Page 1

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

DANE PODSTAWOWE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ................................3 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU ................................................................................................4 1. 2. 3. 4. 5.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW....................................................... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – AKTYWA ............................................. 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – PASYWA............................................. 6 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM ............................................... 7 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ..................................................... 9

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ....................................................................................................................................10 1. INFORMACJE PODSTAWOWE ........................................................................................................... 10 2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI ......................................................................................................... 10 3. SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI ......................................................................................................... 11 4. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE .................................................................................. 12 5. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI .............................................................................................................. 12 6. ISTOTNE ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO ZAKOŃCZENIU KWARTAŁU ..................................................... 14 7. ZMIANY W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ ....................................................................... 14 8. ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH I AKTYWÓW WARUNKOWYCH.................................................. 14 POZOSTAŁE INFORMACJE (WYMAGANE ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH) .................................................................................15 KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ATM S.A. (WYMAGANA ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH) ...............................24 1. 2. 3. 4.

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................................................................................. 24 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ....................................................................................... 25 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM............................................................................. 27 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................................................................ 29

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 R. ............30 1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W PODZIALE GEOGRAFICZNYM .............................................................. 30 2. ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH I AKTYWÓW WARUNKOWYCH.................................................. 30 POZOSTAŁE INFORMACJE (WYMAGANE ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH) .................................................................................31

2


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

DANE PODSTAWOWE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Niniejszy skonsolidowany raport kwartalny obejmuje informacje przygotowane zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku i obejmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ATM S.A. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. Data przekazania raportu: 27 lutego 2012 r. Dane podstawowe Emitenta: Pełna nazwa Emitenta: ATM S.A. Skrócona nazwa Emitenta: ATM Sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie: informatyka Kod pocztowy: 04-186 Miejscowość: Warszawa Ulica: Grochowska Numer: 21a Telefon: (22) 51 56 660 Fax: (22) 51 56 600 e-mail: inwestor@atm.com.pl www: www.atm.com.pl NIP: 113-00-59-989 Regon: 012677986

3


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Za okres 01/0131/12/2011

Za okres 01/1031/12/2011

Za okres 01/0131/12/2010

Za okres 01/1031/12/2010

Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Koszty własne sprzedaży zmienne Koszty własne sprzedaży stałe

444 582 311 175 27 126

173 299 139 022 6 846

401 779 271 235 30 968

154 979 115 827 8 842

Zysk (strata) brutto na sprzedaży

106 281

27 431

99 577

30 310

1 836 273 73 573 2 405 -

551 (194) 18 086 814 -

1 581 251 64 842 2 914 -

(54) 59 18 798 1 352 -

31 867

9 276

33 150

10 047

Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności Przychody finansowe Koszty finansowe

(713) 7 699 16 800

528 (221) 4 326

1 032 9 152 17 393

42 1 127 3 658

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

22 052

5 258

25 941

7 558

5 467

1 846

4 544

1 843

16 585

3 412

21 397

5 715

115

-

-

-

16 700

3 412

21 397

5 715

16 402

3 369

20 438

5 445

298

44

959

269

-

-

-

-

-

-

-

-

16 700

3 412

21 397

5 715

16 402

3 369

20 438

5 445

298

44

959

269

Z działalności kontynuowanej: Zwykły Rozwodniony

0,46 0,46

0,09 0,09

0,59 0,59

0,16 0,16

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: Zwykły Rozwodniony

0,46 0,46

0,09 0,09

0,59 0,59

0,16 0,16

57 753

16 272

55 963

16 592

Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne Koszty restrukturyzacji Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Grupy Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom mniejszości Pozostałe dochody całkowite Udział w pozostałych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych Podatek dochodowy dotyczący pozycji pozostałych dochodów całkowitych Pozostałe dochody całkowite netto Dochody całkowite razem

Dochody całkowite przypadające akcjonariuszom Grupy Dochody całkowite przypadające akcjonariuszom mniejszości

EBITDA

4


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – AKTYWA

Aktywa trwałe Wartość firmy Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności Pozostałe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe aktywa trwałe

Aktywa obrotowe Zapasy Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku dochodowego Inne aktywa obrotowe Inne należności finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia Aktywa razem

Koniec okresu 31/12/2011

Koniec okresu 31/12/2010

18 579

18 580

65 389

67 373

217 280

181 653

66 927

67 640

80

80

-

1374

861

2 310

369 115

339 010

8 746

25 997

104

94

89 519

121 521

58

26

13 919

9 948

-

-

56 566

40 269

168 912

197 855

-

-

538 027

536 865

5


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – PASYWA

Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Udziały (akcje) własne Kapitały rezerwowe Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających i różnice kursowe z konsolidacji Zyski zatrzymane Razem kapitał własny przypadający akcjonariuszom Grupy Udziały nie sprawujące kontroli Razem kapitały własne Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy na zobowiązania Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe

Zobowiązania krótkoterminowe Pożyczki i kredyty bankowe Rezerwy na zobowiązania Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe

Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia Pasywa razem

Koniec okresu 31/12/2011

Koniec okresu 31/12/2010

34 723

34 723

159 030 -

159 030 -

-

(13)

40 428

38 298

-

-

41 812

35 424

275 994

267 462

7 506

7 811

283 501

275 273

2 103

1 889

317

-

-

-

31 069

31 436

28 964

22 546

62 452

55 871

41 337

13 846

-

-

1 049

2 467

135 721

173 405

13 967

16 003

192 074

205 721

-

-

538 027

536 865

6


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

3. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

Kapitał podstawowy

Stan na 1 stycznia 2011 roku

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

Kapitał rezerwowy

Akcje własne

Razem kapitał własny przypadający akcjonariuszom Grupy

Zyski zatrzymane

Udziały nie sprawujące kontroli

Razem kapitał własny

34 723

159 030

(13)

38 298

-

35 424

267 462

7 811

275 273

Zwiększenia: Podwyższenie kapitału Wynik bieżącego okresu Objęcie akcji w ramach programu opcji Wycena opcji menadżerskich Zmiana struktury Grupy Kapitałowej Podział zysku

-

-

13 -

9 2 121

-

16 402 878

16 402 22 878

298 -

-

-

2 121

-

16 700 22 878 2 121

Zmniejszenia: Zakup akcji własnych w ramach programu opcji

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wynik bieżącego okresu Podział zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Przeznaczenie na wypłatę dywidendy Zmiana struktury Grupy Kapitałowej Stan na 30 września 2011 roku

-

-

-

-

-

2 122

2 122

-

2 122

-

-

-

-

-

8 359 410

8 359 410

603

8 359 1 013

34 723

159 030

-

40 428

-

41 813

275 994

7 506

283 500

7


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

Kapitał podstawowy

Stan na 1 stycznia 2010 roku Zwiększenia: Podwyższenie kapitału Wynik bieżącego okresu Objęcie akcji w ramach programu opcji Wycena opcji menadżerskich Zmiana struktury Grupy Kapitałowej

Zmniejszenia: Zakup akcji własnych w ramach programu opcji

Akcje własne

Udziały nie sprawujące kontroli

Razem kapitał własny

159 030

(8)

30 608

72

23 392

247 817

8 218

256 035

-

-

8 -

-

-

20 438 1 441 -

20 438 8 1 441 -

959 -

21 397 8 1 441 -

2 335

714

-

3 049

-

-

-

9 047

-

-

9 047

-

-

-

2 348

-

-

-

2 348

-

9 047 2 348

800

800

1 366

2 166

Korekta wyniku lat ubiegłych-zmiana udziału mniejszości Wynik bieżącego okresu

Razem kapitał własny przypadający akcjonariuszom Grupy

Zyski zatrzymane

34 723

Sprzedaż akcji własnych w ramach programu motywacyjnego Podział zysku

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

Kapitał rezerwowy

-

3 049

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Podział zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy

-

-

-

-

-

9 047

9 047

-

9 047

Przeznaczenie na wypłatę dywidendy Inne Finansowanie programu motywacyjnego

-

-

-

2 071

72 -

-

72 2 071

-

72 2 071

34 723

159 030

(13)

38 298

-

35 424

267 462

7 811

275 273

Stan na 30 września 2010 roku

8


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Za okres 01/0131/12/2011

Za okres 01/0131/12/2010

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

22 052

25 941

Korekty o pozycje:

34 433

55 246

Działalność operacyjna

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności Amortyzacja Różnice kursowe

(713)

1 032

25 886

22 684

3 052

2 276

Odsetki otrzymane

124

89

Odsetki zapłacone

7 069

4 687

Dywidendy otrzymane

-

-

(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej

(5 382)

280

Zmiana stanu zapasów

18 369

(16 118)

31 443

(60 602)

(34 005)

103 327

Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań i rezerw Zmiana stanu innych aktywów

(6 649)

3 297

Podatek dochodowy zapłacony

(4 663)

(2 192)

(100)

(2 610)

56 485

81 187

(68 124)

(42 816)

Pozostałe

Działalność inwestycyjna Wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych Wydatki na zakup aktywów finansowych Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

-

379

17 319

12 633

Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

-

Udzielone pożyczki długoterminowe

-

Przychody ze sprzedaży aktywów finansowych

7 200

Odsetki uzyskane

-

Dywidendy otrzymane Różnice kursowe Pozostałe

-

(72)

43

(1 047)

(43)

(44 724)

(29 805)

Działalność finansowa Wpływy netto z emisji akcji i innych dopłat do kapitału Otrzymane dotacje Wpływy z kredytów i pożyczek Spłata kredytów i pożyczek Nabycie akcji własnych Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Dywidendy wypłacone

365 7 885

360

38 743

6 991

(10 983)

(2 495)

13

(2 352)

(15 790)

(14 387)

(8 359)

-

Odsetki otrzymane

-

10

Odsetki zapłacone

(7 135)

(4 855)

66

(236)

Inne wypłaty z zysku Różnice kursowe Pozostałe

(270)

(109)

4 536

(17 074)

Zmiana stanu środków pieniężnych

16 297

34 307

Środki pieniężne na początek okresu

40 269

5 961

Środki pieniężne na koniec okresu

56 566

40 269

9


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE PODSTAWOWE ATM S.A. jako podmiot dominujący grupy kapitałowej ATM S.A. prowadzi przedsiębiorstwo w formie spółki akcyjnej. Spółka rozpoczęła działalność w 1993 roku, jako ATM Sp. z o.o. W dniu 10 lipca 1997 roku ATM Sp. z o.o. została przekształcona w spółkę akcyjną zgodnie z aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Raszynie w dniu 16 maja 1997 roku (Rep. Nr 3243/97). Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a. Organem rejestrowym Spółki jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000034947. ATM S.A. jest podmiotem notowanym na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Działalność podstawowa Grupy według klasyfikacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie mieści się w sektorze „Informatyka”.

2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres IV kwartału zakończonego 31 grudnia 2011 roku zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa w formie skróconej. Zgodnie z MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych §19 Zarząd Emitenta zdecydował, że stosowanie uregulowania standardu MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych w odniesieniu do wyceny zobowiązań powstałych z tytułu zawartych umów leasingowych w walutach obcych będzie mylące i sprawozdanie finansowe nie spełni swojego celu określonego w Założeniach koncepcyjnych. W związku z powyższym Spółka, począwszy od raportu kwartalnego za IV kwartał 2008 roku, odstąpiła od pełnego zastosowania tego wymogu i wprowadziła omówioną niżej jego modyfikację. Zgodnie z MSR 21 §28 różnice kursowe z aktualizacji wyceny zobowiązań leasingowych w wyniku zmiany kursów walut powinny być ujęte w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego. W związku ze światowym kryzysem finansowym, począwszy od IV kwartału 2008 roku miały miejsce znaczne i gwałtowne wahania kursów walutowych. W takiej sytuacji odniesienie wyceny walutowych zobowiązań leasingowych bezpośrednio w rachunek wyników spowodowałoby znaczące zmiany zysku Spółki w danym okresie sprawozdawczym, nie mające związku z rzeczywistym obrazem działalności gospodarczej Spółki. Tylko niewielka część różnic kursowych od zobowiązań leasingowych – ta, która dotyczy rat spłaconych w danym okresie sprawozdawczym – dotyczy bieżącego okresu sprawozdawczego, gdy tymczasem większość z nich dotyczy dobrze określonych okresów przyszłych, w których przypada termin płatności następnych rat leasingowych. Koszt lub zysk z aktualizacji wyceny zobowiązań leasingowych zostaje faktycznie zrealizowany (wpływa na finanse Spółki) w okresach płatności rat leasingowych, z uwzględnieniem faktycznych kursów walut z dnia płatności rat leasingowych. Dlatego też Spółka na mocy MSR 1 §19 zastosowała (po raz pierwszy w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2008 roku) częściowe odstępstwo od MSR 21 polegające na tym, że różnice kursowe od walutowych zobowiązań leasingowych zostają zaliczane w koszty finansowe spółki danego okresu sprawozdawczego jedynie w tej części, w której dotyczą faktycznie zapłaconych rat. Pozostała wartość różnic kursowych jest odnoszona w rozliczenie międzyokresowe kosztów, które obciążają koszty finansowe tego miesiąca, w którym są faktycznie płacone. Rozliczenia międzyokresowe kosztów są przy tym modyfikowane o kolejne różnice kursowe powstające od zobowiązań leasingowych (zarówno dodatnie, jak i ujemne). Odstępstwo od MSR 21 jest stosowane przez Spółkę również w bieżącym sprawozdaniu finansowym i będzie stosowane do momentu trwałego ustablilzowania kursów walut na rynkach światowych, ale nie dłużej niż do III kwartału 2013 r., w którym przypadają ostatnie spłaty rat leasingowych wyrażonych w walutach obcych. Szczegółowe wyliczenia i skutki finansowe zastosowanego rozwiązania prezentacji różnic kursowych od walutowych zobowiązań leasingowych zostały przedstawione poniżej.

10


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

Na dzień 31.12.2011 r. saldo rozliczenia międzyokresowego kosztów z tytułu różnic kursowych od zobowiązań leasingowych wyniosło 2 146 347,34 zł. W przypadku, gdyby kursy walut EUR i JPY utrzymały się na poziomie z dnia bilansowego, kwota ta byłaby odnoszona w koszty następnych okresów w następujących wysokościach: Rok

Kwartał

2012

2013

397 264,24

2

392 692,68

3

389 921,06

4

381 785,86

1

305 143,07

2

208 449,80

3

71 090,65

4 RAZEM

Kwota

1

0,00 2 146 347,34

Emitent będzie konsekwentnie przedstawiał rozliczenia międzyokresowe kosztów wynikających ze wzrostu lub zmniejszenia wartości rat leasingowych do opłacenia w przyszłych okresach. Zastosowanie częściowego odstępstwa od MSR 21 na dzień 31.12.2011 roku spowodowało wzrost wartości innych aktywów obrotowych o przedstawioną powyżej kwotę 2 146 347,34 zł, w wyniku czego o tę samą kwotę wzrósł zysk brutto w latach 2008–2011, który po pomniejszeniu o podatek odroczony (19% zysku brutto) wynoszący 407 805,99 zł dał zysk netto wyższy o 1 738 541,34 zł. Na wynik ten składał się wzrost zysku netto w latach 2008–2010 wynoszący 2 973 453 zł oraz spadek zysku netto bieżącego okresu wynoszący 1 234 911,66 zł. Analogicznie na dzień 31.12.2010 roku zastosowanie odstepstwa spowodowało wzrost wartości innych aktywów obrotowych o kwotę 3 670 930,05 zł, w wyniku czego o tę samą kwotę wzrósł zysk brutto w latach 2008–2010, który po pomniejszeniu o podatek odroczony (19% zysku brutto) wynoszący 697 476,71 zł dał zysk netto wyższy o 2 973 453,34 zł. Na wynik ten składał się wzrost zysku netto w latach 2008-2009 wynoszący 3 128 609,75 zł oraz spadek zysku netto bieżącego okresu wynoszący 155 156,41 zł. Reasumując, gdyby omówione wyżej odstępstwo od MSR 21 nie zostało przez spółkę zastosowane, skonsolidowany zysk netto spółki w roku 2008 byłby o 5,4 mln zł niższy, w roku 2009 byłby o 2,3 mln zł wyższy, w roku 2010 byłby o 0,15 mln zł wyższy w roku 2011 byłby o 1,234 mln wyższy. Zarząd uznaje, że sprawozdanie finansowe (z zastosowanym odstępstwem od MSR 21 na mocy MSR 1 §19) rzetelnie przedstawia sytuację finansową Spółki, finansowe wyniki działalności i przepływy środków pieniężnych. Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok ubiegły.

3. SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI Przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych, z racji na abonamentowy charakter umów, są stabilne, powtarzalne i nie podlegają w zauważalny sposób cyklom koniunkturalnym. Przychody te nie charakteryzują się sezonowością, a raczej stabilnym wzrostem z kwartału na kwartał. Wyjątkiem było rozpoczęcie w IV kwartale 2010 roku świadczenia usług telekomunikacyjnych na potrzeby kontraktu OST 112, co zwiększyło przychody ze sprzedaży w IV kwartale o 43,2 mln mln zł (w całym 2011 o 60,0 mln zł,) ale nie miało istotnego wpływu na marżę i zysk ze sprzedaży. Przychody z tego tytułu będą występowały także w następnych okresach sprawozdawczych. Natomiast prowadzona przez Grupę działalność w segmencie integracji systemów teleinformatycznych charakteryzuje się sezonowością sprzedaży charakterystyczną dla całej branży. W tym segmencie w pierwszych trzech kwartałach roku występują z reguły mniejsze przychody ze sprzedaży, z ich zwyżką

11


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

w czwartym kwartale. Od ubiegłego roku efekt ten został zmniejszony ze względu na większy udział przychodów z kontraktów długoterminowych, realizowanych przez wszystkie kwartały roku. Działalność w segmencie płatności mobilnych nie wykazuje sezonowości. Oczekiwany natomiast jest szybki wzrost przychodów z tej działalności w najbliższej przyszłości ze względu na dynamiczny rozwój rynku płatności mobilnych w Polsce i na świecie.

4. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 16.05.2011 r. uchwałę o przeznaczeniu części zysku za 2010 r., tj. kwoty 8 358 969,12 zł, na wypłatę dywidendy, co oznacza, że na jedną akcję przypadło 0,23 zł. Liczba akcji objętych dywidendą wyniosła 36 343 344 akcje. Dzień dywidendy został ustalony na 5.07.2011 r., a termin wypłaty dywidendy na 19.07.2011 r.

5. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Pierwszym segmentem charakteryzującym się stabilnymi przychodami i zyskami w kolejnych okresach sprawozdawczych jest działalność w obszarze telekomunikacji, do której zaliczana jest działalność ATM S.A. oraz spółki Linx Telecommunications B.V. (wyniki operacyjne spółki Linxtelecom nie są konsolidowane). Drugim segmentem odpowiedzialnym za największą część przychodów jest integracja systemów teleinformatycznych, do którego wliczana jest działalność prowadzona w 2011 roku przez: ATM Systemy Informatyczne S.A., ATM Software Sp. z o.o., Impulsy Sp. z o.o. i Sputnik Software Sp. z o.o. Trzecim wyróżnionym segmentem działalności jest świadczenie usług płatności mobilnych (płatności z wykorzystaniem telefonu komórkowego), do których zaliczana jest działalność spółek zależnych mPay S.A. i mPay International Sp. z o.o. Podstawowe parametry finansowe wyróżnionych segmentów operacyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

12


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Za okres 01/0131/12/2011

Telekomunikacja

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

Integracja

Płatności mobilne

Wyłączenia konsolidacyjne

Razem

Aktywa trwałe

338 326

50 886

10 724

(30 803)

369 133

Przychody ze sprzedaży

175 198

279 613

2 568

(12 797)

444 582

Marża ze sprzedaży 1)

69 037

66 223

(1 853)

-

133 407

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

17 273

16 077

(1 545)

62

31 868

EBITDA

37 084

20 990

(383)

62

57 754

Amortyzacja

19 811

4 913

1 162

-

25 886

Za okres 01/0131/12/2010

Telekomunikacja

Integracja

Płatności mobilne

Wyłączenia konsolidacyjne

Razem

Aktywa trwałe

307 453

49 927

11 259

(30 803)

339 010

Przychody ze sprzedaży 2)

116 832

312 283

1 963

(29 299)

401 779

Marża ze sprzedaży 1) 2)

62 270

67 228

1 046

-

130 544

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

15 872

18 849

(1 688)

118

33 150

EBITDA

33 534

22 914

(602)

118

55 964

1)

marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży minus koszty bezpośrednie sprzedaży zmienne

2)

przychody i marża ze sprzedaży segmentu telekomunikacyjnego zostały przekształcone wg metodologii przyjętej po I kwartale 2010 r.

Poszczególne kategorie finansowe dla segmentów operacyjnych stanowią sumę tych kategorii dla spółek należących do segmentu, z wyjątkiem przychodów jednostkowych ATM S.A., które zawierają oprócz przychodów ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych także przychody z integracji systemów teleinformatycznych, które zostały wyłączone z segmentu telekomunikacja, a włączone do segmentu integracja. Ponadto w oddzielnej kolumnie podano wartości wyłączeń konsolidacyjnych, co zapewnia zgodność prezentowanych danych ze sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy. Przychody ze sprzedaży w podziale geograficznym przedstawiają się następująco: Za okres 01/0131/12/2011 Kraj Eksport Razem przychody ze sprzedaży

Za okres 01/1031/12/2011

Za okres 1/0131/12/2010

Za okres 01/1031/12/2010

438 469

171 311

395 040

150 972

6 113

1 988

6 739

4 066

444 582

173 299

401 779

155 037

13


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

6. ISTOTNE ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO ZAKOŃCZENIU KWARTAŁU Nie wystąpiły istotne zdarzenia po zakończeniu kwartału.

7. ZMIANY W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 13.10.2011 r. dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego mPay S.A. w drodze emisji 4 800 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii L. w ramach której ATM S.A. objął 3 611 527 sztuk akcji po 51 groszy za akcję. Zgodnie z aktualnym wpisem do KRS kapitał zakładowy mPay S.A. wynosi 22 400 000,00 zł, a ATM S.A. posiada 65,64% udziałów w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. W dniu 26.10.2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Systemy Informatyczne S.A. dokonało zmiany dotychczasowej liczby akcji w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:5 oraz ich zmiany z akcji imiennych na akcje na okaziciela. Dotychczasowa wartość nominalna akcji: 1 zł ustalona została na kwotę 0,2 zł. Kapitał zakładowy ATM Systemy Informatyczne S.A. po tych zmianach pozostał bez zmian, a ATM S.A. w dalszym ciągu posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ATM Systemy Informatyczne S.A. i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu.

8. ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH I AKTYWÓW WARUNKOWYCH

Pozycje pozabilansowe 1. Należności warunkowe

Stan na

Stan na

31/12/2011

31/12/2010 -

-

-

-

2. Zobowiązania warunkowe

71 745

71 306

2.1 na rzecz pozostałych jednostek w tym:

71 745

71 306

- udzielone gwarancje poręczenia

33 987

57 832

- zabezpieczenie hipoteczne

35 395

9 595

- zabezpieczenie zastawem

2 363

3 879

1.1 od pozostałych jednostek

Od zakończenia roku obrotowego 2010 nastąpiły następujące zmiany zobowiązań warunkowych: a) zmniejszeniu uległy udzielone gwarancje i poręczenia o kwotę 23 845 tys. zł, która wynika z: •

wygaśnięcia terminu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych (przetargowych i dobrego wykonania) na kwotę 38 506 tys. zł;

ustanowienia zabezpieczeń przetargów oraz zawartych kontraktów w postaci gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych – na kwotę 14 661,48 tys. zł;

b) zabezpieczenia zastawem uległy zmniejszeniu o kwotę 1 516 tys. zł; c) zabezpieczenia hipoteczne uległy zwiekszeniu okwotę 25 800 tys. zł.

14


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

POZOSTAŁE INFORMACJE (WYMAGANE ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH) WYBRANE DANE FINANSOWE 31/12/2011 31/12/2010 w tys. PLN Przychody ze sprzedaży ogółem

31/12/2011

31/12/2010

w tys. EUR

444 582

401 779

107 384

100 336

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

31 867

33 150

7 697

8 279

Zysk przed opodatkowaniem

22 052

25 941

5 326

6 478

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej

16 402

20 438

3 962

5 104

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

56 485

81 187

13 643

20 275

Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych

4 536

(17 074)

1 096

(4 264)

(44 724)

(29 805)

(10 803)

(7 443)

16 297

34 307

3 936

8 568

31/12/2011 31/12/2010

31/12/2011

31/12/2010

Aktywa trwałe

369 115

339 010

Aktywa obrotowe

168 912

197 855

38 243

49 960

Aktywa razem

538 027

536 865

121 814

135 562

Zobowiązania długoterminowe

62 452

55 871

14 140

14 108

Zobowiązania krótkoterminowe

192 074

205 721

43 487

51 833

Kapitał własny

283 501

275 273

64 187

69 508

34 723

34 723

7 862

8 768

Kapitał zakładowy* Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej

83 571

85 602

275 994

267 462

62 487

67 536

36 343 344

36 343 344

36 343 344

36 343 344

Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)

7,59

7,36

1,72

1,86

Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)

7,59

7,36

1,72

1,86

Liczba akcji

*) kapitał akcyjny został przeszacowany zgodnie z MSR 29

Powyższe dane finansowe za czwarty kwartał roku 2010 i 2011 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: •

poszczególne pozycje aktywów i zobowiązań zostały przeliczone przy użyciu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2011 roku, wynoszącego 4,4168 PLN/EUR, oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku, wynoszącego 3,9603 PLN/EUR;

poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wynoszącego 4,0044 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wynoszącego 4,1401 PLN/EUR.

15


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT Osiągnięte przez ATM wyniki skonsolidowane w IV kwartale 2011 roku w odniesieniu do historycznie wysokich wyników działalności Grupy wypracowywanych w ostatnich miesiącach każdego roku należy uznać za gorsze od oczekiwań. Pomimo wypracowania w tym okresie rekordowych 173,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 12% w porównaniu do IV kwartału 2010), nie udało się uzyskać na pozostałych poziomach wyniku finansowego równie dobrych rezultatów. Grupa wypracowała w tym okresie 34,3 mln zł marży ze sprzedaży (spadek o 12% r/r), 9,3 mln zł zysku operacyjnego (spadek o 8% r/r). oraz tylko 3,4 mln zł zysku netto (spadek o 40% r/r). Omawiając wyniki IV kwartału warto przy tym podkreślić, że ATM obniżyła w tym okresie o ponad 11% koszty stałe (nawet pomimo 7% wzrostu amortyzacji), dostosowując je do obecnych możliwości generwania przychodów i przede wszystkim zysku. Jednak mimo słabszego ostatniego kwartału skonsolidowane wyniki finansowe w ujęciu rocznym wyglądają lepiej, zwłaszcza że porównujemy je do szczególnie dobrego 2010 roku. Grupa wypracowała w 2011 roku najwyższe w swojej historii działalności przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 444,5 mln (wzrost o 11% r/r), 133,02 mln zł marży ze sprzedaży (wzrost o 2% r/r), 31,9 mln zł zysku operacyjnego (spadek o 4 % r/r) oraz 16,7 mln zł zysku netto (spadek o 22 % r/r). Zysk EBITDA wzrósł o 3%, osiągając w 2011 roku 57,75 mln zł. Do głównych powodów gorszej końcówki roku, szczególnie na poziomie zysku netto, należy zaliczyć brak istotnej partycypacji w wyniku skonsolidowanym działalności informatycznej, która zwyczajowo generowała w IV kwartale roku większość zysku operacyjnego i zysku netto, a także wzrost kosztów finansowych w obszarze świadczenia usług telekomunikacyjnych, wynikający z obsługi realizacji kluczowych projektów inwestycyjnych Emitenta (w szczególności budowa nowych obiektow kolokacyjnych: budynek F3 i rozbudowa istniejących: Thinx Poland). Na wyraźnie słabszy skonsolidowany wynik netto w ujęciu rocznym miał także wpływ udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności (strata 0,7 mln zł w porównaniu do 1 mln zł zysku w 2010), wynikający z 21,27% udziałów Emitenta w Linx Telecommunications B.V., a także słabsze niż w 2010 roku wyniki finansowe mPay S.A.: 1,9 mln zł straty netto (w 2010 roku: 1,5 mln zł straty).

I. Telekomunikacja i usługi dodane W IV kwartale 2011 roku Grupa osiągnęła w segmencie usług telekomunikacyjnych 72,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 78% r/r), 17,5 mln zł marży ze sprzedaży (wzrost o 7% r/r), 4,4 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 26% r/r) i 9,8 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 15% r/r). Łącznie w 2011 roku Grupa wypracowała w tym segmencie rekordowe wyniki finansowe: 175,2 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 50% r/r), 17,3 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 9% r/r) i 37,1 mln zł EBITDA (wzrost o 11%). Ostatni kwartał roku, podobnie jak cały 2011 rok, był rekordowy w obszarze sprzedaży usług kolokacji, które podobnie jak w okresach ubiegłych były głównym motorem wzrostów w działalności telekomunikacyjnej. Emitent tylko przez ostatni rok działalności pozyskał w trzech centrach danych ATM ponad 120 nowych klientów (wzrost o 36%) i zwiększył w całym 2011 roku o ponad 37% przychody ze sprzedaży usług kolokacji. Udział tych przychodów w całości przychodów telekomunikacyjnych Emitenta (pomniejszonych o przychody z OST 112) wynosił na koniec 2011 roku 34% (w 2010: 27%, 2009: 23%), stanowiąc obecnie drugie po usługach transmisji danych źródło przychodów telekomunikacyjnych. Szczególnie dobra dla Emitenta w działalności kolokacyjnej była końcówka 2011 roku. Zgodnie z przewidywaniami z bardzo dużym zainteresowaniem klientów spotkał się nowo wybudowany budynek F3 w ramach Centrum Danych ATMAN. Już w pierwszym miesiącu od zakończenia budowy Emitent wynajął w tym jednym z najnowocześniejszych obiektów w Polsce w ramach wieloletnich kontraktów ponad 33% dostępnej powierzchnii. Warto podkreślić, że jedna z umów została zawarta z klientem o zasięgu globalnym, który w ramach udostępnionej przez ATM infrastruktury centrów danych będzie świadczył usługi swoim klientom na obszarze całej Europy. Wartość tych kontraktów to ponad 13,5 mln zł, a pierwsze przychody będą widoczne już w I kwartale 2012 roku. W gronie pozostałych klientów, którzy wybrali w IV kwartale 2011 roku ofertę usług telekomunikacyjnych w centrach danych Emitenta znalazły się m.in. firmy: Kino Polska TV S.A., Dom Kredytowy NOTUS S.A., wydawnictwo LexisNexis Polska, Siódemka S.A., a także it WORKS (dawniej Web Inn), 16


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

Mercury Mobile.Polska, ITforMED, Archiwum 24, VoxNet S.A., Thomson Trading LLC Company oraz Generia. Udana sprzedaż dotychczas wybudowanej powierzchni kolokacyjnej pozwala Emitentowi na systematyczne oddawanie nowej powierzchni w swoich trzech centrach danych, które na dzień 31 grudnia 2011 roku ATM S.A. były wypełnione już w 64%. Drugim ważnym obszarem działalności telekomunikacyjnej Grupy ATM, który odpowiada za ponad 36% wszystkich przychodów telekomunikacyjnych (z wyłączeniem przychodów z kontraktu OST 112) jest transmisja danych i usługi światłowodowe. W tym obszarze Emitent zanotował ponad 9% wzrost przychodów ze sprzedaży, wynikający z realizowanych na potrzeby innych operatorów telekomunikacyjnych projektów, w tym na potrzeby implementacji technologii LTE w Polsce. Emitent w dalszym ciągu ma silną pozycję na rynku profesjonalnych usług operatorskich i specjalizuje się w dostarczaniu usług transmisji danych i dostępu do Internetu o wysokich przepustowościach, które niezbędne są do popularyzacji tej technologii. ATMAN posiada jedne z największych światłowodowych sieci metropolitalnych w Polsce, również w miastach, w których budowa własnych sieci światłowodowych na potrzeby tworzenia sieci LTE byłaby teraz bardzo czasochłonna i droga. W trzecim obszarze działalności telekomunikacyjnej – usługach dostępu do Internetu, Emitent obserwuje od drugiej połowy 2011 roku zatrzymanie występującego od początku 2010 roku spowolnienia. Co prawda w ujęciu rocznym zanotowano w 2011 roku spadek przychodów o 13% w porównaniu do 2010 roku i 21% w porównaniu do 2009 roku, natomiast wyniki ze sprzedaży dostępu do Internetu w trzecim i czwartym kwartale 2011 roku wskazują na zatrzymanie trendu spadkowego. Podobnie jak inni operatorzy na rynku hurtowym dostępu do Internetu Emitent odczuł w latach 2010–2011 spadek cen jednostkowych, który pomimo zwiększonego wolumenu zakupów ze strony Klientów wpłynął na ograniczenie wzrostu przychodów z działalności telekomunikacyjnej, pomimo bardzo dobrych wyników sprzedaży usług centrów danych i usług światłowodowych. W ujęciu sektorowym Emitent w 2011 roku zwiększył o ponad 16% liczbę klientów, przekraczając liczbę 1000 aktywnych firm i instytucji, którym świadczy usługi telekomunikacyjne. Na szczególną uwagę zasługuje umocnienie pozycji czołowego dostawcy usług telekomunikacyjnych dla sektora telekomunikacyjnego i finansowo-ubezpieczeniowego, które obecnie odpowiadają odpowiednio za: 50% i 20% przychodów telekomunikacyjnych ATM S.A.

II. Integracja systemów teleinformatycznych W IV kwartale 2011 roku Grupa osiągnęła w segmencie integracji systemów teleinformatycznych 101,7 mln zł przychodów ze sprzedaży (spadek o 19%), 19,8 mln zł marży ze sprzedaży (spadek o 12%) i ponad 5,3 mln zł zysku operacyjnego (spadek o 24%). Również w ujęciu rocznym wyniki finansowe w tym segmencie operacyjnym zanotowały na każdym poziomie spadek w porównaniu do historycznie najlepszego dla tej działalności 2010 roku wynosząc odpowiednio: przychody ze sprzedaży 279,6 mln zł (spadek o 10% r/r), 66,2 mln zł marży ze sprzedaży (spadek o 1% r/r), i 16,1 mln zł zysku operacyjnego (spadek o 15% r/r). Największym kontraktem w obszarze integracji systemów teleinformatycznych realizowanym w czwartym kwartale 2011 roku była kontynuacja budowy Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112). Zakończenie tego projektu, realizowanego w części integratorskiej przez ATM Systemy Informatyczne S.A. (ATM SI), planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2012 roku. Uzyskiwana co kwartał marża ze sprzedaży z tego kontraktu jest stała przez cały okres jego wykonania. Pomyślną realizacją tego dużego i trudnego przedsięwzięcia ATM udowadnia swoją zdolność do przeprowadzenia podobnych projektów o dużym stopniu komplikacji technicznej, logistycznej i organizacyjnej. ATM SI z sukcesem zdobywa i realizuje także inne projekty w sektorze publicznym. W czwartym kwartale 2011 roku Spółka podpisała między innymi umowę z Poznańskim Centrum SuperkomputerowoSieciowym afiliowanym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, na dostawę i instalację infrastruktury systemu obliczeniowego typu SMP Altix UV wraz z oprogramowaniem oraz systemem chłodzenia, realizowaną w ramach Programu Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki (POWIEW). Dla tej instytucji naukowej Spółka ukończyła także instalację elementów infrastruktury klastra obliczeniowego wyposażonego w moduły GPGPU dla Projektu Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (PL-GRID). Łączna wartość tych dwóch umów to 8 mln zł netto. ATM SI podpisała również umowę z Urzędem Miasta Katowice na dostawę i rozszerzenie aktualnej konfiguracji serwerów typu blade oraz aktualnej konfiguracji sieciowej wraz z oprogramowaniem do zarządzania. Wartość netto tego kontraktu to prawie 1,2 mln zł. 17


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

W czwartym kwartale 2011 roku ATM SI pomyślnie rozwijała również sprzedaż swoich usług na rynku energetycznym. W ramach Konsorcjum ATM (ATM SI, ATM Software, ITG S.A.) Spółka kontynuuje wdrożenie i integrację systemu aplikacyjnego AMI (Advance Metering Infrastructure) dla jednego z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej – Energa-Operator S.A. System będzie służył do obsługi procesów związanych z zarządzaniem, pozyskiwaniem i udostępnianiem danych pomiarowych, pochodzących z urządzeń pomiarowych pracujących w sieci energetycznej tego dystrubutora. Kolejnymi kontraktami w sektorze energetycznym jest pięć umów podpisanych z jednym z największych koncernów energetycznych w Polsce. Pierwszy kontrakt dotyczy uzupełnienia układu zasilania centralnej serwerowni o agregat prądotwórczy, kolejny dostawy serwerów dla platformy wirtualizacyjnej VMware. W zakres następnych trzech umów wchodzi prowadzenie okresowych przeglądów technicznych oraz bieżącej konserwacji i napraw systemów zabezpieczeń budynków, jak również dostawa sprzętu firmy Cisco. Łączna wartość netto tych pięciu kontraktów to ponad 2,2 mln zł. Spółka podpisała również umowę z jednym z dystrybutorów energii na rozbudowę szkieletu sieci na kwotę netto ponad 2,7 mln zł. Warto również wspomnieć o kontrakcie z jednym z klientów z rynku przemysłowego na dostawę serwerów i macierzy HP, przełączników SAN HP oraz licencji VMware. Wartość netto tej umowy to ponad 1,5 mln zł. W czwartym kwartale 2011 roku ATM SI rozwijała sprzedaż swoich usług integratorskich na kluczowym dla tej spółki rynku operatorów telekomunikacyjnych. Spółka realizowała między innymi kontrakty dla jednego z wiodących operatorów komórkowych na dostawę i instalację urządzeń Cisco oraz na wymianę procesorów w routerach Cisco w lokalizacjach w całej Polsce. Łączna wartość netto zawartych umów to 20 mln zł. Oprócz tego ATM SI realizowała również umowę na rozbudowę sieci eGGSN na kwotę netto 3,4 mln zł dla jednego z operatorów telefonii mobilnej. ATM SI z sukcesem zdobywa także kolejne kontrakty na rynku nadawców i operatorów telewizji kablowej. W czwartym kwartale 2011 roku Spółka podpisała między innymi dwie umowy z telewizją TVN. Pierwsza z nich jest umową ramową na dostawę sprzętu sieciowego/IT, duga dotyczy dostawy i wdrożenia infrastruktury sieciowej oraz security dla projektu TVN Player. Łączna wartość netto tych kontraktów to ponad 1,7 mln zł. W czwartym kwartale 2011 roku ATM SI pomyślnie rozwijała sprzedaż swoich usług w zakresie budowy i wyposażania serwerowni. Spółka realizowała budowę najnowocześniejszego obiektu centrum danych w Polsce – budynku F3 – ulokowanego w Warszawie, w ramach Centrum Danych ATMAN. Wartość netto tej umowy to 35 mln zł. Warto również wspomnieć o kontynuacji zawartych wcześniej umów dotyczących infrastruktury centrów danych, między innymi rozbudowie o kolejne moduły funkcjonalne Centrum Danych Thinx Poland oraz budowie centrum danych dla jednej z dużych spółek medialnych. Wartość netto nowych umów to ponad 1 mln zł. Spółka z powodzeniem rozwija również sprzedaż swoich usług w modelu „cloud computing”, które zostały wprowadzone na rynek przez ATM SI pod marką CloudiA™. Usługi te świadczone są w oparciu o konwergentną i zintegrowaną platformę obliczeniową HP Blade System Matrix, której główną zaletą jest automatyzacja zadań i usług, umożliwiająca miedzy innymi dynamiczne alokowanie zasobów i szybką budowę środowiska obliczeniowego według bieżących potrzeb klienta. Warto również zaznaczyć, że w czwartym kwartale 2011 roku ATM SI zdobyła pierwsze miejsce w prestiżowym ogólnopolskim rankingu „Skrzydła Biznesu”, organizowanym przez Dziennik „Gazeta Prawna” dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. ATM SI zajęła pierwsze miejsce w kategorii „firmy średnie województwa mazowieckiego” oraz pierwsze miejsce w kategorii „firmy średnie” w skali całej Polski. Spółka została uznana za najdynamiczniej rozwijające się polskie przedsiębiorstwo z przychodami do 200 mln zł. Przyznane wyróżnienia znakomicie pokazują dynamikę, jaką udało się uzyskać ATM SI, która powstała z wydzielenia działalności integratorskiej ATM S.A. do odrębnej spółki. Należąca do grupy kapitałowej ATM S.A. poznańska spółka Sputnik Software w czwartym kwartale 2011 roku podpisała kontrakt na zakup i wdrożenie platformy teleinformatycznej e-Urząd PTeU, w ramach projektu „Rozwój e-Usług w powiecie sokołowskim” dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim. Wartość netto kontraktu to ponad 5 mln zł. Ponadto Spółka zawarła również umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przygotowanie i utrzymanie elektronicznego systemu rejestracji wniosków wraz z elektroniczną skrzynką podawczą. Kolejnymi kontraktami są: umowa z Gminą Zabrodzie na stworzenie zintegrowanej e-platformy informacyjnej oraz umowa z Gminą Marki na wdrożenie kompletnej platformy e-usług publicznych wraz z dostawą wymaganego sprzętu w ramach projektu „E-Marki – rozwój e-usług oraz poprawa efektywności pracy administracji dzięki technologiom ICT”. Łączna wartość netto tych trzech kontraktów to ponad 1,5 mln zł.

18


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

Należąca także do grupy kapitałowej Emitenta spółka Impulsy, specjalizująca się w oprogramowaniu dla sektora medycznego, w czwartym kwartale 2011 roku w dalszym ciągu powiększa portfel swoich zamówień. Do grona klientów Spółki dołączył Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Poznaniu. Realizowane w tej placówce projekty obejmują dostawę i wdrożenie środowiska teleinformatycznego na potrzeby wytwarzania i udostępniania e-usług dla pacjentów, a także gromadzenie, przetwarzanie i wymianę danych medycznych oraz dokumentacji medycznej w systemie elektronicznym obiegu dokumentów. Wartość netto umowy to ponad 1,3 mln zł. 2011 rok był zdecywanie najlepszy w historii działalności spółki ATM Software, która w tym okresie zanotowała wzrost przychodów o ponad 94% i wzrost zysku netto o ponad 600%, który wyniósł 1,5 mln zł, istotnie przyczyniając się do uzyskanego wyniku skonsolidowanego Grupy. Tylko w IV kwartale 2011 roku spółka ATM Software, która specjalizuje się w rozwoju innowacyjnego oprogramowania produktów i usług multimedialnych oraz systemów dla Smart Grid, podpisała umowy: z Centrum Nauki Kopernik, z Redefine Sp. z o.o. (należącego do grupy Polsat operatora telewizji internetowej IPLA), z Totalizatorem Sportowym, z Kancelarią Sejmu RP oraz z Telewizją Polską S.A. Ponadto rozszerzyła współpracę z firmą ITI Neovision na strumieniowanie treści wideo dla telewizji N oraz z telewizją TVN o kodowanie treści wideo przez aplikację ATM MediaCoder dla projektu TVN Player. W zakresie działalności dotyczącej Smart Grid Spółka pomyślnie kontynuowała wdrożenie systemu aplikacyjnego AMI dla Energa-Operator S.A., rozwijając aplikację do zarządzania danymi pomiarowymi i system akwizycji danych z układów pomiarowych. Warto również zaznaczyć, że w czwartym kwartale 2011 roku Spółka została zaproszona, obok czołowych spółek z tego sektora, do udziału w międzynarodowym projekcie standaryzującym bezpieczeństwo w systemach Smart Grid, o nazwie „European Network for Smart Grid Security Research”.

III. Płatności mobilne Grupa w tym segmencie prowadzi działalność operacyjną poprzez spółkę mPay S.A., która upowszechnia system płatności za pomocą telefonów komórkowych, będąc pionierem tego typu rozwiązań w Polsce. W IV kwartale 2011 roku mPay S.A. sukcesywnie realizowała założoną strategię rozwoju sprzedaży usług integracyjnych w obszarze systemów płatności mobilnych. Ważnym dla Spółki wydarzeniem było uruchomienie projektu w ramach inicjatywy MasterCard Mobile, której celem jest zbudowanie paneuropejskiej platformy akceptacji mobilnych płatności, realizowanych przy użyciu telefonu komórkowego bezpośrednio z karty płatniczej MasterCard/Maestro użytkownika. Dostosowanie platformy informatycznej oraz organizacji systemu mPay do realizacji płatności mobilnych w ramach systemu MasterCard było jednym z głównych celów, na które przeznaczone zostały środki pozyskane z emisji akcji serii L. Łącznie w 2011 roku w segmencie płatności mobilnych Grupa osiągnęła 2,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost r/r o 31%) oraz zanotowała nieco mniejszą niż 2010 roku stratę na wyniku operacyjnym w wysokości 1,5 mln zł.

OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ O NIETYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCYM ZNACZNY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W IV kwartale 2011 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, które miałyby znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na dzień publikacji raportu w skład grupy kapitałowej ATM S.A. wchodziły następujące podmioty:

19


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

Wszystkie wyżej wymienione spółki podlegały konsolidacji. Wyniki operacyjne Linx Telecommunications B.V. nie są konsolidowane na poziomie operacyjnym.

STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH Spółka nie przekazywała do wiadomości publicznej prognoz na rok 2011.

WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Zestawienie danych o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby akcji na walnym zgromadzeniu Emitenta zawiera poniższa tabela: Akcjonariusz

Liczba posiadanych akcji

Udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów na WZ

Udział w ogólnej liczbie głosów

Tadeusz Czichon

5 956 887

16,39%

5 956 887

16,39%

ING OFE

3 517 923

9,68%

3 517 923

9,68%

Polsat OFE

3 346 343

9,21%

3 346 343

9,21%

Roman Szwed

3 287 993

9,05%

3 287 993

9,05%

ING TFI*

1 868 360

5,14%

1 868 360

5,14%

Piotr Puteczny**

1 861 263

5,12%

1 861 263

5,12%

Dane dotyczące Polsat OFE oraz ING OFE odnoszą się do liczby akcji posiadanych przez tych akcjonariuszy w dniu 31 grudnia 2010 roku na podstawie „Rocznej struktury aktywów”. * liczba akcji na dzień 20.12.2010 na podstawie RB 31/2010 ** wraz z żoną 20


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

Liczba akcji według poprzedniego raportu kwartalnego

Akcjonariusz

Liczba akcji według aktualnego raportu kwartalnego

Zmiana w liczbie akcji i liczbie głosów

Tadeusz Czichon

5 956 887

5 956 887

0

Polsat OFE

3 346 343

3 346 343

0

ING OFE

3 517 923

3 517 923

0

Roman Szwed

3 287 993

3 287 993

0

ING TFI*

1 868 360

1 868 360

0

Piotr Puteczny**

1 861 263

1 861 263

0

Liczba akcji jest tożsama z liczbą głosów na WZ. Dane dotyczące Polsat OFE oraz ING OFE odnoszą się do liczby akcji posiadanych przez tych akcjonariuszy w dniu 31 grudnia 2010 roku na podstawie „Rocznej struktury aktywów”. * liczba akcji na dzień 20.12.2010 na podstawie RB 31/2010 ** wraz z żoną

ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA, ZGODNIE Z POSIADANYMI PRZEZ EMITENTA INFORMACJAMI, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego przedstawia poniższa tabela:

Imię i nazwisko

Stan na 31 sierpnia 2011 r.

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na 14 listopada 2011 r.

Tadeusz Czichon

5 956 887

-

-

5 956 887

Roman Szwed

3 287 993

-

-

3 287 993

Maciej Krzyżanowski

55 408

-

-

55 408

Anna Bugajska

59 000

-

-

59 000

NABYCIE AKCJI WŁASNYCH W raportowanym okresie Emitent nie przeprowadzał transakcji nabycia akcji własnych.

WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego ani organem administracji publicznej nie toczą się żadne postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE W okresie objętym niniejszym raportem nie zostały zawarte przez Emitenta ani przez jednostkę od niego zależną transakcje z podmiotami powiązanymi, ani pojedynczo, ani też łącznie, które byłyby istotne i zawarte na warunkach innych niż rynkowe.

21


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA W okresie objętym raportem nie były udzielane przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczenia kredytu lub pożyczki i nie była udzielona gwarancja żadnemu podmiotowi o łącznej wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta.

INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA

Spółka posiada stabilną sytuację kadrową, majątkową i finansową. Nie są znane żadne przesłanki, mogące negatywnie wpłynąć na możliwość realizacji zobowiązań przez Emitenta.

WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

W zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych Spółka ma nadal wysoki potencjał powiększania przychodów i generowania zysków ze względu na dobrze prowadzoną politykę inwestycyjną. Zapotrzebowanie na usługi szerokopasmowej transmisji danych oraz na usługi centrów danych szybko rośnie, co daje pewność stabilnego wzrostu tego segmentu działalności. Dlatego też Emitent będzie kontynuował niezbędne inwestycje poprzez przygotowanie do sprzedaży kolejnych modułów centrum danych Thinx Poland (dawniej Telehouse.Poland) oraz realizację kolejnych obiektów w ramach projektu budowy Centrum Innowacji ATM, jeśli wystąpi odpowiednie zapotrzebowanie rynkowe. Realizacja tych inwestycji przyniesie wymierny skutek we wzroście przychodów i zysków w następnych okresach obrachunkowych. Można się także spodziewać znacznego wzrostu zapotrzebowania na sieci o dużej przepustowości, w szczególności sieci światłowodowe, ze względu na dwa czynniki: budowę sieci nowej generacji w standardzie LTE (Long Term Evolution) przez operatorów mobilnych oraz wszechobecną transmisją wideo w usługach telekomunikacyjnych. Zapewne będzie to miało pozytywny wpływ na zwiększoną sprzedaż usług w oparciu o posiadaną infrastrukturę światłowodową, która staje się niezbędna dla świadczenia wymienionych usług przez operatorów telekomunikacyjnych. Usługi integracyjne narażone są w większym stopniu na zjawiska koniunkturalne i dlatego trudniej przewidywać zachowanie tego segmentu. Jednakże przewidywania dotyczące wzrostu zapotrzebowania na usługi informatyczne, w szczególnosci w sektorze telekomunikacyjnym, energetycznym i administracji, oraz pozycja rynkowa firm informatycznych z Grupy Kapitałowej ATM stwarzają realne szanse zwiększenia w 2012 r. przychodów ze sprzedaży i osiąganych zysków. Zdobycie przez Konsorcjum ATM kontraktu na ogłoszony przez Energę-Operator S.A. przetarg na wdrożenie oraz integrację systemu zdalnego opomiarowania klientów można uznać za pierwszy udany krok w strategii dostarczania zaawansowanych systemów ICT do przemysłu energetycznego. Jest to pierwszy tej skali projekt ogłoszony w Polsce. Uważa się, że w ciągu najbliższych lat inwestycje przemysłu energetycznego w systemy z zakresu ICT sięgną wielu miliardów złotych. Grupa ATM posiadając już kompetencje i poszerzając te kompetencje poprzez realizację pierwszego w Polsce projektu „inteligentnego opomiarowania”, ma szansę odgrywać znaczącą rolą na tym nowym rynku o skali i wielkości porównywalnej jedynie z rynkiem telekomunikacyjnym. Na przełomie 2011 i 2012 roku zakończą się przychody ze sprzedaży związane z realizacją części integratorskiej projektu OST 112. Niestety, rok 2011 nie przyniósł rozstrzygnięć w zakresie wyboru wykonawcy dużych projektów infrastrukturalnych zapowiadanych lub prowadzonych w sektorze publicznym. Stwarza to ryzyko, że spadek przychodów wynikający z zakończenia realizacji projektu OST 112 nie będzie skompensowany przychodami z innego kontraktu o podobnej wielkości. Spółka ATM SI stara się pozyskać przychody z mniejszych kontraktów, bilansujące oczekiwany spadek przychodów z OST 112. Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2012 r. przewidywany jest podział Emitenta na dwie spółki: telekomunikacyjną i informatyczną, z których obie będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podział będzie przeprowadzony zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Emitenta do wiadomości publicznej w raportach bieżących. W wyniku podziału każdy akcjonariusz posiadający jedną akcję w ATM S.A. z chwilą podziału stanie się posiadaczem jednej 22


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

akcji w ATM S.A. oraz jednej akcji w ATM Systemy Informatyczne S.A. Kurs odniesienia dla akcji każdej z dwóch spółek w pierwszym dniu notowań zostanie określony na podstawie ceny zamknięcia dla akcji ATM S.A. przed podziałem, z zastosowaniem proporcji obliczonej na podstawie stosunku wartości obu spółek otrzymanych w wyniku wyceny każdej ze spółek po podziale, przeprowadzonej przez wybrany dom maklerski. Informacja o tej proporcji zostanie przekazana przez Emitenta do wiadomości publicznej w raportach bieżących bezpośrednio przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zatwierdzającym podział Emitenta oraz powtórnie przed pierwszym dniem notowań spółek po podziale. Podział spółki na dwie spółki niezależne spowoduje, że od dnia podziału wyniki Emitenta będą ograniczone do wyników uzyskiwanych z segmenty usług telekomunikacyjnych oraz segmentu usług płatności mobilnych. Tymczasem wyniki z segmentu usług informatycznych będą realizowane przez ATM Systemy Informatyczne S.A. Przewiduje się, że w wyniku podziału suma tych wyników powinna ulec zwiększeniu ze względu na możliwość skuteczniejszej sprzedaży do podmiotów, które w dotychczasowej praktyce mogły postrzegać Emitenta jako podmiot konkurencyjny.

23


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ATM S.A. (WYMAGANA ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH)

1. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Koszty własne sprzedaży zmienne Koszty własne sprzedaży stałe Zysk (strata) brutto na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne Koszty restrukturyzacji Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Za okres 01/0131/12/2011

Za okres 01/1031/12/2011

Za okres 01/0131/12/2010

Za okres 01/1031/12/2010

177 021 108 024 13 944 55 553

73 109 55 549 3 680 13 880

126 687 63 963 13 717 49 007

42 061 25 208 3 284 13 569

69 36 577 1 271 -

20 9 144 305 -

363 31 577 1 921 -

74 8 902 1 216 -

17 273

4 451

15 872

3 525

Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności Przychody finansowe Koszty finansowe

-

-

-

-

11 087 9 528

66 2 995

567 6 758

120 2 002

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

18 833

1 522

9 681

1 643

2 938

591

1 175

680

15 895

931

8 506

963

Działalność zaniechana

-

-

-

-

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

-

-

-

-

15 895

931

8 506

963

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 895

931

8 506

963

Z działalności kontynuowanej: Zwykły Rozwodniony

0,44 0,44

0,03 0,03

0,23 0,23

0,03 0,03

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: Zwykły Rozwodniony

0,44 0,44

0,03 0,03

0,23 0,23

0,03 0,03

37 084

9 817

33 405

8 435

Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

Zysk (strata) netto Pozostałe dochody całkowite Udział w pozostałych dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych Podatek dochodowy dotyczący pozycji pozostałych dochodów całkowitych Pozostałe dochody całkowite netto Zysk (strata) na jedną akcję *) Dochody całkowite razem

EBITDA

*) dane jednostkowe ATM S.A. zostały skorygowane poprzez pomniejszenie przychodów i kosztów sprzedaży zmiennych o kwotę 90 675 tys. zł, wynikającą z refakturowania działalności integracyjnej pomiędzy ATM S.A. i ATM SI S.A.

24


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa trwałe Wartość firmy Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności Inwestycje w jednostki zależne Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe aktywa trwałe

Aktywa obrotowe Zapasy Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku dochodowego Inne aktywa obrotowe Inne nalezności finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia Aktywa razem

Koniec okresu 31/12/2011

Koniec okresu 31/12/2010

46 223 197 631

48 565 165 082

63 487

63 487

49 184 379 356 905

46 973 1 924 326 031

1 100 1 546

1 127 1 906

22 567

67 821

58 5 171 36 229 66 671

25 4 133 20 513 95 525

-

-

423 576

421 556

25


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Udziały (akcje) własne Kapitały rezerwowe Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających i różnice kursowe z konsolidacji Zyski zatrzymane Razem kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy na zobowiązania Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe

Zobowiązania krótkoterminowe Pożyczki i kredyty bankowe Rezerwy na zobowiązania Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe

Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia Pasywa razem

Koniec okresu 31/12/2011

Koniec okresu 31/12/2010

34 723

34 723

159 030

159 030

36 124

(13) 35 969

-

-

32 343 262 221

24 088 253 797

3 273 -

2 409 -

30 220

29 912

24 774 58 267

20 176 52 497

40 206 418

10 000 555

51 287

91 131

11 178 103 089

13 576 115 262

-

-

423 576

421 556

26


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

3. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

Kapitał podstawowy

Stan na 1 stycznia 2011 roku

Kapitał rezerwowy

Akcje własne

Zyski zatrzymane

Kapitał własny

34 723

159 030

(13)

35 969

24 088

253 798

Wynik bieżącego okresu

-

-

-

-

15 895

15 895

Wycena opcji menadżerskich

-

-

-

-

878

878

Podział zysku

-

-

146

-

146

-

-

13

9

-

22

-

-

-

-

146

146

Wypłata dywidendy

-

-

-

-

8 359

8 359

Sfinansowanie Programu Motywacyjnego

-

-

-

-

13

13

34 723

159 030

-

36 124

32 343

262 221

Zwiększenia:

Objęcie akcji w ramach programu opcji Zmniejszenia: Podział zysku z przeznaczeniem na kapitały własne

Stan na 31 grudnia 2011 roku

27


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

Kapitał podstawowy

Stan na 1 stycznia 2010 roku

34 723

159 030

Wynik bieżącego okresu

-

Objęcie akcji w ramach programu opcji

-

Wycena Programu Motywacyjnego

Zyski zatrzymane

Kapitał rezerwowy

Akcje własne

Razem kapitał własny

(8)

29 584

21 883

245 212

-

-

-

8 506

8 506

-

8

-

-

8

-

-

-

1441

1 441

Podział zysku z przeznaczeniem na kapitały własne

-

-

-

7 742

-

7 742

Sprzedaż akcj własnych w ramach programu motywacyjnego

-

-

2335

714

-

3 049

-

-

-

-

7 742

7 742

Zwiększenia:

Zmniejszenia: Podział zysku z przeznaczeniem na kapitały własne

0

Sfinansowanie Programu Motywacyjnego Zakup akcji własnych Stan na 31 grudnia 2010 roku

-

-

2071

-

2 071

-

-

2 348

-

-

2 348

34 723

159 030

(13)

35 969

24 088

253 797

28


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

4. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Za okres 01/0131/12/2011

Za okres 01/0131/12/2010

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

18 833

9 681

Korekty o pozycje:

26 420

46 370

Amortyzacja

19 811

17 533

2 731

2 304

Działalność operacyjna

Różnice kursowe Odsetki otrzymane

-

(122)

Odsetki zapłacone

6 358

4 014

Dywidendy otrzymane

(4 000)

-

(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej

(6 731)

445

Zmiana stanu zapasów

325

794

Zmiana stanu należności

20 334

(18 474)

Zmiana stanu zobowiązań i rezerw

(7 279)

39 288

Zmiana stanu innych aktywów

(2 579)

784

Podatek dochodowy zapłacony

(2 245)

198

(305)

(394)

45 253

56 051

Pozostałe

Działalność inwestycyjna Wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych

(64 925)

(37 018)

Wydatki na zakup aktywów finansowych

(2 566)

(1 846)

Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

16 662

11 993

527

1 025

Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych Udzielone pożyczki

(167)

-

Przychody ze sprzedaży aktywów finansowych

7 200

4

Koszt własny przychodów dot.aktywów finnsowych

(469)

-

Dywidendy otrzymane

4 000

-

(68)

44

(39 808)

(25 798)

Różnice kursowe Pozostałe

Działalność finansowa Wpływy netto z emisji akcji i innych dopłat do kapitału Otrzymane dotacje Wpływy z kredytów i pożyczek

-

-

7 885

360

30 206

6 864

Spłata kredytów i pożyczek

-

-

Nabycie akcji własnych

-

(2 352)

Sprzedaż akcji własnych w ramach programu motywacyjnego Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Dywidendy wypłacone

13

(272)

(13 267)

(12 446)

(8 359)

-

Odsetki otrzymane

85

8

Odsetki zapłacone

(6 358)

(4 014)

-

-

66

(265)

Inne wypłaty z zysku Różnice kursowe Pozostałe

-

-

10 271

(12 118)

Zmiana stanu środków pieniężnych

15 716

18 135

Środki pieniężne na początek okresu

20 513

2 381

Środki pieniężne na koniec okresu

36 229

20 513

29


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 R. 1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W PODZIALE GEOGRAFICZNYM Przychody ze sprzedaży w podziale geograficznym przedstawiają się następująco:

Za okres 01/0131/12/2011

Za okres 01/1031/12/2011

Za okres 01/0131/12/2010

Za okres 01/1031/12/2010

173 083

70 324

123 625

41 392

3 938

2 786

3062

668

177 021

73 109

126 687

42 061

Kraj Eksport Razem przychody ze sprzedaży

2. ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH I AKTYWÓW WARUNKOWYCH

Pozycje pozabilansowe 1. Należności warunkowe

Stan na

Stan na

31/12/2011

31/12/2010 -

-

-

-

2. Zobowiązania warunkowe

28 246

49 293

2.1 na rzecz pozostałych jednostek w tym:

28 246

49 293

28 246

49 293

- zabezpieczenie hipoteczne

-

-

- zabezpieczenie zastawem

-

-

1.1 od pozostałych jednostek

- udzielone gwarancje poręczenia

Od czasu zakończenia roku obrotowego 2010 nastąpiły następujące zmiany zobowiązań warunkowych: a) zmniejszeniu uległy udzielone gwarancje i poręczenia o kwotę 21 047 tys. zł, która wynika z: •

wygaśnięcia terminu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych (przetargowych i dobrego wykonania) na kwotę 25 573 tys. zł;

ustanowienia zabezpieczeń przetargów oraz zawartych kontraktów w postaci gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych – na kwotę 4 526 tys. zł;

b) zabezpieczenia hipoteczne i zabezpieczenia zastawem nie uległy zmianie.

30


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2011 roku

POZOSTAŁE INFORMACJE (WYMAGANE ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH) WYBRANE DANE FINANSOWE 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 w tys. PLN Przychody ze sprzedaży ogółem

w tys. EUR

177 021

126 687

42 757

31 637

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

17 273

15 872

4 172

3 964

Zysk przed opodatkowaniem

18 833

9 681

4 549

2 418

Zysk netto

15 895

8 506

3 839

2 124

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

45 253

56 051

10 930

13 997

(39 808)

(25 798)

(9 615)

(6 443)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

10 271

(12 118)

2 481

(3 026)

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych

15 716

18 135

3 796

4 529

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem

356 905

326 031

80 806

82 325

66 671

95 525

15 095

24 121

423 576

421 556

95 901

106 446

Zobowiązania długoterminowe

58 267

52 497

13 192

13 256

Zobowiązania krótkoterminowe

103 089

115 262

23 340

29 104

Kapitał własny

262 221

253 797

59 369

64 085

Kapitał zakładowy*

34 723

34 723

7 862

8 768

36 343 344

36 343 344

36 343 344

36 343 344

Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)

7,22

6,98

1,63

1,76

Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)

7,22

6,98

1,63

1,76

Liczba akcji

*) kapitał akcyjny został przeszacowany zgodnie z MSR 29

Powyższe dane finansowe za czwarty kwartał roku 2010 i 2011 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: •

poszczególne pozycje aktywów i zobowiązań zostały przeliczone przy użyciu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2011 roku, wynoszącego 4,4168 PLN/EUR, oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku, wynoszącego 3,9603 PLN/EUR;

poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wynoszącego 4,0044 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wynoszącego 4,1401 PLN/EUR.

31

Raport za IV kw. 2011  
Raport za IV kw. 2011  

Kwartalny raport skonsolidowany za IV kwartał 2011 roku