Page 1

magazyn teleinformatyczny

Innowacje

kluczem do przysz∏osci

Telewizja internetowa w administracji i rozrywce Lider w dziedzinie us∏ug kolokacji Biuletyn firmy ATM S.A.

nr 1/2011 (40)


OD REDAKCJI

Nowy sposób myÊlenia SPIS TREÂCI

mPay dla klientów Orange ........3

Strategia wzrostu przez innowacje ..........................4

Kopalnie operatorem telekomunikacyjnym .................6 Innowacje naszą nadziejà.........8

Nowe pomys∏y to postęp .........10 Bardzo elektroniczny dokument....................................12

20 lat doÊwiadczenia przynosi efekty...........................14 AktualnoÊci .................................18 Maraton na rowerze .................22

2

ATMqsfera

Innowacje sà motorem post´pu. Przewa˝nie u∏atwiajà nam ˝ycie, a czasem wr´cz je zmieniajà. Dlatego poziom innowacyjnoÊci gospodarki jest jednym z czynników u˝ywanych w rozmaitych ratingach pokazujàcych pozycje paƒstw na Êwiecie. W grupie ATM przyk∏adamy do tego ogromnà wag´. Spó∏ka mPay postawi∏a na p∏atnoÊci przez telefon komórkowy (p. s. 3). W koƒcu 2010 r. Bia∏ostocka Komunikacja Miejska oraz Zarzàd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wprowadzi∏y us∏ug´ P∏aç komórkà za bilet. To kolejne miasta (po Warszawie i Lublinie), w których mo˝na kupowaç bilety w systemie mPay. ¸àcznie us∏uga ta dost´pna jest ju˝ prawie 4 milionom Polaków. Innym przyk∏adem mo˝e byç spó∏ka ATM Software. Stawia ona na produkty i us∏ugi dla telewizji internetowej (s. 4). Najwa˝niejsze jej cechy, takie jak ∏atwoÊç uruchomienia w∏asnego kana∏u, efektywnoÊç kosztowa i wysoka jakoÊç transmisji sprawiajà, ˝e pojawia si´ du˝o nowych projektów, a wi´c i osób zainteresowanych tà formà przekazu. Wydaje si´, ˝e konsekwentna realizacja przyj´tej strategii oznacza dobre perspektywy dla spó∏ki, pisze Pawe∏ Pisarczyk. ATM jest wiodàcà w Polsce firmà Êwiadczàcà us∏ugi kolokacji i hostingu (s. 14). Po zakoƒczeniu trwajàcego obecnie procesu inwestowania we w∏asne centra danych chcemy zdobyç pozycj´ niekwestionowanego lidera o pozycji zbli˝onej do Êwiatowych operatorów, funkcjonujàcych na dojrza∏ych rynkach zachodnich. Nasza infrastruktura telekomunikacyjna pozwala nam Êwiadczyç us∏ugi klientom z ca∏ego Êwiata.

Biuletyn informacyjny firmy ATM S.A. ISSN 1428-6513 Redaktor naczelny: Mieczys∏aw T. Starkowski Rada programowa: Maciej Klepacki, Artur Thielmann, Dariusz Wichniewicz Redakcja techniczna: El˝bieta Figurska Projekt makiety, sk∏ad i druk: MacArt Projekt Korekta, kolporta˝: Beata Wa˝yƒska Kontakt do redakcji: atmosfera@atm.com.pl

Âwietnie rozwijajà si´ równie˝ inne nasze spó∏ki. Bardzo ciekawe rozwiàzania oferujà Sputnik Software (s. 12) oraz Impulsy (s. 19). O innowacjach nie zapominajà te˝ nasi klienci z ró˝nych bran˝, na przyk∏ad Kompania W´glowa (s. 6), a tak˝e Gaspol i Skanska (s. 10). Ale to rodzynki, jako spo∏eczeƒstwo nie mo˝emy popadaç w samozadowolenie. Niestety, Polska ciàgle nie jest krajem sprzyjajàcym innowacjom. Brakuje ulg podatkowych dla przedsi´biorstw wytwarzajàcych nowe produkty. Jednostki naukowe i wy˝sze uczelnie sà niezwykle hermetyczne i niech´tne wspó∏pracy z przemys∏em. Nie promuje si´ przedsi´biorczoÊci wÊród studentów i dà˝enia do budowy firm typu start-up. Istnieje bardzo ma∏o funduszy zalà˝kowych inwestujàcych w nowe przedsi´wzi´cia technologiczne, a szczególnie te o wysokim stopniu ryzyka. Potrzebny jest wi´c nowy sposób myÊlenia. Pomys∏ zrobienia z informatyki polskiej specjalnoÊci narodowej to obiecujàca próba, ale niestety nie uda si´ od razu, stwierdza Artur Thielmann (s. 8). Dzisiejsze inwestycje w dziedzin´ o tak prze∏omowym znaczeniu nie dajà perspektywy zwrotu w nieodleg∏ej przysz∏oÊci. Majàc do wyboru opcje o zbli˝onym poziomie ryzyka i op∏acalnoÊci, powinniÊmy wybieraç t´, która zatrzyma w Polsce jak najwi´cej Êwiat∏ych, wykszta∏conych i przedsi´biorczych ludzi. Silna informatyka, o znaczàcej pozycji w skali globalnej, nie powstanie bez nich. Muszà znajdowaç tu dwie rzeczy: Êrodki do ˝ycia i godne siebie wyzwania. W∏aÊnie dlatego ATM podjà∏ decyzj´ o budowie Centrum Innowacji. ˚ycz´ Paƒstwu ciekawej lektury. Mieczys∏aw T. Starkowski

ATM S.A. ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa tel.: 22 51 56 100, faks: 22 51 56 600 kontakt@atm.com.pl, www.atm.com.pl


WYDARZENIA

mPay dla klientów

Wspó∏praca z mPay to jeden z elementów realizowanej przez operatora strategii zwiàzanej z rozwojem

p∏atnoÊci mobilnych.

Orange

Mieczys∏aw T. Starkowski

U˝ytkownicy sieci telefonii komórkowej Orange mogà ju˝ korzystaç z us∏ugi P∏aç komórkà w systemie mPay przy pomocy skrótu *145#. Dzi´ki temu majà mo˝liwoÊç korzystania z szybkiego i wygodnego menu us∏ugi dost´pnego w trybie tekstowym dla wszystkich modeli telefonów bez potrzeby instalowania aplikacji i bez dost´pu do Internetu. Sta∏o si´ to mo˝liwe dzi´ki umowie mi´dzy mPay S.A. i PTK Centertel sp. z o.o. na obs∏ug´ p∏atnoÊci mobilnych. Oznacza to, ˝e platformie mPay przyb´dzie ponad 13 mln potencjalnych klientów. Wspó∏praca z mPay to jeden z elementów realizowanej przez operatora strategii zwiàzanej z rozwojem p∏atnoÊci mobilnych. Kooperujàc z dostawcami us∏ug takimi jak mPay, bankami, organizacjami p∏atniczymi i certyfikujàcymi, tworzy on dla swoich klientów rozwiàzania umo˝liwiajàce wykorzystanie telefonu komórkowego jako wygodnego narz´dzia do dokonywania p∏atnoÊci. Dzi´ki wspó∏pracy z mPay mogà oni obecnie korzystaç z nowych rozwiàzaƒ o znacznie szerszym zastosowaniu. mPay (spó∏ka w grupie kapita∏owej ATM) jest obecny na polskim rynku przesz∏o 3 lata i aktywnie uczestniczy we wszystkich najwa˝niejszych inicjatywach majàcych na celu rozwój i popularyzacj´ p∏atnoÊci za pomocà telefonu komórkowego. Ciàgle pozyskuje partnerów, zwi´kszajàc zasi´g swoich us∏ug. System p∏atnoÊci mobilnych mPay ma ponad 200 tysi´cy zarejestrowanych u˝ytkowników i jest najd∏u˝ej dzia∏ajàcym oraz najbardziej rozpowszechnionym na polskim rynku komercyjnym systemem rozliczajàcym p∏atnoÊci

mobilne. Us∏uga nie wymaga instalowania ˝adnych dodatkowych aplikacji i jest dost´pna w ka˝dym modelu telefonu. P∏aç komórkà to zarzàdzany przez operatorów komórkowych, dzia∏ajàcy powszechnie system p∏atnoÊci mobilnych obs∏ugiwany przez platform´ mPay. Umo˝liwia realizowanie p∏atnoÊci telefonem komórkowym m.in. za do∏adowania kart pre-paid, wnoszenie op∏at parkingowych oraz op∏aty za bilety komunikacyjne. Pozwala tak˝e na p∏atnoÊci za zakupy w Internecie oraz realizowanie przelewów person-to-person. — Tworzàc mark´ P∏aç komórkà, Plus od poczàtku mia∏ na celu budow´ standardu dla p∏atnoÊci mobilnych — dodaje Wojciech O˝d˝eƒski, dyrektor zarzàdzajàcy Polkomtel SA. W koƒcu 2010 r. Bia∏ostocka Komunikacja Miejska oraz Zarzàd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wprowadzi∏y us∏ug´ P∏aç komórkà za bilet. To kolejne miasta (po Warszawie i Lublinie), w których mo˝na kupiç bilet w systemie mPay. Pasa˝erowie mogà nabywaç wszystkie rodzaje biletów: zarówno jednorazowych, jak i wielokrotnych. Op∏aty za przejazd dokonywane telefonem komórkowym sà takie same jak ceny biletów tradycyjnych. ¸àcznie us∏uga dost´pna ju˝ jest dla prawie 4 milionów Polaków. Natomiast za parkowanie mo˝na p∏aciç w kilkunastu miastach. — Kraków jest nowoczesnym miastem i wizytówkà naszego kraju. Mamy du˝à satysfakcj´, ˝e mo˝emy przyczyniç si´ do tworzenia innowacyjnego wizerunku tego miasta — podkreÊla∏ wówczas Konrad ¸uczak, prezes mPay S.A. w

Us∏uga nie wymaga instalowania ˝adnych dodatkowych aplikacji i jest

dost´pna w ka˝dym modelu telefonu.

ATMqsfera

3


TECHNOLOGIA

Strategia wzrostu

przez innowacje

Pawe∏ Pisarczyk

Innowacje sà niezwykle wa˝ne w dzisiejszych czasach, majà ogromne znaczenie dla gospodarki. Bardzo cz´sto rewolucjonizujà Êwiat, w wielu przypadkach — w pozytywnym tego s∏owa znaczeniu. Mamy nadziej´, ˝e stanie si´ to równie˝ udzia∏em ATM Software.

X Produkty i us∏ugi ATM Software

4

ATMqsfera

Firma powinna byç innowacyjna, przebojowa, zdolna do podejmowania ryzyka. Czy realizacja takiej strategii, mimo wielu ograniczeƒ, jest mo˝liwa tak˝e w polskich warunkach? Postaram si´ odpowiedzieç na to pytanie na przyk∏adzie spó∏ki ATM Software. Firma powsta∏a 13 sierpnia 2007 roku jako Centrum Badawczo-Rozwojowe ATM-Lab. Zosta∏a utworzona na bazie Dzia∏u Rozwoju Nowych Technologii ATM S.A. G∏ównym celem postawionym przed dzia∏em, a potem spó∏kà, by∏ rozwój produktów i us∏ug dla telewizji internetowej. Prace nad technologià

rozpocz´∏y si´ na prze∏omie 2006/2007. Dotyczy∏y pi´ciu najwa˝niejszych obszarów: r przechowywania bardzo du˝ej liczby plików multimedialnych (o du˝ych rozmiarach) w sposób bezpieczny i efektywny kosztowo; r skalowalnej dystrybucji treÊci multimedialnych do du˝ej liczby równoczesnych u˝ytkowników Internetu (z uwzgl´dnieniem ró˝norodnoÊci protoko∏ów dystrybucji i systemów kodowania); r u∏atwienia zarzàdzania materia∏ami multimedialnymi i wspierania procesów studia telewizji internetowej, w tym procesu


TECHNOLOGIA

przygotowania materia∏ów do publikacji; r prezentacji materia∏ów multimedialnych poprzez portale i/lub odtwarzacze multimedialne; r umo˝liwienia dystrybucji kana∏ów live w wysokiej jakoÊci do wielu u˝ytkowników przy zachowaniu niskiej przep∏ywnoÊci bitowej. G∏ówne prace zakoƒczono w kwietniu 2009 roku. Ich wynikiem jest obszerny zestaw produktów i us∏ug. Do tego czasu zrealizowaliÊmy tak˝e szereg wdro˝eƒ technologii, b´dàcej wówczas jeszcze w fazie prototypowej. W po∏owie roku 2009 spó∏ka ATM-Lab zosta∏a przekszta∏cona w ATM Software poprzez przy∏àczenie do niej zespo∏u handlowego, w celu komercjalizacji opracowanej technologii i zwi´kszenia poziomu jej sprzeda˝y. Lista klientów ATM Software obejmuje telewizje internetowe, serwisy multimedialne, telewizje tradycyjne, wydawców mediów, operatorów telekomunikacyjnych, sieci telewizji kablowej, firmy szkoleniowe, firmy

wykonujàce realizacje telewizyjne, instytucje publiczne i wiele innych. Bardzo ciekawym pomys∏em jest wykorzystanie przez Totalizator Sportowy telewizji internetowej zamiast telewizji tradycyjnej do transmisji losowaƒ oraz wyÊcigów konnych na warszawskim S∏u˝ewcu. Do presti˝owych przedsi´wzi´ç nale˝y zaliczyç transmisje koncertów XVI Mi´dzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Warte podkreÊlenia jest tak˝e wykorzystywanie opracowanej technologii przez Sejm RP i Kancelari´ Prezydenta RP. Mimo rosnàcej konkurencji liczba odbiorców naszej technologii ciàgle roÊnie. Najwa˝niejsze cechy telewizji internetowej, takie jak ∏atwoÊç uruchomienia w∏asnego kana∏u, efektywnoÊç kosztowa, wysoka jakoÊç transmisji, sprawiajà, ˝e pojawia si´ du˝o nowych projektów i osób zainteresowanych tà formà przekazu. Dlatego wydaje si´, ˝e konsekwentna realizacja przyj´tej strategii oznacza dobre perspektywy dla ATM Software. w

Lista klientów obejmuje telewizje internetowe,

serwisy multimedialne, telewizje tradycyjne, wydawców mediów, operatorów telekomunikacyjnych, sieci telewizji kablowej, firmy szkoleniowe, firmy wykonujàce realizacje telewizyjne,

instytucje publiczne i wiele innych.

Flash, Silverlight, VP8 Powszechnà i naj∏atwiejszà metodà implementacji telewizji internetowej jest wykorzystanie mechanizmów dost´pnych w przeglàdarce internetowej. Najpopularniejszà obecnie metodà odtwarzania filmów w przeglàdarce jest wykorzystanie wtyczki Flash. Technologia Flash, opracowana przez Macromedia, powsta∏a poczàtkowo jako mechanizm pozwalajàcy na tworzenie interaktywnych animacji wektorowych na stronach internetowych. DoÊç szybko dodano do Flash mo˝liwoÊç odtwarzania filmów z wykorzystaniem kodeków wideo H.263 i On2 VP6. Ze wzgl´du na s∏abà efektywnoÊç kodowania obrazu, op∏aty licencyjne i popularnoÊç serwisów takich jak YouTube i Google Video — poczàwszy od wersji wtyczki 9.0.115 (i po przej´ciu firmy Macromedia przez Adobe) — Flash zaczà∏ wspieraç wiodàcy kodek wideo H.264 AVC (ISO 14496-10) i kodek audio AAC (ISO 14496-3). Obecnie H.264 i AAC sà niepisanym standardem kodowania w systemach telewizji internetowej. PopularnoÊç Flash sk∏oni∏a Microsoft do opracowania alternatywy dla Flash o nazwie Silverlight (2007). Poczàtkowo wspiera∏ on wy∏àcznie kodeki firmy Microsoft (Windows Media Video i Windows Media Audio) oraz kontener ASF, ale w krótkim czasie zaimplementowano obs∏ug´ kodeków H.264 i AAC oraz kontenera ISO-14496-12 (potocznie nazywanego MP4). By∏o to jednak zbyt ma∏o dla upowszechnienia si´ nowej wtyczki, dlatego dodano do Silverlight tak˝e mechanizm zabezpieczania treÊci DRM (bazujàcy na Microsoft DRM w wersji 10) o nazwie PlayReady. Dzi´ki PlayReady, czyli DRM wbudowanemu bezpoÊrednio we wtyczk´ przeglàdarki, mo˝liwe sta∏o si´ ∏atwe tworzenie p∏atnych serwisów multimedialnych dla dwóch platform systemowych: Microsoft Windows i MacOS. W myÊl zasady: gdzie dwóch si´ bije, tam trzeci korzysta i strategii oddawania technologii za darmo w celu pozyskania kolejnych u˝ytkowników i kolejnych segmentów rynku, firma Google kupi∏a na poczàtku roku 2010 firm´ On2 i prawa do kodeka VP8. By∏ on uznawany za jeden z najbardziej zaawansowanych kodeków obrazu, odznaczajàcy si´ lepszymi parametrami jakoÊciowymi (PSNR) w stosunku do H.264 przy ni˝szych przep∏ywnoÊciach bitowych. Po nabyciu On2 Google upowszechni∏ za darmo specyfikacj´ kodeka oraz odpowiednie biblioteki dekoderów, zak∏adajàc, ˝e w niedalekiej przysz∏oÊci zostanie wbudowany bezpoÊrednio w przeglàdarki internetowe, stanie si´ standardem odtwarzania dla HTML5, co pozwoli na przej´cie rynku Flash i Silverlight.

Bardzo

ciekawym pomys∏em jest wykorzystanie przez Totalizator Sportowy telewizji internetowej do

transmisji losowaƒ oraz wyÊcigów konnych na warszawskim S∏u˝ewcu.

Mimo rosnàcej konkurencji liczba odbiorców naszej

technologii ciàgle roÊnie.

ATMqsfera

5


PA RT N E R Z Y

Kopalnie operatorem telekomunikacyjnym Mieczys∏aw T. Starkowski

Kompania W´glowa jest Êwietnym przyk∏adem obni˝enia kosztów us∏ug g∏osowych w du˝ych przedsi´biorstwach poprzez integracj´ systemów telekomunikacyjnych. Pomogli w tym fachowcy z firm KLK (obecnie ATM SI) oraz ATM S.A.

Z Jacek Korski, prezes Kompanii W´glowej S.A.

6

ATMqsfera

Kompania W´glowa S.A. w obecnym uk∏adzie organizacyjnym istnieje osiem lat, od 1 lutego 2003 r. Jest najwi´kszà firmà górniczà w Europie. Zatrudnia przesz∏o 60 tysi´cy pracowników. Wydobycie w´gla przekracza 42 miliony ton rocznie. Przedsi´biorstwo obejmuje 15 kopalƒ, w tym 5 dwuruchowych i 5 zak∏adów specjalistycznych. Wszystkie jednostki po∏o˝one sà na terenie województw Êlàskiego i ma∏opolskiego, a odleg∏oÊci mi´dzy nimi wynoszà nawet 70 km. Niektóre z nich zlokalizowane sà w takich miejscach, gdzie operatorzy telekomunikacyjni nie majà infrastruktury — a przecie˝ ∏àcznoÊç jest dla tej firmy newralgiczna. Dla funkcjonowania firmy konieczne by∏o zintegrowanie systemów informatycznych, wprowadzenie poczty elektronicznej, wdro˝enie bezpiecznego dost´pu do Internetu. Dlatego firma zdecydowa∏a si´ najpierw wybudowaç w∏asnà sieç teleinformatycznà, którà nast´pnie wykorzystano do integracji systemów telekomunikacyjnych. Bardzo pomocne w realizacji tego zadania by∏o wsparcie ze strony zarzàdu Kompanii z prezesem Jackiem Korskim na czele. — Tak du˝a organizacja jak Kompania ma ogromne potrzeby je˝eli chodzi o rozwiàzania teleinformatyczne — podkreÊla Adam Olszynka, dyrektor Zak∏adu Informatyki i Telekomunikacji Kompanii W´glowej S.A. — Przepisy górnicze wymagajà, by w ka˝dej kopalni funkcjonowa∏a centrala telefoniczna. Do tej

pory wszystkie te centrale by∏y traktowane przez operatorów telekomunikacyjnych oddzielnie, co przyczyni∏o si´ do opracowania koncepcji ich po∏àczenia (zsieciowania) celem obni˝enia kosztów. — Og∏osiliÊmy przetarg nieograniczony — mówi Zenon Leks, g∏ówny in˝ynier ds. teleinformatyki w Zak∏adzie Informatyki i Telekomunikacji Kompanii W´glowej S.A. — Wygra∏o go konsorcjum firm KLK S.A. i ATM SI, które zaproponowa∏o rozwiàzanie firmy Cisco. ZdecydowaliÊmy si´ na wprowadzenie systemu PGW 2200 — wieloprotoko∏owego kontrolera komunikacyjnego (MGC), który wspó∏pracujàc z bramami g∏osowymi pozwoli∏ na po∏àczenie ró˝norodnych Êrodowisk telekomunikacyjnych funkcjonujàcych w Kompanii W´glowej. Integracja wewn´trznego systemu telekomunikacyjnego Kompanii W´glowej zbieg∏a si´ z rozbudowà infrastruktury przeznaczonej do wspó∏pracy z innymi operatorami telekomunikacyjnymi. Dzi´ki temu rozliczenia finansowe KW za us∏ugi telekomunikacyjne nast´pujà obecnie po stawkach operatorskich. Kompania W´glowa jest operatorem telekomunikacyjnym. Zosta∏a wpisana do rejestru operatorów prowadzonego przez Prezesa Urz´du Komunikacji Elektronicznej pod numerem 141. Posiada w∏asny zakres numeracyjny przydzielony przez Prezesa UKE. Ma 35 tys. numerów, w tym ponad 2,5 tys. u abonentów zewn´trznych.


PA RT N E R Z Y

Rybnik

CRys. 1. System integracji g∏osu w Kompanii W´glowej

Katowice PBX

PTSN

PTSN

DWDM Softswitch

IP IP

Serwer billingu IP

ATM

Kopalnie Centrum Po∏udnie PBX

Pozosta∏e kopalnie PBX

Wdro˝enie rozpocz´∏o si´ we wrzeÊniu 2008 r., a zakoƒczy∏o po oÊmiu miesiàcach. Obj´∏o ono dodatkowo rozmaite prace formalnoorganizacyjne, na przyk∏ad zmiany w dokumentacji podstawowej central telefonicznych w kopalniach. Sporo czasu zaj´∏y te˝ uzgodnienia z operatorami (d∏ugotrwa∏e testy akceptacyjne i taryfikacyjne). Ogromnym wyzwaniem by∏ fakt, i˝ prace wykonywano przy zachowaniu ciàg∏ego ruchu kopalni. Nie mo˝na by∏o sobie pozwoliç na b∏´dy. Dlatego nies∏ychanie wa˝ni byli oczywiÊcie ludzie: ich profesjonalizm i determinacja. To oni uwierzyli, ˝e wszystko mo˝na zrobiç. — Wdro˝enie by∏o te˝ trudne m.in. ze wzgl´du na mnogoÊç systemów centralowych i koniecznoÊç uzgodnieƒ z wieloma partnerami — zwraca uwag´ Marek Kornas, dyrektor Dzia∏u Kluczowych Klientów w firmie KLK. System PGW 2200 spe∏ni∏ oczekiwania, uwa˝ajà zainteresowani. Mo˝na mówiç o optymalizacji kosztów po∏àczeƒ do operatorów, a raczej — obni˝eniu kosztów dzia∏alnoÊci telekomunikacyjnej. Uda∏o si´ to uzyskaç zachowujàc wysokà jakoÊç po∏àczeƒ g∏osowych.

PBX

PBX

Jak si´ okaza∏o, by∏o to rozwiàzanie optymalne. Oszcz´dnoÊci si´gajà pi´ciu szóstych poprzednich kwot. Zak∏adany czas zwrotu z inwestycji wynosi∏ 28 miesi´cy, natomiast faktycznie nastàpi∏o to ju˝ po 21 miesiàcach. Wdro˝ono nowoczesne rozwiàzanie. Poza du˝à satysfakcjà pojawi∏a si´ dodatkowa mo˝liwoÊç wprowadzenia Unified Communications. — Górnictwo to przyk∏ad bran˝y, która uwa˝ana jest za przestarza∏à. Wielu ludziom kopalnia nadal kojarzy si´ z „¸yskiem z pok∏adu Idy” z noweli Gustawa Morcinka. Tymczasem mo˝na stwierdziç, ˝e Kompania W´glowa jest w awangardzie. To jedno z nielicznych i najwi´kszych tego typu wdro˝eƒ w firmie, której podstawowà dzia∏alnoÊcià operacyjnà nie jest dzia∏alnoÊç operatorska. Kompania wyznacza te˝ nowe trendy w innych dziedzinach szeroko poj´tego IT. Przyk∏adem jest budowa w KW przez konsorcjum firm KLK (ATM SI) i ATM S.A. Centrum Przetwarzania Danych i zastosowane w nim rozwiàzania informatyczne — podsumowuje Adam Olszynka.

Z Adam Olszynka, dyrektor Zak∏adu Informatyki i Telekomunikacji KW

w

System PGW 2200 — sprawdzone rozwiàzanie Referencje r ponad 600 klientów, 1000 w´z∏ów oraz 3 mln portów r zarzàdza punktami styku PSTN w 75 krajach. UniwersalnoÊç i kompatybilnoÊç r zaprojektowany, aby obs∏ugiwaç wiele protoko∏ów r styk z PSTN to oko∏o 90 wariantów C7 i PRI oraz QSIG i DPNSS

r styk z sieciami IP na bazie H.323, H.248 i SIP r równoczesna obs∏uga SS7, PRI, SIP i H.323. SkalowalnoÊç i niezawodnoÊç r klastrowanie PGW — nawet 64 po∏àczone w´z∏y r Media Gateways — ponad 100 bram w sieci r gwarantuje niezawodnoÊç na poziomie systemów operatorskich.

Z Zenon Leks, g∏ówny in˝ynier ds. teleinformatyki w Zak∏adzie Informatyki i Telekomunikacji KW

ATMqsfera

7


I N F O R M AT Y K A W ÂWI EC I E GLOBALIZACJ I

Innowacje naszà nadziejà Artur Thielmann Oddajàc g∏os w dyskusji na temat innowacyjnoÊci w bran˝y telekomunikacyjno-informatycznej, proponuj´ spojrzenie nieco z boku, a mo˝e nawet daleko wstecz.

StaliÊmy si´ niewolnikami rynku, którym rzàdzà Êcierajàce si´ interesy firm.

Post´py nauki i rozszerzajàcy si´ dost´p do edukacji sprawi∏y, ˝e zacz´liÊmy Êwiat bardziej rozumieç ni˝ przyjmowaç na wiar´.

Znów nadszed∏ czas magów, czy nowoczeÊniej: geeków, którzy zdobyli

odpowiedni stopieƒ wtajemniczenia i którym musimy po prostu zaufaç, bo dawno wymkn´li si´ spod naszej kontroli.

8

ATMqsfera

Powszechnie wiadomo, ˝e technika gna i biegu przyspiesza, a upadlajàca ch´ç zysku jest motorem coraz to nowych osiàgni´ç. Pojawia si´ wiele wynalazków czy choçby nowych sposobów na wygodniejszy sposób robienia czegoÊ dzi´ki niestandardowemu wykorzystaniu wczeÊniej istniejàcych narz´dzi. Z drugiej strony — najlepsze rozwiàzania nie zawsze trafiajà do powszechnego u˝ytku. StaliÊmy si´ niewolnikami rynku, którym rzàdzà Êcierajàce si´ interesy firm. Kreowanie popytu jest sztukà na pograniczu manipulacji, choç wykszta∏ci∏o swoisty paranaukowy aparat badawczy, cz´sto opierajàcy si´ na twardych, sprawdzalnych przes∏ankach. Powiedzenie kwalifikujàce statystyk´ do kategorii k∏amstw jest tylko w cz´Êci prawdziwe. Dziedzina zapoczàtkowana przez Gaussa oko∏o dwóch wieków temu jest najlepszà znanà nam metodà opisu z∏o˝onoÊci Êwiata, w którym pomiar jest zawsze niedok∏adny, a wnioski musimy wyciàgaç na podstawie niepe∏nej wiedzy. Niezale˝nie od tych pobocznych refleksji, post´p techniki zdecydowanie przyczynia si´ do wzrostu wydajnoÊci w gospodarce, a tempo wdra˝ania nowinek w bran˝y ICT jest wysokie. Patrzàc z perspektywy historycznej, XIX stulecie — wiek pary i elektrycznoÊci — przynios∏o wielkie wynalazki: statek parowy i parowóz, telegraf i telefon, ˝arówk´ i radio.

Zapoczàtkowane wtedy uprzemys∏owienie nabra∏o tempa, pojawi∏y si´ nowe mo˝liwoÊci transportowe i komunikacyjne. Post´py nauki i rozszerzajàcy si´ dost´p do edukacji sprawi∏y, ˝e zacz´liÊmy Êwiat bardziej rozumieç ni˝ przyjmowaç na wiar´. Coraz wi´cej ludzi mog∏o choçby z grubsza pojàç zasady, na których opiera si´ dzia∏anie przedmiotów codziennego u˝ytku. W kolejnym wieku mieliÊmy wielkie wojny — skutek spo∏ecznych przemian i ludzkiej pychy. A jednak powsta∏y w nim nie tylko bomby atomowe, ale te˝ samochody, telewizja, pojazdy zdolne przewieêç nas na Ksi´˝yc (i z powrotem), komputery i Internet. Koƒcówka minionego i poczàtek nowego wieku to czas, w którym stopieƒ powszechnego zrozumienia zasad dzia∏ania przedmiotów codziennego u˝ytku znów zdecydowanie spad∏ i niewielkie sà szanse, ˝e kiedykolwiek powróci do poziomu sprzed kilkudziesi´ciu lat. Znów nadszed∏ czas magów, czy nowoczeÊniej: geeków, którzy zdobyli odpowiedni stopieƒ wtajemniczenia i którym musimy po prostu zaufaç, bo dawno wymkn´li si´ spod naszej kontroli. Jak to si´ ma do innowacyjnoÊci we wspó∏czesnym biznesie telekomunikacyjnym? Ano, odwo∏ujàc si´ do wst´pu, rynkiem rzàdzi konkurencja — mniej lub bardziej wolna — i tej strony zagadnienia wola∏bym zanadto nie rozgrzebywaç.


I N F O R M AT Y K A W ÂWI EC I E GLOBALIZACJ I

Teoretycznie przychody zale˝à od cen kszta∏towanych przez równowag´ poda˝y i popytu. Ni˝sze ceny, wi´kszy popyt, ale i wi´kszy wolumen, lub wy˝sze ceny, mniejszy popyt — walczymy o miejsce na rynku jakoÊcià, cenà, dost´pem do klienta itd. Choç sprawni handlowcy mogà zdzia∏aç wiele, jesteÊmy w du˝ym stopniu zale˝ni od zewn´trznych okolicznoÊci. Po drugiej stronie, kosztowej, mamy nieco wi´cej do powiedzenia. Mo˝emy Êwiadczyç us∏ugi tak samo jak miesiàc czy rok temu — pewnie na jakiÊ czas to wystarczy. Potem wymienimy zu˝ywajàce si´ urzàdzenia na nowe i przy okazji dogonimy Êwiat pod wzgl´dem technologii. To jednak plan ma∏o ambitny i ma∏o zyskowny. Presja konkurencji wymusza codzienne usprawnienia, choçby drobne. Sta∏a troska o to, ˝eby mo˝liwie najtaniej dostarczyç us∏ug´ o za∏o˝onych parametrach technicznych i jakoÊciowych powinna byç wbudowana w sposób dzia∏ania operatora, w zakres obowiàzków na ka˝dym stanowisku pracy. Jak najlepiej wykorzystaç posiadane zasoby — ludzi, urzàdzenia, kapita∏ — aby zmaksymalizowaç korzyÊci w∏aÊcicieli i pracowników? Takie lub podobne pytanie zadaje sobie zarzàd ka˝dej firmy. Czy rynek jest ju˝ na tyle dojrza∏y, ˝e wyró˝niç si´ na nim mo˝na jedynie istotnà nowoÊcià? A mo˝e jest jeszcze pole dla znanej w innym kraju us∏ugi, która trafi w dotàd niezaspokojonà potrzeb´ klientów? Ryzyko

by∏oby z pewnoÊcià mniejsze. Klimat gospodarczy dla naÊladownictwa jest wcià˝ niez∏y i dotyczy to szczególnie naszej bran˝y. Tylko czy to dobra polityka na d∏u˝szà met´ — powiedzmy nie 2–3, ale 5–10 lat? Pomys∏ zrobienia z informatyki polskiej specjalnoÊci narodowej to obiecujàca próba, ale niestety nie od razu si´ uda. Dzisiejsze inwestycje w dziedzin´ o tak prze∏omowym znaczeniu nie dajà perspektywy zwrotu w nieodleg∏ej przysz∏oÊci. Trzeba nam pozytywistycznego podejÊcia. Majàc do wyboru opcje o zbli˝onym poziomie ryzyka i op∏acalnoÊci, powinniÊmy wybieraç t´, która zatrzyma w Polsce jak najwi´cej Êwiat∏ych, wykszta∏conych i przedsi´biorczych ludzi. Silna informatyka, o znaczàcej pozycji w skali globalnej, nie powstanie bez nich. Muszà znajdowaç tu dwie rzeczy: Êrodki do ˝ycia i godne siebie wyzwania. Mo˝liwoÊç spe∏nienia obu warunków jest pochodnà rozwoju gospodarczego, ale na stawianie ambitnych zadaƒ mo˝e mieç wp∏yw tworzenie odpowiedniego klimatu. Chodzi w∏aÊnie o t´ zmian´ podejÊcia: nie o poszczególne innowacje, tylko o ich wplecenie na sta∏e w codziennà praktyk´ biznesowà. W taki obraz chcielibyÊmy wpisaç inwestycj´ w Centrum Innowacji ATM. Chodzi oczywiÊcie o dobry interes, ale chcielibyÊmy, ˝eby by∏ dobry i dla m∏odych, zdolnych Polaków, i dla w polskiej gospodarki opartej na wiedzy.

Presja konkurencji wymusza codzienne usprawnienia, choçby drobne.

Pomys∏ zrobienia z informatyki

polskiej specjalnoÊci narodowej to obiecujàca próba, ale niestety nie od razu

si´ uda.

ATMqsfera

9


DY S K U S J A ATM O S F E R Y

Nowe pomys∏y

to post´p

O roli informatyki, w tym innowacji, w rozwoju przedsi´biorstw rozmawiajà: Grzegorz Sadowski, kierownik ds. rozwiàzaƒ informatycznych w Gaspol S.A., Jaros∏aw Urbaƒczyk, mened˝er Departamentu Informatyki w firmie Skanska, i Mieczys∏aw T. Starkowski, redaktor naczelny ATMosfery.

Z Grzegorz Sadowski, kierownik ds. rozwiàzaƒ informatycznych w Gaspol S.A.

10

ATMqsfera

ATMosfera: — Firmy, w których panowie pracujà, nale˝à do liderów w swoich bran˝ach. Jaka jest rola teleinformatyki w rozwoju biznesu? Jak panowie rozumiejà innowacyjnoÊç? Grzegorz Sadowski: — InnowacyjnoÊç jest nies∏ychanie szerokim poj´ciem. W naszej firmie rozumiemy je zw∏aszcza jako usprawnianie procesów biznesowych. Nasz produkt jest g∏ównie sezonowy, wi´c kiedyÊ ten najgor´tszy okres zimowy oznacza∏ pewne utrudnienia, szczególnie we wspó∏pracy z parterami. Dlatego kilka lat temu postanowiono, ˝e trzeba coÊ zmieniç. Przede wszystkim chodzi∏o o popraw´ sprawnoÊci obs∏ugi klientów. Zapad∏a decyzja o wprowadzeniu systemu, który b´dzie pozwala∏ nam dzia∏aç p∏ynnie przez ca∏y rok. Jaros∏aw Urbaƒczyk: — U nas te˝ mo˝na mówiç o sezonowoÊci, a na pewno o mniejszej intensywnoÊci pracy zimà. Ale to jest w∏aÊnie czas, ˝eby przygotowaç si´ do natarcia. Dla mnie innowacyjnoÊç oznacza przygotowanie organizacji do wdra˝ania nowych, efektywnych technologii, które wspierajà podstawowy biznes firmy. Innowacyjna organizacja musi oczywiÊcie s∏uchaç dzia∏ów

biznesowych. A z drugiej strony — ca∏a musi byç kreatywna. Czyli trzeba byç Êwiadomym, jakà strategi´ i cele ma firma, a jednoczeÊnie dzia∏ informatyki powinien inspirowaç biznes w ramach swoich kompetencji. Zrozumienie tych zjawisk pozwala na osiàganie bardzo dobrych efektów. ATMosfera: — A konkretnie: jak si´ przejawia innowacyjnoÊç w panów firmach? Grzegorz Sadowski: — Nasz g∏ówny biznes polega na sprzeda˝y gazu. KiedyÊ wszyscy chcieli kupowaç go i p∏aciç za niego zimà i wówczas wszystkie dzia∏y firmy koncentrowa∏y swoje wysi∏ki na bie˝àcej obs∏udze. W bardzo krótkim czasie musieliÊmy obs∏u˝yç olbrzymie zapotrzebowanie na gaz. Zmiany zacz´∏y si´ od wprowadzenia systemu telemetrycznego. Na zbiornikach u klientów rozpocz´to monta˝ zestawów telemetrycznych, które drogà radiowà wysy∏ajà informacje o zu˝yciu gazu. Pozwoli∏o nam to lepiej planowaç prac´ ca∏ej firmy. Wp∏yn´∏o na popraw´ p∏ynnoÊci zakupów, sprzeda˝y, a tak˝e transportu. Dzi´ki temu ∏atwiej nam reagowaç na zmiany cen czy nieprzewidywalne zmiany pogody.


DY S K U S J A ATM O S F E R Y

Przede wszystkim aura przesta∏a byç dla nas problemem. Zamawiamy gaz równomiernie w ciàgu roku, dowozimy go w dogodnym dla nas i klientów czasie, a oni p∏acà miesi´cznie za rzeczywiste zu˝ycie. Wprowadzajàc ten system usprawniliÊmy prac´ wszystkich dzia∏ów, zredukowaliÊmy koszty i wyszliÊmy naprzeciw oczekiwaniom klientów. Dlatego przynios∏o to wymierne efekty. Jaros∏aw Urbaƒczyk: — W Skanskiej przeszliÊmy od rozproszonej organizacji IT do scentralizowanej i zarzàdzanej projektowo. W 2000 r. firma kupi∏a Exbud, który sk∏ada∏ si´ z wielu spó∏ek. Zacz´liÊmy rozmawiaç z dzia∏ami biznesowymi. Ale wtedy jeszcze g∏ównie s∏uchaliÊmy i wdra˝aliÊmy podstawowe us∏ugi. Póêniej zacz´liÊmy równie˝ inspirowaç. Chodzi∏o o to, by IT by∏a jednostkà dostarczajàcà wysokiej jakoÊci us∏ugi, których biznes potrzebuje. W moim zespole sà ludzie z ró˝nych dzia∏ów wsparcia. Pozwala to ograniczyç bariery na styku biznesu i innych funkcji wsparcia z IT, zrozumieç potrzeby firmy. Dlatego mo˝emy dostarczaç rozwiàzania, które uwa˝amy za dobre i przydatne dla biznesu. W pewnym momencie w obr´bie Departamentu IT powsta∏o Biuro Zarzàdzania Projektami. Decyduje ono o priorytetach i sposobach wprowadzania nowych rozwiàzaƒ. Mi´dzy innymi wp∏ywa na uporzàdkowanie i priorytetyzacj´ projektów wsparcia i koncentracj´ na tych, które zwiàzane sà z podstawowymi procesami biznesowymi oraz pozwalajà na uzyskanie du˝ego zwrotu z inwestycji. Jednym z przyk∏adów jest fakt napisania w∏asnego systemu ERP przystosowanego do bran˝y budowlanej i rosnàcego zgodnie z wymogami firmy. Innym przyk∏adem sà wideokonferencje. Mamy rozproszonà struktur´ (mnóstwo lokalizacji), a wi´c nawet wdro˝enie systemu o wartoÊci kilku milionów z∏otych przyczyni∏o si´ do obni˝enia kosztów spotkaƒ (przejazdów, hoteli itd.). Poza tym stworzyliÊmy Êwietne centrum danych, niezawodne, w pe∏ni redundantne, co pozwala na uzyskanie wymaganego przez biznes poziomu us∏ug niezale˝nie od ewentualnych awarii. Ogólnie mo˝na powiedzieç, ˝e musi byç korelacja mi´dzy strategià, technikà a korespondujàcymi kosztami. Robimy tylko to, co przyczynia si´ do wzrostu konkurencyjnoÊci albo wymiernych oszcz´dnoÊci. ATMosfera: — Czy w Gaspolu jest podobnie? Grzegorz Sadowski: — Biznes mia∏ wiele pomys∏ów, nasz dzia∏ — wiedz´ o nowoÊciach pojawiajàcych si´ w informatyce, a wi´c musieliÊmy znaleêç p∏aszczyzn´ porozumienia. Gdy uda∏o si´ do niego doprowadziç, nastàpi∏o wyraêne przyspieszenie. Wprowadzenie

rozwiàzania telemetrycznego, o którym wspomina∏em, sk∏oni∏o nas do pójÊcia o krok dalej, czyli wprowadzenia systemu obs∏ugi floty. Obecnie mamy monitoring pojazdów — zarówno ci´˝kich cystern, jak i samochodów przedstawicieli handlowych. Dzi´ki temu otrzymujemy informacje, gdzie te auta si´ znajdujà, dokàd jadà, a to bardzo pomaga kierownictwu dzia∏u obs∏ugi klientów optymalizowaç dzia∏ania sprzeda˝owo-transportowe. Jeszcze kilka lat temu wdro˝enie aplikacji informatycznej by∏o wielkim wydarzeniem. Teraz informatyka jest wsz´dzie. Ludzie nie wyobra˝ajà sobie bez niej pracy, bo wiedzà, jak bardzo jest pomocna, jak upraszcza procesy podejmowania decyzji i optymalizacji dzia∏ania ca∏ego biznesu. Jaros∏aw Urbaƒczyk: — Komputery w firmach majà ju˝ prawie wszyscy. Dlatego istotne sà nowe pomys∏y, które oznaczajà post´p i konkurencyjnoÊç. Stàd tak wa˝na jest innowacyjnoÊç przynoszàca wartoÊç dodanà. ATMosfera: — Mo˝na to ujàç najkrócej: nie wystarczy kupiç nowy system. Trzeba go w twórczy sposób rozwinàç. Jaros∏aw Urbaƒczyk: — Tak, jak najbardziej. Trzeba ∏àczyç biznes, technik´ i Êwie˝e pomys∏y. Przy czym zawsze nale˝y pami´taç o specyfice przedsi´biorstwa i planach jego rozwoju, a tak˝e zachowaniu równowagi mi´dzy korzyÊciami a kosztami. To sà ciàgle nowe wyzwania. Ale stworzenie odpowiedniej atmosfery w firmie, w której IT s∏ucha biznesu i vice versa, prowadzi do Êwietnych efektów. ATMosfera: — Jakie konkretne korzyÊci dajà innowacje? Grzegorz Sadowski: — Sà odpowiedzià na bardzo szybko zmieniajàce si´ warunki zewn´trzne, a cz´sto nawet je wyprzedzajà. Pozwalajà na korekt´ profilu produktów czy us∏ug. Dzi´ki innowacyjnoÊci firma mo˝e byç bardziej ekspansywna, ale jednoczeÊnie bardziej przyjazna klientom, bardziej otwarta na ich potrzeby. Jaros∏aw Urbaƒczyk: — Wiadomo, ˝e jedynà sta∏à sà zmiany. InnowacyjnoÊç oznacza wprowadzanie nowych rozwiàzaƒ ∏atwiej i szybciej, zgodnie w oczekiwaniami biznesu. To daje poczucie nowoczesnoÊci — nie tylko nam. Klienci równie˝ to doceniajà. ATMosfera: — Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e w dobrych firmach informatyka nie jest kwiatkiem do ko˝ucha. Przeciwnie: pomaga w zarzàdzaniu przedsi´biorstwem, a nawet pozwala na ekspansj´. Ale ogromne znaczenie ma porozumienie z dzia∏ami biznesowymi. Poza tym firma jest innowacyjna tylko wtedy, gdy jest elastyczna, czyli zostawia pracownikom w pewnà swobod´.

Mamy rozproszonà struktur´ (mnóstwo lokalizacji), a wi´c nawet wdro˝enie systemu o wartoÊci kilku milionów z∏otych przyczyni∏o

si´ do obni˝enia kosztów spotkaƒ.

Z Jaros∏aw Urbaƒczyk, mened˝er Departamentu Informatyki w firmie Skanska

Dzi´ki innowacyjnoÊci firma mo˝e byç bardziej ekspansywna, ale jednoczeÊnie bardziej przyjazna klientom,

bardziej otwarta na ich potrzeby.

ATMqsfera

11


G R U PA ATM

Bardzo elektroniczny

dokument Rados∏aw Morawski

W nowoczesnym systemie administracji publicznej petent staje si´ klientem, za∏atwienie sprawy — us∏ugà, a urzàd organizacjà, której celem powinno byç efektywne Êwiadczenie us∏ug na rzecz klientów. NoÊnikiem informacji w tak zdefiniowanym modelu jest dokument elektroniczny. Dlatego tak istotne jest skuteczne zarzàdzanie jego obiegiem, szczególnie gdy w gr´ wchodzà pieniàdze.

System Zarzàdzania Dokumentem Elektronicznym, zaprojektowany i wdro˝ony przez Sputnik Software w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozwala na odzwierciedlenie (w formie elektronicznej) procedury administracyjnej zwiàzanej z przyznawaniem Êrodków finansowych w ramach programów ministra. Klienci MKiDN uzyskujà mo˝liwoÊç z∏o˝enia wniosku o dofinansowanie, sta∏ego monitorowania toczàcej si´ w zwiàzku z tym sprawy, otrzymania elektronicznej decyzji, a tak˝e zawarcia umowy. Instytucja finansujàca wyposa˝ona jest zaÊ w narz´dzia monitorowania z∏o˝onego wniosku — od jego przyj´cia, poprzez ocen´ formalnà i merytoZarzàdzenie dokumentem V elektronicznym

12

ATMqsfera

rycznà, wydanie decyzji, zawarcie umowy, kontrol´ jej wykonania, a˝ do obs∏ugi wyp∏at oraz bezpiecznej archiwizacji dokumentów elektronicznych.

KorzyÊci W porównaniu z tradycyjnà procedurà ca∏y proces staje si´ wygodniejszy, transparentny i szybszy, i oczywiÊcie w pe∏ni zgodny z prawem. To ostatnie nie jest byç mo˝e najwa˝niejsze z punktu widzenia efektywnoÊci us∏ug publicznych, ale nieodzowne ze wzgl´du na funkcjonujàcy w Polsce system prawny. Powtarzane od lat jak mantra has∏a o e-Urz´dzie i e-Administracji materializujà si´ doÊç opornie, i to


G R U PA ATM

nie tylko ze wzgl´du na jeszcze niedawno wyraênie niski poziom dost´pu do Internetu. Przeci´tny zjadacz chleba s∏ysza∏ ju˝ o podpisie elektronicznym, ale to zaledwie czubek góry lodowej. Samo podpisanie dokumentu jest bowiem technologicznie doÊç trywialne. Najtrudniej zmierzyç si´ elektronicznie z terminami w rodzaju: potwierdzenie to˝samoÊci, oÊwiadczenie woli, w∏aÊciwoÊç miejscowa i rzeczowa, skuteczne dor´czenie, termin dor´czenia, wartoÊç dowodowa, procedura odwo∏awcza itp. A przecie˝ te s∏owa klucze zaczerpni´te sà wprost z polskiego prawa administracyjnego i paradoksalnie majà na celu zabezpieczenie równego traktowania obywateli. Wydaje si´, ˝e by∏a to jedna z istotnych przeszkód w masowym rezygnowaniu z prowadzenia dokumentacji papierowej przez rodzime urz´dy. W ramach systemu wdro˝onego w MKiDN zarzàdzanie dokumentem elektronicznym odbywa si´ z uwzgl´dnieniem wszystkich meandrów procedury i wymogów normatywnych.

Dokument innowacyjny Autorskie rozwiàzanie Sputnik Software sk∏ada si´ z trzech zintegrowanych elementów odpowiadajàcych za proces zarzàdzania dokumentem: r Modu∏ rejestracji wniosków (EBOI) — stanowi publicznà cz´Êç systemu (https://esp.mkidn.gov.pl/) i pozwala zarejestrowanemu klientowi na wype∏nienie elektronicznego formularza wniosku, jego podpisanie i z∏o˝enie, a tak˝e na otrzymywanie informacji o etapach post´powania w sprawie oraz odbiór elektronicznej decyzji o dofinansowaniu projektu. Jest równie˝ miejscem zawarcia ewentualnej umowy. r Modu∏ obiegu dokumentów (PROTON) — stanowi aplikacj´ centralnà, do której trafiajà z∏o˝one wnioski, poddawane sà procedurze dekretacji i przekazania zgodnie z w∏aÊciwoÊcià. PROTON jest równie˝ miejscem wydawania decyzji, na podstawie informacji otrzymanych z aplikacji odpowiadajàcej za ocen´ formalnà i merytorycznà. r Modu∏ zarzàdzania programami (SZPON) — w ramach tej aplikacji nast´puje ocena formalna wniosku oraz ocena merytoryczna zespo∏u ekspertów, na podstawie zdefiniowanych kryteriów punktacji. SZPON pozwala równie˝ na tworzenie list rankingowych projektów, automatyczne generowanie umów oraz tworzenie raportów dotyczàcych poszczególnych programów. Nie wdajàc si´ w szczegó∏y obiegu dokumentu, wspomnijmy o kluczowych cechach systemu, które przesàdzajà o jego innowacyjnoÊci.

W prezentowanym modelu dokument powinien byç jak najbardziej inteligentny — zarówno z punktu widzenia komfortu klienta, jak automatyzacji post´powania. Dlatego przygotowane formularze wniosków wyposa˝one sà w regu∏y walidacyjne i kontrolne, podpowiadajàce wnioskodawcy zawartoÊç poszczególnych pól oraz informujàce o b∏´dach wsz´dzie tam, gdzie system jest w stanie zidentyfikowaç je na podstawie ju˝ wprowadzonych informacji. Podobna kontrola odbywa si´ na etapie oceny wniosku w ramach modu∏u SZPON. Wa˝nà cechà jest poziom transparentnoÊci post´powania, niemo˝liwy do osiàgni´cia w przypadku procedury tradycyjnej. Klient ma sta∏y dost´p do informacji o stanie swojej sprawy, a ka˝da czynnoÊç wykonana w zwiàzku z dokumentem wià˝e si´ z odpowiednim komunikatem systemu adresowanym do wnioskodawcy. Niebagatelnà cechà procedury elektronicznej jest równie˝ uzyskiwana dzi´ki niej szybkoÊç komunikacji mi´dzy klientem a instytucjà, np. w przypadku koniecznoÊci uzupe∏nienia wniosku lub jego korekty. Kilkukrotnie szybsze jest równie˝ procedowanie nad wnioskiem w zwiàzku z automatyzacjà procesu oceny. System Zarzàdzania Dokumentem Elektronicznym w modelu proponowanym przez Sputnik Software charakteryzuje si´ równie˝ du˝à uniwersalnoÊcià. Wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e aplikacja centralna (PROTON) powinna obs∏ugiwaç wszystkie procesy realizowane w ramach organizacji, przygotowano us∏ug´ ProtonServer opartà na koncepcji SOA (Service-Oriented Architecture). Pozwala ona na rejestracj´ w ramach PROTON-a dowolnych operacji wykonywanych w aplikacjach zewn´trznych.

W ramach systemu wdro˝onego w MKiDN zarzàdzanie dokumentem elektronicznym odbywa si´ z uwzgl´dnieniem wszystkich

meandrów procedury i wymogów normatywnych.

W prezentowanym modelu dokument powinien byç

jak najbardziej inteligentny — zarówno z punktu widzenia

komfortu klienta, jak automatyzacji post´powania.

Przysz∏oÊç ju˝ dzisiaj Wymienione cechy wp∏ywajà na efektywnoÊç us∏ug Êwiadczonych przez administracj´ publicznà, którà symbolizuje za∏atwienie sprawy bez wychodzenia z domu oraz wykluczenie papieru. System Zarzàdzania Dokumentem Elektronicznym firmy Sputnik Software spe∏nia to kryterium, idàc jeszcze dalej. W ramach zintegrowanej platformy informatycznej Nowoczesny Urzàd wprowadzono niedawno us∏ug´ pozwalajàcà na zastosowanie p∏atnoÊci elektronicznych w procedurze administracyjnej. System mo˝e byç tak˝e wykorzystywany jako bardzo dobre narz´dzie do przeprowadzania konsultacji spo∏ecznych w sprawach istotnych dla wspólnot lokalnych. Wi´cej informacji na temat systemu mo˝na znaleêç na stronie internetowej www.nowoczesnyurzad.pl. w

System Zarzàdzania Dokumentem Elektronicznym w modelu proponowanym przez Sputnik Software

charakteryzuje si´ równie˝ du˝à uniwersalnoÊcià.

ATMqsfera

13


W Y W I A D ATM

20 lat doÊwiadczenia przynosi efekty

Z Maciejem Krzy˝anowskim, wiceprezesem ATM S.A., rozmawia dr Micha∏ Mas∏owski ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Dzia∏alnoÊç w obszarze

integracji systemów teleinformatycznych zosta∏a przeniesiona do spó∏ek z grupy kapita∏owej i stanowi obecnie drugi stabilny i dynamicznie

rozwijajàcy si´ segment dzia∏alnoÊci ATM.

14

ATMqsfera

— Za Paƒstwem pierwszy pe∏ny rok dzia∏alnoÊci grupy kapita∏owej w nowej ods∏onie. Prowadzona dotychczas przez wiele lat w ATM S.A. dzia∏alnoÊç w obszarze integracji systemów teleinformatycznych zosta∏a przeniesiona do spó∏ek z grupy, a ATM S.A. zajmuje si´ dzia∏alnoÊcià telekomunikacyjnà. Który segment dzia∏alnoÊci ma w Paƒskiej ocenie najwi´ksze perspektywy wzrostu? Który jest obecnie najbardziej dochodowy? — Najbardziej rentownym obszarem aktywnoÊci Grupy, charakteryzujàcym si´ najwi´kszà przewidywalnoÊcià i stabilnoÊcià osiàganych przychodów oraz zysków, jest dzia∏alnoÊç telekomunikacyjna prowadzona pod markami ATMAN i Telehouse.Poland. Jak s∏usznie Pan zauwa˝y∏, od trzeciego kwarta∏u 2009 roku ATM S.A., jako spó∏ka dominujàca w grupie kapita∏owej, zajmuje si´ wy∏àcznie Êwiadczeniem us∏ug w tym zakresie, a praktycznie ca∏e nak∏ady inwestycyjne Grupy sà powiàzane z telekomunikacjà. Dzia∏alnoÊç w obszarze integracji systemów teleinformatycznych zosta∏a przeniesiona do spó∏ek z grupy kapita∏owej i stanowi obecnie drugi stabilny i dynamicznie rozwijajàcy si´ segment dzia∏alnoÊci ATM.

— Jaki udzia∏ w przychodach i zyskach skonsolidowanych Grupy majà przychody telekomunikacyjne? — W 2010 roku blisko 30 proc. przychodów ze sprzeda˝y i prawie po∏owa zysku operacyjnego ca∏ej grupy zosta∏a uzyskana z us∏ug telekomunikacyjnych. Warto przy tym podkreÊliç, ˝e sà to w wi´kszoÊci przychody abonamentowe z umów wieloletnich, a spó∏ka od ponad trzech lat notuje wzrost przychodów w obszarze telekomunikacji. — Prosz´ scharakteryzowaç Paƒstwa obecnà infrastruktur´ telekomunikacyjnà, w oparciu o którà Êwiadczycie Paƒstwo us∏ugi. — ATM S.A. dysponuje w Polsce trzema centrami danych (2 w Warszawie i 1 w Katowicach) o ∏àcznej powierzchni ponad 5800 metrów kwadratowych, w których mo˝e pomieÊciç 60 000 serwerów. Ogólnopolska sieç transmisji danych ATMAN obejmuje 8 Êwiat∏owodowych sieci metropolitarnych ∏àczàcych centra biznesowe w najwi´kszych miastach Polski, 4500 km ∏àczy mi´dzymiastowych i 4400 km ∏àczy mi´dzynarodowych. Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e nasze miejskie sieci Êwiat∏owodowe nale˝à do najwi´kszych w Polsce i jesteÊmy


W Y W I A D ATM

jedynym polskim operatorem obecnym we wszystkich trzech najwi´kszych w´z∏ach mi´dzyoperatorskich w Europie: w Amsterdamie, Frankfurcie i Londynie. Jest to unikatowa infrastruktura, która pozwala nam Êwiadczyç us∏ugi telekomunikacyjne dla biznesu na bardzo wysokim poziomie. — Na czym polega us∏uga kolokacji lub hostingu serwerów? — Kolokacja jest us∏ugà polegajàcà na mo˝liwoÊci wstawienia serwera (lub wielu serwerów) klienta do serwerowni, w której stworzyliÊmy bezpieczne i profesjonalne Êrodowisko niezb´dne do ich intensywnej, nieprzerwanej eksploatacji. Klienci majà zapewnione szybkie i pewne ∏àcze do Internetu, pe∏ne wsparcie w przypadku awarii, a tak˝e optymalne warunki dla serwera, takie jak temperatura pomieszczenia, wilgotnoÊç, zasilanie awaryjne wraz z generatorami pràdotwórczymi oraz instalacje przeciwpo˝arowe. Poza tym wszystkim podstawowà zaletà korzystania z kolokacji w firmie zewn´trznej, takiej jak na przyk∏ad ATM, jest optymalizacja kosztów. Klient nie musi inwestowaç w budow´ w∏asnej serwerowni oraz zajmowaç si´ jej zarzàdzaniem, ale mo˝e skoncentrowaç si´ na swojej podstawowej dzia∏alnoÊci. Hosting zaÊ ró˝ni si´ od kolokacji tym, ˝e oprócz wszystkich wymienionych kwestii

zwiàzanych ze stworzeniem optymalnego Êrodowiska tak˝e serwer, na którym klient przetwarza swoje dane, nale˝y do nas, a klient p∏aci za udost´pnienie jego mocy obliczeniowej. Obie te us∏ugi sà Êwiadczone w naszych centrach danych. — Jakie sà wi´c Paƒstwa plany zwiàzane z rynkiem us∏ug opartych na centrach danych? — Spó∏ka kontynuuje rozwój w∏asnych zasobów telekomunikacyjnych, w tym centrum kolokacyjnego Telehouse.Poland oraz rozbudow´ Centrum Danych ATMAN w Warszawie. JesteÊmy wiodàcà w Polsce firmà Êwiadczàcà us∏ugi kolokacji i hostingu. Po zakoƒczeniu trwajàcego obecnie procesu inwestowania we w∏asne centra danych chcemy zdobyç pozycj´ niekwestionowanego lidera o pozycji zbli˝onej do Êwiatowych operatorów, funkcjonujàcych na dojrza∏ych rynkach zachodnich. Warto przy tym podkreÊliç, ˝e nasza infrastruktra telekomunikacyjna pozwala nam Êwiadczyç us∏ugi klientom z ca∏ego Êwiata. Ju˝ dziÊ widzimy du˝e zainteresowanie us∏ugami kolokacji serwerów naszych klientów z zachodniej Europy. — W jaki sposób mo˝ecie Paƒstwo konkurowaç w tym zakresie z podmiotami z zagranicy? — Istotnà rol´ odgrywa lokalizacja Polski w centrum Europy, co jest wa˝ne na przyk∏ad dla klientów, którzy wchodzà do Europy lub

Kolokacja jest us∏ugà polegajàcà na mo˝liwoÊci wstawienia serwera (lub wielu serwerów) klienta do serwerowni, w której

stworzyliÊmy bezpieczne i profesjonalne Êrodowisko niezb´dne do ich intensywnej, nieprzerwanej eksploatacji.

Klient nie

musi inwestowaç w budow´ w∏asnej serwerowni oraz

zajmowaç si´ jej zarzàdzaniem, ale mo˝e skoncentrowaç si´ na swojej podstawowej

dzia∏alnoÊci.

JesteÊmy wiodàcà w firmà Êwiadczàcà us∏ugi

Polsce

kolokacji i hostingu.

ATMqsfera

15


W Y W I A D ATM

z zachodniej Europy planujà rozwój swojego biznesu na wschód. Poza tym posiadamy bardzo atrakcyjnà cenowo ofert´. JesteÊmy w stanie zaoferowaç najwy˝szej jakoÊci us∏ugi kolokacji

Prosz´ mi wierzyç, ˝e w naszych serwerowniach zlokalizowane sà serwery najwi´kszych portali internetowych oraz operatorów telekomunikacyjnych z Polski i ze Êwiata. ˚aden

i hostingu w cenie nawet o 30 procent ni˝szej ni˝ w Wielkiej Brytanii czy Francji. Wielu naszych klientów zagranicznych jest pozytywnie zaskoczonych jakoÊcià naszej infrastruktury w serwerowanich. Spe∏niamy absolutnie najwy˝sze standardy Êwiatowe, co potwierdzajà korzystne oceny licznych audytów. — Kiedy zaobserwujemy boom na rynku centrów danych w Polsce czy w Europie Ârodkowo-Wschodniej? — Wielu inwestorów zadaje nam to pytanie. Zastanawiajà si´ wr´cz, ˝e skoro jest to taki dobry biznes, a na rynku obserwujemy obecnie wi´kszy popyt ni˝ poda˝, to kiedy pojawi si´ wi´ksza konkurencja. Zw∏aszcza ˝e obecnie jest coraz ∏atwiej z pozyskaniem kapita∏u na tego typu inwestycje. Jednak ka˝dy, kto dysponuje wiedzà z tego obszaru wie, ˝e zbudowanie du˝ej profesjonalnej serwerowni to tylko po∏owa sukcesu, gdy˝ póêniej trzeba jeszcze znaleêç klientów, którzy zdecydujà si´ przenieÊç do niej swoje krytyczne zasoby teleinformatyczne.

z tych podmiotów nie przeniesie swoich zasobów teleinformatycznych do nowo powstajàcego podmiotu, który nie posiada odpowiedniej marki, historii na rynku, potwierdzonej latami bezawaryjnej pracy oraz dziesiàtkami audytów bezpieczeƒstwa i jakoÊci dzia∏ania. Na to wszystko ATM pracowa∏ prawie 20 lat, z czego ostatnich kilka w∏aÊnie w obszarze us∏ug opartych na centrach danych. W przypadku ATM mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e jedna rzecz to unikatowe zasoby, a druga — bez wàtpienia marka, wypracowane standardy i pozycja rynkowa, której nie da si´ zbudowaç w ciàgu roku czy dwóch. — Jakie sà inne bariery wejÊcia na ten rynek? — Firmy funkcjonujàce na tym rynku borykajà si´ z utrudnienieniami w obszarze dost´pu do niezb´dnej energii elektrycznej, co te˝ jest istotnà barierà szybkiego wzrostu poda˝y powierzchni kolokacyjnej w serwerowniach zarówno w Europie, jak i na Êwiecie. To sprzyja poszukiwaniu dostawców us∏ug w takich krajach jak Polska. Wed∏ug najnowszych badaƒ

Posiadamy bardzo

atrakcyjnà cenowo ofert´. JesteÊmy w stanie zaoferowaç najwy˝szej jakoÊci us∏ugi kolokacji i hostingu w cenie nawet o 30 procent ni˝szej ni˝ w Wielkiej Brytanii czy Francji.

Spe∏niamy absolutnie

najwy˝sze standardy Êwiatowe, co potwierdzajà korzystne oceny licznych audytów.

Zbudowanie du˝ej

profesjonalnej serwerowni to tylko po∏owa sukcesu, gdy˝ póêniej trzeba jeszcze znaleêç klientów, którzy zdecydujà si´ przenieÊç do niej swoje krytyczne zasoby teleinformatyczne.

16

ATMqsfera


W Y W I A D ATM

TeleGeography, w ciàgu ostatnich 12 miesi´cy w centrach danych wszystkich najwi´kszych Êwiatowych firm zanotowano ∏àczny przyrost tylko o 120 MW nowej energii. W tym samym czasie w centrach danych ATM S.A. uda∏o nam si´ uzyskaç 2×8 MW. To dobitnie pokazuje skal´ naszego, jeszcze niedawno wydawa∏oby si´ lokalnego, biznesu. Tymczasem ju˝ dziÊ jesteÊmy graczem co najmniej europejskiej skali, który z powodzeniem mo˝e konkurowaç z najwi´kszymi firmami oferujàcymi powierzchni´ w swoich serwerowniach. Zarówno jeÊli chodzi o jakoÊç, dost´p do energii, jak i cen´. — W zwiàzku z planowanymi inwestycjami zarzàd rekomendowa∏ walnemu zgromadzeniu,aby zysk za 2009 rok pozostawiç w spó∏ce. Jakich projektów dotyczà planowane inwestycje? Jakich Êrodków spó∏ka potrzebuje na ich realizacj´? — To prawda: dzia∏alnoÊç telekomunikacyjna jest doÊç kapita∏och∏onna. Spó∏ka, aby by∏a zdolna do dynamicznego wzrostu przychodów i zysków, musi systematycznie rozbudowywaç swojà infrastruktur´ telekomunikacyjnà. W przypadku ATM mowa g∏ównie o nowej powierzchni w centrach danych i rozbudowie sieci Êwiat∏owodowej, dzi´ki której oferujemy dost´p do Internetu. G∏ównymi (praktycznie niemal jedynymi) nak∏adami inwestycyjnymi w ca∏ej grupie kapita∏owej sà w∏aÊnie nak∏ady na rozbudow´ naszych serwerowni. Planowane wydatki inwestycyjne na 2011 rok nie powinny jednak przekroczyç wysokoÊci zesz∏orocznej EBITDA, która wynios∏a ponad 56 mln z∏. Jak ju˝ wspomnia∏em, najwa˝niejsze projekty inwestycyjne to wyposa˝anie obiektu Telehouse.Poland oraz budowa Centrum Innowacji ATM, które zak∏ada rozbudow´ obecnego Centrum Danych ATMAN. Ca∏oÊç naszych inwestycji, podobnie jak dotychczas, b´dziemy pokrywaç ze Êrodków w∏asnych oraz leasingu finansowego, co jest normalnà praktykà przy wyposa˝aniu serwerowni. — Jak du˝y jest koszt budowy serwerowni i jaki Êredni okres zwrotu z inwestycji Paƒstwo zak∏adajà? — W naszym przypadku przybli˝ony koszt budowy Êredniej wielkoÊci serwerowni to oko∏o 40 mln z∏otych, a ca∏kowity zwrot z inwestycji przy naszej skali prowadzonego biznesu jest realny nawet po 4 latach. Niemniej nasza polityka inwestycyjna zak∏ada, ˝e kolejnà serwerowni´ zaczynamy budowaç dopiero w momencie, gdy ju˝ oddane do u˝ytku obiekty sà przynajmniej w 70 proc. wype∏nione przez klientów. Takie za∏o˝enia powodujà, ˝e ATM ponosi nak∏ady inwestycyjne de facto pod kàtem realnych zamówieƒ ze strony klientów,

a nasze powierzchnie w serwerowniach sà cz´sto zarezerwowane zanim jeszcze serwerownia zostaje oddana do u˝ytku. — Czy w zwiàzku z planowanymi inwestycjami spó∏ka zastanawia si´ nad mo˝liwoÊcià si´gni´cia po kapita∏ z gie∏dy? — Nie planujemy w najbli˝szym czasie nowej emisji akcji na potrzeby inwestycyjne, gdy˝ jesteÊmy obecnie w stanie finansowaç je ze Êrodków w∏asnych. — Czy zarzàd rozwa˝a publikacj´ prognoz wyników na rok 2011? — Nie wykluczamy takiej mo˝liwoÊci. — Jak ocenia Pan perspektywy spó∏ki na 2011 rok? Czy jest szansa, ˝e okres ten b´dzie dla spó∏ki lepszy ni˝ zesz∏y rok? — Jest to trudne pytanie, bo 2010 rok by∏ najlepszy w wieloletniej historii dzia∏alnoÊci spó∏ki. Zarówno je˝eli chodzi o rozwój obu podstawowych segmentów dzia∏alnoÊci, to jest telekomunikacji i integracji systemów teleinformatycznych, jak i pod wzgl´dem wypracowanych wyników finansowych. JeÊli chodzi o 2011 rok, to — jak ju˝ wspomnia∏em — mamy doÊç dobrze zabezpieczone przychody z umów abonamentowych w obszarze

Ju˝ dziÊ jesteÊmy graczem co najmniej europejskiej skali, który z powodzeniem mo˝e konkurowaç

z najwi´kszymi firmami oferujàcymi powierzchni´ w swoich serwerowniach.

Ca∏oÊç naszych inwestycji, podobnie jak dotychczas,

b´dziemy pokrywaç ze Êrodków w∏asnych oraz leasingu finansowego, co jest normalnà praktykà przy wyposa˝aniu serwerowni.

telekomunikacji, a planujemy tak˝e oddanie kolejnych istotnych powierzchni w naszych serwerowniach. Natomiast w obszarze integracji, oprócz na bie˝àco pozyskiwanych zleceƒ, przez ca∏y rok b´dziemy kontynuowaç realizacj´ najwi´kszego kontraktu w historii spó∏ki, czyli budow´ i utrzymanie sieci teleinformatycznej na potrzeby numeru alarmowego 112. Jest to kontrakt o wartoÊci ponad 350 mln z∏, który b´dziemy realizowaç do 2013 roku, a mo˝e w nawet i w latach nast´pnych.

ATMqsfera

17


AKTUALNOÂCI

Nowe

serwerownie

Grzegorz ˚mijewski

W ramach realizacji projektu Centrum Innowacji ATM na terenie kompleksu Grochowska w Warszawie ruszy∏a niedawno budowa najnowoczeÊniejszego budynku serwerowni ATM. Obiekt b´dzie si´ sk∏adaç z dwóch poziomów serwerowni o sumarycznej powierzchni netto ponad 1200 m2 oraz bloku energetycznego. W projekcie zastosowano ró˝norodne techniki ch∏odzenia precyzyjnego, poczàwszy od Direct Free Cooling — najbardziej proekologicznego systemu, wykorzystujàcego w sprzyjajàcych warunkach przedmuch powietrza bezpoÊrednio z zewnàtrz, poprzez Dynamic Free Cooling — energooszcz´dny system wody lodowej, umo˝liwiajàcy wykorzystanie temperatury powietrza zew-n´trznego do ch∏odzenia ch∏odziwa przy

18

ATMqsfera

u˝yciu drycoolerów, po tradycyjnà technik´ bezpoÊredniego odparowania w oparciu o spr´˝arki freonowe. Budynek nosi technicznà nazw´ F3. Budowa rozpocz´∏a si´ natychmiast po podpisaniu umowy z generalnym wykonawcà, firmà KLK S.A. (od 1 stycznia br. — ATM SI S.A.). Post´py prac mo˝na Êledziç na portalu ATM, gdzie prezentujemy ich fotograficznà kronik´ (adres: www.atm.com.pl/budowa). Budowa i wyposa˝enie majà zostaç ukoƒczone w trzecim kwartale 2011 r. ¸àczna wartoÊç netto projektu Centrum Innowacji ATM (www.atm.com.pl/ci_atm) wynosi 321 326 000 z∏. Dofinansowanie ze Êrodków publicznych: 72 320 578,20 z∏ , w tym udzia∏ Unii Europejskiej — 61 472 491,47 z∏. w


AKTUALNOÂCI

Inter0ute w Telehouse.Poland ATM S.A. i firma Interoute, operator posiadajàcy jednà z najwi´kszych sieci telekomunikacyjnych w Europie, podpisa∏y umow´ partnerskà dotyczàcà Êwiadczenia us∏ug kolokacji w centrum danych Telehouse.Poland. Nowo podpisana umowa umo˝liwia Interoute w Polsce oferowanie swoim klientom us∏ug kolokacji zasobów teleinformatycznych w centrum danych Telehouse.Poland. — Wspó∏praca z tym du˝ym europejskim operatorem to kolejny dowód na to, ˝e centrum danych Telehouse.Poland zosta∏o uznane przez rynek za obiekt na Êwiatowym poziomie —

powiedzia∏ Maciej Krzy˝anowski, wiceprezes ATM S.A. ds. operacyjnych. — Stale poszerzamy grono polskich i mi´dzynarodowych operatorów telekomunikacyjnych obecnych w naszym centrum danych, co sprawia, ˝e obiekt ten ju˝ dziÊ jest w pe∏ni neutralny telekomunikacyjnie. Obecnie na polskim rynku jako jedni z nielicznych dostawców us∏ug kolokacji i hostingu umo˝liwiamy naszym klientom mo˝liwoÊç przy∏àczenia si´ do wielu operatorów telekomunikacyjnych na jednakowych zasadach. w

Play te˝ klientem Telehouse.Poland ATM S.A. podpisa∏a z operatorem sieci Play umow´ na wynajem powierzchni kolokacyjnej w jednym ze swoich centrów danych w Warszawie. Umowa o wartoÊci ponad 3,5 miliona z∏otych zosta∏a zawarta na okres kilku najbli˝szych lat. Play od kilku lat wspó∏pracuje z ATM S.A., korzystajàc m.in. z us∏ug transmisji danych, dzier˝awy ∏àczy i dost´pu do Internetu Êwiadczonych przez operatora ATMAN. Przedmiotem nowej umowy jest dzier˝awa w jednym z trzech centrów danych ATM S.A. dedykowa-

nej sali serwerowej z pe∏nà infrastrukturà technicznà i telekomunikacyjnà. — Bardzo nas cieszy, ˝e uda∏o si´ pozyskaç do naszego nowo oddanego obiektu Telehouse.Poland kolejnego du˝ego operatora telekomunikacyjnego, jakim jest Play. Specjalnie dla tego klienta przygotowaliÊmy dedykowane pomieszczenia w naszym centrum danych, tak aby móg∏ si´ w nich zainstalowaç jeszcze w 2010 roku — powiedzia∏ Maciej Krzy˝anowski, wiceprezes ATM S.A. ds. operacyjnych. w

Medicus On-Line w szpitalu jednego dnia Impulsy sp. z o.o., spó∏ka z grupy kapita∏owej ATM S.A., zawar∏a kontrakt na instalacj´ autorskiego rozwiàzania Medicus On-Line w szpitalu jednego dnia powstajàcym przy Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ursynów. Informatyczny system Medicus On-Line — flagowy produkt spó∏ki Impulsy — zdobywa coraz szersze uznanie wÊród instytucji sektora medycznego w Polsce. W wyniku wygranego przetargu nieograniczonego SPZLO Warszawa-Ursynów wprowadzi u siebie to rozwiàzanie w zwiàzku z rozbudowà placów-

ki o nowy oddzia∏ funkcjonujàcy jako tak zwany szpital jednego dnia. To kolejne wdro˝enie Medicus On-Line w SPZLO Warszawa-Ursynów. Nowy oddzia∏ szpitalny zostanie wybudowany w ciàgu zaledwie kilku miesi´cy w oparciu o nowoczesnà technologi´ modu∏owà. Stàd przy wyborze systemu informatycznego istotnym kryterium by∏a szybkoÊç jego wdro˝enia, a tak˝e opinia systemu sprawdzonego i dzia∏ajàcego efektywnie, jakà mo˝e pochwaliç si´ Medicus On-Line. WartoÊç brutto kontraktu wynosi 0,5 mln z∏. w

Nowy prezes ATM SI Stanowisko prezesa zarzàdu ATM SI objà∏ Roman Pawlina. Jest to ju˝ kolejne znaczàce wzmocnienie kadrowe w ATM SI, najwi´kszej spó∏ce z grupy kapita∏owej ATM S.A. Uprzednio Dariusz Chwiejczak — wieloletni dyrektor generalny Cisco Polska — objà∏ stanowisko dyrektora ds. rozwoju i doradcy zarzàdu w ATM SI. Zarzàd ATM SI sk∏ada si´ obecnie z Romana Pawliny i Tomasza Dziubiƒskiego, pe∏niàcego obowiàzki wiceprezesa ds. technicznych. Roman Pawlina przed podj´ciem pracy w ATM Systemy Informatyczne by∏ pe∏nomocnikiem zarzàdu Telekomunikacji Polskiej ds. rozwoju sieci szerokopasmowych i równoczeÊnie prezesem TP Teltech i Telefon2000. Jest in˝ynierem telekomunikacji i absolwentem studiów MBA, wi´kszoÊç ˝ycia zawodowego zwiàzany z bran˝à telekomunikacyjnà, odpowiada∏ za sprzeda˝, obs∏ug´ i dostarczanie us∏ug dla klientów rynku B2B w grupie TP. — Wià˝emy wielkie nadzieje z obj´ciem stanowiska prezesa zarzàdu przez Romana Pawlin´. ATM SI jest obecnie wyjàtkowo pr´˝nà firmà osiàgajàcà znakomite wyniki, a wraz z innymi spó∏kami grupy kapita∏owej ATM S.A. zajmujàcymi si´ integracjà systemowà ma ambicje staç si´ wiodàcym integratorem w naszym kraju. Wierzymy, ˝e nowy prezes poprowadzi firm´ do jeszcze wi´kszych sukcesów — powiedzia∏ Roman Szwed, prezes ATM S.A. w

ATMqsfera

19


AKTUALNOÂCI

ATMAN myÊli o LTE Operator telekomunikacyjny ATMAN zawar∏ w koƒcu roku istotne umowy w zakresie sieci Êwiat∏owodowych i Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych na ∏àcznà kwot´ prawie 10 milionów z∏otych. Teleinformatyczna spó∏ka wià˝e obecnie du˝e nadzieje z rozwojem i popularyzacjà technologii LTE poÊród jej klientów. Do najwa˝niejszych kontraktów ATM S.A. zalicza umow´ podpisanà z jednym z operatorów notowanych na GPW w Warszawie oraz kontrakt ze spó∏kà wchodzàcà w sk∏ad jednej z najwi´kszych grup medialno-telekomunikacyjnych w Polsce. Realizacja umów ju˝ si´ rozpocz´∏a: pierwsze rozwiàzania w zakresie operatorskich sieci Êwiat∏owodowych zosta∏y dostarczone jeszcze w 2010 roku, a ich wartoÊç wynios∏a ponad 3,6 mln z∏. W kolejnych, przewidzianych na rok 2011 etapach ATMAN udost´pni tym partnerom infrastruktur´ Êwiat∏owodowà o przewidywanej wartoÊci oko∏o 6 mln z∏. — Âwiadczone przez nas us∏ugi stanowià element jednego z najciekawszych projektów telekomunikacyjnych realizowanych w ostatnich latach w Polsce. Bardzo nas cieszy, ˝e ATMAN ma silnà pozycj´ na rynku profesjonalnych us∏ug operatorskich. Specjalizujemy si´ w dostarczaniu transmisji danych i Internetu o wysokich przepustowoÊciach. W ostatnim czasie obserwujemy rosnàce zainteresowanie innych operatorów sieciami Êwiat∏owodowymi ATMAN w zwiàzku np. z implementacjà LTE — powiedzia∏ Maciej Krzy˝anowski, wiceprezes zarzàdu ATM S.A. ds. w operacyjnych.

20

ATMqsfera

ATM Systemy Informatyczne podpisa∏a kolejny kontrakt na rynku operatorów telefonii mobilnej. Przedmiotem umowy jest rozbudowa i modernizacja sieci LAN oraz wsparcie serwisowe. W wyniku zawartej umowy ATM SI — odpowiedzialna w grupie kapita∏owej ATM S.A. za dzia∏alnoÊç z obszaru integracji systemowej — zakupi urzàdzenia, oprogramowanie oraz us∏ugi Cisco Systems i wdro˝y ca∏oÊç rozwiàzania. Ponadto poczàwszy od dnia zamkni´cia wdro˝enia ostatniego modu∏u ca∏oÊç zostanie obj´ta 5-letnim wsparciem serwisowym.  WartoÊç umowy przekracza 8 mln z∏otych. *** ATM Systemy Informatyczne sp. z o.o., dzia∏ajàc w konsorcjum z ATM S.A., podpisa∏a umow´ z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN Poznaƒskim Centrum Superkomputerowo-

Politechnice ¸ódzkiej, Politechnice Âwi´tokrzyskiej, Uniwersytecie Marii Curie-Sk∏odowskiej — LubMAN UMCS i Politechnice Bia∏ostockiej. Projekt jest wspó∏finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. WartoÊç zawartej umowy to 4 mln z∏ brutto. *** ATM Systemy Informatyczne sp. z o.o. w konsorcjum z ATM S.A. podpisa∏a umow´ z Akademià Górniczo-Hutniczà w Krakowie — Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET w zwiàzku z projektem PL-Grid. Umowa zosta∏a zawarta po wygraniu przez konsorcjum przetargu nieograniczonego na realizacj´ sukcesywnej dostawy elementów macierzy dyskowych, prze∏àczników FC oraz szaf teleinformatycznych wraz z wyposa˝eniem. Dostarczona macierz b´dzie cz´Êcià infrastruktury budowanej w ramach projektu

Sukcesy spó∏ki

ATM Systemy Informatyczne Sieciowym, koordynatorem projektu PLATON (www.platon.pionier.net.pl). To wynik wygranego przez ATM SI przetargu nieograniczonego na realizacj´ projektu „Platforma Obs∏ugi Nauki PLATON — Etap I: Kontener us∏ug wspólnych”, dotyczàcego rocznej, sukcesywnej sprzeda˝y wraz z dostarczeniem do lokalizacji elementów infrastruktury niezawodnego wspó∏dzielenia plików przy u˝yciu protoko∏u NFS, szaf teleinformatycznych z wyposa˝eniem oraz ich instalacji, uruchomienia i instrukta˝u. Realizacja projektu PLATON umo˝liwi rozwój krajowej infrastruktury teleinformatycznej nauki (sieç PIONIER) o aplikacje i us∏ugi wspierajàce badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespo∏ów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki. BezpoÊrednim celem projektu jest wdro˝enie nowoczesnych us∏ug teleinformatycznych: wideokonferencji, kampusowych, powszechnej archiwizacji, naukowej interaktywnej telewizji dost´pnych dla Êrodowiska naukowego w Polsce. Instalacja zostanie wykonana w pi´ciu oÊrodkach: Politechnice Cz´stochowskiej,

„Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej” — PL-Grid. Celem projektu PL-Grid jest udost´pnienie polskiej spo∏ecznoÊci naukowej us∏ug informatycznych opartych na sieciowych klastrach komputerowych, s∏u˝àcych e-Science w dziedzinach takich jak bioinformatyka, chemia czy fizyka. Infrastruktura musi byç kompatybilna z gridem europejskim i Êwiatowym. System b´dzie skalowalny i pozwoli na do∏àczenie lokalnych klastrów komputerowych uczelni, instytutów badawczych oraz platform technologicznych. B´dzie móg∏ byç wykorzystany tak˝e przez administracj´ paƒstwowà, zespo∏y zarzàdzania kryzysowego czy jednostki przemys∏owe. W wyniku projektu powstaje otwarta ogólnopolska infrastruktura gridowa, która pos∏u˝y wspieraniu nauki w sposób umo˝liwiajàcy integracj´ danych doÊwiadczalnych i wyników zaawansowanych symulacji komputerowych. Projekt jest wspó∏finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. WartoÊç brutto umowy wynosi 1,68 mln z∏. w


AKTUALNOÂCI

ATMAN w sektorze finansowym Operator telekomunikacyjny ATMAN zdoby∏ kolejne kontrakty wÊród firm z bran˝y finansowo-ubezpieczeniowej. W ostatnim czasie zosta∏y podpisane nowe umowy z instytucjami finansowymi o ∏àcznej wartoÊci prawie 3 milionów z∏otych. Inwestycje ATM S.A. w rozbudow´ i modernizacj´ w∏asnej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz budow´ nowoczesnych centrów danych owocujà stabilnym przyrostem zarówno liczby klientów, jak i przychodów z tytu∏u abonamentowych umów telekomunikacyjnych. W ubieg∏ym roku do grona klientów ATM S.A. do∏àczy∏o kilkanaÊcie nowych instytucji z bran˝y finansowej, dla których spó∏ka Êwiadczy m.in. us∏ugi kolokacji serwerów, dost´pu do Internetu i transmisji danych.

Sektor finansowy jest jednym z najbardziej wymagajàcych odbiorców pod wzgl´dem niezawodnoÊci dzia∏ania oraz zgodnoÊci z obowiàzujàcymi wysokimi normami jakoÊci i bezpieczeƒstwa przetwarzania danych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku us∏ug oferowanych w centrach danych ATM S.A., które spe∏niajà wszelkie normy i zapewniajà instytucjom finansowym najwy˝szy gwarantowany poziom us∏ug telekomunikacyjnych. Ostatnio do grona klientów ATM S.A. do∏àczy∏y m.in.: Allianz Bank Polska S.A., Raiffeisen-Leasing Polska S.A., Warszawska Gie∏da Towarowa S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., AIG Bank Polska S.A., AXA Polska S.A. oraz nale˝àcy do grupy w Noble Bank GMAC Bank Polska S.A.

ATM S.A.

po raz trzeci

laureatem konkursu Z∏ota Strona Emitenta

ATM S.A., jako jedyna spó∏ka w historii, trzeci rok z rz´du zosta∏a laureatem presti˝owego konkursu Z∏ota Strona Emitenta. Spó∏k´ wyró˝niono w kategorii spó∏ek nale˝àcych do indeksu sWIG80. Konkurs organizowany jest od czterech lat przez Stowarzyszenie Emitentów Gie∏dowych (SEG), a wr´czenie nagród najnowszej edycji odby∏o si´ podczas V Kongresu Zarzàdów Spó∏ek Gie∏dowych SEG. Serwisy internetowe spó∏ek gie∏dowych oceniane by∏y pod wzgl´dem zawartoÊci merytorycznej, estetyki oraz ∏atwoÊci dost´pu do poszczególnych informacji. Kapitu∏a konkursu sk∏ada∏a si´ ze znanych osobistoÊci rynku kapita∏owego, a tak˝e najbardziej uznanych fachowców w takich dziedzinach, jak komunikacja marketingowa, dziennikarstwo, ekonomia oraz relacje inwestorskie. Kapitule przewodniczy∏ Ludwik Sobolewski, prezes GPW w Warszawie S.A. Celem Konkursu Z∏ota Strona Emitenta jest promocja stron internetowych spó∏ek gie∏dowych jako przyjaznej, efektywnej i nowoczesnej formy komunikowania si´ emitentów z inwestorami, akcjonariuszami oraz Êrodowiskiem biznesowym. — Internet doceniliÊmy ju˝ kilkanaÊcie lat temu,o czym Êwiadczy fakt, ˝e ATM S.A. by∏a pierwszà w Polsce firmà przy∏àczonà do Internetu

i jednà z pierwszych firm, która postawi∏a na budow´ miejskich sieci Êwiat∏owodowych, w oparciu o które Êwiadczymy teraz m.in. us∏ugi dost´pu do Internetu dla firm. Z punktu widzenia relacji inwestorskich Internet jest doskona∏ym medium i jednym z wa˝niejszych kana∏ów komunikacji z uczestnikami rynku kapita∏owego. Dlatego bardzo nas cieszy, ˝e kapitu∏a konkursu sk∏adajàca si´ z wybitnych specjalistów po raz kolejny doceni∏a realizowanà przez ATM strategi´ komunikacji w mediach elektronicznych, której kluczowym elementemjest w∏aÊnie serwis internetowy spó∏ki — powiedzia∏ Maciej Klepacki, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich w ATM S.A.

ATM S.A. zdoby∏a kontrakt w MON ATM S.A. dostarczy urzàdzenia sieciowe i oprogramowanie dla Departamentu Zaopatrywania Si∏ Zbrojnych MON. Rozstrzygni´te na korzyÊç ATM S.A. post´powanie przetargowe dotyczy dostawy sprz´tu sieciowego (aktywnego i pasywnego) wraz z niezb´dnym oprogramowaniem, a tak˝e dostawy i wdro˝enia oprogramowania do modelowania i symulacji sieci teleinformatycznej OPNET wraz z przeszkoleniem u˝ytkowników. Ca∏kowita wartoÊç kontraktu ATM S.A. z Departamentem Zaopatrywania Si∏ Zbrojnych MON to 18,45 mln z∏ brutto. W ramach zamówienia spó∏ka dostarczy m.in. routery, prze∏àczniki, urzàdzenia typu firewall, telefony IP, systemy wideokonferencyjne oraz takie elementy pasywne sieci jak na przyk∏ad przewody po∏àczeniowe, konwertery Êwiat∏owodowe i szafy serwerowe.

ATMqsfera

21


L U D Z I E ATM

Bartosz Marchlewski Jego ˝ycie, jak sam mówi, jest jak p´dzàcy pociàg. KiedyÊ kolekcjonowa∏ znaczki pocztowe, ale te˝ takie rzeczy, o które wtedy by∏o bardzo trudno: na przyk∏ad puszki po napojach czy pude∏ka po papierosach. Gra∏ w pi∏k´ no˝nà i koszykówk´, obecnie zimà jeêdzi na desce, a przez ca∏y rok — na rowerze. Studiowa∏ na Wydziale Zarzàdzania i Marketingu w Wy˝szej Szkole Handlu i Prawa (obecnie imienia ¸azarskiego). Wówczas by∏a taka moda. Ka˝dy chcia∏ zostaç mened˝erem. Teraz

byç mo˝e nie podjà∏by takiej decyzji, ale wtedy by∏o zupe∏nie inaczej. Ró˝nie si´ mówi o prywatnych uczelniach, ale Bartosz uwa˝a, ˝e w tej szkole by∏ wysoki poziom. Jego zdaniem wszystko w ˝yciu jest po trosze dzie∏em przypadku. Pewnie dlatego po studiach dzi´ki koledze znalaz∏ si´ w ma∏ej ciekawej firmie. Zajmowa∏a si´ organizacjà wyÊcigów motocyklowych. G∏ównie odbywa∏y si´ one na torze w Poznaniu. Nawiàzali kontakty z dilerami motocykli Honda, którzy

Maraton na rowerze Sprzedajemy

szeroko rozumiane us∏ugi telekomunikacyjne: g∏ównymi produktami sà

dost´p do Internetu i transmisja danych.

Wszyscy musimy trzymaç si´ zapisów ustawy. Niestety, usztywniajà one relacje mi´dzy handlowcem

a klientami.

22

ATMqsfera

ATMosfera: — To by∏a powa˝na decyzja. I tak po prostu: spakowa∏eÊ si´ i wyjecha∏eÊ do Australii? Bartosz Marchlewski: — Nie oszukujmy si´, pojecha∏em tam, bo mia∏em mo˝liwoÊci finansowe. W Sydney rozpoczà∏em kurs zarzàdzania i nauk´ (a w zasadzie — szlifowanie) j´zyka. Póêniej przepisa∏em si´ na kurs marketingu i PR. To by∏o bardzo ciekawe nowe doÊwiadczenie. Tam k∏adà nacisk na praktyk´, a nie teori´, czyli wkuwanie z ksià˝ki. ATMosfera: — Ale postanowi∏eÊ jednak wróciç. BM: — Przylecia∏em do Polski i jej szarej rzeczywistoÊçi. DoÊç d∏ugo szuka∏em pracy… ATMosfera: — …i dosta∏eÊ propozycj´ z ATM. BM: — Najpierw by∏em m∏odszym handlowcem, a po dwóch latach zosta∏em mened˝erem. ATMosfera:— A czym si´ konkretnie zajmujesz? BM: — Pracuj´ w Pionie Us∏ug Telekomunikacyjnych. Sprzedajemy szeroko rozumiane us∏ugi telekomunikacyjne: g∏ównymi produktami sà dost´p do Internetu i transmisja danych, ale te˝ us∏ugi data center i tak dalej. JesteÊmy przy tym bardzo elastyczni: dopasowujemy naszà ofert´ do potrzeb klientów, staramy si´ dzia∏aç nieszablonowo. ATMosfera: — Chocia˝ nie jest to ∏atwe w instytucjach publicznych (a to sà mi´dzy innymi twoi klienci). BM: — Pod pewnym wzgl´dem jest to trudny sektor, bo niespe∏nienie jakiegokolwiek warunku specyfikacji zamawiajàcego mo˝e si´ skoƒczyç niepowodzeniem ca∏ego projektu, gdy˝ oferta zostanie odrzucona z litery prawa. Wszyscy musimy sztywno trzymaç si´ zapisów ustawy. Niestety, usztywniajà one relacje mi´dzy handlowcem a klientami. ATMosfera: — Ciebie jako humanist´ troch´ to boli?

BM: — Tak, mam nietypowe podejÊcie. Staram si´ nie myÊleç wy∏àcznie o technice. Patrz´ przede wszystkim na ludzi. ATMosfera: — Masz te˝ sporo szcz´Êcia. Opowiedz, prosz´, o dramatycznej przygodzie w telewizji publicznej, jakà mia∏eÊ na poczàtku pracy w ATM. BM: — To by∏a moja pierwsza oferta, w ogóle pierwszy przetarg. Przyst´powa∏em do niego przypadkiem, w zast´pstwie chorego kolegi, we wspó∏pracy z Maciejem Krzy˝anowskim, który by∏ wtedy dyrektorem handlowym. SkoƒczyliÊmy mniej wi´cej 15 minut przed terminem z∏o˝enia oferty. Maciek prowadzi∏ samochód na Woronicza, a ja mia∏em dostarczyç dokumenty na 7. pi´tro. Wpad∏em biegiem do budynku i stwierdzi∏em, ˝e nie ma sensu czekanie na wind´. Jak wpad∏em do sekretariatu, musia∏em przykucnàç, bo zabrak∏o mi tchu. By∏a godzina 11.59. WygraliÊmy ten wa˝ny przetarg, a wi´c moje poÊwi´cenie si´ op∏aci∏o. ATMosfera: — Kilka lat wczeÊniej przyjecha∏eÊ do Polski z Japonii ze swojà przysz∏à ˝onà. ZastanawialiÊcie si´, co b´dziecie robiç i gdzie mieszkaç. BM: — Chyba jeszcze trzy razy lata∏em do niej do Japonii i stwierdziliÊmy, ˝e trzeba coÊ zmieniç. Nie odpowiada∏a nam taka znajomoÊç na odleg∏oÊç. Ostatecznie Saori podj´∏a decyzj´ o przeprowadzce do Polski. ATMosfera: — WczeÊniej w Japonii odby∏ si´ Wasz Êlub, zgodny z tamtejszà tradycjà. BM: — Ale by∏a to tylko formalna uroczystoÊç. Tam sà bardzo luêne przepisy. Mo˝na pójÊç do urz´du i powiedzieç, ˝e chcemy mieç papier albo po prostu urzàdziç ceremoni´ bez dokumentu. U nas odby∏a si´ taka uroczystoÊç


L U D Z I E ATM

zaakceptowali ten pomys∏, bo widzieli w tym promocj´ swojej marki. Praca polega∏a na za∏atwianiu wszelkich formalnoÊci zwiàzanych z wynajmem toru. Ale nies∏ychanie wa˝ne by∏y te˝ dzia∏ania marketingowe, przede wszystkim pozyskiwanie sponsorów. Bo jak wiadomo, bez sponsoringu takie imprezy nie majà racji bytu. Nast´pnie zajà∏ si´ organizacjà wyjazdów incentive dla firm na terenie ca∏ej Polski. By∏y to ró˝nego rodzaju gry w zamkni´tych

w obrzàdku shinto z udzia∏em kap∏ana — dla rodziny i znajomych Saori. Oboje byliÊmy w kimonach. Po ceremonii odby∏o si´ wesele: w ciàgu dnia, trwa∏o oko∏o dwóch godzin. ATMosfera: — Oficjalny Êlub wzi´liÊcie dopiero w Polsce. BM: — Tak, by∏ to Êlub koÊcielny, konkordatowy. Ale te˝ troch´ nietypowy. Bo moja ˝ona by∏a w kimonie, a ja w garniturze. ATMosfera: — A jaka kuchnia dominuje teraz w waszym domu? BM: — Ja, niestety, nie gotuj´. Zrazi∏em si´, jak by∏em m∏ody. Nie wychodzi∏o mi, wi´c stwierdzi∏em, ˝e to nie dla mnie. Ale jest to w∏aÊnie pasja mojej ˝ony. Lubi gotowaç i jest w tej dziedzinie niezastàpiona. ATMosfera: — G∏ównie znane nam sushi, czy menu jest du˝o bogatsze? BM: — O, du˝o bogatsze. Co ciekawe, kuchnia japoƒska ma te˝ du˝o z kuchni amerykaƒskiej i europejskiej. Japoƒczycy, b´dàc pod wp∏ywem kultury amerykaƒskiej, przej´li z niej pewne zwyczaje kulinarne. A u nas w domu jemy ró˝ne dania, nie mo˝na mówiç o dominacji kuchni japoƒskiej. ATMosfera: — Wiem, ˝e masz rozleg∏e zainteresowania, ale ostatnio najwi´kszà Twojà pasjà (nie liczàc rodziny) jest jazda na rowerze. BM: — Dwa lata temu przeprowadziliÊmy si´ pod Las Kabacki. Wtedy powa˝nie zainteresowa∏em si´ jazdà na rowerze górskim. Z Internetu dowiedzia∏em si´ mi´dzy innymi o rowerowych maratonach. Do tej pory wzià∏em udzia∏ w pi´ciu imprezach tego typu, na razie bez wi´kszych sukcesów. Ale ogólnie traktuj´ to jako czystà rozrywk´, zabaw´, jako mo˝liwoÊç poje˝d˝enia sobie po bezpiecznych, dobrze przygotowanych drogach. Poza tym mog´ si´ pochwaliç, ˝e sam z∏o˝y∏em rower mojej ˝ony. Troch´ poczyta∏em, kupi∏em cz´Êci i dzia∏a bez zarzutu.

pomieszczeniach, ale te˝ wspinanie, zabawy w lesie, chodzenie po drzewach. To te˝ by∏o dzie∏o przypadku, tyle ˝e tym razem do wspó∏pracy zaprosi∏a go znajoma. W ka˝dym razie Bartosz przyznaje, ˝e ma szcz´Êcie do ludzi. Ale po jakimÊ czasie stwierdzi∏, ˝e chyba czas znowu coÊ zmieniç. By∏ otwarty na Êwiat i zawsze lubi∏ poznawaç coÊ nowego. Tym razem postanowi∏ sprawdziç, jak wyglàda ˝ycie, najlepiej daleko od Europy.

ATMosfera: — Czyli humanista wykaza∏ si´ zdolnoÊciami in˝ynierskimi. BM: — KiedyÊ chcia∏em iÊç do technikum samochodowego. Ale rodzice uznali, ˝e lepsze b´dzie jednak liceum. I chyba mieli racj´. Z drugiej strony mam jakieÊ ciàgotki techniczne. Na przyk∏ad ostatnio zabra∏em si´ za budowanie modeli samolotów. Postanowi∏em, ˝e b´d´ mia∏ kolekcj´ modeli samolotów pasa˝erskich w skali 1:200. To dobre na uspokojenie. Mam te˝ takie marzenie, ˝eby zrobiç kiedyÊ licencj´ pilota i samemu lataç. Ale to mo˝e w przysz∏oÊci. Bo jest to czasoch∏onne i kosztowne. ATMosfera: — A na razie zimà — snowboard? BM: — Do 18. roku ˝ycia jeêdzi∏em na nartach. Potem przerzuci∏em si´ na snowboard. ˚ona te˝ jest snowboardzistkà i daje nam to du˝o radoÊci. Ale na desk´ trzeba wybraç si´ gdzieÊ dalej. Dlatego g∏ównie je˝d˝´ na rowerze. w

KiedyÊ chcia∏em iÊç do technikum samochodowego. Ale rodzice uznali, ˝e lepsze b´dzie jednak liceum.

I chyba mieli racj´.

ATMqsfera

23


ATMosfera 1/11 (40)  

Magazyn teleinformatyczny ATMosfera - biuletyn firmy ATM S.A.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you