a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Nytt fra INC Gruppen

DRONEFOTO: HARALD M. VALDERHAUG

God jul og godt nytt år

P.O. Box 6 – N-6901 Florø, Norway Phone: +47 57751800 Fax: +47 57751801

Nr. 2 - 2017 www.incgruppen.no


FOTO: HARALD M. VALDERHAUG

ADM. DIREKTØR GEIR JOHANNESSEN

Økt aktivitet og riktige beslutninger styrker basen En stigende oljepris og et stort investeringsnivå i Nordsjøen gir økt aktivitet for flere av våre bedrifter. Året som gikk har vært et godt år for de fleste bedriftene i INC Gruppen. Stort fokus på HMS gir resultater, men likevel unngår vi ikke skader på personell og utstyr. Alle ansatte må delta i arbeidet for å unngå feil og avvik som kan gi fare for skader på personell og utstyr. Ledere og tillitsvalgte har her et felles mål, null visjonen. Styrking på alle plan Et godt økonomisk resultat i bedriftene, gir muligheter for ekspansjon og kjøp av moderne produksjonsutstyr som igjen er med på å sikre vår konkurransekraft. Vår organisasjon er stadig i endring for å kunne møte nye utfordringer. En konsentrering av virksomheten rundt våre kjerneområder tvinger seg fram. Flere av våre ledere nærmer seg pensjonsalder og nyrekruttering er nødvendig. Større aktivitet krever styrking av organisasjonen på alle plan. Spennende endringer Vi er i ferd med å inngå avtale om salg av Norwegian Marine. Havlandet Forskningslaboratorium vil flytte sin aktivitet fra Trolleskjæret til Fjord Base. Nye lokaler er under oppføring slik at bedriften kan få større plass og tidsriktige fasiliteter til å møte utfordringene i framtiden. Det er med spenning vi ser fram til aktiviteten neste år. I lang tid har leteaktiviteten utenfor Sogn og Fjordane vært på et lavmål. I løpet av 2017 og i de neste påfølgende årene vil flere boreoperasjoner bli startet, og Fjord Base vil bli brukt som lokasjon for disse operasjonene. I tillegg venter vi i spenning på beslutning om videre drift og utbygging på Snorrefeltet. Økt aktivitet Ombygging av Snorre A, vedlikehold på NYTT FRA INC GRUPPEN

Snorrefeltet, utbygging av Cara og andre aktiviteter på Gjøa og Knarr, endelige beslutninger rundt Garantiana, samt flere framtidige leteoperasjoner og produksjonsboringer utenfor Florø vil sammen øke aktiviteten betydelig for alle bedriftene på basen. I tillegg venter vi i spenning for endelige beslutninger for vindprosjektene i nærområdet, som har varslet at de vil bruke basen for sine logistikkoperasjoner. For å sikre at slike aktiviteter vil bli lagt til basen, har vi arbeidet mye for å effektivisere produksjonen. Effektivisering gir konkurransekraft Lean & Green er et samarbeid mellom alle de største leverandørene på basen for å løfte vare, kommunikasjon og dokumentflyt til et nytt nivå. Prosjektet startet i 2016 og har allerede gitt gode resultater. Ny rekord på å snu fartøy gir basen og bedriftene i felleskap ytterligere konkurransekraft. Effektivisering gir også miljøgevinster. I 2017 reduserte Saga Fjordbase sitt CO2 utslipp med 57 tonn. En reduksjon som tilsvarer et årlig utslipp fra over 30 personbiler. Vi forventer mye av prosjektet i tiden framover.

bale hovedlager for alle PGS aktiviteter nasjonalt og internasjonalt. I tillegg vil basen bli havn og forsyningssted for de fartøyene som PGS opererer i Nordsjøen og ellers ved behov for fartøy som operer i fjernere farvann. Avtalen løper i inntil 15 år og vil gi store ringvirkninger for Florø-samfunnet. Trygger arbeidsplasser Allerede før jul starter aktiviteten med å flytte materiell fra Bergen til Florø. Flyttingen vil bli utført av lokale bedrifter under ledelse av Fjord Base, som allerede er i gang med å bygge nytt kaianlegg, lager og kontorer for aktiviteten. Anlegget skal være ferdig og klart til bruk innen november 2018. Aktiviteten i de neste årene vil stille store krav til alle våre ansatte, skape aktivitet i Florø og trygge arbeidsplassene de neste årene, og jeg vil takke for den innsatsen som er gjort i året som har gått. Med dette vil jeg ønske kolleger med familie, beboere i Florø og Bremanger en riktig god jul og et godt nytt år. Geir Johannessen Adm. direktør

Globalt hovedlager Utbyggingen i Vest har vist seg å være en riktig og klok beslutning. Uten de muligheter den gir hadde vi ikke fått kontrakt med PGS. En kontrakt hvor basen blir det glo2

www.incgruppen.no


HFL på vei hjem Vi er på en måte på vei hjem til basen, smiler Quynh Le som er daglig leder av Havlandet Forskningslaboratorium (HFL). Da Sogn og Fjordane Energi overtok Trolleskjæret ble det klart at HFL måtte på flyttefot. Dette vil gi noen utfordringer, men mest av alt nye muligheter.

DAGLIG LEDER FOR HAVLANDET FORSKNINGSLABORATORIUM (HFL) QUYNH LE sier at en flytting av HFL fra Trolleskjæret til Fjord Base vil gi staben mer armslag og nye muligheter for utvikling og utviding

Planen er at bygg nummer 72 på basen skal bygges om og tilpasses våre behov. Det betyr at vi begynner helt fra scratch, og at vi får bedre plass. I dag er vi 9 ansatte og 3 lærlinger, og vi har lenge hatt behov for mer kontorplass. Nå kan vi også få muligheter til å utvikle driften, med både flere ansatte, flere ulike instrumenter og nye arbeidsområder. Vi gjør mye for havbruksnæringen i dag, og planen vår er å kunne serve de nye landbaserte anleggene som er på beddingen. Kanskje har de andre behov for metoder i tillegg til dagens, sier Quynh Le. Nye muligheter HFL har vært sterkt engasjert i nye legemiddel rettet mot lakselus, som er under utvikling. Vi ser at det er etterspørsel etter

kompetansen vår, og at det er behov for mer forskning. Med bortimot dobbelt areal får vi nå en god sjanse til å utvikle oss videre, og kanskje få mer tid og kapasitet til forskningsarbeid. På sikt ønsker vi å utvide staben og kanskje jobbe med flere ulike prosjekter, som krever en bredere kompetanse. Utsikt og kort vei Det vi kommer til å savne mest på basen er den flotte utsikten vi har på Trolleskjæret. Ja, og så må vi kanskje gi instrumentene våre nye navn, smiler Quynh. Mye av utstyret vårt er oppkalt etter øyene og fjellene vi har rett utenfor vinduene våre. En annen og kanskje mer merkbar ting er den korte avstanden til EWOS. Vi vil misse gangavstanden til en viktig kunde, men egentlig,

sier Quynh – er alle avstander i Florø veldig korte. Ting tar tid På spørsmål om tidsperspektiv på flyttingen, sier Quynh at det er et vanskelig spørsmål å svare konkret på. Det blir i løpet av 2018. Foreløpig har vi kontrakt i dagens lokaler fram til april 2018, men det er mye som skal i orden før alt er i boks. En ting er ombyggingen av lokalene, en annen viktig ting er at instrumentene må kalibreres – og godkjenningene fra Legemiddelverket må på plass. Myndighetene stiller høye krav til vår bransje, så vi er innstilt på at ting tar tid. Ideelt sett burde vi flytte i de roligste månedene januar–februar.

Ansvarlig utgiver: INC Gruppen i samarbeid med A til Å Grafisk Design og Media Redaksjon: Geir Johannessen, Beate Grønnevik, Karen Sæten Nilsen og Roald Førde fra INC Gruppen. Anita Øygard, Malvin Horne og Trond Sagen fra A til Å Tekst og foto: Anita Øygard, A til Å · Grafisk utforming og design: Trond Sagen, A til Å Trykk: Natvik · Opplag: 6.500. Redaksjonen avsluttet 15. desember 2017.

INC Gruppen · Postboks 6 · 6901 Florø · Tlf. 57 75 18 00 · www.incgruppen.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

3

www.incgruppen.no


NY GYTEHALL: I denne hallen skal lusespiseren berggylt få naturlige gyteforhold. Salmar finansierer bygget, Fjord Base AS er byggherre og flere lokale Florøfirma står for utføringen. Foto: Eivind Nordvik Hauge.

Satser på en ny generasjon med torsk En ny generasjon oppdrettstorsk av Havlandet-stammen vil snart se dagens lys på Havlandet Marine Yngel (HMY) sitt anlegg. Stamfisken vi har her er stor og gammel, forteller Halvard Hovland. Valget stod mellom å la avlsmaterialet gå tapt eller å satse på en ny generasjon. I dagens situasjon kunne vi ikke gjøre annet enn å gå for å avle fram nye stamfiskrekrutter. Nå bygger vi om en avdeling i anlegget vårt til startfôring av torsk. Dette skal selvsagt ikke gå på bekostning av berggyltproduksjonen vår, bedyrer Hovland. Våren 2018 vil vi ha yngel til salgs, som i neste omgang kan bli settefisk. Hovedmålet vårt med denne produksjonen er å få fram den 5. generasjonen med stamfiskrekrutter. Moderat etterspørsel Vi har ingen avtale om salg av yngel nå, men vi satser på et så stort volum at vi har nok til både ny stamfisk og yngel til oppdrettere. Etterspørselen etter torskeyngel er det vi kan kalle moderat, sier Hovland og forteller at det for tiden er to oppdrettere som har torsk i sjø og to andre som jobber med konsesjon og finansiering av anlegg. NYTT FRA INC GRUPPEN

Teknologien må forbedres Etter at torskeoppdrett har lagt brakk noen år, startet de første opp igjen for 2 år siden. En på nordsiden av Stadlandet og en i Namdalen. De to nye som er på banen holder til i Trøndelag og Hordaland. Halvard er klar på at det produksjonsmessig trengs forbedringer for å lykkes. Det optimale for torsken er en vanntemperatur på 10–12 grader, og den tåler ikke store variasjoner i temperatur. Jeg mener at lukket teknologi, som nå testes ut på laks, kan være en spennende driftsform for framtidig torskeoppdrett. Et annet spennende alternativ er oppdrett i resirkuleringsanlegg på land. Pådriver og leverandør HMY kommer ikke til å satse på opp4

drett av torsk i sjø, men vi ønsker å være en pådriver for å få reetablert næringen, sier Hovland. Vi ønsker derfor å bidra med yngel til de som ønsker å teste ut nye konsepter. Vårt bidrag til ny torskenæring vil være kunnskap, genmateriale og yngel.

• • •

For å få til torskeoppdrett må en satse på framavlet fisk. 1 av 10 000 yngel blir til stamfiskrekrutter ved HMY. 5. generasjon stamfisk av torsk sikrer HMY stamfisker og eggproduksjon de neste 4-5 åra. Torsken takler ikke varierende temperaturer, men må ha 10 – 12 grader for optimal tilvekst.

www.incgruppen.no


Bedre gyteplass for berggylt Det er stor byggeaktivitet på området til Havlandet Marine Yngel (HMY), som ligger helt i sjøkanten på den østre delen av basen. Halvard Hovland og medarbeiderne hans har hatt forholdsvis trange forhold for produksjon av berggylt, med grønne kar som har stått tett i tett i små bygg. INC og leietaker Salmar sørger i disse dager for bedre armslag og fasiliteter for berggyltproduksjonen. Et nytt bygg til eggproduksjon er under oppføring. Her skal det på plass 10 store kar der berggyltene skal gyte, i et tilnærmet naturlig miljø. Hovland skryter av Salmar som er en seriøs og langsiktig aktør. Det er Salmar som finansierer utbyggingen. Fjord Base AS er byggherre og flere lokale leverandører har ulike jobber i byggefasen. Effektiv og høyt skattet Halvard Hovland presiserer at det er

oppdrett av berggylt som er HMY sitt hovedfokus. Det er en utfordrende og økonomisk viktig art for oss, dersom vi klarer å løfte produksjonen. Berggylt er effektiv og høyt skattet som lusespiser og er godt betalt.

duksjon av verdifulle marine oljer til for eksempel laksefôr – og som samtidig bidrar til å fange CO2. Vi ser på andre og mer intensive produksjonsformer, som vil være viktige i en mer kommersiell drift.

Mikroalger Vi ser og en økende interesse for mikroalgeproduksjonen som vi har drevet med i over 15 år. HMY har kunnskap og en teknologi som er relevant for proGYTEKLAR BERGGYLT

Halvard Hovland presiserer at det er oppdrett av berggylt som er HMY sitt hovedfokus. Det er en utfordrende og økonomisk viktig art for oss, dersom vi klarer å løfte produksjonen

INC HAR PÅ EGET INITIATIV OG MED EGNE PENGER valgt å videreføre avlsmaterialet. Håpet er at nye egg og ny teknologi skal gi ny suksess for torskeoppdrett i framtiden.

DET FALT STYRET I INC TUNGT FOR BRYSTET å slå i hjel avlsmaterialet, og la all vår kunnskap og erfaring gå til spille, sier Halvard Hovland. Denne torsken er stor og gammel og trenger «nye krefter» som kan føre genene videre. Foto: Eivind Nordvik Hauge. NYTT FRA INC GRUPPEN

5

www.incgruppen.no


PER CHRISTIAN KJØRLAUG:

Derfor har vi Norges

raskeste base Per Christian Kjørlaug er tillitsvalgt i foreningen Industri Energi avdeling 138, og representerer de ansatte i styret i Saga Fjordbase. Han kan fortelle om noen tøffe år, med permittering og oppsigelser av folk. Å tape deler av Statoilkontrakten til Vestbase i 2015 var et hardt slag, men vi har foretatt en formidabel snuoperasjon.

Lang landligge er svært kostbart for kundene våre, og når vi unngår dette blir det lagt merke til – og basen blir mer attraktiv

Da vi i 2015 satt igjen med interntransporten, og virksomhetsoverdragelsen til Vestbase pågikk, ble det klart at vi var overtallige. Ledelsen måtte ta grep og gjorde det. Vi som ansatte følte alle usikkerheten på kroppen og ble nok ekstra skjerpet. Kjørlaug gleder seg over å gå en hyggeligere vår i møte, der de må se etter flere folk. 2017 skulle etter alle prognoser være bunnåret, men vi går i pluss, på grunn av en stor kollektiv innsats, smiler en fornøyd tillitsvalgt. Kollektiv innsats Per Christian, som til daglig er kranfører og jobber med lossing og lasting av supplybåter, forteller at det er ekstra krevende å være tillitsvalgt i nedgangstider – og tøffe tider krever naturlig nok mer fagforeningsarbeid. Å være med å si opp eller permittere folk er et tungt ansvar, men nå har det heldigvis snudd. Det er en fantastisk gjeng som jobber her, og det er en stor kollektiv innsats fra både eiere og de ansatte som ligger bak oppsvinget. Nå har vi en mindre organisasjon enn tidligere, noe som gjør det mer oversiktlig og lettere å se den økonomiske siden av det vi jobber med.

NYTT FRA INC GRUPPEN

Samhandling gjør oss bedre Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) er og blir det viktigste for alle oss på basen – og alle skal gå hjem like friske eller helst friskere enn når de kom på arbeid. Samhandling med alle leverandørene på basen er blitt bedre etter oppstart av prosjektet Lean & Green – der også operatørene har vært med i prosjektet. Det å finne flaskehalser og luke vekk disse for å kunne levere best mulig til våre kunder er avgjørende for konkurransekrafta til Fjord Base. Vi har høy standard på alt vi foretar oss, god kvalitet på maskiner og utstyr og et godt vedlikeholdsprogram for disse. Dette sikrer gode og trygge arbeidsforhold for maskinførerne og operatørene. Per Christian trekker fram Statoil sin A-standard som et godt eksempel på HMS i praksis. Før et oppdrag startes, samles alle som deltar i operasjonen og går gjennom potensielle farer som kan oppstå i den konkrete jobben. Skjemaet fylles ut og signeres før en skrider til verket. Folk tar ansvar Vaktrotasjonene generer til tider mye overtid, forteller Per Christian, men folk

6

er blitt flinkere til å avspasere når det er dødtid og når det er til nytte for bedriften. Vi har veldig samvittighetsfulle og lojale medarbeidere. Per Christian, som selv er sensor i prøvenemda i logistikkfaget, presiserer at det ligger mange års erfaring bak for å klare den flyten de har i logistikkarbeidet. Han mener det er avgjørende at de fleste av de som jobber her har fagbrev eller lang erfaring. Raskest i landet Styringssystemene og logistikkoppfølgingene som er innført på basen de siste årene er også en viktig brikke for å gjøre basen konkurransedyktig. Alt blir registrert og vi er den basen i landet som snur fartøyene raskest. Det betyr at vi tømmer og fyller båten raskt og effektivt, uten at kvalitet og HMS forringes. Lang landligge er svært kostbart for kundene våre, og når vi unngår dette blir det lagt merke til - og basen blir mer attraktiv. Kundene gir oss svært gode tilbakemeldinger på leveransene – både innen HMS, effektivitet, ryddighet og kvalitet. Det er vi svært stolte av, og takknemlige overfor våre samarbeidspartnere.

www.incgruppen.no


Runde dager WEST INDUSTRI SERVICE AS Andrzej Demkowski

29.11.2017

40 år

Ronny Magnussen

02.12.2017

40 år

Jevgenij Neifach

19.12.2017

40 år

Olav Terøy

03.06.2018

60 år

WEST INDUSTRI CONTRACTING AS Jimmy Olsen

24.12.2017

50 år

Kjell Arve Yndestad

05.03.2018

60 år

Trygve Svanø Hjelle

16.03.2018

50 år

14.01.2018

20 år

Torstein Bareksten

25.03.2018

30 år

Aleksander Barstad

06.05.2018

30 år

NBN NAUSTDAL AS Håvar Horstad NBN ELEKTRO AS

FTA stiller alltid FTA (Florølandet Transportarbeiderlag) er en avgjørende faktor for at Saga Fjordbase er konkurransedyktig, presiserer Per Christian. De er svært fleksible og stiller med mannskap (sjauere) uansett forhold året rundt, ved all lasting og lossing over kai. Lastekontrollører, bas som leder losse/lasting ombord i fartøyene, anhukere og ved aktivitets-topper truck og maskinkjørere. Med sterkt fokus på HMS, imponerende arbeidsmoral og erfaring stiller de på kort varsel og tar de tyngste takene. Framoverlente eiere Per Christian trekker fram viktigheten av å ha Statoil på basen, og at de nå har klart å få inn enda en stor og viktig aktør med PGS. Det viser at eierne er framoverlente og har klart å bygge en konkurransedyktig base, der de tilrettelegger og strekker seg langt for å få de store kundene på plass. Dette vil få enorme ringvirkninger for mange leverandører i kystbyen. Det var en stor lette at denne kontrakten kom i havn, og jeg tror at 2018 – 2019 kommer til å bli kjempe-år, avslutter en optimistisk hovedtillitsvalgt.

NYTT FRA INC GRUPPEN

INDUSTRI ENERGI: • Fagforbund for ansatte innen olje, gass og landbasert industri. • Rundt 60.000 medlemmer i Norge, og det fjerde største forbundet i LO. • Viktigste oppgaven er å sørge for best mulig lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene PER CHRISTIAN KJØRLAUG (43 ÅR): • Kranfører som jobber med lasting og lossing av supplybåter. • Far til fire barn i alderen 1 ½ til 24 år • Yrkesaktiv siden han var 18 år, hos NCP og Hanetangen, innleigd hos FTA fra 1998, ansatt fra 2001 • Har vært verneombud og hovedverneombud. • Tillitsvalgt og i styret for Industri Energi i 7 år. • Hovedtillitsvalgt de siste 3 åra, og styremedlem i Saga Fjordbase

7

AKAN-utvalget i INC Gruppen har følgende medlemmer: •

Arne Stavøstrand tlf. 905 52 049 INC

Heidi Husetuft Flatjord tlf. 901 89 460 Helsetjenesten

Eysteinn Udberg tlf. 906 52 770 Flora Etterverngruppe

www.incgruppen.no


Involvering gir resultat Vi driver en kontinuerlig prosess med risikokartlegging, og det ser vi tydelig resultat av, forteller Ingvild Hovland. I tillegg til arbeidet i INC Support innehar Ingvild stillingen som leder for Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet (HMSK) i Saga Fjordbase. Vi har veldig gode resultat for 2017, med null i fraværsskade mot tre i 2016 – men vi kan alltid bli bedre.

1. Hva er din jobb på basen? 2. Hvor lenge har du jobbet her? 3. Hva tror du om oljeframtida til basen og Florø?

ASTRID N. JÜRGENSEN Materialforvalter Engie 1.

Jeg er materialforvalter hos Engie. Her jobber jeg som lageroperatør, innenfor varemottak og lagerhold. Men vi gjør mye mer enn det også.

2.

Jeg er for øyeblikket utleid til Engie, hvor jeg har vært i 2,5 år. Er egentlig ansatt i Saga Fjordbase, hvor jeg har hatt 2.5 år i Subsea avdelingen og 2 år i transportavdelingen.

3.

Det er vanskelig å si, men jeg tror Florø og basen kommer til å bestå. Vi har stått i stormen før. Jeg tror det kommer til å gå bra, men man må forbedre seg, og være åpen for endringer. Det er viktig å henge med på utviklingene i markedet og å prøve nye ting.

SNORRE KLUNGSØYR Leder økonomi, Saga Fjordbase

Vi har fokus på repetering og har grupper på hver arbeidsplass som kartlegger; Hva kan skje? Hvordan være i forkant? Det er uhyre viktig å ha med folka som er ute i feltet, det er de som vet hvor skoen trykker. Hele INC og alle selskapene på basen har sterkt fokus på risikokutt, og vi vil gjerne være i forkant.

og vi er etter hvert blitt mer bevisste på tidsbruk og effektivitet i sammenheng med HMSK. Arbeidet og målingene blir koordinert i forhold til Saga Fjordbase, Arbeidsmiljøutvalget og Baseforumet. Vi har felles utfordringer som vi kan løse sammen, og vi ser en tydelig forbedring fra 2016 til 2017.

HMSK et konkurransefortrinn Vi har oppgradert ISO og Miljøsertifiseringen til den nye 2015 versjonen i god tid før fristen, noe som også er et viktig konkurransefortrinn. Kundene våre krever av oss at vi har tingene på stell. Vi må dokumentere at vi holder oss innenfor de HMSK kravene som er stilt til oss, og at alle ansatte er involverte i arbeidet.

Mer rørhåndtering Selv om vi har gode resultat med tanke på HMSK, kan vi aldri hvile på laurbærene. For tiden har vi en økt håndtering av rør på basen, og det er krevende prosesser med forholdsvis høy skaderisiko om en ikke hele tiden har et bevisst forhold til dette. Det kommer inn store rørbåter fra Japan cirka en gang per måned, noe som medfører 1 til 2 ukers arbeid med rørhåndtering.

Tydelige forbedringer Lean & Green arbeidet har medført en mye bedre utnytting av ressursene, med mindre kjøring og CO2 utslipp, mindre håndtering og risiko og mer sømløst arbeid. Kundene våre gir oss gode tilbakemeldinger – spesielt de som driver med prøveboring der vi håndterer mye gods som skal til og fra riggene. Materialhåndteringen og materialflyten blir målt,

NYTT FRA INC GRUPPEN

Erfaring en fordel Ingvild legger vekt på at med økt aktivitet framover er det ekstra viktig å sette av ressurser til å lære forhåpentligvis flere nye ansatte. Vi har en fordel med at vi har vært store før, og vi har erfaringene i bunnen for å takle økningen.

8

1.

Jeg er leder for økonomiavdelingen til Saga Fjordbase.

2.

Jeg startet hos det som da var Saga Petroleum, sommeren 1990 i Florø. Her jobbet jeg frem til 1998. Etter dette startet jeg i Saga Fjordbase sommeren 2000 og har vært her siden.

3.

Jeg er optimistisk for framtiden, både med baseutvidelser o.l. Etter et par år med lavere aktivitet, så ser det ut som det bedrer seg fra neste år av. Jeg har troen på at aktiviteten stiger fra 2018.

ARNE STAVØSTRAND Daglig leder, Norsk Contracting Partner (NCP) 1.

Jeg er daglig leder i NCP som driver med et bredt spekter av overflatebehandling; fra høytrykksspyling og avsalting til sandblåsing og maling med alle typer malingssystem som blir brukt på land og offshore.

2.

På selve basen har jeg hatt denne jobben de to siste årene. Jeg ble ansatt i West Industri Service i 1980, før INC Gruppen vart skipa, og har vært i ulike selskap i gruppen siden. Fra 1994 til 2015 var jeg i INC Engineering.

3.

Jeg tror at etter den nedturen vi har sett en tid, vil aktiviteten stige noe igjen. Nå er det et oppsamlet underskudd på vedlikehold og prosjekt på grunn av lav oljepris. Vi i Florø er totalt avhengige av hva Statoil finner på fremover, og lenger nede i næringskjeden må vi leve med konsekvensene. Statoil sin aktivitet er igjen styrt av oljeprisen, mer enn av politikk. Om jeg skal prøve meg som spåmann vil jeg se optimistisk på de neste ti åra.

www.incgruppen.no


Havets strykejern inntar Florø

NYTT FRA INC GRUPPEN

9

Bla

om

Seismikkselskapet PGS Geophysical – med verdens største seismikkskip, etablerer seg på basen i Florø


ORDFØRER OLA TEIGEN OG RÅDMANN TERJE HEGGHEIM mente det var en gledens dag for Florøsamfunnet, og satte stor pris på at de lokale eierne av basen også bakker opp det lokale næringslivet.

8. november 2017 kunne administrerende direktør i INC Geir Johannessen slippe en stor og etterlengtet nyhet til de ansatte og resten av Florøsamfunnet. Innen samme dato til neste år skal seismikkselskapet PGS Geophysical – med verdens største seismikkskip - være etablert på basen i Florø. Det betyr folk og båter i skytteltrafikk til og fra kystbyen, og stor aktivitet for mange lokale bedrifter. - Dette er ei fjær i hatten for INC, og en stor opptur for kystbyen at et nytt rederi etablerer seg her, sa ordfører Ola Teigen etter at kontrakten mellom INC og PGS var underskrevet. Prosessen med utbygging av basen og at en nå har fått denne kontrakten i havn viser hvor viktig det er med lokale eiere. Johannessen kvitterte med å takke for at ordføreren har spilt en aktiv og viktig rolle i forhandlingene, og at en nå håper på rask behandling fra kommunen, slik at en får alt på plass i løpet av 12 måneder. Gjennom nåløyet PGS Geophysical som i dag er etablert på Hegranes, Herdla og Hanøytangen skal samle all sin aktivitet på en plass, i et såkalt Global Headquarter. De vurderte i første fase 32 lokasjoner før de satt igjen med en liste på ni steder, og så endelig falt valget på Fjord Base og Florø. Det betyr at

NYTT FRA INC GRUPPEN

basen i Florø skal supplere hele verden fra det nye baseområdet i vest. For oss er det viktig at det nye området kommer raskt i drift, sier Geir Johannessen. Nå ble det så raskt at vi har hastverk med å bli ferdige.

En viktig grunn til at PGS valgte Florø er nettopp fordelen med et stort og uferdig industriområde. Vi kan tilby skreddersøm, og tilpasse alt etter deres ønsker.

10

Skreddersydde fasiliteter En viktig grunn til at PGS valgte Florø er nettopp fordelen med et stort og uferdig industriområde. Vi kan tilby skreddersøm, og tilpasse alt etter deres ønsker. PGS får et dedikert område med førsteretts tilgang til kaiplass, og en kai som er spesialkonstruert til de svært spesielle seismikkbåtene. Fjord Base har allerede fått på plass entreprenør til å bygge en L-formet kai på til sammen 150 meter, der seismikkskipene kan laste og losse utstyr på langsiden og spole opp de milelange seismikkstreamerne på tverrenden. Over 100 millioner Området og veien må utvides, slik at vi har et areal på 12–13 000 m2 tilgjengelig. Det skal bygges et stålbygg på 2 000 m2, som mellom annet skal romme en kontorfløy på 150 m2. Bygget vil få en høyde på 9 meter og skal være utstyrt med trawww.incgruppen.no


verskraner. Det skal totalt investeres for mellom 100 og 105 millioner kroner i kai, hus og teknisk anlegg. Det er et stort prosjekt, der alt av teknisk anlegg som strøm, vann, kloakk, tele og data også må være på plass innen båtene kommer inn den 8. november 2018. Fjord Base har vært i forkant og gjort viktige strategiske valg. Det får vi igjen for nå, smiler Geir Johannessen. Ringvirkninger Med PGS sitt hovedkvarter for den globale aktiviteten på plass er det ikke tvil om at dette får store ringvirkninger for næringslivet i regionen. Seismikkbåtene er aktive

over hele verden og har et mannskap på 70–80 personer, som også kommer fra hele verden. Med mannskapsskifte hver 3.–4. uke på til sammen 6 skip vil det bety stor trafikk i byen av folk som skal komme og reise med fly, overnatte på hotell og ut for å spise på restaurant. Samtidig har båtene stort behov for service når de kommer til lands. Mannskapsskifte og forsyning kan ikke skje med helikopter, slik at det i tillegg vil være en stor trafikk av skyttelbåter som skal serve de store seismikkskipene fra Florø. Viktig for Florøsamfunnet Det blir ikke mange ansatte hos PGS i

Florø. Lokalt vil det være Saga Fjordbase som tar seg av logistikkarbeidet, noe som vil bety økt aktivitet. Håpet er selvsagt at dette skal ha en viss smitte-effekt, og at etableringen vil tiltrekke seg andre servicebedrifter til basen. Det er et godt signal om at vi er konkurransedyktige. Hos INC ser de at ringvirkningene vil bli større for andre bedrifter i Florø enn basen selv. I tillegg til overnattings- og restaurantbransjen, kan dette bety et skikkelig oppsving for de som leverer mekaniske tjenester eller maritim elektronikk. Vi er utrolig stolte av å ha fått dette til, og tror at dette vil bety mye mer for Florøsamfunnet enn for basen selv.

Leif Stavøstrand (Saga Fjordbase), Jim Haugland (Fjord Base AS), ordfører Ola Teigen og Geir Johannessen (INC) ser fram til å få den den mest travle basen i landet – både før og etter at utbyggingen i vest er ferdigstilt.

Seismikkskipene Seismikkskipene av typene Ramform Titan er verdens største og har form som et strykejern. Med en lengde på 150 meter og bredde på 70 meter og tverr hekk, viser de godt igjen i landskapet. PGS Geophysical driver med seismikk, som er en metode for å undersøke undergrunnen – som igjen resulterer i et slags kart der en kan lese av de geologiske strukturene under havbunnen. Dette er viktige tjenester for oljebransjen som er på leting etter forekomster av olje og gass. Marin seismikk (kilde: Wikipedia) I marin seismikk slepes en eller flere lange kabler, såkalte streamere, bak båten, samt luftkanoner, såkalte «gun arrays». Typisk kan slike streamere være fra 4000 til 10000 meter lange. Dybden på streamerne blir kontrollert med dykkeplan på kablene, såkalte «birds». Et seismikkskip vil slepe disse kablene i rundt 4.5 knops hastighet, og leier inn mange, små følgeskip som sørger for å holde fiskefartøyer og andre skip unna slepet. Rundt regnet hvert 10. sekund vil det bli sluppet ut luft under høyt trykk, et såkalt skudd, som danner en sjokkbølge som forplanter seg gjennom vannet og ned i havbunnen. Ekkoet av denne sjokkbølgen blir tatt opp ved hjelp av streamerne. Ved hjelp av avansert signalbehandling om bord og senere databehandling på land får man detaljerte kart over havbunnens geologi. Med marin seismikk kartlegger man et område tilsvarende det landseismikk bruker et døgn på i løpet av 2 minutter.

NYTT FRA INC GRUPPEN

11

www.incgruppen.no


STATSMINISTER ERNA SOLBERG lot seg imponere over planene til INC og Fjord Base under hydrogenmøtet i november. Svein Bjørkedal holdt foredrag om planene for produksjon av hydrogen om bord i MS Øyservice.

Den grønne sirkelen på basen Svein Bjørkedal som er INC sin hydrogenmann kan snakke lenge om mulighetene de ser med produksjon av grønt hydrogen. I starten av november var han og andre hydrogenentusiaster i Florø i møte med statsminister Erna Solberg, og presenterte INC sine planer for hydrogensatsingen på basen. Vi prøver å se de nye satsingene våre i en sammenheng, forteller han, og presiserer at målet er å skape aktivitet og arbeidsplasser, med minst mulig klimaavtrykk. Det er store grønne planer for den vestre enden av baseutvidelsen, og her er alle nysatsingene satt i en sammenheng. Planene er et stort oppdrettsanlegg for laks på land, hydrogenfabrikk og produksjon av alger til laksefôr. For å si det enkelt; I den ene enden skal det puttes inn ren strøm, og så skal det komme frisk og sunn fisk ut i den andre enden – og alt i mellom skal brukes og gjenbrukes. Fra avfall til mat Hydrogenproduksjonen som er planlagt på Fjord Base er ren og grønn, sier Bjørkedal. Hydrogen skal utvinnes ved elektrolyse, der innsatsfaktoren er strøm fra vannkraft og vann. Vi vil da sitte igjen med hydrogengass og oksygen. Produksjon av 1 kilo hydrogen gir et «restavfall» på 8 kilo oksygen. For å drive med lakseoppdrett på land er en avhengig av en viktig faktor, nemlig oksygen. Algeproduksjonen som er planlagt til laksefôr, trenger CO2 – som vi kan få fra fiskeavføringen og slamavfallet. NYTT FRA INC GRUPPEN

5 måter å resirkulere Et landbasert oppdrettsanlegg med 10 000 tonn fisk gir 20 000 tonn med avføring og avfall av fiskefôr. Avfallsstoffet som faller til bunnen i et slikt anlegg kan resirkuleres og nyttes på flere ulike måter: 1. Avfallet kan bli til grønn metangass, som igjen kan brukes i en gassgenerator og gi strøm til produksjonen av hydrogen. 2. Avfallet kan gå via gass til klimanøytral metanol. Vi skal utrede om metanolen kan brukes som sukker og energi i algeproduksjonen, som igjen skal bli fiskefôr. 3. Den grønne og klimavennlige metanolen kan selges som blandingsstoff til drivstoff. Dagens bilmotorer tåler inn til 15 % metanolinnblanding i bensinen. Dette er en kjent metode i Sverige, som reduserer CO2-utslippet tilsvarende. 4. Gjennom karbonisering kan avfallet omdannes til ammoniakkgass, som kan selges og nyttes i kjøle- og fry12

5.

seteknologi. Produksjon av ammoniakken kan også gi verdifull og grønn CO2 til algeproduksjonen.

Gir grønn gass Utfordringen vår er å få nok strøm til anlegget og kunder til å kjøpe hydrogen. Flora kommune og fylket ligger langt framme, og det skjer mye spennende med utvikling av båter og hydrogen. Vi som jobber med hydrogen er avhengige av hverandre. Vi som leverandør må være klare med leveransen den dagen hydrogenbåten er her. Ellers ser vi for oss mange andre som kan bruke hydrogen; både buss, biler, trucker og vogntog vil ha store fordeler ved å kjøre grønt. Bjørkedal presiserer at framtidens avgiftsregler vil bli en avgjørende faktor på etterspørselen. Den største fordelen med vår hydrogengass er at den er ren og ikke et fossilt produkt, og vi har fasilitetene til å produsere og levere.

www.incgruppen.no


Framtidsretta matproduksjon Resirkulert vann og resirkulert avfall

Vi ønsker å legge til rette for annen aktivitet enn bare en oljebase, sier Roald Førde, som sitter i prosjektgruppen til Havlandet RAS-pilot (Recirculating Aquaculture Systems). Vi har fått konsesjon til å produsere 200 tonn med laks på land årlig, så vi planlegger å bygge et pilotanlegg i tilknytning til HMY (Havlandet Marine Yngel) sitt anlegg. Samtidig er vi på vei til å levere en konsesjonssøknad på inntil 10.000 tonn slakteklar laks pr år. Dette anlegget er tenkt plassert på Gaddholmen på det nye arealet i vest. Pilotanlegget skal i første omgang teste og dokumentere at teknologien og biologien som det store anlegget er basert på fungerer i praksis. Hydrogenproduksjon vha Elektrolyse

Buss / Lastebil

Marin sektor

Personbil

2000 kg/døgn

H2

H20 20000 kw varme

Landbasert oppdrett av Laks O2

Det er foreløpig få kommersielle anlegg som produserer slakteklar laks i stor skala med denne teknologien, forteller Roald Førde. Hovedprinsippet i RAS-konseptet er resirkulering, rensing og gjenbruk av vannet. Dette gjør at en ikke trenger å pumpe store mengder nytt vann inn i anlegget, og krever dermed vesentlig mindre energi. I tillegg vil det være tilnærmet ingen utslipp fra anlegget, ved at slam tas ut i egne filter og kan benyttes som en ressurs i ulike former for gjenvinning.

16000 kg/døgn

Max. 10 000 tonn/år 20 000 tonn SLUDGE / år LAKS (+/- 5 Kg)

ILLUSTRASJON: INC

Teste ut teknologi og biologi Det er en forholdsvis stor teknologisk og biologisk risiko å satse på et helt nytt konsept, og ikke minst store investeringer. Derfor er det viktig å bruke tid og ressurser på å teste det ut i en mindre skala. Pilotanlegget skal være med og dokumentere tilvekst og kvalitet på fisken, og at teknologien og de biologiske forholdene fungerer. Det er selskapet Aqua Optima som har prosjektert anlegget, og som har levert tilsvarende anlegg verden rundt. De har designet og den teknologiske løsningen, gjennomføringen må INC selve organisere. Fra avfall til ressurs INC sin tilrettelegging for landbasert havbruk på Fjord Base vil bli en viktig del av en hel biopark, sier han og peker på mulighetene for biogass, hydrogen og NYTT FRA INC GRUPPEN

mikroalger sammen med det landbaserte lakseoppdrettet. Her vil HMY sin kompetanse og erfaring spille en viktig rolle, og det interessante her er at biprodukter fra en produksjon kan bli innsatsfaktor og råvare for en annen produksjon. Overskudd av oksygen og energi fra hydrogenproduksjonen kan komme til nytte i landbasert lakseproduksjon, og slam fra lakseproduksjon kan benyttes som råvare i ulike former for prosesser som trenger biomasse. Jakter på investorer INC mener dette vil være en framtidsrettet, bærekraftig og miljøvennlig metode, og er i dialog med Innovasjon Norge om tilskudd fra Miljøteknologiordningen for å bidra til finansiering av pilotanlegget. Synergien mellom hydrogen og fisk er en viktig faktor i satsingen vår, og det er noe som vil gi miljømessige positive effekter. Investeringene i et fullskala-anlegg på inntil 10 000 tonn årlig produksjon av laks ligger på 7 – 800 millioner kroner. Vi har fremdeles en jobb å gjøre med å få på plass investorer, forteller Roald Førde. Matproduksjon er framtidsretta På spørsmålet om hvorfor en vil legge til rette for etablering av lakseproduksjon på land sier Roald Førde at INC har et 13

langt perspektiv. Vi vil legge til rette for etablering av annen type industri enn en tradisjonell oljebase på Fjord Base, og har nye industriarealer der et landbasert oppdrettsanlegg vil være et godt supplement. Vår satsing på oppdrett av torsk har ført til mye kunnskap om oppdrett i organisasjonen vår. Produksjon av mat og oppdrett er etter vår oppfatning framtidsretta og bærekraftig, og vil skape viktig aktivitet og arbeidsplasser i en kystby der næringen står sterkt. Når vi samtidig tar vare på og utnytter restavfallet fra anlegget blir dette en god vinn – vinn situasjon. HAVLANDET RAS (RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEMS) Trinn 1: • Bygge et pilotanlegg for 200 tonn laks på land ved HMY sitt anlegg. • Skal teste ut at teknologien fungerer. • Aqua Optima leverer teknologien • Investering ca. 40 millioner NOK Trinn 2: • Fullskala anlegg for 10 000 tonn laks i vestenden av basen • Nasjonale / internasjonale investorer med på laget • Investering ca. 800 millioner NOK Medlemmer i RAS-pilotgruppa hos INC: • Roald Førde • Bjørn Lillelien • Halvard Hovland • Ulf Sørdal (rådgiver)

www.incgruppen.no


Derfor vil Beate og Karen profilere oljebasen Beate Solheim Grønnevik (36) og Karen Sæten Nilsen (23) er INC sine nye ansikter utad. Begge har nylig tiltrådt stillinger i INC Gruppen. Beate som markedsansvarlig og Karen som prosjektmedarbeider marked og kommunikasjon. De to markedsansvarlige er opptatte av å synliggjøre det som skjer på basen. - Det er viktig å se helheten i det som skjer her, og få fram menneskene som står på for arbeidsplassen sin, presiserer Beate.

KAREN SÆTEN NILSEN OG BEATE GRØNNEVIK skal sammen gjøre selskapene i INC og Fjord Base mer synlige. Vi vil vise fram arbeidet som skjer her – og ikke minst menneska bak. Foto: Lisa Giil Photography

Dette er en viktig arbeidsplass i Florø, og jeg er stolt over å få jobbe her. Beate er klar på at arbeidet som skjer på basen er underkommunisert. Arbeidsplasser er den avgjørende grunnen for at folk kan flytte til Florø. Karen flyttet hjem Etter 7 år ute i verden kom Karen flyttende hjem igjen til Florø nå i høst. Denne jobben er en god praksis av det jeg har lært gjennom studiet Markedsføringsledelse på BI i Bergen. Før det gikk jeg Media- og kommunikasjon på videregående og jeg har et år bak meg i Forsvaret. Førstegangstjenesten ble gjennomført i Bardufoss i tungtransporttroppen i logistikkavdelingen. Karen er elles en sprek medarbeider som stadig er ute på joggeturer, og i september markerte hun NYTT FRA INC GRUPPEN

seg med å vinne kvinneklassen i halvmaraton i Eikefjord Maraton. Karen startet i jobben i september og har jobbet med profilering av basen på blant annet messer og med nettsiden. Jeg har familie her og var nysgjerrig på hva Florø har å by på. Da jeg fikk tilbud om denne jobben kunne jeg ikke si nei. Det er mye nytt og mange tema jeg ikke har vært innom før. Læringskurven er forholdsvis bratt, og jeg har troa på at dette blir veldig bra, smiler Karen. Det er utrolig mange hyggelige folk her. Beate skifter beite Beate skal mellom annet etablere og videreutvikle kunderelasjoner og drive med nettverksbygging og aktiv markedsføring av alle selskapene i INC Gruppen. Dette 14

passer godt til utdanningen og praksisen jeg har som blant annet markedsansvarlig i Schwarzkopf og leverandørutvikler i Maritim Forening Sogn og Fjordane, hvor vi finner et sterkt leverandørnettverk som INC Gruppen kan spille på. Beate har en Master i markedsføring fra NHH og synes det er en drømmesituasjon å få jobbe for den bedriften som skaper flest arbeidsplasser i hjemkommunen. Med oppstart 1. desember er jeg veldig fersk her, men gjennom Lean & Green prosjektet har jeg sett hvordan det å levere ligger i ryggmargen til de ansatte her på basen. Folk hiver seg rundt, og det vil jeg gjerne være med på å synliggjøre. På fritiden er Beate opptatt med familie og venner i Florø, og er engasjert i revymiljøet og Røde Kors. www.incgruppen.no


Betydelig effekt for økonomi og miljø Lean & Green prosjektet som er et samarbeid om å gjøre driften på Fjord Base mer effektiv og grønn har vi nå endelig fått tall på, forteller Leif A. Stavøstrand, administrerende direktør i Saga Fordbase. Det viktigste målet for oss og kundene våre har vært å kutte ned på «ikkeverdiskapende» arbeid og å redusere snutiden til båtene som laster, losser og bunkrer over kaiene våre. Tallene og resultatene er udelt positive.

Bak fra venstre: Øystein Herstad (Petroleum Services), Bjørn Andre Alræk (ITM), Leif A. Stavøstrand (Saga Fjordbase), Dag Eikeland (SFB), Trond Vasset (Tuboscope), Asle Skaanevik (Swire) og Endre Jeppesen Takle (Vestbase). Framme frå venstre: Erik Selaas (Ramco), Arild Ryland (Haliburton), Knut Strømsnes (Weatherford), Wenche Domben (Haliburton), Edvin Førde (Vestbase), Marit Helmers (Tenaris) og Jon Ole Solheim (Statoil Fuel and Retail)

Vi startet med et hårete mål om å redusere den påvirkbare snutiden til båtene – det vil si den tiden båten ligger under land – med 50 %. Ingen trodde i utgangspunktet at det var mulig, men nå har vi troa, smiler en fornøyd initiativtaker.

ninger. Et godt eksempel er innføringen av lavere bukkesett, som har gitt en betydelig reduksjon på transportsiden. APPEN som er utviklet for bedre kommunikasjonsflyt er et annet eksempel på en løsning som har gitt konkrete resultat.

Svært gode 2017-tall Fra 2016 til 2017 har Saga Fjordbase AS redusert CO2 utslippet med 7 %, noe som tilsvarer utslippet fra 30 personbiler i et år. Måten vi kommer fram til dette er at vi måler dieselforbruket på alle maskinene. Så langt er vi veldig fornøyde, og ser en klar sammenheng med Lean & Green satsingen. Snutiden, eller tiden båten ligger ved kai på grunn av våre operasjoner, viser en formidabel reduksjon. Her har vi gått fra 8 til 6 timer. Bak disse tallene ligger et stort engasjement og samarbeid mellom aktørene på basen.

Lettere infoflyt Det viktigste er kanskje likevel at folk har satt seg sammen og blitt kjent med hverandre og hverandre sine utfordringer. Det har gjort det lettere å ta opp ting, og lettere å samarbeide og samkjøre arbeidet på basen. De som presenterte prosjektet under Vekst i Vest presiserte at det ligger i ryggmargen til alle som jobber på basen at de skal levere til kundene. Det er et viktig poeng, og noe som er avgjørende viktig for at vi skal klare å strekke oss enda lenger.

Konstruktive løsninger Den viktigste suksessfaktoren er at aktørene på basen, som til daglig konkurrerer med hverandre, har gått sammen for å finne gode løsninger. Når de som jobber med rør og forsyning til dagen blir inviterte til å tenke sammen, klarer de å finne konstruktive løsNYTT FRA INC GRUPPEN

Attraktiv base Lean & Green prosjektet har først og fremst vist at det lønner seg å samarbeide på tvers av ulike selskap, og at det er store gevinster å hente for både økonomien og miljøet. Det vi sitter igjen med er en mer konkurransedyktig og attraktiv base. Kundene eller brukerne av basen legger merke til at vi har god 15

intern kommunikasjon og at vi er effektive. Tilbakemeldingene fra aktørene i rørgruppa og forsyningsgruppa og operatørene Engie, Shell og Statoil er udelt positive. Operatørene på basen vurderer samseiling fra Florø og resultatene fra Lean & Green gjør dette mer attraktivt for dem. Arbeidsgruppen RØR: • ITM • Petroleum Services • Ramco • Saga Fjordbase • Tenaris • Tuboscope • Vestbase • Weatherford • Operatørene Engie, Shell og Statoil Arbeidsgruppen FORSYNING: • Halliburton • MI Schlumberger • Saga Fjordbase • SAR • Statoil Fuel and Retail • Swire • Vestbase • Operatørene Engie, Shell og Statoil www.incgruppen.no


Statoil

Venter på fylkes PUD-en Her på basen har vi jobbet lenge med å synliggjøre overfor Statoil at vi er konkurransedyktige, forteller administrerende direktør i Saga Fjordbase Leif A. Stavøstrand (bildet). Vi har klare signal fra Statoil på at utbyggingen av Snorre Expansion skal skje fra Florø. Det store spørsmålet er om vi ligger like sterkt inne i den nye *PUD-en (Plan for Utbyg-

ging og Drift) som vi venter på i disse dager. PUD-en er selve grunnmuren til basen og er avgjørende for framtidens oljeaktivitet her. Tidligere PUD-er har sikret oss forsyningsaktiviteten til Snorre A og B og Visund. Snorre Expansion er selve fylkes PUD-en, som vil gi langsiktig og stor aktivitet. Den er svært viktig for hele regionen og fylket.

* PUD: Plan som rettighetshaver – petroleumsutvinning til en petroleumsforekomst må få godkjent av Olje- og energidepartementet før utbygging kan ta til. Planen skal beskrive den planlagte utbyggingen, av bl.a økonomisk, teknisk sikkerhetsmessig og miljømessig art – fra start til slutt.

Statoil skriver dette om Snorre Expansion Project (SEP) i sitt forslag til program for konsekvensutredning: Snorre Expansion Project (SEP) er et prosjekt for å øke oljeutvinningen fra Snorre-feltet i Nordsjøen. Snorre-feltet omfatter produksjonslisensene PL057 og PL089. Feltet er lokalisert i Tampen-området i nordre Nordsjøen. Avstanden til Statfjord og Gullfaks feltene i sør er 25-30 km. Vanndybden er 300-380 m. Korteste

NYTT FRA INC GRUPPEN

avstand til land (Florø) er om lag 140 km. Feltet har en utstrekning på ca. 200 km2. Samtidig med utviklingen av SEP arbeider Snorre-lisensen med forlengelse av produksjonsperioden på Snorre-feltet. Etter gjeldende regelverk skal det søkes til Petroleumstilsynet (Ptil) om samtykke til forlengelse av teknisk levetid på Snor-

16

re-feltet. Søknadsprosessen vil i størst mulig grad bli søkt gjennomført i nær samordning med, og tidsmessig parallelt med PUD prosessen for SEP. Det forventes at produksjonen fra eksisterende innretninger på feltet (Snorre A og Snorre B plattformene) vil vare til 2040 uavhengig av om SEP blir realisert eller ikke.

www.incgruppen.no


INC Gruppen bidrar i lokalsamfunnet

INC tar samfunnsansvar, og har i 2017 sponset en del nye aktiviteter og arrangement: Florø Fotball INC vil gratulere Florø Fotball med en fantastisk bra debutsesong i nest øverste divisjon INC Eikefjord karuselløp Den første ordinære sesongen av INC Eikefjord Løpskarusell, gikk av stabelen i 2017, med hele 5 karuselløp. Fire av løpene gikk på Storebru og et løp i Eikefjord (Hovlandstølen Opp). Deltaking i 3 av 5 løp gav premie. INC Eikefjord Løpskarusell passer for alle, da det har både en konkurranse-, en mosjonsklasse og i tillegg et barneløp i tilknytning til hvert løp. Årets løp: • 1. april – 1. karuselløp. Distanser: 10 km, 5 km og 2 km barneløp. • 13. mai – Eikefjord Halvmaraton. Distanser: Halvmaraton, 10 km, 5 km og 2 km barneløp. • 3. juni – Hovlandstølen opp. Tradisjonsrikt motbakkeløp.

9. september – Eikefjord Maraton. Distanser: Maraton, halvmaraton, 10 km, 5 km og 2 km barneløp. 21. oktober – 5. karuselløp. Distanser: 10 km, 5 km og 2 km barneløp.

Florø Sportsklubb G 18 LERØYserien Norges Håndballforbund arrangerer LERØYserien, som er en landsserie for jenter 18 og gutter 18 (spillere født 1999 eller senere). Florø Sportsklubb sitt G18 lag har kvalifisert seg til å være med i LERØYserien 2017-18. LERØYserien består av de 16 beste lagene i hver klasse. Det spilles i alt fem runder før vinnerne kåres. Alle lagene får hver sitt hjemmearrangement. Handballguttene fra Florø har fått bryne seg mot de tøffeste i landet, og har så langt markert seg som det beste laget på Vestlandet. Pianist Andreas Løken Taklo – Haarklou-festivalen Andreas Løken Taklo kommer fra Grov i Eikefjord, og startet med pianospill ved

kulturskolen i Florø. Han er blitt en anerkjent klassisk pianist, og har deltatt i flere nasjonale og internasjonale konkurranser, og vunnet flere solistoppdrag. Andreas har nylig avsluttet sin mastergrad ved Barrat Due Musikkinstitutt i Oslo, og satser som utøvende musiker. Gjennom Haarklou-festivalen har Andreas Løken Taklo vært med og løftet fram den glemte Sunnfjord komponisten Johannes Haarklou. Florø Motorsportklubb - Grov Florø Motorsportklubb har investert i et flott anlegg på Grov. Her satser klubben på aktiviteter for barn og ungdom. For at barn skal kunne kjøre må de være medlem av en klubb som er tilsluttet Norges Motorsport Forbund, og følge kravene om lisens på lukket bane. Aktiviteten på Grov er barnecross og motorsport.

Travle tider for NBN Elektro Vi har mye å gjøre sier en travel og opptatt Anders Nødseth hos NBN Elektro. Vi har internt på huset ominnredet for å få bedre styring på bedriften. Målet er å vokse og å bli bedre. Bransjemessig er det klart rom for forbedringer og det er her vi vil jobbe. Vi skal alltid være i første rekke. Docen 2 er vi i startfasen på. Her blir det 32 flunkende nye omsorgsboliger midt i sentrum. Dette prosjektet samarbeider vi også med NYTT FRA INC GRUPPEN

Skanska i Florø om. Det er et flott prosjekt vi gleder oss til å ta fatt på sier Anders Nødseth. Statoilkontoret på Fjord Base er en av flere bedrifter som ønsker å legge til rette for el-biler og en grønnere profil. NBN er engasjert i flere slike prosjekter. Statoil på Fjord Base har investert i tolv ladepunkter, noe som er i tråd med Statoil sin grønne profil. Illustrasjon: Skanska 17

www.incgruppen.no


Vi har lang erfaring med prosjektering og utførelse av alle typer installasjoner, elektro, UPS, nødstrømsaggregat, tele/ data, brannalarm, nødlys, adgangskontroll, innbruddsalarm, IPS-anlegg, antenneanlegg, SD-anlegg og automasjon. Vi leverer og utfører service på varmepumper og ventilasjon.

Tar ansvar for din sikkerhet

Vi griper muligheter og skaper verdier

Markegata 63A, Postboks 3, 6901 Florø Telefon: 57752800 E-post: anders.nodseth@incgruppen.no www.incgruppen.no

A til Å - www.atilaa.no

NBN Elektro holder til i eget bygg på Evja i Florø, og har et stort lager og et rikt utstyrt verksted som gjør oss i stand til å håndtere de fleste situasjoner på kort varsel. På Hauge i ytre Bremanger har vi butikk med salg av hvite- og brunevarer og et lager med installasjonsmateriell. Vi har kontor på Fjord Base for å kunne tilby høyest mulig servicenivå til oljeindustrien.

«Raske på labben» Vi er 10 faglig dyktige mennesker som er opptatt av kvalitet

Medisinanalyse / tilvirkertillatelse GMP Oppdrett – Fôrindustri Kontroll laboratorium – Oljetjenester – Vannanalyse Konsulenttjentester, bl.a. innenfor medisinfôr (GMP/GDP)

A til Å - www.atilaa.no

Vi har kunder langs hele kysten – Florø er vår base

www.havlandetfl.no NYTT FRA INC GRUPPEN

18

– en del av NORSK AKKREDITERING TEST 184

www.incgruppen.no


baseprofilen GEIR NOREVIK

NYTT FRA INC GRUPPEN

19

Bla

om

Jeg liker helst å ligge litt i bakteppet, sier Geir Norevik – og mener selv at hans rolle på Fjord Base ikke er så mye å skrive om. Han vil heller fortelle om den utrolig kjekke arbeidsplassen han jobber på. Selv er han en slags potet, med mange jern i ilden. Og rett skal være rett – som prosjektleder, industrivernleder, HMSK og litt drift og vedlikehold i Fjord Base AS, er det mange fagfelt som dekkes.


baseprofilen GEIR NOREVIK HAR 15 ÅR BAK SEG PÅ FJORD BASE, og setter stor pris på en handlingskraftig arbeidsplass. Når noe er bestemt blir det gjennomført. Det gjør det gøy å jobbe her sammen med gode kollegaer.

NYTT FRA INC GRUPPEN

20

www.incgruppen.no


baseprofilen Alle har fått det mye mer under huden hvordan en jobber, og har fått et mer bevisst forhold til HMS. Baseområdet er nesten doblet på den tiden jeg har vært her.

Bergenseren som har fingrene sine bort i mange ulike prosjekt startet som tømrer og har ingeniørutdanning både innen husbyggingsteknikk og brann og skadevern. Jeg kom først til fylket som brannsjef i Årdal, men lengtet nok etter det mere åpne landskapet. I 1995 startet han som brannsjef i Flora kommune og fra 2002 har han vært på oljebasen i kystbyen.

Det er utrolig kjekt å se hvordan eierne her tør å satse og løfter blikket slik at basen utvikler seg og skaper ny aktivitet Utvikling Det har vært en formidabel utvikling på basen på disse 15 årene, og Geir har vært prosjektleder for mange nye bygg. Han er en av de mange på basen som brenner for Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) og kan fortelle at det har skjedd mye positivt i den tiden han har vært på basen. Alle har fått det mye mer under huden hvordan en jobber, og har fått et mer bevisst forhold til HMS. Baseområdet er nesten doblet på den tiden jeg har vært her. Korte beslutningslinjer Vi bygger ut baseområdet og vi bygger nye hus. Beslutningslinjene er korte, og det er noe av det som gjør det kjekt å jobbe. Vi tar oss god tid til å planlegge og tilrettelegge byggene etter brukerne sine behov, men når vi først har bestemt at noe skal gjøres så blir det rimelig raskt gjennomført. Geir setter stor pris på at han har en arbeidsplass med en veldig NYTT FRA INC GRUPPEN

god tone mellom folk, og at de er løsningsorienterte. Potet på basen Selv er Geir Norevik delaktig i hele prosessen med nybygg. Fra kundene kommer med sine ønsker til prosjektering, gjennomføring og overlevering til leietaker. Det er dette som er hovedgeskjeften min, men i tillegg har jeg ansvaret for Securety, Industrivernet, HMSK i Fjord Base AS – og litt drift og vedlikehold. I Industrivernet skal vi sørge for å ha beredskapsplaner og øvinger på plass. Det er viktig at vi stadig driller og øver oss på å være forberedt på hendelser. Selv om vi heldigvis ikke har hatt de store hendelsene, må vi hele tiden sitte på stolkanten, og være forberedt sier Geir, som karakteriserer seg selv som en potet på basen. Arbeidsoppgavene er varierte og mange. Ny aktivitet, ny optimisme Det meste av tiden sitter jeg inne på kontoret, men det blir også en del farting rundt på basen for å sjekke og kontrollere bygningsmassen. Framover regner han med ekstra mye aktivitet knyttet til det nye bygget som skal bygges for PGS i vest. Det er utrolig kjekt å se hvordan eierne her tør å satse og løfter blikket slik at basen utvikler seg og skaper ny aktivitet. Det er det som gjør det ekstra gøy å jobbe. Vi har hatt en liten dupp

Jeg setter stor pris på en fisketur på sjøen i godværet, men godvær har vi dessverre alt for lite av her på Vestlandet, ler bergenseren og ser ut på novemberhimmelen 21

i aktiviteten, men nå har jeg tro på at stigningen vil komme for fullt. Dette vil gi store ringvirkninger for leverandørindustrien i Florø. Utbyggingen har gjort basen mer konkurransedyktig, og åpner for mange nye prosjekter, smiler en optimistisk prosjektleder. Lange reiser Den beste rekreasjonen er å reise langt av gårde på ferie, og da snakker vi langt av sted. Ja, jeg har hatt noen flotte turer de siste årene – og det har gitt mersmak. Både Singapore, Taiwan og Hong Kong står på lista over steder Geir har besøkt. Ellers setter jeg stor pris på en fisketur på sjøen i godværet, men godvær har vi dessverre alt for lite av her på Vestlandet, ler bergenseren og ser ut på novemberhimmelen. Liker fart Egentlig er jeg en kjedelig fyr, som liker veldig godt å være på jobb, smiler baseprofilen unnskyldende. Jeg har forresten en genfeil som slår ut om vinteren, ler han. Å stå på ski er noe av det kjekkeste jeg vet om. I løpet av vinteren blir det en del turer innover i fjordfylket, på søk etter bratte bakker med snø. Det er altså sånne latmannsskiturer jeg liker best. Så alpinbakkene i både Jølster og Eid får med jevne mellomrom besøk av en fartsglad 52 åring fra kysten. Gode kollegaer Jeg er heldig som har en slik spennende jobb og gode kollegaer. I prosjekt er det avgjørende å ha en god dialog med oppdragsgiverne og kort vei til avgjørelsene. Geir setter pris på å ha et bredt arbeidsfelt, og framhever at han stadig lærer nye ting – og ikke minst at han gjennom jobben møter mange hyggelige løsningsorienterte folk.

*** www.incgruppen.no


Nye idéer og nye utfordringer i vente - DET ER SKUMMELT SOM BARE POKKER, men en vokser med ansvar, sier Leif A. Stavøstrand som skal slutte i Saga Fjordbase og overta bedriften Coast Innovation etter faren Gunnar Stavøstrand. Denne flytende bilbroa er et produkt fra oppfinneren og utvikleren Stavøstrand senior.

For Leif A. Stavøstrand (38) er 1. april er merkedag. Det var den datoen han starta hos Saga Fjordbase for snart 6 år siden. Det var den samme datoen han tiltrådde som administrerende direktør i 2016, og 1. april 2018 gir han seg for etter hvert å overta familiebedriften Coast Innovation etter faren Gunnar, som vil pensjonere seg. Jeg har hatt en fantastisk reise med Saga Fjordbase. Det har vært en bratt læringskurve og et stort ansvar å lede en avdeling med 150 årsverk inklusiv innleid arbeidskraft, fra 2012 til 2015. Jeg er fornøyd med det vi har fått til her på basen, ikke minst de siste årene, og svært takknemlig for de mulighetene jeg har fått i INC. Vi har tatt noen viktige grep, ikke minst i forhold til kvalitet og system. Det er selvsagt mye som kan bli bedre, men skuta er absolutt flytedyktig. Vi fikk oss alle en nesestyver i 2015, da vi tapte deler av arbeidet til Vestbase – men det har virkelig skjerpet oss. Leif framhever de ansatte, som han sier har gjort en kjempejobb. En god arbeidsplass Leif forteller at det har vært en vanskelig beslutning å gi seg på basen. Jeg trives veldig godt og har mange kjekke kolleger her. For tiden skjer det mye spennende her, og INC er i en positiv endringsmodus. Det har lagt i kortene en stund at noen skulle overta familiebedriften Coast Innovation, men det var ikke selvsagt at det skulle være meg. Da faren min sa at han ville pensjonere seg, måtte noe gjøres – og slik blir det. Fra NYTT FRA INC GRUPPEN

1. april 2018 skal Leif ta over stafettpinnen etter faren, og starte for seg selv. Strandsonen Jeg har store ambisjoner for Coast Innovation, og kjenner stadig på at jeg har en liten oppfinner i magen, smiler han lurt. I tillegg til bakgrunnen som kaptein i utenriksfart og flåtesjef har Leif utdannelse som marin ingeniør og en MBA fra Norges Handelshøyskole. Jeg skal holde meg i strandsonen, i grensesnittet mellom land og sjø – og har mange gode ideer på lager. Skummelt å hoppe Coast Innovation er mest kjent for utviklingen av flytende bilbroer / ferjelemmer og båtheiser, men den nye innehaveren forteller at han ønsker å satse mer inn mot havbruk i framtiden. Jeg ser også for meg en rolle som konsulent i de fagene jeg har kompetanse. Coast Innovation har ingen nye kontrakter for 2018 enda, men jeg er veldig klar for 22

nye utfordringer og har tro på selskapet. På samme tid må han innrømme at det er skummelt som bare pokker å hoppe fra å være ansatt til å drive egen bedrift, men det har vist seg før at en vokser med ansvar. Så da prøver vi det. El-båter Et område Leif ønsker å satse på er elektrifisering på sjøen. Mye blir elektrifisert i disse dager, og jeg har stor tro på el-drift av båter, forteller Leif. Det er en fantastisk mulighet for å få ned utslippene og drifts- og vedlikeholdsutgiftene på båter, samt en helt luktfri og stille reise. Han ser i første omgang for seg båter i størrelsesorden 15 til 30 fot, og sier han vil satse på høyvoltsystem. Jeg bruker mye av tankevirksomheten på å tenke ut nye ideer, og om ikke jeg tar fatt i dette så er det helt sikkert andre som gjør det. Så her er det bare å komme i gang og få testet det ut. Jeg gleder meg til å kunne bruke tiden min på dette.

www.incgruppen.no


Surf etter nisseluen Har du sett julenissen hos INC? Julenissen har vært på besøk hos INC Gruppen og mistet nisseluen sin et eller annet sted inne på nettsiden vår.

Ta deg en rundtur på www.incgruppen.no Dersom du finner nisseluen kan du følge instruksjonen og være med i trekningen av denne flotte lanternen eller en tursekk med innhold.

Internt mesterskap i truck Den 26. september ble det andre truckmesterskapet i historien arrangert på Fjord Base. Mesterskapet er en uhøytidelig kappestrid mellom Saga Fjordbase og Vestbase, hvor det konkurreres i forskjellige grener. Både ferdighetene innenfor liten og stor truck blir satt på prøve, samt beste pallejekk-kjører og beste lag. Hovedmålet med arrangementet er å sette fokus på helse, miljø og sikkerhet,

NYTT FRA INC GRUPPEN

i en morsom og uhøytidelig sosial setting. For deltakerne fra Saga Fjordbase var det i år også viktig å beholde vandrepokalen som de vant i fjor. Det ble servert middag, kaffe og sveler. Halvard Standal fra Saga Fjordbase var fjorårets soleklare vinner. Han hadde mye å leve opp til i år, men konkurransen ble dessverre for hard. I år måtte han se seg slått i bruk av både liten og stor truck. Mattis Brandsøy stakk av med seieren for liten truck, og Ronny

23

Nord for den største trucken – begge fra Saga Fjordbase. Vandrepokalen går til det selskapet som har den beste poengsummen sammenlagt. Den ble delt ut mot slutten av kvelden, og ble beholdt av Saga Fjordbase også i år. Det gjenstår å se om Vestbase kan ta revansje til neste år.

www.incgruppen.no


Foto: Photoevent

Lokal drivkraft

Morselskap INC Invest Olje og gass Saga Fjordbase Tekniske tjenester NBN Elektro Norsk Contracting Partner WIS Gruppen

INC Gruppen er opptatt av å skape aktivitet i lokalsamfunnet. Selskapene våre har utviklet seg til en stor gruppe og er en viktig del av næringslivet i Flora kommune. INC Gruppen har aktiviteter innen olje og gass, tekniske tjenester, eiendomsutvikling, akvakultur, subsea og industrielt vedlikehold.

Eiendom Fjord Base Havbruk Havlandet Havbruk Havlandet Forskningslaboratorium Havlandet Marin Yngel Subsea INC Vedlikehold

INC Gruppen · 6900 Florø · Telefon 57751800 · kontakt@incgruppen.no · www.incgruppen.no

A til Å - www. atilaa.no

VI GRIPER MULIGHETER OG SKAPER VERDIER

Profile for A til Å Grafisk Design og Media

Nytt fra INC Gruppen  

INC Nytt Desember 2017

Nytt fra INC Gruppen  

INC Nytt Desember 2017

Profile for atilaa