Issuu on Google+

ตอน...บานประหยัดพลังงาน คุณเคยคิดไหมคะวาการประหยัดพลังงาน ถือเปนเรื่องที่เราทุกคนควรใหความสําคัญ เปนอยางยิ่ง ในวันนี้เรามีหลากหลายวิธีในการออกแบบตกแตง ที่จะชวยปรับปรุงใหบานของคุณ เปนบานประหยัดพลังงาน ตามแนวพระราชดํารัส “เศรษฐกิจพอเพียง”คะ การออกแบบบานประหยัดพลังงาน ควรคํานึงถึงการวางตําแหนงบานใหสัมพันธกบั ทิศ ทางการจัดกลุม หอง ทีม่ คี วามตองการพลังงานไวทเี่ ดียวกัน การเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับสภาพ ภูมิอากาศและการจัดวางตําแหนงและขนาดของหนาตางก็เปนสวนสําคัญเชนกัน เริ่มตนตั้งแตการวางแปลน ตองวาง ทิศทางใหลมเขาทางดานทิศใตหรือทิศเหนือ และควรเปดชองใหลมพัดออกเพื่อระบายอากาศ โดยตองมีทางลมพัดผานไดตลอดแนวบาน และ ผานไดทกุ หอง สําหรับตัวบาน ใชเทคนิคการกรุผนังสองชั้น โดยมีการเวนชองอากาศไวใหความรอนเขา ไปแทนที่ ผนังจึงกลายเปนฉนวนกันความรอนไปในตัว พรอมกับตกแตงผนังภายนอกดวยหินเทียม และควรใชสีออน ซึ่งมีคุณสมบัติเปนฉนวนกันความรอนในตัวอยูแลว แถมยังไดอารมณของสปา จากหินเทียมอีกดวย ในสวนของการปองกันความรอนใหบาน ทําไดไมยากเลย โดยการปลูกตนไมใหรมเงา หรือการปลูกหญาใกลบา น จะทําใหบา นจะเย็นขึ้น หญาจะดูดซับความชืน้ ในดินมาเก็บไว หรือ ปลูกไมเลื้อยและไมใหญใกลบานจะชวยกรองแสงได การดีไซนเพิ่มเติม โดยการสรางบอน้าํ หรือ สระน้ํา ในทิศทางที่ลมผานคือทิศเหนือหรือใต ลมจะชวยพัดละอองน้ําเขามา แตควรเปดทาง ระบายอากาศไวดวยเพื่อนําความชืน้ ออกไปจากตัวบาน สิ่งสําคัญของการใชพลังงานอยางรูคุณคาตามความจําเปน จะชวยลดความเสียหายและผลกระทบตอสภาพแวดลอม ที่เอื้อใหคุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้น บาน... จึงเปนจุดแรกที่ควรใสใจดูแล


บ้านประหยัดพลังงาน