Page 1

0130/11/201218:22™ÂÏ›‰·11

AMºIBO§IE™ °IA ™TA£H O ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÛÙËÓ ¶¿ÊÔ. O I‚¿Ó ÂÎıÂÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ A¶OE§ ÁÈ· ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜.

E¶I£E™H KATA BPYøNI¢H ™TO £EMA M¶OP¢A ∂π¢π∫∏ ∂∫¢√™∏

AıÏËÙÈ΋ AıÏËÙÈ΋ ™∞µµ∞∆√ / ∫Àƒπ∞∫∏ 1/2 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2012 ñ AP.ºY§§OY 769 TIMH € 2.00 ñ TH§: 22 664344 - 70004455 ñ ºA•: 22 664543

OMONOIA OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÔÓÔΤʷÏÔ˜, ·ÏÏ¿ ı¤ÏÂÈ Î·È ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·

Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜

O A¶O§§øNA™ B§E¶EI 4Ë £E™H ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜, fï˜ ı¤ÏÂÈ ÌfiÓÔ Ó›ÎË ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó·

™TO “A. ¶A¶A¢O¶OY§O™” TO ME°A§O NTEPM¶I TH™ A°øNI™TIKH™

AEK §APNAKA™ AÓÙÂ›ıÂÛË ÁÈ· Ó· ÎÚ·ÙËı› ÛÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· Î·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹

H ANOP£ø™H Y¶O¢EXETAI THN AE§ ™E ENA A°øNA ¶OY £A KPINEI ¶O§§A ™THN MAXH °IA ∆∏¡ 1Ë £∂™∏

O§YM¶IAKO™ “ŒÎÏËÍË” ·fi M¤ÚÛÈÔ. O P¤ÓÔ˜ ˙ËÙ¿ ÚÔۋψÛË ÛÙÔ ·ÈÁÓ›‰È

ENø™H M ηϋ „˘¯ÔÏÔÁ›· ΢ÓËÁ¿ ÙËÓ ¤ÎÏËÍË. O K¿·ÓÂÓ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·.

™A§AMINA ÕÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË Ó· Ì·˙¤„ÂÈ 200 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ

M ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ANOP£ø™H: O §¤‚È ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ Ù· Ï¿ıË ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È ÂÈϤÁÂÈ K¿Ï‚Ô ‹ OÎο ÛÙËÓ 11¿‰·. AE§: AÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì· Î·È ‚¿˙ÂÈ ‰˘Ô ÎfiÊÙ˜ Ô KfiÛÙ·. BÔÔ‡ ‹ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË.


0230/11/201212:41™ÂÏ›‰·2

Afi„ÂȘ

2

www.athlitiki.com

∆H§∂√¶∆π∫∞ ™HMEPA ™TH CYTAVISION 4:00Ì.Ì., METALURG DONETSK - DNIPRO, Cytavision Sports 5 6:00Ì.Ì. ∂.¡. ¶∞ƒ∞§πª¡π√À - ∞∂∫, Cytavision Sports 1 7:45Ì.Ì., TWENTE - DEN HAAG, Cytavision Sports 3 8:45Ì.Ì., FEYENOORD - WAALWIJK, Cytavision Sports 5 9:45Ì.Ì., AJAX - PSV, Cytavision Sports 2 9:45Ì.Ì., JUVENTUS - TORINO, Cytavision Sports 1 11:55Ì.Ì., LA GALAXY - HOUSTON DYNAMO, Cytavision Sports 2 AYPIO ™TH CYTAVISION 11:30.Ì., ANJI - CSKA, Cytavision Sports 1 1:15Ì.Ì., REAL MADRID - CAI ZARAGOZA, Ì¿ÛÎÂÙ, Cytavision Sports 5 1:30Ì.Ì., NAPOLI - PESCARA, Cytavision Sports 2 2:30Ì.Ì., ¶∞∂∂∫ - ∞¶∂¶, Cytavision Sports 1 4:00Ì.Ì., SIENA - ROMA, Cytavision Sports 5 4:00Ì.Ì., LAZIO - PARMA, Cytavision Sports 3 4:00Ì.Ì., INTER - PALERMO, Cytavision Sports 2 5:00Ì.Ì., GRASSHOPPER - FC ZURICH, Cytavision Sports 4 5:00Ì.Ì., ¢√•∞ - ∂£¡π∫√™, Cytavision Sports 1 8:00Ì.Ì., BARCELONA - CAJASOL, Ì¿ÛÎÂÙ, Cytavision Sports 5 9:00Ì.Ì., SAO PAULO - CORINTHIANS, Cytavision Sports 1 9:45Ì.Ì., FIORENTINA - SAMPDORIA, Cytavision Sports 1 THN TPITH ™TH CYTAVISION 7:00Ì.Ì. , APOLLON - BC MINSK-2006, Cytavision Sports 5 9:45Ì.Ì., MILAN - ZENIT, Cytavision Sports 4 9:45Ì.Ì., MALAGA - ANDERLECHT, Cytavision Sports 5 9:45Ì.Ì., GNK DINAMO - DYNAMO KYIV, Cytavision Sports 5 9:45Ì.Ì., P. S.-GERMAIN - PORTO, Cytavision Sports 5 9:45Ì.Ì., MONTPELLIER - SCHALKE , Cytavision Sports 5 9:45Ì.Ì., REAL MADRID - AJAX, Cytavision Sports 2 9:45Ì.Ì., DORTMUND - MANCHESTER CITY, Cytavision Sports 3 9:45Ì.Ì., OLYMPIAKOS - ARSENAL, Cytavision Sports 1 THN TETAPTH ™TH CYTAVISION 9:45Ì.Ì., M. UNITED - CLUJ, Cytavision Sports 2 9:45Ì.Ì., CHELSEA - NORDSJAELLAND, Cytavision Sports 3 9:45Ì.Ì. , CELTIC - SPARTAK MOSKVA, Cytavision Sports 4 9:45Ì.Ì., LILLE - VALENCIA, Cytavision Sports 5 9:45Ì.Ì., BAYERN - BATE, Cytavision Sports 5 9:45Ì.Ì., BRAGA - GALATASARAY, Cytavision Sports 5 9:45Ì.Ì., SHAKHTAR - JUVENTUS, Cytavision Sports 1 THN ¶EM¶TH ™TH CYTAVISION 8:00Ì.Ì., BORDDEAUX – NEWCASTLE, Cytavision Sports 3 8:00Ì.Ì., VIKTORIA PLZEN - ATLEDICO MADRID, Cytavision Sports 2 8:00Ì.Ì., UDINESE - LIVERPOOL, Cytavision Sports 1 8:00Ì.Ì., YOUNG BOYS – ANZHI, Cytavision Sports 5 8:00Ì.Ì., KOBENHAVN – STEAUA BUCURESTI, Cytavision Sports 4 10:05Ì.Ì., LEVANTE – HANNOVER 96, Cytavision Sports 2 10:05Ì.Ì., LEVERKUSEN – ROSENBORG, Cytavision Sports 5 10:05Ì.Ì., TOTTENHAM – PANATHINAIKOS, Cytavision Sports 1 10:05Ì.Ì., MARIBOR – LAZIO, Cytavision Sports 4 10:05Ì.Ì., GENK – BASEL, Cytavision Sports 3 ™HMEPA ™TH NOVA 17:15 ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· √¶∞¶: Skoda •¿ÓıË-∞ÛÙ¤Ú·˜ ∆Ú›ÔÏ˘ (Novasports1 & Novasports1 HD) 17:15 ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· √¶∞¶: ÕÚ˘-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ (Novasports2 & Novasports2 HD) 19:30 S¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· √¶∞¶: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ (Novasports2 & Novasports2 HD) 01:00 ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, 18Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (Novasports2 & Novasports2 HD) AYPIO ™TH NOVA 15:00 ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· √¶∞¶: √º∏-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ (Novasports1 & Novasports1 HD) 17:15 ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· √¶∞¶: §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-∫¤Ú΢ڷ (Novasports1 & Novasports1 HD) 17:15 ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· √¶∞¶: µ¤ÚÔÈ·-¶∞√∫ (Novasports3) 19:30 ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· √¶∞¶: ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶AO (Novasports1 & Novasports1 HD) 00:00 ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, 18Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (Novasports2 & Novasports2 HD) TH• ¢EYTEPA ™TH NOVA 19:30 ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· √¶∞¶: ∞∂∫-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· (Novasports2 & Novasports2 HD) ™HMEPA ™TH §OYMNIEP 13:30 LTV, PRE – GAME-∞ıÏËÙÈ΋ ∂ÎÔÌ‹ 14:30 LTV, ∞¡√ƒ£ø™∏ – ∞∂§* 14:45 LTV1 & LTV PREMIER HD, WEST HAM UTD – CHELSEA 17:00 LTV1, ARSENAL – SWANSEA CITY 17:00 LTV SPORTS 1 & LTV PREMIER HD, M. CITY – EVERTON 17:00 LTV SPORTS 2, LIVERPOOL – SOUTHAMPTON 17:00 LTV SPORTS HD, FULHAM – TOTTENHAM 19:00 LTV SPORTS 2 & LTV SPORTS HD, VALENCIA – REAL SOCIEDAD 19:30 LTV SPORTS 1 & LTV PREMIER HD, READING – MANCHESTER UTD 20:00 LTV, LTV SPORTS NEWS-∞ıÏËÙÈÎfi ¢ÂÏÙ›Ô ∂ȉ‹ÛÂˆÓ 21:00 LTV1 & LTV SPORTS HD, BARCELONA – ATHLETIC BILBAO 23:00 LTV SPORTS 2 & LTV SPORTS HD REAL MADR. – ATLETICO MAD. AYPIO ™TH §OYMIEP 13:00 LTV SPORTS 2, GRANADA – ESPANYOL 15:00 LTV SPORTS 1, 95∏ π¶¶√¢ƒ√ªπ∞∫∏ ™À¡∞¡∆∏™∏ πÔ‰ÚƠ̂˜ 17:00 LTV1-PRE – GAME -∞ıÏËÙÈ΋ ∂ÎÔÌ‹ 18:00 LTV & LTV PREMIER HD NORWICH CITY – SUNDERLAND 18:00 LTV1, ∞§∫∏ – ∞°π∞ ¡∞¶∞* 18:00 LTV SPORTS HD, LA CORUNA – REAL BETIS 19:00 LTV SPORTS 2, N. Y. KNICKS – PHOENIX SUNS 20:00 LTV , LTV SPORTS NEWS -∞ıÏËÙÈÎfi ¢ÂÏÙ›Ô ∂ȉ‹ÛÂˆÓ 20:00 LTV SPORTS 1 & LTV SPORTS HD, CELTA VIGO – LEVANTE 22:00 LTV1 SPORTS HD, MALLORCA – REAL ZARAGOZA TH ¢EYTEPA ™TH §OYMIEP 19:00 LTV SPORTS 1, √ª√¡√π∞ – √§Àª¶π∞∫√™* 22:00 LTV1 & LTV PREMIER HD NEWCASTLE UTD – WIGAN ATHLETIC Barclays Premier League *∑ˆÓÙ·Ó¿ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ: www.ltv.tv

www.athlitiki.com

AıÏËÙÈ΋ Ù˘ K˘Úȷ΋˜ E‚‰ÔÌ·‰È·›· ·ıÏËÙÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· EΉ›‰ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂΉÔÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ºE§NI¶A §T¢ ¢IEY£YNTH™ KAI KATA NOMO Y¶EY£YNO™:

¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ºÂÏÏԇη˜ §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¢ËÌÔÛı¤ÓË ™Â‚¤ÚË 53- ¢IAM: 9 - 1080 §Â˘ÎˆÛ›· TH§EºøNA: 22- 664344 ñ 70004455 ñ FAX: 22- 664543 EKTY¶ø™H: Milkro Digital Cyprus Ltd athlitiki.kiriakis@cytanet. com.cy

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

¡· ÁÈ·Ù› ͯˆÚ›˙ÂÈ Ô °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ñ TÔ˘ N›ÎÔ˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ √ π‚¿Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ·¤‰ÂÈÍÂ Î·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ∞¶√∂§ Â› Ù˘ ∞∂§ ÛÙË §ÂÌÂÛfi ÁÈ·Ù› ͯˆÚ›˙ÂÈ Î·È ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ì·ÎÚ¿Ó Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Î·È Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ΢ÚÈ·ÎÔ‡˜ ¿ÁÔ˘˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ ∞∂∫ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ‹Á ÛÙÔ ∆Û›ÚÂÈÔ ¯ˆÚ›˜ ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔ Û¤ÓÙÂÚ-ÊÔÚ, (Ô ∞ÙfiÚÓÔ Ô˘ «‚·ÊÙ›ÛÙËλ ¤ÙÛÈ ‹Ù·Ó ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î·È Ì‹Î ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ). ŸÌˆ˜ ¤Ú·Û ÙÔ „ËÏfi ÂÌfi‰ÈÔ Ù˘ ∞∂§, ÂÚÛÈÓ‹˜ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¤ÚÛÈ Û ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· ÛÙË §ÂÌÂÛfi, οÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ù·ÎÙÈ΋˜ Î·È ·fiÏ˘Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ï¿ÓÔ˘. ªÂ ηÙã ·Ó¿ÁÎË Û¤ÓÙÂÚ-ÊÔÚ ÙÔÓ ª·ÓÙԇη, Ô ÔÔ›Ô˜ Á‡ÚÈ˙ Ôχ ›Ûˆ Ó· ¿ÚÂÈ Ì¿Ï·, ÔÈ Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓÔÈ ¤‰ˆÛ·Ó ¯ÒÚÔ ÛÙËÓ ∞∂§ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ÙÔ Ó¤Ô Ù¯ÓÈÎfi Ù˘ ·›˙ÂÈ ÈÔ ÂÈıÂÙÈο (¤Ó· ÎfiÊÙË, ‰˘Ô ÂÈÙÂÏÈÎÔ‡˜ ̤ÛÔ˘˜) Î·È ÎÙ‡ËÛ·Ó Ì ̷ÎÚÈÓ¤˜ οıÂÙ˜ Ì·ÏȤ˜ Ô˘ ÂͤıÂÙ·Ó ÙË ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¤‚·Ï ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ‰˘Ô ÁÎÔÏ ÛÙ· ÚÒÙ· 25 ÏÂÙ¿. ∞ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó ¿‰Èη ¤ÌÂÈÓ Ì 10 ·›ÎÙ˜, ÙÔ ∞¶√∂§ ‰ÂÓ ·ÓÈÎÔ‚Ï‹ıËÎÂ. √¯‡ÚˆÛ ηχÙÂÚ· ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ Ô °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ›Ûˆ

Û ÚfiÏÔ ÛÙfiÂÚ ÙÔÓ ªÔڿȘ Î·È ¿ÓÙÂÍ ÛÙËÓ ›ÂÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‹Ù·Ó ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÛÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙÔ˘, ¤¯·Û ¢ηÈڛ˜ Î·È ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ù¤ÚÌ·. ∆Ô ∞¶√∂§ Ì ÙË Ó›ÎË ÛÙË §ÂÌÂÛfi ¤ÌÂÈÓ ˙ˆÓÙ·Ófi ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ η Ô ª·ÓÙԇη. ªÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜- Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ¤¯ÂÈÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ı¤ÏÁÂÈ Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÔÌ¿‰· ‰Ô˘ÏÂ̤ÓË Î·È Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù¤ÙÔÈÔ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙȉڿ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. ∂›Ó·È ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙÔÓ Î¿ı ·›ÎÙË ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘,

(›Ûˆ˜ ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ ™ÔÏ¿ÚÈ ‰ÂÓ … Ù· ηٿÊÂÚÂ). ªÔÚ› Â›Û˘ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‹Ïı·Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰ÒÛÂÈ Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· (ªÔ‡ÓÙÈÌÈÚ, ∑Ô˘¤Ï·), ·ÏÏ¿ ÔÈÔ˜ ÂÁÁ˘¿Ù·È fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ «È¿ÓÔ˘Ó» Ì ÙË ÌÈ·… ÕÏψÛÙ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ∞ÙfiÚÓÔ Â›Ó·È ÂΛ. ¶¤ÚÛÈ ‰ÂÓ ÚfiÛÊÂÚ ۯ‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÚÂÏ¿ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ Ì ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ·. °Èã ·˘Ùfi Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞¶√∂§, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ π‚¿Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·.

ŸÙ·Ó Ë UEFA ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ ∫√¶… ñ ∆Ô˘ ∞ϤÍË ¶¿ÌÔ˘

ªÂÙ¿ ÙË Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ªfiÚ‰· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ∞∂§-∞¶√∂§ (1-3) ÙÔ Â‡ÎÔÏÔ Â›Ó·È ·) Ó· ˙ËÙ‹ÛÂȘ Â› ›Ó·ÎÂÈ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙˆÓ ∫ÒÛÙ· 梉ÈÒÙË Î·È ™ˆÙ‹ÚË µ›ÎÙˆÚÔ (Û.Û. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ê¿ÛË Â›¯Â ¯¿ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ÔÊÛ¿ÈÓÙ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶›ÓÙÔ), Î·È ‚) Ó· ‚Á¿ÏÂȘ ·ÎfiÌË ¤Ó·Ó ‰ÂοÚÈÎÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÷Ә ƒ¤ÈÁ΂·ÚÙ Î·È Ù˘ ∫.√.¶. ∆Ô ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: ÁÈ·Ù› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ·Ú¿ÔÓ· ·fi ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ÔÌÔÛÔÓ‰›·, fiÙ·Ó Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Â˘Úˆ·˚΋ Ù˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Î·È Ù˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ‰È¿Ï·Ù· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ; ™ÙȘ 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008, ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ™¤ÏÙÈÎ-Õ·ÏÌÔÚÁÎ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∆Û¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ô ª·Ù¤Ô ∆ÚÂÊÔÏfiÓÈ Â›¯Â ·Ô‚¿ÏÂÈ Ì ·¢ı›·˜ ÎfiÎÎÈÓË ÙÔÓ ª¿ÈÎÏ ªfiÙÛ·Ì, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÙÔ Ì·ÚοÚÈÛÌ· ˆ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·›ÎÙ˘ ›¯Â οÓÂÈ Ô ª›Î·ÂÏ °È¿ÎÔÌÛÂÓ. ∏ UEFA ‰Èη›ˆÛ ÌÂÓ ÙËÓ ¤ÓÛÙ·ÛË Ù˘ Õ·ÏÌÔÚÁÎ (Û.Û. ‹Ú ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ªfiÙÛ·Ì Î·È ÙÈÌÒÚËÛ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÂÓfi˜ ·ÁÒÓ· ÙÔÓ °È¿ÎÔÌÛÂÓ), ·ÏÏ¿ Ô πÙ·Ïfi˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô ÛʇÚÈÍ ͷӿ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË (Û.Û. ‰Èˇı˘Ó ̿ÏÈÛÙ· Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È ∆Û¤ÏÛÈ-∞¶√∂§ 2-2)! ¡· ÙÔ… ¯ÔÓÙÚ‡ÓÔ˘ÌÂ; ∏ ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∫.√.¶. ÁÈ· ÙȘ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜ ÙÔ˘ ™Ô‡ÂÚ ∫· fiÛÔ ÈÔ ·ÓÂΉȋÁËÙË Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ UEFA Ó· ÙÈ̈ڋÛÂÈ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÌÈ·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔÓ §Ô˘›˙ ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ Ù˘ ™·¯Ù¿Ú ÁÈ· ηٷÛÙÚ·Ù‹ÁËÛË ÙÔ˘ fair play ÛÙÔÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ «ÔÚÙÔηϛ» Ì ÙË ¡fiÚÓÙ˙ÂÏ·ÓÙ; µ¿ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘

µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÓٷοı·ÚÔ Î·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â ·ÔÓ›ÌÂÈ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ‹Ù·Ó Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ (·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ù¤ÚÌ· Î·È ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ΛÙÚÈÓË ÁÈ· ·ÓÙÈ·ıÏËÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿). ∏ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ ÙÈ̈ڛ· ‰ÂÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ô˘ıÂÓ¿, ÙÔ ¿ÚıÚÔ 5 ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ÂÈηϤÛÙËÎÂ Ë UEFA (‰ÂÓ ÚԂϤÂÈ ÔÈÓ‹, ·ÏÒ˜) ηıÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· ¤¯ÂÈ ·ÓÙÂÏ‹ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÎÈÓ‹ÛˆÓ. º˘ÛÈο, ·Ó Ë ™·¯Ù¿Ú ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ¡fiÚÓÙ˙ÂÏ·ÓÙ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ· ¤Ó· Ù¤ÚÌ· ‹ ·Ó ÔÈ ¢·ÓÔ› ›¯·Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È, Ë UEFA ‰ÂÓ ı· ›¯Â οÓÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ë «·ÏËÙ›·» ÙÔ˘ ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ ‰ÂÓ ı· ›¯Â ·Ú·ÁÚ·Ê›. ŸÌˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ «ÈÔ ‚ÚÒÌÈÎË Ó›ÎË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜» Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ·ÈÛı¿ÓıËΠÙËÓ ›ÂÛË ÁÈ· Ì›· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ¶ÚԤ΢„ ÌÈ· ·ÓÙ›‰Ú·Û˷ӤΉÔÙÔ ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ŸÙ·Ó (˘ÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜) ÚÔˆı›˜ Ì·˙Èο Î·È ÈÛ¯˘Ú¿ ÙÔ Fair-Play

(ÈӷΛ‰Â˜ ÂÓÙfi˜ ÎÈ ÂÎÙfi˜ ÁË¤‰ˆÓ, ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Respect ÛÙȘ ʷӤϘ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È Û ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο), ÙfiÙÂ Ë ÔÈÓ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο ÛÎÏËÚ‹. ¶Ò˜ ı· Û˘Ó·ÈÛı·Óı› Ô ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ Î·È ÔÈ Â›‰ÔÍÔÈ ˙Ëψ٤˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ UEFA ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Fair-Play, fiÙ·Ó Ë ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û’ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ï›ÁÔ-Ôχ ·‰È¿ÊÔÚÔ (Û.Û. Ë ™·¯Ù¿Ú ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË); ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ·Ó Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ›Û¯˘Â Î·È ÁÈ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ 16, ÙfiÙ ¿·ÓÙ˜ ı· ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ·Ó ¿ÚÈÛÙ· ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·. ∏ UEFA, ˆÛÙfiÛÔ, Âȯ›ÚËÛ ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÔÌÂϤٷ, ‰›¯ˆ˜ Ó· Û¿ÛÂÈ ·˘Á¿. ¡· ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ›Ù· ÔÏfiÎÏËÚË Î·È ÙÔ Û·ÏÔ ¯ÔÚÙ¿ÙÔ. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘Ì‚È‚¿ÛÂÈ Ù· ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ· ÂÍÂÙ¤ıË ÎÈ ¿ÊËÛ ¿·ÓÙ˜ Ì ÙËÓ ·ÔÚ›·: Ì ÙfiÛÔ Ûı¤ÓÔ˜ Î·È ˘ÁÌ‹ ı· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ·‡ÚÈÔ-ÌÂı·‡ÚÈÔ Î·È ÙÔ Financial Fair Play;


03-protathlima 30/11/2012 15:54 ™ÂÏ›‰·3

¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

www.athlitiki.com

∏ 12Ë ∞°ø¡π™∆π∫∏ ∂Ã∂π ¶∞§π ¡∆∂ƒª¶π ∞§§∞ ∫∞π ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡∆∞ ¶∞πáπ¢π∞

H BA£MO§O°IA

∞ÓfiÚıˆÛË-∞∂§ Û ÚÒÙÔ Ï¿ÓÔ

1. ∞¡√ƒ£ø™∏...............11 2. ∞¶√∂§.......................11 3. ∞∂∫ ............................11 4. ∞∂§ ............................11 5. ∞¶√§§ø¡ .................11 6. √ª√¡√π∞..................11 7. ∂¡ø™∏.......................11 8. ¢√•∞ ........................11 9. √§Àª¶π∞∫√™............11 10. ∞§∫∏........................11 11. ¡∂∞ ™∞§∞ªπ¡∞ ......11 12. ∂£¡π∫√™ .................11 13. ∞°π∞ ¡∞¶∞ ..............11 14. ∞. ∂. ¶∞º√™ ...........11

∆Ô ÓÙ¤ÚÌÈ ∞ÓfiÚıˆÛË-∞∂§ ·›ÚÓÂÈ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙ· ‡„Ë ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ∞ÓfiÚıˆÛË Ô˘ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ∞¶√∂§, Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ·‹ÙÙËÙË Î·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÛÂÚ› ÂÓÓÈ¿ Û˘Ó¯fiÌÂÓˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ, ÂÓÒ Ë ∞∂§ Ô˘ ¤¯·Û ÙÔ ·‹ÙÙËÙfi Ù˘ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ¤ÌÂÈÓ ›Ûˆ 9 ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È ı· Ù· ·›ÍÂÈ fiÏ· ÁÈ· fiÏ·. ∆Ô ∞¶√∂§ ¿ÂÈ ÛÙËÓ ¶¿ÊÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ Ë ∞∂∫ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÎÈ ·˘Ù‹ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ŒÓˆÛË. √ ∞fiÏψӷ˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÙË ¡. ™·Ï·Ì›Ó·, ÂÓÒ Ë √ÌfiÓÔÈ· ı· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ Ì›ÓÈÏÂ˘ÎˆÛÈ¿ÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ¢fiÍ·∂ıÓÈÎfi˜ Î·È ∞Ï΋-∞Á›· ¡¿·. ∏ ∞∂§ ËÙÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ∞¶√∂§ ÛÙÔ ∆Û›ÚÂÈÔ ™Ù¿‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔ

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÂÚÛÈÓfi ·ÁÒÓ· ŒÓˆÛË-AEK, fiÔ˘ Ô TÔÓ K¿·ÓÂÓ ı· ‚ÚÂı› ·ÓÙÏ›·ÏÔ˜ Ù˘ ÚÒËÓ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÚÒÙË ÊÔÚ¿.

ÓÈÎËÊfiÚÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÛÂÚ› ÙÔ˘ ·ÊÔ‡, Î·È ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÙÔ˘˜ ¤¯·Û ÛÙÔ °™¶ (ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·, ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ ∞∂∫). ∏ 11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ÙÚ›ÙË ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó 21 Ù¤ÚÌ·Ù· Î·È ¤ÙÛÈ ÊÙ¿Û·ÌÂ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙ· 183. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ù¤ÚÌ·Ù·

TO ¶PO°PAMMA (12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) ™¿‚‚·ÙÔ, 01.12.2012 ∞ÓfiÚıˆÛË - ∞∂§ .........................................14:30, LTV (M. TÛ·ÁÁ¿ÚË, Aı. Iˆ¿ÓÓÔ˘, AÁÁÁ. K˘ÚÈ¿ÎÔ˘-X·Ú. ™Î·Ô‡ÏÏ˘-¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: M. Iˆ¿ÓÓÔ˘) ∞fiÏÏˆÓ - ¡¤· ™·Ï·Ì›Ó·.................18:00, PRIMETEL (¢. XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘, N. K·ÏËÛ¤Ú·, ¢. TÔ‡ÚÔ˜-B. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: K. °ÂˆÚÁ›Ô˘) ∂¡¶ - ∞∂∫ ....................................18:00, CYTAVISION (£. MÔ‡ÛÎÔ˜, ™Ù. NÈ΋ٷ, ¶. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘-™. Z·Ê›Ú˘, ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: AÓÙ. ¶¤ÙÚÔ˘) ∫˘Úȷ΋, 02.12.2012 ¢fiÍ· - ∂ıÓÈÎfi˜ .............................17:00, CYTAVISION (M. NÈÎÔÏ¿Ô˘, AÚ. XÚ›ÛÙÔ˘, A. AÓ‰Ú¤Ô˘-I. TÔÎηڋ˜, ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: A. °ÂˆÚÁ›Ô˘) ∞Ï΋ - ∞Á›· ¡¿·.....................................18:00, LTV 1 (XÚ. NÈÎÔÏ·˚‰Ë˜, °. ¶··ıˆÌ¿˜, M. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜- XÚ. HÏ›·, ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: M. §Ô˚˙Ô˘) AE ¶¿ÊÔ˘ - ∞¶√∂§ .........................18:00, PRIMETEL (§. TÚ¿ÙÙÔ˘, M. ™ˆÙËÚ›Ô˘, X·Ú. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜- A‚Ú. TÛÔ‡Îη˜, ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: K. K·ÈÙ·Ó‹˜) ¢Â˘Ù¤Ú·, 03.12.2012 √ÌfiÓÔÈ· - √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ .............19:00, LTV SPORTS 1 (°. AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘, ¶. ¶¤ÙÚÔ˘, XÚ. XÚ›ÛÙÔ˘-¢. M·ÛÈ¿˜, ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: A. ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘)

H ™YNEXEIA (13Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋) ™¿‚‚·ÙÔ, 08.12.2012 ∞¶√∂§ - ∞ÓfiÚıˆÛË ...................................14:30, LTV ∞Á›· ¡¿· - ∞fiÏψÓ..................17:00, CYTAVISION ¡¤· ™·Ï·Ì›Ó· - √ÌfiÓÔÈ· .............18:00, CYTAVISION ∫˘Úȷ΋, 09.12.2012 ∂ıÓÈÎfi˜ - ∞Ï΋ .............................17:00, CYTAVISION √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ - ∞∂ ¶¿ÊÔ˘.........................18:00, LTV 1 ∞∂∫ - ¢fiÍ·...................................18:00, CYTAVISION ¢Â˘Ù¤Ú·, 10.12.2012 A∂§ - ∂¡¶............................19:00, LTV SPORTS HD, (CYTAVISION 206)

TIMøPHMENOI 4 ΛÙÚÈÓ˜ M·Ú·ÁÎfi˜, (AEK), ™Ô¿Ú˜ (AÁ. N¿·), ºÔ‡ÛÎÔ (AÏ΋), ™Ô˘¿Ó˘, MÂÚ΋˜ (AfiÏψÓ), MÈÏÈ¿˙˜ (EN¶), M¤ÚÛÈÔ (OÏ˘ÌÈ·Îfi˜), ™fiÔ˘Û· (¶¿ÊÔ˜) 6 ΛÙÚÈÓ˜ T·Ï (¶¿ÊÔ˜) KOKKINE™ AÊfiÛÓÔ (AÁ. N¿·), MfiÚ‰· (A¶OE§), ÕÏÈÛÔÓ (Õ¯Ó·) A¶O ¢IKA™TIKH Aı. XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘, K·ÙÛ‹˜ (AÁ. N¿·), B·ÛÎÔÓÛ¤ÏÔ˜ (AÏ΋)

(26) ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Î·È Ù· ÏÈÁfiÙÂÚ· (6) ÛÙËÓ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋.

™Ù·ÙÈÛÙÈο ªÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙÂη ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, Ô ∂ıÓÈÎfi˜ Õ¯Ó·˜ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰ÂÓ Á‡ÙËΠ·ÎfiÌË ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ӛ΢. ∆Ș ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ӛΘ (10) ·ÓËÁ‡ÚÈÛ Ë

ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ∞ÓfiÚıˆÛË. ∆Ș ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÈÛÔ·Ï›Â˜ (5) ¤ÊÂÚÂ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ Õ¯Ó·˜. ∏ ∞Á›· ¡¿· Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‹ÙÙ˜, 9 ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ. ∞ÓfiÚıˆÛË Î·È ∞¶√∂§ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ ·fi 28 Ù¤ÚÌ·Ù· Î·È ¤¯Ô˘Ó ¤ÙÛÈ ÙȘ ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÓfiÚıˆÛË, ∞¶√∂§ Î·È ∞∂∫ ¤¯Ô˘Ó ‰Â¯Ù› ·fi ¤ÍÈ Ù¤ÚÌ·Ù· Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹. ∏ ∞Á›· ¡¿· ‰¤¯ÙËΠٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ù¤ÚÌ·Ù·, 25 ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ. ∆· ÏÈÁfiÙÂÚ· Ù¤ÚÌ·Ù· (3) Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¤Ù˘¯Â Ë ∞Á›· ¡¿·, Ë ÔÔ›· ‰¤¯ÙËΠÙËÓ ¤ÎÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ‹ÙÙ· Ù˘ ÛÙÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ë ¢fiÍ· ¤Ù˘¯Â ÙÚÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ. ∫·ÌÈ¿ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ. √ ∞ÙfiÚÓÔ ¤ÌÂÈÓ ÛÙ· ¤ÓÙÂη Î·È Ô ™·ÓÙ¿Ù˙ÈÔ ÛÙ· 9 Ù¤ÚÌ·Ù·. √ ƒ¤˙ÂÎ ·Ó¤‚ËΠÛÙ· ÔÎÙÒ Ù¤ÚÌ·Ù·.

3 ......10-1-0 ........28-6 ........31 .......9-1-1 ........28-6 ........28 .......8-1-2 ........17-6 ........25 .......6-4-1 .......20-10 .......22 .......6-2-3 ........16-8 ........20 .......4-4-3 .......16-10 .......16 .......3-4-4 ........8-15 ........13 .......4-1-6 ........9-13 ........13 .......3-4-4 .......11-15 .......10 .......1-3-7 ........6-18 .........6 .......1-3-7 ........5-14 .........6 .......0-5-6 ........5-16 .........5 .......1-1-9 ........3-25 .........4 ......3-2 -6 ......11-21 ........2

* √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì -3 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¶¿ÊÔ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó 9 ‚·ıÌÔ› ÏfiÁˆ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ √À∂º∞.

OI ™KOPEP 11 °KO§: AÙfiÚÓÔ (A¶OE§) 9 °KO§: ™·Ó¿ÙÛÈÔ (AÓfiÚıˆÛË) 8 °KO§: P¤˙ÂÎ (AÓfiÚıˆÛË) 5 °KO§: M·ÓÙԇη, (A¶OE§), EÓڛΠ(OÏ˘ÌÈ·Îfi˜) 4 °KO§: ¶ÈÓÙ¿‰Ô (AEK), ¶·Ô˘Ï‹˜ (AfiÏψÓ), §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ (EN¶), §Â¿ÓÙÚÔ (OÌfiÓÔÈ·), M. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (AE§) 3 °KO§: AψÓ‡Ù˘, ¶›ÓÙÔ (A¶OE§), ºÔÊ¿Ó·, ºÂÚÓ¿ÓÙ˜ (¢fiÍ·), ¶. ™ˆÙËÚ›Ô˘ (OÏ˘ÌÈ·Îfi˜), OÎο˜ (AÓfiÚıˆÛË), AÁÎÈÓ¿ÏÓÙÔ, ™›Ï·˜ (¶¿ÊÔ˜), ºÚ¤ÓÙÈ, (OÌfiÓÔÈ·), °Î·ÚÛ›· (AfiÏψÓ) 2 °KO§: XÚÈÛÙÔÊ‹ (OÌfiÓÔÈ·), TÛÈÓÙ› (OÏ˘ÌÈ·Îfi˜), MÔڿȘ, X·Ú·Ï·Ì›‰Ë˜ (A¶OE§), BÔÔ‡, PÔ˘› MÈÁΤÏ, M. NÈÎÔÏ¿Ô˘, OÚÏ¿ÓÙÔ ™·, NÙfiÛ· T˙Ô‡ÓÈÔÚ, MÂÌ¤ (AE§), PfiΠ(™·Ï·Ì›Ó·), ¶·ÚÏfiÊ (AfiÏψÓ), §·‚fiÚ‰Â, K¿Ï‚Ô(AÓfiÚıˆÛË), ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ¶¿ÏÈÙ˜, M¿ÙÛÈ (AEK), B·ÙÙ‹˜ (EıÓÈÎfi˜), °È·ÎÔ‡ÌÔ˘, MÈÏÈ¿˙˜ (ŒÓˆÛË), §Â¿ÓÙÚÔ (¢fiÍ·)

H ¶PO´™TOPIA TøN A°øNøN TH™ 12˘ A°øNI™TIKH™ ∂¡ø™∏-∞∂∫ ™ÙȘ 11 ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ë ŒÓˆÛË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙȘ ¤ÓÙÂ, Ë AEK Â›Û˘ Û ¤ÓÙÂ Î·È ÌÈ· ¤ÏËÍ ÈÛfi·ÏË. T¤ÚÌ·Ù·: 15-14. 2011/2012: ...............1 - 0 2010/2011: ...............0 - 2 2008/2009: ...............2 - 1 2007/2008: ...............0 - 1 2006/2007: ...............2 - 3 2005/2006: ...............1 - 0 2004/2005: ...............1 - 1 2003/2004: ...............1 - 3 2002/2003: ...............4 - 1 2001/2002: ...............0 - 2 2000/2001:................3 - 0 ∞¡√ƒ£ø™∏-∞∂§ ™Â 14 ·È¯Ó›‰È· Ë AÓfiÚıˆÛË Î¤Ú‰ÈÛ ÂÓÓÈ¿ ÊÔÚ¤˜, Ë AE§ ÌÈ· Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÛÛÂÚ· ‰ÂÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÓÈÎËÙ‹. T¤ÚÌ·Ù·: 25-8. 2011/2012 (ϤÈ-ÔÊ): 1 - 1 2011/2012: ...............0 - 1 2010/2011: ...............4 - 0 2009/2010:................1 - 0 2008/2009 (ϤÈ-ÔÊ):1 - 0 2008/2009:................2 - 1 2007/2008: ...............3 - 1 2006/2007:................1 - 0 2005/2006:................5 - 0 2004/2005: ...............2 - 0 2003/2004: ...............1 - 1 2002/2003: .............2 - 1 2001/2002: ...............2 - 2 2000/2001: ...............0 - 0 ∞¶√§§ø¡-¡. ™∞§∞ªπ¡∞ ™Â 9 ·ÁÒÓ˜ Ô AfiÏψӷ˜ ΤډÈÛ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÂ, Ë ™·Ï·Ì›Ó· ÙÔÓ ¤Ó· Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÙÚÂȘ ¤ÏËÍ·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ. ∆¤ÚÌ·Ù·: 23-12. 2011//2012 (ϤÈ-ÔÊ): 1 - 1 2011/2012:................3 - 2 2009/2010: ...............4 - 1 2007/2008: ...............4 - 1 2006/2007: ...............1 - 1

™Â ‰˘Ô ·ÁÒÓ˜ ¤ÚÛÈ ÛÙÔ ‘”¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜” ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ë AÓfiÚıˆÛË ‰ÂÓ Î¤Ú‰ÈÛ ÙËÓ AE§.

2005/2006:................5 - 1 2004/2005: ...............2 - 3 2002/2003: ...............0 - 0 2000/2001: ...............3 - 2 ¢√•∞-∂£¡π∫√™ ™Â ÔÎÙÒ ·È¯Ó›‰È· Ë ¢fiÍ· ΤډÈÛ ٷ ÙÚ›·, Ô EıÓÈÎfi˜ Ù¤ÛÛÂÚ· Î·È ¤Ó· Ù¤ÏÂȈÛ ¯ˆÚ›˜ ÓÈÎËÙ‹. T¤ÚÌ·Ù·: 10-14. 2011/2012: .............0 - 2 2009/2010: ...............1 - 0 2008/2009 (ϤÈ-ÔÊ): 2 - 5 2008/2009: ...............0 - 0 2007/2008: ...............2 - 1 2003/2004: ...............1 - 3 2001/2002: ...............1 - 2 2000/2001:................3 - 1

∞. ∂. ¶∞º√™-∞¶√∂§ ™ÙȘ ÂÓÓÈ¿ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ë ¶¿ÊÔ˜ ‰ÂÓ Î¤Ú‰ÈÛÂ, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔ A¶OE§ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Û ¤ÓÙÂ, ÂÓÒ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¤ÏËÍ·Ó ÈÛfi·Ï˜. ∆¤ÚÌ·Ù·: 10-20. 2010/2011:................1 - 1 2009/2010: ...............0 - 1 2008/2009: ...............2 - 2 2006/2007: ...............1 - 3 2004/2005:................0 - 3 2003/2004:................0 - 2 2002/2003: ...............0 - 2 2001/2002:................1 - 1 2000/2001: ...............5 - 5 ∞§∫∏-∞°π∞ ¡∞¶∞ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›·

√ª√¡√π∞√§Àª¶π∞∫√™ H OÌfiÓÔÈ· ΤډÈÛ ٷ ÔÎÙÒ ·fi Ù· 10 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È·, Ô OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ·ÓËÁ‡ÚÈÛÂ, ÂÓÒ Â›¯·ÌÂ Î·È ‰˘Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜. ∆¤ÚÌ·Ù·: 19-6. 2011/2012: ...............1 - 0 2010/2011: ...............2 - 2 2007/2008: ...............2 - 0 2006/2007: ...............3 - 1 2005/2006: ...............1 - 0 2004/2005: ...............3 - 0 2003/2004:................2 - 1 2002/2003:................3 - 1 2001/2002: ...............1 - 0 2000/2001:................1 - 1


04-aek30/11/201216:00™ÂÏ›‰·4

∞∂K

4

www.athlitiki.com

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

Œ¯ÂÈ ‚·Ùfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘

H AEK ¤‚·Ï ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚfi Ù˘ ÙÔÓ M¤ÚÛÈÔ ÓÙ· ™›Ï‚·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤ÎÔ„Â ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜. O MÂÓ ™ÈÌfiÓ ÂÎÙÈÌ¿ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ BÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ ̤ÛÔ˘ Î·È ¤‰ˆÛ ÙÔ “ÔΔ ÒÛÙ Ì ÙÔ Ô˘ ı· ηٷÛÙ› ÂχıÂÚÔ˜ Ô ·›ÎÙ˘, Ó· ·ÔÎÙËı› ÛÙË ‚ã ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘.

META THN EN¶ ¶AIZEI ME ¢O•A KAI A§KH MÂÙ¿ ·fi Ù· ÙÚ›· ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÓÙ¤ÚÌÈ Ô˘ ›¯·Ó ÙÂÏÈο ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË, ·ÎÔÏÔ˘ı› ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· ÈÔ ‚·Ùfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ∞∂∫ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÂÊ¿ÚÂÈ Î·È Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÔÚ¢fiÌÂÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ∞ÓfiÚıˆÛË Î·È ∞¶√∂§ ¶Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó Î·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∏ ∞∂∫, ÌÂÙ¿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¤ÍÔ‰Ô Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ, ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰˘Ô Ì·Ù˜ ÛÙÔ °™∑ Ì ¢fiÍ· Î·È ∞Ï΋ ÛÙ· ÔÔ›· Ì ·Ó¿ÏÔÁË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ

‰ÚÈ̇ÙÂÚË. ŸÏ· ·˘Ù¿ ‚¤‚·È· Â›Ó·È ıˆÚËÙÈο ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â‡ÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÔÌ¿‰Â˜ fiˆ˜ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¢fiÍ· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ȉÚÒÙ·˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ηÌÊı› Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ô˘ ı· ÚÔ‚¿ÏÂÈ, ÂÓÒ Î·È ÙÔ Ì·Ù˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∞Ï΋ fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÛÙ· ÙÚ›· ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÌÈ· Ó›ÎË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞¶√∂§ Î·È ‰˘Ô ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ˜ ·fi ∞∂§ Î·È ∞ÓfiÚıˆÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ‰ÂÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎfi ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∞∂∫, ˆÛÙfiÛÔ Ì ‚¿ÛË ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ù·

‰Â‰Ô̤ӷ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈËıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ ÔÈ «ÎÈÙÚÈÓÔÚ¿ÛÈÓÔÈ» ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î¿ÔÈ· ÂÈÚfiÛıÂÙ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÂΛÓÔ ÙÔ ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÙÔ Ì¤Ù·ÏÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì ÈÔ ÔÏϤ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ·È¯Ó›‰È·. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ë ∞∂∫, ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ “ÎÙ›˙ÂÙ·È” ÁÈ· Ó· ÌÂÈ ÛÊ‹Ó· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ì·˜ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË, ·ÔÙÂÏ› ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÛÔ‚·Ú‹ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ ÂÚÛÈÓ‹ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÔÚ›· ÛÙËÓ

Œ‚·Ï ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔÓ M¤ÚÛÈÔ

O X·˚ÌfiÊ ‰ÂÓ ‹Á ηϿ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈṲ̂̈ÓÔ˜.

E˘ÚÒË ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∞˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙ¿ Ô ƒ·Ó ªÂÓ ™ÈÌfiÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ οıÂ

·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ›‰È· ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ı¤ÏÔÓÙ·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÈηӋ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ.

M¶EIN ™IMON

H AEK KPATA TA £ETIKA KAI KYNH°A E¶ANO¢O ™TI™ NIKE™ ™TO ¶APA§IMNI

濯ÓÂÈ... ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ∂¿ÓÔ‰Ô ÛÙȘ ӛΘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ë ∞∂∫ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÍfi‰Ô˘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ «∆¿ÛÔ˜ ª¿ÚÎÔ˘» Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ŒÓˆÛË ¡¤ˆÓ ¶·Ú·ÏÈÌÓ›Ô˘ (18:00 Cytavision). √È «ÎÈÙÚÈÓÔÚ¿ÛÈÓÔÈ» ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Î·Ïfi ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ Ù· Ï¿ıË Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ AÓfiÚıˆÛË. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Â›Ó·È Î·È Ô Ôχ ηÏfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ô˘ ÙË Û˘Óԉ‡ÂÈ ÛÙȘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÍfi‰Ô˘˜ Ô˘ ÂȯÂÈÚ›, fiÔ˘ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ Ù˘. ™ÙËÓ ∞∂∫ Á‡ÚÈÛ·Ó ÛÂÏ›‰· Î·È ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙËÓ ‹ÙÙ·, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÙÔ °™∑. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ϯı¤ÓÙ· ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Ú·ÓÙ‚ԇ, ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ıÂÙÈο Î·È ı· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ù· ·ÚÓËÙÈο, ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ·ÚfiÌÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÚ›·. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ ÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜ ‰ÂÓ Â˘ÓfiËÛ·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ›¯Â ÙÔ Ã·˚ÌfiÊ Û Ôχ ¿Û¯ËÌË ‚Ú·‰È¿ Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì οÔÈ· ¿ÏÏ· Ï¿ıË Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó, ‹Ïı ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ·˘Ùfi ÙÔ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ Û fiÏÔ˘˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √ ƒ·Ó ªÂÓ ™ÈÌfiÓ, fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÈ, ¯·Ì‹ÏˆÛ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ÛÂÈÚ¿ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÓÙ¤ÚÌÈ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙÔ Ì·Ù˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË Î·È ı¤ÏËÛ ӷ ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∏ ÚÔÛÔ¯‹ ϤÔÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ Ì·Ú·ıˆÓ›Ô˘ Ì ÛÎÔfi Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ӛΘ.

O M¿ÙÛÈ, Ô˘ ÛÎfiÚ·Ú Ì ÙËÓ AÓfiÚıˆÛË, ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ ÁÎÔÏ ÛÙÔ “T¿ÛÔ˜ M¿ÚÎÔ˘”.

™ÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ AEK Ì›ÏËÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ƒ·Ó ªÂÓ ™ÈÌfiÓ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ (1/12) Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ÛÙÔ «∆¿ÛÔ˜ ª¿ÚÎÔ˘» ÛÙȘ 18:00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÌÂÙ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· Ë ÔÌ¿‰· ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÔÈfiÙËÙ· ·Ú¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÚÓËÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ϤÔÓ ÎÔÈÙ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿ ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο «›Ûˆ˜ ·’ ¤Íˆ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰˘Ó·Ùfi˜ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ·ÁÒÓ·˜, fï˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ·fiÏ˘Ù· ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ». ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ fiÏÔÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÓÈÒıÔ˘Ó ˆ˜ «Î¿ÙÈ Î·Ïfi Á›ÓÂÙ·È» ÂÓÒ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÏËÊı› Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜ ·˘Ùfi ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· fiˆ˜ οÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÒÛÙ «fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ï‹ ÔÚ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Î·È Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ Ó· ʤÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË §¿Úӷη».

N¤Ô ˘ÏÈÎfi ÛÙË ÌÔ˘Ù›Î

ŒÍˆ Ô M·Ú·ÁÎfi˜ ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÂÎÙfi˜ Ï¿ÓˆÓ ı· Â›Ó·È Ô ª·Ú·ÁÎfi˜ Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ηÚÙÒÓ, fiˆ˜ Î·È Ô °Î·ÌÈÏfiÓÙÔ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË. √ ª˘Ù›‰Ë˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ı· Ì›ÓÂÈ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Ù˜ ÂÎÙfi˜, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ÌÂıÂfiÌÂÓÔ Ì ÙËÓ ¢fiÍ· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ¡Ù ∫ϤÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤ÂÛ Û ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ Â·Ó‹Ïı ӈڛ˜ ·˘Ù‹

¢‡ÛÎÔÏÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi

ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰· Î·È ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ ÂÓ‰Âο‰·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· Â›Ó·È Ô Ã·˚ÌfiÊ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÔÈ ∫·Ù·Ï¿ Î·È ªÔ˘Ú›ÁÈÔ Ì ÙÔ˘˜ ∆˙.¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ∑ÈϤ ÛÙ· ¿ÎÚ·. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÙË ı¤ÛË

ÙÔ˘ ª·Ú·ÁÎÔ‡ ‰›Ï· ÛÙÔÓ º·Ó ¡Ù¿ÈÎ ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê ı· ηχ„ÂÈ ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ô ¡Ù¿ÂÌÂÓ, ÂÓÒ Ï›ÁÔ ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ Û ÚfiÏÔ ÔÚÁ·ÓˆÙ‹ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ¶¿ÏÈÙ˜, ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ı· Â›Ó·È Ô ¶ÈÓÙ¿‰Ô Î·È ÛÙȘ Ù¤Ú˘Á˜ ÔÈ ¡Ù· ™›Ï‚· Î·È ª¿ÙÛÈ. ¶π£∞¡∏ ∂¡¢∂∫∞¢∞ ÿÈÌÔÊ, ∆˙.¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ∑ÈÏϤ, ∫·Ù·Ï¿, ªÔ˘Ú›ÁÈÔ, º·Ó ¡Ù¿ÈÎ, ¡Ù· ™›Ï‚·, ¡Ù¿ÂÌÂÓ, ¶ÈÓÙ¿‰Ô, ¶¿ÏÈÙ˜, ª¿ÙÛÈ.

O ÎfiÛÌÔ˜ ñ ™ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ «∆¿ÛÔ˜ ª¿ÚÎÔ˘» ÙËÓ ÔÌ¿‰· ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì ÛÎÔfi Ë ∞∂∫ Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ. √È Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ §¿Úӷη˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÎÂÚΛ‰· Î·È Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ˆ˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Ôχ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÂȉÈο ÛÙË ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ‰Ô.

∏ ∞∂∫ ÁÓˆÛÙÔÔÈ› ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ˆ˜ ÛÙËÓ ÌÔ˘Ù›Î ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÔÈ΋̷ÙÔ˜ (7∫ÈÏΛ˜), ·Ú·Ï‹ÊıËΠηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·Ï‹ÊıËÎ·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÊfiÚ̘, ÌÏÔ‡˙˜, ÌÔ˘Ê¿Ó, ηÛÎfiÏ Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙÔ˘ ËÏÈΛ·˜.


05-diafimisi 30/11/2012 15:10 ™ÂÏ›‰·5

¢È·Ê‹ÌÈÛË ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

www.athlitiki.com

5


06-ano30/11/201217:07™ÂÏ›‰·6

6

∞ÓfiÚıˆÛË www.athlitiki.com

°ƒ∞º∂π: ¶∞¡∞°πø∆∏™ º∂§§√À∫∞™

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

TÔ Ù·ÌÂ›Ô ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓ›Û¯˘ÛË AÓ·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢.™ Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: «∂Èı˘Ìԇ̠ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¯‹, Ì·˙È΋ Î·È ÁÂÌ¿ÙË ·ÏÌfi ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ªÂٷʤÚÔ˘ÌÂ Î·È ÙȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙÈÎÔ‡ ÙËÌ Î·È ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÓÙÏÔ‡Ó ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙË ‰È΋ Û·˜ ·ÚÔ˘Û›·. ªÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÔÚ›·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ÚÔÔÚ‡ÂÙ·È ÛÙÔÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi

›Ó·Î· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÂÛ¿˜ Ô˘ ÈÛÙ¤„·Ù Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙËÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ fiˆ˜ ÌfiÓÔ ÂÛ›˜ ͤÚÂÙ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÍÂοı·ÚÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ∞ÓfiÚıˆÛË Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· Ì·ÎÚ‡˜ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ÁÈ· ·˘Ùfi Û·˜ ηÏԇ̠۠·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Û˘Û›ڈÛË. ŒÊÙ·Û fï˜ Ë ÒÚ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û·˜

Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¢ÈÔ›ÎËÛË Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·, Ù· ¤ÍÔ‰· ÔÏÏ¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ‰È΋ Û·˜ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ·ÏȤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘. √ ·ÈÌÔ‰fiÙ˘ Î·È Ô Ì¤Á· ¯ÔÚËÁfi˜ Ù˘ «∞ÓfiÚıˆÛȘ» ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ‹Ù·Ó, Â›Ó·È Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÙÂ

ÂÛ›˜, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ù˘ ÎfiÛÌÔ˜. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ·ÏÏ¿ ˙ËÙԇ̠ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ fiÏˆÓ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ·fi ÂÌ¿˜. ªfiÓÔ ÂÌ›˜, Ë ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ «∞ÓfiÚıˆÛȘ» ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÂΛ „ËÏ¿ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜, ÌfiÓÔ ÂÌ›˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ∞¡√ƒ£ø™π™ ∞ªª√Ãø™∆√À. K·Ïԇ̠ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˜ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ

ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ì·˜, ̤ۈ ÙˆÓ Blue Pages Î·È ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ¢ˆÚËÙÒÓ. ∆Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ οı ∞ÓÔÚıˆÛÈ¿ÙË ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÃÚ˘Ûfi √‰ËÁfi ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ì·˜ Î·È ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙ· Blue Pages. ∂›Û˘ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ µÈ‚Ï›Ô ¢ˆÚËÙÒÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ÀÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô ¢ˆÚËÙÒÓ Á›ÓÂÛÙ ·˘ÙfiÌ·Ù· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ «∞ÓfiÚıˆÛȘ» ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘.∞ÓÔÚıˆÛÈ¿Ù˜... ª∞∑∂À√ª∞™∆∂!».

H ANOP£ø™H ME API™TH æYXO§O°IA Y¶O¢EXETAI THN AE§

¶ÈÔ ÛÔÊ‹ ÛÙÔ Ó¤Ô ÓÙ¤ÚÌÈ ÕÏÏÔ ¤Ó· ÓÙ¤ÚÌÈ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ë AÓfiÚıˆÛË ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ·‹ÙËÙÙË ÔÚ›·˜ Ù˘ Î·È Ó· ÎÚ·ÙËı› ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. O ÊÂÙÈÓfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ ηٿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›· ı· ÎÚÈı› ÛÙ· ÓÙ¤ÚÌÈ, ·ÊÔ‡ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ 5-6 ÔÌ¿‰ˆÓ Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, ÔfiÙ ·˘Ù¿ Ù· ·ÈÁÓ›‰È· ·ÔÎÙÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. H ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ¤¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ù· ÙÚ›· ÓÙ¤ÚÌÈ (AfiÏψÓ, OÌfiÓÔÈ·, AEK) Î·È ı¤ÏÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ AE§ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÙËÓ ¿ÏÏË ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ °.™.¶. ÛÙÔ ·ÈÁÓ›‰È Ì ÙÔ A¶OE§ Ì ÙÔÓ ·¤Ú· Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜. º˘ÛÈο, Ë AE§ ·Ú¿ ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ Ù˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì ÁÚ‹ÁÔÚ· ¿ÎÚ· Î·È ·Úfi‚ÏÂÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. H ÔÌ¿‰· Ù˘ §ÂÌÂÛÔ‡ “η›ÁÂÙ·È” ÁÈ· ‚·ıÌÔ‡˜, ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ §¤‚È. H ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÁÈ· ÙËÓ AÓfiÚıˆÛË ÛÙ· ·ÈÁÓ›‰È· Ì ÙËÓ AE§, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ËÙÙ‹ıËÎÂ, ÂÓÒ ·ÔÎÏ›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Ì ÙÔÓ NÙÂÁÎÚ¿ Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ‰˘Ô ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ §·Ì¿Ó Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Î‡ÂÏÏÔ. øÛÙfiÛÔ, ʤÙÔ˜ Ë AÓfiÚıˆÛË Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÂͤگÂÙ·È ÛÙȘ

‰˘ÛÎÔϛ˜ οı ·ÁÒÓ·. H Ó›ÎË Â› Ù˘ AEK ÛÙÔ °™Z Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ‹Úı ·Ó¤‚·Û ÙË „˘¯ÔÏÔÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈο. TÔ Î·Ïfi ÁÈ· ÙÔÓ §¤‚È Â›Ó·È fiÙÈ Ù· Ï¿ıË ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, fiˆ˜ Î·È Ì ÙÔÓ EıÓÈÎfi, ›¯·Ó ÎfiÛÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó ‚·ıÌÔ‡˜. M ‰Â‰Ô̤ÓË ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Î·È ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ· ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·›ÎÙ˜, Ô §¤‚È ¤‰ˆÛ ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ Ï·ıÒÓ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, ›Ù ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, ›Ù ÁÈ·Ù› οÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ÕÓÙÈÙ˜ ·¤‰È‰Â Ôχ ηχÙÂÚ· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô KfiÏÈÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Ï‹Úˆ˜. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Û‹ÌÂÚ· ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ô ·ÎÚ·›ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› Ù˘ AE§ Â›Ó·È ÁÚ‹ÁÔÚÔÈ Î·È Î·Ù‚·›ÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ ÕÓÙÈÙ˜ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÙÔÓ B. ™È¤ÏË ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙ· Ï¿ÁÈ·. Afi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ §·Ì¿Ó, ·›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. O P¤˙ÂÎ ı· Â›Ó·È ÎÔÚ˘Ê‹, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô §·‚fiÚ‰Â, ›Ûˆ ÙÔ˘˜ Ô

M·˙ÈÎfi Î·È ‚ÚÔÓÙÂÚfi ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ H ÒÚ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌ Ì ÙËÓ AE§ (2:30Ì.Ì.) ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚΋ ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ÎfiÛÌÔ, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ AÓfiÚıˆÛË ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ sold out Î·È ÙÔ “AÓÙÒÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜” ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ Û‹ÌÂÚ·. OÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ AE§ ‹Ú·Ó 1.400 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÎÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Ù· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó, ÂÓÒ ¤Ú·Ó ·fi Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ÔÈ AÓÔÚıˆÛÈ¿Ù˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ¿ÏϘ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. ™‡Ìʈӷ Ì fiϘ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ, Ë AÓfiÚıˆÛË ı· ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÙ¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÎÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÂÈÙ˘¯›·. H ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¤¯ÂÈ ›ÛÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÙÔ ÈÛÙ‡ÂÈ. H ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ “K˘Ú›·˜” ÛÙÔ °™Z ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‚‰ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó ÂÎÏËÎÙÈ΋ Û fiÁÎÔ Î·È ·ÏÌfi Î·È Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ. ¶¿ÓÙ· ̤۷ Û ·ıÏËÙÔÚÂ‹ Ï·›ÛÈ· ¯ˆÚfi˜ ʈÙÔ‚ÔÏ›‰Â˜ Î·È ¿ÏϘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙË ¢ÈηÛÙÈ΋.

K¿Ï‚Ô ‹ OÎο˜ ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ Â›ıÂÛ˘

O §¤‚È ‰Ô‡Ï„ ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó Ù· Ï¿ıË ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·

¶PO™OXH ™TI™ KAPTE™ ™·ÓÙ¿ÙÛÈÔ Î·È ‰ÂÍÈ¿ Ô TfiÓÈ K¿Ï‚Ô ‹ Ô OÎο˜. ™ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ §¤‚È Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÔÈ IÓÙ˙¯¿ÎÈ Î·È PÔÓοÙÔ, fï˜ K¿Ï‚Ô Î·È OÎο˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜.

H Èı·Ó‹ 11¿‰·: B·Ï‚¤Ú‰Â, ÕÓÙÈÙ˜, B. ™È¤Ï˘, ÿÏÈÙ˜, ZÔÚ˙, AϤͷ, ™ÎÔÂÏ›Ù˘, ™·ÓÙ¿ÙÛÈÔ, P¤˙ÂÎ, §·‚fiÚ‰Â, K¿Ï‚Ô (OÎο˜)

¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Û ¤Ó· ÓÙ¤ÚÌÈ Ó· ÂȘ Û οÔÈÔ ·›ÎÙË Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ Ó· ÌËÓ ‰ÂÈ Î¿ÚÙ·, ˆÛÙfiÛÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ ·¯Ú›·ÛÙ˜ οÚÙ˜ ·ÊÔ‡ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔ A¶OE§. OÈ §·‚fiÚ‰Â, OÎο˜ Î·È AϤͷ Â›Ó·È ÛÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ Î›ÙÚÈÓˆÓ Î·ÚÙÒÓ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ˜ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ °.™.¶.

N· ÌËÓ ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÚÔηٿÏË„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ M¿ÚÈÔ TÛ·ÁÁ¿ÚË H Â›ÛËÌË AÓfiÚıˆÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ M¿ÚÈÔ˘ TÛ·ÁÁ¿ÚË ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÈÁÓ›‰È, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ̤ۈ ÙˆÓ ÊfiÚÔ˘Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔηٿÏË„Ë ÙÔ˘˜

ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰È·ÈÙËÙ‹. TÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ÌË ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ Î·È Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ›ÛÙˆÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ˆ˜ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔηٿÏË„Ë ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÛÙÔ “AÓÙÒÓ˘

¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜”, ÔfiÙ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÁÂÓÈο ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ‰È·ÈÙËÙ‡ÔÓÙ·˜ ·ÓÂËÚ¤·ÛÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔηٿÏË„Ë ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘.


07-anorthosi 30/11/2012 12:26 ™ÂÏ›‰·7

AÓfiÚıˆÛË ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

°ƒ∞º∂π: ¡π∫√™ ¡π∫√§∞√À

www.athlitiki.com

7

OÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘ Â›Ó·È ÙÚ›ÙÔÈ ÛÙËÓ E˘ÚÒË ÛÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ‚·ıÌÒÓ.

∏ ∞¡√ƒ£ø™∏ ∞∏∆∆∏∆∏ ª∞∑π ª∂ ª¶∞ƒ∆™∞, ¶√ƒ∆√, √§Àª¶π∞∫√

™ÙÔ ÎÏ·Ì Ì ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ∆Ú›ÙË ÛÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜ ‚·ıÌÒÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË ∆È ÎÔÈÓfi ¤¯ÂÈ Ë ∞ÓfiÚıˆÛË Ì ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ÙËÓ ¶fiÚÙÔ, ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶. Î·È ÙËÓ… ™ÎÂÓÙÂÚÌ¤Ô˘; ∏ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·‹ÙÙËÙË, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Â›Û˘ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ «∫˘Ú›·» ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÙÚԯȿ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ 1999-2000 Ô˘ ÛÙ Ù¤ÏÔ˜ η٤ÎÙËÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. µÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ fï˜ ÛÙÔ 1/3 Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Ù˘ ÎÔ‡ÚÛ·˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÚÔ‰Èο˙ÂÙ·È. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜ ÛÙ· ıÂÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ fiÙÈ Û 11 ·È¯Ó›‰È· ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ 10 ӛΘ Î·È ¤ÊÂÚ ÌÈ· ÈÛÔ·Ï›·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ‚·ıÌÒÓ ·Ó¿ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ˘˜ 2.81. ∞ÚÈıÌfi˜ Ô˘ Â›Ó·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ηχÙÂÚÔ˜ ·ã fiÏ· Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ™ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ «∞ıÏËÙÈ΋˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜» ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÂ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ‚·ıÌÒÓ Â›Ó·È, ÔÈ· ¿ÏÏË, Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ë ÔÔ›· Û 13 ·È¯Ó›‰È· Ì¿˙„ 37 ‚·ıÌÔ‡˜ ÎÈ ¤¯ÂÈ Ì¤ÛÔ fiÚÔ 2.84. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙËÓ 2Ë ı¤ÛË Ë ™·¯Ù¿Ú √˘ÎÚ·Ó›·˜, Ô˘ Û 17 ·ÁÒÓ˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ 48 ‚·ıÌÔ‡˜ (¤¯·Û ÌfiÓÔ ¤Ó· ·ÁÒÓ·) Î·È ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 2.82 ‚·ıÌÔ‡˜ ·Ó¿ ·È¯Ó›‰È. ™Â ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ΢ÚÈ·ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÓfiÚıˆÛË Ì 31 ‚·ıÌÔ‡˜ Û 11 ·ÁÒÓ˜ Î·È Ì¤ÛÔ fiÚÔ 2.81 ‚·ıÌÔ‡˜ ·Ó¿ ·È¯Ó›‰È. ™ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË Û˘Ó·ÓÙԇ̠ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶. Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ 32 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· 12 ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Î·È ¤¯ÂÈ Ì.Ô. 2.66‚. ™ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë M¿ÁÂÚÓ, Ë ÔÔ›· Û 14 ·È¯Ó›‰È· ΤډÈÛ ٷ 13 ÎÈ ¤¯·Û ¤Ó· Ì ·ÔÙ¤ÏÛÌ· Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 2.64‚. ·Ó¿ ·ÁÒÓ·. ∏ §Ô˘˙ÈÙ¿ÓÔ˜ ∞Ó‰fiÚ· Ì Ì. fiÚÔ 2.62 Î·È ™ÂÚ›Ê ∆ÈÚ·ÛfiÏ Ì 2.61, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·‹ÙÙËÙ˜, η٤¯ÔÓ „ËÏ‹ ı¤ÛË ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ Ï›ÛÙ·. ¶ÈÔ ›Ûˆ Â›Ó·È Ë ¶fiÚÙÔ Ì 26 ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi 10 ·ÁÒÓ˜ Î·È Ì. fiÚÔ 2.60. ∏ ¿ÏÏË ·‹ÙÙËÙË ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ë ÁÓˆÛÙ‹ Ì·˜ ·fi ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ Ì ÙÔ ∞¶√∂§, ™ÎÂÓÙÂÚÌ¤Ô˘, Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 2.50 ·fi 30 ‚·ıÌÔ‡˜ Û 12 ·ÁÒÓ˜.

H M·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÙÔ˘ M¤ÛÈ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‰‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Ï›ÛÙ·˜.

ñ ™ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ‰ËÌÔÛȇԢÌ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ, Ì ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜ ‚·ıÌÒÓ. Ãøƒ∞ √ª∞¢∞ ∞°. µ. ª.√ƒ√™ 1 πÛ·Ó›· .................ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ........13 ........37 ......2.84 2. √˘ÎÚ·Ó›·.............™·¯Ù¿Ú ...................17 ........48 ......2.82 3. ∫‡ÚÔ˜...............∞ÓfiÚıˆÛË.............11........31 ......2.81 4. ∂ÏÏ¿‰· ................√Ï˘ÌÈ·Îfi˜............12 ........32 ......2.66 5. °ÂÚÌ·Ó›·..............ª¿ÁÂÚÓ ................14 ........37 ......2.64 6. ∞Ó‰fiÚÚ·..............§Ô˘˙ÈÙ¿ÓÔ˜ ...............8 ........21 ......2.62 7. ªÔω·‚›· ............™ÂÚ›Ê ∆ÈÚ·ÛfiÏ .....18 ........47 ......2.61 8. ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· .........¶fiÚÙÔ .....................10 ........26 ......2.60 9. ™ÂÚ‚›· .................¶·ÚÙÈ˙¿Ó.................14 ........36 ......2.57 10. ∞Ï‚·Ó›· .............™ÎÂÓÙÂÚÌ¤Ô˘ ........12 ........30 ......2.50 11. ∂ÛıÔÓ›· .............JK ¡fiÚÌ ∫·ÏÈÔ‡...36 ........98 ......2.47

12. µÔ˘ÏÁ·Ú›·.........§Ô˘ÓÙÔÁÎfiÚÂÙ˜ ......13 ........32 ......2.46 13 §ÈıÔ˘·Ó›· ...........∂ÎÚ¿Ó·˜ .................36 ........88 ......2.44 - ™ÏÔ‚ÂÓ›·................ª¿ÚÈÌÔÚ...............18 ........44 ......2.44 15. °ÂˆÚÁ›· .............¡ÙÈÓ·Ìfi ∆ÈÊÏ..........16 ........39 ......2.43 16. ƒÔ˘Ì·Ó›· ...........™ÙÂ¿Ô˘· µ. .............17 ........41 ......2.41 - ∞˘ÛÙÚ›· .................∞Ô‡ÛÙÚÈ· µ. ...........17 ........41 ......2.41 18.§Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ ...º›Ï· ∂Û¯ ................13 ........31 ......2.38 19. ƒˆÛ›· ................∆™™∫∞ ª. ...............17 ........40 ......2.35 - √ÏÏ·Ó‰›·...............∞˚ÓÙ¯fi‚ÂÓ ...............14 ........33 ......2.35 - ∞ÁÁÏ›· ...................ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °........14 ........33 ......2.35 22. √˘ÁÁ·Ú›· ..........°ÎÈfiÚÈ ŒÙÔ..............16 ........37 ......2.31 23. ¶Ôψӛ·.............§¤ÁÎÈ·.....................13 ........30 ......2.30 24. πÙ·Ï›· .................°ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ...........14 ........32 ......2.28 -. ÕÁÈÔ˜ ª·Ú›ÓÔ˜ .....™ÂÚ·‚¿ÏÈ ..................7 ........16 ......2.28 26. ¢·Ó›· .................∫ÔÂÁ¯¿ÁË .............18 ........41 ......2.27 - ¡ËÛÈ¿ º·ÚfiÂ.........£ÔÚ ∞ÎÔ˘Ú¤˚Ú ........22 ........50 ......2.27 28. §Â˘ÎÔÚˆÛ›· ......ª¶∞∆∂ ...................30 ........68 ......2.26 29. ∫ÚÔ·Ù›· .............¡ÙÈÓ·Ìfi ∑. ..............17 ........38 ......2.23 30. ∞ÚÌÂÓ›· .............™ÈÚ¿Î °ÎÔ‡ÚÌÈ ........31 ........68 ......2.19 31. πÛÚ·‹Ï ...............ÿÔÂÏ ÙÂÏ ∞‚›‚ ....11 ........24 ......2.18 31. πÛÚ·‹Ï ...............ª·Î¿ÌÈ ∆ÂÏ ∞‚›‚..11 ........24 ......2.18 32. µ¤ÏÁÈÔ................ÕÓÙÂÚϯÙ...............17 ........37 ......2.17 33. §ÂÙÔÓ›· ..............¡Ù·ÎÔ˘Î¿‚·...........36 ........78 ......2.16 34. πÛÏ·Ó‰›·.............™ÙÚ¤ÈÌÔ˘Ú ..............27 ........58 ......2.14 35. √˘·Ï›·...............ª·ÁÎfiÚ ™›ÙÈ .........15 ........32 ......2.13 36. ∆Û¯›·................µÈÎÙfiÚÈ· ¶Ï˙ÂÓ.......16 ........34 ......2.12 37. ª¿ÏÙ·................ªÈÚÎÈÚοڷ ..........13 ........27 ......2.07 - ºÈÓÏ·‰›· ................∂ÏÛ›ÓÎÈ....................31 ........64 ......2.06 - ¡ÔÚ‚ËÁ›· ..............ªfiÏÓÙ ...................30 ........62 ......2.06 - ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ ........ªÔ‡ÙÔ˘ÙÛÓÔÛÙ.....16 ........33 ......2.06 41 ∂πƒ∂....................™Ï›ÁÎÔ ƒfi‚ÂÚ˜ .......30 ........61 ......2.03 - ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó.............™·¯ÙÚ¿ ∫·Ú·Î·ÓÙ› .26 ........53 ......2.03 43. ∂Ï‚ÂÙ›· ..............°ÎÚ·Û¯fiÂÚ˜ .........17 ........34 ......2.00 - ™ÎfiÈ· ...................µ¿ÚÓÙ·Ú .................16 ........32 ......2.00 -. °·ÏÏ›· ..................§ÈfiÓ.........................14 ........28 ......2.00 46. ™Ô˘Ë‰›· .............ŒÏÊÛÔÚÁÎ............30 ........59 ......1.96 47. ™ÏÔ‚·Î›· ...........™Ïfi‚·Ó ...................18 ........35 ......1.94 48. ∆Ô˘ÚΛ· .............°·Ï·Ù¿Û·Ú·˚..........13 ........25 ......1.92 49. ™ÎÔÙ›· ................™¤ÏÙÈÎ .....................14 ........25 ......1.78 50. ∞˙ÂÚÌ·˚˙¿Ó ......ÿÓÙÂÚ ª·ÎÔ‡ ........13 ........23 ......1.76


08-apoel30/11/201218:25™ÂÏ›‰·8

8

A¶√∂§ www.athlitiki.com

°ƒ∞º∂π: Ãπ™∆√™ Ãπ™∆√º∏

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

O °IOBANOBIT™ EK£EIA™E TOY™ ¶AIKTE™ °IA THN AºO™Iø™H TOY™

™ÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ÌfiÓÔ ¶¿ÊÔ °È· ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ¶¿ÊÔ Ì ÙËÓ ∞∂¶, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛË Î¿ÔÈˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘, ·ÚfiÙÈ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË T‡Ô˘, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∞¶√∂§ π‚¿Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜. «∏ ¶¿ÊÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ë ÔÔ›· Ë ı¤ÛË Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î· Â›Ó·È Ï·ÛÌ·ÙÈ΋, ·ÊÔ‡ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ·Ê·ÈÚ¤ıËηÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ηϿ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ Û ¤Ó· Á‹‰Ô, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ï¿ ·È¯Ó›‰È· Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË, Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË. ™ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙËÓ ∞∂¶». °È· ÙÔ fiÛÔ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÂÓfi„ÂÈ ¶¿ÊÔ˘, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂§ ˘‹ÚÍ·Ó ·Ì˘ÓÙÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜, ›Â: “™›ÁÔ˘Ú· Û ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ‚¿Ï·ÌÂ, ›¯·Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈ΋ Ì·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∞˘Ù¿ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ‰Èο Ì·˜ Ï¿ıË, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∞∂§, Ë ÔÔ›· ¤·ÈÍ Ôχ ηϿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ¢ÒÛ·Ì Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÛÙËÓ ∞∂§, ·fi fiÛÔ ¤ÚÂÂ Î·È Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÂÏ›ˆÛ Ì ÙÔ ÛÎÔÚ ˘¤Ú Ì·˜.

™›ÁÔ˘Ú· ¿ÓÙ· ı· οÓÔ˘Ì ϿıË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÛÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂§ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó. ∆Ô ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂȘ Î·È Ó· ÌËÓ Ù· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂȘ ÌÂÙ¿”. ñ °È· ÙÔ Ï¿ÓÔ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠ̠ÙÔÓ ª·ÓÙԇη ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È fiÛÔ ÙÔÓ ÈηÓÔÔÈ› Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Û ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ: “¢Ô˘Ï‡ԢÌ Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Ô˘ Â›Ó·È Î·ÈÚfi Ì·˙› ∂ΛÓÔ Ô˘ Ì ÈηÓÔÔÈ› Â›Ó·È Ë ·ÊÔÛ›ˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ì·˜ fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ó· ηχ„Ô˘Ó ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ. ∂ΛÓÔ Ô˘ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ ¿ÓÙ· Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ù˘ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÂΛ. ∞ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ÈÂ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ì›·˜ ÔÌ¿‰·˜. √ ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ Î·Ùã ·Ó¿ÁÎËÓ ¤Ó· ·›ÎÙË Ô˘ ı· Ï›ÂÈ, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‹ ·ÊÔÛ›ˆÛË ·fi fiÏÔ˘˜”.

¶ÔÈÔ˜ ı· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ MfiÚ‰·; ñ °È· ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙÔÓ ªfiÚ‰· Î·È ÙÔ Ò˜ ¤˙ËÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ·›ÎÙ˘, ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÛ›˜ Û·Ó ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜: “ ªÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ

™Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ë ÔÔ›· ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∞¶√∂§ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÁÈ· Ù· ηÎÒ˜ ¤¯ÔÓÙ· Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ·Ú¿ÔÓ· ÙÔ˘ ∞¶√∂§. ∫ˆÛÙ¿Î˘ ∫Ô˘ÙÛÔÎÔ‡ÌÓ˘, ÷Ә ƒ¤ÈÁ΂·ÚÙ Î·È Ã¿Ú˘ §ÔÈ˙›‰Ë , ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∫√¶ Î·È ºÔ›‚Ô˜ ∂ÚˆÙÔÎÚ›ÙÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ÕÓÙ˘ ¶ÔÏ˘‰ÒÚÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ë ÔÔ›· ÎÚ·Ù‹ıËΠ̷ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ÊÒÙ· ˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜.

K·Ù¤ÏËÍ Û ÛÙfi¯Ô˘˜

O °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ‰›ÓÂÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔÓ X·Ú·Ï·Ì›‰Ë. O Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ A¶OE§ ÛÙ¿ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó Û ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ.

Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ, Â‰Ò ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, fï˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ı· ‹Ù·Ó ·Ó ‹Ù·Ó ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, ·fi ÔÔÈ·Ó‰‹ÔÙ ÔÌ¿‰· . √ ›‰ÈÔ˜ ·fi ÙË ·Ú¯‹ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÚˆÙ¿ ·Ó ı· ·›ÍÂÈ ‹ fi¯È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È. ™›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ı· ·›ÍÂÈ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ·›ÎÙ˘ Î·È ÙÔ ∞¶√∂§ ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó Î·È ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂§, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. E›¯·Ó Úfi‚ÏËÌ· Û ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∆Ô ÌfiÓÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È. °È· ̤ӷ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È

fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ȉ¤· Î·È Ì ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÌÂÙ¤ˆÚÔ ·Ó ı· ·›ÍÂÈ Î·È fiÙ ı· ·›ÍÂÈ. ¢ÂÓ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠηӤӷ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Ê¿ÛË. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· ·›ÎÙË Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙË Ê¿ÛË Î·È ·Ô‚Ï‹ıËΠÏ‹Úˆ˜ ¿‰Èη. ¶Ú¤ÂÈ Î·È Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· Ó· ·›ÚÓÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì ¢ı‡ÓË. ¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ªfiÚ‰· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È; ∆· ·ÚÌfi‰È· ÛÒÌ·Ù· ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙ· Î·È Úfiı˘Ì· Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙËÓ ›‰È· ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È fi¯È Ó· ÙÔ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ

ÁÈ·Ù› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∫·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ·›ÎÙË Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ fiÙ ı· ·›ÍÂÈ, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ï¿ıÔ˜ fiÙÈ ¤·ÈÍ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È. √ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ·fi fi,ÙÈ Í¤Úˆ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ¤ÏÂÁ ÁÈ· ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘. ñ °È· ÙÔ ·Ó Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ΢ڛԢ ¶ÔÏ˘‰ÒÚÔ˘ ÛÙÔÓ ∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ Â›¯Â Ó· οÓÂÈ Ì ı¤Ì·Ù· ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÈο ‰‹ÏˆÛÂ: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı¤Ì·. ∫·È Ô ™¿‚‚·˜ ¶Ô˘ÚÛ·˚Ù›‰Ë˜ ‹Ù·Ó Â‰Ò Û‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ̤ڷ, ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ì·˙› Ì·˜. ™›ÁÔ˘Ú· ¤¯Ô˘Ì ÛÙË ÛΤ„Ë ÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi.

¡· ·ÔʇÁÂÈ Ù˘¯fiÓ ·Á›‰Â˜

N· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ ¶¿ÊÔ ÁÈ· Ó· ¿Ó ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ AÓfiÚıˆÛË Ì ÚÔÔÈ΋ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ A¶OE§.

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ∫√¶ Î·È ƒ¤ÈÁ΂·ÚÙ

ªÂ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ó›ÎË, ÙÔ ∞¶√∂§ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘, ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ÙËÓ ∞∂¶ ÛÙËÓ ¶¿ÊÔ, ÁÈ· ÙË 12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ∆Ô ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È ÎÚ‡‚ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Á›‰Â˜, ÙȘ Ôԛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ «Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓÔÈ». ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∞∂¶, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·‡ÚÈÔ Ì ÙÔÓ ™¿Û· °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘, Â›Ó·È Î·È ¤Ó· Û˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ¶·Êȷ΋ ÔÌ¿‰·, ·ÊÔ‡ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ, ʤÚÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚË „˘¯ÔÏÔÁ›·. ∆· ·Ì˘ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂§, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Î·È Ô π‚¿Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ Î·È ¿Óˆ Û ·˘Ùfi ‰Ô‡Ï„ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·

™HMEPA KPINETAI H ™Àªª∂∆√Ã∏ M¶ENA™OYP Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ªfiÚ‰·, ™ÔÏ¿ÚÈ Î·È ªÔ‡ÓÙÈÌÈÚ Â›Ó·È ÔÈ Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ·fiÓÙ˜, ·fi ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ™fiÔ˘˙·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ªÂÓ·ÛÔ‡Ú. √ °·ÏÏÔÙ˘Ó‹ÛÈÔ˜ ¤Î·Ó ¯ı˜ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÚÔfiÓËÛ˘ Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Ó· ÚÔÔÓËı› Û ÊÔ˘Ï Ú˘ıÌÔ‡˜. ∫¿ÔȘ ÌÈÎÚÔÂÓԯϋÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ™Ù¿ı˘ ∞ψÓ‡Ù˘, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘ ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÙÔ˘ ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó fï˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì·.

∆· ¿ÓÙ· fï˜ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÚˆÈÓ‹˜ ÚÔfiÓËÛ˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·. ¶¿ÚÓÙÔ, ∑Ô˘¤Ï·, ∫·Ú˘›‰Ë˜, ™¤ÚÙ˙ÈÔ, ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ¶›ÓÙÔ, ª·ÓÙԇη, ªÔڿȘ, ÷ڷϷÌ›‰Ë˜, Â›Ó·È ÔÈ Û›ÁÔ˘ÚÔÈ Ù˘ ÂÓ‰Âο‰·˜ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÚÔfiÓËÛ˘. ∆¤ÏÔ˜, 500 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È Î·È fiÛÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ¿Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ orange shop, Ó· Ù· ¿ÚÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˆÚÒÓ 9:00-14:00.

ñ ™Â ÂÚÒÙËÛË ÛÙÔÓ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ·ÔÊ¿Û ÙÔ Ï¿ÓÔ Ô˘ ı· ÎÈÓËı›, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “™›ÁÔ˘Ú·, ¤¯Ô˘Ì ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡ÌÂ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ηٷϋͷÌÂ Î·È Û ÛÙfi¯Ô˘˜”.

M¤Ó· ηٿ ∫√¶ Î·È ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ŒÍ·ÏÏÔÈ Â›Ó·È ÛÙÔ ∞¶√∂§ Ì ÙÔÓ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ù˘ ∫√¶ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË µÚ˘ˆÓ›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ Â¤‰ÂÈÍ ·‰È·ÊÔÚ›· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ∞Ú›Ùı ªfiÚ‰·, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ∞¶√∂§, ·Ó¿ÌÂÛ· ÙÔ˘˜ Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÕÓÙ˘ ¶ÔÏ˘‰ÒÚÔ˘. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ Î. µÚ˘ˆÓ›‰Ë, fiÙÈ ÂÓÒ ¤ÚÂ ӷ ı¤ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙÔÓ πÛ·Ófi ·Ì˘ÓÙÈÎfi, ÚÔ¯ı¤˜ ¶¤ÌÙË ÛÙËÓ Û˘Ó‰ڛ· Ù˘ ¢ÈηÛÙÈ΋˜, ÒÛÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË Î·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂¶ ·˘Ùfi˜ Â¤‰ÂÈÍ Ï‹ÚË ·‰È·ÊÔÚ›·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ, fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 6/12. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞¶√∂§ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ· ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓË Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∫√¶.


09-apoel30/11/201212:30™ÂÏ›‰·9

∞¶√∂§ ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

°ƒ∞º∂π: ∞§∂•∏™ ¶∞ª¶√™

www.athlitiki.com

9

∏ «¿ÏˆÛË» ÙÔ˘ «∆ÛÈÚ›Ԣ» ‹Ù·Ó Ë Ú¤Ô˘Û· ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ÛÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ ∞∂∫, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÌÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙˆÓ «Á·Ï·˙ÔÎÈÙÚ›ÓˆÓ»

∏∆∞¡ ∏ ∂ªº∞¡π™∏ ∆√À ∞¶√∂§ ™∆√ ∆™πƒ∂π√ ∆√™√ ¶∂π™∆π∫∏ √™√ ∆√ ∆∂§π∫√ ™∫√ƒ;

¢È‰¿ÁÌ·Ù· ÂÓfi˜ ‰ÈÏÔ‡ ∆Ô 3-1 ÛÙÔ «∆Û›ÚÂÈÔ» ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ‹Ù·Ó Ë ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚË Ó›ÎË ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ªÂ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ fiÓÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ›ÂÛË Ù˘ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∞∂∫ ÔÈ «Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓÔÈ» ηٿÊÂÚ·Ó Ó’ ·Ô‰Ú¿ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ fiÓÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ¿ÓÙÚÔ Ù˘ ∞∂§, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ¤Ó· ËÌ›ˆÚÔ Ì ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¤ÓÂη ÎÚ·˘Á·Ï¤Ô˘ ‰È·ÈÙËÙÈÎÔ‡ Ï¿ıÔ˘˜. ∆· ÙÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù· Û ÌÈ· ÔÌ¿‰·, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÂÚ›Ô‰Ô Â›¯·Ó Ì›ÓÂÈ ÂÓÙ¿ÎȘ «¿ÛÊ·ÈÚÔÈ», ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ ÙÔ ÎÂÚ·Û¿ÎÈ ÛÙËÓ ÙÔ‡ÚÙ·. ŸÏ· Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ π‚¿Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ ·Î¤Ú·È˜ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ¿Ù˘Ô˘ Ù›ÙÏÔ˘ Ù˘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ ¯ÂÈÌÒÓ·. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ·˘Ùfi Ô˘ ¯ˆÚ› ·ÚÎÂÙ‹ Û˘˙‹ÙËÛË Â›Ó·È ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ Ë Ó›ÎË Â› Ù˘ ∞∂§ Û˘Óԉ‡ÙËÎÂ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙÈÎfiÙÂÚË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÛÂ˙fiÓ.

∆· ˘¤Ú ∂ȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÁÈ· Ù· ıÂÙÈο Î·È ÁÈ· Ù· ·ÚÓËÙÈο. √È ıÈ·ÛÒÙ˜ ÙÔ˘ «Ó·È» ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ Ô˘ ¤‰ÂÈÍÂ Ë ÔÌ¿‰· ˘fi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ›ÂÛ˘ ÙfiÛÔ ÚÈÓ fiÛÔ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÈÔ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈο ˘‹ÚÍ·Ó ·Ï¯ËÌ›˜ (¶›ÓÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜, ªÂÓ·ÛÔ‡Ú ‰ÂÍÈfi˜ ¯·Ê, ª·ÓÙԇη ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÎÔÚ˘Ê‹˜). ∂Í·›ÚÔ˘Ó ÙËÓ -ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÊˆÚ· ¿‰ÈÎË ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ªfiÚ‰·- ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ «Á·Ï·˙ÔÎÈÙÚ›ÓˆÓ», ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ÙË

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ù· ηڤ ÙÔ˘ ¶¿ÚÓÙÔ ·¤ÙÚ„·Ó Î·È ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÚ›ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜ ¤ÊÙ·Û·Ó. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ó, Ù¤ÏÔ˜, Î·È ÙË ‰Èη›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ˆ˜ ÔÈ ª·ÓÙԇη Î·È ¶›ÓÙÔ ‹Ù·Ó ÂÎ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Û ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ı¤ÛÂȘ, Î·È Ô Ã·Ú·Ï·Ì›‰Ë˜ ¤Ú· ·fi ÙÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi Ù¤ÚÌ· Û˘Ó¤‚·Ï ԢÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ·Ó·¯·›ÙÈÛË ÙˆÓ ÂÂÏ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∫·ÚÏ›ÙÔ˜.

∆Ô˘Ó·ÓÙ›ÔÓ, ÔÈ «Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓÔÈ» ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Û ı¤ÛË Ô‰ËÁÔ‡ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂϤˆ ÂÓfi˜ Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ‰È·ÈÙËÙÈÎÔ‡ Ï¿ıÔ˘˜. ∞ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË Ù˘ ∞∂§ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· (¯ˆÚ›˜ ÛÙÔ ÌÂÛԉȿÛÙËÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Â˘Î·ÈÚ›·) Ó’ ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ¯¿ÚȘ (ÂÎ Ó¤Ô˘) ÛÙÔÓ ∞ψÓ‡ÙË Ô˘ ‹Ú ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ ·fi ÙÔÓ ¶¿Ú·.

√ ·ÓÙ›ÏÔÁÔ˜

∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËΠÚÔ‚¿‰ÈÛÌ¿ Ù˘ ÛÙ· 75 ·fi Ù· 90 ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∫·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi ÙË ‚fiÏ„ ٷÎÙÈο fiÛÔ Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ. TÔ ∞¶√∂§ ›¯Â ÙËÓ ¿ÓÂÛË Ó· ·Ì‡ÓÂÙ·È Ì ÂÙ¿ ·›ÎÙ˜ (Ë ÙÂÙÚ¿‰· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Û˘Ó Ë ÙÚÈ¿‰· ÙˆÓ ªÔڿȘ, ∆˙ÈfiÏË, ¶›ÓÙÔ) ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∞∂§, Ë ÔÔ›· ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó Â›Û˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ›ÂÛË Î·È ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û ÙËÓ ÎfiˆÛË ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯.

∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔÓ ¤Ó· Âȯ›ÚËÌ·: fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ë ÔÌ¿‰· Ô˘‰¤ÔÙ ‚Ú¤ıËΠÚ·ÁÌ·ÙÈο ÛÙÚÈ̈Á̤ÓË ÛÙ· Û¯ÔÈÓÈ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ë ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ Ù˘. ∫·È Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô‡Ù ÛÙÔ «∆Û›ÚÂÈÔ» ˘Ô¯ÚÂÒıËΠÙÔ ∞¶√∂§ Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙȘ ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô (¡¤ÊÙÛÈ ª·ÎÔ‡, ∞∂∫).

™¤ÎÔ˘Ï· ÛÙËÓ ÎfiˆÛË

¡·È ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ ∆Ô fiÚÈÛÌ· Û˘ÓÂÒ˜ ·fi ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ «∆ÛÈÚ›Ԣ» Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ ∞¶√∂§ ¤Ó· «Ó·È ÌÂÓ, ·ÏÏ¿». ∏ ÔÌ¿‰· ¤‰ÂÈÍ ÌÂÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·È ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· ·’ fi,ÙÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞∂∫ (·fiÏ˘Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È ∞ψÓ‡ÙË ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ù¤Ú˘Á·), ˆÛÙfiÛÔ Î·È Ë ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÛÎÔÚ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÔÚÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ. ªÈ· Ôχ ·ÛʷϤÛÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙˆÓ «Á·Ï·˙ÔÎÈÙÚ›ÓˆÓ» ı· ·ÔÙ˘ˆı› ·Ê’ ÂÓfi˜ ÛÙË 13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (fiÙ·Ó ÙÔ °™¶ ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› Ë ÊÔÚÌ·ÚÈṲ̂ÓË ∞ÓfiÚıˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ô˘ ı· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘), ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙ· ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ∞fiÏψӷ (ÂÎÙfi˜) Î·È √ÌfiÓÔÈ·.

◊Ù·Ó ·˘Ù‹ Ë ÎÔ‡Ú·ÛË Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ë ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· (·ÓÙ› Ó· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÛÙÚÔʤ˜) «ÍÂÊÔ‡ÛΈÛ» ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë. √È «Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓÔÈ», ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÂÚ›Ô‰Ô Â›¯·Ó ‚ÈÒÛÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ›‰È· ηٿÛÙ·ÛË, ÙÔ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ηχÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ Î·ı¤Ó·. ŸÏË Ë Ù·ÎÙÈ΋ Û¤ÎÔ˘Ï· ÙÔ˘ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÎfiˆÛË ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. ∆Ô ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Ú·ÎÙÈο ¤Ú·Ó Ì ÚÔ‰Ô¤Ù·Ï· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ӛ΢, ·ÊÔ‡ Ë Î·Ù·ÔÓË̤ÓË ∞∂§ ‚Ú¤ıËΠÂÍ ·Ú¯‹˜ Ó· ΢ÓËÁ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ.

µÔ‡Ù˘ÚÔ ÛÙÔ „ˆÌ› ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Ù˘ ÎfiÛÙÈÛ ÌfiÓÔ Û ·ÓÙÔ¯¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û ηı·Úfi Ì˘·Ïfi. ∞ÓÙ› Ó· ÂÌÓ¢ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘, fiÔ˘ Ô ªÂÌ¤ ÂͤıÂÛ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ∞¶√∂§, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∑ÔÚ˙ ∫fiÛÙ· ‰ÂÓ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ Ì¿Ï· οو. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÙËÎ·Ó Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÁÂÌÈÛÌ¿ÙˆÓ ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·˜ Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ (fi¯È ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÚ‹ÁÔÚˆÓ ÎÈ Â˘Î›ÓËÙˆÓ) ∫·Ú˘›‰Ë Î·È ªfiÚ‰·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ∞∂§ ¤ÛÙÚˆÛ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ÛÙÔ „ˆÌ› ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔÓ ™· Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÁÈ· Û¤ÓÙÚ˜ ̤¯ÚÈ… ÙÂÏÈ΋˜ ÙÒÛ˘. ªfiÏȘ ÙÔ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎÂ Ô °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ¤Ú·Û ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔÓ ∑Ô˘¤Ï· Î·È ÂÚ›ÌÂÓ (‹Û˘¯Ô˜ ϤÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÙfiÈÛı¤Ó ÙÔ˘) ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ı· «ÛÎfiÙˆÓ» ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ·. ™˘Ó¤‚Ë ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ∞ÁÎÔϤ˙Ô˘…


10-omonoia 30/11/2012 17:25 ™ÂÏ›‰·10

10 ¶ÚÒÙ· Ó· ‚ÚÂÈ ÏÂÊÙ¿, ÌÂÙ¿ Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË H ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ OÌfiÓÔÈ·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙÈÙ¿ÓÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ ÏÂÊÙ¿ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Î·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘, fiˆ˜ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÌÈÛıÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ì‹Î·Ì ÛÙÔ ¢ÂΤ̂ÚË. AÊÔ‡ Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi Î·È Ù·ÎÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ı¤Ì·Ù·, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙ·ÛÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı›. ñ ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë OÌfiÓÔÈ· ÙÈ̈ڋıËΠ̠ÚfiÛÙÈÌÔ ·fi ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ÁÈ· ·Ó¿ÚÙËÛË ·Ófi Ì ÔÏÈÙÈÎfi/Ú·ÙÛÈÛÙÈÎfi ÂÚÈÔ¯fiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ AfiÏψӷ. ¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· ÙfiÛ· ¯Ú¤Ë, οı ÙfiÔÛ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÂÚÈÎÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Ï¤Ó ӷ ‚¿ÏÔ˘Ó Ì˘·Ïfi.

√ÌfiÓÔÈ· www.athlitiki.com

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

KATA TOY O§YM¶IAKOY OI ¶PA™INOI £E§OYN ¢EYTEPH ™EPI NIKH

ªÔÚ› Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ME ENA BAT√ ¶PO°PAMMA ¢INETAI EYKAIPIA NA ANEBEI H OMA¢A ªÂ ÛÙfi¯Ô Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÂÚ› Ó›ÎË Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË, ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∏ Ó›ÎË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ¶¿ÊÔ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·fi οı ¿Ô„Ë Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ηχÙÂÚË ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. √È Ú¿ÛÈÓÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, fï˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ì ‚ÂÏÙ›ˆÛË Û οÔÈÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÌÈ· ı¤ÛË Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÂÙÚ¿‰·. ∆Ô ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂¶ ·Ó‹ÎÂÈ ÙÒÚ· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ë ÚÔÛÔ¯‹ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·Ê› ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÓÙ›·ÏÔ, Ô˘ Â›Ó·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. √È Ú¿ÛÈÓÔÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó ˆ˜ Ì ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ·˘ÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÈı·Ú¯›· ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÔıËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Û ÙÚԯȿ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÙÂÙÚ¿‰·˜. §·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ˘fi„Ë ˆ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÓÙ¤ÚÌÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ, ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó fiÏÔÈ Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÌËÓ ÂÎÙÚԯȷÛÙ› Ì ‚·ıÌÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ. ∂›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ ÎÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·‰ÈÎÔ‡Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Î·È ÚÔÛËψ̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜. ∆Ô˘˜ ‰›ÓÂÙ·È ÙÒÚ· Ë Â˘Î·ÈÚ›·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÈÔ ‚·Ùfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó· «ÎÙ›ÛÔ˘Ó» ¤Ó· ÛÂÚ› ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ. ™Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë Ì¿Ï·.

™ÙÔÓ Bã Á‡ÚÔ Á˘Ú›˙ÂÈ Ô AÏ·Ì›

XˆÚ›˜ XÚÈÛÙÔÊ‹

O AÏ·Ì› ÙÈ̈ڋıËΠ̠ÌÈ· ÂÈϤÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÌÂÙÔÓ AfiÏψӷ. ŒÙÛÈ ·ÊÔ‡ ¤¯·Û ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ¶¿ÊÔ, ı· Ï›„ÂÈ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi Î·È ·˘ÙfiÓ Ì ÙË ™·Ï·Ì›Ó·. £· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ 14Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ì ÙËÓ AÁ›· N¿·.

¶OIO™ ¢EN £A H£E§E ENI™XY™H ƒˆÙ‹ıËÎÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ·Ó ı· ıÂÏ‹ÛÂÈ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔÓ °ÂÓ¿ÚË: «¶ÂÚÈ̤ӈ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ÌÔ˘ ÂÈ. ∂ÁÒ ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û· Ó· ›̷ÛÙÂ Û˘ÓÂ›˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi, ·Ú¿ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡ÌÂ. ∞Ó Ê˘ÛÈο Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÌÔ˘ ÂÁÁ˘Ëı› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ÔÈÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‰ÂÓ ı· ‹ıÂÏ ÂÓ›Û¯˘ÛË;».

§I°OI ¢H§øNOYN ¶APON... ∏ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë √ÌfiÓÔÈ·, ηıÈÛÙ¿ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ˆ˜ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË. ∏ ÂÎÛÙÚ·Ù›· «∂›Ì·È √ÌfiÓÔÈ· ‰ËÏÒÓˆ ·ÚÒÓ» Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο, ·Ó Î·È ÔÈ ·Ú¯ÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· 5000 ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· ı· ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, ¤ÂÛ·Ó Ôχ ¤Íˆ, Û ۯ¤ÛË Ê˘ÛÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ·ÚÒÓ, ÌfiÏȘ 667 Ê›ÏÔÈ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜.

O M·ÚÁο۷ Ô˘ Á‡ÚÈÛ Ì ÁÎÔÏ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰ÈÂΉÈΛ ı¤ÛË.

M ÈÔ Ï›Á· ÏÂÊÙ¿, ·ÏÏ¿ ηχÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ∞ÚÎÂÙfi˜ ÏfiÁÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜. √ ∆fiÓÈ ™·‚¤ÊÛÎÈ Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ ‰È¿ÛÎÂ„Ë ∆‡Ô˘ ÁÈ· Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘: «Œ¯ˆ ÙÔÔıÂÙËı› ÁÈ· ÙÔÓ Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÚÈÓ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÌÈÏ‹ÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. ∆Ô ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ›·, Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·. ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ì οÙÈ Ô˘ ı· Ì›ÓÂÈ ÂΛ ÁÈ· ¿ÓÙ·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó Ô ™·‚¤ÊÛÎÈ Â›Ó·È Â‰Ò ‹ fi¯È. ¢ÂÓ Â›· Ó· Í·Ó·¯ÙÈÛÙ› Ë ÔÌ¿‰· ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ïfi ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ. ∂›· ˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ì ÁÂÚ¤˜ ‚¿ÛÂȘ. Œ‰ˆÛ· ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙȘ ·Î·‰Ë̛˜. ∞˘Ùfi ÂÓÓÔÒ, Ó· Í·Ó·¯ÙÈÛÙ›, fiÏ· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÚÒÙË

ÔÌ¿‰·, ›Ûˆ˜ fi¯È ¿ÌÂÛ·. ™Ù· ÂfiÌÂÓ· 3-5 ¯ÚfiÓÈ· ı· ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË. ∆· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜, ı· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· ÂΛ Ô˘ Ú¤ÂÈ, Ì ÈÔ Ï›Á· ÏÂÊÙ¿, ηχÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË,

ηχÙÂÚÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ô˘Ïԇ̠Ó‡̷ Î·È ÚÔÛ‰Ô˘. ¡· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ı¤ÏÔ˘ÌÂ. ∏ √ÌfiÓÔÈ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Î·Ó¤Ó·Ó ÚÔÔÓËÙ‹. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÒÙ· Ë √ÌfiÓÔÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜».

ªÂ ·Ô˘Û›Â˜ ı· ·Ú·Ù·¯ı› Ë √ÌfiÓÔÈ· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∆Ș ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚÈÛÙÔÊ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ∆ËÓ ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ì·˙› Ì ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎÁ‡ÌÓ·Û˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ªÚÔ‡ÓÔ ∞ÁÎÔ˘È¿Ú Î·È ∞ÓÙÚ¤·˜ ∞‚Ú·¿Ì, ıÂÚ·›· ¤Î·ÓÂ Ô ∆˙fiÓÈ §ÂfiÓÈ, ÂÓÒ ·ÙÔÌÈÎfi Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô ¡Ô‡ÓÔ ∞Û›˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÓ‰Âο‰·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ê·Ó¤Ï· ‚·ÛÈÎÔ‡ ÔÈ ∑Ô¿Ô Õς˜ Î·È ™Î¤ÌÚÈ. ∏ ÂÓ‰Âο‰· Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: §Â‚›Ù· οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·, ™Ô‡ÓÁÎÈÓ ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Î·È ™Î·Ú·ÌÔÙ˙›ÓÔ (‹ ª·ÚÁο۷) ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ∞ÙÚ¿ÓÙÂ Î·È ¡Ù¿ÓÈÂÏÛÔÓ. ™ÙËÓ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ™Ô¿Ú˜, §Â¿ÓÙÚÔ Î·È ∑Ô¿Ô Õς˜. ™Ù· ÂÈıÂÙÈο ÊÙÂÚ¿ ÔÈ ∂ÊÚ·›Ì Î·È ™Î¤ÌÚÈ, Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ô ºÚ¤ÓÙÈ.

ÕÏÏÔÈ ÁÈ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο ∞’ Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ù· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο ÛÙÔ «∏Ï›·˜ ¶Ô‡ÏÏÔ˜» ı· ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ı· ·›ÚÓÔ˘Ó. £· Â›Ó·È Û˘¯Ófi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ηıÒ˜ Ô ∆fiÓÈ ™·‚¤ÊÛÎÈ ÂÈı˘Ì› fiˆ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ (οو ÙˆÓ 21 ÂÙÒÓ), Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Ï·‚Ú¿ÎÈ·. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ Ó·ÚÔ› µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔÈ, Ô˘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ·fi ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο ÙÂÛÙ ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙˆÓ Ú·Û›ÓˆÓ, ‰ÂÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ·Ó Î·È ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ¿ÏÏÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ∂˘Úˆ·›ÔÈ Î·È ÌË, ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó. ∂›Ó·È Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ·’ Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ∆fiÓÈ ™·‚¤ÊÛÎÈ.


11-omonoia 30/11/2012 15:06 ™ÂÏ›‰·11

√ÌfiÓÔÈ· ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

°ƒ∞º∂π: ∂ƒ¡∂™∆√ °∂øƒ°π√À

www.athlitiki.com

11

™ËÌ¿‰È· η΋˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ οÔÈÔ˜ ÙËÓ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· Ù˘ E. E. ¢ÈÛ·ÊÔÚÒÓ, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ Ë √ÌfiÓÔÈ· ÛÙ· ÚÒÙ· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë ¡ÂÔʇÙÔ˘. ∞ÊÂÓfi˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ∏ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘

∂.∂.¢. fiÙÈ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ˘¤ÂÛ Û ۈÚ›· ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ·Ú·ÙˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘, ÛÙËÓ Ú¿ÍË fï˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ·˘Ù‹ Ì ÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÁÚ·Ù¿ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ·. ∫˘Ú›ˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËΠfiÙÈ Ô °È¿ÓÓÔ˜ √Îο˜ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ·ÁˆÓÈÛÙ› ‰ÂÍÈ¿ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘.

∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ‹Ù·Ó ·Ú¿ÓÔÌË Î·È ˆ˜ ÔÈ fiÔÈÔÈ ÏfiÁÔÈ ÚÔÙ¿¯ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·, ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û·Ó ÏfiÁÔ ‰È·ÎÔ‹˜ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘. ªÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ √Îο Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂›Ï˘Û˘ ¢È·ÊÔÚÒÓ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ‹Ù·Ó Ô ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ¡ÂÔʇÙÔ˘, Ô

ÚÒËÓ team manager Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ÃÚÈÛÙ¿Î˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÚÒËÓ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∆¿Î˘ §ÂÌÔÓ‹˜, Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ô √Îο˜ ‹Ù·Ó «ÛˆÛÙfi˜ Î·È Û˘ÓÂ‹˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜» ·Ú’ fiÏÔÓ Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ¤‰ÈˆÍ ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë √ÌfiÓÔÈ· ÁÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÂÈÛËÁ‹ıËÎÂ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·.

O M. NÂÔʇÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔÓ OÎο. ŸÙ·Ó ÙÔÓ ¤‰ÈˆÍ ‰ÂÓ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ.

MÂÙ¿ ÙÔÓ OÎο ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÚÒËÓ ·›ÎÙ˜, ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÏÂÊÙ¿

E¶ONTAI KI A§§OI O T¿Î˘ §ÂÌÔÓ‹˜

°È·Ù› ‰ÂÓ ¤·ÈÍ Ì ÙÔ ∞¶√∂§ √ √Îο˜ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ï¤È -ÔÊ Ì ÙÔ ∞¶√∂§ ÙË ÛÂ˙fiÓ 20082009. √È ·fi„ÂȘ ‰È›ÛÙ·ÓÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ù˘ ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ∏ √ÌfiÓÔÈ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ·›ÎÙ˘ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠηıfiÏÔ˘, Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ˘‹Ú¯Â Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ˆ˜ ÙÂÏÈο Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì¤Ú· ¤‚Á·Ï ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı›. √ ∆¿Î˘ §ÂÌÔÓ‹˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ… ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ù·È ·Ó Ô ·›ÎÙ˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ·ÏÏ¿ ı˘Ì¿Ù·È ˆ˜ ¤‚Á·Ï ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÚÔfiÓËÛ˘ ·›˙ÔÓÙ·˜ ‰ÂÍÈ¿, ·ÏÏ¿ 2-3 ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ·fi ÙË Ï‹ÍË Ù˘, ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹.

¶ONOKEºA§Oπ ªÂÙ¿ ÙÔÓ √Îο ¤ÔÓÙ·È, fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙÂ, ÎÈ ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ OÌfiÓÔÈ· Û ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ƒÔ˘¤‰·, ªÔÔ˘ıfiÓ, ª¿Á‚ÈÙ˜, ªÔ˘ÚÔ˘Ù˙›Î·˜ Î·È ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÏÂÊÙ¿ ·fi ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· Î·È ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ÂȉÈηÛÙÔ‡Ó. ∏ οı ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹ Î·È ¤¯ÂÈ ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ¤˜ Ù˘. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Ï‡ıËÎ·Ó Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÁηٿıÂÛË, ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÎÏËı› Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi Ô˘ ÚÔÓÔÔ‡Û ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘˜ ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡. √È ·ÏȤ˜ ·Ì·Úٛ˜ «Î·›Ó» ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÁ·ÏÂ‹‚ÔϘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ηٿÊÂÚ ӷ Û˘Ó¿„ÂÈ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi Ì ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ›Ù ·˘ÙÔ› Â›Ó·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ›Ù ÚÔÔÓËÙ¤˜. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ ˘ÂÚ¿ÓıÚˆ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Â͇ÚÂÛË ÂÓfi˜ ˘¤ÚÔÁÎÔ˘ ÔÛÔ‡ (5.000.000 ¢ÚÒ), Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÛÎfiÂÏÔ ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ù˘ √À∂º∞ ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ ª¿ÚÙÈÔ. √È ÈÔ ¿Óˆ ˘Ôı¤ÛÂȘ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ı· ÂȉÈηÛÙÔ‡Ó, Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ 915.000 ¢ÚÒ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ∂∂¢ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ √Îο, (ÔÈ Ú¿ÛÈÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó

ÂÊÂÛÈ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË). √È ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈΤ˜. √È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ¯Ù‡ËÛ·Ó fiÚÙ˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· ·fi ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó, ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ.

√͇ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ∆· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ӷ, Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË °È¿ÓÓË √Îο. ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂›Ï˘Û˘ ¢È·ÊÔÚÒÓ ÙÔ ‹‰Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ Ú¿ÛÈÓˆÓ ·Ó‚·›ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ Î·Ù¿ 1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë √ÌfiÓÔÈ· ı· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ·ÊÔ‡, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ı· ÂÊÂÛÈ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ˘fiıÂÛË √Îο ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛËÌ¿‰È· η΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∫·È ÌfiÓÔ fiÙÈ ¤ÛÙˆ ÚˆÙfi‰Èη Ë √ÌfiÓÔÈ· ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ¤Ó· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛfi ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÛÙÔÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·È Î¿ÙÈ, ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ·ÂÙÔ‡˜ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘, ‰Â›¯ÓÂÈ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ·Ó˘·ÚÍ›·˜ ÓÔÌÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È „‡¯Ú·ÈÌˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ∫·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌfiÏȘ ÌÈ· ·fi ÙȘ ·ÚÎÂÙ¤˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏϘ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û ºπº∞ Î·È ∂∂¢ ·fi ÚÒËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‹

TȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ M¿ÁÈ‚ÈÙ˜ Î·È MÔ˘ÚÔ˘Ù˙›Î· Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·ı‹ÌÂÓÔ˜ ¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ı· ‚ÚÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ Ë OÌfiÓÔÈ·.

ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜, Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ı· ÎÏËı› Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 2,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÔÈ Ú¿ÛÈÓÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È 5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ó· ηχ„Ô˘Ó fiÏ· Ù· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ¤ÍÔ‰· Î·È ÔÊÂÈϤ˜.

¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÓËÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·, Ë ·Ó˘·ÚÍ›· ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, οÙÈ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¿ÏÏ·˙ ÙËÓ ¤Î‚·ÛË Ù˘ fiÏ˘ ˘fiıÂÛ˘ °. OÎο. ¢ËÏ·‰‹ Ë √ÌfiÓÔÈ· ÙÈÌÒÚËÛ ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ì ‚¿ÛË ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ηÓÔÓÈÛÌfi, Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿. ™ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: «√ Î. §ÂÌÔÓ‹˜ ηٿ ÙËÓ ·ÓÙÂͤٷÛË, fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› ηÓÔÓÈÛÌÔ›, ·Ï¿ ÙÔ˘ ›¯Â ‰Ôı› ¤Ó· ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿».


12-ael30/11/201215:12™ÂÏ›‰·12

12

∞∂§ www.athlitiki.com

°ƒ∞º∂π: §∂ø¡π¢∞™ Ã∞∆∑∏∫ø™∆∏™

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

H AE§ £E§EI NIKH ™TO “¶A¶A¢O¶OY§O™” °IA NA MH XA™EI E¶AºH ME THN KOPYºH

N· ÙÔ Î¿ÓÂÈ fiˆ˜ ¤ÚÛÈ ¢Â‡ÙÂÚÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂§ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· (1/12) ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙËÓ AÓfiÚıˆÛË Î·È Ê˘ÛÈο Ô ÛÙfi¯Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ӛΘ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ Â·Ê‹˜ Ì ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. √È Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓÔÈ Ù˘ §ÂÌÂÛÔ‡ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Ô‰˘ÓËÚ‹ ‹ÙÙ· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔ ∞¶√∂§ (3-1) Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Â›Ó·È ÌÈ· Ó›ÎË ÎfiÓÙÚ· Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÓÙ›·ÏÔ. ™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È, Ë Ó›ÎË Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜, ·ÊÔ‡ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Ë «∫˘Ú›·» ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ 12 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Á›ÓÔ˘Ó ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ÛÙË Ì¿¯Ë Ô˘ οÓÂÈ Ë ∞∂§ ÁÈ· ηٿÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‹ÙÙ·˜, ı· ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË Â¿Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË ¡¤· ™·Ï·Ì›Ó·. ™ÙËÓ ∞∂§ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ʇÁÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ΤډԘ ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ¤‰Ú· Ù˘ ∞ÓfiÚıˆÛ˘, fï˜ ·Ú¿ ÙË ›ÂÛË Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙË Ó›ÎË, ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ, οÙÈ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó Î·È ¤ÚÛÈ, fiÙ·Ó Ô ¡ÙÂÁÎÚ¿, ·Ú¯Èο ·¤ÎÚÔ˘Û ¤Ó·ÏÙÈ

ÙÔ˘ §·Ì¿Ó Î·È ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô ¡ÙfiÛ· ∆˙Ô‡ÓÈÔÚ Ì ηÚʈً ÎÂÊ·ÏÈ¿ ¯¿ÚÈÛ ÙË Ó›ÎË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÚÒÙË Ó›ÎË Ù˘ ∞∂§ ÛÙÔ «∞ÓÙÒÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜» ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∑ÔÚ˙ ∫fiÛÙ· ·ÁˆÓ›ÛÙËΠˆ˜ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ∞¶√∂§, ˆÛÙfiÛÔ Ï‹ÚˆÛ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ÛÙÔ ÙÂÏ›ˆÌ· ÙˆÓ Ê¿ÛˆÓ, οÙÈ Ô˘ Ï‹ÚˆÛÂ Î·È Û fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· Â˘Úˆ·˚ο ·È¯Ó›‰È·. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÂÓÙfiÈÛ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, fï˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË. º˘ÛÈο ‰ÂÓ Â›¯Â Î·È ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ, ·ÊÔ‡ Ë ÔÌ¿‰· ¤‰ÈÓ ·ÁÒÓ˜ οı ÙÚÂȘ ̤Ú˜. ∞fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÓÙ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ̤Ú˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ∞∂§ Ó· ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È ı·‡Ì·Ù·, ηıÒ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ÌÈ· ̤ڷ ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ∞Ó Î·È Ë ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó ÛÙË̤ÓË ·fi ÙÔÓ ¶¿ÌÔ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, Ô ∑ÔÚ˙ ∫fiÛÙ· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ¤Ó· ÂÓÙÂÏÒ˜ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· Ó· ·ÊÔÌÔȈı› ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÎÏËÚ‹ Î·È Û˘Ó¯›˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ.

MÂÌ¤, K·ÚÏ›ÙÔ˜, ¶¿Ú·˜ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔ A¶OE§. ™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ·Ï¿ ÁÎÔÏ, ·ÏÏ¿ Ó›ÎË.

AÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì·, ‚¿˙ÂÈ ‰˘Ô ÎfiÊÙ˜ XøPI™ POYI MI°KE§, ¶. ™EPTZIO, KAP§ITO™, MONTEIPO, MA´KON

MÂÙ¿ ÙÔÓ PÔ˘› MÈÁΤÏ, ÂÎÙfi˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó Î·È ÔÈ ¶¿ÔÏÔ ™¤ÚÙ˙ÈÔ, (·ÚÈÛÙÂÚ¿), MÔÓÙ¤ÈÚÔ.

∫fiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË, Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ §ÂÌÂÛÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙÔ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÙÔ 4-2-3-1 Î·È fi¯È Ì ÙÔ 4-3-3 Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ Î. ∫fiÛÙ·. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ‰‡Ô ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÈÙÂÏÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ηıÒ˜ ÔÈ ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ Î·È ƒÔ‡È ªÈÁÎ¤Ï Â›Ó·È ·ÚÔÏÈṲ̂ÓÔÈ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ. √ ÌÂÓ ∞ÁÎÔϤ˙Ô˜ ·Ê·›ÚÂÛ ÙÔÓ Ó¿ÚıËη Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÂÓÒ Ô ‰Â ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ˘¤ÛÙË ıÏ¿ÛË ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ ∞¶√∂§ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï›„ÂÈ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· Ì‹Ó·. EÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓÂ Î·È Ô ¶¿ÔÏÔ ™¤ÚÙ˙ÈÔ. ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, Ë ∞∂§ ı· ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÌfiÓÔ ÙÔÓ §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ ªÂÌ¤ ˆ˜ ÂÈÙÂÏÈÎfi ̤ÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ª¿ÚÈÔ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ¡ÙÂÓÙ¤ ∫·Ú‚¿ÏÈÔ ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê. º˘ÛÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ·, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ô ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, ŒÙ‚ÈÓ √˘fiÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ÁˆÁÔ‡˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎÂ Î·È Ô ∆˙›ÏÈ ¶¿ÙÚÈÎ µÔÔ‡, ·ÊÔ‡ Î·È ·˘Ùfi˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈÒÚËÛ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi. ∞ÌÊfiÙÂÚÔÈ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Â›Ó·È ÛÂ

¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ªÂ ÙÔÓ ŒÙ‚ÈÓ √˘fiÓ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, Ë ¿Ì˘Ó· Ù˘ ∞∂§ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ï‹Ú˘ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi, ·ÊÔ‡ ÔÈ ∫·ÚÏ›ÙÔ˜, ª¿ÚÎÔ ∞˚ÚfiÛ· Î·È ¡ÙfiÛ· ∆˙Ô‡ÓÈÔÚ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·. ªÂ ÙÔ˘˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ¡ÙÂÓÙ¤ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÙÔÓ §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ ªÂÌ¤ Û ÚfiÏÔ ÔÚÁ·ÓˆÙ‹, Ë ∞∂§ ı· Â›Ó·È Ë ›‰È· Ì ¤ÚÛÈ, ÂÓÒ ÛÙ· ¿ÎÚ· Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ŒÌÔ ÕÓÙÔ Î·È ∂ÓÙÌ¿Ú §·Û¤ÚÙ·, ÌÈ·˜ Î·È ÔÈ ªÔÓÙ¤ÈÚÔ Î·È ¶¿ÔÏÔ ™¤ÚÙ˙ÈÔ Ù¤ıËÎ·Ó ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜. √ ÚÒÙÔ˜ ›¯Â ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹. ªÂ ÙÔÓ ª·Ù›·˜ ¡ÙÂÁÎÚ¿ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·, Ë ∞∂§ ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ Ù· 9/11 Ë ›‰È· Ì ¤ÚÛÈ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ¤ÚÛÈ Î·È ı· ¿ÚÔ˘Ó Ê·Ó¤Ï· ‚·ÛÈÎÔ‡ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÔÈ ªÈ¯¿Ï˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ŒÌÔ ÕÓÙÔ. º˘ÛÈο ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Ô ∆˙›ÏÈ µÔÔ‡, ˆÛÙfiÛÔ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ÊÔÚ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜. ¶Èı·Ó‹ ÂÓ‰Âο‰·: ¡ÙÂÁÎÚ¿, √˘fiÓ, ∆˙Ô‡ÓÈÔÚ, ∫·ÚÏ›ÙÔ˜, ∞˚ÚfiÛ·, ¡ÙÂÓÙ¤, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ŒÌÔ, ∂ÓÙÌ¿Ú, ªÂÌ¤, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.


13-ael30/11/201215:09™ÂÏ›‰·13

AE§ ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

°ƒ∞º∂π: §∂ø¡π¢∞™ Ã∞∆∑∏∫ø™∆∏™

13

www.athlitiki.com

∞‰È¿ÊÔÚË ·ÏÏ¿ ı¤ÏÂÈ Ó›ÎË Ì ª·ÚÛ¤ÈÁ Àfi ¿ÏϘ Û˘Óı‹Î˜, ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Ì ÙË ª·ÚÛ¤ÈÁ ÛÙÔ °™¶ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ·fi ·˘Ùfi ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË, ˆÛÙfiÛÔ Ë Ù‡¯Ë, Ì¿ÏÏÔÓ Ë ·Ù˘¯›·, Ù· ¤ÊÂÚ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·Ó¤Ó·˜ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È, ·ÊÔ‡ ÙfiÛÔ Ë ∞∂§, fiÛÔ Î·È ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ı· Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο. ¶·Ú’fiÏ· ·˘Ù¿, Ë ∞∂§ ı·

¤¯ÂÈ Î›ÓËÙÚÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi ·fi ·˘Ùfi Ù˘ ª·ÚÛ¤ÈÁ Î·È ı· ·Ï¤„ÂÈ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÎfiÓÙÚ· ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ÔÌ¿‰·. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∑ÔÚ˙ ∫fiÛÙ· ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ Ó· Â›Ó·È ÙÂÏÈÎfi˜, ·ÊÔ‡ ÙË ÌÈ· ı¤ÏÔ˘Ó ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Europa League Ì ӛÎË ÎfiÓÙÚ· Û ¤Ó· ÌÂÁ·ı‹ÚÈÔ, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂΉÈÎËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ¿‰ÈÎÔ 5-1 ÙÔ˘ µÂÏÔÓÙÚfiÌ. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜

·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛÂÈ ·Ó¿Û˜ Û οÔÈÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ˆÛÙfiÛÔ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ¤Ó· ·ÍÈfiÌ·¯Ô Û‡ÓÔÏÔ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ̤۷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜. ∞fiÓÙ˜ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ı· Â›Ó·È ÔÈ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ ŒÙ‚ÈÓ √˘fiÓ Î·È §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ ªÂÌ¤, ÔÈ ÔÔ›Ô ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· ÛÙ· ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È·.

OÈ Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓÔÈ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ E˘ÚÒË Ê¤ÙÔ˜.

∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì ʤÙÔ˜

°ÂÌ¿ÙÔ ÙÔ ¤Ù·ÏÔ 1398 Ê›ÏÔÈ Ù˘ ∞∂§ ı· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ¤Ù·ÏÔ ÙÔ˘ «∞ÓÙÒÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜», ·ÊÔ‡ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı›. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ·fi ÙË §ÂÌÂÛfi ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· ˙‹ÛÂÈ ·ÚfiÌÔȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ì ¤ÚÛÈ, fiÙ·Ó ·Ú¯Èο ‹ÚıÂ Ë ÚÒÙË Ó›ÎË Û ·È¯Ó›‰È ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ¤‰Ú· Ù˘ «∫˘Ú›·˜» Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË, ·Ú¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 2-1. ∆¤ÙÔȘ ÛÙÈÁ̤˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ∞∂§, Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜.

AÈÌÔÏË„›· ÁÈ· ÙËÓ Iˆ¿ÓÓ· ∏ AE§ Î·È Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ∞∂§ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·ÈÌÔÏË„›· ÁÈ· Û˘Ì‚·Ùfi ‰fiÙË Ì˘ÂÏÔ‡ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ 19¯ÚÔÓË Iˆ¿ÓÓ· ·fi ÙË §ÂÌÂÛfi. ∏ ·ÈÌÔÏË„›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ (1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) ÛÙÔ Yellow Pride Cafe ·fi ÙȘ 10:00 .Ì Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 12:00.Ì. ∫·ÏÂ›Ù·È fiÏÔ˜ Ô Ê›Ï·ıÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ∞∂§ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·ÚÒÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÈÌÔÏË„›· Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· Ûˆı› ÌÈ· ˙ˆ‹. ¢fiÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÙÔÌ· ·fi 17¯ÚÔÓÒÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È 45 ¯ÚÔÓÒÓ. ∏ ·ÈÌÔÏË„›· Â›Ó·È ÌÈ· ·Ï‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ·›ÚÓÂÈ ÌfiÓÔ Ï›Á· ÏÂÙ¿ ·ã ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Û·˜ Î·È ÌfiÏȘ 3ml ·›Ì·.

¶PøTA H E¶π£E™H ™Â ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚfiÏÔ Ë ¿Ì˘Ó·, fiÔ˘ Ô ¶. XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ¤‰ÈÓ ¤ÌÊ·ÛË ∂›Ó·È ·ԉ¯Ùfi ·fi fiÏÔ˘˜, fiÙÈ Ë ∞∂§ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È Ë ÈÔ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÔÌ¿‰· Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ §ÂÌÂÛÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó Ù¤ÏÂÈ·, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÁÈ· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ οÓÂÈ... ·›ÙËÛË ÛÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÁÈ· Ó· Ú›ÍÂÈ ÙÔ ÙÔ›¯Ô˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ª·Ù›·˜ ¡ÂÁÎÚ¿. º¤ÙÔ˜ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ §ÂÌÂÛÔ‡, ·Ó Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ı¤·Ì·, Ì ÈÔ ÂÈıÂÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋, ÂȉÈο ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ∑ÔÚ˙ ∫fiÛÙ·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Û ÌÂÁ¿Ï· ·È¯Ó›‰È·. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ¤ÚÛÈ Â›Ó·È ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ §ÂÌÂÛÔ‡ ÊÚfiÓÙÈ˙ ӷ ÌËÓ ‰Â¯Ù› Ù¤ÚÌ· Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ó· ÂÈÙÂı› ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì ...ÌÈÛfi-Ìˉ¤Ó. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ∑ÔÚ˙ ∫fiÛÙ· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Î·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÓÙ›ıÂÙË, ·ÊÔ‡ ı¤ÏÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ù¤ÚÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ. º˘ÛÈο ·˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‚ÂÏÙȈı› Û ۯ¤ÛË Ì ¤ÚÛÈ Î·È ÔÈ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜. ∞ÎfiÌ· Î·È Ë √ÌfiÓÔÈ· Ô˘ ·Ú··›ÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ηٿÊÂÚ ӷ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ¤Ó· ‚·ıÌfi ̤۷ ÛÙÔ ∆Û›ÚÂÈÔ, οÙÈ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Î·È ÙÔ ‚·ıÌfi ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ê¤ÙÔ˜. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ë ∞∂§

O ZÔÚ˙ KfiÛÙ· ‰›ÓÂÈ ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ› ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.

¤‰ˆÛ ¤ÓÙ ÓÙ¤ÚÌÈ ·fi Ù· ÔÔ›· ηٿÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ô˘ η٤ÎÙËÛÂ Î·È ¤ÚÛÈ Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Á‹‰Ô. ¶ÚÒÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ‹Ù·Ó ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ ÁÈ· ÙË ÙÚ›ÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·, ÂÓÒ ¤ÚÛÈ Ë ∞∂§ ηٿÊÂÚ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì 3-0. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë √ÌfiÓÔÈ·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‹Ú ¤Ó· ‚·ıÌfi ·ÊÔ‡ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÂÏ›ˆÛ 1-1, ÂÓÒ ¤ÚÛÈ, ÔÈ Ú¿ÛÈÓÔÈ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ì 0-3 ̤۷ ÛÙÔ ∆Û›ÚÂÈÔ. ∫fiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞∂∫, Ë ∞∂§ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ

ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¤ÚÛÈ, ·ÊÔ‡ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÂÏ›ˆÛ 0-0, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ¤Ú·Û ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙÔ °™∑ Ì 2-1, ¯¿ÚË ÛÙ· Ù¤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ªÔÓÙ¤ÈÚÔ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔ ∞¶√∂§, ·ÊÔ‡ ¤ÚÛÈ ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËΠ٤ÚÌ· ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ π‚¿Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ Û ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· ̤۷ ÛÙÔ ∆Û›ÚÂÈÔ, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ËÙÙ‹ıËΠ̠1-3. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ §ÂÌÂÛÔ‡ ÌÂÙÚ¿ ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÊÂÙÈÓ¿ ÓÙ¤ÚÌÈ, fiÛÔ˘˜ η٤ÎÙËÛÂ Î·È ¤ÚÛÈ ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·È¯Ó›‰È·. √ ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· οÓÂÈ Î·È ÙË ‰È·ÊÔÚ¿, ·ÊÔ‡ Ë ∞∂§

O M·Ù›·˜ NÙÂÁÎÚ¿ ‰¤¯ıËΠ10 ÁÎÔÏ ˆ˜ ÙÒÚ·, fiÛ· Î·È ¤ÚÛÈ Û fiÏÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·...

∞ÓÙ›·ÏÔÈ ∞fiÏÏˆÓ (ÂÎÙfi˜) √ÌfiÓÔÈ· (ÂÓÙfi˜) ∞∂∫ (ÂÎÙfi˜) ∞¶√∂§ (ÂÓÙfi˜) ™‡ÓÔÏÔ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙÔ “∞ÓÙÒÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜” ¤ÚÛÈ, ¯¿ÚË ÛÙË ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ∆˙Ô‡ÓÈÔÚ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ. º˘ÛÈο ·˘Ù¿ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ, ·ÊÔ‡ Ë Î¿ı ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Û fiÏ· Ù·

¶¤ÚÛÈ 3-0 0-3 0-0 0-0 5 ‚·ıÌÔ›

º¤ÙÔ˜ 0-0 1-1 2-1 1-3 5 ‚·ıÌÔ›

Â›‰· Î·È ÔÈ Ì¿¯Â˜ ‰›ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· 90 ÏÂÙ¿. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∞∂§ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ȉ¤· ·fi ÛÙ·ÙÈÛÙÈο Î·È ·ÚÈıÌÔ‡˜, ·ÊÔ‡ Ë ÌfiÓË ÙÔ˘˜ ÛΤ„Ë Î·È ¤ÁÓÔÈ· Â›Ó·È Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Î¿ı ·È¯Ó›‰È ͯˆÚÈÛÙ¿ Î·È Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ô˘ Â›Ó·È Ë Ó›ÎË.


14-apollon 30/11/2012 15:11 ™ÂÏ›‰·14

14

AfiÏÏˆÓ www.athlitiki.com

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

A¢IA¶PA°MATEYTO™ ™TOXO™ H NIKH A¶ENANTI ™TH ™A§AMINA

NIKKI

«¢ÂÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ô ª¤ÚÛÈÔ» ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ʋ̘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ÁÈ· ÙÔÓ ª¤ÚÛÈÔ, Ô ¡ÈÎfi‰ËÌÔ˜ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∆‡Ô˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, º·ÓÔ‡ÚÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. º·ÓÔ‡ÚÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘: «¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ª¤ÚÛÈÔ. À‹ÚÍ ÌÈ· ÎÚÔ‡ÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·ÊÔ‡ Ô ·›ÎÙ˘ ›¯Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. ¶Ï¤ÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÊÔ‡ Ô ·›ÎÙ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ.» ¡›ÎÎÈ: «™˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËη Ì ÙÔÓ ª¤ÚÛÈÔ ¤ÚÛÈ Î·È ÙÔÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ Ôχ ηϿ. ∂Ì›˜ ÎÈÓËı‹Î·Ì ۈÛÙ¿ ·ÏÏ¿ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ·›ÎÙ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌ·ÛÙ ϤÔÓ. °È· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÌ›˜ ͤÚÔ˘Ì ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ. ª›ÏËÛ· Ì ÙÔÓ ¡Ù·ÓÈ¤Ï ∫ÈÓÙ¤ÚÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ›· ÙÈ ı¤Ïˆ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ ·˘Ù‹ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜. ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, fï˜ ÙÒÚ· ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ì·˜ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù·.»

IÛ¯˘Úfi ΛÓËÙÚÔ Ë 4Ë ı¤ÛË ∆Û›ÚÂÈÔ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÎÔfi ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. √ ªÂ ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙË Ó›ÎË. ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ ¤ıÂÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ∞fiÏψӷ˜ ¡›ÎÔ˘ ∫›Ú˙Ë ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û‹ÌÂÚ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ¡¤· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ı¤ÛË ™·Ï·Ì›Ó· Î·È ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ «¢›„· Î·È ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÂÙÚ¿‰· ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙË Ó›ÎË. √È ‰È¿ÎÚÈÛË» ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë Á·Ï¿˙ÈÔÈ Ù˘ §ÂÌÂÛÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ηٿÎÙËÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘. ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· °È· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È, ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, Ë ÔÌ¿‰· ÛηÚÊ·ÏÒÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠¯ıÂÛÈÓ‹ ԉ‡ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÛˆÛÙfi ٤ٷÚÙË ı¤ÛË Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ Î·È Â¿Ó ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Â¿Ó Ë ∞∂§ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ, ¡ÈÎfi‰ËÌÔ˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ fiˆ˜ ¯¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË ÛÙÔ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·˘Ù‹ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ fiÏÔÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ÙfiÙ ‰ÂÓ ÒÚ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ· Ó· ÙËÓ ¶¤Ú·Ó ÙÔ‡ÙÔ˘, ÛÙÔÓ Ó›Î˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ∞fiÏψӷ ı¤ÏÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÌÔÚ› ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô º˘ÛÈο ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ ‰ÂÓ ÌÈ· ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ó›ÎË ∞fiÏψӷ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â›Ó·È ·Ï·˙fiÓ˜ Ô‡Ù ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË ·ÔÙÂÏ› ˘ÂÚfiÙ˜ Î·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ‰ÂÓ Ô˘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ·. √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘. £· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ¿Ú· ÔÏϤ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È Ó· «¶ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛًηÌ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏ· Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·È¯Ó›‰È ·ÊÔ‡ Ë ¡¤· ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙȘ ӛΘ. ™·Ï·Ì›Ó· “η›ÁÂÙ·È” ÁÈ· ÙÔ˘˜ §ÂÌÂÛÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú· ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ηϋ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ı· ¿ÂÈ ÛÙÔ ÔÏÏ¿ ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Î·È ÈÛÔÚÚÔ›· Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ 90ÏÂÙÔ Î·È Â¿Ó ¡ÈÎfi‰ËÌÔ˘ ‚ÔϤ„Ô˘Ó Ù· ˘fiÏÔÈ· ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó‚ԇÌ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙË ı¤ÛË. √ˆÛ‰‹ÔÙ ӛÎË. ·ÔÙÂÏ› ΛÓËÙÚÔ Ë ŸÏÔÈ ÛÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô˜ Î·È ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ı¤ÏÔ˘Ó Ë Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË. À¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ıÔ˜ Î·È ‰›„· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚ›ÔÓÙÔ Î·È ·›ÎÙ˜. £¤ÏÔ˘Ì ¿Ú· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ôχ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ∏ ٤ٷÚÙË ı¤ÛË Ù˘ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ οÓÂÈ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê¿ÓÙ·˙ ¿È·ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ O X·ÌÓÙ·Ó› ̤ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó·. ·›ÎÙ˜.»

™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜ O A°°E§H ™TH £E™H TOY MEPKH, ™HMANTIKO TO KENO XAMTANI

XÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ˜ XÔÚfi˜ ÛÙȘ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ √ ∞fiÏψӷ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙȘ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ÛÙȘ 21:30 ÛÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ «¡fiÙ˜» ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¯ÔÚfi. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙÔ˘˜ ÃÚ›ÛÙÔ ÃÔÏ›‰Ë Î·È £¤ÏÍË. ∆ËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë §¤Û¯Ë º›ÏˆÓ ∞fiÏψӷ §ÂÌÂÛÔ‡. ∆È̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: 60 ¢ÚÒ (ÙÚ·¤˙È) 40 ¢ÚÒ (ÙÚ·¤˙È) 20 ¢ÚÒ (Ì¿Ú) °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 25-746805

O °Î·ÚÛ›·, ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, Ì·˙› Ì ÙÔÓ NÙ¿ÓÙÈ.

O ¶·ÚÏfiÊ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹.

Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ô ¡ÈÎfi‰ËÌÔ˜ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ ı· ÛÙÂÚËı› ÙÚÂȘ ¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ·Ú¯ËÁfi˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ªÂÚ΋˜ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ·ÎfiÌ· ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ·ÊÔ‡ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ηÚÙÒÓ. ∆Ô ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ™Ô˘¿ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰¤¯ÙËΠÌÈ· ·ÓfiËÙË Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ °™¶ ÁÈ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·fi ÙËÓ ÎÂÚΛ‰· Û‹ÌÂÚ·, ·ÊÔ‡ ÙȘ ¤Î·Ó ٤ÛÛÂÚȘ. ªÂÁ¿ÏÔ ¿Ù˘¯Ô˜ Â›Ó·È Ô ƒ·Û›Ó٠÷ÌÙ·Ó›, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. √ ª·ÚÔÎÈÓfi˜ ˘¤ÛÙË

‰È¿ÛÙÚÂÌÌ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Û ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ∞’ ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ô ¡ÈÎfi‰ËÌÔ˜ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÙÔÓ ∞ÁÁÂÏ‹ ÷ڷϿÌÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂͤÙÈÛ ÙË ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, ÂÓÒ ÛÙ· ıÂÙÈο Ì·›ÓÂÈ Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∂Ì¿ÓÔ˘ÂÏ ™¤ÚÚ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÍÂ¤Ú·Û Ï‹Úˆ˜ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈÒÚËÛ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi. º˘ÛÈο Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ·ÊÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ 90ÏÂÙÔ. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· Â›Ó·È Ô ªÚÔ‡ÓÔ µ¿ÏÂ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ∞ÁÁÂÏ‹ ÷ڿϿÌÔ˘˜ Î·È ªfiÁÈ·Ó ª·ÚÎfiÊÛÎÈ, ÔÈ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ.

™ÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ∆fiÓÈ §fi˜, ÂÓÒ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ı· Â›Ó·È Ô ªÈÁÎÂÏ›ÙÔ. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, Ô π‚¿Ó ¶·ÚÏfiÊ ı· ¤¯ÂÈ ÚfiÏÔ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ê Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜ ı· Â›Ó·È Ô ÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÈıÂÙÈÎÒÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ. √ ∞fiÏψӷ˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, ·ÊÔ‡ Ô ¡ÈÎfi‰ËÌÔ˜ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ì ۇÛÙËÌ· 4-4-2. ™ÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ºÒÙ˘ ¶·Ô˘ÏÏ‹˜, ÂÓÒ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÕÏÂÍ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ¡Ù¿ÓÙÈ Î·È ƒÔÌ¤ÚÙÔ °Î·ÚÛ›·. ¶Èı·Ó‹ ÂÓ‰Âο‰· µ¿ÏÂ, ÷ڷϿÌÔ˘˜, ª·ÚÎfiÊÛÎÈ, §fi˜, ªÈÁÎÂÏ›ÙÔ, ¶·ÚÏfiÊ, £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜, ¶·Ô˘ÏÏ‹˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¡Ù¿ÓÙÈ, °Î·ÚÛ›·.


15-diafimisi 30/11/2012 17:09 ™ÂÏ›‰·15

¢È·Ê‹ÌÈÛË ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

www.athlitiki.com

15


16-enosi30/11/201212:33™ÂÏ›‰·16

ŒÓˆÛË, ∂ıÓÈÎfi˜, ∞Á. ¡¿·

16

www.athlitiki.com

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

E£NIKO™: OˆÛ‰‹ÔÙ “‰ÈÏfi”, ·ÏÏÈÒ˜

O OÛÂÓ› ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ EN¶.

∆ËÓ ·ÚıÂÓÈ΋ ÙÔ˘ Ó›ÎË ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ¢fiÍ· ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ «∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜», ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ∂›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÛÙ· ηχÙÂÚ· Ù˘, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ: ŸÛÔ Î·ı˘ÛÙÂÚ› Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ¤ÚıÂÈ Ë ÚÒÙË ÂÈÙ˘¯›· ÙfiÛÔ ı· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È Ë ›ÂÛË ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ë ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ı· Á›ÓÂÙ·È Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ∞fi Â‰Ò ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· οÔÈÔ˜ Ó·

·ÓÙÈÏËÊı› ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ¢fiÍ· Ô˘ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ “‰ÈÏfi” ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ó· Â¤ÏıÂÈ Ë ËÚÂÌ›· ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÂÈ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ¿ıÔ˜, ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÂÈı·Ú¯›· οÙÈ Ô˘ ÙfiÓÈ˙Â Û˘Ó¯Ҙ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ô ¡›ÎÔ˜ ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘. √ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÚÂȘ ÛÂÚ› ӛΘ Î·È Â›Ó·È ·‹ÙÙËÙÔ˜ Ì ÙÔÓ §Ô‡Î· ÷Ù˙ËÏԇη ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· η٤ÛÙÚˆÛ ٷ ·ÁˆÓÈÛÙÈο Ù˘ Ï¿Ó· ¯ˆÚ›˜ Ó·

˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ¶¤ÓÙ· Î·È §›Ì·. ∂›Û˘ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÔÈ ∫ÂÓÌfiÁÎÓÂ, µ·ÙÙ‹˜ Î·È §›Ì· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ. EÎÙfi˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù¤˘ËΠ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ô ÕÏÈÛÔÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Î·È Ù· ÎÙ˘‹Ì·Ù· ηٿ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. √ ∂ıÓÈÎfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ¢fiÍ· ı· ·Ú·Ù·¯ı› Ì ۯËÌ·ÙÈÛÌfi 4-2-3-1. ∆ÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ı· Â›Ó·È Ô ™·ÚÏ›ÁÈ·. ™ÙfiÂÚ ÔÈ ƒÈÛ Î·È ™›ÌÔÊ. ∞ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Î Ô ∏Ï›· Î·È ‰ÂÍ› Ô ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜. ™ÙËÓ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ √ÛÂÓ›, ∫›ÛÛÈ Î·È √ÏÈ‚¤ÈÚ·. ∞ÚÈÛÙÂÚfi ¯·Ê Ô ∞Ô˘Ú¤ÏÈÔ, ‰ÂÍ› Ô ¶·˚Û¿Ô Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Ô ª·Û›ÓÔ˘·.

ENø™H / O KAANEN A¶ENANTI ™THN ¶PøHN OMA¢A TOY

°È· ÙËÓ ¤ÎÏËÍË Ì fiÏÔ ÙË „˘¯ÔÏÔÁ›· ∞fiÏ˘ÙË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ·fi ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÁÎÔÌȉ‹: √È «‚˘ÛÛÈÓ›» ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ¤ÓÙÂη ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ì¿˙„·Ó 13 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ 7Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô Ô˘ ‹Ù·Ó Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÔÎÙ¿‰·. ∞˘Ù‹ Ë ÂͤÏÈÍË ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ¿Á¯Ô˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ÙËÓ

ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. ∏ ·Ú¯‹ Á›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· (1/12) ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∞∂∫ ÛÙÔ «∆¿ÛÔ˜ ª¿ÚÎÔ˘» Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ·›˙ÂÈ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ Ì ∞∂§ Î·È ∞¶√∂§ ÂÎÙfi˜ Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì ÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË ÂÓÙfi˜ Û ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ Ì›ÓÈ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ. ∆Ô ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ˘˜ «ÎÈÙÚÈÓÔÚ¿ÛÈÓÔ˘˜» ¤¯ÂÈ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ «‚˘ÛÛÈÓ›» ηıÒ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∆ÔÓ ∫¿·ÓÂÓ ı· ‚ÚÂı› ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÙËÓ ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô‰‹ÁËÛÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ.

∏ ŒÓˆÛË ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÛÂÚ› Ù˘ (ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· ÌÂÙÚ¿ ‰‡Ô ӛΘ Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›·), οÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË. √ ∆ÔÓ ∫¿·ÓÂÓ Î·ıfiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ‰Ô‡Ï„ ¿Ú· Ôχ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜. √È «‚˘ÛÛÈÓ›» ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ÌÂÛÔ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ì ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· η٤ÛÙÚˆÛ ٷ Ï¿Ó· Ù˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ ªÈÏÈ¿˙˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ¡ÙÔ‡ÛÂÚ.

¶Ò˜ ı· ·›ÍÂÈ √ √ÏÏ·Ó‰fi˜ ÎfiÔ˘Ù˜ ¿ÓÔÈÍ ٷ ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ

ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÔÈ «‚˘ÛÛÈÓ›» ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ۯËÌ·ÙÈÛÌfi 4-2-3-1. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· Â›Ó·È Ô ÃÔÁÎ. ™ÙfiÂÚ ÔÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ƒÔ‡˚. ∞ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Î ‰ÔΛ̷Û ÙÔÓ °·Ï·ÓfiÔ˘ÏÔ Î·È ‰ÂÍ› ÙÔÓ ÕÓÙÂÚÛÔÓ (‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿ Ó· ·›ÍÂÈ ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ °Ô‡ÌÂÓÔ˘ ‹ ªÔ˘Ï·˙›ÌË). ™ÙËÓ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ∫ÔÏ¿Ó˘, ∞ÚÙ˘Ì·Ù¿˜ Î·È º·Ú›·. ∂›Û˘ ‰Â‰Ô̤ÓË ıˆÚÂ›Ù·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ °È·ÎÔ‡ÌÔ˘ ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Î·È ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ô ÎfiÔ˘Ù˜ ¤‚·˙ ÙÔÓ §·ÓÁÎϤ. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ŸÚ·‚ÂÙ˜. ™ÙËÓ Úfi‚· ÂÓ‰Âο‰·˜ Ô Î.∫¿·ÓÂÓ ¿ÊËÛ ÂÎÙfi˜ ÙÔÓ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, fï˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ‚¿ÏÂÈ ‚·ÛÈÎfi, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÈ Ù· ÚfiÛˆ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹, fiˆ˜ οÓÂÈ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ.

O K¿·ÓÂÓ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ı· ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ó Ó¤· ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ Û‹ÌÂÚ·.

∂ӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ªÔ˘Ï·˙›ÌË ¶ÚÔ ËÌÂÚÒÓ Ô ·Ù˙¤ÓÙ˘ °·‚Ú›Ï˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û¿ÙÔ˘, (ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÙÈÌ›ÙÚÈ ™¤ÏԢΠÛÙËÓ ∫‡ÚÔ) ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û fiÙÈ ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔ˘Ï·˙›ÌË. ª¤Û· ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Î·È Ô Î.¶··Ó·ÛÙ·Û¿ÙÔ˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹.

A°IA NA¶A: ¶¿ÏÈ Ì ¤Ó· ÛˆÚfi ·Ô˘Û›Â˜ ™ÙËÓ ∞Á›· ¡¿· ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÁÈ· ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞Ï΋, (18.00 LTV) Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤Ó˜ ηıÒ˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·Ú¿ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ Î·Ïfi ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÚÔ‰Ô̤ÓË ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ , ‰¤¯ÙËΠÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ¢fiÍ· Î·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰˘ÛÎfiÏ„·Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙÔ ı¤Ì· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. «¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù· Ì·˙Èο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ Î·È ÔÈ ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜

‚·ÛÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ, ÎÙ‡ËÛ·Ó ·Ï‡ËÙ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÂËÚ·ÛÙ› Û ̷Á¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏfiÁˆ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÔÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì Ì ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi οÙÈ Î·Ïfi ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞Ï΋ Î·È ı· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ÁÈ· ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ΤډԘ», ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ¡¿·˜ ÃÚÈÛÙ¿Î˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘. O Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·

·˘Ù‹˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¢ÂÓ ¤ÊÙ·Ó·Ó ÔÈ Ì·˙ÈÎÔ› ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› Ô˘ Ì·ÛÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ‹Ïı·Ó Î·È ÔÈ ÙÈ̈ڛ˜ ÙˆÓ ™Ô¿Ú˜ (Ù¤ÛÛÂÚȘ ΛÙÚÈÓ˜) Î·È ∞ÊfiÓÛÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ¢fiÍ·, Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘, ∫·ÙÛ‹˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ∫·ÙÛÈ¿Ó·, º·Ì¤Ù·, ∆˙›ÓÈÔ, ™ÔψÌÔ‡. ¶π£∞¡∏ ∂¡¢∂∫∞¢∞ ∑¿ÁÈ·Ù˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, º›ÏÁÎÂÈÙ, ª·ÚÌÔ‡‰Ë˜, §Ô‡ÛÈÔ, ¡›ÎÈÙ˜, ∫ÔÏÔÎÔ‡‰È·˜, ∆˙¿ÎÛÔÓ, ª·ÚΛÓÈÔ˜, °Îfi̘, ƒÈ¤Ú·.


17-diafimisi 30/11/2012 12:31 ™ÂÏ›‰·17

¢È·Ê‹ÌÈÛË ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

www.athlitiki.com

17


18-pafos30/11/201212:31™ÂÏ›‰·18

¶¿ÊÔ˜, ¢fiÍ·, ∞Á. ¡¿·

18

www.athlitiki.com

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

O ™A™A °IOBANOBIT™ °YPI™E ™THN ¶AºO KAI ANTIMETø¶IZEI TO A¶OE§ ™TO NTEM¶OYTO TOY

EÏ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ı· ·Ï¤„Ô˘Ì O ºÂÚÓ¿ÓÙ˜.

¢O•A

M ËÁ¤ÙË ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙ˜ ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÓÈÎËÊfiÚÔ ÔÚ›· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ë ¢fiÍ·, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Õ¯Ó·˜ (17:00 Cytavision), Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ §Ô‡Î· ÷Ù˙ËÏԇη Ó· ÍÂʇÁÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. √È «Ú¿ÛÈÓÔÈ» Ù˘ ∫·ÙˆÎÔÈ¿˜, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÛÔ˘‰·›ˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ, ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÌÈ· ·ÎfiÌË Â˘Î·ÈÚ›· Ì ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÎÙÔÍ¢ıÔ‡Ó ‚·ıÌÔÏÔÁÈο Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ó fiÏ· Ì ÛÙfi¯Ô ¤Ó· ·ÎfiÌË ÙÚ›ÔÓÙÔ. «∏ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ·‡ÚÈÔ Û ¤Ó· ·ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÔÛÒ˜ ·fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ·˘ÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÂÓÂÓËÓÙ¿ÏÂÙÔ Ó· ÂÈ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË. ∂›Ì·ÛÙ Û ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍԇ̠ÁÈ· ÌÈ·Ó ·ÎfiÌË ÂÈÙ˘¯›·», ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¢fiÍ·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ºÚ·ÁÎÔ˘ÏÏ›‰Ë˜. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ô §Ô‡Î·˜ ÷Ù˙ËÏԇη˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ fiÏÔ˘˜ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ˘ Â¤ÙÚ„ ӷ ı¤ÛÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Î·È Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘, ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ÔÌ¿‰· fiˆ˜ ¤‰ÂÈÍÂ Î·È ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞Á›· ¡¿·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Î·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ ÊfiÚÌ· Î·È Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ºÂÚÓ¿ÓÙ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙË ÌÂÛÙ‹ Î·È ÒÚÈÌË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, Â›Ó·È ÈηӋ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. ¶π£∞¡∏ ∂¡¢∂∫∞¢∞ ¡¤ÁÎÚÈ, ™ÈfiÓÙ˘, Õ. ¶ÂÚ¤ÈÚ·, ¡Ù· ™›Ï‚·, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, ™·Î¤ÙÈ, ∫. ∞ÓÙÚ¤, ∫·ÛÙ·ÓȤڷ, ∆fiÈ, ºÂÚÓ¿ÓÙ˜, ºÔÊ·Ó¿.

ñ TÔ˘ ÕÎË X·Ù˙‹Î˘ÚÈ·ÎÔ˘ H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ™¿Û· °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ¶¿ÊÔ˘ Û˘ÌÙ›ÙÂÈ Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ A¶OE§, ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÊfiÚÂÛ ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ̷˙› Ù˘ ·ÂÏÏÔ (2006) ÛÎÔÚ¿ÚÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. O °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ OÚ¿ÛÈÔ °ÎÔÓ˙¿Ï‚˜ Ì·›ÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙ· ‚·ıÈ¿ ηıÒ˜ ı· οÓÂÈ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Î·È ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ (2/12) ÌÈ· ÂÎ ÙˆÓ ‰ÈÂΉÈÎËÙÒÓ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. £· Â›Ó·È ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ı· ¤¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ “AÙK”, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Î·È ı· οÓÂÈ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘. O ™ÂÚ‚Ô·ÚÈÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi Ô˘

XˆÚ›˜ T·Ï-™fiÔ˘˙· EÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔ A¶OE§ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÈ T·Ï Î·È ™fiÔ˘˙·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ¤ÍÈ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ΛÙÚÈÓ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂ÎÙfi˜ ̤ÓÂÈ Î·È Ô AÁÎÔ˘˚Ó¿ÏÓÙÔ, ÂÓÒ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·›ÎÙ˜ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜. ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÈÛÙ‡ÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Ûˆı› Ë ÔÌ¿‰·. Ÿˆ˜ Ì·˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÌÂÈÚÔÈ Í¤ÓÔÈ Î·È K‡ÚÈÔÈ ·›ÎÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó·ÚÔ› ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· “·ÓÙÚ¤„ÂÈ” ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Î¿ı ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¤Ó· ·ÍÈfiÌ·¯Ô Û‡ÓÔÏÔ Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈο ‚·ıÌÔ‡˜ ÒÛÙ ӷ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ Ù· ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ºÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ™¿Û·

°ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı· ÂÈϤÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Í›˙Ô˘Ó, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó fiÚÂÍË Ó· ·›ÍÔ˘Ó Î·È ÙÔ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ¶fiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ˜ fï˜ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙË ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË Ì 2 ‚·ıÌÔ‡˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ -9; “MÔÚ› Ó· ›̷ÛÙ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ‰ÚfiÌÔ˜ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. EÏ›‰Â˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ı· ÙȘ ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ì ̤۷ ·fi ÙË ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ”, ‰ËÏÒÓÂÈ Ô °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Á‡ÚÈÛ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ·. E›¯Â ‰È·ÙÂϤÛÂÈ ÁÈ· ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-11, ÂÓˆ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¤·ÈÍÂ Î·È Ì¿Ï· ÛÙËÓ ¶¿ÊÔ.

O ™¿Û· °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ‹Ù·Ó ¿ÏÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ¶¿ÊÔ˘ ÚÈÓ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ·.

O °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ˙ËÙ¿ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙË Ó¤· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È. “K·Ïԇ̠ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¶¿ÊÔ˘ Ó· ‚ÚÂı› ‰›Ï· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ K˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔ A¶OE§. ¶·Ú¿ ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘,, ‰›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·”. ¶ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ñ ™˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ·ÊÔ‡ ‹Ú ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ·fi ÙË

‰ÈÔ›ÎËÛË fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·. TÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘. O ›‰ÈÔ˜ Â¤ÏÂÍÂ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô. ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚ÔËıÔ‡ ÚÔÔÓËÙ‹ ÚÔÛÏ‹ÊıËÎÂ Ô §ÈÔ‡ÔÌÈÚ K·Û¿ÏÔ‚ÈÙ˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÂÚÌ·ÙÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ Ô Î .ÕÁÁÂÏÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘, Ô˘ ›¯Â ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ ¶¿ÊÔ ÙÔ 2005-06. ∆Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·.

A§KH/ O §APKOY £A EXEI §O°O ™TI™ METE°°PAºE™ IANOYAPIOY

N›ÎË, ¤ÛÙˆ Î·È ÙËÓ 12Ë... °È· ÙËÓ ∞Ï΋ Â‰Ò Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· (›̷ÛÙ ÛÙË 12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋), ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÎÙfi˜ Ù˘ ӛ΢ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ °™∑ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞Á›· ¡¿· (18:00 LTV), ı· Â›Ó·È ·Ù·Á҉˘ ·ÔÙ˘¯›· Ì ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. ∏ ∞ı¿Ó·ÙË ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÙË ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˘ §¿ÚÎÔ˘ ÛÙÔ fiÛÙÔ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ı· ÙËÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ·ÏÏ¿ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο ÁÈ· ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ. ™ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ ÙÔ˘ ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˘ §¿ÚÎÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ fiÛÙÔ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹, ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∞Ï΋˜ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∆ÂÙ¿ÚÙË 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶¿ÓÙˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ∞Ï΋˜ Ô ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˜ §¿ÚÎÔ˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ, ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ı· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË

Œ‚·Ï·Ó ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÛÙË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ·ÊÈ·ÎÔ‡ ∆Ô˘ ÕÎË Ã·Ù˙‹Î˘ÚÈ·ÎÔ˘

OÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ Aı¿Ó·Ù˘ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ó¤· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó›ÎË ÙËÓ K˘Úȷ΋.

ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·È¿Ê·˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ¤ıÂÛ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Î·È Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘ °™Z Ì ÙËÓ ∞Á›· ¡¿·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ºÔ‡ÛÎÔ, µ·ÛÎÔÓÛ¤ÏÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ Î·È ÙÔÓ ¡ÙÂÓ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜. ∞ÌÊ›‚ÔÏÔÈ ·ÎfiÌË Â›Ó·È ÔÈ ÕÛ·˜ Î·È ∫·Û¤Î Ô˘ ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ï‹Úˆ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó. ¢ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô TÛÈÚ›ÏÔ

∂ÎÙfi˜ ۯ‰ȷÛÌÒÓ ı· Â›Ó·È Î·È Ô ∆ÛÈÚ›ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙÈÎÔ‡ ÙÈÌ Î·È fiÏ· Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó ˆ˜ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È Â›ÛËÌ· ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î¿ÔȘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ ÂÓ‰Âο‰·˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· Â›Ó·È Ô °ÈˆÚÁ·ÏÏ›‰Ë˜ Ì ÙÔ˘˜ ºÂÚÓ¿ÓÙ˜, ™·ÓÙ·Ì·Ú›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È ÙÔ˘˜

ªÂ ÎÔÌÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô ∫√∞ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÊÈ·ÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘, ÕÎË ÃÚ˘ÛfiÌËÏÔ˘. √ ÈηÓfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù˘ ¶¿ÊÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ fiÛÔ ·˘Ùfi Â‰Ò Î· 20 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Â›Ó·È ·ԉ¯Ùfi˜ ·ã fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎÔÈÓfi. √ ∫√∞ Û ÌÈ· ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Ô˘ ÚÔηÏ› ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘, fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Â›ÛËÌ· Î·È ‚¤‚·È· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘. ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô ¢Ú. µ·ÁÁ¤Ï˘ °¤Ó˘, ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˘ °ÂÚÔÛ΋Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÎfiÌÌ·. ∏ ·fiÊ·ÛË ÍÂۋΈÛ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¶¿ÊÔ˘, ηıfiÙÈ Ô Õ΢ ÃÚ˘ÛfiÌËÏÔ˜ ›¯Â ·Á·ÛÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì fiÏÔ˘˜, ¯·›ÚÂÈ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ÛÙ· ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔ fiÛÙÔ ·˘Ùfi ÚfiÛÊÂÚ ¿Ú· ÔÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ Î·ÌÈ¿ ÛÎÈ¿ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. ª¿ÚÙ˙Â, ∫·ÈÏfiÙÔ ÛÙ· ¿ÎÚ·. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê ı· ÚÔÙÈÌËıÔ‡Ó ÔÈ °ÏÈÁÎfiÚÔÊ, °ÂÚ.º˘Ï·ÎÙÔ‡ Ì ÙÔÓ ª·Î¿Ï Ï›ÁÔ ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ˆ˜ ÔÚÁ·ÓˆÙ‹. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ı· ·›ÍÂÈ Ô ∫fiÓÙ Ì ÙÔ˘˜

∫·ÊÔ‡ Î·È ™›ÓÙÓÂÈ ÛÙȘ Ù¤Ú˘Á˜. ¶π£∞¡∏ ∂¡¢∂∫∞¢∞ °ÈˆÚÁ·ÏÏ›‰Ë˜, ª¿ÚÙ˙Â, ∫·ÈÏfiÙÔ, ºÂÚÓ¿ÓÙ˜, ™¿ÓÙ· ª·Ú›·, °.º˘Ï·ÎÙÔ‡, ∫·ÊÔ‡, °ÏÈÁÎfiÚÔÊ, ∫fiÓÙÂ, ª·Î¿Ï, ™›ÓÙÓÂÈ.


19-salamina 30/11/2012 12:34 ™ÂÏ›‰·19

™·Ï·Ì›Ó·, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

19

www.athlitiki.com

∂¶∞£§√ CARLSBERG

N. ™A§AMINA/ °IA NA ¶EPA™EI TA E¶OMENA KPITHPIA

¡ÈÎËÙ‹˜ NoÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô √Îο˜

AÓ¿ÁΘ 200 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ

ªÂÙ¿ ÙË Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙË ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ “Mega”, ∞ÓÙÚ¤· ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∫·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂¿ıÏÔ˘ ◊ıÔ˘˜, ∆¤¯Ó˘ Î·È ∞ÚÂÙ‹˜ CARLSBERG ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2012, ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô °È¿ÓÓÔ˜ √Îο˜ Ù˘ ∞ÓfiÚıˆÛ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ı· ‚Ú·‚¢Ù› ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·, Ì ÙËÓ ·ÓˆÙ¿ÙË ÙÈÌËÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË ÙÔ˘ ∂¿ıÏÔ˘ CARLSBERG, ÂÓÒ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ˘fi‰ÂÈÍË, Ë Ê›Ï·ıÏË ÂÙ·ÈÚ›· CARLSBERG ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Û¤Ó· ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ›‰Ú˘Ì·, ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 1000 ¢ÚÒ. ∆Ë ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ‹ÚÂ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ù˘ ∞∂§, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÈÛÔ„‹ÊËÛ·Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞¶√∂§, ÕÏÙÔ ∞ÙfiÚÓÔ Î·È ŒÏÈÔ ¶›ÓÙÔ. ñ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÁÈ· ÙËÓ ÙËÓ 4Ë Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012, „‹ÊÔ ‰È¿ÎÚÈÛË ‹Ú·Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ¶›ÓÙÔ ÙÔ˘ ∞¶√∂§, √Îο˜ Î·È ∫¿Ï‚Ô Ù˘ ∞ÓfiÚıˆÛ˘, ºÂÚÓ·ÓÙ¤˙ Ù˘ ¢fiÍ·˜ ∫·ÙˆÎÔÈ¿˜ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ù˘ ∞∂§..

P¢ÛÙfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÌÂÛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë N. ™·Ï·Ì›Ó· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· M·ÚÙ›Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ, ··ÈÙÂ›Ù·È ÔÛfi 200.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ Ó¤Ô ¤ÏÂÁ¯Ô. TÔ ÔÛfi ·ÊÔÚ¿ ·ÏȤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ Û ·›ÎÙ˜ Î·È ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ. TÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‹Ù·Ó ÙÔ Î‡ÚÈÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ ÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤Î·Ó ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ™·Ï·ÌÈÓ·›Ô˘˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ì‹. Ÿˆ˜ ÙÔÓfiÈÛÙËΠÔÈ ·›ÎÙ˜ Â›Ó·È ÏËڈ̤ÓÔÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ. ∞’ ÂΛ Î·È ¤Ú·, Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ƒÔ‡È ªÈÁΤÏ. TÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ AÚÙ¤Ì˘ AÚÙÂÌ›Ô˘ ÂÍ‹ÁËÛ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ Ù˘ ¤ÓÛÙ·Û˘. AÚÎÂÙ¿ ̤ÏË ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜. ™˘˙ËÙ‹ıËΠÂ›Û˘ Î·È Ë

ÔÚ›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈ› ηӤӷ. EÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ Ë ÂÏ›‰· fiÙÈ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È Ì ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó, Ë ™·Ï·Ì›Ó· ı· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ.

K·È ·È¯Ó›‰È ¡·È ÌÂÓ Ô ‚·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÁÈ· ÙË ¡¤· ™·Ï·Ì›Ó· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¤ÍÔ‰Ô Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÛÙÔ ∆Û›ÚÂÈÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ (18:00 Primetel) ÎÚ›ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Î¿ÙÈ ıÂÙÈÎfi. √È «ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ» Ì ÙÔ ª›ÚÛ·ÓÙ °ÈfiÓÔ˘˜ ϤÔÓ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘˜, ¤‰ÂÈÍ·Ó ÛËÌ¿‰È· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞Ï΋ Î·È ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÛÙË §ÂÌÂÛfi Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ΤډԘ, Û ¤Ó· Á‹Â‰Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·ÚÎÂÙ¿ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.

∏ ÔÌ¿‰· fiˆ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞Ï΋ Ê¿ÓËΠӷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÌÔÚÔ‡Û Ì ϛÁË Ù‡¯Ë Î·È Î¿ÔȘ ¿ÏϘ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ. ∏ ·Ù˘¯›· ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙ¿‰È· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰ÂÓ Ù˘ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ӛ΢. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ô ª›ÚÛ·Ó °ÈfiÓÔ˘˜, Ô˘ ¿ÊËÛ ıÂÙÈΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞Ï΋, ı· ¤¯ÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÔÓÔΤʷÏÔ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ ∆Û›ÚÂÈÔ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Úfi‚ÏËÌ·. ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· Â›Ó·È Ô ∫fi‚·Ù˜, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÔÈ ∫¿ÚÔÏÈ, ªÂÓ›ÙÂı Î·È ÔÈ °ÎÚ¿È̘, ªÔ‰¤ÛÙ ÛÙ· ¿ÎÚ·. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÔÈ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ªÔ˘Ûٿη, ™··‚¤ÓÙÚ· ı· Â›Ó·È Ù· ·Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê Ì ÙÔÓ ¶ÈÓÙÛ¤ÏÈ Ï›ÁÔ ÈÔ

O M›Ú·ÛÓÙ °ÈfiÓÔ˘˜.

ÌÚÔÛÙ¿ Û ÂχıÂÚÔ ÚfiÏÔ. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ı· Â›Ó·È Ô ™Â̤‰Ô Î·È ÛÙȘ Ù¤Ú˘Á˜ ÔÈ ƒfiÎÂ, °ÎÚ¤È. ¶π£∞¡∏ ∂¡¢∂∫∞¢∞ ∫fi‚·Ù˜, °ÎÚ¿È̘, ªÔ‰¤ÛÙÂ, ∫¿ÚÔÏÈ, ªÂÓ›ÙÂı, §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜, ƒfiÎÂ, ªÔ˘Ûٿη˜ ‹ ™··‚¤ÓÙÚ·, ™Â̤‰Ô, ¶ÈÓÙÛ¤ÏÈ, °ÎÚ¤È.

O O§YM¶IAKO™ E¶IºY§A™™ETAI °IA TO £EMA MEP™IO

A˘Ï·›· ÛÙÔ Grassroots A˘Ï·›· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Grassroots Ã∞ƒ∞§∞ª¶π¢∏™ ∫ƒπ™∆∏™ Û‹ÌÂÚ·, 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· ηٷÎχ˙Ô˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ù· Á‹‰·, ·Á΢Ú›ˆ˜. º¤ÙÔ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó 29 ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 200 ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È 4000 ·È‰ÈÒÓ. ∆· ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ËÏÈ˘ 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Î·È 2005-2006. ∆· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ʤÙÔ˜ Â›Ó·È ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ӷ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Û ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÊÔ‡, ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ 2013. ∞fi ÙËÓ Î¿ı ËÏÈΛ· Û οı ∂·Ú¯›·, ı· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜.

HERBALIFE 24

¡¤· ·ıÏËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ∆Ô ™¿‚‚·ÙÔ 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Grand Resort Ù˘ §ÂÌÂÛÔ‡ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ·ıÏËÙÈ΋˜ ÛÂÈÚ¿˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ Herbalife Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ϤÔÓ Î·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. √ ηıËÁËÙ‹˜ Marco de Angelis, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ¢È·ÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ Herbalife (NAB), Ì ‚¿ÛË ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÂÎ·›‰Â˘Û ÙÔ˘˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ Herbalife Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÂÍ‹ÁËÛ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙËÓ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ˘ÁÈÂÈÓÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜. √ De Angelis Â›Ó·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ π·ÙÚÈ΋˜ Î·È ∞ıÏËÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ∆Ì‹Ì· ∞ÓıÚÒÈÓ˘ ∫›ÓËÛ˘ Î·È ÕÛÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ L’Aquila. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË Ó¤· ·ıÏËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· fiÏ· Ù· ÔʤÏË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ··ÈÙËÙÈΤ˜ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÂÓfi˜ ·ıÏËÙ‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 7 ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙÔ ‰È·ÙÚÔÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ·, ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÔÓËÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. ∏ Herbalife, ˆ˜ ∂›ÛËÌÔ˜ ¶ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ∞ıÏËÙÈ΋˜ ¢È·ÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ FC Barcelona, ™¿ÚÙ·Î MfiÛ¯·˜, ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ, ·Ú¤¯ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÂÊfi‰È· ÁÈ· ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ.

£· Ù· ԇ̠ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜ ñ TÔ˘ XÚ›ÛÙÔ˘ XÚÈÛÙÔÊ‹ “£· Ù· ԇ̠fiÙ·Ó ¤ÏıÂÈ Ë ÒÚ·”, Â›Ó·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ı¤Ì· ª¤ÚÛÈÔ ™›Ï‚· Ô˘ ÚԤ΢„ Ì ÙÔÓ BÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ› Û ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ‰È·ÎÔË Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘. O ÂÎÚfiÛˆÔ˜ T‡Ô˘ ÙˆÓ Ì·˘ÚÔÚ¿ÛÈÓˆÓ, ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ “AÙK’ fiÙÈ Ù· ÔÚ¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ, fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·›ÎÙË. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô M¤ÚÛÈÔ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË ‰È·ÎÔ‹ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ ÔÛfi 20.500 ¢ÚÒ ·fi ÊÂÙÈÓ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÛÈÓ¿ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó·. “ ø˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ı¤Ì· ·fi ÙËÓ ‰È΋ Ì·˜ ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ª¤ÚÛÈÔ Ì ÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ª.ª.∂. ∂Ì›˜ ı· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì fiˆ˜ Ú¤ÂÈ Î·È fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ, fiÙ·Ó ·˘Ù‹ Ë ˘fiıÂÛË ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. √ ·›ÎÙ˘ ‹Ù·Ó ¿Ê·ÓÙÔ˜ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ¢ÂÓ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ·Ú¯Èο Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ì ̷˙› Ì ÙÔÓ ·›ÎÙË Î·È ÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘, ÔfiÙ·Ó ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙÔÓ T‡Ô, ÂÌ›˜ ›·Ì ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿

‰È·ÊÔÚ¿ ›Ù ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ̷˙› ÙÔ˘˜ ›Ù fi¯È”. ñ ¢ËÏ·‰‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ‰ÈηȈı› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ÚˆÙ‹Û·ÌÂ: “∆· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È fiˆ˜ Ù· ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Î·È Ô Ì·Ó¿Ù˙ÂÚ ÙÔ˘, Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÔÓ T‡Ô ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi (21.000 ¢ÚÒ), ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ∂Ì›˜ ÂÈÊ˘Ï·ÛÛfiÌ·ÛÙÂ. ŸÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙԇ̠ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ı· ı¤ÛÔ˘Ì ÙË ı¤ÛË Ì·˜ Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ı· ·ÔÊ·ÓıÔ‡Ó”. ñ °È· ÙÔ Ó¤Ô Î¤Ú‰Ô˜ ªÂ ÛÎÔfi Ó· ¿ÚÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ΤډԘ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (3/12), Ì ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· ÛÙÔ °™¶. √ ƒ¤ÓÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ Ì›ÏËÛ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. TÔ˘˜ ÚÔ¤ÙÚ„ ӷ ÌËÓ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, fiÙ·Ó Ì·›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Á‹‰Ô. √È ·›ÎÙ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔÓ ‚·ıÌfi Ë ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Ì¤ÓÂÈ ·˘Ùfi Ó· Ê·Ó› ηÈ

O M¤ÚÛÈÔ ‰È¤ÎÔ„Â ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ı· Ï˘ı› ‰ÈηÛÙÈο.

̤۷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ™ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÔÈ ¡ÙÔ˘¿ÚÙÂ, ∂ÓÚ›ÎÂ Î·È ™ˆÙËÚ›Ô˘, ·ÊÔ‡ ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ Î·È ı· Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈο ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ƒ¤ÓÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÓÈÒıÂÈ ·Ó·ÎÔ˘ÊÈṲ̂ÓÔ˜, ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË.

∞ÒÓ ı· Â›Ó·È Ô ª¤ÚÛÈÔ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, Ì ÙËÓ ‰È·ÎÔ‹ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘, fï˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Â›Ó·È Î·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ Ì ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜. ª·ÚÙ›Ó˜ Î·È ¶ÔÏ˘Î¿ÚÔ˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ ̤ÛÔ˘, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ·Ô˘Û›· ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ›Ûˆ˜ Ê·Ó›, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. £ÂˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ.


20-21foto30/11/201212:29™ÂÏ›‰·20

20

ºˆÙÔÚÂÔÚÙ¿˙ www.athlitiki.com

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

ºøTOPE¶OPTAZ A¶O TOY™ A°øNE™ TH™ 11H™ A°øNI™TIKH™

XÚÒÌ· Î·È ·ÏÌfi˜ ·fi ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ H ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ ηıÈÂÚÒÓÂÈ ÊˆÙÔÚÂÔÚÙ¿˙ ·fi ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. O ÎfiÛÌÔ˜ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙ· Á‹‰· ‰›ÓÂÈ ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· ÎÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È·. ¢ËÌÔÛȇԢÌ ¤ÙÛÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ 11˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. æ¿ÍÙ ÎÈ ›Ûˆ˜ ‚Ú›Ù ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Û·˜ ‹ οÔÈÔ ÁÓˆÛÙfi Û·˜.


20-21foto30/11/201212:30™ÂÏ›‰·21

ºˆÙÔÚÂÔÚÙ¿˙ ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

www.athlitiki.com

ºøTOPE¶OPTAZ A¶O TOY™ A°øNE™ TH™ 11H™ A°øNI™TIKH™

21


22-ÌÈÎÚÔÈ30/11/201212:28™ÂÏ›‰·22

ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ 22 ∞∫ƒπ∆∞™: ¢˘ÛÎfiÏÂ„Â Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ÙÔ -3 www.athlitiki.com

ÕÏÏË ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›· ¶¿ÊÔ˘ ÙÈ̈ڋıËΠ̠·Ê·›ÚÂÛË ‚·ıÌÒÓ ÏfiÁˆ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÎÚ›Ù· ÃÏÒڷη˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ¶¤ÁÂÈ·, ¶¿ÊÔ˜ η ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‚·ıÌÔ›. ∏ ÔÈÓ‹ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÎÈ ¤ÙÛÈ Ô ∞ÎÚ›Ù·˜ ¤ÂÛ ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜, fiÛÔ˘˜ Î·È Ë ÕÛÛÈ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÁηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÃÏÒڷη˜, Ë ÔÔ›·

fï˜ ‰ÂÓ ı· ÛËÎÒÛÂÈ „ËÏ¿ Ù· ¯¤ÚÈ·. °È· ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ô ∞ÎÚ›Ù·˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¶ÈÙÛÈÏÈ¿, Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙËÓ ∞ıˤÓÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ √ı¤ÏÏÔ ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ÃÏÒڷη˜ Ì¿˙„ ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ‰˘Ô ӛΘ Î·È ÌÈ· ÈÛÔ·Ï›· Î·È Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ‰¤¯ıËΠÁÎÔÏ. ™ÙËÓ 9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ΤډÈÛ Ì 0-2 ÙËÓ ÕÛÛÈ·, ÛÙËÓ 10Ë ÂÈ‚Ï‹ıËΠηı·Ú¿

ÙÔ˘ √Ó‹ÛÈÏÔ˘ Ì 3-0, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·¤Û·Û ÈÛÔ·Ï›· ÛÙËÓ ∫˘ÂÚÔ‡ÓÙ· (0-0). ⁄ÛÙÂÚ· ·fi 11 ·È¯Ó›‰È·, Ô ∞ÎÚ›Ù·˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ 12Ë ı¤ÛË Ì 9 ‚·ıÌÔ‡˜. ∆›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ‚¤‚·È· Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ªÂ «fiÏÔ» ÙËÓ Î·Ï‹ ¿Ì˘Ó· ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ‚·ıÌfi ‹ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÛÙËÓ ∞ıˤÓÔ˘ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ºÔÈÙ›‰Ë. ™ÙËÓ ·˘Ï·›· ÙÔ˘ ·ã Á‡ÚÔ˘ ı· ˘ԉ¯ı› ÙËÓ ¶∞∂∂∫. ªÂ ÌÈ· ηϋ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÛÙ· ‰˘Ô ·˘Ù¿ ·È¯Ó›‰È· ı· ı¤ÛÂÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·.

∂ƒª∏™: ¶PO™TIMO ME ANA™TO§H °IA THN EMºANI™H ME A™™IA

E¿ÓÔ‰Ô ÛÙȘ ӛΘ ∂¿ÓÔ‰Ô ÛÙȘ ӛΘ Î·È ÙȘ ηϤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ô ∂ÚÌ‹˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ √Ó‹ÛÈÏÔ (14:30), ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÈ ÚˆÙÔfiÚÔÈ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ÙÔÓÒÛÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏÏˆÓ ÙË „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚfiÛÌÂÓË ÁΤϷ Ì ÙÔÓ Ô˘Ú·Áfi ∂ıÓÈÎfi ÕÛÛÈ·˜. √È «ÊÙÂÚÔfi‰·ÚÔÈ» ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙË Î·Î‹ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ÕÛÛÈ· Î·È Ì Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘˜ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ӛ΢. «£¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÛ·Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ÕÛÛÈ·˜ ‹Ù·Ó ·Ï¿ ÌÈ· η΋ ·Ú¤ÓıÂÛË Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÔ‚·ÚÔ› ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ √Ó‹ÛÈÏÔ. ™Â οı ·È¯Ó›‰È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Ó›ÎË, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó¿ÏÔÁË Î·Ï‹ ·ÚÔ˘Û›·, ‚ÔËıËÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·. ¶ÂÚÈ̤ӈ ÏÔÈfiÓ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· Û˘ÌÂÚÈÊÂÚı› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÚÔۋψÛË ÛÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ηϋ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·», ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹ ¡›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Î·È ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ηıÒ˜ ÔÈ º·ÛfiÙ Î·È √Úı.πˆ¿ÓÓÔ˘ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó Û ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Î·È ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙË ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙË Î·Î‹ ·fi‰ÔÛË ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ÕÛÛÈ·˜. ∆Ô ÚfiÛÙÈÌÔ ‚¤‚·È· ı· Â›Ó·È Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· Î·È ‰ÂÓ ı· ÙÂı› Û ÈÛ¯‡ Ì ÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Ë ÔÌ¿‰· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ıÂÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÛÙ· ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È·.

TO ¶PO°PAMMA TøN MIKPøN (12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

Bã ηÙËÁÔÚ›· ™¿‚‚·ÙÔ 1 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ∂ÚÌ‹˜ ∞Ú·‰›Ô˘-√Ó‹ÛÈÏÏÔ˜ (°. NÈÎÔÏ¿Ô˘, A. AÓ‰Ú¤Ô˘, ™Ù. XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘) ∞∂∫ ∫Ô˘ÎÏÈÒÓ-∂ıÓÈÎfi˜ ÕÛÛÈ·˜ (°. K·Ú·‚¤ÏÏ·˜, I. §·˙¿ÚÔ˘, N. EÁÁϤ˙Ô˘) ÷ÏοÓÔÚ·˜-ÕÚ˘ (E˘·Á. Mȯ·‹Ï, I. ™Î·ÏÈÒÙ˘, A. ¶ÚÔÛˆÙÛ¿ÓÏ˘) ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË -¡&™ ∂Ú‹Ì˘ (XÚ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, X. °ÂˆÚÁ›Ô˘, N›ÎË K·Ú·ÁÈÒÚÁË) √ı¤ÏÏÔ˜-∞ÎÚ›Ù·˜ (¢. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, °. °Î›ÓÔ˜, I. ™‡ÚÔ˘) ∫˘Úȷ΋ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ¶∞∂∂∫-∞¶∂¶ ¶ÈÙÛÈÏÈ¿˜ -Cytavision, (M. Iˆ¿ÓÓÔ˘, OÌ. T˙ȈÚÙ˙‹˜, TËÏ. TËÏÂÌ¿¯Ô˘) ∞∂∑-√ÌfiÓÔÈ· ∞Ú·‰›Ô˘ (™Ù. M·ÓÒÏË, XÚ. X·Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘, M·Ó. T›ÁÚ˘)

°ã ηÙËÁÔÚ›· ™¿‚‚·ÙÔ 1 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ∂¡∞¢-∂Ï›‰· •˘ÏÔÊ¿ÁÔ˘ (N. NÂÔÎÏ¤Ô˘˜, ¢. ¶ÚÔÎÔ›Ô˘, X·Ú. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜) ™¿ÚÙ·ÎÔ˜ -¶√ √ÚÌ‹‰ÂÈ·˜ (XÚ. AÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘, K˘Ú. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, •¤ÓÈ· HÚÔ‰fiÙÔ˘) ∂ıÓÈÎfi˜ §·ÙÛÈÒÓ-∞¯˘ÚÒÓ·˜ (XÚ. XÚ›ÛÙÔ˘, AÁÁ. TÛÈ·Ó¿Îη, A. M·˚‰¿Ó·) ¢ÈÁÂÓ‹˜ √ÚfiÎÏÈÓ˘-∞™π§ (HÚ. HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜, AÓ. ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡, M. E˘·ÁfiÚÔ˘) ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ -∫·ÚÌÈÒÙÈÛÛ· (XÚ. ™·Ófi˜, AÓ. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ™Ù. X·Ù˙ËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘) ºÚ¤Ó·ÚÔ˜ FC-¢ÈÁÂÓ‹˜ ªfiÚÊÔ˘ (K. K˘ÚÈ¿ÎÔ˘, ¶·Ú. Mȯ·‹Ï, §. §¿ÌÚÔ˘) K˘Úȷ΋ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Õ‰ˆÓ˘-∂¡ ¶·ÚÂÎÎÏËÛÈ¿˜ (PÔ‚. KÒÛÙ·, E˘Ú. KÓ¤ÎÓ·˜, ™. ¶··ÎÒÛÙ·˜)

¢ã ηÙËÁÔÚ›· ™¿‚‚·ÙÔ 1 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ∫&∂ ∆Ú·¯ˆÓ›Ô˘-¢˘Ó·Ìfi ¶ÂÚ‚ÔÏÈÒÓ (AÏ. ¶ÚÔÎÔ›Ô˘, XÚ. O‰˘ÛÛ¤ˆ˜, XÚ. ¶ÈÂÚ‹) §ÂÈ‚·‰È·Îfi˜ / ™·Ï·Ì›Ó· -∂Ï›‰· (XÚ. £ÂÔ‡ÏË, N. ™·Ì¿Ú·˜, M. AÓ‰Ú¤Ô˘) £√´ §·Î·Ù¿ÌÈ·˜-ºÔ›ÓÈη˜ (TÈÌ. XÚÈÛÙÔÊ‹, §. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, °. ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜) E.¡. ⁄„ˆÓ·-∞∂¡ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ (M. AÓÙˆÓ›Ô˘, A. ¶Ú·ÛÙ›Ù˘, B. K·ÌËÏ¿Ú˘) K˘Úȷ΋ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ª∂∞¶-∞Û›˜ ¶‡Ï·˜ (OÚÊ. ºÂÏÏ¿, X·Ú. I·ÎÒ‚Ô˘, ™Ù. BÈÔÏ¿Ú˘) ¶√ •˘ÏÔÙ‡ÌÔ˘-∫ÈÛÛfi˜ FC (K. NÈÎÔÏ¿Ô˘, K. TÚ·˚ÊfiÚÔ˘, M. ™Ù¤ÏÈÔ˘) ∞Ì·ıÔ‡˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ °ÂÚÔÏ¿ÎÎÔ˘ (¢. Iˆ¿ÓÓÔ˘, E˘·Á. E˘·ÁfiÚÔ˘, ™Ù. ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘) * OÈ ·ÁÒÓ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 14:30

Ã∞§∫∞¡√ƒ∞™: ¢‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ OÈ ÊÙÂÚÔfi‰·ÚÔÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙËÓ ÕÛÛÈ·, ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ӛΘ.

∞∆ƒ√ª∏∆√™: N¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô M·ÎÚ‹˜ ¡¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ∆¿ÛÔ˜ ª·ÎÚ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ™¿Û· °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ¶¿ÊÔ. √ ∫‡ÚÈÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ̤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ‹Ù·Ó Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ ÙÔ˘ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˘.

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

√ ∆¿ÛÔ˜ ª·ÎÚ‹˜ Â›Ó·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, ·ÊÔ‡ ʤÙÔ˜ ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ ÙËÓ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔÓ ™¿‚‚· ™¿‚‚·. √ ª·ÎÚ‹˜ ‹Ù·Ó Î·È ¤ÚÛÈ ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, fiÔ˘ οıÈÛ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘

ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ µã ηÙËÁÔÚ›·˜. ª·˙› Ì ÙÔÓ ª·ÎÚ‹ ı· Â›Ó·È Î· Ô ¶·‡ÏÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ∆Ô Ó¤Ô Ù¯ÓÈÎfi ÙÈÌ ÙÔ˘ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˘ ı· οÓÂÈ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi (1/12) Ì·Ù˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∫·ÚÌÈÒÙÈÛÛ· ÛÙË °ÂÚÛÔ΋Ô˘.

Bã KATH°OPIA

°ã KATH°OPIA

1. ∂ƒª∏™ ∞ƒ∞¢π¶¶√À ....................11 .......7-3-1.......19-9 ......24 2. ∞ƒ∏™ §∂ª∂™√À ...........................11 .....7 -2-2 .....31-8 ......23 3. ∞∂∫ ∫√À∫§πø¡ ............................11 ......6-2-3 ....18 -14 ....20 4. ∞¶∂¶ ¶π∆™π§π∞™ ...........................11 ......6-2-3 ......14-6 ......20 5. ∞∂∑ ∑∞∫∞∫π√À .............................11 ......6-1-4 .....16-15 .....19 6. ¡π∫√™ & ™ø∫ƒ∞∆∏™ ∂ƒ∏ª∏™ ....11 ......4-3-4 .....16-15 .....15 7. ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ¢∂ƒÀ¡∂π∞™ .........11 ......4-3-4 .....11-10 .....15 8. √¡∏™π§§√™ ™ø∆∏ƒ∞™ ................11 ......5-2-4 ......7-11 ......14 9. √£∂§§√™ ∞£∏∞π¡√À .................11 ......3-4-4 .....12-18 .....13 10. √ª√¡√π∞ ∞ƒ∞¢π¶¶√À .............11 ......3-3-5 .....12-20 .....12 11. Ã∞§∫∞¡√ƒ∞™ ¢∞§π√À ...............11 ......3-2-6 .....12-20 .....11 12. ¶∞∂∂∫ ∫∂ƒÀ¡∂π∞™ ....................11 ......2-3-6 .....10-14 ......9 13. ∞∫ƒπ∆∞™ çøƒ∞∫∞™ ..................11 ......2-3-6 ......8-10 .......6 14. ∂£¡π∫√™ ∞™™π∞™ .......................11 ......1-3-7 ......8-24 .......6

1. ∫∞ƒªπø∆π™™∞ ¶√§∂ªπ¢πø¡ ......11 2. ∂¡.∞.¢. ¶√§∏™ ÃÀ™√Ã√À™ ......11 3. ∂¡ø™∏ ¡∂ø¡ ¶∞ƒ∂∫∫§∏™π∞™ ...11 4. ∞™π§ §À™∏™ ..................................11 5. ¢π°∂¡∏™ √ƒ√∫§π¡∏™ .................11 6. ∞¢ø¡∏™ ¢∞§π√À ..........................11 7. ™¶∞ƒ∆∞∫√™ ∫π∆π√À .....................11 8. ∞ÃÀƒø¡∞™ §π√¶∂∆ƒπ√À .............11 9. ∂£¡π∫√™ §∞∆™πø¡ ......................11 10. ∂§¶π¢∞ •À§√º∞°√À .................11 11. ¶.√. √ƒª∏¢∂π∞™ 2006 ..............11 12. ∞∆ƒ√ª∏∆√™ °∂ƒ√™∫∏¶√À .....11 13. ¢π°∂¡∏™ ∞∫ƒπ∆∞™ ª√ƒº√À .....11 14. ºƒ∂¡∞ƒ√™ F.C.2000 .................11

ñ √ √Ó‹ÛÈÏÏÔ˜ ÍÂΛÓËÛ Ì -3 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ·fi ÙÔÓ AÎÚ›Ù· ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó 3 ‚·ıÌÔ› ÏfiÁˆ ∫ÚÈÙËÚ›ˆÓ.

ñ Afi ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó 6 ‚·ıÌÔ› ÏfiÁˆ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ.

ªÔÚ› Ó· ¤¯·Û 4-2 ÛÙËÓ ∂Ú‹ÌË ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ‰›Ó ÂÏ›‰Â˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢·ÏÈÔ‡ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∫·È ¿Óˆ Û ·˘Ù‹Ó ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· «ÎÙ›ÛÔ˘Ó» ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ÕÚË, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢¿ÏÈ. ¢‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÎÂ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ·Ï¿ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÷ÏοÓÔÚ· ÂÈÎÚ·Ù› ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙȘ ӛΘ. ªÂÙ¿ ÙË Ï‡ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ Ã·˚Ï‹, Ô Ã·ÏοÓÔÚ·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Î·È ÙÔ «‰È·˙‡ÁÈÔ» Ì ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη °ÈÒÚÁÔ ∆Û›ÏÈÁÎÔ. √È ‰‡Ô ÌÂÚȤ˜ ‹Úı·Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ· χÛ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘, ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. √ ∆Û›ÏÈÁÎÔ˜ ·ÔÎÙ‹ıËΠÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2011. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ «ı· ‹ıÂÏ ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Î. ∆Û›ÏÈÁÎÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔ˘ ‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘».

¢ã KATH°OPIA .....10-1-0......23-4 ......31 ......7-1-3 .....23-11 .....22 ......6-3-2 ......27-9 ......21 ......6-2-3 ......17-8 ......20 ......5-5-1 .....18-12 .....20 ......4-5-2 .....15-12 .....17 ......4-2-5 .....15-20 .....14 .....3-4 -4 ....11-23 .....13 ......3-3-5 .....13-17 .....12 .....1-5 -5 .....8-19 .......8 ......1-4-6 .....11-14 ......7 ......3-3-5 .....12-19 ......6 ......0-6-5 ......5-17 .......6 ......1-2-8 .....13-26 ......5

1. ª∂∞¶ ¶∂ƒ∞ Ãøƒπ√À ...................11 2. ∂.¡.£√π ∫∞∆ø §∞∫∞∆∞ªπ∞™ .......11 3. ∫ø¡. & ∂Àƒ. ∆ƒ∞Ãø¡π√À ............11 4.º√π¡π∫∞™ ∞°π∞™ ª∞ƒπ¡∞™ ...........11 5. ∞ª∞£√À™ ∞°π√À ∆ÀÃø¡∞ ..........11 6. ¶.√. •À§√∆Àªµ√À 2006 .............11 7. ∂.¡. Àæø¡∞ 2005 ........................11 8. ∂§¶π¢∞ ∞™∆ƒ√ª∂ƒπ∆∏ ................11 9. ¢À¡∞ª√ ¶∂ƒµ√§πø¡ .................11 10. ∏ƒ∞∫§∏™ °∂ƒ√§∞∫∫√À ...........11 11. ∫π™™√™ FC ..................................11 12. ∞∂¡ ∞°π√À °∂øƒ°π√À ...............11 13. §∂πµ∞¢π∞∫√™/™∞§∞ªπ¡∞ ...........11 14. ∞™¶π™ ¶À§∞™ ..............................11

......8-2-1 .....23-13 .....26 ......5-4-2 .....19-10 .....19 ......5-4-2 .....19-12 .....19 .....4 -4-3 ....17-13 .....16 ......4-4-3 .....14-15 .....16 ......4-4-3 ......18-9 ......16 ......3-7-1 .....16-14 .....16 .....4 -3-4 ....22-24 .....15 ......3-4-4 .....12-16 .....13 ......3-3-5 .....18-22 .....12 ......3-2-6 .....16-24 .....11 ......2-4-5 .....11-18 .....10 ......2-3-6 ......7-14 .......9 .....1-4 -6 ....11-19 .......7


23-mikroi 30/11/2012 12:27 ™ÂÏ›‰·23

ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

www.athlitiki.com

23

ANA°ENNH™H: N· ÌË ¯¿ÛÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ ¤‰·ÊÔ˜ ™ÙË ¢ÂÚ‡ÓÂÈ· ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó ¿ÏÏÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÎÙfi˜ Ù˘ ӛ΢ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ & ™ˆÎÚ¿ÙË ∂Ú‹Ì˘ (14:30), ηıÒ˜ ÔÈ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ·ÒÏÂÈ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ √ı¤ÏÏÔ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ¢ÓfiËÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∏ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ¯ˆÚ›˜ ·ÒÏÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ Î·È ÁÈ’·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙËÓ ∂Ú‹ÌË ·ÔÎÙ¿

ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·. «∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÏ›˙ˆ ˆ˜ ı· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ùԇ̠ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¤‰Ú· Î·È Ë ÔÌ¿‰· ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ӛ΢. ¶ÂÚÈ̤ӈ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ηϋ ̤ڷ Î·È Ì ·Ó¿ÏÔÁË ·ÚÔ˘Û›· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó. ∂Ï›˙ˆ ÔÈ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ Î·È Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù‡¯Ë Ó· Â›Ó·È Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ì·˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿», ·Ó·Ê¤ÚÂÈ

Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∞‰¿ÌÔ˜ ∞‰¿ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∂Ú‹ÌË. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ ı· ÛÙÂÚËı› Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÚÎÂÙÒÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ. ∫ÔÓÙ¿ Û ·˘Ù¿ ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ Î·È Ô ª·˘ÚÔ˘‰‹˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ηÚÙÒÓ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜.

O A‰¿ÌÔ˜ A‰¿ÌÔ˘

∞ƒ∏™/ ¶∞π∑∂π ™Hª∂ƒ∞ ™∆√ ¢∞§π ª∂ Ã∞§∫∞¡√ƒ∞

¶ÚÔÛ¤¯ÂÈ Î·È Ù· ÓÒÙ· ÙÔ˘ ∞¶∂¶: ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË Ó›ÎË… ∆ÚÂȘ ·ÁÒÓ˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË Ó›ÎË Â›Ó·È ÔÏϤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞¶∂¶ ¶ÈÙÛÈÏÈ¿˜ Ë ÔÔ›· ¿ÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ «∫ÂÚ‡ÓÂÈ·∂ÈÛÙÚÔÊ‹» ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ¶∞∂∂∫. ªÂ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÈ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰˘Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ÌÈ· ‹ÙÙ·, Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ¶ÈÙÛÈÏÈ¿˜ ı· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. √ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ӛ΢ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÎÈ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÂͤÙÈÛ·Ó ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘˜ η ı· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ˘ ¡ÂÔʇÙÔ˘. ™ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·ÁÒÓ· Ë ∞¶∂¶ ¤ÌÂÓ ÛÙËÓ «Ï¢΋» ÈÛÔ·Ï›· ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Ì ÙÔÓ ∞ÎÚ›Ù· «ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜» Î·È ÙȘ ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ›¯Â. ™˘ÓÔÏÈο ÂÓÓÈ¿ ‚·ÛÈÎÔ› ·›ÎÙ˜, ›Ù ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜, ›Ù ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ ‰ÂÓ ¤·ÈÍ·Ó. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‰˘Ô ‚·ıÌÒÓ, ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¶ÈÙÛÈÏÈ¿˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ∫‡ÚÈˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜. ™ÙÔ ∫˘ÚȷοÙÈÎÔ ·È¯Ó›‰È Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ∆·ÁÎ·ÁÈÔ‡ÌÈ, ∞ÓÈÔ˘¤Ù· Î·È ∫·ÓÙ¤ Ô˘ ÂͤÙÈÛ·Ó ÙËÓ ÙÈ̈ڛ·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ¿ÚÔ˘Ó ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·.

O º¿ÓÙ˙ÈÔ MԇȘ.

∞.∂. ∫√À∫§πø¡ ∏ ∞.∂. ∫Ô˘ÎÏÈÒÓ Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Î·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ÕÛÛÈ·˜. ∏ Ó›ÎË Ì ÙËÓ Ô˘Ú·Áfi ÔÌ¿‰· Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË, ÒÛÙ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‹ÙÙ· ÛÙËÓ ∞Ú·‰›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ √ÌfiÓÔÈ· (3-0) ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÔÁÔËÙ‡ÂÈ. ∏ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÙȘ ·ÍÈÔÔÈ› Î·È ÛÙ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È·. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔÌ¿‰· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ º¿ÓÙ˙ÈÔ ªԇȘ. ∫·Ù¿ Ù˘ ÕÛÛÈ·˜ Ë ∞.∂. ∫Ô˘ÎÏÈÒÓ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ª¿ÚÈÔ Î· §È¿ÛÔ §Ô˘Î¿ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ Ì οÚÙ˜.

∂ƒ∏ª∏ √ ¡›ÎÔ˜ Î·È ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∂Ú‹Ì˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· (1/12) ÛÙË ¢ÂÚ‡ÓÂÈ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™¿ÛË ∫Ï¿ÓıÔ˘˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ‰˘Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ Û ÌÈ· ÙÚ›ÙË. ∏ ∂Ú‹ÌË ¤¯ÂÈ 15 ‚·ıÌÔ‡˜, fiÛÔ˘˜ Î·È Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘, Î·È ·Ó ¿ÚÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ı· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜.

√¡∏™π§√™: °È· ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ¢¿ÏÈ.

™ÙÔ ¢¿ÏÈ ¿ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ÕÚ˘ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ‰È„·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· ‚·ıÌÔ‡˜ ÷ÏοÓÔÚ·. ∏ «ÂÏ·ÊÚ¿ Ù·ÍÈ·Ú¯›·» ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ó›ÎË 4-3 Â› Ù˘ ∞∂∑ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ÏËÛ›·Û ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ¿ÏÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ ÁÈ· Â¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË. √ ÕÚ˘ Ì ÙËÓ 7Ë ÙÔ˘ Ó›ÎË ¤¯ÂÈ 23 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Â›Ó·È 2Ô˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ∂ÚÌ‹. °È· Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙÔ «¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÿ̷ÙÛÔ˜» Ô ÕÚ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂∑. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË πˆ¿ÓÓÔ˘ ¤·ÈÍÂ Î·È ¿ÏÈ Î·Ïfi ÎÈ ÂÈıÂÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È, fï˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ¤Î·Ó ÔÏÏ¿ ·Ì˘ÓÙÈο Ï¿ıË Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È fiÔ˘ Î·È Ô ∫·˚Ú›ÓÔ˜ ‰Â ‚Ú¤ıËΠ۠ηϋ ̤ڷ Î·È ‰¤¯ıËΠÙÚ›· ÁÎÔÏ. ¢ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ fi,ÙÈ «¤ÎÙÈ˙» ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ÙÔ ¯·ÏÔ‡Û ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. ∆ÂÏÈο Ô

∞Ó‰Ú¤·˜ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Ô˘ Ì‹Î ·ÏÏ·Á‹ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ÚÈÔ. ªÂ Ù· ‰˘Ô ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ô Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ¶ÈÙٿη˜ ¤ÊÙ·Û ٷ 7 ÁÎÔÏ Î·È Â›Ó·È ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· µ’ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∂›Û˘ ÛÙËÓ 2Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ Ì 6 ÁÎÔÏ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿ÏÏÔÈ ‰˘Ô ·›¯Ù˜ ÙÔ˘ ÕÚË, ÔÈ Õς˜ Î·È µ¤ÓÙÂÚ! ∏ ÏÂÌÂÛÈ·Ó‹ ÔÌ¿‰· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›ıÂÛË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì 31 ÁÎÔÏ. ∂Ófi„ÂÈ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ·, fiÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË πˆ¿ÓÓÔ˘, ÏËÓ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· µ¤ÓÙÂÚ. ™YNE§EY™H: ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÎÈ ¤ÙÛÈ ·Ó·‚Ï‹ıËΠÁÈ· Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û‹ÌÂÚ· (1/12) ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. ∫‡ÚÈÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Â›Ó·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi.

™Â Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÔ˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ó‹ÛÈÏÔ˘ ηıÒ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∂ÚÌ‹. °È· Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚¿ÏÔ˘Ó Â·˘ÙÔ‡˜ Î·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ™ˆÙ‹Ú·˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Â› Ù˘ ¶∞∂∂∫ Ì 1-0 (ÙÔ ÁÎÔÏ Ô ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ÛÙÔ 85ã), ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ÙËÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙËÓ 8Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ì 14 ‚·ıÌÔ‡˜. Œ¯ÂÈ Î·Ù·ÚÙÈÛÙ› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ˆÙ‹Ú·˜ ‰‡Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙfiÌÔϘ ηٿ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ Î·È ÛÙȘ 04/01/13 ÙÔ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi Fan-Fun-Day Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ “¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· °˘Ó·ÈÎÒÓ √Ó‹ÛÈÏÔ˘”. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ÊÔ˘ÛΈٿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ·È¯Ó›‰È·, ∞Á. µ·Û›ÏË Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ‰ÒÚ· ÛÙ· ·È‰È¿, ÎÏfiÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ·.


24-diethi30/11/201212:32™ÂÏ›‰·24

24

¢ÈÂıÓ‹ www.athlitiki.com

¶ƒ∂ªπ∂ƒ §π°∫ 2012/13 - 15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™‹ÌÂÚ· °Ô˘¤ÛÙ Ã·Ì - ∆Û¤ÏÛÈ .....................................................14:45 ÕÚÛÂÓ·Ï - ™Ô˘fiÓÛÈ ........................................................17:00 ºÔ‡Ï·Ì - ∆fiÙÂÓ·Ì..........................................................17:00 §›‚ÂÚÔ˘Ï - ™·Ô˘ı¿ÌÙÔÓ ............................................17:00 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™. - Œ‚ÂÚÙÔÓ.............................................17:00 ∫¶ƒ - ÕÛÙÔÓ µ›Ï· ..........................................................17:00 °Ô˘¤ÛÙ ªÚÔÌ - ™ÙfiÔ˘Î................................................17:00 ƒ¤ÓÙÈÓÁÎ - ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °...............................................19:30 ∞‡ÚÈÔ ¡fiÚÁÔ˘ÈÙ˜ - ™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ ...............................................18:00 ªÂı·‡ÚÈÔ ¡ÈԇηÛÙÏ - °Ô˘›ÁηÓ....................................................22:00

∂¶πª∂§∂π∞: ∞§∂•∏™ ¶∞ª¶√™

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

ªfiÓÔ Ì Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÂÚ˘ÛÈÓ‹˜ ӛ΢ Ù˘ ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô ÌÔÚ› Ó· ÂÏ›˙ÂÈ Ë ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ Û ·Ó·ÎÔ‹ Ù˘ ÔÚ›·˜ Ù˘ ª¿ÁÂÚÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ

ª¶√À¡∆∂™§π°∫∞ - 15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™‹ÌÂÚ· ™¿ÏΠ- °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯.......................................................16:30 §¤‚ÂÚÎÔ˘˙ÂÓ - ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË ..........................................16:30 ª¿ÈÓÙ˜ - ∞Ófi‚ÂÚÔ ..........................................................16:30 ÕÔ˘ÁÎÛÌÔ˘ÚÁÎ - ºÚ¿ÈÌÔ˘ÚÁÎ...................................16:30 °ÎÚfiÈÙÂÚ ºÈÚÙ - ™ÙÔ˘ÙÁ¿Ú‰Ë.........................................16:30 ª¿ÁÂÚÓ - ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ .................................................19:30 ∞‡ÚÈÔ ÃfiÊÂÓ¯·˚Ì - µ¤ÚÓÙÂÚ .....................................................16:30 µfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ - ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ..........................................18:30 ¶ƒπª∂ƒ∞ ¡∆πµπ™π√¡ - 14Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™‹ÌÂÚ· ÃÂÙ¿Ê - ª¿Ï·Á·...........................................................17:00 µ·Ï¤ÓıÈ· - ™Ôıȉ¿‰......................................................19:00 ª·ÚÛÂÏfiÓ· - ªÈÏÌ¿Ô ..............................................21:00 ƒÂ¿Ï ª. - ∞ÙϤÙÈÎÔ ª.....................................................23:00 ∞‡ÚÈÔ °Ú·Ó¿‰· - ∂Û·ÓÈfiÏ ......................................................13:00 §· ∫ÔÚÔ‡ÓÈ· - ª¤ÙȘ....................................................18:00 £¤ÏÙ· - §Â‚¿ÓÙ ............................................................20:00 ª·ÁÈfiÚη - ™·Ú·ÁfiÛ·...................................................22:00 ªÂı·‡ÚÈÔ ™Â‚›ÏÏË - µ·ÁÈ·‰ÔÏ›‰.....................................................22:00 ™∂ƒπ∂ ∞ - 15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™‹ÌÂÚ· °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ - ∆ÔÚ›ÓÔ ....................................................21:45 ∞‡ÚÈÔ ¡¿ÔÏË - ¶ÂÛοڷ ........................................................16:00 ªÔÏfiÓÈ· - ∞Ù·Ï¿ÓÙ· ....................................................16:00 ∆˙¤ÓÔ· - ∫Ȥ‚Ô ...............................................................16:00 ÿÓÙÂÚ - ¶·Ï¤ÚÌÔ ............................................................16:00 §¿ÙÛÈÔ - ¶¿ÚÌ·..............................................................16:00 ™È¤Ó· - ƒfiÌ·...................................................................16:00 √˘ÓÙÈÓ¤˙ - ∫¿ÏÈ·ÚÈ .......................................................16:00 ºÈÔÚÂÓÙ›Ó· - ™·ÌÓÙfiÚÈ· ...............................................21:45 §π°∫ 1 2012/13 - 15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™‹ÌÂÚ· §ÈfiÓ - ªÔÓÂÏȤ..............................................................18:00 ∂‚È¿Ó - ¡·ÓÛ› .................................................................21:00 ªÔÚÓÙfi - ™ÔÛfi.............................................................21:00 §ÈÏ - ª·ÛÙÈ¿ .................................................................21:00 ¡È˜ - ¶·Ú› ™.∑. ...............................................................21:00 µ·Ï·ÓÛÈ¤Ó - ƒÂ̘ ...........................................................21:00 ∞‡ÚÈÔ ªÚÂÛÙ - ª·ÚÛ¤ÈÁ.........................................................15:00 ∆ÚÔ˘¿ - ƒÂÓ....................................................................18:00 §ÔÚÈ¿Ó - ∆Ô˘ÏÔ‡˙ ...........................................................22:00 ∂ƒ∂¡∆πµπ∑π∂ 2012/13 - 15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™‹ÌÂÚ· ∆‚¤ÓÙ - ¡ÙÂÓ Ã¿·¯........................................................19:45 º¤ÁÂÓÔÔÚÓÙ - µ¿·Ï‚·˚Î.................................................20:45 µ›ÏÂÌ - ÛÚÂÓÊÂ˚Ó ...........................................................20:45 ÕÁÈ·Í - ∞˚ÓÙ¯fiÊÂÓ ..........................................................21:45 ∞‡ÚÈÔ ¡·˚̤¯ÂÓ - ªÚ¤ÓÙ· ......................................................13:30 ÃÚfiÓÈÓ¯ÂÓ - ÃÂÚ¿ÎϘ ....................................................15:30 √˘ÙÚ¤¯ÙË - ÕÏÎÌ··Ú .....................................................15:30 ºÈÙ¤Û - ƒfiÓÙ· ...............................................................17:30

ª¶∞°∂ƒ¡-¡∆√ƒ∆ª√À¡∆ ∫∞π ƒ∂∞§-∞∆§∂∆π∫√ ∆∞ ™√À¶∂ƒ ¡∆∂ƒª¶π ∆√À ¢π∏ª∂ƒ√À

ŸÏ· Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· Û ªfiÓ·¯Ô Î·È ª·‰Ú›ÙË ¶·Ú·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Û›ÁÓˆÛÙË Ù·ÈÓ›· «∆ÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÍÔ‰Ô˜: ƒ›Ù· äÈÁÔ˘ÔÚı» ÙÔ ·Ô„ÈÓfi ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ª¿ÁÂÚÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û Ӓ ·ÔÎÏËı› ÁÈ· ÙËÓ ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ: «∆ÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›·: ∞ÏÈ¿ÓÙ˜ ∞Ú¤Ó·». ∏ ÌÂÛÔ‚‰fiÌ·‰Ë (ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜) ÁΤϷ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ ¿ÊËÛ ÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· °ÂÚÌ·Ó›·˜ 11 fiÓÙÔ˘˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ µ·˘·ÚÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ó›Î˘ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÛÂÚ› ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Û˘Ó·ÙÒÓ ËÙÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ µÂÛÙÊ·ÏÔ‡˜ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ı¤ÛÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο ÓÔÎ ¿Ô˘Ù ÛÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ™Â ·ÚfiÌÔÈ· ı¤ÛË Ì ÙËÓ ªÔÚÔ‡ÛÈ· ¢ڛÛÎÂÙ·È Î·È Ë ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, Ë ÔÔ›· (Â›Û˘ ˆ˜ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·) ˘ÔÏ›ÂÙ·È (Â›Û˘ 11 fiÓÙÔ˘˜) Ù˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ Ù˘ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚ÈÛÈfiÓ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓÒÓÙ·˜ ÛÙÔ «™·ÓÙÈ¿ÁÎÔ ªÂÚÓ·Ì¤Ô˘» ÙË Û˘ÌÔÏ›ÙÈÛÛ· ∞ÙϤÙÈÎÔ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ·ÔϤÛÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÚfiˆÚ· οıÂ

ÂÏ›‰· ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Ù˘. √È «ÚÔ¯ÈÌÏ¿ÓÎÔ˜» Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÚ›· Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ 151Ô ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘ ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ -3 ·fi ÙÔ˘˜ ∫·Ù·Ï·ÓÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ +8 ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∑Ô˙¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ! ŒÓ· Ì·‰ÚÈϤÓÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ∞ÙϤÙÈÎÔ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷÁÚ·Ê› ·fi ÙÔ 1999, fiÙ·Ó ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó›ÎË ÙˆÓ «ÚÔ¯ÈÌÏ¿ÓÎÔ˜» Â› Ù˘ ƒÂ¿Ï (ÙÔ 3-1 ÛÙÔ «ªÂÚÓ·Ì¤Ô˘» ÛÙȘ 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∆˙›ÌÈ ºÏfiÈÓ٠ÿÛÂÏÌ·˚ÓÎ ÎÈ ¤Ó· ÙÔ˘ ÃÔÛ¤ ª·Ú›)! ∂Í Ô˘ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ¡ÙȤÁÎÔ ™ÈÌÂfiÓÂ Î·È ƒ·ÓÙ·Ì¤Ï º·ÏÎ¿Ô ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ 36˘ Ó›ÎË Â› Ù˘ Û˘ÌÔÏ›ÙÈÛÛ·˜ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ Á‡ÚÈÛÌ· Ù˘ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜.

Œ¯ÂÈ ÎÈ ·ÏÏÔ‡ ÓÙ¤ÚÌÈ ªÂÙˆÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Û˘ÌÔÏÈÙÈÛÛÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ

ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 15˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË ™¤ÚÈ ∞. °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Î·È ∆ÔÚ›ÓÔ ·Ó·ÌÂÙÚÒÓÙ·È ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ fiÏ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙËÓ Úfi‚· Ù˙ÂÓÂÚ¿Ï ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙË ™·¯Ù¿Ú ¡ÙfiÓÂÙÛÎ ÛÙÔ ∆Û¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. §›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙÔ «∑ÂÚÏ¿Ó», Ë §ÈfiÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ªÔÓÂÏȤ ÛÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ÛÙË §ÈÁÎ 1, ÂÓÒ ›‰È· ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ Ì ÙË ÌÂÙˆÈ΋ ÙÔ˘ ∆ÔÚ›ÓÔ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ó‰ÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ (ÚˆÙ·ıÏËÙ‹) ÕÁÈ·Í Î·È ÙËÓ (ÚˆÙÔfiÚÔ) ∞˚ÓÙ¯fiÊÂÓ. ∞˘ıÂÓÙÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi ·Ó¿ÌÂÛ· Û °ÎÚ·Û¯fiÂÚ Î·È ∑˘Ú›¯Ë, ÂÓÒ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· ∞Ó˙›-∆™™∫∞ ªfiÛ¯·˜ Î·È ∑¿ÏÙÛÌÔ˘ÚÁÎ-∞Ô‡ÛÙÚÈ· µÈ¤ÓÓ˘ Ô˘ ·ÌÊfiÙÂÚ· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ.

¶ƒ∂ªπ∂ƒ §π°∫∞ 2012/13 - 18Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™‹ÌÂÚ· ¡ÙÈÓ¿ÌÔ ª. - ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó .........................................11:30 ∞Ï¿ÓÈ· - §ÔÎÔÌÔÙ›‚ ª....................................................13:00 µfiÏÁη - ∆¤ÚÂÎ °ÎÚfi˙ÓÈ ................................................16:30 ∞‡ÚÈÔ ∞Ó˙› - ∆™™∫∞ ª. .............................................................11:30 ∫Ú›ÏÈ· ™Ô‚ȤÙÔ‚ - ƒÔÛÙfi‚ .............................................14:00 ªÂı·‡ÚÈÔ ªÔÚÓÙfi‚È· - ÕÌÎ·Ú .......................................................16:00 ∆π¶ 3 ª¶√À¡∆∂™§π°∫∞ 2012/13 - 18Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™‹ÌÂÚ· µfiÏÊÛÌÂÚÁÎ - µ¿ÎÂÚ ÿÓÛÌÚԢΠ...............................17:00 ƒ¿ÈÓÙ µ. - ƒÈÓÙ ..............................................................19:30 ™ÙÔ˘ÚÌ °ÎÚ·Ù˜ - µ›ÓÂÚ ¡fiÈÛÙ·ÓÙ..................................19:30 ª¿ÙÂÚÛÌÔ˘ÚÁÎ - ∞ÓỪڷ............................................19:30 ∞‡ÚÈÔ ∑¿ÏÙÛÌÔ˘ÚÁÎ - ∞Ô‡ÛÙÚÈ· µ. .......................................17:00 ƒ∞´º∞´∑∂¡ ∑√À¶∂ƒ §π°∫ 2012/13 - 18Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™‹ÌÂÚ· µ·ÛÈÏ›· - ∑·ÓÎÙ °Î¿ÏÂÓ ...............................................20:45 §Ô˘Î¤ÚÓË - §Ô˙¿ÓË ........................................................20:45 ∞‡ÚÈÔ ™ÂÚ‚¤Ù - ∆Ô˘Ó ................................................................14:45 °È·ÓÁÎ ªfiȘ - ™ÈfiÓ .......................................................14:45 °ÎÚ·Û¯fiÂÚ - ∑˘Ú›¯Ë ....................................................17:00

°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤ÂÈÙ· ·fi ¯ÚfiÓÈ· Ë ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ ÂÎÎÈÓ› Ì ÍÂοı·ÚÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ¤Ó· ÓÙ¤ÚÌÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ƒÂ¿Ï.


25-ellas30/11/201215:09™ÂÏ›‰·25

∂ÏÏ¿‰· ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

∂¶πª∂§∂π∞: ∞§∂•∏™ ¶∞ª¶√™

25

www.athlitiki.com

∏ µ∞£ª√§√°π∞

ªÂ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ fiÓÙÔ˘˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó·… ‰Ú·ÂÙ‡ÛÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ·fi ÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÙÔ˘ ∑¤Î·.

√Ì¿‰· ..........................µ·ı...............¡-π-∏...............°ÎÔÏ 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜...................32.............10-2-0 ................29-6 —————————————————————————— 2. ¶.∞.√.∫..........................24...............7-3-2 ................17-8 —————————————————————————— 3. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ∆Ú. ..................23...............7-2-3 ................17-6 4. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ......................21...............7-0-5 ..............15-12 —————————————————————————— 5. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜.....................20...............5-5-2 ................10-8 —————————————————————————— 6. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· .................18...............5-3-4 ................11-9 7. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜* .............16...............4-6-2 ................12-9 8. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜..................15...............4-3-5 ................8-11 9. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ .....................15...............4-3-5 ..............12-15 10. √.º.∏...........................13...............3-4-5 ..............11-14 11. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ...............13...............4-1-7 ..............12-15 12. ∫¤Ú΢ڷ ......................12...............2-6-5 ................7-14 13. ÕÚ˘ ............................10...............2-4-5 ................9-18 14. µ¤ÚÔÈ· .........................10...............2-4-6 ................7-17 —————————————————————————— 15. SKODA •¿ÓıË .............10...............2-4-6 ................6-15 16. A.E.K..............................8...............2-2-8 ................8-14 *ÍÂΛÓËÛ Ì -2

SUPERLEAGUE 2012/13 - 13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋

∂¶π∫π¡¢À¡∏ ∂•√¢√™ ∆√À ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√À ™∆∏ ¡∂∞ ™ªÀƒ¡∏

¶¿Ì Ï·Ù›·! ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÔÛÙÔÏÒÓ Â›Ó·È Ë 13Ë Ù˘ Superleague ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·. ∞fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÎÙ¿‰· ÂÓÒÈÔÓ ÔÈΛԢ ÎÔÈÓÔ‡ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÌfiÓÔÓ ÔÈ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙËÓ ∆Ô‡Ì· ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÚˆÙÔfiÚÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ «°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·Ú·˚Ûο΢» ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ÙÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ÛÔ˘‰·›· ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∑·ÚÓÙ›Ì ı¤ÏÂÈ ÙË Ó›ÎË, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ

·‹ÙÙËÙfi Ù˘ ÛÙË ÛÂ˙fiÓ Î·È Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï, ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÎÚÈı› Èı·Ófiٷٷ ·Ó ÔÈ «ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ» ı· Â›Ó·È ÛÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ 32 ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ.

∞ÂÈÏËÙÈÎÔ› «¿ÓıËÚ˜» ™ÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ηÈ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ «ÙÚÈʇÏÏÈ», ÂÈ˙ËÙ› Â›Û˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ËÙÙ‹ıËÎÂ

™‹ÌÂÚ· Skoda •¿ÓıË - ∞ÛÙ¤Ú·˜ ∆Ú›............................17:15 (NS1) ÕÚ˘ - ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜..............................................17:15 (NS2) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ - ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ...................................19:30 (NS2) ∞‡ÚÈÔ √.º.∏. - ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜........................................15:00 (NS1) µ¤ÚÔÈ· - ¶.∞√.∫.................................................17:15 (NS3) §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ - ∫¤Ú΢ڷ.....................................17:15 (NS1) ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ - ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ................................19:30 (NS1) ªÂı·‡ÚÈÔ ∞.∂.∫. - ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·.........................................19:30 (NS2)

·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ∆Ú›ÔÏ˘ Î·È (ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘) ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ∆Ú›· ÛηÏÈ¿ ÈÔ ¯·ÌËÏ¿ ¢ڛÛÎÂÙ·È ÙÔ «ÙÚÈʇÏÏÈ» Ô˘ ‰ÂÓ «·ÓÙ¤¯ÂÈ» Ó· ·ÔÎÔ› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·fi ÙÔ ÁÎÚÔ˘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ Ì¿¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ˆ˜ ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ÙÂÛÙ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÍfiÚÌËÛË ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, fiÔ˘ ı· ÎÚÈı› ÙÔ Í¯ÂÈÌÒÓÈ·ÛÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ (Û.Û. ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ó›ÎË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∆fiÙÂÓ·Ì).

√ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ¶∞√∫, Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ Î·È Ô ¤ÌÙÔ˜ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È µ¤ÚÔÈ·, •¿ÓıË Î·È ÕÚË Ô˘ ¢ڛÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚˘ıfi Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ÂÓÒ ÙÔÓ ¤ÎÙÔ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙÔ √.∞.∫.∞. Ë Ô˘Ú·Áfi˜ ∞∂∫ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ô‰˘ÓËÚ‹ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi. √È µÔȈÙÔ› ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ›Ó·Î·, ÂÓÒ Ô ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi 4-0 Â› ÙÔ˘ ÕÚË Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, fiÔ˘ ÙÔÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ô √.º.∏.

∫À¶∂§§√: ŒıÂÛ ‚¿ÛÂȘ ¤ÎÏË͢ Ô ºˆÛÙ‹Ú·˜! ªfiÏȘ Ì›·… Ì·Ó·ÓfiÊÏÔ˘‰· ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ Superleague ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÁÈ· ÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ 32 ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∆ËÓ ¿ÙËÛÂ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ËÙÙ‹ıËΠ1-0 ·fi ÙÔÓ ºˆÛÙ‹Ú· Î·È ı· ÎÏËı› Ó· ÙÔ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ Û ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ÚfiˆÚ· ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∫ÔÈÓfi˜ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹˜ ÙˆÓ ÔÎÙÒ ·ÁÒÓˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÌÂÛÔ‚‰fiÌ·‰· ‹Ù·Ó ˆ˜ ÛÎfiÚ·Ú ÌfiÓÔÓ Ë ÓÈ΋ÙÚÈ· ÔÌ¿‰·. ∆Ô Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÂÓ fi„ÂÈ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ô˘ ıÚÈ¿Ì‚Â˘Û 4-0 Ù˘ ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜, ÂÓÒ ÛÙÔ 2-0 ·ÚΤÛÙËÎ·Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜

∫À¶∂§§√ ∂§§∞¢∞™ 2012/13 º∞™∏ ∆ø¡ 32

∫·Ì¿˜ Î·È ¢ˆÚÔ‚›Ó˘ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙË Ó›ÎË-¤ÎÏËÍË ÙÔ˘ ºˆÛÙ‹Ú· Â› ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘.

(Â› Ù˘ ¶·Ó·¯·˚΋˜), Ô §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ (Â› ÙÔ˘ ¶ÈÂÚÈÎÔ‡), Ô ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ (Â› Ù˘ ¡›Î˘ µfiÏÔ˘) Î·È Ë ∫¤Ú΢ڷ (Â› ÙÔ˘ ∆˘ÚÓ¿‚Ô˘). √È º·›·Î˜,

ˆÛÙfiÛÔ, ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, Û˘ÓÂÒ˜ ÓÔÌÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.

∆Ô˘Ó·ÓÙ›ÔÓ, Ô √º∏ Î·È Ô ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ·Ó ÔÚȷο ÙȘ ¤‰Ú˜ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓÔÈ 1-0 ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜,

ºˆÛÙ‹Ú·˜ - ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ - ¶ÈÂÚÈÎfi˜ √º∏ - ∞fiÏÏˆÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ - ¶·Ó·¯·˚΋ ∆‡ÚÓ·‚Ô˜ - ∫¤Ú΢ڷ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ - ¡›ÎË µfiÏÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ - ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋ °È¿ÓÓÈÓ· - ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ µ¤ÚÔÈ· - £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ∫·ÏÏÈı¤· - ÕÚ˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ µfiÏÔ˘ - ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ §¿ÚÈÛ· - ∞ÛÙ¤Ú·˜ ∆Ú›. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ - ∞Ó·Á. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∫·‚¿Ï· - ∞∂∫ ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙ÒÚÔ˘ - •¿ÓıË ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ - ¶∞√∫ ÔfiÙ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡˜. ¶ÚÈÓ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ˆÛÙfiÛÔ, ı· ÚÔËÁËı› Ë ‰Â‡ÙÂÚË ‰fiÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 12-13

∞’ 1-0 2-0 1-0 2-0 0-2 2-0 4-0 1-0 12.12 12.12 12.12 12.12 12.12 13.12 13.12 13.12

µ’ 19.12 20.12 22.12 19.12 20.12 19.12 19.12 23.12 20.12 23.12 22.12 22.12 23.12 20.12 23.12 22.12

¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË Ì¿¯Ë ı· ÚȯÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ ¶∞√∫, ∞ÛÙ¤Ú·˜ ∆Ú›ÔÏ˘, ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, •¿ÓıË, ÕÚ˘, µ¤ÚÔÈ· Î·È ∞∂∫.


26-paraskinia 30/11/2012 12:35 ™ÂÏ›‰·26

26

¶·Ú·Û΋ÓÈ· www.athlitiki.com

OÈ N¤ÔÈ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 19 ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ elite round ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. T· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ̤ÏÏÔÓ, ·ÚΛ Ó· ÚÔÛ¯ıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. EΛ, Â›Ó·È Ô˘ ¯¿ÓÔÓÙ·È...

¶¿ÏÈ ÔÈ Ó˘¯ÙÔ‚¿Ù˜ ∆· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ªπ¡∂ƒµ∞ ÛÙË §ÂÌÂÛfi, ‰¤¯ıËÎ·Ó ¿ÏÈ Â›ıÂÛË ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜-¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÔÌ¿‰·˜. ∂›Ó·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Â›Ó·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√¶. ∆ËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÕÓÔÈÍË ¿ÏÈ Â›¯Â Á›ÓÂÈ ·ÚfiÌÔÈ· Â›ıÂÛË. √È Ó˘¯ÙÔ‚¿Ù˜ ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ Ì ٤ÙÔÈ· ÎÙ˘‹Ì·Ù· ı· ÂÎÊÔ‚›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫√¶ Î·È ı· ¤¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ¢ÓÔ˚ο ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·… KÚÈÙ‹˜

∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ô ƒ›ÎÎÈ ÕÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Û ËÏÈΛ· ·›ÎÙ˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ Û ·fi‰ÔÛË. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ √Îο Î·È ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜, (∞ÓfiÚıˆÛË Î·È ∞∂§ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·), Â›Ó·È Î·È Ô ƒÈοÚÓÙÔ ºÂÚÓ¿ÓÙ˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÙË ¢fiÍ· ·fi ÂÈÙ˘¯›· Û ÂÈÙ˘¯›·. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ÓËÛ› Ì·˜ fi¯È ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ… Û‡ÓÙ·ÍË, ·ÏÏ¿ Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Û ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, Û‚‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÈ; ÕÛ¯Ë̘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Û ∞ÓfiÚıˆÛË Î· ∞∂§. KÚÈÙ‹˜

∞ıÏËÙ‹˜ ηڿÙÂ; µÚ Ì·˜ Î·È ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi fiÙ·Ó ‹Ú·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÕÏÈÛÔÓ ‰ÂÓ ‰È¿‚·Û·Ó ηϿ ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘; ª‹ˆ˜ ¤ÁÚ·„ fiÙÈ ‹Ù·Ó ·ıÏËÙ‹˜ ηڿÙ ·ÓÙ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜; ∆Ô ¤Î·Ó ÌÈ· (‰ÔÏÔÊÔÓÈÎfi ÎÙ‡ËÌ· ÛÙÔÓ ∞Û›˜) Î·È ÙÔ Í·Ó¿Î·Ó Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍÂ Î·È ÛˆÛÙ¿ ÙËÓ fiÚÙ·. KÚÈÙ‹˜ ŸÙÈ ÎÈ ·Ó ›Â Ô NÙÂÁÎÚ¿ ÛÙÔÓ M·ÓÙԇη ‰ÂÓ ÙÔÓ ÙfiËÛ ÎÈ Ô BÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ¤ÁÈÓÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÛÙËÓ K‡ÚÔ Ô˘ ÙÔÓ Ó›ÎËÛ ·fi Ù· 11 ‚‹Ì·Ù·.

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

°ƒ∞º√À¡: ∫ƒπ∆∏™, §∂ø

∏ ∆˙·Ó¤ÈÚ· µÂÓÙÔ‡Ú·, ÔÚÓÔÛÙ¿Ú ·fi ÙËÓ ∫ÔÏÔÌ‚›· ˘ÔÛ¯¤ıËΠˆ˜ ı· οÓÂÈ ÛÂÍ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÂÊfiÛÔÓ Ë ·Á·Ë̤ÓË Ù˘ ÔÌ¿‰· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. M¿ÏÏÔÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÙÒÚ·... ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ·Ù› Ô Ù›ÙÏÔ˜ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÙ·È.

¢Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜

ÿıËÎÂ Ë ¿Ì˘Ó· ∏ ∞∂§ ˆ˜ ÙÒÚ· ‰¤¯ıËΠۯ‰fiÓ fiÛ· Ù¤ÚÌ·Ù· ›¯Â ‰Â¯ı› Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ¤ÊÂÚÂ Î·È ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο Ù˘ ÏÂÌÂÛÈ·Ó‹˜ ÔÌ¿‰·˜. ¶Ï¤ÔÓ Ì ÙÔÓ ∑ÔÚ˙ ∫fiÛÙ· ‰ÂÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, fiÛÔ Ì ÙÔÓ ¶¿ÌÔ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘. ∏ ÔÚ›· ı· ‰Â›ÍÂÈ Ô‡ ı· ÙÓ ‚Á¿ÏÂÈ. KÚÈÙ‹˜

ŸÛÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ Î·È ·Ó ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È, Ë ∞∂§ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ï‹Ú˘ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. ªfiÓÔ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ¡¤· ™·Ï·Ì›Ó· ·ÁˆÓ›ÛÙËΠͷӿ Ë ÁÓˆÛÙ‹ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÙÂÙÚ¿‰· ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, οÙÈ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ √˘fiÓ. §Eø

¢ÂÓ ¤¯·Û ÏÂÙfi!!! ™ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ Ì ÙËÓ ∞∂¶, Ô ÕÓÙÔÓÈ ™Î·Ú·ÌÔÙ˙›ÓÔ ¤ÁÈÓ ·Ô‰¤¯Ù˘ ÔÏÏÒÓ ·Ô‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ ·fi ÙËÓ ÎÂÚΛ‰· ÙˆÓ Ú·Û›ÓˆÓ ·ÊÔ‡ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË. √ πÙ·Ïfi˜, fï˜, Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯·Û ÏÂÙfi ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ·, ÁÈ·Ù› Ô ∆fiÓÈ ™·‚¤ÊÛÎÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂÈ Î·È ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ; §Eø

¶Ï‹ÁÌ· ŸÛÔÈ ‹ÏÈ˙·Ó fiÙÈ ı· ‚ÁÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ÙËÓ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¢fiÍ· ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ¤ÚÛÈ (3-2), Ì ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ ˘fiÙÔ˘ ÛÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, Ó· ÙÔ Í¯¿ÛÔ˘Ó… ∆Ô ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·Î‡ÚˆÛ ¤ÓÙ·ÏÌ· ¤Ú¢ӷ˜ Û ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ Î·È ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ‡ÔÙÔ˘ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙ‹ıËΠ˘fiıÂÛË, ·Ú¿ ˘‹Ú¯·Ó ÌfiÓÔ ÂӉ›ÍÂȘ. ∫È ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· Ï‹ÁÌ· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ηٷÔϤÌËÛË ÙˆÓ ÛÙËÌ¤ÓˆÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜. KÚÈÙ‹˜

ªÂÙ·ÁÁڷʤ˜... ∞fi ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Ù· ÚÒÙ· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ∞fiÏψӷ, Ì ÙÔÓ ª¤ÚÛÈÔ Ó· Â›Ó·È Ô ·›ÎÙ˘ Ô˘ ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, fï˜ Î·È ¿ÏÈ Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ˘˜ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ deal. ∆ÂÏÈο ÔÈÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ì·˜;

∆ÂÏÈο ÛÙËÓ ∞Ï΋ Ô §¿ÚÎÔ˘ ∆Ș ÚÔ¿ÏϘ Ô §¿ÚÎÔ˘ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÛÙËÓ ∞Ï΋. ∆ÒÚ·, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓˆı› fiÙÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ fiÛÙÔ. ∏ ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ §›ÏÏË ¤ÊÂÚ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞ÏÏ¿ ÙÈ ¿ÏÏ·Í Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ ÎÈ ÂÓ¤‰ˆÛÂ Ô §¿ÚÎÔ˘; KÚÈÙ‹˜

§Eø

£· ÙÔ ·ÔÏ¿˘ÛÔ˘ÌÂ

™ÙȘ ¤ÍÈ «Î·›ÁÔÓÙ·È» πÛ¯‡ÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ·Ú·ÔÌ‹ ÛÙË ¢ÈηÛÙÈ΋ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ÛÙ¿‰È·. ∫·È ۈ̷Ù›· Ô˘ ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È Î·È Î·Ù·‰Èο˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¢ÈηÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¤Ú·Ó ÙˆÓ 6 ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ (ʈÙÔ‚ÔÏ›‰Â˜, ÎÚÔÙ›‰Â˜, ˘ÚÛÔ‡˜, ÎÙÏ.), ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÁÈ· οı Ӥ· ·Ú·ÔÌ‹ ı· ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÂÓfi˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ. ∆Ô ∞¶√∂§ Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Û ٤ÙÔÈ· ÔÈÓ‹ ·ÊÔ‡ ·Ú·¤ÌÊıËÎÂ Î·È ÙÈ̈ڋıËΠ‹‰Ë Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜. ∞fi ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ‹Á·Ó ∞∂∫ Î·È ∞ÓfiÚıˆÛË ÎÈ ·fi ÌÈ· √ÌfiÓÔÈ· Î·È ∞fiÏψӷ˜. KÚÈÙ‹˜

∆ÂÏÂ˘Ù·›Ô Â˘Úˆ·˚Îfi ·È¯Ó›‰È ʤÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂§ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·‰È¿ÊÔÚ˜ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ı· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì Ôχ ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∂Ï›˙Ô˘ÌÂ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ÚÒÙË Ù˘ Ó›ÎË Û ʿÛË ÔÌ›ÏˆÓ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ «ÂΉ›ÎËÛË» ÁÈ· ÙËÓ ¿‰ÈÎË ÂÓÙ¿Ú· ÛÙÔ µÂÏÔÓÙÚfiÌ. §Eø

TÚÂȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ∏ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ∞∂§ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ Ù˘¯fiÓ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ §ÂÌÂÛÔ‡ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓ›Û¯˘ÛË, ÂȉÈο ÛÙ· ¿ÎÚ· Ù˘ Â›ıÂÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ ı· ¯¿ÛÂÈ ÙÚÂȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ∫fi· ÕÊÚÈη. §Eø

°ÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ «Football Manager» ∞ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·›ÛÙ¢ÙÔ, ·ÏÏ¿ ¤ÁÈÓ ÎÈ ·˘Ùfi. ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó, Ë ª·ÎÔ‡, ·¤Ï˘Û ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ (ÙÔÓ ·Ï·›Ì·¯Ô °¿ÏÏÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ∑·Ó ¶È¤Ú ¶·¤Ó) Î·È ÚÔۤϷ‚ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¤Ó·Ó ¿ÛËÌÔ ÊÔÈÙËÙ‹ ·fi ÙË ™Ô˘Ë‰›·, ÌfiÏȘ 21 ÂÙÒÓ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ ·È¯Ó›‰È «Football Manager». √ µÔ˘ÁÎ¿Ú ÃÔ˘ÛÂ˚Ó˙¿ÓÙ ÌÔÚ› Ó·

ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÂÌÂÈÚ›· ·fi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÒÚ˜ ·›˙ÔÓÙ·˜ «Football Manager» Â‰Ò Î·È Ì›· ‰ÂηÂÙ›·! √ ∞˙¤ÚÔÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤· Î·È ¤ÙÛÈ ¤ÁÈÓÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ô˘ È¿ÓÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ÚÒÙ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, ¯¿ÚË ÛÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ «Football Manager».

¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙËÓ ª·ÎÔ‡ Â›Ó·È Ô ªfi˙ÈÓÙ·Ú ª¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜, ÂÓÒ ÂΛ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ô µ·ÁÁ¤Ï˘ ª¿ÓÙ˙ÈÔ˜.


27-paraskinia 30/11/2012 12:32 ™ÂÏ›‰·27

¶·Ú·Û΋ÓÈ· ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

°ƒ∞º∂π: O ™∫√ƒ¶π√™

27

www.athlitiki.com

™∞∫πƒ∞ & Ã∂ƒ∞ƒ¢ ¶π∫∂

∂Ó ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ̈ÚÔ‡ √… ÂÏ·ÚÁfi˜ ı· ÙËÓ ÂÈÛÎÂÊÙ› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2013, ·ÏÏ¿ Ë ™·Î›Ú· ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ Ù˘. ∏ 35¯ÚÔÓË ∫ÔÏÔÌ‚È·Ó‹ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ̿ÏÈÛÙ· Ó· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ÛÙÔ twitter

ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ÊÔ˘ÛΈ̤ÓË ÎÔÈÏÈ¿ Ù˘, ÂÓÒ Â›Ó·È Í·ψ̤ÓË ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ù˘ ÃÂÚ¿Ú‰ ¶ÈΤ. ∏ fi˙· Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ «ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Â›Ì·È ¤ÙÛÈ ¿ÏÏÔ˘˜

ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜!» ∏ ‰È¿ÛËÌË ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·, Ë ÔÔ›· ¤‰ˆÛÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ù˘ ·ËÛ‹˜ Ù˘, ¤¯ÂÈ Ì·ÁÓËÙÔÛÎÔ‹ÛÂÈ ‹‰Ë Î·È ÂÂÈÛfi‰È· ÙÔ˘ talent-show “The Voice”, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÎÚÈÙ‹˜.

√ª¶∞º∂ªπ ª∞ƒ∆π¡™ & ∞ª¶π°∫∂´§ ª¶∞ƒ√À∞

∂ÍÔÚÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ª¿ÚÈÔ ª·ÏÔÙ¤ÏÈ… ™Â ÙÚ˘ÊÂÚ¿ ÂÓÛÙ·ÓÙ·Ó¤ Û˘Ó¤Ï·‚Â Ô Ê·Îfi˜ ÙˆÓ ··Ú¿ÙÛÈ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Top ÙÔÓ √Ì·Ê¤ÌÈ ª¿ÚÙÈÓ˜ Î·È ÙËÓ ÕÌÈÁÎÂ˚Ï ª·ÚÔ˘¿. √ ¡ÈÁËÚÈ·Ófi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ §Â‚¿ÓÙ ›¯Â ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ª·ÏÔÙ¤ÏÈ ·fi ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÿÓÙÂÚ, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó Û˘Ì·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ, ÎÈ ·’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ Âȉ‡ÏÏÈÔ ‰ÂÓ ¤Û‚ËÛÂ. ª¿ÏÈÛÙ· Ì›· ·fi ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÎfiÌË Î·È (ÛÙÔÌ·ÙÈÎÔ‡) ¤ÚˆÙ· ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜

ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘(!), ÂÍ Ô˘ Î·È Ë ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ ª·ÏÔÙ¤ÏÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙË Û¯¤ÛË

Ù˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ ÛοӉ·ÏÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·˜

ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ ÛÙËÓ Ì·ÓȤڷ Ì·˙› Ì ¿ÏÏË Á˘Ó·›Î·!

ª∞ƒ∆π¡ ¡∆∂ªπ∫∂§π™ & ∂µ∞¡Ã∂§π¡∞ ∞¡∆∂ƒ™√¡

πƒπ¡∞ ™∞´∫

∆fiϘ ÌfiÓÔ Ì ™‚·Úfi‚ÛÎÈ

ÛÙËÓ Ì¿‰· ·Ó·ÊÂÚı‹Î·Ì ∆ËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰Ô Ú· ™¿ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ¿ÎÚˆ˜ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋ ·ÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÈÛ Ó ÛÙË Ô ∫·ÚÌÔÓ¤Ú Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Vogue, ÛÙÔ È. ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™‚·Úfi‚ÛÎ Ù· ÁÈ· ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛ‹˜ Ù˘ Ó· ÈÛ ¿Û Ó· ™¿ÈÎ ·ÔÊ ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ï·›ÛÈÔ Ë πÚ› › Ù˘. ¯‹ Ù˘, ·ÏÏ¿) ÙÔ ÎÔÚÌ „˘ ÙËÓ È (fi¯ È ÍÂÁ˘ÌÓÒÛ ¶ÂÚÔ˘‚È·ÓÔ‡ ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ê·Îfi ÙÔ˘ ÓÔ, Ë Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ› ∆ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ª¿ÚÈÔ Ù· ˙·Ú ÙfiϘ Î·È Ì¿ÏÈÛ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ fi ÙˆÓ „Ë Ù¤Ú Ô˜ Ú Ù˘ ıËÏ‹ ¿ÊËÛ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓË ÌÈ· ¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ƒˆÛ›‰· Ô·‰ÒÓ Ù˘, ·ÊÔ‡ ̤ ÙÈο. ÊËı› ÙfiÛÔ ·ÔÎ·Ï˘ Ú· Ô˘‰¤ÔÙ ›¯Â ʈÙÔÁ

•·Ó¿ Ì·˙› ÁÈ· Ù· ÁÂÓÓËÙÔ‡ÚÈ· ¶ÚÈÓ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ô ª¿ÚÙÈÓ ¡ÙÂÌÈΤÏȘ Î·È Ë ∂‚·Ó¯Âϛӷ ÕÓÙÂÚÛÔÓ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜. ∂ΛÓË Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, fï˜ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ Ù˘ ¤Ì·ı ˆ˜ ΢ÔÊÔÚ› ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È‰› ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ÛÙfiÂÚ Ù˘ ª¿Ï·Á·. ∆Ô ˙¢Á¿ÚÈ ‰È·ÙËÚ› ηϤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ¤ÓÂη ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ª·ÛÙÈ¿Ó (Û.Û. ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ‰È·ÚÎÒ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È πÛ·Ó›·), ÂÍ Ô˘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ÎÔÚԇϷ ÙÔ˘˜ Ó· ÁÂÓÓËı› ÛÙË ª¿Ï·Á·. «∂›Ì·È ·Á¯ˆÌ¤ÓË. £¤Ïˆ Ó· ¿ˆ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿Ûˆ Ù· ¿ÓÙ·. ∏ Ì¤Ì· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÁÂÓÓËı› ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, ·ÏÏ¿ ÙÔ Û˘˙ËÙ‹Û·Ì Ì ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÓ Î·È ‹Ú·Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË», ÂȂ‚·›ˆÛÂ Ë ∂‚·Ó¯Âϛӷ, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ù· ª.ª.∂. Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi Ù˘ «ÈÔ Û¤ÍÈ Ì·Ì¿˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË».


2830/11/201217:08™ÂÏ›‰·28

28

Ë ¿ÏÏË ÛÂÏ›‰· www.athlitiki.com

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 1/2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

CIVIC ACCORD www.athlitiki.com AÓ·Óˆ̤ÓË! οı ̤ڷ Ì·˙› Û·˜! www.athlitiki.com H ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÓË̤ڈۋ Û·˜

www.athlitiki.com °Ú¿ÊÂÈ Âȉ‹ÛÂȘ! Ÿ¯È ʋ̘!

·‰ È · Î Ú È Û ›  ˜ O M¤ÚÛÈÔ ¿ÏÏ·ÍÂ... ηÙ‡ı˘ÓÛË

K·ÏË̤ڷ, Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ T· ÎÙ˘‹Ì·Ù· οو ·fi ÙË Ì¤ÛË ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·È ÛÙÔ ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÈÎfi ·˙¿ÚÈ. O M¤ÚÛÈÔ ÙÔ “¤ÛηÛ” ·fi ÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ Ó· ¿ÂÈ ÛÙË §ÂÌÂÛfi Î·È ÛÙÔÓ AfiÏψӷ, ¤ÛÙÚÈ„Â ÁÈ· ÙË §¿Úӷη. Afi ÙË §ÂÌÂÛfi ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÛÙÔÓ M¤ÚÛÈÔ fiÙÈ ÙÔÓ ı¤ÏÔ˘Ó ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘. O M¤ÚÛÈÔ ÌÔÚ› Ó· ¤ÛÙËÛ ÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi ·ÏÏ¿ ÙÔÓ K·Ú·‚›‰· ‰ÂÓ ÙÔÓ Ô‡ÏËÛÂ. ÕÏψÛÙ ÙÔ˘ ›¯Â ¤ÙÔÈÌË ÙËÓ ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙËÓ AEK ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ... ÛÙËÓ KÔÊ›ÓÔ˘. N· ‰Ô‡Ì ÙÈ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ °ÂÓÓ¿ÚË. H ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ MfiÚ‰· ‹Ù·Ó Áοʷ ÔÏ΋˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Î·È ÙÔÓ ‚ÔËıfi ÙÔ˘. K·ÌÈ¿ ÔÌÔÈfiÙËÙ· Ì ÙÔÓ K·Ú˘›‰Ë. ¶Ò˜ ›‰·Ó ÙÔ Ê¿Ô˘Ï Î·È ‰ÂÓ Â›‰·Ó ÔÈÔ˜ ÙÔ ¤Î·ÓÂ; A˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Î·È ÙÔÓ ‚ÔËıfi ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô‡Ù ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÊÛ¿ÈÓ٠ηϿ. TÔ A¶OE§ ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ KO¶ Î·È ÙÔÓ P¤ÈÁ΂·ÚÙ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·Ú¿ÔÓ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·. K·Ïfi ı· Â›Ó·È Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· Ô P¤È΂·ÚÙ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ K‡ÚÔ Î·È Ó· ‚ϤÂÈ ¤Ó·-‰˘Ô ۈ̷Ù›·. °È·Ù›, Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ¯ˆÚ›˜ Ï¿ıË Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Ó· Û·˜ ˆ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ·ÌÊÈ‚¿Ïψ ·Ó Ô P¤ÈÁ΂·ÚÙ ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÛÙ· ·ÈÁÓ›‰È·. T¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ! AÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ Ù· Ï¿ıË Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ì·˜ ı· ‹Ù·Ó Ôχ ηϿ. E›Ó·È ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ Ù· Ï¿ıË Î·È ÔÈ ·Û¿ÊÂȘ, ÙfiÛ˜ ÔÏϤ˜ ÔÈ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Ô˘ Ù· Ï¿ıË Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Â›Ó·È ·Ï¿ Û·Ó ·fi Ì˯·Ó‹˜ £Âfi˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ¿ÏÏ·. Œ¯Ô˘Ó Ͽη ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È Ô·‰Ô›

™ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ ı· ’Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ «∞ÓÙÒÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜».

ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ŸÙ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ·fi Ï¿ıÔ˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ‹ ·fi Ù‡¯Ë ÂÎıÂÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ‹Ù·Ó ·Ì˘ÓÙÈ΋ Î·È Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ¤¯·Û ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜. AÓ Ù˘¯fiÓ Î·È ¯¿ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ¿ÏÏÔ ·ÁÒÓ·, ÂÎÌˉÂÓ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÌÂÙÚ¿ Ë Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ı· ·›ÍÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰·, Ë ÔÈfiËÙ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ù˘, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. T· Ï¿ıË ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Â›Ó·È ÛÙÔ ·ÈÁÓ›‰È Î·È Ù· ‚ϤÔ˘Ì Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜

·ÁÒÓ˜. ŒÙÛÈ Â›Ó·È. TË ÌÈ· ÎÂÚ‰›˙ÂȘ Ì ه¯Ë Î·È ·fi Ï¿ıË ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË ¯¿ÓÂȘ ¤Ó· ·ÈÁÓ›‰È Ô˘ ¿ÍÈ˙˜ Ó· ÓÈ΋ÛÂȘ. A˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÙÔ ·Í›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. E›Ù ̷˜ ·Ú¤ÛÂÈ, ›Ù fi¯È, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 30 ¯ÚfiÓˆÓ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÙÔ˘ ΢ÚÈ·ÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘.

°ÂÈ¿ Û·˜ Î·È Î·Ï‹ ‚‰ÔÌ¿‰· - «√ ∞‰È¿ÎÚÈÙÔ˜»

H ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ˙ÂÈ Ì·˙› Û·˜

Athlitiki tis Kiriakis 1-12-2012  

weekly sports newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you