a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

FOTO: HARALD M. VALDERHAUG

Nytt fra INC Gruppen

Fjord Base – Norges vestligste oljebase

Nærhet til ressursene Fjord Base – Norway’s Westernmost Oil Base

Proximity to resources

P.O. Box 6 – N-6901 Florø, Norway Phone: +47 57751800 Fax: +47 57751801

www.incgruppen.no Nr. 1 – 2014


ADM. DIREKTØR GEIR JOHANNESSEN

INC bedriftene vil satse Som leserne vil se i bladet er en del skrevet på engelsk. Dette fordi denne utgaven er spesielt rettet mot oljemessen i Stavanger – ONS - i august. Oljemessen er et viktig møtested for alle innen oljeindustrien og INC Gruppen deltar for 14. gang.

“INC Gruppens eiere, ledelse og ansatte vil bidra til at basen framstår som attraktiv for nye etableringer i Florø.”

Allerede i 1962 skrev Phillips til norske myndigheter og varslet sin interesse for å utforske Nordsjøen. Dette var starten på et industrieventyr uten sidestykke i Norge. Myndighetene la til rette for en storstilt desentralisering av virksomheten, slik at flere regioner fikk ta del i de tjenestene industrien etterspurte. I årene fra 1970 og utover er det investert milliarder og norske bedrifter er i dag de fremste innen innovasjon og utvikling av produkter og tjenester. Investeringene er fremdeles betydelige og vil være det i lang tid framover. I de neste fem årene vil det bli investert mer enn 200 milliarder kroner. Slike investeringer krever god inntjening. Leverandørindustrien blir møtt med kostnadskutt og et stadig krav om effektivisering. I en slik hverdag er det viktig at lokale myndigheter gir industrien gode rammebetingelser for sin virksomhet. I Sogn og Fjordane sysselsetter industrien rundt 2.000 mennesker (Deloitte 2014). Dette bidrar til store skatteinntekter til kommunene. I løpet av høsten og våren 2015 skal Saga Fjordbase AS og Fjord Base AS konkurrere om nye kontrakter med Statoil og GDF SUEZ. Her vil konsekvensene av Statoils varslede omlegginger av seilingsmønster bli synliggjort. Sannsynligvis vil dette medføre store endringer i flere av INC Gruppens selskaper. For å imøtekomme krav til effektivisering

FOTO: HARALD M. VALDERHAUG

må det endringer til, både på personal og arealsiden. En utbygging av basens arealer vil tvinge seg fram. Lokale myndigheter og ansatte må her bidra til å trygge en videre drift og utvikling av bedriftene. Konkurransekraften må styrkes og investeringer som gjøres i bedriftene må gi besparelser og nødvendig inntjening. Krav som setter slike investeringer i fare må endres for å trygge en videre utvikling. INC bedriftene vil satse sine investeringer der hvor det gir gevinst og trygger sysselsettingen og gir kundene det produktet de etterspør. Vi må levere på en sikker måte og med ønsket kvalitet. En del av våre bedrifter har første halvår hatt et noe dårligere resultat enn forventet. Det arbeides med å bedre på dette og vi forventer å nå våre budsjetter i løpet av året. Utenfor Sogn og Fjordane er det stor aktivitet. Et betydelig antall nye lisenser er under utbygging.

Flere «nye» oljeselskap kan etablere seg på Fjord Base, mange av disse vil ha behov for samarbeid på seilingsiden. Derfor er prosjektet «forsyning fra Florø» særdeles viktig og her har industrien en mulighet til å bidra. Fjord Base må framstå som en komplett base og kunne tilby det mangfold av kompetanse, produkter og tjenester som blir etterspurt. INC Gruppens eiere, ledelse og ansatte vil bidra til at basen framstår som attraktiv for nye etableringer i Florø. Rammebetingelsen må også gi oss en slik mulighet, derfor må unødvendige og kostbare krav vike slik at dette er mulig. Sommerferien står for tur og jeg vil med dette få ønske alle ansatte med familie og innbyggere i Flora og Bremanger en riktig god sommer og takk for innsatsen hittil i år.

Geir Johannessen Adm. direktør

Ansvarlig utgiver: INC Gruppen i samarbeid med A til Å Grafisk Design og Media Redaksjon: Geir Johannessen, Roald Førde og Roald Leivestad, INC Gruppen og Anita Øygard, A til Å Tekst og foto: Anita Øygard, A til Å · Grafisk utforming og design: Trond Sagen, A til Å Trykk: Natvik · Opplag: 7.500. Redaksjonen avsluttet 19. juni 2014. INC Gruppen · Postboks 6 · 6901 Florø · Tlf. 57 75 18 00 · www.incgruppen.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

2

www.incgruppen.no


Innføring av A-standard gir resultat Danckert Dankertsen er HMS og kvalitetsleder i Saga Fjordbase, og forteller om en god utvikling på dette arbeidsfeltet. I slutten av 2012 tok Saga Fjordbase i bruk en såkalt A-standard, som har vist seg å være svært effektiv og som har redusert personskadene vesentlig.

TROND HEGRANES ved rotasjonsporten som gående personell blir sluset gjennom med ID eller adgangskort.

Strengere sikringstiltak etter Algerie Vi skal til enhver tid vite hvem som er innenfor området her, forteller sikringsleder på Fjord Base, Trond Hegranes. - Etter terrorangrepet i In Amenas i Algerie er sikringskravene innskjerpet, uten at Hegranes tror at folk flest merker så mye til det. Adgangsbestemmelsene på de kontrollerte kaiområdene på Fjord Base er godt innarbeidet allerede. Her må alle vise autorisert ID eller adgangskort, og det er ikke lov å ha med passasjer i kjøretøy gjennom de kontrollerte portene. Anlegget er bemannet 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, og sikringsselskapet NOKAS har 15 personer som går turnus på basen. Komt for å bli - Det er viktig å etterleve adgangsbestemmelsene, sier Hegranes, og legger vekt på at folk må være årvåkne og varsle om de oppdager mistenkelig oppførsel eller sikringsbrudd. Sikringskravene er komt for å bli, og noe vi må lære oss å leve med. Det er terrortrusselen som gjerne blir mest omtalt og får størst oppmerksomhet, men Hegranes påpeker at sikring også omfatter tiltak mot industrispionasje, sabotasje og tradisjonell kriminalitet som skadeverk og tyveri.

Ryddige forhold Hegranes mener at sikringstiltakene har flere positive bivirkninger på basen. – Vi har fått mye mindre unødvendig trafikk på kaiene, noe som gjør arbeidet tryggere. Ved lossing og lasting med store kraner i sving er det en stor fordel at det er færre folk og kjøretøy på området. Maskinførerne har fått tryggere og mer ryddige arbeidsforhold enn hva tilfellet ville vært med nærmest fri ferdsel på området. God HMS kultur Min jobb er å ha fokus på sikring, men samtidig er det viktig at andre kundekrav og krav om kostnadseffektivitet blir ivaretatt. Det er en stor fordel at folkene som jobber her på basen har en svært god HMS kultur, og er observante. Sikring og HMS henger sammen, og er en kultur det er viktig å bygge videre på.

Stricter security measures after Algeria attack “We must know who is inside this area at all times,” said Trond Hegranes, the Fjord Base Security Manager. After the terrorist attack in In Amenas in Algeria, our security requirements have become stricter, although Hegranes does not think most people see much sign of it. Access regulations to the controlled quay areas of Fjord Base are well established already. Here everyone must show authorised IDs or access cards, and no passengers are allowed in vehicles entering through the controlled gates. The facility is staffed 24 hours a day, 7 days a week, and the insurance company NOKAS has a staff of 15 who work shifts at the base.

NYTT FRA INC GRUPPEN

3

HMS OG KVALITETSLEDER Danckert Dankertsen i Saga Fjordbase forteller at antall personskader er vesentlig redusert etter at en innførte A-standard som ny rutine.

Fram til høsten 2012 hadde vi en betydelig økning i antall personskader, men etter innføringen av den nye A-standarden har tallet falt drastisk, forteller HMS lederen. A-standarden er utviklet av Statoil, og så har vi tilpasset den til vårt bruk. Skjema skal bevisstgjøre Systemet virker slik at alle team som utfører oppgaver skal gå gjennom et skjema før og under arbeidet. Med støtte i skjemaet skal en sikre seg om at alle har forstått arbeidsoppgaven, at en har identifisert og kan styre risikoene før en gjennomfører arbeidsoppdraget - og at en til slutt evaluerer resultatet med tanke på forbedringer til krav, prosedyrer eller prosesser. Det gjennomføres i underkant av 100 slike A-standarder pr. måned, og det viktigste er at vi får kontroll med og er bevisst på farene. God rapportering Dankertsen forteller at de ser at folk er blitt flinkere til å rapportere uønskede hendelser og forbedringsforslag. Når en har fokus på å rapportere ser en også mer. For hvert farlig forhold som blir rapportert iverksettes det minst et forbedringstiltak, og dette har gitt store forbedringer med reduserte tall alvorlige og kritiske hendelser. På sikt skal vi bli mer uavhengige av skjema, sier Danckert Dankertsen. - HMS skal sitte i ryggraden, hjertet og pannen uten skjema. www.incgruppen.no


Størst på rørlogistikk

– FRAMTIDSUTSIKTENE DE NESTE 10 ÅRENE må vel kunne sies å være lyse for bedriftene i Florø som driver med rør sier Hallgeir Solheim i Petroleum Services, som har hånd om 2/3 av alle rørene på Fjord Base.

Petroleum Services er desidert størst på rør på Fjord Base, og har hånd om 2/3 av rørene som er innom basen. Det store stikkordet er logistikk, sier daglig leder Hallgeir Solheim, som har 9 medarbeidere i staben sin. – Vi tar mål av oss til å være ekspertisen på kvalitetssikring, logistikk og vedlikehold av rør. - Framtidsutsiktene de neste 10 årene må vel kunne sies å være lyse for bedriftene i Florø som driver med rør. Når dette er sagt så snakker vi selvsagt om kontrakter, som man både kan miste og få. Dette er basert på at Statoil har uttalt i flere sammenhenger at alt av rør til Norsk kontinentalsokkel skal klargjøres i Florø. Men vi må hele tiden jobbe med å holde effektiviteten og kvaliteten oppe, forteller Solheim. Effektiv og sikker lagring Det er mye som skal klaffe når så mye rør skal sirkulere. For utenforstående kan det se lite effektivt ut å ha rørene spredd utover så store arealer. Når en hele tiden skal ta ut de eldste rørene først og fylle på med nye på en oversiktlig måte, så er dagens bukkesett den mest effektive - og ikke minst den tryggeste lagringsmåten for de som skal håndtere rørene. Det krever samtidig brei vei mellom bukkene for å få plass til trafikken på en forsvarlig måte. Petroleum Services benytter seg også av tradisjonell stu på bakken, på enkelte større dimensjoner. Slik er det og i tilfeller der en allerede vet at rørene blir liggende mer enn et år på lager. Det skjer pga. endringer i boreplaner, som har oppstått mellom bestillingstidspunkt og den dagen rørene fysisk ankommer Florø. All aktivitet spores - Vi har et godt sporingssystem og kan vise til 2000 mottak/utleveringer av rør og tilbehør pr. år. God planlegging og gjennomføring av flinke medarbeidere er nøkkelen til at vi så langt har klart dette feilfritt. Det gir oss tillit hos Statoil og andre samarbeidspartnere, men vi kan ikke hvile på laurbærene, sier Solheim. -Til enhver tid har vi mellom NYTT FRA INC GRUPPEN

20 og 60.000 tonn rør på lager, og med en gjennomsnittlig omløpstid på lageret på 1,5 ganger per år blir det stor aktivitet – som krever gode rutiner. Enkelte rørtyper har en omløpshastighet på 4-5 ganger pr. år. Dette er svært bra, med tanke på at det tar fra 6 til 12 måneder fra en setter nye rør i bestilling til de ankommer Florø - med båt direkte fra Wakayama i Japan. Hovedaktiviteten til Petroleum Services er rørleveranse, mottak av skraprør fra Nordsjøen, salg og resirkulering av protectorer (plastplugger) og den siste tilveksten, som er levering av pup-jointer (korte rør) til Statoil. Vokser sakte - Vi vokser sakte men sikkert forteller Solheim, og nå er vi snart på flyttefot her inne på basen. Petroleum Services venter på en del avklaringer, før de om 1½ år kan flytte inn i større og romsligere kontorlokaler. Vi skal og for første gang - fra juni 2014 - ha vår egen utendørs gaffeltruck på rørlageret, slik at vi selv kan utføre mindre oppgaver innenfor eget område. Dette er en ny måte

å samarbeide på - på tvers av bedriftene på basen - som jeg tror er avgjørende for å kunne gjøre en allerede veldrevet base enda bedre. Bedriften Petroleum Services ønsker å vokse, men på samme tid begrense seg til sin kjernevirksomhet som omhandler rør med tilbehør. Potensiale for vekst og effektivisering Mer klargjøring av rør i Florø gir inspeksjonsfirmaene på basen et stort vekstpotensial, men Petroleum Services ønsker ikke å gå inn på dette markedet. – Vi vil fortsette med det vi er gode på, basert på erfaringer siden oppstarten i 2003, forteller Solheim. Selv har han vært i rørbransjen på basen siden han startet hos Saga Petroleum i 1992. Fra 1994 arbeidet han for Petcon Oilfield Services, fram til han var med og etablerte Petroleum Services i 2003. Han er overbevist om at samarbeid på tvers av de ulike firmaene er nøkkelen til videre effektivisering og utvikling av Fjord Base. - Inspeksjon, vedlikehold og logistikk må gå hånd i hånd, avslutter rørgründeren.

Petroleum Services AS • • • • • • • • • •

Aksjonærer: Sumitomo Corporation Europe Ltd, Knut Skorpen og Hallgeir Solheim Etablert i 2003 med 2 mann 10 ansatte i 2014 20–60.000 tonn rør på lager Lokal representant og driver av japanske Sumitomo Corporation sitt rørlager i Florø med Statoil som kunde, inkludert lagring, oppfølging og vedlikehold av fôringsrør med tilbehør Samordner diverse tester og inspeksjoner av nye produkt for rørprodusent Spotsalg av rør Salg og resirkulering av protectorer Tar imot, lagrer og videresender hoveddelen av Statoils skraprør i Florø og koordinerer skiping av skraprør fra andre Statoil-baser langs kysten, som lokal agent for John Lawrie Leverer pup jointer til Statoil

4

www.incgruppen.no


Fra rørplugg til barneleke Om en tar et overblikk over rørlageret på Fjord Base, er det to farger en biter seg merke i; rødt og grønt. Alle rør har som kjent to ender og alle rørene på basen har en plastpropp eller en ”protector” i hver ende – det blir utrolig mange propper. Så lenge rørene ligger på lager er proppe-

ne nødvendig beskyttelse, men den dagen rørene skal ned i brønnen i Nordsjøen må proppene av. Her gjør Petroleum Services en viktig innsats for miljøet. – Vi har funnet et marked og en rasjonell måte å løse dette på, forteller Hallgeir Solheim. Petroleum Services samler inn og sender plastprop-

pene til et firma som knuser proppene og skiller stål og plast. Stålet går til jernverket i Mo i Rana, og plasten blir brukt til produksjon av nye plastprodukter i Sverige, Danmark eller Kina. Kanskje kommer de tilbake til Florø som plastpaller, hagemøbler eller barneleker.

Fra oljeproduksjon til husbygging Ingenting varer evig, heller ikke rørene som blir sendt ut i Nordsjøen for å pumpe opp havets gull. Petroleum Services tar i mot og lagrer mellom 15 og 20.000 tonn skraprør som kommer inn fra sokkelen hvert år. Rørene blir inspisert og målt for bakgrunns

stråling når de kommer til lands. Dersom det er nødvendig blir de sendt til Safe Clean i Høyanger for rensing, forteller Hallgeir Solheim. - Vi er agent for John Lawrie, som er verdens-omspennende på skrapjern og brukte rør. Etterbruk av rørene kan være

Biggest in pipe logistics Petroleum Services is the by far largest pipe supplier at Fjord Base, and handles two thirds of the pipes that come through the base. “The keyword is logistics,” says general manager Hallgeir Solheim, who has 9 associates in his team. “We aim to be the experts in quality assurance, logistics and maintenance of pipes.” “It must be said that the outlook for the next 10 years is bright for the companies in Florø who deal with pipes. All said and done however, we are of course dealing with contracts, which can be won or lost. The reason for this is that Statoil has stated on several occasions that everything in terms of pipes for the Norwegian continental shelf is to be readied in Florø. Of course we still have to work hard to maintain efficiency and quality,” Solheim says.

omsmelting til nytt stål. Hittil har hoveddelen gått til å pæle under husgrunner ved bygging av fabrikker, kjøpesenter og større bygg rundt om i Europa.

Petroleum Services • Shareholders: Sumitomo Corporation Europe Ltd, Knut Skorpen and Hallgeir Solheim • Established in 2003 with 2 employees • 10 employees in 2014 • 20-60,000 tons of pipes in stock • Local representative and manages Japanese Sumitomo Corporation’s pipe inventory in Florø with Statoil as customer, including storage, follow-up and maintenance of feeding pipes and accessories • Coordinates various tests and inspections of new products for pipe manufacturer • Spot sales of pipes • Sale and recycling of protectors • Receives, stores and forwards the bulk of Statoil’s scrap pipe in Florø and coordinates shipping of scrap pipe from other Statoil bases along the coast, as local agent for John Lawrie • Supplies pup joints to Statoil

Subsea - EX - Offshore

Case: Test, design and modification of wellbay container.

Resources • Master Industrial Instrumentation • Bachelor Electrical and automation • Technical College • Electricians • Instrument Technicians

Client • Aibel • Aker Kvæerner • Oceaneering • Saga Fjordbase

Services • M&M • Z015 inspections • Preventive Maintenance • Test and modifications • Installation • Maintenance • Faultfinding

P.O. Box 3 N-6901 FLORØ, Norway Phone: +47 5775 2800 Manager Anders Nødseth - e-mail:nbn.post@incgruppen.no Internet: www.incgruppen.no

Location • Fjord Base • Offshore • Onshore

Seeking opportunities, adding value A til Å - www.atilaa.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

5

www.incgruppen.no


300 nye dekar godkjent – utvidelser og forbedringer av basen

BASESJEF PÅ FJORD BASE AS JIM HAUGLAND legger vekt på at det er behov for mer industriareal på basen nå, og at det er viktig å ha ledig plass når bedriftene ønsker å etablere seg eller å utvide driften.

Alle nye utbygginger til havs krever mer areal på land, sier basesjef i Fjord Base AS Jim Haugland. Det er dessuten viktig å alltid ha noe ledig plass å tilby de som vil bruke basen. Behovene oppstår ofte på kort varsel, og vi er glade for endelig å ha fått godkjenning for en reguleringsplan som gir mulighet for en framtidig utvidelse på inntil 300 dekar. Utbyggingen vil kunne skape forholdsvis store omveltinger. Slik Fjord Base AS ser det bør store deler av rørlageret flyttes til den nye basedelen, mens bearbeiding og klargjøring av rørene må samles i på vestre del av dagens base. Dette vil gi en effektiv logistikkløsning. Subsea-aktiviteten krever også mye plass, og vi ser for oss at dette må bygges videre ut på østre del av basen. Planer for dette er til vurdering.

bygging er en 50 meter lang bro med 7 meters seilingshøyde over middelsvannstand. I tillegg vil en full utbygging medføre at store steinmasser må sprenges og fylles i sjøen. Vi er i reguleringsplanen også pålagt flere rekkefølgekrav som styrer mye av gjennomføringen. Blant annet må det bygges en ca. 2 kilometer lang tofelts bilvei, med gang- og sykkelvei og gatelys, i tillegg til annen teknisk infrastruktur.

Utfordringer i kø Pr. i dag har vi ikke tatt stilling til når og hvordan utbyggingen mot vest vil skje, men vi er i gang med prosjektering av utbyggingsalternativ parallelt med at vi arbeider med finansiering. I tillegg må det utarbeides søknader og innhentes godkjennelser fra offentlige myndigheter, samt gjøres avtaler med grunneiere om arealkjøp.

Intern utvidelse Jim Haugland forteller også at Fjord Base AS for tiden er i gang med en utbygging som ligger innenfor eksisterende base og eksisterende reguleringsplan. Dette vil i løpet av juni i år skaffe basen 15 nye kjærkomne dekar.

Mellom de største og dyreste delene av ut-

Dykdalb under planlegging For å øke kapasiteten ved kaianleggene på Fjord Base AS er en ny dykdalb-kai under

planlegging. Målet er blant annet å øke kapasiteten for båter som leverer bulk til basen, og som ikke trenger å ligge til ordinær kai. Andre utvidelser Fjord Base AS er i dialog med to større leietakere på basen om bygging av nye bygg. En avklaring her er ventet etter sommerferien, og et positivt utfall vil ha stor betydning for videre utvikling av Fjord Base AS.

Fjord Base AS 2014 • • • • • • • • •

Disponibelt areal 728 000 m² Planert utleieareal 595 000 m² Veier, kaier, fellesareal 103 000 m² Ikke utleibart areal 23 000 m² Bygninger (kontor, lager, etc) 67 200 m² Kaianlegg (7 stk) 600 m Ro-ro kai 30 m 50 ulike firma etablert eller representert på basen Ca. 550 – 600 arbeidsplasser

ILLUSTRASJON AV UTBYGGINGEN av basen vestover. Fjord Base AS har fått godkjenning for en reguleringsplan som gir mulighet for en framtidig utvidelse på inntil 300 dekar. Jim Haugland forteller at utfordringene står i kø før en kan komme i gang med utbyggingen. ILLUSTRATION OF THE WESTWARD DEVELOPMENT of the base. Fjord Base AS has been given approval for a zoning plan that allows for a future expansion of up to 300 decares. Jim Haugland says there are numerous challenges to be solved before developments can proceed. NYTT FRA INC GRUPPEN

6

www.incgruppen.no


Sommerjobb i Ølen Even Wiik i West Industri & Skipsservice forteller at de har ventet på en åpning i riggmarkedet, og nå ser det ut som det løsner litt. - Vi har for tiden 18 personer på riggarbeid på Westcon i Ølen, og det ser ut til å bli en travel sommer i dette markedet. Der er det arbeid til godt ut i august, og vi ser muligheter for mer, forteller en optimistisk prosjektleder. Foto: Westcon

300 new acres approved - extensions and improvements to the base

“All new developments offshore require more area on land,” says manager of Fjord Base Jim Haugland. It is also important to always have some space available to those who want to use the base. The need often arises at short notice, and we are happy to finally having received approval for a zoning plan that provides the opportunity for a future extension of up to 300 decares. The development may lead to relatively extensive changes. In Fjord Base’s view, large portions of the pipe inventory should be moved to the new part of the base, while processing and readying of the pipes must be gathered in the western section of the current base. This will provide an efficient logistics solution. Subsea activities also require a lot of space, and we envision that this must be further developed at the eastern part of the base. Plans for this are under consideration.

Foto: Harald M Valderhaug

Fjord Base AS 2014 • • • • • • • • •

Disposable area 728,000 m² Levelled are for let 595,000 m² Roads, quays, common areas 103,000 m² Non-lettable area 23,000 m² Buildings (office, warehouse, etc.) 67,200 m² Quay facilities (7) 600 m Roll on-roll off quay 30 m 50 different companies established or represented at the base Approx. 550 – 600 workplaces

Environmentally safe corrosion treatment, UHP washing and preservation NCP has an environmentally safe blasting and painting hall of 600m2 and in addition a washing hall of 240m2. All located on Fjord Base in Florø. NCP has a skilled and experienced staff with certificates of apprenticeship and FROSIO-NS 476 Inspector Level III Certificates. NCP performs all kind of anticorrosion treatment work in way of sandblasting and painting of on- and offshore structures, as well as UHP cleaning, inspection and preservation of risers for the different platforms served by Saga Fjordbase. All in accordance with NORSOK M-501 requirements. NCP is holding a NS-EN ISO 9001:2008 Certificate issued by Dovre Sertifisering and a Certificate of Qualification within Achilles JQS ID-NO 23783.

P.O. Box 323 N-6902 FLORØ, Norway Phone: +47 5775 1800 Manager Knut Hagen - e-mail: knut.hagen@incgruppen.no Internet: www.incgruppen.no

Seeking opportunities, adding value A til Å - www.atilaa.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

7

www.incgruppen.no


IT-system og flinke folk

gir effektiv drift Vi vil fortsatt ha fokus på bedre arbeidsprosesser og oversikt, sier Stavøstrand i Saga Fjordbase, som har besøk av Seamless - som leverer IT løsninger for kaistyring og terminalstyringssystem. F.v. rundt bordet: Leni Kristiansen IT utviklingansvarlig, Jan Arvid Nilsen fra Seamless, Olav Madland fra Seamless, Asle Hammerseth leder OCTG, Leif A. Stavøstrand leder base, Dag Eikeland leder logistikksenter og Vigdis Guddal leder materialflyt Statoil.

- Vi skal være best på kvalitet, pris og effektivitet, sier baseleder i Saga Fjordbase Leif A. Stavøstrand. - Dette er høye mål, men vi har hatt en rivende utvikling siste tiden med nye IT-system, som har satt fart på målsettingene. Stavøstrand forteller at de har et forbedringspotensial på tilbakemeldinger til kunder - og her har vi tatt fatt. - Det viktigste grepet vi har tatt er at vi har satt sammen et logistikksenter. Ved å slå sammen kaikontoret og transportkontoret har vi fått en bedre utnyttelse av kapasiteten. Målet vårt er ikke bare fornøyde kunder, vi vil ha kunder som er begeistra - og der satser vi på å komme nå. Effektiv logistikk gir fornøyde kunder Saga Fjordbase har implementert RMC (Resource Management Control), som vil øke effektiviteten og tilfredsstille kundene. ITsystemet er utviklet for å dekke kjernevirksomheten for forsyningsbaser som planlegging, koordinering, fakturering og loggføring av logistikkaktiviteter. Saga Fjordbase sine kunder kan raskt gjøre bestillinger på nett, få en god oversikt over sine bestillinger,

samt på sikt få fortløpende oppdatert status på alle aktive bestillinger. Godt arbeidsmiljø - Vi konkurrer med andre baser, presiserer Stavøstrand, og forteller at Saga Fjordbase er konkurransedyktige på pris. Det viktigste kortet vi har på hånd er likevel de ansatte. Her er et fantastisk godt arbeidsmiljø, og målingene våre forteller at de ansatte er både fornøyde og effektive. Klar for nye felt Med så mye leiteboring rundt oss, er det viktig med kompetente folk. Vi er en bit i det store logistikkhjulet, og må være klare til å serve utbyggerne når det trengs. Her er det varer som skal pakkes og sendes, og vi skal

levere og ta i mot returmateriale fra riggene. Det krever gode system og flinke medarbeidere for å få flyt i arbeidet. - Når Wintershall, RWE-DEA, Lundin og Total er klare med nye felt for utbygging, skal vi være klare for å serve de her i Florø. Stor prosjektaktivitet Saga Fjordbase er godt drilla på prosjektaktivitet, og Stavøstrand forteller at WIS er en viktig samarbeidspart. - Subsea7 som er subsea feltutbyggings-kontraktør for BG Knarr er en viktig kunde for oss. Ved materialhåndtering, mobilisering og demobilisering blir mye gjennomført i samarbeid med WIS sine folk.

IT system and skilled staff result in efficient operations “We will be the best in terms of quality, price and efficiency,” says base manager of Saga Fjordbase Leif A. Stavøstrand. “These are ambitious targets, but developments have been fast-paced recently with a new IT system that has pushed the targets forward. Stavøstrand says that they have potential for improvement in terms of feedback to customers – and action has been take here. “The most important measure we have taken is to set up a logistics centre. By merging the quay office and the transport office, utilisation of capacity has improved. Our target is not just satisfied customers, we want enthusiastic customers – and this is what we are aiming at now.

NYTT FRA INC GRUPPEN

8

www.incgruppen.no


Statoil vil gjøre Fjord Base til en base som leverer kjøreklar casing* (fôringsrør) til Norsk kontinentalsokkel (NCS). Dette vil øke røraktiviteten i Florø og vil i følge Statoil gjøre oss til verdens største rørbase, forteller leder base i driftsselskapet Saga Fjordbase, Leif A. Stavøstrand. - Vi vil være en «showcase», der vi kan vise Florø, Norge og verden at vi kan drive sikkert og effektivt. Stavøstrand legger vekt på at det er mange risikoer knyttet til stor røraktivitet, og nevner nedfall av rør som mulige risikoer. Vi har kontinuerlig fokus på sikkerhet, og medarbeiderne våre blir kontinuerlig drillet på HMS.

The world’s largest pipe base “Statoil wants to turn Fjord Base into a base that provides ready-to-go casing to the Norwegian continental shelf (NCS). This will increase pipe activities in Florø, and according to Statoil it will make us the world’s largest pipe base,” says base manager of operations company Saga Fjordbase, Leif A. Stavøstrand. “We want to be a showcase facility, where we can show Florø, Norway and the rest of the world that we can operate safely and efficiently. Stavøstrand emphasizes that there are numerous risks related to extensive pipe operations, and mentions falling pipes as one of them. Focus on safety is constant, and our employees are continuously trained in HSE. *) Fôringsrør / casing: rør som brukes til fôring av petroleumsbrønner slik at man unngår kommunikasjon mellom de ulike seksjoner av borehullet og sikrer hullets integritet. e. Natvik Prenteverk as, Florø, Norway

BASE

One Stop Shop For Saga Fjordbase er det naturlig å sette seg i førersete for å bygge et rørsenter, der kunder og leverandører får gjort alt på en plass, sier Stavøstrand. Et såkalt «One Stop Shop» senter der en kan inspisere, reparere og klargjøre rørene. Å klargjøre rørene er en omfattende prosess, som vil skape stor aktivitet her på basen. Rørene skal vaskes, det skal «dop» (gjengefett) på gjengene og så blir de stroppet opp, flyttet til kai, lastet på fartøy og heist opp på rigg. Alt dette skjer på oljebasen i Florø i dag, men med et bedre samarbeid AS på tvers får vi, leverandørene og kundene en mer rasjonell og effektiv løsning.

VERDENS STØRSTE RØRBASE må være effektiv forteller baseleder i Saga Fjordbase Leif A. Stavøstrand. Å bruke trekkvogn og bukkesett er en effektiv og sikker måte å frakte rør på.

tordis/Vigdis Workover Riser drilling

Mounting of Snorre UPA Risers after 5-years classification operations

subsea

Client: Location:

Florø, Saga Fjordbase

Year awarded: 2009 Completed: 2009 - disassemble protectors - cleaning

- inspection of seal surfaces - applying preservation layer

- preservation - replacing seals

- storage - update documentation

Contact: Process Owner Subsea Ronald Reksten ronald.reksten@incgruppen.no - Tel. +47 958 59 708

disassemble protectors cleaning preservation P.O. Box 283 N-6902 FLORØ, Norway replacing seals Phone: +47 5774 5600 nspection of seal surfaces Manager Lars Holmqvist - e-mail: lars.holmqvist@incgruppen.no applying preservation layer Internet: www.incgruppen.no storage update documentation

Vetco Gray AS

NYTT FRA INC GRUPPEN

Seeking opportunities, adding value A til Å - www.atilaa.no

9

www.incgruppen.no


Swire satser på ungdommer som satser Asle Skaanevik i Swire Oilfield Services har invitert en første klasse i bygg og anlegg fra Florø VGS til omvisning i bedriften på Fjord Base i Florø. - Vi er opptatt av at folk skal få innsikt i hva vi driver med, og dette kan være viktig for framtidig rekruttering. Elevene som skal ut i arbeidslivet om få år er nysgjerrige og følger godt med når de blir vist rundt i bedriften, og får rask forståelse av at HMS er en svært viktig del av arbeidsdagen. - Her i Swire tenker vi sikkerhet i alle ledd, forteller baseansvarlig Skaanevik, og vektlegger at det er viktig å bry seg om hverandre. Elevene lar seg imponere av store konteinere, korte morgenmøter og en svært ryddig verkstedhall. - Arbeidstiden utgjør en tredjedel av livet deres, forteller sjefen hos Swire Florø. Da er det viktig at arbeidet er lagt opp slik at dere har helse igjen til den tiden dere ikke er på jobb. Null fravær Etter som vi beveger oss rundt på arbeidsplassen er det flere og flere av guttene fra bygg og anlegg som lurer på hva som skal til for å få jobb hos Swire Oilfield Services i Florø. Svaret fra Skaanevik er klart; - God oppførsel og null fravær. Elevene ser litt forskrekket på hverandre, men skjønner at dette er alvor. - Dersom dere oppfører dere fint og stiller på arbeid, så skal vi alltids klare å lære dere faget, slår Asle Skaanevik fast. Trivsel er viktig Under pizza-seansen kommer det fram at ungdommene trolig ikke vet så mye om arbeidslivet, og de krav som blir stilt til dem. Ungdommene er opptatt av muligheten av å få «en fet jobb» i Nordsjøen, men de reflekterer også over at trivsel på arbeidsplassen er

ASLE SKAANEVIK I SWIRE OILFIELD SERVICES forteller ungdommen at god oppførsel og null fravær er avgjørende for å få jobb.

viktig. - Det er kanskje viktigere å tjene nok og ha en jobb du liker, enn å tjene absolutt mest mulig? spør en av elevene ut i lufta.

Mechanical and Technical Support

Det blir nikket over pizzabiter og cola. Og kanskje har Skaanevik og Swire hatt besøk av en av sine framtidige ansatte?

REFERANCE LIST Technical Support

Repair Services • Testing • Prepare repair proposal • Prepare puchase and repair • Flushing, partical counting Tehcnical Control • Inspection of received equipment • Inspection of new and repaired equipment

• Onshore technical support • Offshore mechanics • Procurement Support to: • Snorre A • Snorre B

• End control and test with supplier

• Visund • Tordis • Vigdis

Projects • Modifications of various equipment

Competance

• Reparing of various equipment

• Subsea Engineers • Mechanical Engineers • Subsea Mechanical Technicians

P.O. Box 283 N-6902 FLORØ, Norway Phone: +47 5774 5600 Manager Lars Holmqvist - e-mail: lars.holmqvist@incgruppen.no Internet: www.incgruppen.no

Seeking opportunities, adding value A til Å - www.atilaa.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

10

www.incgruppen.no


Kortreist utdanning André Reksten og Steffen Fimland er ikke akkurat stolte av sine sveisekunnskaper, men setter stor pris på å få innsikt i den oljeretta industrien som finnes i hjembyen. - Du må ikke ta bilde av sveisetestene våre smiler de, og tar av seg sveisemaskene. De er på 4 ukers utplassering hos West Industri Service i Brandsøya, og får prøve seg ute i produksjonen. - Vi er snart ferdig med første året som subseastudenter, og er de første som kan få bachelorgraden i faget i Florø. Til tross for litt prøving og feiling, har de bare godord å komme med om studieåret så langt. – Jeg tror det blir tyngre fag og vanskeligere til neste år, sier André, og forteller at han aldri hadde startet på dette studiet om det ikke hadde startet opp her i Florø. Steffen startet på automasjon i Førde, men er veldig fornøyd med skifte av fag og for å kunne flytte hjem til kystbyen. De setter og pris på at det kommer et nytt subseakull til neste år. – Da blir det etter hvert et skikkelig studentmiljø her. De to Florøguttene har etablert seg med samboere og kjøpt seg leiligheter, og satser på å bli værende byen - også etter studietiden. - Vi vet at det er behov for den kompetansen vi får, og at Norge ligger lengst framme i løypa når det gjelder kunnskap og satsing på subsea-installasjoner. Nå er det bare å håpe at oljebransjen i Florø også får gjennomslag i subseasatsingen.

Samfunnsansvar Jørgen Agledal i WIS sier de er glade for å kunne hjelpe til med å gi studentene innsikt i arbeidslivet. Det er en del av det å vise samfunnsansvar, og det er uhyre viktig for regionen at vi har fått denne utdanningen til Florø. Da må vi gjøre vårt for å beholde studentene her også etter at de er ferdig utdannet. Vi prøver å ta de med rundt og vise det store mangfoldet av oppgaver vi løser – og vise at det er mange spennende oljerelaterte jobber i Florø.

udy

bly of renovated BOP

Assembly of renovated BOP

ion

drilling

operations

subsea

Client: Cameron/Statoil

Statoil

Location:

Florø, Saga Fjordbase

Year awarded: 2009

Fjordbase

Completed: 2010

arded

- quality control and preparation of parts - assembly of 3 separate parts - functional testing - update documentation

e

- Vi har som regel 4 lærlinger inne hos oss til enhver tid, og nå regner vi med å ta inn 3 nye ungdommer i sommer. Agledal sier det er kjekt at det blir satset så mye på oljefagene i oljebyen, og viser til både høyskoleutdanningen og brønnteknikkfaget ved Flora VGS. - Vi i WIS vil gjøre det vi kan for å gi ungdommene en god og allsidig opplæring. Det er viktig for rekrutteringen vår, og vi ser at vi får inn ny frisk kunnskap med de unge på laget.

e. Natvik Prenteverk as, Florø, Norway

Det er ikke nok subseabedrifter i Florø til at alle de 32 ingeniørstudentene får være i praksis på samme tid. Det ordner seg ved at studentene som er fra Bergenskanten får praksisplass der, og at noen må vente med praksis til littAS lenger ut på sommeren. GA FJORDBASE

ANDRÉ REKSTEN OG STEFFEN FIMLAND, som har praksis hos West Industri Service, hadde ikke satset på å bli subseaingeniører om ikke studietilbudet hadde kommet til Florø. – Vi tror dette er en bra satsing for framtiden for oss og oljebyen Florø.

Contact: Process Owner Subsea Ronald Reksten ronald.reksten@incgruppen.no - Tel. +47 958 59 708

-

quality control and preparation of parts assembly of 3 separate parts functional testing updateP.O. documentation Box 283 N-6902 FLORØ, Norway Phone: +47 5774 5600 Manager Lars Holmqvist - e-mail: lars.holmqvist@incgruppen.no Internet: www.incgruppen.no

Seeking opportunities, adding value A til Å - www.atilaa.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

11

www.incgruppen.no


Future development

Albert

Knarr Peon

Beta Brent

re

r Sno

Agat

Garantiana

Visund

jord

tf Sta

Titan

s lfak l u G

Kvitebjørn

Afrodite

Skarfjell Astero

Grosbea

Valemon

Denne delen av den norske kontinentalsokkelen viser seg å være svært lovende. En tredjedel av oljereservene på norsk sokkel er blitt funnet her. Det har blitt gjort nye funn i nærheten av den eksisterende infrastrukturen, og det er blitt tildelt en rekke interessante lisenser. Oljebransjen i Florø ønsker å ta del i utviklingen og produksjonen av disse funnene samt den videre utviklingen.

NYTT FRA INC GRUPPEN

12

www.incgruppen.no


vet a h ad

ts

St

Selje

Vågsøy

Bremanger

Askvoll

ak

Licences

Discoveries

© A til Å - www. atilaa.no

Gjøa

This part of the Norwegian continental shelf has proved to be highly prospective, and a third of the petroleum reserves on the shelf have been uncovered here. Close to the existing infrastructure new oil and gas have been found, and a series of interesting licences have been awarded. The oil industry in Florø wants to play a part in facilitating the exploration and production of these discoveries, and in future developments.

NYTT FRA INC GRUPPEN

13

www.incgruppen.no


WIS VVS MILJØ AS

Nytt bulkanlegg på Fjord Base

PUMPESTASJONEN på kai F.

Gjennom 2013 har WIS VVS MILJØ hatt 2 til 4 mann i arbeid med det nye skjulte bulkanlegget mellom kai B, C og F på Fjord Base, forteller Bjarte Steinhovden. Det har vært et krevende og lærerikt arbeid, som vil være med å effektivisere kaianleggene. Anlegget er basert på et godt designarbeid fra byggherre Fjord Base AS, som gir muligheter for utvidelser i framtiden. Dette er et Fjord Base prosjekt der vi i WIS VVS Miljø har vært utbygger sammen med Yri Sand og NBN Elektro. - Det nye tørr- og våtbulkanlegget er testet og fungerer helt etter planen, forteller Steinhovden. - For oss har det vært et forholdsvis krevende prosjekt. Arbeidsplassen har vært trang og det er stilt strenge krav til gjennomføring og materiale. Arbeidet har foregått inne på en fra før hektisk arbeidsplass, med mye trafikk, så gode sikkerhetsprosedyrer har vært helt avgjørende.

innkjøp av en mobil arbeidshall med lys, strøm og varme, som har vist seg å fungere svært godt. Rundt 5000 meter med rør er lagt i bakken for at båtene som henter eller leverer ulike stoff skal gjøre dette på en mer rasjonell måte. Hver eneste sveis er loggført og de bortimot 1000 skøytene er plotta inn med GPS koordinater. Steinhovden forteller at på grunn av Statoil sine krav til dieselledninger har arbeidet hele tiden vært under oppsikt av Teknologisk Institutt, som har stått for 3. parts kontroll.

Strenge krav til prosedyre WIS VVS Miljø har i dette prosjektet gått til

Unikt anlegg Alle rørene er komt med lastebil fra Tysk-

land til Florø. Med 12 meters lengder i tillegg til alle bend og tilpasninger blir det store mengder. Det er til sammen 28 piggstasjoner på kai B, C og F. Når tørrstoffet blir transportert i plastrørene blir det laget statisk elektrisitet som kan gi brukerne av anlegget elektrisk støt. Dette har Fjord Base løst med spesielle PE EL plastrør som har bedre ledningsevne enn standard plastrør. I tillegg har NBN Elektro jordet rørene til bakken. – Dette er et unikt anlegg, og det første i sitt slag her i landet. WIS VVS Miljø har lært mye av dette oppdraget, og vi har lært oss rutiner og system som gjør oss i stand til å ta på oss lignende oppdrag.

New bulk facility at Fjord Base “Throughout 2013 WIS VVS MILJØ has had 2 to 4 men working on the new hidden bulk facility between quays B, C and F at Fjord Base,” says Bjarte Steinhovden. “Work has been both demanding and instructive, and will contribute to rationalize the quay facilities. The facility is based on good design work from principal Fjord Base AS, which provides opportunities for future extensions. This is a Fjord Base project where we at WIS VVS Miljø have been contractor in cooperation with Yri Sand and NBN Elektro. The new dry and wet bulk facility has been tested and works completely according to plan,” Steinhovden says. “It has been quite a demanding project for us. Workspaces have been tight and requirements toward execution and materials have been stringent. Work has taken place within an already hectic workplace with a lot of traffic, so good safety procedures have been essential.”

NYTT FRA INC GRUPPEN

14

www.incgruppen.no


Fjord Base AS

Nytt bulkanlegg gir økt fleksibilitet

BULKANLEGGET: Vidar Birkeland som er operatør hos Halliburton og prosjektleder for bulkanlegget til Fjord Base Roger Vartdal, slår fast at det nye røranlegget i bakken gir økt fleksibilitet med mottak og levering av bulkprodukt.

Roger Vartdal er prosjektleder for det nye røranlegget, som binder sammen kaiene B, C og F med et underjordisk rørsystem. Fjord Base AS har utviklet og eier anlegget, mens Halliburton, SAR og Statoil Norge er leietakere. Vi startet planleggingen av dette anlegget for flere år siden på grunn av økt aktivitet. Det viktigste stikkordet er økt fleksibilitet, forteller Vartdal. På sikt kan det videreutvikles for enda mer fleksibelt og rasjonelt mottak og levering av ulike bulkprodukt. Bulkproduktene fraktes i egne bulktanker om bord på forsyningsbåtene, og bunkres til og fra plattformer og baser via slanger. De mest vanlige bulktypene på norsk sokkel er baritt (vektmateriale i borevæska), brine (saltlake), drillvann, boreslam/borevæske/mud, sement, diesel, metanol og ferskvann. Nå kan båtene levere

og motta de samme tørr- og våtbulkproduktene på kai F som på kai C, uten å flytte fra kai til kai. I tillegg går det rør til kai B, slik at brine kan leveres fra kai B til C og F. Vidar Birkeland som er operatør hos Halliburton forteller at de er godt fornøyde med det nye røranlegget. Både for Halliburton som leverandør og mottaker av bulkprodukt, og for båtene som går til og fra rigge-

ne i Nordsjøen er dette mye mer rasjonelt. Nå kan alle operasjoner utføres fra en kai, uten tidkrevende forflytning og køkjøring. Anlegget reduserer ventetid på båter som skal levere bulkvarer og gjør også behovet for å flytte supplybåter mellom kaiene betydelig mindre - med andre ord en bedre utnyttelse av kaikapasiteten på Fjord Base sine kaier.

New bulk facility provides increased flexibility Roger Vartdal is project manager for the new pipe facility, which connects quays B, C and F with a subterranean pipe system. Fjord Base AS has developed and owns the facility, while Halliburton, SAR and Statoil Norge are tenants. “We started planning this facility several years ago due to increased activity. The keyword is increased flexibility,” Vartdal says. In the longer term it can be developed further for even better flexibility and rational reception and delivery of various bulk products. The bulk products are transported in dedicated bulk tanks on supply vessels, and are bunkered to and from platforms and bases via hoses.

NYTT FRA INC GRUPPEN

15

www.incgruppen.no


West Industri & Skipsservice AS

Fra subseapletter til spionskip Det er bra trøkk på norske verft for tiden, forteller prosjektleder Even Wiik i West Industri & Skipsservice AS. – Vi har bra med arbeidsfolk på verft både lokalt og videre både sør- og nordover langs kysten. Oppdragene spenner fra subsea-installasjoner til spionskip. - I Brattvåg har vi hatt 15 personer i arbeid med bygg nr. 819 «Pierre de Fermat», som er en kabellegger båt til France Telecom Marine. Her er det arbeid fram til september. Wiik forteller at de regner med nye båter og nye oppdrag der også etter september.

Lokale oppdrag FJORDBASE AS viktig

Det er lenge siden vi har hatt oppdrag hos

FOTO: FORSVARET

Havyard, men nå har vi 15 mann på plass der fram til sommerferien. De har mye arbeid og 4 båter under bygging, så vi håper selvsagt på mer der, forteller Wiik. - Vi er også veldig fornøyde med å ha jobber lokalt. På Westcon her i Florø har vi hatt opp til 10 mann i arbeid med subseapletter.

ty testing of PtuB, snorre B

Functionality testing of PTUB, Snorre B

drilling

operations

subsea

Client: Location:

Statoil ASA Florø, Saga Fjordbase

Year awarded: 2009

base

Completed: 2009

d

Hos Brødrene Aa i Hyen har vi en formann og 4 – 6 rørleggere i arbeid. Br. Aa har mye arbeid med hurtig- og passasjerbåter, så framtiden ser lys ut lokalt.

e. Natvik Prenteverk as, Florø, Norway

«Hemmelig» oppdrag - På Vard Langsten er vi involvert i et spennende oppdrag, med Etterretningstjenestens nye overvåkingsfartøy Marjata III. Skroget kom fra Romania tidlig i vår, og skal bygges ferdig i Norge. Det er en stor utfordring å finne arbeidsfolk som er godkjent for dette oppdraget. Her er det strenge krav til blant annet etnisitet, forteller Wiik. De som skal jobbe om bord her må ha vært norske statsborgere i en generasjon, og det er ikke lov å ha med mobil eller kamera inn i båten. Fartøyet vil bli en viktig brikke i videreføringen av E-tjenestens oppdrag i nordområdene. I følge en artikkel i Teknisk Ukeblad vil skipet utgjøre en moderne kapasitet som skal bidra til å sikre tjenestens informasjonsbehov de neste 30 årene. WISS vil stille med 35 – 40 mann til rørarbeidet på «spionskipet».

- damage inspection - pressure testing of hydraulik system - simulation of installation - preservation - update documentation Contact: Process Owner Subsea Ronald Reksten ronald.reksten@incgruppen.no - Tel. +47 958 59 708 -

damage inspection pressure testing of hydraulik system simulation of installation preservationP.O. Box 283 N-6902 FLORØ, Norway update documentation

Seeking opportunities, adding value

Phone: +47 5774 5600 Manager Lars Holmqvist - e-mail: lars.holmqvist@incgruppen.no Internet: www.incgruppen.no

A til Å - www.atilaa.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

16

www.incgruppen.no


Offshore Services West Industri Service AS mission is to provide fabrication and Installation services of piping and other components to ships- and offshore industry. West Industri Service AS designs, manufactures and installs advanced piping systems for the shipbuilding and the offshore industries. Our highly skilled workers will do everything to satisfy Your demands. West Industri Service AS cooperates with INC Engineering to deliver total solutions containing: Conceptual studies, engineering, material specification, documention, procurement, prefabrication, installation, test and startup. Resources Workshop 2.291 m2 Warehouse 478 m2 Indoor traversing cranes 10 tons Office and wardrobe 464 m2 Outdoor storage area Mobile office and warehouse containers Pipe bending machine NDT control facility Project Managers Project Engineers Test Engineers

Technicians Welding Engineer Welding Coordinator Mechanical Engineers Commissioning Engineers Instrument fitters NDE Inspectors Supervisors Pipefitters Mechanics Steelworkers Welders

Quality system in accordance with NS-EN ISO 9001:2008 Achilles JQS 25678

Brandsøysundet 29, 6900 Florø, Norway Telephone: +47 5775 2700 E-mail: jorgen.agledal@incgruppen.no www.incgruppen.no

Seeking opportunities, adding value A til Å - www.atilaa.no

E. Natvik Prenteverk AS, Florø, Norway

GA FJORDBASE AS

dy

of tMes

ion

Testing of TMES drilling

operations

subsea

Client:

a, Statoil

Location:

n Fjordbase

Florø, Saga Fjordbase

Year awarded: 2009 Completed: 2009

arded

- pressure testing - flushing - update documentation

te

FMC Subsea, Statoil

Contact: Process Owner Subsea Ronald Reksten ronald.reksten@incgruppen.no - Tel. +47 958 59 708

- Pressure testing - Flushing - Update documentation P.O. Box 283 N-6902 FLORØ, Norway Phone: +47 5774 5600 Manager Lars Holmqvist - e-mail: lars.holmqvist@incgruppen.no Internet: www.incgruppen.no

Seeking opportunities, adding value A til Å - www.atilaa.no

NYTT FRA INC GRUPPEN Contact Senior subsea engineer Ronald Reksten at:

17

www.incgruppen.no


Vertskapet er klare for ONS MESSESTAND D-442 Beate Solheim Grønnevik og Stein Kvalsund i Maritim Forening Sogn og Fjordane er klar for å ta i mot utstillere og gjester på stand D-442 i Stavanger 25. til 28. august. Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer alle petroleumsrelaterte bedrifter i fylket til fellesstanden på 200 m2. Fantastiske Osberget, avdeling Måløy, har ansvaret for at alt går knirkefritt for bedriftene som deltar på stand D-442. - Vi i Maritim Forening vil fungere som guider på standen, forteller Grønnevik. Det er viktig å geleide de besøkende inn til rett firma. Årets slagord er «Wild nature. Best knowledge.» Det er viktig å få fram at vi har mange svært dyktige petroleumsfirma med på standen, sier Grønnevik. - Målet vårt er først og fremst nettverksbygging og å skape gode relasjoner på en arena som ONS.

GUIDER: Stein Kvalsund og Beate Solheim Grønnevik skal være guider på stand D-442 under ONS messa i Stavanger, under mottoet «Wild nature. Best knowledge.» Lone Bareksten skal ønske folk velkommen til oljebyen Florø i Vågen i Stavanger.

e. Natvik Prenteverk as, Florø, Norway

A

Daglig kick off 20 bedrifter har meldt seg på, der halvparten står på egne standplasser og resten er samlet på et felles areal. Rasmus Moe fra Sogndal er hyret inn som inspirator for messedeltakerne fra Sogn og Fjordane. Han vil være «pep-talk» ansvarlig, og starte hver morning med FJORDBASE ASen kick off for utstillerne, for å inspirere de til å yte best mulig under messa.

High Pressure unit (HPu), snorre uPa

Testing of High Pressure Unit (HPU), Snorre UPA

n

drilling

operations

subsea

Client: Location:

Florø, Saga Fjordbase

Year awarded: 2009

dbase

Completed: 2009

ed

Statoil ASA

- quality control of all instruments and valves - replacement of instruments - replacement of valves - functional testing - update documentation Contact: Process Owner Subsea Ronald Reksten ronald.reksten@incgruppen.no - Tel. +47 958 59 708 -

quality control of all instruments and valves replacement of instruments replacement of valves functional P.O. testing Box 283 update documentation N-6902 FLORØ, Norway

Seeking opportunities, adding value

Phone: +47 5774 5600 Manager Lars Holmqvist - e-mail: lars.holmqvist@incgruppen.no Internet: www.incgruppen.no

A til Å - www.atilaa.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

18

www.incgruppen.no


- Når messehallen stenger kl 17 er det nede i Vågen det skjer, forteller Lone Bareksten i Fram Flora. Her er det oljebyen Florø som er vertskap. Florø er sammen med andre oljebyer inviterte til å delta på festivalen, og stiller med stort festivaltelt og veteranbåten Atløy.

WIS og INC ny generalsponsor for Florø Fotball

Samfunnsansvar og omdømmebygging

Dette er først og fremst en arena for mingling og nettverksbygging. Dette området skal ikke være preget av logoer og messestand, men skal vise hva oljebyen Florø har å by på. - Vi skal gjenskape stemningen og synliggjøre attraktiviteten til Florø, forteller Bareksten, som skal være vertinne i «Lille Florø». A til Å og Rein Design står for ideer og utforming. Bistro To kokker stiller med lokal mat fra oljebyen. Vise fram Florø Festivalteltet og Atløy blir åpen fra kl 17 til midnatt, og her blir det både god mat, drikke og underholdning. – Vi vil sende ut invitasjoner til bedrifter i regionen, men bedriftene må gjerne ta kontakt med oss og reservere plass i teltet eller på MS Atløy. Her kan man ta med seg gode kollegaer, kunder og leverandører for en hyggelig kveld med god mat og underholdning. Atløy er viktig og stemningsskapende, og vi håper at viktige møter og nettverk skal finne sted her. Lone Bareksten forteller at Vågen er en fantastisk arena for å presentere oljebyen Florø, og vise hva som skiller oss fra andre baseområder.

NY GENERALSPONSOR: Daglig leder i WIS Jørgen Agledal, trener i Florø Fotball Terje Rognsø og økonomidirektør i INC Roald Førde med draktene som A-laget til Florø Fotball skal spille med i år. Foto: Dag Nesbø Frøyen

Vi var hovedsponsor for fotballen i Florø sist gang i 1991, forteller Jørgen Agledal i WIS. Nå har vi igjen inngått en 3-årsavtale i lag med INC, på henholdsvis 200 og 300.000 pr år. Det er selvsagt ekstra kjekt nå når Florø Fotball har en så positiv utvikling, og for øyeblikket ligger i toppen av 2. divisjon. WIS og INC blir profilert på drakter og treningstøy, men det viktigste er at vi er med og støtter opp om kulturtilbud som er til glede og nytte for våre ansatte og alle innbyggerne

drilling/oCTg Drilling/OCTG

i Florø. - Vi ønsker å ta samfunnsansvar lokalt og setter ekstra pris på at Florø Fotball satser på å utvikle lokale talent i regionen. Samtidig vil vi ha fokus på at avtalen skal ha positiv effekt på vårt omdømme blant byens befolkning. Agledal legger vekt på at de i tillegg til å støtte fotballag både i Florø, Eikefjord og i Bremanger, også sponser mange andre og mindre aktører og arrangementer.

Saga Fjordbase can offer solutionfor forsales, sales, operations and Saga FjordbaSe can offeryou youaatotal total solution operations andofhandling of drillpipe, casing and tubing and OCTG related handling drillpipe, casing and tubing and OCTG related equipment. equipment. Our main customers are oil companies, consignment Our main customers are oil companies, consignment operators and operators and drilling companies. Saga Fjordbase OCTG will on our drilling companies. Saga Fjordbase OCTG will on our customers behalf customers behalf operate from any of the offshore bases along the operate from any of the offshore bases along the coast of Norway. coast of Norway. The integrated services we provide are: Thehours integrated we provide are: • 24 dutyservices services • 24 hours duty services • Consignment operation • Consignment operation • Sales of OCTG and OCTG-related equipment • Sales of OCTG and OCTG-related equipment • Threading of casing, tubing and drillpipe • Threading of casing, tubing and drillpipe • Bucking • Bucking • Inspection in accordance with API and DS1 • Inspection in accordance with API and DS1 • Onshore preparation of casing and tubing • Onshore preparation of casing and tubing • NDT testing in accordance with Nortest • NDT testing in accordance with Nortest • Logging of new and used casing • Logging of new and used casing • LRA treatment • LRA treatment • Sandblasting and coating • Sandblasting and coating • Hydrajetting and cleaning • Personell for hire • Hydrajetting and cleaning • Storage facilities • Personell for hire • Storage facilities

Saga FjordbaSe’S oCTg staff is highly qualified and motivated

and Fjordbase’s do the job after Your staff specifications. ensure that the Saga OCTG is highlyWe qualified and You, motivated and do customer, satisfied when it comes safety and of our the job afterare Your specifications. Wetoensure thatquality You, the customer, are performance. satisfied when it comes to safety and quality of our performance.

We topartnership partnership OCTG. Wewelcome welcome You You to in in oCTg.

P.O. Box 283 NO-6902 Florø, Norway Phone +47 57 74 56 00 – Fax +47 57 74 56 66 OCTG Drilling Manager Egil Bjørkedal, e-mail: egil.bjorkedal@incgruppen.no P.O. Box 283 N-6902 Florø, Norway Managing director Agnar Strømsnes, e-mail: agnar.stromsnes@incgruppen.no Phone +47 5774 5600 Internet: www.incgruppen.no

Seeking opportunities, adding value Seeking opportunities, adding value M

ØMERKE T ILJ

GRAPHIC PRODUCTION: E. NATVIK PRENTEVERK AS, FLORØ

OCTG Drilling Manager Asle Hammerseth, e-mail: asle.hammersethl@incgruppen.no Internet: www.incgruppen.no

Trykkeri

71

4

41

2

Festivalen i Vågen

A til Å - www.atilaa.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

19

www.incgruppen.no


God aktivitet på land, rolig offshore Lars Louis Solheim, som er ressurskoordinator hos West Industri Contracting, forteller at de har 18 mann ute på offshore rotasjon for tiden, på plattformer på Statfjordfeltet, Oseberg og Troll. - I tillegg har vi en mann med på et «hook-up» prosjekt på Eldfisk Alpha, som nylig er levert fra Kværner Stord. På Statfjord A har det vært en stor revisjonsstans, og dermed blir det lite aktivitet for våre folk, sier Solheim. På offshoresiden er det litt rolig og ingen store prosjekt i sikte akkurat nå, men vi satser på en del generelt vedlikeholdsarbeid framover. WEST INDUSTRI CONTRACTING deltar på et «hook-up»-prosjekt på Eldfisk Alpha.

LARS LOUIS SOLHEIM er prosjektkoordinator hos WIS Contarcting, og organiserer og syr sammen gode løsninger for å sende personell ut i markedet. For tiden er det mest aktivitet onshore, og heller stille på offshoresiden.

FOTO: KVÆRNER

På landsiden kan Lars Louis Solheim fortelle om god aktivitet. - Vi har 10 mann på Edvard Grieg plattformen på Kværner Stord. Transocean Barents, som var ny i 2008, kommer til Stord på forsommeren for klas-

sing. - Da regner vi med å ha 8-15 av vårt personell til stede i tillegg til arbeidsleder. Vi har hatt en god stab med rørleggere og mekanikere på plass på Ormen Lange og på Snøhvit i Hammerfest, der det er revisjonsstans nå. Solheim ser lyst på framtidig aktivitet onshore for West Industri Contracting. - På Ormen

Lange fase 2 utbyggingen, som skal gå fra senhøsten 2014 og fram til 2018, skal vi også være med. På Stord blir det mer arbeid med Edvard Grieg prosjektet og ny plattform. Ivar Aasen plattformen regner vi med skal gi oss bra med arbeid, men dette det blir ikke før til neste år.

Subsea Partner Referance activities Subsea: • Fabrication and modification of steel structures • Preventive maintenance • Mobilization and demobilization activities • Modifications • Testing and inspection • Seafastening • Storekeeping Last three years, totally 35000 manhrs.

Quality system in accordance with NS-EN ISO 9001:2008 Achilles JQS 25678

Brandsøysundet 29, 6900 Florø, Norway Telephone: +47 5775 2700 E-mail: jorgen.agledal@incgruppen.no www.incgruppen.no

Seeking opportunities, adding value A til Å - www.atilaa.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

20

www.incgruppen.no


Soga om Kinn og Saga Fjordbase - Det hele starta for snart 30 år siden, med Saga Petroleum, Dagfinn Hjertenes og en liten annonse i programheftet, forteller Kinnaspelet sin far Odd Stubbhaug. Etter noen få år kom de og spurte om å få bli hovedsponsor. Det takket vi selvsagt ja til, sier den tidligere soknepresten i Kinn, som forteller at det alltid er hyggelig å komme på besøk på basen – og det handler som regel om penger, smiler han fornøyd. - Kinnaspelet er avhengige av gaver, og det er ekstra hyggelig når vi slipper å be om det. Da Saga Fjordbase ble etablert i 2000 tok basesjef Agnar Strømsnes historien med seg videre, og han forteller at det er en ære å få bidra til at Kinnaspelet har livets rett. Godt olja samarbeid Miljøet på basen har vært med og støttet Kinnaspelet helt siden starten i 1985. Et langsiktig og velsmurt samarbeid er en viktig årsak til at sogespelet på sagaøya Kinn i år feirer 30 års-jubileum. Agnar Strømsnes legger vekt på at det for lokale selskap som Saga Fjordbase og INC er viktig å bidra til at den lokale kulturen kan utvikle seg.

Rom for fornyelser Kinnaspelet er aldri helt det samme fra år til år, selv om historien er den samme. Stubbhaug forteller at det i jubileumsåret er gjort vesentlige fornyelser på kostymesiden. - De nye vikingdraktene vil gi publikum et helt nytt visuelt inntrykk. Det har også vært ekstra stor pågang av amatørskuespillere i jubileumsåret. Noe som er ekstra hyg-

udy dy

cation/ safetyprotection protectionofofrotating rotatingparts partsMini MiniReel Reel ation/ safety udy dy

tion drilling operations subsea on drilling operations cation/ ation/ safety safetyprotection protection ofofrotating rotating parts partsMini Minisubsea Reel Reel

tion on

operations perations

drilling drilling

operations operations

subsea subsea

Client: Location:

Fjordbase Fjordbase

AGR field operations Florø, Saga Fjordbase

Year awarded: 2009

Fjordbase Fjordbase arded rded

e

Stubbhaug forteller at Oddvar Isene kommer ut med en ny bok, som skal lanseres på 30-årsjubileet 20. juni. Boken tar for seg både den 30-årige og den 1000-årige historien til Kinn, Kinnaspelet og kirken på Kinn.

Modification/safety protection of rotating parts Mini Reel

perations operations

arded ded

gelig, men som samtidig gir nye utfordringer på logistikksiden.

e. Natvik Prenteverk as, e. Florø, NatvikNorway Prenteverk as, Florø, Norway

AGA GA FJORDBASE FJORDBASEAS AS

BASESJEF AGNAR STRØMSNES OG PENSONERT SOKNEPRES ODD STUBBHAUG har fulgt Kinnaspelet gjennom 30 år, og setter begge pris å undertegne kontrakten som befester Saga Fjordbase/INC som hovedsponsor for en viktig kulturinstitusjon i kommunen.

e. Natvik Prenteverk as, Florø, Prenteverk Norway as, Florø, Norway e. Natvik

Gjør alltid inntrykk - Kinnaspelet er spesielt for oss, og en fantastisk merkevare i området vårt, forteller Strømsnes. - Vi har gjennom tidene hatt mange gjester med oss på tur til Kinn og sogespelet i havgapet, og det gjør alltid inntrykk. Odd Stubhaug sier han og Kinnaspelkomiteen er takknemlige for den rause støtten de får fra næringslivet, og at de to karene som begge har fulgt Kinnaspelet gjennom 30 år, er ennå et bevis på at langsiktighet i AS arbeidet er en viktig faktor for AGA FJORDBASE AS GA FJORDBASE suksess.

Completed: 2009 before before

- quality control and preparation of parts - functional testing

before before

- update documentation

BEFORE

e

Contact: Process Owner Subsea Ronald Reksten ronald.reksten@incgruppen.no - Tel. +47 958 59 708

AFTER after after -after qualitycontrol controland andpreparation preparationofofparts parts -after quality - functional testing P.O.testing Box 283 - functional - updatedocumentation documentation N-6902 FLORØ, Norway - update Phone: 5774 5600 ofofparts - quality - qualitycontrol control+47 and and preparation preparation parts Manager Lars Holmqvist - e-mail: lars.holmqvist@incgruppen.no - functional - functionaltesting testing Internet: www.incgruppen.no - update - updatedocumentation documentation

Seeking opportunities, adding value A til Å - www.atilaa.no

ContactSenior Seniorsubsea subseaengineer engineerRonald RonaldReksten Rekstenat:at: Contact ronald.reksten@inc.sf.no, tlf.+47 +475757747456567272 NYTT FRA INC GRUPPEN ronald.reksten@inc.sf.no, tlf. Contact ContactSenior Seniorsubsea subseaengineer engineerRonald RonaldReksten Rekstenat:at:

21

www.incgruppen.no


Fra Florø til Smørbukk - Det er ekstremt strenge krav til sveising og sveiseoppfølging på subseautstyr, forteller Ole Anders Smørdal, og viser fram plettene som Westcon Florø produserer i nært samarbeid med WIS Installasjon. Jørgen Agledal og Even Wiik i WISI er glade for at de kan bidra med kompetent personell på rørsveisingen, og ønsker flere slike samarbeidsprosjekt velkommen til oljebyen Florø. De smørgule konstruksjonene som lyser mot en i hallen på verftet skal ned på havsens bunn på Smørbukk Sør - som er en del av Åsgard-feltet. For FMC som bestiller og Statoil som er sluttkunde er dette et pionerprosjekt også, fordi feltet har så spesielle og vanskelige bunnforhold. For Westcon Florø og WISI er det et stort prestisjeprosjekt, som de håper kan danne grunnlaget for tilsvarende oppdrag. Store mengder papirarbeid - Det er stor forskjell på dette arbeidet og vanlig skipsbygging, er de tre karene enige om, og forteller at det ligger et stort dokumentasjonsarbeid bak. Alle sveiser og annet arbeid skal nøye loggføres og dokumenteres. – Hver sveis lager en hel bunke med papir, smiler Smørdal, som er prosjektleder. Arbeidet med subseaplettene startet i april og skal skipes ut fra Florø rundt 1. juli. Før den tid skal to og to av unitene kobles sammen med rør på hele 26 meters lengde – slik at det blir store dimensjoner som går fra Westcon Florø til Smørbukk. Samarbeid og kvalitet - Det er viktig å spille på lag og utnytte spisskompetansen, for å få slike oppdrag, sier Jørgen Agledal, som håper på et permanent samarbeid med Westcon Florø.

SUBSEAPLETTENE som blir produsert av WIS Installasjon og Westcon Florø er eksempel på gode samarbeidsprosjekt som vi gjerne vil ha flere av i Florø, forteller Jørgen Agledal, Ole Anders Smørdal og Even Wiik.

– Westcon har gode fasiliteter og vi har god rørlegger- og sveisekompetanse. Selv om konstruksjonene ser forholdsvis enkle ut,

er det sveiseteknisk og produksjonsteknisk komplisert arbeid. Skal Florø og regionen klare å konkurrere om slike oppdrag krever

LWTC Running Tool

Engineering, Design, Calculations for Light Weight Tree Cap Running Tool (LWTCRT) Status modell pr. 30.01.2014.

Status model pr. 2014-01-30

Client: Statoil Petroleum AS Location:

Florø

Year awarded: 2013 Completed: 2014

Contact: Process Owner Subsea Ronald Reksten or Subsea Engineer Vegard L. Næss

P.O. Box 283 N-6902 FLORØ, Norway Phone: +47 5774 5600 Manager Lars Holmqvist - e-mail: lars.holmqvist@incgruppen.no Internet: www.incgruppen.no

Seeking opportunities, adding value A til Å - www.atilaa.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

22

www.incgruppen.no


det samarbeid, og vi må vise at vi klarer å levere god kvalitet til rett tid. WISI har hatt et arbeidslag på opp til 7 mann på dette subseaprosjektet denne våren, og Even Wiik forteller at dette er håndplukkede sveisere og rørleggere. - Subseamarkedet er i sterk vekst her i landet, og dette er lærerike jobber som vi har tro på skal bane vei for nye oppdrag.

Mange småjobber på WIS-verkstedet

Smørbukk Sør

Det har vært en utfordring å få nok arbeid på verkstedet denne vinteren og våren, forteller verkstedleder Arne Sørheim. - Vi har hatt en god del småjobber, men har for første gang på svært mange år måtte permittere arbeidsfolk. Heldigvis har vi nye oppgaver i kikkerten.

• Oljefelt 8 km sørvest for Åsgard A i Norskehavet. • Funnet i 1985, men er blitt sett på som et vanskelig reservoar. • Inneholder 16,5 millioner fat med utvinnbare reserver. • Operatøren Statoil vil benytte ny teknologi og eksisterende infrastruktur. • Start boreoperasjonene januar 2015, produksjonsstart september 2015. • FMC Technologies leverer subsea-utstyr til prosjektet.

Inne i verkstedhallen ligger det store mengder med rør som skal perforeres, før de skal sendes ut i havet. Dette er en jobb vi gjør for ITM forteller Sørheim. Flytebryggene som tar stor plass i hallen, er også kategorisert under småjobber. Disse skal fiksest og vedlikeholdes før båtsesongen setter inn for fullt. Sikkerhet og vedlikehold Sørheim forteller at verkstedet jobber en del med beskyttelse og sikkerhetsutstyr for oljebasen. – Vi har laget beskyttelsesbur for bruk om bord i rørfar-

tøy ved lossing for å beskytte personell mot eventuelle fallende gjenstander. Vi skal også lage beskyttelsesbur som skal opp ved tilkoblingspunkteten til det nye skjulte bulkanlegget på kai B, C og F. Dette blir nesten som små hus i stål, som skal beskytte og hindre lekkasje fra bulkanlegget. I tillegg utfører vi diverse vedlikeholdsarbeid på Fjord Base, som vedlikehold av sikringsgjerder, vedlikehold av bygg, montering og vedlikehold av diverse rørsystemer, samt sjøsikring og annet arbeid på fartøy som ankommer Fjord Base.

Illustrasjon: Statoil

Offshore Maintenance Client • Aibel • Aker Kvæerner • Aker Solutions • GDF Suez

Employees

Location • Visund • Statfjord • Gullfaks • Snorre • Troll • Veslefrikk • Njord • Statfjord • Ula • Sleipner • Valhall • Oseberg • Draugen • Ekofisk • Gjøa • Norne • Kvitebjørn

Project managers

2

Project engineers

2

Mechanic engineers

2

Test enginneers

1

Commission engineer 1 Welding engineer

1

Welding coordinator

1

Technicians 2 Supervisors 25 Pipefitters 180 Instrument fitters

8

Welders Steelworkers

REFERANCE LIST • Fabrication and installation of hydraulic pipe systems • Fabrication and modification of steel structures • Mechanical installation and modification • Subsea equipment maintenance • Preventive maintenance • Mobilization and seafastening activities • Demobilization activities • Overhaul activities

20

• Procurement and material supply

20

• Testing and inspection

Mechanics 20

• Commissioning

NDE inspectors

• Technical support

2

TOTAL 287

Pipefitting, mechanic, welding, steel work, instrument tube fitting

Brandsøysundet 29, 6900 Florø, Norway Telephone: +47 5775 2700 E-mail: jorgen.agledal@incgruppen.no www.incgruppen.no

Seeking opportunities, adding value A til Å - www.atilaa.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

23

www.incgruppen.no


Seeking opportunities - adding value

Lokal drivkraft

INC Gruppen (The INC Group) is concerned with creating activity in the local community. Our companies have developed into a large group with more than 700 employees, and is an important part of industry in Flora municipality. INC Gruppen has operations in the oil and gas sector, technical services, property development, aquaculture and industrial maintenance.

Local activity

www.incgruppen.no Parent Company INC Invest Oil and Gas Saga Fjordbase Technical Services INC Engineering NBN Elektro Norsk Contracting Partner Norwegian Marine WIS Gruppen WIS VVS Miljø

© A til Å Grafisk Design og Media - www. atilaa.no

Real Estate Fjord Base Aquaculture Havlandet Havbruk Havlandet Forskningslaboratorium Havlandet Marin Yngel Maintenance INC Vedlikehold

INC Gruppen NO-6900 Florø, Norway Phone 57 75 18 00 kontakt@incgruppen.no

Profile for A til Å Grafisk Design og Media

INC Nytt  

Nytt fra INC Gruppen. ONS-utgave 2014.

INC Nytt  

Nytt fra INC Gruppen. ONS-utgave 2014.

Profile for atilaa