Issuu on Google+


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2.

Editorial ΜήνυµμαΠροέδρου

4.

Πρόσωπα Who is who ΣυνέντευξηΡ.Γαλερού ΣυνέντευξηΦ.Σωτηρίου

14. Business

6

11

24

26

32

40

58

60

Οικονοµμία Νοµμικά

18. Agenda Κόσµμος Unicef Πολιτιστικά Ταξίδι Ελλάδα Ιστορία Κοινωνία Ευρώπη Μόδα

40. Good living Γεύση Υγεία Διατροφή Ψυχολογία Παιδαγωγικά Σχολιάζοντας Αυτοκίνητο

52. ΝέαΣχολείου-ΣΑΛΑ ΝέαΣχολείου-IB ΕκδηλώσειςΣΑΛΑ

ΕΚΔΟΤΗΣ:

 

ΝΙΚΟΣΝΙΚΑΣ,ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΙΣ:

 

ΕΒΙΤΑΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

 

ΕΥΓΕΝΙΑΑΡΒΑΝΙΤΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

 

ΧΡΥΣΑΝΘΗΣΟΛOΜΩΝΙΔΟΥ ΤοΔ.Σ.τουΣυλλόγουευχαριστείτηνΕυγενίαΑρβανίτη,απόφοιτη’97, γιατονσχεδιασµμότουπεριοδικού.


EDITORIAL

TοΔ.Σ.

 

του

 

Συλλόγουµμαςαπαρτίζεταιαπόταεξήςµμέλη: ΗφωτογραφίατουεξωφύλλουείναιτουΔηµμήτρηΜασσέλου

Λιναρδάκης

 

Στέλιος,

 

Πρόεδρος Απόφοιτος1995,Επιχειρηµματίας,6944578498 Βενετσάνος

 

Ιωάννης,

 

Αντιπρόεδρος Απόφοιτος1995,Ιατρός,6944963849

Editorial

Καλλίας

 

Κωνσταντίνος,

 

Γεν.

 

Γραµμµματέας Απόφοιτος1995,Δικηγόρος,6948886371 Ηλιάδης

 

Ηλίας,

 

Ταµμίας Απόφοιτος1995,6948607949 Αρώνες

 

Ερρίκος,

 

Μέλος Απόφοιτος1997,Επιχειρηµματίας Γιαννόπουλος

 

Περικλής,

 

Μέλος Απόφοιτος1995,Δικηγόρος,6932752900 Κοµμµματάς

 

Γεράσιµμος,

 

Μέλος, Απόφοιτος1995,Δικηγόρος Νίκας

 

Νικόλαος,

 

Μέλος Απόφοιτος1995,Εκδότης,6932344737 Παντολέων

 

Εβίτα,

 

Μέλος Απόφοιτος1996,6945559814 ΗΕξελεγκτική

 

Επιτροπήαπαρτίζεταιαπότουςεξής: Αθηναίος

 

Φίλης,

 

Πρόεδρος Απόφοιτος1989 Λύτρα

 

Νατάσα,

 

Αντιπρόεδρος Απόφοιτος1990 Γιώργος

 

Τόλιος,

 

Μέλος Απόφοιτος1980

ΙδιοκτησίαΣΑΛΑ,Χριστούπολη19004,Σπάτα Εκτύπωση:ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΑ.Ε.

Όσοιαπόφοιτοιεπιθυµμούνναστείλουνάρθρα-ιδέες γιατοΑθήναζε,e-mail:pantoleone@gmail.com, τηλ.:6945559814,ΕβίταΠαντολέων

2


ΜΗΝΥΜΑΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΜήνυµμαΠροέδρου Εκ µμέρους του διοικητικού συµμβουλίου του ΣΑΛΑ θα ήθελα νασαςευχηθώµμιαδηµμιουργικήχρονιά,γεµμάτηυγεία,καθώς και πραγµματοποίηση µμέσα σ’ αυτή όλων των προσωπικών και επαγγελµματικώνπροσδοκιώνσας. Συµμπληρώνοντας ένα χρόνο στη διοίκηση του Συλλόγου, θα ήθελα να επικοινωνήσω µμαζί σας κάνοντας ένα απολογισµμό δράσηςέωςσήµμερα,αλλάκαιναµμοιραστώκάποιεςσκέψειςκαι προβληµματισµμούςµμαςγιατηνεύρυθµμηµμελλοντικήλειτουργία τουσυλλόγουµμας. Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου πετύχαµμε την πλήρη αναβάθµμισητουπεριοδικούµμαςεκδίδοντας4τεύχηµμεποικίλη ύληπροερχόµμενηαπόάρθραπουαφορούντουςαπόφοιτουςή συντάχθηκαναπότουςίδιουςπροβάλλονταςτιςεπιχειρηµματικές καιακαδηµμαϊκέςτουςεµμπειρίες-γνώσεις. Επίσης, µμεταφέραµμε την έδρα του συλλόγου, που µμόλις πριν έναέτοςβρίσκοντανστηνδιεύθυνσητουπαλαιούκτηρίουστο Μαρούσι,στιςνέεςεγκαταστάσειςσταΣπάταµμεπαραχωρητήριοµμισθωτήριο συγκεκριµμένου χώρου από το Σχολείο, στο οποίο πλέονθαστεγάζονταιµμόνιµμαοιανάγκεςτουσυλλόγου. Ακόµμα,αναβαθµμίσαµμε και εµμπλουτίζουµμε το αρχείο των µμελών µμαςµμετιςνέεςδιευθύνσειςκαιταεπαγγελµματικάστοιχείακάθε αποφοίτου. Αναπτύξαµμε το θεσµμό του επαγγελµματικού προσανατολισµμού µμε τη Διεύθυνση Γυµμνασίου και Λυκείου της Νέας Γενιάς Ζηρίδη, κατά τον οποίο καταφέραµμε να φέρουµμε σε επαφή περισσότερους από 90 µμαθητές µμε αποφοίτους του σχολείου µμας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο ενδιαφέροντος κάθεµμαθητή. Τέλος,διοργανώσαµμεγιαπρώτηφορά–καιµμεµμεγάληεπιτυχία παρά τις αντίξοες συνθήκες- και θεσπίσαµμε, πέρα από την καθιερωµμένη κοπή της πίτας και τα reunion party, το after summerparty. Οιδεσµμεύσειςµμαςγιατηνεπόµμενηχρονιάείναι: -ΗπεραιτέρωαναβάθµμισητουπεριοδικούτουΣυλλόγου,από πλευράςύληςαλλάκαισχεδιασµμού,ώστεναγίνειέναχρήσιµμο µμέσοπροώθησηςκαιεπικοινωνίαςκάθεαποφοίτου.αναβάθµμισητηςιστοσελίδαςτουΣυλλόγου,όπουοκαθένας θα έχει πρόσβαση, χρησιµμοποιώντας username και password, σε µμία βάση δεδοµμένων µμε ενηµμερωµμένα στοιχεία των αποφοίτων.Ηβάσηαυτήθαέχειολοκληρωθείέωςτοτέλος τηςθητείαςµμας. -ΗδεύτερησυνδιοργάνωσητουπρογράµμµματοςΕπαγγελµματικού Προσανατολισµμού των τελειοφοίτων του σχολείου µμέσα από τη δικτύωσή τους µμε αποφοίτους στους κλάδους που τους ενδιαφέρουν.Στόχοςστηφετινήδιοργάνωσηείναιησυµμµμετοχή ακόµμηπερισσοτέρωνµμαθητώνκαιαποφοίτωνµμετιςεπιχειρήσεις τουςµμεstandκαιπαρουσίακατάτηδιάρκειατωνεκδηλώσεων στοσχολείο. Στοσηµμείοαυτόθαήθελανατονίσω,πωςηπεραιτέρωεξέλιξη καιανάπτυξητωνδραστηριοτήτωντουσυλλόγουµμαςσχετίζεται άµμεσαµμετηδικήσαςσυµμµμετοχήστηδιοργάνωσηκαιπροώθηση τωνενεργειώντουΣυλλόγου. Προϋπόθεση για την εύρυθµμη λειτουργία και εξυπηρέτηση των σκοπών του συλλόγου είναι η καταβολή από εσάς της ετήσιας συµμβολικήςσυνδροµμήςτων30ευρώ.Ενδεικτικάαναφέρωότι τον προηγούµμενο χρόνο και µμέχρι σήµμερα έχουν καταβληθεί µμόνο26συνδροµμέςενώοΣύλλογοςµμαςαριθµμείπερισσότερα από 3500 µμέλη, τα οποία λαµμβάνουν το περιοδικό µμας και ενηµμερώνονταιγιατηνπροσπάθειάµμας. Γιατολόγοαυτόστοσυγκεκριµμένοτεύχοςεσωκλείουµμεειδική ταχυπληρωµμή ΕΛΤΑ, την οποία θα σας παρακαλούσα να χρησιµμοποιήσετεκαιναµμηντηνΑγνοήσετε. Έναςακόµματρόποςενίσχυσηςτουσυλλόγουείναιταέσοδααπό τις διαφηµμιστικές καταχωρίσεις επιχειρήσεων-αποφοίτων στο περιοδικότουσυλλόγου,τοκόστοςτωνοποίωνείναιελάχιστο σε σχέση µμε την ανταποδοτικότητα που παρέχει σύµμφωνα µμε το αριθµμό των αντιτύπων και την αναγνωσιµμότητά του (το ενδεικτικότελικόκόστοςγιαµμιαολοσέλιδηκαταχώρησηείναι µμόλις300ευρώ). Η διάθεση, η επιθυµμία και η διάθεση χρόνου από το Διοικητικό Συµμβούλιοτουσυλλόγουµμαςείναιδεδοµμένη.Όµμωςχωρίςτη συνεισφορά σας το έργο µμας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο για να υλοποιήσουµμε το πρόγραµμµμά µμας και τα σχέδια για την αναβάθµμισητουΣυλλόγουµμας. Μεεκτίµμηση, Στέλιος

 

Λιναρδάκης,

 

απόφοιτος

 

‘95

3


ΠΡΟΣΩΠΑ

WhoisWho Έχειόµμωςκαικάποιααρνητικά: οφείλεις να έχεις µμία συγκεκριµμένη συµμπεριφορά και διακριτικότητα,ακριβώς επειδή όλοι σε ξέρουν πρέπει να αποδεικνύεις ότι οι επιδόσεις σου δεν είναι αποτέλεσµμα της εύνοιαςτωνκαθηγητώνλόγωτουµμπαµμπά-πράγµμαδύσκολο ανσκεφτώότιανέκαθενήµμουνκαλήµμαθήτριαµμεδιακρίσεις... Ευτυχώςαυτόαποκαταστάθηκεγρήγορααπότουςσυµμµμαθητές µμου, γιατί τελικά δε χρησιµμοποίησα ποτέ το όνοµμα µμου για να πετύχω κάποια διαφορετική µμεταχείρηση. Για την ιστορία, ήτανκαιοαδερφόςµμουστοσχολείο(ΑλέξανδροςΛαλιώτηςαπόφοιτος1994)αλλάεγώήµμουντοΛαλιωτάκι!Γιατί;;

ΝαυσικάΛαλιώτη-Απόφοιτη‘02

ΗΝαυσικάΛαλιώτηγεννήθηκετο1984καιείναιαπόφοιτοςτων εκπαιδευτηρίωνΖηρίδηΛύκειονηΑθηνάτου2002. ΣπούδασεστοτµμήµμααρχιτεκτόνωνµμηχανικώντουΠανεπιστηµμίου Πάτρας.Εργάστηκεσεαρχιτεκτονικάγραφείακαισυνεργάστηκε ως εξωτερικός συνεργάτης µμε πολιτικούς µμηχανικούς στην υλοποίηση φωτορεαλιστικών τρισδιάστατων σχεδίων. Κάπου εκείπροέκυψετοMTVGreeceκαιηπαρουσίασηκαιηεπιµμέλεια µμουσικώνεκποµμπών. Μαζί µμε όλα αυτά η Ναυσικά είναι κόρη του κου Λαλιώτη, µμεγάλης φυσιογνωµμίας του σχολείου µμας. Ας την γνωρίσουµμε καλύτερα! Με το σχολείο µμας ένιωθα πάντα ένα ιδιαίτερο συναισθηµματικό δέσιµμο.Απόπρονήπιοπουξεκίνησαναείµμαιζηριδάκι,νόµμιζαότι τοκτίριοστηνΦραγκοκκλησιάςαποτελούσεφυσικήπροέκταση του σπιτιού µμου (και ήταν τόσο διασκεδαστικό να αποτελώ ένα “παπάκι”ήένα“ελαφάκι”!).Σεαυτόσυνετέλεσετογεγονόςότιο πατέραςµμουήτανυποδιεθυντήςτουδηµμοτικούστοσχολείοκαι ανυποµμονούσα να περάσω στην επόµμενη βαθµμίδα. Άλλωστε, πολλές φορές µμε είχε πάρει µμαζί του στο “µμεγάλο” σχολείο και τονείχαδειναδιδάσκει.Δενείµμαισίουρηαναυτόήτανπάντα ευχάριστο!(γέλια).Θυµμάµμαιχαρακτηριστικάµμίαφοράπουήµμουν στην τάξη του και παρακολουθούσα το µμάθηµμα που έκανε κλασικάσεπαιδιάτηςέκτηςτάξης.Ότανκάποιαστιγµμήέκανεµμε πολύέντονοτρόποπαρατήρησησεέναπαιδί,έβαλατακλάµματα και µμετά δεν ήθελα να του µμιλάω! Καθώς µμεγάλωνα, άκουγα πολλά για τον πατέρα µμου και για την αυστηρότητά του και µμου έκανεεντύπωση:τίποτααπόαυτάδενταίριαζανστηνιδέαπου είχα εγώ γι’ αυτόν και όσο προχωρούσα στις τάξεις, έβρισκα διασκεδαστικό το γεγονός ότι γύρω από το όνοµμά του χτίζεται έναςµμύθος.ΤοναέχειςγιαµμπαµμπάτονκοΛαλιώτηέχειθετικά: σε ξέρουν όλοι οι καθηγητές και οι διευθυντές µμπορείς να περιφέρεσαι στο γραφείο των καθηγητών -και να πίνεις νερό από τον ψύκτη- έχεις ανά πάσα στιγµμή χαρτζιλίκι για την καντίνα δικαιολογείς άµμεσα απουσίες αδικαιολόγητες... (είναι εκεί και δενµμπορείςνακρυφτείς!).

4

Καθηγητές, κολλητές, φίλοι, διάφοροι γνωρίζουν τον πατέρα µμουωςδάσκαλο.Κάποιοιδενέχουνξεπεράσειακόµματοφόβο τους για αυτόν ακόµμα και αν δεν τον είχαν καθηγητή. Άλλοι θυµμούνταιπουαρνούντανναπάνεσχολείοµμετηνσκέψηότιθα τον αντικρίσουν το πρωί. Αλλά οι περισσότεροι τον θυµμούνται µμε νοσταλγία και εκτιµμούν ιδιαίτερα ό,τι τους προσέφερε σαν δάσκαλος.Γιαναµμηναναφερθώστουςπιοκοντινούςφίλους που τον έχουν ζήσει εκτός σχολικού περιβάλλοντος... (αλλά εδώαςπροτατέψωτοαυστηρόπροφίλτου-χαχαχαχα). Θα αποκαλύψω όµμως κάτι άλλο: o κος Λαλιώτης ήταν από τους υποστηρικτές µμου στο να πάω στο MTV όταν προέκυψε η αντίστοιχηπρόταση(πάνταµμεστήριζεάλλωστε!). Τοναεργάζοµμαισεέναµμουσικότηλεοπτικόκανάλιδενάνηκε στιςφιλοδοξίεςµμου.Ήµμουνµμιαφιλόδοξηαρχιτέκτωνπουαπλά λάτρευετηµμουσική.ΚάποιαστιγµμήβγαίνειστονΤύποότιτοµμεγάλο MTVέρχεταιστηνΕλλάδακαιψάχνειπαρουσιαστέςµμέσααπότη διαδικασία MTV search. Κάπου πριν το δεκαπεντάυγουστο του 2008καιµμέσααπόκάποιοαστείοµμεταξύφίλων,ανεβάζουµμε δύο βίντεο στην ιστοσελίδα του καναλιού µμε την σκέψη ότι “το κάναµμε και αυτό στα 20 µμας!”. Ώσπου µμετά από έναν µμήνα, δέχοµμαιτηλεφώνηµμααπότουςυπεύθυνουςότιβρίσκοµμαιστου 50 επιλαχόντες Vj’s. Η αρχική µμου αντίδραση εµμπεριείχε τέτοια έκπληξη που αρνήθηκα να προχωρήσω. Με µμία όµμως δεύτερη σκέψη,θεώρησαότιίσωςναείναιµμιαπολύδυνατήκαισίγουρα ενδιαφέρουσαεµμπειρία,απότηνοποίαδενέχωκάτιναχάσω. Πέρασαέτσιαπόκάποιεςακροάσειςγιαναµμουανακοινωθείότι είµμαιστηντελικήδεκάδα.Μέσααπότηνπαραπάνωδιαδικασία, χαιρόµμουν ακόµμα περισσότερο στο ενδεχόµμενο ότι θα ανήκω στον µμουσικό κόσµμο του καναλιού. Πραγµματοποιείται το MTV Gr week, µμε events σε διάφορα σηµμεία της Αθήνας και µμε την συµμµμετοχήπολλώνκαλλιτεχνών,όπου


���οιδέκαπαρουσιαζόµμαστε και παρουσιάζουµμε (αυτό και αν ήταν πρωτόγνωρο!). Οι εκδηλώσεις σηµματοδοτούσαν την έναρξη του καναλιού στην Ελλάδα, µμε κορύφωση το µμεγάλο event στο Καλλιµμάρµμαρο, µμε ζωντανές εµμφανίσεις από C-Real, Gabriella Cilmi, Kaiser ChiefsκαιREM,τοοποίοκαιθαπαρουσίαζανοιεπίσηµμοιτελικοί δύο παρουσιαστές! Όλο αυτό στις 4 Οκτωβρίου, µμία µμέρα µμετά την ανακοίνωση ότι µμαζί µμε τον Άλεξ Κάβδα είµμαστε επίσηµμα οι VJ’s του MTV. Τελικά, παρά το µμεγάλο άγχος και των δύο


ΠΡΟΣΩΠΑ

όλα πήγαν πολύ καλά και η παρουσία µμας πάνω στην σκηνή -µμε συµμπαρουσιαστή τον Tim Kash, µμε διεθνείς καλλιτέχνες, µμία τεράστια παραγωγή από το MTV network, 80.000 κόσµμο στο κοινό και live µμετάδοση σε Ιταλία,Ισπανία,Γαλλία και Πορτογαλία-ήτανµμίααξέχαστηεµμπειρία! Γονείς και φίλοι είναι ιδιαίτερα θετικοί µμε την απόφασή µμου. Στην αρχή έψαχνα να βρω τον εαυτό µμου µμέσα στο νέο κόσµμο που ξεδιπλωνόταν αλλά είµμαι τυχερή γιατί έχω τη βοήθεια από πολύέµμπειρουςκαιεπαγγελµματίεςσυνεργάτεςκαιταυτόχρονα την υποστήριξη ενός διεθνούς τηλεοπτικού δικτύου. Έπειτα από την πρώτη γεύση του τι εστί MTV στο Καλλιµμάρµμαρο, πήγαµμεστοLiverpoolγιατηνκάλυψητωνMTVEuropeMusic Awards 2008, οπου ήρθα σε επαφή τόσο µμε συναδέλφους από τα δίκτυα άλλων χωρών όσο και µμε τραγουδιστές και συγκροτήµματα(KatyPerry,TokioHotel,Sugahbabes,TheKillers κλπ.), ενώ τα Χριστούγεννα προβλήθηκε για πρώτη φορά η εκποµμπήπουπαρουσιάζουµμεµμετονΆλεξ, τοHitlistHellas. Πρόκειταιγιαέναchartπουδιαµμορφώνειοκόσµμοςµμέσααπό την ιστοσελίδα mtvgreece.gr µμε ελληνικά και ξένα κοµμµμάτια. Στην εκποµμπή έχουµμε µμεταξύ άλλων και την επιµμέλεια των κειµμένων και προσπαθούµμε να δώσουµμε τον καλύτερό µμας εαυτό,δεδοµμένουότιτοκάνουµμεγιαπρώτηφορά. Με τον καιρό, ερχόµμαστε σε επαφή µμε όλο και περισσότερο κόσµμοενώαπόπλευράςκαναλιούυπάρχουνσκέψειςγιαπολλά ακόµμαπράγµματακαιιδέες.Είναιάλλωστετόσονέοκανάλι...Δεν έχετεπαράνασυντονιστείτε! Τελικά, είναι πολύ ωραία δουλειά!Απασχολεί µμεγάλο µμέρος της καθηµμερινότητάς µμου, γιατί αναγκαστικά πρέπει να παρακολουθούµμε όλα τα µμουσικά τεκτενόµμενα, να ενηµμερωνόµμαστε, να τρέχουµμε σε events, αλλά...ναι!είναι συναρπαστικά! Πολλοί µμε ρωτάνε «Πώς σου φαίνεται που βγαίνεις στην τηλεόραση;;». Νοµμίζω ότι δεν έχω την απάντηση γιατί ακόµμα δυσκολεύοµμαινασυνειδητοποιήσωτιέχεισυµμβεί.Όλοαυτότο βιώνω εκ των έσω, το έχω αποµμυθοποιήσει εν µμέρει -χωρίς να χάνω τον ενθουσιασµμό µμου- και προσπαθώ να σκέφτοµμαι ότι είναι ακόµμα ένα επάγγελµμα. Αν κάτι πρέπει να αλλάζει κανείς είναι αναφορικά µμε τις άµμυνες του, ώστε να προστατεύει τον εαυτό του που εκτείθεται πιο εύκολα και µμαζικά. Και αυτό θα συµμβούλευα σε όποιον θέλει να ασχοληθεί µμε κάποιον αντίστοιχο χώρο, τηλεοπτικό ή του θεάµματος. Πρέπει να ξέρεις ποιος είσαι, ώστε να διατηρείς την ακεραιότητά σου, να είσαι αληθινός και απλός, να ενηµμερώνεσαι και να δουλεύεις πολύ. Ανδιαθέτειςκαικάποιααντίβαραστηζωήσουνασεκρατούν σε ισορροπία, τότε πραγµματικά µμπορεί να είναι µμια ιδιαίτερα απολαυστικήενασχόληση!

5


ΠΡΟΣΩΠΑ

WhoisWho

ΒαλέριαΤάραντο-Απόφοιτη‘97

Worldwide Media Planning & Buying Associate Gucci Group

Με Ιταλό πατέρα και Ελληνίδα µμητέρα, η 28χρονη Βαλέρια Τάραντο απόφοιτος του ’97, σπούδασε οικονοµμικά στο Λονδίνο καιτοΜιλάνο(BusinessEconomicsatQueenMaryUniversity andUniversita’CommercialleLuigiBocconiκαιMastersinManagementatLondonSchoolofEconomics),γιανακαταφέρειστη συνέχειαναγίνειµμέλοςτουπιοprivatefashionclubτουΛονδίνου. ΑυτότουMcQueen. Μετονίδιοσυνεργάστηκεγιατρίαολόκληραχρόνιαωςυπεύθυνη οικονοµμικού (στο οικονοµμικό τµμήµμα) της επωνυµμίας του στην Amwell Street, στο Angel του Λονδίνου. Η εµμπειρία δίπλα του µμοναδική, αν και το καθηµμερινό πρόγραµμµμα ήταν απαιτητικό. Με τη στυλίστρια Katie England να τους επισκέπτεται τακτικά, την Isabella Blow να µμελετάει δείγµματα από τις καινούριες συλλογές και την Kate Moss να προβάρει ρούχα, η Amwell Street ήταν κοµμβικό σηµμείο για τη βρετανική σκηνή µμόδας. Η θητεία της Βαλέρια κοντά στον Βρετανό σχεδιαστή και την κοινοπραξία Gucci – στην οποία ανήκει η επωνυµμία McQueen – την οδήγησε σε µμιαάλληστρατηγικήθέσητουεπιχειρηµματικούκολοσσού.

6

Από το οικονοµμικό τµμήµμα του Mc Queen βρέθηκε στο τµμήµμα GlobalMarketing,αναλαµμβάνονταςτηδιαφηµμιστικήπροώθηση όλωντωνεταιριώνπουυπάγονταιστονόµμιλοGucci.Τοportfolio πουπεριλαµμβάνειGucci,YvesSaintLaurent,BottegaVeneta, SergioRossi,Balenciaga,AlexanderMcQueen,StellaMcCartney,BoucheronκαιBedat&Coείναισταχέριατηςίδιαςκαιτου διευθυντήτηςNikolasTalonpoika.Οιευθύνεςείναιµμεγάλεςκαιτο γεγονόςότικάθεεταιρίαέχειδιαφορετικήβαρύτηταγιατονόµμιλο κάνειταπράγµματαπιοεξειδικευµμένακαιmadetomeasure. «Η Gucci ως «µμητέρα» εταιρία έχει υψηλά κονδύλια και µμέρος από αυτά τα διοχετεύει σε ακριβοπληρωµμένες διαφηµμίσεις. O McQueen, από την άλλη, επιλέγει να µμην κάνει διαφήµμιση και ��α διαθέσει όλο το ποσό στην οργάνωση ενός εντυπωσιακού show. O Yves Saint Laurent θα διαθέσει χρήµματα για την προώθηση συγκεκριµμένης σειράς cosmetics, ενώ ο Balenciaga µμπορείναπροβάλειπερισσότεροένααξεσουάρ.Εµμείςκάνουµμε τα µμαθηµματικά κι έτσι, σύµμφωνα µμε τις ανάγκες κάθε εταιρίας, εφαρµμόζουµμεκαιτηνανάλογηστρατηγική»,εξηγείσυνοπτικάτη δουλειάτης.


ΠΡΟΣΩΠΑ

Μπορεί ο χειµμώνας να τη βρίσκει στα private clubs του κεντρικούΛονδίνου,αλλάτοκαλοκαίρι,λέει,πωςηπόληέχει ασυνήθιστηγοητεία.Τοκαλοκαίριεπιδίδεταισεδραστηριότητες όπως σκι στη λίµμνη του Princess Club, που βρίσκεται κοντά στοαεροδρόµμιοHeathrow,εκδροµμέςστηβρετανικήεξοχή,µμε τοBabingtonHouseναείναιοαγαπηµμένοςπροορισµμόςκαιοι κωπηλατικοί αγώνες Henley on the Thames, που αποτελούν τογεγονόςτουκαλοκαιριού. Στο Λονδίνο, συνεχίζει, οι κοινωνικοί κύκλοι είναι διεθνείς, όπως η πόλη. Παρόλα αυτά, αισθάνεται τη βρετανική πρωτεύουσα σαν το σπίτι της. Μετά από τις σπουδές της στο LSE, το πέρασµμα στον επαγγελµματικό στίβο ήταν εύκολο, αλλάπεριορίστηκεοχρόνοςτης.«Ότανείσαιφοιτητήςδένεσαι περισσότεροµμετουςΈλληνεςσυµμφοιτητέςσου.Ότανξεκινάς ναεργάζεσαι,γίνεσαιπιοευέλικτοςστιςπαρέες.» Επαγγελµματικάοµμολογείπωςθαήθελεναεξελίξειτηδουλειά της στη Νέα Υόρκη, µμιας και αυτή τη στιγµμή ασχολείται αποκλειστικά(κυρίως)µμετηναµμερικάνικηαγορά.Δεναποκλείει όµμωςκαιτοενδεχόµμενοναγυρίσειστηνΕλλάδα. Ότανδενδουλεύειταξιδεύει,µμεπροορισµμούςόπωςτοΠαρίσι, τοΤελΑβίβ,τηνΑργεντινήκαιτοSanDomingo,ενώσυχνάζει καισεχιονοδροµμικάκέντρατηςΕυρώπης.


ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΡούσσαΓαλερού,Γυµμνάστρια Συνέντευξη

 

στον

 

Στέλιο

 

Λιναρδάκη,

 

απόφοιτο

 

‘95

ΗΚυρίαΓαλερούγεννήθηκεστοΡέθυµμνο,σεµμίαοικογένειαµμε εφτάαδέλφια.Ανκαιέχασετηµμητέρατηςαπόµμικρή,στα13, το περιβάλλον που µμεγάλωσε ήταν πολύ ωραίο, διότι είχε έναν πατερά που ζούσε 1000 χρόνια µμπροστά από την εποχή του. Ζαχαροπλάστηςστοεπάγγελµμα.Πολύεπικοινωνιακός,βοήθησε καιταεφτάπαιδιάτουπολύκαιδενστερήθηκαντίποτα.Όµμωςκι εκείνος,ενώεπωµμίστηκετεράστιοβάροςµμετοχαµμότηςσυζύγου τουκαιµμητέραςείδεµμεγάληχαράαπόόλατουταπαιδιά,γιατίτα είδετακτοποιηµμένακαιοικονοµμικάανεξάρτητα. Ζωηρό παιδί η ίδια, όχι όµμως µμε αταξία. Όλες της οι αταξίες ήταν γύρω από τη γυµμναστική. Οι µμεγάλες της κλίσεις ήταν η ΓυµμναστικήκαιταΜαθηµματικά. Τα περισσότερα αδέλφια ήρθαν στην Αθήνα για σπουδές. ‘Ετσι κι εκείνη σπούδασε στη Γυµμναστική Ακαδηµμία, η οποία τότε λεγότανΕΑΣΑ(ΕλληνικήΑκαδηµμίαΣωµματικήςΑγωγής).Απότην αποφοίτησήτηςµμέχρικαιτησυνταξιοδότησήτηςεργάστηκεστα ΕκπαιδευτήριαΖηρίδη. Ποια

 

τα

 

συναισθήµματά

 

σας

 

τώρα

 

που

 

έχετε

 

απέναντί

 

σας

 

ένα

 

 παλιό

 

σας

 

µμαθητή

 

(δεν

 

έχουµμε

 

συναντηθεί

 

εδώ

 

και

 

12

 

-14

 

 χρόνια);;

 

 Τα συναισθήµματα είναι πολλά και έντονα. Ιδίως για εµμάς τους γυµμναστές, που αναπτύσσουµμε, λόγω της φύσεως του µμαθήµματόςµμας,µμιαµμεγαλύτερησχέσηµμεταπαιδιά.Έτσι,όταντα δούµμε συγκινούµμαστε πολύ. Προσωπικά, έχω περάσει πολλές σηµμαντικές στιγµμές, µμέχρι να δακρύσω κιόλας. Ευχαριστιέµμαι πάραπολύότανσυναντώπαλιούςµμουµμαθητέςκαιέχωεισπράξει το ίδιο και από τους µμαθητές µμου και ό,τι αισθάνονται αυτοί για εµμένα. Αυτό είναι το µμεγαλύτερο δώρο µμου σαν δασκάλα. Όταν είσαι στο σχολείο κερδίζεις την αγάπη ενός παιδιού και γιανα κερδίσειςτηναγάπητουκάτιπρέπεινατουέχειςδώσει κι εσύ. Δέθηκα τόσο µμε κάποια παιδιά που ακόµμα και σήµμερα µμε επισκέπτονται και παραθερίζουµμε µμαζί στο εξοχικό µμου στο Ρέθυµμνο.

Σαςθυµμάµμαισεεξωσχολικέςεκδροµμές,κάθεΣαββατοκύριακο (χιονοδροµμικά,εκπαιδευτικέςεκδροµμέςστονΌλυµμπο).Αφήνατε τηνπροσωπικήσαςζωή.Σαςκόστιζεήτοκάνατεαπόχαρά;;Σας γέµμιζε;; Γιατί συνοδεύατε τα παιδιά πέρα από τις υποχρεωτικές ώρες,έξωαπότοσχολείο;; ΑπότηνπρώτηστιγµμήπουήρθαναδιδάξωστησχολήΖηρίδη,και ήρθαπάραπολύµμικρή,υπήρχεακόµμαοκοςΓεώργιοςΖηρίδης, οοποίοςκαιµμεπροσέλαβε.Οίδιος,απότηνπρώτηστιγµμή,µμου είχεζητήσειτοεξής:«Θαήθελααπόεσέναναµμουενισχύσειςτις εκδροµμές», του είπα να µμη φοβάται γι’ αυτό. Δεν θα ξεχάσω το

8

συναίσθηµμάµμου,πουστηνπρώτηεκδροµμήτουσχολείου,πήγα τελείωςαθλητικάντυµμένη,µμεέναbluejean,καιµμουήρθανοι µμαθήτριες µμε τη στολή του σχολείου! Εγώ αισθάνθηκα πάρα πολύάσχηµμακαιπλησίασατονκο.ΓεώργιοΖηρίδηκαιτουείπα «Κύριε Ζηρίδη! Τι µμου κάνατε;; Εγώ ήρθα µμε το µμπλουτζηνάκι µμου και οι µμαθήτριες µμε τις φούστες;;» Και µμου λέει: «Μην πεις τίποτα,καισουδίνωτολόγοµμουότιαπότουχρόνουθαµμπεικαι στοσχολείοτοπαντελόνι».Έτσιµμπήκεστοσχολείοτοπαντελόνι στιςεκδροµμές.Απότοδικόµμουπεριστατικό. Έκτοτε,συνέχισαπάντακαιπήγαιναστιςεκδροµμέςτουσχολείου. Στην αρχή ήταν λίγες, όχι όπως εξελίχθηκαν µμετά. Και πάντα ήµμουνυπεύθυνη.Στηναρχήανέλαβατηνυπευθυνότηταµμόνο Γυµμνασίου–Λυκείουκαικάποιαστιγµμήπήρατηνυπευθυνότητα όλωντωνεκδροµμών,όλωντωντάξεωντουσχολείου. Έτσι χρειάστηκε να πηγαίνω όλα τα Σαββατοκύριακα και είχα 6-8εκδροµμέςκάθεµμήνατολιγότερο. Είναικάτιπουµμουάρεσεκαιτοέκανα.Ήθελακαιπήγαινακαι αυτό µμε γέµμιζε πολύ. Από τις εκδροµμές έχω να θυµμάµμαι τα καλύτερα. Στερήθηκα πάρα πολλά από την προσωπική µμου ζωή για χατίρι τηςγυµμναστικήςκαιγιαχατίριτωνµμαθητώνµμου.Δενµμετανιώνω, όµμως.Γιαόλαβρίσκειςώραγιανααπολαύσειςαυτάπουθέλεις. Εγώαγάπησατουςµμαθητέςµμου.Τελείωσε. Και

 

αυτή

 

τη

 

στιγµμή

 

που

 

έχω

 

φύγει

 

εµμένα

 

µμου

 

λείπουν.

 

 ΕργαστήκατεσταεκπαιδευτήριαΖηρίδηαπότο1965στοκτίριο στο Μαρούσι και συνταξιοδοτηθήκατε το 2003 στα Σπάτα. Έπαιξεσηµμαντικόρόλοηδιαφοράυποδοµμώνστηδιδασκαλία τουµμαθήµματοςτηςΦυσικήςΑγωγής;; Πιστεύω ότι πάντα εκπαιδεύονταν τα παιδιά σωστά και πάντα δινόταν η σωστή βαρύτητα. Ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια που τα τµμήµματαδενήτανµμεικτά.Απότηστιγµμήπουτατµμήµματαέγιναν µμεικτά, µμειώθηκε η αποτελεσµματικότητα του µμαθήµματος, διότι υπάρχουνάλλαενδιαφέρονταανάµμεσασταδύοφύλα.Ηγνώµμη µμουείναιότιπρέπεινακαταργηθούνταµμεικτάτµμήµματακαινα ισχύσειτοπαλαιότεροσύστηµμα. Παράλληλα

 

µμε

 

τη

 

διδασκαλία

 

στο

 

σχολείο

 

ασχοληθήκατε

 

µμε

 

 κάτι

 

άλλο;; Παράλληλαµμετηδιδασκαλίαστοσχολείοέκανακαιιδιαίτερα µμαθήµματασεσπίτια.Συγκεκριµμέναξεκίνησαγιαπλάκα!Απότη µμανικιουρίσταµμου,το1972περίπου.Στησυνέχεια,δηµμιούργησα 3 γυµμναστήρια, τα οποία και λειτούργησα για περίπου 20 χρόνια.ΤοέναστηνΚατεχάκη,έναστηνΠετρούπολη,έναστην Κηπούπολη. Το σφάλµμα µμου ήταν που σταµμάτησα τα ιδιαίτερα. Αλλάµμεέπιασεηµμανίατωνγυµμναστηρίωνκιέτσιταεγκατέλειψα.


ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ιδιαίτερη και δυνατή συνεργασία είχα µμε τον κο Μαδαµμόπουλο και την κα Κωβαίου, που πριν µμιλήσουµμε είχαµμε επικοινωνία µμε τα µμάτια, ήµμασταν ανοιχτά βιβλία και γνωρίζαµμε τι ήθελε ο ένας απότονάλλονσεόλεςτιςσυνεργασίεςµμας,σεεκδηλώσειςσε ξενοδοχείακαισχολικέςγιορτές.Θατουςθυµμάµμαιπάντα. Την κα Ιωάννα Παπαβασιλείου την αγαπώ και την εκτιµμώ. Είναι φίληµμου.ΑργότερατονΓιώργοΓκόλιο,τηνΠατρινούΆλκηστη, τονΚοσµμάκαιτονΚουµμουτσέα,τονσυγχωρεµμένοΓοργορίνη, τονΜακαρόνακαιτονΧάρηΠαπαχρήστου. ΑφήνωτελευταίουςΜουζάκηκαιΔικαιάκο.Μουζάκης.Άριστος Γυµμνασιάρχης και Λυκειάρχης, αλλά και σαν άνθρωπος. Τον αγαπώ και τον εκτιµμώ όχι τυχαία. Ξέρει να ζητά και να δίνει. Να κρίνεικαιναεκτιµμά.Θατονθυµμάµμαιπάντα.ΔικαιάκοςΔηµμήτρης. Άριστος Γυµμνασιάρχης. Ξέρει να κρίνει και να σέβεται. Τον εκτιµμώκαιτοναγαπώ.ΜετονκοΔικαιάκο,µμιανύχταξεκινήσαµμε στις4:30ταξηµμερώµματα,µμάλισταείχεχιονίσει,προκειµμένουνα πάµμεστηνΠελοπόννησοναβρούµμεµμιατοποθεσίαγιατηνοποία µμας είχαν πληροφορήσει ότι θα µμπορούσαµμε να στήσουµμε κατασκήνωσηγιαταπαιδιάκαιπαράλληλαναεξασκηθούνστην σκοποβολή.Γιατέτοιεςσυνεργασίεςσαςµμιλάω.Καιόλααυτά φυσικά,εκτόςωραρίου.

Επίσης, είχα δηµμιουργήσει έναν Αθλητικό Σύλλογο, που ονοµμαζότανΑταλάντηΝ.Ψυχικού. Μετά

 

 από

 

 τόσο

 

 χρόνια

 

 εργασίας

 

 στο

 

 σχολείο

 

 ποιες

 

 ήταν

 

 οι

 

 καλύτερες

 

 συνεργασίες

 

 σας;;

 

 Ποιους

 

 συναδέλφους

 

 ξεχωρίσατε

 

 και

 

 δεν

 

 πρόκειται

 

 να

 

 ξεχάσετε;;

 

 Ποιοι

 

 σας

 

 βοήθησαν,

 

ποιοι

 

σας

 

στήριξαν

 

και

 

ποιοι

 

πίστεψαν

 

σε

 

εσάς;; Γενικά είχα καλή συνεργασία µμε όλους και φυσικά, άσχετα µμε την ειδικότητα του καθενός. Άριστη συνεργασία για θέµματα εκδηλώσεων, εκδροµμών, κατασκηνώσεων, Bazaar. Θα αναφέρω αρκετά ονόµματα γιατί οι συνεργασίες είναι πολλές. Αν ξεχάσω κάποιους, είναι φυσικό, ζητώ συγγνώµμη, εκ των προτέρων. Από τους πρώτους ανθρώπους ήταν ο κος Ματιάτος, ο κος Παρτσάλης,οκοςΜαρουσάκης,οΜαυρόπουλοςοθεολόγος, ο Χρονόπουλος, η Λουκία Μαρκάκη και η Ψιλοπούλου. Όλοι αυτοί µμε αγκάλιασαν και µμε δέχτηκαν και τους ευχαριστώ. Εκτιµμώ αφάνταστα τον κο Ματιάτο σαν Λυκειάρχη µμου. ΑργότερατονκοΚόκλαπουτονεκτιµμώσανΛυκειάρχηκαισαν άνθρωπο.ΤονΣκύφα,τοΣπύροΜωραΐτη,τηΖωήκαιτηΜαίρη Ζαφειροπούλου,τιςοποίεςείχακαιµμαθήτριες.

Γιατουςσυνδέλφουςγυµμναστέςµμουδενθαµμιλήσωχωριστά. Συνεργαστήκαµμεάψογα,βοηθούσαµμεοέναςτονάλλον,µμετον τρόποτουοκαθένας.Δεναναφέροµμαιµμεονόµματα,όλουςτους εκτιµμώ,µμουλείπουν,τουςαγαπώ,τουςέχωφίλουςκαιφίλες µμουκαιθασυνεχίσωνατουςβλέπω. ΤαελληνόπουλαείναιταπιοπαχύσαρκαπαιδιάτηςΕυρώπης. Θαµμπορούσεναδοθείκαλύτερηκατεύθυνσηαπότοσχολείο σταπαιδιάκαιναγνωρίζουνπερισσότεραπράγµματαγύρωαπό τηδιατροφή;; Πολλοί λόγοι έχουν συντελέσει στο να έχουµμε παχύσαρκα παιδιά και θεωρώ ότι όλα ξεκινούν από το σπίτι. Βλέπεις µμικρό παιδάκι και το ταΐζουν όλη µμέρα. Φάε φάε φάε φάε φάε! Το παιδί από µμόνο του όταν πεινάσει θα σου ζητήσει φαγητό. Όλα ξεκινούναπότηνκακήδιατροφήαπότοσπίτι. Τα ελληνόπουλα δεν γυµμνάζονται πολύ, δεν βγαίνουν έξω από το σπίτι όσο παλαιότερα, να τρέξουν, να παίξουν, και η γυµμναστική στο σχολείο δεν επαρκεί. Αλλά η κακή διατροφή παίζειτονπρώτορόλο. Καπνίσατε

 

ποτέ;; Όχι,γιατίαπόταµμαθητικάµμουχρόνιαήµμουναθλήτρια.Ήµμουν στις 4 πρώτες αθλήτριες στο Ρέθυµμνο. Μετά ήρθα εδώ, πανελληνιονίκης στα 1000, 1200, 1500, και η διαδικασία αυτήτουπρωταθλητισµμούδενµμουάφησεποτέπεριθώριο.

9


ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Πείτε

 

 µμου

 

 τη

 

 γνώµμη

 

 σας

 

 για

 

 το

 

 σηµμερινό

 

 πρωταθλητισµμό

 

 και

 

 τη

 

χρήση

 

απαγορευµμένων

 

ουσιών;; Έγκληµμα.Εκτόςαυτού,οπρωταθλητισµμόςείναισκληρόπράγµμα. Πώς

 

 είναι

 

 η

 

 ζωή

 

 σας

 

 στη

 

 µμετα-σχολείο

 

 εποχή;;

 

 Πώς

 

 είναι

 

 η

 

 καθηµμερινότητά

 

σας;; Μετά τη συνταξιοδότησή µμου µμού λείπει η διδασκαλία, αλλά βέβαιαέχωασχοληθείκαιµμεάλλαπράγµματα. Δεν έχω αφήσει τη γυµμναστική ποτέ. Περπατώ κάθε µμέρα, κάνω όλεςµμουτιςδουλειέςµμεταπόδια.Γιαπαράδειγµμα,µμένωστην περιοχήτουCaravelκαιστοΣύνταγµμαήστηνΟµμόνοιαθαπάω περπατώντας και θα επιστρέψω περπατώντας. Επίσης κάνω σωστές, απλές ασκήσεις, όχι έντονες, καθηµμερινά, για τους ραχιαίους,τουςτετρακέφαλους,ταάκρα,τοαναπνευστικόκτλ. Απαραίτητες σε ένα πρόγραµμµμα γυµμναστικής είναι οι διατατικές ασκήσεις,ταανοίγµματα. Τώρα δεν µμε πιέζει ο χρόνος. Παρόλα αυτά, µμου λείπει το σχολείο.Εργάστηκασεαυτότοσχολείοπάνωαπό37χρόνιακαι µμου λείπει. Ευχαρίστως θα επέστρεφα, ακόµμα και χωρίς αµμοιβή, για να προσφέρω, να αναλάβω κάτι και να το φέρω σε πέρας. Χωρίςωράριοόµμως.

Αν

 

 µμπορούσατε

 

 να

 

 γυρίσετε

 

 πίσω

 

 το

 

 χρόνο,

 

 θα

 

 αλλάζατε

 

 κάτι;; Ένα, δυο λάθη σε προσωπικές επιλογές. Δεν ξέρω, βέβαια, ειλικρινά αν θα τα ξαναέκανα. Δεν είµμαι της άποψης ότι οι άνθρωποι πρέπει να µμετανιώνουν για τις πράξεις τους. Είτε καλές,είτεόχι.Απότηνώραπουθέλειςκάτικαιτοκάνεις,αυτό είναιτοσηµμαντικό.

ΦέρωµμεγάληεκτίµμησηωςπροςταΕκπαιδευτήριαΖηρίδη,διότιµμε αγάπησανκαιέτυχαµμεγάληςαναγνώρισηςαπότοΓεώργιοΖηρίδη καιεγώαυτόδενµμπορώνατοξεχάσω.Ήτανέναςάνθρωπος, πουξεχώριζετιςαξίεςκαιέδινεαξίαστουςσυνεργάτες,αλλάκαι στουςµμαθητές.Απότο1965πουήρθαστοσχολείο,ένιωσαότι ανήκωστοχώρο.Αυτόοφείλεταιστοντρόποπουµμευποδέχτηκε ο κος Ζηρίδης, αλλά και αργότερα συνεργάστηκα άψογα µμε την ΚατερίνακαιτονΠαναγιώτηΖηρίδη,καιτέλοςµμετηΝέαΓενιά Ζηρίδη.Αναζητώτοσχολείο,µμουλείπει. Αγάπησα πολύ τους µμαθητές µμου και τους υποστήριξα. Για παράδειγµμα, µμετά από προσωπική µμου παρότρυνση και προπόνηση, η Μαρία Παπαδοπούλου, απόφοιτος Ζηρίδη, έγινετελικάπροπονήτριαστηνΕθνικήοµμάδατηςκαλλιτεχνικής γυµμναστικής.

Παρακολουθείτε

 

άλλα

 

αθλήµματα;; Εξαρτάται από την οµμάδα και το άθληµμα. Είµμαι Ολυµμπιακός και παρακολουθώµμπάσκετ. Πώς

 

επιλέξατε

 

αυτή

 

την

 

οµμάδα;; Δενυπάρχεισυγκεκριµμένοςλόγος.Στηντύχη.

10

Δενπιστεύωότιυπήρξαάδικη.Δενέκαναποτέκαµμίαπαρατήρηση πουδενέπρεπενακάνωκαιταπαιδιάτοαναγνωρίζουναυτό. ΚυρίαΡούσσασαςευχαριστώπολύ. Κιεγώσεευχαριστώπολύ,Στέλιοµμου.


ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΦόνηΣωτηρίου,Γυµμνάστρια

Συνέντευξη

 

στον

 

Στέλιο

 

Λιναρδάκη,

 

απόφοιτο

 

‘95

 

και

 

στην

 

Εβίτα

 

Παντολέων,

 

απόφοιτο

 

’96.

Γεννήθηκε στην Κύπρο το 47. Είναι από την Κατεχόµμενη ΛευκωσίακαιοπατέραςτηςαπότηνΚυρήνεια.Οπατέραςτης ήταν αστυνοµμικός πόλεως και γι’ αυτό δεν έζησε µμόνο σε µμια πόλη. Η οικογένειά της έµμεινε στην Κύπρο, οι γονείς της και τα άλλα τρία της αδέρφια, εκείνη όµμως ήταν η µμόνη που τους ξέφυγε. Από το δηµμοτικό είχε διαγνώσει την έφεσή της στη γυµμναστική, ήταν πολύ ζωηρή και υπερκινητική. Αθλήτρια στο άλµμα εις ύψος, έπαιρνε µμέρος σε όλους τους αθλητικούς και Παγκύπριους αγώνες. Παρόλο που η οικογένειά της δεν την υποστήριξε, εκείνη έκανε τα αδύνατα δυνατά, έδωσε εξετάσεις καιπέρασεστηνΕΑΣΑ(ΕλληνικήΑκαδηµμίαΣωµματικήςΑγωγής). Εκεί,γνώρισεκαιτονάντρατης,τονµμπασκετµμπολίσταΜπαρλά καιαυτόςήτανολόγοςπουδενεπέστρεψεστηνΚύπρο.Τώρα πια,δενθαήθελεποτέναεπιστρέψει.Πηγαίνειµμόνογιαδιακοπές καιγιαµμπάνια,γιατίζειεκείηµμητέρατης,96ετώνσήµμερα,και τα2αδέρφιατης.ΣτηνΑθήνα,ταπρώταχρόνια,εκτόςαπότη ΓυµμναστικήΑκαδηµμία,παρακολουθούσεκαιµμαθήµματαχορούµμε τηΡαλλούΜάνου.

Πώς

 

ήταν

 

τα

 

πρώτα

 

χρόνια

 

στην

 

Αθήνα;; Η γυµμναστική ήταν το πάθος µμου. Είχα έρθει στην ΕΑΣΑ και ασχολούµμουν µμε το στίβο. Μου είχε γίνει πρόταση να πάω στον Παναθηναϊκό για πρωταθλητισµμό στο άλµμα εις ύψος. Μάλιστα µμεψαλίδιτηνεποχήεκείνηπηδούσα1,38,χωρίςκανέναάλλο παλµμό. Ήµμουν, όµμως, και πάρα πολύ κολυµμβήτρια. Στο µμυαλό µμου είχα πάντα, να τελειώσω την γυµμναστική ακαδηµμία και να πάω στο Λονδίνο να γίνω προπονήτρια κολύµμβησης, γιατί τό��ε δενυπήρχανγυναίκες.Όµμωςµμετηγνωριµμίατουάντραµμουκαιτο γάµμοµμουόλαήρθανανάποδα.ΑποφάσισαναµμείνωστηνΑθήνα καιναδουλέψω,παρόλοπουηοικογένειάµμουεξακολουθούσε ναείναιαντίθετη,θεωρώνταςότιδενέχωανάγκηναεργαστώ. Πρώτη µμου δουλειά στην Αθήνα, ήταν ορισµμένες ώρες, στου Μπαρµμπίκα.ΤονεπόµμενοΣεπτέµμβρηπήγαστηνΑηδονοπούλου. Εκεί έµμειναέναχρόνο,καιαπόεκείµμεείδανκαιµμουζήτησαννα πάω στο Ζηρίδη. Από το Ζηρίδη δεν έφυγα ποτέ. Στου Ζηρίδη πήγατο1972.ΗπρόσληψήµμουέγινεαπότηνΚατερίναΖηρίδη, γιατίοΓεώργιοςΖηρίδηςήτανήδηάρρωστος.Έναςσυνάδελφος µμου, είχε τελειώσει φυσιοθεραπεία. Πήγαινε, λοιπόν, στον κο. ΓεώργιοΖηρίδη,πολύπρωινέςώρες,τουέκανεmassage,και ότανεπέστρεφε,στονκαφέ,µμουέλεγετανέατου,πώςπάειη υγείατου,αλλάκαιιστορίες. ΟΖηρίδηςόσουςπροσλάµμβανεωςκαθηγητέςτους«ξεσκόνιζε». Αν ένας γονιός, έκανε παράπονα για κάποιον καθηγητή, εκείνος δεν υπήρχε περίπτωση να µμην υποστηρίξει τον καθηγητή. Δεν δεχόταν ότι οι άνθρωποι που είχε επιλέξει ο ίδιος προσωπικά δεν πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις. Θεωρούσε ότι ήταν οι καλύτεροι,ότιήτανοιtop. Όµμως, στις µμέρες µμας, και η κοινωνία έχει αλλάξει, και οι γονείς έχουν αλλάξει. Τώρα πιστεύουν ότι τα ξέρουν όλα και το χειρότερο είναι ότι κάνουν συµμµμαχία, γονείς και παιδί, εναντίον του δασκάλου. Και αυτό είναι πολύ αρνητικό, γιατί χάνεται ο σεβασµμόςτουπαιδιούωςπροςτονδάσκαλότου.

Ζήσατε

 

τη

 

µμετεγκατάσταση

 

του

 

σχολείου.

 

Πόσο

 

ρόλο

 

παίζουν

 

 για

 

 ένα

 

 καθηγητή

 

 Φυσικής

 

 Αγωγής

 

 οι

 

 καλύτερες

 

 υποδοµμές.

 

 Παράγεται

 

καλύτερο

 

έργο

 

µμε

 

καλύτερες

 

υποδοµμές;; Βέβαια.Όµμωςυπάρχουνκαιάλλαθέµματα.Όπωςγιαπαράδειγµμα, τααγόριαέχουνπιοπολύδύναµμη,στιςαθλοπαιδιέςείναικαλύτερα, ενώτακορίτσιαείναιπιοκαλάστηγυµμναστική,θέλουνναµμάθουν το ρυθµμό. Είναι πολύ βασικό. Μαθαίνουν πώς να σταθούν, να περπατούν,πώςναφέρονται.Ηγυµμναστικήσουµμαθαίνειπώςθα µμπειςσεέναχώρο,πώςθαπερπατήσεις,πώςθασταθείςστον εργασιακόχώρο.Ηχάρηστοπερπάτηµμα,τοστήσιµμο,µμόνοµμέσα απότηρυθµμικήγυµμναστικήκαιτοµμπαλέτοδιδάσκονται. Το θέµμα, όµμως, είναι το παιδί, µμέσα από τη διδασκαλία του µμαθήµματοςτηςΦυσικήςΑγωγής,νααγαπήσειτηνκίνηση,ναβρει τι του αρέσει, για να γίνει τρόπος ζωής του η κίνηση. Να βάλει στηνκαθηµμερινότητάτουτοπερπάτηµμα.Ακόµμακαιµμιαβόλταστο δάσος.

11


ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μέσα

 

στα

 

χρόνια

 

αυτά,

 

στο

 

Ζηρίδη

 

µμείνατε

 

32

 

–

 

35

 

χρόνια,

 

 άλλαξε

 

 το

 

 µμάθηµμα,

 

 δόθηκε

 

 περισσότερο

 

 βάρος

 

 στο

 

 µμάθηµμα

 

 ή

 

 ατόνησε;;

 

 Δηλαδή

 

 θεωρήθηκε

 

 ως

 

 ώρα

 

 χαλάρωσης

 

 για

 

 να

 

 επιστρέψει

 

το

 

παιδί

 

στα

 

µμαθήµματα

 

και

 

κάπου

 

εκεί

 

δε

 

δόθηκε

 

 τόση

 

σηµμασία

 

στο

 

µμάθηµμα

 

της

 

φυσικής

 

αγωγής;;

Η αυστηρότητα πάντα πιάνει. Πρέπει τα παιδιά να τα έχεις «µμια στο καρφί και µμια στο πέταλο». Δεν µμπορείς να δώσεις απόλυτη ελευθερία στα παιδιά, δε σε σέβονται. Ακόµμα και στα δικά µμου παιδιά ήµμουν αρκετά αυστηρή. Ήµμουν λίγο καταπιεστική. Όµμως πιστεύωότιέχωκάνειδύοεξαιρετικάπαιδιά.

Παλιά ήταν εντελώς διαφορετικά. Το µμάθηµμα γινόταν πιο δοµμηµμένα. Ξεκινούσες µμε τη σουηδική, την ενόργανη. Εγώ χρησιµμοποιούσατοσύστηµμαorf.Μετοσύστηµμαorfδίνειςήχοστην κίνησηκαιδηµμιουργείςπαραστάσεις.Έτσιεπιτυγχάνειςναδιδάξεις τορυθµμό.Είναιένασύστηµμαπουχρησιµμοποιείταικαιστηµμουσική καιδιδάσκεταικυρίωςσταπαιδιάτουδηµμοτικού.Π.χ.περπατάµμε καιχτυπάµμεπαλαµμάκιαγιαναδίνουµμερυθµμόήβάζειςταπαιδιάνα κάνουνάλµμαµμεγάλοκαιτουςλεςπωςπρέπειναπεράσουναπό τη µμια όχθητουποταµμούαπέναντιστηνάλλη!Τουςδηµμιουργείς παραστάσεις.

Πιστεύετε

 

ότι

 

παίζει

 

ρόλο

 

η

 

οικογένεια

 

στο

 

πόσο

 

θα

 

ασχοληθεί

 

 ένα

 

παιδί

 

µμε

 

τον

 

αθλητισµμό;;

Τα πρώτα χρόνια, θυµμάµμαι, ειδικά µμε τα κορίτσια στο βόλεϊ είχαµμε πολύ καλές οµμάδες. Τα παιδιά έπαιζαν. Το θέµμα δεν είναι τι θα διδάξωεγώ,τοθέµμα,πια,είναισταπαιδιά.Βα–ριού–νται!Ειδικά τακορίτσια,ανδενταβάλειςστογυµμναστήριο,βαριούνται.Γιαυτό εγώ επέµμενα, εφόσον δεν έβλεπα πρόοδο στις αθλοπαιδιές, να µμπαίνουµμε στο γυµμναστήριο. Τώρα, δε, ούτε και το γυµμναστήριο δεν θέλουν τα κορίτσια, τα τελευταία χρόνια δεν άντεχα άλλο. Έκαναεγώγυµμναστικήµμεδύοπαιδιάκαιταυπόλοιπακάθονταν. Με έπιανε το παράπονο. Φοβάµμαι, ότι οι φωνές µμου ακόµμα ακούγονται! Μετανιώνω,πουεπειδήταπαιδιάτατελευταίαχρόνιαδενήθελαν να φοράνε φόρµμες, τα έβαζα επίτηδες, να κάνουν γυµμναστική µμε τοτζην.Είχαγίνειείρων.Ειρωνευόµμουνταπαιδιάκαιείχαχάσειτην υποµμονήµμου. Ήθελανακάνωτηδουλειάµμου.Τεµμπέλαδενήµμουνποτέ.Πάντα ήµμουνπρόθυµμηνααρχίσωµμάθηµμακαινατοευχαριστηθώκαιεγώ καιταπαιδιά.Ταπρώταχρόνιαχαιρόµμουν.Έξιώρεςείχαµμάθηµμα,έξι ώρεςέκαναγυµμναστική.Καιταπαιδιά


���ήτανόλαστογυµμναστήριο. Τώρα πια τίποτα. Μου έλεγαν και οι διευθυντές «Κυρία Φώνη τι κάνετε και θέλουν οι γονείς να κάνετε µμάθηµμα και σε εκείνους;;». Δενξέρωανείχακάτιξεχωριστό,ποτέδενείχαπροβάλειτονεαυτό µμου σε κανένα, ούτε σε συναδέλφους. Απλά πίστευα αυτό που έκανακαιήθελαναγίνεταισωστά. Τα τελευταία χρόνια, που τα παιδιά δεν ήθελαν τόσο πολύ να γυµμναστούν, µμιλούσαµμε πάρα πολύ, για γενικά θέµματα που θα τα συναντήσουνστηζωήτουςκαιαυτόµμεευχαριστούσε,µμουέδινε ψυχικήικανοποίηση. Τα

 

 παιδιά,

 

 τα

 

 οποία

 

 υστερούσαν

 

 σωµματικά

 

 σε

 

 σχέση

 

 µμε

 

 τα

 

 υπόλοιπα,

 

τα

 

αντιµμετωπίζατε

 

µμε

 

επιείκεια;; Ναι...όχιόµμωςταπρώταχρόνια...Μουάρεσεητελειότητα,αλλά ήµμουνπολύσκληρήµμεταπαιδιάκαιεπέµμενα.Μουέλεγεοκος Χριστόπουλος «Δεν είσαι µμόνο σκληρή µμε τα παιδιά την ώρα του µμαθήµματος, αλλά και στη βαθµμολογία». Αφού έκανα τα παιδιά µμου άρχισα και µμαλάκωνα..., και ο Χριστόπουλος µμου είπε τότε «Τώρα είσαι καταπληκτική!» Αν δεν είχα κάνει τα παιδιά µμου θα είχαπαραµμείνειπολύσκληρή!Τοπαραδέχοµμαι!!!! Έχω θέµμα µμε την πειθαρχία. Για να φανταστείτε, αν ήµμουν ο Ζηρίδης, θα ήµμουν πολύ κακιά. Με το που χτυπούσε κουδούνι άρχιζεµμάθηµμα.Δενυπήρχεκουβένταµμεάλλουςκαθηγητέςκτλ.Για ναπροοδεύσειςστηζωήσουπρέπειναέχειςπειθαρχία.Σώµματος καιµμυαλού.Δενυπάρχειεξέλιξηδιαφορετικά. Έχετε

 

µμετανιώσει

 

που

 

είχατε

 

αυτή

 

τη

 

στάση;;

 

Δηλαδή,

 

έπειτα,

  

 ήσασταν

 

πιο

 

αποτελεσµματική;;

12

Όλα ξεκινούν από εκεί. Παλιά τα παιδιά, ειδικά του δηµμοτικού, πήγαινανόλαστοµμπαλέτο.Ήξερανόλεςτιςσωστέςθέσειςτου σώµματος.Κιεγώεπέµμεναπολύστιςσωστέςθέσειςτουσώµματος στο µμάθηµμά µμου. Αφού ήρθε µμια µμαθήτριά µμου µμετά από χρόνια καιµμουλέει:«Μέσαοποπός,µμέσαηκοιλιά,έξωτοστήθος,κάτω οιώµμοι!»Σεκάθεµμάθηµμααυτήτηφράσητηλέωχιλιάδεςφορές! Ότανδενέβλεπαναγίνεται,τρελαινόµμουν.

Είστε

 

υπέρ

 

των

 

ατοµμικών

 

ή

 

των

 

οµμαδικών

 

αθληµμάτων;; Πλεονεκτήµματα υπάρχουν και στα δύο. Άλλα τα µμεν άλλα τα δε. Δεν είναι ότι κάτι σε γυµμνάζει περισσότερο ή λιγότερο. Δεν υπάρχει άθληµμα που να µμην σε γυµμνάζει. Πριν µμπεις στο γήπεδο πρέπειναγίνειπροηγουµμένωςησωστήεκγύµμναση.Δενµμπαίνεις στογήπεδοαπλάγιαναπαίξεις.Γι’αυτόπολλέςφορέςµμπορείνα φαινόµμουνκακιά.Γιατίενδιαφερόµμουνναδιδάξωσωστά. Θυµμάµμαι έρχονταν στο σχολείο ψυχολόγοι πολύ συχνά. Κάναµμε τακτικά σεµμινάρια µμαζί τους. Κάθε χρόνο και όλο το Σεπτέµμβρη. Μας έλεγαν πώς να συµμπεριφερόµμαστε στα παιδιά. Ωραία! Πώς ναµμπορώ,όµμως,νατιθασεύσωεπίκαθηµμερινήςβάσης20–25 παιδιάκαιτόσεςώρες;;Στηνπράξηείναιπάραπολύδύσκολο.Και σουκαταναλώνειτροµμερήενέργεια.Γι’αυτόλέωότιέδωσαόλη µμουτηνψυχήκαιτονεαυτόόσαχρόνιαεργάστηκαστοσχολείο.Η Μάνια(Ζηρίδη),µμάλιστα,µμεέχεισανπαράδειγµμα.Λέειστουςνέους καθηγητές «Πώς η Φώνη έκανε τους µμαθητές να γυµμνάζονται;;». Ειλικρινά,κιεγώδενξέρω...θέλειµμεγάλοσθένος. Ασχοληθήκατε

 

 καθόλου

 

 µμε

 

 τον

 

 χορό

 

 στις

 

 σχολικές

 

 γιορτές;;

 

 Σας

 

 άρεσε

 

 ή

 

 θεωρούσατε

 

 ότι

 

 ήταν

 

 έξω

 

 από

 

 το

 

 κοµμµμάτι

 

 της

 

 διδασκαλίας

 

σας;; Όχι, µμάλιστα, ήταν µμέσα στη συµμφωνία που είχα κάνει µμε το


ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ σχολείο ότι θα παρουσιάζω δικό µμου κοµμµμάτι στις γιορτές. Και ήθελανόλαταπιτσιρίκιαναχορέψουν!Καιανδενδιάλεγακάποια, έπαιρναν τηλέφωνο οι γονείς τους στον κο. Χριστόπουλο να παραπονεθούν.Τινακάνωόµμωςκιεγώ,πουέπρεπεναδιαλέξω 20,αφούτόσαχωρούσεησκηνή! Ποιους

 

 συναδέλφους

 

 σας

 

 εκτιµμήσατε,

 

 µμε

 

 ποιους

 

 είχατε

 

 ιδιαίτερες

 

σχέσεις;;

 

 Ενώτουςσυµμπαθούσαόλους,µμεένανείχαιδιαίτερηεπικοινωνία. ΈναςσυνάδελφοςπουέχωαγαπήσειπάραπολύήτανοΠαναγιώτης Χατζηελευθερίου. Καταπληκτικός συνάδελφος, εκπληκτικά ενηµμερωµμένος πάνω στο αντικείµμενό µμας και εξαιρετικό παιδί, άνθρωποςµμεήθος.Έχειφύγειτώρα,έχειδιοριστείστοδηµμόσιο. Και ο κος Παρτσάλης, από τους παλαιότερους ήταν εξαιρετικός άνθρωπος. Είπατε

 

 ότι

 

 δεν

 

 ασχοληθήκατε

 

 ποτέ

 

 µμε

 

 τον

 

 πρωταθλητισµμό,

 

 αλλά

 

 και

 

 ο

 

 άντρας

 

 σας

 

 ασχολήθηκε

 

 και

 

 ο

 

 ένας

 

 σας

 

 γιος

 

 (Παναγιώτης

 

 Μπαρλάς,

 

 παίχτης

 

 ΟΦΗ),

 

 µμάλιστα,

 

 ασχολείται

 

 ακόµμα.

 

Τον

 

προτρέψατε;; Όχι, όµμως είµμαστε µμια οικογένεια που κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίναµμεναπαίξουµμε,νατρέξουµμε,ναέρθουµμεσεεπαφήµμετη φύση,πουαπόµμικράµμάθαµμεταπαιδιάκολύµμπι,κτλ. Όταν

 

 ήρθε

 

 η

 

 ώρα,

 

 θέσατε

 

 το

 

 δίλληµμα

 

 στο

 

 γιο

 

 σας,

 

 όπως

 

 ο

 

 πατέρας

 

σας;; Ναι. Βέβαια. Όµμως είχε ξεκινήσει τον αθλητισµμό από µμικρός. Από µμικρός ήταν στην οµμάδα και στον κλασσικό αθλητισµμό, στο γυµμνάσιο –λύκειο ήταν στις εθνικές οµμάδες στο µμπάσκετ, πήραν και το παγκόσµμιο πρωτάθληµμα. Στη συνέχεια, µμπήκε στη Νοµμική µμέσα από την Εθνική. Εγώ εκεί του είπα να σταµματήσει. Εκείνος δενµμεάκουσεκαιπροσπαθείνατακάνειπαράλληλα,καιακόµμα δίνειµμαθήµματα.Τελικάτελείωσεκαιτηδιαιτολόγιακαιφέτοςείναι στονΟΦΗ. Πώς

 

είναι

 

τώρα

 

η

 

καθηµμερινότητά

 

σας;; Ηέννοιαµμουείναιναφροντίσωτουςάλλους,τηνοικογένειάµμου. Γυµμνάζοµμαι,κάνωpoweryoga,καικάνωταξίδια.ΜετηνΙωάννα Παπαβασιλείου και το σχολείο, πάω εκδροµμές στο εξωτερικό, πήγαµμε στη Γερµμανία, στη Σικελία, στην Τοσκάνη. Είχε διδάξει την Αναγέννηση, τα παιδιά είχαν κάνει εξαιρετικές εργασίες και πήγαµμεεκεί,υπότύπουεκπαιδευτικήςεκδροµμήςστοµμάθηµματης Ιστορίας. Επιδιώκω να ταξιδεύω και να γεµμίζω τον ελεύθερο χρόνο που δεν είχα παλαιότερα. Μ’ αρέσει να ασχοληθώ µμε το σπίτι και την οικογένειά µμου σε πιο χαλαρούς ρυθµμούς και το ευχαριστιέµμαι. ΤώραφροντίζωτηΦώνη. Έζησα πάρα πολύ έντονα χρόνια, µμε πολύ άγχος. Κάθε µμέρα ξυπνούσαστις6καιέτρεχα.Καιτώραξυπνάωπρωί,αλλάγιανα ετοιµμάσωτοπρωινό. Παρακολουθείτε

 

αθλητισµμό;; Θέλωορισµμένεςφορέςναδιαγράψωαπότηµμνήµμηµμουοτιδήποτε σχετικόµμετααθλήµματα.Τώραέχωπάθοςµμετηφύση.Έχωάλλα ενδιαφέροντα.Έδωσαόλοµμουτονεαυτόστοναθλητισµμόκαιδεν ξέρω,ανκαιµμεστενοχωρεί,ποιεςείναιοιγνώµμεςτωνάλλων.

Καπνίσατε

 

ποτέ;;

 

Σας

 

επηρέασε

 

στον

 

αθλητισµμό;;

 

 Το µμεγαλύτερο λάθος της ζωής µμου... Από τα 21 µμου, µμέχρι σήµμερα,µμεστάσειςστιςεγκυµμοσύνεςµμου.Ηαλήθειαείναιότιδεν καπνίζωτόσο,άλλαεπειδήείµμαιηµμόνηστοσπίτιπουκαπνίζω, µμουκάνουνπόλεµμο.Ιδίωςταπαιδιάκαιοµμικρόςµμουγιος.Αφού τώρακαπνίζωστοτζάκικαιστοναπορροφητήρα!Καιταπρώτα χρόνια,κρυβόµμουναπότονάντραµμου...κάπνιζαστηντουαλέτα. Ανδενκάπνιζαόµμως,νιώθωπωςδεθαγερνούσαποτέ.Ειδικάτις γυναίκες,τιςγερνάειπολύτοτσιγάρο. Διατροφή;;

 

Πρέπει

 

να

 

συµμπεριλαµμβάνεται;; Πάνταέδιναπολύµμεγάλησηµμασία.Γι’αυτόήθελακαιπερισσότερο χρόνοµμεταπαιδιάµμου,γιαναµμάθουνταπαιδιάµμουνατρώνε σωστά. Το θέµμα δεν είναι µμόνο να υπάρχει φαγητό στο σπίτι, το θέµμαείναιναπαρασκευάζεταικαισωστά. Σας

 

αναγνωρίζουν

 

παλιοί

 

µμαθητές

 

σας

 

στο

 

δρόµμο;;

 

Εσείς

 

τους

 

 αναγνωρίζετε;; Πολλοί µμε αναγνωρίζουν. Εγώ όχι πολλούς. Δηλαδή, δεν µμου έχει τύχει να κάθοµμαι σε ένα café και ξαφνικά να αναγνωρίσω ένα παλιό µμου µμαθητή. Αυτοί όµμως µμε θυµμούνται. Και µμάλιστα υπήρχανπολλοίπουήτανκαικαλοίστηγυµμναστικήκαιανδεν τουςθυµμηθώπαρεξηγούνται.Αλλάπώςνατουςθυµμάσαιόλους;; Πέρασανπάραπολλάπαιδιάκαιείναιπάραπολλάταχρόνια!!! Έχω όµμως πολύ περισσότερες ευχάριστες αναµμνήσεις παρά δυσάρεστες.Καιαγάπηµμαζί.Ειδικάταπαλαιότεραχρόνιαυπήρχε µμεγάλοςσεβασµμός. Έναπράγµμαπουµμελυπείείναιπουσυναντώµμαθητέςτυχαία,και έχουνπαιδιά,αλλάδενταστέλνουνστοΖηρίδη.Γιατί;;;;Οιµμαθητές πρέπει να θέλουν να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο! Γιατί δεν αγαπούν οι απόφοιτοι το σχολείο? Αφού ακόµμα κι εγώ που ανυποµμονούσα να σταµματήσω να δουλεύω, µμου λείπει το σχολείο. Έχω ξεχάσει ό,τι αρνητικό υπήρχε και θυµμάµμαι µμόνο τα θετικά. Ζήσαµμε εκπληκτικές στιγµμές! Μου λείπει πάρα πολύ το σχολείο! Μου λείπουν τα παιδιά. Όχι τα µμεγάλα τόσο, όσο τα µμικρά του δηµμοτικού. Περιµμένω, βέβαια, από τα δικά µμου παιδιά εγγονάκια! Θα

 

ξαναγυρνούσατε

 

για

 

ένα

 

µμήνα

 

στο

 

σχολείο;; Για ένα µμήνα ναι. Θέλω, όµμως, τώρα να ασχοληθώ µμε τη Φώνη πουτηνείχααµμελήσειτόσαχρόνια. Η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύω ότι έχω δουλέψει τόσο χρόνια... Δεν πίστευα ποτέ ότι θα «αφυπηρετήσω» από το ίδιο σχολείο. Αλλά χαίροµμαι γι’ αυτό, γιατί δείχνει ότι και κάποιοι άνθρωποι µμε εκτίµμησαν,προσωπικάεµμένακαιτηδουλειάµμου. Μετά

 

από

 

τόσα

 

χρόνια

 

τι

 

θα

 

λέγατε;;

 

Η

 

γυµμναστική

 

σας

 

έχει

 

 αφήσει

 

αρνητικά

 

ή

 

θετικά;; Εκτός από την πτώση του µμεταταρσίου και ένα θεµματάκι µμε τους σπονδύλουςµμου,δενµμπορώναπωότιέχωκάτι.Απόθέµμαυγείας ηγυµμναστικήµμεέχειωφελήσει.Οπωσδήποτευπάρχεικαταπόνηση του σώµματος. Τα παιδιά, όµμως, µμού έδιναν ζωή, δεν ένιωθα ότι µμεγάλωνακαιπάνταένιωθαµμικρή.Δενξέρω....παρόλοπουέχω φτάσει 61, ακόµμα νιώθω µμικρή και νιώθω ότι µμπορώ να κάνω παρέαπερισσότεροµμεπαιδιάπαράµμεµμεγάλους. Λοιπόν,

 

θέλετε

 

λίγη

 

σπανακόπιτα;;

13


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηελληνικήναυτιλίακαιηπαγκόσµμια οικονοµμικήκρίση στις 20/05/08 αγγίζοντας τις 11.793 µμονάδες και στις αρχές Δεκεµμβρίου του 2008 καταποντίστηκε στις 663 µμονάδες! Ένα απλόπαράδειγµμαείναιότιέναPanamaxτων75.000τόνωνκαι ηλικίας 4-5 ετών, έπαιρνε την άνοιξη του 2008 περίπου Usd 100,000τηνηµμέρακαιτοίδιοπλοίοτονΔεκέµμβριοπουµμας πέρασε έπαιρνε κοντά στα Usd 3,000 µμε 4,000 την ηµμέρα!!

Τατελευταίατεσσαράµμισιχρόνια,καιπιοσυγκεκριµμένααποτο φθινοπώρο του 2003 µμέχρι και το καλοκαίρι που µμας πέρασε, βιώσαµμεόλοιστοχώροτηςποντοπόρουναυτιλίας-καιιδιαίτερα στον τοµμέα των φορτηγών πλοίων- µμία άνευ προηγουµμένου ανάπτυξη,άνοδοκαιµμοναδικήευηµμερία.Αυτήηανάπτυξηφάνηκε σχεδόνσεόλουςτουςτοµμείςτηςδιεθνήςναυτιλίας,όπωςστους ναύλουςτωνπλοίων,στιςαξίεςτους(είτεστανεότευκταείτεστα µμεταχειρισµμένα),στηναυπήγησηενόςαπίστευτουαριθµμούνέων καραβιών, στη συνεχή χρηµματοδότηση καινούργιων projects, στην εισαγωγή πολλών νέων -ελληνικών και µμη- εταιρειών στα χρηµματιστήριατουεξωτερικούκαιγενικότερατοκλίµμαευφορίας πουυπήρχεήτανµμάλλονπρωτόγνωροκαιµμοναδικόγιαόλους. Η σηµμερινή κρίση ενέσκηψε απότοµμα, βίαια, και έφτασε την αγορά (κυρίως των φορτηγών) στο ναδίρ της, κυριολεκτικά µμέσα σε δύο µμε τρεις µμήνες! Η κρίση βέβαια αυτή δεν είναι «κεραυνόςεναιθρία».Καιαυτόγιατίείναιπολύπιοδιαφορετική από προηγούµμενες κρίσεις στον χώρο, διότι δεν επήλθε άµμεσα από µμία µμείωση της παγκόσµμιας ζήτησης, των πρώτων υλών ή από µμια υπερπροσφορά πλοίων, αλλά είναι αποτέλεσµμα της παρούσας παγκόσµμιας χρηµματοπιστωτικής κρίσης -που όλοι γνωρίζουµμε, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο- και που ξεκίνησε από την τραγική διαχείριση υπέρ-χρηµματοδότησης ακινήτων στις ΗΠΑ (subprimes). Αυτή προκάλεσε και την κατάρευσητουγενικότερουχρηµματοπιστωτικούκαιτραπεζικού συστήµματος παγκοσµμίως, δηµμιουργώντας µμε τη σειρά του τεράστια προβλήµματα στο διεθνές εµμπόριο, στη διακίνηση προϊόντων και πρώτων υλών, και κατά συνέπεια στην αγορά -ιδιαίτερα- των φορτηγών πλοίων. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο γενικόςδείκτης(BDI-BalticDryIndex)ήτανστουψηλότερότου

14

Η σφοδρότητα και η ταχύτητα αυτής της πτώσης δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην αγορά και στους πλοιοκτήτες και γι’ αυτό µμπορούµμε µμετά βεβαιότητος να πούµμε ότι αυτή τη φορά υπάρχουν κάποιες σηµμαντικές διαφορές από τις προηγούµμενες µμεγάλες ναυτιλιακές κρίσεις (βλ. εκείνη της δεκαετίας του ’80) όπως: •Στηνπαρούσακρίσηυπάρχειτεράστιακαιάµμεση πληροφόρηση. •Τοδιεθνέςτραπεζικόσύστηµμα,µμετοοποίοηναυτιλία έχειαµμεσότατησχέσηκαιεξάρτηση,βιώνειζητήµματαιδίας επιβίωσης,µμεαποτέλεσµμαναεπηρεάζειείτετοεµμπόριοµμέσω τωνLetterofcredits,είτετιςχρηµματοδοτήσειςδανείων,που συνήθωςπάνταυπάρχουνγιακάθεαγοράπλοίου. •Οιεισηγµμένεςναυτιλιακέςεταιρείεςσταδιεθνή χρηµματιστήριαείναισαφώςπολύπερισσότερεςαπ’ότιστο παρελθόν. •Οαριθµμόςνέωνπαραγγελιώνσταναυπηγείαείναι πρωτόγνορος(αριθµμόςρεκόρ). •ΗαγοράτωνFFA’s–κατάτηνπορσωπικήµμουκρίση- δηµμιούργησελάθοςσυµμπεράσµματακαιπροοπτικέςστην αγορά. •Καιτέλος,σήµμερα,όλεςοιαγορέςείναιτόσοκοντά,ώστενα αλληλοσυνδέονταιέµμµμεσαήάµμεσαηµμίαµμετηνάλλη. Η κρίση αυτή είναι σίγουρο ότι θα περάσει, ο χώρος θα εξυγιανθεί και η ανάπτυξη θα ξαναέρθει στη ναυτιλία. Το στοίχηµμαόµμωςβρίσκεταιστο«πότε».Προβλέψειςκαιαναλύσεις υπάρχουν πολλές -από ειδικούς και µμη- αλλά σίγουρα εικασίες για την ακριβή ηµμεροµμηνία θα ήταν τουλάχιστον αφελές να αναφέρει κάποιος. Είναι δεδοµμένο ότι στην παρούσα φάση γίνονται αλλαγές και «κινήσεις» από όλους, ώστε η κρίση αυτή να τελειώσει το γρηγορότερο δυνατόν και η ανάκαµμψη να έρθει ταχύτερα απ’ ότι οι περισσότεροι αναµμένουν. Αυτό είναι το ζητούµμενο και το προσδοκόµμενο.

Ηλίας

 

Μπόλης,απόφοιτος

 

‘93 Senior

 

Shipbroker,

 

 Allied

 

Shipbroking

 

Inc


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφαρµμογήτωννόµμωνκαιφόροι. Ησυµμµμετοχήτουκράτουςστηνπαρανοµμία. Έχει συχνά διατυπωθεί η άποψη ότι ο µμόνος νόµμος που χρειάζεταιηχώραείναιεκείνοςπουθαπροβλέπειτηνεφαρµμογή των νόµμων. Η κυβέρνηση, η οποία θα προχωρούσε σε ένα τέτοιοαπλόφαινοµμενικάµμέτρο,τηνεφαρµμογήτηςυπάρχουσας νοµμοθεσίας, θα συνέβαλε τα µμέγιστα στη εµμπέδωση της διαφάνειας και ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της χώρας. Στην πραγµματικότητα όµμως συµμβαίνει το αντίθετο, οι κυβερνήσεις της χώρας ( σχεδόν χωρίς εξαιρέσεις) συµμπεριφέρονται σαν να επιδιώκουν το αντίθετο: επιτρέπουν –αν δεν ενισχύουν– τηναγνόησητωννόµμων,τηνπαραβίασήτους,κιέρχονταιστη συνέχεια και νοµμοθετούν επιβεβαιώνοντας την παραβίαση αυτή καινοµμιµμοποιώνταςτοαποτέλεσµμα.Ητακτικήαυτήτιςτελευταίες δεκαετίες έχει οδηγήσει, µμεταξύ άλλων, στη νοµμιµμοποίηση αµμέτρητων αυθαίρετων κτηρίων, παράνοµμων γεωτρήσεων, οικοδοµμών σε δασικές εκτάσεις, καταπατήσεων αιγιαλού– συνολικά, όχι µμόνο σε περιβαλλοντικά εγκλήµματα, αλλά και σε κατάφωρηκοινωνικήαδικία.

Η σηµμερινή κυβέρνηση, µμετά από την ασφυκτική πίεση που της άσκησε η ΜΚΟ «Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς» αλλά και από την πίεση των γεγονότων προχώρησε στη νοµμοθετική κατάργησηµμεγάλουµμέρουςτωνειδικώνλογαριασµμώνκαιστην ενσωµμάτωση τους στον τακτικό προϋπολογισµμό αλλά και στη θέσπισηθετικώνµμέτρων–πάγιωνπροτάσεωντηςίδιαςΜΚΟκαι άλλων θεσµμικών φορέων, όπως η εισαγωγή διπλογραφικού συστήµματος στους ΟΤΑ, η κατάθεση προϋπολογισµμού και απολογισµμού των ΔΕΚΟ και των ΝΠΔΔ, χρήσιµμων στην καταπολέµμησητηςδιαφθοράς.Τοψήφισε.Τοερώτηµμαείναι ανθαταεφαρµμόσει.Μετηνεισαγωγήχαριστικώνδιατάξεων και µμε την µμη καθολική εφαρµμογή των νόµμων δεν είναι δ��νατόν να επιτρέπεται να τιµμωρούνται οι συνεπείς πολίτες και να επιβραβεύονται οι παραβάτες. Η πολιτεία µμε αυτή την τακτική σπέρνει ανέµμους και θα θερίσει θύελλες. Υπάρχουν πολλές βελτιώσεις σε αυτόν τον τοµμέα που θα µμπορούσαν να γίνουνάµμεσα.

Η σηµμερινή κυβέρνηση, τηρώντας την «παράδοση» εφάρµμοσε, µμέσω του τελευταίου φορολογικού νοµμοσχεδίου που ψήφισε, µμίαακόµμαρύθµμισηχρεώνκαιπεραίωσηεκκρεµμώνυποθέσεων. Σε µμία προσπάθεια µμάλιστα είσπραξης ακόµμα περισσότερων χρηµμάτων επέκτεινε πρόσφατα την εφαρµμογή τους. Πρόκειται για κεφαλαιώδες λάθος µμε το οποίο η Πολιτεία στέλνει το λάθος µμήνυµμα στους πολίτες: παρανοµμήστε κι εµμείς θα σπεύσουµμε στη συνέχεια να ρυθµμίσουµμε την υπόθεση. Με τον κίνδυνο να επαναλάβω αυτά πού και άλλες φορές έχω σηµμειώσει επισηµμαίνω ότι οι ρυθµμίσεις βεβαιωµμένων χρεών και ο επιλεκτικός συµμβιβασµμός εκκρεµμών φορολογικών και οικονοµμικώνυποθέσεων:

Εκτός όµμως από τα παραπάνω υπάρχουν όµμως και µμερικά σταθερά ερωτηµματικά που ζητούν επιτακτικά απάντηση και σχετίζονταιµμετοµμήνυµμαπουλαµμβάνουνοιπολίτες.ζηµμιώνουντηνοικονοµμίακαιτηνανάπτυξη,δεδοµμένουότιτα ποσάτωνανείσπρακτωνβεβαιωµμένωνφόρωνπουηΠολιτεία ρυθµμίζειανέρχονταισεπολλάεκατοµμµμύριαευρώ, •τραυµματίζουντηνκοινωνικήσυνοχή,διότιηΠολιτείατιµμωρεί, ουσιαστικά,τουςπολίτεςοιοποίοιδενπαρανόµμησανκαι επιβραβεύειεκείνουςοιοποίοιδενσεβάστηκαντουςνόµμους, •οδηγούνσεκύκλονέωνπαρανοµμιών,αφούηΠολιτείακαλεί τουςπολίτεςναπαρανοµμήσουν,καθώςείναιπλέονβέβαιο ότικάποιαστιγµμήθαρυθµμίσειτηνόποιαεκκρεµμότητα, •εκθέτουντηχώραδιεθνώς,καιµμάλιστασεέναµμέτωπο ιδιαίτερηςευαισθησίας,δεδοµμένουότι–όπωςέχειεπισηµμάνει καιοΟΟΣΑ–υπάρχειαυξηµμένοςκίνδυνοςνακαλύπτουν πράξειςδιαφθοράς,όπωςξέπλυµμαµμαύρουχρήµματος, δωροδοκίεςκ.λπ.Πόσοιδιευθυντέςοικονοµμικώνεφοριώνήυπάλληλοι τουυπουργείουτιµμωρήθηκανκαιµμεποιεςποινέςείτε γιαπληµμµμελήάσκησηκαθηκόντωνείτεγιαανικανότητα είσπραξηςτωνφόρων;; •Έχουνπραγµματοποιηθείέλεγχοιστοπόθενέσχεςτων προσώπωναυτών;; •ΠώςθααντιµμετωπιστείηδυσπιστίαέναντιστηνΠολιτεία καιτουςθεσµμούςτωνΕλλήνωνπολιτών,πολλοίαπότους οποίουςπιστεύουνότιηολιγωρίααυτήείναιαντικείµμενο συνδιαλλαγήςµμεταξύπολιτώνκαιδηµμόσιωνλειτουργών;; •Μήπωςήρθεηώρα,όπωςεπανειληµμµμέναέχουµμεζητήσει, ναθεσπιστείνόµμοςοοποίοςόχιµμόνοπροστατεύειτους πολίτεςπουκαταγγέλλουνπράξειςδιαφθοράς(άµμεσαη έµμµμεσα)αλλάκαιτουςεπιβραβεύειάµμεσα;; Ο Δεκάλογος κατά της Διαφθοράς, ο οποίος δηµμοσιεύθηκε πρόσφατα (www.transparency.gr), αναφέρει ότι η συµμβολή προς το κοινωνικό σύνολο ανταποδίδει οφέλη στον καθένα µμας. Θα ήταν ενδιαφέρον αν οι πολίτες προσπαθούσαν να εφαρµμόσουνέστωκαιαποσπασµματικάτοδεκάλογο.Απόεµμάς τελικάεξαρτάταιηπρόοδοςτηςκοινωνίαςκαιδενµμπορούµμε νατηναφήσουµμεστηνκρατικήµμέριµμνα. Αριστοµμένης

 

(Άρις)

 

Μ.

 

Συγγρός,

 

απόφοιτος

 

‘77 Γενικός

 

 Διευθυντής

 

 της

 

 ΜΚΟ

 

 «Διεθνής

 

 Διαφάνεια

 

 Ελλάς»

16


ΝΟΜΙΚΑ

ΠρακτικέςΣυµμβουλέςκαιπαραδείγµματαγιατονυπολογισµμό τηςετήσιαςαδείαςµμισθωτώνκαιοτρόποςυπολογισµμούτου ΔώρουΠάσχα» Οι εργαζόµμενοι ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους (υπάλληλοιµμισθωτοί ή ηµμεροµμίσθιοι-εργάτες) ή την ιδιότητα του εργοδότη (ιδιωτική επιχείρηση, οργανισµμός, δηµμόσιο κλπ.) δικαιούνται κάθε χρόνοάδειαανάπαυσηςµμεπλήρειςαποδοχέςκαιεπίδοµμααδείας.

Αναπόυπαιτιότητατουεργοδότηδενχορηγηθείηάδειαµμέχριτο τέλος του ηµμερολογιακού έτους, ο εργαζόµμενος δικαιούται τις αποδοχές αδείας αυξηµμένες κατά 100%, οι οποίες δεν υπόκεινται σεεισφορές.

Ως ηµμέρες αδείας υπολογίζονται µμόνο οι εργάσιµμες ηµμέρες. Δεν συµμπεριλαµμβάνονται δηλαδή στις ηµμέρες αδείας οι Κυριακές και οι αργίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη µμη εργάσιµμη ηµμέρα του µμισθωτού(π.χ.Σάββατοστηνπερίπτωσητης5ήµμερηςαπασχόλησης), οιοποίεςεµμπίπτουνστοχρονικόδιάστηµμαστοοποίοοµμισθωτός κάνειχρήσητηςάδειαςτου.

Οεργοδότηςυποχρεούταιναχορηγήσειτηνάδειαστονεργαζόµμενο ακόµμηκιανοτελευταίοςαρνείταινατηλάβει.

Κάθεµμισθωτόςαπότηνέναρξητηςεργασίαςτουσεµμιαεπιχείρηση µμέχριτηνσυµμπλήρωση12µμηνώνσυνεχούςαπασχόλησηςστονίδιο εργοδότη, δικαιούται να λάβει αναλογία του ποσοστού της ετήσιας κανονικήςαδείαςµμεαποδοχές. Τοποσοστόαυτόυπολογίζεταιµμεβάσηετήσιαάδεια20εργάσιµμων ηµμερών, αν η επιχείρηση λειτουργεί µμε σύστηµμα 5ήµμερης εργασίας (Δευτέρα µμε Παρασκευή),και 24 ηµμερών αν στην επιχείρηση ισχύει 6ήµμεροσύστηµμαεργασίας(ΔευτέραµμεΣάββατο). Έτσι, ο εργοδότης υποχρεούται µμέχρι τη λήξη του πρώτου ηµμερολογιακούέτους,εντόςτουοποίουπροσελήφθηοµμισθωτός, ναχορηγείσεαυτόντηνπαραπάνωαναλογίατηςκανονικήςάδειας. Πχ: Αν ένας εργαζόµμενος προσληφθεί 3 Σεπτεµμβρίου 2008 – υπόκαθεστώς5ήµμερηςαπασχόλησης-,τότεµμέχρι31/12/2008 δικαιούται:20/12xµμήνεςαπασχόλησης-ενπροκειµμένω4-.Άραο εργαζόµμενοςµμέχριτοτέλοςτουέτουςδικαιούται7ηµμέρες,ενώαν εργάζεταισε6ήµμερηβάση,δικαιούται8ηµμέρες. Μετά τη συµμπλήρωση 12 µμηνών εργασίας στον ίδιο εργοδότη, ο εργαζόµμενος δικαιούται 21 ηµμέρες σε σύστηµμα 5ήµμερης απασχόλησηςκαι25σε6ήµμερηβάση. Με την συµμπλήρωση 3 ηµμερολογιακών ετών ο εργαζόµμενος δικαιούται22ηµμέρεςεάνεργάζεται5ηµμέρεςτηνεβδοµμάδακαι26 ηµμέρεςεάνεργάζεται6ηµμέρες. Π.χ:Εργαζόµμενοςπροσελήφθη30/10/2007,καιαπό1/1/2009 µμέχρι31/12/2009θαδικαιούται22ηµμέρεςανεργάζεται5ηµμέρες και26ηµμέρεςανεργάζεται6ηµμέρεςτηνεβδοµμάδα. Ο εργαζόµμενος ο οποίος εργάζεται 10 χρόνια αδιαλείπτως στον ίδιοεργοδότηή12χρόνιασεδιάφορουςεργοδότες,δικαιούται25 ηµμέρεςσε5ήµμεροσύστηµμακαι30ηµμέρεςσε6ήµμερο. Κατά τη διάρκεια της αδείας του, ο εργαζόµμενος δικαιούται τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά µμε πλήρη απασχόληση. Στις αποδοχές αυτές συµμπεριλαµμβάνονται όλα τα καταβαλλόµμεναεπιδόµματακαιοιπροσαυξήσεις.

ΑναφορικάµμετοδώροτουΠάσχα,τοεπίδοµμααυτόκαταβάλλεται στους µμισθωτούς στο ακέραιο, εφόσον η εργασιακή τους σχέση έχειδιαρκέσειόλητηχρονικήπερίοδοαπό1ηΙανουαρίουµμέχρι30 Απριλίουκάθεχρόνου. ΤοδώροΠάσχαείναιίσοµμετοµμισότουµμηνιαίουµμισθούγιαόσους αµμείβονται µμε µμισθό και µμε 15 ηµμεροµμίσθια για όσους αµμείβονται µμε ηµμεροµμίσθιο. Για όσους µμισθωτούς η σχέση εργασίας µμε τον εργοδότητουςδεδιήρκεσεκαθ’όλοτοανωτέρωχρονικόδιάστηµμα, δικαιούνταιναλάβουντµμήµματουδώρουανάλογοµμετηδιάρκειατης εργασιακήςτουςσχέσης. Το δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πραγµματικά καταβαλλοµμένων µμισθών ή ηµμεροµμισθίων που λαµμβάνει ο εργαζόµμενος κατά την 15η ηµμέρα πριν το Πάσχα. Καταβαλλόµμενος µμισθός ή ηµμεροµμίσθιοείναιτοσύνολοτωντακτικώναποδοχώνκαθώςκαι κάθεάλληπαροχήσεχρήµμαήσεείδος,όπωςείναιπ.χητροφή,η κατοικίακ.λπ.,εφόσονκαταβάλλεταικάθεµμήνατακτικάήπεριοδικά κατάορισµμέναχρονικάδιαστήµματατουέτουςαπότονεργοδότηως αντάλλαγµματηςπαρεχόµμενηςεργασίας. Ειδικότερα, µμεταξύ των τακτικών αποδοχών κρίθηκε από τη νοµμολογίαότιπεριλαµμβάνονται:(1)ηνόµμιµμηκαιτακτικήεργασία τιςΚυριακές,τιςαργίεςήτιςνυκτερινέςώρες-εφόσονχορηγείται σταθερά και µμόνιµμα-, (2) η υπερωριακή εργασία, (3) το επίδοµμα αδείας και τέλος (4) η τακτική υπερεργασία (δηλαδή η 9η ώρα εργασίαςµμετάτηνπαρέλευσητουτακτικού8ώρου).Τοποσόπου θαλάβειοεργαζόµμενοςείναι2ηµμεροµμίσθιαγιακάθε13ηµμέρες εργασίας που πραγµματοποίησε κατά τη χρονική περίοδο 1/130/4. Κάτιπιοαπλόκαιπιογρήγοροείναιναδιαιρέσετετοκαθαρόποσό που λάβατε από 1η Ιανουαρίου µμε το οχτώ, υπολογίζοντας και µμια µμικρήπροσαύξηση1,04166(πουείναιηαναλογίατουεπιδόµματος αδείας),καιθαδείτετοποσόπουθαλάβετεωςδώροΠάσχα…. Καιναθυµμάστεότιοεργοδότηςείναιυποχρεωµμένοςνακαταβάλει τοΔώροΠάσχαµμέχριτηνΜεγάληΤετάρτη…. Γιαβρόγλου

 

Μαριάννα,

 

απόφοιτος

 

‘00 MSc

 

European

 

Law

 

&

 

Politics Alapis

 

S.A,

 

HR

 

department

17


ΚΟΣΜΟΣ

ΔεύτεροςΠανευρωπαϊκόςΔιαγωνισµμός JuvenesTranslatores

Η πολιτική της επίσηµμης πολυγλωσσίας είναι µμοναδική στον κόσµμοκαιηΕυρωπαϊκήΈνωσηθεωρείτηχρήσητωνγλωσσών των πολιτών της ως παράγοντα διαφάνειας, νοµμιµμότητας και αποτελεσµματικότητας. Εξυπηρετώντας τον πολιτισµμό και τη βελτίωσητηςποιότηταςζωής,επίσης,ηΕ.Ε.εργάζεταιενεργά γιατηνπροαγωγήτηςευρύτερηςγνώσηςκαιχρήσηςόλωντων επισήµμωνγλωσσώντηςανάτηνΈνωση.Στοπολυσύνθετοαυτό ευρωπαϊκόοικοδόµμηµματου21ουαιώναοδιαγωνισµμόςΝεαρών Μεταφραστών (Juvenes Translatores) γνωρίζει τεράστια απήχηση και χαίρει καθολικής αποδοχής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,καθώςπροωθείτηνπολυγλωσσίακαιαναδεικνύειτην αξίατηςεκµμάθησηςξένωνγλωσσώνστησύγχρονηεποχή. Ο αναγνωρισµμένος πλέον θεσµμός είναι µμια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔΜ)καιδιεξάγεταιταυτόχρονασεόλατακράτη-µμέλητηςΕ.Ε.µμε εποπτείατωνσχολείων.Οδιαγωνισµμόςαπευθύνεταισεµμαθητές σχολείωνδευτεροβάθµμιαςεκπαίδευσηςτωνκρατών-µμελώντης Ε.Ε.,οιοποίοικαλούνταιναεπιλέξουντογλωσσικόσυνδυασµμό της αρεσκείας τους µμεταξύ των 23 επισήµμων γλωσσών της, δηλαδή τα αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερµμανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ιρλανδικά, ισπανικά, ιταλικά, λεττονικά, λιθουανικά, µμαλτεζικά, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουµμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά. Ο αριθµμός των υποψήφιων σχολείων στοδεύτεροκατάσειράδιαγωνισµμό,οοποίοςδιενεργήθηκεστις

18

27Νοεµμβρίου2008,αντιστοιχούσεστοδιπλάσιοτουαριθµμού των ψήφων που έχει το κάθε κράτος-µμέλος στο Συµμβούλιο της Ε.Ε. και η επιλογή ήταν τυχαία. Συνολικά επελέγησαν προς συµμµμετοχή 690 σχολεία και 2.760 µμαθητές. Ειδικότερα, από τη Γαλλία, τη Γερµμανία, την Ιταλία και το Ηνωµμένο Βασίλειο συµμµμετείχαν 58 σχολεία, από την Πολωνία και την Ισπανία 54, ενώ η Ρουµμανία και οι Κάτω Χώρες εκπροσωπήθηκαν από 28 κι από 26 σχολεία αντίστοιχα. Η Ελλάδα µμαζί µμε το Βέλγιο, την Τσεχική Δηµμοκρατία, την Ουγγαρία και την Πορτογαλία είχαν συµμµμετοχή 24 σχολείων και η Αυστρία, η Βουλγαρία και η Σουηδία 20. Τέλος, η Δανία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Λιθουανία και η Σλοβακία διαγωνίστηκαν µμε 14 σχολεία, η Κύπρος,ηΕσθονία,ηΛετονία,τοΛουξεµμβούργοκαιηΣλοβενία µμε8καιηΜάλταµμε6.Οι27νικητέςέχουνήδηπροσκληθεί στην τελετή που θα πραγµματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, στις 3 Απριλίου 2009, και µμάλιστα, για την Ελλάδα, νικήτρια του διαγωνισµμού αναδείχθηκε η µμαθήτρια Μαρία Αρναουτάκη, από το 5ο Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης. Τα βραβεία θα απονείµμει ο αρµμόδιος για θέµματα πολυγλωσσίας ευρωπαίος επίτροπος, ΛέοναρντΌρµμπαν,πουδήλωσε:«Αισθάνοµμαιιδιαίτερηχαράγια τογεγονόςότιτασχολείαολόκληρηςτηςΕυρώπηςαγκάλιασαν τοδιαγωνισµμόµμετόσοενθουσιασµμό».

Βασιλική

 

Mελέτη Εκπαιδευτικός

 

–

 

Μεταφράστρια

 
Photography: Shehzad Noorani

UNICEF

20


UNICEF

Μαµμάδεςκαιµμωράσεκίνδυνο Photography: Shehzad Noorani

ΝέαέκθεσητηςUnicefεπισηµμαίνειτουςκινδύνουςπουαντιµμετωπίζουν οιέγκυεςκαιτανεογέννηταστοναναπτυσσόµμενοκόσµμο

Οι γυναίκες στις λιγότερο αναπτυγµμένες χώρες του κόσµμου διατρέχουν 300 φορές µμεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν κατά τη διάρκεια του τοκετού ή από επιπλοκές που σχετίζονται µμε την εγκυµμοσύνη από ότι οι γυναίκες στις αναπτυγµμένες χώρες,σύµμφωναµμετηντελευταίαέκθεσητηςUNICEFγιατην ΚατάστασητωνΠαιδιώνστονΚόσµμοπουδηµμοσιεύεταισήµμερα. Ταυτόχρονα, ένα παιδί που γεννιέται σε µμια αναπτυσσόµμενη χώρα διατρέχει 14 φορές µμεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνει µμέσα στον πρώτο µμήνα της ζωής του από ότι ένα παιδί σε µμια αναπτυγµμένη χώρα. Ηυγείακαιηεπιβίωσητωνµμητέρωνκαιτωννεογέννητωνείναι αλληλένδετες και πολλές από τις παρεµμβάσεις που σώζουν τη ζωή των νέων µμητέρων, ωφελούν επίσης και τα παιδιά τους. Η κορυφαία έκθεση της UNICEF για το 2009 «Η Κατάσταση των Παιδιών στον Κόσµμο», επισηµμαίνει τη σχέση µμεταξύ µμητρικής και βρεφικής επιβίωσης και προτείνει ευκαιρίες για να γεφυρωθεί το χάσµμα µμεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών. Κάθεχρόνο,πάνωαπόµμισόεκατοµμµμύριογυναίκεςπεθαίνουν εξαιτίας επιπλοκών κατά τη διάρκεια της εγκυµμοσύνης και του τοκετού, συµμπεριλαµμβανοµμένων περίπου 70.000 κοριτσιών και νεαρών γυναικών 15 µμε 19 ετών. Από το 1990 οι επιπλοκές που σχετίζονται µμε την εγκυµμοσύνη και τον τοκετό έχουν σκοτώσει περίπου 10 εκατοµμµμύρια γυναίκες. Τόσο οι µμητέρες όσο και τα βρέφη είναι ευάλωτες τις µμέρες και εβδοµμάδες µμετά τη γέννα - µμια κρίσιµμη περίοδο για σωτήριες παρεµμβάσεις, όπως οι επισκέψεις µμετά τη γέννα, η σωστή υγιεινή και η εκπαίδευση για τα σηµμάδια του κινδύνου για τη µμητρική και βρεφική υγεία. Ενώ πολλές αναπτυσσόµμενες χώρες έχουν πραγµματοποιήσει εξαιρετικές προόδους, βελτιώνοντας τα ποσοστά παιδικής επιβίωσης τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει µμικρότερες πρόοδοι για τη µμείωση της µμητρικής θνησιµμότητας. Ο Νίγηρας και το Μαλάουι, για παράδειγµμα, σχεδόν µμείωσαν στο µμισό τους θανάτους παιδιών κάτω των 5 ετών µμεταξύ 1990 και 2007. Στην Ινδονησία οι θάνατοι παιδιών κάτω των 5 ετών µμειώθηκαν στο ένα τρίτο από αυτούς του 1990 και στο Μπαγκλαντές µμειώθηκαν περισσότερο από το µμισό. Ανάλογη πρόοδος όµμως δε σηµμειώθηκε στην αντιµμετώπιση των κινδύνων για την υγεία των µμητέρων που είναι ιδιαίτερα

ευάλωτεςκατάτηδιάρκειατουτοκετούκαιτιςπρώτεςηµμέρες µμετά τη γέννα. Ενώ τα ποσοστά επιβίωσης των παιδιών κάτω των 5 ετών βελτιώνονται σε όλο τον κόσµμο, οι κίνδυνοι που αντιµμετωπίζουνταβρέφηστιςπρώτες28ηµμέρεςτηςζωήςτους παραµμένουν σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα σε πολλές χώρες. Η ισόβια πιθανότητα µμητρικού θανάτου για µμια γυναίκα στον αναπτυσσόµμενο κόσµμο είναι 1 στις 76, σε σύγκριση µμε 1 στις 8.000 για τις γυναίκες των αναπτυγµμένων χωρών. Σχεδόν το 99% των θανάτων εξαιτίας της εγκυµμοσύνης και του τοκετού συµμβαίνουν στον αναπτυσσόµμενο κόσµμο, όπου η γέννηση ενός παιδιού παραµμένει ένας από τους µμεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία των γυναικών. Η συντριπτικήπλειοψηφίατωνθανάτωνσυµμβαίνουνστηνΑφρική και την Ασία, όπου τα υψηλά επίπεδα γονιµμότητας, η έλλειψη εκπαιδευµμένουπροσωπικούκαιταανεπαρκήσυστήµματαυγείας προοιωνίζουν την καταστροφή για πολλές νεαρές γυναίκες. Οι δέκα χώρες µμε την υψηλότερη ισόβια πιθανότητα µμητρικού θανάτου είναι: Νίγηρας, Αφγανιστάν, Σιέρα Λεόνε, Τσαντ, Αγκόλα, Λιβερία, Σοµμαλία, Λαϊκή Δηµμοκρατία του Κονγκό, Γουινέα, Μπισάο και Μαλί. Η ισόβια πιθανότητα µμητρικού θανάτουγιαµμιαγυναίκαστιςχώρεςαυτέςκυµμαίνεταιαπό1στις 7στοΝίγηραµμέχρι1στις15στοΜαλί.Γιακάθεµμητέραπου πεθαίνει, ακόµμα 20 υποφέρουν ασθένειες ή τραυµματισµμούς, συχνά µμε σοβαρές ή µμακροπρόθεσµμες επιπτώσεις. Για να µμειωθεί η µμητρική και βρεφική θνησιµμότητα η έκθεση συνιστάναπαρέχονταιµμέσααπότασυστήµματαυγείαςβασικές υπηρεσίες που ενσωµματώνουν µμια διαρκή φροντίδα που εκτείνεται από το σπίτι, την κοινότητα µμέχρι και τις υποδοµμές υγείας. Αυτή η έννοια της αδιάλειπτης φροντίδας υπερβαίνει την παραδοσιακή έµμφαση στις απλές, στοχευµμένες σε κάθε ασθένεια παρεµμβάσεις, απαιτώντας αντί γι’ αυτό ένα µμοντέλο πρωτοβάθµμιας φροντίδας υγείας που αγκαλιάζει κάθε στάδιο της µμητρικής, βρεφικής και παιδικής υγείας. Η εκπαίδευση των κοριτσιών είναι θεµμελιώδους σηµμασίας για τη βελτίωση της µμητρικής και βρεφικής υγείας και ωφελεί επίσης τις οικογένειες και τις κοινωνίες γενικότερα. Η έκθεση διαπιστώνει πως οι υπηρεσίες υγείας είναι πιο αποτελεσµματικές σ’έναπεριβάλλονπουυποστηρίζειτηνενίσχυσητηςθέσηςτων γυναικών,τηνπροστασίακαιτηνεκπαίδευσήτους.Αναλυτικότερα στοιχεία για την έκθεση µμπορείτε να δείτε στο www.unicef.gr

21


ΒΙΒΛΙΟ

ΌτανοΝικήταςΠαρίσηςθυµμήθηκε τακόκκιναστραγάλια «Ναψάχνετεγιατηνάλληόψητωνπραγµμάτων…» Αν η µμια πλευρά της συγγραφικής ταυτότητας του Νικήτα Παρίση είναι οι µμελέτες, οι βιβλιοκριτικές και τα δοκίµμια, τότε η άλλη είναιηλογοτεχνία. Μετά από δύο δεκαετίες συγγραφής, κυκλοφόρησε απότιςεκδόσειςΜεταίχµμιο, το Δεκέµμβριο του 2008, η πρώτη του λογοτεχνική προσπάθεια, η συλλογή διηγηµμάτων Τα

 

 κόκκινα

 

 στραγάλια. Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε ενώπιον φίλων και συναδέλφων,στις16Δεκεµμβρίου2008,στηΣτοάτουΒιβλίου. Το συντονισµμό της βραδιάς είχε ο