Page 17

BUSINESS

FamilyBusiness Το σοβαρότερο ζήτηµμα που τυχόν να αποτρέψει τις οικογενειακές επιχειρήσεις από µμια επιτυχηµμένη µμετάβαση στην επόµμενη γενιά δεν είναι ούτε οι φόροι κληρονοµμιάς, ούτε ο ανταγωνισµμός από τις αδίστακτες πολυεθνικές, ούτε η έλλειψητουολοκληρωµμένουκαισαφούςχρηµματοοικονοµμικού προγραµμµματισµμού και σίγουρα όχι η έλλειψη εργατικότητας ή επαγγελµματικού ήθους των διαδόχων. Ο βέβαιος κίνδυνος είναιηάρνησητωνπαλαιοτέρωνγενεών,συχνάιδρυτικών,να αποσυρθούναπότιςεταιρείεςπουοιίδιεςβοήθησανναχτιστούν. Αυτόδενείναικαινούργιοήµμεµμονωµμένοφαινόµμενοκαθώςοι πρώτοι σηµμαντικοί συγγραφείς στο θέµμα των οικογενειακών επιχειρήσεωναναγνώρισαντοζήτηµματηνδεκαετίατου1970. Η αποτυχία της «αποχώρησης» και του σχεδιασµμού της µμεταβίβασης τόσο της εξουσίας, όσο και της ιδιοκτησίας, στοιχειώνει σχεδόν όλες τις οικογενειακές επιχειρήσεις σε κάποιο σηµμείο. Ένας 87χρονος ιδρυτής µμιας εµμπορίας µμετάλλωνδηλώνειότι«προσπαθεί»ναφύγειαπότηνεταιρεία τουγιαπάνωαπό20χρόνια.Ο87χρονοςκατείχετο100% των µμετοχών της εταιρείας. Αυτό που δεν του επέτρεπε να προβείστηνδιαδοχή,ισχυρίστηκε,ήτανµμιαδιαµμάχηµμετηχήρα του αδελφού του σχετικά µμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς µμίας άσχετηςµμονάδαςεκτόςτηςίδιαςτηςεταιρείας.Ότανερωτήθηκε τι σχέση είχε η διαφωνία µμε τη νύφη του µμε το γεγονός ότι δεναποχωρούσεκαιδενπαρέδιδετηνδιοίκησηστατρίατου παιδιά(54,57και62ετών),δενέδωσεκαµμίααπάντηση.Όταν πάλιερωτήθηκεπότεθεωρούσεότιθαήτανµμιακαλήστιγµμή να αρχίσει τη µμεταβίβαση της διοίκησης και της ιδιοκτησίας, ο καλός µμας κύριος ενέπλεξε και κατηγόρησε την κρίση της αγοράς. Του ήταν αδύνατον, είπε, να περάσει την εταιρεία στα παιδιά του ενώ γνώριζε καλά ότι τα οικονοµμικά στοιχεία της ήτανσετέτοιαάσχηµμηκατάσταση.Ανεκείνοςδενήτανικανός ναεπαναφέρειτηνεταιρείασεκατάστασηκερδοφορίας,πώς νατοέκανανταπαιδιάτου;;Ο87χρονοςιδρυτήςαπλώςδεν µμπορούσε να δει την κατάσταση αντικειµμενικά. Αν ήταν πιο ανοιχτός,θακαταλάβαινετηνανάγκηνααναθέσειτηδιοίκηση, τηνευθύνηκαιτονέλεγχοτηςεταιρείαςσταπαιδιάτουπουγια δεκαετίες είχαν δουλέψει πλάι του για την ανάπτυξή της. Τα παιδιάβρίσκοντανσεαπόγνωσηγιατοαπελπιστικόµμέλλοντης εταιρείας,ενώοπατέραςτουςήτανσεσυνεχήάρνηση. Σύµμφωνα µμε παλιό, αλλά πάντα επίκαιρο, άρθρο του Harvard BusinessReviewηεπιχείρησησηµμαίνειγιατονεπιχειρηµματία– ιδρυτήτουλάχιστοντρίαπολύσοβαράπράγµματα: 1.Όπωςφαίνεταιαπόταπορίσµματαερευνών,οεπιχειρηµματίας έχειάλυταθέµματακαισυνεχείςσυγκρούσειςµμετονπατέρατου. Συνεπώς,αισθάνεταιάσχηµμανατονεπιτηρούν–ελέγχουνκαι αρχίζειτηδικήτουεπιχείρησητόσογιαναξεπεράσειτονπατέρα του, όσο και για να ξεφύγει από την εξουσία ισχυρότερων προσώπων. 2. Η δουλειά του επιχειρηµματία είναι συγχρόνως το «µμωρό» του και η «ερωµμένη» του. Όσοι εργάζονται µμαζί µμε εκείνον και για εκείνον είναι απλώς τα εργαλεία του στη διαδικασία της µμορφοποίησης της επιχείρησης. Εάν κάποιος ανάµμεσά τους φιλοδοξεί να γίνει κάτι άλλο από ένα απλό εργαλείο –αν δηλαδήθέλεινααποκτήσειδύναµμηκαιοίδιος–τοπιθανότερο

16

είναιναβρεθείεκτόςεπιχείρησης.Αυτόςείναικαιολόγοςπου πολλές επιχειρήσεις παίρνουν την κατιούσα όταν οι ιδρυτές τουςγεράσουνήπεθάνουν. 3. Για τον επιχειρηµματία, η δουλειά του είναι κατά βάση µμια προέκταση του εαυτού του, ένα µμέσο προσωπικής του ικανοποίησης και επίτευξης. Και όταν ανησυχεί για το τι θα συµμβείστηνεπιχείρησήτουόταντηµμεταβιβάσει,αυτόσυνήθως µμετατρέπεται σε ανησυχία για το τι είδους «µμνηµμείο» αφήνει πίσωτου. Ηβασικήµμορφήψυχολογικήςσύγκρουσηςστιςοικογενειακές επιχειρήσεις, είναι η αντιζηλία–ανταγωνισµμός, συνοδευόµμενη από αισθήµματα ενοχής, όταν εµμπλέκονται περισσότερα από ένα µμέλη της οικογένειας. Η αντιζηλία µμάλλον γίνεται αισθητή από τον ιδρυτή –άσχετα µμε το αν υπάρχουν συγγενείς στην εταιρεία– όταν ασυναίσθητα καταλάβει (δικαιολογηµμένα ή όχι) ότι υφιστάµμενοι του απειλούν να τον αποµμακρύνουν από το κέντροτηςεξουσίας. Οι συγκρούσεις που δηµμιουργούνται ανάµμεσα σε µμέλη της οικογένειας –πατέρας µμε γιο ή αδέλφια– και ανάµμεσα σε στελέχη και άλλους συγγενείς δηµμιουργούν µμία χρόνια τριβή των βασικών αρχών που τα συγγενικά µμέλη οφείλουν να αντιµμετωπίσουνωςπροςτοαντίκτυποπουαυτέςέχουνκαινα µμάθουννατιςδιαχειρίζονται,τόσογιατοκαλότηςψυχικήςτους υγείας,όσοκαιγιατοκαλότηςεπιχείρησης. Οιπροτάσειςτουίδιουάρθρουγιατηνεπίλυσητωνπαραπάνω προβληµμάτωνείναιοιακόλουθες: Αν λογικά βήµματα προς την επίλυση του θέµματος δεν φέρουν αποτέλεσµμα και ο επιχειρηµματίας εξακολουθεί να αισθάνεται δεµμένος µμε την επιχείρηση, το πρόβληµμα είναι σε µμεγάλο βαθµμόψυχολογικήςφύσεως.Γιαναεπιτρέψειστονεαυτότου νακάνειεπιλογές,πρέπειπρώτανασυζητήσειγιατααισθήµματα ανταγωνισµμούµμετους«αντίζηλους»τουστηνεταιρεία,τοοποίο είναικαλύτεροναγίνειπαρουσίατρίτουουδέτερουπροσώπου. Κάποιεςφορέςεπαγγελµματικήβοήθειαείναιαπαραίτητη. Κάτιτέτοιοθαµμειώσειαισθητάτηνέντασητωνσυναισθηµμάτων πουγεννιούνταιαπότοπρόβληµμα,ώστεναφανούνκαθαρότερα πιθανές εναλλακτικές και να γίνουν πιο ελεύθερα οι επιλογές. Αυτό είναι προτιµμότερο από την πολυετή αναστάτωση που συνήθως συνοδεύει τέτοια προβλήµματα, εκτός αν βέβαια ο «αντίζηλος» επιθυµμεί να εξιλεώνει τη ενοχή του µμε το να συνεχίζει να τιµμωρεί τον εαυτό του. Σ’ αυτή την περίπτωση, το πρόβληµμαείναιδικότουκαιόχιυποχρεωτικάτηςοικογενειακής επιχείρησης.

ΓιάννηςEλευθεράκος, απόφοιτος’93

Πηγές:HarvardBusinessReview Leach,Peter/FamilyBusiness(TheEssentials)/ProfileBooks /2007/GreatBritain

athinaze-21  
athinaze-21