Page 1

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

DANE PODSTAWOWE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ................................3 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU ................................................................................................4 1. 2. 3. 4. 5.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW....................................................... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – AKTYWA ............................................. 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – PASYWA............................................. 6 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM ............................................... 7 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH ..................................................... 9

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ....................................................................................................................................10 1. INFORMACJE PODSTAWOWE ........................................................................................................... 10 2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI ......................................................................................................... 10 3. SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI ......................................................................................................... 11 4. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE .................................................................................. 12 5. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI .............................................................................................................. 12 6. ISTOTNE ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO ZAKOŃCZENIU KWARTAŁU ..................................................... 13 7. ZMIANA W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ ....................................................................... 13 8. ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH I AKTYWÓW WARUNKOWYCH.................................................. 14 POZOSTAŁE INFORMACJE (WYMAGANE ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEśĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH) .................................................................................15 KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ATM S.A. (WYMAGANA ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEśĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH) ...............................22 1. 2. 3. 4.

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................................................................................. 22 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ....................................................................................... 24 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM............................................................................. 26 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH ................................................................................ 27

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2010 R. ............28 1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY W PODZIALE GEOGRAFICZNYM .............................................................. 28 2. ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH I AKTYWÓW WARUNKOWYCH.................................................. 28 POZOSTAŁE INFORMACJE (WYMAGANE ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEśĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH) .................................................................................29

2


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

DANE PODSTAWOWE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Niniejszy skonsolidowany raport kwartalny obejmuje informacje przygotowane zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku i obejmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ATM S.A. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. Data przekazania raportu: 15 listopada 2010 r. Dane podstawowe Emitenta: Pełna nazwa Emitenta: ATM S.A. Skrócona nazwa Emitenta: ATM Sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie: informatyka Kod pocztowy: 04-186 Miejscowość: Warszawa Ulica: Grochowska Numer: 21a Telefon: (22) 51 56 660 Fax: (22) 51 56 600 e-mail: inwestor@atm.com.pl www: www.atm.com.pl NIP: 113-00-59-989 Regon: 012677986

3


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Za okres 01/0130/09/2010

Za okres 01/0730/09/2010

Za okres 01/0130/09/2009

Za okres 01/0730/09/2009

246 800 155 408

77 225 43 152

206 313 128 145

60 317 36 372

22 126 69 266

7 546 26 527

20 131 58 037

7 413 16 532

1 635 192 46 044 1 562

853 58 15 275 815

1 930 1 414 47 092 487

403 519 15 230 89

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

23 105

11 232

10 974

1 097

Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności Przychody finansowe Koszty finansowe

990 8 025 13 735

(902) 579 5 908

1 134 2 257 7 779

510 1 765 1 603

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

18 385

5 001

6 586

1 769

2 701

651

1 139

373

15 683

4 350

5 448

1 396

-

-

Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaŜy Koszty własne sprzedaŜy zmienne Koszty własne sprzedaŜy stałe Zysk (strata) brutto na sprzedaŜy Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaŜy Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne Koszty restrukturyzacji

Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

-

Zysk (strata) netto

15 683

4 350

5 448

1 396

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Grupy

14 993

3 919

5 945

1 356

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom mniejszości

690

432

(497)

40

Z działalności kontynuowanej: Zwykły Rozwodniony

0,43 0,43

0,12 0,12

0,15 0,15

0,04 0,04

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: Zwykły Rozwodniony

0,43 0,43

0,12 0,12

0,15 0,15

0,04 0,04

Zysk (strata) na jedną akcję *)

4


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – AKTYWA

Aktywa trwałe Wartość firmy Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności Pozostałe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe aktywa trwałe

Aktywa obrotowe Zapasy Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności NaleŜności z tytułu podatku dochodowego Inne aktywa obrotowe Inne naleŜności finansowe Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty

Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia Aktywa razem

Koniec okresu 30/09/2010

Koniec okresu 31/12/2009

18 580 69 935 169 325

18 580 33 480 147 237

67 599 80 736 4 046 330 299

66 608 80 1 037 5 174 272 196

23 862

6 337 124

53 509 31 10 130

67 681 539 13 881

9 249 96 780

5 961 94 523

-

-

427 080

366 719

5


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – PASYWA

Koniec okresu 30/09/2010

Koniec okresu 31/12/2009

34 723

34 723

159 030 37 582

159 030 72 (8) 30 608

29 523

23 392

Razem kapitał własny przypadający akcjonariuszom Grupy

260 859

247 817

Udziały nie sprawujące kontroli Razem kapitały własne

8 728 269 588

8 218 256 035

2 072 10

2 620 7

33 396 26 378 61 856

2 489 15 746 20 862

15 884 453 524

7 698 308 321

66 590 12 187 95 638

69 893 11 602 89 822

-

-

427 080

366 719

Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Udziały (akcje) własne Kapitały rezerwowe Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających i róŜnice kursowe z konsolidacji Zyski zatrzymane

Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe poŜyczki i kredyty Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy na zobowiązania Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe

Zobowiązania krótkoterminowe PoŜyczki i kredyty bankowe Rezerwy na zobowiązania Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe

Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia Pasywa razem

6


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

4. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy

NadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej

34 397

157 252

(1 984)

21 320

0

326 -

1 778 -

1 992 -

(1 701) 11 318 -

-

-

16 -

Korekta wyniku lat ubiegłych - zmiana udziału mniejszości Wynik bieŜącego okresu

-

-

Podział zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Przeznaczenie na wypłatę dywidendy Finansowanie programu motywacyjnego

34 723

Stan na 1 stycznia 2009 roku Zwiększenia: Emisja akcji Wynik bieŜącego okresu Objecie akcji w ramach programu opcji Wycena opcji menadŜerskich Zmiana struktury Grupy Kapitałowej Podział zysku Aktualizacja wyceny Zmniejszenia: Zakup akcji własnych w ramach programu opcji Korekta wyniku lat ubiegłych

Stan na 30 września 2009 roku

Razem kapitał własny przypadający akcjonariuszom Grupy

Udział mniejszości

24 712

235 697

6 070

241 767

65

5 945 -

2 104 5 945 291 11 318 65

203 3 466 -

2 307 5 945 291 3 466 11 318 65

-

-

-

16 -

-

16 -

-

-

-

3 923 -

3 923 -

497

3 923 497

-

-

-

-

11 318 -

11 318 -

-

11 318 -

159 030

(8)

30 937

65

15 416

240 163

9 242

249 405

Akcje własne

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

Kapitał rezerwowy

Zyski zatrzymane

Razem kapitał własny

7


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

Kapitał podstawowy

NadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej

34 723

159 030

(8)

30 608

72

Zwiększenia: Emisja akcji Wynik bieŜącego okresu Objecie akcji w ramach programu opcji Wycena opcji menadŜerskich Zmiana struktury Grupy Kapitałowej Podział zysku

-

-

8 -

9 046

-

SprzedaŜ akcji własnych w ramach Programu Motywacyjnego Aktualizacja wyceny

-

-

2 335 -

-

-

Stan na 1 stycznia 2010 roku

Akcje własne

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

Kapitał rezerwowy

Razem kapitał własny przypadający akcjonariuszom Grupy

Udział mniejszości

23 392

247 817

8 218

256 035

14 993

14 993 8 184 9 046

690 -

15 683 8 184 9 046

2 335 -

-

2 335 -

-

-

-

Zyski zatrzymane

184

-

Razem kapitał własny

Zmniejszenia: Zakup akcji własnych w ramach programu opcji Korekta wyniku lat ubiegłych

-

-

2 335 -

-

-

-

2 335 -

-

2 335 -

Korekta wyniku lat ubiegłych-zmiana udziału mniejszości Wynik bieŜącego okresu

-

-

-

-

-

-

-

180 -

180 -

Podział zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Inne Finansowanie programu motywacyjnego

-

-

-

2 071

72 -

9 046 -

9 046 72 2 071

-

9 046 72 2 071

34 723

159 030

-

37 582

-

29 523

260 859

8 728

269 588

Stan na 30 września 2010 roku

8


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

5. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH Za okres 01/0130/09/2010 Działalność operacyjna Zysk (strata) przed opodatkowaniem Korekty o pozycje: Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności Amortyzacja RóŜnice kursowe Odsetki otrzymane Odsetki zapłacone Dywidendy otrzymane (Zyski) straty z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŜności Zmiana stanu zobowiązań i rezerw Zmiana stanu innych aktywów Podatek dochodowy zapłacony Pozostałe Działalność inwestycyjna Wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych Wydatki na zakup aktywów finansowych Przychody ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych Spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych Udzielone poŜyczki długoterminowe Przychody ze sprzedaŜy aktywów finansowych Odsetki uzyskane Dywidendy otrzymane RóŜnice kursowe

Za okres 01/0130/09/2009

18 385

6 586

17 117

18 195

990 16 267 1 628 64 3 144

1 134 14 469 1 943 (121) 1 791

(71) (16 630) 29 768 (16 071) 2 208 (1 868)

(506) 6 461 46 792 (46 256) (525) (2 231)

(2 313)

(3 622)

35 502

24 781

(33 387) (46) 10 356 450 4 -

(27 173) (693) 8 912

49

(115)

(383)

12

(22 957)

(19 058)

9 469 (2 720) (2 335) (10 613)

608 300 (1 018) 1 976 (5 280)

(3 238) 272 (196)

(1 750) (120)

103

109

(9 258)

(5 176)

Zmiana stanu środków pienięŜnych

3 287

549

Środki pienięŜne na początek okresu

5 961

3 982

Środki pienięŜne na koniec okresu

9 249

4 531

Pozostałe Działalność finansowa Wpływy netto z emisji akcji i innych dopłat do kapitału Otrzymane dotacje Wpływy z kredytów i poŜyczek Spłata kredytów i poŜyczek Nabycie akcji własnych Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Dywidendy wypłacone Odsetki otrzymane Odsetki zapłacone Inne wypłaty z zysku RóŜnice kursowe Pozostałe

9


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE PODSTAWOWE ATM S.A. jako podmiot dominujący grupy kapitałowej ATM S.A. prowadzi przedsiębiorstwo w formie spółki akcyjnej. Spółka rozpoczęła działalność w 1993 roku, jako ATM Sp. z o.o. W dniu 10 lipca 1997 roku ATM Sp. z o.o. została przekształcona w spółkę akcyjną zgodnie z aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Raszynie w dniu 16 maja 1997 roku (Rep. Nr 3243/97). Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a. Organem rejestrowym Spółki jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000034947. ATM S.A. jest podmiotem notowanym na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Działalność podstawowa Grupy według klasyfikacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie mieści się w sektorze „Informatyka”.

2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres III kwartału zakończonego 30 września 2010 roku zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa w formie skróconej. Zgodnie z MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych §19 Zarząd Emitenta zdecydował, Ŝe stosowanie uregulowania standardu MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych w odniesieniu do wyceny zobowiązań powstałych z tytułu zawartych umów leasingowych w walutach obcych będzie mylące i sprawozdanie finansowe nie spełni swojego celu określonego w ZałoŜeniach koncepcyjnych. W związku z powyŜszym Spółka, począwszy od raportu kwartalnego za IV kwartał 2008 roku, odstąpiła od pełnego zastosowania tego wymogu i wprowadziła omówioną niŜej jego modyfikację. Zgodnie z MSR 21 §28 róŜnice kursowe z aktualizacji wyceny zobowiązań leasingowych w wyniku zmiany kursów walut powinny być ujęte w wyniku finansowym bieŜącego okresu sprawozdawczego. W związku ze światowym kryzysem finansowym, począwszy od IV kwartału 2008 roku mają miejsce znaczne i gwałtowne wahania kursów walutowych. W takiej sytuacji odniesienie wyceny walutowych zobowiązań leasingowych w rachunek wyników spowodowałoby znaczące zmiany zysku Spółki w danym okresie sprawozdawczym, nie mające związku z rzeczywistym obrazem działalności gospodarczej Spółki. Tylko niewielka część róŜnic kursowych od zobowiązań leasingowych – ta która dotyczy rat spłaconych w danym okresie sprawozdawczym – dotyczy bieŜącego okresu sprawozdawczego, gdy tymczasem większość z nich dotyczy dobrze określonych okresów przyszłych, w których przypada termin płatności następnych rat leasingowych. Koszt lub zysk z aktualizacji wyceny zobowiązań leasingowych zostanie faktycznie zrealizowany (wpłynie na finanse Spółki) w okresach przyszłych, z uwzględnieniem faktycznych kursów walut z dnia płatności rat leasingowych. Dlatego teŜ Spółka na mocy MSR 1 §19 zastosowała (po raz pierwszy w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2008 roku) częściowe odstępstwo od MSR 21 polegające na tym, Ŝe róŜnice kursowe od walutowych zobowiązań leasingowych zostają zaliczane w koszty finansowe spółki danego okresu sprawozdawczego jedynie w tej części, w której dotyczą faktycznie zapłaconych rat. Pozostała wartość róŜnic kursowych jest odnoszona w rozliczenie międzyokresowe kosztów, które obciąŜają koszty finansowe tego miesiąca, w którym są faktycznie płacone. Rozliczenia międzyokresowe kosztów są przy tym modyfikowane o kolejne róŜnice kursowe powstające od zobowiązań leasingowych (zarówno dodatnie, jak i ujemne). Odstępstwo od MSR 21 jest stosowane przez Spółkę równieŜ w bieŜącym sprawozdaniu finansowym i będzie stosowane do momentu trwałego ustablilzowania kursów walut na rynkach światowych, ale nie dłuŜej niŜ do III kwartału 2013 r., w którym przypadają ostatnie spłaty rat leasingowych wyraŜonych w walutach obcych. Szczegółowe wyliczenia i skutki finansowe zastosowanego rozwiązania prezentacji róŜnic kursowych od walutowych zobowiązań leasingowych zostały przedstawione poniŜej.

10


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

Przyporządkowanie kosztów wynikających z róŜnic kursowych od zobowiązań leasingowych do poszczególnych okresów sprawozdawczych wynika z wysokości i terminów rat leasingowych, w których będą one przez Spółkę regulowane. Aktualne na dzień 30.09.2010 r. wyliczenia podane są w poniŜszej tabeli: Rok

Kwartał

2010

4

550 907,08

1

553 114,68

2

558 417,68

3

560 939,10

4

514 991,42

1

210 828,45

2

214 165,58

3

212 676,59

2011

2012

2013 RAZEM

Kwota

4

208 325,22

1

167 548,17

2

116 511,89

3

39 689,89

4

0 3 908 115,76

Emitent będzie konsekwentnie przedstawiał rozliczenia międzyokresowe kosztów wynikających ze wzrostu lub zmniejszenia wartości rat leasingowych do opłacenia w przyszłych okresach. Zastosowanie częściowego odstępstwa od MSR 21 na dzień 30.09.2010 roku spowodowało wzrost wartości innych aktywów obrotowych o przedstawioną powyŜej kwotę 3 908 115,76 zł, w wyniku czego o tę samą kwotę wzrósł zysk brutto, który po pomniejszeniu o podatek odroczony (19% zysku brutto) wynoszący 742 542 zł dał zysk netto wyŜszy o 3 165 573,76 zł. Na wynik ten składał się wzrost zysku netto z 2009 roku wynoszący 3 128 609,75 zł oraz wzrost zysku netto bieŜącego okresu wynoszący 36 964,01 zł. Analogicznie na dzień 31.12.2009 roku zastosowanie powyŜszego odstępstwa spowodowało wzrost wartości innych aktywów obrotowych o kwotę 3 862 481,17 zł, w wyniku czego o tę samą kwotę wzrósł zysk brutto, który po pomniejszeniu o podatek odroczony (19% zysku brutto) wynoszący 733 871,42 zł dał zysk netto wyŜszy o 3 128 609,75 zł. Na wynik ten składał się wzrost zysku netto z 2008 roku wynoszący 5 397 821,37 zł oraz spadek zysku netto roku 2009 wynoszący 2 269 211,62 zł. Zarząd uznaje, Ŝe sprawozdanie finansowe (z zastosowanym odstępstwem od MSR 21 na mocy MSR 1 §19) rzetelnie przedstawia sytuację finansową Spółki, finansowe wyniki działalności i przepływy środków pienięŜnych. Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok ubiegły.

3. SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI Przychody ze sprzedaŜy usług telekomunikacyjnych, z racji na abonamentowy charakter umów, są stabilne, powtarzalne i nie podlegają w zauwaŜalny sposób cyklom koniunkturalnym. Przychody te nie charakteryzują się sezonowością, a raczej stabilnym wzrostem z kwartału na kwartał. Natomiast prowadzona przez Grupę działalność w segmencie integracji systemów teleinformatycznych charakteryzuje się silną, historycznie powtarzalną sezonowością sprzedaŜy. W tym segmencie w pierwszych trzech kwartałach roku występują z reguły mniejsze przychody ze sprzedaŜy, natomiast w ostatnim kwartale roku zwyczajowo Grupa osiąga istotnie wyŜsze przychody ze sprzedaŜy Zarząd Emitenta dąŜy do ustabilizowania i zwiększenia przewidywalności przychodów kwartalnych z tego segmentu działalności, głównie poprzez zwiększanie udziału w przychodach z umów o charakterze

11


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

stałym i powtarzalnym. Czynnik sezonowy w przychodach ze sprzedaŜy usług integracji systemowej będzie przypuszczalnie w 2010 r. duŜo słabszy niŜ w latach poprzednich, ze względu na stabilizujący charakter przychodów z kontraktów długoterminowych, które są realizowane przez wszystkie kwartały roku. Działalność w segmencie płatności mobilnych nie charakteryzuje się sezonowością. Jest to obszar aktywności komercyjnej Grupy, realizowany głównie przez mPay S.A. i charakteryzuje się niewielkimi przychodami. Tempo wzrostu przychodów w kolejnych kwartałach roku będzie zaleŜało przede wszystkim od tempa wzrostu popularności płatności mobilnych w Polsce oraz zwiększania zasięgu i rozpoznawalności na rynku usługi mPay.

4. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE Polityka dywidendy, ogłoszona przez Zarząd Emitenta w raporcie bieŜącym nr 25/2006 z 8.06.2006 r., uzaleŜniała wysokość dywidendy wypłaconej na jedną akcję od notowań akcji w ostatnim miesiącu roku, po zastosowaniu wskaźnika EURIBOR powiększonego o 0,5%. W raporcie bieŜącym nr 06/2010 z 14.04.2010 r. Zarząd poinformował, Ŝe zgodnie z tą zasadą dywidenda wynikająca z podziału zysku za 2009 rok przypadająca akcjonariuszom powinna wynieść 16 groszy na jedną akcję, czyli łącznie 5 814 935 zł. PoniewaŜ jednak Spółka przewiduje realizację waŜnych projektów inwestycyjnych, a koszt pozyskania kapitału jest ciągle bardzo wysoki, takŜe w tym roku, podobnie jak w przypadku dywidendy za rok 2008, Zarząd zaproponował przeznaczenie zysku za rok 2009 w całości na kapitał rezerwowy Spółki i taką uchwałę przyjęło Walne Zgromadzenie.

5. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Pierwszym segmentem odgrywającym coraz większą rolę i systematycznie zwiększającym swój udział w przychodach i zyskach Grupy jest działalność w obszarze telekomunikacji, do której zaliczana jest działalność ATM S.A. oraz spółki Linx Telecommunications B.V. (wyniki operacyjne Linxtelecom nie są konsolidowane). Drugim segmentem odpowiedzialnym za istotną cześć przychodów jest integracja systemów teleinformatycznych, do którego wliczana jest działalność prowadzona przez: ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o., ATM Software Sp. z o.o., KLK S.A., Impulsy Sp. z o.o., Sputnik Software Sp. z o.o. i inONE S.A. Trzecim wyróŜnionym segmentem działalności jest świadczenie usług płatności mobilnych (płatności z wykorzystaniem telefonu komórkowego), do których zaliczana jest działalność spółek zaleŜnych mPay S.A. i mPay International Sp. z o.o. Podstawowe parametry finansowe wyróŜnionych segmentów operacyjnych przedstawia poniŜsze zestawienie: Telekomunikacja

Integracja systemów teleinformatycznych

Płatności mobilne

Wyłączenia konsolidacyjne

Razem

Za okres 01/0130/09/2010 Aktywa trwałe Przychody ze sprzedaŜy MarŜa ze sprzedaŜy* Zysk (strata) na działalności operacyjnej

313 085

48 609

18 246

(49 641)

330 299

76 065

186 949

1 486

(17 701)

246 800

45 871

44 684

838

0

91 392

12 346

11 810

(1 110)

59

23 105

188 396

44 218

11 582

28 000

272 196

67 416

133 370

518

5 009

206 313

37 296

38 371

135

2 420

78 168

11 123

2 985

(3 729)

595

10 974

Za okres 01/0130/09/2009 Aktywa trwałe Przychody ze sprzedaŜy MarŜa ze sprzedaŜy* Zysk (strata) na działalności operacyjnej

*) przychody ze sprzedaŜy minus koszty bezpośrednie sprzedaŜy zmienne

12


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

Przychody ze sprzedaŜy w podziale geograficznym przedstawiają się następująco:

Za okres 01/0130/09/2010 Kraj Eksport Razem przychody ze sprzedaŜy

Za okres 01/0730/09/2010

Za okres 01/0130/09/2009

Za okres 01/0730/09/2009

242 909

75 406

203 640

59 681

3 891

1 818

2 673

636

246 800

77 224

206 313

60 317

6. ISTOTNE ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO ZAKOŃCZENIU KWARTAŁU Dnia 29.10.2010 roku Zbigniew Mazur złoŜył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Przyczyną złoŜenia rezygnacji był zamiar objęcia funkcji członka zarządu w innej ze spółek. Nie wystąpiły inne istotne zdarzenia po zakończeniu kwartału.

7. ZMIANA W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ Dnia 10.09.2010 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podwyŜszenie kapitału zakładowego spółki mPay S.A. o 300 000 zł, w wyniku którego zatwierdzono objęcie 600 000 akcji przez ATM S.A. W dniu 14.09.2010 r. została podjęta uchwała o podwyŜszeniu kapitału zakładowego mPay S.A., w wyniku którego ATM S.A. objęła 600 000 akcji za kwotę 300 000 zł. Dnia 14.09.2010 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie o zakończeniu postępowania likwidacyjnego Rec-Order sp. z o.o. w likwidacji. Tym samym Spółka została wykreślona z rejestru. W dniu 12.10.2010 r. ATM S.A. nabyła 8,70% akcji spółki KLK S.A. Wyniku tej operacji ATM S.A. posiada obecnie 100% kapitału i co daje jej 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

13


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

8. ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH I AKTYWÓW WARUNKOWYCH

Pozycje pozabilansowe

Stan na

Stan na

30/09/2010

31/12/2009

1. NaleŜności warunkowe

0

0

0

0

2. Zobowiązania warunkowe

65 260

23 455

2.1 na rzecz pozostałych jednostek w tym:

65 260

23 452

- udzielone gwarancje poręczenia

51 036

6 464

- zabezpieczenie hipoteczne

9 595

11 545

- zabezpieczenie zastawem

4 629

5 443

1.1 od pozostałych jednostek

Od zakończenia roku obrotowego 2009 nastąpiły następujące zmiany zobowiązań warunkowych: a) zwiększeniu uległy udzielone gwarancje i poręczenia o kwotę 44 572 tys. zł, która wynika z: • wygaśnięcia terminu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych (przetargowych i dobrego wykonania) na kwotę 1 560 tys. zł; • ustanowienia zabezpieczeń przetargów oraz zawartych kontraktów w postaci gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych – na kwotę 46 131 tys. zł; b) zabezpieczenia zastawem uległy zmniejszeniu na kwotę 815 tys. zł, c) zabezpieczenia hipoteczne uległy zmniejszeniu o 1 950 tys. zł.

14


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

POZOSTAŁE INFORMACJE (WYMAGANE ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEśĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH) WYBRANE DANE FINANSOWE 30/09/2010 30/09/2009 30/09/2010 30/09/2009 w tys. PLN Przychody ze sprzedaŜy ogółem

w tys. EUR

246 800

206 313

61 659

46 897

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

23 105

10 974

5 772

2 494

Zysk przed opodatkowaniem

18 384

6 586

4 593

1 497

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej

14 993

5 945

3 746

1 351

Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej

35 502

24 781

8 870

5 633

Środki pienięŜne netto z działalności finansowej Środki pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej

(9 258)

(5 175)

(2 313)

(1 176)

(22 957)

(19 057)

(5 735)

(4 332)

3 287

549

821

125

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pienięŜnych

30/09/2010 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009 Aktywa trwałe

330 299

Aktywa obrotowe

272 196

82 844

66 257

96 780

94 523

24 274

23 008

427 080

366 719

107 118

89 265

Zobowiązania długoterminowe

61 855

20 862

15 514

5 078

Zobowiązania krótkoterminowe

95 637

89 822

23 987

21 864

269 588

256 035

67 617

62 323

Aktywa razem

Kapitał własny Kapitał zakładowy* Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Liczba akcji

34 723

34 723

8 709

8 452

260 859

247 817

65 427

60 323

36 343 344

36 343 344

36 343 344

36 343 344

7,18

6,82

1,80

1,66

7,18

6,82

1,80

1,66

Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR) Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)

*) kapitał akcyjny został przeszacowany zgodnie z MSR 29 PowyŜsze dane finansowe za trzeci kwartał roku 2010 i 2009 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: •

poszczególne pozycje aktywów i zobowiązań zostały przeliczone przy uŜyciu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2010 roku wynoszącego 3,987 PLN/EUR oraz na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszącego 4,1082 PLN/EUR

poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień kaŜdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2010 roku wynoszącego 4,0027 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 września 2009 roku wynoszącego 4,3993 PLN/EUR.

15


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT Wypracowane przez Grupę wyniki finansowe w III kwartale 2010 roku Zarząd ocenia bardzo dobrze i uwaŜa, Ŝe plany na rok 2010 realizowane są pomyślnie. Grupa w III kwartale osiągnęła 77,22 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaŜy i wypracowała 11,23 mln zł zysku operacyjnego oraz ponad 4,35 mln zł zysku netto. W porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku jest to wzrost przychodów o 28%, zysku operacyjnego o 924%, a zysku netto o 212%. Dla Grupy był to kolejny z rzędu dobry kwartał w tym roku, gdzie narastająco po trzech kwartałach Grupa osiągnęła 246,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, wypracowała 23,11 mln zł zysku operacyjnego i ponad 15,68 mln zł zysku netto. W porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku jest to wzrost przychodów o 20%, zysku operacyjnego o 111%, a zysku netto o 188%. Telekomunikacja i usługi dodane W trzecim kwartale 2010 roku Grupa osiągnęła ponad 26,7 mln zł przychodów ze sprzedaŜy usług telekomunikacyjnych (wzrost o 19% w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku) oraz wypracowała 16,9 mln zł marŜy ze sprzedaŜy (wzrost o 37%). Ponad 5,9 mln złotych zysku na działalności operacyjnej wskazuje na 120% wzrost w III kw. br. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przy czym warto zauwaŜyć, Ŝe III kwartał br. jest pierwszym okresem w pełni porównywalnym do analogicznego kwartału roku poprzedniego, gdyŜ od 1 lipca 2009 r nastąpiło pełne rozdzielenie działalności telekomunikacyjnej i integratorskiej w ramach spółek Grupy Kapitałowej Emitenta. Narastająco po trzech kwartałach 2010 roku przychody ze sprzedaŜy wzrosły o 12,8%, marŜa ze sprzedaŜy o 23,0%, a zysk na działalności operacyjnej o 11,0%. Segment telekomunikacyjny wypracował nieco ponad połowę marŜy i zysku operacyjnego całej Grupy Kapitałowej. Do szczególnych osiągnięć Emitenta w trzecim kwartale 2010 roku naleŜy zaliczyć realizowaną z powodzeniem instalację nowych klientów w uruchomionym na początku roku centrum danych Telehouse.Poland. Tylko w III kwartale br. do tego nowoczesnego obiektu swoje zasoby teleinformatyczne przeniosło dwóch klientów z branŜy finansowo-ubezpieczeniowej oraz jeden z największych internetowych serwisów w Polsce specjalizujący się w dostarczaniu serwerów gier sieciowych – Shooters.pl. Na dzień publikacji raportu Emitent podpisał umowy z klientami na całość oddanego do uŜytku pierwszego etapu inwestycji w Telehouse.Poland i z powodzeniem przygotowuje nowe pomieszczenia serwerowe dla kolejnych klientów, które zostaną oddane do uŜytku w IV kwartale br. NaleŜący do Emitenta operator telekomunikacyjny ATMAN zdobył w trzecim kwartale kolejne kontrakty wśród firm z branŜy finansowo-ubezpieczeniowej o łącznej wartości blisko 3 milionów złotych do realizacji w ciągu trzech lat. Inwestycje Emitenta w rozbudowę i modernizację własnej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz budowę nowoczesnych centrów danych owocują stabilnym przyrostem zarówno liczby klientów, jak i przychodów z tytułu abonamentowych umów telekomunikacyjnych. Do grona klientów Emitenta dołączyło kilkanaście nowych instytucji z branŜy finansowej, dla których ATMAN świadczy m.in. usługi kolokacji serwerów, dostępu do Internetu i transmisji danych. Warto przy tym wymienić m.in.: Allianz Bank Polska S.A., Raiffeisen-Leasing Polska S.A., Warszawską Giełdę Towarową S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., AIG Bank Polska S.A., AXA Polska S.A. oraz GMAC Bank Polska S.A. naleŜący do grupy Noble Bank. Obecnie Emitent dysponuje trzema centrami danych (2 w Warszawie i 1 w Katowicach) o łącznej powierzchni ponad 5800 m kw., w których moŜe pomieścić 60 000 serwerów. Ogólnopolska sieć transmisji danych ATMAN obejmuje 8 światłowodowych sieci metropolitarnych w największych miastach Polski, 4500 km łączy międzymiastowych i 4400 km łączy międzynarodowych. Integracja systemów teleinformatycznych W trzecim kwartale 2010 roku Grupa osiągnęła w segmencie integracji systemów teleinformatycznych ponad 57,7 mln zł przychodów ze sprzedaŜy (wzrost o 75% w porównaniu do III kw. 2009 roku) oraz wypracowała 16,8 mln zł marŜy ze sprzedaŜy (wzrost o 74%). Istotnym osiągnięciem jest uzyskanie w tym okresie 5,7 mln złotych zysku na działalności operacyjnej w porównaniu do 0,24 mln zł straty w analogicznym okresie 2009 roku. Narastająco od początku 2010 roku Grupa wypracowała 186,9 mln zł przychodów ze sprzedaŜy, 44,7 mln zł marŜy ze sprzedaŜy i 11,8 mln zł zysku operacyjnego.

16


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

Największym kontraktem realizowanym w trzecim kwartale roku w obszarze integracji była budowa Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112). Projekt ten rozłoŜony na lata 2010-2011 jest obecnie realizowany przez ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (ATM SI) i przebiega zgodnie z załoŜeniami oraz przyjętym harmonogramem oddawania kolejnych etapów prac. ATM SI z sukcesem zdobywa i realizuje takŜe inne projekty w sektorze publicznym. W trzecim kwartale 2010 r. spółka podpisała dwie umowy z ośrodkami naukowymi w Polsce. Pierwszy kontrakt został podpisany z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe), w ramach którego ATM SI zrealizuje dostawy systemów teleinformatycznych za ok. 4 mln zł. Drugim kontraktem jest umowa podpisana z Akademią GórniczoHutniczą w Krakowie (ACK CYFRONET AGH), która obejmuje dostawę elementów macierzy dyskowych wraz z niezbędną infrastrukturą o wartości 1,38 mln zł. Poza realizacją kontraktów w sektorze publicznym, w trzecim kwartale 2010 roku ATM SI rozwijała sprzedaŜ swoich usług integratorskich na kluczowym dla tej spółki rynku operatorów telekomunikacyjnych. W wyniku zawartych umów zostały sprzedane usługi integracyjne dla dwóch operatorów telefonii mobilnej. Pierwsza umowa dotyczy dostawy, instalacji, wdroŜenia oraz wsparcia serwisowego jednego z głównych systemów produkcyjnych operatora. Wartość zawartej umowy to 2,9 mln USD. Łączna kwota umów zawartych w III kwartale roku z kolejnym z operatorów, a dotyczących usług utrzymania sieci produkcyjnej, wynosi 3,8 mln zł. Spółka ATM SI pomyślnie zrealizowała takŜe projekt na rynku energetycznym w obszarze zarządzania ciągłością działania, dotyczący opracowania i budowy Analizy Wpływu Zdarzenia na Biznes (Business Impact Analysis) dla lidera rynku gazu płynnego w Polsce – firmy GASPOL S.A. WaŜnym wydarzeniem dla Grupy będzie połączenie dwóch największych spółek integratorskich, tj. ATM Systemy Informatyczne i KLK. Proces ten w III kw. br. istotnie przyśpieszył: Emitent jest obecnie w 100% właścicielem obu spółek, a funkcję Prezesa Zarządu obu spółek pełni ta sama osoba, odpowiadająca za skuteczny i efektywny przebieg ich połączenia. W trzecim kwartale br. było widać efekty zintensyfikowanej współpracy operacyjnej pomiędzy tymi podmiotami, gdzie ATM SI w konsorcjum z KLK (i Emitentem) podpisały umowę na dostawę sprzętu IT wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta Katowice o wartości około 2,5 mln złotych. W trzecim kwartale 2010 roku KLK podpisała umowę na rozbudowę infrastruktury informatycznej Fabryki Maszyn FAMUR S.A w Katowicach. Wartość zawartej umowy przekroczyła kwotę 1 mln złotych. Kolejny podpisany przez KLK kontrakt dotyczył modernizacji zasilania gwarantowanego obiektu Data Center klienta z sektora bankowego. Wartość umowy to 2 mln złotych. KLK przedłuŜyła równieŜ w trzecim kwartale br. kontrakt z firmą Vattenfall na dostawy urządzeń Cisco wraz z usługami serwisowymi na terenie całej Polski. Umowa została podpisana na kolejne 2 lata, co zapewnia ciągłość i dalszy rozwój współpracy pomiędzy KLK a Vattenfal. Podsumowując osiągnięcia spółki KLK naleŜy podkreślić, Ŝe moŜe zaliczyć trzeci kwartał roku do udanych i wszystko na to wskazuje, Ŝe spółka ta, mimo istotnie słabszego pierwszego kwartału roku, zakończy cały rok wynikiem dodatnim. Omawiając osiągnięcia mniejszych spółek z grupy kapitałowej ATM warto wspomnieć o kolejnym bardzo dobrym kwartale poznańskiej spółki Sputnik Software, która w minionym kwartale podpisała umowę na wdroŜenie i utrzymanie systemu rejestracji wniosków z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wartości 240 tys. zł. Ponadto Sputnik Software podpisała umowę na dostawę sprzętu, modernizację sieci i wdroŜenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz z elektroniczną skrzynką podawczą dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich oraz Urzędu Miejskiego w Ogrodzieńcu. Łączna wartość tych dwóch umów to 1,6 mln zł. Te i inne kontrakty pozwoliły spółce na wypracowanie od początku roku 2,3 mln zł zysku na działalności operacyjnej (1,9 mln zł zysku netto). Autorski produkt spółki Impulsy – system Medicus On-Line – dedykowany do kompleksowego zarządzania placówkami medycznymi i gwarantujący skuteczne rozliczenia z NFZ zdobywa coraz szersze uznanie. W trzecim kwartale br. Impulsy zdobyła m.in. kontrakt na instalację tego rozwiązania w szpitalu jednego dnia powstającym przy SPZLO Warszawa-Ursynów. Spółka inONE w trzecim kwartale 2010 z powodzeniem kontynuowała obsługę kontraktów outsourcingowych dla dotychczasowych klientów oraz rozwijała sprzedaŜ u klientów korzystających z aplikacji oferowanych przez inONE. Łącznie przychody z tych dwóch głównych obszarów wyniosły ponad 1,5 mln zł. W trzecim kwartale 2010 roku spółka ATM Software zawarła nowe kontrakty, których wartość łącznie przekroczyła 1 mln zł. Największy kontrakt związany jest z budową na potrzeby operatora telekomunikacyjnego portalu multimedialnego umoŜliwiającego oglądanie filmów i kanałów telewizyjnych w środowisku PC dla klientów indywidualnych.

17


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

Oprócz tego miały miejsce równieŜ kolejne dwa wdroŜenia rozwiązania ATM Webcast dla instytucji publicznej oraz dla wydawnictwa IDG Poland S.A. Warto takŜe odnotować uruchomienie komercyjne na bazie autorskich elementów platformy ATM InternetTV pierwszego w Polsce rozwiązania CatchupTV dla jednego z operatorów telekomunikacyjnych. Dzięki temu klienci usługi telewizyjnej tego operatora mają dostęp do materiałów z ramówki TVP1 oraz TVP2 do tygodnia wstecz w postaci programów VOD. Płatności mobilne Grupa jest aktywna w tym segmencie poprzez działalność spółki mPay, która upowszechnia system płatności za pomocą telefonów komórkowych, będąc pionierem tego typu rozwiązań w Polsce. W obszarze płatności mobilnych Grupa osiągnęła w trzecim kwartale 2010 roku 408 tys. zł przychodów ze sprzedaŜy i zanotowała 456 tys. zł straty na działalności operacyjnej (oraz podobnej wysokości stratę netto). Narastająco po trzech kwartałach roku Grupa w segmencie płatności mobilnych osiągnęła 1,5 mln zł przychodów, 0,8 mln zł marŜy ze sprzedaŜy. W porównaniu do analogicznego okresu Grupa zanotowała wzrost: przychodów o 187%, marŜy ze sprzedaŜy o ponad 512% i istotnie zmniejszyła stratę operacyjną z 3,7 mln zł do 1,1 mln zł.

OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ O NIETYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCYM ZNACZNY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie nie zanotowano czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze.

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na dzień publikacji raportu w skład grupy kapitałowej ATM S.A. wchodziły następujące podmioty:

Na dzień publikacji raportu konsolidacji podlegały wszystkie wyŜej wymienione spółki.

18


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOśLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH Spółka nie przekazywała do wiadomości publicznej prognoz na rok 2010.

WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEśNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Zestawienie danych o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby akcji na walnym zgromadzeniu Emitenta zawiera poniŜsza tabela:

Akcjonariusz

Liczba akcji

% udział w głosach

5 956 887 3 603 624 3 470 517 3 287 993 1 817 500

16,39% 9,92% 9,55% 9,05% 5,00%

Tadeusz Czichon Polsat OFE ING OFE Roman Szwed Piotr Puteczny* *) wraz z Ŝoną

PowyŜsze dane uwzględniają stan posiadania akcji osób fizycznych na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu. Dane dotyczące Polsat OFE oraz ING OFE odnoszą się do liczby akcji posiadanych przez tych akcjonariuszy w dniu 31 grudnia 2009 roku na podstawie „Rocznej struktury aktywów”.

ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA, ZGODNIE Z POSIADANYMI PRZEZ EMITENTA INFORMACJAMI, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego przedstawia poniŜsza tabela:

Imię i nazwisko

Stan na 31 sierpnia 2010 r.

Zwiększenia

Zmniejszenia

Tadeusz Czichon

5 956 887

-

-

5 956 887

Roman Szwed Maciej KrzyŜanowski Anna Bugajska

3 387 993

-

-

3 287 993

55 408

-

-

55 408

50 389

7 611

-

58 000

-

-

925

Tomasz Tuchołka

925

Stan na 15 listopada 2010 r.

19


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

NABYCIE AKCJI WŁASNYCH Zgodnie z uchwałą z dnia 5 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę na nabycie przez Emitenta akcji własnych, które zostaną zaoferowane do nabycia pracownikom spółek grupy kapitałowej ATM S.A. zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego (zgodnie z raportem bieŜącym nr 22/2008 z dnia 5.06.2008 r.). W okresie 23.04-27.09.2010 roku Emitent zbył swoim pracownikom oraz pracownikom spółek od niego zaleŜnych 286 820 akcji ATM S.A., wypełniając postanowienia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla pracowników Grupy Kapitałowej ATM S.A. zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 5 czerwca 2008 r. Zgodnie z § 3 pkt. 11 Regulaminu, akcje te objęte są blokadą w wysokości 4/5 przyznanych akcji. Blokada będzie zwalniana po 1/5 przyznanej puli akcji co rok od przekazania akcji na rachunki pracowników. Średnia jednostkowa cena zbycia akcji wyniosła 0,95 zł. Łączna wartość nominalna zbytych akcji wyniosła 272 479 zł. Zbyty pakiet stanowi 0,79% kapitału zakładowego i daje 286 820 głosów (0,79%) na Walnym Zgromadzeniu Spółki Jednocześnie 13.10.2010 roku Beskidzki Dom Maklerski S.A. poinformował Emitenta o przeksięgowaniu w dniu 12 października 2010 na rachunek inwestycyjny naleŜący do Emitenta 13 260 akcji ATM S.A. z rachunków brokerskich wskazanych pracowników ATM S.A., w związku ze świadczoną przez BDM S.A. obsługą brokerską Programu Motywacyjnego dla pracowników Grupy Kapitałowej ATM S.A. Odkupienie akcji własnych nastąpiło w wyniku realizacji prawa Emitenta do odkupu akcji własnych w przypadku ustania zatrudnienia osoby uprawnionej. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 0,95 zł. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wyniosła 12 597 zł. Nabyty pakiet stanowi 0,036% kapitału zakładowego i daje 13 260 głosów (0,036%) na Walnym Zgromadzeniu Spółki

WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAśOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej nie toczą się Ŝadne postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zaleŜnej, którego wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEśNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEśELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIś RYNKOWE W okresie objętym niniejszym raportem nie zostały zawarte przez Emitenta ani przez jednostkę od niego zaleŜną transakcje z podmiotami powiązanymi, zarówno pojedynczo, ani teŜ łącznie, które byłyby istotne i zawarte na warunkach innych niŜ rynkowe. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEśNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POśYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI, JEśELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA

W okresie objętym raportem nie były udzielane przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zaleŜną poręczenia kredytu lub poŜyczki i nie była udzielona gwarancja Ŝadnemu podmiotowi o łącznej wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta.

INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOśLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA

Spółka posiada stabilną sytuację kadrową, majątkową i finansową. Nie są znane Ŝadne przesłanki, mogące negatywnie wpłynąć na moŜliwość realizacji zobowiązań przez Emitenta.

20


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

W zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych Spółka ma nadal wysoki potencjał powiększania przychodów i generowania zysków ze względu na dobrze prowadzoną politykę inwestycyjną. Zapotrzebowanie na transmisję szerokopasmową, kolokację i centra danych szybko rośnie, co daje pewność stabilnego wzrostu tego segmentu działalności. Dlatego teŜ Emitent kontynuuje inwestycje poprzez przygotowanie do sprzedaŜy kolejnych modułów centrum danych Telehouse.Poland oraz realizację projektu budowy CI ATM. Realizacja tych inwestycji przyniesie wymierny skutek we wzroście przychodów i zysków w następnych okresach obrachunkowych. Usługi integracyjne naraŜone są w większym stopniu na zjawiska koniunkturalne i dlatego trudniej przewidywać zachowanie tego segmentu. Tym cenniejsze jest posiadanie zamówień obejmujących okres kilku następnych lat. W roku 2010 dzięki wygranym przetargom, z których największym jest OST 112, działalność integracyjna w Grupie moŜe pochwalić się znacznym udziałem umów realizowanych przez klika kolejnych kwartałów, co poprawia stabilność przychodów ze sprzedaŜy i osiąganych zysków.

21


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ATM S.A. (WYMAGANA ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEśĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH)

1. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Za okres 01/0130/09/2010

Za okres 01/0730/09/2010

Za okres 01/0130/09/2009

Za okres 01/07 30/09/2009

Przychody ze sprzedaŜy

84 626

26 503

108 384

28 891

Koszty własne sprzedaŜy zmienne

38 755

9 551

59 394

14 737

Koszty własne sprzedaŜy stałe

10 433

3 546

10 645

3 308

Zysk (strata) brutto na sprzedaŜy

35 437

13 405

38 345

10 846

289

48

754

144

22 675

7 446

25 835

8 336

705

64

187

(3)

12 346

5 943

13 078

2 658

Działalność kontynuowana

Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaŜy Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne Koszty restrukturyzacji Zysk (strata) na działalności operacyjnej Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności

447

131

1 611

1 095

Koszty finansowe

Przychody finansowe

4 756

2 326

6 823

1 460

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

8 037

3 748

7 867

2 294

495

101

1 116

268

7 543

3 648

6 751

2 026

7 543

3 648

6 751

2 026

Zwykły

0,21

0,10

0,19

0,06

Rozwodniony

0,21

0,10

0,19

0,06

Zwykły

0,21

0,10

0,19

0,06

Rozwodniony

0,21

0,10

0,19

0,06

Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

Zysk (strata) netto

Zysk (strata) na jedną akcję *) Z działalności kontynuowanej:

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:

*) dane jednostkowe ATM S.A. zostały skorygowane poprzez pomniejszenie przychodów oraz kosztów sprzedaŜy zmiennych o kwotę 102 601 tys. zł, wynikającą z refakturowania działalności integracyjnej pomiędzy ATM S.A. i ATM SI Sp. z o.o.

22


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

Wyniki jednostkowe ATM S.A. w roku 2010 są nieporównywalne z rokiem poprzednim, poniewaŜ w pierwszym kwartale roku 2009 ATM S.A. prowadziła działalność takŜe w segmencie integracji systemowej, która to działalność od początku drugiego kwartału 2009 r. była kontynuowana przez ATM SI Sp. z o.o. Dla uzyskania porównywalności wyników osiągniętych z obu rodzajów działalności sporządzone zostało poniŜsze zestawienie.

Sprawozdanie z całkowitych dochodów – porównanie wyników roku 2010 i 2009 PoniŜsza tabela przedstawia porównanie skonsolidowanych wyników ATM S.A. i ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. osiągniętych w ciągu pierwszych trzech kwartałów roku 2010 w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. ATM S.A. (wg sprawozdania z całkowitych dochodów) Za okres 01/0130/09/2010

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** Za okres 01/0130/09/2010

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o.* Za okres 01/0130/09/2010

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Za okres 01/0130/09/2009

Przychody ze sprzedaŜy

84 626

108 352

185 762

151 063

Koszty własne sprzedaŜy zmienne

38 755

85 644

117 183

92 930

Koszty własne sprzedaŜy stałe

10 433

4 054

14 487

12 337

Zysk (strata) brutto na sprzedaŜy

35 437

18 654

54 092

45 796

289

170

459

755

22 675

9 634

32 309

31 402

705

36

742

187

12 346

9 154

21 500

14 963

447

7 450

7 896

2 287

4 756

8 256

13 012

6 826

(4 309)

(807)

(5 116)

(4 538)

8 037

8 347

16 384

10 424

495

1 686

2 181

1 116

7 543

6 661

14 203

8 813

Zysk (strata) netto Pozostałe dochody całkowite netto

7 543

6 661

14 203

8 813

-

-

-

Dochody całkowite razem

7 543

6 661

14 203

Pozostałe przychody operacyjne Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Działalność finansowa netto Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

8 813

*) na podstawie sprawozdania finansowego ATM Systemy Informatyczne za trzeci kwartał 2010 roku **) dokonano konsolidacji sprawozdań z całkowitych dochodów ATM S.A. z ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o., z wyłączeniem transakcji wzajemnych

23


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa trwałe Wartość firmy Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności Pozostałe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe aktywa trwałe

Aktywa obrotowe Zapasy Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności NaleŜności z tytułu podatku dochodowego Inne aktywa obrotowe Inne nalezności finansowe Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty

Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia Aktywa razem

Koniec okresu 30/09/2010

Koniec okresu 31/12/2009

49 493 153 373

16 424 133 860

63 487 43 876

63 487 42 418

2 857 313 085

4 594 260 783

1 153 2 454

1 531 2 817

28 904 31 4 407

45 804 308 5 092

5 603 42 551

2 381 57 933

-

-

355 637

318 716

24


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Udziały (akcje) własne Kapitały rezerwowe Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających i róŜnice kursowe z konsolidacji Zyski zatrzymane Razem kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe poŜyczki i kredyty Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy na zobowiązania Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe

Zobowiązania krótkoterminowe PoŜyczki i kredyty bankowe Rezerwy na zobowiązania Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe

Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia Pasywa razem

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

Koniec okresu 30/09/2010

Koniec okresu 31/12/2009

34 723

34 723

159 030

159 030

35 254

-8 29 584

22 140 251 148

21 883 245 212

2 369

1 874

31 465 23 688 57 522

378 14 287 16 539

8 421

3 136

27 583 10 963 46 968

43 357 10 472 56 965

-

-

355 638

318 716

25


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

3. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy

Stan na 1 stycznia 2009 roku

NadwyŜka ze Akcje własne sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej

Kapitał rezerwowy

Zyski zatrzymane

Kapitał własny

34 397

157 252

(1 984)

20 831

23 047

233 543

326 -

1 778 -

-

-

1 992 -

(1 701) 10 452

6 751 -

-

-

16

-

10 452 -

2 104 6 751 291 10 452 10 452 16

Stan na 30 września 2009 roku

34 723

159 030

(8)

29 582

19 346

242 673

Stan na 1 stycznia 2010 roku

34 723

159 030

(8)

29 584

21 883

245 212

-

-

8 -

7 742

7 543 457 -

7 543 8 457 7 742

-

-

2 335

-

-

2 335

-

-

2 335

2 071 -

7 742 -

34 723

159 030

-

35 254

22 140

7 742 2 071 2 335 251 148

Zwiększenia: Emisja akcji Wynik bieŜącego okresu Objęcie akcji w ramach programu opcji Wycena programu motywacyjnego Podział zysku Zmniejszenia: Koszty emisji akcji Podział zysku z przeznaczeniem na kapitały własne Wypłata dywidendy Wynik bieŜącego okresu Nabycie akcji własnych

Zwiększenia: Emisja akcji Wynik bieŜącego okresu Objecie akcji w ramach programu opcji Wycena opcji menadŜerskich Podział zysku SprzedaŜ akcji własnych w ramach Programu Motywacyjnego Zmniejszenia: Koszty emisji akcji Wynik bieŜącego okresu Podział zysku z przeznaczeniem na kapitały własne Korekta wyniku z lat ubiegłych Wypłata dywidendy Sfinansowanie Programu Motywacyjnego Zakup akcji własnych Stan na 30 września 2010 roku

26


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

4. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH

Działalność operacyjna Zysk (strata) przed opodatkowaniem Korekty o pozycje: Amortyzacja RóŜnice kursowe Odsetki otrzymane Odsetki zapłacone Dywidendy otrzymane (Zyski) straty z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŜności Zmiana stanu zobowiązań i rezerw Zmiana stanu innych aktywów Podatek dochodowy zapłacony Pozostałe Działalność inwestycyjna Wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych Wydatki na zakup aktywów finansowych Przychody ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych Spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych Udzielone poŜyczki długoterminowe Przychody ze sprzedaŜy aktywów finansowych Odsetki uzyskane Dywidendy otrzymane RóŜnice kursowe Pozostałe

Za okres 01/0130/09/2010

Za okres 01/0130/09/2009

8 037 23 964 12 624 1 846 (104) 2 671 0 186 658 19 567 (14 576) 742 278 72

7 867 18 170 11 624 1 943 (232) 1 466 (180) (499) 8 695 25 769 (28 677) 1 130 (522) (2 347)

32 001

26 037

(29 053) (1 369)

(22 115) (7 040)

10 327 450

8 656 600 (790)

4

46

180 (115)

(19 595)

(20 624)

Działalność finansowa Wpływy netto z emisji akcji i innych dopłat do kapitału Otrzymane dotacje Wpływy z kredytów i poŜyczek Spłata kredytów i poŜyczek Nabycie akcji własnych

404 5 286 (2 335)

(1 018) (16)

272 (9 342)

1 992 (4 275)

8 (2 671)

93 (1 466)

(410) 8 (9 184)

(120) 175 (4 233)

Zmiana stanu środków pienięŜnych

3 222

1 181

Środki pienięŜne na początek okresu

2 381

2 223

Środki pienięŜne na koniec okresu

5 603

3 404

SprzedaŜ akcji własnych w ramach programu motywacyjnego Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Dywidendy wypłacone Odsetki otrzymane Odsetki zapłacone Inne wypłaty z zysku RóŜnice kursowe Pozostałe

27


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2010 R. 1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY W PODZIALE GEOGRAFICZNYM Przychody ze sprzedaŜy w podziale geograficznym przedstawiają się następująco: Za okres 01/0130/09/2010 Kraj

82 232

Eksport Razem przychody ze sprzedaŜy

Za okres 01/0730/09/2010

Za okres 01/0130/09/2009

25 490

Za okres 01/07 30/09/2009

105 711

28 255

2393

1012

2673

636

84 626

26 503

108 384

28 891

2. ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH I AKTYWÓW WARUNKOWYCH

Pozycje pozabilansowe 1. NaleŜności warunkowe 1.1 od pozostałych jednostek 2. Zobowiązania warunkowe 2.1 na rzecz pozostałych jednostek w tym: - udzielone gwarancje poręczenia - zabezpieczenie hipoteczne - zabezpieczenie zastawem

Stan na 30/09/2010

Stan na 31/12/2009

48 408

5 645

48 408

5 645

48 408

5 645 0 0

Od czasu zakończenia roku obrotowego 2009 nastąpiły następujące zmiany zobowiązań warunkowych: a) zwiększeniu uległy udzielone gwarancje i poręczenia o kwotę 42 762 tys. zł, która wynika z: • wygaśnięcia terminu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych (przetargowych i dobrego wykonania) na kwotę 1 076 tys. zł; • ustanowienia zabezpieczeń przetargów oraz zawartych kontraktów w postaci gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych – na kwotę 43 838 tys. zł; b) zabezpieczenia hipoteczne i zabezpieczenia zastawem nie uległy zmianie.

28


GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 30.09.2010 roku

POZOSTAŁE INFORMACJE (WYMAGANE ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEśĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH) WYBRANE DANE FINANSOWE

Przychody ze sprzedaŜy ogółem Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej Środki pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej Środki pienięŜne netto z działalności finansowej Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pienięŜnych

30/09/2010

30/09/2009 30/09/2010 30/09/2009

w tys. PLN

w tys. EUR

84 626 12 346 8 037 7 543

108 384 13 078 7 867 6 751

21 142 3 084 2 008 1 884

24 637 2 973 1 788 1 535

32 001 (19 595) (9 184) 3 222

26 037 (20 624) (4 231) 1 182

7 995 (4 896) (2 294) 805

5 918 (4 688) (962) 269

30/09/2010

Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy* Liczba akcji Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR) Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)

313 085 42 551 355 637 57 522 46 968 251 148 34 723 36 343 344 6,91 6,91

31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009

260 783 57 933 318 716 16 539 56 965 245 212 34 723 36 343 344 6,75 6,75

78 527 10 673 89 199 14 427 11 780 62 992 8 709 36 343 344 1,73 1,73

63 479 14 102 77 580 4 026 13 866 59 689 8 452 36 343 344 1,64 1,64

*) Kapitał akcyjny został przeszacowany zgodnie z MSR 29. PowyŜsze dane finansowe za trzeci kwartał roku 2010 i 2009 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: •

poszczególne pozycje aktywów i zobowiązań zostały przeliczone przy uŜyciu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 września 2010 roku wynoszącego 3,987 PLN/EUR oraz na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszącego 4,1082 PLN/EUR

poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień kaŜdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2010 roku wynoszącego 4,0027 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 września 2009 roku wynoszącego 4,3993 PLN/EUR.

29

Raport za III kw. 2010  

Kwartalny raport skonsolidowany za III kw. 2010