Page 27

26 ΋ηαλ ζην νηθφπεδν ρηέζηεθε πνιπθαηνηθέα (1959-60), δεκηνπξγάζεθε νκψλπκνο ρεηκεξηλφο ζην έδην ζεκεέν, πεξλψληαο ζηελ Ώ΄ πξνβνιά, ζπλερψο θαη κΫρξη ηΫινπο. Ώπηά ε λΫα «ΏζελΪ» μεθέλεζε ρεηκσληΪηηθε ην 1960 – 61, σο επηρεέξεζε ησλ Μ. Καθεηδφπνπινπ θαη Ώ. Καξαβνθπξνχ , ελψ δηεπζπληάο άηαλ ν Γ. Μνρέθαο. Βέρε 1.000 ζΫζεηο θαη κεραλάκαηα bauer – Klang film.59 Δ ζρεηηθά δηαθάκηζε Ϋιεγε, κεηαμχ Ϊιισλ: «ΠαλαζελατθΪ εγθαέληα κε ‗Σν ζαχκα‘ …Βηο ηελ ζΫζηλ ηνπ παιαηνχ νκσλχκνπ ζεξηλνχ θηλεκαηνγξΪθνπ». 60«Σα θαινθαέξηα, ε εέζνδφο ηεο γηλφηαλ θαηΪζηεκα ζεξηλψλ εηδψλ».61 Χο ρεηκεξηλά, ηε ζπκΪκαη πνιχ θαιΪ: άηαλ Ϋλα ζηλεκΪ κε κνληΫξλα αξρηηεθηνληθΪ ζηνηρεέα θαη κπαξΪθη αξηζηεξΪ ησ εηζεξρνκΫλσ, πξηλ απφ ηελ θχξηα αέζνπζα, φπνπ πνιιΫο θσηνγξαθέεο ζηαξ ηεο επνράο. Δ αέζνπζα άηαλ επξχρσξε θαη ε δηΪηαμε ρψξνπ ηππηθά, κε ηελ νζφλε ζην βΪζνο θΪηζα, δηΫζεηε δε απιαέα. Ανχιεςε θαιΪ γηα πνιιΪ ρξφληα. Μηα καξηπξέα γηα ην θιέκα ιέγα ρξφληα κεηΪ ηε κεηαπνιέηεπζε: «Βέκαζηε κηα κεγΪιε παξΫα ζε θΪπνηνλ ΣαξδΪλ. Βπέ πΫληε ιεθηΪ, ν ΣαξδΪλ πνιεκΪεη κε Ϋλαλ πχζσλα. Ο θφζκνο δπζαλαλζρεηεέ, ην πξΪγκα Ϋρεη παξαηξαβάμεη, αιιΪ επηπρψο γέλεηαη δηΪιεηκκα. Έλαο θέινο απφ ηελ παξΫα, ν Γηψξγνο Σξ., ζεθψλεηαη θαη απεπζχλεηαη πξνο ην ζεαηάξην. ‗Φέινη, λα ζαο απαζρνιάζσ γηα ιέγν. Δ ππφινηπε ηαηλέα ζα εέλαη Ϋλαο πχζσλαο πνπ ρσλεχεη.‘ Οη ζεαηΫο ην δηαζθεδΪδνπλ. ΣειηθΪ, βιΫπεη θη Ϋλαλ γλσζηφ θαη ηνλ ραηξεηΪεη: κεηΪ θΪζεηαη άξεκα ζηε ζΫζε ηνπ».62 Σν θζηλφπσξν ηνπ 1988 Ϋπαημε ηνλ «Σειεπηαέν πεηξαζκφ» κε θαηεβαζκΫλα ηα ξνιιΪ,63 γηα λα κε γέλεη φηη Ϋγηλε ην «Έκπαζζπ» θαη ζηελ «΋πεξα» (δεο ιΫμεηο). Σν 1998 δηαθεκέδεη dolby, κεγΪιε νζφλε panavision θιπ. Λέγν αξγφηεξα, ηνλέδεη φηη ζπλεξγΪδεηαη κε γθαξΪδ (Βπηαλάζνπ 10), γηα ηα ΕΥ ησλ ζεαηψλ. Σν 2001 Ϋθιεηζε θαη δελ μαλΪλνημε, πνιχ θπζηνινγηθΪ, δηφηη εέρε πεξΪζεη ηα ηειεπηαέα ρξφληα ζε ζηαζεξά ηξνρηΪ παξαθκάο, ρσξέο θακέα απφ ηηο αλαθαηλέζεηο πνπ επηρεηξνχζαλ νη αληαγσληζηΫο. Ο ρψξνο ηψξα εέλαη «ππνθαηΪζηεκα κεγΪιεο θέξκαο κε ξνχρα»64 θαη, γεληθφηεξα, καγαδέ κε γπλαηθεέα πξΪγκαηα (2013). Λππάζεθα γηαηέ ζηελ «ΏζελΪ» εέρα ρηέζεη θΪλα δπν ηνέρνπο, απφ ηηο πνιιΫο θνξΫο πνπ εέρα πΪεη, σο Παηεζηψηεο. Βδψ εέρα δεη ην «ΠΫξα απφ ηελ Ώθξηθά», ην «Ώθξσηάξη ηνπ θφβνπ», ηνπο «Ώηζέδεο κε ηα κπιε» θαη πνιιΫο Ϊιιεο ηαηλέεο. Κιεέλσ κε κεξηθΫο απφ ηηο πΪκπνιιεο παιηΫο δηαθεκέζεηο ηεο «ΏζελΪο», πνπ καξηπξΪλε αζηηθφ ραξαθηάξα, δπλακηζκφ θαη πΫξαζε ζην θνηλφ: ΢Ϊββαην 2 Ηνπλένπ

ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΖ ΔΝΑΡΞΗ΢ Σνπ λΫνπ κεγΪινπ αξηζηνθξαηηθνχ θηλεκαηνγξΪθνπ

ΑΘΗΝΑ Παηεζέσλ θαη ΕζΪθεο κε ην αξηζηνχξγεκα ηνπ ΚΕΒΠΟΤΡΏ [ζηθ] 58

Κηλεκαηνγξαθηθφο Ώζηάξ η.21 (674), 24.11.1950 θαη παλεγπξηθφ ηεχρνο ρσξέο αξέζκεζε [κα ΓελΪξεο 1955]. ζει. 48 59 ΋ια απφ Σα ΘεΪκαηα, 14.02.1961 60 Βθεκεξέδεο κεξηθΫο κΫξεο πξηλ θαη ζηη 14.11.1960, κΫξα ησλ εγθαλέσλ 61 ΣΪθεο ΜπαζηΫαο, ζπλΫληεπμε 62 Υαξέιανο Φιψξνο, ζπλΫληεπμε 63 Βιεπζεξνηππέα, 14.10.1988 64 ΚαιηΪθε 23

ΤΑ ΣΙΝΕΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you