Page 1

kwartalnik teleinformatyczny

Bezpieczeƒstwo danych w firmie — nowy model ochrony przedsi´biorstwa

Jak aktualizowaç Plany Ciàg∏oÊci Dzia∏ania? Zimowa Konferencja Teleinformatyczna ATM Biuletyn firmy ATM S.A.

nr 1/2007 (29)


OD REDAKCJI

Bezpieczna firma SPIS TREÂCI Plany Ciàg∏oÊci Dzia∏ania — jak je aktualizowaç? .............3 Karta inteligentna jako wielofunkcyjny identyfikator elektroniczny ...............................6 Wró˝by noworoczne ...................8 Zmierzch rozwiàzaƒ punktowych .................................8 Dost´p do aplikacji krytycznych ..................................9 Trend Micro skutecznie chroni sieci Cisco ......................................9 Polityka bezpieczeƒstwa w firmie .......................................10 Rok 2011 .......................................12 Wizja roli ATM S.A. na rynku multimedialnym ......14

Telekomunikacja nowej generacji .........................16

Wielka Gala grupy kapita∏owej ATM ............18 AktualnoÊci .................................19 Nietypowa kariera ekonomistki................................22

2

ATMqsfera

Tematem numeru jest bezpieczeƒstwo danych w firmie. To zagadnienie, do którego w ATM przywiàzujemy ogromnà wag´. Jak wiemy z doÊwiadczenia, a potwierdzajà to liczne badania, najcz´Êciej wyst´pujàcymi zagro˝eniami zwiàzanymi z korzystaniem z komputerów (sieci) sà wirusy oraz w∏amania przez Internet. Ale mnóstwo b∏´dów pope∏niajà równie˝ ich u˝ytkownicy. Nadal pokutuje przekonanie, ˝e do pe∏nego bezpieczeƒstwa w Internecie wystarcza firewall i system antywirusowy. W rzeczywistoÊci tak nie jest, a dostawcy stawiajà ju˝ obecnie na zaawansowane platformy kompleksowej ochrony danych. Oferowane rozwiàzania zabezpieczajàce, wspierajàce tak˝e systemy typu Business Continuity, zapewniajà dost´p do informacji nawet w przypadku du˝ych awarii Êrodowiskowych. Sytuacja poprawia si´ zatem, chocia˝ wolno. Opini´ t´ potwierdzajà autorzy artyku∏ów w tym numerze ATMosfery. Andrzej B∏aszczyk z ActivIdentity pisze o popularnych (a jednoczeÊnie skutecznych) inteligentnych kartach elektronicznych. Pozwalajà one na wielopoziomowà weryfikacj´, czyli uwiarygodnienie to˝samoÊci pracowników, ale równie˝ poprawiajà ogólne bezpieczeƒstwo zasobów IT. Obni˝a to koszty eksploatacji oraz podnosi wygod´ i wydajnoÊç pracy. Piotr Kalbarczyk, dyrektor zespo∏u ds. infrastruktury informatycznej w spó∏ce grupy Pioneer Pekao, podaje przyk∏ad w∏asnego pracodawcy, który w pe∏ni docenia znaczenie kompleksowej

Biuletyn informacyjny firmy ATM S.A. ISSN 1428-6513 Redaktor naczelny: Mieczys∏aw T. Starkowski Rada programowa: Marek Montoya, Artur Thielmann, Dariusz Wichniewicz Redakcja techniczna: El˝bieta Figurska Projekt makiety, sk∏ad i druk: MacArt Projekt Korekta, kolporta˝: Beata Wa˝yƒska Kontakt do redakcji: atmosfera@atm.com.pl

ochrony zasobów informatycznych. Nie zabezpiecza si´ tam tylko wybranych danych czy aplikacji, lecz implementuje si´ rozmaite systemy zabezpieczajàce, patrzàc na nie przez pryzmat funkcjonowania przedsi´biorstwa jako ca∏oÊci. Goràco zach´camy te˝ do lektury relacji z Zimowej Konferencji Teleinformatycznej ATM w Zakopanem.W marcu br. odby∏a si´ kolejna, ju˝ czternasta jej edycja. Tym razem has∏em przewodnim by∏a telekomunikacja nowej generacji. Sporo mówiliÊmy o zmianach w Êwiecie multimediów, ale tak˝e teleinformatyki w medycynie. Pierwszego lutego br. w ATM powsta∏ bowiem dzia∏ projektów medycznych i mamy gotowe rozwiàzanie: Archiwum TeleRadiologiczne. Nasza firma zamierza mocno wejÊç na ten rynek. Poza tym nie sposób nie odnotowaç w ATMosferze sukcesów naszej spó∏ki zale˝nej Cineman, która oferuje zaawansowane rozwiàzania multimedialne i dost´p do poszukiwanych treÊci filmowych. Chodzi o us∏ugi, które zapewniajà pe∏nà swobod´ w odbiorze treÊci multimedialnych, wykorzystujàc do tego celu Internet, bez szkody dla jakoÊci dêwi´ku i obrazu. Pierwsza w Polsce internetowa wypo˝yczalnia wideo to kolejny krok w realizacji planów multimedialnego podboju. ATM nie jest biernym obserwatorem czy doradcà. To zdecydowany i aktywny gracz, który rozdaje karty i prowadzi rozgrywk´. Mieczys∏aw T. Starkowski

ATM S.A. ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa tel.: 0 22 51 56 100, faks: 0 22 51 56 600 customer@atm.com.pl, www.atm.com.pl ATM S.A., Oddzia∏ Katowice ul. Pod M∏ynem 1c, 40-310 Katowice tel.: 0 32 35 95 661, faks: 0 32 35 95 660 katowice@atm.com.pl


SYSTEMY WS PA R C I A B I Z N E S U

Plany Ciàg∏oÊci Dzia∏ania

— jak je aktualizowaç? Rados∏aw Piedziuk Odpowiedê na pytanie, jak aktualizowaç Plany Ciàg∏oÊci Dzia∏ania (PCD), jest kluczowa dla ich przydatnoÊci. Dzi´ki u˝yciu odpowiedniej aplikacji proces utrzymania PCD mo˝e byç du˝o prostszy ni˝ si´ to wydaje.

Ka˝da organizacja, która chce ograniczyç ryzyko operacyjne, rozwa˝a przygotowanie Planu Ciàg∏oÊci Dzia∏ania (PCD). Opracowanie PCD niesie ze sobà liczne korzyÊci, g∏ównie zwiàzane z okreÊleniem stopnia krytycznoÊci poszczególnych procesów biznesowych oraz precyzyjnym okreÊleniem zasobów niezb´dnych do ich przywrócenia w sytuacji kryzysowej. Jednak˝e niewiele instytucji (g∏ównie finansowych) decyduje si´ na przygotowanie takiego dokumentu. Jednym z powodów, dla których tak si´ dzieje, sà trudnoÊci zwiàzane z bie˝àcà aktualizacjà informacji zawartych w PCD. Organizacje nieustannie si´ zmieniajà je˝eli chodzi o zakres dzia∏alnoÊci, procedury oraz ludzi i infrastruktur´. Wszystkie zmiany istotne z punktu widzenia ciàg∏oÊci procesów biznesowych w sytuacjach krytycznych powinny byç odzwierciedlone w PCD. Rodzi si´ zatem pytanie, jak zapanowaç nad lawinà

informacji dotyczàcych zmian w organizacji i wyselekcjonowaç tylko te, które dotyczà interesujàcych nas procesów biznesowych. W takiej sytuacji pomocne okazuje si´ oprogramowanie pozwalajàce na zarzàdzanie bazà danych o zasobach niezb´dnych do realizacji PCD, czyli o bazie Minimalnej Akceptowalnej Konfiguracji (MAK). Jednym z dost´pnych rozwiàzaƒ jest oferowana przez ATM aplikacja Atmosfera BCP, która jest pomocnym narz´dziem dla wszystkich organizacji, które tworzà lub majà ju˝ PCD, a chcà zoptymalizowaç proces aktualizacji danych.

Organizacje nieustannie si´ zmieniajà je˝eli chodzi o zakres dzia∏alnoÊci, procedury oraz ludzi i infrastruktur´.

Atmosfera BCP — przyjazne narz´dzie do utrzymania PCD Atmosfera BCP jest systemem, który pozwala na zagregowanie informacji o zasobach vv

ZARZÑDZANIE PERSONELEM ERP

C èród∏a danych dla Atmosfery BCP

LDAP

ZARZÑDZANIE INFRASTRUKTURÑ TELEINFORMATYCZNÑ

ZARZÑDZANIE PLANEM CIÑG¸OÂCI DZIA¸ANIA

HP OpenView

Centralne repozytorium

MS SMS

Ludzie

Sprz´t PCD

Dokumenty Cisco Works

ZARZÑDZANIE OBIEGIEM DOKUMENTÓW Lotus

Remedy

ATMqsfera

3


SYSTEMY WS PA R C I A B I Z N E S U

Wykorzystujàc aplikacj´,

klient ma równie˝ szybki dost´p do ca∏oÊci informacji PCD, dotyczàcej wybranych procesów biznesowych, procedur awaryjnych lub jednostek organizacyjnych.

Atmosfera BCP jest produktem, który mo˝na elastycznie dopasowaç do specyficznych potrzeb i metodyki tworzenia PCD wykorzystywanej przez danego klienta.

Renata Davidson, prezes firmy Davidson Consulting sp. z o.o.

Praca nad budowà Planu Ciàg∏oÊci Dzia∏ania nie koƒczy si´ na sporzàdzeniu pisemnego raportu i wyznaczeniu nowych standardów post´powania. Plan jest dokumentem ˝ywym i aby by∏ skuteczny, konieczna jest jego sta∏a aktualizacja. Wszelkie pojawiajàce si´ w instytucji zmiany, takie jak zatrudnienie nowych pracowników, reorganizacja struktury, przeprowadzka do innej siedziby czy zmiany w infrastrukturze technicznej muszà byç przeanalizowane i — jeÊli majà wp∏yw na plan — uwzgl´dnione w nim. Aktualizacja Planu Ciàg∏oÊci Dzia∏ania jest wi´c procesem ˝mudnym, niejednokrotnie

organizacji i wybranie z nich tylko elementów niezb´dnych dla utrzymania krytycznych procesów. Architektura systemu sk∏ada si´ z dwóch g∏ównych komponentów, obejmujàcych cz´Êç serwerowà i klienckà. W module serwerowym znajduje si´ silnik aplikacji, zarzàdzajàcy powiàzaniami mi´dzy zasobami, procesami krytycznymi, zespo∏em awaryjnym a procedurami awaryjnymi, wraz z dedykowanym repozytorium danych. Modu∏ kliencki zajmuje si´ komunikacjà z u˝ytkownikami systemu za poÊrednictwem przeglàdarki www (tzw. cienki klient). FunkcjonalnoÊç Atmosfery BCP obejmuje kilka obszarów: r zarzàdzanie aktualizacjà PCD; r zarzàdzanie informacjà o Minimalnej Akceptowalnej Konfiguracji (MAK); r modyfikowanie danych o PCD zgodnie z przyj´tym modelem zarzàdzania zmianami; r wspomaganie testów PCD oraz szkoleƒ dla nowych u˝ytkowników.

wymagajàcym modyfikowania wielu sk∏adajàcych si´ naƒ dokumentów. Wykorzystanie dedykowanych do tego celu narz´dzi, takich jak Atmosfera BCP, znacznie usprawnia wprowadzanie zmian. Wa˝ne jest, aby podczas aktualizacji nie duplikowaç danych na temat krytycznych zasobów. W tym celu wskazane jest, aby wybrane przez nas narz´dzie umo˝liwia∏o pobieranie danych z ju˝ posiadanych przez instytucj´ systemów i baz danych. Wówczas proces aktualizacji dokonywany jest tylko w danych êród∏owych i w oparciu o nie wprowadza si´ zmiany do dokumentacji planu.

Zarzàdzanie aktualizacjà PCD Dzi´ki tej funkcji klient mo˝e szybko aktualizowaç list´ krytycznych procesów biznesowych oraz odzwierciedliç je na tle struktury organizacyjnej. To samo dotyczy aktualizacji procedur awaryjnych oraz wszelkiej innej dokumentacji przypisanej do odpowiednich

4

ATMqsfera

procesów (np. map procesów). Wykorzystujàc aplikacj´, klient ma równie˝ szybki dost´p do ca∏oÊci informacji PCD, dotyczàcej wybranych procesów biznesowych, procedur awaryjnych lub jednostek organizacyjnych.

Zarzàdzanie informacjà o Minimalnej Akceptowalnej Konfiguracji (MAK) Ta funkcjonalnoÊç dotyczy wszystkich zasobów krytycznych niezb´dnych do realizacji PCD, a nast´pnie powiàzania tych zasobów (w tym pracowników i ról im przypisanych) do odpowiednich procedur awaryjnych. W celu lepszego wykorzystania posiadanych ju˝ przez klienta danych, informacje o zasobach mo˝na importowaç bezpoÊrednio z innych repozytoriów (np. systemów asset management, baz danych HR itp.). W ka˝dej chwili istnieje mo˝liwoÊç wygenerowania odpowiednio sprofilowanych raportów, np. dotyczàcych aktualnego stanu MAK dla wybranego procesu krytycznego lub informacji o ostatnio wprowadzonych zmianach w MAK itp.

Dariusz Ksià˝ek, kierownik zespo∏u zapewnienia jakoÊci w ATM S.A.

Atmosfera BCP jest kolejnym produktem ATM zbudowanym na platformie Atmosfera. Jest zestawem komponentów programistycznych, umo˝liwiajàcych szybkie budowanie aplikacji przeznaczonych do zarzàdzania z∏o˝onymi procesami biznesowymi w du˝ych organizacjach. Obiektowa architektura tworzonych aplikacji daje mo˝liwoÊç szybkiej rozbudowy oraz definiowania efektywnych mechanizmów wymiany danych z aplikacjami innych producentów. Tak jak wszystkie produkty z tej rodziny, Atmosfera BCP udost´pniana jest u˝ytkownikom za pomocà przeglàdarki internetowej. Platform´ t´ mo˝na wykorzystaç mi´dzy innymi

Modyfikowanie PCD zgodnie z przyj´tym modelem zarzàdzania zmianà Bardzo przydatnym elementem Atmosfery BCP jest opcja hierarchizacji uprawnieƒ u˝ytkowników. Dobrym przyk∏adem jest np. rozdzielenie funkcji wprowadzania danych od akceptacji


SYSTEMY WS PA R C I A B I Z N E S U

(autoryzacji) zmian oraz ograniczenie mo˝liwoÊci przeglàdu informacji tylko do zagadnieƒ b´dàcych w gestii danego u˝ytkownika. Atmosfera BCP pozwala równie˝ na automatyzacj´ informowania (via sms, e-mail) cz∏onków zespo∏u awaryjnego o wprowadzeniu zmian i koniecznoÊci zapoznania si´ z nowymi dokumentami lub np. pobrania nowej wersji procedury.

Wspomaganie testów PCD oraz szkoleƒ dla zespo∏u awaryjnego Aplikacja daje mo˝liwoÊç szybkiego przeprowadzenia symulacji i szkoleƒ na bazie testowych danych i procesów biznesowych. Ka˝dy z u˝ytkowników ma te˝ natychmiastowy dost´p do ca∏oÊci bazy wiedzy o PCD, zawierajàcej ró˝nego rodzaju dokumenty dodatkowe, powstajàce w trakcie projektu,np. regulaminy czy instrukcje.

Skonsolidowane korzyÊci dla klienta Organizacje o du˝ej skali dzia∏ania mogà ograniczyç swoje wydatki na zarzàdzanie ryzykiem operacyjnym dzi´ki wdro˝eniu PCD. Jego ak-

do nast´pujàcych zastosowaƒ: r IT Help Desk; r Internal workflow — Êledzenie procesów przep∏ywu pracy; r Document flow — obs∏uga dokumentów pierwotnie dost´pnych w formie papierowej; r Change Management System; r IT Call Center — wsparcie CTI + IVR; r Zarzàdzanie dostawcami — zewn´trzne SLA; r Pomiar wydajnoÊci procesów wewn´trznych — KPI; r Operacyjny CRM, Customer Support System; r Contact Center. Platforma Atmosfera zosta∏a zbudowana z wykorzystaniem technologii .NET firmy Microsoft. Firma Pink Elephant nada∏a naszemu rozwiàzaniu IT Help Desk certyfikat zgodnoÊci z metodykà ITIL.

tualizacja wymaga aplikacji, która pozwoli na wychwycenie wszystkich powiàzaƒ pomi´dzy zasobami a procedurami i pomo˝e w spójnej modyfikacji wszystkich elementów PCD, zgodnie ze zmianami dokonujàcymi si´ w organizacji.

qqq

Z Przyk∏ad interfejsu u˝ytkownika Atmosfery BCP

Atmosfera BCP jest produktem, który mo˝na elastycznie dopasowaç do specyficz-

Bogus∏aw Wrzosek,

ATM, aktywnie uczestniczy w pracach dostosowujàcych interfejs Atmosfery BCP do wymagaƒ, które krystalizujà si´ w miar´ powstawania Planu Ciàg∏oÊci Dzia∏ania. JednoczeÊnie dzi´ki temu póêniejsze opanowanie obs∏ugi aplikacji przez u˝ytkowników staje si´ znacznie ∏atwiejsze. Taki sposób tworzenia nowatorskiego oprogramowania przyj´ty przez zespó∏ projektowy spowodowa∏, ˝e dzi´ki temu powstaje aplikacja, która jest w pe∏ni funkcjonalna i odpowiada wszelkim oczekiwaniom u˝ytkowników. Ogromna w tym zas∏uga liderów wdro˝enia: architekta rozwiàzania Dariusza Ksià˝ka oraz m∏odego in˝yniera Paw∏a Parzychowskiego, który z wirtuozerià przekuwa wszelkie wizje i propozycje funkcjonalne na j´zyk programistyczny.

starszy kierownik projektu w ATM S.A.

Ze wzgl´du na nowatorski charakter zarówno tematyki BCP na polskim rynku, jak i samego oprogramowania, wdro˝enie Atmosfery BCP postawi∏o przed zespo∏em wiele wyzwaƒ. Kluczowe okaza∏o si´ doprecyzowanie wymagaƒ funkcjonalnych, które na etapie ofertowym zosta∏y sformu∏owane na bardzo ogólnym poziomie. Wymaga∏o to Êcis∏ej interakcji z klientem oraz zaanga˝owania konsultantów z dziedziny BCP, gdy˝ bez opracowanego Planu Ciàg∏oÊci Dzia∏ania klient nie mia∏ pe∏nego wyobra˝enia co do mo˝liwoÊci wykorzystywania powstajàcej aplikacji. Dlatego zespó∏ projektowy po stronie klienta, wraz z zespo∏em programistów

nych potrzeb i metodyki tworzenia PCD wykorzystywanej przez danego klienta. Dzi´ki temu u˝ytkownicy tego systemu mogà szybko opanowaç jego obs∏ug´ i nie ma koniecznoÊci modyfikacji ju˝ zebranych informacji. w

ATMqsfera

5


TECHNOLOGIA

Karta inteligentna jako wielofunkcyjny identyfikator elektroniczny Andrzej B∏aszczyk Rozmno˝enie uprawnieƒ, jakimi musimy uwiarygadniaç identyfikacj´ elektronicznà, wymaga integracji por´czanej to˝samoÊci. OdpowiedzialnoÊç za zabezpieczenie informacji przed nieuprawnionym dost´pem le˝y w r´kach organizacji, a w nie w r´kach u˝ytkowników. Artyku∏ prezentuje czynniki warunkujàce pomyÊlne wdra˝anie programów wielofunkcyjnych identyfikatorów elektronicznych.

X Rys. 1. Formaty kart inteligentnych

Interfejs USB Kontroler USB Wskaênik LED Kontroler kryptograficzny Kontroler kryptograficzny SIM WyÊwietlacz has∏a dynamicznego

6

ATMqsfera

Rola karty inteligentnej Karta inteligentna w formie karty p∏atniczej, w kombinacji z jednà z metod uwierzytelniania (has∏o statyczne, PKI, biometryka) wprowadza wielosk∏adnikowà weryfikacj´, podnosi bezpieczeƒstwo zasobów IT oraz uwiarygadnia to˝samoÊç. Po∏àczenie jej z kontrolà dost´pu do pomieszczeƒ dodatkowo obni˝a koszty utrzymania oraz podnosi wygod´ i wydajnoÊç pracy. Do obszarów, w których karta inteligentna mo˝e wnieÊç konkretne korzyÊci, mo˝na zaliczyç dost´p fizyczny do pomieszczeƒ, dost´p logiczny, zdalny dost´p do zasobów, dokumenty elektroniczne. Rysunek 1. przedstawia formaty, w jakich wyst´pujà karty inteligentne.

KorzyÊci Jako element kosztów, wdro˝enie karty inteligentnej wymaga silnych argumentów dla usankcjonowania programu pod wzgl´dem oszcz´dnoÊci i zysków. A oto korzyÊci p∏ynàce z wprowadzenia wielofunkcyjnego identyfikatora elektronicznego: r redukcja kosztów zarzàdzania has∏ami dzi´ki wprowadzeniu SSO (Single Sing-On — mechanizm jednokrotnego logowania) opartego na kartach; r przejrzysty i scentralizowany bud˝et serwisów identyfikacyjnych; r wymiana niefunkcjonalnych tokenów hase∏ jednorazowych; r oszcz´dnoÊci p∏ynàce z zastosowania podpisu cyfrowego; r dwusk∏adnikowe uwierzytelnienie; r integracja z PKI;

r podniesienie ogólnego poziomu zaufania oraz integralnoÊci systemów; r zwi´kszenia wygody u˝ycia, efektywnoÊci i wydajnoÊci pracy.

Standardy Brak zgodnoÊci mi´dzy kartami ró˝nych producentów owocuje standardami przemys∏owymi opisujàcymi interfejsy oraz modele danych. Standardy ISO 24727 oraz FIPS 201, gwarantujàce interoperacyjnoÊç na poziomie aplikacji oraz kart od ró˝nych producentów,stajà si´ kluczowe w programach narodowych elektronicznych dowodów to˝samoÊci i zdrowotnych lub identyfikacyjnych dla pracowników. Zastosowanie standardów w∏asnych (proprietary) pozwala obni˝yç wydatki poczàtkowe, ale np. zmiana dostawcy w przysz∏oÊci b´dzie wysoce kosztowna.

Zarzàdzanie Mikroprocesorowa karta inteligentna jest z∏o˝onà platformà wykonujàcà wiele zadaƒ oraz utrzymujàcà ró˝ne uprawnienia (has∏a, klucze kryptograficzne). Jako element wieloaplikacyjny musi byç zatem zarzàdzana przynajmniej tak jak komputer PC, z dodatkowym uwzgl´dnieniem elementów bezpieczeƒstwa.

Zarzàdzanie cyklem ˝ycia karty inteligentnej Systemy zarzàdzania cyklem ˝ycia identyfikatorów elektronicznych upraszczajà wdro˝enie oraz obs∏ug´ kart w organizacji i definiujà procesy i narz´dzia, które organizacja wykorzystuje do utrzymania pod kontrolà urzàdzeƒ uwierzytelniajàcych, poczàwszy od wydania identyfikatora


TECHNOLOGIA

a˝ po wygaÊni´cie wa˝noÊci. Pomini´cie elementu zarzàdzania skutkuje w przysz∏oÊci nieprzewidzianymi kosztami, a nieuwzgl´dnienie czynnika ludzkiego spotyka si´ z niech´cià do identyfikatora elektronicznego, w∏àczajàc w to ca∏kowite fiasko programów identyfikatorów elektronicznych.

Architektura Rysunek 2. ilustruje centralne procesy oraz punkty integracji systemu zarzàdzania kartami (CMS — Card Management System) z infrastrukturà, niezb´dne przy wdra˝aniu identyfikatora elektronicznego. Najwa˝niejsze elementy infrastruktury: r CMS pracuje jako urzàd rejestracji (RA — Registration Authority) dla urz´du certyfikacji (CA — Certification Authority); r oddzielenie logiki IdM (Identity Management) od logiki PKI i kontroli dost´pu fizycznego; r LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) — wzajemna wymiana informacji mi´dzy CMS a katalogiem korporacyjnym.

Droga do sukcesu Wymagana wiedza o programach kart wieloaplikacyjnych powoduje, ˝e zasoby wewn´trzne firmy potrzebne do prowadzenia projektu sà niewystarczajàce. Zbawienne okazuje si´ powierzenie programu doÊwiadczonym dostawcom oraz integratorom systemów z solidnie udokumentowanym doÊwiadczeniem. Wybór dostawców, pojawiajàcych si´ na rynku dzi´ki wàtpliwym przej´ciom lub oferowanym rozwiàzaniom firm trzecich (OEM), jest niebezpieczny i nieracjonalny.

Wydawanie i dystrybucja kart

Dost´p do pomieszczeƒ

U˝ytkownik Postissuance Serwisy samoobs∏ugowe

Funkcje Cykl ˝ycia identyfikatora elektronicznego obejmuje takie fazy jak: r rejestracja: wykorzystanie tylko kart uprawnionych; r wydawanie i dystrybucja kart: przyporzàdkowanie karty u˝ytkownikowi (binding) po potwierdzeniu to˝samoÊci; personalizacja do pracy w Êrodowisku PKI, has∏a jednorazowe (OTP — One Time Password), SSO lub innym. CMS umo˝liwia wydawanie kart lokalnie, z potwierdzeniem lub samoobs∏ugowo. Samoobs∏uga znacznie obni˝a przy tym koszty dostarczenia identyfikatora do u˝ytkownika; r aktualizacja aplikacji i uprawnieƒ: CMS pozwala samoobs∏ugowo aktualizowaç identyfikatory (post-issuance), przynoszàc nast´pujàce korzyÊci: v redukcj´ czasu i kosztów wdro˝enia, v szybszà wymian´ identyfikatora, v bezpieczny transport kart, v obni˝one ryzyko na wypadek utraty identyfikatora; r karty zast´pcze i zapasowe: szybkie wydanie identyfikatora zast´pczego oraz odtworzenie krytycznych uprawnieƒ wymaganych do poprawnej pracy u˝ytkownika na wypadek utraty lub uszkodzenia karty; r zakoƒczenie funkcji: rozliczenie identyfikatora oraz niezw∏oczne odwo∏anie wszystkich uprawnieƒ po zakoƒczeniu cyklu wykorzystania karty lub opuszczeniu organizacji przez u˝ytkownika.

XRys. 2. Karty majà z∏o˝ony cykl ˝ycia oraz punkty styku z infrastrukturà IT

Rejestracja

START

Zakoƒczenie funkcji

System zarzàdzania kartami (CMS)

Dost´p logiczny Aplikacje i systemy

Identity Management

Provisioning

PKI/Katalog

Zalecenia dotyczàce wdro˝eƒ identyfikatorów elektronicznych opartych na kartach inteligentnych obejmujà nast´pujàce elementy: r nie planuj ad hoc — najpierw zdefiniuj „Cyfrowe ID”; warsztaty konsultacyjne z dostawcà i integratorem ustalà wytyczne programu; r uruchom wdro˝enie pilota˝owe dla niewielkiej liczby u˝ytkowników; r testuj rozwiàzanie na reprezentatywnej grupie osób; r reorganizuj procesy biznesowe przed wdro˝eniem technicznym; r trzymaj si´ standardów i unikaj implementacji w∏asnych (proprietary); r implementuj karty jako cz´Êç programu zarzàdzania to˝samoÊcià (Identity Management), a nie jako cz´Êç inicjatywy PKI; r uwzgl´dnij w programie globalne zarzàdzanie cyklem ˝ycia identyfikatora elektrow nicznego. Autor jest Senior Consultantem w firmie ActivIdentity.

ATMqsfera

7


PA RT N E R Z Y

Wró˝by noworoczne XMicha∏ Jarski, Country Manager Poland, Internet Security Systems, an IBM company

Micha∏ Jarski Natura napotykanych przez nas zagro˝eƒ stale si´ zmienia. Atakujàcy próbujà coraz to nowych technik oszukiwania systemu operacyjnego, aplikacji, a wreszcie u˝ytkownika.

Tymczasem pokutuje powszechne przekonanie, ˝e do pe∏nego bezpieczeƒstwa w Internecie w zasadzie wystarczy firewall i system antywirusowy. Taki zestaw zabezpieczajàcy z roku na rok staje si´ coraz bardziej zawodny i coraz ∏atwiejszy do pokonania przez przest´pców. Mamy zatem z jednej strony narastajàce realne zagro˝enia, a z drugiej — z∏udne przeÊwiadczenie o zabezpieczeniu przed zagro˝eniami. Niektóre firmy specjalizujàce si´ w systemach AV zasugerowa∏y nawet tworzenie sta∏ych, strumieniowych aktualizacji szczepionek. Taka sytuacja stwarza ju˝ nie tylko trudnoÊç z nadà˝eniem aparatu zarzàdzajàcego systemem IT za aktualizacjami, ale implikuje nawet pytanie, na jak d∏ugo starczy zasobów firm antywirusowych na analizowanie i dostarczanie owych uaktualnieƒ. System taki jest bliski za∏amania i wydaje si´, ˝e jedynym obecnie dost´pnym Êrodkiem zaradczym jest

analiza behawioralna, która bez koniecznoÊci aktualizacji pozwala na rozpoznanie malware’u („co êle si´ zachowuje, musi byç z∏e” zamiast „jeÊli ten kawa∏ek kodu jest identyczny z posiadanà przez nas próbkà, wówczas uznaj go za wirusa”). Ju˝ na poczàtku ubieg∏ego roku pojawi∏y si´ przypadki wykorzystywania plików multimedialnych do przemycania wrogiego kodu. U˝ytkownicy chcàcy w ∏atwy sposób pozyskaç po˝àdane treÊci pobierajà podsuwane przez w∏amywaczy pliki z sieci P2P. W tak spreparowanych JPG-ach i AVI mo˝na zaszyç wrogi kod, który — wykorzystujàc luki w odtwarzaczach multimedialnych — zara˝a komputer nieÊwiadomego u˝ytkownika.W odpowiedzi na to zagro˝enie niektóre systemy P2P zacz´∏y nawet wprowadzaç filtry antywirusowe dla wymienianych w sieci plików, ale jest to oczywiÊcie w rozwiàzanie po∏owiczne.

Zmierzch rozwiàzaƒ punktowych XFranck Bernard, Major Accounts Manager Finland, Poland and Baltics, Fortinet

Franck Bernard Dziesi´ç lat temu, chcàc sprostaç wymogom coraz bardziej konkurencyjnej gospodarki, przedsi´biorstwa musia∏y otworzyç i skomplikowaç swoje sieci.

Naturalnà konsekwencjà by∏a fala zagro˝eƒ wynikajàcych z po∏àczenia systemów. Wielu dostawców bezpieczeƒstwa wyspecjalizowa∏o si´ w wàskich dziedzinach wiedzy, dostarczajàc systemy realizujàce tylko jednà, wybranà funkcjonalnoÊç: firewall + VPN, antywirus, IPS, antyspam albo filtracj´ treÊci. PrzepustowoÊç sieci roÊnie jednak razem z rozwojem gospodarki opartej na wymianie informacji. Sta∏o si´ to prawdziwym problemem dla przedsi´biorstw, które zainwestowa∏y w podejÊcie best-of-breed.Jak radziç sobie z rosnàcym zapotrzebowaniem na pasmo,a jednoczeÊnie ze z∏o˝onoÊcià zagro˝eƒ wymagajàcych g∏´bszego, a co za tym idzie bardziej zasoboch∏onnego skanowania zawartoÊci? Odpowiedê ukryta jest w trzech literach: UTM (Unified Threat Management). Niektórzy dostawcy rozwiàzaƒ bezpieczeƒstwa zrozumieli

8

ATMqsfera

to wczeÊniej, inni póêniej. ˚eby wyjÊç obronnà r´kà z klinczu mi´dzy bezpieczeƒstwem a wydajnoÊcià sieci,przedsi´biorstwa — du˝e czy ma∏e — nie majà innego wyjÊcia jak zdecydowaç si´ na podejÊcie, w którym wszystkie istniejàce funkcjonalnoÊci bezpieczeƒstwa sà zintegrowane w jednej platformie, zunifikowanej i wspomaganej sprz´towo. W ramach rynku UTM mo˝na znaleêç wiele podzia∏ów,np.wed∏ug liczby funkcji bezpieczeƒstwa realizowanych przez urzàdzenie, wykorzystania wspomagania sprz´towego czy te˝ u˝ycia technologii na licencji stron trzecich. Jedno jest pewne: Fortinet mo˝e byç nazwany pionierem UTM. Co wi´cej, FortiGate pozostaje najpe∏niejszà realizacjà tej koncepcji, poniewa˝ pozwala na zaimplementowanie firewalla z (SSL) VPN i/lub antywirusa i/lub antyspamu i/lub IPS-a w i/lub filtracji URL/treÊci.


PA RT N E R Z Y

Dost´p do aplikacji krytycznych Jacek Browarski Im bardziej przedsi´biorstwo inwestuje w rozwiàzania informatyczne i opiera na nich swojà podstawowà dzia∏alnoÊç, tym wi´cej informacji gromadzi.

JednoczeÊnie u˝ytecznoÊç i aktualnoÊç tych danych ma ogromny wp∏yw na dzia∏anie aplikacji biznesowych, a wi´c i ca∏ej firmy. Hitachi Data System specjalizuje si´ w rozwiàzaniach zabezpieczajàcych i umo˝liwiajàcych bezprzerwowy dost´p do danych aplikacji krytycznych. Jest producentem systemów pami´ci masowych oraz oprogramowania zwi´kszajàcego ich funkcjonalnoÊç. W Polsce wspó∏pracuje z firmami partnerskimi. Pomagajà one dotrzeç do klientów, zajmujà si´ równie˝ instalacjà i implementacjà tych rozwiàzaƒ oraz ich serwisem.Jednà z takich firm jest ATM S.A. Bezpieczeƒstwo danych mo˝na rozpatrywaç w trzech aspektach. Po pierwsze, chodzi o bezpieczny dost´p do informacji, szybka i efektywna ich replikacja oraz rozwiàzania umo˝liwiajàce szybkie odtworzenie w przypadku ich utraty (disc-to-disc). Je˝eli kopia danych jest przechowywana na macierzy dyskowej, ich odtworzenie z backupu trwa bardzo krótko.

XJacek Browarski, Channel Manager w Hitachi Data Systems sp. z o.o.

Rozwiàzania wspierajàce systemy typu Business Continuity zapewniajà dost´p do informacji nawet w przypadku du˝ych awarii Êrodowiskowych (podstawowe centrum przetwarzania danych). Podstawà jest replikacja danych, czyli mo˝liwoÊç przechowywania kopii w oÊrodku zapasowym. Przedsi´biorstwo musi mieç zatem w∏asny oÊrodek zapasowy albo zamawiaç takà us∏ug´, na przyk∏ad w ATM. OczywiÊcie niezb´dne sà ∏àcza mi´dzy tymi oÊrodkami. W przypadku dobrej jakoÊci tych ∏àczy mo˝na si´ nawet pokusiç o tzw. przechowywanie danych on-line, czyli ca∏y czas aktualnej kopii danych w oÊrodku zapasowym. Podstawà jest replikacja na macierzach dyskowych, które potrafià w sposób szybki i bezpieczny wykonywaç kopie danych w czasie rzeczywistym. Na to nak∏adajà si´ mechanizmy zwiàzane z prze∏àczaniem aplikacji biznesowych do pracy w oÊrodku zapasowym (w tym w równie˝ specjalizuje si´ ATM).

Trend Micro chroni sieci Cisco Piotr Kluczwajd Rozwój zagro˝eƒ i ataków sieciowych przyczyni∏ si´ do poszukiwania i sukcesywnego wprowadzania metod zapobiegania rozprzestrzenianiu si´ epidemii sieciowych.

Ochrona wdra˝ana dotàd jedynie w centralnych punktach sieci ∏àczona jest coraz cz´Êciej z ochronà lokalnà stacji roboczych i komputerów przenoÊnych. Dzi´ki temu sieciowe elementy zabezpieczajàce mogà obecnie dysponowaç dodatkowymi, dotàd niedost´pnymi informacjami na temat poziomu bezpieczeƒstwa poszczególnych urzàdzeƒ, z wykorzystaniem których u˝ytkownicy próbujà uzyskaç dost´p do chronionych zasobów firmowych. Technologie tego typu okreÊlane sà mianem NAC (Network Access Control lub Network Admission Control). Pozwalajà one w niezwykle skuteczny sposób nie tylko kontrolowaç, kto ma dost´p do serwerów korporacyjnych, ale równoczeÊnie zapobiegaç mo˝liwoÊci rozprzestrzeniania si´ zagro˝eƒ.

XPiotr Kluczwajd, dyrektor ds. rozwoju Clico (przedstawiciel firmy Trend Micro)

Wspierajàc technologie NAC i ÊciÊle wspó∏pracujàc z Cisco, firma Trend Micro dostarcza rozwiàzania s∏u˝àce do skutecznej ochrony sieci. Dodatkowo rodzina tych produktów wyposa˝ona jest w systemy wykrywania, blokowania i usuwania oprogramowania szpiegowskiego. Ponadto firma Trend Micro jako jedyny dostawca na rynku potrafi reagowaç na zagro˝enia i blokowaç epidemie z du˝o wi´kszym wyprzedzeniem ni˝ konkurencja. Osiàga to dzi´ki unikatowej technologii EPS (Enterprise Protection Strategy), która w po∏àczeniu z systemem usuwania uszkodzeƒ powsta∏ych w wyniku ewentualnej infekcji wirusami (tzw.Damage Cleanup Services) umo˝liwia redukcj´ kosztów zwiàzanych z zarzàdzaniem i utrzymaniem bezpiew czeƒstwa ka˝dego przedsi´biorstwa.

ATMqsfera

9


PA RT N E R Z Y

Polityka bezpieczeƒstwa

w firmie Piotr Kalbarczyk

Wszystkie instytucje, które zajmujà si´ dzia∏alnoÊcià finansowà, traktujà kwestie bezpieczeƒstwa jako dzia∏ania priorytetowe, o kluczowym znaczeniu dla ich funkcjonowania.

Z Piotr Kalbarczyk, dyrektor zespo∏u ds. infrastruktury informatycznej w Pioneer Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Pioneer Pekao Investment Management S.A.

10

ATMqsfera

Takie podejÊcie jest podyktowane przede wszystkim troskà o klientów, którzy traktujà tego typu firmy jako instytucje zaufania publicznego. Nie chcàc zawieÊç tego zaufania, Pioneer Pekao zapewnia swoim klientom oraz powierzonym aktywom maksymalnie wysoki poziom bezpieczeƒstwa. Obecnie, kiedy biznes finansowy, jak i zwiàzane z nim zagro˝enia podlegajà szybkim, bezustannym zmianom, zadanie zbudowania efektywnego systemu bezpieczeƒstwa jest trudne i wymaga zaanga˝owania wszystkich pracowników. Ka˝da osoba odpowiedzialna za zbudowanie systemu bezpieczeƒstwa powinna przyjàç podstawowe za∏o˝enia. System bezpieczeƒstwa dotyczy wszystkich krytycznych dla funkcjonowania firmy procesów biznesowych.W latach kiedy poziom stosowanej przez przedsi´biorstwa technologii informatycznej by∏ wyznacznikiem poziomu rozwoju przedsi´biorstwa, bezpieczeƒstwo systemów postrzegane by∏o g∏ównie przez pryzmat zastosowanej technologii informatycznej. Stosowanie rozwiàzaƒ typu firewall, skanerów antywirusowych czy rozbudowanych systemów do tworzenia kopii zapasowych by∏o oznakà wysokiego poziomu bezpieczeƒstwa. Dopiero zmiany w sposobie funkcjonowania przedsi´biorstw, zarzàdzania nimi, a tym samym postrzegania roli systemów informatycznych, pozwoli∏y na stworzenie nowego modelu bezpieczeƒstwa opartego na procesach biznesowych. Zmiana ta z punktu widzenia firmy oznacza, ˝e nie zabezpiecza si´ ju˝ tylko poszczególnych aplikacji, ale funkcjonowanie firmy jako ca∏oÊci. PodejÊcie to uzasadnia wydatki ponoszone na system bezpieczeƒstwa. Pioneer Pekao jako jeden z celów funkcjonowania stawia sobie wypracowanie zysku,

a co za tym idzie ocenia ponoszone wydatki przez pryzmat osiàganych profitów. Ka˝dy proces posiada opis okreÊlajàcy wykorzystywane zasoby (finansowe, ludzkie, rzeczowe, profil ryzyka, powiàzane akty prawne). Dzi´ki wiedzy na temat jego umiejscowienia w ∏aƒcuchu wartoÊci firmy znamy jego wp∏yw na osiàgany zysk. Zatem korelacja tych informacji z planowanymi wydatkami na system bezpieczeƒstwa pozwala na dostosowanie go do wymagaƒ firmy. Jest to równie˝ sposób na oszacowanie potencjalnych strat, jakie mo˝e przynieÊç brak zabezpieczeƒ. Poruszajàc si´ tylko w sferze systemów informatycznych, nie by∏oby mo˝liwe przygotowanie podobnego uzasadnienia, gdy˝ taka prezentacja odnosi∏aby si´ wy∏àcznie do wydatków. Budowanie systemu bezpieczeƒstwa jest procesem ciàg∏ym, uwzgl´dniajàcym zmiany w firmie i jej otoczeniu. Do najcz´Êciej wyst´pujàcych w bran˝y finansowej zmian nale˝à: wzrost skali prowadzonego biznesu, wchodzenie nowych produktów, rozwój kooperacji, zmiany narz´dzi wykorzystywanych do obs∏ugi procesów lub ich optymalizacja. Ka˝dorazowo takie zdarzenie powinno znaleêç odzwierciedlenie w systemie bezpieczeƒstwa. Z mojej praktyki wynika, ˝e najcz´stszym modyfikacjom podlegajà systemy informatyczne ze wzgl´du na coraz wi´kszy stopieƒ zinformatyzowania firm oraz dynamiczny rozwój technologii IT. System bezpieczeƒstwa jest systemem dedykowanym dla konkretnej firmy. Budujàc go, mo˝na oprzeç si´ na istniejàcych normach czy opisach „dobrych praktyk”, niemniej ka˝dy taki system musi byç dostosowany do indywidualnych potrzeb i mo˝liwoÊci firmy. Zbudowany w Pioneerze system bezpieczeƒstwa chroni: r aktywa w wysokoÊci 26 mld z∏otych,


PA RT N E R Z Y

r dane ponad 700 tys. klientów, r inwestycje w 27 funduszach i subfunduszach o ró˝norodnej polityce inwestycyjnej, r wymian´ informacji zarówno wewnàtrz grupy Pioneer Global Asset Management, jak i z instytucjami zewn´trznymi typu banki, biura maklerskie, dostawcy informacji finansowych, r zintegrowane procesy biznesowe. Skala prowadzonego przez Pioneer Pekao biznesu wymusza przyj´cie nowoczesnych i niezawodnych rozwiàzaƒ w dziedzinie bezpieczeƒstwa, opartych na dobrze znanych wszystkim zajmujàcym si´ bezpieczeƒstwem za∏o˝eniach, tj. poufnoÊci, integralnoÊci, dost´pnoÊci, niezawodnoÊci i autentycznoÊci. W przypadku Pioneera najistotniejsze dane chronione sà przed nieupowa˝nionym dost´pem z zewnàtrz przez system firewalli. Natomiast system detekcji i zapobiegania w∏amaniom Êledzi zarówno wn´trze firmy, jak i monitoruje sygna∏y pochodzàce ze Êwiata zewn´trznego. Ograniczony jest tak˝e dost´p do pomieszczeƒ, w których przetwarzane sà dane poufne. Informacje wymieniane z kooperantami przekazywane sà kana∏ami szyfrowanymi lub same sà szyfrowane. Coraz cz´Êciej w przypadku integracji z systemami kooperantów z przekazywania danych eliminowany jest czynnik ludzki na rzecz automatycznych rozwiàzaƒ informatycznych. Równie˝ ka˝dy pracownik ma okreÊlony poziom dost´pu do informacji, wynikajàcy z pe∏nionych przez niego obowiàzków. Praca na krytycznych danych mo˝liwa jest tylko przy u˝yciu przeznaczonych do tego aplikacji, które dodatkowo zachowujà informacj´ o aktywnoÊci u˝ytkownika. Poniewa˝ integralnoÊç danych mo˝e równie˝ zostaç naruszona przez dzia∏ania z∏oÊliwego kodu, sà one zabezpieczane bezpoÊrednio przez systemy antywirusowe na poziomie dost´pu do sieci, serwerów i stacji roboczych. Oprócz tego wykorzystywanie ró˝nych skanerów zmniejsza ryzyko, ˝e dane zostanà zainfekowane. PoÊrednio w ich ochronie pomagajà systemy filtrujàce poczt´ elektronicznà oraz dost´p do Internetu. Jednym z istotniejszych elementów systemu bezpieczeƒstwa Pioneer Pekao jest zapewnienie ciàg∏oÊci dzia∏ania. Ârodowisko wspomagajàce ciàg∏oÊç bazuje na systemach klastrowych, sieci SAN i wydzielonym oÊrodku zapasowym. Jego funkcjonowanie mo˝liwe jest dzi´ki wspó∏pracy z firmà ATM S.A. W przypadku wystàpienia sytuacji o charakterze katastrofy rozwiàzanie to zabezpiecza nieprzerwane funkcjonowanie firmy od poziomu pojedynczych systemów krytycznych do poziomu organizacji.

Siedziba podstawowa

Siedziba zapasowa

Sieç LAN

Sieç LAN FC

NetBackup cluster Windows cluster AIX cluster FC Sieç SAN

Polityka bezpieczeƒstwa Pioneer Pekao stanowi pokaêny zbiór procedur i instrukcji. Jej prawid∏owa realizacja uzale˝niona jest od pracowników, którzy w systemach bezpieczeƒstwa odgrywajà kluczowà rol´.U˝ytkownicy z racji wykonywanych zadaƒ posiadajà dost´p do istotnych dla firmy danych.Bez ÊwiadomoÊci znaczenia tych informacji, poziomu ich dost´pnoÊci oraz mo˝liwych zagro˝eƒ,mogliby w sposób nieÊwiadomy doprowadzaç do ich ujawnienia. Istnieje zatem koniecznoÊç prowadzenia cyklicznych szkoleƒ,których efektem powinno byç podniesienie ÊwiadomoÊci pracowników w zakresie istniejàcych zagro˝eƒ, sposobów ich unikania oraz koniecznoÊci stosowania obowiàzujàcych w firmie przepisów. Z uwagi na fakt, ˝e zarzàdzanie bezpieczeƒstwem stanowi z∏o˝one zagadnienie oraz poch∏ania znaczne zasoby, Pioneer Pekao optymalizuje rozwiàzania dotyczàce systemu bezpieczeƒstwa. Efektem tych dzia∏aƒ sà ujednolicone rozwiàzania techniczne, standardy i procedury w ramach grupy Pioneer Global Asset Management. Dodatkowo, dzi´ki wykorzystaniu synergii grupy, ograniczane sà wydatki zwiàzane z systemem bezpieczeƒstwa. Funkcjonujàcy system podlega cyklicznym testom i audytom. Ich celem jest kontrola poziomu istniejàcych zabezpieczeƒ i realizacji polityki bezpieczeƒstwa firmy.W korporacjach takich jak Pioneer zarzàdzanie bezpieczeƒstwem ma kluczowe znaczenie dla dzia∏alnoÊci biznesowej. Dlatego stale sprawdzamy w i udoskonalamy istniejàce rozwiàzania.

Sieç SAN

Z Ârodowisko wspierajàce plany utrzymania ciàg∏oÊci Pioneer Pekao

System bezpieczeƒstwa

dotyczy wszystkich krytycznych dla funkcjonowania firmy procesów biznesowych.

Ârodowisko wspomagajàce ciàg∏oÊç bazuje na systemach klastrowych, sieci SAN i wydzielonym oÊrodku zapasowym. Jego

funkcjonowanie mo˝liwe jest dzi´ki

wspó∏pracy z firmà ATM S.A.

Piotr Kalbarczyk jest dyrektorem zespo∏u ds. infrastruktury informatycznej w Pioneer Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Pioneer Pekao Investment Management S.A.

ATMqsfera

11


I N F O R M AT Y K A W ÂWI EC I E GLOBALIZACJ I

Rok 2011 Andrzej Karpiƒski Zenon W´drowycz siedzi przy laptopie. Korzystajàc z darmowego Internetu v. 7 i Web2.1 zamyka okno z reklamà flash proszku do prania, by op∏aciç czynsz za mieszkanie oraz abonament RTV wraz z nale˝nym podatkiem za IP.

Nast´pnie przeinstalowuje IE (bo wymagane wersje Javy sà ró˝ne dla ró˝nych serwisów) i uruchamia aplet do swojego konta w biurze maklerskim. Po obejrzeniu krótkiego filmu na temat us∏ug ubezpieczeniowych i udzieleniu prawid∏owej odpowiedzi na ankiet´ sprawdzajàcà znajomoÊç obejrzanej reklamy, przeglàda opcje na przysz∏oroczne ceny buraków cukrowych. Póêniej zerka na program pocztowy, czy w inboksie (mi´dzy reklamami us∏ug bankowych, cementu oraz zmian wielkoÊci ró˝nych cz´Êci cia∏a u p∏ci obojga) ma wiadomoÊç od rodziny w sprawie daty jubileuszu stryja Mariana w Atomicach. Musi si´ spieszyç, bo za 15 minut w kanale multimedialnym popularnego portalu zacznie si´ jego ulubiony serial „M jak Mi´so Mielone”. W takim Êwiecie b´dziemy prawdopodobnie budziç si´ ka˝dego dnia ju˝ za kilka lat. Idee globalnej wioski i spo∏eczeƒstwa popin-

12

ATMqsfera

formacyjnego b´dà królowaç w ka˝dym domu. Nie da si´ wtedy op∏aciç czynszu czy za∏atwiç spraw urz´dowych bez laptopa i Internetu v. 7 z Web2.1. Darmowy VoIP po upadku operatorów dominujàcych zastàpi telefony, a posiadanie telewizora bez komputera i antenki GigaEthernet stanie si´ ekstrawagancjà porównywalnà tylko z u˝ytkowaniem samochodu z silnikiem spalinowym. Wszystko b´dzie dzia∏aç w oparciu o IP. Technologicznie nie ma przeszkód, by tak by∏o ju˝ dziÊ. Przynajmniej do momentu, w którym nie zaczniemy zwracaç uwagi na bezpieczeƒstwo...

Zagro˝enia Popularyzacja Internetu i komputerów powoduje, ˝e ÊwiadomoÊç technologiczna przeci´tnego u˝ytkownika stale si´ pogarsza. Kowalski kupuje w supermarkecie laptop z preinstalowanym wiodàcym systemem


I N F O R M AT Y K A W ÂWI EC I E GLOBALIZACJ I

operacyjnym. Do tego pakiet internetowy u jednego ze standardowych dostawców. Po kilku godzinach i paru telefonach do zaprzyjaênionych informatyków zazwyczaj udaje mu si´ wszystko pod∏àczyç i uzyskaç dost´p do sieci. Niczego nieÊwiadomy, 3 sekundy póêniej ma na komputerze pierwszego trojana, a w ciàgu nast´pnych 12 minut — 5 kolejnych. Czekajà tylko, by ktoÊ z ich pomocà skorzysta∏ z numeru karty kredytowej czy konta w banku nieszcz´snego u˝ytkownika, a w najlepszym razie pozwalajà przeglàdaç jego poczt´, pliki na dysku, rozmowy gadu-gadu czy histori´ odwiedzanych stron. 80 procent przepustowoÊci zakupionego ∏àcza poch∏ania rozsy∏anie spamu do innych, którzy — równie nieÊwiadomi zagro˝eƒ — postanowili tak˝e za∏o˝yç sobie Internet. Gdy zaÊ setki tysi´cy trojanów rozrzuconych po ca∏ym Êwiecie zaczynajà równoczeÊnie na komend´ atakowaç jakàÊ sieç czy serwis — mijajà dni, zanim uda si´ opanowaç sytuacj´. To nie jest futurystyczna wizja, ale dzisiejsza rzeczywistoÊç. Wspó∏czesne programy antywirusowe wykrywajà prawie 300 tysi´cy znanych koni trojaƒskich, wirusów, dialerów i innych z∏oÊliwych programów. Ka˝dego dnia przybywa ich kilkadziesiàt. Co kilka miesi´cy jesteÊmy Êwiadkami spektakularnych ataków DDoS nowych robaków, które uniemo˝liwiajà dost´p do znanych portali, banków czy operatorów majàcych miliony u˝ytkowników sieci. Spam stanowi dziÊ 60 proc. poczty przesy∏anej w sieci, mimo istniejàcych sankcji prawnych i wysi∏ków administratorów. Win´ za taki stan rzeczy ponoszà operatorzy i b∏´dne za∏o˝enie, ˝e bezpieczeƒstwo jest prywatnà sprawà u˝ytkowników. Czy mo˝na tolerowaç taki stan, majàc na uwadze wizj´ przysz∏oÊci, w której komputer pozwala za∏atwiç wi´kszoÊç spraw i na którym znajduje si´ wi´kszoÊç informacji o u˝ytkowniku? Przysz∏oÊci, w której nie ma tradycyjnych telefonów, klasycznej telewizji, okienka bankowego czy biura obs∏ugi petentów w urz´dzie. I spróbujmy odpowiedzieç, kto powinien byç odpowiedzialny za utrzymanie takiego Êwiata w dzia∏aniu i porzàdku, by kolejny robal sieciowy nie pozbawia∏ milionów ludzi dost´pu do telefonu, telewizji, portali, banków.

Niemodna merytoryka O ile w przypadku bezpieczeƒstwa w korporacjach ÊwiadomoÊç zagro˝eƒ roÊnie, a coraz doskonalsze narz´dzia (firewall, IPS, antywirusy, antyspamy itd.) pozwalajà radziç sobie z bie˝àcymi problemami, o tyle u u˝ytkowników indywidualnych sytuacja wyglàda coraz

gorzej. Najpopularniejsza w kraju us∏uga powszechnego dost´pu do sieci oferuje niczym niezabezpieczony publiczny adres IP poprzez niczemu niepotrzebne oprogramowanie bezpoÊrednio na systemie operacyjnym u˝ytkownika, który w ciàgu kilku sekund mo˝na skompromitowaç. I tak si´ w∏aÊnie dzieje. Tymczasem automaty wyszukujà nowo przy∏àczonych u˝ytkowników i sprawdzajà, jakie us∏ugi w systemie majà dost´pne i czy ju˝ istniejà zainstalowane kopie z∏oÊliwego oprogramowania. JeÊli sytuacja jest standardowa (a zwykle tak jest) — instalujà si´. Przeci´tny u˝ytkownik d∏ugo nie podejrzewa, ˝e cokolwiek z∏ego dzieje si´ z jego komputerem czy z jego danymi. Nie wie przecie˝, co to jest patch, smb, trojan, NAT, firewall, a cz´sto i antywirus.Tym bardziej nie zdaje sobie sprawy, jakie zagro˝enie stanowi, b´dàc cz´Êcià wielkich sieci rozsy∏ajàcych spam czy przeprowadzajàcych ataki DDoS. Wi´kszoÊç operatorów podchodzi do zagadnieƒ bezpieczeƒstwa równie niefrasobliwie, t∏umaczàc, ˝e nie mo˝na sprzedaç us∏ugi, jeÊli nie b´dzie prosta. Warto jednak (cytujàc za Cyprianem Kamilem Norwidem) odró˝niaç prostot´ od prostactwa. Konsekwentne projektowanie bezpiecznych i przyjaznych u˝ytkownikowi us∏ug mo˝na uznaç za przejaw informatyzacji, czyli upraszczania Êwiata. Coraz wi´ksza grupa u˝ytkowników ma wówczas dost´p do coraz doskonalszych narz´dzi. Sà one bezpieczne i przemyÊlane. Niosà z sobà prostot´ wynikajàcà z logiki oraz doÊwiadczeƒ, jakie informatyka zdoby∏a w ciàgu dziesi´cioleci. Niestety, cz´Êç pomys∏ów na u∏atwienie ˝ycia u˝ytkownikom pochodzi nie z logicznej i kompleksowej analizy, wykonanej przez znajàcych si´ na rzeczy profesjonalistów, lecz z wizji osób nie majàcych podstaw merytorycznych lub doÊwiadczenia, by zrozumieç mechanizmy, jakimi rzàdzi si´ cyfrowy Êwiat. Powoduje to stan, w którym z jednej strony mamy coraz gorzej wykszta∏conych technologicznie u˝ytkowników, z drugiej zaÊ — narz´dzia i produkty wymyÊlane sà przez rynek, a nie przez in˝ynierów. Odrzucanie wieloletniego doÊwiadczenia z czasem okazuje si´ coraz kosztowniejsze. Pozostaje jednak nadzieja, ˝e rosnàca ÊwiadomoÊç osób rozwijajàcych sieci, nowe produkty i us∏ugi oraz wzajemna wspó∏praca mi´dzy operatorami doprowadzà do sytuacji, gdy bezpieczny Internet b´dzie standardem, a operatorzy przestanà unikaç odpowiedzialnoÊci za bezpieczeƒstwo u˝ytkowników koƒcowych. To jedyna metoda, by wizja globalnej wioski nie okaza∏a si´ wkrótce pow czàtkiem koƒca Êwiata :)

80 procent przepustowoÊci zakupionego ∏àcza poch∏ania rozsy∏anie spamu

do innych, którzy — równie nieÊwiadomi zagro˝eƒ — postanowili tak˝e za∏o˝yç sobie Internet.

Warto (cytujàc za Cyprianem Kamilem Norwidem)

odró˝niaç prostot´ od prostactwa.

Mamy coraz gorzej wykszta∏conych technologicznie u˝ytkowników, z drugiej strony — narz´dzia i produkty

wymyÊlane sà przez rynek, a nie przez in˝ynierów.

ATMqsfera

13


INFORMACJE DLA I NWESTORÓW

Wizja roli ATM S.A. na rynku medialnym Maciej Kobia∏ko Powo∏ujàc wspólnie z Monolith Films spó∏k´ Cineman, ATM S.A. po raz kolejny wyznaczy∏a trend ewolucji us∏ug telekomunikacyjnych w naszym kraju. Chodzi o us∏ugi, które w rewolucyjnym tempie zapewniajà pe∏nà swobod´ w odbiorze treÊci multimedialnych, wykorzystujàc do tego celu Internet.

INFRASTRUKTURA

Serwery multimedialne

Zarzàdzanie trescià

INTERNET

U˝ytkownik

System Êwiadczenia Z us∏ug multimedialnych

14

ATMqsfera

Pierwsza w Polsce internetowa wypo˝yczalnia wideo to kolejny krok w realizacji planów multimedialnego podboju. Nie chcemy byç tylko biernym obserwatorem czy doradcà. JesteÊmy zdecydowanym i aktywnym graczem, który rozdaje karty i prowadzi rozgrywk´. Wspó∏pracujemy z firmà Microsoft, której systemy WMS (Windows Media Services) sà wykorzystywane do dystrybucji treÊci na ˝àdanie, a tak˝e w trybie na ˝ywo. Nasze rozwiàzania i sieç sà przygotowane do transmisji sygna∏ów wysokiej jakoÊci, obejmujàc zarówno internetowe us∏ugi typu VOD (Video on Demand — us∏uga umo˝liwiajàca natychmiastowy dost´p do treÊci multimedialnych), jak i HDTV (High Definition Television — telewizja wysokiej jakoÊci). Obecnie trwa budowa ogólnopolskiej sieci dystrybucji treÊci, gwarantujàcej gigabitowe transmisje bez opóênieƒ czy strat, która ma stanowiç podstaw´ do Êwiadczenia wszelkiego rodzaju us∏ug multimedialnych. W∏aÊnie w tej dziedzinie rozszerza si´ wspó∏praca z firmà Microsoft, co gwarantuje nam wsparcie przy bardzo z∏o˝onych projektach. Wybór WMV wydaje nam si´ naturalny ze wzgl´du na wysokiej jakoÊci, skalowalne audio i wideo. Autorski system dystrybucji ATM, bazujàcy na WMS, to w g∏ównej mierze dynamicznie skalowalna liczba standardowych serwerów.

Udost´pniajà one pliki multimedialne za pomocà popularnych protoko∏ów HTTP oraz MMS/RTSP (Microsoft Media Server/Real Time Streaming Protocol — protoko∏y s∏u˝àce do strumieniowania w sieci treÊci multimedialnych). Tego typu treÊci multimedialne mogà byç dystrybuowane na wiele serwerów w celu równowa˝enia obcià˝enia, a architektura systemu umo˝liwia dodawanie nowych serwerów dystrybucji bez powodowania przerw w dzia∏aniu ca∏oÊci rozwiàzania. Jak to wyglàda od strony realizacji? Dysponujemy ogólnopolskà siecià us∏ug zarzàdzanych, opartà na w∏asnej infrastrukturze Êwiat∏owodowej oraz na ∏àczach dzier˝awionych od innych operatorów. Zarzàdzana przez nas infrastruktura to przesz∏o 4500 km ∏àczy mi´dzymiastowych i ponad 50 w´z∏ów tworzàcych ogólnopolskà sieç transmisji danych. To powy˝ej 10 000 km w∏ókien optycznych w Warszawie i na Âlàsku, bezpoÊrednie punkty styku z ponad 50 najwi´kszymi sieciami internetowymi i telekomunikacyjnymi w Polsce oraz trzy niezale˝ne ∏àcza mi´dzynarodowe. Serwery to jednak nie wszystko, mimo ˝e odgrywajà kluczowà rol´, a co najmniej umo˝liwiajà u˝ytkownikom koƒcowym dost´p do po˝àdanych treÊci. Poniewa˝ sieç poza serwerami musi byç oparta na rozwiàzaniach telekomunikacyjnych, dzia∏amy


INFORMACJE DLA I NWESTORÓW

wspólnie z potentatem na rynku sprz´tu telekomunikacyjnego — Cisco Systems, którego rozwiàzania sieciowe umo˝liwiajà nam transport multimediów do docelowych odbiorców. Partnerstwo z Cisco daje nam wymaganà elastycznoÊç w doborze urzàdzeƒ, ale równie˝ dost´p do najnowoczeÊniejszych rozwiàzaƒ i mo˝liwoÊç stosowania najciekawszych spoÊród dost´pnych na rynku. To dzi´ki pozyskaniu takich partnerów zamiast czekaç w cieniu, wychodzimy otwarcie na rynek wprowadzajàc us∏ugi, które niejednokrotnie sà unikatowe w skali je˝eli nie Êwiatowej, to z pewnoÊcià europejskiej. Do takich nale˝y z pewnoÊcià NPVR (Network Personal Video Recorder — sieciowy magnetowid cyfrowy), który umo˝liwia u˝ytkownikowi rejestracj´ zaprogramowanych treÊci wraz z ich przechowywaniem na zdalnym serwerze. Jest to rozwiàzanie wr´cz rewolucyjne. Oznacza koniec problemów z niedoborem przestrzeni dyskowej komputera osobistego, a wi´c brak koniecznoÊci wykonywania kopii zapasowych ulubionych programów. NPVR to koniec ery szukania po dyskach wybranego filmu, który ca∏kiem przypadkiem zapisa∏ si´ gdzieÊ, pod jakàÊ nazwà, a dziÊ jest nie do odnalezienia. Wszystko jest dost´pne zdalnie, skatalogowane i uporzàdkowane. Nie zamierzamy jednak poprzestaç na rozwoju rynku internetowego. Wraz z najwi´kszym producentem aparatów fotograficznych na Êwiecie... firmà Nokia (!) planowane jest wprowadzanie us∏ug mobilnych nowej jakoÊci. Âwiat telefonii mobilnej migruje w stron´ urzàdzeƒ, które powoli zaczynajà byç multimedialnymi komputerami o niesamowitych mo˝liwoÊciach. To, co wczoraj wydawa∏o si´ niemo˝liwe, dziÊ jest ju˝ wykonalne, a jutro stanie si´ standardem. Nadciàga era komunikacji multimedialnej, w której kino czy nawet zwyk∏a rozmowa telefoniczna stajà si´ multimedialnym doÊwiadczeniem. Jak inaczej okreÊliç mo˝liwoÊç obejrzenia na ekranie „telefonu” — telefon to wy∏àcznie u∏amek mo˝liwoÊci urzàdzenia — filmu czy przes∏uchania ulubionego albumu w jakoÊci nie odbiegajàcej od tej osiàganej w domowym centrum multimedialnym. Centrum, w którego budowie aktywnie uczestniczy ATM i jego spó∏ka zale˝na Cineman. Centrum, w którym poza komputerem/laptopem mo˝emy skorzystaç z konsoli do gier Microsoft Xbox 360 czy standardowego urzàdzenia typu STB (Set-Top-Box — urzàdzenie stanowiàce interfejs pomi´dzy serwerami Êwiadczàcymi us∏ugi a telewizorem).

Pozostaje pytanie: co jest dziÊ takim urzàdzeniem multimedialnym? Ten sam „komputer multimedialny”,który s∏u˝y nam do prowadzenia rozmów, jest jednoczeÊnie najmniejszym elementem tego centrum. Dlaczego? Poniewa˝ stale idàc do przodu, kreujàc trendy, pragniemy daç naszym u˝ytkownikom nieograniczone mo˝liwoÊci. Na przyk∏ad mo˝liwoÊci zarejestrowania w formie zdj´ç czy wideo materia∏ów, które póêniej mogà zostaç bezpoÊrednio z telefonu wyÊwietlone na ekranie telewizora, a jednoczeÊnie do∏àczenia ich do globalnej sieci multimedialnej i podzielenia si´ nimi z ca∏ym Êwiatem. Mamy unikatowà szans´ pozostania w awangardzie us∏ug multimedialnych ju˝ dziÊ, ∏àczàc obraz, film i muzyk´ w spójnà ca∏oÊç z technologià jutra. Szans´, z której korzystamy wprowadzajàc z pe∏nà ÊwiadomoÊcià na rynek kolejne us∏ugi b´dàce odpowiedzià na pytania jutra.

Zamierzamy ∏àczyç technologie w celu ich najefektywniejszego wykorzystania. Przypatrujemy si´ Êwiatowym trendom i nie stoimy oboj´tnie wobec zmieniajàcego si´ Êwiata Internetu. Przede wszystkim chcemy dawaç mo˝liwoÊci wyboru i rozwoju. Mo˝liwoÊci Êwiadomego uczestnictwa w post´pujàcej ewolucji, która niekiedy dzi´ki ma∏ym rewolucjom pokonuje przepaÊcie, które jeszcze wczoraj wydawa∏y si´ nam niemo˝liwe do przejÊcia. JesteÊmy otwarci na partnerstwo i zawieramy strategiczne sojusze, które otwierajà szerokie horyzonty.Wspó∏pracujemy z nowatorami, sami starajàc si´ byç pionierami. Patrzàc na rynek multimedialny nie skupiamy si´ jedynie na czystych rozwiàzaniach in˝ynierskich. Nasza unikatowoÊç polega na umiej´tnym po∏àczeniu twardych kompetencji z otwartoÊcià na zmienny i bogaty Êwiat rozrywki. w

ZStrona internetowa Cinemana z pozycji u˝ytkownika systemu

ATMqsfera

15


WYDARZENIA

Konferencja ATM Telekomunikacja nowej generacji Mieczys∏aw T. Starkowski

Na poczàtku marca br. w Zakopanem ju˝ po raz czternasty odby∏a si´ Zimowa Konferencja Teleinformatyczna ATM. Tym razem has∏em przewodnim by∏a telekomunikacja nowej generacji. Jako partner wystàpi∏a firma Cisco Systems.

ZX Z hotelu Mercure Kasprowy rozciàga si´ przepi´kna panorama Wysokich Tatr

X Tomasz Kubasik z Cisco podkreÊli∏, ˝e ATM jest jednym z najwi´kszych partnerów jego firmy w Polsce

16

ATMqsfera

Nie by∏a to jedyna nowoÊç. Ze wzgl´du na du˝à liczb´ uczestników, konferencja po raz pierwszy odby∏a si´ w hotelu Mercure Kasprowy. GoÊcie mieli wi´c do dyspozycji mi´dzy innymi basen, a tak˝e wyciàg narciarski. Konferencj´ otworzy∏ Marek R˝anek, dyrektor dzia∏u sieci i telekomunikacji ATM. PodkreÊli∏ on, ˝e dziÊ sama technika ma du˝o mniejsze znaczenie ni˝ kilka lat temu. Obecnie liczy si´ przede wszystkim jej zastosowanie w biznesie. Dlatego równie˝ ATM si´ zmienia. — W ciàgu ostatniego roku w sk∏ad grupy kapita∏owej wesz∏o kilka spó∏ek — powiedzia∏ Marek R˝anek. — Dzia∏alnoÊç firmy obj´∏a nowe dziedziny, takie jak p∏atnoÊci mobilne, wideo na ˝yczenie, rozwiàzania dla administracji publicznej, telemedycyna. Tomasz Kubasik, Channel Account Manager w Cisco Systems Poland, czyli przedstawiciel partnera konferencji, przypomnia∏, ˝e od po∏owy lat 90. jego firma tworzy infrastruktur´ Internetu. — ZaÊ w Polsce jednym z najwi´kszych partnerów jest w∏aÊnie ATM — stwierdzi∏ Tomasz Kubasik. — Przewidujemy ponad 50-procentowy wzrost wartoÊci sprzeda˝y produktów Cisco przez ATM w tym roku finansowym. Ponadto ATM otrzyma∏ nominacj´ do tytu∏u Innovation Partner of the Year. Pierwsza sesja by∏a poÊwi´cona us∏ugom wideo w sieciach IP. Pawe∏ Pisarczyk, dyrektor dzia∏u rozwoju nowych technologii ATM przypomnia∏ histori´ us∏ug multimedialnych

i usystematyzowa∏ poj´cia w tej dziedzinie. Maciej Kobia∏ko, product manager w ATM przedstawi∏ ofert´ Cinemana, czyli kina na jeden klik (szerzej na ten temat czytaj w artykule „Wizja roli ATM S.A. na rynku multimedialnym” na str. 14). Podczas sesji popo∏udniowej omawiano znaczenie teleinformatyki w medycynie. Jerzy Popek, dyrektor dzia∏u projektów medycznych ATM podkreÊli∏, ˝e medycynà zajmujà si´ ju˝ nie tylko lekarze. Na Êwiecie stosuje si´ wiele nowoczesnych rozwiàzaƒ teleinformatycznych. — Rozwój powszechnego systemu ochrony zdrowia (SOZ) w Polsce jest nieuchronny — powiedzia∏ Zbigniew ˚elazny, dyrektor ds. sprzeda˝y w dziale projektów medycznych ATM. — DziÊ wszyscy zdajà ju˝ sobie z tego spraw´. Dlatego pierwszego lutego br. w ATM powsta∏ dzia∏ projektów medycznych pod nazwà Atmed. Mamy gotowe rozwiàzanie: Archiwum TeleRadiologiczne. Nasza firma zamierza mocno wejÊç na ten rynek. O planowanej sieci centrów telemedycyny CTM-HeartNet mówi∏ Adam Koprowski, zast´pca dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Ma ona ∏àczyç najwa˝niejsze oÊrodki medyczne w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii (a póêniej pozosta∏e specjalnoÊci medyczne) w ca∏ej Polsce przy wykorzystaniu wydzielonych szybkich ∏àczy telekomunikacyjnych, dostarczonych przez ATM. Rozwijane b´dà us∏ugi telemonitoringu, telekonsultacji oraz telenauczania.


WYDARZENIA

Rozwiàzanie Medical Grade Network oraz mo˝liwoÊci zastosowania technologii IP Phone w medycynie zaprezentowa∏ Szymon St´pczak z Cisco Systems. Dzieƒ zakoƒczy∏a uroczysta kolacja z licznymi atrakcjami. GoÊcie byli pod wra˝eniem koncertu na tak zwanej harfie szklanej w wykonaniu duetu Glass Duo. Bardzo podoba∏ si´ te˝ kwartet taneczny Teatr Ognia. Póêniej do taƒca gra∏ zespó∏ A Lot of Alkohol. Drugi dzieƒ rozpocz´∏a sesja na temat rozliczania us∏ug. Jerzy Oleksiewicz, dyrektor handlowy w firmie SandenVendo mówi∏ o vendingu, czyli sprzeda˝y drobnych artyku∏ów za pomocà automatów. Ogromnym udogodnieniem jest zastosowanie systemu p∏atnoÊci mobilnych, czyli przez telefon komórkowy. Jednà z najwa˝niejszych korzyÊci jest przy tym równie˝ eliminacja wandalizmu (w automacie nie ma pieni´dzy). Taki system oferuje mPay, spó∏ka zale˝na ATM. Jak podkreÊli∏ Jerzy Oleksiewicz, bran˝a liczy na szybki rozwój po wprowadzeniu tego systemu. O innym rodzaju rozliczeƒ opowiada∏ Jacek G∏az, dyrektor departamentu technologii IP w Multimedia Polska. Operator ten korzysta ze SMaCS (Service Management and Charging System) — aplikacji stworzonej przez ATM. Umo˝liwia ona realizacj´ ró˝nych scenariuszy biznesowych oraz us∏ug dost´pu do Internetu, integrujàc dane, mi´dzy innymi billingowe. Pozwala na dynamicznà zmian´ pakietu klienta, zlicza ruch danych, reaguje po przekroczeniu okreÊlonego limitu itd. Multimedia to firma, która dzia∏a bardzo dynamicznie, przejmujàc wielu mniejszych operatorów.W przesz∏oÊci parametry ich sieci by∏y bardzo zró˝nicowane. Ujednolicono je w∏aÊnie we wspó∏pracy z ATM. Natomiast Jaros∏aw Pijanowski z UPC Polska sk∏oni∏ s∏uchaczy do refleksji, twierdzàc ˝e niejednokrotnie poda˝ znaczàco przewy˝sza popyt. Operatorzy oferujà zaawansowane us∏ugi dodane, co zmusza ich mi´dzy innymi do wprowadzania skomplikowanych kosztownych systemów billingowych. Tymczasem niektóre us∏ugi spotykajà si´ ze znikomym zainteresowaniem abonentów. O roli IT w procesie sprzeda˝y energii elektrycznej mówi∏ Andrzej Ciupa, koordynator ds. sieci teleinformatycznych w Vattenfall IT Poland sp. z o.o. WzroÊnie ona jeszcze bardziej po 1 lipca br., po uwolnieniu rynku. Ka˝dy klient b´dzie móg∏ wybraç dostawc´ energii, a ten b´dzie musia∏ poradziç sobie z rozliczeniem us∏ug. To wyzwanie dla koncernów energetycznych. Ale te˝ ogromna szansa dla integratorów takich jak ATM.

Niezwykle goràca by∏a dyskusja panelowa poÊwi´cona regulacyjnym i biznesowym aspektom uwolnienia p´tli lokalnej i BitStream

X Goràca dyskusja panelowa o uwolnieniu p´tli lokalnej i BitStream Access

Access. Uczestniczyli w niej: Eugeniusz Gaca, dyrektor ds. korporacyjnych w Netii S.A., Marek Konior, dyrektor ds. regulacji i relacji mi´dzyoperatorskich w GTS Energis i Przemys∏aw Kurczewski, dyrektor departamentu relacji regulacyjnych TP S.A., pod przewodnictwem Krzysztofa Dyla, zast´pcy prezesa Urz´du Komunikacji Elektronicznej. Przedstawiciele operatorów narzekali na treÊç i tryb wprowadzania przepisów przez regulatora. Natomiast nie by∏o sporu co do jednego: nowe us∏ugi wymagajà dobrej wspó∏pracy mi´dzyoperatorskiej. I mimo wielu problemów przysz∏oÊç wyglàda obiecujàco. ZaÊ wszyscy s∏uchacze zgodzili si´, ˝e mamy spore zaleg∏oÊci w porównaniu z innymi krajami, a UKE dzia∏a dla dobra rynku i konsumentów. Jako ostatni wystàpi∏ Andrzej S∏odczyk, wiceprezes KLK, spó∏ki zale˝nej ATM. Omówi∏ on najwa˝niejsze poj´cia zwiàzane z niezawodnoÊcià systemów zasilania. Przypomnia∏ równie˝, jak wa˝ne sà te rozwiàzania dla funkcjonowania ka˝dego przedsi´biorstwa. Podsumowujàc konferencj´, Marek R˝anek podzi´kowa∏ goÊciom za uczestnictwo. PodkreÊli∏, ˝e znane sà rozmaite platformy technologiczne, a tak˝e aplikacje. Abonenci majà szerokie mo˝liwoÊci wyboru. Samolot z us∏ugami dodanymi nowej generacji wystartowa∏, powiedzia∏. Podczas przysz∏orocznego spotkania sprawdzimy, dokàd dotar∏.

X Tegoroczna konferencja zgromadzi∏a rekordowà liczb´ uczestników

X Cepry uwielbiajà góralski folklor

w

ATMqsfera

17


WYDARZENIA

Wielka Gala grupy kapita∏owej ATM Mieczys∏aw T. Starkowski Bardzo uroÊliÊmy jako firma w ubieg∏ym roku, podkreÊla∏ prezes Roman Szwed podczas imprezy podsumowujàcej 2006 rok. G∏ównie dzi´ki obj´ciu udzia∏ów w katowickiej spó∏ce KLK, ale te˝ wchodzeniu w nowe obszary dzia∏alnoÊci.

Laureatami Z∏otej Odznaki ATM zostali: r Ryszard B∏´dowski r Maciej Krzy˝anowski r Pawe∏ Pisarczyk Za wybitne osiàgni´cia nagrody otrzyma∏o 10 pracowników: r Przemys∏aw Frasunek r Andrzej JaÊkiewicz r Jacek Krupa r Jaros∏aw Pietrzak r Marcin Stolarz r Ewa Szczepaƒska r Tomasz Szot r Beata Wa˝yƒska r Gra˝yna Wilk r Leszek Zieniuk Jubileuszowe tabliczki 10-lecia pracy w ATM odebrali: r Robert Belman r Dariusz Cichecki r Magdalena Domisiewicz r El˝bieta Fiertak r Renata Guevara-Braun r Ma∏gorzata Garwoliƒska r Stanis∏aw Maciejowski r Janusz Owczarek r Zbigniew ˚elazny

18

ATMqsfera

W ostatni piàtek karnawa∏u, 16 lutego, w warszawskim hotelu Sheraton odby∏a si´ Wielka Gala ATM podsumowujàca dokonania minionego roku. Prezes zastanawia∏ si´, czy podczas nast´pnej imprezy tego typu zmieÊcimy si´ w wielkiej sali balowej. Zw∏aszcza, ˝e w ostatnich tygodniach zdobyliÊmy Wielkiego Szlema (p. s. 19). Obserwujemy spore przyspieszenie, a ten rok zapowiada si´ jeszcze lepiej, wtórowa∏ wiceprezes Tadeusz Czichon. Cz∏onkowie zarzàdu uhonorowali najbardziej zas∏u˝onych pracowników. Tradycyjnie trzy osoby odebra∏y Z∏ote Odznaki ATM.

Jest to najwy˝sze wyró˝nienie, przyznawane za szczególne zaanga˝owanie na rzecz firmy. Mo˝na je otrzymaç tylko raz w swojej karierze. Za wybitne osiàgni´cia nagrody otrzyma∏o 10 pracowników. I jak co roku, pamiàtkowe tabliczki odebra∏y te˝ osoby, które obchodzi∏y jubileusz 10-lecia pracy w ATM. Po cz´Êci oficjalnej pracownicy grupy ATM wraz z osobami towarzyszàcymi bawili si´ do bia∏ego rana, ˝yczàc sobie jeszcze lepszego roku, zarówno w ˝yciu zawodowym, jak i osobistym. w


AKTUALNOÂCI

Wielki Szlem ATM ATM S.A. cieszy si´ uznaniem rynku kapita∏owego. Za 2006 rok otrzyma∏a wiele presti˝owych nagród. Firma zosta∏a uznana przez redakcj´ Gazety Gie∏dy „Parkiet” za spó∏k´ o najwy˝szych standardach ∏adu korporacyjnego. 6 lutego br., podczas uroczystoÊci w gmachu Gie∏dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie wicepremier, minister finansów Zyta Gilowska oraz minister gospodarki Piotr Woêniak wr´czyli prezesowi Romanowi Szwedowi statuetk´ „Byka i niedêwiedzia”. — Tempo wzrostu jest wysokie, zaÊ deficyt bud˝etowy oraz inflacja sà pod kontrolà — podsumowa∏a sytuacj´ w gospodarce pani premier. — Nic, tylko robiç interesy. ATM wykorzystuje t´ koniunktur´. W uzasadnieniu nagrody dziennikarze „Parkietu” napisali: „Przez ponad dwa lata od gie∏dowego debiutu ATM ani razu nie zawiód∏ akcjonariuszy. Klarowna strategia, a przede wszystkim coraz lepsze wyniki finansowe

przyciàgajà do spó∏ki kolejnych inwestorów.ATM umie dbaç o nich”. Po raz czwarty Puls Biznesu przygotowa∏ swój subiektywny ranking spó∏ek gie∏dowych. Tradycyjnie wyró˝niono firmy w kategoriach: spó∏ka, blue chip, bran˝a oraz wpadka roku. Zdaniem dziennikarzy Pulsu Biznesu, spó∏kà 2006 roku zosta∏a ATM S.A. Jak co roku, Puls Biznesu poprosi∏ te˝ 25 analityków gie∏dowych o wytypowanie spó∏ek, w które warto zainwestowaç w 2007 r. W najbardziej presti˝owej kategorii „kupuj d∏ugoterminowo” wymieniono 42 firmy, co pokazuje, ˝e mimo d∏ugotrwa∏ej hossy na GPW wcià˝ nie brakuje spó∏ek z potencja∏em wzrostu. Wysoko w rankingu (zaraz po liderach — Ciechu i PKO BP) znalaz∏ si´ ATM. (MTS) w

Nasi studenci mistrzami Êwiata! 15 marca 2007 r. dru˝yna studentów Wydzia∏u Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (MIMUW) — sponsorowana przez ATM S.A. — wygra∏a Akademickie Mistrzostwa Âwiata w Programowaniu Zespo∏owym (International Collegiate Programming Contest), organizowane tradycyjnie przez Association for Computing Machinery. Zespó∏ wystàpi∏ w sk∏adzie: Marek Cygan, student 4 roku Informatyki, Marcin Pilipczuk, student 4 roku Jednoczesnych Studiów Informatyczno-Matematycznych (JSIM),Filip Wolski, student 1 roku JSIM. Opiekujà si´ nimi Krzysztof Diks i Jan Madey — profesorowie MIMUW. Do mistrzostw zg∏oszono w tym roku rekordowà liczb´: 6099 dru˝yn (w tym 7 z UW) z 1756 szkó∏ wy˝szych z 82 krajów. W finale polski zespó∏ okaza∏ si´ najlepszy z 88. Âcis∏a wspó∏praca ATM z dru˝ynà Uniwersytetu Warszawskiego rozpocz´∏a si´ ponad dwa lata temu. Firma obj´∏a opiekà sponsorskà zespó∏ przygotowujàcy si´ do mistrzostw Polski, a póêniej pó∏fina∏ów europejskich i fina∏ów Êwiatowych. B´dàc g∏ównym sponsorem, ATM ufundowa∏ tak˝e trzy roczne stypendia dla cz∏onków tego zespo∏u programistycznego.

— Jako firma technologiczna rozwijajàca w∏asne oprogramowanie, ATM docenia sukcesy m∏odych programistów polskich, którzy zdobywajà najwy˝sze miejsca w Êwiatowych mistrzostwach programistycznych ICPC (International Collegiate Programming Contest) i Top Coder — podkreÊli∏ Roman Szwed, prezes zarzàdu ATM S.A., jednoczeÊnie absolwent, a póêniej wieloletni pracownik UW. (MTS) w

Z Na zdj´ciu od lewej: Bill Poucher (ICPC Executive Director), a mi´dzy japoƒskimi hostessami — Filip Wolski, Marcin Pilipczuk, Marek Cygan oraz opiekunowie: Jan Madey i Krzysztof Diks

ATMqsfera

19


AKTUALNOÂCI

mPay na Kongresie 3GSM w Barcelonie Na odbywajàcym si´ w po∏owie lutego br. w Barcelonie Kongresie 3GSM mPay zaprezentowa∏ uniwersalny system p∏atnoÊci mobilnych, pozwalajàcy na szybkà i bezpiecznà realizacj´ transakcji przy u˝yciu telefonów komórkowych. Uczestnicy Kongresu odwiedzajàcy stoisko spó∏ki mieli mo˝liwoÊç osobistego przetestowania us∏ugi.W grupie pierwszych aplikacji znalaz∏y si´ p∏atnoÊci w automacie z napojami, automatyczna sprzeda˝ biletów, p∏atnoÊci w restauracjach i sklepach, rozliczanie transakcji internetowych, telezakupy,

zdalne przyjmowanie zak∏adów w loteriach pieni´˝nych, system parkowania oraz przekazy pieni´˝ne mi´dzy osobami prywatnymi. W koƒcu stycznia br. mPay, decyzjà Prezesa Narodowego Banku Polskiego, uzyska∏ zgod´ na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeƒ p∏atnoÊci mobilnych. W wyniku tej decyzji, mPay S.A. jako pierwszy podmiot w Polsce posiada status agenta rozliczeniowego dla p∏atnoÊci mobilnych, co pozwala mu na prowadzenie oraz rozwój tego typu us∏ug na rynku krajowym. (MTS) w

Wyniki IV kwarta∏u 2006 r.

150 127,8 120

119,5

90

60

26,2

30

0

19,3

2005

2006

Przychody Zysk netto

Z Przychody i zysk netto ATM S.A. w mln z∏

ATM S.A. przedstawi∏a wyniki IV kwarta∏u 2006 r. Przychody ze sprzeda˝y przekroczy∏y 42,1 mln z∏ (wzrost o 10% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku), zaÊ zysk netto wyniós∏ prawie 22,1 mln z∏ (wzrost o 35%). W ca∏ym roku przychody ze sprzeda˝y osiàgn´∏y niemal 127,8 mln z∏ (wzrost o 7% w porównaniu z poprzednim rokiem), zaÊ zysk netto wyniós∏ prawie 26,2 mln z∏ (wzrost o 36%). W skonsolidowanych sprawozdaniach grupy kapita∏owej ATM przychody ze sprzeda˝y wynios∏y 148,3 mln z∏ (wzrost o 24% w porównaniu z poprzednim rokiem), a zysk netto przekroczy∏ 26,8 mln z∏ (wzrost o 39%). Jak podkreÊli∏ zarzàd, w wynikach czwartego kwarta∏u 2006 roku widaç mi´dzy innymi:

r rosnàcà tendencj´ do umacniania pozycji ATM na rynku operatorów telekomunikacyjnych — przychody z tego sektora si´gajà po∏owy ogólnej sumy przychodów ze sprzeda˝y; r wzrost przychodów z projektów wykorzystujàcych technologi´ g∏ównego partnera ATM — firmy Cisco Systems — wyniós∏ on niemal 32% (czwarty kwarta∏ 2006 r. w porównaniu z czwartym kwarta∏em 2005 r.); r utrzymanie wiodàcej pozycji ATM w sprzeda˝y wysoko wydajnych systemów obliczeniowych (superkomputerów) dla jednostek polskiej nauki — w czwartym kwartale suma przychodów z tej dzia∏alnoÊci si´gn´∏a 5,75 mln z∏. (MTS) w

Pierwszy sukces rozszerzonej grupy ATM X Grupa kapita∏owa ATM wykonuje zintegrowanà sieç WAN w Urz´dzie Gminy w Aleksandrowie ¸ódzkim

20

ATMqsfera

19 lutego br. podpisano umow´ na wykonanie projektu „Budowa Zintegrowanej Sieci WAN Jednostek Organizacyjnych Gminy Aleksandrów ¸ódzki wraz z dostawà sprz´tu i oprogramowania”. Jest to rezultatem przetargu wygranego przez konsorcjum Sputnik Software sp. z o.o. i KLK Technologie Informatyczne sp. z o.o. Inicjatywa ta wpisuje si´ w ide´ budowy spo∏eczeƒstwa informacyjnego na poziomie lokalnym. W ramach przedsi´wzi´cia Sputnik Software — jako lider konsorcjum — wdro˝y oprogramowanie do obs∏ugi elektronicznego obiegu dokumentów (System Elektronicznego Obiegu Dokumentów PROTON) oraz dostarczy sprz´t komputerowy. Natomiast KLK Technologie Informatyczne zrealizuje cz´Êç zamówienia

zwiàzanà z zaprojektowaniem i instalacjà okablowania zasilajàcego stanowiska sieci komputerowej LAN w Urz´dzie Gminy oraz uruchomieniem strukturalnej sieci komputerowej WAN gminy.WartoÊç kontraktu opiewa na kwot´ 548 tys. z∏. Jest to pierwszy tak znaczàcy przyk∏ad synergii dzia∏ania w rozszerzonej grupie ATM. Przypomnijmy, ˝e 27 marca br. ATM S.A. oraz Sputnik Software sp. z o.o. podpisa∏y umow´ w sprawie nabycia przez ATM 60% udzia∏ów w Sputnik Software. Dla ATM oznacza to poszerzenie portfolio produktów grupy kapita∏owej, przede wszystkim — wejÊcie na rynek oprogramowania dla sektora publicznego, na którym spó∏ka dzia∏a∏a dotàd w ograniczonym zakresie. (MTS) w


AKTUALNOÂCI

Atmosfera z Ró˝owym S∏oniem Kanadyjska firma Pink Elephant (Ró˝owy S∏oƒ) zakoƒczy∏a audyt oprogramowania Atmosfera Service Desk v. 5.0 firmy ATM S.A. Dzi´ki temu Atmosfera do∏àczy∏a do presti˝owego grona rozwiàzaƒ posiadajàcych certyfikat PinkVerify™ Service Support. Jak podkreÊla polski serwis internetowy ITLife, PinkVerify™ jest jedynym liczàcym si´ certyfikatem zgodnoÊci narz´dzi ITSM z metodykà ITIL. W Polsce, a nawet w naszej cz´Êci Europy, dotychczas nikt nie zdoby∏ jeszcze tego certyfikatu. ATM jest wi´c znowu pionierem. — Znak PinkVerify daje firmie kilka powa˝nych korzyÊci — powiedzia∏ Micha∏ Chodakowski, dyrektor dzia∏u systemów biznesowych ATM S.A. — Âwiatowy poziom produktu zosta∏ potwierdzony przez uznany autorytet na tym rynku. B´dziemy wymieniani

we wszelkich presti˝owych zestawieniach na Êwiecie. Spó∏ka mo˝e wi´c braç udzia∏ w tych wszystkich przetargach, które biorà pod uwag´ tylko certyfikowane narz´dzia. W po∏owie marca br. w Warszawie odby∏o si´ IX Seminarium HDI CE Poland, które cieszy∏o si´ sporà frekwencjà i spotka∏o z wielkim zainteresowaniem s∏uchaczy. Omówiono m.in. skomplikowany proces certyfikacji Atmosfery, a tak˝e metody wyboru odpowiedniego dla danej organizacji narz´dzia ITSM. G∏ównym prelegentem by∏ Alan McCarthy, dyrektor Pink Elephant EMEA. Bardzo chwali∏ wdro˝one ju˝ oprogramowanie W∏odzimierz Hrymniak, dyrektor OÊrodka Informatyki i Telekomunikacji Telewizji Polskiej S.A. (MTS) w

RoÊnie udzia∏ MÂP w sprzeda˝y ATM S.A.

Nowi pracownicy naszej spó∏ki

Rola ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (MÂP) w gospodarce roÊnie. ATM S.A. dostrzega t´ tendencj´. W koƒcu ubieg∏ego roku spó∏ka mia∏a ju˝ ponad 200 klientów z tego sektora. Ich udzia∏ w ca∏kowitych przychodach przekroczy∏ 11 proc. Oko∏o 25 proc. sprzeda˝y stanowi∏y rozwiàzania z zakresu integracji systemowej, a 73 proc. — us∏ugi telekomunikacyjne i dodane, Êwiadczone pod markà ATMAN. W pierwszych tygodniach tego roku nastàpi∏o dalsze o˝ywienie aktywnoÊci ATM w tym segmencie rynku. W zwiàzku z planem ekspansji na tym rynku, zarzàd ATM przyjà∏ program, w ramach którego zostanà dokonane: r rozbudowa sieci ATMAN o dodatkowe w´z∏y dost´powe, umo˝liwiajàce Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych (dost´p do Internetu, telefonia, budowa sieci VPN); r rozbudowa Êwiat∏owodowych sieci miejskich w nowych lokalizacjach oraz przejmowanie ju˝ istniejàcych sieci; r wytworzenie infrastruktury umo˝liwiajàcej wykorzystanie umowy ramowej BSA (Bitstream Access — wykorzystanie istniejàcych ∏àczy dost´powych TP SA); r wdro˝enie systemu u∏atwiajàcego planowanie i konfiguracj´ Êrodowiska IT dla klientów oraz Êwiadczenie im us∏ug wsparcia technicznego na wysokim poziomie. (MTS) w

ATM jest atrakcyjnym miejscem pracy, do którego przychodzà ludzie nawet z najwi´kszych firm. Obecnie spó∏ka zatrudnia prawie 250 osób. Mariusz Zabielski, który poprzednio pracowa∏ jako Public Sector Business Development Manager w Europie Ârodkowej w Oracle’u, zosta∏ powo∏any na stanowisko dyrektora pionu us∏ug integracyjnych. Jego poprzednik, Andrzej Drozdowski, zosta∏ doradcà zarzàdu ds. rozwoju sprzeda˝y w ATM S.A. Dyrektorem dzia∏u integracji systemowej jest Micha∏ Rogalski, który wczeÊniej by∏ dyrektorem dzia∏u wsparcia formalno-dokumentacyjnego ComputerLand S.A. Odpowiada mi´dzy innymi za udzia∏ firmy w przetargach, w tym w przetargach publicznych. Natomiast dyrektorem dzia∏u projektów medycznych zosta∏ Jerzy Popek. Poprzednio by∏ prezesem firmy Incenti S.A., która jest wspólnym przedsi´wzi´ciem Telekomunikacji Polskiej SA i Prokom SA, a wczeÊniej m.in. dyrektorem Wojewódzkiego OÊrodka Informatyki i Kontroli Ochrony Zdrowia w Bydgoszczy, a tak˝e dyrektorem Sektora Medycznego w Prokomie. Pod nazwà handlowà Atmed dzia∏ oferuje rozwiàzania dla s∏u˝by zdrowia. (MTS) w

Z Alan McCarthy, dyrektor Pink Elephant EMEA

Z Mariusz Zabielski

Z Micha∏ Rogalski

Z Jerzy Popek

ATMqsfera

21


L U D Z I E ATM

Ma∏gorzata Nazi´b∏o Kariera Ma∏gorzaty Nazi´b∏o rozpocz´∏a si´ nietypowo. Studiowa∏a w Szkole G∏ównej Planowania i Statystyki (obecnie Szko∏a G∏ówna Handlowa). Wtedy absolutnie nie myÊla∏a o teleinformatyce. WczeÊniej by∏a na rozstajnych drogach. Zastanawia∏a si´, czy wybraç si´ na handel, na prawo, czy mo˝e jeszcze gdzie indziej. W ka˝dym razie zawsze by∏a osobà wymagajàcà, lubi∏a konkrety i innowacje.

Prac´ zawodowà zacz´∏a w Powszechnej Agencji Handlowej. Do∏àczy∏a do zespo∏u w dziale kontroli i tam równie˝ wiele si´ nauczy∏a, przede wszystkim samodzielnoÊci. Przesz∏a kilka szkoleƒ jako rewident i w ciàgu roku awansowa∏a na stanowisko kierownicze. Cz´sto by∏a to praca w terenie. Poznawa∏o si´ ludzi, ich charaktery i cwaniactwo. Zdarza∏y si´ ostre spi´cia z klientami, bo przecie˝ czasem oszukiwali, a w takich przypadkach nie by∏o mowy o kompromisie.

Nietypowa Zacz´∏am si´ wtedy interesowaç sieciami, nowymi technologiami itd. Mog´ powiedzieç, ˝e dzi´ki temu zacz´∏a si´ moja powa˝na kariera zawodowa.

Powsta∏ Pion Us∏ug Telekomunikacyjnych i znowu

myÊla∏am, ˝e to nie dla mnie, bo to za trudne, nie b´d´

potrafi∏a si´ przestawiç ze sprzeda˝y urzàdzeƒ na sprzeda˝ us∏ug.

22

ATMqsfera

kariera ekonomistki ATMosfera: W 1993 roku zaczà∏ si´ wyjàtkowy etap w Twoim ˝yciu zawodowym. MN:Tak, podj´∏am powa˝nà decyzj´, zak∏adajàc firm´. Zdecydowa∏am si´ rozpoczàç dzia∏alnoÊç na w∏asnà r´k´. Wynaj´∏am lokal i otworzy∏am sklep bran˝y spo˝ywczo-kosmetycznej. By∏o ci´˝ko: trzeba by∏o szukaç dostawców, trudno by∏o za∏atwiç cokolwiek. Pracowa∏am od Êwitu do nocy, ale dzi´ki zapa∏owi do pracy radzi∏am sobie nieraz w trudnych sytuacjach. To inspirowa∏o mnie do refleksji, co w tym czasie mog∏abym zrobiç, a wiedzia∏am, ˝e na pewno du˝o wi´cej. Po trzech latach zrezygnowa∏am (choç zdarza mi si´ to niezwykle rzadko) i przekaza∏am interes nast´pcy. ATMosfera: DoÊç szybko znalaz∏aÊ prac´ w innej bran˝y. MN: Tak, to by∏o niezwyk∏e doÊwiadczenie. Zdecydowa∏am si´ na zmian´, nie znajàc zupe∏nie tego rynku. Zacz´∏am od prowadzenia biura w prywatnej firmie, która by∏a warszawskim przedstawicielem gdyƒskiego zak∏adu Telkom-Telmor, producenta elementów wyposa˝enia sieci kablowych. Podchodzàc do wszystkiego bardzo wnikliwie, szybko wgryz∏am si´ w temat. Dlatego dano mi wolnà r´k´, a po dwóch latach pracy przej´∏am po∏ow´ udzia∏ów spó∏ki. ATMosfera: W∏aÊnie wtedy po raz pierwszy wyjecha∏aÊ na konferencj´ organizowanà przez ówczesnà Ogólnopolskà Izb´ Gospodarczà Komunikacji Kablowej.

MN: To ogromne wydarzenia, dwa razy w roku organizuje si´ wielki zjazd dla operatorów kablowych, nadawców oraz producentów sprz´tu do odbioru telewizji w sieciach. Uczestniczy∏am ju˝ chyba w dwudziestu kilku takich imprezach. Zje˝d˝ajà si´ na nie przedstawiciele szeroko poj´tej bran˝y, a spotyka si´ nawet do 1500 osób. Pozna∏am tam mnóstwo firm i wielu wspania∏ych ludzi. Zacz´∏am si´ wtedy interesowaç sieciami, nowymi technologiami itd. Mog´ powiedzieç, ˝e dzi´ki temu zacz´∏a si´ moja powa˝na kariera zawodowa. Wspó∏pracowa∏am mi´dzy innymi z gdyƒskà spó∏kà Vector, w której póêniej podj´∏am prac´. Jej szefowie dostrzegli moje ekspansywne dzia∏anie i ponad cztery lata prowadzi∏am warszawski oddzia∏ firmy. Na kolejnej konferencji pozna∏am Romana Szweda, prezesa ATM... ATMosfera: To by∏ ju˝ koniec lat dziewi´çdziesiàtych... MN: Tak, w 1999 roku zosta∏am zatrudniona w ATM S.A. To by∏o kolejne wyzwanie, by∏am zupe∏nie zielona. Nie zna∏am modelu biznesowego ani strategii firmy. ZaÊ ATM zaczà∏ si´ szybko rozwijaç, mi´dzy innymi inwestujàc w budow´ sieci Êwiat∏owodowej w celu wprowadzenia us∏ug internetowych. Powsta∏ Pion Us∏ug Telekomunikacyjnych i znowu myÊla∏am, ˝e to nie dla mnie, bo to za trudne, nie b´d´ potrafi∏a si´ przestawiç ze sprzeda˝y urzàdzeƒ na sprzeda˝ us∏ug.


L U D Z I E ATM

Gdy PAH zosta∏a zlikwidowana, Ma∏gorzata przenios∏a si´ do prywatnej spó∏ki Inter-Commerce. Pracowa∏a w dziale sprzeda˝y, zajmujàc si´ przede wszystkim sprzeda˝à w leasingu. Ciàgle przydawa∏y si´ zatem studia handlowe,choç by∏o to ju˝ w nowej rzeczywistoÊci. Inna by∏a gospodarka, odmienna struktura firmy. W Inter-Commerce jako prywatnej spó∏ce nie by∏o ∏atwo, ale by∏ to równie˝ czas nauki. Po pó∏tora roku zdecydowa∏a si´ jednak zmieniç bran˝´.

ATMosfera: Dlaczego? Przecie˝ ju˝ wczeÊniej zajmowa∏aÊ si´ ju˝ telekomunikacjà iInternetem. MN: Ale wszystko by∏o wtedy du˝o prostsze, by∏am bardziej po stronie dostawcy urzàdzeƒ telekomunikacyjnych. Nikt si´ nie spodziewa∏, ˝e rozwój b´dzie tak szybki. Ale po kilku latach pracy w ATM by∏am o tyle w dobrej sytuacji, ˝e zna∏am rynek kablowy. Pierwszy kontrakt mi´dzy operatorem kablowym a ATM podpisa∏am na poczàtku 2001 roku, to by∏ mój ogromny sukces i oczywiÊcie satysfakcja. Póêniej przysz∏y kolejne umowy, w du˝ej mierze dzi´ki uczestnictwu we wspomnianych konferencjach, a tak˝e w szkoleniach, równie˝ technicznych. ATMosfera: Szybko zosta∏aÊ doceniona przez zarzàd. Ju˝ po pi´ciu latach pracy odebra∏aÊ Z∏otà Odznak´ ATM. MN: Musz´ przyznaç, ˝e by∏o to dla mnie prawdziwe zaskoczenie. WczeÊniej by∏am nagradzana w ró˝ny sposób, ale tego si´ nie spodziewa∏am w najÊmielszych marzeniach. A wiedzia∏am ju˝,jak wa˝ne jest to wyró˝nienie w naszej firmie. Zdawa∏am sobie spraw´, ˝e jest to zaszczyt otrzymaç t´ nagrod´, zw∏aszcza majàc tak krótki sta˝ pracy w ATM.Wydawa∏o mi si´ nawet, ˝e by∏a ona nieco na wyrost. Ale da∏a mi ona jeszcze wi´kszà motywacj´ do dalszego rozwoju. ATMosfera: Zawsze podkreÊlasz, ˝e nie lubisz mówiç o sobie. Trudno by∏o namówiç Ci´ na t´ rozmow´... MN: Tak, to prawda. W firmie pracuje si´ zespo∏owo. Sukcesy przychodzà dzi´ki dobrej wspó∏pracy z innymi dzia∏ami. Zawsze doceniam, jak wa˝na jest dobra atmosfera w przedsi´biorstwie i lojalnoÊç ludzi. Istotna jest wspó∏praca — zarówno z in˝ynierami, jak i handlowcami, a przede wszystkim z ekipami realizujàcymi projekty.

Nie jestem in˝ynierem, ale sk∏adajàc ofert´, zawsze rozmawiam z kolegami, którzy wyjaÊniajà mi ró˝ne problemy techniczne, wi´c przy okazji ciàgle si´ ucz´. Dlatego uwa˝am, ˝e to w∏aÊnie koledzy majà ogromny wk∏ad w osiàgni´cia firmy. Bo tak naprawd´ razem pracujemy dla firmy. ATMosfera: Koledzy mówià, ˝e jesteÊ tytanem pracy. Podobno poczt´ przeglàdasz nawet w czasie weekendów. MN: Czasem bywajà takie pracowite dni i tygodnie, ˝e nie udaje mi si´ odpowiedzieç na wszystkie e-maile. Wtedy odrabiam zaleg∏oÊci w czasie weekendu. Nie mo˝na ich odk∏adaç, bo przecie˝ nie wiadomo, co zdarzy si´ w nast´pnym tygodniu, a zawsze musz´ byç na bie˝àco. ATMosfera: Ale nie samà pracà cz∏owiek ˝yje. O ile wiem, Twojà pasjà jest sport. MN: Tak, od najm∏odszych lat interesowa∏am si´ sportem. Majàc cztery lata, zacz´∏am jeêdziç na wrotkach, a potem na ∏y˝wach. W szkole podstawowej chodzi∏am do klasy sportowej. Wtedy uprawia∏am lekkoatletyk´, ale te˝ siatkówk´ i koszykówk´. A póêniej interesowa∏y mnie ró˝ne formy aktywnoÊci fizycznej: tenis, narciarstwo, ˝eglarstwo, windsurfing, kitesurfing. Bardzo lubi´ te˝ podró˝e. ATMosfera: Podobno najbardziej odpowiada Ci tenis... MN: Ta dyscyplina wyzwala u mnie tak zwanà sportowà z∏oÊç, a tak˝e umo˝liwia wy∏adowanie stresu. By∏ taki okres, kiedy trenowa∏am trzy razy w tygodniu po dwie godziny. Ale potem zmieni∏am form´ wypoczynku. Mojà najnowszà pasjà jest jazda konna. Kocham zwierz´ta, dla mnie ka˝de zwierz´ jest pi´kne i kochane, a konie szczególnie. Dlatego ostatnio poÊwi´cam im wiele czasu. ATMosfera: Dzi´kuj´ za rozmow´. w

Z Ma∏gosia Nazi´b∏o kocha zwierz´ta, a szczególnie konie

Zdawa∏am sobie spraw´, ˝e

jest to zaszczyt otrzymaç t´ nagrod´, zw∏aszcza majàc tak krótki sta˝ pracy w ATM. Wydawa∏o mi si´ nawet, ˝e by∏a ona nieco na wyrost.

W firmie pracuje si´ zespo∏owo.

Sukcesy przychodzà dzi´ki dobrej wspó∏pracy z innymi dzia∏ami.

Czasem bywajà

takie pracowite dni i tygodnie, ˝e nie udaje mi

si´ odpowiedzieç na wszystkie e-maile. Wtedy odrabiam zaleg∏oÊci w czasie weekendu.

ATMqsfera

23


TECHNOLOGIA

24

ATMqsfera

ATMosfera 1/07 (29)  

Magazyn teleinformatyczny ATMosfera - biuletyn firmy ATM S.A.

ATMosfera 1/07 (29)  

Magazyn teleinformatyczny ATMosfera - biuletyn firmy ATM S.A.