Page 1

ARCHITECTURE

PORTFOLIO ATHIPPHAK TRITEERARODE (KASIN)

นายอธิปภัคคิ์ ตรีธีรโรจน์ สถ.4/2 เลขที่ 25


คํานํา แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นี้ ข้าพเจ้าจัดทําขึ้นเพื่ อเป็นตัวแทนนําเสนอ เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความรูค ้ วามสามารถ ทักษะ และ ความสนใจพิ เศษรวมทั้งเกียรติบัตร ตลอดจนพั ฒนาการทางด้านต่างๆของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสมผลงานฉบับนี้จะทําให้ทุกท่านที่อ่านได้เห็นคุณค่าและความสามารถ โดยรวมของข้าพเจ้า ขอขอบคุณคุณครูซง ึ่ เป็นผู้ให้คําแนะนํา ในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลต่างๆ ในการจัดทําแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับนี้ให้สําเร็จลุลว ่ งด้วยดี และขอขอบพระคุณคุณพ่ อ คุณแม่ ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสาร และข้อแนะนําหลายประการจนทําให้แฟ้มสะสม ผลงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

นายอธิปภัคคิ์ ตรีธรี โรจน์ ผู้จัดทํา

กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณคุณครูซง ึ่ เป็นผู้ให้คําแนะนํา ในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลต่างๆ ในการจัดทําแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับนี้ให้สําเร็จลุลว ่ งด้วยดี ่ และขอขอบพระคุณคุณพ่ อ คุณแม่ ทีได้กรุณาให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสาร และข้อแนะนําหลายประการจนทําให้แฟ้มสะสม ผลงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นี้ ข้าพเจ้าจัดทําขึ้นเพื่ อเป็นตัวแทนนําเสนอ เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความรูค ้ วามสามารถ ทักษะ และ ความสนใจพิ เศษรวมทั้งเกียรติบัตร ตลอดจนพั ฒนาการทางด้านต่างๆของข้าพเจ้า ้ ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสมผลงานฉบับนีจะทําให้ทุกท่านที่อ่านได้เห็นคุณค่าและความสามารถ โดยรวมของข้าพเจ้า นายอธิปภัคคิ์ ตรีธรี โรจน์ ผู้จัดทํา


CONTENTS

PAGE

1

2. - ผลงาน ( Workings ) • Single Work

CONSTRUCTION ปีการศึกษา

ปี/เทอม

วันที่

บ้านพั กอาศัยกึ่งพาณิชย์กรรม 2 ชั้น Type A Construction Technology 5

2/2561

3ii

4/4/2562

5

บ้านพั กอาศัยกึ่งพาณิชย์กรรม 2 ชั้น Type B Construction Technology 5

2/2561

3ii

4/4/2562

7

CON wall section model Construction Technology 3

2/2561

3ii

4/4/2562

9

2/2561

3ii

8/3/2562

11

2/2561

3ii

6/3/2562

15

Home office Architectural Design 4

1/2561

3i

31/7/2561

17

The Flexible Centric Connection SALC Architectural Design 4

1/2561

3i

12/10/2561

21

Fab Lab Architectural Design 4

1/2561

3i

26/10/2561

23

DESIGN รักษ์ ษา นํ้า Architectural Design 5

อาคาร Office 5 ชัน ้ Computer Aided Architectural Design

• Group work


CONTENTS

PAGE ปีการศึกษา

ปี/เทอม

วันที่

CIRCLE C(S)HAPE Architectural Design 3

2/2560

2ii

11/3/2561

25

MUSIC & SHOES HOUSE Architectural Design 3

2/2560

2ii

18/12/2560

27

SPACE DIVISION BY LEVELS Architectural Design 2

1/2560

2i

7/3/2561

29

RE-PHORN HOME OFFICE Environment Control in Buildings

1/2561

3i

8/10/2561

31

• Group work Coc.- Beach Construction Technology 4

1/2561

3i

22/8/2561

35

รางวัลชนะเลิศการประกวดแบบฯ ภาคตะวันตกและภาคใต้

2/2561

3ii

25/1/2562

37

งานคอน Bluescope 1000 sq.m. Construction Technology 3

2/2560

2ii

27/2/2561

41

2/2560

2ii

16/3/2561

43

1/2561

3i

3/9/2561

45

1/2561

3i

31/7/2561

46

กลุ่ม 3 คน

SN(A)CK - Phuket International Airport –

Law and Regulations in Architecture กลุ่ม 3 คน

45 SPACE Landscape Architecture

TAK (wide span construction) Construction Technology 4

Geodesic Dome Construction Technology 4

กลุ่ม 4 คน

กลุ่ม 4 คน

กลุ่ม 5 คน

กลุ่ม 6 คน


CONTENTS

PAGE ปีการศึกษา

Golden Bamboo CONTEST in

ปี/เทอม

วันที่

1/2561

3i

14/9/2561

47

2/2561

3ii

17/3/2562

49

2/2561

3ii

16/3/2562

52

กลุ่ม 7 คน

Maeklong Complex Site Planning

กลุ่ม 7 คน

แบบคํานวณ OTTV RTTV รายงานการออกแบบอาคาร และประเมินประสิทธิภาพพลังงานของกรอบอาคาร

Energy Conservation in Buildings

กลุ่ม 7 คน

กิจกรรม ( Activities ) Read this portfolio on

issuu

https://issuu.com/athipphak01/docs/my_port_1-62_

54


1.Career Objective & Personal Information

Career Objective - ฝึกฝนโปรแกรม ระบบ BIM ให้สามารถใช้ทางานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ - เรียนรู้ กระบวนการ การสร้างงานสถาปัตยกรรมว่ากว่า จะมีเป็น อาคารหนึ่งหลัง ต้องทาอะไรบ้าง - เข้าใจระบบการก่อสร้างและการทางานหน้างานจริง - เรียนรู้วิธีการทางานอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ - Train the BIM system to be able to use effectively. - Learn about the process of creating an architecture that has to be one building. - Understand the construction system and the consult work - Learn how to work professionally and efficiently.

Kasin Triteerarode kasin_triteerarode

นายอธิปภัคคิ์ ตรีธีรโรจน์ (กสิน) Mr. Athipphak Triteerarode (Kasin) ที่อยู่ : เลิศวิจิตรอพาร์ทเม้นท์ 36/9 ม.1 ซ.คลองหกตะวันออก 8 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 วัดเกิด : ศุกร์ที่ 9 มกราคม 2541 (21 ปี)

ประวัติทางการศึกษา Education

Address: Lertvijit Apartment 36/9 Moo 1, Soi Khlong Six, East 8, Khlong Six Subdistrict, Khlong Luang District, Pathum Thani Province 12120

bossexp7993 +66 61 541 7993 athipphak01@gmail.com

Born : Friday 9 January 1998 (21 yo.)

ประถมศึกษา :

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎ์นิยมธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

มัธยมศึกษา :

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพฯ

ทักษะการใช้โปรแกรม Programing Skills

อุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

• My Youtube Channel : TECH & TECT • Forex Trading • Poker ( Texas Hold 'em Poker )

งานอดิเรก Hobby

• Games • Weight Training • Playing Guitar

EXPERT

MEDIUM

WEAK

1


2


SINGLE WORK

3


First Floor Plan

Second Floor Plan

4


SINGLE WORK Subject :

AutoCAD

Photoshop

Lumion

Revit

TYPE OF SUBJECT :

Construction Technology 5

Sketchup

CON Project :

2.Workings บ้านพั กอาศัยกึ่งพาณิชย์ กรรม 2 ชั้น Type A

PROJECT.DATE

4/4/2562

https://issuu.com/ athipphak01/docs /a3_contents

ปี 3 เทอม 2

5


First Floor Plan

6

Second Floor Plan


SINGLE WORK Subject :

AutoCAD

Photoshop

Lumion

Revit

TYPE OF SUBJECT :

Construction Technology 5

Sketchup

CON Project :

2.Workings บ้านพั กอาศัยกึ่งพาณิชย์ กรรม 2 ชั้น Type B

PROJECT.DATE

5/4/2562

https://issuu.co m/athipphak01/ docs/all_book_a dc8e639115441

ปี 3 เทอม 2

7


8


ปี 2 เทอม 2

SINGLE WORK Subject :

AutoCAD

Photoshop

Lumion

Revit

TYPE OF SUBJECT :

Construction Technology 3

CON Project :

2.Workings CON wall section model

PROJECT.DATE

23/1/2561

Sketchup

9


10


ปี 3 เทอม 2

SINGLE WORK Subject :

TYPE OF SUBJECT :

Architectural Design 5

DESIGN Project :

2.Workings รักษ์ ษา น้า

PROJECT.DATE

8/3/2562

D5 BOOK

AutoCAD

Photoshop

Lumion

Revit

Sketchup

https://issuu.com/athipp hak01/docs/all_book

11


12


13


14


ปี 3 เทอม 2

SINGLE WORK Subject :

AutoCAD

Photoshop

Lumion

Revit

TYPE OF SUBJECT :

Computer Aided Architectural Design

DESIGN Project :

2.Workings อาคาร Office 5 ชั้น

PROJECT.DATE

6/3/2562

Sketchup

15


ปี 3 เทอม 1

SINGLE WORK Subject :

AutoCAD

Photoshop

Lumion

Revit

TYPE OF SUBJECT :

Architectural Design 4

DESIGN Project :

2.Workings Home office

PROJECT.DATE

31/7/2561

Sketchup

17


18


19


20


SINGLE WORK Subject :

AutoCAD

Photoshop

Lumion

Revit

TYPE OF SUBJECT :

Architectural Design 4

Sketchup

DESIGN Project :

2.Workings The Flexible Centric Connection SALC

PROJECT.DATE

12/10/2561

https://issuu.com/ath ipphak01/docs/a3_c ontents

ปี 3 เทอม 1

21


22


ปี 3 เทอม 1

SINGLE WORK Subject :

AutoCAD

Photoshop

Lumion

Revit

TYPE OF SUBJECT :

Architectural Design 4

DESIGN Project :

2.Workings

Fab Lab

PROJECT.DATE

26/10/2561

Sketchup

23


24


ปี 2 เทอม 2

SINGLE WORK Subject :

AutoCAD

Photoshop

Lumion

Revit

TYPE OF SUBJECT :

Architectural Design 3

DESIGN Project :

2.Workings CIRCLE C(S)HAPE

PROJECT.DATE

11/3/2561

Sketchup

25


26


ปี 2 เทอม 2

SINGLE WORK Subject :

AutoCAD

Photoshop

Lumion

Revit

TYPE OF SUBJECT :

Architectural Design 3

Sketchup

DESIGN Project :

2.Workings MUSIC & SHOES HOUSE

PROJECT.DATE

18/12/2560

https://issuu.com/athipph ak01/docs/_rephorn_boss _no.26

27


28


ปี 2 เทอม 1

SINGLE WORK Subject :

RMUTT 60-1 D2 BOOK

TYPE OF SUBJECT :

Architectural Design 2

DESIGN Project :

2.Workings SPACE DIVISION BY LEVELS

PROJECT.DATE

7/3/2561

https://issuu.co m/athipphak01/ docs/d2_book

D2 Describes BOOK AutoCAD

Photoshop

Lumion

Revit

Sketchup

https://issuu.com/athipp hak01/docs/space_divisi on_by_levels

29


30


ปี 3 เทอม 1

SINGLE WORK Subject :

AutoCAD

Photoshop

Lumion

Revit

TYPE OF SUBJECT :

Environment Control in Buildings

DESIGN Project :

2.Workings RE-PHORN HOME OFFICE

PROJECT.DATE

8/10/2561

Sketchup

31


32


GROUP WORK

33


https://issuu.com/athipphak01/docs/book_coc 34


3

NO.of Member =

ปี 3 เทอม 1

GROUP WORK Subject :

TYPE OF SUBJECT :

Construction Technology 4

CON Project :

2.Workings Coc.- Beach (FOLD PLATE)

PROJECT.DATE

22/8/2561

Position / หน้าที่การทางาน

Chart 100%

3D

60%

Present 35%

AutoCAD Photoshop

Lumion

Model 15%

Report

Revit

Sketchup

35


36


4

NO.of Member =

GROUP WORK

ปี 3 เทอม 2

รางวัลชนะเลิศการประกวดแบบฯ ภาคตะวันตกและภาคใต้

Subject :

CONTEST CON

TYPE OF SUBJECT :

Law and Regulations in Architecture

Project :

2.Workings SN(A)CK - Phuket International Airport

PROJECT.DATE

25/1/2562

https://issuu .com/athipp hak01/docs/ sn_a_ck_otp

Position / หน้าที่การทางาน

Chart 100%

3D

30%

Present

AutoCAD Photoshop

Lumion

Model

Report

Revit

Sketchup

37


38


39


40


3

NO.of Member =

ปี 2 เทอม 2

GROUP WORK Subject :

TYPE OF SUBJECT :

Construction Technology 3

CON Project :

2.Workings Bluescope 1000 sq.m.

PROJECT.DATE

27/2/2561

Position / หน้าที่การทางาน

Chart 100%

3D

100%

Present 35%

AutoCAD Photoshop

Lumion

Model 15%

Report

Revit

Sketchup

41


42


4

NO.of Member =

ปี 2 เทอม 2

GROUP WORK Subject :

TYPE OF SUBJECT :

Landscape Architecture

DESIGN CON Project :

2.Workings 45 SPACE

PROJECT.DATE

16/3/2561

Position / หน้าที่การทางาน

Chart 100%

3D

100%

Present 35%

AutoCAD Photoshop

Lumion

Model 15%

Report

Revit

Sketchup

43


MODEL

REALITY 44


5

NO.of Member =

ปี 3 เทอม 1

GROUP WORK Subject :

TYPE OF SUBJECT :

Construction Technology 4

CON Project :

2.Workings TAK

PROJECT.DATE

3/9/2561

Position / หน้าที่การทางาน

Chart

3D

Present 35%

AutoCAD Photoshop

Lumion

Model 15%

Report

Revit

Sketchup

45


CON

2.Workings PROJECT.DATE

31/7/2561

Geodesic Dome

<Project

TYPE OF SUBJECT :

SINGLE WORK

Construction Technology 4

<Subject

5

NO.of Member = ปี 3 เทอม 1

Position / หน้าที่การทางาน

Chart 100%

3D

Present 35%

https://issuu.com/athippha k01/docs/geodesic_domes 46

AutoCAD Photoshop

Lumion

Model

Report

Revit

Sketchup


7

NO.of Member =

ปี 3 เทอม 1

GROUP WORK Subject :

TYPE OF SUBJECT :

CONTEST

CONTEST CON

Project :

2.Workings Golden Bamboo

PROJECT.DATE

14/9/2561

ใบอธิบาย วิธีการติดตั้ง A3 (2 หน้า)

Position / หน้าที่การทางาน

Chart 100%

3D

100%

Present 35%

AutoCAD Photoshop

Lumion

Model 20%

Report

Revit

Sketchup

47


48


3

NO.of Member =

ปี 3 เทอม 2

GROUP WORK Subject :

TYPE OF SUBJECT :

Site Planning

DESIGN CON

Project :

2.Workings Maeklong Complex

PROJECT.DATE

17/3/2562

Position / หน้าที่การทางาน

Chart 90%

3D

30%

Present 50%

AutoCAD Photoshop

Lumion

Model 10%

Report

Revit

Sketchup

49


50


51


Energy CON

2.Workings PROJECT.DATE

31/7/2561

รายงานการออกแบบอาคาร และประเมินประสิทธิภาพ พลังงานของกรอบอาคาร

ประเมินค่า OTTV และ RTTV

<Project

TYPE OF SUBJECT :

SINGLE WORK

Energy Conservation in Buildings

เพื่ อนาไปยื่นให้ผ่านเกณฑ์อาคารเขียว

<Subject

7

NO.of Member = ปี 3 เทอม 1

โดยใช้โปรแกรม Excel ที่มีการวางสูตรมา เพื่ อคานวนค่าพลังงานต่างๆ

Position / หน้าที่การทางาน

Chart 50%

3D

Present

80%

35%

https://issuu.com/ athipphak01/docs/ ottv_rttv 52

AutoCAD Photoshop

Lumion

Model

Report 100%

Revit

Sketchup


กิจกรรม ( Activities )

53


สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ฝ่าย จิตอาสา

กิจกรรมทาสีคณะ

จิตอาสาทาความสะอาดคณะ

ทาที่เก็บเหล็กชั่วคราว

สโม : เบื้องหลังกิจกรรมครอบครู

จัด Exhibit งาน ASA ในนามคณะ

54


กิจกรรมแสดงดนตรีสด ในนามกิจกรรมของคณะ

55


Profile for Athipphak Triteerarode

RMUTT 62-1 Portfolio  

Athipphak Triteerarode (BossEXP) FB : Kasin Triteerarode ARCH. RMUTT. (BIVE26) . [1st semester, academic year 2019] Faculty of Architecture...

RMUTT 62-1 Portfolio  

Athipphak Triteerarode (BossEXP) FB : Kasin Triteerarode ARCH. RMUTT. (BIVE26) . [1st semester, academic year 2019] Faculty of Architecture...

Advertisement