Page 1

Tiller videregående skole

Studietilbud skoleåret 2009-2010 

gg e l n a g o g– g y ag f B l a i os s g jon o s – a e ik n u Hels mm o k g o l r e e i s d d Me fer m  a s g o vice r ng e i r S e  lis a i s spe e i d tu S 

Besøksadresse: Østre Rosten 47, Tiller Postadresse: Postboks 63, Tiller 7475 TRONDHEIM Telefon: Telefax: E-post: Web:

k

nik k e t s

73 19 40 00 73 19 40 50 postmottak.tiller@stfk.no www.tiller.vgs.no


UTDANNINGSPROGRAM FOR:

Tiller videregående skole

Bygg– og anleggsteknikk

SKOLENS TILBUD:

Vg1 Bygg– og anleggsteknikk Vg2 Byggteknikk Vg2 Klima, energi og miljøteknikk


Vg1 Bygg– og anleggsteknikk

Du som velger bygg- og anleggsteknikk, bør ha praktisk sans, være nøyaktig og ha godt håndlag. Du bør være selvstendig, men også kunne arbeide i team, siden mange bygge- og anleggsprosjekter krever nært samarbeid mellom ulike yrkesgrupper. Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner, hvor det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet. Vg1 Bygg– og anleggsteknikk rekrutterer til følgende yrker: Anleggsmaskinførerfaget Asfaltfaget Fjell– og bergverksfaget Vei– og anleggsfaget Betongfaget Murerfaget Stillasbyggerfaget Tømrerfaget Rørleggerfaget Taktekkerfaget Ventilasjons– og blikkensla-

Industrimalerfaget Malerfaget Renholdsoperatørfaget Limtreproduksjonsfaget Trelastfaget Trevare– og bygginnredningsfaget Feierfaget Glassfaget Isolatørfaget Steinfaget


Vg2 Byggteknikk

Vg2 Byggteknikk rekrutterer til følgende yrker: Betongfaget Murerfaget Stillasbyggerfaget Tømrerfaget Etter Vg2 fullføres fagopplæringen med 2 år som lærling i bedrift og avsluttes med fag eller svenneprøve. Du kan senere ta videreutdanning ved en teknisk fagskole, ta mesterbrev eller ved å ta studiekompetanse utdanne deg til ingeniør.


Vg2 Klima, energi og miljøteknikk

Vg2 Klima, energi og miljøteknikk rekrutterer til følgende yrker: Rørleggerfaget Taktekkerfaget Ventilasjons– og blikkenslagerfaget Etter Vg2 fullføres fagopplæringen med 2 år som lærling i bedrift og avsluttes med fag eller svenneprøve. Du kan senere ta videreutdanning ved en teknisk fagskole, ta mesterbrev eller ved å ta studiekompetanse utdanne deg til ingeniør.

Besøksadresse: Postadresse:

Østre Rosten 47, Tiller Postboks 63, Tiller 7475 Trondheim

Telefon: Telefaks: E-post: Web:

73 19 49 00 73 19 40 50 postmottak.tiller@stfk.no www.tiller.vgs.no


UTDANNINGSPROGRAM FOR:

Tiller videregående skole

Helse– og sosialfag

SKOLENS TILBUD:

Vg1 Helse– og sosialfag Vg2 Barne og ungdomsarbeiderfag Vg2 Helsearbeiderfag

Vi tilbyr en meningsfull, variert og praksisnær utdanning!


Vg1 Helse– og sosialfag

Vg1 Helse– og sosialfag

Du som velger helse– og sosialfag må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker. Du bør ha gode kommunikative evner og evne til samhandling for å kunne arbeide med mennesker i alle livssituasjoner. I flere yrker kreves det politiattest. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.

Er du glad i mennesker? Ønsker du å gjennomføre en utdanning med mye praksis? Vil du ha et yrke der det er lett å få jobb? Helse- og sosialfag VG1 er det første året i videregående og første skritt på veien mot en yrkesutdanning i helse, sosial- og oppvekstsektoren. Etter å ha gått HS VG1 kan du velge utdanning innen; -

ambulansearbeider barne- og ungdomsarbeider (Tiller vgs) apotektekniker fotterapeut ortopeditekniker helsefagarbeider (Tiller vgs) helsesekretær hudpleier tannhelsesekretær

Vi tilbyr et utviklende skoleår med ekskursjoner, praksis, rollespill, førstehjelp med Sivilforsvaret, mappeoppgaver og andre spennende undervisningsformer, ledet av engasjerte og dyktige lærere!


Vg 2 Barne– og ungdomsarbeiderfag

Vg2 Barne– og ungdomsarbeiderfag

Samfunnet har behov for barne- og ungdomsarbeidere som er tydelige rollemodeller, ser det enkelte individ og er bevisst på de utfordringer barn og unge har i et flerkulturelt samfunn. De skal legge til rette for lek, aktivitet, glede og livsutfoldelse i barnehager, skoler/SFO og i fritidsklubber for barn og unge fra 0 til 18 år.

Opplæringen skal bidra til å utvikle evne og vilje til fleksibilitet og samarbeid om barn og unges opplæring, utvikling og trivsel og kunnskap om hvordan barn og unge lærer.


Vg2 Helsearbeiderfag

Vg 2 Helsarbeiderfag

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Dette er en yrkesgruppe det vil bli stor etterspørsel etter i fremtiden.

Vi fortsetter med programfagene fra Vg1. Nå vil de bli nært knyttet opp til deres fremtidige arbeid som helsefagarbeidere. På Vg2 vil elevene bli kjent med yrket gjennom teori, ekskursjoner, praksis på demonstrasjonsrom. Vi har 2-3 praksisperioder i året på aktuelle arbeidsplasser for helsefagarbeideren. Det blir lagt stor vekt på elevmedvirkning.

Besøksadresse: Postadresse:

Østre Rosten 47, Tiller Postboks 63, Tiller 7475 TRONDHEIM

Telefon: Telefax: E-post: Web:

73 19 40 00 73 19 40 50 postmottak.tiller@stfk.no www.tiller.vgs.no


UTDANNINGSPROGRAM FOR:

Tiller videregående skole

Medier og kommunikasjon

NYTT TILBUD PÅ TILLER! 2009-2010

SKOLENS TILBUD: 

Vg1 Medier og kommunikasjon

film, TV-reportasjer, radioprogrammer, web, fotografi, journalistikk, grafisk design og multimedia.


Vg1 Medier og kommunikasjon

Vg1 Medier og kommunikasjon Utdanningsprogrammet er fremtidsrettet og gir viktige kunnskaper og praktiske ferdigheter tilpasset det moderne informasjonssamfunnet. Du kan velge å ta svennebrev som mediegrafiker eller fotograf. Du kan også ta et påbyggingsår, eller velge det studieforberedende Vg3 innen- for medier og kommunikasjon som gir grunnlag for å studere videre på høgskole og ved universitet.

Programfagene Mediekommunikasjon: Programfaget dreier seg om kommunikasjonsmetoder og fortellerteknikker som kan brukes i formidling av budskap i ulike medier mot forskjellige målgrupper. Programfaget omfatter bruk av medier og medienes rolle, makt og historie. Regelverk, etikk og kildekritikk inngår i programfaget. Mediedesign og medieuttrykk: Programfaget handler om idé, form, uttrykk og funksjon knyttet til kommunikasjon gjennom tekst, lyd og bilde. Programfaget dreier seg om oppøving av kreative ferdigheter og utforming av medieprodukter. Programfaget omfatter uttrykkshistorie på grunnleggende nivå. Bruk av ulike designmessige virkemidler i medieproduksjoner inngår i programfaget. Medieproduksjon: Programfaget dreier seg om å planlegge og gjennomføre en medieproduksjon, individuelt og i samarbeid med andre. Programfaget omfatter produksjon, bearbeiding, oppbevaring og distribusjon i aktuelle formater. Programfaget omfatter bruk av arbeidsmetoder og produksjonsverktøy.


Medier og kommunikasjon

Du som velger medier og kommunikasjon bør:  Ha kreative evner  Kunne kommunisere med andre, både skriftlig og muntlig.  Ha godt fargesyn  Ha interesse for IKT og digital teknologi.  Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, evne til kritisk tenkning og analyse er også viktig. Hvis du velger Vg3 medier og kommunikasjon, gir utdanningsprogrammet studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høyskoler og universiteter. De øvrige Vg3 gir yrkeskompetanse. Du kan få arbeid innen et mangfold av yrker, i en bransje hvor metoder, teknikker, virke-midler og verktøy varierer og er i rask utvikling.

Ved å velge Medier og kommunikasjon kan du få: forskjellige jobber innen mediebedrifter som aviser, forlag, magasinredaksjoner, reklameog kommunikasjonsbyråer, trykkerier, markedsavdelinger, fotobedrifter, radio, film og fjernsyn. Utdanningsprogrammet passer for deg som ønsker å utvikle dine kreative evner innen bilder, tekst, farge og lyd. Du får trening i å tenke i ”bilder”, og designe og produsere et budskap. Det vil i hovedsak bli brukt digitale verktøy både i opplæringen og i jobbsammenheng, slik at du vil utvikle gode dataferdigheter. Evne til både selvstendighet og samarbeid er viktige forutsetninger for mange av arbeidsoppgavene.


Fagbrev

Medier og kommunikasjon

Etter Vg2 Medier og kommunikasjon har du mulighet for å bli lærling i mediegrafikerfaget eller fotograffaget.

Mediegrafikerfaget: Som mediegrafiker er du kreativ, nøyaktig og glad i utfordringer. Du har sans for form, lyd og farger, og du har evnen til å tilpasse deg nye medier og holde deg oppdatert.

Fotograffaget: Fotografyrket tilbyr kreativ og selvstendig jobbing både med mennesker, fysiske objekter, omgivelser og natur. Som fotograf jobber du ofte med å se verden og personer på en ny og annerledes måte

Besøksadresse: Postadresse:

Østre Rosten 47, Tiller Postboks 63, Tiller 7475 TRONDHEIM

Telefon: Telefax: E-post: Web:

73 19 40 00 73 19 40 50 postmottak.tiller@stfk.no www.tiller.vgs.no


UTDANNINGSPROGRAM FOR:

Tiller videreg책ende skole

Service og samferdsel

Skolens tilbud: Vg1 Service og samferdsel Vg2 Salg, service og sikkerhet Vg2 Transport og logistikk

Service og samferdsel gir deg en innholdsrik og allsidig utdanning!


Vg1 Service og samferdsel

Vg1 Service og Samferdsel Utdanningsmulighetene ved S&S er mange, spennende og forskjellige. Felles for alle fagene er at de fører til at du får en bred horisont, med uendelige muligheter. Du får en målrettet og konkret yrkesutdanning i en trygg og bestandig bransje med uante vekstmuligheter. Dette lærer du: På S&S får du teoretisk og praktisk opplæring i god service og kommunikasjon, planlegging, drift og oppfølging i privat og offentlig virksomhet. Du får gode kunnskaper om bedriftsstruktur og næringsliv, marked, lover og regler. Praksisutplassering: Gjennom faget prosjekt til fordypning får du en uant mulighet for yrkesutprøving. Vi har et nært samarbeid med lokalt næringsliv, noe som gir deg en unik sjanse til å komme i kontakt med fremtidige arbeidsgivere. Ungdomsbedrift: Ungdomsbedrift er en sentral metode i undervisningen hvor vi knytter teori fra programfagene sammen med praktisk arbeid i bedriften. Du får sammen med de andre elevene i klassen starte opp, drive og avvikle egen bedrift i løpet av skoleåret. Som et bevis på din medvirkning i Ungdomsbedriften, vil du motta en attest fra Ungt Entreprenørskap på slutten av året.

Veien videre: Her på Tiller tilbyr vi to studieretninger innen Service og Samferdsel på Vg2 nivå: Salg, Service og Sikkerhet Transport og Logistikk Utover dette kan du søke deg videre på: Reiseliv eller IKT-Driftsfag


Vg2 Salg, service og sikkerhet

Vg2 Salg, service og sikkerhet

Salg, service og sikkerhet legger grunnlag for yrkesutøvelse innen kundebehandling, sikkerhetsplanlegging og økonomistyring i varehandel og tjenesteleveranser. Programfag: Opplæringen bidrar til å gi kunnskaper om markedsføring, økonomi/administrasjon og sikkerhet, og utvikle kompetanse i praktisk salg og bruk av digitale redskaper. Gjennom praktisk anvendelse av kunnskap og bruk av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi får eleven møte flere av de kravene som stilles i servicebransjene. Opplæringen bidrar til å utvikle kunnskaper om å etablere egen virksomhet. Prosjekt til fordypning: Gjennom mange uker med utplassering i bedrift, får du opparbeidet deg yrkeserfaring og knyttet mange kontakter innen bransjen. Hvilke jobbmuligheter har du? Etter Vg2 Salg, service og sikkerhet kan du ta fagbrev innenfor kontor– og administrasjonsfaget, salgsfaget eller sikkerhetsfaget.


Vg2 Transport og logistikk

Vg2 Transport og logistikk

Programområdet representerer et bredt spekter av yrker som sammen skal bidra til en bærekraftig og sikker gods- og persontransport som får varer og personer frem til riktig sted og tid. Opplæringen skal medvirke til kunnskap om betydningen av forskjellige transportmidler, rammebetingelser og nasjonale og internasjonale bestemmelser som myndighetene har fastsatt for næringen, samt legge grunnlaget for teoretisk kunnskap og bidra til å utvikle den enkeltes praktiske kjøreferdigheter for førerkort klasse B. Sentralt i opplæringen står også utvikling av den kompetanse som kreves for håndtering og transport av varer med truck. Opplæringen skal utvikle elevens ferdighet til å hjelpe til på og sikre skadesteder, utføre livreddende førstehjelp. Videre skal opplæringen bidra til: Praktisk bruk av transportteknisk utstyr og hjelpemidler Sikker og miljøvennlig håndtering av ulike typer varer Betjening av kunder og passasjerer Bruk av IKT Det stilles krav til både samarbeid og selvstendig arbeid. Prosjekt til fordypning: Gjennom utplassering i bedrift har du en unik mulighet til å opparbeide deg yrkeserfaring og knytte kontakter innen transport og logistikkbransjen.

Besøksadresse: Postadresse:

Østre Rosten 47, Tiller Postboks 63, Tiller 7475 Trondheim

Telefon: Telefaks: E-post: Web:

73 19 49 00 73 19 40 50 postmottak.tiller@stfk.no www.tiller.vgs.no


UTDANNINGSPROGRAM FOR:

Tiller videregående skole

Studiespesialisering

SKOLENS TILBUD: Vg1 Studiespesialisering Vg2 og Vg3 Realfag Vg2 og Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi

Vi er opptatt av din utdanning


Vg1 Studiespesialisering

Her studerer du i moderne lokaler hvor både lærere og elever har sin faste arbeidsplass Alle elever har egen bærbar pc til bruk i undervisningen Alle fag har fagdager Du møter faglig dyktige og engasjerte lærere På VG1 har du bare fellesfag Fellesfagene er norsk, matematikk, engelsk, fremmedspråk, naturfag, samfunnsfag, geografi og kroppsøving

Skolen tilbyr følgende fremmedspråk på Vg1: Fransk 1, Spansk 2 og Tysk 1 og Tysk 2


Vg2 og Vg3 Studiespesialisering

På Vg2 og Vg3 kan du i tillegg til fellesfagene velge mellom forskjellige programfag. Skolen tilbyr i dag, avhengig av elevenes valg, alle program fag innenfor realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. I tillegg tilbyr vi programfaget engelsk fra programområdet språk og kultur. Alle elever har egen bærbar pc Vi tilbyr fagdager i flere fag Skolen tilbyr følgene fremmedspråk på Vg2: Fransk 1 og 2, Tysk 1 og 2, Spansk 1 og 2 På Vg3 tilbyr vi Fransk 1


Studiespesialisering

Silje:

Å være elev ved studieforberedende ved Tiller videregående skole er fint. Vi har ulike timer med forelesninger, samarbeidsoppgaver, individuelt arbeid og aktiviteter der vi ofte får velge arbeidsmåte selv. Lærerne er flinke, og det gjør fagene mer interessante.

Atle:

Trivelig og fint. En god forberedelse til videre studier. Det er utfordrende både i forhold til kunnskaper og utvikling av studieteknikk.

Besøksadresse: Postadresse:

Østre Rosten 47, Tiller Postboks 63, Tiller 7475 TRONDHEIM

Telefon: Telefax: E-post: Web:

73 19 40 00 73 19 40 50 postmottak.tiller@stfk.no www.tiller.vgs.no

Tiller brosjyrer  
Tiller brosjyrer  

Tilbud studieprogram 2009-2010

Advertisement