\ \[ + Z`VYW+ \ZjX

"%

O35OIG3O21I46 O3M2IO7y73OQI-37

$  4gWV]Z\\^ \V^^\+ Z`VYW+ \ZjX

%# 5V

"%'$ !Wb

"% " cW_]

VWmgW^]V^W]_\idiWgZZ fZc 3X\WVf\_f 6W_X\^XWXf^ WXY ^mW_V[ $ 8g_VY \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

%$ `eV_c ^W] [\W\^ 3e^Xfi 5V

$% ^]W\^Y ^Va_f^[ 3mmVW_[^V[ b

%$ WYh_^]Y ^ZVe^ \[ + &`[\+ \ZjX

% !WcW _]

WX\WVf\_fV^mW_V[diWgZZ fZc 5V

 %#$ cW_]

[`eV_cV^W]^[\W\^diWgZZ fZc

P74OG26I721I467 O3223712132MMO2I73O7 -Ou8~g3sZv2cW}Iw[G I?WIwX}4Y{1 4vC}~1?}s1z~záG>x}~} [ &ZZ]hZVY 3a^X`^+ \ZjX

%#

/^jWXVWc.[ ^W]\i VZm^V\i 6WXWe^c^X\ ^Va_f^[

fZ `i[ 7Z][ `_]Y_Xe+ ZV\g+ \ZjX+ \

"% '## cW_]

q^jWXW]V^W]\idiWgZZ fZc

`eV_c ^W] [\W\^ 3e^Xfi ^]W\^Y ^Va_f^[ 3mmVW_[^V[

O3612273OQI-37

3X^j WV\i ^Va_f^

%" 7`XfWX \V^^\+ ^] 3_V WVk+ \ZjX

%$$ 5V

%$ !Wb

"%'# cW_]

WX^jmWV\i[^Va_f^diWgZZ fZc &^l[_\^

jjj \^X\f_\ie`iWXW fZc

)  *`i, 4ZX[\V`f\_ZX 4Z 9Xf

 WV_cW 3a^+ ^] 3_V WVk+ 8ZjX

%# !Wb

%$$ cW_]

k[pe`iWXWdiWgZZ fZc

L} tV1Z~au_Yv^xXf-^+z v | z7v } s 1 z ~

z

á G

> x } ~

}

2 s Ar%" 

5V

%" 5V

%" !Wb

%" cW_]

XhZdcWfZVmei fZc &^l[_\^

jjj cWfZVmfW\ fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBm6Œ

•–——˜™š›œšž›Ÿ— ›¡¢£—˜££›—›¤¢ Ÿ—Ÿ

5V

% " 5V

"% $ !Wb

"%" 5 Zb $+ ^ZVe^\ZjX+ `iWXW cW_]

fZX\Wf\df_Ze ZVe ei &^l[_\^

jjj f_Ze ZVe ei

WYh_^]Y ^ZVe^ \[ + &`[\+ \ZjX

% 5V

 %#$ 7_[f_m]^ 5h jWc_ 7WiWVWcYW[[ 8 9XYWV cW_]

[`eV_cV^W]^[\W\^diWgZZ fZc

#% ' cW_]

_cW\gZ^VWdgZ\cW_] fZc

O3-4OEI6G71PEI47

O32IGI4P7714O37 ' n3. 7`XfWX \V^^\+ ^] 3_V WVk+ \ZjX

%" 3] 6WY_XW bf]`[_a^ \i]^[

)VZ[[ )Z]ZV ^fZVY[

 3 &W\^V Zm^ \V^^\[+ 4`Ve+ \ZjX

% " 5V

"%$$ !Wb

"%' cW_]

cW\\W_[W]^[dgZ\cW_] fZc

%#" cW_]

WW_VfZXY_\_ZXdiWgZZ fZc 7_WcZXY 8^X\[ 9f^We^ 9Xf * 4^V\_h_^Y, " \W\_ZX \V^^\+ )_\\i

%"" 5 V

 ""%% $$ cW_]

_f^We^eidecW_] fZc cW_]

Y_WcZXY\^X\[decW_] fZc ]\VW 4ZZ] ^mW_V[ \^]_Xe _^j 6WVk^\ *7ZXk^i 4_\i, \WlVZ^k

%'$ 7Z`l]^ 7Wi ^X\W] ^Va_f^[ 5V

"%' 8`[fg^X `l]_f ZWY+ W[\ WXk+ [[^o`_lZ

$%$' !Wb

$% ]Wf_^V ^hV_e^VW\_ZX 3 4 ^Va_f^[ WV\[ W]^ cW_]

V^[^VaW\_ZXdYZ`l]^YWigZ\^] fZc 8g_VY _eg\ \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

 %$ &^ l[_\^

jjj YZ`l]^YWigZ\^] fZc 5V

#%#" !Wb

%$ YY_^.[ ZlfW\+ bfWaW\ZV 3XY 4ZX[\V`f\_ZX ^Va_f^[ cW_]

WX\WV\_fV^mW_V[diWgZZ fZc # 5]Y ZWY+ ff]^[+ 7

% 5V

'#%$ 5V

% " cW_]

^YjWVY[_Xeg""decW_] fZc

O 3 5 O I G 3 O 2 1 I 4 6 3NPIML361y7PMM2I37 '' )WVZXW 3a^X`^+ Wmmi 3fV^[+ 47 $%" 5V

% "" 7gWX[ZX 8VWY_Xe

5[cWX ^W]\i

 6W\\W_ 4ZcmWXi

!Wb

%" [\ !]ZZV 4_\i 6W]+ ^e^X\ \V^^\

"%# cW_]

kVZ[[kZ]ZVdkVZ[[kZ]ZV fZc &^l[_\^

jjj kVZ[[kZ]ZV fZc /W_VWc _\\]^ 9XY_W \ZV^ % 3c^V_fW \V^^\+ \ZjX

%"$ $$ ^e^X\ \V^^\+ Wfi\ZjX ^ZVe^\ZjX

z{||}~€‚{ƒ

„…†‡…ˆ

‰‰‰Š‹ŒŽ‰‘Œ’Š“Ž”Š‘‹


O3612273OQI-37UO3712PO2617 T„

3cl_^Xf^ ^[\W`VWX\

'# 4Wcm `Wc_XW \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

"% cW_]

Wcl_^Xf^V^[\W`VWX\$ $decW_] fZc

3VWfWV_ Z\^]

]X ^V[W_]^[+ &7 * ^WV WVlZ`V V_Ye^,

%' 5V

%'" !Wb

%'' cW_]

_XhZdWVWfWV_V^[ZV\ fZc &^l[_\^

jjj WVWfWV_V^[ZV\ fZc

^]a^Y^V^ 9XX

Z\ ^f n3. 4Wcml^] \+ ^]a^Y^V^+ 4\iX^+ .f^ %$

VW[_] 4g`VVW[fWV_W _WV_W

$# 3]^bWXY^V 4gWV]Z\\^ \V^^\[+ Wfi\ZjX ^ZVe^\ZjX

%$"

`YYi.[ 6^_ 8`Xe ^[\W`VWX\

" g^V_hh \V^^\+ \ZjX

 % $$ !Wb

 %"$ cW_]

V^[\W`VWX\dl`YYi[e`iWXW fZc

4Whk 8^m`i

 # m_Xe 3a^X`^+ ^] 3_V WVk+ \ZjX

%'# !Wb

%' cW_]

VW]dVZVW_cWW_VjWi[ fZc &^l[_\^

jjj VZVW_cWW_VjWi[ fZc

6_X^[ ^Va_f^[ _c_\^Y

 VZa_Y^Xf^+ 7

%" 5V

%"" Vo`gWV\ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

 %# $ !Wb

%"$ cW_]

c[]dhc]ei fZc &^l[_\^

jjj hc]ei fZc

4WVW ZYe^

' `Wc_XW \V^^\+ 4l`Ve+ 8ZjX

%$ !Wb

% $ cW_]

fWVW]ZYe^dfWVWgZ\^][ fZc &^l[_\^

jjj fWVWgZ\^][ fZc

4WV_ll^WX 4`_[_X^ ^[\W`VWX\ 4Zfk\W_] WV

^X\%3%8^X\

Z\ "#%"' = _]We^+ W[\ 4WXq^ ^Vl_f^

%$$' Z\ WgWcWX.[ WVk+ Z`[\ZX+  7

%"$ 5V

%" -t4>Wvcmt @? 6_-YtY]1^ \uV^~^\[+ \ZjX

%"%" 5V

%## !Wb

% 3[gc_X.[ !`X WVk ^[ZV\

 % cW_]

V^X\W\^X\d^j_V^]^[[ei fZc # _eg \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

%"$ 3_aX^fXk` ^ \ZV^h ^\g\ ^ ^ m ` l ] _ f +  \ Z jX

"%#" cW _ ]

_ X h Z d[ m ] W [ g c_ X [

f Z c 4ZVV_a^V\ZX

%$" gWX\^].[ bZ\_f 4V^W\_ZX[ _XY^X % ^fZXY \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

"% &^l[_\^

jjj [m]W[gc_X[ fZc ^ j 3c[\^VYWc .f^

% " !Wb

%$$ 4ZV\Z`V[ &^l[_\^

jjj [gWX\^]fV^W\_ZX fZc VWX\ 4VWljZZY 4V^^k

%$# ZZ[`_VeYXWZ ] \ ^ ]_ X e Y

+ . f^

$ %%$$$ 5V

#%#' 6WgW_fW+ 47

#%$$$ \WV WV\i ^X\W][ V^^Y%^X%ZZm+ &47

%$ "$ " 4VW_e \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

%$$ `iWXW 6_[[_ZXWVi Wm\_[\ 4g`Vfg 5V

%" $' " !_h\g \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

% WZV[_k^W + W]+ 

$"%%$$ $ 5V

%$$ 5V

"%" ^Vl_f^WV\_fW

%$$$ cW_]

[\WVmWV\i'dgZ\cW_] fZc !Wb

"%" €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBmŒ cW_]

_XhZdeclf%]Z\\fWV^i ZVe 8^X\ 4_\i 7W_Vi `^^X %" 7`XfWX \+ ^]%3_V WVk+\ZjX

%$$ v }  } @ v } O 1 B u v O u ? z v s \V^^\

%"%" 5V

%$ H> ^h\ WXk+ [[^o`_lZ _a^V

%#' 43Wacm ^X`^ Zh \g^ ^m`l]_f

 % !Wb

"%'# 5 V

  %  " cW_]

\^X\f_\ie`iWXWdiWgZZ fZc !Wb

%$$ V^^Y%^X%ZZm

%$ "$ &^l[_\^

jjj \^X\f_\ie`iWXW fZc cW_]

e^ccWYgZZdecW_] fZc 7_WX.[ 7^]_ &^l[_\^

jjj g`VWkWlVWei fZc WVV 3]^bWXY^V \V^^\[ )_\\i+ \ZjX

%"$$ _[_ZX ^X^VW] 4ZX[\V`f\_ZX ^Va_f^[ cW_]

_cWe^hldiWgZZ fZc " Z`\g ZWY Wfi\ZjX

"% $# ]Z\g 9[]WXY ^[ZV\ 5V

% $ ' 6_ Y Y ] ^ \ V ^ ^ \ + ^ Z V e ^ \ Z jX + ` i W X W

  % " ' 5V

%'# !Wb

"% " 7`'k^% 'Z Y7e`^k^ \V^^\+ )_Xe[\ZX+ \ZjX

"%#$" cW_]

a_[_ZX[effZX[\V`f\_ZXdiWgZZ fZc cW_]

[]Z\g_[]WXYdiWgZZ fZc 5V

 %"$ !Wb

"%# cW_]

VW]dVZVW_cWW_VjWi[ fZc &^l[_\^

jjj VZVW_cWW_VjWi[ fZc 3VVZjmZ_X\ W\`V^ ^[ZV\ " $ ! Z Z Y 4 Z ` V \ ^YW.[ W]WW] ^[\W`VWX\ # m_Xe 3a^X`^+ ^] 3_V WVk+ \ZjX

%'# 3]l^V\ WcWgW \[ 8ZjX+ 8ZjX

%$" !Wg ^ " = "# 4ZVV_a^V\ZX+ 4ZV^X\iX^+ .f^

%#$ !Wb

%' 5V

%$# cW_]

VW]dVZVW_cWW_VjWi[ fZc 5V

%$$ !ZV\`X^ Z`[^ ^[\W`VWX\ &^l[_\^

jjj VZVW_cWW_VjWi[ fZc '# g^V_hh \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ 8ZjX

 '%$

O374O17

O3712PO2617


T„1 O3712PO2617


•–——˜™š›œšž›Ÿ— ›¡¢£—˜££›—›¤¢ Ÿ—Ÿ

z{||}~€‚{ƒ

„…†‡…ˆ

‰‰‰Š‹ŒŽ‰‘Œ’Š“Ž”Š‘‹ !`\^V]_X^ !W[\ !ZZY _eg\f]`l

#% # `[WXXWg _]We^ W[\ 4.\iX^ .f^

'#%"'#

Gu#v {} ~@?Ou?s}>v}~s

^j 6WVk^\ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

"%$$"' cW_]

e^VcWX[e`iWXWdecW_] fZc

Z]Y^X We]^ 4g_X^[^ 4V^Z]^ ^[\W`VWX\

"% 6W_X 4gWV]Z\\^ \[ + 3 ^Vl_f^

%#"

VWXY 4ZW[\W] Z\^]

 3V^W 6+ ]WX\W\_ZX ^ ^[[Z`a^X_V+ 47 $% $' !Wb

$% '# cW_]

V^[^VaW\_ZX[deVWXYfZW[\W] fZc

Wfk.[ W]WW] !ZZY 8Wk^ 3jWi ^Va_f^

 4Zcc^Vf^ \V^^\+ \ZjX

% # 5V

%"'# !Wb

"%"

Z\ m_fi 4ZVX^V

 8g_VY 3]l^V\ \[+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

% 5V

%'#$" €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBmDŒ

)WX`k` `_\^[

O3712PO2617 T„?

 ^f\_ZX 6+ 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

%$$ 5V

%"#$ &^l[_\^

jjj kWX`k`[`_\^[ fZc

ZjWVY.[ ^[\W`VWX\ V_l 7_X^V # 5]Y ZWY+ ff]^[+ 7

%# W 4 nW 3. 6W_X \V^^\+ 3+ .f^

%$ 5V

%' / `Ve^V[ !Wb

%$ WXYi Wll \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

5hh_f^

% cW_]

W]l^V\'dc[X fZc 7^]_a^Vi

% _c^ ^[\W`VWX\ 5V

%$'$ 8VWfk 3 !WVc+ W[\ WXk 7^c^VWVW

%$$# cW_]

ViWXVWgWcWXdecW_] fZc cW_]

_XhZdmWVka`^gZ\^] fZc &^l[_\^

qVl`Ve^V[ei fZc &^l[_\^

jjj mWVka`^gZ\^] fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBmDŒ _\\]^ Zfk `_\^[ )  4 9X\^VXW\_ZXW] 4ZcmWXi \Y Z`\g ZWY+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%$ $ 6W_X 4g`Vfg \[ + 3+ ^Vl_f^

%$$ 5V

%$ '# " VicZX.[ Va^X ^j 3c[\^VYWc+ ^Vl_f^ %"" cW_]

kafgZ\^]decW_] fZc !Wb

% cW_]

]_\\]^VZfk[`_\^[eidiWgZZ fZc )WclZW\ ^[\W`VWX\ g^V_hh \V^^\+ 4_]^ \ZjX

%#$'$ 5V

]_\\]^VZfk\^]^a_[_ZXdiWgZZ fZc 5V

%# `fki Z`[^ 4g_X^[^ ^[\W`VWX\ 5V

% ## " 6W_X \ WY WX^+ 3+ .f^

%#" cW_]

kWclZW\V^[\W`VWX\diWgZZ fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBmDŒ €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒB…CŒ L}CC ^ 1uj @?6W7~Vk}^\ \uV^s^s\u+ 4`Ve+ \ZjX

% K5-We(Z}\[C\ZzjXs?+ szWH~ [\ WXk 7^c^VWVW

%#$$% 5V

%"$$ !Wb

% L}v z@?M1||} cW_]

Y_YfZkhfdY_YfZkhf fZc 4W1 cm 6_YY]^ \[ + \ZjX

 %'%$ 3a^X`^ Zh \g^ ^m`l]_f+ 8ZjX

 % K56W -L} ~Auw}2Bu~>u XY^]W 3a^+ ^ZVe^\ZjX

%#$$ _ZX[Y^^gXW ]+ 

^ Vl _ f^

"%% " !Wb

% cW_]

Y_YfZkhfdY_YfZkhf fZc W]c 4Z`V\ ^[\W`VWX\ WV 6W_X \V^^\+ Z`\g 4l`Ve+ 8ZjX

 %# % K5- 7&Ws}\^@V vz 4uVZW] \[ + \WlVZ^k+ \ZjX

"% $ cW _]

mW]cfZ`V\e\decW_] fZc W[`[ Z\^] `iWXW !Wb

% ^e WjW] ZWY+ )_Xe[\ZX+ ^ZVe^\ZjX

%# cW_]

Y_YfZkhfdY_YfZkhf fZc !W^b

%" €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBmDŒ cW_]

[`[WX _[WWf[dm^eW[`[gZ\^]e`iWXW fZc K5-]_[Q[^w1X?e?^Xu ~ZCWuY+~ O^ZzVe}^A\ZjX

%'$' &^l[_\^

jjj m^eW[`[gZ\^]e`iWXW fZc !Wb

% cW_]

Y_YfZkhfdY_YfZkhf fZc

_]\ZX ^[\W`VWX\

WVX^\\ 6_YY]^\ZX \[ + \ZjX

%# # 5V

 %""

Áƹ˽¶¿½ÂºÂ´½¸´¶¿¿´ºÌƹ ÀÍ´Äν¸¹Â¹´ÄϽ½¸¹Ð ÄÀŹ´½¸´¶¸¾´º¶Âº¹ ºÎ¹´ÑÒÓÓÔÕÔÖÄÔ×

¥ ¦ § ¨ © ª ª « ¬ ­ ® ¯ ® ° © ª ± ¯ ¬ ² ± ² ¯ ³´µ¶·¸¹ºº´»´¼½¾¾¿¹ºÀ¸´Áº·¹¹ºÂôĶÅÆǹ¿¿È½¿¿¹Ã´µ¹À·É¹ºÀʸ ØÙÚÛÜÙÝÞßàÙÝÜÛáÙßâÜâÛÚâãÚÙ


T„F O3712PO2617

}~€‚ƒ„…‚ƒ„€†~‡ˆ… ‰‰Š‹ŒŽ‘’“‘”•–’‘‘”— «¬­®®¯°±¯°²³´µ¶· ‰‰¢‹Œ¸Ž¸‘’“‘”•££’“‘— ¤€œ¥‡€‚¦§‡œ¨‡… ‰‰ ‹¡©ŽŽª’‘‘”•£“’‘‘”— ˜€™„š„›œ‚ž˜Ÿ… ‰‰Œ‹ ¡ŽŽ‹¢’‘‘”•£‘’‘‘”—

M1||W}V_cWH> 3saE^GX`>^x } ~]}_[G[^Xe^X Y + \ZjX

%###

!Wb

% cW_]

Y_YfZkhfdY_YfZkhf fZc

Mz | Žux u @]?_[[-^Xte1^X uY~ y 7`7XfuW}Xá z\z[ A

%

5V

%$%

V_Xf^[[ Z\^] `iWXW

8VWfk ]Zfk n0. ]WX\W\_ZX VZa_Y^Xf^+ 7

%"$$ 5V

%"$$% !Wb

%"$$ cW_]

_XhZdmV_Xf^[[gZ\^]fW[_XZ fZc

äåæçèéèêëäìíîïðîíäñðéîäòðéðéóäôîëõèæíèéõöä ÷îíøðùîúäûèëõîäèéüäýïþðèéùîäèõäèéä ÿ0îï12èíçä3îøî2

   !! " 

_`abcdefgdhdh

`W]_\i m[fW]^ 4ZclZ % ^e^X\ _Xfk \[+ Zll[\ZjX+ \ZjX

%" `_XZ[ 4Wcm 6_YY]^ \[ + 8ZjX

% " ^e^Xfi `_\^[ Z\^]

'# WYh_^]Y \ + &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

%"# 5V

%$$ 5V

%$ !Wb

%$ cW_]

gZ\^]V^e^XfidiWgZZ fZc &^l[_\^

jjj V^e^XfigZ\^]e`iWXW fZc

ZiW] 4W[\]^

g^V_hh WVX^\\ \V^^\[+ \ZjX

"%$ $ 4Wcm ^e^X\ \V^^\[+*4_\i 6W], \ZjX

"%$" _Xfk \ +Zll[\ZjX+ \ZjX

"% 7_WcZXY

%$$ V^^Y%^X%ZZm

%$ " Z`\g `_ca^]Y\ *Y^]_a^Vi,

 #%# cW_]

ZiW]dX^\jZVk[ei fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒB…CŒ \W\`[ 9X\^VXW\_ZXW] Z\^] 9Xf

$% $' 4VZW] \ WXY^cWX ]f+ \WlVZ^k

"%" $ _]gZ`^\\^ ^[\W`VWX\ 5V

"%"$ WXYi Wll \+ )_\\i+ \ZjX *XY !]ZZV,

"%" 5hh_f^

% 5!WVb

"%"$ ^[^VaW\_ZX[

% &^l [_ \^

jjj

[\W\`[gZ\^]ei fZc cW_]

ViWXVWgWcWXdecW_] fZc &^l[_\^

qVl`Ve^V[ei fZc

ôèðëðéóäõ4îä5èí

ñîî2ëä2ð6îäé784îíîä þç7ææõäêíøîîèäþ22îçîäçé7äþæîêí97îäíîúä 47ïîö

÷1îùðè2äîøîéõëäèéüäùèõîíðéóä1èù6èóîëäèøèð2èþ2î FG H IJ!"

ýäåæçèéîëîä ûíèüðõð7é

#$%&'()*&(+',)#$%&'()-./(0

123456678779:;566<8=>?= @ABC5DE334566<89=>= _`a b c eedg ieei KLMNOPQLRNSSLMTUVVTWLXYTTQWLZV[U\VT[]OWLZ^QNON


O3712PO2617 T4

jklmnopqlrnrrlmstuusvlwxssqlyzs{|o

}~€‚ƒ„…‚„†‡ˆ‚‚‰…ƒŠ‡‹

—›‘–›“¥

ŒŒ¦¢ª§«¦¬ŒŒ¦¢ª­®­ ŒŒ¦¢ª§¦«¬ŒŒ¦¢ªŒª© ŒŽ‘’’“”•–—––˜™’’š ™›œ›“•ž–’œŸ •¡›¢£¤•¥

ŒŒ¦¢§¨©ª ŒŒ¦¢ªª©­

™›œ›“•ž–’œ¯’“°±²™’’šœ

³´µ ¶ ·¸ ¹µº»¼½½»¾ µ¿½À¼¿½»ÀÁ ÂÂÂà ÄÅÂÆ ÇÈÉÊÉÄËÈ ÅÌÆÍÎÈÍÄÆÃÏÐѹ

`^ VZ\g^V[ ^[\W`VWX\

# 6W_X ZWY ^j 3c[\^VYWc+ ^Vl_f^

%$# !Wb

%$#

8g^ 4Zhh^^ ^WX

 4g`Vfg \V^^\+ 4`Ve + \ZjX

% &^l[_\^

jjj \g^fZhh^^l^WXei fZc

1tu64G3+ v1w w 8gZcW[ WXY[+ \ZjX

%# 8g^ _\\]^ )_\fg^X ^[\W`VWX\

1tu 66Wu_H1 tv1B1~COu?s}>v}~s X Zm^ \V^^\[+ \ZjX

m[fW]^ `iWXW ^[\W`VWX\ mZV\[ WV

% ^e^X\ _Xfk \[+ Zll[\ZjX+ \

%" 7^]_a^Vi

%$ ' &^l[_\^

jjj hWf^lZZk fZc`m[fW]^V^[\W`VWX\ 5V

%$ ' 5V

%$$ F_^ F_^ ^[\W`VWX\ !Wb

%$## ' 3 WVV 3]^bWXY^V \[ + )_\\i

%""' cW_]

X^j\gV_a_XedgZ\cW_] fZc cW_]

b_^b_^fWh^decW_] fZc &^l[_\^

jjj X^j\gV_a_XeV^[\W`VWX\ fZc

89 % 7^_mX^Z 4`]\`VW] 7_X_Xe

 4VZW] \V^^\ WXY 3`[\_X ]Wf^ 8ZjX

 %" !Wb

 %"' cW_]

_XhZdY^_mX^Z fZc

 WXYi Wll \V^^\+ )_\\i

 % $ X_\i ^[\W`VWX\ WV 5V

%$# mV_Xe]WXY[ `l]_f Y+ 4ZVV_a^V\ZX+ ^Vl_f^

%


T4T OI-33SM4O13O7UOI-3LI223O7y3SM4O13O7

O I 3 3 S M 4 O 1 3 O 7 3lYZZ] Wkg ZX[

 WV]^c+ &^[\ 4ZW[\ 7^c^VWVW

'%$$" !Wb

'%$$# cW_]

_XhZdWg[V_f^ fZc &^l[_\^

jjj Wg[V_f^ fZc

2C3v]1^U[L} ~I~r _^ 3a^X`^+ `_c^_eg\+ &47

'%$$

5V

'%$$ 5V

'%$$ !Wb

'%$$ cW_]

WeV_cWXd[Z]`\_ZX[$$$ X^\

2wu3?]^1[u_^ G3a>^xX}`^~+ }`E_Gcv^z_e>g|\+ L} ~}Cu{u~sG &47

'%$$

5V

'%$$ 5V

'%$$ !Wb

'%$$ cW_]

W]^[_^ e`id[Z]`\_ZX[$$$ X^\ 5V

_XhZe`iWXWdW]^[_^V_f^ fZc &^l[_\^

jjj W]^[_^V_f^ fZc

3[[Zf_W\^Y Wfk^V[ 9Xf

"%# ff]^[ 9XY`[\V_W] _\^+ 7

% ## !Wb

% cW_]

W[[Zf_W\^YmWfk^V[_Xf fZc

E1AZ\ z 1Wvcm }A 1~ZCWY-+ z`{| }~x _ca^]Y\+ \ZjX

%"

!Wb

% cW_]

Y_YfZkhfdY_YfZkhf fZc

Z]Y^X !]^^f^ _f^ 9Xa^[\c^X\

]Zfk n). Z]Y^X !]^^f^+ [[^o`_lZ 4ZW[\

""% !Wb

""% cW_]

_XhZdeZ]Y^Xh]^^f^V_f^ fZc &^l[_\^

jjj eZ]Y^Xh]^^f^V_f^ fZc

WXY ^V[W`Y 4ZcmWXi _c_\^Y

= _]We^+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

% !Wb

% cW_]

cZg_X_dkWV_ll^^V_f^ fZc &^l[_\^

jjj kWV_l^^V_f^ fZc

OI-3LI223O7

3lYZZ] Wkg ZX[

 WV]^c+ &^[\ 4ZW[\ 7^c^VWVW

'%$$" !Wb

'%$$# cW_]

_XhZdWg[V_f^ fZc &^l[_\^

jjj Wg[V_f^ fZc

Gzw]AZfuk~ n)5. wuZu]Y^Xu !O]^1^f^u+ I[~[B^uo`?_ls{u ~s Z 4ZW[\

""%

OI-3LI223O7y3SM4O13O7

!Wb

""% cW_]

_XhZdeZ]Y^Xh]^^f^V_f^ fZc !W_Vh_^]Y _f^ 9Xf

&^l[_\^

jjj eZ]Y^Xh]^^f^V_f^ fZc &W\^V \V^^\+ \ZjX

"% €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒB…‹Œ 5V

"%$ !Wb

"%"#

WXY ^V[W`Y 4ZcmWXi _c_\^Y gW_fZXi+ 47

#%$" = _]We^+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

% !5WV_ V h_ ^ ]Y + 6W

!Wb

% !Wb

##%%$$$#"" cW_]

cZg_X_dkWV_ll^^V_f^ fZc &^l[_\^

jjj kWV_l^^V_f^ fZc Z]Y^X !]^^f^ _f^ 9Xa^[\c^X\ ]Zfk n). Z]Y^X !]^^f^+ [[^o`_lZ 4ZW[\

""% Weg`lWV _f^ 9XY`[\V_^[ \Y

! b

""% mV_Xe]WXY[+ 4\iX^

%$$# WcW _]

_XhZdeZ]Y^Xh]^^f^V_f^ fZc &^l[_\^

jjj eZ]Y^Xh]^^f^V_f^ fZc `_c^_eg\ _f^ VZf^[[ZV[ 9Xf

XY ^V[W`Y 4ZcmWXi _c_\^Y 3]^[_^ 3a^X`^+ `_c^_eg\+ & 4 7

'%$$ W= _]We^+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

% 5V

'%$$ !Wb

% 5V

'%$$ cW_ ]

cZ X_dkWV_ll^^V_f^ fZc !Wb

'%$$ &^l[_\^

g _jjj

kWV_l^^V_f^ fZc cW_]

_XhZe`iWXWdW]^[_^V_f^ fZc &^l[_\^

jjj W]^[_^V_f^ fZc _f^ 8VWY_Xe `iWXW \Y

3]^[_^ 3a^X`^+ `_c^_eg\+ &47

'%$$ &Wk^XWWc _f^ 9XY`[\V_^[ \Y

'%$$ &Wk^XWWc+ [[^o`_lZ

""%$## 55VV

!Wb

""%$#' !Wb

''%%$$$$ cW_]

W]^[_^ e`iWXWdeZ] X^\ ei cW_]

W]^[_^ e`iWXWdeZ] X^\ ei &^l[_\^

W]^[_^V_f^ fZc

ñ$%& &ÔÖ 'ñ (' Ö)Ö*&+*

 !"#

Þßàáâãäåæâçèåéêßçèåëâãâàßàßäåìíîßïß

ðñòÕ×ØÙÚÙÛØÚÜÜÙóÖôõõõö÷øùúûüýöüþÿ

0123456489 3 4 23 4 3

 2

ÒÓÔ Õ Ö ×ØÙÚ Ö ÙÛØÚ ÜÜÙÝ


OI-3LI22I6G3NPIML361y7M2O37UO41I5MPOI7H4M7 T4<

OI-3LI22I6G 3NPIML361y7M2O37

 ^WV_Xe[+ ^]\[ _f^ 6Wfg_X^Vi `mm]_^[

# 7`XfWX \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

"%$ 5V

%'$" !Wb

"%$

!WVc `mm]_^[ _c_\^Y

O I 7 K L2 6 2 G 3 L3 6 1 Wq _Xeg 9X[`VWXf^ VZk^V[ _[k

WhZZV[

O445I6G7H3317

Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7 WXY Zh 4WXWWX+ 7

% b

% # Z\ $ 4g`Vfg \V^^\+ 4`Ve+ 8ZjX

"%##$ !WcW _]

X_]de`iWXW X^\ ei !Wb

"%$' Z\ 6 mV_Xe]WXY[+ 4ZVV_a^V\ZX+ ^Vl_f^

%' 8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y !Wb

%'" $% ZclWVY \ + \ VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % cW_]

VWq[_XegdX^\jZVk[ei fZc !Wb

%

6WXWe^c^X\ 4ZX[`]\WX\[ 9Xf

O4M37

O445I6GL213OI227

Zc^ 3ff^[[ ZWY+ 6f 7ZZc+ 7

%$"%# !Wb

%$# cW_]

WYc_XdhWVc[`m fZc WhZZV[ &^l[_\^

jjj hWVc[`m fZc WhZZV[ `[\ZX 4Zcm]^b+ 7 WXY Zh 4WXWWX+ 7

% Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7 WXY Zh 4WXWWX+ 7

% !WZb

% # !Wb

% # cW_ ]

X _]de`iWXW X^\ ei cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei

OIGGI6G7PMM2I37

9XY`[\V_W] `mm]_^[ ^Va_f^[

W\_ZXW] WVYjWV^ `m^V 4^X\V^

8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y

$% ZclWVY \ + \ VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % 3]l^V\ _b\g \[+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

%$ ' !Wb

% 5V

%#' 5V

%"$' `m^V_ZV g_Xe]^[ &ZZY VZY`f\[ 9Xf

!Wb

$%'# ' _XY^X+ Z^[Yik^ _egjWi

 %# cW_]

XZ]WX]WXfW[\^VdgZ\cW_] fZc 5V

##%$ 5V

'%"$$ gWX\W.[ 8g^ `V_ gZm 6_X^[ ^Va_f^[ _c_\^Y b

 %# 4Wcm ^j 6WVk^\ \[ + 4`Ve+ \

% VZa_Y^Xf^+ 7

%" !WcW [jmd[`m^V_ZV[g_Xe]^[ fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒB…Œ 5V

%"" &^l_[] _ \^

[

jjj [`m^V_ZV[g_Xe]^[ fZc `Va_aW] XWfk^\\^ Vo`gWV\ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

 %# $ !Wb

%"$ 8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y \ZjX )_\\i

%#" cW_]

c[]dhc]ei fZc $% ZclWVY \ + \ VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % ]]__[[[[^^XXee^^XX YY

 77W` Xf_W]aXW \\+ \ZjX )_\\i

"%#$# &^l[_\^

jjj hc]ei fZc !Wb

% !Wb%#" " g^V_hh \V^^\+ 4Wcml^]a_]^

"%#" !Wb

%#" % 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

 % $' %# cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei

O41I5MPOI7H4M7


T4l OP((3O712LM7U726EGO2Q32y71463

OP71-M4O231QI366G1721IQ3

WVV_[ W_X\[ `iWXW \Y

$ &W\^V \V^^\+ \ZjX

% !Wb

%"$$ &^l[_\^

jjj gWVV_[mW_X\[ZX]_X^ fZc

O P ( ( 3 O 7 1 2 LM 7 gW_fgWXY^^X \Y

3c^V_fW 4Zcc^Vf^ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

% 5V

"%"' !Wb

"% cW_]

m^\^VY^^XdiWgZZ fZc

4_\i `ll^V \Wcm[+ 3Xi gWm^ 7^[_eX

 ZV\g WXY 4Wcm \[+ \ZjX

%'# 5V

 % 5V

 %"$ cW_]

k_[[ZX$diWgZZ fZc

XeVWa_Xe 8VZmgi &ZV]Y

6_X^[ ^Va_f^[ _c_\^Y

 VZa_Y^Xf^+ 7

%" 5V

 %# $ Vo`gWV\ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

%"" !Wb

%"$ cW_]

c[]dhc]ei fZc &^l[_\^

jjj hc]ei fZc

72531n3NPIML361

3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ _c_\^Y

 `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % 5V

%"' % !Wb

%"" cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc

,-./012345.6606 ,457806 ,9780:.556 ,;<:03=>1<?@A<6B0: ,-ACC:066<7?3-2610D ,E.:?<?@3-<@?6 ,;<:03F5.?G016 ,97DC50103H06C<:.17:6 ,I.:J3I.16 ,-./0123;771K0.: ,=D0:@0?L23M<@B16 ,-./0123N0616 ,-./0123I.:?066 ,E.6B:77D3-75A1<7?6

O

[Z\USRS T]^ _VWX ``abQcYZV dde PPPQ TUS

9XY`[\V_W] Wh^\i `mm]_^[ 9Xf

 4Wcm \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%"$ 5V

%"$ 5V

%$# !Wb

%" cW_]

_XY[Wh^\idX^\jZVk[ei fZc

72531n7H4375(4417

Wh^\i `mm]_^[ 9Xf

# & `Wc_XW \ + 4`Ve+ \ZjX

%$$ 9XY`[\ V4_WW] cm 4`Ve+ \ZjX

%"$ !Wb

%$$ 5V

 \ V ^ ^ \+ \^Y 9XY`[\V_^[ _c_\^Y

cW_]

\VZmgipjZV]YdgZ\cW_] fZc 5V

%%"$$# 3[[ Zf`__Wca ^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % !Wb

%" 5V

%"' % VWmg_f ^Va_f^[ b

%"" &^]_Xe\ZX \V^^\ ZV\g ZWY+ \ZjX

% cW_]

_XY[Wh^\idX^\jZVk[ei fZc !WcW _]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc cW_]

VZl_XeVWmg_fdgZ\cW_] fZc 8g^ WVYjWV^ 7^mZ\ / V_X\^Vi+ `ll^V \Wcm _eX[ # 4gWV]Z\\^ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

%  4gWm^] \V^^\+ ^j 3c[\^VYWc+ .f^

%$ !Wb

%$$ !Wb

% '$ cW_]

[W]^[dgWVYjWV^Y^mZ\ei fZc cW_]

k_[[ZX$diWgZZ fZc &^l[_\^

jjj gWVYjWV^Y^mZ\ei fZc ^XqWc_X.[ 6WV_X^ W]aWe^ ^Va_f^[ 9Xf

' # WV_kW+ W[\ WXk [[^o`_lZ

$% &Wg^^Y.[ ^X^VW] WVYjWV^ \ZV^ !Wb

 %"" 7>| 3uc^ vHV_f}Wv AH} v u E u | z s E ( t } 1  t } ~ A u u ~ G 4Zcc^Vf^ \V^^\+ \ZjX

"%"' &  _k^ \ + )_\\i+ ^ZVe^\ZjX

%"# cW_]

\`cli"dgZ\cW_] fZc 5V

% !Wb

%"# !Wb

"% cW_]

jWg^^Ye^X^VW]decW_] fZc cW_]

fgWV]^[lgW_fgWXY^^XdiWgZZ fZc 5V

m^\^VlgW_fgWXY^^XdiWgZZ fZc WhZZV[ Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7 WXY Zh 4WXWWX+ 7

% 3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ _c_\^Y !Wb

% # `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei 5V

%"' % !Wb

%"" 8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y

cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc $% ZclWVY \ + \ VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % !Wb

%

722Q2GI6G

72531nMO4EP-17

726EGO2Q32y71463

fghhij

klmnrstuvw uusxyz{s|wuusxyz{}|wuu}x{~}opqnrstuvwuusxy€}}


7 2 RLI 2 2 I 6 G 3 N P I M L3 6 1 !WVhWX 6^XY^[ _c_\^Y

 Vo`gWV\ \ + 4`Ve \ZjX

%# $ 5V

%$ VZa_Y^Xf^+ 76_X^[ ^Va_f^[ \Y+ 7

%" !Wb

%# cW_]

WYc_XdhWVc[`m fZc &^l[_\^

jjj hWVc[`m fZc

72RLI22I6G3NPIML361U7-H4427UMOIQ213 T4ย„ ย‰ยŠย‹ยย‡ยŒย–ยŠย˜ย’ยย›ย‚ยยŽย‡ย™ ย†ยยŠย‡ยƒยย’ย„ย‰ย…ย‰ย†ยŠย‡ย†ย”ยย‡ ย‡ยœย… ย‘ย…ย’ย‚ย‚ย“ย“ยƒย…ย’ย†ย˜ย‚ย‡ย”ยƒย‡ย„ย•ย‡ย•ย„ยƒย„ยƒย–ย– ยˆย‰ยˆย‰ยŠยŠ ย—ย† ย•ยยŠย‚ ย˜ย‚ยƒย…ย„ย… ย‡ย™ย†ย‰ย‡ยˆย—ยš ย—ย†

!_b%9\ WVYjWV^

7-H4427PMM2I37

fW]^ 4ZcmWXi # 6W_X \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

%'# _l3VWVW _a^ [c^VW]YW 4V^[f^X\+ 5V

"%$ ' W[ h 7ZVcW + 8V_X_YWY+ & 9

##%%# !Wb

% " 5V

[ = #%""$% _VZ`Y \W\_ZX^Vi 5hh_f^ `mm]_^[ cW_]

h_b_\dh_b_\gWVYjWV^ fZc cW_]

]_l V W p [ f W ]^ # dgZ\cW_] fZc 9 3X Z\ 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ \ZjX

"%"$ &^l[_\^

jjj h_b_\gWVYjWV^ fZc !Wb

"%"$ 8^][ Xe_X^^V_Xe ^Va_f^ 5]Y ZWY+ ff]^[+  7

%# !Wb

% cW_]

\^][^Xed\^][X^\ei X^\ 3 8 Wjc_]_Xe X\^VmV_[^ % 6W\\g^j 3]^X ZWY+ 3+ ^Vl_f^

%'# &^l[_\^

jjj \^][^Xe_X^^V_Xe fZc 3fWY^c_f 8VW_X_Xe 4^X\V^ &W\^V]ZZ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

% # 5V

% $ !Wb

%'# 3 f WY^ci Zh VZh^[[_ZXW] \`Y_^[ *3, cW_]

lW[Y^Z[Wjc_]diWgZZ fZc + 6f 7ZZc `l]_f ZWY+  7

%$ !Wb

%#" 44 \ZV^ /^\\ZZ.[ `cl^V WVY Wjc_] WXY WVYjWV^ ' ^e^X\+ 8ZjX

%'$' 3ffZ`X\WXfi 8VW_X_Xe 4^X\V^ $% 7^VZi ZclWVY \[+ &^Vk%^X%`[\+ \

%" 5V

% V

%#$ " ^j 6WVk^\ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%"" 5V

%' 5V

"% $ cW_]

_XhZdW\fe`iWXW fZc !Wb

"% $ 4Za^VY^X W[\ WXk 7^c^VWVW cW_]

q^\\ZZ]`cl^ViWVYdiWgZZ fW !`] ^X^h_\ 3fWY^ci * 6`[_f 3fWY^c_f[, รกsw}~A4รกรก1ยuL}รฉ 5V

[W]^[dq^\\ZZ]`cl^V fZc G1

"%$# &^l[_\^

jjj q^\\ZZ]`cl^ViWVY fZc 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \

"%# 5V$ Z ` \ g 

ZW Y + 

Z `V Y W + ^ Z V e ^ \Z jX

 %$ 5 V

 % $  VW[WY *6WVi, Wjc_] V

%" cW_]

lWl^pWXe^]diWgZZ fZc "%' VWX\ = ""# 4VWljZZY 4V^^k+ 4.\iX^ .f^ '% 5 V

%'$"% 93 9[]Wc_f fgZZ] 5V

'%"' 5 Wb

%$ $" W[\ \ Z`\g 4`Ve 8ZjX

%$'" !Wb

'%" !&^ l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc cW_]

_[W_[]Wc_f[fgZZ]decW_] fZc cW_]

VmVW[WY_XYdiWgZZ fZc 6^\VZ 4ZVmZVW\^ 5hh_f^ F^XZX 3fWY^ci _[gW] _Xeg ZX[ Zee_Xe Wjc_]_Xe " n3. `Wc_XW \ + 4`Ve+ \ZjX

%'#"$% " 8WXk \V^^\+ VZa^+ 7

 % % VWX\+ "%#$ 4VWljZZY 4V^^k

$% $" ! Wb

%'#"" VWX\+ % 4VWljZZY 4V^^k

%$# cW_ ]

_X h Z dc^ \VZe`iWXW fZc !Wb

%$# cW_]

e[_Xeg ]Zee_XediWgZZ fZc 6^\VZ ^j 3c[\^VYWc VWXfg ' 6W_X 8g^W\V^ 3]^i+ 3+ ^Vl_f^

%" WXe`We^ ^Va_f^[ 4^X\V^ !Wb

%$ # n3. 4WVc_fgW^] \V^^\+ \ZjX

% # cW_]

_XhZdc^\VZe`iWXW fZc !Wb

% # cW_]

][feidVZe^V[ fZc 49 Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[ &gZ]^[W]^ ^\W_] 4^X\V^ '%$ !V_^XY[g_m+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % "% 6^ \"VZ 4VZW] \V^^\ ^XYW] ]Wf^+ \WlVZ^k

"%$ 8g^ WXe`We^ 9X[\_\`\^ 9Xf

!Wb

 %$$# !Wb

"%$ 4VZW] \V^^\ WXY 3`[\_X ]Wf^+ 8ZjX

 %"$ cW_]

[W]^[d^f_e`iWXW fZc cW_ ]

_X h Z dc^ \VZe`iWXW fZc !Wb

 %"' &^l[_\^

jjj ^f_e`iWXW fZc cW_]

_XhZd]WXe`We^_X[\_\`\^ fZ ei 5hh_f^ &_WVY &^l[_\^

jjj ]WXe`We^_X[\_\`\^ fZ ei # 4gWV]Z\\^ )_Xe \[ + Wfi\ZjX

% !Wb

% cW_]

\g^Zhh_f^j_WVYdiWgZZ fZc

72RLI227

7-H442y455I-37PMM2I37

7-H4427

7-H4427U226GP2G3

7-2237

\WVV 4Zcm`\^V 9Xf

7-H4427UMOIQ213

3fWY^c_f 8VW_X_Xe 4^X\V^

' V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%""" &W\^V]ZZ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

% # 5V

%""" 5V

%# 3fWY^ci Zh 3m^b Y`fW\_ZX 5V

%" `l]_f ZWY+ Vig^_Y `[\+ ZV\g+ 47

$% ' 5V

%$' )_[[ZZX \V^^\+ ^\\^V Zm^+ ZV\g 4 7

$%'$ !Wb

"%#  3\]WX\_f WVY^X[ 4 7

%"' cW_]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc 5V

$%# #' &^l[_\^

jjj [\WVVfZcm`\^V[ fZc cW_]

Wm^b^Y`fW\_ZXdiWgZZ fZc ย€ยย‚ย‚ยƒย„ย…ยƒย†ย‡ยƒยˆย‰ยŠย‚ยƒBย…ย…ยŒ

3fWY^ci Zh VZh^[[_ZXW] \`Y_^[ *3,

 + 6f 7ZZc `l]_f ZWY+  7

%$ !Wb

%#"


žžŸ ¡¢££¤ Ÿ¥Ÿ¦§¨©ª«¬Ÿ¥Ÿ ¬¡­§¨«®Ÿ ¬§©¨¡¬ 

¬¡­§¨«®Ÿ§¨ 9Ÿªõª¤® ¨ 

ú·ý±À¾¾Ð¶É¾

»åϴñ¶ÈÉ´¿¹±ÀÀ¹Á´éÄê¶ÈÉ´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËËÎÌÎÎÍδ 1°2´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËËÎÌÎÎÍË´ ½·°Ð³´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊзý±À¾¾Ð¶É¾ÆÓÒ³ÐþÀÊÔ¶· ¿°5ÀÈ°Ó´¿ÀÔ²±Ð¹Ó »Íº´øÀÆÀɹ´è´æ±¶É¶ç²À´¿¹¾ÊÁ´û¶²±Ñ°Á´ÇŶÈÉ´ÊËËÎÌîåκ íÊÃʽ´¿Ô±ÀÀÉ´ó±ÐɹÀ±¾´¸¹Ñ ´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËËÎÌîåîÍ´ îÌì´0°¹À±´è´¿Ô²·°ëÀ±´¿¹¾ÊÁ´ÇŶÈÉ´ÊÊÊÊÊÊÊÊËËîÌìÏÎî æ1°±2´ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËËÎÌîËåÏ´ æ±´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËËîÌì»î»´ ½·°Ðʳ´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊʾʰʳÀʾÊÒ¾ Ó¾ÀÔ²±Ð¹ÓÆÓÊÔ¶· 1°2´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËËÍÌÎÎËî´ 0ÀžйÀ´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈÈÈʾ°°55ÀÀÈ° È°Ó¾ÀÔ²±Ð¹ÓÆÓÊÔ¶· ½·°Ð³´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÉÔÀÆÓÒÉÀ¹È¶±ë¾ÆÓÊÔ¶·

¬ª3££Õ 

í¶Å³À´4¶²¾À´¿À°5¶¶Ñ¾

û±°É¾´¿ÀÔ²±Ð¹Ó´¿À±þÐÔÀ¾

¬ ª ¤   åø´ûÀ°±ÐÉƾÁ´ûÀ³¹¾´è´øÐÔÀ´7°ÔÂÐÉÀ±Ó´¿²ýý³ÐÀ¾

ô°³ÐŲ±´¿ÀÔ²±Ð¹Ó

û³¶Ôë´6´½ÔÔ³À¾Á´½û¯´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ˺ºÌËåìË´ 1°2´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ˺ºÌËåìÍ´ ½·°Ð³´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊɾ³ÒɶųÀ¾À°ÊÔ¶·

¯°±²³´µ³¶¶·

¸¶¹´º»¼´½°¾¹´¿¹±ÀÀ¹Á´¿¶²¹Â´ÃÄŲ±ÆÁ´ÇŶÈÉ´ÊÊÊÊË˺̼ÍÎÏ´ ½·°Ð³´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑ°±²³²³¼¼·Æ¹ÒӰ¶¶ÊÔ¶·

ÕÖ»×åØ崥欱ٶÉÚÛ ÜÙݟªÞßàáâÛޟ âãääà ¶ç²À´è´¸°ÉÔÀ´ÇÐÅž´¿¹Ê´éÄê¶ÈÉ´ÊÊÊÊÊË˺̼˻»´ ½·°Ð³´ÊÊÊÊÊÊÊѲëÀÀÑÈ°±Ñ¾°ÉƳÐÔаɾÔ¶¶³ÒÆ·°Ð³ÊÔ¶·

êÂÀ´Ç²Ó°É°´½Ñ²Ô°¹Ð¶É´ê±²¾¹´Ã¶³ÀÆÀ

»¼ì´Ã°±·ÐÔ°À³´¿¹ÊÁ´íÄÃÄŲ±ÆÁ´ÇŶÈÉ´ÊÊÊÊÊÊÊËËÍÌÍËÎÏ æ±´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË˺ÌÎ

ïØ»ËݼðÌñ»áËØ»à´Ù󰟦±°ÜÑØÀ´ò¿Ÿ¹ ±ÀâÀ¹ãÁ´äôÐäÉÆàݾ¹¶ÉÁ´ÇŶÈÉ´ÊÊÊÊÊ˺»Ì¼Ë»º

¬¡­§¨«®Ÿ ¬§©¨¡¬ 

»îì´¯²ÉÔ°É´¿¹±ÀÀ¹Á´íÀȹ¶ÈÉÁ´ôй¹ÓÁ´ÇŶÈÉÊ´Ê´ÊËËÎÌͼ˼ æ±´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËËÎÌåËÎÏ´ 1°2´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËËÎÌìÏÏË´ ½·°Ð³´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊþÐÅÀ±¹°ÒӰ¶¶ÊÔ¶· ½´ó±ÐÉÔÀ¾¾´¿¹±ÀÀ¹Á´¸¶ÑÆÀÁ´ÇŶÈÉ´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ˺»ÌÎÍμ´ 1°2´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ˺»ÌÎÍμ´ ½·°Ð³´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊë°³ÐŲ±»ììÒӰ¶¶ÊÔ¶· 0ÀžйÀ´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊë°³ÐŲ±¾ÀÔ²±Ð¹ÓÊÔ¶·

»ì´¯²ÉÔ°É´¿¹±ÀÀ¹Á´Ã°·ýÅÀ³þгÀÁ´ÇŶÈÉ´ÊÊÊÊÊËËÎÌ˺¼º æ±´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËËÍÌϼËδ 1°2´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËËÎÌ˺¼º 77ô¿ÀÔ²±Ð¹Ó´1¶±ÔÀ´úÉÔÊ úÉѲ¾¹±Ð°³´¿²ýý³Ó´¶5´Ç²Ó°É°´úÉÔÊ ÏÍÌÏϴö··À±Ôа³´û³þÑÁ´4°ýýÓ´÷Ô±À¾Á´½ÊÃʯʴÊÊË˼ÌÍå»î´ Ëî´ó±¶þÐÑÀÉÔÀÁ´½ÊûÊ¯Ê 1°2´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË˼ÌÍåËî´ ÷ÔÔ¶²É¹°É¹´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËîÍÌκ»» ½·°Ð³´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÐÉ5¶Ò··Ô¾ÀÔ²±Ð¹Ó5¶±ÔÀÊÔ¶· ¿°³À¾´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËîÍÌκ˻´

  1°2´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËîÍÌκËì´ í7´¿ÀÔ²±Ð¹Ó´¿¶³²¹Ð¶É¾´úÉÔÊ ½·°Ð³´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊʳýÀ±¾°²ÑÒоÆÓÊÅÐ8 ¸¶¹´¼ÿ´ø²Ð·þÀ³Ñ¹Á´ÇŶÈÉ´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËËÍÌÍÎκÌî´ 1°2´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËËÎÌËÎκ´ ½·°Ð³´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ°Ñ·ÐÉÒÉ·¾¾ÆÓÊÔ¶·

  -./0122345667822345696

æ±´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ˺»Ì¼»»º

¡§¬¬õŸ¦§¨õ«¨õö

÷´è´ø´ùÐȰɱ°·´ó±ÐɹÀ±Ó´úÉÔÊ

º»´û°Ôë´¿¹±ÀÀ¹Á´ûÀ³´÷б´üг°ÆÀÊ´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËËîÌÍÍìì´ ½·°Ð³´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ°±ý±ÐɹÀ±ÓÒÆ·°Ð³ÊÔ¶·

¯°þÀÿ¾´ó±¶·¶¹Ð¶É°³´ó±¶Ñ²Ô¹¾

»º´»´¾¹´¿¹±ÀÀ¹´µÇ´øÑʴò··ÐÉƾ´¸¶ÑÆÀ´½Ã¯´ÊÊÊî˻̻åÏì´ ½·°Ð³´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊý±°Å²ý°Ñ°ÑÀþ°ÒÆ·°Ð³ÊÔ¶·

½·¹ÀÔ

ì¼´¯²ÉÔ°É´¿¹±ÀÀ¹Á´íÀȹ¶ÈÉÁ´ôй¹Ó´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËËÍ̼Ëå»´ ½·°Ð³´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊʾ°³À¾ÒÀ·¹ÀÔÊÆÓ 0ÀžйÀ´ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈÈÈÊÀ·¹ÀÔÊÆÓ

!"#$%&&'!%%()*%(+%!*%,#


73-POI1n73OQI-37U73-POI1n7n713L7 T4

VZh^[[_ZXW] `WVY ^Va_f^[ 9Xf

# !Z`V\g 3a^X`^+ `lViWXa_]^+ \ZjX

%#" 5V

% # 5V

% 5V

"%" !Wb

%"

OK @"? G_>egx\} ~ 4}gW7V]uZ\\^> v1\[s x+ 7Zu`VvYBW1+ u\?ZjX

%"

5V

"%$" 5V

%$ # !Wb

"%$#' €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒB…Œ

^f`V_\i 3]_WXf^

 4 WVVWfk \+ )_Xe[\ZX+ ^ZVe^\ZjX

 %$ $ 7`k^ WVVWfk \[ + )_Xe[\ZX+ 8ZjX !Wb

 %$ 

7 3 P O I 1 n 7 n 7 1 3 L7 3  *`iWXW, 9Xf

" 4VZW] \ + \WlVZ^k+ \ZjX

%"" !Wb

%"$ cW_]

Wl[e`iWXWdecW_] fZc &^l[_\^

jjj Wl[e`iWXW fZc

VWX[ ^f`V_\i ^Va_f^[

# 7`XfWX \V^^\+ ^j\ZjX+ )_\\i+ \ZjX "%$$ 5V

"%"' !Wb

"%#'' cW_]

a_l^V\WdiWgZZ fZc

44 `iWXW _c_\^Y

 `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

% $ !Wb

%$ cW_]

cW_]dff[ei fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒB…DŒ

-z{| >suvH1Ct1ut + 4VZW] \ + \WlVZ^k+ \ZjX

%"#

5V

%"# 5V

%$ !Wb

%"# cW_]

VZiqV[_XegdgZ\cW_] fZc

_cZ[ WYe^\[

 ZV\g Y &^]_Xe\ZX \V^^\+ 8ZjX

%# 5V

%$$ !Wb

% cW_]

e_cZ[WXYeWYe^\[decW_] fZc


· ´µ ¶ EF:@GA;ED=<

T41 73-POI1n7n713L7

:;<=>>?<=@<A;BC?DE

Eíî;D; :=BíA? <î :=Aï?B=: ðñòóôóõö÷øôùò÷úûûüýþùÿö012÷3ó4ÿüô5ÿ21÷3145ü678

¸™¼¹¿ºÀÁ»º»™¼™¼••½½Â¾»½¾» ¸¹º» ÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÆÎÏÄÆÎÐËÌ

ÏÉÑÏÊÅÆÍÌÐËÒÐÅÒÍÆÓÆÔÐÕÆÏÉÑÏÊÅÆÅÐÌÊÍ

<„…†@ ‡ˆ‰Š‹ˆŒ@ˆ@Žˆ‹@ˆ‘’Œ†@„““†Š“” ~\f{diajbd]fejzaktmpm]dxmnf^{aod]idelaba]p]^nakn^ak]p^\f{diajbdmb^je]a^k€}iabdm\nnbpaktfenao eko\noe]do{diajbdakc^fxe]a^kekooafdj]a^kwcp^\efdj^kmaodfakt]idakm]ebbe]a^k^ce{diajbd ]fejzaktmpm]dxc^fp^\fj^xnekp€]ezdeo{ek]etd^c^\fzk^}bdotdekod‚ndf]amd]^idbnp^\mdbdj]e mpm]dx]ie]}abbxdd]p^\fkddomƒdie{dj^xnbd]do]idi^xd}^fz€eko}d}abbme{dp^\i^\fm^c]axd lpidbnaktp^\mdbdj]]idfati]nf^o\j]c^fp^\fkddom HIJKLMNOKPLOKQIROSKPIKTIUPSIVKWIJSKMXXOPXY Ö¬PLK×SMØجTKWIJKR¬VVKOUÙIWY Z[\]^_`abb_cde]\fd Z u^f]elbd€_jek_ld_jeffado_ak_ekp_j^kjdebdo ghdiajbd_jek_ld_m]^nndo_akm]ek]bpq ÚÛÜÝÛÞßàáâãäãåßæàçuèàéçäêëÛäàu^ma]a^kakt Zrd^scdkjakt_cde]\fd èÛâßääãâßì ghdiajbd_t^dm_^\]_^c_f^\]dq Z w]_jek_ld_iaoodk_ak_ekp_{diajbd Zuekaj_v\]]^k_cde]\fd Z w]_|ek_ld_iaoodk_ak_j^xnekp_{diajbd_eko gwk_jemd_^c_dxdftdkjpq ]fekmcdffdo_]^_ekp_{diajbd_jbekodm]akdbp€_m^ Zydj^fom_efd_zdn]_c^f_md{dfeb_x^k]im dxnb^pddm_o^_k^]_zk^} Z|ek_ld_]fejzdo_{ae_]id_ak]dfkd]_ekp}idfd Z w]_iem_nekaj_l\]]^k_l\ab]_ak€_m^_cexabp_xdxldf_^f m]ecc_jek_nfdmm_eko_mdko_ek_dxdftdkjp_k^]ajd

¨©ªK«¬­LPK®K¯LMSVIPPOK°PSOOPX±K²IJS³M

•–—˜™šš›œžŸ ¡™ššœž¢š¡™šš›œ¢ ›£™¤¥¦˜™ššœž¢£§

LL7u>v1sx5zvuI~r '%'' 4Zcc^Vf_W] ]aY+ Wmmi 3fV^[+ 4 7

$%

!Wb

$% cW_]

_XhZdccf[^f`V_\ihZVf^ fZc VZh^[[_ZXW] `WVY ^Va_f^[ 9Xf

# !Z`V\g 3a^X`^+ `lViWXa_]^+ \ZjX

%#" 5V

% # 5V

% ZV

"%" !Wb

%" 7} áuH} x7u>v1sx ^e^X\ 5VZXZo`^ \[ + Z`VYW+ \ZjX "%" 5V

"% !Wb

"%' cW_]

[W]^[d[Wh^jWi[^f`V_\iei fZc &^l[_\^

jjj [Wh^jWi[^f`V_\iei fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒB…Œ \WVV 4Zcm`\^V 9Xf

' V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%""" 5V

%""" 5V

%# 5V

%" 5V

%$' !Wb

"%# cW_]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc &^l[_\^

jjj [\WVVfZcm`\^V[ fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒB…Œ 8Z\W] VZ\^f\_ZX i[\^c[ 9Xf

" ^\^V Z[^ !ZV[gWj \[ + \ZjX+ \ %" !Wb

 %" cW_]

_XhZd\Z\W]mVZ\^f\_ZX[i[ fZc &^l[_\^

jjj \Z\W]mVZ\^f\_ZX[i[ fZc VlWX ^f`V_\i *6, " ZVYZX \ )_\\i

% 

9 X°OTJS¬PWY

SIN¬³¬U­ SO³®UMSO³°OSN¬TOXØISNMVJMVOX±­IV³MU³³¬MIU³ JVV¬IUXMU³TMXLPSMUXØOSX±Ö¬SOVOXX¯IJU¬TMP¬IUX±VOTPSM VMSX RLIVOXMVOQS¬TOXPIQS¬NMPO¬UXPMVVOSX®TIQMU¬OXØISMUWMIJUP® °JSNO¬VVMUTO°WXPOX± SO³ MPSIVX±UNOXP¬­MP¬IUXMU³²I³W­JMS³X ÷ÿ04÷÷0ó6ùü441÷46114ö÷!üñ62ó

•–xe—˜ab™š š›œžŸ ¡™ššœž¢š¡™šš›œ¢ ›£ S XOTJSOUOPRIS X­WTI Zdmlma]dS XOTJS¬PWUOPجSXTI "#K¯MS¬OMXOK$¬VV±K²MSP¬TM ¨)¨)K OV¬M XKÖMS³±K«¬U³OU °QS¬U­VMU³X±K¯ISOUPWUO±K²OS¬TO ×OVYK%%ª'")&¨ ×OVYK%&&'"¨(ª ×OVYK""&'"©)¨ -./ 06839: «MU³KIØK VOUPW± )&K XN¬VVO±K°PMUVOWPIRU± *ORK XPOS³M±K²OS¬TO UUMK9O­¬UM±KXXO,J¬I 7 6 5 4 3 2 1 ×OVYK©©¨'%(¨& ×OVYK"""'+("ª 4;2<8:=>

?@?A?BCDE

i j kl m j l n o p q r m o s t ²³´µ¶´·¸¶¹ u j l p o m l r m v s m o w l x j y l k q z z l { o o w | ²³´µ¶´º¸»¼´¸½¾´º¼¿ÀÁ¼ ÆÇÈÉÊÊÉ¡–

ËÆÌÍɞÆ

–—˜™—š˜›œžžŸ ¡¢£–¢¢£žŸ£–œ˜¤¥¦ §—¨¨—©˜™ª«˜«¤¬­˜¬™«®˜¯­˜¬™«®˜®°—±«¬¬

‰‚†‚Š‹~Œ‚…††Ž‡„‚‡…‹…Œ‹‚†„ˆ‹€‚‚ƒ~Œ‹ˆ‘ ’““~ŒŒƒ‚€„Œ‡…Œ”~…“‚Œƒ‚€Ž‡…ˆŠ†„•‚‡~Œ‹‚…††‘ }~€‚ƒ„…†„‡‡€‚ˆˆ

²³´µ¶´Âýļ½µ¼½³ ²³´µ¶´ÅÁ¼¼


73-POI1n7n713L7 T4?


T4F 73M1I-126K73OQI-37U7HIMMI6G2G3617

ˆ‰Š‹Œ •–—˜™š›œšžžŸššž Ž‰‘Œ’‰‘‰Œ“Œˆ”

¡¢£¤¥¦¤§¨©¢ª£¤«¥¨¬ ghijkljmno hpijqknr gokisknthnjmu

vwxyz{|}z~|€vwv~‚ƒ„…†‡|wz

YZ[\N]PHL^_IRQ`aN]Wb FGHIJKILMNOPQRNLSTPNG c]IGRQJdWeH_dQL`efWNXL UQVSIWQKXXXTPQRNLSTPNG

_Xe^V `iWXW 9Xf

 3 &W\^V \V^^\+ \ZjX

"%### 5V

%" !Wb

"%##"#

­®¯°±²³´µ±¶·¸±³¹·º»¼½½°²¾¶´¿¾¿¾ `VWX VZ[ 7_[mZ[W] 9Xf

" ^]W \V^^\+ Z`Y^VZi^X+ &7

% ' 5V

%#' 5V

$%$$ !Wb

%#' cW_]

m`VWXlVZ\g^V[decW_] fZc &^l[_\^

jjj m`VWXlVZ[ fZc

7 3 RI 6 G L2 H I 6 3 7 )^XXWa 7 \Y

$' W[\ `Wc_XW \[ + 4l`Ve+ \

%$$ ' 5V

%''# !Wb

"%'' cW_]

k^XXWade`iWXW X^\ ei

7 3 M 1 I 1 2 6 K 7 3 O Q I 3 7 3Vq`X^ 7_[mZ[W] ^Va_f^[

3`lV^i WVk^V Y + \^a^YZV^+ \ZjX

 #% $

4^aZX[ &W[\^ 6WXWe^c^X\ 9Xf

" 8Z`fWX 7V_a^+ a^]Y\ WVY^X[+ \ZjX

 #% 5V

 #% cW_]

_XhZdf^aZX[ fZc &^l[_\^

jjj f^aZX[ fZc

7HyIMO(3PM2I2IEOI76G `iWXW W\_ZXW] 9XY`[\V_W] 4ZcmWXi 9Xf

%' ZclWVY \+ 4gWV]^[\ZjX+ ^ZVe^\ZjX

%' ' 5V

"% $# 5V

%'" 5V

%' !Wb

%$ 5V

%## cW_]

eX_fZm^VW\_ZX[dh`\`V^X^\ei fZc

7 H I M M I 6 G 2 G 3 6 1 7 7 / g_mm_Xe ^Va_f^[

!_h\g \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

%$" 5V

 %" # !Wb

%#"' cW_]

Yq[[de`iWXW X^\ ei &^l[_\^

jjj Yq[g_mm_Xe fZc ei *^^ 3Y ZX We^ #,


ÑÒÓÔÕÔÖ×ÔØÙÚÕÔÛÖÜÝÙÞÞÙÕßÖàÚáÞÚáÔØÙÚÕÖâÙãÙØäå

ôáäÙßÝØÛÙÕÖøõÞáäùù

ÀÁÂÃÃÂÄÅÆÇÅÈÄÉÀÆÊÆÀÁÂÃÃÂÄÅÆËÌÍÃÇÄÂÈÀÆÎÏÐ ,ÔéÖ5ÕØäáÕÔØÙÚÕ6ÔÛ

æçèÖÖâÚãéÔáåÖÜØêëÖâÔÖìäÕÙØäÕíäëÖÑîØÚïÕÖêêêêêêððæçñòæóÖ òþÖàáÚÔÛÖÜØáääØëÖÜØÔéáÚäëÖÑîØÚïÕÖêêêêêêêêêêêðó÷çæñöè ÷ÖìÒéÛÙíÖ-ÚÔåÖøííÛäùëÖÖø.3Öêêêêêêêêêêêêêêêêðóóçðòèý ôÔõÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððæçóö÷æÖ áÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððæçèþóþÖ áÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêðóóçðòèöÖ øãÔÙÛÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêßÕùíúßÒÓÔÕÔêÕäØêßÓ ôÔõÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððæçþèæþÖ ôÔõÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêðóóçðòèèÖ ûäéùÙØäÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêïïïêßÕùíêíÚã øãÔÙÛÖêêêêêêêêêêêêêêêê0áäÙßÝØÛÙÕäõÞáäùùúßãÔÙÛêíÚã øãÔÙÛÖêêêêêêêêêêêêêêêêêíÒùØÚãäáùäáÙíäúÝÔéÙÕØêÕäØ ûäéùÙØäÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêïïïêÝÔéÙÕØêÕäØ üÚÝÕÖôäáÕÔÕåäùÖâÙãÙØäå ÖôáäÙßÝØÖÜäáÙíäùÖ5Õíê ðòÖûÔØäáÖÜØëÖÑîØÚïÕÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððýç÷æþýÖ ÑÒðÓ÷ÔòÕÖÔ ÕÖôäáÕÔÕåäùÖâÙãÙØäå Öêêêêêêêêêêêêêêêððæçñ÷öýÖ üÚÝ ôÔõÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððýç÷öö÷Ö ôÔõÖâêÔêÕêíêäêÖÑêêÙéêéêùêÖÜêêØêêÖÑêîê6êÚêïÕ ÖûÔØäáÖÜØëÖÑîØÚïÕÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððýç÷æþýÖ êêêêêêêêêððæçñ÷ýðÖ ðôÔòõÖ øãÔÙÛÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêùÔÛäùúÿ0çÛØåêíÚã øãÔÙÛÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêÙêÕê0Úêúß êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððýç÷öö÷Ö Ò Ó Ô Õ Ô 0 á ä Ù ß Ý Ø ê í Ú ã øãÔÙÛÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêùÔÛäùúÿ0çÛØåêíÚã 1ÒÕäùÝïäáùÖâÙãÙØäåÖçÖÜÝÙÞÞÙÕßÖ2ÖûÝÔá0 ûä é ù Ù Ø ä Ö ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ïïïê ß Ò Ó Ô Õ Ô 0 á ä Ù ß Ý Ø ê í Ú ã !"#!$%!&'(!)*)+ òæçòñÖûÔØäáÖÜØáääØëÖÑîØÚïÕ 1ÔÕÔßäáÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððñçñò÷ñçö ÑÒÓÔÕÔÖ×ÔØÙÚÕÔÛÖ5ÕåÒùØáÙÔÛÖàÚãÞÔÕÓÖ5Õí ü Ú Ý ÕÖôäáÕÔÕåäùÖûÝÔá0 àÒùØÚãùÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððñçññöö ÷çèÖâÚãéÔáåÖÜØëÖàÝÔáÛäùØÚïÕëÖÑäÚáßäØÚïÕÖêêêêððæçóè÷è ûÔ êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððóçèýñò 3ÙùÞÔØíÝÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððñçòòþöÖ áÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððñç÷þóö áÖêØäêáêÖÜêØêëÖêÑêîêØÚêïÕÖ ôÔõÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððñçñò÷èÖ áÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððýçóðèñ ôÔõÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêðððóæ÷çç÷ñò÷ööðýÖÖ øãÔÙÛÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêïÝÔá0úãÒÕäùÝïäáùêíÚã ÚÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððýçóðè÷Ö ÙÛÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêïÙÛùÝÙÞúßÚÛêÕäØêßÓ ûäéùÙØäÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêïïïêãÒÕäùÝïäáùêíÚã á ôÔõÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððýçþòóð øãÔ á Ö ê êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêßÒÓïÙÛùÝÙÞúßÚÛêÕäØêßÓ áÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððæçöòðöÖ ì4ÜÖàÔáßÚÖÑÒÓÔÕÔÖ5ÕíÖ ööÖûÔØäáÛÚÚÖÜØáääØëÖÜÚÒØÝÖàîéÒáßëÖÑî6ÚïÕÖêêððóçþñóöçèÖ øãÔÙÛÖêêêêêêêêêêêêêêßÕÙíÚÞäáÔØÙÚÕùú0ÒØÒáäÕäØßÓêíÚã âÔÞÔáÔÕÖôáäÙßÝØÖôÚáïÔáåÙÕßÖ3ÙÙùÙÚÕ ðçèÖâÚãéÔáåÖÜØáääØëÖâÔÖìäÕÙØäÕíäëÖÑî6ÚïÕÖêêððýç÷þèæçñ øãÔÙÛÖêêêêêêêêêêêêêêêêêùÔÛäùúÞÔùíÔáßÚßÒÓÔÕÔêíÚã !"#!$%!&'(!)*)+ áÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððýçñæöè ÑÒÓÔÕÔÖ×ÔØÙÚÕÔÛÖÜÝÙÞÞÙÕßÖàÚáÞÚáÔØÙÚÕÖâÙãÙØäå áÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððýçðñèý æçèÖÖâÚãéÔáåÖÜØêëÖâÔÖìäÕÙØäÕíäëÖÑîØÚïÕÖêêêêêêððæçñòæóÖ áÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððæçòýææ êêêêêêêêêêððæçóö÷æÖ áÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððæçýöñè ÕùíúßÒÓÔÕÔêÕäØêßÓ ÷æÖÜØáÔÕåëÖ×äïÖ4ãùØäáåÔãëÖ.äáéÙíäÖêêêêêêêÖóóóçòðýð ËÆ7÷þÆè8ÖâÆËÔÛ9ÒÕ Ù ÖÜ Ø áä ä9ØëÖÆÒÀääÕ ùØÚïÕ ëÖÑÆîØÚïÕÖêêêêêêððñç÷ðòæÖ ôøûäÔãÔõÖéÙêùÛÖÙêêØäêêÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêß êêêêêêïïïêßÕùíêíÚã áÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêóóóçððöþÖ ôÔõÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððñçýöþöÖ ôÔõÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððñçóóòýÖ !"#!$%!&'(!)*)+ øãÔÙÛÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêÙÕ0ÚßÒÓÔÕÔúÛÔÞÔáÔÕêíÚã øãÔÙÛÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêÙÕ0ÚúíùÝÙÞÞÙÕßêíÚã ÑÒÓïÙÛùÝÙÞ ûäéùÙØäÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêïïïêíùÝÙÞÞÙÕßêíÚã æþÖøÖôÙ0ØÝÖÜØáääØëÖ4ÛéäáØØÚïÕëÖÑäÚáßäØÚïÕÖêêêêððóçñþñ÷ 1ÙäÖ,ÔááÙùÚÕÖÜÝÙÞÞÙÕß áÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððóçñþñþ òþÖàáÚÔÛÖÜØáääØëÖÜØÔéáÚäëÖÑäÚáßäØÚïÕÖêêêêêêêððæçþèæ÷Ö ö

9

9 Æ À   Æ Ë  9  Æ   ôÔõÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððæçþèæþÖ ç÷ðÖûÔØäáÖ2ÖÜíÝÒãÔäáÖÜØùêëÖÑîØÚïÕÖêêêêêêêððñçóò÷ñ !"#!$%!&'(!)*)+ øãÔÙÛÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêãÙäßÓúÓÔÝÚÚêíÚã áÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððñçóò÷÷Ö ôÔõÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêððæçèæ÷ðÖ /012345678416901:074;674<4=>?<@<ABCC øãÔÙÛÖêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêùÔÛäùúåäãùÝÙÞêíÚã STUVWXXYZ[\]\W^WXX]Z\Y[_

ÀÁÂÃÃÂÄÅÆËÌÍÃÇÄÂÈÀ

6;4DE6F0@G0H6@1<G1IJKLMNMOPJKQJR6@


TT 7HIMMI6G-4LM26I37

`abcdefghcijklmbncjhopqrnrmlhlngstija

çèýéêþëÿì01í12îï è é ð ñòð ó ôõ ö÷øù — ú ð ûüõ òð 35678þ90112 9 6 90 8þ90112 ª«¬­®¯°±«²³´µ¶° ª«½¹º®¾´¹«¿¹ºµ°¯À¹¶º¶®Àµª«¿´¹Â®µº¾«Å¯´¹º¶À¹Æ ª«¬­®¯«Åȵ´¹«É««« ª«·µ°¸¹ºµ»´«¬´¹¼®»´° ª«Á¸°¶À°«Ã¹ÀÄ´¹° ª«¬¶´¼´ÇÀ¹´«ÁÀµ¶¹º»¶À¹ ů´¹º¶À¹°

ÊËÌÍÎÏÏ Ð‹ÑÒӊÔÑÏÒÕ{{Ö×ØÍ{Ïϊ‹ÓÙъ uvwxyz{|}~€|‚w}wƒ}„…ƒ|‚{{{†„‡~x…„z{ˆˆˆƒ|}~ƒ‰v ÚÛÜ ÝÞÝ{ÞÝßà áÞݍ {ßuæ âà’’àÞÚ{ ãáä’áäÝßà áÞ{ à åà Š‹Œ{‰v‡wŽ{…Ž„„…‘{w{’„}x…„}„ “”•–—˜™—š—›šœœ—šž—Ÿ–—Ÿ”œœ— š¡–—›š¢–—£¤—šœœ—¥£˜¢—™¦”§§”¨—––ž™©


6`X^[gj^V[ _c_\^Y % g_mm_Xe &gWVh

%" &W\^V \V^^\+ \ZjX 6WXWe^V

"%" "%# 4`[\Zc[

"%""## 7_[mW\fg

"%$# !Wb

"%" ' cW_]

jgWVhdc`X^[gj^V[ fZc &^l[_\^

jjj c`X^[gj^V[ fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒB6Œ

3 4WVeZ `iWXW 9Xf

7HIMMI6G-4LM26I37 T<

8VWX[ 4WV_ll^WX 4WVeZ 9X\^VXW\_ZXW]

" 4gWV]Z\\^ \V^^\+ \ZjX

% 5V

"%" !Wb

"% $ &^l[_\^

jjj \VWX[fWV_ll^WX `[

1vz"| 1_e}gw 7 tW1V|VW|f1k~ C\[ )_Xe[\ZX+ ^ZVe^\ZjX "%"$

!Wb

"%"$ &^l[_\^

jjj \VZm_fW] fZc

Ze_[\_f[ ## &W\^V]ZZ \V^^\+ Z`\g 4l`Ve+ 8ZjX

%$"#%' 09 ' WVY \V^^\+ 8ZjX

"% cW_]

[W]^[dmW[fWVeZe`iWXW fZc 5V Z cl

%$ cW_]

[`mmZV\d_m]Ze_[\_f[ fZc 8WVe^\ g_mm_Xe 3a^X`^ Zh \g^ ^m`l]_f Zll \+ 8ZjX

 %''$ 0ZZX 5V

% $$ Z\ ## 6_YY]^ \V^^\+ 4`Ve

 %'"$ cW_]

\WVe^\p[g_mm_XediWgZZ fZc cW_]

[W]^[dZZX[gZm fZc

ESM HFIJ KWQEXGB

9:;<=><?@:A: ]^_`abca>dcebfgbhf>ijkje`l`kg !"#$%&'"( )*+,+-*,./0+12+345467+.+825*

†‡†ˆ‰Š‹ˆŒŽŒ‘’

’“‡†Š”“‘†ˆ•

KYEQOMEIF KIFZOBUDGE K[CUIFCHOF\ KCQBEHVC KIUQGHELM

BCDEFGCHIJ KLGELG KHMNOPCQR KBCIOEHSMBMI KFCQCHFC KTEHELE KDUQEDEC KFQGHGVEV KEHFGSUE KWEQWEVCI

KEGQODEQSmKDCUQGMQKVCCQOFCOVCCQKBDB KDCHICBGVEFGCHIKBCSGIFGDIKYUBBODCHFEGHMQOBCEVI K[MEnPOMoUGTLMHFKnM[GDBMI


Tl 7HIMMI6G2I637U7H43714O37

^WlZWVY 6WV_X^

 &W\^V \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

% $ !Wb

% ## cW_]

[W]^[dqh%]\Y fZc

7H43714O37

4g^\[ZX[ 4]WVk[ Xe]WXY

" &^]_Xe\ZX \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX "% !Wb

"%' cW_]

fg^\[ZX[ decW_] fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒB6mŒ

4Z]Z`V[

"$ Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ 8ZjX

%$ $ cW_]

fZ]Z`V[deZ] X^\ ei

7WX_^.[ 3`\Z W]^[ !W[g_ZX 4^X\V^

# = _]We^ W[\ 4WXq_^ ^Vl_f^

"%# 5V

%$$ % # )^X\ \V^^\+ 3

%' !Wb

%# cW_]

YWX_^$"$"dgZ\cW_] fZc

_h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

pqrstruvwxruyzqw{tuw |tuqw}~rzw€wqru‚w~r‚w ƒut„yvqvwvyuq…}†wuq‡ˆ‰ruw ‚qu„y…qwsq}Šqqzw}~qw ‹zy}qvwp}r}q‚wrzvw}~qw Œruyssqrzwr‚yz†wŒqz}ur‰w rzvwptˆ}~wŽ|quy…r ÄÅÆÇÈÉÊ ‘’“”•’“–—’˜™š’–›œ–ž“–Ÿ˜œ –›‘’–¡¢–£š›‘–£’’¤•¥–—š•šž¦–Ÿ˜œ – ¿|ry‰Àwvr„yuÁÂ{·‰}vÅt| ›‘’–§’—›–¨œ—›–œŸ–œ”›‘–¢ ’˜š©–¨œ•œ ªš©–«ž ©–¬’ž’­”’•©– ƒq}quƒÁÂ{·‰}vÅt| ¨’ž›˜•–¢ ’˜š©–®œ šžšž–¯’°”ª•š©–±š›š–ž“–›‘’–¨˜šªª’ž²

³’•´–µµ¶·¸¸¹º€¹»–¼–½¾´–µµ¶·»€ 7HIMMI6G2I637

Z[\ZX g_mm_Xe

5 `_]Y_Xe ZZ\g = # ZV\g ZWY+ \ZjX

% $ 7^fW\`V \V^^\+ VZZk]iX+  * ^WV W]mg 3a^X`^,

" #%%#$$ !Wb

" #%%#$

`iWXW W\_ZXW] g_mm_Xe 4ZVmZVW\_ZX _c_\^Y

%' ZclWVY \ + W ^X_\^Xf^+ \ZjX

%" !Wb

%# cW_]

eX[fde`iWXW X^\ ei &^l[_\^

jjj eX[f fZc

/ZgX !^VXWXY^[ _c_\^Y

 &W\^V \+ \ZjX

% $ !Wb

% ## cW_]

[W]^[dqh%]\Y fZc

 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \

"%# 5V

%$ 5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

]WcZ`V 7^[_eX^V VWXY[

 ZV\g Y &^]_Xe\ZX \+ \ZjX+ \ZjX

% cW_]

e]WcZ`Vpe`iWXWdiWgZZ fZc

/ZgX ^j_[ \i]^[

# &W\^V]ZZ \[+ 4l`Ve

 %" !Wb

 %' cW_]

qZgX]^j_[[\i]^[dgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj qZgX]^j_[[\i]^[ fZc

gZ^ ^Wa^X " Zll &^]_Xe\ZX \[ + Wfi\ZjX+ 8ZjX %# gZ^ Z`Vf^

" ^e^X\ \V^^\+ Z`VYW+ \ZjX

"% !Wb

"% cW_]

[gZ^[Z`Vf^d]_a^ fZc


7H43714O37U7IG67 T„

ËÌÍÎÏÌÍÎÐÑÒÌÓÓÔÎÕ

Ö×Ø ÙÚÛÛÜÝÞßàÜ áâãááäåæççäèéêëëéìäíîïðéæñò

8g^ 4Z`V\ WVY

"%"" Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%' cW_]

e\fZ`V\iWVYdiWgZZ fZc

7H4MMI6GL2227

-1s x L} wwEH}A1@?RzvwAI~rG % 4Wcm ^e^X\ \+ ^ZVe^\ZjX

%#"##

3c^V_fWX _eX[ 7^[_eX[

$ ZbWXX^ `VXgWc WVY^X[+ \ZjX

%# cW_]

Wc^V_fWXp[_eX[dgZ\cW_] fZc

3XYV^j 3V\[

Z\ + 3V^W )+ ]WX\W\_ZX 5e]^+ 47

%"$ 5V

%' " !Wb

%'# cW_]

WXYV^jWV\[$diWgZZ fZc

5V

%#""" 3`\Zm_\ _eX[ !Wb

%'$ ' $ _b\g \V^^\+ 4`cc_Xe[ ZYe^+ 47

%$ cW_]

gWY_[jZV]Y_XfdecW_] fZc cW_]

W`\Zm_\[_eX[decW_] fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒB6…Œ 8g^ 4Z`V\ WVY fgXZ]Zei "%"" Zll \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%' 7_e_$\W 7] _8W^cZ XY `l]_f Y+ 7

 %$$$ cW_]

e\fZ`V\iWVYdiWgZZ fZc 5V

%' !Wb

%' cW_]

_XhZdY_e_\W]\^fgXZ]Zei ei &^l[_\^

jjj Y\ ei

7H4MMI6GM22Ë27

cm_V^ gZmm_Xe ]WW

XeVWa_Xe 8VZmgi &ZV]Y

W\_ZXW] WVYjWV^ `m^V 4^X\V^

!W[ # VWWh__]jbWi _X^+ )_\\i+ \ZjX

 % 6_YY]^ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

"%$#" 5V

 %" !Wb

"% " % 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

 % $' %# cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei

7IG67

3  /_jWXVWc V_X\^Vi 9Xf

 Wfk \V^^\+ ^] 3_V _]We^

%## cW_]

WVmV_X\^VidecW_] fZc

# & `Wc_XW \ + 4`Ve+ \ZjX

%$$ !Wb

%$$ cW_]

\VZmgipjZV]YdgZ\cW_] fZc * ZV\g ^XY Zh ^WhZV\g \ ,

% $'' cW_]

hW[eVWh_bdiWgZZ fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒB6…Œ

`cYWf

 _eg \V^^\+ &^Vk%^X%`[\

"%# cW_]

e`cYWfcW_]decW_] fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒB6…Œ

G>xu ~sWuXfv^| v1_l?lu[ 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \ZjX %'#"

!Wb

%'' cW_]

eWWde`iWXW X^\ ei €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒB6…Œ


T4 7IG67

BCDEB #$%&'()*+$%,.$/0123)4$,5/*.2,,(367&$0$'-*8*9$-:/25#(''(3$,% #20(/;1$,'*1<*;=3>&2-(*+$%,?32:&$>*+(3@$>(9$%$'2/*+$%,*+1/='$1,A)@(3'$-$,%*.(,>&(-

รณรดรฟ0รตรถ1รทรถรธรทรธรธรธรน2รบรบรนรปรปรผ2รฝรปรพ

345789  9 99

8 88!"8989 "

6ZY^VX VWh_b

4Z`VlWX^ WVk+ 3XXWXYW]^+ 4 7

$% '"" cW_]

cZY^VXphbdiWgZZ fZc &^l[_\^

jjj cZY^VXeVWh_bei fZc ย€ยย‚ย‚ยƒย„ย…ยƒย†ย‡ยƒยˆย‰ยŠย‚ยƒB66ยŒ

9cmV^[[_ZX[

 4VZjX \V^^\+ 8ZjX

"%""" !Wb

"%"" cW_]

_cmV^[[_ZX[eid]_a^ fZc

/W_ _eX[ 3`\Z 7^[_eX[

n7.+ 9XY^m^XY^Xf^ Z`]^aWVY+ \ZjX

 % '" 5V

%'' cW_]

qW_ [_eX[ W`\ZdecW_] fZc ย€ยย‚ย‚ยƒย„ย…ยƒย†ย‡ยƒยˆย‰ยŠย‚ยƒB66ยŒ


7IG67U7IG67U2I1 T

gWo _eX[

 4Wcml^]a_]^ + ^ZVe^\ZjX

' % cW_]

cZX[\^Vp[gWodiWgZZ fZc

8Z`fg[\ZX^ _eX[ 7^[_eX[

% $# 4V_\fg]Zj \V^^\+ 8`fa_]^

%' cW_]

\[Y^VVZ]'diWgZZ fZc

`i^X\^VmV_[^

7IG67U2I1

/W_ _eX[ 3`\Z 7^[_eX[

n7.+ 9XY^m^XY^Xf^ Z`]^aWVY+ \ZjX

 % '" 5V

%'' cW_]

qW_ [_eX[ W`\ZdecW_] fZc

 WXf^ _ll[ 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \ZjX %'#" 6ZY^VX VWh_b !Wb

%'' 4Z`VlWX^ WVk+ 3XXWXYW]^+ 4 7

$% '"" cW_]

eWWde`iWXW X^\ ei cW_]

cZY^VXphbdiWgZZ fZc &^l[_\^

jjj cZY^VXeVWh_bei fZc


T1 762-K31137U7M2O3M2O17E3223O7

762-K31137

L}CC ^ 1uj @?6W7~Vk}^\ \uV^s^s\u+ 4`Ve+ \ZjX

%

5V

%"$$

Wll_^.[ XWfk^\\^ WV_^\i \ZV^

 8gZcW[ ^j 6WVk^\ \[ + \ZjX

% #" WcWgW 3]l^V\ \V^^\[

%$$

^Y _X ^ XWfk[ 4V^Z]^ 4ZVX^V

 `l]_f 3a^X`^+ _XY^X

%'

gWX\W.[ 8g^ `V_ gZm

 4Wcm ^j 6WVk^\ \[ + 4`Ve+ \

%

mV^WYi.[

$% !V^^ WVY+ ZV\ 6Z`VWX\+ 4.\iX^+ .f^

% # 5V

%" 5V

%"" 5V

%" 5V

% !Wb

% cW_]

cWXZqd[mV^WYiei fZc

`Va_aW] XWfk^\\^

 ]_[[^Xe^X Y 7W _]aW \ \ZjX )_\\i

%#" ]_[[^Xe^X Y 7`XfWX \+ \ZjX )_\\i

"%#$# !Wb

%#"

`Va_aW] XWfk^\\^

²¬­­®¯°±

" g^V_hh \V^^\+ 4Wcml^]a_]^

"%#" !Wb

%#" ³´µ¶·¸¹¹¸º»º¼µ½¾¸¹¿º³¹À½¸

ÁÂÂÃÄÅÆÇÈÉÃÊÃËÌÍ ÃÇÈÎÏÌÄÃÉÄÉÐÃÑÒÄÆÍ ËÓ

ý þÿ012þ3ÿ453ÿ6573ÿ8þþ9

ÔÕÖ×ØÙÚÛÙÜ×ÝÞÙßÞàáâÙÞãÞäåÚÛÞæçèÙ ÔéÛÛÞâêÖ×ëÞáìÞíçèèê Ôíè×áÛ×ÞîááÝë ÔÕßÚØïë Ôð×ñ×èÚò×ë ÔíáßâÚØâÞçëÞÚÛëáÞìáèÞÚÛÛÞâå× ß×Ø×ëëÙâÙ×ëÞìáèÞåáëÖÙâÚÛÞÖÚâÙ×ßâë

óôõö÷øøùúûøùü

74I2I6Q371IG21I467y 22(4O214On52-I2I1I37

3y"2 -^\z^~V ?Z>[w^s } ~!Zs?V[gIW~j \[+ \ZjX+ \

"%"#

!Wb

%$# cW_]

^WfZX[`]de`iWXW X^\ ei

7 4 2 2 O M 4 R3 O We]^ ^[Z`Vf^[ 9Xf

 %&'()*+),-./ 012334)54)67. %8'+,219+,-.:4;-<;)=2--> %?8,@4A2BB,-.CD02114ED-<;)

!"#!$"!

¦ ž©¦ Ÿ¦›œªŸ¨¦› «¢ ›œžŸ ž¡¢ £¤¡¢ ¥œ£¦Ÿ ›¦Ÿ§¤¨¦› F G H IJJXKLNK IVMGNMHOUJKG PKHQR MOSKPKKTYNIMUUNNJJIRNUGOJKOPKZM[NJUNJO V W I H N J \JG]KIKFRMXHNK^IMNHKUGK_`HHKOaOUN]O bcddefgehijgkeljebcddefgedcgk mnopqrstuvqwxyzq{|}}v~xtuvzq€xtuv ‚ƒ„…†‡q}„ˆ†}‰v}xutsŠ~ˆ‹yŒtƒ }Ž~…x}‡q}„ˆ†}s}~t|sŒ}~ˆ‹yŒtƒ

‘’“””•–—˜™š

7422O7n713L7

We]^ ^[Z`Vf^[ 9Xf

 4VZjX \ + \ZjX+ \ZjX

"%'$ cW_]

^We]^dX^\jZVk[ei fZc &^l[_\^

jjj ^We]^V^[Z`Vf^[ei fZc

WcfgWVVWX ]^f\V_fW]

m[^\\^V Z`XY

' 6_YY]^ ZWY+ W ^X_\^Xf^+ \ZjX

%

7 M 2 O 3 M 2 O 1 7 E 3 2 2 3 O 7 3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ _c_\^Y

 `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % 5V

%"' % !Wb

%"" cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc

3\]WX\_f 8VWY_Xe X\^VmV_[^

# Zll 5VZXZo`^ \[+ Z`VYW

"%#$" 5V

% !Wb

"%#$" cW_]

W\]WX\_fp\VYdiWgZZ fZc

-}v -}WYvhu_^]3Y ~s\Vu^v^|\+ v1\?WulVZy^k2+ >\sZzjX7 } w u

?

% 

ff]^[ \Zfk WVY+ 7

"%

Z\ + ^f\_ZX 7+ 6_YY]^\ZX \ + 4a_]^+ \ZjX

%$$ 4Z[cZmZ]_\WX 8VWY_Xe 4ZcmWXi !Wb

%'" % ZclWVY ^ZmZ]Y \[ + &^Vk%^X%`[\

% cW_]

VWc^]^fde`iWXW X^\ ei !`] &ZVk.[ 6Z\ZV mWV^[ ^e^X\ Y + Z`VYW+ \ZjX

%" % ZZYgZm^ 4 7 !Wb

%" cW_]

h`]jZVk[pcZ\ZV[mWV^[diWgZZ fZc

7422OR213O H3213O7yM26327

We]^ ^[Z`Vf^[ 9Xf

/_W]_Xe

!WVhWX 6^XY^[ _c_\^Y

L} tV1Z~au_Yv^xXf-^+z v | z7v } s 1 z ~

z

á G

> x } ~

}

2 s A%""

 4VZjX \ + \ZjX+ \ZjX

"%'$ cW_]

^We]^dX^\jZVk[ei fZc &^l[_\^

jjj ^We]^V^[Z`Vf^[ei fZc Vo`gWV\ \ 4`Ve+ 8ZjX

%# $ 5V

%$ 5V

%" !Wb

%# cW_]

_XhZdhc]ei fZc &^l[_\^

jjj hc]ei fZc

74P6E7n713L7

 " 4gWV]Z\\^ 5VZXZo`^ \[ + Z`VYW+ \

 %'%$ &^l[_\^

jjj q_W]_Xe e`iWXW fZc 5V

%" 5V

%" $ !Wb

%" /) !_V[\ \V^^\ WV\_fW

%$' !Wb

%$' cW_]

_XhZdcWfZVmei fZc &^l[_\^

jjj cWfZVmfW\ fZc

 4VZjX \ + \ZjX+ \ZjX

"%'$ WX 3c^V_fWX 6Z\ZV[ 9Xf cW_]

^We]^dX^\jZVk[ei fZc '% Zm^ \V^^\+ 3+ ^Vl_f^

%"$ &^l[_\^

jjj ^We]^V^[Z`Vf^[ei fZc !Wb

%" ! ^ Y ^ V W \ _ Z X Z ` X Y  i [ \ ^ c `iWXW 9Y^W] _h^ 9Xf

V_fkjW] \ 3XXW 4W\g^V_XW+ & 4 7

"%$'' cW_]

mWXWccZ\ZV[e`iWXWdecW_] fZc `V[gZ\\Wc \+ VW[gWY WeWV+ 8ZjX

%$# cW _]

a_fkik`cWV$ #decW_] fZc Wi.[ 5X^ \Zm 3`\Z WV\[ cW_]

e`iWXW_Y^W]_h^decW_] fZc ZX_f ZZc Z`XY i[\^c " g^V_hh \ 4a_]^+ \ZjX

%$ ^gZlZ\g VZ`m 9Va_Xe \V^^\+ `^^X[\ZjX+ \ZjX

%"" 5V

%'#"# $ !_V[\ \V^^\+ 3]l^V\\ZjX 8ZjX

%  b

% # cW_]

VWiZX^dX^\jZVk[ei fZc &^l[_\^

jjj Vgee]ZlW] fZc !WcW _]

[ZX_flZZceidiWgZZ fZc


7M2O3M2O1E3223O7U7M4O1I6GG44E7y1O4MHI37 T?

_Xeg n8g^ mWV^ WV\[ )_Xe.

7M4O1I6GG44E7 y 1 O 4 M H I 3 7 XeVWa_Xe 8VZmgi &ZV]Y

`X_].[ 3`\Z mWV^[ W]^[

!ZeWV\i.[ mZV\[ 7^mWV\c^X\

`Va_aW] 3`\Z mWV^[

&ZZYm^fk^V VZY`f\[ 8VZmgi mZV\[

ZgWX 3`\Z mWV^[

Z\ # ZZYgZm^ 6WgW_fW+ 47

#% " 5V

#% _]We^ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

#%" cW_]

VZgWXW`\Z[mWV^[diWgZZ fZc $ Zll \ + Z`VYW *\g ]Ye hVZc 44,

%"' !Wb

% cW_]

[_Xeg[m[dc[Xei fZc

 !Z`]_[ 8`VX+ `l]_f ZWY+ 47

"% # 5V

''%$ 5V

%" ]_[[^Xe^X Y 7`XfWX \+ \ZjX+)_\\i

"%#$ ]_[[^Xe^X Y 7W _]aW \ \ZjX )_\\i

%# cW_]

[`Va_aW]W`\Z[mWV^[diWgZZ fZc

8ZXi.[ 3`\Z mWV^[

" _eg\ \ + 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

"%#" 5V

% ' ZV

 %$ !Wb

% cW_]

\ZXid\ZXiW`\Z[mWV^[ fZc &^l[_\^

jjj \ZXi[W`\Z[mWV^[ fZc

_[gX` `m^V \ZV^

'$ mV_Xe]WXY[ `l]_f ZWY+ 4ZVV_a^V\ZX+ .f^

%

7M27

7_a_X_\i mW ^W]\g 4^X\^V

Z\ g^V_hh \ 4_]^

% ' cW_]

Y_WXYmWdiWgZZ fZc

8g^VWm^`\_f mW 8V^W\c^X\[

 V^cX_VWXqWX ]Wf^ VW[gWY WeWV+ \ZjX '%' 5V

#%# cW_]

\g^VWm^`\_f[mW\V^W\c^X\[dgZ\cW_] fZc

# & `Wc_XW \ + 4`Ve+ \ZjX

%$$ !Wb

%$$ cW_]

\VZmgipjZV]YdgZ\cW_] fZc %" &W\^V \V^^\+ 8Zjc

"%' 5V

%#""%' $ !Z`V\g \ + 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

"%"" 5V

% " 5V

 %" !Wb

%' cW_]

]`WXWde`iWXW X^\ ei


TF 7M4O17(2O7U7121I463On7PMM2I37

7 M 4 O 1 7 ( 2 O 7 "$ X\^V\W_Xc^X\ 4Zcm]^b

3]l^V\ WcWgW \[ 8ZjX+8ZjX

%$

m[fW]^ `iWXW ^[\W`VWX\ mZV\[ WV

% ^e^X\ _Xfk \[+ Zll[\ZjX+ \

%" &^l[_\^

jjj hWf^lZZk fZc`m[fW]^V^[\W`VWX\

712LM7

`m^V WVYjWV^ 7^mZ\ *gW_fgWXY^^X,

3c^V_fW 4Zcc^Vf^ \V^^\+ \ZjX

"%"' 5V

% !Wb

"% cW_]

fgWV]^[lgW_fgWXY^^XdiWgZZ fZc 5V

m^\^VlgW_fgWXY^^XdiWgZZ fZc

7121I463Ony 455I-37PMM2I37

4Zmi 6W[\^V #+ )_Xe \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%$ 9 3X_VZ`Y \W\_ZX^Vi 5hh_f^ `mm]_^[

Z\ 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ \ZjX

"%"$ !Wb

"%"$ 5hh_f^ bmV^[[ * 36.[, Z\ _Y^]_X^ 7Wc+ ZV\`e`^[^ `WV\^V[+ ZV\ 6Z`VWX\+ ^Vl_f^

"%$$ 4gWV]^[ ]Wf^+ 3+ ^Vl_f^

% !Wb

"%$$ cW_]

VWc[Zhh_f^[`mm]_^[ diWgZZ fZc V_X\ hZV ]^[[ !_h\g \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

%' cW_]

[W]^[dmh]ei fZc 8g^ !Wc_]i \ZV^  5 `_]Y_Xe+ VZ`XY !]ZZV+ Zll WaWe^ \[+ Zll[\ZjX+ 8ZjX

"%# !Wb

"% cm_V^ gZmm_Xe ]WW cW_]

hWc[\ZV^WkdiWgZZ fZc % 6_YY]^ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

"%$#" 5V

 %" !Wb

"% "

7121I463On7PMM2I37

m]_[[W.[ 8VWY^V[ 44 `iWXW \Y

' /WcZZX 7Va+ 6^WYZj VZZk YX[+ \ZjX

"%''" % WcWgW \V^^\+  ` _ ca ^ ] Y \ +  8 Z jX

 % $ b

"%''" )W]iWX 4^X\V^+ X_\ = + 4`Ve 8ZjX

"%"' !Wb

%$ !WcW ^m]_[[W$diWgZZ fZc !Wb

"%" cW_]

cW_]dff[ei fZc &^l_[] _ \^

jjj

^m]_[[W[\VWY^V[ fZc &^l[_\^

jjj W]^V\mV_X\_Xe fZc 4 4  \ Z V ^ WXY 5hh_f^ 6Wb 44 \ZV^ ^e^X\+ 8ZjX

%'$' _h \] 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \

"%# ' ^e^X\+ 8ZjX

%'$' ' 5 V

  % # $

%$ 5V

%#$ 5V

"% $ 55VV

%" 5V

"% $ !Wb

"% $ 5V

%'$"% !Wb

"% $ !Wb

%$ QRSTUVUWXSYXZUUX[S\U]ZVUX]^W &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc 3]^V\ V_X\_Xe

_WU`XSX]SabXXcdSZUe]ZfSgbZh ijklSmmnompqr[SmmnostQt uvwlSmmnoQqsq[ jxbyzlSXUe{yW|]V}~xbdd}VZ]€e]x

gjYiS ´µvk¶ i·S ¸S vuu¹TvºgkjS »T¶ ¼jYS ½

‚ƒ„ƒ…†‡ˆ‰Š

9 3X_VZ`Y \W\_ZX^Vi 5hh_f^ `mm]_^[

Z\ 4VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ \ZjX

"%"$ !Wb

"%"$

9X\^VXW\_ZXW] W]^[ ^Va_f^[

" WYh_^]Y \ V`cc^] ]f+ \WlVZ^k+ \

% !Wb

%"' cW_]

VZlli^X\diWgZZ fZc

FGHHIJKLMNOOP ‹ŒŽŽ‘Œ’“””•‘– ‹Œ’—˜˜•Œ’“””•‘– ž¨‹Œ©¨Œª¢«‘•Œ¬Œ­ž¬ž® )^XX$'W a W[7\ \`YW c_XW \[ + 4l`Ve+ \

%$$ ' ‹Œ™˜š”“›‘œ–žŸ •‘›– ™¨¯Œ’°±²³™°’ 5V

%''# !Wb

"%'' ‹Œ¡¢Œ’›Ÿ›˜£‘œ¤ ‹Œ¨—˜›˜˜”¤ cW_]

k^XXWade`iWXW X^\ ei ‹ Œ ¨ • Ÿ £ Œ ¨ œ  £ ›  £ « ‹Œ¥‘œ˜¦Œ’“””•‘– ‹ Œ ±  – ˜ Œ ¨ œ  £ ›  £ « Lu sv"z n3-. z`vW|c_zXvW} s\u + 4á4á1`uVe+ \ZjX

%'#"$% ‹Œ§¨Œ’“””•‘– ‹Œ™˜š”“›‘œŒ¨œ£›£« !Wb

%'#"" cW_]

_XhZdc^\VZe`iWXW fZc 6^\VZ ^j 3c[\^VYWc VWXfg ' 6W_X 8g^W\V^ 3]^i+ 3+ ^Vl_f^

%" !Wb

%$ cW_]

_XhZdc^\VZe`iWXW fZc

78 9& ::& 13 '7;%& .7 %&'&()*+,-../01(23((2./23, (/*'&31*04*(/5-,6


7121I463On7PMM2I37U71332 T1

  

!"#$

6789:;<=8<>8<:89?6;@89A;@ ?688BC9><DE?6@>FB9GF?8? H9I8BD><G9?EJJB>8? 8W[g^c.[ X\^VmV_[^

¾¿À¿ÁÂÃÄÅÆÇÈÂÉÉÁÊÄȾËÌÌÍÁľ ÎÂÊËÏÄÿÈÊÄÿÅÄ ÌÅÁÿÁÃÐÈÇÈÊÂÌÆÊÄÿÅÄ ÑÄÎÎÁÃÐȾËÌÌÍÁľ ÌÀſƾËÌÌÍÁľ ÐÁÉ¿¾ ÐÅÄÄ¿ÁÃÐÈÊÀÅξ

# 4gWV]Z\\^ )_Xe \V^^\[ *6WVWq `_]Y_Xe,

%'# 5V

 %" !Wb

%"'" cW_]

\W[g^c[p^X\^VmV_[^e`iWXWdiWgZZ fZc 8g^ !Wc_]i \ZV^  5 `_]Y_Xe+ VZ`XY !]ZZV+ Zll WaWe^ \[+ Zll[\ZjX+ 8ZjX

"%# !Wb

"% cW_]

hWc[\ZV^WkdiWgZZ fZc

8g^ \W\_ZX^Vi WV_^\i \ZV^

% ^m`l]_f 3a^X`^+ 6f )^X_^+ _XY^X

% ' cW_]

\[pa[diWgZZ fZc

8V_mm]^ n3. \W\_ZX^Vi ZZk 4^X\V^ ÚÕßàÙÕÞÒÞçÝÞàÝÜçèÞëÛ áÞââÕãÕäÒåæÓåÔÜÕçÖÕ×äØèÙéÚêØÕÛáÜÞÕÒââÝÞé×èÞÛëÛ

ìíîïðññòóñôõö ÷ûüøùï ðññòóñúñú ÕÓ×âÙØýÕáÞåÚÕþçÕÿØÙÙç0Õÿê1êþê ìíîï ðñòòó2ôöõ3ò 456789 65 665

6^\VZ &gZ]^[W]^ ^\W_] 4^X\V^

" 4VZW] \ ^XYW] ]Wf^+ \WlVZ^k+ \

"%$ !Wb

"%$ cW_]

_XhZdc^\VZe`iWXW fZc

5hh_f^ &_WVY

# 4gWV]Z\\^ )_Xe \[ + Wfi\ZjX

% !Wb

% cW_]

\g^Zhh_f^j_WVYdiWgZZ fZc

V_X\ hZV ]^[[

 !_h\g \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

%' cW_]

[W]^[dmh]ei fZc

ZZ\g = 4V^[f^X\ ]WW W]+ _XY^X

%#' !Wb

%#'

7 1 3 3 2 7Wa_Y ^V[W`Y 9Xa^[\c^X\ \Y

opqprstuvwxpytz{|y}qutz{~xutz ~q€wutz{‚€yyuqtz{ƒp„tz{…q€wt †J>8:8?9?;BD9‡ˆ96789A;;6‰ Š‹Œ|vuwŒquyu{ruq„y}{tuwtz{|Ž{wxv ‘uq„u’tz{|’v{‘uq„xy}{“quvw’p„utz wuuq{”{•’py–u{—€t{‘uq„xy}{ƒp„tz{˜wwxy} ”{—’xy„xy}{Žxttz{o€vst€r{•q€„utz p€{wpyut{”{‘x’u{•’˜t‚ut

;™šldnC9F›dfšedndC9FiljnC9<cfijldnC :jœidžžda9Fcig ¡¢¢£¤¥¦§¨©ªŸ9@ hcl`žC9999999999H9G šl`ž

KLMNOPPYQZR[QNOSPSPQTRU\OPWVP]QRVWXS 8œ`ce¼9fdeedžžfdde½¾jfœ`ceg›jœ

^_97`abcdea9?fgC9?f`hijdkC9Gdjildfjmn

%&'()*+,-./.'%0/*'1234555 `l]Z\ F+ ]Z\ 3+ ^ ^[[Z`Va^X_V+ 47

$%$" 5V

$% «¬­®¯O¬Z°±O²³O´LMµ¶L·¸ 5V

$%" 5V

$%' K²O¹MZºLO¸²»·O²·´L·OºZMMNOPPQRQSST !Wb

$%$" _eg \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ ^ZVe^\ZjX %$"%' !Wb

 %$ %# W\_ZXW] WVYjWV^ `m^V 4^X\V^ cW_]

Ym_]#diWgZZ fZc % 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

 % $' %# cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei WhZZV[ Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7 WXY Zh 4WXWWX+ 7

% 8^]^[ \^^] WVYjWV^ !Wb

% # " WYh_^]Y \ + \ZjX

%"" + %" cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei !Wb

%'$ cW_]

\^]^[[\^^]dgZ\cW_] fZc

W\_ZXW] WVYjWV^ `iWXW \Y

"3 &W\^V \ + \ZjX

"% ' 8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y

5V

%" $% ZclWVY \ + \ VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % 5V

%' !Wb

% !Wb

"%$ $ cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei


T1T 7133252(OI-214O7U7PM3OL2OK317

7 1 3 3 2 5 2 ( O I 2 1 4 O 7 49 Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[

'%$ !V_^XY[g_m+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % "% !Wb

 %$$# cW_]

[W]^[d^f_e`iWXW fZc &^l[_\^

jjj ^f_e`iWXW fZc

9XY`[\V_W] !WlV_fW\_ZX[ 9Xf

Z\ ZZY Zm^+ 47

$% 5V

$% ZV

$%""" !Wb

$%""" cW_]

_XhWldeZ] X^\ ei €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBCŒ

7 1 3 3 2 M 2 6 7 5 \^^] WX *6`[_f, W\_ZX

`iWXW 3c^V_fW[ 6^VfgWX\ WXk

_eg Z`Xe \V^^\[+ )_Xe[\ZX

% ' 5V

% ' !Wb

% ' cW_]

eWcl_dX^\jZVk[ei fZc

 \ZX^ 3a^X`^+ 4a_]^+ V^W\^V \ZjX

""%$$ cW_]

Zm[\^^]mWXdiWgZZ fZc 8V`[\ 4ZcmWXi *`iWXW, \Y $ 4Wcm Z`\g \[ + Wfi\ZjX+ \ZjX %$ $%' !Wb

"%## cW_]

\V`[\d\V`[\fZcmWXiei fZc ^gWVVi \ZfklVZk^V[ _c_\^Y ' &^]_Xe\ZX 4gWV]Z\\^ \[ + \ZjX+ \

"%$% 5V

"% ' 5V

"% ^X\%3%8^X\ !Wb

%$' Z\ WgWcWX.[ WVk+ Z`[\ZX+  7

%"$ cW_]

l[]WffZ`X\[dl^gWVVieVZ`m fZc 5V

%" 5V

%## !Wb

% cW_]

V^X\W\^X\d^j_V^]^[[ei fZc

714-K(O4K3O7

714O2G352-I2I1I37 7PI137

^e^Xfi `_\^[ Z\^]

'# WYh_^]Y \ + &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

%"# 5V

%$$ 5V

%$ !Wb

%$ cW_]

gZ\^]V^e^XfidiWgZZ fZc &^l[_\^

jjj V^e^XfigZ\^]e`iWXW fZc

7 P 6 G 2 2 7 7 3 7 4g^\[ZX[ 4]WVk[ Xe]WXY

" &^]_Xe\ZX \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX "% !Wb

"%' cW_]

fg^\[ZX[ decW_] fZc

7V a^]iX^ WXZcWX 3[[Zf_W\^[

$ n . WVWY^ \ + )_Xe[\ZX+ \ZjX

%#' !Wb

"% # cW_]

e`i^i^[$$$$$$diWgZZ fZc

]WcZ`V 7^[_eX^V VWXY[

 ZV\g Y &^]_Xe\ZX \+ \ZjX+ \ZjX

% cW_]

e]WcZ`Vpe`iWXWdiWgZZ fZc

/ZgX ^j_[ \i]^[

# &W\^V]ZZ \[+ 4l`Ve

 %" !Wb

 %' cW_]

qZgX]^j_[[\i]^[dgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj qZgX]^j_[[\i]^[ fZc

)_Xe.[ /^j^]^Vi &ZV]Y

 `Wc_XW \ + \ZjX

%$"$ !Wb

% " 6_YY]^ \V^^\+ \ZjX

%$'# !Wb

%# cW_]

WYc_Xdk_Xe[q^j^]^VijZV]Y fZc &^l[_\^

jjj k_Xe[q^j^]^VijZV]Y fZc

WXqWi.[ /^j^]^Vi 9Xf

 g^V_hh \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ ^ZVe^\ZjX

% !Wb

%"

7PM3OL2OK317

3cWXW] 8VWY_Xe X\^VmV_[^

" V^^X ^WV\ \V^^\+ 6f )^X_^+ _XY^X

%"$$ cW_]

WcWXYW ]Wk^VWcdiWgZZ fZc

3XYV^j.[ `m^VcWVk^\

#$ 3`lV^i WVk^V Y+ Z`\g .a^]Y\ WVk+ \

 #%" cW_]

Y_[\V_l`\ZV[p[W_diWgZZ fZc


7PM3OL2OK317 T1<

ßàß äåæçåèäé áâã

!ZeWV\i.[ `m^VcWVk^\

%" &W\^V \V^^\+ \ZjX

%#""%' 5V

% !Wb

%# cW_]

hZeWV\i[`m^VcWVk^\d]WmWVkWX fZc

  /W_eZl_X ZX `m^VcWVk^\ *&gZ]^[W]^ ^\W_] VZf^V_^[ ^a^VWe^[,

ö÷øùúûüýþøÿ01øø21314ø5û676ý6 ö÷øùúûüýþøÿ01ø21314ø5û676ý6

êëìíîïðñòóôõ êëìíîïðñòóôõ

Z`X\i 6^W\ 4^X\V^ ZXXi.[ 6WVk^\_Xe 4Zcm]^b `m^VcWVk^\

$ 4g`Vfg \V^^\+ \ZjX

%" $ 5V

%$# !Wb

%$# cW_]

lZXXipdgZ\cW_] fZc

Z`X\i !WVc _c_\^Y

% 3ff^[[ ZWY+ &W\^V \V^^\+ \ZjX

%' % !Wb

"% $

Z`X\i 6^W\ 4^X\V^

 &W\^V \V^^\+ \ZjX

%#"" 5V

%'" !Wb

%

8VWf\ 3XXW ^e_XW+ [[^o`_lZ 4ZW[\

"" %' `l]_f ZWY+ `YY_^+ [[^o`_lZ 4ZW[\

% !Wb

"" %'" cW_]

_qW_eZl_XdiWgZZ fZc

`iXW V^^X VZf^V

_k^ 3]^bWXY^V \V^^\[+ )_\\i+ \ZjX

%" # Z`VYW \V^^\+ \ZjX

%"' !Wb

%"  `m^VcWVk^\ ' ^e^X\ 5VWXe^ &W]k+ Z`VYW+ \ZjX

%"# n&. W\g ^\\]^c^X\+ &4

#%" 5V

%" cW_]

VZZmXWV_X^VWcXW\gdiWgZZ fZc !Wb

%" $ % $ `l]_f ZWY+ VZa^+ 7

 %# _e^].[ `m^VcWVk^\ !Wb

 %" % Zll _eg\ \V^^\[+ Z`VYW+ \ZjX

%$$ !Wb

"%' 7 4W[g 4WVVi # 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\

"%#### cW_]

X_e^][`mdiWgZZ fZc 5V

%' WXe]ZlW] 4ZccZY_\i 8VWY_Xe 4Z \Y

5V

%' # WVV \ + )_\\i+ \ZjX

"%$# !Wb

"%## 5V

%'" ]WX\W\_ZX+ 7_WcZXY+ 47

%$'" 5V

%'"$ 5V

%$'# cW_]

mWXe]ZlW]#$decW_] fZc # g^V_hh \V^^\+ 8ZjX

%$$ €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒBŒ 6W_X 4gWm^] \ + 3+ ^Vl_f^

%"#$ cW_]

Y[]fW[gWXYfWVVidY^cV`c fZc

¿ Á Â ÃÃ Â ÄÅ ÆÀ ¿ Ç È Â É ¿

ÊË ÌË ÍÎ Ï ÐÑÒÓÓÔÕÖ× Ø Ù×× Ø ÓÔØ ÙÑ ×ÔÏ ÚÛ ÙÖÏ ÕÜÏ ×ÔÝÒÑÞ


T1l 7PM3OL2OK317U7POQ3I2226-3-2L3O27

89

9

 9 %&'()*++( 3. 4+3. .789:,;(<+. 8=>.:-?/@(01 8:-'-A2( B> 78 9:CD?7-456

!!"#$

7POQ3I2226-3-2L3O27

3  *`iWXW, 9Xf

" 4VZW] \ + \WlVZ^k+ \ZjX

%"" !Wb

%"$ cW_]

Wl[e`iWXWdecW_] fZc &^l[_\^

jjj Wl[e`iWXW fZc

44 `iWXW \Y

 `_ca^]Y\+ 8ZjX

% $ !Wb

%$ cW_]

cW_]dff[ei fZc

 6ZgWX ZX 7W`eg\^V[ `m^VcWVk^\

%" ^j ZWY+ V^^Y%^X%ZZm+ &47

%$

^W] W]`^ `m^VcWVk^\

 4g`Vfg 8gZcW[ \V^^\[+ 8ZjX

mV^WYi.[

\V^\fg 7 7Z]WV

 Z[_eXZ] _]We^+ &^[\ 4ZW[\ ^Vl_f^

$%# 5V

% # 5V

$%"

_cZ[ WYe^\[

 ZV\g Y &^]_Xe\ZX \V^^\+ 8ZjX

%# 5V

%$$ !Wb

% cW_]

e_cZ[WXYeWYe^\[decW_] fZc

EFGHI HJK LMNOPQRPSOT

3V^W 3 / ZV\ 6Z`VWX\+ ^Vl_f^

%" 5V

% !Wb

% 

`Va_aW] `m^VcWVk^\

^f`V_\i !ZVf^ 9Xf

" g^V_hh \ + 4_]^+ \ZjX

"%#"%' 664 ' % ' Vf_W] ]aY+ Wmmi 3fV^[+ 4 7

$% ]_[[^Xe^X Y 7`XfWX \ \ZjX )_\\i

"%#$ !Wb ' 4 Z cc^

$% !Wb

"%#$ cW_]

_XhZdccf[^f`V_\ihZVf^ fZc

`UVWXYVZY[`XW\]YX^ZW\YV_ `aYb^[`^WZcY^VZY[`UZ]^dZ^Ya[ `W’^’Xd“V”U[`•b•_d–VW“”X^[ `XW[aY^ZX[d—da”X˜daWVY

™š›œžŸŸ ¡¢ ¡›£¤¥›¦›§¨¡©ª¡›«¬¥›­ ®¬¯®¡›°ž¬¬± ™²›œžŸŸ ¡¢ ¡›£¤¥›¦›§ª›«ž³ª›«¬¥›­ ®¬¯®¡›°ž¬¬±

ˆzƒ‰wŠŠu‹ŒŽw‘wŠŠŒ‹tŽ

efghifjgklmflnflojpqirnls

ˆzƒ‰wŠŠu‹ŒŠŽ‹ tuvwxyz{|}}wx~w€‚|ƒƒzw„~…†‡


^b]_Xk 4Zcc`X_fW\_ZX[

7RILLI6G-227737

7POQ3I2226-3-2L3O27U12SI73OQI-37 T1„

"# 4g`Vfg \V^^\+ 4l`Ve \ZjX

% 5V

 %"$$ cW_]

[W]^[dX^b]_XkZX]_X^ fZc j_c 3fWY^ci 3 9XY`[\Vi `[ g^Y ZWY+ 7

%

8 4Zcm`\^Wf

" 6_YY]^ \+ ZV\g 4l`Ve+ ^ZVe^\ZjX

%" cW_]

\g^[j_cWfWY^ci e`iWXWdecW_] fZc !Wb

%" cW_]

[W]^[dX\fZcm`\^Wf fZc &^l[_\^

jjj X\fZcm`\^Wf fZc ^VcZX ZX[ 8W_]ZV_Xe+ `_\ ^X\W][ WV_^\i \ZV^ Wh^jWi ^f`V_\i ^e^X\ 5VZXZo`^ \[ + Z`VYW+ \ZjX "%" % ZclWVY \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

%##" 5V

"% 5V

%' " !Wb

"%' )  bf]`[_a^ WV\i ^X\W][ cW_]

[W]^[d[Wh^jWi[^f`V_\iei fZc ' n3. 4Wcm \V^^\+ ZV\g 4l`Ve+ \ZjX

 %#" &^l[_\^

jjj [Wh^jWi[^f`V_\iei fZc !Wb

 %# "$ cW_]

kimWV\i[^Va_f^[diWgZZ fZc \WVV 4Zcm`\^V 9Xf

' V_fkYWc+ \WlVZ^k+ ^ZVe^\ZjX

%""" 5V

%""" 5V

%# 5V

%" ^ZVe^ X_ZX.[ _m^ 8WXk[ 5V

%$' `[[^b \V^^\+ 4gWV]^[\ZjX+ \ZjX

%# !Wb

"%# 5V

"%' cW_]

[W]^[d[\WVVfZcm`\^V[ fZc !Wb

%# &^l[_\^

jjj [\WVVfZcm`\^V[ fZc cW_]

e^Z[`X_ZXdiWgZZ fZc

12I24O7

126K52(OI-214O7

8Z\W] VZ\^f\_ZX i[\^c[ 9Xf

126K7

O} {y LO}u " Ž4 &W\^V]ZZ \V^^\+ 4l`Ve+ \ZjX

"% 

5V

% $" !Wb

% cW_]

_XhZdVWcWXYcfVW^ fZc 5V

VWcfdX^\jZVk[ei fZc &^l[_\^

jjj VWcWXYcfVW^ fZc

1 2 S I 7 3 O Q I 3 7 3 3 8Wb_ ^Va_f^ *33 4Wl[,

\g 3a^X`^+ 7_WcZXY fg^c^+  7

 %# 5V

"$%

3clW[[WYZV 8Wb_ ^Va_f^

 WcWgW \V^^\+ `^^X[\ZjX+ \ZjX

"%$$ 5V

"%$$

3Xe^].[ 8Wb_ ^Va_f^

Z\ ^V[\^]_Xe+ W[\ WXk 7^c^VWVW

%$

3\]W[ 8Wb_ ^Va_f^

$ `Xh]Zj^V 4]Z[^+ a^]Y\ WVY^X[+ 8ZjX

 #%' 5V

 #%'

4VZjX 4Wl[

 6_YY]^ \V^^\

 %## 5V

 %##

" ^\^V Z[^ !ZV[gWj \[ + \ZjX+ \ %" 7^ WqW 8Wb_ ^Va_f^ !Wb

 %" 49 Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[ cW_]

_XhZd\Z\W]mVZ\^f\_ZX[i[ fZc '%$ !V_^XY[g_m+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % "% " !_V[\ \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

 % $$ &^l[_\^

jjj \Z\W]mVZ\^f\_ZX[i[ fZc !Wb

 %$$# 5V

%$ cW_]

[W]^[d^f_e`iWXW fZc Ezw x @?_[2[^>[s[zWV O3au^~ + s}VWw[ygWY1 } Wée1WV+ \ZjX

%" &^l[_\^

jjj ^f_e`iWXW fZc "w 5V

%'  3 4ZX[`]\WX\[ 9Xf !Wb

%# " ^\^V Z[^ !ZV[gWj \[+ \ZjX+ \

"%"# cW_]

YZ]i[W`\ZV^X\W]diWgZZ fZc !Wb

%$# 4gWV]^[ 3[[Zf_W\^[ &^l[_\^

jjj YZ]i[W`\ZV^X\W] fZc cW_]

^WfZX[`]de`iWXW X^\ ei 3`lVi \+ ^[^Va^ Z`\g ^]Y\ WVY^X[

"%' XX_Xe[ 8Wb_ ^Va_f^ 3`\Z ^X\W] !Wb

"% ^^ ` `Va^i_Xe VZq^f\ 6WXWe^c^X\ 9Xf

g ^ V_hh \ + 4a_]^+ \ZjX

"%' # iXe \V^^\+ 4gWV]^[\ZjX+ \ZjX

%$ cW_]

fgWV]^[`X_o`^dgZ\cW_] fZc 5V

 %#$# 5V

% YjWVY[ 4ZcmWXi 5V

% W[\ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%' !]WclZ`iWX\ 8Wb_ ^Va_f^ cW_]

[mc_Xfpe`idiWgZZ fZc cW_]

eWllip'dgZ\cW_] fZc Z\ " !]WclZ`iWX\ 3a^X`^+ff]^[+ 7

%

7POQ3n4O7

´µ¶·¸¹¹º»¼¹º½¾¸¹¹¿»ÀÁº ø¹¹¼»Á¿º¼

ÄÅÆÇÈÉÊËÅÌÍÎÌÏËÐÉÎÉ

12S-467P212617

ÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÒØÛÜÝÝÞÖÕÙßØàÙØáàÓ×Ò ø986 998 : ;;<=>?>@A ?BC=D<D< EFGHIJHKLLH

;MB=D<D< ;MNOBPP=QMLI<JHMKL<LH ;MB=@M@M ;MB=@D@D

RFSTULQVOQL

;B>=WWMW ;BJH>FHO=XMYIWJHWKLWLH ;;C=B>B> ;;?=@D@D

âãäåæçèéêéëìíèéîïèìí âðñäçåäèéçñòóôçõöäåçéå÷÷ âãïäñóïéçñòóôçõöäåçéå÷÷ âøïùïñòïúëìäûñòìúüçäñýþÿïýöí â0ìööñýþíõ1ôýìäïÿíéëååóñýþí âøïùöñïõ2ìèùìæõ3æïñõîåòóéüèåýì â456789 7 9 ð889667 4

 !"#"$ %&'(%)'*(+,-.)/ 0,12'3'.)/45' x,&22y21z0'2)/{/126)1)/)u/ 4'6,.72

|}

~ € ‚ƒ„… †‚

Z[\]^\_`abc\]defggdhij[gdklmnokop`kqrnsmmm 2,t')u',v6)7,,w,3


T14 12SI73OQI-37U13617

žŸ ¡¢£

‡ˆ‰Š Ž”—˜Œ ‘’“‹” ”Œ” ”™ •– – •š•˜ š ‘’“” ”” —• ›– –— ™ ˜š ˜œ” ˜

^c.[ 8Wb_ ^Va_f^

1323-4LLP6I-21I46 3NPIML361y73OQI-37

44 `iWXW \Y

_\\]^ Zfk `_\^[

$ 6W_X 4g`Vfg \[ + 3+ ^Vl_f^

%$$ " VicZX.[ Va^X ^j 3c[\^VYWc+ ^Vl_f^ %"" !Wb

% cW_]

]_\\]^VZfk[`_\^[eidiWgZZ fZc 5V

]_\\]^VZfk\^]^a_[_ZXdiWgZZ fZc

 `_ca^]Y\+ 8ZjX

% $ 6`]\_ 8^fgXZ]Zei _[_ZX *68 , !Wb

%$ # 5VZXZo`^ 4gWV]Z\\^ \V^^\[+ 8ZjX cW_]

cW_]dff[ei fZc 6WVk^\_Xe 7^mWV\c^X\

%' 5V

%$' 3ffZ`X\[ 7^mWV\c^X\

%#' !Wb

%''

1 3 2 3 M H 4 6 3 7 n 7 1 3 L7 44 `iWXW \Y

W\_ZXW] 8^]^a_[_ZX ^\jZVk * 8 , #$ Zll \V^^\+ Z`VYW+ \ZjX

% $$ Zi]^ ]Wf^+ \WlVZ^k+ \ZjX

% "' 5V

% $$ `_ca^]Y\+ 8ZjX

% $ 5V V _f k Y W c

%# 5V

%$" !Wb

%$ 5V

%$' )_\\i+ 4Wcml^]_]^+ \ZjX

%$ cW_]

cW_]dff[ei fZc 5V

%$ 5V

%"" !Wb

%# cW_]

X [^^XqWXdiWgZZ fZc 49 Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[ '%$ !V_^XY[g_m+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % "% cW_]

X\Xd[Z]`\_ZX[$$$ X^\ !Wb

 %$$# 8Wb_ mYW\^ ' 4Wcml^] 3a^+ 4a_]^+ \ZjX

 '%$$$ cW_]

[W]^[d^f_e`iWXW fZc ^j[ # 5VZXZo`^ 4gWV]Z\\^ \V^^\[+ 8ZjX

%$# ZV

%"#"# &^l[_\^

jjj ^f_e`iWXW fZc !W b

%#' 5V

"%## cW _ ]

X^j[`mYW\^diWgZZ fZc 5V

"% '# cW_]

eVWcY^gZ]diWgZZ fZc `b`Vi 4Wl[

# 7WXYVWY^ \V^^\+ ^j\ZjX

%"

1323QI7I46 MO4EP-1I467

ZV\g W[\ 8Wb_ ^Va_f^

4Zca_\^fg 3`Y_Z _[_ZX 4Z

5hh_f_W] 4Wl[ % 8g^ 5hh_f_W] &Wi 8Z 8VWa^]

G>xu ~WsXufv^| v_1l?l[u 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \ZjX

%'#"

#$ WaWe^ \V^^\+ ZV\g W[\ W ^X_\^Xf^

"%##

$ WVX^\\ \V^^\+ ^j\ZjX+ )_\\i+ \ZjX

"% 5V

"%##

V^\\i Z[[^ 4Wl[ 4WV ^X\W]

3 $ W[\ W ^X_\^Xf^ * ^WV 8`fa_]^ V_Ye^,

"%"$'

g^V_hh 8Wb_ ^Va_f^ 4WV ^X\W]

g^V_hh \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

%$$$ 5V

% 

X_\^Y 8Wb_ ^Va_f^

$ ^X\ 4Wcm \[+ &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

"%"

 8gZcW[ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%#$$ cW_]

fZca_\^fgpWadiWgZZ fZc

1 3 6 1 7 3X^j WV\i ^Va_f^

%" 7`XfWX \V^^\+ ^] 3_V WVk+ \ZjX

%$$ 5V

%$ !Wb

"%'# cW_]

WX^jmWV\i[^Va_f^diWgZZ fZc &^l[_\^

jjj \^X\f_\ie`iWXW fZc

XY 8^X\[ !Wb

%'' 7_W cZ cW_]

eWWde`iWXW X^\ ei 5 V

 ""%% $$ cW_]

Y_WcZXY\^X\[decW_] fZc _Y^Zc^eW VZY`f\_ZX[ " 6_YY]^ \V^^\+ \ZjX

%' 7Z`l]^ 7Wi ^X\W] ^Va_f^[ !Wb

"%$ $ 8`[fg^X `l]_f ZWY+ W[\ WXk+ [[^o`_lZ

$%$' cW_]

fW\gida_Y^Zc^eWmVZY`f\_ZX[ fZc !Wb

$% &^l[_\^

jjj a_Y^Zc^eWmVZY`f\_ZX[ fZc cW_]

V^[^VaW\_ZXdYZ`l]^YWigZ\^] fZc &^l[_\^

jjj YZ`l]^YWigZ\^] fZc €‚‚ƒ„…ƒ†‡ƒˆ‰Š‚ƒB6Œ

1323QI7I467121I467

!^Y^VW\_ZX 8^X\ ^X\W] WV\i ^Va_f^ .[ 8^]^a_[_ZX 4gWXX^] # *78%#, V_fkjW] \ 3XXW 4W\g^V_XW +& 4 7

"%$'' 4WVc_fgW^] ^j 6WVk^\ \[ + \ZjX

% 7W#a ^6W j 3c[\^VYWc+ ^Vl_f^

%' cW _]

a_fkik`cWV$ #decW_] fZc 5V

"% $$ 5V

_X \ V^ ^ \ +

^ cW_]

`X_\ifWl[\Wb_[^Va_f^diWgZZ fZc !Wb

%%'# ' )  bf]`[_a^ WV\i ^X\W][ cW_]

Y\a#dX^\jZVk[ei fZc ' n3. 4Wcm \V^^\+ ZV\g 4l`Ve+ \ZjX

 %#" F[\W\_f 8Wb_ $' 7`VlWX \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ 8ZjX

%#' &^l[_\^

jjj Y\a# X^\ !Wb

 %# "$ cW_]

kimWV\i[^Va_f^[diWgZZ fZc

X_\i 4Wl[ * gV[ ^Va_f^,


×ØàáÙâãÚäåáÛÜÝâã×æçèÞß éêëìíîïðñòíóôõïìíöôëìí÷õïðñò êëìíóôøøùñøïðñíúôõïìòí÷õïìûñüùðýí÷þòïÿ0

12«3452«25267839 «7 « 22 6«8348«294« 49

ÂÃÄÅÃÆÂÃÇÈÉÄÆÂÊËÇÌÍÆÂÆÃÇÎÄ ÂÎÄÅÄÍÇÃÏÍÆÂÐÏÏÑÒÓÇÍÔÄÍÆÂÃÍÇÔÕÏÉÌÅÄÒÄÃÊÖ

¤¥¦§¨©ª«¬¥­®¯§«°±²³´«©²¦¤«­²ªµ«©¦¦©¶¥¯­±

¤©®·«¸¹º»¸¸º¼«½«¾²¿·«¸¹º»¸ÀÁ¹

13617U14I231O361227 T1

1I237

^X\%3%8^X\

Z\ WgWcWX.[ WVk+ Z`[\ZX+  7

%"$ 5V

%" 5V

%## 7Wa_Y ^V[W`Y 9Xa^[\c^X\ \Y

!Wb

% `l]Z\ F+ ]Z\ 3+ ^ ^[[Z`a^X_V+ 47

$%$" cW_]

V^X\W\^X\d^j_V^]^[[ei fZc 5V

$% 5V

$%" \WV WV\i ^X\W][

$%' " 4VW_e \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

%$$ 5!WVb

$%$" 5V

%" $'  _e g 

\V ^ ^ \+ &^

 %$"%' 5V

%$$ !Wb

Vk % ^ X %

` [\ +  \Z jX

 %$ %# cW_]

[\WVmWV\i'dgZ\cW_] fZc cW_]

Y m _ ] # di WgZZ fZc 8^X\ 4_\i [ %" 7`XfWX \+ ^]%3_V WVk+\ZjX

%$$ WhZZZ`V [ ]^b+ 7 WXY Zh 4WXWWX+ 7

% 5V

%$ !Wb \Z X 4 Z cm

% # !Wb

"%'# cW_]

X _]de`iWXW X^\ ei cW_]

\^X\f_\ie`iWXWdiWgZZ fZc

W \ _ Z X W ] W V Y jW V ^ ` m ^ V 4 ^ X \ V ^ &^l[_\^

jjj \^X\f_\ie`iWXW fZc % 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

 % $' %# cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei 8V_m]^ 6 8^X\ ^X\W] $ 6ZX\VZ[^+ W[\ 4ZW[\ 7^c^VWVW

$%" 8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y

5V

"%''$ $% ZclWVY \ + \ VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % !Wb

% Wc.[ _o`ZV \ZV^ % WV\i ^Va_f^[ ^X\W][ + `l]_f ZWY+ W ^X_\^Xf^+ \ZjX

"%'' X_fZc 5V

%$#  0 VZa_Y^Xf^ `l]_f ZWY+  7

%""

13OLI131O321L361

^[\^b Xa_VZXc^X\W] Z]`\_ZX[

1I61I6G

m_\ _eX[ # `l]_f ZWY+ 6f 7ZZc+ 7

%$# 3` \Z $ _b\g \V^^\+ 4`cc_Xe[ ZYe^+ 47

%$ 5V

%$#"" cW _]

W`\Zm_\[_eX[decW_] fZc !Wb

%$ cW_]

m^[\^b 'diWgZZ fZc !W[ VWh_b # W_]jWi _X^+ )_\\i+ \ZjX ^X\Zk_] 9X_\_W] `iWXW \Y

* ZV\g ^XY Zh ^WhZV\g \ ,

% $'' # 4gWV]^[ 7Vi[YW]^ \[ + 4gWV]^[\ZjX+ \

%'# cW_]

hW[eVWh_bdiWgZZ fZc 5V

% /W_ _eX[ 3`\Z 7^[_eX[ !Wb

%$' n7.+ 9XY^m^XY^Xf^ Z`]^aWVY+ \ZjX

 % '" cW_]

[W]^[%e`iWXWdV^X\Zk_]%_X_\_W] fZc 5V

%'' cW_]

qW_ [_eX[ W`\ZdecW_] fZc _Y 5 ^[ " _b\g \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

%" 5m\_ZX 7^[_eX !Wb

 %" " 7ZjY_Xe \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

'% " cW_]

V_YZm^[dgZ\cW_] fZc 5V

%# "$

13S1I237

3]_c.[ 7Vi ZZY[ \ZV^

" 4Wcm 4VZW] \[ + \WlVZ^k ^ZVe^\ZjX

%### !Wb

%"

 ZZkVWq ZX[

$# ^e^X\ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

% " 5V

% " !Wb

"%'

1H321O33NPIML361 y 7 P M M 2 I 3 7 6^Y_\VZX f_^X\_h_f W]^[ Ou~s n/O. 71C`XtfsWXM }\v +s4x7_]u^+v B1\ZujX

%

5V

% 5V

"%"# cW_]

V^X\V_eg\eidecW_] fZc

_Zc^Y_fW] Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[

$ g^V_hh \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ 8ZjX

%$" 5V

%"#' 5V

 %"$ !Wb

%$" cW_]

c^Y_\VZX[W]^[d[Z]`\_ZX[$$$ X^\ 5V

c^Y_\VZXde`iWXW X^\ ei &^l[_\^

jjj c^Y_\VZX ei fZc

]WilZi.[ 8_X\ gZm

 3 `[gi mWVk+ W[\ WXk [[^o`_lZ

$%

14I231O361227

4^aZX[ &W[\^ 6WXWe^c^X\ 9Xf

" 8Z`fWX 7V_a^+ a^]Y\ WVY^X[+ \ZjX

 #% 5V

 #% cW_]

_XhZdf^aZX[ fZc &^l[_\^

jjj f^aZX[ fZc


T11 14I231OI37U14427

¢£š¤¤¦›¤¡£œ¡¥«©¬ ™¦žš§›¨¦ œ›¨› žŸ¢© ¡ ¡ ¤ £ › ž ¦ ª § ­Ë̽ÆËÅÍÎÀÆÏÆÐÅÁÁÅ¿ÑÀ­®¯°°±²³´µ¶

9:;:<:=>?=;@;AB= C=>=;9DEB?F;=

GHIJKLMNOPIQROSSRT USOVWSXWOYQRTIZ[RKUXTIZY\NXN S]^_`aI^bcdefghibcjklmni]

­ÒÇÁÎÂÆËÃÓÍÀ ­·¸¹µ¸¹º»¼¸³° ­½ÎÓο¯ ­½¾¿ÀÁÂÃÄÁž¿Æ®ÇÈ°ÁÉÆÊÇÁÀ ÔÕÕ¢ªÖ£¥¦§×¦Ø¡¤¨¡¤£¦Ù««£¥¥§¤›£¥

Š ˆ ‰ …†‡‡ˆ‰

ƒ„

‹ŒŽŒ‘’“Œ”•–’‹—˜“

äåæçèéêëìíéîí opqrsttuvwxytzstt{v|u}~ss€‚rsttuv{||t V[ _c_\^Y % WVYjWV^ \ZV^ 2>s#z 4{z s] 1B\Vu^^2\+v s\W5l7VZ3^(k+- 48ZjX

"%"### 6`X^%["g j^ &W \^V \V^^\+ \ZjX

W]^[ "%$" V Z W 14I231OI37

%' !Wb

% " 5!WVb

"%" ' &^l[_\^

jjj W`\ZcZ\_a^WV\ fZc 3XYV^j.[ `m^VcWVk^\ !"#$%&'()*+'),+$!"-'!"."#/0!"*$1$'!"!23,!" /&#$%&'!"4$23,!!!"5!+$%,!"6/0!2+/'!,$'!$($')7/+!8

ÚÛÆÜÎÝÀ¾¿Æ®ÁÂÎÎÁÞÆß¾ÄàÇÆÌÅÝÝÇÑÎÞÆáâã

'%$ &W\^V 4Zcc^Vf^ \[+ 8ZjX #$ 3`lV^i WVk^V ZWY+ .a^]Y\ WVk+ \

 #%" X^^V_Xe ^Va_f^[ XWe^V

%$ cW_]

Y_[\V_l`\ZV[p[W_diWgZZ fZc 49 '%Xe$_ !V_^XY[g_m+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % "% 6W ! W b

"%" ' !Wb

 %$$# cW_ ]

[ \Z V ^ dc` V[ fZc E1AZ\ z 1Wvcm }A 1~ZCWY-+ z`{| } ~ x cW_]

[W]^[d^f_e`iWXW fZc &^l[_\^

jjj c`XX^^[[ggj^ j^ V[ fZc _ca^]Y\+ \ZjX

%" !Wb

% &^l[_\^

jjj ^f_e`iWXW fZc W\_ZXW] WVYjWV^ `iWXW \Y

cW_]

Y_YfZkhfdY_YfZkhf fZc 9XY`[\V_W] `mm]i Zh `iWXW 9Xf

"3 &W\^V \ + \ZjX

"% '  VZa_Y^Xf^+  7

%" 3ffZ`X\WX\

%" 55VV

W]^[

%" !Wb

"%%$ $' !Wb

%"# cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei cW_]

]m^V[W`Yd_[ei l_ W\_ZXW] WVYjWV^ `m^V 4^X\V^ / & Z\\^V 4Z *`i, \Y

% 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

 % $' %# XeVWa_Xe 8VZmgi &ZV]Y

%' cW _]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei # & `Wc_XW \ + 4`Ve+ \ZjX

%$$ 5'V" 5

VZ X Z o ` ^ 

 W X f ^ _ l l [ \ [

 \Z jX !Wb

%$$ !Wb

%%" $' 8ZZ][ 5X &g^^][ cW_]

\VZmgipjZV]YdgZ\cW_] fZc cW_]

qjmZ\\^VdX^\jZVk[ei fZc ' ^][ZX \V^^\+ 6ZfgW+  7

 "%$ 5V

%$ /^\\ZZ.[ `cl^V WVY Wjc_] WXY WVYjWV^ cW_]

gVllWVdWZ] fZc $% 7^VZi ZclWVY \[+ &^Vk%^X%`[\ %" l[_\^

\ZZ][ZXjg^^][ `[ 5V

% &W&^ g ^ Y.[ ^X^VW] WVYjWV^ \ZV^ 3 ) X\^VmV_[^ 8g^ 4ZX\W_X^V Z`[^ V

%' & ^  _k^ \ + )_\\i+ ^ZVe^\ZjX

%"# " ZclWVY \ + &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

"%#$ 5 4 Z a ^ V Y ^ X W [ \ W X k 7 ^ c^ V W V W 5V

%' cW_]

q^\\ZZ]`cl^ViWVYdiWgZZ fW !Wb

%"# !Wb

%" 5V

[W]^[dq^\\ZZ]`cl^V fZc cW_]

jWg^^Ye^X^VW]decW_] fZc cW_]

WVkdX^\jZVk[ei fZc &^l[_\^

jjj q^\\ZZ]`cl^ViWVY fZc

14L(7146375 L3L4OI22M22NP37 14427


14427UMO45377I4622U14n7 T1?

14427UMO45377I4622

2>s#z 4{z s1Bu2vs573(-4 VZW] \V^^\+ \WlVZ^k+ 8ZjX

"%"###

!Wb

% " &^l[_\^

jjj W`\ZcZ\_a^WV\ fZc

49 Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[

'%$ !V_^XY[g_m+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % "% !Wb

 %$$# cW_]

[W]^[d^f_e`iWXW fZc &^l[_\^

jjj ^f_e`iWXW fZc

!_b%9\ WVYjWV^

รณรดรตรถรทรธรนรธรบรฒรตรปรณรผรฏรฝรณรฒรพรฟรฒ0รธรฐรทรฒ1รณ2รท3 # 6W_X \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

%'# รฏรฐรฑรฒ4567 89 7887 6 5 5V

"%$ ' !Wb

% " cW_]

h_b_\dh_b_\gWVYjWV^ fZc &^l[_\^

jjj h_b_\gWVYjWV^ fZc W\`V^ 8Z`V[ # ยŽย ff]^[+  7

% Wc[ZX[ ^X^VW] \ZV^ !Wb

%# ^e^X\ ZWY+ Z`VYW+ \ZjX

%"# cW_]

XW\`V^\Z`V[d]_a^ fZc 5V

%" # &^l[_\^

XW\`V^\Z`V[ei fZc 5V

%" '$ !Wb

%' ZVW_cW 3_VjWi[ 9Xf

# m_Xe 3a^X`^+ ^] 3_V WVk+ \ZjX

%'#%' &Wg^^Y.[ ^X^VW] WVYjWV^ \ZV^ !Wb

%' &  _k^ \ + )_\\i+ ^ZVe^\ZjX

%"# cW_]

VW]dVZVW_cWW_VjWi[ fZc !Wb

%"# &^l[_\^

jjj VZVW_cWW_VjWi[ fZc cW_]

jWg^^Ye^X^VW]decW_] fZc ZVW_cW 8Z`V[ # m_Xe 3a^X`^+ ^] 3_V WVk+ \ZjX

%'# !Wb

%' cW_]

VW]dVZVW_cWW_VjWi[ fZc 4gV_[\_X^.[ b^f`\_a^ 8Z`V ^Va_f^[ &^l[_\^

jjj VZVW_cWW_VjWi[ fZc # Zll \V^^\+ Z`VYW+ 8ZjX

%" 5V

% `V_XWc^ 5a^V]WXY 8Z`V[ cW_]

f^\[$'dgZ\cW_] fZc # 5Vfg_Y 7V_a^+ X\^VmV_[^ WVY^X[+ 47

%' 5V

'% 4_\i W\`V^ 8Z`V[ 9X\

cW_]

mg_]_me$$$diWgZZ fZc " `l]_f ZWY+ )_\\i+ ^ZVe^\ZjX

'% 5V

% " `Va_aW] 8VWa^] 3e^Xfi 5V

"%#'$ ]_[[^Xe^X Y 7`XfWX \ \ZjX )_\\i

% # cW_]

c]hZX\^X^]^diWgZZ fZc !Wb

%' # cW_]

[`Va_aW]\VWa^]We^XfidX^\jZVk[ei fZc 4ZV\Z`V[ 9XfZVmZVW\^Y VWX\ + 4VWljZZY 4V^^k+ 4\iX^+ .f^

%$# 8Z`V_[c 4Z`X\Vi 8Z`V[ * /Zi 8Z`V[, 5V

#% ' $$ 4WX^ _^j 3a^+ Z`\g `_ca^]Y\ WVY^X[ #% # 5V

%$ 5V

'%'$' cW_]

e[_Xeg ]Zee_XediWgZZ fZc 5V

'% cW_]

qZi\Z`V[diWgZZ fZc 7WeVZX 8Z`V[ ' 6_YY]^ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

%"' 8VWa^] mWX 8 9Xf

!Wb

"% ' ^e^X\ \ Wfi\ZjX+ 8ZjX

"% "$ % cW_]

YWeVZX\Z`V[diWgZZ fZc !Wb

"% "$ &^l[_\^

YWeVZXp\Z`V[ fZc &^l[_\^

jjj \VWa^][mWX fZc

14PO4M3O214O7

EuwZs\} -8Vt_W}Xevs]^u v\uV^A^\7 |WVu\_ufWA+ U([[z^}os`_l7Zu v_Ba^1ยV u ?%

)WXgW_.[ 4^X\^V Zh bf^]^Xf^

 $ 4gWV]Z\\^ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

%$ #$ 7`XfWX \V^^\+ ^j\ZjX+ )_\\i

%$$$ cW_]

V^[^VaW\_ZX[dkWXgW_[ fZc &^l[_\^

jjj kWXgW_[ fZc

)WX`k` `_\^[

 ^f\_ZX 6+ 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

%$$ 5V

%"#$ &^l[_\^

jjj kWX`k`[`_\^[ fZc

X_a^V[W] 8VWa^] ^Va_f^ 8Z`V 4ZcmWXi

!"!#$%&'(#)'&**'#+,- ./*001200*3#4*%&4*'%5 6

14R1OP-K7

7^ ZlV^eW.[ 3`\Z ^mW_V[ 4VW[g 8V`fk ^Va_f^[

' 8gZcW[ \ + 4`Ve+ \ZjX % cW_]

YWX^p ZllidgZ\cW_] fZc

8Zj.[ [

 WXYi Wll \V^^\+ )_\\i+ \ZjX

 %" 

1 4 n 7 1 4 O 3 7 _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \

"%# 5V

%$ 5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

_cZ[ WYe^\[

 ZV\g Y &^]_Xe\ZX \V^^\+ 8ZjX

%# 5V

%$$ !Wb

% cW_]

e_cZ[WXYeWYe^\[decW_] fZc

14n7

 4g`Vfg \ Z`\g 4`Ve+ 8ZjX "% cW_]

`X_a^V[W]\VWa^] \Z`V diWgZZ fZc &^l[_\^

jjj `X_a^V[W]\VWa^]ei fZc _h\]WXY 5hh_f^ 6Wb 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \

"%# &_]Y^VX^[[ bm]ZV^V[

%$ !Z`V\g \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ 8ZjX

"%"'# 55VV

%" !Wb

%$# 5V

%'$"% cW_]

_XhZdj_]Y^VX^[[%^bm]ZV^V[ fZc !Wb

 %$ &^l[_\^

jjj j_]Y^VX^[[%^bm]ZV^V[ fZc &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZh h_ f ^cW b fZc &ZXY^V]WXY 8Z`V[ FmV^[[ # `Wc_XW 4WVc_fgW^] \V^^\[+ \ZjX

% F Wc^ V\g ZWY+ Wfi\ZjX+ \ZjX

"%#'$ 5V

%'"' 5V Z

"%' !Wb

%# !Wb

 %" &^l[_\^

jjj jZXY^V]WXY\Z`V[ei fZc


T1F 14n7U1O267M4O121I4673OQI-37

1O26773OM4QIO-13271I46

`Va_aW] `m^VcWVk^\ " g^V_hh \V^^\+ 4_]^+ 8ZjX

"%#"%' ]_[[^Xe^X Y 7`XfWX \+ \ZjX )_\\i

"%#$ !Wb

"%#$

1 O 2 1 4 O E 3 2 2 3 O 7 3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ _c_\^Y

 `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % 5V

%"' % !Wb

%"" cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc

!WVc `mm]_^[ _c_\^Y

^XqWc_X.[ 6WV_X^ W]aWe^ ^Va_f^[ 9Xf

' # WV_kW+ W[\ WXk [[^o`_lZ

$% !Wb

 %"" cW_]

\`cli"dgZ\cW_] fZc

789:;<=89:;>?@A@BC:D?EFGH8

1O2-14O7M2O37

4VZjX 4Wl[

 6_YY]^ \V^^\

 %## 5V

 %##

7WeVZX 8Z`V[ Zc^ 3ff^[[ ZWY+ 6f 7ZZc+ 7

%$"%# ^X^VW] o`_mc^X\ `iWXW _c_\^Y 6_YY]^ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

%"' !Wb

%$# Zc^ 3ff^[[ ZWY+ 6f 7ZZc+ 7

%$% '!W b

"% cW_]

WYc_XdhWVc[`m fZc !Wb

%$ cW_ ]

Y W e VZ X \ Z ` V[ di &^l[_\^

jjj hWVc[`m fZc cW_]

WYc_Xde^X^o`_mei fZc &^l[_\^

YWeVZXp\WZg`ZVZ[

ffZZcc L}ย tV1Z~au_Yv^xXf-^ zv|7 z v } s 1 z ~

z

รก G

> x } ~

}

2 s A%" &^l[_\^

jjj e^X^o`_mei fZc bf]`[_a^ 8VWX[mZV\W\_ZX ^Va_f^ $$ 8gZcW[ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%# XY ^V[W`Y 4ZcmWXi _c_\^Y 5V

%" W=

$%$"$  _ ] W e ^ + 4 Z V ^ X \ i X ^ + ^ V l _ f ^

  % # 5V

%" 5V

% 5!WVb

"%' !Wb

%" 5V

% cW_ ]

^ W \ Z ` V[ e i di WgZZ fZc cW_]

_XhZdcWfZVmei fZc 5V

%# &^l[_\^

jjj cWfZVmfW\ fZc !Wb

% K~1 C t7^s]gO_ 1A\ u+ v W (>e?WV+7 u\vZBjX1ย u

% '  cW _ ]

cZ g _ X dk W V _ l ^ ^ V _ f ^

f Z c

WXY ^V[W`Y 4ZcmWXi _c_\^Y

% " = _]We^+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

%# &^l[_\^

jjj kWV_l^^V_f^ fZc 55VV

 %$" 5V

% ! W b

 %#" 5V

% cW _ ]

_ X h Z dkX_eg\V_Y^Vl`[ fZc 5V

%# &^l[_\^

jjj kX_eg\V_Y^Vl`[ fZc !Wb

% `iWXW W\_ZXW] g_mm_Xe 4ZVmZVW\_ZX _c_\^Y cW_]

cZg_XdkWV_l^^V_f^ fZc %' ZclWVY \ + W ^X_\^Xf^+ \ZjX

%" ย€ยย‚ย‚ยƒย„ย…ยƒย†ย‡ยƒยˆย‰ยŠย‚ยƒBCยŒ &^l[_\^

jjj kWV_l^^V_f^ fZc !Wb

%# 6W\\g^j.[ gV[ `[ ^Va_f^

'% cW_]

eX[fde`iWXW X^\ ei 5"V ` l ] _f Z W Y + ) _\ \i +  8 Z jX

% " &^l[_\^

jjj eX[f fZc 5V

"%#'$ cW_]

cfhZX\^X^]^diWgZZ fZc

1O2I23O1O267M4O1

1O2-14OM2O17y 2 3 7 7 4 O I 3 7 3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ _c_\^Y

1O267221I4675 I613OMO3121I467 `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % 5V

%"' % WXe`We^ ^Va_f^[ 4^X\V^ !Wb

%"" cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc

WX^[g WV\[ ^X^VW] \ZV^

# n3. 4WVc_fgW^] \V^^\+ \ZjX

% # !Wb

% # cW_]

][feidVZe^V[ fZc

 Zll )_Xe \V^^\[+ \ZjX

% " WXe`We^ 9X[\_\`\^ 9Xf

!Wb

%'' 8g^ 4VZW] \V^^\ WXY 3`[\_X ]Wf^+ 8ZjX

 %"$ cW_]

eWX^[gmWV\[diWgZZ fW !Wb

 %"' cW_]

_XhZd]WXe`We^_X[\_\`\^ fZ ei

WXY ^V[W`Y 4ZcmWXi _c_\^Y = _]We^+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

%# &^l[_\^

jjj ]WXe`We^_X[\_\`\^ fZ ei 5V

% 5V

% 5V

%# !Wb

% cW_]

cZg_XdkWV_l^^V_f^ fZc &^l[_\^

jjj kWV_l^^V_f^ fZc


6Za^c^X\ 3`\Z ^X\W] `[ ^Va_f^ $ 3]cW 3a^X`^+ VW[gWY WeWV \ZjX

 %" 5Yi[[^i 8VWX[mZV\ ^Va_f^

" n3. _eg\ \V^^\+ Z`VYW+ 8ZjX

"%$ 5V

%" VZa^ WV_kW+ 

%$$ $ cW_]

ZYi[[^i qlZW\diWgZZ fZc

1O267M4O121I4673OQI-37U1O2Q322G36-I37 T?

Rr#O 6^ }{@ }v}~1v}~?|zvs7uvB1ยu? WYZj WXk+ \ZjX % $$

5V

%#$ ]Zfk n3. Zm^+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 %' !Wb

%"$ cW_]

jV\[deZ] X^\ ei

1O2Q322G36-I37

4ZXX^f\_ZX[ 8VWa^] ^Va_f^

3a^X`^ Zh \g^ ^m`l]_f+ \ZjX

"%# 5V

"%# $ 5V

%$#$ !Wb

"%''' cW_]

_XhZdfZXX^f\_ZX[ei fZc

7^]_eg\ 8VWa^] ^Va_f^

5 4ZVmZVW\_ZX+ !Zi^V+ ZV\g ZWY X\VWXf^

%#$ 5

%#$" $ ZXW[_kW \+ ^f\_ZX )+ 4a_]^+ \ZjX

% cW_]

Y\[Y^dX^\jZVk[ei fZc 5V

%"'$ 3 3 8VWa^] ^Va_f^ 5V

"" % $ Z\ `l]_f ZWY+ ^ZXZVW+ &47

#%$ 3รฉ|uA1 1vZ}WBYu+ wV^I6^Y@%^1Xz%>ZvZ?m

%$ 5V

 %$' cW_]

WXYV^WpfVV$dgZ\cW_] fZc 4 ^} j 3Y^]_XW.[ 8VWa^] 3e^Xfi g^_k.[ 8VWa^] ^Va_f^ !Wb

%$ \VWXY+ ^j 3c[\^VYWc+ ^Vl_f^

%"" " 4VZW] 4Wcm \V^^\+ 8ZjX

%"" cW_]

^bm^Y_WdX^\jZVk[ei fZc 5V

%#" cW_]

WY^]_XW[p\VWa^][^Va_f^diWgZZ fZc !VWXY^f 8VWa^] ^Va_f^ !Wb

%$$ } ? v } {y 7 z ~ ? 1 v } B u w 7 u v B 1 ย u 4WVc_fgW^] `Wc_XW \[+ 4l`Ve+ \

%$" cW_]

[g^_k[\VWa^]diWgZZ fZc (rM}v ' ZV\`e`^[^ `WV\^V[+ ZV\ 6Z`VWX\+ .f^

"%" 5V

"%$'' 5V

%$ !Wb

% !Wb

%$' cW_]

hVWXY^f \VWa^]dX^\jZVk[ei fZc cW_]

l mWVW[VWcX[ZX[\Va]diWgZZ fZc &^l[_\^

jjj hVWXY^fWYa^X\`V^\Z`V[ fZc

Wh^7V_a^%4^]7V_a^

รถรทรธรนรบ รปรธรผ รฝรถรทรพรฟรบ012รถรฝ 345รบ6รบ7689รบ6 รบ79 59รบ6 9รบ845 4 รบ6 รบ4 5รบ 59

 !"# $%& ' (()*+,-,' .' ((-*,)+/

I~s u"v1 7z`vVl5WwX1WC tos`7WVu^+v BW1cW ยug?W WVY^X[+ \

%"

!Wb

"%$# cW_]

_h[a[dgZ\cW_] fZc

/_c Wffg`[ 8VWa^] ^Va_f^ _c_\^Y

%" &W\^V \V^^\ 8ZjX

%""" 5V

%"# 5V

"%" \VWXY 3+ ^Vl_f^

%#$ 5V

%#$ !Wb

%" `l]_f ZWY+ Z[^ W]

% !Wb

"%"' cW_]

q_clWffg`[\VWa^]deZ] X^\ ei

6_]^XX_W 8VWa^] 3e^Xfi

% 4Wcm ^e^X\ \[ + \ *4_\i 6W],

%" !Wb

 %" cW_]

c_]^XX_W\VWa^]We^XfidiWgZZ fZc

6`X^[gj^V[ _c_\^Y 8VWa^] ^Va_f^

รถรทรธรนรบรปรผรบรฝรพรฟ 012 3 146322317 89 88

รฌรฌรฌรญรฎรฏรฐรฑรฒรณรญรณรดรต

JJJKLMNOPQRNPSQOTUMQTVUMWKRVX

%" &W\^V \V^^\+ ^ZVe^\ZjX 3ffZ`X\[

%$"' !Wb

"%" ' cW_]

\VWa^]dc`X^[gj^V[ fZc &^l[_\^

jjj c`X^[gj^V[ fZc

W\W[gW.[ 8VWa^] ^Va_f^

% ^j \V^^\+ ^j 3c[\^VYWc+ .f^

%$ !Wb

%# cW_]

XW\W[gW\VWa^][^Va_f^diWgZZ fW


T?T 1O2Q322G36-I37U1OP-K7M2O37 YZ[\]^__`a\bcdaace\bfgch\ijkgdle\mafdlacfno pfd\q``\rfgd\socadoqc^foq`\ tdqua`e\vqwxqla\tfgdy\qo_\iqd\ zaocq`y

ZVW_cW 9X\^VXW\_ZXW] 8VWa^] 3e^Xfi

{|}~€€‚ƒƒ„…€€‚†ƒ†€… €€Ž ‚‡‘’ƒ“”•– ˆˆ—’‰˜™š Š‹›Œœ•– ~€—€žŸ ‚¡‡¢–

1O4MHI37

¸¹º»¼½¾¾Å¿Æ¾Ç»¾¼½À¾Á¾¿Â¾¼¾½À¾Á¾¿¾ÃĽ £¤£¥¦§¨¨©ª«¦¬­®¯«°±²³©¦´²°ªµ¦§¶· °±¯¨Èɳ«°ª±«ÊḚ̈ɳ²©Í¨ÌÉ

1 O P K 7 2 2 3 7 8V`fk 6W[\^V.[ 3`\Z W]^[

$ ff]^[ 9XY`[\V_W] _\^+ 7

%# 5V

%" !Wb

%# cW_]

\V`fkcW[\^V[dgZ\cW_] fZc

# m_Xe 3a^X`^+ ^] 3_V WVk+ \ZjX

%'#%' !Wb

%' cW_]

VW]dVZVW_cWW_VjWi[ fZc XeVWa_Xe 8VZmgi &ZV]Y &^l[_\^

jjj VZVW_cWW_VjWi[ fZc # & `Wc_XW \ + 4`Ve+ \ZjX

%$$ \[ ^X^VW] \ZV^ !Wb

%$$ WX^ [gZ llW V g^_k.[ 8VWa^] ^Va_f^ )_Xe \V^^\[+ \ZjX

% " cW _ ]

\ V Z m g i p jZ V ] Y dg Z \ cW _ ]

f Z c \VWXY+ ^j 3c[\^VYWc+ ^Vl_f^

%"" ! W b

%'' 5V

%#" &ZZYm^fk^V VZY`f\[ 8VZmgi mZV\[ !Wb

%$$ $ !Z`V\g \ + 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

"%"" cW_]

eWX^[gmWV\[diWgZZ fW cW_]

[g^_k[\VWa^]diWgZZ fZc 5V

% " WXY ^V[W`Y 4ZcmWXi _c_\^Y _]We^+ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

%# 5V

 %" = mV^WYi.[ 5 V ! W b

  % ' $ !V^^ WVY+ ZV\ 6Z`VWX\+ 4ZVV_a^V\ZX+ .f^

% cW_]

]`WXWde`iWXW X^\ ei 5V

%% !Wb

% 5V

%# cW_]

cWXZqd[mV^WYiei fZc !Wb

% cW_]

cZg_XdkWV_l^^V_f^ fZc `Va_aW] 8VWa^] 3e^Xfi &^l[_\^

jjj kWV_l^^V_f^ fZc ]_[[^Xe^X Y 7`XfWX \ \ZjX )_\\i

% # !Wb

%' # ZgWX 3`\Z mWV^[ cW_]

[`Va_aW]\VWa^]We^XfidX^\jZVk[ei fZc Z\ # ZZYgZm^ 6WgW_fW+ 47

#% " 5V

#% 8VWa^] mWX 8 9Xf

 _]We^ 4ZV^X\iX^+ ^Vl_f^

#%" ' ^e^X\ \ Wfi\ZjX+ 8ZjX

"% "$ % cW _]

VZgWXW`\Z[mWV^[diWgZZ fZc !Wb

"% "$ &^l[_\^

jjj \VWa^][mWX fZc 7^m^XYWl]^ mWV^[ `l]_f ZWY+ ff]^[

% X_a^V[W] 8VWa^] ^Va_f^ 8Z`V 4ZcmWXi 5V

%$ 4g`Vfg \ Z`\g 4`Ve+ 8ZjX "% !Wb

%$ $ cW_]

`X_a^V[W]\VWa^] \Z`V diWgZZ fZc cW_]

Y^m^XYWl]^[mWV^[dgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj `X_a^V[W]\VWa^]ei fZc 8ZXi.[ 3`\Z mWV^[ &ZV]Yj_Y^ 8VWa^] ^Va_f^[ _c_\^Y " _eg\ \ + 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

"%#" 7 6_YY]^ \V^^\+ Z`\g 4l`Ve+ \ZjX

%$$" 5V

% ' !Wb

%# 5V

 %$ cW_]

jZV]YdX^\jZVk[ei fZc !Wb

% cW_]

\ZXid\ZXiW`\Z[mWV^[ fZc &^l[_\^

jjj \ZXi[W`\Z[mWV^[ fZc

1OP-K7M2O37

óôõ ö÷øùúûüøúö÷ûù÷øöõ ý÷ 655"$!$#(#!$" !7)ÿÿ*7)!+ , 1.2 /0 . 0ÿþÿ00ÿ

äåæçèééêæëçìçèíîéïæéëìðæñò

ÿ4 0þ! "!ÿ#$% "ÿ0 &ÿ0'

þÿ01223452657228459582284869 722 4668 8

3456789:6;<=>57?=5;<7@?A9=BCD5EAA@FA4 G<H>6?<8III@9:6;<=>57?=5;<7JD@FA4

Î

ÏÐÑÒÓÔÕÖ× ã

ØÙ×Ú×ÛßàáâàßÜÝÕÞÚ

ö÷øùú ûøü ýö÷þÿú012öý 345ú6ú7689ú6 ú79 59ú6 9ú845 4 ú6 ú4 5ú 59

 !"#$% &'(()*+,-,'.'((-*,)+/


1OP-KI6G73OQI-37yO361227U1nO3E3223O7 T?<

1OP-KI6G73OQI-37 y O 3 6 1 2 2 7 ) /WeY^Z % ^X^VW] 4ZX\VWf\ZV V^c_`c 3[mgW]\

Z\ " + Z ZWY+ 4ZV^X\iX^+ .f^

%$' 5V

% !Wb

%$"#' cW_]

kmqWeY^Ze^X^VW]fZX\VWf\ZVdiWgZZ fZc

1OP71-4LM26I37

WXY%9X%WXY 8V`[\ 4ZVmZVW\_ZX 9Xf

% 6_YY]^ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

"% "" !Wb

%''" cW_]

\V`[\fZdeZ] X^\ ei &^l[_\^

jjj eXfl\V`[\ fZc 9cmV^[[_ZX[ 4VZjX \V^^\+ 8ZjX

"%""" 8V`[\ 4ZcmWXi *`iWXW, \Y

b

"%"" $ 4Wcm Z`\g \[ + Wfi\ZjX+ \ZjX %$ $%' !WcW _]

_cmV^[[_ZX[eid]_a^ fZc !Wb

"%## cW_]

\V`[\d\V`[\fZcmWXiei fZc

1P(37

^ ¸ ¹ÇºÄ¸ÃÈ»¼¼É½Ê¾Ë˾ ¿¿ÀÁ¼ ÂÍÃÄÎÁÏÁÊÃÄÅÍÅ WX^ [gZ llW V\ [) _Xe ^\XV^^^V\W[]+ \Z\ZVjX

% " Æ Ì !Wb

%'' ÐÁÇÄÍÁÃÇÑÌ cW_]

eWX^[gmWV\[diWgZZ fW ÒÓÔÕÖ××ØÙÚÛ×ÛÜÖ××ÝÙÞÝßÚÜÖ××ØÙàÝáÞÙÛ 8ZX"i. [_ e3g`\ \Z\ + m3W]lV^^V[\\ZjX+ \ZjX

"%#" 3[[ Zf`__Wca\^Y^] Y9X\+Y `^[Z\VVe_^^[\Z jX_c_ \ ^ Y

%#' %

ÎÃãåÌÇ¿æ¾ÌÍÈÇãÀçÌÌ¿Áà éÁÏξâÃËã Áä¼Ñ¾ÀÑä¼ÃÑÄÊçÈ ÃçÄÍÊèÎÃçåÇË

•–—˜—™š™š›œšž›œŸ ¡¢ £¤ ¥¦§›¨š˜©›ª›«¬Ÿ­®›«­¯°›±š²³­¬´µ›¶·­¬´ ghijklmnnjoipqjlroihsjtluvwxyhztl{j|l}~~tjl|p€€lsj ‚ƒ„…„†„‚‡ˆ‰ŠŠˆ‚‹ŒŠŠŽˆ‘‚’Š‰“Šˆ”

%"' % 5V

% ' 5!WVb

%"" 5V

 %$ cW_ ]

f Z X \ W f \dW _X]_cei fZc !Wb

% cW_]

\ZXid\ZXiW`\Z[mWV^[ fZc 3`\Z `mm]_^[ 4Z

&^l[_\^

jjj \ZXi[W`\Z[mWV^[ fZc $ ^\^V Z[^ \V^^\+ \ZjX+ \ZjX

%#$ !Wb

%#' cW_]

[W]^[dW`\Z[`mm]_^[fZ fZc &^l[_\^

jjj W`\Z[`mm]_^[fZ fZc ^XqWc_X.[ 6WV_X^ W]aWe^ ^Va_f^[ 9Xf

i 3`\ZcZ\_a^ _c_\^Y ' # WV_kW+ W[\ WXk [[^o`_lZ

$% ^ g'W VV ]_Xe\ZX 4gWV]Z\\^ \[+ \ZjX+ \

"%$% !Wb

 %"" $ "&^ XY^]W 3a^X`^+ \ZjX

"% ' cW_]

\`cli"dgZ\cW_] fZc 5V

3

V^ W n . 6W

"% !Wb

%$' cW_]

lW][W]^[dl^gWVVieVZ`m fZc 5V

lW]mWV\[dl^gWVVieVZ`m fZc ^VcZX ZX[ 8W_]ZV_Xe+ `_\ ^X\W][ WV_^\i \ZV^ WX^[g WV\[ ^X^VW] \ZV^ % ZclWVY \ + &^Vk%^X%`[\+ 8ZjX

%' Zll )_Xe \V^^\[+ \ZjX

% " 5V

%' !Wb

%'' 5V

%##" cW_]

eWX^[gmWV\[diWgZZ fW

1PG7

1nMI6G73OQI-37

^_`abcd`bedf

KLMNOPQRSTURVRSTURWXLYMZ[\[]WXL

1U7HIO17UMOI61I6G

7Wa^.[ VZcZ\_ZXW] VZY`f\[

 [\ \V^^\ Y 4`cc_Xe[ ZYe^ 47

 % '# cW_]

mVWlg`mWYWY^aWdecW_] fZc

c\^f

#$ 7`XfWX \V^^\+ ^j\ZjX+ )_\\i

%$ cW_]

[W]^[d^c\^f ei &^l[_\^

jjj ^c\^f ei

`i^X\^VmV_[^

 WXf^ _ll[ 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \ZjX %'#" !Wb

%'' cW_]

eWWde`iWXW X^\ ei

1nO3E3223O7

3 3gcWY iYVW`]_f[

/_hh_ `l^[ % W]^[ ^Va_f^[

 ZV\g Y _eg\ \+ Z`VYW+ \ZjX

%" !Wb

%"' cW_]

q_hh_]`l^[d^j_V^]^[[ei fZc

`l]_f ZWY+ WeZ\[\ZjX+  7

%## 5V

$%$' 6^kY^f_.[ 8iV^[ !Wb

%'$$ '%'' 4Zcc^Vf_W] ]aY+ Wmmi 3fV^[+ 47

$% cW_]

qZgXY^YV_]^VdiWgZZ fZc 5V

$%$' 5V

$%$# 3f\_ZX 8iV^ " 4VZW] \V^^\ ^XYW] ]Wf^+ \WlVZ^k

%$#% !Wb

$%$## 5V

$$% 6_X^[ ^Va_f^[ _c_\^Y 5V

%$$ VZa_Y^Xf^+ 7

%" !Wb

%$'' 5V

%"" cW_]

Wf\_ZX\iV^diWgZZ fZc Vo`gWV\ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

 %# $ !Wb

%"$ cW_]

c[]dhc]ei fZc &^l[_\^

jjj hc]ei fZc


êëìíîïðñíòñóôñðõíöí÷øòñùíñúûøüýñþîíÿíõûüüôøñõ 01235678193 12 63

 B( 867+ 7*8

÷ñDøCôñíUðóüüøþV

16 76226676! !? 2=6 81 982-(6 6' A##0##$ "7#$ "7##!00 "7## ' 112( 2#*)1(

 :9 -28 "7! $0-&(-766 9 28 36' A###0 %1&## =-

*71> - 28 ' 119 828) 1 $ 0 ! = 6 6 2  7 6 6   1  

,2  4 5 

,2    # #  $ 3 ' 1 (2)*176676 " 7                   # #  $ 3 +686,,,*176676 -28 :9 A6828 %1&##36$ ;1 W A9.236623626 96/17345 ,2#$$63 -1 17

.2/68 62 "7##66$ #0$11 2 97'88629 1833$# ' 1>182819 ) 1 0$ (97(-766 973145 ,2##$3#6 %1&33$## 471<& ' 181 17

72/68 62)1(

 2362B-67/68 - 63FB- -G ? 3 6 72 9 A##0$633 $0972(1 A7/6+8 172362 #00$# ' 17126517*:2212316'

36727<&)1(

 %1& #036 -967 7176 8768 7 1-766-17 6*46 76 ,2##!3$ ' 1671/67>)1(

 +686,,, 367271<& %1&##3#

ûîøôøîïíõñð÷øCñõ

8 298:9 -1768

3#(-:67 ,245 ,2##3!3 "7##$6 "7#$0# %1&##$# ' 1 2) 219 81768 +686,,, 2819 81768

îïðñíðñüóøðõ

;<<968-168 -67/68

$#0 7(= 13 (- 973145 ,2###3 %1&##36 ' 1><<968)6,76688

-967 7176 8768

 7 1-766-17 6*46 76 ,2##!3$ %1&##3#

îïøðþñòíûðõñüîóðøøðóõôíöí ?268-67/68 63

@$57 /3626'A#3 "7##33 B729(17-76646 76 ,2#!$0 %1&#30 ' 1 8)< +686,,,< 

û ô î ð ó õ ù û þ ò í õ ñ ð ÷ ø C ñ õ '?'976*1?6311 71 7

÷ ó C C û û ýí C ô ñ ó þ ñ ð õ %17<12 ?62368 63

B729(17-05 597458 ,2##!$0 "7##0$ "7#3 %1&##!$ ' 12< )< +686,,,< 

E6221/1A3

06'18 @91 21-8-5 59745##00$65#$ "7##66#! %1&##366 ' 1*6221/)912126

÷óðøñîïíõîùðñõ

(782698%18( 2 176- 76

÷ñîñðøþóðøóþõ

òPX$í#õ!QAL9K7L1íõ12Y1P-Y2Z9[1O76JJR1 1(1417362845##!$

"7##30$

÷ñîñðøþóðïíõñð÷øCñõí ÿ í õ û ü ü ô ø ñ õ :7*56-( 

$% 97(-766:67 ,245 ,2#$3$$6 "7#$3$# %1&##6$

49121/68 * 56-968

= -7661 ,245 ,2##3$06 "7!3$ %1&#!#0 ' 136 2172671 2)1(

 \]^^_`a_bc_def^_ghij

# 173-+67*62=9846 76 ,2##3!#6 "7##33 ' 18168)(78268/176 0'+45 .0 %17 '1812*A6 17171##$ 167 2 - 2881 72-9=6218 176- 76 :%1$& ####6 173-766+67*62=9845 ,2##!!3 ' 1 1 *62)26, "7##6$3 "77 1 )26, +686,,,26, ? (1798 (61-( #=69:/6296?E62H62362 ## 8(61656-( 123:2 1 2 47 /659= 13'1812*A6 6717136!6#3 -12>1176- 76 $: 671-76645 ,2##$3 ' 1(1767/6 #00#)1(

 9* "7##333 %1&##330 ' 1812>9$0#0#)1(÷ ø ò ñ ù í ñ ú û ø ü ýñ þ î í #8( 18-76605 59745 ,2##33 - 98;6,6678

8 176- 76 ÿíõûüüôøñõ "7##30## $6 (17 6- "7126+1* 9731##3!6$ %1&##!636 %1&##0!# '881988713678 ' 12< )6976*11 +686,,,6976*11

û ü D ù ô õ î ñ ð ï : ; 1761 986

' 18>

8)26, 7*8

õIJK$IL1MN(í÷ O1P1I3L<Q6R3íõ-Q8SPL45 ,2##3#

%1&##3#0 ' 18/68&&)1($65*6-766E45 ,2##3$ -76(T 97A 17176- 76 "7#$00$3 $$-712306,: 86731 9633000 %1&##3!36 #5 7? 9712 7622696$#300 ' 11>176( 986)1(

 63!16 7622696

:76'267786

8 176:23'671- 76 $=662-7661 ,245 ,2##30#$ 2311613 <637 ,9746 76 ,2##$0 ' 117676267786)( 1 %1&-76606 ##$0

$6;1

2A7/6?613 ,7

*432845##3663 %1&##3663 ' 16881#0#)1(

 +686,,,68818713678


QIE34G2L37UR2713EI7M472273OQI-37 T?„

fZ\\.[ /^j^]^Vi 8ZZ][ WV_^\i \ZV^

R2O3H4P737

' 4gWV]Z\\^ \ 5VWXe^ &W]k+ Z`VYW+ \

"%#' !Wb

%$# cW_]

[q\ZZ][dX^\jZVk[ei fZc 6^\VZ &WV^gZ`[^ Z\ 6 4gW\^W` 6WVeZ\+ 47

$%$ # !Wb

$%$ cW_]

_XhZdc^\VZe`iWXW fZc 7^cWVf 7_e_\W] _Y^Z Z\ 3V^W + 8`Vk^i^X+ 47

% $ 5V

% ' cW_]

Y^cWVfY_e_\W]decW_] fZc  X\^VmV_[^ &W[g Wi ^Va_f^ 4^X\V^ WVX^\\ \V^^\ 7^]mg 3a^X`^+ \ZjX

%"" 7V^Y fZ\[cWX V

 %"" _k^ \V^^\+ )_\\i

%" 5cW _]

V[^X\^VmV_[^$"diWgZZ fZc cW_]

YV^Y[fZ\[cWXdecW_] fZc

QIE34MO4EP-1I467

G>xu ~sWuXfv^| v1_l?lu[ 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \ZjX %'#"

R27H(2n7

R27HI6GL2-HI637

!Wb

%'' W\[WX 4WV_ll^WX 7_[\V_l`\ZV[ cW_]

eWWde`iWXW X^\ ei #$%# g^V_hh /ZgX c_\g \[ +4_]^+ \

%'# !Wb

"%" iXYZX /ZX^[ VZY`f\_ZX[

%# cW_]

mW\[WXdX^\jZVk[ei fZc cW_]

]iXYZXqZX^['"diWgZZ fZc

R2713EI7M4722 73OQI-37

8Wf\_fW] VWXY_Xe

$ ^m`l]_f WVY^X[+  7

"% " 5V

%"'" cW_]

_Y^W[d[gWVZX]W]q^^ fZc &^l[_\^

jjj \Wf\_fW]lVWXY_Xeei fZc 4^aZX[ &W[\^ 6WXWe^c^X\ 9Xf

" 8Z`fWX 7V_a^+ a^]Y\ WVY^X[+ \ZjX

 #% _Y^Zc^eW VZY`f\_ZX[ V

 #% " 6_YY]^ \V^^\+ \ZjX

%' 5cW XhZdf^aZX[ fZc !Wb

"%$ $ &^l_[] _ \^

_jjj

f^aZX[ fZc cW_]

fW\gida_Y^Zc^eWmVZY`f\_ZX[ fZc &^l[_\^

jjj a_Y^Zc^eWmVZY`f\_ZX[ fZc 7WV\cZ`\g k_m[ ^X\W] " 8Z`fWX 7V_a^+ Z`\g `_ca^]Y\ WVY^X[

 #% $

QIE34GO2MHn

QIE34G2L37

_cZ[ WYe^\[

4]^WX _\ gZ\Z[ _Y^Z

klmnop

Z\ ' WXf^ _ll[ \V^^\+ \ZjX+ \ZjX

%$# 5V

% qrpslturorvluloswokx cW_]

VWj]^pWYWc[diWgZZ fZc ™š›œž Ÿ ›¡¢›š£

QI6n2

 ZV\g Y &^]_Xe\ZX \V^^\+ 8ZjX

%# 5V

%$$ ZZkVWq ZX[ !Wb

% $# ^e^X\ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

% " cW_]

e_cZ[WXYeWYe^\[decW_] fZc 5V

% " !Wb

"%' F Wc^ FmV^[[ ZV\g ZWY+ Wfi\ZjX+ \ZjX

"%#'$ 5V

"%' !Wb

 %"

yz{|}~€‚ƒ„…‚†{‡~}ˆ{‰…‚Šƒ~} y‹{||}Œ€ƒ‰‚‚‹{„~Œ‡€{„‚Šƒ~} yŽ{€‰}‚}„ƒ‰‚‘ƒ~}‚’€„~‚“‡””‰€}Œ~ y“}”€‚•|”–€„—‚‚“˜€”~‚}„ƒ‰~

¼ÆÍÒ»ÓÔÕÓÖ¹¹ÐÓÓ¹×

¤¥¦§¨©ª§«¬­®¯°±­«²³¯­¥ª´µ°¶²§·°©ª¸¸¸³¯°±­«²³¯­¥ ¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇȽ¾ÉÊ˾ÄÌÅÆÍÎÉÏÀÃÎÆÁÇÏÐɽÑÁ


T?4 R21-H72237yO3M2IO7UR3EEI6Gy(OIE222MM2O32

R2 1 H 7 2 2 3 7 y O 3 M 2 I O 7 ZiW] /^j^] Z`[^

WhZZV[

R213OQ3HI-237

Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7 WXY Zh 4WXWWX+ 7

% !Wb

% # cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei 6_Xe[ VZY`f\[ ^Va_f^[ \Y

" ^e^X\ \ + Wfi\ZjX+ \ZjX

%"$# 6_Xe[ VZY`f\[ ^Va_f^[ \Y

Vo`gWV\ \V^^\+ 4l`Ve+ \ZjX

% !Wb

%" Vo`gWV\ \V^^\+ 4l`Ve+ \ZjX

% !Wb

%# cW_]

VZiW]q^j^]d^cW_] fZc !Wb

%# cW_]

cm[eidX^\jZVk[ei fZc cW_]

cm[eidX^\jZVk[ei fZc

R21-H37

4g^\[ZX[ 4]WVk[ Xe]WXY

" &^]_Xe\ZX \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX "% !Wb

"%' cW_]

fg^\[ZX[ decW_] fZc

]WcZ`V 7^[_eX^V VWXY[

 ZV\g Y &^]_Xe\ZX \+ \ZjX+ \ZjX

% cW_]

e]WcZ`Vpe`iWXWdiWgZZ fZc

/ZgX ^j_[ \i]^[

# &W\^V]ZZ \[+ 4l`Ve

 %" !Wb

 %' cW_]

qZgX]^j_[[\i]^[dgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj qZgX]^j_[[\i]^[ fZc

)_Xe.[ /^j^]^Vi &ZV]Y

 `Wc_XW \ + \ZjX

%$"$ !Wb

% " 6_YY]^ \V^^\+ \ZjX

%$'# !Wb

%# cW_]

WYc_Xdk_Xe[q^j^]^VijZV]Y fZc &^l[_\^

jjj k_Xe[q^j^]^VijZV]Y fZc

WXqWi.[ /^j^]^Vi 9Xf

6) 9cmZV\ bmZV\

R3(7I13E37IG6I6G

 WXYi Wll 3]^bWXY^V \[+ )_\\i \ZjX

"%" $' V`[ 6`]\_c^Y_W !Wb

% = 4_V [[^o`_lZ \+ WcWgW mV_Xe[+ 8ZjX

"%## cW_]

ck[_cmZV\[deZ] X^\ ei cW_]

_XhZdf_VV`[c`]\_c^Y_W fZc WV[VWc 7_[fZ`X\ \ZV^ + &W\^V 3c^V_fW \V^^\[+ \WlVZ^k

%"' ]ZlW] ^Va_f^[ 9Xf

!Wb

% $ 4Wcm \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

 %"'' 5V

% _]a_^.[ WV_^\i \ZV^ b

%"# _eg WYh_^]Y \[ 8ZjX

"% !WcW _]

_XhZde\^fgj^l fZc !Wb

"%$ cW_]

[_]a_^[bbdiWgZZ fZc Z]`\_ZX[ X_ZX 9[]WXY+ \ _Xf^X\ 8g^ V^XWY_X^[ "#%%$" 8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y cW_]

[\WX\ZXeZc^[decW_] fZc $% ZclWVY \ + \ VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % &^ l[_\^

jjj [\WX\ZXeZc^[ fZc !Wb

% 8Wf\_fW] VWXY_Xe $ ^m`l]_f WVY^X[+  7

"% " 5V

%"'" cW_]

_Y^W[d[gWVZX]W]q^^ fZc (w> u7 |]Wv1X~\WC\_ZR} s u v X+ ff]^[ 7

%# # &^l[_\^

jjj \Wf\_fW]lVWXY_Xeei fZc 5V

'%

R213O7PMM2I3O7

R3(7I1373OQI-37

V `V^ `V_h_^Y &W\^V g^V_hh \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ ^ZVe^\ZjX

% a^ `VXgWc 7V_a^ &_[cWV+ _XY^X

% !Wb

%" V`[ 6`]\_c^Y_W 5V

% ' = 4_V [[^o`_lZ \+ WcWgW mV_Xe[+ 8ZjX

"%## gZ^ Z`Vf^ cW _ ]

_XhZdf_VV`[c`]\_c^Y_W fZc  $ W l " ^e^X\ \V^^\+ Z`VYW+ \ZjX

"% 6W_X ZWY WVhW_\^ WVcZX_^+ & 7

"% !Wb

"% 5V

$$% c\^f cW_]

[gZ^[Z`Vf^d]_a^ fZc " ^f\_ZX 3+ ]Zfk F+ 7_WcZXY  7

 % #$ 7`XfWX \V^^\+ ^j\ZjX+ )_\\i

%$ 5V

 % cW_]

[W]^[d^c\^f ei 8g^ _h\ 4^X\V^ WYh_^]Y \ Zi]^ ]Wf^+ \WlVZ^k+ \

%$' cW_]

g$]Wle`iWXWdecW_] fZc &^l[_\^

jjj ^c\^f ei 5V

"%" " Ruw Va_f^[ 9Xf

R} sVuV v 3]^bWXY^V \[ + )_\\i

%""$ ]Zl W$] 4W^cm !Wb

%$$ w \V^^\+ 4`Ve+ 8ZjX

 %"'' ' 3 W cW_]

\g^e_h\f^X\V^dgZ\cW_] fZc 5V

% !Wb

%"# cW_]

_XhZde\^fgj^l fZc

R2 1 3 O 4 4 2 3 O 7 )^XXWa 7 \Y

WhZZV[

R213O126K7

`iWXW VZcZ\_ZX[

Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7 WXY Zh 4WXWWX+ 7

%  4VWX^ ]Wf^+ a^]Y\ WVk+ 8ZjX

"#%$ $' W[\ `Wc_XW \[ + 4l`Ve+ \ZjX

%$$ ' b

% # &^l[_\^

jjj e`imVZcZ fZc 5V

%''# !WcW _]

X_]de`iWXW X^\ ei !Wb

"%'' `i^X\^VmV_[^ cW_]

k^XXWade`iWXW X^\ ei 8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y

 WXf^ _ll[ 9Va_Xe \[ + \ZjX+ \

"%##$ $% ZclWVY \ + \ VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % 5V

%'" !Wb

% !Wb

%'' cW_]

_XhZde`iWXW X^\ ei !WVhWX 6^XY^[ _c_\^Y &^l[_\^

jjj e`iWXW X^\ ei Vo`gWV\ \ 4`Ve+ 8ZjX

%# $ cW_]

_XhZdhc]ei fZc 3]_^Y 8VWY_Xe X\^VmV_[^ $ !V_^XY[g_m+  7

 % " 5V

 %$$ )  bf]`[_a^ WV\i ^X\W][ 5`\]^\ % $% 6f 7ZZc+  7

%$$# ' n3. 4Wcm \V^^\+ ZV\g 4l`Ve+ \ZjX

 %#" !WVhWX 6^XY^[ _c_\^Y V

%$ !Wb

 %# "$ Vo`gWV\ \ + 4`Ve \ZjX

%# $ 5 b

%$ cW_]

kimWV\i[^Va_f^[diWgZZ fZc 5V

%$ !WcW _]

hZ]d[Z]`\_ZX[$$$ X^\ VZa_Y^Xf^+ 76_X^[ ^Va_f^[ \Y+ 7

%" !Wb

%# cW_]

WYc_XdhWVc[`m fZc &^l[_\^

jjj hWVc[`m fZc

R213O5I213O1O321L3617 R213OMPLM7

R213O1O321L361

R3EEI6Gy(OIE222MM2O32


R3EEI6GEO37737 y 2 3 7 7 4 O I 3 7 ^VcZX ZX[ 8W_]ZV_Xe+ `_\ ^X\W][ WV_^\i \ZV^ % ZclWVY \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

%##" 5V

%' "

R3EEI6G 52(OI-7

 ZZkVWq ZX[

$# ^e^X\ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

% " 5V

% " !Wb

"%'

R3EEI6GH2227

L}ZC\1 " }gwWGcV}ZvfAku ~W?VY^X[+

`eV_c _Xeg Y+ 5e]^+ 47

%' 5V

%' cW_]

[WYa_mVWdecW_] fZc

)  bf]`[_a^ WV\i ^X\W][

R3EEI6GEO37737y2--3774OI37UR32EI6Gy52(OI-21I6G T?

' n3. 4Wcm \V^^\+ ZV\g 4l`Ve+ \ZjX

 %#" !Wb

 %# "$ cW_]

kimWV\i[^Va_f^[diWgZZ fZc

)_VkmW\V_fk.[ 4W\^V_Xe

 /WcZZX 7V_a^+ 6^WYZjlVZZk+ \ZjX

"% !Wb

"% cW_]

k_Vk^X\dX^\jZVk[ei fZc 5V

k_VkmW\V_fk[p^X\^VmV_[^p]\YdiWgZZ fZc

^X\ _eg\ WV\i ^Va_f^

õö÷÷øùúûüøýüþÿù0123÷4ö5ù6ù71üø8219

ØÙÚÛÜÝÛÞßàáâãäàÛåÚæããÚçÛØÙàèã æßéàÙäêëìãäàâéèíîßëÙÙïðÙñÛÙæ æßéòßæóôíîßëÙÙïðÙñ

R32EI6G

 n/. 7`XfWX \ +4_]^+ \ZjX

% 5V

% 5V

"%"# cW_]

V^X\V_eg\eidecW_] fZc 7gWX[ZX 8VWY_Xe $ _eg\ ^e^X\ \[ + Z`VYW+ \ZjX

"% gWX\^].[ bZ\_f 4V^W\_ZX[ ^fZXY \V^^\+ 3]l^V\\ZjX+ \ZjX

"% /_hh_ `l^[ % W]^[ ^Va_f^[ !Wb

%$$ ZV\g ZWY _eg\ \V^^\+ Z`VYW+ \ZjX %" &^l[_\^

jjj [gWX\^]fV^W\_ZX fZc !Wb

%"' cW_]

q_hh_]`l^[d^j_V^]^[[ei fZc &^YY_Xe 7W]^ a^X\ ]WXX_Xe " 7`VlWX \V^^\+ &ZV\cWXa_]^

#% # 6Wg^XYVWXW`\g *WX^[g, ^V[W`Y cW_]

j^YY_XepYW]^diWgZZ fZc &^]Y_Xe 4ZX[\V`f\_ZX ZclWi 8^VVWf^ + WeWV+ \ZjX

"%' 5V

%"'$"

R3EEI6GO361227

WXYZ]mg.[ &^]Y_Xe !WlV_fW\_ZX ^VcZX ZX[ 8W_]ZV_Xe+ `_\ ^X\W][ WV_^\i \ZV^  WV^[ [\Wl]_[gc^X\ % Z cl W V Y \ V ^ ^ \ + &^ V k % ^ X % ` [ \ +  \ Z jX

  % # # " Z\ WgWcWX.[ WVk+ Z`[\ZX+  7

%"$ 5V

%' " m WYh_^]Y \V^^\+ ZYe^+ \ZjX % " 5V

%" cW _]

VWXYZ]mgj^]Y_XediWgZZ fZc 5V

%## )  bf]`[_a^ WV\i ^X\W][ 5V

VWX[WV$diWgZZ fZc !Wb

%

^X\%3%8^X\

cW_]

V^X\W\^X\d^j_V^]^[[ei fZc

' n3. 4Wcm \V^^\+ ZV\g 4l`Ve+ \ZjX

 %#" !Wb

 %# "$ cW_]

kimWV\i[^Va_f^[diWgZZ fZc

^X\ _eg\ WV\i ^Va_f^

 n/. 7`XfWX \ +4_]^+ \ZjX

% 5V

% 5V

"%"# cW_]

V^X\V_eg\eidecW_] fZc

R3 2 E I 6 G y 5 2 ( O I 2 1 I 6 G 49 Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[

'%$ !V_^XY[g_m+ W[\ WXk 7^c^VWVW

 % "% !Wb

 %$$# cW_]

[W]^[d^f_e`iWXW fZc &^l[_\^

jjj ^f_e`iWXW fZc

R3EEI6G7121I463On

!VWXk]_X.[ &^]Y_Xe ^Va_f^[

R3EEI6G7PMM2I37

0^fZ 9XY`[\V_W] Xe_X^^V_Xe

Za_XYW 7^[_eX _[\WmV_X\

 4g`Vfg \+ Z`\g 4l`Ve+ 8ZjX

%"'$"

6Wg^XYVWXW`\g *WX^[g, ^V[W`Y

e 4ZX[\V`f\_ZX #" \g \V^^\ ZWY 4`cc_Xe[ ]ZYe^ 47

#%' &^ ]Y_X Wi 8^VVWf^ + WeWV+ \ZjX

"%' cW_]

eZa_mV_X\decW_] fZc 5V Z cl

%"'$"

R3EEI6G64Q321I37

_h\]WXY 5hh_f^ 6Wb

 3 &W\^V Z]c^[ \[+ 4`Ve+ \

"%# 5V

%$ 5V

%" 5V

%'$"% !Wb

%$ &^l[_\^

jjj e_h\]WXYZhh_f^cWb fZc

)989

" 8g_VY \V^^\+ _]_^XYWW]+ V^W\^V \ZjX

%# cW_]

[_\WdkV_\_ZX]_X^ fZc &^l[_\^

jjj hWf^lZZk fZckV_\_ei

8g^ !Wc_]i \ZV^

 5 `_]Y_Xe+ VZ`XY !]ZZV+ Zll WaWe^ \[+ Zll[\ZjX+ 8ZjX

"%# !Wb

"% cW_]

hWc[\ZV^WkdiWgZZ fZc

R3EEI6GQIE34 R3EEI6GM22663O7 7^cWVf 7_e_\WM] O_Y4^ZEP-1I467

7^fZVW\_Xe Z]`\_ZX[ 6ZV^

# 3\]WX\_f WVY^X[+ 4 7

$%# cW_]

[WlV_XWmWXYWidiWgZZ fZc &^l[_\^

jjj Y^fZVW\_Xe[Z]`\_ZX[ _XhZ

Z\ 3V^W + 8`Vk^i^X+ 47

% $ 5V

% ' cW_]

Y^cWVfY_e_\W]decW_] fZc

 Vig^_Y[ `[\+ 47

$% 5V

$% 5V

% $$ !Wb

$% cW_]

Wk_V gWfkdiWgZZ fZc


T?1 R32EI6G3NPIML361y7PMM2I37URH4237223O7

R32EyI67GPM3NM2PII3M7L361

7gWX[ZX 8VWY_Xe

$ _eg\ ^e^X\ \[ + Z`VYW+ \ZjX

"%

!_b%9\ WVYjWV^

3 ) X\^VmV_[^ 8g^ 4ZX\W_X^V Z`[^

" ZclWVY \ + &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

"%#$ 5V

%' !Wb

%" cW_]

WVkdX^\jZVk[ei fZc

3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ _c_\^Y

 `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % 5V

%"' % !Wb

%"" cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc

# 6W_X \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

%'# &W\^V \+ \ZjX

% $ 5V

"%$ ' !Wb

% ## !Wb

% " cW_]

[W]^[dqh%]\Y fZc cW_]

h_b_\dh_b_\gWVYjWV^ fZc &^l[_\^

jjj h_b_\gWVYjWV^ fZc 6`X^[gj^V[ _c_\^Y % g_mm_Xe &gWVh %" &W\^V \V^^\+ \ZjX 9X\^VXW\_ZXW] 8^fgX_fW] `mm]_^[ \Y

XWe^V

"%" "%# V_Xf^[[ \V^^\+ 4gWV]^[\ZjX+ \ZjX

%#"$ 6W

"%""## 5V

%#"$" 47`_[[m\WZ\c[ !Wb

%#"$ !Wb

f g

""%%"$ #' cW_]

jgWVhdc`X^[gj^V[ fZc 8^]^[ \^^] WVYjWV^ " WYh_^]Y \ + \ZjX

%"" &^l[_\^

jjj c`X^[gj^V[ fZc 5V

%" !Wb

%'$ cW_]

\^]^[[\^^]dgZ\cW_] fZc

RH 2 O 5 5 2 I 2 I 1 I 3 7 `iWXW W\_ZXW] g_mm_Xe 4ZVmZVW\_ZX _c_\^Y

¥¦§¨©

RH33222IG6L361

3[[Zf_W\^Y 9XY`[\V_^[ _c_\^Y

 `_ca^]Y\+ ^ZVe^\ZjX

%#' % 5V

%"' % !Wb

%"" cW_]

fZX\Wf\dW_X]_cei fZc

%' ZclWVY \ + W ^X_\^Xf^+ \ZjX

%" !Wb

%# 7^ ZlV^eW.[ 3`\Z ^mW_V[ 4VW[g 8V`fk ^Va_f^[ cW_]

eX[fde`iWXW X^\ ei ' 8gZcW[ \ + 4`Ve+ \ZjX % &^l[_\^

jjj eX[f fZc cW_]

YWX^p ZllidgZ\cW_] fZc

GrOr ( Z-V\zg {| wusuRtuuw7uvB1u ZWY+ Wfi\ZjX+ 8ZjX

%

–—˜™š›œžŸ ™¡¢£¤

/_hh_ `l^[ % W]^[ ^Va_f^[

ª«¬­®¯°±²³³´µ¶··¸²¹²ººº»¼®¯­®½¾¿»À«½

RH 2 O 5 7 /ZgX !^VXWXY^[ _c_\^Y

 ZV\g ZWY _eg\ \+ Z`VYW+ \ZjX

%" !Wb

%"' cW_]

q_hh_]`l^[d^j_V^]^[[ei fZc

 !"# $$#%   '($)( *"#%+,#&)%+*-) $./012/3456789:34;<=>?:. 

 &$

@ABCDEFGHIJFGBEFKABDEGDLBCHLDMMDNFOPKEQOIGRSFMMHETUVFBCW XDYQM@EZW[FOZDMOW\QEEFGW\FMZDW]FZBDEW@FEZDW^HMIFOP_`AFaVHOB QOIBCHHOBFEHEQOPHDL^HMIFOP_MHZBEDIHGQOI@ZZHGGDEFHGb

wz|x…†y€zz‚z|€€y w‡ˆ‰Š‚xy„‹…†„‹ wŒˆ‰‚Ž‚}{†€ w€y€~|}{ƒ€z w~}~‚‘}{ƒ„~|z w’ƒ‚“ˆ

w~x…†‚{…z|z wy€†z w|…‘z w”y„•‚{z€z w~xy€z wz{x‘z|{†€z

wxyz{ w|{}~€z w{y€z wx}~‚{yƒ€}z w}€„yx|{}z wz…€yƒz

w€y‹€|z wz|…y‚~x…†zx’z w}„z‚~„||€}z w}€‘yx~€‹€†|z‚‘x}|z

cdefg hhijklmhnhhojpiqrs g tuvfg hhijopph

RH4237223O7

VZWYjWi !W[g_ZX[

'" ^e^X\ \V^^\+ Wfi\ZjX+ \ZjX

% 5V

"% '' !Wb

"%'# cW_]

lVZWYjWide`iWXW X^\ ei

4WV_ll^WX 9X\^VXW\_ZXW] 7_[\V_l`\ZV[ 9Xf

7+ Zc^ 3ff^[[ Y+ 6f 7ZZc _]We^+ 7

%$#" 5V

%$' $% % 3 ]ZZch_^]Y _]We^+ 4ZV^X\iX^+ .f^

"% # 5V

"% !Wb

%$' cW_]

cW_]df_Y_V` fZc


6ZgWc^Y.[ X\^VmV_[^

' ZclWVY \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

"%"' 5V

"%$ "' 5V

% $ 5V

"%$ "# 5V

%'$ ' !Wb

%'$ ' cW_]

cZgWc^Y^X\^VmV_[^decW_] fZc

 6W\\W_ 4ZcmWXi

 3 &W\^V Zm^ \V^^\[+ 4`Ve+ \ZjX

% " 5V

"%$$ !Wb

"%' cW_]

cW\\W_[W]^[dgZ\cW_] fZc

_e^].[ `m^VcWVk^\

4WV_ll^WX 9X\^VXW\_ZXW] 7_[\V_l`\ZV[ 9Xf

7+ Zc^ 3ff^[[ Y+ 6f 7ZZc _]We^+ 7

%$#" 5V

%$' $% % 3 ]ZZch_^]Y _]We^+ 4ZV^X\iX^+ .f^

"% # 5V

"% !Wb

%$' cW_]

cW_]df_Y_V` fZc

WqWl 8VWY_Xe X\^VmV_[^

#%' Zll \V^^\+Z`VYW+ 8ZjX

%$ " 5V

"%"" 5V

 % !Wb

"%""

RH4237223O75O312I23O7

RH4237223O7URIO3O4M37y72I6G7 T??

W\[WX 4WV_ll^WX 7_[\V_l`\ZV[

#$%# g^V_hh /ZgX c_\g \[ +4_]^+ \

%'# !Wb

"%" cW_]

mW\[WXdX^\jZVk[ei fZc

RI6EG363O214O7

We]^ ^[Z`Vf^[ 9Xf

 4VZjX \ + \ZjX+ \ZjX

"%'$ cW_]

^We]^dX^\jZVk[ei fZc &^l[_\^

jjj ^We]^V^[Z`Vf^[ei fZc

RI6E4R7

WYfZ !WVc Wjc_] % Zll _eg\ \V^^\[+ Z`VYW+ \ZjX

%$$ # 4Z]_Xe[jZZY 3a^ WXYi WVk+ 7

%" !Wb

"%' 3[gc_X.[ 8VWY_Xe 4ZcmWXi cW_]

X_e^][`mdiWgZZ fZc # _eg \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

%" cW_]

a_Xf^X\YWa_Y"dgZ\cW_] fZc 5V

%#$ &^l[_\^

jjj gWYfZhWVc fZc 8g^ !Wc_]i \ZV^ 5V

%$ %"  5 `_]Y_Xe+ VZ`XY !]ZZV+ !Wb

%$ Zll WaWe^ \[+ Zll[\ZjX+ 8ZjX

"%# cW_]

_XhZdW[gc_X[ fZc !Wb

"% &^l[_\^

jjj W[gc_X[ fZc cW_]

hWc[\ZV^WkdiWgZZ fZc 3[[Zf_W\^Y Wfk^V[ 9Xf

"%# ff]^[ 9XY`[\V_W] _\^+ 7

% ## 3Y^V &_X%7ZZV[ 9Xf

!Wb

% # g^V_hh \ ^fZXY 3a^ + a_]^+ \ZjX

"%'' cW_]

W[[Zf_W\^YmWfk^V[_Xf fZc 5V

"%#$ !Wb

%$"

 6W\\W_ 4ZcmWXi 3 &W\^V Zm^ \V^^\[+ 4`Ve+ \ZjX

% " cW_]

WY^Vd[Z]`\_ZX[$$$ X^\ WXk[ 7 9 \Y

V

"%$$ 8g_V[\ WVk+ ^ZVe^\ZjX

%$' $% 5 b

"%' 5V

%' %# !WcW _]

cW\\W_[W]^[dgZ\cW_] fZc !Wb

%

RH4237223O7 E544Ey(3Q3O2G37G

ÝÞß Þà á â ã Þäå Ýæ çÝâçãèãå éç

ÁÂÃÄÅÆÇÅÈÉÊËÈÆÅËÌÍÆÄÅÈÎÄÏ ÐÄÄÑÎÒÎÓÄÔÕÐÄÄÑÎÖÅÄÑÍ×ÆÈ ØÙÄÚÇÈÛÚÇÎÒÎÜÇÆÛËÚ

þÿ0þ13455678997 4 8 êëìíîììïðñòóóôïõöð÷ðøôõùíðúíûììíöüý

!

RI6E4R7U QI6n2y22PLI6IPL RI6E4R7572IEI6G E44O7524PQO37

5> wwRz v?R1~AzH5}szvx ]WX\W\_ZX ff]^[+ 7

%# #

5V

'%

WhZZV[

Z`[\ZX 4Zcm]^b+ 7 WXY Zh 4WXWWX+ 7

% !Wb

% # cW_]

X_]de`iWXW X^\ ei

W\_ZXW] WVYjWV^ `m^V 4^X\V^

% 9XY`[\V_W] _\^+ `_ca^]Y\+ \ZjX

 % $' %# cW_]

XW\jWV^de`iWXW X^\ ei

8ZZ][_^ ^V[W`Y \Y

$% ZclWVY \ + \ZjX VZa_Y^Xf^+ 7

%$" % !Wb

%

RI O 3 O 4 M 3 7 2 6 E 7 2 I 6 G 7 3 3gcWY iYVW`]_f[

`l]_f ZWY+ WeZ\[\ZjX+  7

%## 5V

$%$' !Wb

%'$$ cW_]

qZgXY^YV_]^VdiWgZZ fZc

6_X^[ ^Va_f^[ _c_\^Y

 VZa_Y^Xf^+ 7

%" 5V

 %# $ Vo`gWV\ \V^^\+ ^ZVe^\ZjX

%"" !Wb

%"$ cW_]

c[]dhc]ei fZc &^l[_\^

jjj hc]ei fZc


T?F RIO32377I613O63173OQI-3USUO2n73OQI-I6G5L2I613626-3

RI O 3 2 3 7 7 I 6 1 3 O 6 3 1 7 3 O Q I 3

^b]_Xk 4Zcc`X_fW\_ZX[

SUO2n3NPIML361 y7PMM2I37 "# 4g`Vfg \V^^\+ 4l`Ve \ZjX

% 5V

 %"$$ 6^Y_\VZX f_^X\_h_f W]^[ cW_]

[W]^[dX^b]_XkZX]_X^ fZc _Zc^Y_fW] Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[ $ g^V_hh \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ \ZjX

%$" R44EMO4EP-17 55!WVVb

 %%%""$$#"'

H}#A 4zZ]5_X}ev[{y 7}H{1ww jZZY 3a^ WXYi WVk+ 7

%" cW_]

a_Xf^X\YWa_Y"dgZ\cW_] fZc &^l[_\^

jjj gWYfZhWVc fZc

R44E1O321L361

cW_]

c^Y_\VZX[W]^[d[Z]`\_ZX[$$$ X^\ 5V

c^Y_\VZXde`iWXW X^\ ei &^l[_\^

jjj c^Y_\VZX ei fZc

SUO2n73OQI-37

WVV_[ W_X\[ `iWXW \Y

7V W]jWX\ _Xeg.[ Z[m_\W] 9Xf

R4 4 E R4 O K I 6 G g_aVW\\WX 6Z`]Y_Xe [\l

6 `V^kW 6^Y_fW] WlZVW\ZVi

$ &W\^V \V^^\+ \ZjX

% !Wb

%"$$ &^l[_\^

jjj gWVV_[mW_X\[ZX]_X^ fZc

 W[\ \V^^\+ 4`Ve+ \ZjX

%"' 5V

"% $#" &^l[_\^

jjj YVlW]jWX\[_Xeg[gZ[m_\W] fZc 8gZcW[ \V^^\+ 4`Ve+\ZjX

%"" 5V

"%$ !Wb

%#'"' cW_]

_XhZd^`V^kW]Wlei fZc &^l[_\^

jjj ^`V^kW]Wlei fZc

' Ž )^V[W_X\ WVk+ 9+ 47 $%# 5V

$%" 5V

%#" \ /Z[^mg 6^Vfi Z[m_\W] $% WVWY^ \V^^\+ )_Xe[\ZX+ \ZjX

"%$" % F%Wi

%' gWVcWfi

"%$"# Wl

%# cW_]

WYc_X d[qcg ZVe ei &^l[_\^

jjj [qcg ZVe ei

"#$%&''()*+**,'-*. "#$%&'**)*+-'

R44ER4OKI6G 3 N P I M L3 6 1 y 7 P M M 2 I 3 7 !WVhWX 6^XY^[ _c_\^Y

 Vo`gWV\ \ + 4`Ve \ZjX

%# $ 5V

%$ VZa_Y^Xf^+ 76_X^[ ^Va_f^[ \Y+ 7

%" !Wb

%# cW_]

WYc_XdhWVc[`m fZc &^l[_\^

jjj hWVc[`m fZc ^X^VW] o`_mc^X\ `iWXW _c_\^Y Zc^ 3ff^[[ ZWY+ 6f 7ZZc+ 7

%$% !Wb

%$ cW_]

WYc_Xde^X^o`_mei fZc &^l[_\^

jjj e^X^o`_mei fZc

RO321H7

^VcZX ZX[ 8W_]ZV_Xe+ `_\ ^X\W][ WV_^\i \ZV^ % ZclWVY \V^^\+ &^Vk%^X%`[\+ \ZjX

%##" 5V

%' "

ik^X ^jl`Ve !`X^VW] Zc^

# ZV\ZX \V^^\+ &^Vk%^X%`[\ \ZjX

%' cW_]

e]ik^XdgZ\cW_] fZc &^l[_\^

]ik^Xh`X^VW]gZc^ fZc

SUO2n73OQI-I6G5 L2I613626-3

6^Y_\VZX f_^X\_h_f W]^[ _Zc^Y_fW] Xe_X^^V_Xe ^Va_f^[

$ g^V_hh \V^^\+ 4Wcml^]a_]^+ 8ZjX

%$" 5V

%"#' 5V

 %"$ !Wb

%$" cW_]

c^Y_\VZX[W]^[d[Z]`\_ZX[$$$ X^\ 5V

c^Y_\VZXde`iWXW X^\ ei &^l[_\^

jjj c^Y_\VZX ei fZc

Profile for ATNI

Guyana 2014 Yellow Pages  

Guyana 2014 Yellow Pages  

Profile for atni4
Advertisement