Page 1


นางสาวอมรทิพย์ นารัตน์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ค.บ.2 หมูท่ ี่2


ภาพตัดปะ


ตัว หนอน ระยะ ฝัก

วงจรชีวต ิ หนอนนก ไข่

ตัวเต็ม วัย

ดักแด้


การใช้เคริอง

นางสาวอมรทิพย์ นารัตน์ (2)  
นางสาวอมรทิพย์ นารัตน์ (2)