Page 1

Design og innhold - Fronter Nett- og samlingsbasert Bachelor i sykepleie, Universitetet i Nordland.


_________________________________________________________________________

Dette dokumentet beskriver designet og innholdet i Fronter ved nett- og samlingsbasert bachelor i sykepleie ved Universitetet i Nordland. Her finnes en oversikt over hvor en finner forskjellig stoff og informasjon, samt hvor man kan legge inn stoff, skrive eller levere oppgaver. I tillegg har studentene i Fronter tilgang til andre rom som for eksempel Studentsamskipnaden og andre rom som er studentenes område.

Når en student logger på i Fronter gis det tilgang til nettstudiet. Men studenten vil også få tilgang til andre rom. Blant annet gis det tilgang til følgende rom:

INFORMATION ALL USERS - INFORMASJONSROM FOR ALLE BRUKERNE Et fellesrom for overordnet informasjon til alle brukere av fronter på Universitetet i Nordland.

FELLES INFORMASJON GRUNNUTDANNING I SYKEPLEIE Et fellesrom for diverse informasjon om studier og eksamen som gjelder bachelorstudiet i sykepleie. Her finnes blant annet informasjon fra administrasjon, reglement, diverse skjema, studieplaner, gamle eksamensoppgaver m.m.

PPS – PRAKTISKE PROSEDYRER I SYKEPLEIETJENESTEN Dette rommet er en link til database hos Akribe forlag. Her finner en de grunnleggende prosedyrene i sykepleietjenesten konkret beskrevet og illustrert og med omfattende kunnskapsstoff og referanser.

EKSAMENSROM SYN (EKSAMENSNAVN OG KODE) Dette er et eksamensrom som opprettes for den enkelte eksamen. I rommet vil studentene finne eksamensoppgavene, og eksamen skal leveres på samme plass.

Side 2


NETTBASERT BACHELOR I SYKEPLEIE KULL Innholdet i fronter er her bygd opp over tre nivå med fast grunndesign. I alle eksempelvisningene i dokumentet velger vi å forholde oss til det som studentene ser. 1. Åpningsvindu (nivå 1) for alle studentene på hvert kull. Grupperom med egne rom for hver gruppe. Vinduet fungerer som et kommunikasjon/informasjonsvindu mellom student og kullkoordinator. 2. Emnevindu (nivå 2) for hvert emne i semesteret Vinduet fungerer som et kommunikasjon /informasjonsvindu mellom student og emneansvarlig. I tillegg finner en også knapp til praktiske studier på samme nivå. 3. Modulvindu eller modullink (nivå 3) for en tidsbegrenset periode i det enkelte emne (ca. 14 dager for de fleste emnene). På dette nivået foregår den pedagogiske aktiviteten i form av kommunikasjon, oppgaveløsning, forelesninger, m.m. Visuell oversikt over vindu / nivå:

Alle nivåene er bygd opp etter et minimalistisk design, samt at designet er forsøkt lagd tiltalende hvor en eliminerer overflødige elementer og informasjon. Vi bruker lik terminologi og grafikk gjennom hele løsningen. Løsningen er basert på at studentene skal kjenne igjen elementer i stedet for å huske hvordan løsningen henger sammen. Nivåene er organiser hierarkisk, med mer generelt innhold før det mer spesifikke.

Læring trenger ikke nødvendigvis å være lineær, og som e-læringsstudent kommer dette til syne gjennom et mer fleksibelt studium, enn ved et vanlig campusstudium. Gjennom organiseringen i fronter, legges det opp til at det er mulig for studenten å gå så dypt ned i stoffet som ønskelig, men også mulig å avbryte, gå tilbake eller gå videre når han ønsker det. I alle nivå er det mulig for studentene å gi tilbakemelding til faglærer, og mulighet for faglærer å gi informasjon via nyheter. Kommunikasjonsfeltene finner en på samme plass, nederst på siden unntatt ved nivå 3, modulvindu, der det ligger til høyre på siden i form av et forum der en kan kommunisere med faglærer. I det følgende beskrives de ulike nivåene mer detaljert.

Side 3


ÅPNINGSVINDU FOR KULLET (NIVÅ 1)

Informasjon, nyheter og div. materiale som gjelder alle studentene på kullet legges inn på dette rommet. Åpningsvinduet er delt i to og viser en verktøylinje til venstre (blå bakgrunn) og en forside til høyre. VERKTØYLINJE

FORSIDE Knapp som åpner forsiden. For innhold forside, se egen beskrivelse neste side. DELTAKERE Opplysninger om ansatte og studenter som har tilgang til rommet. Her kan en finne telefonnummer og e-post adresse til medstudenter og personalet. STUDIEPLAN Link til studieplan for kullet.

Side 4


GRUPPEROM Grupperommet er et arbeidsrom for studentene. I grupperommene har medlemmene tilgang til sine respektive grupperom. Innhold kan lages og tilpasses av både lærere og studenter. I det enkelte grupperom kan studentene for eksempel lage sine egne mapper, laste opp filer, skrive i felles dokument, diskutere i eget forum, legge inn linker de vil dele m.m. Kullkoordinator, emneansvarlig og faglærer/veiledere har også tilgang til grupperommene. ARKIV Her kan emneansvarlige legge fagstoff som de mener kan være aktuell for studentene å bruke for repetisjon. Knappen åpner et eget arkivrom.

FORSIDEN EMNEKNAPPER eks. Her ligger link til hvert emne i semesteret. Ved å klikke på disse kommer man videre til emnesidene.

Designet i dette rommet vil avvike noe fra andre emnesider. Under denne knappen ligger: Informasjon om de ulike praksisemnene, knapp til de ulike praksisstedene, forum hvor emneansvarlig svarer på spørsmål og forum hvor praksislederne svarer på spørsmål. LINKER Her ligger en liste over faste linker til diverse informasjon relatert til studiet: Timeplan - Link til timeplaner for samlingene på semesteret. Semesteroversikt – En oversikt over emnene og arbeidskravene for semesteret Informasjon neste semester – Informasjonen legges ut i forkant av neste semester. Denne linken vil bli fjernet etter oppstart av semesteret. Det gjøres semester- og emneevalueringer i studiet. For å komme til disse klikker en på knappen her.

Link til en hilsen fra kullkoordinatorene som legges ca. hver 14 dag.

BILDE AV KULLKOORDINATOR Presentasjon av fagpersonene som har ansvaret for kullet. Ved å klikke på navnene deres åpnes presentasjonen i et nytt vindu.

Side 5


KNAPP MED FELLESINFORMASJON Linker og informasjon fra studieadministrasjon angående eksamen, studentservice m.m., samt faglig informasjon fra fagpersonalet. Også annen informasjon om studiet som for eksempel Strukturmodell (oversikt over teoriperioder, samlinger og praksisperioder for alle årene ved studiet), Semesteroversikt (oversikt over samlinger, eksamen og obligatoriske arbeidsoppgaver på semesteret)og oversikt over gruppeinndelingen på kullet vil en finne her. UIN STUDENTER Link til generell informasjon om studiested og om å være student.

BIBLIOTEK Biblioteksiden inneholder link til bibliotekets hjemmeside, informasjon, tilgang til andre søkebaser m.m.

KNAPP MED INFORMASJON OM IKT Link til en egen IKT side. Siden inneholder blant annet link til brukerstøtte, opplæringsvideoer, ulike brukerveiledninger og linker til diverse programvare. Inneholder også et forum for presentasjon av studentene og et forum for diskusjon omkring det å være nettstudent. Her finnes også brukerveiledninger for NTR-meeting, link for bestilling av møterom m.m. STUDENTROM Studentenes eget rom som administreres fullt ut av studentene selv. Det kan opprettes mapper, forum, legges ut filer, etc. Her har ikke lærere tilgang.

MELDINGER/NYHETER Via dette verktøyet publiseres viktige meldinger og informasjon fra kullkoordinator og fagpersonale. KULLKOORDINATOR SVARER PÅ SPØRSMÅL (FORUM) Her svarer kullkoordinator på praktiske spørsmål angående studiet og semesteret (f.eks. spørsmål om timeplan, studieinformasjon, semesterplan m.m.)

Side 6


EMNEVINDU (Nivå 2)

ÅPNINGSBILDET Bildet vil bestå av et overskriftsfelt med emnenavn og logo, samt fargevalg for emnet. Fargevalget vil en finne igjen i for eksempel semesteroversikten som ligger i hovedrommet. Videre består emnevinduet av verktøylinje til venstre, moduloversikt med knapper, hovedbilde med knapper for arbeidskrav og tilbakeknapp. Til høyre ligger linker til oversikt over emnet, emneplan og bilde av emneansvarlig. Som i Nivå1, finner du nederst på siden elementer for kommunikasjon.

VERKTØYLINJE FORSIDE – jfr. åpningsvindu MODUL +NR. – for å manøvrere mellom modulene i emnet DELTAKERE – jfr. åpningsvindu FORSIDEN MODULLISTE (Nivå 3). Inneholder link til alle modulene i emnet. Her kan det under noen emner være slik at modulnavnet er erstattet med navnet til modulen eks: Modul1 – kan i stedet kalles for Anatomi MODUL-LINK (Nivå 3) Unntaksvis vil noen emner kunne inneholde linker til informasjonsdokument fremfor egne modulvindu.

Side 7


ARBEIDSKRAV Funksjon for innlevering av arbeidskravene i emnet til gitte datorer og tidspunkt. Arbeidskravene kan også leveres fra modulsidene.

LINKER Liste over faste linker til diverse informasjon relatert til studiet; Oversikt emnet – Link til emnet i studieplan Emneplan - Link til plan for emnet på semesteret.

BILDE AV EMNEANSVARLIG Presentasjon av fagpersonene som har ansvaret for emnet. Ved å klikke på navnene deres åpnes denne presentasjonen.

NYHETER OG INFORMASJON Emneansvarlig legger ut stoff, skriftlig introduksjon eller annet som gjelder emnet. Semesterplan for emnet, studietips etc. legges også her.

EMNEFORUM Her kan studentene stille faglige og praktiske spørsmål knyttet til emnet. Emneansvarlig er moderator for dette forumet.

KNAPP TIL HVERT STUDIESTED I enkelte emner ved praktiske studier legges egne knapper til de enkelte studiestedene. Disse vil inneholde informasjon om spesielle opplegg knyttet til samlingene og praksis. Eksempler på knapper:

Side 8


MODULVINDU (Nivå 3)

Også her på dette nivået finner en et fast oppsett. Til venstre ligger verktøylinjen. I åpningsvinduet finner en til venstre informasjon – Om modulen. Og til høyre ligger et forum der studentene kan stille spørsmål til faglærer. Midt på siden finner en fem knapper. Disse er også utarbeidet med fast design og er gjenkjennbar fra modul til modul. VERKTØYLINJE – jfr. emnevindu OM MODULEN Her kan faglærer legge ut stoff, skriftlig introduksjon eller annet som gjelder modulen. FAGSTOFF Inneholder alle typer forelesninger, informasjon, linker til artikler, forelesningsnotat, diskusjonsforum m.m. Organiseringen av fagstoff vil variere i fra modul til modul. Emneansvarlig/faglærer presenterer fagstoffet og designet ut ifra modulens egenart.

TEST DEG SELV Her kan forskjellige typer arbeidsoppgaver/tester til modulen legges ut av den enkelte faglærer.

Side 9


ARBEIDSKRAV Studentene kan levere arbeidskrav her eller via knappen på emnesiden. Målmappen er den samme. I denne mappen finner også studentene oppgaveteksten for arbeidskravet.

SAMARBEID Det oppfordres til samarbeid i studiet. Faglærer kan legge opp et samarbeidsforum der studentene fritt kan diskutere ulike problemstillinger.

SPØR FAGLÆRER Studentene kan stille spørsmål til faglærer ved å klikke på Spør faglærer i forumet til høyre i vinduet. Responstiden en kan forvente er innen 48 timer på virkedager. I og med at det en ser på denne siden er en begrenset visning av forumet, anbefales det at studenter og lærere åpner forumet i sin helhet ved å klikke på overskriften til forumet for å se om det er noen som tidligere har stilt samme spørsmål og fått svar.

Side 10


OPPSUMMERT Det å planlegge et nettstudium er utfordrende. Det er viktig å tenke på at en lager løsninger som baserer seg på gjenkjennelse og at brukerne ikke bruker tid på å forstå grensesnittet og derfor kan konsentrere seg om innholdet. Derfor: når en plasserer elementer (bilder, tekst, etc.) i designet, er det viktig å tenke godt gjennom følgende spørsmålsord: Hva - er meningen med elementet? Hvorfor - skal jeg ha dette elementet? Hvilken - informasjon gir dette til studentene? Er det forstyrrende i forhold til andre etablerte elementer? Vi har forsøkt å designe fronterrommene ut ifra følgende prinsipper: 1. Snakk samme språk som brukeren. Bruk begreper som er kjente for brukerne. Presenter informasjonen på en naturlig og logisk måte. 2. Konsistens. Bruk lik terminologi og grafikk gjennom hele løsningen. Ta utgangspunkt i etablerte konvensjoner for layout, form, merking etc. 3. Unngå å basere løsningen på brukernes hukommelse. Det er lettere for brukerne å kjenne igjen elementer enn å huske hvordan løsningen henger sammen. 4. Sats på en fleksibel og effektiv løsning. Ta høyde for at noen brukere er mer avanserte enn andre og trenger snarveier, mens nybegynner må guides gjennom. 5. Sats på et minimalistisk og estetisk design. Lag et tiltalende design og eliminer overflødige elementer og informasjon. 6. Organiser stoffet hierarkisk, med mer generelt innhold før det mer spesifikke. La brukeren gå så dypt ned i stoffet som mulig, men gi brukeren også muligheten til å avbryte eller gå videre når han ønsker det. 7. Feedback. Gjør det mulig for brukeren å forstå hans/hennes posisjon i strukturen. Gjør det lett for brukeren å gi mulighet til å stille spørsmål / faglærer til å gi ut informasjon. 8. La brukerne beholde kontrollen. Vær forsiktig med elementer der du tar over kontrollen fra brukerne. La de uansett ha muligheten til å stoppe animasjoner og filmer om de ønsker det. 9. Vurder målgruppens teknologi, kompetanse og behov.

Emne- og fagansvarlig skal selvsagt ha frihet i sin pedagogiske tekning. Men grunnelementene bør ikke endres på (eks: Knapper for ...). Tenk også over prinsippene over i planleggingen.

Kullkoordinatorer nettstudiet og SEVU v/Atle Kristensen

Side 11

Design og innhold fronter  
Design og innhold fronter  

Egen paper

Advertisement