a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Nytt fra INC Gruppen

www.incgruppen.no Nr. 2 – 2013

Saga Fjordbase

Havbunnskabler til Snorre

Hektis vår for WIS

Baseprofilen P.O. Box 6 – N-6901 Florø, Norway Phone: +47 57751800 Fax: +47 57751801

All time high


Adm. direktør Geir johannessen

Økt aktivitet krever areal Det har vært en stabil og høy oljepris hos oljenæringen, - noe som gir investeringslyst og trygger nødvendige arbeidsplasser i industrien. Aktiviteten utenfor Florøregionen er økende, flere nye lisenser er gitt og nye oljeselskaper er på vei inn i regionen. INC Gruppen ønsker å tilrettelegge for økt aktivitet, men trenger nytt industriområde. I dag er det ikke noe ledig areal på basen. Vi må si nei til nye oppdrag, noe som er svært uheldig.

“Fjord Base har i dag ikke plass til å betjene nye selskaper eller tilfredsstille de behov som eksisterende bedrifter på basen har i dag. Gruppen trenger klarsignal snarest, uten krav det ikke er mulig å innfri. Våre konkurrenter har nødvendig plass og utfordrer vår stilling innen oljesektoren”

I lengre tid har gruppen arbeidet med å få tilrettelagt landområder for videre utbygging av Fjord Base. Et arbeid som har skapt strid i mange leire. Uttalelser fra ulike hold er med på å skape misforståelser og uklarheter. Fjord Base har i dag ikke plass til å betjene nye selskaper eller tilfredsstille de behov som eksisterende bedrifter på basen har i dag. Gruppen trenger klarsignal snarest, uten krav det ikke er mulig å innfri. Våre konkurrenter har nødvendig plass og utfordrer vår stilling innen oljesektoren. En annen viktig forutsetning for å trygge vår posisjon i markedet, er tilgang og rekruttering av nødvendig arbeidskraft. Her har regionen tatt grep og de nye områdene innenfor høyskolen og videregående skole setter regionen på kartet og vil gi økt interesse for å søke arbeid i gruppen. Statoil har i lengre tid arbeidet med endring av sitt basemønster, dette har skapt usikkerhet for hvorledes deres aktivitet i Florø vil bli i fremtiden. Det som er sikkert er at uansett hvor de havner vil basen ha behov for nytt areal. Vi håper Statoil vil konkludere positivt for Florø og Fjord Base og at arbeidet ikke strekker ut i tid.

Foto: Harald M. Valderhaug

For en del av bedriftene i Gruppen har starten på året vært noe svakere enn forventet, men allerede i mai ser det ut til at denne tendensen er snudd. Basen er i dag over 3 km lang, noe som gir utfordringer for en effektiv forflytting av utstyr og gods. Tilgang på areal vil gi oss mulighet til å reorganisere aktiviteten slik at utnyttelse av utstyr og personell blir mer effektiv enn det er i dag. De bedriftene som betjener den landbaserte industrien merker nå at den økonomiske situasjonen i Europa demper investeringslysten. La oss håpe at situasjonen i Europa bedrer seg snarest. Vi har arbeidet mye innen HMS området i flere år, og ser en positiv utvikling for gruppen. Høy fokus på skadeforebyggende arbeid og opplæring er fortsatt en prioritert oppgave i bedriftene. Redusert sykefravær gir økt konkurransekraft og viser at arbeidsmiljøet stadig blir bedre.

På Island er vi i ferd med å ferdigstille nye verksteder. Der ser vi også en bedring i aktivitet. Island ser ut til å ha fått kontroll over sin økonomi. GT Tekni har nylig inngått en 3 års avtale med Elkem og Meitill har fått en ny 5 års avtale med Elkem. Dette har gitt oss nye muligheter og trygger arbeidsplassene. En ny sommer står for tur og vi kan alle ta en fortjent ferie, lade batteriene slik at vi kan gripe mulighetene til høsten. Etter sommeren er det valg. La oss håpe at valget gir oss en regjering som i tillegg til helse og skole også gir oss en god langsiktig industripolitikk. Så vil jeg ønske kollegaer med familie, kunder og leverandører en riktig god sommer og et godt valg. Geir Johannessen Adm. direktør

Ansvarlig utgiver: INC Gruppen i samarbeid med A til Å Grafisk Design og Media Redaksjon: Geir Johannessen, Roald Førde og Roald Leivestad, INC Gruppen og Anita Øygard, A til Å Tekst og foto: Anita Øygard, A til Å · Grafisk utforming og design: Trond Sagen, A til Å Trykk: Natvik · Opplag: 7.500. Redaksjonen avsluttet 1. juli 2013. INC Gruppen · Postboks 6 · 6901 Florø · Tlf. 57 75 18 00 · www.incgruppen.no

Nytt fra INC Gruppen

2

www.incgruppen.no


ca. 180 cm

På denne trommelen er koblingskabelen, som skal sende signal fra seismikkablene på bunnen og opp til Snorre plattformen.

Havbunnskabler til Snorre En hel skokk med tromler er sirlig plassert på kaiområdet på basen. Koordinator Frode Book forteller at dette er seismikkabel, som skal graves ned på havbunnen rundt Snorrefeltet. Ikke mindre enn 490 kilometer, fordelt på 53 tromler, skal klargjøres for overvåking og bedre utnytting av reservoaret. Et av Statoils fokusområder er å forbedre overvåkingen av reservoarene, for å få en mer treffsikker boring. De seismiske kablene som skal klargjøres og testes ut på Fjord Base er et nytt og viktig verktøy for Statoil, for å øke oljeproduksjonen og forlenge levetiden på feltet. Tradisjonelt har en samlet inn seismikkdata ved hjelp av kabler som er trukket etter seismiske skip. Med PRM (Permanent reservoar-monitorering), det vil si seismikkablene permanent gravd ned i havbunnen, får en ut mer nøyaktige data over tid. Dermed får en et bedre grunnlag for å finne og utnytte den gjenværende oljen. Kabler fra USA Kablene leveres av det amerikanske selskapet Geospace Technologies, og på Fjord Base er det to amerikanere fra Housten i sving med punktene som kablene skal festes i for å sende signal opp til plattformene. Utover sommeren vil 8 mann fra det amerikanske selskapet være på plass og bidra i arbeidet med testingen. Nytt fra INC Gruppen

Fra Fjord Base til Snorre Frode Book som koordinerer arbeidet for Saga Fjordbase forteller at alle kabler skal testes her på Fjord Base før utskipning til Snorrefeltet. 17. juli kommer kabelleggeren Maersk Responder til kai,

for å starte arbeidet med å få kablene ut på feltet. Trommelen på 208 tonn og 11 meter i diameter står klar på kaikanten. Denne kabelen skal overføre data fra seismikkablene som ligger på havbunnen og opp til Snorre plattformen. Frode Book (t.v.), som koordinerer arbeidet for Saga Fjordbase i samtale med en av representantene fra amerikanske Geospace Technologies.

490 kilometer med seismikkabler skal testes og klargjøres på basen. Her er det «koblingsboksene» som skal klargjøres. 3

www.incgruppen.no


SUGEankrene, som kan sammenlignes med hermetikkbokser, er klargjort for Knarrfeltet på Fjord Base, og lastes om bord «Normand Oceanic».

Kjempeanker klargjort for Knarrfeltet BG som er operatør for Knarrfeltet – 120 mil vest av Florø – har skapt stor aktivitet på basen denne våren. Frode Book, som er prosjektleder for Saga Fjordbase, kan på kaia på østre enden av basen vise fram rør, tromler og sylindere med imponerende dimensjoner. - Det er Subsea7 som står bak arbeidet med ankersystemet for stigerørene (risere), som er på vei ut på feltet. Arbeidet har skapt store ringvirkninger for bedrifter i Florø. – Vi har hatt 12 ankersylindere lagret her på basen for klargjøring. Herifra blir de lasta om bord i båten og fraktet ut på havet, forteller Frode Book. 6 av sylindrene er på 126 tonn, og de resterende 6 sylindrene på i underkant av 80 tonn. Ankrene som har ruvet i bybildet, ser ut som overdimensjonerte gule hermetikkbokser på imponerende 10 meters høyde og 6 meter i diameter. Bunnsolid forankring Sugeankrene er åpne i den enden som vender ned mot bunnen. Når de er senket ned på bunnen, blir vannet som er inne i «hermetikkboksen» sugd ut. Dette skaper et så sterkt undertrykk at ankrene blir sugd ned i grunnen. Denne typen anker er spesielt gunstig på bløt eller dårNytt fra INC Gruppen

lig havbunn. Sugeankrene blir ofte brukt til å ankre opp selve plattformene. De 12 ankerene, som går ut fra Florø, skal bli forankring av stigerørene for gass og olje. Senere på året skal det gå tre tromler med «risere» ut fra basen.

i tillegg til den såkalte seafasteningen. – WIS har gjort en svært god jobb, avslutter Frode Book, som har vært prosjektleder på vegne av Saga Fjordbase, og dermed ansvarlig for å ha personell og materiell på plass.

Stor sysselsettingseffekt Frode Book forteller at sugeankrene har skapt stor aktivitet på basen. Saga Fjordbase har hatt 4 mann i arbeid, under mobiliseringene til båten. – Men det er WIS som har hatt flest folk i arbeid med sugeankrene, presiserer Book. Transporten fra land til feltet er avhengig av fint vær og lave bølger, og ankersylindrene må sveises fast i båten som frakter de ut. WIS har hatt 18–19 mann i arbeid med prefabrikkering og klargjøring av ankrene,

Stor prosjektaktivitet Det vil bli mye prosjektarbeid i 2013 og 2014 på Fjord Base. Book forteller at de allerede har startet arbeid for Technip, Subsea7 og Deepocean som er mellom verdens største innen subseainstallasjon. – Denne store prosjektaktiviteten vil sannsynligvis gi en aktivitetsøkning for flere selskaper innen INC gruppen. Det er derfor viktig at vi sammen viser at vi er klare for slike oppdrag.

4

www.incgruppen.no


Fakta om subsea • Ni av ti kommende utbygginger på norsk sokkel bygges ut som subsea-felt knyttet opp mot eksisterende infrastruktur. • Bedre utnyttelse av reservoar og eksisterende felt • Produksjon fra dypere og mindre tilgjengelige områder • Norge er verdensledende på utvikling av undervannsteknologi • Gir økt etterspørsel etter mekanikere og ingeniører i subseafaget.

Bjørn Lillelien har vært involvert i arbeidet med å få på plass oljerelatert utdanning i kyst- og oljebyen Florø.

Lokale studenter sikrer rekrutteringen til subseasatsingen Det skjer mye positivt i Nordsjøen nær Florø, og vi ser optimistisk på subseaaktiviteten her, forteller Bjørn Lillelien. Han er engasjert i Tekniske Tjenester i Saga Fjordbase, og har vært involvert i arbeidet med å få på plass oljerelatert utdanning i kyst- og oljebyen. Lokal rekruttering av kompetanse til næringen er av stor viktighet. At mange av studentene har sine røtter i Florø er en stor fordel med tanke på stabil og langsiktig arbeidskraft med høy kompetanse. Fra høsten av starter 12 elever opp i den nystarta linja VG2 brønnteknikk, noe som er et resultat av samarbeid mellom oljenæringen, fylkeskommunen og Flora Videregåande Skule. Tidligere har fylkeskommunen måtte kjøpe studieplasser i det populære faget i Hordaland. – Dette er en viktig satsing for oljemiljøet i fylket, og derfor er det helt naturlig at vi engasjerer oss i arbeidet, sier Lillelien. Brønnteknikk ved Flora VGS De 12 elevene som starter opp på brønnteknikk til høsten, kommer alle til å få et godt innblikk i oljenæringen på basen. Saga Fjordbase har bistått med å skaffe 12 utplasseringsplasser i ulike bedrifter på baseområdet. Dette er en del av fagplanen til linjen, og her skal de se og lære i 2 uker i februar. – Videre skal Saga Fjordbase ha ansvar for koordinering av Nytt fra INC Gruppen

bedriftsbesøk og annen kontakt med næringen. Vi har et økende behov for blant annet mekanikere innen subsea-aktivitetene våre, og har stor tro på at skoleklassene på Flora VGS vil sikre oss kompetente fagfolk. Subsea ved Høgskolen i Bergen «Undervannsteknologi – drift og vedlikehold», er navnet på bachelorutdanningen som starter opp i Florø kommende høst. Høgskolen i Bergen har et av landets mest populære ingeniørstudium på Straume, så alt ligger til rette for at parallellstudiet i Florø vil trekke til seg mange og dyktige studenter. Lillelien forteller at de har inngått avtale om å stille praksisplasser til rådighet for 2 studenter 2 ganger i året, i tillegg til å være et bindeledd mellom næringen og studentene. INC gruppen har dessuten vært en viktig brikke i finan5

sieringen av studiet, sammen med andre næringsaktører i fylket. Lokal stabil arbeidskraft Næringslivet fra hele fylket har støttet opp om prosjektet med å få studiet på plass, og Lillelien sier at basen i Florø som betjener oljeselskapene og deres leverandører nesten er programforpliktet til å engasjere seg i dette. – Vi regner selvsagt med å få noe tilbake. For tiden er det 10 – 12 personer her som jobber innen subsea, men omfanget er økende - både hos eksisterende og nye kunder. – Det er ikke lett å få kompetente fagfolk til å flytte til Florø. Med brønnborerfaget på videregående og subseastudiet på høgskolen på plass har vi stor tro på sikker rekruttering. Studenter med lokale røtter er som regel en stabil arbeidskraft.

www.incgruppen.no


Fylkesordførar og leiar i petroleumsrådet i sogn og fjordane Åshild Kjelsnes

Optimismen og engasjementet krev oppfølging Foto: Kristján Logason/Sogn og Fjordane fylkeskommune

“Sogn og Fjordane skal ha meir, og ikkje mindre, av den framtidige oljeaktiviteten.”

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes meiner at Sogn og Fjordane har alle mulegheiter for å lukkast i oljebransjen, også i framtida. – Det skjer utrulig mykje spanande rett utanfor kyststripa vår og eg meiner at det er stort håp om at fleire operatørar vil etablere seg på Fjord Base. Sjølv om det er nokre usikre skjer i sjøen, trur leiaren for petroleumsrådet i Sogn og Fjordane på vekst og at føringane i konsesjonsvilkåra vil sikre at Statoil sin aktivitet i fylket vert halden oppe og utvida. Kjelsnes trekker fram Agenda Kaupang sin rapport «Sogn og Fjordane mot 2030. Utviklingsanalyse for petroleumsvirksomhet.» Rapporten har skapt stor optimisme i heile fylket, og har dokumentert at vi er gode og kan konkurrere. Med adresse til Statoil sine planar om omorganisering og nedbygging på Fjord Base seier Kjelsnes at Statoil også har vore ein viktig aktør og pådrivar - som har skapt entusiasme. – Då ventar eg at Statoil følgjer opp og utvidar sin aktivitet i Sogn og Fjordane. Dialog og konsesjonsvilkår - Vi har ein god dialog med Statoil, understrekar fylkesordføraren. Ho reknar med at god dialog, i lag med krava som ligg i konsesjonsvilkåra vil halde oppe og vidareutvikle den framtidige aktiviteten til Statoil i fylket. Vi har store forventingar til at selskapet er ein aktør som viser god vilje tilbake og at dei også i framtida vil skape meir aktivitet her i fylket. Med all den store og allsidige aktiviteten som går føre seg i kort avstand til Fjord Base har eg god tru på at Statoil vil være aktiv der det skjer. Håp om fleire aktørar «Fjord Base er i ferd med å utvikle seg til Nytt fra INC Gruppen

ein av dei største basane i Norge. Det basen kan trenge i tillegg, er fleire leverandørbedrifter med faste aktivitetar og eigne lager på basen. Vidare vil det vere gunstig om vedlikehalds- og modifikasjonsbedrifter med oppdrag på Tampen etablerer seg fast på basen.» Dette seier Agenda Kaupang i sin rapport og Kjelsnes meiner dette fort kan bli ein realitet om nokre av alle prøveboringane utafor Florø slær inn.

“ ... kommunen må få til ei rask avklåring på spørsmålet om areal til baseutviding” – Vi har akkurat fått på plass ein ny og viktig aktør med BG, som skal forsyne Knarrfeltet. – Plutselig kan det opne seg nye mulegheiter. Då må vi vere godt budde på å kunne gripe sjansane. Små men gode - Vi kan ikkje skryte på oss det store oljemiljøet her i fylket, sjølv om basen i Florø er stor. – Men vi kan, utan å skryte, framheve god kvalitet og effektiv drift. Dessutan er vi inne i eit veldig positivt spor med satsinga på utdanning på både 6

høgskulenivå og vidaregåande, med subsea og brønnboring på plass frå hausten av. Dette vil gje eit løft til miljøet. Og det vil vere eit viktig bidrag i det utfordrande arbeidet med å få ungdommen til å kome heim igjen til kompetansearbeidsplassar. Marknadsføre basen Kanskje bør vi legge meir kraft inn i å marknadsføre det oljemiljøet vi har, seier Åshild Kjelsnes. Vi har ein jobb å gjere med å fortelje, både innan fylket og til omverda, kva vi har av kompetanse og verksemder på basen og i resten av fylket. – Eg trur at ei verksemd meir retta mot utanverda er viktig for å få auka aktivitet og forståing. Ikkje minst er det viktig at ungdommen i fylket ser at «olja» er ein karriereveg med lang horisont. Utbygging av Fjord Base -Det er viktig at vi aktivt legg forholda til rette for næringsutvikling. Difor er eg veldig klar på at kommunen må få til ei rask avklåring på spørsmålet om areal til baseutviding. Mangel på areal kan lett svekke konkurranseevna til det viktige petroleumsmiljøet vi har i fylket. Det vil vere negativt for både kommunen og heile fylket. www.incgruppen.no


Anders nødseth, NBN Elektro

Lyssetting av to signalbygg i Florø NBN Elektro har lagt spennende jobber bak seg denne våren, med to viktige bygg i bybildet i Florø. Daglig leder Anders Nødseth, forteller at SMS senteret og Horne Brygge har gitt de utfordringer og viktige erfaringer. - Jevnt over har vi rikelig med arbeid, forteller han, og legger til at tiden er inne for å utvide staben med både montører og ingeniører.

SMS senteret I forbindelse med utbyggingen av Sunnfjord Medisinske Senter var NBN Elektro først med på bygget til NAV. - Nå er vi på veg inn i 2. fase, der kommunen, legegruppa og Helse Førde skal inn i resten av bygget. Her skal vi levere en totalløsning på det elektriske, noe som betyr minst 3 mann i arbeid fra høsten av og fram til påska i 2014.

Visualisering: Arkitekt Hareide ved Ann-Kristin Strømmen

Nytt fra INC Gruppen

Foto: Tilde Sofie Sagen Garmager

Foto: Tilde Sofie Sagen Garmager

Horne brygge Vi har hatt mye arbeid med Horne Brygge, og det siste vi har gjort der er lyssetting av «Den blå promenade» og statuen «Sild i stim». Dette har vært et spennende og krevende prosjekt for oss der lyset spiller en stor rolle når nytt og gammelt skal sys sammen. Under den offisielle åpningen av promenaden og sildestatuen fikk Alexander Barstad fra NBN, som har hatt hovedansvaret for det elektriske arbeidet i Horne Brygge, hedersplaketten sammen med ordføreren og andre som har spilt en viktig rolle for prosjektet.

7

www.incgruppen.no


Hektisk vår med subseautstyr til Knarr - Samarbeidet vi har hatt med Saga Fjordbase og Subsea7 - med levering og montering av subseautstyr til Knarrfeltet - har vært hektisk og veldig positivt. Jørgen Agledal i WIS kan fortelle om svært gode tilbakemeldinger i forbindelse med mobilisering til båten som frakta utstyret til havs. - Vi har lang erfaring med seafastening, og vet at det alltid er en del usikkerhet rundt slik mobilisering. De store sugeankerene kom hit på lektere, som de først må skjæres løs fra. Så er det over på kai på stålplater. Til slutt skal alt festes veldig godt på ramme om bord i båten. Dette må gjerne foregå både dag og natt, helg og hverdag for at det skal passe med været og tiden. Både ute på feltet og ved kai på basen er været en viktig faktor. - Vi har hatt ca 3.500 timer på dette prosjektet fra slutten av april og et stykke ut i mai. I august skal kablene på plass, så da blir det ny mobilisering. - Vi har erfaring med slike samarbeidsprosjekt fra hele basen sin historie, og har dermed god kompetanse på sveiseprosedyren, forteller Agledal. Det er et økende fokus på HMS og kvalitet i slikt arbeid, og der stiller vi høye krav til oss selv. Vi har også store forventninger til subsea- og riggsatsingen her i Florø. Vi har kompetanse og erfaring på begge områdene og er klare for å delta på denne satsingen.

DAGLIG LEDER i wis, Jørgen Agledal

West Industri Contracting

Ressursleverandør i vekst Arne Kleiven, daglig leder i West Industri Contracting forteller at de er inne i en fase med stor etterspørsel etter arbeidsfolk. – Vi er i både on- og offshoremarkedet, der vi satser spesielt på vedlikehold og prosjektarbeid på oljeinstallasjonene i tillegg til de landbaserte raffineriene. - Vi har bare nordisk talende medarbeidere, og satser på et høyt faglig nivå, sier Kleiven. I disse dager er West Industri Contracting ute i markedet for å rekruttere flere industrirørleggere, platearbeidere og mekanikere. – I løpet av høsten skal vi ha 30 nye fagfolk på plass, i tillegg til de rundt 35 vi har i dag. Det er en krevende jobb å koordinere jobber og folk og vi har derfor ansatt ny ressurskoordinator, som vil få hovedansvaret for dette. Landbasert arbeid - For tiden har vi 15 mann på Kværner Stord, som er i arbeid med det nye Eldfisk prosjektet. Kværner skal etter planen levere plattformdekket på nyåret 2014, og West Industri Contracting skal øke Nytt fra INC Gruppen

opp sin bemanning med enda 20 mann fra august av. Det betyr arbeid for rundt 35 WIC ansatte innen industrirørlegging, platearbeid og mekanikere fram til jul. – Våre oppdragsgivere har store spennende prosjekter som skal gjennomføres i de kommende årene og vi forventer stor etterspørsel etter fagpersonell. Offshore Arne Kleiven forteller at de har 20–25 ansatte i daglig arbeid offshore. Disse er spredt rundt om på forskjellige installasjoner. Aktiviteten offshore varierer typisk med årstiden. Gjennom sommermånedene er det stor aktivitet med revisjonsstanser og prosjektarbeid. I vintermånedene er arbeidet mer rettet mot tradisjonelt 8

vedlikeholdsarbeid. Våre oppdragsgivere setter høye krav til kompetanse på personellet og forventer at vi leverer både kapasitet og fleksibilitet. Utfordring å få fagfolk Oppdragsmengden har økt det siste året og vi reiser dit det er bruk for oss. Det kan være et utfordrende puslespill å plassere folk rundt omkring når behovene endrer seg på de ulike installasjonene. Det står som regel alltid nye oppgaver for tur, utfordringen er å finne fagpersonell til de kommende oppdragene, sier Kleiven.

www.incgruppen.no


Kompetanse, fleksibilitet og allsidighet Arne Sørheim, som er verkstedleder hos WIS er fornøyd med at de har en del faste arbeidsoppdrag inn i mellom de store prosjektene. - Vi lager for eksempel rørbukkene og krybbene til Saga Fjordbase, og det er vi som monterer alle stålgjerdene som går rundt baseområdet. Inne på verkstedet ligger det rør og rørdeler i store mengder. - Vi jobber med nummer 3 av 4 store hydraulikkanlegg, som skal til skipsverftet Vard Langsten, forklarer verkstedlederen. Siste rest skal ut i oktober. Mye arbeid for bedrifter på basen - Det kan til tider være en utfordring å fylle verkstedet med stabilt arbeid, men vi har jevn og god aktivitet på basen. Vi har sterk fokus på leveringstid, noe som har skaffet oss service- og vedlikeholdsoppdrag for stort sett alle på Fjord Base. Vi har vært her hele tiden og er allsidige og gjør alt slags arbeid, smiler Sørheim fornøyd. Allsidig kundemasse Til sammen er det 25-30 mann som jobber ved verkstedet, men som regel er mange ute på andre anlegg og gjør jobbene. - Vi leverer blant annet fagfolk til subseahallen, som er et økende marked. For tiden er vi i arbeid med en helt spesiell trafokiosk for SFE på Nybømarka. Det er Kolbjørn Nesje Nybø som har stått for designet, som er inspirert av et låvebygg. Vi tar oss av stålarbeidet som skal være klart til september.

Verkstedleder i wis, Arne Sørheim.

en transformatorstasjon – er i utgangspunktet en nokså brutal betongbygning som skal verne omgivelsene mot stråling og bygningenes kjerne er derfor alltid utformet etter strenge sikkerhetsregler. Transformatoren på Nybømarka er bygd etter de samme strenge reglene, men har fått et ytre som er ulik de fleste trafoer. Den er tilpasset et eldre gårdsbruk med boliger på alle kanter. Det har derfor vært viktig å bruke tradisjonelle former og materialer og gjøre bygningen mest mulig åpen, lys og ufarlig. Kolbjørn Nesje Nybø står for designet og WIS for stålarbeidet. Visualisering: Eskil Frøyen Nybø

Nytt fra INC Gruppen

9

www.incgruppen.no


WIS Installasjon og WISS

Bygger skip langs hele kysten - Vi har jobber langs hele kysten, fra Brevik til Aukra, forteller Even Wiik (bildet) som er prosjektleder hos WIS installasjon og skipsservice. Til sammen har vi rundt 200 mann i sving året rundt, på ulike prosjekt. For tiden er det stor aktivitet med rundt 30 rørleggere og sveisere på en flyterigg hos Westcon i Ølen.– Vi er glade for å ha en fot inn forbi riggarbeid, og er selvsagt klar for oppdrag i Florø når Westcon sin satsing er i boks her. Wiik har ansvaret for anbudsarbeid og puslespillet med å ha rett utstyr og mannskap på rett plass. Ordrer hos Vard og Ulstein Skipsservice har mange og store oppdrag for Vard verftene som bygger avanserte offshoreskip. - Vi har hatt 55 mann i rørarbeid, dag og natt i 7 uker, på Vard Søviknes sitt bygg 799 i Møre og Romsdal. Da handla det om ferdigstilling av en ny båt fra Romania. Vard verftene har fulle ordrebøker, noe som igjen gir oss gode utsikter i markedet, sier Wiik. Nå er det bygg nr 300 - et avansert subseafartøy – hos Ulstein

på basen 1. Hva er din jobb på basen? 2. Hvor lenge har du jobbet her? 3. Hva tror du om oljeframtida til basen og Florø?

Monica Grønsberg Kittang Avdelingsleder ITM AS, avdeling Florø

verft som skal ferdigstilles. - Vi har en 3-års avtale med verftet, som i denne omgang sikrer oss rørarbeid for rundt 100 mann fram til jul.

1.

ITM har totalt 23 ansatte her på basen og maskinerer gjenger på rør. Jeg har ansvaret for personell og den daglige driften av avdelingen her.

2.

Jeg har jobbet her i til sammen 15 år. Først som saksbehandler på kontoret, og de siste 6 årene som leder.

3.

Det er en spennende tid nå, men jeg håper og tror at dette vil gå vår veg. ITM har mye arbeid og har nettopp ansatt 4 nye medarbeidere. Jeg er optimist.

Forskyving av leveranser fra verftene kan være en utfordring, sier Wiik, men vi er godt fornøyd med aktiviteten nå og har god kontroll på arbeidssituasjonen utover høsten og vinteren.

Espen Figenschau IKT lærling, INC Engineering

Nyansatt ressurskoordinator

Hjem til spennende jobb

1.

Jeg jobber med å forberede meg til fagprøven. Mye av arbeidet har gått på serveroppsett, reinstallering av datamaskiner og ellers hjelpe folk med maskinproblemer i INC konsernet.

2.

Lærlingtida mi på to år går ut nå i august. Da er jeg klar for videre skolegang enten i Bergen eller Gjøvik.

3.

Det har vært en trivelig plass å jobbe og mitt inntrykk er at framtiden for basen er positiv.

Otto Åge Bergstrøm Daglig leder, losse- og lastekontoret til Florølandet Transportarbeiderlag (FTA) 1.

FTA tar på seg jobber for Saga Fjordbase. Det vil si at jeg formidler personell til losse- og lasteoppdrag på basen. Jeg plasserer våre folk på de enkelte jobbene, og tar meg av lønn og personell.

2.

Har jobba her siden 1986, og trives fremdeles godt etter 26 år. Det startet med meg som mange andre med timebasert arbeid på kaia, og så har jeg blitt værende her.

3.

Jeg er optimist på basen sine vegne. Her er stor aktivitet og vår organisasjon er i vekst. Jeg har ikke tro på de store omstillingene.

Wansima Nekkøy har flyttet hjem igjen til Florø, og gleder seg over en spennende jobb som ressurskoordinator hos West Industri Contracting.

Wansima Nekkøy starta i ny jobb hos West Industri Contracting 17. juni i år. 27-åringen flyttet hjem igjen til Florø for å koordinere servicepersonell on- og offshore, i et voksende marked. Den nyansatte ressurskoordinatoren kommer fra tilsvarende arbeid hos Havila Shipping i Fosnavåg. - Målet har alltid vært å komme hjem, og nå fikk jeg en sjanse til å prøve, smiler Wansima som er oppvokst på Nekkøy, rett vest for Florø. - Etter en uke i ny jobb ser jeg lyst på dette. Her er jeg tatt veldig godt imot og gleder meg over en spennende jobb i hjembyen.

Nytt fra INC Gruppen

10

www.incgruppen.no


Med bakgrunn som sjøkaptein og marineingeniør og fra jobb som flåtesjef i rederiet Brødrene Klovning, har den unge basesjefen god ballast med seg. - Jeg har heldigvis mange dyktige medarbeidere, som tar stort ansvar. Med 5 mellomledere i staben, er mye av min oppgave å koordinere på tvers. Saga Fjordbase kan vise til en omsetning på 273 millioner i 2012, og når 150 av disse kommer fra basedriften er tallenes tale klar. Fugemassen mellom aktørene Stavøstrand forteller at de har ansvaret for all interntransporten på basen, og skal fungere som fugemasse mellom de 55 aktørene. - Vi skal koordinere all transporten, og det er bare våre kraner, trucker og trekkvogner som skal gå på området her. Det er veldig stor transportaktivitet, og det er avgjørende at dette skjer knirkefritt. Samtidig må vi være bevisste på å holde kostnadene nede. Både innkjøp av maskiner, vedlikehold, drivstoff og personelltimer er dyrt.

Nytt fra INC Gruppen

om

Kontraktsansvarlig Baselederen fra Svanøy synes det er ekstra interessant å få være kontraktsansvarlig og få jobbe utadretta. Det betyr at han jobber mye inn mot oljeselskapene Statoil, BG og GDF Suez, som alle er etablerte på basen. - Kontrakten med Statoil går som kjent ut i 2015, og vi er spente på hva den nye kontrakten vil innebære for oss. Jeg har tro på en ny 10 års kontrakt, men hva den inneholder gjenstår å se. 11

Bla

- Jeg hadde ikke trodd at det fantes en jobb som passet for meg her, sier baseleder Leif A. Stavøstrand. Han og familien flyttet hjem – fra Bergen til Svanøy – for et år siden. Det har vært et travelt år, med mye jobbing, og mye å sette seg inn i. – Jeg trives best med stort tempo og høy aktivitet, forteller den 34 år gamle driftssjefen på Saga Fjordbase, som pendler med egen båt til og fra Svanøy for å koordinere den daglige driften på basen. Den driften har vært ekstra høy i år.

www.incgruppen.no


Baselederen ser inn i glasskula – Denne våren har det vært den høyeste aktiviteten på Fjord Base noensinne, både når det gjelder timer og tonn, forteller driftsleder Leif A. Stavøstrand. Det betyr mye overtid, og stor slitasje på mannskapet. - Saga Fjordbase har ikke skiftsystem, men vi har sett oss nødt til å innføre forskjøvet arbeidstid. Vi har god dialog med kundene våre, og har jobbet tett med spesielt Statoil for å finne gode løsninger. Stavøstrand forteller at det er den store aktiviteten med leteboring som har skapt en ekstra topp nå i vår. Vi har forsynt 4-5 flyterigger i hele vår, og forventer opp til 8 flyterigger samtidig til høsten. Dette er nok en heller kortvarig tilstand, så vi må basere oss på mest mulig innleid personell og maskinpark, for å ta den kommende toppen. Det blir en krevende høy aktivitet, når dette kommer i tillegg til forsyningene til de faste riggene Snorre, Knarr, Visund og Gjøa, og rørleveranser direkte til Troll, Oseberg og Statfjord. Beliggenhet avgjørende – Vi ligger geografisk gunstig til i forhold til leteboringen, forklarer Stavøstrand. Seilingstiden ut til feltet er den mest avgjørende faktoren for hvor de velger å ta forsyninger fra. Både de faste og de flytende riggene har behov for all slags utstyr, fra mat til klær, deler og rør. Når leteboringsriggene har en borestreng på i gjennomsnitt ca 3000 meter, og når rørene som går ut fra basen er på 10–12 meter, sier det seg selv at det er et stort volum som skal handles. Casingrørene som stiver opp borehullet går ut fra lageret på basen. Drillingrørene kommer ofte fra Mongstad, men går også ut i havet via basen i Florø. Håp om drivverdige funn De tre operatørene Lundin, Wintershall og RWE-Dea er mellom de som har gjort antatt drivverdige funn vest av Florø. Dette er operatører som kan bli aktuelle for Saga Fjordbase, om de velger å bygge ut. – Det er spennende tider, smiler Stavøstrand. Nye leteboringer vil fortelle om funnene har god nok oljekvalitet og om reservoarene er store nok til å satse på, og hvilken utbyggingsløsning man skal velge. – Vi vet at Snorre skal bygge ut mer, men de må avgjøre om det blir fra fast plattform eller subsea. Uansett hva de velger trengs det forsyninger fra land. Operatørene som velger å bygge ut, trenger etter hvert også egen landorganisasjon. – Men det er trangt om plassen, presiserer baselederen. Fjord Base er full, og vi klarer til nød å presse inn en ny operatør, flere er usannsynlig i dagens situasjon. Nytt fra INC Gruppen

Baseframtiden skaper store ringvirkninger – Vi trenger å få på plass flere høykompetente arbeidsplasser her i distriktet, er Leif A. Stavøstrand sin klare mening. Spinn-off effekten er stor på alle operatører som etablerer seg i Florø. Oljenæringen genererer mange arbeidsplasser i hele samfunnet, både innen transport, hotell og logistikk med flere. Begrensningen her i Florø er plass. Base- og logistikklederen er klar i sin tale. – En utbygging mot øst vil skape to baser, med for store avstander. Dessuten vil en løsning østover bli dobbel så dyr som vestover, både i utbyggings- og driftsfasen. Jeg forstår at naturen og skjærgården er viktig for mange, men alle kan dessverre ikke leve av kommunale jobber eller i servicenæringen. Flere usikre skjær i sjøen En annen usikkerhet som opptar Leif A. Stavøstrand er Statoil sine framtidsplaner. Han har forståelse for at de har behov for effektivisering, men mener at de glemmer en del viktige detaljer. – Store deler av utvinningen av olje skjer utenfor Sogn og Fjordane. Da er det urettferdig at vårt fylke ikke får være med på lik linje som Hordaland og Rogaland, og det er Statoil som er premissgiveren her. Statoil har oversett vesentlige detaljer Intensjonen er at Florø skal drive med rør, Mongstad skal ha driftsforsyningen og Ågotnes subsea aktiviteten. I utredningen som vi har sett deler av, ser det ut til at de har glemt at rør er svært arealkre12

vende, og at det krever en effektiv løsning for å få rørene ut til plattformene. – Vi har i dag rundt 2000 båtavganger i året, ut fra Fjord Base, og flesteparten av disse båtene har med seg rør ut til installasjonene. Det er en effektiv løsning. Dersom Statoil i framtiden skal skipe forsyningene ut fra Mongstad, må skipene likevel innom Florø for å hente rør. For å ha full service og fleksibilitet er det mest fornuftig å hold forsyning i Florø på høyde med i dag eller mer. Optimisme med bremsekloss Stavøstrand er glad for at Statoil sier at de skal jobbe videre med gode løsninger for øyet. – Samtidig er usikkerheten en bremsekloss i arbeidet vårt. Det er mange ting som blir satt på hold, i avvente av Statoil sin bestemmelse. Selv om jeg ser optimistisk på oljeveksten i fylket, er det vanskelig å se inn i glasskula og spå i framtida, avslutter Stavøstrand. - Ingen kunne for eksempel forutse dagens høye aktivitet for 10 år siden. Vi ligger langt framme i løypa på subseasatsingen, og med vårt høye nivå på HMS er Saga Fjordbase godt skodd for framtida. www.incgruppen.no


HFL «Nå enda raskere på labben», f.v. daglig leder Kristin Bergstøl Hansen, næringsmiddeltekniker Vivian Landøy, kjemiingeniør Ingunn Loen Sunde, bioingeniør Jill Kristin Hille Vik, bach of science Reynaldo Saga, laboratorieassistent Wiyada Vokuhl, lærling Tora Agledal, reseptarfarmasøyt Charlotte Grane og cand. scient. fiskehelse Vibeke Stavang.

Synlige og raske på labben - Vi legger vekt på å være mer utadrettet enn vi har vært tidligere, forteller daglig leder i Havlandet Forsknings Laboratorium Kristin Bergstøl Hansen. - Nye nettsider er nettopp sluppet ut i eteren og vi reiser til Aqua Nor i Trondheim i august for å promotere oss.

Variert kundegruppe Bergstøl Hansen forteller at de tilbyr analyser til fôrindustrien, oppdrettere, oljeplattformer og forsyningsskip så vel

Daglig leder Kristin Bergstøl Hansen Nytt fra INC Gruppen

som privatpersoner. - I tillegg tilbyr vi konsulenttjenester og kurs for næringslivet innen både oljenæringen og oppdrettsnæringen. Vi er kjent for svært rask leveringstid, og med det nye kvalitetssikringssystemet der kundene kan logge seg rett inn på nettsiden vår blir vi enda mer rasjonelle.

Florø er to store viktige kunder for oss, men det folk flest kanskje ikke tenker på er at oljenæringen også er avhengig av kvalitetssikret vann. Vi stiller på Fjord Base når ferskvann skal ut i Nordsjøen, og sjekker at kvaliteten er tilfredsstillende. Slike tester gjør vi også for private, kommuner og bedrifter.

Rent vann på land og til havs - Fiskefôrfabrikken Ewos og Slakteriet i

Vibeke Stavang og Jill Kristin Hille Vik tester vannet som skal ut i Nordsjøen 13

www.incgruppen.no

Alle Foto: Oskar Andersen

På den nye nettsiden havlandetfl.no kan du lese at laboratoriet i INC gruppen er «Nå enda raskere på labben!». Dette blir forsterket av teksten på den nye lab-bilen, der de promoterer at analysene er på vei og underlagt streng kvalitetskontroll.


Ny elektronisk hverdag Saga Fjordbase er en stor og viktig arbeidsplass med økende aktivitet, der de ansatte er en sentral ressurs i verdiskapingen. - Med økende aktivitet og krav til effektivisering av prosessene blir det viktig å ha gode rutiner og systemer for bestillinger, ressursplanlegging, timefangst, innkjøp og fakturering, forteller Anne Mari Sundal Bøe. Hun er regnskapssjef i konsernet, og prosjektleder for innføring av et nytt styringsverktøy, som skal gi bedre oversikt og sikre effektiv drift. - Vi skal ta i bruk nye elektroniske verktøy som vil gjøre hverdagen enklere for alle brukere, fortelle Sundal Bøe. - Det er mye å hente på å effektivisere interne rutiner og prosessene rundt innkjøp, ordreregistrering og ressursstyring. Kundene våre vil også ha nytte av dette, ved at de får mulighet til å registrere ordrene direkte i en nettportal. Prosjektet er i startfasen og planen er å sette systemene i drift innen utgangen av 2013. Dette er et steg på veien mot et mer papirløst system. Timeregistrering På spørsmål om hvordan folk flest på basen vil oppleve dette, mener Sundal Bøe at de først og fremst vil merke det ved at det tas i bruk elektroniske verktøy for registrering av datafangst på timer og ordrer.

Regnskapssjef og prosjektleder Anne Mari Sundal Bøe.

Samarbeidspartner on- og offshore WeSt INDuStrI SerVICe er en bedrift som gjennom høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere sikrer våre kunder produkt og tjenester som alltid tilfredsstiller deres krav og behov med hensyn til kvalitet, sikkerhet og leveringstid. WeSt INDuStrI SerVICe prosjekterer, prefabrikkerer og monterer komplette røranlegg, stålkonstruksjoner og mekaniske anlegg for landbasert industri, skip og offshoreindustrien. Våre stabile og dyktige medarbeidere er innstilt på å innfri våre kunders krav på et faglig høyt nivå. WeSt INDuStrI SerVICe er i samarbeid med INC engineering AS i stand til å levere pakkeløsninger til våre kunder inneholdende konseptstudie, engineering, materialspesifikasjoner, dokumentasjon, innkjøp, prefabrikkering, montering, sluttest og

Postboks 44, 6901 Florø telefon: 57752700 e-post: jorgen.agledal@incgruppen.no www.incgruppen.no

ressurser Verksted .......................................... 2.291 m2 Lager ................................................. 478 m2 Kontor og garderobe ............... 464 m2 utvendig areal ............................. 1.650 m2 traverskraner .............................. 10 t Platesaks ........................................ 16 mm Dorbøyemaskiner Laboratorium for NDt-kontroll Mobile kontor- og lagercontainere 350 medarbeidere i følgende kategorier: • Arbeidsledelse • Industrirørlegging • VVS-rørlegging • Sveising • Mekanikk • Platearbeid • Hydraulikk • Subsea Kvalitetssystem: NS ISO 9001-2008 Achilles JQS ID 25678

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no

Nytt fra INC Gruppen

14

www.incgruppen.no


I dag ligger det manuelle og papirbaserte rutiner til grunn for sentrale prosesser. Med nytt timeregistreringssystem vil en ta i bruk terminaler med touchskjermer for dialog og videre registrering. Logistikksenter som ressursplanlegger Et sentralt element i prosjektet er å innføre et driftsverktøy som håndterer ordreregistrering, ressursstyring og fakturering. En løsning utviklet av Wise Consulting AS omfatter en web-basert bestillingsportal for kundene, samt planlegging, rapportering og fakturering av oppdrag. Via internettmodulen RMC Nett

kan interne og eksterne kunder på basen bestille oppdrag og tjenester elektronisk. Kunden kan så følge status på sine oppdrag og framdriften i forhold til planlegging. Logistikksenteret vil ha oversikt over tilgjengelige ressurser, og kan tildele oppdrag til de ressurser som til enhver tid er ledige. I trucker og kraner vil det bli installert elektronisk utstyr i form av iPad. Kran- og truckfører kan via terminaler i kjøretøyene se sine oppdrag. Stort felles løft Prosjektet omfatter hele organisasjonen, og informasjon og opplæring til bruker-

ne er viktig. Anne Mari Sundal Bøe ser det som nøkkelen til suksess å sørge for involvering i organisasjonen. Ansatte er bidragsytere til identifisering og løsning av områder med forbedringspotensiale. Tillitsvalgte utfører sentrale oppgaver og sikrer sammen med ledelsen forankring av prosjektet i organisasjonen. Det viktigste, avslutter prosjektlederen, er at det nye styringssystemet sikrer at kjerneprosessene i Saga Fjordbase blir gjennomført på en tilfredsstillende måte, og at det å ta i bruk teknologiske verktøy vil være til nytte for brukerne.

Flora Hamn åpner nybygg på Fjord Base Ved den nybygde Kai G på Fjord Base har Flora Hamn bygd nytt lagerbygg med kontor, som stod ferdig 17. juni. Havnesjef Audun Korneliussen forteller at dette er en god løsning for havnevesenet. - Vi står som eiere av både Kai G og det 1000 m2 store bygget som inneholder 800 m2 lager. Leieavtalen med Fjord Base er på 10 år med opsjon på 10 nye år. Bygget har, i tillegg til lager, fellesrom og kontor i to etasjer. Subsea, engineering- og konstruksjonsselskapet Subsea7 skal ha sine kontor i andre etasje.

Vi tilbyr: • Servicerørlegging til privatmarkedet, bedriftsmarkedet og det offentlige markedet • Rehabilitering av røranlegg på eksisterende bygg • Røropplegg i større og mindre bygg • Salg av sanitærutstyr, rørdeler, beredere, baderomsmøbler osv. • Salg av varmepumper: Luft til luft, luft til vann, vann til vann

et rørleggerfirma i Florø med kontor og verksted på Fjord Base Postboks 44, 6901 Florø telefon: 57751886 e-post: bjarte.steinhovden@incgruppen.no www.incgruppen.no

• Salg, kontroll, sertifisering, og service av pulverapparat, skumapparat, CO2-apparat og brannslanger. Besøk våre internettsider:

www.wisvvs.no Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no - Foto M.H. torvanger

Nytt fra INC Gruppen

15

www.incgruppen.no


Et unikt samarbeidsprosjekt i Florø. Godt fornøyde oppdragsgiver og leverandører samlet på Da Vinci maskinen, som INC Engineering har utviklet, WIS har bygget og Westcon har satt sammen. Fra venstre: Per Ole Ingebrigtsen, Statoil Visund Subsea, Olav Terøy, prosjektleder INC Engineering, Jens Petter Kjelsnes, Westcon Design, Knut Eikeland, Westcon Yard, Bjarte Berge, Statoil Visund Subsea, Ståle Lindseth, Reinertsen og Jon Erik Lygren, Statoil Visund Subsea.

UNIKT INC–Westcon samarbeid

Navlestreng fra Florø gir nytt liv til Visund Nord En stor, gul liggende «trådsnelle» lyser i mot deg når du entrer verftshallen på Westcon. Her finner vi selve navlestrengen, eller på fagspråket umbilicalen, som skal gi rask og lenger utnytting av Visund Nord-feltet. – Dette er et spennende INC-Westcon samarbeidsprosjekt, forteller prosjektleder Olav Terøy. Både Terøy og Knut Eikeland i Westcon tror at dette prosjektet kan være starten på noe som vil styrke begge miljøene. Det er Reinertsen, med base i Trondheim, som har subseakontrakten med Statoil. Noe som innebærer engineering, anskaffelser, bygging og testing av subseautstyret som knytter stigerøret sammen med rørledningen fra undervannsproduksjonsanlegget på Visund Nord. Ståle Lindseth forteller at det er første gang at dette arbeidet blir gjort utenfor eget system, i Trondheim eller Murmansk. - På grunn av beliggenhet og at kabelen skal leveres direkte på båt, ønsket Statoil å få laget spolen og foreta testingen i Florø. – Her har vi fått god hjelp, konstaterer representanten fra Reinertsen. Krav til plass og temperatur Den 570 meter lange kabelen skal klargjøres og trykktestes før den blir spola Nytt fra INC Gruppen

om bord i en båt og turen går til havsens bunn vest av Florø. Det kreves stor plass og jevn temperatur for å kunne gjennomføre dette, og Knut Eikeland i Westcon er glad for at de ble invitert med på prosjektet. - På verftet har vi fasilitetene som skal til, og dette passer inn i våre satsingsområder. Vi setter stor pris på at WIS og INC miljøet kom til oss, sier Eikeland. Unikt samarbeid Terøy, utleid fra WIS som prosjektleder for INC Engineering, legger vekt på at dette er et unikt samarbeid.

Olav Terøy er utleid fra WIS som prosjektleder for INC Engineering. 16

www.incgruppen.no


Navlestrengen som skal forlenge livet til Visund Nord

Subsea- og hurtigutbygging - Umbilicalen er en avansert kabel, som

skal forsyne oss med elektroniske og hydrauliske signal, og er en viktig del av sikkerheten på Visund feltet, forteller Per Ole Ingebrigtsen i Statoil. Visund Nord er en fast track utbygging, med kort veg fra utbygging til utnytting. Her skal vi bruke eksisterende infrastruktur, og forlenge livet til Visund. Statoil er veldig fornøyd med at arbeidet blir utført i Florø, med kort veg ut til feltet. Ingebrigtsen legger vekt på at de har hatt god kommunikasjon med et høyt kompetent ingeniørmiljø i prosjektet.

Foto © Kjetil Alsvik / Statoil

INC Engineering er kontraktansvarlig og har stått for oppfinnelsen, konstruksjonen og designet av den store spola, som går under navnet Da Vinci maskinen. WIS har bygd den på verkstedet i Brandsøya og Westcon har satt den sammen på verftet. Parker som har leveransen av selve kabelen har en egen elektrikergruppe på plass, fra Tyskland. Proserv som skal trykkteste navlestrengen, og som stiller krav til stabil temperatur, er også på plass på verftet.

Visund Nord •

Nytt BG bygg på Fjord Base

• •

• • • •

Geir Norevik i Fjord Base er prosjektleder for det siste store tilskuddet på stammen av flotte administrasjonsbygg på området. Bygget til BG er bygd i tett samarbeid med brukerne og etter BG sine ønsker. Byggestart var juni 2012 og bygget stod ferdig til bruk i juni 2013. Hele byggeprosessen gikk uten skader. Det er et kontorbygg i tre etasjer, med totalt 1117 m2 kontorlokaler. I tillegg er det en lagerhall på 1150 m2 og et overbygget pakkeområde på 146 m2. BG sine lokaliteter er innenfor et sikret område med gjerde, og det er laget til god parkeringsplass og uteområde med grøntanlegg.

Nytt fra INC Gruppen

17

• •

Olje- og gassfeltet Visund ligger i blokk 34/8 og 34/7 og er operert av Statoil Feltet ligger 22 kilometer nordøst for Gullfaks i Tampen-området. Produksjonen startet våren 1999. Visund Nord er en separat undervannsutbygging om lag 10 kilometer fra plattformen, og en del av eksisterende Plan for utbygging og drift (PUD) for Visund. Utbyggingen omfatter en standard havbunnsramme med to brønner koblet til Visund A-plattformen. Forventede utvinnbare reserver er om lag 29 millioner fat oljeekvivalenter. Totale investeringer er beregnet til 3,1 milliarder kroner (løpende) Produksjonsstart er berammet til høsten 2013 Rettighetshavere PL120 (Inside): Statoil (53,2 prosent), Petoro (30,0), Total (7,7) og ConocoPhillips (9,1). Rettighetshavere PL120 (Outside): Statoil (59,06 prosent), Petoro (16,94), Total (11,0) og ConocoPhillips (13,0). Kilde: www.statoil.com

www.incgruppen.no


Swire Oilfield Services Asle Skaanevik

Ledelse med klare linjer Swire Oilfield Services ligg i bygningen rett innenfor bommen på baseområdet. Her finner vi basens eneste utleier av konteinere. – Her på basen driver vi med utleie og vedlikehold av alle slags lastbærere og løfteutstyr samt håndtering av kjemikalier forteller baseansvarlig Asle Skaanevik. Måten denne bedriften blir drevet på er likevel det som skiller dem mest fra de resterende virksomhetene på Fjord Base. på plass, sier Skaanevik, og her er det om å gjøre å vise til grønne og blå tall, og unngå de røde. Orden og system gir tidsbesparing Verkstedet der konteinerne blir vedlikeholdt og sertifisert er også preget av orden og system. – Dette er ting som ansatte selv har ansvaret for og har laget system for, forteller Skaanevik. Gjennom EPL modellen blir alle i bedriften involvert i systematiseringen. Det kan for eksempel være at det har blitt rapportert misnøye med hvordan verktøy blir oppbevart, og folk har brukt for mye tid på å finne fram. Da blir det satt ned en arbeidsgruppe som får en frist på å komme med en god løsning, og gjennomføre den. Resultatet er tydelig. Her henger verktøyet på geledd, med merkelapper under knaggene og hyllene. Ved siden av henger et ark med bilde av hvordan det skal se ut. Når alle er involverte så virker det, er Skaanevik sitt budskap. DAGLIG LEDER Asle Skaanevik sikrer at alle ansatte er oppdatert på hva som skjer i bedriften.

- Vi driver etter «linjeledelse prinsippet», eller det såkalte TPM systemet. Det vil si at vi alle skal være til stede og engasjerte i bedriften – fra bunn til topp. Ledelsen skal være med og involvert helt fra gulvet til administrasjonskontoret. Til syvende og sist skal det gi økt effektivitet, optimal sikkerhet og ikke minst korte inn tiden på avgjørelser. Rapporteringsmøte hver dag 24 timers-møtene er det bærende elementet i TPM hos Swire i Florø. Hver eneste dag – presis kl 9.00 – møtes de tilsatte i hjertet av bedriften i kjelleren. Hensikten med møtet er kort sagt å sikre at alle ansatte er oppdatert på hva som skjer i bedriften. Her blir ikke saker tatt opp, men rapportert, presiserer Skaanevik. Møtene varer i maks 15 minutter, og jo kortere jo bedre. Da «Nytt fra INC» fikk være med på møtet var det unnagjort på presis 7 minutter. Alle som var til stede måtte rapportere om hva som hadde Nytt fra INC Gruppen

skjedd de siste 24 timene, og Asle Skaanevik ga tilbakemeldinger på hvordan ting skulle følges opp. Om han er vekke en dag, er det en annen i bedriften som leder møtene, for møter skal det være hver dag, til samme tid. Tallenes tale på tavla - Dette fungerer fantastisk bra, forteller lederen for Florøavdelingen. Alle ser at dette virker og alle blir engasjerte i egen arbeidsplass. Poenget er at konklusjonene skal tas der og da, og at vi skal ordne opp i eventuelle problemer med en gang. Alt blir bevistgjort gjennom en tavle på veggen som viser dagens tall. Her kan en lese av hvor mange konteinere som er i omløp, om det har vært HMS avvik og mye mer. Alle Swire sine baser i Norge rapporterer også til hverandre, slik at tallenes tale fra alle avdelingene kommer opp på tavla. Det er mitt ansvar som leder å ha tallene 18

VERKSTEDET er preget av orden og system som et resu www.incgruppen.no


Magnus Helge Torvanger trapper ned

Gir fra seg stafettpinnen •

Swire Oilfield Services er en del av Swire Group, som ble etablert for 198 år siden og er fremdeles kontrollert av samme familie. Konsernet har ca 140 000 ansatte og driver virksomhet innen en rekke forskjellige forretningsområder.

Swire Oilfield Services ble etablert i 1979 og er verdens største og ledende leverandør av offshore lastebærere til den globale energibransjen. Selskapet har over 900 ansatte, er tilstede i 31 land og opererer utfra 36 baser.

I tillegg til lastbærere som containere, tanker og «baskets» i alle størrelser er også bedriften ledende leverandør av avanserte modulære systemer for offshorebruk, kjemikaliehåndtering samt vedlikehold- og sertifiseringstjenester.

Swire Oilfield Services i Norge har hovedkontor i Tananger, selskapet har 230 ansatte og har egne baser i Stavanger, på CCB, Florø, Kristiansund, Sandnessjøen

Etter 25 år som informasjonsmedarbeider for næringslivet i fylket, og der av 11 år i INC sin tjeneste, meiner Magnus Helge Torvanger at det er tid for nedtrapping. 62-åringen, som er et kjent fjes på basen, vil konsentrere seg om arbeid med mindre tidspress. - Jeg har flere historiske bokprosjekt på beddingen, så pennen skal ikke legges på hylla, forteller den kunnskapsrike og historieinteresserte skribenten. Torvanger ble kontaktet av Oddgeir Igland i INC i 2002 med spørsmål om å være med og dra i gang igjen et bedriftsblad for basen. – Det har vært veldig interessant og jeg har jobbet tett sammen med redaksjonsrådet til INC gruppen. Arbeidet med «Nytt fra INC» har gitt Torvanger innblikk i og møte med den største industriarbeidsplassen i Florø. Han har satt stor pris på møtene med både lederne, og ikke minst «gutta på golvet». – Det har vært mange trivelige kaffekopper rundt omkring på bedriftene.

ultat av TPM systemet

Etter 11 år i INC sin tjeneste gir Magnus Helge Torvanger stafettpinnen videre til Anita Øygard og Trond Sagen i Florøbyrået A til Å. Torvanger vil trappe ned og konsentrere seg om historiske skriveprosjekt med mindre tidspress.

Nytt fra INC Gruppen

Slipper hektisk tidspress Når den svært så diplomatiske journalisten nå gir stafettpinnen videre til A til Å, forteller han at det er mye å sette seg inn i – og at det kan bli noen hektiske uker rundt hver utgivelse. Han ser fram til å slippe tidspresset. Torvanger har stått for skrivingen og fotograferingen. Layouten har han gjort i samarbeid med Natvik 19

prenteverk. Hos A til Å vil Anita Øygard ta seg av den journalistiske biten og Trond Sagen vil stå for utformingen. Natvik vil fremdeles stå for trykkingen. Florøfolk bør være stolte – Det som skjer på og rundt basen er det viktigste som skjer i Florø og omlandet rundt, sier Torvanger. - Her sender vi fra oss produkter i både Norges- og verdenstoppen og fagfolkene her sitter på meget høy fagkompetanse på områder som logistikk, forsyning, mekanisk arbeid og havbruk. Torvanger, som kanskje er den med best kjennskap til arbeidsplassene i kommunen, er redd for at folk ikke er klar over at Flora blant annet sitter på landets største miljø innen industri- og skipsrørlegging. Dette er imponerende og all grunn til å være stolte av og fremheve mer, avslutter Torvanger, som har fulgt næringsutviklingen i fylket som journalist siden 80-tallet. www.incgruppen.no

Foto: Roger Anzjøn

Fakta om Swire


All time high for basen og OCTG lederen 1. juni 2013 starta Asle Hammerseth som prosessleder for OCTG på Saga Fjordbase. Det betyr at han har ansvaret for handling av både rør og personell. Han kom fra en jobb i Statoil der han jobbet med rørlogistikk og administrative oppgaver. – Motivasjonen for å søke meg til Saga Fjordbase AS var lederskap, personlig utvikling og nye utfordringer. Saga Fjordbase er en fantastisk aktør som gir en mulighet til å utvikle seg, sier Hammerseth. Den økonomiutdanna 40 åringen fra Florø synes han har en spennende jobb.

Asle Hammerseth er ny i jobben som leder for OCTG (Oil Country Tubular Goods) på Saga Fjordbase, og ser fram til nye utfordringer.

NORSK AKKREDITERING TEST 184

Nå enda raskere på labben! Havlandet Forsknings laboratorium tilbyr våtkjemiske og mikrobiologiske analyser og har alt fra private husholdninger til oppdrettere og oljeplattformer som våre kunder. HFL tilbyr kurs- og konsulenttjenester til de samme næringene. Vi er kjent for kort leveringstid. Kvalitetssikre rapporter.

Besøk HFl sine nye nettsider

www.havlandetfl.no Vi griper muligheter og skaper verdier Postboks 6, 6901 Florø telefon: 90618071 e-post: hfl.lab@incgruppen.no www.havlandetfl.no A til Å - www.atilaa.no - Foto Oskar Andersen

Nytt fra INC Gruppen

20

www.incgruppen.no


Vi har for tiden «All time high» i OCTG her på basen, sier Hammerseth, og forteller videre at det er mye å sette seg inn i. Mitt fokus er å samkjøre OCTG teamet med resten av aktiviteten på basen, der riggene som skal forsynes har førsteprioritet. Effektivitet og orden Hammerseth forteller at de for tiden er 11 fast ansatte i OCTG, men at de er inne i en tilsettingsprosess, der målet først og fremst er å få på plass en ny formann. I tillegg leier de inn folk fra Florølandet Transportarbeiderlag (FTA). Som ny i jobben er han innstilt på å snu steiner for å se om de kan gjøre ting mer effektivt. Det er mange aktører å forholde seg til og tid blir en viktig faktor for å få flyt i arbeidet. – Utfordringen er at det skjer mye ad-hoc her, og vi har selvsagt frister å forholde oss til. Det gjør det til tider vanskelig å planlegge, sier prosesslederen, som legger vekt på at de har tett dialog med oppdragsgiverne for å få best mulige ordninger på plass. Framtidstro på rør På spørsmål om usikkerheten rundt Statoil sine framtidsplaner, tror Hammerseth at det ikke blir noen negative konsekvenser i første omgang. – Men det er selvsagt vanskelig å se langt fram i tid.

Det er kjøpt inn to nye trucker med rørklype, som letter arbeidet med handling av rørene.

For oss i OCTG er det viktig at rørhåndtering skal være en del av aktiviteten i Florø også i framtida, og kanskje øke. Viktig å ta vare på personalet For Asle Hammerseth er det en ny hverdag med personalansvar, og han har gått fra en koordinatorjobb til en lederjobb.

– Det er både utfordrende og hektisk, sier en smilende leder, som skal innlede feriesesongen med å ta med alle sine tilsatte ut på irsk aften under Himmel og Hav helga i Florø. – Det er hektiske tider, men det er viktig å ta vare på den sosiale biten også.

Vi har lang erfaring med prosjektering og utførelse av alle typer installasjoner, elektro, uPS, nødstrømsaggregat, tele/data, brannalarm, nødlys, adgangskontroll, innbruddsalarm, IPS-anlegg, antenneanlegg, SD-anlegg og automasjon. Vi leverer og utfører service på varmepumper og ventilasjon.

tar ansvar for din sikkerhet NBN elektro holder til i eget bygg på evja i Florø, og har et stort lager og et rikt utstyrt verksted som gjør oss i stand til å håndtere de fleste situasjoner på kort varsel. På Hauge i ytre Bremanger har vi butikk med salg av hvite- og brunevarer og et lager med installasjonsmateriell. Vi har kontor på Fjord Base for å kunne tilby høyest mulig servicenivå til oljeindustrien.

Markegata 63A, Postboks 3, 6901 Florø telefon: 57752800 e-post: anders.nodseth@incgruppen.no www.incgruppen.no

NBN har i dag 50 ansatte og en omsetning i 2012 på nærmere 50 millioner. Dette gjør oss til en av fylkets største installasjonsbedrifter.

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no - Foto Oskar Andersen, roger Anzjøn

Nytt fra INC Gruppen

21

www.incgruppen.no


Agnar Strømsnes, Saga Fjordbase

Aldri vært større aktivitet

Strømsnes trekker fram utbyggingen av Knarrfeltet som en viktig ny aktivitetsskaper. – BG som skal forsyne Knarrfeltet har etablert seg på Fjord Base og har dermed sikra oss et langt og godt samarbeid. Alt av utstyr og forsyninger skal gå ut fra basen til Knarrfeltet, som ligger rundt 120 km vest av Florø. Stort trykk på basen Den store aktiviteten i Nordsjøen skaper også stor aktivitet på basen. - Vi har gjort tilsettinger og holder på å anskaffe nødvendig utstyr for å klare veksten som kommer, sier Strømsnes. Utfordringen vi

kommer til å få de nærmeste årene er å få tilgang på nytt areal . – Vi har ikke noe ledig arealer per dags dato. Med den aktiviteten vi ser for oss de nærmeste årene, vil vi med stor sannsynlighet måtte si nei til aktivitet som kunne blitt lagt til basen. Dette er en situasjon som vi svært gjerne skulle unngått. Det er et håp og et stort ønske at prosessen i Flora kommune med tilrettelegging for nytt areal går så raskt som overhode mulig. Subseakompetanse – Satsingen vår på subsea blir også et viktig fokusområde de nærmeste årene.

Foto: Firdaposten

Nå er det aktivitet til alle døgnets tider, både helg og hverdag, sier Agnar Strømsnes i Saga Fjordbase. Både de faste installasjonene og all leteboringen som foregår vest av Florø, gir arbeid og grunn til optimisme. Vi skulle gjerne sett at vi hadde klart å redusere omfanget av helg- og nattarbeidet – både for å drive billigere, men også for redusere den totale overtidsbelastning for vårt personell. Det er viktig å finne den riktige balansen på servicenivået som gjør oss i stand til å levere gode tjenester og ha fornøyde kunder.

Med stor sannsynlighet vil det aller meste av nye felt bli utbygd med en eller annen form for subsealøsning. Ser vi noen år fram så vil hele produksjonsanleggene ligge på havbunnen. Med dette som framtidsbilde ønsker vi å posisjonere oss både med å ansette kompetent personell og å se på mulighetene for å etablere nødvendige fasiliteter. Vi må gripe muligheten til å være med i subseasatsingen på norsk sokkel – spesielt det som kommer til å skje på sokkelen utenfor Sogn og Fjordane, avslutter Strømsnes

Vi utfører service og reparasjoner på anleggs- og landbruksmaskiner ta kontakt med rune Hammerseth på telefon 57751806 eller på e-post rune.hammerseth@incgruppen.no

Fjord Base, Botnaneset, 6900 Florø telefon: 57751806 e-post: rune.hammerseth@incgruppen.no www.incgruppen.no

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no - Foto roald Leivestad, M.H torvanger

Nytt fra INC Gruppen

22

www.incgruppen.no


Foto: Tone Garmager

God sommer

Vakre grotlesanden i Bremanger er klar for sommer og sol.

Runde dager i Saga Fjordbase

over 30 års erfaring og utvikling innen engineering for skip, industri, offshore, bygg og IKt

30 år Dan Nygård 20. juli

50 år Nora Norstrand Løken 22. august INC eNGINeerING AS utfører oppdrag i egne lokaler i Florø, ute hos kunde eller på byggeplassen. Vi gir faste priser eller konkurransedyktige timerater. Der hvor kunden etterspør en flerfaglig leveranse, vil INC engineering være koordinator og kontraktspart på vegne av INC Gruppen. INC eNGINeerING har også egne avdelinger for: • Arkitektur og byggeteknikk • IKT • Kvalitetsstyring • Materialteknologi og inspeksjon

Postboks 294, 6902 Florø telefon: 57752850 e-post: arne.stavostrand@incgruppen.no www.incgruppen.no

Vår Skips- og industriavdeling har ingeniører med lang og variert praksis fra et eller flere av følgende fagområder: • Prosjektledelse og -administrasjon • Byggeledelse • Site-engineering • Innkjøp og logistikk • Rør- og maskinkonstruksjon • Struktur- og utrustningskonstruksjon • Plastkonstruksjon (GRP) • Kvalitetsstyring og rådgivning • Teknisk saksbehandling • Systematisk forbedringsarbeid • Akvakultur teknikk

Vi griper muligheter og skaper verdier

Snorre Klungsøyr 17. oktober Anne Kari H. Hereid 6. november Jan Kåre Rognaldsen 24. desember

A til Å - www.atilaa.no - Foto Oskar Andersen

Nytt fra INC Gruppen

23

www.incgruppen.no


Vi griper muligheter og skaper verdier

lokal drivkraft

INC Gruppen er opptatt av å skape aktivitet i lokalsamfunnet. Selskapene våre har utviklet seg til en stor gruppe med over 700 ansatte, og er en viktig del av næringslivet i Flora kommune.

INC Gruppen har aktiviteter innen olje og gass, tekniske tjenester, eiendomsutvikling, akvakultur og industrielt vedlikehold.

lokal drivkraft

www.incgruppen.no Morselskap INC Invest olje og gass Saga Fjordbase tekniske tenester INC engineering NBN elektro Norsk Contracting Partner Norwegian Marine WIS Gruppen WIS VVS Miljø

© A til Å Grafisk Design og Media - www. atilaa.no

eigedom Fjord Base Havbruk Havlandet Havbruk Havlandet Forskningslaboratorium Havlandet Marin yngel Vedlikehald INC Vedlikehold

INC Gruppen 6900 Florø Sentralbord 57 75 18 00 kontakt@incgruppen.no

Profile for A til Å Grafisk Design og Media

INC NYTT Juli 2013  

Nytt fra INC Gruppen

INC NYTT Juli 2013  

Nytt fra INC Gruppen

Profile for atilaa