Page 1


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2.

Editorial ΜήνυµμαΠροέδρου

4.

Πρόσωπα Who is who ΣυνέντευξηΡ.Γαλερού ΣυνέντευξηΦ.Σωτηρίου

14. Business

6

11

24

26

32

40

58

60

Οικονοµμία Νοµμικά

18. Agenda Κόσµμος Unicef Πολιτιστικά Ταξίδι Ελλάδα Ιστορία Κοινωνία Ευρώπη Μόδα

40. Good living Γεύση Υγεία Διατροφή Ψυχολογία Παιδαγωγικά Σχολιάζοντας Αυτοκίνητο

52. ΝέαΣχολείου-ΣΑΛΑ ΝέαΣχολείου-IB ΕκδηλώσειςΣΑΛΑ

ΕΚΔΟΤΗΣ:ΝΙΚΟΣΝΙΚΑΣ,ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΙΣ:ΕΒΙΤΑΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:ΕΥΓΕΝΙΑΑΡΒΑΝΙΤΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΧΡΥΣΑΝΘΗΣΟΛOΜΩΝΙΔΟΥ ΤοΔ.Σ.τουΣυλλόγουευχαριστείτηνΕυγενίαΑρβανίτη,απόφοιτη’97, γιατονσχεδιασµμότουπεριοδικού.


EDITORIAL

TοΔ.Σ.τουΣυλλόγουµμαςαπαρτίζεταιαπόταεξήςµμέλη: ΗφωτογραφίατουεξωφύλλουείναιτουΔηµμήτρηΜασσέλου

ΛιναρδάκηςΣτέλιος,Πρόεδρος Απόφοιτος1995,Επιχειρηµματίας,6944578498 ΒενετσάνοςΙωάννης,Αντιπρόεδρος Απόφοιτος1995,Ιατρός,6944963849

Editorial

ΚαλλίαςΚωνσταντίνος,Γεν.Γραµμµματέας Απόφοιτος1995,Δικηγόρος,6948886371 ΗλιάδηςΗλίας,Ταµμίας Απόφοιτος1995,6948607949 ΑρώνεςΕρρίκος,Μέλος Απόφοιτος1997,Επιχειρηµματίας ΓιαννόπουλοςΠερικλής,Μέλος Απόφοιτος1995,Δικηγόρος,6932752900 ΚοµμµματάςΓεράσιµμος,Μέλος, Απόφοιτος1995,Δικηγόρος ΝίκαςΝικόλαος,Μέλος Απόφοιτος1995,Εκδότης,6932344737 ΠαντολέωνΕβίτα,Μέλος Απόφοιτος1996,6945559814 ΗΕξελεγκτικήΕπιτροπήαπαρτίζεταιαπότουςεξής: ΑθηναίοςΦίλης,Πρόεδρος Απόφοιτος1989 ΛύτραΝατάσα,Αντιπρόεδρος Απόφοιτος1990 ΓιώργοςΤόλιος,Μέλος Απόφοιτος1980

ΙδιοκτησίαΣΑΛΑ,Χριστούπολη19004,Σπάτα Εκτύπωση:ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΑ.Ε.

Όσοιαπόφοιτοιεπιθυµμούνναστείλουνάρθρα-ιδέες γιατοΑθήναζε,e-mail:pantoleone@gmail.com, τηλ.:6945559814,ΕβίταΠαντολέων

2


ΜΗΝΥΜΑΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΜήνυµμαΠροέδρου Εκ µμέρους του διοικητικού συµμβουλίου του ΣΑΛΑ θα ήθελα νασαςευχηθώµμιαδηµμιουργικήχρονιά,γεµμάτηυγεία,καθώς και πραγµματοποίηση µμέσα σ’ αυτή όλων των προσωπικών και επαγγελµματικώνπροσδοκιώνσας. Συµμπληρώνοντας ένα χρόνο στη διοίκηση του Συλλόγου, θα ήθελα να επικοινωνήσω µμαζί σας κάνοντας ένα απολογισµμό δράσηςέωςσήµμερα,αλλάκαιναµμοιραστώκάποιεςσκέψειςκαι προβληµματισµμούςµμαςγιατηνεύρυθµμηµμελλοντικήλειτουργία τουσυλλόγουµμας. Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου πετύχαµμε την πλήρη αναβάθµμισητουπεριοδικούµμαςεκδίδοντας4τεύχηµμεποικίλη ύληπροερχόµμενηαπόάρθραπουαφορούντουςαπόφοιτουςή συντάχθηκαναπότουςίδιουςπροβάλλονταςτιςεπιχειρηµματικές καιακαδηµμαϊκέςτουςεµμπειρίες-γνώσεις. Επίσης, µμεταφέραµμε την έδρα του συλλόγου, που µμόλις πριν έναέτοςβρίσκοντανστηνδιεύθυνσητουπαλαιούκτηρίουστο Μαρούσι,στιςνέεςεγκαταστάσειςσταΣπάταµμεπαραχωρητήριοµμισθωτήριο συγκεκριµμένου χώρου από το Σχολείο, στο οποίο πλέονθαστεγάζονταιµμόνιµμαοιανάγκεςτουσυλλόγου. Ακόµμα,αναβαθµμίσαµμε και εµμπλουτίζουµμε το αρχείο των µμελών µμαςµμετιςνέεςδιευθύνσειςκαιταεπαγγελµματικάστοιχείακάθε αποφοίτου. Αναπτύξαµμε το θεσµμό του επαγγελµματικού προσανατολισµμού µμε τη Διεύθυνση Γυµμνασίου και Λυκείου της Νέας Γενιάς Ζηρίδη, κατά τον οποίο καταφέραµμε να φέρουµμε σε επαφή περισσότερους από 90 µμαθητές µμε αποφοίτους του σχολείου µμας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο ενδιαφέροντος κάθεµμαθητή. Τέλος,διοργανώσαµμεγιαπρώτηφορά–καιµμεµμεγάληεπιτυχία παρά τις αντίξοες συνθήκες- και θεσπίσαµμε, πέρα από την καθιερωµμένη κοπή της πίτας και τα reunion party, το after summerparty. Οιδεσµμεύσειςµμαςγιατηνεπόµμενηχρονιάείναι: -ΗπεραιτέρωαναβάθµμισητουπεριοδικούτουΣυλλόγου,από πλευράςύληςαλλάκαισχεδιασµμού,ώστεναγίνειέναχρήσιµμο µμέσοπροώθησηςκαιεπικοινωνίαςκάθεαποφοίτου.αναβάθµμισητηςιστοσελίδαςτουΣυλλόγου,όπουοκαθένας θα έχει πρόσβαση, χρησιµμοποιώντας username και password, σε µμία βάση δεδοµμένων µμε ενηµμερωµμένα στοιχεία των αποφοίτων.Ηβάσηαυτήθαέχειολοκληρωθείέωςτοτέλος τηςθητείαςµμας. -ΗδεύτερησυνδιοργάνωσητουπρογράµμµματοςΕπαγγελµματικού Προσανατολισµμού των τελειοφοίτων του σχολείου µμέσα από τη δικτύωσή τους µμε αποφοίτους στους κλάδους που τους ενδιαφέρουν.Στόχοςστηφετινήδιοργάνωσηείναιησυµμµμετοχή ακόµμηπερισσοτέρωνµμαθητώνκαιαποφοίτωνµμετιςεπιχειρήσεις τουςµμεstandκαιπαρουσίακατάτηδιάρκειατωνεκδηλώσεων στοσχολείο. Στοσηµμείοαυτόθαήθελανατονίσω,πωςηπεραιτέρωεξέλιξη καιανάπτυξητωνδραστηριοτήτωντουσυλλόγουµμαςσχετίζεται άµμεσαµμετηδικήσαςσυµμµμετοχήστηδιοργάνωσηκαιπροώθηση τωνενεργειώντουΣυλλόγου. Προϋπόθεση για την εύρυθµμη λειτουργία και εξυπηρέτηση των σκοπών του συλλόγου είναι η καταβολή από εσάς της ετήσιας συµμβολικήςσυνδροµμήςτων30ευρώ.Ενδεικτικάαναφέρωότι τον προηγούµμενο χρόνο και µμέχρι σήµμερα έχουν καταβληθεί µμόνο26συνδροµμέςενώοΣύλλογοςµμαςαριθµμείπερισσότερα από 3500 µμέλη, τα οποία λαµμβάνουν το περιοδικό µμας και ενηµμερώνονταιγιατηνπροσπάθειάµμας. Γιατολόγοαυτόστοσυγκεκριµμένοτεύχοςεσωκλείουµμεειδική ταχυπληρωµμή ΕΛΤΑ, την οποία θα σας παρακαλούσα να χρησιµμοποιήσετεκαιναµμηντηνΑγνοήσετε. Έναςακόµματρόποςενίσχυσηςτουσυλλόγουείναιταέσοδααπό τις διαφηµμιστικές καταχωρίσεις επιχειρήσεων-αποφοίτων στο περιοδικότουσυλλόγου,τοκόστοςτωνοποίωνείναιελάχιστο σε σχέση µμε την ανταποδοτικότητα που παρέχει σύµμφωνα µμε το αριθµμό των αντιτύπων και την αναγνωσιµμότητά του (το ενδεικτικότελικόκόστοςγιαµμιαολοσέλιδηκαταχώρησηείναι µμόλις300ευρώ). Η διάθεση, η επιθυµμία και η διάθεση χρόνου από το Διοικητικό Συµμβούλιοτουσυλλόγουµμαςείναιδεδοµμένη.Όµμωςχωρίςτη συνεισφορά σας το έργο µμας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο για να υλοποιήσουµμε το πρόγραµμµμά µμας και τα σχέδια για την αναβάθµμισητουΣυλλόγουµμας. Μεεκτίµμηση, ΣτέλιοςΛιναρδάκης,απόφοιτος‘95

3


ΠΡΟΣΩΠΑ

WhoisWho Έχειόµμωςκαικάποιααρνητικά: οφείλεις να έχεις µμία συγκεκριµμένη συµμπεριφορά και διακριτικότητα,ακριβώς επειδή όλοι σε ξέρουν πρέπει να αποδεικνύεις ότι οι επιδόσεις σου δεν είναι αποτέλεσµμα της εύνοιαςτωνκαθηγητώνλόγωτουµμπαµμπά-πράγµμαδύσκολο ανσκεφτώότιανέκαθενήµμουνκαλήµμαθήτριαµμεδιακρίσεις... Ευτυχώςαυτόαποκαταστάθηκεγρήγορααπότουςσυµμµμαθητές µμου, γιατί τελικά δε χρησιµμοποίησα ποτέ το όνοµμα µμου για να πετύχω κάποια διαφορετική µμεταχείρηση. Για την ιστορία, ήτανκαιοαδερφόςµμουστοσχολείο(ΑλέξανδροςΛαλιώτηςαπόφοιτος1994)αλλάεγώήµμουντοΛαλιωτάκι!Γιατί;;

ΝαυσικάΛαλιώτη-Απόφοιτη‘02

ΗΝαυσικάΛαλιώτηγεννήθηκετο1984καιείναιαπόφοιτοςτων εκπαιδευτηρίωνΖηρίδηΛύκειονηΑθηνάτου2002. ΣπούδασεστοτµμήµμααρχιτεκτόνωνµμηχανικώντουΠανεπιστηµμίου Πάτρας.Εργάστηκεσεαρχιτεκτονικάγραφείακαισυνεργάστηκε ως εξωτερικός συνεργάτης µμε πολιτικούς µμηχανικούς στην υλοποίηση φωτορεαλιστικών τρισδιάστατων σχεδίων. Κάπου εκείπροέκυψετοMTVGreeceκαιηπαρουσίασηκαιηεπιµμέλεια µμουσικώνεκποµμπών. Μαζί µμε όλα αυτά η Ναυσικά είναι κόρη του κου Λαλιώτη, µμεγάλης φυσιογνωµμίας του σχολείου µμας. Ας την γνωρίσουµμε καλύτερα! Με το σχολείο µμας ένιωθα πάντα ένα ιδιαίτερο συναισθηµματικό δέσιµμο.Απόπρονήπιοπουξεκίνησαναείµμαιζηριδάκι,νόµμιζαότι τοκτίριοστηνΦραγκοκκλησιάςαποτελούσεφυσικήπροέκταση του σπιτιού µμου (και ήταν τόσο διασκεδαστικό να αποτελώ ένα “παπάκι”ήένα“ελαφάκι”!).Σεαυτόσυνετέλεσετογεγονόςότιο πατέραςµμουήτανυποδιεθυντήςτουδηµμοτικούστοσχολείοκαι ανυποµμονούσα να περάσω στην επόµμενη βαθµμίδα. Άλλωστε, πολλές φορές µμε είχε πάρει µμαζί του στο “µμεγάλο” σχολείο και τονείχαδειναδιδάσκει.Δενείµμαισίουρηαναυτόήτανπάντα ευχάριστο!(γέλια).Θυµμάµμαιχαρακτηριστικάµμίαφοράπουήµμουν στην τάξη του και παρακολουθούσα το µμάθηµμα που έκανε κλασικάσεπαιδιάτηςέκτηςτάξης.Ότανκάποιαστιγµμήέκανεµμε πολύέντονοτρόποπαρατήρησησεέναπαιδί,έβαλατακλάµματα και µμετά δεν ήθελα να του µμιλάω! Καθώς µμεγάλωνα, άκουγα πολλά για τον πατέρα µμου και για την αυστηρότητά του και µμου έκανεεντύπωση:τίποτααπόαυτάδενταίριαζανστηνιδέαπου είχα εγώ γι’ αυτόν και όσο προχωρούσα στις τάξεις, έβρισκα διασκεδαστικό το γεγονός ότι γύρω από το όνοµμά του χτίζεται έναςµμύθος.ΤοναέχειςγιαµμπαµμπάτονκοΛαλιώτηέχειθετικά: σε ξέρουν όλοι οι καθηγητές και οι διευθυντές µμπορείς να περιφέρεσαι στο γραφείο των καθηγητών -και να πίνεις νερό από τον ψύκτη- έχεις ανά πάσα στιγµμή χαρτζιλίκι για την καντίνα δικαιολογείς άµμεσα απουσίες αδικαιολόγητες... (είναι εκεί και δενµμπορείςνακρυφτείς!).

4

Καθηγητές, κολλητές, φίλοι, διάφοροι γνωρίζουν τον πατέρα µμουωςδάσκαλο.Κάποιοιδενέχουνξεπεράσειακόµματοφόβο τους για αυτόν ακόµμα και αν δεν τον είχαν καθηγητή. Άλλοι θυµμούνταιπουαρνούντανναπάνεσχολείοµμετηνσκέψηότιθα τον αντικρίσουν το πρωί. Αλλά οι περισσότεροι τον θυµμούνται µμε νοσταλγία και εκτιµμούν ιδιαίτερα ό,τι τους προσέφερε σαν δάσκαλος.Γιαναµμηναναφερθώστουςπιοκοντινούςφίλους που τον έχουν ζήσει εκτός σχολικού περιβάλλοντος... (αλλά εδώαςπροτατέψωτοαυστηρόπροφίλτου-χαχαχαχα). Θα αποκαλύψω όµμως κάτι άλλο: o κος Λαλιώτης ήταν από τους υποστηρικτές µμου στο να πάω στο MTV όταν προέκυψε η αντίστοιχηπρόταση(πάνταµμεστήριζεάλλωστε!). Τοναεργάζοµμαισεέναµμουσικότηλεοπτικόκανάλιδενάνηκε στιςφιλοδοξίεςµμου.Ήµμουνµμιαφιλόδοξηαρχιτέκτωνπουαπλά λάτρευετηµμουσική.ΚάποιαστιγµμήβγαίνειστονΤύποότιτοµμεγάλο MTVέρχεταιστηνΕλλάδακαιψάχνειπαρουσιαστέςµμέσααπότη διαδικασία MTV search. Κάπου πριν το δεκαπεντάυγουστο του 2008καιµμέσααπόκάποιοαστείοµμεταξύφίλων,ανεβάζουµμε δύο βίντεο στην ιστοσελίδα του καναλιού µμε την σκέψη ότι “το κάναµμε και αυτό στα 20 µμας!”. Ώσπου µμετά από έναν µμήνα, δέχοµμαιτηλεφώνηµμααπότουςυπεύθυνουςότιβρίσκοµμαιστου 50 επιλαχόντες Vj’s. Η αρχική µμου αντίδραση εµμπεριείχε τέτοια έκπληξη που αρνήθηκα να προχωρήσω. Με µμία όµμως δεύτερη σκέψη,θεώρησαότιίσωςναείναιµμιαπολύδυνατήκαισίγουρα ενδιαφέρουσαεµμπειρία,απότηνοποίαδενέχωκάτιναχάσω. Πέρασαέτσιαπόκάποιεςακροάσειςγιαναµμουανακοινωθείότι είµμαιστηντελικήδεκάδα.Μέσααπότηνπαραπάνωδιαδικασία, χαιρόµμουν ακόµμα περισσότερο στο ενδεχόµμενο ότι θα ανήκω στον µμουσικό κόσµμο του καναλιού. Πραγµματοποιείται το MTV Gr week, µμε events σε διάφορα σηµμεία της Αθήνας και µμε την συµμµμετοχήπολλώνκαλλιτεχνών,όπουοιδέκαπαρουσιαζόµμαστε και παρουσιάζουµμε (αυτό και αν ήταν πρωτόγνωρο!). Οι εκδηλώσεις σηµματοδοτούσαν την έναρξη του καναλιού στην Ελλάδα, µμε κορύφωση το µμεγάλο event στο Καλλιµμάρµμαρο, µμε ζωντανές εµμφανίσεις από C-Real, Gabriella Cilmi, Kaiser ChiefsκαιREM,τοοποίοκαιθαπαρουσίαζανοιεπίσηµμοιτελικοί δύο παρουσιαστές! Όλο αυτό στις 4 Οκτωβρίου, µμία µμέρα µμετά την ανακοίνωση ότι µμαζί µμε τον Άλεξ Κάβδα είµμαστε επίσηµμα οι VJ’s του MTV. Τελικά, παρά το µμεγάλο άγχος και των δύο


ΠΡΟΣΩΠΑ

όλα πήγαν πολύ καλά και η παρουσία µμας πάνω στην σκηνή -µμε συµμπαρουσιαστή τον Tim Kash, µμε διεθνείς καλλιτέχνες, µμία τεράστια παραγωγή από το MTV network, 80.000 κόσµμο στο κοινό και live µμετάδοση σε Ιταλία,Ισπανία,Γαλλία και Πορτογαλία-ήτανµμίααξέχαστηεµμπειρία! Γονείς και φίλοι είναι ιδιαίτερα θετικοί µμε την απόφασή µμου. Στην αρχή έψαχνα να βρω τον εαυτό µμου µμέσα στο νέο κόσµμο που ξεδιπλωνόταν αλλά είµμαι τυχερή γιατί έχω τη βοήθεια από πολύέµμπειρουςκαιεπαγγελµματίεςσυνεργάτεςκαιταυτόχρονα την υποστήριξη ενός διεθνούς τηλεοπτικού δικτύου. Έπειτα από την πρώτη γεύση του τι εστί MTV στο Καλλιµμάρµμαρο, πήγαµμεστοLiverpoolγιατηνκάλυψητωνMTVEuropeMusic Awards 2008, οπου ήρθα σε επαφή τόσο µμε συναδέλφους από τα δίκτυα άλλων χωρών όσο και µμε τραγουδιστές και συγκροτήµματα(KatyPerry,TokioHotel,Sugahbabes,TheKillers κλπ.), ενώ τα Χριστούγεννα προβλήθηκε για πρώτη φορά η εκποµμπήπουπαρουσιάζουµμεµμετονΆλεξ, τοHitlistHellas. Πρόκειταιγιαέναchartπουδιαµμορφώνειοκόσµμοςµμέσααπό την ιστοσελίδα mtvgreece.gr µμε ελληνικά και ξένα κοµμµμάτια. Στην εκποµμπή έχουµμε µμεταξύ άλλων και την επιµμέλεια των κειµμένων και προσπαθούµμε να δώσουµμε τον καλύτερό µμας εαυτό,δεδοµμένουότιτοκάνουµμεγιαπρώτηφορά. Με τον καιρό, ερχόµμαστε σε επαφή µμε όλο και περισσότερο κόσµμοενώαπόπλευράςκαναλιούυπάρχουνσκέψειςγιαπολλά ακόµμαπράγµματακαιιδέες.Είναιάλλωστετόσονέοκανάλι...Δεν έχετεπαράνασυντονιστείτε! Τελικά, είναι πολύ ωραία δουλειά!Απασχολεί µμεγάλο µμέρος της καθηµμερινότητάς µμου, γιατί αναγκαστικά πρέπει να παρακολουθούµμε όλα τα µμουσικά τεκτενόµμενα, να ενηµμερωνόµμαστε, να τρέχουµμε σε events, αλλά...ναι!είναι συναρπαστικά! Πολλοί µμε ρωτάνε «Πώς σου φαίνεται που βγαίνεις στην τηλεόραση;;». Νοµμίζω ότι δεν έχω την απάντηση γιατί ακόµμα δυσκολεύοµμαινασυνειδητοποιήσωτιέχεισυµμβεί.Όλοαυτότο βιώνω εκ των έσω, το έχω αποµμυθοποιήσει εν µμέρει -χωρίς να χάνω τον ενθουσιασµμό µμου- και προσπαθώ να σκέφτοµμαι ότι είναι ακόµμα ένα επάγγελµμα. Αν κάτι πρέπει να αλλάζει κανείς είναι αναφορικά µμε τις άµμυνες του, ώστε να προστατεύει τον εαυτό του που εκτείθεται πιο εύκολα και µμαζικά. Και αυτό θα συµμβούλευα σε όποιον θέλει να ασχοληθεί µμε κάποιον αντίστοιχο χώρο, τηλεοπτικό ή του θεάµματος. Πρέπει να ξέρεις ποιος είσαι, ώστε να διατηρείς την ακεραιότητά σου, να είσαι αληθινός και απλός, να ενηµμερώνεσαι και να δουλεύεις πολύ. Ανδιαθέτειςκαικάποιααντίβαραστηζωήσουνασεκρατούν σε ισορροπία, τότε πραγµματικά µμπορεί να είναι µμια ιδιαίτερα απολαυστικήενασχόληση!

5


ΠΡΟΣΩΠΑ

WhoisWho

ΒαλέριαΤάραντο-Απόφοιτη‘97

Worldwide Media Planning & Buying Associate Gucci Group

Με Ιταλό πατέρα και Ελληνίδα µμητέρα, η 28χρονη Βαλέρια Τάραντο απόφοιτος του ’97, σπούδασε οικονοµμικά στο Λονδίνο καιτοΜιλάνο(BusinessEconomicsatQueenMaryUniversity andUniversita’CommercialleLuigiBocconiκαιMastersinManagementatLondonSchoolofEconomics),γιανακαταφέρειστη συνέχειαναγίνειµμέλοςτουπιοprivatefashionclubτουΛονδίνου. ΑυτότουMcQueen. Μετονίδιοσυνεργάστηκεγιατρίαολόκληραχρόνιαωςυπεύθυνη οικονοµμικού (στο οικονοµμικό τµμήµμα) της επωνυµμίας του στην Amwell Street, στο Angel του Λονδίνου. Η εµμπειρία δίπλα του µμοναδική, αν και το καθηµμερινό πρόγραµμµμα ήταν απαιτητικό. Με τη στυλίστρια Katie England να τους επισκέπτεται τακτικά, την Isabella Blow να µμελετάει δείγµματα από τις καινούριες συλλογές και την Kate Moss να προβάρει ρούχα, η Amwell Street ήταν κοµμβικό σηµμείο για τη βρετανική σκηνή µμόδας. Η θητεία της Βαλέρια κοντά στον Βρετανό σχεδιαστή και την κοινοπραξία Gucci – στην οποία ανήκει η επωνυµμία McQueen – την οδήγησε σε µμιαάλληστρατηγικήθέσητουεπιχειρηµματικούκολοσσού.

6

Από το οικονοµμικό τµμήµμα του Mc Queen βρέθηκε στο τµμήµμα GlobalMarketing,αναλαµμβάνονταςτηδιαφηµμιστικήπροώθηση όλωντωνεταιριώνπουυπάγονταιστονόµμιλοGucci.Τοportfolio πουπεριλαµμβάνειGucci,YvesSaintLaurent,BottegaVeneta, SergioRossi,Balenciaga,AlexanderMcQueen,StellaMcCartney,BoucheronκαιBedat&Coείναισταχέριατηςίδιαςκαιτου διευθυντήτηςNikolasTalonpoika.Οιευθύνεςείναιµμεγάλεςκαιτο γεγονόςότικάθεεταιρίαέχειδιαφορετικήβαρύτηταγιατονόµμιλο κάνειταπράγµματαπιοεξειδικευµμένακαιmadetomeasure. «Η Gucci ως «µμητέρα» εταιρία έχει υψηλά κονδύλια και µμέρος από αυτά τα διοχετεύει σε ακριβοπληρωµμένες διαφηµμίσεις. O McQueen, από την άλλη, επιλέγει να µμην κάνει διαφήµμιση και να διαθέσει όλο το ποσό στην οργάνωση ενός εντυπωσιακού show. O Yves Saint Laurent θα διαθέσει χρήµματα για την προώθηση συγκεκριµμένης σειράς cosmetics, ενώ ο Balenciaga µμπορείναπροβάλειπερισσότεροένααξεσουάρ.Εµμείςκάνουµμε τα µμαθηµματικά κι έτσι, σύµμφωνα µμε τις ανάγκες κάθε εταιρίας, εφαρµμόζουµμεκαιτηνανάλογηστρατηγική»,εξηγείσυνοπτικάτη δουλειάτης.


ΠΡΟΣΩΠΑ

Μπορεί ο χειµμώνας να τη βρίσκει στα private clubs του κεντρικούΛονδίνου,αλλάτοκαλοκαίρι,λέει,πωςηπόληέχει ασυνήθιστηγοητεία.Τοκαλοκαίριεπιδίδεταισεδραστηριότητες όπως σκι στη λίµμνη του Princess Club, που βρίσκεται κοντά στοαεροδρόµμιοHeathrow,εκδροµμέςστηβρετανικήεξοχή,µμε τοBabingtonHouseναείναιοαγαπηµμένοςπροορισµμόςκαιοι κωπηλατικοί αγώνες Henley on the Thames, που αποτελούν τογεγονόςτουκαλοκαιριού. Στο Λονδίνο, συνεχίζει, οι κοινωνικοί κύκλοι είναι διεθνείς, όπως η πόλη. Παρόλα αυτά, αισθάνεται τη βρετανική πρωτεύουσα σαν το σπίτι της. Μετά από τις σπουδές της στο LSE, το πέρασµμα στον επαγγελµματικό στίβο ήταν εύκολο, αλλάπεριορίστηκεοχρόνοςτης.«Ότανείσαιφοιτητήςδένεσαι περισσότεροµμετουςΈλληνεςσυµμφοιτητέςσου.Ότανξεκινάς ναεργάζεσαι,γίνεσαιπιοευέλικτοςστιςπαρέες.» Επαγγελµματικάοµμολογείπωςθαήθελεναεξελίξειτηδουλειά της στη Νέα Υόρκη, µμιας και αυτή τη στιγµμή ασχολείται αποκλειστικά(κυρίως)µμετηναµμερικάνικηαγορά.Δεναποκλείει όµμωςκαιτοενδεχόµμενοναγυρίσειστηνΕλλάδα. Ότανδενδουλεύειταξιδεύει,µμεπροορισµμούςόπωςτοΠαρίσι, τοΤελΑβίβ,τηνΑργεντινήκαιτοSanDomingo,ενώσυχνάζει καισεχιονοδροµμικάκέντρατηςΕυρώπης.


ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΡούσσαΓαλερού,Γυµμνάστρια ΣυνέντευξηστονΣτέλιοΛιναρδάκη,απόφοιτο‘95

ΗΚυρίαΓαλερούγεννήθηκεστοΡέθυµμνο,σεµμίαοικογένειαµμε εφτάαδέλφια.Ανκαιέχασετηµμητέρατηςαπόµμικρή,στα13, το περιβάλλον που µμεγάλωσε ήταν πολύ ωραίο, διότι είχε έναν πατερά που ζούσε 1000 χρόνια µμπροστά από την εποχή του. Ζαχαροπλάστηςστοεπάγγελµμα.Πολύεπικοινωνιακός,βοήθησε καιταεφτάπαιδιάτουπολύκαιδενστερήθηκαντίποτα.Όµμωςκι εκείνος,ενώεπωµμίστηκετεράστιοβάροςµμετοχαµμότηςσυζύγου τουκαιµμητέραςείδεµμεγάληχαράαπόόλατουταπαιδιά,γιατίτα είδετακτοποιηµμένακαιοικονοµμικάανεξάρτητα. Ζωηρό παιδί η ίδια, όχι όµμως µμε αταξία. Όλες της οι αταξίες ήταν γύρω από τη γυµμναστική. Οι µμεγάλες της κλίσεις ήταν η ΓυµμναστικήκαιταΜαθηµματικά. Τα περισσότερα αδέλφια ήρθαν στην Αθήνα για σπουδές. ‘Ετσι κι εκείνη σπούδασε στη Γυµμναστική Ακαδηµμία, η οποία τότε λεγότανΕΑΣΑ(ΕλληνικήΑκαδηµμίαΣωµματικήςΑγωγής).Απότην αποφοίτησήτηςµμέχρικαιτησυνταξιοδότησήτηςεργάστηκεστα ΕκπαιδευτήριαΖηρίδη. Ποιατασυναισθήµματάσαςτώραπουέχετεαπέναντίσαςένα παλιόσαςµμαθητή(δενέχουµμεσυναντηθείεδώκαι12-14 χρόνια);; Τα συναισθήµματα είναι πολλά και έντονα. Ιδίως για εµμάς τους γυµμναστές, που αναπτύσσουµμε, λόγω της φύσεως του µμαθήµματόςµμας,µμιαµμεγαλύτερησχέσηµμεταπαιδιά.Έτσι,όταντα δούµμε συγκινούµμαστε πολύ. Προσωπικά, έχω περάσει πολλές σηµμαντικές στιγµμές, µμέχρι να δακρύσω κιόλας. Ευχαριστιέµμαι πάραπολύότανσυναντώπαλιούςµμουµμαθητέςκαιέχωεισπράξει το ίδιο και από τους µμαθητές µμου και ό,τι αισθάνονται αυτοί για εµμένα. Αυτό είναι το µμεγαλύτερο δώρο µμου σαν δασκάλα. Όταν είσαι στο σχολείο κερδίζεις την αγάπη ενός παιδιού και γιανα κερδίσειςτηναγάπητουκάτιπρέπεινατουέχειςδώσει κι εσύ. Δέθηκα τόσο µμε κάποια παιδιά που ακόµμα και σήµμερα µμε επισκέπτονται και παραθερίζουµμε µμαζί στο εξοχικό µμου στο Ρέθυµμνο.

Σαςθυµμάµμαισεεξωσχολικέςεκδροµμές,κάθεΣαββατοκύριακο (χιονοδροµμικά,εκπαιδευτικέςεκδροµμέςστονΌλυµμπο).Αφήνατε τηνπροσωπικήσαςζωή.Σαςκόστιζεήτοκάνατεαπόχαρά;;Σας γέµμιζε;; Γιατί συνοδεύατε τα παιδιά πέρα από τις υποχρεωτικές ώρες,έξωαπότοσχολείο;; ΑπότηνπρώτηστιγµμήπουήρθαναδιδάξωστησχολήΖηρίδη,και ήρθαπάραπολύµμικρή,υπήρχεακόµμαοκοςΓεώργιοςΖηρίδης, οοποίοςκαιµμεπροσέλαβε.Οίδιος,απότηνπρώτηστιγµμή,µμου είχεζητήσειτοεξής:«Θαήθελααπόεσέναναµμουενισχύσειςτις εκδροµμές», του είπα να µμη φοβάται γι’ αυτό. Δεν θα ξεχάσω το

8

συναίσθηµμάµμου,πουστηνπρώτηεκδροµμήτουσχολείου,πήγα τελείωςαθλητικάντυµμένη,µμεέναbluejean,καιµμουήρθανοι µμαθήτριες µμε τη στολή του σχολείου! Εγώ αισθάνθηκα πάρα πολύάσχηµμακαιπλησίασατονκο.ΓεώργιοΖηρίδηκαιτουείπα «Κύριε Ζηρίδη! Τι µμου κάνατε;; Εγώ ήρθα µμε το µμπλουτζηνάκι µμου και οι µμαθήτριες µμε τις φούστες;;» Και µμου λέει: «Μην πεις τίποτα,καισουδίνωτολόγοµμουότιαπότουχρόνουθαµμπεικαι στοσχολείοτοπαντελόνι».Έτσιµμπήκεστοσχολείοτοπαντελόνι στιςεκδροµμές.Απότοδικόµμουπεριστατικό. Έκτοτε,συνέχισαπάντακαιπήγαιναστιςεκδροµμέςτουσχολείου. Στην αρχή ήταν λίγες, όχι όπως εξελίχθηκαν µμετά. Και πάντα ήµμουνυπεύθυνη.Στηναρχήανέλαβατηνυπευθυνότηταµμόνο Γυµμνασίου–Λυκείουκαικάποιαστιγµμήπήρατηνυπευθυνότητα όλωντωνεκδροµμών,όλωντωντάξεωντουσχολείου. Έτσι χρειάστηκε να πηγαίνω όλα τα Σαββατοκύριακα και είχα 6-8εκδροµμέςκάθεµμήνατολιγότερο. Είναικάτιπουµμουάρεσεκαιτοέκανα.Ήθελακαιπήγαινακαι αυτό µμε γέµμιζε πολύ. Από τις εκδροµμές έχω να θυµμάµμαι τα καλύτερα. Στερήθηκα πάρα πολλά από την προσωπική µμου ζωή για χατίρι τηςγυµμναστικήςκαιγιαχατίριτωνµμαθητώνµμου.Δενµμετανιώνω, όµμως.Γιαόλαβρίσκειςώραγιανααπολαύσειςαυτάπουθέλεις. Εγώαγάπησατουςµμαθητέςµμου.Τελείωσε. Καιαυτήτηστιγµμήπουέχωφύγειεµμέναµμουλείπουν. ΕργαστήκατεσταεκπαιδευτήριαΖηρίδηαπότο1965στοκτίριο στο Μαρούσι και συνταξιοδοτηθήκατε το 2003 στα Σπάτα. Έπαιξεσηµμαντικόρόλοηδιαφοράυποδοµμώνστηδιδασκαλία τουµμαθήµματοςτηςΦυσικήςΑγωγής;; Πιστεύω ότι πάντα εκπαιδεύονταν τα παιδιά σωστά και πάντα δινόταν η σωστή βαρύτητα. Ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια που τα τµμήµματαδενήτανµμεικτά.Απότηστιγµμήπουτατµμήµματαέγιναν µμεικτά, µμειώθηκε η αποτελεσµματικότητα του µμαθήµματος, διότι υπάρχουνάλλαενδιαφέρονταανάµμεσασταδύοφύλα.Ηγνώµμη µμουείναιότιπρέπεινακαταργηθούνταµμεικτάτµμήµματακαινα ισχύσειτοπαλαιότεροσύστηµμα. Παράλληλαµμετηδιδασκαλίαστοσχολείοασχοληθήκατεµμε κάτιάλλο;; Παράλληλαµμετηδιδασκαλίαστοσχολείοέκανακαιιδιαίτερα µμαθήµματασεσπίτια.Συγκεκριµμέναξεκίνησαγιαπλάκα!Απότη µμανικιουρίσταµμου,το1972περίπου.Στησυνέχεια,δηµμιούργησα 3 γυµμναστήρια, τα οποία και λειτούργησα για περίπου 20 χρόνια.ΤοέναστηνΚατεχάκη,έναστηνΠετρούπολη,έναστην Κηπούπολη. Το σφάλµμα µμου ήταν που σταµμάτησα τα ιδιαίτερα. Αλλάµμεέπιασεηµμανίατωνγυµμναστηρίωνκιέτσιταεγκατέλειψα.


ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ιδιαίτερη και δυνατή συνεργασία είχα µμε τον κο Μαδαµμόπουλο και την κα Κωβαίου, που πριν µμιλήσουµμε είχαµμε επικοινωνία µμε τα µμάτια, ήµμασταν ανοιχτά βιβλία και γνωρίζαµμε τι ήθελε ο ένας απότονάλλονσεόλεςτιςσυνεργασίεςµμας,σεεκδηλώσειςσε ξενοδοχείακαισχολικέςγιορτές.Θατουςθυµμάµμαιπάντα. Την κα Ιωάννα Παπαβασιλείου την αγαπώ και την εκτιµμώ. Είναι φίληµμου.ΑργότερατονΓιώργοΓκόλιο,τηνΠατρινούΆλκηστη, τονΚοσµμάκαιτονΚουµμουτσέα,τονσυγχωρεµμένοΓοργορίνη, τονΜακαρόνακαιτονΧάρηΠαπαχρήστου. ΑφήνωτελευταίουςΜουζάκηκαιΔικαιάκο.Μουζάκης.Άριστος Γυµμνασιάρχης και Λυκειάρχης, αλλά και σαν άνθρωπος. Τον αγαπώ και τον εκτιµμώ όχι τυχαία. Ξέρει να ζητά και να δίνει. Να κρίνεικαιναεκτιµμά.Θατονθυµμάµμαιπάντα.ΔικαιάκοςΔηµμήτρης. Άριστος Γυµμνασιάρχης. Ξέρει να κρίνει και να σέβεται. Τον εκτιµμώκαιτοναγαπώ.ΜετονκοΔικαιάκο,µμιανύχταξεκινήσαµμε στις4:30ταξηµμερώµματα,µμάλισταείχεχιονίσει,προκειµμένουνα πάµμεστηνΠελοπόννησοναβρούµμεµμιατοποθεσίαγιατηνοποία µμας είχαν πληροφορήσει ότι θα µμπορούσαµμε να στήσουµμε κατασκήνωσηγιαταπαιδιάκαιπαράλληλαναεξασκηθούνστην σκοποβολή.Γιατέτοιεςσυνεργασίεςσαςµμιλάω.Καιόλααυτά φυσικά,εκτόςωραρίου.

Επίσης, είχα δηµμιουργήσει έναν Αθλητικό Σύλλογο, που ονοµμαζότανΑταλάντηΝ.Ψυχικού. Μετά από τόσο χρόνια εργασίας στο σχολείο ποιες ήταν οι καλύτερες συνεργασίες σας;; Ποιους συναδέλφους ξεχωρίσατε και δεν πρόκειται να ξεχάσετε;; Ποιοι σας βοήθησαν,ποιοισαςστήριξανκαιποιοιπίστεψανσεεσάς;; Γενικά είχα καλή συνεργασία µμε όλους και φυσικά, άσχετα µμε την ειδικότητα του καθενός. Άριστη συνεργασία για θέµματα εκδηλώσεων, εκδροµμών, κατασκηνώσεων, Bazaar. Θα αναφέρω αρκετά ονόµματα γιατί οι συνεργασίες είναι πολλές. Αν ξεχάσω κάποιους, είναι φυσικό, ζητώ συγγνώµμη, εκ των προτέρων. Από τους πρώτους ανθρώπους ήταν ο κος Ματιάτος, ο κος Παρτσάλης,οκοςΜαρουσάκης,οΜαυρόπουλοςοθεολόγος, ο Χρονόπουλος, η Λουκία Μαρκάκη και η Ψιλοπούλου. Όλοι αυτοί µμε αγκάλιασαν και µμε δέχτηκαν και τους ευχαριστώ. Εκτιµμώ αφάνταστα τον κο Ματιάτο σαν Λυκειάρχη µμου. ΑργότερατονκοΚόκλαπουτονεκτιµμώσανΛυκειάρχηκαισαν άνθρωπο.ΤονΣκύφα,τοΣπύροΜωραΐτη,τηΖωήκαιτηΜαίρη Ζαφειροπούλου,τιςοποίεςείχακαιµμαθήτριες.

Γιατουςσυνδέλφουςγυµμναστέςµμουδενθαµμιλήσωχωριστά. Συνεργαστήκαµμεάψογα,βοηθούσαµμεοέναςτονάλλον,µμετον τρόποτουοκαθένας.Δεναναφέροµμαιµμεονόµματα,όλουςτους εκτιµμώ,µμουλείπουν,τουςαγαπώ,τουςέχωφίλουςκαιφίλες µμουκαιθασυνεχίσωνατουςβλέπω. ΤαελληνόπουλαείναιταπιοπαχύσαρκαπαιδιάτηςΕυρώπης. Θαµμπορούσεναδοθείκαλύτερηκατεύθυνσηαπότοσχολείο σταπαιδιάκαιναγνωρίζουνπερισσότεραπράγµματαγύρωαπό τηδιατροφή;; Πολλοί λόγοι έχουν συντελέσει στο να έχουµμε παχύσαρκα παιδιά και θεωρώ ότι όλα ξεκινούν από το σπίτι. Βλέπεις µμικρό παιδάκι και το ταΐζουν όλη µμέρα. Φάε φάε φάε φάε φάε! Το παιδί από µμόνο του όταν πεινάσει θα σου ζητήσει φαγητό. Όλα ξεκινούναπότηνκακήδιατροφήαπότοσπίτι. Τα ελληνόπουλα δεν γυµμνάζονται πολύ, δεν βγαίνουν έξω από το σπίτι όσο παλαιότερα, να τρέξουν, να παίξουν, και η γυµμναστική στο σχολείο δεν επαρκεί. Αλλά η κακή διατροφή παίζειτονπρώτορόλο. Καπνίσατεποτέ;; Όχι,γιατίαπόταµμαθητικάµμουχρόνιαήµμουναθλήτρια.Ήµμουν στις 4 πρώτες αθλήτριες στο Ρέθυµμνο. Μετά ήρθα εδώ, πανελληνιονίκης στα 1000, 1200, 1500, και η διαδικασία αυτήτουπρωταθλητισµμούδενµμουάφησεποτέπεριθώριο.

9


ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Πείτε µμου τη γνώµμη σας για το σηµμερινό πρωταθλητισµμό και τηχρήσηαπαγορευµμένωνουσιών;; Έγκληµμα.Εκτόςαυτού,οπρωταθλητισµμόςείναισκληρόπράγµμα. Πώς είναι η ζωή σας στη µμετα-σχολείο εποχή;; Πώς είναι η καθηµμερινότητάσας;; Μετά τη συνταξιοδότησή µμου µμού λείπει η διδασκαλία, αλλά βέβαιαέχωασχοληθείκαιµμεάλλαπράγµματα. Δεν έχω αφήσει τη γυµμναστική ποτέ. Περπατώ κάθε µμέρα, κάνω όλεςµμουτιςδουλειέςµμεταπόδια.Γιαπαράδειγµμα,µμένωστην περιοχήτουCaravelκαιστοΣύνταγµμαήστηνΟµμόνοιαθαπάω περπατώντας και θα επιστρέψω περπατώντας. Επίσης κάνω σωστές, απλές ασκήσεις, όχι έντονες, καθηµμερινά, για τους ραχιαίους,τουςτετρακέφαλους,ταάκρα,τοαναπνευστικόκτλ. Απαραίτητες σε ένα πρόγραµμµμα γυµμναστικής είναι οι διατατικές ασκήσεις,ταανοίγµματα. Τώρα δεν µμε πιέζει ο χρόνος. Παρόλα αυτά, µμου λείπει το σχολείο.Εργάστηκασεαυτότοσχολείοπάνωαπό37χρόνιακαι µμου λείπει. Ευχαρίστως θα επέστρεφα, ακόµμα και χωρίς αµμοιβή, για να προσφέρω, να αναλάβω κάτι και να το φέρω σε πέρας. Χωρίςωράριοόµμως.

Αν µμπορούσατε να γυρίσετε πίσω το χρόνο, θα αλλάζατε κάτι;; Ένα, δυο λάθη σε προσωπικές επιλογές. Δεν ξέρω, βέβαια, ειλικρινά αν θα τα ξαναέκανα. Δεν είµμαι της άποψης ότι οι άνθρωποι πρέπει να µμετανιώνουν για τις πράξεις τους. Είτε καλές,είτεόχι.Απότηνώραπουθέλειςκάτικαιτοκάνεις,αυτό είναιτοσηµμαντικό.

ΦέρωµμεγάληεκτίµμησηωςπροςταΕκπαιδευτήριαΖηρίδη,διότιµμε αγάπησανκαιέτυχαµμεγάληςαναγνώρισηςαπότοΓεώργιοΖηρίδη καιεγώαυτόδενµμπορώνατοξεχάσω.Ήτανέναςάνθρωπος, πουξεχώριζετιςαξίεςκαιέδινεαξίαστουςσυνεργάτες,αλλάκαι στουςµμαθητές.Απότο1965πουήρθαστοσχολείο,ένιωσαότι ανήκωστοχώρο.Αυτόοφείλεταιστοντρόποπουµμευποδέχτηκε ο κος Ζηρίδης, αλλά και αργότερα συνεργάστηκα άψογα µμε την ΚατερίνακαιτονΠαναγιώτηΖηρίδη,καιτέλοςµμετηΝέαΓενιά Ζηρίδη.Αναζητώτοσχολείο,µμουλείπει. Αγάπησα πολύ τους µμαθητές µμου και τους υποστήριξα. Για παράδειγµμα, µμετά από προσωπική µμου παρότρυνση και προπόνηση, η Μαρία Παπαδοπούλου, απόφοιτος Ζηρίδη, έγινετελικάπροπονήτριαστηνΕθνικήοµμάδατηςκαλλιτεχνικής γυµμναστικής.

Παρακολουθείτεάλλααθλήµματα;; Εξαρτάται από την οµμάδα και το άθληµμα. Είµμαι Ολυµμπιακός και παρακολουθώµμπάσκετ. Πώςεπιλέξατεαυτήτηνοµμάδα;; Δενυπάρχεισυγκεκριµμένοςλόγος.Στηντύχη.

10

Δενπιστεύωότιυπήρξαάδικη.Δενέκαναποτέκαµμίαπαρατήρηση πουδενέπρεπενακάνωκαιταπαιδιάτοαναγνωρίζουναυτό. ΚυρίαΡούσσασαςευχαριστώπολύ. Κιεγώσεευχαριστώπολύ,Στέλιοµμου.


ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΦόνηΣωτηρίου,Γυµμνάστρια

ΣυνέντευξηστονΣτέλιοΛιναρδάκη,απόφοιτο‘95καιστηνΕβίταΠαντολέων,απόφοιτο’96.

Γεννήθηκε στην Κύπρο το 47. Είναι από την Κατεχόµμενη ΛευκωσίακαιοπατέραςτηςαπότηνΚυρήνεια.Οπατέραςτης ήταν αστυνοµμικός πόλεως και γι’ αυτό δεν έζησε µμόνο σε µμια πόλη. Η οικογένειά της έµμεινε στην Κύπρο, οι γονείς της και τα άλλα τρία της αδέρφια, εκείνη όµμως ήταν η µμόνη που τους ξέφυγε. Από το δηµμοτικό είχε διαγνώσει την έφεσή της στη γυµμναστική, ήταν πολύ ζωηρή και υπερκινητική. Αθλήτρια στο άλµμα εις ύψος, έπαιρνε µμέρος σε όλους τους αθλητικούς και Παγκύπριους αγώνες. Παρόλο που η οικογένειά της δεν την υποστήριξε, εκείνη έκανε τα αδύνατα δυνατά, έδωσε εξετάσεις καιπέρασεστηνΕΑΣΑ(ΕλληνικήΑκαδηµμίαΣωµματικήςΑγωγής). Εκεί,γνώρισεκαιτονάντρατης,τονµμπασκετµμπολίσταΜπαρλά καιαυτόςήτανολόγοςπουδενεπέστρεψεστηνΚύπρο.Τώρα πια,δενθαήθελεποτέναεπιστρέψει.Πηγαίνειµμόνογιαδιακοπές καιγιαµμπάνια,γιατίζειεκείηµμητέρατης,96ετώνσήµμερα,και τα2αδέρφιατης.ΣτηνΑθήνα,ταπρώταχρόνια,εκτόςαπότη ΓυµμναστικήΑκαδηµμία,παρακολουθούσεκαιµμαθήµματαχορούµμε τηΡαλλούΜάνου.

ΠώςήτανταπρώταχρόνιαστηνΑθήνα;; Η γυµμναστική ήταν το πάθος µμου. Είχα έρθει στην ΕΑΣΑ και ασχολούµμουν µμε το στίβο. Μου είχε γίνει πρόταση να πάω στον Παναθηναϊκό για πρωταθλητισµμό στο άλµμα εις ύψος. Μάλιστα µμεψαλίδιτηνεποχήεκείνηπηδούσα1,38,χωρίςκανέναάλλο παλµμό. Ήµμουν, όµμως, και πάρα πολύ κολυµμβήτρια. Στο µμυαλό µμου είχα πάντα, να τελειώσω την γυµμναστική ακαδηµμία και να πάω στο Λονδίνο να γίνω προπονήτρια κολύµμβησης, γιατί τότε δενυπήρχανγυναίκες.Όµμωςµμετηγνωριµμίατουάντραµμουκαιτο γάµμοµμουόλαήρθανανάποδα.ΑποφάσισαναµμείνωστηνΑθήνα καιναδουλέψω,παρόλοπουηοικογένειάµμουεξακολουθούσε ναείναιαντίθετη,θεωρώνταςότιδενέχωανάγκηναεργαστώ. Πρώτη µμου δουλειά στην Αθήνα, ήταν ορισµμένες ώρες, στου Μπαρµμπίκα.ΤονεπόµμενοΣεπτέµμβρηπήγαστηνΑηδονοπούλου. Εκεί έµμειναέναχρόνο,καιαπόεκείµμεείδανκαιµμουζήτησαννα πάω στο Ζηρίδη. Από το Ζηρίδη δεν έφυγα ποτέ. Στου Ζηρίδη πήγατο1972.ΗπρόσληψήµμουέγινεαπότηνΚατερίναΖηρίδη, γιατίοΓεώργιοςΖηρίδηςήτανήδηάρρωστος.Έναςσυνάδελφος µμου, είχε τελειώσει φυσιοθεραπεία. Πήγαινε, λοιπόν, στον κο. ΓεώργιοΖηρίδη,πολύπρωινέςώρες,τουέκανεmassage,και ότανεπέστρεφε,στονκαφέ,µμουέλεγετανέατου,πώςπάειη υγείατου,αλλάκαιιστορίες. ΟΖηρίδηςόσουςπροσλάµμβανεωςκαθηγητέςτους«ξεσκόνιζε». Αν ένας γονιός, έκανε παράπονα για κάποιον καθηγητή, εκείνος δεν υπήρχε περίπτωση να µμην υποστηρίξει τον καθηγητή. Δεν δεχόταν ότι οι άνθρωποι που είχε επιλέξει ο ίδιος προσωπικά δεν πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις. Θεωρούσε ότι ήταν οι καλύτεροι,ότιήτανοιtop. Όµμως, στις µμέρες µμας, και η κοινωνία έχει αλλάξει, και οι γονείς έχουν αλλάξει. Τώρα πιστεύουν ότι τα ξέρουν όλα και το χειρότερο είναι ότι κάνουν συµμµμαχία, γονείς και παιδί, εναντίον του δασκάλου. Και αυτό είναι πολύ αρνητικό, γιατί χάνεται ο σεβασµμόςτουπαιδιούωςπροςτονδάσκαλότου.

Ζήσατετηµμετεγκατάστασητουσχολείου.Πόσορόλοπαίζουν για ένα καθηγητή Φυσικής Αγωγής οι καλύτερες υποδοµμές. Παράγεταικαλύτεροέργοµμεκαλύτερεςυποδοµμές;; Βέβαια.Όµμωςυπάρχουνκαιάλλαθέµματα.Όπωςγιαπαράδειγµμα, τααγόριαέχουνπιοπολύδύναµμη,στιςαθλοπαιδιέςείναικαλύτερα, ενώτακορίτσιαείναιπιοκαλάστηγυµμναστική,θέλουνναµμάθουν το ρυθµμό. Είναι πολύ βασικό. Μαθαίνουν πώς να σταθούν, να περπατούν,πώςναφέρονται.Ηγυµμναστικήσουµμαθαίνειπώςθα µμπειςσεέναχώρο,πώςθαπερπατήσεις,πώςθασταθείςστον εργασιακόχώρο.Ηχάρηστοπερπάτηµμα,τοστήσιµμο,µμόνοµμέσα απότηρυθµμικήγυµμναστικήκαιτοµμπαλέτοδιδάσκονται. Το θέµμα, όµμως, είναι το παιδί, µμέσα από τη διδασκαλία του µμαθήµματοςτηςΦυσικήςΑγωγής,νααγαπήσειτηνκίνηση,ναβρει τι του αρέσει, για να γίνει τρόπος ζωής του η κίνηση. Να βάλει στηνκαθηµμερινότητάτουτοπερπάτηµμα.Ακόµμακαιµμιαβόλταστο δάσος.

11


ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μέσασταχρόνιααυτά,στοΖηρίδηµμείνατε32–35χρόνια, άλλαξε το µμάθηµμα, δόθηκε περισσότερο βάρος στο µμάθηµμα ή ατόνησε;; Δηλαδή θεωρήθηκε ως ώρα χαλάρωσης για να επιστρέψειτοπαιδίσταµμαθήµματακαικάπουεκείδεδόθηκε τόσησηµμασίαστοµμάθηµματηςφυσικήςαγωγής;;

Η αυστηρότητα πάντα πιάνει. Πρέπει τα παιδιά να τα έχεις «µμια στο καρφί και µμια στο πέταλο». Δεν µμπορείς να δώσεις απόλυτη ελευθερία στα παιδιά, δε σε σέβονται. Ακόµμα και στα δικά µμου παιδιά ήµμουν αρκετά αυστηρή. Ήµμουν λίγο καταπιεστική. Όµμως πιστεύωότιέχωκάνειδύοεξαιρετικάπαιδιά.

Παλιά ήταν εντελώς διαφορετικά. Το µμάθηµμα γινόταν πιο δοµμηµμένα. Ξεκινούσες µμε τη σουηδική, την ενόργανη. Εγώ χρησιµμοποιούσατοσύστηµμαorf.Μετοσύστηµμαorfδίνειςήχοστην κίνησηκαιδηµμιουργείςπαραστάσεις.Έτσιεπιτυγχάνειςναδιδάξεις τορυθµμό.Είναιένασύστηµμαπουχρησιµμοποιείταικαιστηµμουσική καιδιδάσκεταικυρίωςσταπαιδιάτουδηµμοτικού.Π.χ.περπατάµμε καιχτυπάµμεπαλαµμάκιαγιαναδίνουµμερυθµμόήβάζειςταπαιδιάνα κάνουνάλµμαµμεγάλοκαιτουςλεςπωςπρέπειναπεράσουναπό τη µμια όχθητουποταµμούαπέναντιστηνάλλη!Τουςδηµμιουργείς παραστάσεις.

Πιστεύετεότιπαίζειρόλοηοικογένειαστοπόσοθαασχοληθεί έναπαιδίµμετοναθλητισµμό;;

Τα πρώτα χρόνια, θυµμάµμαι, ειδικά µμε τα κορίτσια στο βόλεϊ είχαµμε πολύ καλές οµμάδες. Τα παιδιά έπαιζαν. Το θέµμα δεν είναι τι θα διδάξωεγώ,τοθέµμα,πια,είναισταπαιδιά.Βα–ριού–νται!Ειδικά τακορίτσια,ανδενταβάλειςστογυµμναστήριο,βαριούνται.Γιαυτό εγώ επέµμενα, εφόσον δεν έβλεπα πρόοδο στις αθλοπαιδιές, να µμπαίνουµμε στο γυµμναστήριο. Τώρα, δε, ούτε και το γυµμναστήριο δεν θέλουν τα κορίτσια, τα τελευταία χρόνια δεν άντεχα άλλο. Έκαναεγώγυµμναστικήµμεδύοπαιδιάκαιταυπόλοιπακάθονταν. Με έπιανε το παράπονο. Φοβάµμαι, ότι οι φωνές µμου ακόµμα ακούγονται! Μετανιώνω,πουεπειδήταπαιδιάτατελευταίαχρόνιαδενήθελαν να φοράνε φόρµμες, τα έβαζα επίτηδες, να κάνουν γυµμναστική µμε τοτζην.Είχαγίνειείρων.Ειρωνευόµμουνταπαιδιάκαιείχαχάσειτην υποµμονήµμου. Ήθελανακάνωτηδουλειάµμου.Τεµμπέλαδενήµμουνποτέ.Πάντα ήµμουνπρόθυµμηνααρχίσωµμάθηµμακαινατοευχαριστηθώκαιεγώ καιταπαιδιά.Ταπρώταχρόνιαχαιρόµμουν.Έξιώρεςείχαµμάθηµμα,έξι ώρεςέκαναγυµμναστική.Καιταπαιδιάήτανόλαστογυµμναστήριο. Τώρα πια τίποτα. Μου έλεγαν και οι διευθυντές «Κυρία Φώνη τι κάνετε και θέλουν οι γονείς να κάνετε µμάθηµμα και σε εκείνους;;». Δενξέρωανείχακάτιξεχωριστό,ποτέδενείχαπροβάλειτονεαυτό µμου σε κανένα, ούτε σε συναδέλφους. Απλά πίστευα αυτό που έκανακαιήθελαναγίνεταισωστά. Τα τελευταία χρόνια, που τα παιδιά δεν ήθελαν τόσο πολύ να γυµμναστούν, µμιλούσαµμε πάρα πολύ, για γενικά θέµματα που θα τα συναντήσουνστηζωήτουςκαιαυτόµμεευχαριστούσε,µμουέδινε ψυχικήικανοποίηση. Τα παιδιά, τα οποία υστερούσαν σωµματικά σε σχέση µμε τα υπόλοιπα,τααντιµμετωπίζατεµμεεπιείκεια;; Ναι...όχιόµμωςταπρώταχρόνια...Μουάρεσεητελειότητα,αλλά ήµμουνπολύσκληρήµμεταπαιδιάκαιεπέµμενα.Μουέλεγεοκος Χριστόπουλος «Δεν είσαι µμόνο σκληρή µμε τα παιδιά την ώρα του µμαθήµματος, αλλά και στη βαθµμολογία». Αφού έκανα τα παιδιά µμου άρχισα και µμαλάκωνα..., και ο Χριστόπουλος µμου είπε τότε «Τώρα είσαι καταπληκτική!» Αν δεν είχα κάνει τα παιδιά µμου θα είχαπαραµμείνειπολύσκληρή!Τοπαραδέχοµμαι!!!! Έχω θέµμα µμε την πειθαρχία. Για να φανταστείτε, αν ήµμουν ο Ζηρίδης, θα ήµμουν πολύ κακιά. Με το που χτυπούσε κουδούνι άρχιζεµμάθηµμα.Δενυπήρχεκουβένταµμεάλλουςκαθηγητέςκτλ.Για ναπροοδεύσειςστηζωήσουπρέπειναέχειςπειθαρχία.Σώµματος καιµμυαλού.Δενυπάρχειεξέλιξηδιαφορετικά. Έχετεµμετανιώσειπουείχατεαυτήτηστάση;;Δηλαδή,έπειτα, ήσαστανπιοαποτελεσµματική;;

12

Όλα ξεκινούν από εκεί. Παλιά τα παιδιά, ειδικά του δηµμοτικού, πήγαινανόλαστοµμπαλέτο.Ήξερανόλεςτιςσωστέςθέσειςτου σώµματος.Κιεγώεπέµμεναπολύστιςσωστέςθέσειςτουσώµματος στο µμάθηµμά µμου. Αφού ήρθε µμια µμαθήτριά µμου µμετά από χρόνια καιµμουλέει:«Μέσαοποπός,µμέσαηκοιλιά,έξωτοστήθος,κάτω οιώµμοι!»Σεκάθεµμάθηµμααυτήτηφράσητηλέωχιλιάδεςφορές! Ότανδενέβλεπαναγίνεται,τρελαινόµμουν.

Είστευπέρτωνατοµμικώνήτωνοµμαδικώναθληµμάτων;; Πλεονεκτήµματα υπάρχουν και στα δύο. Άλλα τα µμεν άλλα τα δε. Δεν είναι ότι κάτι σε γυµμνάζει περισσότερο ή λιγότερο. Δεν υπάρχει άθληµμα που να µμην σε γυµμνάζει. Πριν µμπεις στο γήπεδο πρέπειναγίνειπροηγουµμένωςησωστήεκγύµμναση.Δενµμπαίνεις στογήπεδοαπλάγιαναπαίξεις.Γι’αυτόπολλέςφορέςµμπορείνα φαινόµμουνκακιά.Γιατίενδιαφερόµμουνναδιδάξωσωστά. Θυµμάµμαι έρχονταν στο σχολείο ψυχολόγοι πολύ συχνά. Κάναµμε τακτικά σεµμινάρια µμαζί τους. Κάθε χρόνο και όλο το Σεπτέµμβρη. Μας έλεγαν πώς να συµμπεριφερόµμαστε στα παιδιά. Ωραία! Πώς ναµμπορώ,όµμως,νατιθασεύσωεπίκαθηµμερινήςβάσης20–25 παιδιάκαιτόσεςώρες;;Στηνπράξηείναιπάραπολύδύσκολο.Και σουκαταναλώνειτροµμερήενέργεια.Γι’αυτόλέωότιέδωσαόλη µμουτηνψυχήκαιτονεαυτόόσαχρόνιαεργάστηκαστοσχολείο.Η Μάνια(Ζηρίδη),µμάλιστα,µμεέχεισανπαράδειγµμα.Λέειστουςνέους καθηγητές «Πώς η Φώνη έκανε τους µμαθητές να γυµμνάζονται;;». Ειλικρινά,κιεγώδενξέρω...θέλειµμεγάλοσθένος. Ασχοληθήκατε καθόλου µμε τον χορό στις σχολικές γιορτές;; Σας άρεσε ή θεωρούσατε ότι ήταν έξω από το κοµμµμάτι της διδασκαλίαςσας;; Όχι, µμάλιστα, ήταν µμέσα στη συµμφωνία που είχα κάνει µμε το


ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ σχολείο ότι θα παρουσιάζω δικό µμου κοµμµμάτι στις γιορτές. Και ήθελανόλαταπιτσιρίκιαναχορέψουν!Καιανδενδιάλεγακάποια, έπαιρναν τηλέφωνο οι γονείς τους στον κο. Χριστόπουλο να παραπονεθούν.Τινακάνωόµμωςκιεγώ,πουέπρεπεναδιαλέξω 20,αφούτόσαχωρούσεησκηνή! Ποιους συναδέλφους σας εκτιµμήσατε, µμε ποιους είχατε ιδιαίτερεςσχέσεις;; Ενώτουςσυµμπαθούσαόλους,µμεένανείχαιδιαίτερηεπικοινωνία. ΈναςσυνάδελφοςπουέχωαγαπήσειπάραπολύήτανοΠαναγιώτης Χατζηελευθερίου. Καταπληκτικός συνάδελφος, εκπληκτικά ενηµμερωµμένος πάνω στο αντικείµμενό µμας και εξαιρετικό παιδί, άνθρωποςµμεήθος.Έχειφύγειτώρα,έχειδιοριστείστοδηµμόσιο. Και ο κος Παρτσάλης, από τους παλαιότερους ήταν εξαιρετικός άνθρωπος. Είπατε ότι δεν ασχοληθήκατε ποτέ µμε τον πρωταθλητισµμό, αλλά και ο άντρας σας ασχολήθηκε και ο ένας σας γιος (Παναγιώτης Μπαρλάς, παίχτης ΟΦΗ), µμάλιστα, ασχολείται ακόµμα.Τονπροτρέψατε;; Όχι, όµμως είµμαστε µμια οικογένεια που κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίναµμεναπαίξουµμε,νατρέξουµμε,ναέρθουµμεσεεπαφήµμετη φύση,πουαπόµμικράµμάθαµμεταπαιδιάκολύµμπι,κτλ. Όταν ήρθε η ώρα, θέσατε το δίλληµμα στο γιο σας, όπως ο πατέραςσας;; Ναι. Βέβαια. Όµμως είχε ξεκινήσει τον αθλητισµμό από µμικρός. Από µμικρός ήταν στην οµμάδα και στον κλασσικό αθλητισµμό, στο γυµμνάσιο –λύκειο ήταν στις εθνικές οµμάδες στο µμπάσκετ, πήραν και το παγκόσµμιο πρωτάθληµμα. Στη συνέχεια, µμπήκε στη Νοµμική µμέσα από την Εθνική. Εγώ εκεί του είπα να σταµματήσει. Εκείνος δενµμεάκουσεκαιπροσπαθείνατακάνειπαράλληλα,καιακόµμα δίνειµμαθήµματα.Τελικάτελείωσεκαιτηδιαιτολόγιακαιφέτοςείναι στονΟΦΗ. Πώςείναιτώραηκαθηµμερινότητάσας;; Ηέννοιαµμουείναιναφροντίσωτουςάλλους,τηνοικογένειάµμου. Γυµμνάζοµμαι,κάνωpoweryoga,καικάνωταξίδια.ΜετηνΙωάννα Παπαβασιλείου και το σχολείο, πάω εκδροµμές στο εξωτερικό, πήγαµμε στη Γερµμανία, στη Σικελία, στην Τοσκάνη. Είχε διδάξει την Αναγέννηση, τα παιδιά είχαν κάνει εξαιρετικές εργασίες και πήγαµμεεκεί,υπότύπουεκπαιδευτικήςεκδροµμήςστοµμάθηµματης Ιστορίας. Επιδιώκω να ταξιδεύω και να γεµμίζω τον ελεύθερο χρόνο που δεν είχα παλαιότερα. Μ’ αρέσει να ασχοληθώ µμε το σπίτι και την οικογένειά µμου σε πιο χαλαρούς ρυθµμούς και το ευχαριστιέµμαι. ΤώραφροντίζωτηΦώνη. Έζησα πάρα πολύ έντονα χρόνια, µμε πολύ άγχος. Κάθε µμέρα ξυπνούσαστις6καιέτρεχα.Καιτώραξυπνάωπρωί,αλλάγιανα ετοιµμάσωτοπρωινό. Παρακολουθείτεαθλητισµμό;; Θέλωορισµμένεςφορέςναδιαγράψωαπότηµμνήµμηµμουοτιδήποτε σχετικόµμετααθλήµματα.Τώραέχωπάθοςµμετηφύση.Έχωάλλα ενδιαφέροντα.Έδωσαόλοµμουτονεαυτόστοναθλητισµμόκαιδεν ξέρω,ανκαιµμεστενοχωρεί,ποιεςείναιοιγνώµμεςτωνάλλων.

Καπνίσατεποτέ;;Σαςεπηρέασεστοναθλητισµμό;; Το µμεγαλύτερο λάθος της ζωής µμου... Από τα 21 µμου, µμέχρι σήµμερα,µμεστάσειςστιςεγκυµμοσύνεςµμου.Ηαλήθειαείναιότιδεν καπνίζωτόσο,άλλαεπειδήείµμαιηµμόνηστοσπίτιπουκαπνίζω, µμουκάνουνπόλεµμο.Ιδίωςταπαιδιάκαιοµμικρόςµμουγιος.Αφού τώρακαπνίζωστοτζάκικαιστοναπορροφητήρα!Καιταπρώτα χρόνια,κρυβόµμουναπότονάντραµμου...κάπνιζαστηντουαλέτα. Ανδενκάπνιζαόµμως,νιώθωπωςδεθαγερνούσαποτέ.Ειδικάτις γυναίκες,τιςγερνάειπολύτοτσιγάρο. Διατροφή;;Πρέπεινασυµμπεριλαµμβάνεται;; Πάνταέδιναπολύµμεγάλησηµμασία.Γι’αυτόήθελακαιπερισσότερο χρόνοµμεταπαιδιάµμου,γιαναµμάθουνταπαιδιάµμουνατρώνε σωστά. Το θέµμα δεν είναι µμόνο να υπάρχει φαγητό στο σπίτι, το θέµμαείναιναπαρασκευάζεταικαισωστά. Σαςαναγνωρίζουνπαλιοίµμαθητέςσαςστοδρόµμο;;Εσείςτους αναγνωρίζετε;; Πολλοί µμε αναγνωρίζουν. Εγώ όχι πολλούς. Δηλαδή, δεν µμου έχει τύχει να κάθοµμαι σε ένα café και ξαφνικά να αναγνωρίσω ένα παλιό µμου µμαθητή. Αυτοί όµμως µμε θυµμούνται. Και µμάλιστα υπήρχανπολλοίπουήτανκαικαλοίστηγυµμναστικήκαιανδεν τουςθυµμηθώπαρεξηγούνται.Αλλάπώςνατουςθυµμάσαιόλους;; Πέρασανπάραπολλάπαιδιάκαιείναιπάραπολλάταχρόνια!!! Έχω όµμως πολύ περισσότερες ευχάριστες αναµμνήσεις παρά δυσάρεστες.Καιαγάπηµμαζί.Ειδικάταπαλαιότεραχρόνιαυπήρχε µμεγάλοςσεβασµμός. Έναπράγµμαπουµμελυπείείναιπουσυναντώµμαθητέςτυχαία,και έχουνπαιδιά,αλλάδενταστέλνουνστοΖηρίδη.Γιατί;;;;Οιµμαθητές πρέπει να θέλουν να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο! Γιατί δεν αγαπούν οι απόφοιτοι το σχολείο? Αφού ακόµμα κι εγώ που ανυποµμονούσα να σταµματήσω να δουλεύω, µμου λείπει το σχολείο. Έχω ξεχάσει ό,τι αρνητικό υπήρχε και θυµμάµμαι µμόνο τα θετικά. Ζήσαµμε εκπληκτικές στιγµμές! Μου λείπει πάρα πολύ το σχολείο! Μου λείπουν τα παιδιά. Όχι τα µμεγάλα τόσο, όσο τα µμικρά του δηµμοτικού. Περιµμένω, βέβαια, από τα δικά µμου παιδιά εγγονάκια! Θαξαναγυρνούσατεγιαέναµμήναστοσχολείο;; Για ένα µμήνα ναι. Θέλω, όµμως, τώρα να ασχοληθώ µμε τη Φώνη πουτηνείχααµμελήσειτόσαχρόνια. Η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύω ότι έχω δουλέψει τόσο χρόνια... Δεν πίστευα ποτέ ότι θα «αφυπηρετήσω» από το ίδιο σχολείο. Αλλά χαίροµμαι γι’ αυτό, γιατί δείχνει ότι και κάποιοι άνθρωποι µμε εκτίµμησαν,προσωπικάεµμένακαιτηδουλειάµμου. Μετάαπότόσαχρόνιατιθαλέγατε;;Ηγυµμναστικήσαςέχει αφήσειαρνητικάήθετικά;; Εκτός από την πτώση του µμεταταρσίου και ένα θεµματάκι µμε τους σπονδύλουςµμου,δενµμπορώναπωότιέχωκάτι.Απόθέµμαυγείας ηγυµμναστικήµμεέχειωφελήσει.Οπωσδήποτευπάρχεικαταπόνηση του σώµματος. Τα παιδιά, όµμως, µμού έδιναν ζωή, δεν ένιωθα ότι µμεγάλωνακαιπάνταένιωθαµμικρή.Δενξέρω....παρόλοπουέχω φτάσει 61, ακόµμα νιώθω µμικρή και νιώθω ότι µμπορώ να κάνω παρέαπερισσότεροµμεπαιδιάπαράµμεµμεγάλους. Λοιπόν,θέλετελίγησπανακόπιτα;;

13


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηελληνικήναυτιλίακαιηπαγκόσµμια οικονοµμικήκρίση στις 20/05/08 αγγίζοντας τις 11.793 µμονάδες και στις αρχές Δεκεµμβρίου του 2008 καταποντίστηκε στις 663 µμονάδες! Ένα απλόπαράδειγµμαείναιότιέναPanamaxτων75.000τόνωνκαι ηλικίας 4-5 ετών, έπαιρνε την άνοιξη του 2008 περίπου Usd 100,000τηνηµμέρακαιτοίδιοπλοίοτονΔεκέµμβριοπουµμας πέρασε έπαιρνε κοντά στα Usd 3,000 µμε 4,000 την ηµμέρα!!

Τατελευταίατεσσαράµμισιχρόνια,καιπιοσυγκεκριµμένααποτο φθινοπώρο του 2003 µμέχρι και το καλοκαίρι που µμας πέρασε, βιώσαµμεόλοιστοχώροτηςποντοπόρουναυτιλίας-καιιδιαίτερα στον τοµμέα των φορτηγών πλοίων- µμία άνευ προηγουµμένου ανάπτυξη,άνοδοκαιµμοναδικήευηµμερία.Αυτήηανάπτυξηφάνηκε σχεδόνσεόλουςτουςτοµμείςτηςδιεθνήςναυτιλίας,όπωςστους ναύλουςτωνπλοίων,στιςαξίεςτους(είτεστανεότευκταείτεστα µμεταχειρισµμένα),στηναυπήγησηενόςαπίστευτουαριθµμούνέων καραβιών, στη συνεχή χρηµματοδότηση καινούργιων projects, στην εισαγωγή πολλών νέων -ελληνικών και µμη- εταιρειών στα χρηµματιστήριατουεξωτερικούκαιγενικότερατοκλίµμαευφορίας πουυπήρχεήτανµμάλλονπρωτόγνωροκαιµμοναδικόγιαόλους. Η σηµμερινή κρίση ενέσκηψε απότοµμα, βίαια, και έφτασε την αγορά (κυρίως των φορτηγών) στο ναδίρ της, κυριολεκτικά µμέσα σε δύο µμε τρεις µμήνες! Η κρίση βέβαια αυτή δεν είναι «κεραυνόςεναιθρία».Καιαυτόγιατίείναιπολύπιοδιαφορετική από προηγούµμενες κρίσεις στον χώρο, διότι δεν επήλθε άµμεσα από µμία µμείωση της παγκόσµμιας ζήτησης, των πρώτων υλών ή από µμια υπερπροσφορά πλοίων, αλλά είναι αποτέλεσµμα της παρούσας παγκόσµμιας χρηµματοπιστωτικής κρίσης -που όλοι γνωρίζουµμε, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο- και που ξεκίνησε από την τραγική διαχείριση υπέρ-χρηµματοδότησης ακινήτων στις ΗΠΑ (subprimes). Αυτή προκάλεσε και την κατάρευσητουγενικότερουχρηµματοπιστωτικούκαιτραπεζικού συστήµματος παγκοσµμίως, δηµμιουργώντας µμε τη σειρά του τεράστια προβλήµματα στο διεθνές εµμπόριο, στη διακίνηση προϊόντων και πρώτων υλών, και κατά συνέπεια στην αγορά -ιδιαίτερα- των φορτηγών πλοίων. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο γενικόςδείκτης(BDI-BalticDryIndex)ήτανστουψηλότερότου

14

Η σφοδρότητα και η ταχύτητα αυτής της πτώσης δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην αγορά και στους πλοιοκτήτες και γι’ αυτό µμπορούµμε µμετά βεβαιότητος να πούµμε ότι αυτή τη φορά υπάρχουν κάποιες σηµμαντικές διαφορές από τις προηγούµμενες µμεγάλες ναυτιλιακές κρίσεις (βλ. εκείνη της δεκαετίας του ’80) όπως: •Στηνπαρούσακρίσηυπάρχειτεράστιακαιάµμεση πληροφόρηση. •Τοδιεθνέςτραπεζικόσύστηµμα,µμετοοποίοηναυτιλία έχειαµμεσότατησχέσηκαιεξάρτηση,βιώνειζητήµματαιδίας επιβίωσης,µμεαποτέλεσµμαναεπηρεάζειείτετοεµμπόριοµμέσω τωνLetterofcredits,είτετιςχρηµματοδοτήσειςδανείων,που συνήθωςπάνταυπάρχουνγιακάθεαγοράπλοίου. •Οιεισηγµμένεςναυτιλιακέςεταιρείεςσταδιεθνή χρηµματιστήριαείναισαφώςπολύπερισσότερεςαπ’ότιστο παρελθόν. •Οαριθµμόςνέωνπαραγγελιώνσταναυπηγείαείναι πρωτόγνορος(αριθµμόςρεκόρ). •ΗαγοράτωνFFA’s–κατάτηνπορσωπικήµμουκρίση- δηµμιούργησελάθοςσυµμπεράσµματακαιπροοπτικέςστην αγορά. •Καιτέλος,σήµμερα,όλεςοιαγορέςείναιτόσοκοντά,ώστενα αλληλοσυνδέονταιέµμµμεσαήάµμεσαηµμίαµμετηνάλλη. Η κρίση αυτή είναι σίγουρο ότι θα περάσει, ο χώρος θα εξυγιανθεί και η ανάπτυξη θα ξαναέρθει στη ναυτιλία. Το στοίχηµμαόµμωςβρίσκεταιστο«πότε».Προβλέψειςκαιαναλύσεις υπάρχουν πολλές -από ειδικούς και µμη- αλλά σίγουρα εικασίες για την ακριβή ηµμεροµμηνία θα ήταν τουλάχιστον αφελές να αναφέρει κάποιος. Είναι δεδοµμένο ότι στην παρούσα φάση γίνονται αλλαγές και «κινήσεις» από όλους, ώστε η κρίση αυτή να τελειώσει το γρηγορότερο δυνατόν και η ανάκαµμψη να έρθει ταχύτερα απ’ ότι οι περισσότεροι αναµμένουν. Αυτό είναι το ζητούµμενο και το προσδοκόµμενο.

ΗλίαςΜπόλης,απόφοιτος‘93 SeniorShipbroker, AlliedShipbrokingInc


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφαρµμογήτωννόµμωνκαιφόροι. Ησυµμµμετοχήτουκράτουςστηνπαρανοµμία. Έχει συχνά διατυπωθεί η άποψη ότι ο µμόνος νόµμος που χρειάζεταιηχώραείναιεκείνοςπουθαπροβλέπειτηνεφαρµμογή των νόµμων. Η κυβέρνηση, η οποία θα προχωρούσε σε ένα τέτοιοαπλόφαινοµμενικάµμέτρο,τηνεφαρµμογήτηςυπάρχουσας νοµμοθεσίας, θα συνέβαλε τα µμέγιστα στη εµμπέδωση της διαφάνειας και ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της χώρας. Στην πραγµματικότητα όµμως συµμβαίνει το αντίθετο, οι κυβερνήσεις της χώρας ( σχεδόν χωρίς εξαιρέσεις) συµμπεριφέρονται σαν να επιδιώκουν το αντίθετο: επιτρέπουν –αν δεν ενισχύουν– τηναγνόησητωννόµμων,τηνπαραβίασήτους,κιέρχονταιστη συνέχεια και νοµμοθετούν επιβεβαιώνοντας την παραβίαση αυτή καινοµμιµμοποιώνταςτοαποτέλεσµμα.Ητακτικήαυτήτιςτελευταίες δεκαετίες έχει οδηγήσει, µμεταξύ άλλων, στη νοµμιµμοποίηση αµμέτρητων αυθαίρετων κτηρίων, παράνοµμων γεωτρήσεων, οικοδοµμών σε δασικές εκτάσεις, καταπατήσεων αιγιαλού– συνολικά, όχι µμόνο σε περιβαλλοντικά εγκλήµματα, αλλά και σε κατάφωρηκοινωνικήαδικία.

Η σηµμερινή κυβέρνηση, µμετά από την ασφυκτική πίεση που της άσκησε η ΜΚΟ «Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς» αλλά και από την πίεση των γεγονότων προχώρησε στη νοµμοθετική κατάργησηµμεγάλουµμέρουςτωνειδικώνλογαριασµμώνκαιστην ενσωµμάτωση τους στον τακτικό προϋπολογισµμό αλλά και στη θέσπισηθετικώνµμέτρων–πάγιωνπροτάσεωντηςίδιαςΜΚΟκαι άλλων θεσµμικών φορέων, όπως η εισαγωγή διπλογραφικού συστήµματος στους ΟΤΑ, η κατάθεση προϋπολογισµμού και απολογισµμού των ΔΕΚΟ και των ΝΠΔΔ, χρήσιµμων στην καταπολέµμησητηςδιαφθοράς.Τοψήφισε.Τοερώτηµμαείναι ανθαταεφαρµμόσει.Μετηνεισαγωγήχαριστικώνδιατάξεων και µμε την µμη καθολική εφαρµμογή των νόµμων δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται να τιµμωρούνται οι συνεπείς πολίτες και να επιβραβεύονται οι παραβάτες. Η πολιτεία µμε αυτή την τακτική σπέρνει ανέµμους και θα θερίσει θύελλες. Υπάρχουν πολλές βελτιώσεις σε αυτόν τον τοµμέα που θα µμπορούσαν να γίνουνάµμεσα.

Η σηµμερινή κυβέρνηση, τηρώντας την «παράδοση» εφάρµμοσε, µμέσω του τελευταίου φορολογικού νοµμοσχεδίου που ψήφισε, µμίαακόµμαρύθµμισηχρεώνκαιπεραίωσηεκκρεµμώνυποθέσεων. Σε µμία προσπάθεια µμάλιστα είσπραξης ακόµμα περισσότερων χρηµμάτων επέκτεινε πρόσφατα την εφαρµμογή τους. Πρόκειται για κεφαλαιώδες λάθος µμε το οποίο η Πολιτεία στέλνει το λάθος µμήνυµμα στους πολίτες: παρανοµμήστε κι εµμείς θα σπεύσουµμε στη συνέχεια να ρυθµμίσουµμε την υπόθεση. Με τον κίνδυνο να επαναλάβω αυτά πού και άλλες φορές έχω σηµμειώσει επισηµμαίνω ότι οι ρυθµμίσεις βεβαιωµμένων χρεών και ο επιλεκτικός συµμβιβασµμός εκκρεµμών φορολογικών και οικονοµμικώνυποθέσεων:

Εκτός όµμως από τα παραπάνω υπάρχουν όµμως και µμερικά σταθερά ερωτηµματικά που ζητούν επιτακτικά απάντηση και σχετίζονταιµμετοµμήνυµμαπουλαµμβάνουνοιπολίτες.ζηµμιώνουντηνοικονοµμίακαιτηνανάπτυξη,δεδοµμένουότιτα ποσάτωνανείσπρακτωνβεβαιωµμένωνφόρωνπουηΠολιτεία ρυθµμίζειανέρχονταισεπολλάεκατοµμµμύριαευρώ, •τραυµματίζουντηνκοινωνικήσυνοχή,διότιηΠολιτείατιµμωρεί, ουσιαστικά,τουςπολίτεςοιοποίοιδενπαρανόµμησανκαι επιβραβεύειεκείνουςοιοποίοιδενσεβάστηκαντουςνόµμους, •οδηγούνσεκύκλονέωνπαρανοµμιών,αφούηΠολιτείακαλεί τουςπολίτεςναπαρανοµμήσουν,καθώςείναιπλέονβέβαιο ότικάποιαστιγµμήθαρυθµμίσειτηνόποιαεκκρεµμότητα, •εκθέτουντηχώραδιεθνώς,καιµμάλιστασεέναµμέτωπο ιδιαίτερηςευαισθησίας,δεδοµμένουότι–όπωςέχειεπισηµμάνει καιοΟΟΣΑ–υπάρχειαυξηµμένοςκίνδυνοςνακαλύπτουν πράξειςδιαφθοράς,όπωςξέπλυµμαµμαύρουχρήµματος, δωροδοκίεςκ.λπ.Πόσοιδιευθυντέςοικονοµμικώνεφοριώνήυπάλληλοι τουυπουργείουτιµμωρήθηκανκαιµμεποιεςποινέςείτε γιαπληµμµμελήάσκησηκαθηκόντωνείτεγιαανικανότητα είσπραξηςτωνφόρων;; •Έχουνπραγµματοποιηθείέλεγχοιστοπόθενέσχεςτων προσώπωναυτών;; •ΠώςθααντιµμετωπιστείηδυσπιστίαέναντιστηνΠολιτεία καιτουςθεσµμούςτωνΕλλήνωνπολιτών,πολλοίαπότους οποίουςπιστεύουνότιηολιγωρίααυτήείναιαντικείµμενο συνδιαλλαγήςµμεταξύπολιτώνκαιδηµμόσιωνλειτουργών;; •Μήπωςήρθεηώρα,όπωςεπανειληµμµμέναέχουµμεζητήσει, ναθεσπιστείνόµμοςοοποίοςόχιµμόνοπροστατεύειτους πολίτεςπουκαταγγέλλουνπράξειςδιαφθοράς(άµμεσαη έµμµμεσα)αλλάκαιτουςεπιβραβεύειάµμεσα;; Ο Δεκάλογος κατά της Διαφθοράς, ο οποίος δηµμοσιεύθηκε πρόσφατα (www.transparency.gr), αναφέρει ότι η συµμβολή προς το κοινωνικό σύνολο ανταποδίδει οφέλη στον καθένα µμας. Θα ήταν ενδιαφέρον αν οι πολίτες προσπαθούσαν να εφαρµμόσουνέστωκαιαποσπασµματικάτοδεκάλογο.Απόεµμάς τελικάεξαρτάταιηπρόοδοςτηςκοινωνίαςκαιδενµμπορούµμε νατηναφήσουµμεστηνκρατικήµμέριµμνα. Αριστοµμένης(Άρις)Μ.Συγγρός,απόφοιτος‘77 Γενικός Διευθυντής της ΜΚΟ «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς»

16


ΝΟΜΙΚΑ

ΠρακτικέςΣυµμβουλέςκαιπαραδείγµματαγιατονυπολογισµμό τηςετήσιαςαδείαςµμισθωτώνκαιοτρόποςυπολογισµμούτου ΔώρουΠάσχα» Οι εργαζόµμενοι ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους (υπάλληλοιµμισθωτοί ή ηµμεροµμίσθιοι-εργάτες) ή την ιδιότητα του εργοδότη (ιδιωτική επιχείρηση, οργανισµμός, δηµμόσιο κλπ.) δικαιούνται κάθε χρόνοάδειαανάπαυσηςµμεπλήρειςαποδοχέςκαιεπίδοµμααδείας.

Αναπόυπαιτιότητατουεργοδότηδενχορηγηθείηάδειαµμέχριτο τέλος του ηµμερολογιακού έτους, ο εργαζόµμενος δικαιούται τις αποδοχές αδείας αυξηµμένες κατά 100%, οι οποίες δεν υπόκεινται σεεισφορές.

Ως ηµμέρες αδείας υπολογίζονται µμόνο οι εργάσιµμες ηµμέρες. Δεν συµμπεριλαµμβάνονται δηλαδή στις ηµμέρες αδείας οι Κυριακές και οι αργίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη µμη εργάσιµμη ηµμέρα του µμισθωτού(π.χ.Σάββατοστηνπερίπτωσητης5ήµμερηςαπασχόλησης), οιοποίεςεµμπίπτουνστοχρονικόδιάστηµμαστοοποίοοµμισθωτός κάνειχρήσητηςάδειαςτου.

Οεργοδότηςυποχρεούταιναχορηγήσειτηνάδειαστονεργαζόµμενο ακόµμηκιανοτελευταίοςαρνείταινατηλάβει.

Κάθεµμισθωτόςαπότηνέναρξητηςεργασίαςτουσεµμιαεπιχείρηση µμέχριτηνσυµμπλήρωση12µμηνώνσυνεχούςαπασχόλησηςστονίδιο εργοδότη, δικαιούται να λάβει αναλογία του ποσοστού της ετήσιας κανονικήςαδείαςµμεαποδοχές. Τοποσοστόαυτόυπολογίζεταιµμεβάσηετήσιαάδεια20εργάσιµμων ηµμερών, αν η επιχείρηση λειτουργεί µμε σύστηµμα 5ήµμερης εργασίας (Δευτέρα µμε Παρασκευή),και 24 ηµμερών αν στην επιχείρηση ισχύει 6ήµμεροσύστηµμαεργασίας(ΔευτέραµμεΣάββατο). Έτσι, ο εργοδότης υποχρεούται µμέχρι τη λήξη του πρώτου ηµμερολογιακούέτους,εντόςτουοποίουπροσελήφθηοµμισθωτός, ναχορηγείσεαυτόντηνπαραπάνωαναλογίατηςκανονικήςάδειας. Πχ: Αν ένας εργαζόµμενος προσληφθεί 3 Σεπτεµμβρίου 2008 – υπόκαθεστώς5ήµμερηςαπασχόλησης-,τότεµμέχρι31/12/2008 δικαιούται:20/12xµμήνεςαπασχόλησης-ενπροκειµμένω4-.Άραο εργαζόµμενοςµμέχριτοτέλοςτουέτουςδικαιούται7ηµμέρες,ενώαν εργάζεταισε6ήµμερηβάση,δικαιούται8ηµμέρες. Μετά τη συµμπλήρωση 12 µμηνών εργασίας στον ίδιο εργοδότη, ο εργαζόµμενος δικαιούται 21 ηµμέρες σε σύστηµμα 5ήµμερης απασχόλησηςκαι25σε6ήµμερηβάση. Με την συµμπλήρωση 3 ηµμερολογιακών ετών ο εργαζόµμενος δικαιούται22ηµμέρεςεάνεργάζεται5ηµμέρεςτηνεβδοµμάδακαι26 ηµμέρεςεάνεργάζεται6ηµμέρες. Π.χ:Εργαζόµμενοςπροσελήφθη30/10/2007,καιαπό1/1/2009 µμέχρι31/12/2009θαδικαιούται22ηµμέρεςανεργάζεται5ηµμέρες και26ηµμέρεςανεργάζεται6ηµμέρεςτηνεβδοµμάδα. Ο εργαζόµμενος ο οποίος εργάζεται 10 χρόνια αδιαλείπτως στον ίδιοεργοδότηή12χρόνιασεδιάφορουςεργοδότες,δικαιούται25 ηµμέρεςσε5ήµμεροσύστηµμακαι30ηµμέρεςσε6ήµμερο. Κατά τη διάρκεια της αδείας του, ο εργαζόµμενος δικαιούται τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά µμε πλήρη απασχόληση. Στις αποδοχές αυτές συµμπεριλαµμβάνονται όλα τα καταβαλλόµμεναεπιδόµματακαιοιπροσαυξήσεις.

ΑναφορικάµμετοδώροτουΠάσχα,τοεπίδοµμααυτόκαταβάλλεται στους µμισθωτούς στο ακέραιο, εφόσον η εργασιακή τους σχέση έχειδιαρκέσειόλητηχρονικήπερίοδοαπό1ηΙανουαρίουµμέχρι30 Απριλίουκάθεχρόνου. ΤοδώροΠάσχαείναιίσοµμετοµμισότουµμηνιαίουµμισθούγιαόσους αµμείβονται µμε µμισθό και µμε 15 ηµμεροµμίσθια για όσους αµμείβονται µμε ηµμεροµμίσθιο. Για όσους µμισθωτούς η σχέση εργασίας µμε τον εργοδότητουςδεδιήρκεσεκαθ’όλοτοανωτέρωχρονικόδιάστηµμα, δικαιούνταιναλάβουντµμήµματουδώρουανάλογοµμετηδιάρκειατης εργασιακήςτουςσχέσης. Το δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πραγµματικά καταβαλλοµμένων µμισθών ή ηµμεροµμισθίων που λαµμβάνει ο εργαζόµμενος κατά την 15η ηµμέρα πριν το Πάσχα. Καταβαλλόµμενος µμισθός ή ηµμεροµμίσθιοείναιτοσύνολοτωντακτικώναποδοχώνκαθώςκαι κάθεάλληπαροχήσεχρήµμαήσεείδος,όπωςείναιπ.χητροφή,η κατοικίακ.λπ.,εφόσονκαταβάλλεταικάθεµμήνατακτικάήπεριοδικά κατάορισµμέναχρονικάδιαστήµματατουέτουςαπότονεργοδότηως αντάλλαγµματηςπαρεχόµμενηςεργασίας. Ειδικότερα, µμεταξύ των τακτικών αποδοχών κρίθηκε από τη νοµμολογίαότιπεριλαµμβάνονται:(1)ηνόµμιµμηκαιτακτικήεργασία τιςΚυριακές,τιςαργίεςήτιςνυκτερινέςώρες-εφόσονχορηγείται σταθερά και µμόνιµμα-, (2) η υπερωριακή εργασία, (3) το επίδοµμα αδείας και τέλος (4) η τακτική υπερεργασία (δηλαδή η 9η ώρα εργασίαςµμετάτηνπαρέλευσητουτακτικού8ώρου).Τοποσόπου θαλάβειοεργαζόµμενοςείναι2ηµμεροµμίσθιαγιακάθε13ηµμέρες εργασίας που πραγµματοποίησε κατά τη χρονική περίοδο 1/130/4. Κάτιπιοαπλόκαιπιογρήγοροείναιναδιαιρέσετετοκαθαρόποσό που λάβατε από 1η Ιανουαρίου µμε το οχτώ, υπολογίζοντας και µμια µμικρήπροσαύξηση1,04166(πουείναιηαναλογίατουεπιδόµματος αδείας),καιθαδείτετοποσόπουθαλάβετεωςδώροΠάσχα…. Καιναθυµμάστεότιοεργοδότηςείναιυποχρεωµμένοςνακαταβάλει τοΔώροΠάσχαµμέχριτηνΜεγάληΤετάρτη…. ΓιαβρόγλουΜαριάννα,απόφοιτος‘00 MScEuropeanLaw&Politics AlapisS.A,HRdepartment

17


ΚΟΣΜΟΣ

ΔεύτεροςΠανευρωπαϊκόςΔιαγωνισµμός JuvenesTranslatores

Η πολιτική της επίσηµμης πολυγλωσσίας είναι µμοναδική στον κόσµμοκαιηΕυρωπαϊκήΈνωσηθεωρείτηχρήσητωνγλωσσών των πολιτών της ως παράγοντα διαφάνειας, νοµμιµμότητας και αποτελεσµματικότητας. Εξυπηρετώντας τον πολιτισµμό και τη βελτίωσητηςποιότηταςζωής,επίσης,ηΕ.Ε.εργάζεταιενεργά γιατηνπροαγωγήτηςευρύτερηςγνώσηςκαιχρήσηςόλωντων επισήµμωνγλωσσώντηςανάτηνΈνωση.Στοπολυσύνθετοαυτό ευρωπαϊκόοικοδόµμηµματου21ουαιώναοδιαγωνισµμόςΝεαρών Μεταφραστών (Juvenes Translatores) γνωρίζει τεράστια απήχηση και χαίρει καθολικής αποδοχής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,καθώςπροωθείτηνπολυγλωσσίακαιαναδεικνύειτην αξίατηςεκµμάθησηςξένωνγλωσσώνστησύγχρονηεποχή. Ο αναγνωρισµμένος πλέον θεσµμός είναι µμια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔΜ)καιδιεξάγεταιταυτόχρονασεόλατακράτη-µμέλητηςΕ.Ε.µμε εποπτείατωνσχολείων.Οδιαγωνισµμόςαπευθύνεταισεµμαθητές σχολείωνδευτεροβάθµμιαςεκπαίδευσηςτωνκρατών-µμελώντης Ε.Ε.,οιοποίοικαλούνταιναεπιλέξουντογλωσσικόσυνδυασµμό της αρεσκείας τους µμεταξύ των 23 επισήµμων γλωσσών της, δηλαδή τα αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερµμανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ιρλανδικά, ισπανικά, ιταλικά, λεττονικά, λιθουανικά, µμαλτεζικά, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουµμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά. Ο αριθµμός των υποψήφιων σχολείων στοδεύτεροκατάσειράδιαγωνισµμό,οοποίοςδιενεργήθηκεστις

18

27Νοεµμβρίου2008,αντιστοιχούσεστοδιπλάσιοτουαριθµμού των ψήφων που έχει το κάθε κράτος-µμέλος στο Συµμβούλιο της Ε.Ε. και η επιλογή ήταν τυχαία. Συνολικά επελέγησαν προς συµμµμετοχή 690 σχολεία και 2.760 µμαθητές. Ειδικότερα, από τη Γαλλία, τη Γερµμανία, την Ιταλία και το Ηνωµμένο Βασίλειο συµμµμετείχαν 58 σχολεία, από την Πολωνία και την Ισπανία 54, ενώ η Ρουµμανία και οι Κάτω Χώρες εκπροσωπήθηκαν από 28 κι από 26 σχολεία αντίστοιχα. Η Ελλάδα µμαζί µμε το Βέλγιο, την Τσεχική Δηµμοκρατία, την Ουγγαρία και την Πορτογαλία είχαν συµμµμετοχή 24 σχολείων και η Αυστρία, η Βουλγαρία και η Σουηδία 20. Τέλος, η Δανία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Λιθουανία και η Σλοβακία διαγωνίστηκαν µμε 14 σχολεία, η Κύπρος,ηΕσθονία,ηΛετονία,τοΛουξεµμβούργοκαιηΣλοβενία µμε8καιηΜάλταµμε6.Οι27νικητέςέχουνήδηπροσκληθεί στην τελετή που θα πραγµματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, στις 3 Απριλίου 2009, και µμάλιστα, για την Ελλάδα, νικήτρια του διαγωνισµμού αναδείχθηκε η µμαθήτρια Μαρία Αρναουτάκη, από το 5ο Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης. Τα βραβεία θα απονείµμει ο αρµμόδιος για θέµματα πολυγλωσσίας ευρωπαίος επίτροπος, ΛέοναρντΌρµμπαν,πουδήλωσε:«Αισθάνοµμαιιδιαίτερηχαράγια τογεγονόςότιτασχολείαολόκληρηςτηςΕυρώπηςαγκάλιασαν τοδιαγωνισµμόµμετόσοενθουσιασµμό».

ΒασιλικήMελέτη Εκπαιδευτικός–Μεταφράστρια


Photography: Shehzad Noorani

UNICEF

20


UNICEF

Μαµμάδεςκαιµμωράσεκίνδυνο Photography: Shehzad Noorani

ΝέαέκθεσητηςUnicefεπισηµμαίνειτουςκινδύνουςπουαντιµμετωπίζουν οιέγκυεςκαιτανεογέννηταστοναναπτυσσόµμενοκόσµμο

Οι γυναίκες στις λιγότερο αναπτυγµμένες χώρες του κόσµμου διατρέχουν 300 φορές µμεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν κατά τη διάρκεια του τοκετού ή από επιπλοκές που σχετίζονται µμε την εγκυµμοσύνη από ότι οι γυναίκες στις αναπτυγµμένες χώρες,σύµμφωναµμετηντελευταίαέκθεσητηςUNICEFγιατην ΚατάστασητωνΠαιδιώνστονΚόσµμοπουδηµμοσιεύεταισήµμερα. Ταυτόχρονα, ένα παιδί που γεννιέται σε µμια αναπτυσσόµμενη χώρα διατρέχει 14 φορές µμεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνει µμέσα στον πρώτο µμήνα της ζωής του από ότι ένα παιδί σε µμια αναπτυγµμένη χώρα. Ηυγείακαιηεπιβίωσητωνµμητέρωνκαιτωννεογέννητωνείναι αλληλένδετες και πολλές από τις παρεµμβάσεις που σώζουν τη ζωή των νέων µμητέρων, ωφελούν επίσης και τα παιδιά τους. Η κορυφαία έκθεση της UNICEF για το 2009 «Η Κατάσταση των Παιδιών στον Κόσµμο», επισηµμαίνει τη σχέση µμεταξύ µμητρικής και βρεφικής επιβίωσης και προτείνει ευκαιρίες για να γεφυρωθεί το χάσµμα µμεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών. Κάθεχρόνο,πάνωαπόµμισόεκατοµμµμύριογυναίκεςπεθαίνουν εξαιτίας επιπλοκών κατά τη διάρκεια της εγκυµμοσύνης και του τοκετού, συµμπεριλαµμβανοµμένων περίπου 70.000 κοριτσιών και νεαρών γυναικών 15 µμε 19 ετών. Από το 1990 οι επιπλοκές που σχετίζονται µμε την εγκυµμοσύνη και τον τοκετό έχουν σκοτώσει περίπου 10 εκατοµμµμύρια γυναίκες. Τόσο οι µμητέρες όσο και τα βρέφη είναι ευάλωτες τις µμέρες και εβδοµμάδες µμετά τη γέννα - µμια κρίσιµμη περίοδο για σωτήριες παρεµμβάσεις, όπως οι επισκέψεις µμετά τη γέννα, η σωστή υγιεινή και η εκπαίδευση για τα σηµμάδια του κινδύνου για τη µμητρική και βρεφική υγεία. Ενώ πολλές αναπτυσσόµμενες χώρες έχουν πραγµματοποιήσει εξαιρετικές προόδους, βελτιώνοντας τα ποσοστά παιδικής επιβίωσης τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει µμικρότερες πρόοδοι για τη µμείωση της µμητρικής θνησιµμότητας. Ο Νίγηρας και το Μαλάουι, για παράδειγµμα, σχεδόν µμείωσαν στο µμισό τους θανάτους παιδιών κάτω των 5 ετών µμεταξύ 1990 και 2007. Στην Ινδονησία οι θάνατοι παιδιών κάτω των 5 ετών µμειώθηκαν στο ένα τρίτο από αυτούς του 1990 και στο Μπαγκλαντές µμειώθηκαν περισσότερο από το µμισό. Ανάλογη πρόοδος όµμως δε σηµμειώθηκε στην αντιµμετώπιση των κινδύνων για την υγεία των µμητέρων που είναι ιδιαίτερα

ευάλωτεςκατάτηδιάρκειατουτοκετούκαιτιςπρώτεςηµμέρες µμετά τη γέννα. Ενώ τα ποσοστά επιβίωσης των παιδιών κάτω των 5 ετών βελτιώνονται σε όλο τον κόσµμο, οι κίνδυνοι που αντιµμετωπίζουνταβρέφηστιςπρώτες28ηµμέρεςτηςζωήςτους παραµμένουν σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα σε πολλές χώρες. Η ισόβια πιθανότητα µμητρικού θανάτου για µμια γυναίκα στον αναπτυσσόµμενο κόσµμο είναι 1 στις 76, σε σύγκριση µμε 1 στις 8.000 για τις γυναίκες των αναπτυγµμένων χωρών. Σχεδόν το 99% των θανάτων εξαιτίας της εγκυµμοσύνης και του τοκετού συµμβαίνουν στον αναπτυσσόµμενο κόσµμο, όπου η γέννηση ενός παιδιού παραµμένει ένας από τους µμεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία των γυναικών. Η συντριπτικήπλειοψηφίατωνθανάτωνσυµμβαίνουνστηνΑφρική και την Ασία, όπου τα υψηλά επίπεδα γονιµμότητας, η έλλειψη εκπαιδευµμένουπροσωπικούκαιταανεπαρκήσυστήµματαυγείας προοιωνίζουν την καταστροφή για πολλές νεαρές γυναίκες. Οι δέκα χώρες µμε την υψηλότερη ισόβια πιθανότητα µμητρικού θανάτου είναι: Νίγηρας, Αφγανιστάν, Σιέρα Λεόνε, Τσαντ, Αγκόλα, Λιβερία, Σοµμαλία, Λαϊκή Δηµμοκρατία του Κονγκό, Γουινέα, Μπισάο και Μαλί. Η ισόβια πιθανότητα µμητρικού θανάτουγιαµμιαγυναίκαστιςχώρεςαυτέςκυµμαίνεταιαπό1στις 7στοΝίγηραµμέχρι1στις15στοΜαλί.Γιακάθεµμητέραπου πεθαίνει, ακόµμα 20 υποφέρουν ασθένειες ή τραυµματισµμούς, συχνά µμε σοβαρές ή µμακροπρόθεσµμες επιπτώσεις. Για να µμειωθεί η µμητρική και βρεφική θνησιµμότητα η έκθεση συνιστάναπαρέχονταιµμέσααπότασυστήµματαυγείαςβασικές υπηρεσίες που ενσωµματώνουν µμια διαρκή φροντίδα που εκτείνεται από το σπίτι, την κοινότητα µμέχρι και τις υποδοµμές υγείας. Αυτή η έννοια της αδιάλειπτης φροντίδας υπερβαίνει την παραδοσιακή έµμφαση στις απλές, στοχευµμένες σε κάθε ασθένεια παρεµμβάσεις, απαιτώντας αντί γι’ αυτό ένα µμοντέλο πρωτοβάθµμιας φροντίδας υγείας που αγκαλιάζει κάθε στάδιο της µμητρικής, βρεφικής και παιδικής υγείας. Η εκπαίδευση των κοριτσιών είναι θεµμελιώδους σηµμασίας για τη βελτίωση της µμητρικής και βρεφικής υγείας και ωφελεί επίσης τις οικογένειες και τις κοινωνίες γενικότερα. Η έκθεση διαπιστώνει πως οι υπηρεσίες υγείας είναι πιο αποτελεσµματικές σ’έναπεριβάλλονπουυποστηρίζειτηνενίσχυσητηςθέσηςτων γυναικών,τηνπροστασίακαιτηνεκπαίδευσήτους.Αναλυτικότερα στοιχεία για την έκθεση µμπορείτε να δείτε στο www.unicef.gr

21


ΒΙΒΛΙΟ

ΌτανοΝικήταςΠαρίσηςθυµμήθηκε τακόκκιναστραγάλια «Ναψάχνετεγιατηνάλληόψητωνπραγµμάτων…» Αν η µμια πλευρά της συγγραφικής ταυτότητας του Νικήτα Παρίση είναι οι µμελέτες, οι βιβλιοκριτικές και τα δοκίµμια, τότε η άλλη είναιηλογοτεχνία. Μετά από δύο δεκαετίες συγγραφής, κυκλοφόρησε απότιςεκδόσειςΜεταίχµμιο, το Δεκέµμβριο του 2008, η πρώτη του λογοτεχνική προσπάθεια, η συλλογή διηγηµμάτων Τα κόκκινα στραγάλια. Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε ενώπιον φίλων και συναδέλφων,στις16Δεκεµμβρίου2008,στηΣτοάτουΒιβλίου. Το συντονισµμό της βραδιάς είχε ο φιλόλογος και συγγραφέας ΜάριοςΜιχαηλίδης,ενώγιατοέργοµμίλησανοεκδότηςΝώντας Παπαγεωργίου, ο συγγραφέας Κώστας Μουρσελάς και η φιλόλογοςκαικριτικόςλογοτεχνίαςΜαρίαΣτασινοπούλου.Μια γεύσητουέργουπροσέφερανµμετηνανάγνωσηδύοδιηγηµμάτων ηφιλόλογοςτηςΝέαςΓενιάςΖηρίδηΝατάσαΜερκούρηκαιη Μαρία Στασινοπούλου. Την ανάγνωση συνόδευσε η µμουσική του κιθαρίστα Βασίλη Γρατσούνα. Η ζεστή αυτή βραδιά έκλεισε µμε τα επαινετικά σχόλια του καθηγητή του Α.Π.Θ. Δηµμήτρη Μαρωνίτη και µμε σύντοµμο χαιρετισµμό του Νικήτα Παρίση, ο οποίος, συγκινηµμένος, αφιέρωσε το έργο του στην οικογένειά του,πουτονστήριξεκαιτονστηρίζεισεκάθετουβήµμα. Τακόκκιναστραγάλια…Οτίτλοςτηςσυλλογήςπροκύπτειαπό το οµμότιτλο διήγηµμα. Τίτλος πρωτότυπος και ξεχωριστός, που σίγουραέλκειτηνπροσοχήτουαναγνώστη.Κόκκιναστραγάλια, πουσηµμάδεψαντηζωήτουπρωταγωνιστή. Κύριο γνώρισµμα της συλλογής είναι ο αυτοβιογραφικός χαρακτήρας.Ησυγγραφήβασίστηκεστηµμνήµμη,στιςανεξίτηλες εµμπειρίες του παρελθόντος. Πυρήνας όλων των διηγηµμάτων είναι προσωπικά βιώµματα του συγγραφέα. Απέναντι σ’ αυτά όµμως στέκεται µμε απόλυτη διακριτικότητα και δεν τα ευτελίζει. Αυτάτουπροσφέρουναπλώςτηνπρώτηύλη,που,στησυνέχεια, εµμπλουτίζειµμεστοιχείαµμυθοπλασίας. Τοθεµματικόπλαίσιοπουαναδύεταιµμέσααπότις180σελίδες του βιβλίου είναι ευρύ. Οι ανθρώπινες σχέσεις, η θέση του ατόµμου στην πορεία των ιστορικών γεγονότων και ζητήµματα της σύγχρονης κοινωνικής πραγµματικότητας κεντρίζουν το συγγραφικόενδιαφέρον,αλλάδεντοµμονοπωλούν.Παράλληλα, διαβάζουµμεκαι«γραφέςπουτιςχρωµματίζειηευφροσύνητης

22

ερωτικής αύρας», καθώς και πολύ προσωπικές εµμπειρίες. Συνδετικόςκρίκοςόλωνείναιοιχαρακτήρες.Καθώςοισελίδες διαδέχονται η µμια την άλλη, δηµμιουργείται στον αναγνώστη η αίσθηση ότι παρακολουθεί την πορεία του πρωταγωνιστικού χαρακτήρα,ακόµμακαιαναυτόςαλλάζειονόµματα,στοπέρασµμα τουχρόνου. Ολοκληρώνοντας, αξίζει να αναφέρουµμε ότι τα διηγήµματα λειτουργούν σαν καθρέφτες. Μέσα από τις σελίδες τους ο καθένας µμας µμπορεί να αναγνωρίσει ένα κοµμµμάτι του εαυτού του,είτεαυτόανάγεταιστοπαρελθόνείτεστοπαρόν.Καικαθώς ηανάγνωσηφτάνειστοτέλοςτης,οαναγνώστηςδιαπιστώνει ότι ο Νικήτας Παρίσης δε διαθέτει συγγραφικό «blender». Δεν ανακατεύει άκριτα και µμε έντονο το στοιχείο της υπερβολής επαναλαµμβανόµμενα και «εµμπορικά» µμοτίβα της τρέχουσας λογοτεχνίας. Αντίθετα, ακολουθεί ξεχωριστά µμονοπάτια, διαγράφειτηδικήτου,µμοναδικήπορείακαιβάζειτηνπροσωπική τουσφραγίδασυγγραφικήςποιότηταςκαιήθους. Ευχόµμαστε στο συγγραφέα και δάσκαλό µμας καλή επιτυχία και σεόλουςεσάςκαλήανάγνωση! ΝατάσαΜερκούρη,φιλόλογος,ΝέαΓενιάΖηρίδη


ΒΙΒΛΙΟ

15ασκήσειςγιαµμαθητευόµμενους: θεατρικέςτεχνικέςγιατηδιδασκαλίατωνΓαλλικώνωςξένηςγλώσσας «Μπορούµμενακάνουµμεθέατροαπ’τοτίποτα»-AntoineVitez

Εκπαιδευτικόυλικόσταελληνικάκαισταγαλλικά γιακαθηγητέςξένωνγλωσσών Στις µμέρες µμας, ο ρόλος του καθηγητή ξένων γλωσσών είναι να εµμπνεύσει τους µμαθητές και να τους δώσει κίνητρα ώστε να µμπορέσουν να προσεγγίσουν την ξένη γλώσσα. Αναζητούµμε, δηλαδή,τρόπουςκαιτεχνικέςδιδασκαλίαςπουθαενισχύσουν την ενεργό συµμµμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων µμαθητών στοµμάθηµμα. Μέσα από τις θεατρικές δραστηριότητες µμπορούµμε να δηµμιουργήσουµμε πραγµματικές συνθήκες επικοινωνίας. Η βιωµματική προσέγγιση της γνώσης, που κινητοποιεί το µμυαλό, τοσώµμακαιτοσυναίσθηµματαυτόχρονακαισυµμπεριλαµμβάνειτη σχέση µμε τους άλλους, λειτουργεί έτσι ώστε η διδασκαλία όχι µμόνο της ξένης γλώσσας αλλά και οποιουδήποτε µμαθήµματος να έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να πετύχει το στόχο της·⋅ ιδίως όταν περιλαµμβάνει τεχνικές που ενεργοποιούν το σύνολοτηςπροσωπικότηταςτουµμαθητήµμέσασεευχάριστοκαι δηµμιουργικόκλίµμασυνεργασίας.

Η δίγλωσση αυτή έκδοση βασίστηκε στο πρόγραµμµμα επιµμορφωτικών σεµμιναρίων για καθηγητές Γαλλικών που διοργάνωσεκαιυλοποίησετοΠανελλήνιοΔίκτυογιατοΘέατρο στην Εκπαίδευση, µμε εισηγητή τον Steven Clark, καθηγητή αγγλικήςφιλολογίαςκαιθεατρικώνσπουδών,συντονιστήτης Επιτροπής Προγραµμµμάτων του Διεθνούς Οργανισµμού για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (IDEA), υπεύθυνο διεθνών σχέσεων της ANRAT (Association Nationale de Recherche et d’Action Théâtrale), το Νοέµμβριο του 2007 και το Φεβρουάριο του 2008,στηνΑθήνακαιτηΘεσσαλονίκη. Έκδοση:ΠανελλήνιοΔίκτυογιατοΘέατροστηνΕκπαίδευση, www.TheatroEdu.gr Πληροφορίες:info@theatroedu.gr,2106541600

Το εκπαιδευτικό υλικό που προτείνουµμε µμε αυτή την έκδοση περιλαµμβάνει θεατρικές ασκήσεις, συνοδευτικά κείµμενα και ενδεικτικήβιβλιογραφία.Κάθεάσκησηπεριγράφεταιαναλυτικά και επισηµμαίνονται οι βασικότεροι γλωσσικοί, παιδαγωγικοί και θεατρικοί στόχοι. Οι ασκήσεις προέρχονται από ένα ευρύ ρεπερτόριο θεατρικών δραστηριοτήτων από το επαγγελµματικό θέατρο αλλά και από το θέατρο στην εκπαίδευση. Μπορούν να αξιοποιηθούνγιατηδιδασκαλίαόχιµμόνοτωνΓαλλικώναλλά καικάθεξένηςγλώσσας,ήακόµμακαιγιατηδιδασκαλίατων Ελληνικών ως ξένης γλώσσας. Μπορούν να προσαρµμοστούν ανάλογα µμε τις ιδιαιτερότητες, τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες της κάθε τάξης, τους χρονικούς και άλλους περιορισµμούς. Ο εκπαιδευτικός θα κρίνει και θα επιλέξει ό,τι θεωρεί χρήσιµμο για την οµμάδα του, ανάλογα µμε τους διδακτικούς στόχους του µμαθήµματόςτουαλλάκαιµμετοβαθµμόεξοικείωσηςτηςοµμάδας τουµμεθεατρικέςτεχνικές. Η φιλόλογος της «Νέας Γενιάς Ζηρίδη» Νατάσα Μερκούρη συµμµμετείχε στη συγγραφήτουβιβλίουκαιείχετηνεπιµμέλειατηςέκδοσηςκαιηγραφίστριαΑννίκα Καµμαρινού(απόφοιτη2003)φιλοτέχνησεταεξώφυλλα.

23


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΘέατροκαιΡητορικήστηνΕκπαίδευση: συνοµμιλίασεανοιχτήακρόαση 1

Κοινωνικόςπροβληµματισµμόςκαιπολιτικήπαρέµμβαση

Το θέατρο και η ρητορική στην εκπαίδευση είναι δύο πεδία, τα οποία είτε ως γνωστικά αντικείµμενα είτε ως εναλλακτικές µμέθοδοι διδασκαλίας έχουν κοινό στόχο να συµμβάλουν στη διαµμόρφωση παιδιών και νέων µμε αυτοεκτίµμηση και αγάπη για το διάλογο, που µμπορούν να υποστηρίξουν τις απόψεις τους µμε παρρησίαµμπροστάσεακροατήριο. Ας ξεκινήσουµμε από το βασικό κοινό παρονοµμαστή ότι το θέατρο και η ρητορική συνιστούν επικοινωνιακές πράξεις. Άρα, προϋποθέτουν ποµμπό και δέκτη. Διαφορετικά, δεν µμπορούν ναυπάρξουν.Οθεατρικόςκαιορητορικόςλόγοςσεαυτέςτις επικοινωνιακέςπράξειςστόχοέχουνναείναιπιστευτάκαιπειστικά όσα λέγονται. Η µμεν ρητορική πράξη χρησιµμοποιεί κυρίως το λόγο αλλά και τη γλώσσα του σώµματος, ενώ η θεατρική πράξη εκτός από αυτά χρησιµμοποιεί και άλλα στοιχεία της θεατρικής γλώσσας,όπωςτιςτέχνεςτηςµμουσικής,τηςσκηνογραφίας,της ενδυµματολογίας,τοφωτισµμό,ταµμέσατεχνολογίαςκ.ά. Αν αναλογιστούµμε όµμως τους σύγχρονους πολιτικούς, το δικηγόρο που αγορεύει στο δικαστήριο, τον κατήγορο ή τον κατηγορούµμενο,οιοποίοιφροντίζουνηεµμφάνισηκαιηπαρουσία τους να είναι ανάλογη µμε αυτά που θέλουν να πετύχουν σε κάθε περίπτωση, γίνεται εύκολα κατανοητό πόσο η τέχνη του θεάτρου συνεπικουρεί στη ρητορική τέχνη. Οι ενδυµματολογικές επιλογές, τα χρώµματα, το µμακιγιάζ, ο φωτισµμός, ο τρόπος µμε τον οποίο στέκεται και απευθύνεται κανείς στο ακροατήριό του, στοιχεία καθαρά θεατρικά, αποτελούν πλέον πλευρές της αδρά αµμειβόµμενηςτέχνηςτουimagemaking.Αναλογίεςβρίσκουµμε

και στην παρουσία του εκπαιδευτικού στην τάξη, ο οποίος δεν έχειδυστυχώςτηνπολυτέλειατουimagemaker,γνωρίζειόµμως από πείρα πόση θεατρικότητα απαιτεί καθηµμερινά η δουλειά του. Το επιστηµμονικό πεδίο που αποκαλούµμε γενικά Θέατρο ή Δράµμα στην Εκπαίδευση ερευνά τη θεωρία και την πρακτική τουθεάτρουστηντυπικήκαιτηµμη-τυπικήεκπαίδευση,δηλαδή µμέσα και έξω από το σχολείο. Η πρακτική του Θεάτρου στην Εκπαίδευση περιλαµμβάνει διαφορετικές πλευρές, όπως η δραµματοποίηση κειµμένων, το θεατρικό εργαστήριο, που οδηγεί στη θεατρική παράσταση του έργου κάποιου συγγραφέα ή στη συλλογική δηµμιουργία κειµμένου και παράστασης (devising), η χρήση θεατρικών τεχνικών για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειµμένων, τα συµμµμετοχικά θεατροπαιδαγωγικά προγράµμµματα, που ανοίγουν δηµμιουργικούς δρόµμους για τη διερεύνηση σύγχρονων κοινωνικών προβληµμάτων κ.ά. Συνοπτικάµμπορούµμεναπούµμεπωςτοθέατροστηνεκπαίδευση λειτουργείείτεωςµμορφήτέχνηςείτεωςεργαλείοµμάθησηςείτε ως µμέσο κοινωνικής παρέµμβασης. Στην καλύτερη περίπτωση αποτελεί συνδυασµμό των τριών αυτών εκδοχών. Κοινό σηµμείο και στις τρεις εκδοχές είναι ο παιδαγωγικός του χαρακτήρας, που διαφοροποιεί τους γενικότερους στόχους του από αυτούς τουεπαγγελµματικούθεάτρου. Η ρητορική στην εκπαίδευση, από την άλλη, δεν αποτελεί αυτή τη στιγµμή θεσµμοθετηµμένο διδακτικό αντικείµμενο, αλλά εφαρµμόζεται είτε στη διδασκαλία µμαθηµμάτων είτε στο πλαίσιο της λειτουργίας ρητορικών οµμίλων, οι οποίοι, µμεταξύ άλλων, προετοιµμάζουν τους µμαθητές για αγώνες ρητορικής2. Το να αναπτύξουν σήµμερα οι µμαθητές τις γλωσσικές και γενικότερα τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες είναι προφανές ότι αποτελεί επιτακτικό αίτηµμα, τη στιγµμή που η εύκολη και υπεραπλουστευµμένη τηλεοπτική γλώσσα και ο στερεότυπος λόγος διαµμορφώνουν «αγκυλωµμένη» και νωθρή σκέψη, άρα εύκολαχειραγωγήσιµμηκαιετεροκατευθυνόµμενη. Το θέατρο και η ρητορική στην εκπαίδευση ασκούν λοιπόν, σε µμεγάλο βαθµμό τις ίδιες ή ανάλογες δεξιότητες στους µμαθητές. Ως στόχοι της θεατρικής αγωγής στο σχολείο ορίζονται µμεταξύ άλλων, η ενθάρρυνση της δηµμιουργικής έκφρασης, η συνεργασία και η αρµμονική ένταξη στην οµμάδα, η δηµμιουργική ανάπτυξητωνεκφραστικώνδεξιοτήτωνµμέσααπότολόγοκαι τηγλώσσα,ησυλλογικήκαλλιτεχνικήδηµμιουργία(παράσταση), η άµμεση ενεργοποίηση, η συµμµμετοχή και η παρέµμβαση του µμαθητήστηδιδακτικήδιαδικασία3.Τηρουµμένωντωναναλογιών,

24


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

αντίστοιχους στόχους θέτει και η ρητορική στην Εκπαίδευση. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην προώθηση και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των νέων, στην καλλιέργεια των ικανοτήτων τους να αναπτύσσουν λογικά ορθά επιχειρήµματα, να συνεργάζονται πειθαρχηµμένα µμε τους «συµμπαίκτες» τους, νακρίνουνµμεσεβασµμόκαικατανόησητιςθέσειςτηςαντίπαλης οµμάδας4. Τόσο στο θέατρο όσο και στη ρητορική στην εκπαίδευση, δουλεύοντας µμε τους µμαθητές µμας, καλούµμαστε να τους βοηθήσουµμε, µμέσα από τη χαρά της δηµμιουργίας και τη συλλογικότητα, να µμάθουν ότι απαιτούνται γνώσεις, δουλειά καισυνεχήςεξάσκησηγιαναµμπορέσεικανείςναεπικοινωνήσει ουσιαστικάµμετονάλλο,ναυπηρετήσειτοδηµμιουργικόδιάλογο και να υποστηρίξει τις θέσεις και την παρουσία του ενώπιον κοινού,µμετρόποπειστικό,είτεπρόκειταιγιαρητορικόλόγοείτε για θεατρική παρουσίαση. Με δυο λόγια, στοχεύουµμε να τους συνδράµμουµμε στην προσπάθειά τους να µμάθουν να ασκούν µμε υποµμονήκαιεπιµμονήτολόγοκαιτησκέψηκαιναεξασκούνται στην παρουσίαση ενώπιον ακροατηρίου. Έτσι θα είναι σε θέση

ναεπιτελούναποτελεσµματικάτορόλοτουςωςενεργοίπολίτες, µμεσυγκροτηµμένηπολιτικήσκέψηκαιµμεκοινωνικήσυνείδηση. Το θέατρο και η ρητορική στην εκπαίδευση επιδιώκουν να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά και τους νέους να µμην είναι παθητικοί θεατές της ζωής και της κοινωνίας στην οποία ζουν. Από απλοί θεατές (spectators) να γίνονται δρώντες θεατέςπολίτες (spect-actors), όπως υποστηρίζει ο Βραζιλιάνος σκηνοθέτης και ακτιβιστής Augusto Boal5, το έργο του οποίου βασίζεται σε µμεγάλο βαθµμό στις παιδαγωγικές αρχές του συµμπατριώτη του παιδαγωγού Paulo Freire6. Η φαντασία και ηδηµμιουργικότητα,σεσυνδυασµμόµμετοσυµμπαγήλόγοκαιτη δυναµμική παρουσία στην οποιαδήποτε «σκηνή», είναι βασικές προϋποθέσειςγιατηνπροσωπικήκαικοινωνικήµμεταµμόρφωση. Ηανάγκηγια«συνοµμιλία»καιαλληλοτροφοδότησητουΘεάτρου και της Ρητορικής στην Εκπαίδευση, λοιπόν, είναι αυτονόητη, εάν θέλουµμε µμια εκπαίδευση που θα ετοιµμάζει ενεργούς πολίτες,µμεστιβαρήκριτικήκαιδηµμιουργικήσκέψη,διάθεσηγια κατανόησητουοποιουδήποτε«άλλου»καισυνειδητήδυναµμική στάσηαπέναντιστηνκοινωνικήκαιπολιτικήκαθηµμερινότητακαι πραγµματικότητα.Έτσι,τόσοησχολικήτάξηόσοκαιοιρητορικοί καιοιθεατρικοίόµμιλοιθαµμπορέσουνναλειτουργήσουνόχιµμόνο ωςφορείςκοινωνικοποίησηςαλλάκαιωςφορείςκοινωνικής µμεταµμόρφωσης. ΤζένηΚαραβίτη,φιλόλογος,εκπαιδευτικόςθεάτρου (3οΓυµμνάσιοΕλευθερίου-Κορδελιού) karaviti_jenny@hotmail.com Νατάσα Μερκούρη, φιλόλογος, υπεύθ. Οµμίλου Σύγχρονου Θεάτρου(ΝέαΓενιάΖηρίδη) nm_558@hotmail.com

ΤοκείµμενοείναισυντοµμευµμένηµμορφήτηςεισήγησηςπουπαρουσιάστηκεσεηµμερίδαγιατοΘέατροκαιτηΡητορικήστηνΕκπαίδευση,στις20/12/2008,στοΔήµμοΧολαργού. Στοσχολείοµμας,µμετάαπόπρότασητουακαδηµμαϊκούδιευθυντήΓιάννηΜπασλή,διεξάγεταιδιαγωνισµμόςρητορικήςκάθεχρόνο,απότο2006,στηΒ’Λυκείουσταελληνικάκαι στηΓ’Λυκείουσταελληνικά,στααγγλικά,σταγαλλικάκαισταγερµμανικά.ΟιµμαθητέςτηςΓ’Λυκείουπουθαδιακριθούνστοδιαγωνισµμόσταελληνικάκαιστααγγλικά,διαβάζουν τολόγοτουςστηντελετήαποφοίτησης. 3ΔιαθεµματικόΕνιαίοΠλαίσιοΠρογράµμµματοςΣπουδώνΘεάτρουτουΠαιδαγωγικούΙνστιτούτου:www.pi-schools.gr/lessons/aesthetics/theatro/#lyk. 4 Υπ.ΕθνικήςΠαιδείαςκαιΘρησκευµμάτων:www.ypepth.gr/el_ec_pagesst1084.htm. 5BoalA.(1992,2002),GamesforActorsandNon-Actors,NewYork,RoutledgePress, Boal,A.(1979),TheTheatreoftheOppressed,NewYork:UrizenBooks 6Φρέιρε,Π.(1977),Ηαγωγήτουκαταπιεζόµμενου,µμετ.Γ.Κρητικού,Αθήνα,Ράππα *Φωτογραφίες:ΆρηςΜεσσήνης(AFP/GettyImages),ΔιεθνήςΑµμνηστία-εκστρατείαLOCKEDUPγιαταΑνθρώπιναΔικαιώµματα(Publicis,Frankfurt) 1 2

25


ΤΑΞΙΔΙ

Μόσχα Oι λίστες στατιστικών του real estate φέρνουν τη Μόσχα στην κορυφή των πιο ακριβών πόλεων στον κόσµμο, ψηλότερα ακόµμακαιαπόταµμέγαρατουλονδρέζικουWestEnd(ταοποία, άλλωστε, αγοράζουν πλέον µμόνο Ρώσοι!). Ο Norman Foster ετοιµμάζεται να µμετασχηµματίσει το κολοσσιαίο ‘60s συγκρότηµμα Rossiya,τοάλλοτεµμεγαλύτεροξενοδοχείοστονκόσµμο,σεένα υπερ-mallπουθαστεγάζειτέσσεραξενοδοχείακαικαταστήµματα. Στο ετήσιο συνέδριο της «Herald Tribune», οι ιδιοκτήτες και leadingdesignersτωνµμεγαλύτερωνluxurybrandsτοποθετούν το µμέλλον της αγοράς υψηλής πολυτέλειας -πού αλλού;;- στη Μόσχα. Οι τίτλοι-βιτρίνες εκδοτικών κολοσσών, όπως η «Vogue» και το «GQ» της Conde Nast, ανοίγουν τα δικά τους bar-restaurants µμαζί µμε τον τοπικό βασιλιά της εστιατορικής σκηνήςArkadyNovikov,πουβρίσκεταιπίσωαπότηνgoldlist των hip bar-restaurants της πόλης. Μπορεί η καρτποσταλική εικόνατηςΚόκκινηςΠλατείαςµμετουςπερίτεχνουςτρούλουςτου ΑγίουΒασιλείουνακοσµμείπάνταταεξώφυλλατωντουριστικών οδηγών, η σούπα borscht και τα blinis να φιγουράρουν στα µμενού των παλιών αστικών εστιατορίων που αναβιώνουν την αίγλη της προεπαναστατικής Ρωσίας, για τον υποψιασµμένο σύγχρονο ταξιδιώτη, όµμως, η Μόσχα του σήµμερα είναι ένα µμυστήριο. Μια πόλη µμε σκληρό face control, που αλλάζει κυριολεκτικά καθηµμερινά, κάνοντας την ατζέντα ενός insider ακόµμηπιοπολύτιµμηγιαναζήσειτοτώρατης.

26ΗΜόσχαείναιµμιαπόληµμεδύοόψεις.Άλλητοπρωίκιάλλητο βράδυ.Ακόµμακαισενούµμερα.ΤοπρωίοικάτοικοιτηςΜόσχας είναι 12-13 εκατοµμµμύρια και το βράδυ πέφτουν στα 8 µμε 9. Οι Ρώσοιοδηγούνπολύ.Μπορείναµμένουνσεαπόσταση50χλµμ. από τη δουλειά τους και να µμην τους φαίνεται µμακριά! Το να οδηγούν 100 χλµμ. καθηµμερινά τους φαίνεται λίγο. Πέρα από τουςΡώσους,όµμως,κιοεπισκέπτηςθαζήσειδύοδιαφορετικές πόλεις. Το πρωί µμπορεί ν’απολαύσει µμια πόλη πλούσια σε ιστορία,µμεκαταπληκτικάµμουσεία,εκκλησίεςκαιδεκάδεςspots γιαsightseeing.Τοβράδυ,ανάλογαµμεταενδιαφέροντάτου, θα βρει µμια πόλη γεµμάτη κουλτούρα, µμε µμοναδικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, θέατρο, χορό, κονσέρτα και φυσικά περίφηµμη νυχτερινήζωή. Η Μόσχα δίνει την αίσθηση µμιας πόλης που µμεταλλάσσεται συνεχώς.Τατελευταίαέξιχρόνιαειδικά,έχειαλλάξειαφάνταστα και ασταµμάτητα. Με διαφορά λίγων µμηνών γίνεται αγνώριστη. Νέοι δρόµμοι, νέα κτίρια, νέα στέκια... Πας να επισκεφτείς ένα σχετικά καινούργιο εστιατόριο και δεν υπάρχει πια. Η πόλη έχει ιδιαίτερη ρυµμοτοµμία, µμε δακτυλίους που αναπτύσσονται περιµμετρικά του κέντρου. Η αρχιτεκτονική της συνδυάζει το παλιό µμε καινούργια, µμοντέρνα γυάλινα κτίρια. Το βράδυ σε εντυπωσιάζει µμε τα εκατοντάδες φωτάκια των ψηλών κτιρίων.


ΤΑΞΙΔΙ

Επίσης, έχει πολύ µμεγάλους δρόµμους. Συγκρίνοντας µμε ελληνικά δεδοµμένα, η Συγγρού, για παράδειγµμα, θεωρείται στη Μόσχαέναςφυσιολογικόςδρόµμος(σεπλάτος,γιατίσεµμήκος είναιπολύµμικρή...)Ταµμεγέθηείναιτέτοια,πουοπεριφερειακός τηςπόληςέχειµμήκος220χιλιόµμετρα.Επίσης,ηΜόσχαείναιµμία από τις ακριβότερες πόλεις του κόσµμου. Τα ενοίκια στο κέντρο κυµμαίνονταιαπό€5.000-15.000γιαέναδιαµμέρισµμα.Φυσικά, όλατασπίτιαέχουνsecurity,όπωςκαιόλοιοιάλλοιχώροι.

οι εκατοµμµμυριούχοι, η Ρουµμπλιόφκα, µμε πολύ ωραία εστιατόρια σε γυάλινα κτίρια πάνω στο ποτάµμι. Απέχει βέβαια περίπου 50 χλµμ.µμετοαυτοκίνητο.Γενικά,υπάρχουνπολλάκαλάεστιατόρια µμε γεωργιανή, ουκρανική, καυκασιανή και άλλες κουζίνες των χωρώντηςπρώηνΣοβιετικήςΈνωσης.Το«CafePuskin»,σ’έναν εντυπωσιακόχώρο,είναιένααπότακαλύτεραγιαπαραδοσιακή ρωσική κουζίνα. Πολύ καλό είναι επίσης και το ιταλικό «Mario’s».Σχεδόνόλα,βέβαια,είναιπολύακριβά.

ΠώςδιασκεδάζουνοιΜοσχοβίτες;; Πούτουςβρίσκεικανείςτοσαββατόβραδο;;

Ηκαρδιάτουshoppingείναιταµμεγάλαεµμπορικάκέντρα,ταοποία βέβαιαγιαένανΈλληναενδείκνυνταιµμόνογιαwindowshopping, αφούοιτιµμέςείναι70-80%πάνωσεσχέσηµμετηνΑθήνα.Το «Gum»πάνωστοΚρεµμλίνοείναιένααπόταπιογνωστά,µμεόλες τιςτοπεπώνυµμεςφίρµμες,όπωςκαιτο«Tsum»στηνίδιαπεριοχή ή το «Crocus City Mall» έξω από τη Μόσχα. Δεν µμπορεί κανείς, όµμως, ν’ αντισταθεί στην αγορά παραδοσιακών δώρων, όπως τακλασικάρώσικαγούνινακαπέλα,οιµμπάµμπουσκεςκαιβέβαια τοχαβιάρι-πλέονόµμωςµμόνοτοκόκκινο,αφούτοµμαύροείναι παράνοµμο.

Ο επισκέπτης πρέπει οπωσδήποτε να ζήσει την εµμπειρία ενός τσαγιού σε κάποιο από τα καφέ της πόλης. To τσάι στη Μόσχα είναι ολόκληρη ιεροτελεστία, µμε το σαµμοβάρι να καίει διαρκώς καιτουςσυνοδευτικούςµμεζέδεςν’αποτελούνκανονικόγεύµμα. Οι Ρώσοι έχουν, όµμως, και µμακρά παιδεία στο θέατρο, την κλασικήµμουσικήκαιτοµμπαλέτο.Αξίζειναπαρακολουθήσειςτα µμπαλέταΜπολσόι.Επίσης,υπάρχουνπολλοίφηµμισµμένοιχώροι για όπερα και κονσέρτα κλασικής µμουσικής. Από την άλλη, υπάρχουν πολλά ωραία clubs, όπως το «Opera» και το «GQ», καιδεκάδεςκαζίνο,σχεδόνσεκάθεγωνία-χτίζεταιµμάλιστακαι µμιαπόλη-καζίνοσταπρότυπατουΛαςΒέγκας

Τιπρέπειναδειοπωσδήποτεκάποιοςστη Μόσχα;; ΗπρώτηβόλταστηΜόσχαξεκινάαπότηνΚόκκινηΠλατεία,µμε τονπερίφηµμοκαθεδρικότουΑγίουΒασιλείου,τοΜαυσωλείο τουΛένινκαιτοΚρεµμλίνο,µμεµμοναδικέςεκκλησίεςκαιπολύτιµμες συλλογές. Υπάρχουν πάρα πολλά καλά µμουσεία. Ξεχωρίζει τοΜουσείοΠούσκιν,µμεσυλλογήΓάλλωνιµμπρεσιονιστώνκαι µμετα-ιµμπρεσιονιστών.ΑξίζειφυσικάηεπίσκεψηστηνΠινακοθήκη Τρετιακόφ, µμε τη µμεγαλύτερη συλλογή σε ρώσικες εικόνες και έργα της προεπαναστατικής Ρωσίας, και το Πανεπιστήµμιο Λεµμονόζ, απ’ όπου έχουν αποφοιτήσει πολλοί διακεκριµμένοι επιχειρηµματίες, µμε υπέροχη θέα της πόλης. Γενικά, υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εκκλησίες, που αναδείχτηκαν µμετά την αλλαγή του καθεστώτος - πολλοί την επισκέπτονται και για θρησκευτικότουρισµμό. Το ιδανικό µμέρος για βόλτες, πέρα από τα αχανή πάρκα που µμοιάζουνµμεδάσηείναιέναπολύπλούσιοπροάστιο,όπουζουν

Φυσικά,όπωςκανείςθαφανταζόταν,όλεςοιµμεγάλεςαλυσίδες ξενοδοχείωνείναιπαρούσες.Μερικάαπόταπιογνωστάείναιτο καινούργιο «Ritz», στο οποίο ακούς τιµμές όπως 5.000-6.000 € το δωµμάτιο, το «Kempinski» και το πιο µμοντέρνο «Swiss Hotel». Για όποιον ενδιαφέρεται, υπάρχουν πολλοί city guides, όπως το«Passport»καιτο«MoscowTimes».Ένακαλόsiteγιατους ξένους, µμε αγγλικά κείµμενα, είναι το www.expat.ru - «expat» είναιοξένοςσταρώσικα.

Ξενοδοχεία •Ritz Το πιο πολυσυζητηµμένο, πρόσφατο ξενοδοχειακό opening στο κέντρο της πόλης. Συνδυάζει την εξεζητηµμένη πολυτέλεια µμε το σύγχρονο design και φουτουριστικές art πινελιές, ενώ στις υπηρεσίεςτουθαβρείτεόλαόσαπεριµμένετεαπόένα«Ritz»και ακόµμηπερισσότερα-όπως,π.χ.,τρίαδιαφορετικάείδηµμπάτλερ: τεχνολογίας (sic), παπουτσιών, µμπάνιου. (7 495 225 8888, www.ritzcarlton.com) •BaltschugKempinski Εµμβληµματικό grand palace, µμέλος των LeadingHotelsoftheWorld,σ’έναιστορικόκτιριακό συγκρότηµμα του 1898, µμε εκπληκτική θέα στην Κόκκινη Πλατεία και το Κρεµμλίνο. Αγαπηµμένο των σταρ,µμεδύοεστιατόριακαικαζίνο.(www.kempinskimoscow.com. Κρατήσεις των Leading Hotels στην Ελλάδα: 00800 3912 70617, www.lhw. com) •HotelNational-LeRoyalMeridien Ιστορικόκτίριοτου1903,τουγνωστούαρχιτέκτονα Alexander Ivanov, µμε έντονη την αίσθηση παλιάς Ρωσίαςστοδιακοσµμητικόστιλκαιτηνατµμόσφαιρα. Άρεσε τόσο πολύ στον Λένιν που το είχε κάνει µμόνιµμη κατοικία του. Το βραβευµμένο εστιατόριο «Moscovsky» σερβίρει εκλεκτές ρώσικες γεύσεις

27


ΤΑΞΙΔΙ

µμεθέαστοΚρεµμλίνο.ΜέλοςτωνLeadingHotelsoftheWorld. (7 495 258 7000, www.national.ru. Κρατήσεις των Leading HotelsστηνΕλλάδα00800391270617,www.lhw.com)

γνωρίσεις την κοσµμική ζωή της Μόσχας παρά για τις γεύσεις, οι οποίες πάντως είναι αξιοπρεπείς. (7 495 937 4544, www. gallerycafe.ru)AraratParkHyatt Από τα καλύτερα της πόλης, στο κέντρο, µμε πιο metropolitan ύφος,στοστιλτηςγνωστήςαλυσίδας.Εντυπωσιακέςοισουίτες “Winter Garden” µμε γυάλινους τοίχους και πριβέ ταράτσες. Αγαπηµμένο spot της πόλης το καλό εστιατόριο «Cafe Ararat» µμε αρµμένικη κουζίνα. (7 495 783 1234, www.moscow.park. hyatt.com)VogueCafe Ντιζαϊνάτο cafe-restaurant, δηµμιουργία του Arkady Novikov, σε συνεργασία µμε τη ρώσικη «Vogue». Όπως υπόσχεται το όνοµμά του, αν και είναι πλέον 4 χρόνων, παραµμένει ένα από ταµμοδάταspotsτηςπόλης.Κρατήσειςαπαραίτητες.(7(0)95 9231701) •CarreBlanc Ίσως το καλύτερο γαλλικό εστιατόριο στη Μόσχα, µμε funky ατµμόσφαιρα, µμοντέρνες γεύσεις και κοσµμικό feeling - εδώ, άλλωστε, έχει κάνει πρωτοχρονιάτικο πάρτι και ο Πούτιν. Το όνοµμα«λευκότετράγωνο»είναιεµμπνευσµμένοαπότονπίνακα του Μάλεβιτς και το στιλ είναι µμοντέρνο και arty. Διαθέτει και bistrot µμε πιο λογικές τιµμές, ενώ προσφέρεται και για γεύµμα al fresco.Onlinereservations.(www.carreblanc.ru/en/home/)SwissHotel Καινούργιο city hotel µμε πιο σύγχρονο ύφος, σ’ ένα κτίριο 34 ορόφων,απόταψηλότερατηςπόλης.Ανάµμεσαστοποτάµμικαι το Obvodny Channel, σε κοντινή απόσταση από τα κεντρικά αξιοθέατα.(74957879800,www.swissotel.com/moscow)

Εστιατόρια-Bar •CafePuskin Από τα πιο φηµμισµμένα εστιατόρια για παραδοσιακή ρωσική κουζίνα,σ’έναεντυπωσιακόκτίριο4ορόφωνπουανασυνθέτει την ατµμόσφαιρα της τσαρικής Ρωσίας. Θα δοκιµμάσετε όλα τα παραδοσιακά πιάτα - από blinis µμέχρι σούπα borscht. Απαραίτητες οι κρατήσεις. (7 495 229 5590/9011, www. cafe-pushkin.ru/) •Galereya Απόταπιοhotεστιατόριατηςπόλης,δηµμιουργίατουArkady Novikov, του βασιλιά της εστιατορικής σκηνής της Μόσχας. Φηµμίζεται για τη δύσκολη πόρτα του. Θα πας κυρίως για να

28GQBar Οι Bentley και οι Maserati στην είσοδο σε προδιαθέτουν για άλλο ένα κοσµμικό spot της Μόσχας, µμε την υπογραφή της ρώσικης εκδοχής του γνωστού τίτλου της Conde Nast. Φέρει και αυτό την υπογραφή του Novikov κι εδώ θα δοκιµμάσετε ασιατικέςγεύσεις.Ανοιχτόόλοτο24ωρο.(4959567775) •Mario’s Από τα γνωστότερα ιταλικά εστιατόρια της πόλης, µμε κλασικές γεύσειςκαιυλικάπουέρχονταιαπότηνΙταλία.Διαθέτεικιέναν πριβέ κήπο - αγαπηµμένο των νέων πολυεκατοµμµμυριούχων. (4952536505)


ΤΑΞΙΔΙ

Clubs

ShoppingSolyankaClub Danceclubπουάνοιξετοπροηγούµμενοκαλοκαίριαπότοteam του επίσης δηµμοφιλούς after «Mix Club». Θεωρείται από τα καλύτεραdancevenuesτηςΜόσχαςµμεmixedcrowdκαιωραίο decorµμε‘70sαναφορές.(www.s-11.ru/)

ΤαδύογνωστότεραshoppingmallsτηςΜόσχας,µμετοπdesignerbrands,είναιτοGum(www.gum.ru),στηνανατολικήπλευρά τηςΚόκκινηςΠλατείας,καιτοTsum(www.tsum.ru).Εντόςκαι εκτόςπόληςθαβρείτεbranchesτηςαλυσίδαςmallsCrocus. Για δηµμιουργίες των πιο hip ανερχόµμενων Ρώσων designers, επισκεφτείτετιςµμπουτίκCox(9216784),Marki(9245047)και I.Zima(2093725).Sovietmemorabiliaθαβρείτεστηνυπαίθρια αγοράVernisazhστοπάρκοPark·⋅σουβενίρσταπαραδοσιακά κιόσκιατηςIzmailovoMarket.DenisSimache¨vStoreBar Ο Denis Simache¨v είναι από τους πιο γνωστούς Ρώσους σχεδιαστές ρούχων. Στο ισόγειο της µμπουτίκ του, έχει φτιάξει ένα πολύ ατµμοσφαιρικό bar-club, µμε εκλεκτική ατµμόσφαιρα, artyκοινόκαιfunk,hiphopκαιhouseµμουσική.(www.denissimachev.com/content/lifestyle.html)KryshaClub Πρόσφατη άφιξη στα «high class» µμοσχοβίτικα clubs µμε νεο-bohemian touch. Νωρίς σερβίρεικαιασιατικέςγεύσεις, ενώ ιδιαίτερα δηµμοφιλή είναι τα house & techno πάρτι τις Παρασκευές. Η πόρτα του θεωρείται δύσκολη. (NaberezhnayaTarasaShevckenko) •Opera Από τα πιο δηµμοφιλή clubs της «χρυσής» νεολαίας της Μόσχας. Σχετικά καινούργιο, µμε house µμουσικές επιλογές, cool ατµμόσφαιρα, το απαραίτητο face control και total designer outfits. (Trehgornyval,6)

29


ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος-ηπολυάσχοληπρωτεύουσα τωνΚυκλάδων Μπορεί να την έχετε συνδέσει µμε ροµμαντικά ανοιξιάτικα σαββατοκύριακα, η Ερµμούπολη όµμως είναι σταθερός πόλος έλξηςτωνbusinessmen.Mπαίνουµμεστο...κοστούµμιενόςbusinesstraveller,λοιπόν,καισηµμειώνουµμεστηνατζένταχρήσιµμες διευθύνσειςγιαέξυπναεπαγγελµματικάταξίδια. Δεν είναι µμόνο ένας από τους αγαπηµμένους ανοιξιάτικους προορισµμούς των weekenders, αλλά και η πολυάσχολη πρωτεύουσα των Κυκλάδων και έδρα των διοικητικών υπηρεσιών της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η Ερµμούπολη καλωσορίζει καθηµμερινά δεκάδες business travellers που µμπορεί να ρίχνουν κλεφτές µματιές στη φωτισµμένη ‘Ανω Σύρα, δενέχουνόµμωςπάντατοχρόνονααπολαύσουνέναροµμαντικό δείπνοσταεστιατόρια-µμπαλκόνιατης.Διασταυρώνονταιµμετους επισκέπτεςσταγραφικάσοκάκιαγύρωαπότηνπλατείαΜιαούλη, µμε σήµμα κατατεθέν το επιβλητικό δηµμαρχείο που σχεδίασε ο Τσίλερ, και κοντοστέκονται µμε το ίδιο βλέµμµμα θαυµμασµμού µμπροστά στο µμεγαλόπρεπο θέατρο «Απόλλων»-µμινιατούρα της LaScala.Δενείναισίγουροόµμωςότιθαεκτιµμήσουνεξίσουτον ολιγόλεπτοπερίπατοµμέχριταΒαπόριαπουσυγκεντρώνουντα πιοατµμοσφαιρικάξενοδοχείατηςπόλης.Έναbusinesstripέχει σίγουραάλλαστάνταρ:είναιπιοαγχωµμένοκαιπιογρήγορο. Μπήκαµμελοιπόνστηθέσηενόςbusinesstraveller,βγάλαµμετα τζηνκαιτασνίκερς,φορέσαµμεκοστούµμικαιγραβάτακαιβρήκαµμε λύσεις σε κρίσιµμα ερωτήµματα: Ποιο είναι το πιο business ξενοδοχείο;; Σε ποιο σηµμείο πρέπει να βρίσκεται;; Πού θα κάνω διάλειµμµμαγιακαφέ;;Πούθαοργανώσωέναεπιτυχηµμένοδείπνο;; Ψάξαµμε,δοκιµμάσαµμε,ρωτήσαµμε,τσεκάραµμεκαισυγκεντρώσαµμε

30

όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα καλύψουν πλήρως τις ανάγκες ενός business trip. Είµμαστε έτοιµμοι να απαντήσουµμε µμέχρι και στο κλασικό τοπικό αστείο: αν κάποιος ντόπιος, ακούγοντας ότι καθίσατε για καφέ στην πλατεία Μιαούλη, σας ρωτήσει «Πόσα κουµμπιά έχει ο ναύαρχος;;», εκπλήξτε τον απαντώνταςφυσικότατα:«12»!Έχετεελύθεροχρόνο;; Περπατήστε στα Βαπόρια, την πιο ατµμοσφαιρική γειτονιά. Ξεκλέψτε λίγο χρόνο και ανεβείτε στην ‘Ανω Σύρα για να καθαρίσειτοµμυαλόσαςκαιναείστεπιοαποδοτικοίστοεπόµμενο meeting. Αν σαν ενδιαφέρουν οι αντίκες, κάντε µμια στάση στο παλαιοπωλείο της συµμβολής των οδών Κωτσοβίλη και ΕρµμούκαθώςκαιστηνΠαλαιάΑγορά.Αίσθησηπαλιούκαλού βιβλιοπωλείουστοαναγνωστήριοτουΣταθόπουλου.

Σνακσταγρήγορα Καφέκαικρουασάνήµμιασαλάτακιέναπεριποιηµμένοσάντουιτς;; Γιαµμιαστάσηκαιγρήγοροτσιµμπολόγηµμα,ξεχωρίζουνη«Πλάζα» στολιµμάνικαιτα«Αστέρια»σταΒαπόρια-καιταδύοκλασικά στέκια. Για κρύο πιάτο και πιο trendy ατµμόσφαιρα, δοκιµμάστε τους«Χαλανδριανούς»,στολιµμάνι.

Τιθαπάρωµμαζiµμου;; Λουκούµμι τριαντάφυλλο του Δεναξά, λουκουµμοµμπουκιές περγαµμόντο του Λειβαδάρα, χαλβαδόπιτα του Κορρέ. Μην


ΕΛΛΑΔΑ

ξεχάσετε τη φηµμισµμένη κυκλαδίτικη κάππαρη, τις πικάντικες λιαστές τοµμάτες και το Προστατευόµμενης Ονοµμασίας Προέλευσης τυρί Σαν Μιχάλη από τον Πρέκα στη στοά της αγοράς.Δείτετακεραµμικάστο«Αποτύπωµμα».

Make-upexpress Αν θέλετε να φρεσκάρετε την εµμφάνισή σας πριν το meeting, η κυρία Ρένα (22810/83475) θα έρθει στο ξενοδοχείο για να περιποιηθεί τα µμαλλιά σας, ενώ η κυρία Παλαιολόγου (6932327707)θααναλάβειτοµμακιγιάζσας.

Businesslunch Κλείστε τραπέζι στο κεντρικό «La Dolce Vita», στα σκαλάκια δίπλαστοκτίριοτηςΠεριφέρειαςΝοτίουΑιγαίου.Καλαίσθητη σάλακαιλίστακρασιώνπουξαφνιάζειευχάριστα.Όσογιατην κουζίνα, είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα στο νησί: ιταλική στη βάσητης(µμεΙταλόσεφ),πετυχηµμέναδηµμιουργική,µμεφρέσκα χειροποίητα ζυµμαρικά - το καλοκαίρι, υπάρχουν και αρκετά θαλασσινά(22810/86199).

Διάλειµμµμαγιακαφέ Κλασικάστέκιαγιαcoffeebreakείναιτο«CafeErmou»,στον οµμώνυµμοκεντρικόδρόµμοτουΔηµμαρχείου,αλλάκαιτοστιλάτο «Μέγαρο»,στονεµμπορικόδρόµμοπίσωαπότολιµμάνι.

Lunchbreak Σε θέση-κλειδί, στον πεζόδροµμο δίπλα στην πλατεία του δηµμαρχείου, θα βρείτε την ταβέρνα «Οινοπνεύµματα» (22810/86061) µμε παραδοσιακά πιάτα και ευγενικό σέρβις. Αν θέλετε κάτι µμε περισσότερο couleur local, ένα κλασικό µμεσηµμεριανό στέκι σε πεζόδροµμο κοντά στην αγορά είναι το απλό και συµμπαθητικό «Καστρί», µμε σπιτικό φαγητό (22810/83140).

Πουθαµμεiνετε Ερµμής: business ξενοδοχείο σε κοµμβικό σηµμείο, µμε σύγχρονεςανέσειςκαιαίθουσασυνεδρίων(22810/8301112). Σύρου Μέλαθρον: business χαρακτήρας και ροµμαντική διάθεση στα Βαπόρια µμε καινούργιες σουίτες και αίθουσα εταιρικώνσυναντήσεων(22810/81387). Για κάτι πιο ροµμαντικό, τσεκάρετε τους ξενώνες του νησιού: Lila(22810/82738), ΑρχοντικόΒούρλη(22810/81682-4) ΞενώνΑπόλλωνος(22810/81387) Αρίων(22810/81479).

Η ατζέντα του business traveller Λιµμεναρχείο: 22810/88888, 22810/82690 Ολυµμπιακή Αεροπορία: 22810/88018 Αεροδρόµμιο: 22810/87025, 22810/87025 Ενοικιάσεις αυτοκινήτων: Europcar,8011133334, 24ωρο call center Τaxi: 22810/84222, 22810/86222 Αστυνοµμία:100,22810/96100, 22810/96102 Δήµμος:22810/22500

31


ΙΣΤΟΡΙΑ

32


ΙΣΤΟΡΙΑ

JohnFitzgeraldKennedy Στις 22 Νοεµμβρίου 1963, µμόλις είχε σχεδόν ολοκληρώσει τις πρώτες χίλιες ηµμέρες στην εξουσία, ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, σκοτώθηκε από τις σφαίρες του δολοφόνου, καθώς η αυτοκινητοποµμπή του περνούσε µμέσα από το Ντάλας, στο Τέξας.ΟKennedyήτανονεότεροςάνθρωποςπουεκλέχτηκε Πρόεδρος. Ήταν, όµμως και ο νεότερος Πρόεδρος που έφυγε απότηζωή. Ιρλανδικής καταγωγής, γεννήθηκε στο Brookline, Massachusetts, στις 29 Μαΐου 1917. Μετά την αποφοίτησή του από το Χάρβαρντ, το 1940, εισήλθε στο Ναυτικό. Το 1943, όταν το πλοίοστοοποίοβρισκότανεµμβολίστηκεκαιβυθίστηκεαπόένα ιαπωνικό αντιτορπιλικό, ο Κένεντι, παρά τα σοβαρά τραύµματά του, οδήγησε τους επιζώντες µμέσα από επικίνδυνα ύδατα προς τηνασφάλειακαιτησωτηρίατους. Αφού γύρισεαπότονπόλεµμο,έγινεΔηµμοκρατικόςβουλευτής στην περιοχή της Βοστώνης, ενώ το 1953 προάχθηκε σε Γερουσιαστής. Παντρεύτηκε τη Jacqueline Bouvier στις 12 Σεπτεµμβρίου 1953. Το 1955, ενώ προσπαθούσε να αποκαταστήσειµμιαεπιχείρηση,έγραψετοProfileinCourage,το οποίοκέρδισετοΒραβείοΠούλιτζερστηνιστορία.

του, κατέστρωσε σχέδια για µμια µμαζική επίθεση κατά της ιδιωτικοποίησηςκαιτηςφτώχειας. Ανταποκρινόµμενος στις ολοένα και πιο επείγουσες ανάγκες ανέλαβε σθεναρή δράση στην υπόθεση της ισότητας των δικαιωµμάτων, ζητώντας νέα νοµμοθεσία για τα δικαιώµματα των πολιτών.ΤοόραµμάτουγιατηνΑµμερικήπεριέκλειετηνποιότητα τουεθνικούπολιτισµμούκαιτονκεντρικόρόλοτηςτέχνηςσεµμια ζωτικήςσηµμασίαςκοινωνία. ΠροσδοκούσεότιηΑµμερικήθαεπαναλάβειτηνπαλιάαποστολή τηςωςτοπρώτοέθνοςπουήταναφοσιωµμένοστηνεπανάσταση τωνανθρωπίνωνδικαιωµμάτων.ΜετηΣυµμµμαχίαγιατηνΠρόοδο καιτοΕιρηνευτικόΣώµμαέφερετοναµμερικανικόιδεαλισµμόστην ενίσχυσητωναναπτυσσόµμενωνεθνών.Παρόλ’αυτά,ησκληρή πραγµματικότητατηςκοµμµμουνιστικήςπρόκλησηςπαρέµμεινε. Λίγο µμετά την ορκωµμοσία του, ο Kennedy επέτρεψε σε µμια οµμάδα εξορίστων της Κούβας, ήδη εξοπλισµμένων και εκπαιδευµμένων, να εισβάλει στην πατρίδα τους. Η προσπάθεια για την ανατροπή του καθεστώτος του Φιντέλ Κάστρο ήταν µμια αποτυχία. Λίγο αργότερα, η Σοβιετική Ένωση ανανέωσε την

Το 1956, ο Κένεντι κέρδισε σχεδόν την υποψηφιότητά του για αντιπρόεδρος των Δηµμοκρατικών, και τέσσερα χρόνια αργότερα, εκλέχτηκε µμε την πρώτη ψηφοφορία, υποψήφιος για την προεδρία. Εκατοµμµμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τα τηλεοπτικά του debates µμε τον Ρεπουµμπλικανό υποψήφιο, RichardM.Nixon.Κερδίζονταςµμεµμιαπολύµμικρήδιαφοράστη λαϊκήψήφο,oKennedyεκλέχθηκεοπρώτοςΡωµμαιοκαθολικός Πρόεδρος. Στην εναρκτήρια οµμιλία του, προσέφερε την αξέχαστη φράση: “Asknotwhatyourcountrycandoforyou-askwhatyoucan doforyourcountry.”«Μηρωτάτετιµμπορείνακάνειηχώρασας για εσάς - να ρωτήσετε τι µμπορείτε να κάνετε εσείς για τη χώρα σας.» Ως Πρόεδρος, κατάφερε να εκπληρώσει την υπόσχεση µμε την οποία είχε δεσµμευτεί κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του, ότι θα κάνει την Αµμερική να κινείται και πάλιΤα οικονοµμικά τουπρογράµμµματαεκτόξευσαντηχώραστηµμεγαλύτερηδιαρκή επέκταση , από το Β’ Παγκόσµμιο Πόλεµμο. Πριν από το θάνατό

33


ΙΣΤΟΡΙΑ

εκστρατεία κατά του Δυτικού Βερολίνου. O Kennedy απάντησε µμετηνενίσχυσητηςφρουράςτουΒερολίνουκαιτηναύξησητης στρατιωτικήςδύναµμηςτουΈθνους,συµμπεριλαµμβανοµμένωντων νέωνπροσπαθειώνστονεξωτερικόχώρο.Αντιµμέτωποιµμεαυτή την αντίδραση, η Μόσχα, µμετά την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου,χαλαρώνειτιςπιέσειςστηνκεντρικήΕυρώπη. Από την άλλη, οι Ρώσοι προσπάθησαν να εγκαταστήσουν τώρα πυρηνικούς πυραύλους στην Κούβα. Όταν αυτό αποκαλύφθηκεαπόαναγνωριστικάαεροσκάφητονΟκτώβριο του 1962, ο Κένεντι επέβαλε καραντίνα για όλα τα επιθετικά όπλαµμεπροορισµμότηνΚούβακιενώοκόσµμοςσείστηκεστο χείλοςτουπυρηνικούπολέµμου,οιΡώσοιοπισθοχώρησανκαι συµμφώνησαν να αποµμακρύνουν τα βλήµματα. Η αµμερικανική απάντησηστηνκρίσητηςΚούβας,προφανώςέπεισετηΜόσχα περίτηςµματαιότηταςτουπυρηνικούεκβιασµμού.

34

ΟKennedyπάλευεναυποστηρίξειότικαιοιδύοπλευρέςείχαν ζωτικόσυµμφέρονγιατηδιακοπήτηςεξάπλωσηςτωνπυρηνικών όπλων και την επιβράδυνση των εξοπλισµμών - έναν ισχυρισµμό που οδήγησε στη συνθήκη του 1963 για την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιµμών. Τους µμήνες µμετά την κρίση της Κούβας σηµμειώθηκε σηµμαντική πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου για “έναν κόσµμο δικαιοσύνης και ελεύθερης επιλογής, εξοστρακίζοντας τον κόσµμο του πολέµμου και του εξαναγκασµμού.”ΗδιακυβέρνησητουKennedyσηµματοδότησε τηνέναρξηµμιαςνέαςελπίδαςγιατηνισότητατωνδικαιωµμάτων τόσοτωνΑµμερικανώνόσοκαιγιατηνειρήνητουκόσµμου.


ΚΟΙΝΩΝΙΑ UNICEF

«Παράνοµμοιµμετανάστες» Μετάτα18,ηΕλλάδατουςαναγκάζειναγίνουν... παράνοµμοιµμετανάστες ΤοότιταπαιδιάτωνµμεταναστώνπουγεννήθηκανστηνΕλλάδα δενµμπορούνναγίνουνΈλληνεςπολίτεςείναιπαλιό«αµμάρτηµμα» της ελληνικής νοµμοθεσίας. Από σήµμερα, ωστόσο, τα παιδιά αυτάθαοφείλουνµμόλιςενηλικιωθούνναπληρώσουνκαι900 ευρώ,ειδάλλωςπρέπεινα...εγκαταλείψουντηχώρα! Η χθεσινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών φανερώνει πως εν έτει 2009 η Ελλάδα εξακολουθεί να θεωρεί τους µμετανάστεςδεύτερηςγενιάςωςπολίτεςδεύτερηςκατηγορίας, που δεν αξίζουν τα βασικά δικαιώµματα του Έλληνα πολίτη. Γι’αυτό,ηκυβέρνησηστηνουσίαδεντουςχορηγείδικαιώµματα, αλλά...τουςταπουλάει,καιµμάλισταπολύακριβά,οδηγώντας τουςσεφρικτάαδιέξοδα.Αςπάρουµμεόµμωςταπράγµματααπό τηναρχή... Όταν ένα παιδί γεννιέται στην Ελλάδα από γονείς µμετανάστες, δενέχειδικαίωµμανακερδίσειτηνελληνικήιθαγένεια,ακόµμακαι αν οι γονείς του βρίσκονται νόµμιµμα στην Ελλάδα. Το καλύτερο στο οποίο µμπορεί να ελπίζει είναι να θεωρηθεί και αυτό «νόµμιµμοςαλλοδαπός»,ανφυσικάκαιοιγονείςτουδιαθέτουν τιςαντίστοιχεςάδειεςδιαµμονής. Προχωρώντας στο χρόνο, το παιδί µμεγαλώνει στην Ελλάδα, πηγαίνει στο σχολείο, κοινωνικοποιείται, κάνει φίλους, εκπαιδεύεται και ανατρέφεται ως «Έλληνας», ώσπου φτάνει η στιγµμή που... ενηλικιώνεται και αντιλαµμβάνεται πως δεν είναι Έλληνας πολίτης και κατά συνέπεια πρέπει ξαφνικά, µμετά από 18 ολόκληρα χρόνια, να αποκτήσει την κατάλληλη «άδεια διαµμονής». Οι δυνατότητες που έχει, άλλωστε, είναι

συγκεκριµμένες: είτε η «άδεια διαµμονής για εργασία», αν έχει µμόνιµμη εργασία στην Ελλάδα, είτε η «άδεια διαµμονής λόγω σπουδών», αν έχει περάσει σε ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Με την ανεργία που µμαστίζει τη χώρα µμας, ωστόσο, είναι τουλάχιστον ανεδαφικό να απαιτεί κανείς πως ένας 18χρονος που µμόλις τελείωσε το σχολείο θα έχει ήδη µμόνιµμη εργασία στην Ελλάδα! Κατάσυνέπεια,αντοπαιδίδενέχειπεράσεισεκάποιασχολή, είναιυποχρεωµμένοναεγκαταλείψειτηχώραπουθεωρείπατρίδα του!

Ηπροδοσία Μετά από χρόνια αντιδράσεων και διαµμαρτυριών γι’ αυτό το απαράδεκτοκαθεστώς,τοΥπουργείοΕσωτερικώναποφάσισε πρόσφατα να προσφέρει µμία τρίτη επιλογή, το περιβόητο «καθεστώςτουεπίµμακρόνδιαµμένοντοςαλλοδαπού».Σύµμφωνα µμεαυτό,τοπαιδίδενµμπορείναθεωρηθείΈλληναςκαιπαραµμένει «αλλοδαπός», αλλά τουλάχιστον έχει κατοχυρωµμένα ορισµμένα βασικά δικαιώµματα των Ελλήνων πολιτών: ίσα εργασιακά δικαιώµματα, ίσα ασφαλιστικά δικαιώµματα και δικαίωµμα ψήφου στιςδηµμοτικέςεκλογές. Ωστόσο, η αρχική αισιοδοξία διαλύθηκε, όταν το Υπουργείο αποφάσισε χθες πως για να κερδίσουν το «καθεστώς» αυτό, τα παιδιά θα πρέπει να πληρώσουν ένα παράβολο αξίας 900 ευρώ!Αντοπαιδίδενέχειτα900ευρώ,οφείλειναβρειαµμέσως «µμόνιµμηκαισταθερήεργασία»,ειδάλλωςπρέπειναεγκαταλείψει τη χώρα! Αυτό λέει ο Υπουργός στα 18χρονα παιδιά, σαν να ήταντοπιοαπλόκαιεύκολοπράγµμαστηνΕλλάδατηςανεργίας καιτηςαναξιοκρατίαςναβρουν«µμόνιµμηκαισταθερήεργασία». Καιαυτάτότεµμόνοαντιλαµμβάνονταιτηνπροδοσία:µμετάαπό18 ολόκληρα χρόνια, η χώρα όπου µμεγάλωσαν, τους αναγκάζει ξαφνικάναγίνουν«παράνοµμοιµμετανάστες»... ΑλεξάνδραΜενεγάτου ΥπεύθυνηΕθελοντών ΚίνησηΥπεράσπισηςΔικαωµμάτωνΠροσφύγων καιΜεταναστών/στριών

35

35


EYΡΩΠΗ

ΗΕυρωπαϊκήΈνωσηκαιτοπεριβάλλον ΕδώΒρυξέλλες, Ο τοµμέας του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα στο σχεδιασµμό των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Η δράσητηςΕ.Ε.αναφορικάµμετηνπροστασίατουπεριβάλλοντος επικεντρώνεταιστηναντιµμετώπισητηςκλιµματικήςαλλαγής,την προστασία της βιοποικιλότητας, τη διαχείριση των αποβλήτων, τη µμείωση της ατµμοσφαιρικής ρύπανσης, την προστασία και διαχείριση των υδάτων, την πρόληψη περιβαλλοντικών ατυχηµμάτωνκαιτηνκαλύτερηκαιπιοαποτελεσµματικήχρήσητων φυσικώνπηγών. Η Ε.Ε. αποτελεί έναν από τους πρωτοπόρους σε παγκόσµμιο επίπεδο για την προστασία του περιβάλλοντος και για την αποτροπή της αλλαγής του κλίµματος. Με τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα που θέτει σε ενδοευρωπαϊκό επίπεδο, και αφορούν στη µμείωση των εκποµμπών από τα κράτη-µμέλη, αποτελείπαράδειγµμαπροςµμίµμησηγιατηνυιοθέτησηαντίστοιχων µμέτρων παγκοσµμίως. Επιπλέον, η Ένωση έχει υπογράψει ένα σηµμαντικό αριθµμό διεθνών συνθηκών για την περιβαλλοντική προστασία,µμεταξύτωνοποίωνκαιτοΠρωτόκολλοτουΚιότο. Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική θεµμελιώνεται στο άρθρο 174 της Συνθήκης της Ρώµμης, όπου αναφέρονται ρητά οι στόχοιτηςΈνωσηςγιατοπεριβάλλον.Ηπολιτικήαυτήβασίζεται στηναρχή«ορυπαίνωνπληρώνει»καιγιατηναποτελεσµματική εφαρµμογή της, διαθέτει θεσµμικά, οικονοµμικά και διαχειριστικά

µμέσα.Σήµμερα,ηΈνωσηεφαρµμόζειτοέκτοπρόγραµμµμαδράσης γιατοπεριβάλλον,τοοποίοθεσπίστηκετο2002καιισχύειέως καιτο2010.Παράλληλαµμετοπρόγραµμµμααυτόυλοποιείταικαι τοΣχέδιοΔράσηςγιατηνΕνεργειακήΕπάρκεια(2007-2012). Με σκοπό να επικουρήσει στο περιβαλλοντικό της έργο την Ε.Ε. και κυρίως τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της οποίας ηγείται ο Έλληνας Σπύρος Δήµμας,έχειιδρυθείοΕυρωπαϊκόςΟργανισµμόςΠεριβάλλοντος πουέχειωςαρµμοδιότητατηνπαροχήαξιόπιστωνπληροφοριών καιπαρατηρήσεωνσχετικάµμετοπεριβάλλονσεσυνεργασίαµμε τοευρωπαϊκόδίκτυοπληροφοριών. Ολοκληρώνονταςαυτήτησύντοµμηαναφοράστηνπροσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία του περιβάλλοντος, πρέπει να τονιστεί ότι είναι αποφασιστικής σηµμασίας η συµμµμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στην τήρηση των κανονισµμών για το περιβάλλον, που έχει θέσει η Ε.Ε., δρώνταςτόσοωςιδιώτεςόσοκαιωςεπιχειρηµματίες. Γιαπερισσότερεςπληροφορίες:http://ec.europa.eu/environment/index_el.htm

ΝαταλίαΣτενηµμαχίτη,Απόφοιτος‘00 ΑκόλουθοςΤύπου


MOΔΑ

38


MOΔΑ

MelinaPispaStudiodiModa Γεννήθηκε23-06-79στηνΑθήνα,όπουκαιµμεγάλωσε.Έχοντας τελειώσει το σχολείο (Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη) το 1997, έφυγε για σπουδές στο Μιλάνο της Ιταλίας, στο Istituto Marangoni, µμίααπότιςκαλύτερεςσχολέςγιασχέδιοµμόδαςστονκόσµμο. Το 2000 γυρνάει στην Ελλάδα και δουλέύει για το περιοδικό MarieClaireωςστυλίστρια,καιτο2004ανοίγειστηνΚηφισιά τοMelinaPispaStudiodiModa. Γιαδύοχρόνια,συµμµμετέχειωςguestσεεπιδείξειςµμόδαςκαιτον Μάιο του 2007 παρουσιάζει την πρώτη της ατοµμική επίδειξη, σταπλαίσιατουAthensXclusiveDesignersWeek,ανάµμεσασε µμεγάλα ονόµματα της ελληνικής αλλά και διεθνής µμόδας, όπως KriziaκαιAngelosFretzos. «Τα κοµμψά κοκτέιλ φορέµματα της Melina Pispa έκλεψαν την παράσταση»,γράφειτοπεριοδικόΕικονες. Αποσπάσµματα από τις επιδείξεις της και συνέντευξη της ίδιας, έχειαναµμεταδώσειτοκανάλιµμόδαςWorldFashion. Επίσης, στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, έχει

συµμµμετάσχει2φορέςστοFashionForward. Στο ατελιέ της ασχολείται κυρίως µμε φορέµματα αλλά και µμε νυφικάπουείναιηµμεγάλητηςαδυναµμία.Ταρούχαπλαισιώνουν µμια ποικιλία από αξεσουάρ, όπως τσάντες, παπούτσια και κοσµμήµματα, τα οποία επιµμελείται η ίδια. Το ύφος των ρούχων τηςείναιροµμαντικό,κοριτσίστικο,παραµμυθένιο,νοσταλγικόκαι εµμφανώςεπηρεασµμένοαποτηνδεκαετίατου1920,µμεστοιχεία µμοντέρνα,φρέσκακαιπολύθηλυκά. Όλεςοιπαραγγελίεςγίνονταιπάνταsurmesure,µμεσκοπότο αποτέλεσµμαναείναιάριστο. Αξιοσηµμείωτηειναιεπίσηςησυνεργασίατηςµμετο2FashionHotel του οµμίλου Δασκαλαντωνάκη, στο οποίο ένα δωµμάτιο, που έχειεπιµμεληθείηίδια,έχειβαφτιστείµμετοόνοµμάτης. Αργυροπούλου9,Κηφισιά 210-8014392(κατοπινραντεβού)

39


ΓΕΥΣΗ

Ταµμυστικάτουσούσι

ΒασίληςΜασσέλος*,απόφοιτος‘85

Τοσούσιδενανήκειστηνπαραδοσιακήµμαςκουζίνακαι,παράτη δηµμοφιλίατουστηνηµμεδαπή,παραµμένειξένοπροςτονελληνικό ουρανίσκο. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχω διασκεδάσει βλέποντας τους γκλα-µμουράτους να καταπίνουν µμονοµμπράτσο το νιγκίρι, προσπαθώντας ανεπιτυχώς να κρύψουν την αηδία τους. Αλλάτελικάµμπροςστοναείσαιτουσυρµμού,τιείναινα αηδιάσεις και λιγάκι;; Μη µμε παρεξηγήσετε. Έχω ζήσει δύο χρόνια στην Ιαπωνία και είµμαι λάτρης, ίσως και γνώστης, της κουζίνας της. Όταν όµμως πρωτοδοκίµμασα ωµμό ψάρι, πριν από σχεδόντρειςδεκαετίες,δενµμπορώναισχυριστώότιτολάτρεψα. Ούτεότιαηδίασα.Μάλλονπαραξενεύτηκα.Χρειάστηκεαρκετά χρόνια και τακτικές εβδοµμαδιαίες επισκέψεις στο «Ουµμάταρο», τοαγαπηµμένοµμουσουσάδικοστηΓκοτάντατουΤόκιο,γιανα αποκτήσω το λεγόµμενο «ουρανίσκο του σούσι», να φθάσω δηλαδήστοσηµμείοόπουτοσασίµμικαιτονιγκίριναµμουδίνουν ίση ή µμεγαλύτερη ευχαρίστηση, για παράδειγµμα, µμε το κεφάλι απόένακαλοψηµμένοµμεγάλοφαγκρί. Τοσούσιανήκεισεαυτάπουεύστοχαοιαγγλοσάξονεςκαλούν «acquired tastes», αδόκιµμα αποδιδόµμενο στα ελληνικά ως «επίκτητη γεύση», προϋποθέτει δηλαδή, όπως π.χ. η πραγµματική απόλαυση µμιας όπερας, µμακρά προπαίδευση και

40

εξοικείωση. Οµμοίως, οι κανόνες του επαγγέλµματος στην Ιαπωνία απαιτούν µμαθητεία τουλάχιστον δέκα ετών, έως ότου έναςνέοςσεφκριθείέτοιµμοςν’ανοίξειτοδικότουµμαγαζί.Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής θα µμάθει να αγοράζει µμεταξύ πολλών αλιευµμάτων τα καλύτερα, να τα προετοιµμάζει και να τα κόβει µμε ακρίβεια βάσει των επιταγών της συγκεκριµμένης τέχνης.Ηεξυπηρέτησητουπελάτηείναιεξίσουσηµμαντικήµμετην ικανότητα παρασκευής σωστών νιγκίρι και σασίµμι, γι’ αυτό και ο µμαθητευόµμενος θα εξασκήσει τη µμνήµμη του ώστε να θυµμάται λεπτοµμερώςτιςπροτιµμήσειςτωντακτικώνπελατώνπροκειµμένου νααποφασίζειτηνπαραγγελίααλλάκαιταενδιαφέροντάτους γιαναµμπορείνασυζητάµμαζίτους.Οιενλόγωπελάτεςκαλούνται στην αργκό των σουσάδων «ο-κούτσι», δηλαδή µμεγάλα στόµματα, και τυγχάνουν ιδιαίτερης τιµμολογιακής µμεταχείρισης σεσχέσηµμετονπεραστικό,ηοποίαµμπορείναφθάνεικαιστο µμισό της τιµμής «τιµμοκαταλόγου». Αυτό είναι σηµμαντικό γιατί το καλό σούσι στην Ιαπωνία είναι ακριβό και η επίσκεψη σ’ ένα σουσάδικο θεωρείται πολυτέλεια. Γενικότερα, στη διάλεκτο τουσούσιυπάρχουνειδικέςλέξειςγιακαθηµμερινάεδέσµματαή ροφήµματα,µμεαποτέλεσµματογνωστό«ο-τσα»(πράσινοτσάι)να µμετατρέπεταισε«αγκάρι»εντόςτωντοιχώντουσουσάδικου.


ΓΕΥΣΗ

Πώς όµμως µμπορεί κανείς να εντοπίσει το σωστό σουσάδικο;; Οι κανόνες είναι µμάλλον απλοί: να προσφέρει µμόνο σασίµμι και νιγκίρι, να µμην ανήκει στη φρικτή κατηγορία που χρησιµμοποιεί κινούµμενοπεριστροφικάιµμάντακαιναµμηβρωµμάειψαρίλα.Το έµμπειροµμάτιθακρίνεικαιµμεβάσητοχώρο,τιςφυσιογνωµμίες καιτηνηλικίατωνµμαγείρων,τοείδοςτηςπελατείας,τοντρόπο µμετονοποίοπαρουσιάζονταιτααλιεύµματα,τηνποικιλίακαιτη φρεσκάδα τους κ.λπ., αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις οι απλοί κανόνες των αρχαρίων λειτουργούν άριστα. Ένας επίσης σηµμαντικός δείκτης ποιότητας είναι η προέλευση της πράσινης καυτερής wasabi, που εφαρµμόζεται σε µμικρή ποσότητα στο ψάρι–καιόχιµμέσαστησόγια.Στακαλάκαταστήµματαθαδείτε καθαυτό το υδρόβιο ραπανάκι, το οποίο θα τρίψουν µμπροστά σας πάνω σε ένα κοµμµμάτι από ξερό δέρµμα καρχαρία. Το φρεσκοτριµμµμένο αυτό wasabi είναι πολύ αρωµματικότερο και λιγότερο καυτερό από τη βιοµμηχανική του εκδοχή. Στο σασίµμι καιστονιγκίριτώρα,εκτόςαπότηγεύση,ιδιαίτερησηµμασίαέχει και η αίσθηση της «αφής» µμέσα στον ουρανίσκο, τον οποίο χαϊδεύειτοβελούδινοtoroήγαργαλάειτοζωντανόshiaraouo. Το τελευταίο ανήκει στην κατηγορία των odori-gui (ζωντανά και κινούµμενα φαγώσιµμα), στην περίπτωση αυτή αποτελούµμενο

από ζώντες διαφανείς γόνους µμέσα σε θαλασσινό νερό. Αυτοί τοποθετούνται µμε το νερό τους σε ένα µμικρό ποτήρι, στο οποίο προστίθεται σόγια. Τα µμικρά ψαράκια αντιδρούν στηβίαιηαλλαγήτηςοξύτηταςτουπεριβάλλοντόςτουςκαι χοροπηδούν.Οπελάτηςπίνειτοµμίγµμα(µμαζίµμεταλυσσασµμένα ψάρια),τααφήνεινακολυµμπήσουνστοστόµμαγιαλίγο–όπως είπαµμε,στοσούσιµμεγάλησηµμασίαέχειηαίσθησητης«αφής», γιατί τα συγκεκριµμένα στερούνται γεύσεως per se– και τα στέλνει στο θάνατο µμέσα στα στοµμαχικά οξέα. Πέρα από την αίσθησηστοστόµμα,σηµμασίαέχει,απόπλευράςεµμπειρίας,και ησχέσηµμετονσεφ.Σηµμειώστεότιηλέξη«εµμπειρία»είναιεν προκειµμένωπολύσηµμαντική,γιατίηικανοποίησητουπελάτη δεν προέρχεται µμόνο από τον ουρανίσκο. Ο sushi afficionadoπάειστοίδιοµμαγαζίσυνέχεια,µμεαποτέλεσµμαοσεφνα γνωρίζει λεπτοµμερώς τις προτιµμήσεις του. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης δεν παραγγέλνει. Λέει στον sensei: «Ο makase shimasu», δηλαδή «σας εµμπιστεύοµμαι – το αφήνω σε εσάς». Ο µμάστορας θα συνδυάσει τη λεπτοµμερή γνώση που έχει για τις προτιµμήσεις του πελάτη µμε το επίπεδο της σηµμερινήςψαριάςκαιθα«κάνειπαιχνίδι».Παρενθετικά,ένααπόταπλέονενδιαφέρονταχαρακτηριστικά της Ιαπωνίας είναι οι άπειρες αποχρώσεις και διαβαθµμίσεις µμεταξύ του µμαύρου και του άσπρου, του νόστιµμου και του άνοστουκ.ο.κ.Ητιµμήανάκιλόκιτρινόπτερουτόνουµμπορεί να διαφέρει ακόµμη και κατά 30 φορές(!) ανάλογα µμε την ποιότητα, πράγµμα αδιανόητο σε άλλη χώρα. Ακόµμη και στο ίδιο ψάρι, το παχύ µμέρος στο πλάι της κοιλιάς, από το οποίο προέρχεται το toro, πωλείται πολύ ακριβότερα από τουπόλοιποψάρι,απότοοποίοπροέρχεταιτοmaguro.Το toroχωρίζεταιπεραιτέρωσεo-toro(µμεγάλο-υψηλό),σεchutoro (µμεσαίο) και σε toro, ανάλογα µμε τη λιπαρότητά του, όπουo-toroτοπλέονλιπαρόκαιακριβόκοψίδι.ΟιΙάπωνες πουζουνστηνΑµμερικήπηγαίνουνστηνψαραγοράνωρίςτο πρωί και ζητούν να τους «κόψουν» µμόνο το toro, το οποίο δε διαφέρει σε τιµμή από το υπόλοιπο ψάρι! Όσοι από εσάς ετοιµμάζονταιναξεκινήσουντοπρωινότουςστηνιχθυόσκαλα για να βρουν το κελεπούρι, ας το ξανασκεφθούν: οι καλοί τόνοιπουψαρεύονταιστηνΕλλάδαεξάγονταιαεροπορικώς στηνΙαπωνία.

*ΟΒασίληςΜασσέλοςείναισυνεργάτηςτηςΚαθηµμερινήςκαιτωνεντύπωντηςσεθέµματαγεύσης.


ΥΓΕΙΑ

Oδοντικάεµμφυτεύµματα Τα οδοντικά εµμφυτεύµματα είναι κατασκευές από τιτάνιο που έχουν το σχήµμα της ρίζας ενός δοντιού. Αποτελούν το πιο σύγχρονο τρόπο για την αντικατάσταση των δοντιών και βρίσκουνεφαρµμογήείτεέχειχάσεικάποιοςόλαταδόντιατου είτεµμόλιςένα.Ξεκίνησανναεφαρµμόζονταιτο1950στοGoteborg της Σουηδίας, όταν ο καθηγητής PerIngvarBranemarkδιαπίστωσεπωςτοτιτάνιο σχηµματίζει ένα πολύ ισχυρό δεσµμό µμε το οστόπουτοπεριβάλλει,µμιαδιαδικασίαπου ονοµμάζεται οστεοενσωµμάτωση. Μετά από χρόνιαέρευναςκαιµμελέτηςδηµμιουργήθηκαν ταοδοντικάεµμφυτεύµματα,ταοποίασήµμερα υπάρχουνσεστόµματαασθενώνέωςκαι30 χρόνια. Τισυµμβαίνειανχάσωέναδόντι;; Τασυνηθέστεραπροβλήµματαπουδηµμιουργεί η απώλεια των δοντιών είναι περιορισµμένη ικανότηταµμάσησης,µμετακίνησητωνγειτονικώνδοντιών,πόνος, µμη ελκυστικό χαµμόγελο, µμειωµμένη αυτοπεποίθηση. Επιπλέον δυσάρεστη συνέπεια από την απώλεια των δοντιών είναι και η απώλειατουοστούπουταστήριζε,ηοποίαοδηγείσταδιακάσε ατροφίατωνγνάθωνπουµμετηνσειράτηςοδηγείσεαισθητικές αλλαγέςστοπρόσωπο. Ηπαραδοσιακήοδοντιατρικήέχειτρόπουςγιανααντικαθιστάτα δόντιαπουχάνονταιµμεγέφυρες,µμερικέςήολικέςοδοντοστοιχίες. Καθεµμίαόµμωςαπόαυτέςτιςλύσειςέχεικάποιαµμειονεκτήµματα. Οι γέφυρες απαιτούν τον τροχισµμό των διπλανών δοντιών που θα στηρίξουν την αποκατάσταση, ενώ οι οδοντοστοιχίες είναι κινητές εργασίες που µμπορεί να δηµμιουργούν τραύµματα ή δυσκολίες στην οµμιλία. Τα εµμφυτεύµματα αποτελούν µμια θαυµμάσιαεναλλακτικήλύσηγιατηναντιµμετώπισητηςέλλειψης τωνδοντιών.Τασηµμαντικότεραπλεονεκτήµματατουςείναι: •Δεναπαιτούντροχισµμότωνδιπλανώνδοντιών. •Στατιστικάέχουνταυψηλότεραποσοστάεπιτυχίαςσεσχέση µμεόλεςτιςεναλλακτικέςθεραπευτικέςεπιλογές. •Εµμποδίζουντηνπεραιτέρωαπώλειαοστού. •Μπορούνναδώσουνσεασθενείςµμεοδοντοστοιχίες ανάλογαµμετοναριθµμότουςείτεµμιαπιοσταθερή

οδοντοστοιχίαείτεµμιαακίνητηεργασία. •Ταδόντιαπουκατασκευάζονταιπάνωτουςείναισαν ταφυσικά. •Βελτιώνουνσηµμαντικάτηνποιότηταζωήςτωνανθρώπων πουταφέρουν. Η τοποθέτηση των εµμφυτευµμάτων γίνεται µμε τοπική αναισθησία συνήθως στο οδοντιατρείο µμε µμια τεχνική ακριβείας που διασφαλίζει την σωστή τους θέση στο χώρο. Συνήθως καλύπτονται µμε τα ούλα και παραµμένουν στην γνάθο από 2-4 µμήνες για να ενωθούν µμε το οστό που τα περιβάλλει.Στοδιάστηµμααυτόοιασθενείς χρησιµμοποιούν προσωρινές γέφυρες ή οδοντοστοιχίες, ώστε να µμπορούν να λειτουργούν ικανοποιητικά. Μετά την πάροδο της περιόδου αναµμονής τα εµμφυτεύµματα αποκαλύπτονται και αρχίζει η κατασκευήτηςπροσθετικήςεργασίαςπουθαστηρίζουν. Είναι απαραίτητο να τοποθετήσω ένα εµμφύτευµμα για κάθε δόντιπουέχωχάσει;; Όχι. Στην πραγµματικότητα είναι δυνατό να αντικατασταθούν όλα τα κάτω δόντια µμε µμια ολική επένθετη οδοντοστοιχία που στηρίζεται σε 4 έως 5 εµμφυτεύµματα . Από την άλλη πλευρά είναι πλεονεκτικότερο να αντικαθίστανται τα πίσω δόντια µμε ένα εµμφύτευµμα για κάθε χαµμένο δόντι, έτσι ώστε να µμπορούν να αντέξουν στις δυνάµμεις που αναπτύσσονται κατά την µμάσηση.Κάθεασθενήςείναιµμοναδικόςκαιαντιµμετωπίζεταισαν ξεχωριστή οντότητα προκειµμένου να αποφασιστεί ο ακριβής αριθµμός εµμφυτευµμάτων που χρειάζονται για να καλυφθούν οι ανάγκεςτου. Τεκµμηριωµμένες επιστηµμονικές µμελέτες δείχνουν πως τα οδοντικάεµμφυτεύµματαπαραµμένουνεπιτυχηµμέναακόµμηκαιµμετά από30χρόνιαχρήσηςµμεποσοστόεπιβίωσηςτωνπροσθετικών εργασιών που στηρίζουν πάνω από 95% στα 10 χρόνια . Τα εµμφυτεύµματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι µμόνιµμα, όπως άλλωστε και τα φυσικά δόντια µμας. Παρόλα αυτά πολλοί παράγοντες καθορίζουν την επιτυχία τους µμε κυριότερους την υγιεινήτους,καθώςκαιτιςτακτικέςεπισκέψειςστονοδοντίατρο για τον έλεγχο τους. Το κάπνισµμα ή η άσκηση υπερβολικής πίεσηςσεεµμφυτεύµματαπουτοποθετήθηκανπρόσφατακαθώς καιτοσφίξιµμοτωνδοντιώνµμπορείνααποτελέσουνπαράγοντες πουοδηγούνσεαποτυχίακαιγι’αυτόθαπρέπεινααποφεύγονται ήναελέγχονται. Κλείνοντας, η καλή στοµματική υγεία προέρχεται από την οδοντική πρόληψη και τον τακτικό έλεγχο, για τη διατήρηση ενόςόµμορφουχαµμόγελου! ΣτάµμοςΡωτούς,DDS,DMD,απόφοιτος’98


ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Μαµμάπεινάω… Έχειτοπαιδίµμουπρόβληµμαµμετοβάροςτου;; Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχειοδηγήσεισεραγδαίααύξησητουαριθµμούτωνυπέρβαρων καιπαχύσαρκωνπαιδιώνώστεσήµμεραναµμιλάµμεγιαεπιδηµμία παιδικήςπαχυσαρκίαςπουαπειλείτοµμέλλοντηςφυσικήςκαι ψυχικής τους υγείας. Σύµμφωνα µμε πρόσφατες έρευνες, στην Ελλάδα το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών αγγίζειτο40%! Αν υποψιάζεστε ότι το παιδί σας έχει πρόβληµμα µμε το βάρος του: Ζητήστε βοήθεια εγκαίρως. Όσο περισσότερο περιµμένετε, τόσο µμεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες το πρόβληµμα βάρους να παραµμείνει κατά τη διάρκεια της εφηβείας και µμετά την ενηλικίωση. Το παιδί σας βασίζεται σε εσάς να συµμβουλευτείτε τουςειδικούς. Αν το παιδί σας είναι υπέρβαρο: Η απώλεια βάρους µμε δίαιτα δενείναιηκατάλληληπροσέγγιση.Βοηθήστετοπαιδίσαςνα αποκτήσειυγιέςβάροςκαθώςψηλώνει. Οιαυστηρέςδίαιτεςδενείναικατάλληλεςγιαταπαιδιάγιατί: •µμπορείναµμηλαµμβάνουνόλατααπαραίτηταθρεπτικά συστατικάγιανααναπτυχθούνσωστά, •µμπορείνακαταλίξουννατρώνεκρυφάαπόεσάς, •µμπορείνααρχίσουννααισθάνονταιάσχηµμαµμετονεαυτό τουςκαινααναπτύξουνσυναισθήµματα,όπωςθυµμόκαι άγχος,ήναεκδηλώσουνεπεισόδιαυπερφαγίαςκαι •δεθαµμάθουνναελέγχουνταίδιατηνποσότηταπουπρέπει νατρώνεεάναποφασίζετεεσείςγι’αυτάήανταπιέζετενα τρώνελιγότερο.

44

Μπορείτεναβοηθήσετετοπαιδίσαςνααποκτήσειένα υγιέςβάρος. •Βοηθήστετοπαιδίσαςνααποδεχθείτοσώµματου.Ηάσκηση πίεσηςστοπαιδίσαςνααλλάξειτηνεµμφανισήτουδενείναι υγιής.Δείξτετουότιεσείςαποδέχεστετόσοτοδικότουόσο καιτοδικόσαςσώµμα. •Προσφέρετεήρεµμα,ευχάρισταγεύµματα.Αυτόςείναιο καλύτεροςτρόποςναπροωθήσετετηφυσιολογική,υγιεινή διατροφή. •Μάθετεστοπαιδίσαςνααναγνωρίζειπότεπεινάεικαιπότε έχειχορτάσει.Έτσιτοπαιδίσαςθαµμάθειναελέγχειτοπόσο τρώει. •Έχετεπάνταστοσπίτιφρούτα,λαχανικάκαιάλλαυγιεινά σνακ.Αποφύγετεναέχετεστοσπίτιγλυκά,πατατάκιαή αναψυκτικά. •Προσπαθείστεναδηµμιουργείτεσυνέχειαευκαιρίεςγια κίνησηκαιάσκηση.Όταντοπαιδίσαςτρέχει,πηδάεικαι παίζειενεργητικά,ενθαρρύνετέτο.Συµμµμετέχετεκαιεσείςαν µμπορείτε.Όσοπερισσότεροκινείταικαιόσολιγότεροκάθεται έναπαιδίτόσοπιοεύκολαθααποκτήσειέναυγιέςβάρος. •Κάντεό,τιµμπορείτεγιαναστηρίξετετηναυτοπεποίθησητου παιδιούσας.Ηθετικήαντιµμετώπισητουπαιδιούσαςπρος τονεαυτότουθατοβοηθήσεινατρώειπιοφυσιολογικάκαι υγιεινά. ΌλγαΚουνάρηM.S.,R.D. RegisteredDietitian/NutritionTherapist ΣύµμβουλοςΔιατροφής«ΝέαςΓενιάςΖηρίδη»


ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Τοοικογενειακότραπέζι Το οικογενειακό τραπέζι είναι η ιδανική στιγµμή να δείξουµμε στα παιδιά µμας ότι είναι η προτεραιότητα µμας. Είναι η στιγµμή που µμπορούµμε να ανακαλύψουµμε τι τους αρέσει, τι δεν τους αρέσει. Είναι η ώρα που µμπορούµμε να µμάθουµμε γι’ αυτά, να τα γνωρίσουµμεπερισσότεροκαιναµμάθουνκαιαυτάαπόµμας. Δεν είναι τυχαίο ότι τα παιδιά που τρώνε µμε τους γονείς τους 4-5 φορές την εβδοµμάδα έχουν λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν παραβατική συµμπεριφορά όπως κάπνισµμα, αλκοολισµμόήχρήσηάλλωνουσιών.Τακορίτσιαπουτρώνεµμε τουςγονείςτουλάχιστον4φορέςτηνεβδοµμάδαέχουνλιγότερες (1/3) πιθανότητες στην εφηβεία να αναπτύξουν διατροφικές διαταραχές,όπωςνευρικήανορεξία. Έρευνεςέχουνδείξειότιόσοπιοσυχνάτρώειµμαζίµμιαοικογένεια, τόσοαυξάνειτιςπιθανότητεςτηςναµμείνειενωµμένηκαιταπαιδιά νααισθάνονταιότιέχουνεπαφήµμετουςγονείςτους. Ηεµμπλοκή,ηεπιρροήτωνγονέωνκαιοικοινέςδραστηριότητες της οικογένειας παίζουν σηµμαντικό ρόλο στην καθιέρωση προτύπων. Τα πρότυπα δηµμιουργούνται στις µμικρές ηλικίες, κατάτιςοποίεςταπαιδιάταυτίζονταιµμετουςγονείςτους. Τα οφέλη ενός οικογενειακού τραπεζιού είναι διαχρονικά. Περισσότεροαπ’όσοκρατάειέναγεύµμα…

Η σύγχρονη ζωή, το συνεχές τρέξιµμο, το υπερφορτωµμένο καθηµμερινό πρόγραµμµμα, οι υποχρεώσεις δυσκολεύουν την οργάνωσητωνοικογενειακώνγευµμάτων/δείπνων.Πώςόµμως θαµμπορούσαµμεκάτωαπόαυτέςτιςσυνθήκεςναοργανώσουµμε τα οικογενειακά τραπέζια ώστε να γίνονται πιο συχνά;; Τι στρατηγικέςθαµμπορούσαµμεναακολουθήσουµμε;; Προσωπικάθαπρότειναταακόλουθα: 1.Ναυπάρχειµμιασυγκεκριµμένηώραπουναείναιόµμως ρεαλιστικήκαιναεξυπηρετείόλους. 2.Ναµμοιράζεστετηνπροετοιµμασίατουτραπεζιούµμεταπαιδιά σαςδίνοντάςτουςπρωτοβουλίες. 3.Νασυµμφωνήσετεµμαζίτουςκανόνεςτουτραπεζιούπ.χ. καθόµμαστεόλοιµμαζί–σηκωνόµμαστεόλοιµμαζί. 4.Νααποφεύγετεκάθεείδουςδιάσπαση.Νακλείνετεδηλαδή τηντηλεόραση,τακινητά,τασταθεράτηλέφωνα.(Ιδιαίτερατα παιδιάτηςµμικρήςηλικίαςπρέπειναµμάθουννααπασχολούνται µμεµμιαδραστηριότητακάθεφορά,νατηνολοκληρώνουνκαι µμετάναασχολούνταιµμεκάτιάλλο.Όχιφαγητό,τηλεόραση, παιχνίδιόλαµμαζί). 5.Νααποφεύγετεσυζητήσειςπουπροκαλούνένταση 6.Ναχρησιµμοποιείτεεµμπλουτισµμένολεξιλόγιοστηνσυζήτησή σας.Έτσιενισχύετετηγλωσσικήικανότητατωνπαιδιών. 7.Ναδίνετεσταπαιδιάχρόνοναµμιλήσουνγιαθέµματαπουτα ενδιαφέρουν.

Ποιαείναισυγκεκριµμέναταοφέληενόςοικογενειακούτραπεζιού;; 1.Σωµματικήκαιψυχικήυγεία 2.Υψηλότερεςσχολικέςεπιδόσεις 3.Χτίσιµμοκαλώνσυνηθειών 4.Δηµμιουργούνταιρίζες,παραδόσεις,αξίες 5.Ενίσχυσητηςεπικοινωνίας,τηςκοινωνικότητας 6.Ενίσχυσητηςδοµμήςστηνοικογένεια–οικογενειακήρουτίνα 7.Ενίσχυσητωνδεσµμώντηςοικογένειας 8.Μείωσηάγχους 9.Ποιοτικήζωή ΣύµμφωναµμεµμελέτεςπουέγινανστοΠανεπιστήµμιοΚολούµμπια της Αµμερικής τα οικογενειακά τραπέζια παρατηρούνται περισσότερο σε οικογένειες µμε µμικρά παιδιά παρά µμε εφήβους. Απότους10πουρωτήθηκανοι6πιστεύουνότιταοικογενειακά γεύµματα είναι ο πιο απλός και πιο αποτελεσµματικός τρόπος να έρθει κοντά η οικογένεια. Από τους 10 οι 7 πιστεύουν ότι µμειώνουν την πιθανότητα εµμφάνισης διατροφικών διαταραχών.

Όσο πολυάσχολοι και αν είµμαστε, αξίζει να αφιερώνουµμε χρόνοσταοικογενειακάτραπέζια,τουλάχιστον3-4φορέςτην εβδοµμάδα. Στοτραπέζιδίνεταιηευκαιρίαστηνοικογένειαναβρεθείµμαζί,να µμοιραστείνανέατηςηµμέρας,ναανταλλάξειεµμπειρίες. Κάθε µμέρα είναι µμοναδική, ξεχωριστή, δεν ξαναγυρνάει. Κάθε ευκαιρίαείναιµμοναδική.Μηντηχάσετε. Ταοικογενειακάτραπέζιααποτελούντιςρίζεςπουθαµμεταφέρουν ταπαιδιάµμαςστιςδικέςτουςοικογένειες.Αξίζειτονκόπο!

ΤατιάναΓκούσκου ΔιευθύντριαΝηπιαγωγείου«ΝέαςΓενιάςΖηρίδη» ΕκπαιδευτικήΨυχολόγος

45


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

Ειδικέςµμαθησιακέςδυσκολίες Ηπερίπτωσητηςδυσλεξίας Αναρωτηθήκατεποτέποιοκοινόστοιχείοµμπορείνασυνδέειτον Leonardo da Vinci, τον Pablo Picasso, τον Walt Disney, την AgathaChristie,τονTomCruiseκαιτονHansChristianAndersen;;ΤονGrahamBell,τονEinstein,τονThomasEdisonκαι τουςJohnKennedy,WinstonChurchillκαιThomasJefferson;; Την απάντηση στο ερώτηµμα αυτό θα τη βρείτε αφού διαβάσετε τοπαρακάτωκείµμενο. Έχουν περάσει περισσότερα από 100 χρόνια από τότε που αναφέρθηκε η περίπτωση ενός µμικρού αγοριού, του Percy, ο οποίοςδυσκολευότανπολύναδιαβάσεικαιναγράψειακόµμα και το όνοµμά του (πολλές φορές έγραφε Precy χωρίς καν να το παρατηρεί).Ο γιατρός που πρώτος παρατήρησε αυτή τη συµμπεριφορά του µμικρού αγοριού, έκανε λόγο για «λεξική τύφλωση» και δηµμοσίευσε στον ιατρικό Τύπο ένα σχετικό άρθρο. Ο όρος αυτός δε χρησιµμοποιείται πλέον σήµμερα. Αποτέλεσε όµμως την αρχή για µμια σειρά µμελετών, οι οποίες οδήγησανστηνκαθιέρωσητουόρου«ΕξελικτικέςΜαθησιακές Δυσκολίες».Πρόκειταιγιαδυσκολίεςπουαφορούντηµμάθηση καιπιοσυγκεκριµμένατηνεπεξεργασίατουσυµμβολικούγραπτού λόγου.ΜεταξύαυτώνδιακρίνουµμετηνπερίπτωσητηςΔυσλεξίας καιτηςΔυσορθογραφίας.Μιλώνταςγιαδυσλεξίαεννοούµμεµμια διαταραχήτουλόγου,ηοποίαεκδηλώνεταιωςµμιαασυνήθιστα επίµμονηδυσκολίατωνµμαθητώνστηνανάπτυξητωνδεξιοτήτων τηςανάγνωσης,τηςγραφήςκαιτηςορθογραφίας.Απότηνάλλη, ωςδυσορθογραφίαορίζεταιηδυσκολίαπουπαρουσιάζειένας µμαθητής στην απόκτηση της δεξιότητας για ορθογραφηµμένη γραφήτηστιγµμήπουηδεξιότηταγιασωστή,γρήγορηκαιευχερή ανάγνωσηαναπτύσσεταικανονικά. Η διάγνωση της δυσλεξίας δεν µμπορεί να γίνει πριν ξεκινήσει η φοίτηση στο Δηµμοτικό σχολείο, καθώς τότε αρχίζει η συστηµματικήδιδασκαλίαανάγνωσηςκαιγραφής.Οποιεσδήποτε δυσκολίεςήαδυναµμίεςπαρουσιαστούνστονηπιαγωγείο,δεθα πρέπειναπροκαλούνανησυχίεςκαιναθεωρούνταιπροποµμπός µμελλοντικώνδυσκολιών. Όσον αφορά στη διάγνωση της δυσλεξίας, πρέπει ακόµμα να τονιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοίκαιναµμηπροβαίνουνσεβεβιασµμένασυµμπεράσµματα. Ηδιάγνωσηδενείναιεύκοληδιαδικασία.Αποτελείέργοειδικών. Για το λόγο αυτό ο εκπαιδευτικός οφείλει, όταν επισηµμάνει κάποια σηµμάδια στη µμαθησιακή συµμπεριφορά του παιδιού, να παραπέµμψει τους γονείς στους ειδικούς παιδαγωγούς των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ). Αυτοί στη συνέχειαθα υποβάλουν το µμαθητή σε κάποια test, για να διαµμορφώσουν µμια πλήρη εικόνα και να καταλήξουν σε ορισµμένασυµμπεράσµματα.

46

Χαρακτηριστικάδυσλεξικούµμαθητή •Οδυσλεξικόςµμαθητήςέχειφυσιολογικόµμέχριπολύυψηλό δείκτηνοηµμοσύνης. •Ταπροβλήµματαπουπαρουσιάζειεντοπίζονταιµμόνοστο γραπτόλόγο(γι’αυτόπροκρίνεταιηπροφορικήαξιολόγησήτου). •Ησυµμπεριφοράστοσχολείοκαιστοσπίτικαθώςκαιη γενικότερηεικόνααποκαλύπτουνπωςαυτότοπαιδίκρύβει πολύµμεγαλύτερηδύναµμηµμέσατουκαιέχειικανότητεςπου καταπνίγειηχαµμηλήσχολικήεπίδοση. •Θαµμπορούσεναθεωρηθεί«παρεξηγηµμένοπαιδί»,καθώς ηδυσκολίατουναανταποκριθείστογλωσσικόµμάθηµμα µμεταφράζεταισυνήθωςωςοκνηρία,ανυπακοήκαι αδιαφορίαγιατησχολικήµμάθηση.Ότανόµμωςτουδοθούνοι κατάλληλεςευκαιρίες,τότεκαταπλήσσειτουςπάντες! •Κουράζεταιπολύεύκολααπότοδιάβασµμακαισυχνά παρουσιάζειδιάσπασηπροσοχής. •Είναιυπερευαίσθητοςστηνκριτικήπουτουασκείται,έχει χαµμηλήαυτοπεποίθησηκαιαποθαρρύνεταιπολύεύκολα.


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

Τασυνηθισµμένασυµμπτώµματαπουπαρουσιάζει τοδυσλεξικόάτοµμο Α)Στηνανάγνωσηκαιτηγραφή •Διαβάζειαγνοώνταςτασηµμείαστίξης. •Παραλείπειήπροσθέτεισυλλαβέςήλέξεις. •Παρουσιάζεικαθρεφτικήανάγνωσηήγραφή(χααντίγιααχ). •Συγχέειγράµμµματα(π.χ.δ-θ,σ-ζ)καιλέξειςπουµμοιάζουν οπτικάκαιακουστικά(π.χ.δένω-µμένω). •Χρησιµμοποιείανεξέλεγκτακεφαλαίακαιµμικράγράµμµματα. •Παραδίδειακατάστατακαιδυσανάγνωσταγραπτά. Β)Στονπροφορικόλόγο •Δυσκολεύεταιναχρησιµμοποιήσεισύνθετεςήπολύπλοκες λέξεις. •Μιλάεικοµμπιαστάψάχνονταςναβρειτιςκατάλληλεςλέξεις. Γ)Στοχωροχρονικόπροσανατολισµμό •Συγχέειτοδεξίµμετοαριστερό,τοχθεςµμετοαύριο,τοΒορρά µμετοΝότο. •Δυσκολεύεταιναδιαβάσειτοχάρτη,ναµμάθειτηνώρα,να προσανατολιστείστοχώρο.

Το κλείσιµμο αυτής της σύντοµμης παρουσίασης θα θέλαµμε να είναι διαφορετικό. Έτσι, λοιπόν, όσα θέλουµμε να γράψουµμε θα ακουστούν σαν να βγαίνουν από το στόµμα ενός δυσλεξικού µμαθητή, ο οποίος απευθύνεται στο δάσκαλο ή στους γονείς του: «Ξέρεις ότι αντιµμετωπίζω κάποιες δυσκολίες στο σχολείο. Αυτό δε σηµμαίνει τίποτα. Δε σηµμαίνει πως είµμαι χαζός. Χρειάζοµμαι απλώς λίγο παραπάνω χρόνο και ένα διαφορετικό τρόπο για να διαβάζω. Μη µμε εγκαταλείψεις όµμως. Στάσου δίπλα µμου, βοήθησέ µμε, δείξε µμουεµμπιστοσύνη.Μηµμεβάζειςστοπεριθώριο.Ανακάλυψετις θετικέςµμουπλευρέςκαιτόνισέτες,ενίσχυσετιςπροσπάθειές µμου. Πίστεψε ότι θα τα καταφέρω και κάνε µμε να το πιστέψω κι εγώ. Γιατί µμπορώ. Και θα τα καταφέρω. Και θα γίνω ένας σπουδαίοςεπιστήµμονας,όπωςοEinstein,ήπολιτικός,όπως ο Kennedy, ή καλλιτέχνης, όπως ο Picasso. Έχω µμέσα µμου τηφλόγατηςµμάθησηςκαιµμεγάληδύναµμη.Βοήθησέµμενα τηνεξωτερικεύσω.Μπορώνατακαταφέρω!». ΧρυσάνθηΣολοµμωνίδου,απόφοιτος ’00, κάτοχος MΑ, εκπαιδευτικός ΝέαςΓενιάςΖηρίδη.

Δ)Στηµμνήµμηκαιστηνοργάνωσητηςκαθηµμερινότητας •Δυσκολεύεταιναθυµμηθείµμιασειράπροφορικώνεντολών. •Δυσκολεύεταιναµμάθειµμετησειράαριθµμούς,µμήνες,ηµμέρες, τηνπροπαίδεια. •Έλλειψηοργάνωσηςκαιτάξηςσταπράγµματάτου.

Αντιµμετώπισηδυσλεξίας Ηδυσλεξίααντιµμετωπίζεταιαλλάδενεξαλείφεται.Όσοπιοέγκαιρα γίνει η διάγνωση, τόσο πιο αποτελεσµματική αναµμένεται να είναι ηαποκατάσταση.Μετησυνδροµμήτωνειδικώνπαιδαγωγώνκαι ακολουθώνταςειδικέςεκπαιδευτικέςµμεθόδουςτασυµμπτώµματα, που ταλαιπωρούν τα δυσλεξικά παιδιά και τα εµμποδίζουν να λειτουργήσουν µμε άνεση στο σχολείο και να αξιοποιήσουν τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, τείνουν να ελαχιστοποιηθούν. Έτσι, η ανάγνωσηκαιηορθογραφίαµμπορούνναδιορθωθούνσετέτοιο βαθµμό, ώστε το επίπεδο να είναι πλέον παρόµμοιο µμε αυτό των µμη δυσλεξικών µμαθητών. Όµμως η δυσκολία θα εξακολουθεί να υπάρχει και θα εµμφανιστεί ξανά όταν ο δυσλεξικός µμαθητής κληθείναµμάθειένανάλλογλωσσικόκώδικα.

47


ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ

Απόαυτότοσκωτσέζικοντουςπουλέµμε«καθηµμερινότητα»,σαςδίνουµμεαυτάπουµμαςανέβασανκαιαυτάπουµμαςέριξαν τοδιάστηµμαπουπέρασε.Εσείςδιαλέξτεαπόποιαθααρχίσετε!

Απόταψηλά… • Με ανέβασε το video-clip που βρήκα στο youtube (www. youtube.com/watch?v=WuRBleNkbkQ) µμε πρωταγωνιστές θύµματατουκαρκίνουπουπολέµμησανµμετηνόσοκαιτηννίκησαν. Και τώρα η δύναµμη που έχουµμε οι άνθρωποι ως είδος να πολεµμάµμε ενάντια σε ότι µμας απειλεί, έρχεται ντυµμένη µμε ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι και ένα βίντεο που µμας θυµμίζουν πόσο ανόητακαιευτελήείναιόλααυτάγιαταοποίαστεναχωριόµμαστε σεκαθηµμερινήβάση. •ΠήγαβόλταστοΚολωνάκικαιβρήκαµμιαοµμάδαπαιδιώνστην ηλικίαµμουνακάνουνparkour.Ταπαιδιάέκανανπροθέρµμανση καιµμάθαινανπώςναπηδάνεέναµμικρότοίχο.Τουςρώτησατί τουςέκανεναδιαλέξουναυτότοάθληµμα.Ηαπάντησηπουπήρα µμε άφησε στήλη άλατος «Στο parkour µμαθαίνεις να ξεπερνάς εµμπόδια, να προχωράς ανεξάρτητα µμε το πόσα πράγµματα µμπαίνουνστονδρόµμοσου.Ηγενιάµμαςέχειµμπερδευτεί.Νοµμίζει ότιτοναξεπερνάςεµμπόδιασηµμαίνειναταπροσπερνάς,αλλά δεν είναι το ίδιο». Το ζητούµμενο και το δύσκολο είναι να τα ξεπερνάς.Ναταπροσπερνάςείναιτοπιοεύκολο. •Διάβασαγιαέναναθλητή.Μπορείσεπολλούςαπόεσάςνα είναιγνωστόςαλλάεγώδενείχαξανακούσειποτέγιααυτόν.Το όνοµμάτουείναιΡέιΓιούρικαιστηνΟλυµμπιάδατου1900πήρε τρία χρυσά µμετάλλια σε τρία αγωνίσµματα. Τα επόµμενα χρόνια αναδείχθηκεστονµμεγαλύτεροολυµμπιονίκηόλωντωνεποχών. ΑυτόπουκάνειτηνιστορίατουµμοναδικήείναιότιοΓιούριέπασχε από πολυοµμυελίτιδα και ήταν ένας άνθρωπος παράλυτος και απόταδύοπόδια,καταδικασµμένοςναζήσειανάπηρος.Στα20 τουχρόνιαµμεπολύεντατικήάσκησηκατάφερεναπερπατήσει µμόνο.Καισταεπόµμεναεφτάχρόνιαέκανεαυτόπουκανείςδεν πίστευε.Έγινεπρωταθλητήςστοάλµμαχωρίςφόρακαιπρότυπο προσπάθειας από αυτά που στις µμέρες µμας τα ψάχνεις µμε µμικροσκόπιο. •Μουάρεσεπολύηαπάντησηπουέδωσεέναςπεραστικόςσε ρεπόρτερτηςτηλεόρασης.Ότανορεπόρτερρώτησε«πιστεύετε ότιηοικονοµμικήκρίσηθαεπηρεάσειτοσύστηµμαστηνΕλλάδα»;; ο κύριος απάντησε «όχι το σύστηµμα δεν κινδυνεύει αφού το ξέρουµμεόλοιότιηΕλλάδαδενέχεισύστηµμα».Respect! • Ακούσατε τι είπε ο Μπάρακ Οµμπάµμα για την πολιτική που θα ακολουθήσει;; “Use it or lose it”. Οι πολιτείες της Αµμερικής θα πρέπει να επενδύουν τα χρήµματά τους σε έργα υποδοµμής, δρόµμους,σχολεία,γέφυρες,αλλιώςθαταχάνουν.Καλό.Απλό καισατανικό.

…σταχαµμηλά •Είµμαστεηχώραµμετουψηλότεροποσοστόsex(ποσοστό87% δηλώνει ότι κάνει έρωτα τουλάχιστον µμια φορά την εβδοµμάδα, ενώ ακολουθούν οι Βραζιλιάνοι µμε 82% και οι Ρώσοι µμε 80%) και παρόλα αυτά κυκλοφορούµμε στο δρόµμο µμε κατεβασµμένα µμούτρα και σπασµμένα νεύρα. Δε λένε ότι το sex προκαλεί την αύξησητηςοξυτοκίνηςκαιτωνενδορφινώνπουµμαςηρεµμούν καιµμαςφτιάχνουντηνδιάθεση;;Πού‘ν‘το;; •Μερίχνειπουηφοροδιαφυγήέχειγίνειτοεθνικόµμαςσπόρ. Ηµμάχηµμαςµμετοδηµμόσιοείναιπλέονστοιχείοτηςκουλτούρας µμας. Ναι, έχει πλάκα να βρίσκεις «παραθυράκια» για να γλιτώσειςόσοπερισσότεραµμπορείςαλλάτοπρόβληµμαείναιότι ανκοιτάξουµμεέξωαπόταπαραθυράκιαπουµμόνοιµμαςφτιάξαµμε θαδούµμετοχάοςπουδηµμιουργήσαµμε.Καινούριεςφορολογικές µμεταρρυθµμίσειςµμπάχαλο. • Διάβαζα τις υποψηφιότητες για τους άντρες της χρονιάς του 2008,διαγωνισµμόπουδιοργανώνειµμεγάλοαντρικόπεριοδικό. ΠοιοςγνωρίζειτονΑπόστολοΓεωργόπουλο;;Είναιυποψήφιος ως ο ερευνητής του Πανεπιστηµμίου της Μινεσότα που έχει αναπτύξει ένα πρωτοποριακό τεστ που επιτρέπει τη διάγνωση τουΑλτσχάιµμερ,τηςσκλήρυνσηςκατάπλάκας,τηςκατάθλιψης, τηςσχιζοφρένειαςκαιπολλώνάλλωνασθενειώνσεέναµμόνο λεπτό. Το τεστ αυτό έχει ήδη δοκιµμαστεί και τα αποτελέσµματα ήταν καταπληκτικά. Ο κύριος αυτός είναι Έλληνας. Όπως και ο κύριος Ζερέφος που πήρε το 2008 το Νόµμπελ Ειρήνης και πολλοίπολλοίάλλοι.Τουςξέρουµμε;;Φυσικάκαιόχι.Ξέρουµμε όµμως τον Γιώργο Μαζωνάκη και άλλους επιφανείς άντρεςπρωτοπόρους σε πίστες, σανίδια, παράθυρα κλπ. Και αυτό µμας φτάνει.Μεθορύβησεπάραπολύαυτό. •«ΥπάρχειµμεγάλοποσότωνFundsπουδενέχειδεσµμευτεί,διότι η Rassadel είναι άλλο Νοµμικό Πρόσωπο». Αυτό απάντησε ο µμοναχόςΕυδόκιµμοςσεερώτησηπουαφοράτιςανταλλαγέςτης ΜονήςΒατοπεδίου.ΌτανοµμοναχοίµμιλάνεόπωςοιΥπουργοί Οικονοµμίας,κάτιδενπάεικαλά.Κάτισάπιουπάρχειστοβασίλειο τηςΔανιµμαρκίας… • Αυξήθηκαν µμέσα στα τελευταία χρόνια τα κρούσµματα του AIDSστηνΕλλάδα.ΗπλειονότητατωννέωνπεριστατικώνAIDS αφοράάτοµμαηλικίας25έως44ετών.Τοµμεγαλύτεροποσοστό τωνανδρώνείναιηλικίας30έως34ετών,ενώστιςγυναίκες η µμεγαλύτερη ηλικιακή οµμάδα ήταν αυτή των 25 έως 29 ετών. Έχειµμειωθείηενηµμέρωσηήέχειαυξηθείηβλακείαµμας;;

ΔηµμήτρηςΦαλλιέρος απόφοιτος’00 d.fallieros@gmail.com

48


ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αντιµμετωπίζονταςτηνκρίση! TάκηςΠουρναράκης*,απόφοιτoς’89 Η F1 λόγω µμεγεθών και παγκόσµμιας εµμβέλειας βρέθηκε αντιµμέτωπη µμε την οικονοµμική κρίση πολύ γρήγορα και αξίζει να δούµμετιςενέργειεςπουέγινανγιανααντιµμετωπιστείτοαδιέξοδο. Πρώτααπ’όλαέγινανκινήσειςορθολογισµμούσετοµμείςπουδεν επηρεάζουν την εικόνα της οργάνωσης. Όπως η απαγόρευση των δοκιµμών κατά τη διάρκεια της χρονιάς ή ο περιορισµμός στη χρήση της αεροσήραγγας. Ειδικά για την απαγόρευση των δοκιµμώνοαγωνιστικόςδιευθυντήςτηςBMW,MarioTheissen, µμας είπε στην παρουσίαση της νέας F1’09: «Ευτυχώς που το δέχτηκαν όλες οι οµμάδες. Για µμένα δεν έχει κανένα νόηµμα να κάνειςδοκιµμέςµμπροστάσεάδειεςκερκίδεςχωρίςνασεβλέπει κανένας».ΟµμάνατζερτηςBMWWalterRiedlµμιλώνταςγιαλεφτά µμαςεξέπληξε:«Μεβάσητονπρογραµμµματισµμόµμαςαυτήτηστιγµμή εκτιµμώότιθαξοδέψουµμε30%λιγότερααπ’ότιτο2008».Γιατα µμεγέθητηςBMWSauberF1αυτάείναιπερίπου75εκ.ευρώ,µμια θεαµματικότατηµμείωσηεξόδωναπ’τηνπιονοικοκυρεµμένηίσως οµμάδα αυτή τη στιγµμή στη F1. Σε κάθε περίπτωση η BMW ως κατασκευαστήςαυτοκινήτωνέχειεπιλογές. Η Williams GP δέχτηκε σηµμαντικά πλήγµματα από την πρόσφατη οικονοµμική κρίση καθώς η Baugur παρασύρθηκε από την κατάρρευσητηςΙσλανδικήςοικονοµμίαςενώκαιηRoyalBankof Scotlandαντιµμετωπίζειδυσκολίες.Επιπλέονβασικοίχορηγοίτης οµμάδαςόπωςηPetrobrasκαιηLenovoδιέκοψαντησυνεργασία τους.ΓιανασωθείηοµμάδαοEcclestoneάνοιξετοπορτοφόλι και έδωσε 14.5 εκ. λίρες ως προκαταβολή από τα χρήµματα που θαπάρουνότανυπογράψουντηνέαΣυµμφωνίαΟµμόνοιας.Χωρίς αυτάταχρήµματαηWilliamsδεθαµμπορούσενασυνεχίσει.

Ταυτόχρονα η F1 κινείται για να αλλάξει την εικόνα της σύµμφωνα µμε τις επιθυµμίες των θεατών. Τα µμονοθέσια άλλαξαν µμορφή για να διευκολυνθούν τα προσπεράσµματα. Με τα σλικ ελαστικά να επανέρχονται και τους δίσκους των φρένων από ανθρακονήµματα, οι αποστάσεις φρεναρίσµματος παραµμένουν ελάχιστες. Έτσι το TWG για να διευκολύνει τα προσπεράσµματα αναγκάστηκεναεπικεντρώσειτηνπροσοχήτουόχιστοτέλοςτης ευθείαςαλλάστηνπροηγούµμενηστροφή.«Καθάρισαν»λοιπόν το αεροδυναµμικό ίχνος του µμονοθεσίου που προπορεύεται κόβοντας τα πλαϊνά αεροδυναµμικά, µμειώνοντας το διαχύτη και ψηλώνοντας – µμικραίνοντας, την πίσω αεροτοµμή. Επιπλέον για να µμπορεί να ακολουθήσει από κοντά το µμονοθέσιο που έπεται, χωρίςναυποφέρειαπότουςστροβιλισµμούς,έδωσανστονοδηγό τη δυνατότητα να βάζει λίγο φτερό (σ.σ: 6 µμοίρες), ώστε να αυξάνεταιηαπόδοσητηςεµμπρόςαεροτοµμής. Η F1 λοιπόν κινείται σε τρεις άξονες, ορθολογισµμός εξόδων, βελτίωσηπροϊόντοςκαισταθερόπλαίσιογιατοµμέλλον.«Πρέπει να δεσµμευτούν οι κατασκευαστές µμακροχρόνια και να µμην µμπορούνναφύγουν,όπωςηHonda.Αντοκάνουν,αςξοδεύουν όσα θέλουν αρκεί να δίνουν φτηνά κιβώτια και κινητήρες στις ιδιωτικέςοµμάδες»τόνισεοEcclestoneπουξέρειτηδουλειάόσο κανείς. Εµμείςδενέχουµμεκαµμίααµμφιβολίαότιαυτέςείναιοιενδεδειγµμένες ενέργειεςγιατηναντιµμετώπισητηςκρίσης.Τιςαναφέρουµμεώστε να αξιοποιήσετε την πληροφορία, προσαρµμόζοντάς την στα δεδοµμένασας!*ΟTάκηςΠουρναράκηςείναιαρθρογράφοςσεθέµματααυτοκινήτουκαιπαρουσιαστήςτηςεκποµμπήςFormula1.

49


ΠΑΙΔΙ

ΤακαταστήµματαπαιδικώνπροϊόντωνκαιπαιχνιδιώνImaginarium, είναι µμαγικά σηµμεία συνάντησης για παιδιά και ενήλικες. Έναςκόσµμοςµμετηδικιάτουµμουσική,λεξιλόγιοκαιάρωµμαστον οποίοτουςυποδεχόµμαστεόλουςµμετηνίδιαζεστασιά.Εδώτα παιδιάµμπορούνναβρουνταπιοενδιαφέροντακαισυναρπαστικά παιχνίδια,σεέναχώροπροσαρµμοσµμένοστιςανάγκεςτουςκαιοι γονείςµμπορούνναβρουντιςιδέεςκαιτιςλύσειςπουχρειάζονται γιανααπολαύσουνκάθεστάδιοτηςζωήςτωνπαιδιώντους.

50

ΣταImaginarium,κάθεεπίσκεψηείναιµμίαµμεγάληεµμπειρίακαι όλοι,γονείςκαιπαιδιάείναικαλοδεχούµμενοι.Στακαταστήµματα, ανακαλύπτουν ότι είναι πολύ εύκολο να µμοιράζεσαι όνειρα και χαρά. Τους πελάτες τους βλέπουµμε σαν «καλεσµμένους». Αν επιθυµμούνµμπορούνναγίνουνµμέλητουImaginariumClubκαι να απολαµμβάνουν ιδιαίτερα προνόµμια, χρησιµμοποιώντας την FamilyCard.


ΠΑΙΔΙ

ΟιαξίεςτουImaginarium Hποιότητα,ηασφάλεια,οεκπαιδευτικόςκαιµμηπολεµμικός χαρακτήρας, αλλά πάνω από όλα η χαρά και η ευτυχία, είναιοιαξίεςπουπροσφέρεικάθεπαιχνίδιτουImaginarium, είτε για να εµμπλουτίσει την εξελικτική ανάπτυξη του παιδιούηλικίας0-9ετώνήγιανατοβοηθήσειναενταχθεί στηνκοινωνία.ΣεόλαταπαιχνίδιαImaginarium,υπάρχει έναειδικόσύµμβολογιακάθεµμίααπότις8κοινωνικέςκαι 5εκπαιδευτικέςαξίες. ΚοινωνικέςΑξίες •Μεγαλώνουµμεµμεευτυχία •Θέλειςναπαίξουµμε;; •Έναςκόσµμοςγιαόλους •Παίξεµμαζίµμου •Κλείσετηντηλεορασούλα,Ξύπνατηνφαντασίαµμου •ΗΓηείναιτοσπίτιµμου •Σωστέςσυνήθειες •Ηχαράτουπαιχνιδιού ΕκπαιδευτικέςΑξίες •1000Ερεθίσµματα •ΘαυµμάσιαΜυαλά •ΔηµμιουργίασηµμαίνειΑνάπτυξη •1,2,3….Πάµμε! •Περίεργαχεράκια Παίζονταςµμεφαντασία,παίζονταςµμεασφάλεια,παίζοντας µμεImaginarium!

ΚαταστήµματαImaginarium GalleriaΚοραή,Σταδίου30&Κοραή4,Αθήνα,τηλ.:2103224100•Σωτήρος1&Νοταρά,Πειραιάς,τηλ.:2104226601•Ε.Κ.“Αίγλη”,Κολοκοτρώνη8, Κηφισιά,τηλ.:2108010652•Πολυχώρος“Άνεσις”,Κηφισίας14,Αµμπελόκηποι,τηλ.:2107484222•Ε.Κ.“GOLDENHALL”,Λ.Κηφισίας37Α,Μαρούσι, τηλ.:2106820134•Ε.Κ.“AthensMillennium”,Υµμηττού108-110&Χρεµμωνίδου,Παγκράτι,τηλ.:2107562072

51


IB

«Σειρήνες»στηνέρηµμο! Τοαινιγµματικότραγούδιτωναµμµμόλοφων!

Την τελευταία δεκαετία οι ερευνητές προσπαθούν να λύσουν τοµμυστήριοµμιαςµμελωδίαςπουείναιγνωστήστοδυτικόκόσµμο απότηνεποχήτουΜάρκοΠόλο. Πάνε σχεδόν επτακόσια χρόνια από τότε που ο Μάρκο Πόλο κατέγραψε τους µμυστήριους ήχους που έρχονταν από τις θίνες της ερήµμου. Τότε, ο µμεγάλος εξερευνητής είχε αποδώσει το φαινόµμενοσε«κακάπνεύµματα».Έναςσύγχρονοςταξιδιώτηςθα ήταν πιο πιθανόννανοµμίσειότιοήχοςαυτόςπροέρχεταιαπό αεροπλάνοπουεκτελείχαµμηλήπτήση. Οι θίνες είναι στην ουσία βουνά από άµμµμο που σχηµματίζονται από τη δράση του ανέµμου. Είναι δυνατόν να φθάσουν σε ύψος εκατοντάδων µμέτρων και απαντώνται σε ένα µμεγάλο αριθµμό διαφορετικώνσχηµμάτων.Οιθίνεςπαρουσιάζουνµμιαπολύπλοκη δυναµμικήσυµμπεριφοράκαιαπασχολούντουςεπιστήµμονεςεδώ καιδεκαετίες.

52

ΟιθίνεςµμελετήθηκανδιεξοδικάαπότονR.A.Bagnold,οοποίος σε µμια επίσκεψη του στην έρηµμο της Λιβύης γοητεύθηκε από τους σχηµματισµμούς των θινών και επιστρέφοντας στην Αγγλία κατασκεύασεµμιααεροσήραγγαµμετηνοποίαεκτέλεσεπειράµματα προσοµμοίωσηςαυτώντωνσχηµματισµμών.Ταπορίσµματααυτών των πειραµμάτων περιέχονται στο βιβλίο µμε τίτλο The Physics ofBlownSandandDesertDunes(1941),τοοποίοέθεσετα θεµμέλια της επιστηµμονικής έρευνας της µμεταφοράς της άµμµμου από τον άνεµμο. Το βιβλίο συνεχίζει να αποτελεί το βασικό τίτλο αναφοράς στο πεδίο και χρησιµμοποιείται από τη NASA για τη µμελέτητωνθινώντουπλανήτηΆρη. Σήµμερα έχουν εντοπιστεί περίπου τριάντα τοποθεσίες σε όλο τονκόσµμο,όπουκάποιοςµμπορείναακούσειτο«τραγούδι»των θινών.Είναιαξιοσηµμείωτοότικάθετέτοιοςήχοςέχειτηδικήτου χαρακτηριστικήσυχνότητα,µμπορείναδιαρκέσειγιααρκετάλεπτά ενώακούγεταισεαπόστασηακόµμηκαιενόςχιλιοµμέτρουµμακριά.


IB

Είναιγνωστό,απόπαλαιά,πωςοήχοςαυτόςπροέρχεταιαπό τηνάµμµμοπουέχεισωρευτείστηνκορυφήτωνθινώνκαιηοποία αυθόρµμητα κατέρχεται προς τους πρόποδες τους. Πως λοιπόν αυτή η κάθοδος της άµμµμου µμπορεί να δηµμιουργήσει ένα τόσο δυνατόήχοκαιµμάλιστασεµμιακαιµμοναδικήσυχνότητα;; Για τους επιστήµμονες η πρόκληση της εξήγησης αυτού του ασυνήθιστου και πολύ έντονου ήχου που δηµμιουργείται από έναν σωρό άµμµμου είναι τόσο µμεγάλη που δύσκολα µμπορείς να της αντισταθείς. Στην ουσία, οι άδουσες θίνες µμας δίνουν την ευκαιρία να εξερευνήσουµμε έναν εντελώς νέο τρόπο παραγωγής ήχου που είναι ριζικά διαφορετικός από τους µμηχανισµμούςπαραγωγήςήχουπάνωστουςοποίουςβασίζονται ταπερισσότεραµμουσικάόργανα. Οι προσπάθειες να ερµμηνευθεί αυτό το φαινόµμενο έχουν στηνουσίααρχίσειαπότο2000απόερευνητικέςοµμάδεςτης περίφηµμηςEcoleNormaleSuperieureτουΠαρισιού.Ενδιάµμεσα έχουνεµμπλακείκαιερευνητικέςοµμάδεςαπότιςΗ.Π.Α. Οι πρώτες έρευνες έδειξαν αξιόλογα αλλά ταυτόχρονα και αξιοπερίεργα αποτελέσµματα. Μια µμέρα κατά τη διάρκεια µμιας πεζοπορίας κατά µμήκος µμιας θίνης, οι ερευνητές προκάλεσαν κατά λάθος µμια κατολίσθηση άµμµμου. Η κατολίσθηση αυτή συνοδεύτηκε από την παραγωγή ενός δυνατού ήχου. Προς µμεγάλη έκπληξη όλων η συχνότητα αυτού του ήχου ήταν ακριβώςηίδιαµμετησυχνότητατουήχουπουπαράγεταιαπόµμια αυθόρµμητηκατολίσθησητηςάµμµμουστηίδιαθίνη.Οιεπιστήµμονες το επιβεβαίωσαν αυτό προκαλώντας µμε τα ίδια τους τα χέρια επαναλαµμβανόµμενες κατολισθήσεις από την κορυφή των θινών.Τοεπόµμενοπουπαρατηρήθηκεήτανότιγιαδιαφορετικά µμεγέθη θινών (στην ίδια γεωγραφική περιοχή) η συχνότητα του παραγόµμενουήχουήτανηίδια(περίπουστα100Hz).Aυτάτα φαινόµμενα οδήγησαν τους ερευνητές στο συµμπέρασµμα ότι το µμυστηριώδες τραγούδι των θινών παράγεται από την σχετική κίνησητωνκόκκωντηςάµμµμουµμεταξύτουςκαιόχιαπότηνθίνη συνολικά. Η διαπίστωση αυτή έστρεψε τις έρευνες στη µμελέτη της δοµμής και του σχήµματος των κόκκων της άµμµμου καθώς και των µμεταξύτουςσυγκρούσεωνκατάτηδιάρκειατηςκατολίσθησης. Σύντοµμα άρχισαν να προτείνονται και τα πρώτα ερµμηνευτικά σχήµματα.Κοινόςπαρανοµμαστήςαυτώντωνερµμηνειώνήτανότι η παραγωγή του ήχου οφείλεται σε µμια συντονισµμένη κίνηση που εκτελούν οι κόκκοι της άµμµμου. Για κάποιους ερευνητές η παραγωγή του ήχου ήταν αποτέλεσµμα της κυκλοφορίας του αέρα ανάµμεσα στους κινούµμενους κόκκους άµμµμου. Για άλλουςαιτίατηςπαραγωγήςτουήχουήτανησυµμπεριφοράτων συντονισµμένακινούµμενωνκόκκωνωςµμιαςτεράστιαςµμεµμβράνης η οποία εκτελεί γιγάντιες ταλαντώσεις που µμετατρέπουν την άµμµμοσεένατεράστιοηχείο.

Η πρώτη ερµμηνεία υποστηρίχθηκε και από ευρήµματα στο Μαρόκο που έδειξαν ότι µμόνο στρώµματα άµμµμου που έχουν πάχοςπάνωαπόένασυγκεκριµμένοόριοµμπορούνναπαράγουν ήχους όταν κινούνται µμεταξύ τους. Αποφασιστικής σηµμασίας γι’ αυτήν την ερµμηνεία ήταν και ένα πείραµμα προσοµμοίωσης που παρουσιάστηκε το 2003. Στο πείραµμα αυτό πήραν γνωστούς όγκους άµμµμου και τους ανάγκασαν να κινούνται µμε απόλυτα ελεγχόµμενο τρόπο σε διαφορετικές ταχύτητες. Με αυτό τον τρόπο µμπόρεσαν να παράγουν ήχους σε οποιαδήποτε επιθυµμητή νότα κατά µμήκος µμιας ολόκληρης οκτάβας. Αυτό ήταν µμια αποφασιστική ένδειξη ότι στην ουσία είναι η σχετική κίνηση των κόκκων της άµμµμου που παράγει τον ήχο. Οι θίνες δενείναιαπαραίτητες.Τοπείραµμαεπιβεβαίωσεεπίσηςκαιτην παρατήρησηγιατοελάχιστοόριοπάχουςτουστρώµματοςάµμµμου πουαπαιτείταιγιατηνπαραγωγήήχου. Τοσίριαλόµμωςτηςπλήρουςεξήγησηςτουφαινοµμένουδενέχει τελειώσει. Σήµμερα εργασίες από άλλες οµμάδες αρχίζουν και αµμφισβητούντιςπαραπάνωερµμηνείεςπου,άλλωστε,δενέχουν απαντήσει σε όλα. Για παράδειγµμα, µμέχρι τώρα δεν γνωρίζουµμε τολόγογιατονοποίοκάποιεςθίνεςδεν«τραγουδούν».Έρευνες που έχουν πραγµματοποιηθεί από επιστηµμονικές οµμάδες από τις Η.Π.Α και έχουν στηριχθεί στη χρήση ραντάρ δείχνουν την εντελώςαντίστροφηκατεύθυνση:δενείναιοικόκκοιτηςάµμµμου αλλά οι ίδιες οι θίνες που ευθύνονται για την παραγωγή του ήχου. Τελικάµμεήχωρίςτηνπλήρηεξήγηση,οιθίνες«τραγουδούν» ακόµμακαιηέρηµμοςσυνεχίζει(ευτυχώς)ναδιατηρείτηµμαγεία καιτοµμυστήριο. ΒασίληςΛεµμπέσης ΚαθηγητήςΦυσικής ZiridisInternationalBaccalaureate

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤοφωτογραφικόυλικόείναιευγενικήπροσφοράστοΓΕΩτηςερευνητικής οµμάδαςτουStephanDouadyαπότηνEcoleNormaleSuperieureτουΠαρισίου.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.“SongoftheDunesasaSelf-SynchronizedInstrument”,S.Douady,A. Manning,P.Hersen,H.Elbelrhiti,S.Protie`re,A.Daerr,andB.Kabbachi4, PhysicalReviewLetters,97,018002(2006). 2.“Cechantvenudesdunes”,S.Douady,LejournaldeCNRS,no153-154, Septembre-Octobre2002. 3.“Chanteravelledunes”,AudeOlivier,LejournaldeCNRS,no194,Mars 2006. 4.“Thetroubledsongofsanddunes”,MatthewChalmers,PhysicsWorld, November2006. 5.http://www.lps.ens.fr/~douady/

53


ΝΕΑΣΧΟΛΕΙΟΥ

ZiridisIB-Newsandevents ΕπίσκεψησεΠανεπιστήµμιατηςΑγγλίας Οµμάδα µμαθητών ΙΒ1 και ΙΒ2 της Νέας Γενιάς Ζηρίδη µμαζί µμε τους Διευθυντές και Καθηγητές τους, πραγµματοποίησαν το Νοέµμβριο7ήµμεροεκπαιδευτικόταξίδιστηνΑγγλίακαλεσµμένοι από τα Πανεπιστήµμια της Οξφόρδης, του Λονδίνου, του Surrey και του Brighton. Οµμάδα µμαθητών που ενδιαφέρεται για Economics, Politics, Business and Management, Aeronautical Engineering, Biomedical Engineering επισκέφτηκε το ΠανεπιστήµμιοτηςΟξφόρδης,τοLondonSchoolofEconomics (LSE), το King’s College, το University College London (UCL), το Imperial College, το City University, το Surrey και το Brighton.ΠαράλληλαοιµμαθητέςπουενδιαφέρονταιγιαFashionDesign,Αρχιτεκτονική,ArtandDesign,επισκέφτηκανταCentral Saint Martins, Architectural Association (AA), Goldsmiths, ChelseaκαιCamberwell.

54

Οι µμαθητές ξεναγήθηκαν από τους Διευθυντές των International Admissions Offices στους χώρους των Πανεπιστηµμίων (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, Students Unions, αµμφιθέατρα, Art studios) και ενηµμερώθηκαν για τα κριτήρια εισαγωγήςστιςσχολέςεπιλογήςτους,καθώςκαιγιατοκόστος φοίτησης(3.200ΛίρεςΑγγλίαςετησίως).Ακολούθησανοµμιλίες από τελειόφοιτους των Πανεπιστηµμίων για τα µμαθήµματα, τη φοιτητικήζωήκαιτηνεργασιακήτουςεµμπειρίακατάτηδιάρκεια των σπουδών τους. Ένας από τους φοιτητές του Business & ManagementCourseαναφέρθηκεστηδικήτουεµμπειρίαόταν, στοπλαίσιοτηςκαλοκαιρινήςτουαπασχόλησης,εργάστηκεστα Marks&Spencerωςprojectmanagerµμε80υπαλλήλουςκαι 50εκ.Λίρεςπροϋπολογισµμό! Τέλος,όλοιείχαντηνευκαιρίαναδουντανέακτίριατουLSE και του Imperial που εγκαινιάστηκαν πριν από λίγους µμήνες από την Βασίλισσα και τον κο Gordon Brown αντίστοιχα και να επισκεφτούν το Bρετανικό Μουσείο, το Design Museum και τηνTateModern.


ΝΕΑΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αςγίνουµμεόλοιπαιδιά µμετα«Τραγουδάκιαγάλακτος» Το παιδικό τραγούδι δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτεί εµμπειρία, γνώσητηςψυχολογίαςκαιτωναναγκώντωνπαιδιών καιπροϋποθέτειταλέντο,έµμπνευση,µμεράκικαιπάνωαπ’όλα αγάπηγιατηµμουσικήκαιγιατοπαιδί. Κι όλα αυτά τα συστατικά τα διαθέτουν στο έπακρο η δασκάλα Μουσικής κα. Μέλπω Χαλκουτσάκη και η δασκάλα της Μουσειοπαιδαγωγικής κα. Άλκηστη Χαλικιά (απόφοιτη ’89), που ανήκουν στο δυναµμικό του Δηµμοτικού της Νέας Γενιάς Ζηρίδη. Οι δρόµμοι δηµμιουργίας των δύο ταλαντούχων παιδαγωγών συναντήθηκαν κι από τη συµμπόρευση αυτή προέκυψε µμια εξαιρετική συλλογή, η οποία φέρει τον τίτλο «Τραγουδάκια Γάλακτος»καικυκλοφορείσταδισκοπωλείααπότονπερασµμένο Δεκέµμβριο. Τα 14 τραγούδια που περιλαµμβάνονται σ’ αυτή, δανείζονται λίγη από την αθωότητα, τη γλύκα και τη ζωντάνια της παιδικής ηλικίας και την απογειώνουν. Όπως αναφέρουν καιοιίδιεςοιδηµμιουργοίστοσυνοδευτικόσηµμείωµματουcd,τα τραγούδιααυτάήταντααµμοιβαίαδώραπουαντάλλαξαναπότη χαρά της δηµμιουργικής τους συµμπόρευσης. Και είναι επίσης τα δώρα που επιφύλασσαν και εξακολουθούν να επιφυλάσσουν στους µμαθητές τους σε µμια προσπάθεια να τους προσφέρουν πάντα κάτι διαφορετικό, κάτι καινούργιο, µμια πρωτόγνωρη εµμπειρία που θα γίνεται η αφορµμή να αφήνουν ελεύθερη τη φαντασίατουςκαινααπολαµμβάνουντηµμουσικήδιδασκαλία. Τα στιχάκια και οι µμελωδίες, λοιπόν, στροβιλίζονταν για αρκετόκαιρόστοµμυαλότουςκαιχόρευανσταχαρτιάκαιστο πεντάγραµμµμο. Μια διαδικασία διόλου κουραστική, καθώς όταν φτιάχνεις κάτι που απευθύνεται σε παιδιά το αποτέλεσµμα δεν µμπορεί να είναι κάτι λιγότερο από τέλειο. Και το αποτέλεσµμα επιβεβαίωσετιςπροσδοκίεςτους.Τατραγούδιαείναιευαίσθητα, γλυκά, χαριτωµμένα, αφηγούνται ιστορίες, απελευθερώνουν τη φαντασίακαικάνουνταπαιδιάναχαίρονταιτηνπαιδικότητάτους και…τουςµμεγάλουςναθέλουνναγυρίσουντοχρόνοπίσω.Την πρωτότυπηενορχήστρωσηαυτώνανέλαβεοΚώσταςΓιαννίρης µμεµμιαοµμάδαείκοσιµμουσικών,ενώσυµμµμετείχεµμετουςστίχους τουσεδύοτραγούδιαοΣταµμάτηςΔαγδαλένης.

Στη συνέχεια, οι «πνευµματικές µμητέρες» αυτής της συλλογής είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν µμε γνωστούς καλλιτέχνες της µμουσικής σκηνής, οι οποίοι δέχθηκαν µμε µμεγάλη χαρά να χαρίσουν τη φωνή τους και να αποκτήσουν σάρκα και οστά τα υπέροχα αυτά τραγούδια: η Νεφέλη Κάστερ και ο Χρήστος Τσιαπάρας, η Ανδριάνα Μπάµμπαλη, ο Στάθης Δρογώσης, ο Ορφέας Περίδης, η Λιάνα Παπαλέξη, ο Χρήστος Θηβαίος, ο οποίος για πρώτη φορά τραγουδά µμε το γιο του, ο Πάνος Μουζουράκης, η Μαριαστέλλα Τζανουδάκη, η Λένα Γιαννίρη, η Λουίζα Σοφιανοπούλου, ο Γιάννης Χαρούλης, η Σοφία ΠαπάζογλουκαιοΛάκηςΠαπαδόπουλος. Αν λοιπόν µμεταξύ άλλων…χρειάζεστε εντατικά µμαθήµματα Δρακοζωολογίας, αν θέλετε να µμάθετε γιατί κλαίνε οι κροκόδειλοι, τι παράπονα έχει ένας καναπές, γιατί κλαίει η καµμηλοπάρδαληΘεώνηκαιτιλέειστιςεκποµμπέςτηςηΚούλα, η κοτούλα η πεταχτούλα, χαρίστε στα παιδιά σας, και στα… µμεγάλαπαιδιάπουγνωρίζετε,αυτήτησυλλογή.Ταπαιδιάθατην αγαπήσουν,θαέρθουνσεεπαφήµμεδιαφορετικάακούσµματακαι θα αναπτυχθούν συναισθηµματικά. Όσο για τα…µμεγάλα παιδιά, αυτάθααναζητήσουνκαιπάλιτηνπαιδικότητάτους. Ευχόµμαστεσεόλουςκαλήακρόαση!! ΧρυσάνθηΣολοµμωνίδου,απόφοιτος’00, κάτοχοςMΑ,εκπαιδευτικόςΝέαςΓενιάςΖηρίδη.

55


ΝΕΑΣΧΟΛΕΙΟΥ

Fitkids:Ένανέοπρωτοποριακό πρόγραµμµματουσχολείου Ένα νέο πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδοµμένα πρόγραµμµμα, εντάχθηκε στο Σχολείο από την αρχή της νέας χρονιάς, το οποίο φιλοδοξεί να συµμβάλει στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των µμαθητών της Νέας Γενιάς Ζηρίδη και στην αύξησητηςσωµματικήςτουςδραστηριότητας.

Αυτήτηνπερίοδουλοποιείταιηεπόµμενηφάσητουπρογράµμµματος Fit Kids, η Φάση Αξιολόγησης. Η φάση αυτή περιλαµμβάνει µμετρήσεις του βάρους και του ύψους όλων των παιδιών, προκειµμένου να γίνει αξιολόγηση του Δείκτη Μάζας Σώµματος (ΔΜΣ),σεσχέσηµμετηνηλικίακαιτοφύλοτωνπαιδιών.

Πρόκειται για το Πρόγραµμµμα Διατροφικής Παρέµμβασης για Πρόληψη&ΑντιµμετώπισητηςΠαιδικήςΠαχυσαρκίαςFitKids, τοοποίοσχεδιάστηκεειδικάγιατουςµμαθητέςτουΣχολείουαπό τηνκαΌλγαΚουνάρη,MS,RD–ΚλινικήΔιαιτολόγο/RegisteredDietitian,µμεβάσηεπιτυχηµμέναπρογράµμµματαπουέχουν εφαρµμοστείσεσχολείατωνΗ.Π.ΑκαιτηςΜεγάληςΒρετανίας.

Τονεπόµμενοµμήναόλοιοιγονείςθαλάβουντααποτελέσµματα τουπαιδιούτουςταοποίαθαπεριέχουντοΔιάγραµμµμαΑνάπτυξης τουπαιδιού,αξιολόγηση,επεξήγηση,καθώςεπίσηςσυµμβουλές καιεκπαιδευτικόυλικόγιατηδιατροφή.

Το πρόγραµμµμα Fit Kids, το οποίο απευθύνεται σε όλα τα παιδιά του Σχολείου, εντάχθηκε στις λειτουργίες του Κέντρου ΑνάδειξηςΚλίσεωνκαιλειτουργείσεσυνεργασίαµμετοΤµμήµμα ΦυσικήςΑγωγήςτουΣχολείου. Η αρχή έγινε από το κυλικείο και το εστιατόριο του Σχολείου. Δύοχώροιοιοποίοιαποτελούνµμέρητουγενικότερουσχολικού περιβάλλοντος και µμπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς προαγωγήςτηςυγείαςτωνµμαθητώνπροωθώνταςέναυγιεινό µμοντέλο διατροφής. Τηρώντας πάντα το σχετικό νοµμοθετικό πλαίσιο, οι µμαθητές µμπορούν πλέον να επιλέγουν ανάµμεσα σε µμιαποικιλίαθρεπτικώνκαιπιουγιεινώντροφίµμων.

Στησυνέχειαόσαπαιδιάεπιθυµμούν,θαλάβουνµμέροςστηνΦάση Παρέµμβασης. Η φάση αυτή αποτελείται από δύο προγράµμµματα τα οποία περιλαµμβάνουν προσωπικές συναντήσεις µμε την κ. ΚουνάρηκαιθαγίνονταιστιςεγκαταστάσειςτουΣχολείου. Σηµμειώνεται ότι στο πλαίσιο του Fit Kids θα διοργανωθούν και δραστηριότητες, όπως ενηµμερωτικές οµμιλίες για τα παιδιά καιτουςγονείς,ηµμερίδες,workshops,προγράµμµματααύξησης σωµματικήςδραστηριότητας,οιοποίεςθαέχουνπάνταωςστόχο ναδιαδραµματίσουνουσιαστικόκαιχρήσιµμορόλοστηνυγείακαι φυσική κατάσταση των µμαθητών της Νέας Γενιάς Ζηρίδη. Η πρώτηηµμερίδαθαπραγµματοποιηθείτηνΚυριακή,15Μαρτίου 2009απότοΤµμήµμαΦυσικήςΑγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες µμπορείτε να επικοινωνήσετε µμε τηνκ.ΜαρίαΒεντούρηστο2106685645.

56


ΝΕΑΣΧΟΛΕΙΟΥ

Εβδοµμάδααρχαίουδράµματος Το σχολείο µμας δραστηριοποιείται για 9η συνεχή χρονιά, µμέσω τουΟµμίλουΥποκριτικήςΤέχνης,πουσυντονίζειοΥποδιευθυντής τουΛυκείου,φιλόλογοςκ.ΝίκοςΜακαρόναςστηνπαρουσίαση µμαθητικώνπαραστάσεωναρχαίουδράµματος.Όλααυτάταχρόνια συµμµμετέχει στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες αποσπώντας βραβεία και διακρίσεις. Παράλληλα, λαµμβάνει µμέρος σε Φεστιβάλ εντός και εκτός Αττικής. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια προσανατολίζεται στη συστηµματικότερη µμελέτητωνπροβληµμάτωνπουανακύπτουναπότηνπροσέγγιση του αρχαίου δράµματος ως εργαλείου µμάθησης στη Μέση Εκπαίδευση. Μέσα στο πλαίσιο αυτού του προβληµματισµμού, το Λύκειο οργανώνει Εβδοµμάδα Αρχαίου Δράµματος σε συνεργασία µμε τις Σχολικές Συµμβούλους Φιλολόγων και τους Υπευθύνους Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Ανατολικής Αττικής, καθώς και το ΚέντροΈρευναςκαιΠρακτικώνΕφαρµμογώνΑρχαίουΔράµματος (ΚΕΠΕΑΔ). Ηθεµματικήτουσυνεδρίουείναι«Οδόλοςστηναρχαίαελληνική τραγωδία». Το θέµμα θα καλύψουν εισηγητές τόσο από τη ΔευτεροβάθµμιαόσοκαιτηνΤριτοβάθµμιαΕκπαίδευση.

Στόχοςείναιηεπιµμόρφωσηεκπαιδευτικώνπουδιδάσκουντο αντικείµμενο στη Μέση Εκπαίδευση και γενικότερα όλων όσοι εµμπλέκονταιστηνεµμψύχωσηκαιτοανέβασµμαµμιαςµμαθητικής θεατρικήςπαράστασηςαρχαίουδράµματος. Η Εβδοµμάδα Αρχαίου Δράµματος θα πραγµματοποιηθεί από τις 30 Μαρτίου έως και 3 Απριλίου 2009, µμετά το πέρας των µμαθηµμάτων. Οι τρεις πρώτες ηµμέρες θα αφιερωθούν σε εισηγήσειςκαιοιδύοτελευταίεςσεεργαστήρια.Στοτέλοςκάθε ηµμέρας θα παρουσιάζεται µμία παράσταση αρχαίας τραγωδίας από τις θεατρικές οµμάδες των σχολείων που συµμµμετέχουν στο σεµμινάριο. Την εκδήλωση θα ανοίξει η φετινή παράσταση του Οµμίλου ΥποκριτικήςΤέχνηςΑισχύλου«Αγαµμέµμνων»σεµμετάφρασηκαι σκηνικήδιδασκαλίατουΥποδιευθυντήτουΛυκείου,φιλολόγου, κ.Ν.Μακαρόνα Τα πρακτικά – εισηγήσεις θα εκδοθούν σε τόµμο και στους συµμµμετέχοντεςθαδοθούνΒεβαιώσειςΣυµμµμετοχής. Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςµμπορείτεναεπικοινωνήσετεµμε τηνκ.ΖωήΡουχωτάστο2106685715.

57


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΣΑΛΑ

ΚοπήΠίτας2009 Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η κοπή της πίτας του Συλλόγου µμας συγκέντρωσε µμεγάλο αριθµμό αποφοίτων από διαφορετικές χρονιές. Η εκδήλωση πραγµματοποιήθηκε στο Grand Balcon του Saint George Lycabettus και έκρυβε πολλές εκπλήξεις για τουςαποφοίτουςαλλάκαιτουςκαθηγητέςµμας. Το Δ.Σ. αποφάσισε να τιµμήσει για τη συµμβολή τους στην εκπαίδευση τους καθηγητές κ. Ματιάτο Ιωάννη, κα. Κατρανίδου Μαίρη και κ. Κόκλα Νίκο, καθώς και τηδασκάλακα.ΤσαλίκηΧάρις,οιοποίοιπαραχώρησαν συνέντευξη στο περιοδικό µμας την προηγούµμενη χρονιά. Η συγκίνηση τόσο από τους καθηγητές όσο και από τουςαποφοίτουςήτανπολύµμεγάληκατάτηνδιάρκεια τηςεκδήλωσηςκαιτωνλόγωνπουεκφωνήθηκαν. Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» εκ µμέρους της διοίκησηςτουΣχολείουηκαΣπέντζουΤζωρτζίνα,καθώς επίσηςκαιπαλαιοίκαθηγητές,όπωςηκαΜαρκάκη,οκ. Κωστάκης,οκ.Μωραίτηςκ.α. Ευχόµμαστετοέτος2009ναφέρεισεόλουςυγείακαι δηµμιουργικότητα.Καιτουχρόνου!

58


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΣΑΛΑ

Γιατηνιστορίατοφλουρίπουκέρδισεµμιασυναπόφοιτόςµμαςαντιστοιχούσεσεµμιαδωροεπιταγήαξίας400ευρώαπότακαταστήµματα GUCCIτουοµμίλουΧαραγκιώνη,τηςαποφοίτουΕιρήνηςΧαραγκιώνη‘95.

4

59

59

7


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΣΑΛΑ

Υποσηµμείωσηγιαµμια«βράβευση» Στηνδιάρκειατηςεκδήλωσηςγιατηνκοπήτηςπίταςτωναποφοίτων, το Δ.Σ. του ΣΑΛΑ αποφάσισε να προσφέρει τέσσερις πλακέτες σε παλαιούς, σηµμαντικούς και αγαπηµμένους «δασκάλους». Μια χειρονοµμία βαθιά ευγενική τόσο στη σύλληψη όσο και στον συµμβολισµμό,µμεµμεγάλησηµμασίαγιατουςαποδεκτέςτης. Κλήθηκα να παραδώσω την πλακέτα του κου Ματιάτου. Προσπάθησαναπωµμερικάλόγια,κάτινασυνοδεύει,ναεξηγείτην «βράβευση».Σκεπτόµμουνσεόλητηνδιαδροµμήπροςτοξενοδοχείο τι θα έλεγα. Ένα ευχαριστώ θα ήταν αρκετό για τον κο. Ματιάτο αλλάόχιγιατοπρωτόκολλοτηςπερίστασης.Έτσιαποτυγχάνοντας για µμια ακόµμη φορά, µμε απίστευτο τρακ ,άρθρωσα λίγες (µμάλλον ανερµμάτιστες)γενικολογίες. Κάνοντας κατάχρηση της ευγένειας της εκδοτικής οµμάδας του περιοδικού, θα ήθελα να επανορθώσω, καταθέτοντας κάποιες σκέψειςγιατονκοΜατιάτο,σκέψειςπουτόσολόγοτηςσυνοχήςκαι του περιορισµμένου χώρου της συνέντευξης που δηµμοσιεύτηκε στο προηγούµμενοτεύχος,όσοκαιτωνσυνθηκώντης«βράβευσης»δεν µμπόρεσανναειπωθούν. ΟκοςΜατιάτοςµμεγάλωσεκαιανδρώθηκεστηνκόλαση.Ελάχιστοι άνθρωποι µμπορούνναεπικαλεστούν,σετέτοιοεύροςκαιβάθος, βιωµματική γνώση, της έννοιας της απόγνωσης, της φρίκης και του παραλογισµμού. Όταν στα αδελφοκτόνα Δεκεµμβριανά γείτονας σκότωνεγείτονα,στοναπόλυτοευτελισµμότηςάξιαςτηςανθρώπινης ζωής, ο κος Ματιάτος, µμετέφερε τις σορούς των γειτόνων του στο νεκροταφείοπροκειµμένουνατουςεξασφαλίσειλίγηαξιοπρέπεια. Ο κος Ματιάτος, όταν καλέστηκε να συνεχίσει το έργο του κου

60

Γ. Ζηρίδη, µμαζί µμε τους συνεργάτες του κράτησε τις επάλξεις, δηµμιουργώνταςτιςβάσειςγιατοεξαιρετικόσχολειόπουγνωρίσαµμε, τουλάχιστονεµμείςοιαπόφοιτοιτηςδεκαετίαςτου’80. Ο κος Ματιάτος στο ιδεολογικά ρευστό και µμεταβαλλόµμενο περιβάλλον της µμεταπολίτευσης και της «αλλαγής», κατάφερε να επικεντρώσει το περιεχόµμενο της παιδείας του σχολειού σε αξίες διαχρονικές, την ελευθερία, το σεβασµμό, την ουσιαστική κοινωνικοποίηση των µμαθητών. Λειτούργησε πάντα συνθετικά δίνοντας βήµμα σε συνεργάτες, συχνά µμε απόψεις και πιστεύω, αντίθετεςαπότιςδίκεςτου.Ηακαδηµμαϊκήελευθερία,ηελευθερία της έκφρασης, η ανεκτικότητα στον πειραµματισµμό, σε συνάρτηση µμε το ύψιστο επίπεδο εκπαιδευτικής στελέχωσης, ήταν τα χαρακτηριστικά του «Λυκείου η Αθηνά» κατά την διάρκεια της διεύθυνσήςτου. ΟκοςΜατιάτοςδενήταν«κολλητός»µμετουςµμαθητές,δενέκανε πλάκες στους διαδρόµμους, κρατούσε πάντα µμια απόσταση, αλλά γνώριζε. Γνώριζε όλους και όλα ,ενδιαφερόταν και συζητούσε, µμάθαινε και όπου χρειαζόταν έδινε λύσεις. Έδωσε προτεραιότητα στην οικογένεια των µμαθητών και συνεργατών του σχολειού του έναντιτηςφυσικήςτουοικογενείας. Ο κος Ματιάτος, λογοκλέπτοντας και παραφράζοντας τον ΝικόλαΆσιµμο,«κράτησετηνουσίακαιονειρεύτηκε».Μιαουσία προσωπική,µμιαπροσήλωσηστοσκοπό,µμιαβαθιάπίστηκαιαγάπη, υπηρετώνταςαπαράκλητατιςθεµμελιώδειςαρχέςτηςχριστιανικής τουπίστης.Τιςπίκρεςκράτησεγιατοίδιο,τηνπροσφοράγιατους υπόλοιπους. Απαξίωσε σιωπηλά αλλά και απόλυτα, τη δηµμόσια αναγνώρισηήτηνυλικήανταµμοιβή.


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΣΑΛΑ

ΟκοςΜατιάτοςδιανύονταςτηνένατηδεκαετίατηςζωήςτου,συνεχίζειναδιδάσκει,λίγουςαλλάσίγουρατυχερούςµμαθητές. Ενκατακλείδιδενµμπορείςνα«βραβεύσεις»τονκοΜατιάτο,µμπορείςνααποπειραθείςνατοντιµμήσεις,µμεέναµμόνοτρόπο,προσπαθώνταςνα πραγµματώσειςτιςδιδαχέςτου,ακόµμηκαιεάνκάτιτέτοιοείναιεξαιρετικάδύσκολο. Στοτέλοςτηςσυνοµμιλίαςµμας,όταντοµμαγνητόφωνοείχεκλείσει,σαςείπαδάσκαλε,ότιχρειάστηκετέσσεριςδεκαετίεςγιανασαςγνωρίσω, αλλάηαναµμονήάξιζετονκόπο.Πράγµματιάξιζε. Δ.Μασσέλος,απόφοιτος‘87 Υ.Π.1ΤηνΔευτέρα8/1/08,πουηΑθήνακαιγότανχτύπησετοτηλέφωνοκαιήτανοκοςΜατιάτοςγιαναδειπώςκαιπούήµμουν.Οµμόνος, όλοιοιυπόλοιποιρωτούσανεάντοµμαγαζίπουδιατηρείηοικογενειακήεπιχείρησηστηνΑκαδηµμίας,είχευποστείζηµμίες. Υ.Π.2Κρατήστεδάσκαλε,καιοBeethovenµμετηνένατησυµμφωνίαολοκλήρωσετοέργοτου.

61


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΣΑΛΑ

Aθήνα,10Φεβρουαρίου2009 ΠροςτοΔ.Σ.τουΣΑΛΑ Θέλωναευχαριστήσωόλουςεσάςπουαποτελείτετο Δ.Σ.τουΣ.Α.Λ.Α.αλλάκαιόλουςτουςαπόφοιτους των Εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη, για την ωραία πράγµματιπρωτοβουλίαπουπήρατεναβραβεύσετε τους καθηγητές σας, µμεταξύ αυτών και εµμένα, σε ένδειξη αναγνώρισης για την προσφορά µμας στην εκπαίδευση. Αγαπητοί µμου απόφοιτοι, δεν έκανα τίποτε περισσότερο,παράτοκαθήκονµμουωςδάσκαλος καιπροπαντόςωςθεολόγος.Σαςευχαριστώακόµμη µμιαφοράγιατίµμουδόθηκεηευκαιρίαναγνωρίσω στηνεπαγγελµματικήµμουπορείαόλουςεσάς. Χαίροµμαιειλικρινάπουσιγά-σιγάκαταξιώνεστεστην κοινωνίαωςεπαγγελµματίεςκαιεπιστήµμονες. Εύχοµμαι σεόλουςσαςυγεία,πρόοδο,προσωπική και οικογενειακή ευτυχία αλλά και επαγγελµματική αποκατάστασηστουςνεότερους. Μεφιλικούςχαιρετισµμούς Ν.Κόκλας

62


1

63

2

3

5

6

63


64 copyrightGreekartoon,www.greekartoon.gr-Βaciu

athinaze_23  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you