HAVBRUK i Sogn og Fjordane

Page 8

www.steinvik.no

– frå fiskarbonde til lakseindustri

Dagleg leiar og gründer på Steinvik Fiskefarm Alex Vassbotten, er stolt av å kunne formidle historia til laksen og eige oppdrettsselskap for folk flest. På visningssenteret får dei mellom anna lære om livssyklusen til fisken. Det er spesielt viktig at dei unge forstår kvar maten kjem frå, og at oppdrettsfisken er eit reint og sunt produkt.

På garden i Steinvika i Eikefjord har det vore drive tradisjonelt jordbruk ved sidan av fiske og handverk gjennom fleire generasjonar. Forfedrane til dagens eigarar hadde båtbygging og smie som viktige tilleggsnæringar. I dag er jordbruk og smie bytta ut med heile næringskjeda innan lakse- og aureoppdrett, med stadig nye knoppskytingar. For eigarane er det viktig å ha hand om heile verdikjeda og å skape lokale arbeidsplassar. Tidleg på 1980 talet såg nye generasjonar på garden i Steinvika nye moglegheiter. Starten på den nye tida var Bru fiskeoppdrett, med smoltproduksjon i Storevatnet. Frå 1986 har det vore oppdrett av matfisk i Steinvika. Allereie etter eit års produksjon var Steinvik ein av oppdrettstoppane i Noreg. I dag produserer Steinvik Fiskefarm matfisk på 7 ulike lokalitetar i Flora og Askvoll, i tillegg til settefiskanlegg i Flora og Bremanger. 30 år med opp- og nedturar Frå slutten av 80-talet, då oppdrettseventyret på Steinvik starta, har Steinvik Fiskefarm hatt mange utfordringar av alle slag. Ein har vore gjennom FOS-konkurs med store økonomiske tap, og ulike laksesjukdommar og utfordrande luseplager. Stormar og uvêr og lakseprisar i «fritt fall» har til tider også skapt store utfordringar. Familieselskap i vekst Mest av alt har laksegründerane i Steinvika opplevd oppturar og knoppskytingar i kjølevatnet av eit oppdrett som går godt. Barlindbotn Settefisk har gjennom heile historia til fiskefarmen sikra anlegga god tilgang på smolt og settefisk. Tal lokalitetar har gått frå den spede starten til dagens 7 anlegg, som til saman produserer rundt 10.000 tonn fisk i året.

Innovasjon og knoppskyting Steinvik Fiskefarm er ein solid oppdrettsaktør som mellom anna har vore med å skipe eksportselskapet Seaborn. Selskapet Havsterk er og ein av knoppskytingane frå Steinvik Fiskefarm. Etter mange års erfaring ser ein kva som må til for å forenkle kvardagen på oppdrettsanlegga. Gjennom samarbeidet med Mundal Gruppen har Havsterk bygt og utvikla innovative fôrflåtar, dødfiskflåtar og arbeidsbåtar i kompositt. Aqua Dykk er eit dykkarselskap i Steinvik sin portefølje, som servar oppdrettsanlegg og andre kundar. Mellom dei nyaste etableringane til Steinvik Fiskefarm finn ein eit visningssenter som er lokalisert i Steinvika og Steinvik Rensefisk som er etablert i Svelgen, der det blir produsert rognkjeks som skal reinse laksen for lus.

FAKTA STEINVIK: • Eigd av far Inge Helge og son Alex Vassbotten • 7 lokalitetar i Flora og Askvoll • Settefisk- og reinsefiskanlegg • Medeigar i Havsterk, Seaborn og Aqua Dykk • Aksjonær i Salmon Group Foto: Marte Vassbotten

www. slakteriet-as.no

Fleksibel slakteribedrift - med to anle Med slakteri i både Brekke og Florø er drifta vår svært fleksibel, fortel dagleg leiar i Slakteriet Kristin Bergstøl Hansen. Saman med gründer og utviklingsleiar Ole Eilersten legg ho vekt på at dei er ei stabil bedrift, med stor kapasitet. - Om alt låg til rette for det, så kunne vi tatt unna all oppdrettsfisken i fylket, seier ein offensiv slakterisjef. - Vi er størst i Noreg på frosen fisk, noko som også gjer oss fleksible på utsending av fisken. Oppdrettarane set pris på at vi kan ta i mot fisken når dei ønskjer det. Lokal fisk og lokale eigarar

– Vi ser det som eit godt teikn at mange av dei tilsette har vore

Kvalitet i høgsetet

med heilt sidan starten i 1989, seier Bergstøl Hansen. - Vi har

– Det viktigaste av alt i denne bransjen er å tenke kvalitet. Vi

– Sal og eksport av fisk er ei sak mellom oppdrettar og salssel-

ein stabil arbeidsstokk på 34 personar i Brekke, 40 i Flora og til

har heile tida fokus på at kvar einaste fisk som går gjennom

skap, presiserer Kristin Bergstøl Hansen. – Slakteriet er uavhen-

saman 12 i holdingselskapet. I tillegg tar vi inn mange vikarar

anlegget vårt skal ende som mat på ein tallerken. Slakteriet er

gig og utan eige salsselskap, men samarbeider med fleire av

når vi har høgsesong og doble skift. Slakteriet har etterkvart

sertifisert etter næringsmiddelstandarden BRC og Global Gap,

selskapa i fylket. Eilertsen og Bergstøl Hansen fortel at dei har

mange tilsette frå Latvia og Litauen, og desse betyr mykje for

som er strenge standardar som er anerkjent av internasjonale

ein ny eigarstruktur på trappene. Seks oppdrettsselskap og eit

folkeveksten i fylket. Både i Brekke og Flora har mange av dei

forhandlarar og grossistar. Siste investeringa er eit pakke- og

salsselskap skal inn på eigarsida og overta til saman 40 % av

utanlandske arbeidarane etablert seg i nærmiljøet.

sorteringssystem som aukar kapasiteten, samtidig som den

aksjane i Slakteriet. Gründeren Ole Eilertsen sit igjen med ca.

sikrar betre hygiene og er eit svært godt rapporteringssystem.

25% av aksjane, og resten er fordelt på andre tilsette.

8