Page 1

°IOPTAZOYME KAI ¶PO™ºEPOYME ¢øPA º›ÏÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, Û‹ÌÂÚ· Ë "AıÏËÙÈ΋ Ù˘ K˘Úȷ΋˜" ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 16· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ Ù˘ ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ‰ÒÚ·. ™‹ÌÂÚ· Ì·˙› Ì ÙËÓ "AıÏËÙÈ΋ Ù˘ K˘Úȷ΋˜" ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰˘Ô DVD. ŒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ MÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÁÈ· Ó· ı˘ÌËı›Ù ÙÔ˘˜ ¶ÂϤ, M·Ú·ÓÙfiÓ· Î·È fiϘ ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. K·È ¤Ó· DVD ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏÔ˘˜ Ì Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜. TÔ ›‰ÈÔ ı· Á›ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË Â‚‰ÔÌ¿‰·, fiÔ˘ ı· ¿ÚÂÙ ̷˙› Ì ÙËÓ “AıÏËÙÈ΋ Ù˘ K˘Úȷ΋˜” ‰È·ÊÔÚÂÙÈο DVD ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ¿ÚÂÙ ۋÌÂÚ·.

"A£§HTIKH TH™ KYPIAKH™" 16 ¯ÚfiÓÈ· Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ EI¢IKH EK¢O™H - ¶ANE°XPøMH

A¶OE§ ¶ÔÏÏ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ 11¿‰· ÙÔ˘ I‚¿Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ñ O ™Ù¿ı˘ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓˆÓ ñ AÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜

AıÏËÙÈ΋ AıÏËÙÈ΋ ™ABBATO / KYPIAKH 20/21 OKTøBPIOY 2012 ñ AP.ºY§§OY 763 TIMH -2.00 ñ TH§: 22 664344 - 70004455 ñ ºA•: 22 664543

Ù˘ K˘Úȷ΋˜

MONO¢POMO™ H NIKH

ñ H AE§ ı¤ÏÂÈ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ӛΘ Û‹ÌÂÚ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙË N¤· ™·Ï·Ì›Ó·. AÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ·fi ÙÔÓ ¶¿ÌÔ ñ ¶§OYTH™: TËÓ ¶¤ÌÙË ¤¯Ô˘Ì ̷٘, fi¯È fiÏÂÌÔ

ñ H ºENEPM¶AXT™E æAXNEI ™TA£EPOTHTA KAI EPXETAI ¶A£IA™MENH AEK §APNAKA™

 KÚ›ÛÈÌÔ Ú·ÓÙ‚ԇ AÓfiÚıˆÛ˘ Î·È OÌfiÓÔÈ·˜ ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜

T· ‰‡ÛÎÔÏ·, ÙÒÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó. EÎÛÙÚ·Ù›· Ó· Î·Ï˘Êı› ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌ·. ñ MfiÓÔ Ô ¶¿ÏÈÙ˜ ı· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ·

ñ H Ó›ÎË ÛÙfi¯Ô˜Î·È ÙˆÓ ‰˘Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ·ÙÔ‡ ÙÔ˘˜ ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌ·

A¶O§§øN M ‰˘Ô ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Û ·ÈÁÓ›‰È-ÛÙ·ıÌfi ÛÙÔ ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ

ENø™H Œ¯ÂÈ ·Ô˘Û›Â˜, ·ÏÏ¿ ÛÙԯ‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÙË Ó›ÎË

KPITHPIA KÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ¶¿ÊÔ˜ Î·È Ô ¶. XÚ˘ÛfiÌËÏÔ˜ ˙ËÙ¿ ¤ÏÂÁ¯Ô ÁÈ· Ù· ¯Ú¤Ë ñ TËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ Ô OÏ˘ÌÈ·Îfi˜...

¢IE£NH ™Ô‡ÂÚ ÓÙ¤ÚÌÈ Ûã fiÏË ÙËÓ E˘ÚÒË

™Ù· ËÌÈÙÂÏÈο Ô ¶·Á‰·Ù‹˜ O M¿ÚÎÔ˜ ¶·Á‰·Ù‹˜ ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ŸÂÓ Ù˘ ™ÙÔίfiÏÌ˘ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ 2-0 ÛÂÙ (6-3, 7-6) ÙÔÓ §ÈıÔ˘·Ófi PÈοÚÓÙ·˜ MÂÚÓ¿ÎȘ. O ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ M¿ÚÎÔ˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ∆˙Ô µÈÏÊÚ›ÓÙ ∆ÛÔÓÁο Ì ÙÔÓ √˘ÎÚ·Ófi, ™ÂÚÁÎ¤È ™Ù·ÎfiÊÛÎÈ. TÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ M¿ÚÎÔ˘ ı· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë Cytavision.

KÙ˘Ô‡Ó Ù· Ú¤ÛÙ· ÙÔ˘˜ ANTI¢PA™H °IA TPATTO H AÓfiÚıˆÛË ‰¤¯ÂÙ·È, ·Ó ı¤ÏÂÈ Ë OÌfiÓÔÈ·, ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ Î·È ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔÓ P¤È΂·ÚÙ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜. ™‹ÌÂÚ· ÁÂ˘Ì·Ù›˙Ô˘Ó ™. K¿ÎÔ˜ Î·È ™Ù. M˘ÏˆÓ¿˜.


2 TH§EO¶TIKA H§EO¶TIKA

Afi„ÂȘ ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

www.athlitiki.com

 ™HMEPA ™TH CYTAVISION 2:30Ì.Ì., St. MIRREN - CELTIC, Cytavision Sports 1 6:00Ì.Ì., ∞∂∫ - ∞Á.¡¿·, Cytavision Sports 5 7:00Ì.Ì., ∂¡¶ - ∞fiÏψÓ, Cytavision Sports 1 7:00Ì.Ì., JUVENTUS - NAPOLI, Cytavision Sports 2 7:45Ì.Ì,., HERACLES - AJAX, Cytavision Sports 3 8:45Ì.Ì., RODA - TWENTE, Cytavision Sports 5 9:45Ì.Ì., LAZIO - MILAN, Cytavision Sports 1 AYPIO ™TH CYTAVISION 1:30Ì.Ì., CAGLIARI - BOLOGNA, Cytavision Sports 5 2:15Ì.Ì., CSKA MOSCOW – RUBIN KAZAN, Cytavision Sports 4 3:30Ì.Ì., ∂ÚÌ‹˜ - ÷ÏοÓÔÚ·˜, Cytavision Sports 1 4:00Ì.Ì., PARMA - SAMPDORIA, Cytavision Sports 2 4:00Ì.Ì., ATP IF STOCKHOLM OPEN-Final, Cytavision Sports 5 4:00Ì.Ì., NTER - CATANIA, Cytavision Sports 3 5:00Ì.Ì., GRASSHOPPER – YOUNG BOYS, Cytavision Sports 4 6:00Ì.Ì., ¢fiÍ· - ∞Ï΋, Cytavision Sports 1 8:00Ì.Ì., SLOVAN BRATISLAVA – MFK KOSICE, Cytavision Sports 5 9:45Ì.Ì., GENOA - ROMA, Cytavision Sports 1 10:00Ì.Ì., ATLETICO - FLUMINENSE, Cytavision Sports 5 TH ¢EYTEPA ™TH CYTAVISION 9:30Ì.Ì. , øƒ∞ °π∞ ª¶∞§∞, Cytavision Sports 1 THN TPITH ™TH CYTAVISION 7:00Ì.Ì., SPARTAK MOSKVA – BENFICA, Cytavision Sports 1 9:45Ì.Ì., FC BATE BORISOV - VALENCIA, Cytavision Sports 5 9:45Ì.Ì., LILLE - FC BAYERN MUNCHEN, Cytavision Sports 4 9:45Ì.Ì., FC BARCELONA – CELTIC, Cytavision Sports 3 9:45Ì.Ì., GALATASARAY – CFR 1907 CLUJ, Cytavision Sports 5 9:45Ì.Ì., MANCHESTER UNITED – BRAGA, Cytavision Sports 2 9:45Ì.Ì., FC NORDSJAELLAND - JUVENTUS, Cytavision Sports 5 9:45Ì.Ì., SHAKHTAR DONETSK - CHELSEA FC, Cytavision Sports 1 THN TETAPTH ™TH CYTAVISION 7:00Ì.Ì. , FC ZENIT - ANDERLECHT, Cytavision Sports 1 9:45Ì.Ì., GNK DINAMO - P. S.-GERMAIN, Cytavision Sports 5 9:45Ì.Ì., ARSENAL FC - SCHALKE 04, Cytavision Sports 2 9:45Ì.Ì., MALAGA CF - AC MILAN, Cytavision Sports 4 9:45Ì.Ì., AFC AJAX - MANCHESTER CITY, Cytavision Sports 3 9:45Ì.Ì., DORTMUND - REAL MADRID, Cytavision Sports 1 9:45Ì.Ì. , FC PORTO - DYNAMO KYIV, Cytavision Sports 5 THN ¶EM¶TH ™TH CYTAVISION 8:00Ì.Ì., OLYMPIQUE LYONNAIS - ATHLETIC CLUB, Cytavision Sports 2 8:00Ì.Ì. , PANATHINAIKOS - LAZIO, Cytavision Sports 1 8:00Ì.Ì., NK MARIBOR - TOTTENHAM HOTSPUR, Cytavision Sports 5 8:00Ì.Ì., SK RAPID WIEN - BAYER 04 LEVERKUSEN, Cytavision Sports 4 8:00Ì.Ì., FC INTERNAZIONALE - FK PARTIZAN, Cytavision Sports 3 10:05Ì.Ì.,YOUNG BOYS - UDINESE, Cytavision Sports 2 10:05Ì.Ì., LIVERPOOL FC - FC ANZHI, Cytavision Sports 1 10:05Ì.Ì., NEWCASTLE - CLUB BRUGGE KV, Cytavision Sports 4 10:05Ì.Ì., MONCHENGLADBACH - MARSEILLE, Cytavision Sports 5 10:05Ì.Ì., ATLETICO DE MADRID - ACADEMICA, Cytavision Sports 3 ™HMEPA ™TH §OYMIEP 14:45 LTV1 & LTV PREMIER HD, TOTTENHAM – CHELSEA 17:00 LTV1, LIVERPOOL – READING 17:00 LTV SPORTS 1 & LTV PREMIER HD, M. UTD – STOKE CITY 17:00 LTV SPORTS 2, WEST BROMWICH – M. CITY 17:00 LTV SPORTS HD, FULHAM – ASTON VILLA 19:00 LTV SPORTS 2, REAL MADRID – CELTA VIGO 19:00 LTVSPORTS HD, AE§ – ¡∂∞ ™∞§∞ªπ¡∞* 19:30 LTV SPORTS 1 & LTV PREMIER HD, NORWICH – ARSENAL 20:00 LTV, LTV SPORTS NEWS 21:00 LTV1 & LTV SPORTS HD, VALENCIA – ATHLETIC BILBAO 23:00 LTV SPORTS 2 & LTV SPORTS HD, LA CORUNA – BARCELONA AYPIO ™TH §OYMIEP 13:00 LTV SPORTS 2, GETAFE – LEVANTE 15:00 LTV SPORTS 1, πÔ‰ÚƠ̂˜ 15:30 LTV SPORTS 2 & LTV PREMIER HD, SUNDERLAND – NEWCASTLE 17:00 LTV1, PRE – GAME-∞ıÏËÙÈ΋ ∂ÎÔÌ‹ 17:00 LTV SPORTS HD, ESPANYOL – RAYO VALLECANO 18:00 LTV & LTV PREMIER HD, Q. P. RANGERS – EVERTON 19:00 LTV1, A¡√ƒ£ø™∏ – √ª√¡√π∞* 19:00 LTV SPORTS 2 & LTV SPORTS HD, GRANADA – ZARAGOZA 20:00 LTV, LTV SPORTS NEWS 20:50 LTV SPORTS 1, OSASUNA – REAL BETIS 22:30 LTV1 & LTV SPORTS HD, SOCIEDAD – ATLETICO MADRID TH ¢∂À∆∂ƒ∞ ™TH §OYMIEP 18:00 LTV1, PRE – GAME 19:00 LTVSPORTS 1, A¶√∂§ – √§Àª¶π∞∫√™* 22:30 LTV SPORTS 1 & LTV SPORTS HD, SEVILLA – MALLORCA *∑ˆÓÙ·Ó¿ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ: www.ltv.tv ™HMEPA ™TH NOVA 17:15, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-Scoda •¿ÓıË (Novasports2 & Novasports2 HD) 17:15, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∫¤Ú΢ڷ (Novasports3) 19:30, ¶∞√∫-∞∂∫ (Novasports1 & Novasports1 HD)02:20, ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜: ƒ·Û›ÓÁÎ-¡ÈÔ‡ÂϘ (Novasports2 & Novasports2 HD)

www.athlitiki.com

Ù˘ K˘Úȷ΋˜ E‚‰ÔÌ·‰È·›· ·ıÏËÙÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· EΉ›‰ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂΉÔÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ºE§NI¶A §T¢ ¢IEY£YNTH™ KAI KATA NOMO Y¶EY£YNO™: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ºÂÏÏԇη˜ §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¢ËÌÔÛı¤ÓË ™Â‚¤ÚË 53- ¢IAM: 9 - 1080 §Â˘ÎˆÛ›· TH§EºøNA: 22- 664344 ñ 70004455 ñ FAX: 22- 664543 EKTY¶ø™H: Milkro Digital Cyprus Ltd athlitiki.kiriakis@cytanet.com.cy

ª¤ÁÈÛÙË ÚÔÛÔ¯‹ ̤۷ ÎÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô ñ ∆Ô˘ N›ÎÔ˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ ñ Ÿˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¶¤ÌÙ˘ ÛÙÔ °™¶ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∞∂§ Î·È Ù˘ ºÂÓ¤ÚÌ·¯ÙÛ ¤¯ÂÈ ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È Â›Ó·È ¤Ó· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÁÒÓ·˜. ªÈ· ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ·, ÙËÓ Î·ÙÔ¯È΋ ¯ÒÚ· Ô˘ η٤Ϸ‚ ‰È¿ ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙÔ 37% ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì·˜, ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·ÁÒÓ·. µ¤‚·È· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¿ÏϘ ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ΢ÚȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙÔ‡ÚÎÈΘ, ÂÓÒ Û ¿ÏÏ· ÔÌ·‰Èο ·ıÏ‹Ì·Ù· (¯¿ÓÙÌÔÏ), ›¯·Ì οıÔ‰Ô ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ñ £ÂˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ı· Ï¿‚ÂÈ Ù· ̤ÙÚ· ÂΛӷ ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Ù· ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· Ô˘ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‰Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·Á›‰· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÂ Ù˘¯fiÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÚÔ·Á¿Ó‰· Î·È Ó· ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ÍÂʇÁÂÈ. Ï‹ÍÔ˘Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚfi Ì·˜ Î·È ÙÔ ñ Ÿˆ˜ ÚÔÛÔ¯‹ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ›‰ÈÔ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ù˘ ∞∂§. ‰Â›ÍÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ÁÚ·ÌÌÒÓ Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∞∂§. ∏ ÓËÊ·ÏÈfiÙËÙ· ·fi ÙÔÓ Î¿ı Ô·‰fi, ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Ó ËÙÙËı› ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Û ›Ù Ù˘ ∞∂§, ›Ù ¿ÏÏ˘ ΢Úȷ΋˜ Â˘Úˆ·˚Îfi ·ÁÒÓ· ·fi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÔÌ¿‰·˜, Ô˘ ı· ‚ÚÂı› ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ 1987 fiÙ·Ó ¤¯·Û 1-0 ·fi ÙËÓ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜. ¶¿ıÔ˜ Î·È ¡ÙÔ˘Ó¿ÈÛη ™ÙÚ¤ÓÙ·. ŒÎÙÔÙ Û ¤ÍÈ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙËÓ Î˘Úȷ΋ ÔÌ¿‰· Ì·ÎÚÈ¿ ·È¯Ó›‰È· ÌÂÙÚ¿ ¤ÓÙ ӛΘ Î·È ÌÈ· ·fi ·ÎÚfiÙËÙ˜. ÈÛÔ·Ï›·. ∫·È Û ·˘Ù¿ Ù· ·È¯Ó›‰È· ñ ∏ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÔÌ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ‰¤¯ıËΠÌfiÓÔ ¤Ó· ÁÎÔÏ. ∏ ÏÂÌÂÛÈ·Ó‹ ʤÚÂÈ Ô·‰Ô‡˜ Ì·˙› Ù˘, ·ÏÏ¿ ı· ¤¯ÂÈ ÔÌ¿‰· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ÚÎÈ΋, fiˆ˜ Î·È Ë ∆Ô˘ÚÎÔ·ÚÈÔ˘˜ Ô˘ ı· ¤ÏıÔ˘Ó ·fi ºÂÓ¤ÚÌ·¯ÙÛ ·›˙ÂÈ Â›Û˘ ÚÒÙË Ù· ηÙ¯fiÌÂÓ·. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ, Ôχ ÊÔÚ¿ Ì ΢Úȷ΋ ÔÌ¿‰·. Èı·ÓfiÓ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂıÓÈÎÈÛÙÈο ñ ∏ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ‚·ıÌÒÓ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ, ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤ÓÙ·ÛË Î·È Î·Ù¿Ù·ÍË Ù˘ √À∂º∞ ÌÔÚ› Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. °Èã ·˘Ùfi ‚ÂÏÙȈı› ·Ó Ë ∞∂§ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È Ì¤ÁÈÛÙË ÚÔÛÔ¯‹ ·fi ÙÔÓ

¿ÏÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˘ ·ÙÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È Ë ¿Ì˘Ó·. ªÂ ÙȘ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ñ ªÓ‹Ì˜ ∆Ú·Â˙Ô‡ÓÙ·˜ £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Û ٤ÛÛÂÚȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ∆Ô˘ÚÎÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ‰‡Ô ӛΘ, ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÙÂÏ›ˆÛ ÈÛfi·ÏÔ, ÂÓÒ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ΤډÈÛÂ Ë ∫˘Úȷ΋ ÔÌ¿‰·. ∆Ë Ó›ÎË ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ 2005 Ë ∞ÓfiÚıˆÛË Ô˘ ΤډÈÛ 3-1 ÙËÓ ∆Ú·Ì˙ÔÓÛfiÚ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ΋ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ∆Ú·Â˙Ô‡ÓÙ·. ñ ∆Ô ∞¶√∂§ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛfi·ÏÔ 1-1 Ì ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÔÌ¿‰·. √È ∆Ô‡ÚÎÔÈ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ‰˘Ô ·È¯Ó›‰È· ÛÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ, (1-0).

√È ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ·Ï‹ıÂȘ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¡ÈfiÏÈ· ñ ∆Ô˘ ∞ϤÍË ¶¿ÌÔ˘ «∞ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›¯Â Ó¤· ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ó· ÂÈ, ηχÙÂÚ· Ó· ÌË Ì·˜ ÂÈ Î·Ó¤Ó·». ∞˘Ùfi˜ Ô (ηٷÏËÎÙÈÎfi˜) ÛÙ›¯Ô˜ ·fi ÙÔÓ «ÕÁÁÂÏÔ, ∂Í¿ÁÁÂÏÔ» ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Á¿ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¡ÈfiÏÈ·. ∞fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ∫‡ÚÔ˘ Ô ∫Ô˙·Ó›Ù˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‰È·ÚÎÒ˜ ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜. ∆Ô Ï¿ÓÔ Ô˘ ·Ó¤Ù˘Í ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÂÚÈ›¯Â Ô‡Ù ˆÚ·ÈÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô‡Ù ·¯È¿ ÏfiÁÈ·. ªfiÓÔÓ ÔÏÏ‹ ‰È¿ıÂÛË Î·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ô 48¯ÚÔÓÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ˆÛÙfiÛÔ -fiˆ˜ ·ԉ›¯ÙËΠÚfiÛÊ·Ù·‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏÔÈ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÙÔÓ ‚·‰›ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ˙‹ÏÔ. ∞fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ô ¡ÈfiÏÈ·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ: ÁÈ·Ù› ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ (΢ÚÈÔÔÈË̤ӈÓ) µÂÓÛ¿Ó §·Ì¿Ó Î·È ¡ÙfiÛ· ∆˙Ô‡ÓÈÔÚ, ÁÈ·Ù› Ë ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÂÏÏÈ¤ÛÙ·ÙË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì·˜ ÎfiÛÙÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ÁÈ·Ù› Ù· Ì˘·Ï¿ Ì·˜ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ¿ÚÔ˘Ó ·¤Ú· ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Â› Ù˘ πÛÏ·Ó‰›·˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÈÛοÚÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ™ÏÔ‚ÂÓ›·, ÁÈ·Ù› ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ Ì·˜ ¿ÚÂÈ ·fi οو ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·fi ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË ‹ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Ù· ÌËӇ̷ٷ ÙÔ˘ ÔÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ ÂÎϤÎÙÔÚ·. ∞ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ‹ Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ

Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiÙÈ Ë ∫‡ÚÔ˜ Ì ÙË ÌÈÎÚ‹ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ·) Ó· οÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌfiÓÔ Ì›· ÚÔfiÓËÛË ÚÈÓ ·fi ÎÚ›ÛÈÌÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜, ‚) Ó· ·Ú·Ù¿ÛÛÂÈ Û οı ·È¯Ó›‰È (¤ÓÂη ·Ô˘ÛÈÒÓ) Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·Ú¯È΋ ÂÓ‰Âο‰· (Î·È ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Û ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ ·fi ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘˜) ‹ Á) Ó· ¤¯ÂÈ ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ÎfiÓÙÚ· ‰È·ÈÙËÛ›·, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·. ∏ ÂıÓÈ΋ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ӷ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È ÚÈÓ ‰˘fiÌÈÛÈ Ì‹Ó˜. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËΠے ¤Ó·

ÊÈÏÈÎfi ÛÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È Ì›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ô˘ÛȈ‰Ò˜ ·fi Ï›ÛÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÌÔÈÔÁÂÓ¤˜ Û‡ÓÔÏÔ Î·È fiÌÔÚÊÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ì ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÊÈÏÈο ÎÈ Â›ÛËÌ· ·È¯Ó›‰È· Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ∆Ô Â›¯Â ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È ·˘Ùfi (·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ·) Ô ¡ÈfiÏÈ·˜, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÌÈ· ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ -Ì ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ (‹ ·ÎfiÌË Î·È ‰›¯ˆ˜) ·ÊÔÚÌ‹- ‚Á¿˙Ô˘Ó Ù· ·ˆıË̤ӷ ÙÔ˘˜ ηٿ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ (Ô˘ ‰ÂÓ ÎÔ˘‚·Ï¿ ›Ûˆ Ù˘ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÈÓfi), ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔÏÔÁÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈÔ‡Ó ÙËÓ Ó‹ÛÛ·, ÔÛ¿ÎȘ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. ∞˘Ù‹ Ë ·Ó·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ, ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ۈ̷Ù›· ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ôχ ‰ÚfiÌÔ ˆ˜ ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ˆÚ›Ì·ÓÛ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÌfiÓÔÓ Ë ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ (·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ʛϷıÏÔÈ). ∞ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ Ô‡Ù ·˘Ùfi Â›Ó·È Ó¤Ô Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÁÈ· Ù· ÂÈÏÂÎÙÈο ·˘ÙÈ¿ Ì·˜, ‰ÂÓ ı· ηٷÁÚ·Ê› ÛÙÔ ÓÔ˘ Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ ı· Ù‡¯ÂÈ Ù˘ ‰¤Ô˘Û·˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ∞Ù˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¡›ÎÔ ¡ÈfiÏÈ· (ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ·) Î·È ÁÈ· ÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ (‰Â‰Ô̤ӷ ÙfiÛÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· fiÛÔ Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·).


3

¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· A’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

°PAºEI: NIKO™ NIKO§AOY

www.athlitiki.com

™À°∫ƒ√À™∏ ∞¡√ƒ£ø™∏™-√ª√¡√π∞™ ™∆∏¡ 6∏ ∞°ø¡π™∆π∫∏

 µ∞£ª√§√°π∞

∂·ÓÂÎΛÓËÛË ÌÂ Ó¤Ô ÓÙ¤ÚÌÈ ¡¤Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ê¤ÚÓÂÈ Ë 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Â·Ó·Ú¯›˙ÂÈ. ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ∞ÓfiÚıˆÛ˘-√ÌfiÓÔÈ·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∏ ∞ÓfiÚıˆÛË ÂÎ ÙˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ Î·È ·‹ÙÙËÙË, ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ·ÒÏÂȘ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. ∆Ô ∞¶√∂§, ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ÛÎÏËÚÔÙÚ¿¯ËÏÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÂÓÒ Ë 3Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, Ë ∞∂∫ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ∞Á›· ¡¿·. ∏ ∞∂§, Ï›Á· 24ˆÚ· ÚÈÓ ÙË Ì¿¯Ë Ì ÙËÓ ºÂÓ¤ÚÌ·Í ı· ˘ԉ¯ı› ÙË ¡. ™·Ï·Ì›Ó·. ™ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó Ë ∞ÓfiÚıˆÛË, ÙÔ ∞¶√∂§ Î·È Ë ∞∂∫ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·fi 13 ‚·ıÌÔ‡˜. √È ÙÚÂȘ ÈÔ ¿Óˆ ÔÌ¿‰Â˜, Ì·˙› Ì ÙËÓ ∞∂§ Â›Ó·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·‹ÙÙËÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜.

A¶OE§ Î·È OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ ı· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∞ÓfiÚıˆÛË ÏfiÁˆ ηχÙÂÚ˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ ·fi ∞¶√∂§ Î·È ∞∂∫, ÔÈ Ôԛ˜ ›¯·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘˜ ·ÒÏÂȘ ‚·ıÌÒÓ. ∏ ∞∂∫ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ·ÎfiÌË ÁÎÔÏ. ∆Ë

 TO ¶PO°°PAMMA - 6Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ, 20.10.2012 ∞∂∫ - ∞Á›· ¡¿· ..................................... 18:00, CYTAVISION (£. MÔ‡ÛÎÔ˜, I. §·˙¿ÚÔ˘, M. X·ÚˆÙÈÓ¿Î˘- X·Ú. ™Î·Ô‡ÏÏ˘, ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: A. ¶·Ê›Ù˘) A∂§ - ¡¤· ™·Ï·Ì›Ó· .......................... 19:00, LTV SPORTS HD (AÓÙ. XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, M. ™ˆÙËÚ›Ô˘, ¶. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘- ¢., XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘, ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: AÓı. ¶··¯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜) ∞∂ ¶¿ÊÔ˘ - ∂ıÓÈÎfi˜ ................................... 19:00, PRIMETEL XÚ. NÈÎÔÏ·›‰Ë˜, M. TÛÂÓÙ‹˜, A. AÓ‰Ú¤Ô˘-§. ™ˆÙËÚ›Ô˘, ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: XÚ. ™Î·Ô‡ÏÏ˘) ∂¡¶ - ∞fiÏÏˆÓ ....................................... 19:00, CYTAVISION (°. AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘, AÁÁ. K˘ÚÈ¿ÎÔ˘, X·Ú. °ÂˆÚÁ›Ô˘-XÚ. HÏ›·, ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: K. X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜) ∫˘Úȷ΋, 21.10.2012 ∞ÓfiÚıˆÛË - √ÌfiÓÔÈ· ......................................... 18:00, LTV 1 (§. TÚ¿ÙÙÔ˘, Aı. Iˆ¿ÓÓÔ˘, AÚ. XÚ›ÛÙÔ˘-¢. M·ÛÈ¿˜, ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: K. K·ÈÙ·Ó‹˜) ¢fiÍ· - ∞Ï΋ ............................................ 18:00, CYTAVISION (HÚ. HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜, ¶. ¶¤ÙÚÔ˘, XÚ. XÚ›ÛÙÔ˘-§. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: A. ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘) ¢Â˘Ù¤Ú·, 22.10.2012 ∞¶√∂§ - √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ........................... 19:00, LTV SPORTS 1 (B. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, °. T˙È·Ô‡Ú·˜, M. M·Ú›ÓÔ˘-M. NÈÎÔÏ¿Ô˘, ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: K. °ÂˆÚÁ›Ô˘)

 H ™YNEXEIA - 7Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ, 27.10.2012 √ÌfiÓÔÈ· - ∂¡¶ ..................................... 18:00, LTV SPORTS 1 ∞fiÏÏˆÓ - ¢fiÍ· .......................................... 19:00, PRIMETEL ¡¤· ™·Ï·Ì›Ó· - ∞¶√∂§ ........................... 19:00, CYTAVISION ∫˘Úȷ΋, 28.10.2012 ∞Ï΋ - ∞∂ ¶¿ÊÔ˘ .................................................. 18:00, LTV ∂ıÓÈÎfi˜ - ∞∂∫ ......................................... 18:00, CYTAVISION √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ - ∞ÓfiÚıˆÛË .................................... 19:00, LTV 1 ¢Â˘Ù¤Ú·, 29.10.2012 ∞Á›· ¡¿· - ∞∂§ ..................................... 19:00, CYTAVISION

 TIMøPHMENOI ñ KfiÎÎÈÓ˜: º·Ú›· (EN¶), ™·ÓÙ·Ì·Ú›· (AÏ΋) ñ 4 ΛÙÚÈÓ˜: PÔ˘› MÈÁÎ¤Ï (AE§), °ÎfiÚ· T·Ï (¶¿ÊÔ˜) ñ ™ÙÔ fiÚÈÔ 3 ΛÙÚÈÓ˜: º·Ó NÙ¿ÈÎ (AEK), º›ÏÁÎÂÈÙ (AÁ., N¿·), T˙›ÓÈÔ (AÁ. N¿·), NÙÂÓÙ¤ (AE§), ™fiÔ˘Û· (¶¿ÊÔ˜), TÛÈÚ›ÏÔ (AÏ΋), M¿ÚÙ˙ (AÏ΋), K·Û¤Î (AÏ΋), AϤͷ (AÓfiÚıˆÛË), MÂÚ΋˜ (AfiÏψÓ), OÛÂÓ› (EıÓÈÎfi˜), HÏ›· (EıÓÈÎfi˜), M¤ÚÛÈÔ (OÏ˘ÌÈ·Îfi˜), ¶·‚›Û‚ÈÙ˜ (OÌfiÓÔÈ·)

‰Â‡ÙÂÚË Î·Ï‡ÙÂÚË ¿Ì˘Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ∞ÓfiÚıˆÛË Î·È ∞¶√∂§ Ô˘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ·fi ‰˘Ô ÁÎÔÏ. ∏ ∞ÓfiÚıˆÛË ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›ıÂÛË ,Ì 13 Ù¤ÚÌ·Ù· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ∞¶√∂§ Ì 12. ™ÙËÓ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙÔ ÛÂÚ› ÙÔ˘ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ˘

ÛÎÔÚ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÕÏÙÔ ∞ÙfiÚÓÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÌÂÈÓ ÛÙ· ÂÙ¿ Ù¤ÚÌ·Ù·. √ °È·Ó ƒ¤˙ÂÎ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÊÙ·Û ٷ Ù¤ÛÛÂÚ· Ù¤ÚÌ·Ù·, ÛÎfiÚ·Ú ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÛÂÚ› ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÓÒ Â›¯Â ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ. √ ∆Û¤¯Ô˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ¤‚·Ï ÁÎÔÏ ÌfiÓÔ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∞ÓfiÚıˆÛ˘ Ì ÙËÓ ∂¡¶. ∏ ¢fiÍ· Î·È Ë ∞Ï΋ ‹Ú·Ó ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ¢fiÍ· ‹Ú ÙÚÂȘ ÓÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∞∂¶ Î·È Ë ∞Ï΋ ¤Ó·Ó, ·ÊÔ‡ ÂÍ‹Ïı ÈÛfi·ÏË Ì ÙËÓ ∂¡¶. ∏ ∞Á›· ¡¿· ¤Ù˘¯Â ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ó›ÎË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. Èڛ˜ Ó›ÎË Â›Ó·È Ë ∞Ï΋ Î·È Ô ∂ıÓÈÎfi˜. √ ∞fiÏψӷ˜ ¤¯ÂÈ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Î·È Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. Èڛ˜ Ó›ÎË ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È Ë √ÌfiÓÔÈ· ÂÓÒ Ë ∂¡¶ Â›Ó·È ·‹ÙÙËÙË ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋.

1. ∞¡√ƒ£ø™∏ ........................ 5 ........ 4-1-0 ......13-2 ......13 2. ∞¶√∂§ ................................ 5 ....... 4 -1-0 ......12-2 ......13 3. ∞∂∫ ..................................... 5 ....... 4 -1-0 ........ 5-0 ......13 4. ∞∂§ ..................................... 5 ........ 2-3-0 ........ 7-3 ........ 9 5. √ª√¡√π∞ ........................... 5 ........ 1-3-1 ........ 7 -3 ........ 6 6. ∂¡ø™∏ ................................ 5 ........ 1-3-1 ........ 4-8 ........ 6 7. √§Àª¶π∞∫√™ ...................... 5 ........ 2-2-1 ........ 6-4 ........ 5 8. ¡∂∞ ™∞§∞ªπ¡∞ ................... 5 ........ 1-2-2 ........ 3-4 ........ 5 9. ∞°π∞™ ¡∞¶∞ ......................... 5 ........ 1-1-3 ......2-10 ........ 4 10. ∞¶√§§ø¡ ......................... 5 ........ 1-1-3 ........ 2-5 ........ 4 11. ¢√•∞ ................................. 5 ....... 1 -0-4 ........ 3-9 ........ 3 12. ∂£¡π∫√™ ........................... 5 ........ 0-2-3 ........ 3-8 ........ 2 13. ∞. ∂. ¶∞º√™ ....................... 5 ....... 2 -1-2 ........ 6-7 ........ 1 14. ∞§∫∏ ................................. 5 ........ 0-1-4 ......3-11 ........ 1 *√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì -3 ‚·ıÌÔ‡˜ ÏfiÁˆ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ √À∂º∞. *∏ ∞∂¶ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì -6 ‚·ıÌÔ‡˜ ÏfiÁˆ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ √À∂º∞.

 OI ™KOPEP 7 °KO§: AÙfiÚÓÔ (A¶OE§) 5 °KO§: ™·Ó¿ÙÛÈÔ (AÓfiÚıˆÛË) 4 °KO§: P¤˙ÂÎ (AÓfiÚıˆÛË) 3 °KO§: EÓڛΠ(OÏ˘ÌÈ·Îfi˜), §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ (EN¶) 2 °KO§: XÚÈÛÙÔÊ‹, ºÚ¤ÓÙÈ (OÌfiÓÔÈ·), ¶ÈÓÙ¿‰Ô (AEK), M·ÓÙԇη (A¶OE§), TÛÈÓÙ› (OÏ˘ÌÈ·Îfi˜)

∏ ¶ƒ√´™∆√ƒπ∞ TøN A°øNøN TH™ 6H™ A°øNI™TIKH™ ∞∂∫-∞°π∞ ¡∞¶∞

™ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ë AEK ΤډÈÛÂ. 2006/2007: ...................... 2 - 0

 ∂¡ø™∏ -∞¶√§§ø¡

™Â 14 ·È¯Ó›‰È· Ë ŒÓˆÛË ÌÂÙÚ¿ ¤ÍÈ Ó›Î˜, Ô AfiÏψӷ˜ ÙÚÂȘ ÎÈ ¿ÏÏ· ¤ÓÙ ¤ÏËÍ· ÈÛfi·Ï·. T¤ÚÌ·Ù·: 21-22 2011/2012: ........................ 1-1 2010/2011 (ϤÈ-ÔÊ): ....... 2 - 1 2010/2011: ....................... 2 - 1 2009/2010: ....................... 0 - 3 2008/2009: ....................... 0 - 3 2007/2008 (ϤÈ-ÔÊ): ........ 1 - 0 2007/2008: ....................... 2 - 2 2006/2007: ....................... 1 - 0 2005/2006: ...................... 1 - 1 2004/2005: ....................... 2 - 3 2003/2004: ....................... 2 - 1 2002/2003: ....................... 2 - 2 2001/2002: ....................... 2 - 1 2000/2001: ....................... 3 - 3

 ∞∂§ -¡∂∞ ™∞§∞ªπ¡∞

™Ù· ÔÎÙÒ ·È¯Ó›‰È· Ë AE§ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ù· ¤ÍÈ, Ë ™·Ï·Ì›Ó· ÙÔ ¤Ó· ÎÈ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ¤ÏËÍ ÈÛfi·ÏÔ. T¤ÚÌ·Ù·: 18-9 2011/2012: ...................... 2 - 0 2009/2010: ....................... 3 - 1 2007/2008: ....................... 1 - 0 2006/2007: ....................... 2 - 2 2005/2006: ....................... 0 - 3 2004/2005: ....................... 2 - 1 2002/2003: ....................... 4 - 1 2000/2001: ....................... 4 - 1

 ∞. ∂. ¶∞º√™-∂£¡π∫√™

Afi ÙÔ˘˜ 10 ·ÁÒÓ˜, Ë ¶¿ÊÔ˜ ΤډÈÛ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ, Ô EıÓÈÎfi˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÙÚÂȘ Ù¤ÏÂÈˆÛ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÓÈÎËÙ‹. T¤ÚÌ·Ù·: 7-6 2010/ 2011(ϤÈ-ÔÊ): ........ 0 - 1 2010/2011: ....................... 0 - 1 2009/2010: ....................... 0 - 0 2008/2009: ....................... 0 - 0 2006/2007: ....................... 0 - 1 2004/2005: ....................... 1 - 0 2003/2004: ....................... 2 - 0 2002/2003: ....................... 2 - 0 2001/2002: ...................... 1 - 2 2000/2001: ....................... 1 - 2

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi ·ÁÒÓ· AÓfiÚıˆÛË-OÌfiÓÔÈ· ÛÙÔ “¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜”.

 ¢√•∞ -∞§∫∏

™Â ¤ÓÙ ·È¯Ó›‰È· Ë ¢fiÍ· ΤډÈÛ ٷ ‰˘Ô, Ë AÏ΋ ¤Ó· ÎÈ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ‹Ù·Ó ¯ˆÚ›˜ ÓÈÎËÙ‹. T¤ÚÌ·Ù·: 6-3 2010-2011: ....................... 3 - 0 2008/2009: ....................... 1 - 1 2007/2008 (ϤÈ-ÔÊ): ........ 0 - 0 2007/2008: ....................... 1 - 0 2001/2002: ....................... 1 - 2

 ∞¡√ƒ£ø™∏-√ª√¡√π∞

™Â 17 ·ÁÒÓ˜, Ë AÓfiÚıˆÛË Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ, Ë OÌfiÓÔÈ· 10 ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ÙÚÂȘ Ù¤ÏÂÈˆÛ·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ. T¤ÚÌ·Ù·: 16-28

2011/2012 (ϤÈ-ÔÊ): ........ 0 - 4 2011/2012: ....................... 0 - 1 2010/2011 (ϤÈ-ÔÊ): ........ 0 - 0 2010/2011: ....................... 0 - 0 2009/2010 (ϤÈ-ÔÊ): ........ 2 - 4 2009/2010: ....................... 1 - 3 2008/2009 (ϤÈ-ÔÊ): ........ 0 - 2 2008/2009: ....................... 1 - 2 2007/2008 (ϤÈ-ÔÊ): ......... 0 - 0 2007/2008: ....................... 2 - 0 2006/2007: ....................... 0 - 2 2005/2006: ....................... 2 - 1 2004/2005: ....................... 2 - 0 2003/2004: ....................... 2 - 3 2002/2003: ....................... 3 - 1 2001/2002: ....................... 1 - 3 2000/2001: ....................... 0 - 2

 ∞¶√∂§-√§Àª¶π∞∫√™ Afi Ù· 10 ·È¯Ó›‰È· ÙÔ A¶OE§ ΤډÈÛ ٷ ÂÙ¿, Ô OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ ηӤӷ, ÂÓÒ ÙÚ›· Ù¤ÏÂÈˆÛ·Ó ÈÛfi·Ï·. T¤ÚÌ·Ù·: 25-7 2011/2012: ....................... 0 - 0 2010/2011: ....................... 4 - 1 2007/2008: ....................... 4 - 0 2006/2007: ....................... 5 - 0 2005/2006: ....................... 2 - 2 2004/2005: ....................... 4 - 0 2003/2004: ....................... 2 - 1 2002/2003: ....................... 1 - 1 2001/2002: ....................... 2 - 0 2000/2001: ....................... 2 - 2


4 A§§A°E™ ™ÙȘ ¤ÓÙ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ ∞¶√∂§ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÔÙ¤ ‰˘Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ ›‰È· ÂÓ‰Âο‰·, ·ÊÔ‡ ¿ÓÙÔÙ ¤ÛÙˆ Î·È ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ ‹Ù·Ó ̤۷ ÛÙ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜. ªfiÓÔ ÔÈ ¶¿ÚÓÙÔ, ™ÔψÌÔ‡ Î·È ∞ÙfiÚÓÔ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Î·È ÛÙ· ¤ÓÙ ·È¯Ó›‰È·. ∞˘Ùfi ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔÓ ™ÂÚ‚Ô¤ÏÏËÓ· Ù¯ÓÈÎfi Ó· ‚ÚÂÈ ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÓ‰Âο‰·.

KAPTE™ ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙ· ¤ÓÙ ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ∞¶√∂§, ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÛÎÏËÚ¿ Î·È ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Î·È Ì¤Û· ·fi ÙȘ οÚÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ. √ÎÙÒ Û˘ÓÔÏÈο ·›ÎÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ·fi ÌÈ· ΛÙÚÈÓË Î·È Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› ÂÎÙfi˜ ·ÁÒÓˆÓ. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÈÙÚÈÓÈÛÙ› ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ›ӷÈ: ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ™fiÔ˘˙·, ™ÔψÌÔ‡, ∑Ô˘¤Ï·, ∞ψÓ‡Ù˘, ªÔ‡ÓÙÈÌÈÚ, ∫ÏÔ˘ÎfiÊÛÎÈ Î·È ∆˙ÈfiÏ˘.

¶PO™TIMO ªÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ ÙÈ̈ڋıËΠÙÔ ∞¶√∂§ ·fi ÙËÓ ¢ÈηÛÙÈ΋ Ù˘ ∫√¶, ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·: ∆· ÛËÌ›· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó ÔÈ «Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓÔÈ» ÌÂÙ¿ ·fi ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢ÈηÛÙÈ΋˜ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜ : ÚÒÙÔÓ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÈÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·Ù¿ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 10 (2) (‰) Î·È ˘ÚÔ‰fiÙËÛË Î·Ù¿ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 10 (2) (Á) ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¢ÈηÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÁÈ· ·Ó¿ÚÙËÛË ·Ófi ˘‚ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ηٿ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 11.1 Î·È 11.2 ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¢ÈηÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙÚ›ÙÔÓ ÏfiÁˆ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ηٿ ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∞’ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2012-2013 √ª√¡√π∞ §Â˘ÎˆÛ›·˜ – ∞¶√∂§.

BETEPANOI ∆Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ µÂÙÂÚ¿ÓˆÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ∞¶√∂§ ÙÂÏ› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ˘¤Ú ·Ó··‡Ûˆ˜ Ù˘ „˘¯‹˜ ÙˆÓ ı·ÓfiÓÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙÔ˘ ∞¶√∂§. ∂ÈÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÏfiÁÔ ı· ÂÎʈӋÛÂÈ Ô ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞¶√∂§, ™ÙÚ·ÙËÁfi˜ ÷ڿϷÌÔ˜ §fiÙÙ·˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ £Â›·˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÛ‡ÓÔ˘, ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ı· ‰ÂÍȈı› fiÛÔ˘˜ ı· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó, Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ·Ú·Ï‹ÛÈÔ Ô›ÎËÌ· ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÙÔ˘ ∞¶√∂§.

A¶OE§ www.athlitiki.com

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

°PAºEI: XPI™TO™ XPI™TOºH

∆Ô fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ ºÔ›‚Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∏ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ÛÙËÓ ∫ÔÎÎÈÓÔÙÚÈÌÈıÈ¿ Â›Ó·È ϤÔÓ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∞¶√∂§ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ºÔ›‚Ô˜ ∂ÚˆÙÔÎÚ›ÙÔ˘ Î·È ϤÔÓ ·Ô̤ÓÂÈ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· Ë ÔÔ›· ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË Ï›ÁÔ, fi¯È fï˜ ÙfiÛÔ fiÛÔ Ë ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ªÂ ·˘Ù¿ Î·È Ì ·˘Ù¿ ÙÔ ÓÂÚfi Ì‹Î ÛÙÔ

·˘Ï¿ÎÈ Ô˘ ϤÌÂ Î·È ·Ó fiÏ· ¿Ó ηϿ, ı· ˘ÏÔÔÈËı› ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó Î·È ¤Ó· ·fi Ù· fiÓÂÈÚ· ÙÔ˘ ºÔ›‚Ô˘ ∂ÚˆÙÔÎÚ›ÙÔ˘ Ô˘ ¤‚·ÏÂ Û·Ó ÛÙfi¯Ô, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∆Û¿ÌÈÔÓ˜ §›ÁÎ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2008-2009. ŒÛÙˆ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ı· Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜,

Ô ºÔ›‚Ô˜ ∂ÚˆÙÔÎÚ›ÙÔ˘ ͤÚÂÈ Ôχ ηϿ, fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ fiÏ· ‹Ú·Ó ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜, ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ı· ˘ÏÔÔÈËı›, ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÛˆÌ·Ù›Ô, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô, ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∫‡ÎÎÔ˘ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ·Ê› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

ME A¶OY™IE™ ¶A§I OI °A§AZOKITPINOI ™TON A°øNA TH™ ¢EYTEPA™ ‹ ÙÔ˘ ∏ ‰È·ÎÔ Ì·ÙÔ˜ Ï‹ ÚˆÙ·ı Â·Ú΋ Î·È Ë ÌË ·Û›· ‰ÂÓ ÚÔÂÙÔÈÌ ÙÔÓ ÊÔ‚›˙ÂÈ ˜ ‚ÈÙ˜, fï °ÈÔ‚¿ÓÔ ˜ fi Ó ÁÂÁÔ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÈ ı· Ú¤ ÙÔ ÔÔ›Ô Ô˘Ó ¿Û Ó· ÍÂÂÚ ÓÙfi˜ ˜Â  ٠ÔÈ ·›Î ÒÓ Ó ÁÚ·ÌÌ ˆ Ú ÙÂÛÛ¿ · Ó · Ï ÏÏË Î·È ·Ú¿ ·Á̤ÓÔÈ ÏÏ · Ó Ê·ÓÔ‡ ·Ï‡ÙÂÚÔ Î Ô ÚÔ˜ Ù Ó›‰È ÛÙÔ ·È¯ ·fi fi,ÙÈ ÔÈ· Ì √ÌfiÓ

¢˘Ô ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ 11¿‰· ¶·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ Ô˘ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ı· ¿ÂÈ “ÁÂÌ¿ÙÔ˜” Û ¤Ó· ·ÎfiÌË ·È¯Ó›‰È, ÙÔ ∞¶√∂§ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ 6˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 22/10 ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ °™¶. √ π‚¿Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ù· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ Ï¿Ó· ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Î·È Ù· ‰Èο ÙÔ˘ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔ˘˜ «∆·ÎٷηϛÙ˜». ñ ∏ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ÌË Â·Ú΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ‰ÂÓ ÊÔ‚›˙ÂÈ ÙÔÓ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, fï˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÂÓÙfi˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· Ê·ÓÔ‡Ó ·ÏÏ·Á̤ÓÔÈ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì √ÌfiÓÔÈ·, ·ÊÔ‡ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ¤‰ÂÈÍ ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ÔÌ¿‰· Ô˘ οÓÂÈ ÙËÓ ˙ËÌÈ¿, ·Ó ‰ÂÓ Â›Û·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˜ Î·È Ôχ ηÏfi˜ ÛÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ÏÂÙ¿. ∑Ô˘¤Ï·, ∫›ÛÛ·˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÌfiÓÈÌ· ·fiÓÙˆÓ √ÏÈ‚¤˚Ú· Î·È ™·ÙÛÈ¿ Î·È Ô °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Î·Ù¤„ÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ ÙÚ¿Ô˘Ï· ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ Ì¿ÍÈÌÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Û˘

O ™Ù¿ı˘ AψÓ‡Ù˘ ·›ÚÓÂÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ·fi ÙÔÓ I‚¿Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜.

¢EYTEPO™ TPAYMATI™MO™ °IA ZOYE§A ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ ∑Ô˘¤Ï· ÛÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÙÔÓ ·Ê‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÂÎÙfi˜ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿, fiÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ ¿Û¯Ë̘ ÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ‹ÚıÂ Ë ıÏ¿ÛË Î·È ÙÔÓ ¿ÊËÛ ÂÎÙfi˜ ÁÈ· ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. TÒÚ· Ô˘ Â·Ó‹Ïı Ì ‰˘Ô ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ¤ÊÂÚ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ Ï·ÁÔÓÔ„Ô›ÙË (Ú‹ÍË) οÙÈ Ô˘ ı· ÙÔÓ ·Ê‹ÛÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÂÎÙfi˜ ÁÈ· ¤Ó·

10‹ÌÂÚÔ Î·È ÌÂÙ¿ ı· Á›ÓÂÈ Â·Ó·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘. √ ∞ÁÎÔϤ˙Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ¿Ù˘¯Ô˜, ·ÊÔ‡ Ì ∞fiÏψӷ Î·È √ÌfiÓÔÈ·, ¤‰ÂÈÍ ӷ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Î·È ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘. ∆ÒÚ· Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ı· ÙÔÓ Ê¤ÚÂÈ Î·È ¿ÏÈ ›Ûˆ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ô ZÔ˘¤Ï· ı· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ηٿ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ∞ÁÎfiÏ·˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫fi· ÕÊÚÈη, ›Ûˆ˜ Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘,

·Ó Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿. ∆Ô ∫fi· ÕÊÚÈη 2013 ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙËÓ ¡fiÙÈÔ ∞ÊÚÈ΋ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi ÙȘ 19 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ∏ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ fï˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ·. √ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÙÔÓ ª·ÚÛ¤ÏÔ √ÏÈ‚¤˚Ú· Î·È ı· ÂÏ›˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·Ó·Î·Ù¤„ÂÈ ÙËÓ ÙÚ¿Ô˘Ï·, ›Ù ӷ ÚԂ› Û ¿ÏÏË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ.

ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Ê·ÓÔ‡Ó fiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÌÔÚÔ‡Ó ÈÔ ‰Â̤ÓÔÈ Û·Ó Û‡ÓÔÏÔ, ÁÈ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Â›Ù ‡ÎÔÏ·, ›Ù ‰‡ÛÎÔÏ· ÔÈ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ›. ñ √ ™ÂÚ‚Ô¤ÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ‰˘Ô ÛÂÓ¿ÚÈ· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Î·È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÂͤÏËÍ ¿·ÓÙ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. ø˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ‰˘Ô ·ÎfiÌË ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ∆Ô 4-4-2 Î·È ÙÔ 4-2-3-1 Â›Ó·È Ù· ‰˘Ô Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· Ô °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ÔÚ‡ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ. ñ ¶¿ÚÓÙÔ, ∫·Ú˘›‰Ë˜, ªfiÚ‰·, ∞ψÓ‡Ù˘, ∞ÙfiÚÓÔ, ªÔڿȘ Â›Ó·È ÔÈ Û›ÁÔ˘ÚÔÈ Ù˘ ÂÓ‰Âο‰·˜ Î·È ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ª·ÓÙԇη, ÷ڷϷÌ›‰Ë˜, ∫ÏÔ˘ÎfiÊÛÎÈ, ∏Ï›·, ¶›ÓÙÔ, ∆˙ÈfiÏ˘, ªÔ‡ÓÙÈÌÈÚ, ™¤ÚÙ˙ÈÔ, ™ÔψÌÔ‡ Î·È ªÂÓ·ÛÔ‡Ú, Â›Ó·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙȘ ¿ÏϘ ¤ÓÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, ›Ù Û ۯËÌ·ÙÈÛÌfi 4-4-2 ›Ù Û 4-2-3-1. ∆¤ÏÔ˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·ÚÒÓ ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ °™¶, fiˆ˜ ¤‰ÂÈÍ ӷ οÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Û fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Î·È ·Ú¿ ÙÔ ÂÚÁ¿ÛÈÌÔ Ù˘ Ë̤ڷ˜, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ÂΛ. ◊‰Ë Ù· ·È‰Èο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËηÓ.


A¶OE§ ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

°PAºEI: A§E•H™ ¶AM¶O™

www.athlitiki.com

5

¶ƒø∆∏ ∞•π√§√°∏™∏ ∆ø¡ ∂¡¡∂∞ ª∂∆∂°°ƒ∞ºπ∫ø¡ ∞¶√∫∆∏ª∞∆ø¡ ∆√À ∞¶√∂§ ŒÓ· ·fi Ù· (·Û˘Ó‹ıÈÛÙ·) ÔÏÏ¿ Ï¿ıË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·‰Â¯Ù› ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô π‚¿Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ‰ÂÓ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ï‹Úˆ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓ˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘. ™˘ÓÔÏÈο 16 ÚÔÛı·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙˆÓ «Á·Ï·˙ÔÎÈÙÚ›ÓˆÓ», ÂÙ¿ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙÈÛ·Ó ÙÔÓ ∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ Î·È ÂÓÓ¤· ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Û ·˘ÙfiÓ. ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÓ‰Âο‰· Â›ÛËÌˆÓ ·ÁÒÓˆÓ (¤ÍÈ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi·

§ÈÁÎ Î·È ¤ÓÙ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·) ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÚÒÙË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ∫‡ÚÔ˘. ŒÓÂÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ ∏ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÈÒÓÈ· ·ÓÙ›·ÏÔ (√ÌfiÓÔÈ·) ¤Î·Ó ÙÔ˘˜ Ï›ÛÙÔ˘˜ ¿ÎÚˆ˜ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ë ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘ ‹Úı ӷ ÚÔÛÙÂı› ÛÙȘ ÂȂ‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ηÓfiÓ· «Ë ÔÈfiÙËÙ·

ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Î·È ¿ÓÂÙ·». ∞ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ∞¶√∂§ Î·È ÙËÓ ÎfiˆÛË ÙÔ˘ °Ô˘ÛÙ¿‚Ô ª·ÓÙԇη ηıÈÂÚÒıËΠÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Î·È ·ÚÈıÌ› ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÓÓ¤· Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, ‰‡Ô ÁÎÔÏ Î·È ÈÛ¿ÚÈı̘ ·Û›ÛÙ. ∂ÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ηٷχÙË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ¤¯ÂÈ ›ÛÂÈ ‹‰Ë ÁÈ· ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ·fiÎÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÂÎÙÔ͇ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ï·‚Ú¿ÎÈ Ô˘ «„¿Ú„» ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÁÁ¤ÏÔ˘.

√ ™Ù¿ı˘ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ª∞ƒπ√ ™∂ƒ∆∑π√: √ ÂÍ·Ê·ÓÈṲ̂ÓÔ˜ ◊Úı ˆ˜ Ë ¤ÙÔÈÌË, ÔÈÔÙÈ΋ ‰È¿‰Ô¯Ë ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ™¿‚‚· ¶Ô˘ÚÛ·˚Ù›‰Ë, ¤·ÈÍ Û fiÏ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ (ÛÎÔÚ¿ÚÔÓÙ·˜ ¿·Í), ·ÏÏ¿ Ë ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Ì ÙË ¡¤ÊÙÛÈ ª·ÎÔ‡ ÒıËÛ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ Ó· ÂÌÈÛÙ¢Ù› ˆ˜ ‰ÂÍÈfi Ì·Î ÙÔÓ Õıˆ ™ÔψÌÔ‡. √ 31¯ÚÔÓÔ˜ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ‰ÂÍÈfi˜ Ì·Î ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ‹‰Ë ÂÁ›ÚÔÓÙ·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ ·Ó ¿ÍÈ˙ ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘Û ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ª¤Ù·ÏÔ˘ÚÁÎ ¡ÙfiÓÂÙÛÎ.

ºƒ∞¡™π™∫√ ∑√À∂§∞: √ ˘ÂÚÂÎÙÈÌË̤ÓÔ˜ ªÈ· ·fi οı ¿Ô„Ë ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ˆ˜ ÙÒÚ· Ó· ‰ÈηÈÒÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘. √ 29¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÁÎÔϤ˙Ô˜ ÚÔ‚Ï‹ıËΠˆ˜ Ô Ó¤Ô˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÛÙ˘ÏÔ‚¿Ù˘ ÙÔ˘ ∞¶√∂§, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ÚÔοÙÔ¯fi ÙÔ˘ (¶¿ÔÏÔ ∑ÔÚ˙) ‚Á·›ÓÂÈ Û˘ÓÙÚÈÙÈο ËÙÙË̤ÓÔ˜, ·ÊÔ‡ ÛÙȘ ÂÙ¿ Â›ÛË̘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ·ԉ›¯ıËΠ۠·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ËÁ‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ (·ÓÙ› ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜) ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ¿Ì˘Ó·˜. ∫˘Ú›ˆ˜ Ë ‰È΋ ÙÔ˘ οو ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓÔ̤ÓÔ˘ ·fi‰ÔÛË ÒıËÛ ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Û (ÂÎÙfi˜ ·Ú¯ÈÎÔ‡ Ï¿ÓÔ˘) ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙfiÂÚ.

ªπÃ∞∂§ ∫§√À∫√µ™∫π: √ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈο ·fiÎÙËÌ·, ˆÛÙfiÛÔ Ô˘‰Â›˜ ÓÂÔÊÂṲ́ÓÔ˜ ÌÂÙÚ¿ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ·fi ÙÔÓ 31¯ÚÔÓÔ ¶ÔψÓfi ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Î. ŒÎ·Ó ÚÂÌȤڷ ÛÙÔÓ ÂÊÈ·ÏÙÈÎfi Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Ì ÙË ¡¤ÊÙÛÈ ª·ÎÔ‡, ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∞Ï΋, ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔÓ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂÈ (ηٿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·) ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ ·ÔÎÙ‹ıËΠˆ˜ ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ √˘›ÏÈ·Ì ªÔ·‚ÂÓÙÔ‡Ú·.

™∂§πª ª¶∂¡∞™√Àƒ: √ ¿Ù˘¯Ô˜ ™ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ô ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚˆÙ‹˜ ÛÙÔ 4-2-3-1 ÙÔ˘ ∞¶√∂§, ˆÛÙfiÛÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ ∞Ï̤ȉ· Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‚Ú¤ıËΠ·›ÊÓ˘ ÂÎÙfi˜ ÂÓ‰Âο‰·˜ (¤ÓÙÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·). √ 31¯ÚÔÓÔ˜ ∆˘Ó‹ÛÈÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ù¯ÓÈ΋, ¿Û·, ‚ϤÂÈ Á‹Â‰Ô Î·È ·ÓÙ›·Ï· ‰›¯Ù˘· Î·È ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙÔÓ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·Î˘Úˆı› ÚfiˆÚ· Î·È ¿‰Èη Ù¤ÙÔÈ· ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹.

∞ƒπ∆™ ª¶√ƒ¢∞: √ ηٷÊÚÔÓË̤ÓÔ˜ ∆Ô fiÓÔÌ· Ù˘ ÚÒËÓ ÂÚÁÔ‰fiÙÚÈ¿˜ ÙÔ˘ (ƒÂÎÚ·ٛ‚Ô √˘¤Ï‚·) ÒıËÛ Ôχ ÎfiÛÌÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰˘ÛÈÛÙ›· ÙËÓ ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi ‰¤Î· Â›ÛËÌ· ·È¯Ó›‰È· Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ πÛ·Ófi˜ ÛÙfiÂÚ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ. °È· ÙËÓ ·ÛÙ¿ıÂÈ· Î·È Ù· ·ÚÎÂÙ¿ Ï¿ıË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈο, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ô ªfiÚ‰· ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô ·›ÎÙ˘ Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ.

Ã∏™∆√™ ∫∞ƒÀ¶π¢∏™: √ ÈÛÔÚÚÔÈÛÙ‹˜ ∞ÔÎÙ‹ıËΠϛÁÔ ÚÈÓ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ·ÏÏ¿ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› ۷ʤ˜ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ı· ‚Á·›ÓÂÈ ÌfiÓÔÓ ÏfiÁˆ ·ÓˆÙ¤Ú·˜ ‚›·˜ (ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ‹ ÙÈ̈ڛ·). √ 30¯ÚÔÓÔ˜ ÚÒËÓ ¿ÛÔ˜ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ·ԉ›¯ıËΠٿ¯ÈÛÙ· ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ªfiÚ‰· Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ∑Ô˘¤Ï·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÏÂÙfi ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ‹‰Ë ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› ˆ˜ Ô Ó¤Ô˜ ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ÔÈÛıÔÊ˘Ï·Î‹˜ ÙˆÓ «Á·Ï·˙ÔÎÈÙÚ›ÓˆÓ», ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ·˘ÙfiÓ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ.

∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∆∑π√§∏™: √ ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ªÂÙÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ (·fi ÙË ªÔÓ·Îfi) Ô 28¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ŒÏÏËÓ·˜ ̤ÛÔ˜ Ì‹Î (¤ÓÂη Ù˘ ÙÈ̈ڛ·˜ ÙÔ˘ ¡Ô‡ÓÔ ªÔڿȘ) ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï›„ÂÈ ·fi ·È¯Ó›‰È ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞¶√∂§. ∏ ·Í›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË Î·È ı· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÙ› ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ¤ÓÂη Ù˘ (¤ÓÙÔÓ˘) ÎfiˆÛ˘ Ô˘ ‚Á¿˙Ô˘Ó ‹‰Ë ÔÈ ªÔڿȘ Î·È ŒÏÈÔ ¶›ÓÙÔ. ∂›Ó·È ¿ÏψÛÙ ÎÏ·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ÂÍ¿ÚÈ ·fi ·ÌÊfiÙÂÚÔ˘˜…

ª∞ƒπ√ ª¶√À¡∆πªπƒ: √ ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙÔ˜ ªÔÏÔÓfiÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ÛÙÈÏ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ÚÔοÙÔ¯fi ÙÔ˘, Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ∫ÚÔ¿Ù˘ Â›Ó·È ‹‰Ë ÙfiÛÔ ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ fiÛÔ Ô ∞Ï̤ȉ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ «Á·Ï·˙ÔÎÈÙÚ›ÓÔ˘˜». √ ÚÒËÓ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ… ÂÚˆÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ٷ ·ÓÙ›·Ï· ‰›¯Ù˘·, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘ ∞¶√∂§ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ô˘ Ó· ηıÈÛÙ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÔ 4-4-1-1 (‹ 4-4-2) ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜… ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ (∞‰fiÚÓÔ, ∞ψÓ‡Ù˘, ÷ڷϷÌ›‰Ë˜, ª·ÓÙԇη) Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜ Û ı¤ÛË ‚ÔÏ‹˜.


6

OÌfiÓÔÈ· www.athlitiki.com

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

°PAºEI: EPNE™TO °EøP°IOY

H OÌfiÓÔÈ· Ì ӛÎË ı· Ì›ÓÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜

¶POE¢POI ñ ªÂÙ¿ ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Î·È ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ, ÛÙËÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ·ÏÈÔ› Úfi‰ÚÔÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∫ˆÛÙ¿ÎË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, ¶·Ó›ÎÔ ¡ÂÔʇÙÔ˘, §¿ÎË ¶ÔÏ˘Î¿ÚÔ˘, ¢ÒÚÔ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì Î·È ÕÁË π·Îˆ‚›‰Ë. ™ÎÔfi˜, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ñ ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ ·Ô‰¤¯ıËÎ·Ó ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ∞' ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ Û' ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ, ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ ÙÔ ÛˆÌ·Ù›Ô.

¶EPI™TEPøNA

£E§EI TPI¶ONTO ...ÚÔÔÙÈ΋˜ ∏ √ÌfiÓÔÈ· ΢ÓËÁ¿ Ì ›ÛÌ· ÙË Ó›ÎË ÛÙËÓ §¿Úӷη Â› Ù˘ ∞ÓfiÚıˆÛ˘, Ô˘ ı· Ù˘ ‰ÒÛÂÈ ¿ÏÏË ÒıËÛË ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √È Ú¿ÛÈÓÔÈ ÙÔ˘ ∆fiÓÈ ™·‚¤ÊÛÎÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, fï˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∆Ô ÙÚ›ÔÓÙÔ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ·Ó‚¿ÛÂÈ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο. ∂›Ó·È Â›Û˘ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ·È¯Ó›‰È·, fiÛ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÎÈ ·Ó ÎÚ‡‚Ô˘Ó. ∏ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ Ôχ ηϤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔ ∞¶√∂§, ˆÛÙfiÛÔ Ë ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ôχ ÊÙˆ¯‹. √È Ú¿ÛÈÓÔÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÌfiÏȘ ¤ÍÈ

‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ıˆÚÔ‡Ó Î·È fi¯È ¿‰Èη, fiÙÈ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙÔ‡˜ ·‰ÈΛ ηٿʈڷ. ñ ∆Ô ÓÙ¤ÚÌÈ, ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ‰È·ÈÛÙÂ˘Ù‹ÚÈ· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ʈӿÍÔ˘Ó ·ÚÒÓ, ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, ·ÔÙÂÏ› ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ˆ˜ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Î·È fiÛÔ ı· ÙËÓ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ Ë ‰È·ÎÔ‹, ˆÛÙfiÛÔ ÂÈÎÚ·Ù› ÌÂÁ¿ÏË ‰›„· Î·È ›ÛÙË ˆ˜ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ù¤ÙÔȘ Ô˘ ı· Ù˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ Ì¤Û· ÛÙÔ «∞ÓÙÒÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜». ñ √È ‰˘ÛÎÔϛ˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ηıÒ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ∞ÓfiÚıˆÛ˘,

fï˜ ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· ÂÈÎÚ·Ù› ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ˆ˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ı¤ÏÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ӛ΢, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚ›Ô˘ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó·. ñ ∂ÎÙfi˜ Ï¿ÓˆÓ ı· Â›Ó·È Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞‚Ú·¿Ì, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹, fï˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜. ñ ∞˘ÍË̤Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ∞˘ÍË̤Ó˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ∆fiÓÈ ™·‚¤ÊÛÎÈ ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ. ∆· ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ™ÎÔÈ·Ófi Ù¯ÓÈÎfi Â›Ó·È Ë ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ §Â¿ÓÙÚÔ, ¶·‚›Û‚ÈÙ˜ Î·È ™Ô‡ÁÎÈÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. √ §Â¿ÓÙÚÔ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ‰Ú¿ÛË Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ

ÂÈϤÍÂÈ Ô ™·‚¤ÊÛÎÈ, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÓ‰Âο‰· Î·È ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ô ∞ÁÎÔ˘È¿Ú. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚË Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶·‚›Û‚ÈÙ˜ ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ¿ÚÂÈ Ê·Ó¤Ï· ‚·ÛÈÎÔ‡ Ô ∞ÓÙÚ¿ÓÙ ÁÈ· Ó’ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, Ì ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔÓ ∞Ï·Ì›. ™ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ô ¡Ô‡ÓÔ ∞Û›˜. ñ ∏ Èı·Ó‹ ÂÓ‰Âο‰· ÁÈ· ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·: §Â‚›Ù· οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·, ∞ÙÚ¿ÓÙ (‹ ¶·‚›Û‚ÈÙ˜) Î·È ∞Ï·Ì› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜. ™ÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ô ™Ô‡ÁÎÈÓ Î·È ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ô ™Î·Ú·ÌÔÙÛ›ÓÔ. ™ÙËÓ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ™Ô¿Ú˜ Î·È §Â¿ÓÙÚÔ (‹ ∞ÁÎÔ˘È¿Ú), Ì ÂÈÙÂÏÈÎfi ̤ÛÔ ÙÔÓ ¡Ô‡ÓÔ ∞Û›˜. ™Ù· ¿ÎÚ· Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ∂ÊÚ·›Ì Î·È ÃÚÈÛÙÔÊ‹, Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Ô ºÚ¤ÓÙÈ.

∞ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ˜ Ô ÃÚÈÛÙÔÊ‹, ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô ™Ô¿Ú˜ ñ √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚÈÛÙÔÊ‹ ‰›¯ˆ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÎϤ‚ÂÈ ÙË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ÛÙ· ¤ÓÙ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∂›Ó·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ˜, ·ÊÔ‡ fiÙ·Ó ÂÎÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Ì¿Ï·, Ë Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÍÂʇÁÂÈ, Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È Î·È Ó· ÚÔηÏ› Ú‹ÁÌ·Ù· Î·È Ê¿ÛÂȘ. ñ ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ, fï˜, ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ™ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔ ∞¶√∂§

¤‚Á·Ï 3-4 Ôχ ηϤ˜ ¿Û˜, Âȯ›ÚËÛ ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ·fi Ì·ÎÚÈ¿, ·ÏÏ¿ ›¯Â Î·È ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ. ∂›Ó·È Û ٤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÂÏÙȈı› Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜. ñ O ·›ÎÙ˘ Ô˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ Û·Ó Ô ÈÔ ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ˜ Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Ô ª¿ÚÎÔ ™Ô¿Ú˜. ŒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ ·‰È΋ıËΠηٿʈڷ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÚÈÓ Î·Ï¿-ηϿ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Â›ÛË̘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ‰¤¯ıËΠ·ÚÓËÙÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋. ÕÎÔ˘Û ÔÏÏ¿ Ô

™Ô¿Ú˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÙÔÓ ‹Ú ·fi οو. ñ ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËÎÂ, ‚ÂÏÙÈÒıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔ ∞¶√∂§ ¤‰ˆÛ ·¿ÓÙËÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÌÂÛÔ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ ¶Ú¿ÛÈÓÔ ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙfiÛÔ ÛÙÔ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ÂÓÒ ¤‰ˆÛ ÔχÙÈ̘ ‚Ô‹ıÂȘ Î·È ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi. √ 28¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ¤‰ÂÈÍ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÛÙÔȯ›· Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. AÚΛ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Î·È ·‡ÚÈÔ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ.

ñ ™ÙËÓ ¶ÂÚÈÛÙÂÚÒÓ· Â›Ó·È Ë ÂfiÌÂÓË ·ÓÔȯً Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∆Ú›ÙË 23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ √ÌfiÓÔÈ· ¶ÂÚÈÛÙÂÚÒÓ·˜, Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙȘ 19:00. ñ ∆Ô ·ÚÒÓ ÙÔ˘˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ™ˆÌ·Ù›Ô, ÂÓÒ ı· ÙÔ˘˜ ÂÂÍËÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÛΤ„ÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ∂›Û˘, ı· Á›ÓÂÈ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜, ÂÓÒ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Î·È ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ñ ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· «∂›Ì·È √ÌfiÓÔÈ·, ‰ËÏÒÓˆ ·ÚÒÓ», ÂÓÒ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ™ˆÌ·Ù›Ô.

KO™MO™ ñ √È Ê›ÏÔÈ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ÂÍ¿ÓÙÏËÛ·Ó Ì¤Û· Û ϛÁ˜ ÒÚ˜ Ù· 1100 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ˆ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ë ÔÔ›· ηÏÂ›Ù·È Ó· Ù· ‰ÒÛÂÈ fiÏ· ÁÈ· ÙË Ó›ÎË, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ Û‡ÓıËÌ· ·ÓÙÂ›ıÂÛ˘. ñ ∆Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ fï˜, Â›Ó·È fiÙÈ ÙfiÛÔ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ›ÛÙË, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Â¿ÓÔ‰Ô ÛÙ· ÓÈÎËÊfiÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ηٿÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘.


7

OÌfiÓÔÈ· ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

°PAºEI: EPNE™TO °EøP°IOY

www.athlitiki.com

∆Ô ∫fi· ÕÊÚÈη ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ Ó¤Ô ¯ÚfiÓÔ

O AÏ·Ì›, ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙÔÈ.

¢ÂÓ ¤¯·Û·Ó ÏÂÙfi ¶ENTE BA™IKOI ¶AIKTE™ EINAI A¶O TA NEA A¶OKTHMATA ñ ∆ÚÂȘ ·›ÎÙ˜ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÏÂÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™Ô‡ÓÁÎÈÓ, ™Î·Ú·ÌÔÙ˙›ÓÔ Î·È ∞Ï·Ì›. °È· ÙÔÓ ™Ô‡ÁÎÈÓ ÁÓˆÚ›˙·Ì ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÎÏËÍË, fï˜ Ô ™Î·Ú·ÌÔÙ˙›ÓÔ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘. π‰È·›ÙÂÚË ÌÓ›· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ï·Ì›, Ô˘ ʤÙÔ˜ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Ì ٷ ‰‡Ô fi‰È· ÂÎÙfi˜ «∏Ï›·˜ ¶Ô‡ÏÏÔ˜», ηٿÊÂÚÂ Î·È Á‡ÚÈÛ ٷ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰Â‰Ô̤ӷ. ªÂ ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô ¡ÈÁËÚÈ·Ófi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ηıÈÂÚÒıËΠÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔÓ ¡Ù·ÓȤÏÛÔÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ™Ô‡ÓÁÎÈÓ Î·È ™Î·Ú·ÌÔÙÛ›ÓÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÏÂÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ (450, ‰ËÏ·‰‹ 5 ÛÙ· 5) ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ñ ™ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ›Ó·Î· ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ª¿ÚÎÔ ™Ô¿Ú˜ (421), Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔ ∞¶√∂§ Î·È ÁÂÓÈο Ó· ·Ó‚¿˙ÂÈ Ú˘ıÌÔ‡˜. ™ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚÈÛÙÔÊ‹ Ì (410), Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Ó· ÙÔ˘ Ï›ÂÈ ÙÔ ÁÎÔÏ. ñ ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó §Â¿ÓÙÚÔ (381), ∞Û›˜ (358), ¶·‚›ÙÛ‚ÈÙ˜ (316) §ÂfiÓÈ (270), Õς˜ (255) Î·È ∞‚Ú·¿Ì (223). ∞fi ÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎfi ›Ó·Î· ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓ‰Âη‰¿ÙÔ˘˜ ÔÈ ¤ÓÙÂ Â›Ó·È ·fi ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ È¿ÓÔ˘Ó ÙfiÔ. ñ ∞fi ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÊÚÔ˘Ú¿ ·ÎÔÏÔ˘ı› ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜ ÏÂÙ¿: ºÚ¤ÓÙÈ (220), ∂ÊÚ·›Ì (207), ª·ÚÁο۷ (69) Î·È ∞ÁÎÔ˘È¿Ú (63). √È ˘fiÏÔÈÔÈ Ó¤ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÌÂÙÚÔ‡Ó Ù· ÂÍ‹˜ ÏÂÙ¿: §Â‚›Ù· (180), ¡Ù·ÓȤÏÛÔÓ (85), ™Î¤ÌÚÈ (68), ∞ÓÙÚ¿ÓÙ (58) Î·È ∑Ô¿Ô Õς˜ (14).

∆Ô ¶Ú¿ÛÈÓÔ ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÊÚÈ΋˜ 2013, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ô ª¿ÚÎÔ ™Ô¿Ú˜ ı· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. √ ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·Ó‡ÂÈ ÂÚ›Ô‰Ô ÊÔÚÌ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ∞¶√∂§, ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË Ì¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ·Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ∏ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 19 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘

È· ·ÏÏ¿... Ú ‹ ÈÙ Ú Î · Ù Â Û · Ú ¤ ¶ ‰È·

fi Ù˘ ÛÙËÓ ·ÚÌfi ıÂÛ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏ ÔÈÔ ∏ √ÌfiÓÔÈ· η٤ ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ ÂÙ È ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤Ó η ÈÒÛÂÈ ¶ ÏÙ ‚ ∫√ ˜ ÂÈ ÙË ¤¯ ‹ Ó ÂÈÙÚÔ Ì·ÙÂ›Ô ‰Â Ûˆ ÙÔ , Ì‹ ÈÁ ÛÙ ·Ê Ó ›‰È· ÌÌ¿ÙÈ, Ô‡ Úfi‚ÏËÌ·. ∆Ë Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎÔ ÛÙ ¿ ÔÚ ·Ê ÙÈ fi, ›Û¯˘Û˘ Ô˘ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ ˜ Ó ÏÒ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘ ˜ ÂÈ ÔÈ ÙÚ ÂÛË ÚfiÛÊ·Ù· Îı Œ ‹ ÈÎ ·Ù ∫Ú ÛÙËÓ ·ÔÙ˘¯›·. ÂÍ·ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó ¯ÂÈ ·Ù·Á҉˘ ¿Ú ˘ · ÂÙ Ù›ı Ú· ·fi Ù· ÌÈÛ¿ ÂÙ‡¯ÂÈ. AÓ ‹ıËÎ·Ó ÏÈÁfiÙ ˘Ï Ó» Ô , Ó· ̤ ÚÈ ™˘ÁÎÂÎ Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒ · ÙÔÓ «ÎÂÎÏÂÈÛ ÁÈ Óˆ ¿ ÏÒ ÔÚ ‰Ë , ÛÊ È· ÂÈ ÓÔ · Ìfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ · «∂›Ì·È √ ÌÌ Ú· fiÁ Ú Â˜ ÙÔ ¿‰ ÏÈ ∫, Ù› 3-5 ¯È ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞∂ ÏȘ 546 ¿ÙÔÌ· ·Ó Ìfi ÂÈ ·È ÓÙ ‹Û ÈÓ ÎÔ ÁÎ ›Û Û˘ ‰È·ÚΛ·˜ ‚Ú ·ÚÒÓ» ¤¯ÂÈ Ò Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÂÓ , Ô˜ fi¯ ÛÙ . Ô Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙȘ ¤ÍÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙȘ 4553 ·ÓÙ›

Ì 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013. ∂ÊfiÛÔÓ ÎÏËı› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È Û ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙfiÙ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÔfiÙ·Ó Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ¯¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ∞∂§, ÛÙȘ 12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÓÒ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ·fiÓÙ·˜ ÛÙ· ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ∞¶√∂§ (19/1) Î·È ∞ÓfiÚıˆÛË (26/1), ·ÏÏ¿ Î·È Ì ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ (2/2) Î·È ¢fiÍ· (10/2). ™˘ÓÂÒ˜, ÔÈ Ú¿ÛÈÓÔÈ Â›Ù ı· ‚ÚÔ˘Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ·fi ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÚfiÛÙÂÚ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ÎÂÓfi ÙÔ˘, ›Ù ı· „¿ÍÔ˘Ó ÁÈ· ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘.

O M¿ÚÎÔ˜ ™Ô¿Ú˜ ı· Ï›„ÂÈ ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ·fi ÙÔÓ °ÂÓÓ¿ÚË.

APKETE™ ºOPE™ EKANE NEO •EKINHMA ™THN E¢PA TH™ ANOP£ø™H™

TÔ Î¿ÓÂÈ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ “¶·” Ë OÌfiÓÔÈ· O ºÚ¤ÓÙÈ ÛÎfiÚ·Ú ¤ÚÛÈ ÎÈ ¤‰ˆÛ ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ “¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜”. ™ÙÔ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ A‚Ú·¿Ì. ∏ √ÌfiÓÔÈ· „¿¯ÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË Ó›ÎË ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó·. ¢ËÏ·‰‹ ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹ ÛÙÔ «∞ÓÙÒÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜». ∫¿ÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Á‹‰Ô. ¶¤ÚÛÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë √ÌfiÓÔÈ· ¿ÊËÛ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ∆Û›ÚÂÈÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ÕÚË (1-1) Î·È ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ηٿÊÂÚ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì 1-0 ÛÙË §¿Úӷη ¯¿ÚË Û ¤Ó· ÁÎÔÏ ÙÔ˘ Ì·ÛÎÔÊfiÚÔ˘ ºÚ¤ÓÙÈ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘. ñ ¡¤· ·Ú¯‹ ÛÙÔ «¶·» ¤Î·ÓÂ Ë √ÌfiÓÔÈ· Î·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009/10. ¶ÚÔËÁ‹ıËΠÙÔ

ÂÚÈ‚fiËÙÔ 4-3 Â› Ù˘ ∞¶∂¶ ÛÙÔ °™¶, fiÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∆¿ÎË §ÂÌÔÓ‹ ‚Ú¤ıËΠӷ ¯¿ÓÂÈ ÛÙÔ 20ÏÂÙÔ Ì 0-3! ñ √È Ú¿ÛÈÓÔÈ ‹Á·Ó ÛÙË §¿Úӷη ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ ¤Î·Ó·Ó Ì ÂÌÊ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·fi Ù· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ √Îο. ∫·Û¤ÎÂ,

∞ψÓ‡Ù˘ Î·È ∂ÊÚ·›Ì Á‡ÚÈÛ·Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ñ ¶·ÚfiÌÔÈÔ ÛÎËÓÈÎfi ›¯·ÌÂ Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, fiÙ·Ó Ë √ÌfiÓÔÈ· ‹Á ÛÙÔ «¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜» ÌÂÙ¿ ·fi ‹ÙÙ· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ «·ÈˆÓ›ˆÓ» Î·È ‹ıÂÏ ӷ ÂÔ˘ÏÒÛÂÈ ÙȘ ÏËÁ¤˜ Ù˘. ªÂ ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∞ψÓ‡ÙË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ù˘ ∞ÓfiÚıˆÛ˘ Î·È ¿ÏÈ.

ñ ¶Ú¿ÛÈÓË ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ÛÙÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË ·fi ÙÔ 2000 Î·È ÌÂÙ¿, ÔÈ Ú¿ÛÈÓÔÈ ÌÂÙÚÔ‡Ó 10 ӛΘ, 3 ·È¯Ó›‰È· ÙÂÏ›ˆÛ·Ó ÈÛfi·Ï·, ÂÓÒ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ¤Ê˘Á Ì ¿‰ÂÈ· ¯¤ÚÈ· ·fi ÙÔ «¶·». ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÈ Ú¿ÛÈÓÔÈ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË Û ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ‹Ù·Ó ÙÔ 2007/08, ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù˘ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞fi ÙfiÙÂ, Ë √ÌfiÓÔÈ· ÌÂÙÚ¿ 6 ӛΘ Î·È 3

ÈÛÔ·Ï›Â˜! √ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ Ô˘ ÛÎfiÚ·Ú·Ó 16 ÊÔÚ¤˜ ̤۷ ÛÙÔ «∞ÓÙ. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜» Î·È ‰¤¯ıËÎ·Ó ÌfiÏȘ 4 Ù¤ÚÌ·Ù·! ∞Í›˙ÂÈ Â›Û˘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ Ë √ÌfiÓÔÈ· ÎÚ¿ÙËÛ Û ¤ÓÙ ·ÁÒÓ˜ (·fi ÙÔ˘˜ 8) ·Ó¤·ÊË ÙËÓ ÂÛÙ›· Ù˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ¤‰Ú·˜, Û 121 ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÔÈ Ú¿ÛÈÓÔÈ ÌÂÙÚÔ‡Ó 60 ӛΘ, 23 ‹ÙÙ˜, ÂÓÒ 38 Ì·Ù˜ ‰ÂÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÓÈÎËÙ‹. ∆· ÁÎÔÏ Â›Ó·È 194 ˘¤Ú Î·È 117 ηٿ.


8

AÓfiÚıˆÛË www.athlitiki.com

°PAºEI: ¶ANA°IøTH™ ºE§§OYKA™

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

ANOIKTO TO BIB§IO ¢øPHTøN ñ ¶EPIMENEI ¶EPI™™OTEPA H ¢IOIKH™H TÔ ‚È‚Ï›Ô ‰ˆËÚÙÒÓ Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘ ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË Ù· ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘ ÌÚÔÔ‡Ó Ó· “˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·”, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË. ¶¿ÓÙˆ˜, ˘‹ÚÍ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË fï˜ ÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÛfi Ô˘ ÂÈÛÚ¿¯ıËΠ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi. °‡Úˆ ÛÙȘ 70 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¤ÊÂÚÂ Ë ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰˘ÈÔ Ì¤Ú˜,

ÂÓÒ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· Êı¿ÛÂÈ ÙȘ 500 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. TÔ ‚È‚Ï›Ô ı· Â›Ó·È ÂÓÔÈÎÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ K˘Úȷ΋ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ OÌfiÓÔÈ·. ñ ™¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: «∆Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ì·˜ ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 15:00 ̤¯ÚÈ ÙȘ 18:00 ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ì·˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙË

‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÊÔÚ¿ Î·È Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¢¯‹ ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô ¢ˆÚËÙÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙȘ ›‰È˜ ÒÚ˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ÔÈ ÊfiÚ̘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÁÈ· Ù· Blue Pages. Blue Pages ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ VIP Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ÎÂÚΛ‰·˜. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È 25 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È 350 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ-ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ.

∂›Û˘ ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ÎÂÚΛ‰·˜ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎÔ› Ï·¯ÓÔ› ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ·Í›·˜ 5 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜. £· ı¤Ï·Ì ӷ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì Â›Û˘ ˆ˜ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi Î·È ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙȘ 16:00 ̤¯ÚÈ ÙȘ 18:00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÂΛ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙfiÛÔ ÙÔ µÈ‚Ï›Ô ¢ˆÚËÙÒÓ fiÛÔ Î·È Ù· Blue Pages».

H ANOP£ø™H ¶ANO¶§H ™TO NTEPM¶I ME THN OMONOIA

H AÓfiÚıˆÛË ‰¤¯ÂÙ·È ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ TÚ¿ÙÙÔ˘ AÓ·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù ·ÎfiÏÔ˘ı·: ∏ ∞ÓfiÚıˆÛȘ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ì·˜ ™¿‚‚· ∫¿ÎÔ˘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ÈÙËÙÒÓ §ÂfiÓÙÈÔ ∆Ú¿ÙÙÔ. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi Î·È ¤ÁÈÓ ηÙfiÈÓ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ì·˜ ·fi ¯ÔÚËÁfi ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ÈÙËÙÒÓ. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ Û ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ, ÛÙÔ Ô›ÎËÌ· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù· Î·È Û›ÁÔ˘Ú· fi¯È ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·. ¢ÂÓ ıˆÚԇ̠fiÙÈ ÚÔ·ÙÂÈ Î¿ÙÈ ÌÂÌÙfi ·fi ÙËÓ fiÏË Û˘Ó¿ÓÙËÛË. ∆ËÓ ›‰È· ÒÚ· fï˜ Â¿Ó ÙÔ ¿ÌÂÛ· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ ™ˆÌ·Ù›Ô, ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ë √ÌfiÓÔÈ·, ıˆÚ› fiÙÈ ÚÔ·ÙÂÈ Î¿ÙÈ ÌÂÌÙfi ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ˘‹ÚÍÂ, ÙfiÙ ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ Ì·˜ ·È¯Ó›‰È. ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ì Â›Û˘ fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª˘ÏˆÓ¿˜ ·Ô‰¤¯ÙËΠÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ì·˜ ™¿‚‚· ∫¿ÎÔ˘ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ÁÂ˘Ì·Ù›ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÁÈ· Ó· ÛÙ·ÏÔ‡Ó Ù· ÛˆÛÙ¿ ÌËӇ̷ٷ. ∂Ó Î·Ù·ÎÏ›‰È, Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ §ÂfiÓÙÈÔ˘ ∆Ú¿ÙÙÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· ÚÔοÏÂÛ ¤ÓÙÔÓË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Î·È ·Ó·‚Ú·ÛÌfi ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ì·˜ ÁÈ· ¢ÓfiËÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ™Ù¤ÏÓÔ˘Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ¢È·ÈÙËÛ›·˜, ·ÚÈÔ Ã·Ó˜ ƒ¤È΂·ÚÓÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÔÚÈÛÌÒÓ, fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë fiϘ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÔÓÙ·È Ë ÚÔηٿÏË„Ë ·ÏÏ¿ Î·È Ë ˘ÚÔ‰fiÙËÛË ¤ÓÙÔÓÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÚÈÓ ·fi ·ÈÁÓ›‰È· Î·È ÂȉÈο ÓÙ¤ÚÌÈ. ∞˘Ùfi ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ¿Ú· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ™ˆÌ·Ù›· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Î·È fi¯È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ̤ÙÚ· Î·È ‰‡Ô ÛÙ·ıÌ¿. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È Î·È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È Ôχ ÈηÓÔ› ·ÏÏ¿ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔηٿÏË„Ë. §fiÁˆ ÙÔ˘ ÂÈΛÌÂÓÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÂÎÙ·ıԇ̠ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÔÚÈÛÌÒÓ. ŸÏË Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ «∞ÓfiÚıˆÛȘ», ÚÔÔÓËÙ¤˜, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË Â›Ó·È Âӈ̤ÓÔÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ fiÏÔÈ Ì·˜ ı· ÛÙ·ıԇ̷̠˙Èο Î·È Ì ·ÏÌfi ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ.

ºÔ˘Ï ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ñ ¶·›˙Ô˘Ó ¶¿ÔÏÔ ZÔÚ˙-B·ÏÂÓÙ›ÓÔ˜ ™È¤Ï˘ ñ ¶·›ÎÙ˜ ÚÒÙ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ¿ÎÚ· Ù˘ OÌfiÓÔÈ·˜ TÔ ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ OÌfiÓÔÈ·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÁÚ‹ÁÔÚÔÈ ÂÈıÂÙÈÎÔ› Ù˘. ŸÙ·Ó ʇÁÔ˘Ó ·fi Ù· ¿ÎÚ· ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Â›Ó·È Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ XÚÈÛÙÔÊ‹ Î·È EºÚ·›Ì ÂÓÒ Ô ºÚ¤ÓÙÈ Â›Ó·È Â›Û˘ ·Úfi‚ÏÂÙÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ì¿ÙÈ· 14 Ó· ÙÔÓ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó. H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ AÛ›˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘. O PfiÓÈ §¤‚È ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÙËÓ OÌfiÓÔÈ· Î·È Í¤ÚÂÈ ÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÂÈ Ù· ·ÙÔ‡ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô‡ ÌÔÚ› Ó· ÎÙ˘‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ӛ΢. O PfiÓÈ §¤‚È Â›Ó·È ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· ¤¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, ÔfiÙ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ K˘Úȷ΋˜ (18:00) Ì ÙËÓ OÌfiÓÔÈ· ı· ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÂÙÔÈÌÔfiÏÂ̘. H AÓfiÚıˆÛË ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ AfiÏψӷ ¤‰ÂÈÍ ·ÚÂÙ¤˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜. ñ H ‰È·ÎÔ‹‹Ù·Ó fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ Î. §¤‚È Ô˘ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÁÈ· ‰ÈfiÚıˆÌ· ÙˆÓ Ï·ıÒÓ. KfiÓÙÚ· ÛÙËÓ OÌfiÓÔÈ· ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ı· È¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙË Ó›ÎË.

ŸÏÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ Ë ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Â›Ó·È ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ AÓfiÚıˆÛ˘, ˆÛÙfiÛÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Î·È ·Ì˘ÓÙÈο Â›Ó·È Ôχ ‰˘Ó·Ù‹. ȉȷ›ÙÂÚ· Ì ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ™ÎÔÂÏ›ÙË-AϤͷ ÛÙÔ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÙÚ‡˜. ñ TÔ ÈÔ ÂÏȉÔÊfiÚÔ ÌËÓ˘Ì· ‹Ù·Ó Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ B·Ï‚¤ÚÓÙ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ AfiÏψӷ, ·ÊÔ‡ Ô °¿ÏÏÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ù· ÚÔÛfiÓÙ· Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› Ù· ‰›ÎÙ˘· Ù˘ “K˘Ú›·˜” Ì ÂÈÙ˘¯›·. OÈ ZÔÚ˙ Î·È B. ™È¤Ï˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ, ÂÓÒ ÂͤÙÈÛ ÙËÓ

ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ Î·È Ô IÓÙ˙¯¿ÎÈ, ÔfiÙ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ IÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Â›Ó·È ÔÈÔÈ ı· ›ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Î·È fi¯È Ë 11¿‰·. ñ °È· ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ›Ûˆ˜ ·›˙ÔÓÙ·È 1-2 ı¤ÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ 11 Ô˘ ıã ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ·: ñ OÈ B·Ï‚¤ÚÓÙ, ÕÓÙÈÙ˜, B. ™È¤Ï˘, ZÔÚ˙, ÿÏÈÙ˜ ı· Â›Ó·È Ë ÔÈÛıÔÊ˘Ï·Î‹ Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘ Î·È ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÔ› ̤ÛÔÈ ÔÈ AϤͷ Î·È ™ÎÔÂÏ›Ù˘. O ™·Ó¿ÙÛÈÔ ı· ·›ÍÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ô Î·È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÊÔÚÌ·ÚÈṲ̂ÓÔ P¤˙ÂÎ.

ñ O §·‚fiډ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ Î·È ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ô K¿Ï‚Ô ‹ Ô OÎο˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ¤ÎÏËÍË ·Ó ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÙÔÓ §·Ì¿Ó ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì·. ŸÏ· ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ §¤‚È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ OÌfiÓÔÈ·. ñ TÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë AÓfiÚıˆÛË ı· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ·›ÎÙ˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÈÁÓ›‰È Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·.

O ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ó· ÛÙ·ı› ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ ñ H AÓfiÚıˆÛË ÂÚÈ̤ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÌÈ· ·ÎÚÈ‚Ô‰›Î·ÈË ‰È·ÈÙËÛ›·. ™Â ·˘Ù¿ Ù· ÓÙ¤ÚÌÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ οÔÈ· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓ· ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù· Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÊÔ‡ ·›˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ Î·È ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. H AÓfiÚıˆÛË, fiˆ˜ ÈÛÙ‡ԢÓ

ÛÙÔ “A. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜” ¤ÂÛ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ı‡ÌÓ· Ù¤ÙÔÈˆÓ “¿Ù˘¯ˆÓ” ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Û ·ÈÁÓ›‰È· ÓÙ¤ÚÌÈ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ¤¯·Û ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi οÔÈÔ ÛÔ‚·Úfi ‰È·ÈÙËÙÈÎfi Ï¿ıÔ˜ fiÙ·Ó Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘ “ηÈÁfiÙ·Ó” ÁÈ· ‚·ıÌÔ‡˜ ÏfiÁˆ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ

·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ñ A˘Ùfi Ô˘ ÚÔÛ‰ÔΛ Û‹ÌÂÚ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÁÂÓÈο Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘ Â›Ó·È Ô ‰È·ÈËÙ‹˜ Ó· ÌËÓ ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ı¤ÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Ô‡Ù ·fi Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‰˘Ô ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ, ·ÏÏ¿ Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÈÙËÛ›· Î·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜

‹ Ô ÈÔ Ù˘¯ÂÚfi˜ ·˜ Â›Ó·È Ô ÓÈÎËÙ‹˜. ñ O ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ù· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Î·È ÙˆÓ ‰˘Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ı· ÙÔ ÂÙ‡¯ÂÈ ·Ó οÓÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ·ÓÂËÚ¤·ÛÙÔ˜ ·fi ¿ÏϘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜.


AÓfiÚıˆÛË ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

°PAºEI: NIKO™ NIKO§AOY

www.athlitiki.com

T N E I P T E A M §B BA

°·ÏÏÈ΋ χÛË Î¿Ùˆ ·ã Ù· ‰ÔοÚÈ· ŒÓ· ·fi Ù· ÛËÌ·›ÓÔÓÙ· ÎÂÊ¿Ï·È·, ÛÙ· ÔÔ›· Ë ∞ÓfiÚıˆÛË ˘ÛÙÂÚÔ‡ÛÂ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, Â›Ó·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. ∞˘Ùfi ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Î·È ÚfiÛÊ·Ù· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ԉ˘ÓËÚfi ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ‹ÙÙ· –·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi ÙËÓ ¡Ù›Ï· °ÎfiÚÈ. µ¤‚·È·, ¢ı‡ÓË ‰ÂÓ ‚·Ú·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ™¤ÚÓÙÈ·Ó ªÏ¿˙ÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÌÂÈÓ ÂÎÙfi˜ Ï¿ÓˆÓ ·fi ÙfiÙÂ, ·ÏÏ¿ fiÏË ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ŸÌˆ˜ Ë ı¤ÛË Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ó¢ڷÏÁÈ΋ Ô˘ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Ï¿ıÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔȯ›˙ÂÈ ·ÎÚÈ‚¿...K·È ÎfiÛÙÈÛÂ Î·È ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. Afi ÙȘ ·Ú¯¤˜ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ fï˜, Ô˘ Ë “K˘Ú›·” ¤ÌÂÈÓ ÂÎÙfi˜ E˘ÚÒ˘, Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÎÔÏΛÂÚ Î·Ï‡ÊıËΠ̠ÙÔÓ °¿ÏÏÔ M·ÙȤ B·Ï‚¤ÚÓÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÌÓ¤ÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. Œ¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ı¤ÛË ‚·ÛÈÎÔ‡ Î·È ÛÙ· ¤ÓÙ ·È¯Ó›‰È· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‰¤¯ıËΠ‰˘Ô ÁÎÔÏ, ¤Ó· Ì ÙËÓ ¶¿ÊÔ Î·È ¤Ó· Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË. E‰Ò Î·È ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È·, ÎÚ·Ù¿ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ··Ú·‚›·ÛÙË. AÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ OÌfiÓÔÈ· ÙËÓ K˘Úȷ΋ ÛÙÔ “¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜” ı· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜-ÎÏÂȉȿ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó¤· Ó›ÎË Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Î·È ı· ‰ڷÈÒÛÂÈ ÙËÓ ›ÛÙË ˆ˜ ʤÙÔ˜, Ó·È, Ë ÔÌ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ∞fi ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÍÂÎÈÓ¿ ÌÈ· ηϋ ÔÌ¿‰· Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È must. ªÂ ÙÔÓ ªÂÈÎÈ¿È Ë ∞ÓfiÚıˆÛË ‹Ú ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì‹Î ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∆Û¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ñ ∆Ô ∞¶√∂§ ›¯Â ÙÔÓ ÃÈÒÙË, ‹Ú ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ Ó· ÚÔÎÚÈı› ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜. ∆ÒÚ·, Ë ∞∂§ Ì ÙÔÓ ¡ÙÂÁÎÚ¿, ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÌÂÙ¿ ·fi 44 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. °È· Ó· ¿ÚÂÈ Ù· ¿Óˆ Ù˘ ÏÔÈfiÓ Ë «∫˘Ú›·» Î·È Î·Ù·ÛÙ› ·ÍÈfiÈÛÙË, Ô µ·Ï‚¤Ú‰Â, ı· Ú¤ÂÈ Ó·... ÍÔÚΛÛÂÈ Ù· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÚÙȤÚÔ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ «∞ÓÙÒÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜». ™Ô‡ÈÙ˜, ∫fi˙·ÙÛÈÎ, ∞ÚÁÎÔ˘¤ÁÈÔ, π‚¿ÓÎÔÊ, ∫Ô‚·Ï¤ÊÛÎÈ, ™Ù·¯fi‚È·Î Â›Ó·È ÔÈ Î›ÂÚ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ∞ÚÁÎÔ˘¤ÁÈÔ Ô˘ ¤·ÈÍ ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Â› ŸÁÈÔ˜, ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ‰ÈÂΉÈο Ù›ÙÏÔ˘˜.

√ ÙÚ›ÙÔ˜ °¿ÏÏÔ˜ ÛÙËÓ «∫˘Ú›·» √ ª·ÙȤ µ·Ï‚¤Ú‰Â ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 14 ª·˚Ô˘ 1983 ÛÙÔ ªÔÓÙÚÂÔ˘›Ï (™ÂÓÙ ¡ÙÂÓ›˜) ÛÙË °·ÏÏ›·. ∂›Ó·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ °¿ÏÏÔ˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ AÓfiÚıˆÛË, ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ §·Ì¿Ó Î·È ª·ÚÙfiÓ. Œ¯ÂÈ ‡„Ô˜ 1.85 Î·È ‚¿ÚÔ˜ 78 ÎÈÏ¿. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ‰ÂÍ› fi‰È Î·È Ë Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÙÔ˘ ·Í›· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 625.000 ÛÙÂÚϛӘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ transfermarkt. ™˘ÓÔÏÈο Ô µ·Ï‚¤Ú‰Â ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ۠85 ·È¯Ó›‰È· ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ∞ã ηÙËÁÔÚ›· ÛÙË °·ÏÏ›·. ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·: ..............................................................68 ∫‡ÂÏÏÔ: ........................................................................6 §ÈÁÎ ∫·: .......................................................................6 °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ: ..............................................................1 ∫‡ÂÏÏÔ √À∂º∞: ...........................................................1 ∆Û¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ: .............................................................3

∫Èı¿Ú· Î·È ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘ √ µ·Ï‚¤ÚÓÙ Ï·ÙÚ‡ÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ·›˙ÂÈ ÎÈı¿Ú· ·ÊÔ‡ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Ì·ı‹Ì·Ù·. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋, ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Â›Û˘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ô ¡fiÙ˘ ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘. ∂›Û˘, ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ÁÎÔÏÊ Î·È ÙÔ ÊÚ·¤. £¤ÏÂÈ Ó· Ì·ı·›ÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ∫‡ÚÔ. ™Â ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË ÙÔ˘ µ›ÓÛÂÓÙ §·Ì¿Ó.

ñ H ηÚȤڷ ÙÔ˘ √ ª·ÙȤ µ·Ï‚¤ÚÓÙ, Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË Ï‡ÛË. ÕÓÎ·È ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙȘ ÚÒËÓ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ, Â›Ó·È ÔÚÙȤÚÔ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi Î·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÏϤ˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ Ô˘ ‹Ïı·Ó ·fi ¯ÒÚ˜ Ù˘ ‚·ÏηÓÈ΋˜ ‹ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. ◊‰Ë ÌÂÚÈο ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÚ·Ê‹˜ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ. ∞Ó·‰Â›¯ıËΠ·fi ÙȘ ∞η‰Ë̛˜ Ù˘ ªÔÚÓÙfi ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÓÙ¿¯ıËΠÙÔ 2003 Î·È ‹Ù·Ó ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÁÈ· ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· (ˆ˜ ÙÔ 2009). ŸÌˆ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ΛÂÚ ºÚÂÓÙÂڛΠƒÔ˘ Î·È ¤ÙÛÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÊÔÚ¤˜ (ÂÙ¿) ·ÁˆÓ›ÛÙËΠˆ˜ ÙÔ 2008. ∆ËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ 2008-09 ‹Ú ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜ Î·È Î¿ıÈÛ οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ÙˆÓ «ÁÈÚÔÓ‰›ÓˆÓ» 12 ÊÔÚ¤˜ Û ·ÁÒÓ˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÚÂȘ Û ·È¯Ó›‰È· ∆Û¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ¶ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ηϋ ¯ÚÔÓÈ¿, ‹Ú ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÙË ÛÂ˙fiÓ 2009/10 ÁÈ· ÙË ÓÂÔÊÒÙÈÛË ªÔ˘ÏfiÓ. ∞ÁˆÓ›ÛÙËΠ۠ÂÓÓÈ¿ ·È¯Ó›‰È· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ‹Ú Ӥ· ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙËÓ ∆Ô˘ÏÔ‡˙, Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÎÔÏΛÂÚ. ø˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2009-10 ›¯Â ÂÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi˜ Ì ÙËÓ ∆Ô˘ÏÔ‡˙ Î·È ÌÈ· Û·Ó ·ÏÏ·Á‹. ∏ ¯ÚÔÓÈ¿ 2010/11 ‹Ù·Ó «ÁÂÌ¿ÙË» ÁÈ· ÙÔÓ µ·Ï‚¤Ú‰Â, Ô ÔÔ›Ô˜ ̤ÙÚËÛ 29 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜. ŒÙÛÈ, ¤ÚÛÈ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚË ‹Ú ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙË §ÈfiÓ, Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ΛÂÚ, ƒÂÌ› µÂÚÎÔ‡ÙÚ Î·È Ô ÕÓÙÔÓÈ §fiÂ˙. ™Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔ ∞¶√∂§ ÁÈ· ÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ «16» ÙÔ˘ ∆Û¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ‹Ù·Ó ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜. ∞ÁˆÓ›ÛÙËΠ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÎÈ ·˘Ù¤˜ ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ §ÈfiÓ. ∆ÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ˘˜ “ÏÈÔÓ¤” ‹Ù·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ª·ÚÛ¤ÈÁ ÛÙÔ ÈÛfi·ÏÔ 2-2 ÛÙȘ 5 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2012. µÏ¤ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Î¤Ú‰È˙ ı¤ÛË ‚·ÛÈÎÔ‡, ‹Ú ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ «ÏÈÔÓ¤» Î·È ¤ÙÛÈ ‹Ïı ÛÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ‰ÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. E›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÂÎÙfi˜ °·ÏÏ›·˜.

9


10 NA °YPI™EI ™TI™ NIKE™ ñ MONA¢I§KH A¶OY™IA O ¶A§IT™ AEK

www.athlitiki.com

∆Ë Ó›ÎË Ô˘ ı· Ù˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï¢΋ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË ¡¤· ™·Ï·Ì›Ó·, ı· ÂÈ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë ∞∂∫ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞Á›· ¡¿· (18::00 Cytavision). √È «ÎÈÙÚÈÓÔÚ¿ÛÈÓÔÈ» Ô˘ Ê¿ÓËΠӷ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ Û ·ÁÒÓ˜ Ì ıˆÚËÙÈο ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ Î·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ. ñ √ ƒ·Ó ªÂÓ ™ÈÌfiÓ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÛÙÔ˘˜

·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ·. ñ M ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ ¶¿ÏÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯·Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜ Î·È ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜, ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙÈÎÔ‡ ÙÈÌ Î·È Û ı¤ÛË Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ fiÔÙ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. ∫¿ÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÔÈ ªÔ˘Ú›ÁÈÔ, °Î·ÌÈÏfiÓÙÔ Î·È ª·Ú·ÁÎfi˜

°PAºEI: AKH™ ¶A¶ANIKO§AOY

¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ·ÛÙ› Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì·. ñ ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Î·È Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ªÂÓ ™ÈÌfiÓ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ú·ÓÙ‚ԇ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈËıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË ¡¤· ™·Ï·Ì›Ó·. ∆Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶¿ÏÈÙ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ Ô ¡Ù· ™›Ï‚·, ÂÓÒ ı¤ÛË ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ‰ÈÂΉÈΛ Î·È Ô ¡·Î·Ù˙›Ì· º·Ú¿Ó. ñ ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Ã¿ÈÌÔÊ Î·È ·fi ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÔÈ ∆˙.¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ¡ÙÂ

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

∫ÏÂÚ, ÂÓÒ ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ηχ„Ô˘Ó ÔÈ ∫·Ù·Ï¿, ªÔ˘Ú›ÁÈÔ. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÔÈ º·Ó ¡Ù¿ÈÎ, ª·Ú·ÁÎfi˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ÚfiÏÔ, Ì ÙÔÓ °Î·ÌÈÏfiÓÙÔ Ï›ÁÔ ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿. ™Ù· ¿ÎÚ· Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ı· Â›Ó·È Ô ¡Ù· ™›Ï‚· (‰ÂÍÈ¿) Î·È ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ª¿ÙÛÈ ‹ º·Ú¿Ó, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ô ¶ÈÓÙ¿‰Ô. ñ ¶π£∞¡∏ ∂¡¢∂∫∞¢∞ ÿÈÌÔÊ, ∆˙.¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ¡Ù ∫ϤÚ, ªÔ˘Ú›ÁÈÔ, ∫·Ù·Ï¿, º·Ó ¡Ù¿ÈÎ, ¡Ù· ™›Ï‚·, ª·Ú·ÁÎfi˜, ¶ÈÓÙ¿‰Ô, °Î·ÌÈÏfiÓÙÔ, ª¿ÙÛÈ ‹ º·Ú¿Ó.

KOINøNIA Y¶O™THPIKTøN E•H°°EI§E X£E™ O K. MIXAH§I¢H™

MEIø™H ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞∂∫ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙËÓ ∫√¶ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞Á›· ¡¿·. ªÂ ‚¿ÛË ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂.∂ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜ : °ÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ : 15 ¢ÚÒ, ª·ıËÙÈο : 10 ¢ÚÒ Î·È ¶·È‰Èο : 1 ¢ÚÒ.

ME APA¢I¶¶OY ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘, ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘ ∞∂∫ ı· Â›Ó·È Ë √ÌfiÓÔÈ· ∞Ú·‰›Ô˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. √È ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ·ãÊ¿Û˘ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÌÔÓÔ› ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙË ∆ÂÙ¿ÚÙË 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÛÙȘ 14:00.

OI TYXEPOI

T· ‰‡ÛÎÔÏ·, ÙÒÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ∆Ô ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∞∂∫ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ı¤Ì· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂.∂ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªÈ¯·ËÏ›‰Ë Û ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰È¿ÛÎÂ„Ë ∆‡Ô˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË §¿Úӷη. ∆Ô ¤ÏÏÂÈÌ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ª¿Ë ÙÔ˘ 2013 ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Á‡Úˆ ÛÙȘ 500 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÌÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 150 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ ·fi Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ·fi ÂÈÊ·Ó›˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ «∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ Ù˘ ∞∂∫ §¿Úӷη˜». ñ √ Î.ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ·Ú¯Èο ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰È¿ÛÎÂ„Ë ∆‡Ô˘ ÙfiÓÈÛÂ: «∏ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÍÂΛÓËÌ· ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Î·È ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÂÚ‹Ê·ÓË ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ∞∂∫. √È ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ∞∂∫

οı ¯ÚfiÓÔ Â›Ó·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ E˘ÚÒË Î·È Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘. ÕÓ ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ·˘ÙÔ›, Î·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ, ÙfiÙÂ Ë ∞∂∫ ı· ‰ڷȈı› ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ οÙÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ë Û˘Ó¤ÓˆÛË ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ 1994 ·ÔÛÎÔÔ‡Û Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô». ñ ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· TÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞∂∫ ·Ó¤ÊÂÚÂ: « ¡·È ÌÂÓ Î·Ù·ı¤Û·Ì Ï‹ÚË ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ÁÈ· Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË. ÿÛˆ˜ ÔÏÏÔ› Ó· ›ÛÙ¢·Ó ˆ˜ ı· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ Ó· οÓÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘, fï˜ ÂÌ›˜ ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÌÚÔÛÙ¿ ÁÈ·Ù› Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ÙÒÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó. Ÿˆ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÛÙËÓ ∞∂∫ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ì·˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È Ôχ ÊÔ‚¿Ì·È ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó fiÏÔÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ı· ›ӷÈ

·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË. ∏ ÂÈ‚›ˆÛË Ù˘ ∞∂∫ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË Ï›ÁˆÓ ‹ ÔÏÏÒÓ, ·ÏÏ¿ fiÏˆÓ Ì·˙› ... ». ñ ŒÏÏÂÈÌ· 500.000 ¢ÚÒ Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ë ∞∂∫ ›¯Â ˙ËÌÈ¿ 120 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ ·fi ÙË ÌÂȈ̤ÓË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Î·È ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ¯ÔÚËÁÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¡· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌ· Ù˘ ∞∂∫, fiˆ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰È¿ÛÎÂ„Ë ∆‡Ô˘ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙȘ 500 ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ¿ÌÂÛ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ú¢ÛÙfi ·fi Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ·fi ÂÈÊ·Ó›˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÌÈÛıÔ‡˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ. °È· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏıËΠ¯ı˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· «∫ÔÈÓˆÓ›· ÀÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ ∞∂∫ §¿Úӷη˜» ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÂÈÛʤÚÔ˘Ó ¤Ó· ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 240 ¢ÚÒ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ì ÛÎÔfi ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ™Ùfi¯Ô˜ ›ӷÈ

Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ 500 ÌÂÏÒÓ Û ·Ú¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ì ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù· 1000. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ‰˘Ô ÂÎÏÂÁ¤ÓÙ· ¿ÙÔÌ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤ÏË Ù˘ ∂.∂. ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚfiÏÔ Î·È ¿Ô„Ë ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ÛÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔÓ›ÛÙËΠ¯ı˜ ˆ˜ Ë ∞∂∫ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ fiϘ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ ÛÙÔÓ ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Û ·Ï·È¤˜ ÔÊÂÈϤ˜ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ÚÔÔÓËÙÒÓ. ∏ ÌfiÓË ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÊÔÚ¿ ÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¶·Ô˘Ï›ÛÙ· Ë ÔÔ›· ˘ÔÏÔÁ›ÛıËΠˆ˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∆· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §›ÓÁÎ ‹Ù·Ó 1.2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È Ì ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ·ÈÎÙÒÓ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙ· 1.6. ÂÎ. ñ M‹Ó˘Ì· Û fiÏÔ˘˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÔÈÔÓÔÌÈο ÙËÓ AEK ·‹ı˘ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ E.E. KÒÛÙ·˜ Mȯ·ËÏ›‰Ë˜.

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Ù˘¯ÂÚÒÓ ÓÈÎËÙÒÓ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘ ∞∂∫ «∑‹Û ÙÔ ¶·È¯Ó›‰È». √È ÓÈÎËÙ¤˜ Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ÙËÎ·Ó Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi ¤Ó· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘ (Silver), Ë ¶·˘Ï›Ó· µ·ÚÓ¿‚· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (Pink) Î·È Ô Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ (Green).

SKORDIONS H ∞∂∫ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ammos Kitchen Bar ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· «Skordions». ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ §¿Úӷη˜ «Skordions», Ô˘ ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ·ÏȤ˜ Î·È Ó¤Â˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 21.00 ÛÙÔ Ammos Kitchen Bar ÛÙË ·Ú·Ï›· ª·Î¤Ó˙È. ∆· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÈÌÒÓÙ·È ÚÔ˜ 25 ¢ÚÒ Open Bar Î·È ÚÔ˜ 50 ¢ÚÒ Boufe Open Bar. °È· ÚÔÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÙËÏ. 24828844.


11

EıÓÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

°PAºEI: NIKO™ NIKO§AOY

www.athlitiki.com

∏ ¶ƒ√™¶∞£∂π∞ ∆∏™ ∂£¡π∫∏™ ¶ƒE¶∂π ¡∞ ∂π¡∞I ∏ ∞¶√ºÀ°∏ ∆∏™ ∆∂§∂À∆∞π∞™ £E™H™

ªπ∫ƒ∞

£¤ÏÔ˘Ì ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡˜

 ºÈÏÈÎfi Ì ÙË ºÈÓÏ·Ó‰›· ı· ‰ÒÛÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÛÙȘ 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ °™¶. √ÎÙÒ ·ÁÒÓ˜ ‰ÒÛ·Ì Ì ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›· Û Â›ÛËÌ· ·È¯Ó›‰È· Î·È ÌÂÙÚ‹Û·Ì ÈÛ¿ÚÈı̘ ‹ÙÙ˜. ∫ÂÚ‰›Û·Ì ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ «µ›ÎÈÓÁλ Û ÊÈÏÈÎfi fï˜ ·ÁÒÓ·. ∏ 12Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¡ÈfiÏÈ· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ Û fiϘ ÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËÎÂ Ù˘¯ÂÚ‹. √ √ÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ì·˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Í·Ó·‚Ú¤ıËΠ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ¡ÔÚ‚ËÁÔ‡˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÛÙÔ ŸÛÏÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ 2012. ™Ù· 4 ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ‰ÒÛ·Ì ¤·ÈÍ·Ó Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ, °ÈˆÚÁ·ÏÏ›‰Ë˜, ∫›ÛÛ·˜ Î·È ª¿ÛÙÚÔ˘. ∂›¯·Ì fï˜ Î·È ‰˘Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ì °ÈˆÚÁ·ÏÏ›‰Ë (ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·) Î·È ∫›ÛÛ· (Ì ¡ÔÚ‚ËÁ›·).

∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ∂ã fiÌÈÏÔ ¤ÁÈÓ ۯ‰fiÓ ·›ı·ÓË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‹ÙÙ· ·fi ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·, (3-1). ªÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË Î·È ϤÔÓ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ª¿ÚÙÈÔ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ¶Ï¤ÔÓ, Ô ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜, Ì ‚¿ÛË Î·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, Â›Ó·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ. Ÿˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô

Ì·˜ ·ÁÒÓ·, Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘ Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∞fi Ù· 4 ·È¯Ó›‰È·, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ πÛÏ·Ó‰›·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÂÚ‰›Û·ÌÂ, ÎÚ·Ù‹Û·Ì ·Ó¤·ÊË ÙËÓ ÂÛÙ›· Ì·˜. ™Ù· ¿ÏÏ· ÙÚ›· Ì·˜ ‰Â¯ı‹Î·Ì ÔÎÙÒ ÁÎÔÏ. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ÛÙ·ÙÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ Î·È Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÔ̤·˜ Ô˘ ¯Ú‹˙ÂÈ ÔÏÏ‹˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ·fi ÙÔ ¡ÈfiÏÈ· Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓ›˜. ñ ∏ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ¿ÍÈ˙ οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔ˘˜ ¡ÔÚ‚ËÁÔ‡˜ Î·È ¤Ú·Ó ·fi Ù· ‰Èο Ì·˜ Ï¿ıË ÎÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜, ÏËÚÒÛ·ÌÂ Î·È ÙËÓ Î·Î‹

‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ ¶ÔψÓÔ‡ °ÎÈÏ. ∏ ÔÌ¿‰· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Ù˘ ‰Ôı› ›ÛÙˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ì ‚‹Ì·Ù· ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿», ›Â Ô NÈfiÏÈ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÏÏ·, ı¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ. ñ ¶ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ Ó¤· ·È‰È¿ Ù· ÔÔ›· «„‹ÓÔÓÙ·È» Û ٤ÙÔÈÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ·ÁÒÓ˜, ÂÓÒ ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ì·ı·›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ Ê¿ÓËΠÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÁÒÓ· Ì ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·, Ë Î›ÓËÛË Ó· ¿ÚÂÈ ÛÙ· ÛÙfiÂÚ ÙÔÓ ¡ÙÔÌÚ·Û›ÓÔ‚ÈÙ˜ ÛÙËÓ

O ™Ù¿ı˘ AψÓ‡Ù˘ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ ÁÎÏ Î·Ù¿ Ù˘ NÔÚ‚ËÁ›·˜. Â·Ó¿ÏË„Ë, ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛ ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÂΛ ¯¿ıËÎÂ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ªÔÚÔ‡Û ӷ ·ÁˆÓÈÛÙ› ‰›Ï· ÛÙÔÓ ¡ÙfiÛ· ∆˙Ô‡ÓÈÔÚ Ô ¶¿Ú·˜, Û˘Ì·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ AE§ Î·È Ó· ÌË «¯·Ï¿ÛÂÈ» Ë ÙÚÈ¿‰· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ñ •¤Ê˘Á·Ó ÔÈ ∂Ï‚ÂÙÔ› √È ∂Ï‚ÂÙÔ› ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÈÛfi·ÏÔ 1-1 Ù˘ ÚÔÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ì ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·, ΤډÈÛ·Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙËÓ πÛÏ·Ó‰›· Ì 2-0 Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó.

∏ ∞Ï‚·Ó›· Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ πÛÏ·Ó‰›· ÊÈÏÔͤÓËÛ ÙË ™ÏÔ‚ÂÓ›·, Ô˘ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi Ó›ÎË (2-1) Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ Î·È ÙËÓ Î¤Ú‰ÈÛ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó‚› ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË. ñ ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· (23 ª·ÚÙ›Ô˘ 2013) ∫‡ÚÔ˜-∂Ï‚ÂÙ›· ñ µ∞£ª√§√°π∞ 1. ∂Ï‚ÂÙ›· .............. 7-1 ....10 2. ¡ÔÚ‚ËÁ›· ........... 6-5 ......7 3. ∞Ï‚·Ó›· ............. 5-5 ......6 4. πÛÏ·Ó‰›· ............ 4-4 ......6 5. ™ÏÔ‚ÂÓ›· ............ 3-6 ......3 6. ∫‡ÚÔ˜ .............. 4-8 ......3


12 °IA A°°E§H

AfiÏψӷ˜ www.athlitiki.com

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

°PAºEI: §EøNI¢A™ XATZHKø™TH™

O N›ÎÎÈ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· ·›ÍÂÈ Û‡Ê̈ӷ Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘

√ N›ÎÎÈ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¡ÈfiÏÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÁÁÂÏ‹ ÷ڷϿÌÔ˘˜: «ª›ÏËÛ· Ì ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi Ù¯ÓÈÎfi. ∆Ô ÙÈ Î¿ÓÂÈ Ô Î. ¡ÈfiÏÈ·˜ ̤۷ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Â›Ó·È ı¤Ì· ‰ÈÎfi ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ·˘Ù¿ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. √ ·›ÎÙ˘ Ì‹Î ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂§ Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÎfiÓÙÚ· Û ∞¶√∂§ Î·È ∞ÓfiÚıˆÛË Î·È Û ηӤӷ ·fi ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Êfi‚Ô. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ÊfiÓÙ· ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·ÚȤڷ.»

TAMEIA ANOIKTA ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ∞fiÏÏˆÓ ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ (¢ËÌfiÛÈ·) §Ù‰ ÂÈı˘Ì› Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘, fiÙÈ ÂÈÛÈÙËÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ∂.¡.¶, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ (20/10) Î·È ÒÚ· 19:00 ÛÙÔ "∆¿ÛÔ˜ ª¿ÚÎÔ˘", ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘. √È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ› ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∫·ÓÔÓÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ: 20 ¢ÚÒ ª·ıËÙÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ: 10 ¢ÚÒ ¶·È‰È¿ οو ÙˆÓ 12 ÂÙÒÓ ı· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ‰ˆÚ¿Ó.

TO XPEO™ TOY ∆· ÂÚ›Ô˘ 1400 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Ô ∞fiÏψӷ˜ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·Ó¿Ú·ÛÙ· ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ·Ú¿ ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ı· οÓÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. √È «Ê˘Á¿‰Â˜» Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÙÔ Ù·Í›‰È ÁÈ· ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û οÔÈÔ Ù¤ÚÌ· Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË §ÂÌÂÛfi Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ∆Ô ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ Á‹Â‰Ô «∆¿ÛÔ˜ ª¿ÚÎÔ˘» ı· ¤¯ÂÈ ·ÏÌfi Î·È ı· ı˘Ì›ÛÂÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Á‹‰Ô, ¤ÛÙˆ ÁÈ· 90 ÏÂÙ¿.

Afi ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ¤¯Ô˘Ó Ó· Á¢ıÔ‡Ó ÙË Ó›ÎË, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· ÁÎÔÏ ÔÈ “Á·Ï¿˙ÈÔÈ”.

¶AIXNI¢I-™TA£MO™ ∞ÚÎÂÙ¿ ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ 6˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ŒÓˆÛË ÛÙÔ ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ. ™ÙȘ 14 ̤Ú˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Ô ¡ÈÎfi‰ËÌÔ˜ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ Ù· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Û΋ÛÂȘ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ ˘„ËÏ‹˜ ¤ÓÙ·Û˘, ÂÓÒ ¤‚·ÏÂ Î·È Î¿ÔÈ· Ó¤· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ·Û΋ÛÂȘ Ù·ÎÙÈ΋˜. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ê¿ÛÂˆÓ Î·È ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ “η›ÂÈ” ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ Ù¯ÓÈÎfi, ·ÊÔ‡ Ô ∞fiÏψӷ˜ ¤¯ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ Ù· ·ÓÙ›·Ï· ‰›ÎÙ˘· ·fi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 01/09. ¶¤Ú·Û·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È· Î·È 48 ̤Ú˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ Ù¤ÚÌ· Î·È ·˘Ùfi ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ˘Ô‰Ô˘ÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ

΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ·. ñ ∆Ô ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È, ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ŒÓˆÛË, ÎÚ›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ·ÊÔ‡ ÌfiÓÔ Ì ӛÎË, Ô ∞fiÏψӷ˜ ı· ‰È·ÙËÚËı› Û ·fiÛÙ·ÛË ‚ÔÏ‹˜ ·fi ÙË ÚÒÙË ÙÂÙÚ¿‰· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È, fi¯È fï˜ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ·Î·ÙfiÚıˆÙË. ñ M ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎÔÏ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ™ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ∞fiÏψӷ˜ ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Ô ¡ÈÎfi‰ËÌÔ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜: «∂ËÚ¤·Û Ôχ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi. ŸÙ·Ó fï˜ ‚¿ÏÔ˘Ì ÙÔ

ÚÒÙÔ ÁÎÔÏ fiÏ· ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó. ∆Ô ÁÎÔÏ Â›Ó·È „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ÁÂÓÈο ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È „˘¯ÔÏÔÁ›·. ∞‡ÚÈÔ (Û.Û. Û‹ÌÂÚ·) ¤¯Ô˘Ì ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ¿Ú· ÔÏÏ¿ Î·È ı· οÓÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË”. ñ º˘ÛÈο ·˜ ÌËÓ Í¯ӿÌÂ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ∞fiÏψӷ˜ ¤‚Á·Ï ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ٤ÛÛÂÚ· ··ÓˆÙ¿ ÓÙ¤ÚÌÈ, ÛÙ· ÔÔ›· ÁÓÒÚÈÛ ÙÚÂȘ ‹ÙÙ˜, ÂÓÒ ‹Úı ÈÛfi·ÏÔ˜ Ì ÙËÓ ∞∂§ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ §ÂÌÂÛÔ‡. ñ ∆Ô ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ó· ¤ÚıÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ÁÈ· Ó· «¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ó» Ï›ÁÔ, fï˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ì ¤Ó· ÓÙ¤ÚÌÈ. ∆Ô˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ›ÂÛË Î·È ¿Á¯Ô˜ Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È·.

ñ √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ÛÙÔ “∆¿ÛÔ˜ ª¿ÚÎÔ˘”, ı· Ú¤ÂÈ Ô ∞fiÏψӷ˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Û·Ó «ÛÙ·ıÌfi», ·ÊÔ‡ Ì ‹ÙÙ· ı· Ì›ÓÂÈ Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÙÂÙÚ¿‰·. «√ ∞fiÏψӷ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘. ¡· ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰· fiˆ˜ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ. ñ ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÛÙ·ıÌfi˜. ŸÌˆ˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÂÙÚ¿‰·. Œ¯Ô˘Ì ٤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È· ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ, fï˜ ÂÈÎÂÓÙÚˆÓfiÌ·ÛÙ Û ·˘Ùfi.»

¶AEI ™E ¢YO E¶I£ETIKOY™; √ ¡ÈÎfi‰ËÌÔ˜ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ·, ˆÛÙfiÛÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÚԂ› Û ·ÏÏ·Á¤˜, ÙfiÛÔ ÛÙ· ÚfiÛˆ·, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ÈÔ ÂÈıÂÙÈ΋ Î·È Ó· ‚Á¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∆Ô 4-4-2 Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ·Ú·Ù·¯ı› Ô ∞fiÏψӷ˜ , fï˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ 4-2-3-1 Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È·. ñ √ ªÚÔ‡ÓÔ µ¿Ï ı· ‰È·ÙËÚËı› οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, fiˆ˜ ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ì ÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, Ë ÔÔ›· ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÁÁÂÏ‹ ÷ڷϿÌÔ˘˜ Î·È ªfiÁÈ·Ó

ª·ÚÎfiÊÛÎÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ §fi˜ Î·È ªÈÁÎÂÏ›ÙÔ ÛÙÔ ‰ÂÍ› Î·È ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √ ƒ·Û›ÓÙ ∞ÌÙ·Ó› ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê, fï˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ¯ˆÚ›˜ ·ÚÙÂÓ¤Ú, ·ÊÔ‡ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ı· ¤¯ÂÈ ÚfiÏÔ ÔÚÁ·ÓˆÙ‹. ñ ∞˘Ùfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ô ∂Ì¿ÓÔ˘ÂÏ ™¤ÚÚ·, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË Ô ºÒÙ˘ ¶·Ô˘Ï‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ê‹ÛÂÈ Ù· ¿ÎÚ· Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÁÈ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Û ¤Ó· Ó¤Ô ÚfiÏÔ. √ °ÈÒÚÁÔ˜ µ·ÛÈÏ›Ԣ ı· ¿ÚÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ʷӤϷ ‚·ÛÈÎÔ‡ Î·È ı· ηχÙÂÈ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ÂÓÒ ‰ÂÍÈ¿ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ™Ô˘¿ÓË Î·È ∞ÓÙÚ¤· ™Ù·‡ÚÔ˘. ™ÙË ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ı· ‰Ô‡Ì ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ¡Ù¿ÓÙÈ Î·È ƒÔÌ¤ÚÙÔ

°Î·ÚÛ›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÊÔÚ Ó· Â›Ó·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ô˘¿Ó˘, Ô˘ ·˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙ· ÊÈÏÈο ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ñ ªÔÓ·‰ÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ¡ÈÎfi‰ËÌÔ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ Â›Ó·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ªÂÚ΋˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔıÂÚ·›·˜ Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ µ¤ÏÁÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ÙÔÓ Âͤٷ۷Ó, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙÔ µ¤ÏÁÈÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ Ó¤· Áӈ̿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ·ÔıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘.

ñ ¶Èı·Ó‹ ÂÓ‰Âο‰·: µ¿ÏÂ, §fi˜, ªÈÁÎÂÏ›ÙÔ, ª·ÚÎfiÊÛÎÈ, ÷ڷϿÌÔ˘˜, ∞ÌÙ·Ó›, ¶·Ô˘Ï‹˜, µ·ÛÈÏ›Ԣ, ™Ù·‡ÚÔ˘, ¡Ù¿ÓÙÈ, °Î·ÚÛ›·.


13

ºÂÓ¤ÚÌ·¯ÙÛ ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

°PAºEI: A§E•H™ ¶AM¶O™

www.athlitiki.com

∆ƒπ∫Àªπø¢∏ ™∂∑√¡ µπø¡∂π ∏ ™∆π°ª∞∆π™ª∂¡∏ ∞¶√ ∆√ ™∫∞¡¢∞§√ ¢øƒ¢√∫π∞™ º∂¡∂ƒª¶∞Ã∆™∂

Àfi ÛÊÔ‰Ú‹ ›ÂÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ô ∞˚ÎÔ‡Ù ∫ÔÙÛ·Ì¿Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ú·ÙfiÌËÛË ÙÔ˘ ÕÏÂÍ.

ŒÓ· ÙÚ›ÌËÓÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ÛηÌ·Ó‚¿ÛÌ·Ù· ‚ÈÒÓÂÈ -ÂÓÙfi˜ ÎÈ ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ- Ë ºÂÓ¤ÚÌ·¯ÙÛ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2012/13. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÌÔÓÔÂÙ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ¤ÓÂη Ù˘ ÂÌÏÔ΋˜ ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜ Ô˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ (Û.Û. ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ∞˙›˙ °ÈÏÓÙÈÚ›Ì, Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚ› Í·Ó¿ ÂχıÂÚÔ˜, ÂÎÎÚÂÌ› ·ÎfiÌË ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi fiÚÈÛÌ· ÁÈ· Ê˘Ï¿ÎÈÛË) Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ı¤Û˘ Î·È ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÂÚ›Ô‰Ô, Ù· «Î›ÙÚÈÓ·

ηӷڛÓÈ·» ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∆Û¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, ¿ÏψÛÙÂ, Â¤Ó‰˘Û·Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 30 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ·›ÎÙ˜ fiˆ˜ ÔÈ ¡ÙÈÚÎ ∫¿Ô˘Ù (§›‚ÂÚÔ˘Ï/1 ÂηÙ.), ƒ·Ô‡Ï ªÂ˚ڤϘ (∆Û¤ÏÛÈ/10 ÂηÙ.), ª›ÏÔ˜ ∫Ú¿ÛÈÙ˜ (°ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜/7), ªÂ̤٠∆Ô¿Ï (µ·Ï¤ÓıÈ·/4,5), Ã·Û¿Ó ∞Ï› ∫·ÏÓÙÈÚ›Ì (∫·˚Û¤ÚÈÛÔÚ/3,75 ÂηÙ.), °Èfi˙ÂÊ °ÈfiÌÔ (Œ‚ÂÚÙÔÓ/2,5 ÂηÙ.) Î·È ∂ÁÎÂÌ¤Ó ∫ÔÚÎÌ¿˙ (ªÂÛ›ÎÙ·˜). √ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ·fi ÙË ™·ÚÙ¿Î ªfiÛ¯·˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ‹Ù·Ó ÌÈ· Ì·¯·ÈÚÈ¿ ÛÙËÓ

ηډȿ. ªÔÏÔÓfiÙÈ Ô ∞˚ÎÔ‡Ù ∫ÔÙÛ·Ì¿Ó (Û.Û. ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÍ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, Ù· 140 ÁÎÔÏ Û 212 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÚÒÙÔ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ºÂÓ¤ÚÌ·¯ÙÛÂ) ÙfiÓÈÛ fiÙÈ «ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Â›Û˘ ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· Ó· ·Ó·‰ÂȯÙԇ̠‰ÈÂıÓÒ˜» ÙÔ ÛÔÎ Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÛÙÔ ∆Û¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ, ÒÛÙÂ Ë 18¿ÎȘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· Î·È ÙÂÙÚ¿ÎȘ ΢ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ ∆Ô˘ÚΛ·˜ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÎÔÏÏËÙ¤˜ ӛΘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

濯ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ñ ∏ ˘fiıÂÛË ÕÏÂÍ ¶¤Ú·Ó Ù˘ ·ÊÔÌÔ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÔÊÂÚÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Û’ ¤Ó· Ó¤Ô ÛÙÈÏ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ë ÚÔÛ¯‹˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘ ∞∂§ «˘¤ÊÂÚ» ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÛÂ˙fiÓ Î·È ·fi ÙÔ ¿Ù˘Ô ÌÚ· ÓÙ ÊÂÚ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ÙÔÓ ÕÏÂÍ. √ 35¯ÚÔÓÔ˜ µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ¤Ï˘Û ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È¤Ú„ Â› ÔÎÙ·ÂÙ›· (381 ·È¯Ó›‰È·, 190 ÁÎÔÏ Î·È 159 ·Û›ÛÙ) ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙÚ›· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÎÈ ¤Ó· ·ÂÏÏÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÚÂÎfiÚ (ÚÒÙÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ºÂÓ¤Ú, ÚÒÙÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜ Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠ‰È˜ ·Ú¯ÈηÓÔÓȤÚ˘ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ Û ÁÎÔÏ Î·È ÙÂÏÈΤ˜ ¿Û˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·’ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ô ÌfiÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÂÓÙ¿ÎȘ Û’ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È). √È Ô·‰Ô› ‰˘ÛÊfiÚËÛ·Ó ¤ÓÙÔÓ· Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂȉÒÏÔ˘ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ›¯·Ó ·ÓÂÁ›ÚÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ¿Á·ÏÌ·. ªÔÏÔÓfiÙÈ Ì ÙËÓ ÚfiÛÏË„‹ ÙÔ˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2010 Ô ∫ÔÙÛ·Ì¿Ó Â›¯Â ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ηıÈÂÚÒÛÂÈ ¤Ó· 4-3-3 ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÕÏÂÍ (Û.Û. ·¤Ù˘¯Â ·Ù·Áˆ‰Ò˜ Î·È ÙÔ Á‡ÚÈÛ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÂÍ¿ÌËÓÔ ÛÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ 4-5-1 Ì ÔÚÁ·ÓˆÙ‹ ÙÔÓ µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ), Ô 35¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ ηΛ· Î·È Ì ٷ Ù¤ÚÌ·Ù· Î·È ÙȘ ·Û›ÛÙ ÙÔ˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ 2011 fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÙÔ˘ 2012 (¤Ó· ÁÎÔÏ Î·È ÙÚÂȘ ·Û›ÛÙ ÛÙÔ 4-0 Â› Ù˘ ªÔ‡ÚÛ·ÛÔÚ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi). ™ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ˆÛÙfiÛÔ, Ô ∫ÔÙÛ·Ì¿Ó ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ˆ˜ ¤ÓÂη

ËÏÈΛ·˜ Ô ÕÏÂÍ ‰ÂÓ ı· ›¯Â Ôχ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ Î·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ™·ÚÙ¿Î ÙÔÓ ¿ÊËÛ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ. √ µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ¤ÁÚ·„ ÛÙÔ Twitter fiÙÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔÓ ˙ËχÂÈ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÊÈÏ›· ÙÔ˘, Ô °ÈÏÓÙÈÚ›Ì ÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔÓ ∫ÔÙÛ·Ì¿Ó, Ô ·›ÎÙ˘ ¤‰ÂÈÍ ӷ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ ∫·Û›Ì·Û· (29.9) ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ 45’ ‰ÂÓ ‹Á ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Âͤ‰Ú·. ¢‡Ô ̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ˘¤ÁÚ·Ê ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘…

πηӋ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ë ºÂÓ¤ÚÌ·¯ÙÛÂ. ∆∂ƒª∞∆√ºÀ§∞∫∂™ 1 µÔÏÎ¿Ó ¡ÙÂÌÈÚ¤Ï ............................................... 27.10.1981 34 ªÂÚÙ °ÎÈÔ˘ÓfiÎ ................................................ 01.03.1989 45 ÃÔ˘ÛÂ˝Ó ∞ÎÈÓ¿È* ............................................... 01.01.1994 54 ∂ÚÙ¤Ó ∂ÚÛÔ‡* ................................................. 21.04.1994 85 ™ÂÚÎ¿Ó ∫ÈÚÈÓÙÈÏ› ............................................... 15.02.1985 ∞ªÀ¡∆π∫√π 2 ∂ÁÎÂÌ¤Ó ∫ÔÚÎÌ¿˙ .............................................. 03.11.1982 3 Ã·Û¿Ó ∞Ï› ∫·ÏÓÙÈÚ›Ì .......................................... 09.12.1989 4 ªÂÎ›Ú πÚÙÂÁÎÈÔ‡Ó ............................................. 20.04.1984 6 °Èfi˙ÂÊ °ÈfiÌÔ ........................ 06.09.1980 .............. ¡ÈÁËÚ›· 43 ∫ÔÚ·˝ °ÎÈÔ˘Ï˙Ô‡Ì* .......................................... 16.07.1994 44 ªÂÓÙÈÓÙÛ¿Ó ∫ÈÙÛ›* ............................................ 18.02.1995 53 ™ÂÚÓÙ¿Ú ∫ÂÛÈÌ¿Ï ............................................. 24.01.1989 60 √˙ÁÎÈÔ‡Ú ∆ÛÂÎ ................................................ 03.01.1991 67 √Ú¯¿Ó ™·Ì ...................................................... 01.06.1986 77 °ÎÈÔί¿Ó °ÎÈÔÓÈÔ‡Ï .......................................... 04.01.1985 ª∂™√π 5 ªÂ̤٠∆Ô¿Ï ..................................................... 03.03.1986 14 ƒ·Ô‡Ï ªÂ˚ڤϘ .................. 17.03.1983 ........ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· 16 ∫Ú›ÛÙÈ·Ó .............................. 25.06.1983 ............. µÚ·˙ÈÏ›· 17 ƒÂÙÛ¤ ¡ÈÁÈ¿˙* ................................................ 02.08.1995 21 ™ÂÏÙÛԇΠ™·¯›Ó ............................................... 31.01.1981 27 ª›ÏÔ˜ ∫Ú¿ÛÈÙ˜ ..................... 01.11.1984 ................ ™ÂÚ‚›· 38 ªÂ̤٠∆ÔÔ‡˙ ................................................. 07.09.1983 41 √ÁÎÔ‡˙ ª·Ù·Ú¿ÙÛÈ* ........................................ 07.08.1994 42 ∫ÂÚ¤Ì ∆Û·ÁηٿÈ* ........................................... 01.01.1994 88 ∆Û·Ó¤Ú ∂ÚÎ›Ó .................................................. 04.10.1988 ∂¶π£∂∆π∫√π 7 ªÔ‡Û· ™Ô .............................. 19.01.1986 ............ ™ÂÓÂÁ¿ÏË 9 ª›ÚÔÛÏ·‚ ™ÙÔ¯ ...................... 19.10.1989 ............ ™ÏÔ‚·Î›· 11 ¡ÙÈÚÎ ∫¿Ô˘Ù ......................... 22.07.1980 ............ √ÏÏ·Ó‰›· 15 ∞ÓÚ› ªÈÂÓ‚ÂÓÔ‡ .................. 05.07.1988 ........... ∫·ÌÂÚÔ‡Ó 23 ™ÂÌ›¯ ™ÂÓÙÈÔ‡ÚÎ ............................................... 29.04.1983 40 ªÂ˚Î¿Ó ™ÈÌÛ¤Î* ............................................. 01.01.1995 ¶ƒ√¶√¡∏∆∏™ ∞˚ÎÔ‡Ù ∫ÔÙÛ·Ì¿Ó ................................................. 05.04.1965 ™ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ·fi: .................................................. 09.07.2010 ™˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ˆ˜ ÙÔ: .......................................................... 2015 *·›ÎÙ˜ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ µ

ñ ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰Èη›ˆÛ·Ó ÙÔÓ 47¯ÚÔÓÔ Ù¯ÓÈÎfi Ô˘ ›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔÓ µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ. Èڛ˜ ÙÔÓ ·ÛÙ¤Ú· Ù˘ Î·È Ì ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Ë ºÂÓ¤ÚÌ·¯ÙÛ ıÚÈ¿Ì‚Â˘Û 4-2 Ù˘ °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È 3-0 Ù˘ ªÂÛ›ÎÙ·˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ∆ÔÈÔ˘ÙÔÙÚfiˆ˜ ·Ó·Ù¤ÚˆÛ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ 32 ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ Î·È ÏËÛ›·Û ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô fiÓÙÔ˘˜ ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ °·Ï·Ù·Û·Ú¿È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. Àfi ·˘Ùfi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ë ‰È·ÎÔ‹ ‰ÂÓ ‹Úı ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· ÙË ºÂÓ¤ÚÌ·¯ÙÛÂ, Ë ÔÔ›· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi„ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·fi ÙËÓ ªÔ‡ÚÛ·ÛÔÚ. ªÈ· Ó›ÎË ı· ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Ù˘ ̤۷ ÛÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ· ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÈÛˆÁ‡ÚÈÛÌ·, ı· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÔÌ‹ ÙÔ˘ ÕÏÂÍ Î·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ı· ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙËÓ ∞∂§.


14

AE§ www.athlitiki.com

«ªÔÓ¿¯· ΛÙÚÈÓÔ Î·È ÌϤ ȉ·ÓÈÎfi…»

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

°PAºEI: §EøNI¢A™ XATZHKø™TH™

O ¶¿ÌÔ˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„È Î·È ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ 11¿‰· N›ÎË ·fi ÙËÓ 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ AE§. ™‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ ÔÈ Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜.

ª·˙È΋ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ë ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ ∞∂§ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÎÂÚΛ‰· ÙÔ˘ ∆ÛÈÚ›Ԣ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÚÒÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿ÌÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙË Ó›ÎË. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ ∞∂§ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ÌÈ· ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ Úfi‚· ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ °™¶. √ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ Î·È ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙfiÛÔ Û‹ÌÂÚ·, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ™‡ÓıËÌ· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ ∞∂§ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ›ӷȅ «∆›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ‰ÂÓ ·ÚÌfi˙ÂÈ Â‰Ò,… ÌÔÓ¿¯· ΛÙÚÈÓÔ Î·È ÌÏ ȉ·ÓÈÎfi». ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û‡ÓıËÌ· ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∞∂§ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯ Ì ÛÎÔfi Ó· ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔfi Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ °™¶ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÁÈ· Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Î·È Ó· ʤÚÔ˘Ó Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∞∂§.

OÈ Ô·‰Ô› Ù˘ AE§ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ì·˙Èο ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ TÛ›ÚÂÈÔ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ °™¶.

™Ù¤ÏÏÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ ∫fi· ÕÊÚÈη ŒÓÙÔÓË ı· Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ΢ÚÈ·ÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ıÓÒÓ ∞ÊÚÈ΋˜, Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 19 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Ì ÙËÓ ∞∂§ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ Ù˘. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ §ÂÌÂÛÔ‡ ı· ÛÙ›ÏÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿ Ù˘ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È ·˘Ùfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙÔÓ ¶¿ÌÔ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ¡ÙÂÓÙ¤, ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ Î·È ∞˚ÚfiÛ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÎÏËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÁÎfiÏ·˜, Ë ÔÔ›· ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙË ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË, ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·˜ ÙË ∑ÈÌ¿ÌÔ˘Â, ÂÓÒ ÛÙË ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ı· ‚ÚÂı› Î·È Ô ∫·ÚÏ›ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ¶Ú¿ÛÈÓÔ ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈ ¤Î·Ó ÙËÓ ¤ÎÏËÍË Î·È ‹Ú ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Â› ÙÔ˘ ∫·ÌÂÚÔ‡Ó. √ ¶¿ÌÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜, fï˜ Ë ∞∂§ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÁÈ· Ó· ÙȘ ηχ„ÂÈ. ¶¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ. K·È ¤ÚÛÈ Ë AE§ ›¯Â ·Ô˘Û›Â˜ ÏfiÁˆ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂËÚ¤·Û·Ó, fiˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ.

O A˚ÚfiÛ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ Kfi· ÕÊÚÈη.

Ë Ó›ÎË Ì ™·Ï·Ì›Ó· ªÂ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ӛΘ, Ë ∞∂§ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙË ¡¤· ™·Ï·Ì›Ó· ÛÙÔ ∆Û›ÚÂÈÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. √È Á·Ï·˙ÔΛÙÚÈÓÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÚÂȘ ··ÓˆÙ¤˜ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÂÙÚ¿‰· Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙË ÎÔÚ˘Ê‹ ÛÂ Ù˘¯fiÓ ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ· ÙˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ. √ ¶¿ÌÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ηٷÛÙÚÒÛÂÈ Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘ fiˆ˜ ı· ‹ıÂÏÂ, ·ÊÔ‡ ·Ô˘Û›·˙·Ó ·ÚÎÂÙÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·fi ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ô˘ ›¯·Ó Ì ÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘˜. ñ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ۯ‰fiÓ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Ë

ÔÌ¿‰· ÌfiÏȘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ¤¯ÂÈ ··ÚÙ›· ÛÙË ÚÔfiÓËÛË. ñ ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ô˘Û›·Û·Ó ÔÈ ª¿ÚÈÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ¡ÙfiÛÛ· ∆˙Ô‡ÓÈÔÚ, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶¿Ú·˜ Î·È ªÈ¯¿Ï˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∫‡ÚÔ˘, Ô ∫·ÚÏ›ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ ∞ÎÚˆÙËÚ›Ô˘ Î·È Ô ¡ÙÂÓÙ¤ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÁÎfiÏ·˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÌÈÛ‹ ÔÌ¿‰·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·Ó Î·ÓÔÓÈο Ô‡Ù ÔÈ ∫Ú›ÛÙ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘ Î·È ª·˚ÎfiÓ ∞Ú·Ô‡˙ÈÔ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, Ô ¶¿ÌÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·Ó Û ·˘ÍË̤ÓË ¤ÓÙ·ÛË, ÂÓÒ ‰È‰¿¯ÙËÎ·Ó Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù·ÎÙÈ΋˜, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

ñ √ ∫‡ÚÈÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜, ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÛÙË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ¡¤· ™·Ï·Ì›Ó·, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ÎÏ‹ÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÛÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ ·fi ÙË ÌÈ· ‰›ÓÂÈ ¯·Ú¿ ÁÈ·Ù› ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ë ·Í›· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ·È¯Ó›‰È. «∫¿ÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ Ì·˜ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·˘Ùfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·, fï˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰›ÓÂÈ Î·È ¯·Ú¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. £· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ı¤Ì· Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·ÚÙÈÛÌfi Ù˘ ÂÓ‰Âο‰·˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ¡¤·˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜».

TÔ Ï¿ÓÔ ÙÔ˘ ¶¿ÌÔ˘ XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ¶·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜, Ô ∫‡ÚÈÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ¤Ó· ÁÂÌ¿ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ, Ì Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ̤ÁÈÛÙ·. ™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ë ∞∂§ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ۇÛÙËÌ· 4-4-2, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÓÙ¤ÚÌÈ Î·È Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Êfi‚ËÙÚÔ. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË Î¿ÔÈˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, Ô ¶¿ÌÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ÒÛÙ ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ÂÓ‰Âο‰·˜ Û‹ÌÂÚ· Ó· Â›Ó·È ÊÚ¤ÛÎÔÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Ì ÙË ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤. √ ª·Ù›·˜ ¡ÙÂÁÎÚ¿ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·, ÂÓÒ ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ŒÙ‚ÈÓ √˘fiÓ Î·È ¡ÙfiÛ· ∆˙Ô‡ÓÈÔÚ. √… ∫‡ÚÈÔ˜,

ϤÔÓ, ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙË ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ Î¿ÔȘ ·Ó¿Û˜ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜. ™ÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ ı·

·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ª¿ÚÎÔ ∞˚ÚfiÛ·, ÂÓÒ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ∫·ÚÏ›ÙÔ˜ ™Ô¿Ú˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Ì¿Ûη, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¯Ù˘‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰¤¯ÙËΠÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË

O MÂÌ¤ ı· Â›Ó·È Ô ÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜.

ª·ÚÛ¤ÈÁ. √ ¡ÙÂÓÙ¤ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê, Ì ÙÔÓ §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ ªÂÌ¤ Û ÚfiÏÔ ÔÚÁ·ÓˆÙ‹. ™ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ, ÂÓÒ ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ªÔÓÙ¤ÈÚÔ Î·È ŒÌÔ ÕÓÙÔ. ™ÙË ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ √ÚÏ¿ÓÙÔ ™· - ∆˙›ÏÈ µÔÔ‡. ∞fi ÙË ÎÂÚΛ‰· ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÔÈ ª·˚ÎfiÓ ∞Ú·Ô‡˙ÈÔ Î·È ∫Ú›ÛÙ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó, ÂÓÒ ı· οÓÔ˘Ó ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Ì ÙË ºÂÓ¤Ú. ¶Èı·Ó‹ ÂÓ‰Âο‰· ¡ÙÂÁÎÚ¿, ∞˚ÚfiÛ·, ∫·ÚÏ›ÙÔ˜, √˘fiÓ, ∆˙Ô‡ÓÈÔÚ, ¡ÙÂÓÙ¤, ªÂÌ¤, ªÔÓÙ¤ÈÚÔ, ∂ÓÙÌ¿Ú, √ÚÏ¿ÓÙÔ ™·, µÔÔ‡.


15

AE§ ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

°PAºEI: §EøNI¢A™ XATZHKø™TH™

www.athlitiki.com

«∞ÛÙ·Îfi˜» Ë §Â˘ÎˆÛ›· Î·È ÙÔ °™¶ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ¶ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÁÈ· Ù· ΢Úȷο ‰Â‰Ô̤ӷ ı· Â›Ó·È Ë ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ °™¶ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∞∂§ Ì ÙË ºÂÓ¤Ú. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∆‡Ô˘ Ù˘ AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙÚ¤·˜ ∞ÁÁÂÏ›‰Ë˜, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ‰‡Ô Û˘ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙˆÓ 1140 ∆Ô˘ÚÎÔ΢Ú›ˆÓ ÛÙȘ ÂχıÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ηٿ ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. √È 1140 Ô·‰Ô› Ù˘ ºÂÓ¤Ú ı· ¤ÚıÔ˘Ó ·fi Ù· ηÙ¯fiÌÂÓ· ̠ψÊÔÚ›· Ôχ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ∞∂§, ÂÓÒ ı·

Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÎÚ›Ûˆ˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ οÙÈ ‰ÂÓ ¿ÂÈ Î·Ï¿, ›Ù ÛÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ, ›Ù ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∞Ó¿ÏÔÁÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ı· Á›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙË ÌÂÚÈ¿ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ∞∂§. ∞˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ı· ÙËÚËıÔ‡Ó Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ¤ÎÙÚÔÔ. √ Î. ∞ÁÁÂÏ›‰Ë˜ ·Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌ· fiÙÈ Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¶ÚÔ‰ڛ·˜, ‰›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·

ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÔÔÈÔ˘Û‰‹ÔÙ ı· ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÚÂÎÙÚ·Ô‡Ó. ∆Ë ¢Â˘Ù¤Ú·, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞∂§ ı· ·Ú·ı¤ÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ Î·È ∆Ô˘ÚÎÔ·ÚÈÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤. ™ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰È¿ÛÎÂ„Ë ı· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ∞∂§ §ÂÌÂÛÔ‡-ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤ ÁÈ· ÙÔ Europa League, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Î·È Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È.

“£¤ÏÔ˘Ì ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¿Ì Û fiÏÂÌÔ”, ϤÂÈ Ô ¶ÏÔ˘Ù‹˜ ∞‚Ú·¿Ì

KA£APA A£§HTIKO °E°ONO™ ∞ÎfiÌ· ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ Ë ∞∂§ ÁÈ· ÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ Europa League. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ Ì·˜, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤. °È· ÔÏÏÔ‡˜, ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·›ÓÂÈ ÛÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÂıÓÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, fï˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Ù˘ ∞∂§ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ·Ú·¿Óˆ Î·È Ù›ÔÙ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ·È¯Ó›‰È. ∞fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ Ơ̂ψÓ, ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ Á·Ï·˙ÔÎÈÙÚ›ÓˆÓ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰Ôı› η̛· ÔÏÈÙÈ΋ ¯ÚÔÈ¿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ηıÒ˜ ÔÈ ‰‡Ô Û‡ÏÏÔÁÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù›ÔÙ· Ó· ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ó. ∏ ÎfiÓÙÚ· ‰È·ÚΛ ÌfiÓÔ 90 ÏÂÙ¿ Î·È ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ ı· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ 22 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ñ ∞˘Ùfi ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È ÛÙËÓ «∞.Ù.∫» Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∆‡Ô˘ ÙˆÓ Á·Ï·˙ÔÎÈÙÚ›ÓˆÓ, ¶ÏÔ˘Ù‹˜ ∞‚Ú¿Ì, Û ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞∂§ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È. «∂›Ó·È ηı·Ú¿ ·ıÏËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. ∂Ì›˜ ·fi ÙË ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘ÌÂ, fiˆ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ó· οÓÔ˘Ì ¤Ó· ηÏfi ·È¯Ó›‰È. £· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÙË Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÊÈÏÂÍÂÓ›·, fiˆ˜ οÓÔ˘Ì Ì οı ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó fiÏ· ÔÌ·Ï¿. ñ £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Û fiÏÔ˘˜ fiÙÈ Ë ∞∂§ Â›Ó·È ¤Ó· ηı·Ú¿ ·ıÏËÙÈÎfi ۈ̷ÙÂ›Ô Î·È ı· ·Û¯ÔÏËıԇ̠ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ

O ¶ÏÔ˘Ù‹˜ A‚Ú·¿Ì Ì ÙÈÓ PÔ‡È T˙Ô‡ÓÈÔÚ Î·È ÙË M·Ú›· °Îԇ̷. ·ıÏËÙÈ΋ Ù˘¯‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ñ ŸÛÔÈ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Î·È ı¤ÏÔ˘Ó ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¿ÏÏ· ÌËӇ̷ٷ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È· ηχÙÂÚ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Û›ÙÈ ÙÔ˘˜».

ñ º˘ÛÈο Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·‚Ϥ„ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∆Ô˘ÚΛ· ηٷ·Ù¿ ÙË ÌÈÛ‹ Ì·˜ ·ÙÚ›‰·, ÁÈ ·˘Ùfi ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶¿ÌÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÂÈϤÔÓ Î›ÓËÙÚÔ

ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Î·È ÙË „˘¯‹ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ. - «√È ·›ÎÙ˜ Ù˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ¤Ó·

Â˘Úˆ·˚Îfi ·ÓÙ›·ÏÔ. º˘ÛÈο Î·È fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, fï˜ ‰ÂÓ ¿Ì Û fiÏÂÌÔ ·ÏÏ¿ ¿Ì ӷ ·›ÍÔ˘Ì ¤Ó· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È. ñ ™›ÁÔ˘Ú· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ

ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, fï˜ ‰ÂÓ ı· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ì ÙË ∫‡ÚÔ Â¿Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ Ë ºÂÓ¤Ú». ñ ¢‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ™ÙÔ Î·ı·Ú¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜, Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ºÂÓ¤Ú ‰È·Ó‡ÂÈ ÌÈ· ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÊfiÚÌ· Î·È Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙË Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. √È ∆Ô‡ÚÎÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË ∫‡ÚÔ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜, fï˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÛÔ˘‰·›· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Ì 4-2 Â› Ù˘ °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯. ∆Ô ¤ÚÁÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶¿ÌÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ı· Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ë ∞∂§ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ηχÙÂÚË ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ Á·Ï·˙ÔÎÈÙÚ›ÓˆÓ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ηٷÛÙÚÒÓÂÈ Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙË ¡¤· ™·Ï·Ì›Ó·. ñ ∫¿ÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Û‹ÌÂÚ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ÙË ¶¤ÌÙË. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ó›Î˘, Ë ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∞∂§ ı· ÌÔÚ› Ó· ÂÏ›˙ÂÈ Î·È ÛÙË ÚfiÎÚÈÛË, ·ÊÔ‡ ı· ÈÛÔ‚·ıÌ‹ÛÂÈ Ì ÙË ºÂÓ¤Ú, ÂÓÒ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙÔ fiÔÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ·ÁÒÓ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ª·ÚÛ¤ÈÁ Î·È ÙËÓ °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯. ñ √ ¶¿ÌÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ›ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ı· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË, ÁÈ ·˘Ùfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ô‡Ì ÌÈ· ·ıÈ·Ṳ̂ÓË ∞∂§ Ô˘ ı· ·Ï¤„ÂÈ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË.


16

AÏ΋-™·Ï·Ì›Ó·-AÁ. N¿· www.athlitiki.com

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

°PAºEI: AKH™ ¶A¶ANIKO§AOY

O NIKO™ AN¢PEOY °IA THN A¶O™TO§H TH™ ™A§AMINA ™TO T™IPEIO

A°IA NA¶A

¶¿ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË ™ÙËÓ ∞Á›· ¡¿· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÂÏ›‰Â˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·ÔÎÔÌ›˙ÂÈ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ΤډԘ Î·È Û ·ÁÒÓ˜ Ì ıˆÚËÙÈο ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÔÈ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔÈ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ Ì·Ù˜ ÛÙÔ °™∑ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∞∂∫ (18:00 Cytavision), ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¤ÎÏËÍË. °È· Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ‚¤‚·È· ·˘Ù‹ Ë ˘¤Ú‚·ÛË ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì ·˘ÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÂÓÂÓËÓÙ¿ÏÂÙÔ. «¶ÂÚÈÙÙfi Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ ˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È ı· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· fiˆ˜ Ë ∞∂∫ Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÛÔ˘‰·›· ÔÚ›· Î·È Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÙÔ Ê·‚ÔÚ›, fï˜ ›Ûˆ˜ ·˘Ùfi Ó· ·Ԃ› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ˘¤Ú Ì·˜. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÔÏϤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È Ì ›ÛÙË Î·È ·˘ÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ 90ÏÂÙÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿», ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. K·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ∫‡ÚÈÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì·, ÙÔ ÈÔ Èı·Ófi ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ï¤ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· Û ۯ¤ÛËÌ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi. ñ ¶π£∞¡∏ ∂¡¢∂∫∞¢∞ ∑¿ÁÈ·Ù˜, §Ô‡ÙÛÈÔ, º›ÏÁÎÂÈÙ, ∑›ÓÈÔ, º·Ì¤Ù·, ƒfiÌÛÔÓ, ¶¿ÔÏÔ ™¤ÚÙ˙ÈÔ, ™Ô¿Ú˜, ƒÈ¤Ú·, ª.™ÔψÌÔ‡, §¿˙ÈÙ˜.

™Â ÂÌÓ¤Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ·È¯Ó›‰È· ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÛÂÈÚ¿ ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ·ÁÒÓ˜ ¿Ú¯ÈÛ Ì ÂÈÙ˘¯›· Ì ÙË “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ Ì·Ù˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∞∂∫, ÛÙË ¡¤· ™·Ï·Ì›Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ôı› ·Ó¿ÏÔÁË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÓfi„ÂÈ Î·È Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÍfi‰Ô˘ ÛÙÔ ∆Û›ÚÂÈÔ. √È «ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ» ÏÔÈfiÓ ı· ¿Ó ۋÌÂÚ· ÛÙË §ÂÌÂÛfi ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∞∂§ (19:00 LTV), Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΤډԢ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÛÈÓÔ‡˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ Â›ÁÓˆÛË ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ, ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· Ú›ÍÂÈ Ï¢΋ ÂÙÛ¤Ù·. AÓÙ›ıÂÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤ÙÔÈÌË Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· Ù· ‰ÒÛÂÈ fiÏ· Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi fiÊÂÏÔ˜. ñ «∆¤ÙÔÈ· ·È¯Ó›‰È· Û ÂÌÓ¤Ô˘Ó Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÛ·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÔ˘ ·˘Ùfi ÛÙÔ Á‹‰Ô. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ Ê·Îfi ÂÚÈ̤ӈ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ·È¯Ó›‰È ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ì ÛÎÔfi ÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ΤډԘ. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜, fï˜ ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Ì·˜ Î·È Ì ÚÔۋψÛË ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘ÌÂ

™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ô ∫‡ÚÈÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Â˘Ù‡¯ËÛ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡

ñ ¶π£∞¡∏ ∂¡¢∂∫∞¢∞ ∫fi‚·Ù˜, ªÔ˘Ûٿη˜ ‹ °ÎÚ¿È̘, ªÔ‰¤ÛÙÂ, ∫¿ÚÔÏÈ, ƒÈÌ¤ÈÚÔ, §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜, ƒfiÎÂ, ™·‚¤ÓÙÚ· ‹ ÷Ù˙Ë·ÓÙÂÏ›‰Ë˜, ŸÂÚ ‹ ™Â̤‰Ô, ™fiÔ˘˙·, °ÎÚ¤È. Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ùԇ̠ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Û ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì», ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ‚·ÚˆÛÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ¡›ÎÔ˜ ∞Ó‰Ú¤Ô˘. ñ ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ô ∫‡ÚÈÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Â˘Ù‡¯ËÛ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ì fiÏÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘. ∞fi ÙË ¶¤ÌÙË Âӈۈ̷ÙÒıËÎ·Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ŸÂÚ, °ÎÚ¿È̘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘˜. ñ √ ÕÓÙÂÚ˜ ŸÂÚ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙ· ‰˘Ô ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ∂ÛıÔÓ›·˜ Û ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ÈÛ¿ÚÈıÌ· 90ÏÂÙ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‹Ù·Ó Ô ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ÁÎÔÏ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞Ó‰fiÚ· ÛÙÔ 57’ (1-0), Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘.

ñ √ ˘„ËÏfiÛˆÌÔ˜ ÊÔÚ ÍÂ¤Ú·Û Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ËÁËı› Ù˘

ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ú·ÓÙ‚ԇ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞∂§. ñ ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜

‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ ÂÓ‰Âο‰·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂∫.

ñ “OΔ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¡¤·˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜ ·Ú¤‰ˆÛ ¤ÁηÈÚ· ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› fiÏ· Ù· ۈ̷Ù›·, Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· (19.00)

Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ Ô›ÎËÌ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·˘Ù‹ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Û˘˙‹ÙËÛË. £· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ °ÈÒÚÁÔ °ÂÓ·ÁÚ›ÙË ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ı· ‰Ôı› ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ï·¯Ófi˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

øPA °IA THN ¶PøTH NIKH A¶ENANTI ™TH ¢O•A

K¿ÙÈ Û·Ó ÙÂÏÈÎfi˜ ÁÈ· ÙËÓ AÏ΋

Afi ÙÔÓ K·ÊÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙËÓ “Aı¿Ó·ÙË”.

∂›Ó·È ÂÚÈÙÙfi Ì ٷ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ Ó· ϯı› ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ï΋ Ô ·˘ÚÈ·Ófi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ «∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜» ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ¢fiÍ· (18:00 Cytavision), ·›ÚÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÂÏÈÎÔ‡ ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ¿ÏÏ˘ ·ÒÏÂÈ·˜. ∏ “∞ı¿Ó·ÙË” Ô˘ „¿¯ÓÂÈ ÂÓ·ÁˆÓ›ˆ˜ ÙË ÚÒÙË Ù˘ Ó›ÎË ÛÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi Ì·Ú·ıÒÓÈÔ, ʤÚÂÙ·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ ˆ˜ ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¿Ú‰ËÓ ÙË Î·Î‹ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·. ñ «¢Ô˘Ï¤„·Ì Ôχ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂÚÌÊ·ÓÒ˜ ·ÏÏ·Á̤ÓÔÈ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. √ ·ÁÒÓ·˜ Â›Ó·È Ôχ ÎÚ›ÛÈÌÔ˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ¿ÏÏ˘ ·ÒÏÂÈ·˜.

™Â‚fiÌ·ÛÙÂ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ Î¿ı ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙË ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÙË ¢fiÍ· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÌÈ· ·ÍÈfiÏÔÁË Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, fï˜ ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ì·˜ Î·È ı· ¿Ì ÛÙÔ «∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜» Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ó›ÎË», ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∆‡Ô˘ Ù˘ ∞Ï΋˜ ªÈ¯¿Ï˘ ª¿ÚÎÔ˘. ñ O ∫ÒÛÙ·˜ ∫·È¿Ê·˜ ÚÔÛ¿ÚÌÔÛ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Î·È Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ™·ÓÙ·Ì·Ú›· Ô˘ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜, ÙÔ ∆˙¤È̘ ¡Ù¤Ó˜ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔÓ ·Ó¤ÙÔÈÌÔ ªÚÔ‡ÓÔ ºÂÚÓ¿ÓÙ˜. ¶·Ú¿ ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ô˘Û›Â˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ›ÛÙË Î·È ı¤ÏËÛË ˆ˜ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ı· ˘ÏÔÔÈËı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘

ӛ΢. ñ ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ ‰Ô‡Ï„ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· „˘¯ÔÏÔÁ›·, ÒÛÙ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÂÌÊ·Ó‹ ÛËÌ¿‰È· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤· ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÂÓ‰Âο‰·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘ ӛ΢. √ ∫fiÓÙ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË ‚·ÛÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·ÓÙ› ÙÔ˘ µ·ÛÎÔÓÛ¤ÏÔ˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· ‰È·ÊÔÚÔÔÈËı› Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ 4-2-3-1. ñ ¶π£∞¡∏ ∂¡¢∂∫∞¢∞ °ÈˆÚÁ·ÏÏ›‰Ë˜, ª·Î¿Ï, ºÔ‡ÛÎÔ, ∆ÛÈÚ›ÏÔ, ÕÛ·˜, ∫·Û¤ÎÂ, ∫·ÊÔ‡, ª¿ÚÙ˙Â, ∫fiÓÙÂ, °Î·ÈÏfiÓÙÔ ‹ °ÏÈÓÁÎfiÚÔÊ, ™›ÓÙÓÂÈ.


17

EıÓÈÎfi˜-ŒÓˆÛË ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

www.athlitiki.com N· Í·Ó·˙‹ÛÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ‚˘ÛÛÈÓ›.

∏ ™ ø ªÂ ·Ô˘Û›Â˜ ¡ ∂

ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ó›ÎË ∂¿ÓÔ‰Ô ÛÙȘ ӛΘ Î·È ÚÒÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ Ì ÙÔÓ ∆ÔÓ ∫¿·ÓÂÓ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ë ŒÓˆÛË ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi (21/10) ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ (19:00, Cytavision). √È ‚˘ÛÛÈÓ› ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ù· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È Ì ÙËÓ Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÌfiÓÔ Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á¢ıÔ‡Ó ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ӛ΢ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÏÂÌÂÛÈ·Ó‹ ÔÌ¿‰· Î·È Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ó›ÎË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ñ √ ∆ÔÓ ∫¿·ÓÂÓ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Û ı¤Ì·Ù· Ù·ÎÙÈ΋˜. °È· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ·, ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÚÂȘ ·›ÎÙ˜, Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‚·ÛÈÎÔ›. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ̤ÛÔ ¡ÙÔ‡ÛÂÚ, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ Ù¤ÓÔÓÙ·, ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi √ÎÔÓÙÔ‡‚· Î·È ÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ̤ÛÔ º·Ú›· Ô˘ ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘ ñ ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ï¿ÓÔ ÙÔ˘ √ÏÏ·Ó‰Ô‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡, ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ¡ÙÔ‡ÛÂÚ Î·È √ÎÔÓÙÔ‡‚· ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ∫ÔÏ¿Ó˘ Î·È Ô

¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ·fi ∫·ÎÏ·Ì¿ÓÔ, §Ô˘›˜ ªÈÁÎ¤Ï ¢ÂÓ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· √À∂º∞ Ë ŒÓˆÛË. √ Úfi‰ÚÔ˜ ºÒÙÔ˜ ¶ÈÙÙ¿Ù˙È˘ Î·È ¿ÏÏË Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ô ·ÓÙÈÚfi‰Ԙ •ÂÓ‹˜ ∑·¯·ÚÈ¿‰Ë˜, ¤‚·Ï·Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÎÈ ÂÍfiÊÏËÛ·Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ·Ú·‰fiıËΠ¯ˆÚ›˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Ù· ¯Ú¤Ë ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Î·ıÒ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÔÈ ÚÒËÓ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓÔ˜ Î·È §Ô˘›˜ ªÈÁÎ¤Ï Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ÚÔÛÊ˘Á‹ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Û˘ÓÔÏÈο 52.000 ¢ÚÒ.

ŸÚ·‚ÂÙ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ‰˘Ô ÈÔ ¿Óˆ ·Ô˘ÛÈÒÓ, ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ Î·È Ô Ó·Úfi˜ ∫ˆÛÙ¿Î˘ ∞ÚÙ˘Ì·Ù¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ. ñ √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠϤÓ fiÈÙÈ ¤¯ÂÈ ÎÙ‡ËÌ· ÛÙÔ ÌÂٷٿÚÛÈÔ Î·È ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15-20 Ë̤Ú˜. ™Ù· ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ∫¿·ÓÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÛÙÚÔʤ˜, ÙˆÓ ∫ÚÏÁÈ¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ÕÓÙÂÚÛÔÓ Î·È §·ÓÁÎϤ Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó. ∂›Û˘, ¤ÙÔÈÌÔ˜ Â›Ó·È Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ºÂÚÓ¿Ó‰Ô ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ÙˆÓ «‚˘ÛÛÈÓ›». ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ Ô ª·ÏÙ¤˙Ô˜ ÃÔÁÎ. ñ ªÂÙ¿ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ, Ë ŒÓˆÛË ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· ÛÙÔ °™¶ ÛÙËÓ 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ¶ÚÔ¤¯ÂÈ fï˜ Ô ∞fiÏψӷ˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÂÌȤڷ Î·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ‰˘Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ‹ÙÙ˜.

XA§KANOPA™: E¶AI•E ME 100% KY¶PIOY™

H 11¿‰· ÙÔ˘ X·ÏοÓÔÚ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ¶∞∂∂∫.

TËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, Ï›Á˜ ‹ η̛· ÔÌ¿‰· (ÛÙËÓ ∞’ Î·È µ’ ∫·ÙËÁÔÚ›·) ‰ÂÓ ÍÂÎÈÓ¿ ¤Ó· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì 11 ∫‡ÚÈÔ˘˜. ∆Ô ™¿‚‚·ÙÔ (13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘) ›¯·Ì ̛· ÔÌ¿‰·, ÙÔÓ X·ÏοÓÔÚ·, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÙËÓ ÙfiÏÌË Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì 11 ∫‡ÚÈÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜. ∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ‹Ù·Ó ∫‡ÚÈÔÈ! ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·È ËÏÈÎȷο Ô ª. £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ ·Ú¤Ù·Í ̛· Ó·ÓÈ΋ 11¿‰· Ë ÔÔ›· fi¯È ÌfiÓÔ ÂͤÏËÍ ·ÏÏ¿ ‹ÚÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. √ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ËÏÈΛ·˜ ÙȘ ÂÓÙÂο‰·˜ ‹Ù·Ó ÛÙ· 25,3. ∏ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Ú¤ÂÈ Î·È ‹‰Ë ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÂÓ‰‡ÂÈ Û ‰Èο Ù˘ ‚Ï·ÛÙ¿ÚÈ· ·fi Ù˘ Aη‰Ë̛˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (5 «¢·Ï›Ù˜» ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘).

∂£¡π∫√™ ∞á∞™

∫˘ÓËÁ¿ ÙËÓ ÚÒÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ ™ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, Ô ∂ıÓÈÎfi˜ Õ¯Ó·˜ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÓÙ›·ÏÔ Û‹ÌÂÚ· (21/10) ÙËÓ ¶¿ÊÔ ÛÙÔ ¶·ÊÈ·Îfi. ∏ ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÔÓËÙ‹ ı¤ÏËÛ ¤Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ÙË „˘¯ÔÏÔÁ›· Ùˆ ·ÈÎÙÒÓ Î·È Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ›¯Â Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Î·È ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ ÁÎÔÏ. ŒÙÛÈ, ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ‰Ô‡Ï„·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ Ù¤ÏÂȈ̷ ÙˆÓ Ê¿ÛˆÓ. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÔÓËÙ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ıÂÙÈο ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ÂÈϤÔÓ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÂÏ›‰· Î·È Ó· ‰ÈηÈÒÛÔ˘Ó ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·Ï¿ Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ Û ·˘ÙÔ‡˜. °È· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ ¶·ÊÈ·Îfi, Ô ¡›ÎÔ˜ ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ Â›Ó·È ÛÙË Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ŒÓÙÈ √ÛÂÓ›, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ηÓÔÓÈο ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË Ì¤ÛË Î·È ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ·fi ÙÈ̈ڛ· Ô ƒÈÛ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ‰›Ï· ÛÙÔÓ ™›ÌÔÊ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¿Ì˘Ó·˜. ∂ÎÙfi˜ Ï¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂¶ Â›Ó·È Â›Û˘ ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ §›Ì· Î·È ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ηıÒ˜ ˘¤ÛÙË Ú¿ÁÈÛÌ· ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿. ∂›Û˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ÕÏÈÛÔÓ.

O ™ÂÚÙ˙¿Ô. √ ∫‡ÚÈÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰ÔΛ̷Û ‰È¿ÊÔÚ· Û¯‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ê¿ÓËÎ·Ó ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ô Û¯‹Ì· Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂÈ ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ÌÏÂ. ªÂ ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ Õ¯Ó·˜ «·Ú¯›˙ÂÈ» ·fi ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ¶¿ÊÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∞∂∫ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ı· ¿ÂÈ ÛÙË §ÂÌÂÛfi ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ∞∂§. ™ÛÙÔ ÌÂٷ͇, Ó¤Ô˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Â›Ó·È Ô Ã¿Ú˘ ∫·ÏÏÔÓ¿˜.


18

A. E. ¶¿ÊÔ˜-OÏ˘ÌÈ·Îfi˜-¢fiÍ· ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

www.athlitiki.com

√ ¶ƒø∆√™ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∆∏™ A. E. ¶∞º√À ¶∂ƒIK§H™ ÃÀ™√ª∏§√™

O ºÔÊ·Ó¿.

¢O•A ZËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ™ÙË ¢fiÍ· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ·fi ÂΛ Ô˘ ›¯·Ó Ì›ÓÂÈ ÚÈÓ ÙË ‰È·ÎÔ‹ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. √È «Ú¿ÛÈÓÔÈ» Ù˘ ∫·ÙˆÎÔÈ¿˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÂÚ› Ì·Ù˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÁË‰ԇ¯ÔÈ , ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ ÙËÓ ∞Ï΋ (18:00 Cytavision) Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Ó›ÎË. «∏ ÔÌ¿‰· ‰Ô‡Ï„ Ôχ ÛÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡ ·ÁÒÓ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·È¯Ó›‰È, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÌÔÓ‹. ∏ ∞Ï΋ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÙËÓ ·‰ÈΛ Ë ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Ù˘ ı¤ÛË Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ Ôχ ÛÔ‚·ÚÔ› Î·È ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˆ˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ì·˜ Ó›ÎË Ô˘ ı· Â›Ó·È fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· Ì·˜», ·Ó¤ÊÂÚ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ª¿ÚÈÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. TÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ºÂÚÓ¿ÓÙ˜ Î·È ∫¿ÚÏÔ˜ ∞ÓÙÚ¤ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÍÂ¤Ú·Û·Ó οÔÈ· ÌÈÎÚÔÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ. √ ª¿ÚÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÚÒÙË ›Ûˆ˜ ÊÔÚ¿ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ı· ¤¯ÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÔÓÔΤʷÏÔ, ηıÒ˜ ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Â›Ó·È Ï¢Îfi, ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÈ̈ڛ˜. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì·, Èı·ÓfiÓ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î¿ÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ. √ ™È·Ó› Ô˘ ·Ó¤‚·Û ڢıÌÔ‡˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ ÙË ‰È·ÎÔ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÌË ·ÔÎÏÂÈÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÂӉ¯Ô̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ı¤ÛË ‚·ÛÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ñ ¶π£∞¡∏ ∂¡¢∂∫∞¢∞ ¡¤ÁÎÚÈ, ∫¿ÚÏÔ˜ ª¿ÚΘ, ™Ô˘¿Ú˜, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, ¡Ù· ™›Ï‚·, ™ÈfiÓÙ˘, ∫¿ÚÏÔ˜ ∞ÓÙÚ¤, ™·Î¤ÙÈ, ∆fiÈ ‹ ™È·Ó›, ºÂÚÓ¿ÓÙ˜, ºÔÊ·Ó¿.

¡· Ì¿ıÔ˘Ì ٷ ¯Ú¤Ë ·fi ÂÏÂÁÎÙÈÎfi Ô›ÎÔ ñ TÔ˘ ÕÎË X·Ù˙‹Î˘ÚÈ·ÎÔ˘ ∆ÔÓ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ ÒÛÙ ÔÚΈÙÔ› ÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¤ÎÂıÛË ÁÈ· ÙËÓ ¶¿ÊÔ ˙ËÙ¿ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ «∞Ù∫» Ô ÚÒÙÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓÔÔÈË̤ÓÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ, ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ÃÚ˘ÛfiÌËÏÔ˜. «™Ùfi¯Ô˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ¶¿ÊÔ˘ ÒÛÙ fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ‰Ô‡Ì Ò˜ ÚÔ¯ˆÚ¿Ì», ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÎÎÏËÛË Û fiÏÔ˘˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Û ·Ù˘Ù‹ ÙËÓ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ì‹ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÛˆÌ·Ù›Ô. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·Ê·›ÚÂÛË ¿ÏÏˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ ·fi Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô Î. ÃÚ˘ÛfiÌËÏÔ˜ Ì·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ı· ˘Ô‚È‚·ÛÙ› Ë ÔÌ¿‰·, οÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ ·Ó ÎÚ·ÙËı› ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È Ó· ÌË ‰È·Ï˘ı›. ñ Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Ë ¶¿ÊÔ˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÔÛfi

112.500 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ™¿‚‚· ∫ˆÊ›‰Ë, fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ∂ÊÂÙ›Ô. ™ÙÔÓ ∂ÏÏ·‰›ÙË Ù¯ÓÈÎfi ›¯Â ÂΉÈηÛÙ› ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂›Ï˘Û˘ ¢È·ÊÔÚÒÓ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 27 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô Ô˘ ÙÔÓ ‰Èη›ˆÛÂ. ñ ∏ ¶¿ÊÔ˜ η٤ıÛ ÌÂÓ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ‰Â¯ı› Ó¤· ·Ê·›ÚÂÛË ‚·ıÌÒÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÌÔÓÔÌÂÚÔ‡˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ Û ‰ÈÎËÁfiÚÔ Ô °. ™·Ì„ÒÓ. ñ TO ¶AIXNI¢I ME E£NIKO ∂Ó Ì¤Ûˆ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰˘Û¿ÚÂÛÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, Ë ÔÌ¿‰· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Õ¯Ó·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¶·ÊÈ·Îfi. «¶·È¯Ó›‰È· fiˆ˜ ·˘Ùfi Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Õ¯Ó·˜, ÂȉÈο ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜, Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì», ÙfiÓÈÛÂ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ¶¿ÊÔ˘, °È¿ÓÓ˘ ∆Ô·Ï›‰Ë˜,. √ ∂ÏÏ·‰›Ù˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤‰ˆÛ ۇÓıËÌ· ӛ΢ ϤÁÔÓÙ·˜:

«∂Ì¿˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜, fiˆ˜ ›·Ì fiÙ·Ó Â›Û·È Ì ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô, Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ Ó›Î˜. ¢ËÏ·‰‹ ÔÈ ÈÛÔ·Ï›Â˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ‚ÔËı¿ÓÂ, ÚÔ¿ÓÙˆÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜». ñ ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·fi fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ›Â: «√È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ¿Û¯Ë̘, ÙÔ Û˘˙ËÙ¿ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ‡Û· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ¿Óˆ Û ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·. £· ¤ÚıÂÈ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù·». ñ °È· ÙÔ ÙÈ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· οÓÂÈ Û ÂӉ¯fiÌÂÓË ·Ê·›ÚÂÛË ·ÎfiÌË ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ, ›Â: «∞Ó Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ› ı· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˆ ÙÒÚ·. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛΤÊÙÔÌ·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘». ñ √ °. ∆Ô·Ï›‰Ë˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ ∆·Ï. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˆ˜ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô ∫·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÌÈ· χÛË Â›Ó·È Ó· ·›ÍÂÈ Ô √‡ÁÎÔ ™fiÔ˘˙·, Ôı˘ ‹Ïı ¿ÏˆÛÙ˜ ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜. ÕÏÏË Ï‡ÛË Â›Ó·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô Ó·Úfi˜ ™¿‚‚·. √È ª·ÏÔ‡ Î·È ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ, ÂÓÒ Á˘Ú›˙ÂÈ Ô ¶ÂÙο΢ Ô˘ ı· ηχ„ÂÈ ÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ.

O ÚÒÙÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶¿ÊÔ˘, ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ XÚ˘ÛfiÌËÏÔ˜.

O§YM¶IAKO™/ O AN¢PEA™ XAPT™IøTH™ ¶POEI¢O¶OIEI:

¢ÂÓ ÂÚÓ¿Ì ͷӿ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·

O AÓ‰Ú¤·˜ X·ÚÙÛÈÒÙ˘.

√ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ T‡Ô˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡ ∞Ó‰Ú¤·˜ ÷ÚÙ˙ÈÒÙ˘, Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÎÚÔ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. K¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ·ÏÏÈÒ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ô˘ıÂÓ¿. AÔÎ¿Ï˘„ ‰Â fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· fiψÓ. «™Â ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ηÙfiÚıˆÛÂ, Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Î·È Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Î·È Ó· ÙÔÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯Ò˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ‰ÒÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜”, ·Ó¤ÊÂÚ ·Ú¯Èο Ô Î. X·ÚÙ˙ÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚfiÛıÂÛÂ: “¶Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÚÔ‹Ïı·Ó ηı·Ú¿ ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Û˘Ó ÙËÓ Â˘ÁÂÓ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ·fi 2-3 ¿ÏÏÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ∞˘Ù¿ Ù· Ϥˆ ÁÈ·Ù› ı¤Ïˆ Ó· ·Ô‰ÂȯÙ› Î·È ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙ¿ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÌfiÓÔ ÙÔ ¢.™. ÙËÓ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È

Î·È Î·ÏÂ›Ù·È Û˘Ó¯Ҙ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÎÔ¤ÏÔ˘˜, fiˆ˜ Ë ÌË ‡·ÚÍË ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·Ùã Â¤ÎÙ·ÛË ÏÂÊÙÒÓ. ñ “OÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Â›Ó·È ÂÍ·Ê·ÓÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Î·È Ì·˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÍÂÎڤ̷ÛÙÔ˘˜, ∂ÁÒ ıˆÚÒ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ËÚˆÔÈËı› ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·fi ÙÔ ˘ÛÙ¤ÚËÌ· Ì·˜ Ô˘ ‚¿˙Ô˘Ì ¯Ú‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· οÏÏÈÛÙ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚¿ÏÂÈ Ô ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Â¿Ó ÙËÚÔ‡Û·Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∆Ô Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ı· Í·Ó·ÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Í·Ó·¯Úˆıԇ̠ÂÌ›˜ ÁÈ· 50Ë ÊÔÚ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 4 ¯ÚfiÓÈ·. OfiÙ ·Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ, ›Ù ·˘ÙÔ› Â›Ó·È Ê›Ï·ıÏÔÈ, ›Ù ̤ÙÔ¯ÔÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi, ÙfiÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ô˘ıÂÓ¿. ñ ¶Ú¤ÂÈ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ¤ÚıÂÈ ÎÔÓÙ¿ Î·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ 300. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ›̷ÛÙ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 10 ¿ÙÔÌ·, ÒÛÙ ӷ ‚ÔËıԇ̠fiÏÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È Ó· ÌËÓ

¤¯Ô˘Ì Úfi‚ÏËÌ·.» ñ EÈÛÙÚÔʤ˜ Î·È ·Ô˘Û›Â˜ ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 22/10 Ì ÙÔ ∞¶√∂§ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ °™¶. √ ƒ¤ÓÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ fiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÌÔÚ› Î·È Ì ÙËÓ ÏËڈ̋ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ¢ÂÏÈÛÙ› fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› fiˆ˜ Ú¤ÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÓ ÂËÚ¿ÛÂÈ Ë ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘. ª·ÚÌȤÚÈ, ∫·˚Ù¿ Î·È √Ì¤È, ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È ·ÓÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰˘Ô. ñ ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÔÈ ¡ÙÔ‡·ÚÙÂ Î·È ∫fiÛÙ· ·fi ÙÈ̈ڛ·, ÂÓÒ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÂÏ·Á›·˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔ ∞¶√∂§.


£¤Ì· ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

°PAºEI: XPI™TO™ XPI™TOºH

www.athlitiki.com

¶ÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ıÂÙÈο ‹ ·ÚÓËÙÈο ÛÙȘ ¤ÓÙ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜

•EXøPIZOYN, A§§A ηÈ... ·ÔÁÔËÙ‡ԢÓ

¶¤Ú·Û·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ¤ÓÙ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÚÔ ÙÓˆ ˘ÏÎÒÓ Ù˘ ¤ÎÙ˘. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ˆÚ·›· ·È¯Ó›‰È· Î·È ˆÚ·›· ÁÎÔÏ. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ηχÙÂÚÔ ı¤·Ì· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÎÔÏ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ›‰·Ì ·›ÎÙ˜ Ó· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·›ÎÙ˜ Ô˘ ›Ù ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ·Ó ÎÚ›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜ ‹ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û·Ó. ™ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ηٷÁÚ¿„·Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ͯÒÚÈÛ·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ÛÙȘ ¤ÍÈ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ñ ™Ù·ıÂÚ‹ ·Í›· Ô NÙÂÁÎÚ¿ •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∞∂§ ı· ϤÁ·ÌÂ, fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·›ÎÙ˘ Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜. AÏ¿, ̤۷ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Î¿ÔÈoÈ ¤¯Ô˘Ó Ê·Ó› Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜. √ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ¡ÙÂÁÎÚ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Í›· Î·È ÙÔ ¤‰ÂÈÍ Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È E˘ÚÒË. O ª¯¿Ï˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ˜, οÓÔÓÙ·˜ ÂȉÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ¤¯ÂÈ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ∞∂§ Û οÔÈ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘. TÔ ¤Ó· ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Ôχ Ï›ÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘. √ ŒÌÔ˘ ÕÓÙÔ Â›Ó·È Ô ·›ÎÙ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Í¯ˆÚ›ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ·ÊÔ‡ fiÛÔ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ¤‰ÂÈÍ Ôχ ηϿ ÛÙÔȯ›· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ∞fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â›Ó·È Ô √ÚÏ¿ÓÙÔ ™·, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÎÙ‹ıËÎÂ Û·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÔÌ·, fï˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ÎÈÓÂ›Ù·È Û Ú˯¿ ÓÂÚ¿. ¶Ï‹Ú˘ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÚȘ ¡Ù›ÎÛÔÓ. √ ÕÁÁÏÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·ÁÓÒÚÈÛÙÔ˜ Î·È Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ñ ŒÎÏËÍË ·fi AÙfiÚÓÔ ™ÙÔ ∞¶√∂§, ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË Â›Ó·È Ô ÕÏÓÙÔ ∞ÙfiÚÓÔ. √ ¶·Ú·ÁÔ˘·Ófi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÏÏ·Á̤ÓÔ˜ Î·È ·fi ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘, ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì 7 ÁÎÔÏ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Û ·fi‰ÔÛË Ô ÃÚ›ÛÙÔ˜ ∫·Ú˘›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÈÓÂ Ô ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∆˙ÈfiÏ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ οÓÂÈ ·ıfiÚ˘‚Ë ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ·ÔÁÔËÙÂ‡Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ “·ÏÈÔ›” ªÔڿȘ, ¶›ÓÙÔ, M·ÓÙԇη Î·È X·Ú·Ï·Ì›‰Ë˜ ÔÈ ÔÔ›Ô ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ ÙfiÛÔ ÛˆÌ·ÙÈο, fiÛÔ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο . ñ ºÔ˘ÚÈfi˙Ô˜ Ô XÚÈÛÙÔÊ‹ ™ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· ÙÒÚ· Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÚÈÛÙÔÊ‹. √ ∫‡ÚÈÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤‚·Ï ÛÙÔ›¯ËÌ· Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘. ∆Ô˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÒÚ· ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô, Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Ù·

ÔÔ›· οÓÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· Â›Ó·È Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ K‡ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜. Œ¯ÂÈ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ‰˘Ô ÁÎÔÏ, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ Î·È ·Û›ÛÙ. ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ ·È¯Ó›‰È Û ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Ô ¡Ô‡ÓÔ ∞Û›˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÈÁ¿- ÛÈÁ¿ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ¡ÂfiÊ˘ÙÔ §¿ÚÎÔ˘ Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔÓ Ê¤ÚÂÈ ‰›¯ˆ˜ ¿ÏÏÔ ÛÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ”. O ™Ô¿Ú˜ Â›Ó·È ·›ÎÙ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È, ÂÓÒ Ô §Â¿ÓÙÚÔ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ô˘ ›¯Â ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘, ‰Èο ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ 2009-2010. A˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂÈ ·ÊÔ‡ ¿ÏÏ· ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Î·È ¿ÏÏ· ›‰·Ó Â›Ó·È Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ §ÂfiÓÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙ· ÙÚ›· ÚÒÙ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ, ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ ӷ Â›Ó·È ÔÚÙȤÚÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, ÂÓÒ ‰¤¯ÙËÎÂ Î·È Î¿ÔÈ· ·ÛÙ›· ÁÎÔÏ.

ñ “K‡ÚÈÔ˜” Ô ™·ÓÙ¿ÙÛÈÔ ™ÙËÓ AÓfiÚıˆÛË ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ô ·›ÎÙ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ô ∆˙Ô˘ÏÈ¿ÓÔ ™·ÓÙ¿Ù˙ÈÔ. √ µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÂÈÙÂÏÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ Ì ÙȘ ¿Û˜ Î·È Ù· ¤ÓÙ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÈηÈÒÓÂÈ ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÙÔÓ ƒfiÓÈ §¤‚È, Ô˘ ‹ıÂÏ ‰›¯ˆ˜ ¿ÏÏÔ Ó· ÙÔÓ Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ «∞ÓÙÒÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜». ™Â ·fi‰ÔÛË ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô °È·Ó ƒ¤˙ÂÎ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÎfiÚ·Ú ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È· Î·È ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ fiÛÔ Î·Ï¿ ¤Î·ÓÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ “∫˘Ú›·˜”, ÚÈÓ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜, fiÙ·Ó ·ÁfiÚ·˙ ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· µÈÎÙfiÚÈ· ¶Ï˙ÂÓ. ™Ù·ıÂÚ‹ ·Í›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ √Îο˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¿ Ù· 35 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÚ¤¯ÂÈ Û·Ó ¤ÊË‚Ô˜ ‚ÔËıÒÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. ñ •Â̇ÙÈÛÂ Ô AÁÁÂÏ‹ ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ÔÈ ÔÏÏÔ› ·ÏÏÔ‰·Ô› ÓÂÔÊÂṲ́ÓÔÈ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó Î¿ÙÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ, ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ “ÎϤ‚ÂÈ” ÙȘ ÂÓ˘ÒÛÂȘ Â›Ó·È Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ∞ÁÁÂÏ‹˜ ÷ڷϿÌÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÏ‹ıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ EıÓÈ΋. √ K‡ÚÈÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÎÙ‹ıËΠÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·fi ÙÔÓ ∂ÚÌ‹ ∞Ú·‰›Ô˘, ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ‰˘Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ. √ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ fï˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ªÂÚ΋ ÙÔÓ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ 11¿‰· Î·È Ô 23¯ÚÔÓÔ˜ ¿Ú·Í ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·fi Ù· Ì·ÏÏÈ¿. E›Û˘, ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ªÈÁÎÔ˘ÂÏ›ÙÔ. A˘Ùfi˜ Ô˘ ˘ÛÙÂÚ› Â›Ó·È Ô ºÒÙ˘ ¶·Ô˘Ï‹˜. √ ∂ÏÏ·‰›Ù˘ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ‹Ù·Ó Ôχ ηÏfi˜, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ›¯Â ÌÈ· ηı›˙ËÛË Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÔÁÔËÙ‡ÂÈ. ñ O °Î¿È X·˚ÌÔÊ ∆¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞∂∫ §¿Úӷη˜ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ °Î¿È X·˚ÌfiÊ ·ÔÙÂÏ› ÂÁÁ‡ËÛË Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·. ™Â ¤ÓÙ ·ÁÒÓ˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ıËΠÁÎÔÏ Î·È Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÎÚ›ÎÔ˜ ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Ï·ÚÓ·ÎÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜. K·Ï¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ οÓÂÈ Ô ∆˙¤ÈÛÔÓ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÂÓÒ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ “Ó¤Ô˘˜”, ηϿ ÛÙÔȯ›· ¤‰ÂÈÍÂ Ô ¡·Î·˙›Ì· º·Ú¿Ó. AÔÁÔËÙ‡ÂÈ Ô πÁÎfiÚ °Î·ÌÈÏfiÓÙÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹ÚıÂ Û·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÔÌ·, ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È fiÏÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ó· Â›Ó·È Ô ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

19


20

KÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

www.athlitiki.com

 TO ¶PO°PAMMA - 6Ë A°øNI™TIKH

EPMH™: ME NIKO ¶ANA°IøTOY ™TON ¶A°KO ∂¿ÓÔ‰Ô ÛÙȘ ӛΘ Î·È ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ô ∂ÚÌ‹˜ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ Ã·ÏοÓÔÚ· (15: 30), ÁÈ· Ó· ‚Ú› ÂÎ Ó¤Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Ù˘ ÌÂÙ¿ Ù· fiÛ· ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 24ˆÚ· ÛÙÔ ı¤Ì· Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜, Ù· ÔÔ›· fiˆ˜ Ê¿ÓËΠÙËÓ ÂËÚ¤·Û·Ó ·ÚÓËÙÈο. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞Ú·‰›Ô˘ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ϤÔÓ Ó¤Ô ·ÊÂÓÙÈÎfi ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘, ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹ Î·È Ì ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó·

Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi Ì·Ú·ıÒÓÈÔ. «∂›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Ó›ÎË. ∏ ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿Ù˘¯Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞∂∑, ı¤ÏÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙË Ó›ÎË Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆÔ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËı› ÁÈ· ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ. ™Â‚fiÌ·ÛÙÂ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ÙÔ Ã·ÏοÓÔÚ· ˆ˜

  Bã ηÙËÁÔÚ›·

·ÓÙ›·ÏÔ, fï˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÌÈÛÙÔÛ˘ÓË ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ì·˜ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ˆ˜ fiÏ· ı· ¿Ó ηϿ», ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹ ÷ڿϷÌÔ˜ ÷ڷϿÌÔ˘˜. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ˘˜ ∆·ÚÔ‡Ì· Î·È ª.÷ڷϿÌÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·ÌÊ›‚ÔÏË ÁÈ· ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Î·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙÈÎÔ‡ ÙÈÌ.

O ∞ƒ∏™ ANTIMETø¶IZEI THN A¶E¶

¶¿ÂÈ ÛÙËÓ ∫˘ÂÚÔ‡ÓÙ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÎÔÚ˘Ê‹ ηÙËÁÔÚ›·˜. √ ÕÚ˘ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Ì ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›ıÂÛË Ì 21 ÁÎÔÏ (¿Óˆ ·fi 4 Ù¤ÚÌ·Ù· ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜) Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ¿Ì˘Ó· ·ÊÔ‡ ‰¤¯ıËΠÌfiÓÔ ¤Ó·. ÕÏÏÔ ¤Ó· ÁÎÔÏ ¤Ù˘¯Â Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ µ¤ÓÙÂÚ, ÂÓÒ ·ÎfiÌË ¤Ó· ÚfiÛıÂÛÂ Ô Ã·Ù˙Ë‚·Û›Ï˘. ™‹ÌÂÚ· Ô ÕÚ˘ ¿ÂÈ ÛÙËÓ ∫˘ÂÚÔ‡ÓÙ· Û ÌÈ·, οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ‡ÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∞¶∂¶, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ™ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ √Ó‹ÛÈÏÏÔ, Ô ∞ϤÎÔ˘ Ô˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¢. πˆ¿ÓÓÔ˘. ∞ÌÊ›‚ÔÏË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ıÂÚ·›· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ.

√ ÕÚ˘ ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ µ’ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ Ì ¤Ó· ‚·ıÌfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ∞∂∑ Î·È ÙÔÓ ∂ÚÌ‹ ∞Ú·‰›Ô˘. ªÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ Â› ÙÔ˘ √Ó‹ÛÈÏÏÔ˘ ™ˆÙ‹Ú·˜ Ì 2-0 ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÛηÏÔ¿ÙÈ Ì ‰ÂηÙÚ›˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ Ù˘ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú¿Û˘. ∆Ô fiÙÈ Ë «ÂÏ·ÊÚ¿ Ù·ÍÈ·Ú¯›·» ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ‰ÂÓ ÂÊËÛ˘¯¿˙ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Î·È Ó· Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Û˘Ó¯‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ· ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ. ÕÏψÛÙÂ, ›̷ÛÙ ÌfiÏȘ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÎÔ‡ÚÛ·˜ Ù˘ µã

O X·Ù˙Ë‚·Û›Ï˘ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ· ÙÔÓ ÕÚË.

√£∂§§√™: ∫·ÈÚfi˜ ÁÈ· ÙÚ›ÔÓÙÔ ∆Ô ÈÔ ¿Û¯ËÌÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô √ı¤ÏÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ¤Ó· ÌfiÏȘ ‚·ıÌfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ µã ηÙËÁÔÚ›·. ™ÙËÓ 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË Î·ıÒ˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ÕÛÛÈ·˜. √È ·›ÎÙ˜ Ù˘ ·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ı· Ú¤ÂÈ

Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜ Î·È Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘˜. ™ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·ÁÒÓ·, ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ™·Îο ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, Ô √ı¤ÏÏÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·¤Ê˘Á ÙËÓ ‹ÙÙ· (2-1). ªÈ· ‹ÙÙ· Ô˘ ‹Ïı ÏfiÁˆ Î·È Ù˘

Bã KATH°OPIA 1. ∞ƒ∏™ §∂ª∂™√À ..................................5 ......4-1-0 .....21-1 ....13 2. ∞∂∑ ∑∞∫∞∫π√À ....................................5 .....4 -0-1 ......8 -4 ....12 3. ∂ƒª∏™ ∞ƒ∞¢π¶¶√À ............................5 .....4 -0-1 .......8-4 ....12 4. ∞∂∫ ∫√À∫§πø¡ ...................................5 ......3-1-1 .......7-4 ....10 5. ∞¶∂¶ ¶π∆™π§π∞™ ..................................5 ......3-1-1 .......8-2 ....10 6. Ã∞§∫∞¡√ƒ∞™ ¢∞§π√À ........................5 ......3-0-2 .......7-5 ......9 7. ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ¢∂ƒÀ¡∂π∞™ ..................5 ......2-1-2 .......5-5 ......7 8 . √¡∏™π§§√™ ™ø∆∏ƒ∞™ ........................5 ......3-0-2 .......5-7 ......6 9. √ª√¡√π∞ ∞ƒ∞¢π¶¶√À ........................5 ......2-0-3 .....9-16 ......6 10. ¡π∫√™ & ™ø∫ƒ∞∆∏™ ∂ƒ∏ª∏™ ............5 ......1-2-2 .......3-4 ......5 11. ∂£¡π∫√™ ∞™™π∞™ ...............................5 ......1-1-3 .....5-14 ......4 12. ¶∞∂∂∫ ∫∂ƒÀ¡∂π∞™ ............................5 ......0-1-4 .......1-7 ......1 13. √£∂§§√™ ∞£∏∞π¡√À ........................5 ......0-1-4 .....5-15 ......1 14. ∞∫ƒπ∆∞™ çøƒ∞∫∞™ .........................5 ......0-1-4 .......3-7 ......1 √ √Ó‹ÛÈÏÏÔ˜ ™ˆÙ‹Ú·˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì -3 ‚·ıÌÔ‡˜ .

·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ Ó· ηٷÏÔÁ›ÛÂÈ ¤Ó·ÏÙÈ Î·È Ó· ·Ô‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤ÏıÂÈ Ë ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ì ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· Ó· ‰Â¯Ù› Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ. ™ÙÔÓ √ı¤ÏÏÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ÔÓ· ·fi ÙÔ ‰È·ÈÙËÙ‹ ª. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÂÚ›‰Ô ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ·.

°ã KATH°OPIA 1. ∫∞ƒªπø∆π™™∞ ¶√§∂ªπ¢πø¡ ................5 ......5-0-0 .....10-1 2. ∂¡.∞.¢. ¶√§∏™ ÃÀ™√Ã√À™ ................5 .....4 -1-0 .....13-2 3. ∂¡ø™∏ ¡∂ø¡ ¶∞ƒ∂∫∫§∏™π∞™ .............5 ......3-1-1 .....17-6 4 . ∞™π§ §À™∏™ ........................................5 ......3-1-1 .......7-4 5. ™¶∞ƒ∆∞∫√™ ∫π∆π√À .............................5 ......3-1-1 .....10-9 6. ¢π°∂¡∏™ √ƒ√∫§π¡∏™ ..........................5 ......2-3-0 .......9-4 7. ∞¢ø¡∏™ ¢∞§π√À ................................5 ......2-2-1 .......5-4 8. ∂£¡π∫√™ §∞∆™πø¡ ..............................5 ......1-2-2 .....7-10 9. ∂§¶π¢∞ •À§√º∞°√À ...........................5 ......1-1-3 ....4 -10 10. ∞ÃÀƒø¡∞™ §π√¶∂∆ƒπ√À ....................5 ......1-1-3 ....4 -16 11. ¢π°∂¡∏™ ∞∫ƒπ∆∞™ ª√ƒº√À ..............5 ......0-2-3 ....4 -10 12. ºƒ∂¡∞ƒ√™ F.C.2000 .........................5 ......0-1-4 .....6-12 13. ∞∆ƒ√ª∏∆√™ °∂ƒ√™∫∏¶√À ..............5 ......2-0-3 .......3-6 14 . ¶.√. √ƒª∏¢∂π∞™ 2006 .....................5 ......0-0-5 ......2 -7 AÔ ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ °ÂÚÔÛ΋Ô˘ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó 6 ‚·ıÌÔ›.

 ™¿‚‚·ÙÔ 20 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¶∞∂∂∫-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË, (XÚ. AÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘, N. EÁÁϤ˙Ô˘, ¶. Mȯ·‹Ï)) ∞∂∫ ∫Ô˘ÎÏÈÒÓ-∞∂∑, (XÚ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, N›ÎË K·Ú·ÁÈÒÚÁË, I. ™Î·ÏÈÒÙ˘) √Ó‹ÛÈÏÏÔ˜ -√ÌfiÓÔÈ· ∞Ú·‰., (E˘·Á. Mȯ·‹Ï, A. AÓ‰Ú¤Ô˘, °. ™¿‚‚·) ∞¶∂¶ ¶ÈÙÛÈÏÈ¿˜-ÕÚ˘, (M. TÛ·ÁÁ¿ÚË, XÚ. ™·Ófi˜, K˘Ú. K˘ÚÈ¿ÎÔ˘) ∞ÎÚ›Ù·˜ ÃÏÒڷη˜-¡.&™. ∂Ú‹Ì˘ (™ÔÊ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, AÓÙ. ¶·Ó·Á‹, TËÏ. TËÏÂÌ¿¯Ô˘) √ı¤ÏÏÔ˜-∂ıÓÈÎfi˜ ÕÛÛÈ·˜, (™Ù. M·ÓÒÏË, M. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, XÚ. X·Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘) K˘Úȷ΋ 21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ∂ÚÌ‹˜ ∞Ú·‰.-÷ÏοÓÔÚ·˜, Cytavision, (¢. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, AÁÁ. TÛÈ·Ó¿Îη, §. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘)  °ã ηÙËÁÔÚ›· ™¿‚‚·ÙÔ 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ∂¡∞¢-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜, (A‚Ú. TÛÔ‡Îη˜, ™Ù. XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, A. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜) ™¿ÚÙ·ÎÔ˜ -¢ÈÁÂÓ‹˜ √ÚfiÎÏÈÓ˘ ∂ıÓÈÎfi˜ §·ÙÛÈÒÓ-Õ‰ˆÓ˘, (N. NÈÎÏ¿Ô˘, ¶·Ú. Mȯ·‹Ï, K. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘) ¶√ √ÚÌ‹‰ÂÈ·˜-∂¡ ¶·ÚÂÎÎÏËÛÈ¿˜, (AÓ. ¶··Ó‰ÚÈfiÔ˘ÏÔ˜, AÓ. ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡, M. B·ÛÈÏ›Ԣ) ºÚ¤Ó·ÚÔ˜ FC-∞¯˘ÚÒÓ·˜, (HÏ. °Ï›·, OÌ. T˙ȈÚÙ˙‹˜, ¶. Z·Ô‡Ó˘) K˘Úȷ΋ 21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¢ÈÁÂÓ‹˜ ªfiÚÊÔ˘-∫·ÚÌÈÒÙÈÛÛ·, (M. AÓÙˆÓ›Ô˘, ¶. °ÂˆÚÁ›Ô˘, K. TÚ·˚ÊfiÚÔ˘) ∂Ï›‰· •˘ÏÔÊ¿ÁÔ˘-∞™π§, (I. TÔÎηڋ˜, M. ¶Ô˘ÏÏ‹˜, M·Ú. °·‚ÚÈ‹Ï)  ¢ã ηÙËÁÔÚ›· ™¿‚‚·ÙÔ 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ∫&∂ ∆Ú·¯ˆÓ›Ô˘-§ÂÈ‚·‰È·Îfi˜ / ™·Ï·Ì›Ó·, (TÈÌ. XÚÈÛÙÔÊ‹, A. M·˘ÚÔ˘‰‹, ™Ù. ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘) ∫ÈÛÛfi˜ FC-∂Ï›‰·, (K. K˘ÚÈ¿ÎÔ˘, ™. ¶··ÎÒÛÙ·˜, M. MÂÙ·Í¿˜) ∞Û›˜ ¶‡Ï·˜-ºÔ›ÓÈη˜, (°. K·Ú·‚¤ÏÏ·˜, ¶. K·Ú·Ù˙‹˜, X·Ú. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘) ∞∂¡ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ -∏Ú·ÎÏ‹˜, (¢. Iˆ¿ÓÓÔ˘, °. °Î›ÓÔ˜, B. B·ÛÈÏ›Ԣ) ŒÓˆÛË ¡¤ˆÓ ⁄„ˆÓ·-¢˘Ó·Ìfi ¶ÂÚ‚ÔÏÈÒÓ (X·Ú. ™˘ÌÂÔ‡, M. XÚÈÛÙÔÊ‹, NÂfiÊ. Z·¯·Ú›Ô˘) K˘Úȷ΋ 21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ª∂∞¶-∞Ì·ıÔ‡˜ ∞Á›Ô˘ ∆‡¯ˆÓ·, (¶. PÔ‰ÔÛı¤ÓÔ˘˜, A. ¶ÚÔÛˆÙÛ¿ÓÏ˘, °. KÔ˙¿ÎÔ˜) ¶√ •˘ÏÔÙ‡ÌÔ˘-£√´ §·Î·Ù¿ÌÈ·˜, (N. ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜, K. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, X·Ú. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜). ñ OÈ ·ÁÒÓ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 15:30

∞∫ƒπ∆∞™ X§øPAKA™ √‡ÙÂ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÔÓËÙ‹ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙȘ ··ÓˆÙ¤˜ ‹ÙÙ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÎÚ›Ù· ÃÏÒڷη˜ Î·È ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¡.&™. ∂Ú‹Ì˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. √ ™Ù·‡ÚÔ˜ º˘Ù›‰Ë˜ ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ›¯Â ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· ¯¿ÓÂÈ 2-1 ·fi ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËΠÛÙÔ ÛÎÔÚ. °È· Ó· ¤ÏıÂÈ fï˜ Ë ‹ÙÙ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ·ÚÎÂÙ¿. ∞Ú¯Èο Ô ∞ÎÚ›Ù·˜ ¤¯·Û ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ª·Úfi˙· Ô˘ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ·. ∞ÎfiÌË Î·È Ì 10 ·›ÎÙ˜ ¿Ï„ ÙÔ ·È¯Ó›‰È fï˜ Î·È Â›¯Â ‰ÔοÚÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙ¤ÚËÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ. ∞˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÌÈ· Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∏ ÔÔ›· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ›.

¢ã KATH°OPIA ....15 ....13 ....10 ....10 ....10 ......9 ......8 ......5 ......4 ......4 ......2 ......1 ......0 ......0

1. ∂.¡.£√π ∫∞∆ø §∞∫∞∆∞ªπ∞™ ................5 ......4-0-1 .....13-5 2 . ª∂∞¶ ¶∂ƒ∞ Ãøƒπ√À ...........................5 ......3-1-1 .....10-7 3. ∏ƒ∞∫§∏™ °∂ƒ√§∞∫∫√À .....................5 ......3-1-1 ..14 -12 4. ∫ø¡™∆. & ∂Àƒπ¶. ∆ƒ∞Ãø¡π√À ...............5 ......2-3-0 .....11-6 5. ¶.√. •À§√∆Àªµ√À 2006 .....................5 ......2-2-1 .......9-5 6. ¢À¡∞ª√ ¶∂ƒµ√§πø¡ .........................5 ......2-1-2 .......7-9 7. º√π¡π∫∞™ ∞°π∞™ ª∞ƒπ¡∞™ ...................5 ......2-1-2 .....10-8 8. ∞ª∞£√À™ ∞°π√À ∆ÀÃø¡∞ ...................5 ......1-3-1 .......7-7 9 . ∂.¡. ⁄„ˆÓ· 2005 ...............................5 ......1-3-1 .......8-9 10. ∂§¶π¢∞ ∞™∆ƒ√ª∂ƒπ∆∏ .....................5 ......1-2-2 ...12-11 11. §ÂÈ‚·‰È·Îfi˜/™·Ï·Ì›Ó· §ÂÈ‚·‰. ..........5 ......1-2-2 .......4-6 12. ∫π™™√™ FC .........................................5 ......1-1-3 .....6-12 13. ∞∂¡ ∞°π√À °∂øƒ°π√À .........................5 ......1-0-4 ....4 -12 14. ∞™¶π™ ¶À§∞™ ....................................5 ......0-2-3 .....6-12

....12 ....10 ....10 ......9 ......8 ......7 ......7 ......6 ......6 ......5 ......5 ......4 ......3 ......2


KÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

www.athlitiki.com

∞¡∞°∂¡¡∏™∏: ME KA§H æYXO§O°IA °IA NA KA§YæEI TO XAMENO E¢AºO™

¡.&™. ∂ƒ∏ª∏™ √ ‚·ıÌfi˜ Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜ Ì ÙËÓ ∞¶∂¶ ÈÙÛÈÏÈ¿˜ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈ› ηӤӷ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙÔ˘ ¡.&™. ∂Ú‹Ì˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ fï˜ ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È Ë ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞ã ∫·ÙËÁÔÚ›·, ‰›ÓÂÈ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÛÙÔ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ÛÎÏËÚfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ µã ∫·ÙËÁÔÚ›·˜. ∆Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ™¿ÛË ∫Ï¿ÓıÔ˘˜ ÌÂÙÚ¿ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÌÈ· Ó›ÎË Î·È ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› Î·È ‰‡Ô ‹ÙÙ˜. ∏ ∂Ú‹ÌË ¿ÍÈ˙ ӷ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜, ˆÛÙfiÛÔ Ï‹ÚˆÛ Û ÌÂÚÈο ·È¯Ó›‰È· ÙËÓ ·ÂÈÚ›· Ù˘. ™ÙËÓ 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, Ë ∂Ú‹ÌË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ∞ÎÚ›Ù·, fiÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ∂Ú‹ÌË.

ATPOMHTO™ ∏ FIFA Ì ÁÚ·Ù‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∫√¶, ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012, ÙËÓ ‰È·Ù¿ÛÛÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·Ê·›ÚÂÛË ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˘ °ÂÚÔÛ΋Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÎÔÈÓÔÔÈËı› Ë Ó¤· ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÛÙË FIFA Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ̤¯ÚÈ ÙȘ 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ FIFA, Ë ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ ·ÊÔÚ¿ ˘fiıÂÛË ÌË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˘ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·fiÊ·ÛË ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Rui Miguel Rodrigues Pereira de Andrade. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÈÔ ¿Óˆ ·fiÊ·ÛË, Ë ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ FIFA ı· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ ı¤Ì· Û ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ· Ù˘ Î·È fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘, ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

Ã∞§∫∞¡√ƒ∞™ ∞ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô Ã·ÏοÓÔÚ·˜ ÛÙËÓ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ì ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ 2-0 Â› Ù˘ ¶∞∂∂∫. √È ·Ô˘Û›Â˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÒÓ ÂÈıÂÙÈÎÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ (ÕÓÙ˙ÂÏÔ Î·È Ã·˚Ï‹) ‰ÂÓ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÊÙÈ·Í·Ó Â˘Î·Èڛ˜ Î·È ¤Ù˘¯·Ó Î·È ‰˘Ô ÁÎÔÏ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ô Ã·ÏοÓÔÚ·˜ ı· ¤¯ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ηıÒ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ∂ÚÌ‹ ∞Ú·‰›Ô˘. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¢·ÏÈÔ‡ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÈ̈ڛ·˜ ‹ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.

21

O XÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ XÚÈÛÙÔÊ‹.

ªÂ ·Ó‚·Ṳ̂ÓË ÙË „˘¯ÔÏÔÁ›· ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ë Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ∞ÎÚ›Ù· Ì 2-1, Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Û‹ÌÂÚ· (20/10) ÙËÓ ¶∞∂∂∫. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞‰¿ÌÔ˘ ∞‰¿ÌÔ˘ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜, Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ·Ó¤‚ËÎÂ Î·È ı· οÓÂÈ ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›·. √ ∞‰¿ÌÔ˜ ∞‰¿ÌÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ∞ÎÚ›Ù· Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ¶∞∂∂∫.

√ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ÃÚÈÛÙÔÊ‹ ‹Ù·Ó ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∞ÎÚ›Ù· ·ÊÔ‡ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÁÎÔÏ Ù˘ ӛ΢, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û˘Ó¯›ÛÙËΠÙË ‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÌÂÙã ÂÌÔ‰›ˆÓ ·ÊÔ‡ Ô ∞‰¿ÌÔ˜ ∞‰¿ÌÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ ∫ÔÙÛÒÓË Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ™È·‹ÏË Î·È §·˚ÊË (ÍÂΛÓËÛ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ), ÂÓÒ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ¶∞∂∂∫ ÔÈ ™‡ÚÔ˘ Î·È ∫Ô˘ÏÔ‡Ú˘.

H ¶AEEK Y¶O¢EXETAI THN ANA°ENNH™H KYNH°øNTA™ THN 1H NIKH

™˘Ó¯›˙ÂÈ Ì XÚÈÛÙÈÓ¿ÎË ªÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¯›˜ Â·Ê¤˜ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Â› ËÌÂÚÒÓ, Ë ¶∞∂∂∫ ‚ڋΠÙÔÓ Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹ Ô˘ ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ §Ô‡Î· ÷Ù˙ËÏԇη. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¡ÒÓÙ· ÃÚÈÛÙÈÓ¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ £√´ §·Î·Ù¿ÌÈ·˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤‰ˆÛ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË Ù˘ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ… ¿ÁÎÔ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ £√´ η ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ §·Î·Ù¿ÌÈ·˜ §Ô˘Î¿˜ π·ÙÚÔ‡ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÃÚÈÛÙÈÓ¿ÎË ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÍË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ £√´ ¿ÂÈ Î·Ï¿ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¢ã ηÙËÁÔÚ›·˜ ÎÈ Â›Ó·È ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË. ŸÌˆ˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÃÚÈÛÙÈÓ¿Î˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ¶∞∂∂∫, ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ·. ñ √ ¡ÒÓÙ·˜ ÃÚÈÛÙÈÓ¿Î˘ ÚÔfiÓËÛ ‹‰Ë ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÎÈ ÂÙԛ̷Û ٷ Ï¿Ó· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ

·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË, fiÔ˘ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Ó›ÎË. ∞fi ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ 6˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔ «∫ÂÚ‡ÓÂÈ· ∂ÈÛÙÚÔÊ‹» ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ™ˆÙ‹Ú˘ ºÔÈÓ›Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. ñ T¤ÏÔ˜ Ô KÔ˘ÏÔ˘ÌÚ‹˜ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi Ù¯ÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¶∞∂∫ Ô ÕÓÙÚÔ˜ ∫Ô˘ÏÔ˘ÌÚ‹˜. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ‹Ú ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î·ıÒ˜ οÔȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó Û‡ÌʈÓÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¢¯·Ú›ÛÙËÛ fiÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ¶∞∂∂∫ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ›¯·Ó Î·È Â˘¯‹ıËÎÂ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘.

∞.∂. ∫√À∫§πø¡

E£NIKO™ A™™IA™

∂¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ӛΘ Ë ∞∂∫ ∫Ô˘ÎÏÈÒÓ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙȘ „ËϤ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ∞Ó Î·È ‚Ú¤ıËΠ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ë ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ÛÙË µã ηÙËÁÔÚ›· ÔÌ¿‰· ·Ó¤ÙÚ„ ٷ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ‹Ú ÙË Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ √ı¤ÏÏÔ˘ Ì 2-1 ¯¿ÚȘ ÛÙ· ·‰¤ÏÊÈ· §Ô˘Î¿, ª¿ÚÈÔ Î·È §È¿ÛÔ, Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ·fi ¤Ó· ÁÎÔÏ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ º¿ÓÙ˙ÈÔ ªԇȘ ¤ÊÙ·Û ÙÔ˘˜ 10 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Â›Ó·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, Ë ∞∂∫ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÊÔÚÌ·ÚÈṲ̂ÓË ∞∂∑ ∑·Î·Î›Ô˘ Î·È Ì ÌÈ· Ó›ÎË ı· οÓÂÈ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ¿ÏÌ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·ÚÂÏıfiÓ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∞∂∫ ∫Ô˘ÎÏÈÒÓ Ô ¡ÈÎfiÏ·˜ ∫›ÏÏ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ʇÁÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÈı˘Ì›· ηıÒ˜ ¿ÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. §∞Ã∂π√: ¶ÂÓÙ·ÎfiÛÈÔ˘˜ Ï·¯ÓÔ‡˜ ÙˆÓ ‰¤Î· ¢ÚÒ Ì ‰ÒÚÔ ¤Ó· ΢ÓËÁÂÙÈÎfi fiÏÔ ·Í›·˜ 700 ¢ÚÒ Î˘ÎÏÔÊÔÚ› Ë ∞∂∫ ∫Ô˘ÎÏÈÒÓ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.(Investarm Italias Double Barrel,4-2 Magnum). ∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ∫˘Úȷ΋ 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÛÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ fiÔ˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ∞.∂.∫Ô˘ÎÏÈÒÓ.

ªÂ ηχÙÂÚË „˘¯ÔÏÔÁ›· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ¤Ú·ÛÌ· ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì·Ù˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ú·‰›Ô˘, Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ÕÛÛÈ·˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ √ı¤ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ (15:30), Ì ÛÙfi¯Ô ¤Ó· ·ÎfiÌË ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋ ÔÌ¿‰·, ·Ú¿ Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙËÓ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ‰ÒÛÂÈ ÔÏϤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó¤Ô ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ΤډԘ. «∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Ï¤Ó ӷ ÙËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ‹Û˘¯Ë, fï˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Â›Ó·È ¿ÍÈÔÈ Û˘Á¯·ÚËÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙÔ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ™Â ηÈÚÔ‡˜ Ôχ ¯·ÏÂÔ‡˜ Ë ÔÌ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÈ Ù· „˘¯Èο ·Ôı¤Ì·Ù· Î·È ·ÓÙÂÂͤگÂÙ·È Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ù· ÚÔÛÊ˘ÁÈο ۈ̷Ù›· ÛÙÔ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÁÒÓ· ÂÈ‚›ˆÛ˘ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ‚¿Û˘», ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞ÓÙÒÓ˘ ª·˘Ú‹˜. E·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ô πÁÓ·ÙÈ¿‰Ë˜ Ô˘ ÂͤÙÈÛ ÙË ÔÈÓ‹ ÙÔ˘. ªÔÓ·‰ÈÎfi Â›Ó·È Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ™¿‚‚· Ô˘ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ˜.

O Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞ÓÙÒÓ˘ ª·˘Ú‹˜.


22

£¤Ì·Ù· ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

www.athlitiki.com

∫ÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ÏԢΤÙÔ Ô ¢ÈÁÂÓ‹˜ ∆ËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∆Ú›ÙË Û ¤ÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ı· ÎÚÈı› Ù· ̤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹ ªfiÚÊÔ˘. ∆Ô ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ۈ̷ÙÂ›Ô ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÔÏÏÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ı· ı¤ÛÂÈ ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È ı¤Ì· ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: «√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹ ∞ÎÚ›Ù· ªfiÚÊÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ŒÎÙ·ÎÙ˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∆Ú›ÙË Î·È ÒÚ· 19:30 ÛÙÔ ÚÔÛˆÚÈÓfi Ô›ÎËÌ· ÛÙËÓ §ÂˆÊfiÚÔ ∫˘ÚËÓ›·˜ ÛÙÔ ¶Ï·Ù‡ ∞ÁÏ·ÓÙ˙È¿˜ Î·È Î·Ï› ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ, fiˆ˜ ·Ú·ÛÙÔ‡Ó. £¤Ì·Ù·: 1. ∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. 2. ™˘Ó¤ÂȘ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÚfiÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘˜».

∏ ¤ÎıÂÛË ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›·˜ Fair-play ÛÙË §¿Úӷη ∏ ŒÎıÂÛË ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›·˜ "FAIR PLAY", ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË µ›·, ÙË Ê·ÚÌ·ÎԉȤÁÂÚÛË Î·È ÙÔÓ Ú·ÙÛÈÛÌfi ÌÂٷʤÚıËΠÛÙË §¿Úӷη ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∆ÂÙ¿ÚÙË 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∏ ŒÎıÂÛË Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ∫OA Î·È ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∫˘Ú›ˆÓ °ÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊˆÓ °ÂÏÔÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ∞Ó·Ó¤ˆÛË («°∂§.∞.»). ∞fi ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ¤¯ÂÈ Ù·Íȉ¤„ÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Û ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ¢Ë̷گ›ˆÓ, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ Î·È ·ıÏËÙÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È Û ÔÏÏ¿ ™¯ÔÏ›· ™ÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ Î·È ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ªÂÙ¿ ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ «¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ §¿Úӷη˜» Ë ŒÎıÂÛË ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙË ™Ù¤ÁË °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ∆¯ÓÒÓ §¿Úӷη˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012. ñ ™ÙËÓ ŒÎıÂÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÁÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔÈ (Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿): ™ÒÙÔ˜ µÔÛηڛ‰Ë˜ (BOSS), º›ÏÈÔ˜ ∫·ıËÙ˙ÈÒÙ˘ (º∏§∂π√À™), ∞ÓÙÒÓ˘ ∫¤ÏÏ·˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘, ¶¤ÙÚÔ˜ ¶··¤ÙÚÔ˘ (¶›Ó), £·Ó¿Û˘ ¶··Û˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (∞∆∞¡), ∞ÓÙÒÓ˘ ¶¤ÙÚÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ¶ÔÁÈ·Ù˙‹˜, ™ÎÂ‡Ë ™·‚‚›‰Ô˘, ÃÚÈÛÙ¿Î˘ ™ÎÔ˘Ê¿Ú˘ (ÃÚÈ™), πˆ¿ÓÓ· ºÈÏ›Ô˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ›ÛÙÔ˘ (ASSIAS) Î·È ∞ÓÙ˘ æËÌÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ (æ∏ª).

AÈÌÔ‰ÔÛ›· ¢È·ÈÙËÙÒÓ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫‡ÚÔ˘, ̤۷ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¶·Á·ÚÈ· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·, ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 18:30-21:00 ÛÙÔ √›ÎËÌ· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÛÙËÓ §Â˘ÎˆÛ›·. ∏ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ §·Î·Ù¿ÌÂÈ·˜ Î. §Ô˘Î¿ π·ÙÚÔ‡, ÂȘ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ù¤ˆ˜ ηıËÁËÙ‹ ‰È·ÈÙËÛ›·˜. “∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ì·˜ ıˆÚÂ›Ù·È ··Ú·›ÙËÙË Î·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì ˆ˜ ™¢∫ , ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜ Ô˘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛË ·Ó¿ÁÎÎË. ñ ¢›ÓÂȘ ∞›Ì·… ÷ڛ˙ÂȘ ∑ˆ‹. ∞˜ Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓıËÌ· οı ‰È·ÈÙËÙ‹”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘.

KY¶E§§O/ OI ME°A§OI ZEY°APø™AN ME TI™ OMA¢E™ Bã KATH°OPIA™

OÚÂÎÙÈÎfi ÔÈ “ÌÈÎÚÔ›” Z¢Á¿ÚˆÛ·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ Aã Ì Ù˘ Bã ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·ã Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Coca-Cola ∞’ - µ’ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Coca-Cola °’ – ¢’ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ ™ÙËÓ ∞ã Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∞ã-µã ηÙËÁÔÚ›·˜ ·˘Ù‹ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ 24 ÔÌ¿‰Â˜. ¢ÂÓ Ì‹Î·Ó ÛÙËÓ ÎÏËÚˆÙ›‰· Ë √ÌfiÓÔÈ· Î·È Ë ∞∂§ ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Coca-Cola ÂÚÈfi‰Ô˘ 2011/2012 Î·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Fair Play ∞’ Î·È µ’ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ 2011/2012 ∂ÚÌ‹˜ ∞Ú·‰›Ô˘ Î·È ¶∞∂∂∫. ñ ∆Ô ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ˙¢Á¿ÚÈ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÕÚ˘ Î·È ¶¿ÊÔ˜ η η ¢fiÍ·-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ¢ÂÚ‡ÓÂÈ·˜. MÔÚ› ÕÚ˘ Î·È AÓ·Á¤ÓÓËÛË Ó· Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙË Bã ηÙËÁÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÌ¿‰Â˜ Aã ηÙËÁÔÚ›·,˜ ȉȷ›ÙÂÚ· Ë “ÂÏ·ÊÚ¿ Ù·ÍÈ·Ú¯›·”. TÔ A¶OE§ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ X·ÏοÓÔÚ·, Ë AÓfiÚıˆÛË ÂÎÙfi˜ ÙÔÓ OÓ‹ÛÈÏÏÔ, Ô AfiÏψӷ˜ ÙËÓ A¶E¶ ¶ÈÙÛÈÏÈ¿˜ Î·È Ë AEK ÙËÓ OÌfiÓÔÈ· AÚ·‰›Ô˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Coca-Cola ∞’ – µ’ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜: ∞Ï΋-∞ÎÚ›Ù·˜ ÃÏÒڷη˜ ∂ıÓÈÎfi˜ ÕÛÛÈ·˜-∂¡ ¶·Ú·ÏÈÌÓ›Ô˘ ∞∂∑ ∑·Î·Î›Ô˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∞∂∫ ∫Ô˘ÎÏÈÒÓ-∂ıÓÈÎfi˜ Õ¯Ó·˜

“¶ËÁ·‰¿ÎÈ” ÚÈÓ ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Ì ÙÔ˘˜ ºÔ›‚Ô EÚˆÙÔÎÚ›ÙÔ˘, K›ÎË ºÈÏ›Ô˘ Î·È ºÔ›‚Ô KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë. √Ó‹ÛÈÏÏÔ˜ ™ˆÙ‹Ú·˜-∞ÓfiÚıˆÛË ∞Á›· ¡¿·-¡&™ ∂Ú‹Ì˘ ¢fiÍ· ∫·ÙˆÎÔÈ¿˜-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ¢ÂÚ‡ÓÂÈ·˜ √ı¤ÏÏÔ˜ ∞ıˤÓÔ˘-¡¤· ™·Ï·Ì›Ó· ∞¶√∂§-÷ÏοÓÔÚ·˜ ∞fiÏψӷ˜-∞¶∂¶ ¶ÈÙÛÈÏÈ¿˜ ÕÚ˘-∞∂¶ √ÌfiÓÔÈ· ∞Ú·‰›Ô˘-∞∂∫ √È ·ÁÒÓ˜ Â›Ó·È ÌÔÓÔ› Î·È Ù·

ۈ̷Ù›· ı· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ Ù· ¤ÛÔ‰· fiÛÔ Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ñ √È ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ∞ã Á‡ÚÔ˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÚÔ·„ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ¤‰Ú˜, ÙfiÙ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ 7, 21 ηÈ

28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ñ ∫‡ÂÏÏÔ °' - ¢' ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Coca-Cola °’ – ¢’ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜: §ÂÈ‚·‰È·Îfi˜ / ™·Ï·Ì›Ó· §ÂÈ‚·‰ÈÒÓ-ª∂∞¶ ∞™π§-∂Ï›‰· ∞ÛÙÚÔÌÂÚ›ÙË ™¿ÚÙ·ÎÔ˜ ∫ÈÙ›Ô˘-¢ÈÁÂÓ‹˜ ∞ÎÚ›Ù·˜ ªfiÚÊÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹˜ √ÚfiÎÏÈÓ˘-¢˘Ó·Ìfi ¶ÂÚ‚ÔÏÈÒÓ

ÃÔÚËÁ›· √¶∞¶ ÛÙ· ÚÔÛÊ˘ÁÈο ۈ̷Ù›·

O °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ O¶A¶ Mȯ¿Ï˘ XÂÈÌÒÓ·˜ ÌÈÏ¿ ηٿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË.

ÃÔÚËÁ›· ‡„Ô˘˜ 150.000 ¢ÚÒ ¤‰ˆÛÂ Ë √¶∞¶ ∫‡ÚÔ˘ Û ÚÔÛÊ˘ÁÈο ۈ̷Ù›·, Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ÂÙfiÛÊ·ÈÚ·˜. ™Â ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ¶¤ÌÙË 11 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∫·Ú·‚ȈÙÒÓ, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ √¶∞¶ ∫‡ÚÔ˘ ªÈ¯¿Ï˘ ÃÂÈÌÒÓ·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. π‰È·›ÙÂÚË ÌÓ›·

¤Î·Ó ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ۈ̷Ù›· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ¤‰Ú˜, ÁÈ' ·˘Ùfi Î·È Ë √¶∞¶ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ‰›Ï· ÙÔ˘˜ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË. ∂Π̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ ∞∂∫ ∫·Ú·‚¿, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·Ú·‚¿ °È·ÓÓ¿Î˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙȘ ıÂṲ́˜ ÙÔ˘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ √¶∞¶ ∫‡ÚÔ˘, Ô˘ Ì ÙËÓ Â˘ÁÂÓ‹ ¯ÔÚËÁ›· Î·È Û˘Ó¯‹ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘ ÚÔ˜ Ù· ۈ̷Ù›· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ¿Û‚ÂÛÙË ÙËÓ

ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Î·È ‰˘Ó·Ù‹ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ Î·Ù¯fiÌÂÓˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È ¯ˆÚÈÒÓ. ∆· ÚÔÛÊ˘ÁÈο ۈ̷Ù›· Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ¯ÔÚËÁ›·˜ Ù˘ √¶∞¶ ›ӷÈ: ∂ıÓÈÎfi˜ Õ¯Ó·˜, ¡¤· ™·Ï·Ì›Ó·, ¢fiÍ· ∫·ÙˆÎÔÈ¿˜, ∂ıÓÈÎfi˜ ÕÛÛÈ·˜, ¶∞∂∂∫ ∫ÂÚ‡ÓÂÈ·˜, ¢ÈÁÂÓ‹˜ ∞ÎÚ›Ù·˜ ªfiÚÊÔ˘, ∞™π§ §‡Û˘, ∏Ú·ÎÏ‹˜ °ÂÚfiÏ·ÎÎÔ˘, ∞∂∫ ∫˘ıÚ¤·˜, ∞∂∫ ∫·Ú·‚¿ §·ÌÔ‡Û·, √Ï˘ÌÈ¿‰· ¡Â¿ÔÏ˘ Î·È ¡¤· ™·Ï·Ì›Ó· (¶ÂÙfiÛÊ·ÈÚ·).


23

BfiÏÂ˚ ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

E¶IME§EIA: NIKO™ NIKO§AOY

www.athlitiki.com

ŒÎÙÔ ™Ô‡ÂÚ-K· ÁÈ· ÙËÓ AÓfiÚıˆÛË H ΢ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ ASADO ∞ÓfiÚıˆÛȘ η٤ÎÙËÛ ÁÈ· ¤ÎÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÙÔ √¶∞¶ ™Ô‡ÂÚ ∫· Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì 3-1 ÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· Transbunker da Noi ∞∂§. ∏ ∞∂§ ¤¯ÂÈ 12 ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ™Ô‡ÂÚ ∫· ÎÈ Â›Ó·È ÚÒÙË ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ Ï›ÛÙ·. H AÓfiÚıˆÛË ÌÂÙÚ¿ ¤ÍÈ Î·Ù·ÎÙÏËÛÂȘ, Ë ∞∂∫ §¿Úӷη˜ Î·È Ô ∞fiÏÏˆÓ ·fi ÌÈ· ηٿÎÙËÛË. ∏ AÓfiÚıˆÛË ¤¯ÂÈ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ªÈ¯·‹Ï √ÌÂÏÙÛ¤ÓÎÔ ·fi ÙËÓ ƒˆÛ›·, fiÛÔ Î·È fiϘ ÙȘ ÂÙÔÛÊ·ÈÚ›ÛÙÚȘ, ∫‡ÚȘ Î·È Í¤Ó˜. ¢È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ë ª·Ú›Ó· §·‚ÚÔ‡Î Î·È Ë ∆·ÙÈ¿Ó· ªÔ˘ÙÚ›ÙÛηÁÈ· ·fi ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· ηÈ

Ë ¡¿ÛÙÈ· °ÎÔÚ›Ó· ·fi ÙË ƒˆÛ›·. ∆Ș Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi "·›Ì·" Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯ËÁfi ™Ù¤ÏÏ· πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÓ ·Û·‰fiÚÔ ∫¿ÏÈ· µ·ÛÈÏ›Ԣ, ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ °ÈÒÙ· ∫Ô‡Ù·, ÙËÓ ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙÔ beach volley, ª·ÚÈÒÙ· ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ¿ÓÙÈ· ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ Î·È ÙËÓ ºˆÙÂÈÓ‹ πˆ¿ÓÓÔ˘. ∏ AÓfiÚıˆÛË ÂÓ‰˘Ó·ÌÒıËΠ̠ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ™¿ÓÙÚ·˜ ¶·‡ÏÔ˘, Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚË Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ª·Ù›Ó·˜ ∞ί̤ÙÔ‚·, Ó·ڋ˜ ·fi ÙË ƒˆÛÛ›· Ì ÚÒÙË ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· . ∞fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¡Â·Ó›‰ˆÓ, "ÚÔ‹¯ıËÛ·Ó" ÔÈ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Â˜ ÃÚÈÛÙÈ¿Ó· ¢·˘›‰, ∞ÏÂÍ›· ∞Ó‰Ú¤Ô˘, ƒ·Ê·¤ÏÏ· √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘ Î·È ŒÚÈη ∑ÂÌ‡Ï·.

¶Ò˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ‚fiÏÂ˚ ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ¿Ú¯ÈÛÂ

TPIO °IA TIT§O... ¶ÚÂÌȤڷ ›¯·Ì ¯ı˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· √¶∞¶ ∞ã∫·ÙËÁÔÚ›·˜ ‚fiÏÂ˚. ŒÓ· ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÙÔ 36Ô ÛÙË ÛÂÈÚ¿, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·˘ÍË̤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. B·ÛÈÎÔ› ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È Ë Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ AEK·Ú·‚¿, Ë AÓfiÚıˆÛË Î·È Ë ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË N. ™·Ï·Ì›Ó·. ™ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ‚ϤÔ˘Ì Ò˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜: ∞.∂. ∫∞ƒ∞µ∞ ∏ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· Pokka ∞∂ ∫·Ú·‚¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì Ӥ· ÔÌ¿‰· ʤÙÔ˜. ∆Ô˘˜ ∫Ó¤˙‚ÈÙ˜ Î·È ∫ÔÏ¿ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÓÂÔ·ÔÎÙËı¤ÓÙ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¶·ÊÈ·Îfi Î·È Ô ÁÓÒÚÈÌfi˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· °È¿ÓÓ˘ ÷Ù˙ËÊÈÏ›Ô˘ Ô˘ ¤ÚÛÈ ¤·ÈÍ ÛÙË ¡¤· ™·Ï·Ì›Ó·. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· Â¤ÛÙÚÂ„Â Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ÂÓÒ Â›¯Â ·Ú¯Èο ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û ÙÔ ‚fiÏÂ˚. ¡¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Ì πÙ·ÏÈÎfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ Ãfiگ ∫·ÓÓÂÛÙÚ¿ÙÛÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÚ¿ÙËÛ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔÓ µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ ƒÔÓÙfiÏÊÔ ÃÔ˘fi˙·˜ Î·È ¤ÊÂÚ ÙÔ˘˜ °ÈfiÓÏÂÓ ª·Ú¤ÙÔ, ÃÔÛ¤ ∫·Ú¿ÛÎÔ Î·È ¡Ù¤ÓÙ ·fi ÙËÓ µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·. ∞¡√ƒ£ø™H ∏ ΢ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ ∞ÓfiÚıˆÛË ¤ÊÂÚ ›Ûˆ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶Ï·ÙÚ›ÙË Ô˘ ¤ÚÛÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙË ¡¤· ™·Ï·Ì›Ó·. ∂Ó¤ÁÁÚ·„ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ͤÓÔ˘˜, ÙÔÓ ÕÁÁÏÔ º›ÏÈ ™ÌÈı Î·È ÙÔÓ ª¿ÍÈÌÔ ªÔÓÙfiÁÈ· ·fi ÙË µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÚÛÈ ‹Ù·Ó Ë ‰‡Ó·ÌË ˘Úfi˜ Ù˘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ ∞.∂. ∫·Ú·‚¿. H ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ.   ¡∂∞ ™∞§∞ªπ¡∞ ∏ ÊÈÏfi‰ÔÍË Ê¤ÙÔ˜ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡¤·˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜ Ì ӤÔ

ÚÔÔÓËÙ‹ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi Ì·˜ ·fi ÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ·›ÎÙ˘ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜, ™ÎÔÈ·Ófi ∑¿ÚÎÔ ƒÈÛÙfiÛÎÈ. ¶ÔÏϤ˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∂¤ÛÙÚÂ„Â Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∞‰¿ÌÔ˘, ·¤ÎÙËÛ Ì ÂÏ¢ı¤Ú· ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔÓ ‰È·ÁÒÓÈÔ ∞¯ÈÏϤ· ¶ÂÙڷΛ‰Ë, Ì ˘ÔÛ¯ÂÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ªÔÛ¯Ô‚¿ÎË Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚÂȘ ͤÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ™¤Ú‚Ô˘˜ π‚¿Ó ∆ÔÓÙfiÚÔ‚ÈÙ˜ Î·È ª›ÏÔ˜ ¿ÓÙÔÓÈÙ˜ Î·È ÙÔÓ ∫ÂÓ˘¿ÙË ∆˙¤˚̘ √ÓÙ¤Ú ¡È·ÓÁÎ¿Ô˘. √ª√¡√π∞ ™ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ·›ÎÙ˘ ı· Â›Ó·È Ô √˘ÎÚ·Ófi˜ πÁÎfiÚ µÔÚÔÓ›Ó, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ¶ÂÙڷΛ‰Ë˜. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· Â¤ÛÙÚÂ„Â Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ÂÓÒ ı· ÙËÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¶¿ÓÔ˜ ∏Ú·ÎÏ¤Ô˘˜. ∏ √ÌfiÓÔÈ· ÎÈÓ‹ıËΠÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ÃÔÛ¤Ú ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ ·fi ÙËÓ µÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·.

H ÔÌ¿‰· Ù˘ N¤·˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜.

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· A.E. ηڷ‚¿-AÓfiÚıˆÛË, ‰˘Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂΉ΋ÛÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

H AÓfiÚıˆÛË ˘˜ ÌÂÙÚ¿ 17 Ù›ÙÏÔ ˜ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ¶ÚÒÙË ÛÙȘ Ù Ùfi fi ˆÓ · ÙˆÓ 34 Ù›ÙÏ ÎÂ Ë Ô˘ ȉڇıË 978) Ë (1 ›· ‰ √ÌÔÛÔÓ ˜ ∞ÓfiÚıˆÛË ÔÌ¿‰· Ù˘ È · Î ) Ù· · Ì Ï‹ (17 ÚˆÙ·ı . ¡ ı› Ë ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ ™·Ï·Ì›Ó· (8 Ì·Ù·), ÙÔ ÚˆÙ·ıÏ‹ Ì (5 § ∂ √ ∞¶ ·Ù·), Ô Ì Ï‹ ı Ù· ˆ Ú Ì (3 ˜ fi Î ¶·ÊÈ· ) Î·È Ë ∞∂ Ù· · Ì Ï‹ ÚˆÙ·ı (1 Ì ∫·Ú·‚¿  ). · Ì ÏË ı ÚˆÙ¿ ¶∞ºπ∞∫√™ ªÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÃÚÈÛÙ¿Î˘ ¶·Ó·Á›‰Ë˜ Ì ÙËÓ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Ó· ͷӷοÓÂÈ ÙÔÓ ¶·ÊÈ·Îfi ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· ÒÛÙ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ÛÙԯ‡ÂÈ Û ηٷÎÙ‹ÛÂȘ Ù›ÙψÓ. ¢‡Ô ͤÓÔÈ ·›ÎÙ˜ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¶¿ÊÔ˘ Î·È ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔÈ ª›ÏÔ˜ ™›ÌÔ‚ÈÙ˜ Î·È ¡›ÎÔÏ· ƒ·˙Ó¿ÙÔ‚ÈÙ˜.   √§Àª¶π∞™ ºƒ∂¡∞ƒ√À™ °È· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·ÚÒÓ Ù˘ Ë √Ï˘ÌÈ¿˜ ºÚÂÓ¿ÚÔ˘˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ·ÊÔ‡ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ̠ÙÚÂȘ ͤÓÔ˘˜. ∆Ô˘˜ µÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ™Ù¤Ê·Ó °ÎÂÔÚÁΛÂÊ Î·È ÿÏÈ·Ó °ÎÂÔÚÁΛÂÊ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ™¤Ú‚Ô ∞ÏÂÎÛ¿ÓÙ·Ú ªÈÏÔ‚¿ÓÙÛ‚ÈÙ˜. ∆Ô fiÛÙÔ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ·Ó¤Ï·‚Â Ô ¡ÙÈÌ›ÙÚÈ §¤ÙÛÈÂÊ.   ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ¢∂ƒÀ¡∂π∞™ ∏ ¿Ï·È fiÙ ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› ʤÙÔ˜ Ó· Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ¡¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ·Ó¤Ï·‚Â Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ª›ÌË ¶·Ì·Î¿ ·fi ÙËÓ ∞.∂. ∫·Ú·‚¿ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∞¯ÈÏϤˆ˜ ·fi ÙËÓ ¡¤· ™·Ï·Ì›Ó·. •¤ÓÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ Â›Ó·È Ô µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ¡ÙȤÁÎÔ °ÎÔ˘·ÚÓÙÈ¿ÓÔ, Ô ™ÎÔÈ·Ófi˜ ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ §È¿ÊÙÔÊ Î·È Ô µfiÛÓÈÔ˜ ¡¤Ì·ÓÈ· ∆fiÌÈÙ˜.   √§Àª¶π∞¢∞ ¡∂∞¶√§∏™ ∆¤ÏÔ˜ Ë ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ÔÌ¿‰· Ù˘ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜ ¡Â¿ÔÏ˘ Ì ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ·›ÎÙË ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ º·Ô‡Ù· ηÙ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ·ÌÈÁ¤˜ ΢ÚÈ·Îfi Û‡ÓÔÏÔ Ì ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÙËÓ ·ÍÈÔÚÂ‹ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.


24

¢ÈÂıÓ‹ www.athlitiki.com

 ¶ƒ∂ªπ∂ƒ §π°∫ 2012/13 - 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™‹ÌÂÚ· ∆fiÙÂÓ·Ì - ∆Û¤ÏÛÈ ..................................................... ºÔ‡Ï·Ì - ÕÛÙÔÓ µ›Ï· ............................................... §›‚ÂÚÔ˘Ï - ƒ¤ÓÙÈÓÁÎ ............................................... ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. - ™ÙfiԢΠ........................................... ™Ô˘fiÓÛÈ - °Ô˘›ÁÎ·Ó .................................................. °Ô˘¤ÛÙ ªÚÔÌ - ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™. ............................... °Ô˘¤ÛÙ Ã·Ì - ™·Ô˘ı¿ÌÙÔÓ ..................................... ¡fiÚÁÔ˘ÈÙ˜ - ÕÚÛÂÓ·Ï .............................................. ∞‡ÚÈÔ ™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ - ¡ÈԇηÛÙÏ .......................................... ∫¶ƒ - Œ‚ÂÚÙÔÓ ........................................................

14:45 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 19:30

 ª¶√À¡∆∂™§π°∫∞ - 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™‹ÌÂÚ· ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ - ™¿ÏΠ................................................. §¤‚ÂÚÎÔ˘˙ÂÓ - ª¿ÈÓÙ˜ .............................................. µfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ - ºÚ¿ÈÌÔ˘ÚÁÎ ............................... ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË - ∞Ófi‚ÂÚÔ ......................................... ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ - ª¿ÁÂÚÓ .......................................... µ¤ÚÓÙÂÚ - °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯ ............................................. ∞‡ÚÈÔ ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË - ÕÔ˘ÁÎÛÌÔ˘ÚÁÎ ............................... ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ - ™ÙÔ˘ÙÁ¿Ú‰Ë ..........................................

16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 19:30

 ¶ƒπª∂ƒ∞ ¡∆πµπ™π√¡ - 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™‹ÌÂÚ· ª¿Ï·Á· - µ·ÁÈ·‰ÔÏ›‰ .............................................. ƒÂ¿Ï ª. - £¤ÏÙ· ....................................................... µ·Ï¤ÓıÈ· - ªÈÏÌ¿Ô ............................................... §· ∫ÔÚÔ‡ÓÈ· - ª·ÚÛÂÏfiÓ· ..................................... ∞‡ÚÈÔ ÃÂÙ¿Ê - §Â‚¿ÓÙ .................................................... ∂Û·ÓÈfiÏ - ƒ¿ÁÈÔ µ·ÁÂοÓÔ ..................................... °Ú·Ó¿‰· - ™·Ú·ÁfiÛ· .............................................. √Û·ÛÔ‡Ó· - ª¤ÙȘ ................................................. ™ÔÛȉ¿‰ - ∞ÙϤÙÈÎÔ ª. ............................................ ªÂı·‡ÚÈÔ ™Â‚›ÏÏË - ª·ÁÈfiÚη ................................................. ™∂ƒπ∂ ∞ - 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™‹ÌÂÚ· °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ - ¡¿ÔÏË ............................................. §¿ÙÛÈÔ - ª›Ï·Ó ......................................................... ∞‡ÚÈÔ ∫¿ÏÈ·ÚÈ - ªÔÏfiÓÈ· .................................................. ∞Ù·Ï¿ÓÙ· - ™È¤Ó· ..................................................... ∫Ȥ‚Ô - ºÈÔÚÂÓÙ›Ó· ................................................... ÿÓÙÂÚ - ∫·Ù¿ÓÈ· ........................................................ ¶·Ï¤ÚÌÔ - ∆ÔÚ›ÓÔ .................................................... ¶¿ÚÌ· - ™·ÌÓÙfiÚÈ· ................................................ √˘ÓÙÈÓ¤˙ - ¶ÂÛοڷ ............................................... ∆˙¤ÓÔ· - ƒfiÌ· .......................................................... §π°∫ 1 2012/13 - 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú› ™.∑. - ƒÂ̘ ....................................................... ¡·ÓÛ› - ™ÔÛfi ........................................................... ∂‚È¿Ó - ∆Ô˘ÏÔ‡˙ ....................................................... ¡È˜ - ™ÂÓÙ ∂ÙÈ¤Ó ........................................................ ƒÂÓ - ªÔÓÂÏȤ ......................................................... µ·Ï·ÓÛÈ¤Ó - §ÔÚÈ¿Ó .................................................. ∞‡ÚÈÔ ∞˙·ÍÈfi - ª·ÛÙÈ¿ ..................................................... §ÈfiÓ - ªÚÂÛÙ .......................................................... ∆ÚÔ˘¿ - ª·ÚÛ¤ÈÁ .....................................................

E¶IME§EIA: A§E•H™ ¶AM¶O™

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

15:30 17:00

16:30 18:30

17:00 19:00 21:00 23:00 13:00 17:00 18:50 20:45 22:30 22:30

19:00 21:45 13:30 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 21:45

18:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 15:00 18:00 22:00

∆Ô ÚfiÛÊ·ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ Î· ·Ó¿ÌÂÛ· Û °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Î·È ¡¿ÔÏË ·Ó·‚ÈÒÓÂÈ ·fi„ ÛÙÔ ∆ÔÚ›ÓÔ.

™√À¶∂ƒ ¡∆∂ƒª¶π ™∂ π∆∞§π∞, °∂ƒª∞¡π∞, π™¶∞¡π∞ ∫∞π ∞°°§π∞ ∞¶√æ∂

¶˘ÚÂÙfi˜ ÙÔ ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô! ¶ÚÔ Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ ÁÈ· ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó Ë ∫˘Úȷ΋ Ë Ì¤Ú· ÙˆÓ ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ Â·Ó¤Ó·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ ϤÔÓ ‰ÂÏ·ÛÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ∆Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô È¿ÙÔ ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È ÛÙÔ ∆ÔÚ›ÓÔ, fiÔ˘ Ë ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ Î˘ÂÏÏÔ‡¯Ô ¡¿ÔÏË, ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ™¤ÚÈ ∞ (¤ÂÈÙ· ·fi 7 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·ÌÊfiÙÂÚ˜ ÌÂÙÚÔ‡Ó ·fi 19 fiÓÙÔ˘˜ Î·È ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË) Î·È Û˘Ó¿Ì· ÛÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ¿ÎÚˆ˜ ÂÂÈÛԉȷÎÔ‡ ÛÔ‡ÂÚ Î· (4-2 ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ˘¤Ú Ù˘ «µ¤ÎÈ· ™ÈÓÈfiÚ·») ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ, fiÙ·Ó ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ ˘¤Ú Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ (ÁÈ· ÙÔ 2-2) Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ô‚ÔϤ˜ ÂÍfiÚÁÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ΢ÂÏÏÔ‡¯Ô˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ «°ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ™Ù¤ÈÓÙÈÔ˘Ì» ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È Ë §¿ÙÛÈÔ, Ë ÔÔ›· ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÛÙÔ «√Ï›ÌÈÎÔ» Ù˘ ƒÒÌ˘ ÙË ª›Ï·Ó, Ë ÔÔ›· „¿¯ÓÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ·ÓÙÂ›ıÂÛË, ·ÊÔ‡ ¤ÂÈÙ· ·fi ÂÙ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÌÂÙÚ¿ ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜.

ñ Clasico ÛÙÔ ƒÂÊ›Ú §›Á˜ ÒÚ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ

«™ÈÁÎÓ¿Ï πÓÙÔ‡Ó· ¶·Úλ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ƒÔ˘Ú (Û.Û. Ë ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÔÌ¿Ó· ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·): ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ƒÂÊ›Ú ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ Î·È ™¿ÏÎÂ. ∂˘ÚÈÛÎfiÌÂÓË ‹‰Ë ÛÙÔ -9 ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ë ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ‰ÂÓ «·ÓÙ¤¯ÂÈ» ¿ÏÏË ·ÒÏÂÈ· fiÓÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ «ÌÏ» ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÂÓ¿ÚÈÔ ·fi ÙÔ ÚfiˆÚÔ ÓÔÎ ¿Ô˘Ù Ù˘ ·ÈˆÓ›·˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Î·È Û˘Ó¿Ì· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚·‰›ÛÌ·ÙÔ˜ ¤Ó·ÓÙ› Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ fiÓÙÔ˘˜.

ñ µ›Ï·˜-ªfi·˜ Vs ∆Û¤ÏÛÈ ∆ÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ÊÈÏÔÍÂÓ› Î·È ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ë ∆fiÙÂÓ·Ì ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ «√˘¿È٠÷ÚÙ §¤ÈÓ» ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∆Û¤ÏÛÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· -Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘- Ó· ÙËÓ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô fiÓÙÔ˘˜. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ Î˘ÂÏÏÔ‡¯Ô ∞ÁÁÏ›·˜ ÂÓ¤¯ÂÈ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ͯˆÚÈÛÙ‹ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙˆÓ «ÛÈÚÔ˘ÓÈÒÓ», ∞ÓÙÚ¤ µ›Ï·˜-ªfi·˜, ·ÊÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÚÒÙÔ ·Óٿ̈̿ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÚÒËÓ ÂÚÁÔ‰fiÙÚÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ‰È¿‰Ô¯fi ÙÔ˘, ƒÔÌ¤ÚÙÔ ÓÙÈ ª·Ù¤Ô. ñ ¢ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙÔ «ƒÈ·ıfiÚ» ∂Í·ÈÚÂÙÈο ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ fiÁ‰Ô˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÛÙËÓ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚ÈÛÈfiÓ. ™ÙÔ

«ªÂÛÙ¿ÁÈ·» Ë µ·Ï¤ÓıÈ· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ªÈÏÌ¿Ô, ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ‰‡Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ ÛÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰È·„‡‰Ô˘Ó ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Î·È ·¤¯Ô˘Ó ÌfiÏȘ ‰‡Ô fiÓÙÔ˘˜ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡! ∏ ·˘Ï·›· ÙˆÓ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô˘ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ «ƒÈ·ıfiÚ», fiÔ˘ Ë ¡ÙÂÔÚÙ›‚Ô §· ∫ÔÚÔ‡ÓÈ· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ª·ÚÛÂÏfiÓ· Ì ÙËÓ ÎÚ˘Ê‹ ÂÏ›‰· Ó· ·Ó·‚ÈÒÛÂÈ ÙË ¯Ú˘Û‹ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90 Î·È Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·. √È «ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·», ˆÛÙfiÛÔ, ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ clasico Ì ÙË ƒÂ¿Ï ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁοÙÔÈÎÔ ÛÙÔ ÚÂÙÈÚ¤ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ (∞ÙϤÙÈÎÔ ª.).

ñ ∞ÓÙ›·ÏÔÈ ∞∂§ ™ÙËÓ Úfi‚· Ù˙ÂÓÂÚ¿Ï Ù˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Â›Û΄˘ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÛÙÔ °™¶ Ì ÙËÓ ∞∂§ Ë ºÂÓ¤ÚÌ·¯ÙÛ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ªÔ‡ÚÛ·ÛÔÚ, ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ Ë °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯ fiÛÔ Î·È Ë ª·ÚÛ¤ÈÁ. ∏ ªÔÚÔ‡ÛÈ· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙË µÚ¤ÌË ·fi ÙË µ¤ÚÓÙÂÚ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎÔ ‚Ú·‰ÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ ªÔ‡ÓÙÂÛÏÈÁη, ÂÓÒ Ë √ÏÂÌ›Î ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∆ÚÔ˘¿ ÛÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ‚Ú·‰ÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ §ÈÁÎ 1.

 ∆π¶-3 ª¶√À¡∆∂™§π°∫∞ 2012/13 - 12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™‹ÌÂÚ· ∑¿ÏÙÛÌÔ˘ÚÁÎ - µfiÏÊÛÌÂÚÁÎ ................................ 17:00 µ¿ÎÂÚ ÿÓÛÌÚԢΠ- ƒÈÓÙ ........................................... 19:30 ™ÙÔ˘ÚÌ °ÎÚ·Ù˜ - ª¿ÙÂÚÛÌÔ˘ÚÁÎ ........................... 19:30 µ›ÓÂÚ ¡fiÈÛÙ·ÓÙ - ∞ÓỪڷ ......................................... 19:30 ∞‡ÚÈÔ ∞Ô‡ÛÙÚÈ· µ. - ƒ·›ÓÙ µ. ............................................ 17:00 ƒ∞´º∞´∑∂¡ ™√À¶∂ƒ §π°∫ 2012/13 - 13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™‹ÌÂÚ· ™ÂÚ‚¤Ù - ∑·ÓÎÙ °Î¿ÏÂÓ ............................................. 20:45 ∆Ô˘Ó - ™ÈfiÓ ............................................................... 20:45 ∞‡ÚÈÔ §Ô˙¿ÓË - ∑˘Ú›¯Ë ....................................................... 14:45 §Ô˘Î¤ÚÓË - µ·ÛÈÏ›· ................................................ 14:45 °ÎÚ·Û¯fiÂÚ - °È·ÓÁÎ ªfiȘ ..................................... 17:00

∆Ô ÓÙ¤ÚÌÈ ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ-™¿ÏΠ«ËÏÂÎÙÚ›˙ÂÈ» ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›·.


25

EÏÏ¿‰· ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

E¶IME§EIA A§E•H™ ¶AM¶O™

www.athlitiki.com

¶∞√∫-∞∂∫ ∫∞𠶧∞∆∞¡π∞™-√º∏ ∆∞ ¡∆∂ƒª¶π ∆∏™ 7˘ ∞°ø¡π™∆π∫∏™

«¢ÈΤʷÏÔÈ» ηȅ Û‡ÓÙÂÎÓÔÈ! √ ∑ÈÔ‚¿ÓÈ ™›Ï‚· ÓÙ √ÏÈ‚¤ÈÚ·.

∑π√µ∞¡π ™π§µ∞ ¡∆∂ √§πµ∂πƒ∞

¶ÚfiÙÂÈÓ ÕÓÙÂÚÛÔÓ, ÚÈÓ Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÁÈ· ÛÎ¿Ô˘ÙÂÚ! ¶ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ µ·ÁÁ¤ÏË ª·ÚÈÓ¿ÎË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓȯÓÂ˘Ù‹˜ ٷϤÓÙˆÓ ÛÙË µÚ·˙ÈÏ›· ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ԉ¯Ù› Ô ∑ÈÔ‚¿ÓÈ ™›Ï‚· ÓÙ √ÏÈ‚¤ÈÚ·. √ ÚÒËÓ ¿ÛÔ˜ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ Â˘Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚Ú·‚¢Ù› ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ, Î·È ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Â›Û΄˘ ‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ «ÂÚ˘ıÚÔχΈӻ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ∫·È ÌÔÏÔÓfiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Û˘Ìʈӛ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÈÛÊÚ·ÁÈÛÙ›, Ô ∑ÈÔ‚¿ÓÈ ÊÚfiÓÙÈÛ ÛÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ÙÔ˘˜ ˘ԉ›ÍÂÈ ‹‰Ë ¤Ó·Ó Ó·Úfi Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ 19¯ÚÔÓÔ ºÂÏ› ÕÓÙÂÚÛÔÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ™¿ÓÙÔ˜ (ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ¡Â˚Ì¿Ú), ¤¯ÂÈ ÎϤ„ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô (ÙÚ›· ÁÎÔÏ Î·È ÂÙ¿ ·Û›ÛÙ Û 38 Â›ÛË̘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜) Î·È ¤¯ÂÈ ÎÏËı› ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ «ÛÂÏÂÛ¿Ô», οÙÈ Ô˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ·ÚÎÂÙÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ. √ ÕÓÙÂÚÛÔÓ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ·Í›· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 2,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û fiϘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Î·È Ù· ‰˘Ô fi‰È·.

°π∞¡¡∏™ ∞§∞º√À∑√™

«¶˘ÚËÓÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Á‹Â‰Ô ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ!» ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÕÚË µˆ‚fi ›¯Â ̤۷ ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô °È¿ÓÓ˘ ∞Ï·ÊÔ‡˙Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÛ¯¿Ùˆ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎÔ̤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ (Û.Û. ¤¯ÂÈ ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘). ∞fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÚԤ΢„ ·Ê’ ÂÓfi˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÛÙÔ µÔÙ·ÓÈÎfi Û ‰˘Ô Ê¿ÛÂȘ Î·È Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ Ë ·ÓÙÈÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∞∫∆øƒ ÁÈ· ÎfiÛÙÔ˜ 60 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ «ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡». °È· Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·, Û˘ÓÂÒ˜, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Â‡ÚÂÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙË. ª¤¯ÚÈ Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ó¤· ¤‰Ú·, Ô ∞Ï·ÊÔ‡˙Ô˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ ˆ˜ ı· οÓÂÈ fi,ÙÈ ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÁÎÚÂÌÈÛÙ› Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜: «∂›Ó·È ÌÂÚ‰Â̤ÓË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙË ¢ÈÏ‹ ∞Ó¿Ï·ÛË, ·ÏÏ¿ ¢ÂÏÈÛÙÒ ˆ˜ ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, ÒÛÙÂ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ¤¯ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ Á‹‰Ô. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÁÎÚÂÌÈÛÙ› Ë §ÂˆÊfiÚÔ˜, ·Ó ÚÒÙ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ˆ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜. ¢ÂÓ ı· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜! £· Á›ÓÂÈ… ˘ÚËÓÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜, ·Ó ÙÔ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó! °›ÓÔÓÙ·È ‹‰Ë ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙË §ÂˆÊfiÚÔ ˆ˜ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ¤‰Ú· ̤¯ÚÈ Ó· ‚Úԇ̠χÛË Ì ÙÔ Ó¤Ô Á‹‰Ô. ∂›Ó·È Èı·Ófi Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÌÂÙ¿ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi».

∏ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ Œ‚·ÏÓÙ §›ÓÂÓ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ∞∂∫ Î·È ÙÔ ÚÒÙÈÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿-√.º.∏. ÛÙË Superleague ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ¤Ï͢ ÛÙËÓ ¤‚‰ÔÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÂÓ ∂ÏÏ¿‰È ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì ˘„ËÏfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜, ·ÊÔ‡ Ë ŒÓˆÛË ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ·fi„ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ∆Ô‡Ì· ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÈÛÔ·Ï›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ √º∏ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi. øÛÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫ Ë ‚·ıÌÔıËÚ›· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË, ·ÊÔ‡ ¤ÂÈÙ· ·fi ¤ÍÈ ÛÙÚÔʤ˜ Ô «‰ÈΤʷÏÔ˜» Â›Ó·È Ô˘Ú·Áfi˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÙËÓ ÚÒÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô. √ §›ÓÂÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘ ¤ıÂÛ ˆ˜ ÚÒÙÈÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ù¿¯ÈÛÙË ··ÁΛÛÙÚˆÛË ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË Î·È ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛË ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘, Âȯ›ÚËÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ó· Ì¿ıÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Â·Ú΋˜ Î·È Ô 58¯ÚÔÓÔ˜ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ·‡¯ÂÙ·È ÌÈ· ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ÛÙËÓ ∆Ô‡Ì·, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ô ÕÚ˘.

ñ ÷ÓÈÒÙ˜-∏Ú·ÎÏÂÈÒÙ˜ ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Â›Ó·È ÙÔ ¯ÚÔÓÈο ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ê¤ÚÓÂÈ ·ÓÙÈ̤وÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ÛÙË Superleague. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ‰¤Ô˜ ÁÈ· ÙÔÓ √º∏ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô (Û˘ÌÔÏ›Ù˘) ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘, ·ÏÏ¿ Ô ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÍÂΛÓËÌ· ÛÙË ÛÂ˙fiÓ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË Ã·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË ¤ÂÈÙ· ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ÈÏfi ÛÙÔ «∫Ï¿Óı˘ µÈÎÂÏ›‰Ë˜» Î·È Ì ÂӉ¯fiÌÂÓË ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Â› ÙˆÓ «ÌÂÏ·ÓÔχΈӻ ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ˆ˜ ÙÔ ¡Ô1 ÛÙÔ ÓËÛ›, ˘fiıÂÛË ‰ÈfiÏÔ˘ ·ÌÂÏËÙ¤· ÁÈ· ÙÔ ÚÂÛÙ›˙ ÙÔ˘

™ÙËÓ ∆Ô‡Ì·, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¶∞√∫, ÍÂÎÈÓ¿ ·fi„ ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ˆ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ∞∂∫ Ô Œ‚·ÏÓÙ §›ÓÂÓ. Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È Ì’ ¤Ó· ÙÚ›ÔÓÙÔ ÌÔÚ› Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜.

ñ ∂ÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÔÈ «·ÈÒÓÈÔÈ» ∆ËÓ ·˘Ï·›· Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛËÎÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜

˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ «°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·Ú·˚Ûο΢» ÙËÓ •¿ÓıË ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ÙÔ 7Ã7 Î·È ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙË ªÔÓÂÏȤ ÁÈ· ÙÔ ∆Û¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ™ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÚˆÙÔfiÚÔÈ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ı· ‚Ú·‚‡ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·ÏÈ¿, ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÍ· ÙÔ˘

SUPERLEAGUE 2012/13 - 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋

 ™‹ÌÂÚ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ - SKODA •¿ÓıË .............................. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ - ∫¤Ú΢ڷ ......................................... ¶.∞.√.∫. - A.E.K. ................................................ ∞‡ÚÈÔ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ∆Ú›ÔÏ˘ - µ¤ÚÔÈ· ................................ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ - §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ .................................. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ - ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ............................... ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ - ÕÚ˘ ......................................... ªÂı·‡ÚÈÔ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ - √.º.∏. ............................................

17:15 (NS2) 17:15 (NS3) 19:30 (NS1) 16:00 (NS1) 18:15 (NS1) 18:15 (NS3) 20:30 (NS1) 20:30 (NS2)

∏ µ∞£ª√§√°π∞ √Ì¿‰· ................................ µ·ı. .......... ¡-π-∏ ............ °ÎÔÏ 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ......................... 18 ........... 6-0-0 .............. 14-3 --------------------------------------------------------------------------------------2. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ............................ 15 ........... 5-0-1 ............... 7-5 --------------------------------------------------------------------------------------3. ¶.∞.√.∫. ............................... 13 ........... 4-1-1 .............. 11-4 4. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ............................ 11 ........... 3-2-1 ............... 8-4 --------------------------------------------------------------------------------------5. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ∆Ú. ......................... 10 ........... 3-1-2 ............... 7-4 --------------------------------------------------------------------------------------6. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ............................. 9 ........... 2-3-1 ............... 6-4 8. µ¤ÚÔÈ· ................................... 8 ........... 2-2-2 ............... 5-5 9. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜* ...................... 7 ........... 2-3-1 ............... 5-4 10. √.º.∏. .................................. 6 ........... 1-3-2 ............... 5-6 11. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ........................ 6 ........... 2-0-4 ............... 5-8 11. ÕÚ˘ .................................... 5 ........... 1-2-3 ............... 3-8 12. ∫¤Ú΢ڷ ............................... 5 ........... 1-2-3 ............... 4-9 13. SKODA •¿ÓıË ...................... 5 ........... 1-2-3 ............... 5-9 14. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ........................ 5 ........... 1-2-3 ............... 4-6 --------------------------------------------------------------------------------------15. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ ........................ 4 ........... 1-1-4 ............... 3-9 16. A.E.K. ................................... 2 ........... 0-2-4 ............... 3-7 *ÍÂΛÓËÛ Ì -2

Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÙÔÓ ∑ÈÔ‚¿ÓÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ Ì·ÁÓ‹Ù˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚ˘ıÚÔχÎÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜. ∂ÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙËÓ ∆fiÙÂÓ·Ì Î·È ÙÔ ‰ÈÏfi ÛÙËÓ •¿ÓıË ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„‹ ÙÔ˘ Ì ÌÈ· Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ÕÚË. √È £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ª¿ÎË ∫·ÙÛ·‚¿ÎË Î·È ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi(;) Ù¯ÓÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ÙˆÓ ¡›ÎÔ˘ ¶·ÛÈ·Ï‹ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ‹.

ñ ¶Ô‡ ÙÔ ¿ÂÈ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜; ∂ÓÒÈÔÓ ÔÈΛԢ ÎÔÈÓÔ‡ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤‚‰ÔÌ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜. ∏ ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Î·È ÂÈ˙ËÙ› ÙËÓ ¤ÎÙË Ó›ÎË Ù˘ Ô˘ ı· ÙË ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ªÂÙ¿ ÙȘ ÎÔÏÏËÙ¤˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ∆Ú›ÔÏ˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË µ¤ÚÔÈ·, ÂÓÒ ÌfiÓÔÓ ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ÛΤÙÂÙ·È Î·È Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ¶·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ¢ڛÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ Î·È ı· ·Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›·.


26

¶·Ú·Û΋ÓÈ·... www.athlitiki.com

°PAºOYN: KPITH™ - §Eø

™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

∏ √¶∞¶ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ M¤Ï·ıÚÔÓ EOKA

 MÚÔÛÙ¿ Ô OÎο˜

O °È¿ÓÓÔ˜ OÎο˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ ÎÈ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ·›ÎÙ˜ ÛÙËÓ AÓfiÚıˆÛË. O ·Ú¯ËÁfi˜ ·Ú¤ÛÙË ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ‰ˆÚËÙÒÓ ÎÈ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛˆÌ·Ù›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ó· οÓÂÈ Î·ÚȤڷ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. H ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ ÂÎÙÈÌ‹ıËΠ·ã fiÏÔ˘˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ù˘ “K˘Ú›·˜”. AÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ‹Á·Ó Î·È ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ‰ˆÚËÙÒÓ ÔÈ ™ÎÔÂÏ›Ù˘ Î·È ™È¤Ï˘.

∏ √¶∞¶ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ‰È·¯ÚÔÓÈο ÙÔ ª¤Ï·ıÚÔÓ ∞ÁˆÓÈÛÙÒÓ ∂√∫∞ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ¢ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ Î·È ‰È·Ê‡Ï·Í·Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Î·È ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. º¤ÙÔ˜ Ë √¶∞¶ ¯ÔÚ‹ÁËÛ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ıÂÚ·¢ÙÈ΋˜ Û˘Û΢‹˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‚¿‰ÈÛ˘ Î·È ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Ì ÌÂÚÈ΋ ÊfiÚÙÈÛË ‚¿ÚÔ˘˜, ·Í›·˜ 15.926 ¢ÚÒ. ∏ ¯ÔÚËÁ›· ·˘Ù‹ Ù˘ √¶∞¶ ∫‡ÚÔ˘ ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙÔ Ê¿ÛÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÀÁ›·˜. ∏ √¶∞¶ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ª¤Ï·ıÚÔÓ ∞ÁˆÓÈÛÙÒÓ ∂√∫∞, ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÀÁ›·˜.

¢Â›ÓÔ ÌÂ… Û‡ÓıËÌ·

N· ·›˙Ô˘Ó ÙË Ì¤Ú·

¢Â›ÓÔ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÙË Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÙÈÌ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞∂§. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÓÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ Î·Ïfi Îϛ̷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Ó· ‰Ôı› ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Ë ∞∂§ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Âӈ̤ÓË. ™Ù· ËÁ·‰¿ÎÈ· Ô˘ ÛÙ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰Â›ÓÔ˘ ·ÎÔ‡ÛÙËΠÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë Ï¤ÍË «·ÓÙÂ›ıÂÛË» . §Âˆ

AÊÔ‡ Ù· ۈ̷Ù›· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÛˆÚfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· Î·È ‰ÂÓ Ù· ‚Á¿˙Ô˘Ó ¤Ú· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ó· Ù· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó; Ÿˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È ÔÈ Ó˘ÎÙÂÚÈÓÔ› ·ÁÒÓ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÂΛ fiÔ˘ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰ÂÓ ı· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. KÚÈÙ‹˜ ...............................................................................................

™ÙËÓ ·ÏÈ¿ Û˘ÓÙ·Á‹... ŸÏÔ Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ۈ̷Ù›· Ô˘ ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙË ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓË Û˘ÓÙ·Á‹, ·˘Ù‹ Ù˘ ·Á¿˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· Ó· Ù· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ô˘ ÂÚÓÔ‡ÌÂ. MÂÙ¿ ÙËÓ OÌfiÓÔÈ· Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÂÎÛÙÚ·Ù›·, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ë AÓfiÚıˆÛË, Ë AEK Î·È ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜. ™·Ó ÙÔ P·‰ÈÔÌ·Ú·ıÒÓÈÔ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜. KÚÈÙ‹˜

§ÂÚÓ·›· ‡‰Ú·

¶-ƒ-√-™-√-Ã-∏

™·Ó ÙË ÏÂÚÓ·›· ‡‰Ú· ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÁÈ· ÙËÓ ¶¿ÊÔ, Ë ÔÔ›· ÌfiÓÔ Ì ı·‡Ì· ı· ÁÏÈÙÒÛÂÈ ÌÈ· ÙÚ›ÙË ·Ê·›ÚÂÛË ‚·ıÌÒÓ. TÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ ‚Á‹Î ÛÙË ÊfiÚ· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ì ÙÔÓ ™¿‚‚· KˆÊ›‰Ë Ô˘ ‰ÈηÈÒıËΠÛÙÔ EÊÂÙÂ›Ô Î·È ¤¯ÂÈ Ó· ·›ÚÓÂÈ ¿Óˆ ·fi 100 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. KÚÈÙ‹˜

ª·˜ ΤڷÛ ∆Ë ∆ÂÙ¿ÚÙË Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∞∂§, ¶¿ÌÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÁÈfiÚÙ·Û ٷ 45· ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÙÔ˘ Î·È ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ Ì·˜ ÎÂÚ¿ÛÂÈ ÁÏ˘Îfi ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ∆‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙË ¶¤ÌÙË. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÁÏ˘Îfi-ÛÔÎÔÏ¿Ù· Ô˘ Ì·˜ ΤڷÛ ‹Ù·Ó ˘¤ÚÔ¯Ô Î·È ÙÔ˘ ¢¯fiÌ·ÛÙ ӷ Ù· ÂηÙÔÛÙ›ÛÂÈ… ¿ÓÙ· Ì ÂÈÙ˘¯›Â˜. §Âˆ

XÔÚËÁfi˜ ·fi PˆÛ›· ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ ÔÈ ¯ÔÚËÁÔ› Â›Ó·È ‰˘Û‡ÚÂÙÔÈ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÛÙ· ¿ÏÏ· ÔÌ·‰Èο ·ıÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÛ¿ıÔ‡Ó Ì Ӈ¯ı· Î·È ‰fiÓÙ·È Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‚Ϥ„ÂȘ. TÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÙÌ‹Ì· ‚fiÏÂ˚ Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ ÎÈ ·˘Ùfi ¯¿ÚȘ ÛÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÔÚËÁfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÁÈ· ٤ٷÚÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿, PÒÛÔ ÕÏÈÛÈÂÚ ƒ·Î¯›ÌÔ‚. X¿ÚȘ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÔÚËÁ›Â˜ Ë AÓfiÚıˆÛË ÎÚ¿ÙËÛ fiϘ ÙȘ ·›ÎÙÚȘ Ù˘ ÎÈ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÎÈfiÏ·˜. KÚÈÙ‹˜ ...............................................................................................

£· Á›ÓÂÈ Ë Ì›ˆÛË AÊÔ‡ Ù· ۈ̷Ù›· ‰ÂÓ ·ÔÊ¿ÛÈ˙·Ó ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜, ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÙÔ financial fair play... KÚÈÙ‹˜

 OÈ ÌÈÎÚÔ› Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ‰›Ï· Ù˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙË NÔÚ‚ËÁ›·. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ‹ÏıÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÔÁÔËÙ‡ÔÓÙ·È.

∆ËÓ ¶¤ÌÙË Ë ∞∂§ ‰›ÓÂÈ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÚÔÛÔ¯‹ ·fi fiÏÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ¤ÎÙÚÔÔ Ô˘ ı· ʤÚÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÂȉÒÏÈÔ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘, ÂÓÒ ı· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. §Âˆ

√ fiÚÔ˜ ÛÙ· Û˘Ì‚fiÏ·È· √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ú·‰fiıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ∆Ô Ò˜ Ù· ηٿÊÂÚÂ Ô ∆·ÎٷηϿ˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ·›ÎÙ˜ οÓÔ˘Ó ·Ô¯‹ ·fi ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· fiÚÔ Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ÚfiÓÔÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙ· Û˘Ì‚fiÏ·È· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ. ∞˘Ùfi˜ Ô fiÚÔ˜ ϤÂÈ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ 60 Ë̤Ú˜ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ. ŒÙ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËη Î·Ó Ó· οÓÂÈ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. KÚÈÙ‹˜

£· Ù· ηٷʤÚÂÈ ¿Ú·ÁÂ;

 ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶Ô‰ËÏ·Û›·˜ ı· ‚Ú·‚‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·Ú¤„·ÓÙ˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÛˆÌ·Ù›· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2011 -2012 Û ÂȉÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ª¤Á·ÚÔ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, 25 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 20:00. ∂ȉÈΤ˜ ‚Ú·‚‡ÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ √Ï˘ÌÈÔÓ›ÎË ¶·‡ÏÔ ∫ÔÓÙ›‰Ë Î·È ÛÙËÓ √Ï˘ÌÈÔÓ›ÎË Ô‰ËÏ·Û›·˜ ŸÏÁ· ZÂÂÏ›ÓÛηÁÈ·, Ë ÔÔ›· η٤ÎÙËÛ ‰‡Ô ¯¿ÏÎÈÓ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Ù˘ Ô‰ËÏ·Û›·˜ Î·È Ë ÔÔ›· ˙ÂÈ Î·È ÚÔÔÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. TÈ Ï¤Á·ÌÂ; OÏ˘ÌÈÔÓ›ÎË ÛÙËÓ Ô‰ËÏ·Û›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‚ڋηÌÂ...

¶Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ §ÂÌÂÛÔ‡ ı¤ÏÔ˘Ó ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈ Ë Ì¿Ï· ÛÙÔ ÏÂÎÙfi. √ ¡›ÎÎÈ ¤Î·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙË Ì¿Ï· ÛÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÚÈÔ¯‹. §¤Ù ӷ ¤È·Û·Ó ÙfiÔ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·; §Âˆ

28˘ OKTøBPIOY 32 MAKE¢ONITI™™A ñ TH§. 22 356344 - 22357507ñ ºA•. 22 357562

m gardens.co a n li e b o .r WWW


¶·Ú·Û΋ÓÈ·... ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

°PAºEI O ™KOP¶IO™

∞™§∂´ ∫√√À§ ¤ˆ… ™¤ÚÈÏ! Ï Â ˜ fi ÈÎ Ó Ô Ù Î Ô Ù ˘ ∞ ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÌÂÙ¿ ÙÔ

¯Â ÊÏÂÚÙ¿Ú ·Ù›ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ › ÔÎ¿Ï˘„ ªÂ ÙËÓ È‰¤· Ó· ÙÂÚÌ Ï (ÙÔ 2010) Ô ÕÛÏÂ˚ ∫fiÔ˘Ï, fiˆ˜ · ÚÈ ™¤ St ÙË ly Dai ar. ∏ ‰È·˙‡ÁÈfi ÙÔ˘ Ì ÏË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ‡ ‹ ÈÎ ÔÓ ÙÚ ÂÎ ËÏ Ë ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÌÂÛÔ‚‰fiÌ·‰· Ôڛ˜ ·fi ÙË Ó¤· ·˘ ÙËÓ Â›¯·Ó ÔÊ ËÚ Ï ˜ ÙË Â ËÛ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¿ÓÙÏ ¿ÛÔ˘ Ù˘ ∆Û¤ÏÛÈ ËÓ ÔÔ›· Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Ó· ˙ˆ». ∏ ™¤ÚÈÏ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·˜, ÛÙ ÂÁ «‰ÂÓ ı¤Ïˆ È· ¤Ï ˘˜ ÙÔ ˚ Ï ÕÛ Ô ˜ ˙‡ÁÔ˘ Ù˘ ›¯Â ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ˆ ıÏÈ„Ë ÙÔ˘ ÚÒËÓ Û˘ Ù¿ ÂÈ Î· Ë È fiÙ È Ù· ˙ ڛ ÂÈÓ ӷ ÙÔ˘ ‰È·ı¤Û Ì¿ÏÈÛÙ· ÈÛ¯˘ Â Ë ∆Û¤ÏÛÈ ÙÔ˘ ÚfiÙ ÛÙ Ò Î. , ›Ô ÛÔ Ì ÙÔ È ÛË Û ÈÔ Ú¿ ÙÔ ÊÙ¿ÛÂÈ Û ٤ Ëı‹ÛÂÈ Ó· ÍÂ ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓ ‚Ô ÕÛÏÂ˚ ‹Ù·Ó Ôχ ¤Ó·Ó „˘¯ÔÏfiÁÔ, Ú ¯ËÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ô ¿Û ÛÂ Ó Ô˘ ‹Ì È fiÙ ˙· ‹ÛÂÈ Á¤ÓÈ·, «∞Ó ÂÁÒ ÓfiÌÈ ¯·Ì¤ÓÔ˜, fiÙÈ Â›¯Â ·Ê η fiÙÈ ı· ·Ó ‹Ù È fiÙ Ó · › Ô˘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ª ‰¤ÔÙ ÛΤÊÙË ›ÛÙÂ˘Ù·. øÛÙfiÛÔ Ô˘ fiˆ˜ ÌÔ˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Î¿ÓÈ˙ ÎÈ ¤ÈÓ · ›·˜, fiı˘Ú· Ù˘ ·˘ÙÔÎÙÔÓ È Ë ∆Û¤ÏÛÈ ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛ», ¢ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙ· Ú fiÙ ıËÛ‡¯·ÛÂ Ë Â›‰ËÛË ÁÈ· ÙÔÓ -ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¿ÈÛÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Î·È Ì η ÚÈÏ ‚ÈÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Ë ™¤ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ ÌÔ˘ ÙÔ˘˜- ÕÛÏÂ˚… ˘ Á¿ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ

ƒ∞º∞∂§∞ ºπ∫√ ∆∂§π & ª∞ƒπ√ ª¶∞§√ ¶Úfi‚· Ó˘ÊÈÎÔ‡

Ú›ÛÙËΠȷ (Û.Û. ÂΛÓË ÈÛ¯˘ ›Ú ¯· Ì· Ó Ï· Á· ¤‚ Û·Ó, ËÙ·˜), ◊Ù·Ó ˙¢Á¿ÚÈ, ¯ÒÚÈ ÙÔ˘ ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ··›ÙËÛ ÙÂÛÙ ·ÙÚfiÙ › ȉ ˙ÔÓÙ·È · Ì¿ ÔÈ ÙÔ Â٠› , ÔÚ Ó· ˆ˜ ΢ÔÊ Ù· Ê·ÈÓfiÌ ٿ η È, η Ó Î· ıË ˘Ó‰¤ Ù¤ÏÈ Î·È ÚfiÛÊ·Ù· Â·Ó·Û ÙÔÓ ª¿ÚÈÔ ª·ÏÔ · °È ˜! ›· ËÛ ÎÏ ÂÎ ˜ È¿ ÙË Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó Ù· ÛÎ·Ï ·ÏÒ˜, Ô ÏfiÁÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÈÎfi Ê ·Û Ô, ›Î º Ï· ‰È·›Ô ÈÙ·ÏÈÎfi ÂÚÈÔ‰ ÙË ƒ·Ê·¤ Ì· ‰Ô ‚ ÙÔ Ô‡ ·Ê , ÙÔ˘˜ Ï· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Á¿ÌÔ ÂÙÔÈÌfiÁÂÓÓË ƒ·Ê·¤ ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi Ù˘ fiÓ Â‰ Û¯ ÙË Â» ·‚ Chi «Û˘Ó¤Ï ÓÙÔÓȤٷ) Î·È fi ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘ (∞ -Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË · Û ηٿÛÙËÌ· ÛÙË ¡¿ÔÏË. Èο ÔÙ ۯfiÏÈÔ Â› ÙÔ˘ (ºÚ·ÓÙÛ›ÛÎÔ)- Ó˘Ê ÏÈ ·ÚÓÂ›Ù·È ÔÔÈÔ‰‹ ̤ÏÏˆÓ Ì·Ì¿˜». Ù¤ ÏÔ · ª Ô Ú· Ò ∆ËÓ ›‰È· Ê·ÓÔ˜ È Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ «˘ÂÚ‹ ÊÔÈ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÚΛٷ ˆ˜ ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi "cuore", ÔÈ ÌÂÏÏfiÓ˘Ì ÓÙ ¿ . ∏ ÌÂÓ È ˘˜ Ù ÙÔ ‡ Úfi ·Ï ÔΠ̈ Ÿˆ˜ · ÁÂÓÓËı› ÙÔ ı· Ô˘ fi , ÏË fi Ó ÙË Â›Ó·È Ó· ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó ‹‰Ë ÁÈ· ÔÏË, Ô ‰Â ª¿ÚÈÔ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ. πηÓÔ› ¡¿ ƒ·Ê·¤Ï· „ËÊ›˙ÂÈ Ùfi ÙÔ ı¤Ì·… ˘˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÁÈ’ ·˘ ÙÔ ÌÔ Á¿ ÙÔ Ó ÙÈÓ¿ÍÔ˘

∫∂´∆ ∞¶∆√¡ ÙÔ˘ «Ù›ÁÚË» È· ¯ ‡ Ó · Ù Û Â Û Â  Œ fiıÔ˜

Illustrated, Ô NBA Î·È ÙÔ˘ Sports ÈıÌˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ∂›Ó·È Ë ÌÔ‡Û· ÙÔ˘ ÓÔ˜ ÂÍ›ÛÔ˘ ÔÏ˘¿Ú ıfi Ê È Ô È Î· Ó Ò ‰Ú ·Ó ∫¤ÈÙ ÕÙÔÓ Â›Ó·È Î· ÔÏ˘¿ÚÈıÌˆÓ Î·È Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Ë Ò Â‰ Ô fiÛ ÛÙ ˆ , ÈÔ ·Ó¿ ÙËÓ ˘Ê‹Ï ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ô‡Ù ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓË. ÏËÙ‹˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·ı Ó ÌÂ È Ó· › ˜ ÙË fi ÙÔ (ÂÍ·ÈÚÂÙÈο √ ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ·ÏÏ¿ · ÔÌ¿ÏÏ·˜ Ì Ô ÙÔ fi · Ù ԇ Ù ·fi ÙÔ Ì¿ÛΠ∏ Û¯¤ÛË Ù˘ Í·Óı .¶.∞.) Ì¤È˙ÌÔÏ. ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ÛÙȘ ∏ ÙÈÓ µÂÚÏ¿ÓÙÂÚ, ÔÏÔÁ›· ÚfiÈÙ ∆¿ÈÁÎÂÚ˜, ∆˙¿Û ÙÔÓ ›ÙÛÂÚ ÙˆÓ ¡ÙÈÙ Ê·Ù· ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÊËÌ fiÛ Ú Â ËÎ ÂÈÛËÌÔÔÈ‹ı ·Ó ˙¢Á¿ÚÈ. ÔηχÊıËΠ·fi ˆ˜ ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ‹Ù Ó·È ˆ˜ Ë Û¯¤ÛË · › Ë ÂÛ fiı ˘ ËÓ ÛÙ ∆Ô ·Ú¿‰ÔÍÔ ˘ Â›Ó·È ˘ ˙‡ÁÔ˘˜. ˘ÛÈο Ô ÂÁÁÔÓfi˜ ÌÔ ÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜ ÙÔ Ê È Î· È ¿Ú ˘Á ˙ ÓÔ ÚÈو̤ Ô ·Ô‡˜ ÙÔ˘ «∂›Ó·È ¤Ó· Ôχ ¯· ¿ÓÙÚ·˜», η̿ڈÛ Á¤ÓÂÈ·˜», fi˜ ÈÎ ÛÙ Î˘ ÂÏ Ï‡ Ô Â›Û˘ ¤Ó·˜ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÔÈÎÔ Ô ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ï‹ÚË Â›˜ ÁÚ¿„Ô˘Ì ÁÈ·… ∆˙¿ÛÙÈÓ, «Î·È ÔÈ ‰‡ ˜ ∫¤ÈÙ. ∞Ó ÙÒÚ· ÂÌ ÙË Ô˜ ȯ ÙÔ Ù›Û ·Ó Ô Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ˜ ›Ù ÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜; ·ÌÂÚÈηÓȤ˜, ı· Ì·

www.athlitiki.com

27


28

Ë ¿ÏÏË ÛÂÏ›‰· ™¿‚‚·ÙÔ/K˘Úȷ΋ 20/21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012

www.athlitiki.com

CIVIC ACCORD www.athlitiki.com AÓ·Óˆ̤ÓË! οı ̤ڷ Ì·˙› Û·˜!

www.athlitiki.com H ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÓË̤ڈۋ Û·˜

www.athlitiki.com °Ú¿ÊÂÈ Âȉ‹ÛÂȘ! Ÿ¯È ʋ̘!

H ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ˙ÂÈ Ì·˙› Û·˜

·‰

È · Î Ú È Û È Â ˜

TÔ ÓÙ¤ÚÌÈ, Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ηÈ... Ì¿ÛÎÂÙ K·ÏË̤ڷ, Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ÛÔ˘‰·›Ô ÓÙ¤ÚÌÈ. H AÓfiÚıˆÛË Î·È Ë OÌfiÓÔÈ· Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Ûã ¤Ó· ·ÈÁÓ›‰È Ì ·Ú¿ÍÂÓË ÚÔ˚ÛÙÔÚ›·. H OÌfiÓÔÈ· Û˘Ó‹ıˆ˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÛÙÔ “A. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜”. I‰È·›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È Ù˘¯fiÓ ‹ÙÙ· ÙËÓ ‚Á¿˙ÂÈ ÂÎÙfi˜ Ì¿¯Ë˜ Ù›ÙÏÔ˘, ηٷʤÚÓÂÈ Î·È ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ AÓfiÚıˆÛ˘. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Îԇ̠fiÙÈ Î·È ÙÒÚ·. H OÌfiÓÔÈ· ı¤ÏÂÈ Ó›ÎË ÛÙÔ “A. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜” ÁÈ· Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ·. K·Ù¿ÊÂÚ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË, ·ÏÏ¿ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁË. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ë ÔÚ›· ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ûã ¤Ó· ÓÙ¤ÚÌÈ. H AÓfiÚıˆÛË ¤¯ÂÈ ‰ÈÏfi ΛÓËÙÚÔ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. £¤ÏÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È ÙÔ ·‹ÙÙËÙfi Ù˘ Û¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Î‹ ·Ú¿‰ÔÛË. K·Ï‹ Ù‡¯Ë ÛÙÔ ‰È·ÈÙËÙ‹, fiÔÈÔ˜ Î·È Ó· ›ӷÈ, ·ÏÏ¿ ÚÔ¿ÓÙˆÓ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÈÙËÛ›· ¯ˆÚ›˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜. A˜ ·Ê‹ÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Î·È ·˘Ùfi˜ ı· Â›Ó·È Ô ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜. K·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ ÁÈ· Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜, ÏËÓ Ù˘ ¶¿ÊÔ˘,

AıÏËÙÈ΋ Ù˘ K˘Úȷ΋˜ EXOYME °ENE£§IA ™HMEPA

¶¤Ú·Û·Ó 16 ¯ÚfiÓÈ· ¶ÚÈÓ 16 ¯ÚfiÓÈ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠοو ·fi ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ Ë ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·ıÏËÙÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “AıÏËÙÈ΋ Ù˘ K˘Úȷ΋˜” Ì ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÓÔ‡˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. TfiÙÂ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔÈ Ô˘ ›ÛÙ¢·Ó ˆ˜ ı· Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ë ˙ˆ‹ Ù˘ Ó¤·˜ °IOPTAZOYME KAI ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. TÒÚ·, 16 ¯ÚfiÓÈ· ¶PO™ºEPOYME ¢øPA ÌÂÙ¿, Ë “AıÏËÙÈ΋ Ù˘ K˘Úȷ΋˜” Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ˘‡ı˘Ó·, ‘ÂÁ΢ڷ Î·È Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·. E›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ·Ó¤Á¯ÚˆÌË ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ K‡ÚÔ˘ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓË ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. EΉfiÛÂȘ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË Û·˜ ·fi ÙÔ... ·È‰› Ù˘ “AıÏËÙÈ΋˜ Ù˘ K˘Úȷ΋˜”, ÙÔ www.athlitiki. com Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÛÔ‚·Ú‹ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘˜. AÓ·ÓÂÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û·˜ ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹, ˘‡ı˘ÓË, ¤Á΢ÚË ÂÓË̤ڈÛË Û·˜, ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ٷ 16· ÁÂÓ¤ıÏÈ· Ì·˜ Î·È Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ‰ÒÚ· DVD ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ MÔ˘ÓÙÈ¿Ï, ·ÏÏ¿ Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·˜ Ê›ÏÔ˘˜. TÔ ›‰ÈÔ ı· Á›ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË Â‚‰ÔÌ¿‰·, fiÔ˘ ı· ¿ÚÂÙ ̷˙› Ì ÙËÓ “AıÏËÙÈ΋ Ù˘ K˘Úȷ΋˜” ‰È·ÊÔÚÂÙÈο DVD ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ¿ÚÂÙ ۋÌÂÚ·. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Û·˜.

16

“AıÏËÙÈ΋ Ù˘ K˘Úȷ΋˜"

A I N O P X

ϤÓ ˆ˜ ‰ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó. M¤¯ÚÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÙÚÈÌËÓ›·˜ ÁÈ·Ù› ÙfiÙ ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ™ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ¤ÁÈÓ ¿ÏÈ Ù˘ ·Ó·ÛٿوÛ˘ ÂϤˆ °ÈÒÚÁÔ˘ XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘. ŒÛÙÂÈÏÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ KOK ‰˘Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜, (E£A-KÂÚ·˘Ófi˜) Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÙÔ ™Ô‡ÂÚ-K· ÛÙË §¿Úӷη. ¶ÚÔËÁ‹ıËΠÎÏ‹ÚˆÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ “EÏ¢ıÂÚ›·” Î·È ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÙÔ˘ KÂÚ·˘ÓÔ‡. KÏËÚÒıËΠÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ™ÙÚÔ‚fiÏÔ˘, fiˆ˜ ÚÔÙÈÌÔ‡ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ KOK. H AÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤ıÂÛ ‚¤ÙÔ Î·È ·ÓÙ› Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™Ô‡ÂÚ-K· ÛÙÔ “EÏ¢ıÂÚ›·”, Ô Î. XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ Â¤ÏÂÍ ÂÙÛÈıÂÏÈο, ·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ E£A, ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ §¿Úӷη˜. K·Ù¿ÊÂÚ fï˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ó· ‰È¯¿ÛÂÈ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ ˆ˜ Ô ¤Ó·˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Ù˘ KOK. T· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ۈ̷Ù›·, ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜, ÔÈ ÎÚÈÙ¤˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÚÂfiÚÙÂÚ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. TÔÓ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù· ۈ̷Ù›· Ù· ÔÔ›· ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ ı· Ù· “ÛÚÒÍÂÈ” ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È ÔÈ ¤ÌÌÈÛıÔÈ. K·È fï˜ Â›Ó·È Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Ù˘ KOK. MÚ¿‚Ô ÙÔ˘. AÊÔ‡ Ù· ۈ̷Ù›· ¤ÙÛÈ ı¤ÏËÛ·Ó Î·Ï¿ Ó· ¿ıÔ˘Ó, ̤¯ÚÈ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó...

°EIA ™A™ KAI KA§H B¢OMA¢A “O A¢IAKPITO™”

Athlitiki tis Kiriakis-20-10-2012  
Athlitiki tis Kiriakis-20-10-2012  

weekly sports newspaper

Advertisement