__MAIN_TEXT__

Page 1

Sponsorstøtte

Steinvik – ein engasjert støttespelar i lokalsamfunnet ...


Våre verdiar

Våre verdiar - nær og engasjert ligg til grunn for valet av samarbeidspartnarar og sponsorstøtte


Ein engasjert og lokal støttespelar

Steinvik er ein aktiv samfunnsaktør i kommunane Flora, Bremanger og Askvoll. Sponsing er eitt av verkemidla vi brukar for å nå dette målet. Med vår sponsorverksemd ønskjer vi å vise at vi gjev støtte til eit breitt spekter av kultur, idrett og fritidsaktivitetar i nærområdet vårt – særskilt med tanke på born og ungdom. Mangfald og breidde Vi har ei rekke avtalar med ulike samarbeidspartnarar, små og store. Vi er opptekne av å støtte mangfaldet og breidden i idrett, kultur og andre samfunnsnyttige tiltak i «nabolaget» vårt og som mange får glede av. Vi høyrer til her Sponsorverksemd er eit viktig kommersielt verkemiddel for å fremja Steinvik sine kjerneverdiar «nær» og «engasjert». Steinvik skal vere ein aktiv samfunnsaktør og vi brukar sponsing som eit verkemiddel for å nå dette målet.   Vi set krav til sponsorstøtta Ved sponsorstøtte set vi krav til attendeyting i form av reklame og eksponering av Steinvik på ein positiv måte. Det er viktig for oss å synleggjere det breie engasjementet vi har i lokalmiljøet vårt.   Langsiktig Steinvik ønskjer eit langsiktig perspektiv i dei sponsorengasjementa vi er med på. Då vil vi få best effekt av dei investeringar som blir lagt ned - både i tid og pengar i sponsorobjektet. I tillegg viser erfaring at ein må vere med over tid for å bli assosiert med sponsorobjektet.


Kven og kva yter vi støtte til

Sport Sport handlar om prestasjonar, energi og entusiasme, og Steinvik har valt å støtte den lokale idretten og ulike hendingar knytta til dette. Kultur Steinvik støttar kultur - spesielt kulturhendingar i vårt nærområde. Kulturhendingar som involverer born og unge, vil vere prioritert. Søknad For å bli vurdert som Steinvik sin samarbeidspartnar, må det sendast ein elektronisk søknad til post@steinvik.no. Her må det gå klart fram kva prosjektet går ut på. Det må og synleggjerast kva eit samarbeid kan tilføre av verdi for Steinvik. Vi yter ikkje støtte til: - Enkeltpersonar - Politiske organisasjonar - Religiøse organisasjonar


Logoen er vårt sterkaste visuelle element

Logoen er vårt viktigaste grafiske og visuelle element og skal bidra til å byggje avsendaridentitet. Einheitleg bruk er dirfor viktig. Logoen er merkenamnet vårt, og skal representere Steinvik på ein lett attkjenneleg måte. Logoen skal alltid ha ein framtredande plass i vårt sponsormateriell. Andre selskap. Reglane for bruk av logo og plasseringa, er den same som Steinvik.


Døme på ulike sponsorannonser

Steinvik Steinvik Fiskefarm driv produksjon av laks og aure på 7 lokalitetar i kommunane Flora, Bremanger og Askvoll. Steinvik er ein bevisst distriktsutbyggar og er medeigar i fleire selskap.

Steinvik

Steinvik Fiskefarm driv produksjon av laks og aure på 7 lokalitetar i kommunane Flora, Bremanger og Askvoll. Steinvik er ein bevisst distriktsutbyggar og er medeigar i fleire selskap. Steinvik Fiskefarm AS - 6940 Eikefjord - Tlf: 57 75 25 90 - E: post@steinvik.no


Ulike andre sponsormateriell

DØME PÅ TURSKILT TURLØYPE

Skiltet er ei gåve frå Steinvik


Diverse sponsormateriell

DØME PÅ MÅLSEGL

MÅL

FLYTTBAR STADIONREKLAME


BEACHFLAGG


Anna profilering

DRAKTREKLAME


PROFILERING SKIHUSET PÅ HUMLESTØLEN


Profile for A til Å Grafisk Design og Media

Steinvik sponsor  

Steinvik sponsor  

Profile for atilaa