Page 23

Pasteur önce Mikrobu bulan ilk bilim insanıdır. İstanbul’un fethinin manevi babasıdır. Fatih Sultan Mehmet' in Hocasıdır.Büyük bir sosyolog, Akşemseddin’in tıp ilmini kimden ve nasıl öğrendiğine dair kesin bir bilgimiz olmasa da tıp ve eczacılık alanında da büyük bir üne sahipti. Sadece beden hastalıkların değil, aynı zamandaruh hastalıklarının da hekimi olan Akşemseddin, ruh hastalıklarını da tedâvi ederdi. Akşemseddin, Louis Pasteur‘in yaklaşık 400 yıl sonra deneyle keşfettiği mikrobu, Maddetü’l-Hayat adlı eserinde yıllar öncesinde dile getirdi. Mikroskop henüz icat edilmemişken, tarihte mikroorganizmalardan bahseden ilk kişidir. Ve Mikrobiyolojinin babası sayılmaktadır.

Eserleri

TIP DÜNYASININ ÖNCÜLERİNDEN: AKŞEMSEDDİN 1389 - 1459

. Risalet-ül-Nuriyye (Nur Risalesi) . Def’ü Metain . Risale-i Zikrullah . Risale-i Şerh-i Ahval-i Hacı Bayram-ı Veli . Makamat-ı Evliya (Velilerin Makamları) . Maddet-ül-Hayat (Hayat Maddesi) . Nasihatname-i Akşemsettin (Akşemsettin Nasihatnamesi) . Kitab-ül-Tıp (Tıp Kitabı) . Hall-i Müşkülat (Güçlüklerin Halli)

Semerkant'ta doğan Ali Kuşçu'nun babası Türkistan ve Maveraünnehir emîri Uluğ Beyin doğancıbaşısı Muhammed'dir. Kuşçu adının da buradan geldiği söylenir. İlk eğitimini Semerkant'ta alan Kuşçu sonrasında Bursalı Kadızade Rumî'den ve Uluğ Beyin kendisinden matematik ve astronomi derslerini aldı. Kuşçu daha sonra Kirman'a giderek öğrenimini tamamladı. 1421 yılında Uluğ Beyin kurduğu rasathaneye müdür oldu ve onun Zîc (yıldızların yerlerini ve hareketlerini gösteren cetvel) isimli eserine yardım etti. Ali Kuşçu'nun astronomi ve matematik alanında yazmış olduğu iki önemli eseri vardır. Bunlardan birisi, Otlukbeli Savaşı sırasında bitirilip zaferden sonra Fatih'e sunulduğu için Fethiye adı verilen astronomi kitabıdır. Eser üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde gezegenlerin küreleri ele alınmakta ve gezegenlerin hareketlerinden bahsedilmektedir. İkinci bölüm Yer'in şekli ve yedi iklim üzerinedir. Son bölümde ise Ali Kuşçu, Yer'e ilişkin ölçüleri ve gezegenlerin uzaklıklarını vermektedir.

ÜNLÜ TÜRK ASTRONMİ VE MATEMATİK BİLGİNİ: ALİ KUŞÇU ? - 1474

Döneminde hayli etkin olmuş olan bu astronomi eseri küçük bir elkitabı niteliğindedir ve yeni bulgular ortaya koymaktan çok, medreselerde astronomi öğretimi için yazılmıştır. Ali Kuşçu'nun diğer önemli eseri ise, Fatih'in adına atfen Muhammediye adını verdiği matematik kitabıdır.

23

Ramazan ayı özel sayısı  
Ramazan ayı özel sayısı  
Advertisement