a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Nytt fra INC Gruppen

www.incgruppen.no Nr. 2 – 2013

FOTO: HARALD M. VALDERHAUG

God Jul og Godt Nytt År

7 Basens tøffeste

13 Baseprofilen P.O. Box 6 – N-6901 Florø, Norway Phone: +47 57751800 Fax: +47 57751801

Se og bli sett


ADM. DIREKTØR GEIR JOHANNESSEN

Ingen avklaring før jul I bystyrets møte nå i desember, ble det ikke gjort vedtak om reguleringsplan som gir Fjord Base muligheter til å utvide sine arealer. Vi må fremdeles avvise selskaper som ønsker etablering på basen eller gjennomføre sin prosjekter på Fjord Base.

Gi industrien fornuftige og gode rammebetingelser som sikrer opprettholdelse av verdiskaping og arbeidsplasser.

Arbeidsplasser går tapt og langsiktig satsing stopper opp. Vi møtes også av store protester fra samfunnet rundt oss. Det virker som om deler av befolkningen ikke ser sammenhengen mellom gode rammebetingelser for industrien og verdiskaping i fylket og Flora kommune. Negativ vekst skaper fraflytting og nedbygging av servicetilbud i kommunen. Dette er kjent fra liknende forhold i andre utsatte kommuner. Våre konkurrenter tar imot all dra hjelp de kan få fra manglende beslutninger i kommunen. Gi industrien fornuftige og gode rammebetingelser som sikrer opprettholdelse av verdiskaping og arbeidsplasser. Statoil sin beslutning om endring av forsyningsmønster i Nordsjøen vil føre til store endringer i dagens struktur på Fjord Base. Når beslutningen blir gjennomført, vil det bli betydelig mindre aktivitet på Fjord Base innen forsyning av driftsmateriell og annet til andre installasjoner enn Snorre og Visund. For flere bedrifter i kommunen vil dette få store konsekvenser. Tapt verdiskaping fører til tap av arbeidsplasser og tapte skatteinntekter for kommunen. Mange familier vil bli berørt av omleggingen.Det arbeides med å finne alternativ aktivitet (Rør/OCTG, Subsea etc.) som vil kunne erstatte bortfallet.

FOTO: HARALD M. VALDERHAUG

Investeringer som allerede er foretatt av ulike bedrifter på Fjord Base, må nå gjøres i tillegg på Mongstad. Man kan undres om dette er samfunnsøkonomisk riktig. Flere investeringer på Fjord Base er satt på hold inntil alle virkninger av omleggingen er kjent. INC konsernet har i 2013 investert ca 70 millioner kroner i anlegg og utstyr. Etterspørsel av arealer på Fjord Base er fremdeles stor, spesielt utendørs lagerareal. For Saga Fjord Base har aktiviteten vært stor, spesielt har mange boreoperasjoner hatt Fjord Base som forsyningsutgangspunkt.

Tampenområdet er Florø sitt naturlige aktivitetsområde innen oljenæringen.

Innen vedlikehold har man god aktivitet og på Island er aktiviteten økende.

Her må bedriftene vise sine fordeler slik at drift og utbygging av installasjoner på dette området viser igjen i regionen.

Nytt og tyngre utstyr på Fjord Base vil gi vedlikehold verkstedet krevende oppgaver.

Statoil vil fortsatt være den betydligste aktøren på Fjord Base og vi ser fram til et godt samarbeid videre.

For våre tekniske fag har flere av bedriftene hatt et godt år. Innen dette området blir man stadig utfordret av billig utenlandsk arbeidskraft.

I Norge har torskeproduksjonen blitt satt kraftig tilbake. Avvikling av flere selskaper innen torskeoppdrett har ført til av etterspørselen etter torskeyngel har stoppet opp. Dette vil føre til store endringer for gruppens videre satsing innen dette området. 2013 har for gruppens bedrifter vært et godt år og vi har hatt en vekst i forhold til 2012 på ca 3,5 %. Vi forventer også en vekst i 2014, med høy aktivitet og mange spennende oppgaver for våre ansatte. Et betydelig arbeid er nedlagt innen HMS/KS og et sterkt fokus innen dette området fra alle ansatte og fra våre kunder, bidrar til å sikre personell og utstyr og gir oss et godt arbeidsmiljø. Så vil jeg ønske kollegaer med familie, beboere i Florø og Bremanger, kunder og leverandører en riktig god jul og et godt nytt år. Geir Johannessen Adm. direktør

Ansvarlig utgiver: INC Gruppen i samarbeid med A til Å Grafisk Design og Media Redaksjon: Geir Johannessen, Roald Førde og Roald Leivestad, INC Gruppen og Anita Øygard, A til Å Tekst og foto: Anita Øygard, A til Å · Grafisk utforming og design: Trond Sagen, A til Å Trykk: Natvik · Opplag: 7.500. Redaksjonen avsluttet 12. desember 2013. INC Gruppen · Postboks 6 · 6901 Florø · Tlf. 57 75 18 00 · www.incgruppen.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

2

www.incgruppen.no


Base

Base

OLJEGODS FRA LAND TIL SJØ – FRA BASE TIL BASE I dag blir det meste av oljegodset transportert på Vestlandsveier, der kapasitet og standard er langt i fra optimale. Baseleder Leif A. Stavøstrand forteller om et miljøpolitisk riktig prosjekt som skal flytte godset over fra vei til sjø. - Målet for prosjektet som har fått navnet «Base2Base» er å sette opp en LNG ferje, som skal gå i fast rute mellom basene, fra Risavika utenfor Stavanger til CCB på Ågotnes utenfor Bergen, videre til Mongstad og Fjord Base i Florø. I første omgang blir det nok satt opp en konvensjonell båt, men miljøgevinsten vil øke betydelig med en fremtidig gassferje. 1. fase er en rute fra Risavika til CCB og Fjord Base. Samhandling avgjørende Statoil - som er den største godseieren - og prosjektgruppen som jobber med dette ønsker å få disse planene på rett kjøl, slik at det kan starte opp 1. kvartal i 2014. I dag er det Bring som frakter det meste av godset, og derfor må det gå ut et anbud via dem. Det er en utfordring at det er så mange aktører inne i bildet, forteller Stavøstrand, som representerer Saga Fjordbase i prosjektgruppen. Godseiere, transportører, basene og ekspeditørene må jobbe sammen for å få organisasjonen, datasystemet og båten på plass. Miljøgevinst I dag går det daglig rundt 100 trailere mellom basene, og om en klarer å halvere dette er miljøgevinsten stor. Redusert tungtrans-

LEIF STAVØSTRAND er Saga Fjordbase sin representant i prosjektet Base2Base. Saga Fjordbase har 10% eierskap i Base2Base-prosjektet.

Florø - Stavanger - Base2Base er utrolig spennende i forhold til «Johan Sverdrup» feltet. Dette er en kjempeutbygging i størrelsesorden opp mot nivået på de tre store – Statfjord, Gullfaks og Ekofisk. Når forskalingsrøyr skal fraktes fra Florø til Stavanger har Statoil tre mulige løsninger, sier Stavøstrand. De kan gå for base til base, biltransport eller egne fartøyer. Med Base2Base vil denne transporten bli mye mer effektiv enn i dag. Han ser for seg at hele bukkesett med rør kan kjøres rett om bord i en stor ferje, og så trilles rett av i Stavanger. – Florø har en meget konkurransedyktig havn, med tanke på rørtransport. Når rundt 200 brønner skal fylles med 3000 meter rør hver, snakker vi om et stort transportbehov. Med store kvanta øker også den økonomiske gevinsten ved å flytte transporten fra sjø til land.

port på veiene vil gi et bedre trafikkbilde med færre ulykker, mindre veislitasje og reduserte utslipp. Et argument som er brukt i denne sammenhengen er; at det ligger 216 skoler og barnehager, nærmer E39 enn 200 meter, på strekningen Tananger–Mongstad. Transportåren går gjennom mange tettbygde strøk, og transportbehovet vil øke etter som leteaktiviteten øker og trekker lenger nordover.

Regjeringens nærskipsfartstrategi Regjeringen Stoltenberg har i sin strategi for økt nærskipsfart (2. september 2013) satt av 3 milliarder kroner i NTP 2014-2023 til tiltak som kan bidra til overføring av gods fra vei til sjø. Nærskipsfartsstrategien omfatter sjøtransport mellom havner i Norge, og mellom havner i Norge og havner i Europa. Utdrag fra strategiplanen Mer gods på sjø 2.9.2013 «Sjøveien ligger der ferdig saltet og ferdig brøytet. Den kan tilby trygg og effektiv transport av store mengder gods, og med klare miljøgevinster. I årene fremover vil godsmengdene øke. Regjeringen ønsker at mer gods skal gå sjøveien, og har derfor i Nasjonal transportplan 2014 2023 varslet en satsing på nærskipsfart.» «I transportkorridoren langs vestlandskysten (spesielt på E39) fraktesdet varer til, fra og mellom offshorebasene langs kysten. Risavika havn ved Stavanger er navet for transport til oljebasene langs kysten, og voNYTT FRA INC GRUPPEN

lumene er økende. At aktiviteten på sokkelen flytter seg nordover, mens industrien ikke følger etter, er medvirkende faktorer til å øke transportbehovet. Det er særlig tidsaspektet, både hastighet og punktlighet, som gjør at veitransport velges framfor sjøtransport.» «For å nå målene i NTP om et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport, vil regjeringen blant annet legge til rette for overføring av gods fra vei til sjø. Godstransportbehovet er ventet å øke i årene fremover og det er et mål at en vesentlig del av denne veksten tas med sjøtransport.» 3

«Havnesamarbeid må stimuleres for at anleggene skal drives og utvikles til en effektiv og rasjonell infrastruktur. Havnesamarbeid kan bidra til at godsstrømmene konsentreres innenfor ulike regioner, og at det gjennom regionale samarbeid kan bygges opp konkurransedyktige logistikknutepunkt. Det er ingen formelle hindringer for å etablere slike havneregioner, heller ikke på tvers av fylkesgrenser.» www.incgruppen.no


LARS HOLMQVIST ble importert til Florø da Hilde Eliassen ville hjem for å gå inn i familiebedriften i Strandgata.

Til Florø for klær og olje Strandgata og Fjord Base førte familien fra Oslo til Florø. Lars Holmqvist forstod at samboer Hilde Eliassen ville hjem til Florø, for å drive familiebedriften i Strandgata. Løsningen for den svenske barnefaren og maskiningeniøren var å få seg jobb i oljebyen. - Jeg kom til Norge allerede i 1998, og jobbet som prosjektleder i flyelektronikkbransjen. De siste 10 årene har Holmqvist jobbet for Aker Subsea, med prosjekt som har ført han verden rundt - Oslo, Houston, Kuala Lumpur... og nå altså Florø og Saga Fjord Base.

... jeg er heldig som er på en arbeidsplass der spennende utfordringer står i kø ... Svenskeimport Lederen for den tekniske avdelingen på Saga Fjordbase kommer selv fra Lysekil, som han mener er en blåkopi av Florø. Den svenske småbyen på vestkysten har sitt opphav fra sildetiden, er avhengig av en stor oljebasert bedrift og har like mye NYTT FRA INC GRUPPEN

- VI MÅ GRIPE MULIGHETENE, sier Lars Holmqvist som ser optimistisk på framtida til Fjord Base og familielivet i Florø. 4

www.incgruppen.no


... å flytte hjem til en småby på Vestlandet, betyr ikke nødvendigvis at en roer ned ...

vind som Florø. - Vi mangler bare regnet, smiler Holmqvist. - Jeg har på en måte flyttet hjem jeg også, eller kanskje jeg heller kan kalles svenskeimport, flirer han. Da Lars, Hilde og vesle Felix på 18 måneder hadde bestemt at Florø var målet, la han inn en betingelse; båt og båtplass. Hilde er effektiv, og innen en måned var vilkårene i boks, sier en fornøyd hobbyfisker. Travel hverdag Å flytte hjem til en småby på Vestlandet, betyr ikke nødvendigvis at en roer ned. - Vi har travle dager begge to, sier Holmqvist. - Jeg traff Hilde da vi jobbet sammen i Oslo, og ho er en stayer, som står på for å få ting gjort. Denne høsten har det vært travelt for å få nye konsepter og «Byens lille butikksenter» på plass i Strandgata. For Lars har det også vært mye å sette seg inn i, med nytt personalansvar, drif-

ting og utvikling av organisasjonen. - Det er mye informasjon som skal fordøyes gjennom en dag, og jeg er glad for at jeg har veldig kompetente medarbeidere på laget. - Vi skal sørge for at kundene våre er fornøyde, subsea-satsingen går etter planen og i tillegg ha oversikt over alt fra små tekniske detaljer til Gud vet hva... Florø er Florø Det er et lite puslespill å få arbeid, småbarn og fritid til å gå opp. Planen er å bygge hus i Florø, men foreløpig må det vente litt. Lars Holmqvist har forstått at han er kommet inn i en familie der det ikke er likegyldig hvor en bor. Selv har han foreslått huskjøp både i Naustdal og Brandsøy, men er blitt kraftig nedstemt. - Florø er Florø, og helst skulle vi bodd i Strandgata, slår Hilde Eliassen fast som er 5. generasjons handelsdrivende. Kompromisset er en hustomt rett øst om kanalen. - Med barn nummer to på vei, og nye jobbsituasjoner, bor vi bra i Båtevika en stund til, sier en fornøyd svenske. Ser lyst på livet Lars Holmqvist setter pris på Florø sine kvaliteter, og er en over gjennomsnittet interessert sportsfisker. - Jeg er veldig glad i sjøen, og fiske er den beste avkoblingen jeg kan tenke meg. I jobbsam-

menheng ser han også lyst på tilværelsen. - Jeg er heldig som er på en arbeidsplass der spennende utfordringer står i kø. Grip mulighetene - Fjord Base har fått mye virksomhet fra Statoil så langt, og har proaktive eiere som er opptatt av lokal utvikling. Nå må vi ha fokus på å se etter, og utvikle de nye mulighetene. Vi må se på behovene til våre kunder og tilpasse tjenestene våre deretter. Endringer betyr ikke alltid krise, sier Holmqvist, og tar fram slagordet til INC gruppen; ”Vi griper muligheter og skaper verdier”. - Vi må smi mens jernet er varmt, bygge ut basen og gripe de sjansene vi har. Om vi graver oss ned i det negative blir resultatet negativt, avslutter lederen for tekniske tjenester, som ser optimistisk på framtiden for oljebyen, Strandgata og for en integrert svenske.

... Fjord Base har positive eiere som opptatt av lokal utvikling ...

Vi har lang erfaring med prosjektering og utførelse av alle typer installasjoner, elektro, UPS, nødstrømsaggregat, tele/data, brannalarm, nødlys, adgangskontroll, innbruddsalarm, IPS-anlegg, antenneanlegg, SD-anlegg og automasjon. Vi leverer og utfører service på varmepumper og ventilasjon.

Tar ansvar for din sikkerhet NBN Elektro holder til i eget bygg på Evja i Florø, og har et stort lager og et rikt utstyrt verksted som gjør oss i stand til å håndtere de fleste situasjoner på kort varsel. På Hauge i ytre Bremanger har vi butikk med salg av hvite- og brunevarer og et lager med installasjonsmateriell. Vi har kontor på Fjord Base for å kunne tilby høyest mulig servicenivå til oljeindustrien.

Markegata 63A, Postboks 3, 6901 Florø Telefon: 57752800 E-post: anders.nodseth@incgruppen.no www.incgruppen.no

NBN har i dag 50 ansatte og en omsetning på nærmere 50 millioner. Dette gjør oss til en av fylkets største installasjonsbedrifter.

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no - Foto Oskar Andersen, Roger Anzjøn

NYTT FRA INC GRUPPEN

5

www.incgruppen.no


WIS VVS MILJØ

Satser på kvalitet og kompetanse - Det er kjekt å være ferdig med Mesterbrevet, og det har vært en veldig lærerik prosess, sier Bjarte Steinhovden i WIS VVS. Han legger vekt på at kompetanseutvikling er et av de viktigste satsingsområdene i firmaet. Vi er aktive både innenfor og utenfor basen, og kravet til kvalitet og kompetanse er mer og mer avgjørende for å få tak i nye oppdrag. Mesterbrevet er en viktig dokumentasjon på faglig ledelsekompetanse, og er avgjørende for å få «sentral godkjenning» på plass. Når jobber skal tildeles er sentral godkjenning avgjørende. Statusen må opp - Jeg tror det må gjøres et stort løft for å få opp statusen til rørleggeryrket, sier Steinhovden. - Det er et allsidig yrke, der en får jobbe inne og ute, og kommer bort i både reint og skittent arbeid. De som velger rørleggeryrket er garantert et svært allsidig arbeid. Tenk bare på hvor mange steder en trenger rørlegger; store og små bygg, gater, kaier, industri, båter... Her er det uendelig av muligheter, reklamerer rørleggermesteren. Trenger mer folk - Det er for få søkere til rørleggerutdanningen, og etter min mening bør studieretningen markedsføres mye bedre. Som fagutdannet rørlegger kan en dessuten velge mange veier videre, som for eksempel rørleggermester eller ingeniør. For tiden er vi 9 ansatte, inklusiv 2 lærlinger i WIS VVS. Bjarte Steinhovden håper å ha 11 personer på lønningslisten før nyttår.

NYTT FRA INC GRUPPEN

BJARTE STEINHOVDEN har vært gjennom en lærerik periode for å bli rørleggermester. – Det er viktig at firmaet kan profilere seg som en kvalitetsleverandør.

MESTERREGISTERET Norge har drøyt 18.000 godkjente, aktive mestere over hele landet som er samlet i Mesterregisteret, med kontaktinfo og firmatilknytninger. Mesterregisteret er det eneste nettsted hvor aktive mestere finnes til enhver tid. Finner du din mester der har du en forsikring om at vedkommende er en godkjent, aktiv mester. Eller at firmaet er godkjent som mesterbedrift. Bare godkjente mestere er å finne i registeret. Unntaket er de få som har reservert seg mot eksponering i registeret. Aktive mestere kan benytte mestermerket i markedsføringen.

6

www.incgruppen.no


W. GIERTSEN SERVICES

Basens tøffeste – med stålkontroll på wirene

Her er det stål i bein og armer som gjelder. Inne i en hall på hele 400 m2 står tre unge karer og jobber med tjukke stålwire så både stålkordelene og musklene står i spenn. Atle Jarl Trettevik er avdelingsleder på den snart 1 år gamle Florøavdelingen til W. Giertsen services.

DANIEL TRETTEVIK kapper wiren i nøyaktig rett lengde.

Trettevik kan stolt vise fram en lys og varm hall, der tre unge menn jobber hardt for at andre bedrifter på basen skal få tilgang på solide casingstropper. Wirestroppene er solide saker, og arbeidsstokken på 3 produserer inntil 200 stropper for dagen. - Her krevst det både styrke og god teknikk, forteller Trettevik, og lener seg mot store tromler med stålwire, som skal omgjøres til hundrevis av solide stropper. - Det sies at dette er et av de fysisk tøffeste jobbene som blir utført her på basen. Casingstropper til rørhåndtering - Det trengs to slike stropper til hvert løft av casingrør, og vi forsyner alle bedriftene på basen som driver med slik håndtering, forteller Trettevik. - Løft er kanskje en av de største risikofaktorene her på basen, og W.Giertsen produserer selvsagt alt innenfor de strengeste kvalitetskrav. Wire i vekst Rørhåndteringen på basen vokser som kjent, noe som betyr økende behov for

NYTT FRA INC GRUPPEN

TOMMY HOPKINSON tar seg av presslåsingen.

løfteredskap. W. Giertsen har gått fra 1 til 4 ansatte på under et år, og vi har ambisjoner om å vokse videre. Vi har areal og vi vet at etterspørselen vil stige både innenfor og utenfor basen, smiler en fornøyd avdelingsleder og selger. Etter nyttår vil det også bli produsert sammensatte løfteredskap av ståltau i dimensjoner opp til 34 mm. Fakta om W. Giertsen Services •

Bergensfirmaet W. Giertsen Services etablert på Fjord Base januar 2013

Spesialister på produksjon og salg av løfteutstyr

Fra 1 til 4 ansatte i 2013

400 m2 oppvarmet hall og kontor

300 m2 uteareal

Lager med fiberstropper, lastesikringer, kjettingtaljer, jekketaljer, løpekatter, kasteblokker, øyebolter og sjakler

Produserer inntil 200 casingstropper pr. dag

Casingstroppene har en - Working Load Limit (WLL) på 4 tonn - Sikkerhetsfaktor på 6 - Maximum Breaking Load (MBL) på 24 tonn

7

THOMAS HANSEN trer låser inn på casingstroppene.

AVDELINGSLEDER Atle Jarl Trettevik i W. Giertsen Services har truffet blink med sine produkter på basen.

www.incgruppen.no


Bedre rustet for nye oppgaver - Vi er vandt til svinginger, og har lagt bak oss et år med veldig stor aktivitet, forteller daglig leder Knut J. Hagen i Norsk Contracting Partner. Staben på 8 mann, disponerer en blåse- og malingshall på totalt 600 m2, samt en vaskehall på 240m2. De utfører overflatebehandling av landbaserte og maritime nye konstruksjoner samt korrosjonsteknisk vedlikehold og preservering av konstruksjoner, som roterer over basen fra de ulike plattforminstallasjoner. Sertifisering er et viktig krav for å få beholde oljekundene, og det har NCP gjort noe med. - 28. oktober ble vi NS-EN ISO 9001:2008 sertifisert, forteller Hagen. Det betyr at arbeidet vårt er i overensstemmelse med gjeldende kvalitetsstandard, noe som er av avgjørende betydning i dagens konkurransesituasjon. NCP er sertifiserte for: «Utførelse av alle typer overflatebehandling samt påføring av alle typer korrosjonshindrende malings- og preserveringsprodukter innen maritim, industriell og offshore relatert virksomhet. Prosjektledelse og kvalitetsstyring.» Styrket kompetanse Produksjonsleder Eilif Bjerck og bas Thomas Nøringbø Myhre har siste året avlagt prøver og mottatt FROSIO NS 476 ”Inspektør nivå III” sertifikater. - At disse nå i tillegg kan utføre inspeksjoner av utført korrosjonsteknisk arbeid ute hos våre eksterne kunder, representerer en styrking av vår kompetanse og organisasjon, sier Knut Hagen.

KNUT J. HAGEN med bevis på at Norsk Contracting Partner er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008. En sertifisering som er viktig for å få nye og viktige oppdrag.

Vi tilbyr: • Servicerørlegging til privatmarkedet, bedriftsmarkedet og det offentlige markedet • Rehabilitering av røranlegg på eksisterende bygg • Røropplegg i større og mindre bygg • Salg av sanitærutstyr, rørdeler, beredere, baderomsmøbler osv.

Vi er på jakt etter BARSKE folk ...

Er du BARSK nok?

• Salg av varmepumper: Luft til luft, luft til vann, vann til vann • Salg, kontroll, sertifisering, og service av pulverapparat, skumapparat, CO2-apparat og brannslanger. Besøk våre internettsider:

www.wisvvs.no Postboks 44, 6901 Florø Telefon: 57751886 E-post: bjarte.steinhovden@incgruppen.no www.incgruppen.no

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

8

www.incgruppen.no


Ryddejobb gjør jobben lettere OCTG har sortert og flyttet hele pup joint lageret til Statoil denne høsten. Materialforvalter og verneombud Stein Kristian Vallestad forteller at det har vært et omfattende arbeid, med et resultat som alle er fornøyde med. – Vi har samme varelageret som før, men mye mer strukturert og oversiktlig når rørene er sortert etter type, dimensjon og lengde. Teamet har stått på i ukesvis for å lande dette omfattende prosjektet. 2 trucker og 7-10 personer har deltatt for å flytte og sortere alle pup jointene, det vil si korte rør på under 6 meter. De som ikke har vært direkte knyttet til prosjektet har gjort en formidabel innsats, for at aktiviteten skulle gå mest mulig knirkefritt, forteller Vallestad. Etter Statoils ønsker Stein Kristian Vallestad viser rundt på rørlageret, der all de korte rørene ligger sirlig og samlet i nye rørkrybber. – Det er Statoil som eier rørlageret og har bestilt dette arbeidet. For oss som driver innlegg og uttak blir det mye mer rasjonelt slik det er nå, så dette er en fordel for alle. Nye rørkrybber – I OCTG er vi ekstra glade for at ryddejobben er gjort før vinteren og snøen kommer. I vinter slipper vi problemet med at enkelte rør ligger nedsnødd rett på bakken. Statoil ville ha nye krybber på hele pup joint lageret, slik at alt kom opp fra bakken. De nye rørkrybbene som WIS har laget er veldig gode å jobbe med, forteller en fornøyd materialforvalter.

MATERIALFORVALTER OG VERNEOMBUD i OCTG Stein Vallestad er godt fornøyd med at ryddejobben er unnagjort før snøen kommer.

ALLE PUP JOINT røra på basen er flytta på, sortert og plassert i nye krybber.

NYTT FRA INC GRUPPEN

9

www.incgruppen.no


WIS VVS MILJØ

Kan bli rør på nett

på basen

Etter at grossisten Ahlsell la ned sitt lager på Evja i Florø, har WIS VVS bygd opp sitt eget lager på Fjord Base.

1. Hva er din jobb på basen? 2. Hvor lenge har du jobbet her? 3. Hva tror du om oljeframtida til basen og Florø?

Dette er et kommisjonslager for Ahlsell, med cirka 1000 varelinjer. Etter et års drift er vi godt fornøyde, sier lagerog logistikkansvarlig Ernst Kvellestad. - Her har vi alt for å holde i gang den daglige driften, og Ahlsell skaffer oss rask supplering når det trengs. Markedet er i stadig endring, så det er ikke umulig at rørleggerlageret også blir nettbutikk til neste år, forteller avdelingsleder i WIS VVS Miljø, Bjarte Steinhovden.

BETTINA RAMSDAL kantinemedarbeider Bistro To kokker

LAGER- OG LOGISTIKKANSVARLIG Ernst Kvellestad kan slå fast at det et år gamle lokale rørleggerlageret har vært en suksess. Nå er WIS VVS snart klar for nettbutikk.

1.

Jeg jobber for Bistro To kokker i kantina til INC. Her er jeg med og lager mat til 160 personer hver dag. Vi serverer både varm og kald mat.

2.

Jeg har jobbet her i 3 år. Det er det mye liv og latter her og en kjekk gjeng å jobbe i lag med og kjekke folk å lage mat til.

3.

Jeg håper at det går bra med basen, for her vil jeg gjerne fortsette å jobbe.

Ny personalkonsulent på engasjement

TOR-INGE SOLHEIM Driftsleder, Ramco Florø 1.

Som driftlsleder har jeg ansvar for personell, driften i fabrikken og det tekniske ansvaret for driften. Ramco driver med overflatebehandling av rør i den ene avdelingen og inspeksjon av tubing og casing i den andre avdelingen.

2.

Jeg har vært litt til og fra, men til sammen har jeg vært her i 17 år. I starten på vedlikehold, og som driftsleder fra 2008.

3.

Det er en spennende tid nå, men jeg er optimist og håper og tror at ting går i orden, og at basen er liv laga i lang tid framover.

GRETHE LANGØ Transportkoordinator og befrakter i Panalpina

GRETHE BRÜGGER OLSEN er engasjert av Adecco som personalkonsulent hos West Industri Service, og håper på sikt å bli en del av den faste staben.

Som personalkonsulent hos West Industri Service har Grethe Brügger Olsen ansvar for alt skriftlig arbeid rundt sykefravær, permitteringer, oppsigelser, inn- og utmeldinger av OTP (obligatorisk tjenestepensjon), Aa- registeret (arbeidstakerog arbeidsgiverregisteret) og korrespondanse med ansatte, i tillegg til sentralbord. - Det er mye å ta fatt i, men det er en veldig hyggelig arbeidsplass, forteller Brügger Olsen. Her er det mye latter og godt humør, så her blir jeg gjerne også etter prøvetiden, smiler Grethe blidt. Ho har bakgrunn fra økonomi og personalarbeid og er for tiden inne på et 6 måneders engasjement via bemanningsselskapet Adecco. - Om vi i WIS og Grethe er fornøyd når engasjementet er over om ca 4 måneder, blir ho en del av den faste staben her i administrasjonen, forteller Jørgen Agledal.

NYTT FRA INC GRUPPEN

10

1.

Ansvaret mitt er å koordinere transporten som går på våre bilder mellom basene i Stavanger, Bergen, Florø og Kristiansand. Jeg koordinerer alt som går ut fra Florø, og lager tollpass og sørger for at bilene alltid har last og at ting kommer fram til rett plass til rett tid.

2.

Firmaet kom til basen våren 2012, men jeg startet her i oktober i år. Jeg er eneste ansatte her, men har mye kontakt med sjåførene og ansatte på Saga Fjordbase.

3.

Det er utrolig spennende nå, og jeg håper på «go» for utbygging. Jeg tror næringslivet klarer å skape en bærekraftig utvikling her på basen.

www.incgruppen.no


- Her stortrives jeg fremdeles etter 27 år, forteller Nora Norstrand Løken, og viser vei inn på et stort, trivelig og ryddig kontor. Både dama og kontoret signaliserer effektivitet, og det er nok en viktig forklaring på hvorfor Nora har vært på basen like lenge som basen har vært i Florø. Ho mottok nylig gullklokke for lang og tro tjeneste.

Fra kontoret sitt har Nora en fantastisk utsikt, med Likkje Batalden som det beste punktet å hvile blikket på. Det var der ute og senere på Fanøy at sekretæren trådde sine barnesko. Nå er det hytte og familiesamlinger som trekker Nora vestover i havet. Ansatte nummer 3 Etter videregående skole, noen år som kjøkkenassistent på Flora aldersheim, en snartur innom Blindeforbundet og noen måneder på Bergen sekretærskole, fant jenta fra Batalden sin plass som en av de tre første ansatte i Fjord Base AS. - Det har skjedd utrolig mye siden januar 1986, slår Nora fast. Baseområdet har vokst enormt, og hva hadde Florø vært uten alle disse arbeidsplassene, undrer Nora seg.

NYTT FRA INC GRUPPEN

11

Bla

om

Poteta på basen - Hva jeg gjør her? Poteta kan som kjent brukes til alt, og litt slik er det å være administrasjonsansvarlig i Saga Fjordbase. Ansvarsområdet til Nora har forandret seg underveis. Fra starten av var det mer reine sekretærtjenester, etter hvert har oppgavene vokst, det har også antall ansatte. Fra den spede starten med 3 ansatte i 1986, til rundt 35 ut på slutten av 90tallet og til 130 i dag.

www.incgruppen.no


ANSATTE NUMMER 3: Fra kontoret sitt har Nora en fantastisk utsikt, med Litle Batalden som det beste punktet å hvile blikket på. Det var der ute og senere på Fanøy at sekretæren trådde sine barnesko. Nå er det hytte og familiesamlinger som trekker Nora vestover i havet.

Knirkefritt maskineri Nora Norstrand Løken er ofte i kulissene der det skjer, med ansvar for sekretærtjenestene, renhold og kantine. I dag er tittelen fagansvarlig for kontorstøtte, men tittel er ikke så viktig i følge Nora. - Det viktigste er at maskineriet går rundt, og at hverdagen går best mulig for de som er på kontorene her. Trenger noen i ledelsen sekretær, skal Saga Fjordbase ha et arrangement eller det skal avholdes styremøte, så har Nora en finger med i spillet. Dersom noen av de to som har ansvaret for resepsjonen er forhindret, så er sjansen stor for at det er Nora sitt blide fjes som møter deg når du entrer INC sitt administrasjonsbygg. Ta vare på arbeidsplassene Nora er glad i arbeidsplassen sin og forteller med stort engasjement om et godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsdager. Her er det aldri kjedelig. Det er nok en viktig grunn til at vi etter hvert har en ganske høy gjennomsnittsalder, smiler Nora - som nylig feira 50-årsdagen sin på bua på Likkje Batalden. - Det er viktig å ta vare på de arbeidsplassene vi har her i Florø, og helst skape flere. Jeg håper at basen vil fortsette sin gode utvikling. Viss ikke vil Florø forvitre. Fin natur ikke nok Nora er sosial og setter stor pris på å være i lag med venner og familie, samtidig som ho nyter stillheten og roen på hytta uten innlagt vann og strøm vest i NYTT FRA INC GRUPPEN

havet. - Men, vi kan ikke leve av stillhet og fin natur. Ungdommene som vokser opp i dag må prøve å forstå hvorfor de har det så godt. Levende samfunn krever levende arbeidsplasser, er Nora sitt klare budskap. - Viss ikke blir Florø og omland bare et ferieparadis, og det er ingen tjente med. Skal byen leve og folk ha det godt her, må bedriftene ha levelige vilkår. Arbeid er det viktigste vi har, sier dama som har passert 27 år på samme arbeidsplass, for oljenæringa i kystbyen.

Faksimile fra Firdaposten 16. januar 1986 med bilde av de tre første ansatte i Fjord Base – Nora Norstrand Løken, Agnar Strømsnes og Einar Nødset. 12

www.incgruppen.no


JAN SØRGULEN er blitt bevist på hva som må til for at han skal bli sett når han kjører til og fra jobb på moped. Det nye regntøyet viser godt i vintermørket.

- Vi bryr oss om hverandre, sier baseansvarlig Asle Skaanevik i Swire Oilfield Services i Florø. - Det er viktig å ta vare på alle, både på vår arbeidsplass, de rundt oss og de som kommer innom oss. Vi har ingen å miste. Derfor har vi fokus på refleksbruk og det å være synlig i vintermørket. - Vi har lett for å tro at om vi bare skal gå et kort stykke, så det er ikke så farlig. Som gående ser vi godt, og da tror vi at bilistene ser oss. Her på huset kom det stadig frem at folk var bekymret for Bjørn Hovland, som bor like utenfor baseporten, og som går den korte veien til og fra jobb hos Petroleum Service. Det var flere som var redde for å kjøre på han. Gjør noe med det Her er det ikke hjelp i å gå rundt å bekymre seg, sier Skaanevik. - Da gjør vi noe med det. Baseansvarlig hos Swire gikk og kjøpte en godt synlig gul jakke med refleks, og stilte opp på naboarbeidsplassen Petroleum Service og overrakte jakken til Bjørn Hovland. - Det ble veldig godt mottatt. Hovland ble nok litt overrasket, men er glad for at folk bryr seg. Nå kommer han hver dag ut av skogen og inn på den korte - men sterkt trafikkerte - veien til jobb i gul refleksjakke som er synlig på lang lei. Personlig Sikkerhets Involvering Skaanevik forteller at han har minst fire PSI samtaler (Personlig Sikkerhets Involvering) pr. måned, med sine ansatte. I den mørke årstida er det å være synlig et NYTT FRA INC GRUPPEN

viktig tema i disse samtalene. Vi har hele tiden fokus på å få folk til å tenke sikkerhet. PSI er et enkelt verktøy for å øke forståelsen for og medvirke til å forebygge uønskte hendelser i arbeidssituasjon og i dagliglivet. Det viktigste spørsmålet er «Hva kan du gjøre?» Samtalen skal være positiv og bevisstgjørende. Lys i mørkret På parkeringsplassen utenfor Swirebygget står flere mopeder oppstilt, og Jan Sørgulen er en av de ansatte som kjører moped til og fra arbeid.

Bjørn Hovland har en kort og farlig vei til jobb. Etter at Skaanevik i Swire Oilfield gjorde noe med det er Hovland blitt en godt synlig myk trafikant. 13

Skaanevik hadde lagt merke til at Sørgulen stadig kom kjørende til jobb i svarte regnklær. Selv om mopeden har lys, var sjåføren usynlig i mørkret. Sørgulen og Skaanevik hadde en PSI samtale der de diskuterte hva som måtte til for at han kunne blir bedre synlig. Det endte med at mopedisten fikk utdelt et nytt sett med selvlysende regnklær. - Det er viktig at folk blir beviste på sin egen sikkerhet sier Skaanevik, og Sørgulen forsikrer at de nye regnklærne er i flittig bruk, både på jobb og privat.

Vi har ingen å miste, sier baseleder Asle Skaanevik, som spanderte refleksjakke på Bjørn Hovland. www.incgruppen.no


Lærling med stort engasjement Vidar Senneset er 2. års mekanikerlærling hos WIS , og stortrives i jobben. Den engasjerte 19 åringen fra Bremanger har en variert arbeidsdag på Fjord Base, men ønsker seg mer utdanning før han slår seg til ro. Til sommeren er den blide lærlingen klar for fagprøve. Jeg valgt WIS, fordi en kompis av meg hospiterte her og anbefalte det, da vi gikk på Flora Videregående. Det er veldig greie folk her, og jeg får prøve meg på alt mulig. Dagene fyker av gårde, smiler han. Han legger likevel vekt på at han vil ut og ta mer utdanning på en teknisk fagskole etter fagprøven. - Så kan jeg heller komme tilbake og jobbe her. Fra gjerde til aggregat Akkurat nå er det sikringsgjerde langt vest på baseområdet som er under arbeid. Ellers har Vidar vært med på både rørarbeid, reparasjonsarbeid på pumper og en del med lift og truck. Når noe skal lages er han inne på verkstedet i Brandsøy. - For en tid tilbake var vi om bord i Rem Stadt og byttet aggregat. Han forteller engasjert om en travel, men enormt kjekk arbeidsuke. - Det er veldig spennende å være med på arbeid i båt. Og så er det OK

med litt roligere perioder med for eksempel gjerdearbeid inn i mellom, smiler han. Heier på feil fotballag På spørsmål om han er fornøyd med arbeidsgiver er svaret klokkeklart. - Det er veldig kjekke folk i administrasjonen, bare synd at de holder med feil fotballag, gliser han lurt. - Ja, bortsett fra Jørgen da, han vet hva som er rett. På fritiden er også fotball viktig forteller Vidar. Kveldene går med til trening, fotball og litt bowling - og i helgene blir det som regel litt fart også. Unggutten fra Bremanger slår fast at Florø er en bra by å være lærling i.

... det er veldig kjekke folk i administrasjonen, bare synd at de holder med feil fotballag ...

VIDAR SENNESET (19 år) fra Bremanger er lærling hos WIS, og er storfornøyd med en variert arbeidsdag på Fjord Base.

Samarbeidspartner on- og offshore WEST INDUSTRI SERVICE er en bedrift som gjennom høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere sikrer våre kunder produkt og tjenester som alltid tilfredsstiller deres krav og behov med hensyn til kvalitet, sikkerhet og leveringstid. WEST INDUSTRI SERVICE prosjekterer, prefabrikkerer og monterer komplette røranlegg, stålkonstruksjoner og mekaniske anlegg for landbasert industri, skip og offshoreindustrien. Våre stabile og dyktige medarbeidere er innstilt på å innfri våre kunders krav på et faglig høyt nivå. WEST INDUSTRI SERVICE er i samarbeid med INC Engineering AS i stand til å levere pakkeløsninger til våre kunder inneholdende konseptstudie, engineering, materialspesifikasjoner, dokumentasjon, innkjøp, prefabrikkering, montering, sluttest og igangkjøring.

Postboks 44, 6901 Florø Telefon: 57752700 E-post: jorgen.agledal@incgruppen.no www.incgruppen.no

Ressurser Verksted .......................................... 2.291 m2 Lager ................................................. 478 m2 Kontor og garderobe ............... 464 m2 Utvendig areal ............................. 1.650 m2 Traverskraner .............................. 10 t Platesaks ........................................ 16 mm Dorbøyemaskiner Laboratorium for NDT-kontroll Mobile kontor- og lagercontainere 350 medarbeidere i følgende kategorier: • Arbeidsledelse • Industrirørlegging • VVS-rørlegging • Sveising • Mekanikk • Platearbeid • Hydraulikk • Subsea Kvalitetssystem: NS ISO 9001-2008 Achilles JQS ID 25678

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

14

www.incgruppen.no


NBN - WIS SAMARBEID

Bygg og bruk på samme tid Olav Terøy har ansvar for all byggeaktivitet som WIS er engasjert i . Han forteller at de for tiden er inne i to spennende byggeprosjekt - bygg 54 på Fjord Base og SMS senteret i byen. To svært ulike bygg, med ulike utfordringer. - På SMS senteret har vi satt opp stålkonstruksjonene, som ingen ser, forklarer Terøy. - Skjelettet i bygget, som vi har satt opp, inneholder 25 tonn stål. Vi har hatt to mann på plass her i 1 måned for å bli ferdige i løpet av desember. Dette er arbeid som vi er godt kjente med, og vi kan vel si at det går på skinner.

ler, forteller Terøy . - Med nedbøren vi har hatt den siste tiden blir det mye tettearbeid. Vi har 2-3 mann på dette arbeidet, og vi regner med å holde tidsfristen som

er 1. februar. I tillegg til en ny etasje skal det bygges trapperom og heis på utsiden av bygget.

Bygg 54 utvides i høyden Bygget som Oceaneering disponerer på Fjord Base, som i utgangspunktet ser mye enklere ut, har gitt WIS flere utfordringer. - Her skal vi bygge på en ekstra etasje, samtidig som det eksisterende bygget er i bruk. Oceaneering skal helst ikke merke at vi er der. Høstregn gir ekstraarbeid Vi må ta hull i taket for å få på plass søy-

Bygg 54 og høstens nedbør har gitt WIS en del utfordringer. Olav Terøy regner med at de holder tidsfristen og blir ferdige med påbygget til 1. februar.

Flere ben å stå på - Så lenge oljeprisen holder seg ser det ikke mørkt for norsk sokkel, sier seniorrådgiver Audun Erik Sunde. For Sogn og Fjordane sin del ser han derimot en del mørke skyer, som i alle tilfelle skaper en del støy og usikkerhet. - Vår del av sokkelen er svært attraktiv, og har mange muligheter i seg. Det er trist at det største selskapet – Statoil – som har mange store felt med lang levetid i dette området ikke i større grad vil satse på å bruke de velfungerende fasilitetene som er her. Her synes det å ligge en vinn-vinn løsning helt opp i dagen, noe Statoil selv har uttrykt at de leter etter, blant annet på møtet med energi- og miljøkomitéen i april. Nye operatørselskap Framover blir det viktig å trekke til oss noen av

de selskapene med operatørstatus, som har lovende funn i nærområdet vårt. Vi må få de til å se at Florø er en god plass å drive fra. Selv om Statoil som aktør og i volum er mye større enn de aktuelle selskapene, vil nye selskap skape ny optimisme. Noe erfaringene med GDF Suez og nå også BG viser. Dynamikk med flere aktører - Miljøet blir sårbart når en aktør spiller en så avgjørende rolle, slik at det i framtiden er positivt med flere selskap. Det vil skape en annen

- VI MÅ FÅ FLERE OPERATØRSELSKAP til å etablere seg i Sogn og Fjordane. Det vil skape en annen dynamikk og et større mangfold i bransjen, sier seniorrådgiver Audun Erik Sunde.

NYTT FRA INC GRUPPEN

15

dynamikk og et større mangfold i bransjen. Sunde presiserer likevel at Statoil fremdeles er tung aktør lokalt, som vi venter vil bidra med mye positivt for oljenæringen i fylket i framover. Han trekker fram at det etter all sannsynlighet skal gjøres store investeringer på Snorre. Dette skal avgjøres i 2016. Her må miljøet følge godt med. Mange muligheter i luften Sunde nevner en rekke boringer langs kysten vår, som kan gi «fast fisk» for Florøsamfunnet; Wintershall med Skarfjell, RWE Dea med Titan, Total med Garantiana, Suncor med Beta. Både drifts- og forsyningsoppgaver til disse nye feltene kan være aktuelt i Florø. Omfanget avhenger av type utbygging, størrelsen på feltene, og om det ut i fra dette blir subseautbygging eller frittstående utbygging med plattform eller skipsløsning. – Subseastudiet og boring- og brønnteknikktilbudet i Florø er dessuten en viktig vitamininnsprøyting for oljenæringen, sier Sunde. Dette gjør oss faglig sterkere, og vil gjøre oss i stand til å takle mer utfordrende oppgaver i framtiden.

www.incgruppen.no


Rørene skal bearbeides i rørhovedstaden - Florø er rørhovedstaden i Norge, når Statoil sitt lager går fra å være et regionalt til å bli et nasjonalt logistikksenter, sier sjef for Statoil i Florø, Sigurd Øistein Døsen. - I dag har vi et rørlager der 2/3 av rørene blir klargjort før de går videre. En må jobbe inn mot å få 100 % klargjøring. På sikt blir det uten tvil vekst i bearbeiding av rør i Florø, i følge Døsen. - Alle foringsog produksjonsrør på norsk sokkel kommer i dag innom Fjord Base. Økt bearbeiding og klargjøring vil gi Florø og Sogn og Fjordane et større eierskap i norsk sokkel. Klargjøring i Florø Døsen presiserer at Fjord Base er Statoil sitt sentrallager for rør på norsk sokkel, som skal vokse og utvikle seg, og skape økt aktivitet i oljebyen. Rørene som går til Tampen, Troll og Oseberg blir i dag klargjort i Florø. Etter planen skal rørene som skipes ut fra Dusavika også i framtiden klargjøres i Florø, før de går sørover. Når rørlogistikken er på plass i sørområdene vil vi se på mulighetsområdene i nord, sier Døsen. Fra distributør til leverandør I dag kommer alle rør rett fra produsentene inn til Florø. Potensialet til vekst ligger i få den siste tredjedelen av rør bearbeidet og klargjort i her, slik at de ikke må innom andre baser på veien for klargjøring. Døsen viser til kartet og forklarer at der det med rød strek er markert distribusjon fra Florø, vil det i framtiden bety levering av klargjorte rør. Johan Sverdrup betyr mer arbeid - Spesielt med tanke på «Johan Sverdrup» vil det skje mye positivt i Florø. Feltet ligger i midtre Nordsjøen vest for Stavanger, og skal ha et tresifret tall brønner. Når alle rørene som skal dit først skal innom Florø vil det få store ringvirkninger. Det finnes allerede i dag flere serviceleverandører i Florø som gjør en god jobb med bear-

beiding og klargjøring av rør. Her kan det bli mye mer jobb, og det kan dessuten bli attraktivt for andre lignende bedrifter å etablere seg i rørhovedstaden. Grunnlaget for vekst ligger her, i kraft av at Florø er et nasjonalt satsingsområde, sier Statoilsjefen i Florø som håper på vekst i hjembyen. Fremdeles forsyningsbase og subsea For Florø og Sogn og Fjordane er det viktig å ikke glemme at Fjord Base fremdeles er en forsyningsbase og skal ha de samme subseaaktivitetene som i dag. Selv om dagens forsyningsmønster blir endret vil Florø også i framtiden forsyne Snorre, Visund, Vega, Vigdis og Tordis. – For oss i Statoil er Florø et sterkt og godt forsyningspunkt, presiserer Sigurd Øistein Døsen.

Kartet viser dagens distribusjonsløsning for OCTG knyttet til forsyning direkte til installasjon og distribusjon til andre baser, hvor klargjøring og utskipning skjer fra mottakende base. - I framtiden skal rørene leveres klargjorte fra Florø. Dette vil gi betydelig økt aktivitet på Fjord Base, sier Døsen.

SIGURD ØISTEIN DØSEN håper på vekst for de etablerte og nyetableringer av servicebedrifter som klargjør rør for Nordsjøen.

Florø må posisjonerer seg i SUBSEA - Subsea er et sterkt vekstområde, som vil få et sterkt økende behov for leverandører. Her er det viktig at bedrifter i Florø posisjonerer seg. Subseasatsingen i Norge trenger økt tilgang på fasiliteter, som lager, uteplass og ikke minst verkstedplass i tillegg til kompetanse. Sigurd Øistein Døsen i Statoil presiserer at det er viktig at Florøsamfunnet selger sin kompetanse og er proaktive. Underkapasitet - Subseasatsinga til Statoil har pekt ut CCB basen på Ågotnes til spesialbase for undervannsutstyr, men der er det underkapasitet på NYTT FRA INC GRUPPEN

gode fasiliteter og folk med rett kompetanse. På Fjord Base må bedriftene ikke sitte med lua i handa, sier Døsen. De må være søkende og selge seg inn. Florø kan tilby både plass og kompetanse, og må jobbe tett inn mot de store serviceleverandørene innen subsea, for å komme på bane. Søk mulighetene Det verste som kan skje i Florø nå, er at en blir passive. - Det er ingen kvikk fiks, sier Døsen - men i en omstillingsfase er det ekstra viktig å søke mulighetene. – Jeg tror at Maritim Forening kan spille 16

en avgjørende rolle her. Nettverket og samarbeidet her kan gjøre mange små firma sterke sammen. Studentene sikrer framtida Den nye bachelorutdanningen vil spille en viktig rolle for framtiden til Florø, tror Døsen. - For Statoil som har satset 2,5 millioner på første studieåret og ytterlige bortimot 1 million på det andre kullet, ser det som avgjørende at dette blir brukt på en god måte i Sogn og Fjordane. Subseastudiet vil bidra til en positiv videreutvikling av subseasatsingen i fylket, som vil nytte godt av lokal kompetanse. www.incgruppen.no


Tekniske installasjoner til BG bygget Kristian Hovland viser rundt i det topp moderne BG-bygget til Fjord Base. Han har vært formann for arbeidet til NBN Elektro i bygget, og har hatt en viktig finger med i spillet, sammen med Paul Børge Aase. Vi har vært 8 mann i arbeid her fra februar til ferdigstilling i 1. juli. - Installasjonene våre er ikke de mest synlige i bygget, men utgjør mye av det som gjør huset behagelig å arbeide i. NBN Elektro har levert alt av lys og lyssetting, SD-anlegg som styrer lys og varme i bygget og en reservestrømsforsyning med dieselaggregat. Den tekniske løsningen for lys og varme kan styre temperaturen i de enkelte rom med noen tastetrykk på en datamaskin. Det samme gjelder ventilasjon og luftkvalitet. - Vi har også levert et såkalt UPS-system, som sikrer avbruddsfri forsyning til datarom, forteller Hovland. For å sikre seg mot besøk av uvedkommende i bygget har NBN levert og installert kameraovervåking av uteområde i tillegg til adgangskontroll og innbruddsalarm.

KRISTIAN HOVLAND viser rundt i et lyst og trivelig nybygg, der de tekniske installasjoner er levert av NBN Elektro.

Stø kurs mot våren

GJENNOM DETTE TEKNISKE SKAPET går alt av data inn og ut til arbeidsplassene i BG bygget, forteller formann Kristian Hovland.

© ULSTEIN SKIPET ER BASERT PÅ SX121-DESIGNEN som ULSTEIN har bygd fem av tidligere. Fartøyet er spesialtilpasset Island Offshore sine ønsker og funksjonskrav. Båten er 130 meter langt og 25 meter bredt. Skipet får høyeste klasse for dynamisk posisjonering (DP3), og blir utstyrt for å kunne utføre oppdrag på installasjoner nede på 3000 meters djupne.

Even Wiik i WIS installasjon og skipsservice forteller at de har hatt høy aktivitet hos Vard verftene denne høsten. Vi er glade for at dette ser ut til å vedvare fram til sommerferien. - Hos Ulstein Verft har vi og godt med arbeid, men der er de i ferd med å avslutte siste båten i denne puljen. Bygg nummer 301 er et kompakt fartøy som kan utføre operasjoner i svært dype farvann, der en i dag brukar større fartøy. Det er et spennende arbeid som skal være ferdig til mai 2014, og dermed blir det nedtrappinger her hos oss, forteller Wiik. - Etter sommerferien regner vi selvsagt med nye spennende oppdrag. Vi har en del på beddingen, som vi snart får avklaring på, og vi vet at 2014 blir et godt riggår.

NYTT FRA INC GRUPPEN

17

www.incgruppen.no


Kjell Erlandsen,

25 + 11 år i WIS sin tjeneste - Hadde det vært ille, hadde jeg slutta for lenge siden, kommer det på klingende Fredrikstad-bremangersk, fra en av WIS sine mest trofaste arbeidskarer. Kjell Erlandsen, som nå jobber offshore for WIC, har vært i WIS gruppen siden 1977. –Det har vært noen små avbrekk de 36 åra, men de siste 25 åra har jeg vært der i et strekk. Slikt gjør en fortjent til gullklokke og heder og ære, selv om hovedpersonen ikke synes det er så mye å snakke om. På sjø og land Erlandsen kom flyttende til Florø i 1975, og flyttet til Bremanger 10 år senere. Han har fagbrev som industrirørlegger, og har vært innom både skipsverft og borerigger. Daglig leder i West Industri Contracting Arne Kleiven forteller at Erlandsen har

ETTER 25 ÅR I STREKK i WIS fikk Kjell Erlandsen hedersbeviset i form av ei gullklokke. Jubileet ble markert på Havly i Bremanger, Kjell Erlandsen flankert av Oddgeir Igland og Arne Kleiven.

vært arbeidsleder i flere prosjekt, på land og offshore, og er godt likt av alle. De siste 5 åra har han trappa ned og jobba offshore, som industrirørlegger. – Vi hadde en flott fest og verdig markering av en stabil arbeidskar, på Havly i Bremanger 15. november i år.

Godt liv i Bremanger Kjell Erlandsen liker godt å jobbe offshore, og synes det er bra å ha god tid til å være på fjellet og på hytta i Bremanger. Den spreke 61-åringen satte pris på å bli hedra på Havly på en ruskeværsfredag i november.

Løst utfordringer - Ja, vi trenger både areal og arbeidsplasser i framtiden, repliserer Einar Nødset. Han var et av de tre første ansatte på basen. Nå som for 27 år siden finner du Nødset overalt på basen. - Tittelen er vaktmester og altmuligmann, smiler Nødset. Han har hatt både Fjord

Base og Saga Fjordbase som arbeidsgiver, etter som organisasjonen har endret seg gjennom tiden han har vært der. På spørsmålet om de har likt seg er de samstemte. - Det har vært noen fantastiske år, der vi har vært opptatt av å løse alle utfordringer.

Roger Vartdal og Einar Nødset,

lang og tro tjeneste for INC Disse to karene har siden oppstarten i 1986 vært viktige brikker for at Fjord Base er slik den er i dag. Einar Nødset og Roger Vartdal har begge bakgrunn fra Ankerløkken Verft. Da Ankerløkken gikk konkurs i 1985 klaffa det bra med oppstarten av det som i dag er Fjord Base. Fra 80 til 730 dekar - Vi kan vel si at vi har vært en del av et INC-team som har utvikla Fjord Base til dagens utførelse, sier Roger Vartdal. Han har jobbet innenfor tekniske tjenester og utvikling av eiendommene til Fjord Base. - Det har vært en imponerende utvikling på disse årene, forteller Vartdal og tenker tilbake på at det hele starta med 80 dekar planert areal for 27 år siden. - Nå er totalarealet oppe i hele 730 dekar, og vi håper på videre utvikling. NYTT FRA INC GRUPPEN

18

www.incgruppen.no


Tilbakeblikk fra forrige årtusen

Fjord Base, september 1990.

Alle foto: Firdaposten

Fjord Base, august 1990.

Einar Nødset, Agnar Strømsnes og Nora Norstrand Løken. NYTT FRA INC GRUPPEN

19

www.incgruppen.no


NBN - WIS SAMARBEID

En lysere hverdag Verkstedleder hos WIS Arne Sørheim, og prosjektleder i NBN Elektro Pål Hillersøy kan stolte vise fram en lys og trivelig verkstedhall i Brandsøya. Her har det skjedd store forandringer i høst. - Her er det gått fra gult og heller dårlig arbeidslys til hvitt dagslys, forklarer Hillersøy. Han har prosjektert arbeidet sammen med leverandøren. Elektrikerne Robert Bareksten og Marius Furnes har skiftet alt lyset i den store hallen, som nå

har 35 LED-armaturer på 400 watt festet i taket. Skiftet til LED Elektrikerne i NBN har jobbet i 14 dager, samtidig som det var full produksjon i

VERKSTEDET TIL WIS framstår i et nytt lys, med 35 LED-armaturer som gir tilsvarende dagslys inne i hallen

hallen, med å få på plass de nye lysene. - Vi har en ny lastebillift, forteller Hillersøy, som har vært helt fantastisk til dette arbeidet. Liften har en utrolig rekkevidde. Dette er den største hallen han vet om som har skiftet ut alt til LED lys. LED-lampene gir mye bedre lys i tillegg til at det gir store innsparinger på vedlikehold. Stolte av verkstedhallen - Vi har vært plaget med dårlig lys, så for oss er denne investeringen en stor forbedring, forteller Arne Sørheim. Etter en kostnad på bortimot en halv million, sitter vi igjen med en verkstedhall vi kan være stolte av, og som både ansatte og besøkende gir oss mye skryt for. Vi har fått en lysere hverdag, smiler Sørheim, som kan fortelle at de siste året har produsert store mengder rørbukker og -krybber i verkstedet.

NORSK AKKREDITERING TEST 184

Nå enda raskere på labben! Havlandet Forsknings Laboratorium tilbyr våtkjemiske og mikrobiologiske analyser og har alt fra private husholdninger til oppdrettere og oljeplattformer som våre kunder. HFL tilbyr kurs- og konsulenttjenester til de samme næringene. Vi er kjent for kort leveringstid. Kvalitetssikre rapporter.

Besøk HFL sine nye nettsider

www.havlandetfl.no Vi griper muligheter og skaper verdier Postboks 6, 6901 Florø Telefon: 90618071 E-post: hfl.lab@incgruppen.no www.havlandetfl.no A til Å - www.atilaa.no - Foto Oskar Andersen

NYTT FRA INC GRUPPEN

20

www.incgruppen.no


Avventende optimisme i Brandsøya - Vi har lagt bak oss et godt år, med stor aktivitet, oppsummerer Jørgen Agledal i WIS. Det blir en utfordring å holde samme aktivitet i 2014, og akkurat nå har vi en del baller i luften som må landes før vi kan si noe om framtiden. Det største markedet vårt er verftsindustrien, og aktiviteten vår svinger naturlig nok i takt med de svingingene som er der. Verft + rigg = stabilt arbeid Agledal forteller at riggmarkedet har latt vente litt på seg, men at de regner med at det kommer for fullt i 2014. Selv om mye ser ut til å gå til utlandet på grunn av pris, ser vi samtidig at mange er svært fornøyde med arbeidene som er utført på Westcon i Ølen og på CCB basen. - Vi ser for oss en framtid med en god fordeling av arbeid på tradisjonelt verftsarbeid og riggarbeid. Det ville gitt en jevnere aktivitet. Subsea = nye muligheter - Subseasatsingen har gitt oss en økt aktivitet, som vi håper det blir mer av. Her har vi hatt spennende fellesprosjekt med Saga Fjordbase, om sjøsikringsoppdrag. - Vi er optimister her i Brandsøya, og subsea tror jeg vil gi oljefylket Sogn og Fjordane nye muligheter, smiler en fornøyd daglig leder.

JØRGEN AGLEDAL, daglig leder i WIS.

WIS HAR SISTE ÅRET hatt spennende mobiliseringsoppdrag med sjøsikring av subseautstyr til Knarrfeltet. - Slike samarbeidsprosjekt med Saga Fjordbase har vi gode erfaringer med, sier daglig leder i WIS Jørgen Agledal.

· · · ·

Plastproduksjon Slipping Ombygging Prefabrikering kjøle-/fryscontainer

Vi griper muligheter og skaper verdier

Kvalvika 9, 6940 Eikefjord Telefon: 57749486 www.incgruppen.no

A til Å - www.atilaa.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

21

www.incgruppen.no


KVALITETSSTYRING OG KVALITETSSIKRING

Revisjonsteam i INC Gruppen Kvalitetsstyring og kvalitetssikring er begreper som går igjen i alle bedrifter, og spesielt innen oljebransjen. For INC bedriftene er kvalitetssikring et viktig lederverktøy, og INC Engineering, Saga Fjordbase, Havlandet Forskningslaboratorium og Norsk Contracting Partner har alle sertifisert kvalitetsstyringssystemene sine. Stig Tjelle i INC Engineering leder et eget revisjonsteam i INC Gruppen, som vil revidere alle de operative bedriftene i gruppen jevnlig. - Vi har som mål å være til hjelp for ledere som arbeider med HMS til daglig, forteller han. Tjelle har med seg Geir Norevik fra Fjord Base og Kristin Bergstøl Hansen fra Havlandet Forskningslaboratorium i teamet. Jevnlig kontroll - Bakgrunnen for å opprette teamet er at bedriftene stadig oftere blir reviderte av oljeselskap og andre kunder. Styresmaktene foretar også jevnlig tilsyn, der de mellom annet kontrollerer at en hol-

der seg til det som står i internkontrollforskriften. INC teamet har denne høsten besøkt NCP og WIS, og tilbakemeldingene er at dette er både nyttig og lærerikt, forteller Tjelle. Et utall med forskrifter Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) er den viktigste, men langt fra den eneste forskriften bedriftene må forholde seg til i HMS-arbeidet, forteller Tjelle. Han ramser opp en lang liste; Risikovurdering, opplæringsplaner, bruk av avvikssystem, HMS-plan og oversikt over lover og forskrifter som

gjelder for bedriften er viktige element for å oppfylle loven. Hjelp til selvhjelp Revisjonsteamet har samlet mye kunnskap og erfaringer som de tror kan komme bedriftene både innenfor og utenfor INC til gode. - Problemstillingene er de samme for alle bedrifter, og vi tilbyr gjerne våre tjenester til andre selskap utenfor INC, sier lederen for revisjonsteamet. - Vi skal ikke bare stille vanskelige spørsmål når vi reiser rundt i bedriftene, men også komme med forslag til hvor en kan finne svar og hvordan oppfylle lovpålagte krav.

Over 30 års erfaring og utvikling innen engineering for skip, industri, offshore, bygg og IKT STIG TJELLE i INC Engineering leder revisjonsteamet i INC Gruppen, som skal hjelpe lederne som arbeider med HMS og andre pålagte forskrifter.

INC ENGINEERING AS utfører oppdrag i egne lokaler i Florø, ute hos kunde eller på byggeplassen. Vi gir faste priser eller konkurransedyktige timerater. Der hvor kunden etterspør en flerfaglig leveranse, vil INC Engineering være koordinator og kontraktspart på vegne av INC Gruppen. INC ENGINEERING har også egne avdelinger for: • Arkitektur og byggeteknikk • IKT • Kvalitetsstyring • Materialteknologi og inspeksjon

Postboks 294, 6902 Florø Telefon: 57752850 E-post: arne.stavostrand@incgruppen.no www.incgruppen.no

Vår Skips- og industriavdeling har ingeniører med lang og variert praksis fra et eller flere av følgende fagområder: • Prosjektledelse og -administrasjon • Byggeledelse • Site-engineering • Innkjøp og logistikk • Rør- og maskinkonstruksjon • Struktur- og utrustningskonstruksjon • Plastkonstruksjon (GRP) • Kvalitetsstyring og rådgivning • Teknisk saksbehandling • Systematisk forbedringsarbeid • Akvakultur teknikk

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no - Foto Oskar Andersen

NYTT FRA INC GRUPPEN

22

WIS VVS har levert rørarbeid til SMS bygget - SMS senteret i Florø er blitt et signalbygg i byen, og vi er stolte av å være leverandør av rørleggerarbeidet, forteller Bjarte Steinhovden i WIS VVS Miljø. - Her har vi jobba godt på lag med Skanska, NBN Elektro og Klimaexperten. Det har vært et spennende prosjekt med tradisjonelt rørleggerarbeid og montering av gulvvarme. Vi får stadig flere oppdrag utenfor Fjord Base. Både byen og basen er i utvikling, og vi ønsker selvsagt å bidra med solid arbeid.

www.incgruppen.no


God Jul og Godt Nytt År

Vi utfører service og reparasjoner på anleggs- og landbruksmaskiner Ta kontakt med Rune Hammerseth på telefon 57751806 eller på e-post rune.hammerseth@incgruppen.no

Fjord Base, Botnaneset, 6900 Florø Telefon: 57751806 E-post: rune.hammerseth@incgruppen.no www.incgruppen.no

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no - Foto Roald Leivestad, M.H Torvanger

NYTT FRA INC GRUPPEN

23

www.incgruppen.no


Vi griper muligheter og skaper verdier

Lokal drivkraft

INC Gruppen er opptatt av å skape aktivitet i lokalsamfunnet. Selskapene våre har utviklet seg til en stor gruppe med over 700 ansatte, og er en viktig del av næringslivet i Flora kommune.

INC Gruppen har aktiviteter innen olje og gass, tekniske tjenester, eiendomsutvikling, akvakultur og industrielt vedlikehold.

Lokal drivkraft

www.incgruppen.no Morselskap INC Invest Olje og gass Saga Fjordbase Tekniske tenester INC Engineering NBN Elektro Norsk Contracting Partner Norwegian Marine WIS Gruppen WIS VVS Miljø

© A til Å Grafisk Design og Media - www. atilaa.no

Eigedom Fjord Base Havbruk Havlandet Havbruk Havlandet Forskningslaboratorium Havlandet Marin Yngel Vedlikehald INC Vedlikehold

INC Gruppen 6900 Florø Sentralbord 57 75 18 00 kontakt@incgruppen.no

Profile for A til Å Grafisk Design og Media

INC Nytt - Desember 2013  

INC Gruppen sitt magasin

INC Nytt - Desember 2013  

INC Gruppen sitt magasin

Profile for atilaa