Page 1

12 21 ARALIK 2008 PAZAR Baflbakan da liderlerle görüflürken 3G kullan›r Mobil imza ile e-devlete cepten de girebilirsiniz

iç unutmuyorum 90'lar›n bafllar›nda, bu ülke ciddi bir yenilikle tan›flt›. Herkes elindeki çanta fleklindeki araç telefonlar›n› b›rakt› ve ona göre daha küçük ama flu an için çok büyük olan, cep telefonlar›na geçti. O zaman için büyük görünmekle birlikte, önemli bir yenilikti. Türk halk› k›sa sürede telefonun yararlar›n› alg›lay›p, kullanmaya bafllad›. ‹flte o günden bu yana, cep telefonu abonesi her gün geometrik oranlarda artt›. Art›k ço¤u insan cep telefonu kullan›yor, bunu bir lüksten ç›kar›p hayat›n›n bir parças› haline getiriyor. Geçenlerde bir yemekte uzun süredir ifl yaflam›nda bulunan bir dostum, yan›m›zdaki genç dostumuza, "Sen bilmezsin, Türkiye'de eskiden telefon almak istersen baflvurunu yapard›n, y›llar sonra ba¤lan›rd›, siz o zorluklar› hiç yaflamad›n›z" diye tak›l›yordu. Türkiye 90'lardan bugüne ciddi yol ald›. GSM operatörleri Türkiye'ye ilk geldi¤inde trafik ve yol durumunu k›sa mesaj olarak alaca¤›z dedi¤imizde, birçok ünlü ifladam›na ütopik gelmiflti. fiimdi görüntülü olarak anl›k yol durumunu izleyebiliyoruz. Teknolojinin baz› k›r›lma noktalar› var tabii. fiimdi tam da bu noktan›n üzerindeyiz. Baflbakanl›k Müflaviri, de¤erli medya hocas› Nabi Avc›'n›n dedi¤i gibi internet spermatik bir teknoloji. Yani bulundu¤u ortam›, etraf›nda kendisiyle iletiflen teknolojileri ciddi anlamda de¤ifltiriyor. Mobil dünya ile internet teknolojilerinin birleflmesinin en önemli k›r›l›m› olan 3. nesil de bir çok teknolojiyi ve daha önemlisi yaflam tarz›n› de¤ifltirecek. Örne¤in, televizyonda bir program› izleyememek, “elektrikler kesik oldu¤u için ödevimi yapamad›m” demek gibi mazeretler demode olacak. Mobil cihaz›n›z, sadece bir e¤lence arac› de¤il ciddi bir bilgi kayna¤› haline gelecek. Bu cep telefonlar›n› kiflisel asistan noktas›na biraz daha yaklaflt›racak. Bu arada spermatik bir teknoloji olan internet, mobil dünya ile medyay› bu kadar yak›nlaflt›r›rken mevcut medya izleme analizlerini de ortadan kald›racak. Rating cihazlar› için örneklem gruplar› yerine tam say›y› almak mümkün olacak. Kanallar yay›nlar›ndaki izleyici oranlar›n›n, dalgalanmalar›n› bir gün sonra de¤il hemen o an görebilecekler. Bu da daha dinamik ve interaktif bir yönetime sahip olmalar›n› sa¤layacak. 3. nesil ve mobil internet ile güçlendirilmifl bir medya, daha dinamik daha ölçülebilir olacak. Medya'n›n bir numaral› destekçisi reklamveren için de hayat daha kolaylaflacak. Reklamveren izlenmeyen reklamlar için para ödemekten kurtulacak. Alg›lanma ve marka de¤erinden çok, do¤rudan sat›fl reklam kampanyalar› gerçeklefltirebilecek. Sadece de¤iflen alg› ve marka gücünü de¤il, reklam›n al›m etkisi yap›p yapmad›¤›n› da kontrol etme olana¤› bulacak. Üstelik bunu yaparken örneklemlerle tüme varmak yerine, tam say›y› biliyor olacak. Hata pay› gittikçe azalacak. 3. nesil ile birlikte, internet de güçlenecek. Özellikle e-ifl yapan flirketlerin ulafl›m oranlar›n› art›racak. Bu nedenle kriz ortamlar›n›, mant›kl› yat›r›mlar›n› de¤erlendirmek isteyen bütün yat›r›mc›lara, e-ifl yapman›n tam zaman› oldu¤unu söylüyorum. Zira internet art›k yepyeni bir ziyaretçi kitlesine sahip. ‹flin en güzel taraf› bu kitle monitörün önünden kalkamayan, hareketsiz bir kitle de¤il. Hareket ediyor, yafl›yor, tepki veriyor. Do¤ru yaflayan modern bir toplum …

H

B‹L‹fi‹M TER‹MLER‹ 3G: Yüksek h›zda ve daha genifl bir bant üzerinden veri transferi sayesinde mobil interneti h›zland›racak, görüntülü görüflme mobil sa¤l›k, mobil e¤itim gibi geliflmifl servislerin sunulmas›n› sa¤layacak teknoloji. GPRS: Cep telefonu flebekesi üzerinden veri transferine olanak sa¤layan bir protokol. 3G ve 2.5G’den önce en yayg›n kullan›lan sistemdir. GPS (Global Positionning System) Global yer belirleme sisteminin k›sa yaz›m›. Uydular arac›l›¤›yla anl›k yerinizi bulman›za olanak sa¤layan bir sistem. DLP (Digital Light Processing): Video görüntülerini-her biri bir piksele karfl›l›k gelen, binlerce minik aynadan yans›tarak ›fl›k kayna¤› olarak kullanan projektör teknolojisi. SPERMAT‹K: Etkilefliminde oldu¤u her türlü kavram› kendi özelliklerine göre yeniden anlamland›ran teknoloji, platform.

ULAfiTIRMA BAKANI B‹NAL‹ YILDIRIM AKfiAM’A KONUfiTU

‹lk e-devlet hizmeti olarak sigorta dökümlerime bakt›m

3G ile esimi ve torunumu görece¤im Deniz Ç‹ÇEK/ANKARA

DUDAK UÇUKLATAN BÜYÜME

U

laflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, Türkiye’deki biliflim sektörünün 32 milyar dolarl›k bir pazar büyüklü¤üne ulaflt›¤›n› belirterek, e-devlet kap›s›n›n da aç›lmas›yla, Türkiye’nin bilgi toplumuna do¤ru gitti¤ini söyledi. Y›ld›r›m, 2009’da 3G’nin de devreye girmesiyle iletiflimin çok fleritli genifl otoyollar›n tamamlanaca¤›n› kaydederek, “3G ile telefonda konuflurken eflimi ve torunumu görmek güzel olacak. Say›n Baflbakan da dünya liderleriyle görüflmelerinde kullanacakt›r” dedi. Y›ld›r›m, yak›nda Turkcell’in mobil imzas› ile resmi evraklar›n› imzalamak üzere çal›flma yapt›rd›¤›n› söyledi. AKfiAM’›n sorular›n› yan›tlayan Y›ld›r›m, bilgi ve iletiflim teknolojileri konusunda de¤erlendirmelerde bulundu. Y›ld›r›m, flunlar› kaydetti: ■ E-devlet kap›s›n›n aç›l›fl›n› Baflbakan’la birlikte yapt›n›z. Sistemin çöktü¤ü yönünde elefltiriler oldu? Bir yavafllama olabilir. Bir anl›k bir fleyi bütün sistem çal›flm›yor diye de¤erlendirmek insafs›zl›k olur. Emniyet için iki-üç gün önceden siteyi kullan›ma kapatt›lar. Ayarlar› yap›l›yor. Bir tan›t›m toplant›s› yapt›k ve kapal› çevrimde çal›fl›yordu.

Biliflimde Afrika seviyesinden Avrupa seviyesine geldik, 8 milyar dolarl›k sektör, 32 milyar dolara ulaflt›, Cep telefonu say›s› 8.5 milyondan 65 milyona ç›kt›, 6 milyon olan internet kullan›c›lar› 26 milyonu geçti 4 milyon olan bilgisayar say›s› 10 milyonu aflt›.

Foto¤raflar: Murat ÖZTEK

Sofistike teknolojiler

AKS

TEKNOLOJ‹

Biliflim Vadisi Projesi

“PASAPORTUNUZ HAZIR” D‹YE MESAJ GELECEK ■ E-devlet kap›s›ndan yeni hizmetlerin verilmesine ne zaman bafllanacak? Bu, kurumlar›n buraya içerik oluflturmas›na ba¤l›. Biz bu aç›l›fl› yap›p duyurmazsak oluflturmazlar. Vatandafl da pefline düflsün. Yapmayandan neden yap›lmad›¤›n› sorsun. Elektronik ortamda verilmesi mümkün olan her hizmeti verece¤iz. Benzer siteler var sizinki ne ifle yar›yor diyorlar. Di¤erleri arama motoru gibi, arayaca¤›n adresi bulman› sa¤l›yor. 8 bin kamu kurumunun sitesi var. E-devlet, ayn› lisan› konuflan, ayn› bilgileri isteyen bir kap› oluflturuyor. Bir site ehliyet, di¤eri pasaport, di¤eri emeklilik, bir baflkas› kimlik numaran› yaz diyor. Oralarda emniyet sorunu da olufluyor. Yap›lan tüm ifllemler vatandafll›k numaras› alt›nda toplanacak. Pasaport almak için pek çok kurumdan al›nmas› gereken çok say›da belge gerekiyor. E-devletin as›l faydas›n›, sistem tam oturdu¤unda burada görece¤iz. Sab›ka ka¤›d› için savc›l›¤a, harç yat›rmak için bankaya, ikametgah için muhtara, askerlik ilifli¤i için baflka bir yere gitmeyeceksin. Kurumlar bu bilgileri bir havuza koyacak ve paylaflacaklar. Pasaport harc›n› da banka talimat› ile göndereceksin. Sana mesaj gelecek, ‘Pasaportun haz›r, postayla m› gönderelim, yoksa elden mi al›rs›n›z.’ Baflbakan’›n söyledi¤i E-Devlet Reform Paketi de bu olacak.

gerekiyor. Hukuki sonuçlar do¤uracak ifllemlerde gerekiyor. Arkadafllar› zorluyorum, resmi belgeleri art›k mobil imza ile imzalamak istiyorum. Haz›rl›klar sürüyor. Mobil imza için de Turkcell geldi, getirdi. Onu da imzalay›p alaca¤›m. Orada bir s›k›nt›m yok.

3G ‹LE CEB‹NE F‹LM ‹ND‹R VE SEYRET ■ K›sa süre önce yap›lan 3G ihalesinin ard›ndan, flimdi yasal süreç iflliyor. 3G ile kullan›ma bafllayacak genifl bant h›zl› internetin faydalar› ne olacak? Örne¤in, e-devlet hizmetlerinin sa¤l›kl› verilmesi için altyap›n›n sa¤l›kl› olmas› laz›m. 3G’nin, bu amaca yönelik büyük hizmetleri olacak. ‹nternette karasal hatlar var ADSL, di¤er bir hat da havadan hatlar olan 3G. Karadaki yetmezse havadaki imdada yetiflecek, böylece iletiflim kanallar› sürekli aç›k olacak. 3G ile cep telefonumuzdan da e-devlete girece¤iz. Ha karadan ha cepten girmiflsin. ‹kisinde de e-imza var. Birisinde mobil imza. Her türlü hizmet buradan al›nacak. Cepten sadece ses iletimi olmayacak, canl› yay›n, dünyan›n bir yerinde bir programa, bir futbol maç›na kat›labilirsiniz. Bir film indirebilirsiniz. Telefon etti¤iniz insan›n yüzünü görebilirsiniz. ■ Siz 3G hizmeti verilmeye baflland›¤›nda hangi yönünü kullanmay› planl›yorsunuz? Torunumla telefonda konuflurken sürekli görmek isterim, eflimle konuflurken görmek isterim. Bu bir imkand›r. Askerdeki yavrunuzu, gurbetteki, Almanya’daki sevdi¤inizi görmek ne kadar güzel bir fley. Görüyorsun,

Vatandafl bürokrasinin alt›nda ezilmeyecek kap› kap› dolaflmayacak. Ulaflmak istedi¤imiz hedef bu...

MOB‹L ‹MZAM TURKCELL’DEN ■ Siz e-devlet kap›s›n› kendiniz için kulland›n›z m›? SSK’ya girip dökümüme bakt›m. Ne zaman ifle girdi¤imi, ne zaman bafllad›¤›m› hangi iflleri de¤ifltirdi¤imi, ne kadar prim ödedi¤im, 1978’den bugüne kadar yaz›lm›fl. Yapaca¤›n›z iflin türüne göre baz› hallerde flifreniz olsa da e-imzan›z›n mutlaka olmas›

■ ‹stanbul’a Biliflim Vadisi kurulmas› projesi ne aflamada? Çal›flmalar› sürüyor. Büyük bir Biliflim Vadisi kurmay› planl›yoruz. Burada, büyük iflletmecilerimiz baflta olmak üzere di¤er Ar-Ge kurulufllar›, risk yat›r›mc›lar› ve tedarikçilerin yer almas›n› arzu ediyoruz. Yer haz›rl›¤› sürüyor. Turkcell de dahil bütün iflletmeler istekli ve kat›lmay› düflünüyor. Anadolu yakas› ile Avrupa yakas› bu konuda rekabet içinde, çekifliyor. Anadolu yakas›ndaki belediyeler, orada istiyor. ‹kisinden birisi olacak. özlem gideriyorsun. Ana yüre¤i yufkad›r. Öylelikle hasret giderir. Birçok imkan sa¤l›yor. Baflbakan da baflka ülke liderleriyle görüflmesinde flüphesiz kullan›r. Görüntülü telefon olmas› hasebiyle kullan›l›r. Lisanslar verildi, Dan›fltay görüflünden sonra sözleflme imzalanacak. Sonra da paralar yatacak. 2009’un ikinci yar›s›nda da sinyal verip alo demeye bafllayacaklar.

KR‹ZDE 3G’DEN DAHA BÜYÜK DESTEK OLUR MU? ■ Küresel krizle mücadelede 3G teknolojisinin ne gibi katk›lar› olabilir? Kriz ortam›na ra¤men biliflimde daralma olmad›. ‹flletmeler için Ar-Ge mecburiyeti var. Her iflletme 500 Ar-Ge mühendisi çal›flt›rmak zorunda. Bu, bin 500 mühendis demektir. Kriz zaman›nda çok büyük bir imkan. Krize ra¤men Turkcell eleman al›yor, Telekom da ald›. Kriz, biliflim firmalar›nda program› aksatmad›. Di¤er sektörler gibi de¤il. Geliflen ve yükselen sektör. Krizde insanlar daha çok haberleflme ihtiyac› duyuyor, dertlerini paylaflmak için daha çok görüflüyorlar. 3G f›rsat oldu. Krizin en fliddetli an›nda iflletmelerimiz 2 milyar YTL’yi 20 y›ll›¤›na yat›rd›lar. Bundan daha büyük destek olur mu ülkeye. Hem maddi hem moral deste¤i. Ben sektöre teflekkür ediyorum. Milyarlarca dolar altyap› yat›r›m yap›lacak. Bunlar istihdam oluflturacak, buradan vergi gelecek. Alt sektörleri do¤uracak.

■ H›zla büyüyen biliflim sektörünün boyutlar› nereye ulaflt›? Ortalama büyüme yüzde 6 iken, biliflim sektörü yüzde 20’nin üzerinde büyüme gösterdi. Türkiye, biliflimde 5 y›lda Afrika seviyesinden Avrupa seviyesine yükseldi. 8 milyar dolardan, 32 milyar dolarl›k bir sektör olduk. Cep telefonu, 18.5 milyon’dan 65 milyona yükseldi. ‹nternet kullan›c›s› 6 milyondan 26 milyona ç›kt›. Bilgisayar say›s› 4 milyondan 10 milyonu aflt›. Bütün okullar h›zl› genifl bant internete kavufltu. Bunlar, Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiflte ad›m ad›m katetti¤i aflamalar.

3G’Y‹ ÖLDÜRMEY‹Z ‹fiLETMELER‹ YAfiATIRIZ ■ 3G ihalesinde 4 lisans için ihaleye ç›k›lm›flt› ancak son lisansa teklif gelmedi. Bu lisans için tekrar ihaleye ç›k›lacak m›? O frekans aral›¤› elimizde. Mevcut iflletmelerin ihtiyac› olursa onlara veririz. Yeni birine veririz. Elinde frekans gibi bir mal›n olsun. Hepsi olabilir. Önce 3G devreye girsin, ilgi ne kadar olacak, ne olacak. Do¤madan öldürmeye gerek yok. Getirip bir rakip daha do¤ural›m, mevcutlar› da öldürelim. O yanl›fl olur. Sektördeki iflletmecileri de vatandafl› da devleti de düflünece¤iz. Aman devlet kazans›n onlar yok olsun olmaz.

VERG‹LER KR‹Z NEDEN‹YLE SONRAYA KALDI ■ ‹nternette Ö‹V indirimi oldu. Bu indirim cep telefonu görüflmeleri için de bekleniyordu? Millet telefonda konufluyor. Ucuzlamasa, rekabet olmasa nas›l konuflacak. Eskiden çocuk konuflurken anas› kapat kapat diye arkas›ndan kofluyordu. fiimdi konuflan konuflana. Lak lak lak saatlerce. Vars›n konuflsun vatandafl, içini döksün... Biraz vergiler yüksek ama onu da çözece¤iz. ‹nternette bafllayacak vergi indirimi. Di¤eri kriz nedeniyle daha sonraya kald›. Maliye Bakan› makul olan her fleye olur verir. Kazanm›fl, kaybetmifl, ifl yapman›n ne oldu¤unu bilen birisi. Bu, bizim için flans. Derdimizi daha iyi anlat›yoruz.


SAM

B‹L‹fi‹M

PAZAR, 21 ARALIK 2008

13

HAFTANIN OYUNU MobiWar’a kat›l hükümdar ol

FANTAST‹K bir dünyada hükümdarl›¤›n›z› kurup, gücünüzü göstermeye haz›r m›s›n›z? Üstelik gerçek oyunculara karfl› ve cep telefonundan! Turkcell’in en son oyunu MobiWar 3. Nesil iletiflim altyap›s›n›n hayata geçip yayg›nlaflmas›n› beklemeden bu deneyimi size sunuyor! Türk yaz›l›mc›lar taraf›ndan gelifltirilen MobiWar, online (çevrimiçi) olarak ayn› anda binlerce kifliyle beraber oynayabilece¤iniz (MMOG Massively Multiplayer Online Game)

türde bir oyun. Türkçe olarak haz›rlanan MobiWar, cebinizden her an her yerde ba¤lan›p oynayabilece¤iniz, fantastik ö¤elerle dolu gerçek zamanl› (siz çevrimiçi olmasan›z dahi oyunun devam etti¤i bir dünyad›r) bir strateji oyunudur. Üstelik oyunu ayn› zamanda internet browser›n›z hatta DIGITURK 565 nolu Digioyun üzerinden dahi oynayabilirsiniz. Üç farkl› platform üzerinde oynanabilme özelli¤iyle kendi türünde dünyada bir ilktir!

H‹KAYES‹... DEVASA bir gezegenin çekim gücü alt›nda kalan dünyada, büyük bir y›k›m bafll›yor. F›rt›nalar sellere, volkanik patlamalar depremlere neden oluyor. De¤iflen yeryüzünde insanlar›n kurdu¤u düzen yerle bir oluyor. Büyük bir kaosun ard›ndan hayatta kalanlar yeni dünya düzenine uyum sa¤lamaya çal›fl›yor. Siz de kendi hükümdarl›¤›n›z› kurup, cücelerden, elflerden hatta ejderhalardan oluflturaca¤›n›z ordular›n›zla bu güç mücadelesine dâhil olabilirsiniz! Turkcell hatl› telefonunuzdan MOBIWAR yaz›p 7766’ya k›sa mesaj göndererek, bu fantastik maceraya ücretsiz olarak kat›labilirsiniz. Daha fazla bilgi www.mobiwar.com’da

Frekans tipleri aras›ndaki farklar... Nokia Ovi ile internete aç›l›yor!

A tipinde 40 Mhz, B tipinde 30 Mhz, C tipinde 30Mhz, FDD (Frequency Division Duplex) kanal›ndan kullan›labilecek frekanslar tahsis edildi. A tipi lisans, B ve C tipi lisanslar›nda 3G için kullan›labilir (FDD kanal›) frekans›ndan

yüzde 33 daha genifl bir kapasiteye sahip. Benzetmek gerekirse, A tipi lisans 4 fleritli bir otoyol iken B ve C tipi lisanslar 3 fleritli otoyollard›r. A tipi lisans›ndaki 40 Mhz, uzun vadede, 3G servislerinin daha çok

›saca kiflisel bilgisayarlar, mobil cihazlar ve Internet aras›nda uyum ve bütünlük yaratan bir hizmet olan Ovi müzik, oyun, navigasyon, görüntüleme, video deneyim ve servislerini tek bir çat›da bütünlefltiriyor. Fince’de “kap›” anlam›na gelen Ovi ile kullan›c›lar her gün yenileri eklenen bir dizi internet hizmetinin kap›s›n› aral›yor.

aboneye, daha yüksek kapasiteyle ve daha kaliteli bir flekilde ulaflt›r›lmas› için önemli bir avantaj sa¤layacakt›r. Özellikle nüfusun yo¤un yafland›¤› bölgelerde yüksek kalitede hizmete olanak tan›yacak.

K

OBAN T O ‹ L ‹T R E fi K O Ç IZ YÜKSEK H

NAVIGASYON: Nokia Maps kullan›c›lara mobil cihazlar› üzerinden geliflmifl haritalama ve sesli navigasyon deneyimi sunan bir hizmettir. Nokia Maps ile kullan›c›lar, 200 ülkenin haritas›na ücretsiz olarak eriflebilmekte, adres arayabilmekte ve istedikleri rotay› haz›rlayabilmektedir. Ayr›ca sat›n al›nabilen Sesli Navigasyon Servisi ile de hem “araç” hem de “yaya” navigasyonu yapabilmekte ve binlerce ilgi noktas›na (POI) ve flehir rehberine de eriflebilmektedir.

OYUN: N-Gage mobil oyun platformunda kullan›c›lar online bir katalogdan oyun seçebiliyor, sosyal a¤ özelliklerinden faydalan›p karfl›l›kl› oynayabiliyorlar. N-Gage uyumlu modeller aras›nda Nokia N78, Nokia N81, Nokia N81 8GB, Nokia N82, Nokia N85, Nokia N95, Nokia N95 8GB, Nokia N96 bulunuyor.

MÜZ‹K: Nokia Music Store, milyonlarca flark›dan genifl bir arflive bilgisayar›n›zdan ve mobil cihaz›n›zdan ba¤lanarak abone olup dinlemenize ve sat›n al›p indirmenize imkân sa¤l›yor.

MESAJLAfiMA: Mail on Ovi ve Nokia Messaging: Dünya nüfusunun yüzde 75’i henüz e-posta kullanm›yor. Bu insanlar›n ço¤u için ilk e-posta deneyimi bir kiflisel bilgisayarda de¤il, bir cep telefonunda olacak. Tüketici e-posta ve an›nda mesaj (IM) uygulamalar›n› mobillefltiren Nokia Messaging ile birlikte Mail on Ovi, mobil e-postay› genifl kitlelerce kullan›labilir hale getiriyor. Mail on Ovi ile kullan›c›lar mobil cihazlar›n›n yan› s›ra çevrimiçi bir portal üzerinden de eposta oluflturabilecek ve e-postalar›na eriflebilecekler. Öte yandan Nokia Messaging, tüketicilere Yahoo! Mail ve Yahoo! Messenger, Window Live Hotmail, Gmail ve GTalk ve AOL IM’den varolan e-posta ve an›nda mesajlaflma (IM) hesaplar›n›n yan› s›ra tüm dünyadan binlerce ISS’nin (Internet Servis Sa¤lay›c›) e-posta ve an›nda mesajlaflma (IM) çözümlerine Nokia cihazlar›n›n ço¤undan ulaflma olana¤› sunacak. MEDYA: Share on Ovi sayesinde kullan›c›lar foto¤raf ve videolar›n› mobil cihazlar›ndan do¤rudan internete yükleyebiliyor, sevdikleriyle paylaflabiliyorlar. ‹sterlerse do¤rudan do¤ruya cep telefonlar›ndan kiflisel bilgisayarlar›na (ya da tersine) medya dosyalar› da yükleyebiliyor. ■ Nokia Ovi Suite, Nokia kullan›c›lar›n›n kiflisel içeriklerini mobil cihazlar ile kiflisel bilgisayarlar› aras›nda kolayca senkronize etmelerine, düzenlemelerine, gönderip almalar›na ve diledikleri kiflilerle paylaflmalar›na olanak sa¤l›yor. ■ Ovi Sync ile ba¤lant›lar›n, takvimlerin ve notlar›n ovi.com üzerinde senkronize edilmesi sa¤lan›yor. Veri yedeklemek veya kiflisel bilgisayarlardan cep telefonlar›na tekrar göndermek için de kullan›labiliyor. ■ Files on Ovi, ile kullan›c›lar herhangi bir bilgisayardan (Web taray›c›s› arac›l›¤›yla) ya da mobil cihazlar› üzerinden kendi bilgisayarlar›ndaki dosyalara eriflebiliyorlar. Files on Ovi dosya paylafl›m›na da olanak sa¤l›yor ve ayr› bir cihaz kullanmadan dosyalara kolayca eriflilebiliyor. Ovi ve etraf›ndaki servisler, 3G ile birlikte geliflecek internet eriflimi yöntemleriyle Türkiye’de daha etkin bir biçimde kullan›labilecek.

3. nesile nas›l ulast›k

M

obil teknolojilerde s›kl›kla kullan›lan ‘nesil’ kavram› iletiflimin karakterini ve biçimini ifade ediyor. Nesil kavram›n›n, mobil olarak sa¤lanan veri iletiflim h›z›yla do¤ru orant›l› oldu¤unu da unutmamak gerekiyor. Teknoloji ilerledikçe, mobil cihazlar aras›nda aktar›lan veri miktar› art›yor. Ve mobil iletiflim ‘nesil’ atl›yor. 3G en temel anlam› ile üçüncü nesil kablosuz teknoloji anlam›na geliyor. GPRS’in bir ad›m sonras› olarakta tan›mlanan 3G ile cep telefonlar›ndan, cep bilgisayarlar›ndan ve dizüstü bilgisayarlardan kesintisiz olarak sürekli bir ba¤lant› sa¤lan›yor. Bu da bize TV izlemek ve an›nda görüntülü görüflme yapmak gibi birçok olanaklar sunuyor.

TÜRK‹YE HENÜZ 2.5G’DE Türkiye’de kulland›¤›m›z cep telefonu teknolojisi 2.5’inci nesil olarak adland›r›l›yor. 2.5’inci nesil ile bugün cep telefonundan wap, GPRS gibi teknolojiler sayesinde internete ba¤lanabilmek ve karfl›l›kl› ses ve veri iletiflimi sa¤lamak mümkün. Ancak karfl›l›kl› görüntü iletiflim henüz bu teknolojide mümkün de¤il. Üçüncü nesil cep telefonlar› ve altyap›s›n›n sa¤layaca¤› en büyük fayda da karfl›l›kl› görüntülü iletiflim ve çok yüksek h›zda veri transferi olana¤›. Bugün bu teknoloji yaklafl›k 95 ülkede kullan›l›yor.

NE YEN‹L‹KLER GET‹RECEK? 3G’nin getirece¤i en önemli yenilik, cep telefonu üzerinden h›zl› video görüflme olana¤›na kavuflmak olarak özetlenebilir. 1970’li y›llar›n bafllar›nda Bell Laboratuvarlar›’nda çal›flmalar›na bafllanan ve 1979 y›l›nda ilk kez kullan›lan birinci nesil kablosuz iletiflim sistemleri analog teknolojiyi kullan›yordu ve sadece ses iletiflimi sa¤layabiliyordu.

1G

1990 y›l›nda dijital kablosuz iletiflime imkân tan›yan ilk cep telefonu sistemi kullan›lmaya baflland›. Sesin yan›nda düflük h›zda veri iletiflimi de sa¤layabilen ikinci nesil iletiflim teknolojisi flu an Türkiye’de en yayg›n olarak kullan›lan teknoloji.

2G

Türkiye'de ‹nternet ve Demokrasi Konferans› TÜRK‹YE’DE 1995'ten beri her y›l ulusal boyutta düzenlenen INET-TR Konferans›, 2’nci kez ODTÜ'de düzenleniyor. 21-22-23 Aral›k tarihlerindeki konferans, Türkiye’de internetin resminin çekildi¤i, sorunlar›n›n tart›fl›ld›¤›, çözümler için ortak ak›l arand›¤›, uzmana, ev han›m›na, ö¤renciye ilgili her kesime aç›k bir platform olacak. Sosyal boyutlar›n da konuflulaca¤› konferansta bu y›l ç›kan konular ‘‹nternet ve Demokrasi', ‘‹nternet yasaklar›’, ‘e-Çevre, çevre için ‹nternet’.

‘Prens yüzü¤ü okflar. Karfl›s›nda prensesin görüntüsü vard›r’ 70’lerde bafllayan cep telefonu serüveni, k›sa sürede masallar› gerçe¤e çevirdi. 3G ile art›k görüntülü iletiflim mümkün ‹kinci nesil flebekeler üzerinden daha h›zl› veri imkân› tan›yan bu ara teknoloji ile henüz yeni tan›flt›k say›l›r. EDGE teknolojisi sayesinde mevcut GSM flebekesi üzerinden daha verimli data transferi yap›labilmesine olanak do¤unca bu ara teknolojiye 2.5G ad› verildi. GPRS teknolojisi saniyede 115 Kbps h›za ulafl›rken, EDGE ile bu s›n›r 384 Kbps’ye tafl›nd›.

2.5G

Üçüncü nesil kablosuz iletiflime geçti¤imizde ise bugün dünyada flebeke taraf›nda 7.2/14.4 mbps h›zlara ulafl›ld›. Yani cep telefonu ile flu anda evimizdeki ve ifl yerimizde kulland›¤›m›z ADSL hatlar›n›n maksimum h›z›na yetiflebilece¤iz. ‹lk nesilde sadece ses iletiflimi sa¤lanabilirken bugün h›zl› internet ve veri iletiflimi, karfl›l›kl› görüntülü iletiflimi sa¤lanabiliyor. Cep telefonu 1973’te bafllad›¤› yolculukta h›zl› mesafe katetti.

3G

CEPTE HIZLI VE ZENG‹N ‹ÇER‹K 3G flebekeleri üzerinden ses hizmeti sunulacak olsa da esas a¤›rl›k h›zl› ve zengin içerikli veri ve internet uygulamalar› olacak. 3G flebekelerinin faaliyete geçmesiyle, cep telefonundan internete h›zl› eriflimin yayg›nlaflaca¤›, e-devlet uygulamalar›na önemli bir ivme kazand›raca¤›, sa¤l›k hizmetleri, uzaktan e¤itim, mobil-kütüphane, internet üzerinden bilimsel laboratuvarlara eriflim, internet üzerinden dil e¤itimi gibi uygulamalar ile e¤itime katk› sa¤lanmas› öngörülüyor.

Öte yandan, iflitme-konuflma engelliler 3G ile sadece SMS’ten de¤il geliflmifl tüm iletiflim hizmetlerinden de yararlanabilecekler. Operatörler 2G’de oldu¤u gibi belli bir yay›l›m plan› dahilinde flartnameye de uygun olarak 3G kapsamalar›n› kuracaklar. Daha ilk günden san›ld›¤› gibi her köflede 3G servisi olmayacak. Üçüncü nesil (3G) ile birlikte hayat art›k çok daha mobil bir hale gelecek. Bulundu¤unuz her yerden televizyon izleyebilecek, internete ba¤lanabilecek ve istedi¤iniz bilgileri elde edebileceksiniz. Örne¤in her an her yerde size özel bir mobil TV’ye sahip olacaks›n›z. Mobil TV bazen televizyon kanallar›n›n yay›nlar›n›n canl› aktar›lmas›, bazen de sadece kullan›c› taraf›ndan talep edilen programlar›n cep telefonu üzerinden yay›nlanmas› fleklinde oluyor. Üçüncü Nesil sayesinde, mobil TV yay›nlar›n›n cep telefonlar› üzerinden oldukça kaliteli ve h›zl› flekilde al›nmas› sa¤lan›yor. Mobil TV içeri¤inde haber, müzik, spor, komedi dizileri, çizgi filmler ve e¤lence en popüler içerik bafll›klar›n› oluflturuyor.

EN BÜYÜK POTANS‹YEL TV’DE Kullan›c›lar›n mobil TV’ye olan ilgisi artt›kça medya sektörü de özellikle mobil TV’ye yönelik programlar üretmeye bafll›yor. Ericsson Consumer Lab’in araflt›rmas›na göre mobil TV, 3G içerik hizmetleri aras›nda en çok potansiyel görülen ilk 3 aras›nda yer al›yor. Mobil TV kullan›c›lar› genelde hareket halinde olan, güncel geliflmeleri sürekli takip eden ve istedikleri içeri¤e, her an ve her yerde ulaflmak isteyenlerden olufluyor. Mobil TV, geleneksel TV’ye önemli bir destek çünkü kullan›c›lar›n kiflisel, interaktif ve isteklerine ba¤l› televizyon seyretmelerine imkan tan›yor.

SEKTÖRDE NELER OLUYOR Fujitsu’da nöbet de¤iflimi

Halit Zaim

B‹L‹fi‹M teknolojilerinde Türkiye’nin önde gelen ürün ve hizmet altyap› sa¤lay›c›s› Fujitsu Siemens Computers’ta genel müdürlük görevine Halit Zaim getirildi. Fujitsu Siemens Computers’un deneyimli yöneticilerinden Halit Zaim, hizmet yelpazesini geniflletmek amac›yla ürün ve servis portföyünü tek çat› alt›nda birlefltiren kuruluflun Türkiye Genel Müdürü oldu.

Tellcom’dan ›fl›k h›z›nda sudan ucuz internet SUPERONLINE iflbirli¤i ile 9.99 YTL’ye ADSL ba¤lant›s›nda en hesapl› kampanyay› sunan Tellcom, ›fl›k h›z›nda internet Quiknet’i de 9.99 YTL’den sa¤lamaya bafllad›. Kampanya kapsam›nda modem, kurulum ve aktivasyon için herhangi bir ücret ödenmiyor. Quiknet’in sa¤lad›¤› ›fl›k h›z›nda internet ile 100 Mbps’lik ba¤lant› sayesinde 1.5 saatlik bir film 1.5 dakikada yüklenebiliyor.

12 21 ARALIK 2008 PAZAR  

Baflbakan da liderlerle görüflürken 3G kullan›r Mobil imza ile e-devlete cepten de girebilirsiniz Vatandafl bürokrasinin alt›nda ezilmeyecek k...

12 21 ARALIK 2008 PAZAR  

Baflbakan da liderlerle görüflürken 3G kullan›r Mobil imza ile e-devlete cepten de girebilirsiniz Vatandafl bürokrasinin alt›nda ezilmeyecek k...

Advertisement