Page 1

kwartalnik teleinformatyczny

Zalew danych — to nie k∏opot Ipla polega na DCS-ie ATM S.A. ponownie Dobrà Firmà wed∏ug Rzeczpospolitej Biuletyn firmy ATM S.A.

nr 4/2008 (36)


36 od redakcji

23/02/2009

11:08

Page 2

OD REDAKCJI

Centrum danych wynajmiemy

SPIS TREÂCI Dzia∏anie bez zak∏óceƒ ...............3

Dystrybucja treÊci w Internecie .................................6

Cloud Computing jako nowy model biznesowy ........................8 W ekspresowym tempie ..........10 Centra danych, Cloud Computing i ca∏a reszta ...........12

Distributed Cashing System — czy jest nam potrzebny?...........14 AktualnoÊci .................................16 Mi´kkie zarzàdzanie .................18

2

ATMqsfera

W codziennej pracy (ale tak˝e w domu) wykorzystujemy dziÊ gigantyczne iloÊci danych. Musimy je przetwarzaç i gromadziç. Nie wystarcza ju˝ do tego ma∏y dysk osobistego komputera. Je˝eli chodzi o us∏ugi dla klientów indywidualnych, dwóch rzeczy mo˝emy byç pewni, uwa˝a Mariusz Stusiƒski (s. 14). Po pierwsze treÊci multimedialnych w sieci b´dzie coraz wi´cej. Po drugie rozwiàzanie ATM DCS jest ju˝ do tego przygotowane. O technicznych aspektach pisze Pawe∏ Pisarczyk (s. 6). System dystrybucji treÊci to rozproszony system komputerowy, s∏u˝àcy do dostarczania treÊci do u˝ytkowników zgodnie z modelem what-where-when. Oznacza to, ˝e w przeciwieƒstwie do tradycyjnych systemów multimedialnych (telewizja kablowa, satelitarna), u˝ytkownik obs∏ugiwany jest w sposób indywidualny. Otrzymuje niezale˝ny strumieƒ treÊci i mo˝e sam decydowaç o tym, co oglàda, w jakim miejscu (tak˝e na jakim urzàdzeniu) i o jakiej porze. Ale to, jakie treÊci b´dà przez ten system rozpowszechniane, zale˝y ju˝ od naszych klientów i partnerów. Wi´ksze firmy budujà sobie wydzielone centra danych (Data Centers). Ale nie tylko. Niejednokrotnie korzystajà z nich na zasadzie outsourcingu. W Êwiadczeniu takich us∏ug specjalizuje si´ ATM S.A. Naszymi klientami sà cz´sto du˝e, znane przedsi´biorstwa. Powszechna dost´pnoÊç sieci w po∏àczeniu z mo˝liwoÊciami zapewniania u˝ytkownikom sieci szerokopasmowych przewidywalnej jakoÊci pozwala dzia∏om informatyki zmieniaç architektur´ wykorzystywanych oÊrodków przetwarzania danych, podkreÊla Cindy Borovick, wiceprezes do spraw badaƒ w IDC. W ATM

Biuletyn informacyjny firmy ATM S.A. ISSN 1428-6513 Redaktor naczelny: Mieczys∏aw T. Starkowski Rada programowa: Marek Montoya, Artur Thielmann, Dariusz Wichniewicz Redakcja techniczna: El˝bieta Figurska Projekt makiety, sk∏ad i druk: MacArt Projekt Korekta, kolporta˝: Beata Wa˝yƒska Kontakt do redakcji: atmosfera@atm.com.pl

wiemy to od dawna. W zakresie us∏ug dodanych do telekomunikacji niezmiennie wysoki wzrost przychodów nast´puje w zakresie Êwiadczenia us∏ug kolokacyjnych, informowaliÊmy kilka miesi´cy temu. Jest to efekt inwestycji w rozbudow´ niezb´dnej infrastruktury przeznaczonej na centra danych, które b´dà kontynuowane w ramach projektu Centrum Innowacji ATM. Do grona klientów ATM do∏àczy∏y m.in. firmy eCard i Empik. W tej grupie sà równie˝ du˝e instytucje finansowe (choç nie wszystkie pozwalajà nam ujawniaç ten fakt). W czerwcu Kredyt Bank, Towarzystwo Ubezpieczeƒ i Reasekuracji Warta i Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie Warta podj´∏y decyzj´ o realizacji wspólnego projektu DRC (Disaster Recovery Center), przypomina Wojciech Hawajski, dyrektor Departamentu Eksploatacji ICT Kredyt Banku i Warty (s. 10). Mia∏o ono zastàpiç dotychczasowe zapasowe centra danych tych spó∏ek. Partnerem i g∏ównym wykonawcà tego przedsi´wzi´cia zosta∏ ATM, który w przesz∏oÊci Êwiadczy∏ dla banku us∏ugi wdro˝eniowe i utrzymaniowe w obszarze technologii telekomunikacyjnych. Po niespe∏na trzech miesiàcach od rozpocz´cia prac nastàpi∏o symboliczne przeci´cie wst´gi i zespó∏ projektowy ICT Kredyt Banku i Warty rozpoczà∏ kolokacj´ pierwszych aplikacji biznesowych. Mo˝na powiedzieç, ˝e projekt budowy DRC zosta∏ zrealizowany w ekspresowym tempie w oparciu o najnowsze Êwiatowe rozwiàzania i standardy. ˚ycz´ Paƒstwu ciekawej lektury. Mieczys∏aw T. Starkowski

ATM S.A. ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa tel.: 0 22 51 56 100, faks: 0 22 51 56 600 customer@atm.com.pl, www.atm.com.pl


SYSTEMY WS PA R C I A B I Z N E S U

Dzia∏anie bez zak∏óceƒ Jaros∏aw Koêluk, Jacek Zdziarstek

Raiffeisen Bank Polska S.A. nale˝y do austriackiej grupy bankowej Raiffeisen, wiodàcej instytucji finansowej w Europie Ârodkowo-Wschodniej. Rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç we wrzeÊniu 1991 r. jako jeden z pierwszych banków nale˝àcych w ca∏oÊci do zagranicznego w∏aÊciciela. Poczàtkowo ofert´ kierowa∏ tylko do przedsi´biorstw, koncentrujàc si´ na obs∏udze korporacji — zw∏aszcza tych, które aktywnie uczestniczy∏y w handlu zagranicznym.

BCP (Business Continuity Planning) to proces, w którym przygotowuje si´ organizacj´ (w naszym przypadku — bank) na sytuacje powodujàce przerwanie bàdê zak∏ócenie normalnego funkcjonowania krytycznych procesów biznesowych. Dobrze funkcjonujàcy proces pozwala na zminimalizowanie ryzyka prowadzenia dzia∏alnoÊci ze wzgl´du na wyst´powanie nieprzewidzianych sytuacji kryzysowych. Chodzi przede wszystkim o zyskanie wiarygodnoÊci i dba∏oÊç o reputacj´ u klientów i kontrahentów. Z drugiej strony odnosimy wymierne korzyÊci finansowe, gdy˝ funkcjonowanie procesu BCP stanowi istotny element efektywnego zarzàdzania ryzykiem operacyjnym. Zgodnie z tak zwanymi wytycznymi Bazylea II jest to jeden z warunków obni˝enia rezerw finansowych banku. Naturalnie nie mo˝na tak˝e pominàç tak zwanej rekomendacji M Komisji Nadzoru Finansowego oraz faktu, ˝e proces BCP jest przedmiotem okresowej weryfikacji przez audytorów KNF. Jednak taki proces wymaga bezustannego monitorowania wszelkich zmian zachodzàcych w organizacji.W gr´ wchodzi zarówno struktura

organizacyjna, procesy biznesowe, sk∏ad osobowy kadry pracowniczej, jak i zmiany fizycznych lokalizacji banku. Jest to bardzo pracoch∏onny proces, poniewa˝ zmiany w firmie wymuszajàce rozmaite akcje po stronie BCP dokonywane sà cz´sto, zw∏aszcza w obliczu walki konkurencyjnej na rynku.

Jednà z podstawowych bolàczek procesu BCP jest rotacja pracowników. Cz´sto okazuje si´, ˝e pracownik wskazany w planie BCP danego departamentu jako wykonawca okreÊlonych procedur awaryjnych ju˝ nie pracuje w banku albo przeszed∏ do innego zespo∏u.

ATMqsfera

3


SYSTEMY WS PA R C I A B I Z N E S U

Jacek Zdziarstek V Dyrektor Departamentu ZgodnoÊci ze Standardami i Bezpieczeƒstwa Raiffeisen Bank Polska S.A.

Dzi´ki wprowadzonej w naszym banku aplikacji firmy ATM istnieje te˝

mo˝liwoÊç dostarczania strukturom zarzàdzajàcym ryzykiem operacyjnym

raportów dotyczàcych zdarzeƒ wp∏ywajàcych na ciàg∏oÊç operacyjnà banku.

4

ATMqsfera

W takim przypadku nale˝y poinformowaç w∏aÊcicieli danego planu, wyznaczyç zast´pc´ oraz zaktualizowaç dokumentacj´.W tym zadaniu aplikacja BCP jest bardzo pomocna ze wzgl´du na po∏àczenie z systemem zarzàdzania dost´pami i danymi pracowników w banku. U˝ytkownicy aplikacji otrzymujà komunikaty e-mail, jeÊli okreÊlony pracownik zmienia departament lub odchodzi z banku. Innym wyzwaniem jest bie˝àca aktualizacja dokumentacji, aby utrzymaç spójnoÊç danych. W przypadku dokumentów papierowych jest to trudne zadanie, wymagajàce przy tym cz´stych przedruków dokumentacji i ponownej dystrybucji. Aplikacja BCP eliminuje ten problem dzi´ki temu, ˝e pilnuje spójnoÊci

przechowywanych danych. Dzi´ki opcji generowania i wysy∏ania e-mailem zbiorczych planów oszcz´dza si´ czas i koszty zwiàzane z dystrybucjà papierowych planów BCP. Aktualizowane na bie˝àco i dystrybuowane plany BCP b´dà jednak nieprzydatne, jeÊli ich zapisy nie zostanà zweryfikowane podczas testów. Symulacja sytuacji awaryjnej jest idealnà okazjà do sprawdzenia, czy nie pomini´to istotnych elementów potrzebnych do kontynuowania procesów, na przyk∏ad w siedzibie zapasowej. Zazwyczaj okazuje si´, ˝e telefony nie dzia∏ajà tak jak powinny, na komputerach brakuje jakichÊ aplikacji, czy po prostu ludzie nie wiedzà, co majà robiç. Równie˝ w tym przypadku niezwykle pomocna

W koƒcu lat 90. ubieg∏ego wieku Raiffeisen Bank Polska dostrzeg∏ potencja∏ tkwiàcy w firmach Êrednich i mniejszych. Obecnie jest liderem na rynku faktoringu i leasingu w Polsce. Te dwa produkty finansowe sà szczególnie ch´tnie wykorzystywane przez mniejszych przedsi´biorców. Jest równie˝ dostawcà rozwiàzaƒ zabezpieczajàcych ryzyko walutowe i stopy procentowej, z czego coraz ch´tniej korzysta sektor MSP. Bank wyró˝nia si´ na rynku przede wszystkim jakoÊcià us∏ug. Przez pi´ç lat z rz´du (2003-2008) plasowa∏ si´ na 1. lub 2. miejscu w rankingu Bank Przyjazny tygodnika Newsweek. W tym czasie zdobywa∏ tak˝e miano Banku Przyjaznego dla Przedsi´biorców — najwa˝niejszej nagrody dla instytucji finan-

sowych dzia∏ajàcych w sektorze MSP. Nie by∏oby tych wyró˝nieƒ, gdyby nie nacisk na wyjàtkowe relacje z klientami i szeroka gama produktów wspomagajàcych rozwój firm dzia∏ajàcych na krajowym rynku. Departament ZgodnoÊci ze Standardami i Bezpieczeƒstwa Raiffeisen Bank Polska S.A. realizuje zadania zwiàzane z szeroko poj´tym bezpieczeƒstwem. Chodzi szczególnie o przestrzeganie przez pracowników banku obowiàzujàcych standardów post´powania, przeciwdzia∏anie praniu pieni´dzy, monitorowanie i zapobieganie przest´pstwom bankowym, realizacj´ polityki zarzàdzania ryzykiem oraz bezpieczeƒstwo fizyczne pracowników i mienia banku.


SYSTEMY WS PA R C I A B I Z N E S U

C Jaros∏aw Koêluk, ekspert ds. zarzàdzania kryzysowego i raportowania w Departamencie ZgodnoÊci ze Standardami i Bezpieczeƒstwa Raiffeisen Bank Polska S.A.

jest aplikacja BCP, dzi´ki której planuje si´ testy, okreÊla ich zakres i terminy oraz monitoruje wykonanie. Warto te˝ wspomnieç o dodatkowych korzyÊciach z wdro˝enia aplikacji BCP, takich jak raportowanie zdarzeƒ oraz analiza kluczowych wskaêników ryzyka (Key Risk Indicators — KRI). Proces BCP jest silnie powiàzany z zarzàdzaniem ryzykiem operacyjnym, którego przede wszystkim dotyczy rekomendacja M. Dzi´ki wprowadzonej w naszym banku aplikacji firmy ATM istnieje te˝ mo˝liwoÊç dostarczania strukturom zarzàdzajàcym ryzykiem operacyjnym raportów dotyczàcych zdarzeƒ wp∏ywajàcych na ciàg∏oÊç operacyjnà banku oraz monitorowania zwiàzanego z tym poziomu ryzyka.

W po∏owie grudnia 2008 r. ATM S.A. zakoƒczy∏a wdro˝enie swojego autorskiego systemu Atmeus, s∏u˝àcego do zarzàdzania i aktualizacji Planów Ciàg∏oÊci Dzia∏ania w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spó∏ka przeprowadzi∏a tak˝e szkolenia dla administratorów systemu. ATM b´dzie Êwiadczy∏ us∏ugi wsparcia technicznego w przez najbli˝szych pi´ç lat.

Praktycznie polega to na wykonywaniu zadaƒ zabezpieczajàcych i ochronnych, zapewniajàcych bezpieczeƒstwo pracownikom i mieniu centrali banku oraz obiektów na terenie ca∏ej Polski, nadzór i koordynowanie realizacji tego zadania przez wszystkie jednostki organizacyjne banku. Celem jest te˝ zapobieganie oszustwom bankowym oraz wyjaÊnianie zaistnia∏ych incydentów w tym zakresie. Do wa˝nych zadaƒ nale˝y przeciwdzia∏anie praniu pieni´dzy i finansowaniu terroryzmu, a tak˝e realizacja programu „Poznaj swojego klienta”. Departament opracowuje i nadzoruje standardy etycznego i zgodnego z prawem prowadzenia dzia∏alnoÊci bankowej, szczególnie w zakresie wzajemnych relacji mi´dzy

pracownikami a bankiem i klientami. Celem jest te˝ przeciwdzia∏anie konfliktom interesów mi´dzy pracownikami a bankiem i klientami. Istotne jest równie˝ utrzymanie i monitorowanie struktury zarzàdzania kryzysowego w banku. Pracownicy Departamentu realizujà polityk´ identyfikacji i zarzàdzania ryzykiem operacyjnym w ramach systemu zarzàdzania ryzykiem w banku we wspó∏pracy z Departamentem Zarzàdzania Ryzykiem. Wspó∏pracujà z organami Êcigania w zakresie zadaƒ realizowanych przez Departament. Wspierajà procesy biznesowe i pracujà na rzecz umacniania zaufania klientów do banku.

Jacek Zdziarstek jest dyrektorem Departamentu ZgodnoÊci ze Standardami i Bezpieczeƒstwa Raiffeisen Bank Polska S.A., a Jaros∏aw Koêluk — ekspertem ds. zarzàdzania kryzysowego i raportowania w tym departamencie.

W po∏owie grudnia 2008 r. ATM S.A. zakoƒczy∏a wdro˝enie swojego autorskiego

systemu Atmeus, s∏u˝àcego do zarzàdzania i aktualizacji Planów Ciàg∏oÊci Dzia∏ania w Raiffeisen Bank Polska S.A.

ATMqsfera

5


TECHNOLOGIA

Dystrybucja treÊci w Internecie Pawe∏ Pisarczyk

Wspó∏czesny Internet kojarzy si´ z rozrywkà i przekazem multimedialnym. Przesta∏ byç siecià ∏àczàcà komputery na ca∏ym Êwiecie i sta∏ si´ wspólnym medium nowej generacji, którego celem jest skupienie uwagi u˝ytkowników. Technologie, które par´ lat temu wydawa∏y si´ innowacyjne i trudne do wdro˝enia, obecnie wykorzystywane sà ju˝ z ∏atwoÊcià.

Pojawia si´ wiele pytaƒ. Jak dostarczaç rosnàcà iloÊç informacji? Jak minimalizowaç ryzyko inwestycyjne nowych przedsi´wzi´ç, w szczególnoÊci gdy nie ma pewnoÊci, czy spodobajà si´ odbiorcom? Z pomocà przychodzà firmy oferujàce systemy dystrybucji treÊci — Content Delivery Network. (O socjologiczno-kulturowym aspekcie tego zjawiska piszemy na s. 14 — dop. red.).

Systemy dystrybucji treÊci Rys. 1. Tradycyjny sposób X dostarczania treÊci multimedialnych a dystrybucja nowej generacji

6

ATMqsfera

System dystrybucji treÊci to rozproszony system komputerowy s∏u˝àcy do dostarczania treÊci do u˝ytkowników zgodnie z modelem what-where-when. Oznacza to, ˝e w przeciwieƒstwie do tradycyjnych systemów multimedialnych (telewizja kablowa, satelitarna),

u˝ytkownik obs∏ugiwany jest w sposób indywidualny. Otrzymuje niezale˝ny strumieƒ treÊci i mo˝e sam decydowaç o tym, co oglàda, w jakim miejscu (tak˝e na jakim urzàdzeniu) i o jakiej porze. Porównanie dwóch metod dystrybucji przedstawiono schematycznie na rys. 1. Rozwój nowych metod dystrybucji jest wyzwaniem zarówno biznesowym, jak i technologicznym. Dystrybucja indywidualna jest dro˝sza od rozsiewu i wymagane jest zbilansowanie kosztów strumieniem przychodów. Kilka lat temu koszty dystrybucji przewy˝sza∏y znacznie potencjalne przychody. Obecnie w przypadku materia∏ów wideo szacuje si´ je na oko∏o 5-10 proc. potencjalnych przychodów. Z technicznego punktu widzenia dystrybucja indywidualna wymaga zarówno poszerzenia pasma sieci, jak i rozwoju skalowalnych systemów dystrybucji treÊci. Taki system to zbiór komputerów zlokalizowanych w punktach wymiany ruchu i sieciach operatorskich, czyli w takich miejscach sieci, w których nie ma ograniczeƒ dla pr´dkoÊci dost´pu u˝ytkowników, a koszt ruchu jest du˝o ni˝szy ze wzgl´du na brak koniecznoÊci wykorzystania ∏àczy szkieletowych i amortyzowania drogich urzàdzeƒ sieciowych. Ogólny schemat systemu dystrybucji przedstawiono na rys. 2. Zasada dzia∏ania systemu polega na wykorzystaniu faktu podobieƒstwa u˝ytkowników i gromadzeniu najbardziej popularnych materia∏ów lub ich fragmentów na komputerach zlokalizowanych w punktach wymiany ruchu. W´ze∏ mo˝e obs∏u˝yç kilkaset megabitów ruchu bez koniecznoÊci przesy∏ania danych przez sieç


TECHNOLOGIA

szkieletowà. Materia∏y multimedialne udost´pniane sà u˝ytkownikom za pomocà popularnych protoko∏ów strumieniowania (RTSP/RTP) lub transmisji plików (HTTP). Z punktu widzenia u˝ytkownika pobieranie materia∏ów z systemu dystrybucji odbywa si´ tak samo jak pobieranie materia∏ów z pojedynczego serwera.

w´ze∏ cache

sieç 1

w´ze∏ cache

Us∏ugi dodatkowe System mo˝e oferowaç wiele us∏ug dodatkowych, takich jak na przyk∏ad pobieranie materia∏u od okreÊlonej pozycji czasowej, wstrzykiwanie reklam, ∏àczenie materia∏ów, szyfrowanie strumieni, zapami´tywanie treÊci emitowanych na ˝ywo w ramach realizacji us∏ugi PVR itp. Wszystko po to, by uatrakcyjniç odbiór treÊci i u∏atwiç Êwiadczenie nowych us∏ug multimedialnych bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Budowa systemu dystrybucji wydaje si´ prostym zagadnieniem.Wystarczy uruchomiç wiele serwerów proxy w punktach wymiany ruchu i sprawiç, by u˝ytkownicy w jakiÊ sposób byli kierowani na w∏aÊciwe w´z∏y, oraz stworzyç odpowiednie procedury utrzymania. RzeczywistoÊç jest jednak bardziej skomplikowana. Podstawowym problemem jest realizacja skalowalnych mechanizmów zarzàdzania zbiorem kilkuset do kilku tysi´cy w´z∏ów systemu. Chodzi mi´dzy innymi o opracowanie optymalnych mechanizmów komunikacji pomi´dzy w´z∏ami, minimalizujàcych prawdopodobieƒstwo lawiny komunikacyjnej. Mechanizmy zarzàdzania powinny pozwalaç na ∏atwe sterowanie w´z∏ami oraz pozyskiwanie informacji o ich stanie, konfiguracji, obcià˝eniu i b∏´dach sprz´tu. Kolejne zagadnienie do rozwiàzania to mechanizmy kierowania u˝ytkowników, bazujàce na wiedzy o topologii sieci, obcià˝eniu w´z∏ów i dost´pnoÊci materia∏ów. Szczególne znaczenie ma wydajnoÊç, poniewa˝ Êrednia iloÊç odwo∏aƒ do systemu si´ga kilkunastu tysi´cy na sekund´. Bardzo istotna jest tak˝e detekcja b∏´dów, a szczególnie b∏´dów bizantyjskich (uszkodzeƒ, które powodujà, ˝e w´ze∏ sprawia wra˝enie dzia∏ajàcego poprawnie, a faktycznie destabilizujà prac´ ca∏ego systemu).

ATM DCS Za poczàtek dzia∏ania systemu dystrybucji w sieci ATMAN (ATM DCS — Distributed Caching System) uwa˝ane jest strumieniowanie Mistrzostw Europy w Pi∏ce No˝nej Euro 2008 dla abonentów wszystkich polskich operatorów poza Netià i TP. Us∏uga by∏a Êwiadczona dla firmy Redefine, spó∏ki zale˝nej telewizji Polsat, powo∏anej w celu udost´pniania wybranych produkcji telewizyjnych w Internecie. Strumieniowanie Euro 2008 mia∏o na celu

sieç 2

sieç 3

Sieç n

promocj´ rozwijanego przez Redefine oprogramowania odtwarzajàcego o nazwie Ipla oraz poÊrednio us∏ugi ATM DCS. Na rys. 3 zaprezentowano ekran monitora systemu ATM DCS w czasie transmisji meczu fina∏owego

Z Rys. 2. Budowa systemu dystrybucji

Euro 2008 (widaç wyraênie poczàtek programu, przerwy reklamowe i zwiàzane z nimi spadki oglàdalnoÊci oraz koniec transmisji). Po zakoƒczeniu mistrzostw wybudowana infrastruktura w postaci serwerów zlokalizowanych w centrali, w w´z∏ach wymiany ruchu AC-X i u wybranych operatorów jest nadal wykorzystywana do strumieniowania plików udost´pnianych w Ipla. Od czerwca ub.r. do archiwum w ATM wprowadzono setki godzin materia∏ów, takich jak popularne seriale, programy rozrywkowe, skróty audycji informacyjnych. Liczba u˝ytkowników Ipla i popularnoÊç platformy ciàgle roÊnie, a tym samym liczba strumieni obs∏ugiwanych przez ATM DCS.Jest to jeden z najwi´kszych systemów CDN w Polsce. w

Z Rys. 3. Ekran monitora ATM DCS podczas transmisji fina∏u Euro 2008

Us∏uga ATM DCS jest dost´pna dla wszystkich podmiotów (dostawców treÊci), które chcà w sposób efektywny kosztowo, szybki i pewny uruchomiç w∏asne kana∏y telewizji internetowej.Wi´cej informacji mo˝na znaleêç na stronach: www.atmitv.pl i www.atmlab.pl.

ATMqsfera

7


PA RT N E R Z Y

Cloud Computing

jako nowy model biznesowy

Mariusz Królicki

Coraz cz´Êciej mo˝na przeczytaç i us∏yszeç o nowej technologii zwanej Cloud Computing (system chmurowy). Zdaniem niektórych analityków ma ona zmieniç Êwiat ICT. DziÊ do takich zapowiedzi podchodzimy jednak z rezerwà. W przesz∏oÊci niejednokrotnie informowano nas przecie˝ o nowych technologiach, które mia∏y zrewolucjonizowaç Êwiat, a okaza∏y si´ jedynie mrzonkà. Czy tak mo˝e byç równie˝ z Cloud Computing?

Technologia Cloud Computing polega na dostarczaniu

klientom us∏ug przez Internet w czasie rzeczywistym. Cloud to wirtualna chmura us∏ug, do których mo˝e mieç dost´p klient.

Mo˝na powiedzieç, ˝e Cloud Computing to

po cz´Êci outsourcing aplikacyjny, a cz´Êciowo — efekt wirtualizacji.

8

ATMqsfera

W dobie narastajàcych niepewnoÊci i kryzysu ekonomicznego w Stanach Zjednoczonych przedsi´biorstwa b´dà szuka∏y daleko idàcych oszcz´dnoÊci w ka˝dej dziedzinie. W takiej sytuacji szuka si´ nowych technologii. Czy zatem Cloud Computing mo˝e byç dobrym rozwiàzaniem — zarówno dla ma∏ych, jak i wi´kszych przedsi´biorstw? Technologia Cloud Computing polega na dostarczaniu klientom us∏ug przez Internet w czasie rzeczywistym. Cloud to wirtualna chmura us∏ug, do których mo˝e mieç dost´p klient. W uproszczeniu mo˝e to oznaczaç eliminacj´ zakupu oprogramowania przez klienta, poniewa˝ b´dzie on mia∏ mo˝liwoÊç zap∏aty tylko za korzystanie z okreÊlonej us∏ugi. Na przyk∏ad piszàc ten artyku∏, p∏aci∏bym dostawcy us∏ugi tylko za mo˝liwoÊç utworzenia dokumentu. Z mojego punktu widzenia nie mia∏oby znaczenia, gdzie znajduje si´ aplikacja albo gdzie dokument zosta∏ zapisany. Wa˝ne by∏oby natomiast, abym mia∏ ca∏odobowy dost´p do dokumentu z jakiegokolwiek miejsca na Êwiecie i ˝eby by∏ on zabezpieczony przed dost´pem osób trzecich. Dodatkowo nie musia∏bym si´ zastanawiaç, co zrobi´ w przypadku awarii komputera i utraty danych.

Mo˝na powiedzieç, ˝e Cloud Computing to po cz´Êci outsourcing aplikacyjny, a cz´Êciowo — efekt wirtualizacji. Outsourcing jest ju˝ dosyç cz´sto wykorzystywany w przedsi´biorstwach, które nie majà wykwalifikowanych administratorów systemów IT.Tyle ˝e obecnie metoda ta ogranicza si´ raczej do administracji i zarzàdzania infrastrukturà sieciowà. Technologia Cloud Computing mo˝e byç coraz bardziej nap´dzana kryzysem ekonomicznym w Stanach Zjednoczonych. Wed∏ug analityków amerykaƒskich, wydatki na serwisy chmurowe mogà si´gnàç kwoty 42 mld dolarów ju˝ w 2012 roku. Na razie technologia chmurowa nie jest zestandaryzowana i wiele firm, w tym tacy potentaci jak Google czy Microsoft, ma swoje w∏asne wizje dotyczàce jej zastosowania. Ale widaç, ˝e bardzo w nià wierzà. Na przyk∏ad Google rozwija t´ technologi´ pod nazwà Google Apps. Microsoft natomiast og∏osi∏, ˝e aplikacje Word, Excel, PowerPoint i OneNote b´dà dost´pne dla klientów z poziomu przeglàdarki WWW. Producenci komputerów ju˝ tworzà urzàdzenia osobiste posiadajàce jedynie stabilny system operacyjny i przeglàdark´, których za∏o˝eniem jest praca w chmurze.


PA RT N E R Z Y

Kilka miesi´cy temu, na jednym z sympozjów Gartnera John Chambers, prezes Cisco og∏osi∏, ˝e jego firma postrzega technologi´ Cloud Computing jako kolejnà logicznà ewolucj´ sieci Internet, której ludzie oczekujà. Mo˝e ona spowodowaç lepszà wspó∏prac´ i u˝ytkowanie narz´dzi Web 2.0 w przedsi´biorstwach. Wed∏ug Chambersa chmury z czasem zacznà wspó∏pracowaç pomi´dzy sobà. Nie b´dzie to mo˝liwe bez odpowiednich sieci i bez inteligentnych styków pomi´dzy chmurami. Trzeba b´dzie zatem stworzyç odpowiednio bezpieczne i wydajne styki. Cisco chce wspomagaç budow´ infrastruktury sieciowej i zarzàdzajàcej, która pozwoli na wspó∏prac´ ró˝nych typów chmur i integracj´ pomi´dzy nimi. OczywiÊcie nie oznacza to, ˝e firma przestanie produkowaç prze∏àczniki czy routery, które nadal b´dà wymaganymi elementami sieci u klientów. Cisco zamierza tworzyç mosty pomi´dzy ró˝nymi infrastrukturami chmur, jak równie˝ mo˝e wspomagaç przedsi´biorstwa udost´pniajàce us∏ugi w chmurach z wykorzystaniem w∏asnej technologii Cisco WebEx.

Wspó∏praca grupy kapita∏owej ATM z Cisco nie ogranicza si´ tylko do prostej sprzeda˝y i dostawy sprz´tu sieciowego. Przede wszystkim polega ona na wspólnej pracy handlowców i in˝ynierów obu firm w celu spe∏nienia potrzeb biznesowych i technologicznych naszych klientów. Kooperacja ta niejednokrotnie skutkuje innowacyjnymi rozwiàzaniami dla Êwiata biznesu. W dzisiejszych czasach ludzie cenià wysokie kwalifikacje. Klienci firm grupy kapita∏owej ATM widzà w nas bardzo du˝y potencja∏ i wiedzà, ˝e mogà na nas polegaç poczàwszy od etapu sprzeda˝y, a tak˝e na etapach wdro˝eniowym i serwisowym. Dzi´ki Êcis∏ym relacjom GK ATM z Cisco nasi klienci majà ÊwiadomoÊç, ˝e otrzymujà rozwiàzania bazujàce na sprz´cie najwy˝szej jakoÊci. Nasza wspó∏praca z Cisco od lat owocowa∏a kontraktami w sektorze finansowym, telekomunikacyjnym, górniczym, przemyÊle, administracji publicznej, jak i Êrednich przedsi´biorstw. Podobnie b´dzie w przypadku systemów chmurowych. B´dziemy jako grupa kapita∏owa aktywnie wspieraç Cisco w nowatorskim podejÊciu do Êwiata IT.

Prezes Cisco og∏osi∏, ˝e jego firma

postrzega technologi´ Cloud Computing jako kolejnà logicznà ewolucj´ sieci Internet, której ludzie oczekujà.

W dzisiejszych czasach ludzie cenià wysokie kwalifikacje. Klienci firm grupy kapita∏owej ATM widzà

w nas bardzo du˝y potencja∏ i wiedzà, ˝e mogà na nas polegaç poczàwszy od etapu sprzeda˝y, a tak˝e na etapach wdro˝eniowym i serwisowym.

w

ATMqsfera

9


PA RT N E R Z Y

W ekspresowym Wojciech Hawajski

tempie

W dzisiejszych czasach dynamicznie rozwijajàcych si´ technologii informacyjnych oraz zmieniajàcych si´ szybko wymagaƒ rynkowych i biznesowych ciàg∏oÊç dzia∏ania i dost´pnoÊç procesów krytycznych w sektorze bankowym staje si´ nie lada wyzwaniem.

Zmiany, nowe produkty i funkcjonalnoÊci muszà byç wprowadzane w ekspresowym tempie bez uszczerbku i wp∏ywu na poziom dost´pnoÊci krytycznych systemów i aplikacji wspierajàcych procesy biznesowe. Klienci Kredyt Banku i Warty zwracajà uwag´ przede wszystkim na atrakcyjnoÊç oferowanych produktów finansowo-ubezpieczeniowych. Interesujà ich koszty i jakoÊç obs∏ugi. Nie wnikajà natomiast, jakie platformy systemowo-sprz´towe czy aplikacje wspierajà ich dystrybucj´ i utrzymanie. Oprócz obs∏ugi warstwy aplikacyjnej ka˝dy departament ICT instytucji finansowo-ubezpieczeniowej zarzàdza kilometrami Êwiat∏o-

Z Wojciech Hawajski, dyrektor Departamentu Eksploatacji ICT Kredyt Banku i Warty

wodów, innych sieci, setkami serwerów, urzàdzeƒ telekomunikacyjnych, systemami klimatyzacji precyzyjnej, kontroli dost´pu, wykrywania i sygnalizacji po˝aru i tak dalej. Ka˝de nowoczesne centrum danych jest dzisiaj nafaszerowane najnowoczeÊniejszymi redundantnymi technologiami. Majà one jeden cel: utrzymywanie ciàg∏oÊci i dost´pnoÊci bie˝àcych procesów biznesowych. OczywiÊcie nie mo˝na zapominaç o aspektach ciàg∏oÊci dzia∏ania wynikajàcych mi´dzy innymi z rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, a co za tym idzie — minimalizacji ryzyka operacyjnego na wypadek niedost´pnoÊci podstawowego Data Center.

Kredyt Bank powsta∏ w 1990 r. jako jeden z pierwszych prywatnych banków w Polsce. Obecnie jest du˝ym, gie∏dowym bankiem uniwersalnym, od lat zajmujàcym miejsce w pierwszej dziesiàtce najwi´kszych banków w Polsce. G∏ównym akcjonariuszem banku jest mi´dzynarodowa Grupa KBC, jedna z wiodàcych grup finansowych w Europie. Kredyt Bank dysponuje siecià 397 placówek w ca∏ym kraju. Ponadto klienci mogà dziÊ korzystaç z ponad 4200 bezp∏atnych bankomatów. Do ich dyspozycji sà równie˝ alternatywne formy dost´pu do us∏ug oparte na nowoczesnych technologiach informatycznych: system bankowoÊci elektronicznej KB24 oraz call center.

10

ATMqsfera


PA RT N E R Z Y

Towarzystwo Ubezpieczeƒ i Reasekuracji Warta dzia∏a na polskim rynku od 1920 r. Jest jednà z najwi´kszych i najstarszych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Domenà dzia∏alnoÊci firmy sà ubezpieczenia majàtkowe i osobowe dla klientów indywidualnych i korporacyjnych. Warta i Kredyt Bank nale˝à do Grupy KBC. Grupa KBC jest jednà z 3 najwi´kszych instytucji finansowych w Belgii. G∏ówna siedziba mieÊci si´ w Brukseli. W 2007 r. udzia∏ Grupy KBC w belgijskich rynkach wynosi∏: 20 proc. dla produktów bankowych, ok. 11 proc. dla ubezpieczeƒ na ˝ycie, 9 proc. dla ubezpieczeƒ majàtkowych (wg przypisu sk∏adki) oraz 35 proc. dla us∏ug zarzàdzania aktywami.

Projekt obejmowa∏ budow´

zapasowego centrum przetwarzania danych wyposa˝onego w odpowiednià infrastruktur´ technicznà.

Grupa KBC jest wielokana∏owà instytucjà bankowo-ubezpieczeniowà, której dzia∏alnoÊç koncentruje si´ przede wszystkim na Europie. Jest obecna w ponad 30 krajach. Zatrudnia 57 tys. osób. Z jej us∏ug korzysta ∏àcznie 12 milionów klientów (oko∏o 8 milionów w Europie Ârodkowej i Wschodniej).

W czerwcu Kredyt Bank, Towarzystwo Ubezpieczeƒ i Reasekuracji Warta i Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie Warta podj´∏y decyzj´ o realizacji wspólnego projektu DRC (Disaster Recovery Center). Mia∏o ono zastàpiç dotychczasowe zapasowe centra danych tych spó∏ek. Partnerem i g∏ównym wykonawcà tego przedsi´wzi´cia zosta∏a spó∏ka ATM S.A., która w przesz∏oÊci Êwiadczy∏a dla nas us∏ugi wdro˝eniowe i utrzymaniowe w obszarze technologii telekomunikacyjnych. Projekt obejmowa∏ budow´ zapasowego centrum przetwarzania danych wyposa˝o-

grupie KBC Polska niezawodnoÊç zasilania elektroenergetycznego na poziomie 99,999 proc. w skali roku. Po precyzyjnym zdefiniowaniu wymagaƒ Êrodowiskowych i technologicznych ATM przystàpi∏ do realizacji prac budowlanych oraz zapewnienia transmisji xWDM Êwiadczonej dwiema niezale˝nymi drogami kablowymi bazujàcymi na w pe∏ni redundantnej infrastrukturze. Po niespe∏na trzech miesiàcach od rozpocz´cia prac nastàpi∏o symboliczne przeci´cie wst´gi i zespó∏ projektowy ICT Kredyt Banku i Warty rozpoczà∏ kolokacj´

Partnerem i g∏ównym wykonawcà tego przedsi´wzi´cia zosta∏a spó∏ka ATM S.A.,

która w przesz∏oÊci Êwiadczy∏a dla nas us∏ugi wdro˝eniowe i utrzymaniowe w obszarze technologii telekomunikacyjnych.

Po niespe∏na trzech miesiàcach od rozpocz´cia prac nastàpi∏o symboliczne przeci´cie wst´gi i zespó∏ projektowy ICT Kredyt Banku i Warty

rozpoczà∏ kolokacj´ pierwszych aplikacji biznesowych. nego w odpowiednià infrastruktur´ technicznà. Chodzi∏o o zapewnienie dost´pnoÊci pod∏ogi, ch∏odzenia, zasilania, systemów ochrony, zabezpieczenia przeciwpo˝arowego oraz systemów zabezpieczajàcych przed zalaniem — przez 99,726 proc. czasu (najwy˝ej 24 godziny niedost´pnoÊci w ciàgu roku i nie wi´cej ni˝ 2 godziny w miesiàcu). ATM zagwarantowa∏

pierwszych aplikacji biznesowych. Mo˝na zatem powiedzieç, ˝e projekt budowy DRC zosta∏ zrealizowany w ekspresowym tempie i w oparciu o najnowsze Êwiatowe rozwiàzaw nia i standardy. Autor jest dyrektorem Departamentu Eksploatacji ICT Kredyt Banku i Warty

ATMqsfera

11


I N F O R M AT Y K A W ÂWI EC I E GLOBALIZACJ I

Cloud Computing

Centra danych, Artur Thielmann

i ca∏a reszta

Ulegajàc refleksyjnemu nastrojowi kolejnego prze∏omu lat, postanowi∏em spisaç garÊç uwag na temat mojej autorskiej wizji Êwiata informacji za czas jakiÊ.

Sk∏adowanie informacji na indywidualnych komputerach oznacza ich powielanie w wielu kopiach, czasem wr´cz — jak w przypadku popularnych empetrójek — w setkach tysi´cy.

12

ATMqsfera

Od dawna przyciàga mnie — a nietrudno znaleêç jeszcze par´ osób o podobnych poglàdach — idea organizacji dost´pu do informacji i rozrywki na podobnych zasadach jak do wody z kranu czy pràdu z gniazdka. Pomys∏ nienowy, ale jego kolejne inkarnacje, w∏àczajàc w to aktualne has∏o Cloud Computing, wcià˝ zdajà si´ znaczàco odbiegaç od idea∏u. Podstawowà zaletà pomys∏u jest oderwanie informacji od zasobów fizycznych, które majà to do siebie, ˝e czasem si´ psujà i nie zawsze sà ∏atwo dost´pne (na przyk∏ad w podró˝y). Powielenie danych w kilku kopiach zmniejsza prawdopodobieƒstwo ich ca∏kowitej utraty, a sprawne sieci pozwalajà do nich si´gaç w zasadzie z ka˝dego miejsca.

Co nas n´ci PojemnoÊç zasobów lokalnych komputera osobistego jest doÊç ograniczona. Poza tym sk∏adowanie informacji na indywidualnych komputerach oznacza ich powielanie w wielu kopiach, czasem wr´cz — jak w przypadku popularnych empetrójek — w setkach tysi´cy. Przymykajàc oko na kwestie praw autorskich, oznacza to ogromne marnotrawstwo. Z drugiej strony, z tego w∏aÊnie faktu wynika popularnoÊç sieci peer-to-peer, takich jak Kazaa, eMule czy BitTorrent. Zamiast szukaç pliku na w∏asnym dysku — szukam go u znajomych. Stàd ju˝ tylko krok do modelu szukam gdziekolwiek, który jest plusem, o ile tylko wiem, czego szukam.


I N F O R M AT Y K A W ÂWI EC I E GLOBALIZACJ I

Równie po˝ytecznà formà walki z marnotrawstwem zasobów jest mo˝liwoÊç korzystania z mocy obliczeniowej lub innych, bardziej specjalistycznych zasobów, bez koniecznoÊci posiadania ich na w∏asnoÊç.To,˝e chc´ si´ ostrzyc nie znaczy, ˝e musz´ kupiç zak∏ad fryzjerski.

Problemy i jak im zaradziç Dost´p do wspólnej publicznej sieci wymiany informacji to narz´dzie, które dynamicznie ewoluuje od jakichÊ dwudziestu lat, co w skali ogólnego post´pu cywilizacji jest czasem nader krótkim. Od kilku lat mo˝na przyznaç, ˝e dost´p ten jest w miar´ powszechny i sprawny. Z drugiej strony nietrudno zgodziç si´ z opinià, ˝e dzisiejszy stan tego narz´dzia jest wcià˝ daleki od doskona∏oÊci. Spróbujmy jednak odpowiedzieç na popularne zarzuty. Po pierwsze: nie wiem, jak zlokalizowaç to, czego szukam. Idàc po linii najmniejszego oporu mo˝na by odpowiedzieç — Google. Kwestia wp∏ywu finansowania na jakoÊç wyszukiwania podwa˝a nieco zaufanie do tej metody, ale cz´sto nie mamy lepszej. W pewnych dziedzinach Wikipedia oferuje bardziej zorganizowany i wiarygodny sposób wyszukania tego, co nas interesuje, ale ograniczenia techniczne i prawne sà wcià˝ hamulcem jej rozwoju. Na szcz´Êcie informatycy pracujà nad nowymi propozycjami w tej dziedzinie. Na przyk∏ad logika rozmyta (fuzzy logics) umo˝liwia wyszukiwanie w oparciu o niepe∏ne zestawy danych, a techniki sieci semantycznych zbli˝ajà nas do komputerowego rozumienia j´zyka, w odró˝nieniu od operowania na samych symbolach. Choç wcià˝ odleg∏e — pojawia si´ Êwiate∏ko w tunelu. Po drugie: nie powierz´ chmurze cennych czy poufnych danych, gdy nie wiem, jak b´dà traktowane. Ochrona prywatnoÊci i tajemnicy to problemy, z którymi informatyka boryka si´ niemal od zarania. Pierwotne za∏o˝enia systemu Multics zastàpi∏y pomys∏y typu trusted computing, jednak codziennoÊcià Sieci jest — trzeba przyznaç, dla obydwu stron lukratywny — ciàg∏y wyÊcig hakerów i autorów zabezpieczeƒ przed nimi. Wydaje si´, ˝e okreÊlenie nowego modelu bezpieczeƒstwa wià˝e si´ ÊciÊle z okreÊleniem nowego modelu biznesowego traktowania informacji. Rozmaite ruchy poszerzania domeny publicznej sà godne wsparcia, jednak upodlajàca ch´ç zysku jeszcze bardzo d∏ugo powstrzyma je od pe∏nego sukcesu. Rozwiàzanie — choç pewnie niech´tnie widziane przez s∏u˝by paƒstwowe — mog∏oby polegaç na przyk∏ad na szyfrowaniu ka˝dej istotnej informacji u êród∏a i wdro˝eniu systemu dystrybucji kluczy umo˝liwiajàcych dost´p

do niej. W ten sposób uzyskalibyÊmy oderwanie sk∏adowania, przesy∏ania i udost´pniania informacji od jej faktycznej treÊci.

Jak to powinno wyglàdaç? Wobec przybierajàcego na sile zalewu cyfrowej informacji i rozrywki roÊnie koniecznoÊç wbudowania mechanizmów sk∏adowania i udost´pniania w tak zwanà infrastruktur´. U˝ywajàc paru neologizmów: wobec multiprodukcji i multikonsumpcji czeka nas równie˝ multisk∏adowanie i multiprzetwarzanie. Analogia do dystrybucji energii elektrycznej czy wody jest s∏aba w tym, ˝e pràd doÊç trudno magazynowaç, a zarówno pràd, jak i wod´ trudno wielokrotnie wykorzystywaç. Niemniej jednak pewne podobieƒstwa i przeciwieƒstwa mogà okazaç si´ po˝yteczne dla prezentacji idei. W przeciwieƒstwie do pràdu lub wody, produkcja informacji czy cyfrowej rozrywki jest aktem twórczym. Powszechnie przyjmujemy, ˝e autorowi dzie∏a — czy to b´dzie utwór muzyczny, reporta˝, czy wpis do encyklopedii (w tym przypadku mo˝e mniej) — przys∏ugujà jakieÊ prawa. Na pewno z autorstwem informacji wià˝emy równie˝ odpowiedzialnoÊç za jej poprawnoÊç i prawdziwoÊç. Przeciwnie ni˝ pràd, a podobnie jak wod´, informacj´ potrafimy magazynowaç. Podobnie jak jedno i drugie — potrafimy informacj´ przesy∏aç. Odbiorców wyposa˝amy w urzàdzenia pozwalajàce jà odbieraç i z niej korzystaç. Jak zatem zorganizowa∏bym ca∏y model? Jak najproÊciej. Potrzebne sà du˝e fabryki i ma∏e, domowe warsztaty (to w du˝ym stopniu ju˝ mamy). Do tego magazyny i hurtownie, sieç dystrybucji i sklepy detaliczne, najlepiej dost´pne zdalnie. I jeszcze us∏ugi — od poprawek krawieckich po rejestracj´ samochodu i od lekarza domowego po teatr.

Kwestia wp∏ywu

finansowania na jakoÊç wyszukiwania podwa˝a nieco zaufanie do tej metody, ale cz´sto nie mamy lepszej.

Ochrona prywatnoÊci i tajemnicy to problemy, z którymi informatyka boryka si´ niemal

od zarania.

Na pewno z autorstwem informacji wià˝emy równie˝

odpowiedzialnoÊç za jej poprawnoÊç i prawdziwoÊç.

Gdzie tu centra danych? Teraz to ju˝ chyba oczywiste. Archiwa, magazyny, hurtownie sà niezb´dnymi elementami systemu. JeÊli zapewnimy odpowiedni model biznesowy, b´dà powstawa∏y jak grzyby po deszczu. Tymczasem zakres ich zastosowaƒ jest w´˝szy, a wymagania wobec ich pojemnoÊci czy sprawnoÊci wynikajà z potrzeb konkretnych u˝ytkowników. Nie zamykajmy jednak oczu na przysz∏oÊç — na pewno kiedyÊ nadejdzie. Je˝eli si´ co do niej pomylimy, b´dziemy musieli zrewidowaç poglàdy. OsobiÊcie jednak uwa˝am, ˝e jakiÊ plan jest lepszy ni˝ ˝aden, dlatego warto poÊwi´ciç troch´ czasu, ˝eby staraç si´ przewiw dzieç przysz∏oÊç.

Archiwa, magazyny, hurtownie sà niezb´dnymi

elementami systemu. JeÊli zapewnimy odpowiedni model biznesowy, b´dà

powstawa∏y jak grzyby po deszczu.

ATMqsfera

13


INFORMACJE DLA I NWESTORÓW

Distributed Caching System — czy jest nam potrzebny? Mariusz Stusiƒski

Ka˝demu z nas wydaje si´, ˝e jest wyjàtkowy i niepowtarzalny. I jest to prawdà, je˝eli patrzymy przez pryzmat naszej wiedzy, doÊwiadczeƒ, charakteru. Natomiast jeÊli obserwacje ograniczymy do okreÊlonych sfer naszego ˝ycia, okazuje si´, ˝e doÊç ∏atwo mo˝emy ka˝dego do∏àczyç do pewnej grupy, na przyk∏ad tych, co wolny czas sp´dzajà na rowerze, s∏uchajà radia w pracy itp. Takich grup b´dzie nieskoƒczenie wiele, jednak niektóre z nich b´dà bardzo liczne, a inne znacznie mniej.

Ju˝ dawno

przesta∏a wystarczaç lektura gazet publikowanych w sieci. Nasze oczekiwania nie do koƒca zaspokaja telewizja, w której

wp∏yw u˝ytkownika na dobór treÊci jest ograniczony.

14

ATMqsfera

Podobny podzia∏ i grupowanie nast´puje wÊród u˝ytkowników Internetu. Ka˝dy z nas jest wyjàtkowy, ale uwa˝na obserwacja naszych potrzeb i odrobina statystyki pozwalajà nas w pewien sposób zaszufladkowaç. Nam, obywatelom Globalnej Wioski, ju˝ dawno przesta∏a wystarczaç lektura gazet publikowanych w sieci. Nasze oczekiwania nie do koƒca zaspokaja telewizja, w której wp∏yw u˝ytkownika na dobór treÊci jest ograniczony. Obecnie oczekujemy bogatych multimedialnych treÊci, które mo˝emy b∏yskawiczne odnaleêç i natychmiast obejrzeç. Szybko, b∏yskawicznie, natychmiast — to w∏aÊnie s∏owa klucze, które chyba najlepiej oddajà potrzeby obecnego internauty. Po∏àczenie

tych oczekiwaƒ i faktu istnienia coraz wi´kszej iloÊci ci´˝kiego materia∏u wideo w sieci stawia nowe wymagania przed operatorami telekomunikacyjnymi. A pami´tajmy, ˝e ∏àcza szkieletowe i mi´dzyoperatorskie majà du˝o mniejszà pojemnoÊç ni˝ suma przep∏ywnoÊci oferowanych abonentom. W tradycyjnych systemach telewizyjnych wszyscy u˝ytkownicy otrzymujà ten sam strumieƒ materia∏ów, zaÊ w telewizji interaktywnej ka˝dy u˝ytkownik obs∏ugiwany jest indywidualnie. Czyli w tradycyjnym modelu operatorskim, aby sprostaç wymaganiom szybkiego dost´pu do zró˝nicowanych treÊci multimedialnych, szkieletowe ∏àcza operatorskie musia∏yby mieç przepustowoÊç równà


INFORMACJE DLA I NWESTORÓW

sumie przepustowoÊci ∏àczy abonentów. Jest to oczywiÊcie niewykonalne. Innym podejÊciem do rozwiàzania tego problemu jest Distributed Caching System (DCS). Na przyk∏ad je˝eli mamy szkielet 10 Gbit/s oraz 100 Gbit/s przepustowoÊci centralnej farmy serwerów, to do abonentów mo˝e byç dostarczone (umownie) tylko 10 Gbit/s treÊci. Ale gdy 10 serwerów zostanie przeniesionych do 10 wyniesionych lokalizacji,to ca∏kowita przepustowoÊç systemu wzroÊnie do 10x10 Gbit/s, czyli 100 Gbit/s. Ale rozproszenie serwerów i ∏àczy to dopiero poczàtek. Aspektem o wiele bardziej skomplikowanym jest decyzja, jaka treÊç powinna byç na tych wyniesionych maszynach przechowywana. To w∏aÊnie jest czas na wspomniane wczeÊniej grupowanie u˝ytkowników sieci. U˝ytkownicy w ramach grupy sà do siebie podobni. Oglàdajà podobne treÊci i mogà wykazywaç mniej wi´cej podobnà aktywnoÊç.

OczywiÊcie nies∏ychanie istotne pozostaje pytanie, czy takie rozwiàzanie jest ju˝ potrzebne na rynku. Wielu ekspertów nie ma wàtpliwoÊci, ˝e tak. Oto analiza Gartnera: Liczba u˝ytkowników us∏ug telewizji IP na Êwiecie wzroÊnie z 12 milionów w 2007 r. do niespe∏na 55 mln pi´ç lat póêniej. Oko∏o 3 proc. gospodarstw domowych b´dzie wtedy korzysta∏o z IP TV. Przychody osiàgnà wówczas oko∏o 19 mld dolarów. Jestem przekonany, ˝e w niedalekiej przysz∏oÊci nie tylko treÊci multimedialne, ale równie˝ inne materia∏y b´dà przechowywane na brzegu sieci, w pobli˝u u˝ytkownika. Moim zdaniem przysz∏oÊç nale˝y do technologii mobilnych. Nie b´dziemy nosiç z sobà komputerów, a jedynie ma∏e uniwersalne urzàdzenia przypominajàce gabarytami obecne telefony komórkowe i to one b´dà pe∏niç funkcj´ naszych komputerów personalnych. Innymi powszechnie u˝ywanymi narz´dziami pracy b´dà uniwersalne terminale. To, co b´dzie ∏àczy∏o te urzàdzenia, to treÊci —

Wykorzystanie tej cechy w celu buforowania najcz´Êciej oglàdanych treÊci w wielu miejscach sieci pozwala na omini´cie problemu pojemnoÊci ∏àczy i uzyskanie szybkiego (b∏yskawicznego, natychmiastowego) dost´pu dla internauty. Kolejnà, nie mniej istotnà korzyÊcià dla u˝ytkowników (ale i dostawców treÊci) jest fakt, ˝e internauta dostaje dost´p do najbli˝szego i najmniej obcià˝onego serwera. Minimalizuje to opóênienia na ∏àczach. Efektem jest lepszy i bardziej p∏ynny odbiór treÊci. Nie od rzeczy b´dzie zatem wspomnieç, ˝e inteligentne buforowanie i powielanie jest rolà oprogramowania zarzàdzajàcego ATM DCS (Distributed Caching System).

a w∏aÊciwie dost´p do treÊci. Ka˝da treÊç zarejestrowana w dowolnym urzàdzeniu b´dzie zapisywana na brzegu sieci i stamtàd b´dzie wyÊwietlana na dowolnym terminalu w sposób dostosowany do danego odbiornika. Na obecnym etapie rozwoju taka wizja bez rozwiàzania DCS nie ma szans technicznej realizacji. OczywiÊcie to tylko wizja, a przysz∏oÊç mo˝e wyglàdaç zupe∏nie inaczej. Ale dwóch rzeczy mo˝emy byç pewni. Po pierwsze treÊci multimedialnych w sieci b´dzie coraz wi´cej. Po drugie rozwiàzanie ATM DCS jest ju˝ do tego przygotowane. ZaÊ to, jakie treÊci b´dà przez ten system rozpowszechniane, zale˝y w ju˝ od naszych klientów i partnerów.

Aspektem o wiele bardziej skomplikowanym jest decyzja, jaka treÊç powinna byç na tych wyniesionych maszynach przechowywana.

Jestem przekonany, ˝e w niedalekiej przysz∏oÊci nie tylko treÊci multimedialne, ale równie˝ inne materia∏y

b´dà przechowywane na brzegu sieci, w pobli˝u u˝ytkownika.

Dwóch rzeczy mo˝emy byç pewni. Po pierwsze treÊci

multimedialnych w sieci b´dzie coraz wi´cej. Po drugie rozwiàzanie ATM DCS jest ju˝ do tego przygotowane.

ATMqsfera

15


AKTUALNOÂCI

Atmosfera w Banku Gospodarstwa Krajowego ATM S.A. wygra∏a przetarg na „Wykonanie i wdro˝enie systemu ServiceDesk oraz Êwiadczenie us∏ug opieki powdro˝eniowej” w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Zgodnie z kryterium wyboru ofert, na które sk∏ada∏y si´ cena oraz dodatkowa funkcjonalnoÊç, oferta z∏o˝ona przez ATM uzyska∏a najwi´kszà liczb´ punktów. Jednym z warunków postawionych przez BGK by∏o posiadanie przez produkt certyfikatu Pink Elephant. ZaÊwiadcza on o zgodnoÊci narz´dzi zarzàdzania informatykà z dobrymi praktykami ITIL (IT Infrastructure Library).

BGK do∏àczy∏ do szybko rosnàcej listy referencyjnej produktu, który Êwietnie sprawdza si´ w du˝ych organizacjach. Zw∏aszcza w sektorach telekomunikacyjnym oraz finansowym. Klientami korzystajàcymi z systemu Atmosfera sà ju˝ m.in. Polska Telefonia Cyfrowa, Bank Ochrony Ârodowiska, PLL Lot, Synthos, TVP, Agora, Getronics, Gie∏da Papierów WartoÊciowych w Warszawie. Atmosfera jest jedynym polskim rozwiàzaniem posiadajàcym certyfikat Pink Elephant, konkurujàc z produktami najwi´kszych graczy IT na Êwiecie. WartoÊç kontraktu w BGK wynosi oko∏o 0,5 mln z∏. w

ATM rozwija sprzeda˝ do operatorów telewizji kablowej ATM S.A. umacnia swojà pozycj´ na rynku operatorów CATV. W ciàgu trzech kwarta∏ów 2008 r. spó∏ka odnotowa∏a wzrost sprzeda˝y do tego sektora o 85 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Obecnie klienci tego sektora mogà skorzystaç z kompleksowej i specjalnie dla nich przygotowanej oferty w zakresie obs∏ugi telekomunikacyjnej i integracyjnej. ATM Êwiadczy us∏ugi dost´pu do Internetu oraz pe∏nej obs∏ugi w zakresie integracji sieci IP, HFC oraz aplikacji SMaCS (Service Management and Charging System), s∏u˝àcej do zarzàdzania infrastrukturà i tzw. provisioningu. Dodatkowo klienci mogà korzystaç

z atrakcyjnej cenowo opcji us∏ug kolokacyjnych w Centrum Telekomunikacyjnym ATMAN-Grochowska, znajdujàcego si´ na terenie podstrefy ¸ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Niezmienny trend wzrostowy w zakresie korzystania z us∏ug internetowych przez abonentów telewizji kablowej pozwala pozytywnie szacowaç tegorocznà sprzeda˝ do tego sektora us∏ug telekomunikacyjnych Êwiadczonych pod markà ATMAN. ATM wspó∏pracuje ze wszystkimi czo∏owymi operatorami telewizji kablowej w Polsce, którzy ∏àcznie majà ponad po∏ow´ polskiego rynku abonentów CATV. Do klientów ATM nale˝à m.in. UPC, Aster, Multimedia, TOYA, w Vectra, Telewizja Kablowa Poznaƒ.

ATM po raz drugi z rz´du Dobrà Firmà ATM S.A. znalaz∏a si´ w gronie 20 najszybciej rozwijajàcych si´ polskich firm w 2008 roku. Tytu∏ Dobra Firma jest przyznawany corocznie przy okazji publikacji rankingu „Rzeczpospolitej” Lista 2000 najwi´kszych polskich przedsi´biorstw. W wyborze laureatów Kapitu∏a kierowa∏a si´ wskaênikami dynamiki sprzeda˝y

16

ATMqsfera

w ciàgu ostatnich czterech lat oraz wzrostem aktywów i kapita∏ów. Uwzgl´dnione zosta∏y tak˝e wskaêniki zwiàzane z efektywnoÊcià: rentownoÊç sprzeda˝y w ciàgu ostatnich dwóch lat oraz rentownoÊç kapita∏ów i aktywów (ROA i ROE). Oceniana by∏a równie˝ zdolnoÊç przedsi´biorstw do rozwoju, ich innowacyjnoÊç, a jej miarà by∏y wskaêniw ki inwestycji.


AKTUALNOÂCI

RoÊnie infrastruktura telekomunikacyjna

sieci ATMAN W 2008 r. ATM S.A. zrealizowa∏a wiele projektów inwestycyjnych, w istotny sposób powi´kszajàc swoje aktywa technologiczne oraz mo˝liwoÊci w zakresie Êwiadczenia zaawansowanych us∏ug. Dzi´ki konsekwentnej polityce rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej spó∏ka wzmacnia podstawy wzrostu powtarzalnych przychodów. Pozwoli to utrzymaç stabilnà sytuacj´ finansowà mimo obserwowanego spowolnienia gospodarczego. Firma zakoƒczy∏a wi´kszoÊç inwestycji zaplanowanych w ramach dwuletniego programu rozbudowy szkieletu Êwiat∏owodowego. W 2008 r. wybudowa∏a 94 km tras Êwiat∏owodowych. Nowe Êwiat∏owody zawierajà 3396 km par, co stanowi wzrost infrastruktury us∏ugowej o 27 proc.

Rozbudowane zosta∏y w´z∏y ringu pó∏nocnego. Zwi´kszono przepustowoÊci mi´dzy w´z∏ami na terenie ca∏ego kraju, tworzàc ogólnokrajowy szkielet MPLS i warszawski szkielet SDH (dwa ringi, kilkanaÊcie w´z∏ów). Obecnie spó∏ka mo˝e Êwiadczyç us∏ugi transmisji danych i szerokopasmowego Internetu, wykorzystujàc szkielet 10 Gb/s. Strategicznym kierunkiem rozwoju dla spó∏ki nadal pozostaje oferta oparta na nowoczesnych serwerowniach. Znacznà cz´Êç wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2008 r. wykorzystano w∏aÊnie na ich modernizacj´ i rozbudow´. Prze∏o˝y∏o si´ to na 126-procentowy wzrost powierzchni kolokacyjnej. w

SMaCS w Polskiej Telefonii Cyfrowej ATM S.A. podpisa∏a z Polskà Telefonià Cyfrowà umow´ na kompleksowe wdro˝enie systemu SMaCS opartego na autorskim oprogramowaniu ATM oraz technologii Cisco. Zakres prac, za jaki odpowiada ATM, obejmuje m.in. opracowanie projektu, przygotowanie infrastruktury sieciowej, dostaw´ i instalacj´ urzàdzeƒ Cisco Systems oraz Dell, przystosowanie i wdro˝enie aplikacji SMaCS, integracj´ rozwiàzania z systemami PTC, a tak˝e Êwiadczenie kompleksowej us∏ugi serwisowej dla wdro˝onego systemu.

SMaCS jest wiodàcym rozwiàzaniem dla dostawców oferujàcych us∏ugi internetowe w sieciach dost´powych o ró˝nych technologiach (na przyk∏ad bezprzewodowych, CATV, DSL). System s∏u˝y do zarzàdzania i provisioningu us∏ug internetowych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych. W 2007 r. mi´dzy innymi za to rozwiàzanie ATM zosta∏ wyró˝niony nagrodà Cisco Solution Partner of the Year. w

P∏aç komórkà Spó∏ka mPay zawar∏a porozumienie z Zarzàdem Transportu Miejskiego, bankiem Citi Handlowy oraz operatorem sieci telefonii komórkowej Plus. Umowa pozwala pasa˝erom na p∏acenie przez komórk´ za przejazdy Êrodkami transportu publicznego w Warszawie. Przedsi´wzi´cie „P∏aç komórkà” ma przy tym charakter otwarty. Do wspó∏pracy zach´cani sà tak˝e inni operatorzy komórkowi oraz instytucje finansowe. Wypracowany model biznesowy ma szans´ zyskaç uznanie kolejnych partnerów. Skala

projektu ma bezprecedensowy charakter. Stanowi podstaw´ do wprowadzenia otwartego standardu p∏atnoÊci mobilnych dost´pnego dla szerokiej rzeszy klientów. Us∏uga „P∏aç komórkà” jest dla u˝ytkowników bezp∏atna. Pozwala na dokonywanie p∏atnoÊci telefonem komórkowym bezpoÊrednio z rachunku bankowego Citi Handlowy. Po raz pierwszy z mo˝liwoÊci p∏atnoÊci mobilnych korzystajà pasa˝erowie warszawskiej komunikacji miejskiej.

Konrad ¸uczak prezesem mPaya W koƒcu paêdziernika 2008 r. nastàpi∏a zmiana w zarzàdzie spó∏ki mPay S.A. Na stanowisko prezesa zarzàdu zosta∏ powo∏any dotychczasowy wiceprezes, Konrad ¸uczak. Dotychczasowy prezes — Henryk Ku∏akowski — nie rozstaje si´ jednak z firmà, pozostaje jednym z jej g∏ównych udzia∏owców. Dokonana zmiana ma na celu przyspieszenie rozwoju us∏ug p∏atnoÊci mobilnych. Oznacza koncentracj´ na podniesieniu efektywnoÊci dzia∏ania firmy na rynku polskim we wspó∏pracy z obecnymi i nowymi partnerami, których mPay ma nadziej´ wkrótce pozyskaç. Konrad ¸uczak jest absolwentem Wydzia∏u Elektroniki Politechniki ¸ódzkiej. Do dnia powo∏ania do zarzàdu mPaya by∏ dyrektorem Biura Zarzàdzania Projektami i Zapewnienia JakoÊci w ATM S.A., gdzie odpowiada∏ za prowadzenie z∏o˝onych projektów teleinformatycznych. WczeÊniej pracowa∏ w takich firmach jak PTK Centertel, Polska Telefonia Cyfrowa i Lucent Technologies. w

w

ATMqsfera

17


L U D Z I E ATM

Jacek Krupa Ukoƒczy∏ warszawskie liceum Stefana Batorego. Bardzo dobrze je wspomina. By∏ to fajny okres w jego ˝yciu. Tworzyli z kolegami zgranà klas´. Dlatego do dzisiaj doÊç cz´sto kontaktujà si´ z sobà. Zacz´li ju˝ dawno, d∏ugo przedtem, zanim sta∏o si´ to modà dwa lata temu. Natomiast on sam nie gustuje w oficjalnych zjazdach absolwentów. W zasadzie nigdy nie mia∏ ˝adnego powa˝nego hobby. Czasem zastanawia si´, co jest przyczynà. Byç mo˝e dzieje si´ tak dlatego,

˝e pasja oznacza g∏´bokie zaanga˝owanie w jednà konkretnà dziedzin´. Jego zainteresowania rodzà si´ cz´sto i szybko si´ koƒczà. Jako nastolatek sezon czy dwa p∏ywa∏ na Kadecie, startujàc nawet w regatach. Ale na tym skoƒczy∏a si´ jego przygoda z ˝eglarstwem. Wspomina jà czasem z ogromnym sentymentem. A jednak nigdy nie uda∏o mu si´ do niej wróciç. Równie˝ w m∏odoÊci by∏ krótkofalowcem. W tym przypadku sta∏o si´ podobnie. Jak si´ okaza∏o, nie wciàgn´∏o go to na ca∏e ˝ycie.

Mi´kkie zarzàdzanie Wielu kierowników realizuje nie zarzàdzanie przez cele, ale zarzàdzanie

przez strach.

Ludzie muszà mieç ÊwiadomoÊç, ˝e sà elementami pewnego mechanizmu, ale sà wa˝ni.

Nie powinno si´ przyjmowaç z góry, ˝e oni wiedzà du˝o mniej ni˝ szef.

Staram si´ nie wymuszaç niczego na innych. Dlatego dla mnie jest to naturalny sposób kierowania.

18

ATMqsfera

ATMosfera: — W 2001 roku Twój przyjaciel Andrzej Kaêmierski Êciàgnà∏ Ci´ do ATM. JK: — RzeczywiÊcie, ta przygoda trwa ju˝ doÊç d∏ugo. A dwa lata temu zosta∏em dyrektorem dzia∏u us∏ug telekomunikacyjnych. I mog´ powiedzieç, ˝e idzie nam nieêle. Z kwarta∏u na kwarta∏ notujemy wzrost przychodów w wysokoÊci oko∏o 10 proc. Sukcesy zawdzi´czamy bardzo dobremu zespo∏owi. Bo przecie˝ nawet najlepszy genera∏ nie wygra ˝adnej bitwy bez wojska. A z drugiej strony wojsko puszczone samopas — bez dowódcy — raczej te˝ sobie nie poradzi. A ja mam ludzi, którzy si´ Êwietnie rozumiejà i wspó∏pracujà. ATMosfera: — To oczywiste: w zespole musi byç dobra wspó∏praca. JK: — I u nas tak to wyglàda. Gdy zaczyna∏em prac´ w DUT, jeden z kolegów powiedzia∏ ironicznie o tym zespole: dzieciaki. Obecnie mam du˝à satysfakcj´, ˝e te dzieciaki troch´ podros∏y i osiàgajà sukcesy. ATMosfera: — Jest w tym i Twoja zas∏uga. JK: — Obecnie bardzo modne jest zarzàdzanie przez cele (management by objectives). Ale wielu kierowników realizuje je nie jako faktyczne zarzàdzanie przez cele, ale jako zarzàdzanie przez strach. To jest bardzo cz´sto spotykany b∏àd. Szef przerzuca odpowiedzialnoÊç za osiàgni´cie okreÊlonych celów na swoich ludzi i straszy ich karami. ATMosfera: — O Twoim stylu zarzàdzania niektórzy mówià, ˝e jest bardziej kobiecy. JK: — Tak, wiem o tym. I wcale si´ tego nie wstydz´. Jest on zresztà bardzo popularny w Azji Po∏udniowo-Wschodniej. Nazywa si´ go czasem management by love and kindness. Oznacza podejÊcie partnerskie, uprzejme, bez elementu silnego nacisku.

Powiedzia∏bym, ˝e bardzo ch´tnie stosuj´ równie˝ inny styl. Sam okreÊlam go jako zarzàdzanie przez humor. Chodzi o poczucie humoru z du˝à dozà autoironii. ATMosfera: — Czyli, mówiàc j´zykiem popularnym, przede wszystkim metoda marchewki... JK: — Tak, choç nie tylko. Ludzie muszà mieç ÊwiadomoÊç, ˝e sà elementami pewnego mechanizmu, ale sà wa˝ni. Nie powinno si´ przyjmowaç z góry, ˝e oni wiedzà du˝o mniej ni˝ szef. Bardzo cz´sto nie jest to prawdà. Przeciwnie, nale˝y zak∏adaç, ˝e sà inteligentni i dobrze rozumiejà, co si´ dzieje wokó∏ nich. Trzeba umieç porozumiewaç si´ z nimi. Staram si´, ˝eby decyzje by∏y podejmowane przez ka˝dego pracownika. Raczej nie wymuszam ich na nikim — chyba ˝e mam g∏´bokie przekonanie o nietrafnoÊci post´powania. Wtedy dyskutujemy, próbuj´ wp∏ynàç na zmian´ sposobu myÊlenia. Ale unikam podejÊcia autokratycznego: ma byç tak, a nie inaczej i ju˝! Generalnie w moich kontaktach z ludêmi staram si´ wydobywaç ich najlepsze cechy. I wykorzystaç je jak najlepiej, a nie walczyç z ich s∏aboÊciami. To jest rzecz niby oczywista, nie mój wynalazek. ATMosfera: — Faktycznie, wszyscy o tym mówià, tylko ma∏o kto stosuje te zasady w praktyce. JK: — Niestety, w rzeczywistoÊci bardzo cz´sto bywa inaczej. Szef próbuje walczyç ze s∏aboÊciami pracowników. To jest oczywisty b∏àd. Ludzie sà wówczas sfrustrowani. W takiej atmosferze trudno o stworzenie dobrego zespo∏u. Powstaje wtedy grupa oboj´tnych Êredniaków. Wszyscy dostosowujà si´ do tego Êredniego poziomu. Ja uwa˝am, ˝e ka˝dy ma indywidualne predyspozycje, które w zespole Êwietnie si´


L U D Z I E ATM

W liceum gra∏ nami´tnie w bryd˝a sportowego. Ale to te˝ si´ urwa∏o któregoÊ dnia. By∏o jeszcze wiele ró˝nych zainteresowaƒ. Wszystkie trwajà jakiÊ czas, a póêniej znikajà. Nie zostawiajà d∏ugotrwa∏ego Êladu. W szkole ciekawi∏y go przedmioty Êcis∏e. Ale nie chcia∏ iÊç na politechnik´. Studiowa∏ fizyk´ (na Uniwersytecie Warszawskim). Postrzega jà jako implementacj´ matematyki we wszechÊwiecie. Od dawna interesowa∏ si´ informatykà. Ale jest, jak sam mówi, informatycznym dinozau-

rem. Mia∏ jeszcze kontakt z takimi komputerami, jak Odra 1304 czy 1305. DziÊ ma∏o kto pami´ta, jakie znaczenie mia∏y one w naszej gospodarce. Póêniej pracowa∏ na minikomputerze Mera 400. By∏ to nieudany klon urzàdzenia K 202 konstrukcji Jacka Karpiƒskiego. Dzisiaj móg∏by on Êmieszyç. Mia∏ bowiem pami´ç dyskowà w postaci wymiennego talerza o pojemnoÊci 2,5 MB. To pokazuje, jak szybko zmienia si´ Êwiat.

uzupe∏niajà.Dlatego lepiej wykorzystywaç dobre strony pracowników, a nie walczyç ze s∏abymi. ATMosfera: — Wykazujesz si´ bardzo dobrà znajomoÊcià metod zarzàdzania. Czy to Twoja ukryta pasja? Du˝o czytasz na ten temat? JK: — Nie jest to efektem pog∏´bionych studiów. Wynika po prostu z doÊwiadczenia. W czasie swojej kariery zawodowej wnikliwie obserwuj´ ró˝ne podejÊcie do organizacji. W jednej firmie pewne rzeczy sà naturalne, zupe∏nie oczywiste, bardzo ∏atwe do przeprowadzenia. W innej zaÊ — powodujà ogromne k∏opoty. I odwrotnie. Wykorzystuj´ zatem rozmaite doÊwiadczenia. OczywiÊcie sporo te˝ czytam na ten temat. ATMosfera: — Ale skàd u fizyka zainteresowanie mi´kkimi metodami zarzàdzania? JK: — To wià˝e si´ z mojà osobowoÊcià. Generalnie jestem cz∏owiekiem zgodnym. Staram si´ nie wymuszaç niczego na innych. Dlatego dla mnie jest to naturalny sposób kierowania. Panuje powszechne przekonanie,˝e handlowiec powinien byç agresywny. Czyli ma walczyç z klientem. I oczywiÊcie wygraç z nim. Wed∏ug mnie jest to z gruntu b∏´dne za∏o˝enie. Zawsze stara∏em si´ nie sprzedawaç produktów czy us∏ug, których sam bym nie kupi∏. Musz´ mieç przekonanie, ˝e to, co oferuj´ klientowi,ma okreÊlonà jakoÊç,a wi´c i wartoÊç. ATMosfera: — Mówisz, ˝e nie masz hobby. A przecie˝ sporo podró˝ujesz. JK: — RzeczywiÊcie, podró˝e sà obecnie mojà ulubionà formà sp´dzania wolnego czasu. Ale mog´ chyba powiedzieç, ˝e to jest raczej pasja mojej ˝ony. Ja jestem domatorem, a wi´c korzystam przy okazji. Dzi´ki temu troch´ je˝d˝´ po Êwiecie. Cz´sto sà to podró˝e na przyk∏ad na Daleki Wschód. Kilka razy by∏em w Tajlandii, Singapurze, Chinach. Lubi´ przy tym próbowaç specja∏ów miejscowej kuchni.

Jest te˝ par´ miejsc, które zawsze chcia∏em zobaczyç,a jeszcze mi si´ to nie uda∏o. Do dzisiaj wspominam tytu∏ podr´cznika j´zyka francuskiego, z którego uczy∏em si´ w liceum. By∏ to „Un jour j’irai a Paris”(Pewnego dnia pojad´ do Pary˝a). Ale nigdy jeszcze nie zwiedzi∏em tego miasta. Raz tylko przesiada∏em si´ na lotnisku. Szczególnym hobby jest kibicowanie aktywnym pasjom mojego syna, którymi sà lotnictwo i szybownictwo. Ciàgnie mnie, ˝eby spróbowaç te˝ samemu. Ale sà co najmniej dwie przeszkody.Dyscypliny te sà doÊç kosztowne i wymagajà du˝o czasu. Ponadto zdaj´ sobie spraw´,˝e pewnie szybko by mi si´ znudzi∏o. Dlatego nie nastawiam si´ na to. Aczkolwiek niedawno nadarzy∏a mi si´ okazja przelotu samolotem akrobacyjnym Extra 300 (oczywiÊcie jako pasa˝er). Po chwili wahania zdecydowa∏em si´ wsiàÊç. I nie powiem — prze˝ycie by∏o w moim odczuciu ekstremalne. Ale nie ˝a∏uj´. Przeciwnie, uwaw ˝am, ˝e warto by∏o spróbowaç.

Szczególnym hobby jest

kibicowanie aktywnym pasjom mojego syna, którymi sà lotnictwo i szybownictwo. Ciàgnie mnie,

˝eby spróbowaç te˝ samemu.

ATMqsfera

19


Nowoczesne rozwiàzania telekomunikacyjne

Poznaj naszà ofert´ sprawdê nasze referencje www.atman.pl

ATMAN

dla biznesu

r rozbudowana Êwiat∏owodowa infrastruktura telekomunikacyjna r niezawodny, gwarantowany dost´p do Internetu r us∏ugi telefoniczne r g∏ówne i zapasowe centra danych, biura zapasowe r inONE — kompleksowa obs∏uga informatyki i telekomunikacji Oferta specjalna — gigabit w sieci ATMAN r ∏àcza gigabitowe w sieciach miejskich, krajowych i mi´dzynarodowych

ATM S.A. ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa tel.: 0 22 51 56 100, faks: 0 22 51 56 600 biznes@atman.pl, www.atm.com.pl

ATMosfera 4/08 (36)  

Magazyn teleinformatyczny ATMosfera - biuletyn firmy ATM S.A.