Page 1


RAN! D A J A N I L Š O D DOBRO Tato věta zazní z našich úst směrem k Vám už po dvacáté prvé z naší mateřské firmy v Brně a po třinácté z Bratislavy. Naší hlavní náplní je kempový program, jehož úroveň se snažíme každoročně posouvat o příčku výše. Jsme cestovní kancelář, která se soustředí zejména na kempování ve srubech, mobilních domech, karavanech a bungalovech, s možností bohatého výběru služeb poskytovaných v místě pobytu. Nabídka zájezdů je rozšířena o ubytování v apartmánech, letních bytech či hotelech. V letních měsících míří naše specializace do vybraných lokalit Jaderského moře v  Chorvatsku, které jsou velmi vhodné pro širokou sportovní, turistickou a poznávací činnost. Zde máme v kempech, které jsou na velmi solidní úrovni, postaveny vlastní dřevěné sruby. Nastartovali jsme tak nový směr kempování s vyšší kvalitou a pohodlím, přičemž klient neztrácí přímý kontakt s přírodou.

Pro náročnější klientelu máme připravené mobilní domy s vlastním sociálním zařízením, zděné bungalovy, velmi pěkné apartmány či letní byty. Zmíněné ubytovací kapacity byly s úspěchem využívány již v létě 2013. Na závěr úvodního slova bychom chtěli jménem cestovní kanceláře a jejích prodejců poděkovat za důvěru a využití služeb našeho produktu v  roce 2013. Nyní Vám přejeme příjemné chvíle při listování tímto katalogem a těšíme se, že si u nás vyberete. Na setkání s Vámi v roce 2014 se těší kolektiv cestovní kanceláře ATLAS Adria s.r.o. Martin Vašulín Ředitel Atlas Adria s.r.o.

Brno

Bratislava dria.cz y www.atlas-a nk rá st é ov eb w gu, Navštivte naše rezentace katalo (p k .s a ri d a sa zájezdy a www.atl izních prodejců, ov pr am zn se e, aktuální informac atd.). na poslední chvíli mailu: prostřednictvím ee et ůž m s ná t va Kontakto a.sk. info@atlas-adri a z .c a ri d a sa tl info@a

PROČ POZNÁVAT S NÁMI? ● tradice již 21 let

● pojištění záruky pro případ úpadku CK

● pevná pozice na trhu cestovního ruchu

● možnost dopravy z celé ČR a SR

● vlastní kempové ubytovací kapacity

● výběr z 5ti kempových středisek

● zkušený tým pracovníků CK

● plné vybavení srubů a mobilních domů

● nízká cenová hladina

● půjčovny sportovních potřeb

● úzká specializace zajišťující kvalitu služeb

● služby delegátů v místě pobytu

● komplexní nabídka služeb


kontakty

NO CELNTRÁLA BR

Brno Lidická 73, 602 00 : 542 211 019 ax l./f Te • 7 Tel.: 542 221 656– .00 17 – 0 Po–Pá: 8.3 e srpna až do 18.00 Od června do konc cz www.atlas-adria. las-adria.cz e-mail: info@at te i na Atlas Adria nalezne Cestovní kancelář facebooku!

adrese:

na vě od 1. 1. 2014 PRAHA – No vy), Praha 3 (vchod z Ondříčko Bořivojova 23

Tel.: 222 211 756 a 12.30 – 18.00 Po, Čt: 9.30 – 12.00 12.30 – 17.00 a Út, St: 8.30 – 12.00 .40 – 16.00 12 a .00 12 – 0 Pá: 9.3

ch se komplikací spojený Volejte v případě zájezdem EČINK NONSTOP DISP 299 2 09 9 73 0 0042 nouzové situace Jen pro krizové a 9. 2014 e od 2. 5. do 28. servisní linka pouz

ATISLAVA

BR 02 Bratislava Račianska 3, 831 6 33 561 /44 02 : ax l./f Te 8 572 28 03 09 : bil Mo sk www.atlas-adria. -adria.sk las at o@ inf : ail e-m .00 Ut–Pia: 9.00 – 17 EČING NONSTOP DISP 299 00420 739 092 krízových de pa prí v len ka Servisná lin dzových nú v a tu by situacií počas po 2014 9. . 28 do situáciách od 2. 5.

sruby Mali Lošinj Vzdálenosti z BRNA/PRAHY/BRATISLAVY

mobilní domy Novalja

Mali Lošinj Novalja Pakoštane Primošten Čiovo Baška Voda Baško Polje

sruby a apartmány Pakoštane

780/1000/680 km 720/ 930/690 km 800/1020/700 km 840/1060/720 km 850/1070/750 km 900/1120/800 km 900/1120/800 km

sruby a apartmány Primošten

Ceny v tomto katalogu byly kalkulovány s ohledem na kurz 25,850 Kč za 1 EUR dle kurzovního lístku KB, odpovídající datu vydání katalogu 1. 11. 2013. Cestovní kancelář ATLAS ADRIA s.r.o. si vyhrazuje právo na změny, které nemůže ovlivnit a vzniknou bez zavinění cestovní kanceláře, v době po jeho vydání.

apartmány Čiovo letní byty Baška Voda karavany, stany, mobilní domy a bungalovy Baško Polje hotel Sirena – Podgora

3


asti č ú y k ín m d o p í n v Všeobecné smlu na zájezdech cestovní kanceláře ATLAS ADRIA s.r.o. Upravující vzájemný vztah a právní poměr mezi cestovní kanceláří ATLAS ADRIA s.r.o. (dále jen CK) a účastníky zájezdů pořádaných CK, uzavřené v souladu s ust. z. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, s ust. § 852a a násl. z. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník a ust. z. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. Tyto Všeobecné podmínky jsou smluvní ujednání CK s účastníkem zájezdu pořádaného CK (dále jen zákazník). Souhlas s tímto ujednáním potvrzuje zákazník svým podpisem (v případě organizace podpis oprávněné osoby jednat s CK) na cestovní smlouvě (dále jen CS). Objednavatel zájezdu je povinen všechny účastníky zájezdu seznámit se Všeobecnými podmínkami, programem zájezdu, službami, které poskytuje CK, včetně informování o pokynech získaných z CK. I. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká okamžikem doručení řádně vyplněné a podepsané CS a úhradou zálohy, jejíž výši stanoví CK a je uvedena v CS. Tyto podmínky musí být splněny nejpozději do data splatnosti zálohy uvedené v CS. Při platbě složenkou se jedná o termín, kdy CK obdrží potvrzení o zaplacení, při bezhotovostní platbě se jedná o termín, kdy je požadovaná částka připsána na bankovní účet CK. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny zájezdu. Za smluvní závazky spoluúčastníků zájezdu odpovídá zákazník – objednavatel (dále jen objednavatel), který podepsal CS. II. Cena zájezdu a úhrada Celková cena zájezdu je cena sjednaná mezi CK a objednavatelem. Tato cena je uvedena v CS spolu s popisem poskytovaných služeb a potvrzena CK. Podmínky úhrady zálohy jsou uvedeny v bodě I., doplatek ceny zájezdu uvedené v CS je povinen objednavatel uhradit nejpozději do 30 dnů před zahájením zájezdu uvedeným v CS. Bez zaplacení celkové ceny v termínu, uvedené v CS, nemá zákazník nárok čerpat služby uvedené v CS, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Po splnění veškerých platebních podmínek vůči CK bude objednavateli doručeno písemné potvrzení účasti objednavatele a případně jeho spoluúčastníků na zájezdu dle CS – voucher, a to cca. do 7 dnů před zahájením zájezdu. V případech taxativně vymezených ust. § 852c odst. 2 z. č. 40/1964 Sb., které nemůže CK svou vlastní činností ovlivnit a které vzniknou v době po vydání oficiálního katalogu, tj. po 1. 11. 2013 (zvýšená míra inflace, zvýšení nákladů na dopravu, zvýšení nájmů v zahraničí, změna kurzu Kč vůči konvertibilním měnám apod.), si CK vyhrazuje právo jednostranně zvýšit cenu zájezdu. Přesáhne-li zvýšení 10 % celkové sjednané ceny zájezdu, je CK povinna tuto skutečnost oznámit objednavateli písemně nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu a objednavatel má právo od CS odstoupit bez odstupného. Neodstoupí-li objednavatel od CS písemně do 7 dnů ode dne doručení informace o zvýšení ceny zájezdu, zavazuje se zvýšenou cenu zájezdu respektovat. Případné slevy vyhlášené CK po datu podpisu CS objednavatelem nezakládají právo objednavatele na jejich uplatňování. V případech, kdy objednavatel neuhradí ve stanovených lhůtách uvedených v CS zálohovou či doplatkovou částku nebo neprokáže-li jejich uhrazení, je CK oprávněna odstoupit od CS a písemně tuto skutečnost oznámit objednavateli. Objednavatel se dle ust. 852h odst. 1 z. č. 40/1964 Sb. zavazuje uhradit CK odstupné v příslušné výši ke dni zrušení CS ze strany CK. Faktura pro zaměstnavatele klienta bude vystavena na základě písemné objednávky zaslané nejpozději 2 měsíce před odjezdem. Ta musí obsahovat přesnou adresu organizace, IČ, DIČ, bankovní spojení, jméno zaměstnance, rezervační číslo a částku, na kterou má být faktura vystavena (případně další náležitosti, které zaměstnavatel klienta vyžaduje). Při zaslání objednávky v době kratší bude účtován paušální poplatek ve výši 100,– Kč. Za každou změnu faktury je účtován paušální poplatek ve výši 100 Kč, dále storno původní a vystavení nové faktury paušálním poplatkem ve výši 200 Kč. V době po vystavení doplatkové faktury skupinovým a školním zájezdům bude účtován paušální poplatek ve výši 100 Kč za každou další – dílčí fakturu a zároveň paušální poplatek ve výši 100 Kč za změnu doplatkové faktury. III. Odstoupení od CS ze strany CK CK je oprávněna odstoupit od CS pouze z důvodů uvedených v z. č. 40/1964 Sb. O zrušení konání zájezdu je CK povinna bez zbytečného odkladu písemně informovat objednavatele, nejpozději však do 21 dnů před termínem zahájení zájezdu. V tomto případě je objednavateli nabídnuta změna CS nebo objednavatel má právo na vrácení dosud uhrazené částky. Zruší-li CK zájezd v době 20 a méně dnů před zahájením zájezdu, zaplatí zákazníkovi dosud uhrazenou částku a pokutu ve výši 10 % celkové ceny zájezdu. CK má právo odstoupit od CS i v případě nesplnění platebních podmínek uvedených v bodě II. IV. Odstoupení od CS ze strany objednavatele Objednavatel má právo odstoupit od CS, bez udání důvodů, výhradně písemně. CK bere tuto skutečnost na vědomí dnem obdržení tohoto oznámení. Objednavatel je povinen při zrušení CS zaplatit CK odstupné, jehož výše je stanovena takto: • ode dne podpisu CS do 90 dnů včetně před termínem zahájení zájezdu – 10 % z celkové ceny uvedené v CS, nejméně však 500,– Kč • 89 až 45 dnů včetně před termínem zahájení zájezdu – 30 % z celkové ceny uvedené v CS • 44 až 30 dnů včetně před termínem zahájení zájezdu – 50 % z celkové ceny uvedené v CS • 29 až 14 dnů včetně před termínem zahájení zájezdu – 70 % z celkové ceny uvedené v CS • 13 dnů a méně před termínem zahájení zájezdu – 100 % z celkové ceny uvedené v CS V případě zrušení zájezdu CK vyúčtuje a vrátí již obdrženou úhradu objednavateli sníženou o odstupné poslední den příslušného čtvrtletí daného kalendářního roku. Nevyčerpá-li zákazník vlastní vinou v průběhu zájezdu jím plně uhrazené služby, nemá nárok na vrácení odpovídající částky. Objednavatel má právo na odstoupení od CS a vrácení dosud zaplacené částky bez odstupného pouze v případě, že CK navrhne zvýšení ceny zájezdu o více než 10 % a objednavatel se zvýšením ceny zájezdu nesouhlasí (musí však být splněn postup uvedený v bodě II.). V. Práva a povinnosti CK CK je povinna splnit veškeré složky zájezdu a dodržet úroveň dopravního prostředku, ubytování, stravování atd. popsanou v katalogu dle znění ust. § 10 odst. 1 z. č. 159/1999 Sb. Nastanou-li okolnosti, zabraňující CK poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je CK oprávněna provést odpovídající změny. Takové změny je CK povinna písemně sdělit objednavateli bez zbytečného odkladu. Za závažnou změnu se nepovažuje změna příjezdové nebo odjezdové trasy z dopravních, bezpečnostních či jiných důvodů. CK si vyhrazuje právo přidělování sedadel zákazníkovi v dopravním prostředku. CK si vyhrazuje právo na změnu hodiny příjezdu či odjezdu, jakož i na změnu trasy a věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo z důvodu mimořádných okolností (nejistá politická či vojenská situace v navštívené zemi), stávky, dopravních problémů a poruch a dalších okolností, které CK nemůže svou činností ovlivnit. Ve výše uvedených případech nepřebírá CK odpovědnost za důsledky a škody vzniklé ze změny programu. Rovněž nepřebírá odpovědnost za změny programu zájezdu a služeb z důvodu zásahu vyšší moci v průběhu zájezdu. V tomto případě může CK zajistit jen služby v souladu se svými možnostmi.

4

Při nevhodném chování, které obtěžuje ostatní účastníky zájezdu, narušování průběhu zájezdu, nerespektování vnitřního řádu ubytovacího zařízení, nedodržení smluvních ujednání mezi zákazníkem a CK, má právo zástupce CK takového zákazníka ze zájezdu vyloučit bez nároku vrácení částky odpovídající hodnotě nevyčerpaných služeb. VI. Práva a povinnosti zákazníka Účastník zájezdu starší 12 let, nebo který tohoto věku v průběhu zájezdu dosáhne, se zavazuje uhradit CK povinný příplatek ve výši 30,– Kč za noc. Účastník zájezdu starší 18 let, nebo který tohoto věku v průběhu zájezdu dosáhne, se zavazuje uhradit CK povinný příplatek 50,– Kč za noc. Jedná se o pobytový poplatek navštívené země, který se promítá v celkové ceně zájezdu. Objednavatel hromadného zájezdu uhradí celkový povinný příplatek, který zvýší hodnotu doplatkové faktury, v souladu s doručeným jmenným seznamem všech spolucestujících do CK (CK musí mít k dispozici tento seznam nejpozději 6 týdnů před nástupním termínem) – případné rozdíly vzniklé změnou osob v době po doručení seznamu je vedoucí zájezdu povinen finančně vyrovnat s pracovníkem CK v místě pobytu proti vystavení řádného dokladu. Objednavatel je povinen včas předat CK všechny požadované informace a doklady nutné k bezproblémovému průběhu zájezdu a respektovat pokyny pracovníků CK. U osob mladších 18 let bez doprovodu dospělé osoby v průběhu zájezdu je nutný souhlas zákonného zástupce s notářsky ověřeným podpisem na CS. U osob mladších 15 let je v průběhu zájezdu nutný doprovod jeho zákonného zástupce nebo jiné dospělé osoby, která je povinna prostřednictvím objednavatele doložit před zahájením zájezdu souhlas s jeho účastí a notářsky ověřeným podpisem jeho zákonného zástupce. Zákazník je povinen dodržovat veškeré celní, devizové a ostatní platné předpisy navštívené země. Při jejich nedodržení, kterým by zákazník ohrozil průběh zájezdu, může být vyloučen z účasti na zájezdu bez nároku na vrácení částky nevyčerpaných služeb. V případě ztráty cestovních dokladů v průběhu zájezdu je zákazník povinen si opatřit nové na vlastní náklady. Zástupce CK v místě pobytu pouze zajistí doprovod poškozeného zákazníka na policejní stanici a sdělí potřebné kontaktní adresy, přičemž všechny účelně vynaložené prostředky je zákazník povinen uhradit CK. Dojde-li ke ztrátě v průběhu autobusové přepravy zajištěné CK, dopraví jej CK na jeho náklady na nejbližší policejní stanici. Účastník autobusové přepravy je povinen dodržet povolený hmotnostní limit zavazadel do 20 kg na osobu. Případné problémy vzniklé v průběhu jízdy spojené s přetížením autobusu budou posuzovány jako porušení smluvních ujednání a zákazník je povinen uhradit všechny účelně vynaložené prostředky. Zákazník se zavazuje uhradit veškeré škody, které zaviní v průběhu zájezdu, spolu se všemi spojenými účelně vynaloženými náklady, které vznikly CK při náhradě těchto škod. VII. Změny v CS ze strany objednavatele a jejich poplatky Jakákoliv změna v CS může být provedena pouze na základě písemného požadavku objednavatele uvedeného v CS a jím podepsané. Tuto změnu provede CK v rámci možností při vynaložení veškerých dostupných prostředků. Za každou změnu CS – překnihování požadované objednavatelem účtuje CK paušální poplatek ve výši 200,– Kč. Za každou změnu v CS, provedenou v době kratší než 30 dní před zahájením zájezdu, účtuje CK paušální poplatek 400,– Kč. Jedná se zejména o změnu termínu, místa pobytu, způsobu dopravy, pojištění, stravování a jiné. V době kratší než 5 dnů před nástupem na pobyt nelze měnit termín zájezdu, ani způsob dopravy. Oznámení změny osob v CS musí obsahovat, kromě jiného, prohlášení nové osoby, že souhlasí s již uzavřenou CS včetně Všeobecných podmínek. V den doručení oznámení se stává tato nová osoba zákazníkem CK. V případě, kdy se sníží nebo zvýší celkový počet osob v CS, je povinen objednavatel respektovat a uhradit novou cenu vyplývající z této změny. Původní i nový zákazník společně a nerozdílně s objednavatelem odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a nákladů CK spojených s provedením změny. VIII. Pojištění CK má ve smyslu ust. § 6 a násl. z. č. 159/1999 Sb. uzavřeno povinné smluvní pojištění pro případ insolventnosti či úpadku CK, které je obsaženo v katalogové ceně zájezdu. Nároky zákazníka, které mu vznikly vůči CK v důsledku nesplnění CS, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla. Doklad o pojištění příslušné pojišťovny obdrží objednavatel spolu s potvrzenou CS, po splnění náležitostí uvedených v bodě I. Nárok na plnění pojistné události vzniká jen v případě zaplacené zálohy či doplatku. Bližší informace a podmínky jsou uvedeny v katalogu. IX. Reklamace Každý zákazník má možnost reklamovat vady poskytnutých služeb ihned po jejich zjištění tak, aby bylo možno tyto vady odstranit v rámci možností CK ještě v průběhu zájezdu. Zákazník tyto reklamace řeší s pracovníkem CK v místě pobytu. V případě nevyřešení v průběhu zájezdu lze uplatnit reklamaci po jeho skončení, a to výhradně písemně do 3 měsíců po ukončení zájezdu. Nedílnou součástí reklamace musí být protokol, ve kterém je podrobně popsán zákazníkem předmět reklamace a stanovisko pracovníka CK, se kterým se reklamované vady řešily, včetně jeho podpisu. Odmítne-li se pracovník CK vyjádřit do protokolu, je zákazník povinen pro oprávněnost svých tvrzení získat podpis nejméně jednoho nestranného svědka s uvedením jeho adresy a tel. kontaktu. Bez těchto náležitostí nelze reklamaci uplatnit a zaniká i nárok na případné finanční vyrovnání. Při splnění výše uvedených náležitostí se CK zavazuje sdělit své stanovisko k reklamaci písemně nejpozději do 30 dnů od doručení do CK. X. Jiná ujednání Ústní dojednání služeb, které nejsou popsány v katalogu nebo nebyly písemně sjednány mezi objednavatelem a pracovníky CK, neopravňují zákazníka k jejich případnému nárokování či k finančním náhradám za ně. XI. Závěrečné ustanovení Objednavatel potvrzuje podpisem CS svůj souhlas s tím, aby CK zpracovávala jeho osobní údaje uvedené v CS včetně rodného čísla za účelem nabídky poskytovaných a zprostředkovaných služeb CK a pro akviziční činnost. Objednavatel zároveň prohlašuje, že je zplnomocněný podpisem CS udělit souhlas i na zpracování osobních údajů všech osob uvedených v CS. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CK a dále jen osobám, které jsou oprávněné služby zabezpečované CK nabízet a poskytovat. U všech zájezdů pořádaných CK je z hygienických a bezpečnostních důvodů zakázána přeprava zvířat autobusem. Porušení tohoto smluvního ujednání je považováno za hrubé porušení ustanovení bodu V. se všemi z toho vyplývajícími následky pro zákazníka. Každý zákazník cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a s vědomím úhrady nákladů za lékařské zákroky a léčení v zahraničí.

y zahraniční 1. 11. 2013 pro všechn ky platí s účinností od u součástí CS. ílno Tyto Všeobecné podmín ned jsou a 4 3/1 201 AS ADRIA s.r.o. v roce zájezdy pořádané CK ATL


KA PRO D Í B A N Í N L Á I C E !!! SP Ě !!! N Ó Z E S Í N T E .L 1 KOLEKTIVY K 2 OSOB TATNÍ SKUPINY OD 26 Y, DRŽITELE ZTP A OS OVÉ SKUPINY, SENIOR JM ZÁ A NÍ OL ŠK O PR

výhody !!! !!! Nabízíme tyto olního

šk pro organizátora inanční odměna Kč na každou osobu ZDARMA 1. F zájezdu – 1 500,(počet v ceníku) ý dozor vu pro pedagogick říspěvek na stra ždou osobu ZDARMA (počet v ceníku) 2. P – 1 000,-Kč na ka 5 osob zdarma = celkový bonus 12 500,- Kč) osob (příklad – 40 platících

+

e uvedeno v tabulc ísta ZDARMA – 3. M 0,-Kč / den 4. Polopenze od 25 st řešení y nabízíme možno ro školní skupin náhrad zaměstnavatele 5. P hrazení cestovníchdo zahraničí při služební cestě

Cena ubytování obsahuje:

Kód akce

1. ubytování – 7 nocí 2. zákonné pojištění CK proti úpadku 3. služby delegáta 4. poplatek za energie a vodu 5. registrační poplatek v kempu 6. skupinovou slevu 7. povlečení 8. DPH

Cena ubytování neobsahuje: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

SN 0114 SN 0214 SN 0314 SN 0414 SN 0514 SN 0614 SN 0714 SN 0814

dopravu přistavení busu mimo Brno z ákl. pojištění, stornopojištění a LVZ (info v CK) stravu (vlastní nebo zajistíme dle možnosti) pobytový poplatek závěrečný úklid

Ubytovací objekty

sruby, stany, karavany, bungalovy, mobilní domy a letní byty jsou čtyřlůžkové se dvěma ložnicemi. Na 4 platící osoby připadá 1 ubytovací jednotka. U karavanů, které jsou umístěny pouze v kempu Baško Polje, je možnost obsazení ubytovací jednotky až 5ti osobami (CK disponuje max. osmi karavany). V  případě neúplného obsazení poslední ubytovací jednotky, zůstane celá k  dispozici objednavateli zájezdu, avšak to jej neopravňuje k „doobsazení“ volných lůžek jinými osobami neuvedenými v seznamu účastníků. Ceny srubů jsou společné pro všechna pobytová místa.

Odjezd a příjezd Vybavené Dřevěné sruby/ Zděné busu - ČR stany karavany bungalovy 2.5. – 11.5. 630,700,1 100,9.5. – 18.5. 700,800,1 300,16.5. – 25.5. 770,900,1 600,23.5. – 1.6. 1050,1 100,1 800,30.5. – 8.6. 1330,1 500,2 300,6.6. – 15.6. 1470,1 700,2 700,13.6. – 22.6. 1610,2 000,3 000,20.6. – 29.6. 1715,2 400,3 300,-

Mobilní domy 1 200,1 400,1 700,1 900,2 400,2 800,3 100,3 400,-

Letní byty 1 400,1 600,1 900,2 100,2 600,3 000,3 300,3 600,-

SN 0914 SN 1614

27.6. 24.8.

2300,-*

3 300,-*

4 000,-*

4 300,-*

4 500,-*

SN 1714 SN 1814 SN 1914 SN 2014 SN 2114

22.8. – 31.8. 29.8. – 7.9. 5.9. – 14.9. 12.9. – 21.9. 19.9. – 28.9.

1820,1470,1260,1050,840,-

2 600,2 000,1 500,1 100,900,-

3 700,3 000,2 300,1 800,1 600,-

3 800,3 100,2 400,1 900,1 700,-

4 000,3 300,2 600,2 100,1 900,-

Pouze sruby, karavany a stany nemají k dispozici vlastní WC a vodu – využívají se společné kempové sociální zařízení. Stany a karavany se nachází pouze v kempu Baško Polje.

Bonusové ubytování

Pro zájezdy SN 0114 – SN 0814 a SN 1714 – SN 2114 do karavanů v kempu Baško Polje je připraveno (v případě volných ubytovacích jednotek) pro pedagogický dozor bonusové ubytování v mobilních domech!

Počet platících

Osoby zdarma

26 - 30 31 - 39 40 od 40

3 4 5 1 na každých dalších 8 platících

20 - 25 26 – 30 31 – 39 40 od 40

1 2 3 4 1 na každých dalších 10 platících 3 4 5 1 na každých dalších 8 platících

26 - 30 31 - 39 40 od 40

*Pozn.: V uvedených termínech poskytujeme osoby zdarma bez možnosti řešení hrazení cestovních náhrad do zahraničí. ! JIŽ OD 20ti PLATÍCÍCH OSOB ! Pozn.: Senioři – dámy a páni narozeni do roku 1954 včetně.

Doprava z Brna

včetně chorvatské dálnice: 1 800,-Kč /-* 2 000,-Kč platící osoba (Pakoštane, Primošten) 2 000,-Kč /-*2 200,-Kč platící osoba (Mali Lošinj, Baška Voda) Pozn.: příplatky za přistavení busu po celé ČR Vám sdělí pracovníci CK.

Sleva: 12% - FIRST MINUTE – při úhradě zálohy ve výši 50% do 31.1. 2014 Povinný příplatek Pobytová taxa: 0 – 12 let + ZTP – 0,-Kč/os./7 nocí 12 – 18 let – 150,- Kč/os./7 nocí nad 18 let – 300,- Kč/os./7 nocí Alternativní příplatek: 55% z ceny ubytování - přistýlka karavany 200,-Kč/ os./7 nocí - chata 1/2 parkovné bus – 200,-Kč/noc (pouze u dopravy vlastním busem)

Při zadání hesla „Atlas Adria“ do poptávky získáváte slevu 10% na veškeré grafické práce.

5


kapacit h íc c a v o t y b u d Přehle chata A LOŽNICE

LOŽNICE SKŘÍNĚ SKŘÍNĚ

KUCHYŇSKÝ KOUT VCHOD

chata B

JÍDELNÍ STŮL

UZAMYKATELNÉ DVEŘE

JÍDELNÍ STŮL

KUCHYŇSKÝ KOUT

VCHOD

PŘISTÝLKA KUCHYŇSKÝ KOUT LOŽNICE

WC

JÍDELNÍ STŮL LOŽNICE

VCHOD

LOŽNICE

KUCHYŇSKÝ KOUT

ÚLOŽNÉ PROSTORY

6

VCHOD

ODKLÁDACÍ PULT

PALANDA

karavany

JÍDELNÍ KOUT / PŘISTÝLKA

letní byty

JÍDELNÍ STŮL

ZASTŘEŠENÁ TERASA


kapacit h íc c a v o t y b u d Přehle bungalovy

WC

KUCHYŇSKÝ KOUT

JÍDELNÍ KOUT

LOŽNICE

LOŽNICE

TERASA

KOUPELNA LOŽNICE

mobilhome

WC

TERASA

stí přistýlky Typ A – s možno

Typ B

LOŽNICE 1

stany

KUCHYŇSKÝ KOUT S LEDNICÍ A VAŘIČEM

LOŽNICE 2

ÚLOŽNÉ PROSTORY

JÍDELNÍ KOUT

VCHOD

Ap. Irena

Ap. Mladen

7


ce Důležité informa 1. Rezervace a objednání zájezdu Zájemce o zájezd nejprve telefonicky nebo jiným způsobem provede rezervaci u cestovní kanceláře. Poté doručí do 7 dnů všechny části cestovní smlouvy (formulář zašle CK objednavateli nebo je k dispozici pro tisk na webových stránkách), kde objednavatel řádně hůlkovým písmem vyplní příslušné části, vyznačí požadované služby a toto stvrdí svým podpisem. Cestovní smlouvu je třeba vyplnit pečlivě a pravdivě, aby se předešlo případnému doplácení poplatků popsaných ve všeobecných podmínkách – změny v CS. Cestovní kancelář zašle vykalkulovanou a potvrzenou cestovní smlouvu zpět zákazníkovi – objednavateli. Upozorňujeme na dodržení lhůty splatnosti uvedené v cestovní smlouvě.

2. Voucher – poukaz na zájezd Bude doručen až po uhrazení celkové ceny zájezdu, cca 7 dnů před nástupním termínem. Obsahuje všechny objednavatelem požadované a zaplacené služby a opravňuje ho k jejich čerpání. Doporučujeme kontrolu voucheru před odjezdem, aby bylo v případě nesrovnalostí možno vše vyřešit. Zákazník je povinen voucher vzít s sebou na zájezd, aby byl kdykoliv k dispozici a k nahlédnutí pracovníkovi cestovní kanceláře. Bez poukazu na zájezd není cestovní kancelář povinna poskytnout žádné služby.

3. Doprava

A) pro jednotlivce je zajištěna z Brna vždy v odpoledních hodinách dne uvedeného v ceníku. „Svoz“ rekreantů do Brna je zajištěn každý pátek v termínu od 20. 6. do 22. 8. 2014 po trasách uvedených v tomto katalogu. Klienti s odjezdem v jiné dny se musí do Brna dopravit sami, avšak při návratu mohou využít nedělního „rozvozu“ z Brna po svozových trasách. V místě srazu každý účastník přestoupí do autobusu podle cílového místa své dovolené. Čas odjezdu je do každé pobytové lokality odlišný. Vzhledem k tomu je nutné počítat s možným čekáním v přestupním místě na „svůj“ autobus, maximálně však 2 hodiny (v závislosti na dopravní situaci může být doba i delší). „Rozvoz“ rekreantů z Brna je zajištěn každou neděli v termínu od 29. 6. do 31. 8. 2014 po svozových trasách v dopoledních hodinách. Klienti s příjezdem v jiné dny se musí z Brna dopravit sami, avšak při zahájení pobytu mohou využít pátečního „svozu“ do Brna po svozových trasách. Svozové a rozvozové přepravy budou uskutečněny pouze za předpokladu obsazení min. 12 osobami. Pokud tato podmínka nebude splněna, oznámí toto CK dostatečně předem a sníží o odpovídající částku doplatek zájezdu. Svoz a rozvoz klientů je považován jako doplňková služba a její případné zrušení není důvodem odstoupení od CS ze strany objednavatele zájezdu. Pro Vaši jistotu a pohodlí při cestování jsme připravili rezervační nabídku místenek za úhradu 100,– Kč / osobu. Vydaná místenka garantuje stejné sedadlo při cestě z Brna do cílového místa a zpět. V případě zájmu si musí koupit místenky všechny uvedené osoby v cestovní smlouvě. B) pro skupinové zájezdy je zajištěna z Brna, za smluvní příplatek odkudkoliv z ČR. Podmínkou pro objednavatele skupinového zájezdu je využití smluvního autobusového dopravce CK Atlas Adria, s.r.o. a počtu minimálně 20 platících osob z jednoho odjezdového místa. Po dohodě a uhrazení potřebné částky v CK nebo přímo řidiči autobusu nabízíme možnost trasy po dálnici přes Rakousko. Případné doplnění zbývajících míst v autobusu dalšími klienty CK neopravňuje objednavatele skupinového zájezdu požadovat od nich nebo od CK jakýkoliv příspěvek na změnu trasy. Autobusy (kromě svozových do Brna) jsou vybavené klimatizací, ledničkou, kávovarem a videem. V průběhu jízdy je možnost občerstvení chlazenými a teplými nápoji, které zakoupíte u řidičů. Podle možností přidáváme přívěsné vozíky pro zvýšení pohodlí cestujících. Odjezd z Brna je vždy odpoledne, návrat v dopoledních hodinách. Cestování trvá přibližně 14 až 19 hodin, v závislosti na vzdálenosti pobytového místa z Brna. Vzhledem k tomu, že naše CK působí také na území Slovenské republiky, jsou některé autobusy určeny pro nástup klientů na zájezd v Bratislavě. Jedná se o minimální časovou ztrátu, která v žádném případě vážně nenaruší časový harmonogram přepravy klientů do pobytového místa. Ostatní projíždí taktéž Bratislavou a všechny autobusy pak pokračují Maďarskem. V průběhu cestování budou bezpečnostní a hygienické zastávky podle situace – minimálně jednou za 3 hodiny. Na ostrov Cres se přepravuje autobus trajektem, jehož plavba je cca 25 minut. Cestovní kancelář neodpovídá za případné zdržení autobusu trasou z důvodu přetížení cest či hraničních přechodů, objížďky nebo vlivem živelné události. C) zájemci s vlastní dopravou získají od cestovní kanceláře všechny potřebné informace – doporučenou trasu, poplatky cestou, ceny a odjezdy trajektů aj. Lze libovolně spojovat i dva termíny nebo měnit a kombinovat pobytová místa.

4. Ubytování DŘEVĚNÉ SRUBY Typ A – sruby pro 2 osoby bez možnosti přistýlky. Jedná se o otevřený prostor ideální poloviny srubu, který má celkové rozměry 6 x 4 m a je rozdělen pevnou stěnou. Každá dvojice má vlastní vchod. Uvnitř se nachází kuchyňský kout vybavený základními potřebami pro vaření a stolování, sklokeramická deska, rychlovarná konvice, dvě lůžka, lednice o obsahu 140 l s malým zamražovačem, dostatečně velký prostor pro stolování v interiéru srubu (vhodný zejména při nepříznivém počasí), úložné prostory pro oblečení a zavazadla. 1 / 2 (+0) – dvoulůžková ideální polovina dřevěného srubu typ A s vlastním vchodem, kuchyňkou a lednicí, bez možnosti přistýlky. 2 / 2 (+1) – spojením dvou ideálních polovin, vznikne chata pro 4 osoby s 1 kuchyňkou a jednou lednicí, s průchozími dveřmi mezi oddělenými prostory s možností 1 přistýlky. Typ B – sruby pro 4 osoby s možností přistýlky. Mají rozměry min. 6 x 3,5 m s oddělenými ložnicemi. Každá ložnice je vybavena molitanovým „letištěm“ pro dvě osoby. Ve zbývajícím společném prostoru se nachází kuchyňský kout vybavený základními potřebami pro vaření a stolování, sklokeramická deska, rychlovarná konvice, lednice o obsahu 140 l s malým zamražovačem, dostatečně velký prostor pro stolování v interiéru srubu (vhodný zejména při nepříznivém počasí), úložné prostory pro oblečení a zavazadla. Sruby mají oddělený prostor určený pro používání chemického WC, které je k dispozici na vyžádání. Protože takto nejsou vybaveny všechny sruby, je nutno na-

8

hlásit tento požadavek před odjezdem v kanceláři. Používání chem. WC, 2 naplnění splachovacího rezervoáru, 2 dávky rozkladových chemikálií, 2 role toaletního papíru a likvidace obsahu odpadového rezervoáru je za příplatek 200,– Kč. Nečerpání nebo jen částečné využití zaplacené služby neopravňuje klienta k nároku vrácení odpovídající částky. 1 / 4 (+1) – čtyřlůžkové dřevěné sruby s oddělenými ložnicemi a s možností 1 přistýlky v denním prostoru, kuchyň, lednice. 1 / 2 +2 – pro dvojice lze také využít kapacit 4-lůžkového srubu. Při obsazení chaty jen 2 osobami mohou klienti získat slevu 3 %, přičemž CK má právo obsadit druhou ložnici dalšími klienty. V tomto případě není možnost přistýlky. Ubytované nezávislé dvojce mají společnou kuchyňku a lednici. KARAVANY Karavan (20 m2) pro 4 osoby s možností 1 přistýlky, se 3-mi oddělitelnými prostory (1. -stolování/ přistýlka + TV, DVD přehrávač, Hi-fi věž; 2. – manželské dvoulůžko, úložné prostory, 3. – patrová postel (dvě lůžka), úložné prostory) a zastřešenou terasou (16 m2), kde se nachází vybavená kuchyňka (s lednicí o obsahu 140 l s malým zamražovačem, potřebami pro vaření a stolování, sklokeramická deska, rychlovarná konvice) a dostatečně velký prostor pro venkovní stolování. ZAŘÍZENÉ STANY Čtyřlůžkové stany (18 m2) na dřevěných podlážkách, se dvěma ložnicemi a dostatečně velkým vnitřním prostorem pro stolování a vaření. Ložnice jsou vybaveny „letištěm“ z 10 cm molitanové matrace. Do výbavy každého stanu patří lednice, elektrický vařič, rychlovarná konvice, základní potřeby pro vaření a stolování., el. osvětlení stanu, kempový nábytek včetně plastových židlí a stolu. MOBILNÍ DOMY S KLIMATIZACÍ S vlastním sociálním zařízením – sprchový kout, WC a umyvadlo. U některých modelů je WC umístěno zvlášť mimo koupelnu. Celkové rozměry obytného prostoru jsou 8 x 3 m, který je uvnitř rozdělen na ložnici s dvoulůžkem; denní prostor s kuchyňskou linkou vybavenou potřebami pro stolování, rychovarnou konvicí a mikrovlnnou troubou, jídelním koutem a velkou lednicí s odděleným mrazákem, TV, DVD přehrávač, Hi-Fi věž; dětský pokojík s 2 lůžky a možností patrové přistýlky (určena pouze pro děti do 12 let); prostor se sociálním zařízením. Dostatečně velký prostor pro stolování v interiéru domu (vhodný zejména při nepříznivém počasí), úložné prostory pro oblečení a zavazadla a celková koncepce nového typu ubytování v kempu přináší ten nejvyšší možný standard pobytu uprostřed pravé přírody. Před vchodem je umístěna prostorná veranda s plastovým nábytkem. ZDĚNÉ BUNGALOVY S KLIMATIZACÍ Bungalovy apartmánového typu - 2 oddělené ložnice, každá se dvěma lůžky, denní místnost s kuchyňským koutem a klimatizací, rozkládací pohovkou, WC a sprchový kout, malá terasa. Při obsazení pouze dvěma osobami bude k dispozici pouze jedna ložnice. Po vyprodání tohoto typu bungalovu jsou k dispozici bungalovy, které mají v jedné z ložnic patrovou postel. Klienti ubytovaní v tomto zařízení budou předem upozorněni a toto bude též písemně stvrzeno v cestovní smlouvě a voucheru. APARTMÁNY Stručný popis nabízených ubytovacích kapacit je vždy u konkrétní nabídky. LETNÍ BYTY S KLIMATIZACÍ 1/2 (+1) letní byty pro 2 osoby s možností přistýlky, klimatizace, předsíň, ložnice se dvěma lůžky, obývací místnost s kuchyňským koutem, koupelna s WC, balkon, TV se satelitním příjmem, možnost garážového parkování v domě. 1/4 (+1) letní byty pro 4 osoby s možností přistýlky, klimatizace, předsíň, 2 ložnice s dvěma lůžky, obývací místnost s kuchyňským koutem, koupelna s WC, balkon, TV se satelitním příjmem, možnost garážového parkování v domě.

5. Lůžkoviny a povlečení V každé kempové ubytovací jednotce jsou k dispozici lůžkoviny (polštář či polštářek, deka). Také používání povlečení (prostěradlo, potahy na polštáře a deky) je zahrnuto v ceně zájezdu.

6. Poškození a zničení vybavení Při zahájení pobytu v dřevěných srubech, mobilních domech a letních bytech klient převezme na stanovišti delegátů příslušný počet povlečení a sám si lůžkoviny povleče. Při ukončení pobytu odevzdá použité povlečení zpět na stanoviště delegátů. Za poškozené, zničené či ztracené vybavení ubytovacích kapacit CK, nebo poškození ubytovací kapacity, je povinen účastník uhradit škodu přímo v místě pobytu. K určení výše náhrady slouží inventární seznam, který je k dispozici v každém ubytovacím objektu. Za škodu je považován také částečný nebo žádný závěrečný úklid ubytovacího prostoru, u kterého není tento úklid zakalkulován v ceně ubytování. Odpovídající částku je oprávněn inkasovat pracovník CK, který na vyžádání vystaví řádný daňový doklad.

7. Kauce Každý klient CK, který přicestoval do pobytového místa vlastní dopravou, je povinen složit vratnou kauci ve výši 1 000,– Kč / voucher. Z této částky budou hrazeny případné škody a ztráty zaviněné v průběhu pobytu. Částku převezme delegát ihned po příjezdu klienta a potvrdí svým podpisem na voucher (poukaz na zájezd) příjem. Při odjezdu klienta, po ukončení pobytu a předání ubytovací kapacity, vrátí pracovník CK odpovídající sumu. Pokud rekreant (objednavatel zájezdu) nepřevezme při odjezdu tuto kauci, zaniká mu právo na pozdější vyrovnání.

8. Stravování Vlastní příprava stravy v plně vybavené kuchyňce každého dřevěného srubu, karavanu, stanu, mobilního domu, bungalovu, apartmánu nebo letního bytu. U téměř každé ubytovací kapacity lze objednat polopenzi nebo plnou penzi. U některých ubytovacích kapacit nebyly ještě v době vydání katalogu stanoveny přesné ceny a budou známy v průběhu ledna 2014.

9. Střídání turnusů Příjezd autobusů do kempů nebo ubytovacích kapacit je předpokládán do 9:00 hod. Vlastní výměna rekreantů bude probíhat podle pokynů delegátů CK. Odjíždějící rekreanti uvolní do 9:00 hod. část


lednice a jednu ložnici v dřevěných srubech, karavanech, stanech a mobilních domech pro rekreanty přijíždějící. Tento systém umožňuje všem střídajícím přípravu stravy, úkryt při nepřízni počasí, zajištěná zavazadla atd., v průběhu dne společného užívání ubytovací kapacity. Odjezdy autobusů z kempu jsou závislé na čase příjezdu do kempu (s ohledem na osmihodinovou bezpečnostní přestávku řidičů), ten není dříve než v 17:00 hod. Ubytování klientů do bungalovů, apartmánů a letních bytů je v průběhu nástupního dne, přesněji bude uvedeno v bližších informacích.

10. Pojištění V základní ceně zájezdu, ve smyslu zák. č. 159/1999 Sb., je povinné pojištění CK, na jehož základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí zpět do ČR (pokud je tato doprava součástí zájezdu), nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti. Bližší informace získáte z dokladu pojišťovací společnosti, který je nedílnou součástí cestovní smlouvy. Pojištění léčebných výloh v zahraničí uzavře cestovní kancelář na přání zákazníka u pojišťovny: A) ČSOB Pojišťovna a.s. za příplatek 14,– Kč / os. / den. Pojištění obsahuje: - náhrada nákladů na ošetření a léčení v zahraničí do limitu 1 500 000,– Kč, tzn. lékařské ošetření včetně akutního ošetření zubů, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení, náklady na repatriaci pojištěného do místa bydliště,náklady na repatriaci tělesných ostatků a přivolání opatrovníka. B) Kooperativa a.s. za příplatek 20,– Kč / os. / den. Děti ve věku do 6-ti let v doprovodu jedné dospělé osoby – ZDARMA. Děti ve věku 6–17 let – 10,– Kč / os. / den. Osoby nad 70 let – 40,– Kč / os. / den. Pojistné plnění do výše 1 500 000,– Kč obsahuje: - lékařské ošetření (včetně akutního ošetření zubů do 5 000,– Kč), pobyt v nemocnici (hospitalizace), léky předepsané lékařem, léčebné prostředky použité lékařem, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení, převoz pojištěného do místa trvalého bydliště, přivolání opatrovníka nebo osoba účastnící se pohřbu (doprava do limitu LVZ, ubytování 10 000,–Kč, max. 2 000,– Kč/den), náklady na převoz tělesných ostatků. - náklady na přepravu při ztrátě nebo zničení cestovních dokladů – 25 000,– Kč - náklady na přepravu při zmeškání odjezdu – 5 000,– Kč - zprostředkování finanční pomoci – bez limitu. C) ČSOB Pojišťovna a.s. za příplatek 27,– Kč / os. / den. Pojištění obsahuje: - náhrada nákladů na ošetření a léčení v zahraničí do limitu 1 500 000,– Kč, tzn. lékařské ošetření včetně akutního ošetření zubů, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení, náklady na repatriaci pojištěného do místa bydliště, náklady na repatriaci tělesných ostatků a přivolání opatrovníka. - pojištění storna zájezdu – pojistná částka do 10 000,– Kč, spoluúčast 20 %, min. 500, Kč. - připojištění zavazadel – pojistná částka do 10 000,– Kč, spoluúčast 500,– Kč. - úrazové pojištění – pro případ smrti 100 000,– Kč, pro případ trvalých následků  neomezené krytí způsobené léčebných úrazem výloh v –zahraničí – 200 000,– Kč. úrazové pojištění - pojištění odpovědnosti za škodu – pro případ škody na zdraví – 1 000 000,– Kč, pro případ škody  pojištění zavazadel na majetku – 500 000,– Kč, spoluúčast  odpovědnosti za škodu3 %, min. 500,– Kč. D) Allianz pojišťovna, a.s. za příplatek - viz tabulka.

Ať už se chystáte do hor či k moři, nezapomeňte na cestovní pojištění. Allianz cestovní pojištění

 doplňkové asistenční služby

Sazebník - Evropa kromě ČR, Se stornem 20.000 Kč Sazba

Dny

dospělí 15 – 70 let

6MA4

4

132 Kč

děti do 15 let 66 Kč

264 Kč

6MA8

8

212 Kč

106 Kč

424 Kč

6MA10

10

264 Kč

132 Kč

528 Kč

6MA12

12

316 Kč

158 Kč

632 Kč

6MA15

15

396 Kč

198 Kč

792 Kč

6MA22

22

526 Kč

263 Kč

1 052 Kč

Možnost uzavření samostatných stornovacích poplatků. Smlouvu můžete uzavřít přímo v naší kanceláři.

osoby nad 70 let

S vámi od A do Z

11. Delegáti a půjčování sportovních potřeb Jsou vždy čeští zástupci naší cestovní kanceláře v zahraničí. Klientům jsou k dispozici (pouze v kempech a letních bytech v Bašce Vodě) po celý průběh pobytu v rámci své pracovní doby – v nevyhnutelných případech 24 hodin denně. Zajišťují půjčování sportovních potřeb (za úhradu v Kč nebo Kn - horská kola, míče na různé sporty, pingpongové stoly s vybavením, koloběžky, el. grily aj.; ceny a systém půjčování bude klientům sdělen v každém konkrétním kempu), zprostředkovávají fakultativní výlety – nezodpovídají za provedení a průběh výletu, poskytují potřebné informace, řeší případné problémy či reklamace, v případě úrazu nebo onemocnění zprostředkují kontakt s asistenční službou popřípadě doprovodí k lékaři aj.

12. Pobytová taxa Každý návštěvník Chorvatska, starší 12 let, je povinen uhradit pobytový a registrační poplatek spolu s pojištěním proti živelným pohromám. Po vzájemné dohodě s vedením kempových, apartmánových a jiných ubytovacích zařízení, hradí tyto poplatky rekreant prostřednictvím naší cestovní kanceláře. Výše pobytové taxy je vždy uvedena v  ceníku jednotlivých destinací mezi povinnými příplatky. Objednavatel skupinového zájezdu uhradí pobytovou taxu v doplatku v souladu s doručeným jmenným seznamem všech spolucestujících do CK. – CK musí mít k dispozici tento seznam nejpozději 6 týdnů před nástupním termínem – případný rozdíl, vzniklý změnou osob v době po doručení seznamu, je objednavatel zájezdu povinen finančně vyrovnat s pracovníkem CK v místě pobytu proti vystavení řádného dokladu.

13. Pasové, vízové a zdravotní předpisy Návštěvník Chorvatska je povinen mít platný cestovní pas (občanský průkaz), který má platnost minimálně po dobu pobytu. Pro pobyty kratší než 3 měsíce neplatí vízová povinnost. Očkování nebo jiné zdravotní náležitosti nejsou požadovány.

14. Dárkové kupóny a šeky Při úhradě Vámi vybraného zájezdu z nabídky tohoto katalogu lze uplatnit níže uvedené benefitní poukázky, kupony či šeky od těchto společností: LE CHÉQUE DÉJEUNER, SODEXO a EDENRED (neplatí pro letní pobyty v apartmánech Pakoštane – Irena, Čiovo – Vesna, Primošten – Mladen, Novalja – mobilhomy, hotel Sirena - Podgora, dále pak pro zimní pobyty v apartmánech v Itálii a Rakousku). Uplatnění benefitů lze využít za předpokladu uzavření cestovní smlouvy přímo s naší CK bez účasti zprostředkovatele. Pro majitele kuponů a šeků, kteří je nemohou doručit do našich kanceláří v Brně či Praze osobně, stačí zaslat spolu s vyplněnou cestovní smlouvou poštou formou cenného psaní. Dárkové kupóny a šeky nelze uplatnit u školních a skupinových zájezdů.

15. Rodinné pasy a Senior pasy

Naše společnost se zapojila do úspěšných projektů RODINNÉ PASY a SENIOR PASY. Pro držitele senior pasů je připravena speciální sleva ve výši 15 %, stejná sleva platí pro děti do 18 let u rodinných pasů. Tuto slevu nelze uplatnit pro letní pobyty v apartmánech Pakoštane – Irena, Čiovo – Vesna, Novalja – mobilhomy, Primošten – Mladen, hotel Sirena - Podgora, dále pak pro zimní pobyty a v apartmánech v Itálii a Rakousku; taktéž sleva neplatí pro účastníky skupinového zájezdu. Bližší informace a registraci zdarma získáte na internetových adresách www.rodinnepasy.cz a na www.seniorpasy.cz. Samozřejmostí je i přiznání časové slevy First minute. Výhody rodinných a senior pasů lze využít za předpokladu uzavření cestovní smlouvy přímo s naší CK bez účasti zprostředkovatele. Pro vzdálenější majitele rodinných a Senior pasů, kteří je nemohou předložit v našich kancelářích v Brně či Praze osobně, stačí zaslat kopii spolu s vyplněnou cestovní smlouvou poštou.

16. Užitečné informace Měna v Chorvatsku – chorvatská kuna (české koruny lze vyměnit bez problémů).

DŮLEŽITÉ ADRESY:

Velvyslanectví Chorvatské republiky v ČR: V Průhledu 9, Praha 6; tel.: 235 090 801, fax.: 233 343 464 Velvyslanectví České republiky v Chorvatsku: Radnička cesta 47/VI, Zagreb; tel.: 00385 161772246; fax: 00385 16177239 Velvyslanectví Slovenské republiky v Chorvatsku: Prilaz Gjure Deželiča br. 10, Zagreb; tel.: 00385 14877070

DŮLEŽITÁ TEL. ČÍSLA:

Pojištění obsahuje: - pojištění léčebných výloh: náhrada nákladů na ošetření a léčení v zahraničí bez limitu, tzn. lékařské ošetření včetně akutního ošetření zubů, pobyt v  nemocnici, léky předepsané lékařem, přeprava do nemocnice, převoz nemocného zpět do ČR, náklady na repatriaci. - pojištění storna zájezdu – pojistná částka do 20.000,- Kč, spoluúčast 20 %. Pojištění zavazadel – pojistná částka do 20.000,- Kč. - úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 200.000,- Kč, trvalé následky úrazu poměrné plnění z pojistné částky 400.000,- Kč, denní odškodné za dobu nezbytného léčení 100,- Kč/den. - pojištění odpovědnosti za škodu – za škody na zdraví nebo usmrcením 2.000.000,- Kč, škody na jedné věci 1.000.000,- Kč, škody způsobené psem nebo kočkou na zdraví či majetku 20.000,- Kč, spoluúčast 5.000,- Kč/PU. - doplňkové asistenční služby – právní pomoc, opatrovník, ztráta dokladů, odcizení dokladů. Přesné znění pojistných smluv získáte v cestovní kanceláři. Vzhledem k  vysokým částkám za poskytnutí zdravotnické pomoci v zahraničí doporučujeme připojištění LVZ. Doporučujeme také stornopojištění.

Směrové číslo z Chorvatska do ČR 00420 Směrové číslo z Chorvatska do SR 00421 Policie Chorvatské republiky 192 Hasiči Chorvatské republiky 193 První pomoc v Chorvatsku 194 Jednotná nouzová linka - 112 Pomoc na cestě v Chorvatsku – HAK - 1987

9


tobusů u a h c ý v o z o v z o r a Trasy svozových Odjezd z uvedených míst je vždy v pátek od 20. 6. do 22. 8. 2014. Za poloviční cenu mohou využít i účastníci zájezdu na 11 nocí, kdy jejich odjezd z Brna je také v pátek. Příjezd do uvedených míst je vždy v neděli od 29. 6. do 31. 8. 2014. Za poloviční cenu mohou využít i účastníci zájezdu na 10 nocí, kdy jejich příjezd do Brna je také v neděli. Svozové a rozvozové přepravy budou uskutečněny pouze za předpokladu obsazení min. 12 osobami. Pokud tato podmínka nebude splněna, oznámí toto CK dostatečně předem a sníží o odpovídající částku za přistavení z doplatku. Svoz a rozvoz klientů je považováno jako doplňková služba a její případné zrušení není důvodem odstoupení od CS ze strany objednavatele zájezdu.

Příplatky autobusové dopravy Trasa C

Trasa A

Hradec Králové 250,– Kč/os. Rychnov nad K. 250,– Kč/os. Žamberk 250,– Kč/os. Ústí nad Orlicí 170,– Kč/os. Česká Třebová 170,– Kč/os. Lanškroun 200,– Kč/os. Svitavy 140,– Kč/os. Letovice 110,– Kč/os.

Trasa B

Ostrava 350,– Kč/os. Frýdek – Místek 325,– Kč/os. Nový Jičín 300,– Kč/os. Hranice 250,– Kč/os. Olomouc 200,– Kč/os. Prostějov 150,– Kč/os. Vyškov 100,– Kč/os.

Jablonec n. Nisou 450,– Kč/os. Liberec 450,– Kč/os. Mladá Boleslav 380,– Kč/os. Nymburk 300,– Kč/os. Kolín 280,– Kč/os. Kutná Hora 250,– Kč/os. Havl. Brod 230,– Kč/os. Žďár n. S. 220,– Kč/os.

Trasa D Praha Jihlava

400,– Kč/os. 200,– Kč/os.

uvního autobuvého zájezdu je využití sml pro objednavatele skupino kou mín řidiči autobusu o Pod přím ČR. o z neb oliv CK udk v uhrazení potřebné částky a, za smluvní příplatek odk a Brn z odě a doh štěn Po zaji ta. požadovat od mís rava o zdu dop je vatele skupinového záje osob z jednoho odjezdovéh Pozn. Pro skupinové zájezdy nty CK neopravňuje objedna tu minimálně 20 platících klie poč a ími . dalš s.r.o su ia, obu Adr s aut v Atla t cích mís sového dopravce CK Případné doplnění zbývají ek na změnu trasy. y po dálnici přes Rakousko. nebo od CK jakýkoliv příspěv nabízíme možnost tras nich 3/2011_A6_inzerce_CK:Sestava 1 2.3.2011 14:18 Stránka 1

Cestovní pojištění

Komplexní ochrana na vaše cesty: • uhradí léčebné výlohy v důsledku úrazu nebo nemoci • uhradí škodu vzniklou jiným subjektům na zdraví i majetku • uhradí poškození, zničení nebo odcizení zavazadel

…našlápnuté pojištění

www.csobpoj.cz

10

Infolinka 800 100 777


Severní Jadran / Ostrov Cres

Sruby ATLAS Autokemp Čikat

Mali Lošinj

o 28. 2. 2014) (d % 5 1 a ev sl E FIRST MINUT SENIOR PASY A É N IN D O R A Sleva 15% N DARMA 1 dítě do 6ti let Z bathely, dálnice

ava, Rajka, Szom

: Brno, Bratisl Trasa autobusu

Situace

Ostrov Cres je rozložen v oblasti severního Jadranu a patří mezi nejkrásnější přírodní útvary na celém Jadranu. Kempový komplex ČIKAT se nachází v jeho jižní části v blízkosti malebného přímořského letoviska Mali Lošinj. Azurově průzračné moře a stálejší počasí ji činí rekreanty často vyhledávanou. Pro svoji výjimečnost a značné přírodní bohatství je oblast vyhlášena chráněným územím. Do vybavení kempu patří samoobsluha, restaurace, fotbalové hřiště, volejbalové hřiště aj. Na každý prázdninový den kemp organizuje animační program pro děti. Několik moderních sociálních zařízení s teplou vodou je samozřejmostí. Přístup do vody je možný po malých oblázkových plážích nebo z kamenů opatřených pomocnými žebříky. Pobyt je vhodný i pro rodiny s malými dětmi. Celý kemp je umístěn pod vzrostlými borovicemi chránícími před sluncem.

Letenya –

trov Krk, ostrov

c – Rijeka, os Zagreb – Karlova

Cena ubytování na 7 nocí za 1 osobu (v Kč)

Kód akce

Doprava

• vlastní, 80,- Kč / parkovné / noc • k limatizovaným autobusem z Brna – 2  200,- Kč / os. (svoz do a z  Brna podle svozových tras – str. 10) •m ístenka z Brna – 100,- Kč / osoba – str. 8

Ubytování

• dřevěné chaty typu A i B – viz str. 6

Možnosti

• lodní výlety s programem na okolní ostrovy •a utobusovou linkou po ostrově i na pevninu • v ýborné podmínky pro pěší turistiku i cykloturistiku - Mali Lošinj, Veli Lošinj, hora Osorčica •m ožnost zapůjčení sportovních potřeb • vyhlídkové lety • přehled nabízeného pojištění – str. 9

Stravování

• vlastní • polopenze 355,- Kč / os. / den •p olopenze 315,- Kč / dítě do 12ti let / den • plná penze 600,- Kč / os. / den •p lná penze 525,- Kč / dítě do 12ti let / den • večeře 335,- Kč / os. / den • v ečeře 230,- Kč / dítě do 12ti let / den • lze objednat na libovolný termín a počet dnů (ceny roku 2013)

A EDENDRED, UE DÉJEUNER, SODEXO ÉQ CH LE y šek e ám – str. 9 Přijím PASY a SENIOR PASY platí slevy na RODINNÉ

j

Cres, Mali Lošin

LK 0114 LK 0214 LK 0314 LK 0414 LK 0514 LK 0614 LK 0714 LK 0814 LK 0914 LK 1014 LK 1114 LK 1214 LK 1314 LK 1414 LK 1514 LK 1614 LK 1714 LK 1814 LK 1914 LK 2014 LK 2114 Kód akce LK 2214 LK 2314 LK 2414 LK 2514 LK 2614 LK 2714 LK 2814 LK 2914

Odjezd a příjezd Termín Dní/nocí busu - ČR ubytování pobytu 2.5. – 11.5. so - so 8/7 9.5. – 18.5. so - so 8/7 16.5. – 25.5. so - so 8/7 23.5. – 1.6. so - so 8/7 30.5. – 8.6. so - so 8/7 6.6. – 15.6. so - so 8/7 13.6. – 22.6. so - so 8/7 20.6. – 29.6. so - so 8/7 27.6. – 6.7. so - so 8/7 4.7. – 13.7. so - so 8/7 11.7. – 20.7. so - so 8/7 18.7. – 27.7. so - so 8/7 25.7. – 3.8. so - so 8/7 1.8. – 10.8. so - so 8/7 8.8. – 17.8. so - so 8/7 15.8. – 24.8. so - so 8/7 22.8. – 31.8. so - so 8/7 29.8. – 7.9. so - so 8/7 5.9. – 14.9. so - so 8/7 12.9. – 21.9. so - so 8/7 19.9. – 28.9. so - so 8/7

Srub A 2 osoby 990,1 100,1 210,1 650,2 090,2 310,2 530,2 695,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,2 860,2 310,1 980,1 650,1 320,-

Srub B 3 - 4 osoby 900,1 000,1 100,1 500,1 900,2 100,2 300,2 450,3 300,3 300,3 300,3 300,3 300,3 300,3 300,3 300,2 600,2 100,1 800,1 500,1 200,-

Odjezd a příjezd Termín Dní/nocí busu - ČR ubytování pobytu 4.7. – 17.7. so - st 12/11 15.7. – 27.7. st - so 11/10 25.7. – 7.8. so - st 12/11 5.8. – 17.8. st - so 11/10

Srub A 2 osoby 5 600,5 100,5 600,5 100,-

Srub B 3 - 4 osoby 5 050,4 550,5 050,4 550,-

Cena ubytování na 10 a 11 nocí za 1 osobu (v Kč)

Cena ubytování na 3 a 4 noci za 1 osobu (v Kč) 11.7. – 17.7. 15.7. – 20.7. 1.8. – 7.8. 5.8. – 10.8.

so - st st - so so - st st - so

PŘÍPLATKY Povinný příplatek Pobytová taxa 210,-Kč - osoby 12-18 let - pobyt na 7 nocí 350,-Kč - osoby nad 18 let - pobyt na 7 nocí 300,-Kč - osoby 12-18 let - pobyt na 10 nocí 500,-Kč - osoby nad 18 let - pobyt na 10 nocí 330,-Kč - osoby 12-18 let - pobyt na 11 nocí 550,-Kč - osoby nad 18 let - pobyt na 11 nocí * v ceně SLEVY Z POBYTU ZDARMA jedno dítě do 6ti let (5,99) bez nároku na lůžko 3% při obsazení srubu B pouze 2 os. spolu s jinými klienty CK 15% FIRST MINUTE do 28. 2. při zaplacení zálohy ve výši min. 1000,- Kč za osobu 15% sleva na rodinný pas/senior pas * nelze uplatňovat žádné slevy

5/4 4/3 5/4 4/3

3 350,-* vč.dopravy 2 950,-* vč.dopravy 3 350,-* vč.dopravy 2 950,-* vč.dopravy

Alternativní příplatek 200,-Kč domácí mazlíček/noc 55% z uvedené ceny/přistýlka pro děti do 15ti let (neplatí pro pobyty 3/4 noci) 100% z uvedené ceny/přistýlka pro děti do 15ti let - pobyty 3/4 noci Pozn.: Pokud budou vyprodány kapacity srubů typu A a další dvojce si nepřeje ve 4-lůžkovém srubu typu B jiné klienty CK, je nutno uhradit ubytování minimálně za 3 osoby U VLASTNÍ DOPRAVY MOŽNOST PRODLOUŽENÝCH TERMÍNŮ DO KONCE ZÁŘÍ V CENĚ: ubytování, ložní prádlo, zákonné pojištění CK, služby delegáta, poplatek za el. a vodu, registrační poplatek v kempu, DPH

11


Kvarnerské ostrovy / Ostrov Pag

Mobilhomy STRAŠKO Autokemp STRAŠKO

Novalja

eně Klimatizace v c ez příplatku b t) le ti 2 1 o (d a 5. a 6. osob za ubytování trov Pag, Novalja darje, most na os se Po – vo ilje os – Karlovac –B Letenya – Zagreb bathely, dálnice om Sz , Cena ubytování v Kč na 7 nocí za mobilhome jka Ra a, Brno, Bratislav Pouze na vlastní dopravu Trasa autobusu:

Situace

Ostrov Pag, který je jako třetí největší z Kvarnerských ostrovů, patří již do oblasti s velmi teplým a slunečným počasím. Pro snadnější a rychlejší dostupnost z pevniny slouží dálnice, ze které se lze na ostrov dostat po bezplatném mostě dlouhém 300m, nebo lze využít pravidelné trajektové linky Prizna – Žigljen. Zdánlivě pustý ostrov má na své jižní straně kromě průzračného moře krajinu s bohatou vegetací zeleně a turistické centrum – Novalja. Asi 1 km od turistického městečka se rozprostírá jeden z největších autokempů Straško, z většiny krytý originálním dalmatským dubem. Tyto stromy rostou pouze na třech místech Chorvatska a ostrov Pag je právě jedním z nich. Do výbavy kempu mezinárodní úrovně patří mimo jiné obchodní a kulturní centrum, 11 osvětlených kurtů se třemi druhy povrchů, ping-pongové stoly, dráhy pro minigolf, plážový volejbal a několik hřišť. Kempoví animátoři mají denně připraven bohatý program jak pro děti, tak i pro dospělé. Celý kemp lemuje největší chorvatská pláž (cca 2 km) s výhledem na částečně otevřené moře. Navezené oblázky a pozvolný přístup do moře vytváří ideální podmínky i pro rodiny s malými dětmi. V okrajové části kempu, v odděleném prostoru, si mohou přijít na své i vyznavači nudismu. Spojení s městečkem zajišťují lokální mikrobusové linky nebo do něj lze procházkou po osvětleném chodníku lemující mořský břeh.

12

Doprava • vlastní

Ubytování

•m obilní domy s klimatizací, s vlastním sociálním zařízením – sprchový kout, WC, umyvadlo (u některých modelů je WC umístěno zvlášť), 2 oddělené ložnice, denní prostor se zařízenou kuchyňskou linkou, kávovar, jídelní kout, TV sat.

Možnosti

• Lodí na ostrovy Rab, Silba, Olib •A utobusem do Zadaru, Pagu, národních parků Paklenica a Krka •N a kolech do okolí – Novalja, Gajac s tobogánem aj. • Přehled nabízeného pojištění – str. 9

Stravování

• vlastní • polopenze 315,- Kč / os. / den •p olopenze 250,- Kč / dítě do 12ti let / den • plná penze 500,- Kč / os. / den •p lná penze 400,- Kč / dítě do 12ti let / den • večeře 220,- Kč / os. / den • v ečeře 175,- Kč / dítě do 12ti let / den • lze objednat na libovolný termín a počet dnů (ceny roku 2013)

Kód akce

Termín zájezdu

SKD 0114 SKD 0214 SKD 0314 SKD 0414 SKD 0514 SKD 0614 SKD 0714 SKD 0814 SKD 0914 SKD 1014 SKD 1114 SKD 1214 SKD 1314 SKD 1414 SKD 1514 SKD 1614 SKD 1714 SKD 1814 SKD 1914 SKD 2014 SKD 2114

3.5. – 10.5. 10.5. – 17.5. 17.5. – 24.5. 24.5. – 31.5. 31.5. – 7.6. 7.6. – 14.6. 14.6. – 21.6. 21.6. – 28.6. 28.6. – 5.7. 5.7. – 12.7. 12.7. – 19.7. 19.7. – 26.7. 26.7. – 2.8. 2.8. – 9.8. 9.8. – 16.8. 16.8. – 23.8. 23.8. – 30.8. 30.8. – 6.9. 6.9. – 13.9. 13.9. – 20.9. 20.9. – 27.9.

Termín Dní/nocí Mobilhome 4 osoby ubytování pobytu 24m2 so - so 8/7 6 370,so - so 8/7 6 370,so - so 8/7 7 280,so - so 8/7 7 280,so - so 8/7 7 280,so - so 8/7 7 280,so - so 8/7 14 380,so - so 8/7 17 290,so - so 8/7 17 290,so - so 8/7 21 480,so - so 8/7 21 480,so - so 8/7 21 480,so - so 8/7 21 480,so - so 8/7 21 480,so - so 8/7 21 480,so - so 8/7 21 480,so - so 8/7 17 290,so - so 8/7 14 380,so - so 8/7 7 280,so - so 8/7 6 370,so - so 8/7 6 370,-

PŘÍPLATKY Povinný příplatek Pobytová taxa 1,- EUR / os. / den (14. 6 - 31. 8.) 0,75,- EUR / os. / den (1. 5. - 14. 6. + 1. 9. - 30. 9.) Registrační poplatek 1,-EUR /os. / jednorázově POVINNÉ PŘÍPLATKY - ÚHRADA NA MÍSTĚ

Mobilhome 4 osoby 32m2 7 100,7 100,12 740,12 740,12 740,12 740,16 200,20 930,20 930,24 570,24 570,24 570,24 570,24 570,24 570,24 570,20 930,16 200,12 740,7 100,7 100,-

Alternativní příplatek 10,-EUR / domácí mazlíček / noc (úhrada na místě) V CENĚ: ubytování pro 4 dospělé osoby a 2 děti do 12ti let, voda, elektřina, plyn, klimatizace, terasa se zahradou, 1 parkovací místo, sat TV, ručníky, povlečení, plážová lehátka, závěrečný úklid


Severní Dalmácie / Biograd na Moru

Sruby ATLAS Autokemp CUKA

Pakoštane

o 28. 2. 2014) (d % 5 1 va e sl E FIRST MINUT ENIOR PASY S A É N IN D O R Sleva 15% na ZDARMA 1 dítě do 6ti let no, Bratislava,

: Br Trasa autobusu

Situace

Známé turistické letovisko Pakoštane leží mezi historickými městy Zadarem a Šibenikem v blízkosti tří národních parků - Slapove Krki, Kornatské ostrovy a Paklenica. Ihned za městečkem se rozprostírá největší sladkovodní jezero v Chorvatsku, které se nabízí k možnosti rybolovu sladkovodních ryb a také k ochutnávce rybích specialit. Příroda kolem jezera je také velmi zajímavá pro milovníky ptactva. Soukromý kemp CUKA se nachází nedaleko centra Pakoštane a rozkládá se pod hustými borovicemi. Celý prostor kempu slouží pouze naší CK. Součástí vybavení kempu je recepce a moderní sociální zařízení s teplou vodou. Nákup potravin, zábava, kavárny, restaurace, historické centrum aj. lze absolvovat krátkou procházkou do městečka.

Stravování • vlastní

Rajka, Szomba

Kód akce

Doprava

• vlastní, 80,- Kč / parkovné / noc • k limatizovaným autobusem z Brna – 2  000,- Kč / os. (svoz do a z  Brna podle svozových tras – str. 10) •m ístenka z Brna – 100,- Kč / osoba – str. 8

Ubytování

• dřevěné chaty typu A – viz str. 6

Možnosti

• výlety lodí na Kornatské ostrovy •a utobusem do Zadaru, Šibeniku a národních parků Krka a Paklenica •n a kolech do Biogradu na Moru, k Vranskému jezeru nebo po okolí • možnost zapůjčení sportovních potřeb • přehled nabízeného pojištění – str. 9

Novinka!!! BEACH WEEK

Novinka!!! FAMILY WEEK 11. 7. – 20. 7.2014 a 18.7. - 27.7. 2014 Každodenní program pro děti! ZDARMA půjčovna sportovních potřeb!

eb – Karlovac –

tenya – Zagr thely, dálnice Le

6.6. – 15.6. 2014 a 13.6. – 22. 6. 2014 Super akce pro čerstvé maturanty a absolventy středních škol! Sleva 10% z ubytování pro každého! Welcome balíček min. 60 l piva na oslavu úspěšného zakončení školy ZDARMA! 100 Kč odměna pro studenta-organizátora za každou osobu! Zvýhodněná autobusová doprava - jen 1800 Kč / os.! Tato akce je platná při min. 12 osob, max 44 osob. Nelze uplatnit žádné další slevy.

A EDENDRED, UE DÉJEUNER, SODEXO ÉQ CH LE y šek e ám – str. 9 Přijím PASY a SENIOR PASY platí slevy na RODINNÉ

PK 0114 PK 0214 PK 0314 PK 0414 PK 0514 PK 0614 PK 0714 PK 0814 PK 0914 PK 1014 PK 1114 PK 1214 PK 1314 PK 1414 PK 1514 PK 1614 PK 1714 PK 1814 PK 1914 PK 2014 PK 2114 Kód akce PK 2214 PK 2314 PK 2414 PK 2514 PK 2614 PK 2714 PK 2814 PK 2914

ne

Pirovac, Pakošta

Cena ubytování na 7 nocí za 1 osobu (v Kč)

Odjezd a příjezd Termín Dní/nocí busu - ČR ubytování pobytu 2.5. – 11.5. so - so 8/7 9.5. – 18.5. so - so 8/7 16.5. – 25.5. so - so 8/7 23.5. – 1.6. so - so 8/7 30.5. – 8.6. so - so 8/7 6.6. – 15.6. so - so 8/7 13.6. – 22.6. so - so 8/7 20.6. – 29.6. so - so 8/7 27.6. – 6.7. so - so 8/7 4.7. – 13.7. so - so 8/7 11.7. – 20.7. so - so 8/7 18.7. – 27.7. so - so 8/7 25.7. – 3.8. so - so 8/7 1.8. – 10.8. so - so 8/7 8.8. – 17.8. so - so 8/7 15.8. – 24.8. so - so 8/7 22.8. – 31.8. so - so 8/7 29.8. – 7.9. so - so 8/7 5.9. – 14.9. so - so 8/7 12.9. – 21.9. so - so 8/7 19.9. – 28.9. so - so 8/7

Srub A 2 osoby 990,1 100,1 210,1 650,2 090,2 310,2 530,2 695,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,2 860,2 310,1 980,1 650,1 320,-

Srub A 3 - 4 osoby 900,1 000,1 100,1 500,1 900,2 100,2 300,2 450,3 300,3 300,3 300,3 300,3 300,3 300,3 300,3 300,2 600,2 100,1 800,1 500,1 200,-

Odjezd a příjezd Termín Dní/nocí busu - ČR ubytování pobytu 27.6. – 10.7. so - st 12/11 8.7. – 20.7. st - so 11/10 18.7. – 31.7. so - st 12/11 29.7. – 10.8. st - so 11/10

Srub A 2 osoby 5 600,5 100,5 600,5 100,-

Srub A 3 - 4 osoby 5 050,4 550,5 050,4 550,-

Cena ubytování na 10 a 11 nocí za 1 osobu (v Kč)

Cena ubytování na 3 a 4 noci za 1 osobu (v Kč) 4.7. – 10.7. 8.7. – 13.7. 25.7. – 31.7. 29.7. – 3.8.

so - st st - so so - st st - so

PŘÍPLATKY Povinný příplatek Pobytová taxa 210,-Kč - osoby 12-18 let - pobyt na 7 nocí 350,-Kč - osoby nad 18 let - pobyt na 7 nocí 300,-Kč - osoby 12-18 let - pobyt na 10 nocí 500,-Kč - osoby nad 18 let - pobyt na 10 nocí 330,-Kč - osoby 12-18 let - pobyt na 11 nocí 550,-Kč - osoby nad 18 let - pobyt na 11 nocí * v ceně SLEVY Z POBYTU ZDARMA jedno dítě do 6ti let (5,99) bez nároku na lůžko 15 % FIRST MINUTE do 28. 2. 2014 při zaplacení zálohy ve výši min. 1 000,- Kč za osobu 15% sleva na rodinný pas/senior pas * nelze uplatňovat žádné slevy

5/4 4/3 5/4 4/3

3 350,-* vč.dopravy 2 950,-* vč.dopravy 3 350,-* vč.dopravy 2 950,-* vč.dopravy

Alternativní příplatek 200,-Kč - domácí mazlíček/noc 55% z uvedené ceny/přistýlka pro děti do 15ti let (neplatí pro pobyty 3/4 noci) 100% z uvedené ceny/přistýlka pro děti do 15ti let - pobyty 3/4 noci Pozn.: Pokud budou vyprodány kapacity srubů typu A 1/2 a další dvojce si nepřeje ve 4-lůžkovém srubu typu A 1/4 jiné klienty CK, je nutno uhradit ubytování minimálně za 3 osoby U VLASTNÍ DOPRAVY MOŽNOST PRODLOUŽENÝCH TERMÍNŮ DO KONCE ZÁŘÍ V CENĚ: ubytování, ložní prádlo, zákonné pojištění CK, služby delegáta, poplatek za el. a vodu, registrační poplatek v kempu, DPH

13


Střední Dalmácie / Biograd na Moru

Apartmány IRENA

Pakoštane

DARMA 1 dítě do 4 let Z ce Možnost klimatiza u apartmánu Parkování přímo no, Bratislava,

: Br Trasa autobusu

Situace

Moderní apartmánový dům je postaven nedaleko kempů Cuka a Kozarica, kde se nachází naše další ubytovací kapacity a působí delegáti CK. Velmi pěkné a moderní apartmány jsou vybaveny koupelnou s WC, kompletně zařízenou kuchyní s velkou lednicí a mrazákem a oddělenými ložnicemi. Prostorné terasy každého bytu lze využít na stolování či k příjemnému večernímu posezení. Pro klienty ATLAS Adria je parkování aut zajištěno v uzavřeném prostoru dvora přímo u domu. Na pláž se lze dostat okolo našeho kempu Cuka, centrum vesnice je cca 600 m.

Doprava

• vlastní, 80,- Kč / parkovné / noc • k limatizovaným autobusem z Brna – 2  000,- Kč / os. (svoz do a z  Brna podle svozových tras – str. 10) •m ístenka z Brna – 100,- Kč / osoba – str. 8

Ubytování

•1 /2 dvoulůžkový apartmán: sociální zařízení, kuchyně s lednicí a mrazákem, jídelní kout, terasa, TV •1 /4 (+1)čtyřlůžkové apartmány s oddělenými ložnicemi a s  možností 1 přistýlky v denním prostoru, sociální zařízení, kuchyně s  lednicí a mrazákem, jídelní kout, terasa, TV

14

eb – Karlovac –

tenya – Zagr thely, dálnice Le

Rajka, Szomba

Kód akce

•1 /6 (+1) šestilůžkový apartmán s oddělenými ložnicemi a s  možností 1 přistýlky v  denní místnosti, sociální zařízení, kuchyně s  lednicí a mrazákem, jídelní kout, 2 terasy, TV • viz str. 7

Možnosti

• výlety lodí na Kornatské ostrovy •a utobusem do Zadaru, Šibeniku a národních parků Krka a Paklenica •n a kole do Biogradu na Moru, k Vranskému jezeru nebo po okolí •m ožnost zapůjčení sportovních potřeb u delegátů naší CK v nedalekém kempu Cuka • přehled nabízeného pojištění – str. 9

Stravování • vlastní

PAI 0114 PAI 0214 PAI 0314 PAI 0414 PAI 0514 PAI 0614 PAI 0714 PAI 0814 PAI 0914 PAI 1014 PAI 1114 PAI 1214 PAI 1314 PAI 1414 PAI 1514 PAI 1614 PAI 1714 PAI 1814 PAI 1914 PAI 2014

ne

Pirovac, Pakošta

Cena ubytování na 7 nocí za apartmán (v Kč)

Odjezd Termín Dní/nocí Apartmán a příjezd 2 osoby busu - ČR ubytování pobytu 2.5. – 11.5. so - so 8/7 6 400,9.5. – 18.5. so - so 8/7 6 400,16.5. – 25.5. so - so 8/7 6 400,23.5. – 1.6. so - so 8/7 6 400,30.5. – 8.6. so - so 8/7 7 700,6.6. – 15.6. so - so 8/7 7 700,13.6. – 22.6. so - so 8/7 7 700,20.6. – 29.6. so - so 8/7 7 700,27.6. – 6.7. so - so 8/7 9 800,4.7. – 13.7. so - so 8/7 9 800,11.7. – 20.7. so - so 8/7 9 800,18.7. – 27.7. so - so 8/7 9 800,25.7. – 3.8. so - so 8/7 9 800,1.8. – 10.8. so - so 8/7 9 800,8.8. – 17.8. so - so 8/7 9 800,15.8. – 24.8. so - so 8/7 9 800,22.8. – 31.8. so - so 8/7 9 800,29.8. – 7.9. so - so 8/7 7 700,5.9. – 14.9. so - so 8/7 7 700,12.9. – 21.9. so - so 8/7 7 700,-

PŘÍPLATKY Povinný příplatek Pobytová taxa 210,-Kč - osoby 12-18 let - pobyt na 7 nocí 350,-Kč - osoby nad 18 let - pobyt na 7 nocí SLEVY Z POBYTU ZDARMA jedno dítě do 4 let (3,99) bez nároku na lůžko

Apartmán 4 osoby

Apartmán 6 osob

11 600,11 600,11 600,11 600,12 400,12 400,12 400,12 400,14 600,14 600,14 600,14 600,14 600,14 600,14 600,14 600,14 600,12 400,12 400,12 400,-

18 000,18 000,18 000,18 000,18 900,18 900,18 900,18 900,20 700,20 700,20 700,20 700,20 700,20 700,20 700,20 700,20 700,18 900,18 900,18 900,-

Alternativní příplatek 55% z uvedené ceny/přistýlka pro děti do 15ti let 5,- EUR / den - klimatizace u ap. 1/2, 1/4, platí se na místě 7,- EUR / den - klimatizace u ap. 1/6, platí se na místě V CENĚ: ubytování, ložní prádlo, zákonné pojištění CK, služby delegáta, poplatek za el. a vodu, registrační poplatek, DPH, závěrečný úklid


Střední Dalmácie / Šibenik

Sruby ATLAS Autokemp ADRIATIC

Primošten

o 28. 2. 2014) (d % 5 1 va e sl E FIRST MINUT ENIOR PASY S A É N IN D O R Sleva 15% na ZDARMA 1 dítě do 6ti let

Situace

Malebné městečko Primošten se nachází asi 27 km jižně od Šibeniku. Jeho historická část s nepatrnými zbytky hradeb je stupňovitě rozložena na malém poloostrově, spojeném s pevninou umělou šíjí. K výjimečnosti oblasti patří ten fakt, že jeho pobřeží není chráněno žádnými ostrovy a jako jedno z mála míst na chorvatské pevnině má „otevřené moře“. Autokemp ADRIATIC se nachází 2 km od Primoštenu v blízkosti jadranské magistrály. Do vybavení patří recepce s telefonní a faxovou službou, směnárnou atd. Dále je k dispozici několik sociálních zařízení na vyšší úrovni, restaurace, samoobsluha, hřiště na plážový volejbal, malý fotbal, tenisový kurt aj. Dřevěné sruby jsou umístěny pod borovicemi v bezprostřední blízkosti moře a pláží rozličného charakteru.

thely

a, Rajka, Szomba

: Brno, Bratislav

Trasa autobusu

a – Zagreb – , dálnice Leteny

Ubytování

• dřevěné chaty typu A – viz str. 6

Možnosti

• c elodenní výlety lodí s programem Kornatské ostrovy aj. •b us linkou do Zadaru, Šibeniku, Splitu, nár. parku Krka •n a kolech do Primoštenu a okolí • k valitní plážový volejbal (vhodné i pro kolektivy v tréninku) • možnost zapůjčení sportovních potřeb • přehled nabízeného pojištění – str. 9

Stravování

• vlastní • polopenze 315,- Kč / os. / den • plná penze 460,- Kč / os. / den (ceny roku 2013)

Doprava

• vlastní, 80,- Kč / parkovné / noc • k limatizovaným autobusem z Brna – 2  000,- Kč / os. (svoz do a z  Brna podle svozových tras – str. 10) •m ístenka z Brna – 100,- Kč / osoba – str. 8

A EDENDRED, UE DÉJEUNER, SODEXO ÉQ CH LE y šek e ám – str. 9 Přijím PASY a SENIOR PASY platí slevy na RODINNÉ

Kód akce AK 0114 AK 0214 AK 0314 AK 0414 AK 0514 AK 0614 AK 0714 AK 0814 AK 0914 AK 1014 AK 1114 AK 1214 AK 1314 AK 1414 AK 1514 AK 1614 AK 1714 AK 1814 AK 1914 AK 2014 AK 2114

jevo – Šibenik,

Karlovac – Bosil

Primošten

Cena ubytování na 7 nocí za 1 osobu (v Kč)

Odjezd a příjezd Termín Dní/nocí busu - ČR ubytování pobytu 2.5. – 11.5. so - so 8/7 9.5. – 18.5. so - so 8/7 16.5. – 25.5. so - so 8/7 23.5. – 1.6. so - so 8/7 30.5. – 8.6. so - so 8/7 6.6. – 15.6. so - so 8/7 13.6. – 22.6. so - so 8/7 20.6. – 29.6. so - so 8/7 27.6. – 6.7. so - so 8/7 4.7. – 13.7. so - so 8/7 11.7. – 20.7. so - so 8/7 18.7. – 27.7. so - so 8/7 25.7. – 3.8. so - so 8/7 1.8. – 10.8. so - so 8/7 8.8. – 17.8. so - so 8/7 15.8. – 24.8. so - so 8/7 22.8. – 31.8. so - so 8/7 29.8. – 7.9. so - so 8/7 5.9. – 14.9. so - so 8/7 12.9. – 21.9. so - so 8/7 19.9. – 28.9. so - so 8/7

Srub A 2 osoby 990,1 100,1 210,1 650,2 090,2 310,2 530,2 695,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,2 860,2 310,1 980,1 650,1 320,-

Srub A 3 - 4 osoby 900,1 000,1 100,1 500,1 900,2 100,2 300,2 450,3 300,3 300,3 300,3 300,3 300,3 300,3 300,3 300,2 600,2 100,1 800,1 500,1 200,-

Cena ubytování na 10 a 11 nocí za 1 osobu (v Kč) Kód akce

Odjezd a příjezd busu - ČR

AK 2214 AK 2314 AK 2414 AK 2514

27.6. – 10.7. 8.7. – 20.7. 18.7. – 31.7. 29.7. – 10.8.

Termín Dní/nocí ubytování pobytu so - st st - so so - st st - so

PŘÍPLATKY Povinný příplatek Pobytová taxa 210,-Kč - osoby 12-18 let - pobyt na 7 nocí 350,-Kč - osoby nad 18 let - pobyt na 7 nocí 300,-Kč - osoby 12-18 let - pobyt na 10 nocí 500,-Kč - osoby nad 18 let - pobyt na 10 nocí 330,-Kč - osoby 12-18 let - pobyt na 11 nocí 550,-Kč - osoby nad 18 let - pobyt na 11 nocí SLEVY Z POBYTU ZDARMA jedno dítě do 6ti let (5,99)bez nároku na lůžko 15 % FIRST MINUTE do 28. 2. 2014 při zaplacení zálohy ve výši min. 1000,- Kč za osobu 15% sleva na rodinný pas/senior pas

12/11 11/10 12/11 11/10

Srub A 2 osoby

Srub A 3 - 4 osoby

5 600,5 100,5 600,5 100,-

5 050,4 550,5 050,4 550,-

Alternativní příplatek 200,-Kč - domácí mazlíček/noc 55% z uvedené ceny/přistýlka pro děti do 15ti let Pozn.: Pokud budou vyprodány kapacity srubů typu A 1/2 a další dvojice si nepřeje ve 4-lůžkovém srubu typu A 1/4 jiné klienty CK, je nutno uhradit ubytování minimálně za 3 osoby U VLASTNÍ DOPRAVY MOŽNOST PRODLOUŽENÝCH TERMÍNŮ DO KONCE ZÁŘÍ V CENĚ: ubytování, ložní prádlo, zákonné pojištění CK, služby delegáta, poplatek za el. a vodu, registrační poplatek v kempu, DPH

15


Střední Dalmácie / Šibenik

Apartmány MLADEN

Primošten

DARMA 1 dítě do 4 let Z domu Bazén přímo u ce Možnost klimatiza thely

a, Rajka, Szomba

: Brno, Bratislav

Trasa autobusu

Situace

Malebné městečko Primošten, se nachází asi 25 km od Šibeniku. Jeho historická část s nepatrnými zbytky hradeb je stupňovitě rozložena na malém poloostrově, spojeném s pevninou umělou šíjí. K výjimečnosti oblasti patří ten fakt, že jeho pobřeží není chráněno žádnými ostrovy a jako jedno z mála míst na chorvatské pevnině má „otevřené moře“. Apartmány jsou umístěny v novém domě, který stojí pouze přes silnici, nedaleko recepce autokempu Adriatic, kde máme další ubytovací kapacity - dřevěné sruby. Součástí apartmánového domu je bazén na plavání, hydromasážní bazén a posezení s grilem. Vstup na nedaleké kempové pláže je zajištěn propustkami. Pro auta klientů naší CK jsou zajištěna parkovací místa přímo u objektu. Vzdálenost do malebného Primoštenu je asi 2 km.

Doprava

• vlastní, 80,- Kč / parkovné / noc • k limatizovaným autobusem z Brna – 2  000,- Kč / os. (svoz do a z  Brna podle svozových tras – str. 10) • místenka z  Brna – 100,- Kč / osoba – str. 8

Stravování

• vlastní • polopenze 315,- Kč / os. / den • plná penze 460,- Kč / os. / den (ceny roku 2013)

16

a – Zagreb – , dálnice Leteny

Ubytování

•M laden I - apartmán s možností přistýlky, 1 ložnice s  manželskou postelí, denní prostor s  kuchyňskou linkou, jídelním koutem a  rozkládací pohovkou, lednice, satelitní TV, Wi-Fi, sociální zařízení se sprchovým koutem, terasa, možnost klimatizace 7,-EUR/den. •M laden II  - apartmán s možností  přistýlky, ložnice se 3 lůžky (dvoulůžko +  samostatné lůžko), denní prostor s jedním lůžkem, kuchyňská linka, jídelní kout, lednice, satelitní TV, Wi-Fi, sociální zařízení se sprchovým koutem, fén, žehlička, balkon nebo terasa, možnost klimatizace za 7,- EUR/den - platba na místě. •M laden III  -  apartmán s možností  přistýlky, 2 ložnice (v jedné ložnici dvoulůžko + přistýlka, ve druhé ložnici 2 lůžka), denní prostor  s kuchyňskou linkou, jídelní kout, lednice, satelitní TV, Wi-Fi, sociální zařízení se sprchovým koutem, fén, žehlička, balkon nebo terasa, možnost klimatizace za 7,- EUR/den - platba na místě. • viz str. 7

Možnosti

• c elodenní výlety lodí s programem Kornatské ostrovy aj. •b us linkou do Zadaru, Šibeniku, Splitu, nár. parku Krka • přehled nabízeného pojištění – str. 9

jevo – Šibenik,

Karlovac – Bosil

Primošten

Cena ubytování na 7 nocí za apartmán (v Kč)

Kód akce

Odjezd a příjezd busu - ČR

PAM 0114 PAM 0214 PAM 0314 PAM 0414 PAM 0514 PAM 0614 PAM 0714 PAM 0814 PAM 0914 PAM 1014 PAM 1114 PAM 1214 PAM 1314 PAM 1414 PAM 1514 PAM 1614 PAM 1714 PAM 1814 PAM 1914 PAM 2014 PAM 2114

2.5. – 11.5. 9.5. – 18.5. 16.5. – 25.5. 23.5. – 1.6. 30.5. – 8.6. 6.6. – 15.6. 13.6. – 22.6. 20.6. – 29.6. 27.6. – 6.7. 4.7. – 13.7. 11.7. – 20.7. 18.7. – 27.7. 25.7. – 3.8. 1.8. – 10.8. 8.8. – 17.8. 15.8. – 24.8. 22.8. – 31.8. 29.8. – 7.9. 5.9. – 14.9. 12.9. – 21.9. 19.9. – 28.9.

MLADEN I MLADEN II MLADEN III Termín Dní/nocí ubytování pobytu 2 lůžkový 4 lůžkový 4 lůžkový so – so so – so so – so so – so so – so so – so so – so so – so so – so so – so so – so so – so so – so so – so so – so so – so so – so so – so so – so so – so so – so

PŘÍPLATKY Povinný příplatek Pobytová taxa 210,-Kč - osoby 12-18 let - pobyt na 7 nocí 350,-Kč - osoby nad 18 let - pobyt na 7 nocí SLEVY Z POBYTU ZDARMA jedno dítě do 4ti let (3,99)bez nároku na lůžko

8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7

5 000,5 000,5 000,5 000,6 000,6 000,7 000,7 000,10 010,10 010,12 000,12 000,12 000,12 000,12 000,12 000,10 010,7 000,7 000,6 300,6 000,-

7 000,7 000,7 000,7 000,8 000,8 000,9 000,9 000,14 010,14 010,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,16 100,14 010,9 000,9 000,8 300,8 000,-

8 000,8 000,8 000,8 000,9 000,9 000,10 010,10 010,16 100,16 100,18 050,18 050,18 050,18 050,18 050,18 050,16 100,10 010,10 010,9 300,9 000,-

Alternativní příplatek 520,-Kč - domácí mazlíček/noc 25% z uvedené ceny/přistýlka 7,- EUR/den - klimatizace - platba na místě V CENĚ: ubytování, ložní prádlo, zákonné pojištění CK, služby delegáta, poplatek za el. a vodu, registrační poplatek v kempu, DPH


Střední Dalmácie / Trogir

Apartmány VESNA

Ostrov Čiovo

děti do 12ti let ro p % 0 2 a ev sl FIRST MINUTE DARMA 1 dítě do 4 let Z ce Možnost klimatiza ombathely,

Sz atislava, Rajka,

: Brno, Br Trasa autobusu

Situace

Starobylé město Trogir leží asi 28 km západně od Splitu na ostrůvku mezi pevninou a ostrovem Čiovo. Spojení na pevninu je přes kamenný most a na ostrov Čiovo se lze dostat přes zvedací most. Nejhezčí oblázkové pláže ostrova se nachází v zátoce Saldun. Pro prožití klidné dovolené u moře jsou připraveny apartmánové rodinné vily a penziony, které jsou velmi blízko od pláže. Pláže mají oblázkovou až kamenitou strukturu, což zajišťuje stále čisté a průzračné moře. V okolí je řada romantických zátok s plážemi vhodnými na potápění. Hospůdky a obchody jsou rozesety nedaleko od nabízených ubytovacích kapacit.

Možnosti

•a utobusem nebo mikrobusem do Trogiru, Splitu •n ávštěva známého historického centra Trogiru •n ávštěva významného historického centra Splitu • přehled nabízeného pojištění – str. 9

Stravování

• vlastní • polopenze 2700,- Kč / os. / týden •p olopenze 1500,- Kč / dítě do 10 let / týden • večeře 300,- Kč /os. / den • večeře 200,- Kč / dítě do 10 let / den

Doprava

• vlastní • k limatizovaným autobusem z Brna – 2  100,- Kč / os. (svoz do a z  Brna podle svozových tras – str. 10) •m ístenka z Brna – 100,- Kč / osoba – str. 8

Ubytování

• v e 2-6 lůžkových apartmánech standardně vybavených kuchyní, sociálním zařízením se sprchovým koutem, balkonem nebo terasou

VESNA TOURS ráci s cestovní kanceláří lup spo ve a en voř vyt Nabídka je

gir, Čiovo

vo – Šibenik,Tro

rlovac – Bosilje

– Zagreb – Ka dálnice Letenya

Cena ubytování na 7 nocí za 1 osobu (v Kč)

Kód akce

Odjezd a příjezd busu - ČR

TAČ 0114 TAČ 0214 TAČ 0314 TAČ 0414 TAČ 0514 TAČ 0614 TAČ 0714 TAČ 0814 TAČ 0914 TAČ 1014 TAČ 1114 TAČ 1214 TAČ 1314 TAČ 1414 TAČ 1514 TAČ 1614 TAČ 1714 TAČ 1814 TAČ 1914 TAČ 2014 TAČ 2114

2.5. – 11.5. 9.5. – 18.5. 16.5. – 25.5. 23.5. – 1.6. 30.5. – 8.6. 6.6. – 15.6. 13.6. – 22.6. 20.6. – 29.6. 27.6. – 6.7. 4.7. – 13.7. 11.7. – 20.7. 18.7. – 27.7. 25.7. – 3.8. 1.8. – 10.8. 8.8. – 17.8. 15.8. – 24.8. 22.8. – 31.8. 29.8. – 7.9. 5.9. – 14.9. 12.9. – 21.9. 19.9. – 28.9.

Kód akce

Odjezd a příjezd busu - ČR

TAČ 2214 TAČ 2314 TAČ 2414 TAČ 2514

27.6. – 10.7. 8.7. – 20.7. 18.7. – 31.7. 29.7. – 10.8.

/ Lucie Termín Dní/nocí Nakir // Josip / Mario Přistýlka ubytování pobytu Uljevič Mrčela Mihovilovič so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so

8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7

2 100,2 100,2 100,2 100,2 500,2 500,3 200,3 200,3 550,3 900,3 900,3 900,3 900,3 900,3 900,3 200,3 200,2 500,2 500,2 200,2 200,-

1 900,1 900,1 900,1 900,2 400,2 400,3 000,3 000,3 350,3 700,3 700,3 700,3 700,3 700,3 700,3 000,3 000,2 400,2 400,2 100,2 100,-

Cena ubytování na 10 a 11 nocí za 1 osobu (v Kč)

1 300,1 300,1 300,1 300,1 400,1 400,2 150,2 150,2 350,2 650,2 650,2 650,2 650,2 650,2 650,2 150,2 150,1 400,1 400,1 300,1 300,-

/ Lucie Termín Dní/nocí Nakir // Josip / Mario Přistýlka ubytování pobytu Uljevič Mrčela Mihovilovič so - st st - so so - st st - so

PŘÍPLATKY Povinný příplatek Pobytová taxa 350,-Kč - osoby nad 12 let - pobyt na 7 nocí 500,-Kč - osoby nad 12 let - pobyt na 10 nocí 550,-Kč - osoby nad 12 let - pobyt na 11 nocí SLEVY Z POBYTU ZDARMA jedno dítě do 4ti let (3,99)bez nároku na lůžko 20% FIRST MINUTE pro děti do 12ti let při zaplacení zálohy do 1.3. (od 2.3. sleva 10%) 10% FIRST MINUTE při platbě 50% do 12.3. Upřistýlek není možnost uplatnit slevy

12/11 11/10 12/11 11/10

5 800,5 450,6 150,5 450,-

5 500,5 150,5 850,5 150,-

3 900,3 800,4 150,3 800,-

Alternativní příplatek 55% neobsazené lůžko 5,-EUR/den - klimatizace, platí se na místě V CENĚ: ubytování, ložní prádlo, zákonné pojištění CK, služby delegáta, poplatek za el. a vodu, registrační poplatek v kempu, DPH, parkovné

17


Jižní Dalmácie / Makarská Riviéra

Letní byty ATLAS BAŠKA VODA

Baška Voda

14) % (do 28. 2. 20 5 1 va e sl E T U FIRST MIN SY É A SENIOR PA N IN D O R a n % Sleva 15 ZDARMA 1 dítě do 6ti let ě Klimatizace v cen

olje) a - Baška Voda (P ozd - tunel Sv. Ilj gv Za – o jev sil Karlovac – Bo tenya – Zagreb – thely, dálnice Le ba om Cena ubytování na 7 nocí za 1 osobu (v Kč) Sz , jka Ra Brno, Bratislava, Odjezd byt Letní byt Trasa autobusu: Termín Dní/nocí Letní byt Letní Kód akce a příjezd 3-4 s terasou

Situace

Letovisko Baška Voda patří mezi jedno z nejnavštěvovanějších středisek na Makarské riviéře. Přístav se svými 1 600 obyvateli je vzdálený necelých 10 km severně od Makarské – významného a rušného střediska na Makarské riviéře a asi 1 km jihozápadně od Brely. V okolí se hojně pěstuje vinná réva, olivy, fíky a višně maraska. Vzhledem k monumentální hradbě pohoří Biokovo a hojnosti vegetace, zejména borových lesů, je hodnoceno jako letovisko velmi malebné. Moderní letní byty se nachází v samém srdci Bašky Vody. Domovní komplex je umístěn v části s hotelovými kapacitami v bezprostřední blízkosti promenády a pouze pár minut chůze od překrásných oblázkových pláží.

Doprava

• v lastní, možnost garáže v domě (jen pro 6 vozů) – 150,- Kč / noc / auto) nebo garantované parkovací místo přímo u domu (jen pro 4 vozy – 80,Kč / noc / auto) • k limatizovaným autobusem z  Brna – 2  200,- Kč / os. (svoz do a z  Brna podle svozových tras – str. 10) •m ístenka z Brna – 100,- Kč / osoba – str. 8

18

Ubytování

•1 /2 (+1) dvoulůžkové klimatizované byty s možností přistýlky, satelitní TV, sociální zařízení, kuchyně s lednicí a mrazákem, jídelní kout, balkon • 1/4 (+1) čtyřlůžkové klimatizované byty s oddělenými ložnicemi s možností 1 přistýlky v denním prostoru, satelitní TV, sociální zařízení, kuchyně s lednicí a mrazákem, jídelní kout, balkon • viz str. 6

Možnosti

• c elodenní výlety lodí s programem na okolní ostrovy Brač, Hvar •a utobusem do Splitu, Makarské, Dubrovníku •o jedinělé podmínky pro cyklo i horskou turistiku •m ožnost zapůjčení sportovních potřeb u delegátů naší CK v autokempu Baško Polje • přehled nabízeného pojištění – str. 9

Stravování

• polopenze 390,- Kč / os. / den • snídaně 180,- Kč / os. / den • večeře 260,- Kč / os. / den • děti do 4 let - sleva – 100% • děti do 12 let - sleva – 50% • lze na libovolný termín a počet osob Pozn.: snídaně formou bufetu, večeře výběr ze tří jídel

A EDENDRED, UE DÉJEUNER, SODEXO ÉQ CH LE y šek e ám – str. 9 jím Při PASY a SENIOR PASY platí slevy na RODINNÉ

BVB 0114 BVB 0214 BVB 0314 BVB 0414 BVB 0514 BVB 0614 BVB 0714 BVB 0814 BVB 0914 BVB 1014 BVB 1114 BVB 1214 BVB 1314 BVB 1414 BVB 1514 BVB 1614 BVB 1714 BVB 1814 BVB 1914 BVB 2014 BVB 2114 Kód akce BVB 2214 BVB 2314 BVB 2414 BVB 2514

busu - ČR ubytování pobytu 2.5. – 11.5. so - so 8/7 9.5. – 18.5. so - so 8/7 16.5. – 25.5. so - so 8/7 23.5. – 1.6. so - so 8/7 30.5. – 8.6. so - so 8/7 6.6. – 15.6. so - so 8/7 13.6. – 22.6. so - so 8/7 20.6. – 29.6. so - so 8/7 27.6. – 6.7. so - so 8/7 4.7. – 13.7. so - so 8/7 11.7. – 20.7. so - so 8/7 18.7. – 27.7. so - so 8/7 25.7. – 3.8. so - so 8/7 1.8. – 10.8. so - so 8/7 8.8. – 17.8. so - so 8/7 15.8. – 24.8. so - so 8/7 22.8. – 31.8. so - so 8/7 29.8. – 7.9. so - so 8/7 5.9. – 14.9. so - so 8/7 12.9. – 21.9. so - so 8/7 19.9. – 28.9. so - so 8/7

2 osoby 1 540,1 760,2 090,2 420,3 080,3 410,3 685,3 850,4 950,4 950,4 950,4 950,4 950,4 950,4 950,4 950,4 400,3 630,2 915,2 420,2 090,-

osoby 1 400,1 600,1 900,2 200,2 800,3 100,3 350,3 500,4 500,4 500,4 500,4 500,4 500,4 500,4 500,4 500,4 000,3 300,2 650,2 200,1 900,-

4 - 6 osob 1 480,1 690,2 010,2 330,2 960,3 280,3 540,3 700,4 750,4 750,4 750,4 750,4 750,4 750,4 750,4 750,4 220,3 490,2 800,2 330,2 010,-

Letní byt 3-4 osoby 7 050,6 400,7 050,6 400,-

Letní byt s terasou 4 - 6 osob -

Cena ubytování na 10 a 11 nocí za 1 osobu (v Kč)

Odjezd Termín Dní/nocí Letní byt a příjezd 2 osoby busu - ČR ubytování pobytu 27.6. – 10.7. so - st 12/11 7 850,8.7. – 20.7. st - so 11/10 7 000,18.7. – 31.7. so - st 12/11 7 850,29.7. – 10.8. st - so 11/10 7 000,-

PŘÍPLATKY Povinný příplatek Pobytová taxa 210,-Kč - osoby 12-18 let - pobyt na 7 nocí 350,-Kč - osoby nad 18 let - pobyt na 7 nocí 300,-Kč - osoby 12-18 let - pobyt na 10 nocí 500,-Kč - osoby nad 18 let - pobyt na 10 nocí 330,-Kč - osoby 12-18 let - pobyt na 11 nocí 550,-Kč - osoby nad 18 let - pobyt na 11 nocí SLEVY Z POBYTU ZDARMA jedno dítě do 6ti let (5,99)bez nároku na lůžko 15% FIRST MINUTE do 28. 2. 2014 při zaplacení zálohy ve výši min. 1000,- Kč za osobu 15% sleva na rodinný pas/senior pas

Alternativní příplatek 250,-Kč - domácí mazlíček/noc 55% z uvedené ceny/přistýlka pro děti do 15ti let 55% z uvedené ceny pro 5. nebo 6. osobu v letním bytě s terasou Pozn.: Cena neobsahuje průběžný úklid a toaletní papír. Poskytnuté ložní prádlo si musí klient povléknout a závěrem svléknout U VLASTNÍ DOPRAVY MOŽNOST PRODLOUŽENÝCH TERMÍNŮ DO KONCE ZÁŘÍ V CENĚ: ubytování, klimatizace,ložní prádlo, zákonné pojištění CK, služby delegáta, poplatek za el. a vodu, registrační poplatek, DPH


Jižní Dalmácie / Makarská Riviéra

Baška Voda

Stany ATLAS Autokemp BAŠKO POLJE

(do 28. 2. 2014) % 5 1 va e sl E T FIRST MINU ASY NÉ A SENIOR P IN D O R a n % 5 Sleva 1 ZDARMA 1 dítě do 6ti let

o Polje l Sv. Ilja – Bašk – Zagvozd - tune vo je sil Bo – c greb – Karlova ce Letenya – Za ombathely, dálni Sz a, Cena ubytování na 7 nocí za 1 osobu (v Kč) jk Ra a, av : Brno, Bratisl Odjezd a příjezd Termín Dní/nocí Stan až pro Trasa autobusu Kód akce

Situace

Makarská riviéra se rozkládá v délce asi 60 km v oblasti jihovýchodním směrem od Splitu. Českými turisty je považována za nejhezčí část Dalmácie. Při pobytu u moře lze pozorovat velkolepou scenérii pohoří Biokovo s nejvyšším vrcholem 1 762 m nad mořem právě v blízkosti letoviska Baška Voda. Celé pobřeží v délce několika desítek kilometrů je lemováno nádhernými, především oblázkovými plážemi, které omývají průzračné tyrkysové vlny Jadranu. V turistickém komplexu Baško Polje jsou k dispozici hřiště na košíkovou, malý fotbal či volejbal, bowls, ping-pong, samoobsluha, restaurace, poštovní, směnárenská a informační služba aj. Sprchy na pláži a kemp krytý borovicemi zaručují spokojený průběh Vaší dovolené. Pro snadný přístup do vody po plážích z drobných oblázků je pobyt vhodný i pro rodiny s nejmenšími dětmi. Nově je v kempu možnost dopravit se z ubytovacích kapacit až na pláž vláčkem.

Doprava

• vlastní, 80,- Kč / parkovné / noc • k limatizovaným autobusem z Brna – 2  200,- Kč / os. (svoz do a z  Brna podle svozových tras – str. 10) •m ístenka z Brna – 100,- Kč / osoba – str. 8

Ubytování

•Č tyřlůžkové vybavené stany se dvěma oddělenými ložnicemi, kuchyňkou (lednice s mrazákem, el. vařič, rychlovarná konvice, základní potřeby pro vaření a stolování) a dostatečným prostorem pro stolování. • viz str. 7

Možnosti

• c elodenní výlety lodí s programem na okolní ostrovy - Brač, Hvar • autobusem do Splitu, Makarské, Dubrovníku • ojedinělé podmínky pro cyklo i horskou turistiku • široká nabídka sportovišť • možnost zapůjčení sportovních potřeb • přehled nabízeného pojištění – str. 9

Stravování • • • •

vlastní polopenze 390,- Kč / os. / den večeře 210,- Kč / os. / den lze objednat na libovolný termín a počet osob Pozn.: snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 3 jídel

A EDENDRED, UE DÉJEUNER, SODEXO ÉQ CH LE y šek e ám – str. 9 Přijím PASY a SENIOR PASY platí slevy na RODINNÉ

BKS 0114 BKS 0214 BKS 0314 BKS 0414 BKS 0514 BKS 0614 BKS 0714 BKS 0814 BKS 0914 BKS 1014 BKS 1114 BKS 1214 BKS 1314 BKS 1414 BKS 1514 BKS 1614 BKS 1714 BKS 1814 BKS 1914 BKS 2014 BKS 2114 Kód akce BKS 2214 BKS 2314 BKS 2414 BKS 2514

busu - ČR 2.5. – 11.5. 9.5. – 18.5. 16.5. – 25.5. 23.5. – 1.6. 30.5. – 8.6. 6.6. – 15.6. 13.6. – 22.6. 20.6. – 29.6. 27.6. – 6.7. 4.7. – 13.7. 11.7. – 20.7. 18.7. – 27.7. 25.7. – 3.8. 1.8. – 10.8. 8.8. – 17.8. 15.8. – 24.8. 22.8. – 31.8. 29.8. – 7.9. 5.9. – 14.9. 12.9. – 21.9. 19.9. – 28.9.

ubytování so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so

pobytu 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7

4 osoby 630,700,770,1 050,1 330,1 470,1 610,1 715,2 300,2 300,2 300,2 300,2 300,2 300,2 300,2 300,1 820,1 470,1 260,1 050,840,-

Odjezd a příjezd busu - ČR 27.6. – 10.7. 8.7. – 20.7. 18.7. – 31.7. 29.7. – 10.8.

Termín ubytování so - st st - so so - st st - so

Dní/nocí pobytu 12/11 11/10 12/11 11/10

Stan až pro 4 osoby 3 500,3 200,3 500,3 200,-

Cena ubytování na 10 a 11 nocí za 1 osobu (v Kč)

PŘÍPLATKY Povinný příplatek Pobytová taxa 210,-Kč - osoby 12-18 let - pobyt na 7 nocí 350,-Kč - osoby nad 18 let - pobyt na 7 nocí 300,-Kč - osoby 12-18 let - pobyt na 10 nocí 500,-Kč - osoby nad 18 let - pobyt na 10 nocí 330,-Kč - osoby 12-18 let - pobyt na 11 nocí 550,-Kč - osoby nad 18 let - pobyt na 11 nocí SLEVY Z POBYTU ZDARMA jedno dítě do 6ti let (5,99)bez nároku na lůžko 15 % FIRST MINUTE do 28. 2. 2014 při zaplacení zálohy ve výši min. 1000,- Kč za osobu 15% sleva na rodinný pas/senior pas

Alternativní příplatek 200,-Kč - domácí mazlíček/noc Pozn.: V případě obsazení stanu pouze dvěma osobami musí klient uhradit cenu ubytování minimálně 3krát. U VLASTNÍ DOPRAVY MOŽNOST PRODLOUŽENÝCH TERMÍNŮ DO KONCE ZÁŘÍ V CENĚ: ubytování, ložní prádlo, zákonné pojištění CK, služby delegáta, poplatek za el. a vodu, registrační poplatek v kempu, DPH

19


Jižní Dalmácie / Makarská Riviéra

Karavany ATLAS Autokemp BAŠKO POLJE

Baška Voda

o 28. 2. 2014) (d % 5 1 va e sl E FIRST MINUT SENIOR PASY A É N IN D O R a Sleva 15% n ZDARMA 1 dítě do 6ti let

lje

. Ilja – Baško Po

:

Trasa autobusu

Situace

Makarská riviéra se rozkládá v délce asi 60 km v oblasti jihovýchodním směrem od Splitu. Českými turisty je považována za nejhezčí část Dalmácie. Při pobytu u moře lze pozorovat velkolepou scenérii pohoří Biokovo s nejvyšším vrcholem 1 762 m nad mořem právě v blízkosti letoviska Baška Voda. Celé pobřeží v délce několika desítek kilometrů je lemováno nádhernými, především oblázkovými plážemi, které omývají průzračné tyrkysové vlny Jadranu. V turistickém komplexu Baško Polje jsou k dispozici hřiště na košíkovou, malý fotbal či volejbal, bowls, ping-pong, samoobsluha, restaurace, poštovní, směnárenská a informační služba aj. Sprchy na pláži a kemp krytý borovicemi zaručují spokojený průběh Vaší dovolené. Pro snadný přístup do vody po plážích z drobných oblázků je pobyt vhodný i pro rodiny s nejmenšími dětmi. Nově je v kempu možnost dopravit se z ubytovacích kapacit až na pláž vláčkem.

Doprava

tenya – Zagr

thely, dálnice Le

Rajka, Szomba Brno, Bratislava,

ozd - tunel Sv Bosiljevo – Zagv eb – Karlovac –

• c elodenní výlety lodí s programem na okolní ostrovy - Brač, Hvar •a utobusem do Splitu, Makarské, Dubrovníku •o jedinělé podmínky pro cyklo i horskou turistiku • š iroká nabídka sportovišť •m ožnost zapůjčení sportovních potřeb • přehled nabízeného pojištění – str. 9

BKK 0114 BKK 0214 BKK 0314 BKK 0414 BKK 0514 BKK 0614 BKK 0714 BKK 0814 BKK 0914 BKK 1014 BKK 1114 BKK 1214 BKK 1314 BKK 1414 BKK 1514 BKK 1614 BKK 1714 BKK 1814 BKK 1914 BKK 2014 BKK 2114

Stravování

Kód akce

Ubytování

•Č tyřlůžkový karavan s možností jedné přistýlky se třemi oddělitelnými prostory a terasou s kuchyňským koutem - viz str. 6.

Možnosti

• • • •

vlastní polopenze 390,- Kč / os. / den večeře 210,- Kč / os. / den lze objednat na libovolný termín a počet osob Pozn.: snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 3 jídel

• vlastní, 80,- Kč / parkovné / noc • k limatizovaným autobusem z Brna – 2  200,- Kč / os. (svoz do a z  Brna podle svozových tras – str. 10) •m ístenka z Brna – 100,- Kč / osoba – str. 8

20

Cena ubytování na 7 nocí za 1 osobu (v Kč)

Kód akce

A EDENDRED, UE DÉJEUNER, SODEXO ÉQ CH LE y šek e ám – str. 9 jím Při PASY a SENIOR PASY platí slevy na RODINNÉ

BKK 2214 BKK 2314 BKK 2414 BKK 2514

Odjezd a příjezd Termín Dní/nocí busu - ČR ubytování pobytu 2.5. – 11.5. so - so 8/7 9.5. – 18.5. so - so 8/7 16.5. – 25.5. so - so 8/7 23.5. – 1.6. so - so 8/7 30.5. – 8.6. so - so 8/7 6.6. – 15.6. so - so 8/7 13.6. – 22.6. so - so 8/7 20.6. – 29.6. so - so 8/7 27.6. – 6.7. so - so 8/7 4.7. – 13.7. so - so 8/7 11.7. – 20.7. so - so 8/7 18.7. – 27.7. so - so 8/7 25.7. – 3.8. so - so 8/7 1.8. – 10.8. so - so 8/7 8.8. – 17.8. so - so 8/7 15.8. – 24.8. so - so 8/7 22.8. – 31.8. so - so 8/7 29.8. – 7.9. so - so 8/7 5.9. – 14.9. so - so 8/7 12.9. – 21.9. so - so 8/7 19.9. – 28.9. so - so 8/7

Karavan 2 osoby 990,1 100,1 210,1 650,2 090,2 310,2 530,2 695,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,3 630,2 860,2 310,1 980,1 650,1 320,-

Karavan 3 - 4 osoby 900,1 000,1 100,1 500,1 900,2 100,2 300,2 450,3 300,3 300,3 300,3 300,3 300,3 300,3 300,3 300,2 600,2 100,1 800,1 500,1 200,-

Karavan 2 osoby

Karavan 3-4 osoby 5 050,4 550,5 000,4 550,-

Cena ubytování na 10 a 11 nocí za osobu (v Kč) Odjezd a příjezd busu - ČR 27.6. – 10.7. 8.7. – 20.7. 18.7. – 31.7. 29.7. – 10.8.

Termín ubytování so - st st - so so - st st - so

PŘÍPLATKY Povinný příplatek Pobytová taxa 210,-Kč - osoby 12-18 let - pobyt na 7 nocí 350,-Kč - osoby nad 18 let - pobyt na 7 nocí 300,-Kč - osoby 12-18 let - pobyt na 10 nocí 500,-Kč - osoby nad 18 let - pobyt na 10 nocí 330,-Kč - osoby 12-18 let - pobyt na 11 nocí 550,-Kč - osoby nad 18 let - pobyt na 11 nocí SLEVY Z POBYTU ZDARMA jedno dítě do 6ti let (5,99) bez nároku na lůžko 15 % FIRST MINUTE do 28. 2. 2014 při zaplacení zálohy ve výši min. 1000,- Kč za osobu 15% sleva na rodinný pas/senior pas

Dní/ nocí pobytu 12/11 11/10 12/11 11/10

5 600,5 100,5 600,5 100,-

Alternativní příplatek 200,-Kč domácí mazlíček/noc 55% z uvedené ceny/přistýlka pro děti do 15ti let U VLASTNÍ DOPRAVY MOŽNOST PRODLOUŽENÝCH TERMÍNŮ DO KONCE ZÁŘÍ V CENĚ: ubytování, ložní prádlo, zákonné pojištění CK, služby delegáta, poplatek za el. a vodu, registrační poplatek v kempu, DPH


Jižní Dalmácie / Makarská Riviéra

Mobilní domy ATLAS Autokemp BAŠKO POLJE

Baška Voda

14) % (do 28. 2. 20 5 1 va e sl E T U FIRST MIN Y A SENIOR PAS É N IN D O R a n Sleva 15% ZDARMA 1 dítě do 6ti let ě Klimatizace v cen

o Polje l Sv. Ilja – Bašk – Zagvozd - tune vo je sil Bo – c greb – Karlova ce Letenya – Za ombathely, dálni Sz Cena ubytování na 7 nocí za 1 osobu (v Kč) a, jk Ra a, av : Brno, Bratisl Odjezd Trasa autobusu Termín Dní/nocí Mobilhome Mobilhome Mobilhome Kód akce

Situace

Makarská riviéra se rozkládá v délce asi 60 km v oblasti jihovýchodním směrem od Splitu. Českými turisty je považována za nejhezčí část Dalmácie. Při pobytu u moře lze pozorovat velkolepou scenérii pohoří Biokovo s nejvyšším vrcholem 1 762 m nad mořem právě v blízkosti letoviska Baška Voda. Celé pobřeží v délce několika desítek kilometrů je lemováno nádhernými, především oblázkovými plážemi, které omývají průzračné tyrkysové vlny Jadranu. V turistickém komplexu Baško Polje jsou k dispozici hřiště na košíkovou, malý fotbal či volejbal, bowls, ping-pong, samoobsluha, restaurace, poštovní, směnárenská a informační služba aj. Sprchy na pláži a kemp krytý borovicemi zaručují spokojený průběh Vaší dovolené. Pro snadný přístup do vody po plážích z drobných oblázků je pobyt vhodný i pro rodiny s nejmenšími dětmi. Nově je v kempu možnost dopravit se z ubytovacích kapacit až na pláž vláčkem.

Doprava

• vlastní, 80,- Kč / parkovné / noc • k limatizovaným autobusem z Brna – 2  200,- Kč / os. (svoz do a z  Brna podle svozových tras – str. 10) •m ístenka z Brna – 100,- Kč / osoba – str. 8

Ubytování

•1 /4 (+1) čtyřlůžkové klimatizované mobilní domy s oddělenými ložnicemi (viz str. 7) a s možností 1 patrové přistýlky v dětském pokojíku, sociální zařízení, kuchyně a jídelní kout v denní místnosti, TV, DVD přehrávač, Hi-Fi věž, lednice s odděleným mrazákem, terasa s plastovým nábytkem • viz str. 7

Možnosti

• c elodenní výlety lodí s programem na okolní ostrovy - Brač, Hvar •a utobusem do Splitu, Makarské, Dubrovníku •o jedinělé podmínky pro cyklo i horskou turistiku • š iroká nabídka sportovišť • možnost zapůjčení sportovních potřeb • přehled nabízeného pojištění – str. 9

Stravování • • • •

vlastní polopenze 390,- Kč / os. / den večeře 210,- Kč / os. / den lze objednat na libovolný termín a počet osob Pozn.: snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 3 jídel

A EDENDRED, UE DÉJEUNER, SODEXO ÉQ CH LE y šek e ám – str. 9 Přijím PASY a SENIOR PASY platí slevy na RODINNÉ

BKD 0114 BKD 0214 BKD 0314 BKD 0414 BKD 0514 BKD 0614 BKD 0714 BKD 0814 BKD 0914 BKD 1014 BKD 1114 BKD 1214 BKD 1314 BKD 1414 BKD 1514 BKD 1614 BKD 1714 BKD 1814 BKD 1914 BKD 2014 BKD 2114 Kód akce BKD 2214 BKD 2314 BKD 2414 BKD 2514

a příjezd busu - ČR ubytování pobytu 2.5. – 11.5. so - so 8/7 9.5. – 18.5. so - so 8/7 16.5. – 25.5. so - so 8/7 23.5. – 1.6. so - so 8/7 30.5. – 8.6. so - so 8/7 6.6. – 15.6. so - so 8/7 13.6. – 22.6. so - so 8/7 20.6. – 29.6. so - so 8/7 27.6. – 6.7. so - so 8/7 4.7. – 13.7. so - so 8/7 11.7. – 20.7. so - so 8/7 18.7. – 27.7. so - so 8/7 25.7. – 3.8. so - so 8/7 1.8. – 10.8. so - so 8/7 8.8. – 17.8. so - so 8/7 15.8. – 24.8. so - so 8/7 22.8. – 31.8. so - so 8/7 29.8. – 7.9. so - so 8/7 5.9. – 14.9. so - so 8/7 12.9. – 21.9. so - so 8/7 19.9. – 28.9. so - so 8/7

2 osoby

3 osoby

4 osoby

1 690,1 885,2 210,2 730,3 510,3 835,4 160,4 420,5 590,5 590,5 590,5 590,5 590,5 590,5 590,5 590,4 940,3 770,3 250,2 730,2 210,-

1 430,1 595,1 870,2 310,2 970,3 245,3 520,3 740,4 730,4 730,4 730,4 730,4 730,4 730,4 730,4 730,4 180,3 190,2 750,2 310,1 870,-

1 300,1 450,1 700,2 100,2 700,2 950,3 200,3 400,4 300,4 300,4 300,4 300,4 300,4 300,4 300,4 300,3 800,2 900,2 500,2 100,1 700,-

Cena ubytování na 10 a 11 nocí za 1 osobu (v Kč)

Odjezd Termín Dní/nocí Mobilhome Mobilhome Mobilhome a příjezd 2 osoby 3 osoby 4 osoby busu - ČR ubytování pobytu 27.6. – 10.7. so - st 12/11 9 950,7 850,6 800,8.7. – 20.7. st - so 11/10 8 950,7 100,6 250,18.7. – 31.7. so - st 12/11 9 950,7 850,6 800,29.7. – 10.8. st - so 11/10 8 950,7 100,6 250,-

PŘÍPLATKY Povinný příplatek Pobytová taxa 210,-Kč - osoby 12-18 let - pobyt na 7 nocí 350,-Kč - osoby nad 18 let - pobyt na 7 nocí 300,-Kč - osoby 12-18 let - pobyt na 10 nocí 500,-Kč - osoby nad 18 let - pobyt na 10 nocí 330,-Kč - osoby 12-18 let - pobyt na 11 nocí 550,-Kč - osoby nad 18 let - pobyt na 11 nocí SLEVY Z POBYTU ZDARMA jedno dítě do 6ti let (5,99)bez nároku na lůžko 15 % FIRST MINUTE do 28. 2. 2014 při zaplacení zálohy ve výši min. 1000,- Kč za osobu 15% sleva na rodinný pas/senior pas

Alternativní příplatek 250,-Kč - domácí mazlíček/noc 55% z uvedené ceny/přistýlka pro děti do 12ti let U VLASTNÍ DOPRAVY MOŽNOST PRODLOUŽENÝCH TERMÍNŮ DO KONCE ZÁŘÍ V CENĚ: ubytování, klimatizace,ložní prádlo, zákonné pojištění CK, služby delegáta, poplatek za el. a vodu, registrační poplatek v kempu, DPH

21


Jižní Dalmácie / Makarská Riviéra

Baška Voda

Bungalovy Autokemp BAŠKO POLJE

14) % (do 28. 2. 20 5 1 va e sl E T U FIRST MIN Y A SENIOR PAS É N IN D O R a n Sleva 15% ZDARMA 1 dítě do 6ti let ě Klimatizace v cen

o Polje l Sv. Ilja – Bašk – Zagvozd - tune vo je sil Bo – c – Karlova Letenya – Zagreb bathely, dálnice om Sz Cena ubytování na 7 nocí za 1 osobu (v Kč) a, jk Ra a, : Brno, Bratislav Trasa autobusu Odjezd a příjezd Termín Dní/nocí 2-lůžkový 3-lůžkový 4-lůžkový

Situace

Makarská riviéra se rozkládá v délce asi 60 km v oblasti jihovýchodním směrem od Splitu. Českými turisty je považována za nejhezčí část Dalmácie. Při pobytu u moře lze pozorovat velkolepou scenérii pohoří Biokovo s nejvyšším vrcholem 1 762 m nad mořem právě v blízkosti letoviska Baška Voda. Celé pobřeží v délce několika desítek km je lemováno nádhernými, především oblázkovými plážemi, které omývají průzračné tyrkysové vlny Jadranu. Částečně zrekonstruované klimatizované bungalovy jsou umístěny bezprostředně v přírodě a v žádané lokalitě. V turistickém komplexu Baško Polje jsou k dispozici hřiště na košíkovou, malý fotbal či volejbal, bowls, ping-pong, samoobsluha, restaurace, poštovní, směnárenská a informační služba aj. Sprchy na pláži a kemp krytý borovicemi zaručují spokojený průběh Vaší dovolené. Pro snadný přístup do vody po plážích z drobných oblázků je pobyt vhodný i pro rodiny s nejmenšími dětmi.

Doprava

• vlastní, 80,- Kč / parkovné / noc • k limatizovaným autobusem z Brna – 2  200,- Kč / os. (svoz do a z  Brna podle svozových tras – str. 10) •m ístenka z Brna – 100,- Kč / osoba – str. 8

22

Ubytování

• z děné klimatizované bungalovy apartmánového typu (viz str. 7) s oddělenými ložnicemi, sociální zařízení, klimatizace, kuchyně, lednice s výparníkem, jídelní kout, terasa. Při obsazení pouze dvěma osobami bude k dispozici pouze jedna ložnice. • viz str. 7

Možnosti

• c elodenní výlety lodí s programem na okolní ostrovy - Brač, Hvar •a utobusem do Splitu, Makarské, Dubrovníku •n a kole do Makarské, Bašky Vody, Brely, pohoří Biokovo •o jedinělé podmínky pro vyklo i horskou turistiku • široká nabídka sportovišť • skvělé podmínky pro koupání • možnost zapůjčení sportovních potřeb • přehled nabízeného pojištění – str. 9

Stravování • • • •

vlastní polopenze 390,- Kč / os. / den večeře 210,- Kč / os. / den lze objednat na libovolný termín a počet osob Pozn.: snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 3 jídelčet dnů

A EDENDRED, UE DÉJEUNER, SODEXO ÉQ CH LE y šek e ám – str. 9 jím Při PASY a SENIOR PASY platí slevy na RODINNÉ

Kód akce

busu - ČR

BKB 0114 BKB 0214 BKB 0314 BKB 0414 BKB 0514 BKB 0614 BKB 0714 BKB 0814 BKB 0914 BKB 1014 BKB 1114 BKB 1214 BKB 1314 BKB 1414 BKB 1514 BKB 1614 BKB 1714 BKB 1814 BKB 1914 BKB 2014 BKB 2114

2.5. – 11.5. 9.5. – 18.5. 16.5. – 25.5. 23.5. – 1.6. 30.5. – 8.6. 6.6. – 15.6. 13.6. – 22.6. 20.6. – 29.6. 27.6. – 6.7. 4.7. – 13.7. 11.7. – 20.7. 18.7. – 27.7. 25.7. – 3.8. 1.8. – 10.8. 8.8. – 17.8. 15.8. – 24.8. 22.8. – 31.8. 29.8. – 7.9. 5.9. – 14.9. 12.9. – 21.9. 19.9. – 28.9.

ubytování pobytu bungalov bungalov bungalov so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so

PŘÍPLATKY Povinný příplatek Pobytová taxa 210,-Kč - osoby 12-18 let - pobyt na 7 nocí 350,-Kč - osoby nad 18 let - pobyt na 7 nocí SLEVY Z POBYTU ZDARMA jedno dítě do 6ti let (5,99)bez nároku na lůžko 15 % FIRST MINUTE do 28. 2. 2014 při zaplacení zálohy ve výši min. 1000,- Kč za osobu 15% sleva na rodinný pas/senior pas

8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7

1 430,1 540,1 650,2 200,2 805,3 080,3 410,3 630,4 400,4 400,4 400,4 400,4 400,4 400,4 400,4 400,4 070,3 300,2 640,2 200,1 815,-

1 365,1 470,1 575,2 100,2 680,2 940,3 255,3 465,4 200,4 200,4 200,4 200,4 200,4 200,4 200,4 200,3 885,3 150,2 520,2 100,1 735,-

1 300,1 400,1 500,2 000,2 550,2 800,3 100,3 300,4 000,4 000,4 000,4 000,4 000,4 000,4 000,4 000,3 700,3 000,2 400,2 000,1 650,-

Alternativní příplatek 100% neobsazené lůžko 55% z uvedené ceny/přistýlka - možné pouze u 4-lůžkových bungalovů V CENĚ: ubytování, klimatizace,ložní prádlo, zákonné pojištění CK, služby delegáta, poplatek za el. a vodu, registrační poplatek v kempu, DPH


Jižní Dalmácie / Makarská Riviéra

Hotel Sirena

Podgora

až 50% DĚTSKÉ SLEVY DARMA 1 dítě do 3 let Z hotelu Jedinečná poloha Polopenze v ceně

Doprava

• v lastní, 260,- Kč / noc / parkovné na blízkém městském parkovišti • k limatizovaným autobusem z Brna – 2 200,- Kč / os. (svoz do a z  Brna podle svozových tras – str. 10) •m ístenka z  Brna – 100,- Kč / osoba – str. 8

Možnosti

• pestrý kulturní program • široké sportovní vyžití • v ýlety lodí s programem na okolní ostrovy •a utobusem do Splitu, Makarské, Dubrovníku • přehled nabízeného pojištění – str. 9

Stravování

•p olopenze v ceně ubytování (snídaně formou bufetu, večeře výběr ze tří jídel)

Odjezd a příjezd busu - ČR

SI 0114 SI 0214 SI 0314 SI 0414 SI 0514 SI 0614 SI 0714 SI 0814 SI 0914 SI 1014 SI 1114 SI 1214 SI 1314 SI 1414 SI 1514 SI 1614 SI 1714 SI 1814 SI 1914 SI 2014 SI 2114

2.5. – 11.5. 9.5. – 18.5. 16.5. – 25.5. 23.5. – 1.6. 30.5. – 8.6. 6.6. – 15.6. 13.6. – 22.6. 20.6. – 29.6. 27.6. – 6.7. 4.7. – 13.7. 11.7. – 20.7. 18.7. – 27.7. 25.7. – 3.8. 1.8. – 10.8. 8.8. – 17.8. 15.8. – 24.8. 22.8. – 31.8. 29.8. – 7.9. 5.9. – 14.9. 12.9. – 21.9. 19.9. – 28.9.

Dní/ Termín nocí ubytování pobytu so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so so - so

PŘÍPLATKY Povinné příplatky Pobytová taxa 200,-Kč - osoba nad 18 let - 7 nocí 100,-Kč - dítě 12-18 let - 7 nocí Alternativní příplatek 260,- Kč / noc parkovné na blízkém městském parkovišti

8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7

Jednolůžkový pokoj výhled park

•H otel nabízí jednak dvoulůžkové pokoje s výhledem na moře a dvoulůžkové pokoje s výhledem do parku, jednak několik rodinných pokojů. Každý pokoj je vybaven klimatizací, satelitní TV, telefonem, mini-barem a má balkón. Pokoje se nachází na třech poschodích.

Kód akce

Pokoj Family výhled park

Podgora, známé městečko a přístav na Makarské riviéře, je vzdálené asi 9 km od města Makarska. Jedná se o rušnější přímořské letovisko, které nabízí pestrý kulturní program v podobě rybářských večerů, koncertů, divadelních představení, množstvím discoklubů či tanečních teras. V  Podgoře se nachází, podobně jako po celé délce Makarské riviéry, především oblázkové pláže. Vyvěrá zde několik sladkovodních pramenů a léčivý pramen Klokun. Tříhvězdičkový hotel Sirena je situován v západní části Podgory. Velkou výhodou je jeho poloha. Nachází se totiž na okraji Podgory, tedy mimo rušné centrum, a zároveň stojí přímo u pláže. Hotel nabízí velmi příjemnou atmosféru, přívětivý personál, bar, restauraci, bazén.

Ubytování

Dvoulůžkový pokoj výhled park

Situace

Dvoulůžkový pokoj výhled moře

dgora tunel Sv. Ilja - Po vo – Zagvozd je sil Bo – c va Zagreb – Karlo lnice Letenya – Szombathely, dá a, jk Cena ubytování s polopenzí na 7 nocí za 1 osobu (v Kč) Ra a, av isl sa: Brno, Brat Doporučená tra

5 950,5 950,5 950,8 050,8 050,9 990,9 990,9 990,11 790,11 790,11 790,11 790,11 790,11 790,11 790,11 790,9 990,9 990,8 050,8 050,8 050,-

5 550,5 550,5 550,7 140,7 140,8 900,8 900,8 900,10 750,10 750,10 750,10 750,10 750,10 750,10 750,10 750,8 900,8 900,7 140,7 140,7 140,-

5 550,5 550,5 550,7 140,7 140,8 900,8 900,8 900,10 750,10 750,10 750,10 750,10 750,10 750,10 750,10 750,8 900,8 900,7 140,7 140,7 140,-

7 850,7 850,7 850,10 710,10 710,12 490,12 490,12 490,14 350,14 350,14 350,14 350,14 350,14 350,14 350,14 350,14 350,14 350,10 710,10 710,10 710,-

Slevy pro děti (platí pouze pro dvoulůžkový pokoj - výhled moře) ZDARMA dítě do 3 let - bez nároku na lůžko Dítě 3 - 7 let sleva 50% Dítě 7 - 12 let sleva 30% Dítě nad 12 let sleva 10% Dvě dospělé osoby a dvě děti jsou možné pouze v pokoji Family

23


Rakousko / Korutany

Apartmány REICHL

Bad Kleinkirchheim

h túr klotras a pěšíc y c r ě b ý v tý a h Bo ně řní termální láz Venkovní a vnit rtovního vyžití o p s ti s o n ž o m Rozmanité rna přes Vídeň

Vzdálenost : z B

Situace

Malebné lázeňské městečko se nachází v rakouské oblasti Korutany. Je obklopeno nádherným prostředím pohoří Nockberge, v nadmořské výšce 1100 - 2050 m. Dříve se do města Bad Kleinkirchheim jezdilo jen za termálními léčivými prameny. Dnes je zde vybudován jeden z největších lyžařských areálů v Korutanech. Nabízí příjemné večerní procházky s návštěvou stylových restaurací a barů. Bad Kleinkircheim patří mezi střediska, která nabízejí možnost turistiky a zároveň odpočinku. Nádherná okolní krajina, horské pastviny, drobné zvířectvo, to vše zaručeně upoutá Vaši pozornost a milovníci turistiky si zde přijdou na své. Stejnou mírou nabízí tento region vyžití v cykloturistice v horách a v okolí jezer. Cyklistické stezky s různými stupni náročnosti zahrnují více než 1 000 km. Top nabídkou Bad Kleinkirchheimu je možnost využití lázeňských a termálních zařízení. Mezi největší patří termální lázně svaté Kateřiny a Římské termální lázně. Zde se léčí nemoci krevního oběhu, imunitní problémy po infekčních chorobách, revmatické problémy a mnoho dalších. Bad Kleinkirchheim je zkrátka místo, které upoutá klienty každé věkové kategorie.

Doprava

• vlastní • parkování je přímo u ubytovací kapacity

Ubytování

Apartmány jsou umístěny v aparthausech vzdálených cca 50 – 80 m od lanov-

24

lzburg: cca 590

hy přes Linz a Sa

500 km, z Pra agenfurt – cca

a Kl

ky a cca 150 m od areálu lázní. Kuchyně je standardně vybavena kuchyňskou linkou, lednicí, el. vařičem, sadou nádobí na vaření a stolování. Každý byt disponuje kvalitním sociálním zařízením s teplou vodou. Satelitní televize je samozřejmostí. U typu apartmánu pro 4 osoby (APP4) jsou 2 lůžka na rozkládacím gauči. A2 - 1/2 (+0) - Velikost apartmánu cca 18m2, denní místnost se 2 oddělenými lůžky, jídelním koutem a kuchyňskou linkou, koupelna se sprchovým koutem a WC, satelitní televize. B2 - 1/2 (+0) - Velikost apartmánu cca 25-30m2, předsíňka, denní místnost se 2 oddělenými lůžky nebo rozkládacím gaučem, jídelním koutem a kuchyňskou linkou, koupelna s vanou a WC, satelitní televize. C3 - 1/3 (+0) - Velikost apartmánu cca 35m2, předsíňka, denní místnost s jídelním koutem a kuchyňskou linkou, závěsem oddělená ložnice se 3 oddělenými lůžky, koupelna se sprchovým koutem a WC, satelitní televize. D3 - 1/3 (+0)- Velikost apartmánu cca 35 – 40m2, předsíňka, denní místnost s 1-lůžkovým gaučem a kuchyňskou linkou, menší ložnice se 2 oddělenými lůžky, koupelna s vanou a WC, satelitní televize, balkon. E4 - 1/4 (+0) - Velikost apartmánu cca 45 – 50m2, předsíňka, denní místnost s rozkládacím gaučem, ložnice s dvoulůžkem nebo 2 oddělenými lůžky, kuchyňka, koupelna s vanou a WC, satelitní televize, balkon.

km

F4 - 1/4 (+0) - Velikost apartmánu cca 55m2, předsíňka, denní místnost s jídelním koutem, sedací soupravou a kuchyňskou linkou, 2 ložnice po 2 lůžkách, koupelna s vanou a WC, satelitní televize, balkon. G5 - 1/5 (+0) - Velikost apartmánu cca 55 – 65m2, denní místnost s rozkládací sedací soupravou, jedna ložnice s dvoulůžkem a druhá ložnice se 2 oddělenými lůžky (mohou být i patrové), kuchyňka s jídelním koutem, koupelna s vanou a WC, satelitní televize, balkon. H6 - 1/6 (+0)- Velikost apartmánu cca 60 – 70m2, předsíňka, denní místnost s jídelním koutem, 2 ložnice po 3 lůžkách, kuchyňka, koupelna se sprchovým koutem, WC, satelitní televize, nebo denní místnost s rozkládacím gaučem a jídelním koutem, 2 ložnice po 2 lůžkách, kuchyňka, koupelna s vanou a WC, satelitní televize, balkon.

Možnosti

• Národní park Nockberských hor s obzvlášť vzácnou faunou a florou • Alpská obora ve Feld am See (Rybářské muzeum, Grizzly svět, ZOO s domácími malíčky) • jízda na koni •2 lázeňské komplexy s vnitřními a venkovními bazény •2 5 tenisových kurtů •1 8ti jamkové golfové hřiště •n a hřebenové túry lanovkami • přehled nabízeného pojištění – str. 9

Stravování • vlastní

Cena ubytování na 1 noc za apartmán (v Kč) Typ apartmánu B2 - cca 25 m2 D3 - cca 35 m2 E4 - cca 45 m2 G5 - cca 60 m2 H6 - cca 70 m2

Tarifní období 1. 5. - 28. 6.2014, 30. 8. - 1. 11.2014 1 150,1 400,1 700,2 250,2 350,-

PŘÍPLATKY povinný příplatek pobytová taxa Osoby nad 16 let: 65,- Kč / os. / noc Jednorázový příplatek - závěrečný úklid 750,- Kč /apartmán B2 1000,- Kč / apartmán D3, E4 1250,- Kč /apartmán G5, H6

Tarifní období 28. 6. - 30. 8.2014 1 250,1 550,1 870,2 350,2 500,-

Cena zahrnuje ubytování, ložní prádlo, poplatek za el. a vodu, parkovné


Rakousko / Korutany

Apartmány REICHL

Bad Kleinkirchheim

Dětské slevy!!! ho poháru Svahy světové lasti Korutan b o lé e c v tí la p Skipas  jednom místě v í n á p u o k a í n Lyžová , furt – cca 500 km es Vídeň a Klagen př a rn z B ti: os Vzdálen

Situace

Po velmi úspěšné loňské sezóně Vás můžeme opět pozvat na svahy světového poháru, vzdálené z Brna pouze 500 km. Spojení náročného dne, plného lyžařských výkonů a dokonalá večerní relaxace v jednom ze dvou areálů termálních lázní, vytváří ideální podmínky pro prožití zimní dovolené bez hranic. Horské lázeňské středisko Bad Kleinkirchheim patří mezi často vyhledávaná místa milovníky zimních sportů zejména pro své vynikající lyžařské podmínky. Kopce jsou ozkoušené během světového poháru. Středisko disponuje více jak 100 km sjezdovek upravovaných 350 sněhovými děly a více jak 30 km sáňkařských, běžeckých a snowboardových tras. Velkou výhodou je spojení dvou lyžařských středisek lanovkou a skibusem. Po celodenním lyžování je možné využít příjemné relaxace v termálních lázních vzdálených od ubytování cca 150 m, kde si zábavu a odpočinek zaručeně najdou malí i velcí.

Doprava

• v lastní (parkování je přímo u ubytovací kapacity)

Cena nezahrnuje

• doprava (pouze vlastní) •p ojištění (přehled nabízeného pojištění – str. 9) • skipas (mimo vyznačené termíny)

2

Ubytování

•A partmány jsou umístěny v aparthausech vzdálených cca 50 – 80 m od lanovky a cca 150 m od areálu lázní. Kuchyně je standardně vybavena kuchyňskou linkou, lednicí, el. vařičem, sadou nádobí na vaření a stolování. Každý byt disponuje kvalitním sociálním zařízením s teplou vodou. Satelitní televize je samozřejmostí. U typu apartmánu pro 4 osoby (APP4) jsou 2 lůžka na rozkládacím gauči. Ve sklepních místnostech je dostatek uzamykatelného prostoru určeného pro lyže, boty a hůlky. Z domu lze k lanovce dojít v lyžařských botách. Popis ubytování je uveden na str. 24 v letní části katalogu. Více informací (počasí, sněhové podmínky, webcam aj.) najdete na www. badkleinkirchheim.at

Stravování • vlastní

590 km z a Salzburg: cca z Prahy přes Lin Ceny ubytování na 7 nocí za osobu (v Kč) Typ 21.12.2013 ubytování – 4.1.2014 A2 5 810,B2 6 140,C3 4 860,D3 5 580,E4 5 500,F4 5 750,G5 5 150,H6 4 710,-

1.2. – 1.3. 2014 5 260,5 810,4 490,5 220,4 930,5 200,4 690,4 350,-

V CENĚ: ubytování na 7 nocí / osoba, pobytová taxa, ložní prádlo, ručníky, parkovné, závěrečný úklid

1.12. – 21.12. 2013 4.1. – 1.2. 2014 1.3. – 8.3. 2014 4 720,5 260,4 350,4 490,4 650,4 930,4 470,4 200,-

*8.3. – 1.4. 2014 *8 200,*8 800,*7 400,*7 800,*7 850,*8 100,*7 400,*6 900,-

* Skipas v ceně Sleva - 1 400,- Kč / děti do 16 let ( 8.3. – 1.4. 2014)

SLEVY Z CENY POBYTU 350,- Kč/pro děti do 16 let (neplatí při *)

CENY SKIPASŮ V EUR

JUNIOR 1995 – 1998 SENIOR nar. před rokem 1948 Pouze skipas Skipas s lázněmi Pouze skipas Skipas s lázněmi sezóna sezóna sezóna sezóna hlavní ostat. vedl. hlavní ostat. vedl. hlavní ostat. vedl. hlavní ostat. vedl. 43 43 41 57 57 55 34 34 33 46 46 44 85 83 79 112 109 104 68 67 63 90 87 84 126 122 119 166 161 154 101 98 95 133 129 124 163 158 152 216 210 201 131 127 122 172 167 160 197 191 183 261 253 243 158 153 147 209 203 194 216 209 200 302 293 281 173 168 160 242 235 225 CENY SKIPASŮ V EUR HLAVNÍ SEZÓNA: DOSPĚLÍ nar. 1948 - 1994

Typy skipasů 1 denní 2 denní 3 denní 4 denní 5 denní 6 denní

DÍTĚ OD r. 1999 – 2007 Typy skipasů 1 denní 2 denní 3 denní 4 denní 5 denní 6 denní

Pouze skipas Skipas s lázněmi sezóna sezóna hlavní ostat. vedl. hlavní ostat. vedl. 21,5 21,5 21 29 29 28 43 42 39 56 54 52 63 61 59 83 81 77 82 79 76 108 105 100 99 96 92 131 127 122 108 105 100 151 146 140

22.12.2013-6.1.2014, 26.1.-15.3. 2014 OSTATNÍ SEZONA: 7.1. -25.1. 2014, 16.3. – 29.3. 2014 VEDLEJŠÍ SEZÓNA:1.12. – 21.12. 2013 SKIPAS – TOP SKI CARINTHIA GOLD – platí na celé Korutany AKCE: děti do 6ti let za doprovodu platícího rodiče –SKIPAS ZDARMA

! AKCE Ski Wellness 2013 - 14 AKCE ! Skipas v ceně ubytování !!! Vstup do termálních lázní za 8.3. – 1.4. 2014 50% ceny !!! Platí pro návštěvu lázní od doby min. 3 hodin (skipas platí pouze pro oblast Bad Kleinkirchheim/St. Osvald) DER FAMILIEN EURO 4.1. do 7.3. 2014

Na jednoho dospělého jezdí 1 dítě do 12ti let od jednoho 6-denního skipasu jen za 1 EURO NA DEN ( platí pouze pro oblast Bad Kleinkirchheim/St. Osvald)


Rakousko / Kaprun

Apartmány Alpenheim a Alpen Chalet

Zell am See

Situace

Penzion Alpenheim a apartmány Alpen Chalet se nachází na okraji světoznámého střediska Zell am See , v oblasti, která má co nabídnout návštěvníkům v každém ročním období. Je známé zejména možností celoročního lyžování díky ledovci Kitzsteinhorn nad městem Kaprun, který je od penzionu vzdálený cca 12 km. Kvalitní lyžařské středisko Schmittenhöhe s množstvím lanovek a sjezdovek s různou náročností se nachází přímo nad malebným městem Zell am See. Lanovka do tohoto střediska je vzdálena pouhých cca 800 m od ubytování. Zastávka skibusu je cca 50 m od penzionu. S platným skipasem je doprava zdarma. Bezkonkurenční lyžařské středisko Saalbach je vzdáleno cca 20 km. Parkoviště u lanovek ve všech střediscích jsou bezplatná. Celá oblast nabízí vynika-

rna přes

Vzdálenost: z B

Ubytování

Penzion Alpenheim: Celková kapacita penzionu je 18 lůžek. Jeho složení: 1 x dvoulůžkový apartmán, 1 x třílůžkový apartmán, 3 x čtyřlůžkový apartmán a 1 x jednolůžkový pokoj. V roce 2005 a 2011 zrekonstruované a prakticky zařízené apartmány a pokoje. Apartmány jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, balkonem s výhledem na ledovec, kabelovou televizí, stylovým dřevěným nábytkem, plovoucími podlahami. Součástí každého apartmánu je nová kuchyňka se základním nádobím, mikrovlnou troubou, el. sporákem a lednicí. Pokoj je vybaven vlastním sociálním zařízením. V suterénu penzionu je nově vybudovaná lyžárna, jejíž součástí je i elektrický sušák lyžařské a snowboardové obuvi, a úschovna kol. Pro ubytované hosty je k dispozici WI-FI připojení k internetu, nově (2012) vybudovaná sauna, parkovací stání zdarma a pro majitele motorek možnost parkování v garáži. Součástí penzionu je prostorná společenská místnost s TV a společenskými hrami a pro letní měsíce příjemné zahradní posezení s venkovním grilem. V těsné blízkosti penzionu se nachází restaurace s výbornou rakouskou kuchyní. Alpen chalety jsou dvě apartmánové jednoposchoďové chalety se samostatným vstupem do přízemí a do I. NP. Chalety s celkovou kapacitou 31 lůžek byly rekonstruované v roce 2008 a 2010 a vyznačují se velkou variabilitou ubytování (možnost ubytování až 9 osob v apartmánu, stejně jako možnost ubytovat 2 osoby).

rahy přes Linz a

– cca 510 km, z P Linz a Salzburg

1. apartmánový dům: V přízemí se nacházejí dva 4-lůžkové apartmány. Každý z nich se skládá ze samostatné ložnice, obývacího pokoje s rozkládacím dvoulůžkem, samostatnou vybavenou kuchyňkou, soc. zařízením (WC, umyvadlo, sprchový kout, fén na vlasy), TV, terasa. Tyto apartmány jsou vhodné pro 4 osoby, ale samozřejmě umožňují komfortní ubytování pouze pro 2 osoby. V 1. patře je prostorný apartmán, skládající se ze tří 2-lůžkových ložnic a jedné 3-lůžkové ložnice, vybavené kuchyně s prostorným jídelním koutem a LCD TV, 2 x soc. zařízení se stejnou výbavou jako v přízemí a dva balóny. Tento apartmán je vhodný pro 4 až 9 osob. 2. apartmánový dům: V přízemí se nacházejí tři 2-lůžkové ložnice, vybavené kuchyně s prostorným jídelním koutem a LCD TV, 2 x soc. zařízení (WC, umyvadlo, sprchový kout, fén na vlasy), sauna a 2 terasy. Nabízí komfortní ubytování pro 4 - 6 osob. V 1. patře jsou čtyři 2-lůžkové ložnice, samostatná vybavená kuchyně a jídelna s TV, 2 x soc. zařízení se stejnou výbavou jako v přízemí a dva balkony. Tento apartmán je vhodný pro 4-8 osob. Tento apartmán je vhodný pro 4-8 osob, ve všech apartmánech je možnost připojení k WI-FI. Pro ubytované hosty je k dispozici prostorná parkovací plocha pro auta přímo u domů a lyžárna pro uložení zimního vybavení s moderními sušáky lyžařské obuvi. V letních měsících tento prostor slouží pro uložení jízdních kol.

urg – Pölten – Linz – Salzb ckerau - Krems - St. 1)– 31 Sto č. n ce run lni (si llab n Ho llei A10 ) – Ha Brno - Znojmo – směr Graz (dálnice er – Zell am See kn loc ssg Gro . sjezd Salzburg west a.d c xenbach – Bru St. Johann/Pg. – Ta

jící zázemí nejen lyžařům a snowboardistům, ale i vyznavačům běžek a ostatních sportovních a společenských aktivit. Kombinovaný skipas umožňuje volný vstup do krytých bazénů v Kaprunu a Zell am See. Malebné centrum i okolí jezera (nejčistší v Evropě) v Zell am See se nabízí k příjemným procházkám v zimním i letním období. Poloha apartmánů umožňuje i podniknutí delších výletů - např. na vysokohorské přehrady, do ledových jeskyní Eisriesenwelt ve Werfenu, do termálních lázní Bad Gastein nebo do kouzelného města Salzburg.

Doprava • vlastní

Stravování • vlastní

0 km

Salzburg cca 47

TERMÍN

AP.1/2

17.4. – 26.12.2013 libovol. den příjezdu a odjezdu 26.12. – 1.1.2014 týdenní pobyty 1.1. – 12.4.2014 Délka pobytu ne-čt, čt- ne** 12.4. – 26.12.2014 libovol. den příjezdu a odjezdu

1 670,-

1 390,-

2 225,-

500,-

1 670,-

2 505,-

1 950,-

3 340,-

695,-

1 390,-

2 085,-

1 670,-

2 780,-

640,-

1 120,-

1 670,-

1 390,-

2 225,-

500,-

** Délky pobytu lze samozřejmě sloučit do týdenního nebo delšího celku

17.4.–26.12.2013 libov. den příjezdu a odjezdu 26.12.–1.1.2014 týdenní pobyty 1.1.–12.4.2014 délka pobytu ne-čt, čt- ne** 12.4. – 26.12.2014 libov. den příjezdu a odjezdu Cena obsahuje • ubytování apart./ noc • poplatek za vodu a el. energii • ložní prádlo, ručníky • služby delegáta • využití lyžárny • parkovné Pobytová taxa 1,1 EUR/osoba/noc Děti do 15ti let taxu neplatí Klienti hradí na místě

Ceny v EUR 2 denní 3 denní 4 denní 5 denní 6 denní

PO2

1 120,-

Cena obsahuje • ubytování apart./ noc • poplatek za vodu a el. energii • ložní prádlo, ručníky • služby delegáta • využití lyžárny • parkovné

TERMÍN

CENA ZA APARTMÁN/NOC/Kč AP.1/4 AP.1/3 2 os. 4 os.

Pobytová taxa 1.1 EUR/osoba/noc Děti do 15ti let taxu neplatí Klienti hradí na místě Závěrečný úklid – klienti hradí na místě 50,-EUR/APT.(v term. 17.4.13 – 1.1.14) 40,-EUR/APT.(v term. 1.1. – 26.12.14) 30,-EUR/pokoj (v term. 17.4.13 – 1.1.14) 20,-EUR/pokoj(v term. 1.1. – 26.12.14)

CENA ZA APARTMÁN/NOC/Kč DŮM č. 1 DŮM č. 2 AP.1/4 AP.1/4 AP.1/4 AP.1/4 2 os. 4 os. 2 os. 4 os. 2 os. 4 os. 2 os. 4 os. 1 120,- 1 670,- 2 225,- 2 780,- 2 225,- 2 780,- 2 225,- 2 780,1 670,- 2 780,- 3 340,- 3 895,- 3 340,- 3 895,- 3 340,- 3 895,1 390,- 2 225,- 2 780,- 3 340,- 2 780,- 3 340,- 2 780,- 3 340,1 120,- 1 670,- 2 225,- 2 780,- 2 225,- 2 780,- 2 225,- 2 780,Závěrečný úklid – klienti hradí na místě Dům č. 1 přízemí - 50,-EUR/AP.(v term. 17.4.13– 1.1.14) 40,-EUR/AP. (v term. 1.1. – 26.12.14) Dům č. 2 + I.NP dům č.1 75,-EUR/AP.(v term. 17.4.13– 1.1.14) 60,-EUR/AP. (v term. 1.1. – 26.12.14) ** Délky pobytu lze samozřejmě sloučit do týdenního nebo delšího celku

Ceny skipasů – oblast Zel lam See a Kaprun 30.11. – 21.12.2013 22.12.2013 – 21.3.2014 22.3. – 27.4.2014 Dospělí Mládež Děti Dospělí Mládež Děti Dospělí Mládež Děti 78,58,39,88,66,44,88,66,44,112,- 84,56,- 130,- 97,65,- 130,- 97,65,143,- 107,- 71,- 165,- 123,- 82,- 165,- 123,- 82,170,- 127,- 85,- 194,- 147,- 98,- 184,- 138,- 92,196,- 147,98,- 225,- 168,- 112,- 209,- 156,- 104,-

Děti ročníku 2008 a mladší v doprovodu platícího rodiče - ZDARMA Děti – ročník 1998 – 2007. Mládež – ročník 1995 – 1997.Platící děti a mládež jsou povinni předložit doklad prokazující věk. Vratná záloha na Keycards 2 EU KAŽDOU SOBOTU PLATÍ DĚTI A MLÁDEŽ ZA CELODENNÍ SKIPASS 10,- EUR

3


Itálie / Val Di Sole

Rezidence a hotel Vioz a rezidence Novapeio

Pejo

zdovka 8 km dlouhá sje Termální lázně ipasu do více k s o h é n a v o in Možnost komb l di Sole středisek ve Va rna 835 Km. rahy 760 Km, z B Vzdálenosti: z P

Situace

Pejo je malé lázeňské městečko nacházející se v nadmořské výšce v 1.400 m n.m. Kromě toho, že jsou zde lázně a zdejší minerální voda je distribuována do celé Evropy, je Pejo současně i lyžařským střediskem, nabízejícím 16 km upravených sjezdových tratí lehké a střední obtížnosti, novou kabinovou lanovku vedoucí až do 3.000 m. n. m. a úžasnou 8 km dlouhou červenou sjezdovkou s převýšením 1.600 m. Místní termální prameny lyžařům nabízí odpočinek po celodenním lyžování v lázních Pejo Terme se zážitkovým bazénem a wellness centrem. Pejo je ideálním výchozím bodem pro ty, kteří chtějí v rámci rozšířeného skipasu vyzkoušet všechna střediska Skirami Dolomiti (Marilleva/Folgarida, Passo Tonale, Madonna di Campiglio).

REZIDENCE A HOTEL VIOZ Hotel a apartmánová rezidence se nachází ve středisku Pejo, cca 200 m od centra a kabinové lanovky.

Vybavenost

Recepce / společenská místnost, bar, wellness centrum. Ve vybavených apartmánech s kuchyní. Typy apartmánů: bilo 2/3/4: obývací pokoj, kuchyňský kout, oddělená ložnice pro 2/3/4 osoby, koupelna se sprchou,

4

Stravování

(pokoje v ceně, apartmány za příplatek) Polopenze - snídaně formou buffetu, večeře výběr z menu.

RESIDENCE NOVAPEIO

Poloha

Celkem 5 rezidencí situovaných podél sjezdovky, cca 50 m od centra a max. 80 m od sjezdovky.

Ubytování

Poloha

Ubytování

WC, balkon, SAT- TV, telefon.trilo 4/5/6: obývací pokoj, kuchyňský kout, oddělená ložnice pro 2 osoby, oddělená ložnice s 3-4 lůžky, koupelna se sprchou, WC, balkon (pouze rezidence), krb (pouze chalety), SAT- TV, telefonNebo v pokojích pro 2 osoby s koupelnou/WC, TV, telefonem, trezorem, fénem a možností až dvou přistýlek.

Ve vybavených apartmánech s kuchyní. Typy apartmánů: bilo 4 - 35 m2 - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, zpravidla balkon; trilo 5/6/7 - 40 až 55 m2 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 menší ložnice s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem, rozkládacím křeslem na lůžko pro 1 osobu a případně rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení, zpravidla balkon.

a ve spolupráci Nabídka je vytvořen SKY TOURS s cestovní kanceláří

Cena za os. / 7 nocí + 6denní skipas 7. 12. - 21. 12. 21. 12. -28. 12. 28. 12. - 4. 1. 4. 1. - 11. 1. 11. 1. - 1. 2. 1. 2. - 15. 3. 15. 3. -5. 4.

Residence Vioz bilo 3 Kč 6 390,7 190,10 690,6 390,6 390,6 390,6 390,-

bilo 4 Kč 4 990,5 990,7 590,5 190,4 990,5 690,4 990,-

RESIDENCE VIOZ Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí, 6denní skipas Pejo, spotřeby energie a vody, povlečení. Cena nezahrnuje: ručníky, závěrečný úklid (provádí klienti či za poplatek), vratnou kauci 100 €, pobytovou taxu. RESIDENCE NOVAPEIO Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí, 6denní skipas Pejo, pobytovou taxu. Cena nezahrnuje: spotřeby energie - povinný poplatek na místě cca 14-18€/apartmán/den, závěrečný úklid (provádí klienti či za poplatek), povlečení (vlastní či za poplatek), vratná kauce 200€/apartmán.

trilo 5 Kč 5 990,6 790,9 990,6 190,5 990,6 590,5 990,-

Residence Novapeio trilo 6 Kč 5 890,6 690,9 390,5 990,5 890,6 390,5 890,-

bilo 4 Kč 5 290,5 990,8 390,5 990,5 690,6 190,5 690,-

trilo 6 Kč 4 990,5 690,7 290,5 390,5 190,5 690,5 190,-

Slevy v rámci skipasu: junior (nar. po 30.11.1997) 800 Kč /990 Kč, bimbo (nar. po 30.11.2005) 2.600 Kč/3.300 Kč, senior (nar. před 30.11.1948) 260 Kč/330 Kč. Příplatky v rámci skipasu: skipas COMBI1 +1.140 Kč, skipas COMBI2 +1.560 Kč, skipas COMBI3 +1.950 Kč, skipas COMBI1/2/3 = lyžování 1/2/3 dny v (Marilleva/Folgarida, Madonna di C., Passo Tonale)

Ck Atlas Adria e-katalog 2013/2014  

Katalog letních a zimních zájezdů na sezónu 2013/2014 cestovní kanceláře Atlas Adria. Vyberte si vaši pohodovou dovolenou z mnoha nabízených...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you