Kystvegen Ålesund-Bergen

Scroll for more

Page 1

– der verdiar blir skapt

Vegbygging er samfunnsbygging! Kravet er gul stripe langs kysten frå Bergen til Ålesund!

For å utnytte verdiskapinga og potensialet i regionen mellom Ålesund og Bergen trengs det ein samanhengande veg langs kysten!


GUNVOR ULSTEIN, styreleiar Hafast, CEO Ulstein Group ASA

Næringslivet er regionbyggar Med ferjefri veg langs kysten vil vi oppleve ei stor regionendring, fordi fjordane ikkje lenger vil definere «naturlege» regionar. Dette vil skape nye og større bu- og arbeidsmarknader, som igjen vil forsterke og vidareutvikle regionane, og styrke næringslivet. Utvikling av næringslivet og utviding av nærmiljøet heng tett saman, og gjer regionane meir attraktive å bu og arbeide i. Tidsuavhengig ferdsel betrar og forenklar kommunikasjonen i regionen og medverkar til sterke klynger, der både næringsliv, utdanningsinstitusjonar, kundar, leverandørar og andre medspelarar er viktige aktørar. For marknaden er det avgjerande at vi har stabil og effektiv transport, og leverer rettidig. Styrking av konkurransekrafta er nødvendig for å oppretthalde og motivere til nye investeringar i det regionale næringslivet. Kystvegen er ein avgjerande konkurransefaktor for næringslivet frå Ålesund til Bergen.

JAN ATLE STANG, Regiondirektør NHO Sogn og Fjordane

Effektivitet og rask infrastruktur

BENGT SOLHEIM-OLSEN, styreleiar Kystvegen Ålesund–Bergen, ordførar Flora kommune

Vi må vere mobile Kystvegen er det viktigaste tiltaket som skal til for å få til ei positiv nærings- og folketalsutvikling i kystregionen frå Sunnmøre til Nordhordland. Kyststamvegen (E39) har blitt ein kraftig stimulans til næringsutvikling og auka busetjing sør for Bergen og nord for Ålesund. Kystvegen er eit heilt nødvendig supplement og eit alfa og omega for den tunge industrien som ligg langs kysten, og for at industrien skal tore å satse. Med eit vitalisert næringsliv vil vi få ei samfunnsutvikling som vil vitalisere buog arbeidsutviklinga på vestlandskysten. Med kystvegen vil pendling innanfor regionen gjere det lettare å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Skal vi klare oss i framtida må menneska vere mobile. Kystvegen vil gje store ringverknader for miljø, næringsliv og folk langs kysten.

Kystvegen Ålesund– Bergen er viktig både som effektiv transportkorridor for heile kysten, men også som ledd i å binde saman mindre regionar til større bu- og arbeidsområde. Historisk har bygder og byar langs kysten vore bundne saman ved hjelp av sjøgåande transportmiddel. Men i dag spelar effektivitet og tempo ei langt større rolle både når det gjeld forflytting av folk og varer. Ein effektiv sjøtransport vil framleis vere svært viktig, men det er ikkje nok dersom vi skal få fullt ut utnytta det potensial som ligg på kysten. Difor er eit effektivt vegsamband langs med heile kysten vår eit viktig krav å stille. Ein skal hugse på at for næringslivet er tid ein svært viktig konkurransefaktor, og for lokalsamfunna langs kysten vil det å få utvida buog arbeidsområda sine gjennom etablering av ny infrastruktur vere ei viktig føremon for framtida. Kombinasjonen god kystveg, effektiv sjøtransport og optimale flyruter vil gje næringslivet og dermed også lokalsamfunna langs kysten eit enormt løft. Så det er ingen grunn til å vente med å sette i gang arbeidet.


HAFAST

Hareid fastlandssamband Arbeidet med bruløysing frå Hareidlandet til Sula, Hafast pågår for fullt. Dersom vegstyresmaktene og politikarane gjer dei naudsynte vedtaka i tide, kan sambandet vere ferdig før 2020. 15 år seinare køyrer vi kostnadsfritt i sambandet – kanskje før. Eiksundsambandet vert til dømes nedbetalt på berre 5 år, langt raskare enn først estimert. Hafastprosjektet er gjennomførtbart, og vil gi kraftige positive ringverknader for ein heil landsdel – og endå lenger både nordover og sørover. www.hafast.no Brodesign: LMG Marin/NORDWEST3D

Rovdefjordbrua

ROVDEFJORDBRUA

Prosjektet Rovdefjordbrua består av 2 hovuddelar; fjordkryssinga samt innkorting av Fv 61. Primært ser ein prosjektet realisert som eitt anlegg, men inndeling i 2 byggjesteg er fullt mogleg ettersom dei kvar for seg «står støtt på eigne bein». www.rovdefjordbrua.no

Dalsfjordbrua Bygginga av veg til brua over Dalsfjorden starta i 1975, og etter lang kamp er arbeidet no i full gang igjen. I dag går trafikken på tvers av fjorden med ferje, men når vegen opnar i desember 2013 vil framkomsten mellom Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund bli mykje lettare. Hengebrua har eit spenn på 523 meter og 101 meter høge brutårn. www.dalsfjordbrua.no

DALSFJORDBRUA

Måløy–Bremanger–Florø Etter at Bremangersambandet står ferdig kortar ein ned vegen frå Bremangerlandet til Svelgen med 40 km (ca. 45 min). Det vidare arbeidet som no er i fokus består av tunnel frå Svelgen til Indrehus, kort ferjekryssing over Nordfjorden og utbetra oppstiging frå Svelgen til Sørdalen. Desse tiltaka vil til saman halvere reisetida frå Måløy til Florø.

Illustrasjon Dalsfjordbrua: Aas-Jakobsen/Plan Arkitekter/Statens vegvesen

www.kystvegen.no Epost: post@kystvegen.no

A til Å - www.atilaa.no

SVELGEN