Page 1

µ ί αµ ι κ ρ ήι σ τ ο ρ ί αγ ι αέ ν αη µ ε ρ ο λ ό γ ι ο

γ ρ α µ µ έ ν ησ εγ ρ α µ µ α τ ο σ ε ι ρ άP FDi nT e x t C o n dP r o , ρ ε γ κ ι ο υ λ α ρ


( ο π ο ι α δ ή π ο τ εο µ ο ι ό τ η τ ασ εο ν ό µ α τ α , γ ε γ ο ν ό τ αήκ α τ α σ τ ά σ ε ι ς , ε ί ν α ι ε ν τ ε λ ώςτ υ χ α ί α )


Τ ρ ί τ ηβ ρ ά δ υσ τ ηγ ι ώτ α , σ τ απ α λ ι ά . 2 4Ι ο υ λ ί ο υ2 0 1 2 . Κα θ ό µ α σ τ εµ ετ η∆ α ν ά ησ εέ ν ατ ρ α π έ ζ ι κ α ι π ρ ο σ π α θ o ύ µ εε ν α λ λ ά ξν απ ε ρ ι γ ρ ά ψο υ µ εηµ ί ασ τ η ν ά λ λ ητ αν έ ατ ωνη µ ε ρ ών . Α ι σ θ ά ν ο µ α ι λ ε ςκ α ι π ά ρ απ ο λ λ άέ χ ο υ να λ λ ά ξ ε ι α π ότ η ντ ε λ ε υ τ α ί αφο ρ ά π ο υτ ησ υ ν ά ν τ η σ α , σ τ ησ ύ ρ ο , π ρ ι ντ ρ ε ι ςε β δ ο µ ά δ ε ς . Πό σ οµ ά λ λ ο να π ότ η νπ ρ ο τ ε λ ε υ τ α ί αφο ρ ά , π ρ ι ντ ι ςτ ε λ ε υ τ α ί ε ςε κ λ ο γ έ ς ,σ τ ηθ ε σ σ α λ ο ν ί κ η .Κά ν ο ν τ α ςέ ν α να π ο λ ο γ ι σ µ όα π ότ ι ςτ ε λ ε υ τ α ί ε ς φο ρ έ ςπ ο υέ χ ο υ µ εσ υ ν α ν τ η θ ε ί τ οτ ε λ ε υ τ α ί οχ ρ ό ν ο , ε ί ν α ι ό λ οσ εά σ χ ε τ αµ έ ρ η , σ εά σ χ ε τ ε ςσ τ ι γ µ έ ς , ε ν τ ε λ ώςα π ρ ό ο π τ α . Θ ε ςν απ ο ύ µ εό τ ι δ εθ ασ υ ν α ν τ ι ό µ α σ τ επ ο τ έδ ύ οσ υ ν ε χ ό µ ε ν ε ςφο ρ έ ςσ τ η νί δ ι απ ό λ η ; κ ά θ ε φο ρ άπ ο υσ υ ν α ν τ ι ό µ α σ τ εδ η λ α δ ήν αε ί ν α ι κ α ι α λ λ ο ύ ; τ έ λ ε ι ο . Νασ υ ν α ν τ η θ ο ύ µ εσ τ η νη γ ο υ µ ε ν ί τ σ αα ύ ρ ι ο ; η γ ο υ µ ε ν ί τ σ α ; π ώςσ ο υή ρ θ ε , δ α ν α η ; Πρ ο σ π α θ ώλ ο ι π ό νν ατ η ςε ξ η γ ή σ ωό λ ατ αν έ ατ ωντ ε λ ε υ τ α ί ωνη µ ε ρ ώνκ α ι ν ατ ασ υ ν δ έ σ ωµ εα υ τ ά τ ωνε π ό µ ε ν ων .Α ν α ρ ωτ ι ό µ α σ τ εα νθ αµ π ο ρ έ σ ο υ µ εν ασ υ ν α ν τ ή σ ο υ µ ετ η νέ λ λ ηκ ά π ο υ ,κ ά π ο ι α σ τ ι γ µ ή , τ η ςλ έ ωό τ ι έ χ ων ατ ηδ ωα π ότ οπ ά σ χ α , ε κ ε ί ν ηέ χ ε ι ν ατ ηδ ε ι α π ότ ι ςπ ρ ώτ ε ςε κ λ ο γ έ ς . Τ η ς λ έ ωγ ι ατ ι ςπ ρ ο η γ ο ύ µ ε ν ε ςδ ι α κ ο π έ ςµ ο υ ,γ ι ατ ηµ ε λ α γ χ ο λ ί απ ο υπ ε ρ ι έ φε ρ αµ α ζ ίµ ο υχ θ ε ςπ ο υ έ φυ γ εκ α ιη α λ ί κ η ,γ ι ατ η να ν υ π ο µ ο ν ε σ ί αµ ο υν αξ α ν α π ά ωσ τ ο να η γ ι ά ν ν η ,γ ι ατ ο λ α σ τ ι χ ά κ ι υ π ό λ ε ι µ µ ασ τ ο νκ α ρ π όµ ο υα π ότ οβ ρ α χ ι ο λ ά κ ι µ ετ ι ςκ α ρ α µ ε λ ί τ σ ε ς .

3


Σ τ οδ ι π λ α ν όµ α ςτ ρ α π έ ζ ικ ά θ ε τ α ιέ ν αζ ε υ γ ά ρ ιπ ο υδ ε νµ ι λ ά ν ε ,α π λ άκ ά θ ο ν τ α ι .Πρ έ π ε ιν αε ί ν α ι 4 0 4 5χ ρ ο ν ώνκ α ι τ ο υ ςπ α ρ α τ η ρ ώα δ ι ά κ ρ ι τ απ ι α , δ ε νµ ι λ ά ν εκ α θ ό λ ο υ . Ηγ υ ν α ί κ ακ ά θ ε τ α ι µ ετ α π ό δ ι ατ η ςα π λ ωµ έ ν ασ τ ητ ρ ί τ ηκ α ρ έ κ λ ατ ο υτ ρ α π ε ζ ι ο ύκ α ι οά ν τ ρ α ςκ α π ν ί ζ ε ι β α ρ ι ά . Κο ι τ ά ν επ ρ ο ς τ η νί δ ι αµ ε ρ ι άα λ λ άδ ε νµ ι λ ά ν ε , δ ε νλ έ ν εο ύ τ ελ έ ξ ηµ ε τ α ξ ύτ ο υ ς . Μο υφα ί ν ε τ α ι α δ ι α ν ό η τ οό τ ι α υ τ ο ί ο ι δ ύ οά ν θ ρ ωπ ο ι ξ α π λ ών ο υ νσ τ οί δ ι οκ ρ α β ά τ ι κ ά θ εβ ρ ά δ υ . λ ο ι π ό νθ υ µ ά σ α ι α υ τ ότ οη µ ε ρ ο λ ό γ ι οπ ο υσ ο υε ί χ αδ ε ί ξ ε ι π έ ρ υ σ ι ; έ ν απ ο υε ί χ εφτ ι ά ξ ε ι οµ ι χ ά λ η ς , α π ο κ λ ε ί ε τ α ι ν αµ ησ ο υτ οε ί χ αδ ε ί ξ ε ι . π ο ι ολ ε ςτ ώρ α ; έ ν αµ εκ ο υ τ ά κ ι α ; ν α ι , α υ τ ό . Πο υέ γ ρ α φε ςγ ι ακ ά θ επ ρ ώτ ητ ο υµ ή ν ασ εµ ί ασ ε λ ί δ α , γ ι ακ ά θ εδ ε ύ τ ε ρ ησ τ η νε π ό µ ε ν η , α υ τ ό . . Πο υε ί χ ε ςτ έ λ ο ςπ ά ν τ ωνσ εµ ί ασ ε λ ί δ αέ β λ ε π ε ςτ ι έ κ α ν ε ςό λ ητ ηχ ρ ο ν ι άκ ά θ εµ ή ν ατ η νη µ έ ρ α 2 3ήτ η νη µ έ ρ α1 4ξ έ ρ ωγ ω. . ν α ι ρ εθ υ µ ά µ α ι , β έ β α ι α . Ετ ι ; Τ η νδ α ν ά ητ ηξ έ ρ ωα π ότ ό τ επ ο υθ υ µ ά µ α ι τ ο νε α υ τ όµ ο υ . Ήσ χ ε δ ό ν . Νο µ ί ζ ωό τ ι θ αε ί χ επ λ ά κ αν α έ χ ο υ µ εέ ν αη µ ε ρ ο λ ό γ ι οσ α να υ τ ό τ ο υ µ ι χ ά λ ηα λ λ άγ ι αµ ή ν ε ςµ έ σ ασ τ αχ ρ ό ν ι αό χ ι γ ι αη µ έ ρ ε ςµ έ σ α σ τ ηχ ρ ο ν ι ά . Θ αε ί χ επ λ ά κ αν ασ η µ ε ι ών ο υ µ εό λ αα υ τ άτ αχ ρ ό ν ι απ ο υγ ν ωρ ι ζ ό µ α σ τ ε , π ό τ εµ ι λ ή σ α µ ε κ α ι π ο ύσ υ ν α ν τ η θ ή κ α µ ε . Ε ά νκ α ι ε φό σ ο ν , γ ι α τ ί φυ σ ι κ άυ π ά ρ χ ο υ νµ ή ν ε ςπ ο υο ύ τ εέ χ ο υ µ εµ ι λ ή σ ε ι ο ύ τ εέ χ ο υ µ εσ υ ν α ν τ η θ ε ί . Θ αµ π ο ρ ο ύ σ α µ εν αγ ρ ά φο υ µ εκ ά θ εµ ή ν ακ α ι π ο ι όε ί ν α ι τ οα γ α π η µ έ ν οµ α ς τ ρ α γ ο ύ δ ι . Ήηα γ α π η µ έ ν ηµ α ςτ α ι ν ί α . Ήδ εξ έ ρ ω,π ο ι ορ ο ύ χ οφο ρ έ σ α µ επ ι οπ ο λ ύτ ο νµ ή ν απ ο υ π έ ρ α σ ε . 4


Α ν τ ' α υ τ ο ύγ ρ ά φα µ εγ ρ ά µ µ α τ α . Κά τ ωα π ότ οκ ρ ε β ά τ ι µ ο υέ χ ωδ ύ οκ ο υ τ ι άµ εγ ρ ά µ µ α τ ατ η ς∆ α ν ά η ς α π ότ ο1 9 9 7µ έ χ ρ ι τ ο2 0 0 5 , π ο υέ φυ γ αα π ότ η νΑ θ ή ν α , γ ι αν ασ π ο υ δ ά σ ωσ τ ηΘ ε σ σ α λ ο ν ί κ η . Κά π ο ι α φο ρ ά , ί σ ωςφέ τ ο ςτ η νπ ρ ωτ ο χ ρ ο ν ι ά , π ο υή µ ο υ νσ τ οσ π ί τ ι τ η ς , κ α τ έ β α σ εκ ι ε κ ε ί ν ητ οκ ο υ τ ί µ ετ α γ ρ ά µ µ α τ απ ο υτ η ςέ σ τ ε λ ν αό λ οα υ τ ότ οδ ι ά σ τ η µ α . ∆ ι ά β α σ αµ ε ρ ι κ ά , δ ε νά ν τ ε ξ αν ατ αδ ι α β ά σ ωό λ α . Με ρ ι κ άµ ο υφα ί ν ο ν τ α νε ξ ωπ ρ α γ µ α τ ι κ άα φε λ ή ,µ ε ρ ι κ άά λ λ αα δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ αδ ρ α µ α τ ι κ ά .Ο σ υ γ κ ρ ο τ η µ έ ν ο ςκ α ιε ύ θ υ µ ο ςπ λ έ ο ν -ε α υ τ ό ςµ ο υδ ε νµ π ο ρ ε ίν ατ αα ν τ έ ξ ε ικ ά τ ιτ έ τ ο ι α .Α νκ α ι α κ ό µ ηκ α ιό τ α νδ ι α β ά ζ ωη µ ε ρ ο λ ό γ ι οτ οί δ ι οπ α θ α ί ν ω.∆ ε νµ π ο ρ ών ατ οξ α ν α δ ι α β ά ζ ωα λ λ ά χ α ί ρ ο µ α ι π ο υκ ά π ο υυ π ά ρ χ ε ι . . ν ασ ο υπ ώ, ξ έ ρ ε ι ςν ακ ο υ ρ ε ύ ε ι ς ; γ ι αν ασ εκ ο υ ρ έ ψω; ν α ι , λ ί γ οε δ ώτ ηφρ ά τ ζ α . τ ια σ τ ε ί ο ,τ οσ ε π τ έ µ β ρ ι οθ αε ί µ α ιε ξ π έ ρ .Να ικ α ιτ ο να ρ ι σ τ ε ί δ ηέ χ ωκ ο υ ρ έ ψε ικ α ια νδ ε ν µ ε τ ρ ά ε ι , π ρ ο χ θ έ ςκ ο ύ ρ ε ψακ α ι τ η να λ ί κ η . τ έ λ ε ι α , θ ακ ο υ ρ έ ψε ι ςκ ι ε µ έ ν α ; ε ν ν ο ε ί τ α ι Γ υ ρ ν ά µ εσ τ οσ π ί τ ι α π ότ η νπ α ρ α λ ί α ,λ ί γ οµ ε τ άτ ι ς2 . 3 0 . π ρ ι να π όκ α ι ρ ό ,δ ε νµ π ο ρ ών αθ υ µ η θ ώ π ό σ ο , ί σ ωςτ ο νΟ κ τ ώβ ρ ι ο , κ ά ν α µ ετ η νί δ ι αδ ι α δ ρ ο µ ήµ ετ ηΒά σ ω. θ αγ ρ ά ψε ι ςκ α ι γ ι αε µ έ ν αµ ί αι σ τ ο ρ ί ακ ά π ο ι αµ έ ρ α ; µ ί αι σ τ ο ρ ί α ; ν α ι , θ έ λ ων αγ ρ ά ψε ι ςκ α ι γ ι αε µ έ ν αµ ί αι σ τ ο ρ ί α

5


κ α ι π ώςν αε ί ν α ι ; π ρ α γ µ α τ ι κ ή ; ηφα ν τ α σ τ ι κ ή ; κ α ι α λ η θ ι ν ή ; ήν ατ ηβ γ ά λ ωα π ότ οµ υ α λ όµ ο υ ; δ εξ έ ρ ωό π ωςθ ε ς , ό π ωςθ ε ςµ π ο ρ ε ί ν αε ί ν α ι . Πί σ ωσ τ οσ π ί τ ι τ η ςΈ ρ σ η ς , ηδ α ν ά ηπ ί ν ε ι σ ό δ ακ α ι ε γ ώπ ρ ο σ π α θ ών ασ κ ε φτ ώτ ι θ αγ ρ ά ψωσ εα υ τ ό τ οκ ε ί µ ε ν ογ ι ατ οη µ ε ρ ο λ ό γ ι οt a r g e t2 0 1 3π ο υµ ο υζ ή τ η σ εοµ ι χ ά λ η ςν αγ ρ ά ψω,µ ετ ολ ά π τ ο π α κ ο υ µ π η σ µ έ ν οσ τ απ ό δ ι αµ ο υ ,τ ό σ οπ ο υπ ρ έ π ε ιν ατ οµ ε τ α κ ι ν ώκ ά θ ελ ί γ ογ ι αν αµ η νέ χ ω ε γ κ α ύ µ α τ αα ύ ρ ι οτ οπ ρ ωί . Έ χ ωβ ά λ ε ι ν απ α ί ζ ε ι s h u ffleηµ ο υ σ ι κ ήπ ο υπ ή ρ αα π ότ οσ κ λ η ρ όδ ί σ κ ο τ η ςα λ ί κ η ςπ ρ ο χ θ έ ς . 2 , 1GB, ό χ ι α σ τ ε ί α , µ π ο ρ ο ύ µ εν αα κ ο ύ µ εµ ο υ σ ι κ ήµ έ χ ρ ι µ ε θ α ύ ρ ι ο . ό τ α νθ ε ςν απ ά µ εν ακ ο ι µ η θ ο ύ µ ε , π ε ςµ ο υ ό χ ι ε σ ύπ ε ςµ ο υ

6


2 4ι ο υ λ ί ο υ2 0 1 2 , β ό λ ο ς a l l r i g h t sr e s e r v e d

a short story about a diary  

written in din fonts

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you