Page 1

07/2011-08/2011

07/2011-08/2011

www.business-community.com.ua

Александр Онищенко:

«Нельзязарабатывать

только для себя»


2


ÇÌIÑÒ

Шосте відчуття успіху

ТЕМА НОМЕРУ m=L*!=?S 2%!г%"цS " “"S2S $ …= -%…д%",. !,…*=. «...Ç 2009 ðîêó â³ò÷èçíÿíèé Ôîíäîâèé ðèíîê ç ïîçèö³¿ «äåñü òàì äàëåêî» âèïëèãíóâ êîæíîìó íà ñò³ë, íà ÿêîìó ñòî¿òü êîìï’þòåð. Ó áóêâàëüíîìó ñåíñ³. ² ³íâåñòèö³¿, ³ ùîäåííà òîðã³âëÿ ñòàëè äîñòóïí³ êîæíîìó ÷åðåç ³íòåðíåò. Ðàïòîì öå âèÿâèëîñü äåøåâî ³ øâèäêî. Äëÿ îäíèõ öå ñòàëî äîäàòêîâèì çàðîá³òêîì, äëÿ ³íøèõ – ïðîôåñ³ºþ»...

ІГРИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ q*=льC,…г. Š%!г%"л …= "“е. м,*!%д",›е…, . !/…*=

ТРІУМВІРАТ

10-12 b%л=2,ль…%“2ь: “*%!%“2ь , д,=C=ƒ%… Ïîä «æèòåéñêèì» âàðèàíòîì îáû÷íî ïîíèìàåòñÿ «ðàçìàõ êîëåáàíèé» àêöèè...

14-15

&mельƒ ƒ=!=K=2/"=2ь 2%ль*% дл “еK [ `ле*“=…д! n…,?е…*%, K,ƒ…е“ме…, C!еƒ,де…2 aл=г%2"%!,2ель…%г% -%…д= &p%д/…=[, C!еƒ,де…2 tеде!=ц,, *%……%г% “C%!2= r*!=,…/

&h ш!=м/, , мед=л, $ .2% …="“егд= м%е[ Âàëåðèé Áîíäûê, þðèñò, íàðîäíûé äåïóòàò Óêðàèíû, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ÂÐÓ ïî âîïðîñàì ïðàâîñóäèÿ, ÷ëåí Âûñøåãî ñîâåòà þñòèöèè

j%м,*-C=…,*е! Вуди Аллен,

драматург, сценарист, режиссер, комический актер, джазмен, писатель

25-35 www.business-community.com.ua

3


ÐÓÁÐÈÊÈ

Sealine F42 Стань учасником фестивалю -

* ˁ̞̣̜̦̌ ˇ42; ˁ̞̣̜̦̌ ˁˉ47 ** ˁ̞̣̜̦̌

44

2011


2011

Sealine SC47

ÐÓÁÐÈÊÈ

придбай F42 або SC47 вже зараз!

2 ̨̙̯̦̏́ ̨ 15:00 ̨̬̖̭̯̬̦̌ “ʥ̛̬̬̭̌̍̌” ̴̛̖̭̯̣̏̌̽ ̵̯́ Sealine

ɆȱɀɇȺɊɈȾɇȺ ɄɈɊɉɈɊȺɐȱə

ʽ̴̶̛̞̞̜̦̜ ̡̛̪̬̖̭̯̦̔̌̏ ̏ ˄̡̬̟̦̞̌: ˃ʽʦ «ˁ̞̣̜̦̌ ˁ̖̜̣̭ ˄̡̬̟̦̌̌» 01021, ̥.ʶ̛̟̏, ̱̣̏. ʶ̨̡̛̣̭̜̏̽ ̱̞̏̚̚, 10 ˃̖̣.: (044) 280 53 45, ˇ̡̭̌: (044) 288 93 60; ʺ̨̍.: (050) 469 32 30 e-mail: sealine@infosport.com.ua www.empireyachts.com.ua www.business-community.com.ua

5


ÐÓÁÐÈÊÈ ÇÌIÑÒ

2011

Шосте відчуття успіху

ПЕРСОНА mS…= l=2"SG…*%: &“ K3л= "ел,*= -=…2=ƒе!*= S …ею ƒ=л,ш,л=“ . p%м=…2,ч…=… …=дSю“ …= *=ƒ*3[ &...Найстрашніше сказати: «в мене склалося все так, як я хотіла, а тепер тільки можна вмерти». А я думаю, що все – ще попереду! Я не знаю, що таке успіх насправді… Я кожен день чекаю чогось нового...[

ПРОМЕНАД

38

}д3=!д l=2",Lч3*: &nде““= д%л›…= K/2ь *3ль23!…/м це…2!%м r*!=,…/[ ...«Ëè÷íî ÿ ëþáëþ ôðàíöóçñêèé êèíåìàòîãðàô, à êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà Îäåññêîãî ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ ïîçâîëèëà îçíàêîìèòüñÿ ñ ëó÷øèìè êàðòèíàìè, ïðåäñòàâëÿâøèìè òâîð÷åñêèå ðåæèññåðñêèå øêîëû ìíîãèõ ñòðàí – êàæäûé ìîã äëÿ ñåáÿ íàéòè òî, ÷òî åìó ïðèøëîñü áû ïî âêóñó»...

50

j%…“2=…2,… b%!%Kье": &p%ль *3ль23!/ " .2%м , ƒ=*люч=е2“ : %…= д%л›…= %KAед,… 2ь людеL[ «... áóäóùåì ãîäó, ïî èíèöèàòèâå Ïåòðà Òîëî÷êî, áóäåì îòìå÷àòü 1150-ëåòèå îáðàçîâàíèÿ äðåâíåðóññêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè. Ìû ïîñòàðàåìñÿ ïðîñëåäèòü èñòîðè÷åñêèé ïðîöåññ, êîòîðûé çàðîäèëñÿ ìíîãî âåêîâ òîìó íàçàä çäåñü, íà áåðåãàõ Äíåïðà...»

НЕ ПРО НАС

64

ТЕСТ-ДРАЙВ a=L*-леге…д= b “е!дце *=›д%г% K=L*= ›,"е2 u=!леL dе",д“%…

95 6


ÊÎËÅÊÒÈÂ

2011

Êîëëåêòèâ ä²ëîâîãî æóðíàëó COMMUNITY â ðàìêàõ ̳æíàðîäíîãî àêàäåì³÷íîãî ðåéòèíãó ïîïóëÿðíîñò³ «Çîëîòà Ôîðòóíà» ó 2011 ðîö³ îòðèìàâ ëàóðåàòñüêèé äèïëîì ó íîì³íàö³¿ «Çà âàãîìèé âíåñîê ó ñïðàâó ðîçáóäîâè Óêðà¿íè òà âèñîêó æóðíàë³ñòñüêó ìàéñòåðí³ñòü»

Тетяна Люлька, шеф-редактор: …Календар шеф-редактора

«15 липня 2011 р. Одеса. Кінофестиваль. Я зрозуміла, що кіно – це справжнє мистецтво. Фестиваль – це подія, яка не повинна залишатися поза увагою прогресивного українця. Це колосальний заряд позитива і нових ідей. А ще емоції… і трохи сентиментальності. 17 серпня 2011 р. с. Великі Сорочинці. Ярмарок. Захоплююче дійство. Обов’язково сприймеш ярмарок всією українською душею. І маєш придбати тут собі щось колоритне на згадку… 27 серпня 2011 р. м. Косів, Івано-Франківська область

Головний редактор Наталія Вереснева Комерційний директор Сергій Кустовецький Журналісти Сергій Світлоокий Євгенія Сіваєва Валерій Панько Надія Ільницька Менеджерська група Лариса Абдуллаєва Анна Вовк Альона Слободецька Григорій Тищенко Дизайн та верстка Світлана Устинова

Міжнародний гуцульський фестиваль. Саме тут відчуваєш себе справжнім українцем і трохи заздриш такому справжньому і щирому патріотизму».

www.business-community.com.ua

7


8


2011

слова, хоч і не одразу. Перестали його боятися. Приміром, ми займаємося спортом – і називаємо це інвестиціями в майбутнє. Суть та сама і з грошима. Під подушкою, і навіть у банку – це не капітал, адже відсутня складова отримання прибутку, як мета. В країнах, де громадяни живуть краще, ніж ми, вільні кошти вкладають приблизно так (у залежності від віку): банківський депозит 30-60%, інвестування в тому чи іншому вигляді – 60-20%. Чим молодший громадянин – тим більша складова ризикова інвестиційна, і, само собою, дохідна. І чим старша людина – тим більша складова не ризикова, консервативна. Але тільки складова. А у нас інвестування як складова практично відсутня. Кому цікаво, що сталося з тими, хто років п’ятнадцять тому купив акції (приклад не поодинокий) NOKIA, лише на пару тисяч доларів? Нічого такого не сталося, крім того, що зараз вони мільйонери… І фірмі допомогли, трішки і собі. Це інвестування. Робота трейдера, який цими ц акціями активно торгує, тооргує, у я як т то оваром, ціна на який ий постійно постій т йн но о змінюється, вимагає гає є тільки тіль тіль льк ьки однієї жертви – часу. су. Трейдинг – це серйозсер ерй йозо ний бізнес, там немає має ає гри, г р як гр я такої. Свого часу – рік-два ріік к-д к-дв ва поп тому, автора статтіі здивувало, зд див и у увал ув ал ло, о, якою навалою народ кинувся од д кин к инув ин у сся я у «Forex». До речі, спільного і н оз інтернет-трейдингом гом м – не тте

що нуль – це протилежні речі. Що спільного у казино з роботою? У даному випадку, що спільного у трейдерського казино з бізнесом? Є однакові терміни. Брокер, наприклад. От тільки за самою природою «Форекса», брокер має грати проти свого клієнта. Що він і робить. Це пізно починають розуміти, тому більшість програє. Відношення брокера до трейдера на фондовій біржі – нейтральне, і саме це й добре. Ваші гроші – ваші мізки. До речі, ще один загальноприйнятий штамп, що робота трейдера (торговця) на біржі вимагає супер-знань. З власного досвіду можу сказати, що ця сфера вимагає скоріше уважного ознайомлення, аніж якихось специфічних знань. З математичних здібностей – достатньо усної арифметики. Знали б читачі, скільки в США домогосподарок займаються трейдингом… І не менш, аніж інформація, а то й набагато більш необхідним чинником, є психологія. Грубо кажучи, психам і власне гравцям у душі, які отримують кайф від самого процесу, тут робити нічого. Хто у бізнесі грає – той програє. Недаремно один з найкращих трейдерів світу Олександр Елдер за фахом – психотерапевт, а не фінансист. Між іншим – виходець з СРСР. Автору статті поталанило побувати у нього на семінарі. Ще не можу сказати, що цей бізнес буде в мене єдиним чи додатковим, але він залишиться. Тепер дещо про ситуацію в Україні. Світова криза 2008 року обвалила ціни на українські акції у середньому в 6 разів лише тому, що іноземні інвестори просто вивели гроші з України. Дешевшими за своєю суттю вони не стали. Одначе криза допомогла ринку навчитися обходитися власними силами. Завдяки запуску послуги інтернет-трейдинга приватний інвестор активізувався і став помітним учасником ринку цінних паперів. Інвестиційні компанії тепер рахуються з ним і відносяться з повагою. З ним тепер пов’язані надії на подальший зріст внутрішніх інвестицій. І саме в цій частині статті я скажу, що у Китаї – 90 мільйонів громадян (7%) населення! – приватні інвестори… Розгледіти у фондовому ринку простий і доступний метод наповнення економіки живими грошима державним чиновникам заважає,, схоже,, тільки лінь. Бо саме держава може створити сприр р р ятливу и ситуацію а д для п подальшої а ш п появи в «голубих г у х фішок» і о та їхньому х о обігу Поки десятка. о бігу у всередині с д н країни. р и П и що о їх ттрохи о б більше ь е десятк с тка. а Кілька ь десятків найвідоміших підприємств постійно біржі. де есятків і найвідомі й д міши ших и підпри і р ємст єм мст ств в по п ост стій ійно ій йно о тторгують ор о ргу уют ть на на б ір ржі ж і. Хотілося більше. Але практично недооцінені. Хо отіло т іло ті лосся ябб іль іл ьш ше. А ле л е тті, і, що о є – практи р к ич чно всі не н е до о оцінені. н От вам перспектива. в а м і перспе е ектива. и а рости. «інвестувати в економіку Нам є куди Н у о . Поняття о т в т а о ом у своєї в країни» краї аїни» ще стане а популярним п я и і ефективним. е т н м Нам Н потрібен о б рир більшості. Але нок для л всіх, і р ринок н б багатьох, а х ринок р б ш с е найхитріші н х і (чи найрозумніші) ((ч чи н на ай йр роз оз у озум умні ум мнііші) шіі) вже ш вж же почали. почали. по л За З великим е и м рахунком, а у о держава р в в українцям жодному д м бізнесі з с н не створила т и ук кр ра аїн їнц їнця ця ям сприятливих спри спри сп ри я рият ят тл ли иви вих умов. вих ум у мов ов. А для ов. дл д ля трейдерів й р вони о и і зараз а далеко л не найгірші. г ш Сергій Кустовецький

www.business-community.com.ua nity it com ua

11


ДеЩо про

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÓ

2011

Фондовий ринок України,

або

Найкращі в світі торговці – на фондових ринках Мінімум роз’яснень на початку. Фондовий ринок – це власне і є ринок. Чим торгують? Акціями (і облігаціями, і різними похідними від них). Акція – це що? Шматочок підприємства. Підприємства, яке знають усі, або ж тільки дехто. От саме ними і торгують. І не потрібно зайвий раз заморочуватись, як каже прогресивна молодь. З 2009 року вітчизняний Фондовий ринок з позиції «десь там далеко» виплигнув кожному на стіл, на якому стоїть комп’ютер. У буквальному сенсі. І інвестиції, і щоденна торгівля стали доступні кожному через інтернет. Раптом це виявилось дешево і швидко. Для одних це стало додатковим заробітком, для інших – професією. Але тільки для тих, хто про цю ситуацію інформований. А інформованих – мізер. У розвинутих країнах інформованих переважна більшість. У Європі свої кошти інвестують близько 30 відсотків громадян. У нас – малопомітні долі відсотка – 0,01%. Можливо, причина саме у тому, що людина живе без реального уявлення про фондову біржу, а відсутність уявлення замінюється вигаданими стереотипами? І я упевнився, що саме так. Фільми чи кадри з новин про події на біржі зазвичай показують сцени з великими торговими залами з величезними табло на стендах, дивлячись на які, спітнілі схвильовані люди гучно кричать, щось показують на пальцях і кидають на підлогу папірці. І хоча у світі практично не залишилось бірж з голосовими торгами, цей стереотип і досі активно експлуатують журналісти, супроводжуючи свої статті на біржову тематику фотографіями з номерами на

10

піджаках на фоні біржових табло. Міф про те, що на біржі один проти одного грає купка досвідчених «воротил», досі тримається тільки тому, що людей творчих професій не приваблює образ сучасної біржі у вигляді акуратної шафи з комп’ютерами. Тому більшість простих українців досі думають про біржу, що вона доступна лише обраним, потрапити до кола яких можна лише фінансовим геніям чи, у крайньому випадку, бізнесменам з великим запасом грошей. І помиляються. По суті – це лише інвестиції. Ми вже звикли до цього


2011

слова, хоч і не одразу. Перестали його боятися. Приміром, ми займаємося спортом – і називаємо це інвестиціями в майбутнє. Суть та сама і з грошима. Під подушкою, і навіть у банку – це не капітал, адже відсутня складова отримання прибутку, як мета. В країнах, де громадяни живуть краще, ніж ми, вільні кошти вкладають приблизно так (у залежності від віку): банківський депозит 30-60%, інвестування в тому чи іншому вигляді – 60-20%. Чим молодший громадянин – тим більша складова ризикова інвестиційна, і, само собою, дохідна. І чим старша людина – тим більша складова не ризикова, консервативна. Але тільки складова. А у нас інвестування як складова практично відсутня. Кому цікаво, що сталося з тими, хто років п’ятнадцять тому купив акції (приклад не поодинокий) NOKIA, лише на пару тисяч доларів? Нічого такого не сталося, крім того, що зараз вони мільйонери… І фірмі допомогли, трішки і собі. Це інвестування. Робота трейдера, який цими акціями активно торгує, як товаром, ціна на який постійно змінюється, вимагає тільки однієї жертви – часу. Трейдинг – це серйозний бізнес, там немає гри, як такої. Свого часу – рік-два потому, автора статті здивувало, якою навалою народ кинувся у «Forex». До речі, спільного з інтернет-трейдингом – не те

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÓ що нуль – це протилежні речі. Що спільного у казино з роботою? У даному випадку, що спільного у трейдерського казино з бізнесом? Є однакові терміни. Брокер, наприклад. От тільки за самою природою «Форекса», брокер має грати проти свого клієнта. Що він і робить. Це пізно починають розуміти, тому більшість програє. Відношення брокера до трейдера на фондовій біржі – нейтральне, і саме це й добре. Ваші гроші – ваші мізки. До речі, ще один загальноприйнятий штамп, що робота трейдера (торговця) на біржі вимагає супер-знань. З власного досвіду можу сказати, що ця сфера вимагає скоріше уважного ознайомлення, аніж якихось специфічних знань. З математичних здібностей – достатньо усної арифметики. Знали б читачі, скільки в США домогосподарок займаються трейдингом… І не менш, аніж інформація, а то й набагато більш необхідним чинником, є психологія. Грубо кажучи, психам і власне гравцям у душі, які отримують кайф від самого процесу, тут робити нічого. Хто у бізнесі грає – той програє. Недаремно один з найкращих трейдерів світу Олександр Елдер за фахом – психотерапевт, а не фінансист. Між іншим – виходець з СРСР. Автору статті поталанило побувати у нього на семінарі. Ще не можу сказати, що цей бізнес буде в мене єдиним чи додатковим, але він залишиться. Тепер дещо про ситуацію в Україні. Світова криза 2008 року обвалила ціни на українські акції у середньому в 6 разів лише тому, що іноземні інвестори просто вивели гроші з України. Дешевшими за своєю суттю вони не стали. Одначе криза допомогла ринку навчитися обходитися власними силами. Завдяки запуску послуги інтернет-трейдинга приватний інвестор активізувався і став помітним учасником ринку цінних паперів. Інвестиційні компанії тепер рахуються з ним і відносяться з повагою. З ним тепер пов’язані надії на подальший зріст внутрішніх інвестицій. І саме в цій частині статті я скажу, що у Китаї – 90 мільйонів громадян (7%) населення! – приватні інвестори… Розгледіти у фондовому ринку простий і доступний метод наповнення економіки живими грошима державним чиновникам заважає, схоже, тільки лінь. Бо саме держава може створити сприятливу ситуацію для подальшої появи «голубих фішок» та їхньому обігу всередині країни. Поки що їх трохи більше десятка. Кілька десятків найвідоміших підприємств постійно торгують на біржі. Хотілося б більше. Але ті, що є – практично всі недооцінені. От вам і перспектива. Нам є куди рости. Поняття «інвестувати в економіку своєї країни» ще стане популярним і ефективним. Нам потрібен ринок для всіх, ринок багатьох, ринок більшості. Але найхитріші (чи найрозумніші) вже почали. За великим рахунком, держава в жодному бізнесі не створила українцям сприятливих умов. А для трейдерів вони і зараз далеко не найгірші. Сергій Кустовецький

www.business-community.com.ua

11


ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÓ

2011

Степень развития той или иной страны зависит от ее экономических основ и законодательной базы, развитости и доходности рынков, хозяйственных и культурных традиций, инерции в общественном сознании, активности действий граждан… Ныне мы живем в рыночной среде, в которой являемся и покупателями, и продавцами. Если у вас есть свободные средства – их стоит вкладывать… В том числе в достойные внимания окружающих активы, обеспеченные гарантиями финансовые инструменты: акции, облигации, фьючерсы, опционы и т.п. При этом, конечно, необходимо их наличие и доступность.

Юрий Сторчак, Президент Global Media Groupe

O

Организованной формой торговли финансовыми инструментами являются фондовые рынки. Их важные составляющие – рынки ценных бумаг. Работающие на них компании стремятся привлекать к биржевым торгам все большее число игроков, которые будут с интересом и по необходимости изучать еженедельные обзоры интересующих их фондовых рынков и их сегментов, следить за колебаниями индексов и активов… Это – «беловоротничковый» бизнес, оперирующий значительными финансовыми ресурсами в безналичной форме, используя современный механизм. Офисная, но при этом часто неспокойная работа в данной сфере подразумевает торги на биржах, интернеттрейдинг... Все это по своей сути является игрой, напоминающей безналичное использование кредитных карт. Ею необходимо увлечься, почувствовать ее вкус, подсесть на нее, увидеть как ее смысл, так и красоту… В настоящее время все большее развитие на Украине получает интернет-трейдинг, представляющий собой самостоятельную куплю-продажу ценных бумаг на ведущих биржевых площадках национального фондового рынка. Это является эффективным и экономичным способом вложения средств и управления капиталами, позволяет быстро и просто осуществлять торговые операции. Благодаря такой технологии можно формировать различные биржевые приказы и максимально

12

В чем хранить и как

умножать свои

фонды

точно задавать условия совершения сделок с установленного на компьютере терминала. Популярность интернет-трейдинга обеспечивается его преимуществами: самостоятельной торговлей ценными бумагами; моментальным поступлением поручений в торговую систему; проходящими в день заключения сделки расчетами; гарантиями выполнения обязательств по сделкам (100% преддепонирование активов); контролем за открытыми позициями и денежными средствами в режиме реального времени; биржевой информацией в режиме on-line; графическим анализом данных по различным параметрам; новостными лентами информационных агентств и доступом к актуальной аналитике; низкими тарифами. Рынком ценных бумаг является, конечно, фондовый рынок (фондовая биржа – stock exchange), доступ на который заинтересованных физических и юридических лиц обеспечивается через брокеров и маклерские дома. В отличие от международной валютной биржи Forex, фондовые расположены в конкретных местах: ПФТС и УФБ – в Киеве, ММВБ и РТС – в Москве, CAC40 – в Париже, BME Spanish Exchanges – в Мадриде, FTSE – в Лондоне, NYSE Euronext и NYMEX – в Нью-Йорке, TSE – в Торонто, NIKKEI225 – в Токио, NANG SENG – в Гонконге… Торговлю на фондовых биржах регулируют учреждения, находящиеся под контролем независимых комиссий. Насколько фондовый рынок существенен для экономики, показывает нынешнее состояние США. Перипетии и истерия вокруг государственного долга этой страны и долгосрочного сокращения ее бюджетного дефицита заставили биржевых игроков всерьез опасаться дефолта крупнейшей экономики мира. Хотя кредитный рейтинг данного государства и был понижен до показателя АА+, однако сейчас рассматриваемый рынок уже восстанавливает свои позиции. Основным драйвером послужил сигнал от Федеральной резервной системы США о том, что политика регулятора останется щадящей, а рекордно низкая ставка сохранится еще на 2 года. Однако такие качели заставили инвесторов всего мира всерьез задаться вопросом: по-прежнему ли звездно-полосатое государство так хорошо для инвестиций? Американский, российский, европейский, азиатский и другие фондовые рынки имеют как общие черты, так и различия, вызываемые структурами и степенями развития экономик, а также ментальными особенностями макрорегионов и взаимосвязями между ними. Украинский фондовый рынок сегодня считается одним из самых динамично развивающихся сегментов финансового рынка Украины. Тенденции развития свидетельствуют о приближении данного экономического института к мировым стандартам и увеличении инвестиционной привлекательности отечественных эмитентов. Одновременно такая оценка свидетельствует о слабом развитии фондового рынка в Украине, но и является стимулом для его роста.


В

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÓ

2011

Високі витрати виробництва, зниження темпів економічного зростання і постійно зростаючий попит на продукти харчування, корми та біопаливо зумовлять зростання цін на сільгосппродукцію в наступному десятилітті. При цьому експерти підкреслюють, що очікуване зростання може сприяти підвищенню інвестиційної активності сільгоспвиробників, необхідної для покриття попиту. У той же час подорожчання продуктів харчування може поставити під загрозу продовольчу безпеку багатьох країн, що розвиваються. Ціни на сировинні товари знову різко зросли в серпні 2010 р. у зв'язку з недобором урожаю, зниженням поставок через мізерні запаси і попитом через економічне зростання країн, що розвиваються. Період високої нестабільності на ринку сільськогосподарської сировини триває вже п'ятий рік. Ринкові фактори вказують на цінову нестійкість. Урожай в 2011 р. грає найважливішу роль, однак для відновлення ринкової рівноваги може знадобитися час. Поки запаси не будуть відновлені, ризик подальшого підвищення цінової нестійкості буде залишатися високим. Ціни на сільгоспсировину, швидше за все, залишаться на найвищому рівні протягом наступних десяти років. Більш високі ціни є позитивним сигналом для галузі, яка переживає зниження цін, а також здатні стимулювати капіталовкладення в поліпшення продуктивності, що необхідно для задоволення зростаючого попиту на продукти харчування. Проте відповідна реакція з боку пропозиції обумовлюється відносною вартістю витрат, у той час як стимулювання, пов'язане з підвищенням міжнародних цін, не завжди доходить до виробників через високі операційні витрати або місцеву політику. У деяких найбільших продуктивних регіонах підвищення обмінного курсу валюти також вплинуло на конкурентоспроможність сільськогосподарських областей, обмежуючи тим самим продуктивність.

www.business-community.com.ua

Як вважають експерти, високі ціни на сільськогосподарську продукцію і надмірна волатильність ринків сировини – характерні риси світової економіки на найближче майбутнє.

Сільське

господарство:

ціни зростуть

Надія Кудлай, директор ТОВ «Терезине»

Загроза продовольчої небезпеки?

Виробнича собівартість зростає, а виробниче зростання сповільнюється. Витрати на енергію і на корми значно зросли. Також зростають труднощі, пов'язані з природними ресурсами, а особливо з водою і землею. Необхідні значні інвестиції в підвищення ефективності виробництва, щоб гарантувати здатність даної галузі задовольнити зростаючий попит в майбутньому. У відповідь на діючі високі ціни очікується підвищення сільськогосподарського виробництва найближчим часом, якщо погодні умови залишаться нормальними. Товарні ціни можуть знизитися в порівнянні з початком 2011 р., але в реальному вираженні, очікується їхнє підвищення до 20% на злакові (кукурудза) і до 30% на м'ясо (птиця) протягом 2011-20 рр. в порівнянні з минулим десятиріччям. Підвищення товарних цін доходить по товарному ланцюгу до товарів тваринництва. Інфляція роздрібних цін на продовольство в даний час збільшується, сприяючи підвищенню загальної інфляції споживчих цін. Сільськогосподарське виробництво зростатиме повільніше. Очікується щорічне підвищення світового сільськогосподарського виробництва в середньому на 1,7%, на відміну від 2,6% у попередньому десятилітті. Очікується уповільнення зростання врожаю більшості зернових культур, особливо олійних і кормових, оскільки в цих галузях спостерігається підвищення продуктивної вартості і зниження виробничого зростання. Зростання тваринницької продукції буде дотримуватися колишніх темпів. Незважаючи на більш повільне зростання, виробництво на душу населення має збільшуватися на 0,7% щорічно. Світове зниження темпів запланованого збільшення врожаю головних зернових культур буде продовжувати чинити тиск на міжнародні ціни. Частка виробництва від країн продовжує зростати за прогнозний період. За аналізом фахівців, споживання на душу населення буде збільшуватися швидше за все в Східній Європі, Азії та Латинській Америці, де доходи підвищуються, а зростання чисельності населення сповільнюється. Намічається максимальне збільшення попиту на рослинні олії, цукор, м'ясо і молочні продукти. Використання сільськогосподарської продукції як сировини для біопалива продовжує своє бурхливе зростання, в основному, завдяки біопаливним мандатам і політиці підтримки. Передбачається, що до 2020 р. 13% світової продукції кормового зерна, 15% рослинної олії і 30% тростинного цукру буде використовуватися для виробництва біопалива. Підвищення цін на нафту має призвести до подальшого зростання використання біопаливної сировини, а при досить високих цінах на нафту, виробництво біопалива в багатьох країнах стане рентабельним навіть за відсутності політичної підтримки.

13


2011

Scalper (Скальпер) – биржевой спекулянт, который покупает и продает, чтобы извлечь выгоду из колебаний рынка. Этот тип торговли обеспечивает рынку большую ликвидность. Скальперы покупают и продают часто, что дает остальным возможность быстро войти в рынок или выйти из него.

Скальпинг.

Торговля на всехмикродвижениях рынка

Основная идея скальпинга – зарабатывать на внутридневном движении цен. Основным отличием от стандартных стратегий является частое открытие сделок и закрытие при достижении прибыли в несколько (10-20) пунктов. При таком способе ведения торговли на рынке Форекс уменьшаются риски трейдера, он не ждет долго большой прибыли от каждой сделки, а может спокойно закрывать убыточные. Нет однозначного мнения об этом торговом подходе. Он вызывает живой интерес, наверное, потому, что это один из немногих способов быстро заработать на рынке.

14

Внутридневная торговля появились вместе с первыми биржами. Что может быть проще: утром, с открытием биржи, купил что-нибудь подешевле, а в конце торгового дня продал подороже. Сначала торговля внутри дня была доступна только членам бирж, так как для быстрого заключения сделок необходимо было постоянно там находиться. Но с появлением телеграфа, а потом телефона необходимость присутствия на бирже исчезла. Как следствие, количество трейдеров, занимающихся краткосрочными спекуляциями, начало увеличиваться. С появлением Интернет торговля на различных рынках, фондовых Скальпинг должен соответствовать психомоторике трейдера.

При долгосрочной торговле много свободного времени, а в скальпинге необходимо работать весь торговый день, и к концу торговли возникает сильная усталость, но, с другой стороны, скальпер за день может заработать существенно больше, чем средне–, а тем более долгосрочник. Процесс движения цен – постоянно перед глазами, можно оперативно отреагировать на любые рыночные изменения. Скальпинг дает понимание движения цены той или иной валютной пары, прогнозирование рыночной ситуации. А прибыльный день, когда трейдер «поднял» суммы, сравнимые с размером депозита, заряжает энергией на неделю!


IÃÐÈ ÄËß ÄÎÐÎÑËÈÕ

2011

биржах, на форексе, стала доступна любому желающему. А с развитием торговых терминалов, транслирующих котировки прямо на экран монитора и позволяющих мгновенно совершать сделки, внутридневная торговля получила второе дыхание. Именно рынок Форекс как нельзя лучше подходит для скальпинга. На Форекс можно торговать суммами в 100 раз превышающими депозит, что создает невероятные возможности заработка. К тому же, у рынка Форекс самая большая волатильность. В среднем, в течение дня валюты проходят около 50-100 пунктов. Однако это получается, если ориентироваться по ценам открытия и ценам закрытия дня. Но если учитывать то, что курсы валют в рамках дня не постоянно растут или падают, а совершают незначительные колебания, то в сумме получится, что валюта проходит за день гораздо больше. За торговый день некоторые скальперы совершают более 100 сделок, время жизни открытой позиции в таком случае всего лишь несколько минут. За эти несколько минут рынок Форекс совершает движение в нужную сторону на несколько пипсов, которые и достаются скальперу в качестве прибыли после закрытия сделки. Сделки не всегда прибыльны, и если рынок двинулся в обратную сторону, то сделку надо закрывать очень быстро и без сожаления, иначе убытки будут слишком велики.

Правила

классического скальпинга: – торговля на ВСЕХ микродвижениях, превышающих двойной спрэд и припуск на проскальзывание; – скальперу все равно – кто, куда идет рынок, главное, чтобы шли мощные осциляции; – жесточайший риск-менеджмент – выскакивание из позиции при малейшем развороте; – фиксация профита по окончании дня. Объективно говоря, стратегия скальпинга очень сложна, но несмотря на это, почти все новички пытаются торговать таким образом.

Mинусы

Уровень ограничения потерь (Stop-loss) сильно приближен к рынку. При постановке такого уровня очень велика вероятность поймать убыток всего лишь на рыночном шуме. Самое простое решение – отказаться от Stop-loss, но тогда достаточно одного сильного движения рынка против вас, чтобы свести на нет все ваши прошлые достижения и даже привести к потере всего депозита. Постоянное нервное напряжение. Скальпинг предполагает постоянное нахождение на рынке. Необходимо иметь очень крепкие нервы для того, чтобы выдерживать такой режим торговли – здесь нет права на ошибку. Учитывать ежесекундное развитие научно-технического прогресса. С развитием возможностей программного обеспечения стал популярен скальпинг с использованием различных механических торговых систем (МТС). Скальпинг превратился из слежения за котировками на экране монитора в написание и непрерывную отладку программы, которая висит всю торговую сессию и собирает копеечки на каждом «тике». Специалисты считают, что МТС для скальпинга написать нереально, все-таки интуиция трейдера играет не последнюю роль. Разве что облегчить торговлю. Золотое правило: «Урезай убытки, позволяй прибылям расти». Новичок не может выждать и взять большую прибыль, а боится потерь и снимает ее маленькими порциями. В то же время убыток растет как снежный ком, пока не убьет свой счет. У профи вырабатывается обратное качество – убытки он закрывает сразу маленькими порциями, урезая их, а прибыль выжидает большую. Психика устойчивая очень и приученная годами долгих тренировок и наблюдений, тогда можно обыгрывать рынок, выходить из него с прибылью. Мария Задорожная

www.business-community.com.ua

Volatility – скорость и диапазон, в пределах которых происходит изменение цены акции.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ: скорость и диапазон

Под «житейским» вариантом волатильности обычно понимается «размах колебаний» бумаги или индекса. При этом надо учитывать понятие тренда. Акции часто движутся в рамках тренда, т.е. болееменее устойчиво в определенном направлении — вверх или вниз, а то и «вбок». Поэтому если акция «должна была» упасть за неделю на 3%, а на самом деле колебалась от +1% в начале недели до -5% в конце, постепенно снижаясь, то волатильность в данном случае не очень высока. Можно определить волатильность как степень случайных колебаний рынка, сдвигающих акцию с тренда. Что нам дает предположение, что волатильность «будет повышенной»? Возможны два варианта. Если вы не собираетесь в ближайшие дни инвестировать новые средства или продавать акции, то можно расслабиться и смотреть, как «корежит» спекулянтов, пытающихся эту волатильность «ловить». Если же вам по какой-то причине остро необходимо войти в рынок или выйти из него «прямо сейчас», то в роли этих спекулянтов окажетесь вы. Это значит, что придется внимательно читать аналитику, разговаривать со своим брокером, чтобы купить (или продать) бумаги по «правильной» цене. Стоит понимать, что акцию, на которую вы нацелились, может «бросать» вверх и вниз очень крепко – на несколько процентов в день. Ваша задача – не поймать идеальный момент для сделки, а совершить эту сделку на уровне тренда, после чего – не обращать внимания на дальнейшие колебания. Конечно, тактика спекулянтов будет одной, тактика активных трейдеров – другой. А для инвестора, ориентированного на многомесячные или даже многолетние вложения, ловить лишний процент цены – дело бессмысленное.

15


Генії

2011

фондової

гри

«Біржа» - від грецького byrsa (шкіряний мішок).

J. Paul Getty

«Я фінансував закупівлі акцій кожним доларом, який мав, і кредитами, які міг отримати. Якби я програв цю кампанію, ...я особисто залишився б без гроша і глибоко в боргах»

В 30-ті роки Дж. Пол Гетті зрозумів, що може зробити більше грошей, купуючи нафтові компанії, ніж займаючись розвідкою нафтових родовищ. Проте його перші внески принесли збитків на мільйон. Пошук лазівок при кожній можливості був рисою характеру, якої Гетті навчився у батька, юриста з Mіннеаполісу. 11-річний Гетті слідував за батьком по нафтових полях і почав вести щоденник, зазначаючи всі аспекти нафтового бізнесу. Цей досвід виявився його кращою освітою. При цьому Гетті вважав, що роки навчання в Берклі та Оксворді витрачені даремно.

Sir John Templeton

«Люди завжди питають мене, де є хороша перспектива, але питання це неправильне. Правильне питання таке: де найгірша перспектива?»

16

Джон Темплтон виріс у штаті Тенесі, навчався в Йєлі і Оксворді. Його перша велика інвестиція в цінні папери була здійснена в 1939 році, коли він на всіх фондових біржах купив на 100 доларів по одній акції, якими торгували за ціною менше долара. Протримавши їх кілька років, він отримав понад $40 тисяч прибутку! У середині 60-х Темплтон почав працювати в Японії. Тоді акції японських компаній торгувалися з коефіцієнтом ціна/ прибуток рівним 4, тоді як акції американських компаній – 16. Інвестиція в $10 тисяч через 40 років коштувала $2,3 мільйони.

«Хороший трейдер – людина, що вміє приборкати бажання слідувати своїм теоріям до кінця і володіє достатнім розумом, щоб зрозуміти, де і коли він може зробити помилку».

Michael H. Steinhardt Стайнхард вперше зацікавився акціями, коли отримав кілька у подарунок. У 26 років він з друзями і капіталом в $7,7 мільйонів заснував фонд Steinhardt Partners ($1, інвестований 1967 року, зараз коштує $550). Успішне управління такими фондами дозволило Стайнхарду збільшити свій капітал до більш ніж $500 мільйонів. Він прославився завдяки досить ризикованим операціям. Так, 1983 року він купив 800 тисяч акцій IBM по $117, потім закрив позицію за ціною $132, розвернувся і продав 250 тисяч акцій, закривши операцію за ціною $120. Ця операція принесла йому $15 мільйонів.


×ÓÄÎÂÀ ÑIÌÊÀ

2011

Larry Williams

«Абсолютно не важливо, правий ти чи не правий. Важливо лише те, скільки грошей ти заробляєш, коли маєш рацію, і скільки грошей ти втрачаєш, коли помиляєшся».

Ларрі Вільямс, можливо, найавторитетніший «гуру» на ринку ф'ючерсів. За його плечима більше 30 років торгівлі на ринку. Перша його книга називалася «Довгострокові секрети короткострокової торгівлі». Поряд з аналізом найефективніших стратегій короткострокової торгівлі там описані кращі технічні індикатори та оригінальні методи технічного аналізу. Щоб стати успішним трейдером, використовуючи «методику скрині», необхідно не лише регулярно отримувати технічну інформацію по ринках, але і враховувати психологічний настрій учасників, їхні цілі та завдання.

Peter Lynch

George Sores Джордж Сорос народився в Будапешті 1930 року. В 1947 році, після того, як в Угорщині прийшли до влади комуністи, емігрував до Великобританії. Підробляв продавцем тютюну. У 1952 році Джордж закінчив Лондонську школу економіки, через 4 роки переїхав до Нью-Йорку і влаштувався на роботу трейдером. У 1969 році разом з аналітиком Джимом Рогерсом Сорос заснував міжнародний інвестиційний фонд – Quantum Fund ($1, інвестований в Quantum Fund в 1969, зараз оцінюється у $4000). У фінансовій кар'єрі Сороса були і злети, і падіння. У 1992 році відбулася найскандальніша операція Сороса – гра проти британської валюти, на якій фінансист заробив $2 мільярди. Протягом 1993 року дохід Сороса склав $1,1 мільярд. З іншого боку, в серпні 1998 року Сорос втратив в Росії близько $2 мільярдів, а на падінні NASDAQ весною 2000 року – майже $3 мільярди. В основному, Сорос спеціалізується на валютних спекуляціях (на ринку Forex). Всю необхідну інформацію він отримує зі звичайних газет, навіть не користуючись аналітичними матеріалами ВолСтріт. В основі його інвестиційних рішень – упевненість в хаотичності фінансових ринків. www.business-community.com.ua

У 1987 році Ларрі Вільямс побив усі рекорди Кубка Robbins. У 2000 році він став почесним членом Міжнародної академії біржової торгівлі.

«Інвестуйте гроші в ту компанію, в яку вклав би будьякий дурень - саме тому, що рано чи пізно якийсь дурень так і вчинить».

З 10 років Пітер Лінч був змушений працювати. Щоб прогодувати сім'ю, підносив ключки для гольфу в місцевому клубі, де зачаровано слухав розмови про інвестиції, акції, фонди... Після Бостонського коледжу в 1969 році був прийнятий в компанію Fidelity на посаду аналітика. У 1977 році його призначили керівником Fidelity Magellan Fund ($1, інвестований в Fidelity Magellan Fund у 1911 році, коштує зараз $400). В 1978 році фонд мав акції 45 компаній вартістю близько $20 мільйонів. Зараз активи фонду перевищують $50 мільярдів.

Warren Buffet

«Вол-Стріт - єдине місце в світі, де людина, що приїжджає на роллс-ройсі, просить поради у людини, яка приїхала туди на метро».

Уоррен Баффет народився в 1930 році в штаті Омаха. Свою першу угоду на ринку цінних паперів він здійснив у 11 років, заробивши на ній $5. Не вступивши до Гарварду, працював механіком, піднявся до рівня обслуговуючого автоматів для гри в китайський більярд. Баффет накопичив $9800. За 5 років інвестицій він перетворив їх на $100 тисяч. Після учнівства у Бенджаміна Грехема, Баффет відкрив компанію Berkshire Hathaway ($1, інвестований в Berkshire Hathaway 1965 року, коштує зараз $5000). Сьогодні капітал Уоррена Баффета оцінюється в $36 мільярдів.

17


2011

«потилиця» (“=…“*!,2)

Золотий гривень у Київській Русі – скріплені дротом золоті пластинки круглої форми, які використовувалися й як платіжний засіб. Гривня у VIII-ІХ ст. мала трояке значення: як ознака відмінності, як міра ваги і як монета. Перше згадування «ГРИВНІ» у значенні грошової одиниці – у «Повісті минулих літ», проіснувавши до другої половини 18-го сторіччя.

Найпершими в історії України грошима, що існували на її території, слід вважати монети давньогрецьких полісів і Боспорського царства, які датуються IV століттям до Р. Х. – IV століття після Р. Х.

Сучасну гривню в Україні введено в обіг з 17 жовтня 1918 року, потім – вже 2 вересня 1996 року. Перші сучасні монети було викарбувано в 1992 році, а в обіг надійшли тільки в 1996 році.

З XV до XX ст. в Україні в обігу були російські рублі та австрійські крони. Козацька монета з’явилася після Гадяцького договору з Річчю Посполитою 1658 року, підписаного гетьманом Іваном Виговським. Однак частіше за все ходили монети з намальованим поверх тризубом.

«Квартник» – срібна монета, яку карбував на західно-українських землях намісник польського короля Казимира Володислав Опольський.

Київські князі литовської династії (ХІІІ ст. ) спробували ввести на українських землях свою грошову систему. Денарії мали на одному боці літеру «К» («Київ») і напис «Володимир», а на іншому – княжий родовий знак у вигляді «двозуба» з хрестом (стилізоване зображення церкви).

Київська гривня в XI-XII століттях – злиток срібла шестикутної форми (близько 160 г), в XIII столітті – вагою 196 г. Чернігівська гривня маленька ромбовидної форми і постійна вага в 196 г. Крім срібної, в XII столітті існували золоті гривні, які ділилися на 72 золотника (один золотник дорівнював 4,4 г золота).

У XIV столітті в Польщі в законодавстві Казимира Великого віра (штраф) за вбивство шляхтича визначена була в 60 гривень, за лицаря рядового 30 гривень і лицаря останньої категорії – 15 гривень.

Злотники та срібняки – спроба карбувати власну валюту за часи князя Володимира Великого Київського Х-ХІ століття. Злотник – 4,4 г, срібняк – від 1,73 до 4,68 м. На зворотному боці (реверсі) було позначено княжий родовий знак – тризуб.

Арабський диргем (срібна монета, що пізніше дорівнювала київської ногаті) за часів Київської Русі (протягом ІХ-Х століть) стає основною грошовою одиницею.

Денарії – срібні римські монети, ходили в Українї після Р. Х. до V століття. Під час козацтва вони одержали назву «Іванові голівки» (через схожість профілів імператорів до популярного в іконописі сюжету – «усікання голови Івана Предтечі»).

Анти – тодішнє населення земель – вживали соліди (золоті), гексаграми (срібні), фоліси (мідні) – візантійські монети VI-VII століть. Фоліс ділився на 40 нумів (монети номіналом різної кількості нумій також побутували в антів).

Найбільш рання монета з арабськими цифрами відноситься до 1655 року – єфимок. Основне місце поширення єфимків передбачалося на території приєднаної України, де населення користувалося європейськими (польськими та ін.) монетами.

Матеріал створено за підтримки «ЗЛАТОБАНК»

18

Фото старовинних монет з сайту www.coinsoldes.ru


2011

www.business-community.com.ua

ÐÓÁÐÈÊÈ

19


ÇÍÀÍÍß

ÑÈËÀ 2011

Реєстрація

шлюбу громадян України

з іноземцями

Свої рекомендації надає нотаріус Київського нотаріального округу Марина Магомедова

044 235 58 13, marina.not@mail.ru

Статтею 21 Сімейного кодексу України передбачено, що шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану. Конституцією України визначено, що кожен із подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї.

Форма та порядок укладення шлюбу в Україні між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства, а також між іноземцями або особами без громадянства визначається правом України. Нормативне регулювання процедури подачі заяви та порядок реєстрації визначені Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Сімейним кодексом України та Правилами реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 22 листопада 2007 року за №1154/5), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за №719/4940. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто. Орган державної реєстрації актів цивільного стану (ОДРАЦС), який прийняв заяву про реєстрацію шлюбу, зобов’язаний ознайомити наречених з їх обов’язком повідомити один одному про стан свого здоров’я, з умовами і порядком реєстрації шлюбу, а також роз’яснити їм права та обов’язки як майбутнього подружжя і батьків та попередити про відповідальність за приховування перешкод до реєстрації шлюбу. Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу до ОДРАЦС, таку заяву, нотаріально посвідчену, можуть подати їх представники. Іноземці та особи без громадянства для реєстрації шлюбу в Україні повинні пред’явити національний паспорт або паспортний документ з відміткою про реєстрацію уповноваженого органу щодо законності їх перебування в Україні, якщо інше не передбачене чинним законодавством України. До документів іноземців, осіб без громадянства, які є підставою для реєстрації шлюбу, складених іноземною мовою, обов’язково додається переклад тексту на українську мову, достовірність якого засвідчується дипломатичним представництвом або консульською установою України за кордоном, посольством (консульством) держави, громадянином якої є іноземець (країни постійного проживання особи без громадянства), МЗС, іншим відповідним органом цієї держави або нотаріусом. ОДРАЦС під час приймання заяви про реєстрацію шлюбу інформує наречених про можливість здійснення медичного обстеження та за їхнім бажанням видає направлення за зразком, затвердженим МОЗ. Приховування відомостей про стан здоров’я одним з наречених, наслідком чого може стати (стало) порушення фізичного або психічного здоров’я іншого нареченого чи їхніх нащадків, може бути підставою для визнання шлюбу недійсним. Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви. За наявності поважних причин керівник ОДРАЦС дозволяє

20

реєстрацію до спливу цього строку. У разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом місяця. Але якщо є відомості про наявність перешкод до реєстрації шлюбу, керівник ОДРАЦС може відкласти реєстрацію, але не більш як на 3 місяці для подання заявником відповідних доказів. Рішення про таке відкладення може бути оскаржене у суді. Якщо наречені не можуть з’явитися з поважної причини до ОДРАЦС в установлений їм день, то строк за їх письмовою заявою переноситься згідно з їхнім бажанням на інший день. Присутність нареченої та нареченого в момент реєстрації їхнього шлюбу є обов’язковою. При реєстрації шлюбу наречені мають право обрати прізвище одного з них, а також мають право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого (нареченої). Складення більше двох прізвищ не допускається, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належить наречена і (або) наречений. Шлюб не може бути підставою для надання особі пільг чи переваг, а також для обмеження її прав та свобод, які встановлені Конституцією і законами України.


ÇÍÀÍÍß

ÑÈËÀ

2011

газ

Законний Леся Пасічниченко, Бухгалтерське об`єднання «Страж дохода»

...Встановлення лічильників населенню буде здійснюватися за рахунок коштів суб’єктів постачання газу та коштів бюджету. Але це не стосується фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які повинні встановлювати лічильники за власний рахунок.

www.business-community.com.ua

16 червня 2011 року Президент підписав Закон України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» Закон визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення всіх категорій споживачів вузлами обліку природного газу з метою запровадження повного комерційного (приладового) обліку природного газу та здійснення контролю за використанням ресурсів імпортованого природного газу і природного газу власного видобутку. Цим законом вводиться обов’язковий облік природного газу для всіх споживачі природного газу. А це: – фізичні особи (населення), – фізичні особи – підприємці, – юридичні особи. Тобто всі, хто, відповідно до договору, користуються послугами з газопостачання та використовують природний газ для приготування їжі, опалення, підігріву води, а також як паливо або сировину. Постачання природного газу здійснюється лише при наявності засобу комерційного обліку, тобто лічильника газу. Законом встановлено такі обов’язкові строки встановлення лічильників для населення: – якщо природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення – з 1 січня 2012 року; – якщо природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі – з 1 січня 2016 року; – якщо природний газ використовується тільки для приготування їжі – з 1 січня 2018 року. А от фізичні особи-підприємці та юридичні особи повинні установити лічильники вже з 1 липня 2011 року. Введення в експлуатацію новозбудованих житлових будинків і об'єктів виробничого та невиробничого призначення здійснюється лише за наявності вузлів обліку природного газу. Приємно, що встановлення лічильників населенню буде здійснюватися за рахунок коштів суб’єктів постачання газу та коштів бюджету. Але це не стосується фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які повинні встановлювати лічильники за власний рахунок. Відмова фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб від встановлення до 1 липня 2011 року вузлів обліку природного газу є підставою для розірвання договорів на поставку природного газу. У разі невстановлення населенню у зазначені строки лічильників з вини постачальників газу, припинення розподілу природного газу таким споживачам забороняється, а його облік до моменту встановлення лічильників газу здійснюється за нормами споживання, встановленими Кабінетом Міністрів України. Але якщо споживач відмовляється від встановлення лічильника газу, то постачальник природного газу вправі припинити постачання газу.

21


2011

М

«…Мой выбор профессии сложился, скорее, благодаря обстоятельствам, чем целенаправленному желанию. Повлияла фраза из гениального, на мой взгляд, фильма «Адвокат дьявола»: «Юрист – это новая верховная каста. Человек с юридическим образованием может добиться успеха в любой сфере…». Меня это очень вдохновило. Принципиальность, ответственность, умение критически мыслить и работать на результат я считаю важными качествами, которыми должен обладать человек этой профессии. И мне это подходит, хотя раньше были мысли стать военным. Родные также повлияли, но, скорее, не на выбор, а на личностные качества, которыми должны обладать люди моей профессии. …Я искренне горжусь своим родом. Семья была, как раньше говорили, «зажиточная». Дед в советское время заведовал мельницей и руководил мясокомбинатом в Белой Церкви, бабушка была одним из лучших кондитеров Советского Союза. Мама была успешным руководителем в производстве, а ее родной брат – заместителем гендиректора шинного завода «Росава». К сожалению, так сложились обстоятельства, что рано ушли из жизни многие старшие родные, это сделало меня жестче, но и решительнее. Уход из семьи отца и смерть брата рано сделали меня взрослым. Я осознал, что стал старшим мужчиной в семье и должен заботиться о маме. …В 2007 году закончил юрфак Национального технического университета Украины (политех). Искренне благодарен замечательным преподавателям, с которыми до сих пор поддерживаю хорошие отношения. Работать начал сразу после первого курса. Сначала – внештатным сотрудником и помощником следователя в главном управлении МВД города Киева. При этом, в ВУЗе на базе нашего факультета и студенческого профкома организовал юридическую консультацию. Около двух лет работал помощником депутата Верховной Рады Украины, а с пятого курса полностью влился в юридическую сферу. …Первые шаги в качестве юриста-практика я сделал, работая в юридическом отделе шинного завода «Росава», это позволило мне получить навыки работы, опыт взаимодействия с клиентами, участие в судебных процессах по трудовому, гражданскому, корпоративному и хозяйственному праву. Работая уже начальником юротдела ГП МОУ «Белоцерковский военный торг», параллельно получал второе высшее образование в Киевском национальном экономическом университете им. Вадима Гетмана по специальности «финансы и кредит». Выбор специализации сформировался с началом практики в агрохолдинге «Компания РАЙЗ» на должности регионального юрисконсульта с 2008 года. Позднее – замдиректора и, в последующем, директора юридического департамента компании. …Я уверен в экономических возможностях сельского хозяйства и вижу перспективу своей работы в этом направлении. Меня вдохновила работа, много интересной и новой информации. Вспоминаю первые месяцы работы в «РАЙЗе» с трепетом, практически ночевал на работе. На тот момент одновременно велось порядка двух сотен судебных дел, да и еще контролировал работу 4 юристов и 8 филиалов из шести областей. Были такие дни, что утром я в Виннице на заседании, в обед – в Житомире, а вечером – в Киеве. Многому научился у старших коллег. В этой компании своим наставником и другом считаю Владимира Киричевского. …Я убежден, что настоящий профессионал в нашем деле должен не только обладать знаниями и опытом, но и быть превосходным организатором, умеющим быстро принимать решения. Опыт, подкрепленный профессионализмом, дает результат, который необходим клиенту. В процессе профессионально развития я четко определил, в какой сфере права я буду работать. Желание иметь собственную практику было всегда, а вот в каком направлении – четко осознал в 2008 году. Сейчас убежден, что эффективное развитие аграрной сферы дает грандиозные возможности, и задача нашей команды – акцентировать внимание на хозяйственном, земельном, налоговом, корпоративном и международном праве. Судя по перспективе

22

развития сельского хозяйства на Украине и проведения аграрных реформ, весь ресурс надо направлять в агропромышленный сектор, в том числе на юридическое обеспечение малого агробизнеса. Мы стремимся в первую очередь не к личной выгоде, а к помощи и поддержке сельхозпроизводителей. Еще Достоевский писал, что существует «…закон природы: кто в стране владеет землей, те и хозяева той страны во всех отношениях... Так было везде и всегда. Если в стране владение землей серьезное, то и все в этой стране будет серьезно во всех отношениях – и в самом общем, и в частностях». Посмотрите на сегодняшнюю тенденцию к глобализации агропромышленного бизнеса! Если раньше были производители сельхозпродукции и агрохимии, дистрибьюторы, трейдеры, то теперь – агропромышленные холдинги, которые стремительно увеличивают прирост своих активов, – это замкнутый цикл от производства, его обеспечения и последующей реализации товара. Малый сельхозбизнес не в состоянии пользоваться услугами известных юридических компаний – дорого. Мы это понимаем и поэтому гибки с нашими клиентами и партнерами. …Убежден, что для достижения чего-либо необходимо последовательно и спланировано идти к этому. Я – трудоголик и практичный человек, возможно, по мне это видно, поэтому стараюсь не ставить перед собой далекие цели. Не философствую, а реально смотрю на вещи, с терпением и спокойствием. …Еще до вуза я довольно серьезно занимался борьбой и дзюдо – и, в принципе, как в одном, так и в другом достиг хороших результатов. После смерти брата переключился на контактные виды спорта – тайский бокс, кик-боксинг, прикладное ушу. И сейчас продолжаю тренировки. Спорт закаляет характер, дает простое, но важное качество – «волю к победе». Придерживаюсь мнения, что человек должен владеть своим телом и совладать с разумом. Уверенность, рассудительность и понимание при-


ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

2011

вили мне мама и дядя, которые для меня – эталоны, вершины, к которым стремлюсь. ...Я стараюсь много времени проводить с мамой, к которой отношусь с большим трепетом, ее поддержка необходима мне, как воздух. Хочу, чтобы она не болела и еще долго оставалась рядом. Она самый любимый и близкий человек в моей жизни. Люблю поговорить с ней за чашкой чая вприкуску с ее пирогами. А мечта в жизни? Семья, здоровье да 10 внуков. Но пока это моя «заоблачная» мечта, стараюсь не заглядывать в слишком далекое будущее. …Свободного времени у меня практически нет. Просыпаюсь в 5 утра. Утром – час тренировки. Если есть вечером тренировка, то приходя домой, перед сном могу книгу почитать. Много читаю, настольная книга – «48 законов власти» Роберта Грина, как по мне – уникальный практикум. В детстве любил детективы, историю. Уверен, что человек, который не знает прошлого – обречен на ошибки в будущем. Роман Михаила Булгакова «Мастера и Маргарита» стараюсь перечитывать раз в год.

…Мне интересны личности Сталина, Гитлера, Чемберлена, Линкольна... Я считаю их ге-ниями. Не восхищаюсь, но отдаю должное их личностным качествам. Нравится наблюдать, слушать человека, рассматривать его как всесторонне развитую личность, анализировать, делать выводы и перенимать необходимые мне качества. ...Верю в Бога, но без фанатизма, в церковь хожу по большим праздникам. ...Считаю, что каждый человек внутри эгоист, и я в том числе. Мне кажется, что без этого личность может и не состояться. Для меня разумный эгоизм – это умение жить собственными интересами, не нарушая интересов других. …Что касается будущего Украины, я уверен, что если наша страна и руководители будут правильно использовать ресурсы страны, то мы, в принципе, можем жить только за счет сельского хозяйства. Земля – практически вечна, главное, правильно использовать ее ресурсы. Если засеивать 100% земли сельхозназначения, мы можем производить до 40% мирового объема сельхозпродукции – это колоссальный капитал. Так что главное – выдержать мировые баталии».

«Я трудоголик. И по мне

это видно»

Александр Расторгуев,

26 лет, юрист, глава ф,!м/ &Š,Kе!,L j%!3…*=!,L[

тел. 093-518-0711, 050-448-5390, 098-048-0448 e-mail: avrros@ukr.net, info@yktk.com.ua

www.business-community.com.ua usiness-community.com.ua

23


2011

24


2011

Молодой успешный бизнесмен, занимающий достойные места в украинских бизнес-рейтингах. С легкой душой занимается благотворительностью. Президент Благотворительного фонда «Родына», основатель Международной меценатской организации «Top Ukraine». На протяжении многих лет Александр является президентом Федерации конного спорта Украины. При этом Александр Онищенко не только сам входит в состав сборной Украины по конкуру, но и прилагает максимум усилий для формирования сборной команды Украины, ее участия в соревнованиях самого высокого ранга – чемпионатов Европы, мира, Олимпийских играх. «Что дало мне воспитание в семье военнослужащего? Безусловно, это настроило меня на определенный уклад жизни. Думаю, именно это научило меня дисциплинированности, организованности, я уже с детства научился все планировать. Сейчас я поддерживаю хорошие отношения со всеми родными. Мы часто видимся, мама приезжает ко мне – и домой, и на работу, так что ездить часто в гости нет необходимости, и, честно говоря, очень мало на это времени. Я не могу выделить какие-то яркие успешные моменты в моем бизнесе. Мой род занятий – поточный. В моей деятельности все заранее распланировано. Скорее всего, это яркие моменты в спорте или какие-то личные встречи с интересными мне людьми. Идеального образца ца и примера для подражания у меня среди бизнесового мираа нет, да и в юности никогда такого кого «идола» не было… В то время, когда у нас в стране начались большие перемешие переме меме ны, началась «перестройка», тройка»,, все ввссе начали заниматься бизнесом. изнесом м. ТогТого да я четко понял, что надоо срочно срочно коренным образом мен менять нят ятьь свою жизнь. Учитывая то, чт что то я был военным, мне тоже надо до о было был ы о «пе«п пеерестроиться». Я хорошо ошо о помню, по ом мню ню, что семья была против тив моих занятий бизнесом, мотивируя тивируя тем, что бизнес не может дать достойного будущего. Можно жно сказать: это были разногласия я социальных www.business-community.com.ua ni y.com.ua nity.com.ua

Недавние события в конном спорте внесли свежую струю в спортивную жизнь Украины. Александр Онищенко в составе сборной Украины в июне этого года принял участие в турнире по преодолению препятствий «Selection Trials for Olympic Games London-2012». Соревнования проходили в Германии под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI). По результатам выступлений украинская сборная заняла первое место в командном зачете, что позволило конкуристам получить лицензию на Олимпийские игры 2012 года, которые состоятся в Лондоне.

слоев. У меня было сильное желание доказать своим родителям, что я смогу не только выжить без их материальной помощи, но и достичь многого самостоятельно. В результате я сам много и усердно трудился, занимался бизнесом, вот, наверное, потому и стал успешным. А вот верховой ездой я занялся, к сожалению, позже, чем это принято в этом виде спорта. Об этом я сожалею, хотя даже сейчас стараюсь сделать в своих тренировках все возможное, чтобы быть достойным соперником (а стремишься, как правило, чтобы быть лучшим). Да и наша команда, благодаря совместным усилиям, правильному менеджменту, интенсивным тренировкам, хотя и несколько поздним, поскольку целенаправленно заниматься начали всего за полгода до турнира, вышла фактически на олимпийский уровень. Это доказывает и победа нашей сборной в Германии в июне этого года. Если говорить о пройденном украинской командой этапе, то это был серьезный уровень, мы соревновались с командой Турции очень сильным соперником. В конном спорте лошадь и наездник должны чувствовать друг друга. Должно быть взаимодействие, начиная с того момента, когда вы заходите в конюшню, и животное понимает, что идет хозяин, друг, коллега, партнер по соревнованиям... Конечно, нужно общаться с лошадью, при встрече сахарком угощать, чем-то еще вкусным, обязательно надо погладить, погулять вместе. У меня есть лошадь-любимица Вивант. Именно на ней я выступал в Германии. У нас, можно сказать, душевные отношения. Эта лошадь подходит мне по характеру, по манере езды. Она спокойная. Наверное, такое спокойствие мне импонирует не только в лошадях, но и в людях. Именно такой подход к жизни помогает чувствовать себя комфортно в этом мире. Да, могуу сказать, что во мне присутствует такая черта характера, как великодушие… Не знаю, возможно, она способствовала созданию благоттворительного тв ворительного фонда «Родына» для помощи малоимущим, пенсионерам, пенс нсионерам, детям, проектов (например, де дет етям, для поддержки и социальных со оци ц альных п р ек ро екто тто ов (н нап апри р ме ри мер, ер, р уже жее сставший тавший та ввш ши ий й тратр раадиционным ди ици цио он н нн ным национальный ны ным на ц на ци ио он налльн ны ый й конкурс кон онку курс ку рс красоты кра красо соты ты «Мисс «М «Мисс Ми Украина-2011», Укр рааи и ин на-201 на 11», который состоится р ры ый со сост стои оитс тсся в сентябре). сент се нтяб нт ябре ре). ) Пусть Пус у ть это решают другие. Для меня лично поискренний мощь мо щь – ээто то и иск скре ск ренн ре нн ний ий ддушевный уш шев е ный порыв. Надеюсь, не последний. Вообще, В Во обще об ще,, каждый кажд ка жддый бизнесмен, биз б изне несм смен ен,, успешный успе ус пешн ш ый бизнесмен, биз изне несм смен н, зарабатывающий зара раба баты тыва в ющ ва ющи ий большие считаю, должен бо оль льши шие де ши дденьги, ньги нь ги,, я сч счит итаю аю,, до долж лжен ен ззаниматься аним ан имат атьс ься я благотворительностью. благ бл агот отво вори рите тель л но ль ност стью ью.. Это Это социальный Нельзя себя. Каждый бизнесмен со соци оц альный долг. Н ельз ел ьзя ззарабатывать ьз арааба баты тыва вать ть ттолько олььк ол ко дл ко ддля я се себя бя.. Ка Кажд ж ый б жд биз изне несм смен ен пробелы. Все средства, обязан помочь всем людям, у кого есть проблемы, проб белы. В се сср се редсств тва, а, которые мы зарабатываем, собираем среди спонсоров-партнеров, идут на нужды детских домов, домов для престарелых, объекты социальной сферы в Украине».

27


BLITZ ÐÓÁÐÈÊÈ

Что для Вас деньги? Деньги – это, конечно, в первую очередь, средства к существованию.

2011

В рекламе чего Вы бы никогда не приняли участие? Если честно, я бы ничего не рекламировал и никогда не снимался бы в рекламе. У меня нет никакого желания рекламировать что-либо… Даже в социальной рекламе. Наверное, это просто совершенно не для меня.

`ле*“=…д! n…,?е…*%, K,ƒ…е“ме…, C!еƒ,де…2 aл=г%2"%!,2ель…%г% -%…д= &p%д/…=[, C!еƒ,де…2 tеде!=ц,, *%……%г% “C%!2= r*!=,…/

«Нельзязарабатывать

только для себя»

26


ÒÐIÓÌÂIÐÀÒ

2011

Молодой успешный бизнесмен, занимающий достойные места в украинских бизнес-рейтингах. С легкой душой занимается благотворительностью. Президент Благотворительного фонда «Родына», основатель Международной меценатской организации «Top Ukraine». На протяжении многих лет Александр является президентом Федерации конного спорта Украины. При этом Александр Онищенко не только сам входит в состав сборной Украины по конкуру, но и прилагает максимум усилий для формирования сборной команды Украины, ее участия в соревнованиях самого высокого ранга – чемпионатов Европы, мира, Олимпийских играх. «Что дало мне воспитание в семье военнослужащего? Безусловно, это настроило меня на определенный уклад жизни. Думаю, именно это научило меня дисциплинированности, организованности, я уже с детства научился все планировать. Сейчас я поддерживаю хорошие отношения со всеми родными. Мы часто видимся, мама приезжает ко мне – и домой, и на работу, так что ездить часто в гости нет необходимости, и, честно говоря, очень мало на это времени. Я не могу выделить какие-то яркие успешные моменты в моем бизнесе. Мой род занятий – поточный. В моей деятельности все заранее распланировано. Скорее всего, это яркие моменты в спорте или какие-то личные встречи с интересными мне людьми. Идеального образца и примера для подражания у меня среди бизнесового мира нет, да и в юности никогда такого «идола» не было… В то время, когда у нас в стране начались большие перемены, началась «перестройка», все начали заниматься бизнесом. Тогда я четко понял, что надо срочно коренным образом менять свою жизнь. Учитывая то, что я был военным, мне тоже надо было «перестроиться». Я хорошо помню, что семья была против моих занятий бизнесом, мотивируя тем, что бизнес не может дать достойного будущего. Можно сказать: это были разногласия социальных www.business-community.com.ua

Недавние события в конном спорте внесли свежую струю в спортивную жизнь Украины. Александр Онищенко в составе сборной Украины в июне этого года принял участие в турнире по преодолению препятствий «Selection Trials for Olympic Games London-2012». Соревнования проходили в Германии под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI). По результатам выступлений украинская сборная заняла первое место в командном зачете, что позволило конкуристам получить лицензию на Олимпийские игры 2012 года, которые состоятся в Лондоне.

слоев. У меня было сильное желание доказать своим родителям, что я смогу не только выжить без их материальной помощи, но и достичь многого самостоятельно. В результате я сам много и усердно трудился, занимался бизнесом, вот, наверное, потому и стал успешным. А вот верховой ездой я занялся, к сожалению, позже, чем это принято в этом виде спорта. Об этом я сожалею, хотя даже сейчас стараюсь сделать в своих тренировках все возможное, чтобы быть достойным соперником (а стремишься, как правило, чтобы быть лучшим). Да и наша команда, благодаря совместным усилиям, правильному менеджменту, интенсивным тренировкам, хотя и несколько поздним, поскольку целенаправленно заниматься начали всего за полгода до турнира, вышла фактически на олимпийский уровень. Это доказывает и победа нашей сборной в Германии в июне этого года. Если говорить о пройденном украинской командой этапе, то это был серьезный уровень, мы соревновались с командой Турции очень сильным соперником. В конном спорте лошадь и наездник должны чувствовать друг друга. Должно быть взаимодействие, начиная с того момента, когда вы заходите в конюшню, и животное понимает, что идет хозяин, друг, коллега, партнер по соревнованиям... Конечно, нужно общаться с лошадью, при встрече сахарком угощать, чем-то еще вкусным, обязательно надо погладить, погулять вместе. У меня есть лошадь-любимица Вивант. Именно на ней я выступал в Германии. У нас, можно сказать, душевные отношения. Эта лошадь подходит мне по характеру, по манере езды. Она спокойная. Наверное, такое спокойствие мне импонирует не только в лошадях, но и в людях. Именно такой подход к жизни помогает чувствовать себя комфортно в этом мире. Да, могу сказать, что во мне присутствует такая черта характера, как великодушие… Не знаю, возможно, она способствовала созданию благотворительного фонда «Родына» для помощи малоимущим, пенсионерам, детям, для поддержки социальных проектов (например, уже ставший традиционным национальный конкурс красоты «Мисс Украина-2011», который состоится в сентябре). Пусть это решают другие. Для меня лично помощь – это искренний душевный порыв. Надеюсь, не последний. Вообще, каждый бизнесмен, успешный бизнесмен, зарабатывающий большие деньги, я считаю, должен заниматься благотворительностью. Это социальный долг. Нельзя зарабатывать только для себя. Каждый бизнесмен обязан помочь всем людям, у кого есть проблемы, пробелы. Все средства, которые мы зарабатываем, собираем среди спонсоров-партнеров, идут на нужды детских домов, домов для престарелых, объекты социальной сферы в Украине».

27


ÐÓÁÐÈÊÈ

28

2011


2011

www.business-community.com.ua

ÐÓÁÐÈÊÈ

29


ÐÓÁÐÈÊÈ

2011

«И шрамы,

b=ле!,L a%…д/*,

юрист, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия, член Высшего совета юстиции

30

и медали – это

навсегдамое»


2011

Родился в городе Доброполье Донецкой области. В 1985 году окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи. В 1996-м - Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности «правоведение».

ÒÐIÓÌÂIÐÀÒ «Для любого человека семья – это основа, истоки. Без высокопарных слов. Это начало начал для личности. В семье из рода в род передаются традиции, мудрость. Примеры отца, матери, отношения в семье дают «путевку в жизнь», по их примеру строится и будущая жизнь ребенка. Я категорический противник разводов. Мой папа умер давно, когда мне было 19 лет, и мама больше не выходила замуж, сохранив ему верность, сама воспитала двоих сыновей. И я со своей супругой живу 22 года – в том числе, благодаря родительским примерам. Семья для человека – это главное. Она дает душевный покой, уют, даже вдохновение для продолжения жизни. …В детстве я представлял себя героическим мальчиком. Не знаю, насколько был послушным – не мне судить… Конечно, бывал и наказан за проступки: помимо семьи нас воспитывала и улица. Бывали и «военные игры», «чапаев» и прочее. Возможно, и это тоже повлияло на выбор профессии, карьеры военного. Наверное, еще рано подводить итоги, что именно мне больше удалось... Хотя жизненный опыт – это и военная служба, и работа в юридической сфере. Моя деятельность продолжается, и надеюсь, я еще активно проявлю себя в работе. Но работа – это не вся жизнь, хоть я и стараюсь выполнять ее честно и добросовестно. Мы работаем, чтобы жить, или мы живем – чтобы работать?.. Дилемма, сентенция. Пусть ее решат философы или… читатели журнала COMMUNITY.

BLITZ Что для Вас деньги? Для меня деньги – осознанная необходимость, но не фетиш. Деньги нельзя любить. Есть интересное выражение: «Деньги – это свобода. А свобода – это деньги». Я не совсем с ним согласен. От денег с удовольствием избавляюсь – вкладываю в свою коллекцию оружия. Åñëè âåðíóòüñÿ â ñâîè 20 ëåò, ÷òî áû Âû õîòåëè èçìåíèòü â æèçíè? ×àñòî çàäàþ ñåáå ïîõîæèé âîïðîñ: õî÷ó ëè ÿ ïðîæèòü æèçíü çàíîâî? Íåò. Îäíîçíà÷íî – íå õî÷ó. Áûëè ñäåëàíû îøèáêè, áûëè ìîìåíòû, êîãäà ìíå ïî-÷åëîâå÷åñêè áûëî ñòûäíî – êîãî-òî îáèäåë ñëîâîì íå÷àÿííî, õîòåëîñü áû âåðíóòü ìîìåíò. Íî ÷åëîâåêó íå äàíî ïðîæèòü çàíîâî, è òî, ÷òî ñäåëàíî, è îøèáêè, è äîñòèæåíèÿ – ýòî íàøè óðîêè. В рекламе чего Вы бы никогда не приняли участие? Категорически не принимал бы участие ни в какой рекламе, чего бы то ни было... Хотя – никогда не говори «никогда».

www.business-community.com.ua

…А настоящий вкус я нахожу в обычной бытовой жизни. Жизненную энергию и удовольствие я получаю от событий в своей семье, от увлечений, от общения с близкими. В конце концов, от создания чего-то стоящего, значимого – например, строительство храма преподобного Ильи Муромца на территории военного госпиталя в Белой Церкви. … Давно и серьезно интересуюсь историей. Конечно, и книги в свое время сыграли решающую роль – Пикуль, Вознесенский, произведения в «толстых» журналах, в которых время от времени можно было прочитать то, что лет 25 тому назад было не найти. «Собачье сердце» Булгакова я прочитал в публикации «Нового мира» за 89-ый год. Я служил за границей и много выписывал журналов – «Знамя», «Юность», «Дружба народов», – это давало мне ощущение близости к родине, я так «тушил» ностальгию. Например, «Один день из жизни Ивана Денисовича» Солженицына я прочитал как раз в одном из таких журналов, он был напечатан в 62-ом году, во время хрущевской «оттепели». Много лет у меня формировался большой интерес к белогвардейской эмиграции. За границей – в Ницце, Каннах, где в начале прошлого века оседали российские эмигранты, я посетил кладбища – с известными родовыми фамилиями, скажем, – последнего командующего российской армии Юденича. Планирую когда-нибудь написать на эту тему… Хотя, в принципе, первые опыты уже были: я много фотографировал, записывал для себя, анализировал, даже в соавторстве участвовал в создании книги об эмигрантке в Тунисе Анастасии Ширинской, дочери командира миноносца «Жаркий» российского флота. Моя коллекция холодного оружия, в которой сейчас около 50 предметов, формировалась последние десять лет. Как ни странно, первым стал кинжал офицера СС. Но в результате основой коллекции стало казацкое оружие, оружие российской императорской армии. Недавнее мое приобретение – выторговал на аукционе серебряный портсигар: его с подписями подарил своему командиру женский батальон – курсистки, бесстрашные защитницы Зимнего дворца… Армия в Украине должна быть. Любая страна, считающая себя державой, обязана иметь армию – контрактную, профессиональную или добровольную. Все это, конечно, зависит от экономики, бюджетного финансирования. Для молодого поколения – это прежде всего хорошая школа воспитания, а для многих – и приобретение профессии».

31


ÐÓÁÐÈÊÈ

32

2011


2011

www.business-community.com.ua

ÐÓÁÐÈÊÈ

33


ÐÓÁÐÈÊÈ

Комик-

2011

паникер

Вуди Аллен

Драматург, сценарист, режиссер, комический актер, джазмен, писатель

34


2011

«Мы живем в обществе, где слишком многое дозволено… Никогда раньше не существовало столь ужасающего количества порнографии. Я обожаю дождь. Мне нравится дождь как таковой. В «Мужьях и женах» я назвал одну из героинь Рейн – даже в качестве имени дождь кажется мне прекрасным. Я – комический актер. Не думаю, что я смог бы сыграть драматическую роль. Мне кажется, что одного моего появления на экране было бы достаточно, чтобы зритель начал смеяться. Все, что я хочу, – это снимать фильмы (по возможности, много) и регулярно выпускать их на экраны… Я люблю много работать. С кинокомпанией мы давно условились, что как только я вынимаю готовый сценарий из пишущей машинки, меня тут же запускают в производство. Договор давно подписан, от этой головной боли я избавлен. И мне нравится работать именно так. Фильм, который я всегда выделял из всех мною сделанных, – «Пурпурная роза Каира», – вообще провалился в США. А для меня он всегда был самым любимым, потому что мне удалось воплотить свою идею именно так, как я хотел. Жизнь бывает либо ужасная, либо несчастная. Категорий только две. Это мое мнение. Будь доволен, что ты всего лишь несчастен. В кинематографе меня привлекает возможность делать все, что угодно. Удивительное чувство свободы. Искусство – лишь средство развлечения для образованных слоев общества. Моцарт, Рембрант, Шекспир – все работали во имя развлечения, но это было развлечение очень высокого уровня. Даже родители зовут меня Вуди, все давно привыкли. Я поменял имя… сорок лет назад. «Сексуальная комедия в летнюю ночь» и «Сентябрь» – мои величайшие финансовые провалы. www.business-community.com.ua

ÒÐIÓÌÂIÐÀÒ Я страшно не люблю массовки. Мне быстро надоедает. Хотя многим режиссерам такая работа нравится. Просто потому, что их гораздо сложнее поставить. Нужно следить сразу за многими людьми. Каждый должен играть и играть, как положено. Со стороны режиссера это требует огромной работы. А я ленивый. Конечно, я фанат Чехова. Конечно, он принадлежит к числу моих любимых авторов. Можно не любить Толстого. Среди моих знакомых есть люди, которым не нравится Достоевский, не нравится Пруст, Кафка, Джеймс Джойс или Т.С.Элиот. Но я еще ни разу не встречал человека, который не любил бы Чехова. В жизни я, скорее, паникер, чем ипохондрик. Я не зациклен на болезнях, но если я действительно заболеваю, я всегда думаю, что болен смертельно. Меня легко привести в состояние паники. Многие думают, что «September Song» (песня Курта Вайля на стихи Максвелла Андерсона из мюзикла «День отдыха Никербокера») – лучшая американская популярная песня всех времен. Возможно, так оно и есть. Фильм находится в процессе непрерывного развития. Если я просыпаюсь, смотрю в окно и вижу облачную и серую погоду, я понимаю, что у меня все хорошо. Чем хуже, тем лучше. Если на небе ни облачка и все вокруг залито солнцем, я заранее знаю, что у меня в этот день будут какие-нибудь неприятности. То есть, мои ощущения диаметрально противоположны тем, которые считаются естественными. Если бы я мог распоряжаться погодой, я бы сделал пять-шесть ненастных дней на один солнечный. Ну, может быть, два. Хотя один все же предпочтительнее. Я никогда не смотрю свои фильмы после завершения работы. Я до сих пор работаю на маленькой пишущей машинке, которую купил, когда мне было шестнадцать лет. Я купил ее за сорок долларов, это машинка немецкой марки «Олимпия». И она сделана в типичной немецкой манере – очень похожа на танк. Когда я ее покупал, я сказал продавцу, что сорок долларов для меня большие деньги, так что мне хотелось бы, чтобы она была максимально надежной. И он мне ответил: «Даю тебе слово, что эта пишущая машинка нас переживет». И он был прав. Все без исключения мои вещи были напечатаны на ней. В правильных руках прекрасными могут оказаться любой язык и любые слова. Америка – очень ханжеская страна. В детстве меня занимала мысль стать фокусником. Все эти китайские шкатулки, шелковые носовые платки, серебряные кольца... Я научился нескольким фокусам, но с годами забыл эту мечту и вернулся к ней лишь в картине Scoop. Хотя лучше посмотрите старый фильм Ингмара Бергмана «Лицо». Шесть-семь месяцев в году я встаю утром и иду на площадку, где меня ждут одетые в костюмы актеры. Играет музыка. Актеры танцуют и шутят. Мужчины красивы, как Хью Джекмен, женщины прекрасны, как Скарлетт Йоханссон. Это отвлекает меня от реальности. Когда вы идете смотреть фильм, то погружаетесь в другой мир на полтора часа, а потом вновь приходится выходить на раскаленную от солнца Мэдисон–авеню. А меня кино отвлекает на полгода. Гангстеры, танцовщицы, ковбои, красавицы. Ни от чего сердце не бьется так часто. Не старость является верным признаком зрелости, а умение не растеряться, проснувшись на оживленной улице в центре города в одних трусах. Бога нет. А в выходные даже водопроводчика не доищешься! Я не верю в Бога. Я не верю в смысл жизни. Я не верю в счастливый конец. В моем фильме «Воспоминания о «Звездной пыли» в поезде находятся и хорошие, и плохие люди, но в конце все приезжают на одну и ту же станцию». (По книге «Вуди Аллен: Интервью»)

35


ÐÓÁÐÈÊÈ

36

2011


Ж 2011

Жіночна, душевна натура, надзвичайний голос, який вже стільки років безпомилково впізнають серед різноманітного українського співу, багатого на красиві голоси. Так, йдеться про жінку-співачку, яку часто називають перлиною серед багатств української творчої скарбниці – Ніну Матвієнко. Родом з багатодітної родини з Житомирщини, Нiна Матвієнко у суворих умовах життя виплекала свою тендітну співочу душу. З 1966 до 1991 року була солісткою народного академічного хору ім. Г.Верьовки, потім – солісткою камерного оркестру «Київська камерата». У 1996-му вона була нагороджена Вищою відзнакою Фонду міжнародної премії імені ніі М.А.Касьяна – орденом Мико Миколи оли ли Чудотворця, і вже буквально через через че е рік ще нагорода – Орден княгині кн няг я ин и і Ольги ІІІ ступеня. Нещодавно творчаа родина родина Матвієнків – художни художники, ики и, співаки с іваки сп и – отримала наче ще одну ще о ддн ну хвихвви и-лю народної популярн популярності, адже нос ості сті ті, ад ті, адж дже же донька Ніни Митрофанівни – Антоніна Матвієнко – стала однією з участників талант-шоу «Голос країни». Як то кажуть, бува, що талант у дітях не відпочиває, а процвітає!.. Що робить людину насправді к звана «ціна успішною, якою є так слави», про людські взаємини та ставлення до життя – на такі складні теми журналісти спілкувалися із відомою співачкою, цікавою особистістю. Та не лише співачкою – актрисою вистав і художніх фільмів, авторкою кількох книжок. Одна з книжок «Ой, виорю нивку широкую!» видана 93-го року: у ній впереміш – роздуми про життя, щоденникові записи, вірші, пісні, ноти, спогади і фотографії. А вже книга 2009 року «Вікнами до неба» наповнена яскравими спогадами та роздумами про ідеологічний рух суспільства, громадську відповідальність. – Ніно Митрофанівно, наскільки солодкою чи гіркою може бути слава? – Звичайно, буває по-різному. І люди різні, і ситуації життєві. Як правило, мої прихильники – люди цивілізовані й культурні… Хоча нещодавно був концерт у

www.business-community.com.ua

Львівської області: після виступу мене оточили, діти та їхні батьки почали сильно тиснути один одного, насуватися на мене, так що я була вимушена навіть покликати міліціонерів, щоб допомогли навести порядок, мене вивели з тісняви. Хоча, як правило, всі спокійно стають навколо мене, отримують автографи, спілкуються. – Ніколи не жаліли, що почали таку діяльність? Чому саме пісня стала головною у житті? Це – з дитинства? – Якщо спостерігати за дітьми, у кожного є до чогось нахил. Я ніколи не думала насправді: чому я співаю?.. Так повелося. Півні співають, кури співають. Зовсім змалечку заспівала, тому що це рвалося з мене. Спів – це завжди у мене було, як моє життя. Маленькою співала ще у церкві, і радіо вдома «перекрикувала». Домашні сміялися. А що ж його робити: і до свиней залазила, або й тікала в комірчину – й там співала. Я була велика фантазерка і, до речі, нею залишилася. Романтична... надіюся на казку. Шукаю ідилію, дуже люблю, щоб була й чистота, й роскоші. Але в в житті цього немає… – Які часті спогади дитинства? – Дуже довгий час мене переслідувала вранішня прохолода. Я дуже добре це пам’ятаю. Недоспаний з дитинства організм… О 4-ій ранку мати мене піднімала пасти корів, телят. Я сама ще маленька, років 9-10 було – а тут пасти аж 30 телят. І як сонце припече, ґедзина покусає – вони я к чкурнуть по кущах! Але ж інколи й виспишся, як телята полягають по як і можна м жна на куфайці мо куф у айці ц біля біілля них них сховатися... схов сх оват ов атти исся я...... –В Ви ил юд юдин д ина ина ем ин еемоційна. моц моц ц ій ійна н . Як Яка аВ аша най йперша си ил льььн на емоція ще людина Ваша найперша сильна з ди дити т инс ти нств твва? дитинства? – Не можу мож м ожуу ви витр тр рим имат ати и брехні! б ехні! Проте з дитинства радувала людська бр витримати щирі щи р ст рі сть. ь. Звичайно, Зви З вича чайн йно, о, найбільша най н айбі біль льша ша щирість щир щ рість також іде де від від б батьків. Але А е я жи Ал жила л щирість. у сі сім’ м’її із ссув у ор ув орим им,, жорстким жорс жо рстк тким им вихованням. ввих ихов ован а ня ан ням. м. Батько Бат Б атьк ько о навіть наві на віть ть бив бив и дітей. ддіт і ей іт ей.. А я дуже дуже сім’ї суворим, п при пр рив ив’язувалася с до ся д лю юддеей, й, ш ук кал ала щирості, щ ро щи рост сті,і,, відкривалася ввід ідкр крив ивал алас ася я людям, лю юдя дям, м, хоча ххоч очаа житжитприв’язувалася людей, шукала тя поверталося різними сторонами. – Ви можете назвати свої улюблені пісні? – Їх так багато! «Ой, у саду соловейко», «Гуляли хлопці, як орли», «Як у лузі, так і в лісі», «На городі явори», «Глибокий колодязь», «Ой, була в мене мати-мачуха», «Рибалка молоденький»… – Як обираєте пісні для Ваших сольних концертів? – Звичайно, хочеться завжди співати улюблене. Справа в тім, що я 21 рік пропрацювала в хорі імені Верьовки, і 21 рік – в камерному оркестрі. Багато співала камерних творів. Народну обробку робила Ганна Гаврилець, а так я в основному співала авторські твори. Отже, окремо власних концертів у мене спочатку й не було. Рідко я могла десь виїхати, навіть і не знала, як це робити, як це зараз модно роблять «з продюсером». Скажу, що перший «пробний» концерт був у Василькові. Люди подавали записки зі своїми улюбленими піснями у моєму виконанні, і по них я вже орієнтувалася, що саме співати – те, що слухачі таким чином замовляли, те я й співала. – Наскільки часто слухачі, прихильники Вашого таланту говорять: « Ви схожі на мою сестру… на маму»? – Постійно! Все життя так кажуть!.. Нещодавно один чоловік спочатку не одразу зрозумів, що його притягує. За мною дивився і весь час розводив руками: як це так, все робить як моя сестра. З часом я навіть почала замислюватися з цього приводу. Дуже багато людей говорили, що я схожа на їхню матір, на сестер, на жінку. Один чоловік навіть привів із собою жінку: «подивіться, як ви схожі» (а ми – ну, абсолютно різні, навіть смішно!). – Певно, щось таке невловиме Вам дав Бог, що люди бачать щось дуже близьке своїм душам, наче Ви для них, навіть далеко на сцені – рідна людина… – Думаю, що в цьому немає нічого дивного. Я ж зліплена з того тіста, що і всі люди. Так я себе поводжу, так думаю і відчуваю – як увесь український народ. І я впевнена, що якби Бог мені дав, щоб я «купалася, як сир у маслі», була заможною, мабуть, і це мене б не змінило. Може, мені б хотілося винести цього «масла» і всім людям. Я не можу відділити себе від часу, не можу поставити стіну, за якою б я жила, щоб мене не чіпали проблемами. Хоча інколи хочеться...

39


2011

Ніна Матвієнко

óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà, íàðîäíà àðòèñòêà Óêðà¿íè, Ãåðîé Óêðà¿íè, ÷ëåí Ñï³ëêè ê³íåìàòîãðàô³ñò³â Óêðà¿íè

«Я

Ніна Матвієнко: велика фантазерка

була і нею залишилася.

Романтична… надіюся

на казку»

38


Ж 2011

Жіночна, душевна натура, надзвичайний голос, який вже стільки років безпомилково впізнають серед різноманітного українського співу, багатого на красиві голоси. Так, йдеться про жінку-співачку, яку часто називають перлиною серед багатств української творчої скарбниці – Ніну Матвієнко. Родом з багатодітної родини з Житомирщини, Нiна Матвієнко у суворих умовах життя виплекала свою тендітну співочу душу. З 1966 до 1991 року була солісткою народного академічного хору ім. Г.Верьовки, потім – солісткою камерного оркестру «Київська камерата». У 1996-му вона була нагороджена Вищою відзнакою Фонду міжнародної премії імені М.А.Касьяна – орденом Миколи Чудотворця, і вже буквально через рік ще нагорода – Орден княгині Ольги ІІІ ступеня. Нещодавно творча родина Матвієнків – художники, співаки – отримала наче ще одну хвилю народної популярності, адже донька Ніни Митрофанівни – Антоніна Матвієнко – стала однією з участників талант-шоу «Голос країни». Як то кажуть, бува, що талант у дітях не відпочиває, а процвітає!.. Що робить людину насправді успішною, якою є так звана «ціна слави», про людські взаємини та ставлення до життя – на такі складні теми журналісти спілкувалися із відомою співачкою, цікавою особистістю. Та не лише співачкою – актрисою вистав і художніх фільмів, авторкою кількох книжок. Одна з книжок «Ой, виорю нивку широкую!» видана 93-го року: у ній впереміш – роздуми про життя, щоденникові записи, вірші, пісні, ноти, спогади і фотографії. А вже книга 2009 року «Вікнами до неба» наповнена яскравими спогадами та роздумами про ідеологічний рух суспільства, громадську відповідальність. – Ніно Митрофанівно, наскільки солодкою чи гіркою може бути слава? – Звичайно, буває по-різному. І люди різні, і ситуації життєві. Як правило, мої прихильники – люди цивілізовані й культурні… Хоча нещодавно був концерт у

www.business-community.com.ua

VIP ÏÅÐÑÎÍÀ Львівської області: після виступу мене оточили, діти та їхні батьки почали сильно тиснути один одного, насуватися на мене, так що я була вимушена навіть покликати міліціонерів, щоб допомогли навести порядок, мене вивели з тісняви. Хоча, як правило, всі спокійно стають навколо мене, отримують автографи, спілкуються. – Ніколи не жаліли, що почали таку діяльність? Чому саме пісня стала головною у житті? Це – з дитинства? – Якщо спостерігати за дітьми, у кожного є до чогось нахил. Я ніколи не думала насправді: чому я співаю?.. Так повелося. Півні співають, кури співають. Зовсім змалечку заспівала, тому що це рвалося з мене. Спів – це завжди у мене було, як моє життя. Маленькою співала ще у церкві, і радіо вдома «перекрикувала». Домашні сміялися. А що ж його робити: і до свиней залазила, або й тікала в комірчину – й там співала. Я була велика фантазерка і, до речі, нею залишилася. Романтична... надіюся на казку. Шукаю ідилію, дуже люблю, щоб була й чистота, й роскоші. Але в в житті цього немає… – Які часті спогади дитинства? – Дуже довгий час мене переслідувала вранішня прохолода. Я дуже добре це пам’ятаю. Недоспаний з дитинства організм… О 4-ій ранку мати мене піднімала пасти корів, телят. Я сама ще маленька, років 9-10 було – а тут пасти аж 30 телят. І як сонце припече, ґедзина покусає – вони як чкурнуть по кущах! Але ж інколи й виспишся, як телята полягають і можна на куфайці біля них сховатися... – Ви людина емоційна. Яка Ваша найперша сильна емоція ще з дитинства? – Не можу витримати брехні! Проте з дитинства радувала людська щирість. Звичайно, найбільша щирість також іде від батьків. Але я жила в родині із суворим, жорстким вихованням. Батько навіть бив дітей. А я дуже прив’язувалася до людей, шукала щирості, відкривалася людям, хоча життя поверталося різними сторонами. – Ви можете назвати свої улюблені пісні? – Їх так багато! «Ой, у саду соловейко», «Гуляли хлопці, як орли», «Як у лузі, так і в лісі», «На городі явори», «Глибокий колодязь», «Ой, була в мене мати-мачуха», «Рибалка молоденький»… – Як обираєте пісні для Ваших сольних концертів? – Звичайно, хочеться завжди співати улюблене. Справа в тім, що я 21 рік пропрацювала в хорі імені Верьовки, і 21 рік – в камерному оркестрі. Багато співала камерних творів. Народну обробку робила Ганна Гаврилець, а так я в основному співала авторські твори. Отже, окремо власних концертів у мене спочатку й не було. Рідко я могла десь виїхати, навіть і не знала, як це робити, як це зараз модно роблять «з продюсером». Скажу, що перший «пробний» концерт був у Василькові. Люди подавали записки зі своїми улюбленими піснями у моєму виконанні, і по них я вже орієнтувалася, що саме співати – те, що слухачі таким чином замовляли, те я й співала. – Наскільки часто слухачі, прихильники Вашого таланту говорять: « Ви схожі на мою сестру… на маму»? – Постійно! Все життя так кажуть!.. Нещодавно один чоловік спочатку не одразу зрозумів, що його притягує. За мною дивився і весь час розводив руками: як це так, все робить як моя сестра. З часом я навіть почала замислюватися з цього приводу. Дуже багато людей говорили, що я схожа на їхню матір, на сестер, на жінку. Один чоловік навіть привів із собою жінку: «подивіться, як ви схожі» (а ми – ну, абсолютно різні, навіть смішно!). – Певно, щось таке невловиме Вам дав Бог, що люди бачать щось дуже близьке своїм душам, наче Ви для них, навіть далеко на сцені – рідна людина… – Думаю, що в цьому немає нічого дивного. Я ж зліплена з того тіста, що і всі люди. Так я себе поводжу, так думаю і відчуваю – як увесь український народ. І я впевнена, що якби Бог мені дав, щоб я «купалася, як сир у маслі», була заможною, мабуть, і це мене б не змінило. Може, мені б хотілося винести цього «масла» і всім людям. Я не можу відділити себе від часу, не можу поставити стіну, за якою б я жила, щоб мене не чіпали проблемами. Хоча інколи хочеться...

39


ÐÓÁÐÈÊÈ

– Ви хоча б інколи відчуваєте себе особливою людиною? – Ну, кожна людина – особлива… Я вдячна, що у нашій багатодітній родині мені дали народитися. Батько за мамою летів на коняці, повернув з лікарні. Мама цьому дивувалася, і мені навіть казала: «Ніно, ти якась не така, як твої сестри»… Так, коли замислююсь, вважаю, у мене дивна доля. Знаєте, якщо я комусь допомагаю, завжди у людини все виходить. А ось коли мені починають допомагати – ніколи не виходить, все зупиняється. Я шукала відповідь і прийшла думки: мені треба до всього дійти без чужої допомоги, власним трудом. Дуже не люблю, коли починають мене заганяти в якісь рамки, коли люди (навіть дуже близькі!) впевнені у тому, як я маю діяти, як думати, як будувати своє життя… В моєму житті вірних мені людей залишилося дуже мало. Але останніми роками я зрозуміла, в чому полягає моя місія. Навіть якщо я переживаю і хочу жити, як всі люди. Але в мені є дар Божий, найвища ознака щастя на землі – сіяти його у цьому світі своїм голосом, піснями. І я повинна прийняти цей Дар і нести його людям. – Чим Ви особливо пишаєтеся у своєму житті? – Чому найбільше я дивуюся і чим пишаюся в цьому житті – це дітьми. Іншим батькам так тяжко, а у мене в родині швидко виросли діти. Кожен день буду дякувати Господу, що вони продовжують наші справи: Тоня співає, вона красива жінка, яскрава особистість, яка багато чого досягне, син – геніальний художник, який взяв краще від батька, другий син несе молитви за нас до Бога... Діти кращі, ніж батьки. Є момент, коли ти повинен передати спадщину. Найцінніший цей перехід. – Ви успішна людина? Що Ви вкладаєте в поняття успіху? – Найстрашніше сказати: «в мене склалося все так, як я хотіла, а тепер тільки можна вмерти». А я думаю, що все – ще попереду! Я не знаю, що таке успіх насправді… Я кожен день чекаю чогось нового. Я забуваю, що за мною йде по слідах старість, і я її не бачу. Я її відіслала на курорт, нехай відпочиває! (Авт. – сміється). До речі, я не їжджу по курортах, я не знаю, що таке відпочинок – по сьогоднішній день. Я боюся розсла-

40

2011

битися. Проте мені вистачає 10 днів, коли побуваю десь у «Артеку». Там я постійно працюю, проводжу майстер-класи, конкурси… Наприкінці дня ти вже зупинився, а твоя енергія ще за тобою біжить. Я зрозуміла, що цьому немає кінця-краю. Ми не маємо права казати: я вже все зробив. Бо це – певна «програма», а треба програмувати, що завтра буде ще краще. Тоді людина молодіє і духом, і тілом. – Підкажіть Ваш рецепт гармонії в родині і як це збалансувати з роботою? – Коли в хаті чоловік та жінка – однодумці, і вони разом зачинають дітей, обговорюють їхню долю, разом купують дитячу сорочечку, разом тягнуть все «до скроні, до столу». З цього починається благо родини. І до цього привчаються діти. – Нас оточує діловий світ. Як Ви вважаєте, які якості мають бути у лідера, за яким йдуть інші люди? – Довіра і порядність – найвагоміші речі в світі. У будьяких стосунках – чи в бізнесі, чи


ÐÓÁÐÈÊÈ

2011

в політиці, чи в інших структурах – зникла порядність і довіра між чоловіками, джентльменство. Ми у давні часи ніколи не писали папери. Казали – «чесне слово», «їй- Богу», «Хрест святий». Це була найвища ознака клятви. Тепер багато в чому інакше. – А як Ви оцінюєте роль жінки у світі й бізнесі? – Сьогодні, на жаль, «вивернули» жінку в телеефірі, нічого цікавого вже знайти не можна, не лишилося жіночої гідності. Мода диктує умови життя – з цього починається продажність та незахищеність жінки, вона стає об’єктом. А потім її звинувачують, мовляв, вона сама робить вибір!.. Особисто я робила вибір. 17 років за кордон не виїжджала. Певним чином, зберегла свою чистоту. Ані перед ким не винна, сплю спокійно. Не боюся дивитися людям в очі, бо я нікому нічого поганого не зробила, була чесною. Коли мені плюють у спину, я знаю, що попереду у мене є світло. Це обов’язковий закон мого життя... – Ваша донька Антоніна проявила свій талант, голос. А чи проявила вона силу характеру під час шоу «Голос країни»? Чи задоволена, у який зараз вирій потрапила? – У Тоні характер був завжди, хоча й зовсім інакший, ніж мій. Я не можу сказати, наприклад, що вона дуже амбітна. Хоча в усьому хотіла бути кращою. І все робить, щоб бути в центрі уваги. Моя донька дуже добра, весела, гостинна, любить привітати людей. Навіть допомагала всім брати участь у шоу! Привела свою вокальну команду з шоу до хати, вони тут і репетиції проводили. Хочу сказати, що за період шоу Тоня дуже подорослішала, більш навчилася артистизму, впевненості на сцені. Я раніше не думала, що її так притягне естрада. Вона любить співати – любуватися голосом, в ньому жити, переживати. – Якою є Ваша мрія, якщо Ваша доля, Ваше щастя – це спів, який Ви даруєте людям? – Я дуже хочу, щоб врятувався і жив у чистоті і світлі наш слов’янський рід, наша Україна. Наталія Вереснева

www.business-community.com.ua

BLITZ – Що для Вас гроші? – Якщо гроші є – я спокійна, є певність у завтрашньому дню. Якщо їх немає – значить, тепер так треба, завтра – будуть. – Якби була можливість повернутися у Ваші 20 років, що б Ви змінили у житті? – Ні, я не хочу повертатися у те своє 20-річне життя. Зараз мені набагато краще. – У рекламі чого Ви б ніколи не брали б участь? – Я б ніколи не брала участь у тому, що становить протиріччя моїй натурі, моїй совісті.

41


2011

4422


2011

www.business-community.com.ua

ÐÓÁÐÈÊÈ

43


ÐÓÁÐÈÊÈ

44

2011


2011

www.business-community.com.ua

ÐÓÁÐÈÊÈ

45


ÇÄÎÐδß

 îñåíü –

2011

èç ëåòà:

íà äèåòó? Диета – наказание или награда организму? Для того, чтобы получить ответ на такой вопрос, надо не только хорошо изучить свой организм , но и всегда внимательно к нему прислушиваться. Конечно, как и в давние времена, актуально придерживаться золотой середины. – Скажите, пожалуйста, есть ли существенная разница между женским и мужским организмом в разрезе диетологии? – Конечно. Женщины отличаются всем – начиная с характера и строения кожи, мышц и гормонального фона. Их поведенческие реакции связаны с состоянием ферментных иммунных систем. Питание должно отличаться в зависимости от рода деятельности, темперамента, даже времени года. Известно, что люди, у которых сидячая работа, тратят мало калорий, им надо меньше затрат. Женщины частенько говорят, что во второй половине цикла им хочется сладкого, шоколада. Очень часто люди «заедают» стрессы. Но натощак сладкое есть вредно, потому что выхолащивается островковый аппарат поджелудочной железы, где вырабатывается инсулин. Вот и получается, что к определенному периоду жизни происходит истощение, и даже может возникнуть сахарный диабет. Если хочется сладкого, то его лучше оставлять на десерт, кроме того – заменять черным шоколадом. В диетологии он незаменим, поскольку снижает холестерин. А молочный и белый шоколад больше подходит детям. Еще что касается женского организма, то женщины более ранимы, кроме того, у них есть определенные периоды в жизни – беременность, рождение детей, – когда необходимо усиленное питание. Однако иногда вес набирается слишком быстро. И потому много пациенток обращается с проблемой снижения веса в послеродовый период. Важно в этот период заставить организм перестроиться, чтобы накопительные процессы были меньшие, чем затраты. Мужчины – это, как правило, добытчики, экономисты, спортсмены. Те, которые много работают, занимаются бизнесом. Многим для выработки гормонов нужен белок. Для наращивания мышц они употребляют много белков. Потому они, в основном, мясоеды. Мясо, рыба являются стимулятором энергии. Но известно, что переизбыток мяса молодых животных, навары, бульоны, могут привести к подагре – болезнь обмена веществ, когда воспаляются суставы, мочевая кислота откладывается в оболочках, в локтевых суставах. Кроме того, есть моменты патологии, связанные с группой крови – об этом существует отдельная теория, к которой стоит прислушаться. Я лично раньше относилась к этому скептически, но когда сама занялась анализом, в котором задействовала данные родных и близких, пациентов, поняла, что в этом действительно есть смысл. Питание мужчин и женщин отличается, кроме прочего, по объему. И не стоит забывать, что основной момент нам дает генетика – то, что заложено родителями. Потому очень хотелось бы призвать молодежь, чтобы не было чрезмерного приема «энергетиков», чипсов, сухариков с приправами. Они стимулируют аппетит, а добавки, ароматизаторы, глюконат натрия – являются сокогонными. Выходит, что человек получает ненатуральную пищу.

46

Инна Павлик,

гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, диетолог, специалист клиники «Борис» с 16-летним стажем

– Это может отражаться на детях? – Из-за красителей и добавок начинает изменяться иммунная система, возникают аллергические реакции. Когда сегодня рождается ребенок, его общее состояние не 8-9 баллов, как мы привыкли лет 15-20 назад. На сегодняшний день если малыш на 4-5 баллов – акушеры радуются. Вредные привычки – курение, наркомания, пирсинги, распространение гепатита, – влияют на здоровье поколения. Еще Гиппократ, врачеватель, говорил, что в питании есть основных три позиции: режим, умеренность и разнообразие. – Каких так называемых «диет» стоит избегать? – Меня часто спрашивают: полезно ли посидеть на арбузной диете, поголодать? Все это имеет свои минусы. Есть разные диеты. Бессолевая диета, при болезнях почек, есть «5-й стол» при камнях в почках, «9-й стол» – при диабете. Традиционный «15-й стол» – общий, в котором все должно быть разумным. Под словом «диета» я подразумеваю рациональное питание, при котором сбалансировано количество белков, углеводов и жиров. Существуют теории о раздельном питании, сыроедении... Но если даже здоровый человек будет употреблять только сырую пищу, у него поджелудочная железа не сможет нормально


2011

работать – будет вздутие, урчание, повышенное газообразование. Потому термически обработанная пища более щадящая для организма. Жирная пища, жареная, копченая, требующая много жирных кислот, усиливает желчевыделение. А застой желчи провоцирует холециститы с образованием камней в желчном пузыре. В клинике «Борис» мы обычно «готовимся» к праздникам, после которых обычно жалуются на колики от переедания. В питании очень важно, чтобы не было ночных и поздних перееданий. После плотных ужинов, когда человек целый день голодал, а потом переполняет желудок и начинает отдыхать – сидеть, ложиться – у него происходит заброс пищи в пищевод. В результате люди обращаются к медикам с жалобами на изжогу, тяжесть, плохой запах изо рта. Иной раз симптомы (ощущение кома в горле, кашель) приводят пациента к пульмонологу, к ЛОРу – а оказывается, что у него проблемы с пищеварением. Некоторые усердно ежеминутно считают калории – считают, что таким образом нужно вести свое питание. На это, навреное, нужно иметь много времени... Но если взять общие цифры, то можно сделать такие выводы. В целом нужно съедать, скажем, зрелому мужчине от 1800-2000 Ккалл. Все, что сверх – будет откладываться в жир. Чем чаще человек ест, тем меньше происходит застой желчи. Поэтому приемлемо кушать 4-5 раз в день. Полезно: небольшая порция гречневой или геркулесовой каши с сухофруктами утром, стакан зеленого чая, творожок. «Перекусоны», постоянное жевание жвачек, орешек, чипсов, поп-корнов – это вредно. Второй завтрак – фрукты или сок. На обед – салат с растительным маслом, кусочек мяса, рыбы. Можно выпить йогурт, скушать сендвич, круасан, гарнир – рис с овощами, овощи-гриль. В зимнее время полезны винегреты, квашеная капуста (где есть витамин С). Не переедать на ночь, не кушать пирожные. Это и неполезно, и лишний вес. У кого есть возможность, хорошо пробежаться

www.business-community.com.ua

ÇÄÎÐÎ嫧 или пройтись вокруг дома. Тренажеры, аквааэробика, бассейны – это все благоприятствует продолжительности жизни, обмену веществ, поддерживает тонус, уменьшает сопутствующие заболевания. – Что нужно учитывать при переходе с летнего на осеннее время? – В этот «переходной» период у нас снижается иммунитет. Летом мы расслабляемся, во время жары могут снижаться защитные свойства нашей иммунной системы. В жару гибнут иммунные бифидо- и лактобактерии. Особенно тяжелый период – выход на работу после отпуска, когда на человека обваливается гора работы. В этот период желательно в рацион постепенно вводить соки. Кроме того, на фоне постоянных стрессов – бессонницы, головные боли, вегетососудистые дистании. Работа в душных помещениях, поголовная компьютеризация. Потому в период перехода с весны на лето часто идет обострения ОРЗ, ОРВ и вспышки гриппа. Осенью часто обостряются гастриты, язвенные болезни. – Как этому можно противостоять? – Следует использовать обволакивающие вещества. Очень полезно семя льна – народный метод. Его можно и заваривать, и измельчать в виде порошка и принимать натощак. Бананы содержат сератонин – они улучшают настроение, потому мы рекомендуем есть по банану в день. Очень полезны сухофрукты – финики, инжир, изюм, которые содержат калий, магний, улучшают иннервацию мышц. Очень полезен творог и кисломолочные продукты. Кроме того, я сторонница домашних йогуртов. Конечно же, овощи, растительное масло. Жиры рафинированные – вредны, особенно пальмовое масло, которое может влиять на обмен веществ. Поэтому питание правильное, рациональное, дробное и умеренное – это залог здоровья. – Человек на значительную часть состоит из воды. Посоветуйте, какую воду пить? – Постоянно минерализированные воды нельзя употреблять, поскольку меняется состав нашей эмали, может возникнуть кариес. Вода должна быть более нейтральной. Многое зависит также от кислотообразующей функции желудка. Если у человека повышена кислотность, стресс, предъязвенное состояние, мы рекомендуем щелочные воды – «Лужанскую», «Поляна Квасова», «Боржоми». Для пониженной кислотности – «Миргородскую». Если нейтральная – «Бонаква», «София Киевская». Есть теория о том, что надо пить дистиллированную воду, а также талую, структурированную, то есть очищенную – убираются радикалы, тяжелые металлы. В каждой теории есть доля правды. Хочу отметить, то наиболее важно, чтобы эта вода не имела кишечной палочки и бактерий. – Если заморозить воду, понижается процент заражения? – Некоторые бактерии выдерживают заморозку, просто вода улучшается по свойству, по структуризации. Но все-таки рекомендуют пить кипяченую или отстоянную воду, особенно детям. Если это закрытый проверенный артезианский колодец, то можно и сырую. – Нужно ли учитывать свои особенности или лучше сразу идти к врачу, чтобы он назначил диету? – С учетом сегодняшнего повального увлечения интернетом, пациент иногда задает такие вопросы, что доктор начинает сам сомневаться. Часто интернет сбивает с толку, усугубляя негативное состояние. Порой приходят люди с онкофобией, чувствуют, что симптоматика какой-то болезни у них уже есть – а причина оказывается совсем иной. Иммунология шагнула вперед. На базе нашей клиники есть наработки, тонкие анализы о работе поджелудочной, элластазы, гормоностатус, онкомаркеры на разные органы. В этом досконально должен разобраться специалист. Если человек захотел самостоятельно попробовать какую-то щадящую диету, то следует проконсультироваться со специалистом. Это связано, среди прочего, с индивидуальными генетическими особенностями. Так что если вы чувствуете дискомфорт, тревогу, то всегда лучше до самолечения или выбора диеты проконсультироваться со специалистом. Наталия Вереснева

47


ÐÓÁÐÈÊÈ

48

2011


2011

Ýäóàðä Ìàòâèé÷óê:

«Îäåññà äîëæíà áûòü

êóëüòóðíûì

öåíòðîì Óêðàèíû»

Нестандартная личность находит нестандартные методы и приемы управления. Возможно, такой комментарий будет вполне уместным к разговору о профессиональной деятельности Эдуарда Леонидовича Матвийчука, который за период деятельности проявил себя в разных ипостасях, а в настоящее время занимает должность главы Одесской областной государственной администрации. – Одесса – специфический город. Весело ли Вам здесь работается? Тем более, что Вы – уроженец другого региона Украины, и за годы деятельности была возможность провести сравнение с разными украинскими областями, определить разницу. – Я достаточно долгое время работаю в Одессе.. Мне очень нравится этот регион, одесситы, то культурное и историческое ческое достодосто яние, которое возникло икло и сохранилось здесь. По моему ему мнению, Одесса должна быть культурным центром Украины, и сейчас ОдесОдес ессская областная государственная ударственн ннаая нн ая администрация проводит целый оводит ц ел ый ел комплекс мероприятий тий для длля ля того, того, чтобы осуществить эту ту цель. цеель ль. – Недавний Одесский ессски кий й международный кинофестиваль оф фес е ти т валь льь прошел под патронатом ат тро рона нато том губернатора. Какие фильмы киее фил ф ильм ильм ил ьмы ы лично Вы увидели из конкурсной программы кинофестиванофестиваля? Расскажите, каким ким образом принимали участие в этом конкурсном празднике. – Этот фестиваль имеет важнейшее значение не только для культурной сферы Одесской области и в целом Украины, но и для сферы туризма. На это событие съезжаются любители киноискусства со всего мира. www.business-community.com.ua

Я принял участие в торжественной церемонии открытия фестиваля, где меня попросили вручить приз знаменитому российскому культурному деятелю Никите Михалкову. Лично я люблю французский кинематограф, но конкурсная программа фестиваля позволила ознакомиться с лучшими картинами, представлявшими творческие режиссерские школы многих стран. Я считаю, одна из основных особенностей Одесского международного кинофестиваля – каждый мог для себя найти то, что ему пришлось бы по вкусу. – Какие перспективы Вы видите для области в этом фестивале и в проведении подобных мероприятий? – Отрадно, что именно Одесса стала тем городом, где проводится такое масштабное событие. Но это – не единственное культурное событие такого рода и уровня, которое запланировала Одесская областная государственная администрация на Одесщине… Так, недавно в Оперном театре зрители увидели проект «Большая разница». В планах у нас – грандиозный областной фестиваль-конкурс самодеятельных коллективов, Одесская недделя де ля высокой моды. Успешно состоялись гастроли мастеров театрального искусства и скусства на районных и сельских сценах Одесской области. Есть Есть Ес тьь еще еще щ ряд рядд идей, реализацией занимаемся. ид дей ей,, ре р ааллиз и ац а ией й которых ко к отто оры оры р х мы ы ссейчас ейччаас зза ей ани нима м еем мся. с я. ся Каково отношение сохранению – Ка К ково ко во о Ваше Ваш аше от тно оше шени ние как личности к сох хра ранению исторической р ри ческ че ской ой архитектуры, арх а рхит и ек ит екту ту уры ы, и Ваша политика как чиновника – Одесском регионе? в Од Одес есск ском ом р рег егио ионе нее? считаю, культурное Одесской области – Я сч счит итаю аю,, чт что о ку куль льту турн рное ое наследие нас н а леди д е города горо р да Одессы Оде О десс с ы и Одес сск ской ой о обл блас асти т ддолжно до л н лж но о быть быт ытьь сохранено сохр со хр ран анен ено о – ведь ведь это это то, то, что что досталось ддос оста тало лось сь нам нам от от наших нааши шихх предков, пред пр едко ков, в, наша много ин аша задача это сохранить. сохр со хран анитть. В Одесской Оде д сс сско ко к ой области об бла ласт сти и есть есть очень оче о чень че нь м мно ного го истоист и стоорической архитектуры, вот например, при поездке в Болградский Б лградс Бо дсски кий район райо ра йон я всегда посещаю удивительный собор, который устоял в годы, когда религия, мягко говоря, не приветствовалась. Эта святыня сейчас открыта для людей, и туда часто приезжают туристы. – Каковы в целом экономические перспективы региона? – Мы уже имеем статистические данные по первому полугодию. Согласно этой информации, объемы промышленного производства Одесской области сократились на 15,3%. На этот показатель, как известно, основное влияние оказала остановка производства нефтепродуктов с октября прошлого года предприятием «Лукойл-Одесский нефтеперерабатывающий завод». Это предприятие даже в прошлом году давало 23-26% от общего объема производства в области. Сейчас Одесская облгосадминистрация

51


ÐÓÁÐÈÊÈ

2011

}д3=!д l=2",Lч3*, г3Kе!…=2%! nде““*%L %Kл=“2,

50


ÏÐÎÌÅÍÀÄ

2011

Ýäóàðä Ìàòâèé÷óê:

«Îäåññà äîëæíà áûòü

êóëüòóðíûì

öåíòðîì Óêðàèíû»

Нестандартная личность находит нестандартные методы и приемы управления. Возможно, такой комментарий будет вполне уместным к разговору о профессиональной деятельности Эдуарда Леонидовича Матвийчука, который за период деятельности проявил себя в разных ипостасях, а в настоящее время занимает должность главы Одесской областной государственной администрации. – Одесса – специфический город. Весело ли Вам здесь работается? Тем более, что Вы – уроженец другого региона Украины, и за годы деятельности была возможность провести сравнение с разными украинскими областями, определить разницу. – Я достаточно долгое время работаю в Одессе.. Мне очень нравится этот регион, одесситы, то культурное и историческое достояние, которое возникло и сохранилось здесь. По моему мнению, Одесса должна быть культурным центром Украины, и сейчас Одесская областная государственная администрация проводит целый комплекс мероприятий для того, чтобы осуществить эту цель. – Недавний Одесский международный кинофестиваль прошел под патронатом губернатора. Какие фильмы лично Вы увидели из конкурсной программы кинофестиваля? Расскажите, каким образом принимали участие в этом конкурсном празднике. – Этот фестиваль имеет важнейшее значение не только для культурной сферы Одесской области и в целом Украины, но и для сферы туризма. На это событие съезжаются любители киноискусства со всего мира. www.business-community.com.ua

Я принял участие в торжественной церемонии открытия фестиваля, где меня попросили вручить приз знаменитому российскому культурному деятелю Никите Михалкову. Лично я люблю французский кинематограф, но конкурсная программа фестиваля позволила ознакомиться с лучшими картинами, представлявшими творческие режиссерские школы многих стран. Я считаю, одна из основных особенностей Одесского международного кинофестиваля – каждый мог для себя найти то, что ему пришлось бы по вкусу. – Какие перспективы Вы видите для области в этом фестивале и в проведении подобных мероприятий? – Отрадно, что именно Одесса стала тем городом, где проводится такое масштабное событие. Но это – не единственное культурное событие такого рода и уровня, которое запланировала Одесская областная государственная администрация на Одесщине… Так, недавно в Оперном театре зрители увидели проект «Большая разница». В планах у нас – грандиозный областной фестиваль-конкурс самодеятельных коллективов, Одесская неделя высокой моды. Успешно состоялись гастроли мастеров театрального искусства на районных и сельских сценах Одесской области. Есть еще ряд идей, реализацией которых мы сейчас занимаемся. – Каково Ваше отношение как личности к сохранению исторической архитектуры, и Ваша политика как чиновника – в Одесском регионе? – Я считаю, что культурное наследие города Одессы и Одесской области должно быть сохранено – ведь это то, что досталось нам от наших предков, и наша задача это сохранить. В Одесской области есть очень много исторической архитектуры, вот например, при поездке в Болградский район я всегда посещаю удивительный собор, который устоял в годы, когда религия, мягко говоря, не приветствовалась. Эта святыня сейчас открыта для людей, и туда часто приезжают туристы. – Каковы в целом экономические перспективы региона? – Мы уже имеем статистические данные по первому полугодию. Согласно этой информации, объемы промышленного производства Одесской области сократились на 15,3%. На этот показатель, как известно, основное влияние оказала остановка производства нефтепродуктов с октября прошлого года предприятием «Лукойл-Одесский нефтеперерабатывающий завод». Это предприятие даже в прошлом году давало 23-26% от общего объема производства в области. Сейчас Одесская облгосадминистрация

51


ÐÓÁÐÈÊÈ

планирует предпринять меры для того, чтобы остановка предприятия, владелец которого находится за рубежом и управляет компанией оттуда, не повлияла на экономику региона. Поэтому мы сейчас работаем над реализацией в Одесской области еще ряда проектов, которые направлены на развитие экономики. В частности – это создание индустриальных парков. Также наша ключевая задача – развитие отраслей промышленности, ориентированных на внутренний рынок. К примеру, в городе БелгородДнестровский находится ОАО «Гемопласт», основной продукцией которого является медицинское оборудование из полимерных материалов и разовые шприцы – это та продукция, которой можно и нужно обеспечивать наши медицинские учреждения. Я считаю, что в рамках действующего законодательства мы должны лоббировать интересы наших предприятий. Такой опыт у нас уже есть – например, наш заказ на Ильичевском заводе автоагрегатов дал не только объемы, но и подтолкнул к расширению номенклатуры. Сегодня на этом предприятии происходит переориентация на производство грузовых автомобилей и автобусов большой вместимости. – По итогам уборочной кампании 2010 года Одесская область дала хороший урожай. Какая ситуация в сельском хозяйстве в этом году? – В сельскохозяйственную отрасль в текущем году Одесская областная госадминистрация выделила колоссальные средства – 30-40 миллионов гривен. В качестве примера отмечу, что в других областях на эту отрасль выделяется на порядок меньше. Мы провели работу по оснащению региона техникой – с 30% скидкой за счет областного бюджета аграриями закуплены сотни комбайнов и высокопроизводительных сельскохозяйственных тракторов. Кроме того, уборочная кампания была полностью обеспечена горюче-смазочными материалами. В этом году, благодаря сотрудничеству с банками, сельскохозяйственным производителям обеспечены лучшие, чем в прошлом году, условия кредитования. В сельское хозяйство области привлечено кредитных ресурсов на 500 миллионов гривен, что в 3,2 раза больше, чем в прошлом году. Во исполнение Программы «Зерно Одещины» за средства областного бюджета аграрием вручены 164 высокопроизводительных трактора с 30% компенсацией расходов на их приобретение, что в целом составило 32 миллиона гривен. – Различные виды Вашей деятельности говорят о Вас как о весьма интересной личности. Преподавание, таможня, футбол, журналистика, высокие должностные кресла… Какое продолжение в Вашем случае возможно у такого логического ряда? К чему Вы стремитесь? – Моя первая работа была учителем физики в сельской школе. Помню, как отец привез меня в маленький курортный городок Ясиня. Расцеловал, дал десять рублей и уехал. Вот так началась моя самостоятельная жизнь. Конечно, было очень сложно. Я же городской человек, а тут – сельский уклад, ни знакомых, ни друзей, ни денег! И я один должен был как-то выживать, но сейчас я отцу за это благодарен.

52

2011

В таможню я пришел работать в 1988 году. В то время я работал в школе, решил попробовать себя, и самое интересное, что приняли! Понимаете, таможня, если откинуть мифы, которыми уже обросла эта профессия, все-таки давала больше возможностей реализовать себя с чисто мужской точки зрения. Есть такие профессии, которые формируют в тебе и мужественность, и принципиальность, и ответственность. На таможне я получил три досрочных звания. В первые же полгода у меня были лучшие показатели по стране, обо мне писали в центральных газетах. Я, наверное, был единственным человеком, который ушел по собственному желанию. Просто написал заявление – и все. Хотя, догадываюсь, что многие вздохнули с облегчением. Пункт пропуска Чоп, где я служил, был главными воротами в Европу. Потом я исполнил свою юношескую мечту – стал президентом футбольного клуба. И увидел то, что тогда меня поразило до глубины души: в том футболе было очень мало от самой игры. Вокруг одни интриги, чего категорически не приемлю. Я в жизни очень часто менял род деятельности: был и спортсменом, и бизнесменом, и президентом футбольного клуба, и народным депутатом. Я сейчас часто ловлю себя на мысли, что, работая с разными людьми, в разных сферах, ты как будто проживаешь несколько жизней! Я не занимаюсь чем-то просто ради того, чтобы заниматься. Это как у Экзюпери: «Зачем заниматься чем-то, если не отдаваться этому без остатка». Я открыто говорю об этом, потому что у меня нет никаких личных интересов в Одессе, кроме одного – работать на благо людей. На сделку с совестью никогда не пойду! У меня нет здесь бизнеса, старых, тянущихся и сомнительных отношений. Я с чистого листа могу говорить с любым одесситом – для меня все равны. И, поверьте, могу принять любое решение, если оно будет необходимо для благополучия города и области. Наталия Вереснева


2011

www.business-community.com.ua

ÐÓÁÐÈÊÈ

53


ÐÓÁÐÈÊÈ

54

2011


2011

Начиная разговор об Одессе, хочется начать со слов Михаила Жванецкого: «Нет! Все-таки что-то есть в этом городе!» Это «что-то» – скажем по-французски «шарм» – присутствует и в характере людей, и в их языке, и даже в городских постройках. …Согласно легенде, название города происходит от древнегреческой колонии Одессос. Археологические находки подтверждают, что жители этой территории были всегда связаны с пространством Средиземного моря. В средневековье эта территория переходила из рук в руки – печенеги, половцы, Золотая Орда, Крымское Ханство, Великое Литовское Княжество и т.д. Первое письменное упоминание о поселении на территории сегодняшней Одессы датируется 1415 годом и говорит о татарском портовом поселении с названием Кацзубеи (позже – Хаджибей). После перемирия в Яссах (1791), под конец русско-турецкой войны, Одесса оказалась под господством России. В 1795 г., согласно декрету императрицы Екатерины II, на месте порта Хаджибей был заложен порт Одесса. При строительстве ключевую роль сыграли эмигранты из охваченной революцией Франции – князь А.-Е. Ришелье, генерал Л.А. Ланжерон и Д. Дерибас. XIX век был для Одессы периодом интенсивного развития. Своим фантастическим ростом она обязана, в основном, порту и торговле хлебом. Уже в 1796 году, когда был разрешен вывоз пшеницы за границу, начал резко расти объем внешней торговли. К 1812 году он достиг 25 млн. рублей, а введение в 1822 году губернатором Ланжероном права беспошлинного ввоза товаров (Порто-Франко) позволило за последующие 30 лет увеличить торговый оборот почти в 30 раз. Число жителей выросло с 9 тыс. в 1803 г. до 500 тыс. в 1904 г. Эмигранты, которые прибывали в город со всей Российской империи, Балкан и Греции, создали в нем небывалый культурный тигель. В 1865 г. в Одессу пришла железная дорога – в 1870 г. была проложена ветвь до Киева. Перед революцией здесь действовало около 500 предприятий.

www.business-community.com.ua

Îäåññû Если вернуться к строительству, то много интересного есть в истории и просто жилых домов Одессы, кстати, имевших когда-то собственные имена по фамилии владельцев: например, в прошлом веке в числе наиболее уважаемых была семья хлеботорговцев Папудовых. Тысячи пудов хлеба пошли в Одессу в мешках чумацкими шляхами и водным путем: Днепром, Днестром, Бугом. К тому времени порт принимал 1100 судов в год! Постоянно строились новые хлебные магазины, но их было недостаточно. Сдача внаем помещений под магазины была выгоднее эксплуатации жилья, и многие переделывали квартиры под зернохранилища. Так, богачи Сабинские сдали под хлеб свой дворец на углу Елисаветинской и Преображенской! Биндюжники сваливали мешок за мешком за дверь, под которой красовалась мраморная доска с гербом... Были случаи, что помещения до того нагружались хлебом, что разваливались стены, как это случилось с магазином, принадлежавшим градоначальнику Левшину. В 1859 году для составления подробного проекта Положения для Одессы был образован комитет, в который вошел один из замдиректоров Черноморского акционерного общества Константин Папудов. Целесообразно было строить специальные дома, что и сделал Папудов, один из китов хлебного экспорта, открывший свой торговый дом еще при Дюке де Ришелье. Первоначально в построенном им доме были громадные зерновые амбары, позже дом перестраивался – и стал самым большим в городе. Как бы моделируя Одессу в миниатюре, дом состоял из частей, несхожих функционально и даже по внешнему облику. Пристойные магазины и прочие заведения – по торцу, обращенному к улице Преображенской. Величественный барский особняк – со стороны Соборной площади. Доходный дом – со стороны Полицейской площади. Разнообразные службы – во дворе. В высоких парадных залах «барского особняка» собирался бомонд, а в доходном доме ютились конторщики и счетоводы. Дом Папудова сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. Его восстановили без архитектурных излишеств и только наполовину. Во второй половине 70-х годов ХХ столетия городские власти дали разрешение группе энтузиастов во главе с инженером Одесского Гипропрома Г. Лернером надстроить недостающие два этажа. Перед проектировщиками стояла непростая задача, т.к. несущие стены здания были слабыми. Г. Лернер предложил очень изящный выход из положения. Балки-струны, тонкие и высокие, были уложены вдоль дома от одной наружной стены к другой, а облегченные перегородки между квартирами были сделаны из камыша. Когда работы были почти закончены, возник пожар, и надстройка сгорела!.. Пожарное управление отказывалось дать разрешение на продолжение работ. Много крови пришлось попортить Г. Лернеру и компаньону строительства Г. Бендерскому, чтобы оставить без изменения проектную документацию и закончить строительство. ...Дом Папудова расположен в центре города. В нем сохранились высокие ажурные двери парадных входов и лестничные клетки из белого мрамора, просторные квартиры с высокими потолками и паркетными полами. Сейчас город опять бурно строится. И опять большим домам дают собственные имена. Правда, теперь это уже не имена богатых владельцев, а запоминающиеся броские названия. Например, дом «Мерседес» – группа высотных зданий, расположенных вокруг вертикальной оси под углом 120 градусов, напоминающая знаменитую эмблему. Или дом «Белый Парус» – прекрасно смотрящееся с моря белоснежное «полотнище». Или «Семь Самураев» – дом с причудливыми башенками-головками… А Одесса по-прежнему – жемчужина у моря. Ирина Килко

55


2011

Îäåñüê³

áðåíäè:

â³ä äå гáàñà -

äî ×êàëîâà

Центр Одеси свого часу був символом прогресу та невтомного підприємництва. Сьогодні він дозволяє багатьом жити за рахунок своєї історичної спадщини та «магнітної атмосфери». Його брендовий статус притягує до себе мільйони туристів.

56


2011

У 1794 році задля збереження державних кордонів та посилення торгівлі адмірал російської армії Йосиф де Рібас заклав сучасну Одесу. Вулиця Дерибасівська з’явилася у місті фактично тоді ж. Згодом вона успадкує ім’я засновника міста та спершу виникне як Гімназистська у 1804 році. У цій назві немає нічого дивного, адже саме тут було засновано першу поза межами імперської Росії гімназію для дворянських дітей, де викладав сам автор періодичної системи елементів - Дмитро Менделєєв. Історія подальших перейменувань вулиці продовжувалась довгі роки; кожна нова зміна назви була своєрідним віддзеркаленням навколишніх подій. У 1814 році вона стає де Рибасівською, три роки потому – просто Рибасівською. 1920 рік приніс чергову зміну назви на честь діяча німецького робітничого руху – вулиця Ласcаля. Після загибелі льотчика-випробувача Валерія Чкалова - названа на його честь. Лише у 1941 році вулиця отримує свою остаточну, теперішню назву. Від моменту створення вона володіла особливим шармом. Та навіть вимощені камінням кристалізованої лави Везувія помости ніколи не мали на меті створити ореол зарозумілої зверхності. Тут більше спрацьовував тверезий та практичний підхід. Кораблі, що відвантажували зерно у Неаполі, задля збереження баласту наповнювали свої трюми надміцною вулканічною породою. За дивним збігом обставин, Дерибасівська, яка не має виходу до моря, доволі вузька та коротка за розмірами, перетворилася для одеситів у центр міста. Це був престижний за всіма канонами район, де з’являлись будівлі лише витонченої архітектури, особливий дух краси та підприємництва притягував до себе всіх, хто хотів побачити справжню Одесу або тих, хто прагнув поринути у вирій та стати її частиною. Це було місце, де полюбляла збиратися молодь та ко-

www.business-community.com.ua

ÐÅÒÐÎ For a long period of time the center of Odessa used to be a symbol of progress and tireless free enterprise. Nowadays it allows many to live off its historical heritage and magnetic atmosphere. Its brand status attracts millions of tourists. There is hardly any odessit in the world who would not tell you how to get to Derybasivska. In 1794, in order to preserve national borders and boost external trading, Russian Army Admiral Jose de Ribas founded modern Odessa. Derybasivska Street, in fact, appeared in the city almost at the same time. Later on, it would inherit the name of the city founder but before that it appeared as Himnazystska Street in 1804. There is nothing surprising in the title, since it was the very place where the first school for noble children outside of imperial Russia was founded. The creator of the periodic table of elements Dmitri Mendeleev was himself a teacher at that school. The history of further street renaming continued for many years. Each new title modification reflected the surrounding course of historic events. In 1814 it became de Rybasivska Street, three years later it was just Rybasivska Street. The year 1920 brought another name change - Lassal Street - in honor of the German labor movement activist. After the death of test pilot Valery Chkalov, the street was again renamed after his name. Finally in 1941, the street regained its final, present name. Just after its appearance Derybasivska Street possessed some special charm. However even its sidewalks, paved with stones of Vesuvius crystallized lava, never intended to create an aura of arrogant superiority. In this case more sober and practical approach worked out. Ships that transported grain to Naples, in order to preserve their ballast filled their holds with heavy, rugged volcanic rock. By strange coincidence, Derybasivska Street, which was relatively narrow and short in size, and with no outlet to the sea, eventually became the city center. By

57


ÐÅÒÐÎ жен, хто бажав приємно провести час. В навколишніх ресторанах подавали вишукані вина, а запах кави з прилеглих кав’ярень приємно змішувався з ароматом свіжої випічки, яка щойно вийшла з лона печі пекарні Замбріні. Салони краси та цирульні були завжди готові прийняти клієнтів – місцевих та гостей, що оселялися у тутешніх готелях. Одним з таких готелів був «Пасаж», який став своєрідним фінальним етапом еволюції торгових приміщень на перетині з вулицею Преображенською. Збудований за рекордні 2 роки, він символізував прогрес механіки та інженерії, а разом з тим підсилював романтичний дух суспільства, його віру у світле майбутнє. 132 номери за ціною від 1 до 8 рублів були виконані у розкішному тогочасному стилі. У готелі було своє центральне опалення, електрика, ванни та електричний підйомник (ліфт), діяло поштове відділення. Практично з моменту свого відкриття «Пасаж» був приречений стати найкращим готелем Одеси. Трохи скромнішим за своїм розмахом оздоблень та можливостей був готель «Великий Московський» на Дерибасівській, 29. Зведений у 1904 році на піці готельного буму в Одесі «Новий Московський» своїми більш ніж ліберальними цінами заохочував навіть місцевих жителів оселятись тут на постійній основі. Перший поверх приміщення був зайнятий торговими представництвами чайних, лампових та галантерейних магазинів. Вже у радянську епоху тут оселився кондитерський магазин «Золотий ключик», який торгував найкращими на той час цукерками фабри-

58

2011

all means it was a prestigious area where only building of elegant architecture appeared. The special spirit of beauty and entrepreneurship magnetized everyone who wanted to see real Odessa or those who sought to plunge into this world and become a part of it. It was the place where young people preferred to meet and everyone who was looking for a good time. Fine wines were served in restaurants, the smell of coffee from nearby cafes mixed pleasantly with the aroma of fresh buns from Zambrini bakery. Beauty salons and barber shops were always ready to serve their customers – city dwellers and guests who stayed in local hotels. «Passage» hotel was one of them. It was the final stage in the evolution of commercial premises at the intersection with Preobrazhenska Street. Being erected in a record of two years, it symbolized the progress of mechanics and engineering, moreover, it deepened the romantic spirit of society, its faith in a brighter future. 132 rooms with prices ranging from 1 to 8 rubles were made in luxurious style of that time. The hotel had independent central heating, electricity, baths and electric lifter (elevator). The inner post office was always at service as well. Just from the moment of its grand opening «Passage» was doomed to become the best hotel in Odessa. «Great Moscow» hotel on Derybasivska 29 was a little more modest by its set of decorations and technical possibilities. Built in 1904 during the hotel boom in Odessa «Great Moscow», with the prices more than liberal, encouraged even the locals to settle here permanently. The first floor of the building was usually occupied by


ÐÓÁÐÈÊÈ

2011

ки імені Рози Люксембург. Також там знаходився кінотеатр «Хроніка», що спеціалізувався на показі документального кіно. Сьогодні приміщення готелю закинуте. Плани створення тут нового п’ятизіркового готелю залишаються лише на папері. Значною долею свого майже міфічного статусу Дерибасівська завдячує О. С. Пушкіну. У 1823-24 рр, знаходячись на одному з етапів свого південного заслання, він працював секретарем генерал-губернатора у будинку №24. Талант, який все чіткіше відкривав своє обличчя, збирав довкола армію своїх шанувальників, його молодий, розпалений та неконтрольований темперамент поповнював лави ненависників не менш активно. Незважаючи ні на що, Пушкін став важливою сторінкою тутешньої історії. Навіть сьогодні левову частку туристичних прибутків Дерибасівської, як і самої Одеси, складають шанувальники російського поета. Сучасна Дерибасівська являє собою доволі хаотичний набір закладів харчування (від розкішних ресторанів до прозаїчних беляшів); стихійної торгівлі, що до певної міри різко контрастує або вписується в старовинну архітектуру; ряди пам’ятників та, звичайно ж, туристів. Їх досі мільйонами притягує до себе брендовий статус вулиці. Але вони прибувають сюди подивитись на здобутки минулого та особисто пройнятись місцевим духом та шармом, за рахунок якого виживає вулиця, а разом з нею і все місто, яке Олександр Сергійович свого часу романтично звав «Європа». Сергій Світлоокий

www.business-community.com.ua

tea, lamps and haberdashery shops. Later on, in the soviet time, «Zoloty Kluichyk» shop functioned where the best confectionary, produced by Rosa Luxemburg factory, was sold. Apart from the shop, there was also a cinema named «Chronicle». It specialized in documentary films. Today the premises of the former hotel are abandoned. The plans for creating a new five-star hotel remain only on paper. The significant part of Derybasivska Street myth status truly belongs to Aleksandr Pushkin. In 1823-24, staying in Odessa as a part of his southern exile, he worked as a secretary of the governor general in the house number 24. His boundless talent that was clearly opening its face gathered around an army of fans while his young, excited and uncontrolled temperament replenished the ranks of his haters no less active. Despite anything, Pushkin was a significant page of the local history. Even today the bulk of tourist revenues that Derybasivska Street as well as Odessa receive comes from the admirers of Russian great poet. Modern Derybasivska Street looks rather like a chaotic set of dining options (from luxury restaurants to prosaic belyashies), spontaneous trade (that contrasts, to some extent, or fits the ancient architecture or rows of monuments) and, of course, tourists. There are still millions and millions who are attracted by the street brand status. However, most come here to learn the achievements of the past and enjoy the local spirit and charm by which the entire street survives, as well as the whole city which Alexander Pushkin once romantically called «Europe».

59


ÐÓÁÐÈÊÈ

60

2011


2011

www.business-community.com.ua

ÐÓÁÐÈÊÈ

61


ÐÓÁÐÈÊÈ

62

2011


2011

www.business-community.com.ua

ÐÓÁÐÈÊÈ

63


ÍÅ ÏÐÎ ÍÀÑ

«Ðîëü êóëüòóðû

2011

â ýòîì è çàêëþ÷àåòñÿ:

îíà äîëæíà

îáúåäèíÿòü ëþäåé» Сложности отношений между Россией и Украиной схожи на отношения в семье: чего не бывает… Потому множество проблемных вопросов находят решения при помощи социально-культурных отношений двух держав. Именно на эту тему журналисты пообщались с руководителем Представительства Россотрудничества в Украине Константином Павловичем Воробьевым. – Каковы функции Представительства Россотрудничества в Украине? – Россотрудничество – это Федеральное агентство, которое занимается вопросами взаимодействия между странами-участниками СНГ, проблемами российских соотечественников, проживающих за рубежом, и международным гуманитарным сотрудничеством. Его представительства находятся более чем в 70 странах мира, в том числе и на Украине. За последнее время в отношениях между странами произошло немало положительных изменений, прежде всего в гуманитарной сфере, в области культуры, в контактах между людьми. Этому способствовали многочисленные переговоры и встречи на высшем уровне. Достаточно сказать, что руководители Украины и России за последние полтора года встречались больше десятка раз. Это не могло не принести свои плоды, в том числе и в сфере культуры – стало больше событий, контактов, ярких совместных акций. Участились контакты между творческой интеллигенцией и элитой России и Украины, чему способствует отсутствие языкового барьера. Значительная часть граждан Украины является русскоязычной. Вот мостик, по которому идет культурное общение. Кроме того, украинская интеллигенция тонко чувствует процессы, происходящие в общественном сознании. Тональность восприятия итогов переговоров, тех или иных фактов, событий и тенденций в сфере международных отношений сегодня во многом формируется не столько принятыми документами, сколько их информационным и культурным фоном. Константин Воробьев, Советник Посольства России на Украине, руководитель Представительства Россотрудничества на Украине

64

Деятельность Российского центра науки и культуры носит многоплановый характер. Ежемесячно в нашем центре, ставшем за эти годы излюбленным местом встреч для многих киевлян, происходят разнообразные и многочисленные события – выставки, концерты, творческие вечера. Для нас принципиально важно, чтобы такая работа была системной и осуществлялась не только в Киеве, но и за его пределами. Могу привести пример: в течение нескольких лет мы поддерживаем интересный конкурс, который носит имя П.И. Чайковского (в этом году он будет проходить уже 8-й раз) в небольшом городке Каменке Черкасской области. Нам удалось поднять статус этого конкурса, добившись приглашения известных музыкантов из России в качестве членов жюри, и самое главное – дать возможность победителям участвовать в различных музыкальных состязаниях в России. В Каменке есть удивительный музей: дом, где жила семья Раевских. В свое время там дважды побывал А.С.Пушкин, когда ездил общаться с членами Южного общества декабристов. П.И.Чайковский приезжал туда к своей сестре, которая была замужем за одним из потомков тех самых легендарных Раевских. Замысел многих гениальных произведений (в том числе и «Евгения Онегина») родился именно там. Понятно, что Чайковский провел много времени, общаясь с местным населением, слушая язык, песни, фольклорные сказания, потому-то в его музыке так много украинских напевов и мелодий.


2011

– Константин Павлович, а каким образом формируется программа работы представительства, как определяются приоритеты? – Мы не должны забывать о значимых для России и Украины событиях, именах и датах. При этом ко всему надо подходить творчески. Так, в апреле этого года мы провели целую серию мероприятий, связанных с 25-летием трагедии на Чернобыльской АЭС. Кроме большой научнопрактической конференции, где мы собрали ученых-атомщиков из Украины, России, Белоруссии и других стран, мы пригласили в Киев прославленный ансамбль им.Александрова. Я хорошо помню, что во время организации концерта при нашей встрече с Иосифом Кобзоном я обмолвился, что в Киеве пройдут два концерта для «чернобыльцев». Выяснилось, что в свое время певец неоднократно бывал в Чернобыльской зоне. «Ждите, я приеду обязательно», – сказал Кобзон. Он приехал и вместе с «александровцами» дал два грандиозных концерта для участников ликвидации аварии. В этом, как я считаю, и заключается роль культуры: она должна объединять людей. Летом 2011 года в Крыму прошел 5-й Международный Фестиваль «Великое русское слово». Начинается он традиционно 6 июня – в день рождения А.С.Пушкина, а завершается 12 июня – в День России. За это время там прошло огромное количество концертов, приезжал хор Пятницкого. Мы пригласили на фестиваль известных деятелей культуры из России, которые привезли свои новые работы. В этом году проект приобрел новые краски благодаря сотрудничеству с Союзом кинематографистов Украины. Режиссеры и продюсеры показывали свои фильмы, после которых, как правило, проходила живая дискуссия. Для нас было важно, чтобы дети поняли, что великое русское слово, великое украинское слово предназначены не только для удачной рифмы или лихо закрученного детективного сюжета – оно побуждает человека

www.business-community.com.ua

ÍÅ ÏÐÎ ÍÀÑ мыслить, чувствовать. Ведь и в русской, и в украинской культуре в основе – классическая культура, которая до сих пор заставляет нас спорить о том, кем был Гоголь или почему Т.Г.Шевченко писал основную часть своих произведений по-русски… Большое внимание мы уделяем развитию контактов между литераторами и книгоиздателями наших стран, поскольку это способствует лучшему пониманию друг друга и плодотворному сотрудничеству. Важную роль играют и международные книжные выставки-ярмарки. Благодаря нашему содействию, гостями прошлогодней киевской ярмарки стали современные российские писатели: Захар Прилепин, Эдвард Радзинский, Татьяна Соломатина, Эдуард Успенский, Григорий Остер. Надеюсь, что мы скоро завершим и еще один глобальный книжный проект – издание антологии русскоязычной литературы Украины. Стали уже традиционными и полюбившиеся многим представителям украинской культурной и политической элиты встречи в рамках Посольских вечеров. В этом году все вечера определялись одной сквозной темой – «Судьбы реформаторов». Мы приглашаем интересных людей из Москвы – в результате складывается большой дискуссионный круг. Украинские и российские интеллектуалы общаются, рассуждая на тему ответственности элиты перед обществом. Если ты взялся за карандаш, кисть или штурвал государственного механизма, значит, ты взял на себя ответственность. Эти дискуссии весьма актуальны и для России, и для Украины, которые занимаются реформированием своих экономических и политических систем: из истории важно извлекать уроки. Отмечу, что у Представительства Россотрудничества на Украине появились и надежные партнеры – мы активно взаимодействуем с Арт-центром Пинчука, а также с киевской филармонией. В прошлом году мы вместе отмечали 150-летие со дня рождения Чайковского, а осенью провели Киевские сезоны музыки Чайковского. Успех был феноменальный. В этом году мы попробуем сделать нечто подобное, посвященное 120-летию С.Прокофьева. – Какие мероприятия запланированы в ближайшее время в рамках сотрудничества? – Самое главное событие – форум научно-творческой интеллигенции на тему «Историко-культурное наследие государств-участников СНГ», который будет проходить с 21 по 23 октября в Киеве. Ведь в этом году будет отмечаться 20-летие создания Содружества. Мы продолжаем жить в общем политическом, экономическом и культурном пространстве. За эти годы произошло много разных событий, но мы стремились к тому, чтобы сохранить и поддержать наше общее культурное наследие. Главное – не упустить позитивного, интерпретировать либо адаптировать культуру, чтобы она стала понятна всем, живущим на пространстве Содружества. В будущем году, по инициативе одного из ведущих украинских ученых Петра Петровича Толочко, будем отмечать 1150-летие образования древнерусской государственности. Мы постараемся проследить исторический процесс, который зародился много веков тому назад здесь, на берегах Днепра. В тот же момент, по-видимому, и зародилось культурное пространство, следствием которого стали наши удивительные культурные пласты. Украина всегда была на пересечении торговых путей, но, к сожалению, – и на пути войн. От этого страдали памятники нашей общей культуры... Взять ту же украинскую икону. Я часто бываю в Ровно, Остроге и в Луцке, где посещаю местные музеи и церкви, и, конечно, удивляюсь и восхищаюсь такому совершенно особому явлению, как украинская иконопись. Сколько иконописных шедевров было утрачено… В этом и 2012 году мы будем отмечать две даты, которые связаны с жизнью П.А.Столыпина – известного российского политика-реформатора. 17-18 сентября 2011 года в Киеве пройдут памятные мероприятия, связанные с годовщиной со дня его трагической смерти: во время пребывания царской семьи в Киеве, в здании местной оперы, Столыпин был смертельно ранен террористом. Похоронен он в Киево-Печерской лавре, поскольку в свое время завещал похоронить его там, где его настигнет смерть. Планируется, что ключевые события пройдут на территории Национального

65


ÍÅ ÏÐÎ ÍÀÑ Киево-Печерского историко-культурного заповедника: после реставрации будет открыт памятник на могиле П.А.Столыпина в Верхней Лавре, будет открыта выставка уникальных материалов из российских архивов, посвященных жизни и деятельности политика-реформатора, пройдет крупная международная научно-практическая конференция «Реформы П.А.Столыпина и современность». Хотел бы отметить важность еще одной даты. В этом году, в сентябре, мы отметим 70-летие начала партизанского движения на Украине. Первые партизанские отряды стали возникать сразу после вторжения немецкофашистских захватчиков на Волыни, Черниговщине, Луганщине, в Сумской области. А в октябре пройдет поминовение жертв Бабьего Яра. Планы у нас обширные. Потому-то мне и нравится работать в Украине: здесь нет возможности делать творческую паузу… – Остро ли в настоящее время стоит «языковой вопрос», который часто используют для достижения своих целей политики разного толка? – Украина в языковом отношении уникальна – это я вам говорю как филолог. Это единственная страна в мире, где больше половины населения, по нашей информации, абсолютно свободно говорит на двух языках. Такого реального эффекта двуязычия нет ни в одной стране мира. Я работал в Бельгии, где значительная часть населения на фламандском языке вообще не говорит. Фламандцы же говорят на французском с чудовищным акцентом. А в Швейцарии ситуация немного другая: если ты италоязычный, ты все равно должен говорить на французском и немецком. Результат – они могут на этих языках объясняться, но не могут читать литературу, шутить, смотреть фильмы без перевода. В Украине существуют и будут существовать два приблизительно равных по численности языковых сообщества. Мне кажется, что вряд ли является корректным лишать людей возможности в подлиннике читать Чехова, Пушкина, Достоевского, Лермонтова… Потомки могут этого не понять. Конечно, государственный язык нужен, его нужно всячески поддерживать, создать мощный институт языка и т. д. Но у русскоязычных граждан должно быть право на получение образования и удовлетворение культурных потребностей на родном языке, тем более что для этого есть все условия. – Каков прогноз развития сотрудничества между двумя странами на ближайший год? – Не могу отвечать за экономическую сферу: я вижу, как трудно идет сближение, как тяжело на переговорах по транзиту газа, по изменению цены на энергоносители, как трудно идут другие проекты, связанные с космосом, строительством третьего блока Хмельницкой АЭС. В Украине сложилась не только политическая, культурная, но и экономическая элита. Ясно, что контакты между представителями крупного бизнеса сильно отличаются от контактов выдающихся деятелей культуры. К последним интерес колоссальный: мы видим аншлаги на гастролях наших артистов, театров, российских коллективов.

2011

Российско-украинское гуманитарное сотрудничество будет развиваться, но необходим поиск новых форматов проведения мероприятий, новых нестандартных шагов. Например, мы размышляли о форме проведения мероприятий к 70-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Конечно, можно было провести круглый стол с историками, но мы решили иначе. Есть интересный российский поэт-публицист Лев Рубинштейн, который по приглашению поет в интеллектуальных московских клубах – и романсы 20-х годов, и песни военных лет. Он не профессиональный певец, но с ним работают профессиональные музыканты. Его концерт 22 июня произвел поразительный эффект: люди как бы погрузились в атмосферу того времени. – Как Вы считаете, насколько велика роль личности в развитии украинороссийских отношений? – Не знаю, честно говоря, никогда об этом не думал. Скажу лишь одно: мы стали замечать тех, кто стремится активно влиять на развитие российско-украинских связей. Совсем недавно посол России вручил орден Дружбы народов украинскому политологу Михаилу Погребинскому. Сейчас на очень высокую государственную российскую награду выдвинут великий украинский актер Богдан Ступка и директор Национального оперного театра им.Т.Г.Шевченко Петр Чуприна. И таких людей в Украине, слава Богу, очень много. Лично я убежден, что надо искренне любить ту страну, где живешь и работаешь. Я люблю Украину, часто езжу по ней. И в некоторых местах я бы с радостью побывал еще не раз, скажем, в Карпатах, Буковине, Каменец-Подольском. Есть безумно интересные и живописные места в Черниговской области, Черкассах... Украина – страна парадоксов: много говорят о коррупции, но здесь бывает достаточно просто сказать человеческое «спасибо» и просто попросить – и тебе пойдут навстречу просто так, от чистого сердца. Наталия Вереснева

66


О 2011

Об изяществе дворцов СанктПетербурга, о строгости и пафосе рядом с традиционным своеобразным вольнодумством питерцев, о контрасте узких серых дворовколодцев – буквально в паре домов от роскоши и простора Невского проспекта, об изысканности и великолепии загородных императорских дворцов, о водной геометрии Петергофа и золоте Павловска, о классической гармонии музейных залов и продвинутых нео-поисках современных творцов во дворике Эрмитажа (и откровенных открытиях туристов, что это он и есть – еще и Зимний дворец!) – обо всем этом написано и сказано немало. А парадокс заключается в том, что почемуто именно те же высокопарные банальности хочется повторять – как по приезде в Санкт-Петербург и во время прогулок по нему, так и по возвращении в Украину. Да, общая история одной большой страны, пусть даже с индексом «бывшая» – это все-таки и общая историческая память, и общие традиции, «болевые точки» и сладкие воспоминания детства. Петербург, словно живой герой драмы, увидел и познал многое – блеск и роскошь времен Империи, расстрел декабристов, штурм Зимнего, ужасы и противоречия Революции Советов, жестокость голода ленинградской блокады и непобедимость осажденного города-героя, контрасты современных преобразований... В его соборах нет общероссийской лиричности и умиления, в крепостях не чувствуется мощь былинного богатыря... Близость Запада отразилась на архитектуре, нравах и культурных ценностях этого города. Возвышенный и радостный, при этом – мрачный, «готичный». Банально, но здесь на самом деле все дышит историей: от камней мощеных мостовых до стен грациозных дворцов, от которых веет атмосферой балов… И уж точно каждый, кто романтично гуляет белыми ночами по Питеру, отмечает не только восхитительное зрелище развода мостов над Невой, но и сокровенное рассветное время соединения моста-

www.business-community.com.ua

Ôàòà-ìîðãàíà, ãîðîä-ãðåçà è –

ïðàãìàòè÷íûé äåëîâîé öåíòð

ми, некоей интимности соития двух набережных и утреннее одновременное отключение фонарей, словно потерю девственной тайны ночи, и – начала дневной будничности. Да, вероятно, именно в мелочах угадывается душа города: и понятно это становится, когда присядешь, фотографируя, под огромные колонны словно отстраненного Исаакиевского собора, и когда замираешь над водой Грибоедовского канала, опираясь на чугунный витиеватый узор, вглядываясь в многоцветие куполов Спаса-на-крови, когда слушаешь звучание старинной музыки, рожденной под пальцами современника-гитариста. Необычное для других городов «шоу» – увидеть Питер с воды (что и стремился воплотить Петр I!) и взглянуть по-новому на здания и сооружения, восхититься монументальностью и красотой мостов и сложностью построения водных путей города. Нескучный сад, Дворцовая площадь, Стрелка Васильевского Острова, Фонтанка, Смольный собор, Медный всадник, крейсер «Аврора», улочки, водные каналы, мосты... Ежегодно в Питер приезжают порядка четырех миллионов человек. Наверное, именно потому, что город предстает перед разными – по этносу и восприятию – людьми, потому и воспринимается настолько по-разному, а в результате – рождается добрый десяток названий всего лишь одного города. Итак, Город белых ночей, Окно в Европу, Город трех революций, Колыбель Революций и Петроград; Криминальная столица 90-х; Северная Венеция и Северная Пальмира… А кроме того – Российский Детройт — из-за наличия и строительства нескольких автозаводов на террритории города и окрестностей (Toyota, General Motors, Nissan, Ford, Hyundai). Известно, что в Санкт-Петербурге самый глубокий метрополитен в мире. Ведь город был построен на болотистой местности, поэтому метро нужно было прокладывать под коренными породами. Туннели пролегают на глубине примерно 70-80 метров. А еще Санкт-Петербург порой называют столицей трамваев: протяженность трамвайных путей в городе составляет более 600 км (!) – этот факт занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Молодому Питеру всего лишь 300 лет, но среди крупных городов Европы он считается одним из самых старых. Он вообще на особом счету при своем сочетании различных архитектурных стилей – классицизм, эклектика, модерн… И вот еще одно имя Санкт-Петербурга – Музей под открытым небом: ни в одном городе Европы или Америки нет стольких сохранившихся старых зданий – от Обводного канала до Невы и от АлександроНевской лавры до порта – Санкт-Петербург выглядит практически так же, как до начала ХХ века. Наталия Вереснева при поддержке Журналистского Фонда НСЖУ

67


ÍÅ ÏÐÎ ÍÀÑ Юрий Сторчак, Президент Global Media Group е

Yuriy Storchak, President of Global Media Group е

COMMENTS

Соперничество и сотрудничество – то, что по логике должно быть свойственно отношениям Украины и России. У первого государства на носу Евро-2012, у второго – Сочи-2014. У обоих – общая история и когда-то хозяйствование. …Россию и Украину связывают как физические, так и политические, экономические, научные, культурные, семейные, дружеские и разные другие сети. Однако в нынешнее прагматичное время бизнесменов и производственников больше интересуют рынки соседних стран, нежели кооперация, только если она не представляется весьма перспективной. Важную роль играет партнерская нестабильность. Причем со стороны старающейся быть сбалансированной и многовекторной Украины она на порядки выше в связи с огромным люфтом в выборе ее внешне- и внутриполитического курса, а также потому, что политика России прогнозируема, и ее инструментами являются поставка необходимых многим государствам энергоносителей, регулирование доступа иностранных товаров на территорию как РФ, так и других участников ее Таможенного союза с Казахстаном и Белоруссией. Поддержание единых технологических линеек или цепочек СССР, самая перспективная из которых сегодня – самолетостроение, зависит ныне от образовавшихся на его территории государств, но в определяющей степени – от ситуаций на внешних экономических рынках и перспектив развития именно Российской Федерации. Мало что, кроме большой полити-

Competition and cooperation – terms that should logically characterize the relations between Ukraine and Russia. The first state has an upcoming Euro 2012 football championship, the letter - Sochi 2014 Olympic Games. Both of them are connected historically and used to share mutual housekeeping. …Russia and Ukraine are linked together by physical, political, economic, scientific, cultural, family, friends and various other networks. However, in the present pragmatic time businessmen and manufacturers are more interested in the markets of neighboring countries rather than in cooperation, unless it seems very promising. Partner’s instability plays an important role. Thus, Ukraine trying to be balanced and multidirectional runs much higher risk of being unstable due to the huge backlash in the selection of external and internal policy. Moreover, this risk is underpinned by Russia's predictable policy, its tools of supplying energy necessary for many countries and regulation of foreign goods access to the territory of the Russian Federation as well as to the markets of other members of customs union - Kazakhstan and Belarus. Maintaining of the USSR technological lines or chains, the most promising of which today is aircraft manufacturing, depends now on the states, formed on its territory and to a certain extent on the situations in foreign economic markets and development prospects for the Russian Federation. It is only a big

68


2011

ÍÅ ÏÐÎ ÍÀÑ

ки, мешает сегодня объединять усилия в совместных разработках месторождений полезных ископаемых. Показатели крупного украинско-российского делового сотрудничества в большой степени зависят от позиции олигархов Украины, определяющих действия высших органов власти своего государства. Однако совместный бизнес россиян и украинцев существует в частности в таких областях: банковском и телекоммуникационном секторах; производстве авиационной, ракетно-космической и военно-технической продукции; энергетике, прежде всего, атомной. К сожалению, в газовой сфере болезненных вопросов больше, чем конструктивных ответов. Ярким выражением газовой темы является осуществление Россией проектов газопроводов «Nord

Stream» и «South Stream», параллельно которым Украина взялась модернизировать свою газотранспортную систему для увеличения заинтересованности ею российским ОАО «Газпром». Важными элементами перспективного сотрудничества двух государств в сфере транспорта в настоящее время являются: открытие украинской части реки Днепр для свободного прохода российских судов; разработка проекта скоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Москвой, аналогично ее связи со второй российской столицей – СанктПетербургом, c использованием высокоскоростных поездов «Сапсан»; строительство моста через Керченский пролив. Гуманитарные аспекты взаимодействия России и Украины состоят в основном в культурных, информационных, научных контактах и вытекающих из них совместных мероприятиях, программах действий по различным направлениям и темам. Причем сотрудничество в сфере культуры сейчас, что ни на есть зримо, реализуется в преимущественно экономической плоскости – это, прежде всего, совместные телесериалы, снимаемые во второй за деньги первой. Вопросы, связанные с межгосударственным взаимодействием, чаще всего решаются на личных контактах. Например, некоторым гражданам Украины удается учиться в некоторых вузах Москвы, таких как МГУ им. М.В.Ломоносова, «Бауманке» и других – бесплатно. Кстати, Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин, при случае, всегда призывает ректоров своей страны расширять возможности для представителей государств СНГ бесплатно обучаться в российских институтах и университетах, а также создавать их филиалы в бывших союзных республиках.

politics that prevents today mutual cooperation in joint development of mineral deposits. Indicators of large UkrainianRussian business cooperation to a great extent depend on the position of the Ukrainian oligarchs who define the actions of the state higher authorities. However, the joint business of Russians and Ukrainians, in particular, lays in banking and telecommunications sectors; aircraft, spacecraft and militarytechnical products manufacturing; energetics, especially nuclear one. Unfortunately, in the natural gas sector the number of painful questions exceeds the number of constructive answers. The implementation of the pipeline projects «Nord Stream» and «South Stream» by Russia serves as a bright

example of the gas theme. At the same time Ukraine has started the upgrading process of its gas transportation system to increase the interest of «Gazprom» company towards Ukrainian services. The important elements of future cooperation of these two states in the transport sector are now the opening of the Ukrainian part of the Dnipro River to the free passage of Russian ships, project development of high-speed railway connection between Moscow and Kyiv, Saint-Petersburg and Kyiv, using high-speed trains «Sapsan», the construction of a bridge across the Kerch Strait. Humanitarian aspects of the cooperation between Russia and Ukraine are primarily focused on the cultural, informational, scientific contacts, mostly joint ones: the activities, programs of action in various fields and topics. Moreover, the cooperation in the sphere of culture is now as visible as never before, and is mainly implemented in the economic sphere - joint TV series, filmed in Ukraine for the Russian money. Issues related to international cooperation are often solved on personal contacts. For example, someone from the citizens of Ukraine can get a scholarship at some universities in Moscow, such as Moscow State University, M. Lomonosov University or Bauman University and others. Incidentally, the Russian Prime Minister Vladimir Putin always appeals to the University rectors to expand the opportunities for members of the CIS states to study at Russian universities for free as well as to create their branches in the former Soviet republics.

www.business-community.com.ua

69


2011

Îò Âàëäàéñêèõ êðàñîò – äî áåëûõ íî÷åé Ïèòåðà

В Россию для отдыха и впечатлений стоит ехать, если Вы: а) хотите побыть наедине с природой и собой; б) хотите заняться туризмом на -инг (рафтинг,оффроудинг, форестинг, болотинг…); в) Вы хоть немного «москаль». Конечно, не за пляжным отдыхом, разве что – для любителей активного туризма на природе – на северных морях (Балтика, Белое…) и Дальнем Востоке. Очевидно, что с целью осмотра достопримечательностей антропогенного характера ехать нужно в Питер, в котором объединены монументальность и возвышенность. Отдельно стоят исторические и духовные центры (Великий Новгород, Валаам, «Золотое Кольцо»…) – те, что постарше Питера и несут идею, более глубокую, чем архитектура. В детстве я жил в России несколько лет, потом ездил каждый год, но после 25 как-то перестал… Завяз в работе. Потребность в «смене картинки» закрывал путешествиями по Украине, теплым странам, Китаю, Европе. А в этом году пришла ностальгия, а еще появилась потребность срочно и за короткий период переформатировать мозги, т.к. забил голову

70

работой окончательно, до нервного тика. Проверенный метод формата: новое увлечение с одновременным мазохизмом над собой на лоне природы + отключение мобильного. Маршрут проходил по Новгородской (Великий Новгород, не Нижний) области. В качестве нового хобби, скажем… металлоискатель. Площадка для мазохизма – 50 км маршрут на день по сильно заболоченным лесам, в которых в свое время кипела жизнь – в годы ВОв застряли фрицы, а до них – татары... Сейчас в этих местах не встретишь никого, кроме туч комаров, бобров и зверья покрупнее, с которым встречаться не хочется. Одновременно можно уйти в нирвану от красоты природы!.. Друзья добавили впечатлений ночной русской баней. После 19 часов похода возможность ходить как Homo erectus (не ругательство – там выражаются круче, а это просто термин) пропала на 3 дня, появилось желание постоянно чесаться (порядка 2 сотен укусов комаров – и это при 7 разовом использовании репеллента!). После первых проб неформальной археологии – похвастаться нечем, но восторг от первого писка прибора запомнился (это был шмат неопознанной железяки, хотя главное – не результат, а процесс). Самое главное, что все это сложилось в формат мозгов в рекордно короткий период – 1 сутки. Достопримечательности Новгородской земли? Леса – практически девственные, труднопроходимые, с изобилием грибов, ягод, зверья. Реки красивые, спокойные и буйные. Озера – отдельная тема: Ильмень, на котором стоит Новгород – маленькое море, на Валдайской возвышенности их очень много. В самом Валдае – одна из загородных резиденций российских президентов, дачи артистов и музыкантов (Макаревича, например)... Валдайская возвышенность уходит в Тверскую область, а там – Селигер, истоки Волги и Днепра. Исторические, архитектурные и духовные истоки «проистекают» из Новгорода, как по мне – это самый близкий «родич» Киеву, т.к. в период расцвета Киевской Руси был, фактически, ее культурным полюсом. Там же – часть маршрута «Из варяг в греки». Тут много монастырей, например, Иверский – в Валдае. …Как близко до Питера! И белых ночей. Кстати, ехать туда лучше как раз в период, начиная от 22 июня +/- 1,5 месяца. Можно поехать и в другие места – Карелия или даже за Урал, но это уже другая история… Александр Иванов


2011

Компанія «Бритіш Моторс Україна» – офіційний дилер №1 всесвітньовідомих автомобільних брендів Land Rover Range Rover – приготувала для своїх клієнтів кілька приємних сюрпризів. Вже восени Ви зможете відвідати оновлений салон Land Rover після реконструкції. Дизайн салону витримано в сучасному стилі. Завдяки оновленню демонстраційної зали можна буде спостерігати розділення на дві частини – Land Rover та Range Rover. Окрім автомобілів, що є у наявності, можна замовити автомобіль індивідуальної комплектації, оснащений будь-яким додатковим обладнанням за Вашим бажанням.

www.business-community.com.ua

ÐÓÁÐÈÊÈ

Компанія «Бритіш Моторс Україна» пропонує Вам Range Rover Supercharged об’ємом 5.0 л. Цей автомобіль являє собою класичний дизайн – потужні фари і елегантна решітка радіатора надають йому неповторний вигляд, а задні двері з поділом по горизонталі роблять вантаження і вивантаження багажу більш зручним. Інтер'єр Range Rover Supercharged вище всіх похвал. У салоні Range Rover Supercharged шкіряні сидіння регулюються за 16 параметрами, які ідеально повторюють контури Вашого тіла, а додатковий затишок і комфорт створюють система клімат-контролю і чудова мультемидійна система. З 1 серпня до 15 вересня компанія «Бритіш Моторс Україна» впроваджує спеціальну програму для своїх клієнтів. Кожний покупець автомобіля Range Rover Supercharged 5.0 матиме можливість отримати в подарунок фірмові аксесуари, щоб підкреслити індивідуальність Вашої автівки – від підніжок з електроприводом та бризковиків до 19-дюймових легкосплавних колісних дисків та комплекту зимових шин. Не зволікайте, кількість автомобілів лімітована! Завітайте до нашого фірмового салону, адже не закохатися в новий Range Rover Supercharged важко, тому що Ви отримаєте те, що Вам обіцяють. Крім розкішного дизайну і всім відомої динамічності, Ви отримаєте відмінну практичність і результативність на дорозі. Наша адреса: м. Київ, вул. Кіровоградська, 21а

71


2011

Обертка заграничной

жизни

…Самолет коснулся взлетно-посадочной полосы, колеса шасси завертелись, приближая окончание воздушного межконтинентального перелета. Остановка разгоряченного двигателя подтолкнула пассажиров поторопиться навстречу объятиям другого воздуха, другой страны, другого материка…

…Система вещей и законов в Америке довольно организована и многоэтажная, четкая и требовательная. Не зная ее базовых основ, можно запросто попасть впросак, потому, чем скорее вникаешь в ее правила до мелочей, тем легче привыкание и обустройство стабильности. В Америке существует некий культ семьи. Семья – весьма значимое составляющее звено для всего общества, но особенно в эмиграционной среде, поскольку сама по себе страна интернациональная и эмиграционная с самого начала своего существования как государства. Семьям поначалу нелегко прижиться, но, сплотившись в один общий «карман-кулак», до тех пор, пока не появятся знания чуждых законов, языка, обычаев и бесконечного количества различных нюансов, возникающих чуть ли не каждый день. На все эти привыкания-притирания уходит около 3-х лет вместе с текущим рядом ностальгически сравниваемым периодом тоски по бывшей Родине. Первое время жизнь проходит в максимальной экономии, в устройствах на два, а то и три места работы, отпуска на первые пару лет просто вычеркиваются из планов. Все идет на оплату обязательных счетов, которых невозможно избежать даже при очень сильном желании. «Акульная система» в любой момент готова сожрать любого расслабившегося жителя страны. Постепенно желание жить лучше, чем вчера, берет верх и начинается незаметная «продажа» себя этой системе. Для эмигрантовновичков это своего рода период выживания, но статистически они как раз более успешны в преодолении всех сложностей и преград, подталкиваемые активным желанием успешно устроиться и состояться. Но практически все из них проходят одни и те же этапы становления, решая неравенства со многими «неизвестными». Первая и самая опасная из «ловушек-капканов», расставляемых на каждом шагу разными банковскими и коммерческими компаниями, – это кредитные карточки. Они, как сладко приманивают своими удобствами, так и жестоко карают растущими процентами. Незаметно для себя человек попадает в сети денежно-кредитной системы, откуда выбраться настолько сложно, даже порой невозможно, особенно когда потребности изобилия увеличиваются – вразрез скромному семейному доходу. Когда уже понимаешь, что «попал» и выход только один – освободиться от любых задолженностей как можно скорее, тогда начинаешь искать этот единственный выход к спасению, ныряя с головой в беспросветность и бесконечность работ. Конечно, есть и пути невыплат и банкротства, но они в итоге приводят к еще большей зависимости в «независимом», на пер-

72

(Продолжение. Начало в №4)

вый взгляд, обществе, что затем рождает страх перед будущим и психологические депрессии, доводящие до разного рода срывов. Ну, конечно, не все так уж и печально. Главное – просто не проморгать как возможности лучшего существования, так и выработать правильную тактику разумной и реально осуществимой жизни на чужой земле. Хотя земля дает одинаково всем свои блага сполна, нужно просто научиться их правильно использовать. В Штатах нужно целиком и полностью отдаваться своим целям, делу, тогда будет отдано сторицей. Одному прожить немного легче и проще, ибо отвечаешь только за себя, но когда на шее «висит» семья, включая детей с их требованиями – это уже иной расклад. Заграничная жизнь, например, имеет много преимуществ – как для детей, приехавших с родителями и новорожденными, так и для самих взрослых, тянущих свой быт в сторону благополучия. Дети довольно легко вливаются в свой круг общения, зачастую минуя языковые барьеры, о которые спотыкаются взрослые. В детских садах, школах, вузах существует множество разнообразных программ, по которым детям дают возможность обучаться, выбрав определенный уровень знаний.


2011

Только школьное образование бесплатное, кроме определенных частных заведений, – все остальное построено на коммерческой базе. В системе образования, если ответственно подходить к учебе, всегда есть реальный шанс получить финансовую помощь, либо взять займ на учебу под небольшой процент, который выплачивается после окончания обучения или после получения работы. В системе труда существует период повышения квалификации, когда компании оплачивают курсы. Главное – не расслабляться и постоянно совершенствоваться, поскольку конкуренция может вытеснить любого, даже сверхопытного специалиста, ибо, как известно – незаменимых нет. Увы, существует негласная возрастная дискриминация, когда вежливо улыбаясь и хваля, могут уволить без объяснения причин. Причем, при сокращении дается пособие по безработице на тот период, пока человек находится в поиске другой работы или же просто бездельничает. Как правило, этот период ограничен и каждый месяц нужно ходить на биржу труда отмечаться, а при игнорировании

www.business-community.com.ua

ÑÂIÉ ÑÅÐÅÄ ×ÓÆÈÕ этих правил можно лишиться даже этой временной поддержки. Если тебя уволили, то выкручиваешься уже сам. Другая «ошибка-хомут» для новоприбывших и недостаточно финансово окрепших новичков – это покупка дома. Если не соразмерить свои доходы и расходы на оплату всего, что входит в домашний «рацион» оплат, наслаждения жизнью в своем гнездышке могут превратиться в сплошной эмоциональный кошмар, а то и психоз. Нужно учитывать все до мелочей – обязательных регулярных месячных выплат за содержание дома, его страховки (а их может быть несколько), за электричество, газ, телефон, интернет, телевизионные каналы, воду. Также нельзя забывать о немалых налогах не только за дом, но еще и за местность, в которой обитаешь. Сюда входят разные районные, школьные и государственные налоги, игнорировать которые ни в коем случае нельзя, поскольку в итоге все это грозит лишением всего приобретенного. Банковская система довольно четко следит за систематическими выплатами и, если запустить, то она законно отбирает у владельцев их частную собственность. Также добавляются накопленные кредиты, которые нужно постоянно выплачивать банкам – установленный минимум, включая проценты. Если этого не делать, то налагают большие штрафы в размерах, соответствующих расходам, а также на несколько лет портят кредитную историю. Без личного транспорта здесь сложно. Если жить в городах с более развитым муниципальным транспортом, используя метро или автобус, без машины вполне можно обойтись какое-то время, но, в основном, это не прихоть, а необходимое и независимое средство передвижения. При наличии авто также нужно следовать определенным нюансам – например, в выплатах, включающих в себя как сам автомобиль, так и страховку за него, кроме этого систематически нужно проходить технический осмотр и менять регистрационный номер. Иначе можно получить внушительный штраф и испортить себе персональное «рекорд-досье» гражданина… (Продолжение следует) Эдита Ра Хьюстон, штат Техас

73


7744


2011

«…Еще в детстве, когда я делала наряды для кукол, их сопровождали шляпки. Мечтала быть дизайнером одежды, рисовала эскизы еще в школе, в Харькове, откуда я родом. И как-то в художественной школе забыла папку с эскизами, а когда вернулась забрать их, то застала директора за рассматриванием этой папки. Он мне сказал, что я должна заниматься шляпами, что у меня получится… Со временем, когда действительно стала дизайнером, я решила, что в этом маленьком объекте смогу проявить творчество. Сначала было только около 20 шляп… Я считаю, что судьбу «не объедешь». Я училась в педагогическом, а не промышленном институте, но именно он привел меня к нужным людям. Например, Юлия Себастьянова, которая занималась батиком, ехала в Киев работать в Доме моды и позвала меня с собой. Там я пару лет удачно делала шляпы для коллекций Дома, например, моя «лаковая коллекция». Работы позитивно оценивали многие, часто приезжали Вячеслав и Егор Зайцевы… Приходилось заниматься самообразованием, сидела в библиотеке, собирала по крупицам шляпные технологии. В 90-е годы поехала на Харьковскую фабрику, чтоб меня там чему-то научили. Когда приехала, увидела, что там шьют брезентовые рукавицы!.. У директора при моем появлении загорелись глаза – увидел родственную душу! – показывал шляпки, которые ые они делали. В свою очередь, мастера удивлялись, как держатся мои шляпы с полями олями в диаметре 1,5 метра (!), хотя технологии их изготовления я на тот момент не знала. …О цепочке «случайностей». Как-то по телевизору ору увидела объявление о кон конон о н нкурсе одного платья от итальянского журнала «Бутик». Бутик». Это был 1998 год, к кононкурс «Серебряная нить». Надо было сделать костюм тюм и аксессуары – и это этто стал стал первый костюм в моей жизни! В результате я заняла яла 1-е место по Украине, Украи ине не, и 2-ее место на суперфинале в Москве. Главным призом была поездка в Италию ию ю на н об обубуучение в престижную школу, о которой я только мечтала... ечтала... Интересна история знакомства с Катей Осадчей й в то время, когда она создавала свой имидж со «шляпками». Она увидела в одной ой из коллекций мою шляпку, а потом обо мне ей рассказал ее друг дизайнер Тарас ас Краскин… И она считала, что это два разных дизайнера шляп! Одна из ее первых ых оригинальных шляпок произвела необыкновенное впечатление: на ее шляпкуу для американской вечеринки я пришила куклу Барби. Теперь моих шляп у нее в гардеробе значительная часть. часть …Из необычных шляпок я запомнила шляпу в виде головы коня, которую сделала для Катерины Осадчей для поездки в Дубаи, на скачки в 2006 году. Потом видела по телевизору: Катя берет интервью у мирового дизайнера головных уборов Филиппа Трейси, который не отрывает глаз от ее головы, а потом говорит, что у

нее фантастическая шляпа!.. А недавно пришло sms от клиентки, которая в Баден-Бадене неожиданно получила второе место в конкурсе на лучшую шляпу, при том, что там участвовало 17 шляп известного дизайнера! Приятно, что и говорить. …Я не привязываюсь ни к какой символике. Для меня важно передать индивидуальность клиента. Что он хочет изложить в песне, какой посыл несет словом?.. Каждый клиент в МОЕ творчество приносит что-то СВОЕ. …Иногда ставятся необыкновенные задачи. Например, чтобы шляпа зависала, как бы парила в воздухе! Когда есть такой заказ, я берусь за него, если даже на тот момент не знаю, как его сделать. Шляпки я создавала для Наташи Королевой, группы «Не ангелы», «НиАли ины Гроссу, Гросссу, Светланы ы ЛобоЛобо бобо кита», Алины ды, д , для ды для Анд дл Ан А Андре ндр дре ре Тана Тана Та ана н в его го коллекцию… к кол оллекц кц цию… Кстати, Кста Кс тати та ти,, моя ти моя шляпка есть у Сары Джес Дж есси ес сики си ки Паркер. Пар П арке ар к р. ке р Ее Е подарила под одар арил илаа Катя Каатя Джессики когда премьере О Ос Осадчая, сад адча чая, я, к оггддаа бы о была ла н наа пр п емье ем ьере ре фильма «Секс в большом городе». …Какую я создала бы себе шляпу? К вечернему наряду – прикрепила бы бы на обруч обр бруч у небольшую уч небол еб бол ольш ьш шую шляпку шля япк пкуу с ву вуалькой, уал альк ькой ьк ой й, со с сстразами, тр зам тр траз ми, с ллегкими егки ки ими и пепе-рьям рь рьями, я и а еесли ям сли сл и это э о ввечер эт ече чер че р на н побережье поб бер е еж жьее – наверняка это была бы широкополая шляпа цвета слоновой кости и без лишних деталей. Я и сама люблю носить шляпы».

&

&

p,2%!,че“*,L "%C!%“: где .2= г!=…ь ме›д3 &г%л%"…/м 3K%!%м[ , &шл C*%L[? bедь , KеL“K%л*3 м%›…% “дел=2ь гл=м3!…%L!.. www.business-community.com.ua

77


BLITZ Ваше отношение к деньгам? Я не собираю деньги, не складирую их. Но именно они дают свободу.

2011

Что бы Вы предприняли, если б была возможность вернуться в свои 20 лет? Скорее, не я выбрал музыку, а она - меня. В 6 лет, когда я сел за барабанную установку и ударил по ней впервые, я понял, что это, скорее всего, на всю жизнь. Если бы я не был артистом, не занимался музыкой, то, скорее, занимался чем-то, что связано с животными. Я являюсь членом Greenpeace. И довольно горд этим. В какой рекламе Вы никогда не принимали бы участия? Уверен, что никогда бы не стал сниматься в рекламе, которая несет идеи излишней сексуальности, унижающего отношения к женщине, в рекламе, пропагандирующей наркотики.

в Украине спел сингл

Black Angels «…Творчество тво – первично… Когда я писал Black Angels, я думал о любви» Маттиас Линдблом шведский певец, композитор, музыкальный продюсер, вокалист и фронтмен группы «Vacuum». Кроме музыки интересуется фотографией и литературой, является активным блоггером. Vacuum – название шведского коллектива, работающего в стиле synthpop. Это дуэт Маттиаса Линдблома (вокал) и Андерса Уоллбека (синтезатор, гитара, программирование). «…Мы в Киеве не были уже 7 лет, поэтому это для нас очень особый случай. Было мало времени, чтобы посмотреть город, тем не менее, мы смогли это сделать: за пару часов прошлись по центральным улицам. Но я надеюсь, что будет больше возможностей увидеть Киев осенью, когда я вернусь, чтобы участвовать в киевском международном кинофестивале, где я буду в жюри. Сейчас свою фотовыставку я не привез в Киев. Мне просто не хватило времени на организацию и подготовку. Но в настоящее время ведутся переговоры: есть планы провести фотовыставку в Киеве в сентябре. Мы уже обсудили эту возможность с несколькими столичными галереями. Мне не нравится то, что сейчас музыка очень тесно переплетена с бизнесом. А «бизнес-люди», как пиявки, присасываются к искусству. И таким людям искусство кажется вторичным, хотя на самом деле оно таким не является. Те же «технические приспособления» без искусства и творчества – ненужные куски пластика и металла. Нужно концентрироваться на творчестве, потому что для меня именно это первично и всегда таким будет. Когда я писал Black Angels, я думал

76

себя, свои о любви, погружался в себ бя, в ссв бя вои ои эмоции, а не о том, как-на чемкому… она будет сохраняться. Я не являюсь полноценным участником Vacuum. Я скорее являюсь соавтором, привношу то, что могу в работу коллектива. Играю на клавишах, участвую в написании песен. Мы не ищем сотрудничества как такового. Это само собой получается, когда люди близкие по духу встречаются – рождается музыка. …У меня нет любимого цвета. Ответ на вопрос о приоритете цвета постоянно меняется, и нет возможности ответить точно. Сейчас это зеленый…» Человек, обладающий безупречным слухом, и один из немногих, у кого это сочетается с обладанием магическим голосом, способным заставить слушать песню до конца. К тому же довольно-таки умен, привлекателен и… скромен. Наталия Вереснева


2011

«…Еще в детстве, когда я делала наряды для кукол, их сопровождали шляпки. Мечтала быть дизайнером одежды, рисовала эскизы еще в школе, в Харькове, откуда я родом. И как-то в художественной школе забыла папку с эскизами, а когда вернулась забрать их, то застала директора за рассматриванием этой папки. Он мне сказал, что я должна заниматься шляпами, что у меня получится… Со временем, когда действительно стала дизайнером, я решила, что в этом маленьком объекте смогу проявить творчество. Сначала было только около 20 шляп… Я считаю, что судьбу «не объедешь». Я училась в педагогическом, а не промышленном институте, но именно он привел меня к нужным людям. Например, Юлия Себастьянова, которая занималась батиком, ехала в Киев работать в Доме моды и позвала меня с собой. Там я пару лет удачно делала шляпы для коллекций Дома, например, моя «лаковая коллекция». Работы позитивно оценивали многие, часто приезжали Вячеслав и Егор Зайцевы… Приходилось заниматься самообразованием, сидела в библиотеке, собирала по крупицам шляпные технологии. В 90-е годы поехала на Харьковскую фабрику, чтоб меня там чему-то научили. Когда приехала, увидела, что там шьют брезентовые рукавицы!.. У директора при моем появлении загорелись глаза – увидел родственную душу! – показывал шляпки, которые они делали. В свою очередь, мастера удивлялись, как держатся мои шляпы с полями в диаметре 1,5 метра (!), хотя технологии их изготовления я на тот момент не знала. …О цепочке «случайностей». Как-то по телевизору увидела объявление о конкурсе одного платья от итальянского журнала «Бутик». Это был 1998 год, конкурс «Серебряная нить». Надо было сделать костюм и аксессуары – и это стал первый костюм в моей жизни! В результате я заняла 1-е место по Украине, и 2-е место на суперфинале в Москве. Главным призом была поездка в Италию на обучение в престижную школу, о которой я только мечтала... Интересна история знакомства с Катей Осадчей в то время, когда она создавала свой имидж со «шляпками». Она увидела в одной из коллекций мою шляпку, а потом обо мне ей рассказал ее друг дизайнер Тарас Краскин… И она считала, что это два разных дизайнера шляп! Одна из ее первых оригинальных шляпок произвела необыкновенное впечатление: на ее шляпку для американской вечеринки я пришила куклу Барби. Теперь моих шляп у нее в гардеробе значительная часть. …Из необычных шляпок я запомнила шляпу в виде головы коня, которую сделала для Катерины Осадчей для поездки в Дубаи, на скачки в 2006 году. Потом видела по телевизору: Катя берет интервью у мирового дизайнера головных уборов Филиппа Трейси, который не отрывает глаз от ее головы, а потом говорит, что у

IÑÒÎÐIß ÁIÇÍÅÑÓ нее фантастическая шляпа!.. А недавно пришло sms от клиентки, которая в Баден-Бадене неожиданно получила второе место в конкурсе на лучшую шляпу, при том, что там участвовало 17 шляп известного дизайнера! Приятно, что и говорить. …Я не привязываюсь ни к какой символике. Для меня важно передать индивидуальность клиента. Что он хочет изложить в песне, какой посыл несет словом?.. Каждый клиент в МОЕ творчество приносит что-то СВОЕ. …Иногда ставятся необыкновенные задачи. Например, чтобы шляпа зависала, как бы парила в воздухе! Когда есть такой заказ, я берусь за него, если даже на тот момент не знаю, как его сделать. Шляпки я создавала для Наташи Королевой, группы «Не ангелы», «Никита», Алины Гроссу, Светланы Лободы, для Андре Тана в его коллекцию… Кстати, моя шляпка есть у Сары Джессики Паркер. Ее подарила Катя Осадчая, когда была на премьере фильма «Секс в большом городе». …Какую я создала бы себе шляпу? К вечернему наряду – прикрепила бы на обруч небольшую шляпку с вуалькой, со стразами, с легкими перьями, а если это вечер на побережье – наверняка это была бы широкополая шляпа цвета слоновой кости и без лишних деталей. Я и сама люблю носить шляпы».

&

&

p,2%!,че“*,L "%C!%“: где .2= г!=…ь ме›д3 &г%л%"…/м 3K%!%м[ , &шл C*%L[? bедь , KеL“K%л*3 м%›…% “дел=2ь гл=м3!…%L!..

77


2011

Моду на остроносую обувь – пулены (poulaines – нос корабля), в 14 веке ввели рыцари, подчеркивая тем самым свою непричастность к труду. Длина носов была строго регламентирована: принцам крови разрешалось носить обувь с носами в 2,5 ступни, родовитым дворянам – в 2 ступни, рыцарям – в 1,5 ступни, горожанам – в 1 ступню, простолюдинам – в 0,5 ступни. Пустой носок забивали паклей. Пулены были символом флирта. Ими, во время званных вечеров, под столом, могли довести до оргазма соседку, сидящую напротив. Церковь видела в этой обуви угрозу благопристойности. Кроме того в пуленах было неудобно вставать на колени во время молитвы. Обувь была названа когтем Сатаны и проклята Ватиканом. Черную чуму объявили наказанием за пулены.

Мужская и женская обувь 12-го века различалась не по покрою или отделке, а только по размеру, не считая, конечно, обуви воина. Любая обувь из тонкого материала подбивалась мехом или парчой и имела внутри стельку из пробки. Туфли, полуботики и полусапоги, характерные для этого периода, украшались вышивкой, кистями и пуговицами.

Мужская

обувь угроза пристойности Обувь знати Рабочая одежда и супертуника Обувь крестьянина Боевая лошадь Высококачественная скаковая лошадь Доспех Молодая лошадь

От 2 до 50 фунтов 3 шиллинга 6 пенсов до 50 шиллингов 10 фунтов 70 солидов 10-20 шиллингов

13 век 1285-1290 1313 г. 12 век 13 век 1248 13 век

За период с 1210 по 1310 годы цены на лошадей удвоились, что может характеризоваться расцветом крестовых походов и ведением активных боевых действий.

78


2011

ÒÐÅÍÄÈ Обувь у , 21 век

История обуви насчитывает не одно тысячелетие. Историк Эрик Тринакус из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, штат Миссури, США, пришел к выводу, что обувь появилась 26-30 тыс. лет назад на западе Евразии. В Европе обувь на каблуке появилась примерно в 1500 году в качестве специальной обуви для наездников. Каблуки 1,5-2 см помогали лучше зафиксировать ногу в стремени. Обувь для верховой езды стала «прародительницей» женской обуви на высоком каблуке. Во Франции в 17 веке мужчины носили обувь на каблуке высотой более 6 см. В 1533 году миниатюрная Катрина де’Медичи, жена короля Франции Генри II,

www.business-community.com.ua

отдала распоряжение изготовить пару туфель, отвечающих всем модным тенденциям того времени. Туфли напоминали китайские парадные туфли на очень высокой платформе, но франзузские платформа и каблук не были цельными – платформа начиналась от середины стопы, а пятка была поднята над носком, что напоминало каблук. После этого туфли на высоком каблуке стали популярны как среди мужчин, так и среди женщин не только во Франции, но и в других странах Старого Света. В 16-18 веках туфли на высоком каблуке носили все богатые люди Европы. После Французской революции 1700 года обувь на высоком каблуке стала доступна не только аристократам. После 1800 года высокие каблуки начали носить, в основном, женщины. Современные туфли на высоком каблуке или штилеты (от англ. stiletto heel) появились в 1950-х в коллекциях известного французского дизайнера обуви Роджера Вивиера (Roger Vivier), которого и принято считать изобретателем штилетов – высокого каблука с металлическим стержнем внутри. Уже в 50-х годах 20 века девушки носили штилеты не только, чтобы увеличить свой рост, но и чтобы выглядеть более сексуально. В 1974 году модный испанский дизайнер Малоно Блахник предложил свою версию штилетов – шпильки, которые стали необычайно популярными среди молодежи. В течение 80-х и 90-х шпильки стали необычайно востребованы как профессиональными моделями, так и всеми модницами.

79


2011

«Óòðåííèé ñîí äðèàäû», 2007. Äåðåâî, õîëñò, ëåâêàñ, ìàñëî, àêðèë «Íàäâå÷åðíèé ïîëåò», 2006. Äåðåâî, õîëñò, ëåâêàñ, ìàñëî

Ïîéìàòü ìãíîâåíèå

ñåòêîé

Âàëåðèé Øêàðóïà

«Àëåêñàíäðèÿ.Ïàëèìïñåñò», 2006 Äåðåâî, õîëñò, ëåâêàñ, ìàñëî.

«Ëåâ è ãðàíàò» (ïîñâÿùåíèå Ïàðàäæàíîâó), 2007. Õîëñò, ëåâêàñ, àêðèë, ìàñëî.

80

«×åëîâåê òåêóùåé âîäû». Ôðàãìåíò.

Валерий Шкарупа, художник, реставратор: «…Меня давно интересует Восток. Я много работал в Азии, в Самарканде, Бухаре, был в Египте. Кроме того, я служил на флоте в Средиземном море… Есть такое выражение, что Востоку и Западу никогда не сойтись. Я постоянно размышляю на эту тему. И условно свои выставки называю «Путешествие на Восток»... Наш мир структурирован. Моя «сетка» – это символ попытки организации, попытка наложить сетку на какую-то часть, поймать мгновение... Наш мир очень неорганизован, издали мы эту сетку не видим. На Земле мы чувствуем себя хозяевами, какими-то инопланетянами, не чувствуя, что мы - часть этой сетки. Майя говорили: «Мы дни считали, как алмазы». Сейчас люди потеряли эту способность смакования мгновения, загоняя себя в узкие правила: «работа-домтелевизор». Художник складывает, как ласточка гнездо, каждое мгновение – в свое видение мира. Возможно, завтра я буду думать подругому и иначе сложу картину мира…». Ирина Вештак-Остроменская, директор галереи «Майстерня»: «…В абстракции художника Валерия Шкарупы колоссальное количество эмоциональных ощущений, которые художник ловит ежемоментно. Художник - это тончайший камертон всего, что происходит вокруг, он естественным образом ощущает эти колебания. Причем, в какой-то определенной нервности, хотя у Валеры, как ни парадоксально – в радостном настрое… Для глубокого понимания его искусства нужно иметь, пожалуй, некоторую подготовку… Мы все живем в творческом процессе. Постоянно идет изменение не только личностное: возрастное (новое понимание ранее, казалось бы, знакомых понятий, новые впечатления, эмоциональные ощущения), вместе с тем и профессиональные изменения. А перемены в жизни моментально накладываются на творчество. У каждого художника есть ситуация так называемой «этапности». Наталия Вереснева


2011

www.business-community.com.ua

ÐÓÁÐÈÊÈ

81


© Арсен Савадов 2011. Фотограф: Дмитро Баранов

2011

b !=м*=. .3д%›…ь%г% C!%“2%!3 p`q-UA 2 PinchukArtCentre C!ед“2="л G Cе!“%…=ль…,L C!%е*2 3*!=_…“ь*%г% .3д%›…,*= `!“е…= q="=д%"=. b,“2="*= CSд …=ƒ"%ю &Blow-Up[ K3л= "Sд*!,2= дл %гл д3 ƒ 21 2!="… C% 2 ›%"2… 2011 !%*3 …= 5-м3 C%"е!“S =!2-це…2!3.

Фотографії надані PinchukArtCentre зі згоди художника, галерей neugerriemschneider (Берлін) і Tanya Bonakdar (НьюЙорк). © Олафур Еліассон 2011. Фотограф: Дмитро Баранов

PinchukArtCentre та Фонд Віктора Пінчука представляють першу персональну виставку Олафура Еліассона в Східній Європі. Експозиція під назвою «Твоє емоційне майбутнє» працюватиме з 21 травня по 2 жовтня 2011 року.

82

Художник Олафур Еліассон та Тім Нойгер, галерея Neugerriemschneider

t%2%г!=-S_ …=д=…S PinchukArtCentre t%2%г!=-,: b%л%д,м,! x3"=G" 2= qе!гSL Š3ш,…“ь*,L


2011

www.business-community.com.ua

ÐÓÁÐÈÊÈ

83


Сорочинська

ÐÓÁÐÈÊÈ

казка

про сучасних

майстрів

Оце так 84

2011

«...Дорога верст за десять до містечка Сорочинців кипіла народом, який поспішав з усіх навколишніх і далеких хуторів на ярмарок. З ранку ще тягнулися незмінною низкою чумаки з сіллю і рибою. Гори горщиків, закутаних у сіно, повільно рухалися, здається, нудьгуючи своїм ув'язненням і темрявою, місцями тільки якась розписана яскраво миска або макітра хвалькувато висловлювалася із високо накопиченого на возі тину і привертала розчулені погляди поклонників розкоші...» М. Гоголь

ярмарок!..


2011

З

Загалом, ярмарковий рух в Україні має багатовікову історію. Коли два століття тому в Україні було 12 тисяч (!) ярмарків, Сорочинський не був найбільшим чи найвідомішим з них. Ми знаємо Великі Сорочинці Миргородського району переважно через те, що село прославив великий земляк-письменник Микола Васильович Гоголь. До речі, у 1732-1734 роках у Сорочинцях на замовлення гетьмана Данили Апостола побудували красиву Спасо-Преображенську церкву у стилі барокко. І саме тут 1809 року було зроблено запис до церковної книги: «20 березня (за новим григоріанським календарем дата народження М.В. Гоголя – 1 квітня) у поміщика Василя Яновського народився син Микола і хрещений 22 березня». Ті, хто цінують українську автентичну культуру, підтримують

www.business-community.com.ua

ÐÓÁÐÈÊÈ

народні традиції та звичаї, зважають на те, як розвивається ярмарковий, фестивальний рух у різних регіонах України. Серед подібних яскравих осередків – звичайно, Сорочинський ярмарок, що вже став традиційним на Полтавщині. І коли зараз приїздиш на ярмарок під Миргород Полтавської області, бачиш розмаїття тканих-шитих-гончарних-мальованих-ковальнихплетених… товарів від майстрів з різних куточків (і не лише України!), чуєш пісні-приказки, смакуєш ласощами з прилавків, відчуваєш пульс та азарт торгівлі, ось тоді розумієш, для чого насправді потрібний такий ярмарковий рух, ярмаркова співдружність. Патріоти Полтавщини готові зробити все, щоб він став національним Урочисте відкриття Сорочинського ярмарку відбулося в серпні 2011 року за участю губернатора Полтавської області О. Удовиченка, який висловив упевненість, що у ярмарку хороший потенціал: «Протягом 20 років незалежності місцева влада опікується тим, щоб Сорочинський ярмарок проводився. Патріоти Полтавщини готові зробити все, щоб він став національним. Сьогодні ми вже маємо розвинуту і збережену інфраструктуру. Кожен рік вона добудовується, збільшується. Сьогодні вже набагато легше організовувати Сорочинський ярмарок. Він видозмінюється, і це закономірно. Колись люди сюди їхали, щоб скупитися, знайти речі для дітей до нового навчального року. Потім ситуація змінилася: на мою думку, торгівельна складова відійшла вже на другий план, а та мистецькокультурна, яка завжди була, – вона залишається і розвивається. Ярмарок – це мистецьке свято. На наш погляд, потрібно ще багато зробити, щоб він став діловим центром. Сьогодні світ та держава переживають непрості

85


ÐÓÁÐÈÊÈ

економічні часи. Ми все будемо робити для того, щоб ярмарок розвивався, щоб митці різних куточків України приїжджали сюди і показували своє мистецтво». Ініціатором відродження ярмарку Великих Сорочинців більше десятка років тому назад стала керівник проекту «Сорочинський ярмарок» кавалер орденів княгині Ольги ІІІ та ІІ ступенів Світлана Свищева. Як добре, що все ж таки люди в Україні, які впевнені, що ярмаркові проекти – приклад не тільки і не стільки фінансового успіху, скільки відродження національного духу. Саме з цією чарівною жінкою, яскравою особистістю, журналісти поспілкувалися під час ярмаркового вирію на полтавській землі. – Світлано Іванівно, чому взагалі виникла у Вас така ідея – відродити ярмарковий дух у Сорочинцях? – Можливо, у першу чергу, саме тому, що у такому торговому русі відчувається життя – живе, народне. Саме у цьому постійному жвавому пересуванні майстрів, умільців, співів, танців… у всьому цьому пульсує справжнє Життя. До того ж, якщо спиратися на історичні дані, де ще й займатися відродженням ярмарку, як не на його історичній батьківщині? Товариство «Сорочинський ярмарок» розпочало цей проект у 1997 році. Спочатку це дійсно було «голе поле». Все, що ви сьогодні бачите: облаштування поля, організаційні питання, залучення і розміщення підприємств, всі умови, які створені – зроблені виключно за рахунок комерційних надходжень та за рахунок спонсорів. Бюджетні кошти у проведенні заходу не задіяні, і ми навіть цим пишаємося, хоча й знайти повністю суму буває непросто: наприклад, цього року в ярмарок було вкладено 2,5 млн. грн. – Що змінилося в інфраструктурі ярмарку за останні роки? – Це свято для людей, і кожен бажаючий може сюди прийти і знайти щось саме для себе. Тому організатори в цьому році намагалися зробити крок вперед, як в першочергове завдання – облаштування території, створення санітарно-гігієнічних умов для учасників, гостей, майстрів, покупців, глядачів. Ми провели освітлення у кожний павільйон. Мені здається, що ті завдання, які ми ставили перед собою в цьому році, – ми виконали. Стосов-

86

2011

но розвитку «етнозони», залучено ще більшу кількість культурномистецьких колективів, проходять безкоштовні концерти, мистецькі програми. Зберегти традицію свята – один з важливих напрямків розвитку Сорочинського ярмарку. Ми робимо все, щоб розвивати наше етномістечко. В тому числі для того, щоб відвідувачі могли  ê³íö³ ÕV²²² – ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ â³äáóëîñÿ çðîñòàííÿ çáóòó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òà ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿, ÿêå ñïðèÿëî ðîçâèòêó òîðã³âë³. Ïîëòàâùèíà áóëà çâ’ÿçàíà òîðãîâèìè øëÿõàìè ³ç Ñëîá³äñüêîþ Óêðà¿íîþ, Äîíîì, Ðîñ³ºþ, Øâåö³ºþ, Àâñòð³ºþ, Ïîëüùåþ, Ëèòâîþ, Çàïîð³ææÿì, Êðèìîì, Òóðå÷÷èíîþ. Íà ì³ñöåâèõ ÿðìàðêàõ ïðîäàâàëèñÿ ³ìïîðòí³ òêàíèíè, ìåòàëåâ³ âèðîáè, ïðåäìåòè ðîçêîø³, ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè, êíèãè, äîðîã³ âèíà, êîëîí³àëüíèé êðàì. ²ç Ïîëòàâùèíè âèâîçèëè çá³ææÿ, õóäîáó, â³ñê, ìåä, ñàëî, ãîð³ëêó, øê³ðè, òþòþí, ïîòàø, ñêëÿí³ âèðîáè, ñåë³òðó…


2011

приїздити на ярмарок не лише влітку, а й восени, щоб побачили, що це за ярмарок, який проводився ще за часів Гоголя. – Як Ви залучали учасників ярмарку? Що стосовно конкурсної основи? – Цього року брали участь більше 300 підприємств, представників народної творчості – 237. Стосовно закладів гроÓ Ïîëòàâ³ ôóíêö³îíóâàëî 13 ÿðìàðê³â, Êðåìåí÷óö³ – 16, à òàêîæ ð³÷êîâèé ïîðò íà Äí³ïð³, â Êîñòÿíòèíîãðàä³ ³ Ëóáíàõ – ïî 14, Êîáèëÿêàõ – 15, Ðîìíàõ é Çîëîòîíîø³ – ïî 11, Ìèðãîðîä³ – 12… À 1862 ðîêó íà Ïîëòàâùèí³ â³äáóëîñÿ 529 ÿðìàðê³â!..

Ринкові ціни (за пуд =16 кг): Свіжа осетрина 3.00 – 3.20 крб; Ікра свіжа зерниста 6.50 – 7.00 крб; Цукор 10.50 – 11.00 крб; Кава 9.00 – 10.00 крб; Тютюн з Туреччини 10.00 – 12.00 крб; Шампанське 1.80 – 2.50 крб; Аршин сукна 4.50 крб.

www.business-community.com.ua

ÐÓÁÐÈÊÈ

мадського харчування, то серед півсотні підприємств, ми дійсно проводили конкурсний відбір. Ми зверталися до здорового глузду учасників, які нам відсилали зовнішній вигляд експозицій, намагалися створити значно безпечніші умови. Через спеку та газові балони, які використовуються, довелося попрацювати службам області, представникам міністерства надзвичайних ситуацій, щоб створити більш безпечні та привабливі умови… А ось що стосується учасників торгівлі, ми не ставимо ніяких умов. Можливо, хтось щось продає дешевше – це право продавців. Головна мета – презентувати краще і просунути його як на український ринок, так і на ринок інших країн. – Відомо, що наразі на українських ринках у більшості – китайський товар, а тут, на ярмарку, насправді все – українське? – Ми не перевіряємо, з чим їде учасник. Але ж тут, насправді, багато народних майстрів, з якими ми добре знайомі, вони неодноразово приїздять сюди, мають пільги! – і вони беруть участь у ярмарку безкоштовно. – Чи плануєте зробити окрему експозицію виробників органічної продукції – рослин, тварин? – Полтавщина вже сьогодні представила продукцію, яка може йти під цим знаком. Можливо, наступного року ми звернемо особливу увагу саме на цей сектор ринку. Ми ще маємо пройти цей шлях, коли держава Україна відпрацює стандарти і сертифікати, і це буде пріоритетом в економічному сенсі. Сподіваємося, що нашим ярмарком ми, у свою чергу, привернемо увагу до гострих питань аграріїв, тваринництва, загалом, до проблематики (та й позитиву!) аграрно-промислового ринку. Дійсно, нове сучасне відродження почалося в 1999 році, коли ярмарок одержав дбайливого господаря, керівника проекту Світлану Свищеву, вмілих, небайдужих, захоплених ярмарком організаторів – ТОВ «Сорочинський ярмарок», і нове ім’я – Національний. Сьогодні його знають і люблять українці, відвідує цілий світ, і це додає впевненості у тому, що ярмаркова історія України буде ще дуже довгою. Тетяна Люлька, Наталія Вереснева, Олена Черевична, Анна Вовк

87


ÐÓÁÐÈÊÈ

2011

В «городе-жемчужине» 15-23 июля 2011 года с успехом прошел Одесский международный кинофестиваль. В конкурсную программу ОМКФ-2011 вошли 14 фильмов со всего мира: от Гонконга и Уругвая до стран Скандинавии и Восточной Европы. Среди них – любовные истории, черные комедии, социальные сатиры, саркастические драмы, циничные мелодрамы и другие жанры с концептуальным чувством юмора.

Оценивали фильмы под руководством м польского п льского актера Ежи Ш по Штура т ра ту (Польша) актриса, режиссер и певица Мария де Медейруш (Португалия), актриса театра и кино Ада Роговцева (Украина), продюсер, режиссер и сценарист Валерий Тодоровский (Россия) и кинокритик, генеральный секретарь ФИПРЕССИ Клаус Эдер (Германия). В состав жюри вошли Мария де Медейруш, Ада Роговцева, Ежи Штур, Валерий Тодоровский, Клаус Эдер, а также почетные гости фестиваля – Оксана Фандера, Филипп Янковский, Нана Джорджадзе, Богдан Ступка, Вадим Перельман, Евгений Цыганов и др. Гран-при фестиваля – статуэтку «Золотой Дюк»– получил фильм Селин Шьяммы «Девчонка-сорванец» (Tomboy, Франция). Статуэтку из рук председателя жюри Ежи Штура приняла актриса Софи Каттани. Приз зрительских симпатий получила дебютная картина Ясмин Самдерели «Альмания: добро пожаловать в Германию» (Almanya – Willkommen in Deutschland, Германия). Грамоту из рук генерального директора ОМКФ Дениса Иванова и почетного гостя фестиваля Филиппа Янковского получили режиссер Ясмин Самдерели и сценарист Несрин Самдерели. Фильм-закрытие фестиваля – «Огни притона». Фильм представили его создатели – режиссер Александр Гордон, автор сценария Гарри Гордон, актеры Ада Роговцева (член жюри ОМКФ-2011), Оксана Фандера, Богдан Ступка, Евгений Цыганов. Финальным аккордом фестиваля стал показ культовой комедии Юлиуша Махульского «Дежавю» (1988 год) на Ланжероновском спуске. Одну из главных ролей в фильме исполнил председатель жюри ОМКФ-2011 Ежи Штур.

88


2011

ÐÓÁÐÈÊÈ

ОМКФ получил знак отличия от Голивудской ассоциации зарубежной прессы (HFPA) – одного из самых авторитетных в мире международных сообществ журналистов, которые уже почти 70 лет в Лос-Анджелесе вручают премию в сфере кино и телевидения – «Золотой Глобус». Почетный знак из рук члена HFPA Габриеля Лермана приняла президент ОМКФ Виктория Тигипко. На церемонии закрытия Второго Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко сказала: «Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому событию: наших гостей, членов жюри, команду. Всего фестиваль посетили более 70 тысяч зрителей и посмотрели около 100 фильмов из разных стран». Третий Одесский международный кинофестиваль порадует интеллектуального зрителя умным и интересным кино – с 13 по 21 июля 2012 года. Татьяна Люлька ПОБЕДИТЕЛИ ВТОРОГО ОДЕССКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ Гран-при «Девчонка-сорванец»/2011/Франция/ Режиссер Селин Шьямма Лучшая режиссура Олиас Барко за фильм «Убейте меня, пожалуйста»/2010/Бельгия Лучшая актерская работа Керен Бергер за фильм «2 Night»/2010/Израиль Специальный приз жюри «Прибежище»/2010/Болгария/ режиссер Драгомир Шолев Специальный приз жюри «Срок годности»/2010/Уругвай/режиссер Федерико Вейрох Приз зрительских симпатий «Альмания: Добро пожаловать в Германию»/ 2011/Германия/Режиссер Ясмин Самдерели www.oiff.com.ua

www.business-community.com.ua

nljt-2011 ak`cnd`phŠ o`pŠmepnb: cе…е!=ль…/L C=!2…е!: Šl &x3“2%"[ n-,ц,=ль…/е “C%…“%!/: &dе"ел%Cе“!*= *%мC=…, UDP[ Š`qjnla`mj n-,ц,=ль…/L C=!2…е!: &lеце…=2“*= %!г=…,ƒ=ц, `ле*“=…д!= n…,?е…*% TOP Ukraine[ c%“2,…,ц= &a!,“2%ль[ j%мC=…, &pе…% r*!=,…=[ `",=*%мC=…, &`.!%q",2[ Šеле*=…=л &h…2е![ &Šеле…едел [ p=д,% Europa Plus Šl &j3 ль…,*[ qе2ь -!=…ц3ƒ“*,. “=л%…%" *!=“%2/ Frederic Moreno

89


2011

m= p3“S

%›,"=ю2ь “2=!%д="…S

K,л,…,

Грандіозне дійство привернуло тисячі гостей і зібрало учасників з України, Росії, Білорусії, Польщі, Франції, Швеції, інших країн СНД і Європи – понад 500 чоловік, що представляють різні клуби історичної реконструкції, а також акторів, каскадерів, артистів різних жанрів, музикантів. Протягом останніх трьох днів серпня події давніх літ розігрувалися в «Парку Київська Русь» (президент Володимир Янченко), в якому в масштабі 1:1 максимально достовірно зводиться архітектура Дитинця-Кремля граду Кия V-XIII століть. За допомогою сьогоднішніх сучасників в образах князів і скоморохів, богатирів і городян, а також сучасниць – слов'янських красунь і реальних умілих майстрів було відтворено духовний образ цієї відомої древньої столиці східнослов'янських держав – романтична, загадкова, захоплююча атмосфера епохи Середньовіччя. Супроводжуване виставкою народних ремесел грандіозне дійство яскравого і колоритного фестивалю склали: театралізовані постановки, танцювальні виступи, конкурси та квести, змагання воїнів княжих дружин і богатирів, середньовічні ігри та забави, вогняні шоу та феєрверки. Все це доповнили майстер-класи: володіння мечем і списом, стрільби з лука та фехтування, метання ножів і сокир, плетіння вінків і личаків, ковальського та гончарного ремесел, верхової їзди, слов'янської каліграфії, виробництва вітражів, виготовлення ляльок-мотанок та дитячих іграшок, етно-боді-арту...

90

26-28 серпня 2011 в с.Копачів Обухівського району на Київщині за підтримки Мінкультури та Київської облдержадміністрації відбувся найбільший фестиваль Європи з відтворення слов'янської історії та культури «Билини Стародавнього Києва IX-XI століть». Денну програму фестивалю прикрасив спортивно-розважальний «Турнір повітряних витязів», що відбувся у рамках II Міжнародного фестивалю «Повітряні пригоди-2011». Захоплення глядачів викликали акробатичні номери і поведінка коней у виступі кінно-трюкового театру «Анкор». При світлі смолоскипів і багать відгриміли нічні битви воїнів і етно-дискотека від відомої білоруської групи «Стари Ольса», а під ранок романтично було зустріти світанок. Склавши все це разом, можна отримати цілісну картину незабутнього видовища, яке переносить вас до історичного світу далекого минулого. Юрій Сторчак


2011

Принци, герцоги, знатні лицарі, кардинали, чарівні придворні дами – всі гості приїдуть на свято Міжнародного середньовічного фестивалю «Гості Стародавнього Києва 15 століття» із лицарським турніром «За меч Послів». Історичне відтворення турнірів відбудеться 23-25 вересня цього року в Центрі культури та історії «Парк Київська Русь» (с. Копачів Обухівського району) за підтримки Київської обласної державної адміністрації під патронатом Посольства Республіки Польщі в Україні, Посольства Російської Федерації в Україні, Посольства Литовської Республіки в Україні та Посольства Республіки Білорусь в Україні. Почесні учасники фестивалю – представники вищого світу Західної Європи XV століття! – із задоволенням приймуть гостей до своєї компанії, отже можна буде потрапити до справжньої казки!

ÒÐÀÄÈÖII

g= меч C%“лS"!

Кінний турнір, піші бойові турніри (індивідуальні й групові), денні та нічні баталії, змагання лучників, виступи музичних та танцювальних колективів, фехтувальні, та музичні майстер-класи – все це у рамках програми фестивалю. Крім того, відбудеться реконструкція штурму середньовічної фортеці – лицарі продемонструють, як колись здобувалися укріплені фортеці, представлять тактику, яку тоді використовували та способи оборони оточеного гарнізону. На території Парку буде створений мальовничій табір, у якому представники клубів історичної реконструкції продемонструють життя та побут романтичного XV століття. Також у Парку пройде ярмарок майстрів стародавніх ремесел, де будуть представлені ексклюзивні вироби ручної роботи. Все це перенесе Вас у барвистий середньовічний світ, у захоплюючу епоху лицарів, брязкання зброї та іржання коней. Не розчарує і вечірня програма фестивалю, одним з грандіозних видовищ якої стане масова битва лицарів «Честь і слава». Завершиться свято яскравим та незабутнім вогняним шоу «Маскарад Чарівної Дами» і феєрверком. Офіційний партнер фестивалю – «Всеукраїнський банк розвитку». Детальна інформація – на сайті www.parkkyivrus.com Дух Стародавнього Києва кличе!

91


ÐÓÁÐÈÊÈ

2011

uPu lS›…=!%д…,L

c3ц3ль“ь*,L -е“2,"=ль

В місті Косові 27-28 серпня 2011 року відбувся ХІХ Міжнародний Гуцульський фестиваль. У ньому взяли участь 1700 учасників, 37 вокалістів, 10 країн-учасниць, 12 областей України. Серед почесних гостей був заступник міністра культури і туризму України – Ярослав Арсирій, губернатор Івано-Франківської області – Михайло Вишиванюк, голова райдержадміністрації Косівського району – Ярослав Шинкарук та міський голова міста Косова – Микола Фокшей. Головною метою фестивалю є розвиток і популяризація традиційних видів народного мистецтва, звичаїв, обрядів етнічної групи українців-гуцулів; підвищення соціального і мистецького статусу автентичного фольклору, виявлення самобутніх творчих колективів, окремих виконавців та майстрів образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва. Парад справжніх гуцулів та гуцулок – надзвичайне видовище, ще й оздо-

92

блене виступами різноманітних творчих колективів, що взяли участь у цьому по-спавжньому народному «шоу». На свято для виступів прийшли фольклорноетнографічні, хорові колективи, вокальні ансамблі та окремі виконавці, оркестри народних інструментів, троїсті музики, солісти-інструменталісти на гуцульських народних музичних інструментах, самодіяльні театри, читці-декламатори, гумори-


2011

m= -%2%: г%л%"= j%“S"“ь*%_ pd` “.x,…*=!3*, ƒ=“23C…,* мS…S“2!= *3ль23!, S 23!,ƒм3 “.`!“S!SL, …=ч=ль…,* 3C!="лS…… *3ль23!, P"=…%-t!=…*S"“ь*%_ nd` b.tед%!=*

сти, і навіть учасниці конкурсу «Красуня Гуцульщини». Неможливо на справжньому ярмарку без змагання на чоловічу силу та витривалість! З успіхом відбулися атлетичні змагання, за підсумками яких переможцю було присвоєно звання «Найсильніший гуцул 2011 року». Раділо око, дивлячись на свято, адже такий Гуцульський фестиваль стає черговим прикладом, як використати багаторічні глибинні

www.business-community.com.ua

традиції невеликого, здавалося б, регіону, тендітно зберегти і передати їх творчій молоді, якої на святі було дуже багато. Зрозуміло, що виховання дає свої гідні плоди: у молоді є повага, гідне ставлення до духовних надбань предків, гуцульського етносу. Хто поважає живопис, графіку, скульптуру, бісероплетіння, розписи на гуцульську тематику, ковальські роботи – таких виробів із автентичними мотивами було вдосталь перед очима глядачів та покупців, що традиційно відвідали це колоритне свято. Такі етнофестивалі привертають увагу не лише учасників та гостей фестивалю з України, але й туристів зі всього світу, підвищуючи рівень розвитку регіону, даючи значний потенціал для розвитку туристичної інфраструктури краю. Тетяна Люлька

93


ÐÓÁÐÈÊÈ

94

2011


TEST ÄÐÀÉÂ

a=L*леге…д= Первая позиция в классе чопперов для мотоциклов марки Harley-Davidson® закономерна. Практически в каждой стране, где официально представлены легендарные байки, их продажи превосходят конкурентов в своем классе благодаря нестареющему классическому дизайну, техническому совершенству и невероятно мощной энергетике бренда. Вторым секретом популярности марки является одна из самых широких ассортиментных линеек моделей мотоциклов. Модельный ряд 2011 года представлен 29 мотоциклами в пяти семействах: Sportster®, Dyna®, Softail®, VRSC®, Touring® и CVO™. Первые мотоциклы семейства Sportster® вышли с завода в 1957 году, и современные модели унаследовали маневренность, управляемость и легкость вождения своих предшественников. Отличительная низкая посадка и удобство в управлении – это подлинные признаки Sportster, как и мощный V-образный двухцилиндровый двигатель с 5-ступенчатой коробкой передач. Sportster® комплектуется 2-мя видами двигателей Evolution™ – 883 см3 и 1200 см3. В сердце каждого из мотоциклов семейства Dyna® установлен мощный V-образный двигатель 96™ с объемом 1584 см3, он приковывает к себе взгляды с того самого момента, как был впервые установлен на мотоцикл самим www.business-community.com.ua

Уилли Дж.Девидсоном. Дополненные удобной 6-ступенчатой коробкой передач Cruise Drive™, улучшенной системой управления и более легким сцеплением, эти мотоциклы являются воплощением классического дизайна и дарят неповторимое ощущение единства с дорогой. Особенностью мотоциклов семейства Softail® является задний маятник и рама, к которой жестко крепится V-образный мощный двигатель 1584 см3 с балансирными валами и 6-ступенчатая коробка передач Cruise Drive™. Задняя подвеска Softail® обеспечивает легкое, стабильное и комфортное управление. Она сконструирована особым образом и не имеет боковых стоек амортизаторов, скрытые амортизаторы расположены горизонтально по отношению к раме и работают на растяжение. С 2011 года в стандартную комплектацию добавлена система ABS. Мотоциклы VRSC® рождены в соревнованиях на ускорение, и Вы почувствуете, как содрогнется шоссе под огромным 240-миллиметровым задним колесом. Созданный совместно с Porshe двигатель 1250 см3 с жидкостным охлаждением Revolution™ в сочетании с 5-ступенчатой коробкой передач с близкими передаточными числами, которая специально разработана для мощных мотоциклов серии VRSC®, предназначены для максимального использования каждого поворота ручки газа. Чтобы обеспечить легкость управления всей этой мощью, в стандартную комплектацию входит система ABS. Семейство Touring® – короли поездок на дальние расстояния. Эти невероятно комфортные и мощные мотоциклы станут незаменимыми спутниками в путешествиях. Современная акустическая система, круиз-контроль, ABS, подогрев ручек, задняя пневматическая подвеска, новый двигатель 103™, объемом 1690 см3, благородно вибрирующий в раме и 6-ти ступенчатая коробка передач, подарят истинное наслаждение от длительных поездок. CVO™ – элита в мире Harley-Davidson®. Каждый год подразделение CVO™ (Custom Vehicle Operations™) выбирает 3-4 мотоцикла из разных семейств в стандартной комплектации для дальнейшей доработки. Мотоциклы оборудуют V-образным двигателем Screaming Eagle® объемом 1800 см3 и окрашивают в специальные цвета. Каждый мотоцикл собирается вручную одним техническим специалистом в строго лимитированных количествах. После продажи ограниченной партии модель больше не выпускается. Все модели комплектуются системой впрыска топлива и бескнопочной сигнализацией. На все модели распространяется гарантия 2 года без ограничения пробега. Любая модель, по желанию владельца, может быть оснащена огромным количеством дополнительного оборудования, начиная от крепежа и заканчивая двигателем, из оригинального каталога, насчитывающего более 800 страниц. Harley-Davidson® – это не только №1 в мире среди тяжелых мотоциклов, но и культура №1 в мире.

95


2011

83


ÏÀÐÒÍÅÐÈ

2011

Ê Ó Á ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ

www.sakurafit.kiev.ua

www.colizey.com.ua

www.hairexclusive.com.ua

Магомедова Марина Гамідівна

НОТАРІУС www.magomedova.com.ua

www.siluet.in.ua

www.zelensad.com.ua

www.paritet-hyundai.com.ua

www.goldfit.com.ua

www.ecosystems.in.ua

www.gasay.com.ua

www.nk.ua lS›…=!%д…= *%…“=л2,…г%"= *%мC=…S

www.chaika-yachting.com

(044) 462-57-12

www.melitto.com.ua

www.dea-club.com

www.fortuna.org.ua

www.gallerydrinks.com

www.dev.com.ua

044 461 98 80

www.golf-ua.net

www.h-art.com.ua

www.cleverkids.com.ua

067 407 55 44

044 384 36 78 048 784 55 74 www.robertobravo.com

www.5el.com.ua

www.mebgard.com.ua

www.cfs.net.ua

www.stodorog.com.ua

www.zammler.com.ua

www.boris.kiev.ua

www.tovelita.com

067-230-30-87

C%…“ь*= 2= G"!%CеL“ь*= *3.…

l%д=-2!еLд r*!=,…= www.garciajeans.com.ua www.premierbeauty.com.ua

ТОВ «ТЕРЕЗИНЕ»

www.presspoint.com.ua

www.empireyachts.com.ua

04563 773 16

м=г=ƒ,… C%K32%"%_ 2е.…S*,

infinitifx35307@mail.ru

www.kashtanbc.com.ua

Інститут Культури та мистецтв Білоцерківський філіал

www.business-community.com.ua

97


ÏÀÐÒÍÅÐÈ

2011

ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА

«ДОВІРА» 067-50-44-183

apostrof.pereclad@gmail.com

(04563) 447-03, 612-07

www.oi p-bud.com

Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«ТРАЙДЕНТ»

АВТОМАТИЧНІ СИСТЕМИ ПОЛИВУ 097-171-01-33 066-702-72-47 ÂÀÍÒÀÆͲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

ÏÏ ÁÐÈÍÄÇß 067 508 96 07

Äåïóòàò ïàðò³¿ «Ñèëüíà Óêðà¿í໠³òàë³é ²âàíîâè÷ Ãóäçåíêî

dSл%",L ›3!…=л &Community[ q"Sд%ц2"% C!% де!›="…3 !еG“2!=цSю: “е!S jP 11287 op b,д=…е c%л%"…,м 3C!="лS…… м ю“2,цS_ " j,_"“ь*SL %Kл=“2S 01.11.2010 !%*3 Š,!=› 10000 C!,мS!…,*S" b,д="ець 2= ƒ=“…%"…,* - Šе2 …= kюль*= t%2% - j%“2 …2,… j%2е…*% Make-up - Šе2 …= m=3мч3* j%!е*2%! - P!,…= j3“лSL

98

jnmŠ`jŠh l=!*е2,…г%",L "SддSл: (044) 222-78-63 (044) 222-78-54 (044) 222-96-54 e-mail: peredplata3@gmail.com pед=*цS : (044) 222-78-63 (0456) 38-04-73 www.business-community.com.ua

b,д="ець …е …е“е "SдC%"Sд=ль…%“2S ƒ= ƒмS“2 !е*л=м…,. C%"Sд%мле…ь 2= м%›е …е C%дSл 2, 2%ч*, ƒ%!3 ="2%!=. l=2е!S=л, …е !еце…ƒ3ю2ь“ S …е C%"е!2=ю2ь“ . Pде_ %-%!мле…… , “2,ль G %K’G*2%м ="2%!“ь*%г% C!="= S %.%!%… ю2ь“ ƒ=*%…%м. oе!ед!3* 2= S…ше ",*%!,“2=…… м=2е!S=лS" Kеƒ д%ƒ"%л3 b,д="ц …еC!,C3“2,мS. pе*л=м…S м=2е!S=л, …=д=G !е*л=м%д="ець. bSдC%"Sд=ль…S“2ь ƒ= ƒмS“2 !е*л=м, …е“е !е*л=м%д="ець.


2


2

community  

community journal from bila tserkva