Page 1

■ 27 N‹SAN 2005 ÇARfiAMBA ■ SAYI: 1

Gaze ile bi tesi rlikte

BEDAVA

Teknoloji satmak h›zl› ve dinamik bir ifltir Aytaç Biter ile son derece h›zl› bir söylefli.

SAYFA 16-1

■ Sayfa 8-9’da

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Motorola V547 spor, enerjik ve fl›k Motorola son dönemlerde oldukça kullan›fll› yeni tasar›mlara imza at›yor. Çarp›c› tasar›m› ile dikkat çeken Motorola Razr v3’ün yan›nda Motorola V547 ise fonksiyonel yap›s› ile göz dolduruyor. ■ Sayfa 7’de

7’nci sanata 3’üncü boyut Teknoloji özellikle görsel sanatlarda büyük ilerleme kaydediyor. Y›llard›r Imax teknolojisini bekleyen Türkiye, 3. boyuta ulaflt›. ■ Sayfa 12-13’te

Dijital Kurumsal Kimlikler

Kurumsallaflma sürecini geçen flirketler, büyük bir h›zla dijital mecralardaki yüzlerini düzenliyorlar. Art›k e-posta flablonlar› web siteleri, kartvizit tasar›m›ndan önce an›l›yor! ■ Kurumsal Kimlik Nedir? Sözlükler kurumsal kimli¤i “Bir kuruluflun görsel ve fiziksel özellikleriyle kurum kültürü, kurum felsefesi gibi soyut niteliklerinin oluflturdu¤u kimlik. Kurumun logosu, amblemi, di¤er tan›t›c› iflaretleri, binalar›n›n tasar›m›, iç ve d›fl düzeni, reklam ve di¤er iletiflim etkinlikleri, tabela ve pano gibi d›fl cephe iflaretleri, flamalar›, arabalar›,

çal›flanlar›n›n giysileri, tan›t›m kitapç›klar›nda yer alan kurum felsefesi, kimli¤i oluflturan ögelerin yaln›zca birkaç›d›r.” diye tarif eder. Kurumlar, hayatlar›na bafllad›klar› ilk andan son ana kadar, iletiflim için belli mecralar kullan›rlar. ‹flte bu mecralarda kurumun karakteristik özelliklerini sergildi¤i her türlü görsel uygulama kurumun kimli¤inin bir parças›d›r. Yani bir flirketin

kendisini temsil etme biçimlerinin bütününe, Kurumsal Kimlik ad› verilir. fiirketin kendisini temsil ederken nas›l alg›lanacag›na yön veren aktivitelerin tamam› ise kurumsal kimlik sürecidir. fiirket ‹smi, Alt fiirket ‹simleri, Semboller (Logo), temel harf karakterleri, tercih edilecek renkler bir flirketin görsel iletiflim sistemini oluflturan temel malzemelerdir.


27 Nisan 2005 Çarflamba

Önce Arçelik B bozuldu... SAYFA 14-3 S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

B‹R marka ve tasar›m uzman› arkadafl›m, Arçelik’in logosunu de¤ifltirmesini bir yeni ça¤ talihsizli¤i olarak görüyor. Hiç kuflkusuz, dayan›kl› tüketim mallar›n›n isimlerinin küçük harfler ve yuvarlak hatlarla yaz›lmas› kafadan hata olarak görünse de benim tak›ld›¤›m yegane konu Arçelik’in müflteri iliflkileri zihniyetini yeteri kadar kotaramayacak altyap›da olmas›. Yeni evlenmiflim, yeni ev tutmuflum, evde çatal b›çak hak getire; gittim Akmerkez’deki Arçelik’e ve home theater system ald›m. Her fley çok güzel, 12 ay taksitle falan nefis yani ortam. Ma¤aza yetkilileri inan›lmaz nazikler (ben ne biliyim sonradan Mr.Hyde a dönüfleceklerini) ve sanki Buckingham saray›nda büyümüflçesine kibarl›ktan k›r›l›yorlar. Derken, ald›¤›m systemin dvd player k›sm› 2 ay sonra iflas etti. Arad›k, ilgilenen olmad› ve televizyon k›sm› daha bir dayan›kl› ç›k›p birkaç ay daha idare etti ve o da her bir köflesinden renk vermeye bafllad›. Üç kez servis geldi gitti,

hatta sonuncuda televizyonu düzeltmek üzere götürüp, daha kötü bir flekilde geri getirdiler. Arçelik’in web sayfas›ndan email att›m, ne bir cevap, ne bir ilgi... Telefon aç›yorum bilmemkime aktar›yorumdan sonra, d›t d›t d›››››t. Arçelik milyonlarca dolar ay›r›p logosunu de¤ifltirece¤ine belki de toptan bir e¤itime sokmal› çal›flanlar›n› ve ille de bir fley de¤ifltirecekse zihniyetlerini de¤ifltirmeli. Çünkü yüzlerini ak ç›karacak olan logo de¤il müflteri iliflkileridir. Kuflkusuz kendi hikayemden yola ç›k›p bir genellemeye varmam hofl bir hareket gibi görünmese de, ben ›slan›yorsam bir yerlerde mutlaka ya¤mur ya¤›yordur. Çünkü bunun aksini düflünmek, o büyük marka Arçelik’in bana flahsi bir garezi oldu¤u anlam›na gelir ki, bu daha saçma sapan bir savd›r. Ha olaya bir de iyi taraf›ndan bakmaya çal›fl›rsak ( bunu niye yapmal›y›z bilmiyorum ) art›k o dvd player ve televizyon yang›nda kurtar›lacaklar›m aras›nda ilk s›rada yer alm›yorlar. Tüm bu olanlardan sonra art›k Arçelik benim için sadece mazide kalm›fl hiç de hofl olmayan bir an› halini al›yor.

PES4 oyuncusunu nereden tan›rs›n›z?

14

Merhaba

i farkettim ki, merhaba yaz›s› yazmam›fl›m. Teknoloji ile yak›ndan ilgilenen ve teknolojiyle ilgisi sadece uzaktan kumanda ile s›n›rl› kalanlara ayn› uzakl›ktay›m kafadan söyleyeyim. Sonradan vay ben duymad›m da ben etmedim de... Bu sayfada zaman zaman ilk defa sizin haberiniz olacak fleylerden bahsederken, kimi zaman da flöyle bafllayan bir yaz› görebileceksiniz : ICQ diye bir fley buldum... Onun için siz de beni yeni geliflmelerden haberdar etmek isterseniz, hani mesela kardeflinizin beslenme

27 27 Nisan Nisan 2005 2005 Çarflamba Çarflamba

Varol Groening!!! A

StarTek Nedir?

çantas›n› uydu al›c› olarak kullanmay› baflarm›flsan›z bi zahmet bi email... maksat gönüller flen olsun... Bu ilk merhaba hatr›na, bu sayfan›n okuyucular›, yeni bafllad›¤›m›z 27 numara isimli tiyatro oyunumuzun 14 May›s’ta Akatlar Kültür Merkezi’ndeki gösterimine ücretsiz davetliler. Tek yapmalar› gereken, info@esek.org’a teknoloji bafll›kl› bir email atmak.

Bugün 80ler için ne yapt›m? Falco’dan, Jeanny’i dinledim. Videocudan kaset kiralad›m. Yeme de yan›nda yat: A Love Song for Bobby Long. Yönetmen : Shainee Gabel Oyuncular : John Travolta, Scarlett Johansson fiahane film, flahane oyunculuk, flahane müzikler.

E tabi yafl kemale erince, elimizde top, haftadan haftaya giyilen eflofmanlar ve 40 yafl›nda adama yak›flmayacak kan ter içinde z›plamalar bir süre sonra hiç hofl karfl›lanm›yor eflimizin, sevgilimizin önünde. Biz de arkadafl grubu olarak kendimizi verdik X-box ortamlar›na, Play Station ortamlar›na, art›k gündüz biriyle karfl›laflt›¤›n›zda gecesini PES4( Pro Evolution Soccer ) oyununun bafl›nda m› geçirmifl yoksa normal ( yafl›n›n gerektirdi¤i flekilde mi davranm›fl ) bir yaflam› m› seçmifl anlayabiliyoruz. Sol elin bafl parma¤›nda belirgin bir nas›r, gözlerde yorgun bir par›lt›, arada otururken kaburgalar› yerine oturtmak için yap›lan bir tak›m

33

hareketler kendini ele veriyor. Zaten bunlardan anlamasan›z bile 37 yafl›ndaki bir arkadafl›n›z hiç bilardo bilmedi¤i halde, bir gün elinde bir bilardo eldiveni ile gelirse ( hani flu bafl parmak ve iflaret parma¤› d›fl›ndaki parmakl›klar› olmayan eldiven ) ve bunu çevresindekilere heyecanla gösteriyorsa o bilin ki bir PES4 oyuncusudur. Bir baflka örnek te, televizyonda maç izlerken yan›n›zdaki tip, kendi kendine üçgene bas, üçgene bas diye m›r›ldan›yorsa o bir PES4 oyuncusudur. Bütün bunlar›n ötesinde, bir PES4 oyuncusunu tan›maya çal›flmakla neden zaman kaybetmeli düflünceniz a¤›r bas›yorsa bu da hak verilebilecek ve ebeveynler taraf›ndan özellikle, taktirle karfl›lanacak bir durumdur.

EFEND‹M! teknolojik yaflam kültürü dergisi yap›nca, malum büyüklere çizgi film ve manga kültürüneden uzak kalmak neredeyse mümkün de¤il. Dünyan›n Simpsons ailesi ile bafllayan "south park" ile yükselen bu büyüklere masallar tad›ndaki yeni trend (birbaflka deyiflle rating deposu) , çizgi film üretmek amac› ile yap›lmam›fl olsa da a¤›rl›kl› olarak o amaçla kullan›lan Macromedia Flash program› ile çizilen filmlerle iyice yükselmeye bafllad›. Simpsons bir ilk, Hommer bir kahramand› ama pop kültürü yeni kurbanlar istemekte geç kalmad›. ‹flte Matt'in (ki kendisi Simpsons'›n herfleyidir) ikinci büyük çizgi filmi "Futurama" ve yeni kahraman› "Bentler" bu ihtiyaca hizmet etti. Matt Groening dünyan›n bir yerinde baflar›dan baflar›ya koflarken, bir Türk genci de durmak bilmeden yeni Türk kahramanlar (ki bu kahramanlar süper kahramanlardan bi dirhem daha güçlüdür) yaratmakda geç kalmad›. Her ne kadar miyad› doldu desek de Grafi2000 Türkiye'de bir ilk oldu. Hem de hem ilk hem baflar›l›.... Cem Y›lmaz'›ndan Okan Bayülgen'ine birçok ünlü bu güzel showun parças› oldu. Derken ayn› Türk genci bafllad› bu ülkenin tek büyüklere çizgi filmini gerçeklefltirmeye... “Pembe ile Mavi”, “Portakal” ile “Bronz” ailelerinin bafllar›ndan geçen komik olaylar›n anlat›ld›¤› Türkiye’nin ilk çizgi film dizisi oldu. Dizinin karakterleri renklerini erkek ve difli renklerini temsil eden pembe ve mavi renklerinden ald›. Güncel ve fantastik olay örgülerinin iç içe ifllendi¤i dizinin bölümlerinde kad›n- erkek iliflkileri de a¤›rl›¤›n› s›kça hissettirdi. Her bölümde o bölümün konusuna ait bir müzik- çizgi klibin de yer ald›¤› “Pembe&Mavi” dizisine ünlü isimler çizgi tipleri ve sesleri ile de konuk old›. Aradan sadece aylar geçti, ünü Almanya'dan duyulur oldu. Bizim için Matt bir Varol iki oldu. Bu ay gündemimizin de konusu Varol Yaflaro¤lu oldu...

fl›k Veysel’in uzun ince bir yolday›m gidiyorum gündüz gece m›sralar› herhalde dünyada teknolojinin mottosu olmal›. K›sa dönemde o kadar büyük geliflmeler yaflan›l›yor ve bu geliflmelere al›fl›l›yorki, insan› gelecek ile ilgili bir ürperti al›yor. fiu an heryerde elimizin alt›nda duran, onsuz bir hayat düflünmekte zorland›¤›m›z bilgisayarlar sadece 59 yafl›nda. Dünyan›n ilk bilgisayar› 1949 y›l›nda olufltu. Dünan›n en büyük endüstrilerinden biri olan yaz›l›m sektörünün ilk yap› tafllar› 1954 y›l›nda ortaya ç›kt›. Olmazsa olmazlar›m›zdan biri, iletiflimimizin omurgas› internet’in atas› ARPANet ortaya ç›kal› ise sadece 36 y›l olmufl. fiimdi bize y›llard›r kullan›yormufluz gibi gelen windows iflletim sistemi ise sadece 20 yafl›nda. Geliflen bu yeni dünya ile birlikte, teknolojiyi kullananlar, teknolojiye uzak ve kullanmay› bilmeyenlere fark at›yorlar. Bu fark zamanla ciddi uçurumlar oluflmas›na neden oluyor. Dünyan›n iyi insanlardan oluflmad›¤›n› göz önüne

al›rsak, teknolojiyi kullananlar›n hepsinin de iyi insanlar olmad›¤›n› rahatça görebiliriz. ‹flte bizim yani StarTEK’in görevi, sizin bu yeni dünyay› do¤ru flekilde alg›laman›z› sa¤layacak, mekanizmalar›n›z› h›zland›rmak. Bu yeni dünyan›n geçmifline bakarak gelece¤ini tahmin etmek. Size gelecek on y›l yat›r›m yapman›z gereken teknolojiler hakk›nda bilgi vermek. K›sacas› teknolojiyi hayat›n›za katarken, bu dünyada gözünüz kula¤›n›z olmak. Dünya daha entegre ve daha küçük bir köy haline geliyor. ‹flte bu köyün birincil ba¤lay›c›lar› aras›nda iletiflim ve bilgisayar dünyas›n›n en son verilerine sahip biliflim dünyas› var. Bu dünya sadece h›zl› gitmiyor ayn› zamanda son derece güçlü ve a¤›r.... ‹flte bu yüzden teknoloji bir trene benzetiliyor. fiu an tren bu istasyondan kalkmak üzere. Biletlerinizi onaylat›p, yerlerinize oturun lütfen... Çünkü tren art›k kalk›yor!!!!

AYLIK TEKNOLOJ‹K YAfiAM KÜLTÜRÜ DERG‹S‹ YIL:1 SAYI:1 27 Nisan 2005 Çarflamba

Pembe maviden bir karakter ZEL‹fi Saniye ile Taci’nin k›z›. Film ve dizilerdeki yak›fl›kl› oyunculara olan hayranl›¤›n› abart›l› bir flekilde gösteren modern bir k›zd›r. “Kanal Rayting” kanal›nda yönetmen asistanl›¤› yapmaktad›r. Bu yüzden diziye ara s›ra ünlü konuklar da efllik eder. Tüm yeni trendlere uyum sa¤lar. Biraz aptald›r, olaylar› geç anlar. ‹yi flark› söyledi¤ini zanneder, Türkstar’a kat›lma hayalleri kurar.

Sahibi Ulusal Bas›n Gazetecillik Matbaac›l›k ve Yay›nc›l›k A.fi. Medya Grup Baflkan› Cengiz ÖZDEM‹R

Genel Yay›n Yönetmeni Zakir BARUTÇU

Sorumlu Müdür ‹brahim SARP Reklam Genel Koordinatörü Ersan TOPRAKÇI Reklam Müdürü Nesrin SÜMER

Rezervasyon Müdürü Erdinç GÜNEL

Mehmet Akif Mah. ‹nönü Cad. Bas›n Ekspres Yolu Star Sok. No: 2 ‹kitelli 34769 ‹STANBUL


27 Nisan 2005 Çarflamba

4

13

27 Nisan 2005 Çarflamba

Kurumsal Kimlik nelerden oluflur? ■ Kartvizit ■ Takvim ■ Antetli zarf ■ Antetli ka¤›t ■ Bülten / duyuru / ilan flablonu ■ Faks flablonu ■ Rapor flablonu ■ Fatura / irsaliye flablonu ■ Not defteri

Kurumsal Kimlik K›lavuzu Nedir?

SON dönemlerde kurumsal web siteleri, kurumun her türlü iletiflimini sa¤layan bir araç oldu¤u için kurumsal kimli¤in kalesi haline gelmifltir. fiirketler sadece kurumsal kimli¤in yap› tafllar›n› de¤il, kurumsal kimlik k›lavuzundan, kurum faaliyet dosyalar›na kadar her türlü bilgi ve belgelerini bu alanlarda toparlamaya bafllam›fllard›r. Fakat bu konudaki çal›flmalar›n en önemli alanlar›ndan biri kurumsal web sitesinin de kurumun

kimli¤ini yans›tmas› gereklili¤idir. Türkiye’deki belli bafll› markalar ve kurumsal kimliklerinin web üzerinde do¤ru konumland›r›lm›fl olup olmamas› konusunda bir araflt›rma yapt›k. Araflt›rma, sonunda alan ad›n›n do¤ru flekilde al›nmas› ve korunmas› konusunda kurumlar›n hepsi son derece baflar›l› olurken, flirketlerin büyük bir k›sm› kurumsal kimli¤in ve ba¤l› bulundu¤u grubun görsel mesajlar›n›n web üzerinden iletilmesi noktas›nda geçer not alamad›.

KURUMLAR son dönemlerde, iletiflim için kulland›klar› mecralar› oldukça çeflitlendirmifllerdir. Bu nedenle, dijital sunum flablonlar›, e-posta flablonlar› ve dijital ortamda kullan›lacak her türlü uygulama da kurumsal kimli¤in parças› haline gelmifltir.

Dijital ortamda kullan›lan kurumsal kimlik ö¤eleri; ■ ■ ■ ■ ■ ■

CD e-posta Dijital sunum flablonu e-bülten flablonu Alan ad› Kurumsal web sitesi

TÜRK‹YE’DE sinema teknolojileri öyle çok s›k yenilenmiyor. Bu noktada dünyay› oldukça geç takip ediyoruz. Asl›nda ilk anda çocuklar›m›z›n görmesini isteyece¤imiz bu yeni teknoloji, bizim gibi teknoloji merakl›lar›n›n da ister istemez ilgisini çekiyor. ‹zleyenlerin fantastik, etkileyici, flafl›rt›c›, dinamik, heyecanl›, e¤lendirici, ürpertici ve müthifl

bir deneyim olarak tan›mlad›klar› Dijital 3 Boyutlu Sinema keyfi, tüm dünyada Münih, Londra ve 3DMANIA: Profesör ve uçan asistan› robot Madrid’le ayn› Max, sizi 3 Boyutlu sineman›n ola¤anüstü anda, dünyas› 3D mania’da sizlerle. Onlar 3 Türkiye’nin Boyutlu foto¤raf ve 3 Boyutlu film ilk ve tek dünyas›n›n tarihçesini araflt›r›rken, siz de bu highdefinition muhteflem 3 Boyutlu Teknoloji Laboratuar›nda sinema onlara efllik ediyorsunuz. Profesör ve Max, salonuna ça¤›n en muhteflem buluflu olan RealOVision sahip olan makineleriyle 3 Boyutlu Sineman›n tarihini ‹stanbul yeniden yaz›yorlar! Dünyada dümdüz olan her Cinebonus fley art›k 3 Boyutlu! Maçka

BLUE MAGIC: Bir

GMall’da bafllad›. Mars The Cinema Professionals taraf›ndan, Garanti Mini Bank’›n sponsorlu¤unda Türkiye’ye ilk kez getirilen Dijital 3 Boyutlu Sinema, özel ekran› ve gözlükleri sayesinde izleyicilerin filmdeki aksiyonlar›, derinli¤i olan sanal bir gerçeklik duygusuyla birebir hissetmelerini sa¤l›yor. Dijital 3 Boyutlu Sinema her yafltan seyirciyi 3. boyutla yüzlefltirerek, heyecanl› ve unutulmayacak bir deneyim sunuyor.

denizalt› flöleni ve keflfine, fantastik, dinlendirici rengarenk bir denizalt› dünyas› gözlerinizin önünde. Bahamalarda ve Avustralya riflerinde Birleflmifl Milletler Mercan Koruma Birimi Program› iflbirli¤iyle çekilen Büyülü Okyanus denizlerdeki yaflam›n ak›l ermez çeflitlili¤ini, sualt› dünyas›n›n göz kamaflt›r›c› görüntülerini, büyüleyici müziklerle harmanlay›p gözler önüne seriyor. Yunuslara ve Köpekbal›klar›na dokunup Balon ve Trompet bal›klar›yla yüzüp Deniz kaplumba¤as›yla sünger av›na ç›kabileceksiniz. Mercan Kayal›klar›nda gerçek bir yolculuk sizi bekliyor.

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Web’de kurumsal kimlik

SAYFA 4-13

Dijital Kurumsal Kimlik

KURUM kimli¤ini oluflturan tüm tasar›m ögelerinin nas›l kullan›lmas› gerekti¤ini aç›klayan kitapç›kt›r. Bu belgede, amblem ve logo gibi tan›t›c› iflaretlerin tüm özellikleri (yaz› karakteri, punto, renk, uzunluk ve genifllik ölçüleri, vb.) belirtilir; tasar›m ögelerinin birbirine oran› gösterilir; logo ve amblemin, antetli ka¤›t, fatura, irsaliye gibi standart ka¤›tlar ile ürün etiketleri, flama, tabela, tafl›t arac› gibi çeflitli yüzeylere uygulan›fl biçimi aç›klan›r. Bu ortamlarda kullan›lmas› gereken bafll›ca yaz› karakterleri ve renkler belirtilir. Bas›n reklamlar›n›n sayfa düzeninde, bafll›k, resim ve gövde metninin birbirine göre konumu gösterilir; örne¤in, bafll›¤›n, resmin üstüne ortalanmas› gerekti¤ine iliflkin bir talimat yer alabilir; imzan›n alt›nda her zaman slogan yer almas› gerekti¤i belirtilir, vb. Kurumsal kimlik k›lavuzunda ayr›ca, kurumsal renk ö¤eleri ile logo ve amblemin ço¤alt›ma haz›r as›llar› bulunur.


Bir Yol Hikayesi

A

m›z Agile program›n› kullan›rken biz en ufak bir teflebbüste bile bulunmad›k. Zaten GSM operatörümün veremedi¤i (di¤er her iki operatörün y›llard›r sundu¤u) servisler yüzünden müflteri hizmetleri hatlar›n›n sürekli arayan problem adam› durumunday›m. San›r›m bu konuya da bir yaz› yazmak laz›m. Gezimiz boyunca elimizden düflürmedi¤imiz her ebatta ve klasmandaki digital foto¤raf makinalar›m›zla pek çok an› dondurduk, ilerisi için saklad›k. H›zl› haf›za kartlar›m›z, yüzlerce çekim yapmam›za izin veren flarjl› pillerimiz ve yakaland›¤›m›z ya¤mura, kara meydan okuyan çantalar›m›zla savafl muhabirleri gibiydik ama fuar alan›nda yakalad›¤›m›z kareler hiç bir savafl muhabirine nasip olmayacak cinstendi. ‹flin tam bu noktas›nda Guru ile yine geleneksel Nikon-Canon tart›flmas›na girdik ki bu 4 kiflilik grubumuzu tam ortadan ikiye böldü. Son nefesimize kadar Canon deyip cesurca mücadele ettik. Tam teknik detaylar üzerine nutuklara bafllamak üzereyken pasaport kontrol s›ras› bize geldi de ecnebi memleketlerde toplum huzuruna zarar vermeden uça¤›m›za do¤ru yol almaya bafllad›k. Genel olarak toparlayacak olursak, teknolojik her geliflme 2-3 sene öncesine kadar hummal› bir flekilde takip etti¤im en büyük ilgi alan›md›, oysa bugüne bak›nca önceli¤i kullanabildi¤im, hayat›m› kolaylaflt›ran teknolojiler al›yor. Eskiye göre daha az harcay›p sat›n ald›¤›m teknolojilerden olabildi¤ince istifade ediyorum. Benim durumumdaki herkese öneririm, daha az yorulurken hayat›n›z daha da kolaylafl›yor. Sa¤l›cakla kal›n. Hakan Yaflar

Gmail ald› bafl›n› gidiyor! SON dönemin en önemli teknoloji savafl›, bedava email imkanlar› veren flirketler aras›nda yaflan›yor. Yahoo’nun bedava email servisi ile Microsoft’un y›llar önce ald›¤› hotmail.com ile açt›¤› savafl, Google’›n bu ifle girmesi ile iyice k›z›flt›. Bu savafl› ilk cephesi verilen depolama alanlar› ile ilgiliydi. Bafllayan savafl Google’›n 1 Nisan flakas› gibi duyurusu ile inan›lmaz noktalara geldi.

Gmail abonelerine verdi¤i 1 gigabyte depolama alan›n› 2 gigabyte’a ç›karma karar› ald›¤›n› bildirdi. 1 Nisan’dan bu yana, Gmail’in ana sayfas›nda abonelerine verdi¤i depolama alan› bilgisi bir sayaca dönüfltü. O gün bugündür saymaya devam ediyor. 2GB’› geçen depolama alan› sayac›n›n nerede duraca¤› Google yetkilileri taraf›ndan aç›klanm›yor.

11

27 Nisan 2005 Çarflamba

Merhaba iliflim dünyas›na yeni bir soluk getirece¤ini düflündü¤üm Star’da bundan böyle bize ayr›lan bu köfle vas›tas›yla her ay birlikte olup, fikirlerimizi paylaflaca¤›z. Kelime olarak dillere pelesenk olmufl biliflim kavram›, kavramsal olarak gerçekten haketti¤i karfl›l›¤›n› buluyor mu tart›flmas›na, siz okuyucular›n da kat›l›m›yla kendimizce katk›da bulunmaya çal›flaca¤›z. Teknoloji, bilim, Bilgi Toplumu, son zamanlarda biliflim, toplumun tüm kesimlerinin her f›rsatta ve ortamda s›kça dile getirdi¤i, arkas›na s›¤›nd›¤›, kavramsallaflt›r›lmaya çal›fl›lan kelimeler. Oysaki geleneksel olarak ülkemizde, toplumun tüm kesimilerinde, teknolojiye, bilime daha da önemlisi biliflime karfl› durufl hiç de yak›n olmam›flt›r. Toplumun ancak çok küçük ve az›msanabilecek bir k›sm› bilim, teknoloji ve biliflim ile bar›fl›kt›r. Teknoloji ürünleri kullan›l›yor olsalar da bu bar›fl›kl›k eksikli¤i kendini farkl› flekillerde göstermifltir. Bu çerçeveden bak›ld›¤›nda, belki de ülkemizde trafik kazalar›n›n bu kadar yük-

B

çabalar›yla, farkl› projeler üretedursunlar, özel sektörde de ARGE çal›flmalar› say› olarak yads›namayacak kadar fazla. Teknoloji üretimindeki geliflmiflli¤in temel göstergesi üretilen teknolojinin ihracat› ile aç›klanabilecekken, sözü edilen büyük projelerin neden uluslararas› arenada yeterince ses getirmedi¤i, ya da ihraç edilemedi¤i sorusu zihinleri kurcalay›p duruyor. Türkiye’de teknoloji ve biliflim alan›nda söz sahibi olan karar mesek oranda olmas›, teknoloji ürünü kanizmalar, son bir kaç y›ld›r, ulustafl›tlar›n s›n›rlar›n›n, yapabilecek- lararas› kurumlar›n bask›lar›yla haleri ve yapamayacaklar›n›n do¤ru rekete geçiyorlar demek hiç de olarak alg›lanamamas› ile aç›klana- yanl›fl olmasa gerek. T›pk›, Avrupa Birli¤i’ne do¤ru yönelen rüzgar›n, bilir. Buna karfl›l›k Türkiye’nin geç teknoloji ve biliflim alanlar›n› da kald›¤› teknoloji hamlesinde, aray› önüne katmas› gibi. Di¤er bir deyiflh›zla kapatt›¤›, internet, cep telefo- le, bu alandaki geliflme ve de¤iflimnu gibi bilgi ve iletiflim teknolojileri- ler, di¤er alanlarda oldu¤u gibi bini kullan›mda büyük ilerleme sa¤- raz da zorunluluktan ivme kazanlad›¤› fleklinde görüfle sahip olanla- d›. Örne¤in, dijital imza konusunda r›n say›s› da hiç az de¤il elbette. y›llar süren çabalar ve çal›flmalar, Gerçekten hakl›lar m› acaba? Bu- Avrupa Birli¤i müzakerelerinde rada daha büyük önem arzeden karfl›lafl›labilecek olas› bir s›k›fl›kl›¤a soru, teknoloji kullan›m›ndan çok, imkan tan›mamak için, e¤risiyle ve Türkiye’nin teknoloji üretiminin do¤rusuyla hayata geçirildi. Yine neresinde oldu¤u. TÜB‹TAK ve y›llard›r sürümcemede olan Türk üniversiteler, olanaks›zl›klar ve Telekom’un sat›fl›ndaki h›zlanma, kaynaks›zl›klar batakl›¤›nda kendi GSM operatörelerinden ikisine ya-

banc› sermayenin göz dikmesi gibi geliflmeler, hep bu d›fl bask›n›n sonuncunda yafland›. Türk kullan›c›s›n›n yeni teknolojilerle tan›flmas›n›n, bu yeni teknolojileri dünya standardlar›ndaki fiyatlarla kullanabilmesinin, d›fl yat›r›mc›n›n bu alana gelmesi ile ba¤lant›l› olmas›, elbette ki pek içaç›c› bir durum de¤il. Bugün gelinen noktada, internet hizmetleri, online bankac›l›k hizmetleri, GSM hizmetleri gibi teknoloji ve biliflim alanlar›n›n farkl› aflama ve uygulamalar›nda oluflan tekel ya da tekelimsi yap›, hem kaliteli hem de ucuz hizmetin son kullan›c›lara göreceli olarak geç ya da hiç ulaflmamas›na sebep olmaktad›r. Bu ba¤lamda, merhum cumhurbaflkan› Cemal Gürsel’in denedi¤i ilk türk otomobili Devrim’in benzininin bitmesi sonucu durmas› üzerine söyledi¤i söz, belki de yaklafl›k 40 y›l sonra hala geçerlili¤ini korumaktad›r; Araba üretiyoruz garp kafas›, benzin ikmali yapm›yoruz flark kafas›. Yine de ensemizi karartmayal›m, teknoloji ve biliflim haketti¤i yeri, kendi kendine bulacak. Gelecek ay görüflmek üzere.

Odüllü soru HER ay bu bölümde yeni bir soru soraca¤›z. Soruyu do¤ru cevaplayan ilk on kullan›c›ya çeflitli ödüller verece¤iz. Teknoloji kültürü üzerine sorulan bu sorular› cevaplamak için internet üzerinde ufak bir araflt›rma yapmak ve startek@stargazete.com adresine mail göndermeniz yeterli. ‹lk ay için ödüllerimiz ilk 10 yar›flmac›ya, Eurosoft taraf›ndan, yüksek çözünürlüklü resimlerden oluflan 3 cdlik ‹stanbul Foto¤raflar› seti. ‹pucu: Bahsigeçen mangan›n yönetmeninin yeni mangas› k›sa süre önce gösterime girdi. Özellikler : CD Kütüphanennizde mutlaka bulunmas› gereken bir flaheser ‹stanbul Foto¤raflar› 1000 Adet Profesyonel ve yüksek kalitede ‹stanbul foto¤raf› tasar›mlar›n›zda ilham kayna¤› olacat›r.

Soru: Matrix filmlerinin yap›mc›s› olan The Wachowski Brothers›n film konusunda ilham ald›klar› manga’n›n ismi nedir? Program Ad› : ‹stanbul Foto¤raflar›Broflür, internet sayfas›, el broflürü, reklam, davetiye, katalog, okul projeleri, yaz›l› raporlar, tan›t›mlar, ve daha birçok dökümanda kullanabilece¤iniz telif gerektirmeyen 1.000 adet ‹stanbul foto¤raf›. Bu foto¤raflar› kelime ifllemcinizde ve Masaüstü yay›n ve çizim programlar›n›zda kullanabilirsiniz. Bas›l› dökümanlar›n›z› ‹stanbul Foto¤raflar› ile daha da güzellefltirin. Be¤endi¤iniz,seçti¤iniz foto¤raf› sabit diskinize kaydedin ve

SAYFA 6-11

kflamüstü iflten geldikten sonra teknoloji üssümü salonda kurmaya karar vermifltim. Dizüstü (her ne demekse) bilgisayar›m› aç›p Wi-Fi a¤›ma ba¤lanm›fl ve e-postalar›m› indirmeye bafllam›flt›m. Bir taraftan da Outlook 2003 üzerindeki adres listemde düzeltmeler yap›p I-Mate cep bilgisayarl› telefonumla senkronize ettiriyordum ki telefonum çald›. At›f; yedi¤in içti¤in senin olsun, Cebit’i anlat›r m›s›n okurlar›m›za? diyordu. Yedi¤imi içti¤imi hatta merakl›s›na Cebit’i de anlat›r›m ama tercihim o seyahate damgas›n› vuran teknolojilerden bahsetmek. Üstelik bizzat bizim kulland›¤›m›z teknolojilerden. Georgi havaalan›na gitmek için beni evden almaya geldi¤inde hala seyahat acentas›na k›z›yordu. Haks›z da de¤ildi; acentam›z her ne yapt›ysa online check-in yapt›ramam›flt›k, o yüzden gereksiz havaalan›nda s›raya girecektik. Neyse yap›lacak bir fley yok diyerek grubumuzun Guru’sunu evinden almaya gittik. Böylece ekibi tamamlay›p havaalan›na duhul ettik. Daha ilk güvenlik kontrolünde Gurumuz elefltiriyi yap›flt›rd›; tüm dünyan›n en s›k› güvenli¤i bizde ama nedense korsanl›k olaylar›n›n %90’› bizde olur. Aç›kças› kemerimin metal tokas› ile güvenlik cihaz›n›n hassasiyeti aras›nda s›k›fl›p kald›¤›m için yorum yapamad›m. Hofl o kemeri de güvenlik noktas›ndan ç›kar ç›kmaz ilk çöp kutusuna at›p bu dertten sonsuza kadar kurtuldum. Birkaç s›ra ve beklemelerden sonra kendimizi d›fl hatlardaki VIP merkezlerinden birine at-

gel oluyor. Gayet net ‹ngilizce konuflarak size yolunuzu tarif eden sistemden seyahatimizin sonuna kadar istifade ettik. Kendisine müteflekkiriz. fiimdi birazc›k i¤neyi kendimize bat›rma zaman›... Yukar›da anlatt›¤›m böylesine faydal› ve pratik (ki bizim çözmemiz sadece 15-20 dakikam›z› ald›) sistemden sonra Türkiye’deki sisteme bakacak olursak; Magellan Explorist 300 modeli GPS cihaz›mda yüklü Türkiye hat›k. Herkes kahve fincanlar›n›n ya- ritas›n› baz alacak olursak bizim ev n›na cep telefonlar›n› koyunca ay- ‹stanbul Bo¤az›’nda denizin ortalard›r süren Smartphone mu yoksa s›nda bir yerlerde. ‹stanbul’un merMobilePhone özellikli cep bilgisaya- kezi de Mecidiyeköy. Ayr›ca mar› m› tart›flmam›z tekrar bafllad›. alesef ne cadde ne de yer bilgileriNeyse ki böyle güzel bir konumuz nin hiçbiri de yok. Oysa ayn› cihaz var, en s›k›c› ortamlarda bile en az Hamburg’daki tüm caddeleri gayet bir saat bize ateflli bir tart›flma se- do¤ru ve detayl› olarak tan›yordu. bebi oluyor. Önümüzdeki yaz›larda San›r›m navigasyon sistemine sabu konuyu daha detayl› ele alaca- hip bir araban›z olsa benzer teknik yetersizlik orada da yaflanacak. ¤›m. Hamburg havaalan›nda kirala- Gerçi Magellan GPS cihazlar›n›n d›¤›m›z arabay› teslim al›p otelimize Türkiye distribütörü piyasadaki giderken tüm seyahat boyunca en Explorist modellerini Nisan ay›nda büyük yard›mc›m›z olan han›mla geri ça¤›r›p yeni haritalar› yükleyeGeorgi bizi tan›flt›rd›; araban›n ce¤ini aç›klad›. En az›ndan kendi konsolündeki navigasyon sistemi. üstlerine düflen sorumlulu¤u yerine Daha biz otele varmadan en ince getirme taahhüdünde bulunduklar› ayr›nt›lar›na kadar sistem konusun- için teflekkür ederim. Bu arada GPS dendi¤inde hep da hem uygulay›p hem de bizleri bilgilendirdi. Zaten uçakta Magel- kar›flt›r›lan GPRS teknolojisi üzerilan GPS cihaz› ile -ki GPS de ayr› ne de baz› tecrübeler yaflad›k. bir konu- sürekli olarak irtifa, h›z ve GPS; küresel yer belirleme sistemi lokasyonumuzu sayesinde ö¤ren- anlam›na gelen teknolojinin ad›d›r. mifl olduk. Navigasyon sistemine GPRS ise Genel Paket Radyo Sersadece Hamburg’u de¤il neredeyse visleri anlam›ndad›r ve cep telefontüm Avrupa’y› cadde cadde gir- lar›yla do¤rudan alakal› bir teknomifller. Gitmek istedi¤iniz yeri seç- lojidir. Bu konuya detayl› girmeden meniz yeterli oluyor, sistem size ro- yaflad›¤›m›z› anlatay›m. Gurumuz tay› çiziyor, trafik bilgileri, yol çal›fl- ile benim operatörümüz 1800 mas› olan yerler gibi önemli bilgile- MHz frekans›nda destek vermesiri gösteriyor. Hatta bir flekilde sap- ne ve GPRS band›n›n daha az yoman›z gereken noktay› geçerseniz ¤un olmas›na ra¤men yavafl ba¤size an›nda alternatif rota ç›kart›p lant› sa¤lad›¤› için 900 MHz’de çahedefinizden uzaklaflman›za da en- l›flan operatör abonesi arkadafllar›-

6

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

27 Nisan 2005 Çarflamba

tasar›mlar›n›zda kullan›n. Teknik olarak foto¤raflar hakk›nda bilgi BOYUT: 10X15 cm ÇÖZÜNÜRLÜK : 300dpi RGB dir. DOSYA BÜYÜKLÜ⁄Ü : Ortalama 6 mb DOSYA FORMATI : JPEG Sistem Gereksinimleri : Microsoft Windows 95, 98, 200, Xp, Pentium II ve üzeri 32 Mb. Ram, 50 Mb bofl sabit disk alan›, Cd Rom sürücü, Yüksek Çözünürlüklü ekran kart›.


27 Nisan 2005 Çarflamba

10

7

27 Nisan 2005 Çarflamba

Motorola V547 spor, fl›k ve enerjik M

Siber dünyan›n yeni y›ld›zlar› SAYFA 10-7

KODAK CX7330 Dijital Foto¤raf Makinesi

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

KODAK CX7330 dijital foto¤raf makinesi 3.1 Megapiksel çözünürlük sunabiliyor. Dijital kameralar aras›nda en pratik modellerden biri olarak dikkat çeken CX7330, yerleflik 16 MB kapasite belle¤inde, 2032X1524 piksel çözünürlük ve en iyi kalite modunda, easyshare dock ve printer dock uyumlu. 4X dijital zoom ve 1.6” LCD ekrana sahip CX7330 menüsü oldukça sade ve kullan›m› kolay. Foto¤rafç›l›¤a ataca¤›n›z ilk ad›m için uygun bir seçim olabilir. www.bascuda.com/Bascuda.aspx?cmp=Bascuda&pId=609594&aType=product www.hepsiburada.com/productdetails.aspx?categoryid=602&productid=bd5001 www.nealsak.com/v21/index.php?XmlNodes=33_117_126_122_90182&categories_id=90182 www.estore.com.tr/estore/shops/548/548.asp?bid www.buybye.com/detail.asp?PRODUCT_ID=F16A1K372M529ID3

D‹COTA N 6208K Lady Career Notebook Çantas› ALIfiILAGELM‹fi‹N d›fl›nda, kullan›fll› fl›kl›¤›n›z› tamamlayacak flekilde tasarlanm›fl Dicota Lady Career Notebook çantas› kariyer kad›n›n›n vazgeçilmez aksesuar›. Elde veya omuza as›larak tafl›nabilen çanta, genifl hacmiyle kad›nlar›n gün içerisinde ihtiyaç duyabilecekleri küçük eflyalar› da alabilecek flekilde tasarlanm›fl. www.buybye.com/detail.asp?PRODUCT_ID=F103A1K704M715ID7

DUNLOP Eliptik Stepperiki Fonksiyonlu 1525

HEM eliptik pedal çevirme, hem de step egzersizini yapabilme imkan› veren Dunlop 1525 Çift Fonksiyonlu Eliptik Stepper, manyetik direnç sistemi sayesinde çevirme hareketinin pürüzsüz ve sessiz olarak yap›lmas›n› sa¤l›yor. Egzersizin zorluk seviyesi kolayl›kla ayarlanabildi¤i gibi büyük LCD gösterge sayesinde h›z, zaman, mesafe, kalori ve kalp at›fl h›z›da görülebiliyor. Kalp at›fl h›z›n› avuç içinden ölçen eliptik stepper, tekerlekleri sayesinde kolayca tafl›nabiliyor ve istenilen pozisyonu alabiliyor. 90 cm (B) X 63cm (E) X 131 cm (Y) ebatlar›yla al›flverifl sitelerinde yerini ald›. www.hepsiburada.com/productDetails.aspx?CategoryID=352664&ProductID=spordun1525 www.nealsak.com/v21/product_info.php?pxmlid=39819&osCsid=42b0c4b5ef5f857c9a344795c021c347 www.estore.com.tr/product.asp?sku=DK6220000174&dept_id=19000000&bid=0 www.buybye.com/detail.asp?PRODUCT_ID=F4A17K67M15ID1

‹R‹VER PMP 120 MP3 Player

WALKMAN’LERiN yerini alan Mp3 çalarlar gençler aras›nda en çok ra¤bet gören ürünlerden biri. 20GB dahili haf›zaya sahip ‹river PMP120 ile Mp3 olarak direkt ses kayd› ve FM radyodan kay›t yapabilirsiniz. Küçük boyutu ile kolayca tafl›nabilen PMP120; USB’den flarj etme, 3.5” 260,000 Renkli LCD ekran, XviD, DivX, MPEG4 video oynatabilme, veri depolayabilme, Layer3, WMA, WAV, JPG, BMP, AVI, ASF, MPG dosya deste¤i ve dahili lion pil ile 10 saat kesintisiz müzik keyfi yaflaman›z› sa¤l›yor.

otorola son dönemlerde oldukça kullan›fll› yeni tasar›mlara imza at›yor. Çarp›c› tasar›m› ile dikkat çeken Motorola Razr v3’ün yan›nda Motorola V547 ise fonksiyonel yap›s› ile göz dolduruyor.

www.hepsiburada.com/productdetails.aspx?cat egoryid=228&productid=bd7721 www.buybye.com/detail.asp?PRODUCT_ID=F 99A6K181M708ID14

SAMSUNG CM 550 MP3 Player

MP3 CD, WMA CD, Audio CD, çalabilen, 4 sat›r uzaktan kumandal› LCD ekranl› Samsung CM550 Mp3 Player WMT 960sn, Mp3 480 sn flok koruma sa¤l›yor. 2 adet pil ile 40 saat kullan›m sa¤layan CM550 5 band ekolayz›ra sahip. Hediye kaset kiti sayesinde araba yolculuklar›nda da kullanabilece¤iniz Samsung CM550 benzerlerinin yan›nda sivirliyor. www.hepsiburada.com/department.aspx?CategoryID=151121 www.nealsak.com/v21/product_info.php?pxmlid=39332 www.buybye.com/detail.asp?PRODUCT_ID=F99A6K181M6ID11

Cepten TV hem de bedava TÜRK‹YE’DE ilk defa Telsim taraf›ndan sunulan MVS (Mobile Video Streaming) servisi sayesinde, aboneler 24 saat canl› tv yay›n› izleme imkan›na sahipler. MVS ile Star TV, Kral TV, Show TV, ATV, MTV, Kanal D, CNBCe, Kanal 7, Fox Kids, NTV ve CNN kanallar›n› izlemek mümkün. Telsim abonelerinin MVS servisinden yararlanabilmeleri için 4440542 Müflteri Hizmetleri’ni arayarak Cep‹maj aboneli¤ini açt›rmalar›, RealOne Player menüsünden TelsimMMS’i seçmeleri, mesaj olarak VIDEO yazarak 7070’e göndermeleri ve cep telefonlar›na gelen Servis Mesaj› bafll›kl› mesaj› açmalar› gerekiyor. May›s’a kadar ücretsiz olan servis sayesinde, hareket halindeyken, haber veya kaç›rmak istemedi¤iniz dizileri seyretme imkan›n› bulabilirsiniz.

MOTOROLA, cep telefonlar› pazar›na getird¤i de¤iflik yaklafl›larla hep dikkat çekici sonuçlar alm›flt›r. Yeni Motorola V547, modeli de tam bu özellikler sahip. Elinize ilk ald›¤›n›zda bu telefonu kimin kullanmas› gerekti¤ini hemen kavr›yorsunuz. Spor tasar›m›, ö¤renci ve gençler için düflünülmüfl hissini çok net ifade ediyor. Cep telefonunun temalar› da, hedef kitlenin ihtiyaçlar›n› karfl›layacak flekilde renkli, canl› ve enerjik. Arayüzü son derece kullan›fll› olan telefonun, sesle arama ve daha da önemlisi pushtotalk yani gprs üzerinden telefon görüflmesi yapma özelli¤i, kullan›c›lar›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için biçilmifl kaftan.

Kendi, arama müziklerini haz›rlayabilece¤iniz motomixer ile çok hofl melodiler oluflturmak mümkün. Son dönemde GPRS kullan›c›lar›n›n dikkatini son derece fazla çeken EDGE teknolojisini destekleyen telefon. H›zl› iletiflim anlam›nda ian›lmaz imkanlar sunarken, bunu en ucuz flekilde yapman›za da imkan veriyor. Bluetooth, EDGE, baskonufl, MMS, EMS gibi en son teknolojilere ilgi duyuyorsan›z bu telefon size arad›¤›n›z› en h›zl› flekilde ulaflt›racakt›r. Telefonun hiç de fena olmayan bir kameras› var. 4x zoom yapabilen bu kamera kolay kullan›lan ve baflar›l› çekimler yapan bir telefon aksesuar›.

ÖZELL‹KLER: ■ Telefon Haf›zas› : 5 MB ■ Boyutlar (Y X G X D) : 89 x 49 x 24.6 mm ■ Hacim : 86 cc ■ Ekran: 65.000 rekkli TFT ■ MPEG4 sesli video kay›t ve oynatma ■ Arayan› resimli görme ■ IM (Wireless Village) ■ 4 x Entegre Dijital Kamera (VGA) ■ GPRS : Class 10 (2U/4D)/ EDGE Class4 (1U/3D) ■ WAP Taray›c› : 2.0 / MIB 2.2 ■ Ba¤lant› : CE Bus / BluetoothÆ ■ 4 Bant ■ Bekleme Süresi : 235 saate

kadar ■ Pil Konusma Süresi : 425 dakikaya kadar ■ PIM fonksiyonu ■ Uyar› tipileri : MP3 ve polifonik melodiler & yüklemek için bofl alan ■ MOTOMIXERô (Remix yap›labilen MIDI zil yaz›l›m›) ■ J2ME Oyunlar : mevcut oyunlar›n yan›s›ra yüklemek için bofl alan ■ Telefon rehberi : SIM+ 1.000 kayda kadar ■ Sesle Arama ■ Entegre Handsfree Hoparlör ■ MMS , EMS 5.0 (Resim / foto¤raf + metin + ses)


27 Nisan 2005 Çarflamba

8

9

27 Nisan 2005 Çarflamba

Aytaç Biter,

Toshiba Notebook ve Görüntü Sistemleri Yönetim Kurulu Baflkan› ve F3 pilotu...

eknoloji satmak h›zl› ve dinamik bir ifltir...

1. Aytaç bey, uzun süredir Türkiye'de teknoloji satan flirketlerin patronlu¤unu yapt›n. Türkiye'de teknoloji satmak kolay m›? Türkiye’de teknoloji satmak benim için her zaman zevkli bir ifl olmakla birlikte her iflte oldu¤u gibi kendine has zorluk ve problemleri olan sab›r ve istikrar gerektiren, ayn› zamanda dinamik ve h›zl› bir ifltir. 2. Vatandafl›n, teknoloji tüketimi konusundaki davran›fl fleklinde de¤ifliklik var m›? Yeni teknolojilerin

ç›kmas› ve mevcut teknolojilerin farkl›laflmas›, kullan›c› al›flkanl›k ve davran›fl biçimleri de de¤ifltiriyor. Teknoloji, hayat›n her alan›nda, her geçen gün daha yo¤un kullan›c› davran›fllar›n› etkiliyor. 3. Yak›n bir süre önce CeBIT'deydin, teknoloji ne tarafa do¤ru gelifliyor? Bizim gördü¤ümüzde flafl›raca¤›m›z ama çocuklar›m›z›n günlük hayat›nda yer edecek hangi teknolojilerle karfl›laflaca¤›z?

Cebit’te mobil iletiflim teknolojilerinin sürekli bir geliflme içinde oldu¤unu ve mobil teknoloji ürünlerinin daha h›zl› bir flekile geliflti¤ini ve çeflitlendi¤ini gördüm. Gelecekte bugünün iyi e¤itimli, teknolojik ürünleri kullanma istek ve becerisine sahip insanlar›n kullanabildi¤i zorluktaki ürünleri, çocuklar›m›z, arkas›ndaki teknolojiyi düflünmeden, bir TV uzaktan kumandas› gibi kullanabilece¤ini düflünüyorum. Bugün bizi flafl›rtan ama gelecekte çocuklar›n kullanaca¤›

teknolojilerin aras›nda holografik görüntü, yak›t hücreleri, giyilebilir bilgisayar ve saat gibi aksesuarlara entegre edilmifl iletiflim ve depolama birimleri yeral›yor. 4. Cebit'e Türkiye’den ilgiyi bu y›l nas›l buldun? Cebit’e Türkiye’den ilginin her y›l daha fazla artt›¤›n› düflünüyoruz. Bu sene daha fazla say›da Türk firmas›n›n Cebit’te Türkiye’de gelifltirdi¤i ürün ve hizmetlerini sergiledi¤ini gördüm. Escort Computer gibi firmalar›n güncel donan›m ve

hizmetlerini dünya ölçe¤inde yenilikçi ve rekabetçi koflullarda sunabildi¤ini gördüm. 5. Biliyorsun dergimizin ismi StarTEK ve slogan› ise "Teknolojik Yaflam Kültürü"... Teknolojik yaflam kültürü konusunda yorumlar›n nedir? Motor sporlar› bu kültürün içinde mi sence? Teknolojik yaflam kültürü deyince biz mobil yasam biçimini anl›yoruz, çünkü teknolojinin en önemli katk›s›n›n mobilite ve özgürlük oldu¤unu düflünüyoruz. Bilgiye zaman ve

mekandan ba¤›ms›z eriflebilme ve iletiflim kurabilme özgürlü¤ü ve kolayl›¤› mobil teknolojilerin bir sonucudur. Motor sporlar› mobilite ile özdeflleflti¤i için teknolojik yaflam mobil teknolojik yaflam biçiminin içinde oldu¤unu söyleyebiliriz. 6. F3 ve rallilere kat›l›yorsun... Formula dünya'da teknoloji tutkunlar›n›n resmi sporu haline mi geliyor? Motor sporlar› da teknolojinin pay› büyük bir h›zla artmaktad›r. Bu

nedenle teknoloji flirketlerinin motor sporlar›na ilgisi artan iflbirli¤i ihtiyac›n›n bir sonucu olmakla birlikte motor sporlar›n›n do¤as›nda bulunan h›z ve heyecan, bu spora olan ilginin teknoloji flirketleri için kendini gösterme arenas› olmas›n› sa¤lam›flt›r. 7. Son dönemde internet üzerinden kulland›¤›n servis ve sitelere örnekler verir misin? Bu çok güzel olmufl dedi¤in siteler var m›? Adresleri neler? www.kangurum.com; www.demontweeks.co.uk

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

SAYFA 8-9

T

Atif Unaldi - StarTEK  

Atif Unaldi - StarTEK

Atif Unaldi - StarTEK  

Atif Unaldi - StarTEK

Advertisement