Page 1

π(ι)έρ


Για ηο παιχνίδι

όπωο ηα παηδηά «ζηήλνπλ» παηρλίδηα απν ην ηίπνηα, είλαη θη απηό έλα παηρλίδη θαληαζίαο λα καο ζπκίδεη πωο όια κπνξνπλ λα γίλνπλε έλα παηρληδη


π(η)έο * *ζύλζεηε ιέμε πνπ πξνέξρεηαη απν ηα ζπλζεηηθά πηέο (1)θαη πέο(2) (1)Τν πηέο είλαη πξνζηαθηηθή ηνπ ξήκαηνο πίλσ.πίλσ:ξ.κεηβ θ. ακηβ|ήπηα(λα/ζα πησ,πξνζη.πηέο,πηείηε ξνπθώ πγξό κε ην ζηόκα, ώζηε λα θαηαιήμεη ζην ζηνκάρη.(2)Τν πέο είλαη πξνζηαθηηθή ηνπ ξήκαηνο ιέγσ.ιέγσ:ξ.κεηβ θ ακηβ|εἶπα(λα/ζα πώ,πξνζη.ιέγε θαη πέο. εθθξάδσ θάηη κε ηνλ πξνθνξηθό ιόγν,εθθέξσ ιέμεηο,πξνηάζεηο πξνο θάπνηνλ.


Δίλαη έλα «παηρλίδη» πνπ ζηόρν έρεη λα παηδεύζεη ηε θαληαζία θαη λα ππελζπκίζεη όιε ηνύηε ηελ θνπιηνύξα πνπ θξύβεηαη πίζσ απν έλα κηθξό θιπηδάλη θαθέ.. Παίθηεο-θίινη δπν. Βάδεηε ηα αληηθείκελα ζηηο ζρεδηαζκέλεο γηα απηά ζέζεηο ζην ηακπιώ ηνπ παηρληδηνύ. Ψήζε Γηαιέγεηε θαθέ θαη ηνλ δεηάηε απν ηνλ θίιν ζαο κε ην όλνκα ηνπ. Γεκίδνπκε έλα θιπηδάλη κε λεξό θαη ην αδεηάδνπκε ζην κπξίθη. Αλάβνπκε ην πξνζάλακκα ζηελ εηδηθή ζήθε πξνζζέηνπκε


ηηο πνζόηεηεο θαθέ θαη δάραξεο πνπ πξέπεη,αλαθαηεύνπκε θαη κε ηηο θαηάιιειεο θηλήζεηο πεηπραίλνπκε ηνλ θαθέ πνπ καο δεηήζεθε.Αδεηάδνπκε ζηγά ζην θιπηδάλη θαη ζεξβίξνπκε. Οη ξόινη ηώξα αληηζηξέθνληαη θαη ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη απν ηνλ άιιν παίθηε-θίιν. είλαη θίινο γηαηί ν θαθέο ελώλεη.Κξύβεη ν ίδηνο πνιιά κπζηηθά. Δελ είλαη κηα ζπλήζεηα απιή, κα κηα έλδεημε πνιηηηζκνύ πνπ κέζα ηεο ππθλώλεη κπξηάδεο ζηνηρεία.


Μίλα και πιέρ Είζαη κε ηνλ θίιν ζνπ θαη πίλεηο θαθέ. Μνηξάζνπ όηη ληώζεηο θαη όηη πνζείο. Όια όζα ζε θάλνπλε λα θιαίο θαη λα πνλάο,λα γειάο..όηη αγαπάο θαη όηη κηζείο.. Καζώο ζα πίλεηε ηνλ θαθέ ζαο, κηιήζηε. Σθεθηείηε πόζν ζπλαξπαζηηθό είλαη γνπιηέο γιπθόπηθξεο λα ελώλνπλ ηνπο αλζξώπνπο, ηηο δσέο ηνπο,ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο.


Γύπνα Μόιηο ην θιπηδάλη ζαο ζρεδόλ αδεηάζεη γπξίζηε ην δεμίνζηξνθα λα πηάζεη ην θαηαθάζη ζηα ηνηρώκαηα θαη αλαπνδνγπξίζηε ην. Πεξηκέλεηε δπν ιεπηά. Γέρ και πέρ Αληαιιάμηε θιπηδάληα θαη πξώηα ν έλαο θαη έπεηηα ν άιινο αξρίζηε λα δηαβάδεηε ηα ζρήκαηα θαη ηηο κνξθέο πνπ αθήζε ην θαηαθάζη ζηα ρείιε,ζηα ηνηρώκαηα θαη ζηνλ πάην ηνπ θιπηδαληνύ.Σπκβνπιεπηείηε ην ιεμηθν θαθεκαληείαο θαη εκπηζηεπηείηε ηελ θαληαζηαο ζαο.


Λεξικό Καθεμανηείαρ

ζεκαζία δελ έρεη ε απζηεξή εξκελεία ηωλ ζπκβνιηζκώλ όζν ην έλζηηθην θαη ε θαληαζία.


κε νιίγε (ηξεηο θνπηαιηέο θαθέ + κηζή θνπηαιηά δάραξε βαξήγιπθνο (ηξεηο θνπηαιηέο θαθέ + ηέζεξεηο δάραξε) πνιιά βαξήγιπθνο (ηέζεξεηο θνπηαιηέο θαθέ + έμη δάραξε) ειαθξήο γιπθόο (κηάκηζε θνπηαιηά θαθέ + πέληε δάραξε) γιπθήβξαζηνο (ηξείο θνπηαιηέο θαθέ + έμη δάραξε• ζεθώλεηο ην κπξίθη γηα λα θάλεη ν θαθέο θάκπνζεο θνπζθάιεο) νζσκαληθόο (ηξεηο θνπηαιηέο θαθέ + έμη δάραξε• κε πνιιέο-πνιιέο θνπζθάιεο• είλαη πην βξαζηόο απ’ ηνλ γιπθήβξαζην),


κέηξηνο (ηξεηο θνπηαιηέο θαθέ + δύν δάραξε) κέηξηνο βαξήο (ηξεηο θνπηαιηέο θαθέ + ηξεηο θνπηαιηέο δάραξε) κέηξηνο βξαζηόο (ηξεηο θνπηαιηέο θαθέ + ηξεηο δάραξε• ζεθώλεηο ην κπξίθη γηα λα γίλνπλ θνπζθάιεο βαξήο ζε κηζό (ηξεηο θνπηαιηέο θαθέ + έμη δάραξε• ζε κηζό θιηηδάλη λεξό• απηόο ν θαθέο είλαη περηόο ζα γηανύξηη) ζθέηνο (ηξεηο θνπηαιηέο θαθέ• δηόινπ δάραξε)


Τν ζεκείν από όπνπ ζα μεθηλήζεηε ζα είλαη ηα ρείιε θαη ην επάλσ κέξνο ηνπ θιηηδαληνύ καδί κε ην ρεξνύιη. Πάληα λα ην δηαβάδεηε κε ηε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ Τα ζρήκαηα πνπ είλαη θνληά ζην ρεξνύιη, δείρλνπλ άκεζα γεγνλόηα. Όζα είλαη απέλαληη, δείρλνπλ καθξηλά γεγνλόηα, ή απξόνπηα θαη μέλα από ην νηθείν πεξηβάιινλ. Όζα είλαη ζην πιάη ηνπ θιηηδαληνύ δείρλνπλ ελδερόκελα γεγνλόηα θνληηλά, κέζα ζε δύν εβδνκάδεο.


Όζα είλαη θάησ, ζηνλ πάην, κηινύλ γηα πηζαλόηεηεο καθξύηεξεο, πάλσ από κήλα. Σύκβνια αξηζηεξά από ην ρεξνύιη, κπνξεί λα κηινύλ γηα ην παξειζόλ, ελώ δεμηά από ην ρεξνύιη, λα κηινύλ γηα ην ζήκεξα θαη ην αύξην. Σύκβνια θνληά ζην ρείινο, έρνπλ γεληθά ζεηηθή έλλνηα, ελώ ζηνλ πάην, έρνπλ αξλεηηθή έλλνηα.Αλ ηα ζύκβνια πνπ θαίλνληαη δηαγξάθνληαη θαζαξά, ηόηε ην άηνκν είλαη θαιόηπρν. Όζν ιηγόηεξν επδηάθξηηα είλαη ηόζν πην επάισην είλαη ην άηνκν ζηηο θαθνηνπηέο.Τα ηξίγσλα ζεκαίλνπλ ηύρε,ηα ηεηξάγσλα πξνζηαζία, νη θύθινη


απνγνήηεπζε. Οη επζείεο γξακκέο ππνδειώλνπλ πξνγξάκκαηα, νη θπκαηηζηέο αβεβαηόηεηα.Οη γξακκέο κε ηειίηζεο δειώλνπλ θάπνην ηαμίδη.Οη αξηζκνί ζπκβνιίδνπλ δείθηεο ρξόλνπ, κελώλ, εβδνκάδσλ, εκεξώλ ή αθόκε θαη σξώλ.Αλ ηνπο δείηε ζην πάλσ κέξνο ηνπ θιηηδαληνύ ζα ζεκαίλνπλ ώξεο ή εκέξεο, θαζώο ζε εθείλν ην ζεκείν βξίζθνληαη γεγνλόηα.Τα γξάκκαηα ζπκβνιίδνπλ αξρηθά ελόο νλόκαηνο(κηθξνύ/επώλπκνπ)απ ό άηνκα ηα νπνία είλαη θίινη,ζπγγελείο/ζπλεξγάηεο γηα ην πξόζσπν ηνπ νπνίνπ ιέηε ην θιηηδάλη.


Α Αγγεινο : ηύρε, αγάπε, πξνζηαζία Αγθπξα : θαιή ηύρε Αεξνπιάλν : ηαμίδη, είδεζε ή επηζθέπηεο Αεηόο : ηύρε θη επεκεξία Άινγν : ζύληνκα ηαμίδηα Αληξαο : επηζθέπηεο Αμίλα : αγώλεο Απγό : αύμεζε, επέθηαζε Απηνθίλεην : επηζθέςεηο από θίινπ Απηί : θάηη αθνύο Αριάδη : άλνδνο Β Βάξθα(καδί κε ζύλλεθα) δπζθνιίεο

:


Βάξθα(κόλε): ζεηηθό κήλπκα Βέινο : εηδήζεηο, επηθνηλσλία Βηβιίν : (αλνηρηό) θάηη απνθαιύπηεηαη Βόδη : θηινμελία Βνπλό : πξόνδνο Γ Γάηα : απάηε, ςέκα Γέθπξα: Ταμίδη ζην εμσηεξηθό. Γνξγόλα : πεηξαζκόο Γνπξνύλη : δήιηα Γξάκκαηα : απνθαιύςεηο γλσξηκία θαηλνύξγησλ θίισλ. Γξαθείν: Σπκβνιίδεη ηελ εξγαζία ζαο - ηνλ ρώξν ηεο εξγαζίαο


Γ Γαρηπιίδη : γάκνο Γέληξν: Δπηηπρία ελόο ζηόρνπ. μεθνύξαζε. Γηθαζηήο : λνκηθά δεηήκαηα Γξάθνο : μαθληθή αλαζηάησζε ή αιιαγή Δ Διέθαληαο: Αλάγθε ζπκβνπιήο, θαηά πξνηίκεζε από έλα πξόζσπν πνπ γλσξίδεηε από παιηά. Διάθη : δπζθνιίεο νηθνλνκηθέο ή ζηελ εξγαζία Δπζείεο γξακκέο : απνθαζηζηηθόηεηα Δξσηεκαηηθά : ακθηζβεηήζεηο


Κ Καιάζη : δώξν Κακήια: Μαθξύ ηαμίδη. Πξνζσξηλή αιιαγή ηόπνπ θαηνηθίαο. Κακπάλα : εηδήζεηο,Δπράξηζηα λέα,γάκνο Καλάηα : θαιή πγεία Καξδηά: Έξσηαο ή εξαζηήο. Καξέθια: Γηαζθέδαζε, ραιάξσζε. Καξθί : πξόβιεκα κε δόληηα Κάζηξν: Κιεξνλνκηά. Τύρε ζην νηθνλνκηθά. Αμηόπηζην πξόζσπν. Κέξαηα ειαθηνύ : ηαιαηπσξίεο Κεξί: Αλαλέσζε. Κιεηδί: Δπθαηξία.


Κιόνπλ : θνηλσληθή δσή, δηαζθέδαζε Κηζάξα : λέν εηδύιιην Κνξόλα : επηηπρία Κνιηέ : δεζκόο Κνπάδη δώσλ /πνπιηώλ : ζπλαληήζεηο δεκόζηεο, ζπγθεληξώζεηο Κνππί : αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Κύθινη κεγάινη : ηέινο κίαο ππόζεζεο Κύθινη κηθξνί : εηδήζεηο Κύπειιν : ζκίμηκν,Έξσηαο, Αξκνλία,Σηελή θηιία.


Λ Λάκπα : απνθάιπςε Ληνληάξη : βνήζεηα ηζρπξή Λνπινύδηα : αγάπε, επηπρία, ραξά Λνπινύδη:Αηπρία ζε κία εξσηηθή ππόζεζε. Μ Μαληηάξη : ηαμίδη Μαραίξη : δηέλεμε, θαζαξία, Πξνδνζία. Γηπινπξνζσπία. Παξεμήγεζε. Μέιηζζα : ηύρε/Κνπηζνκπνιηό εηο βάξνο ζαο Μήιν : πγεία, ηύρε Μηζνθέγγαξν : πξνζθνξά


Μπόηα : αιιαγή Μσξό : Κάηη λέν έξρεηαη, γελληέηαη Ο Όπιν : θίλδπλνο, θαπγάδεο,Φαζαξίεο. Γηακάρε. Μνηρεία. Οβάι : θαζπζηεξήζεηο θαη δήιηα Π Παύιεο : ελεξγεηηθόηεηα, μεθηλήκαηα Παγόλη : πνιύ ζεηηθό ζηα νηθνλνκηθά Πάπηα : ρξήκαηα Πεηαινύδα: Αλεηιηθξίλεηα.


Πίζεθνο : θξπθόο ερζξόο, ιόγηα αξλεηηθά Πινίν: Ταμίδη. Τέινο κηαο θηιίαο. Πνπιηά : εηδήζεηο από καθξηά ή ηαμίδηα Πόξηα: Δπθαηξία. Πηζαλόηεηα πξναγσγήο. Πξόζσπν : εμαξηάηαη από ηα άιια γύξσ, πώο ζα ην δνύκε, ζεηηθό ή αξλεηηθό

Σ Σεκαία : αλαμηόπηζην άηνκν Σθάια: Δθκεηάιιεπζε επθαηξηώλ. Σθνύπα: Τέινο ελόο πξνβιήκαηνο, αιιαγή δνπιεηάο.


Σθπιί: Πηζηόο θίινο,ηύρε, θηιία, αθνζίσζε Σπίηη : επηηπρίεο,Αζθάιεηα. Κύξνο. Σηαπξόο : θαπγάδεο, πξνβιήκαηα Σηαπξόο κε θύθιν : αλακνλή γηα ηε θαηάιιειε ώξα Σύλλεθα : απνγνεηεύζεηο Σθπξί : δπζθνιία, ζθιεξή δνπιεηά Τ Τειείεο : θαιή ηύρε, εύλνηα Τεηξάγσλν : πεξηνξηζκνί Τόμν: Γηαθσλία, αληαγσληζκόο. Τξίγσλν : απξόζκελε εύλνηα


Τξηθύιιη: Καινηπρία -είηε είλαη ηξίθπιιν είηε ηεηξάθπιιν. Αθόκε θαη αλ ηα γύξσ ηνπ ζύκβνια είλαη αξλεηηθά, επηθξαηεί ε δύλακή ηνπ. Τξνρόο: Πξόνδνο πνπ ζα έξζεη κε πξνζπάζεηα. Τύκπαλν : ζθάλδαιν Φ Φίδη: Δρζξόο. Σπλαηζζεκαηηθόο ηξαπκαηηζκόο ή εξσηηθή πεξηπέηεηα Φίδηα : ζπθνθαληίεο, πξνδνζίεο Φύιια : ραξά θη επηπρία


Χ Χαξηαεηόο : ηαμίδη, εμεξεύλεζε Χέξη : βνήζεηα ή κε, από ηε ζέζε ηνπ Ψ Ψάξη : ιαρηάξα Ψαιίδη: Καβγάδεο ζην ζπίηη. Γηπξνζσπία.

π(ι)ές  

όπως τα παιδιά "στήνουν" παιχνίδια απο το τίποτα, είναι και αυτο ένα παιχνίδι να μας θυμίζει πως όλα μπορούν να γίνουνε ένα παιχνίδι.

π(ι)ές  

όπως τα παιδιά "στήνουν" παιχνίδια απο το τίποτα, είναι και αυτο ένα παιχνίδι να μας θυμίζει πως όλα μπορούν να γίνουνε ένα παιχνίδι.

Advertisement