Page 1

ยินดีต้อนรับค่ะ…


อธิการ พิมพ์วงค์

สาขาการประถมศึกษา ค.บ.2 หมู2 ่


สารบัญ การเปลี่ยนสีพื้นหลัง หน้า 4 การเปลี่ยนพื้ นหลังแบบไล่สี หน้า5

การใช้เครื่องมือรูปร่างใส่รปู ภาพ หน้า 12

การใส่พื้นหลังแบบรูปภาพ หน้า 6

การใช้อกั ษรศิลป์ -การแปลง หน้า 14

การใช้เครื่องมือรูปภาพ หน้า 8

การใช้อกั ษรศิลป์ -การแปลง หน้า 15

การใช้เมนูรปู แบบ-เอาพื้ นหลังออก หน้า 9 การใช้เมนูรปู แบบ-เอาพื้ นหลังออก หน้า 10 ภาพและการตกแต่งใช้แต่งภาพตัดปะหน้า 11

การทาตัวอักษรแบบต่างๆ หน้า 13

การใช้ Smart Art หน้า 16 การใช้แผนภูมิ หน้า 17 การสร้างไฟล์เสียง หน้า 20

การใช้ตัวเชือ ่ มโยงหลายมิต ิ


การเปลี่ยนสีพื้นหลัง


การเปลีย ่ นพืน ้ หลังแบบไลสี่


ค.บ.2 การประถมศึ กษาหมู่ 2 ค.บ.2 การประถมศึ กษาหมู่ 2

การใส่พืน ้ หลังแบบรูปภาพ


การใช้เครือ ่ งมือรูปภาพ


การใช้เมนูรป ู แบบ-เอาพืน ้ หลังออก


การใช้ เมนูรปู แบบ-เอาพืน้ หลังออก


ภาพและการตกแตงใช ดปะ ่ ้แตงภาพตั ่


การใช้เครือ ่ งมือรูปรางใส ่ ่ รูปภาพ


การทาตัวอักษรแบบตางๆ ่


การใช้อักษรศิ ลป์-การแปลง


การใช้อักษรศิ ลป์-การแปลง


ตัว หนอน

ไข่

วงจร ชีวต ิ หนอ นนก ตัวเต็ม

ดักแด้

วัย

การใช้ Smart Art


การประถมศึกษา

50

20

64

ชั้นปี ที่1 ชั้นปี ที่2

60

90

ชั้นปี ที่ที่ 3 ชั้นปี ที่ที่ 4 ชั้นปี ที่ 5

การใช้แผนภูม ิ


การใส่วิดีโอ


ท้องทะเลท้องฟ้ ามีเพียงแค่เรา ท่ามกลางหาดทรายขาว แสงดวงดาวพร่างพราว ประกายสวยงาม ดัง่ บนสวรรค์เปิ ดทาง ให้คนอ้างว้างอย่างฉัน บอกความในใจให้เธอได้ฟัง โอกาสอย่างนี้ ต้องพูดไป ว่าทั้งหัวใจ มีแต่เธอนั้น อยากให้เชื่อกัน พยานคือฟ้ าที่เฝ้ าดู แล้วเธอคิดอย่างไรเมื่อได้รบู ้ อกที อยากฟั งจากปากเธอ หากเธอก็รกั เธอก็รสู ้ ึกดีๆ เหมือนกัน แต่เธอก็เขินอายอย่างนั้น ที่จะต้องพูดมา แค่รอ้ งว่าอ๊าอิยาอิยา อ๊าอิยาอิยา ก็พอ และฉันจะขอเป็ นคนนั้นที่ดูแลหัวใจ ไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพิ่งจะมีแค่เธอ และฉันก็อา๊ อิยาอิยา อ๊าอิยาอิยา เหมือนเธอ แค่เพียงเท่านี้ เป็ นอันเข้าใจ

ฉันไม่เคยพูดความในใจที่มีกบั เธอเลยสักครั้ง เพราะฉันเขินจนกลัวที่จะพูดไป ถ้าปล่อยคืนนี้ ผ่านไป เก็บความรักไว้อย่างนั้น ก็คงไม่รวู ้ า่ ใจตรงกัน โอกาสอย่างนี้ ต้องพูดไป ว่าทั้งหัวใจ มีแต่เธอนั้น อยากให้เชื่อกัน พยานคือฟ้ าที่เฝ้ าดู แล้วเธอคิดอย่างไรเมื่อได้รบู ้ อกที อยากฟั งจากปากเธอ หากเธอก็รกั เธอก็รสู ้ ึกดีๆ เหมือนกัน แต่เธอก็เขินอายอย่างนั้น ที่จะต้องพูดมา แค่รอ้ งว่าอ๊าอิยาอิยา อ๊าอิยาอิยา ก็พอ และฉันก็ขอเป็ นคนนั้นที่ดูแลหัวใจ ไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพิ่งจะมีแค่เธอ และฉันก็อา๊ อิยาอิยา อ๊าอิยาอิยา เหมือนเธอ แค่เพียงเท่านี้ เป็ นอันเข้าใจ หากเธอก็รกั เธอก็รสู ้ ึกดีๆเหมือนกัน แต่เธอก็เขินอายอย่างนั้น ที่จะต้องพูดมา แค่รอ้ งว่าอ๊าอิยาอิยา อ๊าอิยาอิยา ก็พอ และฉันจะขอเป็ นคนนั้นที่ดูแลหัวใจ ไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพิ่งจะมีแค่เธอ และฉันก็อา๊ อิยาอิยา อ๊าอิยาอิยา เหมือนเธอ แค่เพียงเท่านี้ เป็ นอันเข้าใจ


การสรางไฟล ์ ้ เสี ยง

ลุ่น อธิการ พิมพ์วงค์  
ลุ่น อธิการ พิมพ์วงค์  
Advertisement